Optio | het flexibele woningconcept van Van Wanrooij

Page 1

Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling

optio

het flexibele woningconcept


aanleiding

In deze brochure wordt een schets gegeven van de mogelijkheden en werkwijze van Optio, alsmede de voordelen voor de professionele opdrachtgever.


03

Optio is het flexibele woningconcept van Van Wanrooij, met ongekend veel keuzemogelijkheden. Het concept biedt een slimme en duurzame oplossing voor de ontwikkeling en bouw van nieuwbouwwoningen en appartementen. Door de bundeling van jarenlange, vakinhoudelijke kennis kunnen wij sneller, efficiĂŤnter ĂŠn tegen lagere kosten nieuwbouwwoningen ontwikkelen en realiseren. Optio is bovendien uiterst flexibel. Het stelt ons in staat volledig in te spelen op de eisen en wensen van opdrachtgevers en consumenten.


04

optio: het flexibele woningconcept Conceptueel ontwikkeld

Forse tijdwinst en kostenreductie

Commercieel aantrekkelijk

Ruime bibliotheek

Optimaal effectief

Voor professionele en particuliere markt

Optio is ontstaan vanuit de behoefte om tot (nog) meer synergie te komen tussen alle disciplines van onze organi­ satie. Een specifieke werkgroep ontwikkelde hiervoor een vooral intern gericht, flexibel woningconcept. Door vragen vanuit de markt richten wij ons met Optio nu ook naar ‘buiten’.


05

anders bouwen, anders wonen

Vrije gevelindeling / architectuurstijl

Maximale flexibiliteit in maatvoering

Hoge kwaliteit / géén opleverpunten

Duurzaam / onderhoudsvriendelijk

Maximale inbreng van opdrachtgever / consument

Energiezuinig Zelfs energieneutraal

Optio bestaat onder meer uit een dynamische biblio­

en inbreiding tot kleine en grote projecten. Het is een

theek met modelplattegronden, optimaal afgestemd

concept waarmee we anders ontwikkelen, anders

op de wensen van de consument. Opdrachtgever,

bouwen en anders wonen mogelijk maken: aangenaam

consument en architecten genieten daarbinnen een

wonen. Een concept waarmee we bovendien sneller

grote mate van vrijheid. Optio heeft zich inmiddels be­

ontwikkelen én bouwen, in een hoogwaardige kwaliteit,

wezen in zeer uiteenlopende projecten: van uitbreiding

tegen een lagere(!) kostprijs.


06

Van Wanrooij kent drie kernactiviteiten

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Van Wanrooij is een typisch Brabants familiebedrijf uit

Wij kennen 3 kernactiviteiten: projectontwikkeling, bouw

Geffen, dat reeds jarenlang succesvol woningbouw足

en de verkoop van keuken- en badkamerinterieurs.

projecten ontwikkelt en realiseert. Een woningbouw足

Ondersteunend aan het bouwbedrijf is onze moderne

specialist pur sang. Solide en financieel sterk met meer

timmerfabriek. De disciplines opereren zowel zelfstandig,

dan 200 medewerkers. Korte communicatie- en beslis足

voor de markt, als in combinatie met elkaar.

singslijnen kenmerken ons bedrijf.


07

waarom van Wanrooij?

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten

Van Wanrooij is een bewezen betrouwbare, besluitvaar-

Vanuit deze kernwaarden ontwikkelen en bouwen wij

dige en deskundige partner. Duurzame relaties tekenen

reeds meer dan 40 jaar aan waardevolle woningen en

ons bestaan. Met partners en opdrachtgevers als

projecten in voornamelijk Noord-Brabant en Gelderland.

gemeenten, corporaties en beleggers, maar ook met onze

Daarom Van Wanrooij!

mede足werkers, leveranciers/onderaannemers en klanten.

Ook u verwelkomen wij graag.


08

Kijk hier hoe het werkt

Of het nu om een tweekapper, een hoekwoning, een tussen­woning of bijvoorbeeld een patiowoning gaat: Optio biedt optimale en Optio is als een tangram. Het biedt oneindig veel mogelijk­

ruime keuzevrijheid in doorsnede/dakvorm, plattegrond­­ in­ deling,

heden voor oneindig veel

maatvoering, opties en architectuur. En alle mogelijkheden om in te

mensen en woonwensen. Het

spelen op zowel de wensen van u als opdrachtgever en die van de

geeft uw eigen creativiteit de middelen om mee te werken, zoals dat ook gebeurt als u speelt met de figuren uit een tangram.

consument.


09

1

kies doorsnede/dakvorm

De mogelijkheden zijn oneindig zoals bij een

Met behoud van kwaliteit 辿n een aanmerkelijke

足tangram. U vraagt, wij draaien. Richt uw vraag

kostenbesparing. Met Optio bieden wij een

zich op woningen met 1 bouwlaag? Of 2 bouw足

passend antwoord op elke gewenste door足

lagen? Met of zonder kap? Breed of smal, groot

snede/dakvorm, binnen elke beeldkwaliteit

of klein, met plat dak, zadeldak of bijvoorbeeld

en/of bestemmingsplanvoorschriften.

een lessenaarsdak? Met Optio kan het allemaal.


10

2

kies woningindeling voorbeeld rijwoningen (begane grond)

voorbeeld hoekwoning/tweekapper/geschakelde woning (begane grond)

Optio voorziet in de woonbehoeften van zeer

beschikbaar. Met Optio kunnen we naadloos

diverse doelgroepen. Er zijn woningen met een

aansluiten op uw programma van eisen. Alle

volledig woonprogramma op de begane grond

Optio-plattegronden zijn vanuit de wensen

(voor senioren), rijwoningen voor starters en door-

van de consument ontwikkeld en vervolgens

stromers, ruime herenhuizen, tweekappers en

technisch geoptimaliseerd.

vrijstaand/geschakelde woningen voor gezinnen

Enkele voorbeelden uit de ruime Optio-biblio-

of voor de meer bemiddelde woonconsument.

theek zijn hierboven afgebeeld. De rode vlakken

Voor elke doelgroep en categorie zijn diverse

kenmerken de zgn. ‘vaste knopen’ (voornamelijk

modelplattegronden (indelingsvarianten)

trapopgang en natte groepen).


11

8.500 - 11.500 mm

kies afmeting 8.500 - 11.500 mm

3

4.800 - 7.800 mm

4.800 - 7.800 mm

voorbeeld rijwoning

voorbeeld tweekapper/hoekwoning

De afmeting van alle plattegronden is uiterst

kleinere stappen van 150 mm, vanaf 8.500 mm

足flexibel en binnen een bandbreedte zelfs volledig

tot 11.500 mm. Aan u de keuze. Zit uw gewenste

uitwisselbaar. Elke modelplattegrond is boven-

afmeting er niet bij? Zelfs maatwerk is mogelijk.

dien vanuit een minimale maatvoering staps-

Bij diverse plattegrondmodellen is het mogelijk

gewijs te vergroten. De breedtemaat van de

deze over de breedte-as te spiegelen, waardoor

meeste modelplattegronden varieert in stappen

wij u en/of de consument keuze bieden in straat-

van 300 mm, vanaf 4.800 mm tot 7.800 mm h.o.h.

of tuingericht wonen.

De uitwendige dieptemaat varieert in nog


12

4

kies opties

De woningen kunnen worden verbijzonderd met

een inloopkast op de eerste verdieping of een

vele bouwkundige opties, zoals aan- en uit-

keuze in wonen aan straat- of tuinzijde. De mo-

bouwen (met efficiĂŤnte en vaste dieptematen),

gelijkheden zijn legio. Vraag ernaar! Met Optio

carports, garages, erkers, (schuif)puien, franse

is de verscheidenheid oneindig groot en kunnen

balkons, dakramen en dakkapellen. Maar ook

wij (door de traditionele bouwmethode) ook in

indelingsvarianten zijn beschikbaar met bijvoor-

kleine seriegrootte/gefaseerd bouwen.

beeld extra slaapkamer(s) op de 2e verdieping,


optio: een bibliotheek aan oplossingen Consumentgericht

Flexibele maatvoering

Voor alle categorieën en doelgroepen

Variabele doorsneden

Elke architectuurstijl inpasbaar

Vrije gevelindeling

Maximale flexibiliteit

Keuze in dakvormen

Veel indelingsvarianten

Beperkte vaste knopen

De uitgebreide Optio ‘bibliotheek’ met flexibele model-

co-makership, zijn alle onderscheidende elementen

plattegronden, doorsneden en dakvormen is uniek in

uit de bibliotheek technisch slim geoptimaliseerd. Het

de markt. Alle modellen hebben als uitgangspunt, dat

wiel hoeft niet steeds opnieuw te worden uitgevonden.

vooral fexibel op klantwensen kan worden ingespeeld.

Resultaat: een efficiënte ontwikkel- en bouwtijd.

Door maximale synergie binnen het bedrijf, een

Met een gegarandeerd hoogwaardige kwaliteit én

actieve ­ketensamenwerking met vaste partners en in

aanmerkelijke kostenbe­sparing.


14

= = =


tussenwoningen

15

modern, klassiek, uitbundig of sober

hoekwoningen

optio: kies architectuur

tweekappers

De ontwerpregels van Optio beperken zich slechts tot

behoort met Optio tot het verleden. Het concept leent

de zgn. ‘vaste knopen’ (zoals trapopgang en natte­groe­

zich uitstekend voor zowel uitbreidingslocaties als ook

pen). De gevels daarentegen zijn volledig vrij in te delen.

binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven. Optio bewijst

Er is geen beperking ten aanzien van kozijnindeling,

haar flexibiliteit keer op keer.

gootdetaillering, materialisering en/of kleurafwerking. Zo kan elke woning haar eigen uitstraling en identiteit krijgen. Optio biedt alle mogelijkheden om grote ver­

Op de pagina’s hiernaast ziet u afbeeldingen waarbij per

scheidenheid te creëren. Woningen die passen in elk

woningtype met(nagenoeg) eenzelfde plattegrond (ge­

stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. En met

kozen uit de ruime Optio bibliotheek) totaal verschillende

de architect van uw voorkeur! Eenvormige nieuwbouw

gevelbeelden zijn gerealiseerd.


16

optio: stap voor stap stap 1 inventarisatie

stap 2 creatie/ontwerp 2 maanden

Samen met u stellen wij de uit­ gangspunten van het project vast, inclusief het bijbehorende budget.­ Dit doen we aan de hand van ­ uw programma van eisen (waar­ onder het aantal woningen, woningtypen en -grootte, archi­ tectuurvisie, uw duurzaamheid- en energieambities, budget en plan­ ning) en onze Optio bibliotheek.

De architect, die wij in gezamenlijk overleg met u selecteren, vertaalt uw uitgangspunten (PvE) en de gewenste beeldkwaliteit in een integraal (esthetisch) ontwerp. Tegelijk met het ontwerp worden kosten, kwaliteit, plan­ ning en gewenste keuzevrijheden vastgelegd.

Kiest u voor Optio? Doorloop dan met ons de hierboven

Ook de (kleinste) gewenste details bouwen we meteen in.

opgenomen overzichtelijke processtappen. Zo wordt het

Denk daarbij aan het gebruik van specifieke materialen,

mogelijk de juiste keuze(s) te maken die aansluiten op de

bijvoorbeeld met het oog op uw beheer- en onderhoud.

uitgangspunten (PvE) van uw project. Met Optio vertalen

T.o.v. een traditionele werkwijze bereiken we met Optio

we uw programma van eisen even snel als grondig naar

bovendien een aanmerkelijke besparing in ont­wikkel- en

een op uw doelgroep afgestemd project. We leveren op

bouwtijd, dat zich vertaald in een ­lagere kostprijs.

en top maatwerk. U haalt het maximale uit uw budget en

Bijkomend voordeel: ook uw financierings- en rente­lasten

realiseert uw duurzaamheid- en energieambities.

worden hierdoor beperkt.


17

optio: van inventarisatie tot onderhoud

Omgevingsvergunning

stap 3 definitief plan

stap 4 realisatie

stap 5 oplevering t/m onderhoud

6 maanden

Zodra het ontwerp door welstand is goedgekeurd, wordt het door de eigen tekenkamer uitgewerkt tot een aanvraag omgevings­ vergunning. In deze fase garan­ deren wij u een vaste kostenop­ gave, planning én kwaliteit. De gemaakte afspraken worden contractueel vastgelegd, waarna de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.

Zodra de omgevingsvergunning is verleend en een onherroepe­ lijke status heeft verkregen, start de bouwuitvoering. Ook in deze fase staat ‘afspraak = afspraak’ voorop. De woningen worden door de intensieve samenwerking met diverse vaste ketenpartners hoogwaardig gebouwd, conform een gegaran­deerde planning, binnen een strak tijdschema en vastgesteld budget. Binnen dit traject zijn wij bereid en in staat om zoveel als mogelijk / gewenst werkgelegenheid te bieden aan lokale ondernemers, door ze bij het project te betrekken.

Jarenlange ervaring, doordachte slimme engineering, hoogwaar­ dig beproefde en duurzame materialen en installa­ties, in combinatie met zorgvuldige controle, zorgen ervoor dat de woningen vlot en gegarandeerd zonder opleverpunten worden opgeleverd. Na oplevering nemen wij u desgewenst, tot in lengte van jaren, ook het plan­ matig onderhoud uit handen.


18

optio: aangenaam wonen Veel opties om uit te kiezen

Ontzorgen (administratief en financieel)

Aantrekkelijk geprijsde opties

Huurder/koper staat centraal

Professionele (kopers)begeleiding

Maatwerk is mogelijk

Volop keuken- en badkamerinterieurs

Optimaal effectief

Aangenaam wonen doe je in een huis dat als thuis voelt.

dat jouw huis ook iets van jouw karakter uitstraalt. Daar­

De meesten van ons gaan een nauwe band aan met hun

voor moet een huis iets ergens hebben en ‘passen bij wie

woning. Of je nu huurt of koopt - je wilt toch het liefst dat

je bent en wat je wilt’. Het is die behoefte van huurders en

je huis iets van jezelf weerspiegelt. Net zoals een auto iets

kopers waarop Optio inspeelt.

over zijn berijder en kleding iets over zijn drager zegt, wil je


19

een huis dat voelt als thuis

Als Van Wanrooij zijn wij ervan overtuigd dat een ­projectmatig ­gebouwde woning geen saaie eenheids­ worst hoeft te zijn. Huurders en kopers kunnen bij ons kiezen uit een scala van mogelijkheden. Tegelijkertijd vinden we dat elke woning met persoonlijke details ­betaalbaar en efficiënt gebouwd moet worden. Optio is daarop het antwoord. Een ontwikkel- en bouw­ methode die per project, op basis van ‘de bibliotheek’ ruime keuze biedt binnen efficiënte grenzen. Ook voor de consument is Optio een synoniem voor ‘zijn thuis-huis’, dankzij het ruime, slim samengestelde palet aan opties, waaruit stapsgewijs kan worden gekozen. De opties richten zich op indelings-, uitbreidings- en af­werkingsvarianten. Daarnaast bieden wij elke consument de mogelijkheid de keuken en badkamer geheel naar ­eigen wens samen te stellen. Binnen de door de opdrachtgever gestelde kaders ontvangen wij huurders en kopers graag in onze uitgebreide showroom. Naast deze maximale dienstverlening aan de consument, kunnen wij ook u als opdrachtgever volledig technisch, admini­stratief procesmatig en financieel ontzorgen. Wij staan voor alle partijen klaar en zien onze betrokkenheid bij u en de ­consument graag vertaald naar binding.


20

ruimte voor duurzaam bouwen


21

optio is duurzaam Gebruik van duurzame materialen

Waterbesparende voorzieningen

Keurhout / FSC hout

Uitgekiende detaillering

Gebakken gevelstenen

Gescheiden afvalinzameling

Keramische dakpannen

Reductie van afvalstoffen

Duurzaamheid staat bij Van Wanrooij hoog in het

Afvalstoffen worden ­gescheiden ingezameld, hergebruikt

v­aandel. Ook met Optio. Door de ketenintegratie binnen

en/of gerecycled. De hoeveelheid bouwafval in het pro­

het ontwikkel- en bouwproces, worden ‘dubbelwerk’ en

ductieproces wordt nog eens extra beperkt door optima­

fouten (zoals faalkosten en onnodige milieu­belasting)

le samenwerking, zowel intern, als met ketenpartners en

­zoveel mogelijk voorkomen. Aangezien onderaan­

co-makers. Uiteraard worden alle woningen conform het

nemers/leveranciers niet steeds ‘het wiel opnieuw’

Optio-concept gebouwd met duurzame, onderhouds­

hoeven uit te vinden, dus efficiënter werken, wordt

arme materialen. En voldoen ze aan de eisen van Politie

duurzaamheid bevorderd. Ook hanteren wij een

Keurmerk Veilig Wonen. Op verzoek van de opdracht-

duurzaam grondstoffenbeleid. De ambitie is om de

gever kunnen specifieke wensen en duurzaamheids-

hoeveelheid bouw­afval jaarlijks te reduceren.

ambities worden vertaald in praktische toepassingen.


22

optio is energievriendelijk Stapsgewijze verlaging energielasten

Duurzame verlichting

Hoogwaardige isolatie / gebouwschil

GPR-gebouw

Voorbereidingen tbv warmtepomp

Woonkeur

Hot-fill opties

Trias Energetica uitgangspunten

0,6

0,4

0,2

0,0 energieneutraal 2020

Optioneel bieden we voor alle woningen/typen een

Enkele woningtypen kunnen wij zelfs aanbieden als

keuze uit verscheidene energiemaatregelen. In stappen

energie­notaloze woning (‘nul op de meter’). Met Optio

van EPC-waarden van 0,6 naar 0,4, naar 0,2 tot zelfs 0,0

zijn we derhalve nu reeds voorbereid op de energie-

kunt u ook hierin met Optio uw eigen keuze bepalen.

eisen van 2020!


23

verlaging EPC tot zelfs energieneutraal (‘nul op de meter’)

Een aantal Optio modelplattegronden is reeds voorbe-

Oftewel eerst een zo goed mogelijke isolatie en vervol­

reid op de toepassing van een (individuele) warmtepomp.

gens een zo duurzaam mogelijke energie-opwekking /

De integratie van GPR-gebouw (eisen) met toetsing in de

installatie (waarbij zuinig wordt omgegaan met fossiele

ontwerp- en uitvoeringsfase, herkennen we als een ver-

brandstoffen).Wij kunnen bogen op een brede ervaring

trouwde werkmethodiek. Bij al onze energiemaatregelen

met vergaande energiemaatregelen. Wij zijn u met onze

staan de uitgangspunten van Trias Energetica voorop.

kennis en ervaring graag van dienst.


24

integraal ontwerpen van duurzame woningen

Ook na realisatie van uw project bewijst Optio haar

Ook het gebruik van uitsluitend duurzame materialen, ons

waarde. Alle elementen verenigd in Optio, van integraal

respect voor het milieu en onze LEAN-manier van werken,

ontwerp tot geoptimaliseerde bouw door alle betrokken

die kwaliteit en flexibiliteit waarborgt, dragen bij aan het

en goed op elkaar ingespeelde partijen, werken samen

creĂŤren van onderhoudsvriendelijke woningen.

om onderhoud na oplevering te beperken.


25

optio is onderhoud beperkend LEAN-manier van werken

Duurzame samenwerking

Degelijke en traditionele producten

Aanvullend maatwerk

Bewezen kwaliteit (0 opleverpunten)

Afkoop langjarig onderhoud mogelijk

Graag ontzorgen wij u na oplevering in het planmatig onderhoud dat nog wel nodig is. U kunt dit voor een lange periode afkopen, of uw wensen ten aanzien van dit aspect met ons bespreken.


26

doordacht eenvoudig

Traditioneel bouwsysteem

Hoge bouwsnelheid / korte bouwtijd

Prefab betonnen vloeren

Kleine series mogelijk

Kalkzandsteen wanden

Flexibel (ook tijdens uitvoering)

Prefab dakplaten / dakkappen

Evaluatie met betrokkenen na oplevering


27

optio: een inventief bouwsysteem


28

samenvatting

slim en efficiënt

Optio

Optio is als concept volgroeid, van alle kanten doortimmerd en volledig geoptimaliseerd. Het weerspiegelt de eigen kijk van Van Wanrooij op het zo efficiënt en flexibel mogelijk ontwikkelen en realiseren van woningen, voor alle doel­ groepen en financierings­ categorieën.

flexibel

Optio

Met Optio bieden wij u keuze uit een ruime bibliotheek van modelplattegronden per type. Met een flexibele maatvoering, doorsnede/dakvorm en architectuurstijl, en maximale inspraak voor u, als opdrachtgever. En ruime optiemogelijkheden voor de consument!

consumentgericht

Optio

Optio biedt modelplatte­ gronden / woningtypen die voornamelijk vanuit de consument (doelgroep) zijn ontwikkeld. Een waardevaste en toekomstbestendige investering.


29

optio: het flexibele woningconcept

korte ontwikkelen bouwtijd Optio

Al in een vroeg ontwerp­stadium garanderen wij met Optio een harde planning, korte ontwik­ kel- en bouwtijd en budget­ zekerheid! Met Optio bereiken wij (nog) meer klanttevreden­ heid en een aanzienlijke tijds­ besparing t.o.v. een traditionele aanpak.

kwalitatief hoogwaardig en energiezuinig Optio

Optio biedt kwalitatief ­hoogwaardige woningen (zonder opleverpunten), met maximale flexibiliteit. Daarbij worden uw duurzaamheidsen energieambities maximaal gehonoreerd.

scherpe kostprijs

Optio

Met Optio zijn wij in staat, ook bij kleine series, een scherpe kost­ prijs te realiseren. Met behoud van flexibiliteit en verscheiden­ heid in verschijningsvormen.


30


31

Optio beproefd in de praktijk Optio, het flexibele woningconcept, heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen. De werkwijze staat als een huis. Meer dan 1.500 woningen zijn in de ­afgelopen jaren met Optio ontwikkeld/gerealiseerd. Op deze pagina’s treft u een summiere selectie van, volgens het Optio-concept, opgeleverde woningen.


Optio, het flexibele woningconcept Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2 5386 KD Geffen Postbus 4 5386 ZG Geffen T 073 53 40 400 F 073 53 40 467 optio@vanwanrooij.nl www.vanwanrooij.nl/optio colofon concept/ontwerp: toelgroep, concept + creatie copywriting: starveco benelux eindredactie: Hendrik Hulscher fotografie: stock / Van Wanrooij

Optio is als een tangram. Het biedt oneindig veel mogelijkheden voor oneindig veel mensen en woonwensen. Het geeft uw eigen creativiteit de middelen om mee te werken, zoals dat ook gebeurt als u speelt met de figuren uit een tangram.