Page 1

www.vantilt.nl

om.pros.vantilt.indd 1

vantilt voorjaar 2011

24-12-10 15:57


• Thomas Vaessens, De revanche van de roman • Eric van Royen (red.), Maastricht kennisstad

Uitgeverij Vantilt

februari

Postadres

• Paul Claes, Echo’s echo’s • Geert Medema, Achter de façade van de Hollandse stad

Postbus 1411 6501 bk Nijmegen Bezoekadres St. Annastraat 99 6524 ek Nijmegen t 024-3602294

maart • Theodor W. Adorno, Minima Moralia • Gerard Visser, In gesprek met Nietzsche • Willem Frijhoff, De mist van de geschiedenis

f 024-3600976 e info@vantilt.nl w www.vantilt.nl Vertegenwoordiging in Nederland Gerard Pels Bordeslaan 90

april • • • •

Boudien de Vries, Een stad vol lezers Hubert van den Berg en Geert Buelens (samenstelling), Dan dada doe uw werk! Hubert van den Berg, Dada. Een geschiedenis Joost Rosendaal, Tot Nut van Nederland

5223 ms ’s-Hertogenbosch t 073-6577282 m 06-23769142 e info@gerardpels.nl w www.gerardpels.nl Levering via Scholtens en cb Vertegenwoordiging en verspreiding in Vlaanderen Van Halewyck

mei • Joep Leerssen, Spiegelpaleis Europa • Joep Leerssen, De bronnen van het vaderland

verschijningsprogramma

januari

juni • Heidi de Mare, Huiselijke taferelen • Goran Proot (red.), Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 18 • Mathieu Spiertz & Peter Nissen, Sleutels tot het katholiek erfgoed

Diestsesteenweg 71a 3010 Leuven t (0032) (0)16-353306 f (0032) (0)16-353307

augustus • Peter Altena, Gerrit Paape (1752-1803) • Gerrit Paape, Gevallen van een’ Keeshond

september • Louis Ph. Sloos, Gewapend met kennis

om.pros.vantilt.indd 2

24-12-10 15:57


4 Gerard Visser, In gesprek met Nietzsche 5 Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Bespiegelingen uit het geschonden leven ­6 heruitgave Joep Leerssen, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening ­ van Nederland, 1806-1890 7 Joep Leerssen, Spiegelpaleis Europa. Europese cultuur als mythe en beeldvorming 8 reeds aangeboden Gerrit Paape, Gevallen van een’ Keeshond 9 Peter Altena, Gerrit Paape (1752-1803). Levens en werken 10 Heidi de Mare, Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw ­11 Willem Frijhoff, De mist van de geschiedenis. Over herinneren, vergeten en het historisch geheugen van de samenleving 12 Boudien de Vries, Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920 13 Louis Ph. Sloos, Gewapend met kennis. 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland 14 ­derde druk Thomas Vaessens, De revanche van de roman. Literatuur, autoriteit en engagement 15 Paul Claes, Echo’s echo’s. De kunst van de allusie 16 Goran Proot e.a. (red.), Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 18 17 Eric van Royen (red.), Maastricht kennisstad

inhoud

nieuw

geschreven portretten boekenweek 2011

1­ 8 Wiel Kusters, Pierre Kemp. Een leven Etty Mulder, Rede en vervoering. Helene Nolthenius 1920-2000 19 Wilfried Uitterhoeve, Koning, keizer, admiraal. 1810 – De ondergang van het Koninkrijk Holland Wilfried Uitterhoeve, Cornelis Kraijenhoff 1758-1840. Een loopbaan onder vijf regeervormen 20 Ans J. Veltman-van den Bos & Jan de Vet, Par Amitié. De vriendenrol van Petronella Moens Rietje van Vliet, Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de verlichting 21 Paul Metz, Mussertman aan het oostfront. Oorlogsdagboek 1941-1942 Anton Mussert, Nagelaten bekentenissen. Verantwoording en celbrieven van de nsb-leider

reeds aangeboden nog te verschijnen 22 Hubert van den Berg en Geert Buelens (samenstelling), Dan dada doe uw werk! Avant-gardistische poëzie uit de Lage Landen 23 Hubert van den Berg, Dada. Een geschiedenis 25 Joost Rosendaal, Tot Nut van Nederland. Polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783-1787 26 Mathieu Spiertz en Peter Nissen, Sleutels tot het katholiek erfgoed 27 Geert Medema, Achter de façade van de Hollandse stad. Het stedelijk bouwbedrijf in de achttiende eeuw

recent verschenen 28 Koos Bosma en Jan Kolen (red.), Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed Piet Mertens e.a. (red.), Sint Pancratius in het hart van Heerlen 29 Susanne Komossa, Hollands bouwblok en publiek domein. Model, regel, ideaal 30 Arend Fokke Simonsz, De moderne Helicon (1792) Jaap Goedegebuure, Nederlandse schrijvers en religie, 1960-2010 31 Harry Jansen, Triptiek van de tijd. Geschiedenis in drievoud tweede druk Ger Groot, Vergeten te bestaan. Echte fictie en het fictieve ik 32 Paul van Capelleveen en Clemens de Wolf (red.), Het ideale boek. Honderd jaar ‘private press’ in Nederland, 1910-2010

tijdschriften

33 Filter. Tijdschrift over vertalen De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent

bw.vantiltv2011.indd 1

24-12-10 16:58


kristalpaleis reeks voor eigentijdse filosofie

nieuw

gerard visser

In gesprek met Nietzsche

Volgens Heidegger kunnen we niet aan het denken van Nietzsche voorbijgaan op straffe bevangen te blijven in verouderde en onwezenlijke vraagstellingen. Al in zijn dissertatie uit 1987 nam Gerard Visser deze aanwijzing ernstig. Sindsdien bepleit hij een dubbele lezing van Nietzsches werk. Door de radicale wijze waarop zij haar ten einde denkt, houdt deze filosofie ons nihilistische consequenties van de Europese metafysica voor, maar zij bevat ook bevrijdende motieven die vooruitwijzen. De studies in dit boek bevatten grondige analyses van een aantal thema’s uit Nietzsches werk. Bovenal geven ze blijk van een bijzonder en vruchtbaar gesprek, waarin diens denken kritisch wordt bevraagd en ook het bevrijdende aspect ervan, dat berust in een spirituele ogenblikervaring, allengs scherper in het vizier komt.

Eerder verschenen in Kristalpaleis

Gerard Visser is docent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden en onder meer auteur van Gelatenheid: Gemoed en hart bij Meister Eckhart (2008) en het voor de Socrateswisselbeker 2010 genomineerde Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel (2009).

isbn 9789460040672 • nur 730 • paperback 14 x 21 cm • ca. 224 p. • vormgeving ingo offermanns ca. €22,50 • maart 2011

bw.vantiltv2011.indd 2

24-12-10 16:58


nieuw

maand van de filosofie 2011 het echte leven

theodor w. adorno

Minima Moralia Bespiegelingen uit het geschonden leven vertaling lucas hüsgen

Minima Moralia werd door Adorno geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boek was bedoeld als geschenk voor de vijftigste verjaardag van Max Horkheimer. Het wortelt in het ‘geschonden leven’, een verminking die het gevolg is van de dictatuur van het nationaalsocialisme en de technieken van de cultuurindustrie in de laatindustriële maatschappij. De titel is een zinspeling op Magna Moralia, een van Aristoteles’ werken over ethica. De ‘treurige wetenschap’ die in het boek wordt uiteengezet, is de ‘leer van het goede leven’, een leven dat niet langer mogelijk is vanwege het onmenselijke karakter van de maatschappij. In een reeks aforismen en korte bespiegelingen diagnosticeert Adorno alledaagse ervaringen. Hij laat zien hoe de geringste verandering in het dagelijks gedrag in verband staat met de catastrofale gebeurtenissen van de twintigste eeuw.

Geluk ‘Met het geluk is het niet anders dan met de waarheid: men heeft het niet, maar bevindt zich erin. Ja, geluk is niets anders dan het omgeven zijn, nabeeld van de geborgenheid in de moeder. Daarom kan echter niemand die gelukkig is ooit weten dat hij het is. Om het geluk te zien, moet men eruit treden: als was het een geboorte. Wie zegt dat hij gelukkig is, liegt, doordat hij het bezweert, en zondigt zo tegenover het geluk. Het blijft enkel trouw aan wie zegt: ik was gelukkig. De enige verhouding van het bewustzijn tot het geluk is de dankbaarheid: dat maakt zijn onvergelijkbare waardigheid uit.’ Uit Minima Moralia. Bespiegelingen uit het geschonden leven

isbn 9789460040634 • nur 730 • paperback 14 x 21 cm • ca. 288 p. • vormgeving ingo offermanns ca. €22,50 • maart 2011

bw.vantiltv2011.indd 3

24-12-10 16:58


identiteit en beeldvorming

heruitgave

va n t i lt

joep leerssen

De bronnen van het vaderland Taal, literatuur en de afbakening van Nederland, 1806-1890

Roger Cremers

Joep Leerssen

Joep Leerssen (1955) is hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde veel over nationale stereotypen en over het verband tussen literatuur, historisch besef en nationalisme. Onder Nederlandse lezers is vooral zijn Nationaal denken in Europa: een cultuurhistorische schets (1999) bekend. In 2008 werd hem de belangrijkste Nederlandse wetenschapsprijs toegekend, de Spinozapremie. In 2010 benoemde de KNAW hem tot Akademiehoogleraar.

Over De bronnen van het vaderland ‘Imponerende studie.’ (Atte Jongstra, NRC Handelsblad) ‘Leerssens boek is niet alleen aangenaam om te lezen­, maar vormt een belangrijke bijdrage aan het nationalisme­-onderzoek in het algemeen en aan de ­ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse en Vlaamse identiteit in het bijzonder.’ (Arnold Labrie, De Maasgouw)

De bronnen van het vaderland Taal, literatuur en de afbakening van Nederland 1806-1890

Het hedendaagse Nederland is de uitkomst van vele negentiende-­ eeuwse burenruzies over de politieke en culturele grenzen van het land. In het verhitte afbakeningsproces ten opzichte van Vlaanderen, Duitsland en Frankrijk speelden niet alleen politici, maar ook boekenwurmen en kamergeleerden een belangrijke rol. Op zoek naar bronnen die de nationale identiteit konden versterken, brachten letterkundigen van divers pluimage in de negentiende eeuw de oudste kroonjuwelen van de literatuur opnieuw in beeld. Een ongemeen felle concurrentiestrijd volgde: was Reinaert nu Frans, Vlaams, Nederlands of Germaans? Joep Leerssen laat in een even secuur als geanimeerd betoog zien dat die letterkundige zaken allesbehalve antiquarisch waren. Ze vormden de culturele component van gespannen geopolitieke­ verhoudingen en waren onderdeel van turbulente natie- en staatsvorming. De bronnen van het vaderland vertelt op originele wijze de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse cultuur. Tegelijk met Spiegelpaleis Europa verschijnt De bronnen van het vaderland in een nieuwe editie met een actueel nawoord.

isbn 9789077503485 • nur 688 • paperback geïllustreerd • 14 x 22 cm • ca. 224 p. • vormgeving mijke wondergem ca. €22,50 • 9 mei 2011

bw.vantiltv2011.indd 4

24-12-10 16:58


9 mei 2011 dag van europa

nieuw

joep leerssen

Spiegelpaleis Europa Europese cultuur als mythe en beeldvorming

joep leerssen

spiegel pale i s e uropa Europese cultuur als mythe en beeldvorming va n t i lt

Europa. Voor de een slaat de naam op een staatkundig samenwerkings- en eenwordingsproject, voor de ander op ‘Brusselse’ instanties en regels waarmee Nederlanders te maken krijgen. Soms wordt gedoeld op een gemeenschap die probeert haar gezamenlijke economische en politieke belangen op het wereldtoneel staande te houden tegenover Rusland, het Midden-Oosten, China en, ook wel, Amerika. Achter deze tegenstrijdige en stuk voor stuk omstreden betekenissen schuilt een vaag geheel van associaties en connotaties: de culturele beeldvorming. Met behulp van de imagologie, een specialisme uit de vergelijkende literatuur- en cultuurwetenschap, analyseert Joep Leerssen deze beeldvorming. Met talrijke literaire en cultuurhis-

torische voorbeelden illustreert hij welke images­ – mentale gemeenplaatsen – een rol spelen als mensen zich een voorstelling maken van het karakter van Europa. Wat opdoemt is een zelfbeeld vol Griekse mythen, kruisvaarders, kathedralen, brandstapels, filosofen, bibliotheken, operagebouwen en concentratiekampen. Met dat zelfbeeld – dat zowel een projectie van buitenaf als een beeld van binnenuit is – wordt Europa aan de buitenwereld gespiegeld. Een reflectie op die processen leidt ons het Spiegelpaleis Europa binnen. Spiegelpaleis Europa wordt gepresenteerd op 9 mei 2011 – de dag van Europa.

isbn 9789460040696 • nur 680 • paperback 14 x 22 cm • ca. 224 p. • vormgeving mijke wondergem ca. €17,50 • 9 mei 2011

bw.vantiltv2011.indd 5

24-12-10 16:58


radicale revolutie gerrit paape

reeds aangeboden, nog te verschijnen

gerrit paape

Gevallen van een’ Keeshond De dag van Daendels

bezorgd door peter altena

Op vrijdag 21 januari 2011 vindt in Felix Meritis te Amsterdam de eerste dag van Daendels plaats. U bent van harte uitgenodigd bij dit programma aanwezig te zijn. 14.00 Ontvangst 14.30 Welkom door prof.dr. Willem Frijhoff 14.40 De vaderlandsche ‘Krijgsgod’ betrapt en verheerlijkt. Daendels in het Republikeinsch Speelreisje (1795) van Gerrit Paape – Peter Altena 15.00 Strategische zelfpresentatie als bron van politiek succes én kritiek – Edwina Hagen 15.20 Pauze 15.45 Bataafse Terreur. De betekenis van 1798. Tweede Daendelslezing – prof.dr. Niek van Sas 16.30 Borrel De middag wordt georganiseerd door de Stichting Daendels, opgericht in 1995 door de laatste mannelijke afstammeling van de bekende patriot uit Hattem, generaal, hereboer, maarschalk van Holland en gouverneurgeneraal van Indië, mr. Herman Willem Daendels (1762-1818). Zie voor meer informatie www.felix.meritis.nl.

Honden vormen een veel gehoonde onderafdeling van de zoogdieren. Hun geblaf is hinderlijk, hun beten zijn gevaarlijk. Maar ze zijn ook aandoenlijk en waaks. Wakker en attent is de hond waarvan het leven wordt verhaald in Gevallen van een’ Keeshond. Hij verslijt in de loop der tijd vele meesters. De Gevallen verschenen anoniem in ‘Nederland’ (1790) toen keeshonden uit de mode waren. De patriotten, die de schimpnaam ‘kezen’ droegen, waren in 1787 gevlucht voor de Pruisische doggen en in grote groepen in ballingschap gegaan. Onder hen de schrijver van de Gevallen: Gerrit Paape, een befaamde ‘kees’ en de scherpste pen van de revolutie. In de Gevallen van een’ Keeshond wordt de revolutie die het land op de rand van een burgeroorlog bracht, gezien door de ogen van een keeshond. Deze volgt de weg van het brood, die hem ook naar het huis van de schrijver leidt, en keft de ongemakkelijke waarheid.

Eerder van Gerrit Paape bij Vantilt verschenen

isbn 9789460040382 • nur 301 • paperback 13,5 x 21,5 cm • ca. 160 p. • vormgeving martien frijns ca. €14,95 • augustus 2011

bw.vantiltv2011.indd 6

24-12-10 16:58


achttiende eeuw biografie

peter altena

Gerrit Paape (1752-1803)

vantilt

nieuw

Levens en werken

peter altena

Gerrit Paape (1752-1803) Levens en werken

om.paape5.indd 1

De biografie van Gerrit Paape vertelt het levensverhaal van een plateelschilder die zich wist te verheffen tot dé stem van de radicale revolutionairen in Nederland: onverzoenlijk, venijnig en geestig. Paape was erbij en schreef erover als geen ander. Als het hem en zijn vaderland slecht ging, doopte hij zijn pen in gif en schreef adembenemende satirische romans. Romans die nog steeds schitteren. In zijn literaire werk vond hij voor zichzelf steeds nieuwe identiteiten uit: onder geleende pseudoniemen schreef hij meer en beter dan zijn tijdgenoten verdroegen. In Gerrit Paape (1752-1803)

22-12-10 16:36

brengt Peter Altena de vele levens en werken van een begenadigd en bevlogen schrijver voor het eerst in kaart. Zo ontstaat tevens een nieuw beeld van een van de rumoerigste decennia uit de Nederlandse geschiedenis. Peter Altena is werkzaam als leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs. Hij promoveert op Gerrit Paape aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bezorgde een viertal edities van diens werk.

isbn 9789460040641 • nur 621 • gebonden geïllustreerd, deels in kleur • 14,5 x 24 cm • ca. 600 p. • vormgeving martien frijns ca. €34,95 • augustus 2011

bw.vantiltv2011.indd 7

24-12-10 16:58


hollands huis zeventiende eeuw

nieuw

va n t i lt

heidi de mare

Huiselijke taferelen De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw

heidi de ma r e

Huiselijke De veranderende rol van het beeld

taferelen

in de Gouden Eeuw

Huiselijke taferelen werpt een geheel nieuw licht op de beeldenrijkdom van de Hollandse Gouden Eeuw. Uitgangspunt is de stelling dat schilderijen, architectuurtekeningen en andere visuele producten een vorm van kennis belichamen. Die kennis is samengebald in de kunst van het bouwen, het schilderen en de poëzie, maar ook in de wijze waarop burgers in de stad samenleefden of hoe men een huwelijk inrichtte. Een diepgaand onderzoek naar de verbeelding van het huiselijk leven in werken van Simon Stevin, Jacob Cats, Pieter de Hooch en Samuel van Hoogstraten legt het fundament voor deze stelling. In al deze kun-

sten en disciplines is een coherent kennissysteem werkzaam dat berust op de natuurfilosofie van Aristoteles. Heidi de Mare ontwikkelde een zeer oorspronkelijke benadering, waarin inzichten uit kunst- en architectuurgeschiedenis, cultuurgeschiedenis en historische letterkunde samenkomen. Wanneer we gedisciplineerd kijken, blijkt het eigene van de Nederlandse cultuur sterker bepaald door beelden dan we tot nog toe veronderstelden. Heidi de Mare is docent Algemene Cultuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

isbn 9789460040665 • nur 688 • paperback geïllustreerd, geheel in kleur 17 x 24 cm • ca. 480 p. • vormgeving mijke wondergem ca. €39,95 • juni 2011

bw.vantiltv2011.indd 8

24-12-10 16:58


nieuw

herinneren en vergeten

willem frijhoff

De mist van de geschiedenis Over herinneren, vergeten en het historisch geheugen van de samenleving

In korte tijd is herinneren een sleutelbegrip geworden in onze omgang met het verleden. In het alledaagse spraakgebruik neemt het woord ‘herinnering’ bijna ongemerkt de plaats in van ‘geschiedenis’, en in het voetspoor volgt ook ‘vergeten’. Welke vormen neemt deze ontwikkeling aan en wat betekent dat? Er zijn grofweg twee manieren om over herinneren te denken. Neurofysiologie en psychologie richten zich op de individuele persoon, terwijl de cultuurgeschiedenis de herinneringscultuur van mensen als sociale wezens, van groepen en van samenlevingen blootlegt. Beide benaderingen analyseren echter de manier waarop mensen met het verleden omgaan en er zin aan geven als een vorm van geschiedenis die op hen persoonlijk betrokken is. Daartoe werken ze met begrip-

pen als ‘geheugen’ en ‘trauma’, ‘toe-eigening’ en ‘identiteit’. Geschiedenis is verleden dat in het spel van herinneren en vergeten door ieder van ons wordt toegeëigend. De mist van de geschiedenis neemt de cultuurhistorische dimensie van het herinneringsproces in het vizier, met drie actuele aspecten ervan als leidraad: de relatie tussen herinneren en vergeten, plaatsen van herinnering als vorm van erfgoed en de rol van religie in de herinneringscultuur. Willem Frijhoff is emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bijzonder hoogleraar op de Erasmuswisselleerstoel vanwege de G.Ph. VerhagenStichting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

isbn 9789460040726 • nur 680 • paperback geïllustreerd 14 x 22 cm • ca. 96 p. • vormgeving mijke wondergem ca. €13,50 • maart 2011

bw.vantiltv2011.indd 9

24-12-10 16:58


leescultuur negentiende eeuw

nieuw

boudien de vries

Leescultuur in Haarlem 1850-1920

Een stad vol lezers Leescultuur in Haarlem 1850-1920

Een stad vol lezers Boudien de Vries

Vantilt

om.boudiendevries6.indd 1

24-12-10 16:20

Aan het eind van de negentiende eeuw voltrok zich niets minder dan een revolutie. Was het lezen van literaire, opiniërende en informatieve boeken, tijdschriften en kranten in 1850 voorbehouden aan een smalle bovenlaag, binnen een halve eeuw veranderde dit fundamenteel. Meer mensen dan ooit kwamen in aanraking met drukwerk en konden kennisnemen van het literair erfgoed, zich mengen in de discussies van de dag en door zelfstudie hopen op een betere toekomst. Tegelijkertijd werden politieke en levensbeschouwelijke bewegingen zich bewust van de mogelijkheden om via eigen bibliotheken, kranten en tijdschriften hun visie op de samenleving uit te dragen.

Wie de negentiende-eeuwse lezers waren en welke boeken ze lazen, is nauwelijks bekend. Lazen ze flodderromans of literaire meesterwerken, vooral stichtelijke werken of ook pikante verhalen en wat waren de toenmalige bestsellers? Hoe kwamen deze lezers aan hun boeken? In Een stad vol lezers onderzoekt Boudien de Vries de Haarlemse leescultuur en schetst tegelijkertijd een beeld van de negentiende-eeuwse Nederlandse lezer. Boudien de Vries is universitair hoofddocent Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

isbn 9789460040658 • nur 615 • gebonden geïllustreerd, deels in kleur 14 x 23 cm • ca. 448 p. • vormgeving martien frijns ca. €34,95 • april 2011

bw.vantiltv2011.indd 10

24-12-10 16:58


oorlog in boeken

nieuw

louis ph. sloos

Gewapend met kennis 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland

louis ph. sloos

gewapend met kennis 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland vantilt

om.sloos3.indd 1

Aan het eind van de vijftiende eeuw ontstond het idee dat oorlogvoering niet louter een praktisch vak is, maar ook een degelijke theoretische onderbouwing nodig heeft. Daarbij speelde de boekdrukkunst als nieuw communicatiemiddel een cruciale rol, want via het gedrukte woord konden kennis en informatie op krijgskundig gebied brede verspreiding krijgen. De basis voor de militaire publicistiek ligt in Italië, maar vanaf het eind van de zestiende eeuw verscheen ook in Nederland een groot aantal nu wereldberoemde militaire werken. Gewapend met kennis presenteert als eerste een overzicht van de rijke Nederlandse militaire boekcultuur, waarbij aandacht wordt besteed aan

23-12-10 21:48

biblio­theken, publicistiek, bijzondere uitgaven, specifieke genres, bibliofilie, gespecialiseerde uitgeverijen, boekbezit van militairen en illustraties. Louis Ph. Sloos (1972) is historicus en boekwetenschapper en werkt als conservator Literatuur/ bibliothecaris bij het Legermuseum in Delft. Hij publiceert al ruim vijftien jaar over het militaire boek, waaronder in 2001 de tweedelige studie Voor den dienst der Armée. De militaire uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef te ’s-Gravenhage en te Amsterdam 1739-1967 en in 2008, onder zijn leiding, de vierdelige catalogus Warfare and the age of printing.

isbn 9789460040702 • nur 615 • gebonden geïllustreerd • 15 x 24 cm • ca. 512 p. • vormgeving martien frijns ca. €34,95 • september 2011

bw.vantiltv2011.indd 11

24-12-10 16:59


literatuurwetenschap

derde druk

thomas vaessens

De revanche van de roman Over De revanche van de roman ‘Vaessens steekt zijn nek ver uit. Dat moet je prijzen.’ (Bas Heijne, NRC Handelsblad)

Literatuur, autoriteit en engagement

‘Bij Vaessens hoef je je niet te vervelen. Hij schrijft dwingend en bevlogen, het is duidelijk dat hij opruiming wil houden in het pantheon van de Nederlandstalige letteren.’ (Kees ’t Hart, De Groene Amsterdammer) ‘Vaessens prikkelt, maar vooral tot tegenspraak.’ (Arjan Peters, de Volkskrant) ‘De revanche van de roman getuigt van een gezonde onvrede met de altijd weer dreigende zelfsluiting van de literaire cultuur.’ (Rob Schouten, Trouw) ‘Het boek is een aanfluiting, geschreven door een warhoofd, met een vermoedelijk zeer bedenkelijke doelstelling.’ (Arie Storm, De Groene Amsterdammer) ‘Wie in een notendop de evolutie van de Nederlandse literatuur sinds 1945 wil meekrijgen, vindt in Vaessens’ originele synthese genoeg tot na- én verder denken.’ (Frank Hellemans, Knack) ‘Vaessens heeft in Nederland nogal wat mensen boos gemaakt met zijn nochtans superbe boek.’ (Mark Cloostermans, De Standaard)

Na 11 september 2001 waren commentatoren het over één ding eens: de aanslagen zouden een einde maken aan het postmodernisme en alles wat daarmee werd geassocieerd. Thomas Vaessens laat zien dat in de literatuur al langer aan het postmodernisme werd getwijfeld. Eind jaren tachtig vroegen schrijvers zich al af of ze niet te ver waren doorgeschoten in hun neiging tot ‘deconstructie’. Hadden ze het niet onmogelijk gemaakt ergens in te geloven – in het nut van literair engagement bijvoorbeeld? De revanche van de roman gaat over de zoektocht naar nieuw engagement van schrijvers als Frans Kellendonk, Arnon Grunberg, Joost Zwagerman en Charlotte Mutsaers. Thomas Vaessens is hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over Nederlandse literatuur. Het verschijnen van De revanche van de roman in 2009 deed in Nederland en Vlaanderen veel stof opwaaien. Inmiddels is het boek toe aan zijn derde druk.

isbn 9789460040290 • nur 323 • paperback 12,5 x 20 cm • 256 p. • vormgeving martien frijns €19,95 • januari 2011

bw.vantiltv2011.indd 12

24-12-10 16:59


nieuw

literatuurwetenschap

paul claes

Echo’s echo’s De kunst van de allusie

De nimf Echo kon alleen woorden van anderen weergalmen. Haar tragiek is die van alle literatuur. Dichters en vertellers hebben woorden van anderen steeds weer herhaald. Dat kon moeilijk anders, want als ze werkelijk origineel waren geweest, zou niemand hen hebben begrepen. In Echo’s echo’s behandelt Paul Claes het intertekstuele spel met bestaande literatuur in haar verschillende gedaanten: citaat, allusie, travestie, adaptatie, parodie en pastiche. Theoretische hoofdstukken wisselen af met praktische voorbeelden uit de hele westerse literatuurgeschiedenis en de Nederlandse poëzie (Frederik van Eeden, Hugo Claus en Hans Faverey). Een lijst van intertekstuele termen sluit het boek af. De oorspronkelijke editie (1988) werd grondig

gereviseerd, geüpdatet en aangevuld met twee nieuwe hoofdstukken. In een daarvan wordt een nieuwe vertaaltheorie gepresenteerd. Paul Claes (1943) is als romancier, dichter, vertaler en essayist een van de productiefste en veelzijdigste auteurs van de Lage Landen. Baanbrekende studies zijn: Het netwerk en de nevelvlek (1979), De mot zit in de mythe en Claus-reading (1984), Raadsels van Rilke (1995), De Gulden Tak (2000), Concatenatio Catulliana (2002) en La Clef des Illuminations (2008). Paul Claes ontving de Martinus Nijhoff Prijs voor vertaling (1996), de eci-prijs en de Multatuli-prijs voor de roman De Kameleon (2002). Echo’s echo’s werd in 1991 bekroond met de Staatsprijs voor essay en kritiek.

isbn 9789460040689 • nur 617 • paperback 12,5 x 20 cm • ca. 224 p. • vormgeving martien frijns ca. €18,95 • februari 2011

bw.vantiltv2011.indd 13

24-12-10 16:59


boekgeschiedenis

nieuw

goran proot (redactie)

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 18

De achttiende editie van het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis voert ons van Antwerpen naar Peru en van Nederland naar Zuid-Afrika. Ignaz Matthey tilt de sluier op van de handel in porno en de vervolging daarvan aan het begin van de twintigste eeuw. Janneke Weijermars laat haar licht schijnen over de natievorming in de periode 1815-1830, toen de Lage Landen politiek even één waren. Arnold Lubbers behandelt de functie en organisatie van leesgezelschappen in de negentiende eeuw. Ook Suzan Folkerts gaat op zoek

naar lezers en gebruikers. Middelnederlandse Bijbelvertalingen zijn haar vertrekpunt. Kristof Selleslach stelt een nieuw boekhistorisch instrument voor dat duizenden ornamenten uit Antwerpse drukken uit de periode 1541-1600 aan ateliers verbindt en waarmee onze kennis over – onder andere – het fonds van Christoffel Plantijn kan worden bijgesteld. In een review licht Frank de Glas twee pas verschenen boekhistorische werken die handelen over de toekomst van het (elektronische) boek kritisch door.

isbn 9789460040733 • nur 615 • paperback geïllustreerd, deels in kleur 16 x 23 cm • ca. 228 p. • vormgeving martien frijns ca. €29,50 • juni 2011

bw.vantiltv2011.indd 14

24-12-10 16:59


nieuw

20 januari 2011 35 jaar universiteit maastricht

eric van royen (redactie)

Maastricht kennisstad 850 jaar onderwijs en wetenschap in portretten van Veldeke, Herbenus, De Bolland, Van Dopff, Pelerin, Minckelers, Stas, De Bosquet, Hoffmans, Endepols, Salmang, Timmers en de universiteit

Hoewel aantrekkelijk gelegen op een kruispunt van culturen en invloedssferen, duurde het tot ver in de twintigste eeuw voordat Maastricht zich universiteitsstad mocht noemen. Zwaar getroffen door de mijnsluitingen maakte Zuid-Limburg rond 1970 aanspraak op steunmaatregelen van Den Haag en stichtte een universiteit in Maastricht. Maar op wat voor geschiedenis kan Maastricht bogen als het gaat om kennisontwikkeling in de eeuwen voor de komst van de universiteit, nu 35 jaar geleden? Wie waren door de eeuwen heen de meest vooraanstaande geleerden en op welke terreinen onderscheidden zij zich? Maastricht kennisstad belicht de minder bekende, maar rijke voorgeschiedenis van de stad als centrum van kennis aan de hand van twaalf portretten

van Maastrichtenaren uit de wereld van de letterkunde en de geschiedenis (Veldeke, Herbenus, De Bolland, Endepols en Timmers), de geneeskunde (Pelerin), de rechtswetenschappen (Stas), de paleontologie en geologie (De Bosquet) en de exacte wetenschappen (Van Dopff, Minckelers, Hoffmans en Salmang).

nederlands isbn 9789460040719 • nur 680 • gebonden rijk geïllustreerd in kleur 13,5 x 21,5 cm • ca. 304 p. • vormgeving piet gerards ca. €24,95 • januari 2011

english isbn 9789460040757 • nur 680 • hardback full colour illustrated 13,5 x 21,5 cm • ca. 304 p. • design piet gerards ca. €24,95 • january 2011

bw.vantiltv2011.indd 15

Met bijdragen van Jac van den Boogard, Pieter Caljé, Fred Cammaert, Lucas Cornips, Laur Crouzen, Tuur Ghys, Régis de la Haye, Harry Hillen, Ernst Homburg, Charles van Leeuwen, Jos Notermans, Eric van Royen, Lou Spronck en Joseph Wachelder. Van dit boek verschijnt een Engelse editie onder de titel Maastricht City of Knowledge.

24-12-10 16:59


boekenweek 2011 woensdag 16 t/m zaterdag 26 maart

wiel kusters

etty mulder

Pierre Kemp. Een leven

Rede en vervoering Helene Nolthenius 1920-2000

‘Sterke biografie.’ (Arjen Fortuin, NRC Handelsblad) ‘Hier komt niet alleen een kunstenaar, maar ook diens kunst tot leven.’ (Monica Soeting, Trouw)

isbn 9789460040443 • t39,95

bw.vantiltv2011.indd 16

‘Rede en vervoering geeft een interessant beeld van de drijfveren, spiritualiteit, eruditie, creativiteit, oorspronkelijkheid en veelzijdigheid van Helene Nolthenius.’ (Rob Hartmans, De Groene Amsterdammer)

isbn 9789460040214 • t29,50

24-12-10 16:59


geschreven portretten

wilfried uitterhoeve

wilfried uitterhoeve

Koning, keizer, admiraal

Cornelis Kraijenhoff 1758-1840

1810 – De ondergang van

Een loopbaan onder vijf regeervormen

het Koninkrijk Holland

‘Fascinerende lectuur over de Napoleontische tirannie.’ (Jan Blokker, NRC Handelsblad)

‘Van deze grondlegger van het moderne Nederland is nu een mooie en ook fraai vormgegeven biografie verschenen.’ (Niek van Sas, NRC Handelsblad)

isbn 9789460040450 • t19,95

isbn 9789460040429 • t27,50

bw.vantiltv2011.indd 17

24-12-10 16:59


boekenweek 2011 woensdag 16 t/m zaterdag 26 maart

bw.vantiltv2011.indd 18

ans j. veltman-van den bos & jan de vet

rietje van vliet

Par Amitié

Elie Luzac (1721-1796)

De vriendenrol van Petronella Moens

Boekverkoper van de verlichting

‘Prachtig verzorgd en uitstekend gedocumenteerd boek over “de vriendenrol”. Het album geeft een prima zicht op het culturele klimaat in Nederland eind achttiende eeuw, begin negentiende eeuw.’ (Trouw)

‘Het boek van Rietje van Vliet biedt niet alleen sappige kost, maar laat ook goed zien hoezeer de handel in boeken een handel in ideeën is.’ (Lisa Kuitert, Vrij Nederland)

isbn 9789460040146 • t32,50

isbn 9789077503379 • t39,90

24-12-10 16:59


geschreven portretten

paul metz

anton mussert

Mussertman aan het oostfront

Nagelaten bekentenissen

Oorlogsdagboek 1941-1942

Verantwoording en celbrieven van de nsb-leider

‘Een van de beste geschriften van foute Nederlanders.’ (Chris van der Heijden, Vrij Nederland)

‘Ronduit verbijsterende lectuur.’ (H.W. von der Dunk, NRC Handelsblad)

isbn 9789077503256 • t19,90

isbn 9789077503386 • t19,90

bw.vantiltv2011.indd 19

24-12-10 16:59


reeds aangeboden

nog te verschijnen

hubert van den berg & geert buelens (samenstelling)

Dan dada doe uw werk! Avant-gardistische poëzie uit de Lage Landen

Dada en andere avant-gardistische ‘ismen’ lieten onmiskenbaar hun sporen na in de poëzie. In de bloemlezing Dan dada doe uw werk! presenteren samenstellers Hubert van den Berg en Geert Buelens een dwarsdoorsnede van de poëtische manifestaties van de historische avant-garde in de vroege twintigste eeuw in Nederland en Vlaanderen. De bloemlezing bevat onder meer werk van I.K. Bonset, Paul van Ostaijen, Antony Kok, E.L.T. Mesens, Til Brugman, Gaston Burssens, A.C. Willink, Michel Seuphor en H.N. Werkman.

tristan tzara, 7 dadamanifesten ‘Op aanstekelijke wijze in het Nederlands vertaald.’ (Arnold Heumakers, nrc Handelsblad) hugo ball Tenderenda de fantast ‘Een onnavolgbare reeks van groteske scènes, beelden en gedichten.’ (Arnold Heumakers, nrc Handelsblad) raoul hausmann In den beginne was dada ‘Huelsenbeck, Ball en Tzara hebben dada uitgevonden en Raoul Hausmann heeft het opgedoekt.’ (Hans Renders, nbd) clément pansaers Apologie van de luiheid ‘Deze en dergelijke geschriften, pretentieloos daar neergeworpen, leggen met suggestieve bepaaldheid het electrische veld van onze moderne verbeelding bloot.’ (Theo van Doesburg) clément pansaers Pan Pan voor de Poeper van de Neger Naakt & Bar Nicanor ‘Ik las... Het was lang geleden dat ik zo’n feest bijwoonde.’ (André Breton) richard huelsenbeck En avant dada ‘Een briljante sketch.’ (Peter Sloterdijk in Kritiek van de cynische rede) isbn 979075697988 • nur 306 • paperback geïllustreerd in kleur •15 x 22 cm • ca. 96 p. vormgeving martien frijns • ca. €15,50 • april 2011

bw.vantiltv2011.indd 20

24-12-10 16:59


meer dada bij vantilt

nog te verschijnen

hubert van den berg

Dada Een geschiedenis

Dada. Een geschiedenis beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de internationale dadabeweging, zoals die zich manifesteerde in onder andere Zürich, Berlijn en Parijs. Bijzondere aandacht is er voor dadaNederland en dada-België en de belangrijkste hoofdrolspelers daar. Het boek herziet het eenzijdige beeld dat dada een antibeweging zou zijn en toont aan dat ze een cruciale etappe was in de ontwikkeling van de moderne kunst en literatuur

van de twintigste eeuw, waarvan de echo nog altijd doorklinkt. Hubert van den Berg (1963) is een van de belangrijkste kenners van het dadaïsme. Hij publiceerde onder andere The import of Nothing. How Dada came, Saw and Vanished in the Low Countries (2002). Voor Vantilt redigeerde hij samen met Gilles J. Dorleijn Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in Noord en Zuid opnieuw beschouwd (2002).

hans arp e.a., Een avond in Cabaret Voltaire ‘Mysjkin vertaalde de ‘klankgedichten’ van de dadaïsten in een welluidend Nederlands.’ (Paul Depondt, de Volkskrant) francis picabia, Jezus christus quibus ‘Een tekst vol toeval, niet logica en onnavolgbare vergelijkingen.’ (Sander Pleij, De Groene Amsterdammer)

isbn 979075697971 • nur 642 • paperback geïllustreerd in kleur • 17 x 22 cm • ca. 288 p. vormgeving martien frijns • ca. €27,80 • april 2011

bw.vantiltv2011.indd 21

24-12-10 16:59


joost rosendaal over de nederlandse revolutie

Joost Rosendaal (1963) is als docent politiekecultuurgeschiedenis verbonden aan de Radboud Universiteit. Na een succesvol boek over het voor Nijmegen zo noodlottige oorlogsjaar 1944 (Nijmegen ’44. Verwoesting, verdriet en verwerking, 2009) keert hij nu terug naar de revolutionaire laatste decennia van de achttiende eeuw, waarover hij in de loop der jaren talrijke publicaties schreef.

Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 ‘tot in de bijzinnen aan toe wordt iets meegedeeld dat het onthouden waard is’ (Jan Blokker, de Volkskrant) De Nederlandse Revolutie. Vrijheid, volk en vaderland 1783-1799 ‘een zeer leesbaar en rijk geïllustreerd boek over deze cruciale jaren’ (Thomas von der Dunk, Vrij Nederland) ‘In zijn vlotgeschreven overzichtsboek toont Rosendaal zich bewust van het belang dat de radicale Bataafse periode voor het heden zou kunnen hebben.’ (Arjan Terpstra, Trouw) Staatsregeling voor het Bataafsche volk 1798. De eerste grondwet van Nederland ‘De verrassend moderne Staatsregeling voor het Bataafsche volk is opnieuw uitgegeven, voorzien van een heldere toelichting Joost Rosendaal.’ (Kees Buijs, De Gelderlander) ‘Aan zijn geestdrift danken we in ieder geval een handzame uitgave van de oude Staatsregeling.’ (Jan Blokker, de Volkskrant) david hess Hollandia Regenerata met een nawoord van joost rosendaal

bw.vantiltv2011.indd 22

24-12-10 16:59


nog te verschijnen

reeds aangeboden

joost rosendaal

Tot Nut van Nederland Polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783-1787

Bomexplosies, moordaanslagen, protestmarsen, schermutselingen en massale plunderingen: Nederland verkeerde in de jaren 1780 in een staat van burgeroorlog. Tegenover hervormingsgezinde burgers, die zich patriotten noemden, stonden behoudende orangisten. De polarisatie tussen beide groepen zweepte de patriotten op tot revolutionaire stappen. Zij wensten een eind aan de corruptie en bepleitten een eerlijke lastenverdeling, godsdienstvrijheid, een ongecensureerde pers en een democratisch gekozen bestuur. Wie en wat veroorzaakten deze polarisatie? Hoe kon deze dynamiek tot burgeroorlog en revolutie leiden? Voor een antwoord op deze vragen richt Joost Rosendaal de blik op de Langstraat en het

Land van Heusden en Altena – een gebied waar de spanningen in het bijzonder hoog opliepen. Een gebied ook op de grens van Holland en Brabant en in veel opzichten een grensgebied: tussen noord en zuid, tussen klei en veen/zand, tussen protestant en katholiek. De patriotse machtsgreep in Heusden domineerde wekenlang de Nederlandse kranten. Zelfs aan het Franse hof werd het nieuws op de voet gevolgd en in Holland zorgden de ontwikkelingen voor een radicalisering van de patriottenbeweging. Tot Nut van Nederland biedt een nieuw inzicht in de patriotse fase van de Nederlandse Revolutie en de ontwikkeling van een nieuwe politieke cultuur.

isbn 9789460040597 • nur 688 • paperback geïllustreerd • 15,5 x 23,5 cm • ca. 288 p. • vormgeving martien frijns ca. €22,50 • april 2011

bw.vantiltv2011.indd 23

24-12-10 17:00


reeds aangeboden

nog te verschijnen

mathieu spiertz en peter nissen

Sleutels tot het katholiek erfgoed

Onbevlekte ontvangenis, wat wil dat precies zeggen? Wat is het verschil tussen een kathedraal en een basiliek? Wat is een retabel, een noveen, een bediening, een diaken? Dit lexicon wijst lezers en gebruikers aan de hand van ongeveer 1400 trefwoorden en 280 afbeeldingen de weg in de geschiedenis en organisatie van de kerk, de belangrijkste leerstellingen, de rituelen, de sacramenten,

het kerkelijk jaar, de beeldtaal, kortom: het katholiek erfgoed. Sleutels tot het katholiek erfgoed is een herziene editie van het zeer succesvolle Van Aartsbisschop tot Zonnelied uit 1998. Peter Nissen, hoogleraar Cultuurgeschiedenis van de religiositeit aan de Radboud Universiteit Nijmegen, actualiseerde de tekst.

isbn 9789460040245 • nur 694 • paperback geïllustreerd, in kleur 17 x 24 cm • ca. 280 p. • vormgeving brigitte slangen ca. €24,95 • juni 2011

bw.vantiltv2011.indd 24

24-12-10 17:00


nog te verschijnen

erfgoed & geschiedenis

geert medema

Achter de façade van de Hollandse stad Het stedelijk bouwbedrijf in de achttiende eeuw

De stadsbesturen van Haarlem, Leiden, Delft, Amsterdam, Gouda, Rotterdam en Schiedam was er in de achttiende eeuw veel aan gelegen hun publieke bouwwerken optimaal te beheren. Hoewel dit niet voor elke stad eenvoudig was, moest de façade van macht en welvaart overeind blijven. Liet de groeiende economie van Rotterdam en Schiedam belangrijke verbeteringen van het stadsbeeld toe, steden als Leiden, Haarlem en Delft zagen zich juist geconfronteerd met diepgaande economische problemen. Publieke bouwwerkzaamheden bleken zeer fraudegevoelig. Stadsbesturen zochten de oplossing onder andere in een verbeterde aanbesteding en het benoemen van hoogopgeleide bouwkundig functionarissen. De publieke architectuurontwikkeling in de achttiende eeuw is tot op heden weinig belicht. Ten

onrechte, want binnen de stadsbesturen en stedelijk bouwbedrijven bestond voortdurend aandacht voor verbetering van de publieke ruimte en voorzieningen. Achter de façade van de Hollandse stad brengt de organisatie van de stedelijk bouwbedrijven en de verantwoordelijke bouwkundigen in beeld en beschrijft, geïllustreerd met talrijke oorspronkelijke bouwtekeningen, belangrijke architecturale, stedenbouwkundige en waterstaatkundige projecten uit de achttiende eeuw. Geert H. Medema (1977) promoveerde in 2008 aan de Universiteit Utrecht op zijn onderzoek naar het stedelijk bouwbedrijf in de achttiende eeuw. Achter de façade van de Hollandse stad is een bewerking van zijn dissertatie.

isbn 9789460040535 • nur 648 • paperback geïllustreerd, geheel in kleur 14,5 x 24 cm • ca. 480 p. • vormgeving piet gerards ca. €29,50 • februari 2011

bw.vantiltv2011.indd 25

24-12-10 17:00


recent verschenen

Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed is één van de uitkomsten van het project ‘De biografie van het ZuidNederlandse Cultuurlandschap’, bekroond met de Huibregtsenprijs 2010. De Huibregtsenprijs wordt jaarlijks toegekend aan onderzoek waarin wetenschap en samenleving met elkaar verbonden worden.

koos bosma en jan kolen (redactie)

piet mertens e.a. (redactie)

Geschiedenis en ontwerp

Sint Pancratius

Handboek voor de omgang

in het hart van Heerlen /

met cultureel erfgoed

in the Heart of Heerlen

Om een gewetensvolle omgang met cultureel erfgoed te verankeren in de ruimtelijke inrichting is een toegankelijke kennisinfrastructuur van groot belang. Daarnaast is een ‘gereedschapskist’ nodig voor de omgang met erfgoed in de planvorming, het ruimtelijk ontwerp en het erfgoedbeleid. Dit handboek biedt een dergelijk fundament en geeft tevens inzicht in de mogelijkheden om in transformatieopgaven draden te spannen tussen verleden en toekomst, tussen geschiedenis en ontwerp.

Sint Pancratius in het hart van Heerlen vertelt niet alleen het verhaal van de architectuur van de kerk, maar ook van de vele kunstwerken die het gebouw rijk is. Daartoe behoren een beeld van ‘Christus op de koude steen’ uit circa 1510, gebrandschilderde ramen van Eugène Laudy, gewelfschilderingen van Charles Eyck en een verrassende apsisschildering van Matthias Goebbels, die bij de restauratie tevoorschijn kwam.

Dit boek is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

isbn 9789460040504 • paperback 400 p. • geïllustreerd in kleur €39,95

bw.vantiltv2011.indd 26

isbn 9789460040566 • paperback 176 p. • geïllustreerd in kleur tweetalige editie • €24,50

24-12-10 17:00


recent verschenen

susanne komossa

susanne komossa

Hollands bouwblok en publiek domein

The Dutch Urban Block and the Public Realm

Model, regel, ideaal

Models, Rules, Ideals

Susanne Komossa analyseert op basis van typomorfologisch onderzoek het architectonisch model van het Hollandse bouwblok gedurende de voorbije vierhonderd jaar. Het bouwblok is immers de schakel tussen het dagelijks leven van de stadsbewoners en het publieke domein van de stad. Komossa pleit ervoor bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en modellen de kleinschalige stedelijke economie en het publieke domein te betrekken als constituerende categorieën van de stad.

Susanne Komossa uses typomorphological research to analyse the development of the Dutch urban block as an architectural model over the past four hundred years. The urban block is the link between city dwellers’ everyday lives and the urban public realm. Komossa calls for the small-scale urban economy and the public realm to be treated as essential components of the city when new urban plans and models are developed.

Dit boek is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

isbn 9789460040405 • paperback 224 p. • geïllustreerd in kleur €39,95

bw.vantiltv2011.indd 27

isbn 9789460040559 • paperback 224 p. • full colour illustrated €39,95

24-12-10 17:00


recent verschenen

Over Nederlandse schrijvers en religie ‘Lezenswaardige essays.’ (Aleid Truijens, de Volkskrant)

arend fokke simonsz

jaap goedegebuure

De moderne Helicon (1792)

Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010

editie lotte jensen en alan moss

bw.vantiltv2011.indd 28

In De moderne Helicon (1792) neemt Arend Fokke Simonsz zijn schrijvende tijdgenoten genadeloos op de hak. Het verhaal gaat over de Griekse god Apollo, die een winkel in poëzie heeft geopend. Schrijvers komen van heinde en verre om daar poëtisch taalgebruik en metaforen te kopen. Fokke bekritiseert het belabberde peil van de eigentijdse dichtkunst en stelt en passant allerlei maatschappelijke waarden en normen ter discussie. Een van de scherpste satires uit de Nederlandse letterkunde.

De afgelopen halve eeuw hebben opvallend veel Nederlandse schrijvers zich uitgesproken over God en het goddelijke. Jaap Goedegebuure laat zien hoe hun overwegingen en bekommernissen literair vorm krijgen. Er is ruime aandacht voor de confronterende visies van Gerard Reve en Frans Kellendonk, maar ook voor de onthechtingsoefeningen van dichters als C.O. Jellema en Hans Faverey. Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010 biedt een spectrum dat reikt van Gerard Reve tot Désanne van Brederode en van Andreas Burnier tot Willem Jan Otten.

isbn 9789460040573 • paperback 120 p. • €13,50

isbn 9789460040542 • paperback 207 p. • €18,95

24-12-10 17:00


recent verschenen

Over Triptiek van de tijd ‘Triptiek van de tijd is een boek dat de lezer veel geeft.’ (Frank Ankersmit)

harry jansen

ger groot

Triptiek van de tijd

Vergeten te bestaan

Geschiedenis in drievoud

Echte fictie en het fictieve ik

Triptiek van de tijd is een omvattend en praktisch overzicht van de belangrijkste ideeën en ontwikkelingen in het denken over geschiedenis. Harry Jansen onderzoekt de invloed van drie wetenschapstradities – de hermeneutiek, het positivisme en het narrativisme – op de geschiedbeoefening. Aan de hand van de begrippen ‘interpretatie’, ­‘exploratie’ en ‘representatie’ maakt hij duidelijk hoe die drie tradities in het vak geschiedenis gestalte hebben gekregen.

Wat is de verhouding tussen werkelijkheid en literaire fictie? Het draaipunt ligt in het lezende subject. In het lezen is de werkelijkheid van het boek echter dan die van het wereldse ‘ik’. Ger Groot betoogt, aan de hand van het denken van Sartre, dat ook het alledaagse ‘ik’ alleen op kunstmatige wijze bestaat. In werkelijkheid bestaat het ‘ik’ in de fysieke wereld op dezelfde wijze als tijdens het lezen in de wereld van het boek. Deze structurele overeenkomst maakt het mogelijk dat wij de romanwereld als echt ervaren en dat deze met de ‘ware wereld’ één geheel vormt.

isbn 9789460040511 • paperback 536 p. • geïllustreerd, deels in kleur €39,95

isbn 9789460040610 • geniet met flappen 32 p. • €9,95

bw.vantiltv2011.indd 29

24-12-10 17:00


recent verschenen private press

Over Het ideale boek ‘Het boek zet aan tot langdurig gemijmer en geblader, en is in staat om zelfs de verstokte niet-bibliofiel te bekeren.’ (Chrétien Breukers, De Contrabas)

paul van capelleveen en clemens de wolf (red.)

Het ideale boek Honderd jaar ‘private press’ in Nederland 1910-2010

bw.vantiltv2011.indd 30

Het ideale boek geeft een overzicht van de honderdjarige Ne­derlandse private press-beweging. ­Strevend naar Het Ideale Boek maakten en maken gepassioneerde boekenliefhebbers thuis bijzondere uitgaven. In kleine oplagen, op bijzonder papier, vaak met een speciaal ontworpen lettertype en met veel aandacht verzorgd. Dit rijk geïllustreerde overzicht voert van de pioniers – J.C. Bloem, J. Greshoff, P.N. van Eyck en J.F. van Royen – via internationaal bekende kunstenaars als S.H. de Roos en H.N. Werkman tot de enthousiaste en pragmatische drukkers die tegenwoordig in de marge van het

boekenvak opereren. En van op een handpers gedrukte boeken, via rijmprenten en oorlogsdrukken tot hedendaagse digitaal gemaakte boeken.

isbn 9789460040603 • gebonden 256 p. • geïllustreerd, geheel in kleur €34,95

isbn 9789460040627 • hardcover 256 p. • full colour illustrated €34,95

Het ideale boek is er ook in een Engelse editie.

Dit boek is verschenen bij de tentoonstelling ‘Het ideale boek. Honderd jaar private press in Nederland 1910-2010’ in Museum Meermanno (in samenwerking met de kb) van 20 november 2010 tot en met 20 februari 2011.

24-12-10 17:00


tijdschriften

Over De Boekenwereld ‘In ieder geval proef je op elke pagina dat De Boekenwereld met veel liefde en sérieux gemaakt wordt.’ (Dirk Leyman, De papieren man)

Filter

De Boekenwereld

Tijdschrift over vertalen

Tijdschrift voor boek en prent

In de afgelopen zeventien jaar is Filter uitgegroeid tot hét Nederlandstalige podium waar open, onbekommerd en onorthodox van gedachten wordt gewisseld over vertalen en vertalingen. Het tijdschrift is niet meer weg te denken uit de wereld van het vertalen. Filter is er voor iedereen die zich op welke manier dan ook voor het verschijnsel ‘vertaling’ interesseert: voor vertalers én theoretici, voor doeners én denkers.

De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent is een gevarieerd en kleurrijk geïllustreerd tijdschrift voor liefhebbers, wetenschappers en verzamelaars van het oude en moderne boek en de prentkunst. In de artikelen komen thema’s aan bod als bibliografie, prentkunst, leescultuur en typografie, maar ook de geschiedenis van de boekhandel, uitgeverij en het antiquariaat passeren de revue.

ca. 64 p. • geïllustreerd vormgeving martien frijns jaarabonnement €29,90 • los nummer €9 verschijnt viermaal per jaar • jaargang 18

64 p. • geïllustreerd, geheel in kleur vormgeving martien frijns jaarabonnement €39,95 • buiten nederland €49,95 • studenten €29,95 • los nummer € 10 verschijnt vijfmaal per jaar • jaargang 27

bw.vantiltv2011.indd 31

24-12-10 17:00


Bestelformulier Uitgeverij Vantilt

Nieuw ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

978 94 6004 067 2 978 94 6004 063 4 978 90 77503 48 5 978 94 6004 069 6 978 94 6004 038 2 978 94 6004 064 1 978 94 6004 066 5 978 94 6004 072 6 978 94 6004 065 8 978 94 6004 070 2 978 94 6004 029 0 978 94 6004 068 9 978 94 6004 073 3 978 94 6004 071 9 978 94 6004 075 7

Gerard Visser, In gesprek met Nietzsche Theodor W. Adorno, Minima Moralia Joep Leerssen, De bronnen van het vaderland Joep Leerssen, Spiegelpaleis Europa Gerrit Paape, Gevallen van een’ Keeshond Peter Altena, Gerrit Paape (1752-1803) Heidi de Mare, Huiselijke taferelen Willem Frijhoff, De mist van de geschiedenis Boudien de Vries, Een stad vol lezers Louis Ph. Sloos, Gewapend met kennis Thomas Vaessens, De revanche van de roman Paul Claes, Echo’s echo’s Goran Proot e.a. (red.), Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 18 Eric van Royen (red.), Maastricht kennisstad Eric van Royen (ed.), Maastricht City of Knowledge

ca. 722,50 ca. 722,50 ca. 722,50 ca. 717,50 ca. 714,95 ca. 734,95 ca. 739,95 ca. 713,50 ca. 734,95 ca. 734,95 719,95 ca. 718,95 ca. 729,50 ca. 724,95 ca. 724,95

Reeds aangeboden, nog te verschijnen ... ...

978 94 6004 024 5 978 94 6004 053 5

Mathieu Spiertz en Peter Nissen, Sleutels tot het katholiek erfgoed Geert Medema, Achter de façade van de Hollandse stad

ca. 724,95 ca. 729,50

Koos Bosma en Jan Kolen (red.), Geschiedenis en ontwerp Piet Mertens e.a. (red.), Sint Pancratius Susanne Komossa, Hollands bouwblok en publiek domein Susanne Komossa, The Dutch Urban Block and the Public Realm Arend Fokke Simonsz, De moderne Helicon (1792) Jaap Goedegebuure, Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010 Harry Jansen, Triptiek van de tijd Ger Groot, Vergeten te bestaan Paul van Capelleveen en Clemens de Wolf (red.), Het ideale boek Paul van Capelleveen and Clemens de Wolf (eds.), The Ideal Book

739,95 724,50 739,95 739,95 713,50 718,95 739,95 79,95 734,95 734,95

Recent verschenen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

978 94 6004 050 4 978 94 6004 056 6 978 94 6004 040 5 978 94 6004 055 9 978 94 6004 057 3 978 94 6004 054 2 978 94 6004 051 1 978 94 6004 061 0 978 94 6004 060 3 978 94 6004 062 7

Boekenweek – geschreven portretten ... ... ... ... ... ... ... ...

978 94 6004 044 3 978 94 6004 021 4 978 94 6004 045 0 978 94 6004 044 3 978 94 6004 014 6 978 90 77503 37 9 978 90 77503 25 6 978 90 77503 38 6

Wiel Kusters, Pierre Kemp Etty Mulder, Helene Nolthenius 1920-2000 Wilfried Uitterhoeve, Koning, keizer, admiraal Wilfried Uitterhoeve, Cornelis Kraijenhoff 1758-1840 Ans. J. Veltman-van den Bos & Jan de Vet, Par Amitié Rietje van Vliet, Elie Luzac (1721-1796) Paul Metz, Mussertman aan het oostfront Anton Mussert, Nagelaten bekentenissen

739,95 729,50 719,95 727,50 732,50 739,90 719,90 719,90

... ... ... ... ... ... ... ...

978 90 75697 98 8 978 90 75697 97 1 978 90 75697 28 5 978 90 75697 68 1 978 90 75697 32 2 978 90 75697 92 6 978 90 75697 75 9 978 90 75697 23 0

Hubert van den Berg en Geert Buelens (samenstelling), Dan dada doe uw werk! Hubert van den Berg, Dada. Een geschiedenis Hugo Ball, Tenderenda de Fantast Raoul Hausmann, In den beginne was dada Clément Pansaers, Apologie van de luiheid Clément Pansaers, Pan Pan voor de Poeper van de Neger Naakt & Bar Nicanor Hans Arp e.a., Een avond in Cabaret Voltaire Francis Picabia, Jezus christus quibus

ca. 715,50 ca. 727,80 715,50 715,50 715,50 715,50 715,50 715,50

Joost Rosendaal, Tot Nut van Nederland Joost Rosendaal, Bataven! Joost Rosendaal, De Nederlandse Revolutie Staatsregeling voor het Bataafsche volk 1798 David Hess, Hollandia Regenerata

ca. 722,50 739,90 719,90 712,50 729,90

Dada

Nederlandse Revolutie ... ... ... ... ...

978 94 6004 059 7 978 90 77503 06 5 978 90 77503 18 8 978 90 77503 36 2 978 90 77503 52 2

Overige titels: zie www.vantilt.nl

Naam ..................................................................................................................... Straat ............................................................................... Postcode ........................ Plaats ................................................................ E-mail .......................................... Dit bestelformulier kunt u faxen of opsturen naar Uitgeverij Vantilt, Antwoordnummer 1723 6500 vb Nijmegen t (024) 360 22 94 f (024) 360 09 76 e inf0@vantilt.nl w www.vantilt.nl De boeken van Uitgeverij Vantilt zijn natuurlijk ook verkrijgbaar via de boekhandel. Bestellingen binnen Nederland worden kosteloos toegestuurd

bw.vantiltv2011.indd 32

24-12-10 17:00


• Thomas Vaessens, De revanche van de roman • Eric van Royen (red.), Maastricht kennisstad

Uitgeverij Vantilt

februari

Postadres

• Paul Claes, Echo’s echo’s • Geert Medema, Achter de façade van de Hollandse stad

Postbus 1411 6501 bk Nijmegen Bezoekadres St. Annastraat 99 6524 ek Nijmegen t 024-3602294

maart • Theodor W. Adorno, Minima Moralia • Gerard Visser, In gesprek met Nietzsche • Willem Frijhoff, De mist van de geschiedenis

f 024-3600976 e info@vantilt.nl w www.vantilt.nl Vertegenwoordiging in Nederland Gerard Pels Bordeslaan 90

april • • • •

Boudien de Vries, Een stad vol lezers Hubert van den Berg en Geert Buelens (samenstelling), Dan dada doe uw werk! Hubert van den Berg, Dada. Een geschiedenis Joost Rosendaal, Tot Nut van Nederland

5223 ms ’s-Hertogenbosch t 073-6577282 m 06-23769142 e info@gerardpels.nl w www.gerardpels.nl Levering via Scholtens en cb Vertegenwoordiging en verspreiding in Vlaanderen Van Halewyck

mei • Joep Leerssen, Spiegelpaleis Europa • Joep Leerssen, De bronnen van het vaderland

verschijningsprogramma

januari

juni • Heidi de Mare, Huiselijke taferelen • Goran Proot (red.), Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 18 • Mathieu Spiertz & Peter Nissen, Sleutels tot het katholiek erfgoed

Diestsesteenweg 71a 3010 Leuven t (0032) (0)16-353306 f (0032) (0)16-353307

augustus • Peter Altena, Gerrit Paape (1752-1803) • Gerrit Paape, Gevallen van een’ Keeshond

september • Louis Ph. Sloos, Gewapend met kennis

om.pros.vantilt.indd 2

24-12-10 15:57


www.vantilt.nl

om.pros.vantilt.indd 1

vantilt voorjaar 2011

24-12-10 15:57

Voorjaarsprospectus 2011 - Vantilt  

De aanbiedingsbrochure voor het voorjaar 2011 van uitgeverij Vantilt. Met veel nieuwe boeken (non-fictie) over geschiedenis, literatuur, erf...

Advertisement