Page 1

Uitgeverij Vantilt Voorjaar 2017


v e r sc h i j n i ng sp ro gr a m m a

j a n ua r i

Uitgeverij Vantilt Postadres

22

Marleen de Vries, Geen stijl of lange tenen?

Postbus 1411 6501 bk Nijmegen Bezoekadres St. Annastraat 99

f e b rua r i 3

Geerten Waling, Zetelroof

9

Martine Gosselink, Maria Holtrop & Robert Ross (red.), Goede Hoop

t 02 4 360 22 94

11

Paul Moyaert, Schizofrenie

e info@vantilt.nl

21

Els Kloek & Maarten Hell, Keetje Hodshon (1768-1829)

www.vantilt.nl

22

Abdelkader Benali, Sjahrazade in het Witte Huis

Pers en publiciteit

26

Wassily Kandinsky, Het geestelijke in de kunst

652 4 ek Nijmegen

Kasper Bockweg t 02 4 329 78 63

ma art

e promotie@vantilt.nl

10

Walter Benjamin, Denkbeelden

Vertegenwoordiging in Nederland

12

Thijs Weststeijn & Menno Jonker (red.), Barbaren & Wijsgeren

Joachim Dongus

13

Willem Huberts, In de ban van een beter verleden

19

Jan Molema & Suzy Leemans, Bernard Bijvoet (1889-1979)

m 06 13 53 63 49

26

Sigmund Freud, Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit

verkoop@vantilt.nl

27

Ewoud Sanders, Levi’s eerste kerstfeest

Prinses Catharina Amalialaan 116 3708 zs Zeist

l e v e r i ng v i a c b Vertegenwoordiging en verspreiding in Vlaanderen Uitgeverij Pelckmans

april 6

Willem Kloos, Verzen

7

Peter Janzen & Frans Oerlemans, Willem Kloos (1859-1938)

20

Mieke Kirkels, Kinderen van zwarte bevrijders

24

Han Meyer, The state of the delta

v er koop

24

Lotte Jensen, Celebrating Peace

Linda Vandermeulen

27

Bart Verheijen, Nederland onder Napoleon

t +32 (0)478 22 67 90

28

Over Holland 18/19

Brasschaatsteenweg 308 2920 Kalmthout

e linda.vandermeulen@pelckmans.be promot ie

mei

Toon van Mierlo t +32 (0)3502 1915

5

Friedrich Nietzsche, De vrolijke wetenschap

e toon.van.mierlo@pelckmans.be

14

Sophie Reinders, De mug en de kaars

Vertegenwoordiging en verspreiding

15

David Keuning, Bouwkunst en de Nieuwe Orde

buiten de Benelux

16

Han Meyer, MaartenJan Hoekstra & John Westrik, Stedenbouw

Idea Books

17

Karl Enenkel & Koen Ottenheym, Oudheid als ambitie

Nieuwe Herengracht 11

23

Gerbert Fauré, Vrije wil, moraal en het geslaagde leven

29

Carla Hoetink, Macht der gewoonte

29

Huub de Kruif, Van Beeldenstorm tot stedenstorm

1011 rk Amsterdam t +31 (0)20 622 61 54 e idea@ideabooks.nl Vormgeving prospectus

juni

Mijke Wondergem, Baarn Auteursportret Mieke Kirkels – Robin Smit Omslagillustratie Ben Joosten, ‘hot jazz’, 3/10, v 2008 Op de hoogte blijven? Volg Uitgeverij Vantilt op Facebook en Twitter of meld u via www.vantilt.nl aan voor de nieuwsbrief.

facebook.com/UitgeverijVantilt

@VantiltNijmegen

www.vantilt.nl

18

Christel Theunissen, Koorbanken in Brabant 1425-1550

25

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 24/2017

28

Frits Palmboom, Atlas van het IJsselmeergebied


Is een parlementszetel van de partij of van een Kamerlid?

3

Geerten Waling is historicus en auteur van verschillende boeken over democratie. Hij werkt als onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Bij Vantilt verscheen 1848 – Clubkoorts en revolutie, dat genomineerd werd voor de Libris Geschiedenis Prijs 2016 (zie ook p. 38).

Geerten Waling Zetelroof

nieu w

Fractiediscipline en afsplitsing in de Tweede Kamer 1917-2017

Een ‘zetelrover’ – het is de weinig flatteuze benaming voor een volksvertegenwoordiger die zijn partij verlaat zonder zijn zetel op te geven. Maar is het wel roof? Van wie is de parlementszetel in onze democratie? Fractieafsplitsingen in de Tweede Kamer zijn al mogelijk sinds 1917, maar juist in onze tijd komen ze vaker voor dan ooit. Het rommelt in de landelijke politiek – en het zijn de ‘zetelrovers’, zoals Wilders, Verdonk, Bontes, Van Klaveren, Kuzu, Ă–ztĂźrk en Monasch, die de aandacht op zich weten te vestigen. In Zetelroof beschrijft Geerten Waling de opkomst van de parlementaire democratie en de vorming van het partijstelsel dat sinds 1917 de Nederlandse politiek domineert. Fractiediscipline en loyaliteit aan de partij zijn sindsdien op gespannen voet komen te staan met het individuele mandaat van onze volksvertegenwoordigers. Wat is de legitimiteit van de volksvertegenwoordiger? En hoeveel ruimte is er in de toekomst nog voor politieke partijen? Na honderd jaar partijmacht en fractiediscipline is het tijd voor reflectie.

ca. 192 p. | paperback | 13,5 x 21,5 cm vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 314 7 | nur 697

   ca. 5 19,95 | februari

     


4

Tweede druk

Gerard Visser In gesprek met Nietzsche

In gesprek met Nietzsche bevat grondige analyses van een aantal thema’s uit Nietzsches werk. Bovenal geeft het boek van Gerard Visser blijk van een bijzonder en vruchtbaar gesprek, waarin Nietzsches denken kritisch wordt bevraagd en ook het bevrijdende aspect ervan, dat berust in een spirituele ogenblik­ervaring, allengs scherper in het vizier komt. ‘Wie gegrepen is door Nietzsche, zal van Gerard Visser veel kunnen leren.’ – Hans Ester, Friesch Dagblad

Derde druk

Henk Manschot

Paul van Tongeren

Blijf de aarde trouw

Het Europese nihilisme

Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie

Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren

‘De aarde is ziek en die ziekte heet de mens.’ Deze diagnose stelde Friedrich Nietzsche al zo’n 150 jaar geleden. Het ergst is dat de moderne mens zich vervreemd heeft van de aarde en de natuur om hem heen. Nietzsche zoekt de remedie in een manier van filosoferen waarin de aarde en de wijze waarop mensen haar zouden kunnen bewonen en bewerken centraal staat. Henk Manschot houdt een be­ argumenteerd pleidooi om het motto ‘Blijf de aarde trouw’ tot leidraad te nemen voor een heden­ daagse ecologische levenskunst en ‘terrasofie’.

Paul van Tongeren schetst de filosofische, culturele en politieke geschiedenis van een onheilspellend fenomeen: de opkomst van het nihilisme. Tevens presenteert hij de belangrijkste teksten van Friedrich Nietzsche over het nihilisme en toont hij overtuigend aan dat de Europese cultuur tot in haar diepste wezen beïnvloed is door het nihilistische denken. ‘Een razend interessant boek, met een hoge actualiteits­ waarde.’ – Aart Deddens, Sophie

‘Verrassend nieuwe interpretatie van de filosoof Friedrich Nietzsche als milieuprofeet.’ – Hans Achterhuis, de Volkskrant

336 p. | paperback | 14 x 21 cm

208 p. | paperback | 14 x 21 cm

232 p. | paperback | 14 x 21 cm

vormgeving Ingo Offermanns

vormgeving Ingo Offermanns

vormgeving Ingo Offermanns

isbn 978 94 6004 067 2 | nur 730

isbn 978 94 6004 290 4 | nur 730

  

515,- | reeds verschenen

5 19,95 | reeds verschenen

  

ISBN 978 978-946004098-6 isbn 94 6004 098 6 | nur 730

5 19,95 | januari

9 789460 040986


Een fonkelende nieuwe vertaling van een klassieker

5

Friedrich Wilhelm Nietzsche (18441900) is een van de invloedrijkste negentiende-eeuwse Duitse filosofen. Enkele werken: Ecce Homo, Aldus sprak Zarathoestra, Voorbij goed en kwaad en De antichrist. Hans Driessen vertaalde voor Vantilt onder meer Het communistisch manifest van Karl Marx en Friedrich Engels, de Minima Moralia van Theodor W. Adorno, Wetenschap als beroep en Politiek als beroep van Max Weber, Kinderjaren in Berlijn van Walter Benjamin en De vlucht uit de tijd van Hugo Ball. Eerder vertaalde hij diverse titels van Friedrich Nietzsche. Paul van Tongeren is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis.

Friedrich Nietzsche nieu w De vrolijke wetenschap De vrolijke wetenschap (1882) is het sleutelwerk in het oeuvre van Friedrich Nietzsche, waarin hij zich manifesteert als psycholoog, cultuurcriticus, dichter en wijsgeer ineen. Door Nietzsche zelf omschreven als een van zijn meest persoonlijke werken, geldt De vrolijke wetenschap als sluitstuk van zijn jaren als ‘vrije geest’ en luidt het de overgang in naar zijn latere werk. De ‘gaya scienza’ handelt over nog altijd actuele thema’s als het troebele onderscheid tussen kunst en wetenschap, de grenzen van onze waarheidsliefde en ‘het geloof in het doel van het bestaan’. Aforisme na aforisme analyseert Nietzsche alledaagse illusies op even diepzinnige als toegankelijke wijze – soms in niet meer dan ĂŠĂŠn zin.

Ard Posthuma vertaalde veel Nederlandse, Vlaamse en Friese dichters in het Duits. Hij maakte Duitse bloemlezingen van Martinus Nijhoff, Cees Nooteboom, Gerrit Kouwenaar, Leonard Nolens en TsjĂŞbbe Hettinga en vertaalde Faust van Johann Wolfgang von Goethe in het Nederlands.

De vrolijke wetenschap bevat vrijwel al Nietzsches grondgedachten: de eeuwige wederkeer, amor fati, het probleem van het nihilisme en uiteraard de dood van God. Daarmee is dit boek bij uitstek geschikt als kennismaking met het gedachtegoed van de ‘filosoof met de hamer’. Deze fraaie nieuwe vertaling van Hans Driessen laat ons Nietzsche van zijn beste kant zien: prikkelend, diepzinnig, helder en wonderbaarlijk evenwichtig. Ard Posthuma nam de gedichten voor zijn rekening en Paul van Tongeren verzorgde het nawoord.

ca. 352 p. | paperback | 14 x 22 cm vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 329 1 | nur 730   ca. 5 24,95 | mei

    


6

Onvergetelijke gedichten en brisante scheldsonnetten

Willem Kloos Verzen

nieu w

Nawoord Peter Janzen en Frans Oerlemans

Verzen van Willem Kloos verscheen in 1894 bij Versluys in Amsterdam. Voor een hele generatie werd het op slag een bijna heilig boek. Kloos was de ‘klankgod’ van het sonnet. Na de briljante evocatie van de liefde – waaronder de aangrijpende cyclus ‘Het Boek van Kind en God’ – volgen drie sterk op de klassieke oudheid geĂŻnspireerde dramatische fragmenten en sluit de dichter zijn bundel af met zijn beruchte scheldsonnetten, waarin hij zijn vrienden van het eerste uur tot op het bot fileerde. Deze heruitgave van de eerste druk van Kloos’ Verzen is niet alleen een eerbetoon aan de grote dichter. Ook biedt ze de mogelijkheid kennis te nemen van klassieke sonnetten waarvan de eerste regels deel uitmaken van ons collectief bewustzijn: ‘Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten’, ‘De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining’, ‘De boomen dorren in het laat seizoen’ en natuurlijk ‘Ik ween om bloemen in den knop gebroken’. Welke Nederlandse dichter zegt Kloos dat na? Samen met het gelijktijdig te verschijnen O God, waarom schynt de zon nog! krijgt de lezer een indrukwekkend beeld van leven en werk van de dichter Willem Kloos (1859-1938). ca. 160 p. | paperback | 13 x 21 cm vormgeving Marc Vleugels isbn 978 94 6004 323 9 | nur 306

  

519,95 (introductieprijs: 5 18,94) | april

‘Wordt het niet eens tijd voor een ĂŠchte herdruk van de beroemde ĂŠn beruchte bundel? Dit boek van liefde, passie, trots en toorn, met zijn hoogte- en dieptepunten, verdient een nieuw lezerspubliek.’ – H.T.M. van Vliet, De Parelduiker

    


Dichterschap, dronkenschap en elektrotherapie

7

Peter Janzen studeerde geschiedenis en doceerde dat vak zijn verdere werkzame leven aan een middelbare school in Amsterdam. Frans Oerlemans studeerde Nederlands en was docent aan diezelfde middelbare school. Samen publiceerden zij veelvuldig over de Beweging van Tachtig in onder andere De Parelduiker.

Peter Janzen & Frans Oerlemans Willem Kloos (1859-1938)

nieu w

O God, waarom schynt de zon nog!

Willem Kloos was een briljant dichter, een scherp criticus en de onbetwiste leidsman van de Tachtigers. Tot in de jaren 1930 werd hij aanbeden Ên verguisd – nu leeft hij voort in een aantal klassieke gedichten. In dit nieuwe levensverhaal wordt afgerekend met de hardnekkige mythe dat Kloos de ontwerper was van zijn eigen grootheid. Bovendien wordt een nieuw licht geworpen op zijn obsessieve verlatingsangst en is er uitgebreid aandacht voor zijn aftakeling in de jaren negentig en zijn opname in een psychiatrische kliniek, waar hij werd onderworpen aan elektrotherapie. Kloos bracht het tijdschrift De Nieuwe Gids naar grote hoogtes en diepe dalen, verkeerde in een permanente staat van armoede en drankzucht, en dreef zijn kring van vrienden tot wanhoop. Later werd hij verzorgd door zijn vrouw en schoonzuster, met als enig houvast het tijdschrift, dat na zijn dood in de handen van fascisten roemloos ten onder ging. In Willem Kloos (1859-1938). O God, waarom schynt de zon nog! beschrijven Peter Janzen en Frans Oerlemans dit turbulente en vaak tragische leven aan de hand van talloze nieuwe feiten en vele niet eerder gepubliceerde foto’s.

ca. 352 p. | gebonden | 15 x 23 cm rijk geĂŻllustreerd, deels in kleur vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 322 2 | nur 321

   ca. 5 29,50 | april

     


8

r i j k sm u seu m l a n de n r e e k s

In samenwerking met de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum presenteert Vantilt de Landenreeks. Aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum wordt in deze serie het gedeelde verleden beschreven van Nederland en respectievelijk Indonesië, Japan, China, India, Sri Lanka, Zuid-Afrika, Ghana, Suriname en Brazilië. De eerste vijf boeken zijn inmiddels verschenen. Van alle delen in de serie verschijnt ook een Engelse editie; prijs, formaat en omvang zijn gelijk voor beide edities.

Dof goud: isbn 978 94 6004 257 7 Tarnished Gold: isbn 978 94 6004 189 1

De smalle brug: isbn 978 94 6004 263 8 A Narrow Bridge: isbn 978 94 6004 280 5

324,50 | 200 p. | gebonden | geïllustreerd

324,50 | 216 p. | gebonden | geïllustreerd

Zijden draad: isbn 978 94 6004 229 4 Silk Thread: isbn 978 94 6004 250 8

Gepeperd verleden: isbn 978 94 6004 218 8 Bitter Spice: isbn 978 94 6004 251 5

324,50 | 248 p. | gebonden | geïllustreerd

324,50 | 180 p. | gebonden | geïllustreerd

Best Verzorgde Boeken 2015

Kaneel & olifanten: isbn 978 94 6004 273 7 Cinnamon & Elephants: isbn 978 94 6004 283 6 324,50 | 224 p. | gebonden | geïllustreerd


Een nieuwe blik op de historische band Zuid-Afrika – Nederland

9

Martine Gosselink, hoofd van de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum, is initiator van de tentoonstelling Goede Hoop. Samen met de conservatoren Maria Holtrop, Daniel Horst en Duncan Bull richtte zij haar in. De redactie van dit boek kwam tot stand met medewerking van Robert Ross (emeritus hoogleraar Afrikaanse Geschiedenis, Universiteit Leiden). Goede Hoop verschijnt in de Landenreeks van het Rijksmuseum. Aan de hand van voorwerpen uit de Rijksmuseumcollectie beschrijft de Landenreeks het gedeelde verleden van Nederland en respectievelijk Indonesië, Japan, China, India, Sri Lanka, Suriname, Ghana en Zuid-Afrika.

Martine Gosselink, Maria Holtrop & Robert Ross (red.) nieu w Goede Hoop Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600

‘Alle problemen van dit land zijn begonnen met de komst van Jan van Riebeeck’, aldus president Zuma in 2015. Kort na deze uitspraak voltrok zich in Zuid-Afrika een beeldenstorm: demonstranten vernielden beelden van Van Riebeeck, Paul Kruger en Boerenstrijders. Het lijkt erop dat Zuid-Afrika nu pas zijn koloniale navelstreng aan het doorknippen is, 20 jaar na de afschaffing van de apartheid. Het is tijd voor een nieuwe blik op de historische band tussen Nederland en Zuid-Afrika. De nieuwe generatie van born-frees – kinderen geboren na de apartheid – heeft net zo makkelijk kritiek op het anc, de bevrijdingspartij van Nelson Mandela, als op de koloniale machthebbers. Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600 vertelt wat er is gebeurd tussen de landing van Van Riebeeck in 1652 en Mandela’s bezoek aan Amsterdam in 1990. Zuid-Afrika is sinds de komst van de Nederlanders een land op drift geweest. Grenzen schoven op en volken trokken weg, verdwenen of gingen in elkaar op. De gevolgen hiervan zijn nog steeds zichtbaar. De voc bracht slavernij en de islam naar de Kaap: moslims die zich tegen de voc keerden in bijvoorbeeld Java en Makassar, werden naar de Kaap verbannen. Maar Nederland is net zo goed veranderd door Zuid-Afrika – denk aan de Boerengekte rond 1900, de bloei van de Amsterdamse diamantindustrie, Afrikanerstraten en Krugerpleinen en de felle antiapartheidsstrijd.

Tentoonstelling Vanaf 17 februari is in het Rijksmuseum de tentoonstelling Goede Hoop te bezichtigen. Dit boek is tevens de catalogus bij de tentoonstelling. Zie voor meer informatie: rijksmuseum.nl.

De Engelse vertaling verschijnt als: Good Hope. South Africa and The Netherlands from 1600 isbn 978 94 6004 313 0 384 p. | gebonden | 20 x 25 cm geïllustreerd in kleur vormgeving Irma Boom Office isbn 978 94 6004 312 3 | nur 691 ca. 5 34,50 | februari


10

Intense indrukken van Europa in de jaren dertig

Walter Benjamin (1892-1940) was een Joods-Duitse filosoof. Zijn werk werd in de jaren ’60 herontdekt en is nog steeds van grote invloed op de cultuurfilosofie. Michel van Nieuwstadt is schrijver, essayist en vertaler. Hij promoveerde op De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak, publiceerde onder andere Rondom het dierenpark, abdij-journaal en vertaalde Negatieve dialectiek van Theodor W. Adorno.

Walter Benjamin Denkbeelden

nieu w

Vertaling Michel van Nieuwstadt

e e r de r v e r sch e n e n Walter Benjamin, Kinderjaren in Berlijn, isbn 978 94 6004 211 9, 5 14,95

De Denkbeelden van Walter Benjamin zijn als foto’s in proza. Of hij nu schrijft over Napels, Parijs of de Noordzee, over eten, dromen, liefde of reizen – het onderwerp ontstijgt altijd de conventionele grenzen van ďŹ losoďŹ e, journalistiek en literatuur. Benjamins momentopnames roepen het Europa van de vroegste jaren dertig op en tonen het leven in de stad als een verzameling van duizenden indrukken. Walter Benjamin laat zich in Denkbeelden zien als reizend observator, die fragmenten van het moderne leven literair tot zich neemt en verwerkt, ĂŠn als een scherpzinnig denker. Wars van hoogdravende systematiek ďŹ losofeert hij als het ware tussen de regels door. Zo wordt het vluchtige en voorbijgaande verbonden met een manier van leven die kenmerkend is voor de moderne stad, en wordt de kunst van de roman subtiel verbonden met de kunst van het koken – want beide vervaardigen iets ‘verteerbaars’. Het is dit ogenschijnlijk nonchalante samenkomen van ďŹ losoďŹ e, literatuur en verslaggeving dat van Denkbeelden een schatkamer van indrukken, gedachtes en beelden maakt.

ca. 160 p. | paperback | 14 x 22 cm vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 320 8 | nur 730

  

ca. 5 19,95 | maart

    


Een filosofisch essay over waanzin

11

Paul Moyaert is hoogleraar filosofie aan de ku Leuven. In 2014 verscheen bij Uitgeverij Vantilt Opboksen tegen het inerte. De doodsdrift bij Freud (2e druk 2015).

Paul Moyaert Schizofrenie

nieu w

Een ďŹ losoďŹ sch essay over waanzin

Schizofrenie is de meest pregnante vorm van waanzin. Waanzin spreekt tot de verbeelding en schrikt af. Maar wat is waanzin? De handboeken psychiatrie vatten hem op als een defect, een tekort. Ook de psycho­ analyse ontsnapt niet helemaal aan een negatieve bepaling van waanzin. Paul Moyaert gooit het in Schizofrenie over een andere boeg. In het spoor van de Franse ďŹ losoof Gilles Deleuze verkent hij de waanzin vanuit zijn eigen kracht, vanuit zijn vermogen zich te organiseren binnen het kader van de problematiek die hem bestookt. Hij zoekt dus niet naar de oorzaak van de waanzin, maar concentreert zich op de vraag: wat is waanzin? Om die vraag te kunnen beantwoorden, grijpt Moyaert terug op het begrip drift. Schizofrenie kun je het best begrijpen als een bijzondere driftproblematiek, waarin het niet zozeer gaat om de inhouden, maar om de intensiteit ervan. Driften bestoken immers lichaam en geest. Om deze driftproblematiek te verhelderen, knoopt Moyaert aan bij Freud, die zich vanaf 1920 toelegde op de vraag naar de aard van de drift.

reeks kristalpaleis ca. 160 p. | paperback | 14 x 21 cm vormgeving Ingo Offermanns isbn 978 94 6004 315 4 | nur 730   ca. 5 19,95 | februari

    


1 2

China: de grote maar onmisbare onbekende

Thijs Weststeijn is hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij richt zich in zijn onderwijs en onderzoek op zeventiende-eeuwse Nederlandse kunst in een mondiale context. Hij leidt het nwo-onderzoeksproject The Chinese Impact over de wederzijdse beeldvorming van China en de Lage Landen. Menno Jonker is zelfstandig curator en onderzoeker in de vroegmoderne kunst en wetenschap. Hij verrichtte onder meer onderzoek voor de tentoonstelling AziĂŤ in Amsterdam in het Rijksmuseum. Onder zijn redactie verscheen eerder bij Vantilt Van velerlei pluimage, over de reizende kunstenaar Andries Beeckman.

Thijs Weststeijn & Menno Jonker (red.) Barbaren & Wijsgeren

nieu w

Het beeld van China in de Gouden Eeuw

Tentoonstelling In het Frans Hals Museum is vanaf 25 maart 2017 de tentoonstelling Barbaren & Wijsgeren: Het beeld van China in de Gouden Eeuw te zien. De wederzijdse culturele uitwisseling en de stereotiepe beeldvorming tussen China en Nederland wordt in beeld gebracht aan de hand van een schat aan prenten, schilderijen, tekeningen, porselein, kaarten en modellen. Zie voor meer informatie: franshalsmuseum.nl

ca. 96 p. | paperback | 20 x 25 cm geĂŻllustreerd in kleur vormgeving Piet Gerards Ontwerpers isbn 978 94 6004 319 2 | nur 654   ca. 5 19,50 | maart

    

Nog altijd kijken we met een mengeling van verbazing en bewondering naar China. Chinese goederen zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven, maar ons beeld van China en de Chinezen is minder concreet. De Chinese taal en haar schrift, de staatsvorm en de ouderdom van de Chinese beschaving zijn moeilijk in te passen in het westerse wereldbeeld. Eigenlijk net als in de zeventiende eeuw, toen Chinese industriĂŤle massaproductie standaard onderdeel van Nederlandse huishoudens werd en prentenboeken over China ongekend populair waren. Barbaren & Wijsgeren belicht de wederzijdse beeldvorming die het resultaat was van de intensieve contacten tussen Nederlanders en Chinezen tijdens de zeventiende eeuw. Zowel de culturele uitwisseling als de dynamiek van stereotypering, die daarvan het gevolg was, wordt uitgelicht. Zo wordt duidelijk hoe de beeldvorming een eigen weg volgde die nog altijd actueel is. met bijdragen van: Leonard BlussĂŠ, Jan van Campen, Trude Dijkstra, Lennert Gesterkamp, NoĂŤl Golvers, Menno Jonker, Willemijn van Noord, Nicolas Standaert, Jing Sun, Ching-Ling Wang, Thijs Weststeijn.


Hoe het Nederlandse fascisme grandioos faalde

13

Willem Huberts (1953) studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen. Over nationaalsocialis­ tische Nederlandse letterkunde publiceerde hij onder andere Schrijver tussen daad en gedachte, een biografie van George Kettmann jr. (1987), en Rechts uit de flank!, de eerste bloemlezing uit poÍzie van Nederlandse nationaalsocialistische dichters (1990).

Willem Huberts nieu w In de ban van een beter verleden Het Nederlandse fascisme 1923-1945

In de ban van een beter verleden biedt een integraal overzicht van opkomst, bloei en ondergang van alle fascistische politieke partijen in Nederland in de periode 1923-1945. Het gehele spectrum wordt belicht: van het Verbond van Actualisten tot de ondergang van de nsb. Waarom zagen in het interbellum vele tienduizenden Nederlanders zich als fascist? Voor een goed antwoord richt Willem Huberts zijn vizier op de jaren 1880-1920, waarin de samenleving op haar grondvesten schudde door alle wetenschappelijke en sociale innovaties, die de voedingsbodem van onvrede, onbehagen en ongenoegen vormden waarop het fascisme kon gedijen. Huberts onderzoekt welke raakvlakken er zijn tussen conservatisme, fascisme en nationaalsocialisme, en waarom het Nederlandse fascisme uiteindelijk in vrijwel al zijn doelstellingen heeft gefaald. Want anders dan in ItaliÍ en Duitsland is het Nederlandse fascisme er nooit in geslaagd zichzelf te positioneren als een brede politiek-maatschappelijke beweging. Tot slot worden het Nederlandse en het generieke fascisme met elkaar vergeleken, met als opmerkelijke uitkomst dat de Nederlandse variant daar duidelijk van afwijkt – een tot dusver onbekend feit. ca. 320 p. | gebonden | 15 x 23 cm

In de ban van een beter verleden is rijk geïllustreerd met veel tot dusver onbekend beeldmateriaal van fascistische politici, activisten en fascis­ tische politieke partijen.

geĂŻllustreerd, deels in kleur vormgeving Piet Gerards Ontwerpers isbn 978 94 6004 317 8 | nur 686

   ca. 5 22,50 | maart

    


1 4

Ontluikende liefdes in de sociale media rond 1600

Sophie Reinders (1984) studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en is docent historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Sophie Reinders nieu w De mug en de kaars Vriendenboekjes van adellijke vrouwen, 1575-1640

‘Zoals een mug zijn leven in gevaar brengt om de helderheid van een kaars te aanschouwen, zo ook doet een heer dat door te kijken naar de schoonheid van een dame’ is een van de populairste gedichtjes in ‘vrouwenalba amicorum’. Aan het eind van de zestiende eeuw werd het mode onder jonge adellijke vrouwen om een boekje bij te houden waarin zij gedichten en liederen, tekeningen en spreuken van vrienden verzamelden. Zij deden dit om gelijkgestemden te vinden, te flirten, herinneringen vast te leggen en hun identiteit te vormen en presenteren. Het was de bedoeling dat men gepaste bijdragen leverde, maar vooral mannen hadden daar soms moeite mee – de waarschuwingen van eigenaressen om obscene bijdragen eruit te scheuren ten spijt. In De mug en de kaars ontrafelt Sophie Reinders de zeer onderbelichte leefwereld van jonge adellijke vrouwen (en mannen) anno 1600 aan de hand van deze fascinerende vriendenboekjes. We zien hoe vriendschappen werden bevestigd en liefdes nagejaagd, gevonden en soms ook verloren. Deze vrouwenalba amicorum zijn vrijwel uitsluitend overgeleverd uit de Noordelijke Nederlanden en tonen ons een andere, verrassende kant van de Gouden Eeuw. ca. 320 p. | gebonden | 17 x 24 cm geĂŻllustreerd in kleur vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 326 0 | nur 685

  

ca. 5 29,95 | mei

     


Collaboratie en berechting van Nederlandse architecten 1940-1950

15

David Keuning is redacteur van het Engelstalige architectuurtijdschrift Mark. Hij studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en Journalistiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

David Keuning nieu w Bouwkunst en de Nieuwe Orde Collaboratie en berechting van Nederlandse architecten 1940-1950

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er in Nederland weinig gebouwd, afgezien van verdedigingswerken. Daardoor wordt deze periode in veel architectuurgeschiedenissen min of meer overgeslagen. Dat betekent echter niet dat er niets gebeurde. De Duitse bezettingsmacht installeerde de Nederlandsche Kultuurkamer, die onder andere de opdracht kreeg om de architectuur op nationaalsocialistische leest te schoeien. Het ging daarbij niet alleen om de ideologische aspecten van het vak maar ook om de praktische, zodat de Bond van Nederlandse Architecten opgeheven zou kunnen worden. In het kielzog van de machtsstrijd die zich ontspon, ontstonden verschillende ideeĂŤn over een nieuwe architectuur. Bouwkunst en de Nieuwe Orde richt zich op architecten die werden aangeklaagd, en vaak veroordeeld, wegens collaboratie. Net als alle andere Nederlanders konden zij worden berecht via het Bijzonder Strafrecht. Voor ‘lichtere’ gevallen werd een Ereraad voor Architectuur opgericht, waarin vakgenoten het gedrag van collega’s moesten beoordelen. Hoewel dit werk van naming en shaming achteraf alom als een mislukking werd beschouwd, hebben de uitspraken grote invloed gehad op de beeldvorming over de betrokkenen. De reputaties van een hele generatie architecten werden erdoor gered of gebroken.

ca. 352 p. | gebonden | 16 x 24 cm rijk geĂŻllustreerd in kleur vormgeving Piet Gerards Ontwerpers isbn 978 94 6004 324 6 | nur 648

   ca. 5 24,95 | mei

     


16

Grondslagen van de stedenbouw

Han Meyer is hoogleraar Stedenbouwkunde aan de tu Delft. Zijn aandacht richt zich op praktijk, theorie en methoden van de stedenbouw, met een bijzonder accent op deltagebieden. Bij Uitgeverij Vantilt publiceerde hij De staat van de delta. Waterwerken, stadsontwikkeling en natievorming in Nederland (2016), dat ook in het Engels verschijnt: The state of the delta. Engineering, urbanization and nation building in the Netherlands (zie p. 25) MaartenJan Hoekstra is universitair docent Stedenbouwkunde aan de tu Delft en daarnaast taalkundige. Hij promoveert in 2017 op De taal van de Stedenbouwkunde. John Westrik was tot zijn pensionering in 2013 universitair hoofddocent Stedenbouwkunde aan de tu Delft; hij was van 2002 tot 2013 ook werkzaam bij de Dienst Stedenbouw & Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam.

Han Meyer, MaartenJan Hoekstra & John Westrik Stedenbouw Kern en perspectief van een discipline

Een Engelstalige uitgave verschijnt als: Urbanism. Essence and Perspective of a Discipline isbn 978 94 6004 336 9 ca. 480 p. | paperback | 17 x 24 cm geĂŻllustreerd vormgeving Piet Gerards Ontwerpers isbn 978 94 6004 328 4 | nur 688

   ca. 5 29,50 | mei

    

De stedenbouwkunde schept de ruimtelijke condities voor het functioneren van de burgerlijke samenleving. Fundamenteel daarin is het onderscheid tussen openbaar en privaat domein. De kerntaak van de stedenbouwkunde is daarom het ontwerp van de stadsplattegrond, waarmee de indeling van het grondgebied in openbare en private gronden wordt vastgelegd. Bij zo’n ontwerp spelen ontwikkelingen in het programma en het ruimtegebruik van de stad een rol, wordt de openbare ruimte ontworpen en ingericht, en worden regels voor het bouwen geformuleerd. Deze vier onderdelen van het stedenbouwkundig werk (ontwerp stadsplattegrond, programma en ruimtegebruik, ontwerp openbare ruimte en regels voor het bouwen) moeten in relatie worden gezien met een vijfde aspect: de bewerking van het grondgebied. Wat betekent een nieuwe uitbreiding of verandering van een stad voor de bijzondere condities van en de gevolgen voor het grondgebied? Stedenbouw biedt een overzicht van de grondslagen van de stedenbouwkundige discipline en behandelt de relevantie van deze grondslagen voor de opgaven van de 21e eeuw. Het is gebaseerd op de eeuwenlange ervaring, traditie en actuele praktijk van de Nederlandse stedenbouwkunde, maar de relevantie van dit werk reikt tot ver buiten de vaderlandse grenzen.

nieu w


Op zoek naar een glorieus verleden

17

Karl Enenkel is hoogleraar middel­ eeuws Latijn en Neolatijn aan de universiteit Mßnster, emeritus hoogleraar Neolatijn aan de universiteit Leiden en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Zijn talrijke publicaties bestrijken het humanisme en de vroegmoderne intellectuele cultuur, Neolatijnse literaire genres 1300-1600, emblematiek en wetenschapsgeschiedenis. Koen Ottenheym is hoogleraar architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in de bouwkunst van de vroegmoderne tijd in de Neder­landen en de wisselwer­ kingen daarvan met andere delen van Europa.

Karl Enenkel & Koen Ottenheym Oudheid als ambitie

nieu w

De zoektocht naar een passend verleden, 1400-1700

De late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (ca. 1400-1700) vormden bij uitstek perioden waarin veel veranderingen plaatsvonden, maar er tegelijkertijd een grote behoefte was aan nieuwe autorisatie op basis van de geschiedenis. Het ging hierbij niet om een romantische terugblik op het verleden, maar men leidde autoriteit af uit anciĂŤnniteit. Ouderdom was macht en werd als argument gebruikt om aanspraken te maken op privileges en grondgebieden. Vorsten, staten en steden in heel Europa onderbouwden hun ambities met (ware of valse) historische argumenten. Men ging naarstig op zoek naar voorouders uit de antieke wereld of een ander glorieus verleden dat evengoed tot de oudheid werd gerekend. Het uitdragen en visualiseren van de eigen lokale of regionale geschiedenis werd daarom als een belangrijke taak van literatuur, beeldende kunsten en architectuur beschouwd. Als bronnen werden niet alleen de klassieke schrijvers gebruikt, maar ook middeleeuwse kronieken, lyriek van de minnezangers, (echte en vervalste) inscripties en archeologische voorwerpen, en bovendien ruĂŻnes uit allerlei periodes die men veelal op een creatieve manier interpreteerde. Monumentale gebouwen, of de resten daarvan, golden bij uitstek als bewijs van de grootsheid en ouderdom van de voorouders.

ca. 352 p. | gebonden | 16 x 24 cm rijk geĂŻllustreerd, deels in kleur vormgeving Piet Gerards Ontwerpers isbn 978 94 6004 325 3 | nur 648   ca. 5 29,95 | mei

    


18

Schrijnwerkers en beeldsnijders in laatmiddeleeuws Brabant

Christel Theunissen is verbonden aan de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze voerde met Jos Koldeweij en Paul Maas de redactie over het eveneens bij Vantilt verschenen De koorbanken van Oirschot en Aarschot (2011).

Christel Theunissen nieu w Koorbanken in Brabant 1425-1550: ‘ Van goeden houte gemaekt’ Het werk van laatmiddeleeuwse schrijnwerkers en beeldsnijders

Aan het begin van de zestiende eeuw maakte de Eindhovense schrijnwerker Jan Borchman koorbanken voor drie kerken in het hertogdom Brabant. Laatmiddeleeuwse koorbanken, de zitplaatsen voor de geestelijken in het kerkkoor, behoorden in heel West-Europa tot het vaste meubilair van kapittel- en kloosterkerken, en waren soms ook aanwezig in parochiekerken. Dit liturgische meubilair is vooral bekend vanwege het fantasierijke houtsnijwerk waar religieuze en wereldse voorstellingen worden gecombineerd. Alle facetten van de middeleeuwse wereld zijn op de koorbanken afgebeeld: scènes uit het dagelijks leven, spreekwoorden en fabels, heiligen, monsters en mensen, Bijbelse verhalen.

ca. 400 p. | gebonden | 20 x 22 cm rijk geïllustreerd, deels in kleur vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 333 8 | nur 654

  ca. 5 29,50 | juni

     

Het arbeidscontract was het belangrijkste document inzake de vervaardiging van koorbanken. Op basis van deze contracten (een aantal is niet eerder gepubliceerd) wordt in Koorbanken in Brabant inzicht gegeven in de sociaaleconomische situatie van schrijnwerkers en beeldsnijders in laatmiddeleeuws Brabant. Behalve voor het ontstaan van de rijkelijk met houtsnijwerk overdekte koorbanken, is er aandacht voor de situatie na de Beeldenstorm, de restauraties en de herwaardering in de negentiende en twintigste eeuw.


Leven en werk van Bernard Bijvoet

19

Jan Molema (1935) was werkzaam als docent en onderzoeker aan de Faculteit Bouwkunde van de tu Delft. Daarnaast was hij zelfstandig architect. In 1987 promoveerde hij op het werk van Antonio GaudĂ­ en richtte hij de Stichting Analyse van Gebouwen op. Sindsdien heeft hij talrijke publicaties en tentoonstellingen verzorgd, onder andere over GaudĂ­ en het Nederlandse Nieuwe Bouwen. Suzy Leemans (1967) was verbonden aan Braaksma & Roos Architecten in Den Haag en als docent aan de Faculteit Bouwkunde van de tu Delft. Momenteel is zij werkzaam als zelfstandig onderzoeker, onder meer in opdracht van de Stichting Analyse van Gebouwen. Samen met Jan Molema publiceerde zij Moderniteit in een behoudende omgeving. Jan Albarda en De Groep van Delft.

Jan Molema & Suzy Leemans Bernard Bijvoet (1889-1979)

nieu w

Cher maĂŽtre van de Nederlandse architectuur

Hoewel de werkenlijst van bouwkundig ingenieur Bernard Bijvoet indrukwekkend lang is en er belangrijke en beroemde bouwwerken op staan, zoals het Sanatorium Zonnestraal bij Hilversum en het Parijse Maison de Verre, verscheen nooit een overzicht van zijn werk. De oorzaak hiervan ligt voor een groot deel in Bijvoets karakter. Hij verschool zich graag achter anderen en cijferde zichzelf weg in zijn samenwerking met Jan Duiker, Pierre Chareau, Eugène Beaudouin, Marcel Lods en Gerard Holt. In de architectuurhistorische literatuur wordt hem daarom vaak een bijrol toebedeeld, wat allerminst recht doet aan zijn betekenis voor de twintigste-eeuwse architectuur. Gerenommeerde vakgenoten in binnen- en buitenland, onder wie Le Corbusier, wisten zijn werk op waarde te schatten. Nieuw onderzoek naar Bijvoets leven en werk leidde tot verrassende ontdekkingen, die in dit rijk geïllustreerde boek voor het voetlicht worden gebracht.

ca. 416 p. | gebonden | 16 x 24 cm rijk geĂŻllustreerd, deels in kleur vormgeving Piet Gerards Ontwerpers isbn 978 94 6004 318 5 | nur 648   ca. 529,50 | maart

    


20

Zwarte kinderen groeien op in naoorlogs Limburg

Mieke Kirkels (1947) studeerde arbeidsmarktpolitiek en werkte onder meer op het gebied van gelijke behandeling en diversiteit, en als communicatieadviseur. Ze leidde in 2008 het oral history-project Akkers van Margraten. Eerder publiceerde zij Van Alabama naar Margraten; herinneringen van grafdelver Jefferson Wiggins (2014).

Mieke Kirkels nieu w Kinderen van zwarte bevrijders Een verzwegen geschiedenis

Al vroeg in 1945 worden in Limburg de eerste bevrijdingskinderen geboren. Een zeventigtal van hen is duidelijk herkenbaar als ‘Amerikaantjes’ – ze hebben een donkere huidskleur en hun biologische vaders zijn zwarte Amerikaanse soldaten. In het witte katholieke Limburg zijn ze de eerste groep die er opgroeit met een afwijkende huidskleur. Vragen over hun biologische vaders blijven lang onbeantwoord. Een boek over een zwarte grafdelver die in 1944 in Limburg werkte, brengt twaalf van hen ertoe met hun verhaal naar buiten te komen. Vanuit Limburg zorgden zwarte servicetroepen voor bevoorrading van de fronttroepen, maar in de militaire geschiedenis komen de 900.000 zwarte Amerikanen die hielpen bij de bevrijding niet aan bod. Ooggetuigen vertellen over de stationering van de zwarte bevrijders en over de vernederingen die hun door de witte Amerikanen ten deel vielen. Door Limburgers werden ze als bevrijders omarmd, maar de acceptatie van de kinderen die ze verwekten, verliep minder vlekkeloos. Kinderen van zwarte bevrijders beschrijft deze aangrijpende en te lang verzwegen geschiedenis, die is geĂŻllustreerd met een grote hoeveelheid onbekende foto’s uit de bevrijdingstijd. ca. 240 p. | paperback | 16 x 24 cm geĂŻllustreerd vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 321 5 | nur 686 

  ca. 5 19,95 | april

    


De rijkste vrouw van Haarlem

21

Els Kloek (1952) is historica. Ze was initiatiefneemster van de serie Verloren Verleden en schreef boeken over de geschiedenis van de huisvrouw, vrouwen in de Tachtig­ jarige Oorlog en gezinsgeschiedenis. Sinds 2003 geeft ze leiding aan het project Vrouwenlexicon.nl. In 2013 publiceerde ze bij Vantilt het ‘Beste geschiedenisboek aller tijden’: 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Meer informatie: elskloek.nl Maarten Hell (1970) is historicus, tekstschrijver en (eind)redacteur. Met Emma Los publiceerde hij de populaire ‘tijdreisgids’ Amsterdam voor vijf duiten per dag en momenteel werkt hij aan een boek over het Amsterdamse herbergwezen (14501800). Ook is hij redacteur van het Vrouwenlexicon. Meer informatie: maartenhell.wordpress.com

Els Kloek & Maarten Hell nieu w Keetje Hodshon (1768-1829)

De auteurs schreven Keetje Hodshon (1768-1829) in opdracht van het Hodshonhuis; het boek is een couitgave van de khmw en Uitgeverij Vantilt.

Cornelia Catharina (‘Keetje’) Hodshon is bekend vanwege het naar haar genoemde Hodshonhuis in Haarlem: een statig en destijds zeer modern pand aan het Spaarne, waarin tegenwoordig de gerenommeerde Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (khmw) is gevestigd. De opdracht tot het bouwen ervan gaf Keetje Hodshon in 1791 – ze was toen 22 jaar. Wat bezielde een jonge vrouw in de revolutio­ naire tijden aan het eind van de achttiende eeuw om voor zichzelf een woonhuis met meer dan veertig vertrekken te laten bouwen? Els Kloek en Maarten Hell zoeken in Keetje Hodshon (1768-1829) een antwoord op deze en andere vragen over het mysterieuze leven van de eigenzinnige Haarlemse, de rijkste vrouw van de stad, die kanonnen en een oorlogsschip doneerde aan de patriotse hervormingsbeweging en koos voor het zelfstandige leven van een vrijgezel in een huis dat haar vele maten te groot was.

ca. 160 p. | gebonden | 14 x 22 cm rijk geĂŻllustreerd, in kleur vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 316 1 | nur 688

   ca. 5 17,50 | februari

     


2 2

Marleen de Vries nieu w Geen stijl of lange tenen?

Abdelkader Benali nieu w Sjahrazade in het Witte Huis

Wat de achttiende eeuw ons leert over fatsoen

Frans Kellendonklezing 2017

Het debat over vrijheid van meningsuiting wordt al jaren intensief gevoerd. Maar waar liggen de grenzen van die vrijheid? We komen er nog niet uit. In de 18e eeuw veranderden de samenleving en de media net zo snel als nu: nieuwe platforms als tijdschriften, genootschappen en kofďŹ ehuizen zorgden voor maatschappelijke onrust. Ze hadden een enorme aantrekkingskracht op woedende, revolutionaire burgers. Om de samenleving leef­baar en het debat controleerbaar te houden, introduceerden letterkundigen een nieuw, door historici veronachtzaamd begrip: ‘fatsoen’. Dit essay verkent de parallellen tussen toen en nu en laat zien dat we in het krijt staan bij de Verlichting.

Sprookjes en parabels vormen in het werk van Frans Kellendonk het uitgangspunt voor zijn vertellingen. Zijn werk wordt daardoor realistisch en mythisch tegelijk. En dat is precies wat Abdelkader Benali erin aanspreekt. In Sjahrazade in het Witte Huis kiest hij daarom het sprookje om een verhaal te vertellen over vertelkunst, macht en engagement. Wat kan een verhalenverteller in deze tijd doen om de macht te prikkelen? Wat zou Sjahrazade doen als ze de kans kreeg om de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, toe te mogen spreken? ‘Er was eens een verhalenvertelster in het Witte Huis‌’ De Frans Kellendonklezing 2017 vindt plaats op 20 februari om 15.30 uur in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen.

ca. 40 p. | paperback | 14 x 22 cm geĂŻllustreerd, deels in kleur

ca. 40 p. | paperback | 14 x 22 cm

vormgeving Mijke Wondergem (omslag)

vormgeving Mijke Wondergem (omslag)

& Martien Frijns (binnenwerk)

& Martien Frijns (binnenwerk)

isbn 978 94 6004 335 2 | nur 694  

isbn 978 94 6004 332 1 | nur 622  

ca. 5 9,95 | januari

    

ca. 5 9,95 | februari

    


Vrije wil als (on)mogelijke noodzaak

23

Gerbert FaurĂŠ (1987) is docent filosofie en Nederlands aan het Porta Mosana College en het SintMaartenscollege in Maastricht.

Gerbert FaurĂŠ nieu w Vrije wil, moraal en het geslaagde leven Het probleem van de vrije wil staat meer dan ooit in de belangstelling: als alle keuzes zijn bepaald door voorafgaande causale factoren, hoe kan iemand dan ooit verantwoordelijk zijn voor wat hij doet? De Britse ďŹ losoof Peter Strawson heeft in 1962 een visie gepresenteerd die nog steeds uiterst relevant is. In dit boek wordt een aangepaste versie van Strawsons opvatting verdedigd: in theorie is de vrije wil onmogelijk, maar in de praktijk voelen we ons moreel verplicht om in de vrije wil te geloven. Een ontkenning van de vrije wil behelst namelijk een ontkenning van de waardigheid van het slachtoffer van een misdaad. Deze visie heeft een belangrijke implicatie: de gedachte van de vrije wil is alleen relevant als we reageren op immorele handelingen. Als iemand mislukt maar niet immoreel handelt, hebben we geen behoefte aan de gedachte van een vrije wil. Zo kunnen we verklaren waarom antieke Griekse denkers als Aristoteles het probleem van de vrije wil niet centraal stellen, terwijl het voor christelijke denkers als Thomas van Aquino juist heel belangrijk is. Aristoteles beschouwt de slechte mens als mislukt en daarom heeft hij geen behoefte aan de vrije wil. Thomas beschouwt de slechte mens als immoreel en dus heeft hij wel degelijk behoefte aan de vrije wil. reeks kristalpaleis ca. 160 p. | paperback | 14 x 21 cm vormgeving Ingo Offermanns isbn 978 94 6004 327 7 | nur 730

   ca. 5 19,95 | mei

     


2 4

Illegaal en ondergronds

De Nederlandse Boekhistorische Vereniging geeft sinds 1994 het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis uit. Vanaf 2004 verschijnt het bij Vantilt. Thema’s in voorgaande jaren waren onder andere Papier, Surrogaat, Vormgeving en design en Nieuws en actualiteit.

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis nieu w Het 2 4e Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis heeft als thema ‘Illegaal en Ondergronds’. Er wordt onder meer aandacht geschonken aan de gebroeders Taurel, die zich in de jaren dertig bezighielden met de handel in pornografische literatuur. Sjors de Heuvel verdiept zich in de illegale uitgaven van uitgeverij Sijthoff en Arno Kuipers beschrijft de bloeiperiode van de realistische roman in Nederland. Naast deze thematische bijdragen zijn er artikelen over onder meer het Leidse dichtgenootschap Kunst wordt door arbeid verkregen, een achttiende-eeuwse pennenstrijd over het bestaan van spoken en enkele vroege uitgaven van het Ludolphiaanse Leven van Jezus. Kevin Absilis, ten slotte, verzorgt een uitgebreide bespreking van enkele recente uitgevers­biografieën.

ca. 240 p. | paperback | 16 x 23 cm geïllustreerd, deels in kleur vormgeving Martien Frijns isbn 978 94 6004 330 7 | nur 615

  ca. 5 29,50 | juni

     


25

va n t i lt i n v e r ta l i ng

Han Meyer v ertal i ng The state of the delta

Lotte Jensen v ertal i ng Celebrating Peace

Hydraulic engineering, urban development and nation building in the Netherlands

The Emergence of Dutch Identity, 1648-1815

In de 19e en 20e eeuw waren grote waterbouwkundige interventies en ruimtelijke ordening een zaak van de nationale staat. Maar in het begin van de 21e eeuw zijn de ideeÍn over de betekenis van de nationale staat sterk veranderd. Klimaatverandering en een sterke concentratie van bevolking en kapitaal dwingen tot een ingrijpende update van het waterveiligheids­systeem. De vraag is of er met deze veranderende omstandigheden voldoende perspectief is voor een toekomst van de staat van de delta.

Vredessluitingen gaven een belangrijke impuls aan de Nederlandse identiteit. Na elke oorlog ontstond ruimte om vooruit te kijken en te dromen van een betere samenleving. En elke vrede werd uitbundig gevierd met lofzangen, feesten en vuurwerken. Er was ook sprake van een ontluikend Europees zelfbesef: vrede fungeerde als een bindmiddel tussen de naties. En er ontstond ruimte voor debat: hoe zag het ideale Nederland eruit?

‘Een prachtig boek met een schat aan kaarten, tekeningen en foto’s die de tekst zeer goed aanvult.’

‘Interessante en zeer leesbare studie. Het bronnenmateriaal dat Jensen heeft gebruikt is door historici en neerlandici grotendeels genegeerd.’ – nrc Handelsblad

– Technisch weekblad

ca. 240 p. | gebonden | 16 x 24 cm

ca. 264 p. | paperback | 16 x 24 cm

geĂŻllustreerd, deels in kleur | Engelstalig

geĂŻllustreerd, deels in kleur | Engelstalig

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

vormgeving Mijke Wondergem

isbn 978 94 6004 334 5 | nur 688

   ca. 5 24,95 | april

     

isbn 978 94 6004 331 4 | nur 688

  

ca. 5 19,95 | april

     


2 6

Sigmund Freud r eeds a angeboden Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit

Wassily Kandinsky r eeds a angeboden Het geestelijke in de kunst Vertaling Hans Driessen

De oorspronkelijke editie

De Drie verhandelingen ver­ schenen in 1905. Ze bevatten verbazend actuele inzichten over de betekenis van de menselijke seksualiteit. Ze ont­snappen dan ook aan de heteronormativiteit die het werk van Freud en veel psychoanalytische auteurs kenmerkt. De oorspronkelijke editie werd veronachtzaamd door de interpretatoren. De Drie verhandelingen worden nu in hun oervorm gepubliceerd, vergezeld van een grondige historische inleiding en een nawoord door Philippe Van Haute en Herman Westerink over de status van de perversies, die het belang van deze tekst overtuigend aantonen. Een Engelse vertaling van Drie Verhandelingen verschijnt in 2017 bij Verso Books.

Het geestelijke in de kunst gaat over de werkelijkheid ĂĄchter de zichtbare werkelijkheid. Over de verborgen verbinding tussen zintuiglijke ervaringen. Over de picturale en gevoelsmatige relatie tussen kleur, vorm en lijn. En over het belang van de artistieke expressie van de onzichtbare, spirituele kant van de natuur en het leven. Aan de hand van de beschrijving van vormen en kleuren, verduidelijkt met schetsen en graďŹ ek, probeert Kandinsky te verklaren hoe deze elementen inwerken op het menselijk gemoed. De kunstenaar moet, gedreven door ‘innerlijke noodzakelijkheid’, de verborgen krachten van die beeldelementen in zijn werk tot leven wekken. vertaling Hans Driessen nawoord Marty Bax

vertaling Wilfred Oranje †ca. 144 p. | paperback | 13,5 x 21,5 cm ca. 160 p. | paperback | 14 x 22 cm

geĂŻllustreerd, deels in kleur

vormgeving Mijke Wondergem

vormgeving Mijke Wondergem

isbn 978 94 6004 302 4 | nur 730

  

isbn 978 94 6004 291 1 | nur 654

   

ca. 5 19,95 | maart

     

ca. 5 19,95 | februari

    


27

Ewoud Sanders r eeds a angeboden Levi’s eerste kerstfeest

Bart Verheijen r eeds a angeboden Nederland onder Napoleon

Jeugdverhalen over jodenbekering (1792-2015)

Partijstrijd en natievorming 1801-1813

Christenen moeten de joden koesteren, want zij zijn Gods uitverkoren volk en bovendien was Jezus joods. Maar de joden moeten Jezus wel als de Messias erkennen. Dat is, in essentie, de boodschap van vijfenzestig protestantse en twaalf katholieke jeugdverhalen over jodenbekering in dit boek. Ewoud Sanders onderzoekt herkomst en drukgeschiedenis, hoe ze werden ontvangen en in hoeverre er verhaalpatronen in te herkennen zijn. De verhalen verschenen in boekvorm, als krantenfeuilleton, in tijdschriften, in schoolboeken, als kerstgeschenk of als toneelstuk. Het oudste verhaal dateert van 1792, het jongste van 2015, want dergelijke verhalen worden, hoe onvoorstelbaar ook, nog altijd aanbevolen voor gereformeerde kinderen vanaf elf jaar.

Ons land veranderde tussen 1801 en 1813 van een republiek in een monarchie, werd daarna ingelijfd bij het keizerrijk van Napoleon en hervond in 1813 de onafhankelijkheid, met aan het hoofd de zoon van de laatste stadhouder. Hoe werd in pamfletten, liedjes en literatuur gereflecteerd op de veranderende samenleving? Hoe was de houding ten opzichte van Napoleon? En in hoeverre droeg dit bij aan de ontwikkeling van vaderlandsliefde en culturele natievorming op momenten dat de soevereiniteit onder druk stond? Met veel aandacht voor de processen van modernisering en bureaucratisering die leidden tot een nieuwe relatie tussen overheid en burger.

ca. 400 p. | gebonden | 16 x 24 cm

ca. 400 p. | gebonden | 16 x 24 cm

geĂŻllustreerd, deels in kleur

geĂŻllustreerd, deels in kleur

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

vormgeving Mijke Wondergem

isbn 978 94 6004 288 1 | nur 694

isbn 978 94 6004 301 7 | nur 688

ca. 5 32,50 (introductieprijs ca. 529,50) | maart

ca. 5 29,50 | april

   

    

  

     


2 8

OverHolland 18/19

r eeds a angeboden

Frits Palmboom r eeds a angeboden Atlas van het IJsselmeergebied

Universiteit en stad

De universiteiten in Delft en Eindhoven waren in Nederland de eerste waarvoor na de Tweede Wereldoorlog het ‘campusmodel’ werd ingevoerd: de ontwikkeling van de universiteit tot autonoom stadsdeel. In OverHolland 18/19 wordt aan deze ontwikkeling vanuit diverse invalshoeken aandacht besteed. Hoe de campus zich ontwikkelt, blijkt uit het voorbeeld van de universiteit van Tilburg. Het masterplan van Bauhütte, de design based research group van de tu Eindhoven en het ontwerp van Kees Kaan voor een nieuw onderwijs- en zelfstudiecentrum tonen hoe de behoefte aan een nieuw soort universiteitsgebouwen en de campus met elkaar in overeenstemming gebracht kunnen worden.

Het IJsselmeer is een toeristische trekpleister. Tegelijkertijd is het een belangrijk vogelgebied, een ‘regionale regenton’, een stagnerend ecosysteem, een door klimaatverandering groter wordende bedreiging en een ‘ruimtelijke reserve’. De Atlas van het IJsselmeergebied vertelt het verhaal over uiteenlopende benaderingen en functies van het gebied. De dynamiek van de delta wordt gekoppeld aan de alledaagse perceptie – als toerist, bewoner of argeloze voorbijganger – van de ruimte vanaf de dijk, de kade en het water. Het boek doet handreikingen voor de ontwikkeling van het gebied.

Een Engelstalige uitgave verschijnt als: Atlas of the IJsselmeer Region isbn 978 94 6004 337 6 ca. 200 p. | paperback | 23 x 22 cm

ca. 200 p. | gebonden | 22 x 24 cm

geïllustreerd

rijk geïllustreerd in kleur

vormgeving Roger Willems

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

isbn 978 94 6004 304 8 | nur 648

isbn 978 94 6004 298 0 | nur 688

ca. 5 24,50 | april

ca. 5 24,50 | juni

 

     

  

     


29

Carla Hoetink r eeds a angeboden Macht der gewoonte

Huub de Kruif r eeds a angeboden Van Beeldenstorm tot stedenstorm

Regels en rituelen in de Tweede Kamer na 1945

Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog 1555-1584

De Tweede Kamer is net een klein koninkrijk, met eigen regels en routines, een eigen taal, eigen helden en eigen verhalen. Buitenstaanders, maar ook insiders blijven zich verbazen over de dwingende kracht die uitgaat van deze zo speciďŹ eke sociale omgeving. Die regels en rituelen lijken vast te liggen, zelfs als de politiek eigenlijk best verandering wil. Ze sturen het dagelijks werken van de volksvertegenwoordigers in belangrijke mate en beheersing van de procedures is voor elke politicus een belangrijk wapen. Op welke wijze doen zij hier hun voordeel mee, al dan niet ten koste van hun politieke tegenstanders? En waar komen die kenmerkende gewoontes en gedragspatronen vandaan?

De Tachtigjarige Oorlog, of ‘de Opstand’, zoals tegenwoordig gangbaarder is, roept bij velen het gevoel op van langdurige oorlogshandelingen eeuwen geleden, ver van ons bed. Veel minder bekend zijn de ingrijpende gebeurtenissen van alledag voor de bevolking van toen. In Van Beeldenstorm tot stedenstorm worden de ervaringen van een aantal ooggetuigen van de Opstand weergegeven: mensen die leefden in een verschrikkelijke tijd, vertellen hun verhaal. Huub de Kruif heeft van dertien ooggetuigenverslagen hertalingen gemaakt om ons kennis te laten maken met de ellende van de bevolking in een periode van onze geschiedenis die wat betreft verschrikkingen niet onderdeed voor recentere oorlogen.

ca. 560 p. | paperback | 16 x 24 cm

ca. 256 p. | paperback | 15 x 23 cm

geĂŻllustreerd, deels in kleur

geĂŻllustreerd, deels in kleur

vormgeving Brigitte Slangen

vormgeving Mijke Wondergem

isbn 978 94 6004 276 8 | nur 697

isbn 978 94 6004 259 1 | nur 688

ca. 5 24,95 | mei

ca. 5 18,95 | mei

 

     

  

    


30

Generaties op de vlucht voor hun geloof

Craig Harline, geboren en getogen in Californië, schrijft en doceert voornamelijk over het religieus leven in West-Europa tijdens de Reformatie. Hij is hoogleraar aan de Brigham Young University. Enkele recente boeken van zijn hand: Way below the angels (2014) en Sunday (2007).

Craig Harline Jacobs vlucht Een familiesaga uit de Gouden Eeuw

Jacobs vlucht schildert een intiem en indrukwekkend portret van vier generaties van één familie, op de vlucht vanwege hun geloof. De vader van de oude Jacobus Rolandus bekeert zich rond 1560 tot de nieuwe (gereformeerde) godsdienst en moet als gevolg daarvan met zijn vrouw en zoon Jacob vluchten voor Alva. Jacob blijkt een begaafde jongen die, na studies in Antwerpen en Bazel, een vooraanstaand predikant wordt in Amsterdam. Hij maakt naam als vertaler van de Statenbijbel. Jacobs zoon, Timotheus, treedt in zijn voetsporen. Hij is predikant in Ouderkerk aan de Amstel en Boxtel, maar op beide plaatsen maakt hij zich onmogelijk. Kleinzoon Jacob Rolandus bekeert zich als minderjarige tot het katholieke geloof en vlucht op een nacht naar Antwerpen, achternagezeten door zijn vader. Daar treedt hij in bij de jezuïeten, waarna hij als missionaris naar Brazilië vertrekt. Een ramp die zijn ouders nooit te boven komen. Craig Harline laat in deze meeslepende familiesaga zien dat het leven in de ‘verdraagzame’ zestiende- en zeventiende-eeuwse Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden veel minder veilig was dan doorgaans wordt aangenomen. 352 p. | paperback | 15 x 23 cm rijk geïllustreerd, deels in kleur vormgeving Mijke Wondergem isbn 978 94 6004 299 7 | nur 686

  

‘Een prachtig boek om bij de kachel achter elkaar uit te lezen. Het leest als een roman.’ – Trouw

5 24,95 | recent verschenen

‘Een uniek inkijkje in de denk- en leefwereld van zeventiende-eeuwse gelovigen.’ – Rob Hartmans, Historisch Nieuwsblad     


Beesten van verbeelding

31

Peter Nissen (1957) is sinds 2012 hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Sanne Verdonck (1984) studeerde Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Eerder publiceerde ze het boek Draak­steken. Sint Joris leeft voort in Beesel.

Peter Nissen & Sanne Verdonck (red.) Draken Beesten van verbeelding

Draken bestaan! Ze bestaan in onze verbeelding, in verhalen, in religies, in taal en kunst. En ze zijn levendiger dan ooit. In populaire series en boeken als Game of Thrones en Hoe tem je een draak? spelen draken een hoofdrol. Draken. Beesten van verbeelding geeft een inkijkje in hoe draken zich in de loop van de geschiedenis hebben ontwikkeld. Van de Oudheid, via de Middeleeuwen en Azië naar de moderne tijd. Hoe manifesteren draken zich in de Bijbel, in de beeldende kunst, in volkscultuur, mode, films, games, en niet te vergeten, de natuur? Wanneer is een draak nou een draak? Hoe komt het dat drakentatoeages zo populair zijn? Wie kunnen mensen beschermen tegen draken en wie kan een draak verslaan? En is het doden van de draak wel de beste manier om met draken om te gaan? Of kun je maar beter bevriend raken en samenwerken?

Tentoonstelling Tot 28 mei 2017 is in museum stam in Gent de tentoonstelling Draken. Ze komen eraan! te bezichtigen. Zie voor meer informatie stamgent.be.

‘Voorbeeldige essays en schitterende illustraties. Een rijk boek.’ – nrc Handelsblad

‘Goed geschreven bijdragen worden geflankeerd door een overdaad aan geweldig interessante illustraties.’ – Noordhollands Dagblad

176 p. | paperback | 19 x 25 cm rijk geïllustreerd vormgeving Brigitte Slangen isbn 978 94 6004 260 7 | nur 680

  5 19,95 | recent verschenen

     


3 2

100 jaar dada

Hubert van den Berg (1963) behoort internationaal tot de belangrijkste kenners van de Europese avantgarde en het dadaïsme. Hij publiceerde onder andere The Import of Nothing. How Dada Came, Saw and Vanished in the Low Countries (2002). Bij Vantilt verscheen van hem de bloemlezing (met Geert Buelens) Dan Dada doe uw werk! Avant-gardistische poëzie uit de Lage Landen (2014).

Hubert van den Berg Dada Een geschiedenis

Wereldwijd wordt de komende jaren de honderdste verjaardag van dada herdacht. Met de uitgave van Dada. Een geschiedenis voltooit uitgeverij Vantilt haar programma met boeken van en over dada. De leverbare titels presenteren we op deze pagina’s.

352 p. | paperback | 17 x 24 cm geïllustreerd, deels in kleur vormgeving Martien Frijns isbn 978 90 7569 797 1 | nur 642

   529,95 | recent verschenen

    

Dada. Een geschiedenis is de eerste monografie in het Nederlands die deze internationale kunstbeweging in al haar vertakkingen en verschijningsvormen in beeld brengt. Naast een gedetailleerd chronologisch overzicht van dadamanifestaties documenteert het de belangrijkste dadamanifesten en besteedt het uitvoerig aandacht aan de hoofdrolspelers, onder wie Nederlandse en Belgische kunstenaars als Til Brugman, Theo en Nelly van Doesburg, Piet Mondriaan, Clément Pansaers, Paul van Ostaijen en Otto en Adya van Rees. Dada. Een geschiedenis rekent af met clichés en legendevorming rond dada als antibeweging. Het toont hoe een kleinkunstbühne van een handvol vluchtelingen en andere emigranten, in een Zürichs achterafsteegje, zich ontpopte tot een cruciale etappe in de ontwikkeling van de moderne kunst en literatuur van de twintigste eeuw, waarvan de echo nog altijd klinkt.


100 jaar dada

33

v e l e t i t e l s bl i j v e n d i n p r i js v e r l a agd

Derde druk

‘Een fascinerend beeld van de denkwereld van Hugo Ball’ – Erik van den Berg, de Volkskrant

‘Dan dada doe uw werk is een onmisbare bloemlezing’ – Hans Puper, Meander Magazine

322,50 | 352 p. | paperback | geïllustreerd

319,95 | 248 p. | paperback | 978 94 6004 161 7

978 94 6004 265 2

‘Huelsenbeck, Ball en Tzara hebben dada uitgevonden en Raoul Hausmann heeft het opgedoekt, zou je kunnen zeggen.’ – Hans Renders, nbd Blijvend in prijs verlaagd 39,99 | 94 p. | paperback | geïllustreerd 978 90 7569 768 1

‘Legt met suggestieve bepaaldheid het electrische veld van onze moderne verbeelding bloot.’ – Theo van Doesburg

‘Een briljante sketch.’ – Peter Sloterdijk, Kritiek van de cynische rede

‘Ik las… Het was lang geleden dat ik zo’n feest bijwoonde.’ – André Breton

Blijvend in prijs verlaagd

Blijvend in prijs verlaagd

Blijvend in prijs verlaagd

39,99 | 80 p. | paperback | geïllustreerd

39,99 | 96 p. | paperback | geïllustreerd

39,99 | 64 p. | paperback | geïllustreerd

978 90 7569 738 4

978 90 7569 792 6

‘Een onnavolgbare reeks van groteske scènes, beelden en gedichten.’ – Arnold Heumakers, nrc Handelsblad

‘Fraaie facsimile-editie.’ – Erik Spinoy, De Reactor

978 90 7569 732 2

Een avond in Cabaret Voltaire Blijvend in prijs verlaagd 39,99 | 96 p. | paperback | geïllustreerd 978 90 7569 775 9

Blijvend in prijs verlaagd 39,99 | 96 p. | paperback | geïllustreerd 978 90 7569 728 5

Blijvend in prijs verlaagd 315,- | 156 p. | paperback | geïllustreerd 978 94 6004 165 5


3 4

Annemieke Klijn Het Maastrichts experiment Over de uitdagingen van een jonge universiteit 1976-2016

Veertig jaar geleden werd de Universiteit Maastricht opgericht. Ze werd geacht een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het hoger onderwijs in Nederland door experimentele internationaal gerichte opleidingen te ontwikkelen, vandaar ‘het Maastrichts experiment’. Uniek is dat veel sleutelďŹ guren uit de begintijd nog in leven zijn. Met welke idealen en welke ambities begonnen zij en was het mogelijk echt met een schone lei te beginnen? Voor welke uitdagingen kwamen zij te staan bij de groei van de universiteit? En hoe gingen zij om met de spanning tussen het zoeken naar een eigen, vernieuwend proďŹ el en het verlangen naar volwaardige acceptatie door andere universiteiten?

Een Engelstalige versie verscheen als:

Lou Spronck, Ben van Melick & Wiel Kusters (red.) Geschiedenis van de literatuur in Limburg

De wieg van de Nederlandse literatuur stond in Limburg, met het werk van Hendrik van Veldeke. Van zijn Servaaslegende tot Connie Palmen en van de Percessie van Scherpenheuvel tot Jan Hanlo: Geschiedenis van de literatuur in Limburg biedt voor het eerst een uitgebreid overzicht van bijna duizend jaar Limburgse letteren. Niet alleen geboren en getogen Limburgers, zoals Erycius Puteanus, Pascal Delruelle, Frans Erens, Pierre Kemp en PÊ Hawin­ kels, krijgen volop aandacht. Er wordt ook stilgestaan bij werken met Limburg als locatie of thema. Bovendien is er ruimte voor journalistiek werk van bijvoorbeeld Jozef Thissen en Willem K. Coumans en (lied)teksten van Toon Hermans, GÊ Reinders en Jack Poels (Rowwen Hèze).

The Maastricht Experiment | isbn 978 94 6004 310 9 288 p. | gebonden | 17 x 24 cm

768 p. | gebonden | 20 x 26 cm

geĂŻllustreerd, deels in kleur

rijk geĂŻllustreerd, deels in kleur

vormgeving Brigitte Slangen

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

isbn 978 94 6004 307 9 | nur 693

isbn 978 94 6004 285 0 | nur 621

5 22,50 (introductieprijs: 5 19,50) | recent verschenen

5 39,50 | recent verschenen

 

     

   

    


35

Emanuel Overbeeke Een meester zonder hamer

Wouter Weijers Jerusalem, Jerusalem

Pierre Boulez (1925-2016)

Herinneren en vergeten in het werk van Anselm Kiefer en Gerhard Richter

Pierre Boulez oefende een enorme invloed uit als componist, schrijver, dirigent, programmeur, oprichter van ensembles, initiator van nieuwe podia en directeur van een muziekinstituut. Dit boek beschrijft die veelheid aan werkzaamheden, maar geeft eveneens aan in hoeverre het ene aspect een verlengstuk is van het andere en hoe de terreinen ook op zichzelf staan. Wat was de invloed van zijn context op Boulez en welke invloed had Boulez op zijn context? Daarmee is dit werk uniek in de Boulez-literatuur en de eerste Nederlandstalige, omvangrijke monografie over een van de grootste componisten van zijn tijd en een van de invloedrijkste musici ooit.

Een Duitse kunstenaar die in de tweede helft van de twintigste eeuw een kunstwerk maakt en dat Jerusalem noemt, moet doordrongen zijn van de vernietiging van de Europese joden. Kiefer en Richter staan voor de grote vraag hoe uitdrukking te geven aan het onvoorstelbare. Daarbij wordt wat krampachtig werd vergeten in herinnering gebracht en wordt de herinnering betwijfeld. Gaandeweg ontrafelt Jerusalem, Jerusalem hoe geschiedenis, herinnering en schilderkunst zich in het werk van deze kunstenaars met elkaar verknopen.

‘Een knap boek.’ – Het Parool

Jerusalem, Jerusalem is een gezamenlijke Een meester zonder hamer is een gezamenlijke

uitgave van In de Walvis en Uitgeverij Vantilt.

uitgave van In de Walvis en Uitgeverij Vantilt. 256 p. | paperback | 17 x 24 cm 256 p. | paperback | 14 x 22 cm | geĂŻllustreerd

rijk geĂŻllustreerd, deels in kleur

vormgeving Gerrit Vroon

vormgeving Brigitte Slangen

isbn 978 94 6004 292 8 | nur 661

isbn 978 94 6004 293 5 | nur 732

  

5 19,95 | recent verschenen

     

5   29,50 | recent verschenen

    


3 6

Tweede druk

Hans Thijssen Wat ďŹ losofen weten

Jan Oegema Lichaamsziel

Jan Oegema Diep uit het oor

Over het verlangen naar geluk en de honger naar kennis

Een retraite in rouw

Taal en poĂŤzie in de retraites van het Open klooster

De eerste westerse ďŹ losoďŹ e was een hulpmiddel om de beoefenaar een goed en gelukkig leven te laten leiden. In de middeleeuwen nam het christendom de positie van de ďŹ losoďŹ e over en werd Augustinus zeer invloedrijk met zijn opvatting dat geluk enkel is weggelegd voor de doden. Inmiddels is het christendom voor velen niet meer de ware levensďŹ losoďŹ e. Maar waar kun je nog terecht voor steun en hulp in de zoektocht naar geluk? Dat zou volgens Hans Thijssen de academische ďŹ losoďŹ e moeten zijn. ‘Wat ďŹ losofen weten biedt een helder en boeiend overzicht van het ontstaan, de aard en de ontwikkeling van de ďŹ losoďŹ e als zodanig.’ – Trouw

Lichaamsziel is de weerslag van een korte retraite in rouw. Het is een overdenking van de soms merkwaardige verschijnselen die zich kunnen voordoen in de eerste periode na het overlijden van een dierbare. Anders gaan eten en bewegen, sterke identiďŹ catie met dieren, moeiteloos in onbekend bos de weg vinden, grote behoefte aan stilte en alleen zijn, ervaringen van non-dualiteit en zelfs heiligheid, aanhoudende indrukken van het dichtbijzijn van de betreurde: rouwen kan een enorme breuk betekenen met het vertrouwde westerse mensbeeld. En doen terugverlangen naar het begrip ‘ziel’, maar dan zoals het in de vroegst reconstrueerbare prehistorie werd voorgesteld: als lichaamsziel.

‘We doen zo snel min over taal,’ zei iemand eens tijdens een retraite van het Open klooster, ‘maar taal kĂĄn zo veel.’ Met zorg en liefde omgeven is taal inderdaad tot veel in staat, ook in de sfeer van religie en spiritualiteit. Diep uit het oor, een uitvloeisel van zeven jaar interspirituele stilteretraites in Nederland en Vlaanderen, is een lofzang op taal. Het bespreekt verschillende gedichten, gaat in op de relatie tussen religie en moderne poĂŤzie, beschrijft de spelregels van het ‘gesprek vanuit de stilte’ en de ‘contemplatieve dialoog’ en legt uit waarom spirituele meesters zo vaak sceptisch zijn over taal en waarom je ze dat moet gunnen.

124 p. | paperback | 13,5 x 21,5 cm

80 p. | paperback | 14 x 18,5 cm

geĂŻllustreerd, deels in kleur

geĂŻllustreerd

96 p. | paperback | 14 x 18,5 cm

vormgeving Mijke Wondergem

vormgeving Stephan de Smet

vormgeving Stephan de Smet

isbn 978 94 6004 284 3 | nur 732

isbn 978 94 6004 286 7 | nur 749

isbn 978 94 6004 295 9 | nur 232

5 14,95 | recent verschenen

5 14,95 | recent verschenen

5 13,50 | recent verschenen

    

     

    

   

 

   


Souleymane Bachir Diagne Filosoferen in de islam?

Filosofie ontwikkelt zich waar vrije geesten naar waarheid zoeken, los van enig vooroordeel. De islam is daarop volgens Souleymane Bachir Diagne geen uitzondering. In Filosoferen in de islam? reflecteert hij ook op de openheid van de islam voor de actuele en toekomstige politieke uitdagingen in de wereld. Dit boek is een krachtige oproep tot dialoog waarin de auteur een verhaal van hoop en rede schetst. Diagne schreef speciaal voor deze Nederlandse uitgave een nieuwe inleiding. Met nawoord van Herman Westerink en Evert van der Zweerde. ‘Een boeiende, toegankelijke ge­schiedenisles en een zoektocht naar progressief fundamentalisme.’

37

Irene Broekhuijse & Jan Willem Sap (red.) De Amerikaanse droom van Tocqueville

Annelies Koster & Stephan Mols Gladiatoren

Alexis de Tocqueville besefte dat het proces van de democratisering van de westerse samenleving niet te stoppen was. Juist daarom had hij bange voorgevoelens, want liep het streven naar gelijkheid niet uit op het steeds verder inperken van de vrijheid van de mens? Zijn diepgaande analyse van de Amerikaanse samenleving in Over de democratie in Amerika handelt over massificatie, consumptiedrift en centralisering van de overheidsmacht, maar Tocqueville schept ook de kaders om actuele problemen grondiger te analyseren. Zijn onbevangen redeneringen over decentralisatie, burgerschap, religie en maatschappelijke organisaties zijn actueler dan ooit.

In Gladiatoren. Helden van het Colosseum geven diverse kenners een blik achter de schermen van de wereld van brood en spelen. Het dagprogramma, waarin gevechten met wilde dieren, executies en gladiatorengevechten elkaar als in een climax opvolgden, wordt beeldend beschreven. Er wordt ingezoomd op de bouw en de architectuur van het grootste amfitheater ter wereld – het Colosseum –, maar ook de oorsprong van de spelen, de opleiding voor de verschillende gladiatoren en hun kenmerkende wapens komen uitgebreid aan de orde.

– Trouw

Helden van het Colosseum

Tentoonstelling Tot 5 maart is in museum Het Valkhof de tentoonstelling Gladiatoren te bezichtigen. Dit boek is tevens de catalogus bij de tentoonstelling. Zie voor meer informatie: museumhetvalkhof.nl.

vertaling Pol van de Wiel 128 p. | paperback | 19 x 25 cm rijk geïllustreerd in kleur

160 p. | paperback | 13,5 x 21 cm

214 p. | paperback | 14 x 22 cm

vormgeving Mijke Wondergem

vormgeving Mijke Wondergem

vormgeving Mijke Wondergem

isbn 978 94 6004 289 8 | nur 730

isbn 978 94 6004 296 6 | nur 697

isbn 978 94 6004 308 6 | nur 644

 

  

5 17,50 | recent verschenen

     

  

519,95 | recent verschenen

     

5 13,95 | recent verschenen

     


38

Tweede druk

Joost Kingma Tussen ideaal en kapitaal Bouwfonds, 1946-2006

Dolly Verhoeven, Marc Wingens e.a. (red.) Gelderland grensland 2000 jaar verdeeld en verbonden

Geerten Waling 1848 – Clubkoorts en revolutie Democratische experimenten in Parijs en Berlijn

Het tekort aan betaalbare woningen voor de man met de kleine beurs inspireerde Jacob Wiersema vlak na de Tweede Wereldoorlog tot de oprichting van Bouwfonds. Het bedrijf groeide binnen enkele decennia uit tot een belangrijke nationale woningbouwer en hypotheekverstrekker. De crisis van de jaren tachtig was een keerpunt: de koers werd verlegd naar vastgoed, met internationalisatie, groei en rendement als de ultieme doelen. Dit resulteerde in de verkoop aan abn amro, dat Bouwfonds op het hoogtepunt opsplitste en in onderdelen aan andere banken verkocht. Tussen ideaal en kapitaal is een sociale geschiedenis van Bouwfonds. De persoonlijke observaties van directeuren en adviseurs tonen de wereld achter de schermen van de beslissers in de top.

Vanouds kent Gelderland allerlei binnengrenzen. De grote rivieren vormden eeuwenlang barrières tussen Noord en Zuid, de indeling in kwartieren leidde ertoe dat de Veluwe, de Achter­hoek en de Betuwe elk hun eigen(gereide) bestuur kenden, taal- en religieuze grenzen liepen en lopen dwars door het gewest. Wat betekenden al die grenzen voor de inwoners van dit gebied? In welke mate werd hun identiteit erdoor gevormd? Hoe gingen zij met grenzen om? Door de blik te richten op verschillende tijden en ver­schillende soorten grenzen toont Gelderland grensland niet alleen verrassende inzichten in de Gelderse geschiedenis, maar ook in het fenomeen ‘grenzen’ in het algemeen.

In 1848 trok een golf van revoluties over ons continent. Plotseling kregen miljoenen Europeanen de kans hun stem te laten horen in drukbezochte volksvergaderingen en politieke clubs. In dit moment van gekte leek even alles mogelijk. 1848 – Clubkoorts en revolutie neemt de lezer mee naar de onrustige steden Parijs en Berlijn. Geerten Waling schetst de dromen en verwachtingen achter de honderden democratische experimenten die er een nieuw publiek debat creÍerden. En de politieke realiteit waarmee zij werden geconfronteerd.

200 p. | gebonden | 17 x 24 cm

288 p. | paperback | 20 x 22,5 cm

352 p. | paperback | 14 x 22 cm

geĂŻllustreerd, deels in kleur

geĂŻllustreerd, in kleur

geĂŻllustreerd, deels in kleur

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

vormgeving Jeroen Reith

vormgeving Mijke Wondergem

isbn 978 94 6004 305 5 | nur 648

isbn 978 94 6004 300 0 | nur 693

isbn 978 94 6004 270 6 | nur 697

524,50 | recent verschenen

522,50 | recent verschenen

5 19,95 | recent verschenen

     

     

     

  

 

‘Geerten Waling heeft met dit boek zijn plaats veroverd tussen de vooraanstaande historici van ons land.’ – Elsevier

 


39

Joan Melchior van der Meij De Prix de Rome-reizen van een Amsterdamse School-architect 1907-1910

Esther Mourits Een kamer gevuld met de mooiste boeken

De architect Joan Melchior van der Meij (1878-1949) won in 1906 de prestigieuze Prix de Rome. Dankzij de reisbeurs die bij deze prijs hoorde, kon hij vier jaar lang door Europa te trekken om de bouwkunst te bestuderen. Van der Meij legde zijn belevenissen vast in tientallen brieven, kaarten en verslagen. Ook maakte hij ruim tweehonderd tekeningen, schetsen en foto’s, die nu zijn samengebracht in een opmerkelijk reisverslag, dat inzicht geeft in een veranderend Europa aan het begin van de twintigste eeuw. Joan is een bijzonder tijdsdocument met niet eerder gepubliceerde foto’s en tekeningen van gebouwen, waarvan een aantal de roerige twintigste eeuw niet heeft doorstaan.

In Een kamer gevuld met de mooiste boeken beschrijft Esther Mourits de ontstaansgeschiedenis van de bibliotheek van de Leidse jurist Johannes Thysius. Thysius is een ongrijpbare ďŹ guur: voortdurend bezig met boeken, maar lezen of studeren deed hij nauwelijks. Hij was gesteld op status en rijkdom en hield er een comfortabele levensstijl op na, maar gebruikte zijn geld vooral om boeken te verzamelen en daarmee uiteindelijk de studie van anderen te faciliteren. Het resultaat van Thysius’ werk is een goedgesorteerde bibliotheek, representatief voor zijn tijd en met verrassend veel kennis en kunde samengesteld.

224 p. | gebonden | 14 x 22 cm

336 p. | gebonden | 20 x 25 cm

geĂŻllustreerd, deels in kleur

geĂŻllustreerd, deels in kleur

vormgeving Paul Smeets

vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

isbn 978 94 6004 297 3 | nur 648

isbn 978 94 6004 306 2 | nur 615

5 19,95 | recent verschenen

5 29,50 | recent verschenen

   

    

De bibliotheek van Johannes Thysius (1622-1653)

  

     


40

v e r ta a l de k l a s si e k e r s

Tweede druk

‘Een briljante verzameling teksten.’ – P.F. Thomése, nrc Handelsblad

Verplichte kost voor weten­ schappers en politici van nu.

324,50 | 288 p. | paperback | 978 94 6004 128 0

315,- | 120 p. | paperback | 978 94 6004 095 5

‘Een boek om bij stil te staan, te overdenken.’ – Nicole des Bouvrie, Zinweb 316,95 | 128 p. | paperback | 978 94 6004 195 2

‘Een imposant en vooral dapper pleidooi om het menselijk verstand te gebruiken.’ – Rob Hartmans, De Groene Amsterdammer

‘Een pleidooi voor een open blik, voor leergierigheid en gretig zoeken naar waarheid.’ – Klaas Fraanje, Reformatorisch Dagblad

‘De belangrijkste les is dat we de macht over het stuur van de techniek dreigen te verliezen.’ – Reformatorisch Dagblad

319,95 | 264 p. | paperback | 978 94 6004 170 9

315,- | 128 p. | paperback | 978 94 6004 131 0

311,50 | 40 p. | paperback | 978 94 6004 148 8


41

‘Dit heeft mijn denken over taal, literatuur en de wereld bepaald.’ – Maarten van Buuren, Trouw

‘Prachtig vormgegeven en een bijna ­poëtische vertaling.’ – de Volkskrant

‘In onszelf ontdekken we wat de ander voor ons verborgen houdt.’ – Vauvenargues

339,50 | 518 p. | paperback | 978 94 6004 164 8

317,50 | 98 p. | gebonden | 978 94 6004 238 6

314,95 | 96 p. | gebonden | 978 94 6004 239 3

‘Behoort tot de absolute toppen van de ­moderne Europese literatuur.’ – Cyrille Offermans, De Groene Amsterdammer

‘Voor elke Rusland-belangstellende een belangrijke uitgave’ – Dolf Bruinsma, Pokrof

314,95 | 104 p. | paperback | 978 94 6004 211 9

978 94 6004 228 7

349,50 | 518 p. | gebonden | 978 94 6004 177 8

Mannheims essay getuigt van grote denkkracht en scherp­zinnigheid. 315,- | 78 p. | paperback | 978 94 6004 130 3

332,50 | 304 p. | gebonden | geïllustreerd


4 2

k r i s ta l pa l e i s

Kristalpaleis is een reeks voor eigentijdse filosofie onder redactie van Henk Hoeks. Sinds 2009 verschenen veertien delen.

Tweede druk

‘Door aandacht te vragen voor de doodsdrift, snijdt Moyaert een belangrijk thema aan.’ – Marjan Slob, de Volkskrant

‘Behoort tot het beste wat er in het Neder­landse taalgebied over Heidegger is verschenen.’ – Friesch Dagblad

319,95 | 168 p. | paperback | 978 94 6004 188 4

319,95 | 208 p. | paperback | 978 94 6004 198 3

Derde druk

‘Wie Zizeks werk intensief wil bestuderen kan uitwijken naar de studie van Vande Veire.’ – Hans Achterhuis, de Volkskrant

‘Origineel en prikkelend.’ – Thijs Kramer, 8Weekly

Rudi Visker denkt met en tegen Foucault in dit ontrafelende werk.

315,- | 272 p. | paperback | 978 94 6004 025 2

315,- | 272 p. | paperback | 978 94 6004 032 0

324,50 | 432 p. | paperback | 978 94 6004 215 7

Tweede druk

‘Het spoor dat de auteur zo door Sein und Zeit trekt is boeiend, belangwekkend en zeker niet vanzelfsprekend.’ – Gert-Jan van der Heiden, nbd Biblion 315,- | 248 p. | paperback | 978 94 6004 030 6

‘Een aanrader voor iedereen die in de scheikundeles met ontzag de explosies heeft aanschouwd.’ – Roel Neijts, vox Magazine 315,- | 376 p. | paperback | 978 94 6004 048 1

‘Een rijk boek dat de functie verdient om een standaard te zijn voor verder onderzoek naar Nietzsches werk.’ – Hans Ester, Friesch Dagblad 315,- | 336 p. | paperback | 978 94 6004 067 2


De doodsdrift bij Freud Derde druk

‘Haarscherp en overtuigend brengt Van Tongeren Nietzsche in beeld.’ – Wessel ten Boom, Friesch Dagblad 319,95 | 232 p. | paperback | 978 94 6004 098 6

‘Van der Heiden betoont zich een voorbeeldige boodschapper én interpreet van filosofische goden.’ – Marc van Dijk, Trouw

januari

315,- | 304 p. | paperback | 978 94 6004 093 1

‘De commentator is door de meester besteld. Visser krijgt vier sterren.’ – Arnon Grunberg, de Volkskrant

‘Lieven De Cauters denken onderneemt grote en vaak boeiende vluchten.’ – Carel Peeters, Vrij Nederland

319,95 | 174 p. | paperback | 978 94 6004 149 5

319,95 | 224 p. | paperback | 978 94 6004 210 2

Vantilt ‘This book provides a series of sharp and profound analyses.’ – Philippe Lepers, Tijdschrift voor Filosofie

‘De verdienste van Blijf de aarde trouw is dat de fysioloog in de filosoof Nietzsche alle aandacht krijgt.’ – Carel Peeters, Vrij Nederland

322,50 | 294 p. | paperback | 978 94 6004 092 4

319,95 | 208 p. | paperback | 978 94 6004 290 4


4 4

a rc h i t ec t u u r e n s t e de n bou w bi j va n t i lt

Derde druk

Dit boek plaatst het leven en werk van Jan Duiker in een brede context en beschrijft hoe hij tot zijn vooruitstrevende architectuuropvattingen kwam. Herman van Bergeijk, Jan Duiker

‘Een boeiende esthetische analyse van de jaren dertig stijl.’ – Bernard Hulsman, nrc Handelsblad Joost Kingma, De magie van het jaren ’30 huis 319,95 | 160 p. | paperback | geïllustreerd 978 94 6004 281 2

Tweede druk

‘Een imposant boek over het ontstaan van het architectenvak in de Lage Landen. Een zeer boeiend onderzoek.’ – Nicolaas Matsier, nrc Handelsblad Merlijn Hurx, Architect en aannemer

324,50 | 320 p. | gebonden | geïllustreerd

329,50 | 496 p. | paperback | geïllustreerd

978 94 6004 242 3

978 94 6004 153 2

‘Een prachtig boek met een schat aan kaarten, tekeningen en foto’s die de tekst zeer goed aanvult.’ – Technisch weekblad

Ton Bevers e.a. (red.),

‘Een gedegen, gedetailleerd, zeer zakelijk geschreven boek, voorzien van vele relevante illustraties.’ – Roelof van Gelder, nrc Handelsblad

Nederlandse kunst in de wereld

Geert Medema, Achter de façade van

324,95 | 240 p. | paperback | geïllustreerd

339,50 | 496 p. | gebonden | geïllustreerd

de Hollandse stad

978 94 6004 269 0

978 94 6004 212 6

329,95 | 400 p. | paperback | geïllustreerd

‘Een interessante studie, juist ook omdat er aandacht is voor de beweging van de (semi-)periferie naar het centrum’ – Volzin

978 94 6004 053 5

Han Meyer, De staat van de delta


45

‘Rijk geïllustreerd en fraai vorm­gegeven.’ – De Limburger

‘Prachtig geïllustreerd.’ – Het Haarlems Dagblad

‘Helder geschreven, voorbeeldig bezorgd.’ – De Architect

Coen Eggen, Vakwerkbouw

Willemijn Wilms Floet, Het hofje

Jeroen Goudeau, Denken in steen,

329,50 | 264 p. | gebonden | geïllustreerd

329,50 | 240 p. | paperback | geïllustreerd

bouwen op papier

978 94 6004 248 5

978 94 6004 214 0

319,95 | 224 p. | paperback | geïllustreerd 978 94 6004 277 5

‘Een waardevol boek voor liefhebbers van de geschiedenis van Amsterdam.’ – Geografie Esther Gramsbergen, Kwartiermakers in Amsterdam 324,95 | 240 p. | gebonden | geïllustreerd 978 94 6004 196 9

‘Dit boek opent voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en theorie van stad en stedenbouw een aantal nieuwe wegen die vragen naar verdere verkenning.’ – De Architect

Een pleidooi voor de schets als communicatiemiddel. Het boek geeft een inkijkje in de belevingswereld en verbeeldinsgkracht van de architect.

Anne Schram e.a. (red.), Stadsperspectieven

Het handschrift van de architect

324,95 | 320 p. | paperback | geïllustreerd

319,50 | 144 p. | gebonden | geïllustreerd

978 94 6004 224 9

978 94 6004 181 5

Herman van Bergeijk & Michiel Riedijk,


4 6

Filter

nieu w

De Boekenwereld

nieu w

Blad voor bijzondere collecties

Filter is het Nederlandstalige podium waar open, onbekommerd en onorthodox van gedachten wordt gewisseld over vertalen en vertalingen. Het tijdschrift is er voor iedereen die zich op welke manier dan ook voor het verschijnsel ‘vertaling’ interesseert: voor vertalers én theoretici, voor doeners én denkers. ‘Filter doet […] wat in andere kanalen die het over literatuur hebben meestal wordt verzuimd: de schijn­werpers volop richten op het vertalen en op de doorgaans onzichtbare vertalers.’ – Patrick De Rynck, De Morgen

De Boekenwereld is een boeiend en gevarieerd tijdschrift voor iedereen die interesse heeft in het oude en moderne boek en de prentkunst. Zowel liefhebbers, antiquaren als wetenschappers en verzamelaars worden op hun wenken bediend door de talrijke wetenschappelijke en meer journalistiek getinte artikelen, die bovendien prachtig geïllustreerd zijn. De diverse onderwerpen, zoals de geschiedenis van de boekhandel en uitgeverij, typografie, bibliografie en leescultuur, geven een volledig beeld van de wereld van boek en prent.

96 p. | geïllustreerd in kleur 64 p. | geïllustreerd in kleur

vormgeving Joseph Plateau

vormgeving Martien Frijns

jaar abonnement 5 39,95

jaar abonnement 5 32,50

studenten 5 29,95 | buitenland 5 49,95

studenten 5 17,50 | los nummer 5 10,–

los nummer 5 12,50

verschijnt viermaal per jaar

verschijnt viermaal per jaar

jaargang 24

jaargang 33


feb mei apr apr feb mrt feb mrt mrt mei mei mei mei jun mrt apr feb feb jan mei jun apr apr

3 · 5 · 6 · 7 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 22 · 23 · 2 4 · 25 · 25 ·

n i e uw Geerten Waling, Zetelroof Friedrich Nietzsche, De vrolijke wetenschap Willem Kloos, Verzen Peter Janzen & Frans Oerlemans, Willem Kloos 1859-1939 Martine Gosselink, Maria Holtrop & Robert Ross (red.), Goede Hoop Walter Benjamin, Denkbeelden Paul Moyaert, Schizofrenie Thijs Weststeijn & Menno Jonker (red.), Barbaren & Wijsgeren Willem Huberts, In de ban van een beter verleden Sophie Reinders, De mug en de kaars David Keuning, Bouwkunst en de Nieuwe Orde Han Meyer, MaartenJan Hoekstra & John Westrik, Stedenbouw Karl Enenkel & Koen Ottenheym, Oudheid als ambitie Christel Theunissen, Koorbanken in Brabant 1425-1550 Jan Molema & Suzy Leemans, Bernard Bijvoet (1889-1979) Mieke Kirkels, Kinderen van zwarte bevrijders Els Kloek & Maarten Hell, Keetje Hodshon (1768-1829) Abdelkader Benali, Sjahrazade in het Witte Huis Marleen de Vries, Geen stijl of lange tenen? Gerbert Fauré, Vrije wil, moraal en het geslaagde leven Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis Han Meyer, The state of the delta (Engelstalig) Lotte Jensen, Celebrating peace (Engelstalig)

t i j d s c h r i f t e n 46 · Filter 46 · De Boekenwereld

mrt feb mrt apr apr jun mei mei

2e druk

26 · 26 · 27 · 27 · 28 · 28 · 29 · 29 ·

e e r de r a a ng e b ode n , nog t e v e r s c h i j n e n Sigmund Freud, Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit Wassily Kandinsky, Het geestelijke in de kunst Ewoud Sanders, Levi’s eerste kerstfeest Bart Verheijen, Nederland onder Napoleon Over Holland 18/19 Frits Palmboom, Atlas van het IJsselmeergebied Carla Hoetink, Macht der gewoonte Huub de Kruif, Van Beeldenstorm tot stedenstorm

30 · 31 · 32 · 34 · 34 · 35 · 35 · 36 · 36 · 36 · 37 · 37 · 37 · 38 · 38 · 38 · 39 · 39 ·

recen t v erschenen Craig Harline, Jacobs vlucht Peter Nissen & Sanne Verdonck (red.), Draken Hubert van den Berg, Dada. Een geschiedenis Annemieke Klijn, Het Maastrichts experiment Lou Spronck, Ben van Melick & Wiel Kusters (red.), Geschiedenis van de literatuur in Limburg Emanuel Overbeeke, Een meester zonder hamer Wouter Weijers, Jerusalem, Jerusalem Hans Thijssen, Wat filosofen weten Jan Oegema, Lichaamsziel Jan Oegema, Diep uit het oor Souleymane Bachir Diagne, Filosoferen in de islam? Irene Broekhuijse & Jan Willem Sap, De Amerikaanse droom van Tocqueville Annelies Koster & Stephan Mols, Gladiatoren Joost Kingma, Tussen ideaal en kapitaal Dolly Verhoeven, Marc Wingens e.a. (red.), Gelderland grensland Geerten Waling, 1848 – Clubkoorts en revolutie Joan Melchior van der Meij, De Prix de Romereizen van een Amsterdamse Schoolarchitect 1907-1910 Esther Mourits, Een kamer gevuld met de mooiste boeken

8 · 8 · 8 · 8 · 8 ·

r i j k s m u s e u m l a n de n r e e k s Gijs van der Ham, Dof goud Harm Stevens, Gepeperd verleden Tristan Mostert & Jan van Campen, Zijden draad Jan de Hond & Menno Fitski, De smalle brug Lodewijk Wagenaar, Kaneel & olifanten

1 0 0 j a a r da da 3 e druk 33 · Hugo Ball, De vlucht uit de tijd

33 · 33 · 33 · 33 · 33 · 33 · 33 · 33 · 40 · 2e druk 40 · 40 · 40 · 40 · 40 · 41 · 41 · 41 · 41 · 41 ·

Hubert van den Berg & Geert Buelens (sam.), Dan dada doe uw werk! Raoul Hausmann, In den beginne was dada Clément Pansaers, Apologie van de luiheid Richard Huelsenbeck, En Avant Dada Clément Pansaers, Pan Pan voor de Poeper van de Neger naakt & Bar Nicanor Hans Arp e.a., Een avond in Cabaret Voltaire Hugo Ball, Tenderenda de Fantast Paul van Ostaijen, Bezette stad (facsimile-heruitgave) v e r ta a l de k l a s s i e k e r s Theodor W. Adorno, Minima Moralia Max Weber, Wetenschap als beroep en Politiek als beroep Jacques Derrida, Sjibbolet voor Paul Celan Adriaan Koerbagh, Een licht dat schijnt in duistere plaatsen Karl Jaspers, Inleiding in de filosofie Martin Heidegger, De vraag naar de techniek Karl Mannheim, Het generatieprobleem Hans Georg Gadamer, Waarheid en methode Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding Karl Marx & Friedrich Engels, Het communistisch manifest Walter Benjamin, Kinderjaren in Berlijn rond 1900

41 · Nestorkroniek. De oudste geschiedenis van Kievse Rijk k r i s ta l pa l e i s 3e druk 4 · Paul van Tongeren, Het Europese nihilisme

4 · Henk Manschot, Blijf de aarde trouw 2e druk 4 · Gerard Visser, In gesprek met Nietzsche 2e druk 42 · Paul Moyaert, Opboksen tegen het inerte

42 · 42 · 3e druk 42 · 42 · 42 · 42 · 43 · 43 · 43 · 43 ·

Samuel IJsseling, Heidegger. Denken en danken, geven en zijn Frank Vande Veire, Tussen blinde fascinatie en vrijheid Lieven De Cauter, Archeologie van de kick Rudi Visker, Michel Foucault. Genealogie als kritiek Paul Heeffer, Ontologie en subjectiviteit Hub Zwart, De waarheid op de wand Gert-Jan van der Heiden, De stem van de doden Gerard Visser, Heideggers vraag naar de techniek Lieven De Cauter, Metamoderniteit voor beginners Roland Breeur, De tijd bestaat niet

44 · 3e druk 44 · 2e druk 44 · 44 · 44 · 44 · 45 · 45 · 45 · 45 · 45 · 45 ·

a rc h i t e c t u u r e n s t e de n b ou w Herman van Bergeijk, Jan Duiker Joost Kingma, De magie van het jaren ’30 huis Merlijn Hurx, Architect en aannemer Ton Bevers e.a. (red.), Nederlandse kunst in de wereld Geert Medema, Achter de façade van de Hollandse stad Han Meyer, De staat van de delta Coen Eggen, Vakwerkbouw Willemijn Wilms Floet, Het hofje Jeroen Goudeau, Denken in steen, bouwen op papier Esther Gramsbergen, Kwartiermakers in Amsterdam Anne Schram e.a. (red.), Stadsperspectieven Herman van Bergeijk & Michiel Riedijk, Het handschrift van de architect


h igh l igh t s

In prijs verlaagd e15

b oe k e n w e e k 2 0 1 7: v e r b ode n v ruc h t e n In de zeventiende en achttiende eeuw maakten de Hollanders het wel heel bont. Impotentie, orale seks, seks in het vrije veld, ontmaagding, vrolijke hoeren, geslachtsziekten en schaamhaarcoiffures: geen onderwerp bleef onbezongen. In Vieze liedjes uit de 17e en 18e eeuw bundelde Annemieke Houben de leukste, grappigste en spannendste erotisch getinte liedjes uit de periode 1600-1820. Speciaal voor de Boekenweek 2017 (25 maart-2 april 2017), met als thema Verboden Vruchten, in prijs verlaagd tot slechts e15.

315,- | 248 p. | paperback | geïllustreerd 978 94 6004 169 3

k a r e l va n m a n de r p r i j s De Karel van Manderprijs werd in 2016 toegekend aan Merlijn Hurx voor Architect en aannemer. De opkomst van de bouwmarkt in de Nederlanden 1350-1530. Het boek heeft de algemene visie op de middeleeuwse bouwpraktijk aanzienlijk gewijzigd, aldus de jury. Daarmee is Architect en aannemer het beste boek over architectuur van de laatste vijf jaar en ‘een onbetwiste winnaar’. ‘Hurx schetst op een samenhangende, goed leesbare en mooi vormgegeven wijze de vroege geschiedenis van het architectenvak. Het boek is origineel en vernieuwend.’ 329,50 | 496 p. | paperback | geïllustreerd 978 94 6004 153 2

b e s t e g e s c h i e de n i s b oe k a l l e r t i j de n 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis van Els Kloek is in oktober 2016 verkozen tot Beste Geschiedenisboek Aller Tijden. In de verkiezing, die werd georganiseerd door het Historisch Nieuwsblad, liet het vrouwenlexicon 249 boeken achter zich. Uit de reacties van stemmers blijkt dat zij waarderen dat er ‘eindelijk een boek geschreven is waaruit blijkt dat vrouwen ook deel uitmaken van de geschiedenis’. Frans Smits, hoofdredacteur van Historisch Nieuwsblad, stelde zelfs onomwonden: ‘Vrouwen waren altijd ondergesneeuwd, maar nu niet meer.’ Een prachtige bekroning! 339,50 | 1556 p. | gebonden | geïllustreerd 978 94 6004 141 9

i n t e r nat iona l e a a n dac h t vo or de op s ta n d De periode van de Opstand is het spannendste tijdvak uit de vaderlandse geschiedenis. Anton van der Lem schreef met De Opstand in de Nederlanden 1568-1648 een fascinerend overzichtswerk dat nu ook in het buitenland de aandacht trekt. In oktober 2016 verscheen al een Duitse vertaling bij Wagenbach Verlag in Berlijn en in 2017 volgt een Engelse uitgave bij Reaktion Books.

319,95 | 252 p. | paperback | geïllustreerd 978 94 6004 192 1

Vantilt voorjaarsprospectus 2017  
Vantilt voorjaarsprospectus 2017  

Alle boeken die Vantilt in het voorjaar van 2017 publiceert overzichtelijk op een rij. Voor meer informatie: www.vantilt.nl

Advertisement