Page 9

Introduksjon til vårt bærekraftsarbeid

Introduksjon til vårt bærekraftsarbeid Vår ansvarlighet

De globale målene for bærekraft setter vår bedrifts ansvar i et større perspektiv. Staples påvirker samtlige mål på en eller annen måte, men vi har valgt å fokusere på: Vi har en naturlig kobling til målet gjennom vårt produkttilbud og der vårt engasjement er tydelig med våre retningslinjer for de samfunnssatsningene vi gjør. Mål 4 oppsummerer vårt standpunkt for våre samfunnsinitiativ på en god måte.

Klimaspørsmål anser vi for å være en av vår tids viktigste saker. Det er derfor vi blant annet har valgt å invitere våre kunder til å bidra i arbeidet mot klimaforandringene.

Om mål 4 oppsummerer vårt standpunkt for våre samfunnsinitiativ, blir mål 12 vårt fundament for vårt arbeid med bærekraft. De kundeprogrammene som er tatt frem, og mye av det arbeidet som drives innenfor rammen for våre ISO-sertifiseringer og -verifisering, har til formål å nå et bærekraftig forbruk og produksjon.

Mål 17 er en forutsetning for oss for å nå våre målsetninger. Vi tror på samarbeid over grenser der vi sammen med våre interessenter – medarbeidere, kunder, leverandører, frivillige organisasjoner, m.fl. bidrar til et mer bærekraftig samfunn.

Det arbeidet vi gjør for å nå de globale målene over, har vi bygd opp omkring fire søyler - samfunn, mangfold, miljø og etikk.

Samfunn: Bidra til samfunnet

Vi skal jobbe for en positiv påvirkning på samfunnene der våre medarbeidere bor og jobber. Dette gjør vi ved å skape arbeid, frivillig arbeid og gjennom donasjoner.

Mangfold: Jobbe for mangfold

Vi verdsetter mangfold i medarbeidernes bakgrunn, ideer og tanker. Alles likeverd er en selvfølge som gjennomsyrer rekrutteringsprosess så vel som belønningssystem.

Miljø: Ta ansvar for miljøet

Vi forplikter oss på å minimere og forebygge miljørisikoer og annen negativ miljøpåvirkning fra virksomheten vår. Vi konsentrerer oss ikke bare om miljøpåvirkning fra våre egne aktiviteter, men jobber for å gjøre det enklere for våre kunder, medarbeidere og leverandører å verne om miljøet.

Etikk: Praktiser god forretningsetikk

Vi skal alltid handle etisk korrekt. Vi verdsetter ærlighet, rettferdighet og integritet høyt og går til handling hvis det oppstår problemstillinger. Våre etiske retningslinjer skaper en tydelig tilnærming for våre ansatte og våre regler for god atferd skaper tydelige forventninger hos våre leverandører. Vi tror at ved å ta aktivt ansvar for vår felles fremtid, blir vi en attraktiv arbeidsgiver, samarbeidspartner og samfunnsaktør og skaper muligheter for oss til å vokse på en lønnsom og ansvarlig måte.

9

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017