Page 7

Våre interessenter Identifisering og utvalg av interessenter

Vi har identifisert flere forskjellige interessenter som både påvirker og påvirkes av aktivitetene vi utfører som bedrift. Staples har også identifisert hvordan prosessene berøres av de forskjellige interessentgruppene. De 12 forskjellige overgripende interessentgruppene under, berører og berøres på forskjellige måter og med forskjellig vekt, av vår bedrifts aktiviteter. “Alt starter og slutter med kunden” er et ordtak som er tydelig i vår interessentanalyse. Denne interessentgruppen berøres av nesten samtlige prosesser. Utfra prosessperspektivet involveres forskjellige interessenter ved utvikling av vår virksomhet. • • • • • • • • • • • •

Kunder Medarbeidere Leverandører/partner Frivillighetsorganisasjoner Samfunn Myndigheter Fagforeninger Investorer Moderselskap Kolleger i bransjen Miljø og natur Media

Formene for interessentengasjement, interessentdialog, samt vesentlighetsanalyse Våre interessentdialoger holdes daglig via for eksempel presentasjoner og møter som stadig oppdaterer vår vesentlighetsanalyse. Vår vesentlighetsanalyse er innvevd i vårt bærekraftsaspektsregister som danner grunnlaget for ledergruppens årlige mål for bærekraft. Våre daglige dialoger med kunder påvirker derfor direkte vårt bærekraftsarbeid der vi også håper å kunne bidra til deres eget bærekraftsarbeid. Vi blir ofte invitert til dialog omkring vårt arbeid med bærekraft, som også gir verdifull informasjon til våre kunders egen og felles satsning på bærekraft. Vi gjennomfører også formelle kundeundersøkelser i våre salgskanaler, samt medarbeiderundersøkelse. Vi er medlemmer og medvirker ved møter i: • • • •

Bransjeorganisasjonen KEPA Svanemerket – Nettverk for miljømerket innkjøp Nettverket for bærekraftig næringsliv (NMC) Leke- og babybransjen

• CSR Väst • CSR Väst Hållbara Inköp • SOfEA – Sustainable Office European Association

Nettverk som gir oss en god mulighet til dialog, input og grobunn for samarbeid, lokalt og globalt.

7

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017