Page 31

Sikre ansvarlig produserte produkter Staples arbeider med mange forskjellige leverandører. Gjennom våre retningslinjer for atferd, lar vi våre leverandører bekrefte at de tar ansvar for en bærekraftig utvikling og driver ansvarlig produksjon eller import. Dessuten gjennomfører vi årlige tredjepartsrevisjoner på fabrikkene som produserer Staples®-merkede varer, for å sikre en egen, ansvarlig produksjon og for at vi skal handle på en etisk riktig måte mot leverandører over hele verden.

Våre retningslinjer for atferd

For å produsere Staples -merkede varer, inngår vi bare samarbeid med fabrikker som oppfyller Staples’ standarder for sikkerhet, miljø, arbeidskraft, i tillegg til standard for kostnad og kvalitet. I våre retningslinjer for atferd for leverandører og produsenter, beskriver vi våre krav til ansvarlig virksomhet. Retningslinjene for atferd brukes også som grunnlag for revisjonene og gjennomgangene vi utfører hvert år hos våre leverandører og som bygger på retningslinjer for sosial ansvarlighet. Koden er utformet i tråd med SA8000-standard. ®

Mange av våre samarbeidspartnere er store og velkjente organisasjoner. Det medfører at Staples ikke selv gjennomfører noen tredjepartsrevisjon hos disse leverandørene eller deres produsenter. Staples benytter Factlines, et nettbasert verktøy for leverandøroppfølging. Gjennom verktøyet får vi en ytterligere dimensjon på vår kommunikasjon og oppfølging av våre retningslinjer for atferd hos våre leverandører. Det ligger til grunn for en kontinuerlig risikoanalyse av vår leverandørkjede. Staples’ retningslinjer for atferd stiller krav til at den gjeldende internasjonale og nasjonale lovgivningen, samt industripraksis i de landene der leverandøren er virksom overholdes. Generelt sett beskriver koden krav og forventninger til at arbeid som påvirkes av Staples forretningsvirksomhet beskjer under rettferdige forhold, preget av, verdighet og respekt. Koden hjelper oss også å sørge for at fabrikkene som vi har kontrakt med, handler på en etisk og miljømessig bærekraftig måte. Koden granskes

regelmessig og endres ved behov etter hvert som bedriftens behov og krav endres. De prosessene som vi bruker til å sikre at retningslinjene følges, utvikles kontinuerlig etter hvert som at organisasjonen får større forståelse for de risikoer den står overfor, hvordan man reduserer disse på best mulig måte og hvilke korrigerende tiltak som er mest effektive. Som et resultat av dette, har de årlige leverandørrevisjonene blitt redusert på enkelte områder, og økt på andre. Nå revideres kun de fabrikkene som produserer Staples®-merkede varer og som ligger i det som oppfattes som ”risiko-soner” (dvs. Deler av Asia og Sør-Amerika, samt Afrika). I overkant av en tredjedel av alle fabrikker for Staples®-merkede varer befinner seg i risikosoner (53 av totalt 143).

• Av totalt 171 leverandørrevisjoner, ble 89 av disse utført i risikoland i 2017. • Av disse revisjonene måtte fem fabrikker, sammen med Staples, skape tidsbestemte handlingsplaner for å oppfylle de stilte kravene.

31

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017