Page 1

P o rva r i l l i n e n m i e l i p i d e l e h t i

13.10.2012

100 VA N TA A N UUDISTAJAA

j a e ta a n j o k a i s e e n v a n ta a l a i s e e n k o t i i n

2

Jyrki Katainen: ”Äänestäminen ON NYT tärkeämpää kuin koskaan.”

4

Visiona Vantaauudistus: Tämän eteen Vantaan Kokoomuksessa tehdään töitä

6 7 14

Kilpapurjehtija Sari Multala kotikaupunkinsa asialla Sata Vantaan uudistajaa: tutustu ja valitse oma ehdokkaasi Tervetuloa tapaamaan ehdok­kaita ja kansanedustajia!

TIKKURAITTI AVOINNA ARK 12–19 LA 9–15 SU 11–15

15

Äänestätkö ennakkoon? Etsi lähin äänestyspaikka täältä


2

Kuva: Janne Suhonen/valtioneuvoston kanslia

”Meidän on uskallettava päästää irti totutuista rakenteista ja oltava valmiit luoviin ratkaisuihin.”


3

Vaikuta nyt! Kunnallisvaalit ovat yksittäisen vantaalaisen tärkein vaikuttamiskanava: arjen merkittävimmistä asioista päätetään kaupunginvaltuustossa. ”Tulevalla valtuustokaudella kysymykset ovat todella isoja, joten äänestäminen on tärkeämpää kuin ehkä koskaan aikaisemmin”, Jyrki Katainen painottaa.

O

li synkkä ja myrskyinen yö. Joka puolella oli pilkkopimeää, eikä toivoa pelastumisesta ollut…

Tavoitteena Suomi-uudistus Kokoomuksen kunnallisvaaliteema on Suomi-uudistus, johon liittyvä työ on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa sekä valtakunnallisesti että kuntatasolla. ”Esimerkiksi yliopistoreformilla haluttiin saada aikaiseksi parempaa perustutkimusta olemassaolevilla resursseilla. Vihreällä verouudistuksella taas laskettiin työllistämisen ja työn tekemisen veroa mutta kiristettiin pääs­ töveroa”, Katainen sanoo. Vantaalla kehitettiin muun muassa uusia, entistä kevyempiä ja jous­

Rakenteet rytisevät Tarve Suomi-uudistukseen kumpuaa paitsi meneillään olevasta taloudelli­ sesta rakennemuutoksesta, myös väes­ tön ikääntymisestä. ”Väestö ikääntyy kaikissa Suomen kunnissa. Eläkkeen suuruus on 60 prosenttia palkasta, joten tuloverot pienenevät. Palveluita tarvitaan aikai­ sempaa enemmän, mutta rahaa niiden toteuttamiseen on entistä vähemmän.” Jokainen suomalainen kannattaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Kuntien velkaantuminen ja palvelujen jatkuva nyrhiminen ei ole kenenkään mieleen. ”Tämän kierteen katkaiseminen on mahdollista vain, jos uskallamme pääs­ tää irti totutuista rakenteista ja olemme valmiit luoviin ratkaisuihin”, Katainen painottaa.

”Polkupyöräkään ei pysy pystyssä, jos kuski lopettaa polkemisen.” Yksi esimerkki irtipäästämisestä on kuntauudistus, jolla tavoitellaan paitsi kuntien talouden tasapainottamista ja peruspalveluiden turvaamista, myös resursseja alueen ja elinkeinopolitiikan kehittämiseen. ”Tärkeintä on, että kaikissa kunnissa lähdetään selvittämään aktiivisesti ja avoimin mielin, mitä liitokset eri kuntien kesken voivat tarkoittaa. Kuntauudistus on välttämätön, mutta sitä miltä Suomen kuntarakenne lopulta näyttää, ei tiedä vielä kukaan.”

Kuva: STT-Lehtikuva/valtioneuvoston kanslia

Kokoomuksen puheenjohtaja, pää­ ministeri Jyrki Katainen muistelee 90luvun lamavuosia kiinteistökuplineen, konkursseineen ja hirmuisine työttö­ myyslukuineen. Mielet olivat maassa, ja yrittäminen tuntui turhalta. Vantaalla, kuten kaikissa Suomen kunnissa, säästettiin palveluissa, ja myös investoinnit vedettiin jäihin. Katujen kunnossapito lähes lopetettiin. Opettajia uhkasi lomauttaminen, jolta onneksi vältyttiin. ”Päättäjien oli puolustettava Suomen talouden uskottavuutta rajulla tavalla. Menoja leikattiin, ja verojakin nostettiin. Samaan aikaan tehtiin kuitenkin kolme merkittävää uudistusta: yritysverotus uudistettiin, verovaroja satsattiin aikaisempaa määrätietoisemmin tutkimus- ja kehi­ tystoimintaan, ja telemarkkinat vapau­ tettiin. Toimenpiteiden myötä Suomeen onnistuttiin luomaan uusi talous – yrittäminen kannatti synkistä näky­ mistä huolimatta”, hän sanoo. Nyt, vuonna 2012, ollaan vastaavan­ laisessa murroksessa. ”Tilannetta voi kuvata vaikka seuraa­ valla, erittäin yksinkertaistetulla, esimer­ killä: Ihmiset lukevat uutisia mobiililait­ teista ja tietokoneelta enemmän kuin aikaisemmin. Sanomalehtiä tilataan aikaisempaa vähemmän, joten paperin­ kulutus ja edelleen paperikoneiden tarve vähenee. Meidän on siis keksittävä, mitä meidän pitäisi ymmärtää, mitä valita ja mihin uskoa, jotta voisimme luoda tilalle jotakin uutta.”

tavampia päivähoitovaihto­e htoja. Kokopäivähoidossa oli kahdentoista päiväkodin verran lapsia, joiden toinen vanhempi tai molemmat vanhemmat olivat kotona. Tähän kaupungilla ei ollut enää varaa. Perheitä kannustettiin vaihtamaan kokopäivähoito puolipäivä­ hoitoon, ja päivähoitotakuulla luvattiin päivähoitopaikka tutusta lähipäiväko­ dista, jos lapsi jäi kotiin esimerkiksi äidin äitiysloman ajaksi. Kun perheille tarjot­ tiin aitoja vaihtoehtoja, päiväkodeista vapautui paikkoja niitä tarvitseville. Lapset saivat edelleen tarvitsemansa hoidon ja kaupunki merkittäviä säästöjä.

”Tulevan valtuustokauden suurimpia kysymyksiä ovat terveydenhuollon rakenteellinen kehittäminen sekä kuntarakenteen uudistaminen”, Jyrki Katainen sanoo. Katse ylös ja eteen Katainen kuvaa vuoden 2012 kun­ nallisvaaleja kenties kaikkien aikojen merkittävimmiksi. ”Tähän saakka monissa kunnissa on tehty päätöksiä, joilla pärjätään vuosi tai kaksi eteenpäin. Tulevalla vaalikaudella tehtävillä ratkaisuilla joko turvataan tai ei turvata palvelut 10–15 vuoden päästä. Mitä pitää tehdä, että lapset saavat vielä silloin kunnon koulutuksen, kuntalaiset tarvitsemansa terveyspalvelut ja ikäih­ miset ansaitsemansa inhimillisen ja fiksun huolenpidon?” Vastaukset ovat Kataisen mukaan löydettävissä, kun asioihin suhtaudutaan oikealla asenteella. ”Olen kohdannut poliittisessa työssä kahdenlaista ajatusmallia. Toisessa tule­ vaisuutta pelätään ja muutokset koetaan aina heikennyksinä. Nämä ihmiset ripustautuvat nykyhetkeen: kun men­ neisyyteen ei voida mennä, pysytään edes tässä. Vähän niin kuin ajettaisiin pyörällä ja lopetettaisiin polkeminen.” Se oikea asenne löytyy porukasta, joka on lähtenyt politiikkaan muuttaak­ seen maailmaa. ”Nämä ihmiset tunnustavat tosiasiat ja muutoksen tarpeen. He haluavat puolustaa arvokkaina pitämiään asioita ja ovat valmiita uudistumaan saavut­ taakseen tavoitteensa. Toivoisin, että mahdollisimman suuri osa valtuusto­ paikoista menisi tälle joukolle.”

Valitse viisaasti Vantaalla on tehty viime vuosikymme­ ninä järeitä investointeja peruspalvelui­ den rakentamiseen. Välttämättömien investointien myötä kaupunki on pahasti velkaantunut. Jos taloutta ei ryhdytä tervehdyttämään ja velkaan­ tumista pienentämään, edessä on niin synkkä talouden heikkeneminen, että edellytykset palveluiden järjestämiseen todella vaarantuvat. Tarvittavat toimenpiteet – vanhojen toimintatapojen kyseenalaistaminen, byrokratian purkaminen ja toimintojen tehostaminen, kaupungin oman palvelu­ tuotannon kehittäminen, kumppanuus kolmannen sektorin yritysten kanssa,… – vaativat päättäjiltä rohkeutta, näke­ mystä ja kehittämisen halua. Katainen vetoaa vantaalaisiin: näissä vaaleissa kannattaa äänestää ja oma ehdokas valita tarkkaan. ”Vantaan Kokoomuksessa on vastuul­ lista porukkaa, joka ei pelkää panna itse­ ään likoon silloin kuin tilanne sitä vaatii. Siellä etsitään käytännönläheisimpiä ja parhaita toimintatapoja ilman ideo­ logista vimmaa tai itsetarkoituksellista tarvetta ankkuroitua vanhaan.” Suuriin lupauksiin ja perusteetto­ maan populismiin Katainen kehottaa suhtautumaan kriittisesti. ”Ne jotka lupaavat eniten, pystyvät vain harvoin pitämään lupauksiaan. Niillä, jotka lupaavat uudistaa asioita, on yleensä visio ja ajatus, jota kannattaa kuunnella.”


4

Visio & viisi näkökulmaa Mihin Vantaan Kokoomus uskoo, ja mitä kohti se pyrkii? Millaisia haasteita tavoitteiden saavuttamiseen liittyy? Ja mitä sanottavaa kaupunginvaltuustoon pyrkivällä Sari Multalalla, kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimivalla Tapani Mäkisellä ja Vantaan Kokoomuksen puheenjohtajan nuijaa heiluttavalla Petri Koivuniemellä on?

3 2 1 4 Perusopetuksen säästöt kriittiseen tarkasteluun Nuori, joka ei jatka opiskelua perus­ koulun jälkeen, on työelämässä keski­määrin 22 vuotta. Minkä tahansa ammatin tai pätevyyden hankkineella ikätoverilla vastaava lukema on yli 30. Jatkokoulutuksen merkitys sekä yksilön että yhteisön hyvinvoinnin kannalta on merkittävä: se ehkäisee syrjäytymistä, mahdollistaa taloudellisen riippumatto­ muuden ja tuo kaupungille veroeuroja peruspalveluiden järjestämiseen. Nuorten koulutukseen kannattaa siis panostaa. Edellytykset ammattiin valmistu­ miselle ja työelämässä pysymiselle luodaan perusopetuksessa. Siksi Vantaan Kokoomus tekee kaikkensa, jotta perusopetuksella olisi tarvittavat onnistumisen edellytykset. Kaupungin talous- ja velkaohjelma – joka on välttämätön askel kohti kaupun­ gin talouden tasapainottamista – sisältää muun muassa sadan koulunkäyntiavus­ tajan leikkaamisen. Tätä leikkausta on erittäin vaikea niellä; ko. toimenpiteillä tavoitellut säästöt tulisi hakea muualta. Myös luokkakokojen kasvattamista ja kielivalintojen rajoittamista on vaikea hyväksyä. Luokkakoot ovat jo nyt maksimaaliset, ja Vantaan kaltaisessa kansainvälisessä kaupungissa jos missä pitäisi olla mahdollisuus vieraiden kiel­ ten opiskeluun.

Erikoislääkäripalveluita oman kunnan terveysasemille Kun kuntalainen menee omalle terveysasemalleen polvivamman, allergiaoireiden, kovien päänsärkyjen, pitkittyneiden vatsavaivojen tai muun erikoislääkäriä vaativan vaivan vuoksi, hänen on varattava aika yleislääkärille. Yleislääkäri kirjoittaa lähetteen eri­ koislääkärille, joka ottaa vastaan joko oman kunnan alueella sijaitsevassa tai Helsingissä toimivassa HUSin erikois­ sairaalassa. Tämä tarkoittaa kuntalai­ selle yhtä ylimääräistä lääkärireissua – ja kunnalle ylimääräistä rahanmenoa. Mitä jos erikoislääkäripalveluita saisi myös oman kunnan terveysasemilta? Jos ajan erikoislääkärille voisi varata suoraan joko puhelimitse tai nettiva­ rausjärjestelmän kautta? Ylimääräisten lääkärikäyntien määrä vähenisi, kunta­ lainen säästäisi aikaa ja kunta rahaa. Vantaa ostaa erikoislääkäripalveluita HUSilta noin 160 miljoonalla eurolla vuodessa. Osa tapauksista on rutiini­ luontoisia, osa pitkällistä ja vaativaa erikoissairaanhoitoa vaativia. Juuri rutii­ ninomaiset tapaukset voitaisiin hoitaa pitkälti omilla terveysasemilla. Vantaan Kokoomus ajaa Vantaalle ainakin kahta erikoislääkäripalveluja tarjoavaa terveysasemaa, joiden toi­ mintaa tuettaisiin lähipalveluilla. Lisäksi terveysasemien halutaan palvelevan kuntalaisia myös virka-ajan ulkopuolella. Uudenlaisten toimintatapojen raken­ taminen ja läpivieminen ei onnistu vain poliittisten päätöksentekijöiden voimin. Siihen tarvitaan myös lääkärikunnan tahtoa ja sitoutumista.

Työpaikkoja vantaalaisille Vantaalta Työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa on käsitelty tähän saakka omina koko­ naisuuksinaan. Elinkeinopolitiikan tavoitteena on ollut mahdollisimman monen uuden työpaikan syntyminen. Työllisyyspolitiikan keskiössä on ollut työttömien pärjääminen. Työllisyys- ja elinkeinopolitiikka pitäisi nähdä yhtenä kokonaisuutena: Vantaan tulisi tehdä ihmisten työllis­ tymistä tukevaa elinkeinopolitiikkaa. Tuhannen työttömän vantaalaisen työllistämisen on laskettu tuovan kau­ pungin kassaan kymmenen miljoonaa lisäeuroa – kuntalaisten elämänlaadun paranemisesta puhumattakaan. Vantaalle tulee joka päivä töihin 60 000 ihmistä muista kunnista. Samaan aikaan kaupungissa asuu 10 000 työ­ töntä. Työttömyysaste on seudullisesti korkein, vaikka Vantaalle on syntynyt 2000-luvulla enemmän työpaikkoja kuin mihinkään muuhun Suomen kuntaan. Isot kansainväliset yritykset ovat jat­ kossakin erittäin tervetulleita Vantaalle. Vantaan elinkeinopolitiikan pitää kuitenkin tukea entistä voimallisemmin myös pk-yritysten toimintaedellytyksiä: esimerkiksi 2000-luvulla käytännöllisesti katsoen kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet pk-yrityksiin. Tähän saakka Vantaan elinkeino­ politiikan ensisijaisena tavoitteena on ollut yritysten toimintaedellytysten tai kasvumahdollisuuksien tarjoaminen maankäyttöön ja kaavoitukseen liitty­ villä toimenpiteillä. Seuraava askel on mennä yrityksiin, keskustella yrittäjien kanssa ja myös kannustaa heitä palkkaa­ maan vantaalaisia työntekijöitä. Se että palkansaajien veroeurot jäävät Vantaalle, on kaikkien yhteinen etu.

Lisää asuntoja kaikkiin elämänvaiheisiin Asunto on yksi ihmisen perusoi­ keuksista, ja tästä perusoikeudesta huolehtiminen kuuluu viime kädessä yhteiskunnalle. Vantaalla tavoitteeseen on vielä matkaa: kaiken tyyppisten asuntojen tarjonta on liian alhaalla ja hinnat vastaavasti liian ylhäällä. Kaikkia asuntotyyppejä vuokra-asunnoista omakotitaloihin tarvitaan lisää. Kaupungin omakotitontit tulevat nykykäytännön mukaan myyntiin kah­ den vuoden välein. Tontteja on vähän; niitä jonotetaan, tarjouskilpailuja järjes­ tetään ja hakijoita pisteytetään. Valtaosa tonttia hakevista jää ilman haluamaansa. Osa heistä ostaa tontin naapurikunnasta ja rakentaa talonsa sinne. Ylikuumentuneiden asuntomark­ kinoiden korjaaminen edellyttää toisaalta kaupungin tonttien nykyistä aktiivisempaa kaavoittamista ja tarjoa­ mista, toisaalta täydennysrakentamista. Vuokra-asunto- ja omistusasuntotuo­ tannon monipuolista kehittämistä ja kohtuuhintaisen asumisen lisäämistä. Vammaisille ja ikäihmisille suunnatun pienasuntotuotannon kehittämistä, kotona asumisen tukemista – ja vastaa­ vasti laitospalvelujen laadukkuudesta huolehtimista. Kovia tavoitteita? Ehdottomasti. Mutta eivät mahdottomia.


5

anta udistus

Vantaa on kasvava, moderni, elinvoimainen ja viihtyisä asuin- ja työssäkäyntialue: kaupunki, jossa kuntalaisen on hyvä asua ja yrittää. Tähän me uskomme ja tämän eteen teemme töitä.

Kunnan perustehtävä on tarjota kuntalaisille peruspalvelut sekä luoda toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle ja kolmannelle sektorille. Peruspalveluita ovat laadukkaat kasvatus- ja koulutuspalvelut, kuntalaisten varallisuudesta riippumaton terveydenhoito sekä sosiaalitoimen palvelut. Hyvinvointi lähtee kasvatuksesta ja koulutuksesta . Peruskoulun peruspilareita ovat turvallinen koulu, pienet opetusryhmät, hyvä ja ajanmukainen oppimisympäristö, kodin ja koulun yhteistyö sekä riittävät valintamahdollisuudet. Keskeisiä kasvatukseen ja koulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat monikulttuurisuus, kansainvälisyys sekä tieto- ja viestintätekniikan kehitys. Nuorten työllisyys turvataan parhaiten, kun nuoret saavat peruskoulun jälkeen mielekkään koulutuspaikan ja suorittavat tutkinnon, jonka avulla he pääsevät kiinni työelämään. Lukio tai ammatillinen tutkinto mahdollistaa jatko-opinnot ja tarjoaa siten edellytykset hyvälle elämälle. Joustavuudella ja sopimusyritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä lisätään valinnanvapautta ja luodaan erilaisia oppisopimus-, työharjoittelu- ja työpajamalleja. Vantaalainen terveydenhuolto on edelläkävijä monipuolisten ja asukaslähtöisten terveyspalvelujen järjestämisessä. Vantaa ryhtyy rohkeasti uudistamaan palvelujaan asukkaiden mielipidettä kuunnellen. Jokainen vantaalainen ansaitsee sujuvan terveydenhuollon: sairauksia ei hoideta byrokratialla vaan osaavalla henkilöstöllä ja edistyksellisillä hoitomenetelmillä. Vantaa on houkutteleva työympäristö terveydenhuollon ammattilaisille, ja terveydenhuollon kehittämisessä kannustetaan luovuuteen. Palveluseteleiden ja sähköisten ajanvarausjärjestelmien kaltaisilla palveluilla lisätään asukkaiden valinnanvapautta ja palvelun sujuvuutta, mutta myös isoihin rakenteisiin uskalletaan suhtautua kriittisesti.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluita tarjotaan yhteistyössä

kolmannen sektorin sekä yksityisten kulttuuri- ja liikuntapalveluyritysten kanssa. Kulttuuri- ja urheilutilat, terveyskeskusten tilat sekä muut kunnan hallinnoimat tilat valjastetaan nykyistä tehokkaammin sekä kunnan että kuntalaisten käyttöön.

Pienten lasten päivähoidon monimuotoisuus tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden valita lastensa päivähoitoon kevyempiä ratkaisuja. Monimuotoisuus on avainsana myös vanhusväestön palveluissa: eri ikäisten ja -kuntoisten, erilaisia asioita tarvitsevien ikäihmisten toiveita kuunnellaan ja palveluja suunnitellaan heidän todellisten tarpeidensa mukaan.

Kuntalaisten hyvinvointi on kaiken toiminnan lähtökohta.

Tämä pätee myös kuntarakennekysymyksessä. Hyvinvointi perustuu terveelle taloudelle. Tähän pääsemiseksi kehitetään uudenlaisia toimintamalleja, joilla vähennetään palveluiden tuottamiseen liittyvää hallintoa ja päällekkäisiä rakenteita.

Kaupungin taloutta tasapainotetaan sekä lyhyen aikavälin sopeutustoimilla että pidemmän aikavälin menestyksen varmistavilla kehittämistoimenpiteillä. Maltillinen BKTkasvu yhdistettynä valtion tekemiin valtionosuusleikkauksiin tarkoittaa normaalia vähäisempää rahoituspohjan kasvua tulevina vuosina. Toisaalta sijainti metropolialueen ytimessä antaa Vantaalle erinomaiset mahdollisuudet menestyä. Suurin osa työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vantaalla edistetään yrittäjyyttä ja kehitetään uusia toimintamalleja yritysten ja kaupungin välillä yhteistyön parantamiseksi, palveluiden tuottamiseksi ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi.

Asuinalueita ja joustavia liikenneratkaisuja kehitetään

rinnakkain. Kehä III, lentokenttä, Kehärata ja julkinen liikenne palvelevat kuntalaisia sekä houkuttelevat yrityksiä ja uusia asukkaita. Uudisrakentamisen rinnalla muistetaan myös jo olemassa olevat aluekeskukset, joita vireytetään ja joiden viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja lähipalveluihin kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota.

Vantaalla 13.9.2012 Kokoomuksen Vantaan Kunnallisjärjestö ry:n hallitus Aki Härkönen Petri Koivuniemi Ilkka Malmivaara Vesa Nevander Juha Nyberg Timo Nyyssönen Vesa Pajula Seija Puha Hannu Puranen Marketta Ruutiainen Tuija Simi Marianne Sipilä Marianne Träskman Merja-Liisa Vasarainen Henna Virtanen Satu Virtanen Markus Välilä Kim Zilliacus


6

Tätä mieltä Sari Multala, kunnallisvaaliehdokas Miksi valitsit juuri Kokoomuksen?

5

Vastuullinen taloudenhoito vaatii valintoja Kaupunki on olemassa ihmisiä varten, ja päätöksenteon tulee lähteä heidän tarpeistaan. Kuntalaisen maksamilla veroilla on tarkoitus tarjota edellytyk­ set hyvään elämään – mikä tarkoittaa käytännössä työpaikan, asunnon, kou­ lutuksen ja lähipalveluiden kaltaisten peruspalveluiden saatavuutta nyt ja tulevaisuudessa. Vaikka kyse on perusasioista, yhtälö on haastava. Vantaa on nuori kaupunki, jota rakennetaan juuri nyt. Siksi se on myös velkaantunut juuri nyt. Jotta talous saadaan pitkällä aikavälillä tasapainoon, päätöksentekijöiltä tarvitaan järeää kokonaisnäkemystä ja vaikeita valintoja: Jos Vantaalle perustetaan kaksi erikoislääkäripalveluja tarjoavaa terveys­ asemaa, lakkautetaanko joku nykyisistä terveysasemista vai haetaanko säästö jostakin muualta? Jos koulunkäyntiavus­ tajien määrä pidetään ennallaan, millä ko. säästö kompensoidaan? Aurataanko teitä aikaisempia vuosia vähemmän? Jätetäänkö kadunvarsien ja puistojen kukat ensi keväänä istuttamatta? Säästöjä ei voida hakea investoin­ neista, kuten päiväkotien rakentamisesta tai kaupungintalon remontoimisesta. Rakentamatta jättäminen vähentää velan määrää mutta ei tuo lisää rahaa kaupungin käyttötalousmenoihin. Jos siis joihinkin juokseviin menoihin käytetään suunniteltua enemmän rahaa, se on vähennettävä muista juoksevista menoista. Vaikeiden valintojen tekeminen ei ole erityisen mukavaa. Se on kuitenkin välttämätöntä. Tästä haasteesta selviy­ tymiseen Vantaan Kokoomuksella on parhaat edellytykset.

”Olen jo pitkään ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Muiden ihmisten puolien pitäminen ja yhteisen edun ajaminen on minulle luonnollista; siksi olen toiminut useissa luottamustoimissa urheilu-urani aikana. Kunnallispolitiikka on yhteisen edun ajamista kunnallisella tasolla, ja toivon voivani olla vaikuttamassa siihen, että kotikuntani Vantaa on tulevaisuudessakin hyvä paikka elää. Suomen kunnissa tarvitaan uudenlaisia talousratkaisuja ja inno­ vatiivisia ajatuksia, jotta nykyisenkaltainen palvelutaso voidaan säilyttää. Rakenteelliset ratkaisut ovat tärkeitä, mutta Suomen ja sen kuntien tärkein tekijä ovat sen asukkaat. Liberaali ajattelu ja yksilön valinnanvapaus ja vastuu ovat arvoja, jotka ovat minulle tärkeitä. On myös tärkeää pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdollisimman tasa­ vertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja työllistyä. Nämä periaatteet toteutuvat mielestäni hyvin Kokoomuksen politiikassa.” 

Tapani Mäkinen, Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Mitä muut kunnat voivat oppia Vantaalta? ”Vantaalle muuttaa yli 2 000 uutta asukasta vuodessa. Kaupunkiin on syntynyt myös enemmän työpaikkoja kuin mihinkään muuhun kuntaan 2000-luvulla. Osa kasvusta on oivan sijainnin – valtaväylien ja Helsinki-Vantaan lentoaseman – ansiota. Osa ansiosta kuuluu virkamiehille ja päättäjille, jotka ovat ymmärtäneet, että laadukkaat peruspalvelut turvataan varmistamalla kaupungin kehittyminen vii­ saalla kasvulla. Kasvu ja kehittyminen perustuvat määrätietoiseen oman tekemi­ sen kehittämiseen. Tässä kumppanuus on ymmärretty voimavaraksi. Vantaan peruspalvelut – myös nuorisotoimi, kulttuuri ja liikunta – on tuotettu yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Meillä ymmärretään, että tulevaisuus on nuorissa, ja korostetaan perus- ja lukio-opetuksen sekä ammatillisen koulutuksen merkitystä. Väestön ikääntyessä huomiota on kiinnitetty myös ikäihmisten osal­ listamiseen heitä koskevassa päätöksenteossa sekä kotona asumisen tukemiseen. Vantaalla on päätetty panostaa elinkeino- ja työllisyyspolitiikan vuorovaikutteiseen kehittämiseen. Erityisen vaikuttamisen kohteeksi on noussut vantaalaisten työllistyminen vantaalaisiin työpaikkoihin.”

Petri Koivuniemi, Kokoomuksen Vantaan Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Miksi paikallisyhdistysten toiminta on elintärkeää? ”Kunnallisjärjestö eli Vantaan Kokoomus linjaa suunnitelmat ja käyttää ylintä yhdistysvaltaa. Paikallinen tekeminen ja vaikuttaminen tapahtuu kuitenkin paikallisyhdistyksissä, joissa oman alueen tilanne ja tarpeet tunnetaan parhaiten. Paikallisyhdistykset vastaanottavat uudet jäsenet. Ne myös tekevät aloitteita sekä järjestävät monenlaisia tapahtumia asukasilloista kalastuskilpailuihin ja telttatapahtumista ministeriövierailuihin. Hyvä yhdistystoiminta aktivoi äänestäjiä ja houkuttelee jäseniä. Eri taustaisia ja ikäisiä jäseniä tarvitaan laadukkaan toiminnan ylläpitämi­ seksi ja kehittämiseksi: vanhemmat konkarit siirtävät tietotaitoaan nuoremmille ja nuoremmat osaamistaan ja ideoitaan vanhemmille. Parhaimmillaan ajatus lentää ja tekemisen fiilis on huikea. Aktiiviset paikallisyhdistykset voisivatkin toimia mentoreina hieman uneliaammille yhdistyksille ja saada porukkaa mukaan yhteiseen tekemiseen. Yhteistyötäkin kannattaa tehdä esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä tai jäsenhankinnassa!”


7

100 Vantaan Uudistajaa Kun kyse on kuntalaisen hyvinvoinnista, pahinta on menneisyyteen jämähtäminen. Me Vantaan Kokoomuksen ehdokkaat haluamme tunnustaa tosiasiat, säilyttää toimivat rakenteet ja etsiä luovia ratkaisuja toimimattomien tilalle. Tutustu ja valitse omasi!

114 Anttila Sara

18-vuotias opiskelija Jokiniemestä Sähköposti: sara.anttila@hotmail.com

35-vuotias kauppatieteiden tohtori, projektijohtaja Korsosta Sähköposti: jan.i.edelmann@gmail.com Kotisivu: www.jan-edelmann.com

Asikainen Soile

55-vuotias opettaja Pähkinärinteestä

44-vuotias YTM, aikuissosiaalityön esimies Itä-Hakkilasta Sähköposti: teija.hakulinen@vantaa.fi

39-vuotias järjestelmäasiantuntija Päiväkummusta Sähköposti: jari@jariahokas.fi Kotisivu: www.jariahokas.fi

116 Chen Jenni

23-vuotias opiskelija Myyrmäestä Sähköposti: jenni-chen@hotmail.com

118 Fahlström Kenny

31-vuotias projekti-insinööri Rajakylästä

120 Hakulinen Teija

Ahokas Jari

115

117 Edelmann Jan

113

119 Gill Sukhdarshan Singh

53-vuotias linja-autonkuljettaja Rajakylästä Sähköposti: gillfinland@yahoo.com Kotisivu: gillfinland.com

121 Hamari Kari

46-vuotias tietokonetekniikan Insinööri, Myyntipäällikkö Tikkurilasta Sähköposti: hamari.kari@gmail.com

122 Heikkilä Ilari

27-vuotias yo, lähihoitaja Myyrmäestä Sähköposti: ilari_heikkila@hotmail.com


8

123 Heikkinen Marja

44-vuotias sairaanhoitaja, yhteyspäällikkö Tikkurilasta Sähköposti: marjaheikkinen@gmail.com

124 Heinimäki Heikki

67-vuotias kauppatieteiden maisteri Myyrmäestä Sähköposti: heikki.heinimaki@kupolikas.fi

126 Hilli Erja

62-vuotias merkonomi, herastuomari Ylästöstä Sähköposti: erja.hilli@kolumbus.fi

77-vuotias talousjohtaja, talousneuvos Louhelasta Sähköposti: raimo.huvila@gmail.com Kotisivu: www.raimohuvila.com

Hiltunen Eeva

71-vuotias yrittäjä, eläkeläinen Asolasta Sähköposti: eevukka3@gmail.com

46-vuotias yrittäjä, taksiautoilija Pohjois-Nikinmäestä Sähköposti: ari.javanainen@kolumbus.fi

Härkönen Aki

40-vuotias yksikönpäällikkö, insinööri Havukoskelta Sähköposti: harkonen@iki.fi Kotisivu: akiharkonen.kokoomus.info

48-vuotias KM, kehittämispäällikkö Viherkummusta Sähköposti: jouni.kangasniemi@luukku.com Kotisivu: jounikangasniemi.com

128 Homan Riikka

40-vuotias sisustussuunnittelija/-myyjä Koivupäästä Sähköposti: riikka.homan@hotmail.com

131 Jarmala Minna

43-vuotias toimistotyöntekijä Itä-Hakkilasta Sähköposti: minna.jarmala@myy.haaga-helia.fi

133 Josefsson Helen

28-vuotias kansanedustajan avustaja, luonnontieteiden kandidaatti, opiskelija Korsosta Sähköposti: helen.josefsson@eduskunta.fi Kotisivu: helenjosefsson.blogit.fi

135 Kangasniemi Jouni

41-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri, lastentarhanopettaja, lehtori Kartanonkoskelta Sähköposti: birgitta.herranen@gmail.com

130

132 Javanainen Ari

Herranen Birgitta

127

129 Huvila Raimo

125

134 Kaira Lauri

55-vuotias oik.kand., apulaisjohtaja Pähkinärinteestä Sähköposti: lauri.kaira@welho.com

136 Karén Timo

62-vuotias kiinteistöjohtaja Vantaanlaaksosta Sähköposti: timo.karen@vav.fi

137 Karhunen Anneli

66-vuotias lehtori Em, kieltenopettaja Askistosta Sähköposti: karhunen.anneli@kolumbus.fi


9

138 Karhunen Sanna

39-vuotias yht.tiet. kand., tiedottaja Kartanonkoskelta Sähköposti: sanna.karhunen1@gmail.com

139 Kaukonen Pekka

66-vuotias kiinteistönvälittäjä, insinööri Myyrmäestä Sähköposti: pekka.kaukonen@netti.fi

141 Kiviniemi Juha

25-vuotias opiskelija/perheenisä Länsimäestä Sähköposti: juha-aok@hotmail.com

40-vuotias yrittäjä Tammistosta Sähköposti: petri.koivuniemi@luukku.com Kotisivu: www.petrikoivuniemi.fi

Koivunen Janne

24-vuotias yhteiskuntatiet. kand., sosiaalityön opiskelija Metsolasta Sähköposti: janne.koivunen@saunalahti.fi Kotisivu: www.jannekoivunen.fi

54-vuotias professori Hakkilasta Sähköposti: perhe.kuula@kolumbus.fi

Kortesalmi Marilla 39-vuotias KM, liiketalouden lehtori Korsosta Sähköposti: marilla.kortesalmi@gmail.com Kotisivu: www.marillakortesalmi.fi

59-vuotias opistoisäntä, kirjailija Rekolasta Sähköposti: ahmed.ladarsi@saunalahti.fi

143 Koivuniemi Jarkko

43-vuotias liiketoimintayksikön johtaja Ruskeasannalta Sähköposti: info@jarkkokoivuniemi.fi Kotisivu: www.jarkkokoivuniemi.fi

146 Kunnas Jukka

49-vuotias projektijohtaja, kauppat. maist. Vapaalasta Sähköposti: jukka.kunnas@infrontsports.com

148 Laakso Pekka

63-vuotias varatuomari Simonkalliosta Sähköposti: pekka.laakso@evl.fi

150 Ladarsi Ahmed

42-vuotias KTM, Fenix ry:n hallituksen vpj Kartanonkoskelta Sähköposti: tiinakeskimaki@gmail.com

145

147 Kuula Markku

Keskimäki Tiina

142

144 Koivuniemi Petri

140

149 Laaksonen Jimi

19-vuotias yrittäjä Kuninkaanmäestä Sähköposti: jimi.laaksonen@windowslive.com

151 Lahti Jussi

64-vuotias rakennusinsinööri, yrittäjä Hakunilasta Sähköposti: jussilahti@kolumbus.fi

152 Laine Jarmo

61-vuotias projekti-insinööri Ylästöstä Sähköposti: japilaine@gmail.com Kotisivu: www.jarmolaine.com


10

153 Laine Klaus

48-vuotias terveystieteiden maisteri/projektipäällikkö Martinlaaksosta Sähköposti: klaus.laine@hotmail.com

154 Lehmuskallio Paula

64-vuotias sairaanhoitaja Kuninkaalasta Sähköposti: lehmuska@elisanet.fi

156 Leppänen Janne

44-vuotias Flight Operations Controller Metsolasta Sähköposti: jannetmleppanen@gmail.com Kotisivu: www.janne.fi

63-vuotias maajohtaja Tammistosta Sähköposti: risto.linnankoski@valad.fi

Lilja Arja-Hannele

58-vuotias varatuomari, toimitusjohtaja Korsosta Sähköposti: arja.lilja@kolumbus.fi Kotisivu: www.ahlcon.fi

42-vuotias merkonomi Jokiniemestä Sähköposti: kiounneia.mononen@gmail.com

Meriläinen Ilkka

55-vuotias insinööri, tradenomi YAMK Lapinkylästä Sähköposti: ilkka.merilainen@saunalahti.fi Kotisivut: www.ilkkamerilainen.fi

52-vuotias yrittäjä evp, nuorisovalmentaja Asolasta Sähköposti: kntools@gmail.com Kotisivu: www.kimmo.nieppo.ehdolla.fi

158 Lindroos Jari

44-vuotias yrittäjä Keimolasta Sähköposti: jari@jarilindroosoy.fi

161 Merjola-Repo Nina

51-vuotias kiinteistöpäällikkö, rakennusinsinööri Hiekkaharjusta Sähköposti: nina.merjolarepo@gmail.com

163 Multala Sari

34-vuotias kauppatieteiden maisteri, purjehtija Kuninkaanmäestä Sähköposti: susanna.multala@gmail.com

165 Nieppo Kimmo

46-vuotias yrittäjä Kuninkaanmäestä Sähköposti: jussi.lempiainen@kinghill.fi Kotisivu: www.munvantaa.fi

160

162 Mononen Kiounneia

Lempiäinen Jussi

157

159 Linnankoski Risto

155

164 Mäkinen Tapani

47-vuotias kansanedustaja Vierumäestä Sähköposti: tapani.makinen@eduskunta.fi Kotisivu: www.tapanimakinen.com

166 Niiranen Heidi

41-vuotias ravintolakokki Tikkurilasta Sähköposti: hemama@luukku.com

167 Nikkanen Erkki

61-vuotias kiinteistönhoitaja/tuotekehitt. Kartanonkoskelta Sähköposti: erkki.nikkanen@gmail.com


11

168 Norres Lasse

60-vuotias toimitusjohtaja, yrittäjä Nikinmäestä Sähköposti: lasse@norres.fi

169 Nyberg Juha

45-vuotias laivuri/yrittäjä Itä-Hakkilasta Sähköposti: vekaline@elisanet.fi Kotisivu: www.juhanyberg.fi

171 Nylund Rebekka

41-vuotias VTM, palvelupäällikkö Jokiniemestä Sähköposti: nylund.rebekka@gmail.com

59-vuotias lehtori, valtiotieteen maisteri Askistosta Sähköposti: anitta.orpana@kolumbus.fi Kotisivu: www.anittaorpana.fi

Nyyssönen Timo

57-vuotias rikosylikomisario, VTM Länsimäestä Sähköposti: tiny@welho.com Kotisivu: timonyyssonen.ehdolla.fi

41-vuotias yrittäjä, toimitusjohtaja Rekolasta Sähköposti: annmaripatshijew@me.com

Osmani Harun

45-vuotias opettaja Kuninkaalasta Sähköposti: harun.osmani@gmail.com

28-vuotias kokki, RAMP / erikoiskalusto Kartanonkoskelta Sähköposti: honda_cv@hotmail.com

173 Orlando Carita

41-vuotias tilitoimistoyrittäjä, toimitusjohtaja Ilolasta Sähköposti: carita@orlando.fi Kotisivu: www.caritaorlando.fi

176 Pajula Vesa

36-vuotias ICT-ammattilainen, yrittäjä Hakunilasta Sähköposti: vesa@vukon.fi Kotisivu: www.vesapajula.fi

178 Peura Sirpa

50-vuotias proviisori, farmaseuttinen johtaja Rekolasta Sähköposti: sirpa.peura.lh@vantaa.fi

180 Pitkänen Daniel

54-vuotias luokanopettaja, erit. opett. opiskelija Rajakylästä Sähköposti: johanna.nyholm@eduvantaa.fi

175

177 Patshijew Ann-Mari

Nyholm Johanna Sofia

172

174 Orpana Anitta

170

179 Pirinen Pekka

30-vuotias insinööri Korsosta Sähköposti: pekka.pirinen82@gmail.com

181 Polkko Pekka

59-vuotias myyntipäällikkö Varistosta Sähköposti: pekka.polkko@netti.fi Kotisivu: pekka.kokoomus.net

182 Porthén Jari

56-vuotias toimitusjohtaja, isännöitsijä Tikkurilasta Sähköposti: jari.porthen@realco.fi


12

183 Puha Seija

66-vuotias fil. maisteri, projektipäällikkö Päiväkummusta Sähköposti: seija.puha@suomi24.fi Kotisivu: www.seija.puha.fi

184 Puranen Hannu

55-vuotias LVI-alan opettaja Viertolasta Sähköposti: hannu.puranen@welho.com

186 Puusa-Ruohonen Hannele

60-vuotias tiedottaja, yrittäjä, MHT, vapaaehtoisaktiivi Leppäkorvesta Sähköposti: hannele.puusa-ruohonen@pp.inet.fi

36-vuotias yrittäjä Hakunilasta Sähköposti: mikko.ravi@terragas.fi Kotisivu: www.terragas.fi

Pyyhtiä Arto

53-vuotias valmentaja Ilolasta Sähköposti: arto.pyyhtia@elisanet.fi

41-vuotias palkanlaskija Rajatorpasta Sähköposti: kiki.rasanen@gmail.com

Rokkanen Sakari

21-vuotias valtiotieteiden yo Päiväkummusta Sähköposti: sakari.rokkanen@hotmail.com Kotisivu: sakarirokkanen.wordpress.com

78-vuotias el.lääket.lis., vet. Vantaanpuistosta Sähköposti: per-erik.sandell@fimnet.fi

188 Rahkola Jukka-Pekka

32-vuotias kauppatieteiden maisteri Tikkurilasta Sähköposti: jp.rahkola@gmail.com

191 Ruohomäki Eero

66-vuotias yrittäjä Myyrmäestä Sähköposti: termoluxtehoa@gmail.com

193 Sakara Terhi

40-vuotias äiti, yrittäjä Korsosta Sähköposti: terhi@sakara.fi Kotisivu: www.terhisakara.fi

195 Sandell Per-Erik

34-vuotias myymäläpäällikkö Tikkurilasta Sähköposti: petra.pusa@kolumbus.fi

190

192 Räsänen Kiki

Pusa Petra

187

189 Ravi Mikko

185

194 Salminvuo Mia

39-vuotias tradenomi, erityisluokanopettaja Korsosta Sähköposti: mia_salminvuo@hotmail.com Kotisivu: miasalminvuo.ehdolla.fi

196 Sandström Tomi

25-vuotias kauppatieteiden yo Myyrmäestä Sähköposti: tomi@tomisandstrom.fi Kotisivu: www.tomisandstrom.fi

197 Simi Tuija

55-vuotias yrittäjä, puutarhuri Vantaanpuistosta Sähköposti: tuijasimi@hotmail.com


13

198 Sipilä Marianne

46-vuotias TtM, koulutuspäällikkö Rajakylästä Sähköposti: sipila.marianne@gmail.com Kotisivu: mariannesipila.kokoomus.fi

199 Suonperä Kaarina

Kouluttaja Pähkinärinteestä Sähköposti: kaarina.suonpera.lh@vantaa.fi

201 Träskelin Kim

34-vuotias tradenomi-opiskelija, taksikuski Martinlaaksosta Sähköposti: kim.traskelin@gmail.com

58-vuotias tuoteassistentti Korsosta Sähköposti: merja-liisa.vasarainen@amo.fi

Träskman Marianne

63-vuotias taloussihteeri Kuninkaalasta Sähköposti: marianne.traskman@elisanet.fi

26-vuotias insinööri Myyrmäestä Sähköposti: markus.valila@gmail.com

Virkkunen Matti

19-vuotias opiskelija Tikkurilasta Sähköposti: virkkunen.matti@gmail.com

64-vuotias toimitusjohtaja Korsosta Sähköposti: esko.yliportimo@dlc.fi

203 Tulosmaa Eero

68-vuotias lennonjohtaja elk. Askistosta Sähköposti: eero.tulosmaa@kolumbus.fi

206 Virta Raija

Kauppatieteiden maisteri, JHTT-tilintarkastaja Martinlaaksosta Sähköposti: raija.virta@gmail.com

208 Wahlström Arja

62-vuotias tilastohaastattelija, kädentaitaja Myyrmäestä Sähköposti: arja.wahlstrom@pp.inet.fi

210 Yliportimo Esko

51-vuotias kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja Päiväkummusta Kotisivu: www.juhatenhunen.fi

205

207 Välilä Markus

Tenhunen Juha

202

204 Vasarainen Merja-Liisa

200

209 Weckman Markku

68-vuotias ylikonst. evp Tikkurilasta Sähköposti: markku.weckman@elisanet.fi

211 Yüzlü Murat

43-vuotias yrittäjä, tulkki Kartanonkoskelta Sähköposti: murat.yuzlu@gmail.com

212 Zühlke Christina

49-vuotias Kirjanpitäjä Vapaalasta Sähköposti: christinazuhlke@hotmail.com


14

TIKKURAITTI AVOINNA ARK 12–19 LA 9–15 SU 11–15

Kahvila Korvan tärpit Tule Tikkuraitille tapaamaan ehdokkaita! Mukana menossa koko joukko tuttuja kasvoja. su 14.10. klo 12–13 Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen vastailee kysymyksiin. ma 15.10. klo 16 Painavaa asiaa kulttuurista: äänessä Meiju Suvas ja Tulevaisuuden tekijät.

ke 17.10. klo 17–19 Kokoomusnuorten ehdokkaat kansan­edustaja Jaana Pelkosen tentattavina.

ke 24.10. klo 16-17 Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo tenttaa ehdokkaita lempiaiheestaan, liikunnasta.

to 18.10. klo 18–19 Ehdokkaiden hiillostaminen jatkuu, teemana tällä kertaa yrittäjyys. Tahti­puikkoa heiluttaa kansanedustaja Tapani Mäkinen.

pe 26.10. klo 17–18 Ohittamaton paikka: kahvihetki pääministeri Jyrki Kataisen kanssa.

la 20.10 klo 11.30–13 Europarlamen­taarikko Petri Sarvamaa on pelkkänä korvana.

28.10. klo 10–18 Varsinainen vaalipäivä. (Kahvi)pannu käy kuumana koko päivän!

ti 23.10. klo 17–19 Kansanedustaja Pertti Salolainen jututtaa ehdokkaita ympäristö­­asioista. Ääntä lähtee toivottavasti myös muista paikallaolijoista!

Tervetuloa juttelemaan, olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä!

ti 16.10. Luupissa sote-uudistus ja vanhuspalvelut. Kansan­ edustajat tenttaavat ehdokkaita: klo 16 Lenita Toivakka klo 17.15 Sari Sarkomaa.

Tietoa tapahtumista, tapahtumaajoista ja mahdollisista muutoksista sekä kunnallisvaali­ ehdokkaista osoitteessa www.vantaankokoomus.fi

Luotettavaa Hartela-tuotantoa Nyt myynnissä As Oy Vantaan Wiineri

PARAS ULKOREMONTTIKAUSI ALKAA JO MAALISKUUSSA, JOTEN TARJOUKSIA KANNATTAA PYYTÄÄ NYT.

As Oy Vantaan Wiineri

TAITEILIJAN N€KEMYS

*

PERSPEKTIIVI PIHALTA

01.11.2011

0949

Kartanonkosken asuinalueelle rakennetaan nelikerroksinen hissillinen asuinkerrostalo. Hyvät liikenneyhteydet Tuusulan moottoritietä ja Kehä III:sta kaikkiin suuntiin. Jumbon, Tammiston ja Vantaanportin päivittäistavarakaupat kaikkine palveluineen sijaitsevat kävelymatkan päässä. Koulut ja päiväkodit ovat jo alueella. Kartanonkosken vieressä aukeavat laajat pelto- ja luonnonsuojelualueet. Valinnainen vuokratontti. Hinnat alkaen: Myyntihinta Velaton hinta 1h+kt+alk 38,5 m2 65.450 € 146.300 € - arvioitu tontin lunastusosuus 22.600 € 76.000-86.800 € 175.750-204.400 € 2h+kt+s 47,5-56 m2 - arvioitu tontin lunastusosuus 27.883-32.872 € 3h+kt+s 83-83,5 m2 112.050-112.725 € 286.350-288.075 € - arvioitu tontin lunastusosuus 48.721-49.015 € 2 4h+k+s 100 m 130.000 € 340.000 € - arvioitu tontin lunastusosuus 58.700 € Hinnat voimassa toistaiseksi. Arvioitu valmistumisaika lokakuu/2013 OSOITE Arinatie 12, 01520 Vantaa

*

As Oy Wiiinerin rakennetaan vuokratontille. Ostaja voi halutessaan maksaa tontin huoneistokohtaisen lunastusosuuden, tai yhtiö perii kuukausittaisen vuokratonttivastikkeen. Vastike on sidottu elinkustannusindeksiin. Huomaa, että tontin lunastusosuus ei sisälly asunnon velattomaan hintaan. Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy Kaupintie 2, 00440 Helsinki, ark 8 - 16 puh. 0800 93 200 (maksuton) www.hartela.fi

Consti Yhtiöt on Suomen korjausrakennusyritysten ykkönen. Meiltä saat kaikki korjaukset vesikatoista viemäreihin ja julkisivuista hisseihin ja kylpyhuoneisiin. Parhailla menetelmillä. Kiiretilanteissa auttaa Constin taloyhtiöiden ja toimitilojen LVIS-huoltopalvelu. TARJOUSPYYNNÖT KORJAUSURAKOINNISTA: Pirkka Lähteinen: pirkka.lahteinen@consti.fi

010 288 6000 (vaihde)

TARJOUPYYNNÖT JULKISIVUSANEERAUKSISTA: Markku Kalevo: markku.kalevo@consti.fi

010 288 6000 (vaihde)

TARJOUSPYYNNÖT TALOTEKNIIKASSA (LVIS-HUOLTOPALVELUT) Anna Salmensuo: anna.salmensuo@consti.fi 050 304 3843


15

Ennakkoäänestyspaikat Vantaalla kunnallisvaaleissa 2012 Kaupungintalo Asematie 7, Tikkurila Avoinna: 17.–19.10. klo 9–20 20.–21.10. klo 10–16 22.–23.10. klo 9–20

Myyrmäkitalo Kilterinraitti 6 Avoinna: 17.–19.10. klo 9–20 20.–21.10. klo 10–16 22.–23.10. klo 9–20

Kauppakeskus Jumbo Vantaanportinkatu 3, Vantaanportti Avoinna: 17.–19.10. klo 9-20 20.10. klo 10-16 21.10. klo 12-16 22.–23.10. klo 9-20

Pähkinärinteen kirjasto Mantelikuja 4 Avoinna: 17.–19.10. klo 9–20 20.–21.10. klo 10–16 22.–23.10. klo 9–20

Helsinki-Vantaan lentoasema Terminaali T2, palvelukerros Avoinna: 17.–19.10. klo 9–20 20.–21.10. klo 10–16 22.–23.10. klo 9–20 Martinlaakso kirjasto Laajaniityntie 3 17.–19.10. klo 9–20 20.–21.10. klo 10–16 22.–23.10. klo 9–20

Koivukylän kirjasto Hakopolku 2 Avoinna: 17.–19.10. klo 9–20 20.–21.10. klo 10–16 22.–23.10. klo 9–20 Monitoimikeskus Lumo Urpiaisentie 14, Korso Avoinna: 17.–19.10. klo 9–20 20.–21.10. klo 10–16 22.–23.10. klo 9–20

Kivi on ässä.

Kaikki kiviainekset myös iltaisin ja lauantaisin. p. 010 3911900

Länsimäen kirjasto Suunnistajankuja 2 17.–19.10. klo 9–20 20.–21.10. klo 10–16 22.–23.10. klo 9–20 Hakunilan kirjasto Kimokuja 5 Avoinna: 17.–19.10. klo 9–20 20.–21.10. klo 10–16 22.–23.10. klo 9–20

Kustantaja: Vantaan Kunnallispalvelu Oy Julkaisija: Kokoomuksen Vantaan Kunnallisjärjestö ry Toimitus: Pakkalankuja 5 01510 VANTAA Puhelin: 0207 488 523

Päätoimittaja: Kim Zilliacus Puhelin: 0207 488 523 Gsm: 050 561 5200 Sähköposti: kim.zilliacus@kokoomus.fi Painos: 91 600 kpl Jaetaan joka kotiin Vantaalla. Jakelu: Vantaan Sanomien liitteenä.


W W W. VA N T A A N KO KO O M U S . F I

Uusi Vantaa 10/2012  

Uusi Vantaa – porvarillinen mielipidelehti.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you