Page 1

LIBERALE NIEUWSBRIEF Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten van Ukkel Ver. Uitg. en afzendadres: J-L Vanraes, W. Churchilllaan 205 te 1180 Ukkel – Afgiftekantoor Brussel X – P409336 – november-december-januari 2007/8

JEAN-LUC

VANRAES

www.jeanlucvanraes.be

Gemeentelijk arbeidsloket: tewerkstellingsmotor voor langdurig werkzoekenden De werkloosheidsgraad in Brussel ligt boven de 20%. 43.000 van de 100.000 werkzoekenden zijn méér dan 2 jaar werkzoekend. De begeleiding naar werk dient verruimd en intensiever te zijn, met participatie van de OCMW’s en de gemeenten. Jean-Luc Vanraes, OCMW-voorzitter in Ukkel en Open VLD-fractievoozitter in het Brussels Parlement, wil per gemeente één “arbeidsloket” waar werkzoekers én werkgevers terecht kunnen. Ukkel wenst hierbij een pilootproject te zijn. Dit veronderstelt een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende actoren op lokaal vlak. Hij heeft een concreet voorstel om de hoge langdurige werkloosheid in het Brussels Gewest aan te pakken. Het berust op een afspraak tussen de gemeenten, de OCMW’s en het gewest (Actiris). 1. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen leefloontrekkers en langdurig werklozen; 2. Er wordt gezorgd voor éénzelfde opleidings- en plaatsingstraject én een intensieve en persoonlijke begeleiding voor beide groepen op gemeentelijk niveau; 3. De know-how van de OCMW’s garandeert een bredere aanpak van de werkloosheidsproblematiek. Het volledige dossier over het arbeidsloket vindt U op jeanlucvanraes.be of vldbrussel.be. We kunnen het U ook opsturen (02.213.71.40).

Kortlopende opleidingen voor de Brusselse horeca Brussel als meervoudige hoofdstad van diverse entiteiten is natuurlijk een enorme troef voor onder meer de horeca in ons Gewest. Hierdoor stelt de sector meer dan 35.000 werknemers tewerk in ons gewest en is het dan ook een van de belangrijkste werkgevende federaties. Doch ondanks het niet overgekwalificeerde profiel van de vacature heeft de sector het knap lastig om het nodige personeel te vinden. Zelf spreken ze van 17.000 openstaande betrekkingen in diverse functies zoals kok, bedienend personeel, keukenhulp… Opvallend is dan ook het relatief hoge aantal werkzoekenden dat voor deze sector bij Actiris ingeschreven staat, meer dan 2800 personen in oktober 2007. Het zou dan ook best zijn dat de bestaande reserve aan horeca-werkzoekenden gescreend zou worden, net zoals met de ingeschreven IT-werkzoekenden is gebeurd ism Agoria. Misschien hebben sommigen werkzoekenden een korte heropfrissingscursus nodig om er weer met de nodige moed tegenaan te gaan?


Via korte opleidingsmodules van bv. 1 à 3 maanden ism het COOVI-CERIA en de Horecafederatie Brusselse kunnen werkzoekenden geheroriënteerd worden naar de horecasector. Mogelijks in het kader van een halftijdse tewerkstelling, halftijdse vorming. Via opleidingsmodules, best tijdens de onderbroken dienst, kan ook de talenkennis van het bestaande personeel aangescherpt worden.

Veel volk bij het bezoek aan het domein Nekkersgat

Gezien de internationalisering en de officiële tweetaligheid van ons gewest rijst er ook meer en meer de vraag naar een uitgebreidere talenkennis, zeker die van het Nederlands, voor het bedienend personeel. Het horecaproject “Un zeste de néerlandais” van het Huis van het Nederlands om de obers een basiskennis Nederlands bij te brengen was dan ook heel lovenswaardig. Dit natuurlijk allemaal in het belang van de werkzoekende zelf, de sector en uiteraard ons gewest.

Stoppen tussen twee bushaltes ’s nachts Carla Dejonghe, lid van de commissie infrastructuur, ijvert al enige tijd om in Brussel een systeem “Entre deux arrêts” in te voeren op het openbaar vervoer. Dit systeem, dat in de jaren negentig werd ingevoerd in Montréal en nadien in verschillende andere Canadese steden werd overgenomen, biedt vrouwen die ’s avonds de bus nemen vanaf een bepaald uur de mogelijkheid om de buschauffeur te vragen tussen twee haltes te stoppen. Op die manier kunnen ze dichter bij huis stoppen. De maatregel werd ingevoerd om vrouwen zich veiliger te laten voelen op het openbaar vervoer en had veel succes.

Foto: Pol van den Akker

Het rusthuis dat toebehoorde aan het Nationaal Instituut voor Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers werd overgenomen door het OCMW van Ukkel. Er zal plaats zijn voor 190 bedden, waarvan 30 bedden voor psycho-geriatrische aandoeningen zoals Alzheimer en 10 bedden voor tijdelijk verblijf. Ook wil het OCMW een voor alle inwoners van Ukkel toegankelijk centrum voor hydrotherapie, evenals een restaurant openen op de site, gelegen aan het Nekkersgat. Bovendien zullen er tentoonstellingen georganiseerd worden, om zo het rusthuis in het sociale leven van de gemeente te integreren. De renovatiewerken zullen gefaseerd verlopen zodat de huidige bewoners geen last zullen ondervinden van de renovatie.

“De gemiddelde afstand van aan je voordeur tot aan een bushalte in Brussel bedraagt 400 meter. Daarom ziet de minister van mobiliteit niet meteen graten in dit systeem,” zegt Dejonghe. “Het gaat hier echter om gemiddelden. Op sommige buslijnen is de afstand tussen je voordeur en de dichtstbijzijnde bushalte echter veel groter. Bovendien is 400 meter in de duisternis natuurlijk ook niet alles.” Carla vroeg recent in het parlement om na te gaan welke buslijnen het best voor een dergelijke dienst in aanmerking kwamen en een proefproject op te starten. Het antwoord was niet echt positief. “Maar daardoor laat ik me zeker niet afschrikken,” aldus Dejonghe. “Een dergelijk systeem zou voor veel vrouwen en senioren een serieuze verbetering kunnen zijn.”

Onze beste wensen voor 2008! Noteert U nu alvast: 15 maart eetfestijn van Open Vld Ukkel

Hoe lid worden van de Open Vld-Ukkel? Dat kan middels storting van 10 euro (7,5 euro voor het tweede familielid) op rekening 001-1155719-40 van de Open Vld-Ukkel met vermelding ‘lidgeld 2008’. Uw lidkaart wordt u na betaling toegestuurd. U ontvangt dan ook regelmatig het magazine en ander Open Vld-nieuws en -weetjes. www.jeanlucvanraes.be - www.vldbrussel.be Indien u niet in ons adressenbestand wenst te staan, kan u ons dat telefonisch of schriftelijk melden. Stefan Cornelis – G. de Gamondstraat 251/2 te 1180 Ukkel - Tel.: 0474/86.02.82 – scornelis@raadvgc.irisnet.be

NBUkkeldec07  

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten van Ukkel Het volledige dossier over het arbeidsloket vindt U op jeanlucv...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you