Page 1

v¨n phßng quèc héi

c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

th«ng t cña Bé néi vô sè 10/2004/TT-BNV ngµy 19 th¸ng 02 n¨m 2004 híng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP ngµy 10/10/2003 cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n íc Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§- CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP), Bé Néi vô híng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP nh sau: I . nh ÷n g q uy ®Þn h ch un g 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh: NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP quy ®Þnh viÖc tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc (sau ®©y gäi chung lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp), bao gåm c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc, cña tæ chøc chÝnh trÞ, cña tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi ®îc thµnh lËp ®óng thÈm quyÒn, ®óng tr×nh tù ph¸p luËt, cã con dÊu, cã t c¸ch ph¸p nh©n vµ cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng hoÆc kho b¹c nhµ níc. 2. §èi tîng ®iÒu chØnh: 2.1. Nh÷ng ngêi ®îc tuyÓn dông, bæ nhiÖm vµo mét ng¹ch viªn chøc vµ nh÷ng ngêi ®îc giao gi÷ mét nhiÖm vô thêng xuyªn, lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc; 2.2. Nh÷ng ngêi ®îc tuyÓn dông, bæ nhiÖm vµo ng¹ch nh©n viªn phôc vô kh«ng thuéc ®èi tîng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 68/2000/N§-CP ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ thùc hiÖn chÕ ®é hîp ®ång mét sè lo¹i c«ng viÖc trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp. 3. Ph©n lo¹i viªn chøc: Viªn chøc ®îc ph©n lo¹i theo tr×nh ®é ®µo t¹o, ng¹ch vµ vÞ trÝ c«ng t¸c theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP. 3.1 §èi víi nh÷ng ngêi ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch yªu cÇu chuÈn tr×nh ®é lµ cao ®¼ng th× ®îc xÕp vµo viªn chøc lo¹i A;


2

3.2. Viªn chøc ng¹ch nh©n viªn lµ nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é ®µo t¹o chuyªn m«n ë bËc s¬ cÊp vµ ®· ®îc tuyÓn dông vµo biªn chÕ, lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiªp cña Nhµ níc tríc khi ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ lùc lîng vò trang. I I . tu yÓn d ôn g Môc 1. §iÒu kiÖn tuyÓn dông Ngêi ®¨ng ký dù tuyÓn ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP. 1. VÒ tuæi dù tuyÓn: 1.1. Ph¶i tõ ®ñ 18 tuæi ®Õn díi 45 tuæi; 1.2. C¸c ®èi tîng sau ®©y, tuæi dù tuyÓn cã thÓ trªn 45 tuæi nhng kh«ng ®îc qu¸ 50 tuæi: 1.2.1. sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n quèc phßng trong c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc Qu©n ®éi nh©n d©n, sÜ quan, h¹ sÜ quan chuyªn nghiÖp trong c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc C«ng an nh©n d©n; 1.2.2. Viªn chøc trong doanh nghiÖp nhµ níc; 1.2.3. C¸n bé, c«ng chøc cÊp x· bao gåm c¸c chøc danh quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 114/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ c¸n bé, c«ng chøc x·, phêng, thÞ trÊn; 1.2.4. Nh÷ng ngêi ®îc c«ng nhËn chøc danh gi¸o s, phã gi¸o s hoÆc cã häc vÞ tiÕn sÜ thuéc chuyªn ngµnh phï hîp víi ng¹ch viªn chøc tuyÓn dông; 1.3. Nh÷ng ngêi cã n¨ng khiÕu ®Æc biÖt, ®¨ng ký dù tuyÓn vµo c¸c ng¹ch viªn chøc thuéc ngµnh v¨n ho¸, nghÖ thuËt, th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao th× tuæi ®êi ph¶i tõ ®ñ 15 tuæi trë lªn vµ thùc hiÖn ký hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc 3 PhÇn II cña Th«ng t nµy. 2. VÒ quèc tÞch: Ngêi dù tuyÓn ph¶i lµ ngêi mang mét quèc tÞch ViÖt Nam, cã ®Þa chØ thêng tró t¹i ViÖt Nam. 3. Hå s¬ dù tuyÓn bao gåm: 3.1. B¶n s¬ yÕu lý lÞch theo mÉu quy ®Þnh, cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn n¬i c tró hoÆc cña c¬ quan, tæ chøc n¬i ngêi ®ã ®ang c«ng t¸c, häc tËp; 3.2. B¶n sao giÊy khai sinh;


3

3.3. Cã ®ñ b¶n sao cã c«ng chøng hoÆc chøng nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn c¸c v¨n b»ng, chøng chØ vµ b¶ng kÕt qu¶ häc tËp phï hîp víi yªu cÇu cña ng¹ch dù tuyÓn. Khi tróng tuyÓn th× ph¶i xuÊt tr×nh b¶n chÝnh ®Ó kiÓm tra. 4. GiÊy chøng nhËn søc kháe do c¬ quan y tÕ cã thÈm quyÒn cÊp quËn, huyÖn trë lªn cÊp. GiÊy chøng nhËn søc kháe cã gi¸ trÞ trong 6 th¸ng tÝnh ®Õn ngµy nép hå s¬ dù tuyÓn. 5. §iÒu kiÖn bæ sung: C¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm chuyªn m«n nghiÖp vô, ®¬n vÞ tuyÓn dông cã thÓ bæ sung thªm mét sè ®iÒu kiÖn dù tuyÓn nh: ngo¹i h×nh, n¨ng khiÕu, giíi tÝnh, tr×nh ®é ®µo t¹o trªn chuÈn cña ng¹ch tuyÓn dông. Môc 2. TuyÓn dông, nhËn viÖc 1. Hµng n¨m ®¬n vÞ sö dông viªn chøc lËp kÕ ho¹ch tuyÓn dông göi c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý viªn chøc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 47, §iÒu 50 cña NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP xem xÐt, phª duyÖt kÕ ho¹ch tuyÓn dông. 2. Tríc 30 ngµy tæ chøc tuyÓn dông, ®¬n vÞ sù nghiÖp ph¶i th«ng b¸o tuyÓn dông trªn b¸o viÕt, b¸o nãi, b¸o h×nh vµ niªm yÕt c«ng khai t¹i ®Þa ®iÓm tiÕp nhËn hå s¬. 3. Néi dung th«ng b¸o tuyÓn dông gåm: §iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn ®¨ng ký dù tuyÓn, sè lîng cÇn tuyÓn, néi dung hå s¬ ®¨ng ký dù tuyÓn, thêi gian ®¨ng ký dù tuyÓn vµ ®Þa ®iÓm nép hå s¬, sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ. NÕu tæ chøc tuyÓn dông b»ng h×nh thøc thi tuyÓn th× ph¶i th«ng b¸o thªm vÒ néi dung thi, thêi gian dù thi, ®Þa ®iÓm thi, phÝ dù thi. Thêi gian nép hå s¬ ®¨ng ký dù tuyÓn ph¶i sau thêi gian th«ng b¸o Ýt nhÊt lµ 15 ngµy. Thêi gian thi ph¶i sau thêi gian nép hå s¬ ®¨ng ký dù tuyÓn Ýt nhÊt lµ 15 ngµy. 4. §èi víi viÖc tuyÓn dông b»ng h×nh thøc thi tuyÓn: Nh÷ng ngêi tham gia dù thi tuyÓn ®Òu ph¶i thi th«ng qua 2 h×nh thøc b¾t buéc lµ thi viÕt vµ thi vÊn ®¸p hoÆc tr¾c nghiÖm hoÆc thùc hµnh. Néi dung thi lµ chuyªn m«n nghiÖp vô cña ng¹ch dù thi. §èi víi c¸c ngµnh nghÖ thuËt, thÓ dôc thÓ thao vµ c¸c ngµnh ®Æc thï khi tuyÓn kh«ng thùc hiÖn theo h×nh thøc nªu trªn mµ thi vÒ n¨ng khiÕu vµ c¸c néi dung kh¸c theo quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh. 5. §èi víi viÖc tuyÓn dông b»ng h×nh thøc xÐt tuyÓn: Héi ®ång tuyÓn dông c¨n cø yªu cÇu, tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn tuyÓn dông, thø tù u tiªn ®Ó xÐt tuyÓn th«ng qua hå s¬ vµ pháng vÊn tõng ngêi dù tuyÓn.


4

Trêng hîp nhiÒu ngêi cã tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn b»ng nhau ë chØ tiªu tuyÓn dông cuèi cïng cña kú xÐt tuyÓn th× Héi ®ång xÐt tuyÓn c¨n cø vµo yªu cÇu cô thÓ cña ng¹ch tuyÓn dông quyÕt ®Þnh bæ sung thªm ®iÒu kiÖn xÐt ®Ó x¸c ®Þnh ngêi tróng tuyÓn. 6. ViÖc tuyÓn dông ngêi ®ang c«ng t¸c ë c¸c doanh nghiÖp nhµ níc hoÆc ë lùc lîng vò trang hoÆc c¸n bé, c«ng chøc cÊp x· vµo ®¬n vÞ sù nghiÖp thùc hiÖn nh sau: 6.1. Nh÷ng ngêi lµm viÖc ë doanh nghiÖp nhµ níc ®îc tuyÓn dông tõ tríc khi NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ hoÆc nh÷ng ngêi c«ng t¸c ë lùc lîng vò trang tõ tríc khi NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ cã hiÖu lùc, c¸n bé, c«ng chøc cÊp x· th× ®îc tiÕp nhËn vµo ®¬n vÞ sù nghiÖp. §¬n vÞ sö dông viªn chøc ph¶i thµnh lËp Héi ®ång kiÓm tra s¸t h¹ch theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 cña NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP vµ ®Ò nghÞ víi c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý viªn chøc lµm thñ tôc tiÕp nhËn, bæ nhiÖm vµo ng¹ch theo quy ®Þnh; 6.2. Nh÷ng ngêi lµm viÖc ë doanh nghiÖp nhµ níc ®îc tuyÓn dông sau khi NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ hoÆc nh÷ng ngêi c«ng t¸c ë lùc lîng vò trang sau khi NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ cã hiÖu lùc th× thùc hiÖn viÖc thi tuyÓn hoÆc xÐt tuyÓn theo quy ®Þnh; 6.3. C¸c trêng hîp khi ®îc tuyÓn dông mµ ®· cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi, cha hëng chÕ ®é th«i viÖc th× thêi gian ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc tÝnh ®Ó hëng chÕ ®é th«i viÖc, hu trÝ. 7. ChËm nhÊt 30 ngµy sau khi tæ chøc thi tuyÓn, 15 ngµy sau khi tæ chøc xÐt tuyÓn, Héi ®ång tuyÓn dông ph¶i b¸o c¸o kÕt qu¶ tuyÓn dông lªn c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý viªn chøc ®Ó xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn kÕt qu¶ tuyÓn dông. 8. ChËm nhÊt 45 ngµy kÓ tõ khi kÕt thóc kú thi tuyÓn, 30 ngµy kÓ tõ khi kÕt thóc kú xÐt tuyÓn, ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ tuyÓn dông viªn chøc ph¶i c«ng bè kÕt qu¶ tuyÓn dông vµ kÕt qu¶ tróng tuyÓn t¹i trô së cña ®¬n vÞ tuyÓn dông vµ göi giÊy th«ng b¸o cho ngêi dù tuyÓn. 9. ChËm nhÊt 30 ngµy kÓ tõ ngµy c«ng bè kÕt qu¶ tuyÓn dông, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp b¸o c¸o kÕt qu¶ vµ danh s¸ch nh÷ng ngêi ®îc tuyÓn dông göi vÒ Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ (sau ®©y gäi chung lµ Bé) vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ tØnh) ®Ó theo dâi (theo MÉu sè 04 kÌm theo Th«ng t nµy). 10. Ngêi ®îc tuyÓn dông, khi nhËn ®îc giÊy th«ng b¸o tróng tuyÓn ph¶i ®Õn ®¬n vÞ tuyÓn dông ®Ó ký hîp ®ång lµm viÖc vµ nhËn viÖc theo quy ®Þnh. Trêng hîp cã lý do chÝnh ®¸ng mµ kh«ng thÓ ®Õn ký hîp ®ång lµm viÖc vµ nhËn viÖc ®óng thêi h¹n quy ®Þnh th× ph¶i lµm


5

®¬n ®Ò nghÞ gia h¹n thêi gian ký hîp ®ång lµm viÖc, thêi gian nhËn viÖc. Ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ tuyÓn dông viªn chøc xem xÐt vµ gia h¹n thêi gian ký hîp ®ång lµm viÖc, thêi gian nhËn viÖc nhng kh«ng ®îc qu¸ 30 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®îc giÊy th«ng b¸o tróng tuyÓn (theo dÊu Bu ®iÖn ). Môc 3. Hîp ®ång lµm viÖc 1. Hîp ®ång lµm viÖc lÇn ®Çu ®îc ký kÕt gi÷a ngêi ®øng ®Çu hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn cña ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp víi ngêi ®îc tuyÓn dông vµ ®îc thùc hiÖn theo MÉu sè 01 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. 2. Sau khi hÕt thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång lµm viÖc lÇn ®Çu, ngêi ®¹t yªu cÇu thö viÖc ®îc tiÕp tôc ký hîp ®ång lµm viÖc cô thÓ nh sau: 2.1. Hîp ®ång lµm viÖc cã thêi h¹n tõ ®ñ 12 th¸ng ®Õn 36 th¸ng ®îc ký kÕt gi÷a ngêi ®øng ®Çu hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn cña ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp víi ngêi ®· ®¹t yªu cÇu thö viÖc cña ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu tù b¶o ®¶m toµn bé chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp tù b¶o ®¶m mét phÇn chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn. §èi víi c¸c trêng hîp ®· cã tõ hai lÇn liªn tiÕp trë lªn ký hîp ®ång lµm viÖc cã thêi h¹n 36 th¸ng th× lÇn ký hîp ®ång tiÕp theo, ngêi ®øng ®Çu hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn cña ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp c¨n cø vµo nhu cÇu c«ng viÖc, n¨ng lùc lµm viÖc cña viªn chøc vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ®¬n vÞ sù nghiÖp quyÕt ®Þnh viÖc ký Hîp ®ång lµm viÖc kh«ng cã thêi h¹n ®èi víi tõng trêng hîp cô thÓ; 2.2. Hîp ®ång lµm viÖc kh«ng cã thêi h¹n ®îc ký kÕt gi÷a ngêi ®øng ®Çu hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn cña ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp víi ngêi ®· ®¹t yªu cÇu thö viÖc cña ®¬n vÞ sù nghiÖp do nhµ níc cÊp toµn bé chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn; 2.3. Néi dung b¶n Hîp ®ång lµm viÖc cã thêi h¹n, Hîp ®ång lµm viÖc kh«ng cã thêi h¹n thùc hiÖn theo MÉu sè 02 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. 3. Hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt ®îc ¸p dông ®èi víi ngêi ®îc tuyÓn dông tõ ®ñ 15 tuæi ®Õn díi 18 tuæi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.3 môc 1 PhÇn II cña Th«ng t nµy. 3.1. Hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt ®îc ký kÕt gi÷a ngêi ®øng ®Çu hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn cña ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp víi ngêi ®· ®¹t yªu cÇu thö viÖc vµ ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ngêi tróng tuyÓn. Thêi gian ký hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt ®îc tÝnh tõ khi hÕt thêi gian thö viÖc cho ®Õn khi ngêi tróng tuyÓn ®ñ 18 tuæi;


6

3.2. Trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt ngêi ®îc tuyÓn dông ph¶i thùc hiÖn ®óng nghÜa vô vµ nh÷ng ®iÒu kh«ng ®îc lµm ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc; 3.3. Ngêi ký hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt ®îc hëng quyÒn lîi vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch nh quy ®Þnh ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc. Trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt, kÓ tõ khi hoµn thµnh chÕ ®é thö viÖc theo quy ®Þnh, thêi gian cßn l¹i ®îc tÝnh ®Ó n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn. Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt ®îc tÝnh vµo thêi gian c«ng t¸c ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi; 3.4. Trêng hîp x¶y ra tranh chÊp trong thùc hiÖn hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt, ngêi ®îc tuyÓn dông ®îc ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña m×nh thay mÆt ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång lµm viÖc; 3.5. Néi dung b¶n hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt thùc hiÖn theo MÉu sè 03 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. 4. Nh÷ng ngêi ®îc tuyÓn dông tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003 trë ®i ®îc thùc hiÖn theo h×nh thøc hîp ®ång lµm viÖc. 5. Nh÷ng ngêi ®· ®îc tuyÓn dông tríc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003 nhng ®ang trong thêi gian tËp sù, th× khi hÕt thêi gian tËp sù ®îc xem xÐt ®Ó bæ nhiÖm vµo ng¹ch, kh«ng thùc hiÖn viÖc ký hîp ®ång lµm viÖc nh ®èi víi ngêi ®îc tuyÓn dông tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003. 6. Kh«ng thùc hiÖn ký hîp ®ång lµm viÖc ®èi víi c¸c chøc danh l·nh ®¹o thuéc thÈm quyÒn bæ nhiÖm cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Môc 4. Thö viÖc, bæ nhiÖm 1. Môc ®Ých cña chÕ ®é thö viÖc lµ gióp cho ngêi míi ®îc tuyÓn dông lµm quen víi m«i trêng c«ng t¸c, tËp lµm nh÷ng c«ng viÖc cña ng¹ch viªn chøc sÏ ®îc bæ nhiÖm. 2. Trong thêi gian thö viÖc, ngêi ®îc tuyÓn dông ph¶i hoµn thµnh nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: 2.1. NghÜa vô, quyÒn lîi, nh÷ng viÖc kh«ng ®îc lµm cña c¸n bé, c«ng chøc quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc; 2.2. Tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô ®¬n vÞ ®îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc; 2.3. Néi quy, quy chÕ lµm viÖc cña ®¬n vÞ, chÕ ®é tr¸ch nhiÖm cña vÞ trÝ ®îc ph©n c«ng; 2.4. C¸c kiÕn thøc, kü n¨ng theo yªu cÇu vÒ tr×nh ®é, hiÓu biÕt cña ng¹ch sÏ ®îc bæ nhiÖm;


7

2.5. C¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn c«ng viÖc cña vÞ trÝ ®ang c«ng t¸c; 2.6. Gi¶i quyÕt vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña ng¹ch viªn chøc sÏ ®îc bæ nhiÖm vµ c¸c c«ng viÖc sÏ ®îc ph©n c«ng. 3. Thêi gian thö viÖc ®èi víi ngêi ®îc tuyÓn dông thùc hiÖn nh quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP. Mét sè trêng hîp ®Æc biÖt ®îc thùc hiÖn nh sau: 3.1. Nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é trªn chuÈn cña ng¹ch yªu cÇu tr×nh ®é chuÈn gi¸o dôc nghÒ nghiÖp (trung häc chuyªn nghiÖp) nÕu tù nguyÖn vµ ®îc tuyÓn dông vµo nh÷ng ng¹ch yªu cÇu tr×nh ®é trung häc chuyªn nghiÖp th× thêi gian thö viÖc lµ 6 th¸ng; 3.2. Nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é trªn chuÈn cña ng¹ch yªu cÇu tr×nh ®é chuÈn díi gi¸o dôc nghÒ nghiÖp (s¬ cÊp) nÕu tù nguyÖn vµ ®îc tuyÓn dông vµo nh÷ng ng¹ch yªu cÇu tr×nh ®é s¬ cÊp th× thêi gian thö viÖc lµ 3 th¸ng; 3.3. Nh÷ng trêng hîp trªn, sau khi ®· ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch, nÕu ®¬n vÞ cã yªu cÇu, vÞ trÝ c«ng t¸c ë ng¹ch cao h¬n phï hîp víi n¨ng lùc, tr×nh ®é ®µo t¹o chuyªn m«n th× chØ ®îc xem xÐt chuyÓn ng¹ch ®èi víi viªn chøc ®· cã thêi gian lµm viÖc tõ ®ñ 12 th¸ng trë lªn; viÖc chuyÓn ng¹ch thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 cña NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP. 4. Nh÷ng viªn chøc cã tr×nh ®é th¹c sÜ, tiÕn sÜ, ®· ®îc tuyÓn dông mµ ®Õn ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003 vÉn ®ang trong thêi gian tËp sù th× ®îc xÕp l¬ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP vµ ®îc hëng tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003. 5. §¬n vÞ qu¶n lý, sö dông viªn chøc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi thö viÖc ®îc båi dìng kiÕn thøc theo yªu cÇu cña ng¹ch. Trong thêi gian thö viÖc, nÕu ngêi thö viÖc ®îc cö ®i häc tËp, båi dìng díi 03 th¸ng hoÆc nghØ cã lý do chÝnh ®¸ng díi 01 th¸ng (®èi víi ng¹ch viªn chøc yªu cÇu tr×nh ®é chuÈn gi¸o dôc ®¹i häc trë lªn); ®i häc tËp, båi dìng díi 01 th¸ng hoÆc nghØ cã lý do chÝnh ®¸ng díi 15 ngµy (®èi víi ng¹ch viªn chøc yªu cÇu tr×nh ®é chuÈn gi¸o dôc nghÒ nghiÖp trë xuèng) th× ®îc tÝnh thêi gian nµy vµo thêi gian thö viÖc theo quy ®Þnh. 6. §èi víi ngêi híng dÉn ngêi thö viÖc: 6.1. Ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sö dông viªn chøc ph¶i ra quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n cö ngêi híng dÉn thö viÖc. Ngêi híng dÉn thö viÖc ph¶i cã n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, cã uy tÝn trong ®¬n vÞ; 6.2. Trêng hîp ngêi híng dÉn thö viÖc lµ viªn chøc cïng ng¹ch víi ngêi thö viÖc th× ph¶i cã thêi gian ë ng¹ch tèi thiÓu lµ 5 n¨m. Trêng hîp kh«ng cã ngêi cïng ng¹ch hoÆc kh«ng cã ngêi ë ng¹ch trªn híng dÉn ngêi thö


8

viÖc th× ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sö dông viªn chøc trùc tiÕp híng dÉn ngêi thö viÖc; 6.3. Ngêi híng dÉn thö viÖc ph¶i cã b¶n ®¸nh gi¸, nhËn xÐt kÕt qu¶ ®èi víi ngêi thö viÖc, b¸o c¸o víi ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sö dông viªn chøc vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®¸nh gi¸ cña m×nh; 6.4. Ngêi híng dÉn thö viÖc ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm mçi th¸ng b»ng 30% møc l¬ng tèi thiÓu trong thêi gian thùc tÕ híng dÉn thö viÖc. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm nµy kh«ng ®îc tÝnh ®Ó nép b¶o hiÓm x· héi. 7. HÕt thêi gian thö viÖc, ngêi thö viÖc ph¶i viÕt b¶n tù nhËn xÐt kÕt qu¶ thö viÖc theo néi dung sau: 7.1. VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc; 7.2. VÒ n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ kÕt qu¶ lµm viÖc, häc tËp trong thêi gian thö viÖc; 7.3. VÒ ý thøc tæ chøc chÊp hµnh kû luËt, néi quy, quy chÕ cña ®¬n vÞ; 7.4. VÒ viÖc chÊp hµnh chñ tr¬ng, ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. 8. ChËm nhÊt 15 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®îc b¶n ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö viÖc, ngêi ®øng ®Çu hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn cña ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp ký hîp ®ång lµm viÖc víi viªn chøc vµ b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý viªn chøc hoÆc ®¬n vÞ ®îc giao quyÒn tuyÓn dông viªn chøc ra quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm vµo ng¹ch vµ xÕp l¬ng theo ®óng b¶n hîp ®ång ®· ®îc ký kÕt. 9. Ngêi thö viÖc kh«ng ®¹t yªu cÇu thö viÖc hoÆc bÞ thi hµnh kû luËt tõ h×nh thøc c¶nh c¸o trë lªn th× ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sö dông viªn chøc b¸o c¸o ngêi ®øng ®Çu c¬ quan cã thÈm quyÒn tuyÓn dông viªn chøc hoÆc ®¬n vÞ ®îc giao quyÒn tuyÓn dông viªn chøc ra quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n chÊm døt hîp ®ång lµm viÖc. Ngêi thö viÖc bÞ chÊm døt hîp ®ång lµm viÖc ®îc hëng chÝnh s¸ch quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 24 cña NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP. I I I. n ©ng ng ¹ch viªn ch øc 1. Hµng n¨m c¸c ®¬n vÞ sö dông viªn chøc ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch n©ng ng¹ch ®Ó b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý ng¹ch viªn chøc. C¬ quan qu¶n lý ng¹ch viªn chøc lËp ®Ò ¸n thi n©ng ng¹ch gåm: 1.1 C¬ cÊu ng¹ch viªn chøc hiÖn cã thuéc ngµnh chuyªn m«n ë tõng ®¬n vÞ sù nghiÖp; 1.2. X©y dùng chØ tiªu thi cho tõng ng¹ch;


9

1.3. Tµi liÖu phôc vô cho viÖc tæ chøc thi n©ng ng¹ch; 1.4. Thµnh phÇn Héi ®ång thi n©ng ng¹ch. 1.5. Ban chÊm thi (danh s¸ch, ng¹ch, v¨n b»ng vµ chøc danh khoa häc); 1.6. Thêi gian giíi thiÖu néi dung «n thi vµ thêi gian thi. 2. C¨n cø vµo yªu cÇu vµ tÝnh chÊt cña tõng ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh, c¬ quan qu¶n lý ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh quy ®Þnh cô thÓ néi dung vµ h×nh thøc thi. 3. VÒ tæ chøc thi n©ng ng¹ch: 3.1. §èi víi c¸c ng¹ch viªn chøc t¬ng ®¬ng ng¹ch chuyªn viªn trë xuèng: Bé, tØnh quyÕt ®Þnh ®Ò ¸n thi, quyÕt ®Þnh ®¬n vÞ tæ chøc thi trªn c¬ së c¬ cÊu ng¹ch vµ nhu cÇu thùc tÕ cña tõng ®¬n vÞ sù nghiÖp; 3.2. §èi víi c¸c ng¹ch viªn chøc t¬ng ®¬ng víi ng¹ch chuyªn viªn chÝnh: Sau khi tæng hîp nhu cÇu thi n©ng ng¹ch cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, Bé, tØnh x©y dùng ®Ò ¸n theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 PhÇn III cña Th«ng t nµy göi Bé Néi vô ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch vµ chØ tiªu dù thi. Sau khi c¸c Bé tæ chøc kú thi vµ c«ng nhËn kÕt qu¶ thi n©ng ng¹ch göi Bé ®îc ph©n c«ng qu¶n lý ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh cÊp giÊy chøng nhËn ng¹ch ®Ó Bé, tØnh bæ nhiÖm vµo ng¹ch viªn chøc theo thÈm quyÒn; 3.3. §èi víi c¸c ng¹ch viªn chøc t¬ng ®¬ng víi ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp: Sau khi tæng hîp nhu cÇu thi n©ng ng¹ch cña c¸c Bé, tØnh, Bé qu¶n lý ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh x©y dùng ®Ò ¸n göi Bé Néi vô ®Ó thèng nhÊt kÕ ho¹ch vµ chØ tiªu dù thi. Bé Néi vô phèi hîp víi c¸c Bé qu¶n lý ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh tæ chøc kú thi n©ng ng¹ch. Sau khi cã kÕt qu¶ c«ng nhËn kú thi n©ng ng¹ch, Bé, tØnh göi danh s¸ch viªn chøc ®¹t kÕt qu¶ vÒ Bé Néi vô ®Ó Bé trëng Bé Néi vô cÊp chøng nhËn ng¹ch vµ ra quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm vµo ng¹ch; 3.4. ChËm nhÊt 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc kú thi n©ng ng¹ch, Héi ®ång thi n©ng ng¹ch ph¶i b¸o c¸o kÕt qu¶ kú thi n©ng ng¹ch ®Õn ngêi ®øng ®Çu c¬ quan cã thÈm quyÒn tæ chøc thi n©ng ng¹ch ®Ó xem xÐt, quyÕt ®Þnh c«ng nhËn vµ ®Ò nghÞ Bé qu¶n lý ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh hoÆc Bé Néi vô cÊp giÊy chøng nhËn ng¹ch. ChËm nhÊt 45 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc kú thi n©ng ng¹ch, Héi ®ång thi n©ng ng¹ch ph¶i c«ng bè kÕt qu¶ thi, th«ng b¸o cho ngêi dù thi biÕt vµ göi giÊy chøng nhËn ng¹ch cho ngêi ®¹t kÕt qu¶. ChËm nhÊt 30 ngµy kÓ tõ ngµy c«ng bè kÕt qu¶ kú thi, c¨n cø vµo giÊy chøng nhËn ng¹ch, c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý ng¹ch viªn chøc ra quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm vµo ng¹ch; 3.5. ChËm nhÊt 20 ngµy kÓ tõ khi c«ng bè kÕt qu¶ thi n©ng ng¹ch, nÕu ngêi dù thi cã ®¬n khiÕu n¹i th× Héi ®ång thi n©ng ng¹ch cã tr¸ch


10

nhiÖm xem xÐt, gi¶i quyÕt vµ tr¶ lêi cho ®¬ng sù biÕt. Sau thêi h¹n trªn, mäi ®¬n khiÕu n¹i sÏ kh«ng gi¶i quyÕt; 3.6. ChËm nhÊt 30 ngµy kÓ tõ khi c«ng nhËn kÕt qu¶ kú thi n©ng ng¹ch c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý ng¹ch viªn chøc göi b¸o c¸o danh s¸ch nh÷ng ngêi ®¹t kú thi n©ng ng¹ch (theo MÉu sè 05 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy) vÒ Bé Néi vô vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh ®Ó theo dâi. 4. C¸ch tÝnh kÕt qu¶ thi: ngêi ®¹t kÕt qu¶ kú thi n©ng ng¹ch lµ ngêi ph¶i thi ®ñ c¸c m«n thi, cã sè ®iÓm cña mçi m«n thi ®¹t tõ 55 ®iÓm trë lªn theo thang ®iÓm 100. Ngêi cã ®iÓm cña mçi m«n thi tõ 55 ®Õn 69 ®iÓm lµ ®¹t lo¹i trung b×nh. Ngêi cã ®iÓm cña mçi m«n thi tõ 70 ®Õn 79 ®iÓm lµ ®¹t lo¹i kh¸, ngêi cã ®iÓm cña mçi m«n thi tõ 80 ®iÓm trë lªn lµ ®¹t lo¹i giái. I V. Q u ¶n l ý viªn ch øc 1. C¸c Bé, tØnh c¨n cø híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, lËp danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, ph©n lo¹i c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp theo c¸c møc ®é tù chñ vÒ tµi chÝnh, ph©n cÊp thÈm quyÒn qu¶n lý viªn chøc cho tõng ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý nh sau: 1.1. §¬n vÞ sù nghiÖp do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp toµn bé chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn, Bé, tØnh thùc hiÖn qu¶n lý viÖc tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý viªn chøc cña ®¬n vÞ sù nghiÖp ®ã; 1.2. §¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh, tù b¶o ®¶m toµn bé chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn, th× Bé, tØnh ph©n cÊp cho ®¬n vÞ sù nghiÖp ®ã ®îc tù chñ viÖc tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý viªn chøc cña ®¬n vÞ m×nh; 1.3. §¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh, tù b¶o ®¶m mét phÇn chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn, th× tïy theo møc ®é tù chñ vµ tù b¶o ®¶m chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn cña tõng ®¬n vÞ sù nghiÖp mµ Bé, tØnh ph©n cÊp cho ®¬n vÞ sù nghiÖp ®ã ®îc tù chñ tõng phÇn vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý viªn chøc cña ®¬n vÞ m×nh. 2. C¸c Bé ®îc giao qu¶n lý ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh tæ chøc rµ so¸t chøc danh vµ tiªu chuÈn nghiÖp vô c¸c ng¹ch viªn chøc theo ngµnh chuyªn m«n, ®Ò xuÊt bæ sung, söa ®æi hoÆc x©y dùng chøc danh vµ tiªu chuÈn míi göi vÒ Bé Néi vô ®Ó xem xÐt, ban hµnh thèng nhÊt thùc hiÖn. 3. §¬n vÞ sö dông viªn chøc cã tr¸ch nhiÖm lËp, qu¶n lý vµ lu gi÷ hå s¬ cña viªn chøc. Hå s¬ cña viªn chøc bao gåm:


11

3.1. B¶n khai lý lÞch gèc vµ c¸c b¶n lý lÞch do viªn chøc tù khai theo yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý; 3.2. B¶n sao giÊy khai sinh; 3.3. C¸c v¨n b»ng chøng chØ ®µo t¹o, båi dìng (b¶n sao); 3.4. C¸c quyÕt ®Þnh khen thëng, kû luËt, n©ng bËc l¬ng, n©ng ng¹ch; 3.5. PhiÕu ®¸nh gi¸ viªn chøc hµng n¨m; 3.6. CËp nhËt c¸c ph¸t sinh kh¸c trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c, nh÷ng thay ®æi trong lý lÞch; 3.7. C¸c tµi liÖu thÈm tra, x¸c minh, kÕt luËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn liªn quan ®Õn nguån gèc xuÊt th©n, qu¸ tr×nh c«ng t¸c, khen thëng, kû luËt, c¸c b¶n gi¶i tr×nh; 3.8. C¸c b¶n kiÓm ®iÓm c¸ nh©n, b¶n gi¶i tr×nh ®¬n khiÕu n¹i, tè c¸o, b¶n thµnh tÝch liªn quan khen thëng hoÆc v¨n b¶n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kû luËt viªn chøc. 4. Qu¶n lý sè lîng vµ chÊt lîng ®éi ngò viªn chøc: 4.1. Bé, tØnh tæ chøc c¬ së d÷ liÖu viªn chøc thuéc quyÒn qu¶n lý cña Bé, tØnh theo híng dÉn thèng nhÊt cña Bé Néi vô. Tríc m¾t, Bé, tØnh thùc hiÖn tæ chøc thµnh hai hÖ thèng d÷ liÖu: HÖ thèng d÷ liÖu vÒ c«ng chøc vµ HÖ thèng d÷ liÖu vÒ viªn chøc ®Ó qu¶n lý riªng biÖt; 4.2. Bé, tØnh chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc lËp danh s¸ch viªn chøc, thèng kª sè lîng, chÊt lîng viªn chøc tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 theo MÉu sè 06 vµ MÉu sè 07 kÌm theo Th«ng t nµy, göi vÒ Bé Néi vô ®Ó theo dâi; 4.3. Tõ n¨m 2004, Bé, tØnh thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª mçi n¨m mét lÇn vµo ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. Néi dung b¸o c¸o bao gåm: - Sè lîng, chÊt lîng vµ c¬ cÊu ®éi ngò viªn chøc (theo lÜnh vùc vµ theo ®¬n vÞ trùc thuéc); - C«ng t¸c tuyÓn dông viªn chøc; - C«ng t¸c n©ng ng¹ch viªn chøc; - C«ng t¸c khen thëng - kû luËt viªn chøc; - C«ng t¸c ®¸nh gi¸ viªn chøc hµng n¨m; - C«ng t¸c bæ nhiÖm, bæ nhiÖm l¹i, lu©n chuyÓn, miÔn nhiÖm, tõ chøc viªn chøc l·nh ®¹o; - Danh s¸ch ng¹ch, bËc l¬ng viªn chøc.


12

5. Bé Néi vô qu¶n lý thèng nhÊt mÉu, ph«i "chøng nhËn ng¹ch" vµ mÉu "Hîp ®ång lµm viÖc". V. T æ chø c t hù c h i Ön 1. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. C¸c Bé ®îc ChÝnh phñ ph©n c«ng qu¶n lý ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh thùc hiÖn viÖc qu¶n lý theo néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 49 cña NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP vµ thèng nhÊt víi Bé Néi vô híng dÉn thùc hiÖn. 2. Th«ng t nµy thay thÕ Th«ng t sè 04/1999/TT-BTCCBCP ngµy 20 th¸ng 3 n¨m1999 cña Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 95/1998/N§-CP ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c«ng chøc; Th«ng t sè 32/TCCP- BCTL ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1996 cña Ban Tæ chøc- C¸n bé ChÝnh phñ vÒ viÖc híng dÉn néi dung vµ h×nh thøc thi tuyÓn vµo c¸c ng¹ch c«ng chøc viªn chøc. ChÊm døt hiÖu lùc C«ng v¨n sè 197/BNVCCVC ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2002 cña Bé Néi vô vÒ viÖc xÐt chuyÓn ng¹ch c¸n sù, chuyªn viªn hoÆc t¬ng ®¬ng. 3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 4. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c, c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Néi vô ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.


13

MÉu sè 1 (ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 10 /2004/TT-BNV ngµy 19/02/2004 cña Bé Néi vô híng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 116 / 2003/N§-CP ngµy 10 /10 /2003 cña CP vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ níc). Tªn ®¬n vÞ... Sè.......

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ...... ngµy......... th¸ng......... n¨m..... Hîp ®ång l µ m vi Ö c l Çn ®Çu

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP ngµy 10/10/2003 cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè...... cña....... vÒ viÖc c«ng nhËn kÕt qu¶ tuyÓn dông......... Chóng t«i, mét …………………………..

bªn

¤ng/

Bµ:.................................

Chøc ……………………………………

vô:.......................................................

§¹i diÖn cho …………………………………

(1)...............................................

§Þa chØ............................... .................................... §iÖn tho¹i:............. ………. Vµ mét bªn lµ …………………………….. Sinh ngµy....... …………

th¸ng.....

NghÒ …………………………………. §Þa chØ thêng …………………………..

¤ng/

Bµ:.........................................

n¨m...........t¹i................................................. nghiÖp.................................................... tró

t¹i:................................................

Sè CMTND..............................…………………………………………………


14

CÊp ngµy..... ………………

th¸ng.....

n¨m.......

t¹i..............................................

Tháa thuËn ký kÕt Hîp ®ång lµm viÖc lÇn ®Çu vµ cam kÕt lµm ®óng nh÷ng ®iÒu kho¶n sau ®©y: §iÒu 1. Thêi h¹n vµ nhiÖm vô hîp ®ång - Thêi gian ……………….

thùc

hiÖn

hîp

®ång

(2)...........................................

- Tõ ngµy....... th¸ng..... n¨m....... ®Õn ngµy....…... th¸ng……....... n¨m.... …… §Þa ®iÓm lµm ………………………..

viÖc

(3):...............................................

- Chøc danh chuyªn m«n:..........................………………………………. - NhiÖm vô (4):.......……………………………………………………… §iÒu 2. ChÕ ®é lµm viÖc - Thêi giê lµm viÖc (5):.......................................…………………………….. - §îc trang bÞ nh÷ng ph¬ng tiÖn lµm viÖc gåm:....................……………… ...............................................................……………………………………… §iÒu 3. NghÜa vô vµ quyÒn lîi cña ngêi ký hîp ®ång lµm viÖc lÇn ®Çu 1. NghÜa vô: - Hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô ®· cam kÕt trong Hîp ®ång. - ChÊp hµnh néi quy, quy chÕ cña ®¬n vÞ, kû luËt lµm viÖc vµ c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. - ChÊp hµnh viÖc xö lý kû luËt vµ båi thêng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. QuyÒn lîi: - §îc hëng c¸c quyÒn lîi quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. - Ph¬ng tiÖn ®i l¹i lµm viÖc (6):.............................…………………………. - Thö viÖc cña ng¹ch (m· sè) (7):........................, BËc:.........…... HÖ sè l¬ng: Phô cÊp (nÕu …………………….

cã)

gåm

(8):.............................................

®îc tr¶........... lÇn vµo c¸c ngµy.... vµ ngµy..... hµng th¸ng. - Kho¶n tr¶ ngoµi l¬ng.................................………………………………… ...............................................................……………………………………… - §îc trang bÞ b¶o hé khi lµm viÖc (nÕu cã) gåm:........................... …………


15

...............................................................……………………………………… ...............................................................……………………………………… - Sè ngµy nghØ hµng n¨m ®îc hëng l¬ng (nghØ lÔ, phÐp, viÖc riªng) .........................................................…………………………………………. ...............................................................……………………………………… - B¶o hiÓm x· héi (9):........................................……………………………... B¶o hiÓm ………………………

y

tÕ..............................................................

...............................................................……………………………………... ...............................................................……………………………………... - §îc hëng c¸c phóc lîi:.......................................………………………… ...............................................................………………………………… ...............................................................……………………………………… - §îc c¸c kho¶n thëng, ®µo t¹o, båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô, thùc hiÖn nhiÖm vô hîp t¸c khoa häc, c«ng nghÖ víi c¸c ®¬n vÞ trong hoÆc ngoµi níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (10):.......................................... ………………………………… ...............................................................……………………………………… ...............................................................……………………………………. - §îc hëng chÕ ®é th«i viÖc, trî cÊp th«i viÖc, båi thêng theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. - Cã quyÒn ®Ò xuÊt, khiÕu n¹i, thay ®æi, ®Ò nghÞ chÊm døt Hîp ®ång theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Nh÷ng tháa ……………..

thuËn

kh¸c

(11)...................................................

.................................................................................................. …………….. .................................................................................................. …………….. §iÒu 4. NghÜa vô vµ quyÒn h¹n cña Ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp 1. NghÜa vô: - B¶o ®¶m viÖc lµm vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu ®· cam kÕt trong Hîp ®ång lµm viÖc lÇn ®Çu. - Thanh to¸n ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n c¸c chÕ ®é vµ quyÒn lîi cña ngêi thö viÖc ®· cam kÕt trong Hîp ®ång thö viÖc.


16

2. QuyÒn h¹n: - §iÒu hµnh ngêi ký hîp ®ång lµm viÖc lÇn ®Çu hoµn thµnh nhiÖm vô theo hîp ®ång. (Bè trÝ, ®iÒu ®éng, t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c...) - ChÊm døt Hîp ®ång thö viÖc, kû luËt ngêi thö viÖc theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. §iÒu 5. §iÒu kho¶n thi hµnh Hîp ®ång nµy lµm thµnh hai b¶n cã gi¸ trÞ ngang nhau, mçi bªn gi÷ mét b¶n vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy..... th¸ng.... n¨m...... Hîp ®ång nµy lµm t¹i.......................……. Ngµy..…......... th¸ng........ n¨m....... Ngêi ký hîp ®ång lµm viÖc lÇn ®Çu

Ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp

(Ký tªn)

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

Ghi râ hä vµ tªn

Ghi râ hä vµ tªn


17

Hí ng d Én g hi mÉu Hîp ®ång l µ m vi Öc l Çn ®Çu 1. Ghi cô thÓ tªn ®¬n vÞ sù nghiÖp. 2. Ghi râ thêi gian thö viÖc theo quy ®Þnh cña ng¹ch viªn chøc. 3. Ghi cô thÓ sè nhµ, phè, phêng (th«n, x·), quËn (huyÖn, thÞ x·), tØnh, thµnh phè thuéc tØnh hoÆc Trung ¬ng. 4. Ghi cô thÓ nhiÖm vô ph¶i ®¶m nhiÖm. 5. Ghi cô thÓ sè giê lµm viÖc trong ngµy, hoÆc trong tuÇn, hoÆc lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh. 6. Ph¬ng tiÖn ®i lµm viÖc do ®¬n vÞ ®¶m nhiÖm hoÆc ngêi ký hîp ®ång tù lo. 7. Ghi cô thÓ ký hîp ®ång lµm viÖc lµn ®Çu ë ng¹ch nµo, møc l¬ng, h×nh thøc tr¶ l¬ng (l¬ng thêi gian, kho¸n...). 8. Ghi cô thÓ tû lÖ % c¸c phô cÊp (nÕu cã) nh: Khu vùc, trît gi¸, ®éc h¹i, thu hót, th©m niªn, tr¸ch nhiÖm v.v... 9. Ghi cô thÓ quyÒn lîi b¶o hiÓm x· héi vµ trî cÊp kh¸c mµ ngêi ký hîp ®ång ®îc hëng. 10. Ghi cô thÓ ngêi ký hîp ®ång ®îc hëng quyÒn lîi nµo ®· nªu trong môc nµy. 11. Nh÷ng tháa thuËn kh¸c thêng lµ nh÷ng tháa thuËn khuyÕn khÝch vµ cã lîi h¬n cho ngêi ký hîp ®ång nh: Nh÷ng vËt dông rÎ tiÒn mau háng, khi h háng, mÊt, kh«ng ph¶i ®Òn bï, thùc hiÖn tèt Hîp ®ång lµm viÖc lÇn ®Çu ®îc ®i du lÞch, nghØ m¸t, tham quan kh«ng mÊt tiÒn; tai n¹n rñi ro ngoµi giê lµm viÖc ®îc trî cÊp thªm mét kho¶n tiÒn, ®îc tÆng quµ ngµy sinh nhËt...


18

MÉu sè 2 (ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 10/2004/TT-BNV ngµy 19/02/2004 cña Bé Néi vô híng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP ngµy 10/10/2003 cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ níc) Tªn ®¬n vÞ... Sè.......

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ...... ngµy......... th¸ng......... n¨m..... Hîp ®ång l µ m vi Ö c

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP ngµy 10/10/2003 cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè....... cña ....... vÒ viÖc bæ nhiÖm viªn chøc vµo ng¹ch......... Chóng t«i, mét ……………………….

bªn

Chøc ………………………………...

(1)...............................................

§Þa chØ............................... tho¹i:.............……. lµ

Bµ:.................................

vô:.......................................................

§¹i diÖn cho ………………………………

Vµ mét bªn ………………………….

¤ng/

¤ng/

....................................§iÖn Bµ:.........................................

Sinh ngµy....... th¸ng..... n¨m...........t¹i................................................. …….. NghÒ ………………………………

nghiÖp....................................................

§Þa chØ thêng ……………………….

tró

Sè ………………………………………………

t¹i:................................................ CMTND..............................


19

CÊp ngµy..... th¸ng..... n¨m....... t¹i................................................ …………. Tháa thuËn ký kÕt Hîp ®ång lµm viÖc vµ cam kÕt lµm ®óng nh÷ng ®iÒu kho¶n sau ®©y: §iÒu 1. Thêi h¹n vµ nhiÖm vô hîp ®ång Lo¹i Hîp ®ång ……………………. - Tõ ngµy....... n¨m……….....

lµm

th¸ng.....

§Þa ®iÓm ………………………..

viÖc

n¨m.......

lµm

(2)........................................... ®Õn

ngµy...…..

th¸ng.……..

viÖc(3):...............................................

- Chøc danh chuyªn m«n:..........................……………………………… Chøc vô (nÕu …………………………………

cã):.........................................

- NhiÖm vô (4)........…………………………………………………………… §iÒu 2. ChÕ ®é lµm viÖc Thêi giê lµm …………………………….

viÖc

(5):.......................................

- §îc trang bÞ nh÷ng ph¬ng tiÖn lµm viÖc gåm:.................... …………….. ............................................................... …………………………………….. ............................................................... …………………………………….. ............................................................... …………………………………….. §iÒu 3. NghÜa vô vµ quyÒn lîi cña ngêi ®îc tuyÓn dông 1. NghÜa vô: - Hoµn thµnh nhiÖm vô ®· cam kÕt trong Hîp ®ång lµm viÖc. - ChÊp hµnh néi quy, quy chÕ cña ®¬n vÞ, kû luËt lµm viÖc, vµ c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18,19, vµ §iÒu 20 cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. - ChÊp hµnh viÖc xö lý kû luËt vµ båi thêng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - ChÊp hµnh viÖc ®iÒu ®éng khi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã nhu cÇu.


20

2. QuyÒn lîi: - §îc hëng c¸c quyÒn lîi quy ®Þnh t¹i §iÒu 9, 10, 11, 12, 13 vµ §iÒu 14 cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. - Ph¬ng tiÖn ®i l¹i lµm viÖc (6):.............................………………………….. - Ng¹ch ®îc bæ nhiÖm (m· sè) (7):................ ........, BËc: ........... HÖ sè l¬ng: Phô cÊp (nÕu ……………………..

cã)

gåm

(8):.............................................

®îc tr¶........... lÇn vµo c¸c ngµy.…………….. vµ ngµy………..... hµng th¸ng. - Thêi gian tÝnh n©ng bËc l¬ng……………………………………………… - Kho¶n tr¶ ngoµi l¬ng.................................………………………………... ...............................................................……………………………………… - §îc trang bÞ b¶o hé khi lµm viÖc (nÕu cã) gåm:........................... ………… ...............................................................……………………………………… ...............................................................……………………………………… - Sè ngµy nghØ hµng n¨m ®îc hëng l¬ng (nghØ lÔ, phÐp, viÖc riªng) .........................................................…………………………………………. ...............................................................……………………………………… B¶o hiÓm x· ……………………………… B¶o hiÓm ……………………….

y

héi

(9):........................................

tÕ..............................................................

...............................................................……………………………………… ...............................................................……………………………………… - §îc hëng c¸c phóc lîi:.......................................………………………… ...............................................................…………………………………….. ...............................................................…………………………………….. ...............................................................……………………………………... - §îc c¸c kho¶n thëng, n©ng bËc l¬ng, thi n©ng ng¹ch, ®µo t¹o, båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô, thùc hiÖn nhiÖm vô hîp t¸c khoa häc, c«ng nghÖ víi c¸c ®¬n vÞ trong hoÆc ngoµi níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (10):........................................ ............................................................... ……………………………………..


21

............................................................... ……………………………………... - §îc hëng c¸c chÕ ®é th«i viÖc, trî cÊp th«i viÖc, båi thêng theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. - Cã quyÒn ®Ò xuÊt, khiÕu n¹i, thay ®æi, ®Ò nghÞ chÊm døt Hîp ®ång lµm viÖc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh÷ng tháa thuËn …………………………………………………

kh¸c

(11)

............................................................... ……………………………………... §iÒu 4. NghÜa vô vµ quyÒn h¹n cña Ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp 1. NghÜa vô: - B¶o ®¶m viÖc lµm vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu ®· cam kÕt trong Hîp ®ång lµm viÖc - Thanh to¸n ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n c¸c chÕ ®é vµ quyÒn lîi cña ngêi ®îc tuyÓn dông ®· cam kÕt trong Hîp ®ång lµm viÖc. 2. QuyÒn h¹n: - §iÒu hµnh ngêi ®îc tuyÓn dông hoµn thµnh c«ng viÖc theo hîp ®ång. (Bè trÝ, ®iÒu ®éng, t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c...) - ChÊm døt Hîp ®ång lµm viÖc, kû luËt ngêi ®îc tuyÓn dông theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. §iÒu 5. §iÒu kho¶n thi hµnh - Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ghi trong hîp ®ång lµm viÖc nµy thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. - Hîp ®ång nµy lµm thµnh hai b¶n cã gi¸ trÞ ngang nhau, mçi bªn gi÷ mét b¶n vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy..... th¸ng.... n¨m...... Hîp ®ång nµy lµm t¹i......................... Ngµy........... th¸ng........ n¨m..... …..

Ngêi ®îc tuyÓn dông (Ký tªn)

Ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp (Ký tªn, ®ãng dÊu)


22

Ghi râ hä vµ tªn

Ghi râ hä vµ tªn

Hí ng d Én g hi mÉu Hîp ®ång l µ m vi Öc 1. Ghi cô thÓ tªn ®¬n vÞ sù nghiÖp. 2. Ghi râ lo¹i Hîp ®ång lµm viÖc nµo. Hîp ®ång lµm viÖc cã thêi h¹n, Hîp ®ång lµm viÖc kh«ng cã thêi h¹n. NÕu lµ Hîp ®ång cã thêi h¹n th× ghi cô thÓ thêi h¹n b¾t ®Çu vµ kÕt thóc. 3. Ghi cô thÓ sè nhµ, phè, phêng (th«n, x·), quËn (huyÖn, thÞ x·), tØnh, thµnh phè thuéc tØnh hoÆc Trung ¬ng. 4. Ghi cô thÓ nhiÖm vô ph¶i ®¶m nhiÖm. 5. Ghi cô thÓ sè giê lµm viÖc trong ngµy, hoÆc trong tuÇn, hoÆc lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh. 6. Ph¬ng tiÖn ®i lµm viÖc do ®¬n vÞ ®¶m nhiÖm hoÆc c¸n bé, c«ng chøc tù lo. 7. Ghi cô thÓ ng¹ch ®îc bæ nhiÖm, møc l¬ng chÝnh, h×nh thøc tr¶ l¬ng (l¬ng thêi gian, kho¸n...). 8. Ghi cô thÓ tû lÖ % c¸c phô cÊp (nÕu cã) nh: Khu vùc, trît gi¸, ®éc h¹i, thu hót, th©m niªn, tr¸ch nhiÖm v.v... 9. Ghi cô thÓ quyÒn lîi b¶o hiÓm x· héi vµ trî cÊp kh¸c mµ c¸n bé, c«ng chøc ®îc hëng. VÝ dô: §èi víi ngêi lµm hîp ®ång lµm viÖc kh«ng cã thêi h¹n, hoÆc cã thêi h¹n tõ 1 n¨m trë lªn ghi lµ ®îc hëng quyÒn lîi b¶o hiÓm x· héi theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 10. Ghi cô thÓ c¸n bé, c«ng chøc ®îc hëng quyÒn lîi nµo ®· nªu trong môc nµy. 11. Nh÷ng tháa thuËn kh¸c thêng lµ nh÷ng tháa thuËn khuyÕn khÝch vµ cã lîi h¬n cho c¸n bé, c«ng chøc nh: Nh÷ng vËt dông rÎ tiÒn mau háng, khi h háng, mÊt, kh«ng ph¶i ®Òn bï, thùc hiÖn tèt Hîp ®ång lµm viÖc ®îc ®i du lÞch, nghØ m¸t, tham quan kh«ng mÊt tiÒn, ®îc hëng l¬ng th¸ng thø 13, 14, ®îc nghØ phÐp thªm vµi ngµy ®Õn mét tuÇn, tai n¹n rñi ro ngoµi giê lµm viÖc ®îc trî cÊp thªm mét kho¶n tiÒn, ®îc tÆng quµ ngµy sinh nhËt...


23

MÉu sè 3 (ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 10/2004/TT-BNV ngµy 19/02/2004 cña Bé Néi vô híng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP ngµy 10/10/2003 cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ níc) Tªn ®¬n vÞ... Sè.......

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ...... ngµy......... th¸ng......... n¨m..... Hî p ®ån g lµ m vi Ö c ®Æc bi Ö t

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP ngµy 10/10/2003 cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè....... cña ....... vÒ viÖc c«ng nhËn kÕt qu¶ tuyÓn dông......... Chóng t«i, mét ………………………..

bªn

Chøc …………………………………

¤ng/

Bµ:.................................

vô:.......................................................

§¹i diÖn cho ……………………………....

(1)...............................................

§Þa chØ............................... .................................... §iÖn tho¹i:....... ………… Vµ mét bªn ………………………

¤ng/

(2):.........................................

Sinh ngµy....... th¸ng..... n¨m........... t¹i................................................. ……. §Þa chØ thêng ……………………….

tró

Sè ………………………………………………

t¹i:................................................ CMTND..............................

CÊp ngµy..... th¸ng..... n¨m....... t¹i................................................ …………..


24

vµ ¤ng/Bµ (3)........................................................................................ …….. Sinh ngµy....... th¸ng..... n¨m........... t¹i................................................. ……... Chøc ………………………………….

vô:.....................................................

§Þa chØ.............................. .................................... §iÖn tho¹i:....... …………. NghÒ ………………………………..

nghiÖp...................................................

§Þa chØ thêng …………………………

tró

t¹i:..............................................

Sè …………………………………………….. CÊp ngµy..... ……………

th¸ng.....

n¨m.......

CMTND.............................. t¹i..............................................

§¹i diÖn cho (4).......................................……………………….. Tháa thuËn ký kÕt Hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt vµ cam kÕt lµm ®óng nh÷ng ®iÒu kho¶n sau ®©y: §iÒu 1. Thêi h¹n vµ nhiÖm vô hîp ®ång - Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång (5)......................................... ………………. - Tõ ngµy..……….. th¸ng.…….... n¨m....... ®Õn ngµy....... th¸ng...... n¨m..... Trong ®ã thêi gian viÖc………………………………………

hîp

®ång

thö

Tõ ngµy.......th¸ng……..... n¨m………..... ®Õn ngµy....... th¸ng..... n¨m....…. §Þa ®iÓm ………………………..

lµm

Chøc danh ……………………………………

viÖc(6):............................................. chuyªn

m«n:........................

- NhiÖm vô (7):........…………………………………………………….. §iÒu 2. ChÕ ®é lµm viÖc Thêi giê lµm ……………………………...

viÖc

(8):.....................................


25

- §îc trang bÞ nh÷ng ph¬ng tiÖn lµm viÖc gåm:.................... …………… .............................................................. ……………………………………… .............................................................. ……………………………………… §iÒu 3. NghÜa vô vµ quyÒn lîi cña ngêi ®îc tuyÓn dông 1. NghÜa vô: - Hoµn thµnh nhiÖm vô ®· cam kÕt trong Hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt. - ChÊp hµnh néi quy, quy chÕ cña ®¬n vÞ, kû luËt lµm viÖc vµ c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 9 vµ §iÒu 20 cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. - ChÊp hµnh viÖc xö lý kû luËt vµ båi thêng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - ChÊp hµnh viÖc ®iÒu ®éng khi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã nhu cÇu. 2. QuyÒn lîi: - §îc hëng c¸c quyÒn lîi quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 9, 10, 11, 12, 13 vµ §iÒu 14 cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. Ph¬ng tiÖn …………………………

®i

l¹i

lµm

viÖc

(9):.............................

- Ng¹ch ®îc xÕp (m· sè) (10):................ ........, BËc:.....…..….. HÖ sè l¬ng: - Phô cÊp ………………….

(nÕu

cã)

gåm

(11):.............................................

®îc tr¶........... lÇn vµo c¸c ngµy..…………… vµ ngµy.…….... hµng th¸ng. Thêi gian tÝnh ¬ng ...........................................................

n©ng

bËc

Kho¶n tr¶ ngoµi ¬ng................................... ........................................... - §îc trang bÞ b¶o gåm:.....................................

khi

lµm

viÖc

ll-

(nÕu

cã)

............................................................... …………………………………… - Sè ngµy nghØ hµng n¨m ®îc hëng l¬ng (nghØ lÔ, phÐp, viÖc riªng)


26

............................................................... …………………………………… B¶o hiÓm …………………………. B¶o hiÓm ……………………

x· y

héi

(12):........................................

tÕ..............................................................

............................................................... …………………………………… - §îc hëng c¸c phóc lîi:.......................................………………………. ............................................................... …………………………………… - §îc c¸c kho¶n thëng, n©ng bËc l¬ng, ®µo t¹o, båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô, thùc hiÖn nhiÖm vô hîp t¸c khoa häc, c«ng nghÖ víi c¸c ®¬n vÞ trong hoÆc ngoµi níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (13):..........................................……….. ............................................................... …………………………………… - §îc hëng c¸c chÕ ®é th«i viÖc, trî cÊp th«i viÖc, båi thêng theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. - Cã quyÒn ®Ò xuÊt, khiÕu n¹i, thay ®æi, ®Ò nghÞ chÊm døt Hîp ®ång lµm viÖc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh÷ng tháa (14) ...................................................................…

thuËn

kh¸c

§iÒu 4. NghÜa vô vµ quyÒn h¹n cña Ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp 1. NghÜa vô: - B¶o ®¶m viÖc lµm vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu ®· cam kÕt trong Hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt. - Thanh to¸n ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n c¸c chÕ ®é vµ quyÒn lîi cña ngêi ®îc tuyÓn dông ®· cam kÕt trong Hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt. 2. QuyÒn h¹n: - §iÒu hµnh ngêi ®îc tuyÓn dông hoµn thµnh nhiÖm vô theo hîp ®ång (Bè trÝ, ®iÒu ®éng, t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c...). - ChÊm døt Hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt, kû luËt ngêi ®îc tuyÓn dông theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc.


27

§iÒu 5. §iÒu kho¶n thi hµnh - Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ghi trong hîp ®ång lµm viÖc ®Æc biÖt nµy thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. - Hîp ®ång nµy lµm thµnh hai b¶n cã gi¸ trÞ ngang nhau, mçi bªn gi÷ mét b¶n vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy..... th¸ng.... n¨m...... Hîp ®ång nµy lµm t¹i......................... Ngµy.........….. th¸ng......…. n¨m.....…. Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ngêi ®îc tuyÓn dông (Ký tªn)

Ngêi ®îc tuyÓn dông (Ký tªn, ®ãng dÊu)

Ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp

Ghi râ hä vµ tªn

(Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi râ hä vµ tªn

Ghi râ hä vµ tªn Hín g d Én gh i mÉu Hî p ®ån g l µ m vi Ö c ®Æc bi Ö t 1. Ghi cô thÓ tªn ®¬n vÞ sù nghiÖp. 2. Ghi râ tªn ngêi ®îc tuyÓn dông. 3. Ghi râ tªn ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ngêi ®îc tuyÓn dông. 4. Ghi cô thÓ ®¹i diÖn cho Ngêi ®îc tuyÓn dông. VÝ dô: ngêi ®îc tuyÓn dông lµ NguyÔn V¨n A, Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ¤ng A lµ NguyÔn V¨n B th× ®iÓm nµy ghi lµ §¹i diÖn cho NguyÔn V¨n A. 5. Ghi râ Hîp ®ång lµm viÖc thö viÖc, Hîp ®ång lµm viÖc víi thêi h¹n tõ khi b¾t ®Çu ký ®Õn khi ®ñ 18 tuæi, ghi cô thÓ thêi h¹n b¾t ®Çu vµ kÕt thóc. 6. Ghi cô thÓ sè nhµ, phè, phêng (th«n, x·), quËn (huyÖn, thÞ x·), tØnh, thµnh phè thuéc tØnh hoÆc Trung ¬ng. 7. Ghi cô thÓ nhiÖm vô ph¶i ®¶m nhiÖm. 8. Ghi cô thÓ sè giê lµm viÖc trong ngµy, hoÆc trong tuÇn, hoÆc lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh. 9. Ph¬ng tiÖn ®i lµm viÖc do ®¬n vÞ ®¶m nhiÖm hoÆc ngêi ®îc tuyÓn dông tù lo. 10. Ghi cô thÓ ng¹ch ®îc xÕp, møc l¬ng chÝnh, h×nh thøc tr¶ l¬ng (l¬ng thêi gian, kho¸n...). 11. Ghi cô thÓ tû lÖ % c¸c phô cÊp (nÕu cã) nh: Khu vùc, trît gi¸, ®éc h¹i, thu hót, th©m niªn, tr¸ch nhiÖm v.v...


28

12. Ghi cô thÓ quyÒn lîi b¶o hiÓm x· héi vµ trî cÊp kh¸c mµ ngêi ®îc tuyÓn dông ®îc hëng. VÝ dô: §èi víi ngêi lµm hîp ®ång lµm viÖc víi thêi h¹n x¸c ®Þnh tõ 1 n¨m trë lªn ghi lµ ®îc hëng quyÒn lîi b¶o hiÓm x· héi theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 13. Ghi cô thÓ ngêi ®îc tuyÓn dông ®îc hëng quyÒn lîi nµo ®· nªu trong môc nµy. 14. Nh÷ng tháa thuËn kh¸c thêng lµ nh÷ng tháa thuËn khuyÕn khÝch vµ cã lîi h¬n cho ngêi ®îc tuyÓn dông nh: Nh÷ng vËt dông rÎ tiÒn mau háng, khi h háng, mÊt, kh«ng ph¶i ®Òn bï, thùc hiÖn tèt Hîp ®ång lµm viÖc ®îc ®i du lÞch, nghØ m¸t, tham quan kh«ng mÊt tiÒn, ®îc hëng l¬ng th¸ng thø 13, 14, ®îc nghØ phÐp thªm vµi ngµy ®Õn mét tuÇn, tai n¹n rñi ro ngoµi giê lµm viÖc ®îc trî cÊp thªm mét kho¶n tiÒn, ®îc tÆng quµ ngµy sinh nhËt...


v¨n phßng quèc héi

Bé, ngµnh ............................ TØnh, phè....................

c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

MÉu sè 4 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sã 10/2004/TT-BNV,ngµy 19/02/2004 cña Bé Néi vô)

thµnh

b¸ o c ¸o d an h s¸ ch n h÷ ng ng êi ® î c t uyÓ n dô ng n¨ m. . . . . . . .. . (KÌm theo C«ng v¨n sè….. ngµy………….) STT Hä vµ tªn

1

2

N¨m sinh Na N÷ m 3 4

Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô 5

Tªn ®¬n vÞ H×nh thøc tuyÓn Ng¹ch viªn chøc ®îc HÖ sè ltuyÓn dông dông tuyÓn dông ¬ng XÐt Thi tuyÓn tuyÓn 6 7 8 9 10

........., ngµy…. th¸ng…. n¨m…….. Ngêi lËp b¶ng

Thñ trëng ®¬n vÞ

(Ghi râ hä tªn)

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

Ghi chó 11


v¨n phßng quèc héi

Bé, ngµnh ............................ TØnh, phè....................

c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

MÉu sè 5 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sã 10/2004/TT-BNV,ngµy 19/02/2004 cña Bé Néi vô)

thµnh

b¸ o c ¸o d an h s¸ ch n h÷ ng ng êi ®¹ t kú th i n ©n g n g¹ ch t õ n g¹ ch . . . . . . .. . . . l ªn n g¹ ch . . . . . . . .. . . . . n ¨ m .. . . . . . . . . (KÌm theo C«ng v¨n sè….. ngµy………….) STT Hä vµ tªn N¨m sinh Chøc vô Nam N÷ hiÖn nay 1

2

3

4

5

C¬ quan c«ng t¸c 6

KÕt qu¶ L¬ng hiÖn hëng Dù kiÕn Thêi gian xÐt ®¹t lo¹i HÖ sè Thêi gian h- xÕp hÖ sè n©ng l¬ng lÇn l¬ng sau ëng 7

8

9

10

11

........., ngµy…. th¸ng…. n¨m…….. Ngêi lËp b¶ng

Thñ trëng ®¬n vÞ

Ghi chó 12


31

(Ghi râ hä tªn)

Bé, ngµnh ............................ TØnh, phè....................

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

MÉu sè 6 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sã 10/2004/TT-BNV,ngµy 19/02/2004 cña Bé Néi vô)

thµnh b ¸o c¸ o danh s¸ ch vi ªn ch øc n g¹ ch t ¬n g ® ¬n g ví i n g¹ ch ch uyªn vi ªn ch Ýn h vµ ng ¹ch ch uyªn vi ªn cao cÊp (TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2003)


32

ST T

1

Hä vµ tªn

2

Ngµy Quª Ch §¬n Ng¹ch, bËc lth¸ng qu¸ øc vÞ ¬ng hiÖn hëng n¨m n vô c«n sinh g t¸c M· HÖ Thêi ng¹ sè gian ch l- hëng ¬ng

3

4

5

6

9

10

11

Tr×nh ®é ®µo t¹o Chuyªn m«n ChÝnh Tin häc trÞ Ti Th §¹i Ca Tru C Ca Tru §¹i Ch Õ ¹c hä o ng ßn o ng hä øng n sÜ c ® häc l¹i cÊ cÊp c ch sÜ ¼ p Ø ng 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Chøc §¶n Ph D© danh g ô n Ngo¹i ng÷ khoa viªn n÷ téc häc Ýt ngAnh Ngo¹i Gi Ph êi v¨n ng÷ ¸o ã kh¸c s gi¸ o §¹i Ch §¹i Ch s hä øng hä øng c ch c ch Ø Ø 22 23 24 25 26 27 28 29 30

............, ngµy….. th¸ng…… n¨m……… Ngêi lËp b¶ng

Thñ trëng ®¬n vÞ

(Ghi râ hä tªn)

(Ký tªn, ®ãng dÊu)


33

Bé, ngµnh .............................. TØnh, phè......................

MÉu sè 7 (ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 10/2004/TT-BNV,

thµnh

ngµy 19/02/2004 cña Bé Néi vô)

b¸ o c¸o sè l în g , ch Êt l în g vi ªn ch øc (TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2003) ST Tªn ®¬n Tæn Chia theo lÜnh vùc T vÞ trùc g sè thuéc Gi¸ Y NC VH Kh¸ o t KH TT c dôc Õ

A

1

2 3 4 5 6

Chia theo ng¹ch viªn Chia theo tr×nh ®é ®µo t¹o Chia theo ®é tuæi §¶n Ph D© chøc g ô n T§ T§ T§ T Cß Chuyªn m«n ChÝnh Tin häc Ngo¹i ng÷ Díi Tõ Trªn 50 Trª viªn n÷ téc Ýt CVC CV CV § n trÞ 30 30 ®Õn 60 n ngC C C l¹i ®Õ tu êi S n Tæ T.®ã: æi TiÕ Th¹ §¹i Cß Ca Trun §¹i Chø Anh v¨n Ngo¹i 50 ng N÷:54 ng n c häc n o g häc ng ng÷ kh¸c sÜ sÜ l¹i cÊ cÊp chØ §¹i Chø §¹i Chø sè Nam: hØ p 59 hu häc ng häc ng chØ chØ 7

8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0

............, ngµy….. th¸ng…… n¨m……… Ngêi lËp b¶ng

Thñ trëng ®¬n vÞ

(Ghi râ hä tªn)

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

Thuong tu huong dan thi dua khen thuong  

nganh lao dong thuong binh va xa hoi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you