Page 1

2-maandelijks informatieblad uitgegeven door het Gemeentebestuur Knokke-Heist | 19e jaargang | nr. 1 - januari 2008 - februari 2008 | Ver. uitgever: Graaf Leopold Lippens | Afgiftekantoor Knokke-Heist eindredactie: dienst Communicatie, Stadhuis A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist | tel. 050 630 133 | fax 050 630 159 | e-mail communicatie@knokke-heist.be | grafische vormgeving verdographics - druk vanhoestenberghe

Stadskrant Zwevend ziekenhuis boven Westkapelse polders

pa g i n a

Sociaal Huis rijst uit de grond

Nog te veel fietsen onveilig gestald

pa g i n a

Tournée muséale Alle inwoners van Knokke-Heist kunnen op zondag 9 maart 2008 op vertoon van hun identiteitskaart gratis binnenlopen in alle museumlocaties van de stad Brugge. Die dag zijn 15 plaatsen toegankelijk van 9.30 tot 17 uur. Op de lijst staan ondermeer het Groeningemusem, het Arentshuis, het Volkskundemuseum, het belfort en het stadhuis. Er zijn ook gratis rondleidingen op de werkplek van Raakvlak in de pakhuizen aan de Komvest 45 in Brugge. Tournée muséale is een initiatief in het kader van Raakvlak, de Intergemeentelijke Dienst voor Archeologie in Brugge en Ommeland. Deze organisatie staat in voor het efficiënt beheer van het archeologisch patrimonium in Brugge, Beernem, Jabbeke, KnokkeHeist, Torhout en Zedelgem. Behoud, beheer, onderzoek en het verbreden van het maatschappelijk draagvlak voor archeologie, staan centraal in de werking. De gemeenten worden hiervoor ondersteund door de Vlaamse overheid. Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.knokke-heist.be, www.sincfala.be en www.museabrugge.be. U kunt ook contact opnemen via e-mail: musea@brugge.be of per telefoon: 050 44 87 43.

pa g i n a

Dossier zwembad Duinenwater De gerechtelijke procedure voor het bepalen van de prijs van de onteigende gronden is nog niet afgerond. Vermoedelijk zal de vrederechter pas tegen de zomer uitspraak doen. Het Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling (AGSO), dat belast is met het ontwikkelen en aansturen van alle grootschalige stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten, is sinds 1 december 2007 effectief van start gegaan. Vanuit het kantoor in de Knokkestraat 22 in Heist volgt het AGSO ondermeer het project Duinenwater nauwlettend op. Het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) van de Vlaamse Gemeenschap heeft het wegenplan voor de verkaveling Duinenwater administratief volledig bevonden en zal binnenkort de vergunning afleveren. De aannemer zal nog dit voorjaar starten met de voorbereidingen naast het station. Op de genivelleerde terreinen zal Cavalia deze zomer zijn gigantische tentendorp opslaan. In het najaar wordt het tracé van de wegen dan verder westwaarts doorgetrokken. De bouw van de vrijetijdsinfrastructuur zal pas starten nadat de wegen volledig zijn aangelegd.

Graaf Leopold Lippens Burgemeester van Knokke-Heist

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

J A N U A R I

2 0 0 8

-

F E B R U A R I

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Projecten

Ziekenhuis van de 21ste eeuw In 1993 smolten het AZ Koningin Fabiola in Blankenberge en AZ Onze-Lieve-Vrouw Ter Linden in Knokke-Heist samen onder de koepel van vzw Gezondheidszorg Oostkust. Sindsdien hebben beide campussen een positieve evolutie gekend. Zo gingen meer dan 100 werknemers aan de slag en kon het medisch aanbod verdubbeld worden. De vzw Gezondheidszorg Oostkust heeft er nu voor gekozen om een nieuwe campus te bouwen in Westkapelle langs de Natiënlaan en Kalvekeetdijk. De huidige campus in de Graaf Jansdijk in Knokke barst immers uit zijn voegen en heeft te kampen met een moeilijke ontsluiting. De campus in Blankenberge wordt behouden en verder ontwikkeld.

Ziekenhuis als zwevende wolk Voor de nieuwe campus werd gekozen voor een toekomstgericht ontwerp met optimale mogelijkheden inzake duurzaamheid, functionaliteit en flexibiliteit. De constructie zweeft als het ware boven het landschap en wordt tot in de technische ruimten gedomineerd door licht en natuur. De ontwerpers, de tijdelijke vereniging AAPROG, Boeckx & partners en Buro II koppelen hoogtechnologische zorg aan een algemeen gevoel van welbehagen en vrije beweging voor iedereen die in het nieuwe ziekenhuis verblijft, werkt of komt. De link tussen binnen en buiten, tussen zorgfaciliteiten en publieke ruimten, zal vrijwel naadloos zijn. Onteigeningsprocedure gestart Het terrein waarop de nieuwe campus wordt gebouwd is 20 ha groot. De nieuwe zorgcampus zal naast een ziekenhuis ook een revalidatiecentrum, zorghotel, polikliniek, auditoria, publieke evenementenruimte en helihaven omvatten. De gemeente is gestart met de onteigeningsprocedure. De onteigende gronden zullen geruild worden met andere landbouwgronden die de vzw Gezondheidszorg momenteel in bezit heeft. De werkzaamheden zullen van start gaan in 2011 en ongeveer drie jaar in beslag nemen. Het prijskaartje wordt geraamd op ongeveer 105 miljoen EUR.

Helend karakter Alle verblijfskamers zijn naar het polder- en golflandschap georiënteerd met panoramische zichten. Het personeel en de bezoekers genieten overal van natuurlijk licht. De binnentuinen zorgen voor een permanente aanwezigheid van natuur en licht , zelfs tot de ondergrondse verdieping. De gevels zijn ontworpen als een dempende huid. De dubbele gevelconstructie zorgt ervoor dat de ramen tochtvrij geopend kunnen worden zodat de patiënten volop genieten van de verse lucht. De dubbele huid filtert ook het daglicht en vormt een bescherming tegen akoestische hinder.

Foto: kunstwerken, een auditorium, kinderhoekje, kleine commerciële activiteiten zullen het overdekte toegangsplein veranderen in een evenementenplatform dat het zorgprogramma in een bredere culturele kalender integreert.

Evolutievriendelijk gebouw Het nieuwe ziekenhuis is samengesteld uit geïntegreerde architecturale, functionele en technische modules. Er is een centrale circulatieader die de polikliniek, operatiekwartier, het dagziekenhuis en de residentiële landschappelijke modules met elkaar verbindt. Deze systeemstructuur zal aanpassingen, verschuivingen en zelfs uitbreidingen makkelijk maken zonder afbreuk te doen aan de identiteit en kwaliteit van het gebouw.

3de fase ‘t Walletje De realisatie van de derde fase van ’t Walletje zal tijdens de eerste helft van 2008, na de definitieve aanvaarding van het RUP, in een stroomversnelling komen. De kavels zullen een maximum oppervlakte hebben van 5000 m² en de totale oppervlakte is iets kleiner dan 6 ha. Indien u kandidaat bent om uw bedrijf te hervestigen of een nieuw bedrijf op te starten, kunt u zich wenden tot het AGSO: • per e-mail: agso@knokke-heist.be • of per post: AGSO Knokke-Heist, Knokkestraat 22, 83OO KNOKKE-HEIST Verantwoordelijke AGSO Knokke-Heist: Hugo De Plecker, patrimoniummanager, AGSO KnokkeHeist, Knokkestraat 22, 8300 Knokke-Heist

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

J A N U A R I

2 0 0 8

-

F E B R U A R I

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Zie ook www.kinderopvang.be Naam

Adres en telefoon

Vrije plaatsen FEBRUARI 2008

Dienst onthaalgezinnen aangesloten bij vzw Kinderopvang de Duinhuisjes vzw Kinderopvang de Duinhuisjes, Kinderdagverblijf

Marktstraat 61 - tel. 050 51 19 74

- Volzet tot eind 2008

Bremlaan 37 (‘t Bremhuisje) tel. 050 63 37 00

- Bremhuisje: volzet tot eind 2008 Naschoolse opvang voor kinderen 2,5 - 12 jaar: enkele plaatsen vrij - Duinhummeltjes: volzet tot eind 2008 - 2 plaatsen vrij

Peuterhof ‘t Pimpampoentje (enkel vanaf 18 maanden)

Clara Di Luna

Mijn Schildpadje Baby Lodge Els Rappé

Marktstraat 61 (De Duinhummeltjes) tel. 050 51 19 74 Herenweg 32 - tel. 050 62 88 28 website: www.pimpampoentje.be e-mail: info@pimpampoentje.be Kastanjedreef 1 - tel. 050 62 87 78 website:www.claradiluna.be e-mail: annelies.vlietinck@skynet.be Piers de Raveschootlaan 54 tel. 050 62 48 06 Oosthoekplein 23 tel. 050 61 16 13 Pannenstraat 288 - tel. 050 51 78 95 website: www.juttekind.be

Mama’s voor Kinderen is een plaatselijk initiatief waar moeders die het financieel goed hebben, hun kinderspullen kunnen afgeven. Moeders die het wat moeilijker hebben, kunnen hier voor een klein prijsje kledij en speelgoed voor kinderen tot 12 jaar aankopen. De ingang van de winkel bevindt zich kant Lippenslaan, op het einde van de parking tussen het Margaretacentrum en de bank, en is open elke dinsdag van 9 tot 11.30 en van 14 tot 16 uur. Voor alle info: tel. 050 60 66 59

Jeugd

Mama's voor Kinderen

Kinderopvang

- 1plaats vrij

- Enkele plaatsen vrij - Baby’s en peuters: enkele plaatsen vrij - Volzet tot september 2008

Dienst Burgerzaken reikt voortaan uittreksel strafregister uit Sinds 23 januari 2008 worden de uittreksels uit het strafregister uitgereikt in de dienst Burgerzaken, kantoor stadhuis Knokke i.p.v. in het politiekantoor.

• een overleden persoon met zijn/haar laatste adres in Knokke-Heist, tot 2 jaar na het overlijden (enkel door bloedverwanten)

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag, in de volksmond ‘attest van goed gedrag en zeden’ genoemd.

Wat moet u meebrengen bij de aanvraag? • uw identiteitskaart • eventueel de volmacht + een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever

Wat is een uittreksel uit het strafregister? Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van de persoonsgegevens en eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus het eventuele strafrechtelijke verleden. Het is de burgemeester van de woonplaats van aanvrager die bevoegd is om het attest af te leveren. In Knokke-Heist heeft de burgemeester deze bevoegdheid gedelegeerd aan een aantal personeelsleden van de dienst Burgerzaken.

De aanvraag kan ook telefonisch gebeuren, of via het e-loket van www.knokke-heist.be. Het uittreksel wordt dan via de post opgestuurd aan de persoon over wie het uittreksel gaat. Geldigheid? Een uittreksel uit het strafregister is twee maanden geldig en kan enkel gebruikt worden voor de activiteit waarvoor het uittreksel uitgereikt werd. Kostprijs Een uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd. Openingstijden De dienst Burgerzaken, kantoor stadhuis Knokke, is open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Ook op zaterdagmorgen tussen 9 en 11.30 uur kunt u een uittreksel aanvragen. U neemt vooraf aan het onthaal in stadhuis Knokke een ticket ‘strafregister’ aan de zuil. Voor meer inlichtingen kunt u terecht op het nummer 050 630 125, contactpersoon: Francine Brouckaert.

Uw Digitale Openbare Bibliotheek Er zijn 2 soorten uittreksels: • Model 1 is het standaardformulier dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden • Model 2 vraagt u aan om activiteiten uit te oefenen die vallen onder een van volgende noemers: opvoeding, hulpverlening aan jeugd of begeleiding van minderjarigen. Wie kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen? U kunt het uittreksel aanvragen voor: • uzelf als u inwoner bent van de gemeente Knokke-Heist, Belg of vreemdeling • uzelf als u uw laatste adres had in Knokke-Heist en ondertussen bent afgeschreven naar het buitenland of ambtshalve afgevoerd bent • een ander persoon, met voorlegging van een volmacht en de kopie van de identiteitskaart van betrokkene

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

J A N U A R I

2 0 0 8

-

Sinds enkele jaren kunt u voor informatie over de bibliotheek terecht op de website van KnokkeHeist. U tikt hiervoor gewoon: www.knokke-heist.be in de adresbalk, klikt op Bewoners en zoekt in het linkermenu naar Vrije tijd (hierop klikken) en tenslotte Bibliotheken (opnieuw klikken). Naast algemene informatie en de nieuwste bibliotheekactiviteiten vindt u hier ook een link: Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, waarop u weer kunt klikken. Nu bent u echt op de website van de openbare bibliotheek. U kunt er kennismaken met de verschillende afdelingen, de vele bibliotheekactiviteiten, en, via de link Bibliotheek van thuis uit, met het e-loket van de bibliotheek. Als u hier klikt op Boeken kunt u bibliotheekmaterialen reserveren, verlengen of een aankoop aanvragen; als u klikt op Internet kunt u zich inschrijven voor internetlessen, of een computer in het internetcafé van de bibliotheek reserveren. Ten slotte kunt via deze link http://winob.cevi.be/webopac/ vubis.csp zoeken in onze collectie boeken en media. Hebt u nog vragen? Bel gerust naar de bibliotheek: 050 630 400 of stuur een mail naar bibliotheek@knokke-heist.be.

F E B R U A R I

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Milieu

Werk mee aan de Nacht van de Duisternis Betonwegen in Zwinduinen opgebroken Op zaterdag 15 maart organiseren de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL) samen met de Werkgroep Lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) en Preventie Lichthinder de 13de editie van de Nacht van de Duisternis. Door iedereen te sensibiliseren om de buitenverlichting voor één nacht symbolisch te doven, hopen de organisatoren dat de overheden binnenkort structurele maatregelen nemen om energie te besparen en lichthinder te beperken. Het initiatief moet de bevolking ook bewustmaken van de impact van lichthinder op het leefmilieu van mens, plant en dier.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist dooft naar aanleiding van de donkerste nacht alle sfeerverlichting aan de openbare monumenten en gebouwen. In het kader van de veiligheid blijft de straatverlichting wel branden. Het college van burgemeester en schepen roept alle particulieren en handelaars op om ook de private buitenverlichting te doven en mee te helpen aan de strijd tegen de lichtverontreiniging. Lichthinder en lichtvervuiling zijn immers nog steeds vrij onbekende problemen. Het gemeentebestuur hoopt dat alle inwoners en bezoekers tijdens de Nacht van de Duisternis volop proeven van de nachtelijke schoonheid die de natuur en de sterrenhemel boven de badplaats te bieden hebben. Voor alle info: www.nachtvandeduisternis.be

Het Vlaams Natuurreservaat De Zwinduinen en -polders is een 222 hectare groot duin- , bos- en weidegebied. Het is sinds 2002 eigendom van het Vlaams Gewest en werd in 2003 beschermd als Vlaams Natuurreservaat. Het wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Het duingebied is momenteel sterk versnipperd door betonwegen die gedurende WO II werden aangelegd door de Duitse bezetters. Deze betonwegen zijn in een zeer slechte staat. In het beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat De Zwinduinen en –polders is dan ook voorzien dat de overtollige betonwegen definitief worden verwijderd (fase 1) en dat de overige betonwegen worden vervangen door paden in een meer natuurvriendelijk en waterdoorlatend materiaal (fase 2). In het kader van duurzaam kustbeheer werken de afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MD&K) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid samen aan het herstel van het natuurreservaat. De afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MD&K) staat specifiek in voor de opbraak van de betonwegen. Het eerste deel van fase 1 is gestart op 18 januari 2008. Het betreft een deel van de overtollige wegen ten noorden van de centrale betonbaan. Ondertussen worden ook de nodige voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de volgende fases van de werkzaamheden. Zo zal iedereen over enkele jaren van op de herstelde paden kunnen genieten van de natuur. Tijdens het werk is het natuurreservaat omwille van uw veiligheid deels niet toegankelijk.

Oxfam Wereldwinkel

PREMIE VOOR

BEDRAG

Verwarming Plaatsen van een condensatieketel op aardgas Plaatsen van een warmtepomp Thermostaatkranen in een bestaande woning

Voor de Expresso koffie van Oxfam Fairtrade steekt Tom Boonen graag een tandje bij! Ontdek dit product met intens aroma en volle smaak en nog veel andere (h)eerlijke producten in de Oxfam Wereldwinkel, Kerkstraat 47 in Heist.

125 EUR 850 tot 1680 EUR 5 EUR/stuk

Warm water Plaatsen van een zonneboiler Plaatsen van een keukengeiser 5 liter Spaardouchekop

525 EUR 100 EUR 7 EUR

Isolatie en ventilatie Ventilatiesysteem met warmterecuperatie Plaatsen van superisolerende beglazing Dakisolatie in een bestaande woning Muurisolatie in een bestaande woning Plaatsen van een buitenzonwering Plaatsen van buisisolatie in een bestaande woning Plaatsen van radiatorfolie in een bestaande woning

Wie spaarzaam is, krijgt premies Als onafhankelijk netbedrijf staat Eandis in voor de aanleg en het onderhoud van de distributienetten voor elektriciteit, aardgas en openbare verlichting. Eandis zorgt ook voor het plaatsen of aanpassen van aansluitingen en meetinstallaties, het verhelpen van storingen en defecten, het opnemen en verwerken van verbruiksgegevens. Eandis voert die taken uit in opdracht van de gemengde Vlaamse distributienetbeheerders. In Knokke-Heist is dat Imewo. Naast die technische taken heeft Eandis nog een andere, even belangrijke opdracht: het promoten van rationeel energiegebruik. Wie investeert in energiezuinige installaties en toepassingen, kan bij Eandis aanspraak maken op aantrekkelijke premies. Zo kunnen huishoudelijke gebruikers een premie ontvangen voor volgende toepassingen:

150 EUR 10 EUR/m² 2 tot 4 EUR/m² 2 tot 4 EUR/m² 10 EUR/m² 0,50 EUR/meter 1 EUR/m²

Energiebeheer Domoticasysteem bij nieuwbouw Domoticasysteem in een bestaande woning Passiefhuisprincipe bij nieuwbouw Passiefhuisprincipe bij verbouwing Het halen van een Energieprestatiepeil 70 bij nieuwbouw Het halen ven een Energieprestatiepeil 75 bij nieuwbouw

100 EUR 150 EUR 1500 EUR 2000 EUR 850 EUR 750 EUR

Andere Aankoop van een aardgaswasdroger Spaarlamp

250 EUR 2,50 EUR

Premie aanvragen De gemakkelijkste manier om een premie aan te vragen, is een elektronisch formulier invullen op de website www.eandis.be. Op de onthaalpagina staat een rechtstreekse link ‘Premieaanvraag huishoudelijke klant’. Wie de voorkeur geeft aan papier, kan op dezelfde website het gewenste premieformulier downloaden en ingevuld sturen naar: Eandis REG-afdeling, Postbus 50, 9700 Oudenaarde. Mail: reg@eandis.be Telefoon: 078 35 35 34 Fax: 056 36 93 23

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

J A N U A R I

2 0 0 8

-

F E B R U A R I

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Sociaal

Sociaal Huis Knokke-Heist Baken voor sociale dienstverlening In de wijk Heulebrug rijst langzaam maar zeker het Sociaal Huis uit de grond. Het imposante torengebouw wordt een landmark in het polderlandschap dat symbool staat voor de geïntegreerde sociale dienstverlening in Knokke-Heist . Momenteel zitten de diverse partners verspreid in de gemeente. Zo zullen onder andere de Werkwinkel (momenteel in de Piers de Raveschootlaan in Knokke) en de Woonwinkel/T’ Heist Best (momenteel in de Kerkstraat in Heist) mee verhuizen naar de nieuwe campus. In juli 2006 werden de plannen na gunstig advies van het schepencollege goedgekeurd door de toenmalige OCMW-raad. In november 2006 werd het werk na prijsvraag gegund aan de diverse aannemers. Het totale kostenplaatje wordt geraamd op ongeveer 9 miljoen EUR. De bouw van

het Sociaal Huis is in april 2007 gestart. Het is de bedoeling dat de OCMW-diensten en de medewerkers van de Woon- en Werkwinkel in januari 2009 verhuizen naar de nieuwe locatie in Heulebrug. De campus moet uitgroeien tot een baken voor wie in Knokke-Heist op zoek is naar antwoorden op diverse sociale problemen. Op het gelijkvloers zullen zich, naast het algemeen onthaal, de kantoren van de Werkwinkel (VDAB, PWA en dienst Tewerkstelling OCMW), T’ Heist Best en de Woonwinkel bevinden. De Werkwinkel zal rechtstreeks toegankelijk zijn van op het plein. Hoger zal men onder andere de sociale dienst van het OCMW en het Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg Oostkust vinden. Er is een parkeergarage voorzien voor de werknemers (voor een deel onder het Kraaiennestplein). De toren zal 47 meter hoog worden. In de bovenste verdiepingen zal naast de raadzaal van het OCMW een polyvalente ruimte worden voorzien. De gemeenschappelijke ruimten zullen ter beschikking staan van alle partners van het Sociaal Huis en de gastdiensten. Het Sociaal Huis moet een open huis zijn waar alle inwoners van Knokke-Heist een luisterend oor en een oplossing voor hun (sociale) verzuchtingen vinden. Naast de algemene hulpverlening zullen immers ook de specialisten inzake werken, wonen en thuiszorg op één locatie aan te treffen zijn.

Internetcafé voor senioren in De Vierbote

Vrijwilligerscentrale in Knokke-Heist

Het is belangrijk dat ook de senioren mee zijn met de onbeperkte mogelijkheden van internet en de informatiemaatschappij. Daarom staan nu ook 3 pc’s in het ontmoetingscentrum De Vierbote in de de Vrièrestraat. Het centrum beschikt ook over een tv met satellietaansluiting (Tv Vlaanderen). Het ontmoetingscentrum in de de Vrièrestraat 26 is open op donderdag, vrijdag en zaterdag telkens van 14 tot 18 uur.

Hebt u zin om u enkele uurtjes per week in te zetten om mensen te helpen of wilt u graag uw kennis en ervaring delen met anderen? Werkt u graag met de computer of helpt u liever occasioneel mee bij de organisatie van een zomerse barbecue? Kom gerust eens langs en we maken u wegwijs in het ruime aanbod aan interessante vacatures. Bent u daarentegen op zoek naar vrijwilligers in uw vereniging of organisatie? Dan kunt u ook bij ons terecht. We zoeken samen naar geschikte enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligerscentrale is een aanspreekpunt voor alle vrijwilligerswerk in onze gemeente en heeft een bemiddelingstaak tussen de organisaties en de kandidaat-vrijwilligers. Interesse in onze werking? Aarzel niet en neem contact op. Contactadres: Vrijwilligerscentrale, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist T: 050 630 430 of vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be U kunt ons ook vinden op www.vrijwilligerscentraleknokke-heist.be

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

J A N U A R I

2 0 0 8

-

F E B R U A R I

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Wegwerkzaamheden

Trottoirs Kalfduinen, Roggelaan en Tortellaan De heraanleg van de Tortellaan is klaar. Op 7 januari is gestart met het opbreken van de trottoirs in Kalfduinen en Roggelaan. Daarna is de heraanleg en de afwerking gestart. Tegen eind februari is normaal alles klaar. Amerikapad Op 11 februari wordt het pad opgebroken voor de nutsbedrijven. Er komt een nieuwe laagspanningskabel. Ook bij aanpalende woningen in de Sparrendreef en de Emile Verhaerenlaan zal de gasleiding worden vernieuwd. Belgacom legt eveneens nieuwe bekabeling. Twee weken later begint de bovenafwerking. Tegen midden maart is normaal alles klaar. Van Bunnenlaan De rijbaan wordt vanaf 3 maart opgebroken tussen Zoutelaan en Heilig Hartlaan. Er komt een nieuwe riolering. De trottoirs worden pas op 31 maart opgebroken voor nieuwe nutsleidingen. Dat kan 1 maand duren. In de tweede helft van april begint de bovenafwerking. Op 31 maart gaat ook het wegdek tussen Heilig Hartlaan en Dumortierlaan open. Half april eveneens de trottoirs. In mei begint daar de afwerking. Tegen de zomervakantie moet alles achter de rug zijn. Paul Parmentierlaan – Koningslaan – Meerlaan

Vanaf 11 februari tot 30 maart gebeurt in de zone tussen Maurice Lippensplein/Koningslaan/Meerlaan/ Boudewijnlaan voorbereidend werk: trottoirs worden opgebroken voor aanpassing en uitbreiding van nutsleidingen. Direct na de paasvakantie (op 7 april) wordt het kruispunt Koningslaan/Meerlaan/Boudewijnlaan volledig afgesloten voor rioolwerkzaamheden. Dat werk duurt tot 15 juni. Van september 2008 tot juni 2009 wordt de Paul Parmentierlaan heraangelegd. In juni worden de nutsleidingen onder de trottoirs tussen Boudewijnlaan en Nestor de Tièrestraat aangepast en uitgebreid. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Voor de zomermaanden worden die trottoirs voorlopig hersteld. In september gaat de rijbaan open voor rioleringswerk. In september 2009 komt de Koningslaan aan de beurt, een jaar later de Meerlaan. Seb. Nachtegaelestraat De straat wordt verder afgewerkt. Op 19 maart wordt er geasfalteerd, zodat alles klaar is tegen de paasvakantie.

Marktstraat Bij de renovatie van de Marktstraat had Eandis gepland om de bestaande middendrukleiding van het gas te vernieuwen. Na 2 pogingen is gebleken dat de aanleg van deze gasleiding in het gedeelte tussen HermansLybaertstraat en Molenstraat, via een gestuurde boring, niet gelukt is. Nu zal Eandis deze leiding aanleggen via een open sleuf. Daarvoor zal het wegdek van de Markstraat tussen Hermans-Lybaertstraat en Molenstraat opengebroken worden. De aanleg van de gasleiding

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

J A N U A R I

2 0 0 8

-

gebeurt vanaf 7 februari en zal nagenoeg 3 weken in beslag nemen. De afwerking van de Markstraat (gedeelte tussen de Hermans-Lybaertstraat en Bondgenotenlaan) is voorzien voor begin maart. Zonder verdere uitvoeringsproblemen zal de straat opengesteld worden voor alle verkeer vanaf half maart. De garages gelegen achter de nieuwe rijwoningen van de Marktstraat (project Koudekerke) zullen gedurende de werkzaamheden aan de gasleiding enkel bereikbaar zijn via de Koudekerkelaan. De doorgang naar de Marktstraat zal afgesloten worden. Voetgangersbrug in Heist over de Elizabetlaan Sinds oktober zijn de eigenlijke werkzaamheden aan deze brug gestart. De funderingen voor de pijlers worden gelegd, en daarna worden de geprefabriceerde elementen gemonteerd. Eerst wordt de noordelijke kant van de brug gebouwd, daarna wordt het zuidelijke deel van de constructie opgetrokken. Normaal gezien zal er steeds 1 rijstrook berijdbaar blijven. Uitzonderlijk zal de Elizabetlaan ook een paar keer volledig onderbroken zijn. In april zou de brug in gebruik worden genomen.

Ramskapellestraat Momenteel wordt gewerkt aan de riolering tussen de kerk en de Noordwatergang. Dan wordt ook het weggedeelte verhard tussen huisnummers 1 en 7. Tussen nummer 45 en de Vrijestraat is men nu bezig aan de nutsleidingen. De betegeling van de trottoirs gebeurt eerst vanaf nummer 22 naar de Heistlaan toe, daarna in de andere richting. Er wordt begrip gevraagd voor het feit dat de nieuw aangelegde kasseien telkens 2 weken verhard moeten worden vooraleer verkeer erop is toegelaten.

Veldstraat Op 1 februari ging de straat open voor de nieuwe riolering. Er wordt ‘achteruit’ gewerkt naar de Dorpsstraat toe. Het werk duurt zeker tot eind april.

Waasstraat Hier komt een nieuw trottoir. Het werk begon op 14 januari aan de even kant. Intussen is men al aan het herbetegelen. Er worden ook bomen geplant. Half maart moet alles klaar zijn. Verkeer blijft mogelijk.

F E B R U A R I

Kleine handelszaken die minstens 14 dagen volledig sluiten wegens onbereikbaarheid door werkzaamheden, kunnen recht hebben op een vergoeding door het Participatiefonds. Meer inlichtingen: Katleen Huybrechts, tel. 02 227 60 77 of website www.openbarewerken-zelfstandigen.be

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Fietsen nog te vaak onveilig gestald

Onderzoek heeft uitgewezen dat de kwaliteit van de lucht in de Vlaamse klassen door de band genomen (on)behoorlijk bedompt is: 80 % van de onderzochte scholen scoort met een te hoog CO2-gehalte! Nochtans is het bewezen dat lucht met het juiste zuurstofgehalte zorgt voor minder ziektes en betere leerprestaties. Ook het LOGO Brugge start daarom, met medewerking van Volksgezondheid, een project voor de basisscholen: Lekker Fris. LOGO staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg. Om coördinatie en overleg inzake ziektepreventie en gezondheidsbevordering te verkrijgen werden in 1998 door de Vlaamse Gemeenschap lokale gezondheidsnetwerken opgericht in heel Vlaanderen. Hoofddoel van de oprichting van de Logo's is te komen tot een betere coördinatie en afstemming binnen de preventieve gezondheidszorg. Om het project te steunen is aan de gemeenten gevraagd om zelf enkele CO2-meters aan te kopen. Lichtjes op die toestellen geven onmiddellijk aan wanneer de luchtkwaliteit in de klas slecht is, zodat de leerkracht direct kan ingrijpen en de klas verluchten. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft 2 CO2-meters gekocht en zal die beurtelings aan de verschillende scholen van alle netten in bruikleen geven.

Tussen 17 september en 20 november 2007 hebben de Knokke-Heistse stadswachten 12 keer een controle uitgevoerd op gestalde fietsen in de badplaats. Dat gebeurde zowel op weekdagen als op weekends en feestdagen. De resultaten waren allesbehalve schitterend. Een op de vijf fietsen stonden, hoewel in de directe omgeving van een fietsenstalling, erbuiten geplaatst. Nog niet eens de helft van de fietsen in de stallingen was correct vastgezet. Een goed fietsslot, zoals aanbevolen in de folder van Binnenlandse Zaken, was op nog geen 5 % van de fietsen te vinden! Het gemeentebestuur trekt daaruit de conclusie dat nog meer sensibilisering van de fietser noodzakelijk is. Vooral aan de tramhalte in Knokke, maar ook op andere ‘gevoelige’ plaatsen zullen fietsers worden aangesproken of de folder Een goed fietsslot aan hun fiets of in hun fietstas vinden.

Torens Rubensplein dienen beschermd tegen aanvallen gocarts

Tussenkomst voor sanering tankstations

Het prachtig aangelegde Rubensplein is een paradijs voor spelende kinderen die zich op het behalen van hun rijbewijs voorbereiden met gocarts, allerhande skateboards en ander rijdend spul. Beginnende automobilisten maken brokken, en dat gebeurde helaas ook met de toegangstorens voor de ondergrondse garages. Het gemeentebestuur heeft nu aan het architectenbureau Robbrecht en Daem gevraagd om heel dringend hun ontwerp van het plein bij te sturen met elementen die de belhamels op een veilige afstand van de torens kunnen houden. He bestuur denkt hierbij aan zitblokken of buizen, maar wil de ontwerpers op heel korte termijn de kans geven om zelf met een in het totaalconcept harmonische oplossing op de proppen te komen.

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

J A N U A R I

2 0 0 8

-

Veiligheid en Preventie

CO2-meters voor ‘Lekker Frisse’ klaslokalen

Om eigenaars en uitbaters van tankstations te helpen bij het saneren van hun verontreinigde bodem werd BOFAS in het leven geroepen. Het fonds is een initiatief van de voornaamste petroleumfederaties en de overheid. Dankzij een nieuw protocol kunnen ALLE eigenaars van een terrein waar ooit een tankstation heeft gestaan een dossier indienen bij deze instantie. De vzw verleent in dat geval VOLLEDIGE zowel financiële als operationele steun bij de sanering van deze bodems verontreinigd door benzine en diesel. Deze steun is echter TIJDELIJK EN EENMALIG. Eigenaars uit West-Vlaanderen van een terrein waar ooit een tankstation heeft gestaan, hebben nog tot 20 maart 2008 de tijd om een dossier in te dienen voor tussenkomst voor een bodemsanering. BOFAS draagt de volledige saneringskosten van deze terreinen, op voorwaarde dat het dossier op tijd wordt ingediend. Wie niet op tijd indient, staat zelf in voor de saneringskosten. Dit is een dure aangelegenheid aangezien de gemiddelde kosten oplopen tot 100.000 EUR! Eigenaars van terreinen of tankstations die op BOFAS een beroep willen doen of meer informatie wensen, kunnen gebruikmaken van het gratis nummer 0800-50 117 of surfen naar www.bofas.be.

F E B R U A R I

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


weetjes uit de gemeenteraad

Wissel in gemeenteraad en OCMW De gemeenteraad nam akte van het ontslag van Marc Verwilghen als titelvoerend gemeenteraadslid van de gemeente Knokke-Heist. Hij wordt opgevolgd door lijstgenote Isabelle Goeminne. Zij nam op haar beurt ontslag uit de OCMW-raad en wordt daar opgevolgd door Olivier Bodyn.

Keuken Ravelingen aan volledige vernieuwing toe Het kookfornuis van de keuken in Ravelingen heeft het laten afweten en dient vervangen. De flessenkoeler in Ravelingen is stuk en is aan vervanging toe. Om de keuken te vervolledigen dient een vaatwasser aangeschaft te worden. In de leskeuken is de bakkersoven met toebehoren al vele malen hersteld en vervanging dringt zich op. Een koelkast ter vervanging van een verouderd en steeds uitvallend toestel is nodig. De tapinstallatie koelt niet meer zoals het hoort en heeft niet genoeg capaciteit. Door vervangingen en een uitbreiding zal er weer een degelijke service geleverd kunnen worden. Het bedrag is geraamd op 50 000 EUR.

Tussen oktober 2007 en december 2009 werden 396 dergelijke huishoudelijke energiescans uitgevoerd. Wie geïnteresseerd is om ook zo’n scan bij zich thuis te laten uitvoeren, kan contact opnemen met de Milieudienst, milieu@knokke-heist.be of 050 630 179.

Voorbereiding Bevrijdingsmuseum vordert goed In het najaar van 2007 werd gestart met de inrichting van de oude gemeenteschool van Ramskapelle door de vzw Bevrijding. Daardoor kan het museum/bezoekerscentrum For Freedom, dat handelt over de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog, al in het voorjaar van 2008 opengaan. Het gebouw is de afgelopen 2 jaar gerenoveerd, onder meer met steun van het Europees fonds Interreg III (project Tijdsporen). De gemeenteraad heft de al bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Knokke-Heist en de vzw Bevrijding intussen aangevuld met een aantal bepalingen over de duurtijd van de overeenkomst, de toegang voor het publiek, de promotie, de onderlinge samenwerking en informatie.

Kunstwerk voor Westkapelle Zoals al eerder aangekondigd zal kunstenaar Dirk Zoete een kunstwerk ontwerpen voor Westkapelle. Het werk bestaat uit een ronde toren van 10 meter hoog en een diameter van 6 meter. Het geheel is opgebouwd uit opeengestapelde buisstukken in keramiek. Binnen in de toren is een panoramisch landschap te zien. De gemeenteraad keurde nu het honorarium goed voor de kunstenaar, ten bedrage van 18 000,00 EUR.

Keermuur Stadhuis Heist dient hersteld Door een grondverschuiving, te wijten aan opgepompt kwelmwater uit de kelder, is een gedeelte van de keermuur (de muur onderaan de helling van de vroegere garages) in het stadhuis Heist omgevallen. Het is wenselijk dat de muur in de oorspronkelijke staat wordt hersteld. De overige muurresten worden afgebroken, de muur wordt opnieuw gemetseld in grijze baksteen met een gelijkaardig uitzicht als de bestaande muur. Het werk wordt geraamd op 22 000 EUR.

Nieuwe ramen voor sporthal De Stormmeeuw Met de ramen van de cafetaria zijn er al geruime tijd problemen. De profielen zijn vervormd, elastische voegen en loodslabben zijn stuk, waardoor men regelmatig waterinfiltratie heeft. Daarom dienen de ramen ter hoogte van de cafetaria te worden vervangen. Daar de overige ramen van de ook sterk verouderd zijn, en om een uniform geveluitzicht te krijgen, worden die ook vervangen.

Diverse bestellingen en aankopen

Energie sparen door verbruik te meten

Het gemeentebestuur wil de eigen gebouwen energievriendelijker beheren. Daarom worden in diverse gemeentelijke gebouwen ‘dataloggers’ geplaatst om het verbruik aan elektriciteit, water, gas en stookolie beter te kunnen opvolgen. Dat zijn toestellen die duidelijk bijhouden wat er per tijdseenheid op een bepaald circuit wordt verbruikt. Aan de hand van die metingen kan het bestuur dan nagaan waar en hoe er beter bespaard kan worden. Het Knokse stadhuis, het depot aan ’t Walletje, Scharpoord, sporthal De Stormmeeuw, basisschool De Vonk en deKunstAcademie krijgen zulke dataloggers. Het Cultuurcentrum Scharpoord wacht daar alvast niet op. Het heeft nog steeds enkele beglazing, wat als gevolg heeft dat enorm veel warmte verloren gaat langs deze weg. Door het plaatsen van dubbele beglazing (uitgave geraamd op 125 000 EUR), zal op lange termijn veel werkingsgeld worden uitgespaard, en helpt de instelling mee aan energiebesparingen voor het bestuur.

Gemeente Knokke-Heist zoekt nog kandidaten voor een energiescan Het gemeentebestuur wil samen met Eandis de inwoners helpen om verspilling van energie te vermijden, een actie die noch de gemeente, noch de inwoner geld kost, en bovendien zorgt voor extra werkgelegenheid. Wie wil meedoen, krijgt, na afspraak, bezoek van een ‘energiescanner’. Tijdens zo’n energiescan van een 2-tal uren wordt het energiegebruik in de woning bekeken, wordt het gedrag van de bewoners bevraagd, worden energietips gegeven en energiebesparende maatregelen uitgevoerd voor zover nodig (plaatsen spaardouchekop, aanbrengen van radiatorfolie, plaatsen spaarlampen, buisisolatie). Er wordt telkens een rapport opgesteld over het verbruik van energie in de woning, met aangepaste tips om de installaties zuiniger te maken. Voor huurwoningen gaan ook aanbevelingen naar de eigenaar.

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

J A N U A R I

2 0 0 8

-

F E B R U A R I

• modernisering van de binnenfilters, dienstig voor het zuiveren van het opgepompte water voor het Waterbedrijf: 115 480 EUR • automatisering van de drinkwaterproductie en –distributie, samen met plaatsing van een nieuwe hoogspanningstransformator, elektrische afsluiters, 2 pompen en een hydraulische terugslagklep: 113 900 EUR • 1 lekzoeker, 1 minilekzoeker, vijf dataloggers + uitleestoestel en twee zenders met correlator en laptop voor het Waterbedrijf: 24 200 EUR • kettingzagen, motorhaagscharen, grasmaaiers, een meststofstrooier, waterpomp en rotorkopeg voor de Groendienst (12 500 EUR), begraafplaatsen (12 450 EUR) en sportstadions (35 250 EUR) • 1 aanhangwagen voor de dienst begraafplaatsen en 1 voor de groendienst van de sportstadions om de grotere machines te vervoeren: 10 000 EUR • verbeterde automatische defibrillatoren, verbeterd type, met bijbehorend opleidingsmateriaal voor reanimatieopdrachten bij de Brandweer: 22 000 EUR • op maat gemaakte kasten voor de boeken notenleer en de partituren van deKunstAcademie: 17 000 EUR • een draadloos microfoonsysteem, mengpaneel met boxen, 2 camcorders met projector en scherm voor deKunstAcademie: 14 500 EUR • een softwarepakket voor een opleiding webdesign, desktoppublishing en filmbewerking in deKunstAcademie: 5990 EUR • extra kantoormeubilair voor het stadhuis Knokke: 15 000 EUR • kasten voor het strafregister en voor de schoonmaakfirma in het kantoor van Burgerzaken: 8800 EUR • nieuw meubilair voor de leraarskamer van de gemeentelijke basisschool Het Anker: 4800 EUR • een softwarepakket voor het voorbereiding van drukwerk door de dienst Cultuur: 2090 EUR.

Volgende gemeenteraad: donderdag 28 februari 2008 om 19.30 uur in het stadhuis van Heist De agenda en toelichting zijn 7 dagen vóór de gemeenteraad te bekijken op www.knokke-heist.be (klikken op Bewoners – Uw gemeente – Bestuur – Agenda gemeenteraad).

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E

Stadskrant Knokke-Heist 2008 nummer 1  

Stadskrant Knokke-Heist 2008 nummer 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you