ONZE VOOROUDERS jaargang 2017

Page 1

20ste Jaargang nr.1 driemaandelijks januari-maart 2017

BelgiĂŤ-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 P 005988

Onze Voorouders tijdschrift voor familiegeschiedenis

Kaart van het leen Borrewaen in Ruiselede De familie Minne in Markegem en Dentergem, deel 1 Hoe zoeken in Bidoc? Aanwinsten en uitnodiging congres Staat van goed van Pieter van Landuyt, Tielt – Ruiselede


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door FV regio Tielt vzw, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Teksten om in het tijdschrift op te nemen zijn altijd welkom bij de redactie: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40 60 75, lneyt@skynet.be Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem.

Het leesgeld bedraagt 5,00 euro per jaar over te schrijven op het rekeningnummer IBAN BE75 9731 3326 0351 van FV regio Tielt vzw, Luxemburglaan 21 te 8700 Tielt. (voor lezers uit het buitenland 10,00 euro).

Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40 60 75, lneyt@skynet.be Redactie: Claude Moors en Luc Neyt Secretariaat: Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem, tel.: 051/ 46 54 11, jan-callens@telenet.be Penningmeester: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt, tel.: 051/40 11 36, l.ailliet@skynet.be Documentatiecentrum: Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur. Verantwoordelijke uitgever: Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem.

Hoe word je lid van Familiekunde Vlaanderen vzw kennisknooppunt voor familiegeschiedenis in Vlaanderen en Brussel Je stort het lidgeld (37 euro gewoon lid, 54 euro steunend lid en minimum 84 euro beschermend lid, een tweede lid van hetzelfde gezin, wonend onder hetzelfde dak betaalt slechts 10 euro) op rekening IBAN BE58 4141 1712 2179, BIC KREDBEBB van Familiekunde Vlaanderen vzw Merksem. Ieder lid ontvangt viermaal per jaar het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven krijgen. Je bereikt het Centrum voor Familiegeschiedenis via: mail info@familiekunde-vlaanderen.be en zie ook de website van FV: http://www.familiekundevlaanderen.be

Inhoud: -

Mededelingen Kaart van het leen Borrewaen in Ruiselede De familie Minne in Markegem en Dentergem, deel 1 Aanwinsten en uitnodiging congres Hoe zoeken in Bidoc? Staat van goed van Pieter van Landuyt, Tielt – Ruiselede Activiteitenagenda

2

3 4-5 6-12 13-14 15 16-17 18


NIEUWJAARWENS MET DRANKJE We wensen onze trouwe lezer, bezoekers en vrijwilligers van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt een jaar om gewoon mens te zijn en maak nieuwjaar alle dagen nieuw. Geniet van het resultaat van je opzoekingen maar ook van deze die je voor anderen doet. We wensen jullie een vruchtbaar jaar vooral in je genealogische opzoekingen in een Rijks- of Stadsarchief maar ook in een documentatiecentrum van de afdelingen van Familiekunde Vlaanderen. Wens je, als vrijwilliger, je in te zetten voor onze vereniging dan ben je heel hartelijk welkom.

vrijdag 13 januari

Het bestuur van FV regio Tielt nodigt u uit op 2017 in de Beernegemstraat 5 te Tielt van 19 tot 21 uur voor een babbel met een drankje.

LEESGELD

2017

In het laatste nummer van 2016 werden een viertal mededelingen vermeld. Wie verder Onze Voorouders wil ontvangen op papier of digitaal kan nu het leesgeld van 5,00 euro (voor lezers uit het buitenland 10,00 euro) storten op: IBAN BE75 9731 3326 0351 van FV regio Tielt vzw, p/a Luxemburglaan te 8700 Tielt

Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Wie voor de digitale versie kiest, bezorgt een mailadres aan Jan Callens: jan-callens@telenet.be

AANGEKONDIGD Wij doen mee aan de erfgoeddag op zondag 23 april 2017. Noteer deze dag al in je agenda, de uitnodiging en het programma volgen in het 2de nummer van Onze Voorouders. Nieuwe uitgaven staan op til: * Migraties naar Amerika vanuit Wakken * De naam Cappelle in Langemark, Poelkapelle en Bikschote * De Penningkohieren van Vinderhoute 1571, 1572, 1574 en 1577 * Wettelijke passeringen van Vinderhoute met zijn lenen binnen ons werkgebied 1607-1649

NIEUWSBRIEF Wie de nieuwsbrief van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt wenst te ontvangen, bezorgt zijn of haar mail aan Luc Neyt: lneyt@skynet.be Luc Neyt, Tielt 3


Beschrijving van de kaart van het Leen Borrewaen in Ruiselede door landmeter Louijs de Bersaques, 1616

Temmermans viverken de We keyser nu Anna de picker groot 4 bunder zoo zy segghen pril

Velt

gallathas

Jan goet gheluck

De veertich ghemeten bosch en(de) vivers ghemeen met de hoirs Willem van auweghem

4


Inde prochie van Ruselede de groote ende ghelegethede vanden Leene ghenaempt den Borewaen gaende metten goede te Galentas commende van mijn heere vander Vichte gheleghen in dijversche parceelen al deen an dandere zoo hier na volcht1 1. Alvooren de bewalde mote met de sijnghelen ende buytten wallen met den busch daer an ende es omme dolven ghereserveert upde noort oost zijde daer den vut wech es vande mote int naer volghende parseel oost ende noort jeghens de naervolghende partien, groot een bunder en half ende xxxvi (36) Roen 2. Item noort daeran eenen busch abouterende noort oost ende zuudt jeghens de naervolghende ende voorschreven paertien noortwest ooc jeghens de naervolghende tlant dat gaet met desen Leene, groot een bundere en half Lvi (56) Roen 3. Item oost daer an een partieken busch streckende metten oosthende jeghens de smalle gijsloo noortoost jeghens tvelt groot IcL (150) Roen 4. Item zuudt oost daer an een partijeken busch noortoost jeghens den dam vande smalle Ghijseloo zuidt tnaer volghende groot iiiixx xv (95) Roen 5. Item zuudt daeran een hapte partie busch abouterende zuudt west jeghens de mersch west jeghens tvoorschreven eerste artickel busch die ghemeten es met de mote groot drie hondert L Roen 6. Item een stick lants abouterende met tnoortoost hende jeghens tvelt noort west jeghens den busch van ... (hier ontbreekt één woord) pril zuut oost jeghens de voorschreven busch van desen Leene hier vooren het tweede artickel groot drie hondert Lxi (61) Roen. Som(m)a xvii ghemeten vi (6)Roen min (17 gemet 6 roe) De voorschreven partien waren aldus ghemeten ende beleghert bij mij onderscheven gheswoeren lantmeter der stede ende casselrie van Curtr(ijck) met instructie vande stede scriftelicke autentijccke bewijsen daer van mentie maeckende ter beledinghe van dijversche ouderlinghen in teekcen der waerheid hebben desen gheteeckent upden xviiien (18) april 1616 Torconde. Ghecolationeert met de origineele Lantmaete bij Louijs de Bersaques ghemeten van daten den xviiien april 1616 ende naer colatie met de zelve bevonden tacordeeren van worde te worde ende over zulcx bij mij onderteekent inde qualiteit als greffier vande heerel(ichde) van Oeyghem inde prochie van Ruyselede actum desen xxiien 7bris 1632 (22 september 1632) Deze figuratieve kaart werd ondertekend door Roelant Vanhulle

Luc Neyt, Tielt 1

Rijksarchief Gent (RAG), inventaris 195, Familiefonds Leon van Hecke de Lembeke Pittem, bundel 2488. Met dank aan Claude Moors voor bijwerking van de foto’s en de tekst. 5


DE FAMILIE MINNE IN MARKEGEM EN DENTERGEM CA. 1685 – CA. 1940 Ontvangers, griffiers, baljuws en burgemeesters A. JOANNES MINNE Joannes Minne (fs Ghislain) baatte te Markegem eerst “’t Goed te Ronneke” (Kouterweg) uit en later de huidige “Paenhoeve” (Dentergemstraat). Hij werd griffier te Markegem vanaf 1696 en ontvanger vanaf 1699. °Oostrozebeke 1660 en †Markegem 15.06.1729 (cum missa cantanta) x1) Philippina Van Wambeke (fa Joannes), weduwe Francies Dhondt (fs Louis): 20.06.1685. ° ca. 1649 en †Markegem 16.12.1699 Kinderen: 1. Joanna Philippina: ontvanger Markegem 1753-1755 ° en † x Pieter Lagaisse (Markegem 12.03.1712) fs Joannes, ontvanger Markegem 1731-1753. °Wakken en † 2. Jan-Baptist °Markegem 14.02.1686 en †Markegem 28.11.1715 x Godelieve Vandenheede (Markegem 06.02.1712) fa Gillis & Maria Verhulst Kinderen: a. Joannes Livinus °Markegem 21.01.1714 en †Markegem 28.01.1714 .

b. Jacobus °Markegem 14.01.1715 en † 3. Karel Franciscus °Markegem 01.07.1688 en †Markegem 05.07.1709 4. Catharina °Markegem 23.11.1690 en †Markegem 01.07.1710 5. Philippe °Markegem 24.10.1693 en † 6. Maria Anna °Markegem 10.12.1696 en † x2)

Joanna Maria Vandenheede (fa Joannes): Dentergem 19.03.1700 °Gottem 1678 en † Markegem 17.11.1745 Ontvanger te Markegem 1729-1731 Kinderen: 1. Joanna Juliana: begijntje °Markegem 09.01.1701 en †27.08.1779 6


2. Livina °Markegem 25.03.1703 en †Markegem 11.08.1703 3. Jozef Eduardus: zie verder onder de letter B 4. Dominicus °Markegem 21.12.1707 en †Markegem 23.04.1732 5. Pieter °Markegem 22.07.1710 en † 6. Gerard Ghislain °Markegem 01.01.1713 en †Markegem 01.01.1713 7. Karel Philippe: burgemeester Markegem 1759-1782 °Markegem 07.03.1714 en †Dentergem 19.12.1787 x Isabella Clara Galle (fa Joannes & Petronilla Vandenbroecke) Dentergem 12.05.1737 °Dentergem 27.08.1710 en †Dentergem 30.11.1795 Kinderen: a. Dominicus Franciscus °Dentergem 31.03.1741 en † b. Jacobus Augustinus °Dentergem 15.11.1742 en † c. Angela °Dentergem 17.04.1744 en †Dentergem 17.11.1820 x Jan-Francies Vandenheede fs Pieter Jozef (burgemeester Dentergem 1763-1779): burgemeester Dentergem 1779-1795 °Dentergem 23.12.1743 en †Dentergem22.09.1823 d. Maria Josepha °Dentergem 27.09.1745 en †Tielt 01.12.1805 x Jan-Baptist Biebuyck (Markegem 22.04.1771) ° en † e. Livinus Ignace °Markegem ca. 1746 en †Dentergem 10.06.1787 x Joanna Catharina Vanderougstraete °Wontergem en † Kinderen: i Karel Philippe °Dentergem 13.12.1784 en † ii. Regine °Dentergem 15.01.1786 en † f. Barbara Theresia °Markegem en † x1. Pieter Dhondt ° en † 7


x2. Joannes Andries Lauwers (Markegem 10.01.1781): burgemeester Markegem 1787-1795 °Hulste 1755 en † g. Maria Catharina °Markegem 14.03.1753 en †Tielt 01.12.1805 x 1. Pieter Jozef De Bruyne °Ingelmunster 12.02.1743 en † x 2. Lucas Vermeersch (Markegem 22.05.1780) ° en †Tielt 01.12.1799 h. Isabelle °Markegem ca. 1756 en †Dentergem 07.04.1783 x Karel Philippe Van Haelst ° en † 8. Anna Petronilla °Markegem 06.01.1716 en †Markegem 02.10.1736 9. Joannes Philippe °Markegem 24.12.1718 en †Markegem 13.08.1723 10. Livina Josepha °Markegem 08.07.1722 en † B. JOZEF EDUARDUS MINNE Griffier te Markegem vanaf 1729 en later te Wontergem, waar hij woonde. Werd ontvanger te Dentergem in de periode 1747-1753 (in opvolging van zijn schoonvader Joannes Galle). °Markegem 11.04.1704 en †Wontergem 08.12.1753 x Maria Joanna Galle (Dentergem 07.09.1727) fa Joannes °Dentergem 16.07.1705 en † Dentergem 22.09.1785 Ontvanger te Dentergem 1754-1765 (in opvolging van haar man) Kinderen waaronder: 1. Petrus Bernardus: zie verder onder de letter C. 2. Charles Philippe: landmeter en prijzer-deelsman (vanaf ca.1758), woonde in 1759 in Vichte °Wontergem 23.11.1735 en †Nevele 12.04.1808 x Jeanne Caroline De Roo (Ruiselede 20.10.1767) °Ruiselede 14.01.1746 en †Nevele 15.02.1816 Kinderen: a. Anna Theresia °Nevele 18.07.1768 en †Pittem 18.07.1836 x Ferdinand Henri Amerlinck (Pittem 08.05.1792) fs Joannes Philippe (heer van Jonkersleen) & Maria Maurice De Mey, griffier van Pittem en rechter te Tielt °Pittem 06.07.1767 en †Pittem 09.09.1834 8


b. Joanna Maria °Nevele 21.03.1770 en † c. Constant Bernard °Nevele 15.06.1771 en † d. Jacques Charles °Nevele 18.03.1773 en †1837 x Louise Van De Poele °1788 en †1838 e. Eugenie °Nevele 24.01.1775 en † f. Louis °Nevele 06.01.1776 en †Gent 20.11.1847 x Anna Catherina Degrysperre (Oostende 01.08.1802) °Oostende 04.02.1780, gescheiden 29.01.1807 en † g. Adelaïde °Nevele 30.01.1778 en †Nevele 24.01.1783 3. Leonardus Dominicus °Wontergem 1744 en †Dentergem 20.06.1819 x Catharina Petronilla Loontjens °Tielt ca. 1746 en †Dentergem 12.07.1796 Kinderen: a. Bernard Dominicus °Dentergem 11.09.1770 en †Dentergem 07.02.1793 b. Joanna Carola °Dentergem 19.12.1771 en †Dentergem 25.02.1778 c. Benedictus °Dentergem 26.09.1773 en † d. Eduard °Dentergem 17.10.1775 †Dentergem 26.08.1847 x Francisca Lawaisse (Dentergem 29.07.1805) fa Joannes Franciscus (°Dentergem 26.08.1740 - †Dentergem. 08.01.1805) & Anna Petronilla Caroline Vandenheede (°Dentergem 10.04.1740 en †). Anna Petronilla Caroline was de kleindochter van Gillis Vandenheede (burgemeester Dentergem 1728-1751) °Dentergem 03.12.1773 en †Dentergem 02.08.1827 Kinderen: i. Karel Louis Dentergem 13.09.1806 en †Dentergem 03.07/1828

9


ii. Melanie °Dentergem 08.07.1808 en † x Karel Louis Vandoorne (Dentergem 16.11.1842) fs Jozef & Francisca Vandewalle °Meigem ca. 1811 en † iii. Rosalie °Dentergem 27.07.1810 en †Dentergem 11.08.1888 x Leonard Vandevyver (Dentergem 26.01.1842) fs Emmanuel & Maria Catharina Cabbeke °Dentergem 18.03.1797 en †Dentergem 16.01.1854 iv. Nathalie (ongehuwd) °Dentergem 06.11.1812 en †Dentergem 25.03.1892 v. Franciscus Jozef (ongehuwd) °Dentergem 14.12.1814 en †Dentergem 11.4.1864 vi. Ivo °Dentergem 18.6.1817 en †Dentergem 24.11.1817 vii. Amelie °Dentergem 18.04.1821 en † e. Jan-Baptist: burgemeester Dentergem 1808-1820 °Dentergem 07.01.1778 en †Dentergem 12.06.1850 x Maria Christine Carpentier (Dentergem 04.02.1807) fa Joannes Martinus (†1791) & Elisabeth De Jonghe (†1803) °Lendelede 23.08.1785 en †Dentergem 03.05.1875 Kinderen: i. Virginie Nathalie °Dentergem 24.09.1808 en † ii. Fideel °Dentergem 28.05.1810 en † x Honoratia Adolphine De Vos °Etikhove ca. 1820 en † Kinderen: ii.1. Prosper Desire Virginie Leopold °Markegem 13.11.1844 en †Markegem 21.11.1845 ii. 2. Gudula Maria Beatrix °Markegem 26.09.1846 en † iii. Anna Caroline °Dentergem 20.03.1812 en †Dentergem 20.04.1813 iv. Maria Francisca °Dentergem 20.04.1814 en † x Hendrik Tack (Dentergem 24.04.1838/kerkelijk) fs Jacobus Franciscus & Rosalie Francisca De Bels °Oostrozebeke en † 10


v. Louise °Dentergem 23.05.1822 en †Dentergem 15.01.1823 vi. Evarist °Dentergem 16.12.1824 † f. Eugenie °Dentergem 09.02.1781 en † x Karel Lambrecht (Dentergem 04.05.1808) fs Franciscus & Maria Magdalena Yde °Dentergem 25.03.1775 en † g. Angelus °Dentergem 27.07.1783 en †Dentergem 27.07.1845 x Maria Theresia Van Hove °Vinkt ca. 1793 en †Dentergem 11.12.1852 Kinderen: i. Julia °Dentergem 24.08.1816 en †Bavikhove 01.03.1912 x Frans van de Putte ii. Caroline °Dentergem 08.02.1818 en †Dentergem 08.02.1877 (ongehuwd) iii. Leonard °Dentergem 27.09.1819 en †Dentergem 30.07.1905 (ongehuwd) iv. Maria Coleta °Dentergem 01.07.1821 en †Dentergem 10.01.1904 (ongehuwd) v. Sophie °Dentergem 23.05.1823 en †Sint-Maria-Leerne 18.10.1904 (zuster overste Maria Theodora) Ingetreden bij de Zusters van de H. Vincentius te Gijzegem 21.10.1846, geprofest 08.09.1848, overste te Berendrecht, Kieldrecht, Carloo (of Sint-Job)/ Ukkel en vanaf 1884 te Sint-Maria Leerne vi. Jan Frans (onderpastoor Harelbeke), in 1858 verhuisd naar Sint-Eloois-Vijve °Dentergem 29.01.1825 en †Harelbeke 27.09.1864 vii. Camiel (burgemeester Dentergem 1896-1907) °Dentergem 02.11.1826 en er †29.04.1917 (ongehuwd) viii. Romain °Dentergem 07.09.1828 en er †12.01.1906 (ongehuwd) ix. Maria °Dentergem 10.04.1830 en †Dentergem 12.12.1891 x Basiel Vermeersch °Deinze 22.03.1835 en †Dentergem 14.11.1924 11


x. Sylvia Hendrika °Dentergem 26.05.1832, in 1858 samen met haar broer Jan Frans verhuisd naar Sint-Eloois-Vijve en †Dentergem 13.11.1908 (ongehuwd) xi. Victor °Dentergem 22.08.1834 en er †08.07.1904 (ongehuwd) xii. Clemence °Dentergem 15.04.1836 en er †17.04.1910 (ongehuwd) xiii. Henri Constant °Dentergem 25.04.1840 en †Dentergem 13.04.1849 h. Rosalie °Dentergem 28.09.1787 en †Wontergem 07.10.1863 x Eugeen Jacques Lauwers (Dentergem 04.01.1815) °Wontergem 13.10.1788 en † i. Pelagie Caroline °Dentergem 20.02.1791 en †

In het volgende nummer maak je kennis met nog drie gezinnen MINNE die een belangrijke rol speelden in Markegem en Dentergem: C. PETRUS BERNARDUS MINNE D. FREDERIK MINNE

E. EUGEEN MINNE

Petrus Bernardus Minne was bouwheer van het imposante neoclassicistische herenhuis in de Baljuwstraat Eric Bekaert, Dentergem

12


Aanwinsten 2016 Welkom in ons documentatiecentrum elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur. In 2016 verwierven we heel wat nieuwe documenten die gratis te raadplegen zijn. Om het u gemakkelijk te maken, hebben we het nummer van de doos en het nummer van het document in de doos vermeld.

Titel boek, artikel, document, parochieregister

Het verhaal van Camille Le Couter (1878-1951) en Emmerance Verhelst (1877-1946) Stamboom Familie Destoop MPR Egem Communicanten 1904-1916 Nicolaas Rockox "vriendt ende patroon" van Peter Paul Rubens Het Russische boek Een open venster op de wereld "De koninklijke bibliotheek Albert I onder Herman Liebaers 1956-1973 Karolingische verluchte Evangelieboeken Miniaturen in Grisaille Hedendaagse buitenlandse prenten "Koninklijke bibliotheek Albert I” Algemeen Rijksarchief "Doorheen de Nationale Geschiedenis Burggraaf Alois Van de Vyvere 1871-1961 Algemeen Rijksarchief "Doorheen de Nationale Geschiedenis Bijdrage tot de geschiedenis van de tweede Wereldoorlog Cisterciënzer handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Sire, geef mij honderd dagen Boezingen na 1914-1918 Ostendiana II jaarboek 1973 Vrijuit - Kandinaal Danneels in gesprek met Peter Schmidt … Wetteren 1900-1952 kroniek van een gemeente Geen ridders in de Wetstraat Sint-Katherina Lombeek Kroniek van Stijn Streuvels Adresboek van Deerlijk 1960 Poëzie op het kerkhof Twintigste eeuw tijdspiegel 6 Wetteren 1780-1900 kroniek van een gemeente Index op de wezerijakten Brugse Vrije - Noordkwartier 1575-1649 Drongen Sint-Gerolf parochieregisters trouwen 17de en 18de eeuw Drongen Sint-Gerolf parochieregisters dopen 17de en 18de eeuw Drongen Sint-Gerolf parochieregisters begravingen 17de en 18de eeuw Baarle Sint-Martinus prochieregisters 18de eeuw Stamboom familie Van Nieuwenhuyse te Tielt The Story of the Gazette van Detroit Vlaamse kermis 2016 - 60 diamanten op Sint-Jozef De graven van Gits Gemeentelijke begraafplaats Gits De graven van Grammene Gemeentelijke begraafplaats Grammene De graven van Meigem Gemeentelijk kerkhof Meigem Penningkohieren of belastinglijsten van Wakken 1571 en 1577 13

Doos en documentnummer 457 / 01 457 / 02 457 / 03 457 / 04 457 / 05 457 / 06 457 / 07 457 / 08 457 / 09 457 / 10 458 / 01 458 / 02 458 / 03 458 / 04 458 / 05 458 / 06 458 / 07 458 / 08 458 / 09 459 / 01 459 / 02 459 / 03 459 / 04 459 / 05 459 / 06 459 / 07 459 / 08 459/ 09 460 / 01 460 / 02 460 / 03 460 / 04 460 / 05 460 / 06 461 / 01 461 / 02 461 / 03 461 / 04


De graven van Zeveren Gemeentelijk Kerkhof Zeveren De graven van Poesele Gemeentelijk Kerkhof Poesele De graven van Hertsberge Gemeentelijk kerkhof Hertsberge De graven van Hulste Gemeentelijke begraafplaats Hulste Parochieregisters van Aarsele huwelijken 1627-1795 Merendree Sint-Radegundis-parochie dopen 1629-1802 (A-G) Merendree Sint-Radegundis-parochie dopen 1629-1802 (H-Z) Merendree Sint-Radegundis-parochie huwelijken 1629-1802 Merendree Sint-Radegundis-parocohie overlijdens 1629-1797 Ex cultura abundantia: onderzoeksgids van Oost-Vlaamse landboeken, prijzijboeken, gebruiksboeken, ommelopers en bijbehorende kaarten Ex cultura abundantia: Repertorium van Oost-Vlaamse landboeken, prijzijboeken, gebruiksboeken, ommelopers en bijbehorende kaarten Geschiedenis van “Vinderhoute van de prehistorie tot heden” Weldoeners en helden Vinderhoute Robert Tavernier 1901-1947 kunststofpionier Silvana van Thielt Dentergemnaren overleden in dienst van Napoleon Geschiedenis van de St.-Petrus- en Paulusparochie te Bachte Emigratie Ruiselede naar Frankrijk, Amerika, Argentinië, Nederland en Wallonië 18471910 Burgerlijke Stand Tielt geboorten, huwelijken en overlijdens 2015 Gazetje van Thielt 1916-12918

461 / 05 461 / 06 461 / 07 461 / 08 461 / 09 461 / 10 461 / 11 462 / 01 462 / 02 462 / 03 462 / 04 462 / 05 463 / 01 463 / 02 463 / 03 463 / 04 463 / 05 463 / 06 463 / 07 463 / 08 Luc Neyt, Tielt

Welkom op het 52ste Congres Familiekunde Vlaanderen in de stadshallen van het Brugse belfort, 25 en 26 maart 2017 VIJFTIG JAAR FAMILIEKUNDE BRUGGE IN 2017 Familiekunde Vlaanderen regio Brugge nodigt ons allen uit om deel te nemen aan het nationaal congres van Familiekunde, dat ze bij die gelegenheid organiseert in de hallen van het belfort op zaterdag 25 maart èn zondag 26 maart 2017. Op zaterdag graven we diepgaand in het thema “Waar woonden onze voorouders”. Hiervoor hebben vier gerenommeerde sprekers toegezegd. We zijn er van overtuigd dat dit thema en de uitwerking er van niet alleen van belang is voor genealogen, maar evenzeer voor heemkundigen in Vlaanderen. Het begrip voorouders kan ook vervangen worden door hoe vind ik een hoeve, toponiem, molen, ... terug. We willen dan ook niet alleen alle genealogen op het congres uitnodigen, maar ook alle heemkundigen. Op zondag mikken we op een breed publiek met een aantal uiteenzettingen, gecombineerd met praktijkdemonstraties. De stad Brugge laat ons toe om het congres in te richten in de stadshallen, en biedt na afloop voor de genodigden een receptie aan in het stadhuis. Daarnaast heeft Geneanet toegezegd om op te treden als hoofdsponsor. 14


Hoe zoeken in Bidoc? Familiekunde Vlaanderen investeerde eind 2015 in een nieuwe overkoepelende bibliotheekcatalogus, Bidoc genaamd. Deze nieuwe catalogus bevat veel krachtigere zoekfunctionaliteiten. Tot op heden catalogiseren 15 FV-regio’s hun bibliotheek in Bidoc, waaronder ook FV-Tielt. Bidoc is een browsergebaseerde publiekscatalogus (OPAC). Dit betekent dat de eindgebruiker enkel over een internetaansluiting en een browser moet beschikken. Populaire web- en internetbrouwsers zijn bijvoorbeeld: Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari. De vernieuwde bibliotheekcatalogus is eenvoudig te bereiken, rechtstreeks via http://bib.familiekunde-vlaanderen.be of via de website van Familiekunde Vlaanderen: www.familiekunde-vlaanderen.be: tabblad zoekmiddelen en dan bibliotheek kiezen. Eenvoudig zoeken

Standaard wordt gezocht in alle catalogi van alle aangesloten documentatiecentra en regio’s van Familiekunde Vlaanderen. Bent u alleen in werken geïnteresseerd die u bij Familiekunde Vlaanderen regio Tielt kan raadplegen, dan duidt u bovenaan rechts (in het drop-down menu) FV-Tielt aan. Vanaf nu wordt FV-Tielt gemarkeerd met een sterretje (FVTielt*). Het beginscherm start altijd met eenvoudig zoeken: de zoekvoorwaarde wordt in het veld linksboven ingevuld. Juist onder de zoekbalk zie je de koppeling “uitleg” als je daarop klikt krijg je een tabel met de verschillende mogelijkheden om eenvoudig of geavanceerd te zoeken. Geavanceerd zoeken Naast eenvoudig zoeken kun je ook geavanceerd zoeken. Wie ermee vertrouwd is zal bemerken dat zowel eenvoudig als geavanceerd zoeken heel sterk lijkt op het zoeken met de Google zoekmachine1.

Veel succes met uw speurtocht in de Bidoc-bibliotheekcatalogus. 1

Luc Neyt, Tielt

Het volledig artikel vindt u in Vlaamse Stam, 52ste jaargang, nummer 1 van januari-maart 2016, p.49-54. Auteurs: Lieven Forrez, Emmy Julliams en Jan Geypen. 15


Staat van goed van Pieter van Landuyt gehuwd met Catharine Therese Neerinck geboren in Tielt en overleden in Ruiselede1 Staat van Pieter van Landuyt zoon van Pieter en Francoise Vermarke geboren te Tielt en overleden te Ruiselede in het huis van zijn broer Augustinus van Landuyt op 12 september 1784. Zijn weduwe is Catharine Therese Neerinck dochter van Pieter en van Godelieve Verlinden, geboren te Ruiselede en wonende in Merendree "ter noordsyde vande vaert in d'herberge de Fortune". Hun kinderen: Joannes meerderjarig, Judocus 16 jaar, Josephus 12 jaar, Catharine 21 jaar, Agnesse 10 jaar, Caroline 5 jaar en Ignatius van Landuyt overleden na de dood van zijn vader. Francies van Landuyt, broer van de overleden Pieter, wordt aangesteld als voogd van de vaderlijke zijde over de minderjarige kinderen en de baljuw, burgemeester en schepenen van de heerlijkheid Merendree als oppervoogden. De weduwe, Catharine Therese Neerinck verklaart dat er geen huwelijkscontract werd afgesloten en dat er geen onroerende goederen of bezette renten in het huwelijk zijn ingebracht en dat er tijdens hun huwelijk geen werden verworven. De roerende goederen in de keuken, de (slaap)kamer, het achterhuis en op de vout werden geschat door Pieter Wttenhove "geadmitteerden pryser in den raede van Vlaenderen" en wonende te Zomergem op een bedrag van 18 ponden 13 schellingen 11 groten. De inboedel bestond uit "hangel, brandels, tangen, roosters, dry schuppen, blaespype, baenstlae, vleeschvorcke, rapmes, lampen, vischspaenen, strykyser, solferbak, trogschreper, teems, thebosse, peperdoose, kandelaers, eynsels, spoelbak, confoir, hangenyser, latyser, sautkleppe, alle de geleyerde teelen, vyfthien aerden kannen met tinnen deksels, twee aerden stoopkannen met deksel en eenen sonder, schilderytjens, 46 pond tin in teelen, kannen en maetjens etc. twee lepelberdels met thinnen lepels, spiegelken, vuylblek, geleyerde testen en potjens, twee tafels, banken, alle de stoelen, schrapray, ydel boutaillen, aerden teelen, crucefix, bierglaesen, poellepels, dry weggen ende haemer, broodmes, fourchetten, spillen, keirssnuyter, koperen ketel, een meremete, twee themooren, yseren pot, hacker, kopperen panneken, aerden pullen en pot, boterteele, keirspanneken, heemer, gelyerde teelkens, twee tafels, koffer, stoelen, op het vautjen banck, slegten spiegel, alle de slaepinge en laekens, tafelken, twee serveiten, de kleederen ende lynwaet van de hauderigge, prater haer beste ongepresen voor rouwkleed, vier sakken en half goede aerdappelen met eenige prondelinge". De roerende goederen in de weefkamer, de kelder, op de zolder, op het hof en in het stalleken werden op 7 ponden 8 schellingen 8 groten geschat en bestonden uit: "een bobyn en twee spinwielen met de toebehoorten, koekpanne, lanteirne, bustels, eenig bier in boutaillen en op t' vat, eenige boutaillen wyn, wat aerdappels, kuypen, schuppen, spaey, riek, leerken, ydel half tonne en quaertjen, rustberie, swingelbert, eenige planken, haut, alle de bollen, hauwe, raeke, haellepel, byle, mandekens, twee voeren turf, twee ekels, bank, beetels, destels, teems, trog, stoelen, slaepinge met strekkoetse, bobynen, havegeers, handsaege, mostaertsaet, bessems, boothamer, eenig voorder haut, banck met de prondelinge". "De goude pendanten, kruys en schuyfsteen" van de weduwe werden door de goudsmid op 1 pond 12 schellingen 7 groten geschat. De "contante penningen ten daege van de prysie" bedroegen 8 ponden 15 schellingen 10 groten. 1

Rijksarchief Gent (RAG), schepenbank en parochie Merendree, register 72, f. 265v. 16


Joanne van Landuyt, erfgenaam, moet aan dit sterfhuis nog een pond 13 schellingen vier groten betalen over "aerbeyt van wercken". De totale bate bedraagt 38 ponden 4 schellingen 4 groten. De schulden van dit sterfhuis omvatten: * Pieter Beirnaert moet nog 12 ponden 5 schellingen 4 groten ontvangen over huispacht tegen 12 ponden groot per jaar, * over levering van bruin bier 5 ponden groot, * over levering van Lovensbier 1 pond 15 schellingen groot, * onkosten schatting en opstellen staat van goed 10 schellingen 6 groten, * voor de zegel 1 schelling 8 groten, * Frans van Landuyt, voogd, moet nog 25 ponden groot ontvangen over geleend geld door de overledene op verschillende ogenblikken en * betaald aan Jan Baptiste Herman over levering van wijn 1 pond 17 schellingen 6 groten. De totale schuld bedraagt 46 ponden 10 schellingen groot. Dood en andere schulden, die door de erfgenamen alleen moeten betaald worden * voor de begrafenis, de uitvaart, de kist en andere kerkelijke rechten samen 3-13-4 (lees je als: 3 ponden 13 schellingen 4 groten) over de helft 1-16-8 (een pond 16 schellingen 8 groten) * afleggen van de overledene 0-3-0 over de helft 0-2-6 * akte voogdij met zegel 0-5-4 * auditie rechten (bedrag voor de toehoorders bij het voorlezen van de akte) 0-6-0 * appostilleren (aanbrengen, ondertekenen) en voorlezen van de staat van goed 0-3-4 * de depeche van de staat (mededeling van de staat) met het registreren ervan 1-5-2 * de officier voor kamerboderecht (schatbewaarder) 0-1-8 * over de affirmatie (bekrachtiging, bevestiging) van de staat 0-0-6 Totaal van de funerailles en de rechten bedraagt 4-1-2 Liquidatie De bate bedraagt 38-4-4 en de schulden 46-10-0, dus meer schulden dan bate tot 8-5-8. Gedeeld in twee is voor ieder 4-2-10 en voor de kinderen over de funerailles en de rechten tot 41-2. Als ze erfgenamen willen zijn van hun vader zijn ze samen 8-4-0 schuldig. Actum Pieter Herteleer burgemeester, Joannes Willems, Jacobus Vanden Bossche en Jacobus Maenhaut schepenen {van de heerlijkheid Merendree} “die in kennisse der waerheyt de minute deser bekleed met segel papier van thien stuyvers ter greffie berustende hebben gedaen enregistreren depecheren ende uytgeven onder den contersegel van sacken deser prochie ende heerelykhede ende de signature van hemlieden onderschreven geswooren greffier in vierschaere den veerthiensten septembre 1786 als greffier ondt JF Vanhulle"

havegeer

destels

schapraai

baenst Luc Neyt, Tielt

17


Familiekunde Vlaanderen regio Tielt activiteitenagenda januari - februari - maart 2017 Het documentatiecentrum FV regio Tielt is open elke eerste en derde zaterdag van de maand. Alle activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan daar door. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op vrijdag de dertiende van 19 tot 21 uur, gelegenheid tot opzoeken met dankje als welkom op het nieuwe jaar. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Zaterdag 24 en zondag 25 maart: de werkgroep genealogie neemt deel aan het 52ste Nationaal Congres in Brugge (zie afzonderlijke aankondiging pag. 14). 9. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 10. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 11. Erfgoeddag met als thema ZORG op zondag 23 april

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto’s, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz… Ludwig Claerhout, Tielt – Guido Lams, Wingene – José Vereecke, Tielt - Luc Neyt, Tielt Daniël Missant, Tielt – Eddie Verbeke, Tielt – Ronny Ostijn, Tielt - Fons Das, Tielt en Godfried Claerhout, Tielt.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds één maand vóór de maand van verschijnen!): Nummer 1 / januari - februari - maart 2017 vóór 30 november 2016 Nummer 2 / april - mei - juni 2017 vóór 28 februari 2017 Nummer 3 / juli - augustus - september 2017 vóór 31 mei 2017 Nummer 4 / oktober - november - december 2017 vóór 31 augustus 2017 Luc Neyt, Tielt 18


16

KANTOOR BOLLIOU Kerkplein 16 8750 Wingene BANK VERZEKERINGEN Kker K

Tel. (051) 65.89.45 Fax (051) 65.89.46


n.v.

de meibloem

AUTOCARS - REISBUREAU Kasteelstraat 149 - 8700 TIELT Tel. (051) 40 18 23 - Fax (051) 40 51 93 Eigen reisprogramma op aanvraag

Duthoit Luc Schilder- & decoratiewerken vloer- & wandbekleding Deken Darraslaan 2 bus 5 – 8700 Tielt Tel. 051/69.43.13 Email: luc.duthoit@pandora.be


20ste Jaargang nr.2 driemaandelijks april-juni 2017

België-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 P 005988

Onze Voorouders tijdschrift voor familiegeschiedenis

Wakkense “aubergen, taveernen … kroegen”, index De familie Minne in Markegem en Dentergem, slot Historische achtergrond van de penningkohieren Erfgoeddag 2017 – tentoonstelling familiekundig erfgoed Nieuwe uitgaven van FV regio Tielt Tentoonstelling Dick & Bobby, Ralph Talbot en Robert G. Robinson


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door FV regio Tielt vzw, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Teksten om in het tijdschrift op te nemen zijn altijd welkom bij de redactie: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40 60 75, lneyt@skynet.be Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem.

Het leesgeld bedraagt 5,00 euro per jaar over te schrijven op het rekeningnummer IBAN BE75 9731 3326 0351 van FV regio Tielt vzw, Luxemburglaan 21 te 8700 Tielt. (voor lezers uit het buitenland 10,00 euro).

Een vrijwillige surplus als steun is altijd welkom !!!! Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40 60 75, lneyt@skynet.be Redactie: Claude Moors en Luc Neyt Secretariaat: Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem, tel.: 051/ 46 54 11, jan-callens@telenet.be Penningmeester: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt, tel.: 051/40 11 36, l.ailliet@skynet.be

Website FV regio Tielt

Facebook

fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be

https://www.facebook.com/#!/groups/fvTielt/

Documentatiecentrum: Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur. Verantwoordelijke uitgever: Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem.

Hoe word je lid van Familiekunde Vlaanderen vzw kennisknooppunt voor familiegeschiedenis in Vlaanderen en Brussel Je stort het lidgeld (37 euro gewoon lid, 54 euro steunend lid en minimum 84 euro beschermend lid, een tweede lid van hetzelfde gezin, wonend onder hetzelfde dak betaalt slechts 10 euro) op rekening IBAN BE58 4141 1712 2179, BIC KREDBEBB van Familiekunde Vlaanderen vzw Merksem. Ieder lid ontvangt viermaal per jaar het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven krijgen. Je bereikt het Centrum voor Familiegeschiedenis via: mail info@familiekunde-vlaanderen.be en zie ook de website van FV: http://www.familiekundevlaanderen.be

Inhoud: Twee vrienden Wakkense “aubergen, herbergen, taveernen, caféhuysen, geneverhuysen, kantijnen en kroegen”, index. De familie Minne in Markegem en Dentergem, deel 2, slot. Historische achtergrond van de penningkohieren en de uitgave van de penningkohieren van Vinderhoute 1571-1572-1574-1577. Nieuwe uitgaven: Wakken – (e)migratie. Woordenlijst LatijnNederlands en Amerikaase Zantingen: bronnen en mensen. Tentoonstelling “Dick & Robby”, Ralph Ralbot & Robert G. Robinson Activiteitenkalender 22

23 24 25-30 32-34 35-36 37 38


In de voorbije maanden namen we afscheid van twee goede vrienden1.

Het bestuur van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt biedt aan beide families hun oprechte deelneming aan. Dank aan Eric en Philippe voor hun zeer positieve inbreng, medewerking en waardering voor onze vereniging.

1

Foto en tekst van het bidprentje.

23


Wakkense “aubergen, herbergen, taveernen, caféhuysen, geneverhuysen, kantijnen en kroegen” In 1982 verscheen van Juul Desmet, het werk “OVER CAFE’S GESPROKEN”. Hierin wordt een overzicht gegeven van de Wakkense “aubergen, herbergen, taveernen, caféhuysen, geneverhuysen, kantijnen en kroegen”, door de eeuwen heen. Dit werk kwam tot stand na ontelbare gesprekken met mensen die er konden over meepraten. Het was niet de bedoeling van de auteur er een soort standaardwerk van te maken met verwijzingen naar de socio-culturele achtergronden, naar de politieke en economische omstandigheden. Vele jaren later nam dr. René De Clercq het initiatief om een index te maken op deze uitgave van 141 bladzijden. In de eerste kolom worden de familienamen in alfabetische volgorde vermeld; in de tweede kolom de voornaam en in de derde kolom het jaartal of de periode waarin de herberg werd uitgebaat. De vierde kolom verschaft ons heel wat familiekundige gegevens over de herbergier en de laatste kolom vermeldt de bladzijde van het boek waar je de gegevens kan terugvinden. Als voorsmaakje laten we u genieten van de rijkdom aan herbergnamen. Wie de volledige index wenst te bekomen, neemt contact met Familiekunde Vlaanderen regio Tielt.

Familienaam Voornaam Jaartal Gegevens: Hr.=herberg, N=naamloos, Bladzijde en/of gez.(egd) of V=vrouw en M=man Fotonummer periode Aardlijder, Arslyder

Camiel

19081950±

Acke

Désiré, 1903±gez. Dees 1920±

Hr.-vlaskoper "De Sterre", Oosthoek, weg 36, 108, F.2 naar Gottem; baarlopen 14OCT1908 en 5NOV1939; zoon van Serafien Aardlijder; x Leonie Derijcke Hr.- groenten- en visverkoper "De Katte", 36, 111-112, F.2, 't Pouwelke, hoek Kapellestraat (rechtover F.38, F.39 "De Bonte Os"); baarlopen 21FEB1909; x Elisca Lagaisse; 2 kinderen (w.o. Bertha) en 2 kinderen in adoptie; +1940; haringen petrolverkoper met kruiwagen; huldebetoon door André Demedts

CAFE ROYAL anno 1950

Foto op de kaft

Cannie

Theresa

Dejonghe

Jules

Lefevere

Mathilde

Maes

Albertine

1900±- °Markegem 1850; X Jules Dejonghe, Hr. 36, 74, F.2, F.16 1910± "Royal", Keukeldam 1900±- Hr. "Royal", Keukeldam; baarlopen 36, 74, F.2, F.16 1910± 7FEB1909; °1842); x Theresa Cannie 1908-1911 °1855; x Jules Maes, Hr. "Pretoria", 36, 38, 57, 74, Kapellestraat, (vanaf 1910±) Hr. "Royal", 118, F.2, F.3, Keukeldam; 7 kinderen F.16 1930±- Echtg. Maurice Bouckaert, Hr. 40, 41, 74, F.4, 1959 "Transvaal", Markegemstraat; (na 1947) F.16 echtg. Meurits Vannieuwenhove, Hr. café "Royal", Keukeldam Luc Neyt, Tielt 24


DE FAMILIE MINNE IN MARKEGEM EN DENTERGEM CA. 1685 – CA. 1940 Ontvangers, griffiers, baljuws en burgemeesters Wat vooraf gaat1: A. JOANNES MINNE B. JOZEF EDUARDUS MINNE C. PETRUS BERNARDUS MINNE Pieter Bernardus Minne liet in 1763 in de Baljuwstraat een imposant neoclassicistisch herenhuis optrekken, allicht het eerste stenen huis in Dentergem. Hij was landmeter en prijzer-deelsman en vanaf 1753 tot het einde van het ancien régime laatste griffier van Markegem en het burggraafschap “Ter Hoyen”. Pieter Bernardus was ook in Dentergem een man van aanzien: ontvanger van de parochie (1765-1783) en vanaf juli 1783 laatste baljuw van de heerlijkheden “’t Dentergemsche” en “het Kapittel van Doornik”. Hij was ook enige tijd baljuw van de dorpsheerlijkheid Gottem. ° Wontergem 20.08.1733 en †Dentergem 15.11.1812 x1) Maria Josepha Vermeulen °ca.1732 en †Dentergem 09.12.1767 x2) Maria Francisca Coleta Van Crombrugge (Gent 23.04.1777) fa Jan & Judoca Vandercruyssen ° Zevergem 05.08.1748 en † Dentergem 27.03.1830 Kinderen: 1. Johanna Theresia °Dentergem 14.02.1771 en † x Jan-Baptist De Rym (Dentergem 19.06.1797) fs Pieter Franciscus & Maria Anna Rosa Hornu °Wakken 16.04.1769 en † 2. Agatha °Dentergem 28.02.1773 en †Tielt 02.09.1823 x Joannes Livinus Poelman (Tielt 24.10.1802), griffier °Gent 19.02.1772 en † 3. Francisca °Dentergem 19.03.1775 en †Dentergem 21.04.1853 (ongehuwd) 4. Sophie °Dentergem 31.07.1777 en †Dentergem13.12.1868 (ongehuwd)

1

Eric Bekaert, in “Onze Voorouders”, 20ste jaargang, januari-maart 2017, p. 6-23. 25


5. Julia (verhuisd naar Tielt eind 1823 of 1824) °Dentergem 14.02.1780 en †Tielt 20.03.1834 x Robert Mulle (Dentergem 13.02.1809), notaris Tielt 1840-1853, fs Eugeen Jozef Antoon (notaris Tielt 1797-1839) & Joanna Catharina De Moor °Zelzate 06.01.1781 en †Tielt 21.09.1872 Kinderen: a. Antonia °Dentergem 30.06.1810 en † b. Euphemie °Dentergem 16.01.1812 en † c. Rufina Bertha °Dentergem 09.02.1814 en †Dentergem 23.12.1816 d. Clothilde °Dentergem 16.01.1816 en † e. Jozef Edmond (stadssecretaris Tielt vanaf 08.01.1848 in opvolging van Constant Vanden Berghe/notaris 1853-1890/vervangend vrederechter in het kanton Tielt. °Dentergem 06.07.1818 en †Tielt 04.03.1890 x Henriette Prudence Cornelis (Stavele 20.06.1853) f. Triphon °Dentergem 23.03.1820 en † g. Veneranda °Dentergem 29.12.1821 en † h. Honoré Désiré (vrederechter in het kanton Oosterzele 1859-1882, vanaf 1882 in het 1ste kanton te Gent) °Tielt 09.09.1824 en †Gent 1889 26


6. Frederik: zie verder onder de letter D °Dentergem 21.05.1782 en +Dentergem 16.06.1804 7. Hendrika °Dentergem 21.02.1785 en † x 07.01.1818 Louis Jozef Meheus, fs Benedictus & Eleonora Christine Vanmelle °Olsene 18.10.1786 en † 8. Ivo (zoon van tweeling) °Dentergem 09.10.1787 en †Dentergem 26.10.1787 9. Bruno (zoon van tweeling) °Dentergem 09.10.1787 en † 10. Ivo °Dentergem 12.02.1790 en †06.10.1865 (ongehuwd) Woonde samen met zus Sophie in ’t baljuwhuis. Was heel goed bevriend met pastoor Scherpereel en heeft een deel van zijn fortuin besteed aan de opbouw van de nieuwe neogotische kerk (1854-1856) en de congregatiezaal. D. FREDERIK MINNE Frederik was 37 jaar notaris. Hij was een rabiaat anti-orangist, politiek woelwater en fel tegenstander van zijn collega en latere burgemeester Jozef-August Opsomer. Zijn schoonmoeder Angela De Craecke (°Brugge 20.11.1755 - †Dentergem 17.01.1840) was vroedvrouw en na het overlijden van haar man (16.06.1804) ook herbergierster. Het was een eigengereid dametje dat regelmatig in opspraak kwam… ° Dentergem 21.05.1782 en †Dentergem 20.10.1852 x Eugenie Galle (Dentergem 29.09.1830) fa Augustinus Maximiliaan & Angela Francisca De Craecke ° Dentergem 29.04.1792 en †Dentergem 22.12.1879 Kinderen: 1. doodgeboren meisje °Dentergem 08.08.1831 2. Eugeen (nooddoopsel) °Dentergem 03.08.1832 : zie verder onder de letter E. 3. Maria-Stefanie °Dentergem 08.11.1835 en †

27


E. EUGEEN MINNE Woonde na het overlijden van zijn tante Sophie in 1868 in het baljuwhuis en leefde rijkelijk van de opbrengst van zijn vele onroerende bezittingen (“99 kaven die rookten”). Maakte zich tijdens de schoolstrijd bijzonder onpopulair door zijn kinderen naar de gemeenteschool te sturen. Was - de familietraditie getrouw – de gezworen vijand van burgemeester Opsomer. °Dentergem 03.08.1832 en †Dentergem 04.07.1920 x Angela Juliana De Stella (Dentergem 22.01.1853) fa Robert & Eugenie De Baere PRENTJE °Dentergem 23.09.1834 en †Dentergem 23.05.1898 Kinderen: 1. doodgeboren meisje °Dentergem 01.03.1854 2. Gustaaf Eugeen °Dentergem 07.02.1855 en † Zou uit de familie gezet zijn wegens een niet aanvaard huwelijk. Is naar Gent vertrokken op 26.10.1882. Hij had een dochter en een zoon. De zoon is waarschijnlijk gesneuveld in WO I. 3. Ernest (ongehuwd) °Dentergem 16.09.1856 en †Menen 01.05.1946 Stond zowel in 1919 als in 1933 vermeld als kandidaat-deurwaarder, een beroepskeuze hem opgedrongen door zijn vader. Bleek echter veel te zachtmoedig voor dit soort werk. Woonde in 1933 nog in Dentergem. 4. Modest °Dentergem 06.06.1858 en †Dentergem 16.01.1861 5. Octaaf-Edmond °Dentergem 09.12.1859 en †Menen 04.05.1942 (notaris/ongehuwd) In 1919 verhuisd naar Menen na zijn benoeming tot notaris aldaar. 6. Modest Jules °Dentergem 26.04.1862 en †Dentergem 02.01.1866 7. Maria Angela Juliana Eugenie °Dentergem 20.08.1863 en †Menen 09.01.1949 x 25.10.1890 Aloys Desmet (Dentergem 25.10.1890) fs Jozef & Regina Ceuterick ° Zwijnaarde 18.11.1861 en †Kaprijke 15.03.1893 In 1893 (3 maanden na het overlijden van haar man) is Marie Angèle met haar 6 maanden oude dochtertje Hélène Gabrielle, teruggekeerd naar het ouderlijke huis. 8. doodgeboren meisje °Dentergem 12.02.1865 28


9. Astère Alban Florimond °Dentergem 26.07.1866 en †Dentergem 05.06.1894 (ongehuwd) Verhuisde naar Olsene op 16.09.1892, maar op 25.02.1893 woonde hij terug in de Baljuwstraat. Studeerde geneeskunde zonder succes. Pleegde zelfmoord na (valse?) beschuldigingen vanuit het schepencollege. Burgemeester was toen Adolf De Visscher (1891-1896) de aartsvijand van de familie Minne-De Stella. Op overlijdensprentje omschreven als commis-greffier (bediende) 10. Alida Henriette °Dentergem 27.05.1869 en †Menen 10.01.1955 (ongehuwd) Langstlevende van de 14 kinderen. Na haar overlijden heeft Hélène Gabrielle De Smet (x Marcel Doom), fa Maria Angèle & Alois De Smet, grootmoeder van Angèle Roegiers, het baljuwhuis verkocht aan Frans Delmotte. 11. Ulrick Pieter °Dentergem 19.11.1870 en †Menen 06.11.1949 (ongehuwd) Laatste van de kinderen die in Dentergem is blijven wonen. Vermoedelijk tussen 1935 en 1940 zijn broers en zussen in Menen vervoegd. In 1933 woonde hij nog samen met Ernest in de Baljuwstraat. 12. Sélina Adolphina °Dentergem 19.09.1872 en †Gent 15.06.1920 x Joseph Linten 13. Augusta Josephine °Dentergem 01.10.1874 en †Dentergem 07.10.1874 14. Antoinette Euphrasie Françoise Arabe °Dentergem 13.03.1876 en † x Henri Nicolas Joseph Antoine Benselin (Dentergem 18.03.1899) fs Antoine & Victorine Lekeux, sigarenfabrikant. Gescheiden. °Verviers 06.07.1876 en † ; x een chirurgien-dentiste ° en †

29


Naschrift: Rond 1935 woonden Ernest, Marie Angèle en Ulrick nog in de Baljuwstraat. Het huis had toen een prachtige Engelse tuin met tal van geïmporteerde bomen en planten. Hélène Gabrielle Desmet (fa Aloys & Marie Angèle), op 20.04.1912 in Dentergem gehuwd met Marcel Doom (fs Aloys & Caroline Louise Tempelaere), zou deze tuin hebben laten omploegen, omdat er blijkbaar sprake van was er een beschermd landschap of park van te maken, wat de verkoop ervan bemoeilijkt zou hebben. Het drietal had ook een chimpansee, in 1893 door Aloys Desmet - als geschenk voor zijn schoonfamilie - meegebracht uit Congo, waar hij er heel tijdelijk één van de eerste Belgische dokters was. Het dier was aanvankelijk heel braaf en werd in huis gekweekt, maar naarmate de jaren verstreken werd het steeds onhandelbaarder. Het beest begon meer en meer “onzedelijke apenstreken” te vertonen, waar Marie Angèle het slachtoffer van was, dit tot hilariteit van de lokale dorpsgemeenschap. De aap werd dan maar opgesloten in een kooi in de tuin en uiteindelijk doodgeschoten door Ernest of Ulrick. In de tuin stond ook een dubbel toilet, gescheiden door een laag muurtje, wellicht om aan de behoeften te voldoen van het grote gezin en het personeel ten tijde van Eugeen en zijn echtgenote. Tussen de jaren ca.1940 - 1961 werd het huis tijdelijk ingenomen door de Duitse bezetter en werd het een korte tijd bewoond door o.a. de latere gemeentesecretaris Marcel Marysse, Jozef Deschuymer (Oeselgem) en Cyriel Sergeant (laatste huurder). Het heeft ook een aantal jaren leeg gestaan. In 1961 kocht Frans Delmotte voor 600.000 fr. het herenhuis van de weduwe Hélène Gabrielle Desmet uit Knokke (°08.12.1892), die het geld vergokte in de casino’s aan de kust2. Eric Bekaert, Dentergem

2

Met dank aan Angèle Roegiers, Lucy en Simonne Vandenabeele en Frans Delmotte. 30


Erfgoeddag 2017 – tentoonstelling ZORG VOOR en BRUIKBAARHEID van ONS FAMILIEKUNDIG ERFGOED Wanneer: zondag 23 april van 10 uur tot 17 uur. Om 11 uur openingswoord door Schepen Simon Bekaert en aansluitend receptie aangeboden door het Stadsbestuur van Tielt. Waar: Beernegemstraat 5, 8700 Tielt. Ruime parking in de omgeving. In het documentatiecentrum van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt kan je het familiekundig erfgoed van de regio Tielt ontdekken. De vijf lokalen waar het familiekundig erfgoed wordt bewaard, kunnen bezocht worden. In de leeszaal staan de meest geraadpleegde documenten om een familiegeschiedenis op te bouwen. In lokaal ‘De Somviele’ en ‘Robert Tanghe’ worden verschillende fondsen bewaard zoals het fonds ‘Tanghe’, ‘Musea vrienden’, ‘De Somviele’ en heel wat inventarissen, notariële akten, de Weekbode, sinds 1985, fiches van parochieregisters van Tielt en omliggende gemeenten, meer dan 200 uitgaven en nog veel meer. Het archief van het Sint-Jozefscollege Tielt beslaat een afzonderlijke ruimte met informatie over oudleerlingen, de palmaressen, tijdschriften, avondschool, lettergilde, boekhouding en een uitgebreide fotocollectie. In de lange gang staan 29 ijzeren kasten met overlijdensberichten, didactische schoolplaten, allerlei schenkingen en bidprentjes.

De tentoonstelling toont hoe de vereniging zorg draagt voor haar collecties, hoe je deze kan raadplegen en gebruiken voor eigen onderzoek. De nadruk in de tentoonstelling ligt op “welke familiepapieren” mag je niet weggooien maar bewaren voor de toekomst. Op concrete wijze wordt aan de hand van foto’s duidelijk gemaakt wat je best bewaard of aan Familiekunde Vlaanderen regio Tielt mag bezorgen, die het klasseert en ter beschikking stelt aan een ruim publiek om een stamboom, kwartierstaat of stamreeks op te stellen en te illustreren. Voor de kinderen van de lagere school is aan de tentoonstelling een kleine zoektocht verbonden. Na het oplossen van een tiental opdrachten ontvangt elke deelnemer een kleine attentie. Ook voor de volwassenen is een speurtocht voorzien met beklijvende opdrachten, die beloond worden met een attentie. Luc Neyt, Tielt 31


HISTORISCHE ACHTERGROND VAN DE PENNINGKOHIEREN Vlaanderen onder de regering van Filips II Op 25 oktober 1555, doet Keizer Karel (1500-1558) troonsafstand ten gunste van zijn zoon Filips II (1527-1598). Filips II, die geen Nederlands kent, is het jaar ervoor gehuwd met Maria Tudor, bijgenaamd “Bloody Mary” (…-1558).1 De tijden zijn zeer bewogen. Er is een strijd tussen de katholieke godsdienst versus de hervormde godsdiensten die als ketterij worden bestempeld. Het Habsburgse Rijk, dat alles wil centraliseren, botst met het onafhankelijkheidsstreven van onze gewesten. In 1555 hernieuwt en verstrengt Filips II de plakkaten van 25 september 1550 tegen de ketterij. Schijnbaar is Filips II nog van plan de Zeventien Provinciën als een afzonderlijk koninkrijk, onder zijn gezag, in te richten. Het militair apparaat dat hij in het leven roept, doet de haat van ons volk tegen de monarchie langzaam groeien.2 Het ergste van al is dat de staatskas leeg is. Kortom de staat is zo goed als failliet. De Antwerpse bankiers weigeren de vorst nog verdere kredieten toe te staan. Plannen voor de 100ste penning op de waarde van het onroerend goed en de 50 ste penning op de verhandeling van goederen, worden door de Staten-Generaal geweigerd. Dit gebeurt te Brussel op 1 november 1556. In 1557 laat het nijpend tekort aan geldmiddelen zich nog erger voelen. De staat is haast bankroet. Om het leger in stand te houden, beloopt de maandelijkse kostprijs 600.000 gulden. De Staten-Generaal staat de vorst wel een subsidie toe, maar de belasting van de 100ste en 50ste penning wordt niet goedgekeurd. Op 7 augustus 1559 verlaat Filips II definitief de Nederlanden en trekt zich terug in Spanje. Hij vertrouwt zijn halfzuster, Margareta van Parma, hertogin van Parma (1522-1586) het landsbestuur toe. Het verzet in Vlaanderen blijft groeien. De slechte economische toestand en de duurte van het graan, te wijten aan strenge winters, doet iedereen morren. De spanning en het ongenoegen leiden uiteindelijk tot de beruchte beeldenstorm. Hierdoor zitten onze streken volledig in het geweld. Als reactie op de beeldenstorm zendt Filips II kapitein-generaal Alva (1507-1582) met ruim 10.000 soldaten naar de XVII Provinciën om de rust te herstellen. Margareta van Parma biedt haar ontslag aan.

1 2

R. LOBBESTAEL, Een studie van de vier Oostrozebeekse Penningkohieren (1571-1577). W. STEVENS, Analytische bewerking van de penningkohieren van Knesselare, jaren 1571 en 1574. 32


Alva richt de Raad van Beroerten op die tussen 1567 en 1569, 6 à 8.000 terdoodveroordelingen uitspreekt en tussen 1567 en 1573, voor 500.000 dukaten aan rente van verbeurdverklaringen opstrijkt. Deze raad blijft actief tot bij het vertrek van Alva en wordt op 14 mei 1576 afgeschaft. Op 21 maart 1569 roept Alva de Staten-Generaal voor één dag bijeen en stelt een tweetal belastingen voor: - een eenmalige en uitzonderlijke bede, met name de 100 ste penning (= 1%) op alle roerende en onroerende goederen, - een bestendige (dus jaarlijks wederkerende) contributie in de vorm van:  10de penning (= 10%) op de verkoopprijs van roerende goederen,  20ste penning (= 5%) op de verkoopprijs van onroerende goederen. de Zowel de 10 als de 20ste penning vallen ten laste van de verkoper. De bedoeling is een permanente belasting in het leven te roepen. De vorst zou hiervoor een zekere onafhankelijkheid verwerven om inkomsten te krijgen. Zonder die bestendige belasting moet hij iedere keer een bede richten aan de Staten-Generaal. Deze profiteren er van om het een of ander voorrecht van de vorst af te dwingen. De 10de en de 20ste penning worden van 13 augustus 1569 tot 13 augustus 1571 niet geïnd. Deze belasting wordt dan vervangen door een jaarlijkse som van twee miljoen gulden. De 100ste penning wordt wel geïnd. Op 31 juli 1571 wordt het plakkaat dat de inning van de 10 de en 20ste penning beveelt, uitgevaardigd. Op 13 augustus van hetzelfde jaar wordt met de inning van de 20 ste penning gestart. Een deel van de handelaars emigreert, de handel valt stil. Onder druk van de bevolking en onder massaal verzet staakt Alva in 1572 het innen van de belasting. Eind 1573 verlaat Alva de Nederlanden. Hij laat de nieuwe landvoogd Requesens met 85.000 Spaanse soldaten en een staatsschuld van om en bij de zes miljoen florijnen achter.

De Penningkohieren van Vinderhoute Niettegenstaande de belasting in 1572 niet meer werd geïnd, treffen we voor verschillende parochies van Vlaanderen nog lijsten aan tot ver na dit jaartal.3 In het stadsarchief te Gent bevinden zich vier penningkohieren van Vinderhoute 4: de kohieren van 1571 en 1572 hebben betrekking op de 20ste penning, het kohier van 1574 wordt gebruikt voor het innen van de 10de en 20ste penning en het kohier 1574 behandelt de 5de penning.

3

A. BRAET, Sociaaleconomisch aanzicht van Ruiselede in moeilijke tijden (1550-1600). C. DE RIDDER, RUG, academiejaar 1984-85, verhandeling over “De penningkohieren als sociaaleconomische en demografische bron”. De Oudburg en het Meetjesland rond 1570”. C. VERBEKE, RUG, academiejaar 1987-88, verhandeling “De penningkohieren als sociaaleconomische en demografische bron”. De Roede van Tielt rond 1571-’72”. 4 SAG, reeks 28, 73/311 bevat de kohieren van 1571-1572-1574 en 1577. 33


Elk kohier start met een overzicht van de pachters. Hierin vernemen we ook wie de eigenaar is van de pachtgrond, over welk bodemgebruik het gaat, de oppervlakte van elk perceel en de pachtprijs. Dan volgen de eigenaars die hun gronden zelf gebruikten. Ook hier vernemen we het soort grondgebruik, de oppervlakte en de geschatte pachtprijs. Als derde en laatste overzicht krijgen we de aangeslagen eigendommen die in het bezit kwamen van de Koninklijke Majesteit en die eveneens verpacht werden. Enkel in het kohier van 1571 en 1572 sluit elk artikel af met wat de huurder of eigenaar gebruiker als 20ste penning moest betalen. Deze vier kohieren werden gefotografeerd. Bij de transcriptie kreeg elke pachter en eigenaar-gebruiker een volgnummer, gevolgd door een beschrijving van wat werd gebruikt. Ook de pagina van het kohier werd vermeld evenals, tussen haakjes, het nummer van de foto. Met een tweetal voorbeelden willen we dit duidelijk maken: f. 1r. (7679): wil zeggen folio 1 recto krijgt het fotonummer 7679. f. 12v. (03957): wil zeggen folio 12 verso krijgt het fotonummer 03957. Paul Callens maakte een index op trefwoorden, plaatsnamen, begrippen, familie- en plaatsnamen. Uit deze index blijkt dat er voor een bepaald begrip, woord of naam verschillende schrijfwijzen bestaan. Hou daar rekening mee bij het raadplegen van deze index.

De meest voorkomende trefwoorden: Cauters, Dronghene, ettinghe(n), Gendt, heer van Vinderhaute (Vinderhoute), herberghe, hofstede, kerck(e), Lovendeghem, mersch(en), meersch(en), pasteur, oliemeulen (molen), priestrage, scooflant, saylant, stede(ken), vlas, wallen en zaylant. De meest voorkomende familienamen: Conyet, Clays, De Bisschop, de Clercq, de Cuper, (de) Dobbeleere, de Meyer(e), de Mutere, de Roose, de Sutter(e), Fieraert, Legiers, Neyt, Note, Snouck, Rogiers, Tassins, van Ooteghem, van Dale, Vande Zype, van Beveren, van Hecke, Vriendt en Wouters.

Luc Neyt, ‘Penningkohieren van Vinderhoute 1571-1572 en 1574-1577’, FV regio Tielt, 2017, Formaat A4, 83 blz. recto-verso, digitale zwart-wit print, afgewerkt met een gekleurde doorlopende kaft. Prijs 9,00 euro te verhogen met 3,50 euro verzendingskosten (buitenland 6,00 euro). Je kan storten op rekening (IBAN) BE75 9731 3326 0351 van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt vzw, p.a. Luxemburglaan 21, 8700 Tielt of de boeken afhalen zonder portkosten, p.a. Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg 29, 8700 TIELT (tel. 051/40.11.36) of elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur in het documentatiecentrum van FV regio Tielt, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt. Luc Neyt, Tielt 34


Nieuwe uitgaven Was de initiële opzet het louter inventariseren van de emigraties in de Wakkense bevolkingsregister, dan werd deze werkwijze na korte tijd verlaten. Want de auteur raadpleegde en verwerkte in zijn werk de Vernesoenrapporten, de studie van Yolande Lammerant en deze van Dora De WildeKennivé en alle werken van Paul Callens van de Death Memorial Cards, de Amerikaanse Zantingen tot Amerika in de pers “Gazette van Thielt”. Chris FOLENS – ‘Wakken – (E)migranten. Een onderzoek naar de migratiestromen van en naar het buitenland. Registratie in de Wakkense bevolkingsregisters van 1816 tot 1970’, FV regio Tielt vzw, 2017, formaat A4, 418 blz., digitale zwart-wit print met doorlopende kleurenkaft. Prijs 25,00 euro te verhogen met 5,00 euro verzendingskosten (buitenland 7,00 euro). Je kan storten op rekening BE75 9731 3326 0351 van FV regio Tielt vzw, p.a. Luxemburglaan 21, 8700 Tielt of afhalen bij Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 051/40 11 36 of elke 1 ste en 3de zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur in de Beernegemstraat 5 in Tielt.

In 2004 verscheen van de hand van Renaat Lobbestael een “woordenlijst Latijn – Nederlands voor genealogen” van 136 bladzijden. De Latijnse woorden werden gesprokkeld uit de parochieregisters van het ancien régime. Na de publicatie van dit zeer bruikbaar werk, bleef Renaat typische Latijnse woorden verzamelen die in doop-, huwelijks- en overlijdensakten voorkomen en hun betekenis verklaren. Na jaren heeft hij het bestaande werk kunnen aanvullen met niet minder dan 33 bladzijden. De nieuwe woorden zijn alfabetisch genoteerd tussen de reeds opgenomen woorden. Dit zeer praktisch en degelijk werk is vast en zeker een onmisbaar hulpmiddel bij het lezen en ontleden van de Latijnse woorden en teksten, die soms genoteerd werden in pastoors-latijn. Renaat LOBBESTAEL, “Woordenlijst LatijnNederlands voor genealogen”, FV regio Tielt vzw, 2017, formaat A4, 169 blz., digitale zwart-wit print met doorlopende kleurenkaft. Prijs 13,00 euro te verhogen met 3,50 euro verzendingskosten (buitenland 7,00 euro). Voor een bestelling zie hier boven bij de uitgave “Wakken – (e)migranten”.

Luc Neyt, Tielt 35


Amerikaanse Zantingen Paul Callens liet u in 2007 in acht boeken kennis maken met de Belgen in Amerika: ‘De mensen’, in 2011 in drie boeken de ‘Afbeeldingen’ en in 2013 stelde de auteur zeven delen met ‘Bronnen’ ter beschikking over onze uitgeweken landgenoten en het continent waar ze naar toe trokken. Deze 18 uitgaven tellen samen iets meer dan 3.900 bladzijden informatie over de Belgen in Amerika en hun families en zijn nog te verkrijgen tegen 15,00 euro per deel te verhogen met de verzendingskosten van 3,50 euro per deel. Door deze uitgaven kan de familiekundige een beter inzicht krijgen in wat men mogelijks kan terugvinden. Soms beperkt de samensteller zicht tot de basisinformatie en worden afzonderlijke bronnen voorzien van een verder uitleg gefilterd uit een uitgebreide informatielijst. Het is dan ook een meer persoonlijke dan een wetenschappelijke benadering geworden waar vooral oog was voor kleine details. Veel aandacht wordt besteed aan de invloed van de pers en hoe zij “Amerika” bij ons aanbrengen. Uit ervaring weten we dat een detail soms het familie onderzoek in een nieuwe richting kan sturen. Deze werken zijn een must in elke bibliotheek van om het even welke familie- of heemkundige die interesse heeft in de uitwijking naar Amerika en zeker voor hen die opzoek zijn naar uitgeweken familieleden.

Als vervolg op deze reeks kunnen we u volgende nieuwe uitgaven aanbieden: DE MENSEN DE BRONNEN deel bladzijden prijs deel bladzijden IX A-D 238 17,00 euro VIII 192 X E-Q 207 15,00 euro IX 230 XI R-Z 263 18,00 euro X 194 XII index 371 23,00 euro

prijs 14,00 euro 16,00 euro 14,00 euro

Deze delen geven u meer informatie over de Amerikaanse bronnen en vermeldingen van Amerika in de pers.

Deze werken geven een overzicht van de verzamelde informatie over de Belgen vertrokken naar Amerika en er wonen samen met hun familie.

Luc Neyt, Tielt 36


TENTOONSTELLING:

“DICK & BOBBY”

RALPH TALBOT

ROBERT G. ROBINSON

MEDAL OF HONOR - PITTEM 14 OKTOBER 1918 Tufts Library, Weymouth Landing, Massachusetts, USA Gemeentehuis, Pittem van 26 mei 2017 tot 24 september 2017 tijdens kantooruren – in het weekend van 10h-12h & 14h-16h Met medewerking van leerlingen van het 5de leerjaar van de basisscholen Pittem en Egem en leerlingen van Grade IV van de Ralph Talbot School, Weymouth. Samenstelling: Eileen Dumont & Paul Callens, Familiekunde Vlaanderen regio Tielt

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt zoekt voor de opening van de tentoonstelling twee jongens van om en bij de 20 jaar die op Ralph en Robert lijken. Ralph Talbot had een leeftijd tussen 19 en 20 jaar, had grijze ogen, lichtbruin haar, gebruinde huid, was 1 meter 76 groot, woog 67 kg en had een borstomtrek van 89 cm. Robert Robinson was 20 jaar, had blauwe ogen, bruin haar, blozend gelaat, woog 64 kg., was 1 meter 66 cm groot en had een borstomtrek van 91 cm. Wie actief deel wil nemen aan de tentoonstelling en voldoet aan deze voorwaarden, zie ook beide foto’s bovenaan, neemt contact met Paul Callens: paul.callens7@telenet.be 37


Familiekunde Vlaanderen regio Tielt activiteitenagenda april – mei - juni 2017 Het documentatiecentrum FV regio Tielt is open elke eerste en derde zaterdag van de maand. Alle activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan daar door. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Erfgoeddag, zondag 23 april van 10 tot 17 uur. Tentoonstelling in de Beernegemstraat 5 in Tielt: ZORG VOOR en BRUIKBAARHEID van ONS FAMILIEKUNDIG ERFGOED. (zie pagina 31) 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Tentoonstelling “Dick & september. (zie pagina 37)

Bobby 99 y/j later”

van vrijdag 26 mei 2017 tot zondag 24

7. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 9. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto’s, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz… Willy Vantomme, Saintes - Heemkundige Kring Valère Arickx, Pittem - Jules Desmet, Wakken – Rudy Das (+), Halen – Rita Wanseele, Kanegem; Daniël Missant, Willy Dubois, Greta Geeraert, Zuster Annemie, Ronny Ostijn, Luc Neyt, Fons Das, William Oosterlinck, Johan Buyck, Julien Verbrugge en Jan Vandermeulen, allen van Tielt.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds één maand vóór de maand van verschijnen!): Nummer 1 / januari - februari - maart 2018 vóór 30 november 2017 Nummer 2 / april - mei - juni 2018 vóór 28 februari 2018 Nummer 3 / juli - augustus - september 2017 vóór 31 mei 2017 Nummer 4 / oktober - november - december 2017 vóór 31 augustus 2017 Luc Neyt, Tielt 38


16

KANTOOR BOLLIOU Kerkplein 16 8750 Wingene BANK VERZEKERINGEN Kker K

Tel. (051) 65.89.45 Fax (051) 65.89.46


n.v.

de meibloem

AUTOCARS - REISBUREAU Kasteelstraat 149 - 8700 TIELT Tel. (051) 40 18 23 - Fax (051) 40 51 93 Eigen reisprogramma op aanvraag

Duthoit Luc Schilder- & decoratiewerken vloer- & wandbekleding Deken Darraslaan 2 bus 5 – 8700 Tielt Tel. 051/69.43.13 Email: luc.duthoit@pandora.be


20ste Jaargang nr.3 driemaandelijks juli – september 2017

Onze Voorouders tijdschrift voor familiegeschiedenis Wapenschild van deken Jan de Mol boven de ingangsdeur van de Tieltse dekenij

Sfeerbeelden erfgoeddag ZORG, zondag 23 april 2017 FV regio Tielt neemt graf van John Wannamaker in adoptie Opening tentoonstelling “Dick & Bobby” in Pittem Uit het handboek van deken Jan De Mol: uitvaarten 1620 en de uitvaarten tijdens de pestepidemie in Tielt 1636-1637 Nieuwe uitgaven: ‘Het geslacht Vanschoebeke’ door Juul Desmet en ‘Parenteel Gillis Vander Muelen’ door Johan Destoop.

VU: Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door FV regio Tielt vzw, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Teksten om in het tijdschrift op te nemen zijn altijd welkom bij de redactie: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40 60 75, lneyt@skynet.be Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem.

Het leesgeld bedraagt 5,00 euro per jaar over te schrijven op het rekeningnummer IBAN BE75 9731 3326 0351 van FV regio Tielt vzw, Luxemburglaan 21 te 8700 Tielt. (voor lezers uit het buitenland 10,00 euro).

Een vrijwillige surplus als steun is altijd welkom !!!! Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40 60 75, lneyt@skynet.be Redactie: Claude Moors en Luc Neyt Secretariaat: Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem, tel.: 051/ 46 54 11, jan-callens@telenet.be Penningmeester: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt, tel.: 051/40 11 36, l.ailliet@skynet.be

Website FV regio Tielt

Facebook

fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be

https://www.facebook.com/#!/groups/fvTielt/

Documentatiecentrum: Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur. Verantwoordelijke uitgever: Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem.

Hoe word je lid van Familiekunde Vlaanderen vzw kennisknooppunt voor familiegeschiedenis in Vlaanderen en Brussel Je stort het lidgeld (37 euro gewoon lid, 54 euro steunend lid en minimum 84 euro beschermend lid, een tweede lid van hetzelfde gezin, wonend onder hetzelfde dak betaalt slechts 10 euro) op rekening IBAN BE58 4141 1712 2179, BIC KREDBEBB van Familiekunde Vlaanderen vzw Merksem. Ieder lid ontvangt viermaal per jaar het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven krijgen. Je bereikt het Centrum voor Familiegeschiedenis via: mail info@familiekunde-vlaanderen.be en zie ook de website van FV: http://www.familiekundevlaanderen.be

Inhoud: Wapenschild en logo FV regio Tielt en logo FV Nationaal, Sfeerbeelden erfgoeddag ZORG, zondag 23 april 2017, FV regio Tielt neemt graf van John Wannamaker in adoptie, Opening tentoonstelling “Dick & Bobby” in Pittem, Uit het handboek van deken Jan Demol: uitvaarten 1620 en de uitvaarten tijdens de pestepidemie in Tielt 1636-1637, Nieuwe uitgave: ‘Het geslacht Vanschoebeke’ door Juul Desmet , 5de erfgoedbeurs en Trotwaar, zondag 3 september 2017, Activiteiten juli-augustus-september en uitgave Johan Destoop ‘Parenteel Gillis Vander Muelen’. 42

43 44 45-46 47 48-55 56 57 58


Wapenschild en logo van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt (FV regio Tielt)

De bestuursleden van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt ontwierpen een wapenschild dat na verschillende aanpassingen tot stand kwam. De motivatie steunde op drie pijlers: de sleutel verwijst naar de stad Tielt, het molenijzer symboliseert de Molenlandroute in het werkgebied en het kasteel verwijst naar de kasselrij van de Oudburg van Gent die in een deel van de Roede van Tielt zeggenschap had. Het Heraldisch College van Familiekunde Vlaanderen keurde op 2 december 2016 het ontwerp goed. De beschrijving van het wapenschild in het zegel: omgekeerd gaffelsgewijs gedeeld 1. In goud een omgewende sleutel van sabel 2. In zilver een molenijzer van keel 3. In sabel een geopende burcht van keel; gaande over de twee onderste deellijnen een versmalde keper van keel. Naast dit wapenschild behoudt Familiekunde Vlaanderen regio Tielt zijn logo, ontworpen door wijlen de heer Rudy Debrabandere bij het verschijnen van het eerste nummer van Onze Voorouders in januari 1998 onder impuls van de heer Fons Das.

Het logo van 1998 wordt in 2016 aangepast aan de nieuwe huisstijl van Familiekunde Vlaanderen Nationaal. Maar de belangrijkheid van OVO blijft bestaan, maar wordt duidelijker leesbaar in het nieuwe logo. In 2015 vierde Familiekunde Vlaanderen haar 50ste verjaardag en is het kennisplatform voor familiegeschiedenis in Vlaanderen en Brussel. De organisatie stimuleert expertise-uitwisseling inzake familiegeschiedenis en neemt een trekkersrol op inzake het sensibiliseren en adviseren van de erfgoedgemeenschap familiekunde. Er is een unieke samenwerking tussen professionele medewerkers en gespecialiseerde vrijwilligers inzake genealogie, paleografie, genealogische genetica en aanverwante specialismen. Vlaamse Stam is het tijdschrift voor kennisknooppunt voor familiegeschiedenis.

Luc Neyt, Tielt 43


Sfeerbeelden van de erfgoeddag zondag 23 april 2017 Thema ZORG

Bestuur FV regio Tielt v.l.n.r.: Sven Vermaete, Paul Callens, Claude Moors, Luc Neyt, Jan Callens en Lucien Ailliet.

Een traditie die we al jaren in ere houden met onze vereniging is de deelname aan erfgoeddag. Dit jaar was het thema ZORG en dit werd uitgewerkt als “Zorg voor en bruikbaarheid van ons familiekundig erfgoed”. Dit deden we aan de hand van een kleine tentoonstelling, het open stellen van onze verschillende lokaaltjes en een kleine zoektocht. De tentoonstelling werd geopend door schepen Simon Bekaert in aanwezigheid van de Burgemeester en stad Tielt bood vervolgens een receptie aan. We mochten tijdens de dag ruim honderd personen ontvangen die ruime belangstelling hadden voor onze werking. De mensen die deelnamen aan onze wedstrijd werden verwittigd en kunnen hun prijs afhalen op 3 september op onze jaarlijkse erfgoedbeurs.

Foto 1: Welkom door voorzitter Luc Neyt. Foto 2: Opening van de tentoonstelling door schepen Simon Bekaert. Foto 3: Een gezellige babbel of even één van de meer dan 220 uitgaven inkijken op zoek naar interessante informatie. Foto 4: Claude Moors realiseerde een PowerPoint over de werking van onze vereniging, die met veel aandacht werd bekeken.

Tekst: Jan Callens, Pittem en foto’s: Claude Moors, Tielt 44


Familiekunde Vlaanderen regio Tielt neemt adoptie aan van het graf van John Wannamaker gelegen op het Canadian Cemetery Adegem.

John James Wannamaker, °Oshawa, Ontario, Canada op 14 juni 1924. Toen hij naar het leger vertrok woonde hij op 239 Simcoe Street, North, Oshawa. Hij was een ongehuwde “Drill Operator” en nam dienst op 20 oktober 1942. Hij was 5 voet 11 ¼ inches groot en woog 140 pond en had een borstomtrek van 35 ½ inches. Had bruine ogen. De motivatie om dienst te nemen was dat hij een beroep wilde leren en dacht daarbij aan autobestuurder en mekanieker. Hij had de school al verlaten toen hij 16 was.

Toen hij dienst nam woonde hij bij zijn moeder Ada Wannamaker in Oshawa. Zijn vader Charles Theodore Wannamaker was toen al in dienst overzee. 45


In Canada kreeg hij training in Brantford, Camp Borden, Debert (Nova Scotia) en Windsor. Hij vertrok naar Engeland in september 1943 en bleef daar een tijdlang. Hij kwam uiteindelijk aan in Frankrijk op 14 juni 1944. Hij stierf op 18 oktober 1944 in België. Hij maakte deel uit van het Canadees Infanterie Corps. Als oorspronkelijke begraafplaats geeft men de omgeving van Thomaes boomgaard aan, de boerderij in Ijzendijke. Een brief van 2 januari 1946 aan zijn moeder geeft aan dat hij overgebracht is naar het Canadian Cemetary in Adegem. Als belangrijkste beroep geeft men schoenenhersteller op, hij werkte bij Jack Reid in Oshawa. (1939-1940), later werkte hij ook een viertal maanden als drill operator bij Fittings Ltd. in Oshawa. Hij geeft als hobby’s op: postzegels, miniatuur treinen / vliegtuigen, zwemmen, rolschaatsen, drummen, piano en mondharmonica. In een brief van zijn moeder zien we dat hij een enig kind was en dat zij begin 1945 niet wist waar hij begraven was – ze had toen ook nog geen persoonlijke bezittingen van hem teruggekregen.

Op zaterdag, 20 mei 2017, ontving Paul Callens uit handen van de ambassadeur van Groot-Brittannië Alison Rose en in aanwezigheid van Kathleen Breusegem, de voorzitster, van de vzw België-Canada en de stand-in voor de Poolse ambassadeur, afwezig wegens verkeersproblemen, de adoptieoorkonde van het graf van John Wannamaker. Bij de overhandiging droegen twee jongelingen gedichten voor.

Wie ook een graf wil adopteren (het kost niets) kan terecht bij België-Canada vzw, M. Debruyne (maurice.debruyne@telenet.be) (http://belgiumcanada.net/adoptie). Het is een daad van dankbaarheid aan zij die hier kwamen strijden voor onze vrijheid. Paul Callens, Pittem 46


Opening tentoonstelling “Dick & Bobby” Op vrijdag 26 mei 2017 om 20 uur werd de tentoonstelling over Ralph Talbot en Robert G. Robinson officieel geopend door burgemeester Ivan De Laere. Ruim 60 aanwezigen luisterden met veel aandacht naar schepen Paul Lambrecht die de tentoonstelling kaderde in de reeks herdenkingsplechtigheden van Wereld Oorlog I (1914-1918). Paul Callens, initiatiefnemer, organisator en bezieler van de tentoonstelling gaf een overzicht hoe deze tentoonstelling tot stand kwam. Hij en zijn gezin reisden zelfs naar het geboortedorp van Ralph, nam contact met familieleden van de beide militairen, de burgemeester van Weymouth, de directie en leerkrachten, niet enkel van de scholen in Weymouth maar ook deze van de vrije basisschool Pittem en Egem. Aan hen werd verteld hoe Ralph Talbot en Robert G. Robinson een “Medal of Honor” verdienden met hun Read boven Pittem op 14 oktober 1918. Ze hadden immers de opdracht de stations van Ardooie, Pittem en Tielt te bombarderen zodat de Duitse troepen de pas werd afgesneden om munitie en ander legermateriaal aan te voeren. De leerlingen van ‘Grade IV of the Ralph Talbot School in Weymouth’ en de leerlingen van het 5de leerjaar Egem en Pittem mochten zich naderhand uitleven met een tekening, die op de tentoonstelling ook te zien zijn.

De tentoonstelling is nog vrij te bezichtigen tot en met zondag 24 september 2017: tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en tijdens het weekend van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, in het bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest, Markt 1 in Pittem. Je kan vrijblijvend deelnemen aan een tentoonstellingszoektocht, waarbij er zowel prijzen zijn voor de winnaars als niet-winnaars. De prijswinnaars worden persoonlijk verwittigd. Tekst: Luc Neyt, Tielt en foto’s: Claude Moors, Tielt 47


Uit het handboek van deken Joannes De Mol uitvaarten Vermeldingen over begrafenissen in de parochieregisters zijn vooral genealogisch van aard. In het handboek van deken De Mol1 vindt men naast voormelde gegevens nog tal van andere bijzonderheden zoals de kosten die ermee gepaard gaan, met welke “dienst” de begrafenis plaats vindt, of de overledene arm is, of hij in de kerk begraven wordt, of het iemand is uit het “susterhuys”, enz. Dus allemaal informatie die kan dienen om een familiegeschiedenis te documenteren. Voor de begrafenis had men de keuze uit drie ‘diensten’: het minste, het middelste en het meeste. De gekozen dienst weerspiegelt in zekere mate (maar niet altijd) de sociale status van de begravene. De kosten worden voor ieder onderdeel afzonderlijk vermeld, maar niet bij elke begrafenis allemaal. Eventuele kosten die opgenomen zijn: • den pit: het maken van de put. • luyen: het luiden van de klokken. • endelclocken: de klok die iemands overlijden aankondigt. • Offerwas: nieuw of oud was (kaarsen) • kerkbailliu: een soort van onderkoster • pelder: het recht dat men voor het gebruik van het baarkleed betaalt. • stallicht: een grote kaars, van verschillende afmetingen, die op een kandelaar of op iets anders geplaatst wordt, vooral op het altaar, en dient bij verschillende kerkelijke plechtigheden zoals lijkdiensten. • kerck: men betaalde blijkbaar ook voor het gebruik van het kerkgebouw. • berechten: de laatste sacramenten toedienen. • uytvaert: de prijs van de dienst, minste 10 schellingen, middelste 20 schellingen en meeste 2 ponden. • disch: blijkbaar moet er ook een bijdrage betaald worden voor de disch. Wanneer er een vrijwillige bijdrage betaald wordt dan was er niets te betalen (mits den deel nyet) Benevens de prijs van de begrafenis, waren de prijzen van de andere onderdelen ook variabel in functie van de gekozen dienst, zoals te zien in de onderstaande begrafenissen. In geval van armoede wordt er niets of maar een deel aangerekend. Er zijn veel begrafenissen opgenomen in het handboek. Hierna wordt een selectie gegeven die representatief is voor de verschillende gevallen die zich voordoen. Veel van de vermelde overledenen kunnen teruggevonden worden in de parochieregisters van Tielt.

1

Decanaal Archief Tielt (DAT), 114 en 115. 48


Het gebruikte muntstelsel is het pond groot. Een pond = 20 schelling, een schelling = 12 groten Afkortingen: £ = pond (ook als gewicht), s = schelling, gr = groot, …. = onleesbaar wegens beschadiging. Het schuine streepje tussen twee woorden staat niet in de originele tekst maar wordt aangebracht om de leesbaarheid te bevorderen, want voor elk onderdeel van de uitvaart gebruikt deken De Mol een nieuwe lijn. Hier volgen nu de begrafenissen, zoals opgenomen door deken Demol, van het jaar 1620.

f° 105 1620 Vuytvaerden ende funerale rechten sichtent den 1en junij 1620 29 mey begraven met tminste vuytvaert Josine Van Dale vrou Maryn Van Wynsberge danof van tminste vuytvaert 10 s gr / dendelclocken 2 s gr / den pit 16 gr / offerwas 10 gr ende die kercke 10 gr 20 gr / kerck disch ende pelder quyt om darmoede nihil somma 15 s gr 12 junij begraven met het minste vuytvaert Mayken vrou Joos Volckart danof voor duytvaert 10 s gr / den pit 16 gr / offerwas 10 gr Die reste quit ten respecte van de armoede 15 junij gedaen tmeeste vuytvaert van Mayken Bibuck vrou Jan Huys die begraven was den 22 maerte met die hoochmisse, in de begravenisse by my gelevert 1 £ offerwas 3 s 4 gr / duytvaert met die begravenisse 2 £ gr / die misse van den pater terminarius 12 gr / item kercbailliuage 12 gr / den pit 16 gr / kerck disch ende pelder elck 2 s gr 6 s gr / van 2 endelclocken met beede die clocken 6 s gr / en Roege Vande Wiele 1 £ 1/2 stallichten ende 1 £ 1/2 offerwas tsamen 3 £ tot 20 stuyvers 10 s gr Somma 3 £ 8 s 8 gr

49


20 juny begraven met tminste vuytvaert Willem Verhulst filius Willems / van dminste vuytvaert 10 s gr den pit 16 gr / van 1/2 £ stallichten ende 1/4 offerwas / 2 s 6 gr / van luyen 12 gr die reste ten aensien van de aermoede nyet f° 105 v° 25 junius begraven int susterhuys suster Jacqueline Bacclé met tmeeste vuytvaert ende suster moeder heeft my gegeven het beste hoofcleet / aen den kercbailliu 5 s gr / aen meester Joos 2 s gr 3 july begraven Loys Ellebuck met tminste vuytvaert / tuytvaert ende begravenisse 10 s gr / den pit 16 gr / endelclocken 2 s gr / kercbailiu 6 gr / kerck disch ende pelder elck 6 gr 18 gr Somma 15 s 4 gr ten selven daghe begraven Janneken Vermersch oock met tminste vuytvaert ende dischmeesters hebben by haer gevonden 16 s gerekent danof sy betaelt hebben voor die kiste 4 s 6 gr / aen Roege van twas 20 gr / den kercbailliu van den pit ende endelclock 2 s 4 gr / item aen my voor die begravenisse ende vuytvaert die resterende 7 s 4 gr Somma die bovenscreven 16 s gr 25 july begraven in den nacht Margriete Laurens die huysvrou van Loys Simoens doude in de kercke den 27 july begraven Jan Claus filius Pieters met tmiddelbaer vuytvaert / van berechten 2 s gr / duytvaert ende begravenise 20 s gr / endelclocken 2 s gr / die messe van den capelaen 12 gr / den pit 16 gr / kercbailliuage 8 gr / disch pelder ende kercke elck 12 gr 3 s gr Somma 30 s gr Solvit Pieter Claus 26 s gerekent danof meester Joos 4 s gr / den kercbailliu 5 s 6 gr / meester Adriaen 4 s 4 gr / pelder ende kerck 2 s gr disch nyet om den deel van 1 rasiere ick 10 s gr 5 augusti begraven met tminste vuytvaert Pieter Tack gratis et pro deo quia pauper 5 september begraven met een singende misse Jan Paul Scotsce soldaet van Hamborre van de compagnie van capitein Roderico in Oldenseel die gequest was van eenen Ingelsen soldaet op Aerseele ende nyet gehadt quia pauper / den pit 16 gr / tluiyen 12 gr / begravenisse met die misse berechten etc 5 s gr / Somma 7 s 4 gr f° 106 9 september 1620 begraven met tmiddelste vuytvaert Cateline Van Bruane moeder van Pier Verleie / tuytvaert ende begravenisse 20 s gr / tluyen 2 s gr / den pit 16 gr / kercbailliu 8 gr / kerck pelder en disch elck 12 gr / 3 s gr / Somma 27 s gr Solvit Pier Verleie den 20 september 1620 17 september begraven met tmiddelste vuytvaert Abel Van Aken / tuytvaert ende begravenisse 20 s gr / tluyen 4 s gr /den pit 16 gr / kercbailliu 8 gr / kerc pelder ende disch elc 12 gr 3 s / visitatio 18 gr / Somma 30 s 6 gr Solvit die weduwe den 20 september 7 october begraven in tsusterhuys vrou Catharine De Gros douagiere van den heere van Eeghem 12 october gedaen tmeeste vuytvaert over joncvrou Margriete Laureins huysvrou van Loys Simoens doude / van tluyen den kercbailliu ende coster 6 s gr / tbegraven 18 gr / Den pit toe te metsen met den moortel 2 s gr / die kercke van de sepulture in de neerkercke 10 s gr / die 30 messen van elck voor den priester 12 gr voor den kercbailliu 2 gr tsamen 35 s gr / trecht van kercbailliu 12 gr / duytvaert voor pastor capelaen coster etc 2 £ gr / pelder ende disch elck 2 s gr / 4 s gr / Somma 4 £ 18 s 6 gr 13 october begraven Olivier Van Ryckegem met lesten misse

50


f° 106 v° 4 november 1620 tsolemneel vuytvaert van vrou Catline De Gros douagiere van Eeghem int susterhuys die begravenisse met 1 messe 2 s gr / 1/2 £ offerwas in de begravenisse gelevert by den kercbailliu ende 1 £ was gelevert van de kercke 5 s gr / dendelclocken begravenisse ende vuytvaert met beede clocken 6 s gr / duytvaert 2 £ gr / trecht van den kercbailliu 2 s gr / pelder 2 s gr / an de kinders gegeven elc 1 stuyver 2 s gr / by Jaecques Van Gemmert gelevert om 2 £ 17 s gr / die vrecht van twas 2 s 8 gr / ses ellen witten taf by my verschoten tot 12 s gr / Somma 6 £ 11 s 2 gr / Solvit mynheer Van Cokelmonde den 10en november tmeeste vuytvaert van Olivier Van Ryckegem / van tberechten 18 gr / van schryven van testament ende een copie 4 s gr /den pit 16 gr / begravenisse met een misse 3s gerekent / in de begravenisse 1/2 £ offewas by den kercbailliu gelevert 20 gerekent / tluijen van dendelclocken begravesisse ende vuytvaert 4 s gr / van tmeeste vuytvaert 2£gr /kercbaillius recht 12 gr / pelder kercke ende disch elck 2 s gr / 6 s gr / die misse van den onderpasteur in duytvaert 16 gr / Somma 3 £ 3 s 10 gr / die betaelt hebben die hoirs den 11en november 1620 f° 107 16 november begraven Catline De Waele weduwe van Carel De Reepere met tminste vuytvaert / van tluyen 3 s gr / die kercke ende pelder 2 s gr / den disch mids den deel van 4 £ parisis nihil / duytvaert 15 s gr / den pit 16 gr / trecht van den kercbailliu 12 gr / 2 £ was 6 s 8 gr / Somma 1 £ 9 s gr 28en november begraven met tminste vuytvaert Cornelis Mortier doude / van tluyen 3 s parisis / den pit 16 gr / duytvaert 10 s gr / kercbailliu 6 gr / 1 £ was 3 s 4 gr / kerck pelder ende disch elck 6 gr / 16 gr / Somma 19 s 8 gr 24 november begraven Catline Veroust vrou Antheunis Van Olpene met tmiddelbaer vuytvaert van tberechten voor den onderpastoor etc 2 s gr / tluyen 3 s gr / den pit 16 gr / tmiddelste vuytvaert 20 s gr / kercbailliu 8 gr / kerck pelder ende disch elck 12 gr / 3 s gr/ Somma 30 s gr 29 november in de nuchtermisse begraven Philips Grootaert ende in de vesperen Sanders Vande Kerchove / memorie f° 107 v° 10 december begraven in tlof Lauken Zwyngelaer alles den 8 december duytvaert gedaen van Jaques De Driegere die verslegen was in julius 1619 van weduwe Bouchout / eerst die begravinge op den 12 oust 1619 12 gr / tluyen van de endelclocke etc 3 s gr / duytvaert 20 s gr / kercbailliu 8 gr / kerc ende pelder etc 9 gr 18 gr / den disch mids den deel van 5 s gr nyet / Somma 26 s 2 gr die weduwe Bouchout aen my heeft doen tellen door Jan synen broeder den 14 december 1620 begraven Jan Claus doude met tmiddelste vuytvaert / van berechten 18 gr / tluyen 3 s gr / van den pit 16 gr / duytvaert 20 s gr / kercbailliu 8 gr / kerck ende pelder 24 gr / den disch mids den deel van 6 vaten broods nyet / Somma 28 s 6 gr / Solvit Pieter Claus 27 s 8 gr dus elc 1 stuyvers verlies 23 december begraven Catline Veroustraete vrou Hendric Seys / ende den 29 december / gedaen duytvaert daer voren ontfaen van Hendric Seys 16 s gr danof van duytvaert 10 s gr / den pit 16 gr / tluyen 2 s gr / twas 20 gr / kerck ende pelder elck 6 gr /12 gr / Somma 16 s gr

51


Uitvaarten i.v.m. de pestepidemie in Tielt 1636-1637

In de loop van de 17e eeuw werd Tielt herhaaldelijk getroffen door een pestepidemie. De weerslag daarvan is rechtstreeks en onrechtstreeks waar te nemen in de begrafenissen (vuytvaerden) die in het handboek van deken De Mol zijn opgenomen. De vermelding ‘pestpastor/pestpasteur’ en ‘roopastor’ spreken voor zichzelf. De pestpastoor of de roopastoor is aangewezen voor de geestelijke verzorging der pestlijders. Voor de betekenis van roopastor vond ik het volgende: Roode: naar de rode roede gedragen door de officieel aangestelde pestmeester, al. roodemeester; vgl. ook roopastoor (pestkapelaan) te Tielt in 1636 (Biekorf 1961, 31). Onrechtstreeks blijkt het uit de beschrijving van de begrafenis: Begrafenisplechtigheid van beide echtgenoten samen of kort naeen, een vader/moeder samen met hun kind of kinderen, meerdere kinderen (tot vijf) tegelijk, kortom ongewone diensten. De begrafenisplechtigheid had plaats, maanden na het overlijden. Hierna zijn alleen dergelijke gevallen opgenomen ter illustratie. f° 252 Vuytvaerden 16362 8a april ……… eadem die3 vuytvaert van Lau Tutens en Mayken Van Betsbrug coniugus4 tsy luyen 5 s gr kercbailliu 12 gr vuytvaert met pater Galle 2 £ 6 s 8 gr kerc en pelder elc 18 gr is 3 s gr den disch mids den schoonen deel nyet 1 £ 1/2 nieu stallichten ; 1/2 £ nieu offerwas , 1/2 £ oudt was 2 £ en half bedragende 7 s 1 gr tsy 3 £ 3 s 2 gr die Jaques Van Betsbrug my bewesen heeft op Jan Cagny diese my betaelt heeft 15a april dvuytvaert van Lowys Verschage en Janneken Daveloos syn huysvrou van de 2 pitten 2 s 8 gr van luyen 5 s gr kercbailliu 12 gr vuytvaert met pater Galle 2 £ 6 s 3 gr kerc en pelder 4 s gr disch mits den deel nyet tverheffen 8 gr 1 £ 1/2 nieu stallichten 1 £ nieu offerwas 1/2 £ oudt tsy 9 s gr Somma - 3 £ 8 s is vuldaen supra folio 229 verso 16a april dvuytvaert van Liven en Franse filii Loys Verscagen als voren ende bedragende met de pitten als tvoorgaende van de ouders 3 £ 5 s 4 gr tsy 6 £ 16 s gr daer op bewesen an meester Hendric 5 en an den kercbailliu 10 s 6 gr is als vuldaen supra folio 229 f° 252 v° 29a july over Simoen Van Reable de jonge en Janneken Tavernier syn huysvrou van luyen over beede 6 s gr tverheffen van de pitten en tdelven van de pitten en kercbailliu met de 2 kinderpitten 6 s gr van tmeeste vuytvaert met 2 gesongen messen over beede cum pater Galle 2 £ 6 s 8 gr kercke en pelder elc 2 s gr is 4 s gr : 1 £ nieu stallichten 1 £ nieu offerwas 1/2 £ oudt 9 s gr Somma 3 £ 11 s 8 gr gegeven kercbailliu de resterende 3 s 6 gr op de 3 £ die ic gheven moet 3a september over Anthoon De Clerc en Margriete Rans syn wyf, luyen 3 s gr 2 pitten 2 s 8 gr kercbailliu met verheffen 16 gr dmiddelste vuytvaert met trecht van den roopastor 23 s 4 gr kerc pelder en disch 3 s g 1 £ sl nieu 1/2 £ offerwas nieu 4 s 6 g Somma 37 s 10 g ……

2 3 4

Uit het handboek van deken Joannes De Mol (DAT 114) Latijn: dezelfde dag Latijn: echtgenoten 52


f° 253 2a october over Joos Van Eedene luyen 3 s gr kercbailliu 8 en den pit mitsgaders van 3 kinders tsy 3 s 8 gr dvuytvaert 23 s 4 gr kerc en pelder 2 s 1 £ stallichten nieu 1/2 £ oudt offerwas 4 s 6 gr Somma 37 s 2 gr die hebbe bewesen kercbailliu memoriali folio 80 verso 7a october over Janneken Duucx vidua Joos De Vriese luijen 3 s gr kercbailliu met tverheffen 1 s gr dvuytvaert 23 s 4 gr kercke en pelder 2 s gr disch mits den deel nyet 1 £ stallichten nieu 1/2 £ offerwas nieu 1/2 £ offerwas oudt 6 s gr van haeren pit en Hansken De Key 2 s 4 gr Item 8a october over Joos en Mayken De Vriese filia Joos twee vuytvaerden luyen 6 s 8 gr kercbailliu met verheffen 2 s gr dvuytvaerden 2 £ 6 s 8 kercke pelder en disch 6 s gr 2 £ stallichten nieu een £ offerwas oudt een £ offerwas nieu 12 s gr hun pitten 2 s 8 gr Somma tsy van alle dry 5 £ 13 s gr f° 253 v° 8a october over Syntien sNolfs vrou Simon De Vos luyen 3 s gr kercbailliu met tverheffen 10 gr vuytvaert 11 s 8 gr kercke en pelde 2 gr disch mits den deel nyet 1/2 £ stallichten oudt 1/2 £ offerwas oudt 3 s gr haeren pit 16 gr een groot kind 12 gr een cleen 8 gr Somma - 22 s 6 gr ontfaen van Simon 13 s 4 gr in een Vlaemsche croone Item de resterende 9 s 2 gr 21a Matheus Holvoet luyen 3 s gr kercbailliu 6 gr vuytvaert 11 s 8 gr kercke en pelder 12 gr 1 £ stallichten nieu 1/2 £ offerwas oudt 4 s 6 gr den kercbailliu pretendeert van den pit met 2 kinderpitten by andere gemaect over dhelft 16 gr Somma 22 s gr bewesen by de weduwe op Thoams Vaerman en gestelt op syn rekeninge folio 251 30a Jacomine Veis vrou Joos De Reiger luyen 2 s gr kercbailliu 6 gr dvuytvaert 11 s 8 gr kercke pelder en disch 18 gr 1/2 £ stallichten mits 1/4 oud offerwas tsy 2 s 3 gr syn wyfs pit met 3 kinderpitten 4 s gr tsy 21 s 11 bewesen op Jan Van Rykegem en ontfaen folio .... 31a Rouge Bakelants met synen pit en 3 kinderen 4 s gr luyen 3 s gr kercbailliu met tverheffen 9 gr vuytvaert 23 s 4 gr kerc en pelder 2 s gr disch mits den deel nyet 1 £ stallichten nieu 1/2 £ offerwas oudt 4 s 6 gr Somma - 37 s 10 gr quos solvit Jan Vervale f° 258 5a december over Jaques Baert synen pit en van synen sone 2 s 4 gr luyen 3 s gr kercbailliu met tverheffen 12 gr vuytvaert 23 s 4 gr kerc en pelder 2 s gr 1 £ stallichten 1/2 £ offerwas nieu 1/2 £ offerwas oudt 6 s gr Somma - 37 s 8 gr quos solvit Hans Tac ? vuldaen 9a over Vincent Baggart luyen 4 s gr kercbailliu met tverheffen 16 gr vuytvaert 2 £ 6 s kerc en pelder 4 s gr Somma - 2 £ 16 s gr 10a over Toontien Kicx huysvrou van Vincent Baggart al tselve is - 2 £ 16 s gr 13en over Guillam Van Laken luyen 3 s gr kercbailliu en verheffen 12 gr dvuytvaert 23 s 4 gr kerck en pelder 2 s gr 1 £ stallichten nieu 1/4 offerwas nieu 4/4 oudt tsy - 4 s 6 gr Somma - 33 s 10 gr ten selven dage over Perintien Vermersch syn wyf tselve dat is 33 s 10 gr Item van vyf pitten - 4 s 8 gr tsy 3 £ 12 s 4 gr ontfaen van Antheunis Van Laken 23 s 4 gr en van Gillis Van Laken 13 s gr en van Jan Verreux 4 s gr van Mahieu De Cokere 12 s gr rest 20 s gr die betaelt heeft Laureins Puyenbroec 15en december over Jan Van Male luyen 3 s gr kercbailliu en verheffen 10 gr dvuytvaert 11 s 8 gr kerc en pelder 12 gr 1/2 £ stallichten nieu 1/4 offerwas 1/2 £ oudy tsy 3 s 9 gr Somma 20 s 3 gr ten selven dage over Jacomine Van Ee syn wyf idem dat is - Somma 20 s 3 gr solvit Pieter Van Ee 2 £ gr tsy - 2 £ 6 gr 16en december over Tanneken Vande Wege vidua Gillis Van Poucke luyen 3 s gr kercbailliu en verheffen 12 gr vuytvaert 23 s 4 gr kerc en pelder 2 s gr Somma 29 s 3 gr ten selven dage over Olivier Van Poucke filius Gillis tselve is - 29 s 4 gr Somma van beede - 2 £ 18 s 5 gr 18en over Lieven Verstrate filius Staes van de 6 pitten 5 s gr luyen 3 s gr kercbailliu en verheffen 12 gr dvuytvaert 23 s 4 gr kerc en pelder 23 gr 1 £ stallichten nieu 1/2 £ offerwas oud - 4 s 6 gr Somma - 38 s 10 gr 53


f° 258 v° 19 over Jaques Van Oultrive luyen 2 s gr kercbailliu en verheffen 10 gr vuytvaert 11 s 8 gr kerc pelder en disch 18 gr 1/2 stallichten nieu 1/2 £ offerwas oudt 3 s gr Somma - 19 s gr eadem die over Janne ...... vrou van den selven idem is 19 s gr Item over tdelven van de pitten - 4 s 8 gr Somma 2 £ 8 s gr qui solvit mihi eadem die solvit 30a over Philips Fervacq luyen 3 s gr kercbailliu met tverheffen 12 gr dvuytvaert 23 s 4 gr kerc en pelder 2 s gr 1 £ stallichten nieu 1/2 £ offerwas nieu 4 s 6 gr tsy - 33 s 6 gr eadem die over Perine Van Dale syn wyf idem - 33 s 6 gr maer oudt offerwas eadem die over hun dochter luyen 2 s gr kercbailliu met verheffen 10 gr vuytvaert 11 s 8 gr kerc en pelder 12 gr 1/2 £ stallichten 1/2 £ offerwas oud van 3 pitten 4 s gr 1637 3 s gr tsy - 18 s gr die gerekent syn folio 255 verso over Jan De Lannoy luyen 2 s gr kercbailliu 6 gr vuytvaert 10 s gr kercke pelder en disch 1/2 £ stallichten nieu 1/4 stallichten oudt 3 s gr Somma 17 s gr ten selven dage over Mechline huysvrou van den selven 17 s gr 1637 9a over Jan Verhulst en Mayken syn wyf elc minste met myn was en myn messe en de messe van heer Guillam gratis quo ad me 10a over Moyses De Roo luyen 3 s gr kercbailliu en verheffen 12 gr dvuytvaert 23 s 4 gr kerc en pelder 2 s gr 1 £ stallichten nieu 1/2 £ offerwas nieu 1/2 £ oudt 6 s gr Somma - 35 s 4 gr eadem die over Neelken Van Rentergem syn wyf is ooc 35 s 4 gr en van 2 groote pitten en 2 middelbaer 6 gr tsy - 3 £ 16 s 8 gr Item hebbe goed supra folio 135 - 37 s 4 gr Somma 5 £ 14 s gr ontfaen van Franse De Brune 4 february 1638 supra folio alteris eadem die begraven Guillam Vande Kerchove met een gelesen misse en 2 £ oudt offerwas is 4 s 2 gr f° 259 1637 january 14 over Joos Libart luyen 2 s gr kercbailliu en verheffen 10 gr dvuytvaert 11 s 8 gr kerc en pelder 12 gr 1/2 stallichten nieu 1/2 £ offerwas oudt tsy 3 s gr Somma 18 s 6 gr eadem die over Pieter Libart idem met groot geluydt en den pit is 20 s 10 gr twas al nieu te weten 1/2 £ stallichten 1/2 £ offerwas / bewesen op den schaut en bij hem betaelt 6a aprilis 15 over Pieter Danecourt luyen 3 s gr kercbailliu en verheffen 12 gr dvuytvaert 23 s 4 gr kerc en pelder 2 s gr 1 £ stallichten nieu 1/2 £ offerwas nieu tsy 4 s 6 gr Somma 33 s 10 gr eadem die over Hans Danecourt filius Pieyters luyen 2 s gr kercbailliu en verheffen 10 gr dvuytvaert 10 s 8 gr kerc en pelder 12 gr 1/2 £ stallichten nieu 1/2 £ offerwas oudt tsy 3 s gr Somma - 18 s 6 gr tsy 2 £ 12 s 4 gr , bewesen dese 2 £ 12 s 4 gr an Pieter De Grave memoriali folio 67 verso 17a over Jan De Vrind luyen 3 s gr kercbailliu 8 gr vuytvaert 23 s 4 gr kerc en pelder 2 s gr een £ stallichten nieu 1/2 £ offerwas .... 4 s 6 gr tsy 33 s 6 gr eadem die over Hans De Vrind filius luyen 2 s gr kercbailliu 6 gr vuytvaert 2 s gr kerc en pelder 12 gr 1/2 £ stallichten nieu 1/2 £ offerwas ..... tsy 3 s gr is Somma - 17 s 10 gr eadem die over Janne Vrind filia idem en is 17 s 10 gr Somma 3 £ 9 s 2 gr 26 january over Marcx Griseel den pit 16 gr luijen 4 s gr kercbailliu met verheffen 10 gr vuijtvaert 11 s 8 gr kerc en pelder en disch 17 gr een 1/2 stallichten nieu een 1/2 oudt offerwas 3 s gr Somma - 20 s 4 gr sonder de pitten van vijf kinderen daer op ontfaen vande weduwe door Hendric Guens 18 s gr et transeat 29a january over Christine Vanden Abeel vrou Carel Galle luyen 3 s gr kercbailliu en verheffen 11 gr dvuytvaert 11 s 8 gr kercke en pelder 12 gr 1/2 £ offerwas en 1/2 £ stallichten nieu 3 s gr Somma - 19 s gr eadem die over Pascier Galle en Catline Galle elc idem preter pelder .. met oud offerwas is elc 19 s tsy over dry - 2 £ 17 s gr de dry pitten 4 s gr tsy - 3 £ 1 s 6 gr Item van extra.. vuyt den ... 12 gr 54


f° 259 v° 1637 3a february over Janneken De Hulster van begravenisse (quiae erat 16a augusti ) 18 gr kercbailliu met tverheffen 12 gr vuytvaert 20s gr kec en pelder 2 s gr luyen 3 s gr vanedragers in vuytvaert Somma 28 s ten selven dage over Catline haer dochter luyen 3 s gr kercbailliu en verheffen 10 gr vuytvaert 11 s 8 gr de kercke 6 gr een gelesen misse voor Janneken De Hulster 14 gr Somma 17 s 2 gr Item van een gesongen misse in hueren kercganc 3 s gr Somma - 20 s 2 gr sy - 2 £ 8 s 2 gr 11a february over Carel Abrons luyen 3 s gr kercbailliu met tverheffen 12 gr vuytvaert 23 s 4 gr kerc en pelder 2 s gr een misse extraordinaire 14 gr van pitten van May en 4 kinders (afgetrocken 2 s gr van een vaettien by hem gehadt ) noch resterende 2 s 4 gr Item van de helft van de misse van de kerckganc gedaen by heer Guens - 18 gr tsy 33 s 4 gr danof getrocken de 5 s 1 gr van messe rest 29 s 3 gr 16a february over Joos Haec luyen 4 s gr kercbailliu en verheffen 16 gr den pit 16 gr dvuytvaert met den pestpastor 2 £ 6 s 8 gr kerc en pelder 4 s gr een £ offerwas nieu 3 s gr Somma - 3 £ 0 s 4 gr en ontfaen van de hoirs 10a april 1637 17a february over Bettien Hardy vrou Jan Vande Walle luyen 3 s gr kercbailliu en verheffen 12 gr vuytvaert 23 s 4 gr kerc en pelder 2 s gr Somma 30 s 6 gr een misse extraordinaire 13 s 18 over Franse Vande Walle idem preter pelder en misse dat is - 28 s 4 gr 19a over Hans Vande Walle idem is - 28 s 4 gr 20 over Pieter Vande Walle idem met een misse extraordinaire - 29 s 6 gr 21 over Catline Vande Walle idem sonder misse extraordinaire - 28 s 4 gr Item 3 missen in onse kercke tot 14 gr en 2 tot Maerloop tot 3 s gr etc is tsy - 9 s 6 gr Somma - 7 £ 14 s 6 gr 23a over Jan Christiaens luyen 2 s gr kercbailliu 6 gr vuytvaert 11 s gr kerc en pelder 12 gr 1/2 £ stallichten 1/2 £ offerwas oudt 3 s gr Somma 18 s 2 gr eadem die over Martine Danecourt syn wyf idem is ooc - 18 s 2 gr Item dhelft van 2 groote en 2 cleene pitten 2 s gr tsy - 38 s 4 gr marty 22a april over Joos De Wispelaer dry pitten 3 s gr kercbailliu en verheffen 12 gr luyen 3 s gr vuytvaert 23 s 4 gr kerc en pelder 2 s gr disch mits den deel nyet 1 £ stallichten 1/2 £ offerwas nieu 1/2 £ offerwas oudt 6 s gr Somma 38 s 4 gr 24a april over Theun Van Dale kercbailliu 6 gr luyen 2 s gr vuytvaert 11 s 8 gr kerc pelder en disch 18 gr 1/2 £ stallichten nieu 1/4 offerwas oudt 2 s 3 gr Somma 17 s 11 gr eadem die idem over Thomasine syn wyf (preter de stallichten die oudt syn) is ooc 17 s 11 gr Solvit Hendric Van Dale voor beede 35 s gr f° 260 v° 21 july 1637 over Mayken Drubbels vrou Loonis Beert: tbegraven 2 s gr den pit 16 gr kercbailliu en verheffen 12 gr dvuytvaert 20 s gr kerc en pelder 2 s gr Somma 12 gr luyen 3 s gr Somma 29 s 4 gr Item van tbegraven van syn kind 12 gr solvit Loonis 30 s 4 gr 31 augusti et postridie over Goossen Van Aken en syn wyf elc dminste vuytvaert met 1/2 £ nieu offerwas sonder pitten niey by dischmeesters op Theun Van Aken diurni folio 39 verso - 22 s 8 f° 261 26a september over Mayken Verruympst vrou Pieter Vermersch haeren pit en van 3 kinderen 3 s 8 gr kercbailliu en verheffen 12 gr luyen 3 s gr dvuytvaert 23 s 4 gr kerc en pelder 2 s gr disch niet 1 £ stallichten nieu 1/2 £ offerwas nieu 1/2 £ oudt tsy 6 s gr Somma 39 s gr Solvit Jan Claerhout 7a december 1637 f° 261 v° 1638 – january 9 over Pieter Claus luyen 2 s gr kercbailliu en verheffen 10 gr tminste vuytvaert met deel van den pestpasteur 11 s 8 gr kerc pelder en disch 18 gr 1/2 £ stallichten nieu 1/4 offerwas nieu 1/4 oudt tsy 3 s gr tsamen 19 s gr eadem over Mayken vrou Pieter Van Dorpe idem is - 19 s gr

Claude Moors, Tielt 55


Nieuwe uitgave HET GESLACHT VANSCHOEBEKE In de 2de helft van de 17de eeuw kreeg de heerlijkheid van ‘Enaeme’ in Oostrozebeke een baljuw met de naam Vanschoebeke: Joannes Vanschoebeke Hij was getrouwd met Joanna Demely en kan gezien worden als de stamvader van een geslacht dat na meer dan drie eeuwen nog aanwezig is in onze kontreien. De Vanschoebekes waaierden uit van Oostrozebeke naar enkele buurgemeenten in de Mandel- en Leiestreek.

Hof ter Linden vóór WO I

Dreef naar huidig Hof ter Linden

Verschillende takken De volgende generaties vormden verschillende takken: tak Ooigem, tak Sint-Baafs-Vijve, tak Oeselgem, tak Meulebeke en tak Ingelmunster-Wakken. Juul Desmet klom in de stamboom van het geslacht en catalogeerde de nakomelingen tot in de 11de generatie. Zo komen de families Lammertyn, Tack, Landuyt, D’hont, Vandekerckhove, Santens, Lecluyse, Van Canneyt, De Brabandere enz. in beeld.

Kroniek van de Wakkense tak: molenaars en landbouwers In een tweede deel gaat de auteur dieper in op de Wakkense tak. Hier was Joannes Amandus de zogezegde aartsvader. De Wakkense Vanschoebekes waren landbouwers en molenaars en speelden ook een belangrijke rol in de Wakkense dorpspolitiek als burgemeester, schepen of gemeenteraadslid.

Juul DESMET – ‘Het geslacht Vanschoebeke’, FV regio Tielt vzw, 2017. Formaat A4, 170 blz., digitale zwart-wit print met doorlopende kleuren kaft. Prijs 13, 00 euro te verhogen met 3,50 euro verzendingskosten (buitenland 6,00 euro). Je kan storten op rekening BE75 9731 3326 0351 van FV regio Tielt vzw p.a. Luxemburglaan 21, 8700 Tielt of het boek gratis afhalen elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur in het Documentatiecentrum van FV regio Tielt, Beernegemstraat 5 in Tielt of bij Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 0541/40 11 36) Juul Desmet, Wakken 56


5de ERFGOEDBEURS en TROTWAAR ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017 Samenwerken tussen verschillende verenigingen wordt zeer sterk gewaardeerd. Je kan op dezelfde locatie twee beurzen bezoeken: de erfgoedbeurs en de infobeurs van het Koninklijk Verbond van de Belgische Postzegels afdeling Tielt. De infobeurs gaat door in de Europahal en de erfgoedbeurs in de voorhal en het cafetaria van de Europahal. Voor de erfgoedbeurs worden niet alleen heel wat regio’s van Familiekunde Vlaanderen uitgenodigd maar ook Heemkundige Kringen en privé personen. De standhouders krijgen de kans enkel in de voormiddag van 9 tot 12 uur deel te nemen of ook in de namiddag tot 18 uur, want in de namiddag heeft ‘TROTWAAR’ op de Markt en het Alexianenplein plaats. Trotwaar is een cultuur- en vrijetijdsmarkt. Vanaf de Markt en het Alexianenplein zal een bewegwijzering aangebracht worden naar de Europahal. Maar daarnaast heeft op het Generaal Maczekplein een foodtruckfestival (Kantien Royal) plaats. Dus wie in de namiddag naar de erfgoedbeurs komt, krijgt er gratis nog heel wat activiteiten bij. Nieuw op de erfgoedbeurs: een tentoonstelling over familiekundig erfgoed met daaraan verbonden een zoektocht met tien vragen. Uit de juist ingevulde formulieren worden vijf winnaars getrokken evenals uit deze die niet alles juist hebben. De prijswinnaars worden persoonlijk verwittigd. Analyse en datering van oude foto’s en fotocollecties. Iedereen heeft wel enkele oude familiefoto’s liggen. Vraag is dan: wanneer is de foto genomen en wie staat op de foto? Is dat een overgrootvader of een betovergrootvader? Een goede datering is al een grote hulp om te bepalen tot welke generatie de persoon behoort. Maar weet je dat er ook andere interessante weetjes over je voorouders kunt afleiden uit een foto? De heer Peter Eyckerman van SPOORZOEKERE staat de ganse dag op de erfgoedbeurs. Breng gerust enkele oude foto’s mee.

Inschrijven voor een gratis stand op de erfgoedbeurs: neem contact met Jan Callens: telefonisch na 19 uur (051/46 54 44) of per mail jan-callens@telenet.be Noteer nu al in je agenda, verdere informatie in het laatste nummer van Onze Voorouders. * Vrijdag de dertiende oktober 2017: gelegenheid tot opzoeken, gezellige babbel,… * Dinsdag 17 oktober 2017: Islam, geweld en beeldvorming, Johan Slaats. Een activiteit van verschillende verenigingen in het kader van LeerSaam. * Donderdag 26 oktober 2017: Dirk Musschoot “Belgen maken bommen” om 20 uur in de polyvalente zaal van de bibliotheek, in samenwerking met de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. * Zaterdag 25 november 2017: West-Vlaamse ontmoetingsdag in Roeselare. * Donderdag 8 februari 2018: Vrouwen in de Middeleeuwen, lezing door Andrea Bardyn. * Zaterdag 3 – 10 – 17 – 24 maart 2018 van 14.30 tot 16.00 uur: cursus genealogie door Claude Gekiere van FV regio Deinze. Luc Neyt, Tielt 57


Familiekunde Vlaanderen regio Tielt activiteitenagenda juli – augustus - september 2017 Het documentatiecentrum FV regio Tielt is open elke eerste en derde zaterdag van de maand. Alle activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan daar door. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Zondag 3 september: erfgoedbeurs en Trotwaar van 9 tot 16 uur in de Europahal. (zie p. 31) 9. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Johan Destoop bewerkte de uitgave “Parenteel Gillis Vander Muelen”. Wie intersse heeft voor dit boek, neem contact met Johan Destoop tel. 051/40 27 78 of via mail: johandestoop@skynet.be

Aangeboden uitgave

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto’s, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz… Agnes Dinneweth, Wingene - Daniël Missant, Fons Das, William Oosterlinck, Jan Vandermeulen, Paul Vande Pitte, René Baertsoen, Johan Destoop, Agnes Devolder, Luth Dornez, Daniël Declerck, Luc Vermeersch en Frans Van Eenooghe allen van Tielt.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds één maand vóór de maand van verschijnen!): Nummer 1 / januari - februari - maart 2018 vóór 30 november 2017 Nummer 2 / april - mei - juni 2018 vóór 28 februari 2018 Nummer 3 / juli - augustus - september 2018 vóór 31 mei 2018 Nummer 4 / oktober - november - december 2017 vóór 31 augustus 2017 Luc Neyt, Tielt 58


16

KANTOOR BOLLIOU Kerkplein 16 8750 Wingene BANK VERZEKERINGEN Kker K

Tel. (051) 65.89.45 Fax (051) 65.89.46


n.v.

de meibloem

AUTOCARS - REISBUREAU Kasteelstraat 149 - 8700 TIELT Tel. (051) 40 18 23 - Fax (051) 40 51 93 Eigen reisprogramma op aanvraag

Duthoit Luc Schilder- & decoratiewerken vloer- & wandbekleding Deken Darraslaan 2 bus 5 – 8700 Tielt Tel. 051/69.43.13 Email: luc.duthoit@pandora.be


20ste Jaargang nr.4 driemaandelijks oktober – december 2017

Onze Voorouders tijdschrift voor familiegeschiedenis Edmond Callens met zaaibak – Pittem ca. 1953

De Pittemse kiezers. Deel I: mannen 1946-1948 Aanvullingen genealogie Jan Verbrugghe en Marie Naert Nieuwe uitgaven funerair erfgoed: de graven van BeverenRoeselare en Sint-Maria-Aalter Getuigenverklaringen handgemeen in herberg de Valcke in Tielt

VU: Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door FV regio Tielt vzw, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Teksten om in het tijdschrift op te nemen zijn altijd welkom bij de redactie: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40 60 75, lneyt@skynet.be Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem.

Het leesgeld bedraagt 5,00 euro per jaar over te schrijven op het rekeningnummer IBAN BE75 9731 3326 0351 van FV regio Tielt vzw, Luxemburglaan 21 te 8700 Tielt. (voor lezers uit het buitenland 10,00 euro).

Betaling leesgeld 2018 komt in het eerste nummer (januari) 2018 Een vrijwillige surplus als steun is altijd welkom !!!! Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40 60 75, lneyt@skynet.be Redactie: Claude Moors en Luc Neyt Secretariaat: Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem, tel.: 051/ 46 54 11, jan-callens@telenet.be Penningmeester: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt, tel.: 051/40 11 36, l.ailliet@skynet.be

Website FV regio Tielt

Facebook

fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be

https://www.facebook.com/#!/groups/fvTielt/

Documentatiecentrum: Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur. Verantwoordelijke uitgever: Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem.

Hoe word je lid van Familiekunde Vlaanderen vzw kennisknooppunt voor familiegeschiedenis in Vlaanderen en Brussel Je stort het lidgeld (37 euro gewoon lid, 54 euro steunend lid en minimum 84 euro beschermend lid, een tweede lid van hetzelfde gezin, wonend onder hetzelfde dak betaalt slechts 10 euro) op rekening IBAN BE58 4141 1712 2179, BIC KREDBEBB van Familiekunde Vlaanderen vzw Merksem. Ieder lid ontvangt viermaal per jaar het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven krijgen. Je bereikt het Centrum voor Familiegeschiedenis via: mail info@familiekunde-vlaanderen.be en zie ook de website van FV: http://www.familiekundevlaanderen.be

Inhoud: De Pittemse kiezers. Deel I: Mannen 1946-1948 West-Vlaamse Ontmoetingsdag in Roeselare Nieuwe uitgaven funerair erfgoed: de graven van Beveren-Roeselare en Sint-Maria-Aalter Aanvullingen genealogie van Jan Verbrugghe en Marie Naert Activiteit: Belgen maken Bommen, Dirk Musschoot Getuigenverklaringen handgemeen in herberg de Valcke in Tielt Activiteit: van Brussel tot Bagdad: over Islam, geweld en beeldvorming, Johan Slaats Activiteitenagenda, sfeerbeelden erfgoedbeurs en trotwaar 62

63-69 69 70 71-73 73 74-77 77 78


De Pittemse kiezers 1946-1948 Deel I: Mannen In deze aflevering gaan we dieper in op de “Gemeente Pittem, Provincie West-Vlaanderen – Arrondissement Tielt-Roeselare – Kiezers voor de Wetgevende Kamers en Mannen-Kiezers voor den Gemeenteraad – Lijst voor 1946-1948” & Vrouwen-Kiezers voor den Gemeenteraad – Lijst voor 1946-1948.1 De grondwetsherziening van 1921 voerde het principe in “één man, één stem”. Vrouwen kregen enkel stemrecht op gemeentelijk niveau. In de kiezerslijsten van Pittem zien we ook dat er enkele weduwen, met een zoon die sneuvelde in wereldoorlog I, ook stemrecht hadden op nationaal vlak. Dit brengt mee dat deze vrouwen zowel in de lijst van de mannen als in de lijst van de vrouwen voorkomen (eens als nationaal kiezer en eens als gemeenteraadskiezer). Het nationaal vrouwenkiesrecht kwam er maar in 1948. I. Lijst Mannen 1946-1948. De lijst bevat een overzicht van het aantal kiezers. De eerste tabel bestaat uit twee delen en is van 30 oktober 1945. A. Kiezers voor de Wetgevende Kamers Mannen-kiezers 1e deel 1327 Mannen-kiezers 2e deel 20 Vrouwen-kiezers 3 Totaal 1350 B. Mannen-Kiezers voor de gemeenteraad 1e deel 1327 e 3 deel 5 Totaal 1332 Een tweede tabel geeft een telling van 27 december 1945. A. Kiezers voor de Wetgevende Kamers Mannen-kiezers 1e deel 1316 Mannen-kiezers 2e deel 19 Vrouwen-kiezers 3 Totaal 1338 B. Mannen-Kiezers voor de gemeenteraad 1e deel 1316 3e deel 5 Totaal 1321 In de gemeente woonden op het adres “Tieltstraat 58” 11 broeders Maristen. De invloed op het totaal der kiezers is eerder beperkt. Vervolg op: Callens Paul, "De Pittemse kiezers" (Onze Voorouders - Driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt- 15de jaargang, nr. 4 - 16de jaargang nr. 1, 3 , 4 - 17de jaargang nr 1oktober 2012 - januari 2013 - juli - oktober 2013 - januari 2014- p. 67-73 - p. 11-13 - p. 52-57, 67-71, p. 5-7). 63 1


De lijst geeft de woonplaats weer in de gemeente. Hier gaat het om de dorpskern met vermelding van de straatnamen en de indeling buiten de dorpskern in secties. In de dorpskern vinden we: Egemstraat, Eikeldreef, Fonteinestraat, Joos de ter Beerstlaan, Kauwstraat, Kerkstraat, Koffiestraat, Koolskampstraat, Markt, Meulebekestraat, Molenweg, Muylestraat, Nieuwstraat, Statiestraat, Tieltstraat, Verbieststraat en Wingenestraat. We zien ook dat de nummering van de Tieltstraat toen begon aan de huidige Heidenskerkhofstraat en liep richting Stationsstraat. Tegenwoordig is de nummering in de andere richting. Buiten de dorpskern heeft men vier secties die hoofdzakelijk gelegen zijn tussen de belangrijkste verkeersassen. Sectie A: Noordwest – Ten Egemstraat. Hurselhoek Sectie B: Noordoost – Ten Egemstraat. Turkien Sectie C: Zuidoost – Ten Meulebekestraat. Berg Sectie D: Zuidwest – Ten Meulebekestraat. Muizelare.

noorden van de Posterijlaan en ten westen van de noorden van de Tieltstraat en ten oosten van de zuiden van de Tieltstraat en ten oosten van de zuiden van de Posterijlaan en ten westen van de

Bij de nummering start men voor sectie A aan het Station richting Posterij en dan naar het noorden toe. Voor sectie D start men aan het Station richting Posterij en dan naar het zuiden toe. De nummering van de huizen in de secties loopt niet gelijk met de nummering in andere lijsten. Het is enkel vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw dat men afstapt van de nummering per sectie. Af en toe verdwenen woningen op het platte land maar nog meer nieuwe woningen kwamen erbij. Voor families die lange tijd op dezelfde plaats bleven wonen, is het eenvoudig de link te maken tussen de vroegere en de huidige aanduiding2. De plaatsnamen hebben we omgezet naar de huidige schrijfwijze 3. De straatnamen hebben we omgezet naar de moderne schrijfwijze4. De indeling van de informatie5. Kolom I: Volgnummer Kolom II: Naam en voornaam kiezer, burgerlijke stand, en eventueel beroep. Bij bepaalde personen staat een *, hiermee geeft men aan dat de kiezer ten opzichte van de vorige algemene lijst stemgerechtigde is geworden ofwel dat hij zich in Pittem kwam vestigen. 2

In kiezerslijst 1932 familie Callens op Sectie D19, in 1946 op Sectie D19. Mijn ouders schreven op hun adreskaartje in de jaren zestig van vorige eeuw “Waterstraat D18”. Later is de sectieletter weggevallen. 3 Vynkt – Vinkt, Rousselare – Roeselare, Poucques – Poeke, enz. 4 Thieltstraat – Tieltstraat, Coolscampstraat – Koolskampstraat, enz. 5 We geven hier verkort de belangrijkste informatie. Van enkele voorschriften komen geen gevallen voor in deze kiezerslijst. 64


Kolom III: Aanduiding “G” voor gemeentekiezer6. Kolom IV: Aanduiding laatste woonplaats in de gemeente op 1 juli 1945. Aanduiding indien de inschrijving in de gemeente gebeurde na 1930. Aanduiding indien de kiezer na 1 januari 1945 zijn woonplaats heeft overgebracht naar een andere gemeente. Kolom V: Plaats en datum van de geboorte. Voor de vrouwen, oorlogsweduwen met zoon die gevallen is tijdens WOI: Naam echtgenote, geboorteplaats en datum van de echtgenote. Naam gevallen zoon met aanduiding van zijn regiment en nummer alsook geboorteplaats en datum. In een deel II – Parlementskiezers – staan 20 kiezers die voor 1 juli 1945 sedert minder dan zes maanden hun woonplaats regelmatig naar een andere gemeente hadden overgebracht, doch die, bij de overbrenging, sedert minstens zes maanden hun domicilie in de gemeente hadden en niet in deel I zijn opgenomen. In deel III – Gemeenteraadskiezers, die op uiterlijk 20 september 1945 sedert zes maanden hun woonplaats hebben in de gemeente en niet voorkomen in het eerste deel. Er is ook een extra bijgevoegde lijst opgesplitst in “Inschrijvingen” (1 kiezer) en “Schrappingen” (13 personen7). Enkele wetenswaardigheden8. Bij de ‘Burgerlijke Staat’ staat enkel aangegeven als de man “echtgenoot is van” of “weduwnaar van” – dit in tegenstelling tot de lijst van 1932. Dus kunnen een opsplitsing maken naar alleenstaande mannen, weduwnaars en gehuwde mannen.

Totaal 1356 kiezers. Drie weduwen met een gevallen zoon in de eerste wereldoorlog komen in de lijst voor als kiezer.

6

Uit de lijst met aantal kiezers kan men een verschil opmaken tussen het aantal kiezers voor de Gemeenteraad en het aantal kiezers voor de Wetgevende Kamers. 7 12 als algemene kiezer en 1 als parlementskiezer. Mogelijks een deel of alle geschrapte kiezers in de nasleep van WOII. 8 In de meeste gevallen spreken de afbeeldingen voor zich. Voor bepaalde grafieken hebben we enkel maar de hoogste percentages behouden. 65


De nieuwe kiezers bestaan voor een deel uit personen komende van een andere gemeente of stad en voor een deel uit personen die de ouderdom om te mogen stemmen bereikt hebben.

Er zijn 178 verschillende voornamen gegeven, 75 daarvan komen slechts één keer voor. 28 personen hebben een tweede naam.

Ten opzichte van de kiezerslijst van 1932 zien we dat de twee meest voorkomende namen Jules en Camiel gebleven zijn. Maurice, André, René, Georges, Jozef, Marcel, Gerard lijken “modern” geworden te zijn. Er zijn 468 familienamen die voorkomen in de lijst, 199 daarvan komen slechts één keer voor (43 %). Namen bestaande uit twee of drie delen zoals De Smet, Van de Walle, enz. hebben wij in de lijst met familienamen genomen samen met de namen in een deel zoals Desmet, Vandewalle, enz. 66


De oudste persoon is geboren in 18529, de jongste in 192510. We zien een trend met minder kiezers geboren tijdens de eerste wereldoorlog. Mogelijks wijst de vorm van de lijn tussen 1883 tot 1903 op de invloed van de emigratie die het sterkst was vanaf de eeuwwisseling tot aan het begin van de eerste wereldoorlog.

9

Vannest Hendrik, landman, SD 55, ° Pittem, 7 april 1852. Madou Jerome, fabriekswerker, SC 29, ° Pittem, 23 november 1928. We zijn bijna zeker deze geboortedatum fout is en dit 1923 moet zijn. Roger Jacobs, SA 44, ° Pittem 20 april 1925 lijkt meer aanneembaar als jongste. 67 10


De geboortemaand toont een zeker verschil tijdens de maand april en een dieptepunt in oktober-november. Mogelijk speelde de vastenperiode van ca. maart-april hierin een rol. Januari en december tonen dan weer een groter aantal geboorten.

Er komen 172 verschillende beroepen voor, waarvan 90 slechts ĂŠĂŠn maal. Het grootste deel van de actieve bevolking had iets te maken met de landbouw.

67 % van de inwoners woonde op een sectie en dus buiten de dorpskern.

68


De kiezers werden geboren in 99 verschillende dorpen of steden. 52 geboorteplaatsen komen slechts één maal voor. De overgrote meerderheid van de kiezers is geboren in Pittem en de onmiddellijke omgeving. Enkele kiezers werden geboren in het buitenland.

De gemiddelde ouderdom op 27 december 1945 was 45,8 jaar. In de bepaling van de gemiddelden hebben we niet enkel rekening gehouden met de jaren maar ook met de maanden en de dagen. Paul Callens, Pittem

45ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag Roeselare zaterdag 25 november 2017 De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde – provinciale afdeling West-Vlaanderen heeft dit jaar ook plaats in de VMS (Vrije Middelbare School), Arme Klarenstraat 40 te 8800 Roeselare. Boekenbeurs van 9.30 tot 12.30 uur: er is een ruime keuze aan de talrijke stands: genealogische werken, formulieren, genealogische computersoftware, e.d. Tevens is er gelegenheid tot contact met andere vorsers. De aanwezigen kunnen eveneens gegevens uitwisselen. Middagmaal om 12.45 uur in restaurant SUURPLAS, Polenplein 7 te Roeselare. Voor inschrijven en keuze van het hoofdgerecht neem, ten laatste tegen 15 november 2016, contact met Noël Boussemaere, Bloemendale 6, 8904 Boezinge. Tel. 057 42 29 85 of via epost: noel.boussemaere@skynet.be Kostprijs: 26 euro per persoon ter plaatse te betalen, inbegrepen tomatensoep, hoofdgerecht en één koffie. Iedereen kiest zelf aperitief of drank. Opgelet: betalend parkeren in de Arme Klarenstraat, met schijf in de Blekerijstraat, maar gratis aan de sporthal VMS, te bereiken via de Groenestraat. 69


Nieuwe uitgaven Funerair erfgoed “de graven van Beveren-Roeselare en Sint-Maria-Aalter” Een gemeentelijke begraafplaats is een herinnering aan het verleden. Op heel wat gemeenten lag de begraafplaats rond de kerk en werd dan ook “kerkhof” genoemd. In de loop van de jaren verhuisde het kerkhof naar een grotere locatie iets buiten het centrum van de gemeente. Naast de traditionele zerken werden op de begraafplaatsen ook nissen, een strooiweide en urnencolumbaria aangebracht. Gezien regelmatig grafzerken worden weggenomen, om plaats te maken voor nieuwe, is de inventarisatie van de huidige begraafplaats een momentopname die voor de toekomst heel waardevol is, want het respecteren van ons toekomstig erfgoed begint vandaag. Familiekunde Vlaanderen regio Tielt nam het initiatief de kerkhoven gelegen in haar werkgebied te inventariseren. Zo verscheen tussen 2009 en 2016 de inventaris van de 33 begraafplaatsen van het werkgebied van FV regio Tielt. In 2016 inventariseert auteur Paul Callens ook bedreigde begraafplaatsen van buiten ons werkgebied: Gits, Grammene, Meigem, Zeveren, Poesel, Hertsberge en Hulste. Het project wordt in 2017 verder gezet want op veel begraafplaatsen worden heel wat zerken weggenomen wegens plaatsgebrek. Dit resulteert in twee nieuwe uitgaven: de inventaris van de begraafplaats in Beveren-Roeselare en Sint-Maria-Aalter. Elk boek bevat een plan van de begraafplaats met de ligging van de grafzerken, de volledige tekst die op de zerk wordt vermeld, foto’s van heel wat interessante zerken en een alfabetische lijst van alle familienamen die op de zerken worden vermeld. De boeken zijn digitaal zwart-wit geprint op formaat A4 en afgewerkt met een gekleurde doorlopende kaft. “De graven van Beveren-Roeselare”, 387 blz. prijs 25,00 euro te verhogen met 5,00 euro portkosten. “De graven van Sint-Maria-Aalter”, 143 blz. prijs 12,00 euro te verhogen met 3,50 euro portkosten. De boeken zijn te verkrijgen door storting op rek. BE75 9731 3326 0351 van FV regio Tielt vzw p/a Luxemburglaan 21, 8700 Tielt (kostprijs + verzendingskosten) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. (Lucien Ailliet, Tel. en fax 051. 40 11 36; e-mail: l.ailliet@skynet.be). Een bestelling kan ook, elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur, gratis afgehaald worden in het Documentatiecentrum van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt, Beernegemstraat 5 in 8700 Tielt.

Luc Neyt, Tielt 70


Aanvullingen en correcties van de genealogie Jan Verbrugghe en Maria Naert Probleem: Wie zijn de kinderen van Jan Verbrugghe en Maria Naert? Bij de verdeling van de erfenis krijgt elke wees een 6de deel. In diverse genealogieën wordt gemeld dat Egidia Verbrugghe uit Ardooie een dochter is van Jan Verbrugghe en Maria Naert. Dit is niet correct en in deze bijdrage wil ik aantonen dat Catharina Verbrugghe, gehuwd met Guilielmus Maes, een dochter is van Jan Verbrugghe en Maria Naert. In het boek “De families Verkinderen en Van Walleghem” van mevrouw MaertensVerkinderen vinden we op blz. 128 de gezinssamenstelling van Jan Verbrugghe en Maria Naert. Alsook een volledig transcriptie van de weesakte opgesteld in 1649 naar aanleiding van het overlijden van Maria Naert. Niet alle kinderen worden in detail uitgewerkt enkel de zoon Olivier. We vinden hier volgende gezinssamenstelling: 1. Adriaan, voogd van zijn minderjarige broers en zus. 2. Jan, wees 3. Gillis gehuwd met Joanna Vandesteene 4. Olivier, wees 5. Maria ° Meulebeke 11 februari 1630, overleden vóór 1649 6. Christina °Meulebeke 5 juli 1634, wees en in 1657 gehuwd met Guilielmus Vermeulen

Deze belangrijkste passage in de wezerijakte luidt als volgt: “Adriaen Vanderbrugghe fs Jans, als voocht van Hansken, Fierken ende Christynten Verbrugghe fi Jans, brengt over by eede den XXen april 1649, het goet hemlieden verstorven van Mayken Naert fa Olivier, heurlieden moeder, te weten om elcke weese een seste inde helft van eene behuysde ende beplante hofstede met een woonhuys, ovenbuer ende fruytboomen, groot mette buyten lande daer mede gaende tot ontrent twee bunders en half in Mullebeke onder de selve heerlyckhede ende ryckaerscheure” Iedere wees krijgt dus een 6de deel. Enkel de drie wezen worden bij naam genoemd. Dat wil zeggen dat er nog drie anderen kinderen zijn die ook een 6de deel krijgen. Kinderen die “hun zelfs zijn” (meerderjarig) of getrouwd zijn, worden gewoonlijk niet vermeld. Van Maria, geboren in 1630, is de akte van geboorte in de parochieregisters van Meulebeke terug te vinden. Mevrouw Maertens-Verkinderen meldt terecht dat Maria moet overleden 71


zijn vóór 1649. Maar dan hebben we slechts 5 namen van kinderen die elk een 6 de deel krijgen. Een 2de bron over deze familie vinden we in de databank van de Meulebeekse bevolking1. Mayke Naert is overleden op 28 februari 1647 en Jan Verbrugghe op 17 december 1654 beiden te Meulebeke. Van hun kinderen vinden we de bijkomende gegevens. 1. Adriaan °3 maart 1613 te Ingelmunster, gehuwd met Anna Vandergracht 2. Gillis gehuwd met Joanna Vandersteene 3. Jan gehuwd met Jacoba Vandenbroucke 4. Olivier °24 mei 1627 te Meulebeke (gedoopt 26 mei) en gehuwd met Joanna Vandekerckhove 5. Maria °11 februari 1630 te Meulebeke (gedoopt 11 februari) 6. Christijne °2 juli 1634 Meulebeke (gedoopt 5 juli) en gehuwd met Guilielmus Vermeulen. Ook hier worden dezelfde zes kinderen vermeld als bij Maertens-Verkinderen maar met bijkomende gegevens2. In deze databank over Meulebeke vinden we in deze periode nog een gezinssamentelling van een Catharina Verbrugghe fa Jan die gehuwd was met Guilielmus Maes. Van hun 6 kinderen geboren in Meulebeke in de periode 1642-1656 zijn volgende peters van belang: * Op 23 oktober 1642 is Joannes Verbrugghe peter van Maria Maes geboren op 22 oktober 1642. * Op 6 december 1644 is Joannes Delaere plaatsvervangend peter voor Adriaan Verbrugghe van Adriaan Maes geboren op 3 december 1642. * Op 22 januari is Olivier Verbrugghe peter van Catharina Maes geboren op 17 jan 1651. Alsook volgende geboorten zijn nog van belang: * Op 27 april 1655 wordt het eerste kind van Olivier Verbrugghe en Joanna Vandekerckhove boven de doopvont gehouden: Joanna Verbrugghe is geboren op 22 april 1655 en haar peter is Guilielmus Maes. * Op 17 oktober 1655 wordt het derde kind van Adriaan Verbrugghe en Anna Vandergracht boven de doopvont gehouden: Adriaan Verbrugghe is geboren op 11 oktober 1655 en zijn peter is Guilielmus Maes. Hiermee hebben we voldoende bewijs verzameld om te concluderen dat Catharina Vebrugghe een dochter is van Jan Verbrugghe en Mayke Naert Dan rest natuurlijk nog de vraag: Wie is deze Egidia Verbrugghe gehuwd met Joannes Vandeghinste uit Ardooie? Van drie van hun vijf kinderen is een doopakte teruggevonden in Ardooie: * Louis Vandeginste °ca 1643 * Marijn Jan Vandeginste °22 maart 1647 te Ardooie; Peter: Marinus Van Rolleghem en meter: Petronella Verbrugghe * Karel Vandeginste °3 oktober 1641 te Ardooie Peter: Michael Vandeginste en meter: 1

Verschenen in 2008 op Cd-rom. De zes kinderen van Jan en Maeyken hebben in Meulebeke ook kinderen en deze gezinnen zijn in het boek van mevrouw Maertens-Verkinderen dan ook allemaal uitgewerkt. 2

72


Catharina Hoornaert. * Jan Vandeginste °9 mei 1655 te Ardooie Peter: Jacobus Dewulf en Maria Werbrouck fa Jacob * Guilielmus Vandeginste °ca 1658 Bijkomend onderzoek: Op dit moment heb ik geen enkel idee wie “Petronella Verbrugghe” is en waar ze zou kunnen vandaag komen. In Ingelmunster is er Zacharius Verbrugghe gehuwd met een Petronella Hoornaert die een dochter Petronella Verbrugghe hebben, geboren in 1627 en gehuwd met Willem Delaere. Ze hadden 10 kinderen in Ingelmunster maar dat leverde geen bewijs voor een verwantschap. Geraadpleegde bronnen en publicaties: De families Verkinderen en Van Walleghem, mevr. M. MaertensVerkinderen, 1971. Databank van de Meulebeekse bevolking (CD), 2008. Weesakte reg. Leghay, Meulebeke folio 11 en diverse genealogieën op de website geneanet.

Sven Vermaete, Meulebeke

KOMENDE ACTIVITEIT De heer Dirk Musschoot komt vertellen over BELGEN MAKEN BOMMEN Wanneer: donderdag 26 oktober om 20 uur Waar: Handelsinstituut Regina Pacis, Patersdreef 5 te 8700 Tielt

Toegang: gratis Vierduizend Belgen werkten tussen 1916 en 1919 in de munitiefabriek van Birtley in Noord-Engeland. Het waren haast allemaal afgekeurde soldaten en vluchtelingen. Met hun gezinnen erbij waren ze met zesduizend. Voor hen werd naast de fabriek een compleet Belgisch barakkendorp gebouwd: Elisabethville. De straatnamen waren er Belgisch, er waren een Belgisch ziekenhuis, kerk, begraafplaats en school, Belgische winkels, muziekverenigingen, toneelkringen en sportclubs. Na de oorlog verdween het Belgische dorp in Noord-Engeland even snel als het was gekomen. Interesse? Ga naar de website van Dirk Musschoot: www.dirkmusschoot.be en bekijk de video “Het verhaal van de Belgen in Elisabethville-Birtley in een kleine vier minuten”.

Het boek Belgen maken bommen gaat over deze vergeten geschiedenis. Dirk Musschoot reisde tientallen keren naar Noord-Engeland om dit verhaal te reconstrueren, spitte in Engeland en België archieven onderste boven en praatte in beide landen met nazaten van de zogenaamde Birtley Belgians.

73


Getuigenverklaringen van een handgemeen in de herberg Valcke in Tielt anno 1778 Doffice (1/8) Jnformatie preparatoire (voorbereidende informatie of ondervraging) gehouden bij Leenmannen van Den Leenhove van thielt hre conter affaire (op) versoeke van het officie ter causen eenen slagh gegeven op het hooft van Jacobus Veroughstraete hier naer bij informatie breeder gevoert. Actum in extraordie verg(aederingh)e van(den) 27e 9bre (november) 1778. Jacobus vanderoughstraete woonende op de phie (prochie) van thielt bij sijnen broeder oorconde gedach(vaert) (ende) door het officie meedegestelt Seght tuijght ende verclaert onder den selven eedt e(nde) manne waerheijt dat hij op gisteravont tusschen acht a negen uren savonts in dherberge de Valcke binnen de stede van thielt sittende drincken nevens joans vanryckegem Lantsman op thielt buijten e(nde) naer eenige descoursen eenige disputten crygende malcanderen vaste nemende e(nde) rechte staende e(nde) door pr (Pieter) daneels gescheet synde heeft den deposant sigh neder geset sonder malcanderen voorder taggresseren (aan te vallen)waernaer den deposant een weijnigh daernaer sonder te comen seggen (2/8) door wien heeft gecregen van achter eenen Slagh op Sijn hooft e(nde) siende dat het bloet op sijn schouders stroomde heeft alsdan gevoelt dat hij eene wonde van achter op sijn hooft hadde waeruijt het selve bloet was Loopende welke wonde daer naer is vermaeckt geweest door den Chirusien JunquĂŠ waermede sluijtende sijne Depositie (getuigenis) geeft voor reden van wetenschap de gonne daeruijt te resulteren het welke hij naervoorlesinge heeft ondt (ondertekend)

Joans brackevelt temmerman woonende binnen de Stede van thielt oorconde gedachtv(aert) e(nde) meede ghestelt Seght e(nde) verclaert onder den selven eedt e(nde) manne waerheyt dat hy gister avont ontrent den acht uyren drinkende een cannebier met emanuel braekevelt heeft ghesien dat Joans vanryckegem e(nde) Jacobus verhoughstraete malcanderen hebben vaste genomen e(nde) geaggresseert e(nde) door Jemant gescheet geweest sonder te weten door wie ten sy dat hy daerby heeft gesien Carel gernay e(nde) P(iete)r Danneels e(nde) een weynigh daernaer heeft ghesien dat (3/8) Jacobus verhoughstraete eene wonde in syn hooft hadde waeruyt het Bloet op syn schouders Liep sonder nochtans gesien thebben wie hem den sleven slagh ofte wonde soude toegebracht hebben waermede sluytende syn depositie geeft voor reden van wetenschap de gonne daer uyt te resulteren het welke hy naer voorlsinge heeft ondt (ondertekent) In de rand staat "taux Journee x stuyvers"

Eugenius ameye woonende met synen vader binnen de stede van thielt oorconde gedach(vaert) e(nde) 74


meede gestelt Seght tuyght ende verclaeert onder den selven eedt e(nde) mannewaerheyt dat hy gisteren avont ontrent den negen uren synde in dherberge de valke binnen de selve Stede heeft gesien dat Joans vanryckeghem ende Jacobus veroughstraete malcanderen hebben vaste genomen e(nde) geaggresseert (agressivitĂŠ is aanvallend optreden, vijandigheid) e(nde) seffens gescheet door Pieter Daneels ende den selven verhougstraete sigh neder sittende heeft den selven P(iete)r Daneels sigh als dan gestelt tusschen den selven veroughstraete ende vanryckeghem waernaer hy heeft gesien dat den selven vanryckeghem wederom (4/8) den gesl(agen) verhoughstraete, sittend sonder hoet aen heeft vaste genomen vanachterby het hair (haar) sonder dat hy deposant eenige slaegen heeft sien geven waernaer Carel gernay den gesl(agen) veroughstraete heeft vaste genomen e(nde) wederom gescheet e(nde) een weynigte daernaer heeft den deposant gesien dat den selven veroughstraete uyt syn hooft was bloedende tgonne op syn Schouders was loopende synde den selven vanryckeghem als dan seffens wegh gegaen. waermede sluytende syne depositie geeft voor reden van wetenschap de gonnen daeruyt te resulteren het welke hy naer voorlesinge heeft ondt (ondertekend). In rand staat "taux Journee ii s(chellingen) 6 gr(oot) wiss(elgel)t et sovit (betaald).

Pieter Danneels fs Joans lantsman op de prochie van thielt buijtten out ontrent de 41 jaeren oorconde gedaeghvaeert ende van officiewegghe in eede gestelt Seght tuijght ende verclaert opden selven eedt ende mannewaerheijt dat hij op donderdagh wesende den 26en 9bre 1778 sijnde ind'herberge devalck sijnde drinckende eene kannebier aldaer heeft gesien joannes vanrijckegem ende jacobus vanderougstraete elckanderen vastnemende bij hals ofte hooft ende naer eenigen tijdt gewostelt t'hebben (5/8) gescheet sijn geworden door Carel gernaij voorders gesien thebben datter eenigh bloedt was Loopende langs sijnen Kaeke. Waerme den deposant is sluijtende sijne depositie als vande saecke niet voorders wetende geeft voor reden van wetenschap daer uijt resulterende die hij naer voor Lesijnge heeft ondt (ondertekend) depost den deposant seght dat wanneer den voors(eid)en van rijckegem ende vanderougstraete met elckanderen handtgemeen waeren Carel gernaij over den geseijden vanrijckeghem met de handt was grijpende naer den meergeseijden vanderougstraete sonder dat hij deposant weet ofte het was om hun te scheeden ofte niet persisterende den deposant bij dese sijne depositie met den depost daer onder gevought heeft deselve in teecken der waerheijt naer voorlesijnge ondt (ondertekend)

Emanuel braeckevelt beenhauwer van sijnen stijle woonende op de prochie van thielt buijtten out ontrent 38 jaeren oorconde gedaeght ende van officieweghe in eede gestelt seght tuijght ende verclaert opden selven eedt ende mannewaerheijt dat hij op donderdagh gepasseert wesende den 26en 9bre (november) 1778 ind'herberghe de valcke binnen de stede van thielt aldaer drinckende eene kannebier gesien heeft dat Joannes van rijckegem ende jacobus vanderougstraete (6-8) naer eenighe onderlijnge disputen gehadt thebben elckanderen hebben vastgenomen ende geaggresseert mitsgaders aenstonts gesepareert sijn to soo verre dat sij beijde hun hebben gestelt nevens elckanderen op 75


hunnen stoel ende voor de tweedemael disputen krijgende weder sijn opgestaen ende malkanderen vastnemende is aenstonds toegeschoten carel gernaij den welcken vast heeft genoemen bij het hair jacobus vanderougstraete gedeurende welck gevecht den deposant heeft gesien dat dito joannes van rijckeghem ofte carel gernaij sonder juste te connen seggen wie van beijde tweemael was stuijckende met sijne vuijst op het hooft van dito vanderougstraete jn welcke vuijst jets was blinckende bestaende in sleutel rinck ofte mes sonder juste te konnen declareren wat jnstrument het geweest heeft, door welcke stuijcken den deposant heeft sien Leken het bloedt Langs sijne kaeke tot opden vloer sijnde voorders gebeurt dat met den moment dat het bloedt wiert gesien soo door den deposant als voordere omstaenders seffens het gevecht is gestackd geworden waer naer aenstonts een deel van d'omstanders sijn vertrocken (7/8) gelijck oock joannes van rijckegem voorders verclaert den deposant niet juste te konnen seggen wie de stuijcken heeft toegebracht door dien dito van rijckegem ende Carel gernaij waeren aenhebbende eene kasacke van gelijcke coleur. Waermede den deposant is sluijtende sijne depositie gevende voor reden van wetenschap degonne daer uijtresulterende naer voorlesijnge daer bij persisterende heeft ondt daete alsvoren In rand staat "taux journée ii(schellingen) iiii gr(oot) et solvit”.

D'heer ende meester joannes jacobus Durij Licentiaet inde medecijnen ende meester marcus Laurentius Juncque gesworen chrirurgijn beede woonachtigh binnen de stede van thielt van officie weghe gedaeght ende in eede gestelt verclaeren opden selven eedt dat sij gesaementlijck ten versoecke van het selve officie heben gevisiteert op vrijdagh Lestleden 27en 9bre (november) 1778 sekeren jacobus vanderougstraete alsdan sigh haudende in d'herberghe de valcke binnen dese stede aenden welcken daghs te vooren toegebracht was een wonde op het hooft ter sijde de suture sagitale boven het slincker osparietale ter Lingde van jets meer als twee d'weersche vingeren welcke wonde alreede bij naer geheeelt was, den Lijder sonder eenige toevallen, bij dien deselve wonde geoordeelt wort niet doodelijck te sijn (8/8) alhoewel deselve moet toegebracht sijn geweest door een scherp snijdende instrumen ofte met jets hebbend de macht van diere, dewijl den onderschreven Chirurgijn in sijne eerse visite gedaen immediatelijck naer de voorseijde becommen wonde heeft ondervonden ende bij dien voorders verclaert dat de Lippen ofte canten vande geseijde wonde geene scheurijnge nochte oneffijngheden was hebbende niet jegenstaende deselve was penetrerende tot op het pericranius. Waermede de deposanten sluijtende dese hunnen depositie geven voor reden van wetenschap degonnen daeruijt resulterende dewelcke sij naer voorlesijnge daer bij persisterende hebben ondt. daete als boven In rand staat "taux journée doctor 0-13-4 gr(oot) chirurgijn 0-6-8 gr(oot) solvit”.

76


Aldus dese voorenstande jnformatie preparatoire gehauden ende gesloten door d'onderschreven Leenmannen van haere majts (majesteits) princelijcken Leenhove der Stede ende roede van thielt ten versoucke vanden heer bailliu vanden selven hove daeten alsboven1

Luc Neyt, Tielt

KOMENDE ACTIVITEIT van Brussel tot Bagdad over Islam, geweld en beeldvorming Is Molenbeek echt enkel een broeinest van gevaar? Of nog dichter bij huis: wat te denken van je Islamitische buurtbewoner hier in Tielt? Het zijn vragen waar we – met minder of meer schaamte – door het gedruis in de media bijna toe gedwongen worden, hoe erg dat op zich al is…Tijd voor openheid en verheldering! Waar komen die –soms vermeende - conflicten met de islamitische wereld vandaan? Stevenen we werkelijk af op een botsing van beschavingen? En wat heeft je minzame buur daar mee te maken? Of is dat een veel te overtrokken beeld? Is de Islam werkelijk gewelddadig? Kijk om je heen: wat weten we echt over de cultuur van onze Islamitische buur? Hoe wordt dat gekleurd door voorgeschotelde beelden en ideeën? Is dat ‘onbemind’ niet al te vaak ingegeven door ‘onbekend’? Samen met antropoloog en theoloog Johan Slaats gaan we op zoek naar eerlijke antwoorden, zonder paardenbril. Johan coördineert het Expertisecentrum Islamitische Culturen in Vlaanderen en schreef ‘Soefi’s, Punkers en Poëten’. Op originele wijze zet hij kanttekeningen bij ons wereldbeeld en discussieert hij over cultuur in een breder perspectief.

Wanneer: 17 oktober om 20 uur Waar: Europahal Generaal Maczekplein 5, Tielt Inkom: gratis, mits inschrijving via CC Gildhof 051/42 82 20 Begeleiding: de heer Johan Slaats Organisatie: KWB en FEMMA St.-Paulus en Familiekunde Vlaanderen regio Tielt leden van de werkgroep “Levenslang leren” van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid.

1

Met dank aan de heer Marnix Van Ryckeghem voor het ter beschikking stellen van de originele akte. 77


Familiekunde Vlaanderen regio Tielt activiteitenagenda oktober – november - december 2017 Het documentatiecentrum FV regio Tielt is open elke eerste en derde zaterdag van de maand. Alle activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan daar door 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op vrijdag 13 oktober van 19 tot 21 uur, gelegenheid tot opzoeken. Afhalen prijzen zoektocht tentoonstelling “Dick en Bobby”, tussen 19 en 19.30 uur. 3. Dinsdag 17 oktober om : LeerSaam: Islam, geweld en beeldvorming door Johan Slaats. (zie p.77) 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Donderdag 26 oktober om 20 uur: Dirk Musschoot “Belgen maken bommen”. (zie p. 73) 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Zaterdag 25 november van 9 tot 12.30 uur: West-Vlaamse ontmoetingsdag in Roeselare. (zie p. 69) 9. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 10. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto’s, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz… Agnes Dinneweth, Wingene – Raf Deruyttere, Kortemark Daniël Missant, Fons Das, Jan Vandermeulen, Lut Dornez, Godfried Claerhout, Ronny Ostyn en Lieve Lamont allen van Tielt. Sfeerbeelden erfgoedbeurs en trotwaar van zondag 3 september 2017

Foto’s Claude Moors

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds één maand vóór de maand van verschijnen!): Nummer 1 / januari - februari - maart 2018 vóór 30 november 2017 Nummer 2 / april - mei - juni 2018 vóór 28 februari 2018 Nummer 3 / juli - augustus - september 2018 vóór 31 mei 2018 Nummer 4 / oktober - november - december 2018 vóór 31 augustus 2018 Luc Neyt, Tielt 78


16

KANTOOR BOLLIOU Kerkplein 16 8750 Wingene BANK VERZEKERINGEN Kker K

Tel. (051) 65.89.45 Fax (051) 65.89.46


n.v.

de meibloem

AUTOCARS - REISBUREAU Kasteelstraat 149 - 8700 TIELT Tel. (051) 40 18 23 - Fax (051) 40 51 93 Eigen reisprogramma op aanvraag

Duthoit Luc Schilder- & decoratiewerken vloer- & wandbekleding Deken Darraslaan 2 bus 5 – 8700 Tielt Tel. 051/69.43.13 Email: luc.duthoit@pandora.be