ONZE VOOROUDERS Jaargang 2014

Page 1

ONZE VOOROUDERS

BelgiĂŤ-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 P 005988

Website FV - Tielt fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be

Driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen Regio Tielt. 17de jaargang nr. 1 - januari 2014 Afgiftekantoor 8700 TIELT 1 Verantwoordelijke uitgever: Jan Callens, Tieltstraat 15 - 8740 PITTEM


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door FV - Tielt, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld bedraagt 5,00 euro per jaar, ook voor leden van FV buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer:

IBAN BE51 8002 2704 6362 van FV - Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, lneyt@skynet.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, l.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: -

Kohier van de 10de penning van Wielsbeke van het jaar 1557, slot Claude Moors, Kerkstraat 5, 8700 Tielt.

3

-

De Pittemse kiezers: vervolg. Slot Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

4

-

Een gedenkplaat in Pittem voor Ralph Talbot en te Tielt voor René De Seranno

8

-

Nieuwe publikatie en oproep

10

-

Bruno Verhelst (1839-1918), deel 1 Jan Verhelst, Fortstraat 28, 2640 Mortsel

11

-

Uitnodiging Algemene Vergadering en aankondiging voordracht

16

-

Kleinkinderen Jerome Verhelst en Marcella Bonne komen op bezoek

17

-

Activiteitenagenda, aankondiging 2de Erfgoedbeurs

18

Een gelukkig nieuwjaar wensen we aan al de trouwe lezers van ‘Onze Voorouders’. Moge 2014 een vruchtbaar jaar zijn voor uw opzoekingen, hetzij in een archief, hetzij in een documentatiecentrum van één van de afdelingen van de Familiekunde Vlaanderen. 2


Kohier van de tiende penning van Wielsbeke van het jaar 1557 Slot Michiel Verhulst die in pachte houdt van de weese Joos Bruggheman 20 roeden landts behuust omme 4 lb 16 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 9 s 7 d p Jan Vanden Berghe een behuusde stede groot 1 hondert ende een half die hy in pachte houdt van Joos De Rynck omme 6 lb p siaers Compt den 10en pennynck 12 s p Roegaer De Vriendt 2 hondert mersch die hy in pachte houdt van Jan De Borgrave omme 30 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 3 s p f° 7v° Andries Goemaere een vierendeel mersch die hy in pachte houdt van Adriaen Van Doorne omme 5 lb 12 s p mits de heerelicke rente Compt voor den 10en pennynck 11 s 2 d p Matthys Vermuelen een goet dat hy in pachte houdt van meester Martyn Vander Venne groot 12 bunderen ende dat voor 72 lb p siaers ende 18 rasieren taruwen ende die gheextimeert voor 2 lb 8 s p de rasiere compt voor de 18 rasieren 43 lb 8 s p compt tsamen 115 lb 3 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 11 lb 10 s 3 d  p Daneel Ollemare een herberghe die hy in pachte houdt van Reynier De Vlamynck omme 18 lb siaers Compt voor den 10en pennynck 36 s p Joos Van Caloen die in pachte houdt van Roegaer De Vriendt een behuusde stede omme 5 lb 8 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 10 s 10 d p Olivier Tack een behuusde stede groot 112 roeden landts die hy in pachte houdt van den disch van Wielsbeke omme 7 lb 16 s p Compt voor den 10en pennynck 15 s 7 d p Cornelis De Muelemeestre 5 hondert landts die hy in pachte houdt van Joos Laethem omme 3 lb 12 s p Compt voor den 10en pennynck 7 s 2 d p 4e somme 18 lb 16 s 8 d  p f° 8 TAXATIE GHEDAEN UP DE TIENDEN ENDE MULEN VISSCHERIEN ENDE VOGHELRIEN ENDE DAT VAN DEN JAERE XVC LVIJ Eerst Gheeraert Van Cattebeke Roegaer De Vriendt Gillis Van Outrive Jan Van Outrive houden in pachte de tiende van Wielsbeke toebehoorende den apt van sinte Martyns te Doornyck ende pachten die ieghens Gheeraert De Scheppere omme 528 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 52 lb 16 s p 3


Reyn De Vlamijnck een tiendeken dat hy in pachte houdt van Jaspar De Tollenare omme 20 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 40 s p Den zelven een tiendekin dat hy in pachte houdt van Joos Stalyns omme 18 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 36 s p Lauwerins Wilberecht een tiendekin die hy dit jaer LVIJ ghepacht heeft jeghens de kercke van Wielsbeke omme 21 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 42 s p Michiel Tack een partie van tiende die hy in pachte houdt van den pastuer omme 9 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 18 s p Reyn De Vlamynck van het tiendekin dat hy in pachte houdt van de kercke van Zulte voor 3 lb p Compt voor den 10en pennynck 6 s p f° 8v° den zelven een tiendekin dat hy in pachte houdt van den coster van Wielsbeke omme 12 lb 1 s p Compt voor den 10en pennynck 24 s p Pieter Van Mengau een tiendekin dat hij in pachte houdt van de kercke van Sinte Baefs Vive omme 6 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 12 s p Arendt De Grande een cooren muelen die hy in pachte houdt van Joorys Van Crombrugghe omme een ende zestich raesieren rogghe ende een rasiere taruwen siaers den rogghe ghepresen voor 32 s p de rasiere compt voor 61 rasieren 97 lb 12 s p ende de rasiere taruwe voor 2 lb 8 s p makende tsamen 100 lb p Compt voor den 10en pennynck 10 lb p Jan De Voldere twee visscherien die hy in pachte houdt van Claeys Van Aken omme 24 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 2 lb 8 s p Jacob De Borgrave ende Hubyn De Rynck de voghelrie die zy in pachte houden van Gheeraert De Clerck als hoechbailliu van Ynghelmuestre omme 11 coppelen hoenders siaers ofte 8 s p voor elcke coppele compt 4 lb 8 s p Compt voor den 10en pennynck 8 s 9 d p 1a Somme van den 10en pennynck van den verpachten goedynghen 435 £ 4 s 7 d p Totale somme 435 lb 4 s 7 d p Claude Moors

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto’s, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz… Ronny Ostyn, Tielt - Luc Vermeulen, Tielt - Griet (Ferdinand +) Huys, Tielt - Carine & Jeanick Ver Eecke, Tielt - Rosa Plettinck, Tielt - Luc Neyt, Tielt - Fons Das, Tielt. 4


De Pittemse kiezers: vervolg Slot.

1932 - Mannen + Vrouwen - Familienamen

71

Desmet 65

Dewitte 40

Defour 30

Familienamen

Claerhout Vanmaele

27

Vandaele

27 23

Goethals Warnez

21

Lannoo

21

Devos

21

Callens

21

Vanhauwaert

20

Vancoillie

18

Maes

18 0

10

20

30

40

50

60

70

80

Aantal

1932 - Mannen + Vrouwen - Geboortejaar

100 90 80 70 Aa ntal

60 50 40 30 20 10 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911

0

Geboortejaar

De bevolking bestaat hoofdzakelijk uit beroepen verwant met de landbouw. Een groot aantal personen die aangegeven staat zonder beroep zal wel af en toe seizoenarbeid verricht hebben om het inkomen wat aan te vullen.

5


1932 - Beroepen - Vrouwen + Mannen

zonder beroep

681 344

landbouw er

305

landbouw ster landw erker

254 119

Beroepen

kloosterlinge

106

kantw erkster w inkelierster

69

herbergierster

38

fabrieksw erker

35

landw erkster

32

spoorw egw erker

30

metser

30 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

Aantal

De vrouwelijke bevolking heeft een zeker overwicht in de gemeente. Wanneer we echter de geestelijken buiten beschouwing laten dan is het verschil beperkt. 1932 Vrouwen + Mannen - Geslacht

M 48%

V 52%

M V

1932 Vrouwen + Mannen - Geslacht - zonder geestelijkheid

M 49%

V 51%

6

M V


63 % van de bevolking woont buiten de dorpskern. Zonder de geestelijkheid mee te rekenen ligt dit aantal nog iets hoger gezien de concentratie van de kloosterzusters in de Statiestraat en de Koolskampstraat. 1932 - Mannen + Vrouwen - Woonplaats

SD

509

SC

459

SB

395

SA

325

Statiestraat

204

Tieltstraat

179

de Mûelenaerestraat

125

Markt

82

Aantal

Meulebekestraat

63

Verbieststraat

49

Wingenestraat

48

Fonteinestraat

48

Koolskampstraat

44

Egemstraat

30

Kerkstraat

28

Molenw eg

23

Koffiestraat

22

Eikeldreef

14

Nieuw straat

10

Muylestraat

4 0

100

200

300

400

500

600

Woonplaats

De kiezers zijn geboren in 163 verschillende plaatsen, daarvan zijn er 83 plaatsen die slechts één maal voorkomen. 54 % van de kiezers is ook effectief in Pittem geboren. 24 % komen uit de randgemeenten Tielt, Meulebeke, Ardooie, Egem en Koolskamp.

1932 - Mannen + Vrouwen - Geboorteplaats

1435

Pittem

149

Tielt Meulebeke

145

Ardooie

143 124 72

Koolskamp

61

Wingene

1550

1500

1450

1400

1350

1300

1250

1200

1150

1100

1050

950

1000

900

850

800

750

700

650

600

550

500

16

450

Schuiferskapelle

400

18

350

23

Ruiselede

0

Oostrozebeke

300

26

250

Ingelmunster

200

27

150

Lichtervelde

100

50

Zw evezele

50

Geboorteplaats

Egem

Aantal

Paul Callens 7


Een gedenkplaat in Pittem voor Ralph Talbot en Robert G. Robinson in Tielt voor René De Seranno. Terwijl onze gewesten in augustus 1914 bezet werden door Duitse soldaten, in de hoop hier een doorgang te verkrijgen om Frankrijk binnen te trekken, startte in Detroit de uitgave van een krant “De Gazette van Detroit”. Deze werd verspreid bij de uitgeweken Vlamingen in die regio en ver erbuiten. In het begin van deze eeuw hielden we in Tielt, Egem, Pittem en Leke tentoonstellingen rond de geschiedenis van de emigratie uit onze regio naar Amerika. Familiekunde Vlaanderen regio Tielt wil deze feiten herdenken met twee gedenkplaten. Eén zal geschonken worden aan de stad Tielt en de andere aan de gemeente Pittem, met de vraag deze op een geschikte plaats aan te brengen.

Met de plaat in Tielt willen wij René De Seranno gedenken die een tijdlang in Tielt woonde en later een centrale figuur werd in het Vlaamse verenigingsleven in Detroit.

foto gezusters Desmet, Bissegem.

Met de plaat in Pittem willen wij een vergeten feit gedenken uit de Eerste Wereldoorlog, toen men besloot een viertal gedenkplaten aan te brengen naar aanleiding van 90 jaar einde Eerste Wereldoorlog. In primeur foto’s genomen in het Smithsonian's National Air and Space Museum, Washington 2012. De Raid on Thielt ging vooraf aan de terugkeer en het avontuur in de lucht boven Pittem. foto Paul Callens, Pittem.

8


In Amerika kent men piloot Ralph Talbot en schutter Robert G. Robinson, die na een bombardement in Tielt, bij de terugkeer naar hun thuisbasis, boven Pittem dapper streden en er een Medal of Honor aan over hielden. foto’s via internet.

foto Paul Callens, Pittem.

We willen u het verhaal van deze twee helden niet onthouden en doen alvast een warme oproep om ons initiatief geldelijk te steunen.

Dit kan door storting op rekening IBAN BE 51 8002 2704 6362 van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt Een persoonlijke storting van 10 euro of meer. Een bedrijfsbijdrage vanaf 50 euro of meer. Met vermelding gedenkplaten 2014 door ……..…………………(de benaming voor opname in de schenkerslijst) Wij hopen met uw bijdrage de platen te kunnen bekostigen en ook een steentje bij te dragen met een geldsom om de bedreigde “Gazette van Detroit” verder te laten verschijnen. De sponsors worden vermeld in “Onze Voorouders” en krijgen dit nummer toegezonden. De sponsors worden verwittigd waar en wanneer de inhuldiging van deze gedenkplaten zal plaatshebben Alvast bedankt voor uw milde gift! Het bestuur van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt.

9


Fons Das: “Religieuzen geboren, overleden, verbleven in één van de gemeenten van het werkgebied van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt” (FV-Tielt), deel 9, Tielt, FV-Tielt, 2013, 123 bladzijden, formaat A4, rijk geïllustreerd met tientallen foto's en documenten, digitale zwart-wit print, prijs 9,00 euro (3,00 euro verzendingskosten). In deel negen beschrijft de auteur 14 religieuzen met achtergrondinformatie. De verantwoording daarvan vind je in de voetnoten. Daar paters, broeders en zusters tot een bepaalde orde behoren, geven we ook wat informatie mee over deze orden, kloosters, abdijen, enz. In dit deel gaat het over volgende religieuzen: Bacaen Anna Philomena, Blondeel Hendrik, Jozef Julius, Bogaerts Maria Philomèna, Breyne Leopold, Catrysse Celina, De Maerel Henricus Franciscus, De Zutter Emilius Ludovicus, Decock Cecilia, Delacauw Octavus Amatus, Delafontaine Emile Alardus Joannes, D’ Hert Johanna, Jacques Gabriëlle, Knoops Anna Catharina en Lemey Isabella Dyonisia.

Zij verbleven tijdens hun actieve dienst in ons werkgebied, zij zijn geboren of overleden in een van de volgende plaatsen: Antwerpen, Brugge, Ichtegem, Ieper, Izegem, Kanegem, Kinrooi, Meulebeke, Mont-Saint Guilbert, Pittem, Proven, Ruddervoorde, Staden, Tielt, Waregem, Vladslo en Wakken. Met een bijgevoegde alfabetische index op familienamen, plaatsnamen en kloosterorden heeft de lezer een zeer nuttig werkinstrument ter beschikking. Bestellingen: af te halen bij FV-Tielt, p.a. Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36) ofwel door overschrijving van de kostprijs verzendingskosten op rekening FV-Tielt: IBAN BE51 8002 2704 6362. met vermelding van de gewenste uitgave.

OPROEP

OPROEP

OPROEP

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt heeft in zijn jaarplanning van 2012-2014 het project opgenomen “Uitwijkingen naar het buitenland periode 1846 tot 1970”. Om dit te kunnen realiseren vroegen we aan de gemeentebesturen van Ardooie, Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke en Wingene de toelating de registers van uitwijkingen en de bevolkingsregisters van deze periode te mogen raadplegen. Inmiddels zijn alle reacties van de gemeentebesturen binnen en volgt een tweede stap in het realiseren van het project. Voor elke gemeente of deelgemeente van ons werkgebied zoeken wij een vrijwilliger die wil meewerken. Wij zorgen voor een maximale opleiding van de vrijwilligers die geen ervaring hebben met opzoekingen in de bevolkingsregisters, werkwijze van noteren inbegrepen. De vrijwilliger is verzekerd bij eventuele ongevallen. Wie zich daarvoor wenst in te zetten, neemt contact met Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt. Telefoon 051/40 60 75, mail: lneyt@skynet.be

10


Bruno Verhelst (1839-1918) Deel 1. Inleiding

illustratie 1: Overzicht kleinkinderen Bruno Verhelst bron: genealogisch onderzoek Jan Verhelst

In onze poging het nageslacht van Bruno Verhelst en Sophia Lambert te beschrijven, besteden we nu even aandacht aan “stamvader” Bruno Verhelst. Bruno Verhelst werd op 23 mei 1839 geboren te Wingene. Zijn ouders hadden zes kinderen, 3 jongens en 3 meisjes. Net zoals zijn vader zou Bruno eerst en vooral het beroep van “houtzaeger” uitoefenen. Het geslacht Verhelst, dat gekend is tot in het begin van de 17 de eeuw, gaat terug tot Rolandus Verhelst in Wingene, die het zelfs tot burgemeester bracht in 1635. Gedurende tweehonderd jaar bleef de familie in Wingene, totdat Bruno besloot Wingene te verlaten voor het nabijgelegen Schuiferskapelle. Voor een gedetailleerde studie van deze stam van de familie Verhelst, en achtergrond rond Schuiferskapelle, verwijzen we naar ons standaard werk over de familie Verhelst1. Ook in “Onze Voorouders” is in de loop der jaren één en ander verschenen over deze familie, geschreven door ondergetekende. 1

Verhelst Jan, “Henri Verhelst (1868-1922) en Mathilde Braet (1864-1940) 100 jaar getrouwd”, eigen uitgave, Mortsel, 2002.

11


illustratie 2: geboorteakte Bruno Verhelst (1839) bron: gemeentearchief Wingene

1.

Schuyverskapelle (1874-1898)

1.1 Het gezin Verhelst-Lambert Bruno leert Sophia Lambert (°1841) kennen, en ze huwen in 1874. Ze vestigen zich in Schuyverskapelle. Het bevolkingsregister geeft echter geen straat noch huisnummer. Bruno Verhelst is op dat moment een “houtzaeger”. Toen Bruno huwde met Sophia, had ze reeds een “voorkind”, Henri, die totdan gekend was als Henri Camille Lambert, geboren in 1868. Op hun huwelijksakte uit 1874 wordt Henri erkend als zijnde hun kind, en hij wordt vanaf dan Henri Camille Verhelst. Er worden nog 5 kinderen geboren: drie jongens en twee meisjes: Adile (1875), die later “gendarm” zal worden en zich in het Gentse vestigt. Victorine (1876), die later als meid en femme de chambre zal werken bij rijke families in het Brusselse. Emmerance (1877), die later met neringdoener Camille Le Couter trouwt, en een nageslacht van zelfstandigen en kleine ondernemers voortbrengt. Emiel (1880), die schrijnwerker wordt, en zal emigreren naar de USA, maar tien jaar later terugkeert. Emilie (1884), een minder valide.

12


Omstreeks 1880 wordt hij “kantonnier van Bruggen en Wegen”, en staat hij in voor het onderhoud van beken en grachten in zijn kanton. Sophia Lambert staat genoteerd als kantwerkster. Een kantonnier is een ambtenaar die erop toeziet dat mensen de grachten, beken, en eventueel straten die aan hun eigendom grenzen, onderhouden zoals hen wettelijk is opgelegd.2 illustratie 3: Kepie van een kantonnier voor WO I. bron: E-bay Een kantonnier is blijkbaar iemand met een zekere functie, die aan het publiek kenbaar wordt gemaakt door het dragen van een kepie.

De kinderen groeien op. Henri, begint als dertienjarige loopjongen bij een ingenieur van Bruggen en Wegen. Deze laatste ziet wel iets in dat intelligent manneke, en geeft hem de kans bij te studeren. Met hard werken en studeren wordt de jongen eerst hulplandmeter, dan landmeter en later werfleider of conducteur. In 1881 is hij alleszins een "loopjongen", in 1894, kantoorbediende, en 1902 toezichter van werken. Sophia Lambert overlijdt op 1 februari 1894, 53 jaar oud, de reden van het vroegtijdig overlijden is niet gekend. Emiel bekwaamt zich in het vak van schrijnwerker, en de meisjes Victorine en Emmerance blijken kantwerkster te zijn. Waarschijnlijk hebben ze de stiel geleerd van hun moeder, en zetten ze die arbeid voort om het gezinsinkomen wat aan te vullen. 1.1.1 Kantwerk als bijkomend inkomen. In zijn licentiaatverhandeling 3 stelt Ronny Gobyn vast dat de thuisarbeid “kantwerken” rond 1900 in Tielt nog veel wordt gedaan. Tellingen op basis van het bevolkingsregister van 1900 tonen dat 1160 mensen “kantwerkster” als beroep aangeven. Gobyn had geen hoge dunk van het kantwerk als inkomen: P 131: Het feit dat de vrouwen steeds bereid waren zich voor zo’n hongerloon krom te werken, wees op de armoedige situatie waarin ze zich bevonden. Elke kleine bijdrage die iemand uit het gezin in staat was te verdienen, was broodnodig. Het is trouwens algemeen aanvaard dat de graad van kantarbeid bij de vrouwen een meter was voor de armoede van de bevolking. P209: Vele mensen kwamen tot het inzicht dat er meer te verdienen was met het openhouden van een kleine herberg dan met zich krom te werken op het land of achter het kantkussen voor een schamel loon. P 231: Om te overleven dienden alle leden van het arbeidersgezin mee te zwoegen, kinderarbeid was legio en de kantnijverheid -exponent voor armoede- haalde te Tielt de hoogste graad van tewerkstelling voor heel België. 61 procent van de gezinnen moesten in 1900 geen belasting betalen, en moesten als arm worden aanzien.

2

3

Je had blijkbaar kantonniers van gemeenten, doch ook van Bruggen en Wegen. Zij hadden een zekere “politionele” bevoegdheid. Gobyn, Ronny, “Tielt na de grote crisis”, bijdrage tot de studie over transitie en stagnatie in Vlaanderen, 1862-1914. Licenciaatverhandeling R.U.G, 1978-1979, heruitgegeven door de Roede van Tielt.

13


1.1.2 ... toegepast op het gezin Verhelst-Lambert Rond 1900 had vader Bruno een inkomen als “kantonnier van Bruggen en Wegen”, een ambtenaar die instond voor het onderhoud van grachten en beken. * Zijn zoon Henri (26) was een bediende, * De dochters Victorine (24) en Emmerance (23) waren kantwerksters, * De zoon Emiel (20) was timmerman. Het loon van de dochters moet waarschijnlijk aanvullend zijn geweest.

2.

Tielt (1898-1916)

In november 1898 verhuist het ganse gezin van Schuiferskapelle naar Tielt, en gaat wonen op de Haaghoek nr 274, behalve broer Adile, die blijkbaar in mei 1899 als “gendarm” naar Gent verhuist. De 20ste eeuw kondigt zich aan met huwelijken van de zonen en dochters. In de eerste vijf jaar huwen Henri, Adile, Emmerance en Emile. Victorine huwt niet, en begint haar carrière in 1904 in het Brusselse. Bruno is waarschijnlijk op pensioen gegaan rond zijn 65 ste, dus 1904 en blijft in Tielt wonen tot 1916.

3.

Oostrozebeke

In 1916 verhuist Bruno Verhelst naar een bejaardenhuis in Oostrozebeke, waar hij op 5 mei 1918 overlijdt. Hij heeft het einde van de eerste wereldoorlog niet meer meegemaakt.

illustratie 4: Bidprentje Sophia Lambert Bron: familiearchief Jan Verhelst

illustratie 5: Bidprentje Bruno Verhelst Bron: familiearchief Jan Verhelst

wordt vervolgd

4

Jan Verhelst

De Haaghoek is gelegen buiten de stadskern, tussen de baan Tielt-Deinze en de Poelberg.

14


KLIM IN JE STAMBOOM‌

en volg het pad van generaties voorouders aan de hand van een praktisch gerichte lessenreeks.

Stap-voor-stap je afstamming vastleggen in een voorouderreeks, kwartierstaat of stamboom en daarna gezinskronieken samenstellen, is een boeiende en leerrijke hobby. Het opzoekingswerk wordt aangeleerd met de vele mogelijkheden die het archiefwezen en het internet te bieden hebben. Je zoekt de oorsprong en verspreiding van je familienaam en de plekjes waar je rechtstreekse voorzaten leefden en werkten. De vijf lessen worden gespreid zodat persoonlijke begeleiding van zowel beginnelingen als ervaren familievorsers mogelijk zal zijn. DATA: zaterdag 5, 12 en 26 april 2014 van 9.30 uur tot 12 uur in de hoofdbibliotheek, Lakenmarkt 9, Tielt. zaterdag 24 en 31 mei 2014 van 9.30 uur tot 12 uur in het documentatiecentrum Familiekunde Vlaanderen regio Tielt, Beernegemstraat 5, Tielt (kelderverdieping voormalige kliniek Sint-Lucas). INSCHRIJVEN kan door overschrijving van 10 euro op rekeningnummer: IBAN BE64 0910 1654 0852 op naam van het Stadsbestuur van Tielt (Dienst Cultuur).

HET AANTAL DEELNEMERS wordt tot 15 beperkt. Info: AndrĂŠ Braet 056/44.35.32 braetandre@pandora.be

Museum Red Star Line De Meibloem organiseert een daguitstap naar het museum op zaterdag 3 mei en zaterdag 11 oktober 2014. Voor info neem contact met de Meibloem.

15


UITNODIGING Algemene vergadering van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt op vrijdag 7 maart 2014 om 19 uur in de bibliotheek van Tielt. Agenda: 2013: werking, financieel verslag, ontlasting van het bestuur en varia. 2014: planning.

De Soldaten van de Amerikaanse Begraafplaats Flanders Field te Waregem. De heren Christopher Sims en Patrick Lernout brachten een kanjer van een boek uit over het enige Amerikaanse kerkhof in België met de slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. In een PowerPoint-voorstelling, gebracht door de heer Christopher Sims, Amerikaans medewerker, komen de volgende thema’s aan bod : Historiek aanleiding tot USA in de oorlog De 4 Amerikaanse Divisies in België (27/30/37/91) Historiek American Graves Registration Service Historiek American Battle Monuments Commission en Flanders Field American Cemetery De Gold Star Mothers bedevaarten Historiek American Overseas Memorial Day Association en Memorial Day Levensverhalen van een aantal soldaten op Flanders Field begraven.

Mis deze belangrijke feiten van 100 jaar geleden niet. U bent welkom op vrijdag 7 maart 2014 om 20 uur in de Bibliotheek van Tielt, Lakenmarkt 9. Inkom is gratis. 16


Kleinkinderen Jerome Verhelst en Marcella Bonne uit Amerika komen op bezoek naar Vlaanderen In 1926 huwde Jerome Verhelst uit Oostkamp met Marcella Elvira Bonne, geboren in Wingene, maar wonende te Hertsberge. Vlak na hun huwelijk emigreerden ze naar de Verenigde Staten, en vestigden zich in Lincoln, in de staat Minnesota. Beiden zijn intussen overleden, maar 4 van hun kleinkinderen komen van 15 tot 24 mei 2014 naar België, om het land van hun voorouders te bezoeken. Jerome Verhelst kwam uit volgend gezin: Josephus Verhelst, * 20-05-1854 in Oostkamp, † 26-03-1944. Hij is geh. Maria Tamsin, gehuwd 28-02-1889 in Assebroek, * 18-10-1863 in Assebroek, (dochter van Jacobus Tamsin en Amelia Locufier), † 06-04-1940. I. Gustaaf Joseph Verhelst, * 24-03-1890 in Oostkamp. Hij is geh. Albertine Caerels. II. Romanie Marie Verhelst, * 29-05-1891 in Oostkamp. III. Camiel Verhelst, * 06-09-1892 in Oostkamp. Hij is geh. Henriette Thooft, gehuwd 0702-1923 in Moerkerke, * 04-10-1898 in Moerkerke, (dochter van Amandus Thooft en Emma Dutthoy). IV. Marie Louise Verhelst, * 12-11-1894 in Oostkamp. V. Stephanie Marie Verhelst, * 05-03-1896 in Oostkamp. VI. Jerome Verhelst, ook bekend als Hieronymus Alphonse Verhelst, * 17-07-1897 in Oostkamp , † 01-07-1972 in Lincoln, MN, USA. Hij is geh. Marcella Elvira Bonne, gehuwd 16-03-1926 in Hertsberge, * 28-06-1904 in Wingene, (dochter van Constant Bonne en Leonie Taillieu), † 22-11-1984 in Lincoln, MN, USA. VII. Magdalena Maria Verhelst, * 04-05-1900 in Oostkamp, † 19-09-1900 in Oostkamp. VIII. Petrus Joseph Verhelst, * 31-07-1901 in Oostkamp, † 30-01-1906 in Oostkamp. IX. Arsene Marie Verhelst, * 31-05-1903 in Oostkamp, † 20-06-1903 in Oostkamp. X. Maurice Joseph Verhelst, * 13-10-1904 in Oostkamp. Marcella Elvira Bonne kwam uit dit gezin: Constant Bonneook bekend als Camilius Constantinus Bonne, * 27-09-1868 in Wingene, beroep: landwerkman, † 09-01-1952 in Hertsberge. Hij is geh. Leonie Taillieu, gehuwd 24-05-1901 in Wingene, * 13-09-1871 in Wingene (dochter van Karel Louis Taillieu en Virginia Van Paemel), † 26-02-1960 in Loppem . I. Augustus Bonne* 01-06-1902 in Wingene. II. Maria Magdalena Bonne* 23-05-1903 in Wingene. III. Marcella Elvira Bonne, * 28-06-1904 in Wingene (zie hoger bij Jerome Verhelst). IV. Renatus Godfried Josephus Bonne* 15-09-1905 in Wingene. V. Julius Georges Bonne* 12-11-1906 in Wingene. VI. Emericus Josephus Bonne* 07-11-1907 in Wingene. VII. Arthur Maurits Bonne* 14-02-1911 in Wingene. VIII. Remisius Bonne* 28-03-1912 in Wingene, † 28-10-1912 in Wingene. IX. Maria Zulma Bonne* 30-11-1913 in Wingene. Bent u zelf een nazaat van één van deze mensen, of kent u zo iemand, dan zouden we het op prijs stellen dat u deze kleinkinderen van Jerome en Marcella zou willen ontmoeten. Gelieve onverwijld contact op te nemen met Jan Verhelst( geen familie), Fortstraat 28, 2640 Mortsel, tel 03/440.60.90 (’s avonds), E-mail: j.verhelst@gmail.com 17


Familiekunde Vlaanderen regio Tielt: activiteitenagenda januari - februari - maart 2014 Ons lokaal is open elke eerste en derde zaterdag van de maand. Alle activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Vrijdag 7 maart om 19 uur in de bibliotheek Tielt: Algemene Vergadering FV-Tielt. Agenda: werking, financieel verslag, ontlasting van het bestuur en varia. Planning 2014. 7. Vrijdag 7 maart om 20 uur op dezelfde lokatie als hierboven. Voordracht “De Soldaten van de Amerikaans Begraafplaats Flanders Field te Waregem door Christopher Sims. (zie aparte aankondiging). 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 9. Zondag 16 maart van 9 tot 12.30: Erfgoedbeurs in het JOC te Tielt.

2de ERFGOEDBEURS zondag 16 maart 2014 van 9.00 uur tot 12.30 uur in het Jeugdontmoetingscentrum JOC, Generaal Maczekplein (achterzijde Europahal – kant sportvelden) te TIELT Familiekunde Vlaanderen regio Tielt organiseert sinds vorig jaar een “ERFGOEDBEURS”. Voor 2014 werden volgende standhouders uitgenodigd: de heer Jacques Wyseur, Familiekunde Vlaanderen regio Deinze, regio Mandel-Leie, regio Meetjesland en regio Tielt, mevrouw Geertrui Vanwynsberghe, de heer Ludo Jorissen, de heer Frans Meyfroidt, de Heemkundige Kring de Roede van Tielt, het Koninklijk Verbond van de Belgische Postzegels afdeling Tielt, de heer Ivan Adriaenssens, Werkgroep Genealogie Melle vzw (WGM), de heer Walter Van Houtte, de heer Gilbert Vanhove, de Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke, de heer Franky Bostyn, de Heemkundige Kring het Land van Nevele en de heer Paul Van Damme.

18


16

KANTOOR BOLLIOU Kerkplein 16 8750 Wingene BANK VERZEKERINGEN Kker K

Tel. (051) 65.89.45 Fax (051) 65.89.46


n.v.

de meibloem

AUTOCARS - REISBUREAU Kasteelstraat 149 - 8700 TIELT Tel. (051) 40 18 23 - Fax (051) 40 51 93 Eigen reisprogramma op aanvraag

Duthoit Luc Schilder- & decoratiewerken vloer- & wandbekleding Deken Darraslaan 2 bus 5 – 8700 Tielt Tel. 051/69.43.13 Email: luc.duthoit@pandora.be


ONZE VOOROUDERS

BelgiĂŤ-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 P 005988

Website FV - Tielt fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be

Driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen Regio Tielt. 17de jaargang nr. 2 - april 2014 Afgiftekantoor 8700 TIELT 1 Verantwoordelijke uitgever: Jan Callens, Tieltstraat 15, - 8740 PITTEM


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door FV-Tielt, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld bedraagt 5,00 euro per jaar, ook voor leden van FV buiten het arrondissement Tielt (voor leden uit het buitenland 10,00 euro) over te schrijven op het rekeningnummer:

IBAN BE51 8002 2704 6362 van FV-Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt.

Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, lneyt@skynet.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, l.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: -

Bruno Verhelst (1839-1918), slot Jan Verhelst, Fortstraat 28, 2640 Mortsel

23

-

Kinderen van toen, Senioren van nu: aankondiging

25

-

Twee uitnodigingen: 49 congres en herdenkinsplechtigheid Kwartierstaat van de familie De Lodder uit Tielt, deel 1 Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

26

-

De Gazette van Detroit - 100 jaar later Sterft de Gazette van Detroit een stille dood? Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

29

-

FV - Tielt: Nieuwe publikaties Luc Neyt

32

-

Archief en bibliotheek: aanwinsten 2013, deel 1 Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

33

-

De Burgemeestersdynastie Vandenheede uit Dentergem ca. 1677-1862, deel 1 Eric Bekaert, Brouwerijstraat 24, 8720 Markegem

35

-

Activiteitenagenda en dank

38

ste

Digitale nieuwsbrief Nog niet ingeschreven ?? Stuur een mail naar de redactie en in de toekomst ontvangt u deze gratis.

22


Bruno Verhelst (1839-1918)

Slot.

illustratie 1: Bruno Verhelst (1915) Bron: familiearchief Jeannine Heytens

1.1

Gezin Bruno Verhelst- Sophia Lambert

Bruno Verhelst, °23-05-1839 in Wingene, +05-05-1918 in Marialoop, beroep: kantonnier bruggen & wegen. Getuigen aangifte geboorte: Jan Van Hove, slachter, oud achtendertig jaeren, en Pieter Herman, werkman oud vijfenveertig jaeren, beyde wonende te Wyngene, die met den komparant verklaerd hebben niet te konnen schrijven door onkunde. Hij is gehuwd met Sophia Lambert, gehuwd 02-09-1874 in Schuyverskapelle, °21-05-1841 in Tielt, (dochter van Augustin Lambert en Amelia Van de Kerckhove) +01-02-1894 in Schuyverskapelle, beroep: kantwerkster. 23


Henri Camille Verhelst, ook bekend als Henri Camille Lambert, °01-06-1868 in Schuyvers kapelle, +16-05-1922 in Willebroek. Hij is gehuwd met Mathilde Braet, gehuwd 13-09-1902 inTielt, °16-09-1864 in Tielt, (dochter van Dominicus Braet en Virginie Coussens) +10-051940 in Willebroek. Adiel Verhelst, ook bekend als Adilus Gustavus Verhelst, °24-06-1875 in Schuyverskapelle, +21-06-1955 in Gent, beroep: gendarm. Hij is gehuwd met (1) Marie Meulijzer, ook bekend als Maria Emma Meulijzer, gehuwd 10-12-1903 in St Martens-Lierde, °25-06-1870 in Sint Martens-Lierde, (dochter van Charles Louis Meulijzer en Rosalie Van Wielendaele) +31-07-1906 in De Pinte. Hij is gehuwd met (2) Irma Stansens, gehuwd 24-04-1907 in De Pinte, °23-11-1880 in Machelen-a-Leie, (dochter van Franciscus Stansens en Virginie De Kee) +22-06-1968 in De Pinte. Victorine Verhelst, °30-08-1876 in Schuyverskapelle, +03-07-1949 in Tielt, beroep: gouvnan te, meid, femme de chambre Emerantiana Maria Verhelst, °05-10-1877 in Schuyverskapelle, +31-03-1946 in Tielt, wonend 22-11-1898 in Tielt. Zij is gehuwd met Camiel Le Couter, gehuwd 06-11-1902 in Tielt, °03-04-1878 in Schuyverskapelle, (zoon van Sidonie Le Couter) wonend 06-11-1896 in Tielt, beroep: velomaker, +22-10-1951. Emiel Verhelst, °22-02-1880 in Schuyverskapelle, +27-12-1948 in Astene, beroep: meubelmaker/verkoper. Hij is gehuwd met (1) Elodie Van der Meeren, ook bekend als Elodia Romania Anna Van der Meeren, gehuwd 04-05-1905 in Tielt, °21-03-1883 in Tielt, (dochter van Constantinus Van der Meeren en Romania Boeckaert) +22-10-1921 in Tielt, beroep: 04-05-1905 bottienstikster. Hij is gehuwd met (2) Charlotte Emilie Blomme, gehuwd 24-04-1930 in Detroit, Michigan, USA, gescheiden 08-03-1934 in Detroit, Michigan, USA, °21-08-1879 in Kortemarke, (dochter van Bruno Blomme en Marie Gadeyne) +16-01-1962 in Grosse Point, Michigan, USA. Hij is gehuwd met (3) Maria Marguerite Cleppe, gehuwd 14-11-1934 in Sint-Amandsberg, °23-06-1879 in Tielt, (dochter van Henri Cleppe en Maria Verhaeghe). Emilie Verhelst, °16-05-1884 in Schuyverskapelle, +15-10-1950 in Wingene. Zij is gehuwd met Leopold Neirynck.

1.2

Bevolkingsregisters

De opzoekingen in de bevolkingsregisters van Schuiferskapelle werden gedaan door Lucien Ailliet van FV-Tielt, waarvoor hartelijk dank!

2. 2.1 Luc

Neyt

Tielt

Jeannine

Heytens

Maldegem

Bronnen Medewerkers Voorzitter FV-Tielt, deed opzoekingen in de bevolkingsregisters van Tielt Familielid, bezorgde foto’s 24


Hannes

Vanhauwaert

Tielt

Greet

Verhelst

Oud-Turnhout

2.2

Stadsarchivaris, bezorgde digitale kopie van de overlijdensakte van Sophia Lambert Mijn zus, taalkundig nazicht van deze tekst

Bibliografie

Gobyn Ronny, “Tielt na de grote crisis”, bijdrage tot de studie over transitie en stagnatie in Vlaanderen, 1862-1914. Licentiaatsverhandeling R.U.G, 1978-1979, heruitgegeven door de Roede van Tielt. Eigen verwante publicaties: Verhelst Jan, “Henri Verhelst (1868-1922) en Mathilde Braet (1864-1940) 100 jaar getrouwd”,uitgave in eigen beheer, Mortsel, 2002. Verhelst Jan, “Verhelsten uit Tielt emigreerden in de jaren twintig naar Detroit, Michigan”, uitgave in eigen beheer, Mortsel, 2007. Verhelst Jan, “De story van Adrienne Verhelst(1908-1991)”, uitgave in eigen beheer, Mortsel, 2011. Een uitgebreide versie van dit verhaal kan gevonden worden op: home.scarlet.be/jan.verhelst/genealogie Jan Verhelst

25


Twee uitnodigingen 49ste Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen zaterdag 24 mei 2014 van 9.30 tot 17.00 uur in de Aula Omnia, in Nazareth, Steenweg Deinze 154B. Drie referaten, boekenbeurs en doorlopende tentoonstelling van familietijdschriften Een organisatie van Familiekunde Vlaanderen regio Deinze inlichtingen en inschrijvingen: www.congresfamiliekunde2014.be en www.familiekundedeinze.be

Herdenkingsplechtigheid zondag 25 mei 2014 om 15.00 uur Flanders Field American Cemetery Wortegemseweg 117 Waregem inlichtingen: flanders-field@abmc.gov en www.abmc.gov

Kwartierstaat van de familie De Lodder uit Tielt Deel 1. 1. Wat is een kwartierstaat? Het is een schematische voorstelling waarop al onze voorouders, zowel van vaders- als van moederszijde, vermeld staan. Het komt erop aan zo hoog mogelijk op te klimmen, zodat men een duidelijk zicht krijgt van de groep personen waarvan we afstammen. Dr. J. Lindemans formuleerde het aldus: “De kwartierstaten geven de beste voorstelling van de afkomst, de maatschappelijke en economische toestand en de erfelijke geaardheid: levenskracht, verstandelijke en zedelijke waarde van een geslacht”. Zo kunnen we nagaan of we niet dezelfde ziekten hebben, dus een familiekwaal. We kunnen ook zien hoe oud ze werden, waar ze woonden en welke beroepen ze uitoefenden. Het begrip “kwartierstaat” dankt zijn ontstaan aan de heraldiek of wapenkunde, waarvan de oorsprong teruggaat tot in de middeleeuwen en die tot op heden, weliswaar op een ander vlak, blijft voortbestaan. Wanneer we een wapenschild gaan vierendelen ontstaan er kwartieren, waarin de wapens van vier voorouders kunnen worden geplaatst. Zo kwam men ertoe deze vier grootouders en alle verdere voorouders met de naam “kwartieren” aan te duiden. De uitgangspersoon heet kwartierdrager en iedere opklimmende generatie betitelt men met parentatie. Kwartierverlies betekent dat één of meer voorouders meermalen kunnen voorkomen in dezelfde kwartierstaat.

26


2. Hoeveel voorouders hebben wij? Als we stellen dat er in één eeuw drie geslachten elkaar opvolgen, dan heeft men theoretisch, als men opklimt tot de jaren 1200, miljoenen voorouders. Een voorbeeld van iemand die anno 2005 geboren is. Graad

parentatie

Uzelf 1ste graad 2de graad 3de graad 4de graad 5de graad 6de graad 7de graad 8ste graad 9de graad 10de graad 11de graad 12de graad 13de graad 14de graad

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

naam

°omstreeks

aantal

kwartierdrager ouders grootouders overgrootouders betovergrootouders oud-ouders oud-grootouders oud-overgrootouders oud-betovergrootouders stam-ouders stam-grootouders stam-overgrootouders stam-betovergrootouders edel-ouders edel-grootouders

2005 1980 1950 1920 1890 1860 1830 1800 1770 1740 1710 1680 1650 1620 1590

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1.024 2.048 4.096 8.192 16.384

3. De schikking van de kwartierstaat. We onderscheiden een drietal vormen: de cirkelvormige, de verticale en de meest gangbare vorm de horizontale schikking. Bij deze laatste schikking plaatsen we de verschillende parentaties gewoon onder elkaar, te beginnen met de kwartierdrager. I, 1 (uzelf) of de kwartierdrager II, 2 en 3 (ouders) III, 4, 5, 6 en 7 (grootouders) IV, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 (overgrootouders) V, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31 (betovergrootouders) en zo verder. In de kwartierstaat van de familie De Lodder kunnen volgende personen optreden als kwartierdrager: * Albert Adolphe Marie Joseph (°1907), * Antoinette Emilie Pelagie (°1908), * Joseph Marie Romanie (°1909), * Lucienne Marie Paula (°1913), * Julien Albert Marie Helene De Lodder(°1918).

27


wordt vervolgd

Luc Neyt 28


De Gazette van Detroit - 100 jaar later. Sterft de Gazette van Detroit een stille dood? Om het honderdjarig bestaan van de Gazette van Detroit en het begin van de eerste wereldoorlog te gedenken, schenkt Familiekunde Vlaanderen regio Tielt een gedenkplaat aan de stad Tielt en een gedenkplaat aan de gemeente Pittem. De eerste plaat heeft als onderwerp René De Seranno, die we kennen als emigrant, als Tieltenaar en als mentor van de Vlaamse gemeenschap in Detroit. René werd geboren te East Moline op 29 mei 1910 als zoon van Jules en Elisa Wille, die net als zo vele Vlamingen een beter bestaan zochten in Amerika. De regio van East Moline (Moline, Rock Island, Davenport, Milan, Coal Valley) was één van de belangrijkste vestigingsplaatsen voor onze streekgenoten in de Verenigde Staten. Als vrijgezel vertrok vader Jules naar East Moline in 1904, waar hij werkte in een ijzergieterij. Hij keerde naar Vlaanderen terug en huwde te Ruiselede in 1907 met Elisa Wille. Na het huwelijk vertrok het koppel opnieuw naar East Moline. Twee kinderen werden er geboren, Germaine in 1908 en René in 1910. Van migranten vernamen we dat ze er niet konden aarden. Heimwee bracht de familie terug naar Tielt in 1912, waar Jules Deserrannoo (de schrijfwijze van deze familienaam vinden we in verschillende varianten voor hem - en nog veel meer voor zijn voorouders) te boek stond, eerst als landwerker en later als winkelier in koloniale waren. Een dochtertje Maria werd geboren te Tielt in 1913. Toen de eerste wereldoorlog uitbrak in 1914 nam vader Jules dienst als soldaat in het Belgische leger en maakte de oorlog van dichtbij mee. Hun vroeger verblijf in Amerika en de triestige tijd in Vlaanderen deed de familie besluiten opnieuw naar Amerika te emigreren in 1922. Ze kwamen terecht in Detroit, waar zich de belangrijkste Vlaamse nederzetting bevond. Jules richtte er een eigen bouwbedrijf op. René werkte aanvankelijk mee in het bedrijf van zijn vader. In 1939 huwde hij met Aline Maertens dochter van een andere Vlaamse emigrant. Na het overlijden van zijn schoonvader, ten gevolge van een auto-ongeval, nam René het metaalbedrijf over van de schoonfamilie Maertens en begon met een eigen productie van bouten, moeren en aanverwanten. De vraag naar deze producten was groot in Detroit, toen het centrum van de auto-industrie in de wereld. Per dag produceerden zij één miljoen bouten en moeren of zo een drie ton staal. Na de tweede wereldoorlog zamelden, uitgeweken Tieltenaren naar Detroit, geld in voor het oorlogsmonument voor de gevallen stadsgenoten. René staat in de briefwisseling vermeld als één van de voormannen van dit initiatief. René was lid van verschillende Vlaamse verenigingen in Detroit en was er een graag gezien persoon en sponsor. In 1972 volgde hij Remi Lowagie op als ereconsul van België in Detroit. Toen de Gazette van Detroit het moeilijk kreeg in de jaren 1970 trad René op als redder en ijverde hij voor het behoud van de laatste Vlaamse krant in Amerika. Tot zijn dood in 1983 schreef hij regelmatig in deze Gazette. Tielt bleef hem nauw aan het hart liggen. Zo kwam hij er met zijn twee kinderen Don en Betty om de plaatsen te tonen waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Of met zijn vrouw Aline om oude schoolvrienden te ontmoeten. In 1976 werd hij ridder in de Orde van ’t Manneke uit de Mane. Veel mensen die hem hadden ontmoet of hem kenden via de Gazette van Detroit vernamen zijn overlijden in 1983 via het nieuws van de Vlaamse radio. 29


In zijn uitgave Vlaanderen in de Wereld schenkt Arthur Verthé veel aandacht aan de persoon van René De Seranno en zijn familie. Hij geeft ook aan dat Antoon Vander Plaetse uit Tielt een jeugdvriend was van René. De uit inox vervaardigde gedenkplaat is logisch voor iemand die in de metaalverwerkende industrie zat. De plaat vermeld de naam van René met zijn geboorte- en overlijdensplaats (de twee regio’s waar de meeste Vlamingen naar toe trokken). De vermelding Tielt, met de jaren die hij er woonde. De afbeelding, een bout met moer en twee rondsels, symboliseert René, zijn vrouw Aline en hun twee kinderen. De bout is een voldraadbout, die verwijst naar de volle inzet van René voor de Vlaamse zaak in Amerika.

Met de tweede plaat willen we, naar aanleiding van 100 jaar begin eerste wereldoorlog, een vergeten feit in de Pittemse geschiedenis in de kijker zetten. Enkele jaren geleden sprak vice-admiraal Richard K. Gallager, United States Military Representative, NATO, in zijn toespraak op Memorial Day op Flanders Fields American Cemetery te Waregem, over twee Amerikaanse helden die boven Pittem hun Medal of Honor verdienden. Ralph Talbot en Robert G. Robinson waren hun namen. In de locale geschiedenis werd hierover nooit gewag gemaakt. Via opzoekingen op internet, contacten in Amerika en met de hulp van Frank Van Eenooghe en Fons Das kwamen we hierover iets te weten.1,2,3,4,5,6. Niet alle informatie lijkt even betrouwbaar en dient met een korreltje zout gelezen te worden. Met de komst van de Amerikaanse strijdkrachten in onze regio, in oktober 1918, was het einde van de eerste wereldoorlog in zicht. Hoewel de luchtvaart nog in zijn kinderschoenen stond, werden regelmatig raids uitgevoerd op Duitse stellingen. Zo ook probeerde de Amerikaanse luchtmacht op 14 oktober 1918; het station in Tielt buiten gebruik te stellen om het Duitse leger af te snijden van zijn belangrijke bevoorradingsroute. Bij de terugkeer verloor Piloot Ralph Talbot het contact met zijn formatie door problemen met de vliegtuigmotor. Boven Pittem werden zij aangevallen door vijandelijke vliegtuigen waarbij de waarnemer in het vliegtuig, Gunnery sergeant Robert G. Robinson, geraakt werd in zijn elleboog. Zijn machinegeweer begon ook nog te sputteren. Gelukkig dat de observeerder het euvel aan zijn geschut kon herstellen en de strijd hervatten. Helaas, Robinson werd nog meer getroffen in de maag en de heup. Piloot Talbot kon nog met zijn naar voor gericht machinegeweer het dichtste vijandelijk toestel neerschieten om uiteindelijk op lage hoogte over Duitse linies te vliegen, terug naar het eigen gebied. Robinson belandde in een militair hospitaal terwijl Talbot terugvloog naar zijn militaire basis. Enkel dagen later stierf Ralph Talbot in een vliegtuigcrash bij een test op de La Fresne aerodrome. 1

Roger M. Emmons (Historian, Marine Corps Aviation Association): Giants of the Corps - Ralph Talbot. May 1978. p. 28-31. 2 http://www.mca-marines.org/leatherneck/giants-corps-ralph-talbot 3 http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Talbot 4 http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._Robinson 5 http://www.arlingtoncemetery.net/rrobin.htm 6 http://www.findagrave.com/cgibin/fg.cgi?page=gr&GSln=robinson&GSfn=robert&GSmn=guy&GSby=1896&GSbyrel=in&GSdy=1974&GS dyrel=in&GScntry=4&GSob=n&GRid=7526588&df=all&

30


Als erkenning werd in 1936 een Amerikaanse destroyer7 naar hem genoemd. Aan boord van het schip was een gedenkplaat, geschonken door de mensen van Weymouth op 31 oktober 1936.8 In Weymouth, Massachusetts bestaat er een Ralph Talbot School en straat. Ralph Talbot ligt nu begraven op Mount Wollaston Cemetery in Quincy, Massachusetts. Robert G. Robinson, die 13 keer getroffen werd door vijandelijk vuur, kreeg eervol ontslag uit het leger in 1919 en ging definitief op pensioen in mei 1923. Robert verhuisde later naar St. Ignace, Michigan en leidde er een teruggetrokken leven. Hij voelde zich geen held maar een plichtvolle staatsburger. Hij stierf er in 1974, dus bijna 60 jaar na zijn ervaring boven Pittem, compleet vergeten door de Pittemnaars. Robert kreeg zijn laatste rustplaats op Arlington National Cemetery, Arlington, Virginia. In juni 2011 werd door onze tussenkomst de webpagina van deze begraafplaats bijgewerkt en Pittham vervangen door Pittem. In St. Ignace vinden we via googlemaps een straatnaam Robinson Street. Het Amerikaanse Marine Corps geeft elk jaar een Robert Guy Robinson Award aan een lid voor uitzonderlijke prestaties. De gedenkplaat is eveneens in inox gemaakt om de tijd te doorstaan. Naast de namen van de twee helden staat er een kerkje, een vliegtuig en de spoorweg op. De link met het gebeuren dat zich boven Pittem afspeelde op het einde van de eerste wereldoorlog is eerder summier gehouden. Het feit dat Robert G. Robinson niet in de oorlog sneuvelde en men hem hier volledig vergeten was, is in de plaat verwerkt door het weglaten van zijn overlijdensjaar. De aandachtige toeschouwer kan aan de hand van de dertien symbolische kogelinslagen (Robinson werd 13 maal getroffen in de strijd) toch het overlijdensjaar achterhalen (1974). Het weglaten van een stuk van de gedenkplaat symboliseert het stukgeschoten lichaam van Robinson, het vliegtuig en de gekwetste strijder. We voorzien redelijk grote bouten waardoor de boutfabrikant nog eens extra in de verf wordt gezet alsook de sterke binding tussen de Vlamingen en de Amerikanen langs beide zijden van de oceaan. Paul Callens

Sponsoren van beide gedenkplaten kan nog steeds door storting op rekening IBAN BE 51 8002 2704 6362 van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt. Een persoonlijke storting van 10 euro of meer. Een bedrijfsbijdrage vanaf 50 euro of meer. Met vermelding gedenkplaten 2014 door …….…(de benaming voor opname in de schenkerslijst) Wij hopen met uw bijdrage de platen te kunnen bekostigen en ook een steentje bij te dragen om de bedreigde “Gazette van Detroit” verder te laten verschijnen. De sponsors worden vermeld in “Onze Voorouders” en krijgen dit nummer toegezonden. De sponsors worden verwittigd waar en wanneer de inhuldiging van deze gedenkplaten zal plaatshebben. Alvast bedankt voor uw milde gift! Het bestuur van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt. 7 8

http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Ralph_Talbot_(DD-390) http://www.history.navy.mil/photos/pers-us/uspers-t/r-talbot.htm

31


FV - Tielt: nieuwe publicaties

Fons Das: “Klapper op de dopen, huwelijken en begrafenissen (overlijdens) van Marialoop van januari 1900 tot december 1913”, Tielt, FV-Tielt, 2014, 162 bladzijden formaat A4, digitale zwart-wit print, afgewerkt met een zwart bandje als rugzijde. Prijs 15,00 euro (+ 3,50 euro verzendingskosten). Op 19 januari 1839 werd door bisschop Franciscus Renatus Boussen een nieuwe parochie opgericht te Marialoop. De gegevens uit de parochieregisters tot 1900 van Marialoop zijn opgenomen in “Databank Meulebeekse bevolking”, niettegenstaande een deel van deze parochie op het grondgebied van Tielt en van Oostrozebeke ligt. Familiekunde Vlaanderen regio Tielt (FV-Tielt) streeft ernaar om de moderne parochieregisters van alle parochies van haar werkgebied in kopie of digitaal aan hun bezoekers te kunnen aanbieden. Vanaf nu kunnen alle doop-, huwelijks- en overlijdensakten vanaf 1839 tot 1912 geraadpleegd worden in het documentatiecentrum van FV-Tielt elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Ten behoeve van de familiekundige heeft de auteur een index gemaakt op de familienaam met de voornaam. Luc Neyt en Paul Callens (index): “Inventaris van het parochiearchief Sint-Bavo Kanegem”, Tielt, FV-Tielt, 2014, 50 bladzijden formaat A4, digitale zwart-wit print, afgewerkt met een zwart bandje als rugzijde. Prijs 6,00 euro (+ 2,00 euro verzendingskosten). Het archief van de parochie Kanegem bewaard in de pastorij werd op een bepaald moment overgebracht naar de privéwoning van de voorzitter van de Kerkraad. Na het overlijden van de heer Gerard Verbeke werd het archief overgebracht naar de privéwoning van de huidige voorzitter, de heer Marc Vandevoorde. Op voorstel van de toenmalige deken Gabriel Buyse werd het archief overgebracht naar de dekenij te Tielt. De 700 beschreven archiefstukken werden door het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur geordend volgens de normen opgelegd door het Rijksarchief. Zo bevat deze inventaris twee delen, het oud archief tot 1809 en het daarbij aansluitend modern archief. Het laatste deel bevat stukken over de kerkfabriek, het pastorale en de pastorale instellingen, het bureel van weldadigheid, het persoonlijk archief van de pastoors en losse stukken. Het volledig werk sluit af met een uitgebreide index op plaats- en familienamen en op belangrijke trefwoorden. Luc Neyt en Paul Callens (index): “Inventaris van het Sint-Jozefscollege van Tielt”, Tielt, FVTielt, 2014, 154 bladzijden formaat A4, digitale zwart-wit print, afgewerkt met een zwart bandje als rugzijde. Prijs 12 euro (+3,50 euro verzendingskosten). In 1981 werd gestart met de inventarisatie van allerlei documenten die zich her en der in het SintJozefscollege te Tielt bevonden en daarna opgeborgen in een 15-tal archiefdozen. Toen het SintJozefscollege fuseerde met het instituut van de Heilige Familie onder de naam “De Bron” werden alle archiefstukken, ook voorwerpen zoals de brandglazen van de afgebroken kapel, overgebracht naar de dekenij te Tielt. Na de fusie in 1999 tot op het ogenblik van de definitieve sluiting van het college op 30 juni 2006, werden alle gevonden documenten geklasseerd, genummerd en in archiefdozen opgeborgen. Om ruimte vrij te krijgen in de dekenij voor het opbergen van parochiale archieven, werden het ruim 43 strekkende meter archiefdozen, de vele kaders met foto’s en de brandglazen van de kapel, overgebracht naar een lokaal in de Beernegemstraat 5 te Tielt. Deze locatie werd ter beschikking gesteld door het Vrij Centrum voor Leerlingen Begeleiding. Het archief omvat: aanwezigheidsregisters, rekeningen en boekhouding, zeer uitgebreid fotoarchief, video’s, diskettes, 8mm films, gegevens over oud-leerlingen, palmaressen, belangrijke werken verzameld in de lettergilde, boeken en verschillende tijdschriften naast ongeveer 700 nummers losse archiefstukken. Dit werk sluit eveneens af met een uitgebreide index op plaats- en persoonsnamen en op trefwoorden.

Luc Neyt 32


Archief en bibliotheek: aanwinsten 2013 Deel 1. Archief: - Kerkarchief Sint-Martinus Aarsele - Zantingen uit het Oud Archief van Roeselare deel 21-22-23-24-25 - Zantingen uit het Oud Archief van Roeselare deel 31-32-33-34 - Zantingen uit het Oud Archief van Roeselare deel 35-36-373-38-39 - Zantingen uit het Oud Archief van Roeselare deel 40-41-42-43-44-45 - Zantingen uit het Oud Archief van Roeselare deel 46-47-48-49-50-51 - Zantingen uit het Oud Archief van Roeselare deel 52-53-54-55-56-57 - Zantingen uit het Oud Archief van Roeselare deel 58-29-60-61-62-63 - Zantingen uit het Oud Archief van Roeselare deel 64-65-66-67-68-69 - Zantingen uit het Oud Archief van Roeselare deel 70-71-72-73-74-75 - Zantingen uit het Oud Archief van Roeselare deel 76-77-78-79-80-82 - Zantingen uit het Oud Archief van Roeselare deel 83-84-85-86-87-88-89-91-92 - Zantingen uit het Oud Archief van Roeselare deel 93-94-95-96-97-98-99-100-101 - Zantingen uit het Oud Archief van Roeselare deel 102-103-104-105-106-107-108-109 - Zantingen uit het Oud Archief van Roeselare deel 110-111-112-113-114-115-116-117-118 - Zantingen uit het Oud Archief van Roeselare deel 119-120 overzicht van de boeken: plaatsnamen en toponiemen 489 bladzijden, namenregister 1428 bladzijden.

Boeken: - Vergeten Gesticht - Aarsele - Brugge in de gloed van het westen - De abdij van de duinen te Brugge - Karel de Goede en het Kwade Brugge - De oorlogsslachtoffers van Groot-Deinze 1940-1945 - 2000 Duitse soldaten op het Ehrenfriedhof van Deinze en Vinkt - Vie et mort du pays du Zwin - De Chronycke van den Bond" Izegem-Roeselare Bond van Geneesheren - Kortrijk in oude prentkaarten - Cultureel Jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen bijdragen nr. 18 UIT VELERLEI EEUWEN - Economische spiegel van Oost-Vlaanderen - Inventaris van het kunstpatrimonium XII Beveren - Inventaris van het kunstpatrimonium XVII De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen band 1 - Inventaris van het kunstpatrimonium XVII De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen band 2 - Adressen- en telefoongids De Flapuit 2002-2004 - Adressen- en telefoongids De Flapuit 2004 - Adressen- en telefoongids De Flapuit 2006 - Adressen- en telefoongids De Flapuit 2009 - Beelden uit Tielts verleden - Burggraaf Aloys vande Vyvere in de geschiedenis van zijn tijd 1871-1960 - Een merkwaardige preekstoel Sint-Pieterskerk Tielt - Generaties Tieltenaars op de schoolbanken n.a.v. 100 jaar Godelieveschool en klein college - Handboek van Ludovicus Wauters pastoor te Tielt van 1743 tot 1786 - Lannoo 50 jaar in volle zee - Papillio tips regio Waregem-Tielt - 170 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Tielt - 75 jaar EBES in stroomversnelling - Adieu frank Het boeiende verhaal van BelgiĂŤ en zijn geld - Adresboek voor de Metaalnijverheid in BelgiĂŤ 2006 - Afkortingen in de Latijnse taal - An advanced History of Great Britain Book III: From the earliest times to the death of Edward VII - Atlas van de algemeene en Belgische geschiedenis

33


- Bibliografie van Dr Jozef Weyns bijeengebracht ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag - De abdij ter Doest historische schets - De Bijzondere instellingen van Vlaanderen - De oude Schuttersgilde te Wakken. Vroeger en Nu - Geschiedkundige schets over Edewalle - Het wit-gele kruis 1937 - 2007 - I never really left Journey of a Priest, Missionary, and Lay Teacher Through 50 Years of Vatican II - Religieuzen geboren, overleden, verbleven in één van de gemeenten van het werkgebied FV-Tielt, deel 7 - Religieuzen geboren, overleden, verbleven, in één van de gemeenten van het werkgebied FV-Tielt Deel 9 - Répertoire pour l'industrie Métallurgique en Belgique 2008/2009 - Van Wenghina tot Wingene 847 - 1977

Emigratie: - Amerikaanse Zantingen Belgen in Amerika - Belgian in America Bronnen-Sources, deel I: Alg. O - Alg. Nev - Amerikaanse Zantingen Belgen in Amerika - Belgian in America Bronnen-Sources, deel II: Alg. Nor - B - Amerikaanse Zantingen Belgen in Amerika - Belgian in America Bronnen-Sources, deel III:C - Amerikaanse Zantingen Belgen in Amerika - Belgian in America Bronnen-Sources, deel IV: D - L - Amerikaanse Zantingen Belgen in Amerika - Belgian in America Bronnen-Sources, deel V: M - Z - Amerikaanse Zantingen Belgen in Amerika - Belgian in America Bronnen-Sources, deel VI: Zoekboek A tot L - Amerikaanse Zantingen Belgen in Amerika - Belgian in America Bronnen-Sources, deel VII: Zoekboek M tot Z - Fragmenten "F. Verbiest in de pers" Gazete van Thielt 1850-1940 - De Hugenoten in Enkhuizen "ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd.

Familiegeschiedenissen: - De Franse voorouders van de familie Labuschagne - De Lanckriet Kroniek. Heemtijdschrift met nostalgie uit het verleden. - De story van Adrienne Verhelst (1908-1991) - Onze familiegeschiedenis Florent Mortier

Kerkhoven: - De graven van Aarsele gemeentelijke begraafplaats Aarsele - De graven van Doomkerke gemeentelijke begraafplaats Doomkerke - De graven van Kanegem gemeentelijke begraafplaats Kanegem - De graven van Koolskamp gemeentelijke begraafplaats Koolskamp - De graven van Kruiskerke gemeentelijke begraafplaats Kruiskerke - Meulebeke kerkhof centrum deel I grafzerken volgens locatie Rijselstraat, Karel van Manderstraat, Politieke gevangenenstraat, plan in kleur - Meulebeke kerkhof centrum deel II grafzerken volgens locatie Rijselstraat, Karel van Manderstraat, Politieke gevangenenstraat, plan in kleur - De graven van Schuiferskapelle gmeentelijke begraafplaats Schuiferskapelle

Genealogie: - Genealogische informatie van internet met diverse gegevens: deel 1 -Blommaert, Behaeghe, Cumptich en Grillet - Genealogische informatie van internet met diverse gegevens: deel 2 - Nevejan, Mattheus, Hoveniers, Savels en Moeman - Genealogische informatie van internet met diverse gegevens: deel 3 - Van Ryckeghem, Vandamme, Geillet, Segaert en Doom

wordt vervolgd

Fons Das

34


De Burgemeestersdynastie VANDENHEEDE in Dentergem: ca. 1677 - 1862 Deel 1. I. JAN VANDENHEEDE (JUNIOR) Jan Vandenheede (senior) verhuisde in 1646 vanuit Oostrozebeke (waar hij tussen 1638-1646 poorter was) naar Gottem. Zijn zoon Jan junior trok in 1677 naar de buurgemeente Dentergem, waar hij vanaf 25.03.1697 de omwalde hoeve “’t Casteelgoed” in de Dreve pachtte, eigendom van de adellijke familie Lanchals (15781727). Jan was tweemaal burgemeester: van 1697/1698-1709 en van 1715-1721. ° Gottem ca. 1650 †Dentergem 22.04.1721 x Livina Vandewalle ° ca. 1654 †Dentergem 12.03.1722 Kinderen Jan & Livina Vandewalle: o.a.: 1. Maria Joanna, ontvanger te Markegem 1729-1731 °Gottem 1677 †Markegem 17.11.1745 x Joannes Minne (Dentergem 19.03.1700), fs Ghislain, griffier te Markegem vanaf 1694 °Oostrozebeke 1660 †Markegem 15.02.1729 P.S.: Maria Joanna had 11 kinderen. Haar oudste zoon was Jozef-Eduard Minne, vader van de baljuw van de dorpsheerlijkheid Dentergem Pieter Bernard. Hij werd griffier te Markegem en Wontergem (waar hij woonde) en was ook ontvanger in Dentergem in 1746-1753 2. Joannes °Dentergem 28.02.1678 †Dentergem 16.11.1700 3. Maria Anna °Dentergem 24.03.1679 4. Gillis: zie verder 5. Judoca °Dentergem 26.11.1684 x Judocus Peirse (Dentergem 16.11.1710) 6. Godelieve °Dentergem 28.01.1689 7. Juliana Francisca °Dentergem 26.01.1692 (nooddoopsel/met viering door pastoor herdoopt op 10.02.1692)

35


8. Joanna °Dentergem 17.10.1693 x Joannes Biebuyck (Dentergem 02.05.1717) II. GILLIS VANDENHEEDE Gillis Vandenheede volgde zijn vader op als pachter van “’t Casteelgoed”. Ook hij was burgemeester van Dentergem (1728-1751). In 1751 stierf Gillis op de hoek van de Tieltseweg en de Meulebekestraat (ongeval? neergestoken?) en werd er begraven. In 1769 kwam er een kruisbeeld, dat op de 19de-eeuwse kadastrale kaarten omschreven wordt als het “croix Bovyn”, allicht verwijzend naar de eigenaar van de grond waarop het zich toen bevond. Onderaan het kruisbeeld staat te lezen: hier voor licht begreaven Gilles Van den Heede. 1751. Na zowat 250 jaar waren kruis en beeld zodanig door de tand des tijds aangetast, dat de gemeente aan Dentergemnaar Roger Schamps de opdracht gaf een nieuw, gelijkaardig beeld te ontwerpen. In het najaar van 2009 werd de replica op dezelfde plaats neergezet. °Dentergem 25.01.1682 †Dentergem 15.01.1751 x Livina Aerts, (Dentergem 19.05.1708), fa Roeland & Judoca Derel °Dentergem 31.05.1688 †Dentergem 07.08.1762 Kinderen Gillis & Livina Aerts: 1. Joannes °Dentergem 04.03.1709 †Dentergem 03.05.1749 x Maria Magdalena Galle (Dentergem 21.01.1731) °Dentergem 19.01.1707 P.S: °22.07.1729: geboorte van Jacobus, onwettig kind van Maria Magdalena Galle. Vader: Andreas Van Vlaenderen Kinderen Joannes & Maria Magdalena Galle: 1.a. Joannes °Dentergem 17.11.1731 †Dentergem 26.09.1794 x Livina Judoca Clement, fa Philippe (°Oudenaarde) & Maria Van Der Stichele (°Zevergem) °Afsnee ca. 1745 †Dentergem 22.09.1822 Kinderen Joannes & Livina Judoca Clement: 1.a.1. Joanna Maria °Dentergem 08.04.1782 1.a.2. Karel °Dentergem 24.09.1784 1.a.3. Romain °Dentergem 22.03.1787 †Dentergem 28.04.1795

36


1.a.4. Constantijn °Dentergem 30.03.1789 †Dentergem 31.12.1790 1.b. Livina Maria °Dentergem 07.01.1734 x Pieter Van Houtte (Dentergem 16.07.1760) °Iselgem (?) (bisdom Doornik) 1.c. Pieter-Jozef °Dentergem 15.11.1735 1.d. Dorothea °Dentergem 20.02.1738 †Dentergem 29.01.1816 x Pieter Jozef Vandewalle (Dentergem 09.09.1767), fs Pieter Jozef & Maria Callewaert °Dentergem 28.01.1738 †Dentergem 09.02.1812 1.e. Anna Petronella Carolina °Dentergem 10.04.1740 †Dentergem 1797-1801 x Joannes Franciscus Lawaisse (Dentergem 26.11.1771), fs Joannes Franciscus & Petronilla Francisca Galle °Dentergem 26.08.1740 †Dentergem 08.01.1805 1.f. Charles Philippe °Dentergem 29.03.1742 †Dentergem 21.03.1824 x Joanna Maria Guillemyn (Dentergem 20.04.1784) fa Karel & Judoca De Vlieghere °Dentergem 15.05.1762 Kinderen Charles Philippe & Joanna Maria Guillemyn: 1.f.1. Maria Theresia °Dentergem 14.02.1785 x Laurent De Splenter (Dentergem 08.13.1813) fs Jozef & Maria Jacoba De Paepe °Oostrozebeke ca. 1775 1.f.2 Bernard °Dentergem 12.07.1787 x Agatha Lessens (Dentergem 19.09.1816) fa Jozef (°Wontergem) & Barbara Theresia De Clercq (°Wontergem) °Wontergem ca. 1789 P.S: Agatha Lessens was eerder gehuwd met Leo Desmet. Ze baarde in Dentergem een doodgeboren tweeling op 15.08.1812

wordt vervolgd

Eric Bekaert 37


Familiekunde Vlaanderen regio Tielt: activiteitenagenda april - mei - juni 2014 Ons lokaal is open elke eerste en derde zaterdag van de maand. Alle activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Maandag 21 april om 10 u. documentaire: Kinderen van toen, Senioren van nu (zie aparte aankondiging). 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto’s, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz… Jules Desmet, Wakken - Rita Wanseele, Kanegem - Jan Callens, Pittem - Christiane Strobbe Meulebeke, Marie Thèrése Strobbe, Tielt - Anna Van Eenoo, Tielt - Rosa Plettinck, Tielt Fons Das, Tielt - Philippe Degryse, Tielt - Daniël De Rammelaere, Tielt - Nick Van Hulle, Tielt Luc Neyt, Tielt - Hedwige Claeys, Tielt - Carine & Janninck Ver Eecke, Tielt - Deken Filiep Callens, Tielt.

Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds één maand vóór de maand van verschijnen!): Nummer 3 / juli - augustus - september 2013 vóór 31 mei 2013 Nummer 4 / oktober - november - december 2013 vóór 31 augustus 2013 Nummer 1 / januari - februari - maart 2014 vóór 30 november 2013 Nummer 2 / april - mei - juni 2014: vóór 28 februari 2014 De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, ……naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

38


16

KANTOOR BOLLIOU Kerkplein 16 8750 Wingene BANK VERZEKERINGEN Kker K

Tel. (051) 65.89.45 Fax (051) 65.89.46


n.v.

de meibloem

AUTOCARS - REISBUREAU Kasteelstraat 149 - 8700 TIELT Tel. (051) 40 18 23 - Fax (051) 40 51 93 Eigen reisprogramma op aanvraag

Duthoit Luc Schilder- & decoratiewerken vloer- & wandbekleding Deken Darraslaan 2 bus 5 – 8700 Tielt Tel. 051/69.43.13 Email: luc.duthoit@pandora.be


ONZE VOOROUDERS

BelgiĂŤ-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 P 005988

Website FV - Tielt fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be

Driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen Regio Tielt. 17de jaargang nr. 3 - juli 2014 Afgiftekantoor 8700 TIELT 1 Verantwoordelijke uitgever: Jan Callens, Tieltstraat 15, - 8740 PITTEM


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door FV - Tielt, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem.

Het leesgeld bedraagt 5,00 euro per jaar over te schrijven op het rekeningnummer IBAN BE51 8002 2704 6362 van FV - Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, lneyt@skynet.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, l.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: -

Archief en bibliotheek: aanwinsten 2013, slot Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

43

-

De Burgemeestersdynastie Vandenheede uit Dentergem ca. 1677-1862, deel 2 Eric Bekaert, Brouwerijstraat 24, 8720 Markegem

45

-

Kwartierstaat van de familie De Lodder uit Tielt, deel 2 Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

50

-

Nieuwe uitgaven van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt Luc Neyt

54

-

Aankondiging voordracht

57

-

Activiteitenagenda en dank

58

Digitale nieuwsbrief Nog niet ingeschreven ?? Stuur een mail naar de redactie en in de toekomst ontvangt u deze gratis.

42


Archief en bibliotheek: aanwinsten 2013 Slot.

Vervolg genealogie: - Genealogische informatie van internet met diverse gegevens: deel 4 - Boudry, Mertens, Verhenne, Vancayseele en Devos - Genealogische informatie van internet met gegevens over: Loontjens deel 1

- Genealogische informatie van internet: " Dhondt" deel 1 - Genealogische informatie van internet: " Dhondt" deel 2 - Genealogische informatie van internet: " Dhondt" deel 3 - Genealogische informatie van internet: " Dhondt" deel 4 - Genealogische informatie van internet: " Ruysen" deel 1 - Genealogische informatie van internet: " Van De Ginste" deel 1 - Genealogische informatie van internet: " Van De Ginste" deel 2 - Genealogische informatie van internet: " Van De Ginste" deel 3 - Genealogische informatie van internet: " Van De Ginste" deel 4 - Genealogische informatie van internet: " Van De Ginste" deel 5 - Genealogische informatie van internet: " Van De Ginste" deel 6 - Genealogische informatie van internet: " Van Quickelberghe" deel 1 - Genealogische informatie van internet: " Van Quickelberghe" deel 2 - Genealogische informatie van internet: " Van Quickelberghe" deel 3 - Genealogische informatie van internet: " Vandecruys" deel 1 - Genealogische informatie van internet: " Vandecruys" deel 2 - Genealogische informatie van internet: " Vantomme" deel 1 - Genealogische informatie van internet: " Vantomme" deel 2 - Genealogische informatie van internet: " Vantomme" deel 3 - Genealogische informatie van internet: " Vantomme" deel 4 - Genealogische informatie van internet: " Vantomme" deel 5 - Genealogische informatie van internet: " Vantomme" deel 6 - Genealogische informatie van internet: " Vantomme" deel 7 - Genealogische informatie van internet: " Vantomme" deel 8 - Genealogische informatie van internet: " Vantomme" deel 9 - Genealogische informatie van internet: "Bastijns" deel 1 - Genealogische informatie van internet: "Bastijns" deel 2 - Genealogische informatie van internet: "Bastijns" deel 3 - Genealogy Data van internet: " Bijl" deel 1

Inventarissen: - Inventaris van het archief van de Brugse tuchthuizen - Koninklijke bibliotheek Albert I10 jaar aanwinsten 1979-1989

Kiezerslijst: - Lijst der parlements- provincieraaads- en gemeenteraadskiezers die van kracht is tijdens de periode van 1 mei 1976 tot 30 april 1978

Kwartierstaten: - Kwartierstaat van Etienne L. A. Cappelle (Tableau d'ascendance de) - Onze Families deel 3: kwartierstaat der gezusters Gerogette Missant (zuster Walteria) & Simonne Missant (zuster Elisa) - Onze Families deel 4: Kwartierstaat der gezusters Alina Mathilda Minne en Irma Zulma Minne

43


Moderne parochieregisters: Pittem: - Moderne Parochieregisters Dopen 1884-1897, deel 1: 1884-1888 - Moderne Parochieregisters Dopen 1884-1897, deel 2: 1889-1893 - Moderne Parochieregisters Dopen 1884-1897, deel 3: 1894-1897 - Moderne Parochieregisters Dopen 1898-1907, deel 1: 1898-1900 - Moderne Parochieregisters Dopen 1898-1907, deel 2: 1901-1903 - Moderne Parochieregisters Dopen 1898-1907, deel 3: 1904-1907 - Moderne Parochieregisters Huwelijken 1895-1959, deel 1: 1895-1906 - Moderne Parochieregisters Huwelijken 1895-1959, deel 2: 1907-1921 - Moderne Parochieregisters Overlijdens 1879-1904, deel 1: 1879-1887 - Moderne Parochieregisters Overlijdens 1879-1904, deel 2: 1888-1894 - Moderne Parochieregisters Overlijdens 1879-1904, deel 3: 1895-1901 - Moderne Parochieregisters Overlijdens 1879-1904, deel 4: 1902-1904 - Moderne Parochieregisters Overlijdens 1905-1985, deel 1: 1905-1913 - Moderne Parochieregisters Overlijdens 1905-1985, deel 2: 1914-1923 - Klapper op de dopen van Pittem van januari 1884 tot december 1907 - Moderne parochieregisters Pittem dopen 1908-1921. Deel I: 1908-1911 - Moderne parochieregisters Pittem dopen 1908-1921. Deel II: 1912-1915

Marialoop: - Moderne parochieregisters Marialoop dopen 1839-1871. Deel I:1838-49 - Moderne parochieregisters Marialoop dopen 1839-1871. Deel II:1850-59 - Moderne parochieregisters Marialoop dopen 1839-1871. Deel III: 1860-1871 - Moderne parochieregisters Marialoop dopen 1839-1871. Deel IV: index - Moderne parochieregisters Marialoop dopen 1872-1918. Deel I:1872-85 - Moderne parochieregisters Marialoop dopen 1872-1918. Deel II:1886-96 - Moderne parochieregisters Marialoop dopen 1872-1918. Deel III:1897-09 - Moderne parochieregisters Marialoop dopen 1872-1918. Deel IV:1910-18 - Moderne parochieregisters Marialoop dopen 1872-1918. Deel V: index - Moderne parochieregisters Marialoop Huwelijken 1839-1930. Deel II: 1877-1899 - Moderne parochieregisters Marialoop Huwelijken 1839-1930. Deel III: 1900-1930 - Moderne parochieregisters Marialoop Huwelijken 1839-1930. Deel IV: index - Moderne parochieregisters Marialoop Overlijdens (begrafenissen) 1839-1891. Deel I: 1839-1859 - Moderne parochieregisters Marialoop Overlijdens (begrafenissen) 1839-1891. Deel II: 1860-1879 - Moderne parochieregisters Marialoop Overlijdens (begrafenissen) 1839-1891. Deel III: 1880-1891 - Moderne parochieregisters Marialoop Overlijdens (begrafenissen) 1839-1891. Deel IV: index - Moderne parochieregisters Marialoop Overlijdens (begrafenissen) 1892-2013. Deel I: 1892-1914 - Moderne parochieregisters Marialoop Overlijdens (begrafenissen) 1892-2013. Deel IV: index - Klapper op de dopen van Marialoop van januari 1900 tot december 1913

Naam- & volkskunde: - Mijn naam is: Abdon tot Floribert - Mijn naam is: Francisca tot Nina - Mijn naam is: NoiĂŤ tot Zita - Uit den grooten Volkskalender van Paul Van Zummeren

Staten van Goed: - STVG uit het fonds vierschaar Grammene-Machelen 1658-1809 - Staat van goed Ignatius de Rekenaere fs Joos en Marie de Witte

Fons Das 44


De Burgemeestersdynastie VANDENHEEDE in Dentergem: ca. 1677 - 1862 Deel 2. Kinderen Bernard Vandenheede & Agatha Lessens: 1.f.2.1. Karel Frans °Dentergem 02.04.1817 1.f.2.2. Ivo °Dentergem 03.03.1819 1.f.2.3. Bernard °Dentergem 08.08.1821 1.f.2.4. Maria Louise °Dentergem 10.03.1823 1.f.3. Eugenie °Dentergem 08.02.1790 x August Van Renterghem (Dentergem 22.04.1822) fs Jozef (°Tielt) & Rosalie Coussens (°Tielt) °Aarsele ca. 1793 1.f.4. Francisca °Dentergem 19.03.1792 x Pieter Franciscus Desmul (Dentergem 03.05.1821) fs Pieter Franciscus (°Aarsele) & Joanna Theresia Vanbruaene (°Tielt) °Aarsele ca. 1794 1.f.5. Doodgeboren kind °Dentergem 10.06.1794 1.f.6. Karel Guillaume °Dentergem 15.12.1795 †Dentergem 18.02.1802 1.f.7. Sophie °Dentergem 15.07.1798 x Pieter Jozef Cnockaert (Dentergem 25.11.1826) fs Claude (°Kruishoutem) & Angela Lauwerier (°Kruishoutem) °Kruishoutem 1.f.8. Joannes Franciscus °Dentergem 27.09.1800 †Dentergem 18.12.1822 1.f.9. Karel Louis °Dentergem 1804 x Francisca De Gheselle (Dentergem 07.01.1835) fa Jan-Baptist & Joanna Maria Van Oostende 45


°Nazareth 21.10.1815 †Dentergem 10.08.1882 Kinderen Karel Louis & Francisca De Gheselle: 1.f.9.1. August (nooddoopsel) °Dentergem 16.10.1835 †Dentergem 03.01.1840 1.f.9.2. Maria Coleta °Dentergem 18.08.1837 †Dentergem 06.04.1921 (ongehuwd) 1.f.9.3. Maria … °Dentergem 09.09.1838 1.f.9.4. Clemence °Dentergem 24.04.1841 x Henri Vangaver (Dentergem 28.05.1873), fs Karel & Antonia Declerck °Dentergem 08.09.1839 †Kruishoutem? 1.f.9.5. Stephanie °Dentergem 18.04.1843 1.f.9.6. August (stichter textielbedrijf Abbeloos in Dentergem in 1897) °Dentergem 26.07.1845 †Tielt 22.12.1922 x Sophie Cnudde °Dentergem 30.01.1848, fa Angelus (°Dentergem) & Catharina Bovyn (°Dentergem) Kinderen August & Sophie Cnudde: 1.f.9.6.1 Cyriel Louis Jozef °Dentergem 07.10.1878 1.f.9.6.2. Josephine Anna Maria °Dentergem 09.11.1879 1.f.9.6.3. Susanna Maria Catharina °Dentergem 05.01.1880 1.f.9.6.4. Germain Jozef °Dentergem 24.11.1884 1.f.9.6.5. Jozef Evarist °Dentergem 08.12.1885 †Gent 18.11.1843 x Norva Camilla Seeuw (Petegem-Deinze 3.02.1924) 1.f.9.6.6. Maria Margareta Francisca °Dentergem 19.12.1886 †Dentergem 11.05.1888

46


1.f.9.6.7. Maria Clemence Leonie °Dentergem 15.08.1889 †Dentergem 27.01.1890 1.f.9.7. Maria Eulalie °Dentergem 17.05.1848 1.f.9.8. Camiel °Dentergem 11.04.1850 †Dentergem 20.02.1854 1.f.9.9. Desiré °Dentergem 29.04.1851 †Dentergem 09.07.1887 (ongehuwd) 1.f.9.10. Emiel °Dentergem 08.07.1852 †Dentergem 23.02.1854 1.f.9.11. Jules °Dentergem 25.10.1853 †Dentergem 25.05.1855 1.f.9.12. Evarist °Dentergem 12.09.1855 1.f.9.13. Maria Romania °Dentergem 25.06.1858 x Camiel Dekeyser (Dentergem 04.02.1880), fs Pieter & Antonia Beirens °Melsen (Merelbeke) ca. 1849 1.f.10. Ivo °Dentergem 30.08.1809 †Dentergem 27.09.1809 1.g. Barbara Theresia °Dentergem 12.06.1744 x Jozef Lauwers (16.04.1776) °Kortemark 1.h.. David (nooddoopsel, overlevende van tweeling) °Dentergem 31.08.1746 †Dentergem 04.10.1746 1.i. Catharina °Dentergem 31.08.1746 †Dentergem 02.09.1746 1.j. Caroline °Dentergem 07.11.1747

47


2. Livina Maria °Dentergem 28.09.1711 †Dentergem 26.04.1730 3. Pieter-Jozef : zie verder 4. Anna Petronilla °Dentergem 14.02.1717 x Francies Van Melle (Dentergem 01.03.1744), weduwnaar ° Petegem 5. Charles Philippe, pachter van “’t Goed ter Brouwerye (13 bu) °Dentergem 10.09.1719 †Dentergem 13.10.1775 x Maria Josepha Deborghgraeve (Dentergem 08.06.1748) Kinderen Charles Philippe & Maria Josepha De Borghgraeve: 5.a. Charles Philippe °Dentergem 07.07.1749 †Dentergem 08.05.1751 5.b. Jozef °Dentergem 10.05.1750 †Dentergem 25.05.1750 5.c. Maria Joanna °Dentergem 26.05.1751 †Dentergem 23.01.1767 5.d. Jan-Baptist °Dentergem 04.09.1752 †Dentergem 21.11.1766 5.e. Pieter Jozef °Dentergem 12.11.1753 5.f. Karel Philippe °Dentergem 16.10.1754 †Dentergem 05.05.1756 5.g. Joannes Franciscus Jozef Eduard °Dentergem 18.02.1756 5.h. Jacobus Franciscus °Dentergem 08.08.1758 †Dentergem 06.04.1760 5.i. Josepha Catharina °Dentergem 25.11.1759 5.j. doodgeboren kind °Dentergem 30.01.1762 5.k. Barbara Theresia °Dentergem 14.12.1764 48


5.l. Helena °Dentergem 01.12.1766 †Dentergem 24.01.1768 6. Judoca (Joosyne) °Dentergem 31.12.1721 x Jan-Baptist Vanhulle (Dentergem 07.02.1747) °Vinkt 7. Joanna Maria °Dentergem 18.03.1723 8. Doodgeboren meisje °Dentergem 04.04.1726 9. Jacobus Albertus °Dentergem 12.06.1727 †Dentergem 01.03.1732 10. Joannes Franciscus Jozef Eduard, pachter van “’t Casteelgoed” °Dentergem 08.01.1732 †Dentergem 17.02.1816 P.S.: 20.07.1762: geboorte van Franciscus, onwettig kind van Joannes Francies Jozef. Moeder: Maria Anna Dhulst x 1. Joanna Petronella Van Loo, fa Paul & Livine Buyse °Sint-Denijs (Gent) ca. 1741 †Dentergem 25.07.1776 (na geboorte van Joanna Catharina) Kinderen Joannes Franciscus Jozef Eduard & Joanna Petronella Van Loo: 10.a. Jan-Baptist °Dentergem 06.03.1764 x Joanna Theresia Cabbeke (Dentergem 01.03.1791) fa Guillaume & Maria Catharina Sonneville, het gezin verhuist naar de Hillehoek te Zwevezele °Dentergem 09.10.1766 Kind(eren) Jan-Baptist & Joanna Theresia Cabbeke: 10.a.1. Theresia °Zwevezele Zwevezele

22.09.1796/

eerste

aangifte

Burgerlijke

Stand

10.b. Leonard Bernard °Dentergem 21.04.1765 †Dentergem 25.09.1812 (ongehuwd)

wordt vervolgd

Eric Bekaert

49


Kwartierstaat van de familie De Lodder uit Tielt Deel 2.

Parenteel I: 1. De Lodder Zoals in de inleiding vermeld, kan elk van de onderstaande personen fungeren als kwartierdrager: De Lodder Albert Adolphe Marie Joseph °Tielt 2 februari 1907. De Lodder Antoinette Emilie Pelagie °Tielt 22 maart 1908. De Lodder Joseph Marie Romanie °Tielt 22 augustus 1909. De Lodder Lucienne Marie Paula °Tielt 27 augustus 1913. De Lodder Julien Albert Marie Helene °Tielt 4 december 1918.

Parenteel II: 2. - 3. OCTAVE DE LODDER huwde FLAVIA NEIRINCK Octave Marie Joseph De Lodder werd geboren te Tielt op 30 april 1868. Hij huwde te Tielt op 22 oktober 1904 met Flavia Seraphina Neirinck eveneens te Tielt geboren op 3 augustus 1876. Na hun huwelijk vestigden ze zich op de Rame 20 te Tielt. Octave was fabrikant in stoffen en zijn vrouw huishoudster. Verschillende inwonende dienstmeiden volgden elkaar op. Cyrilla Irma Depoortere, geboren te Ruiselede op 18 april 1887, kwam als eerste dienstmeid toe op 21 mei 1906. “Alles moest gedweild zijn totdat madame (Flavia Neirinck) beneden kwam en als ze ’s avonds zag dat Cyrilla iets te vroeg naar bed kon, kwam ze nog met tafel- en zilverwerk af om te kuisen. Nooit had ze voor 11 uur gedaan en dat voor een maandloon van 8 franken. Op aanraden van haar zuster Maria is ze daar weggegaan” (1). Ze verbleef er een tweetal jaar en vertrok naar Gent, Twaalfkamerstraat 7, op 27 juli 1908. Ongeveer een jaar later, op 22 juni 1909, bood Maria Catherina De Vlieger, geboren te Hemiksem op 2 maart 1889, haar diensten aan. Ze kwam van Waasmunster, Kerkstraat 60. Ze verliet Tielt op 27 september 1913 en ging naar Elsene, Larwinstraat 24. Sinds 1915 was Irma Philomena De Baere, geboren te Vinkt op 17 juni 1895, aanvaard als dienstmeid. Ze kwam van Vinkt en op 28 september 1916 ging ze zich terug in Vinkt in de Poekestraat 81 vestigen. Marie Vincke, geboren te Wingene op 23 augustus 1900, volgde haar op. Pas op 28 oktober 1920 liet ze zich te Wingene, Hoogeweg 323, uitschrijven. Het gezin De Lodder-Neirinck telde vijf kinderen allen te Tielt geboren: 1. Albert Adolphe Marie Joseph op 2 februari 1907. 2. Antoinette Emilie Pelagie op 22 maart 1908. 3. Joseph Marie Romanie op 22 augustus 1909. 4. Lucienne Marie Paula op 27 augustus 1913. 5. Julien Albert Marie Helene op 4 december 1918 (2). 1

2

Marie-Mouise Christiaens, Beschrijving van een grote miserie voorgevallen in Ruiselede in de jaren 18901920, in Oud Ruysselede, jg. 23, nr. 3, juli 2006, blz. 144-146. Met dank aan Philippe De Gryse voor de info. Stadsarchief Tielt (SAT), Bevolkingsregister (BR) Tielt, 1901-1920, boek 10, f. 2811, Rame 20. Elk van deze vijf personen staat voor Parenteel I: 1)

50


Rond 1900 staat Rame nummer 18 gekend als bouwgrond en Rame 19 (3) werd bewoond door de gebroeders Raymond en Adolphe Verschoore, goudsmeden. Raymond overleed te Tielt op 5 oktober 1911. Adolphe liet, na het overlijden van zijn broer, op Rame nummer 18 (4) een nieuw huis bouwen. Nog vóór 1920 verhuisde hij, samen met zijn dienstmeid Marie Louise Clincke, geboren te Tielt op 9 december 1870, naar zijn nieuwe woonst. Kort daarop verhuisde het gezin De Lodder-Neirinck, samen met hun dienstmeid, Marie Vincke, naar Rame 19.

Parenteel III: 4. - 5. JULIUS DE LODDER huwde EMELIANA VERSCHOORE Julius De Lodder werd geboren te Tielt op 9 juni 1842. Hij huwde te Tielt op 1 juli 1867 met Emeliana Joanna Sophia Verschoore, geboren te Tielt op 10 april 1842. Na hun huwelijk vestigden ze zich in de Kortrijkstraat 67 (5), waar hij het beroep van winkelier in gleierwerk (6) uitoefende. Zijn vrouw was winkelierster. In de periode 1867-1870 was Clemence De Decker, geboren te Nevele op 4 maart 1841, er dienstmeid, want ze verhuisde op 8 november 1870 naar Brussel. Stephanie Rosalie Vandecasteele, geboren te Diksmuide op 16 augustus 18-64, werd de nieuwe dienstmeid, die tijdelijk te Tielt verbleef, maar haar vaste woonst te Diksmuide had. Ze verliet Tielt definitief op 22 oktober 1879.

De Gazette van Thielt, 13 april 1881

3 4 5 6

SAT, BR Tielt, 1901-1920, boek 10, f. 2810, Rame 19. SAT, BR Tielt, 1901-1920, boek 10, f. 2809, Rame 18. SAT, BR Tielt, 1867-1880, boek 14, f. 52, Kortrijkstraat 67. Van Daele, Groot woordenboek der Nederlandse taal, p. 828 en 829: gleierwerk is Zuid-Nederlands en betekent beschilderd wit aardewerk. Gleiswerk is een soort van pottenbakkersklei en gleiswerk staat voor glinsterend aardewerk of majolica.

51


In de periode 1881-1900 woonde het gezin De Lodder-Verschoore in de Kortrijkstraat 57 (7) . Emelie Verschoore was winkelierster in gleierwerk en haar man Jules was organist in de decanale Sint-Pieterskerk te Tielt. Jules overleed te Tielt op 15 maart 1918, zijn weduwe en hun dochter Helena De Lodder verhuisden naar de Kortrijkstraat 61 (8). Op 12 augustus 1921 verliet Emilia Verschoore Tielt en vertrok naar Wevelgem, Statiestraat 44. Het gezin De Lodder-Verschoore telde tien kinderen allen te Tielt geboren: 1. Octave Marie Joseph op 1 mei 1868, was vóór zijn huwelijk horlogemaker en daarna fabrikant in wollen stoffen. Hij was te Tielt gehuwd op 22 oktober 1904 met Flavia Seraphina Neirinck en ging zich vestigen op de Rame nummer 20. (zie parenteel II: 2. - 3.) 2. René Edmond Joseph op 22 juli 1869 en er overleden op 11 september 1889. 3. Albert Raymondus op 7 oktober 1870, kloosterling, hij vertrok naar Tillet (9) op 13 mei 1892. 4. Alice Marie Rosa op 5 december 1871, kloosterlinge, zij vertrok naar Kortrijk op 14 augustus 1894. 5. Bertha Coleta Maria op 29 juni 1873. Zij vertrok naar Brugge op 3 maart 1901. 6. Joseph Marie Leo op 1 januari 1875. Hij vertrok naar Torhout op 14 oktober 1898. 7. Paul Prudent Joseph op 14 januari 1877. Hij vertrok naar Poperinge, Kleine Markt 28 op 12 november 1903. 8. Marie Charlotte Catherine op 29 april 1879. Zij vertrok naar Helmet (Schaarbeek) Chaumantelstraat 7 op 28 oktober 1901. 9. Antoine Joseph Octave op 3 juli 1880. Hij werd pater minderbroeder in de Kortrijkstraat te Tielt op 15 september 1897 en vertrok naar Reckheim op 21 september 1898. Hij overleed in Chili, maar volgens het bevolkingsregister Matadi, Congo, in 1933. 10. Helena Regina Maria op 6 augustus 1882, winkelierster, huwde te Gent op 14 juni 1921 met Edmondus Dierick, winkelierster. Daags na haar huwelijk werd ze te Tielt uitgeschreven en ingeschreven te Gent, Burgstraat 97.

Parenteel III: 6. - 7. EVARIST ADOLPHUS NEIRINCK huwde PELAGIA MELANIA MARIA BOSSUYT Herberg De Kiste in de Krommewalstraat 2 te Tielt werd in de tweede helft van de 19 de eeuw uitgebaat door Felix Desmet en zijn huisvrouw Amelie Verleye. Zij was geboren te Ingelmunster in 1793 en overleed als weduwe te Tielt op 26 januari 1868. Haar zoon Louis Desmet, geboren te Tielt in 1830, huwde te Tielt op 16 juni 1867 met Romanie Bossuyt, geboren te Lichtervelde op 24 november 1845. Hij was herbergier en zij tapster in de Kiste, want op 5 augustus 1867 had ze Torhout verlaten en kwam ze zich te Tielt in de Kromwalstraat 2 vestigen. Samen hadden ze twee kinderen die zeer jong overleden. Albertina Maria Juliana Desmet, geboren te Tielt op 10 juni 1868 en er overleden op 13 september 1868. Jenna Louisa Desmet, geboren te Tielt op 24 april 1869 en er overleden op Tielt 1 mei 1869. Voor hun vader Louis Desmet was geen lang huwelijksleven weggelegd, want hij overleed te Tielt op 12 januari 1869. De jonge weduwe hertrouwde te Tielt op 27 juli 1870 met August Merchier, geboren te Aarsele op 7 oktober 1839. De dag van hun huwelijk verlieten ze de Kiste en verhuisden naar “De Groote Merkt 25” herberg Sint-Joris (10). 7 8 9

SAT, BR Tielt, 1880-1900, boek 6, f. 243, Kortrijkstraat 57. SAT, BR Tielt, 1901-1920, boek 11, f. 3009, Kortrijkstraat 61. SAT, BR Tielt; 1880-1900, boek 10, f. 243, te Sint-Truiden en niet opgeteld in de volktelling van 31 december 1890.

52


Romanie Bossuyt had een zus Pelagia Melania Maria, ook geboren te Lichtervelde op 7 augustus 1848. Sinds 9 april 1869 woonde ze bij haar zus in de Kiste. Op 26 augustus 1874 huwde Pelagie te Tielt met Evarist Adolf Neirinck Adolf en samen vertrokken ze, op de dag van hun huwelijk, naar de Nieuwstraat 60. Op het einde van de 19de eeuw woonde Louis Neirinck, vader van Evarist Adolf, in de Nieuwstraat 3, weduwnaar van Seraphine Van Oyen en winkelier in ellegoederen. Louis overleed te Tielt op 1 november 1886. Zijn zoon, Evarist Adolf gehuwd met Pelagia Bossuyt woonde bij hem in (11). Evarist Adolf overleed te Tielt op 3 juli 1889. Zijn weduwe vertrok op 29 augustus 1919 naar de Ieperstraat 39 te Menen en kwam het jaar nadien op 10 augustus terug naar Tielt, Nieuwstraat 3. Zij overleed te Kortrijk op 21 augustus 1923 maar woonde nog te Tielt zo blijkt uit het afschrift van overlijden overgemaakt door de burgerlijke stand van de stad Kortrijk aan deze van Tielt (12). Het gezin Evarist Adolf Neirinck en Pelagie Bossuyt hadden een winkel in ellegoederen en kregen twee kinderen: 1. Honoré geboren te Tielt op 1 juli 1875. Hij vertrok naar Brugge op 16 december 1898 2. Flavie Seraphine geboren te Tielt 3 augustus 1876. Zij huwde te Tielt op 22 oktober 1904. (zie parenteel II: 2. - 3.)

Parenteel IV: 8. - 9. FRANCISCUS FLORENTINUS DE LODDER huwde ROSALIE VANDEKERKHOVE Franciscus Florentinus Arnoldus De Lodder of kortweg Francois De Lodder werd geboren te Hulste op 27 thermidor jaar 12 (15 augustus 1804). Hij huwde te Tielt op 13 februari 1840 met Rosalie Colette Vandekerkhove, geboren te Tielt op 24 frimaire jaar 13 (15 december 1804). Francois De Lodder was koster en winkelier en zijn vrouw winkelierster in de Kerkstraat 3 te Tielt.

De Thieltenaer, 25 maart 1849

wordt vervolgd

Luc Neyt

10

SAT, BR Tielt, 1867-1880, boek 10, f. 154, Sectie K Centrum, Kromwalstraat 2, DE KISTE. Het gezin August Merchier en Pelagie Bossuyt hadden vier kinderen: Merchier Oscar Felix °Tielt 4 juli 1871 en +Tielt 20 augustus 1871, Merchier Joseph Robert °Tielt 17 september 1872, Merchier Alberic Polydor °Tielt 12 september 1874 en + Tielt 16 februari 1875 en Merchier Valère Eduard Henricus °Tielt 24 juni 1877. 11 SAT, BR Tielt, 1880-1900, boek 6, f. 52, Centrum wijk K, Nieuwstraat 3. 12 SAT, BR Tielt, 1901-1920, boek 10, f. 2762, Nieuwstraat 3.

53


Nieuwe uitgaven van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt

Fons Das: “Religieuzen geboren, overleden, verbleven in één van de gemeenten van het werkgebied van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt” (FV-Tielt), deel 10, Tielt, FV-Tielt, 2014, 121 bladzijden, formaat A4, rijk geïllustreerd met tientallen foto's en documenten, digitale zwart-wit print, prijs 10,00 euro (3,00 euro verzendingskosten). In deel tien beschrijft de auteur 20 religieuzen met achtergrondinformatie. Daar paters, broeders en zusters tot een bepaalde orde behoren, geven we hier ook wat informatie over: Sint Wandregeselus, + 688 Wandregisilus van Fontenelle, Grauwzusters en de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Redemptoristen). Aan de aanverwantschapslijn van Eduardus Hellijn naar Joannes Hellyn, deze van Leo Petrus Ludovicus Hellyn naar Eduardus Hellyn en van Leo Petrus Ludovicus Hellyn naar Joannes Hellyn wordt de nodige aandacht besteed.

Volgende religieuzen komen in deel tien aanbod: Busiau Carolus Ludovicus, Carpentier Andreas Henricus Gustavus, Coucke Aegidius Albertus, De Ceuninck Eugenius, De Siere Seraphinus Jacobus, Derie Carolus Josephus, Donego Jozef Felix, Hellyn Eduardus, Hellyn Joannes, Hellyn Leo Petrus Ludovicus, Minne Aline Mathilde, Minne Irma, Missant Georgette Antoinette, Missant Simonne Maria, Naert Petrus Jacobus , Pollet Joannes, Vander Meulen Emiliana Augusta, Vander Meulen Flavia Maria, Vergauwen Jacoba en Viaene Euphrasia. Zij verbleven tijdens hun actieve dienst in ons werkgebied, zij zijn geboren of overleden in een van de volgende plaatsen: Adinkerke, Assebroek, Bellegem, Brugge, Brussel-Stad, Dentergem, Heule, Izegem, Koolkerke, Kortrijk, Meulebeke, Nieuwpoort, Poperinge, Roeselare, Stavele, Tielt, Torhout en Zwevezele.

Met een bijgevoegde alfabetische index op familienamen, plaatsnamen en kloosterorden heeft de lezer een zeer nuttig werkinstrument ter beschikking.

Bestellingen: af te halen bij FV-Tielt, p.a. Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36) ofwel door overschrijving van de kostprijs verzendingskosten op rekening FV-Tielt: IBAN BE51 8002 2704 6362 met vermelding van de gewenste uitgave.

54


Paul Callens: “De graven van Markegem”, 73 blz., prijs 7 euro. “De graven van Wingene Sint-Jan, 93 blz., prijs 8 euro. “De graven van Wingene Wildenburg – SintJoris”, 115 blz., prijs 9 euro. “De graven van Zwevezele”, 303 blz., prijs 18 euro. FVTielt, 2014, formaat A4, digitale zwart-wit print, afgewerkt met een zwart bandje als rugzijde. Verzendingskosten per boekdeel 3,00 euro, voor Zwevezele 4,00 euro. Een van de projecten van vorig werkjaar van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt is het inventariseren van de grafzerken op de kerkhoven van de gemeenten van hun werkgebied. Paul Callens, fotograaf en auteur van deze werken, wil aan de lezer een overzicht aanbieden van de informatie die te vinden is op de verschillende grafzerken. Deze gegevens zijn niet enkel belangrijk voor de familiekundigen maar ook voor de gewone man of vrouw die op zoek is naar informatie over een overleden familielid of dorpsgenoot. Bij een bezoek aan de begraafplaatsen rond één november is het meestal te druk om zelf op zoek te gaan naar een bepaalde grafzerk en is de informatie meestal verborgen onder de bloemen. De boekjes in deze reeks maken eveneens melding van bepaalde bouwkundige elementen. Niet alle begraafplaatsen zijn even monumentaal maar toch zijn er altijd wel speciale grafstenen of graftekens te vinden. Als een grafconcessie vervalt, dit is meestal na 20 jaar, wordt dit met een bordje voor de grafzerk aangeduid. Indien de familie geen contact neemt met de dienst begraafplaatsen van de gemeenten en de concessie niet verlengt, wordt de grafzerk verwijderd De boekjes willen dus ook bijdragen tot de geschiedenis van een begraafplaats en willen aan de toekomstige geïnteresseerde informatie verschaffen die op de begraafplaats niet meer te vinden is. Zoals een straatbeeld in de loop van de jaren verandert, verandert ook het uitzicht van een kerkhof en zijn deze boekjes een tijdsopname voor de toekomst. Om het raadplegen te vergemakkelijken sluit elk boekje af met een alfabetische index op de familienaam.

Wingene Sint-Jan

Wingene Sint-Joris (Wildenburg)

55


Zwevezele

Markegem

De inventaris van volgende begraafplaatsen is reeds ter beschikking: Pittem, Egem, SintAntonius-Meulebeke, Kookskamp, Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Doomkerke, Kruiskerke, De Ginste-Oostrozebeke, Markegem, Zwevezele, Sint-Jan Wingene, Wildenburg Wingene. Binnenkort verschijnt ook: Oeselgem, Gottem, Wontergem en Marialoop. Daarna volgen nog Poeke, Vinkt en Lotenhulle. Alle werken kun je bestellen door te storten op rekening van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt (FV-Tielt) IBAN BE51 8002 2704 6362 of de boeken afhalen zonder portkosten, p.a. Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36) of elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur in het documentatiecentrum van FV-Tielt, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt.

U kan nog steeds een gedenkplaat sponsoren: in Pittem voor Ralph Talbot en Robert G. Robinson in Tielt voor René De Seranno. door storting op rekening IBAN BE 51 8002 2704 6362 van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt van 10 euro of meer met vermelding gedenkplaten 2014 met naam van de sponsor. Wij hopen met uw bijdrage de platen te kunnen bekostigen en ook een steentje bij te dragen om de bedreigde “Gazette van Detroit” verder te laten verschijnen. De sponsors worden vermeld in “Onze Voorouders”, krijgen dit nummer toegezonden en worden verwittigd waar en wanneer de inhuldiging van deze gedenkplaten zal plaatshebben. Alvast bedankt voor uw milde gift! Het bestuur van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt.

56


Soldatenbrieven van Vlaamse jongens in dienst van Napoleon

Voor deze voordracht hebben we de heer Johan De Wilde, leraar in het middelbaar onderwijs, uitgenodigd. Hij is al 25 jaar actief op het vlak van lokale geschiedenis en genealogie. Sinds een vijftiental jaren spoort hij brieven op uit de tijd van Napoleon. Meer bepaald gaat het om epistels van Vlaamse jongens in het Franse leger. Die zijn te vinden in archieven en soms ook in publicaties. Johan De Wilde schrijft zelf artikels over dit onderwerp. In 2011 publiceert hij samen met J. Welten het boek “Met Napoleon naar Moskou, De ongelooflijke overlevingstocht van Joseph Abbeel”, dat gebaseerd is op de uitgebreide memoires van een Vlaamse Napoleonsoldaat. In zijn voordracht, met een PowerPointvoorstelling, beantwoordt hij enkele praktische vragen. Wie schrijft de brieven en aan wie zijn ze gericht? Hoe ziet een brief eruit in die tijd? Hoe zijn de brieven opgebouwd, gelijkenissen en verschillen tussen toen en nu? Waar ziijn die brieven bewaard en waarom? En ook: hoeveel brieven hebben we nog? Maar de meeste aandacht gaat naar de inhoud van de brieven. De Vlaamse dienstplichtigen storten hun hart uit bij hun familie en zo komen wij te weten wat zij allemaal meemaken. Wat zijn hun belevenissen? Hoe gaan ze daarmee om? De volgende aspecten komen aan bod: de taal, de eventuele censuur, hun geldnood en de oorzaken daarvan, geld versturen naar het buitenland, andere documenten over het soldatenleven, ziekte en ziekenhuizen, beschrijvingen van andere landen, de gruwel van het slagveld, godsdienstige gevoelens, gevoelens van heimwee, tijdelijk verlof en definitief ontslag, desertie en bestraffing, enz… en met sprekende citaten uit verschillende brieven. De heer Johan De Wilde probeert een samenhangend beeld te brengen van het leven van een Vlaamse soldaat in het Franse keizerlijke leger. Voor dit overzicht nam de spreker honderden soldatenbrieven door. Wanneer: vrijdag 19 september 2014 om 20 uur. Waar: Bibliotheek Tielt, Lakenmarkt 9, 8700 Tielt. Toegang gratis.

57


Familiekunde Vlaanderen regio Tielt: activiteitenagenda juli - augustus - september 2014 Ons lokaal is open elke eerste en derde zaterdag van de maand. Alle activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Voordracht: Soldatenbrieven van Vlaamse jongens in dienst van Napoleon I, door Johan Dewilde (zie aparte aankondiging). 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto’s, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz… Eric Bekaert, Markegem - Rita Wanseele, Kanegem - Elie Verleysen, Lotenhulle - Jo Vervaecke, Pittem - Rudi Verbrugghe, Kuurne - Leon Huys, Tielt - Diane Martelé, Tielt - Rosa Plettinck, Tielt - Fons Das, Tielt - Julien Verbrugge, Tielt - Mevr. Prudent Verkinderen-Van Ryckeghem, Tielt - Noëlla Persyn, Tielt - Gilbert Vroman, Tielt .

Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds één maand vóór de maand van verschijnen!): Nummer 4 / oktober - november - december 2014 vóór 31 augustus 2014 Nummer 1 / januari - februari - maart 2015 vóór 30 november 2014 Nummer 2 / april - mei - juni 2015 vóór 28 februari 2015 Nummer 3 / juli - augustus - september 2015 vóór 31 mei 2015 De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, ……naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

58


16

KANTOOR BOLLIOU Kerkplein 16 8750 Wingene BANK VERZEKERINGEN Kker K

Tel. (051) 65.89.45 Fax (051) 65.89.46


n.v.

de meibloem

AUTOCARS - REISBUREAU Kasteelstraat 149 - 8700 TIELT Tel. (051) 40 18 23 - Fax (051) 40 51 93 Eigen reisprogramma op aanvraag

Duthoit Luc Schilder- & decoratiewerken vloer- & wandbekleding Deken Darraslaan 2 bus 5 – 8700 Tielt Tel. 051/69.43.13 Email: luc.duthoit@pandora.be


ONZE VOOROUDERS

BelgiĂŤ-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 P 005988

Website FV - Tielt fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be

Driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen Regio Tielt. 17de jaargang nr. 4 - oktober 2014 Afgiftekantoor 8700 TIELT 1 Verantwoordelijke uitgever: Jan Callens, Tieltstraat 15, - 8740 PITTEM


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door FV - Tielt, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld bedraagt 5,00 euro per jaar, ook voor leden van FV buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer:

IBAN BE51 8002 2704 6362 van FV - Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. (voor lezers uit het buitenland 10,00 euro).

Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, lneyt@skynet.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, l.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: -

De Burgemeestersdynastie Vandenheede uit Dentergem ca. 1677-1862, slot Eric Bekaert, Brouwerijstraat 24, 8720 Markegem

63

-

Kwartierstaat van de familie De Lodder uit Tielt, deel 3 Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

70

-

Victorine Verhelst, deel 1 Jan Verhelst, Fortstraat 28, 2640 Mortsel

72

-

Uitnodiging onthulling gedenkplaten

74

-

Voorintekening “Foto- en gedenkboek Apostolinen 1839 - 1954 en Regina Pacis 1954 - 1977�

75

-

Nieuwe uitgaven van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt

76

-

Aankondiging voordracht en beurzen

77

-

Activiteitenagenda en dank

78

Digitale nieuwsbrief Nog niet ingeschreven ?? Stuur een mail naar de redactie en in de toekomst ontvangt u deze gratis. 62


De Burgemeestersdynastie VANDENHEEDE in Dentergem: ca. 1677 - 1862 Slot. 10.c. Barbara Theresia °Dentergem 30.04.1766 x Pieter Joannes Destoop (Dentergem 06.08.1789) fs Gabriel & Isabella Goethals (molenaarsgezin) °Meulebeke 10.d. Charles Philippe, pachter van “’t Casteelgoed” °Dentergem 01.07.1767 x Regina Berton °Sint-Baafs-Vijve ca. 1786 †Dentergem 26.05.1850 Kinderen Charles Philippe & Regina Berton: 10.d.1. Anastasia °Dentergem 19.06.1814 x Jan Frans Maenhout (Dentergem 31/07/1844) fs Franciscus & Maria Anna Welvaert °Hansbeke ca 1801 10.d.2. Jan-Baptist °Dentergem 26.07.1815 10.d.3. Maria Caroline °Dentergem 27.04.1817 †Dentergem 04.02.1841 (ongehuwd) 10.d.4. Eugeen (zoon van tweeling) °Dentergem 24.05.1819 †Dentergem 17.02.1820 10.d.5.. Eugenie (dochter van tweeling) °Dentergem 24.05.1819 †Dentergem 17.03.1834 10.d.6.. Pelagie °Dentergem 13.01.1821 10.d.7. Eugeen °Dentergem 28.03.1822 †Dentergem 08.01.1825 10.d.8. Leo °Dentergem 03.04.1824 10.d.9. Julia °Dentergem 28.07.1827 63


10.e. Petrus °Dentergem 21.11.1768 †Dentergem 30.11.1768 10.f. Maria Coleta °Dentergem 06.09.1769 †Dentergem 14.11.1769 10.g. Maria Joanna °Dentergem 18.10.1770 x Joachim Houteman (?) °Aarsele 10.h. Pieter Franciscus °Dentergem 06.01.1772 x Catharina Vandenbulcke (Dentergem 30.05.1803) fa Jozef & Maria Anna Devolder °Dentergem 06.05.1782 Kinderen Pieter Francies & Catharina Vandenbulcke: 10.h.1. Bernard °Dentergem 27.07.1805 10.h.2. Sabina °Dentergem 02.01.1808 10.h.3. Joannes °Dentergem 08.08.1810 10.h.4. Romain °Dentergem 15.12.1812 x Maria Anna Joanna Naert °Wakken ca. 1808 Kind Romain & Maria Anna Joanna Naert: 10.h.4.1. Julia °Dentergem 05.08.1839 10.i. Angelique °Dentergem 06.02.1773 †Dentergem 10.04.1820 x Pieter Franciscus Devlieger (Dentergem 22.08.1794) fs Jacobus & Barbara Theresia Strobbe °Dentergem 07.03.1766 10.j. doodgeboren zoon °Dentergem 03.05.1774 10.k. Francisca °Dentergem 12.04.1775 10.l. Joanna Catharina °Dentergem 08.07.1776 †Dentergem 08.10.1792

64


x 2. Godelieve Sonneville (Dentergem 16.04.1777) fa Joannes Francies & Judoca De Lantsheere °Dentergem 11.11.1735 †Dentergem 11.03.1813 11. Joseph °Dentergem 06.10.1736 x Joanna Maria Verougstraete (Dentergem 16.12.1766) 12. Ignace Joseph (priester) °Dentergem 31.07.1738 III. PIETER-JOZEF VANDENHEEDE Pieter-Jozef Vandenheede brak met de familiale landbouwerstraditie, huwde met de herbergiersdochter Marie Van Ooteghem en werd vanaf 1738 brouwer en uitbater van “De Swaene”. Deze taverne in de Wontergemstraat (nu lingeriezaak “Ethel”) bestond al op het einde van de 16de eeuw en fungeerde toen al bijna een eeuw als dorpsschepenhuis. Pieter-Jozef trad op politiek gebied wel in de voetsporen van zijn vader en grootvader. Ook hij was een tijdlang burgemeester: 1763-1779. °Dentergem 04.07.1714 †Dentergem 17.04.1780 x Maria Van Ooteghem (Dentergem 08.05.1738), fa. Louis & Maria Galle °Dentergem 19.03.1699 †Dentergem 25.08.1751 Kinderen Pieter-Jozef & Maria Van Ooteghem: 1. Barbara Theresia °Dentergem 12.04.1739 †Dentergem 20.10.1739 2. Jan-Francies: zie verder IV. JAN-FRANCIES VANDENHEEDE De burgemeesterssjerp bleef na het overlijden van Pieter-Jozef in de familie. Met de goedkeuring van Jan-Francies-Jozef de Kerchove, heer van Dentergem (17561795), trad Jan-Francies Vandenheede vanaf 1779 in de voetsporen van zijn vader, ook als brouwer. Hij zou aan het hoofd van de gemeente blijven tot 1795. Toen werden onze streken bij Frankrijk gevoegd en verloor hij zijn mandaat. Hij bleef wel brouwen in de aloude gebouwen, maar zijn herberg was intussen in 1781 naar de overkant van de straat verhuisd (nu woning weduwe meester Marcel Lambrecht), waar zijn echtgenote drank zou blijven schenken tot rond 1800. °Dentergem 23.12.1743 †Dentergem 22.09.1823 x Angela Minne (Markegem 09.11.1771) fa Karel Philippe & Isabella Clara Galle °Dentergem 17.04.1744 †Dentergem 17.11.1820 Kinderen Jan-Francies & Angela Minne: 1. Pieter Bernard °Dentergem 28.09.1772 †Dentergem 15.08.1842 (brouwer, ongehuwd) 65


2. Joannes Philippe °Dentergem 30.07.1774 †Dentergem 16.09.1829 (ongehuwd) 3. Joanna Catharina °Dentergem 03.12.1776 †Dentergem 20.01.1786 4. Isabella Rosa °Dentergem 28.06.1779 †Dentergem 07.03.1837 (ongehuwd) 5. Pieter Jozef °Dentergem 29.06.1781 †Dentergem 15.07.1831 (ongehuwd) 6. Francies-Xavier: zie verder V. FRANCIES-XAVIER VANDENHEEDE Francies-Xavier Vandenheede, de jongst - en enig gehuwde - zoon van Jan-Francies vestigde zich als landbouwer in de Puymoortelstraat. In 1820 benoemde de gouverneur van West-Vlaanderen hem als schepen, onder de vleugels van burgemeester-notaris Jan Francies Vandermeulen. Hij zou dit mandaat blijven uitoefenen tot maart 1848. De zieke Vandermeulen diende toen zijn ontslag in en werd als burgemeester opgevolgd door de blijkbaar erg geliefde Vandenheede. Ter illustratie: tijdens de verkiezingen van 14.07.1836 schonken 132 van de 133 Dentergemse kiezers hem het vertrouwen. In 1842 verliet hij zijn boerderij en vestigde zich in de Wontergemstraat, waar hij - na het overlijden van zijn broer Pieter Bernard de brouwerij overnam. Bij de deeltijdse verkiezingen van oktober 1860 stelde Francies-Xavier zich niet langer kandidaat. Hij zou worden opgevolgd door JozefAugust Opsomer, Dentergems belangrijkste burgervader die de gemeente uit haar eeuwenoude isolement zou halen. Met het politieke afscheid van Francies-Xavier Vandenheede kwam een einde aan een familiale burgemeesterstraditie, waarbij maar liefst vijf Vandenheedes, van vader op zoon, aan het hoofd stonden van de gemeente. Misschien niet uniek in Vlaanderen, toch een zelden geziene prestatie… °Dentergem 08.02.1785 †Dentergem 08.07.1862 x Rosalie Van Haelst (Dentergem 02.12.1812), fa Karel Philippe & Judoca Cecilia Lawaisse °Dentergem 20.12.1791 †Dentergem 24.05.1845 Kinderen Francies-Xavier & Rosalie Van Haelst: 1. Karel Lodewijk °Dentergem 27.08.1813 †Dentergem 08.12.1884 (bejaardentehuis) x Julia Vanoverbeke (26.02.1851), fa Pieter Jozef & Sabine Christiaens °Kanegem ca. 1823 †Dentergem 29.11.1868 Kinderen Karel Lodewijk & Julia Vanoverbeke:

66


1.a. Stephanie °Dentergem 05.12.1851 1.b. Jules °Dentergem 14.03.1853 †Dentergem 23.02.1855 1.c. Ivo °Dentergem 08.06.1854 1.d. Jules °Dentergem 15.11.1855 1.e. Maria Julia °Dentergem 04.09.1857 1.f. Ida °Dentergem 01.06.1859 1.g. Alfons °Dentergem 27.05.1861 1.h. Adolf °Dentergem 06.09.1862 1.i. August °Dentergem 01.01.1865 †Dentergem 07.01.1868 2. Melanie °Dentergem 06.11.1814 x Leonard Vandendriessche (Dentergem 17.02.1847), fs Pascasius & Isabella Ghellynck °Ingelmunster ca. 1807 3. Ivo (eerst verhuisd naar Wontergem, dan naar Grammene en uiteindelijk teruggekeerd naar Dentergem) °Dentergem 07.05.1816 †Dentergem 08.11.1885 (bejaardentehuis) x Sophie Dhuyvetter (Dentergem 02.06.1852), fa Karel Louis & Seraphine Viaene °Dentergem 24.06.1826 Kinderen Ivo & Sophie Dhuyvetter: o.a. 3.a. Franciscus Xaverius °Dentergem 18.01.1853 3.b. Jules °Wontergem 09.08.1855 †Dentergem 26.03.1938 (ongehuwd) 3.c. Julia °Grammene 1856 x Adolf Vandendriessche (Dentergem 20.03.1875), fs Frederik (°Aarsele) & Louise Devolder (°Dentergem) °Dentergem 07.08.1854 67


4. Rosalie °Dentergem 31.05.1818 x Jan-Baptist Vanhee (Dentergem 04.06.1851), fs Karel & Amelie Desloover °Deinze ca. 1820 5. Frederik °Dentergem 22.08.1820 †Dentergem 22.02.1824 6. Angelus °Dentergem 12.08.1822 †Dentergem 06.02.1823 7. Marie-Louise °Dentergem 18.11.1823 8. Nathalie °Dentergem 15.07.1825 x Constant Planckaert (Dentergem 25.11.1863), fs Francies & Sophie Dewitte, brouwer (“De Swaene”), woonde voor huwelijk in Aarsele °Tielt 12.11.1821 †Dentergem 07.10.1906 9. Frederik °Dentergem 05.06.1827 10. Julia °Dentergem 04.11.1830 x Henri Vanderstraeten (Dentergem 10.06.1863), fs Jan-Baptist & Monica Nauw, veearts in Vichte °Avelgem ca 1835 Eric Bekaert

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto’s, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz… Marc Bruyneel, Kanegem - Gabriël Verkest, Uitkerke - Juul Desmet, Wakken - Ronny Ostyn, Bernard Vanhee, Pilippe De Gryse, Luc Neyt, Nancy De Bruyne, Gabriël Wittevrongel, Marie-Rose Allaert, Lena Vanluchene, Bart Braekevelt, Geert Vermeulen, Valère Desmet, Fons Das, allen uit Tielt.

68


Kwartierstaat van de familie De Lodder uit Tielt Deel 3.

De Gazette van Thielt, 15 april 1852

De Gazette van Thielt, 21 augustus 1859

Joanna Viaene, geboren te Hooglede in 1786, weduwe van Josephus De Lodder en stiefmoeder van Francois De Lodder woonde bij het jonge echtpaar in tot aan haar overlijden op 7 oktober 1860. Als 18-jarig meisje was de Tieltse Rosalia Verhelst dienstmeid tot ze op 10 september 1852 vertrok naar Kortrijk (13). Het gezin De Lodder-Vandekerkhove verhuisde in 1858 naar het huis van de “statieoverste� Jan Joseph Ameye op de Markt 25 te Tielt (14).

13 14

SAT, BR Tielt, 1846-1856, boek 10, f. 15, Brugstraat 12, Kerkstraat. SAT, BR Tielt, 1856-1866, boek 11, f. 156, Kerkstraat 3. Jan Joseph Ameye geboren te Brugge anno 1824 huwde met Marie Louise Thyvaert, geboren te Izegem anno 1821.

69


Op 27 juni 1864 namen ze Marie Demeester, geboren te Pittem, in dienst als inwonende dienstmeid. Ze verbleef er twee jaar tot ze op 15 juni 1866 vertrok naar Ardooie (15). In 1867 woonde Francois De Lodder met zijn gezin op de “Groote Merkt 27” in de “Gouden hond”. Francois overleed aldaar op 6 mei 1868. Zijn weduwe, Rosalie Vandekerkhove, verhuisde naar de Hoogstraat 13 waar ze als “rentenierster” overleed op 4 april 1888 (16). Francois De Lodder en Rosalie Vandekerkhove hadden vier kinderen allen te Tielt geboren: 1. Silvia Rosalia geboren op 15 juli 1840, naaister. Ze vertrok naar Gent op 27 december 1867. 2. Julius geboren op 9 juni 1842, muziekmeester. Hij huwde te Tielt op 1 juli 1867 met Emeliana Verschoore. (zie parenteel III: 4. - 5.) 3. Ida Veneranda geboren op 3 juni 1844, naaister. Ze huwde te Tielt op 11 januari 1870 met Theophilis Marcellius Ringoot, bediende en wonende te Sint-Joost-ten Node. Hij werd geboren te Asse op 25 november 1836 als zoon van Adrianus Marcellinus Ringoot (rijksveearts geboren anno 1811) en van Maria De Haen (bijzondere geboren anno 1813). Het echtpaar vertrok naar Laken op 4 juli 1870. Zij had een zoon Arthur Alfred De Lodder geboren te Rijsel op 18 november 1866 en te Tielt ingeschreven op 6 februari 1867. 4. Edmondus Gustave geboren te Tielt op 23 december 1846. Hij huwde op 8 april 1875 met Marie Clementia Locquet, geboren te Gent in 1849, naaister. Zij overleed te Tielt op 4 december 1880. Edmond was schrijver van beroep en had met zijn gezin zijn wettige woonst te Tielt, “9de wijk, Statiestraat 68”. Zijn tweede verblijf was sinds 9 november 1879 te Gent. Kort voor haar overlijden komt Marie Clementia Locquet met haar kinderen op 16 juli 1880 terug uit Gent (17). Ze hadden minstens volgende kinderen, allen te Tielt geboren: a. Elisabeth Marie Rosalie geboren op 9 juli 1876. b. Ernest Oscar Francies geboren op 27 december 1877 en overleden te Gent. c. Clotilde Marie Magdalena geboren op 26 april 1879, zij overleed te Tielt op 13 januari 1881. d. Oscar Francois geboren op 22 oktober 1880 en overleden te Tielt op 22 januari 1881.

De Gazette van Thielt, 27 september 1871.

De Gazette van Thielt, 31 december 1873.

15

SAT, BR Tielt, 1856-1866, boek 10, f. 29, Markt 25. SAT, BR Tielt, 1867-1880, boek 10, f. 30, sectie K Centrum, Groote Merkt 27, Gouden hond. SAT, BR Tielt, 1880-1900, boek 8, f. 156, Centrum wijk K, Hoogstraat 13. SAT, MA 651, volkstelling van 1866, Markt 27, nummer 197. 17 SAT, BR Tielt, 1867-1880, boek 9, f. 76. 16

70


Parenteel IV: 10. - 11. PIERRE VERSCHOORE huwde SOPHIA NEERMAN Pierre Verschoore werd geboren te Tielt op 29 oktober 1808, zijn tweelingzus, Ursule, werd vier uur vroeger geboren. Hij huwde te Tielt op 10 mei 1838 met Sophia Neerman (18), geboren te Gent op 15 oktober 1815. Pierre was horlogemaker en zijn vrouw naaister. Ze woonden na hun huwelijk in de Hoogstraat 110 te Tielt. Pierre kreeg hulp van de 19jarige horlogemaker Charles Lips, geboren te Lotenhulle in 1834. Hij kwam van Aalter op 24 april 1853 te Tielt wonen en vertrok op 12 juni 1854 naar Ninove. Francoise Ghinans, geboren te Etikhove anno 1825, was inwonende dienstmeid tot 14 juli 1850. Toen vertrok ze naar Brugge (19). Vanaf 1856 werd Hoogstraat 110, Hoogstraat 127 (20). Het gezin Verschoore-Neerman, met hun vier kinderen, verhuisden in 1862 naar Markt 6 (21). Vanaf 1867 was Pierre Verschoore goud- en zilversmid. Hij woonde toen op de Markt nummer 7 te Tielt. Zijn twee zonen waren horlogemakers en zijn twee dochters naaisters. Pierre Verschoore overleed te Tielt op 24 maart 1888. Zijn weduwe verhuisde samen met Raymond en Emelie, haar zoon en dochter, in juli 1892 naar de Rame 13, in een nieuw gebouwd huis. Veel genot had Sophia Neerman niet van haar nieuwe woonst, want op 30 oktober van 1892 overleed ze (22).

Gazette van Thielt, 20 mei 1871.

Dit gezin had vier kinderen allen te Tielt geboren: 1. Raymond geboren op 19 oktober 1840, horlogemaker en goudsmid (23). 2. Emeliana geboren op 10 april 1842, naaister. Zij huwde te Tielt op 1 juli 1867 met Julius De Lodder. (zie parenteel III: 4. - 5.) 3. Adolphe geboren op 20 oktober 1845, horlogemaker en goudsmid. 4. Rosa Maria Melania geboren op 1 maart 1849, naaister. Ze overleed te Kortrijk op 11 januari 1889. wordt vervolgd

Luc Neyt

18

In verschillende akten wordt Neerman ook als Neérman geschreven en dit onder invloed van muziekmeester Jacobus Anthonius Baptista Neérman geboren te Duinkerke anno 1800. Tussen 1830 en 1844 werden te Tielt zeven kinderen geboren uit zijn huwelijk met Anna Josephina Gouvenot geboren te Nancy anno 1809. SAT, burgerlijke stand Tielt, geboorten van 1820 tot 1850 werden nagezien. 19 SAT, BR Tielt, 1846-1856, boek 11, f. 140, Hoogstraat 110. 20 SAT, BR Tielt, 1856-1866, boek 13, f. 133, Hoogstraat 127. 21 SAT, BR Tielt, 1856-1866, boek 10, f. 6, Markt 6. 22 SAT, BR Tielt, 1880-1900, boek 6 f. 87, Rame 13. In 1890 werden twee nieuwe huizen gebouwd op de Rame namelijk nummer 13 en 14. Rame 11 was “'t Meulentje” en Rame 12 “St.- Sabastiaenshof”. 23 SAT, BR Tielt, 1900-20, boek 10, f. 2810, Rame 19. Raymond Verschoore was nog actief als goudsmid en overleed te Tielt op 5 oktober 1911. Zijn broer Adolphe was rentenier en verhuisde in de periode 1900-1920 naar Rame 18. Marie Louise Clincke, geboren te Tielt 9 december 1870, was hun dienstmeid.

71


Victorine Verhelst (1876 - 1949) Deel 1.

1.

Inleiding

illustratie 1: Overzicht kleinkinderen Bruno Verhelst bron: genealogisch onderzoek Jan Verhelst

In onze poging het nageslacht van Bruno Verhelst en Sophia Lambert te beschrijven, is nu Victorine Verhelst aan de beurt. In tegenstelling tot haar broers en zussen, is Victorine nooit getrouwd. Ze is haar carrière begonnen als kantwerkster en naaister, maar heeft zich daarna opgewerkt tot dienstmeid en “femme de chambre” in begoede en /of adellijke families in het Brusselse. In de familie bekleedde ze ook een belangrijke rol. Ze is meter van verschillende kinderen van broers en zussen, en ook van sommige kleinkinderen. Ze onderhield ook goede contacten met die kinderen van broers en zussen, en verzamelde foto’s van hun families met kleine kinderen in haar fotoalbum.

2.

Schuiferskapelle (1876-1898)

2.1 Het gezin Verhelst-Lambert Victorine wordt geboren als derde kind van het koppel Bruno Verhelst en Sophia Lambert in Schuiferskapelle op 3 augustus 1876. Ze is hun eerste dochter, na twee jongens. De getuigen zijn naast de overgelukkige vader Bruno zijn jongere broer Ivo Verhelst, alsook Carolus De Soete, de veldwachter van dit dorp, dat in die tijd een onafhankelijke gemeente was. Na haar worden nog 3 kinderen geboren: twee meisjes: Emmerance (1877) en Emilie (1884), en één jongen: Emile (1880). Bruno Verhelst is op dat moment een “houtzaeger”, later wordt hij “kantonnier van Bruggen en Wegen”, en staat hij in voor het onderhoud van beken en grachten in zijn kanton. Sophia Lambert staat genoteerd als kantwerkster. 72


2.2 Voorgeslacht Verhelst Het geslacht Verhelst, dat gekend is tot in het begin van de 17 de eeuw, gaat terug tot Rolandus Verhelst in Wingene, die het zelfs tot burgemeester bracht in 1635. Gedurende tweehonderd jaar bleef de familie in Wingene, totdat Bruno besloot Wingene te verlaten voor het nabijgelegen Schuiferskapelle. Voor een gedetailleerde studie van deze stam van de familie Verhelst, en achtergrond rond Schuiferskapelle, verwijzen we naar ons standaard werk over de familie Verhelst. 2.3 Victorine In het bevolkingsregister van Schuiferskapelle 1886-1892 staat Victorine - onder de naam Victoria- als dochter vermeld van Bruno Verhelst (werkman) en Sophia Lambert (kantwerkster), doch zonder verdere bijzonderheden. Volgens geneanet komt de naam Victorine in de 19de eeuw vrij veel voor, hij verwijst naar “victoire�, overwinning. Of zou de Engelse koningin Victoria hier een rol gespeeld hebben? In het jaar dat Victorine 18 jaar wordt, overlijdt haar moeder Sophia Lambert, 53 jaar oud op 1 februari 1894. We veronderstellen dat deze gebeurtenis het jonge meisje wel heeft aangegrepen. Zou zij dan als oudste dochter dan de zorg van het gezin op zich hebben genomen? Haar jongste zusje Emilie is dan amper tien jaar. Het bevolkingsregister van Schuiferskapelle 1892-1900 geeft aan dat Victorine, en ook haar zus Emmerance kantwerkster zijn. Waarschijnlijk hebben ze de stiel geleerd van hun moeder, en zetten ze die arbeid voort om het gezinsinkomen wat aan te vullen.

illustratie 2: Victorine Verhelst en (vermoedelijk) zuster Emilie, begin 20ste eeuw bron: familiearchief Jeannine Heytens

wordt vervolgd:

Jan Verhelst

73


Uitnodiging onthulling gedenkplaten Met de plaat in Pittem willen wij een vergeten feit gedenken uit de Eerste Wereldoorlog. Piloot Ralph Talbot en schutter Robert G. Robinson, die na een bombardement in Tielt, bij de terugkeer naar hun thuisbasis, boven Pittem dapper streden en er een Medal of Honor aan over hielden.

Wanneer: dinsdag 11 november 2014 na de herdenkingsplechtigheid van de oud-strijders in de eucharistieviering van 9.00 uur. Waar: Onze-Lieve-Vrouwkerk Pittem en gemeentehuis Pittem, Markt Pittem.

Met de plaat in Tielt willen De Seranno gedenken tijdlang in Tielt woonde en centrale figuur werd in het verenigingsleven in Detroit.

wij RenĂŠ die een later een Vlaamse

Wanneer: vrijdag 21 november 2014 om 20.00 uur. Waar: stadshuis Tielt, Markt 13, ingang via het Alexianenplein. Dank aan de sponsors van beide gedenkplaten: Paul Callens, Luc Vandenbulcke, Ludwig Vandenbussche, Therese en Christiane Desmet, Heemkundige Kring Valère Arickx, Paul Van Brabant, Wilfried Ledoux, Luc Neyt en Lucien Ailliet. Wie nog zijn steentje wil bijdragen kan dit nog tot einde oktober 2014 door storting van 10 euro of meer op rekening IBAN BE 51 8002 2704 6362 van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt p/a Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt. 74


Voorintekening “Foto- en gedenkboek Apostolinen 1839-1954 en Regina Pacis 1954-1997

Waarom nu dit foto- en gedenkboek. Wel op 22 oktober 2014 is het juist 175 jaar geleden dat er zes zusters apostolinen uit Brugge in Tielt een nieuwe vestiging stichten en dit op vraag van deken Darras. Dit foto- en gedenkboek is geen wetenschappelijk geschiedkundig werk maar een verzameling van allerlei feiten en gebeurtenissen die door de zusters gerealiseerd zijn met het doel de jeugd van Tielt op te voeden in een christelijke geloofsgemeenschap. Daarom breiden ze hun patrimonium aan gebouwen voortdurend uit en richten ze nieuwe scholen op zowel voor de kleintjes, de lagere schoolleeftijd als voor de meisjes die de lagere school verlaten. Belangrijke gebeurtenissen in het onderwijslandschap in Tielt en nationaal komen eveneens aan bod. De rode draad doorheen het boek zijn de verschillende zuster moeder oversten en later de plaatselijke verantwoordelijken. Vanaf het eerste kwartaal van de 20 ste eeuw wordt de kleuter- en lagere school en de handels- en beroepsschool bestuurd door een zuster directrice in plaats van moeder overste. Naar het einde van de 20 ste eeuw wordt het werk overgelaten en evolueert het lerarenkorps en de directie van religieuzen naar leken. Alle foto’s die we via een of andere oproep verkregen, zijn in de mate van het mogelijke opgenomen in het boek. Alle beschikbare foto’s van vóór het schooljaar 1977-1978 zijn opgenomen. Voor de selectie van de foto’s vanaf het schooljaar 1977-1978 gaan we als volgt te werk: b.v. de foto van het geboortejaar 1980 is opgenomen in de 1ste kleuterklas, 1ste leerjaar en 4de leerjaar; het geboortejaar 1981 in de 2de kleuterklas, 2de leerjaar en 5de leerjaar en het geboortejaar 1982 in de 3de kleuterklas, 3de leerjaar en 6de leerjaar. Naast de 350 klasfoto’s zijn er nog ruim 500 illustraties van postkaarten, groeps- en individuele foto’s, plannen van nieuwbouw en situatieplannen, historische documenten, rapporten, foto’s van schoolse activiteiten en scans van krantenartikelen. Het boek telt 450 bladzijden, formaat A4, digitale zwart-wit print, afgewerkt met een doorlopende kaft in kleurenprint.

Voorintekenprijs: 24 euro te storten op rekening IBAN BE 51 8002 2704 6362 van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt p/a Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt. Wie het boek per post wenst te ontvangen betaalt 9,20 euro portkosten boven de prijs van het boek. De voorintekenprijs loopt tot en met 30 november 2014. Daarna wordt de prijs 27 euro. Voorstelling van het boek: Op maandag 22 december 2014 om 19.00 uur wordt het boek voorgesteld in het nieuwe ingerichte internaat, Ieperstraat 32, te Tielt. Na de voorstelling kan het boek afgehaald worden tot 21.00 uur en bestaat de mogelijkheid om het internaat te bezoeken. Het boek kan ook afgehaald of gekocht worden, elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur in de Beernegemstraat 5, 8700 Tielt of bij Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, te Tielt. 75


Nieuwe uitgaven - de graven van …. Een van de projecten van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt is het inventariseren van de grafzerken op de kerkhoven en begraafplaatsen van de parochies en gemeenten in ons werkgebied. Familiekunde Vlaanderen en Paul Callens, samensteller van deze werkjes, wil aan de lezer een overzicht aanbieden van de familiekundige informatie die te vinden is op de verschillende grafzerken. Deze gegevens zijn niet enkel belangrijk voor de familiekundige maar ook voor de gewone man of vrouw die op zoek is naar informatie over een overleden familielid of dorpsgenoot. Bij een bezoek aan de begraafplaatsen rond één november is het meestal te druk om zelf op zoek te gaan naar een bepaalde grafzerk en is de informatie meestal verborgen onder de bloemen. De werkjes in deze reeks maken eveneens melding van bepaalde bouwkundige elementen. Niet alle begraafplaatsen zijn even monumentaal maar toch zijn er altijd wel speciale grafstenen of graftekens te vinden. Als een grafconcessie vervalt, dit is meestal na 20 jaar, wordt dit met een bordje voor de grafzerk aangeduid. Indien de familie geen contact neemt met de dienst begraafplaatsen van de gemeenten en de concessie niet verlengt, wordt de grafzerk verwijderd. De boekjes willen dus ook bijdragen tot de geschiedenis van een begraafplaats en willen aan de toekomstige geïnteresseerde informatie verschaffen die op de begraafplaats niet meer te vinden is. Zoals een straatbeeld in de loop van de jaren verandert, verandert ook het uitzicht van een kerkhof en zijn deze werkjes een tijdsopname voor de toekomst. Om het raadplegen te vergemakkelijken sluit elk deeltje af met een alfabetische index op de familienamen, plaatsnamen, enz. Voor de prijs van een bloemstukje op een grafsteen zijn deze werkjes beschikbaar en kan men zijn familie en vrienden op deze wijze gedenken. We hopen dat andere afdelingen van Familiekunde Vlaanderen ook een dergelijke uitdaging aannemen. Uitgaven 2009 Pittem Meulebeke St.-Antonius Egem Uitgaven 2013 Kookskamp Aarsele Kanegem Schuiferskapelle Doomkerke Kruiskerke Oostrozebeke De Ginste

Blz. 198 40 100

prijs 14,00 5,00 8,00

98 200 112 86 90 62 104

8,00 12,00 9,00 8,00 8,00 6,00 8,00

Uitgaven 2014 Markegem Zwevezele Wingene Sint-Jan Wingene Wildenburg Marialoop Oeselgem Gottem Vinkt Wontergem Poeke Lotenhulle Meulebeke De Paanders Wingene Sint-Baafs-Vijve

Blz. 74 304 94 116 98 118 80 160 86 90 170 124 398 180

prijs 7,00 18,00 8,00 9,00 8,00 9,00 7,00 9,00 8,00 8,00 12,00 10,00 20,00 14,00

Nieuwe uitgaven: “de schuin- en vetgedrukte gemeenten”, zijn vanaf nu te verkrijgen. De werken Wingene en Sint-Baafs-Vijve zijn de laatste week van oktober ter beschikking. De werken kun je bestellen door te storten op rekening van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt (FVTielt) IBAN BE51 8002 2704 6362 of de boeken afhalen zonder portkosten (3,00 euro), p.a. Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36) of elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur in het documentatiecentrum van FV-Tielt, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt.

76


Ontmoetingsdagen Familiekunde Vlaanderen met genealogische en heemkundige boekenbeurs

Oost-Vlaanderen te Adegem, Cultureel Centrum Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 16B. Wanneer: zondag 19 oktober 2014 van 10 tot 17 uur. Toegang gratis.

West-Vlaanderen te Roeselare, Vrije Middelbare School, Arme Klarenstraat 40. Wanneer: zondag 23 november 2014 van 9.30 tot 12.30 uur. Toegang gratis. Aansluitend om 12.45 uur mogelijkheid te middagmalen in restaurant SUURPLAs. Info bij Noël Boussemaere, tel. 057/42 29 85 of mail: noel.boussemere@skynet.be Familiekunde Vlaanderen regio Tielt neemt deel aan beide ontmoetingsdagen. Iedereen hartelijk welkom op één van deze bijeenkomsten.

De opvoeding van het kind in de 17e en 18e eeuw

Deze voordracht wordt gebracht door Claude Gekiere en is gebaseerd op een genealogisch onderzoek van ongeveer 60.000 personen en wordt met behulp van een PowerPoint projectie voorgesteld. In een eerste gedeelte komt het kind in zijn gezinssituatie vanaf zijn eerste levensjaren (geboorte, kindersterfte, vroedvrouwen en chirurgijns, het zogen, aantal kinderen, bastaarden, kinderkledij en het spelen, enz.) tot aan zijn huwelijk (periode van huwelijk, partnerkeuze, gemiddelde huwelijksleeftijd, enz.) aan bod. Een tweede deel handelt over het onderwijs in het toenmalige leerlingenstelsel in al zijn facetten. Komen aan bod het analfabetisme, de catechismus, de verschillende onderwijsvormen, de leermethoden, enz. Wanneer: vrijdag 28 november 2014 om 20 uur. Waar: Cultuurcentrum Gildhof, Lietaertzaal, Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt. Toegang gratis. 77


FV - Tielt: activiteitenagenda oktober - november - december 2014 Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Alle activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Zondag 19 oktober: Oost- Vlaamse ontmoetingsdag in Adegem van 10 tot 17 uur. 4. Dinsdag 11 november: Onthulling gedenkplaat Pittem na de 9 uur herdenkingsmis 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Vrijdag 21 november: Overhandiging gedenkplaat te Tielt om 20 uur. 7. Zondag 23 november: West-Vlaamse ontmoetingsdag in Roeselare. 8. Vrijdag 28 november: voordracht “De opvoeding van het kind in de 17de en 18de eeuw, door dhr. Claude Ghekiere. 9. Zaterdag 29 november: Interprovinciale ontmoetingsdag in het Liberaal archief te Gent. 10. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 11. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds één maand vóór de maand van verschijnen!): Nummer 1 / januari - februari - maart 2014 vóór 30 november 2014 Nummer 2 / april - mei - juni 2014: vóór 28 februari 2015 Nummer 3 / juli - augustus - september 2014 vóór 31 mei 2015 Nummer 4 / oktober - november - december 2014 vóór 31 augustus 2016 De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, ……naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

78


16

KANTOOR BOLLIOU Kerkplein 16 8750 Wingene BANK VERZEKERINGEN Kker K

Tel. (051) 65.89.45 Fax (051) 65.89.46


n.v.

de meibloem

AUTOCARS - REISBUREAU Kasteelstraat 149 - 8700 TIELT Tel. (051) 40 18 23 - Fax (051) 40 51 93 Eigen reisprogramma op aanvraag

Duthoit Luc Schilder- & decoratiewerken vloer- & wandbekleding Deken Darraslaan 2 bus 5 – 8700 Tielt Tel. 051/69.43.13 Email: luc.duthoit@pandora.be