{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ONZE VOOROUDERS

BelgiĂŤ-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 P 005988

Website FV - Tielt fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be

Driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen Regio Tielt. 16de jaargang nr. 1 - januari 2013 Afgiftekantoor 8700 TIELT 1 Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29 - 8700 TIELT


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door FV - Tielt, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 5,00 euro per jaar, ook voor leden van FV buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer:

IBAN BE51 8002 2704 6362 van FV - Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, lneyt@skynet.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, l.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Algemene vergadering van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt

3

- Kinderen van toen …. Senioren van nu: “Vergeten Gesticht”

7

- Erfgoedbeurs 17 maart 2013

8

- Erfgoeddag: Pastoor Ludovicus Wauters Boekvoorstelling, evocatie, tentoonstelling

9

- Nieuwe publicatie, oproep, dank

10

- De Pittemse kiezers: slot Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem

11

- Inschrijving militielichting 1911: Aarsele

13

- Ditjes en datjes uit Amerika: deel 2, deel a Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

14

- Archief en bibliotheek: aanwinsten 2011: slot /

Vragen

- Activiteitenagenda

17 18

Een gelukkig nieuwjaar wensen we aan al de trouwe lezers van ‘Onze Voorouders’. Moge 2013 een vruchtbaar jaar zijn voor uw opzoekingen, hetzij in een archief, hetzij in een documentatiecentrum van één van de afdelingen van de Familiekunde Vlaanderen. 2


Algemene vergadering van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt Het bestuur van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt nodigt alle lezende leden van het tijdschrift Onze Voorouders uit naar de eerste algemene vergadering voor de goedkeuring van hun statuten. De inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar zullen toegelicht worden. Aansluitend krijgt u een overzicht van de voorbije activiteiten tijdens het jaar 2012 en de komende activiteiten en de begroting voor het werkjaar 2013. Uw positieve inbreng in deze bijeenkomst wordt met dank aanvaard. Breng gerust uw vrienden en kennissen mee die interesse hebben om toe te treden tot het bestuur van de vereniging. Wanneer: zaterdag 19 januari 2013 om 14.00 uur. Waar: Cultuurcentrum Gildhof, Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt Aansluitend nieuwjaarsreceptie gevolgd door de voordracht ‘Vergeten gesticht’. Toegang: gratis.

Statuten van de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid “Familiekunde Vlaanderen regio Tielt” TITEL I. -Naam, doel, grondgebied, duur Art. 1. De vereniging draagt als naam Familiekunde Vlaanderen regio Tielt afgekort FVTielt en heeft haar zetel te 8700 Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 in het gerechtelijk arrondissement Brugge. Art. 2. Familiekunde Vlaanderen regio Tielt werkt nauw samen met Familiekunde Vlaanderen Nationaal om hun projecten en doelstellingen te helpen verwezenlijken. Het doel van de vereniging is de werking van Familiekunde Vlaanderen te bevorderen door het organiseren en coördineren van activiteiten in verband met genealogie en heraldiek en te fungeren als kennisknooppunt voor de familiegeschiedenis in de regio Tielt, alsook de kwaliteit van het familiekundig onderzoek opdrijven onder de brede lagen van de bevolking en dit met rechtstreekse of onrechtstreekse middelen. Het is de vereniging toegelaten om alle activiteiten te ondernemen die dit doel bevorderen zoals :  Het geven van opleiding en voorlichting, het adviseren, begeleiden en ondersteunen van belangstellenden in de familiekunde.  Actief promoten van de familiekunde door onze jeugdwerking waarbij we leerkrachten, leerlingen en studenten willen ondersteunen en begeleiden bij hun onderzoek.  Het inrichten van studiedagen, congressen en voordrachten.  Het organiseren van gezamenlijke studiebezoeken, van geleide bezoeken aan documentatiecentra, erfgoedcentra, archieven, van gidsbeurten met familiekundige inslag enz.  De publicatie van genealogische werken of medewerking eraan. Het verspreiden en uitwisselen van informatie via periodieken en/of via elektronische middelen.  Het uitschrijven van wedstrijden, zoektochten, enz.  Het verstrekken van adviezen aan openbare besturen over familiekundige aangelegenheden, gevraagd of uit eigen beweging.  Het uitbouwen van een gespecialiseerd documentatiecentrum (biblio-, carto-, foto-, videotheek, digitaal archief) ten dienste van de leden. 3


 Het inzamelen en bewaren van geschriften en documenten die belang hebben op familiekundig gebied.  Het oprichten en beheren van, of meewerken aan, de oprichting en het beheer van een plaatselijk of gewestelijk museum.  Het aanvaarden van concrete opdrachten van openbare besturen, die in overeenstemming te brengen zijn met het doel van de vereniging.  Het inventariseren van het familiekundig patrimonium.  De samenwerking met andere familiekundige verenigingen, heemkundige kringen, volkskundige verenigingen en erfgoedcentra bevorderen.  Bewaren van geschonken archief dat nog niet openbaar mag gemaakt worden. Art. 3. Het werkgebied van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt valt samen met de (deel)gemeenten van het vroegere bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt, te weten de gemeenten: Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Gottem, Kanegem, Koolskamp, Lotenhulle, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Poeke, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Vinkt, Wakken, Wingene, Wontergem en Zwevezele. Voor alle deeltaken kan onze werking het werkgebied overstijgen. Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden. TITEL II. – Leden Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt. De oprichters, ook bestuursleden genoemd, zijn de eerste leden van de vereniging. Door het betalen van leesgeld voor het tijdschrift “Onze Voorouders” wordt men lid van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt. Het bedrag van het leesgeld wordt door de raad van bestuur jaarlijks bepaald. De hoedanigheid van lid is persoonlijk met uitzondering van een echtpaar of gezinslid wonende op hetzelfde adres. Deze personen worden deelleden genoemd. Art. 6. Ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen geen aanspraak maken op enig deel van het bezit van de vereniging. Ze kunnen evenmin teruggave eisen van de betaalde bijdragen of schenkingen. Een lid dat zijn jaarlijks leesgeld niet betaald, wordt geacht ontslag te nemen. TITEL III. - Algemene Vergadering Art. 7. Personen die hun jaarlijks leesgeld betalen voor Familiekunde Vlaanderen regio Tielt vormen de algemene vergadering en worden vertegenwoordigd door bestuursleden. Deze wordt voorgezeten door de voorzitter of bij zijn afwezigheid door een bestuurslid. Ieder lid beschikt over één stem. Een lid mag zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een vertegenwoordiger mag slechts één volmacht krijgen. Art. 8. De algemene vergadering is de hoogste macht van de vereniging. Ze heeft volgende bevoegdheden: opstellen en wijzigen van de statuten, de benoeming en afzetting van de leden van de raad van bestuur, de goedkeuring van de rekeningen en de begroting, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het bepalen van de bestemming van de netto-activa en het toekennen ervan. Art. 9. §1. In de loop van het eerste trimester van elk burgerlijk jaar wordt ten minste één gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begroting van het volgend jaar. §2. Elke oproeping tot een algemene vergadering gebeurt schriftelijk via het tijdschrift, minstens veertien dagen vóór de vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur, plaats van de vergadering en de agenda. 4


§3. De algemene vergadering kan geldig besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De stemming is geheim indien minstens de helft plus één van de aanwezige leden hierom verzoeken. De stemming over levende personen is altijd geheim. §4. Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en de verslaggever. De verslagen worden bewaard op de zetel van de vereniging, waar iedereen die zijn leesgeld betaalt of belanghebbende derde er inzage kan van nemen. TITEL IV. – Raad van bestuur Art. 10. §1. De raad van bestuur bestaat uit ten minste vier leden benoemd door de vertegenwoordigers van de algemene vergadering en ten allen tijde door deze afzetbaar. §2. Om lid te worden van de raad van bestuur moet men lid of deellid zijn van de vereniging. Kandidaat-bestuursleden kunnen zich zowel mondeling als schriftelijk kandidaat stellen bij de voorzitter. De voorkeur gaat uit naar personen en medewerkers die zich belangloos inzetten en over enige kennis beschikken in verband met de doelstellingen van de vereniging. §3. De bestuursleden oefenen hun mandaat kosteloos uit. §4. De bestuursleden worden gekozen voor een onbepaalde tijd. §5. De bestuursleden duiden onder elkaar een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een redactiesecretaris aan. De raad van bestuur kan andere functies in het leven roepen. §6. De voorzitter, in overleg met de secretaris staat in voor het dagelijks beleid van de vereniging. Officiële documenten en subsidieaanvragen worden door de voorzitter, de secretaris en/of de penningmeester ondertekend. §7. De functie van voorzitter en van secretaris zijn onverenigbaar met het vervullen van een politiek mandaat. §8. De raad van bestuur duidt eveneens de personen aan die de vereniging vertegenwoordigen in de stedelijke raad voor cultuurbeleid, in de deelraden en duidt ook een vervanger aan. §9. De bestuursleden houden om beurt het documentatiecentrum open op de eerste en derde zaterdag van elke maand van 9 uur tot 12 uur. §10. Indien een bestuurslid afwezig is op een vergadering dan staat hij als verontschuldigd ingeschreven, tenzij hij dit anders wenst. De bestuursleden die niet op minstens de helft van de vergaderingen van een werkjaar daadwerkelijk aanwezig zijn, kunnen ontslagen worden, tenzij de achterliggende reden er één van overmacht is. Art. 11. §1. De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. §2. De raad van bestuur kan aan personen al dan niet vreemd aan de vereniging speciale taken toevertrouwen. Deze personen, medewerkers genoemd, verrichten taken op vrijwillige basis en worden niet bezoldigd. Zij werken samen met één of meerdere bestuursleden. §3. De raad van bestuur kan werkgroepen oprichten, belast met welomschreven taken. §4. De raad van bestuur kiest in zijn schoot een redactieraad voor het uit te geven tijdschrift. De redactieraad is bevoegd voor alles wat verband houdt met het tijdschrift en andere uitgaven.

5


Art. 12. §1. De raad van bestuur vergadert in principe minimaal tien keer per jaar, bij voorkeur op de laatste zondag van de maand en dit in de loop van de voormiddag. De uitnodiging gebeurt via e-mail in de loop van de week voorafgaand aan de vergadering. §2. Indien de laatste zondag van de maand samenvalt met een activiteit waardoor een deel van de raad van bestuur niet aanwezig kan zijn, kan men de vergadering schrappen of in onderling overleg naar een andere datum verschuiven. §3. Dringende agendapunten die zich tussen twee vergaderingen voordoen, kunnen telefonisch of per e-mail afgehandeld worden. Elk bestuurslid antwoordt per kerende aan de voorzitter. §4. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen doch geen definitief besluit nemen zo de helft van de bestuursleden niet aanwezig is. In de volgende vergadering wordt het agendapunt opnieuw voorgelegd en kan men geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezigen. §3. Van elke raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt en aan de bestuursleden bezorgd, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering. Het verslag is slechts geldig na goedkeuring in de volgende vergadering. TITEL V. – Diverse bepalingen Art. 13. §1. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. §2. De algemene vergadering kan één of meer commissarissen benoemen voor één jaar voor het nazicht van de rekeningen. Ze zijn herkiesbaar. Ze mogen geen lid zijn van de raad van bestuur. §3. Na onderzoek van de rekeningen en begroting verleent de algemene vergadering aan de bestuursleden ontlasting voor hun beheer. Art. 14. §1. Personen of verenigingen kunnen documenten die enig belang hebben op familiekundig gebied (documenten, foto’s, boeken, enz.) aan de vereniging in volle eigendom overdragen onder de vorm van een schenking. De schenker kan vragen informatie van minder dan 75 jaar oud voorlopig niet voor iedereen toegankelijk te maken. §2. Indien aan een schenking bijzondere voorwaarden worden verbonden, zal over het al dan niet aanvaarden ervan door de raad van bestuur beslist worden. §3. De naam van de schenker en zijn woonplaats zal vermeld worden in het driemaandelijks tijdschrift Onze Voorouders, tenzij de schenker dit niet wenst. §4. Over de aankoop van familiekundige stukken moet de raad van bestuur beslissen behalve wanneer de aankoop kan doorgaan als een opdracht van het dagelijks bestuur waarover de voorzitter en de secretaris in onderling overleg beslissen. Art. 15. Leden hebben gratis toegang tot het documentatiecentrum. Occasionele bezoekers betalen één euro per bezoek. Dit bedrag wordt jaarlijks door de raad van bestuur bepaald. Art. 16. §1. Behalve het geval van gerechtelijke ontbinding, kan tot de vrijwillige ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 20 van de wet van 27 juni 1921. In het ontbindingsbesluit worden één of meerdere vereffenaars aangeduid. §2. In geval van ontbinding wordt het roerend patrimonium en de liquiditeiten, na het vereffenen van de schulden, overgemaakt aan de Heemkundige Kring de Roede van Tielt, aan een Tielts archiefdepot, Tielts museum, Tieltse bibliotheek of een nog op te richten Tieltse erfgoedcel of een andere Tieltse erfgoedbewaarder, waarvan het doel overeenstemt met dat van de vereniging. Goedgekeurd te Tielt in het Cultuurcentrum Gildhof, Sint-Michielstraat 9, op de algemene vergadering van 19 januari 2013. 6


Kinderen van toen … Senioren van nu

“VERGETEN GESTICHT” In het kader van het intergemeentelijk project “Kinderen van toen, senioren van nu” wil Familiekunde Vlaanderen regio Tielt aan dit project de nodige aandacht geven. Als inleiding op het boek van de heer Walter Vanlerberghe “VERGETEN GESTICHT“, kunt u genieten van het opgenomen interview met de heer Gaby Desmet uit Dentergem over zijn belevenissen in de school van Aarsele. Daarna komt de auteur zelf aan het woord en vertelt hij het boeiende sublieme verhaal over het leven in het Sint-Antoniusgesticht van Aarsele. We vernemen beroerde bewogen verhalen en belevenissen over ongeborgen kindertijd in de tijdsgeest van toen waarin de waarheid geen geweld wordt aangedaan. Het 40 jaar verdwenen Sint- Antoniusgesticht komt door dit boek terug tot leven en zal tot de verbeelding van de lezer spreken. Daar wij met dit project verschillende generaties willen aanspreken, nodigen we een drietal hedendaagse internen uit. We peilen naar hun bevindingen van dit verhaal en vragen hoe het er nu aan toegaat in het internaat in Tielt. Wanneer: zaterdag 19 januari 2013 om 15.00 uur. Waar: Cultuurcentrum Gildhof, Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt. Toegang: gratis

7


Erfgoedbeurs zondag 17 maart 2013 van 9 uur tot 12.30 uur in het Jeugdontmoetingscentrum JOC, Generaal Maczekplein (achterzijde Europahal - kant sportvelden) te Tielt. Familiekunde Vlaanderen regio Tielt organiseert sinds 2000 jaarlijks een genealogische en heemkundige boekenbeurs. Vanaf heden willen we meerdere participanten tot deze beurs toelaten en wordt gekozen voor de naam ERFGOEDBEURS. Na een rondvraag kunnen we een variatie aan deelnemers aanbieden. Volgende standhouders zullen aanwezig zijn: De heer Jacques Wyseur met boeken, munten, bidprentjes en rouwbrieven. Familiekunde Vlaanderen regio Deinze met eigen publicaties en CD-roms. Mevrouw Geertrui Vanwynsberghe met prent- en postkaarten, tweedehandsboeken en kleine schilderijtjes. De heer Ludo Jorissen met munten, postkaarten en oude boeken. Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie met eigen publicaties en CD-roms. De heer Frans Meyfroidt met Belgische munten vanaf 1830. De Heemkundige Kring de Roede van Tielt met hun laatste nieuwe uitgaven en tweedehandsboeken. Het Koninklijk Verbond van de Belgische Postzegels afdeling Tielt met postzegels en briefkaarten. Familiekunde Vlaanderen regio Tielt met eigen publicaties. De heer Ivan Adriaenssens met boeken en eigen stripverhalen welke hij zal signeren. Werkgroep Genealogie Melle vzw (WGM) met allerlei genealogische werken. De heer Walter Van Houtte met munten, postzegels, zichtkaarten, bidprentjes, bier-viltjes, rouwbrieven, oude en tweedehands-boeken en stripverhalen. De heer Gilbert Vanhove met munten. Familiekunde Vlaanderen regio Meetjesland met eigen publicaties. De Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke met hun jaarboek en tweedehandsboeken. De heer Franky Bostyn met kadasterkaarten, heemkundige en geschiedkundige werken, oude en tweedehandse boeken, enz. De Heemkundige Kring het Land van Nevele met themanummers: wielersport, WO I, duivensport, onderwijs Poesele, Vosselare, Staten van goed Hansbeke, toponymie Landegem en Nevele, Buurtspoorweg, Gent-Nevele-Ruiselede, Donatus-verering, Cyriel Buysse...

8


Erfgoeddag 21 april 2013 Pastoor Ludovicus Wauters “protonotarius apostolicus” uit het stof herrezen Boekvoorstelling - evocatie - tentoonstelling Ludovicus Wauters geboren te Temse in 1711 en overleden te Tielt in 1786 waar hij op 14 augustus 1741 benoemd werd tot pastoor, in opvolging van pastoor De Lau. Een tiental jaar geleden haalden we zijn handboek waarin hij 43 jaar alle in- en uitgaven bijhield van onder het stof. Hij was betrokken in het afbakenen van de vijf “vorcken” van de grote tienden en hun verdere indeling in “cercqen” onder de supervisie van het kapittel van Harelbeke. Hij was zelfs een zestal jaar betrokken bij het brouwen van bier. Pastoor Lucovicus Wauters zorgde voor een nieuwe interieuraankleding van de kerk met onder meer de koorlambrisering (1749-1751) en bijpassend gestoelte, houten muur- en gewelfbekleding, een communiebank in rococostijl gesculptuurd door Pieter Cools uit Brugge (1765) en een houten afsluiting rond de altaren van Onze-Lieve-Vrouw van Lorette en Onze-Lieve-Vrouw van Halle (1758-1765). Op eigen kosten voerde hij een plechtige dienst in voor de overleden parochianen op kermismaandag, naar het voorbeeld van het Land van Waas.

Zondag 21 april 2013 om 11 uur. Sint-Pieterskerk, Krommewalstraat, 8700 Tielt. Voorstelling getranscribeerd handboek met digitale beelden, een belangrijk werk voor familie- en heemkundigen. Evocatie van pastoor Wauters opgeluisterd met 18e-eeuwse kerkmuziek. Tentoonstelling van documenten uit het decanaal archief van Tielt, teksten uit het handboek, het testament van pastoor Wauters en nog veel meer… Openingsuren tentoonstelling: van 8 uur tot 16 uur. Toegankelijkheid is zeer goed. Gratis.

Foto Claude Moors.

9


Familiekunde Vlaanderen regio Tielt: nieuwe publicatie Fons Das: “Klapper op de dopen van Pittem van januari 1884 tot december 1907”, Tielt, FV-Tielt, 2012, 143 bladzijden formaat A4, digitale zwart-wit print, prijs 10,00 euro (+ 3,00 euro verzendingskosten). Vorig jaar verscheen van de hand van Willy Deconinck en Paul Callens “Pittemse Zantingen - Overleden parochianen van de parochie Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming 18991930 en 1930-2009”. Sinds kort beschikken we over een kopie en een digitaal bestand van de dopen van Pittem vanaf 1884 tot 1907. Om deze akten beter toegankelijk te maken voor een ruim publiek klapperde Fons Das dit bestand alfabetisch in een gezinsfiche, als volgt: in de eerste kolom staan de echtparen met hun kinderen, de tweede kolom vermeldt de doopdatum en de laatste kolom het nummer van de akte. Wie meer informatie wil over een of andere doopakte kan de kopie raadplegen in het documentatiecentrum van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt. Bestellingen: af te halen bij FV-Tielt, p.a. Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36) ofwel door overschrijving van de kostprijs + verzendingskosten op rekening FV-Tielt: IBAN BE51 8002 2704 6362. met vermelding van de gewenste uitgave.

OPROEP Wie kan helpen om de ontbrekende moderne parochieregisters van Pittem, zijnde het doopregister van 1908-1921 en het begrafenisregister van 1985-1992 terug te bezorgen aan de pastoor van Pittem, E.H. Marnix Sabbe? Hebt u een nuttige tip neem dan contact met de pastoor of met Luc Neyt, voorzitter FV-Tielt. Voor uw gewaardeerde medewerking alvast bedankt. Een beloning volgt!

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto’s, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz… FV-Oostende, Paul Vandepitte, Wakken - Chris Strobbe, Meulebeke Jules Desmet, Wakken Arnold Schauboeck, Schuiferskapelle - Rita Wanseele, Kanegem - Joseph Vandaele, Tielt Godelieve De Bruyne, Tielt - Rosa Plettinck, Tielt Ronny Ostyn, Tielt - Trees Strobbe, Tielt An Vandevoorde, Tielt - Fons Das, Tielt. 10


De Pittemse kiezers Slot.

1932 - Mannen - Woonplaats

275

SD

235

SC

194

SB

171

SA

86

Tieltstraat

52

de Mûelenaerestraat

42 37 33 26 23 16 16 15 11 10 10 8 6 4 2

Statiestraat Markt

Aantal

Meulebekestraat Verbieststraat Fonteinestraat Wingenestraat Koolskampstraat Egemstraat Molenweg Koffiestraat Kerkstraat Eikeldreef Niet aangegeven Nieuwstraat Muylestraat

0

50

100

150

200

250

300

Woonplaats

De Kauwstraat komt niet voor in de tabel gezien deze straat in de jaren dertig van vorige eeuw een tijdje een andere naam kreeg1. De kiezers werden geboren in 92 verschillende dorpen of steden. 50 geboorteplaatsen komen slechts één maal voor. De overgrote meerderheid van de kiezers is geboren in Pittem en de onmiddellijke omgeving. Enkele kiezers werden geboren in het buitenland, de VS en Frankrijk.

1

Frans Hollevoet e.a.: “Als straten gaan ... praten”. Heemkundige Kring ‘De Roede van Tielt’, 2005. Deel Pittem Wilfried Devoldere, p. 145. Het schepencollege veranderde de naam Kauwstraat in ‘Graaf De Mûelenaerestraat’ op 11 augustus 1930, maar de gemeenteraad van 10 juli 1936 maakte deze beslissing ongedaan. In 1972 kwam er opnieuw een Graaf F. De Mûelenaerestraat op de verkaveling van de vroegere hoeve Tack in de Koolskampstraat

11


1932 - Geboorteplaats - Mannen

Geboorteplaats

Pittem

722

Tielt

77

Meulebeke

74

Ardooie

61

Egem

60

Koolskamp

39

Wingene

25

Zwevezele

20

Oostrozebeke

12

Ruiselede

10

Ingelmunster

10 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

Aantal

We hebben van iets meer dan 700 personen de overlijdens kunnen terugvinden via bidprentjes, jaarkaartjes uitgegeven bij de dienst voor de overleden parochianen en dergelijke. Een groot aantal personen heeft de gemeente verlaten en daardoor is het aantal personen per overlijdensplaats niet relevant. Gezien we niet van elk jaar evenveel bronnen hebben om op terug te vallen is het jaar van overlijden niet relevant.

1932 - Overlijdensjaar - Mannen 30

25

Aantal

20

15

10

5

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

0

Overlijdensjaar

De maand waarin de kiezers zijn overleden lijkt wel nog aanvaardbaar om hier te vermelden. De maanden met 31 dagen hebben hier een klein voordeel. We zien veel overlijdens in februari, vandaar mogelijk, de uitdrukking die leefde bij de oude mensen dat februari een kwade maand is.

12


1932 - Overlijdensmaand - Mannen 100 90 80 70

Aantal

60 50 40 30 20

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

0

augustus

10

Overlijdensmaan

De gemiddelde ouderdom op 10 december 1931 was 44,5 jaar. Van de overleden kiezers die we terugvonden is de gemiddelde overlijdensleeftijd 75,9 jaar. De gemiddelde overlevingstermijn van die kiezers bedroeg 30,0 jaar. In de bepaling van de gemiddelden hebben we niet enkel rekening gehouden met de jaren maar ook met de maanden en de dagen. Het verschil tussen de gemiddelde ouderdom op 10 december 1931 en de gemiddelde overlijdensleeftijd wijkt enigszins af van de gemiddelde overlevingstermijn door het feit dat van alle kiezers de overlijdensdatum teruggevonden is. Paul Callens

Gazette van Tielt, 27 juli 1910.

13


Ditjes en datjes uit Amerika - deel 2 7 Deel a. Tijdens de cursus “Internet voor Beginnende gebruikers”8 hadden wij het in de “Casestudy: mensen terugvinden in Amerika” het al even over de schrijfwijze van de familienamen in de Nieuwe Wereld9 We hopen hierdoor geen uitspraken meer te horen in de zin van “… wij zijn waarschijnlijk geen familie van elkaar want onze naam is aan elkaar geschreven en de uwe van elkaar …”. Een uitspraak die niet enkel geldig is voor namen in Amerika maar ook voor namen van bij ons. In de afgelopen dagen hebben we dan ook de moeite genomen om wat voorbeelden bij elkaar te sprokkelen die een idee geven van wat en hoe het soms kan lopen met een familienaam. Wat geldig is voor familienamen is ook geldig voor plaatsnamen. De oorzaak van de veranderingen in de schrijfwijze van familienamen kan verschillende oorzaken hebben. Gezien nogal wat emigranten zelf met moeite hun naam juist konden schrijven ligt het voor de hand dat eenmaal een schrijfwijze op een officieel document is overgenomen men deze meesleept voor de rest van zijn dagen. De volgende generaties nemen dan gewoonlijk deze schrijfwijze over zonder zelf nog te beseffen dat er iets fout ging. Een andere reden voor een naamsverandering is dat de nieuwe naam dichter stond bij een meer gewenste nationaliteit. De Pool Jan Menkalski die in 1900 de US binnenkwam, kreeg meer kansen op de arbeidsmarkt met de Duitse naam John Wagner, in de streek van Cleveland waar nogal wat Duitsers woonden10. De bewering dat de schrijfwijze van veel familienamen veranderde bij het binnenkomen via Ellis Island behoort stilaan tot het rijk der fabelen. Wel is het zo dat veel namen rond die tijd veranderden maar meestal niet op Ellis Island zelf11. Gezien de meeste emigranten niet de bedoeling hadden nog ooit terug te komen namen zij, meestal kort na de aankomst in Amerika, een nieuwe naam aan 12. Dat er in de familie aldus verschillende namen konden voorkomen was daarvan het gevolg. In het boek

7

Ditjes en datjes, deel 1 verscheen in Onze Voorouders, 2003, nr. 3. Cultuurcentrum Gildhof Tielt, Vorming 2003/2004: “Internet voor beginnende gebruikers”, Tielt 22 en 29 september, 6 en 13 oktober 2003. Organisatie: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Afdeling Tielt in samenwerking met bibliotheek Tielt. 9 Zie ook: Paul Callens: “Gedenkplaat “West-Flanders Park - Shawnee, Kansas”, Onze Voorouders, Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Adeling Tielt. 1ste jaargang nr. 2 - april 1998, p. 24-25 en 1ste jaargang nr. 3 - juli 1998, p. 38-39. De namen hieruit zijn niet opnieuw opgenomen. Zie ook: Paul Callens: “Johnson County Kansas Cemetery Index”, Onze Voorouders, Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Adeling Tielt. 2de jaargang nr. 1 - januari 1999, p. 4. 10 Loretto Dennis Szucs: “Ellis Island” - Tracing Your Family History Through America’s Gateway. Ancestry Publishing, Provo, Utah. 1986, p. 25. 11 John P. Colletta, Ph.D.: “They Came in Ships” - A Guide for Finding Your Immigrant Ancestor’s Arrival Record. Ancestry Publishing, Provo, Utah. 2002, p. 127-128. 12 Paul Callens: “De bijnaam “Coeman” voor Vannieuwenhuyse ….”, Onze Voorouders, Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Afdeling Tielt. 2de jaargang nr. 3 - juli 1999, p. 54-55 en 2de jaargang nr. 4 - oktober 1999, p. 73-74.. 8

14


“Moorslede - Het Lievensdorp”13 vinden we: Karel Vandendriessche14 die zijn naam veranderde in de Ierse naam “Driscoll”. Zijn broer Amand Vandendriessche15 koos als familienaam “Van” en Lodewijk Vandendriessche16 veranderde zijn familienaam in “Van Driss”. Voor de meeste gevallen kan men wel de juiste naam achterhalen door de naam te proberen uit te spreken op zijn “plat Vlaams dialect” van de streek van afkomst. Het helpt meestal wel maar niet altijd. De gebruikte bronnen: nr. - titel - andere gegevens. 1 - Oakland County Genealogical Society Quarterly - Vol. 21 No. 3, p. 77. 2 - Eigen archief - Paul Callens. 3 - Dagblad Het Volk, 22 mei 1993 - . 4 - Death Memorial Cards – Paul Callens. 5 - Offerings at the Wall (Vietnam memorial) - Allen Thomas B. 6 - Detroit Society For Genealogical Research - Nr. 46. 7 - Detroit Society For Genealogical Research - Nr. 49. 8 - Detroit Society For Genealogical Research - Nr. 50. 9 - Detroit Society For Genealogical Research - Nr. 51. 10 - Detroit Society For Genealogical Research - Nr. 54. 11 - Detroit Society For Genealogical Research - Nr. 58. 12 - Detroit Society For Genealogical Research - Nr. 60. 13 - Detroit Society For Genealogical Research - Index 50 Years. 14 - Michigan - The Oakland County Gen. Soc. Quarterly - I-X. 15 - Where the Buffalo Roll - Jerry Lemenu. 16 - The Reader's Catalog, Second Edition - Geoffrey O'Brien, ed.. 17 - State Census of Oakland County, Michigan 1845 - OCGS. 18 - Riverside Heritage 1896-1996 - Jean Papegnies, ed.. 19 - Oakland County Genealogical Society, Surn. Dir. III - Joan Pate, ed.. 20 - Royal Oak Twigs and Acorns - David G. Pennney an d Lois A. Lance. 21 - Radville - Laurier - Elda Henheffer, ed. 22 - 1871 Ontario Census Hears of Househoulds (° Belgium : fam.naam : A-C-F-J-KL-T-W-Z) - Jim McKane. 23 - Vlaams Immigranten in California - F.V. Goeman. 24 - Uitgaven Genealogical Society of Flemish Americans Detroit - GSFA. 25 - Johnson County Kansas Cemetery Index - JCGS&L. De namen, plaatsen en voornamen. Als de lezer nog dergelijke gegevens kan bezorgen dan kunnen we later hier een vervolg op maken. De namen waar we naar verwijzen is een mogelijkheid, wie weet slaan we de bal wel volledig mis, maar ondertussen kan de lezer zich wel een idee vormen van het probleem.

13

Robert Houthaeve: “Moorslede - Het Lievensdorp”, 1988, p. 301-302. Karel Vandendriessche, trad binnen bij de Jezuïten te St.-Louis, priester gewijd in 1849 en werkte lange tijd in het bisdom Cincinnati, Ohio. 15 Amand Vandendriessche, aangekomen in Amerika in 1847. Op 21 december 1850 priester gewijd door bisschop Lefevere (afkomstig van Roeselare). 16 Lodewijk Vandendriessche, op 2 mei 1863 benoemd tot pastoor van Corunna, Michigan. Later pastoor en deken van Lansing (hoofdstad van de staat Michigan). 14

15


Naam: Achtergael ----> Nachtergaele. Bron: 24. Naam: Adam ----> Adam. Bron: 22. Naam: Arix ----> Arickx. Bron: 2. Naam: Arlein ----> ? . Bron: 22. Naam: Backelandt ----> Baecklandt. Bron: 24. Naam: Bakeman ----> Beeckman. Bron: 24. Naam: Bebout ----> Bibau. Bron: 13. Naam: Beckaert ----> Bekaert. Bron: 2. Naam: Berth ----> Bert. Bron: 24. Naam: Biebout ----> Bibauw/Biebouw. Bron: 2/24. Naam: Blondell ----> Blondeel. Bron: 4. Naam: Bockaert (Maurice, ° Ghent) ----> Broekaert?. Bron: 4. Naam: Bracekeuelt (x Wyckstandt) ----> Braekevelt. Bron: 2. Naam: Breackevelt (Camiel, ° Wynghene 1854 - + Mishawaka 1946) ----> Braekevelt. Bron: 2. Naam: Breackevelt (Constant, ° 1899 - + 1952) ----> Braekevelt. Bron: 2. Naam: Brockert ----> Broeckaert. Bron: 24. Naam: Bromdell-Blomdeel (Loppem) ----> ? Blondeel . Bron: 24. Naam: Broucke (°Ardooie 1884-1892) ----> ? Van den Broucke, Broucke . Bron: 24. Naam: Bruggmann ----> Bruggeman. Bron: 16. Naam: Brunell (Gustaf - °Pathem 26/11/1885) ----> Bruneel. Bron: 2. Naam: Bussenauwe (Lichtervelde) ----> ? . Bron: 24. Naam: Callaward ----> Callewaert. Bron: 22. Naam: Callemin ----> Callemeyn. Bron: 24. Naam: Calmegn ----> Callemeyn. Bron: 22. Naam: Cerku (°Kortemark ----> Sercu. Bron: 24. Naam: Chesquiere ----> Ghesquire. Bron: 4. Naam: Christen (°Ingelmunster 1888) ----> ? Christiaens. Bron: 24. Naam: Coeman (bijnaam Vannieuwenhuyze in België) ----> Vannieuwenhuyze. Bron: 2. Naam: Collins ----> Callens. Bron: 2. Naam: Colpert ----> ? Colpaert. Bron: 4. Naam: Cook (Wakken) ----> Couke. Bron: 24. Naam: Coole ----> Cools. Bron: 2. Naam: Couck ----> Couke?. Bron: 2. Naam: Craeyveldt ----> Van Craeyvelt. Bron: 21. Naam: Culemans ----> Ceulemans. Bron: 4. Naam: De Baetes ----> De Baets. Bron: 24. Naam: De Baett ----> De Baets. Bron: 24. Naam: De Bisscnop ----> De Bisschop. Bron: 24. Naam: De Clarck ----> Declerck. Bron: 24. Naam: De Cuiiper ----> Decuyper. Bron: 24. Naam: De Lanoy ----> Delanno. Bron: 2. Naam: De Meu Lenaere ----> Demeulenaere. Bron: 25. Naam: De Richte (Klerken) ----> ? . Bron: 24. Naam: De Smith ----> De Smet. Bron: 24. Naam: De Toit (Ingelmunster) ----> Dutoit. Bron: 24. Naam: De Toy (Meulebeke-Tielt) ----> ? Duthoit . Bron: 24. Naam: De Waegeneer ----> De Wagenaere. Bron: 2. Naam: De Wette ----> De Witte. Bron: 24. Naam: Deconingh ----> Deconinck. Bron: 24. Naam: DeDyster ----> ? . Bron: 1. Naam: Delano ----> Delanno. Bron: 5. 16


Archief en bibliotheek: aanwinsten 2011

Slot. Boeken: - Religieuzen deel 4: De Dekens van het disrict Tielt en het decanaat Tielt - Religieuzen deel 5: Pastoors, onder- en medepastoors van de SintMartinusparochie Aarsele van 1910 tot 2010. - Religieuzen deel 6: Religieuzen geboren, overleden, verbleven in één van de gemeenten van het werkgebied van FV-Tielt. - Jozef Camerlynck, zo was hij, 1904-1976. - Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren van Vlaanderen 1164-1481-1495. - Julius Sabbe en de herleving van Brugge. - Liber memorialis Leo Vanackere. Catalogi: - Het Leenhof van Dendermonde. - Het Leenhof van Dendermonde, index. DNA: - DNA Brabant: DNA-project 2009, Oud-Hertogdom Brabant. DNA België: DNA-project 2010, België, exclusief oud-hertogdom Brabant. Inventaris: - Indices van parochieregisters Oostrozebeke, geboorteakten en huwelijksakten 17971802. Dopen en huwelijken uit de beloken tijd, 1797-1802. Fons Das

Vragen

Stuur alle vragen en antwoorden naar de Redactie, “Onze Voorouders”, p.a. Fons Das , Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen. 1 - 13 Adres van de inzender bekend bij de redactie Een zekere Xiprianus Bibau was rond 1500 heer of grootbaljuw van Tielt. Zijn dochter Judoca huwde met Lieven Wielant (+1554), een Gents lakenkoopman. Zij huwde een tweede keer met Jean De Peyster, eveneens uit Gent. Weet iemand soms iets meer over genoemde personen? Alvast bedankt. 2 - 13 Adres van de inzender bekend bij de redactie Kan iemand me meer gegevens bezorgen omtrent: Augusta Landuyt, geboren te Wakken op 16/10/1881 en overleden te Markegem op 22/09/1928, gehuwd met Julius A. Arslyder. Dank bij voorbaat. 17


ONZE VOOROUDERS

BelgiĂŤ-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 P 005988

Website FV - Tielt fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be

Driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen Regio Tielt. 16de jaargang nr. 2 - april 2013 Afgiftekantoor 8700 TIELT 1 Verantwoordelijke uitgever: Jan Callens, Tieltstraat 15, - 8740 PITTEM


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door FV - Tielt, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-BaafsVijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld bedraagt 5,00 euro per jaar over te schrijven op het rekeningnummer: IBAN BE51 8002 2704 6362 van FV - Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, lneyt@skynet.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, l.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur. Inhoud: - Ditjes en datjes uit Amerika, deel 2 - slot Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem

23

- Archief en bibliotheek: aanwinsten 2012 Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

28

- Oproep aan de oud-leerlingen van de Apostolinen/Regina Pacis

31

- Familiekunde Vlaanderen regio Tielt: nieuwe publicaties Zal verschijnen Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

32

- Aankondiging boekvoorstelling Pastoor Wauters Aankondiging vieringen Onze-Lieve-Vrouwparochie Luc Neyt

36

- Houthoofd Maurice, vragen Luc Neyt

37

- Activiteitenagenda, dank

38

22


Ditjes en datjes uit Amerika - deel 2 Slot. Naam: Delbruck-Delbroek-Delbrook ----> ? . Bron: 24. Naam: Deligte ----> Delichte. Bron: 24. Naam: Denman ----> Deman-Damman?. Bron: 5. Naam: Depredomme ----> Depredomme of variante. Bron: 24. Naam: Devine (°Alida,Meulebeke 12-8-1891) ----> ? . Bron: 2. Naam: Deyaegher ----> Dejaegher. Bron: 18. Naam: Dhijgere ----> (De) Deygere. Bron: 24. Naam: D'Hoker ----> ?. Bron: 24. Naam: Dinnewith ----> Dinneweth. Bron: 24. Naam: Drake ----> Deriemaecker. Bron: 2. Naam: Dutoi ----> Duthoit. Bron: 24. Naam: Eckhout ----> Van Eeckhoutte. Bron: 24. Naam: Elbode ----> Eelbode. Bron: 24. Naam: Fontayne ----> Fonteyne. Bron: 24. Naam: Gernacy (°Wingene 1905) ----> Gernaey. Bron: 24. Naam: Gikiere ----> Gekiere. Bron: 24. Naam: Goodman ----> = Goeminne. Bron: 24. Naam: Gottelaere ----> Gotelaere. Bron: 24. Naam: Grothaus ----> Groothuys. Bron: 5. Naam: Gustave Stembeck (°Ertvelde 1889 - + Kewanee 1993) ----> ? . Bron: 3. Naam: Haesbrouck ----> Haezebroeck. Bron: 24. Naam: Hauteman ----> Houtteman. Bron: 2. Naam: Herwegh (°Schuiferskapelle 1890) ----> Heirweg. Bron: 24. Naam: Houtecker (xBlondeel) ----> Houttekier. Bron: 2. Naam: Joie ----> Joye. Bron: 24. Naam: Knochaert ----> Knockaert. Bron: 18. Naam: Kockhuyt ----> Cocquyt. Bron: 24. Naam: Lacqueneus Emerence (° Wingene 1892) ----> Locqueneux . Bron: 4. Naam: Larow ----> ?. Bron: 22. Naam: Latham ----> Laethem. Bron: 5. Naam: Loontiens ----> Loontjens. Bron: 2. Naam: Louncke ----> Loncke. Bron: 24. Naam: Maus ----> Mauws. Bron: 24. Naam: Megenck ----> Meganck. Bron: 24. Naam: Morthier ----> Mortier. Bron: 24. Naam: Nachtigall ----> Nachtegaal. Bron: 5. Naam: Neyrincke ----> Neirinck. Bron: 21. Naam: Niemegeers ----> Nemegeer. Bron: 21. Naam: Niewenhous ----> Van Nieuwenhuyze?. Bron: 5. Naam: Permentier ----> Parmentier. Bron: 15. Naam: Pethem ----> Pittem?. Bron: 2. Naam: Predomme ----> ? Depredomme. Bron: 24. Naam: Russell ----> Rosseel. Bron: 24. Naam: Scott ----> Schiettecatte. Bron: 23. Naam: Sinaeve ----> Seynaeve. Bron: 24. Naam: Sion ----> Sioen. Bron: 24. Naam: Surinck ----> Seurynck. Bron: 24. 23


Naam: Tenpound ----> Thienpont. Bron: 2. Naam: Van Bellinghen ----> Van Belleghem. Bron: 24. Naam: Van Coile ----> Van Coillie. Bron: 2. Naam: Van Der Bogart ----> Vanden Bogaert. Bron: 13. Naam: Van Deweghe ----> Vande Weghe. Bron: 2. Naam: Van Kouteren ----> Vancouter. Bron: 2. Naam: Van Overmer ----> Van Overmere. Bron: 6. Naam: Van Valkingburgh ----> Van Valckenburg. Bron: 11. Naam: Van Vlanderen ----> Van Vlaanderen. Bron: 4. Naam: Van Volckenburg ----> Van Valckenburg. Bron: 10. Naam: Van Wasshnova ----> Vanwassenhove. Bron: 24. Naam: Vandanbush ----> Vanden Bussche. Bron: 12. Naam: Vandegienste ----> Vandeginste. Bron: 24. Naam: Vandenacre ----> Vanackere. Bron: 5. Naam: Vandenbeusque ----> Vandenbussche. Bron: 2. Naam: Vandenbeusque ----> Vandenbussche. Bron: 24. Naam: Vandenbroeck ----> Vandenbroucke. Bron: 24. Naam: Vandenbruelle ----> ? . Bron: 24. Naam: Vandendreiska ----> Vandendriessche. Bron: 24. Naam: Vanderbeck ----> Vander Beke. Bron: 19. Naam: Vandervoghel ----> Vindevogel. Bron: 6. Naam: VanDreisch ----> Vandendriessche. Bron: 25. Naam: Vandywater ----> Vande Waeter. Bron: 17. Naam: VanLeeuen ----> Van Leeuwen. Bron: 20. Naam: Vann ----> Vannieuwenhuyze. Bron: 2. Naam: Vann ----> Vannieuwenhuyze. Bron: 2. Naam: Vanneck (째Pervyse, 1872) ----> Vanhecke?. Bron: 2. Naam: Vanootighem (째Meulebeke, 22-02-1889) ----> Vanooteghem. Bron: 2. Naam: Vanssche ----> Vanassche. Bron: 12. Naam: Vendermuelen ----> Vandermeulen. Bron: 5. Naam: Verbest ----> Verbiest. Bron: 2. Naam: Verbeurgt ----> Verburcht. Bron: 21. Naam: Vergotte (Ernest, 째Aalter, 12-7-1886) ----> Vergote. Bron: 2. Naam: Verhaegh ----> Verhaeghe. Bron: 24. Naam: Verheire ----> Vermeire. Bron: 2. Naam: Vermeerch ----> Vermeersch. Bron: 24. Naam: Vermeerch (x Ciccomoscolo) ----> Vermeersch. Bron: 2. Naam: Vermeesch ----> Vermeersch. Bron: 14. Naam: Vindervogel ----> Vindevogel. Bron: 24. Naam: Vintevoghel ----> Vindevogel. Bron: 24. Naam: Vrooman ----> Vroman. Bron: 5. Naam: Waggoner ----> De Waeghenaere. Bron: 22. Naam: Waghenere ----> Dewaegenaere. Bron: 24. Naam: Warebrouch Emilie (째Zwevezele 23 mei 1867) ----> Werbrouck. Bron: 4. Naam: Wassuqe ----> . Bron: 22. Naam: Weillaert ----> Willaert. Bron: 4. Naam: Wouman ----> . Bron: 2. Naam: Yansens ----> Janssens. Bron: 2. Naam: Yonson ----> . Bron: 22. Naam: Youlans ----> . Bron: 22. Naam: Young ----> . Bron: 22. Naam: Younkheere ----> Jonckheere. Bron: 24. 24


Naam : Cal ----> Afkorting : Camiel. Bron: 4. Naam : De Bouvre ----> De Bouvere. Bron: 2. Naam : Denewith ----> Dinneweth. Bron: 9. Naam : Deporter ----> Depoorter. Bron: 24. Naam : Ferdin ----> Verduyn?. Bron: 22. Naam : Foeqwaert ----> Fockaert. Bron: 24. Naam : Lenaeris ----> Lenaerts. Bron: 4. Naam : Van Burgge ----> =Vandenberghe?. Bron: 24. Naam : Van Eechaute ----> Vaneeckhoutte. Bron: 4. Naam : Van Ootegen ----> Van Ooteghem. Bron: 24. Naam : Vandenbroker ----> . Bron: 2. Naam : Vanderbogert ----> Vanden Bogaert. Bron: 7. Naam : Vandermulen ----> Vander Meulen. Bron: 8. Naam : Vandervelt ----> Vandervelde. Bron: 13. Naam : VanHampler (°Belgium 1901) ----> . Bron: 2. Naam : Vanlaningham ----> Vanlandeghem?. Bron: 25. Naam : Vanootighem ----> Van Ooteghem. Bron: 24. Naam : Verhey ----> Verheye?. Bron: 19. Naam : Witdoek Elza (° Lichtervelde 23 februari 1902) ----> Withoek. Bron: 4. Plaats: Aadenburg ----> Aardenburg. Bron: 4. Plaats: Aeltre ----> Aalter. Bron: 2. Plaats: Ardaye ----> Ardooie. Bron: 4. Plaats: Ardoole ----> Ardooie. Bron: 4. Plaats: Armentiere, France ----> Armentières. Bron: 4. Plaats: Aygem ----> Aaigem. Bron: 2/4. Plaats: Balgeroeke, Eeklo ----> Balgerhoek. Bron: 4. Plaats: Balgeroeke, Eekloo ----> Balgerhoek, Eeklo. Bron: 2. Plaats: Basselvelde ----> Bassevelde. Bron: 4. Plaats: Belzeele ----> Belsele. Bron: 4. Plaats: Biervlietken ----> Biervliet. Bron: 2. Plaats: Boechout ----> Boekhout/Boekhout. Bron: 4. Plaats: Bouchoute ----> Boekhout/Boekhout. Bron: 4. Plaats: Bovekere ----> Bovekerke. Bron: 4. Plaats: Bruge ----> Brugge. Bron: 4. Plaats: Burght, E. Fl. ----> Burcht. Bron: 4. Plaats: Calloo ----> Kallo. Bron: 4. Plaats: Caneghem ----> Kanegem. Bron: 2. Plaats: Cherscamp ----> Serkamp. Bron: 4. Plaats: Clereken ----> Klerken. Bron: 4. Plaats: Clinge, Holland ----> . Bron: 2. Plaats: Cluysen ----> . Bron: 2. Plaats: Cluysen, E. Fl. ----> . Bron: 4. Plaats: Coolshem (°Desplenter 15-1-1894) ----> Koolskamp. Bron: 2. Plaats: Cortemarcke ----> Kortemark. Bron: 2. Plaats: Coster, Belgium (°Bertha Van Poucke 1894) ----> . Bron: 2. Plaats: Cruyshautem ----> Kruishoutem. Bron: 4. Plaats: Cuerne ----> Kuurne. Bron: 2. Plaats: Dacknam ----> Daknam. Bron: 4. Plaats: DeDerhautem ----> Denderhoutem. Bron: 2. Plaats: East-Eecloo ----> Oost-Eeklo. Bron: 4. Plaats: Eecke ----> Eke. Bron: 2. Plaats: Eedei, Zeeland ----> Ede, Zeeland. Bron: 4. 25


Plaats: Engelmunster ----> Ingelmunster. Bron: 2. Plaats: Ezegem ----> Izegem. Bron: 2. Plaats: Geeraardbergen ----> Geraardsbergen. Bron: 2. Plaats: Gorsum, Limburg, Belgim ----> Gorsem. Bron: 2. Plaats: Graauw ----> . Bron: 2. Plaats: Grootenborge ----> Grotenberge. Bron: 2. Plaats: Gulleham, Belgium ----> Gullegem. Bron: 2. Plaats: Handzaema ----> Handzame. Bron: 4. Plaats: Hingemunster, België (° 1874 Lapauw ----> Ingelmunster. Bron: 24. Plaats: Hoeylaert ----> Hoeilaar. Bron: 24. Plaats: Hontenisse ----> ? . Bron: 2. Plaats: Hooghlede ----> Hooglede. Bron: 2. Plaats: Houpertingen ----> . Bron: 4. Plaats: Inglemunster ----> Ingelmunster. Bron: 2. Plaats: Isaghem ----> Izegem. Bron: 2. Plaats: Kacktem ----> Kachtem. Bron: 2. Plaats: Ketenriode, Belgium ----> . Bron: 1. Plaats: Kortmark ----> Kortemark. Bron: 2. Plaats: Kortrick ----> Kortrijk. Bron: 2. Plaats: Lambeke, E. Fl. ----> Lembeke. Bron: 4. Plaats: Langemarck ----> Langemark. Bron: 2. Plaats: Lechtervelde ----> Lichtevelde. Bron: 2. Plaats: Lichgtervelde ----> Lichtervelde. Bron: 2. Plaats: Lopphan ----> Loppem. Bron: 2. Plaats: Megem By Oss, North Brabant ----> . Bron: 2. Plaats: Merxem ----> Merksem of Merkem. Bron: 4. Plaats: Meydinge, E. Fl. ----> . Bron: 4. Plaats: Midelkerke ----> Middelkerke. Bron: 2. Plaats: Moorselee ----> Moorsele. Bron: 2. Plaats: Muelebeke ----> Meulebeke. Bron: 4. Plaats: Muelebeke ----> Meulebeke. Bron: 4. Plaats: Nevel, E. Fl. ----> Nevele. Bron: 4. Plaats: Oostdunkerke ----> Oostduinkerke. Bron: 4. Plaats: Oostniuuwkerke ----> Oostnieuwkerke. Bron: 4. Plaats: Oultre (°Louis Van Der Hoeven, 3-12-1916) ----> . Bron: 2. Plaats: Oultre-lez-Ninove ----> . Bron: 2. Plaats: Ousselghem ----> Oeselgem. Bron: 2. Plaats: Pathem ----> Pittem. Bron: 2. Plaats: Pitem ----> Pittem. Bron: 2. Plaats: Pitten ----> Pittem. Bron: 4. Plaats: Pocke ----> Poeke. Bron: 4. Plaats: Poesle ----> Poesele. Bron: 4. Plaats: Posele ----> Poesele. Bron: 4. Plaats: Possele ----> Poesele. Bron: 4. Plaats: Poucque ----> Poeke. Bron: 2. Plaats: Poussele ----> Poesele. Bron: 24. Plaats: Ranskapelle ----> Ramkapelle. Bron: 4. Plaats: Roesslare ----> Roeselare. Bron: 2. Plaats: Roselare ----> Roeselare. Bron: 24. Plaats: Rosselaere ----> Roeselare. Bron: 2. Plaats: Roubeix, France ----> Roubaix, Fr.. Bron: 2. Plaats: Rouque, France ----> Roncq, Fr.. Bron: 4. 26


Plaats: Ruddevoorde ----> Ruddervoorde. Bron: 2. Plaats: Ruddevorrde ----> Ruddervoorde. Bron: 2. Plaats: Rudervoorde ----> Ruddervoorde. Bron: 4. Plaats: Ruiselde-Doomkerke ----> Ruiselede. Bron: 4. Plaats: Ruyssedelle ----> Ruiselede. Bron: 4. Plaats: Saas Van Gent, Holland ----> Sas van Gent. Bron: 2. Plaats: San Louis, Belgium (°Odiel Feyers 1891) ----> St. Lodewijk?. Bron: 2. Plaats: Santa Montberg, Belgium ----> ? . Bron: 2. Plaats: Sarlardinge, E. Fl. ----> Zarlardinge. Bron: 4. Plaats: Schiufers-Capelle ----> Schuiferskapelle. Bron: 2. Plaats: Schuffers-Kapelle ----> Schuiferskapelle. Bron: 4. Plaats: Schuiffers Cappelle ----> Schuiferskapelle. Bron: 2. Plaats: Schuyffers-Capelle ----> Schuiferskapelle. Bron: 2. Plaats: Schuyfferskapelle ----> Schuiferskapelle. Bron: 2. Plaats: Schuyffers-Kapelle ----> Schuiferskapelle. Bron: 2. Plaats: Schuyffers-Kapelle ----> Schuiferskapelle. Bron: 4. Plaats: Shuyferskapelle ----> Schuiferskapelle. Bron: 2. Plaats: St. Catherine ---->? . Bron: 2. Plaats: St. Denis-Westrem ----> St. Denijs Westrem. Bron: 2. Plaats: St. John Sttene, Holland ----> . Bron: 4. Plaats: St. Nichlaas ----> St. Niklaas. Bron: 2. Plaats: St. Nicolaeswaas ----> St. Niklaas. Bron: 2. Plaats: St. Niklass ----> St. Niklaas. Bron: 2. Plaats: Stahlille ----> Stalhille. Bron: 2. Plaats: Stnt. Janssteen, Netherlands ----> . Bron: 2. Plaats: Stuyverscapelle ----> Schuiferskapelle. Bron: 2. Plaats: Tilt (Marcel Van Acker, ° 19 maart 1904) ----> Tielt. Bron: 4. Plaats: Vervick ----> Wervik. Bron: 4. Plaats: Vlamertinghe ----> Vlamertinge. Bron: 2. Plaats: Vracene ----> Vracene. Bron: 4. Plaats: Westeapelle ----> Westkapelle. Bron: 4. Plaats: Wettern ----> Wetteren. Bron: 2. Plaats: Whaelen ----> Walem?. Bron: 2. Plaats: Wovelghem ----> Wevelgem. Bron: 2. Plaats: Wygene ----> Wingen. Bron: 2. Plaats: Wygene ----> Wingene. Bron: 2. Plaats: Zommergem ----> Zomergem. Bron: 2. Plaats: Zwiindrecht ----> Zwijndrecht. Bron: 4. Plaats: Zynarde ----> Zwijnaarde. Bron: 2. Plaats : Hooghlede ----> Hooglede. Bron: 4. Plaats : Thourout ----> Torhout. Bron: 4. Plaats : Wynghen ----> Wingene. Bron: 4. Voornaam: Al ----> Albert. Bron: 2. Voornaam: Al ----> Alphonsine. Bron: 2. Voornaam: Bena ----> Urbanie. Bron: 2. Voornaam: Bill ----> William. Bron: 2. Voornaam: Disry ----> Desiderius. Bron: 24. Voornaam: Gay ----> Gabriella. Bron: 2. Voornaam: Joe ----> Joseph. Bron: 2. Voornaam: Laenie ----> Leonie. Bron: 24. Voornaam: Leon ----> Leander. Bron: 2. Voornaam: Plone ----> Apolonia. Bron: 2. Paul Callens 27


Archief en bibliotheek: aanwinsten 2012 Boeken: -

-

Heemkundige Kring Den Hert: Kadastraal plan Popp-legger van 1851, Ingelmunster Heemkundige Kring Den Hert: Poorterslijsten Ingelmunster 1700-1795 Lexicon van West-Vlaamse schrijvers, deel 4 De Flapuit: informatie en adressengids van Groot-Dentergem, 1997 De Flapuit: informatie en adressengids van Groot-Dentergem, 1999 De Flapuit: informatie en adressengids van Groot-Dentergem, 2000 De Flapuit: informatie en adressengids van Groot-Dentergem, 2002 Pittemse Zantingen: “Overleden parochianen van de parochie Onze-LieveVrouw Tenhemelopneming Pittem, 1903-2009” Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed Ardooie en Koolskamp Gids Ardooie en Koolskamp De Kartuize Sint-Anna Ter-Woestijne te Sint-Andries en te Brugge, deel 1 De Kartuize Sint-Anna Ter-Woestijne te Sint-Andries en te Brugge, deel 2 Harelbeke in de Spaanse Tijd, 1585-1713 Het toneelgezelschap Klavertje Vier te Markegem Afspraak in Nieuwpoort Ferdinand Verbiest, als Oost en West elkaar ontmoeten Stad en Schependom Roeselare. Lokalisatie van de onroerende eigendommen van 1550-1612 met opgave van de eigenaars, pachters en huurders NOORD appendices De Flapuit adressen en telefoongids Groot-Tielt 2004 De Flapuit adressen en telefoongids Groot-Tielt 2006 Roger Decock, sluw en slim Mariaboek van Vlaanderens Bedevaarten 1955 Ad Harenas, Gedenkboek van de Jubelviering Sint-Lodewijkscollege Brugge 1960 Books of remembrance - Livre du souvenir De Weggevoerden. Oorlogsverhalen van gewone mensen Grote Madammen - Het Sint-Elisabethbegijnhof in Gent en Sint-Amandsberg Het beste uit Vlaamse Stam Koning Albert, Charles de Broqueville en de Vlaamse Beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog Le Livre du Pélerin + boekje met foto’s Maurice Braet, het leven van een geniesoldaat tijdens WO 1 ODON, oorlogsdagboek van een ijzerfrontsoldaat Oude Vlaamse ambachten en straatberoepen (1890-1910) Religieuzen geboren, overleden, verbleven in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt, deel 2 Religieuzen geboren, overleden, verbleven in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt, deel 3 Stamboomonderzoek. Speuren naar het familieverleden The Belgian Laegues of Christian Working-Class Woman Vriendenboek Valère Arickx

28


-

Het Kortrijkse onder de regering van Koning Leopold I (1831-1865) Opening van het Rijksarrondissementsdepot te Kortrijk. Tentoonstelling 25 april 1964

Diversen: -

Oude Liedekens uit de jaren 1700 en 1800 L’illustration 16-23 november 1918 Leerwerkhuizen - weefkunde - lijst van 12 leerlingen januari 1912

Emigratie: -

Emigratie naar Amerika uit Groot-Assenede Studenten plukken tabak bij Vlaams-Canadese boeren Vlaamse migranten in Wallonië Amerikaanse zantingen Belgen in Amerika, illustraties deel 1 Amerikaanse zantingen Belgen in Amerika, illustraties deel 2 Amerikaanse zantingen Belgen in Amerika, illustraties deel 3

Familiegeschiedenissen: -

Een familie Maes uit het midden van West-Vlaanderen 1648-2011 Stamboom van de naamdragers Louagie

Heraldiek: -

Adel in Vlaanderen, verleden, heden en toekomst Over de betekenis van wapens

Inventarissen: -

Inventaris van het Oud Archief van de gemeente Beveren-Waas Inventaris van het archief van het Ambacht Boekhoute Inventaris van het Archief van Mexico Archives de la Famille D’Ursel, cartes et plans Inventaire des archives de la Famille de Crassier et de ces Alliés Inventaris van het familiearchief De Coullemomt en aanverwante families Inventaris van de gemeentearchieven deel VI Lijst van de beschikbare publicaties in RA en Rijksarchief in de Provinciën

Jaarboeken: -

Jaarboek Heemkundige Kring Belledaal Affligem: Diamanten kloosterjubileum voor Dom Idesbald (Verkest) Jaarboek Heemkundige Kring Belledaal Affligem: Dom Idesbald Verkest 60 jaar priester

Justitie: -

200 jaar Vredegerecht in Oostrozebeke van Markegem-Wakken in de jaren IV-X tot Waregem 2001 Doel en waarde van de beoefening en van het onderwijs van de rechtsgeschiedenis deel tot p. 94 Doel en waarde van de beoefening en van het onderwijs van de rechtsgeschiedenis deel tot p. 199 Doel en waarde van de beoefening en van het onderwijs van de rechtsgeschiedenis deel tot p. 321 29


Moderne Parochieregisters: - Wingene, huwelijken: * 1796-1818 * 1818-1838 * 1839-1855 * 1818-1855 = index * 1856-1871 * 1872-1884 * 1884-1900 * 1901-1912 - Wingene, overlijdens * 1797-1804 * 1805-1816 * 1817-1824 * 1825-1829 * 1830-1833 * 1834-1839 * 1840-1845 * 1846-1850 * 1840-1850 = index * 1850-1859 * 1860-1870 * 1850-1870 = index * 1871-1876 * 1877-1883 * 1884-1890 * 1891-1902 * 1871-1902 = index * 1903-1910 - Wingene, dopen * 1801-1810 * 1810-1818 * 1819-1824 * 1825-1833 * 1834-1836 * 1837-1839 * 1840-1843 * 1843-1846 + index * 1847-1853 * 1854-1858 + index * 1858-1861 * 1862-1866 * 1867-1869 + index * 1870-1873 * 1874-1877 * 1877-1881 + index * 1882-1885 * 1886-1890 30


* 1891-1894 + index * 1895-1898 * 1898-1901 * 1902-1903 + index * 1904-1906 * 1907-1909 * 1909-1912 * 1904-1912 = index Landboeken: - Drongen, Landboek 1604 met CD-Rom Poorterij: - Poorterij en Nationaliteit Stadsrekeningen: -

Stadsrekeningen van Tielt 1394-1500: deel I 1394-1452 Stadsrekeningen van Tielt 1394-1500: deel II 1452-1500

Staten van Goed: -

De Staten van Goed van de Baronie Nevele deel 1 De Staten van Goed van de Baronie Nevele deel 2 De Staten van Goed van de Baronie Nevele deel 3 Fons Das

Oproep aan de oud-leerlingen van het kleuter-, lager en bijzonder onderwijs van de Apostolinen en Regina Pacis te Tielt Op 22 oktober 2014 is het juist 175 geleden dat deken Darras zes zusters Apostolinen naar Tielt haalde. Ze vestigden zich in het vroegere klooster van de Alexianen op de Markt in Tielt. In 1866 verliet de communauteit de stadsgebouwen en nam haar intrek in de Ieperstraat. In 1954 werden de zusters Apostolinen in Tielt verenigd met de congregatie van de zusters van Maria te Pittem. De school omvatte op dat ogenblik een kleuter- en lager onderwijs voor meisjes en een middelbare school voor handelsonderwijs. Familiekunde Vlaanderen regio Tielt wil, naar aanleiding van 175 jaar Apostolinen, een foto- en gedenkboek uitgeven over het kleuter-, lager en buitengewoon onderwijs tot aan de fusie op 1 september 1997 met de lagere afdelingen van het Sint-Jozefscollege van Tielt. Ze zoeken nog klasfoto’s, foto’s van uitstappen, schoolfeesten en andere activiteiten die dateren van vóór het schooljaar 1977-1978. Wie zijn verhaal kwijt wil of foto's ter beschikking wil stellen, neemt contact met Luc Neyt, Luxemburglaan 21 in Tielt, telefoon 051/40 60 75 of GSM 0474/65 67 41, mailen kan ook naar lneyt@skynet.be. Je originele foto’s worden gescand en terugbezorgd. Alle info wordt met dank aanvaard.

31


Familiekunde Vlaanderen regio Tielt: nieuwe publicaties Fons Das: “Klapper op de dopen van Marialoop van januari 1900 tot december 1913”, Tielt, FV-Tielt, 2013, 45 bladzijden formaat A4, digitale zwart-wit print, afgewerkt met een zwart bandje als rugzijde. Prijs 6,00 euro (+ 2,00 euro verzendingskosten). Op 19 januari 1839 werd door bisschop Franciscus Renatus Boussen een nieuwe parochie opgericht te Marialoop. De gegevens uit de parochieregisters tot 1900 van Marialoop zijn opgenomen in “Databank Meulebeekse bevolking”, niettegenstaande een deel van deze parochie op het grondgebied van Tielt en van Oostrozebeke ligt. Familiekunde Vlaanderen regio Tielt (FV-Tielt) streeft ernaar om de moderne parochieregisters van alle parochies van hun werkgebied in kopie of digitaal aan hun bezoekers te kunnen aanbieden. Binnenkort zullen alle doop-, huwelijks- en overlijdensakten vanaf 1839 tot 1912 te raadplegen. Ten behoeve van de familiekundige klapperde de heer Fons Das de dopen vanaf 1900 tot 1913 in gezinsfiches. Paul Callens: “Belgen in Amerika - De bronnen” in zeven delen, Tielt, FV-Tielt, 2013, bijna 1.400 bladzijden, formaat A4, digitale zwart-wit print, afgewerkt met een zwart bandje als rugzijde. Prijs per deel 15 euro (+ 3,00 euro per deel verzendingskosten). Twee jaar geleden verscheen van dezelfde auteur “Belgen in Amerika - De mensen” en verleden jaar “Belgen in Amerika - Afbeeldingen”. Deze werken geven een overzicht van de verzamelde informatie over de Belgen in Amerika en hun families. Als vervolg op deze acht- en driedelige reeks stelt de auteur nu zeven delen met bronneninformatie ter beschikking over onze uitgeweken landgenoten en het continent waar ze naar toe trokken. Deze delen bevatten een uitgebreide index op persoonsnamen, plaatsnamen en begrippen. De index nalezen kan de gebruiker tot bronnen brengen vanuit de persoonlijke invalshoek van de samensteller. Door deze uitgaven kan de familiekundige een beter inzicht krijgen in wat men mogelijks kan terugvinden. Soms beperkt de samensteller zicht tot de basis-informatie en worden afzonderlijke bronnen voorzien van een verder uitleg gefilterd uit een uitgebreide informatielijst. Het is dan ook een meer persoonlijke dan een wetenschappelijke benadering geworden waar vooral oog was voor kleine details. Veel aandacht wordt besteed aan de invloed van de pers en hoe zij “Amerika” bij ons aanbrengen. Uit ervaring weten we dat een detail soms het familie onderzoek in een nieuwe richting kan sturen. Deze werken zijn een must in elke bibliotheek van om het even welke familie- of heemkundige die interesse heeft in de uitwijking naar Amerika en zeker voor hen die opzoek zijn naar uitgeweken familieleden. Fons Das: “Religieuzen geboren, overleden, verbleven in één van de gemeenten van het werkgebied van FV-Tielt”7, deel 7, Tielt, FV-Tielt, 2013, 121 bladzijden formaat A4, rijk geïllustreerd met tientallen foto's en documenten, digitale zwart-wit print, prijs 9,00 euro (+ 3,00 euro verzendingskosten). 7

Het werkgebied van de Familiekunde Vlaanderen regio Tielt (FV-Tielt) valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt: Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele, en daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem.

32


In dit deel verhaalt de auteur over volgende religieuzen: Allemon Sylvie, Ameloot Carolus Emmanuel, Arickx Margaretha Magdalena, Benoot Franciscus Xaverius, Billiet Daniël, De Coninck Fredericus, De Smet Aloysius, De Visschere Aloysius, Denkens Karel Lodewijk, Eggermont Maria Francisca, Ferrant Jules Cesar Louis, Gadeyne Ferdinandus Augustus Joseph, Garmyn Antoon, Hellyn Eduardus, Huys Constantinus, Jourdan Coleta, Lambrecht Gustavus, Lema Leonia, Lowagie Bertha Florencia Cornelia, Marreel Emma Maria, Naessen Augustien, Rombaut Theofiel, Van de Zande Adelaïde Paulina, Van Nieuwenhuyse Julie, Van Vooren Ida, Vaneenooghe Maria, Vanherle Jeanne, Vanhove Rosalia en Wils Julia Francisca. Ze verbleven in één van de gemeenten van ons werkgebied, maar zijn geboren of overleden in één van de volgende gemeenten of steden: Adegem, Antwerpen, Bavikhove, Beernem, Beveren Roeselare, Beveren IJzer, Borgerhout, Brugge, Emelgem, Gent, Harelbeke, Heusden, Ieper, Kairo, Knesselare, Kortrijk, Moeskroen, Oostende, Poelkapelle, Poperinge, Roeselare, Ruddervoorde, Staden, Steendorp, Wervik, Woumen en Zedelgem. Zoals vorige delen sluit ook het zevende deel af met een alfabetische index op de familienamen, op de plaatsnamen en op de kloosterorden, wat voor de lezer een zeer nuttig werkinstrument is. Bestellingen: af te halen bij FV-Tielt, p.a. Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36) ofwel door overschrijving van de kostprijs + verzendingskosten op rekening FVTielt: IBAN BE51 8002 2704 6362. met vermelding van de gewenste uitgave. Luc Neyt

Zal verschijnen in “Onze Voorouders” Claude Moors Kohier van de tiende penning van Wielsbeke van het jaar 1557. Na de uitgave door FV-Tielt van de penningkohieren van Aarsele, Dentergem, Kanegem, Oeselgem, Tielt binnen en -buiten en Vinkt, transcribeerde de heer Claude Moors het penningkohier van Wielsbeke. Daar dit kohier maar 8 folio's recto/verso beslaat, is het te klein om in boekvorm uit te geven. We publiceren het daarom in ons tijdschrift. Nadat de transcriptie voltooid was, werden we erop gewezen dat Carlos Verbrugghe het kohier reeds gepubliceerd had in "Leiesprokkels", jaarboek 1990 van de Julien ClaerhoutKring , blz. 77 - 86. Deze publicatie beperkt zich echter tot het opsommen van de persoonsnamen, de geldbedragen en een summiere vermelding van andere gegevens. Personen die een familiegeschiedenis maken hebben echter ook belangstelling voor de bijkomende gegevens. Daarom brengen we in een van de volgende nummers van “Onze Voorouders” de integrale tekst van het kohier. Luc Neyt 33


Opneming van de schade veroorzaakt door de hagel op 3 juli 1742 te Ruiselede Deel 1. Op 2 en 3 juli 1742 heeft binnen de Oudburg van Gent een enorm stormweer plaats gehad, gepaard gaande met hagel. In Ruiselede, deels onder de Oudburg gelegen, is de grootste schade aangericht op 3 juli. Op verzoek van de baljuw en de wethouders van Ruiselede worden op 21 juli 1742 Joannes De Roo en Pieter Van Outrive, twee beëdigde schatters van de Kasselrij Kortrijk, aangesteld door de wethouders van Ruiselede. In aanwezigheid van burgemeester Joannes van Wassenhove en schepen Joannes Huijbrecht uit Ruiselede gaan ze over tot het opmeten van de schade van de “verhaeghelde” landen. Door “den excessieven haeghel” (bovenmatig, mateloos) zijn heel wat boeren te Ruiselede “totaliter gheruineert” (volledig verwoest, vernield). Het bedrag van de schade is opgenomen in de jaarlijkse subsidie tot last “vanden ougst ende ontbloot (oogst en bruikbaar land) vande ghemelde jaere 1742” dit met de bedoeling “de validatie (vermindering) te becommen ingevolghe de conditie (voorwaarde) begrepen in de acte van presentatie ende acceptatie van het voorschreven subsidie”. De opgemeten schade te Ruiselede van de "besaeijthede" beloopt in zijn geheel 406 gemet en half7 of 181 hectare 15 are 43 centiare en dit voor een bedrag van 647 pond 9 schelling 8 groten. Uit de teruggevonden vergelijkende cijfers van andere parochies blijkt dat Ruiselede zeer zwaar getroffen is. Alhoewel de opgemeten oppervlakte te Drongen van 556 gemet 195 roe of 248 hectare 6 are 78 centiare groter is dan die van Ruiselede ligt het bedrag van de schade heel wat lager namelijk 141 pond 6 schelling 5 groten. Verder beschikken we nog over de cijfers van Nevele met een oppervlakte van 99 gemet 68 roe voor een bedrag van 24-9-10, Baarle 52 gemet 47 roe voor een schade van 10-1410, Landegem 29 gemet 19 roe voor een bedrag van 7-13-5 en Vosselare 12 gemet 126 roe 2-15-1. Hier onder geven we, in alfabetische volgorde, de volledige lijst van de Ruiseleedse boeren die een schadeclaim indienden. Na hun naam volgt de opgemeten schade in gemet8 en de geschatte schade in ponden schellingen groten. Op één uitzondering na gaat de schade in alle gevallen over "de besaeijthede" van het land met winter of zomervruchten. Baervoets Frans Boute Albertus Boute Joannes Claeijs Frans Claeijs Joannes Cornelis Frans Craeijmeersch Alexander Danneels Jan zijn weduwe

5 gemet 5 gemet 1 gemet 3 gemet9 3 gemet 14 gemet 14 gemet 5 gemet

3-1-0 8-12-0 2-6-8 2-0-0 2-0-0 22-6-8 9-10-0 12-16-0

7

Landmaten in de Kasselrij van de Oudburg. Eén gemet is 300 vierkante roeden. De oppervlakte van één vierkante roe varieert al naargelang de lengte van een roe: 3,8416 m of 3,8542 m. Eén vierkante roede is 2 2 dan respectievelijk 14,7456 m of 14,8548 m . Deze laatste is de meest courante oppervlakte. 2 Omgerekend is één gemet dan gelijk aan 4.456,44 m . 8 Oude vlaktemaat, de grootte is niet overal dezelfde. Zie voetnoot 2. Naast het gemet hebben we een linie (lijne) 100 vierkante roeden, een bunder 900 vierkante roeden. 9 Bij Claeijs Frans gaat het niet over “besaeijthede” maar over “arte vruchten”.

34


De Baets Joannes de jonge De Baets Joannes d'oude De Caluwe Pieter De Cock Andries De Grande Pieter d'oude De Lanckere Joannes De Meij Jacobus De Meuninck Isac De Meuninck Pieter De Muijt Joachim De Roo Jacobus “bode” De Roo Jaecques fs Joos De Roo Lieven fs Joos De Vos Joos De Vriese Joannes De Weirt Joseph Dessar Joannes D'Halle Joseph Dhertoge Pieter Dobbelaere Guilliame Elbode Pieter Goemaere Joannes Hellebuijck Jaspard Hellebuijck Joseph Hoste Pieter Huijbrecht Daniel Huijbrecht Joannes Huijs Frans Janssens Frans Janssens Frans Landuijt Joseph Laseur Adriaen Maes Joannes Martelé Cornelis Neirijnck Pieter Preudhomme Joannes Quintijn Jacobus Rijsselberghe Joseph Spanoghe Lieven Steijaert Jaecques Storme Marten zijn weduwe Tange Joseph Uijttenhove Jacobus Van Acker Jacobus Van Daele Joos Van Houcke Marijn Van Hulle Cornelis Van Hulle Guilliame Van Oost Joannes Van Overbeke Joannes

3 gemet en half 6 gemet 5 gemet en half 2 gemet 6 gemet 2 gemet 6 gemet 2 gemet 1 gemet 3 gemet 5 gemet 2 gemet en half 3 gemet 12 gemet 4 gemet 3 gemet 4 gemet 2 gemet en half 6 gemet 4 gemet 3 gemet 4 gemet 1 gemet en half 1 gemet 5 gemet 14 gemet 12 gemet 4 gemet 15 gemet 2 gemet 1 gemet een half gemet 3 gemet 3 gemet 4 gemet 5 gemet 2 gemet 1 gemet 4 gemet en half 6 gemet 8 gemet 5 gemet 5 gemet 1 gemet en half 1 gemet 3 gemet 6 gemet 5 gemet 2 gemet en half 9 gemet

wordt vervolgd.

8-6-0 15-14-0 10-14-0 4-19-4 12-16-0 1-6-8 15-2-0 1-10-0 1-3-4 8-0-0 10-0-0 6-11-4 8-0-0 30-6-8 10-3-0 4-13-0 3-10-0 6-3-4 13-13-4 3-10-0 2-6-8 8-7-4 1-3-4 1-6-0 9-18-4 10-6-8 20-13-4 4-0-0 16-0-0 4-8-0 1-15-0 1-10-0 2-6-8 6-6-8 9-15-0 10-16-0 2-0-0 2-0-0 9-3-4 8-10-0 17-11-4 11-9-0 10-3-4 3-10-0 2-2-0 7-10-0 11-3-4 3-6-8 2-0-0 11-10-0 Luc Neyt

35


Boekvoorstelling - evocatie - tentoonstelling Pastoor Ludovicus Wauters “protonotarius apostolicus” uit het stof herrezen ! Ludovicus Wauters geboren te Temse in 1711 en overleden te Tielt in 1786 waar hij op 14 augustus 1743 benoemd werd tot pastoor. Een tiental jaar geleden haalden we zijn handboek waarin hij 43 jaar alle in- en uitgaven bijhield van onder het stof. Hij was betrokken bij het herdefiniëren van de vijf “vorcken” van de grote tienden en hun verdere indeling in “cercqen” onder de supervisie van het kapittel van Harelbeke. Hij hield zelfs een tiental jaar de boekhouding bij van het brouwen van bier. Pastoor Lucovicus Wauters zorgde voor een nieuwe interieuraankleding van de kerk met onder meer de koorlambrisering (1749-1751) en bijpassend gestoelte, houten muur- en gewelfbekleding, een communiebank in rococostijl gesculpteerd door Pieter Cools uit Brugge (1765) en een houten afsluiting rond de altaren van Onze-Lieve-Vrouw van Lorette en Onze-LieveVrouw van Halle (1758-1765). Op eigen kosten voerde hij een plechtige dienst in voor de overleden parochianen op kermismaandag, naar het voorbeeld van het Land van Waas. In een beperkte tentoonstelling maak je kennis met historische documenten genoteerd door pastoor Wauters. Het Tieltse Volkstoneel onder leiding van de heer Stefaan De Cloet zal het getranscribeerde handboek voorstellen. In deze evocatie maak je kennis met de pastoor en de nieuw aangestelde organist Zacharias Loobuijck, in de persoon van de heer Tom Hoornaert die de voorstelling doorweeft met 18de eeuwse orgelmuziek. Evocatie: zondag 21 april 2013 om 11 uur. Tentoonstelling: zondag 21 april tot en met zondag 2 juni 2013. Sint-Pieterskerk , Krommewalstraat, 8700 Tielt.

Feestelijke viering in Tielt 75 jaar Onze-Lieve-Vrouwekerk Parochie 100 jaar 75 jaar Poelberggrot Naar aanleiding van deze feestelijkheden wordt een folder opgemaakt van het kerkgebouw en verschijnt een boek over de pastoors, medepastoors, hulppriesters en diakens. De heer Fons Das is momenteel bezig met de samenstelling van het boek. In de tentoonstelling zal een beeld gebracht van het tot stand komen van het kerkgebouw, de opeenvolgende bedienaars en de evolutie van “Het Parochieblad” tot “Kerk en Leven”. De tentoonstelling loopt tot en met zondag 2 juni 2013. Zo krijgen de leerlingen en studenten van de omliggende scholen de mogelijkheid de tentoonstelling te bezoeken en deel te nemen aan een zoektocht binnen de kerk, waaraan enkele prijzen verbonden zijn. De tentoonstelling is een realisatie van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt in samenwerking met het Tieltse stadsbestuur. Op zaterdag 4 mei 2013 om 16 uur gaat bisschop Jozef De Kesel voor in de viering. Na de viering kan de tentoonstelling bezocht worden en bestaat de mogelijkheid zich het boek aan te schaffen. Op zondag 5 mei om 14 uur wordt, zoals 75 jaar geleden, het Mariabeeld vanuit de OnzeLieve-Vrouwekerk in processie naar de Poelberg gebracht. Na de viering worden de winnaars van de Lourdesreis uitgeloot. 36


Houthoofd Maurice

In ons tijdschrift “Onze Voorouders” jaargang 15, nummer 3 van juli 2012 verscheen een artikel over de familie Houthoofd te Tielt. Op het bidprentje van Maurice Houthoofd op bladzijde 46, lezen we: “Loon voor 50 jaar arbeid in de textielsector en de landbouw, waarmee hij de mensheid heeft gediend, vaak in minder gunstige omstandigheden dan nu,” 1976, het jaar van zijn overlijden. Voorheen werkte Maurice in de gieterij “Vandevelde-Wyseyr” in de Klijtenstraat 1 te Tielt. Op de foto1 herkennen we geknield in het midden Maurice tussen zijn werkmakkers. Herken je één van deze personen met naam, neem dan contact op met de redactie. Luc Neyt

Vragen Stuur alle vragen en antwoorden naar de Redactie, “Onze Voorouders”, p.a. Fons Das , Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen. 3 - 13 (Marnix van Ryckeghem, Molenakker 4, 8310 Brugge 4). Oproep: stamboom en geschiedkundige feiten. Wie “van ryckeghem” noemt en/of over informatie beschikt over de naam “van ryckeghem” geschreven in al zijn mogelijke vormen, neemt contact op met Marnix van Ryckeghem, Molenakker 4, 8310 Brugge 4. Alle info is ook welkom via e-mail op het adres van ryckeghem.marnix@gmail.com.

1

Met dank aan de heer Eugène Houthoofd voor het ter beschikking stellen van deze foto.

37


Familiekunde Vlaanderen regio Tielt: activiteitenagenda april - mei - juni 2013 Ons lokaal is open elke eerste en derde zaterdag van de maand. Alle activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Zondag 21 april: Erfgoeddag, voorstelling boek Wauters, St.-Pieterskerk om 11 uur (zie aparte aankondiging). 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. 4 en 5 mei: O.-L.-Vrouwparochie, tentoonstelling en viering (zie aparte aankondiging). 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds één maand vóór de maand van verschijnen!): Nummer 3 / juli - augustus - september 2013 vóór 31 mei 2013 Nummer 4 / oktober - november - december 2013 vóór 31 augustus 2013 Nummer 1 / januari - februari - maart 2014 vóór 30 november 2013 Nummer 2 / april - mei - juni 2014: vóór 28 februari 2014 De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, ……naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto’s, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz… Trees Forrez-Durieux, Heverlee - Jules Desmet, Wakken - Rita Wanseele, Kanegem Frank Vaneenooghe, Schuiferskapelle - Mevr. Vanthuyne D., Assebroek - Stads- en rouwkledij Gentlemen, Izegem - Michel Monfort, Anna Van Eenoo, Tielt - Pierre Vandenberghe-Ganne, Tielt - Joseph Van Daele, Tielt - Rosa Plettinck, Tielt - Frans Demarrez, Tielt, - Fons Das, Tielt, - Philippe Degryse, Tielt. 38


ONZE VOOROUDERS

BelgiĂŤ-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 P 005988

Website FV - Tielt fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be

Driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen Regio Tielt. 16de jaargang nr. 3 - juli 2013 Afgiftekantoor 8700 TIELT 1 Verantwoordelijke uitgever: Jan Callens, Tieltstraat 15, - 8740 PITTEM


ONZE VOOROUDERS is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door FV-Tielt, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-BaafsVijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld bedraagt 5,00 euro per jaar over te schrijven op het rekeningnummer: IBAN BE51 8002 2704 6362 van FV-Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, lneyt@skynet.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, l.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: -

Opneming van de schade veroorzaakt door de hagel op 3 juni 1742 te Ruiselede, slot deel 1 verscheen in het vorig nummer op p. 34 maar werd niet vermeld bij de inhoudsopgave !!! Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

43

-

Stamreeks van Kimon Persyn Robert Persyn, Kerkstraat 42, 3321 Outgaarde (Hoegaarden)

44

-

Kohier van de 10de penning van Wielsbeke van het jaar 1557, deel 1 Claude Moors, Kerkstraat 5, 8700 Tielt

45

-

Nieuwe publicaties Luc Neyt

49

-

Die goeie oude tijd: voor iedereen ???

51

-

De Pittemse kiezers: vervolg. Deel 1 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

52

-

Activiteitenagenda, dank

58

42


Opneming van de schade veroorzaakt door de hagel op 3 juli 1742 te Ruiselede Slot. Van Overbeke Joseph Van Parijs Frans Van Quaethem Frans Van Quaethem Maurus Van Renterghem Roelant Van Thente Jaecques Van Wassenhove Joannes Van Wassenhove Pieter Vande Moortele Cornelis Vande Moortele Joseph Vande Weghe Ferdinand Vande Weghe Joannes Verbeke Joannes Verbeke Joos d'oude Verdaest Ferdinand Verlinde Lenaert Vermandele Joannes Vermeire Joseph Vermijn Joannes Vertriest Pieter Vervaeck Gillis Vervaecke Joannes Voorde Joos Voorde Pieter Zutterman Philip

7 gemet 9 gemet 1 gemet en half 2 gemet en half 2 gemet 1 gemet 14 gemet 1 gemet en half 2 gemet 25 gemet 2 gemet 9 gemet 3 gemet 4 gemet 1 gemet 2 gemet en half 4 gemet en half 1 gemet en half 3 gemet 3 gemet 1 gemet en half 1 gemet 3 gemet 3 gemet 18 gemet

14-0-0 7-0-0 3-12-0 6-3-1 1-15-0 1-13-4 8-10-0 2-0-0 2-3-4 56-16-0 1-10-0 5-10-0 9-4-0 7-12-0 1-3-4 6-8-0 10-10-0 1-6-8 6-8-0 7-16-0 2-0-0 0-13-4 2-0-0 2-14-8 11-13-4

Deze lijst wordt afgesloten met volgende tekst en handtekeningen.

P. Van Outrive Joannes van Wassenhove

Charel Verlinde

J. De Roo Luc Neyt

43


Stamreeks van Kimon Persyn

I

Kimon Persyn, geboren te Brussel op 12 december 2011.

II Freek Persyn, geboren te Roeselare op 20 september 1974. Freek is getrouwd te Rhodos (Griekenland) op 31 juli 2010 met Satiria Kornopoulu, geboren op 24 november 1977. III Robert Persyn, geboren te Tielt op 24 oktober 1945. Robert is getrouwd te Moorslede op 2 april 1971 met Maria Van Poucke, geboren te Roeselare op 27 september 1947. IV Frans Persyn, geboren te Tielt op 16 juni 1917, overleden te Tielt op 26 maart 1994. Frans is getrouwd te Tielt op 6 februari 1942 met Maria Louise Verhelst, geboren te Kanegem op 7 maart 1915, overleden te Tielt op 16 januari 2006. V HonorĂŠ Persyn, geboren te Tielt op 26 juni 1875, overleden te Marialoop op 13 februari 1960. HonorĂŠ is getrouwd te Aalter op 12 november 1902 met Helena Elisa Herteleer, geboren te Aalter op 17 april 1876, overleden te Tielt op 24 mei 1955. VI Ivo Persyn, geboren te Tielt op 16 maart 1845, overleden te Tielt op 5 maart 1922. Ivo is getrouwd te Waardamme op 17 januari 1872 met Eugenia Genoveva Rommel, geboren te Waardamme op 12 september 1846, overleden te Tielt op 16 september 1877. VII Louis Persyn, geboren te Tielt op 3 september 1808, en er overleden op 26 mei 1875. Louis is getrouwd te Pittem op 7 juli 1841 met Barbara Duck, geboren te Pittem op 9 februari 1810, overleden te Tielt op 11 december 1874. VIII Pieter Joannes Persyn, geboren op 21 januari 1766, overleden te Tielt op 13 oktober 1811. Pieter Joannes was gehuwd met Rosalia De Vriese, geboren te Wingene op 19 januari 1776, overleden te Tielt op 9 december 1861. IX Jeronimus Persyn, geboren te Wingene op 6 januari 1735, overleden te Tielt op 29 november 1799. Jeronimus is getrouwd te Tielt op 3 mei 1758 met Godelieva Verstraete, geboren te Tielt op 6 november 1728, overleden te Tielt op 30 juli 1809. X Jacobus Persin, geboren te Wingene op 23 december 1695, overleden te Wingene op 21 maart 1756. Jacobus is getrouwd te Wingene op 7 september 1718 met Anna Maria De Clercq, geboren te Wingene op 2 november 1699, overleden te Wingene op 11 december 1736. XI Joannes Perseyn, geboren te Wingene op 8 augustus 1650, en er overleden op 11 december 1695. Joannes is getrouwd te Wingene op 28 februari 1677 met Maria Verschuere, overleden te Wingene op 27 februari 1720. XII Guilemus Persyn. Guilemus was gehuwd met Joanna de Smet. XIII Egidius Persyn. Egidius was gehuwd met Joanna de Snickx, overleden te Wingene op 22 februari 1649.

Robert Persyn 44


Kohier van de tiende penning van Wielsbeke van het jaar 1557 Deel 1. Na de uitgave door FV-Tielt van de penningkohieren van Aarsele, Dentergem, Kanegem, Oeselgem, Tielt binnen en -buiten en Vinkt, brengen we hierna het penningkohier van Wielsbeke. Daar dit kohier maar 8 folio's recto/verso beslaat, is het te klein om in boekvorm uit te geven. We publiceren het daarom in ons tijdschrift. Nadat de transcriptie voltooid was, werden we erop gewezen dat Carlos Verbrugghe het kohier reeds gepubliceerd had in "Leiesprokkels", jaarboek 1990 van de Julien ClaerhoutKring , blz. 77 - 86. De publicatie beperkt zich echter tot het opsommen van de persoonsnamen, de geldbedragen en een summiere vermelding van andere gegevens. Personen die een familiegeschiedenis maken hebben echter ook belangstelling voor deze bijkomende gegevens. Daarom brengen we hier de integrale tekst van het kohier. Muntstelsel in dit kohier Pond - schelling - denier 1 pond = 20 schellingen 1 schelling = 12 deniers Er worden twee varianten van dit stelsel door elkaar gebruikt : het pond parisis (p) en het pond groot(e) Een pond groot = 12 pond parisis Maten en gewichten in dit kohier: (Uitgezonderd het ghemet zijn dit Kortrijkse maten, vermits Wielsbeke tot de kasselrij Kortrijk behoorde). 1 bunder: 1,4169 hectare 1 hondert: 885,59 m2 (100 kleine vierkante roeden) 1 ghemet: 4423,68 m2 (Brugse vrije) 1 rasier: 88,02 liter 1 vat: 22 liter 1 steen: 2,78 kilogram

1 oud bunder: 1,2398 hectare 1 roede: 35,42 m2 1 vierendeel: vierde deel van een bunder 1 mudde: 1056,19 liter 1 pont: 463,9 gram

Afkortingen: lb = pond, s = schelling, d = denier, p = parisis Enkele woorden verklaard vert : waard herruweten = erruweten: erwten

hettynghe = ettynghe: weide leycasen: Leiekaas (kaas uit de Leiestreek) ruwe evene: haver met lange kafnaalden gheweet: weideland

hevene = evene: haver taruwe: tarwe hoors: erfgenamen Een kort woordje uitleg over de tiende penning.

In 1542-1543 werd in de Nederlanden een honderdste penning (= 1%) op de uitvoer en een tiende penning (= 10%) op de jaarlijkse huur van onroerende goederen ingevoerd. Deze belasting werd betaald door de pachter. Dit kohier voor het jaar 1557 vermeld alle pachters in Wielsbeke met opgave van hetgeen ze huren en de daarop verschuldigde belasting. De belasting kon ook in natura betaald worden, in dit geval werd de waarde omgerekend in geld. 45


f째 1 TAXATIE UP DEN PACHTERS BINNEN DER PROCHIE VAN WIELSBEKE ENDE DAT VAN DEN JAERE XVC LVIJ Eerst Michiel Tack zyn goet dat hij in pachte houdt van mynen heere van Wacken groot 54 bunderen ende 6 hondert landts, waer of datter es 24 hondert bosch ende in Sinte Baefs Vive een houdt bunder landts ende datte omme 28 lb groote siaers ende 8 schapen elck vert zynde 4 lb 10 s p compt 36 lb makende tsamen in ponden p 372 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 37 lb 4 s p Gillis Van Outrive zyn goet dat hy in pachte houdt van Joorys Van Crombrugghe groot 20 bunderen mits daer in begrepen drie bunderen ende 15 hondert onder mersch ende hettynghe ende dat omme 216 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 21 lb 12 s p Den zelven 9 bunderen landts die hy in pachte houdt van Oemaer Claeys omme 6 lb groote ende 8 raesieren rogghe siaers ende den rogghe gheextimeert voor 32 s p de rasiere compt voor de 8 rasieren 12 lb 16 s p compt tsamen in ponden p 84 lb 16 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 8 lb 9 s p f째 1v째 Gillis Tsioens een goet dat hy in pachte houdt van Fransois Van Maercke groot 24 bunderen mits daer in begrepen 32 hondert onder mersch ende hettynghe ende datte omme 24 lb groote ende 24 rasieren rogghe siaers 20 steenen boters twee rasieren herruweten twee rasieren appelen ende 32 leycazen tsiaers het cooren gheextimeert ten 32 s p de rasiere compt voor de 24 rasieren 38 lb 8 s p De boter ten 18 s p den steen compt 18 lb p de herruweten ten 2 lb 8 s p compt 4 lb 16 s p ende de twee rasieren appelen voor 20 s p ende de leycasen voor 15 s p makende tsamen 350 lb 19 s p siaers Comt voor den 10en pennynck 35 lb 1 s 10 d p Pieter Vanden Berghe drie bunderen landts die hij in pachte houdt van Fransois Van Marcke omme 36 lb p siaers Comt voor den 10en pennynck 3 lb 12 s p Ollivier Vanden Berghe een bunder landts behuust dat hij in pachte houdt van Fransois Van Marcke omme 12 lb p siaers Comt voor den 10en pennynck 24 s p Joos Vanden Berghe een goet dat hy in pachte houdt van Lauwerins Van Waest ende Waelrant De Croos groot 17 bunderen ende vyf hondert mits daer in begrepen 32 hondert onder mersch ende hettynghe ende datte voor 15 lb groote ende hondert pont boters siaers ende die boter f째 2 ghepresen voor 18 s p den steen compt 15 lb p makende tsamen in ponden p 195 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 19 lb 10 s p Pieter Vander Lende een goet dat hy in pachte houdt van de weduwe ende hoors joncheer Jan Vander Cappelle groot 20 bunderen mits daer in begrepen 2 bunderen ende 6 hondert mersch, 2 bunderen hettynghe ende 2 ghemeten bosch ende datte omme 240 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 24 lb p Roegaer De Vriendt een goet dat hy in pachte houdt van de weduwe ende hoors 46


joncheer Jan Vander Cappelle groot 14 bunderen ende 3 hondert mits daer in begrepen 2 bunderen hettynghe ende een ghemet mersch ende een heerelicke rente daer mede gaende ende dat omme 144 lb p siaers compt voor den 10en pennynck 14 lb 8 s p Karel Den Ven een goet dat hy in pachte houdt van Jan Van Walebrouck groot 24 bunderen mits daer in begrepen 6 bunderen bosch ende in Sinte Baefs Vive drie bunderen ende een half landts ende datte omme 14 lb groote ende 10 steenen vlas siaers ende dat ghepresen voor 20 s p den steen compt 10 lb p ende boven desen 22 rasieren ruwe hevene, ende die ghepresen 20 s p de rasiere compt 22 lb p makende tsamen 200 lb p Compt voor den 10en pennynck 20 lb p f° 2v° Den zelven houdt in pachte van Gheeraert De Clerck een gheweet ghenaempt den wulpudt ende een mersch daer neffens omme 16 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 32 s p Jan Van Outrive een goet dat hy in pachte houdt van Joos Blommen groot 11 bunderen mits daer in begrepen 4 hondert bosch ende dat voor 84 lb p siaers ende 7 lb 4 s p van heerelike renten gaende huut den goede makende tsamen 91 lb 4 s p Compt voor den 10en pennynck 9 lb 2 s 4 d  p Jan Beel een goet dat hy in pachte houdt van den hoors Ollivier Van Hellebuuck ende Rase Strobbe groot 7 bunderen mits daer in begrepen 34 hondert onder mersch ende hettynghe ende datte voor 60 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 6 lb p Joos De Rynck 10 bunderen landts mits daer in begrepen 29 hondert mersch die hy in pachte houdt van de weduwe ende hoors Jan Van Putthem omme 84 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 8 lb 8 s p Den zelven een behuusde stede die hij in pachte houdt van der weduwe ende hoors Jan de Rynck omme 6 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 12 s p 1e somme 210 lb 15 s 10 d  p f° 3

Adriaen ende Arendt Vander Heecke 7 bunderen landts dat zij in pachte houden van Joos De Cabootere omme 5 lb groote siaers ende zes vaten coorens ende dat ghepresen voor 48 s p compt tsamen 62 lb 8 s p Compt voor den 10en pennynck 6 lb 4 s 9 d p Pieter Van Mengau 2 bunderen ende 4 hondert landts dat hy in pachte houdt van Hendrick Tytgat omme 21 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 42 s p Jan Goemaere een goeykin dat hy in pachte houdt van de weduwe ende hoors Joos Bruggheman groot 3 bunderen behuust ende dat voor 36 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 3 lb 12 s p Jan Vanden Bussche ende Pieter Van Mengau drie bunderen landts mits daer in begrepen 10 hondert mersch die zy in pachte houden van de kercke van Wielsbeke omme 30 lb 6 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 3 lb 7 d p 47


Willem De Curte 3 bunderen landts die hy in pachte houdt van de kercke van Harelbeke omme 21 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 42 s p Willem Tytgat 2 bunderen landts ende mersch die hy in pachte houdt van Rasaert Van f° 3v° Waterpont ende datte voor 42 lb p ende 2 steenen vlas siaers ende dat ghepresen voor 20 s p den steen makende tsamen 44 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 4 lb 8 s p Joorys Van Godthem die in pachte houdt van Raese Van Waterpont 3 bunderen 213 roeden onder landt mersch ende bosch omme 43 lb 18 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 4 lb 7 s 9 d p Jacob Van Raet een pachtgoet dat hy in pachte houdt van Rase Van Waterpont groot 7 bunderen 8 roeden mijn ende dat voor 15 lb 12 s p elck bundere compt tsamen 108 lb 19 s p tsjaerrs Compt voor den 10en pennynck 10 lb 17 s 10 d  p Looij Goemare een bunder landts dat hij in pachte houdt van Raese Van Waterpondt voor 15 lb 12 s p tsiaers Compt voor den 10en pennynck 31 s 2 d p De weduwe Looij Farezyns 19 hondert landts dat zou in pachte houdt van Raese Van Waterpont voor 15 lb 15 s 7 d p siaers Compt voor den 10en pennynck 31 s 6 d  p Malyn Clarout 2 bunderen ende 3 hondert landts dat hy in pachte houdt van Raese Van Waterpont omme 34 lb 2 s 6 d p siaers Compt voor den 10en pennynck 3 lb 8 s 3 d p Pieter Vanden Berghe een bunder ende half landts dat hy in pachte houdt van Raese Van Waterpont omme 18 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 36 s p f° 4

Jan Tytgat een ghemet landts dat hy in pachte houdt van Raese Van Waterpont omme 4 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 8 s p De weduwe Looij Den Ven een ghemet landts dat zou in pachte houdt van Raese Van Waterpont omme 4 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 8 s p Matthys Noppe 6 hondert landts die hy in pachte houdt van Raese Van Waterpont omme 3 lb 10 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 7 s p Jooryn Beel een goet dat hy in pachte houdt van Daneel Bruggheman groot 11 bunderen mits daer in begrepen 7 hondert mersch ende dat voor 78 lb p siaers ende in heerelicke renten 30 lb 10 s siaers makende tsamen 108 lb 10 s p Compt voor den 10en pennynck 10 lb 17 s p

Wordt vervolgd.

Claude Moors

48


Familiekunde Vlaanderen regio Tielt: nieuwe publicaties Claude Moors, “Handboek van Ludovicus Wauters Pastoor te Tielt van 1743 tot 1786”, Tielt, FV-Tielt, 2013, 265 bladzijden formaat A4, digitale zwart-wit print, afgewerkt met een zwart bandje als rugzijde. Prijs 12,00 euro (+ 3,50 euro verzendingskosten). Ludovicus Wauters werd geboren te Temse in 1711 en overleed te Tielt in 1786. Op 14 augustus 1743 werd hij benoemd tot pastoor van Tielt in opvolging van pastoor De Lau. Tijdens zijn 43 jaar als pastoor in Tielt hield hij een handboek bij. Hij noteerde daarin heel precies wat met de uitoefening van zijn ambt te maken had. Hij was ook betrokken in het herafbakenen van de vijf “vorcken” van de grote tienden en hun verdere indeling in “cercqen”. Zijn handboek handelt verder over de “distributie in de kercke van Thielt” en geeft een opsomming van de meest uiteenlopende inkomsten en uitgaven. Hij was zelfs een zestal jaar betrokken bij het brouwen van bier, waarvan hij de aankoop van grondstoffen en de kosten van het brouwen nauwkeurig bijhield. Pastoor Lucovicus Wauters zorgde voor een nieuwe interieuraankleding van de kerk met onder meer de koorlambrisering (1749-1751) en bijpassend gestoelte, houten muur- en gewelfbekleding, een communiebank in rococostijl gesculpteerd door Pieter Cools uit Brugge (1765) en houten afsluitingen rond de altaren van Onze-Lieve-Vrouw van Lorette en Onze-Lieve-Vrouw van Halle (1758-1765). Verder nam pastoor Wauters heel wat interessante zaken op in zijn handboek zoals: een lijst van de Tieltse pastoors vanaf 1342 tot 1786, het in ede stellen van Jan Baptiste Delcambe als griffier van Tielt-Buiten, het octrooi van de Gilde van Sint-Jan Baptiste te Tielt, aanstelling van Zacharias Loobuijck als organist, van Bernardus De Vlaminck als prior van het klooster van Sint-Alexis, van de koster, klerkbaljuw, klerk, schoolmeester, de koorzangers door hem aangesteld van 1743 tot 1767, het afstellen van een reeks Heiligendagen, het huwelijkscontract van Pieter Vander Haghen en Marie Catharina Elbo, de personen begraven bij de Paters Recollecten sedert 14 oktober 1741 en de wijding van de twee klokken, op 12 augustus 1777, gegoten bij Du Mery te Brugge. Voor zijn aantreden als pastoor te Tielt werd voor de overleden parochianen geen kerkelijke plechtigheid gedaan, wat volgens de gebruiken van het Land van Waas daar reeds jaren bestond. Op eigen kosten voerde hij dit gebruik te Tielt in en op kermismaandag deed hij voor de overleden parochianen een plechtige dienst en werden de pastoors van het omliggende gemeenten uitgenodigd naar een feestmaaltijd in zijn eigen huis. Als gefortuneerd en bekwaam man tot het beheren van onroerende goederen kwam hij tussen als de kerk in financiële problemen kwam. Na meer dan 25 jaar dienst in Tielt maakte hij met de kerk een vereffening. Een aanzienlijke som van verschoten penningen schold hij kwijt en schonk daarbij nog een rente aan de kerk op voorwaarde dat de kerk de dienst van de overleden parochianen op kermismaandag op zich zou nemen. Tijdens zijn lange loopbaan in Tielt verwierf Ludovicus van de Paus de erefunctie van “Protonotarius Apostolicus”. Dit is de hoogste titel die een priester kan krijgen en wordt aldus lid van een college te Rome, bestaande uit voorname geestelijken, belast met de leiding van alle zaken betreffende het pausdom en de Rooms Katholieke Kerk. Enkele jaren geleden haalde de heer Fons Das het handboek van pastoor Wauters van onder het stof om te fotograferen. De heer Claude Moors begon het handboek te transcriberen. De auteur brengt in een tiental bijlagen nog heel wat interessante gegevens over de pastoor zelf waaronder zijn testament en de fundatie van de “naerkermesse”. Om

49


het werk voor de lezer ten volle bruikbaar te maken, sluit het werk af met een index op de persoonsnamen, toponiemen en trefwoorden. Paul Callens: “De Graven van Koolskamp”, FV-Tielt, 2013, 98 bladzijden, formaat A4, digitale zwart-wit print, afgewerkt met een zwart bandje als rugzijde. Prijs 8 euro (+ 2,50 euro verzendingskosten). Af te halen bij Georges Callens, Ardooisestraat 13, 8851 Koolskamp, tel. 051/74 58 80 ofwel te bestellen bij FV-Tielt. Verleden jaar was de Europese Week van de Begraafplaatsen aan zijn tiende editie toe. Uiteenlopende initiatieven werden aangeboden, waaruit opnieuw blijkt hoeveel aspecten verbonden zijn met het funerair erfgoed. Er namen in 2012 een 30-tal gemeenten deel, wat resulteerde in een uitgebreid en gevarieerd programma: rondleidingen op begraafplaatsen, tentoonstellingen, voordrachten, voorstellingen van een funerair onderzoek of een restauratieproject. De bijdrage in het verleden van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt was het noteren van de grafschriften op de begraafplaatsen van Pittem, Egem en Sint-Antonius Meulebeke. Ook zijn een aantal mensen bezig met het inventariseren van de informatie op het oudste deel van de Stedelijke begraafplaats van Tielt. Dit jaar brengt Paul Callens, bestuurslid van FV-Tielt, een werk over de begraafplaats van Koolskamp. Naast een alfabetische naamlijst bevat dit boek ook een groot aantal foto’s, grotendeels gekozen op willekeurige basis. Een plan met de ligging van de graven maakt het de familiekundige heel eenvoudig om een familielid op de begraafplaats terug te vinden. Gezien regelmatig grafzerken worden weggenomen, om plaats te maken voor nieuwe, is dit dan ook een waardevolle momentopname die voor de toekomst heel waardevol is, want het respecteren van ons toekomstig erfgoed begint vandaag. Johny Lanckriet en Fons Das: “Onze Families, deel 3”: ‘Kwartierstaat der gezusters Georgette Antoinette Missant (zuster Walteria) & Simonne Maria Missant (zuster Elisa)’, Tielt, FV-Tielt, 2013, 208 bladzijden formaat A4, digitale zwart-wit print, afgewerkt met een zwart bandje als rugzijde. Prijs 12,00 euro (+ 3,50 euro verzendingskosten). Eind 2009 bezorgde de heer Daniël Vandewalle ons een onvolledige kwartierstaat van Georgette Antoinette Missant, zuster van het Geloof in Tielt. Op de vraag deze kwartierstaat te vervolledigen kwamen enkele reacties op de redactie van Onze Voorouders binnen. Vooral de aanvullingen van de heer Johny Lanckriet werden met veel dank aanvaard. Hij kon immers heel wat informatie van de gezinsfiches Tielt en Ruiselede, opgemaakt door wijlen de heer Robert Tanghe, linken aan de gegevens opgezocht door de heer Daniël Vandewalle. Inmiddels was ook de “Databank Meulebeekse bevolking” verschenen. Ook deze gegevens werden in de kwartierstaat verwerkt. De heer Fons Das zocht allerlei gegevens over zuster Walteria en stelde vast dat haar jongere zus, Simonne Missant, ook ingetreden was in dezelfde kloosterorde onder de naam zuster Elisa. Met al de opgezochte gegevens kon een kwartierstaat opgemaakt worden van 18 generaties. Het werk sluit af met een naamindex. Fons Das: “Pastoors, onderpastoors, medepastoors, hulppriesters en diakens van de Onze-Lieve-Vrouweparochie te Tielt van 1913 tot 2013”,Tielt, FV-Tielt, 2013, 258 bladzijden formaat A4, rijk geïllustreerd met tientallen foto's en documenten, digitale zwart-wit print, prijs 14,00 euro (+ 3,50 euro verzendingskosten).

50


Een eeuw geleden werd de Onze-Lieve-Vrouweparochie in Tielt opgericht. De OnzeLieve-Vrouwekerk werd ingewijd in 1938 en met de resterende steenbrokken van de kerk werd op de Poelberg een Mariale grot gebouwd. Het is een moment om even terug te blikken, vaak met bewondering en dankbaarheid. Doorheen de vele documenten die de auteur aanbiedt, krijgen we niet enkel een kijk op de “gewijde ambtsdragers”, maar komen vele aspecten van het parochiale leven aan bod. In de honderd jaar parochie wordt heel veel aandacht besteed aan de pastoors: Bouve Karel (1913-1923), Nauwynck Remi (1923-1940), Leuridan Jozef (1940-1949), Vandenbroucke Jozef (1949-1953), Rooryck Hlodwig (1953-1984) en Rebry Martin (1984-2006). Zij werden in de uitoefening van hun ambt bijgestaan door de onder- en medepastoors: Wight Walter (1920-1942), Thorez Karel (1942-1963), Deman Constant (1944-1945), Clarebout Jan (1949-1958), Decorte Henri (1958-1965), D’Hondt Hugo (1963-1970), Sonneville Jaak (1965-1967), Vangheluwe Roger (1967-1968), Cosaert Noël (1968-1978) en Declercq Robert (1970-1984). De Bleeker André (1979-1985) en Lerouge Jan (2005-…) zijn de twee hulppriesters. De parochie kent ook twee diakens: Deman Julien (1990-1994) en Nemegheer Chris (2011…) Dit werk sluit af met een alfabetische index op de familie- en plaatsnamen. Deze boeken kan je bekomen door afhaling bij FV-Tielt, p.a. Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36) of door overschrijving van de prijs + verzendingskosten op rekening FV-Tielt: IBAN BE51 8002 2704 6362 met vermelding van het gewenste boek.

Die goeie oude tijd: voor iedereen ???

51


De Pittemse kiezers: vervolg Deel 1.

II. Lijst Vrouwen 1932-1933. De lijst begint met een overzicht van het aantal kiezers. In de kiezerslijst staan in het eerste deel 1383 kiezers, een aanvulling “Nieuwe ingeschrevenen”1 geeft 12 kiezers en een tweede aanvulling geeft nog de namen van twee “Volledig uitgeschrapte kiezers”2. In totaal dus 1397 kiezers. De lijst is gemaakt op dezelfde manier als de lijst met de mannelijke kiezers. Dezelfde opmerkingen zijn hier ook geldig.

1

2

12 kiezers, elf gedrukt en één met de hand bijgeschreven. Vermelding: “ingeschreven overeenkomstig art. 2 - 8° der wet van 11 Augusti 1928. Julia Ameye en Juliana Vanderschaeghe, beiden overleden zonder opgave van overlijdensdatum.

52


Ook in deze lijst vinden we personen terug die al een tijdlang in de USA of Canada verblijven. Een voorbeeld uit onze familie: Martha De Witte, landwerker, geboren te Pittem op 21 januari 1895. Zij vertrok op 1 juni 1927, samen met haar broer Cyriel, haar man Gustaaf Kerkhof achterna. In de gemeente woonden op het adres “Koolskampstraat 4”3, acht kloosterlingen en op “Statiestraat 1”4, 112 kloosterlingen. De invloed van deze groep kiezers op het totaal der kiezers geven we verder nog aan. Voor het uitfilteren van de gegevens die volgen hebben we enkele verbeteringen aangebracht aan de info daar waar er duidelijk fouten waren gemaakt. De plaatsnamen hebben we omgezet naar de huidige schrijfwijze 5. De straatnamen hebben we omgezet naar de moderne schrijfwijze6. Op enkele plaatsen staat een dubbele voornaam. Het gaat hier in de meeste gevallen over mensen die aangesproken werden met een andere naam dan de officiële voornaam. Voorbeeld: Allegaert Irma Osma, Beernaert Emma Irma, Brouckaert Marie Silvie, ..... De indeling van de informatie7. Kolom I: Naam en voornaam kiezer, vr of we8 en eventueel beroep. Bij bepaalde personen staat een *, hiermee geeft men aan dat de kiezer ten opzichte van de vorige algemene lijst stemgerechtigde is geworden ofwel dat zij zich in Pittem kwam vestigen. Kolom II: Aanduiding “G” voor gemeentekiezer9. Kolom III: Aanduiding laatste woonplaats in de gemeente op 1 juli 1931. Aanduiding indien de inschrijving in de gemeente gebeurde na 1920. Aanduiding indien de kiezer na 1 januari 1931 zijn woonplaats heeft overgebracht naar een andere gemeente. Kolom IV: Plaats en datum van de geboorte. Voor de in het buitenland geboren personen de geboorteplaats van de vader en zijn geboorteplaats en datum. Voor de vrouwen, oorlogsweduwen met zoon die gevallen is tijdens WOI die we bij de mannelijke kiezers terugvinden, staat in de lijst van de vrouwelijke kiezers geen informatie over de gevallen zoon. Enkele wetenswaardigheden10. Bij de Burgerlijk Stand staat aangegeven of ze de “vrouw” of de “weduwe” is. Dit in tegenstelling tot de lijst me van de mannen die niet opgeeft of de man “weduwnaar” is.

3

Ouderlingengesticht. Hoofdklooster van de “Zuster van Maria” van Pittem. 5 Vynkt – Vinkt, Rousselare – Roeselare, Poucques – Poeke, enz. 6 Thieltstraat – Tieltstraat, Coolscampstraat – Koolskampstraat, enz. 7 We geven hier verkort de belangrijkste informatie weer. 8 vr: vrouw van, we: weduwe van. 9 In de lijst staan alle vrouwen als gemeentekiezer. 10 In de meeste gevallen spreken de afbeeldingen voor zich. Voor bepaalde grafieken hebben we enkel maar de percentages opgenomen van de grootste groepen. Voor de voornamen zijn bijvoorbeeld maar 18 namen weergegeven op de grafiek. 4

53


1932 Vrouwen - Burgerlijke Stand

Weduw e 9%

Weduw e Ongehuw d Gehuw d 53%

Ongehuw d 38%

Gehuw d

1932 Vrouwen - Burgerlijke Stand - Zonder kloosterlingen

Weduw e 10%

Weduw e Ongehuw d Ongehuw d 32%

Gehuw d

Gehuw d 58%

Bij de mannen was 61 % gehuwd, bij de vrouwen slechts 53 %. We zien in absolute cijfers dat er 774 gehuwde mannen in de lijst staan en slechts 750 gehuwde vrouwen. Het zou kunnen dat bepaalde vrouwen nog niet in de kiezerslijst werden ingeschreven na hun huwelijk met een Pittemnaar kort voor het opmaken van de lijst. Ofwel zijn bij de mannen de recente “weduwnaars” nog opgegeven als “echtgenoot van”. Het verschil lijkt nogal hoog. Een voorbeeld: In de kiezerslijst van de mannen staat Josuë Vandenhende als echtgenoot van Maria Van Simaeys, In de kiezerlijst van de vrouwen komt Maria Van Simaeys niet voor.

54


De nieuwe kiezers bestaan voor een deel uit personen komende van een andere gemeente of stad en voor een deel uit personen die de ouderdom om te mogen stemmen bereikt hebben.

1932 - Soort kiezers - Vrouwen Nieuw e kiezers 18%

Nieuw e kiezers Kiezer vorige lijst

Kiezer vorige lijst 82%

1932 - Soort kiezers - Vrouwen - Zonder kloosterlingen Nieuw e kiezers 15%

Nieuw e kiezers Kiezer vorige lijst

Kiezer vorige lijst 85%

De verdeling kiezers vorige lijst en nieuwe kiezers is ongeveer gelijk aan de verdeling die we bij de mannen vonden. Er zijn 179 verschillende voornamen van vrouwen aangegeven, 84 daarvan komen slechts ĂŠĂŠn keer voor. Deze cijfers zijn ongeveer gelijk met de verschillende voornamen van mannen. Een groot verschil is echter het verschil tussen de eerste en de tweede in volgorde. Bij de mannen was dit verschil tussen meest voorkomende voornaam Jules en tweede meest voorkomende voornaam Camiel 99 tot 76. Bij de vrouwen is het verschil tussen de meest voorkomende voornaam Maria tot de tweede meest voorkomende voornaam Irma 268 tot 67. Maria komt voor 19 % als voornaam bij de vrouwen voor.

55


1932 - Vrouwen - Voornamen 268

Maria Irma

67 52

Magdalena

46

Leonie

45

Martha

40

Alida

38

Vornamen

Marie

36

Margareta

33

Emma

31

Emilie

29

Zulma Silvie

28

Sidonie

27

Juliana

27

Elodie

26

Pharaïlde

24

Julia

24

Alice

24 0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

Aantal

Er zijn 560 familienamen die voorkomen in de lijst, 282 daarvan komen slechts één keer voor. Ten opzichte van de familienamen bij de mannen ligt dit cijfer pakweg 100 hoger. De invloed van de kloosterorde speelt hierbij een belangrijke rol. Namen bestaande uit twee of drie delen zoals De Witte, Van de Casteele, enz. hebben wij in de lijst met familienamen genomen samen met de namen in een deel zoals Dewitte, Vandecasteele, enz.

1932 - Vrouwen - Familienamen Desmet

32

Dewitte

31

Defour

21

Vanmaele

14

Familienamen

Lannoo

13

Goethals

13

Vanwalleghem

11

Vandaele

11

Lanssens

11

Devos

11

Claerhout

11

Callens

11

Vuylsteke

10

Soenens

10 0

5

10

15

20 Aantal

56

25

30

35


De oudste persoon is geboren in 184111, de jongste in 191112. De invloed van de emigratie die we bij de mannen vaststelden is hier minder duidelijk.

1932 - Geboortejaar - Vrouwen

60

50

Aa ntal

40

30

20

10

1910 1911

1907 1908 1909

1905 1906

1902 1903 1904

1900 1901

1898 1899

1895 1896 1897

1893 1894

1890 1891 1892

1888 1889

1886 1887

1883 1884 1885

1881 1882

1878 1879 1880

1876 1877

1874 1875

1871 1872 1873

1869 1870

1866 1867 1868

1864 1865

1862 1863

1859 1860 1861

1857 1858

1854 1855 1856

1852 1853

1850 1851

1847 1848 1849

1845 1846

1842 1843 1844

1840 1841

0

Geboortejaar

De geboortemaand geeft iets meer geboorten aan in het begin van het jaar. Het gemiddelde verschil is ongeveer 20, bij de mannen was dit 16.

1932 - Geboortemaand - Vrouwen 160 140 120

Aantal

100 80 60 40 20

Geboortemaand

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

0

Geboortemaand

Er komen 32 verschillende beroepen voor, waarvan 13 slechts één maal. Het grootste deel van de vrouwen staat aangegeven zonder beroep. Daarna volgen de landbouwsters en de kloosterlingen. We denken te mogen aannemen dat een groot deel van de vrouwen die zonder beroep staan aangegeven voor een extra inkomen zorgde als seizoenarbeidster in de landbouw. Het aantal verschillende beroepen dat is aangegeven is slechts 25 % van het aantal verschillende beroepen bij de mannen. Wordt vervolgd

11 12

Paul Callens

Rosalie Perneel, weduwe van Ivo Callens, zonder beroep, Tieltstraat 30, ° Pittem, 3 november 1841. Anna Vromman, landbouwster, SC 170, ° Pittem 2 april 1911.

57


VVF - Tielt: activiteitenagenda juli - augustus - september 2013 Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Alle activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds één maand vóór de maand van verschijnen!): Nummer 4 / oktober - november - december 2013 vóór 31 augustus 2013 Nummer 1 / januari - februari - maart 2014 vóór 30 november 2013 Nummer 2 / april - mei - juni 2014: vóór 28 februari 2014 Nummer 3 / juli - augustus - september 2014 vóór 31 mei 2014 De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, ……naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto’s, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz… Diane Das, Geetbets - Jacqueline Das, Linkhout - Jos Das, Halen - Rudi Das, Halen Leona Van Nuffel, Waregem - André Braet, Waregem - Dirk Wellens, Tielt - Ronny Ostyn, Tielt - François Thant, Tielt - Luc Neyt, Tielt - Rosa Plettinck, Tielt - Philippe Degryse, Tielt Fons Das, Tielt. 58


ONZE VOOROUDERS

BelgiĂŤ-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 P 005988

Website FV - Tielt fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be

Driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen Regio Tielt. 16de jaargang nr. 4 - oktober 2013 Afgiftekantoor 8700 TIELT 1 Verantwoordelijke uitgever: Jan Callens, Tieltstraat 15, - 8740 PITTEM


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door FV-Tielt, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-BaafsVijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld bedraagt 5,00 euro per jaar over te schrijven op het rekeningnummer: IBAN BE51 8002 2704 6362 van FV - Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, lneyt@skynet.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, l.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: -

Herdenking WO 1 Arnold Bonne,Bisschoppenhof 5, 3150 Tildonk.

-

Kohier van de 10 penning van Wielsbeke van het jaar 1557, deel 2 Claude Moors, Kerkstraat 5, 8700 Tielt.

64

-

De Pittemse kiezers: vervolg. Deel 2 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

67

-

Nieuwe publicaties Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt.

72

-

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt op Facebook Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem.

75

-

Aankondigingen voordrachten Luc Neyt.

76

-

Activiteitenagenda, dank

78

de

62

63


Herdenking WO 1

Met de herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog in het vooruitzicht zijn veel lokale historici en genealogen met nieuwe of intensere ijver begonnen aan het onderzoek naar het wel en wee van hun subjecten in de Eerste Wereldoorlog. Bijgevoegd "krantenknipseltje" uit 1914 kan wellicht een interessant nieuw gegeven of spoor voor sommige familiekundigen van Tielt, Wingene en omstreken zijn.

Het is een krantenuittreksel uit L’Echo de Belgique - De Stem uit België van 6 november 1914. Dit is een in Londen uitgegeven krantje dat maar enige jaren heeft bestaan. Het had tot doel informatie over de Belgische vluchtelingen in de ons omgevende regio’s (vooral UK) te verspreiden en contacten tussen hen en de achtergeblevenen in het Vaderland mogelijk te maken. Leuk is in het knipsel de verwijzing te vinden naar de families Persyn, Coussens en Vanderhaeghe van Wingene en naar hun verblijfplaats en gastheer. Pastoor Feskens, waarnaar verwezen wordt, is Jozef Feskens, een Vlaamse priester-schrijver (Niel a.d. Rupel, 7/07/1869 Cleethorpes, 09/10/1942).

Een biografie van Jozef Feskens is terug te vinden in het Nederlandse Nationaal Biografisch Woordenboek Zie: http://www.historici.nl/retroboeken/nbwv/#source=9&page=140&size=800&accessor=accessor_index In hetzelfde krantje staat in de uitgave van 13 november 1914 dat Jules Verkest van Wyngene in het Holden House, South Square in Boston (Lincolnshire) verblijft. Arnold Bonne

63


Kohier van de tiende penning van Wielsbeke van het jaar 1557 Deel 2. De weduwe Looij Faerezijns een huuskin met 2 bunderen landts ende een vierendeel dat zou in pachte houdt van de kercke van Wielsbeke voor 30 lb 6 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 3 lb 7 d p Danyn Beel een behuusde stede groot 4 bunderen mits daer in begrepen 7 hondert mersch die hy in pachte houdt van Gillis De Brune omme 36 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 3 lb 12 s p Wouter Goemaere 2 bunderen onder landt ende mersch die hy in pachte houdt van den hoors Jan De Rynck omme 12 lb p ende 7 lb 4 s p van heerelicke renten makende tsamen 19 lb 4 s p Compt voor den 10en pennynck 38 s 4 d  p f° 4v° Joos De Rynck 16 hondert landts ende 4 hondert hettynghe die hy in pachte houdt van den hoors Jan De Rynck omme 18 lb p siaers ende van heerelicke renten 5 lb 6 s p makende tsamen 23 lb 6 s p Compt voor den 10en pennynck 46 s 7 d p Gillis Van Smevoorde een goet dat hy in pachte houdt van Loowys Sporman groot 28 bunderen ende een half landts mits daer in begrepen 42 hondert mersch ende datte omme 10 lb groote ende een Curteryx mudde rogghe siaers ende den rogghe ghepresen voor 32 s p de rasiere compt voor het mudde 19 lb 4 s p makende ende hondert pont bueters ten 3 s p elck pont compt 15 lb p compt tsamen 154 lb 4 s p Compt voor den 10en pennynck 15 lb 8 s 4 d p Roegaer De Curte die in pachte houdt van Willem Caluwaert 7 hondert landts omme 3 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 6 s p Reynier De Vlamynck een hofstede met 26 hondert landts die hy in pachte houdt van Joos Vanden Walle omme 12 lb p ende 36 s p van heerelicke renten dit jaer makende tsamen 13 lb 16 s p Compt voor den 10en pennynck 27 s 7 d p Malyn Clarout zyn goet dat hy in pachte houdt van der weduwe ende hoors Joos Van Langhermersch groot 16 bunderen ende 9 roeden onder landt ende mersch ende datte omme 15 lb groote ende een half mudde rogghe siaers ende die 2e Somme 85 lb 1 s 4 d p f° 5

ghepresen voor 32 s p de rasiere compt 9 lb 12 s p makende tsamen 189 lb 12 s p Compt voor den 10en pennynck 18 lb 19 s 2 d p Jan De Voldere een bunder ende 5 hondert landts behuust ende noch 4 hondert mersch dat hy in pachte houdt van zyn broeders ende zusters omme 18 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 36 s p Lauwerins Wilberecht een houdt bunder landts dat hy in pachte houdt van den 64


disch van Wielsbeke omme 13 lb 8 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 26 s 9 d p Den zelven houdt in pachte van de weduwe Gillis Wilberecht een bunder landts behuust omme 14 lb p ende 6 lb p van renten makende tsamen 20 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 2 lb p Den zelven 10 hondert ende een half landts dat hy in pachte houdt van den hoors Gillis Wilberecht omme 9 lb 12 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 19 s 2 d p Matthys Noppe 12 hondert landts dat hy in pachte houdt van de kercke van Wielsbeke omme 12 lb 6 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 23 s 7 d p Joos Mulaert 10 hondert landts die hy in pachte houdt van de kercke van Wielsbeke omme 10 lb 12 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 21 s 2 d p f° 5v° Willem C(ruu?)svoet twee ghemeten landts die hy in pachte houdt van Jan Tytgat omme 12 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 24 s p Gheeraert Berch 14 hondert landts behuust die hy in pachte houdt van Jan Goemare omme 20 lb 8 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 40 s 10 d  p Jan Claus 8 hondert landts die hy in pachte houdt van Daneel Bruggheman omme 6 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 12 s p Gillis Laethem 6 bunderen ende 2 hondert landts die hy in pachte houdt van de kercke van Harelbeke omme 50 lb 8 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 5 lb 9 d p Arendt De Grande 7 hondert landts behuust die hy in pachte houdt van de kercke van Wielsbeke omme 15 lb 12 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 31 s 2 d p Arendt Verheecke een vierendeel landts dat hy in pachte houdt van Roegaer De Vriendt omme 3 lb 7 s 6 d p siaers Compt voor den 10en pennynck 6 s 9 d p Jacob De Borgrave twee ghemeten landts die hy in pachte houdt f° 6

van de kercke van Wielsbeke omme 11 lb 14 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 23 s 4 d  p Den zelven 2 hondert landts die hy in pachte houdt van den disch van Wielsbeke omme 55 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 5 s 6 d p Matthys Noppe 2 hondert landts die hy in pachte houdt van Reynier De Vlamynck omme 24 s p siaers voor den 10en pennynck 2 s 4 d  p Gillis Vanden Bussche 82 roeden landts die hy in pachte houdt van den weesen Jan Mulaert omme 2 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 4 s p 65


Jacob Bruggheman een hondert landts behuust dat hy in pachte houdt van Martyn De Scheemakere omme 9 lb p siaers Compt voor den 10en pennynck 18 s p Joos Mulaert 5 hondert landts met de hilft van eenen huuse ende het vierde van eenen ouden huuse dat hy in pachte houdt van Pieter Camerlynck omme 2 lb 10 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 5 s p Pieter Van Mengau een ghemet mersch dat hy in pachte houdt van de kercke van Sinte Baefs Vive omme 8 lb 9 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 16 s 9 d p f° 6v° Malyn Clarout ende Jan Martyn een behuusde stede groot 7 hondert die zy in pachte houden van Pieter Vander Haghe omme 14 lb 8 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 28 s 9 d p Joos De Brune 2 hondert landts die hy in pachte houdt van Cathelyne Schuls voor 24 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 2 s 4 d  p Reyn Mulaert die in pachte houdt 5 hondert landts van Willem De Curte met een stick van een schuere ende dat omme 7 lb 4 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 14 s 4 d p Proene Banckaerts 36 roeden landts die zou in pachte houdt van Joos Van Hecke omme 14 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 16 d p Willem Tytgat 2 hondert landts die hy in pachte houdt van der kercke van Wielsbeke omme 2 lb 1 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 4 s 1 d p Adriaen Vanden Walle een herberghe die hy in pachte houdt van Pieter Vander Linde omme 14 lb p 8 siaers Compt voor den 10en pennynck 28 s 9 d p Heer Joos De Brune houdt in pachte van den disch van Wielsbeke 20 roeden landts omme 30 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 3 s p 3e somme 46 lb p f° 7

Jan Casteleyn een herberghe met eenen lochtynck die hy in pachte houdt van Roegaer De Vriendt omme 13 lb 8 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 28 s 9 d p Wouter Goemare 2 hondert landts die hy in pachte houdt van de kercke van Wielsbeke omme 32 s p siaers Compt voor den 10en pennynck 3 s 2 d p Pieter Nottolf een ghemet landts met een stick van eenen huuse dat hy in pachte houdt van den kinderen Gillis Van Houte omme 4 lb 12 s p tsiaers Compt voor den 10en pennynck 9 s 2 d p

Wordt vervolgd.

Claude Moors 66


De Pittemse kiezers: vervolg Deel 2. 1932 - Beroepen - Vrouwen

638

zonder beroep

305

landbouwster

119

kloosterlinge

106

kantwerkster

69

winkelierster

38

Beroepen

herbergierster

32

landwerkster kleermaakster

13

fabriekswerkster

13

handelaarster

12

rentenierster

7

dienstmeid

7

borduurster

7 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Aantal

58 % van de inwoners woonde op een sectie en dus buiten de dorpskern. Dit is 11 % minder dan bij de mannen.

1932 - Woonplaats - Vrouwen 234

SD

224

SC

201

SB

162

Statiestraat

154

SA

93

Tieltstraat

73

de Mรปelenaerestraat

45

Markt

32

Aantal

Wingenestraat

30

Meulebekestraat

28

Koolskampstraat

25

Fonteinestraat

23

Verbieststraat

18

Kerkstraat

15

Egemstraat

12

Molenweg

12

Koffiestraat

6

Nieuwstraat

6

Eikeldreef

2

Muylestraat

0

50

100

150 Woonplaats

67

200

250


Rekening houdende met de kloosterzusters komen we op 64 % van de vrouwen die buiten de dorpskern woont. Dit ligt al iets dichter bij de 69 % van de mannen die buiten de dorpskern woont, maar toch leven er meer vrouwen in het centrum van de gemeente.

1932 - Woonplaats - Vrouwen - Zonder kloosterlingen

SD

234 224

SC SB

201 154

SA Tieltstraat

93 73

de Mûelenaerestraat Statiestraat

50 45

Markt

Aantal

Wingenestraat

32 30

Meulebekestraat Fonteinestraat

25 23

Verbieststraat Koolskampstraat

20 18

Kerkstraat Egemstraat

15 12

Molenw eg Koffiestraat

12 6

Nieuw straat Eikeldreef

6 2

Muylestraat 0

50

100

150

200

250

Woonplaats

De Kauwstraat komt niet voor in de tabel gezien deze straat in de jaren dertig van vorige eeuw een tijdje een andere naam kreeg (de Mûelenaerestraat). De kiezers werden geboren in 125 verschillende dorpen of steden. 63 geboorteplaatsen komen slechts één maal voor. De overgrote meerderheid van de kiezers is geboren in Pittem en de onmiddellijke omgeving. Enkele kiezers werden geboren in het buitenland, de VS, Frankrijk en Argentinië. 1932 - Geboorteplaats - Vrouwen 713

Pittem 82

Geboorteplaats

Ardooie Tielt

72

Meulebeke

71 64

Egem 36

Wingene Koolskamp

33

Zwevezele

30

Lichtervelde

18

Ingelmunster

16

Roeselare

11

Oostrozebeke

11 0

50

100

150

200

250

300

350

400 Aantal

68

450

500

550

600

650

700

750


We hebben van iets meer dan 800 personen het overlijden kunnen terugvinden via bidprentjes, jaarkaartjes uitgegeven bij de dienst voor de overleden parochianen en dergelijke. Een groot aantal personen heeft de gemeente verlaten en daardoor is het aantal personen per overlijdensplaats niet relevant. Gezien we niet van elk jaar evenveel bronnen hebben om op terug te vallen is het jaar van overlijden niet relevant. 1932 - Overlijdensjaar - Vrouwen 30

25

Aantal

20

15

10

5

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

0

Overlijdensjaar

De maand waarin de kiezers zijn overleden lijkt wel nog aanvaardbaar om hier te vermelden. De maanden met 31 dagen hebben hier een klein voordeel. De wintermaanden tellen iets meer overledenen. Januari lijkt hier de de zwaarste tol te eisen, bij de mannen was dit februari. 1932 - Overlijdensmaand - Vrouwen 120 100

Aantal

80 60 40 20

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

0

Overlijdensmaand

De gemiddelde ouderdom op 10 december 1931 was 44,3 jaar. Van de 825 overleden vrouwelijke kiezers die we terugvonden is de gemiddelde overlijdensleeftijd 77,1 jaar. De gemiddelde overlevingstermijn van die kiezers bedroeg 31,2 jaar. Indien we geen rekening houden met de kloosterzusters dan is de op 10 december 1931 gemiddelde ouderdom 45,14 jaar. De zusters brachten de gemiddelde leeftijd dus iets naar omlaag. Van de overleden vrouwelijke kiezers die we terugvonden zonder de kloosterzusters (719 vrouwen) is de gemiddelde overlijdensleeftijd 77,0 jaar. Wat aangeeft dat de zusters dicht bij de gemiddelde overlijdensleeftijd komen van de volledige populatie. 69


In de bepaling van de gemiddelden hebben we niet enkel rekening gehouden met de jaren maar ook met de maanden en de dagen. Het verschil tussen de gemiddelde ouderdom op 10 december 1931 en de gemiddelde overlijdensleeftijd wijkt enigszins af van de gemiddelde overlevingstermijn door het feit dat niet van alle kiezers de overlijdensdatum teruggevonden is. Op 873 vermeldingen1 van de beide geboortedatums mannen en vrouwen in de kiezerslijst van de vrouwen komen we tot een gemiddelde van 3,73 jaar2 dat de mannen ouder waren dan de vrouwen3,4,5,6. Er zijn 873 vermeldingen van koppels. Van 268 koppels (30,7 %) zijn man en vrouw in dezelfde gemeente of stad geboren. Van 216 koppels (24,7 %) zijn man en vrouw in Pittem werden geboren.

III. Lijst Mannen en Vrouwen 1932-1933. Door het samenvoegen van de kiezerslijsten van de mannen en de vrouwen kunnen we nog wat statistieken weergeven over het gehele kiezerscorps. 1932 Mannen + Vrouwen - Burgerlijke Stand

Weduwe 5% Ongehuwde vrouw 20%

Gehuwde man 28%

Weduw e Ongehuw de vrouw Ongehuw de man Gehuw de vrouw Gehuw de man

Ongehuwde man 19% Gehuwde vrouw 28%

7

1

Vermelding bij gehuwde vrouwen en weduwen. Totaal gemiddelde van de gegevens. Als we werken met absolute waarden van het verschil (zonder rekening te houden wie oudste is) dan bekomen we een gemiddeld verschil van 5,08 jaar. 3 Rekening houdende met jaren, maanden en dagen. 4 Grootste verschil vrouw ouder dan man voor het koppel Maria Van Steelandt, ° Roeselare, 4 juli 1883 x Modest De Fraeye, ° Ardooie, 14 september 1900. 5 Grootste verschil man ouder dan vrouw voor het koppel De Smet Marie, ° Tielt, 23 februari 1870, weduwe Leonard Pauwels, ° Pittem, 26 december 1842. 6 Twee koppels verschillen maar vier dagen in leeftijd. Julia De Blaere, ° Pittem, 19 oktober 1878 x Jules Uyttenhove, ° Lauwe 23 oktober 1878 & Fraeyman Jules, ° Pittem, 2 maart 1879 x De Cavele Maria Augusta, ° Ingelmunster, 6 maart 1879. 2

70


1932 - Soort kiezers - Vrouwen + Mannen Nieuwe kiezer man 7% Nieuwe kiezer vrouw 10%

Voorheen kiezer vrouw 43%

Nieuwe kiezer man Nieuwe kiezer vrouw Voorheen kiezer man Voorheen kiezer vrouw

Voorheen kiezer man 40%

Er komen 353 verschillende voornamen voor waarvan 167 slecht één maal.

1932 - Vrouwen + Mannen - Voornamen 268

Maria

99

Jules

76

Camiel

72

Henri

67

Vornamen

Irma

65

Victor

62

Remi Magdalena

52

Cyriel

47

Leonie

46

Martha

45

Maurice

41

Alida

40 0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

Aantal

Er komen 696 verschillende familienamen voor waarvan 295 slechts één maal.

Wordt vervolgd.

7

Paul Callens

De mannen die weduwnaar zijn worden niet aangegeven in de kiezerslijst van de mannen.

71


Familiekunde Vlaanderen regio Tielt: nieuwe publicaties

Etienne Cappelle, “Kwartierstaat van Etienne L.A. Cappelle ex Passendale”. Formaat A4, digitale zwart-wit print, afgewerkt met een zwarte band als rugzijde. Prijs 20,00 euro te verhogen met 7,00 euro verzendingskosten (buitenland 17,00 euro) . Je kan storten op rekening van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt (FV-Tielt) IBAN BE51 8002 2704 6362 of de boeken afhalen zonder portkosten, p.a. Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36).

In zijn jeugdig enthousiasme heeft de auteur meer dan 30 jaar gezocht naar het antwoord op de vraag: waar komen de Cappelles vandaan en hoe diep kan ik met de voorouderreeks teruggaan. Hierdoor werd het samenstellen van de kwartierstaat „even‟ ter zijde gelegd. De „nood‟ van de naaste familie aan een familieboek met reünie heeft hij beantwoord met alle nog in leven zijnde afstammelingen en aanverwanten van betovergrootvader Cappelle in 1979 te Moorslede en in 1983 te Pittem van Marie José De Witte uit te nodigen. Respectievelijk beantwoordden ongeveer 1/3 van de circa 2.100 aangeschrevenen. Zij kwamen uit België, Frankrijk, zelfs uit Canada en de U.S.A. In een volgende „opdracht‟ zocht hij alle naamdragers Cappelle en variante schrijfwijzen op tussen 1600 en 1912, of nog later. Hij rangschikte zo per (deel)gemeente of parochie. Met zijn 65 jaar in zicht vond hij het tijd worden om zijn beginwerk, de kwartierstaat samenstellen, af te werken. Het vinden van huwelijksplaatsen en –data, alsook overlijdensplaatsen en –data verloopt soms moeilijk. Officiële bevolkingsregisters beginnen pas vanaf 1847, maar zijn in de frontstreek tijdens WOI (1914-1918) dikwijls vernield. Opzoekingen in de streek rond Roeselare, in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, uitgaven van genealogieën, monografieën, tellingen, al of niet uitgegeven door Familiekunde Vlaanderen (FV), sites via Internet zoals Geneanet, http://vrijwilligersrab.be, www.search.arch.be maakten het mogelijk. De takken Cappelle, Demedts, Depuydt en Vandecandelaere gaan terug tot in de jaren 1600. Het werd een boek van meer dan 400 bladzijden waar de auteur getracht heeft de gezinnen samen te stellen zonder aanspraak te maken op volledigheid. Hij heeft ook aandacht voor familieverhalen tijdens WOI. De site van kranten (1830-1940) in de streek van Ieper www.historischekranten.be bevat interessante items. Met dit boek reikt de auteur de hand aan stamboompluizers in Roeselare, Ieper, Diksmuide, Moorslede, Passendale, Rumbeke, Oostnieuwkerke, Staden, Westrozebeke, Merkem, Woumen, Esen, enz. Je komt ook meer te weten over de naamdragers: Ameel, Berkein, Bogaert, Bryon, Castelein, Cornillie, Couckuyt, Covemaeker, Deceuninck, Decoene, Defever, De Febvre, Degraeve, Demuynck, Deryckere, Dheedene, Dhont, Dobbelaere, Durnez, Forrez, Geldhof, Godderis, Goudeseune, Huijghe, Janssens, Lefevre, Nuytten, Parmentier, Pauwels, Ponseele, Samyn, Seghers, Syssauw, Tanghe, Valcke, Volcke, Vandenbussche, Vangheluwe, Vanhaverbeke, Van Zuydt, Vercaigne, Verhaeghe, Vermeulen, Verschaeve, Verstraete, Wattin en andere.

72


Paul Callens: “De graven van Aarsele”, 200 blz., prijs 12 euro. “De graven van Kanegem”, 112 blz., prijs 8 euro. “De graven van Schuiferskapelle”, 86 blz., prijs 8 euro. “De graven van Doomkerke”, 90 blz., prijs 8 euro. “De graven van Kruiskerke”, 62 blz., prijs 6 euro. “De graven van De Ginste”, 104 blz., prijs 8 euro. FV-Tielt, 2013, formaat A4, digitale zwart-wit print, afgewerkt met een zwart bandje als rugzijde. Verzendingskosten per boekdeel 3,00 euro. Je kan storten op rekening van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt (FV-Tielt) IBAN BE51 8002 2704 6362 of de boeken afhalen zonder portkosten, p.a. Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36). Dit jaar brengt FV-Tielt een werk over verschillende begraafplaatsen. Naast de namenlijst bevat elk boek ook foto‟s gekozen op willekeurige basis. Van grafstenen die niet volledig meer te ontcijferen waren, hebben we nota genomen van de nog leesbare informatie. Dit werk is een momentopname, gezien er regelmatig grafzerken weggenomen worden. Een paar voorbeelden uit deze werken: Doomkerke: Graf: Z13O17 “Duurbare gedachtenis van den Heer Arthur Van Daele zoon van Henri en Maria-Paulina Coddens. Geboren te Doomkerke den 2 april 1878 en er overleden den 18 april 1988 Koperen plaat Christus met doornenkroon. Stenen roosjes naast de koperen plaat. Overleden op de leeftijd van 110 jaar leek problematisch, ter verduidelijking: opzoekingen in de parochieregisters van Doomkerke leverden volgende info op:  Doopakte van 2 april 1887: doopsel van Arthur Van Daele, zoon van Henri Van Dale van Ruiselede, 35 jaar en Maria Paulina Coddens, van Aalter, 34 jaar. Geboren op 2 april. Peter: Petrus Coddens - Meter: Julia Rots.  Begrafenisakte van 18 april 1938: overlijden van Arthur Van Daele, zoon van Henri en Paulina Coddens, geboren in deze parochie op 2 april 1887 en hier begraven op 22 april 1938. De stijl van het graf liet ook al vermoeden dat het ging om een persoon begraven medio 20ste eeuw.

De Ginste: Op één van de extra geplaatste plaatjes op de grafzerk vinden we: 73


Graf: Z1N18 “Maria Coussens 1936-1986 echtg. van Roger Blondeel. Plaat1: “Het leven is een strijden, hier eindigt alle leiden”. Op gelijkaardige plaatjes staat: lijden in plaats van leiden, wat iets meer logischer lijkt. Aarsele Speciaal met enkele grote oude graven maar ook op de hoek vooraan en de hoek achteraan slachtoffers van vliegtuigrampen. Graf Z10O17 “RAF Flying Officer George Sholto Manning Pearson NO 1 and NO 197 Squadrons R.A.F Born London 14th July 1920 and fell near here on 11th August 1943 – Foto met daaronder de tekst:

When peace decends once more, Like gentle rain, Mention my name in passing, If you must, As one who knew the terms, Slay or be slain, And thought the bargain was Both good and just.”

Graf Z39W “In Memory of those who died in an aircraft accident at Aarsele 2nd October 1971.” 74


Fons Das: “Religieuzen geboren, overleden, verbleven in één van de gemeenten van het werkgebied van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt” (FV-Tielt), deel 9, Tielt, FVTielt, 2013, 123 bladzijden, formaat A4, rijk geïllustreerd met tientallen foto's en documenten, digitale zwart-wit print, prijs 9,00 euro (3,00 euro verzendingskosten). In deel negen beschrijft de auteur 14 religieuzen met achtergrondinformatie. De verantwoording daarvan vind je in de voetnoten. Daar paters, broeders en zusters tot een bepaalde orde behoren, geven we ook wat informatie mee over deze orden, kloosters, abdijen, enz. In dit deel gaat het over volgende religieuzen: Bacaen Anna Philomena, Blondeel Hendrik, Jozef Julius, Bogaerts Maria Philomèna, Breyne Leopold, Catrysse Celina, De Maerel Henricus Franciscus, De Zutter Emilius Ludovicus, Decock Cecilia, Delacauw Octavus Amatus, Delafontaine Emile Alardus Joannes, D‟ Hert Johanna, Jacques Gabriëlle, Knoops Anna Catharina en Lemey Isabella Dyonisia.

Zij verbleven tijdens hun actieve dienst in ons werkgebied, zij zijn geboren of overleden in een van de volgende plaatsen: Antwerpen, Brugge, Ichtegem, Ieper, Izegem, Kanegem, Kinrooi, Meulebeke, Mont-Saint Guilbert, Pittem, Proven, Ruddervoorde, Staden, Tielt, Waregem, Vladslo en Wakken. Met een bijgevoegde alfabetische index op familienamen, plaatsnamen en kloosterorden heeft de lezer een zeer nuttig werkinstrument ter beschikking. Luc Neyt

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt op Faceboek

Sinds kort zijn we met onze vereniging als openbare groep actief op Facebook. U kunt ons terugvinden onder de naam “Familiekunde Vlaanderen regio Tielt”; Wat beogen wij te bereiken via dit medium ? - personen identificeren op oude foto‟s zoals: klasfoto‟s, familiefoto‟s, - ontbrekende klasfoto‟s van bepaalde jaren helpen traceren - bijkomende oproepen van het bestuur kenbaar maken Wat gaan we niet doen via Facebook ? Alles wat beschikbaar is of kan overlappen met onze al bestaande werking zoals ons tijdschrift, onze website, onze uitgaven, enz. We zouden het erg op prijs stellen om u als lid van onze groep te mogen verwelkomen op Facebook maar ook als u deze boodschap verder zou kunnen delen met uw familie, vrienden en kennissen die mogelijks belangstelling hebben voor onze beoogde doelstellingen. Jan Callens

75


Champetters in de gazetten Filip Bastiaen

Met de gemeentefusies van 1 januari 1977 verdween voor een flink stuk ook de landelijke politie. Velen kennen het begrip veldwachter enkel uit de literatuur. Het beeld dat in de literatuur van die politiedienaar wordt opgehangen is niet bepaald positief. Uit de officiÍle bronnen is het aanzien van de veldwachter, zijn echte plaats in de dorpsgemeenschap, niet echt te plaatsen. Van andere zaken valt wel een duidelijk beeld te schetsen. Regionale weekbladen lijken uitermate geschikt om naar de algemene beeldvorming over de politie te peilen. Daarbij kan dan nog onderscheid worden gemaakt tussen de instelling politie en de veldwachters als individu. De heer Filip Bastiaen onderzocht heel de tweede helft van de 19de eeuw aan de hand van Meetjeslandse periodieken, de Gazette van Thielt, enkele Zeeuwsche Couranten en de Denderbode. Door het uitpluizen van die oude bladen zal de spreker ons een zicht geven op zowat alles van het politiegebeuren vanaf de bekendmaking, het takenpakket, de relatie tot andere politieambtenaren en de plaatselijke bevolking, het nut van de instelling veldwachter, zijn voorkomen, zijn familie, enz‌ We nodigen u dan ook met veel genoegen uit op deze interessante voordracht. Wanneer: vrijdag 25 oktober 2013 om 20.00 uur Waar: Stedelijke Openbare Bibliotheek, Lakenmarkt 9, Tielt Toegang gratis

76


Moeder, waarvan komen wij ? Over het ontstaan van de mens Pieter Boussemaere

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom vrouwen zoveel pijn moeten lijden tijdens de bevalling? Hoe neanderthalers er precies uitzagen? Waarom er nu zwarte, gele, rode en witte mensen zijn? Hoe de voorouders van de indianen in Amerika zijn terecht gekomen? De heer Pieter Boussemaere, docent geschiedenis aan de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende met een zeer grote passie voor de ontstaansgeschiedenis, geeft een antwoord op deze en andere vragen. Op een boeiende en interactieve manier vertelt de spreker alles over het ontstaan van het leven op aarde, het rechtop lopen van onze aapachtige voorouders, de neanderthalers en de verschijning van de homo sapiens in Afrika. Er wordt tijdens de lezing gebruik gemaakt van beeldmateriaal en videofragmenten. Het is de bedoeling om het ‘grote’ verhaal te vertellen, maar dan wel doorspekt met anekdotes. Discussie is uiteraard mogelijk, maar het is niet de bedoeling om dieper in te gaan op ‘details’ die het grote verhaal in de weg staan. Met veel genoegen verwelkomen we u. Wanneer: vrijdag 22 november 2013 om 20.00 uur Waar: Stedelijke Openbare Bibliotheek, Lakenmarkt 9, Tielt Toegang gratis.

Luc Neyt 77


VVF - Tielt: activiteitenagenda oktober - november - december 2013 Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Alle activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Vrijdag 25 oktober voordracht: “Champetters in de Gazetten” door dhr. Filip Bastiaen - zie p. 76. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Vrijdag 22 november: voordracht “Moeder, waarvan komen wij? Over het ontstaan van de mens” door dhr. Pieter Boussemaere - zie p. 77. 7. Zondag 14 november: 21 ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag. Boekenbeurs in Roeselare, Arme Klarenstraat, Middenschool, van 9u30 tot 12u30. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 9. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 10. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 januari 2014 van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds één maand vóór de maand van verschijnen!): Nummer 1 / januari - februari - maart 2014 vóór 30 november 2013 Nummer 2 / april - mei - juni 2014: vóór 28 februari 2014 Nummer 3 / juli - augustus - september 2014 vóór 31 mei 2014 Nummer 4 / oktober - november - december 2014 vóór 31 augustus 2014 De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, ……naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto’s, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz…

Diane Das, Geetbets - Jacqueline Das, Linkhout - Leona Van Nuffel, Waregem - Koen De Groote, Dentergem - Daniël Billiet, Buggenhout-Opdorp - Juul Desmet, Wakken - Vera Buyse, Knesselare - Chris Strobbe, Meulebeke - Trees Strobbe, Tielt - Robert Hoste, Tielt - Jenny Vercruysse, Tielt Georges en Rik Teerlinck, Tielt - Daniël Vandewalle, Tielt - Fons Das, Tielt.

78

Profile for claude

Onze Voorouders jaargang 2013  

Onze Voorouders jaargang 2013  

Profile for vanmoo
Advertisement