{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Belgiti-Belgique

P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZ£

VoORO UD£RSS Website WF - Tielt home.scarlet.be/vvftielt

~

onzevoorons voorouders ~

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 11de jaargang

nr.1 - januari 2008

Afgiftekantoor Verantwoordelijke

8700 TIEL T

1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

w~st'-Vlaand~n

4

Door rnensen gl'dreven

29 - 8700 TIEL T

* Tielt ~


ONZE VOOROUDERS is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, tel kens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de WF - afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6,50 euro per jaar, ook voor WF leden buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer 800-7026810-14 van WF - afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Ais lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift en hebt u toegang tot ons documentatiecentrum. Personen die lid zijn van WF - Nationaal en in ons werkgebied wonen alsook personen die lid zijn van de Heemkundige Kring "De Roede van Tielt" betalen 4,00 euro per jaar. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons. das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29,8700 Tielt, tel.lfax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet , secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur. Inhoud: • Genealogie van Pieter Ayliet, deel 3 Lucien Ailiiet, Schuiferskapelsesteenweg

3 29,8700 Tielt

• Genetica en genealogie: van populaties tot families Prof. D.r Ronny Decorte, Universitaire Ziekenhuizen Leuven

7

• Gratis genealogische programma's van het internet Claude Moors, Kerkstraat 5, 8700 Tielt

13

• Nieuwe publicaties Dank

14

- Aankondigingen

16

en activiteitenagenda

Een gelukkig

nieuwjaar wensen we

aan al de trouwe lezers van 'Onze Voorouders'. Moge 2008 een vruchtbaar jaar zijn voor uw opzoekingen, hetzij in een archief, hetzij in een documentatiecentrum van aan van de afdelingen van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.

2


Genealogie van Pieter Ayliet Deel3 V-c Arnoldus ALLlET, geboren te Tielt op zondag 26 augustus 1657, gedoopt op woensdag 29 augustus 1657, (doopgetuigen: Arnoldus Desmet en Maria Duyck) wonende te Tielt, Bruggestraat, overleden te Tielt op vrijdag 28 januari 1718, zoon van IV-b. Hij is getrouwd te Tielt op zondag 3 augustus 1681 voor de kerk (getuigen: Joannes Deblaere, Joanna Deblaere, Gille van Zantvoorde en Maria Antonia Goudenhooft) met Elisabeth DECOCK, geboren te Tielt op zondag 2 juni 1652, gedoopt aldaar op donderdag 6 juni 1652, overleden aldaar op maandag 13 december 1706, dochter van Joannes DECOCK en Elisabeth VERGAERT. Arnoldus of Aernout was "hostellier" in St. Laureins of De Rooster te Tielt in 1711 zoals blijkt uit een rekening van onkosten van troepen. (MVT, nr 128). St. Laureins was gelegen op de hoek Bruggestraat - Peperstraat te Tielt.. In de Staat van Goed opgemaakt na zijn overlijden lezen we dat er ten sterfhuize werd bevonden " de somme van eenhondert guldens ende een bedde gestoffeert de somme van vyftich gulden oock boven aile haere cleederen (van de weduwe!), linnen ende wullens, baguen ende juweelen thaeren Iyve ende halse ghedient hebbende, etc" Uit dit huwelijk: 1 Joannes Baptiste, geboren te Tielt op maandag 23 november 1682, gedoopt op woensdag 25 november 1682, voigt onder VI-f. 2 Franciscus, geboren te Tielt op donderdag 24 februari 1684, gedoopt op vrijdag 25 februari 1684, voigt onder VI-g. 3 Joanna Maria, geboren en gedoopt te Tielt (doopgetuigen: Marinus d'Hondt en Joanna de Noyelle) op donderdag 26 juli 1685, overleden aldaar op zaterdag 21 december 1754. Zij is getrouwd te Tielt op woensdag 6 april 1707 voor de kerk (getuigen: Franciscus Verpiete en Elisabeth Ailliet) met Hendricus VANDERPIETE,geboren te Tielt rond 1672, overleden aldaar op maandag 21 mei 1759 en begraven met 9 lecties, zoon van Jacobus VANDERPIETE (handschoenmaker) en Petronella VAN MAELE. Heyndrick Vanderpiete was schepen te Tielt van 1743 tot 1749. Samen met zijn vrouw en 4 minderjarige kinderen worden ze "aenveert voor poorters en poortressen" van Tielt op 7 april 1716. 4 Elisabeth, geestelijke dochter "tot Gent", geboren en gedoopt te Tielt (doopheffers: Joannes Verpiete en Joanna Ailliet) op maandag 10 februari 1687, overleden te Gent op woensdag 8 augustus 1764. "Extraict getrocken uyt sekere rekenynghe door D'hr Constantin Dierckens, schout der stede van Thielt, van d'adminstratie van de generaele baeten ende commeren bevonden ten sterfhuyse van joffrouwe Elisabeth Ailliet, in daeten den 8en ougst 1764, in 't weick onder andere staet het volghende: "... van aile de goederen overgebleven ten sterfhuyse van Jouffrouw Elisabeth Ailliet, overleden binnen Ghent, poortresse van Thielt, consisteerende in een vertransporteerde rente op 3


geleyde obligatien, midtsgaeders eender venditie gehouden op den 15en dec. 1764 van aile haere meubelen, huyscatheylen, kleederen ende linwaet midtsgaeders coper ackers, etc. T'import van aile de voorenstaende baeten ende ontfangh bedraeght ter somme van dry honderts es en veertigh ponden, 0 schellynghen ende seven grooten. 5 Joanna Theresia, geboren en gedoopt te Tielt (doopgetuigen: Hubertus Vanderpiete en Judoca Lievens) op maandag 13 september 1688, overleden te (?) voor zondag 20 april 1692.

6 Joanna

Theresia, geboren te Tielt op zaterdag 19 april 1692, gedoopt aldaar op zondag 20 april 1692, (doopgetuigen: Joannes Ailliet en Petronella Bibau) overleden aldaar op dinsdag 7 oktober 1721 en begraven met 6 lessen Zij is getrouwd te Tielt op zondag 18 januari 1711 voor de kerk met Guillaume BOUTTE, molenaar te Schuiferskapelle, geboren te Tielt op zondag 8 augustus 1688, overleden aldaar op dinsdag 14 december 1745 en begraven met een gelezen mis, zoon van Clemens BOUTTESEN. (molenaar op de stedemolen) en Livina BERT. (Guillaume Boutte is later hertrouwd te Tielt op maandag 17 november 1721 voor de kerk met Petronella CORTEBORST, geboren te Tielt op vrijdag 26 september 1692, overleden aldaar op maandag 28 januari 1754, dochter van Laurentius CORTEBORST en Maria MESTDAGH.) Zij hadden o.m. een zoon Joannes: Isabelle: "getrouwt tot Ghent"

"muldersknecht

tot Oostende" en een dochter

7 Josephus,

geboren en gedoopt te Tielt op zaterdag 3 juli 1694, (doopgetuigen: Livinus Vermast en Judoca Depauw) wonende te Brugge tot rond 1745.

Hij bleef ongehuwd en "woont ergens in 't westen" . In 1749 moet hij nog van 28 jaar ver poortersgeld betalen! (Poortersboek Tielt 1745, nr 139) Arnoldus Alliet is hertrouwd te Tielt op zaterdag 30 april 1707 voor de kerk (getuigen: Marinus Dhont en Joanna Vandekeere) met Florence MULAERT ook genaamd Muylaert, afkomstig uit Oudenburg, geboren rond 1662, overleden te Tielt op zaterdag 8 februari 1744 en begraven met 6 lessen, dochter van Maerten MULLAERT. (Zij was weduwe van Fran~ois VERCRUYCE, overleden te Tielt in juni 1703, zoon van Jan VERCRUYCE.) V-d Joannes ALLlET, beenhouwer, geboren te Tielt op vrijdag 20 augustus 1660, gedoopt op dinsdag 24 augustus 1660 (doopgetuigen: Joanna Pieters en Joannes de Blaere), overleden te Tielt op maandag 3 december 1708 en beg raven met zes lecties. zoon van IV-b. In de uitgebreide Staat van Goed van de toenmalige deken Brughmans lezen we het volgende: "Extraict ghetrocken uyt den handboeck van Jan Alliet, beenhauwer binnen Thielt nopende de leverynghe van vleesch by hem ghedaen aen Mynheer den deken Brugmans in syne dootsiekckte soo voight: noch gelevert aen de maerte (zijnde Mary Fernoo) van mynheer deken op den 12en junius were vleesch ende calf vleesch tot 013-4 ponden. Noch gelevert op den 18en julius 1696, werevleesch en calfvleesch en eenen haene en vyftich eyers. Noch gelevert in julius werevleesch en rentvleesch en ghelt ghegeven om boter te kopen, etc.

4


Hij is getrouwd te Tielt op dinsdag 2 juli 1686 voor de kerk (getuigen: Marinus Dhondt en Catharina van Maele) met Judoca DE PAUW, geboren te Tielt op woensdag 11 april 1663, gedoopt aldaar op zondag 15 april 1663, overleden aldaar op vrijdag 25 augustus 1713, begraven aldaar met 6 lecties op zaterdag 26 augustus 1713, dochter van Georgius DE PAUW en Catherine VAN MAELE.

Judoca was buitenpoorteresse van Kortrijk te Tielt van 1700 tot 1712. Uit dit huwelijk:

1 Joannes Baptista, geboren te Tielt op woensdag 7 oktober 1693, overleden aldaar op zaterdag 10 oktober 1693.

2 Jacobus Franciscus, geboren te Tielt op maandag 25 april 1695, overleden aldaar op dinsdag 3 mei 1695.

3 Josephus, geboren te Tielt op dinsdag 30 september

1698, overleden aldaar op

vrijdag 2 maart 1725 en begraven met zes lessen. Hij is getrouwd te Tielt op maandag 20 november 1724 voor de kerk met Maria Joanna DE BLAERE, geboren te Tielt op maandag 17 maart 1704, overleden aldaar op woensdag 25 mei 1746, dochter van Judocus DE BLAERE en Judoca GALLANT. Hij was buitenpoorter van Kortrijk van 1713 tot 1720. (Zij is later hertrouwd te Tielt op maandag 12 november 1725 voor de kerk met Petrus LAMBERT, geboren te Ruiselede op dinsdag 11 maart 1698, overleden te Tielt op zondag 19 maart 1780, begraven aldaar op dinsdag 21 maart 1780, zoon van Petrus LAMBERT en Catharina VANDE WEGHE.)

4 Ludovicus Franciscus ook genaamd Louis, geboren te Tielt op maandag

6

september 1700, voigt onder VI-h.

V-e Jacobus ALLlET, landbouwer, geboren te Tielt op vrijdag 22 juni 1663, gedoopt op maandag 25 juni 1663, wonende te Tielt, Sint Jansstraat, overleden te Tielt op dinsdag 3 oktober 1741, zoon van IV-b. Hij is getrouwd te Tielt op dinsdag 25 juli 1690 voor de kerk met Anna TACK, geboren te Tielt op dinsdag 20 januari 1671, gedoopt aldaar op zaterdag 24 januari 1671, overleden aldaar op zondag 2 april 1741, 70 jaar oud, en er beg raven met 6 lecties en miserere, dochter van Dominicus TACK en Magda/ena DE BLAERE. Uit dit huwelijk:

1 Joanna Maria, geboren te Tielt op zondag 8 oktober 1690, overleden aldaar op woensdag 1 augustus路1703.

2 Maria Magdalena, geboren te Tielt op dinsdag 16 oktober 1691, overleden aldaar op maandag 24 december 1691.

3 Judoca, geboren te Tielt op zaterdag 21 februari 1693, gedoopt aldaar op zondag 22 februari 1693.

4 Rochus, geboren te Tielt op dinsdag 29 juni 1694, overleden aldaar op woensdag 17 november 1694. 5


5 Joachim, geboren te Tielt op maandag 20 augustus 1696, gedoopt aldaar op dinsdag 21 augustus 1696, overleden aldaar op donderdag 7 november 1709. 6 Barbara Theresia, geboren te Tielt op zaterdag 1 november 1698, gedoopt aldaar op zondag 2 november 1698, overleden aldaar op donderdag 12 februari 1699. 7 Maria Elisabeth, geboren te Tielt op woensdag 9 december 1699, gedoopt aldaar op donderdag 10 december 1699, overleden aldaar op maandag 1 oktober 1759. 8 Barbara Theresia, geboren te Tielt op zaterdag 30 juli 1701, gedoopt aldaar op zondag 31 juli 1701, overleden aldaar op dinsdag 16 augustus 1701. 9 Joannes Baptista ook genaamd Jan, geboren te Tielt op zaterdag 21 oktober 1702, gedoopt aldaar op zondag 22 oktober 1702, voigt onder VI-i. 10 Judocus Franciscus ook genaamd Frans, geboren te Tielt op maandag 8 december 1704, gedoopt aldaar op dinsdag 9 december 1704, voigt onder VI-j. 11 Anna Petronella, geboren te Tielt op dinsdag 28 juni 1707, gedoopt aldaar op woensdag 29 juni 1707. 12 Maria Theresia, geboren te Tielt op vrijdag 14 juni 1709, overleden aldaar op maandag 1 oktober 1759. V-f David ALLlET, geboren te Pittem op zaterdag 15 maart 1664, gedoopt aldaar op dinsdag 18 maart 1664, begraven te Wingene op donderdag 24 juni 1734, zoon van IV-

c. Hij is ondertrouwd te Tielt op donderdag 16 april 1699 en getrouwd aldaar op donderdag 30 april 1699 voor de kerk met Judoca VAN LUCHENE ook genaamd van Lugghe en van Nuffe/, geboren te Ruiselede op vrijdag 3 februari 1673, overleden te Wingene op zaterdag 17 januari 1722, dochter van Carolus VAN LUCHENE en Francisca DECLERCQ. Uit dit huwelijk: 1 Cornelius, geboren te Ruiselede op vrijdag 24 september 1700. 2 Petrus Jacobus, geboren te Ruiselede op dinsdag 6 september 1701, overleden te Wingene op woensdag 12 januari 1757. 3 Joannes, geboren te Ruiselede op maandag 7 januari 1704, overleden aldaar op zondag 9 maart 1704. 4 Franciscus, geboren te Ruiselede op zondag 22 februari 1705, overleden te (?). 5 Godelieve, geboren te Ruiselede op vrijdag 3 juni 1707, overleden te Wingene op zaterdag 10 oktober 1761. 6 Francisca, geboren te Ruiselede op zondag 11 januari 1711, overleden te (?). 7 Joannes, geboren te Wingene op vrijdag 11 september 1716, voigt onder VI-k. 8 Constantinus, geboren te Wingene op vrijdag 12 april 1720, overleden aldaar op maandag 14 juni 1723. wordt vervolgd 6

Lucien Ailliet


Genetica en genealogie: van populaties tot families Prof. Dr. Ronny Decorte Universitaire Ziekenhuizen Leuven Centrum Forensische Geneeskunde Activiteitencentrum Forensische Genetica en Moleculaire Archeologie

Deel1 De menselijke genetica heeft de laatste decennia niet aileen voor belangrijke doorbraken gezorgd in het ontrafelen van erfelijke aandoeningen maar is ook een belangrijk hulpmiddet geworden in het onderzoek van biologische sporen bij misdrijven of de identificatie van personen. Waar dat vroeger het soms niet mogelijk was om op basis van bloedgroepen te bewijzen dat 2 personen verwant zijn, kan dit nu via een DNA-onderzoek met grote zekerheid worden bevestigd. Dit blijft echter niet aileen beperkt tot directe verwantschappen maar kan ook over verschillende generaties heen indien er een ononderbroken maternele of paternele tijn aanwezig is. Deze toepassing is dan ook belangrijk voor genealogen of historici die hun onderzoek op wetenschappelijk wijze willen bevestigen.

1. Wat is DNA en hoe wordt het overgeerfd? DNA is de afkorting voor "Deoxyribo Nucleic Acid" en is de drager van de informatie die ervoor zorgt dat onze cellen functioneren. Het DNA is opgebouwd uit 4 verschillende nucleotiden - A, T, G en C die in een bepaalde volgorde zijn ingebouwd. Zo spreekt men van coderend DNA en niet-coderend DNA. Het coderende DNA of de genen bevat de code voor de aanmaak van eiwitten en enzymen, en bepaald dus ook de functie en de werking van onze cellen. Het menselijk DNA of genoom bevat ongeveer 25.000 genen die verspreidt liggen over minder dan 3% van het DNA. Bijgevolg bestaat het grootste deel van ons DNA uit niet-coderende segmenten. Elke cel van ons lichaam bevat 2 strengen DNA van elk 3 miljard nucleotiden die zich in de kern van de cel bevindt, het zogenaamde kern-DNA of nucleair DNA (nONA). Dit DNA is verdeeld over 22 chromosomenparen en 2 geslachtschromosomen (X en Y; zie afb. 1).

Afb.1: Chromosomenkaart van de mens. De autosomale chromosomen zijn genummerd van 1 tot 22 volgens tengte en de geslachtschromosomen zijn X en Y. Elke cel bevat 22 paar autosomale chromosomen en een paar (XX of XV) geslachtschromosomen.

Autosomale chromosomen

1 eel bevat 46 ehr. + XX ofXY)

(2 x 22 1

2

3

4

5

~ iooo/

6

7

8

~

~

g

18

19

20

9

10

$?

8

~ '-'

~

~

e0

13

14

15

16

Q

'-'

.....

III w 17

.".,

~ 21

chromosomen

I

Vrouwen hebben in hun cellen 2 X chromosomen terwijl mannen in hun celien een X en een Y chromosoom hebben. De helft van deze chromosoomparen wordt overqeerfd van de moeder via de eicel, en de andere helft (complementair aan 22 chromosomen van de moeder) van de vader via de zaadcel (zie afb. 2). Deze zaadcellen bevatten ofwel een X chromosoom, ofwel een Y chromosoom, zodat zij zullen bepalen wat het geslacht van het kind zal zijn na de bevruchting van een eicel. Op basis van een DNA-onderzoek van het kern-DNA kan men dan vaststellen of de ouders van een kind ook de biologische ouders zijn. Indien er verschillen worden vastgesteld met een van de ouders, meestal met de wettelijke vader (o.a. ontkenning van het vaderschap in het kader van een echtscheiding), dan kunnen we ook besluiten dat er geen biologische band is tussen deze persoon en het kind.

7


Naast het kern-DNA bevat elke cel nog 1.000 tot 5.000 strengen mitochondriaal DNA (mtDNA) die zich in aparte compartimenten bevinden, nl. de rnitochondrlen of de energiecentrales van de cel. Dit mtDNA is in tegenstelling tot het nDNA veel kleiner, slechts 16.569 nucleotiden, en bevat voor 90% coderende stukken. Bovendien wordt het mtDNA enkel cverqeerfd van de moeder via de eicel (zie afb. 3). De zaadcel heeft de mitochondrien enkel nodig om voldoende energie te leveren voor het voorbewegen van de staart om zo vlug mogelijk een eicel te kunnen bevruchten. Zowel het mtDNA als het nDNA kan gebruikt worden voor genetische identificatie van personen of biologische sporen. Met uitzondering van haren zullen we in elke cel van ons lichaam hetzelfde DNA terug vinden en laat dit ons toe om DNA-vergelijkingen te doen onafhankelijk de aard van het biologisch materiaal (bv. bloed, speeksel, sperma, urine, botmateriaal, tanden, huidcellen, ... ). Haren vormen de enige uitzondering: enkel in de haarwortel wordt het nDNA en het mtDNA teruggevonden, terwijl de haarschacht nog enkel het mtDNA bevat. De tientallen haren die we elke dag verliezen bevatten geen haarwortels meer zodat enkel nog een onderzoek van het mtDNA kan uitgevoerd worden.

Moederr-------~--------~

I, I,

.. I

I,

--.

Afb.2: Beschrijving van het overervingprincipe. Elke eicel bevat 22 autosomale en een X chromosoom. Elke zaadcel bevat 22 autosomale en een X ofY chromosoom.

2. Hoe kunnen we de verwantschap tussen personen vaststellen? Het genetisch identificatie- of verwantschapsonderzoek heeft tot doel, een he Ie reeks van DNAmerkers te analyseren bij elk van de onderzochte personen en/of biologische stalen. Deze merkers komen verspreid voor op de verschillende chromosomen en bevinden zich meestal in het nietcoderende DNA. Voor elke DNA-merker vinden we een grote variatie in de bevolking. Deze variatie kan bestaan uit een verschil in lengte (aantal nucleotiden of bouwstenen van het DNA) ofwel in de samenstelling (sequentie of opeenvolging van nucleotiden) van het DNA. De combinatie van deze DNA-merkers wordt het DNA-profiel genoemd. De genetische variatie is strikt erfelijk en is aanwezig in elke cel van ons lichaam, zodat deze DNA-merkers als een erfelijke merker kunnen gebruikt worden in verwantschapsbepalingen. De variatie van de nDNA merkers in de populatie is zo groot, dat de kans dat dezelfde combinatie van varianten (of allelen) bij twee nietverwante individuen zou voorkomen kleiner is dan 1 op 100 miljard. Met uitzondering van identieke tweelingen die hetzelfde DNA hebben, kan elke persoon genetisch ge'identificeerd worden op basis van zijn/haar DNA-profiel. Het DNA-onderzoek laat ons ook toe het DNA-profiel bij personen (slachtoffer, verdachte) te vergelijken met de combinatie die gevonden wordt in biologische sporen zoals bloedvlekken, sperma, haren, speeksel of vingerafdrukken. Variaties in het DNA vinden we niet aileen in het nONA maar ook in het mtDNA. Waar dat de variaties in het nDNA ons toelaten een uniek profiel op te stellen voor elk individu, is dit niet mogelijk voor het mtDNA. Dit DNA wordt exclusief via maternele lijn overqeerfd zodat in principe het mtDNA van de moeder dezelfde samenstelling heeft als het mtDNA bij al haar kinderen en haar biologische moeder (zie afb. 3).

8


Bijgevolg kunnen we het mtDNA niet gebruiken als een uniek genetisch kenmerk voor een individu maar eerder voor de maternele afstammelingen: we kunnen broers/zusters niet onderscheiden op basis van hun mtDNA Grootouders

I I~~~I~~I

~ ~~

Afb.3:

~I~

Principe van overerving van X en Y chromosoom, en het mtDNA.

o-ÂŤ

I

:Q.Nh

Ouders

~

I~

cfd

=y chromosoom

~ • X chrorn osoom

Zoon Dit heeft ook tot gevolg dat we het mtDNA niet kunnen gebruiken om het biologische vaderschap vast te stellen gezien mannen hun mtDNA niet kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Het Y chromosoom kunnen we beschouwen als de "tegenhanger" van het mtDNA: het wordt van vader op zoon doorgegeven en is dus bruikbaar om paternele relaties te identificeren. V~~r het DNA-onderzoek bij personen moet er celmateriaal ter beschikking zijn. Vroeger was een bloedstaal nodig maar nu heeft men met een staal wangslijmvlies (celmateriaal van de binnenzijde van de wang) al voldoende DNA Het DNA dat ge"isofeerd wordt uit dit celmateriaal, wordt dan onderworpen aan de analyse van verschillende DNA-merkers of men gaat de nucleotidevolgorde bepalen van een stukje DNA (meestal mtDNA). Dit gebeurt via een proces van DNA-amplifikatie zodat we kunnen gebruik maken van een zeer kleine hoeveelheid DNA Deze techniek die pas in 1985 ontdekt werd door de Amerikaan Kary Mullis, vormt momenteel de basistechniek van al de genetische testen die in een laboratorium uitgevoerd worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Kary Mullis voor deze revolutionaire techniek in 1993 de Nobelprijs voor Scheikunde heeft gekregen. Het DNA-onderzoek is meestal een vergelijkend onderzoek: men moet de beschikking hebben over ten minste 2 DNA-stalen. Indien deze stalen afkomstig zijn van 2 personen kunnen we bepalen of deze personen biologisch verwant zijn of niet. Indien deze stalen afkomstig zijn van een gekende persoon en een bloedvlek die ergens werd aangetroffen, dan kunnen we vaststellen of deze bfoedvlek afkomstig is van de gekende persoon. 3. Ons DNA vertelt ons ook iets over het verleden van onze soort De variaties die we aantreffen in ons DNA zijn ontstaan door veranderingen van het DNA (of mutaties) in het verleden. Deze mutaties kunnen optreden tijdens de vorming van de geslachtscellen (ei- en zaadcel). Verandering van een nucleotide (van A naar G, bvb.) gebeurt echter zeer zelden: elke nucleotide heeft gemiddeld 1 kans op 40 miljoen per generatie om te muteren wat genetici ook de mutatiesnelheid noemen. Deze kans is zo klein dat elke DNA variatie die we aantreffen in de bevolking slechts ontstaan is door een mutatie in het verleden. Men noemt deze varianten ook SNPs wat een afkorting is voor "Single Nucleotide Polymorphisms" (uitspreken als SNiPs). Wanneer we de nucleotidevolgorde van het volledige genoom zouden kunnen bepalen (wat in de toekomst waarschijnlijk mogelijk wordt) dan zouden we op verscheidene plaatsen in ons genoom varianten kunnen aantreffen. Men schat dat op bijna 15 miljoen plaatsen in ons genoom een variant kan aanwezig zijn. Ons genoom kan men ook beschouwen als een "blauwdruk" van de evolutie die onze soort heeft ondergaan in het verleden. Op basis van de mutatiesnelheid en de frequentie van voorkomen in de populatie van een DNA-variant kunnen we ook gaan berekenen wanneer in het verleden deze mutatie heeft plaatsgevonden.

9


Deze datering kan gebaseerd zijn op het aantal generaties of op een aantal jaren indien we een gemiddelde nemen van 20 tot 30 jaar per generatie. De generatietijd in het verleden is echter onvoldoende gekend tenzij deze van de laatste SOOtot 1000 jaar. Dit heeft tot gevolg dat genetische dateringen een foutmarge kunnen hebben van verscheidene duizenden jaren. Ondanks deze beperkingen kunnen we op basis van deze dateringen echter wei een reconstructie doen van de evolutie van onze soort, de Homo sapiens. De eerste inzichten zijn gekomen via het onderzoek van het mtDNA. AI midden de jaren 80 van de vorige eeuw stelde men vast op basis van de studie van mtDNA variaties bij individuen uit verschillende populaties afkomstig van de verschillende continenten dat onze soort moet ontstaan zijn in Afrika, ongeveer 1S0 tot 200.000 jaren geleden. Dit is een bevestiging van de uitspraken van Charles Darwin in 1859 dat de mens in Afrika ontstaan zou zijn. Een andere bewering van Darwin dat wij afstammen van de apen, wordt ook duidelijk als wij het genoom van de chimpansee en de mens vergelijken: gemiddeld stellen we slechts 1,4% verschil vast waardoor de chimpansee de meest verwante apensoort is aan de moderne mens. De gemeenschappelijke voorouders van chimpansee en mens zouden ergens meer dan 6 miljoen jaar geleden op deze aarde hebben rondgelopen. Zes miljoen jaar geleden zijn er een of meerdere mutaties gebeurd die de oorzaak zijn geweest van het ontstaan van 2 verschillende soorten die verder geevolueerd zijn naar de mens en de chimpansee zoals we ze nu kennen.

_-----_ Afb.4: Migraties in het verleden van de moderne mens naar de verschillende continenten op basis van mtDNA-onderzoek.

Latere populatieonderzoeken van mtDNA variaties en van variaties op het Y chromosoom heeft de genetici ook toegelaten te dateren wanneer de kolonisatie van de verschillende continenten heeft plaatsgevonden. Onze voorouders leefden initieel vooral in Oost Afrika in kleine groepen als jagers en verzamelaars. Men schat dat ze in totaal bestonden uit 2.000 tot S.OOOindividuen. De manier om voedsel te zoeken zorgde automatisch dat ze zich meer en meer naar andere delen van Afrika verspreidden om dan ongeveer 60.000 jaar geleden de eerste stappen buiten Afrika te zetten (zie afb. 4). Via het Midden-Oosten kwamen onze voorouders dan terecht in Azie (SO.OOOjaar geleden) om vervolgens Australle en Europa (40.000 jaar geleden) te koloniseren, en uiteindelijk NoordAmerika (2S-20.000 jaar geleden). Deze verspreiding is beinvloedt geweest door de klimaatomstandigheden. In het verleden lag de zeespiegel veellager dan dat we ze nu kennen. Dit had tot gevolg dat er landbruggen aanwezig waren tussen Zuidoost Azie, tndonesie en Australie, en tussen Noord Azie en Noord-Amerika waardoor onze voorouders zich gemakkelijk naar deze continenten konden verspreiden. De laatste ijstijd vond plaats tussen 20.000 en 1S.000 jaar geleden, en had tot gevolg dat de mensen zich naar het zuiden verplaatsten om de barre leefomstandigheden in het noordelijke halfrond te ontvluchten. Na het einde van de laatste ijstijd begon er een populatieexpansie vanuit het zuiden naar het noorden van Europa en Azie. Later kennen we nog een migratie die samenvalt met het ontstaan van de landbouw in het Midden-Oosten (10.000 jaar geleden). Deze migratie was zowel naar Europa als naar Noord Afrika waarbij eveneens de landbouwtechnieken werden verspreid onder de aanwezige jagers/verzamelaars. Het ontstaan van de landbouw is een noodzaak geweest om de voedselvoorziening te kunnen handhaven gezien de groepen van mensen steeds groter werden en zich ook begonnen te vestigen op een plaats. De ontwikkeling van de landbouw valt dan ook samen met het ontstaan van de eerste steden.

10


4. Van populaties tot families 4.1 Evolutionaire stambomen De evolutionaire geschiedenis van de Homo sapiens kunnen we ook voorstellen in een evolutionaire boom. De afsplitsingen in deze boom geven telkens het ontstaan Fv1RCA van een mutatie aan. Hierdoor ontstaat tel kens een groep van individuen (of populaties) die dezelfde variant vertonen. De groep van individuen voor de mutatie heeft plaats gevonden in het verleden, noemen we de gemeenschappelijke voorouderpopulatie. Wanneer we verder en verder in het verleden teruggaan dan komen we terecht op een punt waarbij er slechts een populatie aanwezig was. Deze populatie was de eerste groep van de Homo sapiens soort die op aarde rondliep (150200.000 jaar geleden). Het opstellen van een Afb. 5: Voorstelling van een evolutioevolutionaire stamboom gebeurt op basis van DNAnaire boom waarbij de grijze bollen onderzoek van een groot aantal individuen uit verschillende individuen of populaties verschillende continentale populaties. Deze personen zijn voorstellen. MRCA is de meest reniet verwant aan elkaar en behoren dus niet tot dezelfde cente voorouder van de 2 afgesplitste takken familie maar wei tot dezelfde soort, Homo sapiens. De evolutionaire stamboom stelt dan voor hoe deze personen evolutionair verwant zijn met elkaar. De publicatie van de eerste evolutionaire studie (gebaseerd op mtDNA) van de moderne mens in het Engelse vakblad Nature werd door het Amerikaanse weekblad Times populair vertaald als "de identificatie van de mitochondriale Eva". Dit is echter een zeer vereenvoudigde weergave want in werkelijkheid zijn het een aantal vrouwen die hetzelfde type mtDNA bezitten en waarschijnlijk tot dezelfde familie behoren. Dezelfde redenering kan gelden voor het Y chromosoom. Op basis van de gedetecteerde variaties op het Y chromosoom bij een groot aantal mannen kan een evolutionaire stamboom worden opgesteld die ons brengt bij de meest recente voorvaders van deze mannen, ongeveer 150.000 jaar geleden. 4.2 Genealogische stambomen De variaties op het mtDNA of het Y chromosoom kunnen we ook gebruiken voor genealogische toepassingen of voor het opstellen van familiestambomen. In tegenstelling tot de evolutionaire stambomen zijn de verschillen in mtDNA of het Y chromosoom eerder een aanwijzing dat 2 personen tot 2 niet-verwante families behoren. Indien er geen verschillen worden gedetecteerd dan behoren deze personen waarschijnlijk tot dezelfde familie, of hebben ze een gemeenschappelijke voorouder. Gezien het Y chromosoom via paternele lijn wordt doorgegeven aan de volgende generatie, kunnen we via de analyse van het Y chromosoom vaststellen of 2 mannen in paternele lijn verwant zijn. Dezelfde mogelijkheden bestaan voor de maternele lijn. Hierbij wordt echter gekeken naar genetische variatie in het mtDNA. Deze variatie moet in principe terug te vinden zijn bij 2 personen die materneel verwant zijn (zie afb. 3). De combinatie van varianten op het mtDNA of het Y chromosoom noemen we een haplotype. In de populatie komen verscheidene haplotypes voor, elk met een bepaalde frequentie die afhankelijk is van de verspreiding (via de nakomelingen) van de haplotypes in de populatie. Meer dan 90% van de mtDNA haplotypes zijn uniek en vinden we enkel terug in enkele families. Het meest voorkomende mtDNA haplotype in Europa komt echter bij 1 persoon op 15 voor, ook bij personen die tot verschillende families behoren waarvan vaststaat dat ze niet-verwant zijn via een gemeenschappelijke voorouder. Dit vormt dus een beperking wanneer we de resultaten van een mtDNA-onderzoek moeten interpreteren. Bij het Y chromosoom is het nog dramatischer wanneer we enkel nucleotide variaties of SNPs zouden onderzoeken: bijna de helft van de West Europese mannen hebben hetzelfde haplotype (nl. E3b)! In tegenstelling tot het mtDNA kunnen we deze SNPs niet gebruiken voor genealogisch onderzoek, enkel voor evolutionair onderzoek. Men heeft deze Y chromosoom haplotypes ook een andere naam gegeven, nl. haplogroepen: zij groeperen Y chromosomen die dezelfde SNPs vertonen.

11


7 repeats 8 repeats

a

,

" +

Afb. 6: Voorstelling van 2 chromosomen met een microsatelliet of STR. Deze is opgebouwd uit een kort stukje DNA (4 nucleotiden) dat verscheidene keren herhaald wordt. Het ene chromosoom vertoont 7 herhalingen of 'repeats', en het tweede chromosoom bevat 8 herhalingen. Dit zorgt voor een verschil in lengte tussen deze 2 chromosomen wat kan gevisualiseerd worden na DNA amplifikatie en een scheiding volgens lengte. Elk van deze fragmenten of allelen wordt dan benoemd naar het aantal herhalingen dat er aanwezig is. Verscheidene STRs worden simultaan geanalyseerd en de combinatie van deze STRs noemt men een profiel. Het kan als een digitale cijferreeks worden voorgesteld (onderaan). Veranderingen in het nDNA gebeuren echter niet aileen bij nucleotiden maar kunnen ook 10-11 13-15 Genotype aanleiding geven tot het ontstaan van verschillen in lengte. Dit gebeurt vooral op plaatsen in het nDNA waar een kort stuk DNA van 2 tot 6 nucleotiden herhaald wordt. Men ~ noemt deze DNA-merkers microsatellieten of Genotype 10-13 STRs ("Short Tandem Repeats"). Elk van deze varianten worden benoemd volgens het aantal herhalingen dat er in het DNA aanwezig is (zie afb. 6 en 7). Wanneer men een reeks van STRs analyseert Afb. 7: Vaststelling van biologische verwantschap verkrijgt men een soort digitaal profiel dat na STR-analyse. De combinatie van de 2 allelen bruikbaar is voor vergelijking met andere noemt men bij elke persoon het genotype. profielen en kan opgeslagen worden in databanken. Mutaties bij STRs gebeuren met een snelheid van 1 kans op 1.000 per generatie. Deze hoge mutatiesnelheid zorgt ervoor dat mutaties gemakkelijker geobserveerd worden wanneer men de biologische verwantschap bij een groot aantal families zou onderzoeken. De aanwezigheid van een mutatie betekent echter niet dat er geen biologische verwantschap meer zou zijn. Wanneer we een voldoende aantal andere STRs, 15 tot 20, zouden testen zal men meestal een bevestiging krijgen van de biologische verwantschap. STRs vinden we ook op het Y chromosoom en wanneer we een reeks van STRs analyseren verkrijgen we een haplotype. Gezien de hogere mutatiesnelheid van de STRs treden er meerdere mutaties op van STRs nadat een SNP gevormd werd. Oit betekent dat we de haplogroepen kunnen opdelen in verschillende STR haplotypes. Met deze haplotypes kunnen we recente patemele verwantschappen wei aantonen ook omdat de meeste Y chromosoom haplotypes uniek zijn en beperkt blijven tot een of enkele families die een gemeenschappelijke voorvader hebben. Zo vinden we het meest voorkomende Y-STR haplotype (op basis van 12 STRs) in Belgie bij slechts 2,65% van de mannen. wordt vervolgd

12

Prof. Dr. Ronny Decorte


Gratis genealogische programma's van het internet Om personen te helpen die nog niet zo vertrouwd zijn met het afhalen (downloaden) en installeren van programma's geven we hieronder de werkwijze voor twee bekende: het PAF (Personal Ancestral File) van de Mormonen en het Programma Aldfaer PAF (Personal Ancestral File) - Bestaat niet in het Nederlands 1. 2. 3. 4.

Surf naar de website http://www.familysearch.org. Klik in de blauwe horizontale balk bovenaan op order/download products. Op de nieuwe pagina onder Family History op software downloads klikken. Op de nieuwe pagina onder Software Downloads Personal Ancestral file 5.2.18.0 - Multi language (9.7 MB) aanklikken. 5. Op de nieuwe pagina onder de afbeelding van het boek op download klikken. 6. Op de nieuwe pagina ziet u de verschillende talen, het Nederlands is niet voorhanden. Ga naar onder en klik op continue. 7. Nu komt u op een registratiepagina. U moet dit invullen. Het is aileen voor de statistieken van de Mormonen. Vul het formulier in en druk op submit 8. Nu komt u op de pagina waar u op download moet klikken naast de taal van uw keuze. 9. Er verschijnt nu een venster waarin Windows vraagt wat u wilt doen. Kies voor opslaan en bepaal vervolgens waar u het programma wilt opslaan bv. op het bureaublad. 10. Eenmaal het downloaden voltooid sluit u aile windows programma's af en zoekt op het bureaublad naar het bestand PAF5EnglishSetup.exe 11. Klik op het ikoon om de installatie te beginnen. Kies voor uitvoeren en volg de instructies. Alles gaat zeer vlot. ALDFAER 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Surf naar http://www.aldfaer.netlwebsite/ U komt op de nederlandstalige startpagina van de webstek Klik naast direct downloaden op Aldfaer 3.5.3. U komt op de downloadpagina waar u onder het in grote letters geschreven Aldfaer 3.5.3 op downloaden klikt. U krijgt nu een pagina met de licencie voorwaarden. Ga onderaan de tekst en klik op Ik ga akkoord. Op de volgende pagina moet het downloaden automatisch beginnen. Is dit niet het geval klik dan op de zin: Klik hier om het nogmaals te proberen. Nu krijgt u weer de vraag van Windows wat u wilt doen. Kies voor opslaan. En kies vervolgens voor bv. opslaan op bureaublad. Eenmaal het downloaden voltooid sluit u aile windows programma's af en zoekt op het bureaublad naar het bestand Aldfaer 353. Klik op het ikoon om de installatie te beginnen. Kies voor uitvoeren en volg de instructies. Alles gaat zeer vlot.

Belangrijke opmerking voor person en die werken met Windows XP SP 2 Twee beveiligingsupdates van Microsoft de 925902 en de 928843 hadden een foutje waardoor Aldfaer niet meer wit starten. Daarom is het nodig een zogenaamde hotfix te downloaden en te installeren. Daarna werkt het programma weI. Deze hotfix is voor de Nederlandstalige versie van Windows te downloaden van: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=nl&FamilyID=74ad4188-3131-429c8fcb-f7b3bOfd3d86. Tijp dit adres in de adresbalk van uw browser en u komt op een pagina met de betreffende hotfix met de benaming KB935448: update voor Windows XP. Klik hier op de knop downloaden. Vervolg dan zoals in punt 7 hierboven.

Claude Moors

13


V.V.F. - Tielt: nieuwe publicaties

Paul Callens - Luc Neyt: America Gleanings, "Amerika in de pers" Gazette van Thielt 1850-1940,Tielt, WF-Tielt, twaalf delen, in totaal meer dan 2.060 biz., prijs per deel10 euro (+ 4,50 euro verzendingskosten per deel) WF-afdeling Tielt heeft in het verleden een aantal werken uitgegeven met de bedoeling de studie van de emigratie naar Amerika te stimuleren. Door het ter beschikking stellen van bronnenmateriaal bieden we de familie- en heemkundige de mogelijkheid deze informatie te gebruiken als achtergrond bij de verwerking van hun familiekundige en/of heemkundige studie. Met deze doelstelling voor ogen hebben wij een deel van de locale pers uitgeplozen om na te gaan hoe eenvoudige en onwetende mensen, die konden lezen, een beeld voorgehouden werd over Amerika. Ais studieobject nemen we de 'Gazette van Thielt'van 1850 tot 1940. Voor de periode 1848-1858 hebben we ook 'De Thieltenaar' aan een onderzoek onderworpen. Daardoor krijgt de lezer de mogelijkheid een vergelijking te maken tussen de manier van schrijven over emigratie naar Amerika van een krant met Katholieke en Liberale strekking. Daarbij stellen we vast dat de eerste strekking eerder de emigratie probeert tegen te houden door het in de vert zetten van negatief nieuws; waar de tweede strekking eerder positief staat. Het 12de en laatste van 'Amerika in de Pers' deel omvat losse gegevens uit de 'Gazette van Kortrijk' periode 1881-1891 en sluit af met een honderdtal afbeeldingen en een overzicht van de geraadpleegde werken. In dit werk geven we de teksten weer in de oorspronkelijke vorm waardoor de aandachtige lezer de evolutie van de taal kan volgen. In meer dan 1.600 voetnoten hebben wij sommige feiten in hun historisch kader geplaatst of een bron aangegeven waar de lezer meer informatie kan terugvinden. Reclameboodschappen die iets met Amerika te maken hebben, namen we zoveel mogelijk op. Naast de reclame voor scheepslijnen die mensen naar Amerika brengen (met locale agenten in de streek) speelt in het begin van de 20ste eeuw de reclame voor auto's een belangrijke rot. Een deeI van de aangeprezen merken zijn ondertussen van de markt verdwenen maar Ford, Opel en Chrysler overleefden de tijd. Elk deel of opeenvolgende delen kunnen afzonderlijk de belangstelling wegdragen van de lezer. Enkele voorbeelden van belangrijke thema's zijn: de Amerikaanse burgeroorlog, de situatie in Mexico met het Belgisch legioen, de grote trek naar Argentinie, Vlamingen in Moline, Vlaamse abonnees op de Gazette van Thielt in Amerika na WOI, enz.. Aile delen samen doet ons beseffen dat Amerika langzaam maar zeker een wereldmacht werd en zo de rol van de Europese nationale staten overnam. Naast de informatie over Amerika nemen we ook een aantal artikels op over de gemeente Pittem. Vergeten gebeurtenissen worden opgefrist en gekende feiten worden weergegeven in de taal, de stijl en de geest van de betrokken periode. Denken we maar aan een gedicht over Pittem, het concert van de nieuwe fanfare met de vondst van een dode de morgen erop, de inhuldiging van Pastoor Castel, Verbiest in de pers, enz.. 14


In elk deel duikt een hoofdthema op. Dit neemt niet weg dat voor mensen die op zoek zijn naar een speld in een hooiberg om hun familie in Amerika terug te vinden, een losse nota genoeg is om nieuwe en andere bronnen te raadplegen en hun opzoekingen een nieuwe richting te geven.

voo:

de periode na de eerste wereldoorlog hebben wij bepaalde feiten of gebeurtenissen achterwege gelaten die betrekking hebben op het prive leven. Niet alles is even stichtend, maar met de denkbeelden van nu stellen we vast dat alles goed gekomen is ... Sensatiejagers hebben daar wei iets aan, maar dit is niet onze geopperde doelstelling. Het zou ons te ver leiden om aile thema's te vermelden, daarom ter info enkele items uit de eerste drie delen: - Goud gevonden in California - De nasleep van de kolonisatiepoging in Guatemala - Gedicht Pittems koorzangers - Losse brieven uit Amerika - Spoorwegen en telegraaf doen de wereld krimpen - Afschaffing van de slavernij in Amerika en de burgeroorlog neemt uitbreiding - Belgen betrokken in de oorlog in Mexico - Hogere militairen en gewone soldaten geven hun versie van de feiten - Brieven uit Canada, het schijnt er goed te zijn - Amerikaans Seminarie en Gods werkers in Amerika - Pastoor Castel in Pittem - Bloedige eindstrijd in Mexico - Keizerin Charlotte van Mexico zoekt tevergeefs hulp bij Napoleon III en de Paus - Eerste tekenen van de ziekte van Keizerin Charlotte van Mexico komen boven - Meer br¨ � @ Y@ blijft echter uit - De VS in herstel na de bloedige burgeroorlog.

Claude Moors: Tien jaar tijdschrift "Onze Voorouders" januari 1998 - oktober 2007, Tielt, WF-Tielt, 2008, 130 biz., prijs 8 euro (+ 3,60 euro verzendingskosten) Dit boek biedt een volledig overzicht van aile artikels die de voorbije 10 jaar verschenen zijn in het tijdschrift . Men vindt er de inhoud op vier verschillende manieren gepresenteerd. 1. De inhoudstafels per nummer, chronologisch gerangschikt. 2. Een alfabetische index per auteur, met vermelding van zijn artikels en verwijzing naar jaargang en bladzijde. 3. Een rubriekenindex, waar de inhoud gerangschikt is per onderwerp. Dit laat toe van vlug aile artikels te vinden van een bepaald onderwerp. 4. Een namenindex van aile persoonsnamen die voorkomen in de artikels met vermelding van de plaats waar ze te vinden zijn. Deze lijst bevat een 3.000 tal verschillende namen en naamsvarianten.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Jackie Claeys, Oosteeklo - Geert Debrabandere, Rotselaar - Liliane Sarteel, Antwerpen Maria Snauwaert, Dentergem - Leona Vanhuffel, Waregem, Anna Van Eeno, Tielt - Rita Wanseele, Aarsele - Arnold Schaubroeck, Schuiferskapelle - Marte-Therese Strobbe, Tielt - Albert Wiebouw, Tielt - Luc Neyt, Tielt.

15


UITNODIGING GENETICA EN AFSTAMMING: VAN POPULATIES TOT FAMILIES

VOORDRACHTDOOR Prof. Dr. Ronny Decorte Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven - Centrum Forensische Geneeskunde Activiteitencentrum Forensische Genetica en Moleculaire Archeologie Departement Menselijke Erfelijkheid

Organisatie: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Tielt LS.m. het Sint-Andriesziekenhuis en de Openbare Bibliotheek Tielt Wanneer: vrijdag 11 april 2008 om 20 uur stipt Locatie: Ensorzaal (Woon en Zorgcentrum), Krommewalstraat 9-11, 8700 Tielt. De voordracht is gratis. Familiekunde is meer dan enkel een lijst van namen, plaatsen en data. Daar waar heemkunde van geen betekenis is zonder de mensen en hun families er een uitgesproken plaats in te geven, is ook de genealogie een waardevolle bron van informatie voor de medische wereld. Mocht iedereen de nodige informatie bezitten van zijn voorouders in verband met hun medische achtergrond dan zou dit een schat aan informatie zijn voor de mensen die zich bezighouden met de genetica. Vandaar dat we dan ook een spreker hebben gezocht die dagelijks in de praktijk staat en ons op die manier kan inwijden in de wereld van het genetisch onderzoek. Professor Decorte zal ons in zijn uiteenzetting uitleggen wat DNA is en hoe dat wordt overgeerfd. Op welke manier we de verwantschap tussen personen kunnen vaststellen en wat het DNA ons vertelt over het verleden van onze soort. Hij zal ook spreken over het gebruik van DNA voor historisch onderzoek en dieper ingaan op de evolutionaire en genealogische stambomen.

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt

NEGENDE FAMILIEKUNDIGE

BOEKENBEURS

TIEL T

zondag 9 maart 2008 van 9 tot 12 uur 30 Jeugd Ontmoetingscentrum, Generaal Maczekplein, Tielt (dit is de nieuwe Europahal kant zwembad/sportvelden) Er is een ruime keuze aan talrijke standen: * genealogische computersoftware * genealogische werken * formulieren * heruitgaven van naslagwerken Tevens is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers uit de ons omringende WF-afdelingen er gegevens uitgewisseld worden

en kunnen

Om 11 uur bekendmaking van de winnaaars van de Wandelzoektocht in Wakken en uitreiking van de prijzen.

16


Heemkundige

Kring de Roede van Tielt

Lidmaatschapsbijdrage: gewoon lid: 20,00 euro, steunend lid: 30,00 euro en beschermend lid: 40,00 euro, te beta len op rekening 000-0398411-32 van De Roede van Tielt, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt. Secretariaat: Ph. De Gryse, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt - (051) 40 1838. Bibliotheek: vroegere Sint-Lucasziekenhuis, thans Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, Tielt. Open elke zaterdag van 10 tot 11 u 30.

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ? Je stort gewoon het lidgeld 32,00 euro als gewoon lid, 48,00 euro als steunend lid, 80,00 euro minimum als beschermend lid op rekening 414-1171221-79 van WF Antwerpen-Merksem. leder lid ontvangt jaarlijks zes nummers van het tijdschrift VLAAMSE STAM . De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Aile briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college enz ... : CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS VVF Dienst: . Van Heybeeckstraat 3 2170 ANTWERPEN - MERKSEM Tel. 031646 99 88

Zesde Familiekundige Wandelzoektocht in Wakken i.s.m. Gemeentebestuur Dentergem en de Heemkundige Kring Bourgondisch Erfgoed Mooie prijzen voor de winnaars Start op 12 november Deelnameformulieren

2007 tot 29 februari 2009

gratis te verkrijgen

tijdens de openingsuren:

Gemeentehuis en de bibliotheek in Dentergem Bibliotheek Wakken CC Hondius in Wakken Lokaal VVF-afdeling Tielt, Beernegemstraat 5, Tielt op zaterdagen 17 november, 15 december 2007,5 en 19 januari, 2 en 16 februari 2008 van 9 tot 12 uur Op de website van VVF-Tielt Bekendmaking

1 en

winnaars op zondag 9 maart 2008 om 11 uur tijdens de 9de familiekundige boekenbeurs te Tielt

17


activiteitenagenda

WF - Tielt: januari - februari - maart 2008

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 19 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid

tot

2. Werkgroep opzoeken.

genealogie op zaterdag

3. Werkgroep opzoeken.

genealogie

4. Werkgroep opzoeken.

genealogie op zaterdag 16 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot

op zaterdag 2 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot

5. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Negende familiekundige boekenbeurs op zondag 9 maart (zie aparte aankondiging). 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Zaterdag 5 januari van 14 tot 17 uur in ons lokaal: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door het bestuur aan de leden van onze afdeling Aile leden zijn van harte welkom ! Gelegenheid tot opzoeken

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender

voo:

de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnen!): Nummer 21 april - mei - juni 2008: v66r 28 februari 2008 Nummer 31 juli - augustus - september 2008: v66r 31 mei 2008 Nummer 41 oktober - november - december 2008: v66r 31 augustus 2008 Nummer 1 1januari - februari - maart 2009: v66r 30 november 2008 De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

18


Belgie-Belgique

P.B. 8700 TIELT 1

3/4615

ONZ£

VOOROUD£RSS Website VVF- Tielt home.sea rlet. be/vvftielt

~

onzevoorons voorouders

Driemaandelijks

~

tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 11de jaargang Afgiftekantoor

Verantwoordelijke

uitgever:

nr. 2 - april 2008 8700 TIEL T 1

Lucien Ailliet, Sehuiferskapelsesteenweg

••

Door mens en gedre',en

29 - 8700 TIEL T

~Tielt


.. ,,'

ONZE VOOROUDERS is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de WF - afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6,50 euro per jaar, ook voor WF leden buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer 800-7026810-14 van WF - afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!I! Ais lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift en hebt u toegang tot ons documentatiecentrum. Personen die lid zijn van WF - Nationaal en in ons werkgebied wonen alsook personen die lid zijn van de Heemkundige Kring "De Roede van Tielt" beta len 4,00 euro per jaar. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons. das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, teL/fax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5,8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud:

22

- Wandelzoektocht in Wakken 2007 - 2008: de antwoorden Jules Desmet, Roterijstraat 3,8720 Wakken

23

- Genetica en genealogie: van populaties tot families, slot Prof. D.r Ronny Decorte, Universitaire Ziekenhuizen Leuven

29

- Genealogie van Pieter Ayliet, deel 4 Lucien Ailiiet, Schuiferskapelsesteenweg

35 29,8700 Tielt

- Aankondiging Erfgoeddag

37

- Activiteitenagenda en dank

38


Wandelzoektocht in Wakken 2007 - 2008: de antwoorden Aan onze jaarlijkse zoektocht, ditmaal in Wakken, namen dit jaar 173 personen deel waarvan niemand' alles juist had. Hieronder kunt u de antwoorden vinden met enige genealogische en heemkundige uitleg: Vraag 1: Noteer de naam van dit gebouw: de trog. Op de hoek rechtover het huidige restaurant bevond zich vroeger de herberg 'De Trog'. Volgens Karel de Flou was die herberg er al in 1846. In de jaren 1860-1864, werd op 200 meter van deze herberg de tolbarriere nr. 4 geplaatst op de nieuwe weg Ruiselede-Wakken. In 1880 bouwde de familie Constant Bogaert (Wontergem) op een stuk grond rechtover 'De Trog' een huis met bijhorende schuur. Grootvader Bogaert was bakker en bewerkte eveneens vias en klodden en hield cafe. Ais bakker en omdat het huis rechtover 'De Trog' heette, noemde hij zijn cafe 'De Nieuwe Trog'. Na de Bogaerts baatten verschillende andere families het cafe uit. De laatste waard uit 'De nieuwe trog' heette Julien Taelman: hij hield het cafe open tot in 1967. Toen bleef het cafe een tijdje onbewoond en halfweg de jaren 1970 werd de woning volledig vernieuwd en werd 'De Nieuwe Trog' een nieuw cafe met de naam 'De Trog'. Vraag 2: Noteer de naam van dit gebouw: den gouden leeuw. In 1651 wordt voor het eerst de naam van deze herberg genoemd met de ligging op de hoek van de Mandel- en de Molenstraat. In 1779 komt de vermelding: herberghe . .. op den houck van de Mande/straete jurisdictie van desen graefschap, hebbende voor uijthanghberl Den Gouden Leeuw, de selve herberge dienende voor schepenen huijs deser prochie. Tot de latere uitbaters behoren bekende Wakkense families zoals Tack, Biebuijck en De Ven. In 1827 is Ambrosius De Ven er herbergier.

Vraag 3: Noteer mijn voor- en familienaam: Petrus-Judocus De Borchgrave. PJ de Borchgrave werd in Wakken geboren op 17.4.1758 als zoon van de 'baljuw en schepene van den dorpe en Graefschepe van Wackene'. Zijn moeder was Maria-Catharina Tyvaert. De familie de Borchgrave was afkomstig van SintEloois-Vijve. Pieter-Joost genoot eerst huisonderwijs van zijn vader. Later bezocht hij een plaatselijke school in Wakken en tenslotte ging hij nog naar het college van Kortrijk. Eens afgestudeerd werd hij broodbakker in zijn eigen dorp. Hij trouwde met Marie-Joanne Lambrecht en werd vader van vijf zonen en vijf dochters. Hij woonde in de Markegemstraat op de plaats waar nu de gemeenteschool is en waar de bronzen herinneringsplaat is opgehangen. Ais 'geletterd' bakker trad hij toe tot de Wakkense Rederijkerskamer. Hij schreef Iyrische gelegenheidsdichten en nam deel aan literaire prijskampen die in die tijd nogal populair waren. Hij schreef ook enkele toneelstukken. In een bombastische stijl, die in die tijd normaal was, gaf de Borchgrave uiting van zijn kristelijke overtuiging, van zijn Vlaming-zijn en van zijn liefde tot zijn geboortedorp Wakken. Hij werd verkozen tot lid van de Keizerlijke en Koninklijke Academie van Brugge (gesticht door Maria-Theresia).

1

Noot van de redactie van Onze Voorouders: zie opmerking bij antwoord vraag 12

23


Vraag 4: Noteer de familienamen die bij mij horen: Verbrugge - Janssens. Rene Verbrugge C1906) was de uitvinder van het veldkanon: een klein kanon dat oorspronkelijk werkte op 'carbure' en op de velden werd geplaatst om de vogels af te schrikken. De firma had een brevet op de fabricage van dit toestel en exporteerde in de hele wereld. Later werd, onder het beleid van zijn zoon Gabriel, de werking van het veldkanon aangepast en werd van 'carbure' overgeschakeld op gas. Deze veldkanonnen van Wakkense makelij staan ook opgesteld langs verschillende vliegvelden om de vogels weg te houden van de landingsbanen. Vraag 5: Noteer de familienaam in mijn omgeving: Demedts (te vinden in Kapellestraat). Dichter, romancier, essayist en toneelschrijver Andre Demedts werd geboren in 1906 aan de overkant van de Mandel in Sint-Baafs-Vijve op de hoeve 'Het Eisbos'. Ais kleine jongen liep hij school bij de zusters van de h. Jozef in de Kapellestraat in Wakken. Hij kwam, samen met zijn broer, te voet en op klompen, alover Teeuwkes Brug' naar Wakken. Op de hoek van 'Het Pouwelke' (nu Nieuwstraat) en de Kapellestraat woonden toen Dees en Liska Acke. Dees en Liska hielden herberg en winkel. Daar trokken de broers Demedts iedere dag binnen om er hun klompen onder de kachel te plaatsen en hun schoenen aan te trekken om naar school te gaan. Over dat dagelijks bezoek zei Demedts zelf: Maar daar bij Liska (naast haar eigen kinderen waren er nog twee aangenomen kinderen) heb ik geleerd wat dat de wereld is. Aardappels met ajuinsaus en kaantjes. 't Rook daar eeuwig naar haring, naar ajuin, naar 't arm Vlaanderen, naar de miserie van altijd geweest. In de Mandelstraat woonden zijn grootouders (Modest Vandenhende en

Rosalie Baert) en een ongehuwde zuster van zijn moeder. Hun graf bevindt zich nog op het Wakkens kerkhof. Vraag 6: Welk jaar hoort bij mij ? 1896. Dit huis in neoclassicistische stijl werd in 1896 verbouwd. Het is het herenhuis dat bewoond werd door de familie Roelandts, de brouwersfamilie.

In 1838 al was dit kloekgebouwen woonhuys met medegaende bierbrouwey dat eigendom was van het echtpaar Ferdinand Yserbyt-Marie Anne Carpentier verkocht aan de familie VandammeHaesebroucq. Hun zoon Charles stierf in 1847 en als enige erfgenaam bleef Rosalie over. Zij was begijn in het 'Klein Hot' in Gent. Onmiddellijk na de dood van Charles kwam Theodore Roelandts in het huis wonen en hield de brouwerij draaiende. In 1863 kocht Emile, zoon van Theodore de eigendom voor 16.000 frank. De brouwerij ging over van vader op zoon. Na Emile kwam Firmin, na Firmin kwam Daniel. Daniel was de laatste brouwer van het Wakkens geslacht Roelandts. De laatste brouwte gebeurde in 1961. In 1996 werd het huis door Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn Luc Martens beschermd als monument.

......... ~_~_~~_-=J

Vraag 7: Hoeveel van deze stierven in Spanje ? 7. Op zaterdag 17 juni 2000 werd een gedenkplaat onthuld ter ere van de Wakkense soldaten die ongeveer 200 jaar geleden stierven voor een vaderland dat het hunne niet was. Toen onze gewesten bezet waren door Frankrijk (1794-1815) werden Vlaamse jongeren opqeeist om te gaan vechten in het leger van de bezetter. In 1798 stelde de Franse bezetler dat aile mannen van 20 tot 25 jaar kandidaat-soldaat waren. Om het gewenste contingent te bereiken gebeurde de aanduiding van de jongens door loting (Iotelingen consents) in de hoofdplaats van het departement. Vele Wakkenaren die opgeroepen werden sneuvelden op het slachtveld of stierven van ontbering en ziekte in de hospitalen. Een Wakkenaar maakte carriere als officier van Napoleon: Jean Gheerbrant wiens graf hier op enkele meter vandaan ligt. Later werd hij burgemeester van Wakken. 24 ]

=


Vraag 8: Noteer de voor- en familienaam die bij mij horen: Charles Kervyn de Lettenhove. Omstreeks 1862 kwam het kasteel en de aanpalende eigendommen in handen van het geslacht Kervyn de Lettenhove. Het was baron Joseph Bruno Kervyn de Lettenhove die het kasteel kocht van de graven Van Maldeghem-Wacken. Zijn zoon Gustaaf kwam zich hier vestigen omstreeks 1890. De Wakkenaren noemden hem 'den baron'. Hij was actief in de gemeentepolitiek en gemeenteraadslid van 1896 tot 1932. Van 1900 tot 1908 en van 1912 tot 1926 was hij burgemeester. 'Den baron' was een typisch voorbeeld van de a-sociale aristocratie, bekend als uitbuiters van de gewone mens en die als het ware een schrikbewind voerde tegen de werkende klasse. Toen hij in 1926 de verkiezingen verloor deed hij aile kiezers, waarvan hij vermoedde dat ze niet voor hem gestemd hadden, onmiddellijk verhuizen. 'Den baron' trouwde tweemaal. Uit zijn tweede huwelijk met barones Madeleine de Blondel de Beauregard de Viaene waren er twee kinderen: Charles (gesneuveld in 1917) en Georges (Iuitenant-generaal van de Belgische luchtmacht). Vraag 9: noteer de familienamen die bij mij horen: Vanmaele, De Borchgrave, Van Witberghe & Devolder. Bij de Wakkenaren bekend als 'Volderskapel'. Oorspronkelijk gebouwd rond 1830 en op het einde van de 19de eeuw door Bernard Devolder vernieuwd. Het O.-L.-Vrouwbeeld in de kapel wordt aanzien als de O.-L.Nrouw van de bevrijding. De naam Vanmaele wijst vermoedelijk op Pieter Joseph Van De Male, getrouwd met Rosalie De Rijm, een Wakkens brouwer die op de Wapenplaats woonde. Hij was prins van de Confrerie van de H. Rochus. Ivo van Wtberghe (op de gedenkplaat verkeerd genoteerd !) was pastoor van Wakken van 1833 tot 1860. Hij was geboren in Tielt in 1791 en overleed in Brugge in 1891. .___,_,._

__'

P(ieter)-F(ranciscus) de Borchgrave (1788-1836) was handelaar en ontvanger van Wakken. Vraag 10: Noteer mijn beroep: Kartograaf. Joost d'Hondt werd in Wakken geboren op 17.10.1563. Hij was kopergraveur, lettersnijder, mathematicus, aardrijkskundige, kaarttekenaar en uitgever van atlassen en dat alles in de eindjaren rs= en beginjaren 17de eeuw. Zijn vader Olivier was schepen van de katholieke Heer van Wakken en zijn moeder was Petronelle d'Havertuyn een seer Godsalighe en deughsame Vrouwe. Judocus was echter gereformeerd en vluchtte als twintigjarige naar Engeland, waar hij Coletta van de Keere trouwde. Het was in Londen dat hij zijn naam in Judocus Hondius vertaalde. Judocus was â‚Źlen van de geleerde Vlamingen die om intellectuele en om geloofsredenen uitweek. In 1593 verhuisde hij naar Amsterdam. Judocus kocht de koperen platen van Mercator (die naar Duitsland uitgeweken was) en zette zijn werk verder. Judocus vestigde zijn zaak in de Kalverstraat in Amsterdam en noemde het huis 'In de Wackere Hondt', daarbij zinspelend op zijn naam en geboorteplaats. In Wakken noemt men het cultureel centrum nu 'Hondius-park'. Vraag 11: noteer de naam van deze plaats: 't goed ter planken. Vermelde naam, die in geen enkel document voorkomt, is terug te brengen tot Planckendam ofte de straete leedende van Wacken naar Tielt. Wei was er 't goet te Planckendam maar dat was langs de Planckendamstraat in Markegem gelegen. Deze hoeve behoorde vroeger aan Heer Jan de Povere die verschillende gronden bezat in de Baliekouter.

25


Vraag 12: noteer de familienaam naast mij: Mandelinck2• Pseudoniem van Guido Haerynck die hier geboren werd in 1937. Hij studeerde in Waregem en Torhout en werd leraar aan het SintJozefscollege te Tielt. Woont sinds midden 1970 in Poperinge (Watou) waar hij stadsbibliothecaris en hoofdverantwoordelijke voor het Nationaal Hopmuseum was. Schreef toneel, een beeldend verhaal over de Westhoek en vooral poezie. V~~r zijn poezie werd hij vaak bekroond: Basiel De Craeneprijs (1970), prijs van de Vlaamse Poeziedagen (1972), de driejaarlijkse poezieprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (1973) en de vierjaarlijkse poezieprijs van West-Vlaanderen. Bekendste dichtbundels: 'Het oogbad'; 'De wijzers bij elkaar', 'De droefheid is in handbereik', 'De Buitenbocht', 'Dwangschrift' en 'Overval'. In 1997 werd ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de dichter een bronzen herinneringsplaat aan zijn geboortehuis opgehangen. Is ook de initiatiefnemer van de jaarlijkse poezie-happening in Watou. Vraag 13: noteer de voor- en familienaam van de eerste persoon aan mijn linkerzijde: Joannes De Smet. Toen de nieuwe kerk in 1790 gebouwd werd kregen de 'weldoeners' hun herinneringssteen in de kerkgevel. Langs beide kanten van het portaal vind je enkele namen. 'Joannes Desmet - heere van Mirepadde' .

I¡

Mirepadde was oorspronkelijk een hofstede (1467) en werd in de zeventiende eeuw eveneens een heerlijkheid en onderleen van de heer van Wakken. Naast deze hofstede die gelegen was op het einde van de Sint-Antoniusstraat bevatte de heerlijkheid ook aile gronden vanaf de kerk tot aan de Mandelstraat en in de Mandelstraat tot aan de priesteragie. Vraag 14: Hoeveel blauwe parels kan je vinden op dit pand ? 25, normaal zouden het er twee maal 13 moeten zijn maar op het wapenschild op de zijgevel ontbreekt een parel. Het Wakkens wapenschild wordt als voigt omschreven: Gegeerd in twaalf delen van goud en azuur, een hartschild van keel met drie gouden schuinkruisjes en sinds 1626 daarbij bedekt met een kroon met 13 par/en waarvan 3 verheven.

Het Wakkens schild heeft een treffende gelijkenis met het wapenschild van de provincie WestVlaanderen. De 13 parels wijzen op de 'Graven van Wakken'. Voor een graaf zette men 13 parels, voor een hertog 18 (15 en 3 verheven). Sanderus tekende het schild van Wakken met 18 parels waarschijnlijk om zijn peter, die op het kasteel van Wakken verbleef, plezier te doen. Vraag 15: noteer voor- en familienaam van de vrouw linksonder mij: Mary D'Argenteau. Na een lang erfenisproces was het Graafschap Wakken in handen gevallen van het huis Haudion. Graaf Charles Donat de Haudion, die de erfenis toegewezen kreeg, stierf in 1724. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Charles-Jean-Dominique (+1746) en daarna door zijn dochter Anne-Amour de Haudion (+1749). Daarna was het de beurt aan de familie Van Maldegem, door het huwelijk van graaf Jan Dominiek Van Maldegem met Anne-Amour. Hun zoon Charles-Florent-Joseph, getrouwd met N de Stein, overleed in 1738. Hun andere zoon Joseph-Alexandre (+1809) trouwde met Marie-Anne-Ghislaine, gravin van Argenteau. 2

Noot van de redactie van Onze Voorouders: net na het verspreiden van de deelnemingsformulieren wij ons gerealiseerd dat dit een ongewilde strikvraag was. Mandelinck is immers geen familienaam. een deelnemer heeft dit ook opgemerkt.

26

hebben Slechts


Vraag 16: Hoe oud werd ik? 53 jaeren. Fredericus, of was het Ledericus, was de echtgenoot van Isabella Teresia Adriaenssens. Tot-nu toe werd geen enkel bewijs hiervoor gevonden, maar volgens de overlevering zou deze Oeselgemnaar verongelukt zijn tijdens de bouw van de kerk. Niemand anders heeft een gedenksteen in de muur van de kerk. Vraag 17: Welkjaartal hoort bij mij: 1747. In het verre verleden werden schandstraffen uitgesproken. Zij hadden tot doel de delinquent openbaar te vernederen. De meest voorkomende straf was de tepronkstelling aan de schandpaal. Tijdens de Franse overheersing werd getracht de schandstraffen af te schaffen. Maar in Belgie, waar het Franse strafwetboek en -systeem werd toegepast, bleven de schandstraffen erin vermeld. In 1867 bij het invoeren van het nieuwe strafwetboek werden ze definitief afgeschaft. De meeste schandpalen of kaken dateren uit de 17de en voornamelijk zelfs uit de 18de eeuw Ze bestonden meestal uit duurzame materialen (arduin e.d.) en waren veelal voorzien van blazoenen of verfraaiingen. Ook de Wakkense schandpaal stamt uit die tijd. Oorspronkelijk stond bovenaan het beeld van een vogel die een schild vasthield. Volgens de overlevering werd de schandpaal teruggevonden in de Mandelweiden waar ze als weidepaal dienst deed. Baron Kervyn de Lettenhove liet de paal terugbrengen in het kasteelpark. De familie Dewever, huidige eigenaar van het kasteel, liet ze een paar jaar geleden overplaatsen op het pleintje v66r het kasteel. Vraag 18: noteer voor- en familienaam die je onder mij kan vinden: Hugo Verriest. Elm van de merkwaardigste pastoors in de geschiedenis van Wakken. Hij werd in Deerlijk geboren, volgde de humaniora in het Klein Seminarie in Roeselare, waar hij G. Gezelle als leraar had. Na een jaar wijsbegeerte in Roeselare voltooide hij zijn studies in het Groot Seminarie te Brugge. Hij werd priester gewijd in 1864. Achtereenvolgens was hij leraar aan het St.-Lodewijkscollege te Brugge, poesisleraar in het Klein Seminarie te Roeselare, nadien surveillant en dan retoricaleraar tot 1877. Gedurende de tienjarige periode in Roeselare lag hij aan de basis van de ontvoogding van het Vlaamse volk. Hij was de geestelijke leider van de Blauwvoeterij, de katholieke en Vlaamsgezinde studentenbeweqinq die onder impuls van zijn leerling Albrecht Rodenbach ontstond. Op 3 oktober 1888 werd hij pastoor benoemd te Wakken. Hij kwam er in contact met de notarisfamilie Van Severen en in botsing met baron Kervyn de Lettenhove. Toen in die tijd een besmettelijke ziekte uitbrak, zette Verriest zich persoonlijk in voor de verzorging van de slachtoffers in het 'Barbierstraatje'. Dit straatje noemt nu de Hugo Verrieststraat. Vraag 19: noteer de naam van deze plaats: Provinciedomein Baliekouter. -. 'Kouter' wordt omschreven als bebouwd land, akker en als een soon akkerland dat gemeenlijk hoog ligt, enigszins bruingeel is en gemakkelijk am te bedrichten of als benaming van de oudste p/ek grand in een dorp. In

Wakken zijn de Molenkouter en de Baliekouter de oudste kouters.

De oudste schrijfwijze van Balie is Bail/en en betekent hekken of s/agboom am de ingang van een weide, park of pachthoeve te s/uiten (De 80). In Wakken is het een leengoed, wiens toegang waarschijnlijk door een balie afgesloten was. Het was de graaf van Wakken en d'heer Jacques Baert die in de 17de eeuw elk een groote partije lants in Bail/en Coutere hadden.

27


Vraag 20: noteer de naam van dit gebouw: 't Bourgondisch kruis. "De drie coninghen" of "Het bourgoinsche cruys" is een van de oudste herbergen van Wakken. In de 17de eeuw, en meer bepaald in het landboek", komt onder art. 1 volgende omschrijving: "1. Wed. Adolf D'haveloose: een behuijsde erfve wesende een herberghe genaempt DE DRIJ CONING HEN wesende het houckhuijs staende noortwest op de Coorenmaerckt. (8 % r.)". Heel duidelijk wordt hier het hoekhuis van Markt en Kapellestraat aangegeven. Het is de plaats waar zich nu het restaurant met de gelijknamige naam "t

Bourgondisch Kruis" bevindt.

Het moet zijn dat de familie D'haveloose lang op deze plaats heeft gepleisterd, want in 1577 al vinden wij Adolf De Have/ooze, guIde van Wakken: huus op de mart metten tocntinctc" Zoals het landboek vermeldt moet na de dood van Adolf, zijn weduwe de zaak verder uitgebaat hebben. De wijziging van naam moet gebeurd zijn tussen 1651 en 1664, wat blijkt uit gegevens van de parochierekeningen. Op basis van de lijst van cijnsbetalers en met de vermeldingen in de parochierekeningen en de schepenacten was het mogelijk een reconstructie te maken van de eigenaars en of pachters van deze herberg. 1651 Wed. Adolf D'haveloose (De Drij Coninghen); 1664 Fransois Bruggeman tavernier in het "Bourgoins Cruyse".", 1691 R. De Cock als uitbater van "Het Bourghoens cruys" vermeld; 1696 Francois Adams: t'Bourghoens Cruyse"; 1700 Toussaint Vander Wee, tavernier Bourghoens Cruys; 1711 Philippe De Ruydt: herbergier in "Het Bourghoens Cruijse". 1716 Pieter Van Ooteghem vermeld als herbergier. 1722 Eigendom gaat over op Sr. Joseph de Smet fs Sr Joos "als cooper bij decrete en vierschaere van Wacken".7 De uitbater blijft dezelfde. 1730 Francois Lambrecht "Het Bourgoins Cruijce". De latere cijnsbetalers en vermoedelijk ook de uitbaters zijn:8 1731-1736 Jacobus de Ruijdt fs Carel; 1737-1745 Jan Saelens (+1742), nadien zijn weduwe; 1746-1751 Laur(ein)s Bolle; 1753-1758 Pieter D'hondt; 1759-1772 Laur(ein)s Bolle; 1777 Josephus Verbeke: "hostelier Het Bourgoinsch Cruyce", het laatst in 1779 en 1779 Petrus van Rechem.9 1827 Met zekerheid weten wij dat Fransies Strobbe in het huis nr 112 op de grote Markt woonde en dat dit huis "Het Bourgondisch Kruis" was.'? 1838 Verkoop van de brouwerij, eigendom van Ferdinand Yserbyt en zijn vrouw Marie Anne Carpentier in d'herberg het Bourgondisch Kruys bewoont door Sieur Francies Strobbe op de markt te Wakken.11. In de 19de eeuw vinden wij als eigenaar van de panden (8 huizen) op de hoek Markt-Kapellestraat brouwer Pieter Herman uit Sint-Eloois-Vijve.

Juul Desmet

Landboek van Wakken. 1651. Walraeve en Pieter Lust. Afschrift van 1793 door Max Vandermeulen. SBK, Fonds J. De Bethune, handschrift Nr 100, venditie de Somviele 1910. 4 SAG, 5de penningkohier Wakken, inv. 29 nr 78/321. 5 Noel Delagrange: toponymie van Wakken, biz. 46. 1956. 6 Noel Delagrange: toponymie van Wakken, biz. 46. 1956 7 Cheynsboek "Wakken binnen" 1712 8 Cheynsboek "Wakken binnen" 1712 9 RAK, BP 6163: 1779 lijste van aile de herberghen, aubergien ende brandewijn huysen 10 GAW Bevolkingsboek 1827 11 Koop-verkoop acte. 1838 Notariaat A. Cloet Oostrozebeke. 3

28


Genetica en genealogie: van populaties tot families Prof. Dr. Ronny Decorte Universitaire Ziekenhuizen Leuven Centrum Forensische Geneeskunde Activiteitencentrum Forensische Genetica en Moleculaire Archeologie Slot Gezien hun hoge mutatiesnelheid kan het echter gebeuren dat van de ene generatie naar de andere een verschil optreedt tussen het haplotype van de vader en dat van de zoon (zie afb 8). Op basis van dit ene verschil kunnen we niet besluiten dat deze 2 personen niet verwant zouden zijn. Pas wanneer we meerdere verschillen detecteren moeten we deze man uitsluiten als biologische vader. In genealogische studies is het niet de bedoeling dat we het biologische vaderschap gaan bewijzen. Meestal is de vraag of verschillende takken van de stamboom afstammen van dezelfde voorvader. Wanneer hetzelfde Y-STR haplotype wordt aangetroffen kunnen we hoogstwaarschijnlijk besluiten dat deze hypothese inderdaad klopt. Wanneer er slechts een verschil wordt gedetecteerd dan stammen de verschillende takken waarschijnlijk af van dezelfde voorvader. In de vorige generaties is er echter een mutatie opgetreden die verantwoordelijk is voor dit verschil. Wanneer of in welke generatie deze mutatie is opgetreden kan waarschijnlijk niet met zekerheid worden vastgesteld tenzij men al de nog levende mannen (met uitzondering van broers) in paternele lijn zou gaan analyseren in deze families. Indien er tussen de Y-STR haplotyopes meerdere verschillen worden vastgesteld dan kunnen we de hypothese van dezelfde voorvader waarschijnlijk uitsluiten (zie afb. 8). Afb. 8: Y-STR profiel voor 3 mannen geanalyseerd in het kader van een genealogisch onderzoek. ST en S8 vertonen slechts â‚Źlen verschil, nl. voor DYS439, en hebben waarschijnlijk dezelfde voorvader. AP vertoont in totaal 6 verschillen en behoort niet tot dezelfde paternele lijn als STR en S8.

Niet-verwant -~...., DYS19

DYS3891

DYS38911

DYS390

DYS391

DYS392

DYS393

DYS385aib

DYS437

DYS438

DYS439

AP

14

13

29

21

15

11

14

14

17

10

11

ST

14

12

28

22

10

11

14

13,14

16

10

11

88

14

12

28

22

10

11

14

13,14

16

10

12

_.

.-

Verwant 5. Gebruik van het DNA voor historisch

J

onderzoek

5.1 Y chromosoom onderzoek Het DNA-onderzoek biedt momenteel veel mogelijkheden voor genealogen om hun onderzoek en hypotheses wetenschappelijk te onderbouwen. DNA-onderzoek maakt het mogelijk om verwantschappen vast te stellen die niet beschreven zijn in geboorte- of overlijdensregisters en waarvan het vermoeden aileen bestaat door verhalen die neergepend werden of doorverteld werden van generatie op generatie. Deze verhalen zijn soms een eigen leven beginnen te leiden waarbij de plot soms afwijkt van het originele verhaal. Een van deze verhalen die al 200 jaar de ronde heeft gedaan is een verhaal rond Thomas Jefferson, de derde president van de Verenigde Staten van Amerika. Hij werd in 1802 op basis van 'circumstantial evidence' beschuldigt kinderen verwekt te hebben bij een van zijn slavinnen, Sally Hemmings. Dit was toen het allereerste sex-schandaal waarbij een Amerikaanse president betrokken was. De politieke tegenstanders van Jefferson startten in 1805 een 'impeachment' procedure in het parlement die uiteindelijk verworpen werd. Thomas Jefferson heeft altijd ontkend maar er zijn ten minste 3 feiten die tegen hem spreken. Verschillende van de kinderen van Sally Hemmings vertoonden een sterke fysische gelijkenis met Thomas Jefferson. Het vierde kind van Sally heeft ooit getuigd dat Sally verschillende malen tijdens haar leven had gezegd dat Thomas Jefferson de vader was van haar kinderen, en tenslotte,

29


was Thomas Jefferson steeds aanwezig op zijn landgoed (waar Sally verbleef) in de periode dat de kinderen zouden verwekt zijn. De wettelijke nakomelingen van Thomas Jefferson hebben echter altijd beweerd dat een neef (Samuel of Peter) van Thomas Jefferson de biologische vader was van de kinderen van Sally (zie afb. 9). Afb. 9: Genealogische stamboom van de Thomas Jefferson familie, de Carr familie en de nakomelingen van Sally Hemmings. Sally Hemmings had 5 kinderen: voor 2 kinderen waren nog ~anneli)ke afstammeling~n bekend. Man 4 vertoont een verschillend Y-STR profiel. Oit betekent dat ofwel zqn wettiqe vader ofwel zlJn grootvader niet de biologische vader is. Thomas~n

Een Amerikaanse patholoog die al jaren dit 'probleem' bestudeerde vroeg in 1998 aan enkele Europese wetenschappers om via een DNA-onderzoek na te gaan of de beweringen betreffende het vaderschap van Thomas Jefferson plausibel waren of niet. Ideaal gezien zou men moeten beschikken over DNA van Thomas Jefferson en de mannelijke kinderen van Sally Hemmings. Deze mogelijkheid stuit op zowel praktische als technische problemen. Wanneer een individu sterft zal een proces van celdegradatie ervoor zorgen dat na verscheidene jaren slechts het skelet overblijft. In dit skelet en de tanden zijn er ook cellen aanwezig die DNA bevatten. Wegens het proces van degradatie zal dit DNA sterk gefragmenteerd zijn en in sommige gevallen niet meer aanwezig zijn na tientallen of honderden jaren. Analyse van het overblijvende DNA zal soms enkel nog mogelijk zijn voor het mtDNA. Gezien er honderden tot duizenden kopijen mtDNA aanwezig zijn in de cel zal dit type DNA gemakkelijker nog terug te vinden zijn in het skelet of de tanden. Dit betekent automatisch dat een onderzoek van de paternele lijn via het Y chromosoom in het DNA van skeletten problematisch kan zijn daar het soms niet meer aanwezig is. Het tweede probleem is toegang hebben tot de lichamen (skelet) van de personen uit het verleden. Dit vergt soms een lange procedure om toelating te krijgen om het lichaam op te graven en stalen te nemen met meestal hoge kosten. Wanneer het bovendien bekende personen betreft, zoals Thomas Jefferson, krijgt men slechts in beperkte gevallen een toelating voor staal name. Een voorbeeld waar het wei lukte was bij Christoffel Columbus en zijn broer. Gezien deze potentiele moeilijkheden werd beroep gedaan op genealogisch onderzoek voor het traceren van de verschillende mannelijke familielijnen naar nog levende mannelijke afstammelingen. Thomas Jefferson heeft officieel geen zoons gehad. Bijgevolg moet men de mannelijke lijn van Thomas Jefferson bepalen via zijn grootvader, Thomas Jefferson II. Voor 2 (Thomas en Eston) van de vier zoons van Sally Hemmings werden levende mannelijke afstammelingen ge路identificeerd. Van deze personen werd een DNA-analyse op basis van STRs en SNPs op het Y chromosoom uitgevoerd.

30


Een eerste vaststelling was dat 4 van de 5 mannelijke afstammelingen van Thomas Jefferson II hetzelfde profiel hadden. De vijfde man vertoonde een verschil wat hoogstwaarschijnlijk een mutatie was in een van de vorige generaties. De verkregen Y chromosoom profielen waren ook verschillend aan deze van de mannelijke afstammelingen van John Carr. Een van deze afstammelingen vertoonde 2 verschillen met de andere mannen wat waarschijnlijk ook wijst op mutaties in een of meerdere vorige generaties. Het feit dat deze 2 afstammingslijnen, Thomas Jefferson II (en waarschijnlijk ook president Thomas Jefferson) en John Carr, een verschillend Y chromosoom vertonen maakt het dus ook mogelijk om de verschillende hypotheses in dit verhaal te gaan beantwoorden. Drie van de 4 mannelijke afstammelingen van de oudste zoon van Sally, Thomas Corbin Woodson, vertoonden een identiek Y chromosoom profiel. Het Y-chromosoom profiel van de vierde afstammeling was echter sterk verschillend (zie afb. 9). Deze verschillen kunnen enkel verklaard worden als het resultaat van een buitenechtelijke relatie van de moeder of de grootmoeder van deze man. Meestal wordt dit niet verwacht maar soms zijn er al verhalen die van generatie op generatie werden doorverteld waarbij het DNA-onderzoek nu een bewijs voor levert. Exacte cijfers betreffende niet-biologische vaders zijn er niet bekend maar het meest geciteerde cijfer is 1 op 20 kinderen. Dit zou betekenen dat 5% van de kinderen bij een wettige vader wonen die niet hun biologische vader is en waarbij deze man soms niet op de hoogte is dat een andere man de biologische vader is. De 2 Y-chromosoom protielen van de mannelijke afstammelingen van Thomas Corbin waren volledig verschillend van deze van Thomas Jefferson of de afstammelingen van John Carr. Met andere woorden zowel Thomas Jefferson als zijn neven Samuel en Peter zijn uitgesloten als mogelijke biologische vader van Thomas Corbin. In de tweede mannelijke lijn via Eston Hemmings wordt echter wei het Y-chromosoom profiel aangetroffen van Thomas Jefferson. Dit betekent automatisch dat Thomas Jefferson in aanmerking komt als de mogelijke biologische vader van Eston Hemmings en niet Samuel en Peter Carr. Dit wordt verder ondersteunt op basis van het voorkomen van het Y chromosoom profiel van Thomas Jefferson bij mannen uit verschillende populaties: in 1998 was dit profiel nog niet eerder geobserveerd bij 1200 mannen! Het uitzonderlijke profiel zorgde ervoor dat de kans zeer klein was dat een andere man met hetzelfde profiel de biologische vader was van Eston. De publicatie van de resultaten van dit DNA-onderzoek in november 1998 zorgde voor enige controversie in de Verenigde Staten. President Bill Clinton was op dat moment bezig met zijn campagne voor herverkiezing als Amerikaanse president. Het nieuws over Thomas Jefferson zou door journalisten aangegrepen zijn om aan te halen dat Clinton niet de enige Amerikaanse president is geweest met "een probleem met seks". Verscheidene personen uitten ook kritiek op de conclusies van het rapport. Op basis van het DNA-onderzoek kan elke man in de paternele lijn van Thomas Jefferson II als mogelijke biologische vader van Eston Hemmings ge'fdentificeerd worden. Wat het DNA-onderzoek van de mannelijke lijnen van Thomas Jefferson II aantoont is dat deze allemaal afstammen van Field Jefferson. Men kan niet bewijzen dat zowel Field Jefferson, Peter Jefferson als Thomas Jefferson hetzelfde Y chromosoom protiel zou hebben. Wat het DNA-onderzoek niet kan bewijzen moet aangebracht worden door historisch onderzoek. Indien het historisch onderzoek geen bewijzen vindt van mogelijke alternatieve hypotheses (een van de broers van Thomas Jefferson is ooit gesuggereerd als mogelijke vader van de kinderen van Sally) dan blijft enkel de hypothese van Thomas Jefferson over.

5.2 mtDNA onderzoek en "oud-DNA" Een succesvol Y chromosoom onderzoek zoals bij Thomas Jefferson is echter niet altijd gegarandeerd. Bij Christoffel Columbus was het de bedoeling via een Y chromosoom onderzoek na te gaan of hij al dan niet beg raven was in de kathedraal van Sevilla in Spanje. De Dominicanen geloven dat Christoffel Columbus nog steeds beg raven ligt in Santo Domingo op de Dominikaanse Republiek, de plaats waar hij in 1537 werd begraven. In 2003 werd besloten via een DNA-onderzoek deze beweringen na te gaan. Men wilde het DNA uit het skelet dat in Sevilla beg raven lag vergelijken met het DNA uit de botten van Diego, de broer van Christoffel Columbus. Zijn laatste "rustplaats" is met zekerheid gelokaliseerd en er is dus geen discussie wie er beg raven ligt. De Spaanse onderzoekers wensten initieel deze vraag te beantwoorden via een onderzoek van het Y chromosoom. Dit is uiteindelijk niet mogelijk geweest wegens degradatie van het kern-DNA in de loop van de afgelopen 500 jaar in deze beenderen. Gezien in elke cel slechts 1 Y chromosoom aanwezig is zal door afbraak van het DNA dit chromosoom kunnen verdwijnen.

31


Afhankelijk van de omgevingsfactoren kan dit proces snel gaan - op enkele tientallen jaren - of traag - enkele honderden jaren - verlopen. Het resultaat is dat een DNA-onderzoek niet meer mogelijk is indien men de mannelijke lijn zou willen onderzoeken. In de eel bevinden zich enkele honderden tot duizenden kopieen mtDNA die ook onderhevig zijn aan de degradatieprocessen die opstarten in de cellen na de dood van een persoon. Gezien hun numerieke overwicht ten opzichte van het kern-DNA heeft het mtDNA een hogere kans om te overleven na verscheidene honderden of duizenden jaren. Daarom is het wei mogelijk om de maternele lijn na te gaan ook voor beenderen die verscheidene honderden jaren oud zijn. Het DNA-onderzoek van de resten van Christoffel Columbus is dan ook gebaseerd op het mtDNA in deze beenderen. Vergelijking van het mtDNA van deze resten met de beenderen van Diego toonde dan ook aan dat de resten die in Sevilla in het graf liggen waarschijnlijk afkomstig zijn van Christoffel Columbus. Dit onderzoek is nog niet afgerond omdat blijkbaar men geen 100% zekerheid heeft betreffende deze resultaten. Er zijn een aantal problemen die verklaard worden door de kwaliteit van het mtDNA dat men uit deze beenderen heeft gehaald. Dit illustreert trouwens ook de problemen waarmee wetenschappers geconfronteerd worden wanneer ze "oudDNA" moeten onderzoeken. Het potentieel van mtDNA bij het onderzoek van historische vragen werd voor het eerst ge'illustreerd bij de identificatie van de lichamen van de Romanovs, de laatste Russische tsaar familie. De familie werd gevangen gehouden in Ekaterinberg en zou in de nacht van 16 op 17 juli 1918 zijn omgebracht voor een vuurpeloton samen met 3 bedienden en de familie dokter, Eugeny Botkin. De communisten hebben dan geprobeerd hun lichamen te laten verdwijnen in een verlaten mijnschacht maar door motorpech hebben ze de lichamen in een put naast de weg moeten begraven. Althans volgens bepaalde historische documenten o.a. van een Russisch forensisch onderzoeker. In 1991 werd officieel een massagraf gevonden nabij Ekaterinberg door 2 amateur historici. In het graf lagen de lichamen van 9 personen, volwassenen en kinderen, en op basis van de beschadigingen (o.a. kogelgaten en bajonetsteken) die de skeletten vertoonden was het duidelijk dat deze personen gewelddadig waren omgekomen. De aanwezigheid van gouden, platina en porseleinen tandvullingen liet ook vermoeden dat sommige personen van adellijke afkomst waren. In werkelijkheid was het graf 10 jaar eerder gevonden op basis van het onderzoek dat de 2 amateur historici hadden gevoerd. Begin jaren 80 was er nog geen sprake van perstrojka in de voormalige Sovjetunie wat tot gevolg had dat de vondst werd geheim gehouden. Onderzoek van de lichamen en het graf zorgde voor voldoende aanwijzingen dat het wei degelijk om de Romanov familie ging. Het ultieme bewijs werd in 1994 verkregen nadat in 1992 een Engels labo werd gevraagd om een DNA-onderzoek uit te voeren. Hierbij werd zowel beroep gedaan op een analyse van het kern-DNA (met STRs) als van het mtDNA. Op basis van het kern-DNA kon vastgesteld worden dat 5 van 9 lichamen tot een familie behoorden - moeder, vader en 3 dochters - en de andere 4 niet-verwant waren met elkaar (zie afb. 10). Indien het de Romanov familie was dan ontbreekt een van de dochters (Anastasia?) en de zoon, Alexei. Dit zou sommige historische gegevens bevestigen die spreken van de verbranding of afzonderlijke begrafenis van 2 leden van de familie. Anderzijds zouden deze 2 personen ook de moordpartij kunnen hebben overleefd wat natuurlijk het verhaal van de Amerikaanse Anna Anderson die altijd beweerd heeft Anastasia te zijn, ondersteund.

Mitotype 16126C 16169'1' 16294T 16296T

730 263G ~15.IC

32


Afb. 10: Resultaten van het DNA-onderzoek van 5 personen uit het massagraf. Rechtsboven: familieportret van de laatste Tsaar familie met omcirkelt Anastasia en Alexei. Rechtsonder: koningin Elisabeth en prins Philip van Engeland. De mitotypes of haplotypes geven de verschillende gedetecteerde SNPs in het mtDNA ten opzichte van een referentie mtDNA. Onderzoek van het mtDNA bevestigde ook de resultaten van het kern-DNA onderzoek in de botresten van de lichamen. Om met zekerheid te bewijzen dat het de laatste Tsaren familie was, werden stalen genom en bij levende maternele verwanten. Xenia Cheremeteff-Sfiri was de achterachter-achterkleindochter van Louise van Hessel-Cassel die de grootmoeder was van Tsaar Nicholas II. Prins Philip, de echtgenoot van Koningin Elisabeth van Engeland, is een achterneef van Tsarina Alexandra. Het mtDNA van deze personen stemde overeen met deze van de ge"identificeerde ouders van de drie kinderen in het massagraf. Het mtDNA van de Tsaar vertoonde echter op €len van de posities een vreemde "samenstelling": positie 16169 had zowel een C als een T nucleotide terwijl bij Xenia enkel de T werd waargenomen. Dit was nog niet eerder gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur voor menselijk mtDNA en de wetenschappers hadden initieel problemen om deze observatie te interpreteren. Ondanks dit probleem hadden ze nu voldoende bewijs om te besluiten dat de laatste Tsarenfamilie ge·identificeerd was. Het mtDNA haplotype van de Tsaar en de Tsarina was uniek want het was nog niet eerder geobserveerd in een groep van 315 niet-verwante personen. De resultaten van het DNA-onderzoek bevestigden ook het onderzoek van de forensische artsen die het geslacht en de leeftijd van de gevonden skeletten hadden bepaald en een gelaatsreconstructie met de computer hadden uitgevoerd voor de gevonden schedels. In 1996 werd bijkomend bewijs verkregen met het DNA-onderzoek van de broer van de Tsaar, Georgij Romanov. Hij lag beg raven in de kathedraal van Sint-Petersburg en na het openen van de tombe werden 2 beenderen ter beschikking gesteld van het DNA-onderzoek. Dit onderzoek werd in een laboratorium van het Amerikaanse leger uitgevoerd. Dit labo was al verscheidene jaren bezig met de identificatie via DNA-onderzoek van overleden Amerikaanse soldaten van de Vietnam oorlog, de Koreaanse oorlog en de beide wereldoorlogen. Het mtDNA onderzoek bevestigde de resultaten die bij de Tsaar werden vastgesteld: hetzelfde haplotype met op positie 16189 de aanwezigheid van een T en een C nucleotide. Op basis van deze resultaten was de Russische overheid overtuigd van de identificatie waarna de resten van de laatste Tsaar farnilie werden begraven in Sint-Petersburg op 17 juli 1998. De laatste vraag die men kan stellen, is: wat is er uiteindelijk gebeurd met €len van de dochters (Anastatia?) en de zoon Alexei. Hebben ze de executie overleefd of kwamen ze om en werden ze op een onbekende plaats beg raven of gecremeerd? De kans dat Alexei zou overleven is zeer klein. Hij leed aan hemofilie een erfelijke aandoening waardoor het bloed niet stolt wanneer de persoon een wonde heeft. Hij had deze ziekte overqeerfd via zijn moeder Alexandra die het op haar beurt via haar moeder Alice had gekregen en van haar grootmoeder, Koningin Victoria van Engeland. Zijn levensverwachting was beperkt zeker gezien de medische mogelijkheden in het begin van de twintigste eeuw. Begin jaren 20, werd een jonge vrouw ontslagen uit een psychiatrisch hospitaal in Berlijn en zij beweerde dat ze Anastasia Romanov was. Zij hield dit vol gedurende jaren waarbij ze de naam Anna Anderson aannam. Zij was echter niet de enige die beweerde Anastasia te zijn. Verscheidene vrouwen zijn na de eerste wereldoorlog naar buiten gekomen met een verhaal dat ze uit Rusland waren ontsnapt en de dochter van Tsaar Nicholas II waren. Gedurende jaren heeft Anna Anderson gepoogd verscheidene autoriteiten te overtuigen dat ze de overlevende dochter van Tsaar Nicholas was waarbij ook verscheidene processen werden gevoerd in Duitsland om recht te krijgen op de erfenis van de Romanovs. In 1969 leerde ze de Amerikaanse genealoog John Manahan uit Charlotsville kennen waarmee ze uiteindelijk trouwde. In 1984 overleed ze en werd haar lichaam gecremeerd volgens haar wil. Het verhaal van Anna Anderson wordt ondersteund door verscheidene getuigenissen van personen die Anastasia gekend hebben. Anderzijds stelde een privedetective die ingehuurd was door de aartshertog van Hesse, vast dat een Pooise vrouw (Franzisca Schankowska) tijdens de eerste wereldoorlog was opgenomen geweest in 2 verschillende psychiatrische ziekenhuizen in Berlijn en dat aile sporen van deze vrouw verdwenen bij het ontslag van Anna Anderson begin jaren 20. Franzisca was geboren In 1896 enkele jaren voor Anastasia en woonde in Noord-Duitsland in de buurt van de Pooise grens. In 1927 werd Anna Anderson herkend als Franzisca door haar broer Felix.

33


Het DNA-onderzoek van de Romanovs bracht het verhaal van Anastasia terug in de belangstelling en uiteindelijk werd beslist om na te gaan of Anna Anderson wei Anastasia kon zijn of niet. Gezien ze gecremeerd was kon enkel een DNA-onderzoek worden uitgevoerd op celmateriaal dat tijdens haar leven werd afgenomen. Dit betekende ofwel haren, ofwel stalen die genomen werden in een ziekenhuis en die nog in bewaring waren. Uiteindelijk werd het DNA-onderzoek uitgevoerd op weefselbiopsies die genomen werden tijdens een ziekenhuisopname voor een darmonderzoek in 1979, en op haren die afkomstig zouden zijn van Anna Anderson. Het DNA-onderzoek toonde eenzelfde mtDNA haplotype aan voor beide bronnen van celmateriaal zodat men waarschijnlijk kan besluiten dat deze wei degelijk afkomstig zijn van Anna Anderson. Dit mtDNA haplotype was echter verschillend van het haplotype dat de Tsarina werd ge路identificeerd zodat geconcludeerd worden dat Anna Anderson niet Anastasia was. Wie was ze dan wei? Onderzoek van een bleedstaal van de achterneef (Carl Maucher) van Franzisca Schankowska toonde een identiek mtDNA haplotype aan met Anna Anderson zodat praktisch bewezen is dat Anna en Franziska dezelfde persoon is.

6. Conclusie De moderne mogelijkheden van het DNA-onderzoek bieden genealogen en historici de kans om hun onderzoek een bijkomende wetenschappelijke dimensie te geven. Het is belangrijk zowel de voordelen als de nadelen van het DNA-onderzoek (o.a. beperkingen van het oud-DNA onderzoek) te kennen en vooral ook om deze resultaten in perspectief te plaatsen. Op zichzelf kan het DNAonderzoek geen volledig antwoord geven. Het is het onderzoek van de genealogen en de historici dat het kader moet vormen waarbinnen de resultaten van een DNA-onderzoek geplaatst moet worden.

Ronny Decorte

GENETICA EN AFSTAMMING:

VAN POPULATIES TOT FAMILIES

VOORDRACHT

DOOR

Prof. Dr. Ronny Decorte Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven - Centrum Forensische Geneeskunde Activiteitencentrum Forensische Genetica en Moleculaire Archeologie Departement Menselijke Erfelijkheid

Organisatie: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Openbare Bibliotheek Tielt

afdeling Tielt i.s.m. het Sint-Andriesziekenhuis

en de

Wanneer: vrijdag 11 april 2008 om 20 uur stipt

Locatie: Ensorzaal (Woon en Zorgcentrum), Krommewalstraat

9-11, 8700 Tielt. De voordracht is gratiS.

Familiekunde is meer dan enkel een lijst van namen, plaatsen en data. Daar waar heemkunde van geen betekenis is zonder de mensen en hun families er een uitgesproken plaats in te geven, is ook de genealogie een waardevolle bron van informatie voor de medische wereld. Mocht iedereen de nodige informatie bezitten van zijn voorouders in verband met hun medische achtergrond dan zou dit een schat aan informatie zijn voor de mensen die zich bezighouden met de genetica. Vandaar dat we dan ook een spreker hebben gezocht die dagelijks in de praktijk staat en ons op die manier kan inwijden in de wereld van het genetisch onderzoek. Professor Decorte zal ons in zijn uiteenzetting uitleggen wat DNA is en hoe dat wordt overqeerfd. Op welke manier we de verwantschap tussen personen kunnen vaststellen en wat het DNA ons vertelt over het verleden van onze soort. Hij zal ook spreken over het gebruik van DNA voor historisch onderzoek en dieper ingaan op de evolutionaire en genealogische stambomen.

34


Genealogie van Pieter Ayliet Deel4

V-g Petrus ALLlET, geboren te Tielt op donderdag 14 januari 1666, gedoopt aldaar op zondag 17 januari 1666, overleden te Ruiselede op maandag 17 mei 1751, zoon van IVc. Hij is getrouwd te Wingene op zondag 11 oktober 1693 voor de kerk (1) met Marie DE BACKER, geboren te Wingene (?), overleden te Ruiselede op dinsdag 5 april 1729, dochter van Paschasius DE BACKER. Uit dit huwelijk:

1 Cornelius,

geboren te Ruiselede op zaterdag 19 november 1695, gedoopt aldaar op zondag 20 november 1695, voigt onder VI-I.

2 Petrus, geboren te Ruiselede op zondag zondag 7 november 1700.

3 Jacobus,

10 februari

geboren te Ruiselede op donderdag woensdag 24 maart 1706.

1697, overleden

aldaar op

30 juli 1699, overleden

aldaar op

Nicodemus ook genaamd Steven, geboren te Ruiselede op maandag 1 augustus 1701, voigt onder VI-m.

4 Stephanus

5 Livina, geboren te Ruiselede op zondag 17 februari 1704, gedoopt op vrijdag 12 december 1704, overleden te Tielt op zondag 10 december 1780, begraven aldaar op dinsdag 12 december 1780. Zij is getrouwd te Ruiselede op dinsdag 26 november 1726 voor de kerk (1) met Joannes VERSTRAETE. Zij is getrouwd te Ruiselede op zaterdag 20 december 1727 voor de kerk (2) met Hubert VERCLUYSE ook genaamd Cluyse en Versluys, geboren te Tielt op maandag 11 oktober 1694, gedoopt aldaar op dinsdag 12 oktober 1694, overleden aldaar op zondag 13 maart 1763, zoon van Guilie/mus VERCLUYSE en Maria

BEYTS. (Hij is eerder ondertrouwd te Tielt op maandag 6 april 1722 en getrouwd aldaar op donderdag 16 april 1722 voor de kerk met Joanna Theresia VAN QUAETHEM, geboren te Tielt op maandag 30 juni 1698, gedoopt aldaar op dinsdag 1 juli 1698, overleden aldaar op zaterdag 12 april 1727, dochter van Arnoldus VAN QUAETHEM en Catharina VAN LUCHENE.)

6 Petronella,

geboren te Ruiselede op donderdag 13 januari 1707, overleden aldaar op maandag 24 april 1775.

Zij is getrouwd te Ruiselede op zondag 17 juli 1729 voor de kerk (1) met Joannes VANMEIRHAEGHE, geboren te Kanegem op zondag 13 maart 1707, gedoopt aldaar op maandag 14 maart 1707, overleden te Tielt op zondag 1 mei 1746, zoon van Petrus VANMEIRHAEGHE en Maria DE WEERT. (Hij was weduwnaar van Maria Catharina WALLAERT.) Zij is hertrouwd te Ruiselede op dinsdag 19 januari 1751 voor de kerk (2) met Adrianus LAZEUR. 35


7 Anna Francisca, geboren te Ruiselede op vrijdag 23 augustus aldaar op vrijdag 8 november 1715. 8 David, geboren te Ruiselede donderdag 10 juli 1766.

op woensdag

6 juli

1709, overleden

1712, overleden

aldaar

op

Hij is getrouwd te Ruiselede op dinsdag 27 april 1756 voor de kerk met Godelieve MASSCHO, geboren te Tielt op dinsdag 20 mei 1727, overleden aldaar op donderdag 17 maart 1796, dochter van Petrus MASSCHO en Anna Maria HEYNS. (Zij is later hertrouwd te Ruiselede op zondag 2 november 1766 voor de kerk met

Josephus QUINTIJN.) 9 Joannes Josephus,

geboren te Ruiselede op dinsdag 5 mei 1716, voigt onder VI-n.

Hij is ondertrouwd te Tielt op zondag 21 augustus 1729 en getrouwd te Ruiselede op dinsdag 30 augustus 1729 voor de kerk (2) met Marie Anne CLAUS, geboren te Tielt op dinsdag 1 augustus 1679, gedoopt aldaar op donderdag 3 augustus 1679, overleden te Ruiselede op zaterdag 28 juni 1760, dochter van Paulus CLAUS en

Suzanna DESMET. (Zij is eerder ondertrouwd te Aarsele op vrijdag 22 april 1707 en getrouwd te Tielt op dinsdag 3 mei 1707 voor de kerk met Joannes HOSTE, geboren te Tielt op donderdag 28 februari 1675, gedoopt aldaar op vrijdag 1 maart 1675, overleden aldaar op dinsdag 14 november 1724, zoon van Joannes HOSTE en Judoca

MESTDAGH.) V-h Cornelius

ALLlET, geboren te Wingene op zondag 9 juni 1675, overleden aldaar op maandag 3 februari 1755, zoon van IV-c.

Hij is getrouwd te Wingene op donderdag 19 april 1708 voor de kerk met Petronilla VAN POUCKE, geboren te Wingene op zondag 12 mei 1686, overleden aldaar op donderdag 8 januari 1756, dochter van Philippus VAN POUCKE en Anna

VERSCHOORE. Uit dit huwelijk: 1 Godeliva,

geboren rond 1703, overleden te Wingene op zaterdag 10 oktober 1761.

Zij is getrouwd te Wingene op woensdag 27 juni 1736 voor de kerk met Hubertus DE KEUNINCK, geboren rond 1711, overleden te Wingene op zondag 4 oktober 1761. 2 David, geboren te Wingene op dinsdag 26 november 1709, overleden aldaar op woensdag 9 juli 1721. 3 Joannes Baptista, geboren te Wingene op zondag 2 april 1713, overleden aldaar op dinsdag 1 augustus 1786. 4 Maria Catharina, geboren te Wingene op zondag 25 april 1717, overleden te Tielt op woensdag 22 juli 1795, begraven aldaar op vrijdag 24 juli 1795. Zij is getrouwd te Wingene op dinsdag 24 september 1743 voor de kerk met Petrus Josephus DE VAERE, geboren te Tielt op zaterdag 16 oktober 1723, gedoopt aldaar op zondag 17 oktober 1723, overleden aldaar op zaterdag 14 april 1798, zoon van Dominicus DE VAERE en Maria VAN STEENKISTE. wordt vervolgd 36

Lucien Ailliet


Erfgoeddag

13 april 2008: U wordt verwacht

...

QUO EN NIEUW IN WQQRD EN BEELD Maak kennis met uw verleden "U wordt verwacht" De Regionale WF-afdeling Tielt openen hun deuren:

Tielt in samenwerking met de Heemkundige Kring De Roede van

* vertoning filmbeelden jaren '30 tot '80: duur 1 uur en 15 minuten doorlopende voorstelling van o.a.: kermiszondag in Tielt 1930, H. Hartfeesten in Tielt 1938, zo leeft Ruiselede 1939, inhaling burgemeester Baert in Tielt 1947, Koningshulde Tielt 1949, Ziekendag CM Tielt 1951, zo leeft Ruiselede 1958, wielerwedstrijd in de Sint-Michielstraat 1948, inhaling burgemeester Vandermeulen 1969 en deken Duforret 1962, verkeersbrigadiers 1980, enz. * oude foto's: wie is wie? wie helpt ons de onbekende personen op de foto's te identificeren? 160 jaar gepatroneerd Sint-Jozefscollege van Tielt (1848-2008), ontwerp fotoboek laatstejaarsstudenten opgemaakt per principaal migratie in persartikels 1850-1940: Amerika en emigratie in de Thieltenaer en de Gazette van Thielt familie Altria afkomstig uit Blevio, ltalie familie Lootens alias De Caigny uit de streek van Tielt * oude documenten op moderne dragers: PowerPoint voorstelling foto's laatstejaarsstudenten Sint-Jozefscollege Tielt, 1933-1990 PowerPoint voorstelling stichting en werking Roede van Tielt

* bezoek met uitleg: documentatiecentrum archiefruimtes

VVF-afdeling Tielt en bibliotheek Kring de Roede van Tielt

van de Heemkundige

* voorstelling

van recente uitgaven van VVF-Tielt en Heemkundige

* fragmenten

uit de cartotheek

* snuisterhoek

met tweedehandsboeken

en gratis exemplaren

en

Kring

van 'De Zondag'

Doorlopend kan zowel de bibliotheek van de Heemkundige Kring als het documentatiecentrum van het VVF- Tielt bezocht worden met mogelijkheid tot opzoeken, vragen stellen, problemen voorleggen, deskundige hulp bij inventaris en verschaffen van inzicht op werken. Mis deze afspraak

met uw verleden

U bent welkom op zondag open van 10 tot 18 uur.

niet!

13 april 2008 in de Beernegemstraat

5 te Tielt. Deuren zijn 37


WF - Tielt: activiteitenagenda april - mei - juni 2008 Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Vrijdag 11 april: Genetica en afstamming: Zie aparte aankondiging.

van populaties

3. Zondag 13 april: Erfgoeddag :" U wordt verwacht: Zie aparte aankondiging.

tot families, Prof. Decorte.

maak kennis met uw verleden ".

4. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender V~~r de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnen!): Nummer 2 1 april - mei - juni 2008: v66r 28 februari 2008 Nummer 31 juli - augustus - september 2008: v66r 31 mei 2008 Nummer 41 oktober - november - december 2008: v66r 31 augustus 2008 Nummer 1 1 januari - februari - maart 2009: v66r 30 november 2008 De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Geert Debrabandere, Rotselaar - Andre Braet, Waregem, Maurice Thorre, Pittem - Jules Desmet, Wakken, - Chris Strobbe, Meulebeke, - Marc De Brabandere, Hooglede - Rudy Verbrugghe, Kuurne - Martin Holvoet, Machelen - Hendrik Demiddele, Izegem - Maurice Troost, Courcelles - Anna Van Eenoo, Tielt - Rosa Van Eenoo, Tielt - Rita Wanseele, Kanegem - Arnold Schaubroeck, Schuiferskapelle - Marte-Therese Strobbe, Tielt - Luc Neyt, Tielt - Stefaan De Smet, Tielt - Godfried Claerhout, Tielt - Mevr. Rudolf Mesuere, Tielt - Milo Baert, Tielt - Geert Vermeulen, Tielt - Azer Mestdagh, Tielt - Ivan Durieux, Tielt. 38


Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZ£

VOOROUD£RS Website WF- Tielt home.scarlet.

c£:

onzevoorons voorouders

be/vvftielt

~

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt.

Verantwoordelijke

11de jaargang

nr. 3 - juli 2008

Afgiftekantoor

8700 TIELT 1

uitgever:

Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

••

)0

r'1

'nsl = qeore en

29 - 8700 TIEL T

~Tielt


ONZE VOOROUDERS is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaaL

uitgegeven door de WF - afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6,50 euro per jaar, ook voor WF leden buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer 800-7026810-14 van WF - afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeerwelkom !!!! Ais lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift en hebt u toegang tot ons documentatiecentrum. Personen die lid zijn van WF - Nationaal en in ons werkgebied wonen alsook personen die lid zijn van de Heemkundige Kring "De Roede van Tiel!" betalen 4,00 euro per jaar. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, teL/fax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5,8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bran en auteur.

Inhoud:

- Genealogie van Pieter Ayliet, slot Lucien Ailiiet, Schuiferskapelsesteenweg

42

43 29,8700 Tielt

- Archief en bibliotheekaanwinsten 2007 Fons Das, Luxemburglaan 18, 870 Tielt

50

- Kwartierstaat David Luc Neyt, Luxemburglaan, 21,8700 Tielt

52

- Aanvullingen bij de kwartierstaaat David, deel 1 Luc Neyt

53

- Dank & vraag

57

- Activiteitenagenda

58


Genealogie van Pieter Ayliet Slot. 5 Petronella, geboren te Wingene op maandag 27 januari 1721, overleden aldaar op maandag 3 februari 1738. 6 Petrus Josephus, geboren te Wingene op dinsdag 2 november 1723, overleden aldaar op zaterdag 7 april 1736. 7 Jacobus, VI-a

geboren te Wingene op maandag 24 april 1730.

Jacobus ALLlET, geboren te Tielt op woensdag 19 oktober 1689, gedoopt aldaar op donderdag 20 oktober 1689, (doopgetuigen: Joannes Desmet en Elisabeth Van Bruaene) wonende te Pittem en te Tielt, overleden aldaar op maandag 5 januari 1722, beg raven met een gelezen mis, 33 jaar oud, zoon van V-a. Hij was buitenpoorter van Kortrijk te Tielt van 1715 tot 1720: "Jacobus Ailget fs David comende van Putthem" (RAK, Poorters Roede van Tielt) Hij is ondertrouwd te Tielt op dinsdag 18 april 1713 en getrouwd aldaar (getuigen: David Alliet en Jacoba Dobbels) op zondag 30 april 1713 voor de kerk met Anna Judoca DANEELS, geboren te Tielt op dinsdag 8 oktober 1686, gedoopt op dinsdag 10 december 1686, overleden te Kanegem (?) na zaterdag 29 januari 1746, dochter van Egidius DANEELS en Anna BIBAU. Zij is later opnieuw ondertrouwd te Tielt op maandag 29 maart 1723 en getrouwd aldaar op zaterdag 10 april 1723 voor de kerk met Petrus BUYDAERT, afkomstig uit Kanegem (?). Hij was weduwnaar van Petronella DE SCHOEMAEKER, geboren te Kanegem op dinsdag 29 juni 1688, overleden te Tielt op woensdag 18 oktober 1719, dochter van Paschasius DE SCHOEMAEKER en Joanna DIERCKENS. Hij is eerder getrouwd te Tielt op zaterdag 16 maart 1720 voor de kerk met Maria Anna CAMPENS, geboren te Tielt op woensdag 22 februari 1696, overleden aldaar op donderdag 16 april 1722, dochter van Stephanus CAMPENS en Anna BOUTTE.Âť Uit dit huwelijk: 1 Judoca Joanna ook genaamd Josyne, Josyna en Jossyne, geboren te Tielt op woensdag 21 maart 1714, gedoopt aldaar (doopgetuigen: David Alliet en Judoca Dobbels) op zondag 22 april 1714, overleden te Ruiselede op donderdag 16 februari 1786, als weduwe, 72 jaar oud. Zij is ondertrouwd te Kanegem op zaterdag 7 april 1742 en getrouwd aldaar op zondag 27 mei 1742 voor de kerk met Jacobus Franciscus VANDAMME, geboren te Kanegem op donderdag 26 mei 1689, overleden te Tielt op vrijdag 3 april 1750, zoon van Petrus VANDAMME en Martina DE WEERT. Hij is eerder ondertrouwd te Tielt op dinsdag 18 april 1730 en getrouwd aldaar op zondag 30 april 1730 voor de kerk met Godelieve MUSSCHE, geboren te Kanegem op donderdag 25 februari 1694, overleden te Tielt op donderdag 22 februari 1742, dochter van Jacobus MUSSCHE en Maria CROP. 43


2. Maria Anna, geboren te Tielt op woensdag 11 december 1715, gedoopt (doopgetuigen: Joannes Alliet en Maria Anna Vervaele) aldaar op donderdag 12 december 1715, overleden te (?). Zij is ondertrouwd te Kanegem op zondag 9 januari 1746 en getrouwd aldaar op zaterdag 29 januari 1746 voor de kerk met Marinus VANHOECKE. 3. Godelieve, geboren en gedoopt te Tielt (doopgetuigen: Marinus Verstaen Godelieva Devriese) op zondag 14 november 1717, overleden aldaar woensdag 13 december 1719.

en op

4. Marinus, geboren te Tielt op woensdag 9 augustus 1719, gedoopt aldaar (doopgetuigen: Marinus Timmerman en Maria Elisabeth Danneels) op donderdag 10 augustus 1719, overleden te (?). 5. Petronella Francisca, geboren te Tielt op zaterdag 30 augustus 1721, gedoopt aldaar (doopgetuigen: Petrus Debacker en Francisca Dessein) op zondag 31 augustus 1721, overleden aldaar op vrijdag 31 oktober 1721. VI-b

Joannes ALLlET, geboren te Pittem op dinsdag 8 september 1693, overleden te Wingene op donderdag 18 juli 1765, leeftijd 72 jaar, en begraven aldaar met een middelbare dienst, op zaterdag 20 juli 1765, zoon van V-a. Hij is getrouwd rond 1720 voor de kerk (1) met Catharina DE DUYTSCHE ook genaamd Maria Catharina, geboren te Wingene op zondag 8 maart 1682, overleden aldaar op zaterdag 19 februari 1729, dochter van Joannes DE DUYTSCHE en Anna VERHELST. Bij haar overlijden was ze "poorteresse van de stede van Kortrijk" (RAKWeesreg. Van Hoorebeke - fol. 247 - Wingene) Zij was eerder getrouwd te Wingene op vrijdag 16 april 1706 voor de kerk (1) met Pieter MAEYAERT, geboren te Wingene op dinsdag 19 oktober 1677, overleden aldaar op woensdag 16 juli 1721, zoon van Jacobus MAEYAERT en Ester VERHAEGHE.) Pieter liet 4 wezen na: Joannes, 18 jaar !; Joseph, 13 jaar; Mary, 11 jaar en Victoria Maeyaert, 10 jaar. Uit dit huwelijk: 1. Suzanne, geboren en gedoopt te Wingene (doopgetuigen: David Alliet en Maria Lamoulins) opwoensdag 18 november 1722. Bij het overlijden van haar moeder is ze 6 jaar en half. Er worden twee voogden aangesteld: David Alliet (paterneel) en Jacobus Deduytsche (materneel). Ze is overleden te Wingene op zaterdag 9 augustus 1749, slecht 27 jaar oud! Zij is getrouwd te Wingene op dinsdag 29 januari 1743 voor de kerk met Joannes MUYLAERT, geboren rond 1718, overleden te Wingene op zaterdag 30 maart 1748. Beide (Suzanne en Joannes) zijn kort na mekaar overleden te Wingene, onder de heerlijkheid van het Tamboursche, een deel (achterleen?) van het Damhoudersleen in Zwevezele. Ze waren allebei buitenpoorterskinderen maar hebben de "poorterije niet gecontinueerd". Er waren twee minderjarige wezen bij het overlijden van Joannes Muylaert, nl. Joannes en Isabella Muylaert. (RAK-Weesreg. Januari - Wingene, fol. 65)

44


Vader Joannes Alliet is opnieuw getrouwd te Wingene (getuigen: David Ailliet en Maria Siambrouck) op dinsdag 31 januari 1730 voor de kerk (2) met Godeliva DE VRIESE, geboren te Wingene op 23 oktober 1705, overleden aldaar op donderdag 25 juli 1765, dochter van Jacobus DE VRIESE en Marie SLAMBROUCK. "Op den 20sten april 1733 dede Joannes Aillet fs David woonende tot Wingene, getr(ouwd) met Godelieve de Vriese, eedt van voogdie in plaetse van Andries de Vriese. Actum pr(esen)t 't volle collegie van weesheeren" (RAK-weesreg. Coppieters-1723- nr 108) Andries de Vriese, intussen overleden, was voogd geweest over de minderjarige kinderen bij het overlijden van Jacobus de Vriese, de vader van Godelieve. Uit dit huwelijk: 2. David, geboren te Wingene op maandag 23 oktober 1730.

3. Victoria,

geboren en gedoopt te Wingene (doopgetuigen: Petrus de Vrieze en Maria Maeyaert) op zondag 1 februari 1733, overleden aldaar op dinsdag 9 oktober 1781. Zij had van een onbekende man een kind nl. David Alliet, geboren en gedoopt te Wingene op 14 augustus 1758 (doopgetuigen: Arnoldus Focquaert en Joanna Vermeersch). David is ongehuwd overleden te Ruddervoorde op 5 oktober 1795 en er beg raven op 7 oktober. Zij is getrouwd te Wingene op dinsdag 7 november 1758 voor de kerk (getuigen: Joannes Vantournout en Godelieve Devrieze) met Martinus DEVISCH, geboren te Wingene op zondag 19 september 1723, overleden aldaar op vrijdag 27 juli 1792, zoon van Egidius DEVISCH en Maria DESMET.

4. Marie Joanna, geboren te Wingene op maandag 12 december 1735, overleden aldaar op woensdag 7 mei 1806, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te Wingene op dinsdag 3 november 1761 voor de kerk (1) met Josephus DEMAEGHT, geboren te Egem rond 1731, overleden te Wingene op donderdag 27 november 1777. Zij is een tweede maal ondertrouwd te Wingene op dinsdag 3 februari 1778 en getrouwd aldaar op dinsdag 17 februari 1778 voor de kerk (2) met Eugenius DE BLAERE, overleden na donderdag 26 juli 1804. 5. Barbara Theresia, geboren te Wingene op vrijdag 2 januari 1739, gedoopt aldaar, doopgetuigen: Abraham Alliet en Joanna de Vriese, op zondag 4 januari 1739, overleden aldaar op maandag 3 september 1792, 53 jaar oud. Zij is getrouwd te Wingene op zondag 4 mei 1766 voor de kerk, getuigen: Matheus Waelens en Maria Joanna Alliet, met Franciscus MUYLAERT ook genaamd Mullaert, werkman, geboren te Wingene op donderdag 7 maart 1737, overleden aldaar op dinsdag 16 juni 1807, zoon van Judocus MUYLAERT en

Elizabetha CLAERHOUT. 6. Isabella Brigitta, geboren en gedoopt te Wingene (doopgetuigen: Livinus Alliet en Barbara Theresia de Vrieze) op vrijdag 18 mei 1742, wonende aldaar, overleden aldaar op dinsdag 22 februari 1814, 72 jaar oud.

45


Zij is getrouwd te Wingene op dinsdag 25 november 1766 voor de kerk met Franciscus BOLLAERT ook genaamd Joannes Franciscus, afkomstig uit Ruiselede, geboren op maandag 25 mei 1722, wonende te Wingene, overleden voor dinsdag 22 februari 1814, zoon van Livinus BOLLAERTen Petronella VAN

WATERMEULEN. 7. Emmanuel, geboren en gedoopt te Wingene (doopgetuigen: Joannes de Breyne en Regina de Vrieze) op dinsdag 21 juni 1746, overleden aldaar op maandag 7 april 1749, driejaaroud. VI-c Abraham ALLlET, geboren te Pittem op vrijdag 28 augustus 1711 en er overleden op maandag 20 augustus 1781, zoon van V-a. Hij is ondertrouwd te Pittem op zaterdag 18 november 1747 en er getrouwd op zaterdag 2 december 1747 voor de kerk (getuigen waren Livinus Alliet en MariaTheresia Courtecuisse) met Francisca Marie Brigitta BROUCKAERT, alias Bouckaert, spinster, geboren te Pittem op maandag 26 augustus 1726 (doopgetuigen: Hubertus Hollebeke en Helena Brouckaert) wonende te Wingene en er overleden op vrijdag 3 september 1819, dochter van Jacobus BROUCKAERT en Maria Theresia

COURTECUISSE. Uit dit huwelijk:

1Joannes Livinus, geboren te Pittem op donderdag 5 september 1748. 2. Josephus

Petrus, geboren te Pittem op zondag 24 mei 1750.

3. Maria Joanna,

geboren te Pittem op donderdag 21 september 1752, overleden aldaar op dinsdag 17 februari 1835. Zij is ondertrouwd te Pittem op zaterdag 21 april 1781 en getrouwd aldaar op dinsdag 8 mei 1781 voor de kerk met Petrus Josephus VAN DAELE, wever, geboren te Pittem op zondag 10 juni 1753, gedoopt aldaar op zondag 10 juni 1753, wonende te Pittem(x) en te Pittem, overleden aldaar op donderdag 7 april 1825, zoon van Jan VAN DAELE en Maria Joanna FRAEYMAN.

4. Isabella Clara, werkvrouw, geboren te Pittem op woensdag 11 december 1754, overleden aldaar op donderdag 16 november 1780, begraven aldaar op zaterdag 18 november 1780. Zij is ondertrouwd te Pittem op zaterdag 11 september 1779 en getrouwd aldaar op donderdag 7 oktober 1779 voor de kerk met Petrus Jacobus VAN QUAETHEM, geboren te Meulebeke op donderdag 1 april 1745, overleden te Pittem op zaterdag 11 februari 1786, begraven aldaar op maandag 13 februari 1786, zoon van Petrus VAN QUAETHEM en Anna VELGE. 5. Amandus, geboren te Pittem op zondag 6 februari woensdag 28 maart 1781. 6. Jacobus,

geboren te Pittem op dinsdag 13 november 1759.

7. Franciscus, 8. Felix Alexius,

46

1757, overleden

geboren te Pittem op vrijdag 5 maart 1762. geboren te Pittem op woensdag 7 maart 1764.

aldaar op


9. Coleta ook genaamd Ai/liet, spinster, geboren te Pittem op donderdag 30 oktober 1766, wonende in de Kortrijkstraat te Tielt(+), overleden te Tielt op maandag 22 oktober 1838. Zij is getrouwd te Tielt op dinsdag 14 augustus 1792 voor de kerk met Josephus HERMAN ook genaamd Franciscus, wever, geboren te Tielt op donderdag 16 april 1767, wonende te Tielt, 1e Sectie(1814-26), overleden te Tielt op woensdag 21 augustus 1833, zoon van Guilie/mus Nicolaus HERMAN en Maria Anna Theresia VALCKE 10. Joannes, geboren te Pittem op woensdag 5 oktober 1768, overleden aldaar op zondag 20 januari 1771. VI-d

Alexander ALLlET, geboren te Pittem op woensdag 11 april 1714, overleden aldaar op zaterdag 6 december 1788, zoon van V-a. Hij is ondertrouwd te Pittem op woensdag 23 juni 1751 en getrouwd aldaar op dinsdag 6 juli 1751 voor de kerk (1) met Isabelle Rosa HOLLEBEKE ook genaamd Vanhol/ebeke, geboren te Pittem op maandag 10 april 1724, gedoopt aldaar op donderdag 13 april 1724, overleden aldaar op woensdag 22 december 1751, begraven aldaar op donderdag 23 december 1751, dochter van Hubertus HOLLEBEKE en Maria Jacoba FARESYN. (Zij is eerder getrouwd te Pittem op donderdag 10 augustus 1747 voor de kerk met Joannes ELSLANDER.) Hij is ondertrouwd te Pittem op vrijdag 17 september 1756 en getrouwd aldaar op dinsdag 28 september 1756 voor de kerk (2) met Marie Catharina Christina DENIJS, geboren te Pittem op woensdag 6 maart 1737, overleden aldaar op zaterdag 19 december 1778, dochter van Joannes DENIJS en Joanna DEVOS. Uit dit huwelijk: 1. Rosa, geboren te Pittem op zaterdag 4 februari 1758, overleden aldaar op zaterdag 11 februari 1758. 2. Theresia, geboren te Pittem op vrijdag 18 mei 1759, overleden aldaar op dinsdag 1 januari 1765. 3. Josephus, geboren te Pittem op maandag 22 maart 1762, overleden aldaar op zondag 18 november 1764. 4. Barbara, spinster, geboren te Pittem op dinsdag 27 mei 1766, wonende aldaar, overleden aldaar op donderdag 9 maart 1809. Zij is getrouwd te Pittem op dinsdag 10 februari 1784 voor de kerk met Guillielmus LAMPAERT,geboren te Beernem, overleden te Wingene (4 Pluviose-X) op zondag 24 januari 1802. 5. Ignatius, geboren te Pittem op vrijdag 3 juni 1768, overleden aldaar op vrijdag 14 december 1770.

VI-e

Joannes ALLlET, geboren te Pittem op zondag 17 januari 1706, overleden aldaar op vrijdag 21 april 1752, begraven aldaar op zondag 23 april 1752, zoon van V-b.

47


Hij is getrouwd te Pittem op dinsdag 13 september 1735 voor de kerk met Petronella VERLOOVE, geboren te Tielt op zondag 25 oktober 1711, gedoopt aldaar op maandag 26 oktober 1711, overleden te Pittem op vrijdag 2 oktober 1772, beg raven aldaar op maandag 5 oktober 1772, dochter van Jacobus VERLOOVE en Catharina

BEEUSAERT. (Zij is later ondertrouwd te Pittem op zaterdag 12 april 1755 en getrouwd aldaar op woensdag 30 april 1755 voor de kerk met Clement COOLS, geboren te (?) rond 1710, overleden te Pittem op zaterdag 22 mei 1756, zoon van Joannes COOLS. Zij is later ondertrouwd te Pittem op zondag 1 augustus 1756 en getrouwd aldaar op zaterdag 14 augustus 1756 voor de kerk met Jacobus SNAHINCK, geboren rond 1687, overleden te Pittem op vrijdag 4 december 1772, zoon van Jacobus SNAHINCK. (Hij was weduwnaar van Marie DE BELS, geboren te (?) rond 1690, overleden te Pittem op zaterdag 21 februari 1756, dochter van Matthys DE BELS. Hij was weduwnaar van Maria Anna EDUAERT, dochter van Matthys EDUAERT.Âť Uit dit huwelijk: 1. Josephus,

geboren te Pittem op woensdag 4 juli 1736.

2. Petrus Jacobus, geboren te Tielt op maandag 14 juli 1738, overleden aldaar op woensdag 2 juni 1756. 3. Joannes Baptista, voor 1772. 4. Franciscus,

geboren te Tielt op zaterdag 22 oktober 1740, overleden te (?)

geboren te Tielt op vrijdag 15 juni 1742.

5. Philippus Jacobus, geboren te Tielt op zondag 23 augustus aldaar op donderdag 15 juni 1747.

1744, overleden

6. Constantinus, geboren te Tielt op vrijdag 25 februari 1746, overleden aldaar op zondag 13 maart 1746. 7. Anna Brigitta, geboren te Tielt op dinsdag 11 april 1747, overleden te Pittem op dinsdag 21 maart 1775. 8. Jacobus,

geboren te Tielt op zondag 16 maart 1749.

9. Marie Anna, geboren te Tielt op maandag 4 januari 1751, overleden aldaar op vrijdag 23 september 1785, begraven aldaar op zaterdag 24 september 1785. Zij is ondertrouwd te Pittem op maandag 31 oktober 1774 en getrouwd aldaar op zaterdag 5 november 1774 voor de kerk met Joannes BRAEMS, geboren te Tielt op vrijdag 6 augustus 1728, overleden aldaar op zaterdag 5 mei 1804, zoon van Ludovicus BRAEMS en Judoca HOUTEMAN. VI-f

48

Joannes Baptiste AILLlET, slachter, geboren te Tielt op maandag 23 november 1682, gedoopt op woensdag 25 november 1682, overleden te Tielt op woensdag 25 februari 1733, zoon van V-c. Hij is getrouwd te Tielt op dinsdag 8 april 1710 voor de kerk met Bregitta KINDT, geboren te Tielt op vrijdag 28 augustus 1682, gedoopt aldaar op zaterdag 29 augustus 1682, overleden aldaar op zondag 22 februari 1761, dochter van Paschasius KINDT en Petronella BEGEYN.


Uit dit huwelijk: 1. Isabella Francisca, geboren te Tielt op dinsdag 20 januari 1711, gedoopt aldaar op woensdag 21 januari 1711, overleden te (?) voor 1733.

2. Maria Rosalie, geboren te Tielt op dinsdag 16 augustus 1712, overleden na 1733. 3. Joannes

Philippus augustus 1714.

ook genaamd

Philippus,

geboren te Tielt op zondag

19

4. Joanna

Maria, geboren te Tielt op dinsdag 23 juni 1716, gedoopt aldaar op woensdag 24 juni 1716, overleden te Gent (?) na 1764.

5. Maximilianus

Constantinus, geboren te Tielt op zondag 20 februari 1718, gedoopt op maandag 21 februari 1718, overleden te Tielt op woensdag 2 maart 1718.

6. Henricus Josephus,

geboren te Tielt op maandag 22 januari 1720, gedoopt aldaar op dinsdag 23 januari 1720, overleden aldaar op vrijdag 26 september 1749.

Franciscus ook genaamd Joannes en Jan, geboren woensdag 1 april 1722, gedoopt aldaar op donderdag 2 april 1722.

7. Joannes

te Tielt op

8. Judoca Marie Theresia, geboren te Tielt op vrijdag 12 mei 1724, overleden aldaar op donderdag 20 april 1752. Zij is getrouwd te Tielt op dinsdag 4 mei 1751 voor de kerk met Martinus RYCKAERT, geboren te Oostwinkel op zaterdag 29 juli 1724, gedoopt aldaar op zondag 30 juli 1724, overleden te Tielt op zaterdag 24 juli 1802, beg raven aldaar op zondag 25 juli 1802, zoon van Petrus RYCKAERT en Anna Maria MEYE. (Hij is later getrouwd te Tielt op zondag 23 juli 1752 voor de kerk met Judoca VANSEVEREN, geboren te Tielt op zondag 6 oktober 1726, overleden aldaar op donderdag 22 maart 1792, dochter van Lucas VANSEVEREN en Joanna

DUYCK.) VI-g

Franciscus ALLlET, geboren te Tielt op donderdag 24 februari 1684, gedoopt op vrijdag 25 februari 1684, overleden te Tielt op woensdag 30 augustus 1724, zoon van V-c. Hij is getrouwd te Tielt op zondag 1 april 1708 voor de kerk met Maria Theresia Joanna DE BLAERE, geboren te Tielt op donderdag 12 augustus 1683, overleden aldaar op maandag 16 februari 1728, dochter van Joannes DE BLAERE (brouwer) en Joanna SERROELS. Uit dit huwelijk: 1. Maria Joanna, lekezuster (conversa), geboren te Tielt op dinsdag 15 januari 1709, gedoopt aldaar op woensdag 16 januari 1709, overleden te Brugge op zondag 3 augustus 1755. 2. Constantinus Franciscus ook genaamd Constantin, geboren te Tielt woensdag 8 oktober 1710, gedoopt aldaar op donderdag 9 oktober 1710.

op

3. Maria Rosalia, geboren te Tielt op dinsdag 16 augustus 1712. Lucien Ailliet

49


Archief en bibliotheek: aanwinsten 2007 Burgerlijke stand: Tielt Wingene Zwevezele

Waarschoot

- Burgerlijke stand Tielt 2006 - Burgerlijke Stand van Wingene klapper geboorten huwelijken overlijdens, 1792 - 1920, 13 boekdelen - Burgerlijke Stand van Zwevezele klapper geboorten huwelijken overlijdens, 1802 - 1851, 5 boekdelen - Burgerlijke Stand van Zwevezele klapper geboorten huwelijken overlijdens, jaar V - jaar XIII - Waarschoot burgerlijke stand huwelijken 1796 - 1900 - Waarschoot burgerlijke stand overlijdens 1796-1900

Parochiereg isters: Klerken Lotenhulle

Tielt Waarschoot Zomergem

- Releve des Sepultures et Deces des enfants mineurs de la paroisse de Klerke, 1755-1778 - Begrafenissen (Heilig Kruis) 1626-1803 - Dopen (Heilig Kruis) 1624-1803 - Trouwen (Heilig Kruis) 1631-1803 - Alfabetische tafel op de huwelijken in Tielt van 1.1.1671 tot eind 1683 - Waarschoot Sint Ghislenusparochie begrafenissen 1610-1796 - Waarschoot Sint Ghislenusparochie trouwen 1610-1796 - Zomergem begrafenissen Sint Martinus 1611-1796 - Zomergem dopen Sint Martinus 1611-1730 - Zomergem dopen Sint Martinus 1731-1798 - Zomergem trouwen Sint Martinus 1611-1796

Palmaressen: - Distribution solennelle des prix L'institut St-Michel Tielt, 1883 - Distribution solennelle des prix L'institut St-Michel Tielt, 1884

Volkstellingen: - Franse tellingen van Egem en Kooiskamp mei 1799 - Franse tellingen van Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-WinkeI1799

Familiegeschiedenissen -

en kwartierstaten:

De naam "Cappelle" te Westrozebeke (v66r 1681-1980) Eerste kwartierstatenboek verzameld door Oost-Vlaams WF-centrum Melle Tweede kwartierstatenboek verzameld door Oost-Vlaams WF-centrum Melle Kwartierstaat van Vercampt Maria deel I Stamboom Van Daele Leo en Van Nieuwenhuyse Sylvie Stamreeks Reinout Verhamme

Staten van Goed: Assenede Sint-Joris-ten-Distel

- Staten van goed van het ambacht Assenede deellll: 1681-1743 - Staten van goed van het ambacht Assenede deellV: 1743-1796 - De staten van goed van Sint-Joris-ten-Distel deel 2

Diversen: -

Bidprentjes van de tse eeuw deel 4 Huwelijkscontracten Tielt 1795 - 1806 Inschrijvingslijsten vrije basisschool Schuiferskapelle, 1920-1950 Landboek van Aarsele met aile eigenaars en bewoners 1653-1661 West-Vlaamse familienamen door Noel Maes verzameld door Guido Lams Parochie Sint-Jozef-Werkman 1956 - 2006: 50 jaar Hoogstraat Tielt, bronnenstudie stadsgids Souvenir Boek 1905 - 1921 uitgever Belgiam-American Club van Moline Bewerking van "Het geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten"

50


- Voor Kanegem wil ik mijn harpe snaren - Catalogus Erfgoeddag 2006 tentoonstelling kleur in didactische schoolwandplaten - Erfgoeddag 2006 tentoonstelling kleur in didactische schoolwandplaten + Cd

Bidprentjes: In de loop der jaren is onze verzameling bidprentjes, door ruilen en schenkingen, wei wat in omvang toegenomen. Gelukkig hebben we Dhr. Roger Durieux die de taak op zich genomen heeft om dit alles bij te houden en alfabetisch te klasseren waarvoor wij hem ten zeerste dankbaar zijn. Je moet het maar doen he ! De verzameling is opgeplitst in twee delen. Het eerste dee I bevat de personen die overleden zijn v66r 1990 en het tweede deel van zij die na 1990 overleden zijn. Roger houdt alles minutieus bij. Zo kregen wij van hem volgend lijstje met de stand van zaken op 31 december 2007: - bidprentjes: 45.680 - oude bidprentjes + fotokopies: 5.920 - varia bidprentjes + huwelijksaankondigingen: 1.414 - dubbels bidprentjes + fotokopies: 1.390 totaal: 54.404 Dank aan aile schenkers, ruilers maar vooral dank aan Roger.

Fons Das

Van Franschmans en Walenmannen Vlaamse seizoenarbeiders in den vreemde in de 19de en 20ste eeuw een vertelling door Dirk MUSSCHOOT, Er was een tijd, nog niet eens zo lang geleden, dat de Vlaamse grond niet genoeg opbracht om de hard wroetende boeren en hun gezinnen te voeden. Er was een tijd dat in de Vlaamse fabrieken niet genoeg werk was om de plattelandsvlucht op te vangen. Velen 'vluchtten' naar Amerika en Canada, anderen zochten hun heil in de seizoenarbeid in Frankrijk en Wallonie. Ze zetten en rooiden suikerbieten, sloofden zich af in de cichoreiasten, zwoegden in de steenbakkerijen of suikerfabrieken. Ze kwamen uit West- en Oost-Vlaanderen, de Antwerpse Kempen en het Hageland. Ze waren op zoek naar een beter bestaan. Dirk Musschoot vertelt het in geuren en kleuren, aan de hand van waargebeurde verhalen van mensen van bij ons. Over pastertje De Jaeger en pastertje Denys, de grote aalmoezeniers van de seizoenmannen en -vrouwen; over Stijn Streuvels, Warden oom, Hugo Claus en Rene De Clercq die over de seizoenarbeid schreven, over de grote en kleine drama's die er speelden, het labeur, de cafard, het mooie geld ... Twee uren verbazing, spanning en ontroering. Het is een waargebeurde geschiedenis die we, geef maar toe, eigenlijk al een beetje vergeten waren ... Wanneer: vrijdag 26 september 2008 om 20 uur.

Waar: Cultuurcentrum Gildhof, Sint-Michielstraat 9, Tielt. Toegang: gratis mits reservering bij CC Gildhof, plaatsen beperkt !

51


!'V + 00

:'" 8. David Carolus landbouwer + 00 sectie Ryckegem -l::!~ 05" CD _. ° Tielt 15 december 1790 ;:;:;::;:a. de + Tielt 5 sectie 17 dec 1848

G)::!~ CD CD -. ::J;::;:o. -~() N a.w -...J "'..., Dl~Q. c::: -0 :!.:e.Ul .....CDr co .....c::: .....c..vo. cow~c:::_. co(") c:::c::: Ul Ul

C"m Ul ::J. .....0.

(XlC'"

~g

~ ...,

~a.

~:::O" ~

"7'\_.

Sl.~ _. CD ~ ::J

>< ::! CD ;::;:

..... ......

CD3o. X Tielt 1 juli 1813 ..... c::: -...J(XlUl ......3 m w W ::J ::Jwo. ~ ;:+ 3 :::!. ..... w .....(Xl::J 9. Verbeke Theresia (XlN landvrouw enN ...... ° Tielt 22 maart 1789 + Tielt sect. 22 maart 1857

s"

!JI

lir ::J

c::: w ::J. ......

~

co

°OJ

+::!o :!. ~ 3 m.-l3 -. 0 CD ::J3(f) ::!3!!l m.CDW -

10. Blomme Augustinus landsman Tommehoek ° Tielt 3 november 1794 de + Tielt 2 sect. 19 maart 1873

:::r-o

_

~:!:

......

"7'\~

cow

x Tielt

9 februari 1820

3a

......

>< ::! CD ;::;:

e

ce

~ C

ffig ;:+c::: ......:E 11. Vanpoucke Maria (XlUl Theresia, landbouwster NO. c..vg o Tielt 17 prairial 8 (6-6-1800) :::r CD + Tielt St. Janstr. 4 dec. 1888

.....

::J

~

~

ce

6' g-s:

~;:+~w

~:(") ffi' "7'\ e.

"7'\

fa,CDr ...,...... c::: ffi-...Jg. -<-. c..vCD

3

>< ::! CD ;::;: N

ce Dl

-0

:!.:

...... eo (J1 co (f)

w

3

CD ::J

~ :;

co r

e o Z

% 52

20. Blomme Joannes o Tielt 25 mei 1763 + Tielt 19 mei 1847

x Ruiselede 26 januari 1790 21. De Backer Maria Ferdinandina o Ruiselede 19 februari 1764 + Tielt 15 juli 1830 22. Vanpoucke Joannes Jacobus o Ruiselede 28 maart 1734 + Tielt 19 nivose Xll (10-1-1804)

9' 12. idem als 10

24. idem 20

25. idem 21

:::r~ 26. idem 22

CD N::J

w

x Tielt 8 augustus 1775 19. Mortier Maria Anna o Tielt 26 december 1757 + Tielt 22 fructidor VIII (9-9-1800)

-

="7'\@

g- @

wc::: W _. ~ a. ::J ;:+ ...... 0;C'" coeno ~NC::: co :E fa, CD ...,

18. Verbeke Joannes Josephus Ruiselede 31 maart 1746 + Tielt 26 mei 1829 o

...,

~~" 8

x Tielt 10 mei 1785 17. Vanryckeghem Isabelle o Tielt 11 juni 1762 + Tielt 3 juni 1825

x Tielt 7 oktober 1794 23. Verstraete Godelieva o Tielt 25 juni 1760 + Tielt 18 augustus 1837

+ OOJ -l::! CD_ (ii' ~ ;::;:-3 ~dCD ib3 "U ~.3 ......CD ~

CD + 0 ~ 3C'" -l -l0 _. 3 CD -·CD ...,m.;::;:3 .....-NCD

16. David Pieter Josephus Ruiselede 7 september 1759 + Tielt 26 maart 1817 o

(J1

Q.

3 3 ~ 3 Dl c CDWg> 13. .....;:+c..v.....w (Xl::J cD'No. C'"en3 ..., w ~ ::J

idem als 11 27. idem 23

:::!.

..... co N N

:'I

< W + o::J -l-lg. -. -'CD ~~ro N

a.() "'Ill

z"

3

!:g ~ CDDl

$'

14. Vandaele Leonard landsman o Tielt sectie Abeelstraathoek 26 niv6se 8 (16-1-1800) + Tielt sectie 7 dec. 1880

ar m

Nco ...... =::J o. ......(Xl C'" c:::...... 0 :::§c::: ......_.:E (X)~sa. en (Xl CD c..vN"" co

x Tielt

11 januari 1826

15. Hoste Regina landbouwster o Tielt 27 brumaire VI (17-111797) + Tielt 1ste sect. 11 maart 1870

28. Vandaele Jacobus. o Tielt 14 juli 1774 + Tielt 15 september 1853

x Tielt 17 januari 1797 29. Van Landuyt Catharina o Tielt 12 januari 1777 + Tielt 30 november 1855 30. Hoste Maximiliaenus o Tielt 11 oktober 1747 + Tielt 11 juli 1838

x Tielt 1 februari 1773 31. De Smet Isabella Theresia o Oostkamp 23 mei 1753 + Tielt 14 december 1822


Aanvullingen bij de kwartierstaat David

Deel1 Deze kwartierstaat vertelt ons het verhaal van een landbouwersgezin uit de 8erghoek in Tielt. Vertrekkend van de huwelijksakte van David Carolus Ludovicus en Blomme Maria opgemaakt in 1886, beschikken we onmiddellijk over een aantal bruikbare gegevens voor de opbouw van deze kwartierstaat. Zoals u merkt vonden we in Tielt vanaf de Franse Revolutie aile gegevens over geboorte, huwelijk en overlijden terug. Verder maakten we gebruik van de verschillende bevolkingsregisters voor de gezinssamenstelling. Nogmaals blijkt duidelijk dat deze bron met omzichtigheid moet benaderd worden en dat de gegevens geverifieerd moeten worden aan de hand van de akten van de burgerlijke stand. Met uitzondering van enkele akten vonden we bijna alles in Tielt terug. Aileen de overlijdensdatum van Blomme Seraphina blijft zoek. Waarschijnlijk ging ze inwonen bij een van haar kinderen in Pittem of Wingene. Kwartier 1 Het is de bedoeling dat hier de naam komt van een van de kinderen van David Carolus Ludovicus en Blomme Maria Ludovica. Voigt onder kwartieren 2 en 3 nummers 1 tot 10. Kwartieren 2 en 3. Het gezin David Carolus Ludovicus en Blomme Maria Ludovica. In de periode 1881-1900 woont dit gezin in Tielt "Berghoek 1", in 1901 is dit de "Bergmeulenhoek 1". Vader Carolus Ludovicus is er landbouwer en zijn vrouw landbouwster. Het gezin telt tien kinderen, allen oefenen ze het beroep van landbouwer uit': 1. David Mauritius Franciscus Tielt 21 september 1887 en + Tielt 9 januari 1888 2. David Renatus Franciscus Tielt 23 december 1888, huwt in Tielt 10 april 1918 met Persyn Irma Maria. Na hun huwelijk vestigen ze zich in Ruiselede, Vlaagtwijk 97. 3. David Maria Melania Tielt 25 oktober 1889 4. David Honore Henri Tielt 10 oktober 1890 5. David Alica Margareta Tielt 5 november 1891, vertrekt op 7 december 1920 naar Ruiselede, Vlaagtwijk 97. 6. David Lucretia Henrica Tielt 14 februari 1893 7. David Cyrillus Tielt 6 augustus 1894 en + Tielt 4 april 1895 8. David Adilus Tielt 25 september 1895, huwt in Tielt 16 februari 1920 met Meirhaeghe Julia Maria Nathalia Tielt 5 april 1897. Ze blijven in Tielt wonen. 9. David Urbain Tielt 13 augustus 1897 en + Tielt 23 augustus 1897 10. David Emilia Celina Tielt 10 september 1898, huwt in Tielt 8 juli 1920 met Decraemer Alphons. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

In 1900 komt Blomme Francis Tielt 25 maart 1826, weduwnaar van Amelia Vandaele inwonen bij zijn dochter Maria Louise. 0

1

SAT, Bevolkingsregister (BR) Tielt, 1881-1900, boek 1 f. 287 en BR Tielt, 1901-1920,boek 1 f. 111. Uit het bevolkingsregister van 1901-1920 vernemen we dat vader David Carolus Ludovicus in Wondelgem (OVI.) woont in de Booterstraat (nieuw hot) eigenaar Mr. Wuytack-De Gand. Deze informatie, in potlood geschreven, ontvingen ze op het stadhuis in Tielt op datum van 5 mei 1923. Toen was David Carolus Ludovicus reeds overleden.

53


Kwartieren 4 en 5. Het gezin David Ferdinandus

en Blomme Seraphina.

In de periode 1856-1866 woont dit gezin in Tielt 4de wijk huis 2082. Kinderen en inwonend personeel: 1. David Ferdinandus, landman, Tielt 39 jaar gehuwd, overleden 17 januari 1861 2. Blomme Seraphina, huiswerk, 0 Tielt 33 jaar, gehuwd 3. David Henri, huiswerk, Tielt 6 jaar, ongehuwd 4. David Ivo, huiswerk, Tielt 4 jaar, ongehuwd 5. Vanpoucke Julie Rosalie, dienstmeid, Tielt 19 jaar, ongehuwd, naar Ingelmunster 7 mei 1860 6. David Marie Leonie, dienstmeid, 0 Tielt 18 juni 1857, ongehuwd 7. Vermeire Ivo, dienstbode, Ruiselede 30 jaar, ongehuwd, intrede in Tielt 9 januari 1859, laatste verblijf Ruiselede, naar Ruiselede 27 april 1860 8. Goethals Charles Louis, dienstbode, 0 Kanegem 25 jaar, ongehuwd, intrede in Tielt 16 juli 1860, laatste verblijf Aarsele 9. David Francis, landbouwer, Tielt 36 jaar gehuwd 10. David Rosalia Maria, landbouwer, 0 Tielt 23 februari 1863 11. David Ema, landbouwer, Tielt 30 maart 1864 0

0

0

0

0

0

0

Uit dit bevolkingsregister van Tielt 1867-1880 weten we dat na het overlijden van David Ferdinandus in 1861 zijn weduwe hertrouwt met David Petrus Franciscus (0 Tielt 2 juli 1824 en + Tielt 18 december 1883), broer van Ferdinandus. Ze wonen dan in de vierde sectie, Ruijsseleedsche straat 943. Samenstelling van het gezin: 1. David Francis Tielt 1824, echtgenoot van nummer 2, landbouwer 2. Blomme Seraphina Tielt 1823, weduwe van David (voornaam niet vermeld) en echtgenote van nummer 1 3. David Henri Tielt 8 februari 1849, zoon, werkman wever 4. David Ivo 23 februari 1853, zoon, werkman wever 5. David Charles Tielt 14 augustus 1855, zoon 6. David Marie Leonie Tielt 1856, dochter 7. David Rosalia Maria Tielt 2 februari 1863, dochter (in vorig BR staat 23 februari 1863) 8. David Ema 0 Tielt 30 maart 1864, dochter 0

0

0

0

0

0

0

Het bevolkingsregister van 1881-1900 vertelt ons iets meer over dit gezin4. 1. David Francis 0 Tielt 1824, gehuwd Tielt 23 april 1862 met N째 2, landbouwer, overleden 18 december 1883 2. Blomme Seraphine Tielt 1823, weduwe van David Ferdinand, gehuwd met N째 1, landbouwster 3. David Ivo 24 februari 1852 (in vorig BR staat 1853), zoon, landbouwer, gehuwd te Kanegem 15 januari 1890 met Ida Beke 4. David Charles Tielt 13 augustus 1854 (in vorig BR staat 1855), zoon, landbouwer, gehuwd 18 november 1886 met Marie Louise Blomme. Na hun huwelijk blijven ze in Tielt wonen" 0

0

0

2

3 4 5

SAT, BR Tielt, 1856-1866, boek 4, f. 212. SAT, BR Tielt, 1867-1880, boek 4, f. 98. SAT, BR Tielt, 1881-1900, boek 2, f. 247. SAT, BR Tielt, 1881-1900, boek 2, f. 62.

54


5. David Marie Leonie 0 Tielt 18 juni 1857 (in vorig BR staat 1856), dochter, landbouwster, gehuwd te Tielt 9 februari 1882 met Verleye Felix. Vestigen zich na hun huwelijk in Pittem. Opmerking: N° 3, 4 en 5 kinderen uit eerste huwelijk van Seraphine Blomme bij Ferdinand' David (overl. 18 januari 1861) 6. David Rosalia Maria Tielt 23 februari 1863, dochter, landbouwster. Vertrekt op 6 augustus 1889 naar Wingene. 7. David Ema Tielt 30 maart 1864, dochter, landbouwster 8. Beke Ida Pittem 15 november 1863, vrouw van N° 3, landbouwster, overleden 6 juni 1900. 9. David Odila Maria Tielt 21 april 1891, dochter 10. David Irma Maria Tielt 19 juni 1892, dochter 11. De Witte Camiel Pittem 12 februari 1869, dienstknecht, gehuwd te Tielt 10 mei 1895 met De Rock Leonia. Na hun huwelijk blijven ze in Tielt wonen". 12. David Oscar Tielt 15 december 1893, zoon, overleden Tielt 30 april 1897 13. David Odile Ivo Tielt 10 oktober 1895, zoon 0

0

0

0

0

0

0

0

Kwartieren 6. en 7. Het gezin Blomme Petrus Fransciscus

en Vandaele Amelia.

Oit gezin woont in de periode 1867-1880 in Tielt tweede sectie Hoythoekstraat Blomme is dan al weduwnaar.

537; Francis

1. Blomme Francis Tielt 1826, landbouwer, weduwnaar van Vandaele Amelia 2. Blomme Henri Tielt 1860, zoon 3. Blomme Marie Leonie Tielt 1862, dochter 4. Van Ackere Marie Ruiselede 25 december 1835, dienstmeid, kornt van Wingene in 1877 en overleden Tielt 2 december 1879. 10. Blomme Augustin Tielt 1794, echtgenoot van N° 11, bijzondere, overleden 19 maart 1873 11. Van Poucke Marie Therese Tielt 1800, echtgenote van N° 10, vlasspinster 0

0

0

0

0

0

Oe samenstelling van het gezin in 1881-1900 ziet er als voigt uit8: 1. Blomme Francis Tielt 25 maart 1826, landbouwer, weduwnaar van Vandaele Amelia sinds 29 juli 1863. 2. Blomme Henricus Tielt 7 april 1860, zoon, landwerker, Vertrok naar Frankrijk en is aldaar gehuwd. 3. Blomme Marie Louise Tielt 17 februari 1862, dochter, landbouwster, gehuwd 18 november 1886 met N° 5 4. Van Ackere Rosalie Ruiselede 1817, dienstmeid 5. David Carolus Ludovicus Tielt 13 augustus 1854, landbouwer, gehuwd met N° 3 6. David Mauritius Franciscus 0 Tielt 21 september 1887 en + Tielt 9 januari 1888 7. David Renatus Franciscus ° Tielt 23 december 1888 8. David Maria Melania ° Tielt 25 oktober 1889 9. David Honore Henri Tielt 10 oktober 1890 10. De Vriese Constant ° Tielt 18 augustus 1838, landbouwer 11. De Vriese Rosalie Tielt 1830, landbouwster, + Tielt 3 maart 1898 0

0

0

0

0

0

0

6 7 8

SAT, BR Tielt, 1881-1900, boek 2, f. 300. SAT, BR Tielt, 1867-1880, boek 2, f. 58 en BR Tielt, 1856-1866, boek 2, f. 60. SAT, BR Tielt, 1881-1900, boek 2, f. 62.

55


De nummers 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 verhuizen op 24 december 1887. Ze worden ingeschreven in het bevolkingsregister van Tielt 1881-1900 boek 1, f. 112. Het nummer 5 (David Carolus Ludovicus) vinden we terug in BR Tielt 1881-1900, boek 2, f. 247. Kwartieren 8 en 9. Het gezin David Carolus en Verbeke Theresia. Oit landbouwersgezin woont in 1846 in Tielt s= wijk huis 41 en heeft vier kinderen. Het bevolkingsregister 1846-1856 geeft volgend overzicht": 1. David Karel Tielt 56 jaar, landbouwer, gehuwd, overleden Tielt 18 december 1848 2. Verbeke Therese Tielt 57 jaar, landbouwster, gehuwd 3. David Ferdinandus Tielt 24 jaar, wever, ongehuwd, naderhand gehuwd en woont nu 4de wijk huis 213. 4. David Francis Tielt 22 jaar, wever, ongehuwd 5. David Charles Louis 0 Tielt 20 jaar, koeherder, ongehuwd 0

0

0

0

In de periode 1856-1866 woont Theresia Verbeke nog steeds in de haar zoons woont bij haar in 10:

s= wijk

huis 42. Een van

1. Verbeke Theresia weduwe David Karel Tielt 67 jaar, landbouwster, weduwe, overleden 2. David Franciscus 0 Tielt 32 jaar, landbouwer, ongehuwd, naar 4de wijk nummer 208. 3. David Charles Louis Tielt 30 jaar, landbouwer, gehuwd 4. Duchateau Caroline Ruiselede 25 jaar, dienstmeid, doet haar intrede op de hofstede op 15 januari 1860 en vertrekt naar Ruiselede 28 april 1862. 5. Blomme Rosalie Tielt 28 jaar, landbouwster, gehuwd 6. David Henricus Tielt 2 januari 1863, landbouwer, ongehuwd 7. David Rosalia Maria 0 Tielt, landbouwster 8. David Idalia Maria 0 Tielt 14 februari 1865, zonder beroep, ongehuwd 9. David Leonie Marie Tielt 3 december 1865, zonder beroep 0

0

0

0

0

0

Kwartieren Theresia.

10 en 11, 12 en 13. Het gezin Blomme

Oit gezin woont in 1856 in Tielt

a= wijk

Augustin

en Vanpoucke

huis 5811:

1. Blomme Augustin 0 Tielt 67 jaar, landbouwer, gehuwd, naar zelfde wijk nr. 60 Marie Therese 0 Tielt 55 jaar, landbouwster, gehuwd, naar zelfde wijk 3. Blomme Francis Tielt 30 jaar, landbouwerszoon, ongehuwd 4. Blomme Rosalie Tielt 17 jaar, ongehuwd, naar zelfde wijk nr. 60 5. Blomme Coleta Tielt 13 jaar, ongehuwd, naar zelfde wijk nr. 60 6. Verbeke Petrus Tielt 17 jaar, koewachter, ongehuwd, naar zelfde wijk nr. 95 7. Vandaele Amelie Tielt 30 jaar, landbouwster, gehuwd, overleden 29 juli 1863 8. Blomme Maria Rosalie 0 Tielt 12 februari 1859 9. Blomme Henricus 0 Tielt 7 april 1860 10. Blomme Marie Louise 0 Tielt 16 februari 1862

2. Vanpoucke

Maria

nr. 60

0

0

0

0

0

wordt vervolgd

SAT, BR Tielt, 1846-1856, boek 5, f. 42. SAT, BR Tielt, 1856~1866, boek 5, f. 44. 11 SAT, BR Tielt, 1856~1866, boek 2, f. 60.

9

10

56

Luc Neyt


Dank

Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Michiel Mestdagh, Oostkamp - Eugene Vanassche, Jabbeke - Andre Lippens, Dentergem Paul Vandepitte, Wakken - De Cock-Mabbe, Oostkamp - Maria Sanuwaert, Dentergem Gabriel Verkest, Uitkerke - Andre Braet, Waregem - Wilfried Debever, Tielt - Anna Van Eenoo, Tielt - Rosa Van Eenoo, Tielt - Rosa Plettinck, Tielt - Willy Dubois, Tielt - Agnes Devolder, Tielt - Luc Neyt, Tielt. - Daniel Vandewalle, Tielt - Milo Baert, Tielt.

Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de redactie een dubbel te bezorgen.

Vraag 1 - 08

(Daniel Vandewalle, Papenholwegel27,

8700 Tielt)

Ik zoek plaats en datum van huwelijk van Carolus Philippus Delmotte, geboren te Aarsele op 16 april 1797, zoon van Franciscus Delmotte en Godelieve Sumaeys met Amelia Bultinck, geboren te Aarsele op 27 oktober 1799, dochter van Joannes Franciscus Bultinck en Catharina Martens.

Inzenden van vragen, antwoorden,

teksten en activiteitenkalender

Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgend uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen en activiteitenkalender. (Steeds een maand voor de maand van verschijnen!): Nummer 4 / oktober - november - december 2008: v66r 31 augustus 2008 Nummer 1 / januari - februari - maart 2009: v66r 30 november 2008 Nummer 2 I april - mei - juni 2009: voor 28 februari 2009 Nummer 3 / juli - augustus - september 2009: v66r 31 mei 2009 De redactie antwoorden,

kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

vragen

en

57


activiteitenagenda

WF - Tielt: juli - augustus - september 2008

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders verrneld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

3. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot

opzoeken. 7. Voordracht door Dirk Musschootop 26 september: zie aparte aankondiging.

Leren uit oude geschriften Hoe leefden onze voorouders? Waren ze rijk, arm, hoe zag hun woning eruit, kenden ze comfort? Wie met zijn neus in oude papieren zit, kan het allemaal te weten komen. De Vlaamse Vereniging voor familiekunde afdeling Tielt beschikt over een waaier aan historische documenten die je beter inzicht geven in het reilen en zeilen van de generaties voor ons. Erfenissen bieden een schat aan informatie. WF-Tielt gaat in deze cursus na hoe bij nalatenschappen lijsten werden opgemaakt van have en goed tijdens de 18de eeuw. De zogenaamde "Staten van goed" bieden ons een mooie kijk op tal van dagelijkse details van het leven toen: de woning, de huisraad, slaapvoorzieningen, veestapel, centen... De lesgever heeft het op een boeiende en ontspannen manier over leven en welstand van onze voorouders en leert ons oude geschriften daarover lezen en interpreteren. Een buitenkans voor mensen met interesse in geschiedenis. Data: maandag 06/10 en 13/10/2008 Aanvang: naar keuze ochtend- of avondgroep, ochtendgroep: 9.30u-11.30u, avondgroep: 19. 30u-21. 30u Begeleiding: Andre Braet, VVF- Tielt Inschrijven: enkel via CC Gildhof: telefoon (051/40 29 35), fax (051/40 83 29) of email (frederik. vanlaere@tielt.be) Prijs: 10,00 euro, syllabus inbegrepen Locatie: Documentatiecentrum VVF- TIEL T, Beemegemstraat 5, 8700 Tielt

58


Belgie-Belgique

P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZR

VOOROUDRRS Website VVF- Tielt home.scarlet.be/vvftielt

ch::

onzevoorons voorouders

:lJ

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 11de jaargang Afgiftekantoor Verantwoordelijke

nr. 4 - oktober 2008 8700 TIEL T 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

••

)''0' n nsen qecrever

29 - 8700 TIEL T

~Tielt


ONZE VOOROUDERS is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, tel kens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de WF - afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6,50 euro per jaar, ook voor WF leden buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer 800-7026810-14 van WF - afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Ais lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift en hebt u toegang tot ons documentatiecentrum. Personen die lid zijn van WF - Nationaal en in ons werkgebied wonen alsook personen die lid zijn van de Heemkundige Kring "De Roede van Tielt" betalen 4,00 euro per jaar. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons. das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29,8700 Tielt, teL/fax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5,8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud:

62

- Aanvullingen bij de kwartierstaat David, slot Luc Neyt, Luxemburglaan, 21, 8700 Tielt

63

- Dank

66

- Zoektocht Meulebeke

67

- Tielt 90 jaar bevrijd 1918 - 2008

68

- Schema familie Altria

69

- Genealogie Altria - Artaria - Alteria - Cortaria Luc Neyt

70

- Activiteitenagenda

78


Aanvullingen bij de kwartierstaat David

Slot Kwartieren 14 en 15. Het gezin Vandaele Leo en Hoste Regina. In 1856 woont dit gezin in Tielt 2de wijk huis 9y12: 1. Vandaele Leo Tielt 56 jaar, landbouwer, gehuwd 2. Hoste Regina 0 Tielt 57 jaar, landbouwster, gehuwd 3. Vandaele Amelie Tielt 28 jaar, landbouwster, ongehuwd, woont wijk nummer 58 4. Vandaele Charles Louis Tielt 22 jaar, landbouwer, ongehuwd, naar Ardooie 13 augustus 1860 5. Vandaele Henri Tielt 14 jaar, ongehuwd 6. Vanbruaene Ivo Tielt 25 jaar, dienstbode, ongehuwd, naar 4de wijk N° 195 7. Permentier Coleta Egem 28 jaar, dienstbode, ongehuwd 8. Maertens Constant Tielt 33 jaar, dienstbode, overleden 24 maart 1859 8. Neirinck Marie Louise Pittem 21 jaar, dienstmeid, ongehuwd, doet haar intrede in Tielt 27 april 1862, komt van Ruiselede. 9. Decokere Constant Tielt 19 jaar, dienstknecht, ongehuwd 10. Quintijn Francis Wingene 40 jaar, dienstknecht, ongehuwd 0

z=

0

0

0

0

0

0

0

0

0

In de periode 1867-1880 woont Vandaele Leo en zijn echtgenote Hoste Regina in bij een van hun kinderen 13 1. Vandaele Henricus Tielt 1842, landbouwer, echtgenoot van N° 2, verhuist binnen Tielt14 2. Pieters Rosalia Tielt 1844, echtgenote van N° 1 3. De Meij Charles Kanegem 1839, diensknecht, landwerker, verhuist binnen Tielt15 4. De Cokere Francisca Tielt 1839, dienstmeid 5. Vandaele Emelie Leonie Tielt 3 januari 1867 en overleden Tielt 20 december 1870 6. Quintijn Franciscus Wingene 1822, koewachter, komt van Schuiferskapelle 1870, terug naar Schuiferskapelle op 20 juli 1871 7. Vandaele Charles Louis Tielt 1833, landbouwer, echtgenoot van N° 8 8. Decock Henrica Tielt 1833, landbouwster, echtgenote van N° 7 9. Vandaele Henri Ardooie 10 september 1861, landbouwer 10. Vandaele Marie Louise Ardooie 5 februari 1863 11. Vandaele Gustave Ardooie 13 juli 1864 12. Vandaele Camiel Martin Ardooie 30 september 1867 13. Vandaele Emilie Euphrasie Ardooie 30 mei 1869 14. Vandaele Melanie Valerie Ardooie 1 januari 1871 15. Van Daele Elisa Maria Tielt 2 april 1876 16. Van Daele Eugenia Maria 0 Tielt 26 maart 1878 en + Tielt 11 december 1878 17. Vandaele Leo Tielt 1799, bijzondere, echtgenoot van N° 18 en + Tielt 7 december 1881 18. Hoste Regina Schuiferskapelle 1797, bijzondere, echtgenote van N° 17 en + Tielt 11 maart 1870 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 13 14 15

SAT, BR SAT, BR SAT, BR BR Tielt,

Tielt, 1856-1866, Tielt, 1867-1880, Tielt, 1867-1880, 1867-1880, boek

boek 2, f. 99. boek 2, f. 65. boek 1, f. 154. 1, f. 60.

63


Opmerking: het gezin Vandaele Charles Louis en Decock Henrica (nummer 7 tot en met 14) komen van Ardooie op 14 januari 1876. Kwartieren 16 en 17. Het gezin David Pieter Josephus en Van Ryckeghem Isabelle. David Pieter Josepus is landman eigenaar en woont in Tielt sectie 3 huis 17116. Dit gezin telt minstens acht kinderen

17.

1. David Francisca Tielt 20 mei 1786 en + Tielt 2/4 juni 179118, vijf jaar 2. David Petrus Joannes 0 Tielt 28 juni 1788 3. David Carolus Tielt 15 december 1790 4. David Francisca 0 Tielt 29 december 1793 5. David Franciscus Tielt 3 oktober 1796 6. David Rosalie Tielt 2 oktober 1800 7. David Ferdinandus Tielt 11 juli 1803 8. David Julie 0 Tielt 30 mei 1807 Op hetzelfde adres woont ook Verbeke Therese gehuwd met David Charles. 0

0

0

0

0

Kwartieren 18 en 19. Het gezin Verbeke Josephus en Mortier Maria Anna. Oit gezin komt niet voor in de volkstelling van Tielt van 1814. Het gezin telt minstens 12 kinderen waarvan er vijf op zeer jonge leeftijd overliiden'", 1. Verbeke Therese Tielt 17 juli 1776 en + Tielt 19 juli 1777 2. Verbeke Joannes Tielt 1/2 september 177720 3. Verbeke Theresia 0 Tielt 31 januari, gedoopt 1 februari 1780 en + Tielt 11/12 februari 1780, 12 dagen 4. Verbeke Coleta Tielt 6 maart 1781 5. Verbeke Emanuel Tielt 10/11 januari 1783 en + Tielt 20/21 januari 1783, 10 dagen 6. Verbeke Anna Catharina Tielt 12 september 1784 7. Verbeke Isabella Rosa Tielt 29 september 1786 8. Verbeke Theresia Tielt 22 maart 1789 9. Levenloos 0/+ 9/10 mei 1791 10. Levenloos 0/+ 10/11 december 1792 11. Verbeke Franciscus Tielt 13 oktober 1796 12. Verbeke Josephus Tielt 13 oktober 1796 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kwartieren 20 en 21, 24 en 25. Het gezin Blomme Joannes en Debackere Maria Ferdinanda woont in 1814 in Tielt sectie 3 (Rijkegemkouter) huis 163. Blomme Joannes is land man en huurt zijn hofstedeke'". Samen hebben ze minstens zeven kindererr": 1. Blomme Franciscus Tielt 6 februari 1791 en + Tielt 4/5 november 1794, circa 4 jaar 2. Blomme Isabella Tielt 31 augustus 1792 0

0

SAT, Volkstelling 1814. Uitgave van WF-afdeling Brugge, volkstelling 1814, deel XXXV, Tielt, 1998, p. 138 en 139. Samenstellers van dit werk: Bruyneel Guido, Coghe Paul en Verte Roland. 17 Gezinsfiches Tielt, documentatiecentrum WF-Tielt. Deze fiches werden opgemaakt door A. Robert Tanghe. TANGHE A. Robert, Klapper op de doop- en geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1796 tot 31 december 1806. WF-Tielt, 1997,118 biz. VANNESTE Robert, Klapper op de geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1807 tot 31 december 1822. WFTielt, 1999, 121 biz. 18 Overlijden Tielt 2/4 juni 1791 wil zeggen: bedoelde persoon is overleden op 2 juni en op 4 juni begraven. 19 Gezinsfiches Tielt, a.w. en TANGHE A. Robert, a.w. 20 Geboorten en dopen: Tielt 1/2 september 1777 wil zeggen: 1 september geboren en 2 september gedoopt 21 Volkstelling 1814, a.w., p. 137-138. 22 Gezinsfiches Tielt, a.w. en TANGHE A. Robert, a.w. en VANNESTE Robert, a.w. 16

0

64


3. Blomme Augustinus Tielt 3 november 1794, gehuwd Tielt 9 februari Vanpoucke Maria Theresia 4. Blomme Catharina 0 Tielt 23/24 december 1796 5. Blomme Franciscus Tielt 25 december 1798 6. Blomme Carolus Tielt 22 oktober 1801 7. Blomme Ferdinandus Tielt 25/26 februari 1805 en + Tielt 21 mei 1805 8. Blomme Seraphine Tielt 14 april 1807 0

1820 met

0

0

0

0

Kwartieren 22 en 23. 26 en 27. Het ~ezin Vanpoucke Joannes Jacobus23 en Verstraete Godelieve wonen in 1814 in Tielt 4 e sectie huis 31. Vanpoucke Joannes Jacobus is weduwnaar van Vandaele Barbare Theresia. Verstraete Godelieve staat in 1814 vermeld als weduwe van Verstraete Jean, landwerkster en eiqenares'". In haar overlijdensakte staat ze vermeld als spinster en weduwe van Joannes Vanpoucke en Joannes Verstraete. Oit gezin telt drie kindererr": 1. Vanpoucke Emanuel Tielt 18 september 1795 2. Vanpoucke Petrus Franciscus Tielt 20 februari 1798 3. Vanpoucke Maria Theresia Tielt 6 juni 1800, gehuwd Tielt 9 februari 1820 (17 prairial VIII) met Blomme Augustinus. 0

0

0

Kwartieren 28 en 29. Het gezin Vandaele (Van Daele)Jacobus en Van Landuyt Catharina. Oit gezin woont in 1814 in Tielt 7de wijk huis 107. Vandaele Jacobus is landsman en huurder. Vergoote Rosalie staat ingeschreven als meid26. Oit gezin telt zeker tien kindererr": 1. Van Daele Petrus 0 Tielt 27 april 1798 2. Van Daele Leonardus Tielt 16 januari 1800 3. Van Daele Eugenia Tielt 25 januari 1802 4. Van Daele Carolus Ludovicus Tielt 26 december 1803 5. Van Daele Iva Tielt 17 februari 1806 6. Van Daele Joseph Tielt 13 februari 1808 7. Van Daele Luc Tielt 25 februari 1810 8. Van Daele Amelie Tielt 5 maart 1812 9. Van Daele Constantin Tielt 24 augustus 1818 10. Van Daele Vitalis Tielt 13 juni 1821 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kwartieren 30 en 31. Het gezin Hoste Maximilianus en De Smet Isabella Theresia. Oit gezin woont Tielt 3de sectie (Schuiferskapelle) huis 141. Maximilianus is landsman eiqenaar'". Het gezin telt minsten 10 kinderen: 1. Hoste Petrus Joannes Tielt 20 december 1773 2. Hoste Augustinus Tielt 5 november 1775 3. Hoste Anna Catharina Tielt 10/11 november 1777 4. Hoste Jacobus Tielt 15/16 juni 1779 en + Tielt 14/15 februari 1780, 8 maand 0

0

0

0

23

Vanpoucke Joannes Jacobus of Jacobus Joannes huwt in Tielt 9 november 1762 met Vandaele Barbara Francisca Ruiselede 9 maart 1719 en + Tielt 18 december 1793, oud 75 jaar en dochter van Joannes (bij haar overlijden staat Josephus) Vandaele en van De Baets Petronella. In Tielt wordt op 28 december 1763 een levenloos kind geboren. Verder geen kinderen geboren in Tielt. Vandaele Barbara Francisca is weduwe van Chys Jacobus Ludovicus Tielt 10 november 1729 en er + 30 augustus 1762, oud 33 jaar. Zij huwden in Ruiselede (Tielt) 15 februari 1757. Oit gezin heeft geen kinderen die in Tielt zijn geboren. Vanpoucke Joannes Jacobus hertrouwt in Tielt 7 oktober 1794 met Verstraete Godelieve fa Petrus. Volkstelling 1814, aw., p. 143. Gezinsfiches Tielt, a.w. en TANGHE A. Robert, a.w. en VANNESTE Robert, a.w. Volkstelling 1814, a.w., p. 190. Gezinsfiches Tielt, a.w., en TANGHE A. Robert, a.w. en VANNESTE Robert, a.w. Volkstelling 1814, a.w., p. 135. 0

0

24 25 26 27

28

65


5. Hoste Joannes Tielt 16/17 maart 1781 en + Tielt 7 maart 1795, 14 jaar 6. Hoste Jacobus Tielt 2 mei 1784 7. Hoste Franciscus Tielt Schuiferskapelle 22 februari 1787 8. Hoste Angela Tielt Schuiferskapelle 13 november 1789 en + Tielt 24/25 juni 1795, 5 jaar 9. Hoste Rosalie Tielt Schuiferskapelle 10 februari 1793 10. Hoste Regina Tielt Schuiferskapelle 17 november 1797 0

0

0

0

0

0

Aansluitende kwartieren: 32. David Emmanuel 33.CasaerSusanna 34. Vanryckeghem Jacobus 35. Bearelle Maria Anna 36. Verbeke Joannes 37. De Muyt (Demuijt) Petronella 38. Mortier Petrus Franciscus 39. Quartier Judoca 40. en 48. Blomme Petrus Judocus ex Kanegem 41. en 49. Huybrecht Brigitta 42. en 50. Debacker Joannes ex Ruiselede 43. en 51. Marteh~ Anna ex Ruiselede 44. en 52. Vanpoucke Jacobus ex Ruiselede 45. en 53. Uyttenhove Joanna 46. en 54. Verstraete Petrus Josephus ex Ruiselede 47. en 55. Neirinck Joanna Francisca 56. Van Daele (Vandaele) Petrus ex Wakken 57. De Witte Maria Magdalena ex Tielt 58. Van Landuyt Lucas 59. Vanderplaetse Brigitta Rosalia 60. Hoste Adrianus 61. Lambrecht Anna Maria Francisca 62. De Smet (Desmet) Joannes Franciscus 63. Standaert Anna Maria Luc Neyt

Dank

Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Jan Callens, Pittem - Maurits Thorre, Pittem - Chris Strobbe, Meulebeke - J. Desmet Vandenbulcke, Wielsbeke - Maria Sanuwaert, Dentergem - Marie Therese Strobbe, - Tielt Leona Van Huffel, Waregem - Norbert Berms, Tielt - Hubert Verhelst, Tielt - Rosa Plettinck, Tielt - Luc Neyt, Tielt. - Daniel Vandewalle, Tielt - Milo Baert, Tielt- Fons Das, - Tielt.

66


Zoektocht Meulebeke Van zaterdag 15 november 2008 tot en met vrijdag 27 februari 2009 organiseert de WF (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde) afdeling Tielt een wandelzoektocht in Meulebeke. Deze zoektocht loopt in samenwerking met het Gemeentebestuur en met mevrouw Inez Demarrez en de heer Hans Vanneste. Het them a van de zoektocht is "familie- en heemkundige indicaties op straat". De deelname is gratis. Gratis deelnemingsformulieren • • •

zullen beschikbaar zijn vanaf 15 november 2008 tijdens de openingsuren van: het gemeentehuis Meulebeke OC Vondel bibliotheek en cultuurcentrum Meulebeke het documentatiecentrum van de VVF-afdeling Tielt, Beernegemstraat 5, Tielt op zaterdagen: 15 november, 6 en 20 december 2008, 3 en 17 januari, 7 en 21 februari 2009 van 9 tot 12 uur.

De wandelroute, de vragen en het reglement van de wandelzoektocht kun je ook downloaden van de website van WF-Tielt home.scarlet.be/vvftielt. De antwoorden op de vragen verwachten we uiterlijk op vrijdag 27 februari 2008 v66r 12.00 uur. * Pastoor Jozef Claerhout, Markt 10 in Meulebeke * Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt De zoektocht start op het marktplein in Meulebeke en eindigt na een tocht van ongeveer 4 kilometer op de plaats van vertrek. Naast een doorlopende tekst en bijhorende foto's worden een aantal vragen gesteld over familiale en heemkundige gegevens uit het heden en het verre verleden van Meulebeke. Voorkennis van Meulebeke is niet noodzakelijk, dit maakt de zoektocht ook zeer toegankelijk en leerrijk voor niet-Meulebekenaars. Ook leerlingen van de lagere school zullen er pret aan beleven. Aan de zoektocht zijn talrijke mooie prijzen verbonden. De uitreiking van de prijzen gaat door tijdens de tiende genealogische boekenbeurs in Tielt op zondag 8 maart 2009 om 11.00 uur in het Jeugdontmoetingscentrum (J.O.C.) op het Generaal Maczekplein. De winnaars worden vooraf telefonisch verwittigd.

67


Tielt 90 jaar bevrijd 1918 - 2008

Tijdens de eerste wereldoorlog was Tielt vier jaar lang, ongewild een belangrijk centrum van het wereldgebeuren. Het hoofdkwartier van het Vierde Duitse Leger kwam zich in Tielt vestigen. De stad werd de residentie van hertog Albrecht von Wurttemberg, de militaire en burgerlijke bestuurder van Belqie ten westen van de Schelde. Hoog bezoek was hier de regel: de keizer van Duitsland, koningen en prinsen kwamen langs. Vele burgerhuizen en openbare gebouwen werden door de Duitse bezetter ingepalmd. Er heerste een uiterst streng militair regime met opeisingen, huiszoekingen en deportatie. Opluchting alom, toen op 19 oktober 1918 de driekleur opnieuw aan de Hallentoren wapperde. De Heemkundige Kring 'De Roede van Tielt' en WF afdeling Tielt, in samenwerking met het stadsbestuur, herdenken tussen 18 oktober en 22 november deze memorabele periode van onze geschiedenis met een gevarieerd herdenkingsprogramma: 18 oktober om 14 uur: onthulling gedenkplaat in Hoogstraat 26 i.s.m. de Tieltse oudstrijdersvereniging en opgeluisterd door de Tieltse muziekacademie. De gedenkplaat werd ontworpen en gerealiseerd door Jef Claerhout. Aansluitend doorlopende vertoning in premiere van documentaire film: "Tielt 1914-1918. Strategische hoogte voor hertogen en prinsen" regie Herman Verschelden. Na iedere voorstelling staan gidsen klaar om in groep de nieuwe historische wandelroute te begeleiden. Inschrijven voor de filmvertoning en begeleide wandeling: meeting point in koetsdoorgang Hoogstraat 44, waar nieuwe uitgave van historisch wandelboek '14-'18 te verkrijgen is. Locatie filmvertoning: koetsdoorgang Hoogstraat 34. Vertrekpunt wandeling Hoogstraat 44. Filmvertoning om 15u - 15u30 -16u -16u30 -17u 19 oktober om 9 uur Schuiferskapelle: misviering in de O.LVrouwgeboortekerk met bloemenhulde voor aile gesneuvelden. Nadien opening van tentoonstelling "Schuiferskapelle 1914-1918" in Club 77. Tentoonstelling is ook open op 25 en 26 oktober van 14 tot 18 uur, 1 november van 10 tot 18 uur en 2 november van 14 tot 18 uur. 19 oktober om 14.30 uur en 15.30 uur Tielt: begeleide wandeling '14-'18 met tussen in vertoning documentaire film, start Streekbezoekerscentrum in Huis Mulle de Terschueren. Deze wandeling is een link tussen verschillende nieuwe informatieve gedenkplaten, aangebracht op "strategische locaties" in de stad. Filmvoorstellingen i.s.m. Cultuurcentrum Gildhof telkens om 20 uur: 20 oktober: All quiet on the western front, Lewis Milestone, 1930 3 november: Paths of Glory, Stanley Kubrick, 1957 10 november: Un long dimanche de fiancailles, Jean-Pierre Jeunet, 2004 6 november om 18.30 uur CC Gildhof: prijsuitreiking kleurwedstrijd lagere scholen Groot-Tiielt en aansluitend opening tentoonstelling Frank Bogaert "de verschrikkingen van de gasaanvallen". Inleidende sprekers: Wim Vanseveren en Franky Bostyn. De tentoonstelling loopt tot 16 november. 7 november om 20 uur CC Gildhof: Bibliotheek Tielt.

voordracht

Piet Chielens:

"Poezie en literatuur over W.O. I" i.s.m.

9 november om 11 uur: "Apero Con Fuoco" in Malpertuis (organisatie Academie voor Muziek en Woord) met muziek van Andre Devaere, geschreven tijdens WO 1. Uitvoerders: Catherine Vandevelde, sopraan en Hans Ryckelynck, piano. 9 november om 18 uur O.L.Vrouwekerk:

herdenkingsconcert

22 november om 19 uur refter voormalige Sint-Jozefscollege

door meerdere koren en muziekverenigingen. (ingang via Patersparking):

keizersdiner.

27 november om 20 uur CC Gildhof: musicale opvoering, thema 'gasoorlog' door leerlingen van Regina Pacis. Info: secretariaat van de Heemkundige home. scarlet. be/roede-van-tielt

68

Kring De Roede van Tielt telefoon: 051/40 18 38 en op de website:


§~

0::: W

~ ~N Q)~ 0._ (.)Q)

...... CO

-E

en Q) e: e:

co

0 -, ~ 0

Q) Q)

~

·N ·N

W

~ ......

en

Zco

~ -~ S 1;5.... 0 >-

o:::~

W:E' o:::~ w ...... ~t::

::J CO

m

m

I-Q) ..J .-

«I-

><

:::J

en ~

en :::J e:

u> .0 > "0

.~ o

~._

«

>::J

« 0 ~~

W

0:::

CO

W W

'"'....,... :::J en w "' ~ ~:::J .-e: 0) en ............ :::J._

~

~~~a.~~

W

en ~

O:::J

"O....J

.3

+=i

\U

....J

en.~

e:

:::J ~

_

0_ Q)

1i3~~~

00)

~• N...".; ,.,

. ~

L{)

CO I'--

~ en

N N

en~

CO

2·c

-:::J

Q) CO

a.e: -CO 0:::.-.

W

Z

o

~

:)05

1-1'-Z~

(.)~

«I'--

-

W::~ 0:::e:1'--

:)

Z COe:.-

CC-

~

o .2.~

....J~ WQ)

«

«Q)

~:::J

(/) .Q ~ :::::»

......

....JQ)Q)

OCCi=

0::: :Q) x

«= (.)~

«0 0::: I..J

«

w~ I-~

W

0:::'<.9

~ .(3

0-

Wz

o:::~ W~

Q) LL

>~

Z(j')

o « .~ >::J lm X

WLL

We::(

<.9

o o ..J en

w~

CO

WQ)

0> I'--

o:::~

~~

:':1-

CO Q)

en..c !2,E

L.l..Q)

~

.... CO

LL

..J.:;::

Z .;:

cnCO ZI

e:

~

(/)"0 -e:

>"0 we:

.(3

«u -Q)

0:::"0

«0 1-(") 0:::.:::: « l.~ X

:::J .L:

o, Q)

en o -, en Q) e: e: ~ o -, ~

..J W

Z

0:::

o o

-CO

~ en ~ ·c

O).L:

»>Q)~-->

Q) Q) Q) Q)..-.N

·N N N

o:::t:: WO

S ~_

:::::> ...... e::( ~

....J....

ccCi)

e: ~ -, ...... e: I

i:i5

~

co~

-0 (.)co

~~

.s ·c O):::J

Q) .-'

0::: CO

«~

a:WI-.~ I..J

«

><

en

0:::_

..c

~~

:::J

8~

-,

>< o 0:::

«

w~

«~

~~ Z ~

W7

Oc I·(.)(/) (/)

69


Genealogie Altria - Artaria - Alteria - Cortaria

Deel1. Op 14 augustus 2007 ontving ik een brief van Michael Altria uit Australle '. Hij schrijft "I write seeking information on Carlo Andre Antoine Altria / Artaria who settled in Tielt between 1795 and 1800. Carlo an his cousin Cesare were membres of the Viennese music and art publishing house who both left Vienna to set up business elsewhere in Europe". Ook ontvingen wij de samenstelling van het gezin Carlo Altria en Isabella Clara Van Severen en de plaats en datum van overlijden van Carlo en zijn vader Modeste, die zich eveneens in Tielt vestigt. Na controle van dit laatste gegeven blijkt dat Modeste niet in Tielt woonde en er ook niet overleden is. Uiteindelijk vraagt onze correspondent "We are particularly interested to learn of any surviving descendants, why they changed their surname and what was the nature of Carlo's business in Tielt?". Het resultaat van ons onderzoek kun je hieronder lezen. I. Artaria Modeste, hij huwt met Thecle Mallaerida Zij hebben minstens een zoon 1. Carolo Andre Antoine Artaria, geboren te Blevy (Blevi) in Italie op 18 juni 1747. In de doopakten van zijn kinderen lezen we dat hij afkomstig is uit ltalie: "ex Levio, ex B/evi, ex Bief, ex behoc, ex parochia Uber", voigt onder II. II. Carolus Andre Antoine Artaria, geboren te Blevy (Blevio) in ltalie op 18 juni 1747, overleden in de leperstraat te Tielt 9 september 1819, zoon van Modeste en van Thecle Mallaerida. Zijn zoon Pierre Artaria "marchand' en zijn schoonzoon Jean Cornelis "teinturier" kwamen op het stadhuis van Tielt het overlijden aangeven. Hij huwt te Tielt op 1 juni 17732 (getuigen zijn Carolus Noseda en Maria Verouthave) met Isabella Clara Vanseveren, geboren te Tielt 26 augustus 1747 en aldaar overleden in de leperstraat op 10 oktober 1820. Schoonzoon Joannes Cornelis 'b/auw-verwer' kwam het overlijden op het stadhuis van Tielt aangeven. Isabelle Clara oefent bij haar overlijden nog steeds het beroep van 'koopvrouw' uit. In 1814 zijn Charles Altria en zijn echtgenote Isabelle Van Severen eigenaar van hun huis in de leperstraat 24. Hij is handelaar en zijn drie kinderen Pierre, Francoise en Colette wonen bij hem in3. Kinderen uit dit huwelijk: 1. Alteria Regina Clara geboren te Tielt op 29 april 1774 en aldaar dezelfde dag gedoopt, doopgetuigen: Carolus Nozeda en Regina Theresia Benoot. Zij huwt Jacobus Arickx, voigt onder IIIla 2. Artaria Rosalia geboren te Tielt op 30 januari 1776 en aldaar dezelfde dag gedoopt, doopgetuigen: Josephus Van Severen en Rosalia Van Lokeren. Zij huwt Joannes Josephus Cornel is, voigt onder IIIlb 1 2

3

POBox 2086, Redcliffe North, Queensland 4020, Australia. Email: maltria@bigpond.com Die 10 junij 1773 prevys sponsalibus et tribus bannis matrimonio iuncti sunt Carolus Altari fs Modesti ex blego diocese de Como et Isabella Clara Van Severen fs Josephi coram me t testibus Carolo Noseda et Maria Verouthave. Documentatiecentrum WF-Tielt, Volkstelling Tielt 1814, p.58.

70


3. Alteri Catharina geboren te Tielt 31 maart 1778 en aldaar dezelfde dag gedoopt, doopgetuigen: Franciscus Samiliano en Catharina Ryckaert. Ze overlijdt te Tielt op 4 april 1784 en wordt 's anderendaags aldaar begraven. Ze werd zes jaar oud. 4. Alteri Petrus, geboren te Tielt 18 juli 1780 en dezelfde dag aldaar gedoopt, doopgetuigen: Petrus Beke en Maria Theresia De Splenter. Hij huwt met Felicita Francisca Loobuyck, voigt onder III/c 5. Alteri Francisca, geboren te Tielt 9 maart 1783 en aldaar gedoopt op 10 maart, doopgetuigen: Gerardus Santen en Maria Van Severen. Zij overlijdt in de Kortrijkstraat te Tielt in het huis van Coleta Altari weduwe van Joannes Biebuyck op 4 november 1868. Ze werd 85 jaar 7 maand en 24 dagen en bleef ongehuwd. 6. Altria Catharina, geboren te Tielt 18 december 1785 en aldaar gedoopt op 19 december, doopgetuigen: Petrus Franciscus Beyaert en Maria Anna Ryckaert. Ze overlijdt te Tielt op 10 januari 1786 en werd 's anderendaags aldaar begraven. Ze was amper drie weken oud. 7. Altria Coleta, geboren te Tielt 13 april 1787 en aldaar dezelfde dag gedoopt, doopgetuigen: Josephus Van Severen en Coleta Herwege. Zij huwt met Joannes Biebuyck, voigt onder IIIld 8. Alteri levenloos, zoon, geboren en overleden te Tielt 28 maart 1790

1II/a. Arikx Jacques

geboren te Tielt 18 januari 1774 zoon van Jacques en Brigitte Vanmaele. Hij huwt te Tielt op 9 messidor jaar IX met Regina Clara Altria dochter van Charles en Isabeau Van Zeveren. Jacques Arix 'marchand' overlijdt in de leperstraat te Tielt op 28 februari 1819. Zijn weduwe Regina Altria overlijdt aldaar op 12 juli 1823. Op dat ogenblik is ze 'koopvrouw'. Arikx Jacques of Jacobus is bij zijn huwelijk 'cordonnier' zijn vrouw 'tailleur'. Zijn kinderen worden allen geboren in de Sint-Janstraat in Tielt. In 1814 woont Jacques samen met zijn echtgenote in de leperstraat 82. Hij is deels eigenaar en deels pachter van zijn woning. Op dat ogenblik zijn nog vijf kinderen in leven: Catherine, Isabelle, Leon, Francoise en Pelasie. De 27 jarige Barbe Van Maele helpt in het huishouden". Kinderen: 1. Arickx Catharina Frederica 0 Tielt 25 november 1797. Zij was een natuurlijke dochter van Regina Alteria en wordt door Arickx Jacques op 9 februari 1814 erkend, huwt Van Biesbrouck Joannes, voigt onder IV/a 2. Arix Isabella Clara onder IV/b

0

Tielt 15 april 1802 huwt Joannes Fredericus Boutens, voigt

3. Arickx (Arix) Marie Brigitte Tielt 24 frimaire jaar 12 (16 december 1803) en aldaar in de Sint-Janstraat overleden op 12 december 1806. 0

4. Arickx Jean Joseph 1814

4

0

Tielt 13 frimaire jaar 14 of 4 december 1805, overleden voor

Volkstelling Tielt 1814, p. 64.

71


5. Arickx Leopold

0

Tielt 23 floreal jaar X of 2 september 1807 huwt Joanna Catharina

Michiels, voigt onder IVlc 6. Arix Francoiee Colette onder IVld

0

Tielt 7 juli 1809 huwt Ferdinandus Debrabander, voigt

7. Aricx Pelagie Tielt 5 juli 1813 0

III/b. Cornelis Joannes Josephus, geboren te Tielt 11 oktober 1774 als zoon van Joachim en Marie Catherine Cluytrnans'' huwt te Tielt 10 niv6se jaar VII (voor de kerk op 22 december 1798 en voor BS 30 december 1798) met Rosalia Altriija dochter van Charles en van Isabella Clara Van Severen. Gerard Sartris, oorn, getuige bij het huwelijk. Joannes Josephus Cornelis overlijdt te Tielt in de Kortrijkstraat als 'gewezen blauwverwer' op 8 februari 1864. Rosalia overlijdt te Tielt op 1 juli 1874 in de Brugstraat. lij werd 98 jaar 5 maand. Haar zoon Petrus Cornel is, koster, 62 jaar oud en haar kleinzoon Polydorus Cornelis 'bijzondere' en 28 jaar oud komen haar overlijden op het stadhuis van Tielt aangeven. Bij hun huwelijk is Jean Joseph 'canonier du garde de Corps' en 'gardant les Cotes d'Ostende'. lijn vrouw Rosalia is 'couturiere'. In 1814 woont dit gezin in de Sint-Janstraat 16 te Tielt. Vader Jean is verver en het gezin telt vier kinderen: Antoinette, Marie, Angelique en Plerre". Reeds in 1827 wonen ze in de Kortrijkstraat 1137. Hun eigendom is vijf roeden qroot". In de periode 1846-1856 woont dit gezin in de Kortrijkstraat 113. Jean Cornelis is dan 'blauwer' van beroep en 71 jaar oud, zijn echtgenote Altria Rosalia 'huisvrouw' en 70 jaar. Op dat ogenblik wonen nog drie ongehuwde kinderen bij hen: Antoinette naaister, Marie ook naaister en Ivo blauwer. Ivo Cornelis verhuist naar de Markt 24bis9. Vanaf 1856 wonen ze in de Kortrijkstraat 136. Aileen hun dochter Marie, naaister, woont nog bij hen in. Joannes wordt bijgestaan in zijn werk door Joannes Durinck 'blauwverver' geboren te Tielt, 33 jaar en ongehuwd. Moeder Rosalie krijgt hulp van de 17-jarige Marie Vervaet naaister uit Kaprijke, die op 3 augustus 1865 naar Lembeke verhuist'". In 1874 bij het overlijden van Rosalia Altria woont ze samen met haar dochter Marie Cornelis winkelierster - kruidenier in de Brugstraat 1511. Laatst genoemde verhuist naar de s= wijk Steenweg Ruiselede 81 en wordt aldaar in het Klooster van de lusters van het Geloof ingeschreven onder nummer 4712

VANNESTE Robert, Tieltenaars overleden tijdens hun militaire dienst voor Frankrijk 1798-1814, WF-Tielt, 2001, nr. 13: Cornel is Pierre, veteraan (33 jaar) fs Joachim en Catherine Kluytmans + Antwerpen 17 augustus 1811. Hij is geboren te Tielt als Petrus Amatus Cornelis op 26 november 1777 zoon van Joachim Bonaventura (fs Joannes Jacobus en Joanna Theresia Vanderbrugge) gehuwd te Tielt 13 november 1773 met Maria Catharina Cluytmans (fa Joannes en Anna Vandeplas) en is de broer van Joannes Josephus Cornelis. 6 SAT, Volkstelling 1814. 7 SAT, volkstelling 1827, boek 1, f. 180, Kortrijkstraat 113. 8 SAT, Volkstelling 1834, sectie K, W 10, Kortrijkstraat 113. 9 SAT, BR Tielt, 1846-1856, boek 13, f. 137, Kortrijkstraat 113. 10 SAT, BR Tielt, 1856-1866, boek 14, f. 142, Kortrijkstraat 136. 11 SAT, BR Tielt, 1867-1880, boek 11, f. 11, Brugstraat 15. 12 SAT, BR Tielt, 1867-1880, boek 5, f. 89, Steenweg Ruiselede 81. SAT, BR Tielt, 1880-1900, boek 3, f. 73, Steenweg Ruiselede 't Geloove. 5

72


Kinderen: 1. Cornelis Antonia Kortrijkstraat 114.

0

Tielt 13 juni 1799 en er overleden

10 april 1856 in de

2. Cornelis Marie Catharina Tielt 26 februari 1801 en aldaar overleden in het klooster van de Zusters van 't Geloove op 10 februari 1900. Ze bleef ongehuwd. 0

3. Cornelis 4.

Joannes Jacobus

Cornel is Angelicque voigt onder IV/e

5. Cornelis

Pierre

0

0

Colette

Tielt 22 januari 1804 en er overleden 21 februari 1804 0

Tielt 18 februari 1809 huwt Theodorus

Vervaet,

Tielt 1 mei 1812 huwt met Virginia Ameye, voigt onder IV/f

6. Cornel is Joachim Louis Tielt 21 december Constantia van Iseghem, voigt onder IV/g 0

7. Cornel is Ives Edouard voigt onder IV/h

0

1814 huwt Melania

Tielt 1 juli 1817 huwt met Constantia

Pelagia

Van Biesbrouck,

III/c. Alteri Petrus, geboren te Tielt 18 juli 1780 zoon van Carolus Andreas Antonius en van Isabella Clara Van Severen, huwt in Tielt op 22 januari 1822 met Felicita Francisca Loobuyck geboren te Tielt 10 februari 1778 dochter van Maximilianus Constantinus Loobuyck" en Catharina Rappe14. Getuigen bij het huwelijk zijn: Joannes Biebuyck 26 jaar en Bernardus Ferraille 42 jaar. Felicita Francisca 'bijzondere en 85 jaar' overlijdt te Tielt Kortrijkstraat op 11 maart 1863. Haar man Petrus overlijdt in de eerste sectie huisnummer 4 te Tielt op 23 januari 1864. Hij werd 83 jaar. Bij hun huwelijk is Petrus koopman en zijn vrouw Felicita Francisca

naaister.

Na hun huwelijk vestigt het koppel zich in de Brugstraat 10 alwaar ze een winkel uitbaten. De dertig jarige Loobuyck Juliana woont bij hen in. Hun huis huren ze van

Lampaert'" Pierre Altria en zijn vrouw Felicita houden in de periode 1846-1856 een winkel open op de Markt 2 in Tielt. Op dat ogenblik wonen Julie Loobuyck naaister, ongehuwd, overleden te Tielt 24 februari 1853 en Jean Loobuyck zonder beroep, 21 jaar geboren in Doornik eveneens ongehuwd, overleden te Tielt 7 januari 1848 bij hen in. Op 29 november 1853 neemt Coleta Vanrespaille geboren te Oostrozebeke 27 jaar dienstmeid uit Meulebeke haar intrek bij deze familie. Niet al te lang blijft ze er wonen, want op 25 september 1854 vertrekt ze naar Oostrozebeke. Pierre en Felicita verhuizen kort daarop naar de Kortrijkstraat 216. Ook hier oefenen ze het beroep van 'winkelier' uit. Marcellinus Deprez timmerman geboren te Wortegem 41 jaar weduwnaar komt van de leperstraat 75 bij hen inwonen.

Maximilianus Constantinus Loobuyck 'particulier' overlijdt te Tielt in het 'Kerkestraetjen' op 25 oktober 1819 als weduwnaar van Christina Rappe. Hij is de zoon van Sacharius Franciscus Loobuyck en Anna Dessyn. Bernardus Ferraille kleermaker geboren te Tielt 40 jaar schoonzoon van de overleden komt op het stadhuis van Tielt het overlijden aangeven. 14 Anno 1794 die 25 8bris sepulta est Christina Rappee ex S:bavonis filia Joannis et Caroline Vandersluys omnes S:bavonis ganda uxor maximiliani constantini Loobuyck custodis aetatis 43 annorum obiit heri hora 7a vesperi. E.LVijvens pastor. 15 SAT, volkstelling 1827, boek 1, f. 19, Brugstraat 10. Op dat ogenblik hebben ze geen huishoudelijke hulp. SAT, volkstelling 1835, sectie K W 10 wijk Brugstraat huis 10. 16 SAT, BR Tielt, 1846-1856, boek 10, f. 308, Markt2. 13

73


Ook Louis Loontjens eveneens timmerman geboren te Tielt 72 jaar en ongehuwd komt zich aldaar vestigen, daarvoor verlaat hij zijn woning in de Brugstraat 6017. Tussen 1856-1866 verlaat het gezin Altria-Loobuyck het huis nummer 1 in de Kortrijkstraat en nemen ze hun intrek in dezelfde straat huis 137. Deprez Marcellius vertrekt op 14 maart 1860 naar Moorsele". Hier oefent Petrus Altira het beroep van 'hekelmaker' uit, zijn vrouw is nog steeds 'naaister'. Ze worden in hun werk bijgestaan door de 73-jarige Francisca Verdoest vlasspinster geboren te Ruiselede en onqehuwd'", Na het overlijden van zijn vrouw in 1863 verhuist Petrus Altria naar het "Oudemanshuis" alwaar hij overlijdt2째 Kinderen: 1. Altria Henrica geboren te Tielt in de Brugstraat op 15 juli 1822 en aldaar overleden op 23 maart 1823, slechts acht maand oud. III/d. Joannes Biebuyck geboren te Meulebeke 22 februari 1796 zoon van Albertus Biebuyck en Barbara Farasyn. Hij huwt te Tielt op 4 mei 1821 met Coleta Altria geboren te Tielt op 13 april 1787 dochter van Carolus Andreas Antonius Altria. Joannes overlijdt te Tielt in de Kortrijkstraat op 30 mei 1850. Zijn beroep is op dat ogenblik 'winkelier'. Zijn zoon Petrus Biebuyck 'bijzondere' en 21 jaar komt het overlijden op het stadhuis van Tielt aangeven. Coleta Altria overlijdt te Tielt in de Kortrijkstraat in het huis van haar dochter Regina Biebuyck op 23 augustus 1878. Ook zij werd 91 jaar 4 maand en is bij haar overlijden 'bijzondere'. Bij hun huwelijk in 1821 is Joannes Biebuyck kleermaker en zijn vrouw Coleta Altria winkelierster. In 1827 woont dit gezin met zes kinderen in de Kortrijkstraat 11821.Vader Biebuyck is winkelier en koopman. Moeder Coleta wordt in haar huishouden bijgestaan door Francisca Altria, haar zuster, en Francisca Biebuyck haar schoozuster. Pieter Naessens uit Wakken is er knecht22 Het gezin Joannes Biebuyck - Altria woont in 1846-1856 in de Kortrijkstraat 118 alwaar ze een winkel uitbaten. Het gezin telt op dat ogenblik zeven kinderen waarvan Augustin en Charles Biebuyck in Frankrijk wonen. Op 2 september 1850 vertrekt Eduard Biebuyck en op 11 september 1854 vertrekt Pierre Biebuyck naar SintBaafs. Fran~oise Altria naaister 63 jaar geboren te Tielt en Francoise Biebuyck eveneens naaister 53 jaar en geboren in Meulebeke wonen eveneens in de Kortrijkstraat 11823. Coleta Altria wordt in 1850 weduwe en vanaf 1856 woont ze samen met nog vijf ongehuwde kinderen in de Kortrijkstraat 144. Samen met haar dochters Regina en Louise runt ze aldaar de winkel. Melanie is naaister, Charles is 'voyageur' en Edouard heeft geen beroep. Ook haar 71-jarige zus Francisca woont bij haar in24.

SAT, BR Tielt, 1846-1856, boek 13, f. 2, Kortrijkstraat 2. SAT, BR Tielt, 1856-1866, boek 14, f. 1. Kortrijkstraat 1. 19 SAT, BR Tielt, 1856-1866, boek 14, f. 143, Kortrijkstraat 137. 20 SAT, BR Tielt, 1856-1866, boek 1, f. 196, eerste wijk huis 4 onder nummer 305 staat Altria Petrus 'bezondere' ingeschreven in het 'Ouderlingengesticht'. 21 SAT, volkstelling 1827, boek 1, f. 182, Kortrijkstraat 118. 22 SAT, volkstelling 1834, sectie K, W 10, Kortrijkstraat 118. 23 SAT, BR Tielt, 1846-1856, boek 13, f. 143, Kortrijkstraat 118. 24 SAT, BR Tielt, 1856-1866, boek 14, f. 150, Kortrijkstraat 144. 17

18

74


Vanaf 1867 woont weduwe Biebuyck in de Kortrijkstraat 5 te Tielt. Samen met haar dochter Reine baat ze aldaar een winkel uit in laken. Edouard Biebuyck is gehuwd en heeft een tweede verblijf in Reims, Frankrijk evenals zijn broer Augustin. Deze laatste vertrekt eind 1879 naar Sint-Gilles, Brabant. De vijf minderjarige kinderen van broer Pieter Biebuyck komen op 4 juli 1876 van Zulte en wonen in bij tante Coleta in de Kortrtikstraat". Kinderen: 1. Biebuyck Edouardus op 10 augustus 1882. 2. Biebuyck Regina

Tielt 7 februari 1822 en aldaar overleden eerste sectie 4,

Tielt 17 januari 1823

0

3. Biebuyck Augustinus 4. Biebuyck Petrus IV/j

0

Aloysius

0

Tielt 1 juni 1824 huwt met, voigt onder IV/i

Tielt 15 februari 1827 huwt met Francisca Baert, voigt onder

0

5. Biebuyck Maria Ludovica Tielt 13 mei 1829 en aldaar in de Kortrijkstraat overleden op 18 december 1873, ze blijft ongehuwd. 0

6. Biebuyck Carolus Ludovicus

0

Tielt 22 september 1831

7. Biebuyck Melanie Tielt 11 januari 1835 huwt te Tielt met Theophile Polidore De Voldre, voigt onder IV/k 0

IV/a Van Biesbrouck Joannes geboren te Tielt 3 februari 1793 zoon van Pierre (+ Tielt 17 augustus 1815) en van Claire Vangeesdaele. Hij huwt te Tielt op 24 mei 1819 met Aricks Catharina Frederica geboren te Tielt 25 november 1797. Zij is een natuurlijke dochter van Regina Altria en wordt door Arix Jacques (+ Tielt 28 februari 1918) op 9 februari 1814 erkend. Catharina Frederica overlijdt als weduwe in Tielt in de Kortrijkstraat in de woning van Franciscus Vandeweghe op 13 april 1874. Joannes Van Biesbrouck woont op het ogenblik van zijn huwelijk in Maldegem en is onderwijzer van beroep. Zijn echtgenote is 'particuliere'. In 1834 woont dit gezin in de Kromwal 34 samen met hun zes kinderen waarvan er vijf in Maldegem werden geboren. Ais schoolhoofd woont Joannes in een huis van de stad. Hij wordt bijgestaan door Herminegilde Goethals als ondermeesteres en Frederic Reniers als knecht. Sophie Verougstraete is er meid. Zijn onderwijzersloopbaan duurt in Tielt slechts zeven jaar. Benoemd op 22 mei 1830 neemt hij in juli 1837 ontslag. Zijn aanvraag om een weddenverhoging en een verhoging voor de prijzen voor zijn leerlingen te verkrijgen, wordt door de stad Tielt niet qoedqekeurd'". Samen met zijn gezin verhuist hij naar Lanqernark". Kinderen: 1. Van Biesbrouck Eduard 2. Van Biesbrouck Henrica 3. Van Biesbrouck Jan 25

26 27

0

0

0

Maldegem 1820 Maldegem 1822

Maldegem 1823

SAT, BR Tielt, 1867-1880, boek 14, f. 6, Kortrijkstraat 5 NEYT L., Generaties Tieltenaars op de schoolbanken, in De Roede van Tielt, 1983, nummer 2-3, p. 15-17. SAT, volkstelling 1834, sectie K, N째 10, Kromwalstraat 34.

75


4. Van Biesbrouck Karel

Maldegem 1825

0

5. Van Biesbrouck Constance

0

Maldegem 1827

6. Van Biesbrouck Maria Ludovica Tielt 10 maart 1830. Overleden te Cannes, Alpes Maritimes, op 29 april 1906. Ze is weduwe van Petrus Chauvaux. 0

IV/b Boutens Joannes Fredericus geboren te Tielt 3 april 1797 (14 germinal jaar V) zoon van Philippe Ignatius en Marie Vande Kerckhove. Hij huwt te Tielt op 28 juli 1824 met Arix Isabella Clara geboren te Tielt 24 germinal jaar 10 (15 april 1802) dochter van Jacobus en Regina Altria. Joannes Fredericus Boutens overlijdt in de leperstraat te Tielt op 1 mei 1864. Zijn weduwe Isabella Clara overlijdt aldaar op 27 februari 1891. Joannes Fredericus is bij zijn huwelijk bakker zoals zijn vader, zijn echtgenote is winkelierster. Ze wonen in de leperstraat 96 en Emanuel Vanquaethem uit Ruddervoorde is er 'bakkersgasf'. Hij keert op 22 mei 1827 terug naar Ruddervoorde'". In 1846 telt het gezin zes kinderen, waarvan Marie en Silvie Boutens naaisters zijn en ongehuwd overlijden. Hun broer Louis Boutens gaat op 16 april 1855 naar Brugge wonerr". Rosalie Boutens verhuist tussen 1856-1866 naar de Markt 6 in Tielt. Haar ouders samen met hun twee ongehuwde dochters Hortense en Regina, naaisters van beroep, wonen nog steeds 'in de leperstraat, maar nu in nummer 11230. Vanaf 1867 wordt dit leperstraat 3131. Kinderen: 1. Boutens Henrica

0

Tielt 13 mei 1825 en er + 2 februari 1843.

2. Boutens Marie Rosalie 3. Boutens Louis

0

0

Tielt 4 december 1827 vertrekt op 16 april 1855 naar Brugge

4. Boutens Silvia Rosalia 5. Boutens Hortensia voigt onder V/b 6. Boutens Rosalia onder Vic 7. Boutens Regina IV/c

Tielt 23 mei1826 huwt Houtteman, voigt onder Via

0

0

0

0

Tielt 4 juli 1829 en + Tielt 24 januari 1856

Tielt 27 april 1831 huwt met De Vaillant Judocus Theodorus, Tielt 9 juli 1833 huwt met Robberecht

Constantinus,

voigt

Tielt 12 april 1836 huwt met Vergote Carolus Ludovicus, voigt

Arix Leopold geboren te Tielt 2 september 1807 als zoon van Jacobus en Regina Altria. Hij huwt te Tielt 24 mei 1828 met Joanna Catharina Michiels geboren te Tielt 13 mei 1802 dochter van Ludovicus Judocus en Maria Catharina Robyns. Leopold is bij zijn huwelijk timmerman, zijn echtgenote 'bezondere'. In de volkstelling van 1827 woont Leopold en zijn vrouw Joanna op de Markt 31 te Tielt en hebben een kind Jan Baptiste'". Waarschijnlijk verhuizen ze in 1830 naar de Brugstraat want hun zoon Ludovicus Franciscus wordt aldaar geboren.

28

29 30 31 32

SAT, volkstelling 1827, boek 1, f. 223, leperstraat 96 en SAT, volkstelling 1834, sectie K Nr. 10, leperstraat 96, Joannes Boutens en Isabella Arickx hebben 6 kinderen. SAT, BR Tielt, 1846-1856, boek 10, f. 278. SAT, BR Tielt, 1856-1866, boek 15, f. 117. SAT, BR Tielt, 1867-1880, boek 15, f. 20 en SAT, BR Tielt, 1881-1900, boek 7, f. 17, leperstraat 33, later 29. SAT, volkstelling 1827, boek 1, f. 11, Markt 31.

76


In 1834 woont dit echtpaar met vijf kinderen in de Hoogstraat. Ais timmerman huurt hij een huis van Anna Paepe. De 25 jarige Michiels Charlotte, zuster van Joanna Catharina, helpt in het huishouden en Laille Pieter uit Maldegem, 14 jaar oud, is er knecht. Na het overlijden van hun jongste dochter vertrekt dit gezin naar Kortrijk33. Oit gezin komt niet voor in het bevolkingsregister van Tielt 1846-1856. Kinderen: 1. Arix Joannes Baptiste 2. Arix Bruno

0

Tielt 8 maart 1830

3. Arix Ludovicus

Franciscus

4. Arix Henrica Catharina 5. Aricks

Tielt 26 februari 1829

0

Henricus

0

0

Tielt 19 februari 1831

Tielt 20 mei 1832

Ludovicus

6. Arix Maria Pelagia januari 1838.

0

0

Tielt 6 april 1834

Tielt 1 juni 1835 en in de Hoogstraat te Tielt overleden op 17

Luc Neyt

wordt vervolgd

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgend uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen en activiteitenkalender. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnen!): Nummer 1 1 januari - februari - maart 2008: v66r 30 november 2008 Nummer 2 1 april - mei - juni 2008: v66r 28 februari 2009 Nummer 31 juli - augustus - september 2008: v66r 31 mei 2009 Nummer 41 oktober - november - december 2008: v66r 31 augustus 2010 De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, .... naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

33

SAT, Volkstelling

1834, sectie K, W 10, Hoogstraat 110.

77


activiteitenagenda

WF - Tielt: - oktober - november - december 2008

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Van 19 oktober tot 27 november: Tielt 90 jaar bevrijd 1918 - 2008 (zie aparte aankondiging) 4. Zaterdag 1: uitzonderlijk gesloten - Allerheiligen 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Start zoektocht in Meulebeke op 15 november: zie aparte aankondiging. 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7 Werkgroep genealogie op zaterdag 20 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 januari 2008 van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Zaterdag 3 januari 2009 van 14 tot 17 uur in ons lokaal: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door het bestuur aan de leden van onze afdeling aile leden zijn van harte welkom ! gelegenheid tot opzoeken

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt

TIENDE FAMILIEKUNDIGE BOEKENBEURS TIEL T zondag 8 maart 2009 van 9 tot 12 uur 30 Jeugd Ontmoetingscentrum, Generaal Maczekplein, Tielt (dit is de nieuwe Europahal kant zwembad/sportvelden) Er is een ruime keuze aan talrijke standen: * genealogische computersoftware * genealogische werken * formulieren * heruitgaven van naslagwerken Tevens is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers uit de ons omringende WF-afdelingen en kunnen er gegevens uitgewisseld worden. Om 11 uur bekendmaking

uitreiking van de prijzen.

78

van de winnaars

van de Wandelzoektocht

in Meulebeke

en en

Profile for claude

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2008  

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2008  

Profile for vanmoo
Advertisement