{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Belg ie-Belgiq ue

P.B. 8700 TIElT 1 3/4615

ONZE

\(OOROUDERS

~ ~

onze voorouders voor ons

;n e_j

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt.

8de jaargang nr. 1 - januari 2005 Afgiftekantoor Verantwoordelijke

8700 TIELT 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de WF

- afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 4,00 Euro per jaargang voor de leden van WF-Nationaal die inworier zijn van ons werkgebied en voor aile leden van de Heemkundige Krin~ de Roede van Tielt. WF-Ieden uit andere arrondissementen en niet-WF-Iede n ontvangen ans tijdschrift voor minimum 6,50 Euro (voor leden uit het buitenland 10,00 Euro). Het abannementsgeld kan gestort worden op rekeninq 800-7026810-14 van WF Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeerwelkom I!!!

-

Afdeling

Tielt,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, alfons.das4@yucom.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tiel, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, I.ailliet@tiscali.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, 3eernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterds 9 van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucie, Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opger omen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van ~ijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding an bron en auteur.

Inhoud: - Onze Voorouders - Onze Farnilienarnen,deel 5

4

Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pi em

- Van baljuw, landbouwers en rnolenaars.Het geslacht Vanschoebeke, slot

6

Juul Desmet, Roterijstraat 3, 8720 Wakken

- Telling der brouwersketels in de Roede van Tielt (1680)

10

Rik Claeys, Kleine Weg 25, 8700 Tielt

- Aankondiging nieuwe publicaties

14

- Dank - Vraag en antwoord

17

- Activiteitenagenda

18

Een geh kkig nieuwjaar wensen we aan al onze trouwe ~/-Ieden. Moge 2005 een vruchtbaar jaar zijn voor uw opzoekingen, hetzij in een archief, hetzij in een documentatiecentrum van een van de afdelingen van de Vic amse Vereniging voor Familiekunde.

2


Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt

. ZESDE FAMILIEKUNDIGE BOEKENBEURS TIELT zondag 6 maart 2005 van 9 tot 16 uur Jeugd Ontmoetingscentrum, Generaal Maczekplein, Tielt (dit is de nieuwe Europahal kant zwembad/sportvelden) Er is een ruime keuze aan talrijke standen: * genealogische computersoftware * genealogische werken * formulieren * heruitgaven van naslagwerken Tevens is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers uit de ons omringende WFafdelingen en kunnen er gegevens uitgewisseld worden.

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ? Je stort gewoon het lidqeld 30,00 euro als gewoon lid, 45 euro als steunend lid, 70 euro minimum als beschermend lid op rekening 414-1171221-79 van WF Antwerpen-Merksem. leder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM . De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Starn). Aile briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college enz ... : CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS VVF Dienst.: . . Van Heybeeckstraat 3 2170 ANTWERPEN - MERKSEM Tel. 03/646 99 88

Heemkundige Kring de Roede van Tielt Lidmaatschapsbijdrage: 17,5 euro., te betalen op rekening 000-0398411-32 van De Roede van Tielt, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt. Secretariaat: Ph. De Gryse, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt - (051) 40 1838. Bibliotheek: vroegere Sint-Lucasziekenhuis, thans Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, Tielt. Open elke zaterdag van 10 tot 11 u 30. .

3


Onze Voorouders

- Onze Familienamen

Vijfde deel. Buyck:

Buyck, (de); Buyckx, zie Buick ~ Buick, Buik, Buyck(x), Buijck(x), Buycx, Buijks, Buyk(s), de Buyck. Bijnaam voor iemand met een dikke buik. 1398: Phikippe de Buuck, Aarsele. W. Beele, 2, p. 110: "Buuk", 1268 clais buic. Hij verwijst naar middelnederlands buuc, buik; bijenkorf.

Callens:

Kallen, metroniem voornaam Calle = Katelijne, Catharina. 1346 Jhan Callin, Kortrijk. Dr. W. Beele zag ook de mogelijkheid van afleiding van een Germaanse voornaam Callebout.

Campus:

Romeinse afleiding van een plaatsnaam Camp: veld. 1580 P. Campu, Rijsel Antwerpen.

Cools: Cools, zie Kool(e) ~ Cool(e), Cole, Coel, Coel, Col(le), Coli, Ceule, Kuijl(e), Kuyl(le), Kools, Cools, Cols, Coels(t), Couls, Ceuls, Kuyls, Cuijl, Cuyl(s), Cuyl(l)e, Kuyle, Kulle: Patroniem, korte vorm van Nikolaas. 1276: Cristiano Coel. Cools, van: Plaatsnaam? Of patroniem. Met voorgevoegd voorzetsel? Beele maakt ook melding van Kool: grote soort wijting. Couckhuyt:

zie Kockuyt ~ Kochuyt, Koekuyt, Koeck(h)uyt, Couckui(j)t, Couck(h)uyt, Couchuyt, Coucquyt, Koukuyt, Kouckhuyt, Cocquit, Coquyt, Cocquy(d)t, -uijt, Cockuyt, Coc(k)huyt, Coequyt, Coc(k)heyt, Cocqueydt, Coc(q)u, Cochu, Coqu: Middelnederlands cockuut, cockuyt, cochuut, Oudfrans cocu: koekoek. Kan een scheldnaam zijn voor luiaard gezien deze vogel zijn ei legt in vreemd nest. Vergelijk bedrogen echtgenoot (Ie cocu). Volgens Strubbe zijn koekoek en cockuut twee verschillende woorden die door gelijkenis naderhand voor een woord werden gehouden. 1275 Line Kuchuts (Cuckuts), Kortrijk.

Craeymeersch:

eriel:

(van); Crayemeersch: Plaatsnaam Kraaimeers in Emelgem, Maldegem, Merkem, Zedelgem. 1398 Roeger van Craymersch, Oostrozebeke.

Kril(I), Krielen: 1. Frans en Duits: krekel. Vergelijk Grillard / Krielaart. 1160 Heinrich Grille. 2. Patroniem samengetrokken vorm van Kerniel, Corniel. Latijnse naam Cornelius. Vergelijk Kreel, Krelis. 1396 Jan Criele, Lier.

Danckaert:

Dankaert(s), -aart, Danka, Danca(rt), Danckaert(s), -er(t)s, Da(e)nkaers, Danchaerts, Danker(s) : Patroniem, germaanse voornaam thanka - hardu "gedachte, dank - start" 1196 predium Tancardi.

Danneels:

Danneel(s), zie Daniel(s) -7 Daniehs), Daniel, Daniele, Danielssen, Danielse(n), (s)son, Dan(n)eel(s), Danihel, Danheel, Danel, Danaels, Danieli(s), Daniel(s), Denniel, Deneels, de Neels. Patroniem van Daniel = "mijn rechter is God". 1280 Johannes Daniel, leper.

De Backer:

4

Backer(e), (de), Backer, Backers, (de) Bakker(e), (de) Backker, de Bachere, de Bacckeer, de Backre, (de) Bae(c)ker, de Bae(c)kere, (de) Baker, Bakkers, den Bakker, Bakkeren, Bakkert, Bekkerus, Backerus, de Bacquer, -uere, de Bakere, (de / den) Bekker, (de) Becker(s), Beckker, Becher(s), (de) Beckker, de Beker,


Bekkers, Beek(k)ers, Beekher, Beckert, Bekkeren, Bekkering(h), Beckering(h), de Bacque, Deback, Debacq(ue). 1. Beroepsnaam van (brood)bakker, 1281 Gerardus Pistor = Gheraert de Backere, Avelgem. 2. Soms eventueel Middelnederlands backer: veerman.1326 sprieten daer de backers hare sceipe meide bestierden, leper. Of: baggeraar: Mollen en bakken in het Zwin. De Baets: Baets, (de) -7 (de) Bats, de Batz, de Ba(e)dts, de Baedt, de Baerts, Baats, Baaths, Baatz: Oudfrans bache: onderbroek, vrouwenbroek; (ook) bak, trog, krib, bij naam. 1293-94 Walterus Bats, Kortrijk. Beele: Middelnederlands : Batse: grote schop om zand mee te scheppen. Debouvere:

zie (de) Bouver(e) -7Bouver(e), (de); De Boevre, de Boeure, de Bouver(e), de Bouvre: Beroepsnaam van de paardeknecht, oorsponkelijk koewachter. 1300: Emmelote Bouvers.

Debrandere:

Brander(s), de Brander(e), Branger(s), Brandes, Brenders, de Brender, Brenters, Bronder(s). 1. Beroepsnaam van de ijker, hij die brandtekens aanbracht. Branger voor brander is een kunstvorm.1554: Adriaen de Brander, Duisburg. 2. Eventueel bijnaam voor een brandstichter. Beroepsnaam van iemand die bossen rooit door ze uit te branden.

De Cokere:

Koker, de; (de) Cocker(e), de Cooker, de Kocker, de Koecker, de Cocker(e), de Kokere, de Kokert, Decockere, Keu(c)ker, de Kocker(e). 1. Beroepsnaam naar de koker, het feodraal, b.v. pijlkoker, naaldenkoker, brievenkoker. Kan een beroepsnaam zijn voor de (stad)bode, die brieven in zijn koker draagt: 1418 Inghelram den Coker, Kortrijk. 2. Eventueel afleiding van werkwoord coken, d.i. koken. Dan synoniem met (de) Kok. . Komt ook voor: van den Koker, waarschijnlijk een verhaspeling van De Koker.

De Coninck

De Corte:

: Koning, (de); de Koninck(x), -ink, de Konning, -inck, de Kooning, -inck, de Coninck, -ing(h), -incq, -ynck, -ijnck, de Cooninck, de Connin(c)k, -ingh, inckx, Decninck (sic), Deconincke, -inque, (de) Keuninck, de Keunynck, ijnck, de Ceuninck, -ynck, -ijnck, -lnckx, de Cueninck, -ynck, de Ceuminck, de Keninck, Kenninck, Keuningk, -ings, -in(c)kx, -ique, Konings, -inkx, inck(x), -in(c)x, -ing(x), Koninqs, Conin(ck), -ynck, -inckx, -incx, -in(s)x, ing(s), -ingx, Cooninx, Koonings, Connin(ck)x, -inck, Coni(ck)x, Konix: Bijnaam: koning van bijvoorbeeld bijnaam voor het hoofd van een gild of koning van een boogschuttersgild: 1394 den coninc van den scutters te Curtike.

Korte (de); (de) Kort, Korten, de Cort(e), Corte, de Cord(t), Korth, Kordt, de Curte : Bijnaam de korte, naar de kleine gestalte. 1280 Jacobus Corte, leper.

De Coster: Koster (de); de Kostere, Koster, Koster(s), Koester, Coster(s), de Coster(e), de Costerd, de Gostre, de Goester, de Cuester, de Keuster, de Ceuster, K(e)uster(s), Kusterts), C(e)uster(s), Cuesters, Ceursters, Kuysters, Cursters: Beroepsnaam van de kerkkoster. 1276: Bernart Costere, leper. wordt vervolgd

Paul Callens

5


Van baljuw, landbouwers

en molenaars

Het geslacht Vanschoebeke

Slot. 8.Clement Vanschoebeke 9. Felix Vanschoebeke

(OWakken 19.01.1929). lie VI.

(OWakken 10.04.1830-+11.01.1859).

1O.Constant Vanschoebeke rWakken 10.04.1832 + 20.02.1867). Werd hoetsmid, bleet ongehuwd en sterft, amper 35 jaar oud. 11.Josephus Adolphus Vanschoebeke (째10.10.1834-+20.11.1866). Bleet vrijgezel en sterft als molenaarsknecht op 32 jarige leeftijd. 12.Mathilde Vanschoebeke Boulez uit Grammene. 13.Maria Philomena

(OWakken 10.10.1834). Trouwde met Jan-Baptiste

CWakken 02.03.1837-+26.03.1886).

Ongehuwd.

14.Joannes Franciscus Vanschoebeke (OWakken 28.04.1838). Getrouwd met Philomena Declercq (OOlsene 1842-+Wakken 1900). Joannes Franciscus staat bekend als bakker, eerst in de Markegemstraat en later (in 1903) in de Oostdreef. Geen nakomelingen bekend. 15. Carolus Ludovicus

Vanschoebeke

16. Maria Theresia Vanschoebeke

CWakken 03.03.1840-+16.12.1843).

(OWakken 23.05.1843).

17. Maria Febrania CWakken 23.05.1847-+20.07.1865).

V.3

Leo Vanschoebeke (OWakken 11.02.1795-+06.01.1857) getrouwd met Coleta De Brabander CWielsbeke 22.11.1804-+Wakken 23.06.1882. Leo was "marguiller et ancien echevin" of "kerkmeester en gewezen schepen". Uit dit huwelijk: 1.Johannes

rWakken

2.Nathalia rWakken 3.Francisca

11.08.1824). 24.01.1826-+09.01.1892).

Ongehuwd.

CWakken 26.11.1827-+27.12.1842).

4.Ferdinand (OWakken24.10.1829-+10.11.1899). Ongehuwd. Burgemeester van Wakken (1895-1899), lid van de broederschappen OLV. van Halle, H. Barbara en H. Rochus. 5.Melania (OWakken 24.10.1831-+ Sint-Niklaas 16.08.1886).Ongehuwd. 6.Mathilde

6

CWakken 03.02.1834-+11.01.1905).

Ongehuwd.


7.Henricus

CWakken 17.03.1836-+10.09.1836).

8.Maria Silvia (OWakken 28.09.1839-+Beveren 18.05.1897). Was gehuwd met Iva KamielDe Brabandere (OBeveren 26.07. 1843-+Gent 01.12.1912 (zoon van Jan Baptiste De Brabandere en Anna Theresia De Brabandere). 9.Adelaide CWakken 27.08.1837-+13.09.1843). 10.Adelaide

VI.1

Philomena

CWakken 04.02.1844).

Joannes Franciscus Van Schoebeke CSint-Baafs-Vijve 26.01.1795 + Sint-Baafs-Vijve 27.08.1861). Zoon van Joannes Franciscus Van Schoebeke en Isabelle Rosa Berton. Hij is getrouwd met Frederica Landrieu CEine 19.07.1800 + Sint-Baafs-Vijve 22.06.1859). Zij was de dochter van Pieter Francies Landrieu en Marie Sabina Waelkens. Uit dit huwelijk: 1. Aimee Desiree Van Schoebeke

CSint-Baafs-Vijve

2. Virginie Caroline Van Schoebeke 3. Marie Ludovica

Van Schoebeke

05.03.1834).

CSint-Baafs-Vijve

24.12.1835).

CSint-Baafs-Vijve 06.06.1837).

4.Clementina Van Schoebeke CSint-Baafs-Vijve 20.08.1839 + Deinze 15.01.1934) Zij trauwde op 20.04.1864 te Sint-Baafs-Vijve met Karel Lodewijk D'Hondt.

VI.2

Ferdinand Vanschoebeke CWakken 17.01.1920 + 27.02.1870). In 1859 getrouwd met Melanie Demeyer CWakken 27.10.1826 + 19.01.1910), dochter van Ludovicus en Rosalie Wielfaert. Was tapper en handelaar in granen. Na de dood van Ferdinand hertrouwt Melanie met Henri Declerck CSint-Baafs-Vijve 29.07.1837 + Wakken 02.01.1899), zoon van Franciscus en Catharina Vervaeke. Hun kinderen: 1. Adolphus Gustavus (OWakken 20.03.1860 + 08.03.1885). Ongehuwd, koopman. 2. Emile (OWakken 26.12.1862 + 29.05.1865). 3. Marie-Silvie

Louise (tweeling met 4). Trauwt in 1884 met Jules Derveaux.

4. Marie-Leonie-Nathalie. (vleeskeurder).

VI.3

Trauwt

met

Raymond

Joseph

Clement Vanschoebeke CWakken 19.01.1829 + 09.03.1909). Getrouwd op 27.07.1860 CWaregem 20.03.1841 + Wakken 08.05.1916).

Vanderhaeghen

met Maria Staelens

7


Uit dit huwelijk: 1.Julie Vanshoebeke (OWaregem 18.01.1860 + Wakken 15.04.1934). Oorspronkelijk Marie Julie Staelens, gewettigd bij huwelijk. 2.Constantinus

Vanschoebeke

CWakken 23.07.1860-+16.11.1860).

3.Jules Vanschoebeke (OWakken 14.06.1862 + 10.08.1924). Gistkoopman en herbergier, trouwde met Silvie Vanhamme CWakken 14.06.1862 + Zulte 17.11.1859) die weduwe was van Alfons Demeyer. 4. Hector-Jean-Joseph Vanschoebeke Was mulder, ongehuwd. 5. Maria Elisa Vanschoebeke 6.

Augusta-Maria Ongehuwd.

(OWakken 29.05.1865).

rWakken

Vanschoebeke

24.06.1867 + 07.09.1869).

CWakken

+

11.04.1869

31.07.1949).

7. Francois Vanschoebeke CWakken 16.07.1871). Was mulder en landbouwer en trouwde met Emilie Vandeghinste (OSint-Baafs-Vijve 28.09.1877). Geen nakomelingen. 8.Louis Vanschoebeke

VII

Trouwde met Lucia Vannieuwkerke.

lie VII

Louis Vanschoebeke CWakken 02.12.1877 + Basecles 20.07.1958). Lucia Vannieuwkerke COeselgem 05.02.1882 + Basecles 02.12.1977) Uit dit huwelijk: 1. Maria Louisa Lucienne VanschoebekeC 26.02.1911). Getrouwd met Edmond Daumont. Een dochter: Maria Vanschoebeke getrouwd met Gabriel Vanheuverzwijn. 2. Yolande Fabienne Vanschoebeke (Wakken 째22.08.1912). Jules Brunin C12.07.1898 + Leuze 14.12.1963). Drie kinderen: Arsene, Marie-Ghislaine en Godelieve.

Getrouwd

met

3. Lucien Andre Vanschoebeke. (OWakken 09.12.1914). Getrouwd met Eva Lekeuche. Vijf kinderen: Jean, Yvonne, Therese, Guy en Dominique. 4. Albert Germain Vanschoebeke 5. Albertina

Trouwde met Maria Desplenter.

Suzanne Vanschoebeke

6 .Arsene Vanschoebeke

CWakken 08.03.1919).

(OWakken 30.12.1923 + 28.12.1924).

7.Jules Robert Vanschoebeke (25.01.1927). Trouwde met Wallenacq. Vier kinderen: Alain, Joel, Magda en Linda.

8


VIII

Albert-Germain Vanschoebeke CWakken 20.01.1916-+13.04.1995).

Getrouwd met Maria Desplenter

CWakken).

Hun kinderen : 1.Walter Vanschoebeke. 2 Willy Vanschoebeke IX

Walter Vanschoebeke Kinderen:

.

x Maria Heyerick.

1.Bart. 2.Sofie. X

Bart Vanschoebeke

x Leen Desmet. Juul Desmet .

GEZOCHT In het jaar 2005 viert het Cultuurcentrum Gildhof zijn 25-jarig bestaan en bestaat het Gildhof 100 jaar. Een rijke culturele geschiedenis wordt in kaart gebracht. De heemkundige kring De Roede van Tielt en het cultuurcentrum organiseren in september-oktober 2005 een tentoonstelling omtrent het Gildhof. Vooral m.b.t. de periode v66r 1980 (startjaar van het Cultuurcentrum Gildhof) zijn wij op zoek naar interessant materiaal voor de tentoonstelling (foto's, affiches, vaorwerpen, documenten, ...) Hebt u iets te vertellen over het Gildhaf of wil u een en ander ter beschikking stellen voor de tentoanstelling? Neem dan contact op met: Philippe De Gryse (051/40 1838) voar de Raede van Tielt. Rik Demoen (051/402935 - 051140 70 16) voor het Cultuurcentrum Gildhof. Wij zijn ervan avertuigd dat er heel wat verrassend materiaal zal opduiken!

9


Telling der brouwersketels in de Roede van Tielt (1680)

Bron: RAG, Raad van Vlaanderen bunde124894. Bij het uitpluizen van het proces tussen Jan Claeys en Jan Eeckman, brouwer tot Wakken kwam ik in de procesbundel een telling tegen van aile brouwersketels in de Roede van Tielt. Jan Van Bouchoute, ghesworen landmeter werd op versoeke van Jan Elbode als pachter vanden cyns den impost van (de) bieren in de roede van Thie/t op pad gestuurd om de ketels te gaan meten op inhoud. e

e

e

Op de 22 , 23 en 24 meye 1680 ging hij op pad beginnende in: Opdraeght vuyt seker metynche bouck wesende de brauwerketels bevonden binnen de roeden van Thieldt ghemeten door mr. Jan Van Bouchoute ghesworen landmeter ten versoecke van sr. Jan Elbode als pachter van den cyns den impost van de bieren van de roeden van Thielt ende andre prochien van de jaere 1680 gedaen den XXIJe XXIIJe ende XXIIIJ meye 1680 alwaer ondere andere staet naer vo/ghede Oyehem. 1. Alvooren den ketel van Jan Van Aultrivie

groot 10 ton - e (tonne)

st" p (stoop)

Wielsbeke 2. Item den ketel van Pauwels Holvoet

groot 9 ton - e

33sCp

3. Item den ketel van Jacques

groot 7 ton- e

6sCp

Edis (??)

Roosebeke 4. Item den ketel van Jan Sanders

groot 9 ton- e

7sCp

5. Item den ketel van Adriaan Vernache

groot 7 ton- e

48sCp

6. Item den ketel van Michiel De Clerck

groot 5 ton- e

27sCp

10


Tielt binnen 7. Item den ketel van Joannes Vanden Piette

groat 22 ton - e

25sCp

8. Item den ketel van Sr. Joos De Meyere

groat 29 ton- e

33 sCp

9. Inde selve brauwerye

groat 21 ton- e

24sCp

groat 26 ton- e

92 sf p

groat 15 ton - e

sCp

het kleine ketelke

10. Item den ketel van Sacharius

Vande keren 1

11. Item den ketel van Sr. Pieter Vande

groot 19 ton- e

26sCp

13. Item den ketel van Joannes Ide

groot 19 ton-e

20 sCpo

14 .Item den ketel van het hospltael

groot 8 ton - e

34sCp

12. Item den ketel van Guilliame

d'haene

Thielt buiten 15. Item den ketel van Bave Vander Pieter

groat 20 ton- e

25 sCp.

16. Item den ketel van Mahive Thoo

groot 22 ton- e

40sCp

17. Item den ketel van Lucas Callens

groot 12 ton- e

4sCp

18. Item den ketel van Lucas De Coster

groot 12 ton-e

50 sCp

Meulebeke groot 15 ton-e

12 sf'p

groot 10 ton - e

16 sCp

21. Item den ketel van Charels Van Belleghem

groot 9 ton- e

10sCp

22. Item den ketel van Joos Pallet

groot 8 ton- e

9sCp

23. Item den ketel van Andries Van Bellegem

groot 4 ton- e

30 sCp

24. Item den ketel van Joos Vander Meeren

groot 8 ton - e

9sCp

25. Item den ketel van Davidt Van Iseghem

groat 11 ton- e

19. Item den ketel van Joos Cassier . 20. Item den ketel van Joos van Brabant

44sCp

Ingelmunstre 26. Item den ketel van Joos Lobbestal

groot 9 ton - e

50sCp

27. Item den ketel van Frans moutegne

groot 8 ton- e

14 sCp

28. Item den ketel van Joos Wittebolle

groot 8 ton- e

54 sCp

29. Item den ketel van Pieter Claerhout

groot 6 ton-e.

OsCp

11


Zwevezele 30. Item den ketel van Gillis Verhelst

groot 9 ton- e

3sCp

31. Item den ketel op het Casteel tot Zwevezele

groot 7 ton- e

47 sCp'

32. Item den ketel van guilliaeme Kimpe

groot 11 ton- e

49 sCp

33. Item den ketel van sr. Jan Colon

groot 10 ton- e

20 s.t.- P

34. Item den ketel van Pieter Van Eenoo

groot 16 ton- e

15 sCp

35. Item den ketel van Wede Michil Van Haecke

groot 9 ton- e

Wynghene

o

sCp

Ruysselede 25 sCp

36. Item den ketel van Baillui van Ruysselede

37. Item den ketel van sr. Jaecquis van Hende op de Casselrije van- Auderburcht groot 7 ton-e 50 sCp groot 6 ton- e

38. Item den ketel van Jan Damaes

40sCp

Artzele(Aarsele) 39. Item den ketel van Heynderijck Geeraert

groot 8 ton- e

51 sCp

groot 10 ton-e

3sCp

groot 10 ton-e

7sCp

Wonterghem 40. Item den ketel van Joos Hyde Denterghem 41. Item den ketel van Lieven de smet Gotthem 19 sCp

42. Item den ketel van Guilliaem Biebuyck Marckeghem groot 6 ton- e

43. Item den ketel van Jan Tack

41 sCp

Wackene 44. Item den ketel van Jan Eeckman

groot 20 ton- e

Item in de zelvde brauwerije noch eenen ketel groot 11 ton- e 12

sCp 49sCp


Olsene 45. Item den ketel van Sr.Thomaes La maheve

groot 11 ton - e

21 sCp

Accordeert metten voomoemden metlinck bouck mij toorconde aJs maat tot Ghendt resederede VI Xbre 1681

Tot zover de tekst terug te vinden in het proces van Jan Eeckman contra Jan Claeys en de schepen van Gent. Ais we die oude gegevens inbrengen in de computer op een routeprogramma en we kunnen de snelheid waarmee hij zich verplaatst aanpassen tussen 5 km en 40 km per uur wat voor een goed paard haalbaar is, rekenen we ongeveer een 45 min. V~~r de opmetingen, er zal wei een woordje blijven kleven zijn, en we geven hem van 6 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds, het indachtig zijn dat hij maar zijn weg verder gezet heeft als het daglicht was, omwille van de veiligheid, komen we tot de volgende gegevens. De volgorde respecterende in de lijst die hij weergeeft, geeft ons dat Jan Van Bouwhoogte op woensdag 22 mei 1680 begon aan een rit van 98,5 kilometer in 17 parochies, bij 45 verschillende brouwers en dit alles in 59 uren en 25 minuten. Er kwam een einde aan zijn rit op vrijdagavond om en bij 17u 30. Oak geeft ons dat een idee wat er zo ongeveer gebrouwen werd aan bier in de roede van Tielt. Een tonne = 256 pinten", Een stoop was 2,3064 liter3. Oat geeft ons de volgende hoeveelheden 541 tonnen x 256 pinten a 0.5766 liter. =79.956,7934 liter en 1.244 stopen a 4 pinten de stoop= 1.244 x 2,3064 liter = 2.869,1616 liter. Tezamen geeft dat 82.725,9552 liter bier. In hedendaagse pinten aan 0,33 liter/pint, geeft ons dat 2.506.685 pintjes, of in bakken aan 24/bak 10.445 bakken.

De naam was niet volledig ingevuld. 2 Vandewalle Paul: Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg. Oostende 1984. 1 pint = 0.5766 liter. 1 ton= 256 pinten. 4 pinten in een stoop =4x 0.5766 liter. 3 idem 1

13


Aankondiging

nieuwe publicaties

Uitgave: "Gelegenheidsuitgave: Emigranten van Pittem en Egem naar Amerika, Huguette De Clerck en Pittem in onze bronnen, Paul Callens. Tielt, WF-Tielt, 2004, 94 p., 10 euro + verzendingskosten. Naar aanleiding van de tentoonstelling "Pittem-Egem in Amerika" hebben wij eraan gehouden deze uitgave te laten verschijnen met het resultaat van de stand van het onderzoek over de emigranten van Pittem en Egem die naar Amerika trokken. Deze uitgave is een deel van de informatie die momenteel samengebracht is over onze dorpsgenoten die naar Amerika trokken en er al dan niet een definitieve woonplaats vonden. De rest van de informatie zal deel uitmaken van een groter geheeJ na verdere opzoekingen en verwerking. De onderzoekers stellen met genoegen vast dat belangstelling voor het onderwerp sinds een paar jaar sterk in de lift zit. Ze zien het ook als hun taak wat zij kunnen samenbrengen dit ook effectief te doen. Laat ens hopen dat andere dit voorbeeld zullen volgen. Beter nu noteren wat men hoort dan later te moeten vaststellen dat men het beter had opgeschreven zoals men het hoorde. In het eerste deel geeft Mevrouw Huguette De Clerck een deel vrij van haar uitgebreide database rond de Belgische emigratie naar de nieuwe wereld. Gezien het werk niet volledig af is, zal de gebruiker de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen bij de raadpleging van de gegevens. Soms spreken bepaalde gegevens elkaar tegen gezien de gegevens uit verschillende bronnen komen. Onderzoek in de eigen familie kan uitsluitseJ geven over de geldigheid van de informatie en mogelijks ook achterhalen vanwaar de tegenspraak gekomen is. Bij het onderzoek naar mensen in Amerika is het duidelijk gebleken dat namen en data soms aangepast werden met of zonder bijbedoeling. Op andere plaatsen kwamen in de geraadpleegde bronnen fouten voor die niet altijd duidelijk te verbeteren waren en beter overgenomen werden in de gevonden vorm. In een tweede deel geeft Paul Callens een voorbeeld van de nog steeds in bijwerking zijnde database rond de Belgische emigratie naar de nieuwe wereld. Een deel van de informatie is reeds uitgegeven in het werk "Amerikaanse Zantingen - Een persoonlijke blik van Pittem naar Amerika". Ondertussen zijn heel wat aanvullingen hierin verweven. Het voorbeeld heeft vooral als doel aan te tonen dat men niet aile onderzoek rond Pittem en Amerika van nul moet starten. Laat ens hopen dat dit werk een start kan zijn van een groter geheel. Deze uitgave en de tentoonstelling zullen pas gelukt zijn als wij kunnen vaststellen dat de plaatselijke mensen van Pittem en Egem hun eigen familiepapieren goed bewaren voor de volgende generatie.

Uitgave: "The Cultural Heritage through Flemish Immigration: A Comparative Study of The Gazette van Detroit between May 28, 1981 - May 27. 1982 and January 9, 2003 November 13, 2003", Aranka Callens. Tielt, WF-Tielt, 2004, 197 p., 8 euro + verzendingskosten (non-prior: binnenJand : 2.50 euro - buitenland : 8.95 euro).

14


In oktober 2003 kregen we van Aranka Callens (Oudenaarde), de vraag om wat informatie over de Gazette van Detroit. Ais eindwerk voor de Hogeschool Gent, Departement Vertaalkunde, had zij de keuze gemaakt om iets te schrijven rond dit Vlaamse monument in Amerika. Kort ervoor was Aranka reeds in contact geweest met Margaret Roets in Roseville maar deze had haar doorverwezen naar WF- Tielt. Deze laatste heeft in de laatste jaren reeds het een en ander kunnen verwezenlijken rond het thema "Emigratie naar Amerika". Verder verwezen we haar door naar andere mensen die reeds verdiensten hadden over dit onderwerp. Aan de ene kant was er Ludwig Vandenbussche uit Leke, de verdeler voor de Gazette in Vlaanderen, en aan de andere kant Robert Houthaeve die vroeger reeds een studie gemaakt had over deze krant. Aranka had ook het geluk om Karel Denys, CICM (scheutist) persoonlijk te ontmoeten bij zijn zuster Lieve in Roeselare. Karel was er net in verlof en als medewerker aan de Gazette sinds jaren kon hij als eersterangsbron fungeren. Gezien Aranka eveneens een aantal lezers probeerde te bereiken om hun mening te weten te komen over de Gazette konden we af en toe daar nog wat van hulp zij. Wij hopen dat deze uitgave een hulp kan zijn voor mensen die iets meer willen weten over onze mensen in Amerika. Zelf waren wij aangenaam verrast dat Aranka Callens, geen familie van mij, in de korte tijd die ze kreeg om dit werk te realiseren (oktober 2003 - april 2004) zich volledig in de situatie inleefde en een puik werk afleverde. Het zou jammer zijn dat dit werk de weg niet zou vinden naar een groter publiek. Voor mensen die met de emigratie naar Amerika bezig zijn is het een hoopvol teken dat jonge mensen ook belangstelling aan de dag leggen voor dit onderwerp en daardoor de problematiek van de huidige migraties beter leren begrijpen.

Uitgave: "Woordenlijst Latijn - Nederfands voor geneafogen", Renaat Lobbestael. Tielt, WF-Tielt, 2004,136 p., 6 euro + verzendingskosten. Elke genealoog die bij zijn stamboomonderzoek de Burgerlijke Stand heeft nagezien en uitgeplozen komt onvermijdelijk terecht bij de parochieregisters. En dan beginnen de moeilijkheden: oud schrift, maar ook: Latijn! Die registers zijn - meestal - in het Latijn opgesteld en niet iedere fervente genealoog is een beslagen latinist. Een klassiek woordenboek Latijn-Nederlands kan enige uitkomst bieden, maar niet altijd. Het Latijn van onze parochieregisters is in vele gevallen niet het klassieke Latijn, maar ill vele gevallen potjeslatijn, keukenlatijn of pastoorslatijn, hoe je het ook noemen wi!. Die vrome herders waren meestal ook geen bedreven latinisten en brouwden er soms maar wat van. Ten andere, heel wat kerkelijke terminoloqle vind je niet in een klassiek woordenboek. Een tweede aspect is het feit dat Latijn een synthetische taal is waar je geconfronteerd wordt met talloze verbuigingen en een ongewone syntaxis. Vandaar dat je sommige woordvormen niet terugvindt in een woordenboek. Om aan die moeilijkheden het hoofd te bieden en het stamboomonderzoek wat vlotter te laten verlopen dacht de WF-Tielt er goed aan te doen een praktische woordenlijst LatijnNederlands samen te stellen ten behoeve van de genealoog.

15


Heel wat afkortingen en uitdrukkingen - geklasseerd bij het beginwoord - zijn erin opgenomen, alsook de Latijnse naam van heel wat plaatsnamen. Verder de stamtijden van de werkwoorden alsook de genitief-vorm van de meeste naamwoorden. We richten een speciaal woord van dank aan de samensteller van deze lijst, Dhr. Renaat Lobbestael die vele uren van zijn vrije tijd veil had om dit werk tot een goed einde te brengen. Deze lijst heeft niet de pretentie volledig te zijn. We houden ons dan ook warm aanbevolen voor op- en aanmerkingen en eventuele aanvullingen. Moge deze uitgave haar weg vinden naar de gedreven genealoog!

Uitgave : "Beknopte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote "Gil van de streek Roeselare-Tielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen, Belgie, West-Europa & de hele wereld", Deel 3, Etienne Cappelle. Tielt, WF-Tielt, 2004, 210 p., 8 euro + verzendingskosten. In zijn uitgave, bestaande uit drie delen, brengt de heer Etienne Cappelle een uniek overzicht van grote en kleinere feiten van de geschiedenis van onze streek. Het is een bonte mengeling van politieke, sociale, economische, klimatologische, culturele, godsdienstige, wetenschappelijke en medische gebeurtenissen, chronologisch gerangschikt, die aile hun invloed hadden op het leven van onze voorouders. In het eerste deel wordt de periode van het jaar 0 tot 1500 beschreven, in het tweede deel de periode van het jaar 1500 tot 1789. Deze twee delen verschenen in het voorjaar. In het derde deel wordt de periode verwerkt van 1789 tot heden met als hoofdpunten de grote omwenteling door de Franse revolutie, de wereldoorlogen en de socia Ie en wetenschappelijke evolutie. De gehele publicatie is niet aileen een naslagwerk voor genealogen die hun voorouders in "hun tijd" willen situeren, maar ook een interessante bron voor studenten en leraars om de samenhang van de "grote" geschiedenis met de lokale gevolgen beter te kunnen bepalen en inschatten. Doordat de auteur telkens zijn bronnen gedetailleerd uitstekend uitgangspunt voor verdere studie.

vermeld, is dit werk bovendien een

AI deze uitgaven kunnen besteld worden bij de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Tielt, door storting op rekening 800-7026810-14 op naam van WF-Tielt pIa Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt, telefoon en fax: 051/401136 of email: I.ailliet@tiscali.be. Kunnen ook gratis afgehaald worden in het documentatiecentrum, Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt, elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur.

16


Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das, luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen 1 - 05

(Marie-Eveline Van Parys, Hazebpad 2, 3210 Linden)

Ik zoek de overlijdensplaats en -datum van Isabella Linclau, geboren te Kanegem op 28 oktober 1769. Ze huwde te Kanegem op 17 januri 1796 met Pieter Jan Van Parys (Dentergem 29 juni 1743 en overleden op 24 mei 1810). Ze waren landbouwers te Dentergem en haden 6 kinderen. Isabelle leefde nog in 1827, maar ze is, voor zover wij hebben kunnen nagaan in de microfilms van het Rijksarchief te Brussel (tot 1870), noch in Dentergem, noch in Sint-Baafs-Vijve overleden. Misschien in Schuiferskapelle bij haar dochter Brigitte ( x met Jan De Brabandere uit Tielt) die daar woonde? 0

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Eric Desmet, Dentergem - Milo Baert, Tielt - Luc Delporte, Dentergem - Sylvain De Brabandere, Tielt - Albert & Bette Van Tieghem, Sarasota FI. USA - Philippe De Gryse, Tielt - Zuster Hilde, Tielt - Daniel Vandewalle, Tielt - Geert Debrabandere, Tielt - Andre & Leona Braet, Waregem.

Derde Familiekundige Wandelzoektocht: in Tielt i.s.m, Stadsbestuur

Tielt

Prijzenpot

1.000 Euro

Start op 12 decem ber 2004 tot 1 maart 2005 Deelnameformulieren

Bekendmaking

winnaars

gratis te verkrijgen tijdens de openingsuren: Tielt, Bibliotheek Tielt, Lokaal WF-Tielt

Toeristische

op zondag S maart 2005 tijdens de Sde familiekundige Tielt

Dienst Stad

boekenbeurs

te

Rechtzetti ng: In de kwartierstaat van E.H. Daniel Georges Billiet (Onze Voorouders, nr.4-2004, pag.85) dient volgende wijziging te gebeuren: Tack Helena o Maezelen 30 januari 1811

----I~. ----I~.

Tack Elena 0 Machelen 30 januari 1811 17


activiteitenagenda

WF - Tielt: januari - februari - maart 2005

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 8 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. uitzonderlijk niet de eerste zaterdag van de maand ! 2. Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 8 januari van 14 tot 17 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep opzoeken.

genealogie op zaterdag

4. Werkgroep opzoeken.

genealogie op zaterdag 5 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot

15 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot

5. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Zesde familiekundige boekenbeurs op zondag 6 maart (zie aparte aankondiging). 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Zaterdag 8 januari van 14 tot 17 uur in ons lokaal: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door het bestuur aan de leden van onze afdeling Aile leden zijn van harte welkom ! Gelegenheid tot opzoeken

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender V~~r de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgend uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen en activiteitenkalender. (Steeds een maand voor de maand van verschijnen!): Nummer 2 / april - mei - juni 2005: v66r 28 februari 2005 Nummer 3 / juli - augustus - september 2005: voor 31 mei 2005 Nummer 4/ oktober - november - december 2005: v66r 31 augustus 2005 Nummer 1 / januari - februari - maart 2006: veer 30 november 2005

18


Belgie-Belgique

P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZÂŁ

VOOROUDRRSS

Driemaandelijks tijdschrift

van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt.

8ste jaargang Afgiftekantoor Verantwoordelijke

nr. 2 - april 2005 8700 TIELT 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de WF

- afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 4,00 Euro per jaargang voor de leden van WF-Nationaal die inwoner zijn van ons werkgebied en voor aile leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. WF-Ieden uit andere arrondissementen en niet-WF-Ieden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 6,50 Euro (voor leden uit het buitenland 10,00 Euro). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van WF Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeerwelkom !!!!

-

Afdeling

Tielt,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, alfons.das4@yucom.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt, teL/fax.: 051/40.11.36, I.ailliet@tiscali.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5,8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien AiUiet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud:

22

- Wandelzoektocht in Tielt 2005: de antwoorden Sofie Descamps, Sportstraat 380, 9000 Gent Johan Buyck, Klijtenstraat 77, 8700 Tielt

22

- Onze Voorouders - Onze Familienamen, dee I 6 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem

26

- Archief en bibliotheek: aanwinsten 2004 Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

28

- Onze afdeling bestaat 15 jaar Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

30

- Aankondiging nieuwe publicaties Paul Callens

32

- Jan Reyngoet, brouwer uit Wontergem Luc Neyt

3E.

- Activiteitenagenda

38


: Wandelzoektocht in Tielt 2005= de antwoorden

Thema: familiekundige indicaties op straat Deze familiekundige wandelzoektocht was een organisatie van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Tielt in samenwerking met het stadsbestuur, de toeristische dienst en de bibliotheek Tielt. Hieronder geven we de antwoorden met enige historische en familiekundige inkadering.

Vraag 1: Wanneer (dag, maand en jaar) werd deze opstandeling terechtgesteld ? Antwoord: Francois De Cour, bakker uit de Bruggestraat, werd op 29 ventose jaar VII (19 maart 1799) te Doornik terechtgesteld vanwege zijn deelname .aan de Boerenkrijg, een opstand tegen de Franse bezetter. Ter herinnering werd een gedenkplaat aangebracht aan 1 de woning waar vroeger de bakkerij van deze opstandeling gevestigd was .

Vraag 2: In welk jaar werd deze handelszaak gesticht?

.

Antwoord: Garen- en bandwinkel Buyse op de Tieltse markt werd gesticht in 1868.

Vraag 3: Welk huisnummer draagt de woninqwaarop de 2 gedenkplaten zijn aangebracht? Antwoord: Aan de woning met het nummer 28 zijn twee gedenkplaten aangebracht. De eerste plaat gedenkt Antoon Vander Plaetse C Tielt 1903 - Kortrijk 1973}. Deze markante figuur blijft in de herinneringen van velen als voordrachtkunstenaar, acteur, regisseur en leraar". De tweede gedenksteen verwijst naar kunstschilder Karel-Ferdinand Sermain C Tielt 1831 - Barbizon 1909}, beter gekend onder de zuiders klinkende schildernaam Ceramano. Inzake deze schilder verwijzen we graag naar de oeuvre-catalog us die Ronny Ostyn opmaakte naar aanleiding van de overzichtstentoonsteliing die in 1999 werd georganiseerd in het Tieltse stadhuis".

Vraag 4: Welke datum (dag, maand en jaar) staat vermeld op deze gedenksteen ? Antwoord: Op de ronde steen die zich bevindt aan de kant van de rijweg staat volgende datum: 19 III 1403. Deze steen is een verwijzing naar een legende zich afspeelde rond de Tieltse deelgemeente Kanegem. Volgens de legende overleed de Tieltse baljuw Alexander Spierinc op de vermelde dag tijdens het kaatsspel op de plaats waar zich nu de ronde steen bevindt. Zijn dood is volgens de legende een gevolg van een lichtzinnig uitgesproken vonnis. Aan deze legende is tevens de heel bekende uitdrukking: "Hij komt van Kanegem en weet van niets" verbonden. Voor een beschrijving van deze legende en deze persoon verwijzen 4 we graag naar de studie van Rudi De Brabandere . ..

1

2 3

4

Buyck J. en Lambrecht T., De Boerenkrijg in Tielt. Feiten en beekivorminq 1798-1998, Tielt, De Roede van . . . .. . . . De Gryse Ph., Streekgenoten met de pen, De Roede van Tielt, XV, 1984,3-4, p. 132. Ostyn R., Ceramano (Tielt 1831 - Barbizon 1909), Stadsbestuur Tielt en Heemkundige Kring 'De Roede van Tielt', 1999. De Brabandere R, Alexander Spierinc, soeverein-baljuw van Vlaanderen (+ 1403), De Roede van Tielt, XXXIV, 2003, 1, p. 3-32.

Tielt, 1998, p. 22-23..

23


Vraag 5: Welk verband was er tussen de 3 overledenen ? Antwoord: Het kruisbeeld bevindt zich in de gevel van huisnummer 4. Op die plaats verloren op 21 oktober 1918 drie kinderen het leven bij een bombardement datwaarschijnlijk was bedoeld voor het Duitse hoofdkwartier in de Hoogstraat. De drie slachtoffers waren kinderen s van Georges Malliet, namelijk Walter, Willy en Alfred . .

Vraag 6: Hoe heeUe deze ijzergieterij ? Antwoord: Deze ijzergieterij droeg de volgende naam: De Coster -Vandevelde.

Vraag 7: Welke vereniging werd in dit gebouw gesticht? Antwoord: In het Tieltse Sint-Jozefscollege werd op 28 november 1927 de Tieltse afdeling van het Rode Kruis boven de doopvont gehouden.

Vraag 8: Wie was burgemeester toen dit schoolgebouw werd opgericht ? Antwoord: Het centrale gebouw van het college werd opgericht in 1864. Op dat moment was Charles Stevens de burgemeester van Tielt.

Vraag 9: Wie is vermeld op deze gedenkplaat ? Antwoord: Alfons Vermeersch werd op 4 januari 1916 te Tielt wegens spionage opgepakt en overgebracht naar de gevangenis aan de Nieuwe Wandeling te Gent. Voor deze feiten werd hij ter do~d veroordeeld op 29 februari 1916. Vermeersch werd gefusilleerd te Gent op 7 april 1916. . .

Vraag 10: Welke bouwkundige staat vermeld op 2 woningen in de Luchtbalstraat en welke zijn de huisnummers van de woningen waarop de bouwkundige staat vermeld ? . Antwoord: De woningen met nummer 5 en 7 zijn het werk van bouwkundige W: Ameye.

Vraag 11: Welke familienaam is op dit uurwerkvermeld? Antwoord: Het uurwerk in de Sint-Michielsstraat vermeldt de familienaam Delarue.

Vraag 12: Hoe heeUe de persoon die hier sneuvelde ? Antwoord: Op de hoek van de Sint-Michiels- en Steenovenstraat sneuvelde op 8 september 1944 de. Poolse soldaat Lesniewski. Ter herinnering werd op deze plaats een '. 7 . herdenkingssteen bevestigd .

Vraag 13: Welke bouwkundige (naam en voornaam) bouwde dit markante huls ? Antwoord: Dit neogotisch enkelhuis is getekend en gebouwd door Gustave Hoste. Hij werd geboren te Gent in 1850 en overleed te Wingene in 1918. Hij huwde in 1877 Ie Gent met Maria Mortier (0 Gent 1850 - + Tielt 1931), met wie hij zes kinderen had. Hoste was ondermeer de architectvan het vroegere postkantoor in de Kortrijkstraat nr. 42 en werkte in 8 1890 mee aan de restauratie van de Tieltse Halletoren .. . Een sireek in oor/og. Oorlogsdocumenten uit het Tie/tse 1914-1919, Brugge, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, ..1980, p. 392. 6 Een streek inoorlog .... p. 215-224. 7 Vandepitte P. en Billiet J., Tielf en de Molenlandroute. Een histotisch-toeristiscne verkenning, Tielt, Rotary Club Tielt, 1973, p. 71-73 . " 8 Maes A. en Vandepitte P., Woonhuizen:onbewust monumenten, Tielt, De Raede van Tielt, 1990, p. 64-65. 5

24


Vraag 14: Aan wie is deze spreuk opgedragen ? Antwoord: De spreuk "Geen dingen alsof' is gewijd aan Jean Lemey (0 Tielt 1938 - 1995). Hij leverde gedurende 30 jaar een meer dan gewone bijdra~e om het sociaal-culturele werk in Tielt een pluralistische en tolerante grondtrek te verlenen . Om de waarden en idealen waar Jean Lemey vo~~ stone verder uit te dragen, werd op 17 januari 1996 de Stichting Jean Lemey apgericht . . .

Vraag 15: Welke militaire graden hadden de Poolse bevrijders . die in deze wijk sneuvelden ? . Antwoord: Tijdens de bevrijding in september 1944 verloor de Pooise generaal Maczek hier zijn eerste militairen. Ter herinnering aan deze gesneuvelde luitenant en soldaat werd een gedenksteen opgericht in de gevel van het grote witte hu is 11 . •

Vraag 16: Inwelke gemeente staat het herenhuis waarvan Mulle de Terschueren een kopie is ? Antwoord: Oit statig gerestaureerde herenhuis in de leperstraat is een kopie van een waning te Gent. Oe geschiedenis van deze woning en de invloedrijke familie Mulle de Terschueren werd op papier gezet door Ronny Ostyn 12. . ... ...

Vraag 17: Welke bekende Tieltse deken staat vermeld op deze woning ? Antwoord: Oit hoekhuis is de Tieltse dekenij. Boven de deur is een embleem terug te vinden dat herinnert aan een van de illustere Tieltse dekens, namelijk Jan De Mol (°1616 - + 1657)13. .

Vraag 18: Aan welk voormalig vooraanstaand lid van de kerkfabriek van de Sint-Pieterskerk wordt hier herinnerd ? Antwoord: Jean Lievin Poelman (0 Tielt 1772 - + Tielt 1850) was naast schatbewaarder van de kerkfabriek van de Tieltse Sint-Pieterskerk tevens burgemeester van Tielt (1830-1837) en grittier van het Tieltse vredegerecht (1809-1817). Hij was getrouwd met Agathe Minne.

Vraag 19: Wat moest elk jaar aan de armen geven worden in uitvoering van de wilsbeschikking van een Tieltse pastoor? Antwoord: De grafzerk van Ludovicus Wauters (+ Tielt 1786) vermeldt dat er elk jaar 1 sack brood aan de armen moest worden uitgedeeld.

Vraag 20: Welke familienamen staan vermeld in dlt kunstwerk ? Antwoord: In dit kunstwerk met de titel Eucharistisch familienamenvermeld:Van Oer Meeren en Vercruysse.

Hart van Jezus staan volgende

Johan Buyck en Sofie Oescamps

.

Vanlandschoot R., Jean Lemey (1938-1995) en het Tieltse culturele leven 1965-1995, p. 2. 10 8etreffende Jean Lemey zle verder: Vanlandschoot R., Jean Lemey (1938-1995) en het Tietts« culturele leven 1965-1995, De Roede van Tielt, XXVII, 1996, 1, p. 2-9; Blondeel E., Jean Lemey en de politiek, De Roede van Tielt, XXVII, 1996, 1, pp. 10-14; Vanseveren W., Jean Lemey, een varmingswerker verdwaald in de adminislra tie , De Roede van Tielt, XXVII, 1996, 1, pp. 15-20; en andere artikels omtrent Jean Lemey in het vermelde nummer van De Roede van Tielt. 11 Vandepitte P. enBillieU., ibid, p. 71. 12 Ostyn R., De familie Mulle de Terschueren en haar waning in Tielt, De Roede van Tielt, XXXIII; 2002,2, p. 39-

81. 13

Vandepitte P. en Billiet J., ibid., p. 69-71.

25


Onze Voorouders - Onze Familienamen

Zesde deel. De Cramer: ~ Kramer, (de); Kraamer, Kramers, Kraemer, Kramer, de Kremer, Kre(e)mer(s), Kremeer, de Cramer, de Craemer(e), Cra(e)mer(s), Crammer, Krammer, de Cre(e)mer, Cr(e)mer(s), de Creymer: Beroepsnaam van kramer, kleinhandelaar, winkelier. 1385 Johannis Cremere. De Fauw: ~

Defau, Defaut, Def(f)aux, Defeau, Defauw, de Fauw, Oefauwe(s), Defawe(s), Des(se)fawes, Oufaux, -au It, Ouffau(t), -aux: Plaatsnaam, oudfrans fou, fau, Waals fau, uit latijns fagus: beuk. Plaatsnaam Faux in Court-St- Etiennne (Brabant), Faulx (Namen). Ook Ie Faux, Les Faux (Frankrijk). 1067 Stephanus de Fals, Stave lot.

De Jaeger: ~ Jager(e), de; de Jaeg(h)er(e), de Jaegheer, de Jeager, de Jaecher, Diagre, Jager(s), Jaeghers, Jaeger(s), Jeagers, Jeger, Je(e)g(h)ers, 's Jegers, S'Jegers, Jager(s), Lejaeg(h)ere, Liagre, Lyagre, Liacre, de Jaer, Lejaer, Liaer, l.eaqre: beroepsnaam van de jager. De vormen met Ii- en le- zijn een vertaling van het lidwoord in het Frans. 1386 Zegre Liaghre, Kortrijk. Beele : 1267 : Willelmus jaghere. In Pittem vonden we de familienaam van naamdragers die uit het zuiden van de provicie kwamen en waar men de Le- terug soms als De- schreef. In J. Mullie: "De familienaam "Liagre", 1960: Dejaegher werd Lejaegher; Lejaegher veranderde in Liagre; Dejaeghere werd Diagre.Te vergelijken met Lepretre-Depreter; Lebailly-Debaillie; Lemaire-Demerre; Lefebure/LefebvreDefebure/Defevere; Lepla-Depla; Leleu-Deleu, etc .. De Mey: -7 Mey, (de); de Meye, (de) Meij, Mei, Smeys, Lemay(e), Lemai, Lemey: 1. Middelnederlands mei: mei(maand), lentemaand. Franse vertaling mai: mei, plezier. Wellicht bijnaam voor een levenslustige. 1267 Clais Mei. 2. Demay kan ook uit Dumey ontstaan zijn (zie Delmay). Beele : Middelnederlands mey(e). De Meyere: -7 Meyer(e), de: De Meijer(e), de Mijere, de Meyere, de Meiere, de Meyre, (de) Meire, Meier(s), Meyer(s), Meyrs, Meijer(s), Myers, Mijers, Sm(e)yers, Sm(e)ijers, Meher(s), Mai(e)r, Mayr, Majer, Mayer(s), Maijer, Mayeru(s), -es, Mayerus, Majerus, Majerus, Majeres, Majores, Majo(o)r, Mayor, Mejor, Mejor, Maieu(r), -eux, Maveur. Maijeur, Mayeiur, Mahieur, Mahyeu, Mayeu(x), Lemajeur, Le Mayeur, Lemahieu, Lamahieu, de Mahieu, Lamaylleus: 1. Latijn maior, Oudfrans maior, -eur, Middelnederlands: meyer: meier, rentmeester, vertegenwoordiger van de heer in het hofgerecht, ambtenaar met rechtsmacht, pachter. Uit zelfde woord maior komt ook: Franse maire en Engelse mayor: burgemeester. Lemahieu onder Pikardische invloed. 1222 Willelmi Majoris. 2. Soms is De Meyer een variante van De Maeyer: 1392-1395: Martin Ie Mayere = Martin Ie Meyere. Beele: 1393: nicole Ie meyere.

26


De Neve: ~ Neve, (de); de Neeve, (de) Neve, Denaive, Neven(s), Neves, Neves, Neuves, de Neef(f), (de) Nef(fe), Neff, De Nett, de Netve(s), Nefve, Neefe, Neef(s), Neeffs: Verwantschapsnaam, Middelnederlands: neve: kleinzoon, neef. 1268 Arnulphus Nepos, 1268 Baldo Neve. Beele: verwijst ook naar schoeneve. In Middelnederlands is voorzetseI sc(h)one in verwantschappen door huwelijk. De Nolf: ~

Depre: ~

Nolf (de); de Nof: Patroniem uit Nodolf, ontstaan uit Odolf (door verkeerde scheiding van de voornaam, voorbeeld: Jan Odolf = Jan Nodolf). Odolf is Germaanse voornaam auda - wulfa "bezit" - "wolf": Audulf, Odolf. 1307 Henri Oudolf, leper. Depre, Depre, Depree, Depree(z), de Preez, Deprez, Depres, -es, Deprest, Deprets, Depret(z), de Preit, Deprey, de Pruyt, Depruyst, Depriez, Despres, -es, Dasprez, Despret(s), Despre(t)z, -iez, Dupre, Dupre, du Pre(e), Dupres, -es, -es, -et, -et, -ez, -ey, -etz, Prez, Lepre: Plaatsnaam (Ie) Pre, uit het latijn pratum: wei, weide, weiland. Vergelijk met Van der Meers(ch). 1202 S. Balduini de Pratis, . Harelbeke.

Desmet: ~ Smid, (de); (de) Smi(d)t, (de) Smed(t), (de) Smet(h), (de) Smette, (de) Smets, de Smeds, Smed(t)s, Sme(e)ts, Smeedts, (de) Smetz, (de) Smidts, Smits, Smitz, Smie(d)ts, Smitt, Smith, (de) Schmid(t), Schmied, Schmit(t), Schmith, Schmit(t)e, Schmi(d)ts, Schmi(d)tz, Schmetz, Schme(i)ts, Schmeitz, Szmid(t), Szmit: Beroepsnaam van smid. Voorbeeld: hoefsmid, wapensmid. 1326 Calle Smeits man. Beele: Smid, De/Smed, (De) Fevre, (Le) Faber. Oudfrans fevre: forgeron, armurier. Latijn: faber. De Sutter: ~ Zutter(e), de; (de) Sut(t)er, de Sutters, Sutterer, de Zeutter, de Seuter, de Zeustre, de Zitter(e), de Sitter(e), de Ziter, de Citter, de Sieter, de Zetter, Sit(t)ers, Citter(s), Cieters, Cyter: Beroepsnaam Middelnederlands sutter uit het latijn sutor: naaier, kleermaker, schoenmaker. 1300 Egidius Sutor, Kuurne. 1281 Heinricus Zutter, Desselgem. Beele : Zuttere, (De) Sutor. 1280 coppinus de sutor. De Vlieghere:

~ Vlieger(e), de; (de) Vliegher(e), Vlieger: Beroepsnaam van de vlieger, vogeljager, die met de jachtvogels jaagt, op vogels jaagt. Vergelijkbaar met Valkenaar, Vogelaar. 1162 Hugo Fligre, Gent.

De Vooghdt: ~ Voogd, (de); (de) Voog(h)t, (de) Voogdt, de Voogh(dt), de Voeg(h)t, de Voecht, (de) Vocht, (de) Vo(i)gt, (de) Voght, Te Vogt, Voegt, Voget, Vogts, Vogten, Vochten, Vogedes, de Vucht, Vuch(t), Vught, Vugt(s): Bijnaam van de voogd: beschermer, patroon, voogd; bewindvoeder, bevelhebber, aanvoerder. 1383 Pieter de Voocht. Beele: 1328 jan de vogaet in leper. Middelnederlands: voocht, voget, vogaet, uit het latijn advocatus.

wordt vervolgd

Paul Callens

27


Archief en bibliotheek: aanwinsten 2004

Parochieregisters: Orongen Sint-Gerolf:

e

doopakten 1g eeuw e huwelijksakten 1g eeuw Tielt: klapper op de geboorteakten van Tielt van januari 1666 tot december 1683 Burgerlijke

stand:

Tielt:

lijsten geboorten, huwelijken, overlijdens: 2002 lijsten geboorten, huwelijken, overlijdens: 2003 Varsenare: de burgerlijke stand te Varsenare deel 2, 1815-1830 Kiezerslijsten: Aarsele: 1970-1972 Egem: 1964-1966 Poorters: Brugge:

poorters deel1: 1281-1417 poorters dee I 2: 1418-1478 poorters dee12/2: 1418-1478 poorters deel 3: 1479-1794 index op de poortersboeken deel1: 1418-1450 index op de poortersboeken deel2: 1479-1794

Tielt: poortersboek poortersboek poortersboek poortersboek poortersboek,

deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 namenindex op deel 1-2-3-4

Staten van Goed - boedelbeschrijvingen: Bassevelde: de Staten van Goed van het Ambacht Boekhoute (3 boekdelen) 1668-1795 Boekhoute: zie Bassevelde Hansbeke: genealogische ontledingen van de bundels staten van goed van de heerlijkheid Hansbeke Oosteeklo: zie Bassevelde Oostkamp: Wezenakten heerlijkheid Oostkamp Roden-Nieuwenhove en HoutschenNieuwen Oost-Vlaanderen: Inventaris van de staten van goed van Oost-Vlaanderen Poeke: De Staten van Goed van de Baronie Poeke 1651-1796 Ruddervoorde: Staten van Goed Ruiselede: Wettelijke passeringen van Ursel, Staten van Goed Bellem-Schuurvelde Veurne: de Staten van Goed van de Kasselrij Veurne deel 12 Tellingen: Moen: Moense bevolking van toen, 1901-1948 28


Familiegeschiedenissen: - Gids doorheen de familie Werbrouck - Stamboom Goethals - Stamboom Gyssels - Stamboom Pierre Gunst en Victorine Vanhulle - Stamboom vanCesaer Declercq (1814-1897) en Barbara Demeulenaere (1822-1897) - Stamboom van de familie De Vriere . . . - Van Renterghem Camiel-Emma Viaene en Mattelin Petrus-Juliana Bruynooghe - Voorouders en nakomelingen van Jacobus Wybo en Barbara Theresia Bodin - Familieboek Verleye uit Sijsele - A forgotten familyThe Flemish Roots of General George Washington Goethals" Emigratie: - The cultural Heritage Trough Flemisch immigration; Gazette van Detroit - Tentoonstelling Pittem-Egem naar aanleiding van het Kunstwerk De Vlaamse Emigrant - De immigratie in Belqie: aantalien, stromen en arbeidsmarkt . Diversen: De kadastrale Popp-kaarten van Gottem, Grammene en Wontergem, 1860 Deerlijk, jaarboek 2000 Heemkundige kring Marka, jaarboek 2004 Verzameling West-Vlaamse kwartierstaten, deel V De penningkohieren van de 20e penning (1571-1572) en de 10e penning (1574) van Pittem De heerlijkheid Anzegem Aanborgers van de Gemene en Loweiden in Assebroek en Oedelem . Belgische kinderen in Zwitserland 1915-1919 Woordenlijst Latijn-Nederlands voor Genealagen Hendrik Van Doorne van Paeke Orgels in Roeselare Vrouwen ap sporen, Stadswandeling in Raeselare Begraafplaats Kwadestraat Rumbeke Frans Rubens Vinkt en Meigem in mei 1940 Antoon Viaene Beknapte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote G, deel 1 Beknopte geschiedenis meteen kleine maar ook met een grote G, deel 2 Beknopte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote G, deel 3 Canan Peter Benoit De Bevernaar Leonard-Lodewijk De Ba Deken L. De Ba, 1826-1885 Florilegium Heraldicae Belgicae in honorem Roger Harmigneies Geschiedenis der Zusters van de Bijloke te Gent Les 100 ans du Boerenbond Beige par I' image Oud Schrift Stamboomonderzoek en familiearchief Weekkalender 2005 Zoals een hert verlangt naar stromend water ... ste Kanegem, kopies bidprentjes 20 eeuw, StadsarchiefMA2974 Fons Das 29


Onze afdeling bestaat 15 [aar

Dit jaar viert de WF-afdeling Tielt haar 15-jarig bestaan. Op 27 november 2005 is het juist 15 jaar geleden dat in de Deseynzaal van het Cultureel Centrum Gildhof de stichtingsvergadering van de Tieltse WF-afdeling plaatsvond '. Het tijdschrift "Onze Voorouders" is aan zijn 8ste jaargang toe. Op 1 maart jl. telden we 307 leden waarvan negen buitenlandse abonnementen. Hierbij wil ik aile losse en vaste rnedewerkers danken die bereidwillig een bijdrage leverden. Een heel speciale dank aan onze redactiesecretaris Fans Das voor zijn inzet bij de opmaak ervan. Voor de zesde keer organiseerden we een genealogische boekenbeurs en voor de derde keer een familiekundige wandelzoektocht. In Tielt zijn we niet de enige vereniging die dit jaar feest kunnen vieren. Zo bestaat de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid of de Cultuurraad 25 jaar evenals de Jeugdboekenweek. Het Cultureel Centrum Gildhof viert ook zijn 25 jarig bestaan en het gebouw Gildhof bestaat 100 jaar. De Heemkundige Kring de Roede van Tielt telt 35 lentes. JET Symphonic Band Harmonieorkest viert zijn 30 jarig bestaan, evenals Steunpunt De Kloef vzw. Ook de stad Tielt kan er fier op zijn dat haar naam 900 jaar geleden voor het eerst vermeld word! in een schenkingsakte uit 1105. Die komt voor in de Latijnse vorm Tiletum. Robrecht, heer van Tielt, stond toen zijn rechten op de opbrengsten van de bidplaats in zijn villa quae diciturTiletum af aan het kapittel van Harelbeke. De term villa verwijst hier naar een bescheiden bewoningskern, niet naar een stad of dorp. V~~r wie hier meer wil over vernemen verwijs ik naar het februarinu~mer 2005 van het Stadsmagazine van Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Tielt . De viering van ons 15-jarig bestaan staat in het teken van samenwerking met andere verenigingen. Een aantal van onze bestuursleden zijn ook lid van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid deelraad erfgoed en vormingswerk. Anderen zijn bestuurslid van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt of andere culturele verenigingen. In samenwerking met het Stadsbestuur Tielt, de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid sectorale deelraad erfgoed en de Heemkundige Kring de Roede van Tielt organiseren we de fototentoonstelling naar aanleiding van de erfgoeddag. De tentoonstelling "Tieltse gebouwen in gevaar?" kan je bezoeken op zaterdag 16 april .tussen 15 en 18 uur. Op zondag 17 april is de officiele opening in de raadzaal van het Tieltse stadhuis met als gastspreker Romain Vanlandschoot, voorzitter van de sectorale deelraad erfgoed. Onze historisch genealogische wandeling in de stad Gent organiseren we in samenwerking met de Gidsenbond van Gent en Oost-Vlaanderen. Op zondag 22 mei 2005 zal Astrid David ons de mooiste plekjes van Gent leren kennen. Om het voor de gids, maar ook voor de' deelnemers zo aangenaam mogelijk te houden, is vooraf inschrijven verplicht. Daarvoor kan je terecht bij onze secretaris Lucien Ailliet. Het aantal deelnemers is beperkt. Bij inschrijving ontvang je aile verdere gegevens zoals plaats en uur van vertrek van de gidsbeurt.

1

J. BUYCK, ArthUr Robert Tanghe (1908-1991)

De eerste voorzitter van de Tieltse V.V.F.-afdeling,

in Onze

voorouoers, 3 de jaargang nr. 4 - oktober 2000, f072-74. 2

R. OSTYN, 1105 ~,2005: DE NAAM TlELT BESTAAT 900 JAAR, in, Sfadsmagazine Aarse/e. Kanegem, Schuiferskapelle, Tielt. februari 2005 nr. 2, binnenbladzijden. Wie interesse heeft voor deze bijdrage kan ze gratiS afhalen elke zaterdag van 10 tot 11.30 uur in de bibliotheek van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt.

30


Rand de viering van 900 jaar naam Tielt zullen we in samenwerking met het Stadsbestuur en het Europacomite een tweetal tentoonstelling tot stand brengen. Enerzijds willen we de bezoeker kennis laten maken met een aantal belangrijke handgeschreven documenten uit het rijke stadsarchief, anderzijds willen we de nadruk leggen op het drukwerk en dit aan de hand van oude affiches en kranten. Beide tentoonstellingen lopen in de .rnaand juni. De juiste plaats en data evenals aile andere activiteiten zullen in de plaatselijke pers verschijnen. Op zondag 11 september neemt onze vereniging deel aan de organisatie van Open Monumentendag en dit in samenwerking met de deelraad erfgoed. In deze maand staat ook een bezoek aan het Provinciaal Bibliotheek- en Cultuurarchief in Brugge op de agenda. In het najaar organiseren we in samenwerking lessenreeks voor ge"fnteresseerden in genealogie.

met het Cultureel

Centrum Gildhof een

Ais afsluiter van het jaar 2005 start in december onze vierde genealogische wandelzoektocht. Nade succesvolle familiekundige wandelzoektocht in Pittem, Ruiselede en Tielt, is het de beurt aan Wingene. Daar genieten we de volle steun en rnedewerkinqvan de Heemkundige Kring van Wingene. Over deze laatste activiteiten praktische informatie.

vindt u in de volgende

nummers

van ons tijdschrift

aile

Naast deze activiteiten willen we oak dit jaar onze 56 uitgaven verder aanvullen. Arnold Schaubroeck zal de genealogische gegevens van Schuiferskapelle vervolledigen. Verder wensen we het 20ste penningkohier van Tielt-Buiten, het dagboek van Marcel Defever "Son of war and peace" en de huwelijken van Tielt die niet voorkomen in de parochieregisters van Tielt te realiseren. Paul Callens zal ons ook dit jaar verrassen met een reeks nieuwe uitgaven als vervolg op de reeds negen verschenen delen van de Death Memorial Cards. En tenslotte willen we ons documentatiecentrum verder uitbouwen. De verzameling doodsbrieven van ruirn 75.000 en de 25.000 bidprentjes worden wekelijks aangevuld. Dank aan aile milde schenkers en speciaal dank aan Fans Das die op enkele maanden tijd onze verzameling bidprentjes bijna verdubbelde. Voor de aanvulling en uitbreiding van het fonds De Somviele liggen nag heel wat documenten te wachten op inventarisatie. Oak hopen we de fiches van de 17de en 18de eeuwse parochieregisters van Kanegem, die ons bereidwillig geschonken werden door Birger Deconinck, dit jaar ter beschikking te stellen van onze leden. Bijna aile gezinsfiches van Ruiselede, die Robert Tanghe ooit oprnaakte, zijn. door Johny Lanckriet opgenomen in een bestand van meer dan 200.000 namen die op de een of ander manier met elkaar in verband staan. Om dit ruime bestand nog meer te optimaliseren, is Johny bereid om oak de gezinsfiches van Tielt aan dit bestand van Ruiselede te linken. Dank aan beiden voor hun positieve inbreng bij de uitbouw van ons documentatiecentrum. Nieuwe uitgaven worden systematisch aangekocht en opgenomen in de huidige inventaris. De aanvulling van het jaar 2004 vindt u in een afzonderlijk artikel. Dit alles is onmogelijk zander de vrijwillige, onbezoldigde medewerking van de bestuursleden, maar ook van anderen die elke week twee uurtjes van hun vrije tijd komen klasseren, inventariseren, maar oak houden van een gezellige qenealoqische babbel. Daarom ook mijn oprechte dank aan al die fantastische medewerkers.

Luc Neyt

31


Aankondiging nieuwe publicaties

Amerikaanse Zantingen. Een persoonlijke blik van Pittem naar Amerika. Deelll, Paul Callens, WF-afdeling

Tielt, 2005, 301 p.,12 Euro + verzendingskosten.

Anno 2000 brachten wij het eerste deel van "Amerikaanse Zantingen" uit. Hetwas een beetje zoeken hoe we best de inhoud ervan omschreven maar naderhand konden we het beter voorstelien als een "weg naar de bronnen over Amerika". Er kwamen nogal wat reacties door over deze uitgave, we vermelden er enkele die ons best bijbleven. Vii Alberta kwam een vraag om meer informatie over mens en afkomstig van Meulebeke. Een combinalie van de sporen in Vlaanderen en in Alberta leverde een aantal nieuwe conlaclen op mel een aanvulling van onze bronnen. Uit Ottawa schreef iemand dat zij in "Amerikaanse Zantingen" a/vast een naam kon vinden van een oude bekende van in haar jeugd. Mensen in Florida konden via een bronvermelding Michigan.

de link Jeggen naar familie/eden in

Een studente uit Leuven kon met een artikel uit The Detroit News een werkje maken over onze migranten en "rotteoolten". Een andere studente geluigde dat dank zij het samenbrengen van de bronnen op deze Zantingenwijze heel wal zoekwerk achterwege kon gelaten worden en dal men onmiddellijk aan de slag kon met de verwerking van de informalie. Recent konden we zelf ondervinden dat bij de samensteliing van de tentoonstellingen: "Ons Erfgoed in de Nieuwe Wereld", "Amerikaanse Zantingen, Onze Families in Amerika" en "Pittem-Egem in Amerika" een bronnenboek als "Amerikaanse Zantingen" als ruqqenqraat kon dienen. Na het verschijnen van "Amerikaanse Zantingen" kregen we van her en der waardevolle aanvullingen toegezonden. Soms waren er oudere werken, soms korte artikelen, of soms lijsten ... Een tweede deel drong zich dan ook op om ook deze bronnen eenvoudiger beschikbaar te maken. In dit deel hebben wij ook een aantal Zantingen opgenomen gemaakt door Oscar W. Oelanghe over de Vlaamse aanwezigheid in de regio van Chatham, Ontario. Vroeger kon ik zelf al vaststellen dat over die regio qua namen niet vee I terug te vinden was. De bronnen bestonden wei al een tijdje maar niemand in Vlaanderen die er gebruik kon van maken. Met nog wat andere mensen kan in de toekomst nog meer beschikbaar komen in andere streken. Bij de uitgave van dit tweede deel drukken we nogmaals op het feit dat men best vanaf hier teruggaat naar de originele bron. Enkele bronnen uit het eerste deel zijn hier hernomen met eventueel enkele aanpassingen of aanvullingen. Het materieel samenbrengen van de bronnen is iets waar nog verder kan aan gewerkt worden maar we doen ons best om de gebruiker door te verwijzen naar de plaats waar de opgenomen bronnen kunnen worden ingezien. 32


De belangstelling voor onze migranten kent de laatste jaren een stijgende interesse. Ais wij met dit werk weer iets kunnen bijdragen tot een vlotter verloop dan zijn wij al voor een groot deel gelukt. . Onze dank gaat dan uit naar iedereen die in de afgelopen jaren geholpen heeft bij het tot stand komen van deze verzameling. . . Wij verheugen er ons ook op dat binnenkort nieuwe informatie vrijkomt via onze reeks "Death Memorial Cards". Dank zij de hulp van velen en het ter beschikking stellen van fotokopies helpt dit project de contacten tussen Vlaanderen en Amerika te realiseren. Door het verzamelen en bundelen van details kan men tot onverwachte resultaten komen en daarom deze vraag aan de lezer : "Blijf informatie sturen, hoe beperkt deze van omvang ook is". De grote werken kent iedereen wei maar de kleine feiten dreigen verloren te gaan met het afsterven van een generatie migranten en hun nakomelingen in eerste en tweede graad.

Death Memorial Cards: Deel VIII en IX, Paul Callens, WF-afdeling

Tielt, 2005,8 euro per deel + verzendingskosten.

In het Ville deel in de reeks Death Memorical Cards zetten wij ons werk verder van het ter beschikking stellen van nuttige informatie over onze uitgeweken landgenoten. Dit deel VIII en het volgende deel IX vormen als het ware een tweelingsuitgave rand de gegevens over de Vlamingen in Langton, een dorp gelegen in de tabaksstreek van Zuid-Ontario. Een streek waarde Vlamingen na de eerste en tweede wereldoorlog in grate getale neerstreken en voor welvaart zorgden. De geschiedenis van de Vlamingen en de geschiedenis van de tabak in deze streek kwam reeds in enkele werken ter sprake. . Met dit werk proberen wij de genealogische informatie die we konden samenbrengen met de hulp van enkele mensen van ter plaatse beschikbaar te maken. Wie weet kan deze manier van uitwerken anderen ertoe aanzetten om in hun eigen gemeente, stad of regio hetzelfde te proberen. In deel VIII geven wij de informatie uit de krantenknipsels en de doodsprentjes die we voor het ogenblik ter beschikking hebben. De informatie is in beide brannen soms ongeveer gelijk maar hier of daar ziet men het nut in van beide brannen. Knipsels uit verschillende kranten zijn ook niet altijd identiek. Voor onze afbeeldingen gebruiken we hier de krantenknipsels die we toegezonden kregen in de afgelopen jaren en maanden. Krantenknipsels worden niet altijd zo goed bijgehoud~~n als de bidprentjes. De kwaliteit van het papier is meestal niet zo goed en verkleuring voltrekt zich al snel. We hopen dat de familiekundigen er het nut van zullen inzien om ook aan deze bran de nodige aandacht te besteden. Gezien de emigratie naar deze streek in Ontario van recente datum is, kunnen we aan de hand van de geboorteplaatsen een stuk emigratiegeschiedenis van onze Vlaarnse gemeenten erin vinden. Daar waar we in de oude Amerikaanse bidprentjes soms enkel een naarn en geboorte- en overlijdensdatum kunnen terugvinden, geven de krantenknipsels uit de besproken streek niet enkel de basisinformatie maar ook veelal de namen van de kinderen en schoonkinderen, woonplaats, begrafenisonderner en informatie over begrafenisdienst en -plaats, enz ..

33


Enkele namen zijn uit vorige delen terug opgenomen om het als het ware als een geheel te maken. In deellX geven wij de informatie over de personen die begraven zijn of al een grafconcessie hebben op het Sacred Heart Roman Catholic Cemetery in Langton. In dat deel gebruiken we dan de bidprentjes als illustratiemateriaal. Dit deel is gesproten uit de samenwerking met Daniel Kindt en Mary Spriet - De Cloet (uit Langton). In de volgende delen brengen we dan terug op de vertrouwde manier de informatie die we op dat moment hebben binnengekregen en danken hierbij iedereen die ons geholpen heeft aan deze waardevolle informatie voor de familiekundige.

Death Memorial Cards deel X tot XIV, Paul Callens, WF-afdeling

Tielt, 2005, 8 euro per deel + verzendingskosten.

De delen X tot XIV in de reeks Death Memorial Cards boekjes vormen als het ware een aaneengesloten deel in het grotere geheel van deze reeks. Ideaal zou natuurlijk zijn indien aile informatie binnen is en we dan aan de verwerking kunnen beginnen maar in deze uitgave staan reeds heel wat namen van mensen die overleden sinds de start van onze reeks. Daarbij komt ook nog dat het materiaal maar druppelsgewijs binnen .komt en we dus niet anders kunnen dan in afleveringen te werken. Laat ons hopen dat er in de toekomst nog meer materiaal ter beschikking gesteld mag worden. Soms kan een detail genoeg zijn om een ganse familia op te sporen en de familiebanden terug aan te halen. Naast de informatie van bidprentjes is ook heel wat informatie overgenomen uit de honderden knipsels uit de lokale kranten die men ons toestuurde. Informatie die zeer waardevol is maar nog te weinig naar waarde geschat blijkt te worden. Een waardevolle aanvulling was eveneens de informatie over de mensen geboren in Amerika en overleden in ons land. Niet iedereen bleef in Amerika maar toch bleef er een spoor achter. Wij danken dan ook iedereen die in het verleden een bijdrage leverde bij het tot stand komen van dit werk. Enkele van onze informanten zijn ondertussen overleden zonder dat zij het resultaat van hun hijdrage gezien hebben. Zo was er Clara McCracken C Schaubroeck) die een kleine vijftien jaar na het stamboomfeest Callens ons laatste familieboek bestelde. Korte tijd erna stuurde ze ons een groot aantal knipsels en kaartjes die we mochten gebruiken als hulp bij deze uitgave. We hebben haar nooit kunnen bedanken gezien haar informatie aankwam de dag voor haar begrafenis .. Er was ook Gerard Demets waarover wij bijzonder weinig te weten kwamen. Hij stuurde een groot aantal knipsels uit de streek van Delhi sarnen met heel wat bidprentjes. Af en toe belde hij eens op om te informeren naar de stand van ons project. Uiteindelijk stuurde iemand ons zowat een jaar geleden een krantenknipsel met de omstandigheden van het overlijden van Gerard. Hij stierfachter het stuur van zijn wagen, wie weet was hij op weg om informatie voor ons op te halen. Van mensen van meer dan negentig jaar oud weet men datde kans groot is dat ze plots kunnen wegvallen (met jongere trouwens ook). Gerard was een verzarnelaar die het beter vond dat zijn knipsels in onze uitgave een plaats vonden.

34


In de boekjes zijn ook gegevens uit een hondertal bidprentjes te vinden van mensen die in Amerika werden geboren en die in ons land overleden. Niet iedereen bleet en vooral in de jaren dertig tijden de crisisjaren kwamen nogal wat mensen terug naar Vlaanderen. Een aantal gegevens over mensen van vreemde origine is eveneens opgenomen. Het gaat hier. meestal om mensen die op een of andere manier contacten hadden met Vlaamse mensen. Het betreft hier vooral mensen van Nederlandse afkomst. Jammer genoeg hebben we niet aile mensen die meegeholpen persoonlijk kunnen ontmoeten ....

hebben aan dit werk

Elk deel bevat tussen de 160 en 175 biz., totaal 825 bladzijden waardevolle informatie veer het onderzeek rond emigratie naar Amerika.

Paul Callens

Winnaars van de zoektocht in Tielt samen met de bestuursleden van de WF-afdeling

Tielt

35


Jan Reyngoet, brouwer uit Wontergem

In onderstaande acte en de volgende bladzijden uit de schuldbekentenis van Joos van 1 Steenkiste vinden we enkele familieverbanden. Jooryntken Curthals is weduwe van Joris Vuterschaut. Jan van Ghelendt en Joris Annaert waren de "vromvoochden" (vroomvoget = voogd over een minderjarige). Zij had ook een zoon die als Gillis Teerelijnck wordt vermeld. Zo weten we dat Jooryntken twee keer gehuwd was. Joos van Steenkiste was gehuwd met Janneken Vuterschaut, "gerechtigde zuster" van Joris. Samen hadden ze twee kinderen: Joos en Joorken van Steenkiste. Zij bezaten eigendommen te Sieidinge en Boekhoute. Merk op dat de schrijfwijze van de naam Reyngoet in onderstaande .acte op drie verschillende manieren wordt vermeld nl. Reyngoet, Ringoet en Rengoet.

1

RAG, Graafschap Evergem, register 577 fO251v., 252 en 252v. De transcriptie slaat op fO251v.

36


Compareerde etc Joos van Steenkiste te kennen ghevende dat hij belanckt ende schuldich was an Jan Reyngoet fs Gillis brauwere tot Wonterghem ter somme van vier hondert guldenen eens ter causen van leverijn(ghe) van biere ende huushuure vande huuse daer hij jeghenwordel(ijck) in is wonende ende dat hij Ringoet voorn(noem)t clachte ghedaen hadde op de achter glelaeten goedijn(ghen) van Jooris Vuterschaut om(m)e de selve sijne schult &anne (daeranne) te xhaelen (verhalen), so ist dat den voorn(oemde) Joos van Steenkiste anden sel(ven) Rengoet int vriendel(ijck) ghecedeert ende ghetransp(or)teert heeft zo hij c cedeert en(de) transp(or)teert bij des(elve) alsulcke ghelijcke iiii gul(den)s als Jooryntken Curthals w(eduw)e van Jooris Vuterschaudt voorn(oem)t an hem Joos schuldich was over de vutgrootijn(ghe) van(de) sterthuuse van wijlent haer(en) man volghende den (conjtracte danof wesen(de) in date xviii april xvi" xiii (1613) staende te betaelen ten twee egale e payementen, te wetene het eerste pavement van jjC gul(den)s den xviii aprilis xvt'veerttuene ende de resterende twee hondert guld(en)s binnen een jaere ยงnaer (daernaer) wel(cke) volgens Jooryntken Curthals voorn(oemt)t beloft bij dese de selve twee payementen te vulcom(m)en, &vooren (daervooren) Jooris Hannaert te dese mede(gecom)pareert en(de) hem seker en(de) borghe ghestitueert heeft so hij doet bij dese &(ver)soucken(de) de (com)paranten int gone voorscherven ghecomsenteert te sijne. Actum den xxix april 1613, in forma present den bailliu schaut en (de Lieve)n van Voor(en) fs Pauwels. Randnota: Den xvii novemb(er) 1617 is voor mij onderschr(even) secretaris van Everghem ghecompareert de we(duw)e van Jooris Vuterschaut tooghen(de) (tonende) quijctan(ghe) c (kwijting) van vulle betalijn(ghe) van(de) iiii gulden bij desen transport en(de) prin ... x(ver)kentenesse hiernaer volghen(de) x(ver)melt onderteeckent Jan Verbeke als d'actie vercreghen hebben(de) van Jan Reyngoet, versoecken(de) danof alhier notitie ghehauden te worden in plaetse van cassatie. Joan Putthem 1617. Luc Neyt

Historisch genealogische wandeling in Gent Op zondag 22 mei 2005 organiseren we in samenwerking met de Gidsenbond van Gent en Oost-Vlaanderen een historisch genealogische wandeling in de stad Gent. De deelname is gratis, maar vooraf inschrijven bij onze secretaris de heer Lucien Ailliet is verplicht. Doe dit zeker v66r zondag 1 mei, want dan worden de inschrijvingen afgesloten. De verplaatsing van uw gemeente naar Gent gebeurt met eigen middelen. Verdere gegevens zoals plaats en uur van vertrek van de gidsbeurt ontvang je bij inschrijving.

37


VVF - Tielt: activiteitenagenda april - mei - juni 2005 Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

2. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Erfgoeddagen op 16 en 17 april: zie aparteaankondiging. 4. Werkgroep genealogie opzaterdag 7 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Historische genealogische aankond iging.

wandeling

in Gent op zondag

22 mei: zie aparte

7. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

16 - 17 april 2005: Erfgoeddagen in samenwerking met het Stadsbestuur en de heemkundige kring de Roede van Tielt

in de voorhal stadhuis in Tielt: tentoonstelling met als thema:

Erfgoed in gevaar, gevaar in erfgoed We spitsen ons toe op gebouwen, stadsgezichten,

kapellen, grafstenen, hoeven ...

Zaterdag 16 april 2005: tentoonstelJing open van 15 tot 18 uur. Zondag 17 april 2005: 11 uur, officiele opening met toespraak van de voorzitter deelraad erfgoed, Romain Vanlandschoot. Tentoonstelring open van 11 tot 18 uur. ..

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgend uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen en activiteitenkalender. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnen!): Nummer Nummer Nummer Nummer

38

31 juli - augustus - september 2005: v66r 31 mei 2005 41 oktober - november - december 2005: v66r 31 augustus 2005 1 / januari - februari - maart 2006: v66r 30 november 2005 2/ april - mei - juni 2006: v66r28 februari 2006


Belg ie-Belg ique

P.B. 8700 TIELT 1

314615

ONZ£

VOOROUD£RSS

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt.

8ste jaargang nr. 3 - juli 2005 Afgiftekantoor

8700 TIELT 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29 - 8700 TIELT


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de WF

- afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 4,00 Euro per jaargang voar de leden van WF-Nationaal die inwoner zijn van ons werkgebied en voor aile leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. WF-Ieden uit andere arrondissementen en niet-WF-Ieden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 6,50 Euro (voor leden uit het buitenland 10,00 Euro). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van WF Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!!

-

Afdeling

Tielt,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, alfons.das4@yucom.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, l.ailliet@tiscalLbe Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Huwelijksdispensaties Luc Neyt, Luxemburglaan

uit het decanaal Archief Tielt, deel1 21,8700 Tielt

43

- Kunstwerk "De Vlaamse Emigrant" Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem

47

- Onze Voorouders - Onze Familienamen, deel 7

48

Paul Callens

- Aarsele: Emigratie naar Frankrijk, Amerika en Argentinie 1847-1~~OO,deel1 Andre Braet, Kruishoutemseweg 131, 8790 Waregem

52

- Twee Wakkenaars gaven in Amerika hun naam aan een straat Juul Desmet, Roterijstraat 3, 8720 Wakken

55

Vragen

42

- Zoon van Oorlog en Vrede - Marcel A. Defever

56

- Activiteitenagenda, dank

58


Huwelijksdispensaties uit het Decanaal Archief Tielt - deel1

Het concilie van Trente droeg, tijdens de 24ste zitting van 11 november 1563, de pastoors op doopsels en huwelijken op te tekenen. Het jaar daarop worden de voorschriften van het concilie in de Zuidelijke Nederlanden van overheidswege verplicht. Maar we stellen een grote onregelmatigheid vast bij de toepassing ervan. 1 Pas vanaf 3 augustus 1612 worden in Tielt de dopen en huwelijken systematisch genoteerd . De tussenkomst van de burgerlijke overheid is daar wei niet vreemd aan. Want Albrecht en Isabella vaardigen op 12 juli 1611 het "Eeuwig Edict" uit. Oit schrijft voor dat de magistraten van stad en dorp ieder jaar een afschrift van de parochiereqisters moesten opmaken die de pastoor verplicht is aan hen voor te leggen. Oit dubbel blijift bewaard in het archief van de maqistraat" De inhoud van de trouwakten houdt nauw verband met de kerkelijke huwelijkswetgeving. De katholieke kerk heeft in haar wetboek een groot aantal bepalingen die het huwelijk betreffen. Zo besliste al in 1215 het concilie van Lateranen dat de drie bannen moesten afgekondigd worden in de parochie van beide partijen en gedurende drie opeenvolgende zon- of feestdagen bekend gemaakt worden. De huwelijksafkondigingen of roepen waren tot 1983 verplicht. Slechts voor twee van deze drie bannen kon dispensatie verleend worden, uitzonderlijk voor de drie. In de trouwakte wordt hiervan dan ook melding gemaakt met de woarden "proc/amatis tribus bannis". Het huwelijk wordt gesloten in de parochie van een van beide partners, meestal in die van de bruid. De aanwezigheid van twee getuigen is een noodzakelijke vereiste. In de Jatere trouwakten komen steeds meer 路gegevens voor. Zo wordt de leeftijd en de . rechtsbekwaamheid, meerderjarig of minderjarig, vermeld. Oak dispensatie in geval van bloedverwantschap, in de zijlijn tot en met de derde graad, moet nauwkeurig aangeduid worden. Oak bij aanverwantschap (in de rechte lijn en tot en met de tweede graad in de zijlijn), bij wettelijke verwantschap door adoptie en bij geestelijke verwantschap (b.v. tussen de gedoopte en peter of meter) is dispensatie nodig. Oe aanvragen tot dispensatie werden meestal door de pastoor ingediend. Bij heel dichte verwantschag moest de dispensatie in .Rome aangevraagd worden. In de andere gevallen bij de blsschop". . In het riJke Oecanaal Archief van Tielt bevindt zich een bundel" met als titel "huwe/ijksdispensaties 1682-1790". Deze dispensaties omvatten niet aileen de aanvragen en goedkeuringen van de vrijstelling van een of twee van de drie roepen tengevolge van bloed- of aanverwantschap, maar ook heel wat verzoekschriften am te mogen huwen. Aile stukken uit deze bundel werden doorlopend genummerd. Sommige nummers hebben geen betrekking op dispensatie zodat deze nummers niet in dit overzicht opgenomen zijn. Hieronder geven we een korte beschrijving van de akte met daarin de meest belangrijke familiekundige gegevens. In bepaalde gevallen wordt een korte stamboom bijgevoegd waaruit de bloed- of aanverwantschap blijkt.

Voor de begrafenissen zou dit nog duren tot 11 oktober 1617. Het eeuwig edict van 1611 erkent het bestaan van begrafenissen. 2 J. ROELSTRAETE, Hand/eiding voor genea/ogisch onderzoek in V/aanderen, Roeselare, 1998, p. 305. 3 J. ROELSTRAETE, a.w., p. 309-310. 4 Decanaal Archief Tielt, 508. Losse stukken 1

43


Vooraf een voorbeeld van een aanvraag om dispensatie te bekomen.

Seer Eewerdighen en Doorluchtighen Heer Philippus Erardus Vander Noodt Biscop van Gendt &a

Supplierende verthoonen seer reverentelijck Jacobus van Caneghem filius Jaques ende Joanna Mary d' Haene fa Jan (die door beneficie van sijnne Hooghwerdigheijt den Heer Biscop van Gendt geerne saemen souden trauwen) hoe wij wesende goe Roomsch Catholijck en(de) daer in begeeren(de) te leven . en(de) sterven als twee goe Diocesanen der Bisdom van Gendt, parochianen van Thielt: nochtans sao aerme dat sij wij

met

met hunnen (hansen) arbeijdt aileen moeten leven: ende vermits wij malkanderen en bestaen in derden en vierden graet van maeghscap volgens den hier geannexeerden boom van genealogie ende dat onse ouders . consenteren soo bidden wij ootmoedelijck sijnne Hooghwerdigheijt van ons genadelijck te verleenen het beneficie van dispensatie om redenen in onse medegaen(de) attestatie van geloofbaere getuijghen hier annex en(de) andere

T' welcke verhopende van sijnne Hooghwerdigheijten Goetjonstigheijt sullen bidden voor sijn lanck en saligh leven. Jacobusvancaneghem Joanne mary de hane

De stamboom en de verklaring van de getuigen vonden we niet terug. In de rand van deze . akte wordt in het Latijn de dispensatie toegestaan. lie verder nummer twee.

44


Hierna voigt nu een overzicht van het volledig bundel. 1. Joosyne Vande Keere fa Roelant oud ... jaar, wonende te Tielt en Joannes Vander Piet fs Huybrecht oud ... jaar, wonende te Tielt. zijn verwant in de derde en vierde graad: Janneken Vande Kere huwt Salmon Marcx waarvan: Janneken Marcx huwt Joos Vander Piet waarvan Huybrecht Vander Piet huwt Janneken Simoens waarvan Joannes Vander Piet

zuster van Pieter Vande Kere huwt Isabeau De Meulenaere waarvan Roelant Vande Keere huwt Joosyne Beernaert waarvan Joosyne Vande Keere

Dispensatie van mei 1682.

2. Jacobus Van Caneghem fs Jaques en Joanna Mary Haene fa Jan beide van Tielt zijn verwant in de derde en vierde graad. Stamboom ontbreekt. Beide personen ondertekenen de aanvraag. Oispensatie van 7 oktober 1722. 5

3. Verzoekschrift (pro dec ) van Marie Biebuyck fa wijlen Joseph bij Anne Marie De Smet, 22 jaar, geboren te Lochristi (heerlijkheid en vierschaar van Sint-Baafs) om te mogen huwen met Augustinus Dujardin jongman van Tielt. Heerlijkheid Sint-Baafs 15 september 1785.

4. Verzoekschrift van Joseph Vandenbussche fs Judocus bij Bregitta Vanderlinde, 24 jaar wonende te Pittem, om te mogen huwen met Godelieve Snauwaert fa Bernardus bij Isabelle Theresia Vanacker wonende met haar ouders op Tielt-Buiten. Pieter Vandenbussche en Joannes Vanderlinden als voogden pater en materneel. Akte voor notaris R.P.J. Verhulst tot Pittem dd. 27 april 1786. Stad Kortrijk 28 april 1786.

5. Verzoekschritt van Jacobus De Brabander fs wijlen Ludovicus bij Pieternelle Hendrickx, 24 jaar 4 maand wonende te Pittem, om te mogen huwen met Joanne Therese Loontjens fa Joannes. Zijn moeder Pieternelle Hendricks, Pieter Van Wonterghem en Jacobus Hendrickx pater en maternele voogd gaan akkoord. Stad Kortrijk 10 juli 1786.

6. Verzoekschrift van Isabelle Jacoba Claeijs fa Applonaris bij Francoyse De Vrient, 23 jaar nu wonende te Tielt (en voorheen in Nevele), om te mogen huwen met Joseph van Ganselaere fs Cornelis weduwnaar wonende te Tielt. Haar moeder Francoyse De Vrient, Lieven Schepens haar stiefvader, Joannes Francies Claeijs fs Joseph haar paternele kozijn en voogd, wonende binnen Nevele gaan akkoord. Heerlijkheid Nevele 11 september 1786.

7. Elonius Ameije en Rosa Vander Haeghen, beiden meerderjarig en inwoners van Tielt, wensen een 6huwelijk aan te gaan "waer inne hunne ouders van wedersijden vo/commen appaisemeqt tiebben" om reden dat Rosa 'is bevrucni soo verre dat sij daege/ijckx staet te ge/iggen zoals blijkt uit de verklaring van de vroedvrouw. Roede van Tielt 16 december 1786.

5

6

pro deo = gratis appaisement hebben

7

geliggen

= berusten

in

= bevallen 45


8. Verzoekschrift van Martinus De Meurisse fs Joannes bij Agnesse Sclasse, om te mogen huwen met Joanne De Puijpere fa Guililmi geboren te Tielt. Jacobus De Meurisse tot Pittem en Pieter Lust tot Ardooie als apparente voagden pater en materneel gaan akkoord. Heerlijkheid Van de Woestijne enclaverende in Olsene en Pittem 13 september 1787. 9. Verzoekschrift van Joannes Claeijs fs Jacobus bij Calomba De Bruijne geboren te Beernem, om te magen huwen met Marie Theresia De Lahoutere fa Joannes bij Theresia De Rijnck geboren te Roeselare. Josephus Dupercijn tot Ursel paternele voogd en Pieter De Bruijne oom en voogd materneel tot Beernem gaan akkoord. Ambacht Ursel 16 april 1788 - vidi et annotavi 8 24 aprilis 1788 pastoor Vijvens Tielt. 10. Verzoekschrift van Marie Catharine Coussens om te mogen huwen met Pieter de Roo. Haar moeder en Joannes Coussens paternele voogd gaan akkoord. Stad Kortrijk 7 juli 1787. 11. Verzoekschrift

van Joanna Catharina Van Coillie fa wijlen Guilles bij Marie Therese Verhaeghe 23 jaar, om te mogen huwen met Jooris Wattyn bejaarde jongman en wonende te Tielt. Joannes Van Damme fs Joseph en Joannes Tuijttens fs Francies beide wonende op Tielt-Buiten, voogden pateren materneel gaan akkoord. Stad Tielt 16 juni 1787. Op de keerzijde van deze acte staat: Trinitatis (drievuldigheidszondag) Francisca Verhelst ex Ardooie Maria Van Zantvoorde Pieter Joseph Call1ewaert ex Ardooie Pieter Coene ex Kanegem Marie Verhulst ex Wielsbeke Angela Vanderschaege Carel Jacobus Blomme ex Aalter Joans Benedictus De Vos ex Ingooigem Amandus De Meulenaere ex Wingene

12. Verzoekschrift van SV.R. Bernardus Uyttenhove fs wijlen Jan (fs Pieter) bij Theresia Vanderstraete (fa Jan) 24 jaar jongman wonende bij zijn moeder op Tielt-Nuiten en buitenpoorter van Kortrijk, om te mogen huwen met Goddelieve Braeckevelt fa Emanuel jonge dochter wonende te Tielt. Zijn moeder Theresia Vanderstraete en de voogden gaan akkoord met dit huwelijk. Stad Kortrijk 13 april 1787 - 14 aprilis 1787 E.L. Vijvens. 13. Verzoekschrift

(pro dec) van Catharinne en Joanne De Pijpere beide minderjarige dochters van wijlen Guilliaeme De Pijpere overleden in Tielt-Binnen om te mogen huwen: Catharine De Pijpere met Joannes Keirs Buick wonende te Tielt en Joanne De Pijpere met Martinus Merrijsse uit Tielt. Hun moeder Joanne Marie Devoldere, de voogden Augustin De Pijpere ex Ruiselede en Joseph De Voldere ex Aarsele gaan akkoord. Stad Kortrijk 11 september 1787.

14. Verzoekschrift van Godelieve Van Landuyt fa wijlen Francis overleden buitenpoorter van Kortrijk, jonge dochter 23 jaar, geboren en wonende te Tielt, om te mogen huwen met Joannes Baptiste Brakevelt fs Guille jongman ook wonende te Tielt. Haar moeder Rosa Baert, haar broer Francis Landuyt en voogd paterneel en Andries Baert oom en voogd materneel gaan akkoord. Stad Kortrijk 13 april 1787. wordt vervolgd 8

Luc Neyt

vidi et annotavi = gezien en genoteerd, bij volgende vermelding laten we deze tekst weg en noteren we aileen de datum en de naam van de pastoor.

46


Kunstwerk "De Vlaamse Emigrant"

Bij de opening van de tentoonstelling "Erfgoeddag - Tielt", 18 april 2004 met als thema: 't Zit in de familie - Project: "Zantingen: Onze families in Amerika" lanceert de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Tielt een sponsoractie ten voordele van het monument 'De Vlaamse Emigrant'. Wij kunnen onze leden hierbij het blijde nieuws brengen dat dit monument, dat ook een beetje door ons toedoen tot stand kwam, in Canada is aangekomen en met de nodige luister een officiele onthulling kreeg. In dit kader passen ook de meer dan geslaagde tentoonsteliingen over de Vlaamse emigranten: eind september in Leke naar aanleiding van 90 jaar "Gazette van Detroit" en begin november in Egem onder de titel "Pittem-Egem in Amerika". Ondertussen hebben een achttal nieuwe uitgaven het licht gezien die een bijdrage leveren tot de studie van de Belgen in Amerika: Amerikaanse Zantingen II en Death Memorial Cards VIII tot XIV. Niet met weinig trots geven wij hier de laatste informatie met foto van het monument en feliciteren we de heer en mevrouw Ludwig en Doreen Vandenbussche voor het idee en de praktische realisatie van dit monument.

Paul Callens 47


Onze Voorouders - Onze Familienamen Zevende deal. De Vrient: ~ Vriend(t), de; de Vrient, de Vrin(t), (de) Vrindt, Vrient(s), Vriendt(s), Vriends, Vriens, Vryens, Vrijens, Vrin(t)s: 1. Bijnaam voor een vriend, met verschillende betekenissen: vriend, partijgenoot, bondgenoot, minnaar, beminde, (bloed)verwant. 1175 Hugo Vrind, Gent. 2. Een enkele keer verkort uit Godefrind : 1228 Godefridus de Ophere 1234 Godefrindus, dictus Frindus de Ophere = 1253 Vient van Here (voorvader van) 1331 Amicus gheheeten Vrient van Ophere.

=

De Vriese: ~ Vries(e), (de); (de) Vrieze, de Vriesse, Vris, Devrisse, Defrise, Defrize, de Vreese, de Vreeze, de Vreesse, de Vreece, de Vreest, (de) Vrees, Frees(e), Frese: Naam voor de fries, inwoner van Friesland (Vriesland). 1300 Willelmus dictus Friso. De Vrieze: ~ zie hierboven bij De Vriese. D'Hoore: ~ Dhoore, D'Hoore, Dhoere, D'Hoere, D'Hor, D'Hoir, Doore, Dore: 1. Middelnederlands hoor, hoir: erfgenaam, vergelijk Franse Heritier, Duitse Erber. 1303 Ghilleberte Dore. 2. Middelnederlands door, dore: dwaas, gek. Duitse Tor. 1449 Andriese den Doore, Molenbeek. 3. Soms De O(i)re. Plaatsnaam Heure (provincie Luik). 1236 Henricum de Ore = 1241 Henricus de Oire.

=

Dinneweth: ~ Denewet(h), Dinnewet(h), Denevet: Adaptatie van Denouette. 1647 Egidius Denoette dictus Dinneweth, Tielt. Zijn kinderen trouwden als Denewet, Tielt. Zie Vlaamse Stam 1979, p. 75 (Alfabetische lijst van de bijnamen vermeld in de akten van de parochieregisters van de stad Tielt in de jaren 1600 tot 1700 door R. Tanghe). Denouette: Plaatsnaam Nouette ondermeer in Halleux, Luxemburg. Verkleinvorm van noue: drasland, moeras, vergelijk Denoyette. Dupont: ~ Dupon(t), Dupond, Dupong, Depon(t), Depond(t), Despons, Delepont, De Pondt: Plaatsnaam (le) Pont "brug". Ekwivalent van Van der Brugghe(n), Verbrugghe. 1266 a Mehaut dou Pont fille Jehan dou Pont, Rijsel. Duyck: ~ Duyck(e), Duyk, Duijck, Dueyck, D'Hueyck, Dhuicque, Duc, Duck(e), Duck, Ouch. Bijnaam Middelnederlands duuc: eend. Vergelijk Engelse Duck. Middelnederlands werkwoord duken: duiken. Middelnederlands duker: duikvogel. 1264 W. Duuc, Waasmunster. Edulzura: (0 Surigao City) ~ Familienaam niet van Vlaamse origine. Everaert: ~ Everaert(s), -aardt, -aarts, -aerd(t), -ard(t)s, -artts), -hart, -ard, -aed(t), -aet(s), ats, -att, -aer(e), -a(e)rs, Evera, Evraerd, -a(e)rt(s), -a(r)d, -aere, -aerst, -aets, as, -at(s), Euvrard, Eurard, Ewerhard, Heveraerdt, Heverae(d)t, Euerard, Ewrard: Germaans patroniem, voornaam ebur-hardu "ever-sterk". 1317 Everart Zegart = 1321 Evrars Segars = 1348 Everars Zegaers. 48


Beele: Germaanse Everard.

naam; vergelijk

Euerardus

en varianten.

1267 Johannes

Frickel: -7 Frickle(e): patroniem van de germaanse voornaam Frederik. Duits: Frick. Gevaert: -7 Gevaert, -aer(t)s, -art, -aere, Geevaert, Ghevaert, Geivaerts, Gevartt), -a(s), Gefaert, Geffard, -ert, Givard, -art, Givort, -ort, Gievors, Guevaer, -ar(t), -o(o)rts, -orst, Gue-, Gainvors(te): Germaans patroniem van de voornaam gebo - hardu e "gave-sterk": Gebahardus, Gevardus, Gevehardus (11 eeuw), 1281 Ghevart; Hannkinus Ghevart = Annekin Ghevaert, Lemberge. Goethals:

-7 Goetha(e)ls, zie Goedhals -7 Goedhals, Goet(h)als, Go(e)thaels, Gothals: beroepsbijnaam Goedaels. De h-spelling is volksetymologisch en hyperkorrekt. Goedael: goed ale, goed bier. Voor de brouwer van 路sterk bier, lagerbier. Ook Frans Goudail(le), Engels Goodale, Duits Gutbier en het tegendeel Frischbier. 1299 Griele Goetaels Margarete Goedaels, Brugge.

=

-7 In: Jozef J. Goethals: "A Forgotten Family - The Flemisch Roots of General George Washington Goethals (1858-1928) "Builder of the Panama Canal", 2004: p. 10 The Italian Origin of the Goethals? - p. 13: "In 1095, Boudewijn's (= Boudewijn Bonicolli) son Gerem Goethals became Lord of the Mude at the age of 17. He would be the first one to use the Flemish name Goethals". Guidee: -7 Guidet, Guide(e), Guidee, -ez, Ghidez, Gide, Gyde, Gijde, Guiet(te), Guyette, Ghiette, Gyet, Giet, Giet, Viette, Videz, Videx. Patroniem (metroniem). Frans verkleinwoord op -et(te) van de germaamse voornaam Wido, Frans Guidon.

-7 Eveneens: Guide: Romaans patroniem (onderwerpsvorm)

van de germaanse voornaam Wido. Beele: Guy: geromaniseerde variant van wijd uit wido; Guyoot, Ghijoot: afleiding van Guy, als voornaam eveneens in het Kortrijkse.

Hautekier:

-7 zie Houteke(e)te, -kiet, -kie(r), -keite, -keide, Houttekiet, -quiet, -kier, Houdekie, Hautekeet(e), -kete, -kees, -kiet, -quiet, - quest, -kier, -keer, Hautteke(e)te, -quet, Autekie, -quitte: 1. De familienaam wordt gewoonlijk verklaard als "houten keet". Volgens bepaalde bron heeft Middelnederlands kete een en die kan wei met ie worden weergegeven. Maar de oudste vormen zijn Houtekiet en niet kiete. ... De naam komt in elk geval als plaatsnaam voor: 1365 den Houtekiet, Moen (?), 1625 den Houtekiet, Deerlijk. 1373 Jan Houte Ic Jet, Oudenaarde. 1435 Bussin Houtekiet. 2. Moeten we van Houtekier uitgaan, Dan wellicht Pikardische vorm van Hautechiere -7 Bijnaam Frans haut: edel + Oudfrans chiere: aangezicht, gelaat; Vergelijk Hautecoeur; 1454 Jan de Hautechiere, SintWinnoksbergen.

e

Hollemaert: ~ Hol(le)maert, Houllemare, Olimar: Patroniem heel waarschijnlijk variante van Almaer, met hyperkorrekte h en Westvlaams allol-verschuiving. De eind-t is analogisch. 1397 Casin Halmaers, leper.

-7 Ook: Almaer:

Almar, Almer, Elmer, Helmer(s): Patroniem Germaanse voornaam athala - merja "adel - beroemd": Athalmar, Adelmar(us), Almar. 945 Athelmarus, Gent.

49


Hoop: ~

Hoop, de: Hoop(s), Dhoop, D'Hoop, d'Hoop, Doop, (de) Houpe, Houppe: Middelnederlands hoep, hoop, houp: hoepel. Beroepsbijnaam van de kuiper, die hoepels rond de vaten bindt. 1398 Aernout de Hoep, Olsene. De betekenis verwachting moet worden uitgesloten, want dan waren Middelnederlandse en Westvlaamse vormen ongetwijfeld de Hope geweest.

~ Ook : Hoop, van (der); Verhopen: Plaatsnaam De Hoop (Gelderland), Hoop (Overijssel). Plaatsnaam Ter Hope in Gistel. 1349 die Hope. Ook vondelingennaam: 1804 Laurent Dumonceau ou L. Vanderhoop, Tienen. Huvs: ~

Huis, Huijs, Huys, Huyz, Heus, Suys, Suijs: Patroniem Huis uit Huus uit Huuchs, genetief van Hughe, Germaanse naam Hugo. 1434 Anthonis Shuughs = Shuus, Wervik.

Ida: ~?

Ide, Idens, Yde(ns), Ides: Metroniem korte Germaanse vrouwennaam sorar Yda dicta abbatissa de Marke. 1307 Yde Oudewins, leper. Beele: onder Ide.

Ida. 1251

Lambertyn: ~ Lambertijn, -yn, in(i), Lammertijn, -yn, -in, -eyn, Lamertin, -(e)yn, Lammertink: Patroniem vleivorm van Lambert, Lammert, Lambrecht, 1398 Heynric Lammertijn. Lambrecht: ~ Lambrecht(s), -brechs, -brechtsen, -berechts, -beregts, - breg(h)t, -breg(t)s, bregchts, -bregtse, -bregh(t)s, -brexhe, -breckx, -breck(s), -brecq, -bretchts, brecht(s), -bricht(s), -brich(s), -brigt(s), -brigh(t)s, -berigts, -bri(c)ks, -brick(x), -brix, -brik, Lamprecht, Lemb(e)rechts, Lembreg(h)t(s), Lembrik, Lombrechts, Lambert(s), -ber(t)z, -bers, -beir, -ber(g), -bart, -baere, -baert(s), Delambert, Lampers, Lember(t), Lemper(e), Lampert(h), -pa(e)rt, -pertz, Lempart, -pert, Lambaets, -beets, Lamerichs, -igts, Lammerich, Lammert(s), Lamert, Lammerz, Lemmaert, Lammer, Lam(m)ers, Laemers, Lemmer(s), -erz: Patroniem Germaanse voornaam landa - bertha "Iand-schitterend". Landebert, Lantbert, Lan(d)bertus, Lambertus, Lambre(c)t. De vormen met Lem- zijn Brabant-Limburgs; die met -m(m)- zijn ontstaan door assimilatie mb/mm. 1280 Aelidis Lamberti. 1374 Pieter Lanbrecht = Pieter Lambrecht, leper. Beele: Lambrecht/Lambert: germaanse naam; vergelijk Landbertus, Lanbertus, Lambertus, Lantbertus. Langeraet:

~

Langerak, van Langeraert, Langerae(r)t, Langeraar, Langenaerde, Langenraedt, Langeraet: 1. Plaatsnaam Langerak: lang, recht gedeelte van een vaarwater; Langerake in 1443 in Wingene. 1357 Jan van Langherak. 2. lie (van) Langeraert ~ Langeraert, Langeraar: 1. Patroniem en bijnaam: lange Gerard. 1282 Henici filii Langherards. 2. lie Van Langerak.

~ Ook: Langeraert, (van); -aerd, Langeraar: 1. Plaatsnaam Langeraar in Ter Aar, luid Holland. 2. zie Langerak.

50


Lannoo: ~ Lanno: Vanwege de scherplange

0

(tweetoppige 0) veeleer een grafie van Lanoi

dan van Lanneau. Zie Lan(n)oy(e). ~ Lan(n)oy(e), -oij(e), -ois, -oyt, Lanoi(t), Lan(n)oot(e), Lanotte, Lano, Lan(n)oo, Lan(n)oey(e), Launay, l.aunois, -oy, Lon(n)ay, Lhonai, Lhonnay, Lonnoy: Plaatsnaam Lannoy (Nord, Oise). 1211 del Ausnoi. Latijn alnetum, Frans aunaie: elzenbos; Zie ook Delaunay. De grafieen Lannoo(t) en Lanotte zijn Vlaamse adaptaties, aangezien Pikardisch oi ongeveer samenviel met onze scherplange o. 1382 van Jan Lennoitte, Machelen.

Lemey: ~ zie de Mey ~ zie bij de familienaam De Mey. Lyfhout: ~ ? Lieboud, Liephaut, Lyphout, Liebau(t), Li(e)baux, Liebeaux, Libeau, Libau(t), Liebold: Patroniem, Germaanse voornaam stoutmoedig". 1123 Letboldus de Herlengem.

leudi

-

baltha

"lieden

-

Maenhout: ~ Maenhou(d)t,

Ma(e)nhaut, Maenaut, Manhou(d)t, Meenhout, Ma(e)rnhout, Maern(h)oudt: Patroniem Germaanse voornaam man - waldaz "man, mens heerser": Manolt, Manvaldus. Vergelijk Mannot, Manot, Mannoot (waaruit Benoot, Benoit), 1280 Griela Mannoet, leper. Beele: Mannoot: 1280 Griela Mannoet. Vergelijk met de toenaam Mannoet te Waregem.

Meirhaeghe: ~ zie van Meerhaeg(h)e. Meerhaeg(h)e, (van); -hage, (van) Meirhaeg(h)e, van Merhaege(n), -haeghe, Meyerhaeghe: 1. Plaatsnaam Meerhage in Wortegem ,Ooike. 966 Merehaga: bosje aan een plas. 2. Plaatsnaam in Nieuwerleet (Frans-Vlaanderen), Houlle (Pas de Calais). 1228 magister Gerardus de Maraghe, Doornik.

Mestdagh: ~ Mesdag, Mesdagh, van Mesdag, Mesdach, Mestag(h), Mestach, Mestdach, Mestdag(h), -dagd, -dagt, -daqh, Mastdagh, Merstdag, Mestdog. Bijnaam naar de misdag, Middelnederlands en Westvlaams mesdag (een kerkelijke feestdag, kerkdag, dag waarop gelovigen naar de mis gaan). Mestag (en ook Mestdag) is een fonetische weergave van de uitspraak met t, zoals nu nog in het Westvlaams. Vergelijk met 1392 Cuntz Kirchtag. Frans Dimanche. 1394 van Grielen Mesdaeghs, Gullegem. Beele: Mesdag: 1306 Jehan Mestach. Middelnederlands Mesdach ook: heerlijke dienst of karwei.

Molle: ~

Molle, zie Mollet. ~ Mollet, -ez, Molet, -es, Molle: bijnaam van Frans mou: zacht. 1274 Philippon Ie Molet, Aat.

Moncarey: ~ Moncare, Moncarez, Monqare, Moncarey, Moncquarez,

Monkerhey, -heij: bijnaam Mauquarre: vierkant, slecht gebouwd, lomp van lichaamsbouw, plomp. 1385 Adaem Quareit, leper. Beele: Ouareit: uit Oudfrans carre, quareit. Vergelijk toenaam carre en de toenaam de viercantte te Deerlijk, teruggaand op Middelnederlands viercant: vierkant; massief; onbeschaafd.

wordt vervolgd

Paul Callens 51


Aarsele: Emigratie naar Frankrijk, Amerika en Argentinie 1847 ~1900

Eerste deel.

Voorgeschieden is. Ais gevolg van de belangrijke katoenindustrie, de goedkope Engelse garens en de daling van de handel met Frankrijk verloren in de periode 1825-1850 duizenden thuiswevers en spinsters hun broodwinning op het Vlaamse platteland. De scheiding tussen Nederland en Belgie in 1830 bracht een onderbreking teweeg van de industriele expansie. e In de jaren 40 van de 1g eeuw werd de situatie in Vlaanderen catastrofaal als gevolg van de crisis in de traditionele linnennijverheid, de aardappelplaag (in 1845), de mislukte graanoogst (in 1846) en de tyfus en cholera-epidemie (in 1847-1849). De plekjes landbouwgrond in de landelijke gemeenten werden alsmaar schaarser ten gevolge van de grote bevolkingstoename. De plattelandsvlucht naar de stedelijke fabrieken bracht geen soelaas, voor velen bleef aileen de publieke liefdadigheid over of de uitwijking naar den vreemde. ,

.

Omstreeks 1800 was 12 % van de Rijselse bevolking van Vlaamse of Henegouwse afkomst. Na 1815 richtten Vlaamse industrielen bijhuizen of fabrieken op in de omgeving van Rijsel en Roubaix. Ook de grens- en seizoenarbeid breidde uit naar het Franse "departement du Nord". Wegens de toenemende onzekerheid om de dag van morgen, gingen overwegend bezitloze arbeiders andere oorden verkennen. Vanaf 1850 kwam de emigratie in een stroomversnelling. Ruim anderhalf miljoen Vlamingen vertrok tussen 1875 en 1914 vanuit de Antwerpse haven naar Amerika.

Aarsele. Van 1830 tot en met 1844 vertrokken 44 Aarselenaren als militairen naar het buitenland: 3 naar Oost-lndie (in 1830), 2 naar Portugal (in 1831), 1 naar de Kaap de Goede Hoop (in 1832), 4 naar Holland (in 1834 en 1838), 6 naar Frankrijk (in 1836, 1842 en 1843) en 2 naar Algerie (in 1841). En in 1844 werden 26 werklieden uit Aarsele genoteerd die inscheepten voor het eiland Sint-Catharina (Brazilie) (Uit: SA. Tieli, MGA. Aarse/e, nr. 14 - De Gazet van Gent van 8 augustus 1844 verme/dde als aantal: 27, op een tataal van 111 personen). Voor de periode 1847-1900 zochten wij in de Aarseelse bevolkingsregisters de personen en gezinnen op die hun geluk in het buitenland beproefden. Over de periode 1847-1880 verlieten slechts vijf alleenstaanden en twee gezinnen het land. Pas vanaf 1881 vertrokken er bijna jaarlijks inwoners naar Noord-Amerika. Het jaarlijks cijfermateriaal, zoals vermeld in het boek "Van Vlaskutser tot Franschman" (L. Schepens, Brugge, 1973 - dee/II, hoafdsfuk III, p. 117) wijkt af van onze vaststellingen. 52


Wijken 1847-1860 : Secties A - B - C - D Wijken 1861-1900 : 1= Korn der gerneente 2 = Steenweg met Sterreknok 3 = Westhoek, Uitpacht en Ruifel 4 = Neringen 9 = Karmstraat en Snephoek (Bron: Stadsarchief Tielt bevolkingsregisters w

5 = Noordoosthoek 6 Zuidoosthoek 7 = Slier, Statie en Gavers 8 = Meirlaans, Eeke, Meikenshoek

=

Aarsele 1847-1860, 1861-1880 en 1881-1900)

BIEBUYCK August, wever, wijk 5, nr. 7 folio 48 (OAarsele12.04.1848, zoon van Joannes en De Witte Blondina). Naar Frankrijk, livret op 05.06.1882. BLANCKE Adolphe, landwerker, wijk 6, nr. 3, folio 3 eOentergem 28.08.1857, zoon van August en De Blauwe Isabella). Naar Noord-Amerika eind juni 1891, komt later naar Aarsele terug. BLANCKE Camiel, paardengeleider, wijk 6, nr. 3, folio 3 CDentergem 13.09.1859, zoon van August en De Blauwe Isabella). Naar Noord-Amerika begin juni 1891, komt later terug. BLANCKE Gustaaf, wijk 6, nr. 3, folio 3 (ODentergem16.02.1868, zoon van August en De Blauwe Isabella). Naar Noord-Amerika begin juni 1891. CLAUS Desire, landwerker, wijk 7, nr. 36, folio 86 rWontergem 06.03.1862, zoon van JanBaptiste en De Brandere Louise). Naar Frankrijk, met attest van 25.11.1885. eOEN Charles-Louis, landwerker, wijk 1, nr. 34 folio 75 (OAarsele 14.04.1863, zoon van Charles-Louis en DE VOLDER Marie Louise). Naar Noord-Amerika op 19.03.1892 en overleden op 28.10.1896. DE BEL Constant, wever, wijk 8, nr. 41, folio 40 (OAarsele 07.06.1840) en echtgenote BONNE Frederica (OAarsele 31.05.1849), en kinderen Jules CDentergem 23.07.1875), Marie Emma (ODentergem 18.07.1877) en Marie Louise (0Aarsele 15.10.1887). Naar Frankrijk op 29.11.1888. DE CLOET Polydoor, koeiwachter, wijk 1, nr. 3 folio 54 (OAarsele 12.12.1866, zoon van Jacobus en Van den Heede Lucia). Naar Noord-Amerika op 19.03.1892 (trouwt te Aarsele op 11.04.1894 met DE VOLDER Marie Coralie eVinkt 22.12.1870) en komen (met hun kinderen) uit Wontergem op 05.02.1896. DE FAUW Emile, landwerker, wijk 2, nr. 49 folio 47 crielt 12.09.1861, zoon van Ferdinand en Boucquaert Marie Theresia). Naar Noord-Amerika op 12.02.1889. DE FAUW Henry, wever, wijk 5 folio 59 (Olielt 05.01.1859, zoon van Ferdinand en Boucquaert Marie-Therese) en echtgenote LAHOUSSE Coleta, dagloonster CAarsele 30.03.1862), en kinderen Emma (OAarsele 16.10.1884), Marie Stefanie (OAarsele 03.06.1886) en Cyriel Adolf CAarsele 11.09.1887). Naar U.S.A. in mei 1888. 53


DE FAUW Jan-Baptiste, wijk 2, nr. 49 folio 47 (OAarsele 05.03.1867, zoon van Ferdinand en Boucquaert Marie-Theresia. Naar Noord-Amerika in juli 1889 (te Aarsele uitgetreden en geschrapt, respectievelijk op 24 en 27.05.1922). DE KEUKELAERE Henry, landwerker, wijk 3 (OKanegem 04.12.1856, Vandewiele Rosalie). Naar Frankrijk op 28.02.1885.

zoon van Leo en

DE LOOF Jules, wijk 2, nr. 56 folio 54 (OAarsele 12.09.1870, zoon van Jan-Baptiste Schuyter Julie). Naar Noord-Amerika in juni 1893.

en De

DE POORTER Desire, paardengeleider, wijk 4, nr. 19 folio 19 CAarsele 20.08.1857, zoon van Charles-Louis en Van Overbeke Melanie). Naar Noord-Amerika in de zomer 1881. DE SCHRIJVER Francis, wever, sectie B, nr. 49-55, folio 57 (OAarsele, 55 jaar) en DE SERRANNO Amelio, spinster CRuiselede, 49 jaar), en kinderen Ivo, wever CAarsele, 19 jaar), Bruno, wever CAarsele, 16 jaar) en Eugenie, kantwerkster (OAarsele, 14 jaar). Naar Roncq (Frankrijk) op 4.3.1857. DE SMUL Charles Louis, landwerker, wijk 6, nr. 24, folio 24 (OLedegem 12.06.1853) en echtgenote VANDENDELDEURE Marie Coleta, kantwerkster CTielt 06.03.1860), en kinderen Camille CTielt 31.10.1880) en Louise Marie CTielt 30.04.1883). Naar Bello Fille (Arqentinie) op 13.01.1889. Zijn aldaar overleden: Vandendeldeure Marie Coleta op 17.04.1889, Marie De Smul op 16.12.1889 en Camille De Smul op 31.12.1889. DE VOLDER Emile, wever, wijk 8, nr. 4, folio 4 (OAarsele 2.6.1858, zoon van Ivo en Berlez Melanie). Op 28.11.1886 vertrokken naar ?, en op 13.01.1889 overleden Kaap de Goede Hoop (Afrika). DE VOLDER Ivo, dagloner, wijk 1, folio 147 CAarsele 12.07.1856, echtgenoot Heyndrickx Philomena). Naar Noord-Amerika, brevet nr. 60 afgegeven op 12.08.1891. DE VOLDER Triphon, landwerker, wijk 8, nr. 4, folio 4 en Berlez Melanie). Naar Frankrijk op 21.09.1886.

C Aarsele

van

08.08.1855, zoon van Ivo

DE WISPELAERE August, paardengeleider, wijk 5, nr. 54, folio 115 (OAalter 05.11.1863, zoon van Frederic en Neyrinck Melanie), en echtgenote D'HONDT Marie Augusta. Naar Arqentinie op 01.02.1889. GERNAEY Emile, suikerbakker, wijk 1, nr. 4 folio 3 (OKnesselare 19.02.1843) en echtgenote VAN HOE Hortense C Dei nze 04.07.1847) en kinderen Charles Arthur (0 Aarsele 21.12.1869), Irma Marie CAarsele 23.04.1893), Raymond Justin CAarsele 18.05.1878) en Maria Helena Clara CAarsele 12.08.1882). Naar Noord-Amerika in 1888. GERNAEY Gustaaf, koopman, wijk 7, folio 109 (0 Aarsele 21.02.1849, weduwe van Coussens Marie Adelina + 09.07.1884) en echtgenote VAN ACHTE Marie Julie (OMachelen 22.02.1861). Naar Noord-Amerika op 19.03.1892. GOEMAERE Rosalie, spinster, sectle D, nr. 48-50, folio 58 CAarsele ca. 1834, dochter van Jan en Piers Frederica). Naar Tourcoing (Frankrijk) op 10.12.1858

wordt vervolgd 54

Andre Braet


Twee Wakkenaars gaven in Amerika hun naam aan een straat In het stadje Riverside, gelegen bij Kansas City is er een straat met de naam "Deconick

Road". Jammer genoeg viel de 'n' weg; want de juiste schrijfwijze moest "Deconinck Road" geweest zijn. Deze straat werd genoemd naar afstammelingen van de Wakkense familie Deconinck, Augustin Deconinck (1841-1920) was gehuwd met Barbara Persijn (OOeselgem1851, + Wakken 1910). Het echtpaar kreeg tien kinderen: Adolf Deconinck (Wakken 1875-1941) Hectorine Deconinck (Wakken 1877- Oeselgem 1963) Jordaan Deconinck (Wakken 1883-Parkville (USA) 1961) Alo"is Deconinck (Wakken 1884-Moeskroen 1985) Basile Deconinck (Wakken 1886-Lauwe 1964) Juliaan-Leopold Deconinck (Wakken 1888-Kansas City (USA) 1974) Rachel Deconinck (Wakken 1890-1910) Alice Deconinck (verdere gegevens onbekend) Augusta Deconinck (idem) Julia Deconinck (OWakken1907) Nog v66r de Eerste Wereldoorlog gingen twee van de Deconinck's naar Amerika: Jordaan en Juliaan-Leopold (genoemd Paul). Zij vestigden zich langs de Missouri-rivier waar zij in de lage gronden groenten kweekten. Vandaar de oorsprong van de "Deconick Road". In Wakken zijn nog nazaten van de stam Deconinck en een van de kleinkinderen van Hectorine Deconinck is Etienne Biebuyck, burgemeester van Ruiselede. Juul Desmet

Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen 2 - 05

(Miek Bogaert, Jacob van Arteveldestraat 25,8800 Roesefare)

Ik zoek de ouders (en eventueel andere gegevens) van Van Bogaerde Joannes x Catharina Vermeulen, gehuwd te Wontergem op 30 juni 1647. Getuigen: Mortier Guillelmus en DeWispelaere (schnl.martina). Zij hadden een kind in Wontergem: Paschasia 28 april 1648 en drie kinderen in Wakken: Petrus 26 maart 1651, Joannes 5 oktober 1653 en Francisca 23 april 1658. 0

0

3 - 05

0

0

(Patricia Schelstraete, Arqentinie)

Wie van onze lezers heeft informatie over Charles Schelstraete, geboren te Gent ca. 1842 en zijn vrouw Emma Marie Arquin, geboren te Gent ca. 1849. Een zoon, Georges Oscar, geboren in Lille in 1886. Deze vlaamse familien Schelstraete - Arquin trok naar Lille en later naar Arqentinie.

55


Zoon van Oorlog en Vrede - Marcel A. Defever VOORINTEKENING

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Tielt heeft de eer en het genoegen aan te kondigen dat de Nederlandstalige versie van het boek "loon van Oorlog en Vrede" van Marcel A. Defever, geboren te Merkem in 1930, in het najaar verschijnt. Het boek geeft het levensverhaal van een Vlaamse emigrant in Amerika. De auteur beschrijft met eigen woorden zijn verhaal vanaf zijn prille jeugd tot nu. Het boek is dit voorjaar uitgebracht in Engelse versie. De Nederlandstalige versie is ook door de auteur geschreven na zijn verblijf van 50 jaar in de Verenigde Staten. Dit werk is niet enkel belangrijk voor de familieleden in Vlaanderen en Wallonie maar eveneens voor de geschiedschrijving van de emigratie in het algemeen. Bij ons weten is dit het eerste werk in het Nederlands dat de emigratie na WO II in het daglicht stelt. Het boek telt ca 250 bladzijden (A4 formaat) en bevat heel wat foto's, U kan tot 15 september 2005 voorintekenen door overschrijving van de voorintekenprijs + verzendingskosten op rekening 800-7026810-14 van Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt. De bestelde exemplaren worden verzonden gebruikt worden als nieuwjaarsgeschenk!

vanaf half november en kunnen dus nog

Voorintekenprijs: 17,00 euro Verzendingskosten binnenland: 3,25 euro Na 15 september vervalt de voorintekenprijs en kost het boek 19,00 euro te verhogen met de verzendingskosten. 56


INHOUD Zoon van Oorlog en Vrede

13 Verminderende adel 14 De IJzertoren

invloed van de

02 03 04 05

Eerste job op melkveebedrijf Aan de lopende band Op bezoek bij de Bur Familie De Engelse taal aanleren

Hoofdstuk 06: Naoorlogse jeugdjaren Hoofdstuk Inleiding Proloog Hoofdstuk 01: Een slap terug in de tijd 01 02 03 04

Hoe het kind zijn naam kreeg Banden met het verleden Jules Defever en voorgangers Tegenslagen overwonnen

05 Thuiskomst 06 Mijn geboorteplaats 07 Mijn grootouders en hun tijd Hoofdstuk 02: Mijn kinderjaren 01 02 03 04

Vroegste herinneringen Wanhopig zoeken naar het kind Oat magisch wonder De kleuterschool - opendeurdag 1935 05 Zuster Imelda's klas 06 Melktijd 07 Weder, warmle en water 08 De botermarkt 09 Mijn scholing achtergrond 10 Lagere school- Graden 1-2, 3-4 11 Nieuwjaarsbrieven 12 Onheilspellende maanden

01 02 03 04 05 06 07 08

Veel werk, weinig spel Tiener sociaal leven Merkem kermisse Geen geld, geen huwelijk Mijn gemeenschap 1945 - Onvreedzame wereld Oppakken en doorzetten De dieren op de hoeve 1945-1948 09 Deelname aan hoeveverbeteringen 10 Mr.Carron & de boerenjeugdbond 11 Een speciaal gewas 12 1948 - Technologische omwenteling 13 Edelmoedigheid van geest en daad 14 Onderwijs herbezocht 15 Vakopleiding in de gemeenschap 16 Sociale opleiding 17 Jeugdorganisaties Hoofdstuk 07: Mijn soldatenleven 01 02 03 04

Hoofdstuk 03: W02 begint- Mei 1940 01 02 03 04 05 06 07

Alarm Op de vlucht Verblijf te Stavele Terug thuis Nieuwe meesters Terug op de loop Overwegingen

Hoofdstuk 04: Merkem School 01 Weg met de gevleugelde koeriers 02 5de & 6de leerjaar onder Nazi bezetting 03 Klassiek onderwijs 04 Het schaaldier 05 Op weg naar school en terug 06 Speeltijd 07 Schoolgymnastiek 08 Het oorlogsklimaat Hoofdstuk 05: Jeugdbelevenissen 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Scherpschutters dilemma Het konijn Gemeentebestuur Oorlogsreglementen ontwijken Bijna ontvoerd Mijn collegejaren in leper De strijd voor aanhankelijkheid Gedaan met school Ovenkot bezoekers Opschrikkend voorval Dat bruin beeslje De klopjacht

05 06 07 08 . 09

Selectie centrum, Gent Basisopleiding, Turnhout Naar Weiden, Duitsland Wandeling door het ho.ofdkwartier Vlamingen en Walen Vlaggengroet en gevechtsge reed heid Drills en parades H. K. sociaalleven Op wacht bij het munitiedepot

10 11 12 13 14 15 16

Schending van vertrouwen Huistoezicht Schrikbewind Op manoeuvres In en uit het zadel Vervreemding Eerbetoon aan de gesneuvelde soldaat 17 Terug naar het burgerlijk leven

Hoofdstuk 08: 4 periode

[aarnaocrloqse

01 Bijdrage tot de ouderlijke onderneming 02 Aanpassingen op het hof 03 Emigratie verder overwegen 04 Amerikanen op bezoek 05 Op bezoek in Amerika 06 Terug in Vlaanderen 07 Cursus voor emigranten 08 Weer bijkomen 09 Vervoering 10 Marteling 11 Negentienhonderdvierenvijftig 12 Vaarwel aan mijn geboortegrond

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

10: Op nieuwe grond

Onze huwelijksdag Het begin van de toekomst Op nieuwe grond Start op the Lennon farm De Simmons farm Dagelijks leven in Goodrich Twee onvergetelijke dagen Hoe het al gedaan werd Boodschap van de haard Over staatsburgerschap Op de rand van de vooruitgang Narigheden in farming Ais het hekken niet gesloten is Een veelbewogen jaar

Hoofdstuk

11: Op eigen farm

01 02 03 04 05 06 07 08

Op eigen farm in Davison Studiebeurs Farm leven 1965, 1966, 1967 Ons Davison huis Private en publieke scholen Davison sociaalleven Verbazingwekkende ontdekking Kellogg leiderschap training program 09 1968 - Bijzondere . gebeurtenissen 10 Tweede Kellogg jaar 68-69 11 1969 - Wat NU gedaan? 12 Derde Kellogg jaar Hoofdstuk 12: Wereldreis 01 02 03 04 05 06 07 08

Belgie I Duitsland Joeqoslavie Griekenland, Israel Afghanistan India Thailand Hong Kong Taiwan

Hoofdstuk 13: Boordevol leven 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Terug thuis Vemieuwd leven Nieuw beroep Akelige gebeurtenis Farm-Ieven op verlaten land Nieuwe thuis op Irish Road Wedervaren in de parochie Politiek doopsel Wat Nu gedaan? Mijn zorgen over het schoolonderricht 11 Op een andere soort nieuwe grond 12 Hij zei ja, Zij zeiden niet zo snel 13 Een blikje op ernst en vreugde

Hoofdstuk

14: Epiloog

Hoofdstuk 09: He! nieuw begin 01 New York, Durand

Dit is een voortopige inhoudstafel het boek.

van

57


activiteitenagenda

VVF - Tielt: juli - augustus - september

2005

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Tentoonstelling: Oude geschreven documenten

uit Tieltse archieven en oudste document

In de Raadzaal van het Tieltse Stadhuis: Een organisatie

1105

18 juni, 19 juni, 25 juni, 26 juni, 2 juli, 3 juli, 9 juli, 10 juli en 11 JUIi. Telkens van 14 tot 18 uur.

van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde,

afdeling Tielt

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Eric Desmet, Dentergem - Milo 8aert, Tielt - Jan Van der Meulen , Tielt - Gaby Debusschere, Tielt - Koen De Deygere, Tielt - Philippe De Gryse, Tielt - Rudi De Brabandere, Tielt - Arnold Schaubroeck, Schuiferskapelle - Anne Ganne, Tielt - Michel Mestdagh.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgend uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen en activiteitenkalender. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnen!): Nummer 41 oktober - november - december 2005: v66r 31 augustus 2005 Nummer 1 I januari - februari - maart 2006: v66r 30 november 2005 Nummer 2 I april - mei - juni 2006: v66r 28 februari 2006 Nummer 31 juli - augustus - september 2006: v66r 31 mei 2006 58


Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1

3/4615

ONZE

VOOROUDERSS

Driemaandelijks

tijdschrift

van de Vlaamse Vereniging

voor Familiekunde

Afdeling Tielt.

8ste jaargang

nr.4 - september

Afgiftekantoor

2005

8700 TIEL T 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29 • 8700 TIELT


ONZEVOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de WF

- afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied va It samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 4,00 Euro per jaargang voor de leden van WF-Nationaal die inwoner zijn van ons werkgebied en voor aile leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. WF-Ieden uit andere arrondissementen en niet-WF-Ieden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 6,50 Euro (voor leden uit het buitenland 10,00 Euro). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekeriing 800-7026810-14 van WF Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom I!!!

-

Afdeling

Tielt,

Redactieadres: Fans Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Vaarzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt, tel.rfax.: 051/40.11.36, I.ailliet@tiscali.be Lakaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voar verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwaardelijk voar de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Huwelijksdispensatiesuit het decanaalArchief Tielt, deel 2 Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt Klim in je stamboom Zoektocht Wingene

63 67

- OnzeVoorouders - OnzeFamilienamen,deeI 8

68

Paul Callens

- Aarsele: Emigratie naar Frankrijk, Amerika en Argentinie 1847-1900,slot Andre Braet, Kruishoutemseweg 131,8790 Waregem

73

- Voor u gelezen

76

Fons Das, Luxemburglaan

62

18,8700 Tielt

- Activiteitenagenda,dank

77

- Vraagen antwoord

78


Huwelijksdispensaties

uit het Decanaal Archief Tielt - deel 2

15. Verzoekschrift van Joanna Theresia Struyve fa wijlen Amandus (fs David) bij Anna Marie De Leersnyere (fa Guillielmus) tot Tielt 24 jaar jonge dochter wonende bij haar moeder op Tielt-Buiten en poorteresse van Kortrijk, om te mogen huwen met Cornel is De Geetere jonge man tot Tielt. Haar moeder Anna Marie De Leersnyere en beide voogden gaan akkoord met dit huwelijk. Stad Kortrijk 13 april 1787 - pastoor Vijvens op 15 april 1787. 16. Verzoekschrift van Cornelis Degeetere fs wijlen Pieter overleden te Tielt, buitenpoorter van Kortrijk, jongman 23 jaar geboren en wonende te Tielt, om te mogen huwen met Joanna Theresia Struyve fa Amandi jonge dochter te Tielt. Haar moeder Marie Joanna Vannieuwenhuyse en de twee voogden Pieter De Geetere. en Joans Vannieuwenhuyse gaan akkoord. Stad Kortrijk 13 april 1787 - pastoor Vijvens op 15 april 1787. 17. Augustinus Boone wonende te Kortrijk verzet zich tegen het huwelijk van Marie Raes weduwe van Joannes Lannoy met sekeren Jacobus De Vogel beiden uit Tielt. 5 april 1788. 18. Verzoekschrift van Joannes Huijs 23 jaar fs wijlen Francois bij Theresia Tuijttens poorter van Kortrijk en wonende te Tielt-Binnen 23 jaar, om te mogen huwen met Marie Joanna Simaijs weduwe van Pieter De Keyser wonende op Tielt-Buiten. Wensen geen huwelijkscontract af te sluiten. Stad Kortijk 23 december 1786. 19. Verklaring van Ignatius Borliu waarin hij aan zijn zoon Franciscus Borliu, wonende op Tielt-Buiten wijk Schuiferskapelle, de toelating geeft tot zijn ondertrouw. 17 april 1794. . 19. Op de keerzijde van deze verklaring staat: Oom in albis (zondag in het wit eerste zondag na Pasen) 1794 24 aprilis Guillimus Loontlens fs Judocus et Emeracti Anna Van Maele o(mn)es (allen Thiletani. Carolina Verlijnden Thiletana fa Jois ex Caneghem et Pietro uitlieger (Devlieger) Thiletani. Josephus Cooman (of Herman) fs Petri et Marianne Beuwskaert o(mn)es Thilitani. Catharine Van Copernaele fs Jacobi ambo (beiden) Thiletani et Monice De Messemaeker ex Roosbeke. Josephus Kerckhove fs Josephi et Theresia Wattel omnes Thiletani. Maria Joanna De Conick fa Aegidii et Maria Joanna Vandecasteele o(mn)es ex Meulebeke . . Petrus Vanryckeghem fies Guiellium et Francisce Vandewalle o(mn)es ex Arseele. Barbara Therese Braedt ex Ruddervoorde fa Luco Thiletani et Maria Theresia Snauwaert ex Lootenhulle. Joes Christians fil Petri et Apollonia Vandecasteele o(mn)es Thtletani. Godeliva Meirvielde fa Petri et Theresla Fraijman o(mn)es Thiletani. Ignatius Bekaert met Devriese. Franciscus Dela Fontijne Thiletanus fs carcn ex Vijnckt et Francisca Wildere ex S(anti) jacobi Ganda. Joanna Wannijn fa Jois et Adriaene Benoodt omnes Thiletani

=

63


Oom 2 post pascha (tweede zondag na Pasen) Josephus Braeckevelt Thiletanus fs Luca ex Wijnghen Joanne Marie Rijckeghem Thiletani. Clara Vermeulen fa Jois et Marie Anna Devriese o(mn)es Thiletani. Joannes Vandevelde van Pitthem fil Jois ex roosbeke et Joanne Theresia Lefevre Thielt. Theresia Vermeulen fa Jois ambo ex Meulebeke et Joanne Van Lerberghe ex Roosbeke vidua Peter Opsommers. 1 Josephus Van Hoije filius Andreae ambo ex Moseque et Helena Van Doorselaere ex 2 Oiligem et Joanna Lampaert Thiletane vidua Jospehu Derbode Thiletani fs Josephi ex Pouckque et Livine Landhuijt ex Meulebeke.

et

20. Verzoekschrift van Joannes Vandamme fs Joseph 24 jaar 10 maand; zijn vader en moeder zijn overleden op Tielt-Buiten, poorters van Kortrijk, bevoogd met Ferdinandus Van Damme en Joseph Van Callie om te mogen huwen met Isabella Van Laecke fa Francis jonqe dochter op Tielt-Buiten. Stad Kortrijk 2 januarl 1787. 21. Verzoekschrift van Franscisca Temmerman fa wijlen Pieter overleden te Tielt bij Marie Anna Vandendriessche, 213 jaar en wonende te Tielt samen met haar moeder, die tot . op heden "haere momboirse is gebleven", om te mogen huwen met Joannes De Cour, jongman ook wonende te Tielt. . Haar moeder Marie Anna Vandendriescche en haar voogden Francois Vandegraveele en Pieter J. Van Caneijdt gaan akkoord. Op 3 januari 1787 ondertekent 4 Carel Timmerman landsman tot Aarsele als oom en apparente voogd paterneel het huwelijksverzoek. Stad Tielt 5 januari 1787. 22. Verzoekschrift van Agnes Verhoye fa Joseph bij Theresia Wilfvaert 23 jaar wonende op Tielt-Buiten om te mogen huwen met Joseph Crop landsman, meerderjarig en ook wonende tot Tielt ..Buiten. Haar voogden Anthone Wilfvaert en Carel Verhoye geven hun toestemming mits het overlijden van belde ouders. . Stad Kortrijk 1 februari 1787. 23. Verzoekschrift van Rosalia Herreman fa Pieter bij Bregitta Vergote ongeveer 22 jaar, Pieter Herreman is overleden als poorter van Kortrijk op Tiel-Buiten, om te mogen huwen met Joseph Menvillie fs Joseph ook poorter van Kortrijk weduwnaar van 5 Godelieve Wittevrongel met drie kinderen op Tielt-Buiten. Suppliants moeder, haar zwager Pieter De Wulf uit Tielt en haar oom Nicodemus Herreman als apparente voogden ondertekenen elk met hun merk het huwelijkscontract. Pieter Vergote wordt ook vermeld als voogd. Stad Kortrijk 12 februari 1787. 24. Oit nummer draagt het bladzijde nummer #' 344. Dit los blad is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit een notitieboek dd. 1694-1695.

1 2 3

4

Moseque = plaatsnaam. Wie kan helpen bij de locatie ervan? Diligem plaatsnaam. Waar gelegen?

=

momborus =verzorger van wezen .

apparent 5

= duidelijk

blijkend, zichtbaar

suppliant = iemand die een verzoekschrift indient - een gemene suppliant = een vent, kerel

64


Een eerste deel handelt over d~ zolderhuur van Marijn Verhelst; de rekening van de onkosten van de Sauvegarde met daarin vermeld: Gillis Rotse, Joos Oessyn burgemeester van Dentergem en de schoonzoon van Marijn Verhelst. 26 augustus 1694. Het tweede deel, op de keerzijde, gaat over de aanvraag van Joannes de Witte en Isabelle Therese Bauwens tot het bekomen van dispensatie in de derde graad. 4 augustus 1748. Verklaring van de bruidegom Joannes De Witte "woonende tot Thie/t heert op eet in mijne handen gedaen verc/aert dat hij is roomsch eatho/icq en met de gratie godts sulx hopt te /even en te sterven en daerom geeme traut met de impetrante (= Isabelle Theresie Bauwens) omdat hij is van gelijcke relique en dal bet somwij/en soude connen gebeuren dat sij soude comen ter versamelen met imant van eontrairie gesintheijt ge/ijeke in dese quartieren gevonden worden. Eijndelinge vere/aert dat sij is arm inder voeghen dat sij met den arbeijt van hun handen den cost moeten winnen en dat den impetrent' haer niet en heert verveert": Verklaring van de bruid. Isabelle Therese Bauwens "heeft op eet in mijn handen gedaen vere/aert weI te kennen byde dese impetranten en weI te weten dat sij niet naerder noehte andersints en syn bestaende a/s in den 3de graet van bloede gevende voor reden van weetensehap dal Gillis en Joanne Verhaughstraete sijn geweest broeder en suster en dat den selven Gillis bij Joanna Dierkens gewonnen heeft Susanne die bij Joseph de Witte gehadt neeii Joanne impetrante en dese dat de voornoemde Joanne bij Frans Bauwens gehadt heeft Judocus die bij Elisabeth Vermeersch gewonnen heeft Isabelle Therese impetrante aile weleke persoonen den deposant verclaert weI te hebben gekent behaudens eyndelinge vere/aert dat bijde de impetranten syn roomseh eatholicq en arm inder voeghen dat sy met den arbeyt van hun handen den cost moeien winnen en dat den impetrant de impetrante niei en heeii vervoort".

25. Oit nummer draagt het bladzijde nummer 345 Stamboom: zijn zuster is Gillis Verhaughstraete huwt Joanna Dierkens waarvan Susanne Verhaughstraete huwt Joseph de Witte waarvan Joannes de Witte

Joanne Verhaughstraete huwt Frans Bauwens waarvan Judocus Bauwens huwt Elisabeth Vermeersch Isabelle Therese Bauwens

De pastoor noteert vervolgens: Op 20 januari 1748 heb ik Pieter Simoens en Isabelle Verhoestrate naar Casemaker gezonden om dispensatie te bekomen in derde en vierde graad. Op 24 juli 1748 heb ikzelf een verzoekschrift ingediend in naam van Jan de Witte van Ruiselede en Therese Bauwens van Tielt om dispensatie te bekomen in de derde graad. (zie stamboom hier boven) Op 24 januari 1760 heb ik Jan Loontiens fs Guille Brussel gezonden om dispensatie te bekomen.

6

en Godelieve

Coussens

naar

r

Sauvegarde = zeker vrijwillig oorlogsvolk van de 1 eeuw. Impetrant of inpetrante = eiser of eiseres. 8 Vervaren in de betekenis van "vrees aanjagen", beangst of onrustig maken. 7

65


Genealogie David Ailliet huwt met Marie De Smet waarvan Arnout Ailliet en zijn broer huwt Elisabeth Succaert waarvan Jan Baptiste Ailliet huwt Brigitte Kint waarvan Philips Ailliet

Jan Ailliet huwt Judoca De Pau waarvan Ludovicus Ailliet huwt tweede maal met Cecilia Halvoet waarvan Marie Jacoba Ailliet

26. Verzoekschrift van Josephus Joannes Franciscus Benjamin Van Moorleghem fs Benjamin bij Marie Joanne Penneman jongman ontrent 25 jaar, om te mogen huwen met Marie Joanne De Vriend wonende tot Thielt meerderjarige jonge dochter. Pieter De Bisschop voogd van de suppliant Josephus Franciscus Benjamin Van Moorleghem. Heerlijkheid en Vrijhede van Ronse 14 februari 1786. 27. Verzoekschrift van Marie Anne Vermeulen fa Joannes overleden buitenpoorter van Kortrijk wonende op Tielt-Buiten bij Marie Anne Maertens 24 jaar, bevoogd met haar broer Joannes Vermeulen, om te mogen huwen met Pieter Joannes De Pijpere fs Adriaen jongman tot Tielt. Haar moeder Marie Anne Maertens en haar voogd paterneel gaan akkoord. Stad Kortrijk 28 maart 1788. 28. Jan Baptiste Wallaert geboren te Wakken en wonende bij Schuiferskapelle op TieltBuiten fs Carel en zijn aanstaande bruid Marie Anne Uyttenhove geboren te Tielt meerderjarige dochter van Jacob hebben elkaar beloofd te huwen en sluiten daarom op 21 januari 1787 een9 huurcontract af met Joseph Vandeweghe van een "niewe . gemaeckt woonhuys" . Marie Anne Uyttenhove verklaart aan Jan Baptiste Wallaert "plat at geseyt dat sy tot dies niet meer geintentioneert en was en dat sy met hem noeyt sou getrauwt hebben, maer dat sy in hel corte met een ander sou getrauwt hebben". Heerlijkheid Willecomme in Tielt-buiten 11 april 1787. 29. Jacobus De Vogel jongman en Marie Catharine De Vos weduwe van Joannes De Lannoo wensen te huwen en hebben reeds hun derde gebod gehad. De pastoor van Tielt weigert hun te trouwen "op pretexlO dat aen hem par scriftelijken laetweten geinsinueert den file deser bij ende van wegen Augustin Boone. 8 april 1788. De comparanten instineren 11 dat den ges(eyden) heer pastor aen de geseyde interdictie 12 niet en moet reverenderen 13 en dat hij oversulkx gehouden is hun te trouwen. 8 april 1788. 14

30. Verzoekschrift van Therese De Muijt fa Pieter Joseph bij Jacoba.. be ide overleden poorters van Kortrijk 22 jaar dienstbode bij de weduwe van Jan Loontjens op TieltBuiten, om te mogen huwen met Jacobus Vande Waelle meerderjarige jongman tot Tielt. Haar voogden Jacobus Verhoije tot Ruiselede en Jan Van Maele tot Tielt geven hun volledige toestemming. De suppliante heeft nag geen huwelijkscontract afgesloten. Stad Kortrijk 25 april 1788. wordt vervolgd

Luc Neyt

9

Het integraal pachtcontract is aanwezig in het documentatiecentrum

van V.V.F,-Tielt.

10 11 12 13 14

pretext = voorwendsel Instineren = benadrukken schorsing kerkeliike bediening eer b're dlIgen Familienaam ontbreekt, doch bij het ondertekenen van de akte komt geen Jacoba voor wei een zekere. Therese Van Maele die met een kruisje tekent Is dit misschien de moeder van Therese De Muijt?

66


Klim in je stamboom Een speurtocht naar je voorouders betekent vaak een boeiende reis door de geschiedenis van je streek, vol verrassingen over het wei en wee, het beroep en de levensloop van familieleden uit lang vervlogen tijden. Bovendien droegen ze allemaal bij tot wie je nu bent! Wil jij ook zo'n zoektocht aanvatten? Je weet niet hoe en waar te beginnen? In samenwerking met het Cultuurcentrum Gildhof organiseert de WF-afdeling Tielt een introductie voor beginners. Je leert speuren in registers van bevolking, burgerlijke stand, doopregisters, overlijdensaktes. We maker; je wegwijs in archieven en bibliotheken. Na de vijf lessen bezoeken we ook het uitgebreide documentatiecentrum van de Tieltse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.

Data: zaterdag 1, 8, 15, 22 en 29 oktober 2005 + 1 extra bezoek aan het documentatiecentrum, datum nog nader te bepalen. Aanvang: 9.30 uur tot 12.00 uur Prijs: 25,00 euro (syllabus inbegrepen) Inschrijving enkel via Cultuurcentrum Gildhof, Sint-Michielstraat 9 te 8700 Tielt, tel. 051/40 29 35. Ingeschreven na storting van 25,00 euro op rekeninq 091-0165408-52 van het Cultuurcentrum Gildhof.

I

Zoektocht

Wingene

I

Van woensdag 6 december 2005 tot en met dinsdag 7 maart 2006 organiseert de WF (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde) afdeling Tielt een wandelzoektocht in Wingene. Deze zoektocht loopt in samenwerking met het Gemeentebestuur van Wingene en met de Heemkundige Kring Wingene. Het thema van de zoektocht is "familie- en heemkundige indicaties op straat". De deelname is gratis. -Gratis deelnemingsformulieren zullen beschikbaar zijn vanaf WOENSDAG 6 DECEMBER 2005 tijdens de openingsuren: * gemeentehuis, bibliotheek en cafetaria zwembad Wingene * Kantoor Bolliou, Kerkplein 16, Wingene * lokaal WF-afdeling Tielt, Beernegemstraat5, Tielt op zaterdagen 17 december 2005, 21 januari, 4 en 18 februari en 4 maart 2006 van 9 tot 12 uur.

7 en

De zoektocht start op de parking aan het zwembad van Wingene en komt er na een tocht van circa 3,5 kilometer door de centrumstraten terug aan. Naast een doorlopende tekst met bijhorende foto's worden twintig vragen gesteld over familiale en heemkundige gegevens uit het heden en het verre verleden van Wingene. Voorkennis van Wingene is niet noodzakelijk, ditmaakt de zoektocht ook zeer toegankelijk en leerrijk voor niet-Wingenaars. Ook leerlingen van de lagere school zullen er pret aan beleven. Aan de zoektocht zijn talrijke mooie prijzen verbonden. De uitreiking van de prijzen gaat door tijdens de zevende genealogische boekenbeurs in Tielt op zondag 12 maart 2006 om 11 uur in het Jeugdontmoetingscentrum (J.O.C.) op het Generaal Maczekplein. De winnaars worden verwittigd.

67


Onze Voorouders - Onze Familienamen Achtste deel. Mortier: -7 Mortier(s), -iez, Morthier, Dumortier, -iez, Demortie(r): Plaatsnaam Frans mortier, uit Latijn mortarium: mortel; drassige grond, moerassig terrein. Vergelijk van de(n) Moortel(e). Plaatsnaam Mortier (Luik) en Mortier in Marquillies (Arr. Rijsel), in Eveqnee (Luik), Haut-Ittre (Brabant), Mortierhoek in Oostnieuwkerke, Mortiers in Wulveringem. 1398 Hannekin van den Moertiere = 1398 Hannequin du Mortier, Harelbeke. Beele: Mortiere, van den: niet met zekerheid te lokaliseren plaatsnaam, mogelijks teruggaand op Middelnederlands mortier: (wacht)huis gebouwd aan de stadsmuur. Naeyaert: -7 Naeyaert(s), Naeijaert, Naya(ert), Naiaert: afleiding van naaien. 1382 Woutre Nayaerd, Pittem. Neirinck: -7 Neerinck(x), Nerinck, -inc(k)x, -inx, inckx, de Nering, Neiring(s), -ink, inck(x), ineks, -ynek(x), -ijnck, Neyrinek, Neijrinek, Neyrynek, Neiyrinek, Neiryrinek, Nerrinck, Narings, -inx: Patroniem, afleiding van Germaanse nar/ner naam "voedsel". Vergelijk met Nerin, Narbaldus, Neribert, Neriman, Nerveus, Neringerdis, Nerof. 1280 com eskevin ... Sohiers Nerine, Moen. Parrein: -7 Parrain, Par(r)in, Par(r)ein, Pareyn(s), Pareijn, Parreyn, Paring. 1. De Franse verwantschapsnaam parrain: peter, peet. de 2. De naam Parrain (Pareyn, Parrin) werd in de 17de - 18 eeuw in Westvlaanderen verward met Parent. 1683 Daniel Parent = Daniel Parein, St.-Denijs. 3. Zie ook Parrino -7: Parent, -arut), -eng(h), -ente, Parren(t): 1. Oudfrans parent: vader, ouder, verwante. Jehans Parens, Doornik. 2. zie Parant. 3. zie Parrain.

Vergelijk

met De vaere.

1296

-7 Paren(t): 1. Oudfrans parant; Middelnederlands parant: met mooi, knap uiterlijk, die er goed uitziet, die ziehzelf opdirkt. Bijnaam voor een modepop. 1308 Franse Parant, leper. 2. zie Parent. -7 Parrin: Parin(g), Parren: 1.0udfrans parin: gelijke. 1281 Rolinus Parin, Zwijnaarde. 2. Zie Parrain. Pyfferoen: -7 Pifferoen, Piferoen, Pyf(f)eroen, Pyfferaen, Pijfferoen, Pef(e)roen, Phyfferoen, Phyferoen. 1. Frans Pifferon, afleiding van piffre, Italiaans piffero, uit Middelhoogduits phifer (Duits Pfeifer, Middelnederlands pijper): fluitspeler, muzikant, speelman. Beroepsnaam. 1550 Gillis Pypheroen, Tielt. 2. Secundair is de overdraehtelijke betekenis van het Franse piffre: gulzig, sehrokker. Vergelijk met De Buyser. 68


Rogiers:

7

Roger(s), Deroqqe, Rodger(s), Rodgerson, Rogier(s), -iers(t), -i(e)st, -irst, Rauger, Rougier, Rogy, Derogy, Roegier(s), -i(e)s(t), Roeges, Rugers, Ruijgers: Patroniem Romeinse vorm van de Germaanse voornaam Rutger. 1236 Rogerio canonico CurtracenstL

Rutsaert: 7 Rotsaert(s), -art, Rootsaert, Rutsaert: 1. blijkens de ts uit Rochard, Rouchard, Ruchard: Germaanse voornaam Rochardus, Rucchard. Het eerste element: hroc, hrauc, roc, (h)rucca. 1282 Hannin Roetsart, Ruiselede. 2. Rotsaert kan eventueel een afleiding zijn van het werkwoord rotsen: hard rijden, hard lopen. Rutsaert eventueel van Middelnederlands werkwoord rutsen: voortschuiven, glijden, voortsukkelen, strompelen. Beele: Ritsaerd/Rutsaert: Germaanse naam; vergelijk Richard(us). Zou ook eventueel Rissin, Rusaard en Rusin. Sagaert: 7

Sagaer(t), Saghaar(d), Sagar(t): 1. Patroniem Germaanse naam sag-hard; vergelijk Sago, Sagaward, Saganhart, Sagarius, Sagulfus. 1398 Mathis Sagaart, Aalbeke. 2. Misschien is het een hervervlaamsing van Segard. Romeins voor Zegaard (zie Segaert) met vertoning versterkte vokaal. In het Kortrijkse wordt Sagaert met klemtoon op de tweede lettergreep uitgespoken.

7:

Segaert, Segaar, Segar(d), Sega(rd), Segat, Siegert(sz): Patroniem Germaanse voornaam sigi- hardu "zege - hard, sterk": Sigihard, Segart, Sigardus, Segardus, Sichardus, Segardus, Sigardus. 1300 Margareta Segarts, Kortrijk.

Simoens: 7

Simon(s), Symon(s), Sijmon(s), Symonds, Szymon, Syemons, Seyemans, Siemoens, Siemon(s), Siemons, Simond(s), Simmon(d)s, Simont(s), Simonse(n), Simonies), -y, -0, de Simon(e), -I, -y, Simoen(s), -oes, -oes, Symoen(s), Sijmoens, Seymo(e)ns, Seijmoens, Ziemons, Ziernons. Patroniem, De heiligennaam (apostel) Simoen. Komt al in 1130 voor. Beele: 1280 Magister Symon.

Spriet: 7 Spriet (de): 1. Spriet stang, staak, timmerhout, hout van een boog, schacht van een lans, de gaffel, vork. Beroepsbijnaam of bijnaam naar de gestalte. 12 eeuw Bernoldus Sprit, Veurne. 2. Plaatsnaam, waarschijnlijk een tweesprong. Plaatsnaam Spriet in Eeklo, Langemark, Nevele. Ardooie : Sprietstraat. 1304 Aliten van der Spriet, Mechelen. Tanghe: 7 Tang(e), Tanghe(s), Tangue, Tang(h)e, de Tangh, Detanq: 1. Beroepsbijnaam voor de smid, naar de door hem gebruikte tang. 1360 Zoetin Tanghen huus. de 2. In de 18 eeuw werd de uitheemse naam Tahon (Westvlaamse uitspraak Taong) als Tange begrepen en gere'lnterpreteerd: 1728 Cornelius Taon (vader van) 1745 Corn. Tanghe (vader van) 1774 Tahon en onder meer Jan Tanghe, Roeselare.

-7

Tahon: -7 Taon(t), Tahon, Thaon: Frans taon: horzel, daasvlieg, paardevlieg. Bijnaam voor een vervelende, lastige kerel. 69


Taveirne:

-7

Taverne, Taveirne, Taffeirne, -eiren, Tavergne, Tavernel, Tavenaux: Beroepsbijnaam van de tavernier, de waard die een taveerne heeft. 1349 Magne Delatavierne, Doornlk. Beele: Tavernier, de: Middelnederlands Tavernier: herbergier, kroeghouder;

Vancauwenberghe:

-7 Cauberg(h), (van); Cauberghe, Cauberg(h)s, -bergts, Cauwberg(h)s, Couwberg(h)s, Coubergs, Kaldenberg, Caldeberg, Caudenberg(h), van Kaudenberg, van Caudenberg, van Cautenberg, Kouwenberg(h), van Couwenberg, -bergh(e), Couwenberg, -bergh(s), van Kovenberghe, van Covemberghe, van der Cauwenberghe, van Cauwenberche, -begh, (van) Cauwenberg(h)(e), (van) Cauwenberg(h)s, Kauwenber(g)hs, -berchs, van Cauwemberg(h)(e), van Kavemberg, van Canvenberghe, van Canverberghe, Co(e)bergh, Koebergen, Kaembergs, van Camberg, Camberg(u)e, Caenberghs, Caberg(s), Caberghs, Caeberg(h)s, Kaberg(h)s, Ca(e)yenberg(h)s, Caeybergh(s), -bergts, Cayberghs, -bergts, Kaye(m)berg, Kaye(n)bergh, Kaeyenbergh, Kaijebergh. Plaatsnaam Koudenberg in Brussel, Ninove, Nukerke, Pervijze, Zarren, Schelle; Caldenberch in Hoeselt; Kauwenberg in Sint-Blasius-Boekel en Molenstede; Caberg in Hoeselt, Lanaken, Diepenbeek en Maastricht; Kouwenberg. De vorm Coebergh door synkope van de d uit Coudeberg. Ca(e)berg geeft de Brabantse uitspraak weer (kaat = koud). 1275 Jehans de Caudenberghe.

-7 Casteele, van de(n): Van de Casteel, van de Kasteele, van de Castel(le),

Vandecasteele:

van der Casteelen, van de Castecle: Verspreide plaatsnaam Kasteel. 1394 meestre Janne van de Castele 1396 Janne du Castiel, Kortrijk; Ook : Castel, Castell(e), Kasteel, Casteel(e), -eels, iels, (de) Catel(le), Cattel(I), (de) Cattelle, Casteau, Casti(e)au(x), Cat(t)iau(x), Catieau, Cat(t)eau(x), Cattaux, -eauw, Quateau, Catteeu(w), Catteuw, Kattouw, Chastel, Chatel, Chattel, Chatelle, Chateau, Chateau(x): Nederlands kasteel uit Pikardisch castel Oudfrans chaste! Bijnaam voor de kasteelbewoner, of voor wie in de buurt van een kasteel woont. Vergelijk Castelein. Ook de korte vorm van Van de Casteele, Du C(h)asteJ. Catteeuwen Kattouw zijn Vlaamse aanpassingen. 1281 Woitino Casteel, Kortrijk. Zie ook Ducastel.

=

=

-7

Vandecaveye:

Ducastel(le), Ducasteele, Ducatel(le), Ducastiau(x), Decastiau(x), Decasteau, Ducatteau, Ducatteeuw, -euw, Ducatihle, Ducate(z): Plaatsnaam Pikardisch (Ie) Castel, Ie Catteau "kasteel". Casteau, verspreide plaatsnaam. De vervlaamste vorm katteeuw is de weergave van het Pikarische Catteau. 1290 Jehan du Cattiel, Saint-Quentin. Beele: Casteel was onder meer de naam van een huis te leper aan de noordzijde van de Korte Torhoutstraat 1590. Castelkin: naam van een huis te leper op de Zuivelmarkt 1394.

-7 Cavey(e): van de Cavey(e), van de Caveije, van de Cavaye, van de Cavez, van de Cave: Pikardische plaatsnaam La Cavee: holle weg. Caveie bij Onnaing (Nord) of Caveye in Menen. 1398 Gillis de Ie Kavee, Jacquemart de Ie Kavee, Jehan de Ie Cavee, Anne de Ie Cavee, Dottenijs.

70


-7 Dries(se), van den; van den Dreisch(e), van den Dris(s)ch, van den

Vandendriessche:

Driessche(n), van den Dreiske, van den Dreisen, van den Dris(se), van den Drice, van den Dreschs, van den Driexhe, van den Driest, von den Driesch, Waendendries, van Dries, van Dris(s)e, van Dries(s)che, van Dreissen, van Driessch, van (den) Driesshe: Verspreide plaatsnaam Dries, ten Driessche. Volgens bepaalde bron oorspronkelijk braakland, land in het derde jaar van de wisselbouw (drieslagstelsel), omdat men er een afleiding van drie in zag. Andere bron geeft dries aanvankelijk als een driesprong van wegen. Ook verklaring als tijdelijk rustend land. Afgeleide betekenissen zijn gemene weide, schrale weide, driesprong van wegen, dorpsplein, de gerechtsplaats. 12 eeuw Ingelbertus de Drisk, Hillegem.

-7

In: Houthaeve Robert: "Moorslede Het Lievensdorp", 1988: Over Moorsledenaren die naar Amerika trokken: "Karel Vandendriessche veranderde zijn naam in "Driscoll", Amand Vandendriessche veranderde zij naam in "Van" en Lodewijk Vandendriessche veranderd zijn naam in "Van Driss"".

Vanderbeken:-7

Beke, (van der); (van der) Beken, van der Bek, van der Becq, van der Beck(en), van der Beckem, (van der) Beque, (van der) Bee(c)k, (van der) 8eeke(n), von der Becke, van de Beek, van de Be(e)ck, van den Beek, van den Bek(k)e, van den Beck, van den Becke(n), Vandrebeck, Wandrebeck, Wenderbeck, Verbee(c)ke(n), Verbee(c)k, Verbeckretnj), Verbecq(ue), Verbeke(n), Verbeque, Verbeque, Verbeckt, Ferbecq, Vorbeck, ter Beek, Terbekke, Be(e)ken(s), Beeke(n), Bekkens, Bee(c)k(x), Beex, Becque, Becke(n), de Beke, Beque, Beque: Verspreide plaatsnaam (ter) Beek, ter Beke; beek. 1309 Godeschalcus de Beke, Aartselaar. Beele: beke-toponiemen, onder meer een beek buiten de Mesenpoort te leper. Zie ook Bekaard en Bekeman.

Vanderschaeve:

-7

Schaegh(e), van der; (van) Schagen, van der Schaeg(e), van der Schaeve(n), Verscha(e)ve, Verschage, Verschae(gen), Versch(e)ver: plaatsnaam (ter) Schage: kreupelhout, bosje (aan rand van een veld); In het Engels Shaw, in het Zweeds skog en in het Deens skov. 1191 Simon de Schage, voorloper van E. Shaw. Let op de v/g-wisseling. Plaatsnaam Schage in Woumen, Schagen in Noord-Holland, Schagen in Noord-Brabant. 1268 in locis vulgariter dictis Schage. In Roeselare: 1474-1778 (heerlijkheid) vander Schage = 1645 vande Schave.

Vandevelde: ~ Velde, van de{n); van de(r) Velde(n), (van de) Veld, Veldt, van der Vellen, van de VelÂŤI)e), Vandrevelle, Wandervelle, Ten Velde(n), van Tveit, van 't Velt, van 't Veld(t), van Twel: plaatsnaam veld: onbebouwd land. Heel verspreid. 1218 Symoenus de Velde, leper. 1443 Oemin vanden Velde de stede te Velda daer hy wuendt, Tielt. Vandevoorde:

~ Voorde, van de(r); van de(r) Voor(d)en, van de Vorden, van de(r) Vorde, van de Wo(o)rde, van de(r) Vo(o)r(d)t, van den Voort, van der Voodt, Wandervorde, Wandevoir, van Vo(o)ren, van Vuuren, Vervoor(d)t, Vervoert, Vervort, Vervuurt, Vervoir, Vervoorde, Vervoot, Vero(i)ttte, Tenvoorde(n), Tenvooren, Tervoort, Tervoert, Tervooren: Verspreide plaatsnaam Ten Voorde, Ter Voort: doorwaadbare plaats.

71


Ook Voorde bij Aalst. Ca 1240 Aua de Vorde, Petegem-Deinze. 1368 Heinrie van der Voirt opt goed ter Voirt, Turnhout. 1603 Joos vande Voorde = 1608 Judoeus van der Voort, Sehelle. Beele: verspreide plaatsnaam, onder meer naam van een heerlijkheid te Hollebeke, Houtem en Wijtsehate, afhangend van het hof van Komen. Vandeweghe: ~ Wege(n), van de; van de(n) Weghe, van der Weg, van der Weghe(n), van de Weeg(h)e, van de(r) Weeghde, van de(r) We(e)gen, van Weegen, van der Weegh, van Wegens, Wegh, Vegh, de Weghe, Deweqe, van der Veghe, van der Veeghde: Verspreide plaatsnaam Ten Wege, Weg: weg. 1382 Jan van den Weghe Aarsele. Vandoorne:

-7

Doorn(e), van (den); van (den/r) Dooren, Vanendore, Verdoren, van den Doorent, van Dooren, van (den) Doren, Doorn, van Dor(n): 1. Verspreide plaatsnaam (ten) Doorn: doornstruik, braamstruik, hagedoorn. 1326 Jan van den Dorne. 2. lie ook Van Deurne.

~

Deurne, van; van Deur(en), van Duer(en), van Durne, van Duren, van Dru(e)nen, van Deurme, van Duerm, van Durm(e), -en, van Dooren, van Doren, van Doorn: Plaatsnaam Deurne in Noord-Brabant en Antwerpen.ts'" eeuw Durne, Noord-Brabant; 1196 Dorne, Antwerpen.1297 Wauter van Dorne.1424 Pietre van Duerne Pieter van Drunen Pieter van Durne, Kortrijk.

=

=

-7 Ook: Hagedoorn, -dor(e)n, Haghedooren, Hagdorn, Haagdoorn, -doren(s), Haegdorens, -dons, Hagendoorn, Ha(e)gendorens, van Haegendoren, van Hage(n)doren: verspreide plaatsnaam Hagedoorn: doornhaag. 1280 Boidinus Haghedoren, leper. Beele: do(o)rne-toponiemen onder meer te lillebeke, Reninge en Krombeke. Van Eycke: -7 Eyek, (van); van Eyeh, (van) Eyk, van Eij(e)k, van IJk, van Yek: 1. Afkomstig van Maaseik. 1438 magistrum Johannem van Eyk, Tongeren. 2. Korte vorm voor Van der Eyk. lie Van der Eyken.

-7 Van der Eyken : Eyken, van der; van der Eijk, van (der) Ey(c)ke(n), van (der) Eij(e)ke(n), van der Reyeken, van den Reijken, - Reyken, van der lek(en), van der Ickx, van der leek, Vanderic, van (der) Ee(c)ken, Vonderhecken, van der Reken, van (der) Ecken, (van) Heecke, van Heek(e), Verheijke, Vereyck(em), Vereij(c)ken, Verreijke(n), Verreijcken, Ver(r)ey(e)ken, van der Yken, - Ycke(n), van der Ryken, van der Rijk(en), van de(r) Rijck(e), van de Rijke(n), van de Ryck(e), van de Ry(c)ken, van Drick, van Driken, Veryke, Verijke(n), Verrijck, Verryck, Verrijcke(n), Verrycke(n), Verrijcke(n), Verrycke(n), Vereeke(n), Vereeck, Vere(e)cke(n), Verre(c)k, Verrecken, Vereckens, Vereecque, Vereque, Vreeke(n), Vrey(c)ken, Vreijken, Verhee(c)ke(n), Verheck(en), (van der) Eycken, (van Eyck) , van Eecke: verspreide plaatsnaam ter Eeke, ter Eik, ten Eeke : eik. 1245 Henrico de Eke, Harelbeke. Beele: Eke, van der; er was onder meer een eke-toponiem te BeverenHaringe, Reninge, Westvleteren en Menen. lie ook Van Eke(n), die volledig van Van der Eke gedifferentieerd blijkt; wordt vervolgd 72

Paul Callens


Aarsele: Emigratie naar Frankrijk, Amerika en Argentinie 1847 -1900 Slot. HEYNDRICX Gustaaf, kloefmaker, wijk 1, nr. 16 folio 36 (OAarsele 27.05.1855) en HEYNDRICX Felix, kloefmaker, wijk 1, nr. 16 folio 36 CAarsele 13.12.1863), zonen van Bruno en Marie Louise Van de Walle). Naar Arqentinie op 13.01.1899. LAHOUSSE Camille, wever, wijk 5, nr. 37 folio 98 (OZulte 23.01.1864, zoon van Ivo en Van Lancker Louise). Naar Noord-Amerika in mei 1888. LAHOUSSE Desire, wever, wijk 5, nr. 37 folio 98 CZulte 23.05.1866, zoon van Ivo en Van Lancker Louise). Naar Noord-Amerika op 20.07.1888. LAHOUSSE Francis, soldaat, wijk 5, nr. 37 folio 98 CAarsele 14.04.1859) en echtgenote VAN DEN HENDE Marie Eulalie Clngelmunster 03.10.1857). Naar Frankrijk (departernent Seine/Oise) op 23.05.1885 (komt later terug.) Francis naar Noord-Amerika in 1886. Marie Eulalie en de kinderen Jules (OPittem 16.01.1882), Elisa Marie (OAarsele 20.07.1884), Alfons Joannes (OAarsele 12.10.1885), en Irma (OAarsele 02.12.1886) naar Noord-Amerika op 01.07.1887. LAHOUSSE Ivo, landwerker, wijk 5, nr. 37 folio 98 (OAarsele 12.10.1821) en echtgenote VAN LANCKER Louise (ODentergem 28.01.1835), en 2 kinderen: Marie-Louise CTielt 1871) en Julie Marie CAarsele 27.03.1876). Naar Noord-Amerika in juli 1889. LASSUY Constantinus, dienstknecht bij familie Verhoye-Van De Sompele, wijk 8, nr. 79, folio 78 (OKanegem 24.05.1868). Naar Noord-Amerika op 09.05.1891. MEIRHAEGHE Alfons, wijk 3, nr. 34 folio 98 (OAarsele 17.04.1868). Naar Noord-Amerika op 08.03.1893 (te Aarsele uitgetreden en geschrapt, respectievelijk op 22 en 28.10.898). MESTDAGH Leonard Jules, bediende voddenfabriek, wijk 1, nr. 27 folio 120 째Aarsele 19.09.1861, zoon van Beni en De Waele Ursula). Naar Noord-Amerika op 19.03.1892. MESTDAGH Ernest Emiel, wijk 1, nr. 27 folio 120 (OAarsele 07.06.1867, zoon van Beni en De Waele Ursula). Naar Noord-Amerika op 29.10.1892. SCHELOVER Marie Emmerence, wijk 6, nr. 27, folio 27 CAarsele 10.09.1875) en Pieter Francis (OAarsele 05.05.1879), en Prudence (OAarsele 06.05.1880) en Alfons CAarsele 05.01.1882) en Felix Adolf (OAarsele 12.12.1883), en Leonard (OAarsele 18.02.1886) en Camille (OAarsele 13.10.1887) en Cyrille Gentil CAarsele 22.03.1889), kinderen van August en Verhelle Marie. Naar Las Palas (Arqentinie) op 27.10.1889. Zijn aldaar overleden: Schelover Marie Emmerence in 1889, Camille in 1889 en Cyrille Gentil in 1889. STROBBE Eudoxie Marie, wijk 5, nr. 11 folio 72 CKanegem Strobbe Marie-Silvie). Naar Roubaix (Frankrijk) in 1891.

04.02.1883,

dochter van 73


STROBBE Marie (Frankrijk) op ?

Silvie,

wijk 5, nr. 11 folio 72 (0Aarsele

05.02.1864).

Naar Roubaix

STROBBE Rosalie, dagloonster, wijk 5, nr. 11, folio 72 CPoeke 10.03.1865, dochter van Leo en Lapeire Marie Louise). Naar Roubaix (Frankrijk) op 21.11.1892. TACK Coleta, naaister, sectie C, nr. 3-4, folio 4 (OAarsele, 25 jaar, ongehuwd). Naar Parijs (Frankrijk) op 15.3.1847 TACK Theresia, spinster, sectie A, nr. 95-98, folio 120 (OAarsele, 38 jaar, ongehuwd). Naar Parijs (Frankrijk) op 31.8.1853 TURF Fran~ois, landwerker, wijk 3 folio 127 CAarsele 15.12.1848, echtgenoot van Ranson Marie Stefanie).Naar Noord-Amerika op 19.03.1892. TURF Joannes, landwerker, wijk 7, nr. 36, folio 86 CAarsele 23.10.1813) en echtgenote DE BRANDERE Louise CWontergem 13.12.1830, weduwe van Claus Jan-Baptiste). Naar Roncq (Frankrijk) in oktober 1885. VAN DEN ABEELE Henry, koewachter bij familie Wieme L.-Van De Velde R., wijk 5, nr. 18, folio 79 (OAarsele 08.07.1865). Naar Noord-Amerika op? VAN DEN ABEELE Ivo, wijk 5 folio 52 CAarsele 19.05.1861). Verblijft te Seclin (Frankrijk). VAN DER HAEGHEN Basil, dagloner, wijk 4 folio 18 (OKanegem 03.02.1859) en echtgenote VAN DEN ABEELE Marie Leonie CAarsele 04.04.1863), en kinderen Aloise Seraphien CAarsele 11.05.1884) en Marie Joanna CAarsele 17.10.1886). Naar Noord-Amerika op 24.03.1888. VANDEVELDE Charles-Louis, wijk 2, nr. 53 folio 51 (OAarsele 30.05.1868), zoon van Ivo en Spiessens Rosalie). Naar Noord-Amerika in 1892 (te Detroit overleden in 1903). VANDEVELDE Marie Leonie, landwerkster, wijk 2, nr. 53 folio 51 CAarsele 21.08.1854, dochter van Ivo en Spiessens Rosalie). Naar Frankrijk, livret gegeven op 06.06.1884 (te Aarsele overleden op 20.08.1887). VANDEWALLE Jan-Baptiste, landbouwer, wijk 3, nr. 24, folio 88 CAarsele 20.04.1812, echtgenoot van De Clercq Amelie), met kinderen:VANDEWALLE Leonard, paardengeleider CAarsele 22.07.1847). Zijn kinderen Augusta (째1869), Marie C1872) en Ivo (째1874) vertrekken later naar Noord-Amerika bij hun ouders. Leonard trouwt (2째 x ?) te Aarsele op 18.03.1893 met Van Tieghem Honorine. VANDEWALLE Romanie, landwerkster CAarsele 04.10.1851). VANDEWALLE maart 1882.

Polydoor,

landwerker CAarsele 02.04.1854). Allen naar Noord-Amerika

in

VAN LANCKER Angelus, wever, wijk 8, nr. 25, folio 25 (ODentergem 28.07.1842, overleden 1889) en echtgenote DE BLAUWE Julie (ODentergem 08.06.1841) en kinderen Jules CDentergem 11.11.1870), Henry CAarsele 01.04.1872), Leonie CAarsele 10.02.1874), Elodie (OAarsele 19.10.1876), Marie Romanie (OAarsele 14.12.1877) en Elisa (OAarsele 14.08.1879). Naar Arqentinie op 13.01.1889. Leonie Van Lancker is aldaar overleden in 1892. 74


VAN NIEUWENHUYSE Coleta, spinster, sectie 8, nr. 80d-96, folio 97 (ODentergem, 47 jaar, weduwe van Bogaert Jean Baptiste) en kinderen BOGAERT Virginie CAarsele, 4 jaar) en Rosalie, kantwerkster (0Aarsele 16 jaar). Naar Lille op 21.6.1858. VAN OVERBEKE Camille, koeiwachter, wijk 9, nr. 25, folio 134 CAarsele 10.02.1868, zoon van Ivo en Delmotte Marie Catherine). Naar Noord-Amerika in 1893. VAN OVERBEKE Charles, dienstbode, sectie 8, nr. 19, folio 132 CAarsele, ongehuwd). Naar Roncq (Frankrijk) op 20.7.1857

22 jaar,

VAN SPEYBROEK Ivo, soldaat 1째 milicien, wijk 7, nr. 52, folio 100 CAarsele 08.04.1858). Naar Noord-Amerika in december 1885. VAN STEENKISTE August, varkensslachter, wijk 2, nr. 4, folio 4 CAarsele 13.01.1857, zoon van Joannes Francis en Van De Walle Blondine). Naar Frankrijk, livret afgeleverd op 17.04.1882. VAN TUYNE Charles Louis, landwerker, wijk 6, nr. 36, folio 36 CAarsele 26.10.1861, zoon van Augustin en De Wulf Nathalie). Naar Arqentinie op 13.01.1899, trouwt op 03.06.1891 te Aarsele met De Voider Marie Silvie. VAN TUYNE Leonard, landwerker, wijk 6, nr. 36, folio 36 (OAarsele 15.04.1855, zoon van Augustin en De Wulf Nathalie, echtgenoot van Almey Maria Augusta). Naar NoordAmerika in april 1891, komt op 20.10.1893 naar Aarsele terug. VAN TUYNE Severine, landwerker, wijk 6, nr. 36, folio 36 CAarsele 07.07.1867, zoon van Augustin en De Wulf Nathalie). Naar Noord-Amerika in april 1892, komt in 1892 naar Aarsele terug. VAN WEST Jan, dagloner, wijk 4, nr. 4, folio 38 (ODentergem). Naar Frankrijk op 31.12.1866 VAN ZIELEGHEM Joseph Alberic, muldersgast bij Modest Felix Debeil, wijk 2, nr. 16 folio 15 (OTielt 30.03.1866). Via Tielt naar Noord-Amerika in 1887. VERFAILLIE Alois, landwerker, wijk 9, nr. 42, folio 151 (OAarsele 05.02.1849)en echtgenote DE BUSSCHER Leonie eTielt 01.03.1859) en kinderen Alfons CTielt 11.06.1881), Marie Leonie CTielt 07.08.1882), Irma Marie eTielt 10.04.1884), Hortence Marie (OTielt 24.07.1886) en Cyriel Adil CAarsele 11.8.1888). Naar Frankrijk op 29.05.1888. VERMEULEN Jules, landwerker, wijk 7, folio 108 (Olngelmunster 18.11.1857, zoon van Pieter en Santens Ludovica). Naar Noord-Arnerika, met attest van 11.05.1886 (later aldaar overleden) . WIELFAERT Adil, bakkersgast, wijk 1, nr. 19 folio 17 (OAarsele 20.09.1864, zoon van Charles Louis en Marie AdelaIde Vandewalle). Via Dinant (31.01.1892) naar NoordAmerika op 19.03.1892.

Andre Braet

75


Voor u gelezen Documentatiecentrum Pieter Van Walleghem

WF-Tielt:

Fonds Tanghe, bundel154

- Tielt

Arch. Kap. Harelbeke W 1560 Monumenta curae Harelbecensis P. 151 Handschrift van J.B. Rebs Pastoor te Harelbeke " dat ick op den 13 maerte 17919 wesende eenen maendagh tusschen elf en twalf uuren snoenens tot cortryck, hebbe sien met eenen s/agh door den beu/ van /per onthoofden sekeren pieter van Wal/eghem Landtsman pachter tot Thieli, die met eene ysere b/aespyppe het hooft inges/aeghen hadde van syne meerie, ende het doodt lichaam verborghen hadde in de scheure, ende oock in andere plaetsen, en ten lesten het selve gheworpen heeft in de waeler put, welcken doodtslagh gheschiedt is den eersten dagh vande maendt december 1718. " Kopie; Tielt, 29 december 1954 Fons Oas

Bezoek aan de Provinciale Bibliotheek Tolhuis in Brugge, Jan van Eyckplein, 1. We worden er verwacht op 10 uur op zaterdag 17 september 2005. Duur: 2 uur. Afspraak op voornoemd adres. Wie het bezoek wil meemaken moet vooraf inschrijven bij Lucien Ailliet voor zondag 11 september. Dit kan telefonisch op 051/401136 of per e-mail: I.ailliet@tiscali.be. Deelname is gratis, verplaatsing naar Brugge op eigen kosten.

Zoon van Oorlog en Vrede - Marcel A. Defever Voorintekening

op het boek:

U kan nog intekenen tot en met 15 september 2005 door overschrijving van 17,00 euro + 3,25 euro verzendingskosten op rekening 800-7026810-14 van Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt. Na 15 september vervalt de voarintekenprijs en kost het boek 19,00 euro te verhogen met de verzendingskosten. Voor meer info zie Onze Voorouders,

76

sste.

jaargang,

nr. 3, juli 2005, pag. 56.


activiteitenagenda

VVF - Tielt: september - oktober - november - december 2005

Dns lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Zaterdag 17 september: bezoek aan de Provinciale aankondiging.

Bibliotheek

Tolhuis in Brugge: zie aparte

4. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Lessenreeks: Klim in je stamboom. Zie aparte aankondiging. zaterdagen 1, 8, 15, 22 en 29 oktober 2005 + 1 extra documentatiecentrum.

bezoek

aan het

6. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid

tot opzoeken.

8. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 9. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 10 Werkgroep genealogie op zaterdag 19 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 11. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 januari 2006 van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Zaterdag 7 januari 2006 van 14 tot 17 uur in ons lokaal: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door het bestuur aan de leden van onze afdeling aile leden zijn van harte welkom ! gelegenheid

tot opzoeken

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Eric Desmet, Dentergem - Milo Baert, Tielt - Rudy Verbrugghe , Kuurne - Luc Vanneste, Ardooie - Andre Braet, Waregem - Philippe De Gryse, Tielt - Marc Bruyneel, Kanegem Azer Mestdagh, Tielt - Dr. Geert Debrabandere, Rotselaar

77


Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagstelfer, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen 3 - 05 (Patricia Schelstraete, Arqentinie) Hier de gevraagde gegevens: (Bron: Stad Gent, Burgerlijke Stand, Geboorteregisters

19° eeuw)

1. Geboorteakte Carolus Schelstraete (Soek 160, akte nr. 2563, fO646ro, dd" 24 september 1842) Aangifte, op 24 september 1842, van de geboorte van Carolus Schelstraete, geboren op 23 september 1842, zoon van; Bernardus Schelstraete, 21 jaar (O± 1811), dagloner, wonende Kortschipgracht, Gent en van diens vrouw Emiliana Vervenne, 29 jaar (O± 1813). Aangifte door vader van het kind en door twee vreemde getuigen (twee dagloners, geen familie). 2. Geboorteakte Emma Maria Arquin (Boek 191, akte nr. 1023, r 259ro, dd" 9 april 1849) Aangifte op 9 april 1849, van de geboorte van Emma Maria Arquin, geboren op 7 april 1849, dochter van Anthoni Ary Arquin, 45 jaar (O± 1804), timmerman, wonende in de Selgradestraat, Gent en van diens vrouw Monica Cneuvels, oud 30 jaar (O± 1819). Aangifte door de vader en door twee vreemde getuigen. N.S. Ook opgezocht maar niet gevonden in Gent de geboorteakten van: Anthoni Ary Arquin C ca. 1804) Bernardus Schelstraete (0 ca. 1811) Emiliana Vervenne C ca. 1813) Monica Cneuvels C ca. 1819) Ook geen huwelijk gevonden te Gent van Carolus Schelstraete met Emma Maria Arquin (jaren 1865/1880). Paul Huys, Oeinse Horsweg

18; 9031 Orongen

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgend uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen en activiteitenkalender. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnen!): Nummer 1 / januari - februari - maart 2006: v66r 30 november 2005 Nummer 2/ april - mei - juni 2006: v66r 28 februari 2006 Nummer 3/ juli - augustus - september 2006: v66r 31 mei 2006 Nummer 4/ oktober - november - december 2006: v66r 31 augustus 2006 De redactie kan am bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, .... naar een later nummer verplaatsen, oak al werden ze tijdig ingestuurd.

78

Profile for claude

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2005  

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2005  

Profile for vanmoo
Advertisement