{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZ£

VOOROUD£RSS

r--r.Ll::-:J

onze va.orouders ~ . voor ons e._j

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt.

5 dejaargang Afgiftekantoor Verantwoordelijke

nr.1 - januari 2002 8700 TIELT 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZE VOOROUDERS

路 ....

Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. :

.

uitgegeven door de V.V.F.- afdeling Tielt, dat driemaandelijks .

., ..

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wieisbeke,' Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 3,72 euro per jaargang voor de ledenvan VYF.-Nationaal die inwoner zijn van ons werkgebied en voor aile leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. VYF.-Ieden uit andere arrondissementen en niet-VYF.-Ieden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 6,20 euro (voor leden uit het buitenland 9,92 eura). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van VYF.Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!!

Afdeling

Tielt,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, alfons.das4@yucom.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Luc.Neyt@club.worldonline.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg. 29, .8700 Tielt, teUfax.: 051/40.11.36, lucien.ailliet@freebel.net Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. . Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud:

2

- Intern reglement docurnentatiecentrurn V.V.F.-Tielt

4

- Belgen op Arlington. Charles Joseph Van Siambrouck met Tieltse voorouders . Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem

5

- MIRA woonde te Tielt Robert Vanneste, leperstraat 84,8700 Tielt

6

- Lijst van mannen tussen de 16 en 40 jaar binnen de parochie van "RUIJSSELEDE TGHENTSCHE" - 1745 Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt

7

- Pater Orner Arthur Gelaude, Redemptorist - Missionaris Fens Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

8

- Kwartierstaat van Orner Gelaude Frank Gelaude, Poekevoetweqt 0, 8755 Ruiselede

9

- Streekgenoten gehuwd in de regia Doornik ,;Moeskroen voor 1865, deel 4 . . Jan Callens, Tieltstraat 17, 8740 Pittem

13

- Archiefen bibliotheek: aanwinsten 2001, deel 1 Fons Das

15

- V.V.F.- Tielt: nieuwe publicaties Fons Das

16

- Dank Fons Das

17

- Activiteitenagenda

18


:" .

.-

.

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt .

DERDE FAMILIEKUNDIGE 'BOEKENBEURS .'TIELT zondag 10 maart 2002 van 9 tot 12.30 u. Jeugd Ontmoetingscentrum, Generaal Maczekplein, Tielt (dit is de nieuwe Europahal kant zwembad/sportvelden) Er is een ruime keuze aan talrijke standen: * genealogische cornputersoftware * genealogische werken . . * tormulieren .. * heruitgaven van naslagwerken Tevens is er gelegenheid tot contactnarne met andere vorsers uit de ons omrinqende VV.F.afdelingen .en kunnen er gegevens uitgewisseld worden. . ""

Hoe word ik lid van de Vlaamse V~reniging voor Familiekunde ? . Je stort gewoon het lidgeld 25,00 euro als gewoon lid, 37,50 euro als steunend lid, 62,50 euro minimum als beschermend lid op rekeninq 414-1171221-79van VV.F. Antwerpen-Merksem . . leder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM . De ieden kunnen ook uitqaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Starn). Aile briefwisseling in verband met lidmaatschap, beniiddeling, familieverenigingen, heraldisch college enz ... : CENTRUMVOOR

FAMILIEGESCHIEDENIS

Dienst.: Van Heybeeckstraat 3

.

Tel. 03/646 99 88

2170 ANTWERPEN - MERKSEM

.

V.V.F.

.

. Heemkundige Kring de Roedevan Tielt Lidmaatschapsbijdrage: 17,5 euro., te betalen op rekening 000-0398411-32 van De Roede van Tielt, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt. . . .. Secretariaat: Ph. De Gryse, Stoktrnolenstraat 32/3, Tielt - (051)40 1838. Bibliotheek: vroegere Sint-Lucasziekenhuis, thans Huyse Aleydis, Beemeqemstraat 5, Tielt. Open .elke zaterdag van 10 tot 11 u 30. '.

3


Intern reglement documentatiecentrum

VVF-Tielt

Om diverse redenen zag ons bestuur zich verplicht om een reglement op te stellen voor de bezoekers aan ons documentatiecentrum. Wij zijn er echter van overtuigd dat, als iedereen deze afspraken voigt, het voor elke bezoeker aangenaam zal zijn om zijn opzoekingswerk te verrichten zonder veel tijd te verliezen met het opsporen van boeken die in verkeerde dozen zitten, bundels die een andere plaats kregen dan voorzien, enz ... 1)

De openingsuren van het documentatiecentrum worden opgegeven in het tijdschrift "Onze Voorouders" en op de website www.vvf-tielt.yucom.be. Normaal is dit elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 uur tot 12 uur.

2)

Het documentatiecentrum

zal eventueel gesloten zijn op wettelijke feestdagen.

o

0 o

°

3)

0

Het documentatiecentrum is vrij toeqankeliik voor de leden van V.v.F:~Tielt. Bezoekers vullen de aanwezigheidslijst in. Niet-Ieden betalen 1 EURO per bezaek. °

4)

Boekentassen, aktetassen geplaatst te worden.

en dergelijke

dienen op een daarvoor

aangeduid

5)

Het is niet toegelaten meerdere archiefdozen en/of klasseurs tegelijkertijd uit de rekken tehalen. °

o

0 °

o

6)

Uit gedeponeerde werken worden geen kopies toegestaan. Kopies kunnen bekomen worden aan 20 eurocentlkopie.

7)

Er wordt niets ontleend aan het documentatiecentrum.

8)

Tijdens de openinqsuren betaling.

9)

Het is verboden op de archiefstukken notities aan te brengen. Wie aanvullingen wil doen, geeft deze door aan de verantwoordelijke documentatiecentrum.

10)

rek

kunnen

onze uitgaven

bekomen

worden

mits contante °

van het

Het bestuur kan het intern reglement op elk ogenblik aanpassen. Wijzigingen zullen tijdig meegedeeld worden. °

°

°Een gelukkig nieuwjaar

Het bestu ur

°

wensen we aan al anze trauwe V.V.F.-Ieden. Mage 2002 een vruchtbaar jaar zijn voor uw opzoekingen, hetzij in een archief, hetzij in een documentatiecentrum van een van de afdelingen van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.

4


Belgen op Arlington·. Charles Joseph Van Siambrouck met Tieltse voorouders . Op ons artikel in "Onze Voorouders" jaargang 3 nummer 2, april 2000: "Belgen op Arlington", kregen wij een reactie van Jerome· Van Siambrouck uit Oostkamp die reeds jaren onderzoek doet naar zijn familienaam. Volgens Jerome is in zijn bestand Charles Joseph Van Siambrouck terug te vinden. Charles· Joseph was geboren op 30 januari 1920 en overleden op 5 december 1991 te Gainsville, Florida. Hij zou gehuwd zijn met Mary-Anne en zou 3 kinderen hebben waarvan noch naam noch data gekend zijn. Charles Joseph was de zoon van Charles-Louis Van Siambrouck, geboren op 8 juni 1885 en van Marie Winters, geboren in de USA. Dit laatste koppel zouden verder nog twee zoons en twee dochters hebben. Ons vermoeden dat hij een Vlaming was blijkt te kloppen. De Gazette van Detroit van26 december 1991 geeft dat Charles Van Siambrouck bij zijn overlijden 70 jaar oud was. Hij woonde eerst in Detroit maar later.in Florida. Hij laat een weduwe na, Kitty, een zoon Michael (Mike) en een dochter Joanne (x Koch). Verder had hij noq een broer James Van Siambrouck in leven. Na zijn militaire loopbaan werkte hij ook voor de Ford: Motor Co .: In de bevolkingsregisters van Tielt 1880 en. de "Kiapper op de ~eboorte-,· huwelijks- en overlijdensakten van Tielt van 1 januari 1871 tot 31 december 1880" vinden we oa : 1) Augustus Van Siambrouck, 0 Zwevezele.14 april 1832, fabrikant 2) Leonie Van de Putte, Moorslede 26 januari 1839, dochter van Petrus Van de Putte 2 en Agnes Pauwels (overleden op 28 oktober 1881) . . . 3 3) Lucretia Maria Francisca Van Siambrouck, 0 Tielt 16 maart 1872 . 4 4) Alice Maria AgnesVan Siambrouck, Tielt19 december 1873 5 5) Romain August Leon Van Siambrf)uck, 0 Tielt 5 augustus 1877 6 6) Rene Jacques Auguste Van Siambrouck, Tielt 23 april 1879 7 7) Antila Melanie Van Siambrouck, 0 Tlelt januari 1881 - + 10 november tss l" 9 8) Charles Louis Van Siambrouck, 0 Tielt 8 juni 1885 . Naar Detroit op 11 juni 1891. Verder was er ook nog: Zenars Auqusta Leonia Van Siambrouck, geboren te Tielt 16 mei 18751011.en overleden te Tielt 20 april187712, ..... .' . Paul Callens 0

0

0

Robert Vanneste - VVF. Afdeling Tielt 1999. Overlijderi Tielt, 28 oktober 1881: Agnes Pauwels, 85 jaar, Roeselare. Dochter van Petrus Pauwels en Robertina Andries, weduwe van Petrus Vandeputte. . 3 Doopsel Tielt, 17 maart 1872: Lucretia Maria Francisca Van Siambrouck, fa August (van Zwevezele, 39 jaar) en Leonia Vandeputte (33 jaar). Geboren 16 maart 1872. Peter: Franciscus Van Siambrouck - Meter: Coleta Pauwels. . 4 Doopsel Tielt, 20 december 1873: Alicia Maria Agneta Van Siambrouck, fa August (van Zwevezete, 41 jaar) en . Leonia Vandeputte (van Moorslede, 35 jaar). Geboren 19 december' 1873. . 5 Doopsel Tielt, 7 augustus 1877: Romain Augustus Leo Siambrouck (l). Geboren 5 augustus 1877. Peter: Albert De Jonqhe - Meter: Romania Slambrouck. . _ -.• ... • . • . .6 Doopsei Tielt, 26 april 1879: Honbert Rene August Jacobus Van Siambrouck, fs August en Leonia Vandeputte. 7 Doopsel Tielt, 30 januari 1881: Antila Melania Josue Van Siambrouck. Geboren 30 januari 1881. Peter: .Carolus Ludovicus Sabbe - Meter: Melania Van Siambrouck. 8 Overlijden Tielt 10 november 1881: Antila Melania Zoue Van Slambrouck, fa Augustin en leoniaVandeputte. 9 Doopsel Tielt, 9 juni 1885: Carolus Ludovicus August Leo Gabriel Siambrouck, fs August (53 jaar) en Leonia Vandeputte (van Moorslede, 46 jaar). Geboren 8 juni 1885. Peter: Carolus Ludovicus Sabbe - Meter: Prudentia Vandeputte. 10 BS Tielt, akte 122. 11 Doopsel Tielt, 18 mei 1875: Zena'is Auqusta Leonia Van Siambrouck, fa August en Leonia Vandeputte. Peter: Eugenius Ghequiere - Meter: Rosa Devos. 12 BS Tielt, akte 66. . .. 1

2

0

5


MIRA woonde te Tielt In 1927 schreef Stijn Streuvels "De teleurgang van de Waterhoek". Hugo' Claus bewerkte dit boek tot een film met als titel "Mira". Onder de regie van Fons Rademakers liep de film vanaf 1971. Bekende acteurs waren o.a. Willeke Van Arnelrooy, Jan Decleir, Carlos Van Lanckere, Mart Gevers, Josephine van Gasteren, Luc Panette, Charles Janssens, Romain De Coninck en Freek de Jonge. De inwoners van het ge'lsoleerde gehucht de Waterhoek (aan de Schelde) verzetten zich tegen de bouw van een brug. Zij overvallen een land meter en een van de verzetslieden 'Lander' (vertolkt door Jan Decleir) wordt opgepakt Zijn verloofde Mira. (Willeke Van Amelrooy) wordt verliefd op de ingenieur die de brug moet bouwen. Zij huwen, verlaten de Waterhoek, en een nieuw leven lacht hen tegemoet. . . Deze succesfilm genoot in Belqie en Nederland, en zelfs in het buitenland een zeer grote bijvaL Wijlen de Tieltse burgemeester DariiEHVa:nde~ Meulen had horen zeggen dat Mira onder de naarn Vermeere in Tielt had gewoond en geleefd en gehuwd was met een zekere Mostaert. Met deze schrale gegevens begon het opsporinqswerk, In het bevolkingsregister van Tielt anna 1900 vonden we een zekere Marie Virginie Vermeere geboren te Avelgem op 8 december 1885. Zij huwde te Gent op 17 juli 1905 met Eduard Paul Marie Joseph Mostaert, ingenieur van beroep, geboren te Brugge op 5 augustus 1878. Het jonge paar kwam zich na hun huwelijk te Tielt vestigen in de leperstraat 32. Eduard kwam van Brugge Karthuizerinnenstraat 13 op 11 mei 1905. Marie kwam van Gent Merelstraat 64 op 9 augustus 1905. In 1906 verhuisden zij naar de Hulstraat 25 eveneens te Tielt. Zij kregen twee kinderen: . Simonne Helene Marie Antoine geboren te tielt op 12 maart 1906. Antoinettte Elisabeth Marie Joseph geboren te Tielt op 7 december 1909. Het gezin Mostaert verhuisde op 14februari 1912 naarBrugge, K. De Goedelaan 7. Uit een krantenknipsel (zonder datum, 1971) vernam ik dat ingenieur Mostaert kort na zijn huwelijk naar China vertrokken is voor een bijzondere opdracht waarvan hij nooit terugkeerde. Marie Virginie Vermeeren is overleden te Brugge op 4 april 1953 en ligt er begraven samen met haar schoonzuster. . Over ingenieur Mostaert heb ik verder niets meer gevonden. Uit bedoeld dagbladartikel verneem ik dat hij naar China vertrokken is, alhoewel Streuvels zijn personage naar Kongo laat verdwijnen. Bibliografie: Stadsarchief Tielt. Bevolkingsregisters VINCENT J.J., e.a., Naslagwerkoverde SPEllERS

van de Stad Tielt. 1900, boek 12, bIz.3230.

vteemse

film, CICAM. Vzw. Brussel, 1986.

H., Oag Streuvels: 'Ik ken den weg aileen', Kritak. Leuven, 1994.

DE SMEDT M., De vos en het Lijsternest. Uit de onstaansgeschiedenis Jaarboek 2 van het Stijn Streuvelsgenootschap 1966.

van 'De teleurgang van de Waterhoek',

DEMETS A., Stijn Streuvels. Een terugblik op leven en werk, Orion, Brugge, 1971.

Vanneste Robert

6


Lijst van de mannen tussen de 16 en 40 jaar binnen de parochie van "RUiJSSELEDE TGHENTSCHE"

1745 Tijdens het Ancien Regime behoorde de parochie Ruiselede tot twee verschillende rechtsgebieden: ongeveer 60% ressorteerde leenroerig onder de kasselrij van Kortrijk en 40% onder de kasselrij van de Gentse Oudburg 1. Op 7 oktober 1745 vaardigen de Edele Heren van de Oudenburg van Genteen plakkaat uit met de opdracht een telling te houden van al de mannen tussen de 16 en 40 jaar. Vier dagen na het uitvaardigen van dit plakkaat werd door de greffier van "Ruijsse/ede tghentsche" volgende lijst opgemaakt, .die ondertekend werd door Joannes Van Wassenhove, Arent Legun, Joannes Hubrecht, Jacobus van Schaubroeck, Francies De Roo 2 . en Jan Decok . . . . . voornaam Frans Judocus Anthone Frans Louis Frans Frans Jacobus Joannes Jan Frans Jacques Jacobus Jan Jacobus

naam Lambrecht fs Arnout De Clercq Van Maldeghem Van Renterghem Huijbrecht fs Daniel de Backer Codde Demeijere Schoonaere Steijaert Spanoge Vandeweghe fs Jan Vermeire de Muijt Zutterman

voornaam Arnout Jacques Benedictus Baltazar Daniel Frans Frans Joseph Jacobus Joseph Joannes Carel Carel Jacobus

naam Van de Moortele Goemaere Lanneeuw niet vetmeld De Scheppere Dinneweth Van Dierdoncq van Poecke Lanckriet Maes Quartier Cocquijt

Neerrnan Claeijs ..

voornaam Joseph Arnout Cornel is knecht Carel Frans Frans Hendrick Joannes Joannes Joannes Joannes Jacobus Pieter Joseph

Naam Van Paemele De Bil de Lobf Gernaij Van Hulle Maes Van Baeden Dauw Huybrecht fs Jan de Cock fs Joos Van de Moortele Barvoets de Loose Schoonaert

De rneeste lijsten van de personen tussen de 16 en 40 jaar vermelden naast de leeftijd van de persoon ook zijn burgerlijke stand; spijtig genoeg ontbreken deze gegevens en moeten wij het aileen stellen met de farnilie- en voornaam. Deze lijsten worden nogal eens gebruikt om het verrnoedelilk aantal inwoners van een parochie of heerlijkheid te berekenen. A. De Vos berekende uit de bestaande tellingen de 4 coefficient van die groep binnen het geheel van de bevolking en die bedroeg 6,5 . Het deel van Ruiselede onder de kasselrij van de Oudburg van Gent telde anno 1745 drieenveertiq weerbare mannen tussen de 16 en 40 jaar, dit geeft een berekende bevolking van 43 x 6,5 = 280 inwoners. Dit is natuurlijk maareen momentopname . . Van de in 1745 nog in leven zijnde rnannen zijn de meest voorkomende voornamen: Frans 9x, Jacobus (Jaecques) en Jan (Joannes) elke 8x. Worden minder dan vijf keer gebruikt: Jospeh 4 x ) Carel 3x; Arnout en Peter elk 2x. Kernen slecht een maal voor: Anthone, Balthazar, Benedictus, Cornelis, Daniel, Hendrik, Judocus en Louis. Luc Neyt

A. BRAET, Sociaal-economisch aanzicht van Ruise/ede in moei/ijketijden RAG, Oudburg nr. 1943. '. . 3 . . Lees "de sone Joan Schoonaerf' 1

2

4

(1550-1600), p.6.

.:

A DE VOS, De Bevolkingsevolutie van Evergem, Lovendegem, S/eidinge, Waarschoot en Zomergem gedurende de XVII" en XVIII' eeuw, inAppeltjes van het Meetjesland, nr. 8, 1957, pp 5-76.

7


Pater Orner Arthur Gelaude,

Redernptorist - Missionaris

Geboren te Aarsele op 18 november 1904, overleden te Dominica op 10 oktober 1990. Redemptorist. Missionaris in de Kleine Antillen. Binnengetreden te Sint- Truiden in 1925. Geprofest op 21 september 1930 Priester gewijd te 8eauplateau in 1930. Plechtige eremis opgedragen in de St. Martinuskerk te Aarsele op 17 augustus 1931.

In 1932 vaarde hij voor de eerste maal af naar de West...;lndies waar, na enkele maanden, hem de zorqwerd toevertrouwd van de meuwqebouwde kerk in Tyrell's Antigua ..Zeven jaar later, in 1939, werd hij aanqesteld tot pastoor te Montserrat waar hij de oorlogsjaren doorbracht. In 1946 kwam hij naar Dominica als pastooririStJoseph's tot 1947. Tijdens zijn eerste verlof werd hij benoemd in Roseau waar hij begin 1948 voor enkele maanden het bestuur opnam van de middelbare school, de "St.Mary's Academy". Midden 1949 werd de Roseau Presbytery, room 4, zijn definitieve verblijfplaats,' veertig jaar lang, hoewel hij van daaruit nog voor korte period en werkte in zes parochies. In Roseau zelf bezielde hij de "Holy Name Society, de Mount Carmel Society en de Legion of Mary". . Ais missionaris bouwde hij geen kerken, geen scholen. Zijn grootste bekommernis waren arme mensen. In witte soutane met het regenscherm op de arm doorkruiste hij de straten van Roseau op zoek naar de mensen op de plaats waar lief en leed zich afspeelden. Steeds meer kreeg hij last van hardhorigheid zodat het biechthoren steeds moeilijker werd. . De laatste twee jaar was hij rnoeifjk te been en kon hij zijn mensen niet meer opzoeken. Op 19 augustus trot men hem ziek aan bij zijn karner en brachtmen hem naar de kliniek. Op 8 september werd hij overgebracht naar de "Home" waar hij tussen zijn zieke mensen kwam te liggen. Op 10 oktober ging hij haast onrnerkbaar heen temidden "zijn" arme rnensen . . Fons Oas Brannen: Bidprentje en gedachtenis eremis, prive-archief Frank Gelaude. Missiekoerier: 1967, nr.a - 1976, nr. 2 - 1977, nr. 1. Hulde aan de missionarissen van de dekenij Tie/t, 1950.

8


Kwartierstaat

van Orner Gelaude -- I --

1 Orner Arthur Gelaude, Missionaris, Redernptorist, geboren te Aarsele op 18 november 1904, overleden te Dominica op 10 oktober 1990, 85 jaar oud. -- II -(ouders) 2 Carniel Gelaude, landbouwer en schepen te Aarsele, geboren te Poeke op 30 januari 1862, overleden te Aarsele op 18 november 1940, 78 jaar oud. Camiel is getrouwd te Ruiselede op 16 november 1893 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met 3 Emilia De Muyt (29 jaar oud), geboren te Ruiselede op 14 januari 1864, overleden te Aarsele op 18 juni 1924, 60 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Maria Leonie Gelaude, geboren te Aarsele op 27 januari 1895, overleden te Ruiselede op 15 mei 1968, 73 jaar oud. Maria was gehuwd met Maurice Lanckriet, geboren te Ruiselede op 13 februari 1891, overleden te Schuiferskapelle op 3 januari 1971, 79 jaar oud. - Maurice Carniel Gelaude, landbouwer en gemeenteraadslid Wontergem, geboren te Aarsele op 4 maart 1896, overleden te Wontergem op 19 augustus 1955, 59 jaar oud. Maurice was gehuwd met Eveline Bruyneel, geboren te Wontergem op 2 december 1891, overleden te Aalter op 24 oktober 1978, 86jaar oud. - Martha Gelaude, kloosterzuster, gebaren te Aarsele op 2 juli 1897, overleden te Tielt op 9 juli 1979, 82 jaar oud. Kloosternaam: eerwaarde zuster Egidia. - Leon Maurice Gelaude, landbouwer en voorziUer Comissie Openbare Onderstand, geboren te Aarsele op 27 mei 1899, wonende te Wontergem, Terdonqstraat, overleden te Deinze op 2 februari 1970, 70 jaar oud. Leon is getrouwd te Aarsele op 10 maart 1928 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Julia De Vriendt (21 jaar oud), landbouwster en bestuurslid Boerinnengilde Wontergem, geboren te Aarsele op 23 juni 1906, overleden te Tielt op 16 januari 1987,80 jaar oud, dochter van Camiel De Vriendt en Hortensia Lievrouw. - Jozef Albert Gelaude, zaakvoerder voeders Blancke Aarsele, geboren te Aarsele op 18 april 1901, overleden aldaar op 19 november 1973, 72 jaar oud. Jozef is getrouwd te Aarsele op 5 juli 1928, op 27 -jarige leeftijd met Clara Blancke (29 jaar oud), geboren te Aarsele op 9 januari 1899. - Orner Arthur Gelaude; geboren te Aarsele op 18 november 1904, zie 1.

-- 111-(grootouders) 4

Emanuel Gelaude, landbouwer, geboren te Poeke op 19 augustus 1823, wonende te Poeke, Duinenwijk, overleden te Aarsele op 16 mei 1899, 75 jaar oud. Emanuel is later getrouwd te Aarsele op 11 oktober 1866 voor de kerk, op 43-jarige leeftijd met Melanie Vanrenterghem (43 jaar oud), geboren te Aarsele op 19 maart 1823, overleden aldaar op 11 januari 1893, 69 jaar oud. 9


Emanuel is getrouwd te Poeke op 7 januari 1861 voor de kerk, op 37~jarige leeftijd (1) met 5 Coleta Vanderlinden (35 jaar oud), geboren te Poeke op 30 december 1825, overleden aldaar op 15 januari 1866,40 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Camiel Gelaude, geboren te Poeke op 30 januari 1862, zie 2. 6 Franciscus Napoleon De Muyt, geboren te Ruiselede op 11 oktober 1830, overleden aldaar op 19 maart 1868, 37 jaar oud. Franciscus is getrouwd te Ruiselede op 23 april 1853 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met 7 Melanie Claeys (28 jaar oud), geboren te Ruiselede op 28 februari 1825, overleden aldaar op 14 februari 1875,49 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Emilia De Muyt, geboren te Ruiselede op 14 januari 1864, zie 3. -- IV -(overgrootouders) 8 Jacobus Franciscus Gelaude, landbouwer en houthandelaar, geboren te Ruiselede op 27 juni 1765, wonende aldaar en te Poeke, overleden aldaar op 21 november 1844, 79 jaar oud. Jacobus is eerder getrouwd te Ruiselede op 8 mei 1787 voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met Anna Francisca Snauwaert (21 jaar oud), geboren te Ruiselede op25 januari 1766, overleden aldaar op 25 september 1792, 26 jaar oud, dochter van Petrus Snauwaert en Brigitta De Ram. Jacobus is getrouwd te Ruiselede op 28 januari 1807 voor de kerk, op 41-jarige leeftijd (2) met 9 Monica Hoste (22 jaar oud), geborente Ruiselede op 4 mei 1784, overleden te Poeke op 20juni 1848,64jaaroud. Uit dit huwelijk: - Emanuel Gelaude, geboren te Poeke op 19 augustus 1823, zie 4. 10 Jacobus Franciscus Vanderlinden, geboren te Poeke op 19 mei 1793, overleden aldaar op 21 november 1857, 64 jaar oud. Jacobus is getrouwd te Ruiselede op 4 februari 1825, op 31-jarige leeftijd met 11 Catherina De Oobbelaere (28 jaar oud), geboren te Ruiselede op 4 oktober 1796, overleden te Poeke op 26 november 1859, 63 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Coleta Vanderlinden,

geboren te Poeke op 30 december 1825, zie 5.

12 Emanuel De Muyt, geboren te Ruiselede op 25 augustus 1784, overleden aldaar op 18 augustus 1853, 68 jaar oud. Emanuel is getrouwd te Ruiselede op 9 augustus 1806, op21-jarige leeftijd met 13 Coleta De Zutter (17 jaar oud), geboren te Ruiselede op 12 oktober 1788, overleden aldaar op 1 juni 1869, 80 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Franciscus Napoleon De Muyt, geborente

10

Ruiselede op 11 oktober 1830, zie 6.


14 Carolus Claeys, geboren te Ruiselede op 30 juni 1791, overleden aldaar op 14 januari 1856, 64 jaar oud. Carolus is getrouwd te Ruiselede op 16 april 1823 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met 15 Coleta De Caluwe (23 jaar oud), geboren te Ruiselede op 24 december 1799, overleden aldaar op 7 januari 1861, 61 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Melanie Claeys, geboren te Ruiselede op 28 februari 1825, zie 7. -- V-(betovergrootouders) 16 Johannes Baptiste IGelaude, geboren te Tielt op 9 januari 1705, overleden aldaar op 31 juli 1741,36 jaar oud. Johannes is getrouwd te Tielt op 23 mei 1730 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met 17 Maria Anna Vandeveire (24 jaar oud), geboren te Ruiselede op 18 mei 1706, overlederi aldaar op 15 april 1761, 54 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Joannes Baptiste Gelaude, geboren te Tiel1 op 27 januari 1738, overleden te Ruiselede op 14 april 1818, 80 jaar oud. Johannes Baptist is getrouwd te Tielt op 11 augustus 1762 voor de kerk, op 24jarige leeftijd (1) met Petronella De Schepper (24 jaar oud), geboren te Ruiselede op 7 maart 1738, overleden aldaar op 21 oktober 1792, 54 jaar oud, dochter van Ignatius De Schepper en Johanna Van De Walle. Hij is getrouwd te Ruiselede op 8 januari 1793 voor de kerk, op 54-jarige leeftijd (2) met Maria Agnes De Bruyne (32 jaar oud), geboren te Ruiselede op 17 maart 1760, overleden aldaar op 24 mei 1823, 63 jaar cud. - Jacobus Franciscus Gelaude, geboren te Ruiselede op 27 juni 1765, zie 8. -- VI -_ (oudouders) 32 Judocus Gelaude, geboren te Tielt op 12 februari 1666, overleden aldaar op 30 maart 1708, 42 jaar oud. Judocus is getrouwd te Tielt op 11 januari 1696 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met 33 Catharina Nuyttens (21 jaar oud), geboren te Tielt op 16 januari 1674, overleden aldaar op 15 februari 1716,42 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Johannes Baptiste I Gelaude, geboren te Tielt op 9 januari 1705, zie 16. 34 Franciscus Vande Veire. Franciscus was gehuwd met 35 Suzanna Lambert. Uit dit huwelijk: - Maria Anna Vandeveire,

geboren te Ruiselede op 18 mei 1706, zie 17. -- VII -(oudgrootouders)

64 Guillielmus Gelaude, geboren te Tielt op 27 januari 1630, overleden aldaar op 19 april 1695, 65 jaar oud. 11


(Guillielmus is later getrouwd te Tielt rond 1673 voor de kerk, op ongeveer 43-jarige leeftijd met Georgia Van Hautte, overleden te Tielt op 29 mei 1682. Guillielmus is later getrouwd te Tielt op 12 november 1682 voor de kerk, op 52-jarige leeftijd met Christina De Cock (ongeveer 37 jaar oud), geboren te Tielt rond 1645, overleden aldaar op 4 april 1704, ongeveer 59 jaar oud.) Guillielmus is getrouwd te Tielt op 26 oktober 1653 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd (1) met 65 Christina Jette, geboren te Meulebeke. Uit dit huwelijk: - Judocus Gelaude, geboren te Tielt op 12 februari 1666, zie 32. 66 Guillielmus Nuyttens. Guillielmus was gehuwd met. 67 Maria De Landsheere. Uit dit huwelijk: - Catharina Nuyttens, geboren te Tieltop 16 januari 1674, zie 33. -- VIII -(oudoverqrootouders) 128 Daniel Gelaude, geboren te Sieidinge voor 1590, overleden te Tielt op 27 september 1653, minstens 63 jaar oud. Daniel is getrouwd te Tielt op 4 september 1622 voor de kerk, op minstens 32-jarige leeftijd met 129 Maria Bruynsteen (minstens 27 jaar oud), geboren te Tielt voor 1595, overleden aldaar . op 14 juni 1650, minstens 55 jaar oud. . Uit dit huwelijk: - Guillielmus Gelaude, geboren te Tielt op 27 januari 1630, zie 64. 130 Segherius Jette. Segherius was gehuwd met 131 Maria Van Roubaix. Uit dit huwelijk: - Christina Jette, geboren te Meulebeke, zie 65. -- IX -(oudbetovergrootouders) 258 Martinus Bruynsteen. Martinus was gehuwd met 259 Judoca Neirinck. Uit dit huwelijk: - Maria Bruynsteen,

geboren te Tieltvoor

1595, zie 129. Frank Gelaude

12


Streekgenoten gehuwd in de regio tussen Doornik - Moeskroen voor 1865

Oeel4. Kint Leonard, domestique, x Pecq 30104/1862 Vanbostal Catherine,

0

Tielt 31/01/1817,

fs J.Kint

Pecq 26/04/1828,

0

& Col. Virdaen

fa L. Vanbostal

& Aug. Delneufcourt

Leman J. Philippe, cultivateur, Moeskroen 03/05/1742, fs J. Ph. Leman & MF Selosse x Herseaux 28/03/1802 Persyn Marthe, Wingene 1736, fa J. Persyn & M.Vra, weduwe B. Quivron 0

0

Loncke

P. Joseph, "Rozebeke", fs J. Loncke & Joss. Vroman, x Dottignies 19/04/1774 Carette J. Therese, fa Jq, weduwe Ph. Malfait 0

Maes P. Jacques, lainier, Meulebeke 03/02/1794, fs PJ Maes & Ap. Maes x Moeskroen 17/11/1825 Dubly Arnelie, Moeskroen 11/03/1801, fa JB Dubly & MA Lietart 0

0

Mahieu Yvon, peigneur, Lauwe 17/12/1819, fs L. Mahieu &Soph. Decoene x Herseaux 02/08/1858 Oemarez Rosalie, 0 Meulebeke 04/12/1825, fa Jos. Demarez & F. Vanparys 0

Majoor Joseph, domestique, Ardooie 1809 (+ Estaimpuis 26/07/1865), fs Bern. Majoor & AC Meurisse x Estaimpuis 04/12/1850 Locufier Marie-Anne, Estaimpuis 27/08/1824 (+ Wattrelos, Fr. 08/03/1899), fa P. Jq. Locufier & T. Calante 0

0

Martens Leopold, tisserand, Bellegem 04/12/1837, fs Jq Martens & F. Decant x Moeskroen 18/04/1864 Adam Pelagie, Markegem 14/11/1824 (+ Luingne 01/01/1892), fa God. Adam & Des. Vandenbroucke 0

0

Mercier P. Francois, commissionn., Mercier & Jq. Detrooster x Ramegnies 27/01/1847 Lecouve Sylvie, Ramegnies 0

0

Aarsele

06/02/1821

19/11/1819,

fa Ch.

(+ Ramegnies

22/03/1849),

fs Ferd.

L. Lecouve & Ros. Hazard

Opsomer Conrad, journalier, Meulebeke 24/04/1809, fs P. Opsomer & Reine Vervaeke x Moeskroen 24/05/1843 Houze Constance-EI., Rekkem 19/07/1797, fa F. Houze & Jq. Clauwaert 0

0

Ponthieu P. Joseph, cultivateur, Warcoing, fs Jq. Ponthieu & Georg. Deffontaines x Warcoing 04/06/1806 Defevere Barbe, Pittem 01/09/1783 (+ Warcoing 04/10/1817), fa JB Defevere &Agn. Bulckaert 0

0

Priem Florentin, 0 Tielt 17/01/1786, fs Alb. Priem & JC Derudder x Moeskroen 23/01/1822 Picavet Marie-Anne, Moeskroen 05/05/1793, fa JB Picavet & MA Delcroix 0

13


Quivron Blaise, Herseaux, fs JF Quivron & MT Clarisse x Herseaux 24/05/1763 Persin Marthe, Wingene 1736, fa J. Persin & M. Vra 0

0

RaedtAugustin, fermier, Meulebeke 21/12/1822 (+ Estaimpuis 13/02/1894), fs Jos, Raedt & MA Kerkhof x Moeskroen 21/08/1861 Desmettre Sophie, Moeskroen 04/06/1832, fa P. Desmettre & MC DoutreLuingne 0

0

Raedt Pierre, cultivateur, Meulebeke 16/03/1817, fs Jos. Raedt & MA Kerkhof x Nechin 09/01/1862 Everaert Amelie, Moen 31/10/1812, fa Mart. Everaert & Ros. Callewaert 0

0

Roche F. Cornil, charpentier, Noyelles, Fr. 21/10/1798, fs L. Roche & J. Provot x Moeskroen 28/08/1832 Delaoutre Sophie, Oostrozebeke 02/02/1805, fa LF Delaoutre & F. Comelis 0

0

Roelens Francois-L, domestique, Kooiskamp 25/02/1785 (+ Leers, Fr. 27/10/1858), Roelens & M. Vernoulet x Estaimbourg 24/11/1813 Cardon Anne, Leers, Fr. 1792, fa PJ Cardon & Ros. Bossut 0

fs F.

0

Sagaert P. Leonard,

0

Kortrijk 1823, fs J. Sagaert & Ph. Maertens

x Windels Isabelle-R., Am. Bauwens

0

Meulebeke 1826 (+ Herseaux 12/02/1900), fa Bern. Windels &

Samain L. Francois, tisserand, Tourcoing, Fr. 04/03/1806, fs F. Samain & F. Florin x Moeskroen 12/02/1839 Delaoutre Amelie, Oostrozebeke 15/05/1817, fa L. Delaoutre & F. Corneille 0

0

Scherpereel Richard, neqociant, Ardooie 12/04/1787, fs J. Scherpereel & Isab. Delval x Moeskroen 01/05/1811 Laloy Adelarde-F. Wattrelos, Fr. 04/06/1776, fa J. Ant. Laloy & Aug. Jonville 0

0

Schotte Joseph, cultivateur, 0 Kooiskamp 1786, fs F. Schotte & J. Vanrenterghem x Orcq 26/08/1829 Bariseau Francoise, 1807, faPJ Bariseau & C. Leclercq 0

Seroels Jean, domestique, Meulebeke 21/10/1806 (+ Froyennes 02/01/1851), x Froyennes 17/10/1832 Cornil Therese, Froyennes 27/03/1800, fa PJ Cornil & Viet. Duprez 0

fs Isabelle

0

Seynave Edouard, marchand, Oostrozebeke 27/07/1803, fs JB Seynave & ML Leon, weduwnaar BT Vanneste x Luingne 08/07/1835 Moulin Rosalie, 0 Luingne 13/07/1792, fa Ant. Moulin & B. Lemaire 0

Staelens Francois, domestique, Oostrozebeke 26/10/1824 (+ Estaimpuis 07/10/1901), Leo Staelens & Xav. Minjean x Estaimpuis 12/05/1863 Hennequin Sidonie, 0 Frasnes 27/06/1835 (+ Leers, Fr. 25/07/1912), fa Leap. Hennequin & ML Fouret 0

wordt vervolgd 14

fs

Jan Callens


Archiefen bibliotheek: aanwinsten 2001 Eerste deel. Tellingen: Beernem: De volkstelling van het jaar IV Brugge: Volkstelling 1814, dee I VI, 1e deel Brugge: Volkstelling 1814, dee I VII, 2e deel e Brugge: Volkstelling 1814, dee I VIII, 3 deel e Brugge: Volkstelling 1814, dee I IX, 4 dee I Houtave: Volkstelling 1814 Jabbeke: Volkstelling 1814 Koolkerke: Volkstelling 1814 Meetkerke: Volkstelling 1814 Nieuwmunster: Volkstelling 1814 Oedelem: Telling jaar IV St.Joris ten Distel: Telling jaar IV Stalhille: Volkstelling 1814 Uitkerke: Volkstelling 1814 Zuienkerke: Volkstelling 1814

Parochieregisters: Aarsele: Tienjarige tafels geboorten, huwelijken en overlijdens: 1800 tot 1900 (4 boekdelen) Kanegem: Tienjarige tafels geboorten: 1803-1920 (2 boekdelen) Tienjarige tafels huwelijken: 1814-1920 Tienjarige tafels overlijdens: 1814-1820 Oeselgem: Dopen: 1740-1817 Huwelijken: 1734-1817 Overlijdens: 1734-1817 Schuiferskapelle: Tafels dopen: 1786-1797 Tienjaarlijkse tafels dopen, huwelijken en overlijdens: 1863-1900 Tielt: Tienjarige tatels geboorten: 1793-1802 Tienjarige tafels geboorten: 1802-1813 Tienjarige tafels geboorten: 1813-1822 Tienjarige tafels geboorten: 1823-1832 Tienjarige tafels huwelijken en overlijdens: 1793-1802 Tienjarige tafels huwelijken en overlijdens: 1802-1813 Tienjarige tatels huwelijken en overlijdens: 1813-1822 Tienjarige tatels huwelijken en overlijdens: 1823-1832 Tienjarige tafels huwelijken en overlijdens: 1833-1843

Mademe parochieregisters: Dentergem: huwelijken: 1866-1900 Oeselgem: dopen: 1892 tot 1900 huwelijken: 1870-1900 overlijdens: 1870-1900 Kanegem: huwelijken: 1856 tot 1877 (1 boekdeel) overlijdens: 1856 tot 1903 (1 boekdeel) Schuiferskapelle: huwelijken: 1803-1900 Tielt: huwelijken: 1897-1903

Fons Das

15


V.V.F. - Tielt : nieuwe publicaties

1) Arnold Schaubroeck, 250 p., 9,92 EUR.

Bidprentjes

e

van de 1g eeuw. Deel3, Tielt, V.V.F-Tielt, 2001,

De bekendste Schuiferskapelse genealoog, Arnold Schaubroeck, maakte kort na zijn eerste de verzameling van 19 eeuwse bidprentjes een tweede deal. De opzet bleef hetzelfde: circa de 600 gekopieerde bidprentjes van personen overleden in de 19 eeuw in gans Belqie waarvan de originele bidprentjes zich in prive-verzamelinqen bevinden en aldus normaal niet beschikbaar zijn voor het grote publiek. Deze uitgave bevat eveneens circa 100 gekopieerde familiebidprentjes, 40 stamboombidprentjes en fragmenten van stambomen. Ook dit derde deel bevat drie klappers die het opzoekingswerk vergemakkelijken: een klapper op de naam, op de geboorteplaats en overlijdensplaats. 2) Arnold Schaubroeck, In Memoriam, Families uit Oekene en omliggende gemeenten, bidprentjes periode 1900-1937, Tielt, V.V.F-Tielt, 2001,250 p., 9,92 EUR. In dit boek werden 911 bidprentjes opgenomen vooral van personen geboren in Oekene. Het betreft vooral de peri ode 1900-1937. Sommige kopies vertonen een gebogen vorm, dit het gevolg van het feit dta aile bidprentjes in een boek gekleefd waren. Zoals gewoonlijk is ook deze uitgave voorzien van drie klappers die het opzoekingswerk vergemakkelijken: een klapper op de naam, op de geboorteplaats en overlijdensplaats. 3) Paul Callens, Death Memeorial Cards, deel 2, Tielt, V.V.F.-Tielt i.s.m Genealogic Society of Flemish Americans Roseville, Michigan, U.S.A., 2001, 160 p., 8 EUR. Het tweede deel bevat een schat aan informatie over onze landgenoten die naar Canada trokken met aanvulling uit de USA. Vooral uit Manitoba kregen we heel wat materiaal. In de streek van Winnipeg - St. Boniface en de rest van het zuidelijk deel van deze provincie wonen een groot aantal Vlamingen uit de streek van Everbeke en de streek van Knesselare. Plaatsen als Holland, Swan Lake, St. Alphonse, Mariapolis, Brandon, Treherne, Bruxelles, Somerset, Notre Dame de Lourdes, S1. Boniface, Winnieg, enz. komen dan ook veelvuldig voor in dit tweede deal. Voor nog meer informatie kijk even naar de nummers 3 en 4 van jaargan 2001 van "Onze Voorouders". 2) Robert Vanneste, Familiegeschiedenis 85 p., 8 EUR.

Van Zantvoorde, Tielt, V.V.F.-Tielt, 2001, .

De beschrijving van de begrafenis van Jan V Van Zantvoorde die terug te vinden was in de klappers op de registers van de burgerlijke stand van Tielt is de aanleiding geweest om een dieper onderzoek te doen naar de familie van Jan V Van Zantvoorde. Dit onderzoek bracht mij spoedig bij een ganse reeks naamdragers, die allen familie van elkaar bleken te zijn en behoorden tot hogereburgerij van de stad. Het onontwarbare kluwen eiste een grondiger studie en een echte genealogische aanzet. Die aanzet van dit alles gebeurde nu dertig jaar terug, soms bleef het dossier enkele jaren rusten en dan doken er weer nieuwe gegevens op. Zo heeft de roede van Tielt een fragment van een grafsteen gevonden en aan de hand van mijn gegevens kon ik die persoon beter terugvinden. Een artikel in "De Vlaamse Stam" toonde het verband met de familie van Lieven Bauwens. Dhr. Paul Bekaert woont in een huis van Van Zantvoorde en schreef een artikel over zlin vroegere bewoners. 16


Met de jaren groeide het dossier werkelijk aan tot een dikke bundel. De reden om deze familieqeschiedenis samen te stellen was: al die losse gegevens samen brengen tot een geheel. Toekomstige vorsers en genealogen zullen het nu heel wat gemakkelijker hebben om de bronnen verder te ontsluiten. In de 18掳 en 19掳 eeuw is de familie Van Zantvoorde aanverwant geworden aan zowat de kleine helft van de Tieltse burgerij en beheerste een groot deel van het administratieve en politieke leven van de stad. In dit werk komen dan ook belangrijke genealogieen van andere bekende Tieltse families voor, soms nota's over hun loopbaan. Van bij het begin dat ik de familie leerde kennen hadden zij iets te maken met de textielindustrie. Zij bleven deze belangstelling behouden, vele generaties lang tot zij met de vernieuwingen en met de crisis in de textiel plots van het Tieltse toneel verdwenen, en een nieuwe nederzetting vanden te Gent. De familienaam is in onze streken nu zelfs zeldzaarn geworden.

Deze uitgaven zijn te verkrijgen路路 bij de secretaris van V.V.F.-Tielt, Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt . (tel: 051/401136 ; e-mail: lucien.ailliet@freebel.net). Of ze kunnen worden afgehaald elke eerste en derde zaterdag van de maand in ons lokaal Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt. Of door storting op rek. 800-7026810-14 van WF-Tielt. Toesturen: 2,48 EUR port per hoek. Fons Das

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief : Marc Bruyneel, Aarsele (rouwbrieven, bidprentjes) Dr. Debrabandere, Rotselaar (rouwbrieven, bidprentjes) Chris Strobbe, Meulebeke (rouwbrieven) Jozef Desmet, Wielsbeke (rouwbrieven) Albert Cattry, Roeselare (volkstelling 1814, deel XVI) Noel Devrieze, Roeselare (stamboom Devrieze) Lucien Ailliet, Tielt (tijdschriften) Daniel Vandewalle, Tielt (rouwbrieven) Koen De Deygere, Tielt (bidprentjes) Julien Verbrugge, Tielt (bidprentjes) Azer Mestdagh, Tielt (bidprentjes) K. Devrieze, Steenokkerzeel (bidprentjes) Rudy Verbrugghe, Kuurne (rouwbrieven, bidprentjes) Robert Boucique, St. Denijs-Westrem (familieboek Tyberghien) Jules Ardeel, Ruiselede (familieboek De Keyser, boeken) Andre Callewaert, Kooiskamp (bidprentjes) Paul Callens, Pittem (boeken) Maria De Vreese, Ruiselede (toto's) Dank ook aan aile anonieme schenkers. Fons Das 17


V.V.F. - Tielt: activiteitenagenda

januari - februari - maart 2002

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag Aile activiteiten,

van de maand.

tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal.

1. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2.

Zaterdag 5 januari van 14 tot 17 uur: Nieuwjaarsreceptie bestuur. Tevens gelegenheid tot opzoeken.

aan de leden aangeboden door het

3. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

7. Zondag 10 maart: Derde Genealogische

Boekenbeurs

(zie pag. 3).

8. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

V.V.F. - Roeselare: Activiteitenagenda Documentatiecentrum:

januari - februari - maart 2002

Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare.

Voorzitter: Lieve Denys, Stationsdreef 130,8800 Roeselare. tel. (051) 20 35 06. Secretaris : Wilfried Devoldere, Leeuwerikstraat 5,8800 Roeselare. Tel.lFax: (051) 221473. E-mailadres : wilfried.devoldere@advalvas.be E-mailadres:vvf.roeselare@advalvas.be Vrijdag 18 januari:

Eerste les LATIJN, door de heer Hector Lievens. Aanvang 20 uur

Zondag 27 januari: Genealogie & Computer, voordracht door de heer Lucien Lefevere. Hij komt ons wegwijs maken in het enoge Vlaamse genealogiesoftwarepakket STAM. Van 10 tot 12 uur. Zondag 17 februari: jaarlijkse aperitiefbabbel. Stefaan Louwagie komt als spreker met als onderwerp: De familiegeschiedenis schrijven via krantenartikels die leiden naar bronnen uit de rechtbank. Start am 10 uur in de grate zaal naast het documentatiecentrum. Toegangsgeld is 3 EUR. Betaling kan de dag zelf. We vragen opnieuw om vooraf in te schrijven bij de voorzitter met vermelding wat je wil drinken: porto, Hapkin, citroenjenever of fruitsap. Inschrijving VOOR 12 februari 2002. Vrijdag 15 maart:

Tweede les LATIJN, door de heer Hector Lievens. Aanvang 20 uur

Zondagen 6 januari, 3 februari, 3 maart: genealogische vormingsvoormiddagen. Maandagen 14 januari, 21 januari, 11 februari, vormingsavonden van 18.30 tot 22 uur.

18 februari,

11 maart, 18 maart: genealogische

Vrijdagen 25 januari, 22 februari, 22 maart: genealogische vormingsavonden

van 18.30 tot 22 uur.

Zaterdagen 12 januari, 9 februari, 9 maart: genealogische vormingsnamiddagen

18

van 9 tot 12 uur.

van 13.30 tot 17 uur.


Belg ie-Belg ique

P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZÂŁ

VOOROUDfIRSS

GO;

onzevoorons voorouders .

Driemaandelijks

b:J-J

tijdschrift

van de Vlaamse Vereniging

voor Familiekunde

Afdeling Tielt.

5 de jaargang Afgiftekantoor Verantwoordelijke

nr. 2 - april 2002 8700 TIEL T 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIELT


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de VVF.-

afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied va It samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 3,72 euro per jaargang voor de leden van VVF.-Nationaal die inwoner zijn van ons werkgebied en voor aile leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. V.v.F.-leden uit andere arrondissementen en niet-V.v.F.-leden ontvangen ens tijdschrift voor minimum 6,20 euro (voor leden uit het buitenland 9,92 euro). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van V.v.F.Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!!

Afdeling

Tielt,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, alfons.das4@yucom.be Voarzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Luc.Neyt@club.worldonline.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700Tielt, teUfax.: 051/40.11.36, lucien.ailliet@freebel.net Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bran en auteur.

Website: www.vvf-tielt.yucom.be Inhoud: - De rnitochondrientijn jan Callens, Tieltstraat 17, 8740 Pittem

23

- Gevangenisarchieven: onbekende maar interessante bronnen voor genealogen Johan Buyck, Klijtenstraat 77, 8700 Tielt

25

- Dokters-Chirurgen-Plattelandsheelmeesters-(Chirurgijns)-VroedvrouwenApothekers en Drogisten van de gemeente Tielt tijdens de Franse Periode Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

22

29

- Herberqentellinq van 1683 in de parochie Ooigem Luc Neyt

30

- Rechtzetting: Kwartierstaat van Omer Gelaude

31

- Streekgenoten gehuwd in de regio Doornik - Moeskroen voor 1865, deel 4

36

- Archief en bibliotheek: aanwinsten 2001, deel 2 Fons Das, Luxemburglaan 18,8700 Tielt

38

- V.V.F.- Tielt: nieuwe publicaties Johan Buyck Dank Fons Das

39

- Activiteitenagenda

41

- Vraag en antwoord

42


De mttochondrlenlijn

1

Nu we wellicht binnen afzienbare tijd in Belqie voor het nageslacht de keuze zullen kunnen maken tussen de familienaam van de vader of de moeder, zal dit voor de genealogen in de toekomst enige bijkomende complexiteit bij het speurwerk teweeg brengen. Oat deze keuze wettelijk wordt geregeld, is genetisch verantwoord daar we ons erfelijk materiaal voor elk de helft erven van de vader en de moeder. Misschien zal deze nieuwe regeling voor meer genealogen ook het sein betekenen om zich niet te zeer te beperken tot het opzoeken van de vaderreeks of stamreeks, waarbij we voor ogen moeten houden dat dit de meest onzekere lijn van onze ganse kwartierstaat is. De moederreeks daarentegen is de meest zekere lijn, hoewel er met de huidige fertiliteitstechnieken nu ook daar geen volstrekte zekerheid meer over bestaat'. Bepaalde genealogische softwareprogramma's hebben moederreeks of matriarchale lijn op te stellen. Bij Pro-Gen wordt dit de rrutochondrlenliin qenoernd".

een

routine

voorzien

om

de

Om de keuze voor deze terminologie te begrijpen moeten we even terug naar onze lessen biologie. Mitochondrien zijn organellen die aanwezig zijn in het cytoplasma van aile eukaryote cellen. Ze zijn de energiefabriekjes van de levende eel. Het merkwaardige aan rnitochondrien is dat ze een stuk (meestal circulair) DNA bevatten dat niet deelneemt aan de kernsamensmelting zoals we die bij de normale voortplanting kennen. Met路 andere woorden, mitochondriaal DNA wordt zonder wijzigingen, tenzij toevallige mutaties, van moeder op kind overgedragen. Oit betekent. .dat we allemaal over erfeliik materiaal beschikken dat afkomstig is van onze 3 oermoeder of als we de evolutieleer volgen van nog vroeger . Hefinteressante aan de rnltochondrienfiin is dat je, met de huidige wetgeving, per generatie een andere familienaam bekomt en op die manier, meer dan bij de patriarchale stamreeks, contacten kunt leggen met collega-genealogen en gegevens kunt uitwisselen. Het is ook aardig om te zien hoe je familienaam had kunnen zijn als we onze familienaam steeds van de moeder hadden meegekregen zoals dit met de nieuwe wetgeving zou mogelijk worden. Hoe de rrutochondrienhjn er voor mij persoonlijk uitziet, geef ik hierna weer. Wie voigt er mijn voorbeeld om ook zijn rnitocnondrienhin Tot slot merken voorouderstud ie.

1 2

3

we nog op dat

slechts

te publiceren in ons tijdschrift ?

de kwartierstaat

de ultieme

vorm

is van

Lees hierover bv. VANDAELE S., "Vriendenboek Valere Arickx", Roeselare, 2001, p. 235. Ik nam voor het eerst kennis van deze terminologfe via het tijdschriftje dat Pro-Gen uitgeeft ten behoeve van zijn softwaregebruikers. Ik dank de Heer J. Mulderij, contactpersoon van Pro-Gen, voor zijn toelichting. DEROBERTIS, DEROBERTIS, "Cell and Molecular Biology", Holt-Saunders Japan, 1980, p. 249-281.

23


Anna Pauwels .0 ca 1635 gehuwd te Meulebeke 11 februari 1661. met Joos Van de Putte 1 1

Maria Rosa Van de Putte ca 1673 . + Emelgem 29 mei 1750 gehuwd te Emelgem 1 december 1697 met Joannes Van Meenen o

Anna Maria Van Meenen o Emelgem ca 1700 + Ingelmunster 15 november 1761 gehuwd te Emelgem 10 juni 1722 met Joannes Eeckhout Anna Maria Eeckhout = Ingelmunster 09 juri 1730 + Tielt 15 november 1810 gehuwd te Meulebeke 03 mei 1763 met Benedictus Vanderstraeten .1

Tielt 16 augustus 1767 + Tielt 24 september 1829 ~路_R_o_s_a_li_a_V~a~n--de-r-S--tr-a-te----~ gehuwd te Tielt05 mei 1789 met Franciscus De Ridder o

. 1L-

~

~~

Godelieve De Rudder Tielt 27 december 1.803 + Pittem 24 december 1853 gehuwd te Tielt 15 september 1827 met Joannes Baptist Van Ooteghem

o

I .1

.

Melania Van Ooteghem Pittem 06 ju ni 1840 + Pittem 02 maart 1894 gehuwd te Pittem 08 mei 1867 met Bruno Verstraete

0

Octavia Maria Verstraete a Pittem 17 juri 1870 + Pittem 10 februari 1942 gehuwd te Pittem 13 oktober 1896 met Carolus Ludovicus D'Heygere I .

.

_j_

Maria Magdalena D'Heygere Pittem 30 maart 1900 + Tielt 13 september 1981 gehuwd te Pittem 1 mei 1919 met HenricusDesseyn o

. I

Simonne Elza Desseyn Pittem 06 oktober 1923. + Tielt 24 januari 2000 gehuwd te Pittem 08 november 1944 met Maurice Georges Callens

I

a

!.

~--------=-------------------------~----------~~--------------~ '-------c--

__

~~

Jan Callens

_

____________:__--

_

]

Jan Callens . 24


Gevangenisarchieven: onbekende maar interessante bronnen voor genealogen

1.

Inleiding

Met belangstelling las ik in het laatste nummer van jaarqanq 2001 van Onze Voorouders een 1 artikel over een herbergruzie te Aarsele die voor Augustin Tack de dood tot gevolg had . Orie personen werden tijdens het gerechtelijk onderzoek aangeduid als mogelijke verdachten van moord. Ze verschenen voor het Brugse assisenhof. Joannes De Coster en Charles Louis Beel werden schuldig bevonden. Leo Van Steenkiste verliet het gerechtshof als vrij man. De strafmaat van de twee anderen kon de auteur op basis van het assisendossier" niet achterhalen. Oit dossier gaf ook .geen verdere informatie over de eventuele opsluiting in een gevangenis van de twee betrokken personen. Dit soort informatie kan de onderzoeker terugvinden in gevangenisarchieven. Omdat vele genealogen tot op heden deze uiterst waardevolle bronnen links hebben laten liggen, willen we aan de hand van het relaas van de herbergruzie enkele bronnen uit het gevangenisarchief belichten. 2.

Het gerechtelijk onderzoek en het gevangenisarchief

Bij moord, slag en of verwondingen met de dood tot gevolg komt het parket, van het gerechtelijk arrondissement waar de feiten plaatsvonden, ter plaatse. Zo ook na deze herbergruzie te Aarsele. De substituut van de procureur des konings te Kortrijk kwam naar Aarsele om er een onderzoek in te stellen. Na een aantal vaststellingen besliste hij drie verdachten over te laten brengen naar de gevangenis te Kortrijk. Verdachten die tijdens de loop van een onderzoek worden opgesloten, komen terecht in de afdeling 'arresthuis' van de gevangenis van het gerechtelijk arrondissement waar de feiteri plaatsvonden. De drie verdachten werden dus overgebracht naar het arresthuis van de gevangenis te Kortrijk. de Omdat het 19 eeuws archief van de Kortrijkse gevangenis bijna volledig is verloren gegaan, is het onmoge.lijk te achterhalen wanneer de verdachten in de Kortrijkse gevangenis werden inqeschreven''. De procureur des konings bepaalt hoelang de verdachten in het arresthuis van de gevangenis in hechtenis blijven. Wanneer het gerechtelijk onderzoek is atgerond, komt de zaak voor de bevoegde Kamer van Inbeschuldigingstelling. Aangezien de zaak zich afspeelde te Aarsele is de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hot van Beroep te Gent bevoegd. De Kamer kan overgaan tot een aantal beslissingen.

1

2

3

BRUYNEEL Marc, Aarsele 1852: Herbergruzie met de dood tot gevolg, in: Onze Voorouders, IV, 2001, 4, pp. 63-65. Betreffende het archief van het assisenhof te Brugge zie verder: VELLE Karel, CAZAUX JOrgen en HEUSEQUIN Sven, Inventaris van het archief van het hof van assisen van West-Vlaanderen en rechtsvoorgangers (Jaar 111(1794/95)-1929), Brussel, Aigemeen Rijksarchief, 1998 (Rijksarchief te Beveren, Inventarissen, 29). BAERT John, Inventarissen van de archieven van de gevangenis te Veurne (1817-1933), van de gevangenis te Kortrijk (1836-1918) en van de gevangenis te leper (1808-1936), Brussel, Aigemeen Rijksarchief, 2000 (Rijksarchief te Beveren, Inventarissen, 46).

25


Wanneer de verdachten worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank blijven de verdachten, voor zover nog niet vrijgelaten, in het arresthuis van de gevangenis. Wanneer de Kamer de verdachten officieel in beschuldiging stelt van een bepaald misdrijf en bepaalt dat ze moeten verschijnen voor het assisenhof, krijgen ze het statuut van beschuldigden. Oat houdt in dat de verdachten worden overgebracht naar de afdeling voor beschuldigden in de gevangenis waar het assisenhof is gevestigd. Deze speciale afdeling heet het justitiehuis. De Kamer van Inbeschuldigingstelling verwees de drie verdachten van de moord op Augustin Tack door naar het assisenhof te Brugge. Dit houdt in dat de drie moesten worden overgebracht naar het justitfehuis van de Brugse qevanqenis", Wanneer iemand in een gevangenisafdeling wordt opgesloten, schrijft de gevangenisadministratie hem in het inschrijvingsregister van die afdeling. Dit register wordt in gevangenisjargon de rol genoemd. Bij het doornemen van de rol van het justitiehuis van de Brugse gevangenis voor de betrokken periode vinden we inderdaad de drie verdachten terug. Het opzoeken van personen in deze rollen wordt in een aantal gevallen vereenvoudigd door de aanwezigheid van alfabetische indexen. Welke informatie betreffende de beschuldigden vinden we nu terug in deze rol (of inschrijvingsregister)? Op de linkerzijde van het register komen we te weten dat Charles Beel de 31 jarige zoon was van Joseph en Therese Tack. De beschuldigde werd geboren te Wielsbeke en was woonachtig te Aarsele. Hij was ongetrouwd en dagloner van beroep. Naast deze genealogische informatie is er in de rol van iedere gedetineerde ook een persoonsbeschrijving opgenomen. Deze van Beelluidde als voigt: taille de 1, 70 m, cheveux blonds, sourcils blond, front bas, yeux bleus, nez pointu, bouche large, menton rond, visage ovale en feint colore. De beschuldigde werd op 25 juli 1852 ingeschreven in het Brugse justitiehuis. Voordien verbleef hij in een andere gevangenis, naar aile waarschijnlijkheid in de afdeling 'arresthuis' van de gevangenis te Kortrijk. Op de rechterzijde van het register is informatie opgenomen over de uiteindelijke beslissing van het assisenhof te Brugge. Charles Beel en Jean De Coster werden op 7 augustus 1852 veroordeeld tot eeuwig durende dwangarbeid. Hun straf werd op 9 september 1852 omgezet in 20 jaar dwangarbeid. Van Steenkiste Leon werd niet veroordeeld. Op 12 au~ustus bracht men hem over naar de Kortrijkse gevangenis om er nadien vrijgelaten te worden. 3.

De effectieve

strafuitvoering

in een gevangenis

In het inschrijvingsregister (rol) van het justitiehuis krijgen we tevens informatie inzake de effectieve uitvoering van de straffen. Veroordeelden tot dwangarbeid moesten hun straf de uitzitten in strafgevangenissen. Dit waren tijdens de 19 eeuw bijvoorbeeld de Gentse centrale gevangenis en de strafgevangenis te Vilvoorde.路 Via de rol van het justitiehuis vernemen we dat Beel en De Coster op 27 september 1852 werden overgebracht naar de afdelin~ voor gestraften (strafhuis) van de Gentse centrale gevangenis (maison de force a Gand) . Vervolgens raadplegen we het archief van de Gentse centrale gevangenis. 4

5

6

BUYCK Johan e,a., Inventarissen van de archieven van de gevangenis te Brugge (1794-1966) en van de gevangenis te Sint-Andries-Brugge (1870-1967), Brussel, Aigemeen Rijksarchief, 1999 (Rijksarchief ie Beveren. lnvenietissen 39). Rijksarchief Beveren, Archief van de gevangenis te Brugge, inventarisnr. 1583, inschrijvingsnummers 594 (Charles Beel), 595 (Jean De Coster) en 596 (Leon Van Steenkiste). BUYCK Johan en ROTTHIER Isabel, Inventarissen van de centrale gevangenis te Gent (1773-1935) en van de hulpgevangenis te Gent (1827-1940), Brussel, Aigemeen Rijksarchief, 2001, 318 p. (Rijksarchiefte Beveren. Inventarissen 62),

26


In deze gevangenis was er een strafhuis voor personen veroordeeld tot correctionele straffen en een strafhuis voor personen veroordeeld tot criminele straffen. Beel en De Coster hadden een criminele straf gekregen. We vinden hen dan ook terug in het inschrijvingsregister van het strafhuis voor personen met een criminele straf. Beiden werden op 27 september 1852 in de Gentse gevangenis opgesloten. Geen van beiden zou de detinering overleven. Via het inschrijvingsregister komen we te weten dat Charles Beel op 19 april 1860 werd overgebracht naar he! eieblissement des eiienes dit St. Dominique te Brugge. Beel overleed in deze instelling op 22 juni 1860 ten gevolge van een ramolissement cerebral. De andere gedetineerde, Jean De Coster, stierf in de Gentse gevangenis op 5 7 januari 1856 . De genealoog die nog meer informatie wil verzamelen, kan vervolgens terecht in het opsluitingsdossier van de gevangene. In principe wordt er van iedere gedetineerde zo'n dossier opgemaakt. Deze dossiers kunnen geordend zijn op verschillende manieren: op datum van inschrijving in de gevangenis, op datum van vrijlating of overbrenging, alfabetisch, per afdeling enz. In deze dossiers kan men de meest uiteenlopende bescheiden terugvinden: gerechtelijke inlichtingsbulletins, afschriften van vonnissen, genadeverzoeken, medische verslagen, stukken betreffende gevangenisarbeid, briefwisseling met gerechtelijke instanties enz. Voor de betrokken periode zijn er geen dossiers bewaard in de archieven van de Kortrijkse en Brugse gevangenis. De reeks opsluitingsdossiers van de afdeling voor crimineel veroordeelden van de Gentse gevangenis is wei bewaard. Deze dossiers zijn geordend op datum van inschrijving. Wanneer we het opsluitingsdossier van Jean De Coster doornemen, komen we onder andere te weten dat hij voor zijn bestraffing door het Brugse assisenhof geen enkele veroordeling had opgelopen. Verder lezen we in een medisch verslag dat hij overleed om 02.00 uur ten gevolge van phthysie pulmonaire. In de diverse documenten opgenomen in het opsluitingsdossier van Charles Beel lezen we dat ook Charles in het verleden geen veroordelingen had opgelopen. In een verslag opgemaakt in april 1860 door de dokter van de Gentse gevangenis vernemen we dat Beel leed aan affection dement. Beel werd op 19 april 1860 per trein overgebracht naar de instelling Sf. Dominique te Brugge. Zoals we reeds vernamen via de rol van het strafhuis overleed hij in deze Brugse instelling. Op basis van de geraadpJeegde gevangenisarchieven hebben we dus kunnen achterhalen welke straffen de veroardeelden kregen, wanneer en in welke gevangenissen ze deze hebben uitgezeten. Verder hebben we van de drie verdachten een persoonsbeschrijving en uiteenlopende genealogische informatie teruggevonden. Van twee veroordeelden von den we de overlijdensdatum terug samen met een aantal rnedische gegevens. 4.

Interesse om onderzoek

te verrichten

op basis van gevangenisarchieven

?

Aan de hand van de verdachten van de moord tijdens een herbergruzie te Aarsele hebben we willen aantonen dat genealogen in gevangenisarchieven vele nuttige en interessante gegevens kunnen terugvinden. Uiteraard zjjn gevangenisarchieven niet uitsluitend samengesteld uit rollen en opsluitingsdossiers. In deze archieven bevinden zich nog vele andere interessante bronnen: b.v. registers voor de morele boekhouding, overliidensreqisters'', indicateurs, dagboeken van in- en uitgeschreven gedetineerden. 7

8

Rijksarchief Beveren, Archief van de Gentse centrale gevangenis, inventarisnr. 392, inschrijvingsnummers 4045 (Charles Beel) en 4046 (Jean De Coster). Betreffende de overlijdensregisters zie verder: BUYCK Johan, Overzicht van de over/eden gedetineerden in de gevangenis te HasseJt (1844-1900) in: Vlaamse Starn, XXXVII, 2001, 2, pp 49-51 en BUYCK Johan, Overzicht van de overleden gedetineerden in de gevangenis te Veurne (1838-1899), in: Vlaamse Stam, XXXVI, 2000, 7-8, pp. 345-347.

27


De onderzoeker kan in de archieven van penitentiaire instellingen informatie terugvinden over verdachten, beschuldigden, veroordeelden, bedelaars, landlopers, collaborateurs, minderjarige delinquenten, enz. De archieven van de Vlaamse gevangenissen, bedelaarsgestichten, toevluchtshuizen, penitentiaire schoolcentra, interneringscentra voor 9 (vermeende) collaborateurs worden bewaard in het Rijksarchief te Beveren . Wie de archieven van een of meerdere gevangenissen wil raadplegen in het Rijksarchief te Beveren willen we een aantal tips meegeven. Probeer vooraf zoveel mogelijk informatie te verzamelen aangaande de personen die U wil terugvinden in een gevangenisarchief. Het jaar waarin de betrokkene werd opgesloten, het juridische statuut van de door U gezochte persoon (verdacht, beschuldigd, veroordeeld, bedelaar, minderjarig, collaborateur, militair enz.), waar het eventuele misdrijf plaatsvond, de datum van vrijlating of eventuele overlijden in de penitentiaire instelling enz. kunnen Uw onderzoek in de leeszaal van het rijksarchief bespoedigen. Neem altijd de inleiding van de inventaris van het archief van de gevangenis die U wil bestuderen grondig door. In deze inleiding zal informatie opgenomen zijn betreffende de werking van de instelling, de manier waarop de opsluitingsdossiers, rollen en dergelijke werden geordend, de reden waarom bepaalde stukken niet toegankelijk zijn ... Het doornemen van de inleiding kan U veelal op weg helpen de door U gezochte archiefbescheiden terug te vinden in de eigenlijke inventaris. Wij raden U cok aan de volgende publicatie door te nemen vooraleer U het rijksarchief bezoekt of in de leeszaal van het rijksarchief: ROTTHIER Isabel, De gevangenisgids. Archiefgids befreffende de archieven van de Vlaamse penifentiaire instellingen, Brussel, Aigemeen Rijksarchief, 2002. In deze publicatie belicht de auteur onder andere de voornaamste bronnen in een gevangenisarchief, geeft ze een overzicht van de bewaarde bronnenreeksen per gevangenis en bespreekt een aantal mogelijke onderzoekspistes. Voor vele van de problemen waarmee U tijdens Uw onderzoek zal worden geconfronteerd, biedt zij een oplossing.

Tenstotte

willen we er de onderzoeker op wlJzen dat archiefbescheiden uit gevangenisarchieven die jonger zijn dan 100 jaar niet toegankelijk zijn zonder voorafgaandelijke toestemming. Deze toelating dient de vorser aan te vragen bij de directeur-generaal van het Bestuur van de Strafinrichtingen (Eversstraat 2-8, 1000 Brussel). Archiefbescheiden die ouder zijn dan 100 jaar kunnen zonder toelating geraadpleegd worden. Johan Buyck

9

Rijksarchief te Beveren, Kruibekesteenweg 39/1. 9120 Beveren. Telefoonnummer 03/7502977, Faxnummer 03/7502970, Emailadres:riiksarchief.beveren@arch.be. vox de juiste openingsuren en - dagen neemt U best contact op met het rijksarchief of surft U naar de website van het AJgemeen Rijksarchief: www.arch.be.

28


Dokters - Chirurgen - Plattelandsheelmeesters - (Chirurgijns) Vroedvrouwen - Apothekers en Drogisten van de gemeente Tielt tijdens de Franse Periode (1) In uitvoering van het artikel 24 van de wet van 19 ventose jaar 11 (10 maart 1803) en het artikel 28 van de wet van 21 germinal (11 april 1803) van hetzelfde jaar werd een lijst opgemaakt van personen die een toelating hadden bekomen voor het uitoefenen van een of andere vorm van geneeskunde. De lijst bevat de toelatingen volgens het oude en het nieuwe systeem. Met het nieuwe systeem wordt bedoeld dat de persoon in kwestie zijn/haar toelating ontving van een speciale jury, aangesteld door de administratie van het departement van de Franse overheerser. In het andere geval bekwam de persoon zijn/haar toelating volgens de heersende privileges van het Oud Regime. ledereen die een toelating verkreeg, kon zijn ambt uitoefenen op het volledig grondgebied van het Keizerrijk.

Toelating volgens Naam

Oud of nieuw systeem

1. DURY Augustin 2. ERARD

Pierre

Oud Winoe

3. GEERAERT

Jean

4. HERMEIRE

Therese

5. JACQUEMYNS

Oud Nieuw

Plaats en datum Dokter in de geneeskunde Dokter in de geneeskunde

Leiden 14-06-1802 Leiden 27-11-1802 Lille 09-03-1802 08-08-1806 (2) Brugge

(2)

19-10-1811

-------------,,-,

._-_._.

Apotheker Vroedvrouw

Nieuw

Gent 14-09-1804

(3)

Plattelandsheelmeester

Louis

Nieuw

Gent 04-08-1806

(4)

Plattelandsheelmeester

Francois

Oud

Leuven

Oud

Kortrijk 18-04-1777

Joseph

Oud

Gent 20-06-1803

10. VAN BAECKEL

Ives

Nieuw

Brugge z.d.

Apotheker

11. VANDE Anne

Marie

Nieuw

Gent 14-07-1791

Vroedvrouw

6. LAPPEIRE 7. STRACK 8. THURMAN

Joseph

Oud

T oelating voor ...

Cosme

9. JACQUEMYNS

KEERE

AI deze personen

hebben hun woonplaats

16-11-1782

binnen de stad TIEL

(2)

Licentiaat geneeskunde Doctorandus Leermeester

heelkunde

Leermeester

heelkunde

T. Luc Neyt

(1) Dekanaal archief Tielt, nr. 1079: Lijst van erkende geneesheden, chirurgijnen, vroedvrouwen, apothekers en kruidendokters in Tielt circa 1812. (2) Deze data zijn geschrapt. (3) Goedgekeurd te Brugge door de prefect (gouverneur van het Franse Oepartement) op 3 brumaire jaar 13 (25 oktober 1804). Hij bezit ook een toelatingscertificaat als "chirurgien accoucheur" (verloskundige) afgeleverd te Gent op de eerste messidor jaar 6 (19 juni 1798) door een gezondheidcommissie. HUYS P., Jozef Jaequemyns, Tie/ts 'heel-meesteren geboorls-helper', in, De Roede van Tielt, jg. 32, 2001, pp.38-40. (4) Goedgekeurd te Brugge door meneer de prefect op 30 juli 1808.

29


Herbergentelling

van 1683 in de parochie Ooigem

Ais aandachtige lezer van ons tijdschrift raad ik u aan het artikel over de herbergentelling van 1683 verschenen in de Roede van Tielt te lezen 1. Hier geeft de heer Paul Huys een overzicht van de herbergen en hun bewoners binnen de parochies: Dentergem, Gottem, Kanegem en de heerlijkheid van Hammes, Lotenhulle, Oeselgem, Poeke, Ruiselede, SintBaafs-Vijve, Tielt en Wontergem. Op het einde van het artikel krijg je een alfabetische lijst van de persoonsnamen die voorkomen in de herbergenlijsten. Het lijkt me interessant om hierbij aansluitend de telling van de parochie Ooigem, die niet tot het werkgebied van de Roede van Tielt behoort, maar wei deer uitmaakt van het werkgebied van V.V.F ..,.Tielt in transcriptie weer te geven2. Declaratie van(de) herberghen tavernen en de logisten jeghenwordich ghevonden binnen de prochie van Ooijghem in voldoenijn(ghe) vande orders van hooghe en de moghen(de) heeren mijn heeren vanden Raede in Vlaendren tot Ghent in daeten 18째 maerte 1683. 1. Alvooren wort binnen de voorn(oemde) prochie ghevonden eene herberghe ende brauwerije ghenoempt het hoochuijs staende op de groote herbaene van Corterijcke op Doornick wesende de groote plaetse vande voorn(oemde) prochie de welcke van ouden teijde emmers datter gheen memorie ter contrarie en is herberghe en (de) logist gheweest heeft, 2. Item op de Cleene plaetse bij de kercke binnen de voornoemde prochie is noch een herberghe ofte taverne ghenoempt den Ste Sebastiaen de welcke oock voor sulcx seer lang hen teijt heeft ghedient, 3. Item tusschen de groote plaetse ende cleene plaetse boven vermelt die niet verre van mallecanderen en sijn: is noch een huijs t'sedert 7 ofte 8 jaeren errewaerts ghemaeckt alwaer men ghebrandewijn alleene is debiterende het selve huijs alsnu bewont bij Andries Coulembier, 4. Item bij de cleene plaetse neffens de kercke is oock t'sedert 2 a 3 jaeren errewaerts ghebauwen een huijs alwaer men van ghelijcken is debiteren(de) ghebrandewijn, alsnu bewont bij Laureijns Thiberghien, 5. Item daer neffens oock noort de voornoemde kercke, is noch een huijs daer men van ghelijcken is debiterende ghebrande wijn, ghelijck men ghedaen heett van over ettelijcke jaeren, ende is alsnu bewont bij Anthone Prevost, 6. Item is binnen de voornoemde prochie noch een herberghe ende brauwerije, nemaer alsoo de selve nopende de institie ende s'conincx imposten, alleene suiect is aen vranckerijcke ghelijck die van ouden teijde is gheweest onder de Casselrije van Doornick en wort het selve alhier maer ghestelt voor memorie. Aldus dese declaratie ghemaeckt bij ons onderschr(even) Bailliu, Bourchmre ende schepenen van Ooijghem desen xxiiii" April 1683, Jaques Vande Caevije 1683, Adrijen Messijan, Pijeter vande Zijppe, Daniel Courzoie, marcq (kruisje) Joos Vercruijce. Luc Neyt j

HUYS Paul, De herbergentelling van 1683 in enkefe parochies van de Roede van Tieft, in, De Roede van Tieli,

jg. 30 (1999), afl. 3-4 p. 65-83. 2

Rijksarchief Gent, Raad van Vlaanderen nr. 32171.

30


Kwartierstaat

Rechtzetting:

van Orner Gelaude

om een of andere reden is bij dit artikel in de vorige aflevering van Onze Voorouders een deel van de tektst verloren gegaan. De redaktie is hiervoor verantwoordelijk en heeft beslist het artikel - in de juiste vorm - in te lassen in dit nummer, met vier extra bladzijden, zodat de leden toch het aantal bladzijden ontvangen waar ze recht op hebben. Fons Das

--I -1 Orner Arthur

Gelaude, Redemptorist, missionaris te Rouseau Dominica, geboren te Aarsele op 18 november 1904, overleden te Dominica op 10 oktober 1990, 85 jaar oud.

-- II -(ouders) 2 Carniel Gelaude, landbouwer en schepen te Aarsele, geboren te Poeke op 30 januari 1862, overleden te Aarsele op 18 november 1940, 78 jaar oud. Camiel is getrouwd te Ruiselede op 16 november 1893 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met 3 Emilia De Muyt (29 jaar oud), geboren te Ruiselede op 14 januari 1864, overleden te Aarsele op 18 ju ni 1924, 60 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Maria Leonie Gelaude, geboren te Aarsele op 27 januari 1895, overleden te Ruiselede op 15 mei 1968,73 jaar oud. Maria was gehuwd met Maurice Lanckriet, geboren te Ruiselede op 13 februari 1891, overleden te Schuiferskapelle op 3 januari 1971,79 jaar oud. - Maurice Carniel Gelaude, landbouwer en gemeenteraadslid te Wontergem, geboren te Aa rsele op 4 maart 1896, overleden te Wontergem op 19 aug ustus 1955, 59 jaar oud. Maurice was gehuwd met Eveline Bruyneel, geboren te Wontergem op 2 december 1891, overleden te Aalter op 24 oktober 1978, 86 jaar oud. - Martha Gelaude, kloosterzuster, geboren te Aarsele op 2 juli 1897, overleden te Tielt op 9 juli 1979, 82 jaar oud. Kloosternaam: zuster Egidia. - Leon Maurice Gelaude, landbouwer en voorzitter Comissie Openbare Onderstand, geboren te Aarsele op 27 mei 1899, wonende te Wontergem, Terdonqstraat, overleden te Deinze op 2 februari 1970, 70 jaar oud. Leon is getrouwd te Aarsele op 10 maart 1928 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Julia De Vriendt (21 jaar oud), landbouwster en bestuurslid Boerinnengilde te Wontergem, geboren te Aarsele op 23 juni 1906, overleden te Tielt op 16 januari 1987, 80 jaar oud, dochter van Carniel De Vriendt en Hortensia Lievrouw. - Jozef Albert Gelaude, zaakvoerder voeders Blancke Aarsele, geboren te Aarsele op 18 april 1901, overleden aldaar op 19 november 1973, 72 jaar Dud. Jozef is getrouwd te Aarsele op 5 juli 1928, op 27 -jarige leeftijd met Clara Blancke (29 jaar oud), geboren te Aarsele op 9 januari 1899. - Orner Arthur Gelaude, geboren te Aarsele op 18 november 1904, zie 1. 31


~~III -(grootouders) 4

Emanuel Gelaude, landbouwer, geboren te Poeke op 19 augustus 1823, wonende te Poeke, Duinenwijk, overleden te Aarsele op 16 mei 1899, 75 jaar oud. Emanuel is later getrouwd te Aarsele op 11 oktober 1866 voor de kerk, op 43-jarige leeftijd met Melanie Vanrenterghem (43 jaar oud), geboren te Aarsele op 19 maart 1823, overleden aldaar op 11 januari 1893, 69 jaar oud, Emanuel is getrouwd te Poeke op 7 januari 1861 voor de kerk, op 37-jarige leeftijd (1) met 5 Coleta Vanderlinden (35 jaar oud), geboren te Poeke op 30 december 1825, overleden aldaar op 15 januari 1866, 40 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Camiel Gelaude, geboren te Poeke op 30 januari 1862, zie 2.

6 Franciscus Napoleon De Muyt, geboren te Ruiselede op 11 oktober 1830, overleden aldaar op 19 maart 1868, 37 jaar oud. Franciscus is getrouwd te Ruiselede op 23 april 1853 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met 7 Melanie Claeys (28 jaar oud), geboren te Ruiselede op 18 februari 1825, overleden aldaar op 14 februari 1875,49 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Emilia De Muyt, geboren te Ruiselede op 14 januari 1864, zie 3. -- IV -(overg rootouders) 8

Jacobus Franciscus Gelaude, landbouwer en houthandelaar, geboren te Ruiselede op 27 juni 1765, wonende aldaar en te Poeke, overleden te Poeke op 21 november 1844, 79 jaar oud. Jacobus is eerde~ getrouwd te Ruiselede op 8 mei 1787 voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met Anna Francisca Snauwaert (21 jaar oud), geboren te Ruiselede op 25 januari 1766, overleden aldaar bp 25 september 1792, 26 jaar oud, dochter van Petrus Snauwaert en Brigitta De Ram. Jacobus is getrouwd te Ruiselede op 28 januari 1807 voor de kerk, op 41-jarige leeftijd (2) met 9 Monica Haste (22 jaar oud), geboren te Ruiselede op 4 mei 1784, overleden te Poeke op 20juni 1848, 64jaaroud. Uit dit huwelijk: - Emanuel Gelaude, geboren te Poeke op 19 augustus 1823, zie 4. 10 Jacobus Franciscus Vanderlinden, geboren te Poeke op 19 mei 1793, overleden aldaar op 21 november 1857, 64 jaar oud. jacobus is getrouwd te Ruiselede op4 februari 1825, op 31-jarige leeftijd met 11 Catherina De Dobbelaere (28 jaar Dud), geboren te Ruiselede op 4 oktober 1796, overleden te Poeke op 26 november 1859, 63 [aar oud. Uit dit huwelijk: - Coleta Vanderlinden, geboren te Poeke op 30 december 1825, zie 5.

12 Emanuel De Muyt, geboren te Ruiselede op 25 augustus 1784, overleden aldaar op 18 augustus 1853, 68 jaar oud. Emanuel is getrouwd te Ruiselede op 9 augustus 1806, op 21-jarige leeftijd met 13 Coleta De Zutter (17 jaar oud), geboren te Ruiselede op 12 oktober 1788, overleden aldaar op 1 juni 1869, 80 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Franciscus Napoleon De Muyt, geboren te Ruiselede op 11 oktober 1830, zie 6. 32


14 Carolus Claeys, geboren te Ruiselede op 30 juni 1791, overleden aldaar op 14 januari 1856, 64 jaar oud. Carolus is getrouwd te Ruiselede op 16 april 1823 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met 15 Coleta De Caluwe (23 jaar oud), geboren te Ruiselede op 24 december 1799, overleden aldaar op 7 januari 1861, 61 jaar oud. . Uit dit huwelijk: - Melanie Claeys, geboren te Ruiselede op 28 februari 1825, zie 7. -- V-(betovergrootouders) 16 Joannes Baptiste Gelaude, landbouwer en houthandelaar, geboren te Tielt op 27 januari 1738, wonende te Tielt en Ruiselede, Axpoele, overleden te Ruiselede op 14 april 1818, 80 jaar oud. Geboren a/s Petrus-Joannes Gelaude. Joannes is later getrouwd te Ruiselede op 8 januari 1793 voor de kerk, op 54-jarige leeftiid met Maria Agnes De Bruyne (32 jaar oud), geboren te Ruiselede op 17 maart 1760, overleden aldaar op 24 mei 1823,63 jaar oud. Joannes is getrouwd te Tielt op 11 augustus 1762 voor de kerk, op 24-jarige leeftijd (1) met 17 Petronella De Schepper (24 jaar oud), geboren te Ruiselede op 7 maart 1738, overleden aldaar op 21 oktober 1792,54 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Jacobus Franciscus Gelaude, geboren te Ruiselede op 27 juni 1765, zie 8. 18 Gerard Johannes Hoste, geboren te Ruiselede op 13 mei 1749, overleden aldaar op 27 januari 1807, 57 jaar oud. Gerard is getrouwd te Ruiselede op 11 mei 1779 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met 19 Catherina Vanwonterghem (21 jaar oud), geboren te Ruiselede op 4 maart 1758, overleden aldaar op 19 april 1795, 37 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Monica Hoste, geboren te Ruiselede op 4 mei 1784, zie 9. 20 Adrianus Vanderlinden, geboren te Deurle op 8 september 1746, overleden te Poeke op 25 mei 1818, 71 jaar oud. Adrianus is getrouwd te Nevele op 2 april 1777 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met 21 Maria Catharina Vandervennet (21 jaar oud), geboren te Nevele op 31 oktober 1755, overleden te Poeke op 1 mei 1824, 68 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Jacobus Franciscus Vanderlinden, geboren te Poeke op 19 mei 1793, zie 10. 22 Petrus Franciscus De Dobbelaere, geboren te Ruiselede op 5 oktober 1746, overleden aldaar op 3 september 1804, 57 jaar oud. Petrus was gehuwd met 23 Barbara Theresia Vanhauwaert, geboren te Tielt op 16 juni 1760, overleden te Ruiselede op 17 november 1817, 57 jaar oud. Barbara was later gehuwd met August Leroy, geboren rond 1782. Uit dit huwelijk: - Catherina De Dobbelaere, geboren te Ruiselede op 4 oktober 1796, zie 11. 24 Johannes De Muyt, geboren te Ruiselede op 10 december 1730, overleden aldaar op 25 april 1797, 66 jaar oud. Johannes is getrouwd te Wingene op 25 juli 1780 voor de kerk, op 49-jarige leeftijd met 33


25

Maria Theresia Vandewalle (24 [aar oud), geboren te Kooiskamp op 15 november 1755, overleden te Ruiselede op 14 december 1832, 77 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Emanuel De Muyt, geboren te Ruiselede op 25 augustus 1784, zie 12.

26 Carolus De Zutter, geboren te Ruiselede op 22 februari 1742, overleden aldaar op 30 mei 1802, 60 jaar oud. Carolus is getrouwd te Ruiselede op 5 mei 1767 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met 27 Catharina De Backer (23 jaar oud), geboren teRuiselede op 16 juni 1743, overleden aldaar op 7 januari 1822, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Coleta De Zutter, geboren te Ruiselede op 12 oktober 1788, zie 13. 28 Augustinus Claeys, geboren te Ruiselede op 28 maart 1760, overleden aldaar op 18 mei 1803,43jaaroud. Augustinus is getrouwd te Tielt op 28 november 1786 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met 29 Isabella Van Bruaene (21 jaar oud), geboren te Tielt op 28 november 1765, overleden te Ruiselede op 30 juli 1850,84 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Carolus Claeys, geboren te Ruiselede op 30 juni 1791, zie 14. 30 Emanuel De Caluwe, geboren te Ruiselede op 4 oktober 1771, overleden aldaar op 7 augustus 1804, 32 jaar oud. Emanuel is getrouwd te Ruiselede op 30 januari 1798, op 26-jarige leeftijd met 31 Maria Francisca De Cock (22 jaar oud), geboren te Ruiselede op 23 maart 1775, overleden alcaar op 17 januari 1844, 68 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Coleta De Caluwe, geboren teRuiselede op 24 december 1799, zie 15. -- VI -(oudouders) 32 Johannes Baptiste I Gelaude, geboren te Tielt op 9 januari 1705, overleden aldaar op 31 juli 1741, 36jaaroud. johannes is getrouwd te Tielt op 23 mei 1730 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met 33 Maria Anna Vandeveire (24 jaar oud), geboren te Ruiselede op 18 mei 1706, overleden aldaar op 15 april 1761, 54 jaar oud. Uit dit huwelijk: ..,Joannes Baptiste Gelaude, geboren te Tielt op 27 januari 1738, zie 16. -- VII -(oLidgrootoude rs) 64 Judocus Gelaude, geboren te Tielt op 12 februari 1666, overleden aldaar op 30 maart 1708,42jaaroud.. . Judocus is getrouwd te Tielt op 11 januari 1696 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met 65 CatharinaNuyttens (21 jaar oud), geboren te Tielt op 16 januari 1674, overleden aldaar op 15 februari 1716,42 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Johannes Baptiste I Gelaude, geboren te Tielt op 9 januari 1705, zie 32. 66 34

Franciscus Vande Veire. Franciscus was gehuwd met


67 Suzanna Lambert. Uit dit huwelijk: - Maria Anna Vandeveire,

geboren te Ruiselede op 18 mei 1706, zie 33. -- VIII -(oudovergrootouders)

128 Guillielmus Gelaude, geboren te Tielt op 27 juni 1630, overleden aldaar op 19 april 1695, 65 jaar oud. Guillielmus is later getrouwd te Tielt rond 1673 voor de kerk, op ongeveer 43-jarige leeftijd met Georgia Van Hautte, overleden te Tielt op 29 mei 1682. Guillielmus is later getrouwd te Tielt op 12 november 1682 voor de kerk, op 52-jarige leeftijd met Christina De Cock (ongeveer 37 jaar oud), geboren te Tielt rond 1645, overleden aldaar op 4 april 1704, ongeveer 59 jaar oud. Guillielmus is getrouwd te Tielt op 26 oktober 1653 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd (1) met 129 Christina Jette, geboren te Meulebeke, overleden voor 1673. Uit dit huwelijk: - Judocus Gelaude, geboren te Tielt op 12 februari 1666, zie 64. 130 Guillielmus Nuyttens. Guillielmus was gehuwd met 131 Maria De Landsheere. Uit dit huwelijk: - Catharina Nuyttens, geboren te Tielt op 16 januari 1674, zie 65.

-- IX -(oudbetovergrootouders) 256 Daniel Gelaude, geboren te Sieidinge voor 1590, overleden te Tielt op 27 september 1653, minstens 63 jaar oud. Daniel is getrouwd te Tielt op 4 september 1622 voor de kerk, op minstens 32-jarige leeftijd met 257 Maria Bruynsteen (minstens 27 jaar oud), geboren te Tielt voor 1595, overleden aldaar op 14 juni 1650, minstens 55 jaar oud. Uit dit huweUjk: - Guillielmus Gelaude, geboren te Tielt op 27 januari 1630, zie 128. 258 Segherius Jette. Segherius was gehuwd met 259 Maria Van Roubaix. Uit dit huwelijk: - Christina Jette, geboren te Meulebeke, zie 129. -- X-(stamouders) 514 Martinus Bruynsteen. Martinus was gehuwd met 515 Judoca Neirinck. Uit dit huwelijk: - Maria Bruynsteen, geboren te Tielt voor 1595, zie 257. Frank Gelaude 35


Streekgenoten gehuwd in de regio tussen Doornik • Moeskroen voor 1865 Deel5.

Stansens Ch. Louis, journalier, Machelen 15/02/1828, fs JB Stansens & lsab. Degraeve x Moeskroen 07/07/1858 Raedt Colette, Meulebeke 06/02/1830, fa Jos. Raedt & Bussaert Ros. 0

0

Stigelbout Pierre, brasseur, Meulebeke 18/01/1802 (+ Herseaux Stigelbout & MJ Verschelde x Herseaux 30/07/1834 Lefebvre Augustine, 0 Herseaux 22/04/1808, fa Therese 0

17/11/1884),

fs F.

Stigelbout Pierre, tisserand, Meulebeke 18/01/1802 (+ Herseaux 17/11/1884), fs F. Stigelbout & MJ Verschelde, weduwnaar Augustine Lefebvre x Herseaux 27/05/1846 Verhulst Barbe-Ther., Gullegem 17/01/1800, fa Ferd. Verhulst & MJ Duquene 0

0

Tempelaere Ignace, domestique, Kooiskamp 1816 (+ Estaimbourg 23/01/1888), Tempelaere & T Roelens x Estaimbourg 06/05/1851 Vraux Henriette, Estaimbourg 1816, fa Ferd. Vraux & M. Dutrieu

fs F.

0

0

. -~-'

Tournout Frederic, journalier, Meulebeke 14/04/1819, fs F. Tournout & Jos, Neirinck x Luingne 04/06/1862 Vanmarcke Scolastique, Tiegem 1814 (+ Wattrelos, Fr. 07/12/1872), fa Jos. Vanmarcke & MJ Vanduinslager 0

0

Vanaelst P. Joseph, cabaretier, Wakken 1751, fs Jos. Vanaelst & MF Dhaveloose, weduwnaar MA Planckaert x F royen nes 04/09/1811 Dujardin Marie-Anne, Froyennes 1780, fa Jq. Dujardin & MA Lotfeld 0

0

Vandaele Leon, Tielt 28/01/1819, fs J. Vandaele & Agn. Vanlanduyt x Lamain 16/07/1851 Leclercq Adele, Lamain 21/07/1827, fa L Leclercq & MJ Callin 0

0

Vandeghinste Bernard, tisserand, x Dottignies 06/05/1863 Lottin Cornel ie, Zwevegem 0

0

Meulebeke

23/04/1819,

fs P. Vandeghinste

& Ros. Aden

20103/1837, fa J. Lottin & Ros. Dekimpe

Vandemoortele Jean, seer. communal, Tielt 15/03/1798 (+ Warcoing 11/01/1862), Vandemoortele & MA Ladsous , x Warcoing 21/08/1824 Labis Sophie, Warcoing 13/05/1797, fa Gasp. Labis & Delbecque c. 0

fs JF

0

Vandenberghe Constantin, tisserand, Ameye x Nechin 20104/1857 Kimpe Rosalie, Oostrozebeke & 1. Dierickx 0

36

0

Kooigem 30/07/1827,

fs Jos. Vandenberghe

30109/1825 (+ Templeuve

19/08/1888),

& MA

fa Aug. Kimpe


Vandendorpe Pierre, teinturier, Oostrozebeke 18/11/1826, fs Balth. Vandendorpe & Col. Masschelein x Moeskroen 29/08/1853 Mariage Colette-Cath., 0 Rollegem 05/03/1827, fa PJ Mariage & JT Oelattre 0

Vanderhaeghe Constant,marechal, 0 Wakken 18/11/1827, fsJos. Vanderhaeghe & Soph. Vantergwingen x Oottignies 08/06/1853 Lampe Cath. Elisa, Oottignies 18/08/1816, fa F. Lampe & C. Bourgois 0

Vanderlinden Ch. Louis, journalier, 0 Wakken 26/03/1826, fs Roch Vanderlinden & F. Vannieuwenborg x Moeskroen 08/08/1865 Nyffels A. Catherine, Hulste 20/07/1836, fa J. Nyffels & Eug. Eggermont 0

Vandevondele Frederic, journalier, Ardooie 05/07/1832 (+ Warcoing 23/09/1895) , fs Guill. Vandevondele & B. Vanthuyne x Warcoing 30/04/1857 Mazurelle Sidonie, Warcoing 15/07/1833, fa Cypr. Mazurelle & Am. Tursel 0

0

Vandevyvere Augustin,

x Mortier Rosalie,

0

Tielt 1780 (+ Herseaux 15/08/1865),

fa Ch. Mortier & M. Castelyn

Vanhauwaert Ange, journalier, Zulte 25/04/1829, fs F. Vanhauwaert & Am. Holvoet x Moeskroen 19/10/1864 Parmentier Rosalie, 0 Oentergem 18/02/1822, fa Roch Parmentier & Const. Ouytschaever 0

Vanlancker Jacques, Egem x Templeuve 08/06/1734 Leblanc A. Marguerite 0

Vanlanduyt Jean, charron, Tielt 1780, fs Luc Vanlanduyt & Isab. Vanderplaetsen x Marquain 11/09/1810 Oubrunfaut M. Anqelique, Marquain 1789, fa JB Oubrunfaut & MC Crez 0

0

Vanlanduyt Louis, domestique, Pittem 10/10/1813, fs Luc Vanlanduyt & Isab. Algoet x Marquain 11/05/1852 Oelgrange Josephine, o Marquain 02/11/1820, fa PJ Oelgrange & C. Duchatelet 0

Vanlanduyt Louis, tisserand, 0 Pittem 10/10/1813, fs Luc Vanlanduyt & Isab. Algoet, weduwnaar Josephine Oelgrange x Marquain 01/09/1862 Gaillet Louise, 0 Marquain 13/10/1816, fa JB Gaillet & Luc. Delannoy Vanlerberghe Leon-Bernard, scieur, Meulebeke 10/05/1827, fs J. Vanlerberghe & Agn. Vansteenhuyse x Moeskroen 23/06/1856 Melanie Vermaut, Deerlijk 12/03/1828, fa Jq. Vermaut & T Laverge 0

0

wordt vervolgd

Jan Callens 37


Archief en bibliotheek: aanwinsten 2001

Tweede deel. Moderne parochieregisters: Wakken: dopen: 1819-1908 (6 boekdelen) huwelijken: 1803-1871 (2 boekdelen) overlijdens: 1803-1900 (4 boekdelen) Zwijnaarde: dopen: 1813-1915 (fragmenten) (2 boekdelen) huwelijken: 1813-1900 (fragmenten) overlijdens: 1813-1900 (fragmenten)

Parochiereg isters: Ardooie: dopen: 1799-1855 (10 boekdelen) Oostrozebeke: dopen: 1856-1900 (6 boekdelen) dopen, huwelijken: 1797-1802 (+ bewerking) huwelijken: 1892-1904 overlijdens: 1884-1905 Pittem: dopen: 1705-1758 (2 boekdelen) huwelijken: 1660-1682; 1708-1733; 1727-1673; 1793-1794 overlijdens: 1660-1682; 1708-1763; 1763-1794; 1770-1803 Tielt: Tienjarige tafels geboorten, huwelijken en overlijdens: 1891-1890 (4 boekdelen) Tienjarige tafels huwelijken en overlijdens: 1843-1850 Tienjarige tafels huwelijken en overlijdens: 1891-1900 Tienjarige tafels geboorten: 1833-1900 (3 boekdelen) Wakken: huwelijken: 1872-1902 Staten van Goed: Staten van Goed van Melle en Gentbrugge, deel 1, 1673-1758 (De Baets A.) Staten van Goed van Melle en Gentbrugge, deel2, 1759-1796 (De Baets A.) Staten van Goed van de heerlijkheid (Hof van Izegem" (Seynaeve Edgard) De Staten van Goed van Nazareth (Demuynck Guido) Indices op de SVG van Wetteren, 1609-1795 (Clinckspoor Joris) Indices op de SVG van Wetteren; aanvulling deelll, 1653-1795 (Clinckspoor Joris) Index op boedelbeschrijvingen en -rekeningen (eerste reeks) - Brugge Index op boedelbeschrijvingen en -rekeningen (tweede reeks, 1 stuk) - Brugge Index op boedelbeschrijvingen en -rekeningen (tweede reeks, 2째 stuk)) - Brugge 0

Familiegeschieden issen: 600 jaar familiegeschiedenis Vancauwenberghe anna 1400-2000 (Vancauwenberghe Waldrick) De families Struyve uit Tielt en omgeving, 1600-1900 (Struyve Tuur) Een Millenium Ingelbrechts (Inghelbrecht Laurent) Jan Callens en zijn zeven zonen (Callens Jan & Paul) Stamboom familie De Vooght (De Vooght Gerard & Maria) The Bebout Family in Flanders and North America (Flick Alexander C.) Twaalf generaties Tyberghien uit Koolskamp,1600-2001 (Boucique Robert) Vierhonderd jaar familiegeschiedenis De Keyser, 1595-1986 (De Keyser Erik R.)

Fons Das

38


V.V.F. - Tielt : nieuwe publicaties

1) Paul CALLENS: vele afbeeldingen

"Death Memorial - 8 EURO

Cards

- Deel III", Tielt, VVF-Tielt,

2002, 180 p.,

Deze publicatie is het vervolg op de delen I en II verschenen in 2000 en 2001. Dankzij de medewerking van mensen in ons land en in Amerika is het mogelijk geworden een derde deel in deze reeks uit te brengen. Een kort voorwoord gaat een 1000-tal gegevensitems vooraf. Items van zowel bidprentjes als van overlijdensberichten uit Amerikaanse kranten of weekbladen. Naast het gegevensgedeelte zijn heel wat bidprentjes afgedrukt waardoor de lezer nog bijkomende informatie krijgt. De overlijdensberichten uit de kranten en de tijdschriften geven een waardevolle aanvulling op de gegevens vervat in de bidprentjes. Ongeveer de helft van de gegevens is afkomstig uit Canada met Ontario voorop. Plaatsen als London, Tillsonburg, Delhi, Aylmer, Chatham, Hamilton, Simcoe, Courtland, Pittem, Tielt, Meulebeke, Egem, Ruiselede .... komen veelvuldig voor in deze gegevens. Verdere gegevens, bidprentjes of kopies ervan, kunnen als bijdrage voor een vervolg doorgezonden worden aan : Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem. Elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom.

2) Fons DAS (redactie), Onze families Deel 1: Callens, Vanhollebeke, Tielt, VVF-Tielt, 2002, 165 p., 8 EURO

De Seyn, Lanckriet,

Lema(n),

Met dit boek wil de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Tielt een lans breken om informatie over families uit eigen streek kenbaar te maken en ter beschikking te stellen van vele vorsers en ge'interesseerden. De idee om te starten met een reeks uitgaven over ONZE FAMILIES kwam tot stand dank zij de inbreng van een aantal langere artikels voor ons tijdschrift ONZE VOOROUDERS. De bedoeling van de auteurs is niet van een volledige familiegeschiedenis hun opzoekingen voor de toekomst niet zien verloren gaan.

te brengen, maar ze willen

Onze dank en onze waardering gaat dan ook naar de vier auteurs: de heren Lucien Ailliet, Jan Callens, Johny Lanckriet en Jozef Van de Moortel en naar allen die hen hierbij, op welke wijze ook, behulpzaam zijn geweest. Een speciale en onverdeelde dank aan onze redactiesecretaris de heer Fons Das die op zeer korte tijd, en niet altijd zonder technische problemen, dit boek een mooi en leesbaar uitzicht gat. En tenslotte een oproep tot aile familievorsers am het resultaat van hun opzoekingen niet in de boekenkast te laten verkleuren, maar het ter beschikking te stellen van een breed publiek. Ze zijn altijd met hun scriptie welkom bij V.v.F.- Tielt, want we hopen dat het niet bij dit ene FAMILIEBOEK blijft.

39


3) Arnold SCHAUBROECK, "Genealogische gegevens van Schuiferskapelle, Bidprentjes 1900-1949", Tielt, VVF-Tielt, 2002, 276 p., 10 EURO In deze publicatie geeft de auteur voor de periode 1900-1949 jaarlijks een overzicht van de overledenen in de gemeente Sehuiferskapelle. Na de jaarlijkse lijsten werden afbeeldingen opgenomen van aile teruggevonden bidprentjes. Omdat waarsehijnlijk niet van aile overledenen een bidprentje is gemaakt of bewaard is gebleven ontbreken een aantal afbeeldingen van bidprentjes. De auteur zet zijn zoektocht eehter verder. Deze publicatie eindigt met een alfabetische klapper op familienaam wat het opzoekingswerk in deze uitgave vereenvoudigt. Deze vier nieuwe publicaties kunnen op volgende manieren besteld worden: a. at te halen bij het secretariaat van WF Tielt, Tielt (051/40 11 36) lucien.ailliet@freebel.net

p.a. Schuiferskapelsesteenweg

29, 8700

b. af te halen elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 09.00 en 12.00 uur in het lokaal van WF-Tielt, Voormalige kliniek Sint-Lucas, Beernegemstraat 3-5, kelderverdieping, 8700 Tielt c. door overschrijving van het vermelde bed rag + verzendingskosten 5 Euro in buitenland) op rekening WF Tielt : 800-7026810-14 gewenste publicaties. .

(3 Euro in binnenland of met vermelding van de

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schon ken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, huwelijksaankondigingen, foto's, kaarten, boeken, familiegeschiedenissen, tijdsehriften, stambomen, kiezerslijsten, enz ...

Andre Goudsmet, Izegem - Andre Lannoo, Oostende - Albert Cattry, Roeselare - Jules Ardeel, Ruiselede - Eric Picavet, Ruiselede - Julien Verbrugge, Tielt - Rik Claeys, Tielt Raf Deruytter, Tielt - Trees Strobbe, Tielt - Azer Mestdagh, Tielt - Milo 8aert, Tielt - Jozef Desmet, Wielsbeke - Stefaan Louagie, Zerkegem Dank ook aan aile anonieme schenkers. Fons Das

Heeft u het eerste nummer 2002 van "Onze Voorouders" niet ontvangen ? Verwittig dan meteen het secretariaat: bel of fax naar 051 140.11.36 of e-mail naar lucien.ailliet@freebel.net en het komt z6 in orde !

40


V.V.F. - Tielt: activiteitenagenda

april - mei - juni 2002

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten,

tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal.

Maandag 6 mei:

Workshop: voor beginnende genealogen Inleiding tot praktisch genealogisch

onderzoek van 20 tot 22 uur

1. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.路

3. Zondag 28 april deelname aan het nationaal WF-Congres

te Koksijde

4. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken

V.V.F. - Roeselare: Activiteitenagenda Documentatiecentrum:

april - mei - juni 2002

Kokelaarstraat 5,8800 Roeselare.

Voorzitter : Lieve Denys, Stationsdreef 130, 8800 Roeselare. tel. (051) 20 35 06. Secretaris : Wilfried Devoldere, Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. Tel.lFax: (051) 22 1473. E-mailadres : wilfried.devoldere@advalvas.be E-mailadres:vvf.roeselare@advalvas.be Vrijdag 17 mei:

les QUO SCHRIFT, door de heer Edgard Seynaeve. Van 20 tot 22 uur

Vrijdag 21 juni:

les QUO SCHRIFT, door de heer Edgard Seynaeve. Van 20 tot 22 uur

Zaterdag 27 en zondag 28 april: deelname aan het nationaal WF-Congres

Maandag 20 mei: Pinkstermaandag,

het documentatiecentrum

Zondagen 7 april, 5 mei, 2 juni: genealogische vormingsvoormiddagen. Maandagen 8 april, 15 april, 13 mei, 10 juni, 17 juni: genealogische 22 uur. Vrijdagen 26 april, 24 mei, 28 juni: genealogische vormingsavonden

te Koksijde

b/ijft ges/oten !! van 9 tot 12 uur.

vormingsavonden

. van 18.30 tot

van 18.30 tot 22 uur.

Zaterdagen 13 april, 11 mei, 8 juni: genealogische vormingsnamiddagen

van.13.30 tot 17 uur.

41


Vraag - Antwoord

Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie; "Onze Voorouders", p.a. Fons Das , Luxemburglaan 18,8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen

1 - 02

(Rene Rotsaert, Dorpstraat 4, 8450 Bredene)

Ik zoek gegevens over de familie De Foordt Gillis x Verminck van Rumbeke

2 - 02

Maria (Âą 1718) uit de streek

(Stefan De Smet, Hondstraat 91,8700 Tielt)

Jacobus Callewaert, geboren omstreeks 1680 en overleden te Hooglede op 30 december 1740. Jacobus was schepen te Hooglede Ambacht. Hij was een eerste keer getrouwd omstreeks 1710 te Hooglede met Anna Devriendt, geboren te Hooglede op 10 december 1677 en er overleden op 6 december 1722. Hij hertrouwde omstreeks 1724 met Helena Bernaert, geboren te Westrozebeke in 1699 en overleden te Hooglede op 25 december 1761. Wie kent de geboorteplaats, -datum, ouders broers en zusters van Jacobus Callewaert ?

3 - 02

(Frans Verstraete, Rozebeeksestraat 16, 8860 Lendelede)

Aile gegevens over Anna Debruyne zijn welkom. Zij was weduwe van Petrus Kerckhof (Izegem 1769 - Meulebeke 1811) en woonde op 18 augustus 1830 nog in Meulebeke. Vertrok uit Meulebeke v66r 1846 naar een, tot op heden, onbekende bestemming.

4 - 02

(Gezusters Marvellie, Brugsesteenweg 163, 8630 Veurne)

Wij zijn op zoek naar aanvullende gegevens over Pastoor Alfons Mervillie, dichter van "Leve De Panne daar staat mijn huis". Hij werd geboren te Wontergem op 17 mei 1856 en overleed te Kortrijk op 4 april 1942. Hij was de zoon van Pieter Francis Mervillie (geboren te Wontergem op 26 maart 1808) en Regina Quintyn. De ouders van Pieter Francis waren Jozef (waarschijnlijk geboren te Wontergem omstreeks 1752) en Isabella Rosalie De Leersnijder. Jozef is vermoedlijk de zoon van Aegidius Mervillie en Maria Catharina Biebuyck. Zij zijn te Wontergem getrouwd op 5 mei 1750. Getuige was Judocus Mervillie. Van waar is Aegidius Mervillie afkomstig ? 42


Belgle-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZ£

VOOROUD£R$S

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt.

5 de jaargang nr. 3 • juli 2002 Afgiftekantoor

8700 TIELT 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29 - 8700 TIELT


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door de V.v.F.- afdeling Tielt, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Ons werkgebied valt sam en met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 3,72 euro per jaargang voor de leden van V.V.F.-Nationaal die inwoner zijn van ons werkgebied en voor aile leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tlelt. V.v.F.-leden uit andere arrondissementen en nlet-v.v.Fc-leden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 6,20 euro (voor leden uit het buitenland 9,92 euro). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van V.V.F.Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!!

Afdeling

Tlett,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, alfons.das4@yucom.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Luc.Neyt@c1ub.worldonline.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt, tel.lfax.: 051/40.11.36, lucien.ailliet@freebel.net . Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. voc芦 verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Website: www~vvf-tielt.yucom.be Inhoud: Staten van Goed van Dentergem, LotenhuUe,Ruiseledeen Wingene in het archief van het Ambacht Maldegem, deel 1

47

Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

- Markegem, bakermat van het geslacht Verscha(e)tse, deel 1

49

Kristof Verschaetse, Kompenhofstraat 12, 1980 Eppegem

- Samenvatting van de nakomelingenvan August Vanslambrouck, deel 1

52

Jeroom Van Siambrouck, Oedelemsestraat 52, 8020 Oostkamp Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem

- Streekgenoten gehuwd in de regio Doornik - Moeskroen voor 1865, slot

路55

Jan Callens, Tieltstraat 17, 8740 Pittem

Leesvoer voor familievorsers - Archief en bibliotheek: aanwinsten 2001, deel 3

57

Fans Das, Luxemburglaan 18,8700 Tielt

Dank - Het gebruik van de huwelijksbijlagen

59

Rene Rotsaert, Dorpstraat 4, 8450 Bredene

Cursus praktisch genealogischonderzoek Lessenreeks in het Cultureel Centrum Gildhof Tielt

46

60

- Activiteitenagenda

61

- Vraag en antwoord

62


Staten van Goed van Dentergem, Lotenhulle, Ruiselede en Wingene in het archief van het Ambacht Maldegem Deel1. Wie met zijn voorouders terechtkomt te Wingene, Ruiselede, Dentergem of Lotenhulle en zonder resultaat zocht in de wezerijarchieven van het Brugse Vrije of in de heerlijkheden met dezelfde naam, vindt misschien in het ambacht Maldegem een aanknopinqspunt'. In 1318 was Maldegem een van de 39 "ofsittende" heerlijkheden van het Brugse Vrije. Dit betekent dat het, samen met het eigenlijke Brugse Vrije, bijdroeg in het aandeel dat de Brugse Kasselrij te betalen had in de Transport van Vlaanderen. In latere eeuwen varieerde dit aantal en kwam er een onderscheid tussen de "appendante" en "contribuante" heerlijkheden. De eerste hadden hun recht van hoge justitia afgestaan aan de schepenbank van het Brugse Vrije. Tot deze "appendante" heerlijkheden behoorde Maldegem. De "contribuerende" heerlijkheden behielden de hoge justitie, maar betaalden zoals de appendanten hun aandeel in de bede samen met het Brugse Vrije. Maldegem had geen eigen "costume", maar volgde die van het Brugse Vrije. Tot de bevoegdheid van de schepenbank behoorde ook het toezicht over het voogdijbeheer. De inwoners van Maldegem die zich niet als poorter van een stad of als "vrijlaet" had den laten inschrijven, bleven ressorteren onder de heer en zijn schepenbank. Het waren "Iaeten" van Maldegem. Bij het overlijden van zo iemand diende er, in geval er wezen van minder dan 25 jaar oud waren, een staat van goed opgemaakt te worden. Het beheer van de goederen van deze wezen bleef tot zij de leeftijd van 25 jaar bereikt hadden, onderworpen aan het toezicht van de schepenen die optraden als oppervoogden. Oit toezicht blijkt duidelijk ult de reeks staten van goed die in het Rijksarchief Gent Ambacht Maldegem bewaard worden". De heer W. Steeg hers inventariseerde deze staten van goed in niet minder dan vijftien boekdelen. Van wie als "Vrijlaet van Maldegem" zich op een andere parochie vestigde en er overleed met minderjarige kinderen, werd zijn of haar staat van goed niet verleden voor de schepenbank van het rechtsgebied waartoe de parochie behoorde, maar wei voor de schepenbank van het Ambacht Maldegem. Zo vinden we, binnen het Ambacht Maldegem, onder meer de staten van goed terug van personen die overleden in Oentergem, Lotenhulle, Ruiselede, Wingene. Hieronder vindt u een beschrijving van de staten van goed die we terugvonden voor bedoelde parochies. Voor een systematisch onderzoek van de staten van goed van het Ambacht Maldegem, raden we u aan, het omvangrijk werk van de heer Steeghers te raadpleqen",

W. Steeg hers, De Staten van Goed van Ambacht Maldegem, deel 1, p.2-3. RAG, inventaris Ambacht Maldegem nummer 99. 3 W. Steeg hers, De Staten van Goed van Ambacht Maldegem, een uitgave van V.v.F. Gouw Oost-Vlaanderen. Dit omvangrijk werk bevat 15 delen waarvan deel V een klapper is op de familienamen van de akten van v66r 1700, deel XV klappert de familienamen van de delen VI tot XIV en behandelt de periode van 1700 tot 1795. 1 2

47


Afkorti ngen: fs I fa Stvg. + x 1x 2x wed. wedn. LM He Hd V.P. V.M. overl.

=

zoon I dochter Staat van goed bij overlijden = overleden = gehuwd met = eerste huwelijk = tweede huwelijk = wed uwe = weduwnaar Laet of Vrijlaet van Maldegem = hauderigge = bezitterigge = houder bezitter = Voogd paterneel = Voogd materneel = overledene 5-10-1717 = datum van het verlijden van de staat van goed

=

=

=

Lotenhulle: Stvg. Jan Doosterlinck fs Christoffel + Lotenhulle "tsijnden woonynghe op de heerlijchede van ReijbroucJ(' op 25-4-1717 LM x Lievijne Schack fa Jan wed. en He. Kinderen: Joannes 16 jaar, Cathariene 12 jaar, Jooseph 10 jaar en Jacobus 4 jaar. V.P. Marten Doosterlinck broer van de overl. en V.M. Joannes Schack oom van de He4•

5-10-1717. Stvg. Pietronelle van Overbeke fa Luijcas + Lotenhulle"casselrije vander Auderburg van Ghendt" op 27-6-1719 x Gillis Bekaert fs Gillis LM als wedn. en Hd. Kind: Pieterken. V.M. Marten van Overbeke fs Luijcas en V.P. Pieter Bekaert5•

21-11-1719. Stvg. Florentia Jolyt fa Jooris + Lotenhulle onder "d' heere/yckhede van het dendermontsche" op 7-12-1741 x Joos Wallaert fs Matthys als Hd. "omme daer uijt partage ende verdeel te connen worden gemackt tusschen": Joos Wallaert fs Matthys als Hd. enerzijds, en het enig kind van Gabriel Wallaert fs Joos, Joannes Wallaert "uijtlandigh", Jacobus Wallaert het enig kind van Pieter Wallaert en Jooseph Wallaert; mits Joannes Maire x Jooryne Wallaert en Carel van Hecke x Isabelle Wallaert al kinderen van Joos Wallaert en Florentia Jolyt en zo zeven hoirs (= erfgenamen) van hun moeder en grootmoeder anderzijds",

19-4-1742. wordt vervolgd

Luc NeYt

RAG, Ambacht Maldegem bundel131 en W. STEEGHERS, De Staten van Goed van Ambacht Maldegem, deel VII en Vllt p. 714 nr. 7. 5 RAG, Ambacht Maldegem bundel 134 en W. STEEGHERS, op. cit., deel VII en VIII p. 721 nr. 8. 6 RAG, Ambacht Maldegem bundel203 en W. STEEGHERS, cp. cit., deel VII enVlI1 p. 884 nr. 11.

4

48


Markegem, bakermat van het geslacht Verscha(e)tse Deel1 Mijn interesse in familiekunde in het algemeen en in mijn eigen voorgeslacht in het bijzonder, is eerder toevallig ontstaan. Enkele jaren geleden was Kenneth Verschaetse uit Ghent, Minnesota op rondreis in Europa. In Brussel beland raadpleegde hij een telefoonboek en vond daar het adres van mijn zus. Teruggekeerd in de Verenigde Staten schreef hij haar een brief met de vraag of zij meer informatie had over de naam Verschaetse in 8elgie. Nu bleek inonze familie een stamboom Verschaetse te circuleren, opgemaakt door de heer Andre Oejonghe uit Izegem. De relatie tussen onze tak en de Amerikaanse uitwijkelingen was evenwel niet duidelijk. Na een aantal brieveri vie I de correspondentie uiteindelijk stil. Mijn interesse was echter gewekt en begin 2001 begon ik zelf wat opzoekingen te doen. Ais startpunt besloot ik contact op te nemen met Andre Dejonghe, Tot mijn grote spijt vemam ik toen van zijn echtgenote Maria Verschatse dat haar man reeds geruime tijd overleden was. Een groot deel van de gegevens .die in dit artikel vermeld worden, is afkomstig uit het onderzoek dat Andre Dejonghe gedurende meer dan 10 jaar verricht heeft. De bedoeling ..van deze publikatie is dan ook om de vrucht van zijn arbeid met andere ge'l'nteresseerden te . delen. In dit eerste deel wordt vooral de zeventiende eeuw en het begin van de achtliende eeuw besproken. Gedurende deze periode situeert de wereld van mijn voorvaderen zich te Markegem, In een tweede deel zal de verdere verspreiding van hun afstammelingen besproken worden,

Stamvader Abraham uit Markegem.

I. Het gezin Abraham Vanderschatsschen

- Cathelinne Van Essche

De tot nog toe oudste vermelding van een VERSCHAETSE vinden we terug in een fosse staat van goed van 27 september 1627 [RAK-LSVG-73]. Deze werd opgemaakt naar aanleiding van het overlijden te Markegem in de maand [uli van dat jaar van Cathelinne VAN ESSCHE (dochter van Joos), echtgenote van Abraham VANDERSCHATSSCHEN. Bij het opstellen van de akte zijn aanwezig een zekere Elias DEMETS en ene Jan BIEBUUCK (zoon van Jan), beiden afkomstig uit Wakken. Zij treden op als voogden van de 3 jongste kii1deren uit het gezin, met name Piercken, Cathelynne en Janneken VERSCHATSSCHE. Uit de gedetailleerde boedelbeschrijving, die verder in de akte voigt, kunnen we met grote waarschijnlijkheid afleiden dat het gezin in 1627 vijf kinderen had, waarvan er twee in 1627 reeds de meerderjarige leeftijd (25 jaar !) bereikt hadden. Aan elk van de wezen wordt immers een vijfde deel van de helftvan de hofstede van de ouders toeqekend. Daarenboven wordt op een plaats Joos VERSCHATSSCHE expliciet als de broer van de wezen vermeld en worden op een andere plaats Abraham en Joos VANDERSCHAETSSCHEN van een deel van de "moederlijke successie" uitgesloten. In het werk van Frans Hollevoet over Markeqem [HOLLEVOET-96] lezen we op pp. 195-196 een interessante passage die hoogstwaarschijnlijk op de hierboven vermelde Abraham VERSCHAETSE betrekking heeft. . .., Hetzelfde beweren de baljuw en de pastoor in 1630 van Stephan us VAN AELMEERSCH en Abraham VERSCHAETSE die al/ebei zwaar verdacht worden van ketterij, maar uiteinde/ijk toch gehoorzamen. In 1632 blijkt Abraham Verschaetse godvr(Jchtig in de heer gestorven te zijn ...

49


Voor aile duidelijkheid: met "ketterij" wordt verstaan het niet volgen van de kerkelijke voorschriften, bijvoorbeeld het niet gaan biechten met Pasen. De twee oudste zonen van het gezin, met name Abraham en Joos, worden verder besproken in respectievelijk 11.1en 11.2.Eventuele afstammelingen van de andere kinderen (waaronder Piercken) zijn bij ons weten nog niet onderzocht. Wei is er het overiijden van een Petrus VERSCETZEN op 19 februari 1656. Misschien gaat het hier over "onze" Pieter. .

11.1Het gezin Abraham Vanderschatsschen ~Joossyne Van Houtte Abraham VANDERSCHATSSCHEN (zoon van Abraham) vinden we terug in de lijst met buitenpoorters van Kortrijk [CALLENS-J-2001]. In 1638 is hij nog buitenpoorter van Kortrijk te Markegem, terwijl hij vanaf 1639 tot 1646 als buitenpoorter te Wakken vermeld wordt. Te Markegem wordt in 1638 Synne Van Houtte als zijn echtgenote vermeld. Uit deze lijst met buitenpoorters kunnen we verder nog afleiden dat Abraham een zoon Willem (Guilielmus) VERSCHAETSEN. had en dat die in 1639 het buitenpoorterschap gekocht heeft. Willem wordt vermeld van 1639 tot 1646 en van 1651 tot 1695 en wordt verder besproken in 111.1.In . de .kwartierstaat van Johan Roelstraete (voor de intemetgebruikers: http://users.pandora.be/johan.roelstraete/kwroel.htm) vinden we Haneken VERSCHAETSE terug (dochter van Abraham en Joossyne VAN HOUTTE) die geboren moet zijn veer 1632 (dus te Markegem) en die gehuwd was met Joos DE VOLDER (zoon van Gillis). Ze kregen een zoon Jacob die in maart 1678 te Markegem overleden is. Haneken (of Janneken) wordt ook vermeld in [CALLENS-J-2001] als buitenpoorteres van Kortrijk te Wakken van 1639 tot 1700. In de lijst van buitenpoorters is er oak nog sprake van Maycken VERSCHATSSCHE dochter van Abraham. Op 13 juli 1659 (parochieregisters Wakken) was er de verloving tussen Nicolaus TJIOLA (CHIOLA) en Maria VERSCHAETSE, gevolgd door hun huwelijk op 17 augustus 1659. Misschien gaat het hier over een tweede dochter uit het gezin. In de parochieregisters van Wakken vinden we tenslotte nog het overlijden op 18 december . 路1635 van de weduwe van "een" Abraham VERSCHAETSE. Het is absoluut niet duidelijk over welke Abraham het gaat. Een hypothese is dat de vader van de hier vermelde Abraham na het overlijden van Cathelinne VAN ESSCHE hertrouwd is en dat zijn tweede vrouw na zijn overlijden in 1632 naar Wakken verhuisde. .

11.2Het gezin Joos Verschatsschen - Maycken De Meyere In een losse staat van goed van 1636 (?) [RAK-LSVG-77] vememen we dat Joos VERSCHATSSCHE (zoon van Abraham) overblijft als "houder van het sterfhuis" van Maycken DE MEYERE (dochter van Pieter). Zijn echtgenote zaliger overleed te Markegem op 7 maart 1632. Als voogden van Abrahamken en Pieterken VERSCHAETSSCHE zijn aanwezig Jan GALLE (zoon van Joos) uit Dentergem en Pieter DE MEYERE (zoon van Joos) uit Meulebeke. Uit deze akte leren we verder nog dat het gezin 3 "coeioeeeter", 1 ''jonek calf' en 1 ''jonek swijncken" rijk was. Jan GALLE was een buitenpoorter van Kortrijk te Dentergern [CALLENS-J-2001] en was vermoedelijk de schoonbroer van Joos VERSCHATSSCHEN (hij is gehuwd op 1 september 1628 te Markegem met een VERSCHAETSE, vermoedelijk met Cathelyne of Janneken, de dochters van Abraham VANDERSCHATSSCHEN en Cathelinne VAN ESSCHE). Joos VANDERSCHATSE sterft in januari 1648 (Judocus VERSCOTS in het parochieregister). In een nieuwe losse staat van goed [RAK-LSVG-77] is sprake van een weduwe en opnieuw van de twee wezen Abraham en Pieterken VANDERSCHATSE. De akte is ondertekend op 27 januari 1648 in aanwezigheid van de voogd Gillis DE MEYERE. Blijkbaar is Joos na het overlijden van Maycken nog hertrouwd. 50


De poorterslijsten vermelden Joos VANDERSCHATSSCHEN (zoon van Abraham) als buitenpoorter van Kortrijk te Markegem van 1638 tot 1651. Over de geboortedatum van de twee zonen bestaat er enige onduidelijkheid. Abraham zou circa 1625 geboren zijn en Pieter op 24 december 1629 (doop op 6 januari 1630). Er is ook een doop van een Abraham VERSCHAETSEN op 5 juni 1630 maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij de broer van Pieter zou zijn. Abraham en Petrus (Pieter) worden verder besproken in respectievelijk 111.2en 111.3. In het reeds vermelde standaardwerk over Markegem [HOLLEVOET-96] vernemen we tenslotte nag dat Joos VERSCHAETSE in 1645 kerkmeester was te Markegem.

111.1路 Het gezin Guilielmus

Verschaetsen

- Judoca Vandaele

Willem wordt geboren te Markegem in het jaar 1631. Nadat zijn ouders verhuisd zijn naar het naburige Wakken, verlooft hij er zich op 5 september 1656 met Judoca VANDAELE. Hun eerste kind sterft bij de geboorte op 31 mei 1658. Daarna krijgt het gezin nag minstens vier kinderen. . - Anna: gedoopt op 5 augustus 1660 te Wakken (peter: Judocus DE VOLDERE, meter: Anna DEVOLDERE). Waarschijnlijk in 1687 te Wakken gehuwd met Joannes VANROOSBEKE en er enkele jaren later in 1690 overleden. - Judoca: gedoopt 10 maart 1662 te Wakken (peter: Judocus VERSCHAETSEN (?), meter: Judoca VERSCHAETSEN ?). - Judoca: gedoopt op 22 juni 1664 te Wakken (peter: ?, meter: L. VANDAELE). Ze overleed op 12 mei 1706 te Wakken. - Joannes: gedoopt 8 september 1668 te Wakken (peter: Joannes SIMOENS (?), meter: Maria DE SMET - waarschijnlijk schoonzus van de moeder). Overleden 20 november 1669. Willem overlijdt in 1700 en wordt te Wakken begraven.

1II.2a Het gezin Abraham Verschaetsen

- Petronella Dusein

Abraham huwt op 8 februari 1653 te Dentergem met Petronella DUSEIN (dochter van Joannes en Petronella CLAUWAERT) [CALLENS-J-2002]. Ze krijgen 4 kinderen. -

Catharina: gedoopt op 30 november 1653 in Markegem (peter: Franciscus DE SEYN, meter: Joanna DE LANDTSHEERE). . - Petrus: geboren 28 januari 1656 in Markegem (peter: Petrus VERSCATSEN, meter: Maria SIBUCK). .Joannes: geboren 27 januari 1657 in Markegem (peter: Lucas GALLANDT, meter: Maria COSTERS). - Judocus: geboren 10 februari 1660 in Markegem (peter: Joannes DESEIJN, meter: Judoca DE SEIJN).

Abraham wordt in 1652 in navolging van zijn vader en in hetzelfde jaar als zijn broer Pieter, buitenpoorter van Kortrijk te Markegem (tot 1670). Petronella overlijdt op 13 maart.1660. wordt vervolgd路

Kristof Verschaetse

51


Samenvatting van de nakomelingen van August Vanslambrouck Oeel1. 81.

August VANSLAMBROUCK, o Zwevezele, 13 april 1832. Er overleden, 21 juli 1898. Beroep: olieslager. Hij huwde te Rumbeke op 24 mei 1871 met Leona Maria Van de Putte, o.Moorslede, 26 januari 1839, dochter van Petrus en Agnes Pauwels. Kinderen: 134 i. Lucretia Maria. ii. Alice Marie, 0 Tielt, 19 december 1873. iii. Zenais Augusta L., Tielt, 16 mei 1875, + Tielt, 20 april 1877. iv. Romanus August, Tielt, 5 augustus 1877. 135 v. Rene Florimond Jacques. vi. Antila Melania, Tielt, 30 januari 1881, kind Josais. 136 vii. Charles Louis. 137 viii. Albert. 0

0

0

134. Lucretia Maria VAN SLAMBROUCK, o Tielt, 16 maart 1872. Zij huwde in Michigan, USA op 20 juli 1899 met Sam Singelyn, o Michigan, USA circa 1870. Kinderen: i. Jimmy . . Ii. Francisca. 135. Rene Florimond Jacques VAN SLAMBROUCK, o Tielt, 23 april 1879, + 25 december 1937. Hij huwde op 10 september Cord illa Malo, 18 september 1885, + 1954. Kinderen: 226 i. Yurnette. 227 ii. Albert. 228 iii. Vernon. 229 iv. Mildred. v. Clarence Joseph, USA, 23 april 1922.

1906 met

0

0

136. Charles Louis VAN SLAMBROUCK, o Tielt, 8 juni 1885, + USA, januari 1971. Hij huwde in USA met Marie Winters, Kinderen: i. Leonie Marie, 0 USA, 1912. ii. Selest,O USA, 1915. 230 iii. Charles Joseph. 231 iv. Edward. 232 v. Jim. 137. Albert VAN SLAMBROUCK, o USA, circa 1886. Hij huwde in USA, circa 1916 met Margeret .... ?, Kinderen: 233 i. Robert Romane. ii. Betty Andrea, Michigan, USA, 13 juli 1917. iii. Mary Melanie, Michigan, USA, 1 september 1920. 0

52

0

USA.

0

USA.


226. Yurnette VAN SLAMBROUCK, 024 juni 1907. Overleden, 1947. Zij huwde George Fournier. Kinderen: 1. George. ii. Robert George. iii. Robert. iv. Jeanette. v. Marleen. 227. Albert VAN SLAMBROUCK, o USA, 16 juni 1910, + USA, Tourner. Kinderen: i. Loucille. ii. Joan. iii. Elaine. iv. Roger. v. Gary. vi. Ritta.

september 1971. Hij huwde in de USA met Evelien La

228. Vernon VAN SLAMBROUCK, o USA, 27 maart 1914, + USA, december 1971. Hij huwde inde USA met Olga Dumka, + USA, november 1990. Kinderen: 368 i. Thomas. 369 ii. Shirley. iii. Stephen, 0 USA. iv. Judith,O USA. v. Daniel,o USA. vi. Doris, USA. 0

229. Mildred VAN SLAMBROUCK, o USA, 16 december 1915. Hij huwde in USA met Harvey Hundrieser, Kinderen: i. Aldrey, 0 USA. 370 ii. Joyce. 371 iii. Raymond. 372 iv. Doreen. 373 v. Geraldine. 374 vi. Rebeca.

0

USA.

230. Charles Joseph VAN SLAMBROUCK, o 30 januari 1920, + Gainesville, Florida, USA, 5 december 1991. 8eroep: militair. Hij huwde in USA met Mary Ann ?, 0 USA. Kinderen: i. Charles, 0 USA. ii. Mike, USA. iii. Joanne;" USA. 0

53


CHARLES'VD' StAMBRO

~~eD1ber 5~'

Age· 70 die~ '1:"; '.in Gamsville" ..·Aonda" ,'fornletly;"::i! of Detroit, MI. Survived by his." J

wife Kitty; son Michael; daugh .. :, ter Joanne Koch, "and ,brotller .•··, James. ,Gra:duated .from" D.I.T. J ir.1940 and Harvard Business ".

School iu",1942•.,Was 'Lieutenant '-;' Commander

of,

the

Richard.

Learr De$tr<lyer .:-dprUl, W'

War n. Worked at,:"-Pord '-M

T~ ,:1 ,,'

l , kd:etme~t J\tliJ1lBon Jiati~naf I~ Cemetery. " .. _ ,/ t COl'1trlbutiQnJ ,.ay be mad~<toJ i Co.

,.,

American ,·Caocer>Society+ •.·.,·. ' , ..;.;,:{, ..};'.'

Jeroom Van Siambrouck1

1 2

Paul Callens2

Jeroom Van Siambrouck, Oedelemsestraat 52, 8020 Oostkamp voor wat betreft familieinformatie. Paul Callens, bestuurslid WF, afdeling Tielt voor wat betreft afbeeldingen. Kopie uit "Gazette van Detroit" van 26 december 1991 en afdruk foto van grafsteen Arlington National Cemtery. Zie ook Onze Voorouders 5de jaargang, nummer 1, 2002.

54


Streekgenoten gehuwd in de regio tussen Doornik - Moeskroen voor 1865 Slot.

Vanlokeren P. Jacques, Pittem x Dottignies 27/11/1781 Verbrugge M. Catherine, Dottignies 1759 (+ Dottignies 29/01/1801) 0

0

Vanluchene Albert, 0 "Rozebeke" x Moeskroen 21/06/1731 Duthoit M. Angelique Vanparys Bernard, cordonnier, 0 Meulebeke 05/02/1823, x Herseaux 08/06/1865 (?) Declercq Rosalie, Petegem, fa Amelie

fs Leon Vanparys & Eug. Tack

0

Vanparys Bernard, cordonnier, 0 Meulebeke 05/02/1823, fs Leon Vanparys & Eug. Tack x Luingne 08/05/1855 Depraetere Francolse, Melden 03/10/1822, fa J. Depraetere & Chr. Nys 0

Vanquathem P. Jean, praticien, 0 Aarsele 08/02/1777 (+ Dottignies 12/01/1864), fs J. Vanquathem & Ros. Coppens x Dottignies 24/10/1811" Carette Francoise, Dottignies 22/11/1785, fa Rob. Carette & EI. Delobeau 0

Vantuyne Francols. domestique, 0 Meulebeke 30/03/1825, fs Bern. Vantuyne & Agn. Vergote x MarqLiain 13/02/1860 Carette Josephine-Cath., Marquain 30/06/1838, fa Catherine 0

Verbeke Francols, tonnelier, Meulebeke 19/03/1801 (+ Moeskroen 1832), fs Bern. Verbeke & BT Devaere x Moeskroen 26/11/1828 Vandenbrouck Stephanie, 0 Moeskroen 30/07/1810, fa Aim. Vandenbrouck & MA Crombecq 0

Verbeke P. Nicolas, tailleur, 0 Tielt (+ Sint-Martens-Latem 25/01/1808), fs Ign. Verbeke & Canst. Pinket " x Ramegnies 05/11/1776 Joveneau M. Therese, 0 1750 (+ Ramegnies 27/01/1820), fa JB Loveneau & MA Leclercq " " Verbrugge P. Joseph, charretier, 0 Meulebeke 21/02/1782 (+ Herseaux 10106/1824), fs Jos. Verbrugge & MC Boone x Herseaux 28/06/1813 Hospied M. Arnelle, 0 Herseaux 18/06/1785, fa Ferd. Hospied & Const. Ferret Vermeire P. Jean, marechal, Tielt 19/02/1836, fs Ch. L. Vermeire & F. Debacker x Herseaux 16/05/1864 Renard Sophie-M., Herseaux 29/09/1837, fa L. Renard & Cel, Watteau 0

0

55


Vermoortele Ferdinand, ecanqeur. Zwevezele 23/12/1828, fs L. Vermoortel & Soph. Braekevelt x Moeskroen 18/04/1863 Verschuere Eugenie, Zulte 11/07/1841, fa J. Verschuere & T. Vandecasteele 0

0

Verschuere P. Leopold, serrurier, Kortrijk 25/04/1834, fs P. Verschuere & Ros. Viaene x Moeskroen 20/02/1860 Dedeyne Colette, Ardooie 17/07/1823, fa Ign. Oedeyne & Cec, Vanqheluwe 0

0

Versluys Joseph, tisserand, 0 Wingene 07/05/1777 (+ Herseaux 29/09/1849), fs F. Versluys& M. Vanhee . x Herseaux 03/03/1813 Dejonckheere Reine, Herseaux 21/06/1773, fa Guill. Dejonckheere & C. Vroman 0

Vienne. Frederic, journalier, Oostrozebeke 29/12/1835, fs JB Vie nne & Ros. Lecluyse x Moeskroen 02/11/1863 Sabbe Rosalie, Tielt 15/09/1838, fa Ch. L. Sabbe & Ser. Scherpereel . 0

0

Waffelaert Ange, douanier, 0 Pittem 24/10/1802, fs P. Waffelaert & JM Crul x Herseaux 07/10/1834 Duquesne M. Sophie, Herseaux 31/01/1807, fa Mich. Duquesne & MC Delepaut 0

Jan Callens

Leesvoer voor familievorsers Ter gelegenheid van de tentoonstelling "Van wieg tot graf, die te Hansbeke doorging op 29 en 30 juni 2002, heeft de culturele vereniging "Oud-Hansbeke" "Mengelingen" een bijdrage uitgegeven van oud-Hansbekenaar Albert Martens. . Het boek behandelt demografische, religieuze en sociale thema's in verband met geboorte en doop, verloving en huwelijk, overlijden en begrafenis, geput uit de oude parochieregisters van Hansbeke, 1624-1796. Het bevat bovendien verscheidene naamlijsten, onder meer van tweelingen, onwettige kinderen, soldatenkinderen. geboorten "en passant", oorlogsslachtoffers, drenkelingen, kerklijken .. Familievorsers, die te Hansbeke niets te zoeken hebben, kunnen onder de naamlijsten mogelijk toch een vondst doen: een soldatenkind, een onwettig kind, een biologische vader, een geboorte "en passant", een herdoopte, een verbroken verloving, een huwelijk van een soldaat, van een zwerver, een occasioneel huwelijk, een overlijden van een soldaat, een oorlogsslachtoffer, een zwerver, een drenkeling (in de Brugse vaart), een occasioneel overlijden. Het boek telt een 90-tal bladzijden en bevat verschillende foto's uit de oude doos. Het boek kan afgehaald worden bij Willy Quintyn Molenstraat 16 9850 Hansbeke (093715813) (willy.quintyn@skynetbe). Het wordt ook per post opgestuurd na overschrijving van 8,50 Euro op rekening nr 892-260121956:-56. van Oud-Hansbeke, Rostraat 18 9850 Hansbeke. 56

I


Archief en bibliotheek: aanwinsten 2001

Derde deel.

Parochieregisters: Tielt: Tienjarige tafels geboorten, huwelijken en overlijdens: Rechtzetting: moet zijn: 1850-1890 (4 boekdelen)

1891-1890 (4 boekdelen)

Inventarissen:路 .. De microfilmcollecties van het Rijksarchief Gids voor grensoverschrijdende bronnen in Vlaamse en Zeeuwse archieven Inventaris bewerkte bronnen in het Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis, deel 1 Inventaris van familiegeschiedenissen in het Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis deel1 Inventaris heraldische werken in het Natlonaat Centrum voor Familiegeschiedenis, deel 1 Inventaris plaatselijke geschiedenissen in het Nationaal Centrum路 voor Familiegeschiedenis, deel 1 Inventaris preciosa in het Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis Inventaris van de archieven van de vredegerechten Ardooie, Ruiselede en Tielt Inventaris van de WF~bibliotheek .. Inventarissen van de archieven van de vredegerechten van West-Vlaanderen lnventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel I Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deelll Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deellV Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel VI Inventarissen van gemeentearchieven, deelll Inventarissen van gemeentearchieven, deelill Kiezerslijsten: Tielt: 1966/1968 - 1969/1971 Tellingen: Gits: Volkstelling 1814, deel XVI Hooglede: Volkstelling 1814, deel XVI Bidprentjes - doodsberichten: Bidprentjes: Oekene, Rumbeke, Ingelmunster: A - M Bidprentjes: Oekene, Rumbeke, Ingelmunster: N - Z Inventaris Lichterveldse doodsprentjes, deel1 Inventaris Lichterveldse doodsprentjes, deel 2 Verzamelen van bidprentjes. Van devotieprent tot bidprent (Cauwe Roger) Verzameling oude bidprentjes voor 1900 met indes: deel 1: A - I 3100 doodsberichten van Lichterveldenaars

57


Migratie: Belgische emigranten naar Amerika, 1907 - 1908 (Deruyter Richard) Kwartierstaten - Pedigree chart (G.S.F.A.) Venesoenrapporten 1896 - 1899 (Bauwens Guy) Boeken: 2000 Duitse soldaten op het Ehrenfriedhof van Deinze en Vinkt (De Bouver Romain) Sociaal-economisch aanzicht van Ruiselede in moeilijke tijden (Braet Andre) Schuiferskapelle van weleer in woord en beeld (Schaubrouck Arnold/Van Eenooghe Frank) Deoorlogsmisdaden van mei 1940 in Vinkt en omstreken (Ministerie van Justitie) Alfabetische lijst en codecijfers van de Belgische gemeenten (N.I.S) Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen (Roelstraete Johan) Illustrations of insised slabs on the continent of Europe Vriendenboek Valere Arickx Stadsrekeningen Tielt: 1500 - 1610 (Hollevoet Frans) Fans Das

Dank

Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief , zoals: bidprenljes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, nieuwjaarsbrieven, huwelijksaankondigingen, foto's, kaarten, boeken, familiegeschiedenissen, tijdschriften, stambomen, kiezerslijsten, palmaressen, enz ... Paul Callens, Pittem Eugene Vanassche, Jabbeke Daniel Vandewalle, Tielt E.H. Robert De Clercq, Tielt Thijs Lambrecht, Egem Rosa Plettinck, Tielt Philippe De Gryse, Tielt Dr. Geert De Brabandere, Rotselaar Luc Vermeulen, Tielt Noel Devrieze, Roeselare Christiane Strobbe, Meulebeke Milo 8aert, Tielt Guido Lams, Wingene Paul 8aert, Schilde Dank ook aan aile anonieme schenkers. Fons Oas

58


Het gebruik van de huwelijksbijlagen Huwelijksbijlagen zijn de offlclele papieren die de trouwers nodig hebben om in het huwelijk te treden: hun geboorteakte, militiegetuigschrift, eventueel overlijdensakte van de ouders of de overlijdensakte van de grootouder(s) als het om een weeskind gaat. Deze akten moeten door beide partijen voorgelegd worden en dienen als bewijsstukken bij het huwelijk. Ze worden daarna gebundeld en samen met de huwelijksakte aan de rechtbank overgemaakt. Bij een echtscheiding wordt het vonnis in de rand van de huwelijksakte toegevoegd. De huwelijksbijlagen van de Rechtbank van Brugge zijn bijna voor aile gemeenten van haar arrondissement gefilmd tot 1870. De ene beginnen al vroeger dan de andere. Voor de stad Oostende is het een soep: alles zit door elkaar. Voor de stad Brugge zit alles per nummer: als bijvoorbeeld de huwelijksakte nr. 78 draagt van 1850, eenvoudig bijlage nr. 78 van dat jaar opsporen en je bent er! Voor de huwelijksbijlagen van Veurne zijn ze zelfs gefilmd tot 1900 en dit in drie periodes: 1) voor 1870 2) van 1871 tot 1890 en 3) van 1891 tot 1900. Jammer genoeg bestaan er geen huwelijksbijlagen meer van de Rechtbanken Kortrijk en leper. De eerste zijn verdwenen door de brand van het gerechtsgebouw in 1946, de tweede door de de vernietiging van het 8tadsarchief in de Eerste Wereldoorlog. De huwelijksbijlagen van Tielt zijn op microfilm te raadplegen op het Rijksarchief te Brugge voor de periode 1804 - 1881 onder de filmnummers 1460180 tot en met 1460191. Hoe kunnen we de huwelijksbijlagen raadplegen? Door onderaan de inventaris van de gemeente waar het koppel trouwde na te gaan of de huwelijksbijlagen bestaan en eventueel de filmrol na te zien. Dit is een zeer interessante bron die veel te weinig wordt geraadpleegd. Rene Rotsaert

Cursus praktisch genealogisch onderzoek VVF-Tielt organiseert LS.m. Cultureel Centrum Gildhof workshops voor beginnende en gevorderde genealogen.

(CCG) Tielt een reeks van 6

Inschrijving uitsluitend via CCG, tel. 051/40 29 35 of fax 051/40 83 29. Wacht niet te lang, het aantal cursisten is beperkt! Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 Euro en wordt vereffend op de eerste cursusavond; zeker niet vooraf betalen! De deelnemers Voorouders".

krijgen een gratis abonnement van jaargang 2003 op het tijdschrift "Onze

59


Lessenreeks in het Cultureel Centrum Gildhof Tielt Tijdens deze. eursus of beter workshops, gesehikt voor zowel beginnende als gevorderde genealogen, worden de deelnemers door middel van praktijk oefeningen aetief wegwijs gemaakt in versehillende bronnen, de analyse van de gegevens die men hierin kan vinden, alsook het lezen van oud sehrift. Deze eursus omvat zes workshops telkens op een maandag van 20 tot 22 uur en gaan 路hoofdzakelijk door in het Cultureel Centrum, Sint-Miehielstraat te 8700 Tielt. Maandag 23 september 2002 van 20 tot 22 uur eerste workshop. Kennismaking met de bevolkingsregisters en burgerlijke stand van Tielt. Praktisehe oefeningen met de twee onderseheiden documenten. We onderzoeken de periode 1850-1900. Uitwijking naar Amerika, Frankrijk, ... Locatie: Stadhuis Tielt, Tramstraat - Tieltse stadsarchief. Maandag 30 september 2002 van 20 tot 22 uur tweede workshop. De burgerlijke stand tijdens de Franse periode: geboorte-, huweliiks- en overlijdensakten. (1796-1814 ) Het Latijn in de parochieregisters. We leren aan de hand van enkele getranscribeerde doop-, huwelijks- en overlijdensakten de geijkte Latijnse opbouw van deze akten lezen en begrijpen. Locatie: Cultureel Centrum Gildhof. Maandag 7 oktober 2002 van 20 tot 22 uur derde workshop. 路Latijn in de moderne parochieregisters (1800-1900). Aan de hand van originele teksten maken we kennis met het is= eeuwse schrift: leren lezen 路en begrijpen. Locatie: Cultureel Centrum Gildhof. Maandag 14 oktober 2002 van 20 tot 22 uur vierde workshop. Latijn in de oude parochieregisters (voor 1800). Eveneens aan de hand van originele doop-, huwelijks- en begrafenis- of overlijdensakten leren we de teksten lezen, begrijpen en in hun verband plaatsen. Locatie: Cultureel Centrum Gildhof. Maandag 21 oktober 2002 van 20 tot 22 uur vijfde workshop. Notariele akten uit de 19de eeuw: erfenisakten, koopakten, voogdijstellingen, huwelijkseontractEm,enz. Arehieven van het gevangeniswezen. Kennismaking met deze akten en de genealogisehe gegevens in hun juist verband kunnen plaatsen. Locatie: Cultureel Centrum Gildhof. . . Maandag 28 oktober 2002 van 20 tot 22 uur zesde en laatste workshop. We maken kennis met belangrijke documenten uit het Ancien Regime. Welke familiekundige gegevens halen we uit: de staten van goed, poortersboeken, landboeken, ommestellingen (belastingsrollen) proeessen, enz... Locatie: Cultureel Centrum Gildhof. 60


V.V.F. - Tielt: activiteitenagenda

juli - augustus - september2002

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand . ...Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

2. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken .. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

4. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

6. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken 7. Maandag 23 september van 20 tot 22 uur: eerste workshop. Kennismaking met de bevolkingsregisters en burgerlijke stand van Tielt. We onderzoeken de periode 1850-1900 Locatie: Stadhuis Tielt, Tramstraat - Tieltse stadsarchief

8. Maandag 30 september van 20 tot 22 uur: tweede workshop. De burgerlijke stand tijdens de Franse periode: geboorte-, huwelijks- en overlijdenakten (1796-

1814) Het Latijn in de parochieregisters Locatie: Cultureel Centrum Gildhof

V.V.F. - Roeselare: Activiteitenagenda Documentatiecentrum:

juli - augustus - september 2002

Kokelaarstraat 5,8800 Roeselare.

Voorzitter: Lieve Denys, Stationsdreef 130,8800 Roeselare. tel. (051) 20 35 06. Secretaris: Wilfried Devoldere, Leeuwerikstraat 5,8800 Roeselare. Tel.lFax: (051) 221473. E-mailadres : wilfried.devoldere@advalvas.be E-mailadres:vvf.roeselare@advalvas.be Openingsuren in juli en augustus:

zoals elk jaar geldt er tijdens de vakantiemaanden een speciale regeling. U kan .opzoekingen doen in het documentatiecentrum op vier zaterdagen ( 6, 27 juli en 10, 24 augustus), telkens van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur. Vanaf september zijn er weer de gebruikelijke openingsuren en activiteiten. Zondag 1 september: genealogische vormingsvoormiddag.

van 9 tot 12 uur.

Maandagen 9 september, 16 september: genealogische vormingsavonden

van 18.30 tot 22 uur.

Vrijdag 20 september van 20 tot 22 uur: Panelqesprek o.l.v. Edgard Seynaeve, .Wilfried Devoldere en . andereri. Bedoennq is dat problemen naar voor worden gEibracht en hieraan een eventuele oplossing kan gegeven worden. Ook zal verwezen worden naar nog niet ontgonnen bronnen. Het panel bestaat uiteraard niet uit genealogen die gegevens kunnen te voorschijn toveren, wei kunnen ze helpen met aile mogelijke tips en mogelijkheden om een stapje verder te geraken. Vrijdag 27 september: genealogische vormingsavond van 18.30 tot 22 uur. Zaterdag 14 september: genealogische vormingsnamiddag

van 13.30 tot 17 uur.

61


Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders",

p.a. Fons Das, luxemburglaan

18, 8700 Tiell.

Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vraag 5 - 02 (Ivan Vlaemynck, 112 Collegestraat,

1050 Brussel)

路Ik zoek plaats en datum van huwelijk en overlijden van de kinderen van Carolus Elisabeth Poppe (x te Dentergem 16.05.1665). Namelijk van: . Carolus, Judoca

Georgius, 掳Dentergem 28.03.1666 Bartholomeus, Dentergem 22.10.1671 0

I

Devlaminck

en

Dentergem 30.10.1667 Dentergem 08.09.1674.

0 0

Antwoord

4 -

I

01 (Jean Verstraete, Pensionaatstraat 31, 8755 Ruiselede)

Betreft de vraag naar de graad van verwantschap tussen Robberecht Maria Julia Mathilda (0 Tielt, 8 december 1871; + Brugge, 10 oktober 1957) en Robberecht Georges (pater Florentinus Robberecht) (0 Tielt, 22 april (niet: 12) 1875; + Cha-tse-ti (China) 19 juli 1904). 1a. Maria Julia Mathilde Smet ex Moorsele.

Robberecht

was de dochter van Franciscus

Robberecht

en Mathildis

De

2a. Franciscus Robberecht: o Tielt, 24 februari 1839 als zoon van Petrus en Francisca Vandenberghe x Tielt, 30 augustus 1869 met Mathildis De Smet, dienstmeid, 32 jaar, wonende te Rijsel, Moorsele 17 september 1837, fa Petrus Eugenius, + Moorsele 7 november 1862 en Maria Theresia Elisabeth Vanderheeren, + Moorsele 13 september 1848. Haar grootouders paterneel en materneel waren afkomstig uit Izegem. + Tielt, 14 april 1906 als handelaar-kleermaker, echtgenoot van Mathilde De Smel, in zijn woning, Tramstraat. Aangever van zijn overlijden: o.m. zijn zoon Achilles Robberecht, handelaar, 30 jaar, ex Ingelmunster. 0

3. Petrus Robberecht o Wakken, rond 1796 als zoon van Petrus en Maria Francisca Vanbiesbrouck Francisca Vandenberghe, te Waregem, fa Joannes en Isabella Ragolle. + Tielt, 5 december 1868, 67 jaar, in zijn woning, Kerkstraat.

x (Maria)

0

2b. Leopold Edouard Robberecht o Tielt, 24 april 1832 als zoon van Petrus, Kortrijkstraat, en Francisca Vandenberghe,

stoelmaker, 36 jaar, 30 jaar, Waregem.

0

Wakken, wonende te Tielt,

0

1b. Robberecht Georges Ernest (= pater Florentinus Robberechl) was de zoon van Leopold Eduard, schoenrnaker in de Kortrijkstraat, en Marie Mathilde De Coster, naalster, Aarsele 17 april 1837, fa Charles Louis, kuiper, en Melanie Demasure, spinster, Markegem. 0

0

Besluit: Maria Julia Mathilde en Paler Robberechl hadden dezelfde grootvader, m.a.w Maria Julia Mathilde Robberecht is de nicht van Georges Ernest (pater) Robberecht. Lucien Ailliet

62


Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZ£

VOOROUD£RS

~ ~

onze voorouders ;:--, voor ons

Driemaandelijks

e___j

tijdschrift

van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt.

5 de jaargang Afgiftekantoor Verantwoordelijke

nr. 4 - oktober 2002 8700 TIEL T 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door de V.v.F.- afdeling Tielt, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 3,72 euro per jaargang voor de leden van V.v.F.-Nationaal die inwoner zijn van ons werkgebied en voor aile leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. V.V.F.-Ieden uit andere arrandissementen en niet-V.V.F.-Ieden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 6,20 euro (voor leden uit het buitenland 9,92 euro). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van V.V.F.Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!!

Afdeling

Tielt,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, alfons.das4@yucom.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Luc.Neyt@dub.woridonline.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, lucien.ailliet@freebel.net Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beemegemstraat 5,8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhaud van zijn artikel. Ovemame van tektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Website: www.vvf-tielt.yucom.be Inhoud: - Staten van Goed van Dentergem, Lotenhulle, Ruiselede en Wingene in het archief van het Ambacht Maldegem, slot Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

67

- Markegem, bakermat van het geslacht Verscha(e)tse, slot Kristof Verschaetse, Kompenhofstraat 12, 1980 Eppegem

69 slot

72

- De betekenis van de Staten van Goed van Ursel voor ons werkgebied Luc Neyt

74

- Inventaris van het Fonds Desire De Somviele, deel 5 Johan Buyck, Klijtenstraat 77, 8700 Tielt

76

- 64-jarig huwelijk te Pittem in 1653 Jan Callens, Tieltstraat 17,8740 Pittem

78

- V.V.F. - Tielt: nieuwe publicaties Vraag

79

- Activiteitenagenda

81

- Samenvatting van de nakomelingen van August Vanslambrouck, Jeroom Van Siambrouck, Oedelemsestraat 52, 8020 Oostkarnp Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem

66


Staten van Goed van Dentergem, LotenhuHe, Ruiselede en Wingene in het archief van het Ambacht Maldegem Slot. Stvg. Joanne De Paepe fa Guillielmus + Lotenhulle onder "d'heerelijckhede van Bel/em ende Scheurvelf' op 8-9-1779, weduwe in 1x van Judocus Bekaert, 2x Marten Mattheus fs Francis als wedn. en Hd. Kinderen 1x: Pieternelle 16 jaar, Marie Anne 14 jaar en Pieter Francis Bekaert 10 jaar, 2x geen kinderen. V.P. Pieter Bekaert, tot Eeklo, oom van de kinderen en V.M. Judocus van Daele, tot Ruiselede, zwager van de overt" 7-12-1779. Stvg. Regina Van de Wiele fa Albert en Pieternelle Poppe + Lotenhulle september 1783 LM, x Andriaen Verheeke fs Albert en Josijne Baets geboren te Meigem als wedn. en Hd. Kind: Colleta 3 jaar. V.M Judocus Guillielmus Vande Wiele tot Lotenhulle broer van dee overl en V.P. Ignatius Thurmon tot Nevele zwager van de Hd. Huwelijkscontract veri eden op 15-8-1779 voor notaris Pieter Jacobus Millecam Gent a 18-7-1785.

de

tot

Wingene: Stvg. Jan de Busschere fs Pieters + Wingene, LM op 14-2-1731 x Margeritte Moyzoene wed. en He. Geen kinderen". Jan de Zuttere, burgemeester; Pieter Geernaert, schepen en F. Goeman, griffier. 11-7-1731.

Ruiselede: Stvg. Niclaeys Logist fs Pieters + Ruiselede "jutisdictie casselrye van Cotttvck: op 2-3-1730, wedw. 1x Anna Marie Valentijn, in 2x Jacquemyntien Galle fa Joos als wed. en He. Kinderen 1x: Norbert vande Voorde x Marie Cornelia Logist, Pieter 20 jaar en Anna Logist 17 jaar. 2x: Joanne Therese, Joanne Franchoijse, Joannes Frans, Niclays en Isabelle Rosa Logist. V.P. Norbert vande Vooren en V.M. Gillis Verbruqqhen". 11-8-1730. RAG, Ambacht RAG, Ambacht 9 RAG, Ambacht 10 RAG. Ambacht 7

S

Maldegem Maldegem Maldegem Maldegem

bundel 340 en bundel 367 en bundel167 en bundef 174 en

W. STEEG HERS, op. cit., deel XIII p. 52 nr. 7. W. STEEG HERS, op. cit., deel XIV p, 14 nr. 9. W. STEEGHERS, op. cit., deel VII en VIII p. 790 nr. 5. W. STEEG HERS, op. cit., deel VII en VIII p. 810 nr. 1.

67


Stvg. Vironica Tijdtgadt fa Anthone + Ruiselede "Baronnie van Poucque casselrije van Cotttijck' op 16~9-1740 LM, x Pieter Lagist (Logist) fs Niclays als wedn. en Hd. Kinderen: Marie Cornelia, Joanne Caroline en Anne Caroline. De laatste twee zijn overleden na hun moeder. V.M. Fransoys Tydtgat wonende te Wakken en V.P_ Norbertus vande Voorde wonende te Ruiselede beide ooms van het weeskmd". 31-1-1741. Stvg. Francoise de Rudder fa Adriaen LM, + Ruiselede 10-7-1759 x Pieter Logiest fs Nicolais als wedn. en Hd, tevoren wedn. van Veronica Tijdtgat fa Anthone. Kinderen: Francies 11 jaar, Judocus 3 jaar, Petronelle 10 jaar en Catherine Logiest 8 jaar aile vier kinderen van de overledene gewonnen met Pieter Logiest. V. M. Joannes de Rudder fs Adriaen wonende te Tielt en 12 V.P. Norbertus van de Voorde wonende te Ruiselede . 12-2-1760. Stvg. Carel de Muijnck fs Carel + Ruiselede'25-6-1786, LM x Anna Marie Martens fa Pieter als wed. en He. Kinderen: Pieter Judocus 16 jaar, Joannes 15 jaar, Caroline 13 jaar, Marie Anne 11 jaar, Marie Judoca 6 jaar en Francisca 4 jaar. V.P. Pieter Rotsaert tot Bellem en 13 V.M. Joannes Martens tot Zomergem . 27-4-1787.

Dentergem: Stvg. Lievine Marie Droesbeke fa Jan + Dentergem 1790, weduwe van Carel Hutsebaut overleden zonder kinderen. Pieter Vermeersch te Maldegem wordt aangesteld volgens "onderlijnghe procurafie" van 16- . 8-1790 door J.F. Droesbeke fs Lieven om deze staat te laten maken. Volgens notariele procuratie van 25-T ...1792 is hij eveneens machtig over Alexander Desarme onderpastoor van Dentergem als gelegateerde van 1/3 van's overledens goederen. Erfgenamen van de overledene: zeven staken zijnde haar broers en zus: 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Lieven Droesbeke waarvan J.F. Droesbeke Jacobus Droesbeke Carel Droesbeke waarvan: Joannes Frans, Carel en Livine Marie Pieter Droesbeke waarvan: Joannes, Carel en Caroline gehuwd met Martinus Pavenij (PARESY) Joanne Marie Droesbeke Bernard Droesbeke waarvan: Joannes, Caesar, Marie en nog twee "uijtlangighe" kinderen Jan Francies Droesbeke waarvan: Carolus, Bernaerd 13 jaar uijUandigh", Isabelle, Sophia x Pieter de Waele en Frans 14. 5-12-1793. Luc Neyt

RAG, Ambacht Ambacht 13 RAG, Ambacht 14 RAG, Ambacht 11

12RAG,

68

Maldegem Maldegem Maldegem Maldegem

bundel202 bundel266 bundel 378 bundel401,

en W. STEEGHERS, op. en W. STEEGHERS, op. en W. STEEGHERS, op. 404 en W. STEEGHERS,

cit., cit., cit., op.

deel VII en VIII p. 880 nr. 7. deel X - XI en XII p. 1064 nr. 5. deel XIV p.46 nr. 5. cit., deel XIV p.108 nr. 7 en p.115 nr. 2.


Markegem, bakermat van het geslacht Verscha(e)tse Slot.

1II.2bHet gezin Abraham Verschaetsen - Joanna FilHers Op 1 mei 1661 verlooft Abraham zich met Joanna (Janneken) FILLIERS. Getuigen zijn Joannes VERSCHAETSE, zijn vader (7), en een Petronilla waarvan we de familienaam niet kennen. Ze huwen op 15 mei 1661 met als getuigen Petrus VERSCHAETSEN (zijn broer) en Joanna FILLIERS. Het gezin vestigt zich waarschijnlijk te Aarsele want op 10 juni 1662 wordt daar een dochter Joanna VERSCHAETSE geboren. Peter en meter zijn respectievelijk Petrus DE CLERCQ en Joanna FILLIERS. Joanna overlijdt op 15 maart 1678 te Aarsele. Ze was toen al weduwe.

111.3 Het gezin Petrus Verschaetsen - Catharina De Voldere In het parochieregister van Markegem vinden we op 4 mei 1664 de ondertrouw (sponsalia) terug van Petrus VERSCOTSEN en Catharina DE VOLDERE. Getuigen zijn Lucas DE HONDT en Joanna DE VOLDERE. Twee weken later huwt het koppel op 18 mei 1664. Getuigen zijn dit keer Antonius BUL TINe en opnieuw Joanna DE VOLDERE. 1664 is ook het jaar waarin Petrus (of Pieter), in navolging van zijn vader bijna 20 jaar eerder, kerkmeester was te Markegem [HOLLEVOET -96]. Ook wat het buitenpoorterschap betreft, voigt hij zijn vader op (van 1652 tot 1708) [CALLENS-J-2001)). Pieter sterft op 19 oktober 1678 en wordt de dag erop begraven. In de weesboeken vinden we een geregistreerde staat van goed [RAK-WB-94J waarin Adriaan TAVERNIER (zoon van Jacques) uit Dentergem en Gillis DE VOLDERE (zoon van Joos) als voogden van Joos, Pieter, Gillis, Janneken en Joosyne VERSCHATSE tekenen. De drie zonen worden verder besproken in respectievelijk IV.1, IV.2 en IV.3. Dochter Joanna (Janneken) is vermoedelijk geboren op 9 november 1666 en op 23 november 1691 gehuwd met Philip SAELENS (zoon van Jan). Van 1694 tot 1708 staat ze vermeld als buitenpoorteres van Kortrijk te Tielt [CALLENS-J-2001]. De tweede dochter Judoca (Joosyne) is waarschijnlijk geboren op 22 november 1672. In het parochieregister van Markegem vinden we later twee huwelijken terug, het ene van een Judoka VERSCHAETSEN met Jan DERYCKE (op 18 november 1687) en het andere van Judoca VERSCHAETSEN met Pieter TACK (op 27 november 1700). In de door de Franse bezetter opgelegde volkstelling van 1695 wordt de weduwe van Pieter VERSCHAETSE vermeld als hebbende vier kinderen. Aangezien Joanna toen waarschijnlijk reeds het ouderlijke huis verlaten had, zou dit kunnen betekenen dat Judoca toen nog thuis woonde.

IV.1 Het gezin Joos Verschaetsen - Elisabeth Lambrecht Judocus (Joos) VERSCHAETSEN werd geboren op 25 januari 1665 te Markegem als oudste zoon van Petrus en Catharina DE VOLDERE. Op 27 februari 1702 treedt hij eveneens te Markegem in het huwelijk met Elisabeth LAMBRECHT. In het parochieregister van Markegem vinden we de geboorte terug van drie kinderen: Judoca VERSCATSEN (geboren 10 maart 1703, peter en meter zijn Judocus DE VOLDERE en ene Catharina, mogelijks Joanna Catharina DE VOLDERE), Nicolays VERSCHATSEN (geboren 16 mei 1705, peter is Nicolaus LAMBRECHT, meter is Catharina VOLDERS - is dit opnieuw Joanna Catharina DE VOLDERE 7) en Catharina VERSCHATSEN (geboren 23 maart 69


1707, peter en meter zijn ditmaal de grootouders langs vaders zijde, namelijk Petrus VERSCHATSEN en Catharina DE VOLDERE). In 1718 is Joos dismeester te Markegem [HOLLEVOET-96]. Frans Hollevoet vermeldt ook nog een pittige anekdote over Nicolays. Op 7 februari 1735 verscheen Joanna-Marie DE SMET fa Frans voor de vierschaar om het bezit te laten aanslaan van Nicolays VERSCHAETSE fs Joos uit Wakken tot

verhael vande vleeschelicke conversatie die den voorseiden Nico/ays Verschaetse met mij onderschreven heeft ondernomen sao danigh dat ick daer van bevrucht gheweest hebbe van kinde. Het kind was al 4 dagen op de wereld, maar hoeveel smartegeld Joanna-Marie

heeft kunnen bekomen, weten we niet.

Te Markegem vinden we tenslotte nog een Catharina VERSCHAETSEN terug die op 7 mei 1739 in het huwelijk treedt met Jozef ADAMS. Op 5 mei 1782 overlijdt Maria Catharina VERSCHAETSEN nadat haar man reeds eerder overleden was. IV.2 Het gezin Pieter Verschaetsen

- Joanna Lovaert

Petrus (Pieter) VERSCHAETSEN werd geboren op 21 juli 1669 te Markegem. Na zijn huwelijk met Joanna LOVAERT (te Wakken !) wordt hij in Markegem kerkmeester in 1706 en dismeester in 1720 [HOLLEVOET -96]. Vanaf 1701 tot 1720 is hij er buitenpoorter van Kortrijk [CALLENS-J-2001]. Op 15 juli 1721 is hij overleden te Markegem. Van 1713 tot zijn overlijden in 1721 is Pieter ook een van de zes schepenen te Markegem [HOLLEVOET-96]. Het gezin kreeg zes kinderen. - Joannes VERSCHATSEN: gedoopt op 8 september 1700 te Markegem. Peter en meter zijn respectievelijk Egidius VERSCHATSEN en Livina LOVAERT. - Joseph VERSCHATSEN: gedoopt op 12 januari 1702 te Markegem. Peter is Judocus LOVAERT, meter is Catharina DE VOLDERE. Joseph is dismeester te Markegem in 1729 [HOLLEVOET -96]. - Maria VERSCHATSEN: gedoopt 15 februari 1705. Peter en meter zijn Judocus DE VOLDERE en Maria GRYSPERT. - Franciscus VERSCHATSEN: gedoopt 7 april 1707. Peter en meter zijn Joannes BOVYN en Livina LOVAERT. - Judoca VERSCHATSEN: gedoopt 19 augustus 1710. Peter en meter zijn Joannes SALES en Judoca VERSCHATSEN. Uit [HOLLEVOET -96] weten we dat ze later als begijntje verbleef in het groot begijnhof Sint-Elisabeth in Gent. Ze kreeg een lijfrente van 7,25 p.gr. per jaar. Op 4 december 1787 is ze overleden. - Lucia VERSCHATSEN: gedoopt 13 oktober 1713. Peter en meter zijn Egidius VERSCHATSENenJudocaVERSCHOOCKEN. Joseph en Franciscus hebben afstammelingen tot op heden en zullen in een volgende bijdrage besproken worden. Van de overige kinderen uit het gezin zijn voorlopig weinig gegevens gekend. We weten uit de "wezerie boeken" dat, na het overlijden van Pieter, zijn jongere broer Gillis op 5 januari 1722 als voogd aangesteld wordt van de kinderen Joseph (20 jaar), Marie (17 jaar), Franc;ois (14 jaar), Joosyne (11 jaar) en Lucia (8 jaar). Is de oudste zoon Joannes ondertussen gehuwd of overleden ? We weten het niet. Op 28 juni 1727 wordt na het overlijden van hun moeder een nieuwe akte veri eden met betrekking tot de wezen Francois, Joosyne en Lievine. Joseph is ondertussen meerderjarig en Maria is wellicht ondertussen gehuwd (in de parochieregisters van Markegem is er melding van het huwelijk tussen Maria VERSCHAETSE en Jan LAMBRECHT op 24 april 1723). Waarom in de eerste akte sprake is van Lucia, terwijl dit in de tweede akte Lievine wordt, is echter niet duidelijk. Op 17 november 1732 verlooft Lucia zich te Wakken met Josephus Lambrecht (getuigen: Franciscus Lambrecht en Maria Verschaetse). Ze overlijdt er op 29 augustus 1791. 70


IV.3a Het gezin Gillis Verschatse

- Joosyne Verlinde

Gillis (Egidius) VERSCHATSE is geboren te Markegem. Hij wordt er gedoopt de 21ste juni 1676. Op 19 februari 1707 wordt te Dentergem de ondertrouw van Gillis met Joosyne VERLINDE geregistreerd (getuigen zijn Franciscus DE VOLDERE en Rogeria VERLlNDE). Enkele weken later op 5 maart 1707 voigt dan het eigenlijke huwelijk. Getuigen zijn dit keer Franciscus DE VOLDERE en Maria VERLINDE. Het koppel krijgt een zoon, Petrus VERSCHATSE (geboren en gedoopt de 26ste januari 1708 te Markegem). Twee jaar later overlijdt Joosyne de 8ste juni 1710, 30 jaar oud. Gillis is buitenpoorter van Kortrijk te Markegem van 1706 tot 1717 [CALLENS-J-2001]. Na zijn verhuis naar Meulebeke wordt hij daar buitenpoorter van 1718 tot 1720. IV.3b Het gezin Gillis Verschaetsen

- Maria Magdalena (Margaretha)

Dewitte

Op 15 februari 1711 treedt Gillis voor de tweede maal in het huwelijk

Hij huwt met Maria Magdalena DEWITTE (geboren 1674 te Pittem). Het gezin krijgt 3 kinderen: Maria Anna VERSCHATSE (geboren 3 februari 1712 te Markegem), Joannes VERSCHATSE (geboren 30 december 1713 te Markegem) en Judoca VERSCHATSE (geboren 10 juni 1718 te Meulebeke). De kleine Joannes sterft op 6-jarige leeftijd te Meulebeke (23 november 1720). Maria Anna heeft een onwettig kind in 1736. Het jaar erop trouwt ze met Gabriel VANDE KERCKHOVE uit Pittem. Gillis sterft en wordt op 15 mei 1758 begraven te Meulebeke. Zijn weduwe overlijdt enkele jaren later te Meulebeke op 6 juli 1761. Besluit Gedurende meer dan een eeuw zullen de rnannelijke afstammelingen van Gillis en zijn zoon Petrus in Meulebeke blijven wonen, waarna ze zich verder verspreiden. Aile reeds onderzochte hedendaagse families met de naam VERSCHATSE of VERSCHETSE stammen af van Gillis. Ook een aantal VERSCHAETSE's (waaronder de auteur zelf) hebben Gillis als voorvader. De meeste reeds onderzochte VERSCHAETSE's (waaronder Kenneth waarvan sprake in de inleiding) stammen echter af van Gillis' broer Pieter. De bedoeling is om de afstammelingen van beide broers verder uit de diepen in een volgend artikel. Dankbetuiging Van harte dank aan Maria Verschatse uit Izegem, voor het uitlenen van de werkdocumenten van haar overleden man Andre Dejonghe. Eveneens dank aan de mensen van VVF- Tielt voor de betoonde interesse en de hulp bij mijn opzoekingen. Referenties -

(RAK-LSVG-73] RA.K. Losse Staat van Goederen - nr. 73 - Markegem [RAK-LSVG-77] RA.K. Losse Staat van Goederen - nr. 77 - Markegem [RAK-WB-94] RA.K. Wezerieboek - 94 - 301-2. [CALLENS-J-2001] Callens Jan, De buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tiett (1639 - 1720) en de Roede van Deinze (1639 - 1795), Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - Afdeling Tielt. - {CALLENS-J-2002] Callens Jan, Onze Families, deel1, Een verdwenen tak van de familie De Seyn te Tielt: de afstammelingen van Joos De Seyn, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - Afdeling Tielt, p. 47. - [HOLLEVOET-96] Hollevoet Frans, Markegem, het vennaake/yk dorp, Tielt 1996, uitgave in eigen beheer.

Kristof Verschaetse

71


Samenvatting van de nakomelingen van August Vanslambrouck Slot.

231. Edward VAN SLAMBROUCK, USA, 22 oktober 1923, + USA 1991. Hij huwde in USA, circa 1950路 met Virgina Porteous, USA. Kinderen: I. Kristine, 0 USA, 1 april 1951 i i. Thomas Charles, 0 USA, 1 mei 1952 III. John, 0 USA, 11 juni 1953 IV. Paul, USA, 21 december 1954 v. Dan, 0 USA, 30 september 1957 o

0

0

232. Jim VAN SLAMBROUCK, o USA, 29 december 1925. Hij huwde in USA, circa 1957 met Patricia Gerdin, 0 USA, 5 januari 1930, + USA, 13 januari 1983. Kinderen: i. Lynne Marie, USA, 1958, + USA, 1960 ii. James Michael, USA, 29 mei 1959. Hij huwde in USA met Marcia Ellen Thompson iii. Susan Marie, USA, 14 augustus 1961. Zij huwde in USA met Mike M. Fisher 0

0

0

233.

Robert Romane VAN SLAMBROUCK, o Michigan, USA, 13 juli 1917, + USA november 1989. Hij huwde in USA, ca 1948 met Kathrine Ruthledge, USA Kinderen: I. Mike, 0 USA, maart 1949 375 II. Paul. III. Susan, USA, circa 1952 iv. Barbra, USA, circa 1954 368. Thomas VAN SLAMBROUCK, o USA. Hij huwde, een eerste maal in USA met Irene Dougerty, USA Kinderen: i. Jeff, USA ii. Laura, 0 USA iii. Paul, 0 USA 0

0

0

0

0

Hij huwde, een tweede maal, Judy Curlic, Kinderen: iv. Kimberly, 0 USA v. Thomas, 0 USA

0

USA

369. Shirley VAN SLAMBROUCK, o USA Zij huwde in USA met Gerald Gibson. Kinderen: I. Pamela. II. Michael. 72


iii. Mark. iv. Randy. v Julie. 370. JoyceVAN Kinderen: i.

SLAMBROUCK,

USA

0

Bonnie. Jackie. iii. Felicia. iv. Mathew. v, Andrew. VI. Kieth. vii. Robert. II.

371. Raymond VAN SLAMBROUCK, Kinderen: i. Russel. ii Sunday. 372. Doreen VAN SLAMBROUCK, Kinderen: I. Dory ii. Cherie. III David. 373. Geraldine Kinderen:

0

0

VAN SLAMBROUCK,

USA

USA

0

USA

Anette. II. Kirt. iii. Kerrie. I.

374. Rebeca VAN SLAMBROUCK, Kinderen: I. Serina. II. Kema. iii. Kimberly. iv. Ronda. v. Thomas. vi. Robert.

0

USA

375. Paul VAN SLAMBROUCK, o USA, 28 november 1950. Hij huwde in USA, circa 1982 met Karen Teller, januari 1950 Kind: I. Nickolas, 0 USA, 21 augustus 1983. Jeroom Van Siambrouck

1 2

1

0

USA, 15

- Paul Callens

2

Jeroom Van Siambrouck, Oedelemsestraat 52, 8020 Oostkamp voor wat betreft familieinformatie Paul Callens, bestuurslid WF, afdeling Tielt voor wat betreft afbeeldingen. Copie uit "Gazette van Detroit" van 26 december 1991 en afdruk foto van grafsteen Arlington National Cemtery. Zie ook Onze Voorouders Se jaargang, nummer 1, 2002 en Onze Voorouders Sde jaargang, nummer 3, 2002.

73


De betekenis van de Staten van Goed van Ursel voor ons werkgebied

De bedoeling van dit artikel is de genealoog te helpen bij zijn speurtocht naar zijn voorouders die overleden zijn binnen ons werkgebied en waarvan een staat van goed werd opgemaakt. AlhoeweJ Ursel niet onmiddellijk tot ons werkpebied behoort, heeft deze parochie voor de genealoog toch een heel belangrijke betekenis . Ursel had, zoals vele Vlaamse gemeenten, op haar grondgebied verschillende heerlijkheden. Het grootste gedeelte van de "parochie" was verdeeld tussen Ursel 't Vrije (deel van het Brugse Vrije) en Ursel 't Gentse (deel onder de Oudburg van Gent). Het voornaamste gedeelte was Ursel 't Vrije. Oit was een appandante heerlijkheid, met een bepaalde onafhankelijkheid, eigen schepenbank, eigen justitie, eigen wezenbeheer, enz .. De hoge justitie was afgestaan aan het Brugse Vrije en dit in ruil voor fiscale toeqevinqerr'. Ursel 't Vrije had een eigen poorterij. De buitenpoorters, ook wei "vrijlaeten" genoemd, van Ursel waren gelijkgesteld met deze van het Brugse Vrije wat hun voorrechten betrof, doch ter plaatse ingeschreven in een bijzonder register. Ursel kon dus "buitenpoorters" hebben, dit wil zeggen "vrijlaeten", ingeschreven in de boeken van Ursel, die een zekere band met Ursel had den behouden, maar niet op het grondgebied van Ursel woonden. Zo werden de staten van goed van de "vrijlaeten" van Ursel opgesteld door de schepenbank van Ursel en niet altijd in het rechtsgebied waar de "vrijlaet" woonde. Bewijs daarvan zijn de vele vermeldingen van overledenen buiten de parochie Urse!. We vinden dus in de staten van goed van Ursel niet enkel de personen die te Ursel overleden zijn, maar ook personen van de Oudburg van Gent, Eeklo, Zeeland, de Roede van Tielt enz ... ; dus van personen die buitenpoorter van Ursel waren. Marcel Smessaert inventariseerde in de jaren 70 deze staten van goed. Oit resulteerde in vier boekdelen die doorlopend werden genummerd. Om de plaatselijke genealoog te wijzen op het belang van deze bron, maakten we op het eerste deel van deze inventaris een alfabeiische klapper op de plaatsnamen. Het getal naast de gemeente verwijst naar de bladzijde in het boek". Aalst 80, Aalter 1-9-11-12-24-29-30-31-47 -48-50-52-54-55-56-57-60-61-63-66-67 -68-73-7476-77 -78-80-81-82-85-87 -88-89-95-97 -98-100-101-102-104-106-107 -108-111-114-116-117118-120, Aardenburg 61-71, Aarsele 40-100-114-117, Adegem 2-6-34-39-47-51-54-59-6061-63-71-72-73-77-82-85-86-89-104-107-108-113-120, Ardooie 72, Assenede 83, Astene 24, Balgerhoeke 105, Bambeke 27, Bassevelde 45-52-63-80, Beernem 11-54-59-79-88-112-119, BeHem 1-9-18-19-24-38-47-48-53-57 -59-60-68-74-77-83-84-89-96-97-110, BentiHe 109, Blankenberge 64-76, Blaregem 24, Boekhoute 52, Brugge 44-47-51-61-66-75:-81-112-116, Oeinze 66-73, Diksmuide 94-99, Drongen 30-68-103-117, Ouitsland 43, Eeklo 47-61-77-8992-93-99-102-105, Elverdinge 62, Esen 94, Evergem 6, Gent 25-45-46-68-73-83-93-94-97103, Gistel 43, Hansbeke 4-24-40-46-61-65-68-80-81-83-88-90-93-99-110-112-115, 1

2 3

Rijksarchief Gent, SMESSAERT M., SMESSAERT M., raadplegen in het

74

bibliotheek inventaris Fonds Ursel . De Staten van goed van Ursel, deel 1, p. II. De Staten van goed van Ursel deeI1-4, Zomergem 1973-1976. Uilgave in eigen beheer. Te documentatiecentrum van de V.V.F.-afdeling Tielt onder net doosnummer 165.


Heusden 24, Kanegem 24-81-84, Kaprijke 68-92-109, Kieldrecht 42, Knesselare 11-12-1318-19-24-29-31-42-45-48-53-58-63-64-65-66-67 -70-71-72-75-77 -78-79-80-82-83-'84-86-8890-91-95-96-101-102-104-106-107 -108-109-110-111-112-114-115-118-120 Laarne 24 . . . I, Landegem 37-68-84-85-88-97, Lapscheure 39, Lembeke 67-95, Lotenhulle (of afgekort Loo) 24-46-64-77 -80-81-86-92-100-110-111, Lovendegem 4-45-56-71-75-88-102-111-112-113, Maldegem 49-51-55-56-59-60-61-62-65-68-69-70-72-7 4-77 -82-83-85-87 -89-91-93-95-103104-105-109-111-113-118, Markegem 97, Melle 24, Mendonk 10, Menen 65, Merendree 2437-58-62-65-68-111-112-113, Meulebeke 71, Meulestede (Gent) 47, Middelburg 27-57-5868-69-72-75-79-90, Moerkerke 56-58-83-93-102, Nazareth 2-24, Nevele 10-56-68-82-85-8893-100-110-111-112-119, Oedelem 46-48-54-67-79-91-103-108-113, Oostkamp 91-96-106, Oostwi nkel 2-7-8-1 0-1 3-14-24-34-40-42 -43-44-46-56-59-65-66-71-75-92 -105-116-11 7, Oudenaarde 78, Petegem 66, Poeke 40-64-65-81-84, Ronsele 10-29-50-71-81-92-103-112115, Ruiselede 24-46-64-65-72-78-79-82-85-100-106-111, Scheldewindeke 80, Sinaai 52, Sint-Jan-in-Eremo 61-109, Sint-Jans-Leerne 116, Sint-Joris 73-79-83-96-118-119, Sint-Joris ten-Distel 71-79-95, Sint-Margriete 86, Sint-Kruis 61-71, Sint-Laureins 55-60-61-62-63-71-7275-81-82-85-98-102-103-107 -109-111, Sint-Maria-Leerne 8-94, Sint-Martens-Leerne 89-98, Staten Bodem (Nederland) 90-112, Stekene 42, Ursel 9-13-18-24-29-39-44-46-47-49-50-5253-55-57 -59-61-62-64-65-66-67 -70-71-72-73-7 4-75-76-78-79-81-82-83-85-86-87 -88-89-9093-94-95-97 -98-100-103-104-105-106-107 -108-109-111-112-113-114-115-117 -118-119, Vinderhoute 6-45, Vinkt 40-82, Vosselare 10-66, Waarschoot 2-5-6-42-44-45-56-65-76-88, Waterdijk 18-45-49-66, Watervliet 69-75-87, Wessegem (Ursel) 3-5-8-9-10-48-49-50-51-5258-63-74-76-83-89-90-98-101-104-107 -108-113-115-120, Wingene 55, Wondelgem 24, Ysendijke 109, Zeveren 100, Zomergem 1-3-4-6-8-9-10-13-24-29-30-32-33-38-43-47-50-5159-60-62 -63-66-68-69-70-76-77 -78-80-81-83-86-87 -90-91-93-95-96-97 -98-100-1 03-114-116117. Uit deze index blijkt heel duidelijk dat deze reeks van de staten van goed niet aileen belangrijk is voor de naburige gemeenten van Ursel, maar ook ver daar buiten. Voor de volgende drie de/en van de Staten van goed van Ursel hebben we onze klapper beperkt tot de gemeenten van ons werkgebied. De Staten van goed van Ursel, deel 2. Aarsele 124, Egem 152, Kanegem 161-180-186-195-245, Lotenhulle 157-186-219-232-250, Ruiselede 153-177-180-197-213-244, Tielt 193-204-206 en Vinkt 145-200-234-245. De Staten van goed van Ursel deel 3. Aarsele 281-288-327, Kanegem 318-350, Lotenhulle 266-280-281-284-313-331, Markegem 269 , Ruiselede 261-264-286-298-302-307 -316-324-328-332-333-339-344-354-356-358-359360, Tielt 254-299, Vinkt 279-282-294-315-327-339-345 en Wakken 263. De Staten van goed van Ursel dee I 4. Aarsele 398-399-427-437-442-446, Koolskamp 401-415, Lotenhulle 371-398-402-403-406407-419-428-438-466-472-474-476-485, Meulebeke 369, Poeke 429, Ruiselede 374-384393-398-407 -408-409-41 0-414-428-430-439-440-441-445-446-457 -460-470-476-482-496 Tielt 425-487, Vinkt 365-370-414-428, Wakken 399-447 en Wingene 384-488-4904.

'

Luc Neyt

4

M. SMESSAERT, Deel 5: Klapper op de staten van goed van Ursel, Zomergem 1978. Uitgave in eigen beheer.

75


Inventaris van het Fonds Desire De Somviele Deel5. G184. G185.

G186 .. G18?

G188.

G189. Gi90.

VANPAEMEL VAN QUATHEM Betreffende de familie Van Quathem zie verder: WF-Tielt, Archieffonds MVT, nr. 151. VAN QUICKELBERGHE VAN RAVESTEY(I)N Betreffende de familie Van Ravestein zie verder: WF-Tielt, Archieffonds MVT, nr. 152. VANRYCKEGHEM Betreffende de familie Vanryckeghem zie verder: WF-Tielt, Archieffonds Tanghe, nr. 1S0A en Archieffonds MVT, nr. 153B. VAN STEENHUYSE VAN ZANTVOORDE Betreffende de familie Van Zantvoorde zie verder: P. BEKAERT, Jan van Zanlvoorde (15941665), griffier van Tielt in tijden van pest en cholera, in: De Roede van Tielt, XXIII. 1992, 3, p. 82111 en VVF-Tielt. Archieffonds Tanghe. nrs. 151A en 167 en Archieffonds MVT. nr. 159.

G191. Gi92. Gi93. G194. Gi9S. Gi96. Gi97. G198. Gi99. G200. G20i. G202. G203.

VERB RAE KEN VERBRUGGHE VERMAST VERMEIRE VERNACK VERSAEVEL VERSCHUERE VERVISCH VEYS VIERSTRAETE WALLEYN WAUTELET WAUTERS Betreffende de familie Wauters Archieffonds MVT. nr. 170.

G204. G205. G206. G207. G208.

G209. G210. G211. G212. G213. G214.

G2i5. 76

WINDELS Belreffende de familie WITHOFS WYCKHUYS UYTDENHOEVEN BALSEAU BARBIER BOTTELIER BOUCKUYT BRAET Betreffende de familie BREYNE BUYCK Betreffende de familie en Archieffonds MVT, BUYSSE

zle

verder:

WF- Tielt,

Windels zie verder: WF-Tielt,

Archieffonds

Tanghe,

nr. 162 en

Archieffonds MVT, nr. 172.

Braet zie verder: WF- Tielt, Archieffonds Tanghe, nr. 18.

Buyck zie verder: WF-Tielt, nr. 19.

Archieffonds Tanghe, nr. 20


G216. G217. G218. G219. G220. G221.

G222. G223. G224. G225. G226. G227. G228. G229. G230. G231. G232. G233. G234. G235. G236. G237. G238. G239.

G240. G241. G242. G243. G244.

G245. G246. G247. G248.

G249. G250.

G251. G252. G253.

CARRETTE CASTELEYN COMMEYNE CROP LALEMAN DEBRABANDERE Betreffende de familie Debrabandere zie verder: WF-Tielt, Archieffonds MVT, nr. 32. DE BO DE BOUVERE DE BUSSCHERE DE CLERCQ DE FOUR DEGRYSE DE MEESTERE DEPLA DEPRAETERE DE RONGHE DESCHACHT DESEYN DEVOLDER Betreffende de familie Devolder zie verder: WF-Tielt, Archieffonds MVT, nr. 57. D'HOOP Betreffende de familie D'Hoop zie verder: WF- Tielt, Archieffonds MVT, nr. 64. D'HYNE DOBBELS ERARD GOETHALS Betreffende de familie Goethals zie verder: WF-Tielt, Archieffonds Tanghe, nr. 70 en Archieffonds MVT, nr. 72. GRYMONPREZ HOL VOET Betreffende de familie Holvoet zie verder: WF-Tielt, Archieffonds Tanghe, nr. 75. HONORE HOUTTEMAN HOSTE Betreffende de familie Hoste zie verder: WF-Tielt, Archieffonds Tanghe, nr. 76路en Archieffonds MVT, nrs. 75A, 92 en 98. LANNOO LECLAIR LENEZ LOONT JENS Betreffende de familie Loonijens zie verder: WF-Tielt, Archieffonds Tanghe, nr. 87. MAES MAERTENS Betreffende de familie Maertens zie.verder: WF-Tielt, Archieffonds Tanghe, nr. 90 Archieffonds MVT, nr. 91. MAHIEU MATTON MOLENAERS Johan Buyck 77


64-jarig huwelijk te Pittem in 1653 In Pittem vonden we volgend overlijden : " Inter 2 et 3 novembris 1653 obiif Maria Cools uxor Hieronijmis Vandenbroucke postquam iuncta esset iIIi matrimonio 64 annis et sepulta 4 eusdem in cemiterio cum officio so/emni 9 /ectionem" vrij vertaald: "Tussen 2 en 3 november 1653, overleed Maria Cools, echtgenote van Hieronimus Vandenbroucke, na 64 jaar gehuwd te zijn en zij werd begraven op 4 november op het kerkhof met een plechtige dienst van 9 lezingen" . Dat de priester bij dit overlijden melding maakt van dit lange huwelijk geeft al aan dat dit vrij uitzonderlijk moet geweest zijn in de zeventiende eeuw of vroeger. Zelfs nu komt dit niet al te frequent voor, hoewel de levensverwachting intussen sterk gestegen is. Hieronimus en Maria zijn aldus gehuwd in 1589, vermoedelijk kort nadat zij beiden in Pittem teruggekeerd waren na de troebele tijden ten gevolge van de godsdienstobrlogen. Een juiste datering van hun huwelijksdag konden we niet achterhalen daar de parochieregisters van Pittem maar begin zeventiende eeuw een aanvang nemen. Hieronimus, zoon van Gillis Vandenbroucke, 1 was buitenpoorter van Kortrijk te Pittem tot aan zijn overlijden op 30 november 1658 . Hij was heer van Walhout, een hofstede gelegen op het einde van de Kazandstraat op de grens van Pittem met 2 Meulebeke, schepen van 1630 tot 1631 en schepen van de ammanie Tielt van 1635 tot 1637 . We kennen volgende kinderen van Hieronimus en Maria: 1) Gillyne Vandenbroucke die op 6 januari 1617 huwde met Guilielmus Van de Walle, zoon van Gillis Van de Walle en Mecheline Van Keesbilck. Gillyne overleed te Pittem op 24 september 1669, 2) Pieter Vandenbroucke die gehuwd was met Catharina 8anckaert. Pieter was buitenpoorter van Kortrijk te Pittem tot 16793 en overleed in 1680. Hij was armmeester van 1654 tot 1655, 4 schepen van 1657 tot 1659 en schepen van Claerhout van 1669 tot 1670 , . . 3) Jacoba Vandenbroucke (meter in 1632 bij de geboorte Guilielmus Van de Walle en Gillyne Vandenbroucke), 4) Maria Vandenbroucke (meter in 1634 bij de geboorte Guilielmus Van de Walle en Gillyne Vandenbroucke),

van een van de kinderen van van een van de kinderen

van

5) Jeroom Vandenbroucke, gedoopt te Pittem op 7 februari 1610 (peter: Philips Van de Velde & meter: Catharyna Cloet), 6) Magdalena Van den 8roucke, gedoopt te Pittem op 3 februari 1613 (peter: Gerardus Van Gavere en meter: Magdalena echtgenote van Rogerius Da(n)ckaert). Zij huwde een eerste maal te Pittem op 8 juni 1639 met Maylardus Verhaghe, zoon van Maliardus Verhaghe en Christine Van Landeghem. Maylardus overleed echter al op 6 januari 1646 te Pittem waarna Magdalena een tweede maal huwde met Adrianus De Jagere. Magdalena overleed te Pittem op 1 maart 1660. Wie kent nag dergelijk lange huwelijken in de zeventiende eeuw of vroeger?

1

2 3

4

JAN CALLENS, De buitenpoorters van Kortrijk in de Roeae (1639-1795), Tielt, 2001, p. 68. VALERE ARICKX, Geschiedenis van Pittem, Pittem, 1951, JAN CALLENS, De buitenpoorters van Kortrijk in de Roede (1639-1795), Tielt, 2001, p. 69. VALERE ARICKX, Geschiedenis van Pittem, Pittem, 1951,

78

Jan Callens

van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze

p. 238. van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze p. 238.


V.V.F. - Tielt : nieuwe publicaties 1) Paul CALLENS:

"Death Memorial Cards

- DeeIIV", 2002,159

2) Paul CALLENS:

"Death Memorial Cards

- Deel V", 2002, 1.59 blz., prijs: 8 EURO

biz., prijs: 8 EURO

Bestellen: af te hal en bij WF Tielt, p.a. Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36) ofwel door overschrijving van 8 Euro + verzendingskosten 3 Euro in binnenland of 5 Euro in buitenland op rekening WF Tielt: 800-7026810-14 met vermelding "Callens DMC IVen/of V". Dankzij de medewerking van mensen uit Amerika is het mogelijk geworden een vierde en een vijfde deel in deze reeks uit te brengen. In dit deel zijn vooral gegevens opgenomen uit de streek van de Quad Cities. Een streek ste waar vele landgenoten naar toe trokken begin 20 eeuw en naast de regio van Detroit nog steeds een van de streken met de meeste Vlamingen. In de gegevens ziet men ook dat bepaalde personen warmere oorden opzochten als de pensioenleeftijd was aangebroken. Naast de mensen uit ons werkgebied komen veel mensen voor met roots in OostVlaanderen waardoor we bij vele families namen van dorpen en steden uit Iowa en IIliois herkennen. Om er enkele te geven : Moline, East Moline, Rock Island, Davenport, Geneseo, Atkinson, Sterling, Milan, Coal Valley, Colona, Hillsdale, Bettendorf. Het is mogelijk door de hoeveelheid aan informatie reeds bepaalde families te volgen. Het feit dat de Vlamingen ginder een drukkerij hadden van "De Gazette van Moline" liet toe om op een eenvoudige wijze ook bidprentjes aan te maken. De Quad Cities is een streek waar men de Vlaamse gewoonte van deze bidprentjes overnam met als gevolg dat men tegenwoordig ook in andere streken en ook bij niet rooms katholieken deze gewoonte overnam. Uit Death Memorial Cards deel V.' In deel I van de reeks Death Memorial Cards verscheen reeds het bidprentje van Arnold Alphons De Poorter, zoon van Alberic De Poorter (0 Poeke, 1860) en Elodie Van Heeke. Ondertussen kregen we oak een Amerikaanstalige versie waarop we zien dat de familienaam "De Porter" aangenomen is. Oe voornaam in deze variante is "Albert" geworden of per vergissing aangenomen. Op zijn Amerikaans is de familienaam van de echtgenote niet meer opgegeven. In de telefoongids van de Quad Cities 1984-85 (regia Davenport - Bettendorf, Iowa - Rock Island - Moline - East Moline Silvis - Milan, Illinois) vinden we volgende schrijfwijzen terug : Depoorter, De Porter,

Deporter.

79


Verdere gegevens, bidprentjes of kopies ervan, kunnen als bijdrage voor een vervolg doorgezonden worden aan: Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vraag 6 - 02

(William Van Der Smissen, Stationstraat 5 bus 3, 9400 Ninove)

Ik ben op zoek naar de relatie tussen de naamdragers Van Der Smissen (Smessaert, ... ) in gans het land. (peri ode 1500 en vroeger). Is er iemand uit de streek van Tielt, vooral dan St. Baafs Vijve, die de naam Coudendale of het geslacht Coudendale tegengekomen is? Blijkbaar bestond er een leen met die naam in St. Baats Vijve. Oit naar aanleiding van Machteld V. Coudendale die voorkomt in het Renteboek van het de naar die naam genoemd convent van de infirmerij van het Begijnhof van Aalst (14 eeuw).

80


activiteitenagenda

V.V.F. - Tielt: oktober - november - december 2002

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand, Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep opzoeken.

genealogie op zaterdag 5 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid

tot

2. Maandag 7 oktober van 20 tot 22 uur: derde workshop. Latijn in de Moderne parochieregisters (1800-1900) Locatie: Cultureel Centrum Gildhof. 3. Maandag 14 oktober van 20 tot 22 uur: vierde workshop. Latijn in de oude parochieregisters (v66r 1800) Locatie: Cultureel Centrum Gildhof. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 oktober juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Maandag 21 oktober van 20 tot 22 uur: vijfde workshop. Notariele akten uit de 19de eeuw: erfenisakten, koopakten, huwelijkscontracten enz. Archieven van het gevangeniswezen. Locatie: Cultureel Centrum Gildhof.

voogdijstellingen,

6. Maan<;Jag28 oktober van 20 tot 22 uur: zesde en laatste workshop. Documenten uit het Ancien Regime. Staten van Goed, poortersboeken, processen enz ... Locatie: Cultureel Centrum Gildhof.

landboeken,

7. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 9. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 10. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 11. Werkgroep geneaolgie op zaterdag 4 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Zaterdag 4 januari van 14 tot 17 uur in ons lokaal: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door het bestuur aan de leden van onze afdeling Aile leden zijn van harte welkom ! Gelegenheid tot opzoeken 81


V.V.F. - Roeselare: activiteitenagenda oktober - november - december 2002 Vrijdag 18 oktober van 20 tot 22 uur: voordracht bestuurslid van WF Brugge, over Feodaliteit. Maandag 11 november: Wapenstilstand

door dbr. Johan Vandeghinste,

..... het documentatiecentrum

blijft gesloten.

Zondag 24 november: genealogie & computer. Zondagen 6 oktober, 3 november, 1 december: genealogische vormingsvoormiddagen tot 12 uur. Maandagen 14 oktober, 21 oktober, 18 november, genealogische vormingsavonden van 18u30 tot 22 uur.

9

december,

Vrijdagen 25 oktober, 22 november, 27 december: genealogische 18u30 tot 22 uur. Zaterdagen 12 oktober, 9 november, van 13u30 tot 17 uur.

14 december: genealogische

16

Roeselare (Rumbeke) It OUD STADHUIS

Kerkplein 18, 8800 Rumbeke. Tel.: 051/200256

10 uur: BOEKENBEURS 12u30: MIDDAGMAAL 14u30: Genealogische ronde van West-Vlaanderen 8째 rit: Opzoekingen in het arrondissement OOSTENDE spreker is Dr. Hist. J. MERTENS

82

van

vormingsnamiddagen

30 ste WEST -VLAAMSE ONTMOETINGSDAG.

16u30: EINDE

december:

vormingsavonden

Zondag 17 NOVEMBER 2002:

Feestzaal

van 9

Profile for claude

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2002  

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2002  

Profile for vanmoo
Advertisement