{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Belgie-Belg ique

P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZE

v.OOROUDERSS

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt.

4 de jaargang Afgiftekantoor Verantwoordelijke

nr. 1 -januari

2001

8700 TIEL T 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZE VOOROUDERS Is een genealagisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaaL

uitgegeven door de v.v.F.-

afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrazebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke. Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 150 BEF - 3,72 EUR .. per jaargang voor de leden van V.v.F.-Nationaal die inwoner zijn van ons werkgebied en voor aile leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. V.V.F.-Ieden uit andere arrandissementen en niet-V.v.F.-leden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 250 BEF. 6,20 EUR. (voor leden uit het buitenland 400 BEF. - 9,92 EUR.). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van V.v.F.Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom I,!!

Afdeling

Tielt,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, alfons.das4@yucom.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Luc.Neyt@club.worldonline.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt, teL/fax.: 051/40.11.36, lucien.ailliet@freebel.net Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voar verdere informatie in verband met de apgenamen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bran en auteur.

Inhoud: - Het Fonds Desire De Somviele Johan Buyck, Klijtenstraat 77, 8700 Tielt

4

- Inventaris van het Fonds Desire De Somviele, deel1 Johan Buyck

9

- Stamreeks van Desire De Somviele Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

11

- Een stam Schepens te Wingene, afkomstig van Aalter, eerste deel Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29,8700 Tielt

14

- Archief en biblioteek: aanwinsten 2000, deel 1 Fans Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tieltt

15

- V.V.F.- Tielt: nieuwe publicaties

16

- Activiteitenagenda

17

- Vraag en antwoord

18

Een gelukkig nieuwjaar wensen weaan al onze trouwe V.V.f.-leden. Moge 2001 een vruchtbaar jaar zijn voor uw opzoekingen, hetzij in een archlef, hetzij in een documentatiecentrum van een van onze afdelingen van onze Vlaamse Vereniging voor familiekunde.

2


Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt

TWEEDE FAMILIEKUNDIGE BOEKENBEURS TIELT zondag

4 maart 2001 van 9 tot 12.30 u.

Jeugd Ontmoetingscentrum, (dit is de nieuwe Europahal

Generaal Maczekplein, Tielt kant zwembad/sportvelden)

Er is een ruirne keuze aan talrijke standen: . * genealogische computersoftware * genealogische werken * formulieren * heruitgaven van naslagwerken Tevens is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers uit de ons omringende VV.F.afdelingen en kunnen er gegevens uitgewisseld worden.

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ? Je stort gewoon het lidgeld (1000 BEF. als gewoon lid, 1500 BEF. als steunend lid, 2500 BEF. minimum als beschermend lid)op rekening 414-1171221-79 van VV.F. Antwerpen-Merksem. leder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM . De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Starn). Aile briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college enz ... : CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.V.f. Dienst.: . Van Heybeeckstraat 3 2170 ANTWERP EN - MERKSEM Tel. 03/646 9988

Heemkundige Kring de Roede van Tielt Lidmaatschapsbijdrage: 700 BEF., te betalen op rekening 000-0398411-32 van De. Roede van Tielt, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt. .. Secretariaat: Ph. De Gryse, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt - (051) 40 1838. Bibliotheek: vroegere Sint-Lucasziekenhuis, thans Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, Tielt. Open elke zaterdag van 10 tot 11 u 30.

3


Het Fonds Desire De Somviele 1. INLEIDING 1

Het documentatiecentrum van de V.V.F.-afdeling Tielt is in de loop der jaren uitgegroeid tot een genealogisch trefpunt voor het arrondissement Tielt. De bezoeker kan er terecht in vijf fondsen". De omvangrijkste fondsen zijn de verzamelingen 'Doodsbrieven' en 'Doodsprentjes'. Dankzij een aantal bestuursleden en vrijwilligers worden deze verzamelingen elke donderdagavond uitgebreid met de nieuwe aanwinsten. Fons Das maakte door middel van een inventaris ' de andere fondsen toegankelijk: het fonds Tanghe, het fonds Musea Vrienden Tielt en het derde fonds gevormd door de gekopieerde archiefbescheiden (meestal parochieregisters en klappers op de burgerlijke stand), originele publlcaties en tijdschriften. Door middel van schenking of ruil verwierf de Tieltse VV.F.-afdeling in de loop van de jaren een heleboel interessante documenten die tot op heden nog niet werden ge路inventariseerd en aldus niet toeganketijk waren voor de bezoeker. Het betreft o.a. kwartierstaten, brieven, foto's, postkaarten, notariele akten, kopies van archiefstukken enz. Enkele maanden geteden groeide de idee deze documenten samen te brengen in een fonds. Op die manier kon worden gestart met het inventariseren van de verschillende documenten. Meteen werd ook gezocht naar een passende naam voor dit nieuwe fonds. De keuze viet op de eerste Tieltse stadsarchivaris, Desire De Somviele. Wie hij precies was en wat hij tijdens zijn leven zoal publiceerde kan U hierna lezen.

2. BIOGRAFIE DESIRE DE SOMVIELE Desire De Somviele werd te Wingene geboren op 16 december 1838. Zijn ouders waren Bernard (+ Wingene, 1 maart 1854) en Rosalie Matthijs (+ Wingene, 27 april 1880). Naeen aantal omzwervingen vestigde hij zich op 8 december 1877 te Tielt. Hij nam zijn intrek in een woning in de Kerkstraat. Op 20 juli 1882 trad Desire op 43 jarige leeftijd in het huwelijk met Virginie Robberecht. Zij was te Tielt geboren op 17 juni 1834 als dochter van Petrus (+ Tielt, 19 juni 1840) en Maria Francisca Vandenberghe (+ Tielt, 5 december 1868). Een van de getuigen bij dit huwelijk was de Wingense dokter, gemeenteraadslid en eminent heemkundige Gustaaf Carton C Wingene, 7 december 1832- + Wingene, 17 november 1896)4. Op 28 november 1888 verhuisde het echtpaar De Somviele-Robberecht naar de Brugstraat. Ze bleven kinderloos. Virginie overleed in de woning in de Brugstraat op 16 5 september 1911. Daar overleed ook Desire op 23 mei 1914 .

1

2

3

4

5

4

Documentatiecentrum V.v.F.-Tielt: Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5,8700 Tielt. Het documentatiecentrum is telkens de eerste en derde zaterdag van de maand, van 9.00 tot 12.00 open. Tijdensdeze werkvergaderingen is telkens minstens een bestuurslid aanwezig die de bezoeker met raad en daad bijstaat tijdens zijn of haar opzoekingen. Betreffende de geschiedenis van het documentatiecentrum zie verder: J. BUYCK, In/eiding, in: F. DAS, Inventaris V.V,F. Tie/t, Tielt, V.v.F.-Tielt, p. I-II. F. DAS, Inventaris V.V,F. Tie/t, aangevuld met werken in verband met familiekunde in de bibliotheek van de Roede van Tielt, Tielt, VVF.-Tielt, 2000, 72 p. Betreffende Gustaaf Carton zie verder: L LAMS, P/aatseJijke heemkundigen van beJang, in: Ons Wingene Jaarboek, I, 1998, p. 3-7. Stadsarchief Tielt, Bevo/kingsregisters Tielt, 1881-1900, deel VII, pp. 169 en 299 en 1901-1920, deel XIII, nr. 3589. Stadsarchief Tielt, Burgerlijke Stand Tielt, Geboorten 1834, Huwelijken 1882, Overlijdens 1914.


Beroepshalve vestigde hij zich pas eind de jaren 1870 te Tielt om er los medewerker te worden bij de lokale katholieke krant "Gazette van Thielt". Deze krant werd uitgegeven door de Tieltse drukker Minnaert. In deze krant verschenen meerdere heemkundige bijdragen van De Somviele. Voorheen had hij reeds enkele publicaties op zijn actief o.a. betreffende de geschiedenis van zijn geboortedorp Wingene. In 1879 begon hij ziin carriere bij de Tieltse stadsadministratie. Eerst was hij bediende bij de burgerlijke stand, daarna werd hij de eerste Tieltse stadsarchivaris. Bij drukker Minnaert verschenen van zijn hand nog tal van heemkundige publicaties net als de eerste inventaris van het Tieltse stadsarchief. (Foto ult de privEtverzameling

van Guido Lams)

Naast zijn krantenartikels en lokale publicaties schreef De Somviele ook nog bijdragen in het tijdschrift Rand den Heerd. Onder deze artikels plaatste hij het volgende pseudoniem D.v.D.H. Deze afkorting stond voor 'Desire Van den Houwelschen'. Ook in de tijdschriften Biekorf en Societe Emulation verschenen artikelen van zijn hand. In 1886 stand hij samen met Gustaaf Carton, Henri Hosdey en Joseph Samyn aan de wieg van het tijdschrift Fragmenta, maandschrift voor de geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen. Eind 1891 verscheen het laatste nummer van dit tijdschrift. Ais bediende bij de burgerlijke stand en stadsarchivaris was De Somviele goed geplaatst om verschillende stambomen op te maken van Tieltse families. Zo publiceerde hij een gedeeltelijke genealogie van de familie Joseph De Backer en Rose van Bruwaene" en een boekje betreffende de familie Verbiest. Daarnaast maakte hij ook chronoloqische overzichten van de verschillende bewoners vangekende Tieltse qebouwen'. Na zijn overleden geraakte de figuur De Somviele in het vergeethoekje. Daarin kwam echter verandering in 1973. Toen besliste het Tieltse stadsbestuur een van de lanen in de nieuwe verkaveling "Witte Kave" de 'Desire De Somvielelaan' te noernen", De uitwerking van het straatnaambord laat echter te wensen over want het draagt tot op heden het volgende opschrift: 'Desire De Sornvielaan". 6 7

Betreffende dit document zie verder: F. DAS, Merkwaardig document, in: Onze Voorouders, 111,2000,2, p. 32. V. ARICKX, De Tieltse drukker-uifgevers Steven, Michiels, Horta en Lannoo (1791-1929), in: De Roede van Tielf, XXVII, 1996, 2, p. 80. P. DE GRYSE, Streekgenoten met de pen. Proeve van bibliografie van aile auteurs uit de vroegere "Roe de van In: De Roede van Tielt, XV, 1984, 3-4, p. 54. P. DE GRYSE, G. PUYPE, P. VANDEPITTE, Historische bibliografie van Tielt (Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Tieli), Tielt, De Roede van Tielt, .1982, P. DESMYTER, De "Gazette van Thielt" 1850-1893. De ideo/ogische ontwikkeling van een katholieke pJattelandskrant, Leuven, K.U.L. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1982, p. 94. . G. LAMS en A. VANDEWIELE, Wingenaren en Zwevezelenaren met de pen, in: Ons Wingene Jaarboek, I, 1998, p.8-16 L. LAMS, Plaatsefijke heemkundigen van beJang, In: Ons Wingene Jaarboek, I, 1998, p. 3-7. Brief stadsbestuur Tielt, 26 september 1973. .

tten;

8

5


3. BIBLIOGRAFIE DESIRE DE SOMVIELE

1o

D. DE SOMVIELE, Wingene. Oorsprong en spelling van oien naam. Een b/adzijde uit de geschiedenis van Wingene, met bijgevoegde aanmerkingen, Tielt, D. Minnaert, 1869. D. DE SOMVIELE, De gedachtenis der gekende Pastors van Vijve St. Baafs, Izegem, J. Dooms, (1873?), 1 p. D. DE SOMVIELE, De gedachtenis der gekende pastors van Wielsbeke, Izegem, J. Dooms, (1873?), 1 p. D. DE SOMVIELE, Aanteekeningen over Wingene, Izegem, J. Dooms, 1875,4 p. D. DE SOMVIELE, De pastors van Aersele. Aentekeningen, Tielt, J.D. Minnaert, 1876, 14 p. D. DE SOMVIELE, Edict rakende de lasten der thiendeheffers, ten opzichte der prochiekerken, 1877,4 p11. D. DE SOMVIELE, Algemeene samenstelling van de stedelijke archieven van Thielt, Tielt, J. Minnaert, 1878,2 p. D. DE SOMVIELE, J. SAMYN en J. MINNAERT, Thieltsche mengelingen, getrokken uit de archieven der stad, roede en vierschere, Tielt, Minnaert, 1878, 144 p. D. DE SOMVIELE, De familie Verbiest te Thie/t en te Pitthem, Tielt, Minnaert, 1885, 1 p. D. DE SOMVIELE, De schilderij van den hoogenautaarder.kerke van Thielt, Tielt, Minnaert, 1889,7 p. D. DE SOMVIELE, Souvenir de "La Bourse" a Thiett, Tielt, J.D. Minnaert, 1893, 1 p12 D. DE SOMVIELE en F. BOONE, De Boerenkrijg in het Thieltsche, Tielt, Pollet-Dooms, 13 1898, 32 p . D. DE SOMVIELE, Eenige takken uit den geslachtsboom der familie De SOMVILLE veranderd in DESOMVIELE, Tielt, J.D. Minnaert, 1910, 1 p14. D. DE SOMVIELE, lnvenieire analytique et chronologique des archives de la ville de Thielt, Tome I, Charles, Tielt, J.D. Minnaert, z.d., 24 p.

Joannes Desire Minnaert, bij wie De Somviele een tijd werkzaam was, werd ook geeerd met een straatnaam in deze verkaveling. De uitwerking van dit straatnaambord liep ook in het honderd want het draagt het volgende opschrift: 'Joris Minnaertlaan'. (Gids voorGroot-Tielt, Tielt, De Roedevan Tielt, 1991, p. 174.) R. OSTYN, Dertig jaar 'De Roede van Tieit': een terugblik, in: De Raede van Tielt: een mozetek van 22 gemeenten, Tielt, De Roede van Tielt, 2000, p. 3. 10 In deze bibliografie werden de kranten- en tijdschriftartikels van De Somviele niet opgenomen. Voor een overzicht van deze artikels zie J. BRYS, Enige bladzijden heuristiek tot nut van de geschiedschrijving over Tieli II. De Somviele Desire, in: t Halletorentje,V, 1958,2, pp. 33-40. Catalogus van het Fonds Leopold S/osse, Kortrijk, Stadsbibliotheek Kortrijk, 1991. Catalogus van het Fonds Joseph de Bethune, Kortriik, Stadsbibliotheek Kortrijk, 1982. P. DE GRYSE, G. PUYPE, P. VANDEPITTE, loc. cit. Lopende bibliografie van de sfreekgenoten van de Roede van Tielf (Bibliotheek de Roede van Tielt, met dank aan Philippe De Gryse, secretaris van de heemkundige vereniging De Roede van Tielt en samensteller van deze bibliografie). De bibliografie van Desire De Somviele is waarschijnlijk onvolledig. Aanvullingen zijn steeds welkom bij de auteur. 11 Met dank aan Thijs Lambrecht (bestuurslid Roede van Tielt) voor de bibliografische referentie. 12 Betreffende dit document zie verder: F. DAS, Merkwaardig document, in : Onze Voorouders, III, 2000, 2, p. 32. Betreffende de familie De Backer zie verder: F. DAS, Genea/ogie van Guillielmus De Backer, in: Onze Voarouders, 111,2, p. 33-36 en III, 3, p. 52-53. 13 Betreffende deze publicatie zie verder: J. BUYCK en T. LAMBRECHT, De Boerenkrijg in Tielt. Feiten en beeldvorming 1798-1998, Tielt, De Roede van Tielt, 1998,70-73. 14 De auteur plaatste bij zijn eigen genealogische gegevens de volgende tekst: In vroegere deqen doorwandelde hij het aantrekkelijke "Meetjesland" de streek van zijne voorouders, en later verzamelde hij zijne eeniekeninqen, uit aehting voor zijne bloedverwanten, met bette van ruste voor de overledenen, en met wensch van vrede voor de overlevenden. Een exemplaar van dit werk wordt bewaard in het Tieltse decanaal archief (nr. 907). 9

6


7


4. DE INVENTARISATIE

EN UITBREIDING VAN HET FONDS DE SOMVIELE

Zoals reeds aangegeven bleek tijdens de inventarisatie dat de samenstelling van het fonds . De Somviele heel divers was. Om de toegankelijkheid te vergroten werd geopteerd het fonds op te delen in verschillende afdelingen. Momenteel zijn volgende afdelingen voorzien: Afdeling A: Afdeling F: Afdeling G: Afdeling K: Afdeling P:

stukken van algemene aard (bv. een dossier betreffende een toneelvereniging) foto's genealogische informatie geordend volgens familienaam kaarten en plannen postkaarten

De documenten die tot op heden werden samengebracht in het archieffonds De Somviele worden momenteel ge"inventariseerd. Op die manier zijn ze ook raadpleegbaar voor de bezoekers van ons documentatiecentrum. Regelmatig zal in dit tijdschrift een beperkt overzicht verschijnen van de ge"inventariseerde documenten. In ons documentatiecentrum zal steeds een volledig overzicht van het fonds De Somviele aanwezig zijn. Zo krijgt de bezoeker steeds een beeld van welke archiefstukken reeds ge路inventariseerd zijn. Hierna voigt de eerste deelinventaris. Het betreft de voorlopige inventaris van afdeling G: genealogische informatie geordend volgens familienaam. Het is de bedoeling het fonds De Somviele steeds waardevoller en interessanter te maken voor de plaatselijke genealoog en heemkundige. De leden van V.V.F.-Tielt en bezoekers van ons documentatiecentrum kunnen aan de uitbouw van het fonds De Somviele meehelpen. Krantenknipsels, verkiezingsdrukwerk, foto's, kopieen of afschriften van archiefbescheiden, kwartierstaten, kaarten, plannen, briefwisseling, postkaarten, reclamefolders, losse tijdschriftnummers, losse kranten en andere genealogische interessante bescheiden worden door ons met dank aanvaard. Deze stukken hoeven niet noodzakelijk betrekking te hebben op gebeurtenissen, activiteiten of families uit ons werkgebied. Aile stukken zijn welkom en zullen worden opgenomen in het fonds. Bij ieder nieuw overzicht van de geInventariseerde documenten zullen de schenkers worden vermeld. Johan Buyck

(Foto uit de priveverzameling van Fons Das)

8


Inventaris van het Fonds Desire De Somviele Oeel1. A. Afdeling

G: genealogische

informatie

geordend

volgens familienaam

1. Inleiding De vele losse genealogische opzoekingen, kopieen van akten van de burgerlijke stand en parochieregisters, kwartierstaten, brieven, kopieen van stamreeksen en notariele akten werden geordend op basis van de familienaam. Aile informatie betreffende een familie werd samengebracht in een archiefomslag. Wanneer in de toekomst het fonds De Somviele wordt uitgebreid met stukken betreffende een bepaalde familie waarvan reeds een oms lag bestaat, zullen deze stukken hieraan worden toegevoegd. Om de bezoeker nog beter bij te staan in zijn genealogische opzoekingen werd bij 1 familienamen waarover ook informatie steekt in de fondsen Tanghe en Musea Vrienden Tiele (MVT) een verwijzing naar deze fondsen opqenornen. Wanneer onze bibliotheek van een bepaalde familie gepubliceerde stambomen of stamreeksen bezit werd de bibliografische referentie van deze publicatie ook in de beschrijving opgenomen. Tenslotte wil ik nog een woord van dank richten tot Fons Das (redactiesecretaris en bibliothecaris V.V.F.-Tielt) die mee aan de wieg stond van het fonds De Somviele en intellectueel en materieel hielp het fonds uit te bouwen. 2. Inventaris G1.

A(I)LLlET Betreffende de familie Alliet zie verder: WF-Tielt, nr. ZNB.

G2. G3.

Archieffonds

BALSEAU BATTHEUS Betreffende de familie Battheus zie verder: WF-Tielt,

G4.

GS.

Archieffonds MVT, nr. 5.

BEERNAERT BEEUWSAERT Betreffende de familie Beeuwsaert zie verder: WF-Tielt,

G6. G7.

G9. G10.

G12. G13.

2

Archieffonds MVT, nr. 17.

BRUYERE CAUWELIER CLAERHOUT Betretfende de familie Claerhout zie verder: WF-Tielt,

1

Archieffonds MVT, 9A en M. MAERTENSBibau, Van Belleghem en Van Ryckeghem,

BLEUCKX BOUCKHUYT BRUNEEL Betreffende de familie Bruneel zie verder: WF-Tielt,

G11.

Archieffonds MVT, nr. 6.

BEKAERT BIBAU- BIEBAUW Betreffende de familie Bibau zie verder: WF-Tielt, VERKINDEREN, Onze Voorouders De Jonckheere, Kortemark-Handzame, Familia et Patria, 1982.

GB.

Tanghe, nr. 4 en Archieffonds MVT,

Voor de inventaris van dit archieffonds p. 40 of F. DAS, Inventaris VVF- TieIt V~~r de inventaris van dit archieffonds 54-55 en II, 1999, 1, p. 15 of F. DAS,

Archieffonds

Tanghe, nr. 26.

zie: Fonds Robert Tanghe, in: Onze Voorouders, I, 1998, 2, p. 26 en 3, ... zie: Musea Vrienden Tielt (=MVT), in: Onze voorouoers, 1,1998,4, pp. Inventaris VVF- Tielt ...

9


G14. G15. G16. G17.

CLOET COGHE COLLARD(T) CORNELIS

G18.

COUSSENS

Betreffende de familie Comelis zie verder: WF-Tielt,

Archieffonds MVT, nr. 1.

Betreffende de familie Coussens zie verder: WF-Tielt, MVT, nr. 25.

G19. G20. G21.

ArchieffondsMVT,

Archieffonds MVT, nr. 29.

DE BLAERE Betreffende de familie De Blaere zie verder: WF-Tielt, MVT, nr. 30.

G27. G28.

Archieffonds

Archieffonds MVT, nrs. 35 en 52. Archieffonds MVT,路nr. 35A

DE CROOCK Betreffende de familie De Croock zie verder: WF-Tielt,

G34. G35. G36. G37. G38.

Tanghe, nrs. 34 en 167 en

DE COSTER Betreffende de familie De Coster zie verder: WF-Tielt,

G33.

Archieffonds

DE CAVELE DE CUESTER DE COCK Betreffende de familie De Cock zie verder: WF-Tielt,

G32.

Tanghe, nr. 32 en Archieffonds

DE BOUCK DE CAIGNY Betreffende de familie De Caigny zie verder: WF-Tielt, Archieffonds MVT, nr. 39.

G29. G30. G31.

nr. 26.

CUYPERS DAEMS DE BACKER DE BELS Betreffende de familie De Bels zie verder: WF-Tielt.

G26.

Tanghe, nr. 28 en Archieffonds

CREPIN CRUCIFIX CRUYCKE Betreffende de familie Cruycke zie verder: WF-Tielt,

G22. G23. G24. G25.

Archieffonds

Archieffonds MVT, nr. 38.

D'ENNETIERES DEFLANDRE DEFOOR DEFREYNE D(E) HONDT Betreffende de familie D'Hondt zie verder: RD. VERBEKE, M.G. VERBEKE, Braekevelt and Maria Louisa D'Hondt- Family History, 1997, 122 p.

G39.

DE JODE

G40.

DE JONCKHEERE

Betreffende de familie De Jade zie verder: WF- Tielt, Archieffonds Betreffende de familie De Janckheere zie verder: WF-Tielt,

G41 .

e~a., Fredericus

Tanghe, nr. 41.

Archieffonds MVT, nr. 44.

DE KEYSERE Betreffende de familie De Keysere zie verder: WF- Tielt, Archieffonds MVT, nr. 45.

G42. G43.

DELAERE DELAFONTEINE

3. Schenkers VV.F.-Tielt wenst de volgende personen te bedanken voor hun schenking aan het fonds De Somviele: Lucien Ailliet (Tielt), Fons Das (Tielt) , Robert Tanghe jr. (Tielt), Maurice Thorre (Pittem) en Alors Wellens (Tielt). Johan Buyck 10


Stamreeks van Desire De Somviele

I 1

De naam "De Somviele" vinden we onder verschillende schrijfwijzen overvloedig terug in de parochieregisters van Sieidinge, bakermat van onze Tieltse stadsarchivaris. Van de acht 2

generaties die we van deze stamreeks "De Somvieles" te Sieidinge geboren.

terugvonden, werden niet minder dan vijf g.eneraties

.

3

Ook in de staten van goed van het Graafschap Evergem, waaronder Sieidinge Sint-8aafs ressorteerde komt de naam veelvuldig voor. Anno 2000 is de naam te Evergem - Sieidinge nog niet uitgestorven, want ruim twintig keer komt hij aldaar voor in het telefoonboek van de regio Gent. De betovergrootvader van Desire De Somviele is te vermelden waard. In een tijdsspanne van 47 jaar had hij eenentwintig kinderen uit twee huwelijken. Een eerste maal huwde hij met Joanna Theresia Van Eisiandt en na haar overlijden hertrouwd hij, op 53-jarige leeftijd, in 1747 met Catharina Boone, bij wie hij nog tien kinderen had; waaronder een tweeling. Toen zijn eerste vrouw in 1744 overlijdt, zijn nog zeven kinderen van de elf in leven. De oudste zoon Joris De Somviele wordt aangesteld als voogd over zijn vier minderjarige broers en twee minderjarige zussen. 4

Het gezin Joannes Desonvile en zijn echtgenote Joanna Theresia Van Helslandt woonden in een eenvoudige woonst te Sieidinge op de wijk Hooiwege - het Zwaantje. 5 Hun huis stond op 250 roe dat be last was met een rente van 75 pond wisselgeld ten voordele van Joris Steenbeke zoon van Pieter. De onbetaalde intrest op deze rente samen met de parochiekosten beliep tot 11P 10s Naast deze eigendom, die zij tijdens hun huwelijk gekocht hadden, bezat het echtpaar op het grondgebied van Waarschoot nog een partij zaailand en meers en een partij slagbos met

ot路

7

een totale oppervlakte van 700 roe. Deze eigendom werd verpacht aan Michiel Geirnaert en Marten Reyniers die samen voor 7p 9s 2g achterstallige pacht te vereffenen hadden op de dag van het opmaken van deze staat van goed.

1

Tijdens de 1T" eeuw treffen we vooral de schrijfwijze: Somvile, Somville, Son ville en Somviel aan. Op het einde van de 1r eeuw maar vooral in de 18掳 eeuw schrijft de pastoor in zijn parochiereqisters in hoofdzaak: Desonviel, Desonville, Desonvil, Desonvile, Desomville ... 2

3..

Een stamreeks is een uitwerking van genealogische gegevens, waarbij aileen de ouders, de grootouders, de overgrootouders, de betovergrootouders, de oud-ouders, oud-grootouders, enz. vermeld worden. Op deze manier bekomen we een reeks van mannen en hun echtgenote waarvan wij rechtstreeks afstammen en die allen dezelfde familienaam dragen. De opeenvolgende geslachten worden generaties genoemd en zijn genummerd I -II - 111 - IV enz., waarbij de reeks aarivangt met de oudst gekende voorvader. .

Naast Sieidinge Sint-Baafs had je, tijdens het Ancien Regime, ook Sieidinge de Keure. 4

Variante schrijfwijzen: 5

Vanelslandt, Helslandt, Vanelslant, Vanhelslandt, Helslant, Vanhelslant.

Eeln pond Vlaams wisselgeld

= 1 pond 3 schelling 4 groten courant. Wisselgeld = courant + 1/6; in ons geval is 75 pond wisselgeld = 75 pond + 1/6 van 75 pond = 75p + 12p10s Og = 87-10-0 groten courant. 6 . . . Lees: 11 pond 10 schelling 0 groten. 7

Deze eigendom kwam van de overledene 'Joanna Van Eisiandt', andere grohden eveneens uit de erfenis van de overledene werden tijdens het huwelijk verkocht en het deel dat de wezen toekwam beliep tot 46-13-4 pond; som welke in de schulden 'a/s recompense'werd opgenomen.

11


Het huis op het Zwaantje bestond, zoals de meeste huizen uit die tijd, uit een keuken, een kamer, een zolder en een kelder. We vinden er, naast de gebruikelijke voorwerpen om de keuken te verwarmen, een zetel, een tafel, zes a zeven stoelen, een poffef, twee spinnewielen, vier koperen vaten, twee ijzeren potten en teemsen". Aile middelen hielpen om de eindjes aan elkaar te knopen. Joannes De Somviele was keuterboer met twee koeien en een big, maar tevensoefende hij het beroep van kleermaker en spinner uit. Bij het overlijden van zijn vrouw stonden verschillende personen bij hem in het krijt over arbeid van cleermaecken en dit voor een bedrag van 4p 10s Og. De bedrijvigheid van kleermaken, spinnen en de verwerking van de melk - getuige de aanwezigheid van de karn en zijn toebehoren - gebeurde in dezelfde kamer; waar we naast scharen en persijzers een grate hoeveelheid vias en garen aantreffen. Ais opbergruimte hadden we een kast en een rebbank1O, als zitmeubel twee stoelen rand de tafel en aan de muur of op de kast een orloge. In deze kamer werd niet aileen gewerkt maar oak geslapen en dan nog wei in een pluimbedde. De kinderen sliepen op de zolder in een gewone koetse op een kafbed. De wintervoorraad van graan was beperkt tot twee zakken boekweit en een zak haver. De voedselvoorraad, een pot met twee steen 11 boter en 6 steen smeer werd met de karnemelk in de kelder bewaard, te rwij I de kuip met 30 steen varkenvlees in de kamer stond. Ten tijde van oorlog vluchtten de Sieidingenaren met hun kostbaarste bezittingen naar Gent, daar werd een zolder gehuurd om alles in veiligheid te brengen. Naast de gouden en zilveren juwelen, een koperen kan, twee koperen ketels en een hamer werd een zak met gehekeld en gezwingeld vias en een zestal kledingstukken waaronder een roke/ijf met twee borsten voor een totale waarde van 21p 8s Og in bewaring gehouden. Dit waren wei degelijk hun kostbaarste bezittingen want dit bedrag bedroeg ruirn 70% van de totale waarde van het meubilair aanwezig in het huis op het Zwaantje. Naast de gebruikelijke begrafeniskosten

ten bedrage van 4p 1s Og, moet aan de Bisschop 12

van Gent nog 2p 13s 4g betaald worden als beste hoofd ; I;>edragdat overeenstemt met de waarde van een koe. De totale schuld van dit sterfhuis beliep tot 68p 7s 10g, waarvan het merendeel (46p 13s 4g) kwam van de recompense" voor de kinderen van de verkoop van de eigendommen te Waarschoot en te Sieidinge Sint-Baafs. Er bleet een batig saldo van 20p 8s 8g te verdelen onder de wezen en hun vader, dus elk 10p 4s 4g. Dit bedrag werd met 46p 13s 4g verhoogd zodat de zeven wezen samen 56p 17s 8g toekwam wat voor elk kind 8p 2s 69 3 deniers 14 betekende.

8 9 10 11

12

Poffet = boffet of buffet Teems= paardenharen zeef am vers gemolken melk te zeven. Rebbank = aanrechtkast of keukenkast Een steen = 7 pond in het Gentse. Een pond (Ib) 0,433 kg of 0,438 kg. 30 steen vlees komt nagenoeg over een met 13 kg. Een steen kan ook zes pond zijn of 2,5995 kg.

13 14

12

=

.

Beste hoofd of beste cateil = het roerend goed met de hoogste waarde van een inboedel werd van rechtswege aanvankelijk door de ambtvan Sint-Baafs en later door de Bisschop van Gent opqeelst. Beloning, vergoedingsrechf, RAG Fonds Graafschap Evergem bundel 326 lias 1. L. NEYT, De Staat van goed van het graafschap Evergem deel III, p.240 volqnumrner 102.


Oesonvil Petrus 15

Me(e)rsman Joanna

x T

Somville Livin us 16 Sieidinge 28-11-1643 + Sieidinge 24-10-1705 o

Floryn Catharina fa Adriaen 17 o Sieidinge 24-04-1644 + na 1705

x Sieidinge 04-01-1663 T

Somville Joris Sieidinge 18-02-1664 + Sieidinge 09.,04-174718 o

Beelaert Judoca fa Philippe o Eeklo 15-01-1662 + Sieidinge 28-12-1733 (70 jaar)

x Eeklo 16-09-168619 T

Desonvile Joannes" o Sieidinge 10-10-1694 + Sieidinge 30-12-1776

Van Eisiandt Joanna Theresia o dochter van Gillis + Sieidinge 09-12-1744

x Sieidinge 01-10-1719 T

Desonville Pieter Dominicus o Sieidinge 28-10-1727 + Eeklo 13-06-1771

x Eeklo 08-05-1753

o

..

'

Janssens Maria- Theresia Sint-Margriete 20~01-1731 + Wingene 15-03-1816

T

De Somviele Jan Baptiste o Eeklo 01-03-1754 + Wingene 13-05-1834

x Wingene 30-06-1779

Van Oaele Petronella Jacoba o Wingene 11-02-1745 + Wingene 28-03-1836

T

De Somviele Bernardus o Wingene 22-07-1782 + Wingene 01-03-1854

x Wingene 16-10-1835

Matthys Rosalie Kanegem 07-07-1798 + Wingene 27-04-1880 o

T

De Somviele Desiderius o Wingene 16-12-1838 + Tielt 23-05-1914

x Tielt 20-07-1882

Robberecht Virginie o Tielt 17-06-1834 + Tielt 16~09-1911

Luc Neyt

15 16

17 18 19

20

Petrus Desonvile had een kind, Livinus, die te Sieidinge geboren werd. Livinus had negen kinderen allen te SJeidinge geboren tussen 1664 en 1683. Meersman Joanna komt tweemaal voor als meter. Op 18-03-1677 bij de doop van Petrus Desonville en op 0906-1678 bij de doop van Carolus Somville beide kinderen van Livinus en Floryn Catharine. Georgius Somville conjug. Anna Van Herreweghe atatis 89 annorum. Handzame, ingeschreven in het parochieregister van Sieidinge huwelijken boek 13 fO 32. Hertrouwde te Sieidinge op 1 augustus 1747 met Boone Catharine ex Mariakerke bij Gent.

13


Een starn Schepens te Wingene, afkornstig van Aalter Tweede deel. III Carolus Franciscus Schepens ook genaamd Karel Francies, wever, geboren te Aalter op 6 december 1760, overleden te Wingene op 5 december 1819, 58 jaar oud, zoon van Martinus Schepens en Angelina Tack. Carolus is ondertrouwd te Wingene op 16 april 1790 en getrouwd aldaar op 4 mei 1790 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met Isabelle Deflou (26 jaar oud), spinster, geboren te Wingene op 15 februari 1764, overleden aldaar op 30 april 1830, 66 jaar oud. Uit dit huwelijk: 1 Veronica Schepens, geboren te Wingene op 24 februari 1791, gedoopt aldaar op 24 februari 1791, overleden aldaar op 4 juni 1840, 49 jaar oud. Veronica is getrouwd te Wingene op 13 oktober 1817, op 26-jarige leeftijd met Abraham Renier. 2 Emanuel Schepens, geboren 路te Wingene op 15 februari 1793, gedoopt aldaar op 15 februari 1793, voigt onder IV-a. 3 Colette Schepens, oktober 1794.

geboreri te Wingene

op 18 oktober 1794, gedoopt aldaar op 19

4 Francisca Schepens, geboren te Wingene op 29 december 1796, gedoopt aldaar op 29 december 1796, voigt onder IV-b. 5 Eugenie Schepens, geboren te Wingene op 12 juni 1799, gedoopt aldaar op 13 juni 1799, overleden aldaar op 4 september 1828,29 jaar oud. Eugenie is getrouwd te Wingene op 17 mei 1824, op 24:-jarige leeftijd met Petrus Wannin. 6 Barbara Schepens, geboren te Wingene op 31 december 1801, overleden aldaar op 21 maart 1856,54 jaar oud. Barbara is getrouwd te Wingene op 25 oktober 1830, op 28-jarige leeftijd met Karel Vandendriessche. 7 Joannes Schepens, geboren te Wingene op 15 maart 1805; overleden aldaar op 19 november 1833,28 jaar oud. . Joannes is getrouwd te VVingene op 27 juni 1831, op 26-jarige leeftijd met Amelie Van den Driessche. 8 Doodgeboren kind, geboren te Wingene op 6 september 1808. 9 Doodgeboren kind, geboren te Wingene op 6 september 1808. IV-a Emanuel Schepens, wever, geboren te Wingene op 15 februari 1793, gedoopt aldaar op 15 februari 1793, overleden aldaar op 15 november 1863, 70 jaar oud, zoon van Carolus Franciscus Schepens (III) en Isabelle Deflou. Emanuel is getrouwd te Wingene op 2 december 1833, op 40-jarige leeftijd met Francisca Hoste (34 jaar oud), spinster, geboren te Tielt op 25 juni 1799, overleden te Wingene op 3 april 1876, 76 jaar oud. Lucien Ailliet 14


Archief en bibliotheek:

aanwinsten

2000

Eerste deel. Tellingen: Deinze: De volkstelling van het jaar IV, kanton Deinze, Deinze - Petegem (Demuynck Guido) Dentergem: Volkstelling 1814 Markegem: Volkstelling 1814 Oeselgem: Volkstelling 1814 Ooigem: Volkstelling 1814 Petegem: De volkstelling van het jaar IV, kanton Deinze, Deinze - Petegem (Demuynck Guido) Pittem: Pittemse tellingen, deel 3, bevolkingsregister 1799 (Franse telling) (Arickx Valere/Devoldere Wilfried) St. Baafs Vijve: Volkstelling 1814 Wakken: Volkstelling 1814 Wielsbeke: Volkstelling 1814

Parochieregisters: Bellem: dopen, huwe~ken en overJijdens: 1781 tot 1796 (2 boekdelen) Vinkt: dopen in de 17 e eeuw: 1614 tot 1700 (Neirinck Frans) Zwevezele index op de dopen 1651 tot 1799 (Patteeuw Jo) index op de huwelijken en overlijdens van 1651 tot 1796 (Patteeuw Jo)

Moderne parochieregisters: Aarsele:

dopen: 1796 tot1901 (4 boekdelen) huwelijken: 1797 tot 1879 (2 boekdelen) overlijdens: 1801 tot 1894 (3 boekdelen) Doomkerke: dopen: 1872 tot 1888 (1 boekdeel) overlijdens: 1875 tot 1900 (1 boekdeel) Kanegem: huwelijken: 1856 tot 1877 ( 1 boekdeel) overlijdens: 1856 tot 1903 (1 boekdeel) Knesselare: tienjarige tafels van huwelijken en echtscheidingen 1796 tot 1900 (2 boekdelen) (A. van den Oever I M .Schoonacker) Ruiselede: dopen: 1814 tot 1902 (9 boekdelen) huwelijken: 1860 tot 1889 (2 boekdelen) dopen en overlijdens: 1814 tot 1835 (2 boekdelen) dopen, huwelijken en overlijdens: 1801 tot 1813 (3 boekdelen) overlijdens: 1836 tot 1892 (4 boekdelen) overlijdens: (fragmenten) 1715 tot 1717 (1 boekdeel) vormelingen1839, 1843, 1847, 1852, 1856 (1 boekdeel) Zwevezele: dopen: 1823 tot 1898 (8 boekdelen) huwelijken: 1823 tot 1903 (2 boekdelen) overlijdens: 1867 tot 1897 (1 boekdeel)

Wezerij: Ardooie

& Ayshove:

Kooiskamp:

De Wezerijakten van Ardooie en Ayshove delen 1, 2 en 3 (Dewulf - Heus Romain L.) .

Wezerijakten en boedelbeschrijvingen (Dewulf - Heus Romain L.)

van de heerlijkheid Kooiskamp

Fons Das

15


V.V.F. - Tielt : nieuwe publicaties

1) Paul Callens : "Amerikaanse Zantingen - Een persoonlijke Amerika". V.V.F. -Tielt, 2000, 385 biz., 600 BEF.

blik van Pittem naar

In deze publicatie geeft de auteur een uitgebreide bibliografie waaraan jaren gewerkt is en waarvan een deel van de gegevens komt uit soms plaatselijk bekende Amerikaanse tijdschriften. In deze bibliografie zijn volgende delen in elkaar verweven : Belgen in Amerika Aigemene werken in verband met de geschiedenis van Canada en de USA De vroegere gemeente Pittem De best bekende werken over de Belgen in Amerika worden samen met details uit andere werken, tijdschriften en dagbladen samengebracht tot een geheel die kan dienstig zijn voor de verdere studie van dit onderwerp. Een groot aantal Vlaamse familienamen zijn in het werk opgenomen zodat de gebruiker van dit boek zonder al te veel problemen zich er even kan van vergewissen als er reeds iets terloops verscheen over deze familienaam. Er zijn in de lijst ook werken opgenomen die tot op heden niet uitgegeven zijn maar toch van nut kunnen zijn. Het ligt in de bedoeling dat de auteur het onderwerp nog verder uitdiept naar de toekomst toe.

2) Arnold Schaubroeck: "Bidprentjes van de 1ge eeuw". Oeel1. V.V.F.-Tielt, 2000, 250 biz., 400,-BEF. e

Deze uitgave bevat de circa 800 bidprentjes van personen overleden in de 1g eeuw en dit gespreid over gans Belqie, Deze bidprentjes maken deel uit van verzamelingen van prive personen en zijn aid us moeilijk te raadplegen. Het is de verdienste van de Schuiferskapelse genealoog Arnold Schaubroeck dat hij deze heeft opgespoord en via deze uitgave voor het grote publiek bekend maakt. Uiteraard blijft hij niet bij de pakken zitten want een volgend deel is reeds in voorbereiding. De uitgave omvat naast de circa 800 bidprentjes drie klappers: - een alfabetische klapper op de namen - een alfabetische klapper op plaats van geboorte - een alfabetische klapper op plaats van overlijden Deze uitgaven zijn te verkrijgen bij de secretaris van VV.F.-Tielt, Lucien Ailiiet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel: 051/401136 ; e-mail: lucien.ailliet@freebel.net). Of ze kunnen worden afgehaald elke eerste en derde zaterdag van de maand in ons lokaal Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt. Of door storting op rek. 800-7026810-14 van WF-Tielt. Toesturen: 100,-BEF port per boek.

Voor het boek "Amerikaanse Zantingen" is de port 160,-BEF per boek. Oit vanwege de grote omvang van het boek. 16


V.V.F. - Tielt : activiteitenagenda

januari - februari - maart - april 2001

Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealbgie op zaterdag 6 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken . .-

2. Nieuwjaarsreceptie aan de leden aangeboden door het bestuur op zaterdag 6 januari van 14 tot 17 uur. Tevens gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgraep genealogie op zaterdag 20 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

4. Werkgraep genealogie op zaterdag 3 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdaq 17 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgraep genealogie op zaterdag 3 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Werkgroep genealogieop

zondag 4 maart: lweede

familiekundige

boekenbeurs.

(Zie pag. 3)

8. Les oud schrift op vrijdag 9 maart van 20 tot 22 uur o.l.v. Lucien Ailliet. 9. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 10. Les oud schrift op vrijdag 23 maart van 20 tot 22 uur o.l.v. Lucien Ailliet.

11. Les oud schrift op vrijdag 6 april van 20 tot 22 uur 0.1. v. Lucien Ailliet. 12. Bezoek aan het archief in Melle op zaterdag 28 april. Vetrek am 14 uur aan het lokaal

V.V.F. - Roeselare: activiteitenagenda

januari - februari - maart 2001

Vrijdag 19 januari: voordracht over "Gevangenisarchieven" WF- Tielt. Van 20 tot 22 uur in de grate zaal naast het lokaal.

door Johan

Buyck,

bestuurslid van

Zondag 28 januari: Genealogie & Computer, van 10 tot 12 uur in het documentatiecentrum. - Lucien Lefevere komt het Vlaamse genealogieprogramma "SlAM" presenteren en demonstreren. Zondag 11 februari: jaarlijkse aperitiefbabbel. Andries baron Van den Abeele komt vertellen over "VrijmetSelarij". Start am 10 uur in de grate zaal naast het documentatiecentrum. Toegangsgeld is 120 fro Hierdoor heb je wei recht op wee aperitieven.Wel moetje bij je inschrijving vermelden wat je wil drinken: porto, Hapkin, citroenjenever of fruitsap. Je kan bellen naar de voorzitter (051/20 35 06) liefst voor 5 februari. Vrijdag 16 maart: voordracht over "Processen" door Willy Stevens uit Knesselare. Van 20 tot 22 uur in de grate zaal naast het documentatiecentrum. Zondag 25 maart: is er gelegenheid om de presentatie van HazaOata voor Windows (HZ21) bij te wonen. Deze gaat door in de grate zaal van 't Oud Stadhuis in Rumbeke van 10 tot 16 uur. Zondagen uur.

7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april: genealogische

Maandagen 8 januari, 15 januari, 12 februari, vormingsavonden van 18.30 tot 22 uur. Vrijdagen Zaterdagen uur.

19 februari,

vormingsvoormiddagen

12 maart, 19 maart: genealogische

26 januari, 23 februari, 23 maart: genealogische vormingsavonden 13 januari, 10 februari, 10 maart, genealogische

van 9 tot 12

van 18.30 tot 22 uur.

vormingsnamiddag

van 13.30 tot 17

17


Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Vooroude"!", p.a. Fons Das , Luxemburglaan 18,8700 Tielt. . Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen 1 - 01

(Hubert Bovens, Eikenstraat 12,3690 Zutendaal)

Volgens de overlijdensakte van Catherine Lisenbourg te Brussel (+ 13 oktober 1803) was ze geboren te Tielt (Departernent la Lys), oud 75 jaar, ouders niet vermeld. Dus geboren omstreeks 1746. Mogelijke vader: Joannes Li(e)senborg(hs) Mogelijke moeder: Barbara Theresia Delander of De Lander. Dan betreft het wei een voorkind van dit echtpaar. Dus kan de doop opgemaakt zijn onder Delander of De Lander. Het zou ook een kind kunnen zijn uit een vorig huwelijk van Joannes Li(e)senborg(hs) Volgens de overlijdensakte van Theresia Lisenborg in Brussel (+ 29 januari 1827) was ze geboren te Pittem, 79 jaar 11 maanden en 26 dagen oud. Dus geboren Âą 3 februari 1747. De ouders waren Joannes en Barbara Theresia Delander. Gezocht wordt de doopakte (tussen 1707 en 1731) van Barbara Theresia Delander of De Lander. Ook andere gegevens over Li(e)senborg(h)s uit de P.R. van Tielt en Pittem zijn welkom.

2 - 01

(Eddie Verbeke, Felix d'Hoopstraat 170, 8700 Tielt)

Ferdinandus Verbeke, herbergier te Pittem op de plaats, werd geboren te Tielt op 8 juli 1824. Hij was de zoon van Joannes Verbeke, landsman, geboren te Tielt omstreeks 1776 en van Rosalie Vande Walle, geboren te Tielt omstreeks 1784. Wie zijn de ouders van deze Joannes Verbeke?

3 - 01

(Rudy Muylle, Fr. V. Cauwelaertlaan 41,9100 Sint-Niklaas)

De vereniging "Families MU - LE" zoekt aile sporen van de familienamen Muyle, Muylle, Mulle en Mulle de Terschueren, Over de Brouwerij- en de Muylestraat te Pittem kennen we weinig. Wie bezorgt er ons hiervan enig verhaal ??

4 - 01

(Jean Verstraete, Pensionaatstraat 31, 8755 Ruiselede)

Wie kan mij de graad van verwantschap bezorgen tussen: Robberecht Maria Julia Mathilde, geboren te Tielt op 8 december 1871 en overleden te Brugge op 10 oktober 1957 en Robberecht Georges (pater Florentinus Robberecht), geboren te Tielt op 12 april 1875 en overleden te Cha-tse-ti (China) op 19 juli 1904.

18


Belgie-Belgique P.B.

8700 TIELT 1 .3/4615

ONZE

vÂŤOROUDER$S

r=r; L9

onze voorouders ~ voor ons e..._j

Driemaandelijks

tijdschrift

van de Vlaamse Vereniging

voor Familiekunde

.

.Afdeling Tielt.

4 de jaargang Afgiftekantoor Verantwoordelijke

nr. 2 - april 2001 8700 TIEL T 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de V.v.F.- afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 150 BEF - 3,72 EUR.. per jaargang voor de leden van V.v.F.-Nationaal die inwoner zijn van ons werkgebied en voor aile leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. V.v.F.-leden uit andere arrondissementen en niet-V.v.F.-leden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 250 BEF. 6,20 EUR. (voor leden uit het buitenland 400 BEF. - 9,92 EUR.). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van V.v.F.Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!!

Afdeling

Tielt,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tiel~ tel.: 051/40.22.83, alfons.das4@yucom.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Luc.Neyt@club.woridonline.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt, tel.lfax.: 051/40.11.36, lucien.ailliet@freebel.net Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5,8700 Tielt . Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Devoorouders van Karlos Callens,burgemeestervan Ardooie

23

Jan Callens, Tieltstraat 17, 8740 Pittem Paul Callens, Waterstraal18, 8740 Pittem

- Dodelijk ongevalte Pitthem langs de calsijde naarThielt,. fatale slag van de molen op 20-01-1800

25

Etienne Capelle, Rigessel92, 3111 Wezemaal

- Eenstarn Schepenste Wingene,afkomstig van Aalter, slot Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

28

29, 8700 Tielt

- V.V.F.-Tielt: nieuwe publicaties

31

Johan Buyck, Klijtenstraat 77, 8700 Tielt

- Dank

32

- Inventarisvan het Fonds DesireDeSomviele,deel 2

33

Johan Buyck

- Archief en bibliotheek:aanwinsten2000,slot

35

Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tieltt

- Streekgenotengehuwd in de regio Doornik - Moeskroenvoor 1865,deel1

36

Jan Callens

22

- Activiteitenagenda

37

- Vraagen antwoord

38


De voorouders van Kartes Callens, burgemeester van Ardooie

I.

Kartos Maurice Callens, geboren te Ardooie op 23 juni 1947. Licenciaat Handelswetenschappen Burgemeester van Ardooie sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. Gehuwd te Ardooie op 20 december 1971 met Marie-Jeanne Eeckhout, geboren te Ardooie op 8 augustus 1947, dochter van Georges Joseph Eeckhout en .Joanna Maria 1 Magdalena Vanderhaeghe. . 1 zoon : Pieter Kartos Callens, geboren te Roeselare op 4 juni 1980

II.

Maurits Joseph Callens, geboren te Ardooie op 7 juli 1914 en er overleden op 25 februari 200 1. Slachter, veekoopman, herbergier cafe "De Veekoopman" Gehuwd te Pittem op 6 november 1941 met Julia Maria Dewitte, geboren te Zwevezele op 6 februari 1919 en overleden te Ardooie op 12 november 1998, dochter路 van Polydorus Camillus Dewitte en Febronia Emelia Van Siambrouck.

III.

Achilles Callens, geboren te Tielt op 24 juni 1878 en overleden te Ardooie op 16 maart 1948. Koeier, veekoopman, slachter, herbergier cafe" 't Slachthuis" Gehuwd te Ardooie op 20 augustus 1909 met Marie Romanie Vanhaverbeke, geboren te Ardooie op 10 november 1873 en overleden te Ardooie op 11 oktober 1957, dochter van Francis路 Vanhaverbeke en Theresia Declercq.

IV.

Carolus Ludovicus Callens, geboren te Tielt op 27 maart 1842 en overleden te Ardooie op 29 januari 1925. Tweelingbroer van Joannes Callens.

l

Jan en Paul Callens, "Jan Callens en zijn zeven zonen", Pittem, (1988), eigen beheer, XVI + 1050 p.

23


Dienstknecht, landwerker, schaapherder .. Gehuwd te Tielt op 2 mei 1872 met Victorina Buyck, geboren te Tielt op.20 september 1853 en overleden te Ardooie op 12 augustus 1928, dochter van .Joannes Baptist Buyck en Marie Louise Van der Gucht.

V.

Germanus Callens, geboren te Wingene op 24 september 1797 en overleden te Tielt op 1 februari 1871. Tweelingbroer van Petrus .Callens .. Landbouwer, tapper, wever, werkman. Soms: Hermanus, Germain, Emanuel en een enkele maal Romanus . . Gehuwd te Tielt op 10 augustus 1829 met Eugenie Lambert, geboren te lwevezele op 1 september 1809 en overleden te Tielt op 29 januari 1867, dochter van Joseph Lambert en Godelieve HertelEi

VI.

Joannes Baptist Callens, geboren te Tielt op 29 augustus 1763 en overleden te Wingene op 4 januari 1842. Landbouwer, wever, handwerker, landman. Gehuwd te Wingene op 9 maart 1791 met Isabella Clara Van. de Walle, geboren te . Egem op 26 juni 1766 en overleden te Wingene op 28 augustus 1839, dochter van Jan Vandewalle en Theresia Callewaert. Landbouwster, spinster.

VII.

Martinus Calis, geboren te Tielt op 18 september 1708 en begraven te Tielt op 3 september 1771. Landbouwer. Gehuwd te Tielt op 29 september 1736 met Joanna Loontjens, geboren te Tielt op 3 maart 1708 en overleden te Tielt op 8 maart 1762, dochter van Emanuel Loontjens en Judoca Van den Heede. Martinus路 is een tweede maal gehuwd te Tielt op 7 september 1762 met Godoleva Theresia Van Kersbulck, geboren te Tielt op 15 mei 1732 en overleden te Pitteni op 7 maart 1827, dochter van Joannes Van Kersbulck en Maria Coddens路.

VIII.

MartiilUs Callens, geboren te " Waregem " ca 1672 en beg raven te Tielt op 15 . oktober 1742. Landbouwer. Gehuwd te Tielt op 13 oktober 1697 met Margareta De Vischere, geboren te BeverenLeie op 12 september 1668 en overleden te Tielt op 1 maart 1736, dochter van Livinus De Vischere en Anna Bijgodt.

IX.

Joannes Callens, geboren te Waregem op 21 november 1641 en overleden voor 1695. Gehuwd te Waregem op 23 april 1667 met Jacoba Ingelbeen, geboren te Waregem op 3 januari 1640 en overleden te Hulste op 24 augustus 1702, dochter van Franciscus Ingelbeen en Gerardina Maseels.

X.

Martinus Callens, geboren ca 1610 en overleden te Waregem op 4 rnei 路1666. Gehuwd ca 1640 met Joanna Van Haute. .

De verdere voorouders van Karlos Callens (en ook onze voorouders) zijn ons niet bekend. Er lijkt geen verwantschap te zijn met de andere familie's Callens in Waregem in de eerste he 1ft e van de 17 eeuw. Opmerkelijk is wei de vermelding van een "Marten Calle" in Waregem in 1621 bij de weerbare rnannen". Het zou de oudst gekende voorvader kunnen zijn mits wij zijn leeftijd onderschatten of misschien zijn vader? Jan & Paul Callens 2

24

RAR.,

KAO.,

nr 1364, Weerbare

mannen, Waregem,

Kasselrij Oudenaarde

(mel dank aan de Heer F. Benoit)


Dodelijk ongeval te Pitthem langs de calsijde naar Thielt, fatale slag van de molen op 20-01-1800 Bij het raadplegen van de parochieregisters of burgerlijke stand heeft men wei eens het geluk op bijzonder uitgebreide verslagen te stoten die dan een schat aan informatie bevatten betreffende bepaalde personen. Voor menigeen is de Franse tijdsrekening van rond 1800, met zijn Republikeinse kalender, daarom dikwijls een dankbare en vernieuwende periode geweest die veel gegevens verstrekt over de geboorte, het huwelijk of het overlijden van sommige mensen, zeker in vergelijking met de meestal karige gegevens van de parochieregisters. In deze bijdrage zullen we het hebben over de overlijdensakte van Josephine De Witte, te Pittem verongelukt op 30 nivose van het jaar VIII van de Franse tijdsrekening (20 januari 1800). Na de overlijdensakte in de burgerlijke stand van Pittem heeft de toenmalige "agent municipal" of gemeentesecretaris J. Pruuost een proces-verbaal overgeschreven dat oorspronkelijk werd opgemaakt door de heer Josse Franc;ois Stevens, vrederechter en officier van de gerechtelijke politie van het kanton Pittem, arrondissement van Brugge, in bijzijn van de veldwachter van Pittem en samen met zijn greffier en de erkende chirurgijn van Pittem Joseph Carton, dit naar aanleiding van het onderzoek naar de omstandigheden waarin het slachtoffer verongelukt is. Het ongeval gebeurde om 11 uur aan "de molen toebehorende aan Joseph 8aert, landbouwer in de gemeente Pitthem, langs de Calsijde van Pitthem naar Thielt toe". Het slachtoffer was 48 jaar oud. Hieronder geven we de integrale tekst van de overlijdensakte weer, zonder er de spel- en taalfouten in te verbeteren ... OVERLlJDENSAKTE

VAN JOSEPHE DE WITTE

en van het proces-verbaal

(1)

"Au Jouta'nui Le Premier Pluviose L'an huit de La republique a une heure de /'apres midi pardevant moi Jacques pruuost Agent municipal De La commune de pitthem Elu pour recevoir Les actes a constater La Naissance Les mariages Et Deces des Citoyens est comparu dans La maison commune de pitthem Joseph De Voider tonne/ier age de trente Six ans ne Et domicilie en cette commune Et therese De Witte agee de cinquante cino ans Nee en cette dite commune de pitthem Et domiciliee a thielt Le premier neveu Et La Deuxieme soeur de Josephe De Witte, qui m'ont Dec/ares que Josephe de Witte Epouse de pierre sabbe agee De quarante huit ens, nee Et domiciliee en cette commune De Pitthem fille de .................. (niet ingevu/d) est mort d'un violent coup du mou/in appartenant au citoyen Joseph 8aert Cultivateur dans cette commune de Pitthem Le trente Nivose an huit a onze heures du matin. D'apres cette declaration Et apres m'evoir assure De La mort, y avoir Donne avis au Juge de paix du Lieu, J'ai Dresse Le present acte que Joseph De voider neveu, Et Josephe De Witte, Soeur ant Declares ne sa voir Ecrire, Excepte Joseph De voider qui a Signe avec moi." "Fait en La Maison commune de Pitthem Le Jour mois Et an que Dessus." (Getek.) .

J. de voIder

J. Pruuost

25


PROCES~VERBAAL VAN HET ONDERZOEK

NAAR DE DOODSOORZAAK

(2)

"L'an huit de La Repub/ique Le trente Nivose Nous Josse francois Stevens Juge De paix Et officier de po/ice Judiciaire du Canton de Pitthem arrondissement De Bruges, sur Levis de L'agent de La commune de pitthem nous se sommes trsnsportes avec notre greffier Et Le Citoyen Joseph Carton Chirurgien peiente a La commune de pitthem au Long du pave allant a thie/t pour faire L'examen Et visiter Le cadaver De Josephine De Witte femme De pierre Sabbe Demeurant a Ja Commune de pitthem agee de quarante neuf ans, La Etant arrives Le dit Carton Chirurgien, est en notre presance if a trouve que Le dit corps De Josephine De Witte avait recu un tres violent coup du mou/in sur La partie Droite Et Superieure de ponnne Et glisse Jusqu'au coo par une piece grossiere n'eteni pO ou rien Blesse /a Externe ou La paux, mais Les parties internes Et dures, savoir La glavicule Et cotes superieures Etaient cesse Et enionce eten: meurtri La partie Superieure ou poumon qui avoit Jette beaucoup de Sang par La Bouche, mais Le coup a fait Son plus grand Efforl Sur Ie cou, porlant Ie corps O'une grande distance, y a Separe les vettebres bien de Deux pouces desirant Les vaisseaux sanguinaires qui avoit Jette du Sang par nez, Et Les oreilles. Et La moelte Epineuse if a fait cause absolument une mort subite. L'os du bras droit Etoit euss! cesse, Soit par Le contre coup ou par La chOte. " Ainsi fait Et Dresse Le Present proces Verbal par Nous Juge de paix chirurgien Et Notre greffier soussiqnes a pitthem, Le Jour mois Et an que Dessus." "Etoient Signes Jit.Stevens J:Carton Et Pierre van Cuyl greffier; pour Copie Conforme Pierre van Cuyl greffier" "pour Copie conforme" (getek.) J. Pruuost (t

WIE WAS JOSEPHINE DE WITTE?

(3)

Maria Josepha De Witte werd te Pittem geboren op 6 februari 1752 als dochter van Petrus Joannes (geboren te Pittem op 29 januari 1723 en er overleden op 7 januari 1775) en Brigitta Christiaens (geboren te Meulebeke op 30 april 1724 en overleden te Pittem op 2 juni 1772). Ze was het derde van zeven kinderen in totaal en stierf dus op de leeftijd van bijna 48 jaar. Ze trouwde te Pittem op 6 mei 1777 met Petrus Augustinus Sabbe (geboren te Pittem op 6 augustus 1749 en er overleden op 12 april 1819, zoon van Joseph en Maria Opsomer) die daglooner en wever was te Pittem. Volgens het "Status Animarum" van Pittem, in 1786 opgemaakt door pastoor R. de la Haye en zijn onderpastoors Fr. Janssens en Joannes Van Hese woonden de ouders van Petrus Augustinus met hun vijf kinderen "Iangs de calsijde van Thielt naar Pitthem". Het gezin Petrus Augustinus we hieronder opsommen : Josephus

De Witte telde negen kinderen die

Pittem 17 februari 1778 + Pittem 5 september 1833 (55 jaar) getrouwd te Pittem op 30 april 1816 met Brigitta Verloove (geboren te Pittem op 27 apri I 1781 en er overleden op 25 maart 1833) (N.B. Josephus Sabbe en Brigitta Verloove zijn de overgrootouders van letterkundige Maurice Charles M.G. Sabbe, geboren te Brugge op 9 februari 1873 en overleden te Antwerpen op 12februari 1938,路 die op 22 augustus 1899 te Gent trouwde met Gabriella Alexandra De Smet, geboren te Gent 26 februari 1871)

26

Sabbe

Sabbe - Maria Josepha

0


Isabella Sabbe Francisca Sabbe (tw.) Joannes Sabbe (tw.) Francisca

Sabbe

Francisca Sabbe Iva Sabbe Rosalia Sabbe Barbara Sabbe

Pittem 12 maart 1780 o Pittem 04 augustus 1782 + Pittem 24 augustus 1783 (1 jaar) o Pittem 04 augustus 1782 + Pittem 24 augustus 1782 (21 dagen) o Pittem 11 augustus 1784 + Pittem 15 oktober 1784 (2 maand) o Pittem 28 augustus 1786 o Pittem 28 december 1789 o Pittem 23 juni 1793 + (wellicht in 1793) (?) o Pittem 28 januari1797 (9 pluv. V) o

Onze grote letterkundige Maurice Sabbe zal het zeker niet geweten hebben maar zijn betovergrootmoeder Maria Josepha De Witte heeft dus een tragische dood gekend. Heden ten dage zou dit in vele kranten de frontpagina halen met een foto van de moordende molenwieken. Toendertijd ging het niet verder dan een proces-verbaal van de gerechtelijke autoriteiten, tenzij de een of andere straatmuzikant er in de daaropvolgende daqen of weken een treurig lied rond had gecomponeerd die hij dan op het dorpsplein zong ... Maar tot dusver hebben we daar geen weet van ! Etienne Cappelle

"Baerl's mo/en"

of de "Torremo/en". Gelegen langs de steenweg Pittem-Tielt, werd opgericht in 1798 door Jozef Baert, schoonzoon van F.B. Vercoutere van de Stenen Molen, doch hij behoorde in 1803 reeds toe aan Ferdinand Baert. Tot 1845 was deze molen aileen ingericht als oliewindmolen of stampkot, doch in dat laatste jaar werd hij door Leo Baert als "graenwindmolen" ingericht. Diezelfde eigenaar liet in 1863 die molen, die tot dan toe gebouwd was op een "torrekot", tot boven toe metselen. In 1892 werd er ook een stoommaalderij ing路ericht. Juist voor de eerste wereldoorlog brak het molenkruis af in een geweldige storm, toen de wieken niet meer stilgelegd konden worden.

Baerts molen (Tieltsestraat in 1907) Werd afgebroken omstreeks 1970. (1) (3) (4) (5) (6)

(6)

(5)

& (2) Zie register van de burgerlijke stand van Pittem. Zie "De Wlfte van Pittem", P. en J. CALLENS en E. CAPPELLE - DE WITTE, 1983, biz. 63. Zie Kwartierstaaf Maurice Sabbe in 路Vlaamse Stam", V.v.F. 1977, nummer 3. Foto uit "Oud-Pittem", W. DEVOLDERE en J. LAMBRECHT, 1973. n.v.d.r. uit "Geschiedenis van Pittem", V. ARICKX, 1951, biz. 184;

27


Een starn Schepens te Wingene, afkomstig van Aalter Slot. Francisca is eerder getrouwd te Wingene Jacobus Declercq.

op 20 mei 1822, op 22-jarige leeftijd met

Uit dit huwelijk: 1 Felix Schepens, geboren te Win gene op 7 oktober 1834. 2 Maria Ludovica Schepens, geboren te Wingene op 1 januari 1837, overleden aldaar op 18 maart 1863, 26 jaar oud. Maria is getrouwd te Wingene op 28 februari 1862, op 25-jarige leeftijd met NN. David. 3 Ivo Schepens, geboren te Wingene september 1846, 2 jaar oud.

op 4 oktober 1843, overleden aldaar op 20

V-a Felix Schepens, landbouwer, geboren te Wingene op 7 oktober 1834, overleden aldaar op 21 oktober 1894,60 jaar oud, zoon van Emanuel Schepens en Francisca Hoste. Felix is getrouwd te Wingene in het jaar 1871, op 37-jarige leeftijd met Amelie Gevaert (29 jaar oud), landbouwster, geboren te Wingene op 4 november 1842, wonende aldaar, dochter van Pieter Gevaert en Francisca Deleersnijder. Uit dit huwelijk: 1 Camiel Schepens, geboren te Wingene op 14 maart 1872, overleden voor 9 februari 1972, hoogstens 99 jaar oud. Camiel was gehuwd met NN Vancraeymeersch, overleden voor 9 februari 1972. 2 Silvie Schepens, geboren te Wingene op 9 november 1873, overleden aldaar op 21 augustus 1894, 20 jaar oud. 3 Theophiel Schepens, geboren te Wingene op 12 december 1875. 4 Emma Schepens, geboren te Wingene op 28 augustus 1878. 5 Constant Schepens, geboren te Wingene op 8 februari 1882, overleden aldaar op 15 februari 1976, 94 jaar oud. Constant was gehuwd met Marie Valentine De Meyer, overleden voor februari 1972. 6 Leonia Schepens, geboren te Wingene op 13 februari 1884. VI-a Theophiel Schepens, landbouwer, geboren te Wingene op 12 december 1875, overleden te Tielt op 10 februari 1955, 79 jaar oud, zoon van Felix Schepens en Amelie Gevaert. Theophiel is getrouwd te Wingene op 16 april 1913, op 37-jarige leeftijd met MariaRosalia Alliet (31 jaar oud), landbouwster, geboren te Wingene op 25 april 1881, wonende te Hoogweg, 11 Wingene(+), overleden te Wingene op 9 februari 1972, begraven te Wingene-Wildenburg op 14 februari 1972, 90 jaar oud, dochter van David Alliet(landbouwer) en Marie Ludovica Vandewiele (Iandbouwster). Uit dit huwelijk: 28


1 Maria路Schepens. 2 Gerard Schepens. 3 Marcel Schepens. 4 Irma Schepens. 5 Georges Schepens, wonende te Wingene, Peerstallestraat 50 (1972). Georges is gehuwd met Alice Stove. VII-a Maria Schepens, wonende te Wingene, Noordakkerstraat 14 (1972), dochter van Theophiel Schepens en Maria-Rosalia Alliet. .Maria is gehuwd met Gustaaf Oevooght. Uit dit huwelijk: 1 Frida Oevooght. 2 Frans Oevooght. Frans is gehuwd met Rita Vanslambrouck. 3 Paul Oevooght. Paul is gehuwd met Lena Biebuyck. 4 Gerarda Oevooght. 5 Giselle Oevooght. VIII.-aFrida Oevooght, dochter van Gustaaf Devooght en Maria Schepens. Frida is gehuwd met Andre Ally. Uit dit huwelijk: 1 Dirk Ally. 2 GeertAlly. 3 Anne Mieke Ally . . VIlI-b Gerarda Devooght, dochter van Gustaaf Devooght en Maria Schepens. Gerarda is gehuwd met Gilbert Van Gansbeke. Uit dit huwelijk: 1 Veronique Van Gansbeke. 2 Annie Van Gansbeke. VII-b Gerard Schepens, wonende te Wingene, Leenmolenstraat 74 (1972), zoon van Theophiel Schepens en Maria-Rosalia Alliet. Gerard is gehuwd met Simonne Neirynck. Uit dit huwelijk: 1 Paul Schepens. 2 Roos Schepens. 3 Ann Schepens. VII-c. Marcel Schepens, wonende te Wingene, Hertsbergeveldstraat 3 (1972), zoon van Theophiel Schepens en Maria-Rosalia Alliet. Marcel is gehuwd met Maria Mannens. Uit dit huwelijk: 1 Erna Schepens. 2 Linda Schepens. 3 Luc Schepens.

29


VII-d Irma Schepens, wonende te Wingene, Hoogweg 11 (1972), dochter van Theophiel Schepens en Maria-Rosalia Alliet. Irma is gehuwd met Julien Depauw. Uit dit huwelijk: 1 Lena Depauw. 2 Rita Depauw. 3 Paula Depauw. IV-b Francisca Schepens, geboren te Wingene op 29 december 1796, gedoopt aldaar op 29 december 1796, overleden aldaar op 26 juni 1844, 47 jaar oud, dochter van Carolus Franciscus Schepens en Isabelle Deflou. Haar zoon van een onbekende man: 1 Kamiel Schepens, geboren te Wingene op 3 mei 1819. Francisca is getrouwd te Wingene op 21 november 1.831, op 34-jarige leeftijd (2) met Joannes Vereecken (38 jaar oud), wever, geboren te Wingene op 27 april 1793, overleden aldaar op 15 april 1863, 69 [aar oud. Joannes was weduwnaar van Anna Ghisquire. V-b Kamiel Schepens, werkman en landbouwer, geboren te Wingene op 3 mei 1819, overleden te Hertsberge op 10 maart 1907, 87 jaar oud, zoon van Francisca Schepens. Kamiel was gehuwd met Sophia Delmote, geboren te Wingene op 15 mei 1822, overleden te Ruddervoorde op 30 januari 1890, 67 jaar oud, dochter van Amandus Delmote (Iandbouwer) en Monica Van Daele. Uit dit huwelijk: 1 Henri Schepens, geboren te Wingene op 15 januari 1860, VI-b Henri Schepens, landbouwer, geboren te Wingene op op 10 mei 1934,74 jaar oud, zoon van KamielSchepens Henri is getrouwd te Ruddervoorde op 11 oktober Hortense Van Ryckeghem (18 jaar oud), geboren te 1869, overleden te Wingene op 11 november 1950,80 Ryckeghem (werkman) en Louisa Vanbecelaere.

15 januari 1860, overleden aldaar en Sophia Delmote. 1888, op 28-jarige leeftijd met Ruddervoorde op 21 november jaar oud, dochter van LouisVan

Uit dit huwelijk: 1 Maria Schepens, landbouwster, geboren te Waardamme op 27 januari 1905. Maria is getrouwd te Wingene op 31 december 1930, op25-jarige leeftijd met Leon Deblaere (27 jaar oud), jachtwachter en landbouwer, geboren te Wingene op 11 mei 1903, zoon van Augustin Deblaere (Iandbouwer en koopman in konijnen) en Leonie Marie De Vriese met dank aan dhr. Daniel Schepens uit Ratse/aar vaar de aanvu/Jende gegevens.

Lucien Ailliet

30


V.V.F. - Tielt : nieuwe publicaties

..

1) Robert Vanneste, Tieltenaars overleden tijdens hun mi/itaire dienst voor Frankrijk 1798-1814, Tielt, V.V.F. -Tielt, 2001, 51 p., 150 BEF. Op aangeven van Dhr. Edgard Seynaeve (nationaal WF-voorzitter) die een studie maakte over de Wakkense gesneuvelde soldaten in Franse legerdienst (1798-1814) ging Robert Vanneste, bestuurslid WF-Tielt, over tot het opzoeken van aile Tieltenaars die in de periode van de Franse overheersing (1798-1814) stierven tijdens hun militaire dienstplicht voor Frankrijk. In totaal yond Robert informatie over 111 gesneuvelde Tieltenaren. De auteur verzamelde gegevens uit de overlijdensakten maar vulde deze aan met gegevens uit de verzameling "burgerlijke stand" van wijlen Robert Tanghe. Daarnaast nam hij ook de militieregisters uit deze periode die worden bewaard in het Tieltse stadsarchief door . De auteur slaagde er tevens in literatuur enkele interessante gegevens aangaande gesneuvelde Tieltse militairen terug te vinden. De studie eindigt met een alfabetische klapper op de circa 400 familienamen uit de lijst en een index op basis van de overlijdensdatum met vermelding van de plaats van overlijden, de eenheid waarvan de militair deel uitmaakte en de doodsoorzaak. 2) Jan Callens, De buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795), V.V.F.-Tielt, 2001, 487 p., 700 BEF Deze publicatie van Jan Callens, bestuurslid WF- Tielt, bevat de samengevatte, alfabetischchronologisch geklasseerde lijst van de buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795), zoals ze genoteerd werden in de originele notitieboeken van het jaarlijks poortersrecht, Plattelandsbewoners werden buitenpoorter van Kortrijk omdat dit hen voordeten bood van sociaal-economische, juridische en potitieke aard. Zeker binnen de kassetrij Kortrijk was het buitenpoorterschap wijd verspreid. Na een korte inteiding over de buitenpoorterij van Kortrijk en de indeling en het gebruik van het boek, volgen er circa 18.000 gegevens (!!!) met veelvuldige inlichtingen omtrent afstamming en demografie van de verschillende buitenpoorters. Aldus kan dit werk aanzien worden als een database met een goudmijn aan genealogische gegevens die het mogelijk maken om snel en accuraat het verband te leggen tussen soms tientallen naamgenoten in een tijdperk waar dit met de parochiereqisters steeds moeilijker lukt. 3) Arnold Schaubroeck, 250 p., 400,-BEF.

Bidprentjes

e

van de 1g eeuw. Deel 1, Tielt, V.V.F-Tielt,

2000,

Deze uitgave bevat afbeeldingen van circa 800 bidprentjes van personen overleden in de 19de eeuw, en dit gespreid over gans Belgie. Deze bidprentjes maken deel uit van verzamelingen van prive-personen en zijn aldus moeilijk raadpleegbaar. Het is de verdienste van de Schuiferskapelse genealoog Arnold Schaubroeck dat hij deze bidprentjes heeft opgespoord en via deze uitgave voor het grote publiek bekend maakt. De uitgave ornvat naast de circa 800 gekopieerde bidprentjes drie klappers: - een klapper op de naam - een klapper op de geboorteplaats van de overledene - een klapper op de overlijdensplaats van de overledene 31


4) Arnold Schaubroeck, 250 p., 400,-BEF.

e

Bidprentjes van de 1g eeuw. Dee/2, Tielt, V.V.F-Tielt,

2001,

De bekendste Schuiferskapelse genealoog, Arnold Schaubroeck, maakte kort na zijn eerste de verzameling van 19 eeuwse bidprentjes een tweede deel. De opzet bleef hetzelfde: circa de 800 gekopieerde bidprentjes van personen overleden in ~de 19 eeuw in gans Belgie waarvan de originele bidprentjes zich in prive-verzamelingen bevinden en aldus normaal niet beschikbaar zijn voor het grote publiek. Ook dlt tweede deer bevat drie klappers die het opzoekingswerk vergernakkelijken: een klapper op de naam, op de geboorteplaats en overlijdensplaats.

Deze uitgaven zijn te verkrijgen bij de secretaris van VV.F.-Tielt, Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel: 051/401136 ; e-mail: lucien.ailliet@freebel.net). Of ze kunnen worden afgehaald elke eerste en derde zaterdag van de maand in ons lokaal HuyseAleydis, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt. Of door storting op rek. 800-7026810-14 van WF-Tielt. Toesturen: 100,-BEF port per boek. V~~r het boek "De Buitenpoorters grote omvang van het boek.

.... " is de port 160,-BEF per boek. Oit vanwege

de

Johan Buyck

Dank

Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief : Gerard Ghesquiere, Kortrijk (boeken, rouwbrieven, tijdschriften) Arnold Schaubroeck, Schuiferskapelle (tijdschriften + rouwbrieven) Etienne Braekevelt, Tielt (rouwbrieven) Trees Strobbe, Tielt (rouwbrieven) Philippe Degryse, Tiert (rouwbrieven) Milo Baert, Tielt (rouwberichten) julien Verbrugge, Tlelt (bidprentjes en rouwbrieven) Eric De Smet, Oentergem (Amerikaanse bidprentjes) Andre Lippens, Oentergem (rouwbrieven) Leon Herman, Wakken (Canadeese bidprentjes) Andre Callewaert, Koorskamp (kiezerslijsten) Mevr. A. Dinneweth, Wingene (rouwbrieven en bidprentjes) Guido Lams, Wingene (rouwbrieven en bidprentjes) Andre Keirsebilck, Meulebeke (rouwbrieven en bidprentjes) Chris Strobbe, Meulebeke (rouwbrieven) Jan & Paul Callens, Pittem (boek: Jan Callens en zijn zeven zonen) Maurice Tho rre , Pittem (rouwbrieven) Marc Bruyneel, Kanegem (rouwbrieven en bidprentjes) M. Desmet, Wielsbeke (rouwbrieven)

32


Inventaris van het Fonds Desire De Somviele Deel2.

G44. G45. G46. G47. G48.

DELCAMBE DELVAUX DEMAN DEMEULENARE DEMEY

G49.

DEMEYERE

G50. G51. G52.

DENEIR DE PAUW DE POORTER(E)

G53. G54.

DESCAMP DE SMET

Betreffende de familie Demey zie verder: WF-Tielt,

Archieffonds

Betreffende de familie Demeyere zie verder: WF-Tielt,

Archieffonds MVT, nr. 47.

Betreffende de familie De Poorter(e) zie verder: WF-Tielt,

Betreffende de familie De Smet zie verder: WF-Tielt, MVT, nrs. 106 en 170.

G55. G56. G57.

DESSY DE VLAEMYNCK DE VOS

G58. G59. G60. G61. G62.

DE VRIESE DEVROYE DE WILDE DE WOLF DIERCKENS

Betreffende de familie De Vos zie verder: WF-Tielt,

Archieffonds MVT, nr. 65.

Archieffonds MVT, nr. 67.

DUYVER Archieffonds

Tanghe, nr. 67.

EECKHOUT EELBODE FESLER FRAEYMAN Betreffende de familie Fraeyman zie verder: WF-Tielt,

G72. G73. G74. G75. G76. G77. G78. G79. G80. G81.

Tanghe, nr. 55 en Archieffonds

DIEU D'HULSTER DOUTREWE DU MO(U)LLYN Betreffende de familie Duyver zie verder: WF-Tielt,

G68. G69. G70. G71.

MVT, nr. 53.

Archieffonds MVT, nr. 58.

Betreffende de familie Du Mollyn zie verder: WF-Tielt,

G67.

Archieffonds

Archieffonds

Betreffende de familie Dierckens zie verder: WF-Tielt,

G63. G64. G65. G66.

Tanghe, nr. 45.

GEERAERTS GERMONPREZ GEVAERT' GILOT GLAUDE GLORIEUX GODDYN GOFFARD GONCET GOURLANDT

Archieffonds

Tanghe, nr. 69.

.

33


G82. G83. G84. G85. G86.

GOUVAERT GOVAERE HAMAIDE HANNECART HELLEBUYCK Betreffende de familie Hellebuyck zie verder: WF-Tielt, Archieffonds MVT, nr. 74 II.

Tanghe, nrs. 71-72 en

Archieffonds

G87. G88. G89.

HENAUX HEYMANN HaSTE Betreffende de familie Haste zie oak: WF-Tielt, Archieffonds Tanghe, nr. 76 en Archieffonds MVT, nr. 75 A.

G90. G91. G92. G93. G94. G95. G96.

HOUTTEKIER HUIGENS HOCK JACQUES KENNEDY KERCKHOVE LAMBRECHT Betreffende de familie Lambrecht zie verder: WF-Tielt, MVT, nr. 81.

Archieffonds

Tanghe,

nr. 80 en

Archieffonds

G97.

LAMS Betreffende de tamilie Lams zie verder: R. LAMS, Genealogie Lams 1150-2000, eigen beheer, 2000.

G98.

LANCKRIET Betreffende de familie Lanckriet zie verder: J. LANCKRIET, Lanckriet 2000, eigen beheer, 2000 en WF-Tielt, Archieffonds Tanghe, nr. 82.

G99. G100. G101. G102. G103. G104.

LAPEERE LATEUR LAUWERS LEHMANN LELEUX LE MELLE Betreffende de familie Le Melle zie verder: WF-Tielt, Archieffonds MVT, nr. 86.

G105. G106. G107. G108. G109. G110. G111. G112. G113. G114. G115. G116. G117. G118. G119. G120. G121.

LlEVENS LISEN LlSSE LONGUEHALEINE LOUVIEAUX LOUWAGE MATTAN MEEUS MEHAUDENS MEIRE MOERMANS MOIRET MOTTE MULIER MULKENS MULQUIN MUYLLE Betreffende de familie Muylle zie verder: WF-Tielt, Archieffonds MVT, nr. 95.

Johan Buyck 34


Archief en bibliotheek: aanwinsten 2000 Slot. Inventarissen: Inventaris van het archief van de Sint-Jacobskerk te Gent Inventaris van het archief van 'S-Heiligs-Kerstkerk te Gent lnventaris microfilms op het Nationaal Centrum voor Familiekunde Inventaris Parochieregisters op het Nationaal Centrum voor Familiekunde Parochieregisters (alfabetische lijst) in het Gemeentelijk archief & Documentatiecentrum Ledenlijst 2000 - Wie is wie in de VV.F. ? Leiestam: index van persoonsnamen, auteurs, onderwerpen (1992-1999)

te Melle

Kiezerslijsten: Kooiskamp: Beveren:

1903/1904 - 1915/1916 ~ 1949/1952 - 195211954 - 1956/1958 -路1958/1960 1969/1971 1964/1966 ~ 1976/1978

Diversen: Beveren: leerlingenlijst 1946 - 1954 Kooiskamp: Boedelbeschrijvingen van de Heerlijkheid Kbolskamp (Vervenne Alban) Maldegem: Staten van Goed van Ambacht Maldegem: deel6 (Steeghers W.) Sieidinge: Klapper op Staten van Goed 1574-1800 Wingene: Genealogische gegevens over Wingene uit landboeken, renteboeken .(Jo Patteeuw) Familiegeschiedenissen: De. Lierse tak "Van Ouytsel (Van Ouytesel Mon (Rufien)) . De afstammelingen van Daneel de Scheppere & Catelijne de Reviere (De Schepper Karel) Familieberichten: Emiel De Bleeker - Eugenie Strubbe (De Bleeker Andre) Genealogie Lams (Lams Rudy) Het geslacht Mesdag (van Mesdag G.) Lanckriet 2000 (Lanckriet Johny) Thorre - Vereecke (Thorre Maurice & Luc) Boeken: Geschiedenis van Aarsele (De Clercq Eudard) De oorlogsslachtofters van Groot-Deinze, 1940-1945 (De Bouver Romain) Second Cartulaire de Gand (De Potter Frans) De chirurgijn van leper (Van Damme Lieve) Oudenaerde en het land tussen Schelde en Leie (Plancquaert Joseph) Peteghem, twintig eeuwen geschiedenis (Plancquaert Joseph) De Fransche revolutie in Vlaanderen en in 't bijzonder te Thielt (Samyn Joseph) De Minderbroeders te Thielt (Verschuere Antonellus) Kroniek van de Tieltse brandweer (Hoste Robert) Tielt en de Molenlandroute (Vandepitte/Billiet) Tieltsche Mengelingen (copies) Fragmenta 1887-1888 Fragmenta 1888-1889 Fragmenta 1891

Fons Oas

35


Streekgenoten gehuwd in de regio tussen Doornik - Moeskroen voor 1865 . Deel1. ledere stamboomonderzoeker zal het volgende al wei voor gehad hebben. Men zoekt aile e e afstammelingen van een voorvader uit de 18 of 1g eeuw, het lukt vrij aardig maar een of enkele nakomelingen laten blijkbaar geen enkel spoor na. Voor 1865 is het soms vrij moeilijk om na te gaan waar deze "vermisten" zich hebben opgehouden. De vroegste bevolkingsregisters vertonen veel hiaten of geven slechts algemene informatie. Veer het bestaan van de bevolkingsregisters is het nog moeilijker. Men moet er al op rekenen dat degene die men zoekt ergens peter of meter was en dat de pastoor hun woonplaats aanduidde. In het Ancien Regime kan men soms via de poorterij een oplossing vinden, maar niet iedereen was poorter. . Van de Heer P. Povoas, archivaris te Wasquehal, kreeg ik een lijst van streekgenoten gehuwd in de regio tussen Doornik en Moeskroen, die mogelijks voor de lezer net die informatie bevat waar hij al zo lang naar op zoek was. De lijst is alfabetisch opgesteld op naam van de echtgenoot. Onze streekgenoot staat in het vetjes gedrukt. We wijzen er wei op dat de schrijfwijze van de familienaam kan afwijken. Sommige farnilienamen uit onze streek waren ginds immers minder gekend. Arreckx Jean-Baptiste, laboureur, Aarsele 1718 (+ Moeskroen 09/12/1778), x november 1749 Leglez Alexandrine, Rekkem 0

fs Mar. Arreckx

0

Baeghe Franc;ois, cultivateur, Oostrozebeke 05/08/1813 (+ Pecq 22/08/1892), fs F. Baeghe & T. Schuerman x Saint-Genois 19/02/1840 Vanovertveld Amelie, 0 Moen 14/02/1813, fa Jos. Vanovertveld en M. de Pottignies 0

8aeghe Jacques, charron, Oostrozebeke 24/08/1818 T. Schuerman x Saint-Genois 10106/1857 Verrue Judith, Saint-Genois 01/08/1814 0

(+ Nechin 01/08/1873),

fs F. Baeghe &

0

Barbier Balthazar, cabaretier, Zwevezele 1754 (+ Warcoing 23/08/1790), fs J. Barbier & MJ Jodts x Warcoing 03/06/1788 Voreux M. Therese, 0 Evregnies 1762, fs Ant. Voreux & MJ Fournier 0

Bataille Francois, menuisier, Oudenaarde 16/07/1821, fs L. Bataille & Const. Vanghelle x Luingne 19/04/1865 Ponthieu Seraphine, Meulebeke 16/02/1824, fa L. Ponthieu & Am. Vancalberghe, weduwe van J. Godefroid 0

0

Beun Leon, scieur, "Rozebeke" 08/09/1798 (+ Estaimpuis 17/01/1866), fs P. Beun & CI. Carlier x Willocq Rosalie, Moustier 1800, fa F. Willocq & MA Destrebecq 0

0

wordt vervolgd

36

Jan Callens


V.V.F. - Tielt : activiteitenagenda april- mei - juni - juli 2001

AANDACHT:

het bezoek aan het Provinciaal Documentatiecentrum voor 28 april gaat niet door op deze datum (Nationaal werd verplaatst naar 12 mei.

te Melle, voorzien VVF Congres) maar

Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Les Cud Schrift op vrijdag 6 april van 20 tot 22 uur o.l.v. Lucien Ailliet. We lezen een document uit de Raad van Vlaanderen betreffende de Weerbare Mannen van 1638. Transcriptie voor aile deelnemers. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Bezoek aan het Provinciaal Documentatiecentrum van de VVF te Melle op zaterdag 12 mei. We vertrekken - met eigen wagen - aan het lokaal om 13.15 uur. ledereen welkom. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 9. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

V.V.F. - Roeselare: activiteitenagenda april - mei - juni 2001

Zondagen

1 april, 6 mei: genealogische vormingsvoormiddagen

van 9 tot 12 uur.

Maandagen 9 april, 14 mei, 21 mei, 11 juni, 18 juni: genealogische 18.30 tot 22 uur. Vrijdagen Zaterdagen

27 april, 25 mei, 22 juni: genealogische vormingsavonden 14 april, 12 mei, 9 juni, genealogische vormingsnamiddag

vormingsavonden

van

van 18.30 tot 22 uur. van 13.30 tot 17 uur.

Op maandag 16 april is het centrum gesloten (Paasmaandag) Op zondag 3 juni is het centrum gesloten (Pinksteren) Vrijdag 15 juni: les Cud Schrift o.l.v. Edgard Seynaeve. In het documentatiecentrum 20 tot 22 uur. ledere aanwezige ontvangt na de les een transcriptie.

van

37


Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das , Luxemburglaan 18,8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen

5 - 01 (Rene Rotsaert, Dorpstraat 4, 8450 Bredene) loek volgende huwelijken: - Vande Walle Joannes, geboren te Kooiskamp op 16 januari 1712 met Callewaert Maria Theresia, geboren te Roeselare op 28 maart 1729. Hun kinderen zijn geboren te Wingene. - Vande Walle Martinus, geboren te Kooiskamp op 26 januari 1724 met Staelens Victoria, geboren te Egem op 14 november 1735. Hebben ook kinderen te Wingene. - Van Houcke Judocus, geboren te Landegem op 16 juni 1743 met Vangansbeke geboren te Vinkt op 12 april 1740. Kinderen geboren in Poesele.

6 - 01 (Antoon Vanquaethem, Blommestraat 66, 8800 Rumbeke)

Regina Judoca,

.

Vanquaethem Joannes, geboren te Aarsele op 19 januari 1657 en er overleden op 13 september 1730 trouwde te Aarsele op 30 april 1680 met Van Hecke (Van Ecke) Joanna. lij overleed te Aarsele op 31 januari 1691. lij was de dochter van Joos en De Jans Joanna die te Aarsele trouwden op 13 juli 1660. Wie kan mij de geboorteplaats en -datum bezorgen van Van Hecke Joanna?

Antwoord 1 - 01 (Hubert Bovens, Eikenstraat 12, 3690 Zutendaal) Doopakte van Barbara Theresia Delanker of De Lander tussen 1707 en 1734 werd in Tielt niet gevonden. In de periode 1741 tot 1750 is er slechts een vermelding van een Lizenborg in Pittem. Parochieregister Pittem boek 18 fO232 lezen we: Die 23 feb. 1748 natacirca 2am noctumam et hodie baptizata est Theresia filia Joannis Lizenborg et Barbara Theresia de Lander conjugam veqerum. Susceperunt Joannes de Leersnijder et Maria Catharina Roe/ens. Luc Neyt

38


Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1

3/4615

ONZ£

VOOROUD£RSS

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt.

4 de jaargang nr. 3 - juli 2001 Afgiftekantoor 8700 TIELT 1 Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29 - 8700 TIELT


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de VVF.-

afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem. Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 150 BEF - 3,72 EUR. per jaargang voor de leden van VVF.-Nationaal die inwoner zijn van ons werkgebied en voor aile leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. VVF.-Ieden uit andere arrondissementen en niet-VVF.-Ieden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 250 BEF. 6,20 EUR (voor leden uit het buitenland 400 BEF. - 9,92 EUR). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van VVF.Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tlelt Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!!

Afdeling

Tielt,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, alfons.das4@yucom.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Luc.Neyt@club.worldonline.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt, teUfax.: 051/40.11.36, lucien.ailliet@freebel.net Lokaal: HuyseAleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5,8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. V~~r verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur.

lnhoud:

42

- Aanvullingen op de "Familieboom Verkest van Wyngene" Jan Callens, Tieltstraat 17, 8740 Pittem

43

- 600 jaar familiegeschiedenis Vancauwenberghe, AO1400 - 2000 Voorouders en nazaten van Joannes Baptista van Cauwenberghe Waldrick Vancauwenberghe, Wakkenstraat 54, 8720 Markegem

45

- Gelegenheidsvondst Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29,8700 Tielt

46

- Kwartierstaat van Charles Eeckhout, deel1 Jo Patteeuw, Kerklaan 30,8310 Assebroek

47

- Death Memorial Cards - Deel 2, deel 1 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem

50

- Streekgenoten gehuwd in de regio Doornik - Moeskroen voor 1865, deel 2 Jan Callens

53

- Inventaris van het Fonds Desire De Somviele, deel 3 Johan Buyck, Klijtenstraat 77, 8700 Tielt

54

- Wegwijs in de wereld van de genealogie Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8510 Heule

56

- Activiteitenagenda

55

- Vraag en antwoord

58


Aanvullingen

op de "Familieboom

Verkest van Wyngene".

In onze WF-bibliotheek bevinden zich kopies van enkele oude gedrukte schematische stambomen. Deze zijn opgemaakt door H. De Jonckheere, pastoor van Hulste, in 1909 en gedrukt door drukkerij Strobbe van Izegem in 1913. Vele van onze bezoekers hebben er allicht al banden met hun eigen familie 6fkwartierstaat in ontdekt. Een van deze uitgebreide stambomen is de "Familieboom Verkest van Wyngene". Deze vangt aan bij Judocus Verkest die rond 1654 huwde met Joanna De Landmeter. Omdat ik zelf afstam van twee broers en een zuster van deze Judocus Verkest, wil ik hieronder graag mijn aanvullingen geven op deze familieboom. Ik wens op te merken dat de samenstelling . van de verschillende gezinnen niet (noodzakelijk) volledig is daar rnijn opzoekingen enkel kaderden ih de opmaak van mijn kwartierstaat en niet in het samenstellen van een stamboom of parenteel.

1 Jan Verkerst, geboren rond 1530 . . De kans is groot dat nog verdere voorouders van deze Jan Verkerst te vinden zijn, gezien er enkele oude weesakten bestaan van een Jan Van der Kerst in Pittem en Meulebeke in de e 1 tweede helft van de 16 eeuw . Tot op heden werden deze door mij niet geexploreerd. Het is e wei belangrijk te noteren dat begin 17 eeuw de. naam meestal genoteerd staat als Verkerst en e in de 16 eeuw als Van der Kerst of Van der Kerrest. De familienaam Verkest is trouwens afgeleid van de plaatsnaam "ter Kerst", onder andere te Meulebeke, wat zoveel betekent als . een plaats waar kers (tuinkers, waterkers, ... ) groeir.. . .... '. . 1.1 Adriaen Verkerst, geboren rond 1560 en overleden te Pittem na 1630. Hij was gehuwd 3 . met Anna De Wale, dochter van Pieter De Wale . 1.1.1 Charel Verkerst, geboren rond 1590 en gehuwd rond 1611 of 1612 met Betgen De Clercq, dochter van Jan De Clercq. Charel Verkerst overleed rond 1630 'en Betgen De Clercq rond 16224. Bij haar overlijden werd een weesakte opqernaakt. Voogd paterneel was Adrian Verkerst fs Jan 'van Pittem en voogd materneel was Jacob' Lootens fs Jacob van Wingene. 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5

Catherina, gedoopt te Pittem 17 maart 1613, jong overleden An na, ged oopt te Pittem 16 feb ruari 1615 Maria, gedoopt te Pittem 18februari 1617 Jacobus, gedoopt te Pittem 17 februari 1619 . Catharina, qedoopt te Pitlem 8 september 1621

1.1.2 Maria Verkerst, geboren rond 1595 en gehuwd voor 1617 met Joannes Verleye.

1

R. VANCRAEYNEST, 1976, p. 328.

Klapper op de "Parckemynen index" van de Kortrijkse weeskamer, deel 2, Oostende,

2

FRANS DEBRABANDERE, 1430.

3

RAK, Wezerij 77, (1636), Pittem, p. 5.

4

RAK, Wezerij 70, (1617), Pittam, p. 6 verso.

Woordenboek van defamilienamen

in Belgie & Noord-Frankrijk,

Brussel,

1993, p.

43


1.1.3 Catharina Verkerst, geboren rond 1598 en gehuwd te Pittem op 10 oktober 1622 met Henri Ampe. Er werden verschillende kinderen geboren te Pittem onder andere Anna, Judoca en Maria Ampe. 1.1.4 Adriaen Verkerst, geboren rand 1600 en gehuwd te Pittem op 13 juni 1627 met Judoca Van Torre, dochter van Jan Van Torre en Petronella De Craene. Adriaen overleed te Pittem op 17 maart 1661 en Judoca Van Torre overleed eveneens te Pittem op 29 februari 1688. Hij was buitenpoorter van Kortrijk te Pittern''. Hij is ook terug 6 te vinden in de lijst van de weerbare mannen van 1638 te Pittem . Hij was tevens 7 kerkmeester te Pittem in 1660-1661 . .. 1.1.4.1 Petronella Verkerst, gedoopt te Pittem op 12 november 1628 en gehuwd te Pittem op 6 juli 1655 met Gillis Vandekerckhove, zoon van Cornelis Vandekerckhove en Kerstijne Belaen. Zij hadden zes kinderen namelijk Joanna, Petronella, Guillielmus, Elizabeta, Christina en Catharina Vandekerckhove geboren te Meulebeke tussen 1660 en 1673. 1.1.4.2 Judocus Verkerst, gedoopt te Pittem op 18 augustus 1630 en gehuwd rand 1654 met Joanna De Landmeter en voorvader van een uitgebreid nageslacht weergegeven op de "Familieboom Verkest van Wyngene". Hoewel hij te Wingene woonde bleef hij buitenpoortervan Kortrijk te Pittern". 1.1.4.3 Adrianus Verkerst, gedoopt te Pittem op 26 september 1632 en er overleden op 14 september 1679. Hij was een eerste maal gehuwd met Maria Verhaghe, dochter van Maillardus Verhaghe en Magdalena Van den Broucke en eveneens afkomstig van Pittem. Uit de weesakte" opgemaakt bij het overlijden van Maria Verhaghe blijkt dat zij drie dochters hadden, respectievelijk Joosijne, Marie en Magdalena, en dat Adrianus nog een tweede maal huwde met Joosijne Sabbe. 1.1.4.4 Martinus Verkerst, geboren te Pittem op 7 maart 1645 en er overleden op 24 oktober 1716. Hij was gehuwd met Jacoba Carette te Pittem op 4 april 1690. Jacoba Carette werd geboren te Pittem op 19 maart 1666 als dochter van Judoca Van den Busche "ex tomicetione" Matheus Carette. Er werden verscheidene kinderen geboren te Pittem onder andere Judoca, Elisabeth, Carolus, Catharina, Anthonia en Brigitta. 1.1.5 Joannes Verkerst, geboren rond 1602 en gehuwd met Maria Van Torre te Pittem op 20 februari 1629. Van hen werden onder andere Petronella, Guillielmus en Joannes als kinderen te Pittem geboren. 1.1.6 Franciscus Verkerst (?). 1.1.7 Pierinckin

Verkerst, geboren rand 1610 en overleden rand 1635. Jan Callens

5

JAN CALLENS, De buitenpoorters (1639-1795), Tielt, 2001, p.237.

6

JAN CALLENS e.a., Weerbare mannen in de Roede van Tielt anno 1638, Tielt, 2000, p. 34.

7

VALERE ARICKX, Geschiedenis van Pittem, Pittem, 1951, p.243.

8

RAK, Wezerij 91, (1669), Pittem, p. 17.

9

"fornicatio" = vleselijke zonde, onkuisheid of zondige betrekkingen, geneaiogisch onderzoek, Den Haag, 1997, p. 25.

44

van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze

P. J. W. VAN DEN BERK, Latijn bij


600 jaar familiegeschiedenis

Vancauwenberghe

AO 1400 - 2000 Voorouders

en nazaten van Joannes Baptista van Cauwenberghe (1724 -1800 Wingene)

Tijdens de zomer van 2000 verscheen dit lijvig werk van de hand van Waldrick Vancauwenberghe. In dit ruim 600 bladzijden tellend boek wordt 600 jaar familiegeschiedenis uit de doeken gedaan, waarvan de eerste 3 eeuwen vooral betrekking hebben op het Oudenaardse en de laatste 3 eeuwen op de streek rond Wingene. Het is in verhalende stijl geschreven, zodat het essentiele er op een vlot leesbare manier in verweven zit. Het is weliswaar uitverkocht, maar een exemplaar bevindt zich in de bibliotheek van ons WF-centrum. Het verhaal begint te Wannegem (nabij Kruishoutem) met Daneel van Cauwenberghe, die er geboren werd rond 1385. Via voornamelijk staten van goed kon de rechtstreekse lijn maar ook de zijtakken - gevolgd worden tot in de jaren 1600 en later. Ais rode draad doorheen de Oudenaardse voorvaderen kan de welstand van de familie aangetoond worden. Bijna zonder uitzondering bekleedden ze vooraanstaande functies in hun parochie, gaande van baJjuw over burgemeester en schepen tot kerkmeester. Ais locaties waar ze woonden worden vermeld: Wannegem en Lede, Nokere, Kruishoutem, Eine, Huise, Zingem, Wortegem en Ename. Het is vanuit Ename dat â‚Źlen van de zonen van meier Livinus van Cauwenberghe naar Wingene komt wonen in februari 1682. Het zesde (van de in totaal 14) kind van Livinus e Ludovicus genaamd - huwt de 23 van die maand te Astene (bij Deinze) met de Wingense Catharina Ghuusse, dochter van Joannes en Judoca Meyers. Bemiddelde Ludovicus vestigt zich met zijn al even bemiddelde bruid op een grote hofstede (nu gekend als 'Meulemeesters hof') langs de Scheewegestraat op de gelijknamige wijk. De grootmoeders van Catharina en Ludovicus waren gezusters. Drie generaties zullen deze hofstede begaan, tot ze in 1802 en na de dood van in hoofding vermelde Joannes Baptista verkocht wordt aan een advocaat uit Gent. Ludovicus kreeg 6 kinderen, waarvan slechts 2 zonen en 1 dochter opgroeiden. De jongste zoon bleef op het hof en zorgde voor 1 opgroeiend kind, een zoon uiteraard. De andere 2 kinderen van Ludovicus trokken terug naar de roots te Kruishoutem en te Wannegem, voornamelijk omdat hun vader aldaar nog gronden qeerfd had. Net als zijn grootvader wordt Joannes Baptista burgemeester van Wingene gedurende de e jaren '70 van de 18 eeuw. Hij wordt 17 keer vader met 2 echtgenotes. Uit deze kroost spruiten uiteindelijk 4 stammen voort die op heden een talrijk nageslacht vormen. Zeker 95% van aile mensen die deze familienaam dragen en momenteel de streek rond Wingene bewonen, behoren tot een van deze 4 stammen. Concreet vernoemen wij de gemeenten Pittem, Egem, Zwevezele, Ruiselede, Aarsele, Dentergem, Wakken, Meulebeke, Tielt en Kanegem. De vele honderden nakomelingen van Joannes Baptista zijn in belangrijke mate met de boerenstiel verknocht gebleven, zoals hun verste voorouders in het Oudenaardse hen voorgedaan hebben. Aangezien het in vroegere tijden vaak voorkwam dat veel kinderen op jongere leeftijd stierven, is het ook in deze familie niet steeds gelopen zoals men het zich had voorgesteld. .;

45


Het meest trieste verhaal uit het boek is wei dit van Franciscus Van Cauwenberghe (OWingene 24 september 1799). Hij heeft een voorkind met Anna Vuylsteke en huwt met haar in september 1822; ze krijgen nog eens 8 kinderen. We schrijven echter 1855 als Franciscus noch vrouw, noch ouders, noch kinderen in leven heeft ! Hij hertrouwt 3 jaar later met een weduwe uit Aalter en bereikt nog de respectabele leeftijd van 88 jaar, maar wellicht getekend door zijn treurige levensverhaal. Heel wat van de familieleden zijn vorige eeuw naar Amerika getrokken om aldaar hun geluk te beproeven. Sommigen zijn geslaagd, anderen zijn er in armoede overleden en nog eens anderen zjjn na verloop van tijd naar de heimat teruggekeerd, vaak berooid. Sommigen zijn in de legers van Napoleon gesneuveld, anderen zijn in de Waalse steenkoolbekkens gaan werken en nog eens anderen zijn voor kortere of langere tijd naar Frankrijk getrokken om er e (seizoen)arbeid te doen. De benarde sociaal-financiele situatie in het midden van de 1g eeuw heeft daar veel, zoniet alles mee te maken. Op he! einde van het boek en na bespreking van aile familieleden is een hoofdstuk toegevoegd dat de families in het tijdskader plaatst waarin ze geleefd hebben. Socia Ie omwentelingen, troepeninvasies, economische recessie, gewoonten en gebruiken worden kort beschreven en toegepast op situaties van familieleden. Historische bronnen laten immers soms toe om die link te leggen. Tenslotte laat een uitgebreide namenindex toe op een vlugge manier te achterhalen of iemand er een gezochte persoon kan in terugvinden. Beslist de moeite waard om het boek eens ter hand te nemen ... Wie bijkomende gegevens als aanvulling heeft of wie bijkomende uitleg wenst, is welkom bij de auteur: Waldrick Vancauwenberghe, Wakkenstraat 54,8720 Markegem op tel. 051-63 59 95 of e-mail DhrVancauwenberghe@yucom.be

Gelegenheidsvondst Bij mijn opzoekingen in de parochieregisters van Sieidinge, deelgemeente van Evergem, vond ik onderstaande overlijdensakte. Onze secretaris, de heer Lucien Ailliet, transcribeerde en vertaalde deze tekst. Die vigesima prima 7bris (1678) circa haram nanam abijt quidam vir reperlus in via aganizans, cuus nomen ignoratus est presumitur esse de parochia de meu/ebeke teritorij cartracensis op 21 september (1678) de

omstreeks het 9 uur is overleden een zekere man gevonden in stervende toestand, wiens naam onbekend is vermoedelijk zijnde van de parochie van meulebeke in het gebied van kortrijk Luc Neyt, Lucien Ailliet 46


Kwartierstaat van Charles Eeckhout Deel1.

--I-1 Charles Eeckhout, geboren te Zwevezele op 17 november 1846, overleden aldaar op 24 februari 1900, 53 jaar oud. (Hij was gehuwd met Leonie Cnudde, geboren te Dentergem op 24 maart 1859, overleden te Zwevezele op 30 juli 1924,65 jaar oud.)

-- II -(ouders) 2 Joannes Eeckhout, geboren te Zwevezele op 14 november 1813, overleden aldaar op 17 januari 1893, 79jaar oud. Hij is getrouwd te Zwevezele op 28 april 1843, op 29-jarige leeftijd met 3 Blondine Goethals (29 jaar oud), geboren te Zwevezele op 16 februari 1814, overleden aldaar op 4 november 1886, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Charles Eeckhout, geboren te Zwevezele op 17 november 1846, zie 1.

-- III -(grootouders) 4 Amandus Eeckhout, geboren te Wingene op 16 februari 1789, overleden te Zwevezeleop 20 juli 1876, 87 jaar oud. Hij is getrouwd te Zwevezele op 2 oktober 1812, op 23-jarige leeftijd met 5 Barbara Hoorens (21 jaar oud), geboren te Lichtervelde op 24 december 1790, overleden te Zwevezele op 29 december 1842, 52 jaar oud. . Uit dit huwelijk: - Joannes Eeckhout, geboren te Zwevezele op 14 november 1813, zie 2. 6 Petrus Goethals, geboren te Zwevezele op 7 mei 1787, overleden aldaar op 17 juli 1872, 85 jaar oud. Hij is getrouwd te Zwevezele op 28 mei 1813, op 26-jarige leeftijd met 7 Francisca Deblaere (28 jaar oud), geboren te Wingene op 30 september 1784, overleden te Zwevezele op 21 mei 1848, 63 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Blondine Goethals, geboren te Zwevezele op 16 februari 1814, zie 3.

-- IV -(overgrootouders) 8 Petrus Eeckhout, geboren te Wingene op 24 augustus 1756, overleden te Zwevezele op 16 november 1826, 70 jaar oud. Hij is getrouwdte Wingene op 12 april 1788, op 31-jarige leeftijd met 9 Barbara Thresia Du Jardin (22 jaar oud), geboren te Wingene op 17 juli 1765, overleden aldaar op 15 september 1793, 28 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Amandus Eeckhout, geboren te Wingene op 16 februari 1789, zie 4.

47


10 Josephus Hoorens, geboren te Lichtervelde op 7 januari 1766, overleden te Zwevezele op 26 mei 1846, 80 jaar oud. Hij is getrouwd te Zwevezele op 9 december 1788, op 22-jarige leeftijd met 11 Anna Desloovere (21 jaar oud), geboren te Zwevezele op 10 mei 1767, overleden aldaar op 4 september 1794, 27 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Barbara Hoorens, geboren te Lichtervelde op 24 december 1790, zie 5. 12 Emmanuel Goethals, geboren te Wingene op 14 april 1752, overleden te Zwevezele op 20 mei 1834,82 jaar oud. Hij is getrouwd te Zwevezele op 10 mei 1779, op 27-jarige Jeeftijd met 13 Barbara Thresia Siambrouck (23 jaar oud), geboren te Zwevezele op 27 februari 1756, overleden aldaar op 24 september 1837, 81 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Petrus Goethals, geboren te Zwevezele op 7 mei 1787, zie 6. 14 Joannes Deblaere, geboren te Tielt op 3 mei 1749, overleden te Zwevezele op 28 juni 1814, 65 jaar oud. Hij is getrouwd te Wingene op 22 augustus 1786, op 37-jarige leeftijd met 15 Maria Clara Vanden Driessche (23 jaar oud), geboren te Wingene op 23 februari 1763, overleden teZwevezele op 25 juli 1827, 64 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Francisca Deblaere, geboren te Wingene op 30 september 1784, zie 7.

-- V-(betovergrootouders) 16 Egidius Eeckhout, geboren te Wingene op 3 oktober 1728, overleden aldaar op 4 juli 1757, 28 jaar oud. Hij is getrouwd te Wingene op 7 mei 1757, op 28-jarige leeftijd met 17 Anna Brigitta Obyn (26 jaar oud), geboren te Pittem op 19 november 1730, overleden te Wingene op 31 augustus 1794,63 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Petrus Eeckhout, geboren te Wingene op 24 augustus 1756, zie 8. 18 Petrus Du Jardin, geboren te Wingene op 5 juni 1734, overleden aldaar op 3 december 1803,69 jaar oud. Hij is getrouwd te Wingene op 22 januari 1760, op 25-jarige leeftijd met 19 Isabella Van Maele (20 jaar oud), geboren te Wingene op 10 juni 1739, overleden aldaar op 1 maart 1791,51 jaaroud. Uit dit huwelijk: - Barbara Thresia Du Jardin, geboren te Wingene op 17 juli 1765, zie 9. .20 Emmanuel Hoorens, geboren te Zwevezele op 31 maart 1727, overleden op 12 augustus 1804,77 jaar oud. . Hij is getrouwd te Zwevezele op 20 april 1755, op 28-jarige leeftijd met 21 Maria Joanna Verhille (27 jaar oud), geboren te Zwevezele op 14 november 1727, overladen aldaar op 16januari 1801, 73 jaar cud. Uit dit huwelijk: - Josephus Hoorens, geboren te Lichtervelde op 7 januari 1766, zie 10. 22 Franciscus De Sioovere, geboren te Zwevezele op 28 oktober 1732, overleden aldaar op 3 juni 1803, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Zwevezele op 3 februari 1761, op 28-jarige leeftijd met 23 Barbara Thresia Maes (22 jaar oud), geboren te Zwevezele op 2 februari 1739, overleden aldaar op 23 april 1778, 39 jaar oud.

48


24

25

26

27

28

29

30 31

Uit dit huwelijk: - An na Desloovere, geboren te Zwevezele op 10 mei 1767, zie 11. Joannes Baptiste Goethals, geboren te Wingene op 24 februari 1703, overleden aldaar op 1 oktober 1770, 67 jaar oud. Hij is getrouwd te Wingene op 9 maart 1745, op 42-jarige leeftijd met Isabella Thresia Vermeersch (32 jaar oud), geboren te Wingene op 19 september 1712, overleden aldaar op 28 maart 1776, 63 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Emmanuel Goethals, geboren te Wingene op 14 april 1752, zie 12. Petrus Siambrouck, geboren te Wingene op 4 september 1704, overleden te Zwevezele op 24 mei 1764, 59 jaar oud. Hij is getrouwd te Zwevezele op 10 juli 1751, op 46-jarige leeftijd met Anna Catharina Sap (33 jaar oud), geboren te Zwevezele op 24 april 1718, overleden aldaar op 6 september 1794, 76 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Barbara Thresia Siambrouck, geboren te Zwevezele op 27 februari 1756, zie 13. Mathieu Deblaere, geboren te Tielt op 11 januari 1708, overleden aldaar op 27 november 1777, 69 jaar oud. Hij was gehuwd met Godelieve Vanden Berghe, geboren te Tielt op 10 augustus 1713, overleden aldaar op 23 december 1785, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Joannes Deblaere, geboren te Tielt op 3 mei 1749, zie 14. Hubertus Vanden Driessche, overleden te Wingene op 19 juni 1765. Hij is getrouwd te Wingene op 5 februari 1762 met Maria Theresia Van Colen (17 jaar oud), geboren te Wingene op 26 februari 1744, overleden aldaar op 4 augustus 1825, 81 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Maria Clara Vanden Driessche, geboren te Wingene op 23 februari 1763, zie 15.

-- VI -(oudouders) 32 Oliveri us Eeckhout, geboren te Wingene op 13 februari 1695, overleden aldaar op 2 december 1747, 52 jaar oud. Hij was gehuwd met 33 Joanna Boussery, geboren te Wingene op 11 augustus 1701, overleden aldaar op 30 november 1751, 50 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Egidius Eeckhout, geboren te Wingene op 3 oktober 1728, zie 16. 34 Josephus Obyn. Hij was gehuwd met 35 Anna Vanneste, geboren te Tielt op 30 maart 1698. Uit dit huwelijk: - Anna Brigitta Obyn, geboren te Pittem op 19 november 1730, zie 17. 36 Petrus Du Jardin, geboren te Wingene op 11 februari 1691. Hij was gehuwd met 37 Maria Anna Devriese, geboren te Wingene op 3 december 1699, overleden aldaar op 26januari 1762,62jaaroud. Uit dit huwelijk: Petrus Du Jardin, geboren te Wingene op 5 juni 1734, zie 18. wordt vervolgd

Jo Patteeuw 49


Death Memorial Cards - deel 2

Eerste deel. 1

Na onze oproep tot medewerking aan het tweede Death Memorial Card boek kregen wij van heel wat mensen een positieve respons. De kaartjes op zichzelf schat ik van niet zo een hoge waarde, de informatie is des te meer van belang. Verzamelaars die enkel de kaartjes bij elkaar brengen om er dan niets mee te doen, mogen niet vergeten dat de waarde van iets dergelijks enkel hoog ingeschat kan worden in zoverre er anderen baat bij kunnen hebben. Heel wat kopies van bidprentjes hebben het mogelijk gemaakt dat ons tweede deel nu te verschijnen komt. Het tweede deel bevat een schat aan informatie over onze landgenoten die naar Canada trokken met aanvulling uit de USA. Vooral uit Manitoba kregen we heel wat rnateriaat'. In de streek van Winnipeg - St. Boniface en de rest van het zuidelijke deel van deze provincie wonen een groot aantal Vlamingen afkomstig uit de streek van Everbeke en de streek van Knesselare. Plaatsen als Holland, Swan Lake, St. Alphonse, Mariapolis, Brandon, Treherne, Bruxelles, Somerset, Notre Dame de Lourdes, st. Boniface, Winnipeg, enz. komen dan ook 3 veelvuldig voor in dit tweede deel . . De boekjes met bidprentjes op zich zijn een punt, de inhoud is iets anders. Bij elk bidprentje hoort het verhaal van een persoon, maar de meeste van die verhalen zullen nooit uitgeschreven worden. Stilaan zal de tijd de invloed van de persoon uitwissen of verdunnen tot een naam met wat data. Bepaalde kaartjes springen er tussenuit en laten ons stilstaan en wegmijmeren am te proberen de gedachtengang te raden van de nabestaanden. Kaartjes van jonge mensen laten bij een eerste gedacht de reactie naar boven komen "die heeft ook niet veel tijd gehad am het waar te maken", honderdjarigen daarentegen hebben wat meer tijd gehad maar hebben ze daardoor meer nagelaten dat neergeschreven is? In dit artikel ga ik iets dieper in op een paar kaartjes met wat informatie die ik kon vinden .zonder al te veel onoverkomelijkheden. 1) Duokaartje: Albert Embo, geboren te Handzaeme in de maand September 1886 en Cesarine Callens, geboren in Gulleghem in de maand April 1892 en vreeselijk vermoord te Detroit, Mich. den 29sten Juli 1926. Via Margaret Roets" ontvingen we een korte tekst uit die dagen5 : "Slachtoffers van den Drank: Geen teeken van leven vememend in de beenhouwerij van Albert Embo, 10027 Gratiot Ave. Detroit, Michigan ging donderdagmorgen eene gebuurvrouw ... op verzoek van een veekoopman die klavers moest leveren ... den keuken der woning binnen om zich daar voor het izselijkste schouwspe/ te bevinden. Albert Embo en zyne vrouw /agen daar aile twee dood op den grond uitgestrekt, in hun bloed badend. Tusschen hen lag een beenhouwersmes.

P CALLENS: "Death Memorial Cards - Oeell", uitgegeven door WF Tielt, 2000. o.a. Elodie Roels, Pat Pettitt en Niel Pryce. 3 Als aUes meevalt komt een derde deel uit rond oktober 2002, aile hulp is welkom. 4 Margaret Roets, een van de steunpilaren van de Gazette van Detroit (abonnementen in Belgie : Ludwig en Doreen Vandenbussche, Melkerijstraat 1A, 8600 Leke-Dikmuide, 1500 BEF per jaar - rekeningnummer 0000242216-07) en de Genealogical Society of Flemish Americans (abonnementen en steun in Belgie : GSFA. Belgle, p.a. Waterstraat 18,8740 Pittem, 17Euro per jaar - rekeningnummer: 068-2200646-34). 5 Gazette van Detroit, 30 july 1926. . 1

2

50


Naar vermoed werd, moet het koppel hevig gedronken hebben, den woensdag avond en daarna getwist hebben, wat Albert Embo tot zijn afschuwelijke daad voerde. De twee lijken werden naar de County Morgue overgebrachf. Embo is afkomstig van Handzaeme en dit drama heeft eene groote opschudding verwekt bij de Be/gische bevolking van Detroit. " De volgende week was het al geen nieuws meer in de Gazette van Detroit en had ze al andere nieuwsfeiten te melden.

rill negenjarig meisje van Aloys en van Celina Uyttenhove. Geboren te Iseghem, schoo/kind aan de Weeze6 te Ardoye; den 2n van Nieuwjaar 1920 ingescheept om naar zijne Ouders te varen in America7; en Dertiendag8, aan boord gestorven ... en in de zee begraven". 2) Kaartje Alice Godderis,

Drukker van het kaartje was "Vansteenkiste en Sercu te Ardoye". 9 Het kaartje dook twee maal op in dezelfde week maar wat meer was dat de naam mij iets 11 meer zei. Bij een bezoek aan Irma Beheydt'" in East Moline had ik een losse nota gemaakt over dit meisje. In feite zou Alice een stiefdochter geweest zijn van Irma ware het niet dat ze overleed op weg naar Amerika om terug bij haar familie te zijn en het feit dat Irma met haar vader (Aloys Godderis, vader van Alice) huwde na het overlijden van haar moeder.

De Weeze: ten zuiden van het centrum van Ardooie tussen Sneppe en Kruipindaarde. In relatief veel gevallen trok de man eerst naar Amerika en na verloop van tijd volgden vrouw en kinderen als de toestand daarvoor gunstig was. 8 Driekoningen, 6 januari. 9 Koen De Deygere, Tielt en via mijn broer, Georges Callens, die een kopie kreeg uit de collectie van Cyriel Uyttenhove, Ardooie. 10 Irma Helena Beheydt, geboren te Pittem op 6 juni 1905 en overleden te Rock Island, lIinois op 2 januari 1992. Weduwe in eerste huwelijk van Alouis (Aloys, Louis in USA) Goderis, geboren in Pittem op 3 augustus 1885 en overleden in East Moline 17 april 1933 (weduwnaar in eerste huwelijk van Maria Celina Uyttenhove, geboren te Ardooie op 31 oktober 1888). Weduwe in tweede huWelijk van John Henry Neels, geboren in Belgique, Missouri ca. 1887 en overleden in East Moline, Illinois op 21 september 1959 (weduwnaar in eerste huwelijk van Clara J. Schrenk). 11 30juli 1986 6 7

51


Dergelijke voorvallen worden doorgegeven maar vervagen na een tijdje. 12 13 Toen ik het kaartje toonde aan Dorothy Parker bij een recent bezoek aan Vlaanderen moest ze even nadenken om dan uiteindelijk de reactie te krijgen "oh dit is het kaartje van mijn stiefzuster". 3) Soms komt de dood niet aileen zegt men achteraf, een voorbeeld. Oscar Beernaerts, echtgenoot van Alice Saey, geboren te Oedelem op 23 oktober 1899 en 'overleden te St. Boniface, Manitoba, Canada op 9 december 1956. De tekst op zijn bidprentje legt de link naar het bidprentje van zijn dochter: "Zulk een onverwachte scheiding treft ons diep en doet ons vreselijk pijn, te meer daar wel/icht een teergeliefde dochter, die per vliegtuig naar de begraving kwam, dezelfde dag van vaders overlijden ook deze aarde verJiet, om samen met vader ten heme} te vliegen ... Het kaartje van de dochter geeft volgende informatie: Denise Beernaerts, beminde dochter van Mrs. Alice Beernaerts and the late Oscar Beernaerts, geboren te Somerset, Manitoba, Canada op 28 augustus 1937 en schielijk overleden in een vliegtuig ongeluk op de berg Siesse - Accidentally killed in an airplane crash on Mount Siesse near Chilliwack'", B.C., Canada, December 9th 1956. Memorial service in the Belgian Sacred Heart Church, St. Boniface, Manitoba, October 12, 1957. Het kaartje is een van de weinige die niet op de begrafenis aan de familieleden en vrienden gegeven is, gewoon door het feit dat er eigenlijk nooit een begrafenis doorging. Over dit ongeval kregen wij nogal wat informatie van Paul Ferguson 15. Volgens zijn informatie staat in hun museum een stand met gegevens over drie vlieJJtuiwampen in deze 1 streek. Een ervan is het ongeval op Mount Siesse op 9 december 1956 ,17, . fl.

Trans-Canada Airlines vlucht No. 810 tussen Vancouver en Calgary verliet met een tiental minuten vertraging de startbaan om 18h10 met aan board drie bemaningsleden. Captain .Allen Clark uit Vancouver, 35 jaar oud, 1st Officer John Clarance Terrance Boon uit North Vancouver, 26 jaar, beiden met de nodige kwalificaties en vluchtervaring op deze lijn. Stewardes van dienst was Dorothy Elizabeth Bjornson eveneens uit Vancouver. Bij de 59 passagiers vinden we mensen uit Britisch Columbia, Alberta, Hong Kong, Manitoba, Oregon, Saskatchewan, Japan, New York, California, Ontario, Ohio, Texas en Ouebec'", Het vliegtuig was de DC4M2 - Serial 128 met vier Rolls Royce Merlin Model 722 motoren, bouwjaar 1947 en eigendom van Trans-Canada Air Lines uit Montreal. Om 18h52 kwam de melding binnen dat motor No.2 in brand stond. Om 19h 10 was het laatste radiocontact en om 19h 11 verdween het toestel van de radar. Het duurde tot 13 mei 1957 tot men de juiste locatie van de ramp kon terugvinden, de derde top van Mount Siesse op een hoogte van 7600 voet op een zeer instabiele ondergrond. Paul Callens Dorothy Parker, geboren Goderis en dochter van Irma Neels. Zij woont momenteel in Denver, Colorado samen met haar echtgenoot Darrell Parker. 13 5 april 2001. 14 Chilliwack, snelgroeiende stad van ongeveer 64000 inwoners gelegen 100 km ten oosten van Vancouver, B.C .. Oorsponkelijke naam Centreville vervangen door Chilliwack in 1887 naar de naam van een plaatselijke Indaanse stam. '15 Paul Ferguson, Curator Chilliwack Museum & Historical Society, Chilliwack, B.C., Canada. Brief 16 maart 2001. 16 Bij de infermatie 20 pagina's verslag van de vlucht, de slachtoffers, boordpersoneel, getuigen, etc .. Kopie uit een boek van Brian Walton, July 15, 1999. 17 Knipsels uit dagblad The Chilliwack Progress van 15 mei 1957, 4 september 1957, 11 december 1957 18 Trans-Canada Airlines, DC-4-M2, CF-FTD, crashed below the third peak of Mount Siesse, British Columbia on 9 December 1956. Report by the Department Transport, Canada. Serial No. 56-16, prepared by Harre Ranter naar: Aircraft Accident Digest (ICAO Circular 56-AN/51) page 16-25. 19 De enige naam die Vlaams oogt is deze van Denise Beernaerts. 12

52


Streekgenoten

gehuwd in de regio tussen Doornik - Moeskroen voor 1865

Deel2. Blondiau Victor-Isaac, fabrikant, Harchies 28/02/1838, fs Alex. Blondiau & Jos. Gilles x Doornik 27/04/1863 Goethals Justine, 0 Meulebeke 23/04/1838, fa PJ Goethals & Ros. Roelandts 0

Bossaert Pierre, rnarechal, Meulebeke 07/03/1804, fs JB Bossaert & Ros.Vandenbussche X Doornik 07/08/1833 Chevalier Desiree, 0 Wodecq 17/04/1804, fa Honore Chevalier & Caroline Andre 0

Bossut Etienne, [ournalier, Dottignies 1755, fs Jq. Bossut & EI. Dewavrin x Dottignies 08/11/1785 Decoopman M. Rose, Wingene 1759, fa Jq. Decoopman &MJ Destonnis 0

0

Bourgeois Theodore, soldat, Doornik 08/05/1803, fs J. Paul Bourgeois & A. Clasen x Doornik 24/09/1828 Delcroix Eugenie, Meulebeke 01/02/1805, fa Louis Delcroix &Ther. Bennesync 0

0

Bourgois J. Francois, notaire, Ardooie 11/11/1803 (+ Dottignies 16/02/1850) , fs L Bourgois & Am. Lahousse x Dottignies 07/08/1839 Vanneste Adelarde, Dottignies 25/06/1814, fa JB Vanneste & A. Declerck 0

0

Callewaert Ferdinand, marchand, Callewaert & Agn. Verbeye

0

Ardooie 1810 (+ Herseaux 29/09/1882),

fs Guill.

x Geeraert Colette,

0

Beliegem, fa Canst. Geeraert & T. Dendievel

Capeneel Fran<;ois, tisserand, Pittem 1775, fs Bern. Capeneel & God. Bibaume x Moeskroen 12/06/1798 Bechet Philippine, 0 Moeskroen 08/06/1777, fa J. Bechet & Ang. Delporte 0

Cardon J. Baptiste, cultivateur, Leers, Fr. 16/05/1742, fs JB Cardon & MJ Desmulier x Dottignies 03/07/1805 Devriese PetroniIIe, Wingene 21/01/1773, fa P. Devriese & F. Eeckhout 0

0

Castelain Jacques, journalier,

Herseaux 1748, fs Jq. Castelain & Beatr. Watteau

0

x Vandenbulcke Marie-Anne, Vandenbuleke & C. Neyrinck

0

"Rozebeke" 1753 (+Herseaux 28/11/1831),

fa J.

Claerhout Joseph, laboureur, Meulebeke 1734 (+ Dottignies 11/10/1794) x Dottignies 08/01/1771 Foulon M. Catherine, 0 Dottignies 1751 0

Claus Ch. Louis, domestique, Dentergem 07/09/1817, fs F. Claus & Viet. Seynave x Moeskroen 31/05/1849 Vandekerkhove Anqele-F.. Zwevegem 16/04/1825, fa P. Vandekerckhove & Mon. Delaetere 0

0

wordt vervolgd

Jan Callens 53


Inventaris van het Fonds Desire De Somviele ..

Deel3. G122. G123. G124.

NEEFS NIEMAN OOSTERLINCK Betreffende de familie Oosterlinck Archieffonds MVT, nr. 98 en 151A.

G125. G126. G127.

zie verder:

WF-Tielt,

Archieffonds

Tanghe, nr. 100 en Archieffonds

Archieffonds MVT, nr. 106.

ROCHEZ ROELANDTS Betreffende de familie Roelandts zie verder: WF-Tielt,

G131. G132. G133. G134.

Archieffonds

Tanghe, nrs. 108-109.

ROELENS RUYS RYCKAERT SIMOENS Betreffende de familie Simoens zie verder: WF- Tielt, Archieffonds fonds MVT, nr. 116.

G135. G136. G137. G138. G139. G140.

SIMON SIMONET SLOSSE SOMERS SPRUYT TAELMAN

G141. G142.

THIENPONT THOOFT

Betreffende de familie Taelman zie verder: WF-Tielt,

Betreffende de familie tHooft zie verder: WF-Tielt, MVT, nr. 120.

G143.

nr. 97 en

REGELBRUGGHE Betreffende de familie Regelbrugghe zie verder: WF-Tielt,

G129. G130.

Tanghe,

PARFAIT PATERNOTTE PAUWELS Betreffende de familie Pauwels zie verder: WF-Tielt, MVT, nr. 100 A.

G128.

Archieffonds

Tanghe, nr. 113 en Archief-

Archieffonds MVT, nr. 120.

Archieffonds

Tanghe, nr. 119 en Archieffonds

THORRE- THOREZ Betreffende de familie Thorre zie verder: M. en L. THORRE, Stamboom: Petrus Fernandus TnonÂť, Pittem, eigen beheer, 1998 en M. en L. THORRE, Stamboom: Pierre Ignace Thotre en Cecile Vereecken, Pittem, eigen beheer, 2000.

G144. G145.

TOUSSAINT TYTGAT Betreffende de familie Tytgat zie verder: WF-Tielt, MVT, nr. 120.

G146.

VAERMAN

G147.

VAN BRABANT

G148. G149.

VAN BUTSELE VAN COILLIE

Betreffende de familie Vaerman zie verder: WF-Tielt,

Archieffonds

Archieffonds MVT, nr. 121A en 121B.

Betreffende de familie Van Brabant zie verder: WF-Tielt,

54

Tanghe, nr. 122 en Archieffonds

Archieffonds MVT, nr. 122A


G15D.

VAN DAELE Betreffende de familie Van Daele zie verder: WF-Tielt, Archieffonds Tanghe, nr. 126 en Archieffonds MVT, nr. 126 en F. DAS, Kwartierstaat Michie! Van Daefe, Tielt, WF-Tielt, 1997, 125 p.

G151. G152.

VANDECASTEELE VANDE KEERE Betreffende de familie Vande Keere zie verder: WF-Tielt, Archieffonds MVT, nr. 128.

G153.

VANDE KERCKHOVE Betreffende de familie Vande Kerckhove zie verder: WF-Tielt, Archieffonds MVT, nr. 129.

G154~ G155.

VAN DE MALE VANDEN BERGHE

G156. Gi57. G158. Gi59. G160. G161. Gi62. G163.

VANDEN BOSCH VANDENBUSSCHE VANDEN NEUKER VAN DEN MOORTGATE VANDERBEKE VANDERBRUGGHE VANDER CRUYSSEN VANDERMOERE

Betreffende de familie Vanden Berghe zie verder: WF-Tielt,

Betreffende de familie Vandermoere zie verder: WF-Tielt,

G164.

VANDEROUGSTRAETE

G165.

VANDERPIETE

Betreffende de familie Vanderougstraete

Tanghe, nr. 131 en

Archieffonds

Archieffonds

Archieffonds

zie verder: WF-Tielt,

Betreffende de familie Vanderpiete zie verder: WF-Tielt,

G166. G167.

Tanghe, nrs. 130 en 166 en

Archieffonds

MVT,

nr. 130A.

MVT, nr. 133.

Archieffonds MVT, nrs. 134 en 160.

Archieffonds

MVT, nr. 135.

VANDERSPIEGEL VANDE SANDE Betreffende de familie Vande Sande zie verner: WF-Tielt, Archieffonds MVT, nr. 138.

G168. Gi69.

VANDE SOMPEL VANDE WALLE

Gi7D.

VANDE WEGHE

G171. G172. G173. Gi74.

VAN DE WIELE VAN D'HUYNSLAGER VAN EESBEEK VANGAEVER

Gi75. Gi76. Gill.

VANGLABEKE VAN HAL VAN HECKE

errs. G179. Gi80.

VAN HEE VANHOUTTE VANLERBERGHE

G181. G182. G183.

VAN LOO VAN NIEUWENHOVE VANOVERBEKE

Betreffende de familieVande

Walle zie verder: WF-Tielt,

ArchieffondsMVT,

Betreffende de familie Vande Weghe zie verder: WF-Tielt,

Betreffende de familie Vangaever zie verder: WF-Tielt,

Betreffende de farnilie Van Heeke zie verder: WF-Tielt,

Archieffonds

Tanghe, nr. 137 en

nr. 140.

MVT, nr. 139A.

Archieffonds MVT, nr. 139A.

Archieffonds

Betreffende de familie Vanlerberghe zie verder: WF-Tielt,

Betreffende de familie Vanoverbeke zie verder: WF-Tielt,

Archieffonds

Tanghe, nr. 142.

Archieffonds MVT, nr. 144A

Archieffonds MVT, nr. 148A

Johan Buyck

55


,

Wegwijs in de wereld van de genealogie Elk historisch onderzoek omvat vier fasen. Familiekundig onderzoek maakt hierop geen uitzondering. Er is de voorbereidende fase, een onderzoeksfase, een evaluerende fase en een afrondende fase. 1째 In de voorbereidende fase leren we de basisprincipes van de genealogie kennen. De verschillende vormen van genealogiebeoefening moeten we kunnen van elkaar onderscheiden. Wat is een stamreeks, een kwartierstaat, een genealogie, een parenteel ? Wat verstaan we onder familiegeschiedenis ? Wat zijn bronnen ? Welke bronnen hebben we nodig en waar worden deze bronnen bewaard? Welke hulpmiddelen staan ons ten dienste (ook moderne media als computerprogramma's, internet) ? 2 De belangrijkste fase is de onderzoeksfase. Ze kan soms jaren in beslag nemen. Hier leren we hoe we de gegevens die we nodig hebben voor ons onderzoek moeten vinden. Hoe we ze moeten leren interpreteren en verwerken. We beginnen met de primaire bronnen: burgerlijke stand en parochieregisters, het skelet van de stamboom. 0

3 We gaan verder met de onderzoeksfase. Er wordt ook gewezen op de secundaire bronnen: vlees en bloed geven aan het skelet van de familiegeschiedenis. We Jeren het antwoord zoeken op belangrijke vragen als: Waar woonden onze voorouders ? Welke beroepen oefenden ze uit ? Hoe leefden ze ? In de evaluerende fase zien we wat we met onze verzamelde gegevens moeten doen om tot een goed resultaat te komen. Niet aileen verzamelen, ook schiften. Wat is belangrijk, wat niet? De bronnen juist interpreteren. Daar komt heel wat bij kijken (oud schrift, talen als Latijn, MiddelnederJands, Oud Frans, oude landmaten, chronologie, enz. ). Gegevens verzamelen rond betekenis van familienaam, het familiewapen komt even aan bod. D

4째 In de afrondende fase zien we wat we uiteindelijk met de verzamelde gegevens kunnen doen. Het beoogde eindresultaat tot een goed einde brengen: een artikel, een familiebijeenkomst, een familietijdschrift, een familieboek. Johan Roelstraete

Lessenreeks Genealogie voor Beginners WF-Tielt organiseert i.s.m. Cultureel Centrum Gildhof (CCG) Tielt een reeks van 6 lessen Genealogie voor Beginners. Deze lessen gaan door op maandag 10 en 17 september, maandag 1, 15 en 29 oktober en maandag 5 november telkens van 20 tot 22 uur. Vier lessen gaan door in het Cultureel Centrum Gildhof, Sint-Michielstraat te 8700 Tielt en worden gegeven door Dhr. Johan Roelstraete, auteur van de "Handleiding voor genealogische onderzoek in Vlaanderen". De tweede en de zesde les gaan door in het lokaal van WF- Tielt, Beernegemstraat 5 te 8700 Tielt. Inschrijving uitsluitend via CCG, tel. 051/40 29 35 of fax 051/40 83 29. Wacht niet te lang, het aantal cursisten is beperkt! Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.500,-BEF (voor de 6 lessen + syllabus) en wordtvereffend op de eerste cursusavond; zeker niet vooraf betalen!

56


V.V.F. - Tielt : activiteitenagenda

juli - augustus - september - oktober 2001

Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal, 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Maandag 10 september 2001 van 20 tot 22 uur: 1ste les Genealogie voor Beginners door dhr. Johan Roelstraete. De eerste les handelt over de voorbereidende fase: we leren de basisprincipes van de genealogie kennen. De verschillende vormen van genealogiebeoefening moeten we kunnen van elkaar onderscheiden. Wat is een stamreeks, een kwartierstaat, een genealogie, een parenteel? Wat verstaan we onder familiegeschiedenis? Wat zijn bronnen? Welke bronnen hebben we nodig? Waar worden die bronnen bewaard? Welke hulpmiddelen staan ons ten dienste (ook moderne media als computerprogramma's, internet)? 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Maandag 17 september 2001 van 20 tot 22 uur: 2de les Genealogie voor Beginners. Dit wordt een werkbezoek aan ons documentatiecentrum o.l.v. Luc Neyt, voorzitter van WF-Tielt, dit in het kader van onze lessenreeks Genealogie voor Beginners. Aan de deelnemers van de lessen reeks zal getoond worden welke bronnen hier kunnen geraadpleegd worden. Dan volgen een paar praktische oefeningen. 9. Maandag 1 oktober 2001 van 20 tot 22 uur: 3de les Genealogie voor Beginners door dhr. Johan Roelstraete. Deze tweede les handelt over de belangrijkste fase nl. de onderzoeksfase. Ze kan jaren in beslag nemen. Hier leren we hoe de gegevens kunnen vinden die we nodig hebben voor ons onderzoek. Hoe we ze moeten leren interpreteren en verwerken. We beginnen met de primaire bronnen: burgerlijke stand en parochieregisters, het skelet van onze stamboom. 10..Werkgroep genealogie op zaterdag 6 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

V.V.F. - Roeselare: activiteitenagenda

[ull - agustus - september 2001

Documentatiecentrum : Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare. Open op de eerste zondag van de maand (9 tot 12 uur), de tweede zaterdag (13.30 tot 17 uur), tweede en derde maandag en vierde vrijdag (18.30 tot 22 uur). In juli en augustus geldt een speciale regeling. De voordrachten hebben plaats in de grate zaal naast het documentatiecentrum. Ons documentatiecentrum is geopend tijdens de vakantiemaanden, telkens van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur, op volgende vier zaterdagen: 7 juli, 28 juli, 11 augustus en 25 augustus Zondag 2 september van 9 tot 12 uur: genealogische vormingsvoormiddag; Zaterdag 8 september van 13.30 tot 17 uur: genealogische vormingsnamiddag. Maandagen

10 en 17 september van 18.30 tot 22 uur: genealogische vormingsavonden.

57


Vrijdag 21 september: voordracht door onze ondervoorzitter Edgard Seynaeve over Heraldiek. Spreker zal het hebben over de heraldiek in het algemeen doch ook hoe een eigen wapen aanvragen en laten registreren. De voordracht heeft plaats in de grote zaal naast het documentatiecentrum van 20 tot 22 uur. Vrijdag 28 september van 18.30 tot 22 uur: genealogische vormingavond . .zondag 30 september van 10 tot 12 uur : genealogie en computer: Geneanet. V~~r deze voordracht is een internetverbinding nodig. Daarom heeft de voordracht plaats in boekhandel Hernieuwen, Noordstraat 100 te Roeselare bij ons bestuurslid Trees Vandenbunder.

I

i

Vraag - Antwoord

Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders . p.a. Fons Das , Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorqen. 1l

,

Vragen

I

7 - 01 (Daniel Vandewalle, Papenholwegel 27, 8700 Tielt) Ik zoek plaats en datum van huwelijk van volgende koppels: 1. Augustinus Hoste (0 Aarsele 09 nov. 1775; + Wontergem 18 mrt 1855) x Coleta Lessens 0 Wontergem 03 sept. 1778; + Dentergem 28 mrt 1857) . . 2. Joannes Baptista Vande Voorde (0 Zeveren 11 febr. 1779; + Wontergem 31 jan. 1873) x Sophia Rieaert CWakken 14 mrt 1789; + Wontergem27 aug, 1879) . 3. Judocus Franciscus Vaernewijck (0 leveren 08 nov. 1762; + Aarsele 28 dec. 1844) x Helena Tack (0 ??; + Mazenzele 30 jan. 1811) '... 4. Petrus Van Wanseele C St. Martens-Leerne 18 jun. 1753; + Aarsele 03 nov. 1831) x Anna Maria De Smet C Peteqern/l.eie 17 aug. 1769; + Aarsele 15 apr. 1846) 5. Ferdinand De Blauwer (0 Deinze 20 nov. 1770; + Grammene 02 jan. 1846) x Maria Therese Ve(r)leye(O Deinze 03 mrt 1777; + Deinze 04 nov. 1810)

8 ..,01 (Rudy Muylle, Fr. Van Cauwelaertlaan 41,9100 Sint-Niklaas) Graag zou ik wat meer vernemen over de geschiedenis van Tiel! in de periods rond 15 november 1943, .waarbij een zekere Gerard Muylle, fs Josse om net leven werd gebracht. Mogelijks gebeurde dit met verschillende andere inwoners van Tielt. De gefusilleerden' zouden bij de politieke slachtoffers op de Militaire begraafplaats begraven liggen. Heeft er iemand meer kennis over deze gegevens ?

Antwoord 2 - 01 (Eddie Verbeke, Felix d'Hoopstraat 170, 8700 Tielt) Joannes Verbeke is geboren te Tielt op 1 september 1777 als zoon van Josephus Verbeke en Maria Anna Mortier. Rosalia Vandewalle is geboren te Tielt op 3 november 1784 als dochter van Petrus Vandewalle en Isabella Rosa Saelens ..

Jan Callens

58


Belgie-Belgique P.B. . 8700 TIEL T 1

3/4615

ONZ£

VOOROUD£RS

Driemaandelijks

tijdschrift

van de Vlaamse Vereniging

voor Familiekunde

Afdeling Tielt.

4 de jaargang Afgiftekantoor Verantwoordelijke

nr. 4 - oktober 2001 8700 TIEL T 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door de VV.F.driemaandelijks verschijnt, tel kens bij het begin van het kwartaal.

afdeling Tielt, dat

Ons werkgebied va It samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-BaafsVijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 150 BEF - 3,72 EUR. per jaargang voor de leden van V.V.F.-Nationaal die inwoner zijn van ons werkgebied en voor aile leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. VV.F.-Ieden uit andere arrondissementen en niet-VV.F.-Ieden ontvanqen ons tijdschrift voor minimum 250 BEF. - 6,20 EUR (voor leden uit het buitenland 400 BEF. - 9,92 EUR). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van VV.F.- Afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom n!!

R,edactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18,8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, alfons.das4@yucom.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Luc.Neyt@club.worldonline.be .Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, teL/fax.: 051/40.11.36, 路Iucien.ailliet@freebel.net Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikeL Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur. Inhoud: - Aarsele 1852: Herbergruzie met de dood tot gevolg Marc Bruyneel, Sint-Bavostraat 2/3, 8700 Kanegem

63

- Kwartierstaat van Charles Eeckhout, slot Jo Patteeuw, KerkJaan 30,8310 Assebroek

66

- Nieuwe publicatie - Ruiselede . - Death Memorial Cards - Deel 2, slot Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem

62

. 67 68

- Steunende leden en sponsors

70

- Streekgenoten gehuwd in de regio Doornik - Moeskroen voor 1865, deel 3 Jan Callens, Tielststraat 17, 8740 Pittem

71

-Inventaris van het Fonds Desire De Somviele, deel4 - migratie Johan Buyck, Klijtenstraat 77, 8700 Tielt

74

- Activiteitenagenda

76

- Vraag en antwoord

78


"

, Aarsele 1852: Herbergruzie ...

met de dood tot gevolg

1

;;. ..... .

~. de

..

:

.'

,':

.

~'.

.

31 mei, 2 sinksendag 1852, Aarsele is in feeststemming want het is [aarrnarkr' en kermis. 3 Zeals zo velen trekken Augustin Tack en zijn echtgenote Amelie Vervaecke 's morgens rond 7 uur naar de markt en naar de Mis. Het koppel ging uiteen, Amelie ging naar huis en verwachtte Augustin, aangezien hij maar weinig geld bij zich had, tegen de middag opnieuw thuis. Augustin trok op herbergbezoek en werd dronken. Zo belandde hij op weg naar zijn woning, die gelegen was dicht bij herberg 'De Sterre", in herberg 'De Gans". , ,

:

De feiten. 6

In deze herberg ontstond een twist tussen Charles Vanoverbeke en Allard Peck, broer' van de uitbater Het komt zover dat beiden elkaar uitdagen voor een gevecht buiten op de koer. De rneeste klanten volgen het tweetal naar buiten, alwaar de twist zander gevecht werd beslecht. Daarop begaf iedereen zich opnieuw naar binneri. Terug binnen, riep Charles 8 9 Louis Beel?, die vergezeld was van Joannes De Coster en van Leon Van steenkist ,_die duidelijk dronken was, dat hij de hele herberg zou ruimen. Daarop stond Tack, die tijdens het geschil binnen gebleven was, op en riep zonder daarbij iemand te noemen uit: 'Drie mannen, voor mij is dat niets'. Hierop sprong Beel van zijn stoel zeggende: 'Zo gij hebtge nu op mij.'. Direct daarop greep hij Tack bij de hals en beiden vielen vechtend op de grond. Daarop nam Joannes De Coster een stoel en sloeg er, volgens een getuige, mee naar het hoofd van Tack. Volgens dezelfde getuige zou het hoofd van Tack zeker verpletterd geweest zijn, waren de slagen niet afgezwakt door het raken van de schouw. Ten gevolge van deze slagen liet Tack zijn belager los en viel buiten westen op de grond. Daarop brachten Beel, De Coster en Van steenkiste het slachtoffer verschillende stampen en slagen toe.. Daarna narnen zij hem op en wierpen hem met een zodanige kracht tegen de kachel, dat deze daardoor op de grand vie I. ' " ' Veldwachter Coene 10, die er door de meid van Peck was bijgehaald, en drie andere klanten 11 trachtten vruchteloos de vechtenden te scheiden. Hierbij zou Ferdinand Neirinck door De Coster, en Van Steen kist op een tafel geworpen zijn en daarbij eniqe verwondingen hebben opgelopen. Oaar de vetdwachter de situatie niet meester kon, ging hij hulp halen bij de , burgemeester. Toen zij daar samen opnieuw aankwamen was het gevecht afgelopen. Vrouw Tack, die op straat hoorde dat haar man betrokken was bij het qevechtin herberg 'De gans'i, begaf zich meteen ter plaatse. Bij haar aankomst zei haar man dat hij geen acht dagen meer zou leven, ook wou hij in de herberg blijven alwaar de uitbater hem een bed wilde ter beschikking stellen. Uiteindelijk slaagde zij erin om samen met Joannes 12 Dierckens , Augustin naar huis te brengen en hem in zijn bed te leggen. Hij kloeg bijzonder over een hevige pijn in zijn zijde, zei dat zijn ribben qebroken waren en dat hiJ'zeer moeilijk kon ademen. Tot tweemaal toe werd dokter Callens 3 bij de gewonde gehaald. Bij zijn tweede bezoek paste deze een aderlating toe. Alles was.echter vergeefs want op 2juni, kort na de middag overfeed Augustin aan de opgelopen verwoildingen. . '.

~ "

14

, Op 2 juni 1852 bracht burqerneester Van Oost de gerechtelijke diensten te Kortrijk schriftelijk op de hoogte van de feiteri. Als verdachten in deze zaak werden Charles Louis Beel, Jean De Koster en Leo Van steenkiste naar voor geschoven. Eveneens werden de Tieltse gendarmes erbij gehaald, die de drie verdachten arresteerden en overbrachten naar de Tieltse gevangenis.

63


Het onderzoek. Het zijn Substituut Procureurdes Konings Joseph Willem en Commissaris Fideel Verbeke van het Kortrijkse parket die ter plaatse komen om een onderzoek in te stellen. Eerst begaven deze zich naar de woning Tack alwaar ze in de achterkamer het lijk van Tack gaan bekijken en een getuigenis afnamen van vrouw Tack. Daarna begaven ze zich naar herberg "De Gans" alwaar ze een getuigenis afnamen van mevrouw Peck. Tevens gaven ze de · opdracht. om de drie· verdachten onmiddellijk naar Kortrijk over te brengen. De daaropvolgende dagen werden de verschillende getuigen naar Kortrijk qeroepen voor een getuigenis af te leggen. We kijken eerst eens wat de drie verdachten te vertellen hebben over deze feiten: · Charles Louis Beel verklaart dronken te zijn geweest en van niets te weten. Hij is 's anderdaags geviraar geworden dat hij vele slagen en stampen had gekregen en zijn aangezicht gekwetst was. Joannes De Coster verklaart dat hij aileen maar heeft geprobeerd de vechtenden te scheiden. Hij ontkent he! slachtoffer met €len stoel te hebben geslagen, of hem gestampt te hebben. Hij ontkent ook samen met de twee andere verdachten het slachtoffer op de stoof gesmeten te hebben. Leo Van Steenkiste verklaart dat hij toen het gevecht begon buiten .op de koer was met · Allardus Peck. Toen ze het lawaai hoorden zijn ze binnen gekomen. Hij verklaart zijn · handenniette hebben gebezigd. Zoals u ziet proberen de verdachten zich zo onschuldig mogelijk voor te doen. Dit zal echter niet baten want aile getuigen bevestigen het bovenstaande verhaal. Ze worden dan ook op 22 juli '1852, door de Kamer van Beschuldiging te Gent in beschuldiging gesteld. De .. aanklacht luidt: "Vrijwillige slagen en kwitsuren de welke de dood hebben veroorzaekt". Het assisenhof van West-Vlaanderen werd aangeduid om recht te spreken. Joannes De Coster en Leo Van Steenkiste werden er eveneens van beschuldigCl Ferdinand Neyrinck vrijwillige slagen en kwetsuren te hebben toegebracht.

Het Proces. Voor het proces dat begin augustus 1852 te Brugge plaatsvorid, werden 14 getuigen opgeroepen en werd een jury van 24 gezworenen samengesteld. Over het verloop van het proces is in het dossier niets terug te vinden. De lijst van juryleden en getuigen werd opgesteld op 4 augustus, de uitspraak in het proces gebeurde op 7 augustus 1852.Charles Louis Beel en Joannes De Coster werden schuldig gevonden aan:'" De daderof daders dezer misdaed met kennis bijgestaan of geholpen te hebben in de bedrijven die de zelve hebben voorbereid, vergemakkelijkt of voltrokken." . Leo Van Steenkiste werd door de · juryleden vrijgesproken en kon terug naar huis gaan.

Oestraf. Nergens in het dossier is te vinden welke straffen Beel en De Coster kregen. Zeker is dat. · ze een gevangenisstraf kreqen. We weten met zekerheid dat Joannes De Coster opqesloten werd in .de Gentse gevangenis 15. Hij zal zijn straf niet volledig uitzitten, want op 5 januari 1856 kwam hij te overlijden te gevolge van longtering.

64


"".,

, \ .....•J/~";Y,

jV"

.•... J/j,,-

.

€i7t ...

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8..

Plaats waar Beel zich bevond. Plaats waar Tack zich bevond. Horloge. De twee zijden van de schouw. Kachel. Plaats waar Tack neerviel met het hoofd in noordelijke richting. Poortje. Koer

Het gehele verhaal, behalve de laatste alinea is gebaseerd op het gerechtelijk dossier dat te vinden .is in het Rijksarchief Beveren, afdeling Hof van Assisen West-Vlaanderen, doos 585, Dossier nummer 2758. . 2 Op 4 april 1829 verleent de Minister van binnenlandse zaken aan de Aarseelse gemeenteraad het recht om op .zaterda~e een wekelijkse markt en twee jaarmarkten op te richten. Deze jaarmarkten gingen door op 2 februari en op2 sinksendag. 3 Amelie Vervaecke, 45 jaar, spinster. . 4 Herberg 'De Sterre' was gelegen langs de kalseide van Tielt naar Deinze, aan de ingang van de aardeweg naar het dorp Deze was dus qeleqen aan het huidige kruispunt Deinsesteenweg - Sterrestraat, algemeen gekend als 'De Knok'. De woning Tack was gelegen in het begin van de Sterrestraat. . . 5 Herberg en winkel gelegen lanqs de noordelijke kant van de huidige sterrestraat en uitqebaat door het 6 echtpaar Severin Peck (39 j.) en Virginie Tytgat (29 j.). Charles Vanoverbeke, 20 jaar, landbouwer te Aarsele. . 7 Charles Louis Beel, 30 jaar, fs Joseph en Theresia Tack, geboren te Wielsbeke en wonende te Aarsele. Dienstbode bij Ivo 'De Brabandere. . . . . . 8 Joannes De Koster, °Aarsele 17/11/1826, fs Josephus en Catharina Bruyneel. Dienstbode bij de kinders Jan De Koster te Aarsele. . 9 Leo Vasteenkiste, wever, 28 jaar, fs Jean Baptista en Francisca Demeulemeester, geboren en wonende te Aarsele. 10 Pleter Coene °omstreeks 1781, Brigadier veldwachter te Aarsele. 11 Ferdinand Neirinck fs Romain, gezegd Degroote, 32 jaar, zager te Aarsele. 12 Joannes Dierckens, 43 jaar, werkman, geboren te Ruiselede en te Aarsele wonende. 13 FrederikCaliens, °Avelgem , fs Pieter en Regina Rohaert. Was gedurende 45 jaren de geneesheer van de armen. Hij was 43 jaar actief in de gemeentepolitiek waarvan 30 jaar als raadslid, 6 jaar als schepen en 7 jaar (1842-1851) als burgemeester'. Hijwoonde in de herenwoning, nu Aarselestraat 18. Overleden te Aarsele op 27 mel 1874. .. . 1

14 15

Brouwer Leo Van Oost was burgemeester van 1852 tot 1860. Overzicht van Aarselenaars overleden buiten de gemeente Aarsele (1807-1858). Voorouders, nr.1, januari 2000. .

Johan Buyck in Onze

Marc Bruyneel .

65


Kwartierstaat van Charles Eeckhout Slot. 38 Joannes Van Maele, geboren te Wingene op 23 juni 1706, overleden aldaar op 23 april 1764, 57 jaar oud. Hij was gehuwd met 39 Maria Van Daele, geboren te Wingene op 23 december 1714, overleden aldaar op 18 december 1773, 58 jaar oud. Uit dit huwelijk: -Isabella Van Maele, geboren te Wingene op 10 juni 1739, zie 19. 40路 Egidius Hoorens, overleden te Zwevezele op 20 september 1733. Hij was gehuwd met 41 Anna Maria Wybo, geboren te Zwevezele op 24 november 1701, overleden aldaar op 28 juli 1764, 62 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Emmanuel Hoorens, geboren te Zwevezele op 31 maart 1727, zie 20. 42 Ignatius Verhille, geboren te Wingene op 27 september 1690, overleden te Zwevezele op 18 rnei 1746, 55 jaar oud. Hij was gehuwd met 43 Livina Verstraete, overleden te Zwevezele op 11 juni 1734. Uit dit huwelijk: - Maria Joanna Verhille, geboren te Zwevezele op 14 november 1727, zie 21. 44 Martinus De Sioovere, geboren te Lichtervelde op 13 mei 1703, overleden te Zwevezele op 13 april 1785, 81 jaar oud. Hij was gehuwd met 路45 Joanna De Clerck, geboren te Zwevezele op 14 maart 1706, overleden aldaar op 1 augustus 1759, 53 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Franciscus De Sioovere, geboren te Zwevezele op 28 oktober 1732, zie 22. 46 Jacobus Maes, overleden te Zwevezele op 5 april 1777. Hij was gehuwd met 47 Petronilla Bruijnsteen, overleden te Zwevezele op 8 december 1744. Uit dit huwelijk: - Barbara Thresia Maes, geboren te Zwevezele op 2 februari 1739, zie 23. 48 Marinus Goethals, geboren te Wingene op 24 juni 1672. Hij was geh uwd met 49 Joanna Craibrouck. Uit dit huwelijk: . - Joannes Baptiste Goethals, geboren te Wingene op 24 februari 1703, zie 24. 50 Jacobus Vermeesch, geboren te Wingene op 28 februari 1674, overleden aldaar op 1 mei 1722,48 jaar oud. Hij was gehuwd met 51 Jacoba Essens, overleden te Wingene op 3 oktober 1728. Uit dit huwelijk: -Isabella Thresia Vermeersch, geboren te Wingene op 19 september 1712, zie25. 52 Jacobus Siambroeck, geboren te Wingene op 13 januari 1674, overleden te Zwevezele op 16 december 1720, 46 jaar oud. Hij was gehuwd met

66


53 Joanna Du Jardain, geboren te Wingene op 3 oktober 1677, overleden te Zwevezele op 8 november 1747, 70 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Petrus Siambrouck, geboren te Wingene op 4 september 1704, zie 26. 54 Jacobus Sap, geboren te Zwevezele op 20 oktober 1676, overleden aldaar op 21 maart 1729, 52 jaar oud. Hij was gehuwd met 55 Francisca Vande Casteele, geboren te Zwevezele op 2 oktober 1680, overleden aldaar op 4 januari 1767, 86 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Anna Catharina Sap, geboren te Zwevezele op 24 april 1718, zie 27. 56 Marinus Deblaere, geboren te Tielt op 30 april 1678, overleden aldaar op 1 februari 1759,80 jaar oud. Hij is getrouwd te Tielt op 11 februari 1736, op 57-jarige leeftijd met 57 Anna Maria Ruyterman (65 jaar oud), geboren te Pittem op 9 september 1670, overleden te Tielt op 6 april 1754, 83 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Mathieu Deblaere, geboren te Tielt op 11 januari 1708, zie 28. Hij was gehuwd met 59 Joanna De Grande, geboren te Tielt op 6 december 1686, overleden aldaar op 1 december 1741, 54 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Godelieve Vanden Berghe, geboren te Tielt op 10 augustus 1713, zie 29. 60 Joannes Baptiste Vanden Driessche, overleden te Wingene op 27 juli 1766. Hij was gehuwd met 61 Maria Catharina De Ram, geboren te Aarsele op 14 december 1711, overleden te Wingene op 11 februari 1774, 62 jaar oud. Uit dit huwelijk: - Hubertus Vanden Driessche, zie 30. 62 Hubertus Van Colen, geboren te Tielt op 2 november 1718, overleden te Wingene op 28 februari 1764, 45 jaar oud. Hij was gehuwd met 63 Joanna Francisca Martens, geboren te Wingene op 15 mei 1722. Uit dit huwelijk: - Maria Theresia Van Colen, geboren te Wingene op 26 februari 1744, zie 31. Jo Patteeuw

Nieuwe publicatie

Sociaal-economisch

aanzicht van Ruiselede in moeilijke tijden (1550 -1600)

Dit is een studie van Andre Braet, heemkundige en voorzitter van VV.F.-Aalst, over zijn geboortedorp en de leefwereld van zijn stamvader. De belastingen, de bedrijfsstructuren, de grote pachthoven en eigenaars, en de hoogste inkomenstrekkers worden daarin uitvoerig behandeld. Oit werk van 50 pagina's werd bekroond met de prijs van de heemkundige kringen van de Roede van Tielt anne 2000. .Het is verkrijgbaar door overschrijving van 300 BEF (verzendingskosten inbegrepen) op rekening 436-5069751-08 van VV.F.-Aalst 67


Death Memorial Cards - deel 2 Slot. Het toestel was volledig in brokstukken uiteengespat en geen enkel lichaam kon geborgen worden voor autopsie of begrafenis op een normaal kerkhof. Op de voorpagina van The Chilliwack Progess van 11 december 1957 staat een foto en een kort verslag van de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers .. Een herdenkingsmonument staat nu niet ver van de plaats van het gebeuren. Een Joodse, een Protestantse en een Roomskatholieke plechtigheid van zo een twee uur waaraan een 350 tal mensen deelnamen, ging door in rustige en ingetogen steer. . Denise rust voor eeuwig hoog in de bergen ... Over deze familie vinden we een weinig informatie terug in Reflections - Reflets Somerset'. . Oscar Beernaerts (1899-1956), zoon van Charles, huwde in 1926 te Knesselaere met Alice Saey (1906-1988). Zij kwamen naar Swan Lake, Manitoba waar hij werkte als arbeider. Later kochten ze een boerderij; woonden dicht bij Somerset waar zij veertien jaar leefden .en werkten. Later woonden ze nog in Altamont, Dufresne en St. Boniface. Hun kinderen waren: Marcel Beernaerts, 1929, huwde in 1953 Juliette Ross, waarvan Roger, Gerard, Paulette en Donna. Woont in Winnipeg, Manitoba. Angela Beernaerts, 1935, huwde in 1954 met Alfred G. Huyghe, waarvan Andre, Denise, Lucile, Alan en David. Wonen in Winnipeg, Manitoba. Denise Marie Beernaerts, 0 1937, + 1956. John Frederick Beernaerts, 1940, huwde in 1964 met Louise Yeoman, waarvan Josette, wonen in Winnipeg, Manitoba. Raymond Albert Beernaerts, 1944, huwde in 1965 met Barbara Bourke, waarvan Michael, Bryon en Jo-Ann. Wonen Vermillion, Ontario . .0

-

0

0

0

. 1

Published by Somerset History Book Committee, 2000, 812 p. Zie ook voor enkele namen : Paul Callens: "Amerikaanse Zantingen", WF Tielt, 2000, p. 23.

68


:â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘

1

De kinderen Beernaerts waren leerlingen van Harmer School in Somerset. Samen met haar 2 zus Angele is Denise te zien op een schoolfoto van het jaar 1944-1945 . .

4) Een afzonderlijke groep zijn de gesneuvelden3. Twee voorbeelden : Alphonse A. Adams, geboren in Roulers op 26 september en "killed in action in Southwest Area, Dec. 14, 1942" en Hilaire A. Lisabeth" "killed in Action Sept. 28, 1944 Over Germany While Serving In the U.S. Army Air Corp. ". 5) En dan waren er nog de onqevallen. bidprentje opgegeven.

Meestal worden

deze niet afzonderlijk

op het

Zo vernamen we dat Charles Blondeel, geboren te Wingene den 27 Februari 1867 stierf bij een treinongeval. Zijn bidprentje geeft enkel : "ne een pijnlijk onge/uk over/eden te La Porte, /nd. den 23en Gogst 1927". Bij Frank Van Laecke, geboren in Tielt op 5 februari 1903 staat enkel "die suddenly at East Moline, III., February 2, 1935". Via onze informatie stierf hij eveneens in een treinongeval, wie weet zijn er nog mensen in ons werkgebied die hierover meer weten. Maurice Vanheinde", geboren in Chicago op 9 november 1912 stierf "bij een schrikke/ijke auto-ramp te Delhi, Canada, 22 maart 1936 ... Mijn afscheid op een morgenstond, Met uitzicht naar een werkverbond, Heeft mij geleid tot aan het spoor, Waar wij met vijf wierden gedood". De namen van de andere vier slaclitoffers worden hier niet gegeven maar we vermoeden dat enig zoekwerk in de lokale pers er meer informatie kan over geven. Floris DeMeuienaere6 geboren in Ardooie op 28 juli 1906 als zoon van Constant DeMeulenaere en Pharilde VerBeerst stierft dan weer door een jachtonqeval. Het bidprentje geeft : " ... passed away suddenly on Wednesday, December 12, 1962 while on a hunting trip at McKenzie Bay, LacSuel, Ontario, Canada " De begrafenis ging door in Our Lady of Sorrows Church en net zoals zovele 8elgen kreeg hij zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Mt. Olivet in Detroit. Reflections - Reflets Somerset, p. 275, 284 en 474-475. Paul Callens: "Death Memorial Cards - Deell", WF Tielt, 2000. 4 Zoon van Mrs. Augusta M. Lisabeth. 5 Zoon van Rene Vanheinde en Zulma Banckaert. 6 Etienne Cappelle - De Witte, Paul & Jan Callens: "De Witte van Pittem", in eigen beheer, 1983, p. 206 geeft de familie van zijn dochter Joanne x Robrecht Vens. 2

3

69


Een bidprentje dat dan wei wat meer inforrnatie geeft, is dan al even dramatisch en men vraagt zich af wat een paar seconden verschil uitgemaakt zouden hebben voor deze slachtoffers. Dit kaartje waarmee we hier dan sluiten, geeft : "Bid voor de Zieten van Leon Gal/ebert, 40 jaar, echtgenOot van Helene Thys, 32 jaar, beide geboren te Ruddervoorde, West- Vlaanderen. Ook gedenk de zielen hunner drie kinderen Fritz 7 jaar, Gustaaf 4 jaar en Maria 18 maanden, die schielijk overleden met hunnen vriend Odiel Salembien 32 jaar van Gouckelaere in hunne auto door een sneltrein verrast, den 22 September en te zemen begraven den 25sten September 1929 met plechtige diensten in de kerk van Heiligen Joseph te Monroe, Mich., Ver. Staten van Amerika".

Paul Callens Steunende leden en sponsors

De, hieronder vermelde leden en sponsors deden in 2001 een schepje bovenop het gevraagde lidgeld, waarvoor onze bijzondere dank. Dhr. Patrick Goethals Dhr. Carlos Ottevaere N.v. De Meibloem Dhr. Luc Duthoit

OLE N.V. Van Daele & Co Beschermde Werkplaats Ryhove N.v. Marechat

Keukelstraat 56 Traiteur - grootkeuken Bruwaenestraat 7 Sanitair Kasteelstraat 149 Autocarbedrijf Ten Hovestraat 17 Schilderbedrijf Grote Hulststraat Computers leperstraat 74 Verzekeringen Koningsdal 24 Beschermde Werkplaats Damse Vaart Zuid 34 . School & kantoorsupplies

8750 Wingene 8700 Tielt 8700 Tielt 8700 Tielt 8700 Tielt 8700 Tielt 9000 Gent 8310 Brugge

C. Baert - Ardooie; Antoon Bekaert - Tielt; Antoinette Bolle - Tielt; Arnold Bonne - Leuven; Gabriel Bouten - Heule; Yvette Catry - Brussel; Polydoor Claeys - Zonnebeke; Laurent Debeil - Tielt; Jenny De Clercq - Tielt; H. De Clerck - Brussel; Diederik Decroix - Roeselare; Dejaegher-Carpentier - Brugge; Herve De Lombaerde - Ingooigem; Frans Demey - Tielt; Jacques De Sadeleer - Overijse; Filip Devos - Damme; Pauwel Devos - Meulebeke; Noel De vriese - Roeselare; Martine Everaerdt - Ledeberg; Dr. Goeminne - Zulte; Patrick Lambert Tielt; Andre Lannoo - Oostende; Wilfried Ledoux - Aarsele; Z. Marvellie - Veurne; E. Mervillie - Oostrozebeke; Rudi Minne -. Schuiferskapelle; Rudy Muylle - Sint-Niklaas; Rosa Plettinck Tielt; Raymond Pollet - Veurne; Andre Rodts - Leffinge; Liliane Sarteel - Antwerpen; Noel Steyaert - Tielt; Andre Sweertvaegher - Chateauroux (FR); Francois Thant - Tielt; Maurice Thorre - Pittem; Daniel Tijtgat - Wielsbeke; Herman Van Daele - Tielt; Dr. H: Van Houtte Tielt; Marc Vanoverschelde - Wingene; Johan Van Ruymbeke - Wingene; Julien Verbrugghe - Tielt; Emmanuel Wauters - Gent; Alots < Ă­â&#x20AC;Ą &@ Y@ Bellegem; Jan Verhelst - Mortsel

70


Streekgenoten

gehuwd in de regio tussen Doornik - Moeskroen voor 1865

Oeel3. .... , ,.. .:

...

Debeul F. Antoine, Kooiskamp 1754, fs P. Oebeul & Joss. Kerpel x Pottes 22/08/1777 · Delannoy Catherine, 1756, fa All. Delannoy & MA Vandevelde 0

·0

0

Deblaere Antoine, charron, 0 Pittem 1759, fs Emm. Deblaere &·Joss. Verstraete, weduwnaar van Pel. Fromont . x Marquain 26/11/1817 Gras Catherine, Marquain 1784 (+ Blandain 22/03/1862), fa Arn. Gras & H. Brunfaut 0

Defrenne J. Baptiste, cordonnier, Lannoy, Fr. 03/04/1750, fs F. Defrenne & MA Dutoit x Estaimpuis 04/11/1777 . · Ladsous Barbe-Ther., 0 Ardooie 1752 (+ Lannoy, Fr. 11/06/1792), fa JB Ladsous& MT Leclercq . 0

.

:

..

Deguffroy Nicolas, Dottignies 1760, fs N. Deguffroy & ML Flourent x Saint-Leper 16/01/1787 Craeymeersch A. Brigitte, Egem 1764, fa JB Craeymeersch &MJ Algoet 0

0

.. Dekimpe Eugene, macon, Demeulenaere

0

Ardooie 1799 (+ Herseaux 27/11/1864)

, fs J. Dekimpe & T.

x Bernard Colette,

Westrozebeke 1805, fa Alex. Bernard & B. Verhelst

0

Delmotte Joseph, tisserand, x Luingne 31/03/1813 Boulanger Anqelique,

Oostrozebeke 15/10/1793,

0

0

Luingne 09/11/1789,

fs JB Delmotte & MJ Caigni

fa Fel. Boulanger & MJ Lefebvre

Demaeght Yvon, tisserand, °Oostrozebeke 16/01/1828, fs Rom. Demaeght & F. Vandenbroucke · xMoeskroen 12/07/1852 Cantaert Justine, Kooigem 11/01/1829, fa Bern. Cantaert & Ros. Loof 0

Demaline Francois, cabaretier, Estaimbourg 1734, fs JB Demaline & ML Pret . x Estaimbourg 03/09/1765 . Loncke Brigitte-Agn., Meulebeke 1729 (+ Estaimbourg 14/08/1794) 0

0

Demeulemeester Ch. Louis, piocheur, Wakken 14/08/1814 (+ Nechin 08/02/1880), Thom. Demeulemeester & Reine Peers x Nechin 30/04/1845 Bossut Henriette, Leers, Fr. 07/06/1822, fa Aug. Bossut & MT Catelle 0

fs

0

Deroubaix J. Baptiste, boulanger, Estaimpuis 14/09/1778, fs Gilb. Deroubaix & Ern. Boulanger . . x Estaimpuis 17/08/1803 Debackere Eugenie, Egem 19/06/1779 (+ Evregnies 27/11/1814), fa Ch. Oebackere & Hel. Depre . 0

0

71


Deruyck Jean, cheminot, Olsene 19/04/1836, fs Jos. Deruyck & F. Vanthuyne x Moeskroen 18/04/1864 Derinck M. Catherine, 0 Wakken 01/11/1829, fa J. Derinck & MJ Vanlaere, van Mc Valcke 0

Deschryver Charles, cheminot, Aarsele 20105/1815 (+ Froyennes 12/05/1896), .Deschryver & Reine Reckhem x Ramegnies 07/05/1850 Locufier Henriette, Templeuve 08/09/1819, fa J. Locufier & Car. Gahide 0

weduwe

fs Emm .

0

Desmet

Balthazar, brasseur, Meulebeke 18/12/1833, fs P. Desmet & Col. Rosseel x Doornik 23/06/1860 Jorio Charlotte, Doornik 05/10/1836, fa JP Jorio & Ch. Henneuse 0

0

Desmet Seraphin, journalier, Astene, fs F. Desmet & AM Verleye x Herseaux 16/07/1856 Raedt Melanie, Meulebeke 23/09/1826 (+ Estaimpuis 26/01/1898), Bossart 0

fa Jos. Raedt & R.

0

â&#x20AC;˘

I'

.

Dessaux Antoine, employe, Rekkem 07/09/1802, fs J. Dessaux & Flor ..Prouvost . x Moeskroen 20/10/1824 Delaoutre Therese, Oostrozebeke 26/07/1801, fa LF Detaoutre & F. Cornille 0

0

Detremmerie Guillaume, Wakken, fs J. Detrernrnerle & M. Vandeputte x Dottignies 21/05/1737 Herens M. Francoise, fa P. Herens & F. Delahaye 0

Dewalsche Pierre, Tielt 18/02/1827, fsAug. x Moeskroen 07/11/1859 Verschuere Ursule, 0 Zulte 10/12/1825, 0

Dewever Edmond,

Dewalsche

& fug. Adam

fs J. Verschuere

&T. Vandecasteele

+ Doornik 02/04/1867

x Vanparys Dhaveloose Dhaveloose

Nathalie,

0

Tielt 24/03/1834,

Augostin, charretier, & Soph. Deryck

Dentergem

0

fa P. Vanparys

& Pel. Schellaert

1832 (+ Luingne 01/08/1877),

fs JF

.

x Tack Rosalie,

0

Ingooigem

1838, fa Ch. L. Tack & Jul. Verschuere

Dhert Yvon, joumalier, Pittem 15/04/1824, fsP. Dhert & B. Vroman' x Moeskroen 29/04/1859 Brunin Adele-Just, Aalbeke 06/01/1828, fa Fl. Brunin & Mel. Christiaens 0

0

Dillies Louis, Evregnies 1782, fs Ch. L. Dillies & Flor. Devernay x Evregnies 04/06/1811 Coignet Isabelle, Tielt 1786 (+ Wattrelos, Fr. 31/07/1862), Debacker 0

0

fa Eug. Coignet & Isab.

. Eeckman Jean Baptiste, rnarechal, "Rozebeke" 18/07/1766 (+ Templeuve 15/01/1860), l.iev. Eeckman & MA Dernest x Templeuve 07/03/1791 Delvinquiere Lucie, 0 T empleuve 1765, fa JB Delvinquiere & FI. Revert 0

72

fs


Eeckman Jean Baptiste, rnarechal, 0 "Rozebeke" 18/07/1766 (+ Templeuve 15/01/1860), fs Liev. Eeckman & MA Dernest, weduwnaar van Lucie Delvinquiere . x Templeuve 25/04/1804 Ochin M. Adelatda, Phalempin, Fr. 12/03/1778, fa L. Ochin & B. Gomaine, weduwe P. Andre 0

Feraille L. Bernard, tailleur, Tielt 16/06/1812, is J. Feraille & T. Werniers, weduwnaar Ang . . Vandeghinste . x Moeskroen 11/12/1856 Schrynmaeker Scolastique, Zwevegem 26/09/1822, fa Jos. Schrynmaeker & Sab Eggermont 0

0

Franchomme F. Martial, tisserand, Isab.

0

Herseaux 07/12/1821,

fs Amand Franchomme & Watteau

x Demarez Rosalie, Vanparys . Geergat Auguste x Carton Pelagie, Vanparys

0

0

Meulebeke 1826 (+ Herseaux 29/07/1879),

Dentergem 1834 (+ Luingne 10/11/1900),

fa Jos. Demarez & F.

fa Jos. Carton &.MT

Germain Adolphe, neqociant, Tielt 17/03/1822, fs Ch. Germain & Sab. Vanmeenen, weduwnaar Steph. Colignon .. x Doornik 05/05/1862. . Roukens Henriette, Nirneque, NI. 24/06/1823, fa Chr. Roukens & Grada Vanwinsen 0

0

Gilman P. Albert, Doornik x Estaimbourg 21/11/1769 Loncke Elisabeth, Meulebeke 0

0

Godefroid J. Julien, cabaretier, Mad. Bivelle

Royville, Fr. 1805 (+Luingne 02/05/1864),

0

fs JF Godefroid &

x Ponthieu Seraphine-F.,

0

Meulebeke 16/021824, fa L. Ponthieu & Am. Vancalberghe

Goens Pierre, forgeron, 0 Ardooie 20/05/1834, fs Bait. Goens & AM Foret x Moeskroen 28/11/1860 Lahousse Pauline, Kuurne 10101/1835, fa J. Lahousse & Dom. Vanderbeke 0

Guillerme J. Louis, tisserand, Moeskroen 11/06/1823, fs Ant. Guillerme & Gen. Vandenbroucke x Moeskroen 25/05/1846 Oelaoutre Barbe, Oostrozebeke 13/02/1820, fa LF Delaoutre & F: Corneille 0

0

. Hauman Pierre, journalier, 0 Meulebeke 1768, fs H. Hauman & A. Allo x Dottignies 18/06/1793 . Eeckhout Reine, 1774, fa Greg. Eeckhout & MT Holvoet 0

Hollemaert Ch. Louis, tisserand, Luingne 06/01/1831, fs JB Hollemaert & M. Boussemart x Herseaux 04/1111857 Lava Colette, Wakken 21/08/1827, fa Hil. Lava & Am. Vermeersch 0

0

wordt vervolgd

Jan Callens 73


Inventaris van het Fonds Desire De Somviele Deel4. B. Afdeling M: migratie

1. Inleiding Het WF- Tielt en haar bestuursleden verzamelden de afgelopen jaren heel wat publicaties . aangaande de emigratie van streekgenoten naar Noord- en Zuid-Amerika, Canada en Noord-Frankrijk. Omdat vele van deze publicaties handelen over meer dan een familie werd geopteerd een aparte afdeling van het Fonds De Somviele aan migratie te wijden. Het is de bedoeling dat de werken aangaande migratie van streekgenoten die in de toekornst worden . aangekocht of worden verkregen via schenking of ruil in deze afdeling van het Fonds De Somviele worden opgenomen.

2.

Inventaris afdeling M: migratie

M1.

Oeath Memorial Cards. In the collection of the Center of Belgian culture, Moline, Illinois, z.d., z.p.

M3.

WILSON Keith en WYNDELS Publishers Limited, 1976.

M4.

Sacred Haert Church, Moline Illinois, 50th anniverary, 1956, z.p.

M5.

St. Bevo's Church - St. Baars kerk, Mishawaka, 1909, 50th anniversary, 1956.

M6.

Rapport edresse a M. Le Ministre des affaires etrenqeres, par M. Adolphe Poncelet, consul de Belgique Chicago sur remigration aux etats-unis, Brussel, Imprimerie de Deltombe, 1856,43 p.

M7.

ELVA Kathleen Lyon, Joost Goderis, New Amsterdam Burgher, Weighmaster, and Dutch Painter's son, in: The New York Genealogical and Biographical Record, Volume 123, 1992, nr. 4.

M8.

BAERT G.P., Uitwijkingnaar

M9.

VANDEN BOER Adriaan,¡ Naar Canada willen wij waren. Lommelse uitwijking naar de Nieuwe Wereld (1913-1927), in: Te Lomelle op die Campine, z.d., p. 3-60.

Ml0.

Nederzetting van Belgische uitwijkelingen in de staat New York en Nederzetting van Belgische uitwijkelingen in Detroit. [kranteknipsels].

M11.

Kermis 1999 January 31-February 6 Belgian Buffet February Club BeIge Incorporated on October 4th, 1905, [1999], 53 p.

M12.

DE BOUVER R., Deinse Landverhuizers tussen 1900 en 1914, in: Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, 2000.

74

James B., The Belgians .

in Manitoba,

Peguis

a

Amerika uit de streek van Tielt 1905-1910 .â&#x20AC;˘

1-5 inclusive, Le


M13.

ROUSSEL Eugene Felix, Guide de rEmigrant Wallon, Antwerpen, Librairie de Van Mol-Van Loy, 1856, 82 p.

M14.

DUCAT Jean, Passagers American Heritage, 1997.

M15.

VAN VOOREN G.AC., De emigratie naar Noord-Amerika Aardenburg 1847-1924, in: De Eik, IV,1979, 3, p. 160-201.

M16.

BARTOLO Anthony H., Monroe's Belgian Heritage, 1978,8 p.

M 17.

Vlamingen in de wereld, Directory, Me. Lean, 2000.

M18.

The Belgian-American Directory, 1999.

M19.

In- en uitwijking van en naar de V.S.A. Gemeente Veldwachter Maesee/e's dagboek.

M20.

VAN BRUNT Bergen, A List of early immigrants to New Netherland ..Alphabetically arranged with additions and corrections from manuscripts of the late Teunis G. Bergen.

M21.

LANNOY Danny, De kolonisatie naar Noord-Amerika in de 1g eeuw.

M22.

VERSL YPE Henry A., The Belgians of Indiana, 1987.

M23.

Royal Canadian Legion Belgian Veteran's Association Branch 107, ÂŤermis Week 2001 february 4-10, Le Club BeIge.

M24.

LOOTENS Cyriel, Vlaamse en ... Bellemse migranten naar Amerika, in De Belle ..

M25.

Memoirs veterans, (1999], 124 p.

M26.

50th Anniversary 1936-1986 Sacred Heart Parish Langton, [1986J, 92 p.

M27.

SABBE Philemon D. en BUYSE Alphabetical index of persons.

M28.

DE PRUME Jules Jehin, Nova Belgica. La contribution 1924,74 p.

M29.

MARTIN Xavier, The BelgiafJs of Northeast Wisconsin,

M30.

MAROYE Marc, De emigratie vanuit Everbeek, Nederbrakel en omstreken naar Manitoba-Canada (1888-1925)

M31.

SMETS Kristine AJ., The Gazette community, 1907-1921,103 p.

belges

partis

vers l'Amerique

Washington-Flanders

en

1856, Belgian

vanuit Sint-Kruis-bij-

Club, Ledenlijst,

Membership

Club of Texas. Established April 15, 1976, Menbership

Egem

1886-1924

Bron

e

L., Supplement

van Moline

to Belgians

and

in America.

beige aux Eta ts-Unis ,

the Belgian-American

Johan Buyck

75


V.V.F. - Tielt: activiteitenagenda

oktober - november - december 2000 januari 2001

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand.

Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Wergroep genealogie op zaterdag 5 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Zaterdag 5 januari van 14 tot 17 uur in ons lokaal: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door het bestuur aan de leden van onze afdeling Aile leden zijn van harte welkom ! Gelegenheid tot opzoeken

Tentoonstelling

V.V.F. - Tiett

ter gelegenheid van de Tieltse Kerstmarkt

op 8 en 9 december 2001 tel kens van 14 tot 20 uur in de voorhal van het Tieltse Stadhuis

76


V.V.F. - Roeselare: activiteitenagenda Documentatiecentrum:

oktober - november - december 2001

Kokelaarstraat 5,8800 Roeselare.

Voorzitter: Lieve Denys, Stationsdreef 130,8800 Roeselare. tel. (051) 20 35 06. Secretaris : Wilfried Devoldere, Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. Tel./Fax: (051) 22 1473. E-mailadres : wilfried.devoldere@advalvas.be E-mailadres:vvf.roeselare@advalvas.be . Vrijdag 19 oktober: voordracht door de plaatselijke secretaris Wilfried Devoldere over Oude rnaten, gewichten en munten. Deze materie zorgt dikwijls voor nogal wat moeilijkheden, daarom deze uiteenzettinq in de grate zaal naast het documentatiecentrum van 20 tot 22 uur. Zondag 25 november: Genealogie & Computer, voordracht door de heer Harry Goegebeur het genealogisch softwareprogramma The Master Genealogist van 10 tot 12 uur. Zondagen 7 oktober, 4 november, 2 december: genealogische uur.

vormingsvoormiddagen.

Maandagen 8 oktober, 15 oktober, 12 november, 19 november, genealogische vormingsavonden van 18.30 tot 22 uur.

10 december,

Vrijdagen 26 oktober, 23 november, 21 december: genealogische vormingsavonden uur. Zaterdagen tot 17 uur.

over

van 9 tot 12 17 december:

van 18.30 tot 22

13 oktober, 10 november, 8 december: genealogische vormingsnamiddagen

van 13.30

Zondag 18 NOVEMBER:

29 ste WEST-VLAAMSE ONTMOETINGSDAG. Roeselare (Rumbeke) Feestzaal

It OUD STADHUIS

10 uur: BOEKENBEURS 12u30: MIDDAGMAAL 14u30: Genealogische ronde van West-Vlaanderen 7째 rit: Opzoekingen in het arrondissement VEURNE

77


Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das , Luxemburglaan 18,8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen 9 - 01 (Frans Demey, Hollandlaan 10,8700 Tielt) Jacobus Demey fs. Roegier huwde te Gottem op 5 juli 1620 met Anna Vlericx. Hij was poorter te Gottem van 1639 - 1649. Wie kent de geboorteplaats, -datum, overlijdensplaats, - datum, ouders, broers, zusters, kinderen van deze Jacobus. 10 - 01

(Roel Struyve, Hillesteenweg 35a, 8750 Wingene)

Wie heeft meer info over de mogelijke herkomst van mijn stam-betovergrootvader Judocus/Joos Struyve (+ Tiel! 5/11/1625) en zijn echtgenote JacobaiJacquemijne Stevens? Zij hadden vijf kinderen: Frans Struyve (+ Tielt 18/11/1649, x Tielt 2/2/1613 met Marie De Bake) Marie Struyve (x Pittem 1616 met Guillaume De La Voije) Cathelijne Struyve (+ Meulebeke 16/11/1653, x Tielt 9/6/1619 met Joost Danneels) Louis Struyve (x Wingene 25/4/1619 met Marie Crabbe) Pieter Struyve (x Tielt 10/5/1626 met Josijne De Hert) Vermoed wordt dat hij uit het zuiden van West-Vlaanderen kwam (Menen, Moen, Zwevegem, Moorslede, Geluwe .... ?). Ook aile andere info over de familie Struyvevan voor 1700 is welkom.

Antwoorden 8 - 01

(Rudy Muylle, Fr. Van Cauwelaertlaan 41, 9100 Sint-Niklaas)

Gerard Muylle werd geboren te Pittem op 16 januari 1902. Hij was radiotechnieker en woonde te Tielt in de Deken Darraslaan (nr. 68 ?). Hij was lid van het VIeger. Tijdens een razzia werd hij in december 1942 aangehouden sarnen met 16 andere. Zes van hen, waaronder Gerard, werden te Dortmund onthoofd op 15 november 1943. Hij moet dus zijn lotgenoten in het kamp gekend hebben. Onder de onthoofden was ook de bekende pater Raskin, oom van de schrijfster Brigitte Raskin. Pater Raskin stierf op 18 oktober 1943 op dezelfde dag als Gerard Spriet, ook een Tieltenaar. De onthoofden werden verast en hun as werd in urnen op het kerkhof van Dortmund beg raven. In 1947 werden deze urnen overgebracht naar Selgie. Op zondag 22 juni 1947 werden, na een H. Mis . en na een openbare hulde op het Stadhuis en de Markt, de urnen, waaronder deze van Gerard Muylle, geplaatst in een grafmonument op het kerkhof te Tielt. Van deze plechtigheid bestaat een overvloed van filmbeelden en foto's. Milo Baert, A. De Vlamyncklaan

8 - 01

30, 8700 Tielt '.

(Rudy Muylle, Fr. Van Cauwelaertlaan 41, 9100 Sint-Niklaas)

In de publikatie "Surgerlijke oorlogsslachtoffers in en uit het Tieltse 1940 - 1945" door Fons Das, uitgegeven doorVV.F.-Tielt in 1995 staat Gerard Muylle vermeld. Dit op pagina's 271 en 272. Naast enkele algemene gegevens, het procesverbaal van de opgraving van 14 mei 1947, kan je ook zijn foto en bidprentje terugvinden. Fons Das

78

Profile for claude

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2001  

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2001  

Profile for vanmoo
Advertisement