__MAIN_TEXT__

Page 1

LUC NEYT

DE STATEN VAN GOED VAN DE HEERL.IJKHEID

MERENDREE

DEE!..I 1583· 1674

TIELTi980 Luxemburglaan

21


11

INLEIDING

Vinderhoute

en Merendree

sind~ onheuglijke behorende.

zijn twee heerlijkhede2,

tijderi, aan dezelfde

Deze tweelingheerlijkheid,

.juw, bleef gerechtelijke

en bestuurlijk

heer toemet één bal-· gesèheiden.

De he~rlijkheid Merendree strekte zich ook te Hansbeke en te Landegem uit. Men noemde deze gebieden aldaar "het Gaverse". Oostergem, Staek te Poeke, Overpoeke, Overbroek, Velde, Durmen en Lamb ek e zi jn te Herendree gelegen. Zande, Reybrouck (Kippendonek), Roo en Ham~e liggen binnen de heerlijkheid van Merendree te Hansbeke. Wilde, Heyste en Vierheekenen vormen deze heerlijkheid t~ Landegem. Te Merendree hield men vierschaar met de balju. (mee stal zijn plaatsvervanger, de meier) en zev en. schepenen. Twee waren er van Landegem en twee van Hansbeke zetelden

afkomstig~ Volgens de "Coutumes vari 1547" deze om de veertien dagen, zowel bij win-

ter- als zomertijd. De zittingen van de vièrschaar .we rd en in de herberg ST. -HU:SBE'~:]T!! gehouden. Toen Jol' Philips

Guille Frans Wouters,

Heer van Vinder-

haute, de herberg in 1687 verkocht aan Sieur Jaspard r1e.rtens,brouwer in "deri Dobbelen Ar-ent." te Gent, wer-d overeengekomen dat "den heere vercooper syn leven geduerende, de vierschare vari Meerendre te hauden in ~oorn. herberghe St.-Hub~rt te Meerendrei'. (Berten : Coutumes dei seigneuries enclavées dans Ie Vieux-Bourg de Gand en RA. Gent Merendree Reg. 160 fO 1)


111 INHOUD

Reg. Reg. Reg. Bun. Bun. Bun.

(1583-1587) 65 105 (1607-1610) (1638-1650) 66 120 (1652-1654) 12 Î .(1655-1659) (1650-1698) 83 Reg. 67 (1659-1660) Reg~ 68 (1666-1669) Reg •.69 (1671-1674)

Blz. 16bis 17 47 .: 47 48 60 69

91

.

AFKORTINGEN

Hd. hauder He. hauderigge Wed. weduwe Wedn. weduwnaar V. voogd mat. materneel. pat. pa t er'neeL E. Borge

.Augm , augmentatie Auth. authorisatie Rek~ rekening st. staat van ·Verk. verkoper - verkoopster Rg. renteghelder - rentebetaler Rh. renteheffer - hij die. de rente int R. register


IV KLAPPER OP DE FAMILIENAMEN. AERTS : 17-20-2 i -23-27-29-31-32-33-36-37-38-40-41-42-43-44-61-63-64-

66-67-69-70-73-80-87-89-92-93-97~113. ALAERT - ALLAERT : 2-94. ALEGAMBE - ALLEGAMBE : 81-110-111. ARENS : 61-80-98-103-113. ARENTS : 21-22-23-25-42-44-45-46-53-54-56-59-60-61-68-69-74-79-87-9798-100-102-106-113. AUCHEMANT : 71. AUTRAP : 26-73-80-87. BAECKE : 62-66. BAELE : 79-110. BAERT : 73-75-83. BAETSELEER - BAETSLEER - BATSELEER 9-97-111. BASILIUS : 26. BECHAERTS : 35. BEELAERT - BEELAERTS 19-43-98. BEKAERT : 85-113. BERANGI : 97. BEYDENS : 92. BIJ: 69. BILLEMONT - BILLEMON : 89. BISSCHOP - BISCHOP - BISCOP : 80-105-111. BLANCQUAERT - BLANCKAERT : 13-14-18. BLESSEEU - BELSSEEU : 84. BLOfvIME: 35-1 00. BLm~DEEL : 5. BOCKMAN : 84. BOGAERT : 11. BONIDAES: 110. BOONE : 1-19-27-60-66-67 •. BOSSCHAERT : 2. BOSSCHEM : 43. BOUSSEMAER : 35. BOTTERMAN - BOTTERMANS :.49;"'97-108. BOXTALE.: 96. BRABANTERS : 39 • .BRACKMAN : 12. BRAEN: 26. BRAET - BRAETS : 3-19-30-36. BRAKENE - BRACKENE : 105. BRANT : 94. BRANTEGHEM : 103. BRIELMAN : 61. BRUNEEL - BRUNEELS BRUJlTIELS BRUIJNEEL 31-43-56-62-63-64-66-85-

87-92-95-97.

BRUUNE - SBRUNEN : 13-16bis. BULTYNCK : 73-83. BUSSCHAERT : 74. BUYSSE - BUIJCE : 37-56. CABBOOTERE : 101. CALLANT - CALLANTS - CAELANTS

65-86. CALLENS : 62.

1-5-8-9-10-14-16bis-30-33-35-36-43~

.


v CARDON : CARPIN : CASTELOOT CHEIJS : CHIERENS CLAEYS -

13-79-80-81-95-102. 34. : 34. 75. (zie SIERENS) : 51.

CLAEIJS - CLAIJS - CLAEIS - CLAYS : 1-4-16bis-16ter- 17-2022-31-35-36-38-39-40-42-45-47-51-52-56-64-65-66-69-73-7782-103-104-106-107-108-110. . CLAREBAUT : 37 • .CLUIJ SSEN S : 73. CNAPPAERT : 96. CNUDDE : 50. COBBAERT - COBBAERTS : 26-39':"41. COCQUYT - COCQUIJT - COCKUYT - COCKUUT - COCQUUTS : 1·-4-13-15~ 18-1920-21-22-24-27-30-31-32-34-40-45-57-65-72-73-75-76-77-7880-99-103-106-107-108-113. COEN - COENE : 11-27-100. COLLYN - COLLIJN - COLIJN - COL INS : 32-39-40-45-61-75. COOLMAN : 44-100-106. COORNAERT : 91. COPPENS - COPPINS : 3-7-8-24-26-30-34-38-39-40-48-58-63~65-68-75-7879-80-88-89-92-98. COPPIETTERS: 112. CORNELIS : 22-30-37-52-54-56-60-61-66-67-85-86-87-88-92~95-99~10010 LL. . , 108- 11O. CRIEL : 29. CRUYDOLF :.110. ·CUYPER - CUYPERS : -:>5-43 ••. .DABIJ: 95-101-106-112-113. DAI\fEELS- DANlELS - DANNEELS : 22-27-40-110- T 11• DANENS - DANINS - DHANENS :.8-2D-38-72. . .. DE BACKERE - DE BACKER: 8-12-38-39-69. DE BAERDEMAECKER : 54. . DE BAETS - DEB.ll.TS : 3-4-7-9-13-16blS-17-19-20-22-23-24-25-28-29-35"

38-43-45-50-51-53~54~57-60-73-78-79-81-83-85-86-87-88~9192-93-95-101-108-110. DE BATSELlER : 78. DE BAXENETTE : 84. DE BE IR : 80. DE BEUCKELE : 78. DE BEUNIS - DE BUENIS - DE BUNIS: 11-26-35-39-41-44-55-57-70-7188-101. DEBOUVERE : 56 • . DE BIL: 21-42-45-80. DE BISSCHOP : 53 •. DE BLENDE: 12. DE BLONDE: 61-72-73-99. DE BRABANTERE - DE BRABANTER 5-7-11-17-18-21-23-28'-30-55-67-8387-95-96. DE BRUUNE : 13. DE BUCK : 6-84-96. DE CALUWE : 14. DE CAUSSEHAECKER : 61. DE CEULENAERE : 65-68.

!.


VI DE CLERCQ - DE CLERCK - DE CLEERCK - DE CLEERCQ ..;. DE CLEIRCK : 2-1 5- .. 17-21-23-25-26-27-28-29-30-31-35-36-38-39-41-44-45-4955-60-62-72-74-75-77-79-80-83-84-85-92-94-101-106-10.7-110. DE CLo.ET : 76-104. DE Co.CK : 9-39. DE COEIJERE - DE COEYERE - SCo.EIJERS - SCo.EYERS ! 8-10-11-14. DE COMMERE : 44. DE Co.OMAN : 52-98. DE COSTERE - SCo.STERS : 1 1-19-21-32-36-37-38-52~57-63-74~75-80-83.88-98-10.9-112. DE CRAMERE : 66-67-68. DE CROOCK : 11. DE CUYPER - DE .CUYPERE - DE CUUPERE - DE CUIJPERE : 2-5-6-7-10.-15-1824-26-28-29- 32-40-45-46-48- 54- 58-60.-61-62-70-71-73-79-8182-84-85~89-93-94-96-97. DE DECKERE - DECKERS -·DE DECKER: 1-4-6-20.-22-40.-41-45-47-49-51-5556-63-70-83-86-90-96-10.8. DE GHEIJTERE ! 48-81-84-110. DE GRAVE - DE GRAEVE ! 13-30-41-43. DE GRo.OTTE ! 74-77. DE GRUIJTERE - DE GRUUTERE : 14-33. DE GRUIJTHEERE·: 88. DE JAEGHERE ! 62-64. DE JONCHEERE .! 2-16ter. DE Jo.NGHE - DE JONGE! 4-6-18-86-10.6. DE KEEBE : Î 0.4. . DE KESELE ! 35-41. DE KEYSERE - DE KEYSER "':' DE KEIJSER ! 51-55-63-72-82-84-87-92-94-99102-110. DE KUENINCK - DE Co.NYNCK : 5-72. DE LANDT(S)GRAVE - DE LANTGRAVE : 24-30-41-45-50..· DE LARo.S : 62. . DE LEHEIJE : 44. DELLA FAILLE = 101. DE Lo.MBAERT : 98-103. DELo.QE'- DE LOOF - LOOF ! 76-93~96-1o.7-111. DE MAEGHT - DE MAECHT : 1-2-5-14-29~3o.-43-62-68-82~86-96~ DE MALDEGHEH : 71. DE MANGELLiERE : 64. DE HEIJ - HEY : 7-10-21-22-76-77 .... 99. DE.MEIJTERE - DE HUUTERE - DE MUYTERE 8-10-51-94. DE MEULENEERE : 74. DE MEYERE - MEYER - DE MEIJERE - DE MEIJER - SMEIJERS : 1-2-3-4-5-7-89-10-11-15-16bis-17-18-19-20-21-24-26-27-28-29-3o.-31-3233- 34- 36- 39-40-42-43-L~4-45-47-48-49-5052-53- 54- 56-58-6061-62-65-68-7o.-72-75-77-78-79-8o.-81-82-83-85-86~88-89~9192-93-94-96-97-98-99-100.-101-10.2 .... 10.5-10.7-108-109-110.-112113. DE Mo.ERMEESTER : 5. DE MOOR : 14. DE MUELENAERE : 10-74 •. DE MUYNCK - DB MUIJNCK : 54-61-71-73-74. DE NAEIJERE - DE NAIJERE : 70.-106. DE NEVE : 4-51-54-59-62-70. DENYS - DENIJS : 18-21.;.61.


VII DE PAPE - SPAPEN - SPAPE - DE PAEPE : 2-3-5-7-10-13-15-16-20-36-46-

60-64-107. DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

PAU - SPAUS : 2-7-12-15-16bis-20-24-27-34-43~95. PESTELE : 29-104. POORTERE : 19-23. POTTERE : 79-85. PREST: 31-39. PUYT - DE PUIJDT : 55-86-108. REYTERE - DE RUYTERE : 9-52-98. RIJCKE - SRIJKEN - DE RYCKE - DE RIJCK 9-17-39-42~65-73-86-87-106. ROIJ : 112. ROO : 68-103-110-111. ROOSE ; 93. ROUCK : 98-112. RUDDERE : 8-9-12-97. RUUCK : 5. RYNCK : 33-68. SAEDELAERE - DE SADELEERE : 19-24-27. SALOHME : 8L~. SANGHERE : 60. SCHEPPER ~ DE SCHEPPERE : 61-78-79-84-85-112. SCHRIJVER: 31. SCHUIJHERE - DE SCHUYNERE : 25-79-80. SCHUIJTER (SCHUUTERS) : 12-89. SMEDT - DE StiET: 55-59-63-71-77-91-93-95-97-103. STOBBELAERE : 98-99. SUTTERE - DE ZUTTERE - DE SUUTER - DE SUYTTERE : 9-15-25-27-55-60-

DE DE DE DE DE DE

SWAEF : 98. VALCK - DE VALCKE - SVALCKEN : 8-14-70. VEIJE - DE VEIJ : 16-19-102. VILAlN : 112. VLIEGHERE - DE VLIEGHER "- SVLIEGHERS : 6-37-43-44-45-61-62-100-111. VOGELAERE - DE VEUFELARE - DE VEUGHELAERE - DE VOGELARE - DE VOGHELAERE : 32-33-34-35-36-38-39-43-48-57-59-63-64-67-70-

66-67.

74-76-78-81-83-84-98-106-107-109-112-113. DE VOS - SVOS : 14-25-31-41-43-75-90-100. DE VREESE - DE VREEZE - SVREESEN - SVREEZEN : 1-3-4-7-15-48-69-93. DE VRIENDT - DE VRINDT - DE VRIENT - DE VRIENT : 14-55-92-93,....97-102-

104-1 11

DE VRIESE : 73. DE WACHTERE : 113. DE WEERDT - DE WEERT - DE WEIRT 2-12-25-26-30-33-41-50-78-83. DE WELTERE - DE WELTER : 30-50. DE 'i.!EVERE: 61. DE WEWARE : 4. DE WISPELAERE : 15-75. DE WITTE: 25-27-39-71-96. DE WOLF : 93. DE WULF: 23-28-29-31-32-35-36-40-76-100. DE ZOMERE : 1. DHAUWE : 92. DHELFT : 1 00. DHERT : 34-81. D'HERTHOGE : 68. DHONDT - DRONT - DONT 6-23·-28-39-93-94-106.


VIII DHOOGE - DHOOGHE - DE HOOGE: 19-25-27-49. D'HOSSCHE : 70. DHULSTERE - DHULSTER : 84-85. DIERCKENS : 96. DIERICX : 90. DOBBELAERE - DE DOBBELAERE - (DE) DOBBELERE - DE DOBBELEERE - SDOBBELEERE DOBBEL'\ERS - 1-4- i 2-15-20-26-29-30-33- 38-42-50-90-91-93-100-107-111 • DOEDENS : 103-104. DOEURIJNS : 75. DOSSELYNCK : 62. DU CHESNE : 110. DU JARDYN : 108. DULLAERT : 97. DUPRE : 44. DUQUESNE : 81. DU SELKER : 106. DUYCK : 96. EVERAERT : 36. FEERTS : 4-8. FIERS : 19-20-21-23-30-33-36-48-61-62. FLOURENT : 61. FOLENS : 62. FONTEIJNE : 58. FREESTE : 92. FUSSEEL : 62. GALENS : 101-111. GARDI,JN : 75. GARESMET : 5-8-11-12. GEVAERT : 100. GI11IS : 53. GOEMINNE : 93-94-107. GOETGEBUER : 91. GOETHALS : 7-14-19-28-33-36-41-43-51-58-63-65~67-68-73-74-76-77-79-

81-82-83-89-90-93-95-96-97-99-101-102-106-107-109-112. GOOSSENS : 113. GRAMENT : 64. GROUSARD : 69. HAECK : 112. HAERENS - HARRENS - HAERENTS : 48-53-56-76-81-82-87-96. HAERTS : 73. HANSSENS : 18-24-26-28-45-46-52-55-56-62-68-84-86-89-98-100-104-1 HAUTRAP - HUTRAP : 36-44. HEBBERECHTS : 98. . BEIJE : 101. HEINDRICX - HENDRICX - HEIJNDRICK - HYNDRICX 15-71-75-94-96. HELAUT: 5-7-8-10-11-12-89. HELDEWEER : 3. HERPELS : 110-113. HERHANS : 8-88. HERTELEER - HARTELEER 28-55-57-65-85. HERTMAN 81. HEUBENS : 109. HEURE : 2.

11.


IX HEYl1AN : 5-10-11. HOEBAERTS - HOUBAERT HOFACKERE : 16ter. HOOR : 4. HOORBAUT = 11. HOSTE = 105. HUGHES - HUGHE = 3-9. HUIJTENS = 82. HUYBENS : 109. HUYBRECHT - HUBRECHT ~ HYDE = 32. INGELS

21-64.

52-70-76-83~96-105.

67.

:

JJI.MPENS : 93-94. JANSSENS : 81-91-101. JOLYT - JOLLIJT : 19-33-36-73-96-102

. KEERCKAERT : 9. KERREBROUGK : 91 • KERSSE: 51. KERVIJN : 95. KRIECKE : 34. LAETE : . 1 0 1 • LAMBRECHT : 31-49-91. LAHIlJE : 72. LAHrvIE : 20-24-40-56-68-77-72-80-88-108-109. LAMt,tiENS : 9-68-88-94,..106. LANDUYT : 26-62-66. L.Al'TTGRAVE : 16bis. LE DOUCX = 37 • . LEENESOrTNE - LEENESONE 29-37. . .. LE POUVRE : 71. LICHTHERTE : 99. LlEVENS - LIEVINS : 8-12-T5-25-34-47-86~ LIPPli'TS : 57-78-93. LOMBAERT : 94.' . LOONTlENS - LOENKINS - LOENTIENS ... LOONTKE1,rS : 1-70-104-105. LOOTENS 47-76. LYBAERT - LIJBAERT - LIBAERT - LIEBAERT : 4-10-11-12-13-14-18

... 23-37-

41~42~51-57-72-84"'98-99-101 ... 107-11 1. MACCOEN MACHU = HAENHAUT

25. 22. -

MF_NAUT ., HANAULT

-

MAIENAUDT

-

:HAENAUT -

f'IANAUDT -

HAENHAUDT

2-6·9-16-17~20-21-24-25-27-31-33-37-39-41-42-44-45-48-4950-,51-52-53-55-57-58-60-62-67-68-70-72-73-79-81-83-86-8889-91-94-95-96-100-101-102-103-104'-105-106-109-110-112-113. MAES : 16ter-29~72-73-75-78-83-84-103-110. . MAHIEU : 101. MARHIANT : 62. HARTIJNHARTYN : 82-91":94. MARTENS - NAEETENS : 1-7-15-16bis-22-25-27-30-38-39-44-49-50-53-5455-60-62-63-68-70-77-81-82-84-85-88-94-95-97-100-101-102105-107-108~112-1 13. MEGANCK : 23-45. .. HEIJV AERT

:

16 •

=


x MEERMAN : 73. MEERSHAN : 1-12. MELSENS : 44 MESTDAGH - MESTDACH : 38-92-96-97. MEEUCX - t1EECX : 45-60-81-85-93-94-102-104-107. MINCKE : 8. MOENS : 3. MOERAERT : 29. l-'IOEFIMAN : 36. MOREEL: 111. MORTIER - MORTHIER - MOERTIJER - HOEYRTYER : 5-8-15-16-16ter-45-4953-56-62-65-80-83-84-86-88-91-97-100-103-107-108-109-111. MUSSCHAERT - MUSAERT : 16bis-99. MUSSCHE : 73. NAESENB : 91. NEERINCX : 98. NEGGHELPUT : 110. NEREHAN : 105. NEYT : 49-62-63-100-107. NIMMEGHEERT : 32. NOPPE - NOEPE : 77. OLSBEKE : 35. OVAERE - HOVARE : 101-103. PASIJNS - PASBIJN : 22-45-88. PAUWELS : 73-79-81-93. PEERBOOM : 4. PIETERS : 22-49-57-62-92-100-107. PIJFEROEN : 89. PLASSCHAERT : 89. POORTERS : 105. PORRO : 71. PR AET : 1 5- 1 00 • PYRA : lij-. REDUUCX : 24. REUCVOET : 6. RICHEBOURCQ : 105. RIJPENS ~ RIJPS : 73. ROEGIERS : 5-31-77. ROETS : 23~36-56-72-106. ROGGHEHAN : 23. ROGIERS : 98. ROMAN : 84. ROOTSAERT : 80. ROTIER: 98. RUEBINS : 16. RUIGCUT : 6. RUIJNVROIJ - RUIVROY - REIJVROIJ ROYVROIJ RUTSAERT : 4-34-40-58-83. RYCKAERT - RIJCKAERT : 9-12-56-73. RYE : 16bis.

37-38.


XI SAEHAN - SM1AN = 28-60-66. SANDELIJN = 89. SANTEl\TS : 88. SCHAECK : 52. SCHAELLENS : 81. SCHA[vIP : 84. SCHELSTRAETE : 27. SCHEPENS : 21-25-51SCHIJNYNCK : 19. SCHOOFFS - SCHOOES 73-84-96. SCROTIS : 105. SCHUIJMERS : 78. SEIJS = 75. SEREYNS - SURFYNS 37-38. SEFLIPPENS : 60. SERRAKRENS : 66-67. SER1NEYTENS : 27-31. SREYSTERS : 10. SIERENS : 21-51-69-1D1. SIMOENS - SYMOENS : 10-35-99. SLABBIJNCK : 91. SLOCK : 13-15-1 6bis-31-32-43-57-70-80-82-96-108. SMETS: 8. SNOUCK : 66-76-92-99. SOETENS : 31. SOLLEVVIJN : 34. SPEECKAERT : 3-5-14-19-27-28- 30-31- 32-48-61-63-65-69-74-77-82-86-91-

94-102-104-111. SPIEGHEU1AB : 9. SRONCS : 9. STALINS - STAELENS - STALINS : 4-9-13-14-21-23-42 •.. STANDAKRT : 4-32-33-49-60-66-74-80-86-88-94-97-100-101-103-108-110-112. STAPHETONIUS : 86. STASINS : 16. STEYAERT -SREIJAERT - STEYAERDT : 4-6-7-T6bis-18-21-23-2?-28-30-31-

32-33-34-44-48-58-60-61-62-63-64-70-73-75-85-88-89-9198-109-113. STOFFERIS : 29-89. STREIJMEERSCH : 44. SUTTERMAN (s) : 26-32-69-70-71-93. SWEERTS : 45. TAETS : 1-3-5-10-11-13-14-35-47-48-49-72-89-100-106. TANT : 64. TEMHERMAN( S) : 3-8-26-44-62-68-92. THEERL YN CK - TEERL YNCK : 97. THIERIJ : 85. THIERIJN : 1 12. TRIJS : 5. TIJSEBAERT : 95. TOLLEN.AERE : 17-37-48. TOLLENS : 32-34-44-59. TUYTSCHAEVERE : 100. TYTGAT : 86.

.


XII UIJTTERSCHAUT

:

87.

VAENTKENS : 83. VAN ALSTEYN : 24. V~~ AERDE - VAN ARDE - VAN HAERDE· 80""84-88. VAN BEVEREN: 36-83-107-110. VAN BIERVLIET : 8. VAN BOCHOUTE: 107. V.AN BRUWA:8N - VAN BRUAEN 24-29-35-42-110. VAN BUEREN - VAN BUERE ; 2-41-78. VAN CALENDIUES : 69 • . V/u\[ CAPPELLE : 96. vpj:J CAUCKELBERGHE : 29. VAN CAUWENBERGHE : 110. VAN CAZELE : L~-9-1 O. VAN CEULENBROUCK : 76. VAN CHEMAIJ : 108 • .VAI'1 CONKELBERGHE : 46-86-90. .. VAN DALE - VAN DAELE : 6-11-12-32-40-61-77. VAN DAM(1'1)E : 3-77-100. . VANDE ABBEE.LE : 40. VANDE BEKE : .8-11-109. VIWDE BRIE~E : 76-96. VAN DE CAUTERE : 71 • . 'lANDE FONTEYNE : 1 10. YANDE REEDE : 84. : V Al'TDE MEERE : 1 1--14. VANDE HOORTELE - VAN(DER) HOORTELE '·8-24-27-33-34-44. VANDEN BErWHE : 95-96-1 06. VANDE(N) BOSSCHE (BOESSCRE) : 3-55-103. VANDEN DRIESSCHE : 98-99.· . VANDEN MEERSCR (VANDER) - .VERHEERS : 15-19-84. VANDE PERRE: 103. VANDE(N) PUT.TE : 6-24-26-35-49-88-95-1 ;2. VANDER BRUGGHE : 17-35. . VANDER CRUIJSEN: 18. VANDER HAGHEN VANDER HAEGHEN VERHAEG(H)EN 11-23-28-34-61~·71-

78-80-83 .. VANDER HEYDEN : 4. VANDER LYNDEN : 104. VAN DER PLiiETSEN .'"7' VERPLAETSE(N) 26- 52-65-77-84-88-94-96-98-1 13• . VANDER PRAUZEN : 71 • . VANDER STERT. : 29. VANDER STICHELE - VANDE STICHELE : 19-24-27-32-44-75-77. VANDE(R) STRA(E)TEN - VERSTRAETEN : 12-29-34-38-50-69-76-78-82-83-

101-106 • . VANDE(R) VANDE(R)

STRICHT VENNET -

:

11-17-29-36-40-60-61-69-70-78-81-86-89-96-98-100102-103-104-106-107. . VERVENNET : 7-8-17-18-21-24-25-27-32-36-41-42-4446-50~53-54-56-60-61-64-66-77-79-80~8T-98-100-109110-113. .

VANDER ZOCHELT ; 16bis. VANDE SONPELE : 70. VANDE SPElJEN : 9. Vk~DE STELT: 14. VANDE VEERE (VAERE) : 58-67. VANDE VELDE: 17-24-31-37-39-51-52-58-87-91-94.

.

I

.,; .


XIII V P..NDE VEm,TE : 74. VMfDE VOORDE: 103. VAN DE VYVERE - VANDEN VIVERE : 16. VANDE WALLE - VANDE WA1E : 1-6-9-21-26-69-88-97-104. VANDE ZIJPE: 11. VAN DHOORN - VAN DOORNE: 23-63-86"':90-93-113. VAN DOORESELE : 12. VAN DROESBEKE : 14. VAN EENHOORENE : 4. VAN FOOREESTE : 47. VAN H_I' .. EVRE : 84. VAN HAURE : 14. V JUT HAUTE - VAN DE HAUTE - VANDEN HAUTE - EVENALS NET "OUIT 32-7072-75-103-104-111. VAN RAUWE: 75-83-86-87-96. V_f.lJ.1 H.AUVJEGHEM- VAN AUWEGHEM : 39-71-82-106. VAN HECKE : 6-17-1 8-20-23-26-29-31- 58-60-61-6LI--68-69-77-80-82-84....;8889-93-98-100-102-105-106-107-109-110-111-113. VAN HEISTE - VAN HEYSTE - VAN HEIJSTE - VAN HYSTE : 4-6-15-16bis-1925-27-40-41-52-53-56-66-77-83-85-92-95-98. VAN HESSCHE : 8. . VAN RIJFTE: 66. VAN HOFACKER : 57. VAN HOLSBEKE : 17-48-50-62-71+. VAN HOOREBEKE : 58-75. VAN HOORN : 72. VAN ROVE : 50-52-98. VAN ROUCKE : 13-53-102-111. VAN RULLE : 1-2-7-8-10-11-13-16ter~30-31-42-1+3-47-49-54-65-79-9195-97-98-106-108-110. VAN ISEGHEt·l: 26. VAN KEESTE : 92. VAN KERCKHOVE - VANDE KERCKHOVE : 44-93-98-103. VAN KERREBROUCK - VAN KERREBROECK : 3~6-7-9-15-16ter-29-32-35-36-3738-47-60-69-70-71-76-83-85-92-96-100-104-105-107-111. VAN LAECKE - VAN LAKE - VAN LACKE - VAN LAEKE : 1-4-14-17-18-21-2226-41-44-56-64-67-70~71-72-80-81-87-88. . VAN LANDEGHEM : 75. IJk"'Vj LANGHENDAI'-TME: 77. VAN LEEU'NE : 15-89. V Al\fLEKEBURNE : 13. V~~ 100 : 44-105-109-113. VAN LOOKERE - VAN LOOKENE - VAN 100CKENE - VAN 10KERE - VAN LOKENE VAN LOEKENE - V.AN 100KER : 4-5-8-10-12-13-16-19-2224-27-28- 32-33- 34- 35-39-40-4Lf-62-63-65-66-71-72-79-8893-98-102-111-113. VAN 10VENDEGHEM : 1-11-16bis-21-100. VAN MALDEGHEH - VAN NA1DEGEM : 14-16-42-66-68-69-71-83-81+-86-88-9194-96-101-102-103-108-109. VAN MEERBEKE : 18. VAN HELLE : 9. VAN MOERBEKE - VAN MOERBECKE : 20-26-38-46-52-98. VAN MULLEM( E) - VANDE MUELENE : 7-11. VAN NEIJELE : 15-16-28-39-42-50-52-53-91-95-103-104-112. VAN OLSENE : 7_ 1 • VAN OOTEGHEH - VAN OTTEGHEH : 1-5-16ter-39-43-58-106.


XIV VAN VAN VAN VAN Vllil'i

VAN VAN VAN VAN

OVERDIJKE. PAHELE :

PARIJS:

40. 5-11-101. 13-15-16bis. :

POUCKE : 92. QUAETHEH - QUAETHEH : 16ter- 35-40-63-64~95-96':'112. QUAKEBEKE : 21-22-37-S8-99. REDICHOVE : 8-12. REKENDAEL : 30. RENTERGHEH : 1-2-3-L~-7-16ter-21-22-24-28-31-32-34è49-50-51-52-

54-56-60-61-63-66-70-75-89-90-92-100-102-107-110. vAN RI E : 107 .. VAN RIJSSELBERGHE : 77. IJJI.N RYEN : 35. VAN SEVECOTE : 111. VAN SPEYBROUCK - VAN SPEIJBROUCK : 19':'73-79-81-S3-89-93-95-104-111-113. VAN VERDEGHDI - VAIJ VEERDEGHEH - VEERDEGHEHS : 23-32-44-55-61-Slt-112. VlfN VERTEGHEH : 33. ... . V.A.N VIN CT - VAN VYNCT VANDER VINCT - V.ILNDER VYNCKT : 4- 5-6-18-20+.

.

23-24-25-34-40-41-48-51- 52-54-62-63-65-66-69-7 2-74-7578-82-S9-91-94-95-9S-100-106-10S-110-T13. . VAN VLAENDEREN : S5-102-105. VAN VOOREN : 22-3S-74~80-92. VAN VROYENHOVE : 61. VAN WAES : 89. VAN WANTBEKE : 13. VAN ViASSENHOVE : 3-12-13-22-25-27-29-30-31-32-34-36-373S- 39-45-50- 5255-57-59-~3-64-65-72-76-77-79-81-82-S5-S8-93~97-103~ 10/+-108-110-111. Vp·.N WESE.HAELE : 104. V At""-r WETTEREN :. 74. VAN ZEELE - Vlili SELE : 25-41-60. . VELDEKENS : 9-l2-26-27-28-37-38-63-65-72-75-77-78è92-97-107-112. VERCAUTERE : 92. . VERDONCKT - VANDER DONCKT - VANDER DONCT : 19-34-64-80. VEREECKEN - VERHEECKEN : 37~38. VERHOIJEN : 73. VERLéE : 75.· VERLEYE : 1 9. VERSLUYS : 21 • . VERHEERE : 99. VERVINCKT : 38. VERWEE : 1 1 1 • VERINI LS T : 44. . VEYS : 33. VINCENT : 27-64-81-82-96-100~ VINCKEN : 2. VLAMINCK : 5-12. VLIEGHERS : 27. VOLCKAERT : 1 3. VRIENDT - VRIENT - VRYENT - VRINDT

: 12-13-17-21-22:"25-27-29-36-37-3848-49-55-60-64-65-66-67-6S-70-72-74-76-79-85:"86-91-96-98ïOl-l06-l0S.

WALRAEVE : 109. WANDELE : 70. WEERTS: 105-111-112.


xv WEGGHE - WEGGE: 4-6-23-50-67-77-103-104-112. WERREBROUCK : 84. WEST: 43. WEVERE

:

111 •

WEYS : 23. WIEHE - VlIJME

2-3-10-13-20-23-25-65-66-67-68-76-78-81-85-90-9395-105-106 - i 08 •

WIJCHUUS : 9. WILAIJS : 89-102. WILLE: 22-27-37-39-45-50-60-66-67-83-85-86-91-96. WILLENS - WYLLEMS : 4-17-22-24-27-29-31-33-48-53-64-65-68-84-88-99101 -1

02- 1 1 O.

WILLERS : 54. WITTEVRONGHEL(E) : 4-24-29-37-72. WOUTERS: 11-12-16ter-72. WYTTIENCK 97. ZUTTERHAN : 2-10-16-75. YDE : 1-5-8-19-28-38. YSERMAN : 42.


-

1 -

Register 65 fO 1 st. Willem Loenkins. X Janneken vande Walle. K. Willeken en Tanneken Loenkins. V. Joos Loenkins en Willem vande Walle. Behuysde ho fstede te Nevele Braemdonck, gronden-oe te Nevele en te Loo ten hulie.

25 ..6. 1583 fO 2

st. Willem Svreezen x Lievina Deckers • K. Gheerolfvynken Svreezen. Augm. bij overlijden van'Pierken Boone fs Lievens bij, Gheerolfvyne Svreezen heur reehtsweer. V. Pieter van Lake en Jan de Deekere. Gronden t e.iLande gem onverdeeld met de weesen van Willem van Ooteghem (vaderlijke zijde), gronden te Hansbeké (moederlijke zijde) behuysde hofstede te Hansbekè Zande, ert gronden van Pierken BOone te Merendree.

12.5 ..1584 fO 3

st. Gheerolfvynken Meersman fa Willems. x Adriaens van Renterghem. K. Tanneken. V. Jan van Renterghem en Marten Cockuut Gronden op de heerlichede het Vlaenderssche(gemeenschap) en op Zomergem onverdeeld met ,Christiaen de Zomere (viderlijke zijde) •

28.4.1584 :fO 4v .. : St , Oli viers

van Lovendaghem • x Joozijne Caelants. K. Vynken. V. Pieter van Lovendeghem en Blasius de Maecht. Gronden op Langeghem eau ter (6/11) de rest 5/11 aan Zegher Claeis en te Merendree onverdeeld met Pieter van Lovendegem.

28.4.1584 fO 5v.:

'

st. Adriaen de Meijere. x Margriete Yde. K. Hansken, Danielken, Tanneken, Gheerolfvijnken en Fransijnken. V. Jan de Meijere en Lieven Dobbelaere. Cathelynken Smeijers fa Adriaens sweesens halve suster. Gronden te Merendree en,Vi.nderhoute (Vinderhoutsche poucke) Huys te Merendree onverdeeld met Daniel Martens en een stede in Dronghene.

5.10.1584 fO7v.: st ..Jacq uemynken van Hu lI.e:fa Willems .. x Gillis van Hulle fs'Gillis. K. Gabrielken. V. Gheerolf van Hulle en Arent Taets. Gronden te Hansbeke en Iv1erendreeonverdeeld van Hulle sweesens moeije.

met Catheline


- 2 -

Jacquemynken van Rulle wed. in eerste huwelijk van Gillis de Cleerck : behuyst pachtgoet ghenaemt "P1asschendae1e" Aijeghem ambacht van Malcteghem, onverdeeld met Gillis de C1eerck fs Gillis

4. 1 .1584 9v.

st. Gheero1f Spapen x Cathelijne Smeyers fa Jan. K. Gheero1f, Tanneken, Vijnken, Maeyken, V. Jan de Meyere en Lieven de Cuupere. Gronden te Merendree en Landeghem.

Grietken

en Driesijnken.

13.4.1585 i Ov.

st. MélUris Wieme He. E1izabeth Smeijers. K. Frietken • V. Mauris Wieme en An theunis de Meij ere broer van de He. Grond te Merendree en afgebrande hofstede ande brugghe.

17.5. 1585 11 v ,

st. Gheero:1fs Zlltterman x E1izabeth Smeijers (hertrouwde B1asius K. Betken. V. Joos Zutterman en An t hs , de Neijere. Gillis de Weert der weeze oom. Grond te Merendree.

de Maecht).

1 1 • 1 O. 1 584

12v.

~ st. Marten

de C1eerck He. Margriete Smeijers. K. Hansken , .Ioosken , Roe1ken en Jo ozynk en , V. Pieter Alaert en Bauduwijn Manout. Grond te Zomergem en hofstede te Merendree waar de He. woont.

22.11.1586 14

Augm , V8.n staet toebehoorende Maeijken Smeijers fa Oliviers bij Joozijne van Bueren, met het overlijden van Pierijne van Bueren fa Gheerolfs. V. Bauduwijn Manout en Christiaen van Bueren. Medehoirs : Passchi er van Buere, Gheero1f Vineken en Andre He ur-e, Willem de Pau de weeze oom. Grond te Zomergem en Hansbeke. 19 sprocle 1587

14v.

st. Mauwers de Joncheere He. Elizabeth van Renterghem • K. Mauwerken, Tanneken en Saerken. V. Gillis Bosschaert en 8i11is van Renterghem. Hofstede onverdeeld met de weezen van Jan de Joncheere, weesen rechtsweer, anden driesch binnen Langeghem.

16. 11 • 1 585

de


- 3 fO

17

17v.

18

Verk. Joos de Pape fs Jans. Koper. Pieter Ma en s , stick lants ligghende inden HendepoeI binnen de prochie van Everghem heerlichede van Vinderhoute wijck van Belzele volgens con trac t van 9. 12.1580. 16.7.1583 Testament van Cathelyne Braets huysvr. van An theum.s de¡ Meyere, in presentie van haar man en Joos Wieme d'oude. Begiftigden : ._ den ghemeenen aermen van Meerendree een behuysde stede te Merendree Overbrouck. . _.Mauwers Temmerman en zijn vrouw gebruikers van: de behuysde stede. . Pieter Braet broedere van de donatrice. 't Kint van Joos Wieme d'oude, meterken van haer donetresse. 29. 10.1583 Jaexken Smeijers fa Christoffels wed. van Vincent van Kerrebrouck verklaart schuldig te zijn aan Jan van Kerrebrouck .,~.e.n Gheerolf van Wassenhove als voogden van Joosken en Syntken van Kerrebrouck. kinderen van Lieven bij Margriete Svreesen de som van 6 pond gr. vlaemsche munte. 6.1.1584

l8v.

Jooris Coppins koper van een behuysde hofstede te Merendree neemt ten zijne laste van Jan van Wassenhove v60gd van de kinderen van Ma theeus van Wa.ssenhove, een ren te van 3: 10: 0 tsjaers in proffij te van Jan Speeckaert;¡ daer-voor-en de voorschr. hofstede in zekere stont op Joos van Damme. 20 l~uwe 1584 .

19v.

Jan de Baets fs Joos is schuldig aan Arent Taets, Jan van Ren terghem en Jan vande Bossche de som van 40 pond. . 18.2.1584

20

Donatie intervivos : Lieven Heldeweer fs Daniels geeft aan de ghemeene aermen van Merendree een behuysde hofstede te Merendree ande .keercke int ghewest Velde en nagenoeg 4 ghemete land, hem donateur compe-. terende in de versterf te van wijlen Jan Helderweer .zijn oom overleden te Strijpen Land van Aalst. Joos Wieme, armmeester, belooft Lieven Helderweer zijn leven leng te onderhouden. 18.121583 en 18.3.1584

22

21

Joos de Pape fs Jens koper van land te Drongen en Merendree van Jan Hughe fs Jan inwoonende poorter der stede van Gent, zal een lijfrente betalen ven 2 pond tsjaers aan Cathelynken Hughes Jens dochter per reste'van koopsom. 4.3.1584


- 4 fO

23

Pieter LiebBert fs Joos is schuldig aan Lauwereins van Heiste fs Gheerolfs de som van 13 pond gr. van gheleende ghelde.

28.4.1584 23v.

Gheerolf de~Weware verclaerde vercocht thebben tot behouve ende proffyte van Jacob van Lokere fs .Jacobs ene eerfveliche rente van 5 sch. gr. tsjaers pen. 16 innegaende den

22.5.1583 Jan de Deckere en Jan de Dobbelaere voogden van de kinderen van Gheerolf steyaert bij Tanneken vander Heyden lenen geld van Pieter van Lake als voogd van Gheerolfvynken Svreesen fa Willems bij Gheerolfvynken Deckers • 12.5.1584

25v.

Absalon Claeis en Joos Hoor over hem selven en als voocht met Fieter Eenhoorene over de kinderen van Joos van Eenhoorene metgaders Bartholomeeus van Cazele als voogd van de weesen van Willem Hoor zijn schuldig aan Jacques Peerboom inwoönende poorter van Gent, den laste aanveert fiebbende van Jan de Baets fs Joos in 't coopen van land.

2.5.1583 25v. : Adriaen Wegghe fs Gheeraerts inwoonende 15.5. 1584

is schuldig aan Matheeus de Jonghe poorter van Gent een rente van 10 sch. tsjaers.

26

Maeyken Wittevronghel wed. van Pieter Willems fs Joos en de hoors van voorn. Pieter geven te kennen dat Joos Standaert fs Vincents gheeedeert ende ghetransporteert hadde ten behouve ende proffyte van Gheeraert Stalens fs Adriaens een rente van 20 seh. gr. tsjaers; rente die wijlent Fieter Willems voornt. verkent heeft ten behouve vanden voorscht. Joos Standaert van date 13. 12. 1567. 21 .5. 1584

27

Margriete Smeijers wed. van Marten de Meijere fs Simoens met Jaspaert de Neve haren bijstaende vooeht is schuldig aen Bartholomeeus van Renterghem en Marten Rutsaert als voogden van Cathelynken Rutsaert fa Jan een rente van 20 s chvgr , tsjaers • 11 .6.1584 .

28v.

Jan Feerts fs Jans is schuldig rente van 10 sch. gr. tsjaers.

aan Matheeus

de Jonghe eene

14.6. 1584

29

Jan van Vinct en Pieter Cochuut als voogden van Abraham en Susanneken van·Vinet Fieters kinderen bij Esther Cochuut leenden aan Jan Cochuut de som van 15 pond gr.

30.6.1584


- 5 fO

30

Jan Garesmet fs Jans en Ghyselbrecht Vlaminck zlJn schuldig aan Jacob de Brabantere en Roelant van Vinct als armmeesters van Hansbeke, een rente van 15·sch.; rente die wijlen Jooris de Ruuck fs Willems verkent heeft ten proffyte van de voorn. aermen van 5 hoymaent 1564. . Wijlen Jan Garesmet (voorn. Jansvader) heeft deze rente ft zijnen laste ghenomen in 't coopen van gronden jeghens. den voorn. Jooris de Ruuek. 25.7. 1584

31

Verk. Jan Blondeel ~ Apolonn~ Mortier fa Jan over hem selV~ti en als voogd met Bauduwijn de·Pape over de kinderen van Jacob· Mortier, metgaders Gheerolfvijnken Mortier wed. van Lieven van Pamele : alle hoirs van Jan Mortier ter zalegher memorien. Koper : Jan Helaut inwoonende Poorter der stede van Gent. Een hofstede te Merendree an Eijstendriesch~ 30.7. 1584

32

Bauduwijn Heyman fs Jans is schuldig aan Mr. Jan de Moerrneestere 104 pond gr. van gheleende ghelde. Cathelyne van Ooteghem wed.·van Jan Heyman, moeder van Bauduwijn Heyman voornt. 1/5 deel van rente en onbehuysd pachtgoed te Landegem competerende Bauduwijn Heyman, ten sterfhuys van zijn moeder, wordt op Jan de Moerrneestere gezet. 5.8. 1583

32v.

Margriete Yde wed. van Joos de Pape vercocht an Jan Helaut een stuk land lIden Mijlstock" Overpoucke Merendree in date van 2.8.1584. Dit land is belast met een rente van 3:13:6 gr. tsja in proffyte van Jooris de Kueninck. 5.9.1584

.

33

.

.Gillis Roegiers x Cathelijne van Lokere ZlJn schuldig aan Lieven de Cuypere fs Jan de som van 8 pond gr~ van gheleendè ghelde~ . . Bezet op gronden te~Landegem onverdeeld met broeders en zusters van voorn. Cathelijne van Lokere. 6.9. 1584

34

Blasius de Maecht fs Jans, in huwelicke ghehadt hebbende .Jannek.en Callants te vooren weduwe van Pieter Steyaert is schuldig aan Lauwereins Thijs fs Pieters poortere en inzetene van Ghend t eene er fvelicke ren te van 3 pond gr. tsjaers van date 9.5.1576, doch bij het overlijden van voorn. Janneken Callants was deze rente maar gelost tot 20 sch. gr. tsjaars. 10.10~1584 .

35

Joos Taets en Joos Yde voogden van Hansken, Danielken, Tanneken en Gheerolfvijnken de Meijere Adriaens kinderen metgaders Margriete Yde wed. van voorn. Adriaen de Meijere verkopen aan Jan Helaut fs Lievens inwoonende poortere van Ghendt. 10. 1O. 1584


- 6 fO

36

Janneken vande Walle fa Pieters, moedere en voocht van Hansken, Flierken en Pierken Steyaert Oliviers kinderen die zij hadde bij den zelven Olivier haren eersten man, gheassisteert met Willem vande.Walle haren broedere, verklaart dat ze schuldig is aan eersamen. heer Frarichois van Hecke priester van de Behijnhove st. Lysbette binnen Ghent de som van 16 pond gr. Bezet op gronden en hofstede anden meulene te Merendree en te Oostakker. 13. 1 1 • 1 584

37v.

Cathelijne Svlieghers wed. ve,n·Pieter van Heiste is schuldig aan Joos Ruigout en Pieter van Dale als voogden van de weesen van Jan van Dale bij Margriete Reucvoet de som vah 8 pond gr. ven gheleende ghelàe.

2. 11 .1584

38

Tanneken van Vinct fa Matheeus wed. van Marten Dhont, gheassisteert met Jan de Deckere (bijstaenden voocht) is schuldig aan eerzamen Heer Franchois van Hecke priester van de Beghijnhove st. Lysbette eene rente van 20 seh. gr. tsjaers. Bezet op hofstede en grond te Hansbeke onverdeeld met de twee kinderen van Pieter van Vinct fs Matheeus. 21 • 12. 1584

39

Janneken Manout fa.Willem wed. van Adriaen Wegghe en Willem Nanout haren·broedere en Gheerolf van Kerrebrouck als voogd van· de wezen van voorn. Adriaen Wegghe bij Janneken Nanout is schuldig aan eerzamen Mr. Pieter de Jonghe inwoenende poorter der stede van Ghendt een rente van 10 seh. gr. tsjaers.

8. 1 .1585 40

PieterWegghe fs Gheerolfs is schuldig aan eerzamen Mr. Pieter de Jonghe inwoonende poorter der stede van Ghendt e ene-e rentevan 5 scha gr. tsjaers. Bezet op zijn hofstede te Merendree.

9.2.1585 40v.

Wijlent Jacob van Heiste ter causen van zlJne huusvrauwe.was schuldig aan Joos vanden Putte fs Jans de som van 8 pond gr., verkent bij wijlent Jan de_V1ieghere fs Martens de voorschr. Jacobs huusvrauwe vadere voor-de weth. van de Lande van Nevele in date van 31.8.1568. Marten van Heiste fs Joos als voogd van GilIe, Paesschijnken en Vijnken van Heiste svoorschr. Jacobs kinderen bij Maurijnken Sv1ieghers verclaerende de voorschr. somme alsnoch onvergolden zijnde. Bezet op land te Hansbeke.

23. 1 • 1585 42

Verk. Jooris de Buek fs Mauris~ Koper: Lieven de Cuupere fs Jans. Een stuek Lan d .te Landegem "den Eegaelbulek".

15.9. 1584


- 7 fO

42v.

Christoffel Martens fs Jans neemt (fierente van 20 sch. gr. tsjaers ten zijne laste van de.hoirs van wijlent Joos d~ Meijere over coop van grond. Rente in proffyte van Jan de Meij van dat~ van 30.6.1582. Bezet OP hofstede te Merendree Velde. 9.2.1585

43v.

Joos de Baets fs Lucas is schuldig aan Gheerolf Coppins fs Gheerolf de som van 16 pond gr. volgens twee obligatien. 23.2. 1585

.45

46

.. Akko or'd tussen Willem de Pau en Margriete Smeij ers za jn e huysvrauwe EN .. Joos van Rulle voogd van Joosken de Meijere Oliviers kint verwekt bij Janneken ••••• 13.2.1585 Akkoor-d t ue sen

i

r.

Lauwereins de Baets fs Lauwereins ENDE Jan de Brabant'ere met Joos de Meijere als ooms en voochden van Thobiasken van MulIeme Pieters kin t bij Margriete Smeij ers fa Christoffel. 13.3.1585 46v.

Antheunis de Meyere fs Lievens is schuldig aan Jan van Kerrebrouck als voOgd van de kinderen van Lieven van Kerrebrouck eene ~ente van 20 Bch. gr. tsjaers. 23.2.1585 '

47v.

Lieven de Vreeze fs Gheerolfs, ende Vynken Smeyers fa Philips zijne wettelicke ghezelnede verkopen aan Jan Helaut fs. Lievens inwoonende poortere van Ghendt grond en hofstede te Merendree. 26.3.1585

48v.

Jan de Meyere fs Jans over hem zelv~n ende:àls voocht met Lieven de Cuupere over Fransken ende Vynken Smeijers Jans kinderen bij Gheerolfvijnken Spapen verkopen aan Jan Helaut fs Lievens inwoonende poortere van Ghendt grond. en hofstede te Merendree • (1/6 deel ho fstede "het verdriet"). . 20.4.1585 .'.

49v.

Ghe er-oLf .Steyaert verkoopt te Lande ghem bij Muusdale.

aan

Jan Vander Vennet gronden

4.5.1585 50

::Gillis van Renterghem fs Joos is schuldig aan Jan Vander Vennet fs Christiaen over hem zelven ende als voocht van Copken van Renterghem fs Joos d 'oude ende .Jaeo b Goethals fs Jans, metsgaders Lieven Vand e Vennet als voocht over de onbejaerde weesen van Joos van Renterghem fs Joos als tzamen hoirs ende erfghenamen von Joos van Renterghem fs Bauduwijn, de som van 7 = 10: 0 pond gr. van gheleende gh eLde , Bezet op grond te Landeghem. 1 .3. 1585


8 fO

50v.

Joos de Meijere fs Christoffels als vooeht van Vijnken de Valek fa Joos bij Martijnken Mincke ••.• midts desen jeghenwoordeghen troublen dieren ende benauden tijde ••. verkoopt aan eerzamen Jan Helaut fs Lieven inwoonende poorter van Ghendt gronden en hofstede thenden den Langhen aekere bij Halsbeereh, bij den Zwarten Pael te Merendree Overpoucke. 24.6.1585

51v.

Betken Mortier wed. van Gheerolf de Heyere' gheassisteert met Joos de Meijere fs Christoffels haren zwaghere metgaders Jan ende Cornelis Danins als voochden van Hansken de Heyere fs Gheerolfs voornt. bij Betken Mortier ende voorts van Joosken ende Jenrieken Lievens Franchois kinderen bij •••• , verkopen aan Jan Helaut fs Lievens gronden te Merendree Oosterghem. 23.2. 1585

52v.

Pieter van Lokeren en Gheerolf Feerts als hoirs ende erfghenamen van wijlent Adriaen van Lokere over hemlieden zelven en over heurl. andere medehoirs verkopen aan eerzamen Jan Helaut fs Lievens inwoonende poorter van Ghendt. 22.3.1585

53v.

Jan Garesmet fs Jans is schuldig aan Cathelyne Smets wed. van Jaspard v an de Beke treeh t hebbende van Barbara van Biervliet wed. vari Miehiel van Hessehe de som van 16 pond gr. over koop van een huys (Keure van Gent 4.8.1581). Bezet op hofstede te Landegem.

13.7.1585 54

Jan de Meijere fs Jans als voogd over Hans, Danielken, Tanneken, Gheerolfvynken ende Fransijnken Smeijers Adriaens kinderen bij Margriete Yde verkopen aan Gheerolf Helaut fs Lievens inwoonende poorter van Ghendt, gronden te Merendree.

12.4.1585

55

Lieven de Muutere ende Gheerolf Coppins fs Jaeobs als voochden van Fransken, Hansken, Janneken, Vynken ende Betken vande Moortele Jacobs kinderen bij Lievine Hermans, verkopers van grond te Dronghene an Halewijncautere en te Landeghem aan Gillis de Ruddere ende Bartholomeeus de Backere als voochden van Charelken, Joorken ende Tanneken van Redichove kinderen van Franchois bij Joncvrau Barbara Temmerman. Gronden ten proffyte van de weesen. 12. 10. 1585

56

Jan CaLl.ant fs Gheerolfs als voo ch t van Tanneken Scoeijers Gheerolfs kint bij Janneken van Rulle verkopen aan Jan vande Vennet fs Christiaens grond te Landeghem in Muuzedale. 26. 10. 1585


- 9 -

r= 57

Te coope stelling ten verzoucke van Lieven Keerckaert, Arent de Reytere ende Bartholomeeus van Cazele als ghemeen& crediteurs van de steerfhuuse van Jan de Meyere fs Gheerolfs ende Tanne Srijken. Een onbehuusde hofstede te Merendree ter Durmen, belast met een rente tot prouffyte van voorschr. Lieven Keerckaert van

22.4,.1570. Koper : Lieven Keerckaert 28.9. 1585

57v.

voornt.

Jacob Wijchuus fs Mauwers van Loo ten hulle is schuldig aAn Lauwereins de Cock inwoonende poorter van Ghendt de som van 24 pond gr. van gheleende ghelde. Bezet op grond te Merendree "de winckelslr en te Landeghem.

12. 10. 1585 58v.

Verkoping van een hofstede te Merendree toebehorende Betken vande Walle Moddaerts kint bij Cathelijne Manouts. Joos Veldeken en Christoffel Baetseleer voochden van de zelve weeze. Koper: Jan van Melle fs Mathijs. 16. 11 .1585

59v.

Jan de Meyere fs Jans en Sijnken Callants fa Pieters zijne wettelicke ghezelnede verkopen aan Comaer de Ruddere fs Comaers als voochd ende ten prouffij te van Guillamnken vande Speijen Joos kint, dhelft van eene behuusde hofstede te Landeghem an Eijstendriesch, d 'ander heelft competeert de weesen van Jan Callant. 16. 1 • 1586

60v.

Te coope ghestel t ten vervolghe van Marten Sp,;e.ghelman grond te Merendree wijlen toebehoorende Lieven de Zuttere. Gillis van Kerrebrouck en Gheeraert Stalins als naeste ende apparentste hoirs van de voorn. Lieven de Zuttere wierden het lant anneghewijst.

15. 12. 1585 61

Te coope stelling van grond te Merendree Jan Rijckaert fs Joos. Koper: den vervolghere Pietsr Lammens.

toebehoort

hebbende

16. 1 1 • 1 585

62

Jan de Baets fs Laureins ende Cathelijne Srones machtigen Bauduwyn Manout, Laureins de Baets ende Jan Hughes om over heml. comparanten te ontfanne alle de schulden van páchten etc. Hun leen ligghende inde prochie van Oostwincle ghehauden vande leenhove van Bassevelde. 12.5. 1586


-10 - ,

I

! I

fO 63

63v.

i

i

I

Vynken Smeijers fa Oliviers jonghe dochter van de oude van 20 jaren ofte bet gheassisteert met Bartholomeeus van Cazele ende Arent Taets hare voochden (Auth , Weth. Zomerghem 12.9.1585) gheeft bij desen intervivös Joos Wijme fs Joos een parcheelken lants te Merendree. ,20.9.1585 Akkoord tussen Joos Zutterman f s Gheerolfs als oom ende apparent voocht van , Tanneken Scoeijers Ghèerolfs kint bij Janneken van hulle ,. ter' ,,eender zij de ende Jan Callan t fs GheeroTfs haren voorschr. ' aender voocht gheweest •.' Gronden te Merendr~e en Landeghem.'

65

66v.

68

Verk. Koper stede Grond 20.8.

Jan Callant fs Gheerolfs. : eerzamen Jan' He Lau t fs Lieven inwoonede van Ghendt. te Merendree • 1585 ,

l f'

.

~

"_

I

1

1

,I i

,

1 .6. 1585

64v.

I

1 i \

1

poorter

der

t,

Bauduwijn Taets fs Joos bij' huweliek sa jn selfs wesende ende Gheerolf Liebaert als voocht van Joosken, Tanneken, PierijnkEm ende Maeyken Taets kinderen van Joos voorn. bij Trijsken Lijbaerts zijn schuldig aan .Jon cvr-au Livina Sheysters wed. van Jan de Heij de som van. 12 pond gr. Bezet op grond te t1erendree. 28.5'.1586 Lieven de' Cuupere als vooch t van Franskeri en Vynken Smeyers Jans kinderen bij Gheerolfvijne Spape verkopen aan Jan Helaut f s Lievens inwdonende poorter van Ghendt. ' . De voochden van de weezekinderen van Jan de Meyere fs Lucas verkopen grond 'en 1/6 ,van een.hofstede binnen,Merendree. 27.6.1586 Bauduwijn Taets fs Joos bij huwelick sijn selfs ende Gheerolf 'Lybe..erta l s vooeht Van Joosken, Tanneken, Pierijnken ende " Maeyken Taets Joos kinderen voornt. bij Trijsken Lybaert verkopen aan eerzamen, Jan Helaut fs Lievens grond te Merendree "Waterlant" op Oosterghem cauter bij den waterloop. ~ 4.7.1586

ei

i '

1

f

I l

, ~

1

I, I

68v. Franchois

de Meijtere verkoopt a~n eerzamen Jan Simoens greffier van de inda.ghinghe, grond te Hansbeke inden Troch. 20.8.1586

69

Wijlent J",n Heyman fs Jans is op 3 sporele 1550 ghecompareert voor de Rade iri Vlaenderen en vercocht in proffyte van wijlen Willem de, Muelenaere fs Willems eene lofrente van 4 pond gr. tsjaers, bezet op 12 bunderen onder leen inde prochie van Landeghem int "goet ter Varent" • ' Nu in pachte bij Joos van Lokere fs Jacobs.

I


-11-

fO ·NB. Joncheer Cornelis Heyman jeghenwoordig propriet~ris vande zelven pac.htgoede, svoorn. Jans broedere, toeghesproken es gheweest bij Joncv~au Margriete vande Mvelene wed. van Joncheer Jan vande Zijpe over haer zelven ende als moedere . voocht Van hare kinderen bij voorn. Joncheer Jan, Metsgaders ..Joncheer Gillis vande Meere als in huwelick hebbende Joncvra.u. Margriete vande Zijpe fa Joncheer Jans voornt. bij dezelve .Ioncvr-auMargri te vande Muelene. ". Mr. Jan Hoo rbaut fs Franchois schoonzoon van Joncheer' Cornelis Heyman •.(Au th , vierschaere van Desselberghe 9.7.1586). 19.7.1586 Ja~ob de Brabantere couslJn ende voocht van de kinderen van Jan .de Croock is een rente schuldig aan Joncvrau Clara vande ·Beke fa Loijs wed. van Cornelis vand e Haghen, I t recht vercreghen hebbende van de rente bij transporte van Jan.vande· Stricht. Bezet op gronden van erfven te Hansbeke toebehoorende Luucas ende Cornelia de Croock kinderen van Jans Cornelis bij Barbelken van Dale. De rente is nu in proffyte van Lieven vande Haghen fs Cornelis. . Deze gronden zijn nog belast ten proffyte van.Cathelyne Scosters ghezelnede van Pieter Bogaert 'ende nu ten proffyte van Gheerolf de Meyere en nog met een ren te ten behouve van dhoijrs van Zegher Coene., 26.8 .•1586' 72v.

Bauduwijn Taets fs Joos bij huwelick za jn s zelfs en Gheerolf Lybaert als voocht van Joosken, Tanneken, Pierijnken en Maeyken Taets Joos kinderen bij Trijsken Lybaerts verkopen aan '.Jan Helaut fs Lievens inwoonende poorter van Ghendt, grond te Merendree Overpoucke.~· . 10.7.1586 -

73

Joncheer Franchois Wouters Heere van Vinderhoute heeft in cheijnse uutghegheven aan Roeiant de Buenis fs Anths. te vooren uutghegheven an Pieter van Mullem en Pieter van Lovendeghem fs .Deniels een onbehuusde stede te 11erendree. 11.11.1586 . .' .

74

Te coope .ghestelt bij decrete van een behuusde hofstede Hansbeke .toebehoor-ende -Jan Garesmet fs Jan, de hofstede toegewezen aan Jan Helaut. 20.9. 1586

te werd §

i . I

75

Marten van Pamele fs Pieters als voocht van Tanneken Scoeyers Gheerolfskint bij Janneken van Hulle verkoopt aan Jan ·Helaut fs Lievens inwoonende poorter van Ghendt grond te Merendree Overpoucke bij. den Halsbeirch. 20.7.1586

I

, :~

~

I I


12 fO 75v.

75v.

Schepenen en melJere van Merendree als oppervoochden over JElnneken ende Grietken Spaus Gheerolfs kinderen bij Joozijne Vrient ende bij advuyse van Jan van Wassenhove en Gheerolf Vrient als voochden. stellen ten coop een l:thuusdehofstede =t e Herendree Oosterghem • . Koper :·Jan van Wassenhove fs·Bauduwijn. 8.1 • 1585 Akkoord tot onderhoud van de we ze Passchijnken van Lokene tussen ,: Jan van Dale ter eender. zijde ende Joos Ryckaert met Matheeus Van Wassenhove als voochden van Passchijnken van Lokene fs J60s bij_Janneken Rijckaerts. 10. 1 L 1586· .

76v. Joos Veldekens fs Wa.utere is schuldig aan Bar tho Iome eus de. Backere de som van 12 pond gr. v Laems van gheleende ghelde. 14.3.1587 77

Pieter Lybaert verkoopt aan Joncvrau Hargriete Helaut wed •. van Lieven Lievens· .poorter der st èd e :van Ghendt grond. te Merendree inden Halsberch. 20.1. 1587

77v. :~_Gillis de Dobbelaere fs Gillis ghezeit Moervoet als voocht van Clara Schuuters fs Jooris bij Clare sDobbeleere (Auth. Dronghene van 6.3.1586) verkocht aan den eersamen Gillis de· Ruddere ende Bartholomeeus de Backere als voochden ende tot pr ou f f y t e van Cha.relken, Joorken ende Tanneken van Redichove Franchois kinderen. Grond te Landeghem Ha Lewä jn , 13.3.1586 78

Jan Meersman als voocht en schoonbroeder van (in huwelick hebbende Vijnkenvande Straten) Simoenken,·Pieryriken en Janneken vand~ Straten Joos kinderen bij Tanneken de Weert ( of Vriendt). Verkoping van 3/5 van een behuusdé stede wijlèn toebehoorende Gheerolfde weert (vriendt) der weesen •••• te Hansbeke,· gemeene met de weesen voocht en schoonbroeder ende Lieven· de Weert (Vr-äend t ) fs Pieters die dander 2/5 cornpe t eer-t, Koper : Lieven de Weert (Vriendt) . 23.3.1586 .

79

Antheunis de Blende fs Jooris ·"isschuldig aan Ghy seLbr-ech t Vlaminck ende JAn Garesmet de som van 9 pond gr~ vlaems van l~ndpachte en behuusde ~ede te Hansbeke, ~erschenen kerste.vond 1583. 15.9.1584

.

79v.

..

: Akkoord tussen edele ende weerde Joncheer Franchois Wouters· heere van Vinderhoute, Meerendre etc. over eene zijde ende Jac6b van Dooresele metgaders Willem Brackman fs Jans ter andere tot oprichting van een molen te Merendree. 19.7.1586


- 13-

.re 81v.

Bouduin'de Pape fs Gillis gheassisteert met Pieter de Baets zijnen voocht en als borghe o~er Joos Liebaert fs Joos is schuldig aan Gheerolf Stalens x Joncvrau Anna Bruune wed. van -Jo os van Houcke over hem zelven en als voocht van Joosken . van Houcke fs Joos voornt. bij Anna Bruune, metsgaders Jan Vanlekeburne ende Jooris Carden ter causen huerl. huusvrauwen alle kinderen van voorseyden Joos van Houcke die hij liadde bij Joncvrau Joosyne van Wantbeke zijne eerste huuBvrauwe was. Een rente van 30 sch. gr. tsjaers, losrente van 4 pond gr. tsj. bij wijlen voorn. Joos Liebaert in prouffyte van voorseyde Joos van Houcke verkent van feb. 1582. De comparent belooft de rente te betalen tot prouffyte van voorseyde Gheerolf Taets ende hoirs van Joos vati Houcke. Bezet op hofstede te Merendree~ 10.5.1586

83v. ': Fieter Lybaert fs Joos is schuldig aan Joos Taets· de. som van' 8 pond gr. vla~ms over caop van lant te M~~endree. 23.3. 1584 84v.

Joos van Rulle fs Joos, Jan van Hulle fs Hichiels, Arent Volckaert fs Arent over zijn ghezelnede en Jooryne van Rulle fa Michiels verkopen aan Daniel de Grave inwoonende poorter van Ghendt gronden te Merendree • 18.4.1586

85

Gabriel van Wassenhove fs Joos geeft bij testament aan zijn .zuster Willemynken van Wassenhove fa Joos 3/4 van een hofstede te Merendree Overbrouck. Jan van Wassenhove oom en voocht van de comparant •. 13. 1 2. 1586

85v.

Joos Wijme fs Joos ende Jan van Lokene fs Gh eer-oLfs , Gabriel Van Wassenhove fs Joos geeft bij testament aan-den ghemeene aermen van Herendree land te Merendree. Overbrouck te Landeghem. . M8.theeus van Wassenhove fs Joos, broeder van Gabriel. . 21.12.1586

en

86

Pieter ende Lieven van Parijs kinderen van Loijs zo ih huerl. privee name als over de weesen van Franchois Cockuut die hij hadde bij Lysbette van Parijs huerl. zustere. Schepenen van Nevele als oppervoochden vande weesen Van Gheerolf van Parijs hadden vercocht aan Mr. Loijs Blancquaert grond te Landegem (int lant van Nevele). '.Bezet met rente in profyte van Mr. Philips de Bruune. 25.10.1586

87

Verkoop bij decrete: grond te Merendree eertijds toebehoorende Pieter Vrient fs Jans e . Jaspar Slock wil zijn rente hierip verhalen en het land wordt hem toegewezen. . 7. 1 .1584


- 14 fO

87v.

Joncvrau Jooryne de Vrindt wed. van Nicolaes Pyra uit crachte van afwinninghe in date 19.11.1583 ter vercoopinghe van een onbehuusde •.• hier te vooren eenen herberghe gheweest hebbende te Meerendree ande brugge toebehoorende Joos Liebaert fs Joos. Koper: Joos Taets. 21 •1 .1584

89

Joncvrau Joanne Svalcken wed. van Lieven Stalens uit crachte van afwinninghe in date 19.11.1583 te vercoopene een meersch in Overpoucke toebehoorende Joos Liebaert fs Joos omme daeranne te verhalene 't capitael van een rente van 2 pond gr. tsjaers. Koper: de vervolgherigghe. 21 ~ 1. 1 584

90

De hoirs van Jan Goethals uit crachte van afwinnirighe in date 19.11.1583 te vercoopinghe van behuusde hofstede toebehoorende de hoirs van Andries de Maecht belast met 10 sch. gr. tsjaers, omme daeranne te verhalene 't capitael van de voorn. rente. Koper: de vervolgers. 21 •1 .1584

91

Margriete Svos wed. van Joos van Droesbeke en Adolf van Haure met Cornelis vande Stelt als voochden van die van st .-Jans ende St.-Pauwelshuus bij de Bruchsche poorte binnen Ghendt uit crachte van zelve acte van afwinninghe in date 15.12.1582 te verkopen een behuusde hofstede en grond te Merendree toebehoorende de hoirs van Jan de Caluwe ende zijne huusvrauwe, belast met rente van 2:10:0 tsjaers. Koper : Jan Callant. 9 hoijmaent 1583

92

..•• Scoeyers fa Christoffels samen hoirs van de voorn. huerl. moedere die met den voorn. Antheunis de Coeyere haren broeder alleene hoirs ende elck eenen tweeden staeek bedeghen zijn in de achter ghelaetene goedinghen van wijlent Christo ffel de Coeyere huerl. vad ere ende grootheere van de weesen. Cavel A aan de weezen. Cavel B : Pieter van Lake en Arent Taets " onbehuusde hofstede t den Biesbulck I an Eij stendriesch te Land egem" • Belast met 2 pond gr. tsjaers tot proffyte van Joncvrau Johanna vande Meere wed. van Thomas Bla"Ckaert nu anclevende thoir van Franchois Speeckaert (volgens charter van 6.4.1548 voor Paesschen). Belast ten proffyte van wijlen Jacob de Moor nu dhoirs van Jacques de Gruutere ( volgens chArter van november 1523). NB. voorn. weesen van Harcus van Maldeghem x .... Scoeyers fa Christoffel (cavel A???) Beschadigde bladzijde. 13 lauwe 1587


15 fO 94

Pister van Kerrebrouck ende Jacob de Zuttere voochden vande joncxste weesen van Pieter de Wispelaere fs Àernauts, die hij hadde bij Margriete Srneijers (Auth. weth. Somerghem 3.3.1586) ~ verkopen aan eersamen Jacob Praet inwoonende poorter van Ghendt,grond te Merendree.

22.3. 1586

95

96

Akkoord over de haudenesse van Gheerken de Pape, weeze, tussen Lieven de Cuupere fs Jan ende Martyne Spapen zijne huusvrauwe, de~ weese moeije paterneel, en Jan de Meijere fs Jans als vooch t van Gheerken de Pape voornt. fs Gheerolfs bij Cathelijne Smeijers beede deser weerelt overleden. 1 6 • 1 1_. 1 58 6 . .: Pieter Heindricx onzen medeghezelle in wette ·over 't vaghe sterfhuus van wijlent Gheerolf de Meijere fs Jans ter eender . zijde ende Pieryne de Meijere fa Jans voornt. wed. van Pauwels de Cleerck gh eaasä st eer t met Christoffel Martens oock onzen medeghezelle in wette ten andere. Beide zijn alleene hoirs elk eenen tweede staecke in de goedinghe van wijlent Joos de Meyere fs Jans voornt. huerl. beede broedere. Twee cavels van gronden te Merendree: cavel A : Pieter Heindricx cavel B : Pieryne de Meyere. 21 .2. 1587

97

Verkoping bij decrete ten vervolghe van Pieter de Zuttere ende Gheerolf de Dobbelaere fs Jáns als keerckmeesters vande prochiekeercke van Vinderhoute van een behuusde hofstede en grond te Merendree .toebehoorende .Pieter vanden Meersch.·. Lieven de Vreeze in huwelijk hebbende Livina Sm~ijers fa Philips wordt de hofstede aangewezen.

4. 10. 1586 98

Lievine Lievins fs ••• v/ed. van Gheerolf de Pau gheassisteert met Dirick Lievens h~eren b~oedere zijn ten achtereri a~n Pieter ende Marten Slock hoirs van wijlent Jaspar.Slock bij vriendelieken bewijze trecht hebbende van Jan van Heiste de som van 4 pond gr. ten reste van 16 pond.

31 • 10. 1587

98v.

99

Jan cockuut ende Pieter van Parijs voochden van· Loijsken van Leeuwe fa -Iane bij Elizabeth van Parijs verkoperi grond te Landegem aan Pieter Cockuut fs Martens. Lesten februari 1587 Cathelynevan Nevele wed. van Claeis Hortier heeft bij decrete gebrocht de achter ghelatene goedinghen van wijlen Jacob Mortier fs Jans en zijne huusvr. omme daeranne te verhalene de som van 19 : 8 :'0 gr.


- 16 Bauctuwijn de Pape.voocht van de weese van den voorn. Jacob Mortier. Koper: Cathelyne van Nevele voornt., gheassisteert met BRuduwijn Manout haren bijstaende voocht. Behuusde hofstede te Merendree, Durmen. 26.10. 1585 100

Corneli~ vanden Vivere ghemachtigt over Marie de Veije fa wijlen Jans ghedivorceerde huusvrauwe V8.n Flarius Stasins stelt Cornelis vanden Vivere en Jacobvan Looker~aRls procureurs. Cornelis Ven de Vyvere vrijlaet in Jabbeke alshu woonende in Duern ambacht. .. Grond te Landeghem toebehoorend.e de comparante bij versterf te van haar vader, laatste ghebruuker bij pachte Jacob van Lockere; worden verkocht an Jacob van Lookere fs Jacobs. 20. 1 !• 1 586

102

Willem Ruebins fs Antheunis en Johanna Zutterman fa Cornelis zijne huusvrauwe verkochten an Andries Meijvaert fs Pieters een behuusde hofstede in pachte ghebr-uuckt gh ewees t bij.' Laureins van Maldeghem. Ho fs tede te Hansbeke I! Zc:::nde" •

7.2.1587


- 16bis Register

105

fO 11

st. Susanne Smeyers fa Gheerolfs, Hd. Pieter Claeis K.

eerste huysvr.

van

Lf.ev Lnn.e

V. Jan Claeis f~ Pieters oom pat. en Jaecques de Meyere Gheerolfs oom mat. Grond te Landegem en te Herendree Bachten stoet. 11.2.1607

fs

14

St. Lievine Spaus fa Joos Hd. Pieter van Lovendeghem fs Fieters.· K. Hans, Pierken, Roelant, Jooskin, Li.e f'k.i n , Janneken en Betken van Lovendeghem. Het jongste kint. is 5 jaeren. V. Olivier SteYaert mat. en Willem de Meyere fs Adriaens pat. Behuysde hofstede en grond te Merendree. 21 .7. 1607

30v.

Augm. toebehoorende Christoffels, Betken en Lievyntken Martens Christoffels kinderen ghepörereert bij Margriete sBrunen .f'a Gillis zijne eerste huysvr., .toeeommen bij overlijden van Gillis Musschaert fs Laurins haerl. titerînen (?) broeder die overleet vande eontagieuse zieekte int jaer 1605. Jan Martens sweesens broeder syn selfs; allen hoirs van de moederliike zijde. . Hoirs va~ de vaderlijke sijde :. Jan Mussehaert, Gheerolf Rye x Jacquemyn e ~1ussehaert; Marten, Frenehois en Fieter Sloek over heml. ende Gheerken Sloek huerl. onbejaerden broeder tzamen hoirs van Janneken Sloek fa Ma.rtens huerl. sustere ende huysvr. was van voorn. Gill.is Mussehaert. . Behuysde hofstede en grond te Haeltre en grond te Ruuselaere en Loo ten hulie •.Behuysde ho fstede en grond te Merendree . Velde en grond te Landegem. 17. 1 • 1609 .

36

Vriendelieken uutcoope : Pieter de Baets oom pat. en Leuwereins van Par-y s ter eausen zijden ghezelnede oom mELt , als deelvoogden van Copken, Betken ende Saerken de Baets Abrahams kinderen die hij hadde bij Maeyken Vander Zoehelt fa Seghers ten sterfh. van Abraham de·Baets fs.Laureins. He. Maeyken Vander Zochelt alsnu gehuwd met Berthelmeeus Lantgrave. De jongste weese is 4 jaar. NB. Catherine van Heyste ghezelnede van Laurins de Baets sweesens grootmoeder pet. Mee!t'schte Merendree op de Cruuscale ghemeene met Pieter ende Hans de Baets sweesens ooms. 22.11.1608

37v.

: Augm , toebehoorende Pi.eryn tk en. ende Lievyntken Callants .filia Jans die hij hadd e bij Elizabeth Claeis fa $eghers syne tweede· huysvr, bij het overlijden van voorn. Segher Claeis fs Jans huerl. grootvader pat. V. Pieter Cállant fs Jans.


16ter Marten Claeis, Pieter van Renterghem x Catherina Claeis, Jan de Joncheere en Olivier Steyaert als voochden van Frans ende Hans Claeis filij Seghers voornt. gheprocreert bij Magdaleene Mortier zijde tweede huysvr. der weesen ooms ende medehoirs. Grond te Landegem. 8 •1 1 • 1608

65

st. Gheerolf van Kerebrouck fs Blasius He. Pauline van Renterghem. K. Blasius en Jooryntkin, Pieter bij huwelick syn selfg~ de kinderen van Jan van Quaethem bij Catherine van Kerebrouck. _ V. Andries van Kerebrouck oom pat. en Jacob Maes.cousYIl mat. (Jan van.Kerebrouck oom .pat, van de weesen) . Twee ho fstedekens .en grond te Lande gh em Wilde.·.

20.2.1610 70v.

st.

Susanne van Hulle fa Gabriels Hd. fiIathysHofackere. K. Janneken en Tanneken, de jongste 11 j aar-, V. Gillis van Hulle oom mat •.en Willeni van Kerrebrouck fs Lievens ghenomen van de vaderlicke zijde midts den vadere uu t Duu tslandt is. . Gronden ten dele gevallen aan de weesen van hun moe der' en. van Willem van Hulle sweesen oom, te Hansbeke l3n Herendree •

.24.4. 161 0 99

.. Christiaen van Ooteghem met Pieter van Ooteghem za jn zone de welk~ kenden lydden ~n verclaerden in loyalen pacht ghenomen thebbene van mijn heere·Joncheer Franchois Wouters Heere van Vinderhoute, Mer~ndree etc. de cooren wintmuelene mette peerden muelene wesende vrije maelderije staende binnen Meerendre. 9. 10. 161 0


- 17 Register

66

fO

1

st. Baudewijn Maenhout + Landegem He. S8.erken vander Venne t. K. Charels, Janneken en Tanneken. V. Frans van Hecke pat. en Lau r s , Vander Vennet ma t , Behuysde hofstede tot Hansbeke te Reijbrouck en grond te Landeghem. 1 1 • 1 • 1 648

3

Verk. _: -Phls de Heij ere fs Baudewijn tot Dronghene. Koper: Sr. Phls Vander Stricht fs Paesschier inwoonende poorter ende brauwer tot Ghendt. Heersch "thuijn meersch" Meerendre Durmen •

27.5.1644

4v.

Verk.: Guillaem Vander Brugghe. Koper : Jan Aerts fs Lievins • .Behuysde cheyns te Landegem aen "Wilde Driesch op het Gaversche.

8.2.1647 5

st. Janneken de Rijcke fa Joos Hd. Jan Van Holsbeke. K. Thomaes, Hansken , Gebereel ende Pierken • V. Joos de Tollenaere pat. en Gebereel Vriendt pat. Gronden te Merendree en te Landegem.

9.7.1647

8v.

St. Marten de Cleercq He. Janneken Smeijers fa Baudewijn. K. Joos, Jan, Baudewijn, Magrijte en Martijne. V. Guillaeme de Cleercq en Jan de Brabantere. Gronden te Merendree en Hansbeke.

7.12.1647 11v.: St. Lievyntken Debats fa Jan Hd. Pieter Vande Velde. K. Hensken, Haijken ~n Vijntgen. V. Roelan t Claij s pa t. en Lieven Deba ts fs Jan mat. Grond te Merendree, Lovendegem en Nevele bij overlijden van Jan Debats dese weese grootvadere. (Sommige partijen onverdeeld met Petrus de Bats dese weesen oom). Behijsde hofstede Merendree Oosterghem·bij overlijden van Tanneken Willems dese weesen grootmoedere, onverdeeld met haerl. ooms.

6.7.1647 14

Verk.: Chls. van Lack e , Koper : Pieter de Meyere fs Jonas. De rechte helft van een partije saylandt Stekelbeke.

25.4.1648

te Landegem Wilde inde


- 18 ~ fO

15

Carel de Meijer als voogd van de weezen van Jan de Meijere. Koper: Fieter de Heijere. Partijken cheynsgoet gelegen binnen de hofstede van Dheer Fieter van He cke te Land eghem ,

25.4.1648 15

Vermanghelynghe tussen: Pieter de Cuypere fs Jans ende Pieter van Hecke greffier vande indaghynghe binne de stede van Ghendt. Gronden te Landegem.

25.4.1648 1 7v.

Verk.: Frans Lybaert fs Pieter hem sterckmackende medehoirs. Koper : Baudewijn de Meyere fs Cornelis. Meersch te Hansbeke daer ment heet de BulIe.

over syne

25.4.1648 lavo

Verk.: Jan Steijaert fs Willems ende Baudewijn Denijs x Janneken Steijaert over heml. selven als voochden ende hem sterckmackende over hemlieden medehoirs, als hoirs ende weesen van Guillam Steijaert die hij gheprocieert heeft bij Mayken de Brabantere. Kopers: Baudewijn de Meijere bailliu van Bansbeke ende Joos Hanssens. Grond te Hansbeke onder dheerlijchede van 't Gaversche.

25.4.1648 19v.

Verk.: Christiaen Vander Cruij sen fs Frans. Koper : Joos Vander Vynckt fs Jacques. Grond te Bansbeke.

20. 1 • 1648 20

Rg. Matten Blancquaert. Rh. Dheer Jan de Jonghe. Bezet op behuysde hofstede en grond te Landegem Wilde.

5.5.1648 20v.

Rg. Joachim van Heerbeke

fs Frans ende Janneken van Laecke sLine huy svr , Rh. Fieter de Meyere fs Jans. Bezet op grond te Landegem.

23.5.1648 21v ,

Rg. Ph Ls , de Meyere fs Pieters • Rh. J8n V;:mder Vennet fs Jans als transport hebbende van Pieter de Meyere fs Jonas. Bezet op grond te Merendree. 20.5.1648

22

Rg. Marten Cocquut fs Pieters als voogd van Lieven Cocquut syne~ broeder. Rh. Lieven Cocquu t fs Martens. Bezet op grond te Landegem.

10.4. 1648


·-

19 -

:fO

22v.

Rg. Jooryntken Beelaert wed. van Jaecques Verdonckt Fiers voocht over d~ weesen van Jaecques Verdonckt. Rh. Pieter van Lookene. Bezet op grond te Meerendre en Landegem. 21 .2. 1648

23

Verk.: Ma.rten Jolyt ende Lieven Goethals hoirs van Joos Ghoethals en hem sterckmackende over huerl. medehoirs ende de ghane van Moentgen de Veij overl. huysvr. vande selven Joos Goe t hal.s. . Koper: Mr. Gheert Speeckaert adt. in de RvVl. Behuy~de hofstede Merendre Staecktepoecke. 13.6. 1648

2:3v.

Rg. Jaecques de Heijere fs Bauduwyns ende Cathelyne Braet fs Joos syne huysvr. Rh. Sr. Jan de Sadeleere fs Symoens COopman binnen Ghendt. Bezet op grond te Merendree •. 11 ~ 7. 1648

25

ende Jan

: Verk. : dhoirs van Guille de Baets : Gui.lle de Baets fs Guille jonckman syn selfs, 'I'annek en de Baets x Joos Verleye en Mayken de Baets x Francois Tijtgat, mitsgr. Guille Schijnynck als vooght van de weesen van Jaecques de Baets authoriseren de voorn. Joos Verleye en Frans Tijtgat neffens Servaes de Baets over hem selveri.en als vooght van de ·weesen van Guille ~e Baets ende van Chrystiaen de .Costere ghetrauwt gheweest met Elisabeth de' Baets, suppliants suster. (Auth. voor de weth. der stede Keure en vrijhede van EeckloQ 26.6.1648). . Koper : Joos de poortere fs Joos over en uytten naeme van Dheer Theodor Vermeers. Grond te Hansbeke. 27.6.1648

27

Pieryntken Cocquyt wed. van 'Cornelis Boone stelt in seker 1/5 bunder Lan t s op Lande gem belast met byleve van Lieven vande Stichele haeren styfvadere tot veriekerthede van de weesepen • toecomende Pieter, Pierynken en Tanneken kinderen van Pieter van Speybrouck gheprocrieert bij Martynken Yde, mitsgr. Jan kint van voorn. Pieter van Speybrouck bij 'tvoorn. Pierynken Cocquyt, an de voorn. weesen verstorven bij de doot van Jan van Speybrouck fs Daneels haerl. grootvader. 1 1 .7. 1648

27

Verk.: Jaequemyntken van Heyste fa Roelants ende wed. van Jooris Dhooghe, mi tsgr. Jooris Dhoofhe de jonghe, Gheert en Jooryntken Dhooghe. Koper : Baudewijn de Meyere fs Corns. Meersch te Hansbeke. 27.6.1648


- 20 fO

28

Verk.: Herman Lamme x Vynken Cocqu~t fa Jans. Koper: Jan Aerts fs Guille. Meerseh te Landegem Wilde.

13.6.1648 28v.

Verk.: Gillis de Papè fs Fieters. Koper: Marten Wieme. Eene cheyn s te Landeghem an Wildendriesch.

27.6. 1648 29

Verk.: Jan Fiers fs Joos. Koper: Joachem van Moerbeke. Onbehuysde hofstede Landegem Wilde.

1 1 .5. 30

1 648

Rg. Anths. de Pau fs Diericx bij Janneken Smeyers. Rh. Jan Manout fs Willems. Bezet op behuysde hofstede en grond te Merendree overpoueke. 1 1 .9. 1 647

30v.

Verk.: Laurs. de Baets met consorten over de weese Jan Danens. Koper : Clays de Baets. Meerseh onverseheeden en onverdeelt met Clays (Nielays) de Baets te Merendree Stocktenpoucke.

25.2.1648 31v.

Verk.: Roelant Coequyt x Cathelyne Cocquyt als vooght van de weesen van Gilli8 de Baets. . Koper : Pieter Dobbelere als voocht van de kinderen van Lieven van Heeke. Grond te Merendree Overpoucke. 19.2.161+8

32v.

Jan de Dobbelere (en Jan de Deekere) als voocht over de weesen van Pieter de Deckere stelt te coop gronden te Hansbeke tot vereffening van de schulden van de wezen.

26.3.1647

33v.

Verk.: Marten Clays fs Martens tot Moerbeke. Koper : Laurs. de Baets fs Pieters. Meersch en bosch te Merendree de vercoper verstorven Van slJn grootvader Laurs de Baets, ghemeene en onverdeelt met Mayken syne sustere ende weesen van Pieter Clays sijn broeder.

12.6.1648

34v.

Verk.: Joos van Vynct x Joosynken Koper : Jan Aerts fs Guille. Grond te Landegem.

6.7.1647

Coequyt fa Jans.


- 21 -

fO

35

Verk. : Dhoirs van Baudewijn Cocquyt; Charles vander Vennet als voocht over de weesen van Baudewijn Cocquyt en Jan Vrient fs Gabriels machtig over Frans van Laecke fs Jacques ghetrauwt Tanneken Cocquyt fa Baudewijns en voocht van de voorschr. weeseu. Koper: Frans van Laecke naer dien dat Gillis Stalens hem· ghekent hadde als naelync. 7.9.1647

36

Verk. : Dhoirs van Heyndrick Hoebaerts; Dierick Hoebaert Jan Hoebaert. Koper: Jooris Versluys. Meersch ontrent het ghescheet van Somerghem en Merendree 7.7.1647

en "Durme".

37

Vermanghelynghe 23.2.1647

tussen Jan Aerts en Jan Fiers.

37v ..

Verk. Jan Steyaert fs Willems, T%Rneken SteYaerts wed. van· Baudewyn Denys over heml~ selven als voochden·over heml. medehoirs, al hoirs ende weesen.van Guille Steyaert·geprocriee.rt bij Ma.yken de Brabantere • (Aggreatie weth. Bellem) . Koper : Adriaen vande Wale. Grond te Hansbeke "t Gaversche. 25. 4~ 1648

38v.

Verk. : Joos de Bil. Koper : Pieter van· Quakebeke, Saylant Merendree Velde. 1 1 .5. 1 648

Guille de Clercq als nalync •.

39

Verk ~ : Frans en Jan Schepens,. mi tsgr. Jan Sierens x Willemijnken Schepens sonen en dochter van Jooris Schepens bij Margriete de Mey fa Joos. Koper: Segher van Renterghem. Grond te Merendree en Hansbeke •. 3.7.1648

40

Verk.: Hoirs Guille Steyaert Koper: Jan Steyaert. Grond te Hansbeke. 25.4~1648

41

. Verk.

: Jan van Lovendeghem Koper: Joos de Costere. Grond te Nerendree e . 3.2. 1648

bij Mayken de Braban tere (fo37v. )

is Pieters •

41 v , : Verk. : Guille Arents fs Pieter s en Vyn tken Manout syne huysvr. Koper: Olivier de Meyere. Dry delen van een behuysde hofstede Merendree Oosterghemi· 1 .9. 1 648


- 22 fO

42

Veroorsaetynghe van lande tussen Olivier Clays (grond te Hurssere en Jan Machu fs Hichiels (grond te Merendree onverscheen en onverdeelt met de b~oeders en susters van syn huysvr~) 21.7.1647 ten huyse van Guille Wille tavernier in Somergem.

42v.

St. Lievyne Pél.sijns Hd. Pieter Cornelis. K. Hensken, Liefken, Pierynken, Joosijnken en Joosken. V. Guille Cornelis pat. en Jan Daneels mat. Gronden van de overl. te Landegem heerl. v~n Vinderhoute; 1 1. 1• 1648

44

Verk •. : Jan Willems. Koper : Segher van Renterghem .. Gr~nd te Merendree en Hansbeke vercooper competerende deur het overlijden van sijn moeder Margariete de Hey fa Joos. 3.7. 1648

.45

st. Baud.ewd j n Claij s . . He. Mayken Pieters fa Roelant. K. Hahsken, Janneken en Sanneken. V. Jan Claijs oom pat. en Arent Pieters oom mat. Gronden te Merendree en te Hansbeke, te Hansbeke onverdeeld met Jan van Laeke causa uxoris. Gronden te Merendree belast met een rente ten profyte van Daneel de Baets tot Ardenburch.

26.3. 1648 48

Verk.: Jooryn van Vooren fs Laurs. Koper : Pieter van Quakebeke fs Joos. Grohd te Merendree.

3.8.1648 48v.

Verk. : Lieven Cocq uyt fs Pieters • Koper: Pieter van Loekene. Grond. te Landeghem Wilde.

3.8. 1648

.

49

st. Jan Vrient He. Lievyne Deckers fa Jans. .'. K. Hansken, Vyntken en Nelleken. V. Gheerolf Vrient oom pat. en Jan de Deckere oom mat •. Behuysdè hofstede te Meretidree Oosterghem tot 3/5 en 2/5· aan Jan Martens causa uxoris.

5Jv.

Verk. : Xpoffels van Wassenhove fs Niel. mij sterckmaeckende over de andere medehoirs. Hoir in dese : Mattheus van. Wassenhove. Xpoffels van Wassenhove over syn selven en als voocht van de weezen Pieter van Wassenhove en hem sterckmaekende over _~Jan van Wassenhove synen broeder mitsgr. Renis en Laurs van Wassenhove. Koper : Guille Arents fs Pieters. Dhelft van een hofstede Merendree Oosterghem. 1

.9. 1648


- 23 -

fO

52v.

Rg. Sr. Frans de Wulf fs Lowys en Joe Marie Vande Haghen fa Xpoffeés syne huysvr. Rh. Jo Matie Dhont wed •.van Sr. Lievynus Vande Haghe. Borge : Jo Joosyne Stallns wed. van voorn. Xstoffels Vande Haghe. Bezet op grond te Landeghem. Aflossing door Dheer en Mr. Olivier Vander Haghen (Dendermonde) van 31.5.1656.

30.8.1648

54v.

Verk.: Heirsvan Guille Steyaert bij l1ayken de Brabantere (zi e re 37v.) Koper : Joos de Poortere. Grond te Hansbeke 't Gaversche.

30.8.1648

55v.

Verk.: Jan van Dhoorn fs Joos. Koper : Jan Meganck fs Xpiaens. Bosch te Hansbeke.

18.5.1647 56

Verk.: Marten Wieme en Joos Roets als voochden over de onbejaa~de weesen van wijlent Adriaen Wieme met naemen : Guille en Elisabeth Wieme. Koper : Jan de Baets fs Matheeus. HOfstede bij Merendree brugghe. 13.6. 1648

57

Verk.: Gheerolf Aerts fs Pieters en Pierynken Koper : Jan Fiers. Behuysde hofstede te Landegem Wilde.

Weys (syn .huy star,)

5.8.1648

58v.

Verk.: Jan van Vynct fs Frans in huwelyck hebbende Joe Elysabet Arents wed. van Frans ~ande Vynct, Jan Arents fs Jans en Jacques Roggheman x Jo Elysabeth Arents. Koper : Jan de Clercq fs Roelant. 29.3.1637

59

Verk.: Koper : Heersch Ghyllyne Jan van

Jacques van Verdeghem. Jan Aerts fs Guille. te Merendree : koopsom een bruyn meriepeert én 8 pond gr. Lybaert overl. huysvr. van Jacques van Verdeghem; Verdeghem hunnen sonet

28. 11 • 1648 60

Rg. Pieter Van Reeke uyt crachte van procuratie hem ghegheven bij Thobias de Brabantere en Margriete Wegghe sijn huysvr. (Somergem 13.1.1644). Rh. Aermmeesters van Somerghem. Bezet op meerschc te Merendree Lantbeke.

16.1.1649


- 24 f?

61

Rg. Tanneken van(der) Vynct wed. van Pieter Coppens tot Hansbeke. Rh. Joos van Vynct fs Pieters. Bezet op behuysde hofstede en grond te Hansbeke. 25.4.1648

62

Verk.: Joos Vander Vynct x Syntken Cocquuts fa Jan, Phls van Lookene x Mayken Cockuuts, Gillis de Pau x Pyryntken Cocquuts, Lieven de Pau x Janneken Cocquuts en Herman Lamme x Luyntken Cocquuts. Koper: Phls Vander Stricht fs Gillis. Behuysde hofstede te Landegem. De twee weesen van Jan Cockuyt bij Syntken Van Renterghem te weten Liefken en Baerbelken Cocquu t zijn ook gerecht in deze hofstede. Voogden: Jan van Renterghem en Joos Vander V,ynckt.

30.1 • 1649 62v.

Rg. Pieter Reduucx (?) x Harie Vander Vennet. Rh. Jan Vander Vennet fs Jans Bezet op grond te Merendree. 1649

64

Verk.: Franchois Vande Putte fs Geeraerts. Koper; Sr. Jan de Sadeleere fs Simoens. Grond te Merendree.

1.2.1649 65

Rg. Franchois de Cuypere fs Jans. Rh. Pieter de Meyere fs Jonas. Bezet op grond te Landegem, Merendree

en Dronghene.

13.2.1649 66

Verk.: An theunis de Pau fs Diricx en Jan Vander JVloortelefs Jans causa synen huysvr. Koper : Jan Maenout en Pieter vande Velde, Joos Willems als nalynck. Saylant te Merendree.

13.2.1649 66v.

Verk.: Guillaume van Bruwaen. Koper : Dheer Pieter van Alsteyn. Bosch te Hansbeke 't Gaversche. 1 6. 1 • 1 649

67

Verk.: Pieter de Baets fs Jaecques. Koper; Franchois de Landtgrave fs Bartholomeus. Bosch te Landegem en grond te Merendree llden Byvanck". 1 6 • 1 • 1 649

68v.

Verk. Pieter'Wittevronghele x Margriete de Meyere fa Lievens. Koper : Antheunis Hanssens fs Geerardts. Grond te Landegem "den Doorne" bij de nieuwe meulene. 28. 11 • 1635


- 25 fO

69

Verk. : PhIips de Schuymere x Pierynken Jan ende Tanneken de Clercq ende Jan de Woeste Haeltre) ende EliĂŠabeth de Witte Jan de Weerdt synen sonet Koper: Antheunis Hanssens fs Geerolfs. Gronden gesuccedeert bij den overlijden Weerdt syne sustere. 15.3.1636

de Weert, mitsgr. Weerdt CHeerl. van syne huysvr~ en van Margriete

de

71

Verk. : Jaecquemynken van Heyste wed. van Jooris Dhooge, geassisteert met Geeraert en Jooris Dhooge en Jan Schepens x Joorynken Dhooge, haeren sonen en schoonsone. . Koper: Jaecques van Vynckt en Jan van Vynckt fs Jans. Gronden te Hansbeke. 27.2.1649

72

Rg. Jan van Vynckt fs Jans. Rh. Sr. Gillis Haccoen fs Lievens. Bezet op grond te Hansbeke. 27.2.1649

73v.

Verk.: Jan Lievens en Christoffel van Wassenhove vooghden van de weesen van Pieter van Wassenhove. Koper : Guillame Arents en Jan Manout fs Willems, Fieter de Baets als nalynck. Cauterland te Merendree Oosterghem. 30. 1 .1649

74v.

Verk.; Aren t van Wassenhove x Vyn tken Martens. Koper : Bauwen van Wassenhove, Jaecques Haenhout Grond te Merendree Durmen. 27.2.1649

als naerlinck.

75

Rente ten laste van Lieven vander Vennet fs Charles in proffijte van Fieter van Zelle fs Joos woonende binnen Ghendt. Bezet op 3/5 van een hofstede bij Merendree brugghe mette drije deelen van de taverne. 6.3. 1649

76

Joos de Suttere fs Ryckaerts als vader en voocht over Anths, Apolonia en Lievine de Suttere, geprocrieert bij Maeyken Cuyper sijn overlden eerste huysvr., welke comparant hem ghestelt heeft borge over Ryckaert de Suttere syne sone ghewoont hebbende op de prochie van Oosterzele. Rentebrief in proffyte van zijn kinderen (13.2.1649). Rentebrief voldaan aan Bauduyn Vrient fs Gabriels, getrauwt hebbende Livyne de Zuttere fa Joos. (1.9.1660)

77

Rg. Arent de Vos fs Pauwels. Rh. Geeraert de Clercq fs Pieters bij transporte van Jan Vrient fs G8briels. Bezet op grond te Merendree. 21 .2. 1648


- 26 -

re

78

Vermanghelynghe tussen : Franchois Vande PUtte fs Geerolfs ghetrauwt Susanna Martens fa Jans, Adriaen vande Walle met consorten ende Guilliaeme de Clerck fs Roelandts.Gron~ te Merendree.

20. 1 .1649 78v.

Donatie intervivos : Dheer Charles Braen fs Jan gchenkt aan. Petrus Basilius fs Mr. Petrus geprocreert bij Jo Marie .. Braen' s compar an t s sustere , gronden gelegen -. te Drongene , . Merendree en Cruishautem. .

13.3 .• 1649 81

Verk.: David van lseghem x Joosyne Suttermans woonende tot Meulebeke. Koper : Geerardt de Clercq tot Merendree. Partije leen tot Hansbeke komende van Joosyne Suttermane~

12. 12. 1648 81v.

Rg. La~reins

Veldekens fs Joos. Rh. Jaecques Temmerman. Bezet op hofstede te Merendree.

27.3.1649 82

Verk.: Jooris Landuyt, Joosyne, Vfillemijne en F'ransijne. Landuyt bejaarde weesen van Jaecques Landuyt. Koper : Laureyns Veldekens fs Jo6s. Grond onverscheen en onverdeelt· met de hoirs van Joos Dobbelaere fs Gil11s te Merèndree Durme.

13.3.1649 83v.

Verk.: Franchois van Laecke, Joachim van Moerbeke x Janneke~ van Laecke en Charel de Weerdt x Sanneken van Laecke. Koper : Pieter de Meyer fs Jonas over en uut name van Dheer Pieter van He cke , . Grond "den Biervliet" te Landegem.

27.3.1649 84

Verk.: Maurus Vander Plaetsen fs Geeralf • Koper : Fieter de Meyer fs Jonas over en uut den naeme van Dheer Pieter van·Hecke.

27.3.1649 85

Verk. Thomas Hanssens vooght van Jaecques de Cuyper fs Jans.· Koper : Fieter de Meyer fs Joanes over Dheer Pi.et er van He cke , Hettynghe te Landeghem.

27.3.1649 . 86

Verk.: Joo s Cobbaert fs David gehuwd Tanneken de Beunis fa Jaecques. Koper·: Pieter Coppens over en uit naeme van Frànchois Autrap. Meersch te Landegem 't Gaversche Wilde cautere.

27.3.1649

.


- 27 fO

87

Verk. : Gillis Speeckaert en Olivier Coen voochden ven de weesen van Guilliame de Clercq ende de weesen van Jinneken Cockuyt huysvr. van Frans Serweytens ende de wed. en weesen' van Pieter Cockuy t fs Ja_ecques (voochden Jan Daniels en Gi.Ll.Ls Speeckaert) ende de wed. van Corneli8 Boone ende de voorschr. Gillis Speeckaert .(x Joosyne Cokuyt) oock over hem seIven. Koper: Jan Aerts fs Guilliame. Saylandt te Landeghem Halewijn ghebruyckt in bylevynge bij Lieven Vander Stichele.

27.3.1649

89

Verk. : Arent Wille fs Piete.rs getrauwt met Susanna de Suttere. Koper: Jan de Meyere als commant van Rogier de Witte. Saylandt iVIerendreeMeulenacker.

27.2.1649 90

Verk. : Joos Veldekens fs Laureyns. Koper : Bauduyn Manaut synen schoonvader. Ervers ; Janneken Vlieg.ers wed. van Willem ManOut over dhelft, Bauduyn Hanout, Jacques Manaut, Guilliame Manaut, Jooris Nanaut, Joos Wille x Goddelive Manaut, midtsgr. Jan Manaut over hem selven ende het deel van Geerardt de Clercq ende Chrtstiaen vande Vennet ter causen huerl. huysvr. Behuysde hofstede en grond te Merendree Oostergem.

27.2.1649 91

Verk. : Vi jnken Willems wed. v an Fieter Steijaert en Lieven Willems als vooght. . . Koper ; Jan en Beuwen Man au t, Phlips Steyaert als na.erlynck. Grond te Merendree Oosterghem.

13.3.1649 92

Verk. : Gabriel Vrient, Guilliame de Clercq en .Jan Martens ons sterckmaeckendé over Geeraert Vrient onsen medehoir. Koper; .Sr. Jan de Saedelaere fs Simoens. Grond te Herendree Overbrouck.

8.4.1649

92V·

Verk. : Anths de Pau fs Diericx. Koper : Jan Van Moortele als naelijnck. Behuysde hofstede en grond te Merendree

Overpoucke.

18.1.1649

93v.

Verk.: Jan Schelstraete x Jooryntken Van Looker. Kopers ; Jonas .::de Meyer en Christoffel van Wassenhove. Sayland te Merendree Velde.

27.2.1649 94

Verk.: F~ans Vander Vennet fs Jans. Koper : Lieven Vincent synen swaegher. Meersch te Landegem.

27.2. 1649

95

Verk. : Jaecquemynken van Heyste lest wed. van Jooris Dhooghe. Koper : R?udûyn de Meijer. Grond Hansbeke Zande.

13.2.1649


- 28 fO

95v.

Verk.: Pieter van Renterghem x Vyntken de Meijere fa Jaecques. Koper: M~n Saeman. Een cleen houcxken van een hofstede te Landeghem Wildedrieseh.

27.2.1649 96

Verk.: Pieter Yde fs Gheerts. Koper: Phls van Lookene fs Willems. Grond te Landeghem.

13.2. 1649 97

Verk. : fa Jans Koper : Meersch

Jaecaues Harteleer fs Arent ende Tanneken bij Tanneken de Baets syne huysvr. Laureyns Vande Haghen fs Dominicq. te Merendree.

Cuypere

24.4.1649 97v.

Rg. Geerardt Hanssens. Rh. Sr. Joos Goethals fs Augustyns. Bezet op hofstede en grond te Landegem.

8.5 ..1649 99

Rg ..Jaecques de .tv1eyere fs Baudewyns woonende tot Merendree • Rh. Joe Marie Dhondt wed. van Sr. Lievinus Vander Haeghen. Bezet op hofstede en grond te Merendree.

8.5.1649 100v.: Verk.

: Jaecques en Jan de Cuypere Jan Steyaert. Meersch te Merendree.

synen broeder.

Koper:

8.5.1649 101

Donatie intervivos : Joosynken Veldekens fa Joos wed. van Baudewijn de Meyer schenkt aan haar kindts kindren : - de kinderen van Marten de Clercq x Janneken de Meijer fa Baudewijn. - de kinderen van Gillis de Clercq verwekt bij Tanneken de Meijer fa Baudewijn. De kinderen van Jan de Brabanter x met het voorn. Tanneken de Meijer. - de kinderen van Petrus de Wulf die hij gheprocee:et heeft aen Joosijnken de Meijer fa Baudewijn.

9.7.1639 102v.: Verk. : All ths de Ba e ts , Koper: Mr. Geeraert Speeckaerd Grond te Merendree.

Adt. in de RvVl.

24.4.1649 103

St. Baudewijn de Clercq He. Janneken van Nevele. K. Grietken • V. Marten de Clercq 'pat. en Lucas van Nevele mat. Gronden te Merendree • 18.7.1639


- 29 fO

105v.:

106

107

110

Verk.·: Bauduyn Willems. Koper: Pieter de Clereq. Behuysde hofstede Merendree 7.3.1643

Overpoucke.

Verk.: Wed. van Geerardt de Maecht. Koper : Pieter van Reeke greffier van de indaeghynghe Ghendt. Grond te Landegem. 22.5.1649 Proces tussen: hoirs van wijlent fs Philip hebben.maehtig ghemaeekt _ (Joo syn tken de Baets fa All theunis v an Kerrebrouek) jegens Fieter de Verkoping bij decreet van hofstede NB. Philip van Kerrebrouck voocht Wulf. 22.5.1649

binnen

Guilliaeme van Kerrebrouck Pieter Wittevronghel huysvr. van Guilliaeme . Meyere fs Bauduwyn s verweerder. en grond te Merendree. van de weesen van Willem de

Verkoping bij decreet: Jan Baptiste Maes over Fieter Stofferis in proffyte van Phls Vander Stricht. 11.5.1649

112v.: Rg. Frans de Cuyper en Fieter de Cuyper voochden van de weesen Jan Dobbelaere. Rh. Pieter van Reeke greffier van de indaghynghe binnen ·Ghendt. Bezet op grond te Merendree •. Aflossing door Laurs Criel als in huwelijck hebbende de weese van Jan Dobbelaers van date 11.5.1664. 19.6.1649 113

Rg. Joosynken van Wassenhove wed. van Pieter de Clerck fs Phlips. Rh. Bauduyn Moeraert fs Fieters, nu in prouffyte van.Cornlie en Cathelyne de Clerck~ Bezet op ho fstedeken Merendree Overpoucke. (zie [0 1 05v.) 19.6.1649

114

Rg ,

115

Rg •.Guilliaeme Leenesone x Vynken Vrient. Rh. Lieven van Cauckelberghe. Bezet op grond te Merendree. 5.6.1649

Jan Vander Straeten fs Geerolfs. Rh. Joos de Pestele fs Louys. Bezet op behuysde hofstede en grond te Ransbeke. 19.6.1649

115v.: Verk. : Bauduyn Vander stert (?) Koper : Charles van Bruane als command van Jan Aerts. Grond te Landegem Wilde. 8.5.1649 .


- 30 -

ra

116

119

Verk.: Lieven Cockuyt fs Marten en Lieven de Clercq fs Lieven als voochden van de weesen van Lieven de Clercq daude geprocreert bij Tanneken Cockuyt fa Harten voornt. Behuysde hofstedeken "Gerart Goethals stede" te Landegem, ook grond te Landegem en hofstede te Dronghen Halewijn. 28.4.1649 Rg. Joos Braet fs Joos.

Rh. JaecQues van Hulie. Bezet op-hofstede te Landegem Varentdries. Aflossing door Andries de Grave over Joos Braet van 1 .3~1650. 3.7.1649 11 9v.: Rg.

Lieven Speeckaert fs Jans. Rh. Jan Callant fs Pieter synen styfvader. Sr. Andries van Rekendaele als transport hebbende Jan Callan t voorn t., .. , Jan Call2nt x Lievijne de'Maeght fa Blasius. 3.6.1649

121

van

Verk.: Jaecques Coppens fs Lievens. Koper : Pieter Cornelis fs Willems. Saeylant te Landegem. 3.7.1649

121v.: Verk. : Arent van Wassenhave x Lievynken Hartens. Koper : Pieter de Meyere fs Jonas. Saeylant te Merendree. 22.5.1649

122v.: Verk.

: Gillis de Landtsgrave. Koper : Christiaen de Weltere (?) Saylant te Merendree. 12. 12. 1648

123

124

Verk .. : Pieter en Gerart Steyaert. Koper : Olivier de Meyere. Grond te Merendree. 10.2.1649 . : Verk. : Jan de Bra.bantere f's .Jans , Koper : Jan Fiers fs Arnauts. Grond te Hansbeke Reybrouck GĂ versche. 19.6.1649

124v.: Verk. : Lieven de Weert fs JOG s , Koper: Mauryne Dobbelaere huysvr. van Pieter Saeylant te Hansbeke. 8. 5 ~1649

de Weert.


- 31 fO 125v.: Verk. : Laurs de Schrijver fs Pieter over hem selven en als voocht over sijn broeders en susters, kinderen van Pieter de Schryver bij Janneken van Hulle, mitsgr. Tanneken en Fieter de Schryver. Koper : Segher van Renterghem, Bauduyn Maenhaut en Jaecques Lambrecht. Jan van Rulle fs Jans over dhelft en den selven als voocht neffens Cornelis Roegiers van de weesen Bauduyn van Rulle met consorten als nalijnck. 3/4 van een boshe te Hansbeke Reybrouck, hetander vierde competerende Jan de Clercq ter "Causen van Pieryntken van Rulle syn huysvr. 8.5.1649 126v.: Verk. : Rychard de Prest fs Richards ende Maeyken de Cleercq syne huysvr. en hem sterckmaeckende over Ransken de Clercq synen swaeger. Koper :Pieter vande Velde. Bosch te Merendree Overbrouck gemeene en onverdeelt met de wed. Guilliame Maenhaut en Fieter van Renterghem over .syne weese causa uxoris. 11.5.1649 126bi? Verk. : Jacques Maenhaut. Koper : Christoffels van Wassenhove fs Bauduyns. Meersch te Merendree Velde. 22.5.1649 126b~~ :Verk. : Pieter Claij s fs Willems, x 'I'ann ek en Bruniels. . Koper : Charel de Meyere. Grond te Landeghem. 13.3.1649 127v. : Verk. : Syn tken Willems wed. van Fieter Steyaert met Phlips Stey~ert haeren sone. Koper : Jonas de Meyere en Christoffel van Wassenhove. Grond te Merendree Oosterghem. 13.3.1649 . . e 128 Verk. : Jan Soetens fs Pie ters en Jo Joanne de Vos fa Frans syn huysvr., Fieter Slo ck x Fra.nchoise de Vos. Koper: Sr. Jacques van Haute fs Jacques,Gillis sone. Grond te Baer1e, Ha1ewijn en Landeghem. 22.7.1649 129v.: Verk. : Louy s de Wulf fs Fieters, x Hargriete Co ckuy t , Koper : Pieter de Meyere IS Jonas over Dheer Fieter van Hecke. Maymeersch te Landegem. 30.7.1649 130

Vermangelynghe tussen: Gillis Speeckaert, Olivier Coen, Frans Serweytens en consorten jegens ,Jan Aerts fs Guilliaeme en Pieter de Meijere IS Jonas machtig ov~r Pieter van Hecke. Grond te Landeghem. 30.7.1649


~ 32 -

ra 131

Verk.: JBeues Tollens x Lyvine de Cuyper. Koper : Jan Aerts geassisteert met Pieter van Lookene, Wiebrandt Speeekaert als naelynck. Ettynghe en saeyLan t te Landeghem wilde. 3.7.1649

132

Procuratie voor Lievyn Nimmegheert notaris tot Sluys van 26.6.1649 : Pieter Sutterman en Martyntken Sutterman wed. van Olivier Steyaert broer en suster woonende tot Aerdenbureh, heirs en kinderen van Bornelis Sutterman overleden tot Aerdenbureh machtigen Geraert Sutterman oudt burchmre van Aerdenburch. Rg. zi~ hier boven. Rh. Jo Jaequemyne Vander Haeghen wed. van Dheer Gi11is Collijn. Bezet op huysinghe en grond te Hansgeke Zande. . NB. Dheer en Mr. Jan van Daele x Jo Joanna Collijn fa Dhr. G1111s. 28.6.1649

134

Verk.: Jan Standaert. Koper : Joos de Vogelaere, Grond te Merendree Durme. 3.7.1649

Jan van Veerdeghem

als naelynck.

134v.: Verk. : Pieter van Renterghem fs J8ns, x Vynken Smeij ers. Koper: Jan Aerts fs Livinus. Behuyst hofstedeken Landeghem Wilde. 13.3.1649 135v.: Verk. : Pieter Steyaert fs -Jans , Koper: Bauduyn van Wassenhove en JoOs de Costere. Grond te Merendree. 3.7.1649 136

Verk.: Jan van Veerdegem. Koper : Joos de Costere. 12:7.1649

136v.: Ve rk , : Pieter Hyde fs Geerolfs en Joosyn tken Cockuyt fa Marten syne huysvr. Koper: Phl1ps Vander Stiehele fs Gillis. Grond te Landegem. 23.7.1649 137v.: Verk. : Segher de Wulf en Jan van Kerrebrouck soo over hem selven als over heurl. medeconfrers. Koper: Charels vande Vennet. Hofstede en meersch ande brugghe te Merehdree. 3.10.1643 138

St. Pierynken van iNassenhove Hd~ Gillis Sleex. K. Marten, Fransken, Adriaenken en Passehynken. V. Petrus van Wassenhove en Geerart Sloex. B. Hartin Sloex en Frans van Wassenhove. 18. 12. 1638


- 33 fO 139

Jacques Manaut machtig bij verbaele procuratie van Dheer Pauwels de Gruijtere den selven Gruijter procuratie hebbende van Jonckvr. Joosyne Callants fa Jans ghepasseerd voor .not.ar-ä s Haximiliaan de Rynck in date 13.4.1649. Donatie intervivos : Joosyne Callant fa Jans schenkt aan haere niehte Joosijne Callant fa Michiels een stuek land te Merendree jegenwoordieh in paehte bij Jan Van Verteghem. 8.8.1649

140

Verk.: Geeraert Steyaert fs Jans. Koper: Jen de Vogelaere. Grond met huyse te Merendree Durme, vercooper met Fieter Stey,gert synen broeder. 17.7. 1649

ten cavel gevallen

141

Mangelynghe tussen : Laurs Stand8ert Hofstede en grond te Hansbeke. 17.7.1649

en Fieter de Meyere.

142

Verk.: Cathelijne de Weerdt fa Joos. Koper: Pieter de Weert x Mauryne Dobbeleere. 8.5.1649

143

Gillis Willems fs Jans transporteert alle mijn recht (1/8) als mij verstorven is bij den doot van Joos Goethals, mitsgr. syne huysvr. Nantken Veys, van alle gronden te Merendree aen Marten Jolyt. 4.6.1649

143v. :Verk. Jan Aerts fs Livinus. Koper: Jan Aerts fs Guilliaeme. Saeylant te Landegem Heyste. 8.5.1649 144

: Verk. : An ths de Pau en Jan Vande Moortele. Koper : Bauduyn Manaut. Bosch te Merendree Oostergem. 18.1.1649

144v.: Verk. : Pieter de Heijer fs Bauduyn s , Koper : Jan de Meijer fs Lievens. Grond te Merendree Overbrouck. 9.8.1649 145

146

Verk.: Jan Fiers. Koper: Jacues de Meijere. Behuysde hofstede Merendree 4.6. 1649

Heystendriesch.

Verk.: Jan Fiers. Koper: Pieter Van Lookene. Behuysde hofstede Landeghem Wildedriesch, voor een grau ruyn peert, 2 pistolen in gelde en eenen sack cooren an fS vercoopers huysvr. 4. ()•1649


- 34 fO

14·6v.: Verk.

: Pieter Steyaert fs .Jans , Koper : Jan ende Gillis Tollens. Grond te Merendree Lambeke.

10.2.1649 147v.:

Verk. : Christoffel van Wassenhove als voo ch t van de weesen van Pieter van Wassenhove en hem sterck .maeckende over -Jan van Wassenhove ende oock Jan Lievens voocht van de voorn. weesen ende oock over Mattheeus van Wassenhove ende ook Laureyns van Wassenhove fs Niclays onsen broeder. Koper: Joos de Veugelaere~ Saylant te Merendree. -

26.5. 1649 148v.:

.

- Guillia.me Dhert en An ths Ru tsaert voochden van de onbej. weesen van Bauduyn Ru t saer t geprocreert bij Maeyken Carpin (Weth. Hansbeke) • - Auth. aen Anths Rutsaert en Jan Rutsaert als Anthone broéder van Jan Rutsaert fs Bauduyns . ende Jan Rutsaert sone van Pieter Rutsaert desen naervolgende hoirs int sterfhuys van Jan Rutsaert + Hansbeke. Lieven Kriecke x Tanneken Rutsaert, Laureyns Rutsaert over sijn selven en.?Anths Pu t saer-t hem sterckmaeckende over de weesen van Adriaen Rutsaert als voocht over de selve weesen ende over de weesenvan Bauduyn Rutsaert (Weth van Wichele). Verk. : Antheunis Rutsaert.over hem selven en als vooght over sijn broeders en susters kinders, en Guilliame D'hert over de weesen van Bauduyn Rutsaert. Koper: Adriaenken van Renterghem huysvr~ van Jan Vander Straeten. . Behuysde hofstede Hansbeke Reybrouck.

5.6.1649 150

Uu tgrootynghe gedaan door -Jacques Casteloot en Cathelyne Verdonckt fs Sègers syn huys~r., wed. van Jacques Sollewijn fs Joos, in proffyte van Jacques de Meijere fs Bauduyn s , Grond te l'1eirendre aen Heystendriesch en te Landeghem cauter belast met byleve in proffyte van Lievyne van Lookene wed. van Segher Vanderdonckt voornt, bij successie van Seger Vanderdonckt hun vader en schoonvader.

24.4.1649 151v.: Verk. Jan Vander Hoortele fs Jans. Koper : Jan de Vogelaere fs Joos. Deel twelck hij gecocht heeft jegens Antheunis de Pau fs Diricx in een behuysde hofstede Merendree Overpoucke.

25.1.1649 152

Verk.: Susanna Vande Vijnckt wed. van Pieter Coppen s , Koper : Joos Vander Vynckt fs Pieters. Grond te Hansbeke Susanna Vander Vijnckt gesuccedeert uut den hoofde en bij het overlijden van Rester (1) Cockuyt, haere moeder.

16.1.1649


- 35 fO

153

St. Pieryntghen Claeis fa Jans Hd. Maerten Bechaerts. K. Tanneken, Vijntghen, Jooryntghen, Barbeken en Meergrietghen. V. Herten de Clerck pat. en Bauduyn Claeis mat. Grond te Herendree Durme belast met losrente tot proffyte van Dheer Arnout de Kesele pastoor van :tvlerendree.

25.2.1645 155

Vercoop bij decrete ten laste van de weesen van VJillem de Wulf danof voochden sijn Guilliam van Bruaen en Flips van Kerrebrouck, in proffyte van Joos de Veughelare voocht van de weesen van Francois de Veughelare. Behuysde hofstede Merendr~e. 11.9.1649

157

Verk.: de wed. van Jaques de Beunis. Koper : Matthys van Quaethem. Grond te Merendree. 25.9.1649

158

Verk.: Joos vande Putte Landsman to t Hansbeke mach tig bij procuratie over dhoors Jan Taets fs Aren t s , Dheer Charel Boussemaer Burchmre greffier van Aerdenbucht als machtig bij procuratie van Jop Symoens waeghemaecker wODnende in Ovesante (in den Eylönde van Suyt Beverlant) in houwelijck hebbende Josynken Taets, mitsgr. Sara en Maeyken Taets fa Jan voorschr. (procuratie voor notaris Johan van Ryen te Goes van 25.4.1645) Koper : Pieter van Lookene lan tsman tot Landeghem. Gronden uyt hoofde van Josynken, Sara ende Maeyken Taets' grootmoeder eerste huysvr. van Arent Taets voornt, binnen Merendree en Landegem. 20.11.1649

161

Verk.: Pieter, Jan, Jaspaert en Marten de Baets fs Lyevens. Koper : Joris Blomme fs Pieters • Meersch onverscheen met Jooris Blomme causa ~oris te Merendree Durme. 20.1 1 .1649

161v.: Verk. : Joos Vande Putte over dhoors van Jan Taets fs Arents. Koper: Franchois Wieme. Bosch onverscheen met de cooper ende Jan van Olsbecke (?) causa uxoris. 20.11.1649 162v.:

Verk. : Flip van Kerrebrouck fs Willems. Koper ! Jan Callant fs Pieters tot Landeghem. Grond te Herendree aencomende ter causen synder huysvr. bij versterf te van Pieter de Wulf. 6 • 1 1 • 1 649 .


- 36 fO

163v. : Verk.

: Phili ps van Kerrebrouck fs Guilliame. Koper: Philips vander Stricht brauwer binnen Grond te Nerendree Stocktepoucke.

Ghent.

23.10. 1649 164v.:

Verk. : Elisabeth de Voghelaere wed. van Jooris de Wulf •. Koper: Philips van der Stricht binnen Ghent. Bosch te Merendree.

4.12.1649 165v.:

Verk. .:Pieter vander Brugghe fs Li vinus. Koper : Jan Callant fs Pieters landsman tot Landeghem. Grond te Landeghem.

4. 12. 1649 167

168

: Verk. : Jacques de Meyere fs Bauduyn s , ende Cathaiyne syne h"\.l.ysvr. Koper : Jan Aerts fs Guilliam. Grond te Landegem. 9. 10. 1649 Verk. : Laureyns Vander Vennet. Koper: Jan Vander Vennet. Partyken cheins te Landeghem.

9. 10. 1649 . 169

Braet

.

Verk. : Jan Fiers fs Joos over syn selven ende hem sterckmaeckende over syn ander medehoirs : Janneken Fiers wed. van Gheèraert Everaert, Cathelyne Fiers 22j. (Christoffel van Wassenhove fs Jans over Cathelyne Fiers), met interventie van Livyntgen van Beyeren wed. van Joo s Ff er s voornt. Gheert ende Guilliame Fiers weesende uutlants, waarover Jaques de Meyere fs Bauduyn hem seker borghe constitueert • .Koper : Joos de Veughelaere fs Gillis • Saylant· te Merendree Durme, met clachte van de pasteur van: .Nevele op het deel van Jan Fiers.

14.8.1649 170v.: Verk. : Joos Roets ende Madalene Goethals syne huysvr~ Koper : Jan Vrien t fs Gabreels , Marten Jolyt als nae lLnck , Behuysde· hofstede (1/5) ·en grond. te Merendree Velde, d' andere delen competerende Marten Jolyt x Janneken Goethals.

6. 11 • 1 649 171v.: Rg. Jan de Paepe fs Pieters~ Rh. Sr. Franchois Autrap. Bezet op hofstede te Landegem.

18. 12. 1649 172

Rg. Joos de Co~tere. Rh. Sr. Philïps vander Stricht. Bezet op hofstede te Merendree Overbrouck. Aflossing door Jan de Clerck aan Carel Moerman van 19.3.1682.

20.12. 1649

x Janneken

Clays


- 37 -

re

173v.: Rg. Guilliame Leenesone ende Livyne Vrient syne huysvr. Rh. Pieter Vrient fs Gheerarts. Bezet op grond te Merendree. 1 •1 •1649

fa Gheeraerts

174v.: Ve rk , : Pieter Veldekens fs Joos, Cornelis Veldekens fs Joos, Jacq ues Ruijnvroij (Ruvroij) x Janneken Veldekens fa Geeraerts, Jaques Sereyns x Elisabeth Veldekens fa Andries fs Pieter, Franchois Vereecken voocht en machtig over Joos Veldekens Is Gheeraert geprocreert bij Tanneken Vereecke, mitsgr. Jan Le Doucx voocht ter deser acte; midts overlijden van Pieter Veldekens (+ Brugge) grootvader en wedn. in eerste huwelijk van Josynken van Wassenhove. Joos van Wassenhove heml. cosyn. Koper : Joos de Costere fs Laureyns. Hofstede te Merendree Overbrouck en grond te Merendree en Landegem. 18.12.1649 178v.: Rg. Pieter Wittevronghel fs Joos. Rh. Janneken de Vlieghere wed. van Guilliame Manaut. Bezet op grond te Merendree. Aflossing door Sr. Joos Clarebaut als cooper van dese ypotheque aan Jacques Manaut hem sterckmaeckende over Janneken de Vlieghere 29.4.1652. 9.10.1649

179v.: Rg. Jan van Kerrebroeck

fs Guilliame, tot Dronghene. Rh. Janneken de Vlieghere wed. van Gguilliam Manaut. Bezet op hofstede en grond te Merendree Overpoucke. 9. 1O. 1649

180v.: Rg. Guilliam Wille fs Pieters. Rh. Pieter Cornelis als vader over Tanneken en Janneken Cornelis die hij gheprocreert hadde bij Tanneken Buijee Bezet op meersch te Merendree stoctenpoucke. 26.10.1649 181v.: Verkoping bij forme van uytgrooting. Verk. : Marten vande Velde fs Jans. Koper: Pieter vande Velde. Hofstéde en grond te Herendree verkoper verstorven overlijden van sijn broeder Mr. Jan vande Velde. 4. 12. 1649 182v.: Verk. Koper

: Pieter Lybaert fs .Jan s , : Pieter van Quakebeke. 6. 1 1 • 1 649

183v.: Verk. : Jan Aerts fs Guilliame. Koper: Joos Tolenaere fs Jooris. Behuysde hofstede Landegem Wilde Gaversche. 16.10. 1649

fa,Joos.

bij het


- 38 fO

184v.: Verk. : Franchois Claeys fs Jans. ·Koper : Lieven vande Straeten fs Pieters. Saylan t Merendree Ov er-poucke an de Buerstra.ete. 20.11.1649 185v.: Verk. : Jan Aerts fs Guilliame. Koper : Jan van Kerrebrouck fs Pieters. Saêylcnt Landegem Wilde Gaversche. 18. 12. 1649 .186v.: Verk. : Gheeraert Dobbelaere. Koper :.Fieter de Baets. Grond te Landegem Wilde Heerl. Vinderhaute •. 20. 11 •1649 187v.: Verk. : Hoirs van Pieter Veldekens. Pieter en Cornelis Veldekens, Jacques Reijvroij x. Janneken Veldekens fa Gheeraerts, Jacques Surryns x Betken Veldekens fa Andries, Jacques de Ryvroy en Franchois Verheecken over de weese van Gheeraert Veldekens ; Franchois Vereecken machtig over sijn moeder Ampleune de Clercq wed •.van Pieter Veldekens voornt., haeren eersten man. . Koper : Bauduyn van Wassenhove fs Christoffel. Grond gemeene met het kint van Cristoffels Maertens gheprocreert bij Tanneken Veldekens. 20.12.1649 190

Verk.: Jacques Coppens fs Lievens als voocht van de weesen van Martynken Coppens geprocreert bij Lieven Dhanens mi tsgr. Janneken Coppens zijn innocente suster. . . . NB. Lieven Dhanens, Marten Yde en Gheeraert Mestdagh ooms van de weesen. Koper : Gheeraert Hestdagh. Ettinghe te Landegem. 6.11.1649

191v.: Verk. : Gilli8 de Backere cura teur ten sterfhuyse van Moerbecke. Koper: Vincent van î1oerbecke. Meersch te Hansbeke Heerl. Vinderhaute. 1 1 .9. 1649

Van Franchois

192v.: Verk.· : Joos de Costere • Koper: Jooris van Vooren~ Bosch te Merendree.Durme. 4. 12. 1649 193

. St. Fieter de Baets fs Andries He. Elisabet de Veughelaere (nu x met Jan Vrient). K. Joosken, Chatelyntghen en Willemyntghen. V. Bauduyn de Baets pat. en Joos de Veughelaere mat. 23.10.1649


..39 ..

re

194v.: Rg. Ryckaert de Prest ghetrauwt fa Hartens. Rh. Jan Martens. Bezet op grond te Merendree. 20. 12.1649

hebbende

Maeyken

195v.: Vermangelinghe·tussen Joos Cobbaert fs Davidts, de Beunis ende Jaq ues de Heyere. fs Bauduyn s , Grond te Landegem. 4. 12.1649

de Clerck

x Tanneken

196v.: Verk. : Jan de Cock fs Jans ende Joos de Cock fs Jaques over ende uyt naeme van Janneken Brabanters Koper : Marten de Rycke fs Marten. Maeymeersch te Merendree. 18. 12. 1649

wed. van Jaques

de Cock.

197v.: Verk. Jaq ues en Pieter Coppens fs Lievens. Koper ..Philips van Loockene fs Willems ov er- Sr. Franchois Collyn ende Mr. Joos Dont. Saeylant te Landegem Halewijn. 18.12. 1649

198v.:

199·

Verk. : Jaques Vervinckt (vander Vinckt) fs Pieters, .. x Janneken van Wassenhove.·. . Koper: Christoffel van Wassenhove als naelinck. Sa ey'Lant rvIerendree Durme onverscheen met Lucas van Nev eLe , 11.9.1649 .

: Manghe1inghe

tussen Pieter van Loockene

ende Ghe e.r-aer-t de Heyere.

18.12.1649 200v.: Verk. : Jan de Veughelaere. Koper: Franchois van Otteghem (Oeteghem). Behuysde hofstede Merendree Overbrou.ck. 20. 11 •1649 201

.: Verk. : Arent Wille fs Pieters, Jan Manaut fs Willems. Koper : Guilliam Wille broeder van Arent als naelinck. NB. Jaques Manaut broeder van Jan voornt •. 16.12.1649

202v.: Vercoop bij decreet: ten laste van Marten vande Velde gecondempueerden tot Bellem (Pieter vande Velde synen br~eder). Erver .:.Pieter vande Velde als n ae Li.nck , . . Huyse en hofstede te Herendree Oosterghem . an Lauwaerts stede. Belast met bylevinghe ten proffyte van Ester Claeijs. 7.5.1649 inde herberge van Pieter de Baets binnen Merendree. 207v.: Verk •. : Joos de Witte fs Guilliame coo pman inwoonende poorter der stede van Ghendt geeft procuratie aen Gillis de Backere fs Gillis (Weth heerl ~••• op de voormuyde binnen Ghent 29.12. 1649). Koper : Dheer Maxaen (Maximiliaen) van Hauweghem oock coopman binnen Gent. Grond te Hansbeke. 15. 1•1650


- 40 fO 209v.: Rg. Jan Daneels fs Jans. Rh. Wed. Gillis Coll~j~. Bezet op hofstede en grond te Landegem. 21 •1•1650 Randnota : f.1ax.vande Abbeele x Joo Anna de Wulf fa Dhr. Jaecques bij Joe Joanna van Overdijle ft recht vercreghen bij dote ten huwelijcke van Jan van Daele ghegeven aen Terese van Daele s~ne dochter derde huysvr. van voorn. Dhr. Jacques 'de Wulf; Jo . Joanna de Wulf gheprocreert ut supra 25 jaar '. en Jacques de Wulf haeren voorgaenden voocht ende broeder. Vercavèlynghe voor schepenen van Brugge 5.10.1688. 211

Verk., Philips de Meyere fs Bauduyns. Koner: Sr. Philips Vander Stricht. BehuY$de hofstede-en grond te Merendree. 15. 1 .1650

211v.: Verk. :'Joos van Vinckt x Cyntken Vyntghen Cockuyt. ' Koper, ..Jan Daneels fs Jans. Behuysde ho fstede te Landegem • ' .15. 1.1650

Cockuyt ende Herman Lamme x

212v.:

Vermanghelynghe tussen Susanna van Vinckt wed. van Pieter Coppens (geve aen Joos van Vinckt fs Pi.et.e.r volcommen procuratie) ende Cornelis en Jooris Coppens haere sonen. Grond te Hansbeke en te Nevele. 15. 1 .1650

214

Verk. : Joos van Vinckt x Cyntken Cockuyt en Heerman Lamme x Vyntken Cockuyt. Koper: Philips van Loockene. Grond te Landegem Wilde. Ran dno t a : Philips van Loockene laat deze par td je aan Jan Aerts fs GUi11iame, 29.1.1650. 15.1.1650 ''

215

Manghelynghe tussen Francois de Cuypere ende Jan Aerts fs Gui1liaeme. Een partije cauter1and voor een brUijn meeripeert 'en 2:10:0 gr. 15. 1•1650

216

Verk.: Mattheus van Quathem x Gheerolfijne C1ays. Koper: Jan de Deckere. ' . Grond te Landegem,Heyst~. 15.1.1650 ten huyse van Arent Cockuijt tavernier binnen Herendree.

216v.:

Verk. : Jan Rutsaert fs Bauduyns Koper: Gillis van Heyste. Grond te Hansbeke. 20.12.1643

tot Hansbeke.


- 41 fO 218

218v.

Ve rk , : Marten van Buere fs Cornelis, x Syntghen Koper : Gillis van Heyste fs Andries. Grond te Han sbek e , 31 .5. 1 642

Lybaert.

:Rg. Francais de Lantgrave fs Bettholomeeus. Rh. Gheeraert de Clerck. Bezet op grond te MerBndree Overpoucke. 29.1.1650

219v.: Verk.: Franchois Liebaert. Koper: Pieter de Weert. Grond te Hansbeke. 17.3.1649 220v.: Rg. Pieter de Vos fs Joos woonende tot Nedereename ende Joosyntken Goethals fs Jaques syne huysvr, Rh. ArĂŻdries de Graeve fs Antheunis procureur in de RvVl. Bezet op behuysde hofstede en grond te Landegem Heystendriesch. Aflossing door Jaecques van Laecke aan Andries de Graeve procureur in de RvVl. op 14.5.1660. 12.2. 1650 223

Rg. Lieven vander Vennet fs Charles. Rh. Petrus van Zeele fs Joos woonende binnen Ghent. Bezet op hofstede bij Merendree brugghe mette taverne. 12.2.1650

224

Rg. Joos Braet fs Joos woonende op Nevele. Rh. Andries de Graeve procureur in de RvVl. Bezet op behuysde hofstede en grond te Landegem. 1 2.2. 1650

226

Verk.: Jan Aerts fs Guilliame. Koper: Jan de Deckere. Grond te Landeghem Heyste. 29.1.1650

227

Verk.: Jan de Deckere. Koper : Gillis van Vinckt. Grond te Hansbeke wijck Rode. 29. 1 .1650

228

Verk.: Jan de Kesele woonachtig tot Oostacker. Koper : Jooris Manaut fs Willems naer diendat Jan Hanaut fs Willems tot Herendree hem ghekent hadde voor naelinck mette clachte van Bauduyn Hanaut daude. ~~ond te Herendree den vepcooper verstorven vuytten hoofde van Arnaudt de Kesele overleden pasteur binnen Merendree.

5.2. 1650 229

Vriendelijk accoord tussen Elias Staelens over Janneken wed. van Jaques de Beunis ende Joos Cobbaert x Janneken Beunis. 15. 1 • 1650

Staelens de


- 42 :[0.

230

Charles Vander Vennet fs Lievens, ende Piryntghen syne huysvr. Rh. Jaaues van Hulle fs Jans tot Gent. Bezet cip hofstede te Merendree an Heystendriesch.

Rg.

Arents

15.2. 1650

232

Verk.: Zegher Claeys fs Franchois. Koper: Jaques de Meyere fs Bauduyns. Saeylant te Landeghem Wilde. 1 2.2.

233

1650

Verk.: Jan Aerts fs Guilliam. Koper : Cherles van Bruaen fs Martens. SaeylBnt Landeghem Wilde. 12.2.1650

234

Verk.: Jan de rvleyerefs Willems t.hauwel j ck hebbende Josyntken van Nevele. Koper: Lucas van Nevele synen sW8egher. Grond te Merendree Overbrouck. ä

12.2.1650

235

Verk.: Lucas van Nevele. Koper : Marten de Rycke als commant van Pieter de Rycke synen vader. Maeymeersch te Merendree. 12.2.1650

236

Rg. Joos de Bil fs Laureyns. Rh. Jan Hanaut fs Willems. Bezet op behuysde hofstede Merendree Velde. 15.1.1650

237

Verk.: Alixander Yserman en Maeyken van rvlaldegemsyne huysvr. Koper : (Nar t en van Rulle fs Jooris en Jan Manaut fs Willems) Lowys ManaUt. Onbehuysde hofstede Merendree Oostergem. 26.2.1650

238v.: Ve r-k,: Harten Arents fs Martens. Koper: Charles Vander Vennet fs Lievens. Grond te Merendree Stocktepoucke. 12.2.1650

239

Ver-k, : Sarel Dobbel? ere x Joosyn tken Libaert. Koper: Lucas van Nevele. Meersch te Merendree Overbrouck. 12.2.1650

240

Verk.: Marten Ar ent s fq Martens. Koper: Charel de Meyere fs Pieters. Grond te Landegem. 12.2.1650


- 43 fO

241

Verk.: Jan West x Syntken Spaus. Koper : Jan de Meijere fs Willems. NB. Jan van Rulle is Gabriels kenne ghecedeert thebben bij forme van vuytgrootinghe aen Jan West fs Jooris, zijnen swaeger, een meersch te Merendree Velde gemeene met de cooper; Jan van Hulle toecomende ter caUsen Janneken Spaus syne huysvr. en JOOE de Pau synen swaeghere. 12.2. 1650

242v.: Verk.: Jan Callant x Vyntghen de Maecht. Koper: Joos de Meyere. Meersch te Merendree Overbrouck. 26.2.1650 ten huyse van Jan Vrient tavernier binnen Merendree. 243v.: Verk.: Gheeraert Slock x Tanneken Beelaerts. Koper: Jan de Veughelaere. Grond te Merendree • 26.2.1650 ten huyse van Joos de Veughelaere tavernier binnen Merendree. 244

Verk.: Jan CellD.nt. Koper : Olivier de Heyere als voocht van de weese Janneken de Vlieghere fa Charles. Meersch te Meerendre. 26.2.1650 ten huyse van Lieven Vervennet tavernier binnen Herendree.

245

Verk.: Jan Callant. Koper: Jan de Baets is Mattheus. Grond te Herendree Stocktepoucke 1!de aude smessell• 26.2.1650

246

Verk.: Jan Bosschem x Lyvinne Bruneels. Koper : Guilliame Bruneel. 1/4 behuysde hofstede Herendree Staecktepoucke, eertijts t.o ecomende Jan Bruneel causa uxoris, heurl. vader •. 26.2. 1650

247

st. Lisabette van Ooteghem fa Cristiaen Hd, Gheerolf Goethals. K. Arent, Pier, Lieven, Joos en Janneken. V. Franchois van Ooteghem en Joos Goethals. Behuysde hofstede Herendree Velde. 10.6. 1639

249

Rg. Gillis Aerts fs Lievens lantsman tot Landegem. Rh. Andries de Grave fs Anths procureur in de RvVl. Bezet op hofstede hen toecommende bij coope van Jan Aerts synen broeder ende de kinderen van Pieter Aerts. NB. Jooris de Vos en syn huysvr. 21s coopers van de hofstede voornt. (1656) 18.3.1650


- 44 fO

250

Verk.: Jan van Veerdeghem x Josijntghen de Beunis, Roela.nt Steijaert x Cathalijne de Beunis, Jan de Beunis en Petrus van Lacke x Haeyken de Beunis. Koper: Lieven vander Vennet x Tanneken de Beunis. Ho~stede an Merendree brugghe. 12.2.1650

251v , : Verk.: Pieter Temmerman fs Ghysebrecht. Koper: Bauduyn Manaut fs Willems. Maeymeersch te Merendree. 12.2.1650 252

: Verk.: Franchois de Vlieghere voocht pat. en Olyviers de Meijere fs Pieters voocht mat. van Janneken jongste weese van Charels de Vlieghere gheprocreert bij Livijne de Meijere fa Pieters. (weth. Ronsele 17.2.1650) Koner : Guilliarne de Clerck. St~deken Merendree Velde. 23.2.1650

254

Rg. Jan Martens x Joe Marie de Clerck fa Joos. Rh. Jaecques de Leheije. Bezet op grond te Merendree Overpoucke. 9.4.1650

255

Verk.: Bertholomeus Melsens x Gillijnken Aerts. Koper : Franchois Hautrap. Grond en meersch te Landegem. NB. heter Aerts swaeger van Bertholomeus Melsens. 9 .. 4.1650

256v.: Rg. Pieter de Heijere fs Bauduyns. Rh. Mr. Adriaen Coolman adt. inde RvVl. Bezet op grond te Merendree. 28.3.1650 257v.: Verk.: Jan de Comrnere Kerckhove huysvr. was meersch swaegher ende voorschr. sterfhuyse . Koper: Philips vander Grond te Landegem. 24.12.1649

als administrateur van Li vijne van van Frans Vande Moortele. Jan Streijapparent voocht van de weèsen vande (Auth. we t h , Barlevelde 18.1 1.1649). Stichele en Phls van Loockene.

259v.: Verk.: Guille Dupre x Haeyken Verwllst. Koper: Gl1lls Tollens fs Jans. Meersch te Merendree Lambeke. 22.3.1650 260v;.: Rg. Jan Arents fs Martens. Rh. Dheer Pauwel van Loo-.; Bezet op grond te t1erendree. Aflo ssi.ng door Frans Arents fs Jans op 5.4. 1680. 6.5.1650


- 45.fO 261v.: Verk.: Jan Meganck fs Cristiaen als voocht pat. en Lieven Hega.nck fs Joos ook voocht over de weesen van Joos He gan ck ende van Janneken Sweerts fs Lieven CAuth. weth. Nevele 25.1. 1650), mitsgr. Lieven, Joos en Pieter Heganck. Koper = Jan Nanaut fs Abrams als commandt van Lieven Hortier. Ho fstedeken te Hansbeke Reybrouck Gaversche. . . 1 2.2.1650 26_3v.: Rg. Lieven Cockuyt fs Marten ende Tanneken Passijn fa Jans syn e huysvr-, , als cao per bedeghen van ho fstede en. grond toebehoort hebbende wijlent Lieven de Clerck ende Tanneken Cockuyt syne huysvr. Rh. de wed. van Sr. Gillis Collijn. Bezet op hofstede te La.ndegem heerl. Nerendree int quartier' van het Gavers~he. . 7.5.1650 265

266

Ve.rk , : Frans de Landtgrave • Koper: Jan de Deckere •. Grond te Landeghem boven Huysdale Pieter de Baets fs Jaques. 9.4.1650

bij vercooper

ghecocht

. Verk.: Lieven Morthier fs Adriaen. Koper: Jan Heecx fs Jan. Behuysde hofstede Landeghem Vierheekenen.

9.4.1650 267

. Verk.: Frans de Landtgrave • Koper: Jan Arents. Grond IIByvanck" te Merendree.

26.2.1650 268

Verk.: Jan de Bil. Koper: Gheeraert d~ Bil als naelinck. Grond te Landegem onverdeeld met synen broeder. 26.2.1650

269

Verk.: Zegher Claeijs x Josijntgen van Wassenhove. Koper: Bauduyn Manaut fs Willems. Grond te Merendree Oostergem. 12.3.1650 .

270

Verk.: Thomas Hanssens fs An t h s , Koper : Olivier de. Heijere aLs voocht van de weesen van Charles de Vliegher. Maeijmeersch te Merendree Overpoucke • .9.4.1650

271v.:

Verk.: Jan de Cuypere en Jaques de Cuypere. Koper: Mattheus de Baets fs Anths. Saeylant te Merendree Overpoucke. 26.3. 1650 _.

van


fO

272v.:

Verk.: ~!arten Arents. Koper: Joos Hanssens. Grond te Landegem Gaversche.

9.4.1650 274v.: Rg. Joachem van Moerbeke. Rh. Lieven van Conkelberghe. Bezet op behuysde hofstede te Landegem.

26.3. 1650 275v.: Verk.: Anths de Pape fs Pieters. Koper : Jaques de Cuijpere fs Jans. Saeyle.nt te Landeghem.

26.3.1650 276v.:

st. Guille Wille He. Me.yken Vander Vennet. K. Bauken en Pirijntghen. V. Jan Wille en Chaerles Vander Vennet. Gronden te Merendree.

4.6. 1650


- 47 Bundel 120 - st. Beelken Lootens fa Thomaes Hd , Philipe van Foreeste wonende tot Landegem K. Betken van Foreeste. V. 1Flureyns f.ootensmat.

op

het Gaversche.

6.7.1652 st. Janneken de Deckere .Hd. Jan van Kerrebrouck. K. Pierken. V. Jan de Deckere mat. en Olivier de Meyere pat.

14.2. 1654 St. Frans Claijs + maert 1654 He. Margriete Taets. K. Jan en Bauduijn. V. Jan Claijspat. en Jan Taets mat. Behuysde hofstede Herendree Durme.

18.7.1654

Bundel 121 - st. Sacharias van Rulle + juli 1654 Re. Joosyntken Lievens fa Jans. K. Maijken en Saerken. V. Pieter van Rulle pat. e~ Jan Lievens ~s~Jtios mat. Grond te Hansbeke.

- st .. Guilliam van Renterghem He. Apollonia Aerens. Kj Gheerdijnt~en. V. Symoen van Renterghem oom pat. en Carel Arens oom mat. 1/2 Behuysde hofste Merendree Oostergem. 25.9.1659 (vgl. R.67 re 22)


- 48'Bundel.83 1. Vercé;velinge ten versoucke van Jan ende Joncvrauw Anna de Gheijtere fa Raphc3els ghestede beg:j_jneti Ste Lijsbetten binnen Ghendt.

9.5.1654 2. st. Martyntken van Holsbeke Hd. Joos Tollenare. K. Liefken en Janneken. V. Gilliame de Vreese mat. Grond en hofstede te Landegem

Wilde.

9.12.1655

3. Petrus de Meyer over hem selven als over syn broeders .vercocht

an Jonas de Meyer

eri susters grond te J.1erendree op Velde.

5. 12. 1650

4. st. Lievyntgen

Maenhaudt fa Abraham Hd. Michiel van Vynckt. . K. Pierken, Saerken, Janneken en Elysabeth. V. Baudewyn Maenhaudt en Jaecques van Vynckt.

28 . 1 • 1 651

5. st. Margriete

Coppsns .Hd. Joos de Voghelare. K. Jooris. V. Ha t thys Coppens ( C ) en Gilliame de Vo ghelare ( Grond te Merendree • NB. Jan de Voghelare, Renier de Voghelaer, Joos Taes x Janneken . de Voghelare en Jan Vrient· ( . C/)' ). x Betgen de Voghela:re ondertekenen deze staat. ~

«) .

1·2 .'1 2. 1 651

6~ st. Gábereel Vriendt He. Tanneken Willems fa Baudewyns. . Gilliame, Joos en Lievijntgen. V. Gheerolf Vriendt pat. en Jaecques Haenhaudt mat •. Grond te l1erendree. . ..' Tanneken Willems ( 0 ) Baudewyn Vriendt ( ,__ ) Jan Vrièndt

K.

8.2.1652 7. st. .Jooayn t gen Cuypers + 26.8.1652 Hd. Wybrandt Speckaert. K. Drie weezen • V. Jan Fiers en Jan Harrens. NB •.Jaques de Cuypere fs Willems,

der we sen hoorn.

26.4.1653 8. st.·Pieter

de Heyere ende Vyntgen Steyaerdt. K. Pieter, Vyntgen en Chyntgen. . V. Karel de Meyere pat. en Jan Steyaerdt mat. Grond te Merendree. NB. Joos de Meyere des weesen broeder.

18.1.1653

(

2 )..


- ·49 -

9.

st. Janneken van Renterghem fa Gilliarne Hd. Arnaudt Pieters. ·K. Harten, Gilliame, Segher en Susanneken. V. Gilliame van Renterghem mat. en Roelandt Grond te Nevele.

Pieters.

24.5.1653 10.

st. Mayken Taets ~ Hd. Jaecques Lambrecht (~ ) K. Jaecques, Hans, Martyntgen, Vyntgen, Catelyne V. Jan Taets mat. en Bauduwyn Maenhaudt pat. Grond en ho fstede te Hansbeke bi j de Keercke.

en Jaecquemyntgen.

27.6.1653 11. st. Li.evyn tgen van Hul.le Hd. Jan Mortier. K. Hans, Gheerardt, Maeyken en Catelyne. V. Joos Vande Putte fs Joos mat. en Pauwe l s Mortier pat. Grond te Merendree ghemeene met de kinderen van Jan van Rulle en grond te Hansbeke (Heerl. Vinderhaute).

22.11.1653 12. st. Gillis de Meijre fs Lievens

-r\

He. Janneken de Meyre fa Phls (~). K •.Ollevierken, Maeyken, Betghen en Vinghen • V. Jan de Meyre oom pat. en Charel de Meyre mat.

1.2.1653

.

13. st. Margriete

de Cleerck wed. van Jan Standaert (lX) Hd. Jati Martens (2x) K. lx: Gheerken. 2x : Ch:r:iLsto ffel, Hansken , .Gilliaemken en Janneken. V. Giiliaeme de CleercQ mat. en Christo ffel Hartens pat •. Grond te Herendree • -

6.6.1654 14. Zie bundel 83 liasse 1. 15. Zie bundel 83 Iiasse 1. 16. St. Jan Vryent

fs Jans x Lyevyne De Deckere. K. Bans, Lyevyne en Pieternelle. V. Gheeraert Vryent pat. en Jan de Deckere mat •. Grond te Merendree. .

28.2. 1654 17. st. Harten van Rulle + 25.6.1655 He. Margriete Bottermans. K~ Jan, Michiel, Jacques en Tanneken. V. Gabriel van Rulle fs Jooris pat. en Jacques Manaut mat. Grond te Lovendegem (Pieter Neyt als hoir èausa uxoris van Jan de Hooge), te Merendree en te Drongene.

11• 1 1 • 1655


- 50 18. St. Petrus de Weert fs Lieven He. Martyntgen Dobbelaers. K. Fieter, Lieven en Gillynken. V. Gillis van Have pat. Grond te Hansbeke. Harten de Weert (~)

12.3.1656 19. St. Gilliame Wille He. Maeyken Vander Vennet. K. Bauken en Pieryntgen. V. Jan Wille en Charles Vander Vennet. Grond te Merendree.

3.5.1656 20. st. Jan Van Holsbeke He. Lievijne de Meijere. K. Liefken, Maijken en Gillijntken. V. Thomas van Holsbeke pat. en Lieven van Rentergem Grond te Landegem heerl. Vinderhaute.

mat.

20. 12. 1656 21. St. Elysabeth

de Meyere Hd. Gilliame Vander straten. K. Liefken en Janneken. V. Lieven Vander Straten pat. en Joos de Meyere Grond te Merendree en Han sbek e ,

mat.

14.3.1658 22. st. Chrijstiaen

de Welter He. Philijppijne de Landtgraeve.

K.

* ••••

V. Baudewen Cnudde pat. en Gillis de Landtgraeve Grond te Merendree.

10.

1

mat.

(

$-)

.1658

23. st. Mattheeus

de Baets fs Jans bij Susanna Van Wassenhave He. Janneken Martens. ti. G7 ï:« K. Hansken, Susanneken, Janneken, Francyntken en Vyntken. V. Anthuenis d'e Baets fs Jans pat. en Jan Martens mat. Grond te Merendree.

21 .5.

1 659

24. R.69fO 52 St.

:Margriete Martens faXpoffels Hd. Jaecques Manaut. K. (hoirs) Jan ende Bauduyn onderj., Jaecques Manaut fs Guille bij Cathelyne van Renterghem (welken Guille Manaut zoon was van Jaecques, Pieter, Jooris en Christoffels Manaut hun selfs, Guilliame Wegghe x Janneken Manaut en Mattheus van Nevele x Tanneken Manaut. V. Pieter ~artens oom mat. Grond te Merendree.

1.5.10.1671


- 51 25. R.69fo 55 Augm. omme Gheera.ert, Jàecques, Bauduyn, Petrus; Lieven, Joos, Arent en Tanneken Vande Velde kinderen van Pieter bij Janneken l1anaut, bij het overlijden van Jan Vande Velde fs Petrus voorschr. heml. halfven broedere; hoirs beneffens Jan Manaut x Livyne Vande Velde suster vanden selven Jan, Lieven de Muytere x de wed. Van de voorn. Petrus Vande Velde ende schoonmoeder van de overledenen. Lieven de Baets deelvoocht pat. en Bauduyn Manaut deelvoocht mat • .10.12.1671 26. R.69fO 126v. st. Jan Chierens (Sierens) fs Gui11iame + Merendree·3.7.1672 He. Willemijntien Schepens fa Jooris~ K. Jan, GUilliame, Phls, Joor-i.s , Davidt ende .Jaecque a , V~ Laurens Schepens mat. . . Grond te Merendree en te Hansbeke. 14.12.1673 27. R. 70fo 20 St. Susanna Goethals fa Petrus + Herendree feb. 1672· Hd. An ths de Bae t s , K. Jan, Pieter, Franchois, Xpoffels, Livyne en Marie. V. Frans Goethals oom mat. en Jan de Baets pat. Grond te Landegem, belast met byleve van Gillyntien van Rentergem, grootmoeder van de we esen , en onverscheen met Frans en Pieter Goethals. Ook grond te Merendree. ·26.3.1676 28. R. 69 fO 106 st. Gheeraert Goethals wednj van JaecQuemyntken de Keysere~(l) He. Janneken Claeys (2x) K. 1x : GUilliame, Pieter, Gillis, Joosyntien, Janneken, Martyntken en Elizabeth. 2x = Jan. V. Jaecques Goethals oom pa t ,, Guilliame de Neve oom mat. i.p.v. Guille de Keysere en Anths Lybaert. . Grond te Aeltere, bij Merendree meulen, Hansbeke, Landegem, Somergem en een eooren windtmeulen te Lopphem. 6.3.1673 29. R. 69fo 115 St. Gheeraert de Deekere + Hansbeke Laestraete 3.5.1673 Wedn. .••.• (1 x) wedn. van Maeyken van Vinekt (2x) .He. Lievijne Kersse fa Jans (3x) K. 1x : Gabereel en Jan. 2x : Gheeraert, Tanneken en Elysabette. 3x : Coornelijs en Fieter. V. Gabereel de Deckere, Gabereel van Vinekt en Frans Kersse. Grond te Hansbeke. 27.6.1673


- 52 30. R.69fo 125v. st. Maurus de Heyere x Hargriete van Hoerbeke, beide + Merendree •. K. Jan, Vincent, Gillis en Geeraert. V. Joos de Meyere fs Jans oom pat. en Laurs van Moerbeke oom mat. Grond te Merendree. .

14 ..12.1673 31.· R.69fO 126 St. Lievyne Cornelis fa Michie1s + Herendree .Hd. Lieven de Meyere. K. Lieven, Pieter, .Jan en Pieryntien; Joosken over1. na zijn moeder. V. Petrus de Heyere pat. en Gi11i8 Corne1is •...

14.12.1673 32. R .69

fO 161 - Lf.aase 38 hierna.· st. Elys2bette van Nevele fa Luycas bij Lievyne van·Wassenhove· + Hansbeke te Roo 12.3.1673 Hd. Gillys van Heyste.

K •••••

V. Pieter van Vinckt pat. en Gheeraert van Nevele fs Luycas mat. Grond te Merendree ghemeene met Gilliaume van Rehterghem causa uxoris en grond te Hansbeke.

29.4.1675 R. 69fO 146

St. Jan Claeys + Herendree 1674 He. Janneken de Coatere fa Jans. K. Franchois. V. Bauduyn Claeys oom pat~·en Jan de Costere swee~ens gr60tvader Grond te Merendree ~n Landegem.

13.12.1674 34 ~ R. 69 fO 138 .St. Marten Van Have He. Joosyntien Verplaetse~ K. Marten, Joos, Joannes en Marie. V. Adriaen de Cooman pet. geauthoriseert bij Gillis van Hove sweesens oom en Jan Schaeek mat. Grond te Hansbeke belast met byleve van Janneken de Reytere huysvr. van de voorn. de Gooman.

31.5.1674 35.' R.69fO 136 Augm •.omme Joos, Oliviers bij het beneffens Gheert V. Joos de Meyere

Geert, Lieven en Bauduyn de·Meyere kinderen van overlijden van Jan de Meyere huntien broeder, Vande Velde x Janneken de Meyere.·· en Jan. Huybrecht.

10.5.1674 36.

R. 69 f9 1 52v.

st. Jan Manaut + Merendree He. Tanneken Hanssens. K. Bauduyn, beneffens syne broeders ende susters hun selfs synde. V. Guille Manaut oom pat. en Thomas Hanssens grootvader mat. Grond te Merendree.

22. 1 • 1675

mat.


- 53 37. R.69f0155 St. Cathline de Baets Hd. Joos Gillis. K. Jan, Pieter, Elisabeth en Willemyntien. V. Pieter Gillis oom pat en Joos de Baets oom mat. GrDnd te Merendree. 21.2.1675

38. R.69fo 161 - zie liasse 32 hierboven. st. Elisabeth van Nevele fa Lucas + Hansbeke Hd. Gillis van Heyste fs Gillis. K. Gillis , Pie ter, Janneken, Lievyne, Tanneken

en Joosyn tien.

10.6.1675 39.R.69fo159

st. Tanneken Van Houcke + Herendree 7.7.1675 Hd. Jooris de Bisschop. K. Joos en Jaecauemyntien. V. Lieven van Houcke oom mat en Gheert Bisschop Grond te Merendree.

grootvader

pat.

4.4.1675 40. R.69f0157v. St. Jan Vander Vennet He. Marie Maneut fa Jans. K. Jan. V. Jan Vande Vennet grootvader Manaut fs Jans oom mat.

van de weese pat. en Guille

21.3.1675 41. R.69f0156 St. Xpoffels Martens. He. Janneken de Baets. K. Jan, Christoffel en Jaecques. V. Jan Martens oom pa.t, en An t hs de Baets oom mat • .Grond te Merendree •

21.2.1675 42. R.69fO 187 st. Pieryntien de i:1eijerefa Charles + Landegem Heerl. Vinderhoute Hd. Jan Arents (Haerens) fs Jan. K. Arnout, Jan, Pieter en Bauduyn , V. Geeraert Haerens en Laurs de Meyere~ als ooms. Grond te Landegem.

12.12.1675 43. R. 69 fO 1 70v • st. Jaques Wyllems . He. Joosyntien Moeyrtyer (Mortier). K. Lyeven en Gheerken. V. Geeraert Wyllems pat. en Jan Moertijer. Grond te Hansbeke.

31 .7. 1675


- 54 44. R.70fo8v. St. Janneken de Meyere fa Joos Hd. Geeraert Wille. K. Pieter, Marten, Joosyne en Tanneken. V. Lucas Wille en Mattheus de Meyere. Grond te Herendree.

30. 1 • 1676

45.

R. 70 re 27v.

st. Janneken Hartens fa Christoffels + Hansbeke te Roo 8.4.1676 Hoors : Christoffel de Muynck fs Christoffel hauder ter eeuer zijde en Jan de Baets, Guillaeme van Rentergem x Janneken de Baets, Gheeraert WilIers x Fr8nsijne de Baets en Lievyne de Ba e t a minderj. (Voochden : Jan de Baets en Jan Hartens). Christoffel van Vinckt Vieze van Jan van Vinckt bij Sueanneken de Ba e t a (Voochden : Fieter ven Vinckt pat. en Christoffel de Muynck mat.) al hoirs ten andere zijde. Grond te Merendree en te Nevele.

13.5.1676 46. Rek. door Pieter de Ba.erdemaecker als voocht van de kinderen van Cathelijne de Ba.erdemaker fa Geeraert, verwekt bij Pieter de Neve fs Jooris; bij het overlijden van Joorijn de Neve haerl. grootmoeder (?).

lL~.3.1676 47. R.70fO 53v. st. Janneken de Neyere Hd. Bauduyn Wille. K. Joos, Jan en Joosyntien. V. Bauduyn de Meyere oom pat. Grond te Merendree.

24.12.1676 48. R. 70fO 134

St. Jaecques van Rulle + Nerendree sept. 1676 Re. Tanneken Cornelis. K. Jan, Tanneken en Janneken. V. Jan van Rulle en Joos Cornelis ooms. Grond te Lovendegem en Merentre.

27.1.1678 L~9.

R. 70 fO9 1v •

St. Pieter de Cuijpere fs Jans + Landeghem 1676 Wedn. VB.n Sara Vander Vennet fa Jans (1 x) He. Tanneken de Meij ere fa Jonas (2x). K. 1x : Jan 2x : He is zwanger. V. Jan Arents en Joos de IvIeijere. Grond te Landegem.

26. 1 .1677


- 55 50. R. 70fo 104 st. Tanneken vande Boessche (Bossche) Hd. Adryan Martens. K. Lyesken, Chaettelyntien en Anneken. V. Joos Martens pat. en Joerijs vande Boessche mat. Grond te Hansbeke Rba.

3.6.1677 51. R. 70fO 55 St. Margriete Manaut fa Bauduyns + Merendree Hd. Pieter Herteleer. K. Joos, Pieter en Harie. V. Jaecaues Herteleer oom pat. en Jooris Han au t. oom mat. Grond t~ Merendree.

9. 52.

1

.1677

R. 70 re 125

St. Janneken Hanssens fa Anths Hd. Jan de Beunis. K. Jan en Marie. V. Gheer3ert Hanssens oom mat. en Jan Van Verdeghem Grond te Landegem. 18. 1 1• 1677

oOm pat.

53. R. 70 fO 1 27

St. Bauduyn Van Wassenhove + fJlerendree 15.8.1676 He. MariB van Wassenhave. K. Tanneken, Joosynken en Janneken. V. Christoffels van Wassenhove oom pat. en Geeraert van WasBenhove oom mat. Grond te Merendree.

2.12.1677 54. R. 70 fO 121

st. Joosyntien de Clercq + Merendree 19.10.1676 Hd. Jooris de Sroedt. K. Cathelyntien en Lievyntien. V. Pauwels de Smedt oom pet. en Petrus de Brabantere oom mat. Grond te Merendree onverscheeden met Petrus de Brabantere voornt.

16.9.1677

55. R.70fO 114 st. Janneken de Vrient Hd. Geeraert de Puyt. K. Lieven, Andries en Janneken. V. Petrus Vrient oom mat. en Michiel de Puyt oom pat. Grond te Landegem.

23.6.1677 56. R. 70fo 1 1 Ov, st. Toomaes de Suuter (Suttere - Suyttere) + Herendree Overbrouck 19.4.1677, He. Tanneken de Decker fa Geeraerts. K. Jaeques. V. Paulus de Keyser pat. en Gabriel de Decker mat. geauthoriseerden voo~ht van Geeraert Deckere synen alven broeder woonachtig binnen Gent en niet mogelick was te comen.

23.6. 1677


- 56 57. R. 70fO 85 St. Pieter Cornelis + Landegem 1676 wedn. van Susanna Buysse (lx) He. Gillyntien Van Laeke (2x). K. 1x : Thomas Hanssens x Susanna Cornelis. 2x : Gillis, Chls, Lievyne Cornelis en Jan Haerens bij Pieryntien Cornelis ook fa Pieter voornt. V. Thomas Hanssens pat. en .Jooris van Laecke mat. Grond te Landegem en Merendree. 6.5.1677 58. R.70f087v. st. Janneken Vander Vennet Hd. Jooris Van Laeke. K"."" Chls, Susanna, Lievyntien en Joosyntien. Pieter en Gillis hun selfs, Petrus van Rentergem en Joos vart Rentergem x Maeyken. V. Pieter van Laeke pat. en Jan Vander Vennet mat. Grond te Merendree en Landege~. 6.5.1677

fs Geerts

x Pietronelle

59. R.70fO 59v. St. Jan Lamme He. Lievyne de Meyere. K. Jan, Lievyne, Joosyne, Gheeraerdyne, 'I'ann ek en en Ca 'the Iyn e , Joos syn selfs, Jan de Deckere x Janneken en Lieven"Morthier x Marie. "V. Gheeraert Lamme oom pat." en Marten Claeys oom" ma t , Grond te Nevele, Hansbeke en Landegem. 28.1 .1677 " 60~ R.70fO 181 st. Elysabette van Heyste + Merendree Overbrouck 7.1.1677 wed. van Symoen Debouvere (lx) wed. van Petrus Ryckaert (2x) K. lx Olyvier de Bouvere. 2x : Jan Roets x Jooryntgen Ryckaert. Lieven, Pieter en Elysabette de Bouvere kinderen van Jan de Bouvere fs Lieven, verwekt bij Magriet Ryckaert ook fa Petrus voornt. " V. Geeraert Arents, Olivier de Bouvere en Pieter van Heyste. Grond te Knesselare en Merendree.

18.3.1677 61 • R.,?Of0141v. St. JAn Cornelis He. Lievyne Bruneel fa Guille. K. Pieter. V. Joos Cornelis oom pat. en Guille Bruneel Grond te Merendree. 11.2.1678

grootvader

mat.


- 57 -

62. R.70fo 191 St. Barbera van Hofaeker + Merendree palmen zondag 1678 ten huyse van Gheert van Wassenhove haren zoon. wed. van Baudewyns van Wassenhove fs Xpo s , Hoirs (kinderen) : - Cristoffels, Jan, Gheert en Jaecques. - De kinderen van Matthys van Was8Ênhove. - De weesen V2n Baudewyn van Wassenhove gehuwd geweest met Marie van Wassenhove (hertrouwde met Lieven de Voghelaere). - Joos de Baets x Susanne van Wassenhove. Grond te Herendree. 28.6. 1679 63. R.70f0185v. St. Tanneken Lippens fa Roelant + Nerendree 16.5. 1678 wed. van Mattheus van Wassenhove fs Jans. Hoirs : kinderen : - Gheert van Wassenhove fs Christoffels, x Lievyne vanWassenhave. - Janneken vän Wassenhove x Lieven Sloek. - De wee zen van Hayken van Wassenhove bij Baudewyn van Wassenhove fs Baudewyn genaempt : Tanneken, Joosyntgen en Janneken. V. Christoffel van Wassenhave fs Baudewyn pat. en Gheert van Wassenhave voornt. mat. 10.5.1679 64. R.70fo197 st. Pieter Herteleer + Her~ndree Durme 3.7.1678 VJedn. van Margriete Maienaud t fa Bauduyn (1 x) Willemyntien de Costere lest wed. van voorn. Pieter rierteleer(2x) K. 1x : Joos Herteleer, Jeos Arents X Narie Herteleer en Pieter Herteleer 14j. V. Joos Herteleer pat. en Jan Maienaudt fs Bauduyn mat. Grond te I1erendree. 5. 1O. 1 679 65. R.70fo 133 st. J8n Pieters He. Pieternelle Cocquyt. K. Susanneken, Janneken en Marie. V. Arent Fieters oom pat. en Bauduyn Cocquyt oom mat. Grond te Merendre~. 13.1.1678 66. R.70f0132 st. Lievyne Lyhaert Hd. Reynier de Voghelaere. K. Gaspart, Jan, Anthone en Lieven. V. Jan de Voghelaere oom pat. en Jan de Beunis oom mat. Grond te Merendree. 13.1.1678


- 58 R. 70fo 158 , St. Jan Steyaert fs Jans + Merendree Stockte poucke 17.10.1677 He. Elysabette vande Veere (Vaere) fa Frans, hertrouWde met Pieter van Roorebeke 27. 1O. 1678 ' " K. Jan, Janneken en Lievyntgen. V. Christoffel Steyaert fs Jans pat. en Fra.ns vanq.e Veere mat. Grond te Herendree • 15.9.1678 68. R .. 70fO 1 54v. en 156 Augm. omme Baudewynde Meyere fs Olivier ende Pieter Vande, Velde fs Gheert ghewonnen .b i j Janrieken de Heyere fa Olivier, bij,'het overlijden van Gheert de Meyere fs Olivier. , V. Jonas de Meyere fs Pieters pat. en Pieter de Cuypere fs Henderick mat. over Bauduyn de Meyere ende ,Jonas de Meyere voornt. en Pieter de Cuypere voornt. voogden mat. benevens Jaecques Vande Velde fs Petrus voogd pat. van Pieter Vande Velde voorn t • Grond te Merendree. 15.10.1678 69. R.70fo 137 st. Gheeraert Vande Ve.Ld e x Jannéken de Heyere fa Oliviers beide +, K. Pieterken. V. Gheert de Meyere en Jan Man au t Burehmre. NB. Pieter Vande Veld~ en Janneken M~naut sweesens grootvader en grootmoeder. Jan Vande Velde broer van grootvader Petrus. Grond te Merendree ,'Lovendegem, Somergem en Pon eeLe v ' Gronden van Petrus Vende Velde (St.24.4.t670) te Merendree. Gronden van sweesens moeder onverscheeden met Geert de'Meyere (St.l0.11.1672) te M~rendree. Gronden competerende de voorn. weese bij overlijden van Jan, Joos en ,Lieven de Meyere filij Oliviers, Joos de Meyere schonk bij testament twee partijen van land aen de keercke ofte pastorije van' Land egh em , 1.2.1678 70. R. 70 fO 135 st. Cornelys Coppens He. Lysebette Rutsaert. K. Jan, Cornelys, Lyesken, Tann:eken en Lyevijntken. V. Jan van Ooteghem,pet. en Pieter Rutsaert mat. Grond te Hansbeke. ,27.1.1678

, 71. R. 70 re 1 63v • St. Arendt van Heeke fs Jooris + Merendree 23 ~f.24.6.1677 He. Pieryn tgen van Ooteghem fa Frans. K. Matthys, Joos, Lievijne en Clara. , V. Jan van Reeke pat. en Joos Goethals mat. Grond te Landegem en Nerendree. Jan van Hecke voornt. (y,) 27. 1o. 1678


- 59 72. R.7ofo 188 st. Marie Van Wassenhove fa Baudewyn + Merendree Hd. Lieven de Vo gheLaer e fs Gillis • K. Tann.eken, .Joo syn t gen en Janneken. V. Christoffel vpn Wassenhove. Grond te Merendree. 28.6.1679 73. Los stuk betreffend den. boom van Jooris de Smet.te Durmen en Xstoffel Tollens te.Somerghem 1684 74. R.?lf0177 St. Jan Arents fs Jacques + Merendree 2.6.1697 He. Jooryntien de Neve. K. Jacques 14j., Jan 11j., Janneken 75. en Livijne 2j. v. Pieter Fonteijne x Tanneken Arents suster van de overl. NB. Lievende Voghelaere alsnu ghetrauwt met de voorseyde. hauderigghe, Jooryn tien de Nev e , . 7.5.1698

-Ă“r-:


- 60 Register

re

4

67

. Verk.:

.Anthone de Suttere fs Joos; Arent Wille x Susanna de Suttere fa Joos voornt., Bauduyn Vri:ent fs Ga.briels, x Livijne de Suttere, Marten Serlippens x Ampolonia de Suttere, Gillis Cornelis wedn. van Janneken de Suttere,·Maryn Saman x met de wed. van Joos de Suttere fs Joos en de weesen van Rij ckae r t de Su ttere fs Joos voornt., bij Mayken de Cuypere. Koper : Jan Boone fs Cornelis in Ghendt. Partije land Meerendre Ove~brouck.

19.6.1659

5v.

.

Verk.: Joos de Meij ere fs Pie ters soa over hem sel ven als hem steerckmeekende over syne broeders ende susters hoirs ten sterfhuyse van Pieter de Meijere hunnen vader. Koper: Jonas de Ivleij ere sijnen broeder. . 1/2 bosch Meerendre Durmen. ..

19.6.1659 6v.

.

Rg. Petrus Steyaert fs Guille ontvangen van ·Jan Hartens (schoonvader van Gheert Standaert) en Guille de Clercq. Rh ..Gheert Standaert voornt. fs Jans.

19.6.1659 Zv ,

Rg. Pieter van Renterghem

fs .Ians tot Landegem • Rh ..Pieter van He ck e gr-ef f'Ler vande indaeghynghe

6.7. 1659 9

binnen

Oheridt.

.

Verk.: Guille Arents fs Fieters. Koper : Fieter de Baets. :-Maêlmeersch Meerendre Oster gem.

15.7.1659 9v.

Rg. Guille

Arents fs Fieters en Livintjen Manaut sijne huysvr. Rh. Phls Vander Stricht brauwer in Ghendt. 11

11

.6. 1659

Verk. Gheeraert de Clercq. Koper: Maurus de Mèyere. Saeylandt Heerendre OveEbrouck

"den bruijn baertl1•

25.8.1659 12

Rg. Maurus

de Meyere fs Jans. Rh. Jan Vande Vennet H. Geest mre. van t1erendree in profyte van de ghemeenen aermen van Merendree.

26.8. 1659 13v. :Rg. Pieter van Kerrebrouck

fs Gillis.

Rh. Jan Meeucx.

11.9.1659 14

Decreet ten lastè van Pieter de Pape tevooren tot Dr-onghen Sleijndoncq driesch in pro ffyte van Laurs de Sanghere hem sterckmaeckende over Anthonette Van Sele wed. van Lucas de Sélnghere. Twee partijen landts Heerendree "den Bachtenbossche".

9. 10.1659


- 61 fO

18

Susanna van Vroyenhove, Olivier Brielman hem sterckmaeckende over Joos de Wevere ghetrauwt hebbende Marie van Vroyenhove mitsgr. Adriaen Flourent gheauthoriseert over Jaecques ende Carel van Vroyenhove, syn ontgoet ende onterft van het vijfde deel van huys ende landen ende daerinne ghegoet ende gheerft Sr.Pieter de Schepper. 21 .6. 1659

18v.

Rg. Jan en de Hatthys van Daele filij Natthys tot Ardenburch nu tot Ghendt. Rh. Dheer ende Mr. Jan Van Daele x Joe Joanne eolins, docteur Lnrt e me d.e c Lj n e ,

20.11.1659 20v.

Verk.: VJijbrant Spe ecka er t en Jan Fiers voogden van de weesen van Guilliaume de Cuijpere insetene der ~orochie van Landegem • Koper: Adr. de Huynck machtich over Dheer Fieter van Heeke, greffier vende indaeghynghe binnen Ghendt. 3. 12. 1659

23v.

Verk.: Guille Arens. Koper: Jan Vande Vennet. Fartije saylant Heerendre 24.7. 1659

Oostergem cauter Hstuverstucklf•

24

Verk.: Abraham de Blonde fs Jans. Koper: Pieter steyaert fs Guille. Parti j e meersch He er-endr-e Velde "de Schoo f s" . Belest met een rente in proffyte van Phls Vander Stricht tot Ghendt. 20. 1 1 •1659

25v.

Rg. Joos de Meyere fs Pieters. Rh. den Aermen van Merendree. 3. 1 1•1659

26

Verk.: Gillis Aerts x Petronelle Veerdeghems soa over hem selven als machtich over Jan de Caussemaecker x Janneken Veerdeghems, mitsgr. Petrus, Joos, Gheeraert ende Marten van Verdeghem. Koper : Merten van Veerdeghem hem sterckmaeckende over Petrus van Veerdeghem hunnen broeder. Procuratie ghepasseert op 3.11.1659 te Watervliet. 15. 11 •1659 Land te }1eerendre ande Roode Poorte.

27v.

Ver.: Pieter Steyaert fs Guille. Koper : Olivier de Meyere fs Petrus en Christoffel de Vlieghere fs Phls voochden van de oudste weese van Chls de Vlieghere • (Procuratie weth Ronsele). Partyken landts Ifhet Haelken1J Meerendre Oostergem. 4.12.1659

28v.

Rg. Joos Denys fs Jaecques. Rh. Pieter van Reeke, greffier vande indaeghynghe 18.12.1659

binnen Gent.


- 62 -

re 29v.

Verk.: Jan Fiers als VOQcht over Pier de Cuyper zoon van Guille. Koper: Thomas Hanssens fs Geeraerts. Partye l;3aylantWilde "elf bundereTt.

3. 12. 1659 30v •.

Ver-k, : .Jaeccu es de Cuypere fs Guille en Jan Fiers als voo ch t over de onbej~erde kinderen van Guille de Cuypere. Koper: Fieter van Loockene. Partye maymeersch inden Pouckmeersch.

4. 12. 1659 31

Verk.: Roelant Steyeert. Koper : .Iannek en de Vlieghere wed. van Guille Maenhaut. Par ty e say Lan t "de panne" :Heerendre Oo s t er gem , 4. 12. 1659

32

Verk.: Guille Folens en Rogier Fusseel soo over heml. selven als bij procuratie machtich over heml. huysvr. Koper: Pieter Eruneel. Behuysde hofstede Stocktenpouck Meerendre en land te Landegem.

4.12.1659

33

Rg. Bauduyn de Meijere

fs Cornelis. Rh. Jan en Lieven de Haecht.

26. 34v.

1

.1660

Verk.: Pieter de Neve fs Jooris temmerman • Koper: Adriaen de Laros. Partyken maymeersch Meerentsche gemeente.

8.1.1660 35v.

Verk.: Dominicus Callens x Janneken Temmermans fa Pieter, Rogier Fusseel als voocht over de twee weesen van Petrus Temmerman met naemen : Guilliaemken ende Elisabeth. (1/12 part ende deel aen Livyne Temmerman fa Gyselbrecht, moe:ijevan de voorseyde kinderen). Koper : ChristoffeJ. Martens. . Behuysde hofstede ln pacttte biJ Jan van Wassenhove.

4. 12. 1659 38

.. Verk.: Thomaes van Holsbeke x Pieryntken Landuyt toecommende bij verster~te van Janneken Van Vijnckt haere moedere. Koper: Jan Mortier fs Lievens. PatWe lan t Hansbeke in 'tgeweste Griets ack ere . Lr •

38v.

12. 1659

Verk.: Dhoirs van Christoffels Neyt met naemen : Jooris de Jaeghere, Cornelis Dosselynck, Jan Marimant en Petrus Neyt. Koper: Guille de Clercq. Fartye lan ts "de Kistestede" Neeren,dre.

9. 12. 1659 39v.

Verk.: Pieter Steyaert. Koper: Jan Manaut. Partye saylant "den Biesbusbosch".

4. 12. 1659

en


- 63 ~ fO

40

Rg. Joos de Keysere x Lievijne van Rentergem. Rh. den ghemeene aermen van Merendree.

4. 12. 1659 41

Verk.: Gui11e Coppens x Janneken de Costere fa Frans. Koper: Joos de Voghe1aere fs Gillis oom van de verkoper. Partyken 1andts !1den berchmoorte1fl Meerendre Oostergem. 18. 12. 1 659

41v.

r

Verk.: Wed. en hoirs van Lieven van Wassenhove. Koper: Petrus van Loockene. Partye saylant Heerendre Overbrouck. 5. 1 • 1 660

42

Verk.: Laurs Veldekens fs Joos. Koper : Matthijs van QUathem.~ Partye say1ant Meerendre "de VeldestedelI. 22. 1 • 1660

43

Rg. Petrus steyaert fs Guille. Rh. Gheeraert Goethals fs Geeraerts. 12. 1 • 1660

44

Verk.: Petrus Neyt over hem selven en machtich over Jooris de Smet ~ Margriete Neyt ende Arent de Smet x Livyne Neyt (Lov endegem ) •

Koper: Petrus Steyaert fs Gui11e. 1/2 van 2 part yen land en meersch te Meerendre. 22.1.1660

44v.

Verk.: Petrus Neyt, Jooris de Smet ende IvIartenHartens. Koper: Matthys van Quaethem~ Partye Lan d ts tr den h ouck" • 22. 1 ..1660

45v.

Rg. Lieven Speeckaert fs Jans. Rh. Pieter Bruneel fs Pieter. 5.?1660

46

st. Mayken van Vijnckt fa Jans Hd. Gheert de Deckere. K. Gheerken, Tanneken en Betken. V~ Gabrie1 van Vijnckt en Jan de Deckere . Grond te Hansbeke Hamme uut hoofde van Mayken van Vijckt is vercocht. Ook grond te Vinderhoute. 5.2.1660

47v.

St. Jan Aerts fs Petrus + Meerendre He. Joosyne Steijaert fa Jens. K. Hansken en Pierken • V. Lieven van Doorne en Xpoffels Steijaert. Grond van Pieter Aerts te Landegem. 5.2.1660


- 64 fO

49

Verk. Jan en Hendrick Grament. Koper: Dierick Houbaert fs Gillis. Partyken landts Meerendre. 5.2.1660

49v.

Verk.: Jan.en Hendrick Grament . Koper : Dierick Houbaert fs Gillis. Partyeken landts Meerendre "de dorens". 5.2.1660

50

Verk.: Matthys van Quaethem fs Lieven. Koper : Jaecques van Laecke fs Pieter. Eene dreve. 5.2.1660

50v.

Verk.: Jan Clays fs Jans als vooeh t ende hem sterckmaeckende over de weesen van Frans Claijs, Matthijs van Quaethem causa uxoris, Gillis de Vogelaere causa uxoris, Arent van Reeke causa uxoris, Matthys van Wassenhove CaUsa uxoris en Jooris de Jaegere causa uxorfs. Koper: Jan Vander Vennet. Partyken saylant Overpoucke Langhenacker Heerendre. 5.2.1660

51v.

Verk~: Jan Aerts fs Guille. Koper: Lieven Vincent fs Frans. Partyken aay Lan t Landegem "b acht en b aeghen v , 5.2.1660

52

Verk.: Joos Tant en Joos Verhaegen causa uxoris als voochden over de weesen van Jan ende Laurs Tant. Auth. weesen Jan Tant Br. en schepenen Poessele van 4.2.1660. Auth. weesen Laurs Tant Lande van Nevele 3.2.1660. Koper: Jan Steyaert fs Jans. Partyeken saylant "de pannen Meerendre Oostergem. 5.2.1660

53v.

Verk.: Jan C'l.ay s fs Lievens, Thomaes de Mangheleere en Pieter de Paepe beede voochden van Thomaesken ende Lievyntken Clays kinderen van Lieven ghewonnen bij Janneken sPapen, bij versterfte van heurlieden moedere Lievyne Vander Donet. (Auth. Br. en schepenen van Schaubrouek Mariakerke 4.2. 1660) • Koper: Pieter Bruneel fs Pieter. 1/2 behuysde hofstede te Heerendre Heystendriesch. 6.2.1660

55

Veroorsaetynghe tussen Jan de Vogelaere ende Tanneken Willems wed. van Gabriel Vrient geassisteert met Guille Vrient haeren sone. Partye meersch Heerendre Durnm. 10.2.1660

56

Donatie intervivos : Tenneken Willems wed. van Gabriel Vrient schenkt aan Tanneken Vrient fa Jans haere meter. Jan Vrien t fs Gabriels. 10.2.1660


- 65 fO

57

Verk.: Tanneken Willems wed. van Gabriel Vrien t , Koper: Christoffel van Wassenhove fs Jans. Partye landts Meere'ndre Velde. Jan Vrient tavernier binnen Merendree. 10.2.1660

58

Forme van testament : Tanneken Willems wed. van Gabriel Vrient schenkt aan alle de kinderen van Jan Vrient ende Guille Vri~nt filij Gabriels. 11.2.1660

59

Verk.: Jonas Callant. Koper: Mr. Gheert Speeckaert adt. in de RvVl. Partye lant en meersch "VlaenderenlantlT Heerendre 23.2. 1660

60v.

61v.

Verk.: Joos Veldekens • Koper: Pieter Herteleer. Behuysde hofstede Neerendre 19.2.1660

en .1andegem.

Durmen.

Rg. Jan Vander Plaetsen fs Frans, x Mayken Cocouyt tevooren wed. van Phls van Loockene, Joos Van Vynckt voocht van de onbejaerde weesen vanden voorn. Phls van Loockene bij Hayken Cocquijt fa Jans (Au t h , Ghendtbrugghe 24.1.1660). Rh. Cathelyne de CeulenĂŠ'lere fa Joos jonge dochter tot Ghendt. Rg. Jaecq ues Coppens fs Lievens, syne huysvr. Rh. Dheer Joos Goethals. 19.2.1660

ende Mayken van Loockene

63v.

Verk.: Lieven Clays fs ~aecques causa uxoris. Koper : Frans Wieme fs l'rans. Partye saylant "Ber-chmoor t eLe " Heerendre Oostergem. 19.2.1660

65

Verk.: P~eter de Rijcke fs Jans hem machtich maeckende over Lievyne de Meijere wed. van Gillis Van Rulle syn vrouwens moeder. Koper: Guille de Meijere. 1/2 partye maymeersch Heerendre. gemeene ende onverdeelt met desen coopere. 19.2.1660

65v.

Verk.: Guille Cocquyt. Koper: Bauduyn Mortier. Partye saylant Lahdegem Wilde cauter. '+.3.1660


- 66 fO

66

Verk.: Jan en Jooris van Hijste mitsgr. Mayken van Hijste (van Hijfte). Hayken van Heijste machtich over Sacharias van Bijste Amb. van Bouchaute 2.3.1660. Koper: Pieter Aerts. Stuck lants "dhelftlT Landegem.

7 .3. lEi GO 68

Vermangelynghe tussen Pieter Bruneel fs Pieter en Pieter Snouck fs Jans. Grond te Meerendre. 16.3.1660

69v.

Verk.: Charles vartder Vennet fs Charles causa uxoris. Koper: Pieter van Loockene. Partye cauterland Landegem Heyste. 27.3. 1660

70

Verk.: Aren t de Cramere fs Arents causa uxoris. Koper: Franchois Wieme fs Frans. Partye Oostergem Meerendre. 22.4.1660

71

Verk.: Laureijns Standaert soo over .syn selven en als voo ch t van Gheeraert Standaert fs Joos. Koper: Fieter van Vijnckt. Fertye land. 22.4. 1660

72

Verk.: Dhoirs van .Io o s de Zut tere : Gillis Cornelis als vader en voogd van syne kinderen geprocreert bij Janneken de Suttere fa Joos. Haryn Saman x Janneken Clpeijs tevooren wed. van Joos de Suttere fs Joos. Jan Boone fs Cornelis als voocht vande weesen van voorn. Joos de Suttere daude geprocreert bij Lievyne Boone fa Cornelis. tv1itsgr.Joos de Suttere fs Joos, Arent Wille x Susanna de Suttere, Bauduyn Vrient x Lievyne de Suttere, Antheunis de Suttere fs Joos en Cornelis Serraerens x Appolonia de Suttere fa Joos voornt. Koper: Dheer ende Mr. Laurs Baeke Adt. vande RvVI. Meersch te Meerendre. 22.4.1660

73v.

Hg. Gillis van Hijste x Jaecquemijntken Rh. Gheeraert van Rentergem. 18.3 .. 1660

74v.

Verk. Marten van Maldegem. Koper: Jaecques van Maldegem Partye lents nu hofstedeken. 22.4.1660

Landuyt.

fs Marten synen sone.


- 67 fO

75

Verk.: Joos de Zuttere zi jn hoirs : zie hierboven fO 72 Koper: Frans Wieme daude als ·commandt van Gillis de Vogelaere. "d en Bosc hbu Lck" 22.4.1660

76v.

Verk.: Raors van Joos de Suttere zie hierboven Koper: Gheeraert Goethals. Partye saylant Meerendre "Ja:::me.Kestenstede". 22.4.1660 . .

77v.

Verk.: Roors van Joos de Suttere : zie hierboven fO 72 Koper: Bauduijn Vrient fs Gabriels~ x Lievijne de Sutter~. Behuysde hofstede Meerendre Overbrouck. 22.4.1660 .

7.9v.

Ghedeel van de hoOrs Joos de Suttere : Anthone de Zu t t er e fs Joos, Arent Wille x Susanna de Sutter.e, Gillis Cornelis wedn. van Janneken de Suttere, Bauduyn Vrient x Lievijne de Suttere, Cornelis Serr~erens x Appolonia de Zutt~re, Livijne Boone wed. van Joos de Suttere daude. Jan Boone fs Cornelis BIs voocht.

,

.

fO 72

12. L~.• 1660 80

..80v.

Verk.: Jooris v~nde Veere c8u~a uxoris. Koper: Guille Wegge. Partye saylant "Rijnersmeersch" Meerendre 22.4.1660 . .

., ;

.i.

Durmen.

Verk.: Chls van Laecke f s Pi.et er • Koper : Jooris van Laecke fs Chls. Partye land Landege~. Vercavelijnge ten sterfhuyse van Chls van Laecke·en Mayken Aerts schoonvader ende moeder van de vo or-n,"Chls van Lae ck e voornt 22.4.1660· .

.i! . !

i

81v.

Rg ..Pieter de Braban ter fs Gheeraerts. Rh. Pieryntken Ingels fa Lucas.. 22.4.1660

82v.

Verk.: Jan van Laecke fs ChLs •. Koper Jooris van Laecke synen broeder. Hofst. Landegem HeyAte. 22.4.16 60 .

83

Verk.: Arent de Cramere fs Arents causa uxoris. Koper: Bauduijn Manaut fs Willems. Partye saylant Heerendre Oostergem. 22.4.1660

I

I

I I I !


- 68 fO

84

Verk.: Arent de Cramere fs Arents. Koper : Frans Wieme fs Franchois. Partye saylant Meerendre Staecktenpoucke. 22.4.1660

84v. : Verk.: Bauduyn de Meyere fs Cornelis. Koper: Adriaen Arents fs Pieter. Nieuw behuyst hofstedeken Meerendre. Belast met een rente in proffyte van Jan ende Lieven de Maecht. 7.4.1660 86

Verk.: Tanneken Willems wed. van Gabriel Vrien t. Koper : Jan Vrient fs Gabriel voornt. Partye saylant Meerendre. 3.4.1660

86v.

Rg. Tanneken Willems wed. van Gabriel Vrient, mitsgr. en Guilliame Vrient filij Gabriels. Rh. Jooris Manault fs Guilliame. 3.4.1660

Jan

87v. : Verk. Gheeraert Hanssens fs An ths. Koper: Joos de Roo fs Guilliame. Behuysde hofstede Landegem Wilde. Belast met 3 renten in proffycte van: Cathelyne de Ceulenaere, dhoirs van wijlent Dhr. Joos Goethals binnen Ghendt en Sr. Augustijn Goethlas ook binnen Gent. 24.3.1660 89v.

Verk.: Jooris Manau t fs Bauduyn en Petrus Coppens wedn. van Joosyntken Manaut ook fa Bauduyn. Koper: Franchois Wieme en Pieter van hecke. Conditien en bespreken ten voordele van Margriete Manaut. Behuysde hofstede en grlOnd te Meerendre Durmen. 18.3. 1660

92

Verk.: Lievijne Temmerman fa Ghyselbrecht. Koper: Christoffel Martens. 18.3.1660

92v.

Verk.: Cornelis Coppens als voocht over Jan ende Haurus Lamme filij Jaecques (Auth. weth Nevele). Maurus Lammens vande aude van ontrent de 13 ofte 14 jaeren, den suppliant is van intentie de selve syne weese te besteden met Gheeraert D'herthoge schoenmaecker binnen Nevele, omme aldaer te leren het ampt van schoenrnaecker. Koper: Jaecques van Maldegem fs Martens. Land te Hansbeke.

93v.

Verk.: Joos Van Maldegem fs Joos. Koper : Jan de Rynck bailliu van Vinderhaute, Belzele etc •• Behuys~ij hofstede Meerendre staecktenpoucke.

4. 1 O.

1060

Heerendre


69 Register 68 fO 1 Verk.: Joos van Maldegem fs Joos. Koper: Arnault Cocquyt. Behuysde hofstedekeri Me~endree Staecktenpoucke. 21.1.1666 Harten Vander Strae ten fs Anselmus als cernmandt van voorn. coopere gaf met der waermer handt in erfven anne ende ten proffijcte van Roelant, Jaecques en Cornelia Cocquyt kinderen van Arnaults de behuysde hofstede. ' 13.4.1666 ' 2

Verk.: Jan Bij fs Matthijs. Koper : Jan Pieters fs Roelants en Arent van Kerrebrouck Joos. ' Twee partijkens van lande te Herendree. 15.4.1666

fs

2v,.

Verk.: Jan Aerts fs Jans vercavelt sijnde met sijne moeder, suster ende broeders over sijns vaders achter ghelaeten' gronden van erfven. ' Koper : Dhr. Pieter van He cke. greffier van de indaeghijn binnen Ghendt. Bij den vercoopers vader ghecocht van Segher Claeijs fs Jans tot Landeghem. 15.4.1666

3v.

Verk.: Niclaeijs Grousar6 fs Jacobe binnen,de.stadt Lievijne de Vreese fa. Pieter sijne huysvr. Koper: Jan van Vijnckt fs Jans. Partije Iandts te Hansbeke Heerl. van Vinderhoute. 24.5.1666

4v.

Rg. Jan Speeckaert, fs Jans tot Landeghem. Rh. Phls vander Stricht. Deze'rente is bij transporte van Joe Marie Agnes van Calendries wed. van Adt. Dheer en Mr. Jan Vander Stricht, haer sterckmaeckende over Heer en Mr. Joannes Vander Stricht Pbre eanonynck vande cathedrale kercke van Ste Donrias binnen Brugghe ende Joe Marie Josepha Vander Stricht haer twee kinderen; , ghepaeseert voor notaris Franchois de Backer tot Ghendt 31.10.1725 Ghecedeert ende ghetransporteert aen ende in proffijcte van Jan Arents fs Frans. 13.5.1666

5v.

Verk.: Cornelis Sutterman fs Dhr. Geert soo over hem selven als machtich over Niclaijs vande Walle voocht neffens den comparant over Joannes en Pieter Sutterman filij Dhr. Geert voornt., sijne onderj. broeders (Procuratie voor de weth van Ardenburch 25.5.1666), mitsgr. de meerderj. broeders en susters van.Cornelis Sutterman allen erf~henaemen ten sterShuyse van huerl. vader. ' Jan Sierens voocht neffens Cornelis Sutterman over: de weesen van Pieter Sutterman fs Cornelis, Gheert Su t t.er man' voornt. hun oom.

Harlem en


- 70 Jacobus Sutterman syn selfs en Janneken Sutterman haer selfs bedegen machtigen hun broer Cornelis Sutterman landmeter van haere Ho Ma tot Ardenburch. Koper: Pieter de Naeijere fs Jans. 27.5.1666 9v.

Verk.: Geert Aerts fs Jana tot Landeghem. Koper: Sr. Jaecques vande Haute fs Jaecques Gent. Meersch te Landeghem. 1666

coopman .binnen

10v.: st. Pieter van Laeke He. Haeyken de Buenis. K. Lieven, Jooris en Lievijne. V. Jooris van Laeke pat. en Jan de beunis mat. Grond en hofstede aen Heijstendriesch. 10.6.1666 11v , : Verk.: Janneken Loon tkens wed. van Gheert de Valcke. Koper: Gheert Hartens. Partij e Lan t te Hansbeke Hamme. 10.6.1666 12v.: Verk.: Andries de Neve fs Jooris. Koper: Heer en Hr. Jaspar Wandele Pbre pastor van Somergem. Maeijmeersch te Meerentre. 10.6.1666 13v.: Rg. Jan Huybrecht fs Danneels tot Pouc que s , x Gheeraertdyntken van Kerrebrouck fa Geerts. Rh. Guille D'hossche fs Adriaens. 10.5.1666 15v.: Rg. Gheerolf Slock fs Lievens tot Landeghem, Renterghem fa Jans. Rh. Frans Vande Sompele fs Lieven. 10.6.1666 16

Verk.: Guille Vrien t fs Gabreels . Koper: Phls Vander Stricht. Behuysde hofstede Meerentre Durme. 25.6.1666

18

Verk.: Pieter Steijaert. Koper: Joos de Voghel?ere. Partije lants Meerentre Oosterghem. 28.6.1666

19

Verk.: Abraham Manault. Koper: Pieter de Cuijpere. Stuck landts Hansbeke Sande Heerl. Meerentre. 1 .7. 1666

x Tanneken van


- 71 ~ fO 20

Erfvelicke veroorsaetynghe tussen : Pieter van Loockene x mèt de wed. van Pieter van Laecke ende bijdien schoonvader ende voocht vande onderj. kinderen van Pieter van Laecke.mitsgr. Jaecques de Beunis en .Jaecque s van Laecke voochden van de selve kinderen, en Jan Van Kerrebrouck wedn. van Janneken de Deckere ende Olivier de. Meijere voocht over het weesekind. . Twee partijkens land te Landeghem, het vierde ven .een behuysde hofstede te Landeghem Heyste ligghende ghemeene in dheeft~ De weese van Jan van Kerrebrouck toecommende bij den overlijden van Jan de Deckere synen grootvader.

1 .6 .1666 241/.: Ve rk , : Vrouw Philipotte Le Poyvre douagière van Jor .Al.phon ae Porro, voorts vrouw Bar-bar-ade Ste Ander douagière van Jo . Ma~imiliaen Le Poyvre in ayn levrn Hee~e. van Tichelhove etc. . Jo Jan Jaecques Auchemant fs Jo Ferdlnande Heere van Broodsende etc. gheprocreert bijvrouw Isabelle Le Poyvre s.ooover he~ selven als in desen vervanghende ende hem sterckmae6kende over syne medehoors van vrouw Jenne Le Poyvre in haeren leven douagière van Mh~r. Robeft de Maldeghem Heere van Grimarez, zijne moeije. Jo Marie Louyse ende Catharine Franchoijse Auchemant oock beede kinderen vanden voorn. Jor Ferdinande begifte van tderde vande goederen achterghelaeten bijde voorn. vrouw van Grimarez. Koper : Dheer Maximiliaen van Auweghem tzijnen tourre schepene van beede de bancken deser stede (Gent). Behuysde hofstede mette mote woonhuys etc. te Hansbeke •.

3.7.1666 29v.: Verk.: Pieter de Cuyper fs·Heyndricx causa uxoris Córnelie Heyndricx en Laurs de Witte causa uxoris Elysabeth Heyndrick fa Luycas. .. . . Koper: Pauwels de Smet fs Pauwels. Saijlondt te Landeghem Vierheckenen Heerl. Vinderhoute.

15.7.1666 30v.: Joos Verhaeghen fs Arnoults kocht van de hoors van Gheerolf van Olsene.vier partijkens van lande toecomende bij versterf te van Gheerolf Sutterman fs.Gillis bij Margriète van Olsene. Verk.: Jaecques van Maldeghem hem sterckmaeckende. over Joos. Verhaghen. Koper = Christoffels de Muynck fs Xstoffels. Partij bosch Hansbeke in.ROvelt Heerl. Vinderhoute.

15.7.1666 31v.:

Acte voordij : Gillis vande Cautere fs Frans verclaert hem te laeten creeren als voocht van Lieven vande Cautere onderj. weese van Frans bij Lievijne Vander Prauzen (?)

15.7.1666

! .


-72fO

32

st. Jan Manaut + 2.4.1666 He. Joosyntien Manaut fa Joos. K. Ses achtergelaeten hoors 800 wel vanden eerstefi bedde als .vande tweede bedde. V. Gheerolf van Vyn ck t pat .• en Bauduyn Manhaut en Joos Manault mat. NB. Kinderen van Pieter tamine gheprocreert bij. Joosijne Manaut fa Joos.

15.7.1666 40

Rg. Janneken Cocquijt fa Bauduijn bij Gillijntken de Keysere ..wed. van Frans van Lae ck e , Rh. Mr. Hichiel van Hoors fs Jans Adt ..inden RvVI·.

9.6.1666 41v. : Verk.: Olivier

de Meyere en Laurens de Meye~e fs CareIs. Koner : Jor Phls Wouters Heere van Vinderhaute,. Meerentre, Beizeele Vdckeghem etc.· Partije landts Meerendre·Oosterghem.

30.9. 1666 42v. : Rg. Gheeraert r

de Clercq x Maeyken Lybaert. Rh. Jo Ja.n Baptiste Maes inwoonende poorter der stède van Ghendt • .Pieter de Heyere betalende over.dhoors van Geeraert de Clercq .

11.8.1671. 23.9.1666 43v. : St. Jaecquemyntken

Taets Hd. Àbraham Roets. K. Joosken, Grietken, Janneken~ Pieryntken, V. Joos Roets en Joos 'I'aet s, NB. Jan Taets en Vyntken van Wassenhove.

Tanneken

en Vyntken.

·30.9.1666 44v. : Verk.:

Lieven de Conynck fs Mattheus, x Janneken Lievens. Koper: Sr. Jaecques van Haute fs Jaecques. Landt te Landegh~m Heerl. van het Gaversche.

Dhanens

fa

30.9.1666 45

Verk.: Lieven Wittevronghele fs Jans. Koper : Pieter van Loockene Ss Joos. Saylandt Landeghem Heyste.

14. 10. 1666 46

:·st. Margriete Veldekens Ja Laurs Hd. Jan Vrient fs·Gheeraerts. K. Bauken, Guilliaemken, Hansken en Jaecquemyntken. V. Joos Veldekens mat. en Pieter Vrient pat. B. Pieter Vrient fs Gheerts voornt. Grond te Meirentre onverdeeld met Bauduyn Vrient en Abraham de Blonde.

14.10.1666


- 73 fO

47

st. Marie de Muynck Hd. Bauduyn Manaut. K. Bauken. V. Christoffel de tvluynckmat. en Bauduyn Manaut pat. 11•1 1•1 666

48v.: St. Elisabeth Mussche Hd. Lieven Aerts. K. Carelken en Geerdyntken. V. Jan Aerts fs Jans en Gillis Aerts fs Lieven. 9.11.1666

49v. :

Ver-k , : Jan de Cuypere f s Jans. Koper : Pieter Goethals fs Pieter. Meersch te Landeghem. ·'6.11.1666 .

50v.: Rg. Abr-aham de Blonde fs Jans.· Rh. Dhr. Joos Pauwels greffier deser Heerelijckhede. 20. 1 1 • 1 666 51v.:

de Rycke fs Jans ende Joos van Speybrouck als voochden over de minderj. kinderen van Marten~de Rycke fs Jans voornt. gheprocreert bij Janneken Bultynck dochter van Livijne van Speybrouck die huysvr. was venden voorn. Jan de Rycke fs Martens (Au t h , weth Bellem 1.9.10.1666), mitsgr. Pieter de Rycke voornt. over hem selven en gemachticht over Marten, Jan, Jooris ende Joos de Rycke, mitsgr. Charles Ryckaert x Elisabeth de Rycke à~le Jans kinderen. .. ... e. Koper: Jo Jan Bapta Maes overende uytten naeme van Jo Anna Ba.ert zijne moedere,als commant van v.Jan Steyaert Bail1iu van Somerghem. Maeymeersch te Meerentre liggende onverdeelt met Mr. Steyaert to t Brugghe.· 25.11.1666

54

Rg. Geert Haerts fs Jans. Rh. Sr. Frans Autrap coopman in Ghent. 23. 12. 1666

55

Vefk.: Jan Rijpens bekent vercdcht te hebben van weghen sijns

Ver-k , : Pieter

huysvr. ChatarinB Claij~ fa Pieters. Koper: Laurs de Baets. Vier partijkens van lande meersch en bosch Meirendre onverdeelt met den koper. .. NB. Jan Rijps fs Adr. en Catheijlijne Claijssens mlJne_o wettelicke huysvr. gheven procuratie speciale aen Joos Pauwels amme te compareren voor de we t h van Heerendre. 18 • 1 2. 1666 55v.: Verk.: Jan Verhoijen, Gillis Meersman x Harie Verhoijen en Gi11i8· de Vriese x Paesschijntken Verhoijen. , Koper : Philips Schooffs over Arent Jollijt. Behuysde hofstede heml. competerende bij den overl. van Joosijntken Goethals hunne moedere en wanof Steven Verhoijen hunnen vaedere aen Marten Jollijt heeft ghecocht sijn recht van byleve. Geert Goethals v~rcoopers oom. 23. 12. 1666


- 74 :fO

57

Verk.: Adriaen Busschaert en Jan de Muynck over hem selve en hem sterckmaeckende over Adriaen de Grootte. Koper: Gheert Standaert. SaijlBnt Meerendre Velde. 23. 12. 1666

58

Verk.: Adriaen Busschaert en Jan de Huynck over hem selve en hem sterckmaeckende over Adriaen de Grootte. ~opei : Guillaeme de Cleercq. Partije landts en meersch Meerendree Velde. 23. 12. 1666

59v.:

Verk.: zie hierboven fO58' Koper: Lieven de Co~tere. Behuysde'hofstede Meerendree Durmen. Erver : Christoffel Goethals als. schoonvader en voocht over de weesen van Arent de Cleercq gheprocreert bij Vijntken van' Vooren • 23. 12. 1666

59

Verk.: zie hierboven fO 58 Koper: Reijnier de Voghelaere. Partyken meersch nu lant :tvIeeren'à:re Durmen. 23.12.1666 .'

60

Heer Petrus de Ivieu1en8.erete kennen ghevende dat alsoo hij van intentie is te commen totten priesterlijeken staet endat a1soo hij onvoorsien is van middelen omme ertoe te gheraeken en stelt in seker 1/3 van diversche partijen lants te Heerendre hem competerende beneffens Joann~ en Marie de Meulenaere kinderen van Ghislain. . . Heer ende Hr. Petrus Vande'Venne Pbre pastor tot Eijne bij Auderiaerde zal jaer1ijcks eene lijfrente betalen .in proffyte vande voorn. Petrus de Meulenaere. . 28. 1 • 1667

61'

'. Veroorsaetinghe tus,sen Petrus Vrient fs Geerts ende Jan Vrien t . fs Jans. Partije land He er endr ee Oosterghem en Durmen .. 14.8.1657

62

. 62v.:

Verk.: Jan Speckaert fs Jans. Koper: Jan Arents fs Hartens. Saeylant Landeghem Heyste Heerl. Vinderhoute. 20. 1 • 1667 Ve rk •.: Jan Van Holsbeke x .Iannek en van Vijnckt fa Pieters • Koper : Jan van Vijnckt fs Pieters. Partij eke Lan t Hansbeke Sande Heerl. Meerendre, b eLas t met een rente ten pro ffyte van Hai jken van We tteren tot Ghent. 20.1.1667


- 75 fO

63

Lieven vander Stichele fs Gillis ende Jan van Renterghem fs Nic1aijs voochden van Petrus, Phls, Jan, Loijs, Haijken en Janneken vander Stichele kinderen van wijlent Phls vander Stichele fs Gi11is, in tweede huwelijek gheprocreert bij wij1ent Pieryntken Cocuyt fa Fieters. 3.3.1667

63v.: Verk.: Geert Coppens fs Pietere. Koper : Sr. Jaecquee vanden Haute fs J2,ecquee coopman binnen Gent. Lant op Dronghene den vercooper toecomende bij· coope jegens Jan Gardijn. 17.2.1667 64

st. Susanne Veldekens fa Laurs Hd •.Jan de C1eirck fs Geerts. K. Geerken en Lie f'k en , V. Luycas Heijndrick pat. en Joos Veldekens mat. Laur s Veldekens overleden naer de doodt vande hauders huysvr.· en Jaecquemijntken de Costere syne weduwe. 17.2.1667 .

65v.: Verk.: l'1attheusSeijs (Cheijs) f s Jans, x Tanneken Do eur-Ljns fa Gui1laeme. Koper: Joos van Vijnckt fs Andries. Bosch Han.sb ek e onverdeelt ligghende met Gillis Zutterman fs Gillis en consorten. . 3.3.1667 66v.: Verk.! Joos Verlée x Jenneken de Wispelaere. Koper : Joos de Vos fs Passchiers. Partije van lande Heerentre Lambeke. 3.3.1667 67v.: Rg. Segher van Rent~rghem. Rh. Sr. Louys de Heyere in Ghent. 3.3. 1667 69

Verk.: Marten Claeijs fs Joos. Koper: Frans van 1endeghem fs frans. Saeijlant Meersndre Lambeke~ 7.3.1667

70

Verk.: Roe1ant van Rauwe. Koper : Chr.e r-Les van Hoorebeke f s Pieter. Landts Landeghem belast in proffyte van Mr. Fráns Colijn Gent. 8.3.1667

71

Verk.: Marten Steijaert. Ko~er : Hr. Lucas Frans i'-1aes Adt vande RvVl. in pr-or ry t.ewan Jo Anna Baert sijna moedere. Partije me~rsch verkoper compet~rende bij successie van Jan Steijaert zijnen vader. 17.3.1667


- 76 fO

72

Rg. Laurs vande Briele fs Adriaen. Rh. Tanneken Maryn Deloof 17.3. 1667

73

Lootens wed. van Arent de Cloet. cooper vande ipotecque 25.6.1683.

Rg. Jan Vrient fs Jans. Rh. Fieter van Ceu1enbrouck

fs Pi.et er ,

11.3.1667 74

Verk.: Geert Goethals, Er. van Heerendre, maeh tich als voocht over de weesen van Pieter van Wassenhove fs Lievens, wedn. van Janneken Snouck fa Pieters. Koper; Arent Snouck. Behuysde hofstede Meerendre~ Overbrouck.

31.3.1667 75

Verk.: Reynier, Harten ende Pieter Cocq uyt mi tsgr. Frans VJieme x Lievyne Cocquyt ende de wed. van Arnaut Cocquyt, mitsgr. Pieter Cocquyt voornt. en Marten vander Straeten voochden over' de voorn. weesen allen hoors van Roelan t Cocquyt en Janneken de Voghelaere. Koper: Fieter Vrient fs Geerts. Partijen lants Meerendre Oosterghem.

30.3.1667 78

Verk.: zie hierboven fO 75 Koper : Baudewijn CoCquyt fs Gil1i8. Behuysde hofstede Mee~endre Overpoucke onverdee1t we d , en hoirs van Gillis Cocquyt fs Lievens.

met de

31.3.1667 79v.

=

Arnaul t Snouck fs Pi.et er ; Rh. Geert Goethals fs Geerts. Rg.

31.3.1667 80

Verk.: Baudu i jn Cocquyt fs Gillis. Koper: Dheer ende meester Jan Bapta de .Meij. Partijken lante Meerendre Overpoucke competerende van dhoirs Roe1ant Cocquyt.

bij coope

8.4.1667 81

Verk.: Guillaume Haerens fs Pieter. Koper : Frans Wieme fs Frans. Partije lants Heerendre Staecktenpoucke moeder Phili ni.ne de Wulf. 22.Lh1667

82

bij versterfte van sijne

'

Verk.: Jan Hubrecht x Geerdijnken van Kerrebrouck. Koper : Jan van Kerrebrouck. P8rtije lants Landeghem Heerl. Vinderhoute.

28.4.1667


- 77 . fO

82v.: Ver-k,: Jan de Clercq. Koper: Christoffel "van Wassenhove fs Bauduyn s , Partije lants Meerendre Meulenacker. 28.4.1667 . 83v.: Verk.: Guillaeme Wegghe. Koper : Jan Hartens. Pa~tije lents Meerendre Velde. 28.4.1667 . 84

Verk.; Joos Veldekens. Koper: Guillaeme Wegghe. Partije lants Meerendre Dur~~n. 28.4. 1667

85

.Rg. Bauduyn Cocquy t fs Gillis, x Margriete· de Cleercq.: .... Rh. :tvlr. Geert .Spe eck o er-t Adt. inden RvVl. 28.4.1667 .

87

Verk.: Jan Vonder Plaetsen f's Frans, x Na i jk.en Co cc uy t, Koper : Dhr. Pieter van Hecke greffier vande Lndae ghyn ghe binnen Ghend t • Partije saeijlant Landeghem •. 28.4.1667

88

Verk.: Jan Claeijs en Christoffel Goethals al~ voochden van de weesen van Arent de Cleircq hebben ghecocht het Part en deel in een behuysde hofstede "als Was competerende dhoirs van Joos de Grootte. Joosyntgen de Clercq wed. van Joos Claijs. Koper ; Geert Goethals fs Gheerts. Partije Lan ts Meerendre Staeckentenpoucke. 28.4. 1666

89v. : Charles vander Stichele fs Phls over hem selve als vervanghende Gi11is vander Stichele synen broedere verclaerde te doene incomen van ghedeele ten sterfhuyse van Phls vander Stichele hunnen vaeder + deser heerl. 26.12.1666. 4.3.1667 89v.: Rg. Marten Roegiers fs Frans, x Jannekèn van Heijste. Rh. Sr. Jaecques de Smedt in Ghent. 12.5.1667 91 .'

Ve.rk; : Frans Noepe (Noppe ) x Saerken van Dae Le en Sr. Guillaeme van Damme. . . Koper: Jan Lame (Lamme). fs Geerts. B~h~ysde hofstede en lant Hansbeke ter Vaerenst tussche.Ro en Sande Heerl. van Heerendre en nog grond te Nevele en Meerendre. Bavo van Rijsselberghe x Elisabeth van Langhendamme als hoir ter causen synder voorn. huyavr , van AIrlries van Langhendamme in huwelijek ghehadt hebbende Catharina van Daele, verclaert tvoorschr. contract te aggreeren ende approberen. 16.5.1667


.. :.."

- 78 fO 93v.

95

Verk.: Cornel~s van Buere fs Martens als voocht vande minderj. Weesen van Marten Lippens bij Martijntken van Buere (Auth. weth Lovendegem 23.12.1666) en over hem selven ende hem sterckmaeckende over sijne medehoirs ten sterfhuyse van de selven Marten van Bure heurl. vaeder. Koper: Sr. Pieter de Scheppere brauwer in Ghendt. Twee partijkens lants Hansbêke. 26.5. 1667 Verk.: Jan Lam~e x Lievijne Kop~~ : Olivier de Meijere. Paart ende deel in behuysde 23.6.1667

de Meijere •. hofstede

Meerendre

Oosterghem •.

st. Geert de fileij ere fs Fieter +. Landeghern 28.8.1666·· He. Pierijnken de Weert fs Pieter, hertrouwde met Laurs de Batselier. K. Hansken en Tanneken. V. Pieter de Meijere fs Geerts grootvader en Pieter de Weert fs Gil1is. 23.6.1667 99

Rg. Antheunis de Baets fs Jans. Rh ..Wed. van Dheer· Laureijns Vanderhaeghen Rente ~an 8.8.1665 15.7.1667

100

Verk.: Margriete Schuijrners wed. van Jooris Coppens fs Pieter over haer minderj. kinderen en Jooris Coppens fs Pieters landsman tgt Han~beke. Koper: Jo Sara Ma&s wed. van Sr~ Pieter de. Scheppere. Partijken saijl~nt Hansbeke Heerl. Vinderhoute en eene paitije land te Nevele. Verkopers competerende uyt hoofde van Susanna·Van Vynckt sijne moedere en bij uytgrootinge jeghens sijnen broeder Cornelis Coppens ende de weesen van Lucas de Beuckele gheprocreert bij Janneken Co ppen s , . 8.10.1667

in Ghend t ,

101v.: Rg. Jooris de Vog~elaere over 01ivier de Baets fs Joos. Rh. Phls Vander Stricht. IPothequiren eene rente inghegaen den 22.5 ..1649. 8.10.1667 102v.: Rg. Janneken Veldekens fa Lucas wed. van Gil11s Cocquijt. Rh. Pieter Cocauijt fs Roelants. 3.11.1667 . 103v. ..St. ArnEtUt Cocquyt He. Elisabeth Verstraeten hertrouwde met Hattheus fs Frans. K. Roelant, Jaecques en Cornelie. V. Pieter Cocquijt en Marten Verstraeten. 3 •1 1•1667

Wieme


- 79 fO 104v.: Verk.: Pieter van Loockene. Koper: Lieven Baele fs Stevèns. Onbehuysde hofstede Meerendre Overbrouck. 17.11~1667 105v.: Rg. Lieven Baele fs Stevens. Rh. Pieter van Loockene fs Jaecques. 1 7. 1 1 • 1667 lo6v.: Rg~ Jan de Cleercq fs Ge~rts •. Rh. Janneken Cardon fa Jaecques. 1.12.1667 107v.~ Rg. Olivier de Meijere fs Fieter. Rh. Sr. Jan de Pottere als voocht over Joe Anne de Scheppere overjaerigge innocente weese. 1667 108v.: St. Susanne de Baets + juli 1667.· Hd. Jan van Hulie. K. Mattheus, Janneken, en Jacauemyntken. V. Pieter Vrindt pat. en Jan de Baets fs Mattheus mat. Grond te Merendree; en gronden te Lovendegem onverdeelt met Michiel, Jaecques en Tanneken van Hulle,·mitsgr. Pieter Vrint x Janneken van Hulle en Jan van Wassenhove x Catthelijne van Hulle fa Marten, shauders susters en broeders_' Marten van Hulle is reeds overleden. 15.12.1667 110v.: St. Sara vander Vennet fa Jans wed .• van Bauduijn Maenhaut (lX) Hd. Pieter de Cuijpere (2) K. jx : Charles Maenhaut, Pieter van Speijbrouck x Janneken Maenhaut en Jan Arents fs Marten, x Tanneken l1aenhaut. 2x : Lieven en Jan de. Cuijpere. V. Jan Vand~r Verinet fs Jan oom en J~n Arents fs Marteri daude oom. Grond te Landegem. 12.1.1668 112v. : St. Sara Vander Vennet _. zie hierboven

fO·11Ov.

1 15

Rg. Lieven Goethals fs Geerts, x Lievijne Vrin t f a Geerts. Rh. Joos Pauwels greffier deser heerlichede. 20. 1 2. 1667

11 6

Cornelis Coppens en Phls de Schuijmere deelvoochdeti over Fieter, Hansken, Gilleken en Joosken Coppens kinderen van Jooris, overleden tot Hansbeke, gheprocrèert bij Margriete de Schuijrnere. 20. 12. 1667

116v.: Rg. Jan Vander Vennet en Pieter· van Speybrouck voo ch den van de weese van wijlent Bauduijn Maenhaut. Rh. Jan Vrient •. NB. Pieter de Cuypere haud er ten sterfh. van Sara Vander Vennet • 12. 1 • 1668


- 80 fO

118

Pg, Guillaeme

119

Rg. Chls Vervennet

Cocouijt fs JéWS lan tsman to t Dronghene. Rh. An th on e t t e Vander Haeghen fa Frans. 9.2.1668 fs Chls, x Vijntken Jaecoues bij Paesschijntken Verdonckt. Rh. Jaecaues van Laecke fs Pieter. 9.2. 1668 .

de Meijere

fa

120v.: St. Susanne de Clercq fa Guillaeme + 22.12.1667 Hd. Geert Standaert fs Joos. K. Joosyntken en Janneken. V. Natthijs Lamme pat. en Guillaeme de Clercq mat. Gronden te Heerendre. 9.2. 1668 122v.: Rg. Geert Aerts fs Jans. Rh. Sr. Frans Autrap in Ghent. 11.2.1668 123v. : St. Jooris Coppens He. Margriete de Schuijmere. K. Pie ter, Hansken , Gilleken en Joosken . V. Cornelis Coppens pat. en Phls de Schuijmere Hofstede en land te Hansbeke Laerstraete. 9.2.1668

mat.

126v.: St. Jan Sloek fs Lievens + Landeghem 15.8.1667 He. Tanneken van Vooren fa Marten. K. Hansken, Gheerken en Marie. V. Geert Slock fs Lievens en Geert Arens fs -Jans , Grond te Landeghem tlMeijerijelt is nieuwe betemmert woonhuij"s. 9.2.1668 130v.:

Rg. Geert Biscop fs Marten • Rh. Janneken Cardon. 23.2.1668

131v.:

Verk.: Margriete van Arde wed. van Jan Morthier. Koper: Fieter Rootsaert fs Thomaes. Partijken lants Meerendre. 8.3.1668

132v.:

Rg. Lieven Aerts fs Jan s , Rh. Dheer Pieter van Hecke in Ghent. 22.3.1668

133v.: Rg. Adriaen Rh. Len?ert 5.3.1668

de Beir x Cathelijne de Bil fa Joos. de Costere fs Joos.

met een


- 81 fO 135

136

Ve~k.: Mattheus Schaellens fs Mattheus~ x Jaecquemijntken de Meijere fa Marten. Koper: Laurs de Meijere. 1/2 van een partij e meersch te Herendree Ov er-po uck e d ' andere helft aen dhoors Andries de Heijere en de weesen van Lieven de Meijere. 22.3.1668 Rg. Joos de Baets fs Joos, x Maeijken Rh. Janneken Cardon. 26.3. 1668

137v.: Rg. Dheer Joos Pauwels greffier Rh. Dhr. Duquesne in Ghent • .16 .4. 1668 ~ 139

Haerens.

deser Heerl.

Lieven Vincent fs Frans en La~rs de Meijere fs .Carel laeten hun creeren als voocht over d'onderj. weesen van wijlent . Pieter de Heijere fs Carels gheprocreert bij Jann~ken Vincent fa Lievens. 22.3.1668

139v.: Verk.: Lieven Hartens. Koper : Christoffel van Wassenhove. Partije mesrEch en twee bulcxkens lants Heerendre 19.4. 1668 140v.: Ver-k,: Lucas Janssens x Vyn tken Hertman Koper·: Jaecques van La eck e fs Pieter • .Partijken meersch en land Landeghem. ·19.4.1668

Velde.

fa Jans •.

141v.: Rg , Geert Goethals Bur-chmr-e , Jan Manaut en Anths·de· Bàe.ts schepenen deser prochie van Meerendre tot laste van Franchois Wieme de jonghe ontfangher van de selve prochie en Frans Wieme fs Joos sijnen vader. Rh. Sr. Phls van Strichtin Ghent. 19.4.1668 142v.: Rg , Joe Anna de Gheijtere begijntken Ste Elisabeth Ghendtt" Rh. Jo Phls Allege.mbe fs Mher Chls. 2.5.1668 144v.:

145v.:

binnen

.Rg. Pieter van Speybrouck fs Pieter, x Janneken Manaut~ hOirs van Sarken Vander Vennet in huwelijek ghehadt hebbende Pieter de Cuypere. . Rh. Maijken Dhert wed. van Jan He eucx .. 2.5.1668 Rg. Reynier de Voghelaere fs Joos lan tsman tot Meerendre. Rh. Sr. Phls Vander Stricht brauwer in Ghendt. 9.6.1668

!t-

I i

I ,,

r I

, I

ii ·11

!

.


- 82 -

re

146v.= Rg. Jan van Vijnckt fs Jans lantsman tot Hansbeke en Geert Martens fs Jaecques. Rh. Dhr. Haximiliaen van Hauweghem coopman tot Ghendt. NB. Marten van Vijnckt stelt zich borge over zijn broeder Jan. 19.6.1668 . . .

, :.

148v.: Rg. Jan Speeckaert. Rh. Frans Haerens fs Ja.ns. 2.5.1668 . 149

154

St. Jaecquemijntkeri de Keijser fa Guillaeme + Meere~dre. Hd. Geert Goethals Burchmre van de selve prochie. K. Guillaeme 18j., Joosijntken 16j., Hansken-14j., Pierkert 12j., Janneken 10j., Martijnken 8j., Jaecquemijntken 6j., Betken 4j. en Gilleken 2j. Pach ter van 'Heerendre meulen en Wilde meulen. Grond te Hansbeke, Landegem en Heerendre. Kocht 1/4 van een coorenwijntmeulen en ander vierd·e de wéesens moeder te cavel gevallen in het sterfhuys van Guillaeme de Keijser haer vaeder gelegen te Loppem,_ghemeene en onverdeelt met Joosyntken Huijtens dese weesens grootmoeder met de andere helft. NB. Jan Verstraeten der weesen oom. 1668 Verk.: Lieven Vincent. Koper: Jan de Maecht en de wed. van Jan de Meijere. Partije saeijlant Landeghem Vierheckenen.

I.

i.

5.7.1668 154v.: Rg. Jan de Maecht fs Geerolf en .[vla.eijken Slock fa Li.even s wed. van Jan de Meijere. Rh. Lieven Vincent •.

5.7.1668 155v.: Hanghelijnghe tussen Dheer Pieter van He ck e greffier van de ind?eghijnghe binn~n Gent en Piet~r de Cuypere fs Guillaeme insetenen van Landeghem. Grond te Landeghem.

5.7.1668

157

Verk.: Jan Claijs en Pieter de Cuijpere fs Heijndericx als voochden over de weesen van Lieven Claijs wedn. van Janneken de Cuijpere fa Heyndericx, woonachtich binn~n Hansbeke. Koper: Sr. Anthone Hartijn fs -Ians coo pman binnen Gent. T\vee partijkens Lan t Hansbeke onverdeel t met Jaecq ues de Cuyper wedn. van Maria van Wassenhove fa Jans tot Lovendegem, midtsgr. Jaecques Claijs getraut hebbende zijne hautste dochter, Xpoffelijntken de. Cuijpere. (medeverkopers).

31. 6. 1668

r

.i

! I

i

j

! I

j


- 83 -

fO 159v.: Ve rk , : Joos Wille causa uxoris Godelieve Manaut. Koper: Geert Goethals. Bosch gemeene met v er-coopers medehoirs Meerendre ;.Overbrouck. 19.7.1668 . 160v.: heter van Maldeghem pat. en Lenaert de Costere mat. voocht over Liefken en Janneken Verstraeten kinderen van Guillaeme gheprocreert bij Elisabeth de Meijere fa. Joos. 19.7.1668 160v.: Rg. Jaspart Bultynck. Rh. Phls. Byltijnck fs Marten. 27.9.1668 161v.: Rg. Lieven Rutsaertx Joosijntken van Heijste fa Pieter. Rh. Sr. Joos Vander Haeghen in Gent • .Verzekenthede van eerie·rente gepasseerd voor de weth·van Hansbeke 29.5.1656. . 8.10.1668 162v.: Verk.: Guillaeme de Voghelaere fs Gillis. Koper: Jan Bapte Maes. Meersch Meerente aen de buyse, verkoper competerende bij coop Vgn Bauduyn de Clercq. NB •.Jo Anna Baert wed. van Adt. Mr. Lucas Maes als comman t e , 11.10.1668 163~.: Gillis de Weirt x Janneken van Speijbrouck fa Jans laet hem creeren 8.1s voocht over Tanneken van Speybrouck fa -Ians sijne schoonsustere i~p.v. Daniel van Speybrouck •. 25.10.1668 164

: Verk.: Jan Morthier is Jans. Koper: Pieter de Ivleijerefs Phls. Partijken meersch Meerertdre Overbrouck.

164v.: Verk.: Jaecques de Brabanter fs Jaecques, x Suaann e de Baets fa Jans. Koper: Mr. Frans Vaentkens adt. inde RvVl. Partij e weede Heerenter, vrederheilft dhoirs van Jan van .Beveren tot Theilt. 25. 10. 1668 166

St. Jan Van Kerrebrouck fs heter + Landegem 3.5.1668 Wedn. van Janneken d~ Deckere fa Jans (lx) He. Bar-bar-aGoethals fa Pieters (2x). K •. t x : Pierijntken (elders spreekt men van herken).· V. Roelant van Bauwe. K. 2x :.Har Ljn , Jan, Janneken, Cornelia en Harie •. V. Pieter Goethals en Jan Hubr ech t , Hofstede en grond te Landeghem Wilde. NB. Marie van Kerrebrouck. fa Pieter voornt. Pieter van Kerrebrouck weese vande eersten bedde over SlJn moederlijcke staet van. goet voor weth Meerendre 14.7.1654. 25.10.1668


- 84 -

fO

171v .: Verk.: Marie Anna de Salomme fa Dhr. Jaspaert mach tich over Sr. Pieter Bockman haer~n schoonvaeder die volle macht en procuratie heeft van Jo Margriete de BaxenetfB lest wed. van Hr. Berthls de Buck ende daer tevooren van Jo Anthone van Baevre. Koper: Joe Anna de Gheijtere ghestede begijntken te Ste Elisabeth binnen Gent. NB. Gijfte die wijlent Jan de Geijtere de voorn. Joe Anna de Gheijtere's broeder op den 30.3.1651 binnen de stadt Oostende ghepasseert hadde voor notaris Jan Bapta Vaede Heede ten proffycte vande voorn. van Haevre ende voorn. Jo Margriete.

5.5.1668 174

Steven van Becke fs Ni.cLa i j s. Rh. Sr. Pieter Werrebrouck. Rg.

23.3.1669 175

Verk.: Anthone Blesseeu (BeIsseeu) fs Jaecques, x Barbara Roman fa Lieven bij Janneken de Clercq soo over hem selven als machtich over Catthelijne de Clercq wed. van Jan Dhulstere. (Procuratie voor notaris Lenaert de Keijsere tot Brugghe 20.9.1668). Koper: Joe Sara Maes wed. van Pieter de Scheppere. Grond te Hansbeke bij successie Van Maijken de Clercq.

10.8.1668

176

Thomaes Lievens

Hanssens voocht over Joosyntken de CUijpere fa gheprocreert bij Lievyne Schamp fa Niclaijs.

8.11.1668 176v.: Verk.: Lieven Martens. Koper: Jan Martens. HO~8tede Meerendre Velde.

6.12.1668 177

Rg. Phls Schooffs machtich over Joos Willems

fs Geerts tot Hansbeke. Rh. Mr. Theodor Igna tius \lander Neersch Ad t. inden .. l~vVl. NB. Michiel Willems broeder van Joos voornt.

15. 12. 1668 179

Verk.: Jan Verplaetsen x t1argriete van Haerde wed. van Jan Morthier. Koper : Joos van Verdeghem. Hofstede en lant Meerendre. 1 O. 1 • 1 669

, . !

j

1

180

Verk.: Reijnier de Voghelaere x Li.evi jne 'Lijbaert Koper : JaecQues van Maldegem. Bosch en Land Hansbeke Rovelt. 1 7. 1 • 1 669

fa Pieter.

"1

i

ii ,


- 85 fO

181

Rg. Daniel van Heijste tot Hansbeke. Rh. Sr. Jan de Pottere.als voocht van Joe Anna de Scheppere overja~rigghe innocente weese.

25.2.1669 182

Marten van Vlaenderen: fs. Jans voocht i.p.v. voorn • .Jan sijnen vader over Jan Bekaert fs Marten gheprocr~ert bij Tanneken van Vlaenderen fa Niclaijs. " .

28.2. 1669 . 182

Ve rk , : Ahthone Dhuf Ls t er' x Jo e Har Le Thierij en Ca thE;lijne .de Clercq wed. van Jan Dhulster mac h tigen Hattheus Wieme ·fs Frans op 27 sproclè 1669 binnen Brugghe. K6per : Daniel van Heijste. Partij elan ts Han sbek e , .

28.2.1669

.

Pi.et er- de t-feijerefs Phls soo over hem aeLv en r ahs hem sterckmaeckende over:sijne broeders en susters • - Xpos Martens hem sterckmaeckende over sijne swaeghers en broeders en: susters gheprocreert bij Susanna van Wassenhove. - Phls van Kerrebrouck over hem selven als over dhoirs van Guillaeme van Kerrebrouck. - Joos Bruneel x Joosijntken Steijaert fa Jans. - Pieter Cornelis x Jaecquemijntken de Baets fa Ma.ttheus soo over hem selven als hem sterckmaeckende bver sijne swaeghers, broeders en· susters. . De voorschreven comparan ten heml. sterckmaeckende·. ov·er Jaecques Herteleer als voocht over de weesen van Jan de Cuijpere; . tsae~en hoirs en ~rfgenaemen van Susanna de Meije~e fs Marijn . geprocreert bij Janneken de Baets en represehterendè thaeren steirfhuyse ter causen vande moeder-Lt.ckesuccessie .elck eene vijfde staecke en geven procuratie speciale aen Olivier de Baets en Anths de Ba et s .upsetenen der prochie vim Heerendre en hoors neffens de voorschr. Lesten feb. 1669

184

Ve rk , : Geert Wille. Koper: Guillaeme de Clercq • . Partije saijlant Heerendre Durmen ,

·14.3.1669 184v.: Rg. Geert Wille. x Janneken de Heijere •. .Rh. Xpo s van Wassenhove fs .Jans ,

14.3.i669

.

185v.: Verk.: Jan Meeucx f~ Jans. Koper ! Jan Vrient fs Phls. Behuysde hofstede Landeghem Vierheekenen.

14.3.1669 186

: Verk.: Jan de Meijere fs Joos. Koper: Geert Wille. Twee partijen lants.

14.3.1669


- 86 fO

187

Verk.: Jan de Meijere fs Joos. Koper: De wed. van Olivier de Meijere. Partije lants Meerendre Oosterghem. 14.3.1669

188

Verk.: Sr. Lucas van Conckelberghe fs Lieven brauwer Gent geeft procuratie an Sr. Denijs van Conckelberghe broeder, Catthelijne van Conckelberghe ook fa Lieven; hoirs vande wed. van Lieven van Conckelberghe voornt. Koper : Pieter van Doorne fs Jans. Huysstede Lan degh em Wildedriesch van aud ts ghenaempt 23.3. 1669

binnen slJnen al "den hert".

189v.: Verk.: Jan Spe eckaer t fs Jans lantsman tot Landeghem. Koper : Sr. Gillis Cornelis. Partije meersch LBndeghem competerende bij vercavelijnghe uytten hoofde van Lievijne de Maecht sijne overledene moedere~ 11-4.1669 190v.: Rg. Roelant van Hauwe x Elisabeth Rh. Geert de Puijdt. 23.3.1669

de Deckere.

191

Verk.: Geert Wille. Koper : Pieter Vrient fs Geerte uyt naerne van Phls Vander Stricht. Partije saeijlant Heerendre Oosterghem. 28.3.1669

192

Ver'k , : Jan

1 92v

194

Callant. Koper : Joe Anna Lievens ghestede begijne Lijsbette binnen Gendt. Partijken lants Landeghem. 28.3.1669

ten hove van Ste

•: Bg. Jor Jaecaues de Rijck heere van Clarmes audtburchmre en schepenen van Leuven. Rh. Hoochw. heere en mre Thomas Staphetonius doctor ende proffesseurinde rechten en jeghenwoordich rector manificq deser universiteijt. 6.4-. 1669 Rg. Laurs van Haldeghem fs Pieter. Rh. Guillaeme de Baets woonden tot Eeckeloo. Aflossing door L;aurs van Maldeghem in handen van Hichiel Tytgat tot Wackene als transport hebbende van sijne moeder de wed. van Frans 'I'y t gat die transport hadde van Jacques de Baets die deselve hadde uyt het sterfhuys van Gui�le de Baets 14.8.1687. 1.4.1669 .

195v.: Jan Arens de jonge fs Jans en Thomaes Hanssens fs Au ths deelvoochden over H,?nsken Haerens fs Geerolf gheprocreert bij Pierijntken Cornelis fa Pieter. 1 1 .4. 1669


- 87 fO 195v.: st. Pierijn tken Cornelis fa Pieter + Land egh em Heerl. Heerendre Hd. Geerolf Haerents. K. Hansken. V. Jan Arents fs Jans en Thomaes Hanssens fs Anths. B. Jan Haerens fs Harten. Sweesens grootvader en grootmoeder zijn nog in leven. 11.4.1669 196v.:

197v.:

Rg. Geert Aerts fs Jan~. Rh. Sr. Herculus en Jo Joo$sijne 16.5. 1669

Autrap

fa Frans in Gent.

Bauduijn Manaut fs Bauduijn deelvoocht over Ge~rt, Guille, Jaecques, Bauduijn, Pierken, Lieven, Joos, Arnaut en Tanneken Vande Velde kinderen van Pieter gheprocreert bij Janneken .Manaut fa Bauduijn. . ¡Jan Vande Velde gheprocreert bij Lievijne de Baets sijn selfs bedeghen. Pieter de Baets x Elisabeth Vande Velde sust er vande overledenen is den naesten bestaende van bloede en schuldich 't anveerden de voochdije. 29.4.1669

198

Verk.: Jooris Manaut fs Bauduyns tot Haeltere x Tanneken de Keijsere fa Harten geven procuratie aan Pieter Horthier heml. schoonzone. Koper : Fictor Standaert fs Pieter. Partije lant Meerendre in de Lambeke. Fic tor Standaert en Jooris Haenhaut waren onverdeeld in een partije lent bij verster_fte van Janneken de Brabantere moeder van Tanneken de Keijsere. 9.5. 1669

199v.:

Verk.: Jo Jaecques de Rijcke Heere van Claermeirsch mre van Leuven. Koper: Jooris van Laecke fs Chls. Twee stucken lants Le..ndeghem. 14.5. 1669 .

r

200v ~: Verk.: idem als re 199v. Koper = Dhr. Jooris Vuytterschaut. Partijken lants Landegem. 14.5.1669 201v.:

Verk.: idem els fO 199v .. Koper : Jaecques van Laecke. Stuck lants Landeghem. 14.; 5. 1 669

202v.: Rg. Roelant van Hauwe. Rh. Pieter Bruijneel fs Pieter. 16.5.1669

autburch-


- 88 -

re 203

Rg. Lieven Martens. Rh. Lenaert de Costere fs Joos. 16.5.1669

204

Verk.: Pieter de Heijere fs Phls mij sterckmaeekende over Jonas, Bauduyn en Lievijntken de Meijere mijne broeders en suster. Koper: Pieter van Quakebeke. Partije meerseh Meerendre Staecktenpoueke. 16.5.1669

205

Verk.: Mattheus van Wassenhove fs Frans. Koper: Jaecoues van Maldeghem fs Martens. La~t Hansbek~ Sande Heerl. Vinderhoute. 16.5.1669

205v.: Verk.: Gillis Standaert mid tsgr. Gillis La.mme en Geert Vande Putte, Jan de Heijere beede voochden vande weesen van VIijlent Willemijntken Vande Putte. Koper: Jan Morthier. Twee Partijkens saylant op Meerentre. Erver : Jan Verplaetsen x Margriete van Aerde wed. van Jan Morthier. NB. Gillis Lammens x Tanneken de Heijere. Gilli8 Standaert x Joorijntken de Meijere. Janneken de Heijere wed. van Hubreeht Hermans. Pieter Santens x Pierijntken de Meijere. Geert Vande Putte en Jan de Heijere voochden van Catthelijne de Meijere als noch onderj. 10. 1 •1669 206

Verk.: Bauduyn Manaut fs Eauduijn. Koper: Pieter Vande WalIe. Behuysde hofstede Heerendre OOsterghem. NB. Joosijntken Viillems wed. van Pieter Steyaert had vrij woonste OP de voorschr. hofstede. 14.3.1669-

207

Verk.: Pieter van Laeke. Koper : Pieter van Looekene x Haijken de Bun i s, Deel van een behuysde hofstede Landeghem, ander deel komt toe aan_Lievijne van Laeke. 4.7.1669

208

Verk.: Anths de Baets. Koper: Arent van Reeke fs Jooris. stuck lants Landeghem Heerl. Vinderhaute. 4.7.1669

208v.: Eg. Jan Coppens ho ir van wijlen LievenrCornelis Rh. Jo Emanuel 4.7.1669

fs Xpros, x Joosijne Cornelis fa Pieter Tanneken Passijn fa Jans (uytgrootynghe met fs Pieters voornt.) de Gruijtheere Heere van Anvin Boelenaere.


- 89 f?

210

st. Jaecauemijntken van Leeuwe + Landeghem 26.9.1668 Wed. 'van Pieter van Renterghem (lx) Hd. Joos Aerts tot Landeghem Wilde. (2x) K~ 1x : Geerken en Pierijntgen. 2x : Janneken. V, Bauduyn van Renterghem pat. en Lieven de Schuijter. Hofstede Dronghen Haellewijn. 4.7.1669

..

214

Verk.: Pieter van Loockene als crediteur over het sterfhuys van Daniel van Speybrouck en Janneken Stofferis. Koper : Pieter Goethals fs Olivier. Behuysde hofstede met een deel er innen competerende Geert Pijferoen causa uxoris, Merendre Overpoucke Heerl. Vinderhoute. 30.7.1669

215

Rg. Janneken de Meijere wed. Pieter Aerts. Rh. Sr. Jan Wilaijs in Ghendt. Aflossing door Sr. Louys Billemon tover Gerardus Coppens aen Gillis van Waes als voo6ht van Gerardus de Clerc~ 23.2.1675. 9.8.1669

216

Verk.: Jaecques de Cuijpere. Koper: Xpros Steijaert fs Jans. 1/6 paert en deel in eene meersch verkoper overlijden van SusBnna de Meijere. aug. 1669

·217

verstorven.bij

het

Sr. Phls Vander Stricht en LOijs van Recke de welcke hebben verclaert in huere ghelaeten thebben an Joos Taets tot Meerendre de naerschr. meubelen en bestiaelen de·welck~ ten versoucke van de voorn. Sr. Phls Vander Stricht bij .executie door den duerwaerder Plasschaert sijn ver-coeh t op den 24.7.1669 ten proffyete vande voorn. Stricht. 2.8.1669

217v.: Verk.: Jan Helaut. Koper: Geeraert Hanaut. Vier partijen van lant Hansbeke. 10. 12. 1669 218v.: Manghel~jnghe tussen Joo s Vander Vynckt is Pieter mach tieh over Jo Cornelis Sandelijn fs Cornelis ende Gillis . Vander Vijnckt is Gillis. Land Hansbeke Gaversche. 10.10.1669 219

Jacques Hanaut en 'I'homae s Hanssens d "oude de eLvoochderi over.· GUille, Jacques en Bauduyn Manaut fs Jan (Jan Manaut + i'1eerendre), gheprocreert bij Tanneken Hanssens fa Thomaes voorseijt. Janneken en Ma.rie bij Huwe l i.j ck hun selfs. 10.10.1669 .


90

fO 219

Rg. Pieter van Doorne fs Jans. Rh. luc2s van Conckelberghe over hem selfs als over de medehoirs ten sterfhuys~ van de wed. van Lieven van Conckelberghe sijne moedere. 21.11.1669

219~.:

Verk.: Frans Wieme fs Franchois als curateur ten sterfhuyse van Aren t de Vos, al »ees: He. is Elisabeth de Dobbe Laer'e , Hun kinderen: Marten en Geeraert de Vos. Koper: Pieter Diericx fs Pieter. Behuysde ho f s t ed en Lan.d Heer:endre Oosterghem • 30.12.1669 é

221.

: Rg. Bauduwijn en Joos van Renterghem kinderen ~an Jans, Joos van Renterghem X Passchijne de Deckere, allen woonende binnen Landeghem. Rh. Hr. Pieter Goethals Adt. inden RvVl. 7.11.1669

I .


- 91 Register fO

69

1

Verk.: Laurens de Meijere x Pierijnken Wille. Koper : Jan Steyaert fs Jans. Partije meersch "Meulenmeersch" Meerendre Staeck ten 'po uck etoecomende bij overlijden van Guilliaeme·Wille vader van' Pierijnken, en lànt op Oosterghem. 8.1.1671

2

Verk.: Louys Speeckaert fs Jans. Koper: Laurens de Meijere fs CareIs, x Pierijnken Saijlant Landeghem en een meersch Meerendra. 8.1.1671 .

Wille.

2v. :

Lieven de Baets fs Pieter deelvoocht i.p.v. zlJn vader over, Geeraert, Jacques, Baudewijn, Pieter, Lieven, Joos, Arnout en Tanneken Vande Velde kinderen van Pieter bij Janneken Manaut fa Bauduyn , 8.1.1671

2v. :

Rg. Ba~dewijn Vrient fs Geeraert. Rh. Jo Marie Coornaert .fa Jans. 15.1.1671

3v. :

Verk.: Pieter Kerrebrouck, Simoen Slabbijnck x Pet r-orre.Ll e ,Kerrebrouck, Adriaen Goetgebuer x Jaecquemijnken Kerrebrouck fa Gillis, Tanneken Kerrebrouck wed. van Hendrick Naesens en Janneken Kerrebrouck. Koper: Jan Morthier fs Jans. Hofstede.Hansbeke en grond te Meerendre. NB ..Petronelle Kerrebrouck voornt. en 'I'ann eken Kerrebrouck voornt. geven procuratie' aen Simoen Slabbijnck voor de weth van de lande van Wijnendaele van 9.12.1670 en Jaecquemijne Kerrebrouck ..fa Gillis gee~t procuratie aen Adriaen Goetgebuer, haar man, voor de weth van de Heerlichede ende kercke van Wynghene in Sweveseele van 4.1.1671. 15. 1• 1671

'

5

Verkê: Jacques van Maldeghem machtich over Sr. Anthonio Janssens x Jo Joanne Vander Vinct fa Dheer David, i tem Sr ... Jacques de Smet en Dheer Martinus vander Vinct als voochden van Isaac Vander Vicnt hunnen broeder. Koper: Sr. Anthonio Martijn. Partije meersch Somerghem Heerl. Meerendre, Hansbeke Heerl. van Nevele. 21.1.1671

6

Verk.: Jacques Lambrech t en Pieter van Hulle fs Gillis machtich bij procuratie over Lieven Dobbelaere en Josyne van Rulle fa Jans syne huysvr. Koper: Geeraert van Nevele. Partije lant Han sbek e Heerl. Meerendre. 22.1.1672


- 92 fO 7

Verk.: Livin Vercautere, Thomaes van Kerrebrouck als voocht over Tanneken Vercautere fa Frans beneffens Gillis Vercautere fs Frans. Kap~r : Philips Freeste (van Keeste). Beh4ysde hofstede Landeghem Vierheckenen. 22.1.1671 ....

8

Verk.: Joos de Clercq en Joos Veldekens als voochden vande weesen van wijlent Jan de Clercq gheprocreert bij Susanna Veldekens fa Laurins. Koper : Guilliame Pieters fs Arents. Een part in eene behuysde hofstede Meerendre Durmen. 22.1.1671

9

~g. Laurehs van Vooren en Bauduyn van Renterghem als voocht over de weesen van Arent de Clercq en Jan van Renterghem welke comparanten heml. belast vinden ten sterfhuyse .vande. voorn. Jan van Renterghem in huwelick ghehad hebbende de wed. van voorn. Arent de Clercq. Rh. Anthone van Hyste. 14.1.1671

10

Verk.: hoirs van Pieter Bruneel fs Jans. - Guilliame Bruneel fs Jans voorn t. Matheus van Poucke x Joanna de Meijere fa Pieter bij Elisäbeth . Bruneel over hem selven als over de drie kinderen van Jan. de Vrient fsBaudewijn ghewonnen bij de voorschr. El;i..sabeth Bruneel. . - Charles Beydens x Elisabeth Cornelis fa·Gil11s bij Livine· Bruneel fa Jans voornt. - Lieven en Charles de Baets kinderen van Charles bij.Janneken Bruneel. . Voortei den selven Lieven de Baets als oom en ·voocht van Margriete, Catlijne en Joanna Dhauwe Guilliames kinderen ghewonnen bij Pierynken de Baets daer moeder af was ft voorschr. Janneken Bruneels fa Jans voornt.(Auth. Haelter Woest.) .Pieter de Keysere x Janneken Temmerman over hem selven als over Pieter en Marten Temmerman kinderen van Jan bij Catlijne Bruneel oock dochter van Jan voor-nt., - Pieter Cornelis fs Pieter geprocreert bij Pierynken.Bruneel soo over hem selve~ als hem sterckmaeckende over Lieven Cornelis, sijnen broeder en oock als oom en voocht van Pieter ende Jan Cornelis fs Jacques bij de voorn. Pierijne. Bruneel. Joos Pieters fs Adriaen in huwelick hebbende de wed. van Jaecques Cornelis. (Auth. Weth W~ars6hoot). Pieter Snouck fs Jans bij Josyne··Bruneel. - Pieter Coppens x Margriete Bruneel fa Jans voornt. Koper : Pieter Bruneel· fs Pieter. . Meersch Meerendre Heystendriesch en land Landeghem. 5.2.1671

12v.: Rg. Joos Aerts fs Pieters.

Rh. Lieven Mestdach fs Marten. 5.2.1671


- 93 fO

13v.: Verk.: Pieter de Meij ere fs Philips. Koper :.Anthone de Baets fs Jan. Partije lants "Waghenhaeghe" Meerendre

Overpoucke.

19.2.1671

13v.: ·Rg. Pieter Goethals fs Olivier bij bewijs van Fieter van Loockene curateur ten sterfhuyse van Daniel van Speybrouck. Rh. Jan van Speybrouck als voocht van de weesen van Christo f'f'e L Dobbelaere. Aflossing door Jan Wieme fs Jan als cooper aan Geeraert vande Kerckhove x Livyne Dobbelaere fa Chrs. 6.11.1699. 19.2.1671 14v.:

Verk.: Jan Meeucx fs Jaris. Koper : Marijn de Loo f , : Behuysde hofstede Landeghem Vierheckenen. 19.2.1671

15

St. Matheus van Wassenhove Re. Tanneken Lippens fa Roelants. K. Mayken, Vintien, Jarien Janneken. V. Baudewijn van Wassenhove fs Baudewä jns en Jan de Roose. 1/5 van een hofstede en land Meerendre Oosterghem • 19.2.1671

17

Acte in proffyte van de wed. van Joos van Reeks ts Niclaijs· ten laste van Stephanus van Reeke. . steven en Elisabeth van Reeke kinderen van Niclaijs:voornt. 19.2.1671

19

Verk.: Carel Dhon t en Fieter Goeminne over hem'l, selven als over hunne ~edehoirs uyt eraehte van procuratie·verleent bij Dhr. Joos Pauwels in.Gent die last en procuratie heeft van Dhr. Cornelis Sutterman fs Geeraert als executeur van testamente (25.11.1664) ghelegateert bij Marie Dhont fa Inghels + Eede onder Ardenburg. Koper : Jan de Wolf. . Partije lants "kinderbulcxken" Hansbeke. 18.2.1671

2Ov •. : Verk.: Carel Dhont, Frans Jampers en Fieter Goeminne over heml. selven als over hunne.medehoirs (idem als fO 19) •. Koper: Pieter de Cuij~ere. Partije lants "hooghen bilek" Ransbeke. 18.2.1671

22

..

Verk.: Joos Aerts en Pieter Aerts fs Pieter over·de weesen van Jan Aerts en over de weesen van Livine Aerts x Lieven van Doo r'n e ,

Koper: Jan de Vreese. Onbehuysde hofstede Landeghem Wilde Heerl. Vinderhoute •. 5.3.1671


- 94 -

re 23

Janneken van Vinct fa Geeraerts wed. van Joos van Vynckt fs Pieter verclaert dat Joos van Vynckt hem borge ghe.steld hadde over Jan de Vrien t in huwe LLck hebbende de wed. van Pieter Allaert voor de helft van een rente in proffyt~ van Sr. Jan de Lornbaert coopman in Ghent. 19.3.1671

24

Verk.: Pauwel de Smet fs Pauwel. Koper: Marijn de Loof. Partije saijlant Landeghérn Vierheekenen 19.3. 1671

Heerl. Vihderhciute.

24v.:

Verk.: Pieter Goeminne, Frans Jampers en Joos Carel Dhon t si jnen vader heml. sterckmaeckende medeconsorten ten sterfhuyse van wijlent Marie Koper : Jacques van Maldeghem als commant van Keysere. 16.3.1671

25

St. Geert Standaert fs Joos, midtsgr. ten sterfhuyse van Guille de Clercq en Pierynken de Meyere Wedn. van Susanna de Clercq fa Guille voorseyt. K. Josyntien Standaert fa Guille. V. Mattheus Lammens, Jan Martens en Guilliaeme de Meijere. Grond uyt hoo fde van Joos Standaert dese wee se g:rretvader pat. te Meerendre en Landegem, cavelbri~f van 22.2.1647. Gronden uyt hoofde van Josynken Vande Velde fa Jans sweesens grootmoeder pat. te Meerendre, cavelbrief van 28.2.1667. Gronden uyt hoofde van GUille de Clercq grbotvader mat te Meerendre, cavelbrief van 26.2. 1641 • Gronden van Pierynken de Meijere sweesens grootmoeder mat. verkaveling van 15.1.1662 24.3.1671 .

28v.: Verk.: Pieter de Cuypere Lucas. Koper : Jan Meeucx. Partije lants Landeghem. 11.4.1671

fs Hendricx,

Dhont over over heml. Dhont. Guille de

x Neelken

Hendricx

fa

29

Jan Speeckaert stelt zich voogd i.p.v. Jan Vander Plaetsen van de weesen van Lieven Speeckaert. 30.4.1671

29

Verk.: Lieven dè Muijtere x.Joosijne de Meijere. Koper : Jan Manaut fs Baudewyns. Twee partijen saylant Meerendre Oosterghem. 16 .4. 1671

29v.: Verk. Gilli8 Bran t fs Bertholomeus. Koper : Sr •. .\nthone Martijn fs Jans. Partije land Hansbeke Hamme Heerl. Meerendre. 16.4.1671


- 95 - . .F

30

. Rg. Maurus :van Nevele x Pierynken Rh. Janneken Cardon. 14.5.1671

31

: Rg. Guille Bruneel fs Jan. Rh. Geeraert Goethals. 30.4.1671

de Brabantere.

31v.: St. Pieter Cornelis He. Jacquemynken de Bàets fa Matthijs. K. Lieven, Pieter en Jaecuqemynken minderj.· Jan en Joos bij huwelick.hun selfe, Jan Goethals x Janneken Cornelis en Jacques van Rulle x Tanneken Cornelis.· V. Gillie Cornelis-oom pat. en Jan de Baets oom mat. Grond te Meerendre Overpoucke. 27.5.1671 32v.: Verk.: Maurus van Nevele fs Geeraert. Koper : Gillis van Heyste hem sterckmaeckende Nevele sijnen schoonvaeder. Meersch Meerendre Overbrouck. 27.5.1671 33

over Lucas van

: Rg. Jacques van Hulle fs Marten als vader en voocht van Vynken van Hulle sijne weese gheprocreert bij Pierijnken van Quathem fa Matthijs midtsgr. Christoffel Martens fs Jane voocht mat. Rh. Geeraert Goethals. NB. Phl Vande Putte x Janneken van Quaethem fa Matthijs als hoir van de weesen achterghelaeten bij Pierijntien van Quaethem fa Matthijs voo.r.nt.verwekt bij .Jacques van Hulle voldoen de rentebrief ·aan Jboris de Pau x met de wed. van Guille Goethals ende Gillis van Vinck x Elisabeth Goethals 3.4.1699 .: 16.4.1671

33v.: Rg. Gillis van Heyste fs Gillis.

Rh. Sr. Jacques de Smet e Jans in Gent. Adt. Mr. Jacques Tijsebaert machtich over Joe Anna Dabij wed. van Dhr. Jacques Vanden Berghe en cessionarisse van de rente thaeren pro ffyte ghedaen bij J. Kervijn als hoir van Sr. .. Jacques de Smet 19.4.1694. . 30.4.1671 î

34·

34

: Jan de Baets dee1voocht van Lieven, Pieter en Jacquemyntien Corne1is kinderen van Pieter gheprocreert bij Jacquemynken de Baets. 27.5. 1671 Rg. Pieter van Speybrouck x Janneken Rh. Josijne Wieme fa Franchois. 27.5.1671

Manaut

fa Baudewijn.


96 fO

35

Verk.: Philips Schoofs curateur ten gheabandonneerden sterfhuyse van Marten Josyt. Koper: Jacques vande Berghe 'over Joe Anna Duyck wed. van Anthone Dierckens. Behuysde hofstede en land Meerendre Velde. 6.8.1671

36

Rg. Lieven Goethals fs Geeraert, x Livine Vrient fa Geeraert. Rh. Phlips Vander Stricht. 14.5.1671

36v.: Rg •.Denys de Brabantere

fs Zeghers, x TannekeriHaerens. Rh. Pieter van Cappelle en Jan Boxtale dischmre vande ghemeene aermen disch der stede van Assenede. 22.5.1671

37

Verk.: Lieven Vincent als voocht over de weesen van Pieter de Heijere bij Janneken Vincent. Koper : Maurens de Meyere als mede voocht. 1/2 van een behuysde hofstede Landeghem.

11.6.1671 38

Decreet Joos van Maldeghem Stricht.

. ten proffyte van Philips Vander

11.6.1671

39v.: Verk.: Joos Wille x Godelive Manaut. Koper: Guille Manaut f~ Guille •. Meerschen te Meerendre.

11.6.1671 40

Jan de Loof fs Jans, en Carel de Maegh t fs· Aren ts . fs Marten tot Baerle. NB. Laurs van Quathem x Janneken Mestdach fa Lieven over' hem selven en als voocht van de weesen Gillis Mestdach CAuth. Baerlevelde 30.5.1691. Jan de Buck x Livyne .Mestdach fa.Lieven 18.1.1693. 29.6.1671 Rg.

Rh. Lieven Mestdach

40v.: Verk.: verkoping

bij vorme van uytgrootijnghe :. . Jan Huybrecht fs Daniel, x Geeraerdynken van Kerrebrouck. fa Geeraert en oock als voocht beneffens Roelant van Rauwe over Pieter van Kerrebrouck gheprotreett bij Janneken de Deckere, midtsgr. voocht beneffens Pieter Goethals over de vijf weesen vande voorschr. Jan van Kerrebrouck ghewonnen in tweede huwelick bij Barbara Goethals. Mayken van Kerrebrouck wed. van Olivier de Meijere,oock Matthijs Cnappaert x Josyne Verplaetsen en voocht over sijne onderj. broeders en suster~ ter causen vande selven sijne huysv~auwe. Voorts .Laurens de Witte x Elisabeth Hendricx en ten lesten. Pieter de Cuypere x Cornelia Hendricx, al-len hoors ten sterfhuyse van Laurens Vande Briele + binnen dese Heerelichede. Koper : Jan Loof en Carel de Maeght x Mayken de Loof fa Jans Jan de Loof voornt. eersten man van Elisabeth Slock hauderigghe ten sterfhuyse vanden voorschr. Laurens Vande BrieIe.

29.6.1671


97 fO 41v.:

42

Rg. Lieven Martens en Joosynken Veldekens. Rh. Jan Martens. Transport in proffijte van de weese van Geeraert Standaert Zie verder fO] 19. 25.6.1671 Verk.: Pieter Aerts fs Jans. Koper : Pieter Goe thaIs fs Pieter tot Dronghene, Twee partijekens landts. 25.6.1671

sijnen swaegher.

42v.: Rg. Gu~lle Bruneel fs Jans. Rh. Jo Catlijne Dullaert. NB. Marie de Ruddere wed. van Lieven Mortier··cooper vande ipoteque. Aflossing 11.11.1689. 6.7.1671 43

Verk.: Matthys Mestdach. Koper: Pauwel de Smet. Partijken saylant Landeghem 9.7.1671

vier heckenen

Heerl. Vinderhoute.

43v.:

St. Jacques de Cuypere fs Guilliame + Landeghem Heerl. Vinderhoute 21 .4.1671 He. Cathelijne Theerlynck. K. Hansken, herken en Joosken • . V. Pieter de Cuypere fs Guilliame pat. en Pieter Baetsleer mat. Gronden van de He. te Oostacker zijn verkocht aan Lieven Wyttienck. De weesen van Geeraert Vande Walle gheprocreert bij Livine Teerlynck zijn geld schuldig aan dit sterfhuis. 25.6. 1671

45

st. Jacquemyntien de Vrient fa Jans + Landeghem 16.9.1670 Hd. Carel Berangi fs Anthone. K. Hansken en Jacquesken. V. Passchier de Vrient oom mat. Verkoping gronden te Oostacker door de Hd. aan Passchier de Vrient. 25.6. 1671

46v.:

Rg. Joos de Meyere fs Pieter, x Margriete Rh. Jan van Wassenhave fs Baudewijn. Aflossing door Jan van Hulle 24.8.1681. 3.9.1671

47

Verk.: Jan Arents fs Jans. Koper: Frans Arents fs Jans. Behuysde hofstede en land Meerendre Heystendriesch. 3.9.1671

Botterman.

Staeek ten poucke op den


- 98 -

JO 49

Rg. Jan Arents fs Marten. Rh. Christoffel steyaert fs Jans. Transport van Herman Vander Vennet 21.4.1679. Aflossing door Marten Arens fs Jans aan Jan Neeri]1ex vooeht over Guille Vander Vennet fs Herman overj. innocente weese 27.7. 1691 • 19 .. 11 •1671

49

St. heter van Hove He. Maijken van Rulle. K. Jan, Gillis, Adriaen, Pieter, Tanneken, Franchoise,. Vyntien en Marie. . V. Marten van Hove pat. en Zacharias van Hu lLeuna t , Janrieken de Ruytere den overledenen styfmoeder heeft byleve op de gronden commende uyt den hoofde van Gillis van Hove fs Jans. Behuysde hofstede ghenaemt "de houde hofstede". . Gronden gemeene met :.Marten en Gillis van Hove,' de acht weesen van Pieter van Hove bij Mayken van Rulle, de vier kinderen van Janneken de Ruytere bij Gillis van Hove fs Jans; alles bij versterf te van Mayken van Hove fa Gillis. Adriaen de Cooman met zijn vier behaude kinderen van Janneken de Ruytere verwekt bij Gillis van Hove fs Jans. 17.9. 1671

51

Gif te intervivos : Tanneken van Hey st e fa Gillis jonghe dochter bij competente houdde van beth dan 25 jaer schenkt aen Marten Roegiers x Janneken van Heyste, scomparants sustere 1/4 van een behuysde hofstede te Hansbeke. 5~10.1671

51v ,: Pieter Beelaert midtsgr. Lieven en Louys Beelaert kfnderen van Pietersals mede Lieven Coppens x Pierynken Beelaert, Jacques van Vinct x Neelken Beelaert ende Jan Vander Plaetsen x Janneken Beelaert al kinderen van Pieter voornt. abandonneren het sterfhuys van Franehynken Lybaert wed. van Fieter Beelaert fs Pieter overleden huysvr. van Geerolf Hanssens (Hd.) 12.11.1671 54

Rg. Guille de Voghelaere

fs Gillis tot Meerendre

Durme.

Rh. Sr. Philips Vander Stricht. 10.10.1671

.

54v.: Rg. Maurus de Meyere fs. Jan. Rh. Lenaert de Costere. Deze r-ente is bij Marcus de Swae f en Joe Marie Ro tier fa Pieter. ghetransporteert an' .ïuoocus Vande Straete procureur Ln den RvVI •. 3.8.1705. Ghetransporteert bij Jan Carel Vander Straeten (ver.eaveling van 15.11.1719) van Sr. Joan Lauryns de Rouek bij transporte van 16.3.1724 die de selve heeft ghetransporteert ten pro ffyte van Dhoirs ten ster fhuyse van Jo e L1 vijne de Lombaert wed. "van Joos de Stobbeleere ter acceptatie Jan B~pte de Stobbeleere haere sone(5.11 .1731) bij overlijden. van Jo Livyne de Lombaert fa Jan wed. van Joos de Stobbele.ere. ghesuccedeert op haer hoirs (11.12.1733) aen Joannes Baptiste Vanden Driessehe x Barbarine Hebberechts te vooren wed. van Pieter de


_-

·:....

,

.._

'.

- 99 fO Stobbeleere als moeder over Livyne Joanne ende Barbarine Joanne de Stobbeleere. Ingelost 29.9.1740 aan J.B. Vanden Driessche door .Jo.anne s ende Petronelle de Meyere mid tsgr. Jacobus Ver .... meere als hoir van Geert de Meyere. 1O. 10. 1671 55v.:Rg. Ge~ra~rt Willems fs Geeraert •. Rh. Jo' Jan Bapte Musaert in Ghent. 30.12.1671 .

58

Verk.: Anthone Simoens causa uxoris. Koper: Pieter van .Lookene. Partije la.nts en meersch, de meersch onverdeelt met Jan Vande KerckhoVe causa uxoris, binnen Meerendre. Partije lants te Landeghem en bosch te Waarschoot. 5.1.1672

58v. :Rg. Pi.et.e-r Cocq uyt fs Christiaens. Rh. Dheer Pie ter van He eke, 21.1.1672 59

Testament van Geera~rt Goethals sieck te bedde ligghende schenkt aan Jacquemyntien Goethals sijn onno08el dochte~ken eene erffeli cke ren te. NB. Deel vande donckbosch onverdeelt met Jac~ues en Jooris Manaut den comparant competerende bij coope naer het overlijden van Jacquemyntien de Keysere syn~ eerste huysvr. was en moeder van de beghifte; Janneken Libaert s'comparants jeghenwpordighe huysvr. 21.1.1672

59v. :Verk.: Lieven Lichtherte

fs Lieven. Koper: Pieter van Quakebeke fs Joos. Stuck lan t met huyseken daerin woont Geert. Goethals Meeren.dre V~lde. 21.1.1672 .

.

59v. :Joos de Meyere fs Jan pat. en Làurens van Moerbeke' fs Vincent mat. voocht van Jan, Vincent, Geert en Gi1li$ de Meyere kinderen van Mauri + Meerendre januari 1672. 21.2.1672 ·60

Verk.: Jan Vrient fs Geeraert en Christoffel de Blonde midtsgr. Pieter Vrient als vooght over Jacques de Blonde. Koper: Gillis Cornelis machtich over Ad t , Mr. Jan Baptiste' De Mey. Partije bosch. 23. 1 •1672

60v.:Uytgrootynghe tussen Jan Cornelis, Baudewyn Cornelis ende Pieter Cornelis. Partije lants te Meerendre Langhenackere. 27.1.1672

Snouck x Elisabeth


100 -

:fO

6OV.:·

Verk.: Pieter Cornelis ·en Jan Cornelis als vooght vande weesen Jacques Cornelis.· Koper: Arent van Hecke. Grond Meerendre Langhenacker. NB. Auth. van 26.6.1671 voor de weth van Waarschoot : Jan Cornelis als vooght van de weesen Jacques Co~nelis gheprocreert bij Livine van Damme, midtsgr. Joos Pieters fs Adriaens alsnu in huwelick hèbbende het voorn. Livinken van Damme. 27.1.1672

61v.:

Rg. Jaspárt Dobbelaere fs Jaspart, x Josyntien Arents bij Janneken Hanssens, wed. van JoorisBlorrime~ Rh. Christoffel van Vynckt. 27.1.1672

62

Decreet to t verkoping: .S:r. Ni.cLay s Praet coc pman in Gent Hr e . en tot laste van Lieven Neyt tot Hansbeke thuwelièk.hebbende de dochter van Seghe~ van Renterghem. Koper : S~rvaes Coolman. . 29.1.1672 .

62

: Hg. Jan Taets fs Joos. Rh. Christiaen Vander Vennet als hoor ter causert synder huysvr. ten sterfhuyse van Janneken de Vlieghere wed. van Guille Manaut. 4.2.1672

. 62v~:

63

fa Jans

Ve rki : Jan Vander Vermet • Koper: Lieven Vincent synen swaegher. Partije landts Landeghèm. 4.2.1672 Rg. Pieter van Lovendeghem x·Elisabeth de Meyere. Rh. Jan Martens als voocht over de weese·van Geeraert 4.2.1672

Standaert.

63v.: Verk.: Jan Morthier fs Jans, soa over hem selven als hem sterckm8eckende over Pieter Tuytschaevere x Mayken van: Kerrebrouck fa Gillis (Procuratie voor de weth van Ruddervoor~ de van 4.1.1672) en Jan Gevaert x Catlyne.van Kerrebrouck oock fa Gillis (Procuratie voor de weth van Sweveseele van 16.9.1671). Koper: Pieter Coene fs Matthys. . .Hofstede. en land te Me.erendre·en Landeghem ghe suc cedeer t bij het overlijden van Gillis van Kerrebrouck verkopers vader. 64v.:.Rg. Jaques Dhelft fs -Jaecque s , Rh. Dhr. Philips vander Stricht. 16.3.1672 65

Rg. Ja~ Manaut fs Pieter, x Joosyne de Vos. . Rh. Jo Marie de Wulf fa Erasmus jonghe dochter tot Ghent. 17.3.1672


- 101: -

re 65v.:

Verk.: Jan Loete x Janneken van Pamele soo over hem seIven als vooght över de weesen van Lucas Janssens x Jacquemynken van Pamele. Koper : Pieter Vrient fs Jans. Partije land Somerghem Roo. NB. Joos en Livine van Pamele overleden oom en moeije van de voorn. weesen.

31.3.1672 66v.:

Christoffel Martens pat. en Frans Goethals mat.· vooghden ghecreert over de weesen van ••••• overleden huysvr. van Anthone de. Bae t s ,

18.'2.1672 66v.:

Rg •.Jaspart Ovaer-e x Janneken de Clercq. fa Geera.ert bij w.i j Len t ·MaykeneManaut. Rh. Jo Joanna Mahieu f'a Dheer Joos in Gent.

26.3.1672 67v.:

Rg. Geeraert Standaert fs Jans. ·Rh. Dhr. Guislain Dabij fs Jans.

9.4.1672 6.8

.: Uytgrootynghe

tussen Marie Lihaert fs Au theunis houderigghe ten sterfhuyse van Geeraert de Clercq ende Jaspaert Hovare x Jánneken de Clercq fa Geeraerts. . Gronden te Landeghem, Hansbeke en Meerendre. Wijlent Tanneken Vander Straeten huysvr •.van Pieter.De ·Clerèq gronden te Aelter.

31.3.1672

.

.68v. : .Verk.: Joo s Willems en de wed. van Michiel Willems. ·Koper : Pieter van Maldeghem fs Daniel. ·Ho fstede en land Hansbeke Reybrouck, ten dele Heerl. Hansbek e eh ten dele Heerl. Meerendre.

7.4.1672

69

Rg. Janneken de Beunis fa Jacques Rh. Pieter de Meyere fs Philips.

jonghe dochter haer self8.

5.5.1672 69v. : Verk.: Geeraert

Sierens fs Martens. Koper: Joos Heije. Meersch Somerghem Ro Heerl. Meerendre van Joos Cabbootere.

onverdeeld

met de weesen

28.4.1672 70

Joos Galens Burghmre van Viriderhoute vernieuwt de borgtochle ·over Vrouwe Marie de cordes dict. Waderpont douagière van wijlen t Mher. Jan Bapte Delia Faille presiden tinden RvVI.

6.5.1672


- 102 -

ro 70

Rg. Joos Jolyt tot Meereridre x met de wed. van Baudewijn Vrient fs Geeraerts alsoo vader en voocht van Joos, Gabriel midtsgr. Syntien de Vrisnt. Rh. Philips Vander Stricht brauwer in Ghent. 28.4.1672

70v.: Verk.: Joos de Keysere· fs Laurens, x Livine van Renterghem fa Guf.L'l e, Koper : Pieter de Meyer machtich over Geeraert Goethals. Partije landt Meerendre Overbrouc. 12.5.1672 70v.: Rg. Geeralf Arents fs Jans. Rh. Janneken Car-don, 12.5.1672 71

Rg. Gillis Speeckaert fs Laurens. Pieter van Hecke greffier van de indaghyn 25.5.1672

Rh.

72

van Gent.

Verk.: Michiel Willems. Koper : Pieter van Maldeghem. Behuysde hofstede en land ten deele Heerl. Meerendre Heerl. Hansbeke. Rg. Pieter van Maldeghem. Rh. Pieter Goethals. 25.5.1672

en ten deele

72v.: Verk.: De wed. van Michiel Willems. Koper: Jan van Houcke fs Maurus • .Partije saylant Hansbeke Reybrouck Heerl. Vinderhoute. 25.5.1672 73

74

: Rg. Pieter Martens en Carel van Vlaenderen als voochden over de onbej. weesen van Adriaen.de Veij gheprocreert·bij Janneken Martens (Auth. Amb. Maldeghem 24.5.1672 - St. van 18.11.1665). Rh. Pieter Manaut tot Ghent.· . Aflossing door Sr. Adriaen Wilays in proffijte van Jooris Manaut fs Jacques. ·15.6.1672 Verk.: Jan Arents fs Marten. Koper : Jaques van Lookene als commant van Jan Meeucx. Partije landts Landeghem. 15.6.1672 .

74v.: Verk.: Jan Arents fs Marten • Koper : Jan Meeucx fs Joos. Twee partijen van lande Landeghem vier heckenen. 15.6.1672


103 -

fO 75

76

Rg. Guille Wegghe fs Geeraerts tot Meerendre. Rh. Dheer Phlips Vander Stricht brauwer. Jooris Manaut fs Jacques cooper bedegen van de rente van dhoors Philips Vander Stricht op 4.2.1683 (zie verder ~161). 15.6.1672 : st. Janneken Manaut fa Jacques + Meerendre 7.3.1672 Hd. Guille Wegghe. K. Geeraert, Guille, Margriete en Tanneken. V. Geeraert Standaert pat. en Pieter Manaut mat. Grond en land vande overledene uyt hoofde van haar vader. Behuysde hofstede, het wederdeel competerende an Jaspart Ovaere. Bosch onverdeelt met Christoffel van Wassenhove fs Baudewijns. 15.6.1672

77

Verk.: De wed. van Gillis Cocuyt. Koper: Baudewyn Cocquyt fs Roelant als naerlinck 1/2 hofstede Meerendre Overpoucke. 15.6.1672

77v.:

van bloede.

Rg. Anthone Vande Perre procureur van Gent machtich over Guille Vande Voorde fs Guille. Rh. Mr. Adriaen vande Kerckhove Adt inden RvVl. Bezet op behuyst pachtgoet bewalt binnen Landeghem niet verre vande kercke ghenaemt "het goet ter varent". Adriaen de Smet als cooper bij decrete van de goederen alhier vermeIt 15.11.1679. 18.6.1672

78v.:

Rg. Pieter van Haldeghem

fs Daniel. Rh. Sr. Jan de Lombaert. Aflossing door Phle van Maldeghem ondertekend 4.7.1672

Branteghem

3.6.1705.

79

Rg. JaF Arens fs Marten. Rh. Jo Jan Bapt. Maes. Aflossing door Matthijs Arens fs Frans Jans sone, ondertekend J •F. Ma es 1O. 1O. 17014. 14.7.1672

79v.:

Gif te donatie intervivos = Jan Doedens fs Jans bij Jo e Elisabeth van de Houte fa Jacques syn selfs man schenkt aan Mr. Jooris Vanden Bossche fs Jooris meersch te Meerendre •. 14.7.1672

80

Verk.: Geeraert Mortier fs Jans. Koper : Lucas van Nevele fs Geeraerts. Partije meersch en saylant Hansbeke en Meerendre. 14.7.1672

80v.

=

Verk.: Guille Clays. Koper : Dheer Joos de Roo Bailliu van Lovencteghem. Landts Landeghem Landeghemcautere. 14.7.1672


- 104 fO

80v.: Rg. Pieter van Speybrouck

fs Pieter. Rh. Laurens Loontiens x Susanna de Cloet en ghBmeene hoors van Pieter de Cloet ontfanghen uyt handen van Arent de Cloet fs Niclays ende mits syn overlijden ghesuccedeert op de voorn. Laurens Loontiens causa uxoris. 14.7.1672

81

83

Verk.: Charles, Catharina, Barbara en Elisabeth Doedens kinderen van Jan bij Elisabeth van Houte fs Jacques. Jaecques Doedens der weesen broedere en Jan Doedens heml. broeder syn selfs, Frans de Keere x Marie Doedens sweesen suster. (A:ut h , voor schepenen van Ghedeele in Gent 14.6. 1672) • Koper : Geeraert van Nevele fs Lucas. 14.7.1672 Rg. Pieter de Vrient fs Geeraert tavernier tot Meerendre Rh. Dheer Phls Vander Stricht brauwer in Gent. 26.8.1672

Durrne.

83v.: Rg. Guille van Kerrebrouck

machtig over Pieryne en Tannekèn van Kerrebrouck kinderen van Gillis. Rh. Sr. Jan Vander Lynden coopman in Gent. Rente van 10.5.1640 voor Bailliu en laeten der Hee~l. van Auvijn. 14.9.1672

84

Verk.: Guille Clays fs Lievens. Koper : Jan Meeucx. Saylant Landeghem cautere. 15.9.1672

84

Verk.: Passchier Hanssens to t Ruysselede. Koper: Joos de Pestele tot Nevele. Stuck landts Hansbeke. 15.9.1672

84v.: Manghelynghe ten jaere 1653 tussen Pieter Cornelis ende Gèeraert Speekaert fs Laurens. Acte erven en onterven 28.9.1672. 85

Gillis

Verk.: Geeêaert Speeckaert fs Laurens. Koper Jo Isabeau van Wesemae1e wed. van Sr. Jacques vande Houte in Ghent. Partije landts Dronghene Heerl. Meerendre toecommende bij vermanghe1ynghe jeghens Pieter Corne1is fs Gillis ten jaere 1653. 28.9.1672

85v.: Ve rk ,: Baudewyn Manaut fs Bauduyn , Koper : Pieter vande WalIe, Jan Manaut fs Baudewijn commant. Stuck landts wesende leen Meerendre Oosterghem. 28.9. 1672 86

fs

Rg. Gui11e Wegghe fs Geeraert. Rh. Christoffel van Wassenhove 27.10.1672

fs Jans.

was zijn


- 105 fO

86v.: St. en vercavelinghe ten sterfhuysen van OliviBr de Meyere en Mayken van Kerrebrouck beede + Meerendre. K. Jan, Joos, Geeraert, Lieven, Baudewyn en Janneken. V. Joos de Meyere en Jan Huybrecht. Hofstede en gronden te Meerendre, Landeghem, Lovendeghem en Dronghene. 10.11.1672 89v.: St. Janneken Poorters Hd. Jan Brakene. K. Betgien, Marten en Livintien. V. Passchier Brakene pat. en Jacques 24. 11 •1672

Loentiens

mat.

90

Gif te door Dhr. Pieter van Hecke an Joe Josyne van Hecke ~ti~tere wed. van Dheer Pauwe1 van Loo. e Mr. Livinus van Loo Adt inde RvVl. mach tig over Dhr Pieter van Hecke). 24. 1 1 .1672

91

Verk.: Ph1ips Nereman fs Jans. Koper : Jan van Hecke fs Pieter. Land metten uytplant comende ten voorhoofde op den heystendriesch toecommende ter causen van Josyne Bisschop huysvr. van de vercooper. 24. 11 •1672

91v.: G1fte van Christiaen van Hecke fs G1111s an de kercke van Meerendre (Berthls Weerts pastor). Joos van Hecke ook fs Gillis. 8.12.1672 92

Rg. Pieter de Meyere fs Jans. Rh. Joos van Vlaenderen fs Gyse1brecht. 8.12.1672

92v.:

Rg , Guil1e Manaut burghmre van Meerendre als voogh tover Jacques Manaut fs Guil1e hoor van Jacques Manaut + Meerendre en Margriete Martens syne grootvader en grootmoeder. Rh. Joos Manaut sweesens oom. 22.12.1672

93

Decrete vervolght bij wijlen Dhr. Jacques Schotis Adt inden RvVl. over hem selve~ als voocht van de weesen Andries Schotis en voorts Jo Isabelle Schotis ecooperi~ghe) samen hoirs van Dhr. Jacques Schotis ten laste van Jo Mar1e Hoste wed. van Sr. Jacques Richebourcq. NB. Isabelle Schotis moeije van Jacques Richebourcq. 10.1.1673

93v.: Verkoping ten sterfhuys van Frans Wieme in syn leven coster en ontfangher deser prochie van Meerendre.


- 106 jO

94,95.96 en 97 werden uit hettregister weggenomen. De alfabetische tabel zegt: jO 94 Pieter Vrient bij deerete onteerft en geerft Guislain Daby, Servaes Coolman, Guille du Selker (?). jO 97 Frans Wieme coster onterft en geerft Gabriel Verstraeten, Pieter Cocquyt, Mijnheer van Vinderhoute en Guille Manaut. 100

Rg. Pieter Cocquyt fs Christiaen tot Dronghene. Rh. Dhr. Pieter van Hecke , 13.1.1673

1OOv.:

Verk.: Christiaen van Hulle fs Jans en Rogier Goethals x Janneken van HulIe. Kop~r : Joos van Vynct als nálinck i.p.v. Adriaen :van-Ooteghem. Partijen onverdeelt met de weesen van Jacques Dhont te Hansbeke daer het scheet Dheerel. van.Vinderhou te, Hansbeke .. en BeLlem , 14.1.1673

101

Rg. Jan Roets fs Jans, x JOryn tien de Rycke fa Pieters tot Meerendre. Rh. Phlips Vander Stricht. 27.1.1673

101v.:

Rg. Joos Taets fs Jans~ x Janneken de Voghelaere fa Joos tot Meerendre. Rh. Phlips Vander Stricht transport hebbende van Geeraert Goethals • .27. 1 • 1673

102·

Verk.: Jan Taets fs Joos, midtsgr. Joos Taets fs Jans·soo over hem selven als voocht over de vijf kinderen van Abraham Roets gheprocreert bij Jacquemyntien Taets, Jan Clays fs Frans bij Margriete Taets soo over hem selven als vooght over Baudèwijn Clays synen onderj. broeder, Baudewijn Roets fs Joos, x Maurijne Taets en Joos de Clercq x Pierynken Taets f~ Jans. Koper: Jacques Vanden Berghe machtig over Phlips.Vander Stricht. Behuysde hofstede Meerendre Durme. 28.; 1 .1673

103

Rg. Michiel van Vinct fs Pieter, x Franeynken de Clercq fa Jan. Rh. Pieter de Naijere procureur Keure van Ghendt , 4.2.1673

103v.:

Rg , Jan en Marten van Vynct fs ~ans. ., '.' Rh. Jan Lammens machtig over Jo de wed. van Dheer Max. van Hauweghem. Koger: Dheer Bernaert de.J?n?he hem sterckmaeckende over Jo de wed. van Dheer Maxlmlllaan van Hauweghem (Joosyne Arents). Behuysde ho fstede en stuek landt Hansbeke Heerl. 't Gaversche. ·4.2.1673


- 107 fO 104

Rg. Janneken Pieters fa Roelants, wed. van Jan de Meyere tot Meerendre. Rh. Pieter van Recke erfachtig greffier vande indaghyn der stede van Ghent. Grond onverdeelt met Jonas de Meyere. 16.3.1673

104v.: Rg. Phlips van Kerrebrouck fs Gillis, x Janneken Dobbelaere fa Jans. Rh. Sr. Martinus van Bochoute fs Phlips coopman binnen Ghen t , NB. Gronden competerende bij overlijden van Gillis van Kerrebrouck fs Phlips vader van Phlips CRg), en bij uytgrootynghe en veroorsaetynghe met Lieven van Kerrebrouck fs Gillis bij Cathelyne Cocquyt fa Lievens. Jooris Goeminne x Janneken van Kerrebrouck fa Gil11s. Jan Libaert x Josyne van Kerrebrouck fa Gillis midtsgr. Pierynken en Tanneken van Kerrebrouck fa Gil11s voorseyt ten tweede huwelick gheprocreert bij Magdalene de Pape ( Contract van 2 en 17 jan. 1663 Heerelichede van Anvijn). 7 en 10.3.1673 110

Accordt van hoirs Geeraert Goethals (st. zie ra 106 hiervorenof Bundel 83 liasse 28), met Jan de Clercq alsnu gehuwd met Janneken Clays wed. van Geeraert Goethals. 27.4.1673

111

Verk.: Cornelis van Beveren fs Frans, x Livine Clays fa Lieven midtsgr. Bauduyn Morthier. Koper : Jan Meeucx. Twee partijen land Landeghem Heerl. Vinderhoute. 13.4. 1573

111v.: Verk.: Geeraert van Rie. Koper : Maryn de Loof. Part1je saylant Landeghem 13.4.1673

Heerl. Vinderhoute.

112

Jan Martens en Bauduyn Cocquyt als voochden over Livine Martens fa Lieven bij Joosyne Veldekens renunchieren het sterfhuys van Lieven Martens. 13 en 27.4.1673

112

Decrete: Louys de Meijere Hre. ten laste van Lieven Neyt tot Hansbeke x ciet de dochter van Segher van Renterghem verw. 13.4.1673

1 12v.: Jan Martens en Jacques Cocuyt als vooghden fa Lieven bij Josyne Veldekens. 13 en 27.4.1673

113

Rg. Guille de Voghelaere

fs Gilli8. Rh. Dheer Phlips Vander Stricht in Ghent. 13.4.1673

over Livine Martens


- 108 -

:ro

113v. : Verk.: Jan Claijs {s Baudewijn.

Koper: Matthys van Wassenhove. Patije landt Meerendre Durme, het ander deel competeert de koper causa uxoris. 27.4.1673

..113v. % Jan Martens en An thone de Baets deelvoochden ghecreert over Jan, Stoffel en Jaecques Martens kinderen van Cornelis bij Janneken de Baets als He. 27.4.1673 113v.: Lieven Cornelis fs Pieter als vooght over syne orider j , broeders en Busters van halfven bedde, geeft te kennen dat de weesen gerecht zijn in een par t i-j e saylant te Dronghene .uy t hoofde van hunnen vader Pieter Cornelis. . 27.4.1673 . 114· : Rg. Anthonette Cornelis wed. van Pieter Wieme f s Frans. Rh. Guille du Jardyn co.opmanin Ghen t , Obligatie van 10.3.1648 vercreghen bij transporte van Jan van Chemaij. (acte koop en verkoop). 10.5.1673 . 114v.:

Verk.: Joos de Meyere x Margriete Bottermans tevooren wed. van Marten van RUlle, Jan en Jaecques van Rulle, Jan van Wassenhove x Catlyne van Rulle, Pieter Slock x Tanneken van Rulle en Pieter Vrient over syne kinderen verwekt bij Janneken van Hulie. Koper: Jan van Wassenhoye. Behuysde hofstede Me~rendre Oosterghem. . 17.6.1673

118v.:·

Jacques van Maldeghem en Jan Mortier vooghden over ·Jan Mortier fs Lievens bij Livine van Maldegem. 4.7.1673

118v.:

Gabriel en Jan de Deckere fs Geerts renunchieren de suceessie op heml. verstorven bij het overlijden van hun v~eder. 15.6.1673 ..

119

119

: Jan Hartens vertransporteert aen en ten behouve van Joosyntien Standaert fa Geeraerts onderj. weese, eene rentebrief ten . laste van Lieven Hartens,·nu sijne weduwe. (Zie hiervoreri :fO 41v.) 13.7.1673 Verk.: Lieven Cocquyt fs Jans. Koper : Geeraert Depuyt. Partije saylant Landeghem Heerl. Meerendre. 13.7.1673

11 9v •: Verk.: Gabriel de Deckere

en Gabriel van Vinct als vooghden over de onbej. weesen van Geeraert de Deckere. Koper : Jan Lamme. Partije saylant Hansbeke. 24.7.1673


- 109 fO

120

Verk.: idem als fO 119v • Koper : Geeraert Lamme. Behuysde hofstede en land Hansbeke

Laerstraete.

24.7.1673 120v.: Vercavelijnghe tussen. Jooris Manaut fs Jacques .ende Joos de Voghelaere x Josyntien Goethals tevooren wed. van Jan Manaut fs Jaecques voornt. Behuysde hofstede Meerendre Velde.

27.7.1673 121v.%

Donatie intervivos : Joos de Meijere fs Willems lánsman tot Meerendre oudt ontrent 75 jaar schenkt aan Joos steyaert fs Phlips en Geeraert Goethals x Janneken Steyaert, hofstede én land Meerendre.Velde.

15.7.1673 122v.: Verk.: Joos Vimder Vennet machtig over dhoors van Herman Vander Vennet eertijds Burghmre gheweest synde vande Lande van Nevele. Koper: Pieter van Hecke. Partije land Landeghem.

28.6.1673 1 23v

• : Donateur

: Jaspart Walraeve fs Pieter machtig over Dheer Pieter van HéCk~. . Begiftigde : Jo Josyne van Hecke wed. van Dheer Pauwel van 100. Partije land vermangelt jegens Herman Vander Vennet. 20.9. 1673

123v. : Accord tussen Joos Steyaert, Geert Goethals·x Janneken Steyaert midtsgr. Jan Steyaert als vooght over Christoffel en Jan Steyaert ende .1enaert de Costere.

26.8.1673 1 24v.

: st. Li vyn tien van Maldeghem Hd. Lieven Mortier. K. Hansken •

V. Jan Mortier

pat. en Jacques van Maldeghem

mat.

B. Jan Mortier voornt. fs Lieven. 16.11 • 1673 125 .

Rg. Joe Margriete vande Beke tot Gent. Rh. Joe Isabeau Heubens (Huybens) fa Jan ghestede beghyne te Ste Elisabeth. .. Partije landts bij de brugghe te Meerendre op de lavaelacker Rg. toecomende bij het overlijden van Jacques vande Beken broeder was van Mr. Jan vande Beken in synen leven Adt. RvVI. 14.12.1673


110 f".

127

Guille van Renterghem fs· Piet er- vOoght ghecreert over Pieter, Gillis en Livine van Vinct kinderen van Pietel' gheprocreert bij Ardyntien Willems en dat i.p.v. Gillis van Vinct overleden, vooght gheweest.

29. 11 • 1673 127

P ieter de Meyere en Gil1i8 Cornelis vooghden ghecreert over Lieven, Pieter, Jan en Pieryn tien de Meyere kinderen van Lieven gheprocreert bij Livine Cornelis.

14.12.1673 128

Fieter van Rulle fs Gillis voogh t ghecreert i. p ,v, Guille de Meyefe over Joosyntien Standaert fa Geeraert bij Susanna de Clercq.

4. 128

1•

Verk.: Joos Herpels x Tanneken Manaut. Koper : Jan Vander Vetinet fs Charles. Partije land Meerendre.

25. 128v.:

1674

1•

1674

Verk.: Cornelis van Beveren x Livine CLay s , Koper : Joos de Roo Bailliu van Lovendeghem. Say Lan d Landeghem Wilde onverdeel t met de koper •.

25.1.1674 129

Rg. Guille de Keysere màchtig over Jee Anna de Geytere beghyne te Ste Elisabeth in Ghent. Rh. Jor Phlippe Jacques Alegambe Heere van Ghisoing.·

ghestede

19.4.1674 130

Verk.: Joos de Bae t s x Susanna van Wassenhove. Koper: Christoffel van Wassenhave fs Baudewyn. Partije löndts Meerendre Durme toecomende bij vercaveling Baudewyn van Wassenhove, vader van Susanna voornt.

van

19.4.1674 130v ..: Verk.: Dhoors van Pieter van Reeke in syn leven Raedt ende ontfangher van het reehtregael van syne Mat. in het rafineren vande fOMte ende erfaèhtig greffier der indaghyn van Ghendt. 1/4 JOe Marie van Reeke wed. van Jan· Negghelput. 1/4 : Jo I~abelle van Reeke haere suster x Joos Maes. 1/4 : Pieter en Joe Anna van Bruwaen wed. van NiglaYs Bonifaes Pieters kinderen (?). Pieter Cruydolf x Jo Livine Baele soa over heml. selven als in desen vervanghende de wed. van Jóoris Baele, moeder ende vooghde van het kint bij haeren man gheprocreert ende tghone daermede sij bevrucht is. 1/4 Pf.et er- vande Forit éyn e x Joe Lyvine Danne.els Miehiels dochter verwekt bij Joe Catlyne van Heeke, midtsgr. Jan e van Cauwenberghe x gheweest met Jo Franchoise Danneels suster was van voorschr. Joe Lyvine DanneeIs, vader en vooght van syne kinderen. Jan Baptiste Du Chesne x Jo e Joanna van Cauwenberghe. . Koper : Joe Josyne van Hecke wed. van Dheer Pauwel van Loo Buster van vollen bedde vande overledenen.

19.4.1674


-

111

-

fO 132v~: Verk.: Jan Danneels fs Jan. Koper: Laurens Batseleer fs Seghèrs. Partije saylants Landeghem Wilde. 19.4.1674 132v.: Verk.: Pieter de Vlieghere machtig over Christoffel van Hecke fs Bernart. Koper: Jooris Vanden Houte. Partije meerseh Meerendre Durme toecomende bij versterf te van zijn moeder en bij uytgrootynghe jeghens Janneken de Vlieghere. 19.4.1674 133

Verk.: Lieve~alloucke, Geeraert Mortier x Cornelia van:Houeke, Janneken·van·Houcke wed. van Wybrant Speeckaert, Roelant Galens x Joosyntien van Houcke, Jooris (de)·Bisschop·x Tanneken van Houcke en Guille van Sevecote over hem. s.elven als hem sterckmaeckende over Arent van Houcke, allen gheme~ne hoors van Elisabeth van Houeke. . Koper: Jan Vrient fs Phlips. Partije saylant Landeghem. 19.4.1674

133v.: Verk.: idem als f0133. Koper: Marijn de Loof fs Jan. Partije landts Landeghem Wilde. 19.4.1674 134

135·

137

Rg. Phlips van Kerrebrouck fs G111is, x Janneken Dobbeiaere fa Janr. . Rh. Jo Phlippe Jacques Alegambe Heere van· Chisoin •.· 19.5.1674 . Rg. Matheus Verweé vader en vooght van syne onbej. kinderen geproereert bij Magdalene van Lookene. Voogden: Phlippe .Verwee en Michiel Moreel =au t.h , weth Nevele 20.11.1673. Rh. Jan van Speybrouck, den aermen van Vosselaere. ,0.5.1674 Verk.: Geeraert Hanssens fs Anthone. Koper : Joos de Roo Bailliu van Lovendeghem. . Twee partijen van lande Meerendre achter de Roode poorte toecomende bij renunciatie vande hoors van Francynken Lybaert verkopers overleden huysvr. en een partije te iandeghem. . 16.5.1674 .

137v.: Rg. De kerke van Heerendre, Bertholomeus Weerts.Pbr. pastor .van Meerendre. Rh. Pastoor van Ransbeke Mr. Petrus Wevere. 31.5.1674 139

Verk.: Joos en Matthys van Wassenhove ghebroeders.· Koper: Jonas van Recke fs Joor1s. Maymeersch Meerendre. 12.7.1674


-

112 -

fO

139v. : Verk.: Guille de Keystere procureur deser vierschaere. Koper.: Dhr. Joos Pauwels in Ghent. Partijken bosch Heern. Meerendre. 19.4.1674 . 139v. : Rg. Josyntien Veldekens wed. van Lieven Martens. Rh. Cappelle van het H. Cruys ende Onse Lieve Vrauwe deser prochie. Aflossing door Jan Martens fs Jan aan pasteur Berthls. Weerts van 9.8.1685. 8.3.1674 140

Fieter van Verdeghem vooght ghecreert over Guille, Jan, Josyntien en Marie van Verdeghem kinderen van Geeraert bij Janrieken de Voghelaere fa Guille. 28.4.1674

140v.: Reriunciatie ten sterfhuyse door Pieter van Verdeghem.

van Guille dé Voghelaere

g~daen

28.4.1674 141

Decreet in proffycte van Jor Willem de Vilain He~r, ~an . Domple gehuwd met Joe Jenne Barbara Thierijn fa Jo·· Phlips Lamoral te vooren wed. van Mr. Fieter Franchois Coppietfers .en moeder en vooghde van Jacgbus Coppietters ten laste van Sr. Marcq Anthone Dabij x Jo Marie de Scheppere. 24.10.1674

141v.: Rg. Lenaert de Costere fs Jois. Rh. Hr. en Mr. Berthls Weèrts Pbr. van Meerendre • .Sr. Jaecques Haeek en Pe t ron eLl e de Roij wed. van Frans Haeck transport hebbende van de ren te als ho.i.r s van Guille Haeck aen . hem ghedaen door dhoors.van wijlent Heer en Mr. Bertholemeu Weerts (23.4. 1712) • Lossing door Pieter en Guille. de Costere kinderen van Lenaert. 5. 11 .1674 142

Rg. Joos de Meyere fs Willem tot Meerendre~ Rh. Louijs 9.6.1674

van Hecke tot Ghendt.

142v. : Rg. Stoffel

Martens x Janneken van Quathem fa Matthys. Rh. Jan Martens als vooght over de weese van Geeraert Standaert. Aflossing door Phl. vande Putte x met de wed. van Stoffel Martens aan Pieter Adriaen de Rouek x met de weese van Geert· Standaert. 15.11.1674

143

Veroorsaetynghe: Joos en Christoffel Manaut, midtsgr. Guille Wegghe vader en vooght over syne kinderen bij Janneken Manaut, Matheeus van Nevéle x Tanneken Manaut, Joos de VDghelaere x Josyntien Goethalscwed. van Jan Manaut en alsoo als v60ght over het kint van Jan manaut.


113 Ende Guille Manaut fs Willems·als vooght over Jacques Manaut en Margriete Martens jeghens Pieter Manaut fs Jacques oock hoor ten sterfhuyse van Jacques Manaut. 29. 11•1674 144v.: Verk.: Pieter van Speybrouck x Janneken Manaut fa Baudewyn midtsgr. Joos Herpels x Tanneken Manaut fa Baudewyn te vooren wed. van Jan Arents. Koper : Guille de Wachtere fs Baudewyns to t Ghen t • . Behuysde hofstede Hansbeke Reybrouck ghenaemt "den Cauwenhove". NB. Geeraert Manaut fs Joos schepene en medeconfrere Ln wet te die als naeste bestaende en bloetvrient verclaerde tvoorschr. goe t te callengieren (opeisen). . 15.11.1674 145v.: Rg. Lieven Goossens fs Lieven, x Tanneken· van Lookene .f'a Phlips bij Mayken Cocquyt in haer eerste huwelick. Joos van Vinct als vooght over Josyntien Ver-p'l.ae t aen fa -Jans ·bij Mayken Cocquyt in haer tweede huwelick (Auth. weth.Drongen vaD 21.11.1674). Rh. Jo Josyne van Hecke wed. van Dhr. Pauwel van Loo. 7.12.1674 147

Rg. Jan Arents fs Martens. Rh. Jan Vander Vennet fs Charles. Aflossing door Lieven en Pieter. Arens aan onde r-get.ekenden :. Lieven Vander Vennet, Baudewyn de Meyer, Joos de Meijere, Pieter Vander Vennet, synde medegecompareert Pieter Vander Vennet fs Jans hem sterckmaeckende over syne medehoirs van Jan Vander Vennet (22.12.1690). 13.12.1674

148

Verk.: Reynier de Voghelaere fs Joos. Koper: Dheer Guislain Dabij. Landt te Meerendre Durme en Meldre. NB. Reynier de Voghelaere fs Reynier vercoopers 14.12.1674 .

sone.

148v.: Accord tussche Christoffel Steyaert en Lieven van Doorne vooghden vande·weesen Jan Aerts fs Fieters bij Janneken de Meyere . ende Joos en Fieter Aerts ooms van de weesen van :Jan Aert s , NB •.Lieven van Doorne als vader envoogh t beneffens Joos van Doorne en Joos Aerts vooghden vande weesenvan de selve Lieven van Doorne .bij Livine Aerts (st. 13.3.1668 voor weth Poussele). . 31.12.1674 150

• Verk.:. Pieter Cocquy t fs Christiaen, Koper: Dhr. Guislain Dabij. Partije landts Meerendre Durme. 10.1.1675

x Margriete

Bekaert •..

Profile for claude

Staten van goed van de heerlijkheid Merendree deel 1  

Staten van goed van de heerlijkheid Merendree 1583-1674

Staten van goed van de heerlijkheid Merendree deel 1  

Staten van goed van de heerlijkheid Merendree 1583-1674

Profile for vanmoo
Advertisement