{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Verwerking ~andboek heer~ijkheid Merendree -

1680-1681

....~..: :_~.,~_.;

-; ~~.- l.

::>f;':~:~:)

.:

,'."

,.

.'.

';- .

i,o

'_

.:"'.0,

-';

,,-

';'"

~~~;Lt'iji€;Á~~1!;1!~?;;'::

)~~~!~1~:~~t~""tJ . '-~. "

••

;

__

1..'

6~

~

:

..

;_::."

'_

'\

.

.::~}1:~:J!~~ ~:;, ;'" .:,.." .. .~;' .. _". "

.'

. ~ --~,,', .

-.-

";":':.!'"

~. -

:,.

.... "

~ti~~~~~-··~ ,~.::.' -.:

; ~-

'::. ..

.

",

.'" ...... ..

Luc Neyt Luxemburglaan 8700 Tielt ~~

.. . : .

,';

:',~:

.k~.:j:.:.',

" ._ r:---


Bij de kaft

In een procesbundel uit het archief van de Raad van Vlaanderen vonden we twee figuratieve kaarten betreffende de ligging van de oudste molen van Merendree. Een derde kaart werd in 1774 getekend door Adriaen Francois Benthuij s landmeter; wonende bui ten de Dampoort in Gent. Ze bevat de opmeting van de meulenbergh met sijne op ende afrede competerende de Heere van Vinderhoute. (1)

De beschrijvende volgt (2)

tekst

bij

deze

figuratieve

kaart

luidt

als

Ten versoecke van Jo Fedinand Joseph Coolman in Ghendt hebbe ick onderchreven Adriaen francois Benthuij s gheswornen Landt ende Edifi tie Meter residerende Buij ten De Dampoorte in het voorgebauw der Stadt ghendt tot Exercitie van dien geadmitteert bij hooghe ende Moghende heeren van den Raede in Vlaenderen mij op den sevensten deser maandt februarij 1774 getransporteert Binnen de prochie van Meirentre ressort der Casselrije vander Auderburgh van ghendt ende aldaer gedaen Metijnghe van twee distincte partijen saeijlant den heeren versoecker competerende midtsgaeders oock gedaen metijnghe van eenen Meulenbergh met sijne op ende afrede daer anne geleghen competerende den heere van Vinderhautte ende uijt desselfs metijnghe ende annotatie ghemaeckt edne geformeert de Bovenstaende caerte ofte plan figurative ende met den volghenden aenwijs ampel ghededuceert Aenwijs

ofte declaratie

nopende

de voorenstaende

metijnghe

Alvooren de letter A verbeelt eene partije saeijlant cornpeterende den heere Coolman genaemt het Meulenstuck groot volgens metijnghe met dese graghten ten suijden ende dhilft vanden graght ten westen noort tot het midden vande scheijtlinie ende oost mede metende dhilft vande reijwegh ofte cauterstraete. Letter Bende nogh suijt tot aende gestippelde linie ende voorts tot j eghens den Bergh van den Meulen t' sammen tot 406 roen Item de nummer 1:2: 3: et 4: verbeelden vier Eecken Boomkens staende aen ende j eghens den voornoemden Meulenbergh competerende den voornoemden heere Coolman. Item De Letter C verbeelt een deel grondt competerende den voornoemden heere Coolman soo hij mij in het doen der geseijde metijnghe heeft aengewesen ende gedeclareert waer op is staende een oude eijcken troncke wannof hij van alle immemoriale tijden soo door hem als sijne voorsaeten is possessie is die te snoeijen ende cappen het selve deel grondt groot volgens metijnghe als vooren tot 14 roen.


Item De letter D verbeel teen steenen huij sseken staende ten deele op de proprieteijt ende erfve letter C: tgonnen aengetroeken ende gebruijekt wort bij Jan Vermeiren. Item De letter E verbeel teen vertreek naerderhandt gebauwt teghen het voorseijde staende op de proprietijt vanden heere Coolman.

ofte pri vaet Blomhuijs ooek

Item De letteren F:F: verbeelt een hooghde deel vande Meulenrede die men supponeert deel te maeeken vande proprietijt vanden heere Coolman ende door de gedaen verhooginghen ende maeckt vande Meulenrede geapproprieert te sijn aenden meulenbergh groot tot 3 2/3 roen.

Item de letter G: verbeelt eenen Meulenbergh met sijne op ende afrede eompeterende den heere van Vinderhautte. Item de letter H: verbeelt een drijbecxken erfve ende proprietijt vanden heeren Coolman als deel wesende vande partije lant het Capelle stuck waer op is staende een steenen Capelleken ende eenighe opga ende Boomen groot volgens metijnghe tot 21 roen. Item de letter J: verbeelt een deel van eene straete ligghende tussehen beede de partijen bij voorenstaende plan vermeIt groot tot 16 roen. Item De letteren K:K verbeelt eene partije saeijlant liggende van beede seijden den reijwegh letteren L:L genaemt het Capellestuek de selve partije sonder den voornoemden reijwegh groot 1675 roen. Item den reijwegh letteren L:L: is groot van aende gestippende linie tot soo verre die door dese proprietijt is loopende tot 34 roen. Aldus de voorseijde Metijnghe annotatie ende figuratie wel ter goeder trauwen gedaen met de gentsehe Lantmaete veerthien voeten inde roede ter presentie beleede aenwijssijnghe van den heere versoeeker ende hier van verleent ende onderteeekent omme te vallideren als behooren desen 16 februarij 1774.

ende van ende dese naer

A. Benthuijs 1774

(1) L. NEYT, De drie windmolens van Merendree, Nevele, jg. XV (1984), blz. 22. (2) R.A.G., Kaarten en plannen, 1927

in Het Land

van


Voorwoord Di t deel lijsten.

over

het

landboek

van

Merendree

bevat

een

zestal

Lij st I

is een alfabetische lij st van de eigenaars van de Heerlijkheid Merendree anno 1680. Sommige namen worden voorafgegaan door een 0. Dit wil zeggen dat deze eigenaar ook gebruiker is van dit perceel grond.

Lij st

II

Lij st

III

is ook een alfabetische lijst, maar nu van de pachters van de gronden van de Heerlijkheid Merendree. Indien voor de naam van de pachter een ° voorkomt, wil dit zeggen dat deze pachter (gebruiker) ook eigenaar is van dit perceel grond.

eigenaars

is een gebruikers.

alfabetische

lij st

uitsluitend

van

de

Lij st IV is een alfabetische gronden van de Heerlijkheid

lij st van de gebruikers van de Merendree anno kerstdag 1742.

Lij st V bestaat uit drie delen, handelend

over de toponiemen die voorkomen in het landboek van Merendree anno 1680, met aanvullingen tot 1742. Lijst V/AARD is alfabetisch op de aard van het perceel grond, terwijl lijst V/NAAM een alfabetische lijst is op de naam van het toponiem. Ook in lijst V/AARD komen heel wat toponiemen voor. Lijst V/WIJK geeft u een overzicht van de toponiemen per wijk.

Lij st VI is een alfabetische

lij st van de eigenaars met hun gebruikers. Van de 1900 percelen grond worden er 999 gebruikt door de eigenaar zelf. De andere 901 worden verpacht. Deze lijst geeft ons een beeld van de relatie tussen de eigenaarpachter.

De transcriptie en de verwerking van het landboek van de Heerlijkheid Merendree anno 1680 is ook te verkrijgen op discette. Het tekstbestand en de database zijn opgeslagen onder Microsoft Works voor Windows. 1995 Luc Neyt Luxemburglaan 21 8700 Tielt Tel. 051/40 60 75


o

voor

de naam van de eigenaar

wil

zeggen

dat hij ook gebruiker

is.


o

Bruijneel Guill~ Bruijneel Jacques Bruijneel Joos Bruijneel Joos Bruijneel Joos Bru'ijneel Joos Bruijneel Joos Bruijneel Joos Bruijneel Pieter Bruijneel Pieter Bruijneel Pro hoirs ende Claes Pro hoirs Bruyneel Joos Bultincq Jaspaer Bultincq Segher Buscoop Martin Callant pastoor heere Claes Baudewijn Claes Baudewijn Claes Baudewijn Claes Baudewijn Claes Bauwen Claes Bauwen Claes Bauwen Claes Geeraert Claes Geert Claes Geert hoirs Claes Geert hoirs Claes Gillis hoirs Claes Jan Claes Jan Claes Jan Claes Jan Claes Jan Claes Jan Claes Jan Claes Jan Claes Jan Claes Jan Claes Jan Claes Jan Claes Jan Claes Jan Claes Jan wed. Claes Jan weesen Claes Jan, Jan Manaut ende Pieter Dannuncx Claes Joos Claes Joos C1aes Joos Claes Joos Claes Joos (fs Jans) Claes Joos hoirs Claes Martin Claes Martin Clercq Joos cnoop Adt cnoopAdt cocq Geeaert cocq Geeraert Cocquijdt Joos Mr. Cocquijt Baudewijn Cocquijt Bauwen Cocquijt Joos Mr. Cocquijt Pieter Cocquyt Baudewijn Cocquyt Bauwen Cocquyt Bauwen

III II II II II II II

III I I

II 11 II VII III 11 I

I I

V I

VI VI VI VI V

VI I

IV IV IV IV IV IV IV IV

IV IV IV IV IV V

VII V

1/3 ende Manaut

2/3

VII V

VI VI

VII VII V I

VI VI V

VI 11 Ir I V II 111

VI V 11

VI

54 78 43 73 74 173 307 74 160 163 308' 330 169 18 47 178 60 95 149 139 98 90-91 24 8

111 247 ISO' 90 241-242 252 284 292 293 294 296 297 305 306 309 334 343 265 35 156 IlO' 108 92 144 142 79 125 18 10 175 78 127 248 249 188 269 11 205 1 157 314 141

340 419 240 205 545 134 254 310 157 370 370 270 370 175 260 164 630 143 206 194 316 271 410 210 310 200 300 400 440 560 270 552 360 205 306 290 80 210 506 385 340 510 100 214 28 358 552 350 260 410 229 300 470 225 230 336 486 486 332 100 130 30 150 214 300 250


e

Cocquyt Gillis hoirs Cocquyt Pieter Cocuyt Bauwens Coelman Servaers heer coelman Servaer s heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer eoelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer eoelman Servaers heer Coelman Servaers heer eoelman Servaers heer eoelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer eoelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer eoelman Servaers heer eoelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer eoelman Servaers heer eoelman Servaers heer eoelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer eoelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Se:rVaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaer s heer eoelman Servaers heer

V I

VI I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

11 11 II III III 111 111 111 III III III III III 111 III III III III 111 lIL III III

III III III III

111

IV IV IV IV IV IV IV

IV IV IV

IV IV IV

107 239 2 177 203 207 231 232 267 270 272 275 277 278 279 284 285 287 288 289 292 293 296 297 298 299 1

2 19 85-86 5 6 7 11 80 81 82 83 84 87 88 89 113 132 133 183 187 188 190 192 193 194 204 168-169 310-311 312-313 4 36 129 152 185 190 191 250 268 295

77 150 340 70 400 160 225 500 356 150 205 226 2540 570 634 250 475 900 375 160 466 509 500 170 834 3115 544 676 75 1880 550 550 210

75 480 516 420 175 150 600 400 400 204 620 230 94 280 430 1784 250 175 200 820 624 1090 616 1400 85 200 85 90 650 255 233 204 306


o

Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coe1man Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers haer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer ende Jan de Clercq Coeman Servaers heer Coens Pieter tot HanSbeke Cornelis Gillis Cornelis Gillis Cornelis Gillis Cornelis Miohiel Cornelis Michiel Corne1is Pieter (wed.=geschrapt) Cornelis Pieter wed. Corne1is Pieter wed. Cornelis Pieter wed. Cornelis Pieter wed. Cornelis Pieter wed. Cornelis Pieter wed. Corne1is Pieter wed. Cornelis Pieter wed. Cornelis Pieter wed., Pieter de Baets Cornelis Pro hoirs Cornelis Pro wed. Cornelis pro wed. Cornelis Pro wed. Cremers heer Cremers heer Cremers heer Cremers heer Cremer s heer Cremers heer Cremers Alijn pat. Joos van Maldeghem later D'hanins Anthonis D'hont Adt D'huijstins (=later toegevoegd) Jooris Mr. D'huijstins (=later toegevoegd) Jooris Mr. Dabij Gelaijn heer Dabij Ge1ain heer Dabij Gelain heer Dabij Gelain heer Dabij Gelain heer Dabij Gelain heer Dabij Gelain heer Dabij Ge1ain heer Dabij Geleijn heer Dabij Gelijn heer Daby Ghelain heer Daninc:x: Pieter Danins Anthonis Danuncx Pieter de B(r)abandere Pieter de Baets Anthonis de Baets Anthonis de Baets Jan de Baets Jan de baets Jan en Lieven de Baets Jan hoirs de Baets Jan hoirs

IV IV V V V V

VI VI VI VI VI V

III IV

II II 11

IV IV II I

11 11 11

II II 11 II V

UI 11

11 11

toegevoegd,

Geeraert

IV IV IV IV IV IV IV 11

III III III

VI V V

VI VI VI VI VI V

VI VI VII 11

VII VI II 11 II II I

II 11

304 307 21 68 174 368 151 152 156 157 158 52 71 327 329' 186 218 94 159 lOB 274 20 47 52 140 143 255 324 367 15 160 257 326 322 329 331 335 339 342 291 208 60 200 201 16 2B5 323 34 51 52 147 171 275 136 46 21 86 41 99 126' 29 323 329 253' 127 266

285 670 190 260 90 384 210 lBO 356 416 260 172 90 900 500 180 375 430 300 376 80 580 50 147 50 25 300 225 607,5 364 2B6 466 300 50 130 173 224 300 300 609 230 330 250 1830 BO 143 234 324 1200 486 200 206 136 570 900 1.70 350 290 200 300 347 500 300 onbekend 575 243


o

de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Ba.ets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets de Baets

Joos Joos Joos, Vanderhaghen Adt. hoirs Laurens Laurs Laurs Lieven Lieven Lieven Lieven Lieven Lieven Lieven Lieven lieven Lieven Lieven Lieven en Jan Lieven ende van Wassenhove Niclaes wed. Lieven hoirs Lieven hoirs Lieven hoirs Martin wed. Matteus Matteus (Pieter geschrapt) Matteus ende Poelman Jan Matteus hoirs Matteus hoirs Matteus wed. ende van Wassenhove Niclaes Matthijs Olivier Olivier Olivier Olivier Olivier 01ivier Olivier 01ivier Olivier Olivier Olivier, de Vogel are JOOriS, de Vogelare Pieter Pieter Pi eter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter Pieter

11 II

11 III II

11 I I I I I I I

11 11

IV IV I I

=

V

84

VII VII

77 81

I

8

V

49 23 276 254 312 211 175 99' 145 161 295 143 85 152 227 319 339 90 17B' 256-260 11 4B 49 111 113 131 141 147 159 167 173 175 180 197 201 209 213 214 227 234 236 255 264

IV I V V

wed.

II

111 11

II 11 11 111 V V V

V V

Jan

81 203 B3 126 14-16 32 119 140 145 154 210 219 243 144 163 7 2Bl 254' llB

11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

350 675 588 340 125 133 250 200 146 420 426 lBO 460 325 433 500 400 75 100 236 574 410 200 326 75 316 780 176 620 510 200 350 800 170 340 150 170 125 236 670 600 70 450 310 575 200 426 240 159 660 250 240 268 265 590 208 140 320 150 225 277

62 850 384 520 195


c

de de de de de de de de de de de de de de de de de

Baets Pieter Baets Pieter Baets Pieter Baets Pieter Baets Pieter Baets Pieter Baets Pieter Baets Pieter Baets Pieter Baets Pieter Baets Pieter,Vanden Velde Lieven,ende StandaertLouijs weeser Baets Pr. BerrelaerePieterMr. Advocaet (denpensionarispenneman= geS( Beunis BaltazarDr. = later toegevoegd Beunis Baltazart= later toegevoegd Bil Marius Blonde Jacques de Blonde Xstoffel de Bois Mijnheer de Boose Jan hoirs de Bouvere Olivier de Bouvere Olivierende Jan Routs de Bouvre Olivier de Bouvre Oliyj_er ende Jan Routs de Bouvre Olivierende Jan Routs de BrabandereJan de BrabandereJan de BrabanderePieter de BrabanderePieter de BrabanderePieter de BrabanderePieter de BrabanderePieter,halfvenbroeder de BrabanderePro de Buenis Dr. = later toegevoegd de Buschop Geeraert de Clercq (clays= geschrapt)Joos de Clercq Baudewijn de Clercq Bauwen de Clercq Bauwen de clercq Bauwen de clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de clercq Jan de Clercq Jan de clercq Jan (Guillam= geschrapt)weesen ende d'hoirsGuil1amHë de Clercq Jan weesen de C1ercq Jan weesen de C1ercq Jan weesen de C1ercq Jan weesen de Clercq Joos de C1ercq Joos

II 11 11 11

V V V V VI VI I IV VII IV IV IV V V IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V VI VI VI I IV 111

V VI V VI VI 111

111 111

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

IV IV IV V V V V V V V VI V V

44' 30 31 82 310' 295 297 363 7 36 63-64 175-176 89 243-244 341 223' 200 83 97 231-232 180 120 210 130 131 321 332 126 251 71 114 70 161 9

10 138 86 310 29 140 139' 139 149 166' 6 24 33 48 58 83 95 138 167 177 183 186 167 172 216 320 168 204 305 112 269' 266

192,5 375 820 500 77 150 150 350 254 270 1336 61 563 680 700 400 158 173 178 860 175 210 63 225 265 340 1000 238 340 680 800 240 310 300 300 250 160 1000 240 250 540 210 350 172 500 140 280 580 223 112 104 320 690 224 435 760 210 90 680 436 196 300 310 644 100 210


o

de de de de de de de de de

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

de de de de

de de de de de de de de de de de de de de de de de

Clercq Joos Clercq Joos Clercq Joos Clercq Laurs hoirs Clercq Marten Clercq Marten Clercq Martin Clercq Martin Coster Lenaert Cos ter Lenaert Coster Lanaert Coster Lenaert Coster Lenaert Coster Lanaert Coster Lieven Coster Pieter fs Lievens Coster Pro fs Lievens Coster Pro weesen Costere Lenaert CUijpere Pieter Grave ISabelle Jo· Keijsere Joos wed. Keijsere Joos wed. Keijsere Joos wed. Keijsere Martin Keijsere Martin Keyser Marten, Cnoop Adt. Man Jan' ende Vermeulen Pr. Meij (Of de Meijer) <Vermeulen=geschrapt) Meij (Sisoinq = geschrapt) Mijnheer Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo' Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapta Jo· Meij Jan Bapte Jo· Meij Jan Bapte Jo· Meij Jan Bapte Jo· Meij Lieven hoirs Meijer Maurius hoirs Meijer Pieter fs Pieters Meijere (van Nevele geschrapt) Maurius Meijere Baud. Meijere Baudewijn Meijere Baudewijn Meijere Baudewijn Meijere Baudewijn Meijere Baudewijn Meijere Baudewijn Meijere Baudewijn Meijere Baudewijn ende Willems Pieter Meijere Baudewijn fs Olivier Meijere BaudewiJn fs Olivier

=

V VI VI II

VI VI V V V

V V V V V

VI IV IV II

V IV V

IV IV IV 111 III II II

Jan

11 IV 11 11 II II

11 II II 11 II II II II 11

11 11 IV IV VI II II V I

hoirs

345 45 88 5 108-109 142 268 329 89 149 194 218 403 409 146 155 161 221 97 164 17-18 182 201 202 9

62 35 313 311 257 201-202 58 88 109 185 188 198 199 200 219 269 270 279 300 305 10 82 120 42 101 333 129

V

3

V

240 282 102 246 65 180 191 195 166 381 102-103 16 174

IV I I

III III III III V V

11 I I

285 330 354 68 840 256 570 306 416 320 304 300 165 300 320 85 285 280 50 106 1250 370 130 200 310 320 78 275 210 700 1750 147 1140 450 400 140 1540 880 1220 540 650 1010 670 184 380 100 150 324 75 840 200 120 360 570 420 350 300 150 276 965 200 100 263 1200 586 470


o

de de de de de de de de de de de de de de

de de de de

de de de de de de

de de de de

de de de

de de de

de de de de

de de de de

de de de de de

de de de

de de de de de de

de de de de

de de de

de de de

Meijere Baudewijn fs 01iviers Meijere Baudewijn fs 01iv1ers Meijere Baudewijn fs Oliviers Meijere Baudewijn fs Oliviers Meijere Baudewijn fs 01iviers Meijere Baudew1jn fs Oliviers Meijere Geeraert hoirs Meijere Geeraert hoirs Meijere Huybrecht Meijere Huybrecht Meijere Huybrecht Meijere HUybrecht Meijere Huybrecht Meijere Jan Meijere Jan Meijere Jan wed. Meijere Jan wed. Meijere Jan wed., Jonas de Meijere fs Pieters Meijere Joanes Meijere Jonas Meijere Jonas Meijere Jonas Meijere Jonas Meijere Jonas Meijere Jonas Meijere Jonas Meijere Jonas Meijere Jonas Meijere Jonas Meijere Jonas Meijere Jonas Meijere Jonas Meijere Jonas Meijere Jonas is Pieters Meijere Jonas is Pieters Meijere Jonas fs Pieters Meijere Jonas fs Pieters Meijere Jonas fs Pieters Meijere Jonas fs Pieters Meijere Jonas fs Pieters Meijere Jonas fs Pieters, hoirs Laurens vanderhaghen Meijere Jonas fs Prs Meijere Jonas fs prs Meijere Jonas fs Prs. Meijere Jonas fs Prs. Meijere Jonas fs Prs. Meijere Jonas, de Weert heer ende Mr. Bertholomeus Meijere Laurens wed. Meijere Laurens wed. Meijere Lieven Meijere Lieven en Martins Jan fs Jans Meijere Lieven ende de weesen Vanden Velde Geert Meijere Maurius hoirs Meijere Maurus hoirs Meijere Philips Meijere Pieter Meijere Pieter Meijere pieter Meijere Pieter fs Geerts Meijere Pieter fs Geerts ea. Meijere Pieter fs Prs Meyere Huybrecht Muijtere Lieven Muncq Xstoffel Muncq Xstoffel Muncq Xstoffel

I

I I I I 11 I

IV V V V V V I

VII I I

VI IV III III 111

III III III III IV IV IV IV V V V V V

V V

V V V V I V V V V

IV II V I I I

IV IV II II VII

VII I I I V V

III V V

294' 142 143 165 249 44 103 198 90' 23 119 173 193 61 19 83 218 9 252' 136 179 208 210 211 212 213 8 22 27 34 36 37 406 127' 181 182 374 400 412 399 206 15 34 32 42 100 303 57 31 134' 169 125 195 273 272 33 115 151 5

4 14 117 179 207 344 352

130 460 290 570 254 192 350 95 125 220 200 220 310 304 175 195 155 237 50 534 450 150 600 350 440 454 500 156 27 154 324 244 290 207 95 274 270 336 275 316 326 310 273 400 225 120 265 142 400 216 530 820 764 546 310 100 507 86 330 330 310 50 210 150 176 260


o

de Munoq Xstoffel tot Vinderhoute de Neve Jooris ende Arent van Hecke de Neve Pieter de Nocltere Jan de Nocltere Jan de Pestele JOOS de Pestele Joos de Puijt Miohiel de Puijt Michiel de Reu Jan tot Lovendeghem de Rijcke (van hecke = geschrapt) Joos de Rijcke Guillam de Rijcke Jonas de Rijcke Jonas de"Rijcke Jonas de Rijcke Jonas de Rijcke Jonas de Rijcke Jonas de Rijcke Jooris de Rijcke Jooris de Ri;cke Jooris wed. de Rijcke Jooris wed. de Rijcke Jooris wed. de Rijcke Jooris wed. de Rijcke Jooris wed. de Ri j cke Joos de Ri jcke Joos de Rijcke Martin hoirs de Rijcke Pieter weesen ende Jonas de Rijcke de Roij Joos de Mr. (Meester) ende Jan de Roij Joos heer de Roo Joos heer de Roo JÃ&#x2021;)os heer de Roo Joos heer de Roo Joos heer de Roose Chls de Sangere Pieter de Scheper Pieter de Smet Jooris de Smet Jooris de Smet Jooris de Suttere Joos de Suttere Thomaes wed. de vei; Adriaen hoirs de Veij Adriaen hoirs de Veij Adriaen hoirs de Veij Adriaen hoirs de Veij Adriaen hoirs de Veij Adriaen hoirs ende Mijnheer SingeLbaenst de Vijz Adriaen hoirs de Vijz Jan hoirs, weesen van Pieter de Vijz de Vliegere Jacques de Vliegere Jacques de Vliegere Jacques de Vliegere Jacques de Vliegere Jacques kinderen de Vliegere Jan de Vliegere Martin (Pieter geschrapt) de Vliegere Pieter de Vliegere pro wed. de vliegere Xstoffel hoirs (de Wed. vanden Adt Speeckaert = geschl de Vlieghere Christoffel (Dobbel are Pieter tot Waerschoot=geschraI de Vlieghere Jacques de Vlieghere Jacques propt., Geert van Wassenhove fs Baudewijns de Vlieghere Somergem Christoffel (Dobbel are Pieter tot Waerschoot de vogelaere Lieven

V

VII VII VI VI V V

II II VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII

VII VII VII VII VII VII

VII VII VI Il

VII VII VII VII

VII II VII VI VI

VI II

IV IV IV IV V V

IV 11

IV I I

III V

VII VII V

III II 111 11 I

VI 11 I

301 3 16 179 180 264' 262 340 341 82

30 12 45 46 85 86 87 91 42 147 70-72 7 32 49 152 13 26 118-119 135 23 239 76 7B

BO 138 40 174 114 110 113 126 138 144-145 141 146 150 226' 70 149 55 2-3 lB6 251 156 7 137 149 144 176 338 135 265 66 103 265 62

700 540 60 60 55 100 306 57 62 409 200 145 470 147 135 580 630 353 320 126 800 119 425 346 326 300 300 1750 130 363 600 600 540 412 64 524 134 406 310 258 426 100 600 470 380 150 170 300 316 370 790 230 160 100 450 350 150 480 220

40 220 98 390 370 98 210


o

de de de de de de de de de de

vogel are Gillis wed. Vogelare Gillis wed. Vogel are Gillis wed. Vogelare Jan Voqelare Jan Voqel.are Jan Voqelare Jan Vogel are Jan voqelare Jan Vogel are Jan de Voqelare Jan de Voqelare Jan de Vogel are Jan de Vogel are Jan de Vogel are Jooris de Vogel are Jooris de Vogel are Jooris de Voqelare Jooris de vogel are Joos de Vogel are Joos de Voqelare Joos de Vogel are Lieven fs Gs. de vogelare Reijnier de Voqelare Reijnier ende de wed. Arent van Kerrebroucq de voghelare Jan de Vos Anthonis hoirs de Vos Joos de Vrint Jan kinderen de Vrint Joos = later toegevoegd de Weert Bathol.omeus Heer ende Mr. pastoor met Jonas de Meijere de Weirt bertholomeus Beer en Mr. de Weirt Bertholomeus Heer ende Mr. de Weirt Bertholomeus heer ende mr. de Witte Jan de Wi tte Jan tot Landeghem de witte Lucas de Wolf Jooris de Wolf Jooris de Wolf Jooris de Wolf Jooris de Wolf Pieter de Wulf Jan de Wulf Pieter wed. de Wulf Pieter wed. debaets Lieven hoirs later toegevoegd ciebaets Matteus der Weduwe Anthonis der Weduwe Anthonis der Weduwe Anthonis ende Vanden Velde Jacques desadelare Jan hoirs desadelare Jan hoirs desadelare Jan hoirs desangere Pieter deveij Adriaen hoirs Ohanins Anthonis Ohont Adt Ohont Adt = l.ater toegevoegd Ohont Adt. Ohont Jacques Dierekens Marcq heer wed.= toegevoegd in ander landschrift Diericq Beijndericq Diericq Pieter Diericx Pieter Diericx Pieter Dobbelare Adriaen Dobbelare Gillis

V

VI VI III V V

VI VI VI VI VI VI VI VI 111

IV IV V

II V V

VI VI V

VI 11 VII VI V

IV I.I

II 11

IV IV V

IV IV IV IV 11 V

VI VI IV IV I I

I IV IV IV 11

IV II 111 111 111 V 111 I I

I I 11

IV

287 43-48 143 147 145 283 168-169 50 80 8.1 83 84 89 133 168 96 137 260 210 106 414 25 178 272 165 13-15 34 82 190 302 213 217 271 103 116 114 42 43 46 50 247 358 28 174 263 1

33 34 36' 107 109 111

247' 21 315 55 32 12 321 102 139 238 135 242 335 203

90 850 170 350 460 336 390 640 270 550 280 150 380 714 240 104 300 400 590 171 300 440 90 180 200 125 280 450 283 265 295 100 210 190 125 43 150 250 200 344 163 207 240 223 270 150 240 1200 400 473 473 177 620 290 200 250 682 420 200 336 390 200 400 426 30 200


o

Dobbelare Gillis Dobbelare Gillis, weese Geert standaert Dobbelare Jan wed. Dobbelare Lieven Dobbelare Lieven Dobbelare Lieven donckerwolcke Adriaen donckerwolcke Adriaen Doorst Lieven du bois Maria Jo· (prop. Joo Laurs de Meulenaer Duijck procur. hoirs Duijck procur. hoirs Duijcq procur. hoirs Duijcq procur. hoirs Duijcq procur. hoirs Du1jcq procur. hoirs Duijcq procur. hoirs Duijcq procur. hoirs Duijcq procur. hoirs Duijcq procur. hoirs Duijcq procur. hoirs Duijcq procureur hoirs Duijcq procureur hoirs Duycq procureur hoirs Duycq procureur hoirs ende Janques Blamde Fierens Jaoris Fierens Jooris Gillis Joos hairs Gillis Joos hoirs Goethals Arent Goethals Franchaijs Goethals Franchoijs Goethals Frans Goethals Frans Goethals Frans, van Beneden Jan hoirs Goethals Geeraert hoirs Goethals Geeraert hoirs Goethals Geeraert hoirs Goethals Geert Goethals Geert hoirs Goethals Gu1llam tot Bellem Goethals Jan Goethal.s Jan Goethals Jan hoirs Goethals Pieter Goethals Pieter, Van Spaeijbroucq Lieven goetshuijs van poortackere Goudeceboas Pieter Grave van Bouleirs hoirs Grave van Bouleirs hoirs Grave van Bouleirs hoirs Grave van Bouleirs hoirs Haerens Jan Haerens Joos Haerts Abraham, Joanna en Anna harens (Lovendegem) Jan kinderen Harens Franchois Harens Frans Harens Frans Harens Frans Harens Jan hoirs Harens Jan hoirs Harens Jan hoirs Harens Jan hoirs Harens Jan hoirs Harens Jan hoirs

VI

VI VI

later

toegevoege

11 11 11 11 11 VII IV III III V V

V V V

VI VI VI VI V V V V

VII VII I I V

11 11 11 IV Il

IV IV V V V

IV 11 Il

:u 11 11 Il

VII III III 111 III VII V

111 11 III III V

VI 11

III

III 111

111 111

39 30 40 99 121 175 336 337 139 251 122 ·124 101 104 110 115 164 11 13 15 17 349 351 200' 207 10 125 293' 295 83' 126 292 48 41 95 13 44 205 90 38' 24' 283 285 345' 276 206-207 190 68-69 56-59 13 18 46 58' 392 41-42 98 50' 24 348 4 149 20 25 33 34 51

100 280 180 100 326 236 86 47 30 350 200 200 240 100 106 25 80 200 334 80 80 370 92 135 180 150 420 130 750 494 300 470 50 400 225 590 353 300 125 25 140 104 200 155 250 500 660 336 1540 U90 100 290 158 250 1875 100 540 450 370 630 306 450 484 610 1300 1400


o

Harens Joos Harens Joos Harens JOOS Harens Joos Harens JOOS Barens Joos Harens Lieven Harens Lieven Harens Pieter hoirs Harens Pro Harents Jan hoirs Harins Joos Harins Lieven Hebbrecht Joos hoirs Hebbrecht Lievijne Jo· later toegevoegd Heere van Vinderhoute Heije Jan tot Drongne Heijne Anthonis hoirs Heijne Anthonis hoirs Heijne Anthonis hoirs Heijne Anthonis hoirs Herpelincq Gillis Hoorebeke Pieter Hui jbens Adt Inghelbrecht Pieter Jaecqs de DObbele bernaert Pr.=toegevoegd na 1680 Janssens Ryckaert Janssens Ryckaert Janssens Thomaes hoirs kerck van Meerentre kerck van Sommerghem Kercke van Meerentre (Aermen geschrapt) kercke van Meerentre (Aermen geschrapt) Kercq van l>feerentre kercq van Meerentre kercq van Meerentre kerk van Landeghem Kerrebroucq Guillam Kerrebroucq Lieven hoirs Kerrebroucq Philips Knoop Adt Knoop Adt KnoopAdt "Knoop Adt. Knoop Adt. Knoop Adt. Knoop Adt. Lafaille president douagière Lafaille president douagière Lafaille president douagière Lafaille president douagière Lafaille president douagière Lafaille president douagière Lafaille president douagière Lafaille president douagière Lafaille president douagière Lafaille president douagière Lafaille president douagière Lafaille president douagière Lafaille president douagière ende Vermeulen Jan Lafaille president douagière ende Vermeulen Jan Lafaille president douagière ende Vermeuien Jan Lafaille president douagière ende Vermeulen Jan lafaille president wed. lafaille president wed. 1afaille president wed.

I I V

VI VI VI I I

II V

III VI VI II IV IV V

III III III III I

II VII VII 11 IV IV V V

VII V

V

11 11 V I

11 11 11 III 111 V

11 11

IV II 11 II 11

70 93 384 60 61 69 36 100 60 79' 22 66 26 62 246 161 72 61 64 76 209 101 41 107-109 63 251 104 124 121 239 116-117 175 199 67 277 12 233 191 184 189 177 178 9 79 281 139 76 45 71

11 11 11 II

124 130 131 139 166 177 223 268 3 79 128 141 297 325 4 6

11

9

11

n: 11 11 11 II 11

III III 11 11

570 564 300 304 130 420 43 400 143 70 400 426 228 90 430 740 185 2930 280 920 282 55 190 1250 350 470 165 440 526 134 890 163 65 292 104 150 350 210 320 700 570 323 336 175 409 300 419 260 500 75 674 440 120 704 225 870 98 400 600 850 100 580 200 220 93 630


o

Lafai11e president wed. Lafail1e president wed. Lambrecht Jaeques wed. Lambrechts Jacques hoirs Lammens Matteys Lammens Mattijs ende Mr. Joos Vanden Houte Leenesone Marten Leenesone Martin Leenesone Martin Lerpe1incq Gillis Leybaert Martin hoirs Lijbaert Frans Lijbaert Frans = later toegevoegd Lijbaert Frans heer = later toegevoegd Lontins Gillis Loontiens Gillis Loontiens Gillis Loontins Gi1lis Loontins Gillis Loontins Gi1lis Loontins Gillis Loontins Gillis Lovendegem Aermen van Lovendegem Aermen van Lovendegem Aermen van Lovendegem Aermen van Lovendegem Aermen van Luijste Jan hoirs Macoen Gillis Maes Mi jnheer Magaret Mijnheer (den pensionaris penneman Mageret Mijnheer Mageret Mijnheer Manaudt Geert Manaudt Jacques hoirs Manaudt Jan fs Baudew. Manaudt Jan fs Baudew. Manaudt Jan fs Baudewijn Manaudt Jan fs Baudewijn Manaudt Jan fs Baudewijn Manaudt Jan fs Baudewijns Manaudt Jan fs Baudewijns Manaudt Jan fs Baudewijns Manaudt Jan fs Baudewijns Manaudt Jan fa Baudewijns Manaudt Jan fs Baudewijns Manaudt Jan ts Baudewijns Manaudt Jan fa Baudewijns Manaudt Jan fs Baudewijns Manaudt Jan fs Guillame Manaudt Jan ts Guillame Manaudt Jan<fs Guillame Manaudt Jan wed. Manaudt Jan wed. Manaudt Jan wed. Manaudt Jan wed. Manaudt Jan wed. Manaudt Jan wed. Manaudt Jan wed. Manaudt Jan wed. Manaudt Jooris Manaudt Jooris Manaudt Jooris Manaudt Jooris Manaudt Jooris Manaudt Jooris

v V

IV IV V

VII V V

VI I II IV

IV IV V

IV VI V V V V V I 111 111 V V 111 I

geschrapt)

VII VII VII VII V

II V V I I

II I I I I II V V V V I

IV VI I I I I I I V

281 282 253 328 380 14 408 413 12 170 167 114 140 200 96 265-266 150 128 160 192 213 338 193 116 202 355 391 1

40 144 145 58 94

22 50 102 116 178 262 36 123 181 245 286 40 221' 296 298 377 27 166 97 104 106 107 108 109 110

V

373 375 94 179 17 346 362

V

371

V I I

IV V

284 336 730 120 263 300 400 300 200 154 450 150 93 260 100 500 514 350 146 135 186 320 100 174 150 164 100 240 150 400 100 974 610 326 147 250 25 70 150 147 300 310 700 210 280 200 150 150 430 580 200 690 700 600 1950 750 810 220 800 310 440 22Q 210 180 560 380 ,


o

Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manau t Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manau t Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manaut Manau t Manaut

Jooris Jooris Jooris ende Xstiaen Jooris fs Gui11ame Jooris fs Wi1lem Joors Pieter hoirs Pieter weesen Piet er weesen Xstoffe1 wed. Xsto~fel wed. Xstoffel wed. Xstoffel wed. Baudewijn fs Jacques Baudewijn fs Jacques Baudewijn fs Jans Bauwen Bauwen Bauwen Bauwen fs Jacques Guillam hoirs Guillam hoirs Jan Jan Jan filius Pieters Jan fs Baudewijn Jan fs Baudewijn Jan fs Baudewijn Jan fs Baudewijn Jan fs Baudewijns Jan fs Baudewijns Jan fs Baudewijns Jan fs Baudewijns Jan fs Baudewijns Jan fs Baudewijns Jan fB BaudewijnB Jan fB Baudewijns Jan fs Baudewijns Jan fs Baudewijns Jan fs Guillame Jan fs Guillame Jan fs Gui.11ame Jan fs Guillame Jan fs Guillame Jan fs Guillame Jan fB Guillame Jan fs Guillame Jan fs Guil1ame Jan fs Guillarne Jan fs Guillaume Jan wed. Jan wed. Jan wed. Jan wed. Jan wed. Jan wed. Jan wed. Jan wed. Jan wed. Jan wed. Jan wed. Jan wed. Jan wed. Jan wed. Jan wed. Jooris

v

V

402 66 68 73 26 401 311 244-245 324 389 390

V

396

V

404

V V

396'

V

vander

Vennet

VI V

IV V V V V V

VI III V

VI

397 77 141 229 21

V

14

I

184 317 59 136 22 216-217

V I I

VII I I I I I I I I I I V V

VI VI I I I I 111 V V

V

VI VII IV I I I I I I I V

VI VI

VI VI

VII VII VII I

1

58 65 87 88 91 168 176 205 13 359 37 78 69 172 220 241 203 284 286 288 67 56 39 21 22 89 138 156 158 171 382 59 62 63 132 53 54 55 38

460 570 1170 300 280 325 222 1370 218 210 158 360 460 300 704 380 300 169 516 364 140 150 950 430 350 680 175 300 350 470 340 970 610 147 426 470 390 270 360 1260 910 500 460 337 120 154 570 860 330 400 460 286 370 400 160 212 154 820 304 130 570 620 900 450 150 270


o

lolanaut Jooris I Kanaut Jooris I Manaut Jooris I Manaut Jooris 111 Manaut Jooris 111 Manaut Jooris 111 Manaut Jooris V Manaut Jooris V Manaut Jooris V Manaut Jooris V Kanaut Joor1s V Kanaut Jooris VI Manaut Jooris V Manaut Jooris ende Xstiaen Vervennet VII Manaut Jooris fs Willems (Jacques= geschrapt) V Manaut Jooris tot Oostacker IV Manaut Pieter hoirs V Manaut Pieter wed. ende hoirg V Manaut Xstoffel wed. V Manaut Xstoffel wed. V Manaut Xstoffel wed. V Martens Jan fs Jans V Martins Christoffelhoirs 111 Kartins Jacques 11 Martins Jacques 11 Martins Jacques hoirs, Xstoffel Kartins, Xst1aen vander Vennet, OJ VI Martins Jan II Martins Jan 11 Martins Jan 11 Martins Jan V Martins Jan fs Jans V Kartins Jan fs Jans V Martins Jan fs Jans V Martins Jan fs Jans V Martins Jan fs Jans V Martins Jan fs Jans V Martins Jan fs Jans V Karting Jan fs Jans V Martins Jan fa Jans V Martins Jan fs Jans (Geert standaert geschrapt) . V Martins Jan fs Xstoffel IX Marting Jan hoirs V Marting Xstoffel hoirs I Martins Xstoffel hoirs I Martins Xstoffel hoirs I Kartins Xstoffel hoirs 11 Martins Xstoffel hoirs III Martins Xstoffel hoirs III Kartins Xstoffel hoirs 111 Martins Xstoffel hoirs III Martins Xstoffel hoirs III Martins Xstoffel hoirs IV Martins Xstoffel hoirs IV Kartins Xstoffel hoirs V Martins Xstoffel hoirs V Martins Xstoffel hoirs fs Jans IV Mattijs Pieter hoirs VII Mattijs Pieter hoirs VII Meerentre Aermen van I Meerentre Aermen van 11 Meerentre Aermen van 11 Meerentre Aermen van 11 Meerentre Aermen van 111 Meerentre Aermen van III Meerentre Aermen van III Meerentre Aermen van IV

39 290 291 106 lOB 162 257 271 307 336 337 3 99 96-9B 3B6 221 1B5 270 393-394 267 395 221 103 68 122 64 54 65 125 221' 198' 86 87 92 137 198 300 308 309 141 28 360 185 187 195 114 172-173 119 154 161 169 263' 179 151 369 12 100' 99-100 294 63 306 333 121 163 167 53

250 170 300 300 250 284 193 620 330 300 1290 666 875 1740 200 442 206 705 326 370 375 520 284 292 75 733 230 292 300 60 17B 300 400 380 118 250 680 550 570 780 347 386 425 90 310 380 464 224 150 182 400 160 500 96 756 200 80 950 200 292 200 135 344 167 250 170


0

Si80ing Mijnhee!: Si80ing Mijnheer si80ing Mijnhee!: Sisoing Mijnheer Sisoing Mijnhee!: Sisoing Mijnheer Sisoing Mijnheer Sisoing Mijnheer Sisoing Mijnheer Sisoing Mijnheer Sisoing Mijnheer sisoing Mijnheer Sisoing Mijnheer Sisoing Mijnheer Sisoing Mijnheer Sisoing Mijnheer Sisoing Mijnheer Sisoing Mijnheer ende van Meerentre Aermen Sisoing Mijnheer Pro van Lookene Sisoing ~tijnheer, Deveij Adt. hoirs Slock Lieven Slocq Frans Slocq Lieven Slocq Lieven Slocq Lieven Snocq Arent snocq Arent snocq Arent Spanoge Fiscael Adt. Speeckaert Adt douagière Speeckaert Adt douagière Speeckaert Adt douagière Speeckaert Adt douagière Speeckaert Adt douagière Speeckaert Adt douagière speeckaert Adt douagière Speeckaert Adt douagière Speeckaert Adt douagière Speeckaert Adt wed. Speeckaert Adt wed. Speeckaert Adt wed. Speeckaert Adt wed. Speeckaert Adt wed. Speeckaert Adt wed. Speeckaert Adt. douagière Speeckaert Adt. wed. Speeckaert Adt. wed. Speeckaert Adt. wed. Speeckaert Adt. wed. Speeckaert Adt. wed. Speeckaert Adt. weesen Speeckaert Clara Jo" Speeckaert Clara Jo" Speeckaert Clara Jo" Speeckaert Clara Jo" Speeckaert Clara Jo" Speeckaert Clara Jo" Speeckaert Cl ara Jo" Speeckaert Cl ara Jo· wed. (vanden Adt.=geschrapt) Speeckaert wed. Speeckaert wed. Speeckaert wed. ende Jo" Clara Speeckaert Standaert Geeraert weese Standaert Geeraert weese Standaert Geeraert wee se Standaert Geeraert weese

IV IV IV

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV VII VII VII VII IV IV IV I IV I I I IV IV IV Il

III III III 111 111 111

III III III III III III V V V 11

I 11 Il

11

III Il II

II 11 11

III IV IV 111 I

III IV IV V V V

127 128 133 218 223 224 227 230 249 263 267 271 272 112-1.1.3 27 28 31 BB 238-240 79 13 288 9 30 152 35 54 55 176 77-78 26 27 2B 29 31 44 72 73 23 123 164 242-243 74 BI 80 229 93 280 284 19 301 7-8 3 39 345 100-101 37 158 152 196 99 147-148 188 15 16 19

560 175 330 130 360 136 244 224 195 482 180 240 125 770 294 370 200 340 840 400 360 330 350 200 310 100 125 190 600 800 1020 600 320 318 450 634 600 330 634 120 75 900 420 490 300 290 150 400 423 200 150 1090 460 70 300 1000 100 300 352 1409 100 173 886 940 180 470


o

Standaert Geeraert weese Standaert Geert hoirs standaert Geert weese standaert Geert weese standaert Geert weese standaert Geert weese Standaert Geert wee se Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese standaert Geert weese standaert Geert weese Standaert Geert weese standaert Geert weese standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese standaert Geert weese standaert Geert weese standaert Geert weese Standaert Geert weese standaert Geert weese Standaert Geert wee se standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese standaert Geert weese standaert Geert weese standaert Geert weese Standaert Geert weese standaert Geert weese Standaert Geert weese standaert Geert wee se Standaert Geert t~eese standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese, midtsgr. Jan de C1ercq Standaert Geert wees en Standaert Geert weesen fs Jans Standaert Geert weesen, Pieter vanden Wa11e Standaert Jan Standaert Jan Standaert Jan Standaert Jan Standaert Laurens hoirs standaert.Laurens hoirs standaert Laurens hoirs Standaert Laurens hoirs Standaert Laurens hoirs Standaert Laurens hoirs standaert Laurens hoirs standaert Laurens hoirs Standaert Laurens weesen

V I

III IV IV V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

v v V V V V

V

v v v V V

v V V V V

VI VI VI VI VI V

IV V

VI VII VII VII VII III III III IV V V V V V

48 ~90 ~50 47 226 292-293 2 4 20 29 44 45 46 47 53 58 59 91 93 ~30 ~33 ~36 ~40 ~42 143 155 158 ~78 ~97 2~4 259 264 277 279 291 294 331 347 361 379 385 387 398 4~5 172-~73 5 ~O~ ~18 ~59 258 162 263 124 110-111 38-39 52 90 151 155 157 31-32 6 61 88 176 289-290

200 170 300 290 380 1010 406 360 100 680 346 764 230 710 208 90 340 304 550 330 300 220 188 160 300 280 172 190 320 240 370 550 390 500 260 320 330 300 153 520 300 300 320 54 720 604 500 164 260 220 290 100 280 606 550 388 290 600 150 150 350 546 500 304 210 724


e

standaert Laurens weesen Standaert Laurijs hoirs standaert Laurijs hoirs standaert Pieter standaert Pieter standaert Pieter Steijaert (Martins=geschrapt) Xstoffel, Steijaert Jan hoirs Steijaert JacqQes heer greffier tot Bellem Steijaert JacqQes weesen steijaert Jan Steijaert Jan steijaert Jan Steijaert Jan wed. Steijaert Jan weesen Steijaert Jan weesen, van Nevele Geert weesen Steijaert Philips (Jan = geschrapt) kinderen Steijaert Philips (Jan = qeschrapt) kinderen Steijaert Philips weesen steijaert Philips weesen Steijaert Pieter ende Jan Vuijtdenhave Steijaert Xstoffel Steijaert xstoffel Steijaert Xstoffel Steijaert Xstoffel Steijaert Xstoffel Steijaert Xstoffel Steijaert Xstoffel steijaert Xstoffel Steijaert Xstoffel, Jan van Beveren Steijaert Xstoffel, van Nevele Geert, steijaert Jan kinderen Steijhaert Jan kinderen steyaert Jan hoirs Steyaert Jan weesen t'honaert Gaspar Taets Joos d'houde Taets Joos dhoude Taets Marie Thonaert Gaspaer 'l'honaert Jaspaer Thonaert Jaspaert Thoonaert Jaspaer Thoonaert Jaspaer 'l'hoonaert Jaspaer 'l'hoonaert Jaspaer 'l'hoonaert Jaspaer 'l'hoonaert Jaspaer Thovaert Gaspart Tollens Christoffel Vaes raetsheer Vaes raetsheer van Beneden Jan hoirs Van Beveren Jan van Compeqhestel Philips van Compgestel Philips van Compghestel Philips van Hecke Ar~nt, hoirs Geert de Groote van hecke Gillis van hecke Guiliam ende JacqQes van Hecke heer van hecke Jan van Hecke Joos van Hecke Joos van Hecke Joos van Hecke Joos van Hecke Joos van Hecke Joos

V

III 111 II VII VII II

VII I

VII

VII VII II I

11 V V V V

VII II

11 II II

11 II V V

111 II V

111 11

VI VI VI 11

VI I I I I

215 185 186 97 65 67 115 131 128 24 25 33 342 164 91 24 25 27-28 191 148 10 22 77 150 164 262 94 129 4 142 26 206 290 14 162 32 331 20 68 3

78-79 23

I

71

I

76 77 92 22 84 189 245 95' 85 96 116 118 8 23 48 135 58 61 123 146 147 209 316

I I

VI VII

IV IV II I

11 II

11 III VII VII V

VI 11 11 II

11 II

II

190 200 250 200 362 490 1126 420 330 476 218 120 200 370 446 180 164 286 90 63 500 670 36 300 830 163 134 342 400 400 55 730 200 164 50 196 18 450 614 780 164 494 130 135 334 200 554 270 470 2826

75 290 200 420 300 345 480 324 215 360 180 200 524 340 470 200


o

van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van

hecke hecke Hecke Hecke Hecke Hecke Hecke Becke Hecke Hecke Hecke Hecke Hecke Hecke Hecke Hecke Recke Hecke hecke hecke hecke Hecke Hecke Hecke Hecke Hecke Hecke Hecke Hecke Hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke Hecke Hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke hecke Hecke hecke Hecke Hecke Hecke Hecke

Joos Joos Joos Joos weesen Joos weesen kinderen Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer LOuijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer LOUijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer LOUijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer ~ geschrapt LOuijs heer ende dheer Gelain Dabij Louis heer Martin Pieter Pieter hoirs Pieter hoirs ende Manaut Jan fs Guille Pieter weesen

VII VII 11 11 11

II I I I

11 111

III 111

III 111 111

III III III 111 III

III IV IV IV IV IV IV IV V V V V V

V V V V V

VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

VI VI VII VII VII VII VII V

VI IV VII I I I

11

6 8

41' 155 156 85 268 281 282 346 95-96 68 69 70 91 92 93 94 128 129 130 131 84 89 93 99 119 135 163 123-124 234-235 1 222 223 231 246 276 364 407 38 41 42 49 53 57 74 79 87 131 135 163 164 166 1 2

20 60 61 241 76 113 29 263 223 261 159

160 124 190 480 100 346 370 930 540 460 550 460 16 240 2280 1300 175 28 225 100 310 310 250 200 350 224 195 275 200 200 600 300 440 350 220 210 142 620 624 340 268 764 300 940 800 500 165 600 680 400 150 140 180 350 50 530 430 408 410 230 250 600 310 300 300 500


o

van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van

Hecke Pro weesan Hecke Pro weesen Hecke Tanneken hoirs Hecke Tanneken kinderen Heijste Pieter Heijste Pieter Heijste Pieter Heijste Pieter Heijste Pieter Beijste Pieter Heijste Pieter hoirs dhoude Heijste Pieter, Aermen van Meerentre Heireweqe Lieven hoirs hekce Joos wed. Heulenbroucq Pieter Heuletibroucq Pieter Heulenbroucq Pieter Holsbeke Gabril Holsbeke Thomaes Holsbeke Thomaes Holsbeke Thomaes Holsbeke Thomaes Holsbeke Thomas Hoorebeke Chls Hoorne Adt hulle Jan Hulle Jan Hulle Jan HUlle Jan HUlle Jan Hulle Jan hulle Jan weesen Hulte Anna Jo" kerckhove Geert Kerckvoorde Carel Kerckvoorde Chls Kerckvoorde Chls Kercqvoorde Chls Kercqvoorde Chls Kercqvoorde Chls Kerreboucq Philips Kerrebroucq Arent wed. Kerrebroucq Arent wed. Kerrebroucq Lieven hoirs Lackenen Jan Lakene Jacques hoirs Lakene Jacques weesen Lakene Jacques weesen, Kerck Lakene Jan tot Hansbeke Lakene Jooris Lakenen Jan Landegem Frans Mr. wed. Landeghem Aermen Landeghem Frans Mr. wed. Landeghem Frans Mr. wed. Landeghem Frans Mr. wed. Landeghem Frans Mr. wed. Landeghem Frans Mr. wed. Laquene Jacques weesen Laquene Jooris Laquene Jooris hoirs Laquene Jooris, Rogman Adt. wed. Lookene Jacques Lookene Martinkin Lookene Pieter Lookene Pieter

II 11 11 11 11 V V V

V VI V V II

11 I I

I IV IV IV IV IV IV V

III II Il

II 11 11 III I

VII VII I

11 11 11 U

II II

VI VI tI V

11 11 II

IV II V

VII tIl VII VU

VII VII

VII 11 11 II

II VI 111 11 11

119 157 172 165 38 246' 153 169 233 85 357 256 117 205 228 235 265 187 216 219 255 256 264' 280 127 110 158 267 322 327 21 252 73 93 247 52' 294 162 296 328 182 105 106 192 228 253 258 256 325 56 225 83 90 62 64 66 74 75 261 263 254 260 167 48 40' 46

277 410 124 560 150 210 263 196 426 300 150 135 330 140 650 560 150 180 200 180 310 400 214 140 240 250 710 147 566 285 75 153 1224 307 150 50 166 360 206 456 156 545 150 260 169 744 400 96 360 190 85 410 200 705 355 175 219 350 500 300 604 706 160 140 190 50


o

van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van Van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van

Lookene Pieter Lookene Pieter Lookene Pieter Lookene Pieter Lookene Pieter Lookene Pieter Looquene Pieter Looquene Pieter Lovendeghem Pieter Lovendeghem Pieter Lovendeghem Pieter Lovendeghem Pieter Lovendeghem Pr. Lovendeghem Pr. Nevel Matteus Nevel Maurius Nevele Geeraert Nevele Geeraert Nevele Geeraert hoirs Nevele Geert Nevele Geert Nevele Jan Nevele Jan Nevele Jan Nevele Marten Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus Nevele Matteus, Mijnheer Singelbaenst Nevele Matteus, Mijnheer Singelbaenst Nevele Matteus, Mijnheer Singelbaenst Nevele Matteus, Mijnheer Singelbaenst Nevele Matteus, Mijnheer Singelbaenst Nevele Matteus, Mijnheer singelbaenst Nevele Matteus, Mijnheer singelbaenst Nevele Matteus, Mijnheer Singelbaenst Nevele Matteus, Singel Baenst Mijnheer Nevele Matteus, van Lovendegem Pro Nevele Matteus, weeBe Geert Standaert Nevele Maurius Nevele Maurius Olsbeke Gabril Olsbeke Gabril Olsbeke Gabril Olsbeke Gabril Olsbeke Gabril Olsbeke Jan hoirs wed. Olsbeke Jan wed. Ol sbeke Thomaes Olsbeke Thomaes

11

II II III III IV 11 11 V

V V V

IV V

IV IV 11

IV Ir

IV IV I I

VI IV 111

IV IV IV IV IV

IV IV IV

IV IV

IV IV IV

IV IV V V V

IV IV

IV IV

IV IV

IV IV

IV IV V

IV

IV IV

IV IV

IV IV IV IV

IV IV

49 64 244 49 140 40 34 252 161 180 203 322 248 95 318 289 66 299 274 308 337 26 211 27 247 138 56 57 87 90 100 117 170 172 174 194 196 225 264 270 275 252 326 383 258 259 260 261 277 278 279 280 106 340 314' 323-324 333 98 122 193 205 215 211 171 115 121

163 580 230 150 243 640 77 790 133 83 426 324 285 100 610 790 194 . 600 580 165 760 700 390 326 100 475 223 65 175 100 225 320 155 150 200 640 150 104 635 210 340 1426 235 275 356 820 804 460 346 450 280 420 412 250 434 533 316 50 232 150 140 170 63 124 150 203


o

van van van van van van van van van van van van Van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van Van van van van van van van van van van Van Van Van van van van van van van

Parijs Jacques poucke Mijnheer Poucke Mijnheer Qauquebeke Abraham quaeckebeke Abraham Quaeckebeke Abraham Quaecltebeke Abraham Quaeckebeke Abraham QUaackebeke Abraham Quaeckebeke Abraham Quaeckebeke Abraham Quaeckebeke Abraham ende syne moedere Renteghem Jan hoirs Rentergem Guillam Rentergem Guillam Rentergem Guillam Rentergem Guillam Rentergem Guillam Rentergern Guillarn Rentergem Jan weesen Rentergem Lieven, Nijt Lievijne Jo¡ Renterghem Guillam Renterghem Guillam Renterghem Guillam fs Jans Renterghem Guillam fs Jans Renterghem Guillam fs Jans Renterghem Guill.am fs Prs. Renterghem Jan hoirs Renterghem Jan hoirs Renterghem Jan hoirs Renterghem Jan hoirs Renterghem Jan hoirs Renterghem Jan hoirs Routs Abraham weesen Schelfstraete Pro hoirs Schel.fstraeten Pieter hoirs Singelbaenst Mijnheer Sisoing Mijnheer Sommerghem Aermen Spaeijbroucq Lieven Veerdeghem Chls hoirs Veerdeghem Chls hoirs Veirdegem Chls hoirs Veirdegem Joos Verre Gill.is Vinderhoute (poucke=geschrapt) Mijnheer Vosselare (Wassenhove=geschrapt) Jacques Wassenhove Baudewijn weesen Wassenhove Bauwen weesen Wassenhove Bauwen weesen Wassenhove Bauwen weesen Wassenhove Christoffel Wassenhove Geeraert Wassenhove Geeraert fs Baudewijns Wassenhove Geeraert fs Xstoffel Wassenhove Geeraert fs Xstoffel Wassenhove Geeraet Wassenhove Geeraet Wassenhove Geert Wassenhove Geert Wassenhove Geert fs Xstoffel Wassenhove Geert fs Xstoffels Wassenhove Geert fs Xstoffels Wassenhove Jacques Wassenhove Jan ende Frans Arents Wassenhove Jan fs Baudewijns

IV III 111 III 111 111

III V

V V V V I

IV IV

IV IV IV IV VI II

IV IV IV IV V

IV V V V V

VI VI VI II 11 III

IV VII II 11

II 11

IV VII 111 wees en

11 I V

VI VI VI V

VI V V I I I I V

V

VI V

V I

110 125 199 142 145 170 171 325' 134 150 171 82 37 290 300 314 319 326 330 134 137 286 317 108 112 343 118 127 165 188 226 121. 123 33 245 243 75 157 4 148 339 343 152 287 59 198 259 86 366 6

129 176 217 44-47 219 220 96-97 57 12 31 388 314 98 372 340 146

310 200 1046 619 118 250 175 280 160 174 100 300 416 764 600 400 230 350 350 400 900 470 610 150 114 284 240 180 406 320 170 810 330 196 168 300 546 310 221 225 67 280 110 211 386 140 300 500 274 300 170 264 50 840 300 100 570 80 330 215 350 293 414 546 IBS 650


o

Wassenhove Jan fs Baudewijns Wassenhove Jan fs Baudewijns Wassenhove Jan fs Baudewijns Wassenhove Jan fs Xstoffe1 Wassenhove Jan fs Xstoffe1 Wassenhove Jan fs Xstoffe1 Wassenhove Jan fs Xstoffe1 Wassenhove Jan fs Xstoffe1 Wassenhove Jan fs Xstoffe1 Wassenhove Jan faXstoffe1s Wassenhove Jan fs Xstoffe1s Wassenhove Jan fs Xstoffe1s van Wassenhove Jan fs Xstoffe1s van Wassenhove Jan fs Xstoffe1s van Wassenhove Jan fs Xstoffe1s van Wassenhove Jan fs Xstoffe1s van Wassenhove Jan fs Xstoffe1s van Wassenhove Jan fs Xstoffe1s van Wassenhove Jan fs Xstoffe1s van Wassenhove Jan fs Xstoffe1s van Wassenhove Jan fs Xstoffe1s Van Wassenhove Nic1aes wed. van Wassenhove Nic1aes wed. van Wassenhove Nic1aes wed. van Wassenhove Nic1aes wed. van Wassenhove Nic1aes wed. van Wassenhove Nic1aes wed. van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffe1 van Wassenhove Xstoffe1 van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffe1 van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove XstOffel van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffe1 van Wassenhove Xstoffe1 van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffe1 van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffel van Wassenhovoe Jan fs Xstoffe1s van Wostijne (Wassenhove = geschrapt) van Zeele Jan heer, Ch1s van Ae1st vande bijloque Mevrouwe vande bijloque Mevrouwe vande by10que Mevrouwe vanden Bijloque Mevrouwe vanden Broucke Adt. vanden Broucke Adt. vanden Broucke Adt. vanden Broucke Bapte heer vanden Broucke Jan Adt. heer, de Meij vanden Broucke Jan Adt. heer, de Me1j vanden Broucke Jan Adt. heer, de Meij vanden Broucke Jan Adt. heer, de Meij

I

Van van van van van van van van van van van van

I

VI V V V V V

VI V V V V V V V V V

VI VI VI I I I I

V V

111

IV V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V

VI VI VI VI Mijnheer

V

IV 11 11 11 III II II II 11

Bapta Bapta Bapta Bapta

geschrapt geschrapt geschrapt geschrapt

11 II

rr 11

150 222 115 122 313 334 335 353 148 50 132 154 170 273 274 332 341 342 128 145 155 19 112 115 221 111 112 165 192 11' 48' 5

39 40 41 43 54 55 57 62 63 65 69 98 195 202 318 411 137 138 139 95-96 302 62-63 26 27 250 35-39 87 100 113 240 225 226 227 .228

309 300 910 420 293 440 670 500 330 470 250 185 106 68 120 415 150 280 170 340 430 300 248 :300 330 55 143 140 480 150 200 322 150 214 266 514 425 270 93 690 1090 240 254 20 314 125 150 144 320 324 220 700 485 915 310 270 320 2890 1140 250 104 630 1040 984 570 120


o

vanden vanden vanden vanden vanden vanden vanden vanden vanden vanden vanden vanden vanden vanden van den vanden Vanden vanden Vanden Vanden Vanden Vanden vanden Vanden vanden Vanden Vanden Vanden Vanden Vanden Vanden Vanden Vanden Vanden Vanden Vanden Vanden Vanden vanden Vanden Vanden Vanden Vanden vanden Vanden vanden Vanden vanden vanden vanden vandan vanden vanden vanden vanden vanden Vanden Vanden vanden vanden Vanden Vanden Vanden Vanden Vanden Vanden

Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta geschrapt Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta geschrapt Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta geschrapt Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta geschrapt Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta geschrapt Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta gesohrapt Broucke Jan Bapta Adt. heer Broucke Jan Bapta Adt. heer Broucke Jan Bapta Adt. heer Broucke Jan Bapta heer=geschrapt, Cornelis Gillis Hecke Arent wed. Houte Pro heer Kerrebroucq Jan wed. Kerrebroucq Jan wed. Perre greffier ende de kerck van Sommerghem Perre greffier tot Sommergem Perre greffier tot Somrnergem putte Frans wed. raetsheer Lafaille wed. Velde Baudewijn Velde Baudewijn Velde Baudewijn Velde Baudewijn Velde Baudewijn Velde Baudewijn Velde Baudewijn Velde Geeraert weesen Velde Geert weesen Velde Geert weesen Velde Geert weesen Velde Geert weesen Velde Geert weesen Velde Geert weesen Velde Geert weesen Velde Geert weesen Velde Geert weesen Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques Velde Jacques, weese Geert Standaert Velde Joos Velde Joos Velde Joos Velde Lieven Velde Lieven Velde Pieter hoirs

11 II II II II 11 11 11 II II

III II VII VII VII VII VII IV I I

I I I I I

VI I I I I I I I I I I I I I I

III 111 111 V V V

229 230 231 232 233 234 195 196 238 246 16 183 43 44 15 123-124 11 274 273 29 32 99 105 134 266 75 240 130 132 133 244 248 250 254 280 283 35 50 204 269 148 166 174 249-250 322' 74'

V

8

V

10 56 64 77

V V V V

ao

V

186 196 208 230 299 327 405 163 43 46 47 81 82 148

V V V V V V V I I I I I I

840 300 490 150 360 550 1060 300 600 310 360 170 310 436 300 400 70 734 25 140 280 690 710 380 150 30 322 260 340 465 350 150 160 75 560 127 330 890 626 370 374 310 454 1020 340 620 800 320 184 300 144 610 200 350 189 130 300 210 950 220

370 200 618 400 320 420


o

Vanden Velde Pieter hoirs Vanden Velde Pr. hoirs Vanden Velde Pr. hoirs Vanden Halle Pieter Vanden Halle Pieter Vanden Halle Pieter Vanden Walle Pieter Vanden Walle Pieter Vanden Walle Pieter Vanden Halle Pieter Vanden Nalle Pieter Vanden Walle Pieter Vanden Walle Pieter Vanden Walle Pieter Vanden Walle Pieter Vanden Walle Pieter Vanden Halle Pieter vanden Nalle Pieter Vanden Nalle Pieter vanden Halle Pieter 2/3 ende Jacques Vanden Velde het 1/3 Vanden Halle Pieter ende de Baets Pieter Vanden Halle Pr. Vander hagen Laurens hoirs vander Piet coronel (sic) vander Piet Mijnheer Vander Saren Jo· hoirs vander Saren Jo· hoirs (Jo· Laurs de Meulenaer later toegevoegd) Vander Vennet Jan Vander Vennet Jan Vander Vennet Jan fs Xstiaen Vander Vennet Jan wed. vander Vennet Xstiaen vander Vennet Xstiaen Vander Vennet Xstiaen Vander Vennet Xstiaen vander Vennet Xstiaen vander Vennet Xstiaen Vander Vinct Pieter vanderhaegen Frans (de Baets Matteus hoirs=geschrapt) vanderhagen Chls vanderhagen Chls ende Jan declercq Vanderhagen Laurens Vanderhagen Laurens hoirs Vanderhagen Laurens hoirs Vanderhagen Laurens hoirs Vanderhagen Laurens hoirs Vanderhagen Olivier Adt hoirs vanderhaghe Laurens vanderhaghen (vennet = geschrapt) Laurens hoirs vanderhaghen Adt vanderBaghen Adt. hoirs vanderhaghen Adt. hoirs vanderhaghen Adt. hoirs vanderhaghen Adt. hoirs vanderhaghen Adt. hoirs vanderhaghen Adt. hoirs Vanderhaghen Adt. hoirs vanderHaghen hoirs vanderhaghen Laurens hoirs vanderhaghen Laurens hoirs vanderhaghen Laurens hoirs vanderhaghen Laurens hoirs vanderhaghen Laurens hoirs vanderhaghen Laurens hoirs Vanderhaghen Laurens hoirs Vanderhaghen Laurens hoirs

V I

I I I I I I I I I I

I I I I I II V

VII I I

VI VII

VI IV IV II 11 I 11 V V V

VI VI

VI IV II V V V II V

v VI III V V

III II. 11 II IJ 11 II II 11 11 II II 11 11 V

VI VI

376 151 166 124' 2 17 24 28 44 45 80 116 137 153 206 215 253 69 147 57 124 84 153 102-106 177 212 269 39' 53 126 299 303 304 410 35 93 94 298 293 232 236-237 209 275 103 328 149 30 212 109 134 23 132 133 134 135 136 224 21 287-289 154 278 291 304 261 100 102

1000 850 256 270 195 300 320 510 446 624 170 135 450 410 426 300 500 332 624 660 350 626 420 2026 344 105 265 290 230 600 730 700 1140 300 520 310 610 524 300 990 980 250 1100 160 290 228 210 400 356 570 510 375 300 470 470 206 846 674 674 600 264 300 145 202 280 300


o

vanderhaghen Laurijs hoirs vanderhaqhen Laurijs hoirs ende Jan declercq vanderhaqhen Laurs VanderSaren Joo VanderSaren Joo hoirs VanderSaren Joo hoirs VanderSaren Joo hoirs VanderSaren JOo hoirs VanderSaren Joo hoirs VanderSaren Joo hoirs VanderSaren JOo boirs VanderSaren Joo boirs VanderSaren JOo boirs Vandersaren Joo hoirs Vandersaren Joo hoirs Vandersaren JOo hoirs Vandersaren Joo hoirs VanderSaren JOo hoirs tot 80 r. Manaut Jooris VanderVennet Jan Vandervennet Philips weesen Vanhecke Louijs heer vanhulle Jacques weesen Vanhulle Jan Vanhulle Jan Vanhu1.1.e Jan vanhulle Jan vanhulle Marten hoirs Vanhulle Mart1n hoirs Varenwijcq Mijnheer hoirs, van Beveren Jan kinderen, Vaentins Venneman Xstiaen Vereecken Jan Verlinget Joo Verlinghet Joo Vermeere Jooris Vermeulen Jan Vermeulen Jan Vermeulen Jan en de Man Jan vermeulen=geschrapt Jan Vermeulen=geschrapt, de Man Jan Verstraeten Gui1.1am weesen Verstraeten Guilliam wed. ende de kerck van Meerentre Vervennet Christiaen Vervennet Jan wed. Vervennet Jan wed. Vervennet Jan wed. Vervennet Jan wed. Vervennet Jan wed. Vervennet Jan wed. Vervinct Jan hoirs tot Hansbeke Vervinct Jan hoirs tot Hansbeke vervinct Jan weese Vervinct Pieter Vervinct Pieter tot Nevele Vervinct Xstoffel=geschrapt, de Baets Matteus weesen Villain Mijnheer Vil1.ain mijnheer, Brissillis JOo Vil1.am Mijnheer Vinderhoute heere van Vinderhoute heere van Vinderhoute heere van Vinderhoute heere van Vinderhoute heere van Vrint Jan wed. filia Geeraert Walcqgrave wed. Walcqgrave wed. Wa1.cqgrave wed.

VI V

II I I I I I I I I I I

IV IV IV IV I

II 111 I I I

11 11 II I I

...

II

IV VII 11

11

VII II

11 11 II 11

11 V

IV 11

11 II 11

II

VI IV IV V

IV IV II

rr rr 11 III UI III V V VI

IV IV IV

160-161 255 129 212 227' 42 144 155 162 199 225 226 237 51 52 184 197 202 24 43 51-52 230 127 68' 70 72 19B 122 75 38 136 B4 204 95 111 29B 25 18 89 153 189 178 303 310 312 318 320 116 316 320 51 235 285 51 235 194 B3 98 111 189 60 148 17' 60-61 64-65 59

390 690 950 150 150 654 200 314 950 144 954 500 266 200 200 500 115 370 475 260 290 220 600 292 332 400 455 210 910 346 150 530 620 304 384 300 475 680 500 110 300 200 275 219 300 245 235 300 460 306 110 310 4BO 147 600 570 824 250 33 onbekend 110 430 BO 600 460 216


o

walcqgrave wed. walcqqrave wed. walcqgrave wed. Walcqgrave wed., Coelman Walcqgrave wed., Coelman walcqgrave weduwe walcqgrave weduwe wege Clara Jo· en Oeboose Jo· wegge Guillam Wegge Guillam Wegge Guillam wegge Guillam wegge Guillam Wegge Guillam Wegge Guillam Wegge Guillam Wegge Guillam wegge Guillam wegge Guillam Wegge Guillam Wegge Guillam Wegge Guillam Wegge Guillam Wegge Guillam Wegge Guillam Wegge Guillam Wegge Guillam Wegge Guillam Wegge Guillam ende d'hoirs Xstoffel Martins werrebroecq Pro Wieme Francoijs wieme Joos wed. Wieme Matheus Wieme Matteus Wiemeersch Geert Wijckhuijs Jan wille Bauwen Wille Bauwen Wille Bauwen Wille Bauwen Wille Bauwen Wille Geeraet 'Tille Geeraet Willecomme Mijnheer willecomme Mijnheer willecomme Mijnheer Willecomme Mijnheer Willecomme Mijnheer Willecomme Mijnheer Willecomme Mijnheer Willems Cornelis Willems Geeraert Willems Geert Willems Jan later toegevoegd Willems Jan wed. ende Joos Claes Wi.llems Pieter Wouters Philips heere van Vinderhoute Wouters Philips Jo· heere van Vinderhaute Wouters Philips Jo· heere van Vinderhoute wouters Philips Jo· heeren van Vinderhoute

=

TOTAAL Totale

Eigenaars grootte

1680

IV IV IV IV IV IV IV I I I

I 111 III V V V V V V V V V V V

VI VI VI VI V

11 I

IV III V

VII VII III III 111 111 IV I I

III III IV V V V V I I V

III VII II I

111 III III

86 105 165 19 20 29 30 41 12-73-74 67 75 159-160 146 11 146 162 184 187 210 224 238 253 330 310 31 54 72 73 312' 168 6 49 182 38 134 17 109 115 117 120 220 55-56 54 181 184 262 67 248 306 316 117 200 343' 205' 143 180 10 66 67 196-197

272 100 52 970 150 210 300 200 526 614 504 316 546 150 534 68 206 310 136 85 636 780 480 464 426 900 455 140 176 350 410 446 94 79 225 400 490 310 310 644 175 664 414 onbekend 175 132 360 350 610 150 50 160 284 10 438 173 150 100 350 1715

1900 688794


• voor

de naam van de pachter/gebruiker

AIents

Jan kinderen

Baecke

Laurens

Baele

Jan wed,

Bale'Jan

wil zeggen

dat hij

hoirs

wed,

ook eigenaar

is

11

94

150

1

271

140

III

49

150

III

30

210

Bale

Joos

II

153

110

Bale

Joos

II

332

200

Bale

Joos

11

339

67

Bale

Joos

11

343

280

Bale

Joos

IJ

152 ,213

105

Bale Lieven Baselius Baullu

wed,

Mijnheer

van

HanSbeke

IV (heer Jan van (Jaecq,

Zeele

Scbamp

= geschrapt)

= later

toegevoegd)

IV

233-234

IV

315

110 710 455

Beelaert

Louijs

II

12-17

125

Beelaert

Louijs

II

3

460

Beelaert

Louijs

11

10

500

Beelaert

Lou:i.js

11

19

75

Beelaert

Louijs

11

309

186

Beelaert

Louijs

11

345

300

Beelaert

Louijs

III

2

250

Beelaert

Louijs

III

19

200

Beelaert

i'ieter

II

251

Beelaert

i'ieter

III

Beelaert

i'ieter

III

13

1290

Beelaert

Pieter

111

18

100

Beelaert

Pieter

III

46

290

II

253

744

Beunis

Jan

56-59

470 1540

Billet

Jo·

1

182

210

Billet

Jo·

1

191

200

Billet

Jo·

1

192

714

Billet

Jo·

1

194

300 500

B:i.lletJo·

III

104

Billet

Jo·

III

lOS

550

Billet

Jo·

IJl

110

2050

B1l1et

Jo·

III

112

220

Billet

Jo·

III

114

168

Billet

Jo·

111

144

270

Billet

Jo·

111

153

500

Billet

Jo·

III

158

250

Billet

Jo·

V

350

180

Billet

Jo·

V

354

153

Billet

Jo·

V

365

200

Billet

Jo·

VI

119

324

Billet

Kp.

III

118

85

Billet

mevr, '(Jonas de Meijere

IV

236-237

1530

geschrapt)

Bogaert

Martin

VII

37

228

Bogaert

Martin

VII

114

406

Jan

II

236

600

Marcus

III

63

40

Braem Bral

Bresee1

Jooris

IJl

102

336

Breseel

Jooris

III

106

300

Bresee1

Jooris

111

108

250


o

Claes

Joos

VI

135

400

Claes

Joos

VI

144

350

VII VII

142

260

79

·410

Claes

Joos

Claes

Joos

Clercq

(fs Jans)

Joos

CObbaert

Joos wed.

Cocq Geeraert Cocquijdt

Joos Mr.

VI

175

225

III

45

200

II

249

486

I

188

V

269

332 100'

Cocquijt

Baudewijn

Cocquijt

Bauwen

II

7-8

Cocquijt

Bauwen

11

11

Cocquijt

Bauwen

II

39

70

Cocquijt

Jacques

IV

84

250

Cocquijt

Jacques

IV

82

150

Cocquijt

JOOs Mr.

III

128

225

Cocquijt

Joos Mr.

111

205

30

Cocquijt

Pi.eter

III

68

460

Cooquijt

Pro

cocquijt

Pro ende Pro Harens

geschrapt

=geschrapt

1090 130

V

1

300

III

92

1300 214

Cocquyt

Baudewijn

V

157

cocquyt

Bauwen

11

307

254

Cocquyt

Bauwen

11

314

300

Cocquyt

Bauwen

III

74

310

Cocquyt

Bauwen

VI

141

250

cocquyt

Pieter

I

183

200

Cocquyt

Pieter

I

239

150

cocquyt

Pieter

11

Cocquyt

Pieter

11

60

cocquyt

Pieter

III

95-96

550

Cocquyt

Pieter

III

41-42

1875

ende Lieven

Mortier

104-105

1200 143

Cocuijt

Jacques

IV

89

200

Cocuijt

Jacques

IV

96

104

Cocuijt

Jacques

IV

99

224

CoCuijt

Jacques

IV

135

275

Cocuijt

Jacques

IV

136

50

Cocuijt

Jacques

IV

137

300 350

Cocuyt

Jacques

IV

93

Coelman

Servaers

heer

I

177

70

Coelman

Servaers

heer

1

207

160

Coelman

Servaers

heer

I

232

500

Coelman

Servaers

heer

I

277

2540

Coelman

Servaers

heer

1

278

570

Coelman

Servaer s heer

1

287

900

Coelman

Servaers

I

292

466

Coelman

Servaers

heer

I

297

170

Coelman

Servaers

heer

11

2

Coelman

Servaers

heer

III

Coelman

Servaers

heer

III

7

210

Coelman

Servaers

heer

111

80

480

Coelman

Servaers

heer

111

81

516

Coelman

Servaers

heer

III

82

420

Coelman

Servaers

heer

III

83

175

heer

85-86

676 1880

Coelman

Servaers

heer

III

84

150

Coelman

Servaers

heer

III

87

600

Coelman

Servaers

heer

111

88

400

Coelman

Servaers

heer

III

89

400

Coelman

Servaers

heer

III

132

620

Coelman

Servaers

heer

III

183

94

Coelman

Servaers

heer

111

190

1784


o

Coelman

Servaers

heer

III

192

250

Coelman

Servaers

heer

111

1.93

175

Coelman

Servaers

heer

III

194

200

Coelman

Servaers

heer

152

85

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

IV IV IV IV

Coelman

Servaers

heer

V

Coelman

Servaers

heer

V

368

384

Coelman

Servaers

heer

152

180

Coelman

Servaers

heer

VI VI

157

416

Coelman

Servaers

heer

VI

158

260

Coeman Coens

Servaer s heer Pieter

tot Hansbeke weess

(Guillam

Pieters

185

90

250

233

268

204

68

260

III

71

90

IV

327

900

Cornelis

Geert

V

291

260

Cornelis

Gillis

II

155

480

Cornelis

Gillis

II

186

180

Cornelis

Gillis

11

205

140

geschrapt)

Cornelis

Jan

I

3

780

Cornelis

Jan

I

23

494

Cornelis

Jan

I

68

614

Cornelis

Jan

I

. 71.

130

Cornel.i.s Jan

I

76

135

Cornelis

Jan

I

92

200

Cornelis

Jan

V

371

380

Corne11s

Jan

14

164

20

450

22

554

Cornelis

Jan

Cornelis

Joos

Cornelis

Joos

Cornelis

Joos

Cornelis

Joos

Cornelis

Joos

Corne11s

Joos

Cornelis

Joos

VI VI VI IV IV IV IV IV IV IV

Cornelis

Joos

IV

Cornel..i.sJan

252

560

293

360

295

306

296

306

305

80

306

210

309

506

334

385

Cornelis

Michiel

II

87

1140

Cornelis

Michiel

11

100

250

Cornelis

Michiel

Ir

168

350

Cornelis

Michiel

II

195

1060

Cornelis

Michiel

11

218

375

Cornelis

Michiel

II

220

450

Cornelis

Michiel

11

225

1040

Cornelis

Michiel

11

238

600

Cornelis

Michiel

Ir

246

310

Cornelis

Michiel

IV

94

430

Cornelis

Michil

II

222

746

Cornelis

Pieter

V

211

155

Cornelis

Pieter

11

108

376

Cornelis

Pieter

d'houde

V

58

90

Cornelis

Pieter

de jonge

V

348

370

Cornelis

Pieter

de jonge

VI

4

630

Cornelis

Pieter

de jonge

VI

116

300

Cornelis

Pieter

de jonghe

V

340

185

Cornelis

Pieter

dhoude

V

29

680

Cornelis

Pieter

dhoude

V

143

300

(wed.=geschrapt)

Cornelis

Pieter

dhoude

V

144

480

Cornelis

Pieter

dhoude

V

277

390

Cornelis

Pieter

dhoude

V

294

320


o

Cornelis

Pieter

dhoude

v

361

153

Cornelis

Pieter

dhoude

V

379

520

Cornelis

Pieter"dhoude

Cornelis

Pieter

dhoude

Cornelis

Pieter

dhoude

Cornelis

Pieter

dhoude

Cornelis

Pieter

Cornelis

V

398

320

VI VI VI

101

500

118

164

159

260

wed.

I

274

80

Pieter

wed.

11

20

580

Cornelis

Pieter

wed.

11

47

50

Cornelis

Pieter

wed.

U

52

147 50

Cornelis

Pieter

wed.

U

140

Cornelis

Pieter

wed.

U

143

25

Cornelis

Pieter

wed.

U

255

300

Cornelis

Pieter

wed.

II

324

225

Cornelis

Pieter

wed.,

V

367

607,5

Cornelis

Pro

UI

150

300

Cornelis

Pro d'houde

V

91

304

Cornelis

Pr. dhoude

V

17-18

1250

Cornelis

Pro wed.

11

146

524

Cornelis

Pro wed.

II

160

286

Cornelis

pro wed.

11

257

466

Cornelis

Pro wed.

U

306

200

Cornelis

Pr. wed.

11

326

300

Cornelis

Pr. wed.

111

61

2930

Cornelis

Pro wed.

III

64

280

Cornelis

Pr. wed.

III

76

920

Cornelis

Pro wed.

111

209

282

UI

201

1830

D'huijstins

(=later

Pieter

de Baets

toegevoegd)

Jooris

Mr.

d'Jolijt

Joos

V

205

300

d'Jolijt

Joos

V

364

620

d'Jolijt

Joos

41

268

52

486

Pieter

VI VI VII

21

170

Anthonis

11

86

350

VII VII VII VI

120-123

726

41

290

17'

150

99

200

243

460 300

Dabij

Gelain

Danincx Danins

Dannincx

heer

Xstoffel

Danuncx

Pieter

Danuncx

Xstoffel

wed.

de B(r)abandere de Baaets

wed.

Pieter

Pieter

I

de Baets

Anthonis

11

126'

de Baets

Anthonis

11

95'

de Baets

Anthonis

U

29

de Baets

Anthonis

de Baeta

de jonge

Laurs

75 347

II

122

11

329'

500

75

de Baets

Jan hoirs

11

266

243

de Baets

Laurena

U

317

233

de Baets

Laurens

111

126

340

de Baeta

Laurs

11

14-16

125

de Baets

Laurs

11

32

133

de Baets

Laurs

U

321

150

de Baets

Laurs

III

75

546

de Baets

Lieven

I

145

146

de Baets

Lieven

I

154

420

de Baets

Lieven

I

210

426

de Baets

Lieven

I

219

180

de Baeta

Lieven

11

144

325

de Baeta

Martin

I

8

200

de baets

Matteus

IV

23

75

de Baets

Matteus

V

254

780

wed. (Pieter hoirs

geschrapt)


o

de Baats

Matteus

v

312

176

de Baats

OliViar

11

99'

200

de Baats

Olivier

11

84

530

de Baets

Oliviar

11

112

390

de Baets

Olivier

11

116

420

de Baets

Olivier

II

116

300

de Baets

Ol1vier

11

145

350

de Baets

Olivier

Ir

147

340

de Baets

Olivier

11

161

800

de Baets

Olivier

Ir

163

433

de Baets

Olivier

11

204

620

de Baets

Olivier

11

209

470

de Baets

Olivier

II

210

590

de Baets

Olivier

11

295

170

de Baets

Olivier

III

143

340

de Baets

01ivier

V

65

150

de Baets

Olivier

V

227

125

de Baats

Oliviar

V

319

236

de Baats

Olivier

V

339

670

de Baets

Olivier,

11

90

600

de Baets

Pieter

I

178'

70

de Baets

Pieter

1

227'

150

de Baets

Pieter

I

256-260

450

de Baets

Piete:t'

I

11

310

Pieter

1

41

200

de Baeta

Piete:t'

1

48

575

de Baets

Pieter

I

49

200

de Baets

Pieter

I

111

426

de Baeta

Pieter

1

113

240

de Baeta

Pieter

1

131

159

de Baets

Pieter

I

141

660

de Baets

Pieter

1

144

200

de Baets

Pieter

1

147

250

de Baeta

Pieter

I

159

240

de Baeta

Pieter

I

162

950

de Baeta

Pieter

I

167

268

de Baeta

Pieter

I

173

265

de Baets

Pieter

1

175

590

Baeta

Pieter

1

160

208

de Baeta

Pieter

I

201

320

de Baets

Pieter

I

209

150

de Baeta

Pieter

I

213

225

de Baeta

Pieter

1

214

277

de Baets

Pieter

I

225

954

de Baets

Pieter

I

227

62

de Baets

Pieter

I

234

850

de Baeta

Pieter

I

236

384

Baets

Pieter

I

255

520

de Baets

Pieter

r

264

195

de Baets

Pieter

11

44'

de Baeta

Pieter

II

30

375

de Baeta

Pieter

11

31

820

de Baets

Pieter

II

82

500

de Baets

Pieter

V

310'

de Baeta

Pieter

V

295

de

de

de

Baets

hoirs

de Vogelare

Jooris,

de vogelare

Jan

192,5

77 150

de Baets

Pieter

V

297

150

Baeta

Pieter

V

363

350

de Baets

Pieter

VI

7

254

de Baeta

Pieter

VI

36

270

de


o

de Baets

Pro

I

140

200

de Baets

Pro

I

237

266

de Baets

Pro

I

251

160

de Baets

Pro

I

281

930

de Baets

pro

175-176

61

de Baets

Pro

IV IV IV IV

51

200

de Baets

Pro

de Baets

Pro

184

500

197

115

de Beunis

Jan

Ir

256

96

de Beunis

Jan

II

258

400

de Beunis

Jan

rr

261

500

de Bil Laurens

IV IV IV IV IV

128

175

de Bil Marius de Bil Marius de Bil Marius de Bil Maurius

223'

400

157

310

272

125

102

190

de Blonde

Jacques

V

200

158

de Boevre

Olivier

IV

222

150

de Bouvere

Olivier

IV

180

175

de Bouvere

Olivier

214

117

de Bouvere

Olivier

228

236

de Bouvere

Olivier

120

210

de Brabandere·

Jan

de Brabandere

Jan wed.

IV IV IV IV IV IV IV IV IV VII

de Brabandere

Pieter

111

149

de Brabandere

Pieter

V

126

238

de Brabandere

Pieter

V

167

210

de Brabandere

Pieter

V

175

183

de Brabandere

Pieter

V

190

283

de Brabandere

Pieter

V

199

65

de Brabandere

Pieter

V

216

680

de Brabandere

Pieter

V

251

340

de Brabandere

Pieter

V

261

202

de Brabandere

Pieter

V

262

306

de Brabandere

Pieter

71

680

de Brabandere

Pieter

de Brabandere

Pieter,

VI VI VI

ende

Jan Routs

de Bouvre

Olivier

de Bouvre

Olivier

de Bouvre

Olivier

en Jan Routs

de Bouvre

Olivier

ende

Jan RoUts

de Bouvre

01ivier

ende

Jan Routs

de Buschop de Clercq

halfven

broeder

Geeraert (clays = geschrapt)

Joos

210

63

254

260

217

244

130

225

131

265

321 126-128

340 1008 350

114

800

70

240

III

10

300

V

138

250

de Clercq

Baudewijn

VI

86

160

de Clercq

Bauwen

V

264'

100

de Clercq

Bauwen

V

52

172

de Clercq

Bauwen

V

310

1000

de Clercq

Bauwen

V

321

200

de Clercq

Bauwen

29

240

Clercq

Bauwen

VI VI

140

250

de Clercq

Jan

III

139'

540

de Clercq

Jan

111

139·

210

de Clercq

Jan

III

200

250

de clercq

Jan

204

820

Clercq

Jan

166'

172

de Clercq

Jan

6

500

de Clercq

Jan

13

590

de Clercq

Jan

In IV IV IV IV

24

140

de

de


o

de c~ercq

Jan

IV

33

280

de Clercq

Jan

IV

44

353

de Clercq

Jan

IV

48

580

de

C~ercq

Jan

IV

58

223

de

c~ercq

Jan

IV

83

112

de C~ercq

Jan

IV

95

104

de C~ercq

Jan

IV

138

320

de c~ercq

Jan

IV

167

690

de C~ercq

Jan

IV

177

224

C~ercq

Jan

IV

183

435

Jan

IV

186

760

269'

100

de

de C~ercq Clercq

Joos

V

de clercq

Joos

V

264

550

de C~ercq

Joos

V

266

210

de Clercq

Joos

V

302

485

de Clercq

Joos

V

345

285

de

Clercq

Joos

VI

45

330

de Clercq

Joos

VI

88

354

de Clercq

Joos

VI

130

325

de Clercq

Joos

VI

151

210

de

Clercq

Joos

VI

156

356

de

Clercq

Laurs

II

5

68

de

Clercq

Marten

VI

142

256

de Clercq

Martin

V

268

570

de Clercq

Martin

V

329

306

de c~ercq

Philips

II

162

360

de C~ercq

Phi~ips

11

277

104

de Clercq

Phi~ips

11

294

166

clercq

Philips

1I

296

206

de clercq

Philips

II

330

270

de Cos ter Lenaert

V

89

416

de Coster

Lenaert

V

149

320

de Coater

Lenaert

V

194

304

de Coster

Lenaert

V

218

300

de Cos ter Lenaert

V

403

165 500

de

de

hoirs

de Cos ter

Lieven

IV

66

de Cos ter

Lieven

IV

132

323

Lieven

IV

156

225

de Coster

Lieven

IV

160

300

de Coster

Lieven

IV

204

460

de Coster

Lieven

IV

206

280

de

Coater

Pieter

IV

312-313

616

de

Coster

Pieter

IV

304

285

IV

155

85

de

Coster

de Cos ter Pieter

fa Lievens

de Coster

Pro

IV

168-169

624 200

de Coster

Pr.

IV

129

de Coster

Pro

IV

190

650

de Coster

Pro

IV

307

670

de Coster

Pro fs Lievens

IV

161

285

de

Coster

Servaers

III

155

150

de

Coster

Servaers

V

6

546

de Coster

Servaers

V

7

450

de Coster

Servaers

V

61

500

Coster

Servaers

V

88

304

de Coster

Servaers

V

176

210

de Coster

Servaers

V

215

190

de Cos tere Lenaert

V

97

50

de

de costere

Lieven

IV

154

85

de costere

Pro

IV

14

100


o

~

Servaers

III

151

de Cos tere Servaers

Cos tere

III

156

100

~

111

157

150

Cos tere Servaers

de CUijpere

P~eter

600

IV

164

106

11

313

275

Jan

VI

167

160

de Keer Arent

VII

150

110

de de Meijere de Dekere

Lieven

de Keijsere

Joos wed.

IV

140

93

de Keijsere

Joos wed.

IV

182

370

de Keijsere

Joos wed.

IV

200

260

de Keijsere

Joos wed.

IV

201

130

de Keijsere

Joos wed.

IV

202

200

de Keijsere

Martin

I

272

205

de Keijsere

Martin

I

296

500

de Keijsere

Martin

11

79

175

de Keijsere

Martin

111

6

550

de Keijsere

Martin

III

9

310

de Keijsere

Martin

111

62

320

de Keijsere

Mart~n=geschrapt

Il

281

409

IV

92

133

IV

53

170

de Lantsgraeve de

Lantsgrave

Lievens Lieven

de Lantsgrave

Lieven

IV

81

300

de Lantsgrave

Lieven

IV

101

174

Lieven

IV

134

250

Lievens

IV

85

205

11

151

225

201-202

1750

de Lantsgrave de

Lantsgrave

de

Meij

Jan Bapta

de Meij

Jan Bapta

JO·

11

de Meij

Jan Bapta

Jo·

II

199

de Meij

Jan Bapta

Jo·

11

200

1220

de Meij

Jan Bapta

II

270

1010

V

307

330

V

140

188 570

Jo·

de Meijer

Lieven

de jonghe

de Meijer

Pieter

fs Pieters

de Meijer

Pieter

fs Pieters

.

880.

V

240

IV

282

420

Baudewijn

III

125

200

de Meijere

Baudewijn

III

180

276

de Meijere

Baudewijn

111

191

965

de Meijere

BaUdewijn

III

195

200

de Meijere

Baudewijn

11

102-103

1200

de Meijere de Meijere

(van Nevele

=

geschrapt)

ende Willems

Maurius

Piéter

hoirs

de Meijere

Baudewijn

fs Oliviers

I

294'

130

de Meijere

Baudewijn

fs Oliviers

I

143

290

de Meijere

Baudewijn

fs Oliviers

I

165

570

de Meijere

Baudewijn

fs Oliviers

I

249

254

de Meijere

Baudewijn

fs Oliviers

de Meijere

Bauwen

11

44

192

111

199

140 1046

de Meijere

Bauwijn

III

199

de Meijere

Christoffel

VII

115

507

de Meijere

Geeraert

I

103

350 500

hoirs

de Meijere

Gillis

II

107

de Meijere

Gillis

11

176

600

de Meijere

Gillis

11

179

190

de Meijere

Gillis

II

183

170

de Me~jere

Gillis

II

187

580

de Meijere

Gillis

11

194

570

de Meijere

Gillis

11

197

440

de Meijere

Gillis

II

237

de Meijere

Huybrecht

V

90'

600 125

de Meijere

HUybrecht

V

23

220

Meijere

Huybrecht

V

119

200

de


o

de Meijere

Huybrecht

V

173

220

de Meijere

Huybrecht

V

193

310

de Meijere

Huybrecht

V

344

176

de Meijere

Huybrecht

V

352

260

de Meijere

Jan

I

61

304

de Meijere

Jan wed.

1

83

195

I

218

155

VI

9

237

IV

252'

50

III

136

534

Jonas

III

137

350

Jonas

III

175

510

de Meijere

Jan wed.

de Meijere

Jan wed.,

de Meijere

Joanes

de Meijere

Jonas

de Meijere de Meijere

de Meijere

Jonas

fs Pieters

de Meijere

Jonas

III

179

450

de Meijere

Jonas

111

188

430

de Meijere

Jonas

III

207

150

de Meijere

Jonas

III

208

150

de Meijere

Jonas

III

210

600

de Meijere

Jonas

111

211

350

de Meijere

Jonas

111

212

440

de Meijere

Jonas

111

213

454

Meijere

Jonas

IV

5

500

de Meijere

Jonas

IV

7

500

de Meijere

Jonas

IV

8

500

de Meijere

Jonas

IV

15

350

de Meijere

Jonas

IV

22

156

de Meijere

Jonas

IV

27

27

de Meijere

Jonas

IV

28

500

de Meijere

Jonas

IV

34

154

de Meijere

Jonas

V

35

400

Meijere

Jonas

V

36

324

de路 Meijere

Jonas

V

37

244

de Meijere

Jonas

V

49

326

Meijere

Jonas

V

406

290

de Meijere

Jonas

V

407

624

路de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

127'

207

de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

292-293

1010

de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

181

95

de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

182

274

de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

374

270

de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

400

336 275

de

de

de

Meijere

Jonas

fs Pieters

V

412

de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

399

316

Meijere

Jonas

fs Pieters,

V

206

326

de Meijere

Jonas

fs Prs

I

15

310

de Meijere

Jonas

fs Prs

V

34

273

de Meijere

Jonas

fs Prs.

V

32

400

de Meijere

Jonas

fs Prs.

V

42

225

de Meijere

Jonas

fs Prs.

V

100

120

de

de

de Meijere 路路:deMeijere

Jonas, de Weert Laurens wed.

hoirs

heer

Laurens

vanderhaghen

ende Mr. Bertholomeus

IV

303

265

II

57

142

V

31

400

de Meijere

Laurens

de Meijere

Lieven

1

273

25

de Meijere

Lieven

II

4

220

~

630

wed.

Meijere

Lieven

11

9

de Meijere

Lieven

11

18

680

4e Me1jere

Lieven

11

25

475 260

Meijere

Lieven

Je Meijere

~

II

45

Lieven

II

71

500

~e Meijere

Lieven

11

89

500

.


o

de Meijere

Lieven

11

111

de Meijere

Lieven

Ir

124

384 75

de Meijere

Lieven

11

128

850 950

de Meijere

Lieven

11

129

de Meijere

Lieven

II

130

674

de Meijere

Lieven

11

139

120

de Meijere

Lieven

11

141

100

de Meijere

Lieven

II

166

704

de Meijere

Lieven

11

177

225

de Meijere

Lieven

II

214

300 870

de Meijere

Lieven

II

223

de Meijere

Lieven

11

268

98

de Meijere

Lieven

II

297

580

de Meijere

Lieven

11

298

300

de Meijere

Lieven

II

302

820

de Meijere

Lieven

11

311

210

de Meijere

Lieven

II

325

200

de Meijere

Lieven

III

3

400

de Meijere

Lieven

111

79

600

de Meijere

Lieven

UI

5

550

de Meijere

Lieven

de jonge

V

257

193

de Meijere

Lieven

de jonge

V

271

620

de Meijere

Lieven

fiLius

V

346

180

de Meijere

Lieven

fs Lieven

V

401

325

de Meijere

Lieven

fs Lieven

V

336

300

de Meijere

Lieven

fs Lievens

V

99

875

de Meijere

Lieven

fs Lievens

V

362

560

de Meijere

Lieven

fs Lievens

VI

3

666

de Meijere

Lieven,

LafaiLle

de Meijere

Lievens (Pieter

geschrapt)

11

35

78

Harten

IV

107

473

de Meijere

Martin

IV

109

473

de Meijere

Martin

IV

110

310

de Meijere

Martin

de Meijere

Maurius

hoirs hoirs

IV

111

177

IV

195

764

de Meijere

Maurus

IV

273

546

de Meijere

PhiLips

11

272

310

de Meijere

Pieter

II

33

100

de Meijere

Pieter

VII

19

175

de Meijere

Pieter

VII

151

86

de Meijere

Pieter

d'houde

V

133

300

de Meijere

Pieter

de jonge

V

305

310

de Meijere

Pieter

fs Geeraerts

I

118

100

de Meijere

pieter

fs Geeraerts

I

116

135

de Meijere

pieter

fs Geert

I

1

175

de Meijere

Pieter

fs Geert

I

2

195

de Meijere

Pieter

fs Geerts

I

5

330

de Meijere

Pieter

fs Geerts

I

4

330

de Meijere

Pieter

fs Jans

ea.

V

168

196

de Meijere

Pieter

fs Jans

V

204

300

de Meijere

Pieter

fs Jans

V

320

436

de Meijere

Pieter

fs Jans

VI

112

644

de Meijere

Pieter

fs Pieters

V

130

330

de Meijere

pIeter

fs Pieters

V

142

160

de Meijere

Pieter

fs Pieters

V

347

300

de Meijere

Pieter

fs Pieters

V

415

54

de Meijere

Pieter

fs Pieters

VI

5

604

de Meijere

Pieter

fs Prs

I

14

310

de Meijere

Pieter

fs Prs

I

203

400

de Meijere

Pr.

11

333

135


o

de Meijere

Pro

V

de Meijere

Pro fs Geeraerts

:I

15

940

285

de Meijere

Pro fs Prs

475

V

4

de Meijere

360

Pro fs Prs

V

19

470

de Meijere

Pro fs Prs

V

93

550

de Meijere

pro fs Prs.

V

2

406

V

117

50

243-244

680

de Meyere

Huybrecht

de Muijncq

Lieven

de Muijtere

:IV

Lieven

de Muncq

Lieven

de Muncq

Xstoffel

de Muynck

Lieven

de Neve

Jooris

de Neve

Pieter

179

210

9

300

301

700

341

700

VII

3

540

V:II

16

60

V

:IV tot Vinderhoute

V

:IV

ende Arent

van Hecke

de Nockere

Jan

V:I

179

60

de Nockere

Jan

VI

180

55

de PUijt

Michiel

I:I

340

57

de Puijt

Michiel

:II

341

62

de Reu Jan tot Lovendeghem

VU

82

409 200

=

de Rijcke

(van hecke

VII

30

de Rijcke

Guillam

geschrapt)

Joos

VIl:

12

145

de Rijcke

Jonas

VII

102-106

2026

de Rijcke

Jonas

VII

45

470

de Rijcke

Jonas

VIl:

46

147

de Rijcke

Jonas

VII

85

135

de Ri j cke

Jonas

VIl:

86

580

de Rijcke

Jonas

VII

87

630

de Rijcke

Jonas

VI:I

91

353

de Rijcke

Jooris

VII

42

320

de Rijcke

Jooris

VII

147

126

de Rijcke

Jooris

wed.

VII

70-72

800

de Rijcke

Jooris

wed.

VII

7

119

de Rijcke

Jooris

wed.

VII

32

425

de Rijcke

Jooris

wed.

VII

49

346

de Rijcke

Jooris

wed.

de Rijcke

Joos

de Rijcke

Pieter

VII

152

326

VU

13

300

VII

135

130

VII

76

600

de Roo Joos heer

VI:I

80

412

de Roo Joos heer

VII

138

64

de Roose

VII

40

524

de Roe

weesen

Joos heer

Chls

de Ruijtere

Pieter

ende

Jonas

de Rijcke

VII

73

1224

Jooris

V

121

526

de Smet Jooris

V

279

500

Smet Jooris

VI

110

310

Jooris

VI

113

258

de Smet

Jooris

VI

126

426

de Smet

Joos (ris)

VI

154

400

VI

104

390

IV

77

100

de

de

Smet

de Smet

de Smet Joris de Suttere

Anthois

wed.

de Suttere

Joos

11

138

100

de Suttere

Thamaes

wed.

IV

144-145

600

de Suttere

Thomaes

wed.

IV

142

156

de Suttere

Thomaes

wed.

IV

143

280

de Suttere

Thomaes

wed.

IV

178

200

de Suttere

Thomas

IV

45

340 574

wed.

de Vliegere

Adriaen

VII

77

de Vliegere

Adriaen

VII

78

540

de Vliegere

Adriaen

VII

81

410


o

de Vliegere

Jan

VII

149

150

de Vlieqere

Michiel

11

6

93

de Vliegere

pr ..wed.

11

338

40

11

265

98

VI

103

370

11

265

98

I

62

210

VI

79

165

VI

153

420 690

de Vlieqhere

Christoffel

de Vlieghere

Jacques

de Vlieghere

Somergem

de Vogelaere

Lieven

de Vogel are

Gaspaer

de vogel are Gilles

(Dobbel are Pieter

propt.,

Geert

Christoffel

(Jan

tot Waerschoot=ges

van Wassenhove (Dobbelare

geschrapt)

wed.

fs Baudewij:

Pieter

tot Waers

de Vogel are Gillis

wed.

V

255

de Vogelare

Gillis

wed.

V

287

90

de Voqelare

Gillis

wed.

V

328

290

de¡Vogelare

Gillis

wed.

VI

160-161

390

de Vogel are

Gillis

wed.

VI

43-48

850

de Vogelare

Gillis

wed.

VI

100

280

de Vogel are Gillis

wed.

VI

102

300

de Vogel are

Gillis

wed.

VI

143

170

de Vogel are

Gillis

wed.

VI

149

228

de Vogelare

Gs wed.

V

103

160

de Vogel are Gs. wed.

V

109

356

de Vogelare

Jan

II

50

147

de Vogelare

Jan

III

147

350

de Vogel are

Jan

V

145

480

de Vogel are Jan

V

260

400

de Vogelare

Jan

V

267

370

de Vogelare

Jan

V

283

336

de Vogel are Jan

V

de Vogel are Jan

VI

168-169

de Vogel are Jan

VI

172-173

720

de Voqelare

Jan

VI

13

334

de Vogel are Jan

VI

17

80

de Vogel are Jan

VI

42

764

331

330 390

de Vogel are Jan

VI

50

840

de Vogelare

Jan

VI

57

800

de Vogelare

Jan

VI

80

270

de Vogel are Jan

VI

81

550

de Vogel are Jan

VI

82

450

de Vogel are

Jan

VI

83

280

de Voge1are

Jan

VI

84

150

de Voge1are

Jan

VI

89

380

de Vogel are Jan

VI

133

714

de Vogel are Jan

VI

134

400

de Vogel are

Jan

de Vogelare

Joos

(met den grooten

Most)

V

404

460

V

1.06

171

de Vogel are Joos

V

248

350

de Vogel are Joos

V

306

610

de Vogel are

Joos

V

389

210

de Vogelare

Joos

V

408

400

de Vogelare

Joos

V

413

300

de Vogel are Joos

V

414

300

de Vogelare

Lieven

IV

231-232

860

de Vogel are

Lieven

IV

212

105

de Vogel are Lieven

IV

224

136

de Vogelare

IV

251

350

Vogel are Lieven

IV

263

482

de Vogel are Lieven

IV

269

265

de

de Vogelare

Lieven

Lieven

fs Gs.

VI

25

440

de Vogel are Reijnier

I

189

170

de Vogel are Reijnier

V

275

136


o

de V09'elare Reijnier

V

285

143

de Vogel are Reijnier

VI

34

324

de Vogel are Reijnier

VI

136

570

de Vogel are Reijnier

VI

147

200

de vogel are Reijnier

VI

170

260

de Vogel are

Reijnier

VI

171

206

de Vogel are Reijnier

VI

177

344

de vogel are Reijnier

VI

178

90

VI

122

350

de Vogel are Reynier

V

120

280

de Vogel are Reynier

V

315

150

de Vogelare

Reijnier

de Voqelare

ende

Seger

Pieters

VI

46

900

de Voghelare

Gillis

wed.

V

236-237

980

de voghelare

Gillis

wed.

V

172

90

de Voghelare

Gillis

wed.

V

232

990

de Voghelare

Jan

V

188

320

de Voghelare

Jan

VI

165

200

de voqhelare

Lieven

IV

97

178

de Voghelare

Rijnier

V

323

234

Joos

VII

112-113

770

de Vos Joos

VII

34

280

de Vos Niclaes

III

168

240

de Vos Niclaes

V

81

490

de vos

Reynier

de Vos Niclaes

V

385

300

de Vreese

Joos

II

178

164

de Vreese

Joos

Ir

245

168

de Vreese

Lieven

11

224

846

de Vreese

Lieven

11

240

630

de Vrint

Jacques

V

107

77

de vrint

Jacques

VI

1

150 265

de Weert

Batholomeus

IV

302

de Weert

Gillis

IV

287

211

de Weert

Gillis

IV

288

330

de Witte

Jan

IV

103

190

de Witte

Jan tot Landeghem

IV

116

125

de Witte

Lucas

V

114

43

Jacques

I

72-73-74

V

396'

526 300'

de Wolf

Heer

ende Mr. pastoor

met Jonas

de Maije

de Wolf

Jacques

de Wolf

Jooris

IV

42

150

de Wolf

Jooris

IV

43

250

de Wolf

Jooris

IV

46

200

de Wolf

Jooris

IV

50

344

de Wolf

Jooris

IV

151

420

de Wolf

Pieter

II

247

163

de Wulf

Jacques

V

387

300

de Wulf

Jan

V

358

207

de Wulf

Pieter

wed.

VI

28

240

de WUlf

Pieter

wed.

VI

174

223

II

321J

456

Declercq

(Kerrebraucq=geschrapt)

der Weduwe

Philips

Anthonis

I

34

1200

Diericq

Pieter

I

238

200

Diericx

Pieter

I

135

400

Diericx

Pieter

I

139

390

Diericx

Pieter

I

242

426

dit nr. werd na 1680 toegevoegd Dobbelaere Gillis

=

ander

landschrift

I

254'

75

IV

310-311

1090

Dobbelaere

Gillis

IV

230

224

Dobbelaere

Pro

I

125

820

Dobbelaere

Pro

I

130

260


o

Dobbelare Dobbelare

(Lieven~qeschrapt)

Adr(iaen)

Adriaen

II I

203 36'

675 400

Dobbelare

Adriaen

11

335

Dobbelare

Adriaen

III

11

75

Dobbelare

Gilles

133

330

Dobbelare

Gilles

IV IV

159

300

Dobbelare

Gillis

111

187

280

dobbel are Gillis

238-240

840

30

Dobbelare

Gillis

IV IV

BO

450

Dobbelare

Gil11s

IV

162

290

Dobbelare

Gillis

191

255

Dobbelare

Gillis

203

200

Dobbelare

Gillis

Dobbelare

Gillis

IV IV IV IV

Dobbelare

Gil1is

Oobbelare

Gillis

Oobbelare

Gillis

Dobbelare

Gillis

Dobbelare

Gillis,

Dobbelare

226

380

267

180

V

281

284

V

396

VI VI VI

1B

Jan wed.

V

Dobbelare

Jan wed.

VI

40

lBO

DObbelare

Lieven

II

55

370

Oobbelare

Lieven

11

99

100

Dobbelare

Lieven

III

163

167

Dobbelare

Lieven

!II

1B5

200

Dobbelare

Lieven

147-148

173

weese

Geert

standaert

360 ./3 part

39

100

30

280

393-394

326

DObbelare

Lieven

Dobbelare

Lieven

Dobbelare

Lieven

DObbelare

Lieven

Dobbelare

Lieven

IV IV IV IV IV IV

Dobbelare

Lieven

IV

Dobbelare

Lieven

IV IV

78

63

88

340

Dobbel are Lieven

2-3

790

218'

220

31-32

350

4

1400

11

100

36

85

Dobbelare

Lieven

IV

91

178

Dobbelare

Lieven

IV

1.26

382

Dobbelare

Lieven

470

Lieven

IV IV

141

Dobbelare

146

3BO

Dobbelare

Lieven

IV

149

316

Dobbelare

Lieven

150

150

dobbel are Lieven

IV IV

249

195

Dobbelare

Lieven

IV

271

240

Dobbelare

Lieven

V

226'

170

Dobbelare

Lieven

V

70

300

Dobbelare

Martin

IV

104

165

Dobbelare

Martin

IV

124

440

Dobbelare

Philips

II

13-15

125

Dobbelare

Philips

11

117

330

Dobbelare

Philips

II

221

280

Dobbelare

Pieter

I

18

300

Dobbelare

Pieter

I

244

350

Dobbelare

Pieter

I

280

560

Dobbelare

Pro

I

134 '

216

Dobbelare

Pro

I

132

340

Dobbelare

Pro

I

134

380

DobbeIare

Pr.

I

240

322

Dobbelare

Pr.

I

246

300

Dobbelare

Pro

I

250

160

Dobbelare

Pro

I

254

75

14(


o

Dobbelare

Pro

I

266

150

Dobbelare

Pro

I

283

127

DObbellare

(debackere

geschrapt)

Lievens

IV

21

290

Donckerwolcke

Adriaen

11

308

143

Donckerwolcke

Adriaen

II

319

250

donckerwolcke

Adriaen

11

336

86

donckerwolcke

Adriaen

II

337

47

Doorst

Lieven

VII

53

900

Doorst

Lieven

VII

56

330

Doorst

Lieven

VII

57

660

Doorst

Lieven

VII

139

30

Duijck

procur.

hoirs

111

124

200

Duijcq

procur.

hoirs

V

110

106

Duijcq

proour.

hoirs

V

115

25

Duijcq

proour.

hoirs

V

164

V

200'

135 180

Duycq

procureur

hoirs

Duycq

procureur

hoirs

ende

Janques

Blomde

80

V

207

Fierens

Jooris

VII

10

150

Fierens

Jooris

VII

125

420

Gillis

Joos hoirs

I

293'

130

Gillis

Joos hoirs

I

295

750

Gillis

Joos wed.

IV

1

150

Gillis

Pieter

III

93

175

III

176

220

Goethals

Arent

Goethal sArent

V

83'

Goethals

Arent

V

46

230

Goethals

Arent

V

239

134

Goethals

Bauwen

Goethals

Franchoijs

Goethals

Frans

Goethals

Frans,

Goethals

Geeraert

Goethals

Geeraert

Goethals

Geert

V

27-28

286

Goethals

Geert

V

90

125

Goethals

Geer.t hoirs

V

38'

25

Goethals

Guillam

IV

24'

140

van Beneden

Jan hoirs

tot Bellenl

494

1

197

140

11

292

470

IX

48

50

11

95

225

V

24

180

V

191

90

Goethals

Jan

I

293

509

Goethals

Jan

11

21

674

Goethals

Jan

II

23

510

Goethals

Jan

11

132

375

Goethals

Jan

11

278

264

Goethals

Jan

II

304

145

Goethals

Jan

11

315

200

Goethals

Jan

III

134

570

Goethals

Jan

V

94

134

Goethals

Jan

V

129

342

Goethals

Jans

IV

62-63

915

Goethals

Joos

III

1

240

Goethals

Pieter

II

148

225

Goethals

Pieter

IX

157

410

Goethals

Pieter

Goethal sPieter Goethals

Pieter,

Goethals

Xr

Goudeceboos Baerens

Jan

Haerens

Joos

Hanssens

Van

Spaeijbroucq

Lieven

IX

190

660

11

208

230

206-207

500

120

300

II

11 Pieter

Lieven

VII

68-69

336

VII

58'

158

V

392

250

II

239

600


o

=

geschrapt)

Jan

V

201

124

II

98

100

Barens

(Goethals

harens

(Lovendegem)

Harens

Franchois

III

50'

540

Harens

Frans

III

24

450

Harens

Guillam

I

190

170

Harens

Guillam

I

299

316

Harens

Guillam

III

70

240

Barens

Guillam

III

133

230

Harens

Gui11am

III

141

300

Harens

Guillam

III

181

Onbekend

Harens

Gui11am

III

184

175

Harens

Jan

V

125

229

Harens

Jan

VI

8

210

Harens

Jan

VI

111

310

Jan kinderen

Harens

Jan fs Jacques

V

101

240

Harens

Jan fs Jacques

V

104

100

Harens

Jan hoirs

111

20

450

Harens

Jan hoirs

111

25

484

Harens

Jan hoirs

III

33

610

Barens

Jan hoirs

111

34

1300

Harens

Jan hoirs

111

51

1400

Harens

Jan wed.

rr

1

544

Harens

Joos

I

70

570

Harens

Joos

I

93

564

Harens

Joos

V

384

300

Harens

Joos

VI

60

304

Harens

Joos

VI

61

130

Harens

Joos

VI

69

420

Harens

Lieven

I

36

43

Harens

Lieven

I

100

400 370

Barens

Pieter

V

349

Harens

Pi,eter

V

351

92

Harens

Pr

V

79

166

Harens

Pro

111

129

100

'Harens Pro Harens

V

Pro fs Jaecques

III

79'

70

122

200

III

22

400

V

156

214

VI

66

426

Joos hoirs

II

62

90

Heere

van Vinderhoute

IV

181

740

Heije

Jan tot Drongne

Harents

Jan hoirs

Harins

Jan

Harins

Joos

Hebbrecht

V

72

185

Herpelincq

Gillis

I

10

150

Herpelincq

Gi1115

I

101

55

Herpelincq

Gilli5

I

279

634

Gillis

I

284

250

I

196

1409 290

Berpe1incq Hoorebeke

Pieter

Boorebeke

Pieter

I

229

Hoorebeke

Pieter

II

41

190

Boorebelte Pieter

111

100-101

1000

Hoorebeke

Pieter

111

90

200

Hoorebeke

Pieter

IV

41

400

Hoorebeke

Pieter

V

391

100

Hoorebeke

Pro

I

193

100

Boorebeke

Pro

III

109

490

Hoorebeke

Pro

III

123

120

Hoorebeke

Pro

111

135

220

Hoorebeke

Pro

III

152

352

HoorebeJce Pro

111

164

75


o

Hoorebeke

Pr.

111

206

Hoorebeke

Pro

V

26

55

I

164

370 350

Hoorenbeke

Pr.

730

Inghe~recht

Pieter

VII

22

Inghelbrecht

pieter

VII

63

350

11

67

292

Kercq

van Meerentre

kercq

van Meerentre

kercqhof

van Meerentre

V

12

150

III

97

290

Kerrebroucq

Guillam

11

191

210

Kerrebroucq

Philips

11

169

700

111

176

323

IV

139

300 440

Knoop

Adt

Knoop Adt.

Lafaille

president

11

131

Lafevere

Martin

IV

169

470

Lafevere

Martin

IV

245

2826

IV

253

730

IV

328

120

VII

14

300

I

170

154

V

96

100

Lambrecht

Jaeques

Lambrechts Lammens

Jacques

Mattijs

Lerpe1incq Lontins

douag1ère

wed. hoirs

ende Mr.

Gillis

Gi111s

Joos Vanden

Haute

Loontiens

Gillis

IV

265-266

500

Loontiens

Gillis

V

169

300

Loontiens

Gillis

V

214

240

Loontiens

Gi11i5

VI

150

514

Loontins

Gi11is

V

3

360

Loontins

Gi11is

V

30

316

Loontins

Gi11is

V

33

370

Loontins

Gi11is

V

128

350

Loontins

Gi11is

V

155

280

Loontins

Gillis

V

160

146

Loontins

Gillis

V

174

90

Loontins

Gillis

V

192

135

Loontins

Gillis

V

213

186

Loontins

Gillis

v

265

510

Loontins

Gillis

V

338

320

116

174

Lovendegem

Aermen

van

III

Lovendegem

Aermen

van

111

202

150

Lovendegem

Aermen

van

V

355

164

Gillis

I

40

150

Manaudt

Geert

V

22

326

Manaudt

Jan

I

95

143

Manaudt

Jan

V

375

310

Manaudt

Jan f s Baudew.

V

102

250

Manaudt

Jan fs Baudew.

V

116

25

Manaudt

Jan fs Baudewijn

I

178

70

Manaudt

Jan fs Baudewijn

I

262

150

Macoen

Manaudt

Jan fs Baudewijn

11

36

147

Manaudt

Jan fs Baudewijns

I

24

320

Manaudt

Jan fs Baudewijns

I

94

440

Manaudt

Jan fs Baudewijns

I

123

300

Manaudt

Jan fs Baudewijns

I

181

310

Manaudt

Jan fs Baudewijns

I

226

500

Manaudt

Jan fs Baudewijns

I

245

700

Manaudt

Jan fs Baudewijns

I

286

210

Manaudt

Jan fs Baudewijns

II

40

280

Manaudt

Jan fa Baudewijns

V

221'

200

Manaudt

Jan fa Baudewijns

V

296

150

Manaudt

Jan fs Baudewijna

V

298

150

Manaudt

Jan fs Baudewijns

V

377

430


o

Manaudt

Jan fs Guillame

I

27

Manaudt

Jan fs Guillame

I

127

600

Manaudt

Jan fs Guillame

I

252

153

Manaudt

Jan fs Guillame

I

253

500

Manaudt

Jan fs Guillame

IV

166

200

Manaudt

Jan'fs

V

382

820

Manaudt

Jan fa Guillame

VI

97

690

Manaudt

Jan fa Guillame

I

276

316

Manaudt

Jan wed.

1

104

700

Manaudt

Jan wed.

I

106

600

Manaudt

Jan wed.

I

107

1950

Manaudt

Jan wed.

I

108

750

Manaudt

Jan wed.

I

109

BlO

Manaudt

Jan wed.

I

110

220

Manaudt

Jan wed.

V

373

800

Manaudt

Jooris

V

402

460

Manaudt

Jooria

fs Guil1ame

V

73

300

Manaudt

Jooris

fs Willem

IV

26

280

Manaudt

Pieter

weesen

Manaudt

Xstoffel

Guillame

wed. fs Jans

ende

de Meijere

Jonas

580

V

324

218

V

390

158

VI

77

380

Manaut

Baudewijn

Manaut

Bauwen

fs Jacques

I

44

446

Manaut

Bauwen

fs Jacques

V

14

364

Manaut

Guil1am

hoirs

I

184

140

Manaut

Guillam

hoirs

V

317

150

Manaut

Jan

1

59

950

Manaut

Jan

I

136

430

Manaut

Jan fs Baudewijn

I

216-217

680

Manaut

Jan fs Baudewijn

1

58

300

Manaut

Jan fs Baudewijn

I

65

350

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

38

270

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

42

654

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

60

630

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

87

470

Manaut

Jan fs Baudewijns

1

88

340

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

91

970

Manaut

Jan fs Baudewijns

1

98

316

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

149

206

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

155

314

Manaut

Jan fa Baudewijns

I

168

610

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

176

147

Manaut

Jan fs Baudewijns

1

199

144

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

205

426

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

212

150

Manaut

Jan fs Baudewijns

V

13

470

Manaut

Jan fs Baudewijns

V

359

390

Manaut

Jan fs Baudewijns

VI

37

270

Manaut

Jan fs Baudewijns

VI

78

380

Manaut

Jan fB Guillame

I

124'

270

Manaut

Jan fs Guillame

I

69

1260

Manaut

Jan fs Guillame

I

126

600

Manaut

Jan fs Guillame

I

129

120

Manaut

Jan fs Guillame

I

137

450

Manaut

Jan fg Guillame

I

169

530

Manaut

Jan fs Guillame

I

172

910

Manaut

Jan fs Guillame

1

179

220

Manaut

Jan fs Guillame

1

206

426

Manaut

Jan fs Guillame

I

208

320

Manaut

Jan fs Guilla.me

I

220

500


o

Manaut

Jan fs Guillame

I

241

460

Manaut

Jan fs Guillame

I

268

370

Manaut

Jan fs Guillame

V

66

570

Manaut

Jan fs Guillarne

V

284

120

Manaut

Jan fs Guillame

V

286

154

Manaut

Jan fs Guillame

V

288

570

Manaut

Jan fs Guillame

VI

21

516

Manaut

Jan fs Guillame

VI

67

860

Manaut

Jan fs Guillame

I

202

370

Manaut

Jan fs Guillaume

IV

39

400

Manaut

Jan wed.

I

21

460

Manaut

Jan wed.

I

22

286

Manaut

Jan wed.

I

89

370

Manaut

Jan wed.

I

138

400

Manaut

Jan wed.

I

156

160

Manaut

Jan wed.

I

158

212

Manaut

Jan wed.

I

171

154

(Baudewijn

geschrapt)

Manaut

Jan wed.

VI

59

304

Manaut

Jan wed.

VI

62

130

Manaut

Jan wed.

VI

63

570

Manaut

Jan wed.

VI

132

620

Manaut

Jan wed.

VII

54

450

Manaut

Jan wed.

VII

55

150

Manaut

Jooris

I

39

250

Manaut

Joรถris

I

291

300

Manaut

Jooris

111

162

284

Manaut

Jooris

337

1290

Manaut

Jooris

tot Oostacker

IV

221

442

Manaut

Pieter

wed.

V

270

705

VII

118-119

1750

Martens

V

fs Hartens

Hartens

Jan fs Jans

Hartins

Christoffel

Hartins Martins

ende hoirs Joos

(Raes

geschrapt)

V

221

520

III

103

284

Jacques

II

68

292

Jan

IJ

54

230

Martins

Jan

11

65

292

Mart1ns

Jan

V

221'

60

Martins

Jan fs Jans

V

198'

178

Martins

Jan fs Jans

V

48

200

Martins

Jan fs Jans

V

51

110

hoirs

Martins

Jan fs Jans

V

86

300

Martins

Jan fs Jans

V

87

400

Martins

Jan fs Jans

V

92

380

Martins

Jan fs Jans

V

137

118

Martins

Jan fs Jans

V

152

170

Martins

Jan fs Jans

V

197

320

Martins

Jan fs Jans

V

198

250

Martins

Jan fs Jans

V

300

680

Martins

Jan fs Jans

V

308

550

Martins

Jan fs Jans

V

309

570

Martins

Jan fs Jans

V

141

780

Martins

Jan hoirs

V

360

386

martins

Jan Jans

V

20

100

Martins

Jans

V

158

172

Martins

Joos

VII

144

400

Mart1ns

Xstoffel

hoirs

I

185

425

Martins

Xstoffel

hoirs

I

187

90

Martins

Xstoffel

hoirs

I

195

310

Martins

Xstoffel

hoirs

III

Martins

Xstoffel

hoirs

111

(Geert

fs Jans

standaert

geschrapt)

172-173 119

464 224


o

Martins

Xstoffel

ho1rs

III

154

150

l.fart.insXstoffel

hoirs

III

161

182

Martins

Xstoffel

ho.irs

III

169

400

Martins

Xstoffel

hoirs

IV

263'

160

Martins

Xstoffel

ho.irs

IV

179

500

Martins

Xstoffel

hoirs

V

151

96

Mart1ns

Xstoffel

hoirs

V

369

756

IV

12

200

VII

100'

80

294

200

Mart.ins Xstoffel Mattijs

Pieter

hoirs

fs Jans

ho.irs

Meerentre

Aermen

Heerentre

Aermen

van

11

63

292

Meerentre

Aermen

van

111

121

344

Meerentre

Aermen

van

111

167

250

Meerentre

Aermen

van

V

105

79

Meerentre

aermen

van,

II

170

100

Meersancq

Joos

IV

114

150

Meersancq

Joos

IV

123

455

Meersancq

Joos

IV

246

430

Meersancq

Joos

IV

281

400

Meersancq

Joos

IV

283

270

I

121

416

III

127

240

V

325

218 400

Mesaus

Louijs

van

I

Martins

Xsotffel

hoirs

Mr. Adt.

Mestdach

Jan

Mestdagh

Adr.iaen

Meucx

Jan

II

241

Meucx

Jan

II

242

310

II

334

350

Mollepo.it Marie Mortier Nijdt

Joc

Jan

UI

94

28

Jacques

I

33

240

onbekend

I

onbekend

UI

50

onbekend

onbekend"

IV

241-242

440

onbekend

V

314'

434

onbekend

V

409

300

VII

129-130

674

III

107

314

Papj anssens

Adt heere

253'

onbekend

pastoor

van Meerentre

Pauwels

Joos heer

II

181

100

Pauwels

Joos heer

IV

207-208

210

Pauwels

Joos heer

IV

67

173

pauwels

Joos heer

IV

209

274

VI

107

426

Pieter

Arent

Pieters

Arent

V

137'

110

Pieters

Arent

V

272

180

P.ieters Arent

VI

Pieters

VI

127

336

Arent

P.ieters Guillam

108-109

840

V

178

190

VI

2

340

V

289-290

724

V

113

43

Seger

V

118

210

Pieters

Seger

VI

49

300

Pieters

Seger

VI

75

30

Pieters

Segers

V

356

150

Poelman

Jan

IV

25

280

11

106

420

VII

47

700

Pieters

Guillam

Pieters

Guillam

Pieters

Roelant

Pieters

Poortackere poupe

(Pr. Cornelis

dhoude

geschrapt)

hoirs

(Pieter van Tclooster

den Halle

inden

van

Jooris

doncqbosch

geschrap

Pouppe

Geeraert

VII

132-133

330

Pouppe

Jooris

VII

2

50

V

278

80

IV

125

150

prochie prochie

van Meerentre

bij

abandonnatie


o

snocq Arent

IV

54

125

Snocq

IV

55

190

Arent

Speeckaert

Adt

douagière

III

77-78

BOO

Speeckaert

Adt douagière

III

73

330

Speeckaert

Adt. weesen

11

301

150

Speeckaert

wed.

III

99

100

V

16

180

Standaert

Geeraert

weese

standaert

Geert

weese

V

59

340

standaert

Geert

weese

V

136

220

standaert

Geert

weesen

fs Jans

V

263

100

Standaert

Geert

weesen,

Pieter

VI

124

280

StandAert

Jan

VII

110-111

606

standaert

Jan

VII

38-39

550

Standaert

Jan

VII

52

388

Standaert

Jan

VII

90

290

Standaert

Laurijs

III

186

250

Standaert

Harten

VII

33

120

standaert

Martin

VII

24

476

standaert

Pieter

11

97

200

standaert

Pieter

VII

107-109

1250

Standaert

Pieter

VII

36

330

Standaert

l?ieter

VII

65

362

Standaert

Pieter

VII

67

490

Steijaert

(Martins=geschrapt)

II

115

1126

Steijaert

Jacques

VII

131

420

Steijaert

Jan

VII

25

218

Steijaert

Jan wed.

11

342

200

Steijaert

Phi1ips

V

25

164

Steijaert

Pieter

VII

146

150

VII

148

vanden

Wa11e

hoirs

heer

(Jan ende

Xstoffe1,

greffier

=

steijaert

Jan hoirs

tot Be11em

geschrapt)

kinderen

Steijaert

Pieter

Steijaert

Xstoffe1

Jan VUijtdenhove

11

39'

Steijaert

Xstoffel

II

22

670

Steijaert

Xstoffe1

11

51

147

63 290

Steijaert

Xstoffe1

11

66

194

steijaert

Xstoffe1

II

75

910

Steijaert

Xstoffe1

II

77

36

Steijaert

xstoffe1

11

81

350

Steijaert

Xstoffe1

11

83

588

Steijaert

Xstoffe1

Il

91

446

Steijaert

Xstoffe1

II

92

600

Steijaert

Xstoffe1

11

114

380

Steijaert

Xstoffe1

11

121

326

Steijaert

xstoffe1

II

125

300

steijaert

Xstoffel

11

127

575

Steijaert

xstoffe1

11

149

306

Steijaert

Xstoffel

II

150

300

Steijaert

Xstoffel

11

164

830

steijaert

Xstoffel

11

165

560

Steijaert

Xstoffe1

11

172

124

Steijaert

Xstoffel

II

175

236

steijaert

Xstoffe1

11

211

620

Steijaert

Xstoffel

11

262

163

Steijaert

Xstoffel

Il

274

580

Steijaert

Xstoffel

II

126

300

Steijaert

xstoffel,

Jan van Beveren

4

400

Steijaert

Xstoffel,

van Nevele

II

142

400

II

290

200

III

111

33

11

123

200

steyaert

Xstoffel

Stofferis

Jan

Sutterman

Joos

voorn. Geert,

111 Steijaert

Jan kinderen


o

Sutterman

Joos

11

316

200

Sutterman

Joos

11

329

300

Sutterman

Joos

II

346

460

Sutterman

Pro

IV

339

300

Sutterman

Pro

IV

342

300

VI

131

680

Taets

(Claeys

geschrapt)

Taets

Jan

VI

16

80

Taats

Jan

VI VI

51

1200

162

V

276

Taets

Joos d'houde

Taets

Joos de Jonge

Joos de Jonge

50 14"2

Taets

Joos de jรณnge

VI

87

600

Taets

Joos de jonge

VI

163

150

Taets

Joos de jonge

180

Joos dhoude

VI VI

166

Taets

32

196

Taets

Joos dhoude

VI

53

940

Taets

Joos dhoude

ende

Joos Taets

de jonge

VI

74

500

Taets

Joos dhoude

ende

Joos Taets

de

jonge

VI

76

230

Taets

Marie

II

331

Thoonaert

Jaspaer

Thoonaert

I

78-79

18 164

Jaspaer

I

77

334

Tollens

Christoffel

VII

5

150

Tollens

Christoffel

VII

84

270

Tollens

Christoffel

VII

92

590

Tollens

Xstoffel

VII

99-100

950

Tollens

Xstoffel

VII

88

256

Tollens

Xstoffel

VII

89

563

Tollins

"stoffel

VII

96-98

1740 290

Van Beveren van

Jan

Compeghestel

van Hecke

Philips

Arent,

hoirs

Geert

de Groote

I

85

11

96

200

III

8

345

van hecke

Gillis

VII

23

480

van

Gillis

VII

43

310

VII

48

324

VII

26

300

Becke

van hecke

Guiliam

van hecke

Guillam

van

heer

V

135

215

van hecke

Jan

VI

58

360

van Hecke

Joos

!I

61

lBO

van hecke

Joos

VII

6

160

van hecke

Joos

VII

8

124

van Hecke

Joos

II

41'

190

van Hecke

Joos weesen

11

156

100

van

kinderen

II

85

346

Hecke

Becke

ende Jacques

van Hecke

Louijs

heer

I

282

540

van

Hecke

Louijs

heer

111

91

2280

van

Hecke

Louijs

heer

IV

119

195

van Hecke

Louijs

heer

IV

163

200

van hecke

Louijs

heer

V

223

350

van hecke

Louijs

heer

V

231

220

van hecke

Louijs

heer

VI

164

140

van hecke

Louijs

heer

VII

61

408

van hecke

Louijs

heer

V

241

410

van Hecke

Louis

IV

113

250

van hecke

Martin

VII

29

600

van Becke

Pieter

V

380

263

heer wed.

geschrapt

van hecke

Pieter

wed.

VI

150'

300

van Hecke

pieter

wed.

VI

23

363

van Hecke

Pieter

wed.

VI

24

410

van Hecke

Pro wed.

I

90

400

11

38

150

van Heijste

Pieter


o

van

Heijste

Pieter

V

246'

van Heijste

Pieter

V

131

700

van

Heijste

Pieter

V

153

263

van

210

Heijste

Pieter

V

159

190

van Heijste

Pieter

V

169

196

van

Heijste

Pieter

V

177

190

van

Heijste

Pieter

V

233

426

van Heijste

Pieter

V

258

220

van

Heijste

Pieter

V

259

370

van

Heijste

Pieter

VI

85

300

V

357

150

V

256

135

van Heijste

Pieter

van

Heijste

Pieter,

van

Hakoe

hoirs

dhoude

Aermen

van

Gi1lis

Meerentre

VII

116-117

890

V

166

100

Gabril

IV

187

180

van Holsbeke

Thomaes

IV

216

200

van Holsbeke

Thornaes

IV

218

130

van Bolsbeke

Thomaes

IV

219

180

van Bolsbeke

Thomaes

IV

255

310

van Holsbeke

Thomaes

IV

256

400

van Holsbeke

Thomas

IV

264'

214

van Roorebeke

Chls

V

280

140

van Hoorebeke

Pieter

I

128

330

van Hoorebeke

Pieter

V

van hoorebeke

Pr

V

74

420

Ir

287-289

674 250

van Beyste van

van

Pieter

Holsbeke

HUlle

Jan

242-243

900

van hulle

Jan

Ir

110

van Rulle

Jan

Ir

158

710

van HUlle

Jan

II

267

147

van HU1le

Jan

11

291

300

van

Hulle

Jan

Ir

293

300

van HUlle

Jan

II

322

566

van HUlle

Jan

11

323

500

van HUlle

Jan

Ir

327

285

van

Jan

Rulle

van Kerokvoorde

Carel

van Kerckvoorde van Kerreboucq

III

21

75

1

247

150

Chls

11

Philips

II

182

52'

50 156

van Kerrebrouoq

Arent

wed.

V

183

187

van Kerrebroucq

Arent

wed.

VI

105

545

van Kerrebroucq

Arent

wed.

VI

106

150

van Kerrebrouoq

Guil1am

11

247'

620

van Kerrebroucq

Gui1lam

11

174

134

van Kerrebrouoq

Guillam

II

192

260

van Kerrebroucq

Philips

van

Lackenen

11

184

320

Jan

V

228

169

van Lakene

Jacques

II

252

790

van

Lakene

Jan tot Hansbeke

IV

325

360

van

Lakene

Jan tot Hansbeke

IV

338

470

van Lakene

Jooris

II

56

190

van Lakene

Jooris

II

250

320

van Lakenen

Jan

V

225

85

VII

83

410

van Landegem

Frans

Mr. wed.

van Landeqhem

Frans

Mr. wed.

VII

62

705

van Landeqhem

Frans

Mr. wed.

VII

64

355

van Landeqhem

Frans

Mr. wed.

VII

66

175

van Landeqhem

Frans

Mr. wed.

VII

74

219

van Landeghem

Frans

Mr.

VII

75

350

11

26

310

van Laquene

Jooris

wed.


o

van Laquene

Jooris

I:I

263

300

van Laquene

Jooris

III

35-39

2890

van

Laquene

Jooris,

11

260

706

van

Lookene

Jacques

Il

244

230

van

248

486

259

300

Rogman

Adt.

wed.

Lookene

Jacques

van Lookene

Jacques

II II

van Lookene

Pieter

11

40'

van Lookene

Pieter

11

46

50

van Lookene

Pieter

II

49

163

van Lookene

Pieter

Il

64

580

van Lookene

Pieter

III

48

140

van Lookene

Pieter

IV

40

640

Il

34

77

V

123-124

200

234-235

van

Looquene

Pieter

van Lavendegem

Pieter

van

Lovendeghem

Pieter

V

van

Lovendeghem

Pieter

V

161

190

600 133

van

Lovendeghem

Pieter

V

180

83

van

Lovendeghem

Pieter

V

203

426

van

Lovendeghem

Pieter

V

222

440

van

Lovendeghem

Pieter

V

246

210

van

Lovendeghem

Pieter

V

322

324

van

Lovendeghem

Pr.

V

95

100

van Maldegem

Jacques

IV

262

132

van Maldegem

Joos

IV

329

130

van Maldegem

Joos

IV

335

224

van Maldegem

Joos

IV

322

50

Jacques

V

67

360

van Maldeghem

Joos

IV

331

173

Van Maldeghem

Laurs.

IV

336

490

van Maldeghem

(Maurus

van Nevel

geschrapt)

van Nevel

Matteus

IV

318

610

van Nevel

Maurius

IV

289

790

van Nevele.Geeraert

IV

299

600

van Nevele

IV

337

760

I

26

700

Geert

van Nevel.e Jan van Neve1e

Jan

I

211

390

van Nevele

Marten

IV

247

100

van Nevele

Matteus

III

138

475

van Nevele

Matteus

IV

17

210

van Nevel.e Matteus

IV

56

223

Van Nevele

Matteus

IV

57

65

van Neve1e

Matteus

IV

87

175

van Nevele

Matteus

IV

90

100

van Nevele

Matteus

IV

100

225

van Neve1e

Matteus

IV

117

320

van Nevele

Matteus

IV

170

155

van Nevel.e Matteus

IV

172

150

van Nevele

Matteus

IV

173

73

van Nevele

Matteus

IV

174

200

van Nevele

886

Matteus

IV

188

van Nevel.e Hatteus

IV

194

640

van Nevele

Matteus

IV

196

150

van Nevele

Matteus

20

Matteus

IV IV

199

van Nevele

225

104

van Nevele

Matteus

IV

248

285

van Neve1e

Matteus

IV

264

635

van Nevele

Matteus

IV

270

210

van Nevele

Matteus

IV

275

340

van Nevele

Matteus

V

229

169

van Nevele

Matteus

V

252

1426


o

van Nevele

Matteus

v

326

235

van Nevele

Matteus

V

383

275

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

Singelbaenst

258

356

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

Singelbaenst

259

820

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

Singelbaenst

260

804

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

Singelbaenst

261

460

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

Singelbaenst

277

346

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

Singelbaenst

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

S1ngelbaenst

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

IV IV IV IV IV IV IV IV

van Nevele

Matteus,

Singel

van Lovendegem

van Nevele

Matteus,

van Nevele

Mattheus

van Nevele

Maurius

van

OlSbeke

Gabril

van OlSbeke

Gabril

van

Olsbeke

Gabril

van

Olsbeke

Gabril

van

Olsbeke

Gabril

van Olsbeke

Jan hoirs

van Olsbeke

Jan wed.

van 01sbeke

Jan wed.

van Olsbeke

Jan wed.

van Olsbeke

Thomaes

van Olsbeke

Thomaes

van Qauquebeke

Singelbaenst Baenst

Mijnheer Pr.

wed.

Abraham

278

450

279

280

280

420

IV

106

412

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

340

250

276

140

333

316

98

50

122

232

193

150

205

140

215

170

211

63

37

100

158

300

171

124

115

150

121

203

III

142

619

quaeckebeke

Abraham

III

145

118

van QUaeckebeke

Abraham

III

170

250

van Quaeckebeke

Abraham

III

171

175

van

van Quaeckebeke

Abraham

III

177

570

van Quaeckebeke

Abraham

V

325'

280

van Quaeckebeke

Abraham

V

9

336

van Quaeckebeke

Abraham

V

78

230

van Quaeckebeke

Abraham

V

83

173

van

Quaeckebeke

Abraham

V

134

160

van

Quaeckebeke

Abraham

V

150

174

van Quaeckebeke

Abraham

V

171

100

van Quaeckebeke

Abraham

ende

syne moedere

V

82

300

257

700

290

764

300

600

Guil1am

IV IV IV IV

314

400

Guillam

IV

319

230

van Rentergem

Guillam

IV

326

350

van Rentergem

Guillam

IV

330

350

van Renterghem

Frans

I

228

650

van Renterghem

Frans

I

235

560

van Renterghem

Frans

I

265

150

IV IV IV IV IV IV IV

286

470

van Rentergem

Guillam

van Rentergem

Guillam

van Rentergem

Guillam

van Rentergem van Rentergem

van Renterghem

Guillam

van Renterghem

Gu1l1am

van Renterghem

Guillam

van Renterghem

Guillam

van Renterghem

Guillam

292

552

308

165

317

610

332

1000

van Renterghem

Guillam

fs Jans

van Renterghem

Guillam

fs Jans

van Renterghem

Guil1arn fs Jans

V

343

284

van Renterghem

Guillam

IV

118

240

van Renterghem

Jan hoirs

V

127

180

van Renterghem

Jan hoirs

V

165

406

fs Prs.

108

150

112

114


o

van

Renterghem

Jan hoirs

V

226

170

van Renterghem

Jan hoirs

VI

121

810

van Renterqhem

Jan hoirs

VI

123

330

van Rneterghem

Guillam

IV

10

100

II

243

300

VII

4

221

van Schelfstraeten

Pieter

van Sommerqhem

Aermen

van Veerdeghem

Jan

van Veirdeqhem

Pieter

hoirs

11

167

450

VII

123-124

400

Gillis

VII

59

386

Van Vooren

Jan

323-324

533

van Vooren

Jan

IV IV

291

609

V

366

274

VI VI

129

170

176

264

V

217

50

fs Baudewijns

V

247

200

van Verre

van Wassenhove

Bauwen

weesen

van Wassenhove

Christoffel

van Wassenhove

Christoffel

van Wassenhove

Geeraert

van Wassenhove

Geeraert

van Wassenhove

Geeraert

fs Baudewijns

VI

44-47

840

van Wassenhove

Geeraert

fs Xstoffel

V

219

300

van wassenhove

Geeraert

fs Xstoffel

V

220

100

van Wassenhove

Geeraet

1

96-97

Van Wassenhove

Geeraet

1

57

80

Van Wassenhove

Geert

1

12

330

31

215

570

Van Wassenhove

Geert

1

van Wasaenhove

Geert

V

372

546

van Wassenhove

Geert

fa Baudewijns

1

186

230

van Wassenhove

Geert

fs Xstoffel

V

38S

350

van

Wassenhove

Geert

fs Xstoffels

V

314

293

van Wassenhove

Geert

fs Xstoffels

VI

98

414

van Wassenhove

Jacques

11

42

75

van Wassenhove

Jacques

IX

58

147

van Wassenhove

Jacques

II

88

1140

van Wassenhove

Jacques

XI

101

840

van Wassenhove

Jacques

II

109

450

van Wassenhove

Jacques

II

185¡

4{)0

van Wassenhove

Jacques

11

188

140

van Wassenhove

Jacques

11

198

1540

van Wassenhove

Jacques

IX

219

540

van Wassenhove

Jacques

II

269

650

van Wassenhove

Jacques

II

279

670

van Wassenhove

Jacques

11

300

184

van Wassenhove

Jacques

Ir

305

380

van Wassenhove

Jacques

V

333

200

van Wassenhove

Jacques

VI

120

324

van Wassenhove

Jan fs Baudewijns

X

146

650

Van Wassenhove

Jan fs Baudewijns

I

150

309

van Wassenhove

Jan fs Baudewijns

I

222

300

van Wassenhove

Jan fs Baudewijns

VI

115

910

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

V

122

420

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

V

313

293

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

V

334

440

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

V

335

670

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

V

353

500

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

VI

148

330

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

50

470

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

132

250

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

154

185

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

170

106

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

273

68

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

274

120


o

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

332

415

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

341

150

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

342

280

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

VI

128

170

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

VI

145

340

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

VI

155

430

van Wassenhove

Niclaes

wed.

I

19

300

van Wassenhove

Niclaes

wed.

I

112

248

van

Wassenhove

Niclaes

wed.

I

115

300

van Wassenhove

Niclaes

wed.

I

221

330

van Wassenhove

Niclaes

wed.

V

111

55

van Wassenhove

Niclaes

wed.

V

112

143

van Wassenhove

Xstoffel

III

165

140

van Wassenhove

Xstoffel

IV

192

480

van Wassenhove

Xstoffel

V

11'

150

van Wassenhove

Xstoffel

V

48'

200

van Wassenhove

Xstoffel

V

5

322

van Wassenhove

Xstoffel

V

39

150

van Wassenhove

Xstoffel

V

40

214

van Wassenhove

Xstoffel

V

41

266

van Wassenhove

Xstoffel

V

43

514

van Wassenhove

Xstoffel

V

44

346

van Wassenhove

Xstoffel

V

53

208

van Wassenhove

Xstoffel

V

54

425

van Wassenhove

Xstoffel

V

55

270

van Wassenhove

Xstoffel

V

57

93

van Wassenhove

Xstoffel

V

62

690

van Wassenhove

Xstoffel

V

63

1090

van Wassenhove

Xstoffel

V

65

240

van Wassenhove

Xstoffel

V

69

254

van Wassenhove

Xstoffel

V

98

20

van Wassenhove

Xstoffel

V

195

314

van Wassenhove

Xstoffel

V

202

125

van Wassenhove

Xstoffel

V

318

150

van Wassenhove

Xstoffel

V

411

144

van Wassenhove

Xstoffel

VI

6

300

van Wassenhove

Xstoffel

VI

137

320

van Wassenhove

Xstoffel

VI

138

324

van Wassenhove

Xstoffel

VI

139

220

VI

95-96

700

II

27

270

van Wassenhovoe

Jan fs Xstoffels

vande

bijloque

Mevrouwe

Vande

Velde

Baudewijn

I

15l.

850

Vande

Velde

Baudewijn

I

152

310

Vande

Velde

Bauwen

I

275

226

Il

113

104

"\tandenBroucke

Adt.

vanden

Broucke

Jan Adt.

heer,

de Meij Bapta

geschrapt

II

226

984

vanden

Broucke

Jan Adt.

heer,

de Meij

Bapta

geschrapt

11

227

570

vanden

Broucke

Jan Adt.

beer,

de Meij Bapta

geschrapt

11

228

120

vanden

Broucke

Jan Adt.

heer,

de Meij

Bapta

geschrapt

11

229

840

vanden

Broucke

Jan Adt.

heer,

de Meij Bapta

geschrapt

11

230

300

vanden

Broucke

Jan Adt.

heer,

de Meij Bapta

geschrapt

II

231

490

vanden

Broucke

Jan Adt.

heer,

de Meij Bapta

geschrapt

II

232

150

vanden

Broucke

Jan Adt.

heer,

de Meij

Bapta

geschrapt

11

233

360

vanden

Broticke Jan Adt.

heer,

de Meij

Bapta

geschrapt

11

234

550

vanden

Broucke

II

196

300

vanden

Hecke

wed.

111

16

360

vanden

Kerrebroucq

Jan wed.

VII

44

436

vanden

Per re greffier

ende de kerck

VII

15

300

Vanden

Perre

tot Sommergem

VII

11

70

Jan Bapta

Arent

greffier

Adt. heer

van

sommerghem


o

vanden

putte

Frans

Vanden

Ve~de

Baudewijn

IV

wed.

1

274 63-64

734 1336

Vanden

Velde

Baudewijn

I

29

140

Vanden

Velde

Baudewijn

I

32

280

Vanden

Velde

Baudewijn

I

35

330

vanden

Velde

Baudewijn

I

43

370

Vanden

Velde

Baudewijn

I

45

624

Vanden

Velde

Baudewijn

I

46

200

Vanden

Velde

Baudewijn

I

47

618

vanden

Velde

Baudewijn

1

50

890

Vanden

Velde

Baudewijn

I

53

280

Vanden

Velde

Baudewijn

I

81

400

Vanden

Velde

Baudewijn

1

99

690

vanden

Velde

Baudewijn

I

105

710

Vanden

Velde

Baudewijn

I

148

420

Vanden

Velde

Baudewijn

1

166

256

vanden

Velde

Baudewijn

I

204

626

vanden

Velde

Baudewijn

I

269

370

Vanden

Velde

Baudewijn

I

270

ISO

Vanden

Velde

Baudewijn

1

Van den Velde

Bauwen

V

376

1000

Vanden

Velde

Geert

weesen

1

133

465

vanden

Velde

Geert

weesen

I

248

150

Vanden

Velde

Jacques

III

148

374

Vanden

Velde

Jacques

III

166

310

Vanden

Velde

Jacques

111

174

454

vanden

velde

Jacques

V

249-250

1020

Vanden

Velde

Jacques

340

Velde

Jacques

V V

322'

vanden Vanden

Velde

Jacques

V

8

V V

10

320

56

184

¡298

74'

834

620 800

vanden

Velde

Jacques

vanden

Velde

Jacques

vanden

Velde

Jacques

V

64

300

vanden

Velde

Jacques

V

150

vanden

Velde

Jacques

V

75 77

vanden

Velde

Jacques

V

80

610

vanden

Velde

Jacques

V

186

200

vanden

Velde

Jacques

V

196

350

vanden

Velde

Jacques

V

208

189

vanden

Velde

Jacques

V

230

130

Vanden

Velde

Jacques

V

299

300

Vanden

Velde

Jacques

V

327

210

vanden

Velde

Jacques

V

405

950

vanden

Velde

Jacques,

V

163

220

Vanden

Velde

Lieven

I

82

320

Vanden

Walle

Jan

11

28

347

Vanden

Walle

Jan

11

119

277

Vanden

Walle

Jan

II

137

900

Vanden

Walle

Jan

11

159

500

Vanden

Walle

Pieter

I

9

350

Vanden

Wal~e

Pieter

I

13

360

Vanden

Walle

Pieter

I

17

300

weese

Geert

standaert

144

Vanden

Walle

Pieter

1

28

510

Vanden

Walle

Pieter

I

30

200

Vanden

Walle

Pieter

I

80

170

Vanden

Wa~le

Pieter

I

86

500

Vanden

Walle

Pieter

I

153

410

Vanden

Walle

Pieter

I

215

300

vanden

Walle

Pieter

11

69

332


o

Vanden

Walle

Pieter

Vanden

Walle

Pieter

ende

de Baets

Pieter

V

147

624

I

124

350

Vanden

WaIIe

Pro

I

84

626

Vanden

Wa1le

Pr.

I

261

300

Vander

Vennet

Jan

11

53

230

Vander

Vennet

Jan

III

40

500

vander

Vennet

Jan wed.

II

93

150

vander

Vennet

Jan wed.

11

254

604

Vander

Vennet

Jan wed.

Il

280

400

vander

vennet

Jan wed.

11

284

423

Vander

Vennet

Jan wed.

II

299

730

Vander

Vennet

Jan wed.

III

26

1020

Vander

Vennet

Jan wed.

III

27

600

Vander

Vennet

Jan wed.

III

28

320

Vander

Vennet

Jan wed.

III

29

318

Vander

Vennet

Jan wed.

111

31

450

vander

Vennet

Jan wed.

111

44

634

vander

Vennet

Xstiaen

V

304

1140

vander

Vennet

Xstiaen

VI

94

610

Vander

Vinct

IV

298

524

V

209

250

Pieter

Vanderhagen

Laurens

vanderhaghe

Laurens

V

212

400

vanderhaghen

Adt. hoirs

11

133.

300

vanderhaghen

Adt. hoirs

II

134

470

vanderhaghen

Adt.

hoirs

II

135

470

vanderhaghen

Adt.

hoirs

II

136

206

IV

52

200

II

24

475 292

Vandersaren

Jo¡ hoirs

VanderVennet

Jan

Vanhulle

Jan

U

68'

Vanhulle

Jan

U

70

332

vanhulle

Jan

II

72

400 1100

Vanhulle

Jan

11

275

vanhulle

Marten

hoirs

I

198

455

Vanhulle

Martin

hoirs

I

122

210

Venneman

Xstiaen

38

346

Laurens

IV VII VII VII

Jan wed.

11

Vervennet

Jan wed.

11

303

275

Vervennet

Jan wed.

U

310

219

Vervennet

Jan wed.

11

312

300

Vervennet

Jan wed.

11

318

245

Vervennet

Jan wed.

II

320

235

Vervennet

Jan wed.

111

23

634

Vervennet

Jan wed.

UI

72

600 460

Vereecken

Jan

Vermeere

Jooris

Verstraete Vervennet

136

150

95

304

9

108

80

300

Vervinct

Jan hoirs

tot Hansbeke

IV

316

tot Hansbeke

IV

320

306

IV

235

310

Vervinct

Jan hoirs

Vervinct

Pieter

Vervinct

Pieter

Vinderhoute

tot Nevele

heere

IV

285

480

van

III

189

onbekend

Vinderhoute

heere

van

V

60

110

Vinderhoute

heere

van

V

148

430

Vrint

Jan wed.

filia

Geeraert

Wal.cqgrave wed. walcqgrave

wed.,

Walcqgrave

weduwe

Coelman

VI

17'

80

IV

60-61

600

IV

20

150

IV

30

300

Wegge

Guillam

I

67

614

Wegge

Guillam

I

75

504


Arents

Jan kinderen

Baecke

Laurens

Bale

Joos

Bale

Lieven

Baselius Baullu

hoirs

wed.

Mijnheer

(heer Jan van

van Hansbeke

Beelaert

(Jaecq.

Zeele

Schamp

=

=

geschrapt)

later

toegevoegd)

94

II I

271

140

11

332

200

IV IV IV

213

105

233-234

710

315

455

150

Louijs JOo

111

2

250

Billet

III

104

500

Billet

Joo

111

105

550

Billet

Joo

III

110

2050

Billet

JOo

111

112

220

Billet

Joo

114

168

Billet

Joo

Billet

Joo

Billet

JOo

Billet

Joo

Billet

Joo

Billet

Joo

Billet

Joo

Billet

Jo路

Billet

Jo路

Billet

Jo路

Billet

JO路

III VI III III III I I I I V V V

Bi11et

}(p.

Billet

mevr.

Bogaert Bral

(Jonas de Meijere

geschrapt)

Martin

Marcus

119

324

144

270

153

500

158

250

1B2

210

191

200

192

714

194

300

350

lBO

354

153

365

200

111

118

IV VII

236-237

111

63

37

85 1530 228 40

Bruijneel

Guillam

III

52-53-56

770

Bruijneel

Guillam

111

54

340

Bruijneel

Guillam

II

282

Bruijneel

Guillam

286

314 370

43

240

Bruijneel

Joos

II II

Bruijneel

Joos

11

73

205

Bruijneel

JOos

11

74

545

Bruijneel

Joos

11

173

134

Bruijneel Bruijneel

Pieter

160

157

Pieter

I I

163

370

Bultincq

Jaspaer

II

169

370

Bultincq

Segher

VII III V VI IV IV IV IV VII VII VI V VII VI VII VI

18

175

Buscoop

Martin

Claes

Baud.ewijn

Claes

Bauwen

Claes

Jan

Claes

Jan

Claes

Jan

Claes

Jan

Claes

Jan wed.

Claes

Jan,

Claes

Joos

Claes

Joos

Claes

Joos

Claes

Joos

Claes

Joos

Clercq

Joos

Jan Manaut

(fs Jans)

ende

Pieter

Dannuncx

1/3 ende Manaut

2/

47

260

.139

194

90-91

271

284

270

294

205

297

290

343

340

35

100

IlO'

28

92

552

108

358

142

260

144

350

79

410

175

225


cocq

Geeraert

Cocquijdt

Joos Mr.

Cocquijt

Baudewijn

Cocquijt

Bauwen

Cocquijt

Joos Mr.

Cocquyt

Baudewijn

11

249

486

I

188

332

V

269

100

II

11

130

III

205

30

V

157

214

Cocquyt

Bauwen

VI

141

250

Cocquyt

Bauwen

11

314

300

Cocquyt

Pieter

I

239

Coelman

Servaers

heer

111

85-86

150 1880

Coelman

Servaers

heer

Ir

2

676

Coe1man

Servaers

heer

III

7

210

Coelman

Servaers

heer

V

68

260

Coelman

Servaer s heer

III

80

480

eoelman

Servaers

heer

111

81

516

Coelman

Servaers

heer

111

82

420

eoe1man

Servaers

heer

III

83

175

Coelman

Servaers

heer

111

84

150

Coelman

Servaers

heer

600

servaers

heer

III 111

87

Coelman

88

400

Coelman

Servaers

heer

III

89

400

Coelman

Servaers

heer

III

132

620

Coelman

Servaers

heer

IV

152

85

Coelman

servaers

heer

VI

152

180

Coelman

Servaers

heer

VI

157

416

Coelman

Servaers

heer

VI

158

260

Coelman

Servaers

heer

I

177

70

Coelman

Servaers

heer

II!

183

94

Coelman

Servaers

heer

IV

185

90

Coelman

Servaer s heer

III

190

1784

Coelman

Servaer

heer

III

192

250

Coelman

Servaers

heer

111

193

175

Coelman

Servaers

heer

111

194

200

Coelman

Servaers

heer

:I

207

160

Coelman

Servaers

heer

:I

232

500

Coelman

Servaers

heer

IV

250

233

Coelman

Servaers

heer

:IV

268

204

Coelman

Servaers

heer

I

277

2540

Coelman

Servaers

heer

I

278

570

Coelman

Servaers

heer

:I

287

900

Coelman

Servaers

heer

:I

292

466

Coelman

Servaers

heer

I

297

170

Coelman

Servaers

heer

V

368

384

In

71

:IV

327

900

Cornel.is G.ill.is

Ir

186

180

Cornelis

Michiel

IV

94

430

Cornelis

Pieter

(wed. =geschrapt)

11

108

376

Cornelis

Pieter

wed.

I!

20

580

Cornelis

Pieter

wed.

11

47

50

Cornelis

Pieter

~led.

Ir

52

147

Cornelis

Pieter

wed.

IJ:

140

50

Cornelis

Pieter

wed.

11

143

25

Cornelis

Pieter

wed.

rr

255

300

Coeman Coens

Servaers Pieter

5

heer

tot BanSbeke

90

Cornelis

Pieter

wed.

I

274

60

Cornelis

Pieter

wed.

Ir

324

225

Cornelis

Pieter

wed.,

V

367

607,5

Cornelis

Pr. wed.

11

160

286

Pieter

de Baets


466

corne1is

pro

wed.

U

257

Cornelis

Pro wed.

11

326

300

IU

201

1830

VI VU

52

486

Pieter

21

170

Anthoni s

11

86

350

VU VI

41

290

99

200

D'huijstins Dabij

Gelain

Danincx Danins

(~later

toegevoegd)

Jooris

Mr.

heer

D·anunox Pieter de B(r)abandere

Pieter

de Baets

Anthonis

11

126'

300

de Baets

Anthonis

11

29

347

de Baeta

Jan hoirs

U

266

243

de Baets

Laurens

III

126

340

de Baeta

Laurs

II

14-16

125

de Baets

Laurs

11

32

133

de Baeta

Lieven

II

144

325

de Baets

Lieven

I

145

146

de Baets

Lieven

I

154

420

de Baets

Lieven

I

210

426

de Baets

Lieven

I

219

180

de Baets

Martin

I

8

200

de baets

Matteus

IV

23

75

de Baets

Matteus

hoirs

V

254

780

de Baets

Matteus

hoirs

V

312

de Baets

Olivier

wed. (Pieter

=

geschrapt)

U

99'

176 200

de Baets

Olivier

V

85

150

de Baets

Olivier

UI

143

340

de Baets

Olivier

U

145

350

de Baets de Baets

Olivier Olivier

11

161

800

V

227

125

de Baets

Olivier

II

295

170

de Baets

Olivier

V

319

236

de Baets

Olivier

V

339

670

de Baets

Olivier,

II

90

600

de Baets

Pieter

I

178'

de Baets

Pieter

I

256-260

de Vogelare

Jooris,

de Vogelare

Jan

70 450

de Baeta

Pieter

V

310'

de Baets

Pieter

II

44'

de Baets

Pieter

VI

7

254

de Baets

Pieter

I

11

310

de Baets

Pieter

11

30

375

de Baets

Pieter

11

31

820

VI

36

270

de Baets·Pieter

77 192,5

de Baets

Pieter

I

48

575

de Baets

Pieter

I

49

200

de Baets

Pieter

U

82

500

de Baets

Pieter

I

111

426

de Baets

Pieter

I

113

240

de Baets

Pieter

I

131

159

de Baets

Pieter

I

141

660

de Baets

Pieter

I

147

250

de Baets

Pieter

I

159

240

de Baet·s Pi eter

I

167

268

de Baets

Pieter

I

173

265

de Baets

Pieter

I

175

de Baets

Pieter

I

180

590 208

de Baets

Pieter

I

201

320

de Baets

Pieter

I

209

150

de Baets

Pieter

I

213

225


de Baets

Pieter

I

214

de Baets

Pieter

I

227

62

de Baets

Pieter

I

234

850

de Baets

Pieter

I

236

384

de Baets

Pieter

I

255

520

de Baets

Pieter

I

264

195

277

de Baets

Pieter

V

295

150

de Baets

Pieter

V

297

150

de Baets

Pieter

V

363

350

de Baets

Pro

IV

175-176

IV

223'

400

de Bil Marius de Blonde

Jacques

de Bouvere

Olivier

de Bouvere

Olivier

ende Jan Routs

61

V

200

158

IV

180

175

IV

120

210

210

63

130

225

de Bouvre

Olivier

de Bouvre

Olivier

ende

Jan Rou ts

IV IV

de Bouvre

Olivier

ende

Jan Routs

IV

131

265

de Brabandere

Jan

IV

321

340

de Brabandere

Pieter

71

680

de Brabandere

Pieter

VI VI

114

800

de Brabandere

Pieter

V

126

238

de Brabandere

Pieter

V

251

340

de Brabandere

Pieter,

de Buschop de Clercq de Clercq

halfven

broeder

Geeraert (clays

=

geschrapt)

Baudewijn

Joos

VI

70

240

III

10

300

V

138

250

VI

86

160

de Clercq

Bauwen

VI

29

240

de Clercq

Bauwen

VI

140

250

de Clercq

Bauwen

310

1000

de Clercq

Jan

III

139'

540

de Clercq

Jan

166'

172

de Clercq

Jan

IV IV

6

500

de Clercq

Jan

IV

24

140

de Clercq

Jan

IV

33

280

V

de Clercq

Jan

IV

48

580

de Clercq

Jan

58

223

de Clercq

Jan

IV IV

83

112

de Clercq

Jan

IV

95

104

de Clercq

Jan

IV

138

320

de Clercq

Jan

111

139

210

de Clercq

Jan

IV

167

690

de Clercq

Jan

IV

177

224

de Clercq

Jan

IV

183

435

de Cl.ercq Jan

IV

186

760

de C1ercq

Joos

V

de Clercq

Joos

VI

269'

100

45

330

de Clercq

Joos

VI

88

354

de Clercq

Joos

V

266

210

de Clercq

Joos

V

345

285

de Clercq

Laurs

Il

5

de C1ercq

Marten

VI

142

256

de Clercq

Martin

V

268

570

de Clercq

Martin

V

329

306

de Coster

Lenaert

V

89

de Coster

Lenaert

V

149

416 320

de Coster

Lenaert

V

194

304

de Coster

Lenaert

V

218

300

de Cos ter Lenaert

V

403

165

hoirs

68


de Coster

Pieter

de Coster

Pro fs Lievens

de Costere de CUijpere

IV IV

fs Lievens

Lenaert Pieter

de Keijsere

Joos wed.

de Keijsere

Joos wed.

de Keijsere

Joos wed.

de Keijsere

Martin

de Keijsere

Martin

155

85

161

285

V

97

50

IV IV IV IV

164

106

202

200

111

9

310

182

370

201

130

III

62

de Meij

Jan Bapta

Jo'

11

201-202

de Meij

Jan Bapta

Jo'

II

199

880

de Meij

Jan Bapta

Jo·

11

200

1220

de Meij

Jan Bapta

Jo·

11

270

1010

V

240

570

IV

282

420

111

180

276

de Meijer de Meijere

de Meijere

Pieter

fs Pieters

(van Neve~e

=

geschrapt)

Maurius

hoirs

Baudewijn

320 1750

de Meijere

Baudewijn

III

191

965

de Meijere

Baudewijn

III

195

200

de Meijere

Baudewijn

ende Wi~lerns Pieter

11

102-103

1200

de Meijare

Baudewijn

fs Oliviers

I

294'

130

de Meijere

Baudewijn

fs Oliviers

Il

44

192

de Meijere

Baudewijn

fs 01iviers

I

143

290

de Meijere

Baudewijn

fs O~iviers

I

165

570

de Meijere

BaUdewijn

fs 011viers

I

249

254

I

103

350

de Meijere

Geeraert

de Meijere

Buybrecht

hoirs

V

90'

125

de MeiJere

Huybrecht

V

23

220

de Meijere

Buybrecht

V

119

200

de Meijere

Huybrecht

V

173

220

de Meijere

Huybrecht

V

193

310

de Meijere

Jan

I

61

304

de Meijere

Jan wed ..

I

83

195

de Meijere

Jan wed.

I

218

155

de Meijere

Jan wed.,

9

237

Jonas

de Meijere

fs Pieters

de Meijere

Joanes

de Meijere

Jonas

VI IV IV

252'

50

8

500 156

de Meijere

Jonas

IV

22

de Meijere

Jonas

27

27

de Meijere

Jonas

IV IV

34

154

de Meijere

Jonas

V

36

324

de Meijere

Jonas

V

37

244

de Meijere

Jonas

III

136

534

de Meijere

Jonas

III

179

450

de Meijere

Jonas

.lIl

208

150

de Meijere

Jonas

III

210

600

de Meijere

Jonas

111

211

350

de Meijere

Jonas

III

212

440

de Meijere

Jonas

III

213

454

de Meijere

Jonas

V

406

290

de Meijere

Jonas

V

127'

207

fs Pieters

de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

181

95

de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

182

274

de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

374

270

de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

400

336

de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

412

275

de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

399

316

de Meijere de Meijere

Jonas Jonas

fs Pieters, fs Prs

V

206

326

I

15

310

hoirs

Laurens

vanderhaghen


de Meijere

Jonas

fs prs

V

34

273

de Meijere

Jonas

fs Prs.

"V

32

400

de Meijere

Jonas

fs Prs.

V

42

225

de Meijere

Jonas

fs Prs.

V

100

120

de Meijere

Jonas,

IV

303

265

de Meijere

Laurens

wed.

V

31

400

de Weert

heer ende Mr. Bertho~omeus

de Meijere

Laurens

wed.

II

57

142

de Meijere

Maurius

hoirs

IV

195

764

de Meijere

Maurus

IV

273

546

de Meijere

Philips

II

272

310 100

hoirs

de Meijere

Pieter

II

33

de Meijere

Pieter

VII

151

de Meijere

Pieter

fs Geerts

I

5

330

de Meijere

Pieter

fs Geerts

I

4

330

de Meijere

Pieter

fs Prs

I

14

310

V V

117 179

210

de Meyere

ea.

Euybrecht

de Muijtere de Muncq

Lieven

Xstoffel

de Neve

Jooris

de Neve

Pieter

tot Vinderhoute

ende Arent

van Hecke

86

50

V

301

700

VII

3

540

VII

16

60

de Nockere

Jan

VI

179

60

de Nockere

Jan

VI

lBO

de Puijt

Michiel

II

340

55 57

de Puijt

Michiel

11

341

de Reu Jan tot Lovendeghem

VII

B2

409

VII

30

200

VII

12

145 470

de Rijclte (van hecke de Rijcke Guil~am

= geschrapt)

Joos

62

de Rijcke

Jonas

VII

45

de Rijcke

Jonas

VII

46

147

de Rijcke

Jonas

VII

B5

135

de Rijclte Jonas

VII

86

580

de Rijcke

Jona.s

VII

87

630

de Rijcke

Jonas

VII

91

353

de Rijcke

Jooris

VII

42

320

de Rijcke

Jooris

VII

147

126

de Rijcke

Jooris

wed.

VII

70-72

800

de Rijcke

Jooris

wed.

VII

7

119

de Rijcke

Jooris

wed.

VII

32

425

de Rijcke

Jooris

wed.

VII

49

346

de Rijcke

Jooris

wed.

VII

152

326

de Rijcke

Joos

de Rijcke Pieter de Roo Joos heer de Roo

weesen

ende

Jonas

de Rijcke

VII

13

300

VII

135

VII

76

130 600 412

Joos heer

VII

80

de Roo Joos heer

VII

138

64

de Roose

VII

40

524

Ch~s

de Smet Jooris

VI

110

310

de Smet Jooris

VI

113

258

de Smet Jooris

VI

126

426

de Suttere

Joos

II

138

100

de Suttere

Thomaes

wed.

de Vliegere

Jan

de Vliegere

pro wed.

144-145

600

149

150

11

338

40

11

265

98

VI

103

370

11

265

98

I

62

210

VI

43-48

850

VII

de Vlieghere

Christoffel

de Vlieghere

Jacques

de Vlieqhere de Vogelaere

Somergem Lieven

de Vogel are Gillis

IV

(DObbelare

propt.,

Geert

Christoffel

wed.

Pieter

tot Waerschoot=ges

van Wassenhove (Dobbelare

fs Baudewij:

Pieter

tot Waers


de Vogelare Gilliswed. VI de VoqelareGilliswed. V de VoqelareJan VI de VoqelareJan VI de Vogelare Jan VI de Vogelare Jan VI de VoqelareJan VI de Vogelare Jan VI de Vogelare Jan VI de VoqelareJan VI de Vogelare Jan V de VoqelareJan 111 de Vogelare Jan V de VogelareJoos V de VogelareJoos V de Vogelare Lievenfs Gs. VI de voqelareReijnier VI de VoghelareJan VI de Vos Joos VII de Weert BatholomeusHeer ende Mr. pastoormet Jonas de Meije IV de Witte Jan IV de Witte Jan tot Landeqhem IV de Witte Lucas V de Wolf Jooris IV de Wolf Jooris IV de Wolf Jooris IV de Wolf Jooris IV de Wolf Pieter 11 de WUlf Jan V de Wulf Pieterwed. VI de WUlf Pieterwed. VI der WeduweAnthonis I DiericqPieter I DiericxPieter I DiericxPieter I DobbelareAdriaen 11 DobbelareGillis VI DobbelareGillis IV DobbelareGilliS,weese Geert Standaert VI DobbelareJan wed. VI DobbelareLieven 11 donckerwolcke Adriaen 11 donckerwolcke Adriaen 11 Poorst Lieven VII Duijckprocur.hoirs 111 PUijcqprocur.hoirs V Duijcqprocur.hoirs V Ouijcqprocur.hoirs V Duycq procureurhoirs V Duycqprocureurhoirs ende JanquesSlomde V FierensJooris VII FierensJooris VII Gillis Joos hoirs I GillisJoos hoi:rs I GoethalsArent V GoethalsFranchoijs 11 GoethalsFrans 11 GoethalsFrans,van BenedenJan hoirs 11

143 287

170 90

168-169

390

50

840

80

270

81

550

83

280

84

150

89

380

133

714

145

480

147

350

283

336

106

171

414

300

25

440

178

90

165

200

34

280

302

265

103

190

116

125

114 42

43 150

43

250

46

200

50

344

247

163

358

207

28

240

174

223

34

1200

238

200

135

400

242

426

335

30

39

100

203

200

30

280

40

180

99

100

336

86

337

47

139

30

124

200

110

106

115

25

164

80

200'

135

207

180

10

150

125

420

293'

130 750

295 83' 292

494

470

48

50

95

225


Goetha1s

Geert

Goethals

Geert

Goethals

Guillam

tot Bellem

Goethals

Pieter,

Van

Goudeceboos Haerens

hoirs Spaeijbroucq

Lieven

Pieter

Jan

Haerens

Joos

harens

(Lovendeqem)

Jan kinderen

V

90

V

38'

25

IV

24'

140 500

125

11

206-207

VII

68-69

336

VII

58'

158

V

392

250

11

98

100

Harens

Franchois

III

50'

540

Harens

Frans

111

24

450

Harens

Jan hoirs

III

20

450

Harens

Jan hoirs

III

25

484

Harens

Jan hoirs

111

33

610

Harens

Jan hoirs

III

34

1300

Harens

Jan hoirs

III

51

1400

Harens

Joos

VI

60

304

Harens

Joos

VI

61

130

Harens

Joos

VI

69

420

Barens

Joos

I

70

570

Harens

Joos

I

93

564

Harens

Joos

V

384

300

Harens

Lieven

I

36

43

Harens

Lieven

I

100

400

Harens

Pro

Harents

V

Jan hoirs

Harins

Joos

79'

70

III

22

400

VI 11

66 62

426

Joos hoirs

Heere

van Vinderhoute

IV

181

740

Heije

Jan tot Drongne

V

72

185

I

101

55

11

41

190

Hebbrecht

Herpelincq

Gillis

Hoorebeke

Pieter

90

VII

63

350

kercq

van Meerentre

V

12

150

Kercq

van Meerentre

67

292

191

210

Inghe~recht

Pieter

Kerrebroucq

Guillam

II 11

Kerrebroucq

Philips

Il

189

700

111

178

323

IV

139

300

II

131

440

IV

253

730

IV

328

120

VII

14

300

I

170

154

V

¡96

100 500

KnoopAdt Knoop

Adt.

Lafaille

president

Lambrecht

Jaeques

Lambrechts Lammens

Jacques

Mattijs

Lerpelincq Lontins

douagière wed. hoirs

ende Mr.

Gillis

Gillis

Joos Vanden

Houte

Loontiens

Gillis

IV

265-266

Loontiens

Gillis

VI

150

514

Gillis

V

128

350

Loontins

Gillis

V

160

146

Loontins

Gillis

V

192

135

Loontins

Gillis

V

213

186

Loontins

Gillis

Loontins

V

338

320

van

III

116

1"74

Aermen

van

III

202

150

Aermen

van

V

355

164

Gillis

I

40

150

Manaudt

Geert

V

22

326

Manaudt

Jan fs Baudew.

V

102

250

Manaudt

Jan fs Baudew.

V

116

25

Lovendegem

Aermen

Lovendegem Lovendegem Macoen


·

.

Manaudt

Jan fs Baudewijn

Ir

36

Manaudt

Jan fs Baudewijn

I

178

70

Manaudt

Jan fs Baudewijn

I

262

150

Manaudt

Jan fs Baudewijns

V

221'

200

Manaudt

Jan fs Baudewijns

Ir

40

280

Manaudt

Jan fs Baudewijns

I

123

300

Manaudt

Jan fs Baudewijns

I

181

310

Manaudt

Jan fs BaUdewijns

I

245

700

Manaudt

Jan fs Baudewijns

I

286

210

Manaudt

Jan fs Baudewijns

V

296

150

Manaudt

Jan fs Baudewijns

V

298

150

Manaudt

Jan fs Baudewijns

V

377

430

Manaudt

Jan fs Gui11ame

I

27

580

Manaudt

Jan fa Gui11ame

97

690

Manaudt

Jan fs Gui11ame

VI IV

166

200

Manaudt

Jan wed.

I

104

700

Manaudt

Jan wed.

I

106

600

Manaudt

Jan wed.

I

107

1950

Manaudt

Jan wed.

I

108

750

Manaudt

Jan wed.

I

109

810

Manaudt

Jan wed.

I

110

220

Manaudt

Jan wed.

V

373

800

Manaudt

Jooris

V

402

460

Manaudt

Jooris

fs Guil1ame

V

73

300

Manaudt

Jooris

fs Wi11em

IV

26

280'

Manaudt

Pieter

weesen

V

324

218

Manaudt

Xstoffel

wed.

V

390

158

VI

77

380

V

14

364

fs Jans

147

Manaut

Baudewijn

Manaut

Bauwen

Manaut

'Gui11am hoirs

I

184

140

Manaut

Gui11am

V

317

150

Manaut

Jan

I

59

950

Manaut

Jan

I

136

430

Manaut

Jan fs Baudewijn

I

216-217

680

Manaut

Jan fs Baudewijn

I

58

300

Manaut

Jan fs Baudewijn

I

65

350

Manaut

Jan fs Baudewijns

V

Manaut

Jan fs Baudewijns

13 37

.270

fs Jacques hoirs

470

Manaut

Jan fs Baudewijns

VI VI

78

380

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

87

470

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

88

340

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

91

970

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

168

610

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

176

147

Manaut

Jan fs BaUdewijns

I

Jan fs Baudewijns

V

205 359

426

Manaut Manaut

Jan fs Guillame

VI

67

860

Manaut

Jan fs Guil1ame

I

69

1260

390

Manaut

Jan fs Guil1ame

I

172

910

Manaut

Jan fs Guil1ame

I

220

500

Manaut

Jan fs Guillame

I

241

460

Manaut

Jan fs Guil1ame

V

284

120

Manaut

Jan fs Guil1ame

V

286

154

Manaut

Jan fs Gui11ame

V

288

570

Manaut

Jan fs Guillaume

IV

39

400

Manaut

Jan wed.

I

21

460

Manaut

Jan wed.

I

22

286

Manaut

Jan wed.

VII

54

450


Manaut

Jan wed.

Manaut

Jan wed.

Manaut

Jan wed.

Manaut

Jan wed.

VII VI VI VI

Manaut

Jan wed.

55

150

59

304

62

130

63

570

I

89

370

Manaut

Jan wed.

VI

132

620

Manaut

Jan wed.

I

138

400

Manaut

Jan wed.

I

156

160

Manaut

Jan wed.

I

158

212

Manaut

Jan wed.

I

171

154

Manaut

Jooris

I

39

250

Manaut

Jooris

III

162

284

Manaut

Jooris

I

291

300

Manaut

Jooris

.V

337

1290

Manaut Manaut

Jooris Pieter

IV

221

442

V

270

705

V

221

520

III

103

284 292

Martens

tot Oostacker wed. ende hoirs

Jan fs Jans

Martin's Christoffel

hoirs

Martins

Jacques

11

68

Martins

Jan

V

221'

Martins

Jan

Il

54

Martins

Jan

Il

Martins

Jan fs Jans

V

Martins

Jan fs Jans

V

86

300

Martins

Jan fs Jans

V

87

400

Martins

Jan fs Jans

V

92

380

Martins

Jan fs Jans

V

137

118

Martins

Jan fs Jans

V

196

250

Martins

Jan fs Jans

V

300

680

Martins

Jan fs Jans

V

308

550

Martins

Jan fs Jans

V

309

570

Martins

Jan fs Jans

V

141

780

Martins

Jan hoirs

Martins

Xstoffel

(Geert Standaert

geschrapt)

hoirs

60 230

65

292

198'

176

V

360

386

III

172-173

464

Martins

Xstoffel

hoirs

IV

263'

160

Martins

Xstoffel

hoirs

111

119

224

Martins

Xstoffel

hoirs

V

151

96

Martins

Xstoffel

hoirs

111

154

150

Martins

Xstoffel

hoirs

III

161

182

Martins

Xstoffel

hoirs

III

169

400

Martins

Xstoffe1

hoirs

IV

179

500

Martins

Xstoffel

hoirs

I

165

425

Martins

Xstoffel

hoirs

I

187

90

Martins

Xstoffel

hoirs

I

195

310

Martins

Xstoffel

hoirs

V

369

756

Martins

Xstoffel

hoirs

IV

12

200

Mattijs

Pieter

fs Jans

hoirs

VII

100'

11

63

van

V

105

79

van

III

121

344

van

111

167

2.50

van

I

294

200

II

170

100

IV

123

¡455

Meerentre

Aermen

Meerentre

Aermen

Meerentre

Aermen

Meerentre

Aermen

Meerentre

Aermen

Meerentre

aermen

van, Martins

Meersancq

Joos

Mesaus

Louijs

Mestdagh

van

Mr. Adt.

Adriaen

Xsotffel

hoirs

80 292

I

121

416

V

325

218

Meucx

Jan

11

241

400

Meucx

Jan

II

242

310


Mollepoit

Marie

Joo

II

Jilapjanssens Adt

350

129-130

674

III

107

314 210

pastoor

van Meerentre

Pauweis

Joos heer

IV

207-208

Pauweis

Joos heer

IV

67

173

Pauweis

Joos heer

II

181

100

Pauwels

Joos heer

IV

209

274

Pieters

Arent

V

137'

110

Pieters

Roelant

V

113

43

Pieters

Seqer

V

118

210

Poelman

Jan

hoirs

(Pieter van den Wal Ie inden

Poortackere Pouppe

heere

334

VII

Tclooster

doncqbosch

van

Geeraert

prochie

...

prochie

van Meerentre

Pruijm

bij

abandonnatie

Jacques

Richebourch Richebourc:h Rijckaert

IV

25

280

II

106

420

VII

132-133

330

V

278

80

IV

125

150

VII

140

Adt

VII

50

260

Adt

VIl:

51

266

IV

229

50

"II

212

84

Pr. hoirs

Roelant

Matteus

Roelant

Matteus

Roetshaert

- qeschrap

Pieter

30

II

216

79

IV

301

162

Routs

Jan

VI

55

204

Routs

Jan

VI

56

160

Routs

Jan

V

71

185 187 180

Sanderlincx

Mijnheer

V

Sanderlincx

Mijnheer

VI

147' 117

Sanderlincx

Mijnheer

VI

125

Schelfstraete

Martin

II

37

200

Schelfstraete

Pro hoirs

11

264

390

Schoof

wed.

Singelbaenst

Mijnheer

350

V

76

170

171 28

313 200

Sisoinq

Mijnheer

Il VII

Sisoinq

Mijnheer

VII

31

Sisoinq

Mijnheer

IV

127

560

Sisoinq

Mijnheer

11

215

600

Sisoinq

Mijnheer

IV

223

360

Sisoinq

Mijnheer

IV

227

244

Sisoinq

Mijnheer

11

273

490

sisoing

Mijnheer,

IV

79

400

Arent

IV

35

100

Snocq Arent

IV

54

125

Snocq

Deveij

Adt.

hoirs

Snocq Arent

370

IV

55

190

Speeckaert

Adt douaqière

III

77-78

800

Speeckaert

Adt douaqière

III

73

330

Speeckaert

Adt. wees en

11

301

150

Speeckaert

wed.

III

99

100

V

16

180

Standaert

Geeraert

wee se

Standaert

Geert

wee se

V

59

340

Standaert

Geert

weese

V

136

220

Standaert

Geert

weesen

fs Jans

Standaert standaert

Geert Jan

weesen,

Pieter

Standaert

V

263

100

VI

124

280

VII

110-111

606

Jan

Vl:I

38-39

550

Standaert

Jan

VII

52

388

Standaert

Jan

VII

90

290

Standaert

Laurijs

III

186

250

Standaert

Pieter

VII

65

362

hoirs

vanden

Walle


Standaert

Pieter

VII

67

Standaert

Pieter

11

97

Steijaert

(Martins~geschrapt)

II

115

1126

Steijaert

Jacques

420

Jan

VII VII

131

Steijaert

25

218

Steijaert

Jan wed.

II

342

200

Steijaert

Philips

V

25

164

Steijaert

Pieter

VII

148

63

Steijaert

Xstoffel

II

22

670

Steijaert

Xstoffel

11

77

steijaert

Xstoffel

11

150

300

steijaert

Xstoffel

11

164

830

Steijaert

Xstoffel

II

262

163

steijaert

xstoffel,

Jan van Beveren

111

4

400

Steijaert

Xstoffel,

van Nevele

11

142

400

VI VI

162

50

32

196

heer

greffier

ende

Joos d'houde

Taets

Joos

Taets

Marie

Steijaert

kinderen

Jan Vuijtdenhove

Geert,

Steijaert

dhoude

Thoonaert Thoonaert

Jaspaer Jaspaer Christoffel

Van Beveren

Jan

van Compeghestel

Philips

van

hoirs

BecJte Arent,

van hecke

Gillis

van hecke

Guiliam

Geert

ende

de Groote

Jacques

van Hecke heer van heclte Jan van hecke

Joos

van hecke

Joos

van

Reclte Joos

van Heolte Joos van Racke

Jan hoirs

tot Bellem

(Jan = geschrapt)

Taets

Tollens

Xstoffel,

Joos weesen

van Heclte kinderen

Jan kinderen

490 200

36

11

331

I

78-79

164

18

I

77

334

VII I

84

270

85

290

II

96

200

III VII VII

8

345

23

480·

48

324

V

135

215

VI VII VII II

58

360

6

160

8

124

61

180

11

41'

190

II

156

100

rr

85

346

van hecke

Louijs

heer

VII

61

408

van Heake

Louijs

heer

111

91

2280

119

195

163

200

164

140

van Heclte Louijs

heer

van

Recke

Louijs

heer

van

hecke

Louijs

heer

IV IV VI

van

hecJte Louijs

heer

V

223

350

van hecke

Louijs

heer

V

231

220

van

Hecke

Louijs

heer

I

282

540

van hecke

Louijs

heer

V

241

410

van Recke

Louis

113

250

van hecke

Martin

IV VII

29

600

V

246'

210

geschrapt

heer

van Beijste

Pieter

van Reijste

Pieter

II

38

150

van Heijste

Pieter

VI

85

300

van Heijste

Pieter

V

153

263

van Heijste

Pieter

V

169

196

van

Heijste

Pieter

V

233

426

van Heijste

Pieter

V

357

150

V

256

135

IV

187

180

hoirs

van Heijste Pieter, van BolSbeke Gabril

dhoude

Aermen

van Meerentre

van

HolSbeke

Thomaes

IV

216

200

van

Holsbeke

Thomaes

219

180

van

Holsbeke

Thomaes

van Holsbeke

Thomaes

IV IV IV

255

310

256

400


van Bol.sbeke Thomas

IV

264'

214

van Hoorebeke

V

280

140

111

21

75

110

250

Chl.s

van HUl.le Jan van hulle

11'

Jan

II

158

710

van HUlle

Jan

11

267

147

van HUlle

Jan

Ir

322

566

van

Jan

11

327

285

247

150

van

Bull.e Jan

Rulle

van Kerckvoorde

Carel

I

van Kerckvoorde

Chls

11

van Kerreboucq

Philips

Ir

182

156

van Kerrebroucq

Arent

wed.

VI

105

545

van Kerrebroucq

Arent

wed.

VI

106

150

V

228

169

van

Lackenen

Jan

52'

50

van Lakene

Jan tot Hansbeke

IV

325

360

van

Jooris

11

56

190

V

225

85

VII

83

410

Lakene

van Lakenen

Jan

van

Landegem

van

Frans

Mr.

wed.

Landeghem

Frans

Mr. wed.

VII

62

705

van Landeghem

Frans

Mr. wed.

VII

64

355

van

175

Landeghem

Frans

Mr.

wed.

VII

66

van Landeghem

Frans

Mr.

wed.

VII

74

219

van Landeghem

Frans

Mr.

wed.

VII

75

350

II

263

300

II

260

van Laquene

Jooris

van

Laquene

Jooris,

van

Lookene

Pieter

Rogman

Adt.

wed.

706

11

40'

190 640

van Lookene

Pieter

IV

40

van Lookene

Pieter

Ir

46

50

van Lookene

Pieter

Ir

49

163

van

Pieter

Ir

64

580

11

34

77

Pieter

V

161

133

Lookene

van Looquene van

Pieter

Lovendeghern

van

Lovendeghern

Pieter

V

180

83

van

Lovendeghem

Pieter

V

203

426

van

Lovendeghem

Pieter

V

322

324

Pr.

V

95

100

van Lovendeghem van Nevel

Matteus

IV

318

610

van Nevel

Maurius

IV

289

790

299 337

760

van Neve1e

Geeraert

IV

van Nevels

Geert

IV

600

van Nevele

Jan

I

26

700

van Nevele

Jan

I

211

390

van Nevele

Marten

IV

247

100

van Nevele

Matteus

IV

56

223

Van Nevele

Matteus

IV

57

6S

van Neve1e

Matteus

IV

87

175

van Nevele

Matteus

IV

90

100

van Nevele

Matteus

IV

100

225

van Neve1e

Matteus

IV

117

320

van Nevele

Matteus

IJl

138

475

van Nevele

Matteus

IV

170

155

van Nevele

Matteus

IV

172

150

van Nevele

Matteus

IV

174

200

van Nevele

Matteus

IV

194

640

van Nevele

Matteus

IV

196

150

van Nevele

Matteus

IV

225

104

van Neve1e

Matteus

V

252

1426

van Neve1e

Matteus

IV

264

635


van Nevele

Matteus

210

Matteus

IV IV

270

van Nevele

275

340

van Nevele

Matteus

V

326

235

van Nevele

Matteus

V

383

275

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

singelbaenst

356

Matteus,

Mijnheer

Sinqelbaenst

259

820

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

Sinqelbaenst

260

804

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

singelbaenst

261

460

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

Sinqelbaenst

277

346

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

Sinqelbaenst

278

450

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

Sinqelbaenst

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

Sinqelbaenst

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

258

van Nevele

van Nevele

Matteus,

Singel

van Nevele

Matteus,

van Lovendeqem

van Nevele

Maurius

van Olsbeke

Gabril

van Olsbeke

Gabril

van Olsbeke

Gabril

van Olsbeke

Gabril

van Olsbeke

Gabril

van Olsbeke

Jan hoirs

van Olsbeke

Jan wed.

van Olsbeke

Thomaes

van Olsbeke

Thomaes

van Qauquebeke

Baenst

Mijnheer Pr.

wed.

Abraham

111

279

280

280

420

106

412

340

250

333

316

98

50

122

232

193

150

205

140

215

170

211

63

171

124

115

150

121

203

142

619

325'

280

van Quaeckebeke

Abraham

van Quaeckebeke

Abraham

V

134

160

van quaeckebeke

Abraham

III

145

118

van Quaeckebeke

Abraham

V

150

174

van QUaeckebeke

Abraham

III

170

250

van Quaeckebeke

Abraham

V

171

100

III

171

175

V

82

300

290

764

300

600

314

400

V

van Quaecltebeke Abraham van QUaeckebeke

Abraham

van Renterqem

Guillam

van Renterqem

Guillam

van Renterqem

Guillam

van Renterqem

Guillam

van

Renterqem

Guillam

van Rentergem

Guillam

ende

syne moedere

van Renterghem

Guillam

van Renterqhem

Guillam

van Renterqhem

Guillam

fs Jans

van Renterqhem

Guillam

fs Jans

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

van Renterqhem

Guillam

fs Jans

V

van Renterghem

Guillam

fs Prs.

van Renterqhem

Jan hoirs

van Renterghem

319

230

326

350

330

350

286

470

317

610

108

150

112 343

114 284

.118'

240

121

810

Jan hoirs

IV VI VI

123

330

van Renterghem

Jan hoirs

V

127

180

van Renterqhem

Jan hoirs

V

165

406

van Renterqhem

Jan hoirs

V

226

170

Il

243

300

VII

4

221

VII

59

386

V

366

274

VI

176

264

V

217

VI

44-47

840

V

219

300

van

Schelfstraeten

van

Sommerghem

van Verre

Pieter

hoirs

Aermen

Gillis

van Wassenhove

Bauwen

weesen

van Wassenhove

Christoffel

van Wassenhove

Geeraert

van Wassenhove

Geeraert

fs Baudewijns

van Wassenhove

Geeraert

fs Xstoffel

50


van Wassenhove

Geeraert

V

220

100

van Wassenhove

Geeraet

fs Xstoffe1

I

96-97

570

Van Wassenhove

Geeraet

I

57

80

Van Wassenhove

Geert

I

12

330

Van Wassenhove

Geert

van Wassenhove

Geert

fs Xstoffel

van Wassenhove

Geert

van Wassenhove

Geert

van Wassenhove van Wassenhove

I

31

215

V

388

350

fs Xstoffels

VI

98

414

fs Xstoffels

V

314

293

Jan fs Baudewijns

VI

115

910

Jan fs Baudewijns

I

146

650

Van Wassenhove

Jan fs Baudewijns

I

150

309

van Wassenhove

Jan fs Baudewijns

I

222

300

van Wassenhove

Jan fs xstoffel

V

122

420

van Wassenbove

Jan fs xstoffel

VI

148

330

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

V

313

293

van Wassenhove

Jan fs xstoffel

V

334

440

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

V

335

670

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

V

353

500

van Wassenhove

Jan fs xstoffels

V

50

470

van Wassenhove

Jan fs xstoffels

VI

128

170

van Wassenhove

Jan fs xstoffels

V

132

250

van Wassenhove

Jan fs xstoffels

VI

145

340

van Wassenhove

Jan fs xstoffels

V

154

185

van Wassenhove

Jan fs xstoffels

VI

155

430 106

van Wassenhove

Jan fs xstoffels

V

170

van Wassenhove

Jan fs xstoffels

V

273

van Wassenhove

Jan fs xstoffels

V

274

120

van Wassenhove

Jan fs xstoffels

V

332

415

van Wassenhove

Jan fs xstoffels

V

341

150

van Wassenhove

Jan fs xstoffels

V

342

280

Van Wassenhove

Niclaes

wed.

I

19

300

van Wassenhove

Niclaes

wed.

V

111

55

van Wassenhove

Niclaes

wed.

V

112

143 248

6.8

van Wassenhove

Niclaes

wed.

I

112

van Wassenhove

Niclaes

wed.

I

115

300

van Wassenhove

Niclaes

wed.

I

221

330

van Wassenhove

xstoffel

V

11'

van Wassenhove

xstoffel

V

48'

200

van Wassenhove

xstoffel

V

5

322

van Wassenhove

Xstoffel

V

39

150

van Wassenhove

Xstoffel

V

40

214

van Wassenhove

xstoffel

V

41

266

van Wassenhove

xstoffel

V

43

514

van Wassenhove

xstoffel

V

54

425

van Wassenhove

xstoffel

V

55

270

van Wassenhove

xstoffel

V

57

93

van Wassenhove

xstoffel

V

62

690

van Wassenhove

xstoffel

V

63

1090

van Wassenhove

xstoffel

V

65

240

van Wassenhove

xstoffel

V

69

254

van Wassenhove

xstoffel

V

98

20

van Wassenhove

xstoffel

VI,

137

320

150

van Wassenhove

Xstoffel

VI

138

324

van Wassenhove

xstoffe1

VI

139

220

van Wassenhove

xstoffel

111

165

140

van Wassenhove

xstoffel

IV

192

480

van Wassenhove

xstoffel

V

195

314

van Wassenhove

xstoffel

V

202

125


van Wassenhove

Xstoffel

V

318

150

van Wassenhove

Xstoffel

V

411

144

van Wassenhovoe vande

bijloque

Jan fs Xstoffels Mevrouwe

VI

95-96

700

II

27

270

II

113

104

de Meij Bapta

geschrapt

11

Jan Adt. heer,

de Meij

Bapta

geschrapt

11

570

Broucke

Jan Adt.

heer,

de Meij Bapta

geschrapt

11

226 227 226

Broucke

Jan Adt.

heer,

de Meij

Bapta

geschrapt

11

229

840

vanden

Broucke

Jan Adt.

heer,

de Meij

Bapta

geschrapt

II

230

300

vanden

Broucke

Jan Adt. heer,

de Meij

vanden

Brouclte Jan Adt.

vanden

Brouclte Jan Adt.

vanden

Broucke

Jan Adt.

vanden

Broucke

Jan Bapta

vanden

Hecke

vanden

Kerrebroucq

vanden

perre

greffier

ende

Vanden

Perre

greffier

tot

vanden

putte

Frans

Vanden

Velde

Vanden

Velde

Vanden

vanden

Broucke

Adt.

vanden

Broucke

Jan Adt.

vanden

Broucke

vanden vanden

heer,

984 120

Bapta

geschrapt

II

231

490

de Meij Bapta

geschrapt

11

232

150

heer,

de Meij Bapta

geschrapt

11

233

360

heer,

de Meij

geschrapt

11

234

550

II

196

300

heer,

Adt.

Bapta

heer

wed.

rrr

16

360

Jan wed.

VII

44

436

VII

15

300

VII IV

11

274

734

Baudewijn

1

29

140

Baudewijn

I

32

280

Velde

Baudewijn

I

99

690

vanden

Velde

Baudewijn

I

105

710

Vanden

Velde

Geert

weesen

I

133

465

Vanden

Velde

Geert

weesen

I

248

vanden

velde

Jacques

V

249-250

1020

Vanden

Velde

Jacques

V

322'

340

vanden

Velde

Jacques

V

74'

620

Vanden

Velde

Jacques

V

8

8DO

vanden

Velde

Jacques

10

320

vanden

Velde

Jacques

V V

56

184

vanden

Velde

Jacques

V

64

300

vanden

Velde

Jacques

V

77

144

Arent

de kerck

van

Sommerghem

sommergem

wed.

70

150

vanden

Velde

Jacques

V

80

610

Vanden

Velde

Jacques

111

148

374

Vanden

Velde

Jacques

111

166

310

Vanden

Velde

Jacques

111

174

454

vanden

Velde

Jacques

V

186

200

vanden

Velde

Jacques

V

196

350

vanden

Velde

Jacques

V

208

189

vanden Vanden

Velde Velde

Jacques Jacques

V

230

130

V

299

300

Vanden

Velde

Jacques

V

327

210

vanden

Velde

Jacques

vanden Vanden

Velde Velde

Jacques, Lieven

Vanden

Wa1le

Pieter

weese

Geert

Standaert

V

405

950

V

163

220

I

82

320

I

17

300

Vanden

Walle

Pieter

1

28

510

vanden

Walle

Pi eter

II

69

332

Vanden

Walle

Pieter

I

80

170

Vanden

Walle

Pieter

V

147

624

Vanden

Walle

Pieter

I

153

410

Vanden

Walle

Pieter

I

215

300

Vanden

Walle

Pieter

1

124

350

Vanden

Walle

Pr.

I

84

626

Vander

Vennet

Jan

II

53

230

Vander

Vennet

Jan wed.

11

299

730

ende

de Baets

Pieter


vander

Vennet

Xstiaen

VI

94

vander

Vennet

Xstiaen

V

304

Vander

Vinct

IV

298

524

V

209

250

Pieter

Vanderhaqen

Laurens

vanderhaghe

Laurens

610 1140

V

212

400

11

133

300

Adt. hoirs

II

134

470

vanderhaghen

Adt.

hoirs

II

135

470

vanderhaghen

Adt.

hoirs

II

136

206

IV

52

200

II

24

475 292

vanderhaqhen

Adt.

vanderhaghen

Vandersaren

hoirs

Jo¡ hoirs

VanderVennet

Jan

Vanhulle

Jan

II

68'

Vanbulle

Jan

11

70

332

vanhulle

Jan

II

72

400

vanhulle

Marten

hoirs

I

198

455

Vanhulle

Martin

hoirs

I

122

210

Venneman

Xstiaen

IV VII

38

346

136

150

VII

95

304

Jan wed.

11

303

275

Vereecken

Jan

Vermeere

Jooris

Vervennet Vervennet

Jan wed.

II

310

219

Vervennet

Jan wed.

Ir

312

300

Vervennet

Jan wed.

II

318

245

Vervennet

Jan wed.

11

320

235

IV IV IV IV

316

460

320

306

Vervinct

Jan hoirs

tot Bansbeke

Vervinct

Jan hoirs

tot HanSbeke

Vervinct

Pieter

Vervinct

Pieter

tot Nevele

235

310

285

4BO 110

Vinderhoute

heere

van

V

60

Vinderhoute

heere

van

V

148

Vinderhoute

heere

van

111

189

Vrint

Jan wed.

filia

Walcqgrave

wed.

Walcqgrave

wed.

Walcqgrave

weduwe

I

Geeraert

VI IV IV IV

Coelman

17' 60-61

430 onbekend 80 600

20

150

30

300

Wegge

Guillam

111

159-160

316

wegge

Guillam

V

11

l50

wegge

Guillam

426

Guillam

VI VI

31

wegge

54

900

Wegge

Guillam

I

67

614

Wegge

Guillam

72

455

wegge

Guillam

VI VI

73

140

Wegge

Guillam

I

75

504

Wegge

Guillam

V

146

534 546

Wegge

Guillam

III

146

Wegge

Guillam

V

162

68

Wegge

Guillam

V

184

206

Wegge

Guillam

V

1B7

310

Wegge

Gui11am

V

210

136

Wegge

Guil.l.am

V

224

85

wegge

Guil.l.am

V

23B

636

Wegge

Gui.l.lam

V

253

780

Wegge

Guillam

V

330

480

wegge

Guil.l.am

V

370

V

312'

464 176

Wegge Gui11am ende d'hoirs W:i.emeFrancoijs

Xstoffel

Martins

I

6

Wieme

Matheus

111

182

94

Wieme

Matteus

V

38

79

410


VII

134

225

Wille

Wiemeersch

Bauwen

Geert

III

115

310

Wille

Bauwen

III

117

310

Wille

Bauwen

III

120

644

Wille

Bauwen

IV

220

175 1564

Wille

Geeraet

I

55-56

Wille

Geeraet

I

54

414

V

316

150

Willecomme

Mijnheer

Willems

Cornelis

I

117

50

Willems

Geeraert

I

200

160 284

Willems

Geert

Wi1lems

Jan

Willems

Jan wed. ende

=

later

Willems

Pieter

Wouters

Philips

Wouters

Philips

Wouters

Philips

Aantal Totale

toegevoegd Joos Claes

Jo· heere van Vinderhoute Jo· heere van Vinderhoute Jo· heeren van Vinderhoute

eigenaars die gebruiker oppervlakte

zijn

V

343'

111

205'

VII

143

438 173

10

Il

180

III

66

100

111

67

350

III

196-197

1715

999 340432


Andries Laurs Oosterghem Pro Hartens Stocktepoucke e~de Vi (dula Anthone Clae: III Arens Lieven filius Jan stocktepoucke III Arena Lieven filius Jans stocktepoucke 111 Arens Lieven filius Jans stocktepoucke 111 Arents Jan filius Frans Overpoecke 11 Arents Jan fs Frans overpoucke III Arents Mattheeus filius Jans Oosterghem I Arents Mattheeus fs Jans Oosterghem III Arents Mattheeus fs Jans Oosterghem, Niclaeijs Wijckaert fs Geert Oosterghem, 111 Arteels Pro filius Prs. OVerpoecke 11 Baele Jan filius Lievens Velde V Baele Joos filius Lieven Overbrouck IV Baele Joos filius Lieven Overbrouck IV Baele Joos filius Lievens OVerbr. IV Baele Joos filius Lievens Overbrouck IV Baele Joos filius Lievens OVerbrouck IV Baele Joos filius Lievens OVerbrouck IV Baele Joos fs Lievens OVerbrouck IV Baele Lieven filius Jaecques oosterghem I Baele Lieven filius Jaecques Oosterghem I Baele Lieven filius Jaecques oosterghem I Saele Lieven filius Joos Durmen VI Saele Lieven filius Lievens Velde 111 Baele Lieven filius Lievens Velde 111 Saele Lieven fs Lievens Velde ende Jan Van Loo fs Guille 111 Baele Pieter filius Jaecques oosterghem I Saele Pieter filius Jaecques oosterghem I Saele Pieter filius Jaecques Oosterghem I Saele Pieter fs ,Jaecques Oosterghem I Bastiaen Lieven filius Jan Velde V Beijaert Norbertus wed. filius Charel Stockte poucke III Bekaert Lieven filius Lievens stocktepoucke ende Sr. Jan van Loo fs Guille V. V Sernadt Christoffel filius Jans Stocktepoucke III Bisschop Guil1e Lambeke II Bisschop Marten filius Lieven Lambeke Il Bisschop Marten filius Lieven Lambeke II Bisschop Marten filius Lieven Lambeke II Bisschop Marten filius Lieven Lambeke 11 BisschOP Marten filius Lieven Lambeke 11 Bisschop Marten filius Lieven Lambeke 11 Bisschop Marten filius Lieven Lambeke ende Harten Bisschop Lambeke 111 Bisschop Marten filius Marten Lambeke 11 Bisschop Marten fs Lieven. Lambeke II Bisschop Marten fs Lieven Lambeke 11 Blomme Pieter als vooght testamentaire van Jo· Isabelle de Rouck Lambeke VI Bredenus Frans den greffier Pauwel Lieven Wieme prop., Laurs Andries Oostergl III Sultijnck Jaspar Lambeke II Caus Pieter filius Frans Oosterghem I Caus Pieter fs Frans Oostergem I Claeijs Bauduijn filius Joos Stockte poucke I Claeijs Bauduyn filius Jans Lambeke IV Claeijs Bauduyn filius Joos Stocktepoucke 111 Claeijs Bauduyn filiuB Joos Stocktepoucke 111 Claeijs Bauduyn filius Joos Stocktepoucke 111 Claeijs Bauduyn filius Joos Stocktepoucke 111 Claeijs Bauduyn filius Joos Stocktepoucke 111 Claeijs Bauduyn filius Joos Stocktepoucke IV Claeijs Bauduyn filius Joos Stocktepoucke V Claeijs Bauduyn fs Jan Overbrouck IV Claeijs Bauduyn fs Joos stocktepoucke 111 Claeijs Bauduyn fa Joos stocktepoucke .III Claeijs Bauduyn fs Joos Stocktepoucke III CIaeijs Bauduyn fa Joos Stocktepoucke V Claeijs Bauduyn fs Joos stocktpoucke IIl Claeijs Jan filius Maurus Overbrouck IV Claeijs Jan filius Maurus Overbrouck IV

95-96 64 65 66 247' 34 197 99 91 6 72 230 235 140 197 198 200 314 236 239 243 26 161 166 159-160 228 235 265 15 328 40 364 191 250 40' 34 95 248 249 257 35-39 241 46 242 124 154 169 48 8 290 343 104 105 110 153 158 236-237 73 292 109 118 144 33 112 170 '172

550 280 150 100 620 1300 140 100 2280 93 185 224 3Hl

93 115 95 260 400 384 150 460 228 182. 310 316 650 560 150 310 290 500 620 965 320 190 77 22·5 486 486 466 2890 400 50 310 280 150 370 575 200 170 340 500 550 2050 500 250 1530 300 552 490. 85 270 370 220 155 150


IV ClaeijsJan filiusMaurus OVer~rouek ClaeijsJan filiusMaurus OVerbrouck IV ClaeijsPieter filiusJans Velde V ClaeijsPieter filiusJans Velde V ClaeijsPieter filiusJans Velde ende Pieterde CUypere filiusPieters V Claeijs PieterfiliusLievensL~eke VII ClaeijsPieter filiusLievensLambeke VII ClaeijsPieter filiusLievensLambeke VII ClaeijsPieter filiusLievensLambeke VII ClaeijsFr. filiusPrs. OVerpoecke 11 ClaeysBaud. filius Joos stocktepoucke VI -ClaeysBaudeWijnfilius Joos Stocktepoucke I ClaeysBauduyn filius Joos stocktepoucke V ClaeysBauduyn filiusJoos Stocktepoucke V ClaeysBauduyn filiusJoos Stocktepoucke V ClaeysBauduyn filius Joos stocktepoucke V ClaeysBauduyn filius Joos stoektepoucke V ClaeysBauduyn filiusJoos stocktepoucke V ClaeysBauduyn filiusJoos stooktepoucke V Claeys Bauduyn fs Joos Stocktepoucke I ClaeysBauduyn fs Joos Stocktepoucke I ClaeysBauduyn fs Joos stocktepoucke I ClaeysBauduyn fs Joos Stoektepoucke I ClaeysBauduyn fs Joos stooktepoucke V ClaeysJan fs Maurus, OVer~rouck IV Claeys Jooris Mr. Lambeke IV Claeys Jooris Mr. Lambeke IV ClaeysP1eter filius Jans Velde V ClaeysPieter filius Jans Velde VI Claeys Pieter filiusPietersOVerpoeoke 11 Claeys Pieter filius Prs OVerpoecke 11 Claeys Pieter filiusPrs OVerpoecke 1'1 ClaeysPieter fs Anthone Stocktepouckeende Vi(du)aMattheeusCocquyt Stoekt( 111 Claeys Pieter fs PieterOVerpoecke 11 Claeys Pieter fs PietersOVerpoucke 11 Claeys Pro filius PietersOVerpoucke 11 Claeys Pr. filius Prs. OVerpoecke 11 Claeys, Stoektepoucke I CocquijtBaudewijnfs Prs. Durmen I CocquijtJacquesfilius Prs. Velde V cocquijtJacquesfilius Prs. Velde V OocquijtJan filius Marcus Oosterghem I CocquijtJan filiusMarcus Oosterghem I CocquijtJan fs Marcus I cocquijtJan fs Marcus Oosterghem I CocquijtJan fs Marcus Oosterghem I CocquytBauduyn filius LievenDurmen VI cocquytBauduyn filius LievensDurmen VI CocquytBauduynfilius PietersDurmen V cocquytGuille filius Jans Lambekeende JoannesWieme fs Geert Lanlbeke IV CoequytGuil1eVelde V cocquytJacoousDurtllen V CocquytJaecquesfilius PietersVelde V Cocquyt Jaecquesfs PietersVelde V Cocuyt Jaeoquesfs Prs Velde V Cocuyt Jan fs Pr. OVerbrouck IV CoelmanJan Bapte Mr. Adt. Stooktepoucke I Coelman Jan Bapte Mr. Adt. Stocktepoucke I Coo1manBapte Mr. Adt. Stocktepoucke I CoolmanJan Bapta Mr. Adt. stocktepoucke IV CoolmanJan Bapta Mr. Adt. Stocktepoucke IV CoolmanJan Bapta Mr. Adt. stocktepoucke IV Coolman Jan Bapte Mr. Adt. Stocktepoucke V coppensPieter filius Jans LandeghemLambeke 11 CornelisGuille fs Gil1is stocktepoucke 111 CornelisJacquesfs Prs. daude OVer~rouck IV CornelisJacquesfs Prs. OVer~rouek IV CornelisJaecq.filius PietersOVerbrouck IV CornelisJaecq. filiusPrs OVerbrouck IV CornelisJaecq. fs Prs. OVerbr. IV CornelisJaeequesfiliusdaude OVerbrouok IV

174 305 258 319 320 120-123 17' 9 146 21 119 194 30 131 159 177 350 354 365 182 183 191 192 21 125 22 27 215 167 134 135 304 8 136 133 132 23 200 90 25 26 53 82 218 61 8323 24 374 327 110 196 190 198' 3 283 278 292 203 1.52 153 185 174 259 9 90 127 272 271 267 258

200 80 220 236 436 726 150 108 150 674 324 300 316 700 190 190 180 153 200 210 200 200 714 190 150 156 27 190 160 470 470 145 345 206 300 375 510 160 400 164 55 280 320 155 _304 195 363 410 270 900 106 350 283 178 360 270 570 466 400 85 106 90 90 300 310 100 560 125 240 180 356


Cornelis Jaecquesfilius Pieters overbrouck CornelisJaecquesfiiius Prs. d'aude OVerbrouck CornelisJaecquesfilius Prs. daude OVerbrouck Corne1is Jaecquesfi1ius Prs. daude overbrouck Corne1isJaecquesfilius Prs. daude OVerbrouck CornelisJaecquesfilius Prs. daude OVerbrouck CornelisJaecquesfilius Prs. daude OVerbrouck CornelisJaecquesfilius Prs. daude OVerbrouck CornelisJaecquesfilius Prs. OVerbrouck CornelisJaecquesfs Pieters doude OVerbrouck CornelisJaecquesfs Pro daude overbr. ende Jannekenvan Heste Vi (du)aPr. ME CornelisJaecquesfs Prs daude OVerbrouck CornelisJaecquesfs Prs. daude OVerbrouck CornelisJaecquesfs Prs. daude OVerbrouck CornelisJaecquesfs Prs. daude OVerbrouck CornelisJaecquesfs Prs. daude OVerbrouck Cornelis Jaecquesfs Prs. daude OVerbrouck CornelisJaecquesfs P,rs.daude OVerbrouck CornelisJaecquesfs Prs. OVerbrouck CornelisJaecquesfs Prs. OVerbrouck Cornelis Jan filius Pieters de Jonghe Overbrouck CornelisJan filius Pieters de Jonghe Overbrouckende Louis de Daper fa Guil: CornelisJan fi1ius Prs de Jonghe OVerbrouck CorneliaJan filius Prs de Jonghe OVerbrouck CornelisJan filius Prs. de jonghe OVerbrouckende Abraham Martens fa Jana tI Comelis Jan filius Prs. de Jonghe OVerbrouckende Louijs de Daper filius Gu: Cornelis Jan fs Prs. de Jonghe OVerbrouckende Louijs de Daper fs Guille Ove] Corneli's Lenaert fs Laurs OVerbrouck CornelisLenaert fs Laurs OVerbrouckende TannekenCorneliswed. Joos de Mei: CornelisMarten filius JaecquesOosterghem CornelisPieter filius Gillis OVerpoeckeende Vi (du)ade Puyt Joos fs Jans ~ Comelis Pieter filius Guillis OVerpoecke CornelisPieter filius Prs. OVerpoecke CornelisPr. filius Gillis overpoecke CornelisPro fa Gillis Overpoecke Danneels Livijne wed. van Jan de Clercq fs Lievens stocktepouckeende Vi(du), de Backere Frans pr(ocureur)over Worth Eresius Jo· Lambeke de Baets Jan filius Lieven Oostergem de Baets Jan filius Lieven oosterghem de Baets Jan filius Lieven oósterghem de Baets Jan filius Lievens oosterghem de Baets Jan filius Lievens oosterghem de Baets Jan filius Lievens oosterghem de Baets Jan filius Lievens oosterghem de Baets Jan filius Lievens oosterghem de Baets Jan filius Lievens oosterghem de Baets Jan filius Lievens Oosterghem de Baets Jan filius Lievens OOsterghem de Baets Jan filius Lievens Oosterghem de Baets Jan filius Lievens Oosterghem de Baets Jan filius Lievens Oosterqhem de Baets Jan filius Lievens oosterghem de Baets Jan filius Lievens Oosterghem de Baets Jan filius Lievens Oosterghem de Baets Jan filius Lievens oosterghem de Baets Jan filius Lievens OOsterqhem de Baets Jan filius Lievens Oosterghem de Baets Jan filius Lievens Oosterghem de Baets Jan filius Lievens oosterghem de Baets Jan filius Lievens oosterghem de Baets Jan filius Lievens Oosterqhem de Baets Jan filius Lievens oosterghem de Baets Jan filius Lievens Oosterghem de Baets Jan filius Lievens oosterghem de Baets Jan filius Lievensoosterghem de Baets Jan filius Lievens oosterghem de Baets Jan filius Lievens Oosterghemende DominiousVande Waerhede oosterg1 de Baets Jan filius Lievens Oosterghemende DominicusVande Waerhede Oostergl de Baets Jan filius Lievensoosterghemende VerstraetePieter filius Jans Oo~ de Baets Jan fs Lievens Oosterqhem de Baets Jan fs Lievens Oosterghem

IV IV 111 111 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I 11 11 11 11 11 111 11 I V VI I I I I I I I I I I I

I I I

I I I I 11 V VI VI VI VI VI VI 11 V I I I

128 34 137 213 13 151 160 209 143 5 264 206 207-208 28 132 204 225 262 102 126 44 43 46 47 179 49 50 173 282 198 308' 283 345' 276 285 192 236 167 363 68 145' 254 ' 25 38 39 120 130 131 132 140 145 208 241 247 248 249 250 251 44 279 7 31 36 97 137 155 82 304 133 139' 135

175 154 350 454 590 420 300 274 280 500 635 280 210 500 323 460 104 132 190 382 353 250 200 290 500 446 344 73 420 455 370 104 155 250 200 250 600 268 350 1170 114 75 634 270 250 360 260 159 340 200 146 320 460 150 150 254 160 160 192 500 254 426 270 690 320 430 500 1140 465 175 400


de Baets Jan fs Lievens Oosterqhem de Baets Jan fs Lievena Oosterqhem de Baets Jan fs Lievena oosterqhem de Baets Jan fa Lievens Oosterqhem de Baets Jan fs Lievens Oosterqhem de Baets Jan fs Lievens Oosterqhem de Baets Jan fa Lievens oosterqhem ende de Baets Jan filius Pr. Oosterqhern de beunis Lieven filius Jans Lambeke de Boosere Joos filius Laurs Oosterqhem de Boosere Joos filius Laurs Oosterqhem ende Slock Pieter fs Jans Oosterqhem de Boosere Joos fs Laurs oosterqhem de Bouver Livijne filia Olivier OVerbrouck de Bouver Livijne filia Olivier OVerbrouck de Bouver Livijne filia Olivier OVerbrouck de Bouver Livijne filia Olivier OVerbrouck de Bouver Pieter filius Olivier Velde de Clerck Joos filius Guille Durmen de Clerck Joos fs Guille Durme de Clercq Adriaen filius Phle thuywelijck met Vi (du)a vander Vennet Lieven DJ de Clercq Adriaen fs Phls thuywel. met Vi (du) a vander Vennet fs Prs DronqhenE de Clercq Joanna filia Harten Velde de Clercq JOOS fi1ius Gui11e Durme de Clercq Joos filius Guille Durmen de Clercq Joos fs Guille Durmen de Clercq Joos fs Guille Durmen de Clercq Joos fs Guille Durmen de Clercq Joosyne Vi (du)a Dobbelaere Jan fs Pieters overpoecke de Clercq Joosyne Vi(du) a Dobbelaere Jan fs Prs OVerpoecke ende van Nevele Je de Clercq Joosyne wed. van Dobbelaere Jan filius Prs OVerpecke de Clercq Laurs filius Jans Velde de Clercq Laurs filius Jans Velde de Clercq Laurs filius Jans Velde de Clercq Laurs fs Jans Velde de Clercq Lieven filius Jans Durmen de Clercq Lieven filius Jans Durmen de Clercq Lieven fs Jans Durmen de Clercq Lieven fs Jans Durmen de Clercq Lieven fs Jans Durmen de Clercq Pro wed. Overbrouck de Cloet Jacobus filius Jan Stocktepoucke ende Jannaken Plasman wed. van Jan de Cloet Jacobus fs Jan stocktepoucke ende Jannaken Plasman wed. van Jan Marl de Cloet Jacobus fs Jans stocktepoucke ende Janneken Plasman wed. van Jan Mal de Cock Anne Vi (du)a Geert Cocquijt Joannes Temmerman Guille ende Joannes Coc de Cock Anne Vi(du)a Geert Cocquijt, Joannes Temmerman fs Guille ende Jacquel de Cock Anne Vi(du)a Geert Cocuijt, Joannes Temmerman, Guille ende Joannes Cc de Cock Anne via "Geert Cocquyt, Joannes Temmerman, Guille ende Joannes Cocqu) de Coc)::Anne via Geert Cocquyt, Joannes Timmerman, Guille ende Joanes Cocquyl de Cock Anne Via Geert Cocuyt, Joannes Timmerman, Guille ende Joannes Cocquyl de Coster Guille fs Prs. Overbrouck de Costere Guille filius Prs. Overbrouck" de Costere Pieter filius Lieven Stocktepouoke de Costere Pieter filius Lievens Stockte poucke de Costere Pieter filius Lievens stocktepoucke de Costere Pieter filius Prs. Overbrouok de Costere Pieter fs Prs. OVerbrouck .de Costere Pr. filius Prs. OVerbrouck de Costere Pr. fs Prs. OVerbrouok de Craene Jan fs Xstoffel stocktepoucke de Cramere Joannes filius Nicolaijs Lambeke de CUyper Pieter ende de Vreese Adr. Stocktepoucke de CUyper Pieter ende de Vree se Adriaen Stocktepoucke de CUyper Pieter ende de Vreese Adriaen Stooktepoucke de CUyper Pieter ende de Vreese Adriaen stocktepoucke de CUyper Pieter filius Pieters Durmen de Cuyper Pieter filius Pieters Durmen de Cuyper Pieter filius Pieters Durmen de CUyper Pieter filius Prs. Stockte poucke de CUyper Pieter fs Pieters durmen de CUyper Pieter fs Pieters Durmen ende Lieven van Wassenhove filius Harten I de CUyper Pieter fs Pieters Durmen. De CUyper Pro ende de Vreese Adriaen stocktepoucke

I I I

II VI VI I

IV I I I

IV IV IV IV V

VI VI II 11 V

VI V V V V

II 11 11 V V V V

III III 111 III 111

IV III III 111

IV IV IV IV IV IV IV IV 111 I

III IV IV IV IV III VII 11 Ir II

11 V V

v III V V

VI 11

170 171 172 31 4 139 141 25 237 221 229 130 131 228 229 134 175 88 193 235 358 45 269 269' 263 266 271 211 217 341 342 348 340 147 163 122 123 165 92 54 55 52-53-56 100 231-232 106 270 275 276 221 184 100-101 195 141 104 123 110 124 129 114 68' 63 64 70 199 204 305 121 175 232 112 69

154 154 910 820 630 220 660 280 266 330 290 225 265 236 50 160 225 354 824 600 207 330 100 100 100 210 210 620 100 150 280 370 185 350 167 200 120 140 133 340 250 770 225 860 412 210 340 140 442 500 1000 310 300 165 455 310 440 100 406 292 292 580 332 65 300 "310 344 183 990 "644 332


de cuypere Pieter ende de Vreese Adriaen stocktepoucke de Cuypere Pieter ende de Vree se Adriaen Stocktepoucke de cuypere Pieter ende de Vree se Adriaen Stocktepoucke de cuypere PieteJ: filius Pieters Durmen de CUypeJ:e PieteJ: filius Prs Stockte poucke de CUypere PieteJ: OVerpoecke PJ:(ocureur) ende van KerJ:eDJ:ouck Jan thuywel. mE de cuypere PieteJ: pJ:(cureur) OVerpoecke de cuypere Pieter pr(ocueur) OVerpoecke de Cuypere Pieter pr(ocureur) overpoecke de CUypere Pieter pJ:(ocuzeux) OVerpoeclte de CUypere Pieter pr(ocureur) OVerpoecke de CUypere Pieter pr (ocureur) OVerpoeclte de cuypere Pieter pr(ocureur) overpoecke de cuypere Pieter pr (ocuzeue) OVerpoecke de CUypere Pieter pJ:(ocureur) OVerpoecke de cuypere Pieter pr (ocureur) OVerpoecke de CuypeJ:e PieteJ: pr(ocureur) OVerpoecke de CUypere Pieter pJ:(ocureur) OVerpoecke de CUypere PieteJ: pr(ocureur) OVerpoecke de CUypere PieteJ: pJ:(ocureur) OVerpoecke de Cuypere Pieter pJ:(ocureur) OVerpoecke de cuypere Pieter pr(ocureur) OVerpoecke de CUypere Pieter pr (ocureur) OVerpoecke de Cuypere Pieter pr(ocureur} OVerpoecke de CUypere PieteJ: Pr (ocureur) OVerpoecke de Cuypere Pieter pr (ocureux) OVerpoecke ende Coppens Thomas filius Joos OVel de Cuypere Pieter pJ:(ocureur) OVerpoucke de Cuypere Pieter pr(ocureur) OVerpoucke de Cuypere Pieter Pr. OVerpoecke de Cuypere Pieter pro(cureur} OVerpoecke de CUypere Pieter pro(ocureur) OVerpoecke de Cuypere Pieter procureur OVerpoucke ende de Cl.excq Joosyne Vi (du) a Dobbel: de Cuypere Pro ende de Vreese Adriaen stocktepoucke de Daper Laurs filius Guille OVerbrouck de Daper Louijs filius Guille OVerbrouck de Daper LoUijs fs Guille OVerbrouck de Deckere Judocus Stocktepoucke de Deker Joos Lambeke de Gellijnck mevr. douagière van JO· Louis vanden hecke Stocktepoucke de Geülijnck mevrouw douagièxe van JO· Louis Vanden hecke stocktepoucke de Gellijnek mevrouw douagière van Jo· Louis vanden hecke Stocktepoucke de Gellijnck mevrouw douagière van Jo· Louis vanden hecke stocktepoucke de Gellijnek mevrouw douagière van Jo· Louis vanden hecke Stocktepoucke de Gellijnek mevrouw douagière van Jo· Louis vanden hecke stocktepoucke de Kesel Jooris Lambeke de Kesel Joori s Lambeke de Kesel Jooris Lambeke de Kesel Jooris Lambeke, Pieter de Pape filius Jans Lambeke ende Martinus val de Keyser Pro stocktepoucke de Keysere Joannes filius Laurs OUrmen de Keysere Joannes filius Laurs Durmen de Keysere Pieter stocktepoucke de Keysere Pieter Stocktepoucke de Meester Marijn Durmen de Meestex Marijn Durmen de Meije~ Andries filius Prs stocktepoucke de Meijere Andries filius Prs. Stocktepoucke de Meijere Ca~el fi~ius Jans Lambeke de Meijere Ca~el fs Jans Lambeke, Pieter de Jaeqhe~e filius Jans tot Urssel J de Meijere Chare~ filius Jans Lambeke de Meijere Corne~is filius Lievens de Meijere Cornelis fa Lievens Oosterqhem, Cornelis Marten fs Jaecques Oostel de Meijere F~ans fi~ius Phle Dronghene Lambeke ende de Bouvere Lieven filius de Meijere Frans filius Ph~s Dronghene Lambeke de Meijere Frans fs Phle Drongene Lambeke de Meijere Frans fs Phle Dronqhene Lambeke de Meijere Frans fs Phle Dronghene Lambeke de Meijere Frans fs Phle Dronghene Lambeke ende de Bouvere Lieven filius Li~ de Meijere Guille filius Lievens oosterghem de Meijere GUille filius Lievens Oosterghem de Meijere Guille filius Lievens Oosterghem

II 11 II V I

11 II 11 Ir II

11 II 11 11 11 II

11 II 11 11 11 11 11 tI

III II

11 11 II II II

11 11 TV

IV IV 111 IV V V V V V V

VII VII VII VII

111 VI VI 111 III VI

VI 111 111 11 IV 11 I I

11 11 II II

11 II I I I

65 67 68 317 299 59 155 315 84 86 119 120 148 156 157 158 159 160 167 204 205 218 275 316 139 206-207 208 209 51 154 85 210 66 42 85 147-148 205' 328 212 206 207 208 213 214 43 44 64 96-98 11

66 69 7 16 51 52 114 119 261 40 272 150 146 197 179 183 187 237 194 33 34 113

292 292 292 150 316 210 480 200 530 350 277 300 225 100 410 710 500 286 450 620 140 375 1100 200 210 500 230 470 147 600 346 590 194 150 205 173 10 120 400 326 180 189 186 240 310 436 355 1740 75 426 420 210 360 1200 486 168 224 500 640 310 309 650 440 190 170 580 600 570 240 1200 240


de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de De de de de

de de

de de de de de de de de de

Meijere Guille tilius Lievens Oosterghem V Meij.ere Guille filius L:ievens Oosterghem ende Van Nevele Pieter fs MatthC( :I Meijere Guille fs Lievens oostergem I Meijere Guille fs Lievensc Oostergem I V Meijere Jan filius Andries thuywel. Via Guille de Coster Velde Meijere Jan filius Andries thuywel. Via Guille de Coster Velde V Meijere Jan filus Andries thuywel. Via Guille de Costere Velde V Meijere Jan fs Andries thuywel. Via Guille de ... Velde (dit nummer is del V Meijere Jan fs Andries thuywel. Via Guille de Coster Velde V Meijere Jan fs Andries thuywel. Via Guille de Coster Velde V Meijere Lieven filius Jans OVerbrouck II Meijere Lieven filius Jans OVerbrouck II Meijere Lieven filius Jans Overbrouck IV Meijere Lieven filius Jans overbrouck IV Meijere Lieven filius Jans OVerbrouck IV Meijere L:ieven filius Jans OVerbrouck IV Meijere Lieven filius Jans Overbrouck IV Meijere Lieven fi1ius Jans Overbrouck IV Meijere Lieven fi1ius Jans Overbrouck IV Meijere Lieven fs Jans Overbrouck IV Meijere Lieven fs Jans overbrouck IV Meijere Lieven fs Jans Overbrouck IV Meijere Lieven fs Jans OVerbrouck :IV Meijere Lieven fs Jans Overbrouck IV Meijere Lieven fs Jans Overbrouck IV Meijere Lieven fa Jans Overbrouck IV Meijere Lieven fs Jans Overbrouck IV Meijere Pieter filius Joos Overpoecke r:r Meijere Pieter filius Joos Overpoecke 11 Meijere Pieter filius Joos OVerpoecke 11 Meijere Pieter filius Joos OVerpoecke II Meijere Pieter fi1ius Joos Overpoecke II Meijere Pieter filius Joos Overpoecke II Meijere Pieter filius Joos Overpoecke II Meijere Pieter filius Joos Overpoecke II Meijere Pieter fi1ius Joos OVerpoecke 11 Meijere Pieter fi1ius Joos Overpoecke II Meijere Pieter fs Joos OVerpoecke 11 Meijere Pieter fa Joos Overpoecke II Meijere Pieter fs Joos Overpoecke II Meijere Pieter fs Joos Overpoecke II Meijere Pieter fs Joos OVerpoecke II Meijere Pieter fs Joos OVerpoecke 11 Meijere Pieter fs Joos Overpoecke II Meijere Pieter fs Joos Overpoecke II Meijere Pieter fs Joos Overpoecke II Meijere Pieter fs Joos Overpoecke II Meijere Pieter fs Joos Overpoecke II Meijere Pieter fs Joos Overpoucke IV Meijere Pieter fs Pieter Overbrouck IV Meijere Pro filius Pro Overbrouck IV Meijere Pro filius Prs. OVerbrouck IV Meijere Pro fs Joos OVerpoecke II Meijere Pro fs Joos OVerpoecke 11 Meijere Pro fs Joos Overpoecke II Meijere Pro fs Pro Overbrouck IV Meijere Pro fs Pro OVerbrouck IV Meijere Pro fs Prs. Overbrouck IV Meijre Lieven filius Jans OVerbrouck IV Meijre Pieter f1lius Prs. Overbrouck IV MUlder Jacobus fi1ius Jaecques Andries Stocktepoucke III Mulder Jacobus fs Jacques Andries stocktpoucke III Papa Pieter filius Jans Lambeke VII Pape Pieter fi1ius Jans Lambeke VII Pape pieter fs Jans Lambeke VII Pauw Gillis fi1ius Jan Waerschoot Lambeke II Prest Joos Lambeke ende Pieter Lateire filius Jans Lambeke VII Puijdt Jan OVerpoecke ende de Puijdt Joos wed. fs Jans overpoecke II Puydt Jan Overpoecke II Riddere Joannes filius Xstoffel VII Riddere Joannes filius Xstoffel Somerghem Lambeke VII

375 .32 10 11 218 409 89 403 179 346 81 83 247 '259 260 280 287288 333 233-234 194 261 277 278 279 289 291 196 225 228 229 230 243 244 245 247 264 87 100 171 181 195 226 227 231 232 233 234 41 114 281 157 113 238 240 223 227 223' 323-324 133 90 120 94 145 58 41 1

340 341 28 27

310 280 150 310 300 300 416 165 210 180 350 588 100 820 B04 420 211 330 316 710 640 460 346 450 2BO 790 609 300 1040 120 840 300 300 230 168 163 390 1140 250 313 100 1060 984 570 490 150 360 550 400 150 400 310 104 600 630 360 244 400 533 330 200 644 610 100 974 190 350 57 62 370 294


de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

de de de

de de de de de de

de de de

Riddere Joannes filius Xstoffel Samerghem Lambeke VII Riddere Joannes filius Xstoffel Somerghem Lambeke VII Riddere Joannes filius Xstoffel Somerghem Lambeke ~I Riddere Joannes filius Xstoffel Somerghem Lambeke VII Riddere Joannes filius Xstoffel Somerghem Lambeke VII Riddere Joannes filius Xstoffel Somerghem Lambeke VII Riddere Joannes fs Xstoffel Somerghem Lambeke VII Riddere Joannes fs Xstoffel Somerghem Lambeke VII Riddere Joannes fs Xstoffel Somerghem Lambeke ende Jan Vrient fs Pieters lVII Rijcke Carel filius Jonas Lambeke VII Rijcke Jan filius Guille Lambeke ende Gillis van hecke filius Gillis L~ VII RiJcke Pieter filius Jooris Durmen VI Rijcke Pieter filius Jooris Durmen ende Jan Hertleer filius Pieter Durmen V Rijcke Pieter fs Jooris Durmen VI Rijcke Pieter Lambeke VII Rijcke Pieter Lambeke ~I Rijcke Pieter Lambeke VII Rijcke Pieter Lambeke VII Rijcke Pieter Lambeke VII Rijcke Pieter Lambeke VII Rijcke Pieter Lambeke VII Rijcke Pieter Lambeke VII Ri jcke Pieter Lambeke VII Rijcke Pieter Lambeke VII Rijcke Pieter Lambeke VII Rijcke Pieter Lambeke VII Rijcke Pieter Lambeke ende Dheer Jan Steijaert Lambeke VII Rouck Catharine Joo Lambeke V Rouck Joan Laurs Sr. filius Sr. Adr. Lambeke V Roucke Joan Laurs Sr. fs Sr. Adr. Lambeke. VI Ruddere Joannes fs Xstoffel Somerghem VII Ruddere Joannes fs Xstoffels Somerghem Lambeke VII Ruytere Frans filius Joos Somerghem Lambeke VII Rycke Jooris filius Bellem Lambeke Harten 11 Rycke Jooris filius Harten bellem Lambeke ende de Meijere Pieter dienstb~ II Schoemaecker Jan fs Pieters Durmen VI Schoenmaecker Jan filius Pieters Durmen V Schoenmaecker Jan fs Pieter Durmen VI Schoenmaecker Jan fa Pieters Durmen VI Schoenmaecker Jan fa Pieters Durmen VI Schoenmaecker Jan fs Pieters Durmen VI Schoenmaecker Jan fs Pieters Durmen VI Schoenmaekcer Jan fs Pieters Durmen VI Smet Adr. filius Adr. Durmen. VI Smet Carel filius Jans Somerghem Lambeke VII Smet Guille Oosterghem V Smet Guille Oosterghem V Smet Jan filius Jans Stocktepoucke II Smet Jan filius Jans Stocktepoucke III Smet Jan filius Jans Stocktepoucke V Smet Jan fs Jan Stocktepoucke I1 Smet Jan fs Jans Stocktepoucke III Vildere Michiel filius Gui~le Overpoecke II Vildere Michiel filius Guille Overpoecke II Vildere Michiel filius Guilliame OVerpoecke II Vildere Michiel fs GUille OVerpoecke II Vildere Michiel fs Guille OV'erpoecke II Vlieghere Jan Stocktepoucke II V~ieghere Marten filius Harten Somerghem Lambeke VII Vlieghere Pieter filius Michiel OVerpoecke II Vlieghere Pieter filius Michie1 Overpoecke 11 Vlieghere Pieter filius Michiel OVerpoecke 11 Vlieghere Pieter filius Michiel overpoecke II Vlieghere Pieter filius Michiel OVerpoecke ende de Vi (du)a de Puydt Joos j 11 Vl1eghere Pieter filius Michiel overpoecke ende van Nevele Joanna Vi(du) a 11 Vlieghere Pieter filius Michie~ OVerpoucke I1 Vlieghere Pro filius Michiel OVerpoecke 11 Vlieghere Pro filius Hichiel OVerpoecke 11 Vogelaere Marten filius Lieven Overbrouck IV Vogelaere Marten filius Lieven overbrouck ende Jacques Cornelis fs Prs. ~ IV Voghelaere Carel filius Jans thuywel. Via Harten de Schoenmaecker Durmen V

45 46 85 86 90 92 31 42 112-113

147 95 61 372 60 116-117 70-72 26 30 32 48 49 52 57 148 151 152 35 148 60 117 91 63 149 10 39' 129 125 44-47 6 37 82 94 8

89 13 315 316 20 175 381 302 21 294 328 162 52' 296 336 7 4 149 310 311 11 7-8

98 337 338 246 238-240 272

470 147 135 580 290 590 200 320 770 126 304 130 546 304 890 800 300 200 425 324 346 388 660 63 86 326 100 430 110 350 353 350 150 500 290 170 229 840 300 270 450 610 210 380 300 150 150 580 510 263 820 75 166 456 360 50 206 86 119 220 306 219 210 130 1090 100

47 40 430 840 180


de de de de de de de

Voghelaere Carel filius Jans thuywel. Via Harten de SchoenrnaeckerDurmen Voghelaere Carel fil·iusJans thuywel. Via Harten de Sc:hoenmaeckereDurmen Voghelaere Guille overbrouck Voqhelaere Guille Overbrouck Voghelaere Jan filius Gaspaer Durmen Voqhelaere Jan filius Jans de jonghe Durmen Voghelaere Jan filius Jans de jonghe Durmen ende Joannes de Keijsere fili\ de Voghelaere Jan filius Jaspar DUrmen de Voghelaere Jan filius Jaspar Durmen de Voqhelaere Jan filius Jaspart Durmen de Voghelaere Jan filius Reyniers Durmen de Voghela!areJan filius Reyniers Durmen de Voghelaere Jan fs Jans de Jonghe Durmen de Voghelaere Lieven filius Geert Durmen de Voghelaere Lieven filius Geert Durmen de Voghelaere Lieven filius Geert DUrmen de Voghelaere Martèn filius Geer Lambeke de Voghèlaere Marten filius Geert Lambeke de Voghelaere Marten filius Geert Lambeke de Voghelaere Harten filius Geert Lambeke de Voghelaere Marten filius Geert Lambeke de Voghelaere Marten filius Geert Lambeke de Voghelaere Marten filius Geert Lambeke de Voghelaere Harten filius Geert Lambeke de Voghelaere Marten ·filius Geert Lambeke de Voghelaere Marten filius Geert Lambeke de Voghelaere Harten filius Geert Lambeke de Voghelaere Marten filius Lieven Overbrouck de Voghelaere Marten filius Lievens Overbrouck de Voghelaere Harten filius Lievens OVerbrouck de Voghelaere Harten fs Geert Lambeke ende Jooris de Kesele Lambeke de Voghelaere Marten fs Lieven overbrouck de Voghelaere Marten fs Lievens OverbrouCk de Voghelaere Martin filius Lievens OVerbrouck de Voghelaere Phle filius Guille Durmen de Voghelare Jan filius Jans Durmen de Voghelare Jan filius Jaspar Durmen de Voghelare Jan filius Reynier Durmen de Voghelare Marten filius Lievens Overbrouck de Voghelare Marten fs Geert Lambeke de Volder Pauwel Velde de Volder Pauwel Velde de Volder Pauwel Velde de Volder Velde Pauwel de Vreese Adriaen OVerpoucke de Vreese Joannes filius Jans Durmen de Vree se Larus fs Jans Overpoecke de Vreese Laurs filius Jans overpoecke de Vreese Laurs filius Jans Overpoecke de Vree se Laurs filius Jans Overpoecke de Vreese Laurs filius Jans Overpoecke de Vreese Laurs filius Jans overpoecke de Vree se Laurs filius Jans OVerpoecke de vree se Laurs filius Jans Overpoecke de vreese Laurs filius Jans OVerpoecke emmers van Nevele Joanna Vi (du)a de Vl de Vreese Laurs fs Jan Overpoeoke de Vreese Laurs fs Jans Overpoecke de Vreese Laurs fs Jans Overpoecke de Vree se Laurs fs Jans OVerpoecke de Vreese Laurs fs Jans OVerpoecke de Vree se Laurs fs Jans Overpoecke de Vreese Laurs fs Jans OVerpoecke de Vreese Laurs fs Jans OVerpoecke de Vreese Laurs fs Jans OVerpoecke de Vree se Laurs fs Jans OVerpoecke de Vreese Laurs fs Jans OVerpoecke de Vreese Laurs fs Jans Overpoecke de Vreese Laurs fs Jans OVerpoecke de Vreese Laurs fs Jans OVerpouc:ke de Vree se Laurs fs Jans OVerpoucke de Vreese Lieven filius Bauduyn Durmen

VI V IV IV VI VI V V VI V VI VI VI V VI VI VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII IV IV IV VII

IV IV

IV VI VI VI VI IV VII V V V

111 11 V

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 II II

11 11 11 11 11 II

11 11

170 356 182 202 79 172-173 373 275 132 109 11 12 102 278 90-91 174 134 16 17

47 53 54 65 67

74 75 139 89' 96 99 62 84 93 203 178 100 153 49 251 137 79' 67 78 168 1

544

185 177 33 71 139 141 223 268 297 3

206 225 100 500 120 100 870 98 580 460 630

9

25 35 45 89 111 123 128 166 298 324 325

111

3

11

130 131 118

11 V

260 150 370 200 165 720 800 136 620 356 200 200 300 80 271 22.3 225 60 400 700 900 450 362 490 219 350 30 200 104 224 705 250 350 200 90 280 420 300 350 350 70 360 230 240

475 78 260 500 384 200 850 704 300 225 200 400

674 440 210


de Vreese Lieven filius Bauduyn Durmen VI de Vreese Lieven filius Bauduyn Durmen VI de Vreese Pieter fs Jan Overpoecke II de Vreese Pieter fs Jans Overpoecke II de Vreese Pro filius Jans OVerpoecke I de VreesÊ Pr. filius Jans Overpoecke 11 de Vreese Pro filius Jans Overpoeeke II de Vreese Pr. fa Jans Overpoeclte II de Vrij (?) Pr. Oosterghem, DObbelaere Joos ende Wieme Frans Oosterghem I de Vrij (?) Pr., DObbelaere Joos ende Wieme Frans OOsterghem I de Vrij Pieter Oosterghem I de.Vrij Pieter Oosterghem I de Vrij Pro Oosterghem I de Wilspelaere Jan fs Christoffels Velde V de Wispelaere Jan filius Christoffels Velde V de Wispelaere Jan fs Xstoffels Velde V de Wispelaere Jan fs Xstoffels Velde V de Wispelaere Jan fs Xstoffels Velde V de Wispelaere Jan fs Xstoffels Velde den selv. Idem V de Witte Jooris filiu5 Laurs Landeghem Overpoecke II de Witte Marten filius Laurs. Landeghem Lambeke IV de Witte Thomaes fs Marten Stocktepoucke III de Witte Thomas filius Marten stockepoucke 111 de Witte Thomas filius Marten Stockte poucke III de Witte Thomas filius Marten Stocktepoucke Il de Witte Thomas filius Marten stocktepoucke II de Witte Thomas filius Marten stocktepoucke 111 de Witte Thomas filius Harten Stocktepoueke 111 de Witte Thomas filius Harten stocktepoucke III de Witte Thomas filius Marten stocktepoucke III de Witte Thomas filius Marten stocktepoucke III de Witte Thomas filius Marten stocktepoucke III de Witte Thomas filius Marten Stocktepoucke 111 de Witte Thomas filius Harten Stocktepoucke III de Witte Thomas filius Marten Stocktepoucke III de Witte Thomas filius Marten Stocktepoueke III de Witte Thomas filius Marten Stocktpoucke 11 de Witte Thomas fs Martens Stocktepoucke II de Wulf Jan filius Pieters OOsterghem 1 de Wulf Jan filius Pieters Oosterghem 1 de Wulf Jan filius Pieters Oosterghem ende Arents Mattheeus filius Jans Oost. 1 de Wulf Jan filius Prs oosterghem, de Bisschop Joannes Oosteghem ende van Ma: 1 de Wulf Jan filius Prs. Oosterghem 1 de Wulf Jan filius Prs. Oosterghem 1 de Wulf Jan filius Prs. Oosterghem, Denys Laureijns Stoekt poucke ende de CU~ 1 de Wulf Jan fa Pieters Oosterghem ende Hautterman Marijn Stookte poucke 1 de WUlf Jan fs Prs Oosterghem 1 de Wulf Joos ende Loentiens Joannes filius Andries oosterghem 1 de Wulf Joos ende Loentiens Joannes filius Andries Oosterghem 1 de Wulf Joos ende Loentiens Joannes filius Andries Oosterghem ende van Dries: 1 de Wulf Joos fs Pieters Oosterghem 1 de WUlf Pieter filius Pieters OVerbrouek IV de Wulf Pi eter filius Prs. Overbrouck IV de WUlf Pieter fs Pieter Overbrouck IV de Wulf Pieter fs Pr. OVerbrouck IV de Wulf Pieter fs Prs. OVerbrouck IV de Wulf Pieter fs Prs. OVerbrouck IV de Wulf Pro filius Prs. OVerbrouck IV den tresorier van het gulden van den h: h: ridder Sehastiaen Stocktepoucke 111 Denijs Laurs Stocktepoucke 111 Denijs Laurs Stocktepoucke 111 Denijs Laurs Stocktpoucke III Denijs Laurs. Stocktepoucke, mevrouw de Gellijnek douaqière van Jo' Louis val 111 Dhem Marijn filius Jans Lovendeghem Lambeke VII Dieriek Jooris filius Pieters Oosterghem I Dieriek Jooris filius Prs. Oosterqhem I Dierick Jooris filius Prs. Oosterghem ende de Baets Jan filius Lievens Oostel I Diericx Pieter fs Beynrick Durmen V Diericx Pieter Oosterghem I Oiriok Joos Velde III Dirick Joos Velde V

104 105 267 322 252 72 327 323 143 144 227' 227 230 32 37 31 34 36 35 90 164 26 77-78 31 80 301 2 15 19 23 27 28 29 44 72 73 284 93 294' 294 232 196 288 289 298 295 291 281 282 268 156 95 16 87 35 14 18 101 139' 136 203 115 204 66 242 238 234 65 134' 143 85

390 545 147 566 153 400 285 500 290 200 150 62 220 400 244 400 273 324 400 600 106 1020 800 450 300 150 250 364 200 634 600 320 31:8 634 600 330 423 150 130 200 500 1409 .375 160 834 750 300 930 540 370 160 104 150 175 100 100 456 174 540 534 337 310 820 175 426 200 850 240 216 340 150


V Dirick Joos Velde I Dirick Velde Joos Diricx Pieter filius Heynderick Durmen VI Diricx Pieter filius Heyndrick Durmen VI Diricx Pieter filius Pieters Velde V Diricx Pieter filius Pieters Velde ende Via Pieter van Hecke Durmen V Diricx Pieter fs Heyndrick Durmen V Diricx Pieter fs aeyndrick Durmen VI VI Dobbelaer Gillis filius Jans Orume Dobbelaere Gillis fi1ius Philips OVerpoecke II Dobbelaere Gillis fi1ius Ph1s OVerpoecke II DObbelaere "Gillis filius Phls OVerpoecke II DObbe1aere Gil11s fs Philips OVerpoecke II Dobbelaere Gillis fs Phls OVerpoecke II DObbelaere Jan filius Jans OVerpoecke 11 Ddbbelaere Jan filius Joos OVerpoecke 11 Dobbelaere Jan filius Joos OVerpoecke II DObbelaere Jan filius Joos OVerpoecke 11 DObbelaere Joos ende Wieme Frans elck dhelft 06sterghem I DObbelaere Pieter filius Bauduyn OVerpoecke II Dobbelare Gillis filius Jans Durme VI Doosterlijnck Marten OVerbrouck IV Doosterlijnck Marten OVerbrouck IV Doosterlijnck Marten OVerbrouck IV Dooster~ijnck Marten OVerbrouck IV Doosterlijnck Marten OVerbrouck IV Doosterlinck Marten OVerbrouck IV Doosterlinck Marten OVerbrouck IV Finaert Frans filius Jans Landeghem Herrenthouck Lambeke IV Finaert Frans fs Jans Landeqhem Herrenthouck IV Gaelens Mattheeus Stocktepoucke 11 geen vermelding V Gellijck mevr. douagière van Jo· Louis Vanden hecke Stocktepoucke V Gellijnek Mevr. douaqière van Jo· Louis Vanden Hecke Stocktepoucke 111 Gellijnck Mevr. douaqière van Jo· Louis Vanden Hecke Stocktepoucke 111 Gellijnek mevr. douaqière van Jo· Louis vanden Hecke Stocktepoucke III qellijnck mevr. douagière van JO· Louis vanden Hecke stocktepoucke III Gellijnck mevr. douaqière van JO· Louis Vanden"hecke stocktepoucke V Gellijnck mevr. douaqière van Jo· Louis Vanden hecke Stocktepoucke V Gellijnek mevr. douaqière van Jo· Lou~s Vanden hecke Stocktepoucke V Gellijnek Mevrauw douaqière van Jo· Louis vanden Hecke Stockte poucke III Gellijnck mevrauwe douaqière van Jo· Louis vanden Hecke stocktepoucke ende V: III Gellijnek mevrouw douagière van Jo· Louiis Vanden hecke stocktepoucke V Gellijnek mevrouw douaqière van JO· Louis vanden hecke stocktepoucke ende Jat V Gellijnck mevrouw douaqière van Jo· Louis Vanden Hecke stocktepoucke ende Jo' III Goethals Geeraert fs Xstoffel Velde ende Jacobus Cocquyt Durmen V Goethals Geert fL1ius Xstoffel Velde V Goethals Geert fs Xstoffel Velde V Goethals Lieven fi1ius Bauduijn stocktepoucke lII Goethals Lieven filius Bauduijn stocktepoucke UI Goethals Lieven filius Bauduyn Stocktepoucke III Goethals Lieven filius Bauduyn Stocktepoucke III Goethals Lieven filius Bauduyn Stocktepoucke 111 Goethals Pieter filius Jans overpoecke 11 Goethals Pieter filius Jans OVerpoecke 11 Goethals Pieter filius Jans overpoecke 11 Goethals Pieter filius Jans OVerpoecke 11 Goethals Pieter filius Jans OVerpoecke ende Vi (du)a Cocquijt Mattbeeus stookt 11 Goethals Pieter fs Jans OVerpoecke ende de Smet Jan fs Jans stocktepoucke 11 Goethals Pieter wed. OVerbrouck ende Pieter Danneels filius Marten overbroucl IV Grijp Lieven filius Jaecques stocktepoucke ende Jacobus de Mulder fs Andries 111 Grijp Pieter filius Jaecques Velde V Grijp Pieter filius Jaecques Velde V Gryp Lieven filius Jaecques Stocktepoucke ende de Meijere Mattbeeus fs Jans ] 11 Haerens Jan filius Frans ende Louis Maenhaut filius Jooris elck een vierde hE 11 Haerens Jan filius Frans ende Louis Maenhaut filius Jooris elck een vierde hE ~I Baerens Jan filius Frans ende Louis Maenhaut fi1ius Jooris elck een vierde h! 11 Haerens Jan filius Frans ende Louis Maenhaut filus Jooris elck een vierde h~ 11 Haerens Jan filius Frans Stockte poucke II Haerens Jan filius Frans stocktepoucke 11 Haerens Jan filius Frans Stocktepoucke 111

339 70 30 39 314' 189 395 18 42 329' 307 330 186 28 5 313 335 342 142 224 41 6

77 80 139 H2 144-145 45 113 119 180 155 11' 124 125 198 199 9

10 11 202 201 287 205 196-197 198 209 197 172-173 131 176 181 184 12-17 13-15 14-16 309 286 282 118 117 83' 49 266 76 77 78 79 262 75 22

670 570 280 100 434" 300 375 1/3 part 764 500 254 270 180 347 68 275 30 200 460 846 268 500 100 450 300 156 600 340 250 195 173 280 150 200 200 140 1046 336 320 150 150 1830 90 300 1715 250 250 320 464 310 220 onbekene 175 125 125 125 186 370 314 240 310 494 326 243 419 36 419 175 163 910 400


Haerens Jan fi1ius Frans Stocktepoucke III Haerens Jan filius Frans Stocktepoucke ende Guil1e Cornelis filius Gi1lis St( 111 Harens Jan filius Frans stocktepoucke III UI Harens Jan fs Frans Stooktepoucke III Hautterman Mar1jn Stocktepoucke Hautterman Marijn stocktepoucke III Hautterman Marijn stocktepoucke III Hebbe1ijck Care1 stocktepoucke V Hebbe11jck Care1 Stocktepoucke V Hebbelijnok Care1 Stocktepoucke V Hebbe1ijnok Carel Stocktepoucke V Herman van Bo1sbeke filius Thomas Overbrouck IV Hertleer Durme Pieter Vi (du) a I Hert1eer Durmen Pieter I Hert1eer Jan filius Pieter Durmen V Hertleer Jan fi1ius Pieters Durmen V Hertleer Jan f11ius Pieters Durmen V Hertleer Jan fi1ius Pieters Durmen VI Hertleer Jan fi1ius P1eters Durmen VI Hert1eer Jan filius Pieters Durmen VI Bert1eer Jan filius Pieters Durmen VI Hertleer Jan fi1ius Pieters Durmen VI Hertleer Jan fi1ius Prs Durmen I Hertleer Jan fi1ius Prs. Durme I Hertleer Jan fi1ius Prs. Durmen I Hertlaer Jan filius Prs. Durmen II Hertleer Jan fs Pieters Durmen I Hertleer Jan fs Pieters Durmen V Rertleer Jan fs Pieters Durmen V Hertleer Jan fs Prs Durme I Hertleer Jan fs Prs. Ourmen I Hertleer Jan fs Prs. Durmen I Hertleer Jan fs Prs. Ourmen I Hertleer Jan fs Prs. Ourmen ende Vi(du) a Pro Rertleer OUrmen III Hessen Judocus filius Pieters Overbrouck IV Sessens Guille filius Pieters Overpoecke III Sessans Guilie filius Prs OVerpoeoke 11 Hessens Gui1Ie fi1ius Prs Overpoecke II Hessens Guilie filius Prs Overpoecke II loket Harten filius Pieters oosterghem 1 loket Marten filius Pieters Oosterghem VI loket Marten filius Prs Oosterghem I loket Marten filius Prs. Oosterghem ende Van Wassenhove Jan fs Geert Oostergl I loket Harten fs Pieters Oosterghem II Icket Marten fs Pro Oosterghem I Icket Marten fs Prs. Oosterghem ende de wed. wegghe Pieter Oosterghem I Kerrebrouck Jan thuywel. met Vi(du)a Cornelis Jan fs Prs overpoucke II Kespeyn Jan filius Jans Lambeke VII Lampree1 Adt mijnheer Lambeke V Landeghem bij van Loockene Pieter Lambeke II Landeghem Pro van Loockenee ende Joannes Mestdagh Lambeke II Lateire Pieter filius Jans Lambeke VII Lateire Pieter filius Jans Lambeke VII Lateire Pieter filius Jans Lambeke VII Lat~ere P~eter filius Jans Lambeke VII La percq Cornelis fs Phls Stocktpoucke ende Lieven Grijp filius Jaecques stO( III Leyseele Bertel filius Laurens Stocktepouoke III Leyseele Bertel fs Laurs Stockepoucke III Leyseele Berte1 fs Laurs stOCktepoucke IrI Leyseele Joannes thuywe1. met de Vi (du) a Lieven Vande Walie Overpoecke II Leysee1e Joannes thuywel. met Vi (du) a L~even vande Nalie overpoecke III Leyseele Joannes thuywel. met Vi(du)a Vande Walle Lieven overpoucke II Lippens Joos f~lius Andr~es Meerendre Lambeke IV Lippens Joos filius Andries Meerendre Lambeke IV Lippens Joos filius Andr~es Heerendre Lambeke IV L~ppens Joos fi1ius Andries Meerendre Lambeke IV Lippens Joos filius Andries Meerendre Lambeke IV Lippens Joos filius Andries Meerendre Lambeke IV Lippens Joos filius Andries Meerendre Lambeke IV Loentiens Joannes filius Andries Oosterghem I Loentiens Joannes filius Andries Oosterqhem I

51 10 24 6 67 92 93 343' 352 74' 77

211 44 189 386 366 392 58 59 62 63 65 158 22 106 19 104 383 384 62 186 1.87 188 206 264' 74 278 306 346 30 25 84 86 53 31 72-73-74 213 19 280 61 49 20 60 61 2 1.13 102 103 174 32 1

303 103 107 108 109

111 112_ 116 37 40

1400 300 450 '550 350 1300 175 284 260 620 144 63 446 170 200 274 250 360 304 130 .570 280 212 286 600 75 700 275 300 21.0 230 90 332 730 214 31.0 264 200 460 200 440 626 500 230 215 526 295 175 140 180 163 530 430 408 50 204 336 284 454 133 240 275 190¡ 473 150 473 177

114 125 416 150


LoentiensJoannesf1~ius Andries Oosterghem I LoontlensFrans fi~ius Jans OVerbrouek IV LoontiensJacobus fs Jans Ve~de V LoontiensJacobus fs Jans Velde V LoontiensJan filius Jans Velde. VI LoontiensJan filius Joos Ve~de V LoontiensJan filius Joos Velde V LoontiensJan filius Joos Velde V LoontiensJan filius Joos Velde V LoontiensJan filius Joos Velde V LoontiensJan filius Joos Velde V LoontiensJan filius Joos Velde V LoontiensJan filius Joos Velde V LoontiensJoos filiusAndries Durmen VII LoontiensMarten filius Jan Dur.men V LoontiensMarten filius Jans Durmen V LoontiensPieter filius Adr. Durmen ende Pieter,Jacobusende JoosijneRutsal IV Loont1ensPieter filiusAndries Durmen V LoontiensPieter filiusAndries Durmen V LoontiensPieter fs Andries Durmen V LoontiensPieter fs Jans Velde V LoontiensPieter fs Jans Velde V LootensFrans filius Jans OVerbr. IV Lootens Frans f1lius Jans OVerbrouek IV Lootens Frans filius Jans OVerbrouck IV lootensFrans filius Jans Overbrouck IV Lootens Frans filius Jans OVerbrouck IV LootensFrans filius Jans OVerbrouck IV LaotensFrans filius Jans OVerbrauck IV Lootens Frans filius Jans OVerbrouck IV Lootens Frans filius Jans Overbrouek IV Lootens Frans fs Jans Overbrouek IV Loucke Joannes fs Prs stocktepouckeende Lieven van Parijs filius Joos Stock1 111 Maenhaut Jacobusfilius Eaudn. overbrouck 11 Maenhaut Jan filius Geert Lambeke V MaenhautLudovicusfilius Jooris Velde IV MaenhautLudovicusfilius Jooris Velde V MaenhautLudovicusfilius JoorisVelde V MaenhautLudovicusfilius JoarisVelde V MaenhautLudovicusfilius Jooris Velde V MaenhautLudovicusfilius Jooris Velde V Maenhaut Ludovicusfilius Jooris Velde V MaenhautLudovicusfilius Jooris Velde V MaenhautLudovicusfilius Jooris Velde V MaenhautLudovicusfi~ius Jooris Velde V MaenhautLudovicusfilius JoorisVelde VI MaenhautLudovicusfilius Jooris Velde VI MaenhautLudov1cusfilius JoorisVelde VI Maenhaut Ludov1cusfilius Jooris Ve~de VI MaenhautLudovicusfi~ius Jooris Velde ende Jan Hertleerfs Pieter Durmen V MaenhautLudovicusfilius JoorisVe~de ende Jan Maenhaautfs Jooris Durmen V Maenhau·t Ludov1cusfs JoorisVel.de V MaenhautLudov1cusfs Jooris Velde V MaenhautLudovicusfs JoorisVelde V MaenhautMatteeusOverbrouck IV MaenhautMattheeusfs Jans Oosterghem,van Nevele Pieter fs Mattheeusoosterl I maenhautMattheeusOVerbrouck IV MaenhautMattheeusOverbrouck IV MaenhautMattheeusOVerbrouck IV MaenhautMattheeusOVerbrouck IV MaenhautMattheeusOVerbrouck IV MaenhautMattheeusOVerbrouck IV MaenhautMattheeusOVerbrouck IV MaenhautMattheeusOVerbrouck IV MaenhautMattheeusOVerbrouck IV MaenhautMattheeusOverbrouck IV MaenhautMattheeusOVerbrouck IV MaenhautMattheeusOVerbrouck IV MaenhautMattheeusOVerbrouck IV MaenhautMattheeusOverbrouclt ende JaecquesCornelisfs Prs. daude OVerbroucJ IV MaenhautMattheeusOVerbrouckende Marten Doosterl.inck OVerbrouck IV

98 285 111 112 125 95 96 128 160 161 180 192 338 138 107 103 329 281 282 329 322' 323 297 252' 252 253 296 298 309 318 334 295 116 54 22 192 68 201 313 314 336 337 349 360 401 95-96 3 98 177 382 244-245 66 99 362 257 216-217 31-32 64-65 7 8 10 11

33 59 66 67 78 82 165 15 88

316 480 55 143 lBO 100 100 350 146 133 83 135 320 64 77 160 130 284 336 306 340 234 290 50 560 730 306 524 506 610 385 306 174 230 326 480 260 124 293 293 300 1290 370 386 325 700 666 414 344 820 1370 570 875 560 700 680 350 460 500 500 100 100 280 216 500 173 63 150 52 350 340


MaenhautMattheus OVerbrouck IV Maenhout MattheeusOVerbrouck IV Maes Lieven filius Jans Oostergem I Maes Lieven filius Jans Oosterghem I Maes Lieven fi1ius Jans Oosterqhemen de WUlf Joos fs Prs Oosterghem I ¡MaesLieven fs Jans I Maes Roelant filius Lievens Hans~eke Lambeke IV Maas Roelant filius Lievens Hansbeke Lanibeke IV Maes Roelant fs Lievens Hansbeke Lanibeke IV Manaut Jan filius JoorisDurme VI Manaut Jan filius Jooris Durmen I Manaut Jan filius Jooris Durmen II Manaut Jan filius Jooris Durmen IV Manaut Jan filius JoorisDurmen V Manaut Jan filius Jooris Durmen V Manaut Jan filius Jooris Durmen V Manaut Jan filius Jooris Durmen V Manaut Jan filius Jooris Durmen V Manaut Jan fi1ius Jooris Durmen V Manaut Jan filius Jooris Durmen V Manaut Jan filius Jooris Durmen V Manaut Jan filius Jooris Durmen V Manaut Jan fi1ius Jooris Durmen V Manaut Jan filius JoorisDurmen V Manaut Jan filius Jooris Durmen V Manaut Jan filius Jooris Durmen V Manaut Jan filius Jooris Durmen V Manaut Jan filius Jooris Durmen V Manaut Jan filius Jooris Durmen V Manaut Jan fi1ius Jooris Durmen VI Manaut Jan filius Jooris Durmen VI Manaut Jan fi1ius Jooris Durmen VI Manaut Jan fi1ius Jooris Durmen ende Carel de voghelaerefs Jans thuywel.mel V Manaut Jan filius Jooris Ourmen. VI Manaut Jan filius Jooris, Durmen VI Manaut Jan fs Jooris Durmen V Manaut Jan fs Jooris Durmen VI Manaut Jan fs Jooris Durmen VI Manaut Ludovicusfilius Jooris Velde V Manaut Mattheeusfilius Jans Oosterghemende de Baets Jan filius Lieven OostE 11 Manaut Mattheeusfs Jans Oosterghem I Manaut Mattheeusfs Jans Oosterghem 11 Manaut Mattheeusfs Jans Oasterghern II Manaut MattheeusOVerbrouck IV Manaut MattheeusOVerbrouck IV Martens Abraham filius Jans thuywel.met de Vi (du)a Jooris de Wulf OVerbroucl IV Hartens Abraham filius Jans thuywel. met Vi (du)a Jooris de WUlf OVerbrouck IV MartensAbraham filius Jans thuywel.met Vi(du)a Jooris de WUlf OVerbrouck IV Martens Abraham fs Jans thuywel.met Vi (du)a Jooris de WUlf OVerbrouck IV Martens Abraham fs Jans thuywel.met Vi (du)a Jooris de WUlf OVerbrouclt ende, IV Hartens carel filius Jans Velde V Martens Carel fs Jans Velde V Martens Carel fs Jans Velde V Martens Carel fs Jans Velde V Hartens Carel fs Jans Velde V Martens Jan filius Jans de Jonghe OVerbrouck IV Martens Jan fil.iusJans de jonghe OVerbrouck IV Martens Jan filius Jans de Jonghe OVerbrouck IV Martens Pieter filius Charles overbrouck IV Martens Pieter filius Charles overbrouck IV Martens Pieter filius Joos SomerghemLambeke VII Martens Pieter fs Charles OVerbrouck IV Martens Pieter fs Charles overbrouck IV Martens Pieter fs Charles OVerbrouck IV Martens Pieter fs Charl.es OVerbrouck IV Martens Pieter Stockte poucke I Martens Pro brauwer in Ghent Stoclctepoucke III Martens Pro filius Charles OVerbrouck IV Martens Pro filius Charles OVerbrouck IV Meerendrebij de prochie van stocktepouclte 111 Meire Joos fil.iusPieters Overpoeclte II

60-61 62-63 U4 115 36' 100 243-244 341 9 1.50' 85 50 17 236-237 1 101 187 1.88 217 219 220 238 253 256 257 270 307 330 402 77 113 126

121 123 121 311 110 111 271 44' 205 36 40 19 26 226

161 162 158 181 92 137 162 163

164 4 36 37 248 274 125 241-242 213 263 269 193 98 117 224 97 144

600 915 370 300 400 400 680 700 300 300 290 147 210 980 300 240 310 320 50 300 100 636 780 135 193 705 330 480 460 380 258 426 526 330 810 222 310 310 620 192,5 426 147 280 970 280 380 285 290 300 740 380 118 68 220 80 1400 85 100 285 734

420 440 105 482 265 100 250

320 136 290 325


Meire Joos filius Pieters Overpoecke Meire Joos filius Pieters overpoecke Meire Joos filius Pieters Overpoecke Meire Joos filius Pieters overpoecke Meire JooS fs Prs Overpoecke Mestagh Joannes Lambeke Mestdagh Jan filius Guille OVerbrouck Mestdagh Joannes Lambeke Neerincx Joos filius Marten Oosterqhem Neerincx Joos f1lius Marten Oosterghem Neerincx Joos fil1us Marten oosterghem Neyt Frans filius Jaecques Lovendeghem Breestraete Lambeke niet vermeld onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend Onderbeke Martinus thuywel. Via Joannes Frans de Voldere Velde Onderbeke Martinus thuywel. Via Joannes Frans de Voldere Velde Onderbeke Martinus thuywelijck Vi(du)a Joannes Frans de Voldere Velde onleesbaar¡ onleesbaar onleesbaar onleesbaar Jan filius Pro onleesbaar ...Lieven ...Lievens oosterlijnck Jacobus heer ende meester onderpastoor van Meerendre oosterqhem Phls Santens Overbrouck Pieter ... (onleesbaar) filius Jooris Pieters Joannes filius Jan Dur.men Pieters Joannes filius Jans Durmen Pieters Joannes filius Jans Durmen Pieters Joannes filius Jans Durmen Pieters Joannes filius Jans, Durmen Pieters Joannes filius Joos Durmen Pro .. (onleesbaar) Prent Herman filius Herman Overbrouck Prent Herman filius Herman Overbrouck Prent Herman fs Herman Overbrouck Prent Berman fs Berman OVerbrouck Prent Herman fs Herman overbrouck Prent Herman fs Herman Overbrouck Prent Herman fs Herman OVerbrouck prochie van Meerendre Stocktepoucke pruym Jacobus filius Jaecques OVerpoecke ende Vi (du) a Pieter Vande Velde fa I pruym Jacobus filius Joos Lambeke pruym Jacobus filius Joos Lambeke Pruym Jacobus filius Joos Lambeke Pruym Jacobus filius Joos Lambeke pruym Jacobus filius Joos Lambeke Pruym Jacobus filius Joos Lambeke ende Jan de Voghelaere fs Geert Somerqhem 1 pruym Jacobus fili.us Joos Lambeke ende Mber Frans Max. Vande Woestijne ruddel Pruym Jacobus fs Joos Lambeke pruym Jacobus fs Joos Lambeke ende Pi.eter Martens filius Joos Somerqhem Lamb( pruym Jacobus Lambeke Pruym Jacobus Lambeke Pruym Jacobus L~ke Pruym Jacobus Lambeke ende Pieter standaert filius Jans Lambeke Regelsbrugghe Mijnheer pastoor van Meerentre Stocktepoucke :Roeges Frans Velde Roeges Joannes filius Frans Velde :Roeges Joannes filius Frans Velde :Roeges Joannes filius Frans Velde Roets Jan filius Joos Velde Roets Jan filius Joos Velde :Roets Jan filius Joos Velde Roets Jan filius Joos Velde Roets Jan filius Joos Velde Roets Jan fs Joos Velde :Roets Jan fs Joos Velde

II 11

II 11 11 IX

IV 11 1 1 1

VII III I I

III III IV VI V V 111 I I I I I V

IV I V V V V

VI VI I

IV IV IV IV IV

IV IV IV III VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII 111 V V V V V V V V V V V

145 146 147 295 163 48 284 254 35 36 117 79 111 253' 293' 50 63 320 180 74 81 164 54 162 163 89 119 357 129 66 137' 120 183 255 122 154 211 210 254 120 180 214 217 222 57 76 132-133 18 55 56 141 126-128 129-130 140 118-119 21 22 41 110-111 107 210 157 310 321 94 97 149 191 194 129 241

350 524 340 170 433 50 270 604 330 43 50 410 33 onbekenc 130 onbekenc 40 306 55 420 490 75 414 950 370 370 250 150 200 390 110 280 187 690 350 400 390 63 260 210 175 117 244 150 65 920 330 175 150 330 380 1008 674 30 1750 170 350 290 606 314 136 214 1000 200 134 50 320 90 304 342 410


VI Roets Lieven filius Lievens Durme VI Roets Lieven filius Lievens Durme VI Roets Lieven filius Lievens Durme V Roets Lieven filius Lievens Durmen VI Roets Lieven filius Lievens Durmen VI Roets Lieven filius Lievens Durmen VI Roets Lieven filius Lievens Durmen VI Roets Lieven filius Lievens Durmen VI Roets Lieven filius Lievens Durmen ende Adriaen de Smet fs Adr. Durmen Roets Pieter filius Lieven Oosterghem I Roets Pieter filius Lievens Oosterghem I· I Roets Pieter filius L1evens Oosterghem I Roets Pieter filius Lievens oosterghem VI Roets Pieter filius Lievens oosterghem Roets Pieter filius Lievens Oosterghem VI Roets Pieter filius Lievens Oosterghem VI Roets Pi eter fs Joos Velde V Roets Pieter fs Lieven I I Roets Pieter fs Lievens Oosterghem I Roets Pieter fs Lievens Oosterghem I Roets pro f11ius Lievens Oosterghem V Rouges Frans Velde V Rouges Frans Velde Rouges Lieven filius Pieters OVerbrouck IV .IV Rouges Lieven filius Prs. OVerbr. Rouges Lieven filius Prs. overbrouck IV Rouges Lieven fs Prs. OVerbrouck IV Rouges Lieven fs Prs. OVerbrouck IV Rouges Lieven fs Prs. OVerbrouck IV Rutsaert Pieter, JacObus ende Joosijne filij Jaecques Bansbeke Lambeke IV Rutsaert Pieter, Jacobus ende Joosijne filij Jaecques Bansbeke Lambeke IV Rutsaert P1eter, Jacobus ende Joosijne filij Jaecques Hansbeke Lambeke IV Rutsaert Pieter, Jacobus ende Joosijne filij Jaecques Hansbeke Lambeke IV Rutsaert Pieter, Jacobus ende Joosijne filij Jaecques Hansbeke Lambeke IV Rutsaert Pieter, Jacobus ende Joosijne filij Jaecques Hansbeke Lambeke IV Rutsaert Pieter, Jacobus ende Joosijne filij Jaecques Hansbeke Lambeke IV Rutsaert Pieter, Jacobus ende Joosijne filij Jaecques Hansbeke Lambeke ende , IV Rutsaert Pieter, Jacobus ende Joosijne fs Jaecques HanSbeke Lambeke IV Rutsaert Pi eter , Jacobus ende Josijne filij Jaecques Hansbeke Lambeke IV Ryckaert JUdocus fs Christoffel oostergem I Ryckaert JUdocus fs Stoffel Oostergem I Ryckaert Judocus fs Xstoffel Oosterghem I Ryckaert Judocus fs Xstoffel oosterghem I Ryckaert JUdocus fs Xstoffel oosterghem I Ryckaert Judocus fs Xstoffel oosterghem I Ryckaert Niclaeijs fs Pr. Oosterghem ende de Keysere Joannes fs Laurs Durmen I Santens Philippe OVerbrouck IV Bantens Philippe OVerbrouck IV Bantens Phle OVerbrouck IV Santens Ph1e OVerbrouck IV Bantens Ph1e Overbrouck IV Santens Phle OVerbrouck IV Santens Phle Cverbrouck IV Santens Phle OVerbrouok ende Janneken van Reste wed. van Pieter Mestdagh CveJ IV Schelstraete Jan filius Prs Lambeke 11 Sche1straete Jan filius Prs Lambeke 11 Sche1straete Jan fs P1eter Lambeke II Schelstraete Jan fs Pieters Lambeke 1I Schelatraete Jan fs Prs Lambeke II Schelatraete Jan fs Prs Lambeke II Schelatraete Jan fs Prs Lambeke 11 Seghers Pieter fs Jans mulder overbrouck III seghers Pieter fs Jans. Mulder overbrouck IV Saghera Pr. filius Jans mulder Stocktepoucke III Serwauters Adr. filius Jans Dronghene Lambeke II Serwauters Adriaen filius Jans Dronghene Lambeke II Serwauters Adriaen fs Jan Dronghene Lambeke II Siprianus Siron Landeghem Lambeke II Siprianus Siron Landeghem Lambeke II Siron Siprianus Landeghem Lambeke II Blook Pieter fs Jans OOsterghem I

280 150 160 336 390 250 250 256 714 135 164 494 200 164 450 554 1090 780 614 130 334 180 534 255 180 85 764 130 175 455 460 50 360 173 300 300 340 470 224 6 410 2 195 16 586 102 350 103 350 261 300 67 614 190 650 199 20 168-169 624 268 204 304 285 306 210 307 670 312-·313 616 102-103 1200 176 600 189 700 182 156 104-105 1200 106 420 178 164 187 280 48 580 onbeken< . 189 191 210 260 192 184 320 252 790 255 300 56 190 222 300 83 84 86 283 168-169 140 141 142 133 76 78-79 23 92 14 20 22 63 3 68 71 77 127 146 191 219 155 195 218 220 315 316 322 325 331 339 342 321 338 335


Snoeck Jan fi~iua Pieters Oosterghem en Wieme Lieven fa Jans Oosterqhem Snouck Jan wed. fi~ius Jans Lambeke ende Jacobus Roqiers fi~ius Jaecques Wael Speeckaert Jan fi~ius Hartens Lambeke Standaert Jan fi~ius Jans Lambeke ende Piete.r Standaert fi~ius Jans Lambelte standaert Joannes bai~~iu vande P~atte Gavere Lambelte standaert Joos fi~ius Jans Lambeke Standaert Joos fi~ius Jans Lambeke Standaert Pieter fi~ius Jans Lambeke Steentiens Jan Frans Somerqhem Lambeke Steijaert Lieven filius Jans Stocktepoucke Steijaert Pieter filius Jans Stocktepoucke steijaert Pieter fs Jans stock te poucke ende Bisschop Lieven fs Thomas op BeJ Sutterman Geert filius Joos Overbrouck Sutterman Joosijntien Via Pro van Renterqhem fs Guille Neve~e Lambeke Sutterman Joostijntjes wed. van Pro van Renterqhem fs Guil~e Neve~e Lambeke Sutterman Lieven Stocktepoucke Sutterman Lieven Stocktepoucke Sutterman Lieven Stocktepoucke Taets Guillame Durmen Taets Gui~~e Durmen Taets Gui~ie Durmen Taets Gui~~e Durmen Taets Guilliame Durmen Taets Lieven filius Arent Durmen Taets Lieven filius Arent Durmen Taets Lieven filius Arent Durmen Taets Lieven fi~ius Arent Durmen Taets Lieven fi~ius Arent Durmen Taets Lieven filius Arent Durmen Taets Lieven fi1ius Arent Durmen Taets Lieven fi1ius Arent Durmen Taets Lieven fi~ius Arent Durmen Taets Lieven filius Arent Durmen. abus als gebr. qeweest bij Pieter vanden Dl Taets Lieven fil'ius Gui~~e Ve~de Taets Lieven filius Guille Ve~de Taets Lieven fi~ius Guille Velde Taets Lieven filius Guille Velde Taets Lieven filius Guille Velde Taets Lieven filius Gui~~e Ve~de Taets Pieter filius Gui~~e Ve~de Taets Pieter fi~ius Guil~e Velde Taets Pieter fi~ius Guil~e Velde Taets Pieter filius Gui~le Velde Taets Pieter fi~ius Guille Velde Taets Pieter filius Guille Velde Tollens Gillis filius Jans Somerqhem Lambeke Tollens Gi11is if1ius Jans Somerqhem Lambeke To~lens Laureijns, Christoffe~ ende Pieter filii Jan Lambeke ende Joannes Cl, To1~ens Laureyns, Christoffe~ ende Pieter filii Jan Lambeke Tol~ens Laurs, Christoffel ende Pieter filii Jan Lambeke To~~ens Laurs, Christoffe~ ende Pieter filii Jan Lambeke van Baste~aer Joannes fi1ius Lucas Lambeke van Bastelaer Joannes fs Lucas Lambeke van Bastelaert Joannes filius Lucas Lambeke van Beure Pieter filius Harten Lambeke van Beveren Jan fs Jans Lambeke van BeVeren Livinus thuywe~. met Vi(du)a Jan Scherwytens Dronqhene Lambeke van driessche Pieter Oosterqem van Driessche Pieter Oosterghem van Driessche Pieter Oosterghem van Driessche Pieter Oosterqhem van Driessche Pieter Oosterghem van Driessche Pieter Oosterghem ende Bauduyn van Wassenhove fs Jacques Ve~de van Driessche Pieter Oosterqhem ende Bauduyn Van Wassenhove fs Jaecques Ve~cU van Driessche Pieter Oosterqhem ende Ludavicus Haenhatu filius Jooris Ve~de van hecke Gi~lis filius Gi~~is Lambeke van,Hecke Gillis fi~ius Gi~1is Lambeke van hecke Gi11is fi1ius Gillis Lambeke van hecke Gi1lis filius Gi~~is Lambeke van Hecke Gillis fi~ius Gi~~is Lambeke van hecke Gillis fs Gillis Lambeke

I

VII 111

VII VII VII VII VII

VII

In III II IV IV IV

III 111 111

VI V V V V V V V

V V V V

V VI V V V V V V V V V V V V

V VII VII

VII VII VII VII IV IV

IV VII II 11 I I I I V V

V V

VII VII

VII

VII VII VII

118 143 45 36-39 14 5

69 67 150 50' 30 260 201 319 317 12 32 60 65 246' 169 233 153 312' 156 184 248 303 306 312 327 116 186 127' 161 182 399 400 406 200' 151 152 165 200 239 115 99-100 73 51 50 88 340 303 302 68-69 190 37 204 105 159 160 64

249-250 405 367 58' 29 34 59 64 37

100 438 200 550 300 150 563 630 110 540 210 706 130 230 610 420 682 330 300 210 196 426 263 176 172 206 350 700 610 176 210 300 200 207 95 274 316 336 290 135 96 170 406 158 134 507 950 1224 266 260 256 250 265 265 336 660 200 626 710 240 157 300 1020 950 607,5 158 600 280 386 270 228


van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van

Van van van van van van Van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van

heoke Joannes fa Jan Somerghem Lambeke heoke Joos filius Guille LGUnbeke heoke Joos filius Guille Lambeke heoke Harten filius Jaeoques Lambeke ende Janneken ... fa Guille jonghe, Heirseele Pieter filius Jans OVerpoecke Heiraeele Pieter filius Jans OVerpoeoke Heirseele Pieter filius Jana OVerpoeoke Heirseele Pieter filius Jane OVerpoeoke Heirseele Pieter filius Jans OVerpoeoke Heirseele Pieter filius Jans Overpoecke Heirseele Pieter fs Jans OVerpoecke Heiraeele Pieter .fa Jans Overpoecke Heirseele Pr. filius Jans OVerpoecke Heirseele Pr. fs Jans Overpoecke Berseele Pieter filius Jans OVerpoeoke Herseele Pieter filius Jans overpoecke Herseele Pieter filius Jans OVerpoeoke Herseele Pieter filius Jans OVerpoecke Herseele Pieter filius Jans OVerpoeoke Herseele Pieter filius Jans overpoeoke Berseele Pieter filius Jans OVerpoecke Herseele Pieter filius Jana Overpoucke Heraeele Pieter fa Jane OVerpoeoke Herseele Pieter fa Jans OVerpoeoke Beraeele Pieter fa Jans OVerpoecke Berseele Pieter fs Jans OVerpoecke Herseele Pieter fs Jans OVerpoeoke ende van Wassenhove Christoffel filiu: Berseele pr fs Jans OVerpoecke Hers¡eelePr. filius Jans OVerpoecke Herseele Pro filius Jans OVerpoecke Herseele Pro filius Jans OVerpoecke Herseele Pro filius Jans OVerpoecke Heste Janneken Vi (du)a Pieter Meatdach OVerbrouck Heste Janneken Vi (du) a Pr. Hestdagh OVerbrouck Beste Janneken wed. Pr. Mestdagh OVerbrouck Heste Janneken wed. van Pieter Mestdagh OVerbrouck Bolsbeke Geert filiua Thomas Lambeke Bolsbeke Herman filius Thomas OVerbrouok Holsbeke Berman filius Thomas OVerbrouck Holsbeke Berman filius Thomas OVerbrouck Holsbeke Herman filius Thomas OVerbrouck Holsbeke Herman filius Thomas OVerbrouck ende Pieter Hartens fs Charles ( Holsbeke Herman fs Thomaea OVerbrouck Holsbeke Berman fs Thomas OVerbrouck Holsbeke Jaecques filius Thomas Oosterqhem Holsbeke Jan filius Pieters Velde Holsbeke Jan filius Thomas Durmen Bolsbeke Jan fs Pieters Velde Holsbeke Joos filius Pieters Velde Holsbeke Joos filius Pieters Velde Bolsbeke Joos filius Pieters Velde Bolsbeke Joos filius Pro Velde HOlabeke Joos filius Prs. Velde Holsbeke Joos filius Thomaes Durmen Holsbeke Joos filius Thomas Durmen Holsbeke Joos filius Thomas Durmen Holsbeke Joos fs Pieters Velde HOlsbeke Joos fs Pieters Velde Holsbeke Joos fs Prs Velde Holsbeke Joos fs Prs. Holsbeke Joos fs Prs. Velde Bolsbeke Joos fs prs. Velde ende Jan van Wassenhove fs Ln Velde HolsbeJc.e Lieven OVerbrouck Holsbeke Lieven overbrouck BolSbeke Lieven ¡OVerbrouok HOlsbeke Lieven OVerbrouck HolsbeJc.e Pieter filius Prs. Stookte poucke HolsbeJc.e Pieter filius Prs. Stockte poucke HOlsbeke Pieter fs Pieter Stookte poucke HOlabeke Pieter fs Pieter Stooktepoucke ende Lieven de pape filius JacquE BOlsbeke Pieter fs Pr. Stocktepouoke ende Jaecques Cornelis fs Prs. daudc

VII VII VII VII 11 11 11 II II II II

11

11 11

11 11 11 11 11 11

VI 11 11 11

11 V 11 11

11 11

11 11

IV IV IV IV IV

IV IV

IV IV IV IV IV

1 V

V V

V V V V V V V

VI V V V V V

V

IV IV IV

IV I I I 111 111

6 100' 131 142 201-202 58 88 151 198 203 200 239 42 188 287-289 101 109 161 199 293 120 92 185 270 305 80 96 269 219 279 291 300 249 218' 310-311 196 115 263' 98 193 215 212 122 205 231 141 251 344 173 193 202 119 117 126 195 99 90' 90 23 98 48' 43 121 216 255 256 273 276 272 132 179

160 80 420 260 1750 147 1140 225 1540 675 1220 600 75 140 674 840 450 800 880 300 324 600 400 1010 380 610 200 650 540 670 300 184 195 220 1090 150 150 160 50 150 170 105 232 140 225 780 340 176 220 310 125 200 50 238 314 200 125 125 220 20 .200 514 203 200 310 400 25 316 205 620 450


van van van van van van van van van Van Van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van Van van van van van van van Van van van van van van van van van Van van van van

I HolSbeke Pieter fs Prs. Stookte pouoke 111 Holsbeke Pieter fa Pra. stocktepouoke Holsbeke Pieter fa Prs. Stocktepoucke III Holsbeke Pieter fs Prs. Stocktepoucke 111 111 Holsbeke Pieter fs Prs. Stocktepouoke HolSbeke Pieter fs Prs. stocktepouoke IV Holsbeke Pieter fs Prs. stocktepoucke IV Holsbeke Pro fa Prs stookte poucke I Hoorebeke Tanneken fa Charles Vi (du)a Lieven de Meijere fs Lieven Velde III 111 Hoorebeke Tanneken fa Charles Vi (du)a Lieven de Meijere fs Lieven Velde Hoorebeke Tanneken fa Charles Via Lieven de Meijere filius Lieven Velde V Hoorebeke Tanneken fa Charles Via Lieven de MeiJere filius Lieven Velde VI Hoorebeke Tanneken fa Charles Via Lieven de Meijere filius Lievens Velde V Hoorebeke Tanneken fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Stocktepouc V Hoorebeke Tanneken fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde V Boorebeke Tanneken fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde V Hoorebeke Tanneken fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde V Hoorebeke Tanneken fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde V Hoarebeke Tanneken fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde V Hoarebeke Tanneken fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde V Hoorebeke Tanneken fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lievens Velde V Hoorebeke Tanneken fa Charles Via Lieven de Meijere fs Ln Velde V Hoorebeke Tanneken filia Charles Lieven de Meijere fs Lieven Velde V Boorebeke Tanneken filia Charles Vi (du)a Lieven de Meijere filius Lieven IV Boorebeke Tanneken filia Charles Via Lieven de Meijere filius Lieven Vele V Hoorebeke Tanneken filia Charles Via Lieven de Meijere filius Lieven Vele V Hoorebeke Tanneken filia Charles Via Lieven de Meijere filius Lievens Ve: V Hoorebeke Tanneken filia Charles via Lieven de Meijere fa Lieven Velde V Hoorebeke Tanneken filia Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde V Hoorebeke Tanneken filia Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde V Hoorebeke Tanneken filia Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde' V Hoorebeke Tanneken filia Charles Via Lieven de Meijere fs Lievens Velde V Hoorebeke Tanneken filia Charles Via Lieven de Meijere fs Lievens Velde VI Boorebeke Tanneken filia Charles Via Lieven de Meijere fs Lievens Velde VI HQorebeke Tanneken filius (sic) Charles Via Lieven de Meijere filius Li~ V Hoorebeke Tanneken filius Charles Via Lieven de Meijere filius Lieven Ve: V Hoorebeke Tanneken filius Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde V Rulle Heyndr. filius Jans Lambeke Il Hulle Jan Bapte Stookte poucke II hulle Jan Bapte Stocktepoucke II Rulle Jan stocktepouoke III Kerckvoorde Anthone f~li~s Carel Lambeke VII Kerckvoorde Anthone filius Carel Lambeke VII Kerrebrouck Jan thuywel. met Vi(du)a Cornelis Jan fs Prs OVerpoucke 11 Kerrebrouck Jan thuywel. met Vi(du) a Cornelis Jan fs Prs Overpoucke 11 Leyseele Joannes thuywel. met Vi (du)a Lieven Vande Halle OVerpoecke 111 Loo Jan Sr. filius Gu,ille Velde V Loc Jan Sr. filius Guille Velde V Loo Jan Sr. f11ius Guille Velde V Loo Jan Sr. f11ius Guille Velde ende Jan Bertleer fs Pieters Durmen V Loo Jan Sr. fs Guille Velde V Loockene Pr. Landeqhem Lambeke II Meerentre aermen Stockte poucke, Maenhaut Ludovicus fs Velde Jooris ende 11 Nevel Jan filius Geert Lambeke IV Nevel Jan f'ilius Geert Lambeke IV Nevel Jan filius Geert Lambeke IV Nevel Jan filius Geert Landeghem Lambeke IV Nevel Jan filius Geert Landeqhem'Lambeke IV Nevele Joanne Vi (du)a Adriaen de Vreese OVerpoeoke III Nevele Joanne Vi (du)a de Vreese Adr. OVerpoecke 11 Nevele Joanne Vi(du) a de Vreese Adr. OVerpoecke 11 Nevele Joanne Vi(du)a de Vreese Adr. OVerpoecke II Nevele Joanne Vi (du) a de Vreese Adr. Overpoecke 11 Nevele Joanne vi (du) a de Vreese Adr. OVerpoecke II Neve1e Joanne Vi(du)a de Vree se Adr. OVerpoecke II Nevele Joanne Vi (du)a de Vree se Adr. OVerpoecke 11 Nevele Joanne Vi (du)a de Vreese Adr. OVerpoecke 11 Nevele Joanne Vi(du) a de Vreese Adr. Overpoecke II Nevele Joanne vi(du)a de Vreese Adr. Overpoecke II Nevele Joanne Vi (du) a de Vreese Adr. Overpoucke II Nevele Joanne Vi(du) a de Vreese Adriaen OVerpoecke 11

271 133 134 138 167 171 250 274 150 151 291 101 143 44 45 46 53 91 379 398 29 40 88 188 58 59 144 17-18 47 294 361 292-293 118 159 203 211 277 258 126' 122 69 77 81 212 216 20 388 389 390 391 404 41' 170 308 332 337 299 301 140 99 220 265 265 308 314 317 319 334 345 138 124

140 230 570 475 250 124 233 80 300 600 260 500 300 346 764 230 208 304 520 320 680 214 304 886 90 340 480 1250 710 320 153 1010 164 260 426 155 390 400 300 75 16 574 410 84 79 450 350 210 158 100 460 190 100 165 1000 760 600 162 243 100 450 98 98 143 300 233 250 350 300 100 75


van van van van van van van van van van van Van Van Van Van van van van Van van Van Van Van Van Van Van Van van van van van Van van van van Van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van

Nevele Joanne Vi (du)a de Vreese Adriaen OVerpoecke Nevele Joanne Vi(du)a de Vree se Adriaen OVerpoecke Nevele Joanne Vi (du)a de Vree se Adriaen OVerpoecke Nevele Joanne Vi(du)a de Vreese Adriaen OVerpoecke Nevele Joanne Vi(du) a de Vreese Adriaen OVerpoecke Nevele Joanne Vi (du) a de Vreese Adriaen OVerpoecke Nevele Joanne Vi (du)a de Vreese Adriaen OVerpoucke Nevele Joanne Vi (du) a de Vreese Adt. Overpoecke Nevele Joanne wed. de Vreese Adriaen Overpoecke Nevele Joanne wed. van de Vree se Adriaen Overpoecke Nevele Pieter filius Mattheeus Oostergem Nevele Pieter filius Mattheeus Oosterqhem Nevele Pieter filius Mattheeus Oosterghem Nevele Pieter filius Mattheeus Oosterqhem Nevele Pieter filius Mattheeus oosterghern Nevele Pieter filius Mattheeus Oosterghem Nevele Pieter filius Mattheeus Oosterqhem Nevele Pieter filius Hattheeus oosterghem Nevele Pieter filius Mattheeus oosterghem Nevele Pieter filius Mattheeus Oosterghem Nevele Pieter filius Mattheeus Oosterghem Nevele Pieter fa Hattheeus Oostergem Nevele Pieter fs Mattheeus oosterghem Nevele Pieter fs Mattheeus oosterqhem Nevele Pieter fa Mattheeus Oosterghem Nevel.e Pieter fs Mattheeus Oosterghem Nevele Pieter fs Mattheeus Ooaterghem Nevele Pieter fa Mattheeus oosterqhem Nevele Pieter fs Mattheeus oosterghem Nevele Pieter fa Mattheeus Oosterghem Nev.ele Pieter fs Mattheeua Oosterghem Nevele Pieter fs Mattheeus oosterghem ende de Baets Jan fs Lieven Ooster~ Nevele Pieter fs Mattheeus Oosterghem ende de Baets Jan fs Lievens Oostel Nevele Pieter fs Mattheeus Oosterghem ende Lenaert Cornel.ia filius Laurs Nevele Pieter fs Mattheeus Oosterqhem ende Vande Waerhede DOminicus Oos~ Nevele Pro filius Mattheeus Oosterghem Quackebeke Lieven filius Jaecques Vel.de Quackebeke Pieter filius Abraham Velde Quackebeke Pieter filius Abraham Velde Quackebeke Pieter filiua Abraham Velde Quackebeke Pieter filius Abraham Velde Quackebeke Pieter filius Abraham Velde ende Gillis Vander Vennet fs Jans Quackebeke Pieter fs Abraham Velde Quaeckebeke Pro fil.ius Abraham Velde Quaeckebeke Pr. fs Abraham Velde Renterghem Frans filiua Frans Durme Renterghem Frans filius Frans Durmen Renterghem Frans filius Frans Durmen Renterghem Frans filius Frans Du:rmen Renterghem Janneken Via Lieven de Clercq Velde Renterqhem Janneken Via Lieven de Clercq Velde ende Gilles de Buck filiul Renterghem Janneken Via Lieven de Clercq Velde ende Gillis de Buck filiu: Renterqhem Janneken wed. Lieven de Clercq Velde Renterghem Joos filius Frans Oosterghem Renterghem Laurs fs Lieven Stocktepoucke Renterqhem Lieven ende Livijne Overbrouck Renterghem Lieven ende Livijne OVerbrouck Renterghem Lieven ende Livijne OVerbrouck Renterghem Lieven ende Livijne Overbrouck Renterghem Pieter filius Geert Stocktepoucke Renterghem Pieter filius Geert stocktepoucke Renterghem Pieter fs Geert Stocktepoucke Schauwenberghe Frans OVerpouke, Joannes van Schauwenberqhe fs Xstoffel SI Vinck Joos fs Andries OOsterqhem Vinckt Joos OOsterqhem Wassenhove Bauduyn filius Gillis Velde Wassenhove Bauduyn filius Jaecques Velde Wassenhove Bauduyn filius Jaecques Velde Wassenhove Bauduyn filius Jaecques Velde Wassenhove Bauduyn filius Jaecques Velde Wassenhove Bauduyn filius Jaecques Velde

11

II II 11 II :II 11 II

II II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

IV I I

174 175 214 215 222 273 121 39 172 165 166 124' 19 24 137 154 209 226 253 254 286 14 17 18 28 128 129 136 206 213 215 125 169 273 124 199

V

71

III UI III

145 148 170 325' 115 169 82 83 40 331 393-394 396 93 2

V

VI III V V

VI 11 V V

VI VI

VI

1

V

410 233 48 94 154 156 159 41-42 43 60 128 72 54 359 20

I

IU IV IV

IV IV III III IX

III VI VI V V V V V V

48

122 132 345

134 236 300 600 746 490 326 70 124 560 256 270 300 320 450 420 150 500 500 75 210 310 300 300 510 330 120 430 426 225 300 820 530 546 350 144 185 118 374 250 280 910 400 300 173 180 18 326 360 310 340 150 300 350 140 430 85 225 300 1875 260 143 225 455 900 390 100 200 420 250 285


van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van wassenhove van Wassenhove van wassenhove van Wassenhave van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove Van Wassenhove Van Wassenhove Van Wassenhove Van Wassenhove van Wassenhove Van Wassenhove Van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove Van Wassenhove van Wassenhove van Wassenhove Van Wassenhove

Bauduyn filius Jaec¡quesVelde Bauduyn filius Jaecques Velde Bauduyn filius Jaecques Velde ende Jaecques van Heijste Durme Bauduyn filius Jaecques Velde ende Joos Dirick Velde Bauduyn fs Jacques Velde Bauduyn fs Jaecques Velde Bauduyn fs Jaecques Velde Bauduyn fs Jaecques Velde Bauduyn fs Jaecques Velde Bauduyn fs Jaecques Velde Bauduyn fs Jaecques Velde Bauduyn fs Jaecques Velde Bauduyn fs Jaecques Velde Bauduyn fs Jaecques Velde Bauduyn fs Jaecques Velde ende Jan Manaut filius Jooris DurmeI Christoffel filius Jans overpoecke Christoffel filius Jans overpoecke Christoffel filius Jans Overpoecke Christoffel filius Jans OVerpoucke Christoffel filus Jans OVerpoecke Christoffel fs Jan OVerpoucke Christoffel fs Jan OVerpoucke Christoffel fs Jans OVerpoecke Christoffel fs Jans OVerpoecke Christoffel fs Jans OVerpoecke Geert filius Gillis stocktepoucke Geert filius Gillis Stocktepoucke Geert fi1ius Gillis stocktepouoke ende Joos Versluys thuywel. Geert filius Joos OVerbrouck Geert filius Joos OVerbrouck Geert filius Joos OVerbrouck Geert filius Joos OVerbrouok Geert filius Joos OVerbrouck Geert filius Joos Overbrouck Geert filius Joos OVerbrouok Geert filius Joos OVerbrouck Geert filius Joos OVerbrouck Geert filius Joos OVerbrouck Geert filius Joos OVerbrouck Geert fi1ius Joos Overbrouck Geert filius Joos Overbrouck Geert filius Joos Overbrouck ende Harten Doosterlijnck OVerbr Geert filius Joos OVerbrouck ende Mattheeus Maenhaut Overbrouc Geert fs Joos Overbrouck Geert fs Joos Overbrouck Geert fs Joos Overbrouck Geert fs Joos OVerbrouck Geert fs Joos Overbrouck ende raten Oosterlinck Overbrouck Gillis filius Jaecques Velde Gillis fi1ius Jaecques Velde Gil1is filius Jaecques Velde Gillis fs Jaecques Gil1is fs Jaecques Velde Gillis fs Jaecques Velde Gi1lis fs Jaecques Velde Guille filius Joacques Velde Jan filius Geert Oosterghem Jan filius Geert Oosterghem Jan filius Geert Oosterghem Jan filius Geert Oosterghem Jan filius Geert oosterghem Jan filius Geert Oosterghem Jan filius Geert oosterghem Jan filius Geert Oosterghem Jan filius Geert Oosterghem Jan filius Geert Oosterghem Jan filius Geert Oosterghem ende Joanne Vande Velde Vi (du)a v; Jan filius Pieter Velde Jan filius Pieters Velde Jan fs (onleesbaar) OOsterghem Jan fs Geert Oostergem

V V

VI V V

UI V V V V V V V

VI V U

II

111 U

:n U

11 11 II

II III 111

UI II

IV IV IV IV IV IV IV rv rv IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V V I V V V V I I I I I I I 111 V VI IV 111 V I I

353 414 179 86 87 177 104 105 106 267 273 274 355 78 252 118 164 4 115 173 73 74 43 143 274 193 194 190 55 166' 175-176 2-3 141 146 150 167 177 .186 187 189 245 138 79 56 58 166 183 149 114 168 412 185 102 115

116 100 96-97 47 57 81 93 94 152 180 369 71 1.2 149

411 210 9

50"0 300 60 300 400 570 100 79 171 370 68 120 164 380 1426 300 830 400 1126 134 205 545 240 25 580 175 200 1784 370 172 61 790 470 380 150 690 224 760 180 470 2826 320 400 223 223 200 435 316 43 196 275 425 250 25 25 120 570 618 80 400 564 440 310 276 756 680 200 350 144 426 350


Van Wassenhove Jan fa Geert Oostergem Van wassenhove Jan fs Geert Oosterghem Van Wassenhove Jan fs Geert Oosterghem van Wassenhove Jan fa Geert Oosterghem van Wassenhove Jan fs Geert Oosterghem van Wassenhove Jan fs Geert oosterghem van Waasenhove Jan fa Piaters Velde Van Wassenhove Jan fs Prs. Velde van Wassenhove Jan fs Prs. Velde van Wassenhove Lieven filius Marten Durmen Van Wassenhove Lieven filius Marten Durmen van Wassenhove Lieven filius Marten Durmen van Wassenhove Lieven fs Marten Durmen van Wassenhove Pieter fs Pieter Durme van Wassenhove Piater fs Pieters Ourmen van Wassenhove Xstoffel filius ~auduijn stocktepoucke van Wassenhove Xstoffel filius Bauduyn stockte poucke ende Pro de Cos tere fi: van Wassenhove Xstoffel filius Jan OVerpoucke ende Bral Marten filius Lieven: van Wassenhove Xatoffel filius Jans overpoecke van Wassenhove Xstoffel filius Jans OVerpoecke van Wassenhove Xstoffel fi1ius Jans Overpoecke van Wassenhove Xstoffel filius Jans OVerpoucke van Wassenhove Xstof!el fs Jan overpoecke van Wassenhove Xstoffel fs Jan overpoecke. van Wassenhove Xstoffel fs Jan overpoecke van Wassenhove Xstoffel fs Jan OVerpoecke ende Hessens Guille Prs overpoecke van Wassenhove Xstoffel fs Jans overpoecke van Wassenhove Xstoffel fs Jans overpoecke van Wassenhove Xstoffel fs Jans overpoucke Vande Kerckhove Jan filius Prs stocktepoucke Vande Kerckhove Jan fs Prs stocktepoucke Vande Kerckhove Jan fs Prs. stocktepoucke vande steene Cha.rel in huywel. Vi (du)a van Laecke Jan fs Ca rel Lambeke vande steene Charel in huywelijck Vi(du}a van Laecke Jan fa Carel Lambeke Vande Velde Arnaut filius Pieter Durmen Vande Velde Arnaut filius Pieter Durmen vande Velde Arnaut f1lius Pieters Durmen vande Velde Arnaut filius Pleters Durmen vande Velde Arnaut filius Pieters Durmen vande Velde Arna.ut filius Pieters Durmen vande Velde Arnaut filius Pieters Durmen vande Velde Arnaut filius Pieters Durmen vande Velde Arnaut fil1us Pieters Durmen vande Velde Arnaut filius Pieters Durmen Vande Velde Arnaut filius Pieters Durmen Vande Velde Arnaut filius Pieters Durmen Vande Velde Arnaut filius Pleters Durmen Vande Velde Arnaut filius Pieters Durmen Vande Velde AInaut filius Pieters Durmen vande Velde Arnaut filius Pieters Ourmen Vande Velde Arnaut fi~ius Pieters Durmen Vande Velde Arnaut filius Pieters Durmen Vande Velde Arnaut filius Pieters Durmen Vande Velde Arnaut filius Pieters Durmen Vande Ve~de Arnaut filius Pieters Durmen Vande Velde Arnaut filius Pieters Durmen Vande Ve~de Arnaut filius Pieters Durmen Vande Velde Arnaut filius Pieters Durmen Vande Velde Arnaut filius Pieters Durmen Vande Velde Arna.ut filius Pieters Durmen Vande Ve~de Arnaut filius Pieters Durmen Vande Velde Arna.ut filius Pleters Durmen Vande Velde Arnaut filius Pieters Durmen Vande Velde Arnaut filius Pieters Durmen ende Marijn de Meester Du.rmen Vande Velde Arnaut fs Pieters Durmen vande Velde Arnaut fs Pieters Durmen Vande Velde Arnaut fs Pieters Durmen Vande Velde Arnaut fs Pieters Durmen Vande Ve~de Arna.ut fa Pieters Durmen Vande Velde Arnaut fs Pieters Durmen Vande Velde Arnaut fs Pi eters Durmen

I I I V

VI VI V V V V V

VI VI VI VI 111 UI 11 11 II

II II II

11 11 11 11 11

:n 11 111 111 11 11 V

VI V V V V V V V V V V V V

VI VI VI VI

VI VI VI VI VI VI

VI VI

VI VI VI VI V V V

VI VI VI VI

13 3.2 43 299 70 138 351 41 84 108 265 144 92 50 130 3.35 126 91 116 150 292 117 22 168 281 246 3.14 142 129 256 47¡ 49 263 253 135 171 221' 234-235 222 223 224 225 226 231 276 407 408 413 160-161 46 75 80 87 131 134 135 136 147 162 163 164 166 176 76 123-124 246 285 74 81 143 149

360 330 370 300 240 324 92 266 236 358 510 350 552 840 325 220 340 446 420 300 470 330 670 350 409 310 380 400 950 96 260 150 300 744 215 206 60 600 440 350 85 85 170 220 142 624 400 300 390 900 30 270 600 680 400 400 570 200 50 150 140 180 264 230 200 210 143 500 550 170 228


Vande vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande .Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande Vande

Ve~de Care~ fi~ius Arent Oostergem Ve~de Care~ fi~ius Arent Oosterghem ende Wi~~ems Ve~de Andries Ve~de Care~ fi~ius Arnaut oosteghem ende Arnaut Vande Ve~de fs Pieters Ve~de Care~ fi1ius Arnaut Oosterghem Velde Care1 fi1ius Arnaut oosterghem Velde Care1 fi~ius Arnaut oosterghem Velde Care1 filius Arnaut oosterghem Velde Carel f.i1ius Arnaut oosterghem Velde Carel fi1ius Arnaut oosterghem Velde Carel filius Arnaut oosterghern Velde Carel fi1ius Arnaut Oosterghem Ve1de Carel filius Arnaut Oosterghem Ve1de Care~ filius Arnaut Oosterghem Ve1de Carel fi1ius Arnaut Oosterghem Velde Carel filius Arnaut oosterghem ende Arnaut Vande Velde fs Pieter: Ve1de Care~ fi1ius Arnaut oosterghem ende van Neve1e Pieter filius Mat1 Velde Carel fi1ius Arnaut oosterghem ende Van Wassenhove Jan fB Geert Ve~de Carel fs Arent Oosterghem ende Baele Pieter fB Jaecques Oostergh Velde Carel fs Arnaut Oosterghem Velde Care~ fB Arnaut Oosterghem Velde Care~ fs Arnaut Oosterghem Velde Care~ fs Arnaut oosterghem Velde Care~ fs Arnaut Oosterghem Velde Carel fs Arnaut Oosterghem Ve~de Carel fs Arnaut Oostergbem Ve~de Carel fs Arnaut Oosterghem Velde Ca rel fs Arnaut Oosterghem ende Loentiens Joannes fs Andries Oosl Velde Carel fs Arnaut Oosterghem ende Vande Waerhede Dominicus Oostergl Velde Care~ fs Arnaut Oosterghem ende Wi~le Pieter Oosterghem Velde Care~ fs filius Arnaut Oosterghem Velde Joanne Vi (du) a Pi eter de Witte filius Joos stocktepoucke Velde Joanne Vi (du) a Pro de Witte fi~ius Joos Velde Joanne Vi (du)a Pro de Witte filius Joos stocktepoucke Velde Joanne Vi (du) a Pro de Witte filius Joos stocktepoucke Ve~de Joanne Vi (du)a Pro de Witte filius Joos stocktepoucke Ve~de Joanne Vi(du)a Pro de Witte filius Joos Stocktepoucke Velde Joanne Vi (du)a Pro de Witte filius Joos stocktepoucke Velde Joanne Vi (du)a Pro de Witte fs Joos Stocktepoucke Ve~de Joanne Vi(du)a Pro de Witte fs Joos stocktepoucke Ve~de Joanne wed. Pro de Witte filius Joos Stocktepoucke Vel.e Care~ fs Arnaut Oosterghem Vijvere pieter fs Prs. Oosterghem Waerhede Dominicus ,Oosterghem Waerhede Dominicus en ... Jan fs Lievens Waerhede Dominicus Oosteghem Waerbede Dominicus Oostergem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus Oostergbem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus oosterghem Waerhede DOminicus Oosterghem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominièus Oosterghem Waerhede Dominicus Oostergbem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus Oostergbem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus Oosterghern Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus Oosterghem Waerhede Dominicus oosterghem

V I V I I I I I I I V V V

VI V I I I I I I I I I I I I I I I 111

III 111 111

III

IV IV III III

IV 11 I VI I V I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I

284 202 288 80 BB 91 95 153 155 184 26B 376 377 165 286 245 58 220 29 42 59 60 65 87 149 176 41 63-64 55-56 69 209 208 207 210 211 24' 24 178 212 83 38 101 28 173 296 255 178' 256-260 21 26 27 49 108 109 110 111 112 122 123 127 138 139 174 175 177 178 179 180 181 201 214

120 370 570 170 340 970 143 410 314 140 570 1000 430 200 154 700 300 500 140 654 950 630 350 470 206 147 200 1336 664 1260 282 150 150 600 350 140 140 323 440

112 150 55 240 265 150 520 70 450 460 700 580 200 750 810 220 426 248 210 300 600 400 390 470 590 70 70 220 208 310 320 277


Vande Waerhede Dominicus Oosterghem Vande Waerhede Dominicus Oosterghem Vande Waerhede Dominicus Oosterghem Vande Waerhede Dominicus Oosterghem Vande Waerhede Dominicus Oosterghem Vande Waerhede Dominicus Oosterqhem Vande Waerhede Dominicus Oosterghem Vande Waerhede Dominicus Oosterghem Vande Waerhede Dominicus Oosterghem Vande Waerhede Dominicus Oosterghem Vande Waerhede Domi'nicus Oosterghem Vande Waerhede Dominicus Oosterghem Vande Waerhede Dominicus Oosterghem ende den Aerman van Meerendre Lambeke Vande Waerheden Dominicus oosterghem Vande Waerheden Dominicus Oosterghern Vande Waerheden Dominicus Oosterqhem vande Walle Frans filius Jans overbrouck Vande Walle Frans filius Jans OVerbrouck Vande Walle Frans filius Jans OVerbrouck Vande Walle Jan filius Jans OVerpoecke Vande Walle Jan filius Jans OVerpoecke Vande Walle Jan filius Jans OVerpoecke Vande Walle Jan filius Lievens overpoecke Vande Walle Jan fs Jans Overpoecke Vande Walle Jan fs Jans Overpoecke Vande Walle Jan fs Jans OVerpoecke Vande Walle Jan fs Jans Overpoucke Vande Walle Lieven filius Bernard Stockte poucke Vande Walle Lieven fs Bernaerd Stocktepoucke', Pieter Frans Hartens fs Prs. SI Vande Walle Pieter filius Jans de jonghe OVerbrouck Vande Walle Pieter f1lius Jans de jonghe OVerbrouck Vande Walle Pieter filius Jans OVerbrouck Vande Walle Pieter filius Pieters Durmen Vande Walle Pieter fs Jan de Jonghe OVerbrouck Vande Walle Pieter fs Jans de Jonghe OVerbrouck Vande Walle Pieter fs Jans Overbrouck Vande Walle Pieter fs Jans OVerbrouck Vande Walle Pieter fs Jans OVerbrouck Vande Walle Pro filius Jans de Jonghe Overbrouck Vande walle Pro filius Jans OVerbrouck Vande Walle Pro fil1us Jans OVerbrouck Vande Walle Pro fs Jans de Jonghe OVerbrouck Vande Walle Pro fs Jans Overbrouck Vande Walle Pro fs Jans Overbrouck Vande Walle Pro fs Jans'Ove~rouck Vanden Driessche Pieter Oosterqem Vanden Driessche Pieter oosterqhem Vanden Driessche Pieter Oosterghem Vanden Driessche Pieter Oosterghem Vanden Driessche Pieter Oosterghem vanden Driessche, Pieter Oosterghem abus als geweest sijnde Lieven Taets Du~ Vandendriessche Pieter Oosterghem Vandendriessche Pieter Oosterghern Vander Stricht mevr. Lambeke Vander Vennet Gilis fs Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis fil'ius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gi11is filius Jans VĂŞlde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde vander Vennet Gillis filius Jans Velde vander Vennet Gillis filius Jans Velde vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gill1s filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde

I I I

IV V V V V

VI VI VI VI V I I I

IV IV IV II II II 11 II II 111 11 111

III III 111 IV V

IV IV IV IV IV IV

IV IV IV IV IV

IV I I I I I V I I

IV V V

V V

V V V V V V V

V V V V V V

263 264 283 178 254 295 297 298 32 33 35 64 310' 107 126 262 265-266 286 290 26 153 321 277 27 94 5 137 130 127 185 186 55 322 53 52 29 54 86 51 30 91 97 20 81 105 148 51-52 50 269 270 247 168 219 163 333 264' 289-290 50 51 136 138 139 156 167 178 216 228 229 260 262 302

310 195 127 200 780 150 150 150 196 196 520 733 77 1950 600 150 500 470 764 310 110 150 104 270 150 550 900 310 240 200 250 190 324 170 200 210 125 272 200 300 178 178 150 300 100 420 290 890 370 150 200 610 _180 200 200 100 724 470 110 220 250 194 214 210 190 680 169 169 400 306 485


Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jans Velde Vander Vennet Gillis fs Jans Velde vander Vennet Gillis fs Jans Velde Vander Vennet Gillis fs Jans Velde Vander Vennet Gillis fs Jans Velde Vander Vennet Gillis fs Jans Velde Vander Vennet Gillis fs Jans Velde vander Vennet Gillis fs Jans Velde Vander Vennet Gillis fs Jans Velde vander Vennet Gillis fs Jans Velde Vander Vennet Gillis fs Jans Velde Vander Vennet Gillis fs Jans Velde Vander Vennet Gillis fs Jans Velde Vander Vennet Gillis fs Jans Velde Vander Vennet Gillis fs Jans Velde ende Lieven Taets filius Arent Durmen Vander Vennet Guille filius Jans Velde Vander Vennet Herman filius Jans Lambeke vandriessche Pieter Oosterghem Vanhulle Jan Bapte Stocktepoucke vanhulle Jan Bapte stocktepoucke Vanhulle Jan BapteStocktepoucke Vergult Mattheeus filius Pieters Durmen Vermei re Jaecques filius Pieters Lambeke Versluijs Guille ende Pieter Neijt filius Jaecques elck dheelft Versluijs Guille ende Pieter Neijt filius Jaecques elck dheelft Lambeke Versluijs Jan filius Joos Lambeke Versluys Joos filius Marten thuywel. met Vi (du) a Aerts Pieter Stockte poucke Versluys Joos filius Harten thuywel. met Vi(du) a Aerts Pieter Stookte poucke Versluys Joos filius Marten thuywel. met Vi (du)a Aerts Pro Stockte poucke Versluys Joos filius Harten thuywel. met Vi (du)a Pieter Aerts Stockepoucke Versluys Joos filius Marten thuywel. met Vi(du) a Pieter Aerts Stockepoucke Versluys Joos filius Harten thuywel. met Vi(du) a Pieter Aerts Stocktepoucke Versluys Joos filius Marten thuywel. met Vi (du) a Pieter Aerts Stocktepoucke ( Versluys Joos filius Martinus thuywel. met Vi(du) a Aerts Pieter Stouckte pouc Versluys Joos filius Hartinus thuywel. met Vi (du)a Aerts Pro Stookte poucke Versluys Joos filius Hartinus thuywel. met Vi (du)a Pieter Aerts Stookepoucke Versluys Joos filius Martinus thuywel. met Vi(du)a Pieter Aerts stockepoucke Versluys Joos filius Hartinus thuywel. met Vi(du) a Pieter Aerts stocktepouclt( Versluys Joos filius Martinus thuywel. met Vi (du) a Pieter Aerts Stocktepouck( Versluys Joos filius Martinus thuywel. met Vi (du)a Pieter Aerts StocktepouCk( Versluys Joos filius Hartinus thuywe1. met Vi (du) a Pieter Aerts Stocktepouck( Versluys Joos filius thuywe1. Marten met Vi (du)a Aerts Pro Stockte poucke Versluys Joos fs Ha.rten thuywel. met vi (du) a Aerts Pieter Stockte poucke Versluys Joos fs Harten thuywel. met Vi (du) a aerts Pro Stocktepoucke Versluys Joos fs Marten thuywel. met Vi (du)a Aerts Prs. Stockte poucke Versluys Joos fs Harten thuywel. met Vi(du) a Pro Aerts Stocktepoucke Versluys Joos fs Marten thuywelijcke met de Vi (du)a Aerts Pieter Stockte pou( Versluys Joos fs Thuywel Marten met Vi (du)a Aers Pro Stockte poucke Versluys Joos thuywel. met Vi(du) a Aerts Pieter Stouokte poucke Verstraete Pieter fs Jans oosterghem Verstraeten Pieter filius Jan Oosterghem Vers-traeten Pieter fil.ius Jans Oostergem Vervinck Joos f"ilius Andries oosterghem Vervinck Joos filius Andries oosterghem Vervinck Joos filius Andries Oosterqhem Vervinck Joos fi1ius Andries Oosterghem Vervinck Joos filius Andries Oosterghem Verwilst Pieter filius Gillis Somerghem Lambeke Vi (du)a Bernaert Christoffel filius Jans stocktepoucke

V V V V V V

VI VI VI VI VI

VI VI V V V V V V V V V V V VI

VI V V

IV I II

II 11

VI VII VII

VII VII I I I

111 111 III III I I

III III III III III 111 1 1 II 1

III I I I I I I V

324 325 331 332 334 335 146 148 150 152 156 157 158 221' 242-243 166 170 172 176 221 227 230 264 301 114 151 326 261 39 266 29 125 95' 53 102-106 136 135 8 267 287 284 79 83 88 87 296 293 80 81 82 84 89 85-86 285 277 110 279 188 275 207 297 134 280 165 370

V

371

VI

73 128 145

VI VI VII III

4

33

218 218 330 415 440 670 320 330 514 180 356 416 260 200 900 100 106 90 210 520 125 130 550 700 800 210 235 202 400 150 347 300 75 940 2026 150 130 124 356 900 250 600 175 400 600 500 509 480 516 420 150 400 1880 475 2540 250 634 430 226 160 170 380 560 570 464 380 140 170 340 221 610


Vi(du)a Bernaert Christoffel filius Jans Stocktepoucke In Vi(du)a Bernaert Christoffel filius Jans stocktepoucke ende Jan de Smet fs J, III Vi(du)a Bernaert Christoffel filius Jans Stocktpoucke UI Vi(du) a Bernaert Christoffel fs Jans Stockte poucke III Vi(du) a Bernaert Christoffel fs Jans stocktepoucke 11 Vi(du)a Claeijs Anthone Stocktepoucke UI Vi(du)a de Blonde Abraham OVerbrouck IV Vi (du) a de blonde Abraham OVerbrouck IV Vi(du)a de Blonde Abraham OVerbrouck IV Vi (du) a de Blonde Abraham OVerbrouck IV Vi(du) a de Puijdt Joos fs Jans overpoecke :II Vi (du) a de PUijdt Joos fs Jans OVerpoeclte II Vi (du)a de Puydt Joos filius Jans OVerpoecke II Vi (du) a de PUydt Joos filius Jans OVerpoecke II Vi(du)a de Vree se Adr. OVerpoecke Il Vi (du)a de Vree se Adriaen overpoeclte II Vi(du)a Pro Hertleer Durmen 11 Vi (du)a van Bolsbeke Thomas filius Thomas OVerbr. IV Vi(du)a van Holsbeke Thomas filius Thomas OVerbrouck III Vi (dil) a van Holsbeke Thomas fs Thomas OV'erbrouclt IV Vi (du) a van Renterghem Jan OVerpoecke U Vi(du)a van Renterghem Jan OVerpoecke II Vi (du)a van Renterghem Jan OV'erpoucke ende Baptiste vanhulle Jan Stookte pou< II Vi (du) a Vande Velde Pieter filius Baudewijn Oosterghem, Vande Waerheden DOmiI rr Vi (du) a Vande Velde Pieter filius Bauduyn Stookte poeoke I1 Vi (du) a Vande Velde Pieter filius Bauduyn Stocktepoucke IU Vi (du) a Vande Velde Pieter fs Baudewijn Stocktepoucke ende Vi(du) a Pieter Bil UI Vi (du) a Vande Velde pr. filius Bauduyn oosterghem Jan de Baets fs Lievens OOI IV Vi(du) a Vande Velde Pro filius Bauduyn Stockte poucke III Vi (du) a vande Velde Pro filius Bauduyn $tocktepoucke rr r Vi (du) a Vande Velde Pro fs Bauduyn Stockte poucke III V1(du) a Vande Velde Pro fs Bauduyn Stockte poucke UI Vi(du) a Vande Velde Pro fs Bauduyn Stocktepouoke III Vi (du)a Vergult Joannes filius Carel OVerpoecke II Vi (du) a Vergult Joannes filius Carel OVerpoecke II Vi (du) a Vergult Joannes filius Carel OV'erpoecke U Vi(du) a vergult Joannes filius Carel OVerpoecke II Vi (du)a Verguit Joannes filius Carel OVerpoucke II Vi(du) a Vergult Joannes fs Carel OVerpoecke 11 Vi (du) a Verguit Joannes fs Carel OVerpoecke IJ Vi(du) a Verqult Joannes fs Carel 'OVerpoecke U. Vi (du)a Vergult Joannes fs Carel OVerpoucke Il Vi(du)a Verguit Joannes OVerpoecke II Via Blomme Jan ende de wed. Jacobus van hecke Somerghem Lambeke VII Via Bruqqheman Joos filius Cornelis Durmen V Via de Clercq Joos filius Hartens Durme. VI Via de Keysere Laureyns fs Pieters Durme VI Via de Meijere Pieter fs Hubrecht ende JOo Jeron Olivier Limunden (?) heere, V Via de Meijere Pieter fs Hubrecht Ve1.de. V Via de Meijere Pieter fs Hubrecht Velde ende Jan Van Holsheke fs Prs. Velde V Via de Meijere Pro filius Huybrecht Velde V Via de Muynck Stoffel fs Prs. Hansbeke Lambeke IV Via de Muynck Stoffel fs Prs. Hansheke Lambeke IV Via de Vos Jan Velde ende Jan Beyssens Velde V Vi.a Grijp Jooris filius Pieters Lambeke VII Via Grijp Jooris fs Pieters Lambeke VII Via Berteleer Pieter Durmen VI Via Hertleer Pieter Durme VI Via Hertleer Pieter Durmen V Via Hertleer Pieter Durmen V Via Hertleer Pieter Durmen VI Via Hert1eer Pieter Durmen VI Via Hertleer Pieter Durmen VI Via Hertleer Pieter Durmen VI Via Hertleer Pieter Durmen VI Via Hert1.eer Pieter Durmen VI Via Hertleer Pieter Durmen VI Via Hertleer Pi eter Durmen VI Via Hertleer Pieter Durmen VI Via Hertleer Pieter Durmen VI Via Hertleer Pieter Durmen VI

62 195 68 25 280 94 134 135 136 137 18 339 152 343 108 2

57 1

200 23 112 329 127 30 251 14 75 38 18 13 46 61 56-59 24 62 312 318 97 290 320 332 126 333 107-109 56 103 43-48 318 57 62 5

293 336 69 144 93 38 21 396' 397 17' 10 15 16 17 19 27 29 34 55

56

320 200 460 484 400 28 250 275 50 300 680 67 110 280 376 676 142 150 250 75 390 300 575 375 470 728 546 346 100 1290 290 2930 1540 475 90 300 245 200 200 235 200 300 135 1250 184 370 850 150 93 690 322 360 490 254 400 307 340 516 300 704 80 470 80 80 80 2/3 deel 326 240 324 204 160


Via Hertleer Pieter Durmen Via Hertleer Pieter Durmen Via Leperek Philippe Stocktepoucke Via Leperek Philippe stocktepoucke Via Pieter Hertleer Durmen Via Pieter Bertleer Durmen via Stoffel de Muynck fs Prs. Bansbeke Lambeke Via TUytschavere Geert filius Gui'lle Velde Via TUytschavere Geert filius Guille Velde Via tVuytschaver Geert filius Guille Velde Via tVUytschavere Geert fs Guille Velde Via Van Hecke Pieter Durme. Via van Hecke Pieter Durmen Via van Hecke Pieter Durmen Via van Hecke Pieter Durmen Via van hecke Pieter Durmen Via van Becke Pieter Durmen ende Lieven de Vreese fs Bauduyn Durmen Via van Ooteqhem Philippe Velde Via van Ooteghem Philippe Velde Via van Ooteghem Philippe Velde Via van Ooteqhem Philippe Velde Via van Ooteqhem Philippe Velde ende pieter Diricx filius Beynrick Durmen Via van Ooteghern Philippe Velde ghebr. Pieter Diricx filius Heyndrick Durmen Via van Ooteqhem Phle Velde Via van ooteghem Ph1e Velde Via van Ooteqhem Ph1e Velde Vie Hertleer Pieter Durmen Vincke Daniel filius Joos Stocktepoucke Vincke Daniel filius Joos Stocktepoucke Vincke Daniel fi1ius Joos Stocktepoucke ende Pauwe1 de Volder Velde Vincke Daniel fs Joos stocktepoucke Vriendt Jan filius Pieters Lambeke Vriendt Jan filius Pieters Lambeke Vrient Jan filius Pieters Lambeke Vrient Jan filius Pieters Lambeke Vrient Jan filius Pieters Lambeke Vrient Joannes fi1ius Adriaen Dronghene Lambeke ende de Meijere Frans fs PhlE Vyncke Daniel fi1ius Joos stocktepoucke ende Pieter van Quackebeke fs Abrahal Weqqhe Pieter wed. Oosterghem ende Ryckaert Nic1aeijs fs Prs Oosterghem Welvaert Jooris fi1ius Joos Lambeke Wieme Frans filius Gillis Oosterghem Wieme Frans fi1ius Gillis Oosterqhem ende eaus Pieter filius Frans Oosterqhe Wieme Frans filus Gillis Oosterqhem Wieme Frans fs Gillis Oosterqhem Wieme Frans fs Gillis Oosterghem, Wille Pieter Oosterghem Wieme Joannes filius Geert Lambeke Wieme Joannes filius Geert Lambeke Wieme Joannes filius Geert Lambeke Wieme Pieter thuywel. met de Beer Joanne Vi(du}a de Roose Pieter Overpoecke ( Wieme Pieter thuywel. met de Beer Joanne Vi (dil) a de Roose Pr. Overpoecke Wieme Pieter thuywe1. met de Beer Joanne Vi (dU) a de Roose Pro Overpoecke Wieme Pieter thuywe1. met de Beer Joanne Vi (du)a de Roose Pro overpoeake Wieme Pieter thuywel. met de Beer Joanne wed. van de Roose Pro Overpoeake Wieme Pieter thuywe1. met de Beer Joanne wed. van de Roose Pr. overpoucke Wijckaert Niclaijs filius Geert Oostegbem Wijckaert Niclaijs fi1ius Geert Oosterqhem Wilaeijs Adr. Sr. Lambeke Wi1aeijs Adriaen Sr. Lambeke Wi1aeys Adr. Lambeke Wille Christoffel fs Pieter oosterqhem, Jan Cocquyt filius Marcus Oosterqhem, Wille Jan fi1ius Prs oostergem Wi11e Jan fs Pieters oosterghem ende Vanden Driessche Pieter Oosterghem Wille Jan fs Prs. ende Vanden (onleesbaar) Pieter Oosterqhem Wille Jan fs Prs. Oosterqhem Wille Joannes fi1ius Pieters Lambeke wille Joos filius Jooris L~ke Wille Joos fi1ius Jooris Lambeke Wille Joos fi1ius Jooris Lambeke Wille Joos fi1ius Jooris Lambeke ende Joannes Vande Kerckebove fs Jooris SOnK Wille Pieter filius Joos Lovendegem Lambeke ende Joannes Claeijs fs Jans Lad Wille Pieter filius Joos Lovendegem Lambeke ende Joannes Claeijs fs Jans L~

VI VI V V V

VI IV V

V V V

VI V V

VI VI

VI V V V V V V V V V V

III 111 III III VII VII VII VII VII 11 111 I VII I I I I I IV IV IV II II 11 II II II 111 III V V IV VI I I I I VII VII VII VII VII VII VII

57 67 12 13 380 13 294 147' 147 38 38' 106 113 171 107 127 108-109 27-28 24 150 154 54 55 14 39 42 368 182 205 171 183 24 25 33 36 40 107 142 75 80 147 244 223 212 225 300 326 330 299 47 52 221 326 140 70 71

226' 70 21 9

161 45 99 46 3 10 11 12 15 82 83

800 860 150 470 263 334 205 187 624 79 25 150 43 100 426 336 840 286 180 174 185 425 270 364 150 225 384 94 30 175 94 476 218 120 330 524 500 619 504 412 250 350 300 150 954 600 350 350 730 50 147 280 300 50 240 90 170 300 290 237 310 624 690 200 540 150 70 145 300 409 410


Wille Pieterfilius Joos LovendeghemLambeke VII Wille Pieterfilius Joos LavendeghemLambeke VII Wille XstoffelfiliusPietersOosterghem I Wille Xstoffelfs Pieter Oostergem I Wille Xstoffelfs PieterOostergem I Wille Xstoffelfs Prs Oostergem I WillemsAndriesVelde V WillemsAndriesVelde V WillemsAndriesVelde V Willems AndriesVelde V Willems Guille filiusJooris LambekeSomerghemende dheer Jan SteijaertSomel VII Willems Guille filius PietersVelde 111 WillemsGuille filius PietersVelde V Willems Guille filiusPietersVelde V Willems Guille filiusPietersVelde V WillemsGuille filius PietersVelde V WillemsGuille filius PietersVelde VI WillemsGuille filiusPrs Velde V Willems Guille fs Jooris SomerghemLambeke VII Willems Guille fs PietersVelde 111 Willems Guillefs PietersVelde 111 Willems Guille fs PietersVelde V Willems Guille fs PietersVelde V Willems Guille fs PietersVelde V WillemsGuille fs PietersVelde V Willems Guille fs PietersVelde V Willems Guille fs PietersVelde V Willems Guillefs pietersVelde V Willems Guille fs PietersVelde V Willems Guillefs PietersVelde V Willems Guille fs PietersVelde V Willems Guille fs Prs Velde I Willems Guille fs Prs Velde V WillemsGuille fs Prs Ve1de V WillemsGuille fs Prs Velde V Willems Guille fs Prs. Velde V Willems Guille fs Prs. Velde V Willems Guille fs Prs. Velde V Willems Guille fs Prs. Velde V Willems Guille fs Velde Prs ende Manhaut Joannesfs BaudewijnLambeke 11 Willems GuilliamefiliusPietersVelde V Willems Guilliamefs Prs. Velde v Willems Pieterfilius CornelisOosterghem I Willems Pieter filius Cornelisoosterghem I Willems Pieter filiusCornelisOosterghem I Willems Pieter filius Cornelisoosterghem I Willems Pieter filius CornelisOosterghem I Willems Pieter filiusCornelisOosterghemende Vanden (Driessche) Pieter Oosi I Willems Pieter fa Cornelisoostergem I WillemsPieter fa CornelisOoaterqhem I Willema Pieter fs CornelisOosterghem I Willems Pieter fs PietersLambeke VII Willems Pr. filius CornelisOosterghem I WillemsVelde Andries 111 Willems Velde Andries 111 WillemsVelde Andries 111 WillemsVelde Andries 111 WillemsVelde Andries ende LudovicusMaenhautfilius Jooris.velde 111 WililemsGuille filius Prs Velde V

AANTAL

Kt1742:

TOTAAL Groot:

76 78 116 4 5 1 52 75 76 79 ILO' 155 133 240 309 387 5 7

23 156 157 130 140 142 145 259 300 308 347 385 415 190 2 4 8 6 15 16 19 99' 343 61 114 157 224 240 246 151 7 112' 20 123-124 121 106 108 152 162 146 93

600 540 135 330 330 175 172 150 170 166 28 150 300 570 570 300 604 450 480 100 150 330 188 160 480 370 680 5'50 300 300 54 170 406 360 800 546 940 180 470 200 284 500 283 146 300 322 300 850 400 124 3.00 400 416 300 250 352 284 546 550

1900 688794


Abbeelen stucq Achterste hulst achterste hulst achterste veirmeersch Aeltert met een Buijseken Aeltert op Oostergem cauter panne Aeltert op oostergem cauter daer den s. Aeltert, drijbecq bachten-bulcken Borst bachtenbulcken Barbaers bulcq bedelf behuijsde hofstede behuijsde hofstede behuijsde hofstede ende lande behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede verdriet behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede Heystendreisch rontomme inden behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede ende herberge leijbaerme opden behuysde hofstede ende lande behuysde hofstede ende lande behuysde hofstede, bulcxken daervooren behuysde hofstede, lande SWeirelts piesier behuysde stede behuysde stede, brouwerije, meerschen behuyst pachthof behuyst pachthof behuyst pachthof behuyst pachthof behuyst pachthof behuyst pachthof en lande behuyst pachthof met syn wallen behuyst pachthof, bu1cxken behuyst pachthof, motte bogaert ende 1, ben(e)den opden Langenackere beneden op den Langenackere beneden op den Langhenackere beneden opden Langenackere beneden opden Langhenackere beneden opden Langhenackere beneden opden Langhenackere bewalde hofstede bewalde hofstede ende bogaert bewalde hofstede ende dreve bieschmeersch hoogen bulcq ront inden bieshul b:ieshul bijlstucq tusschen den hooghenpael en~ bijvancq langenackere beneden den Blomme Swijnbosch

I Il

11 11 1

I I

1 11 11

V I II IV VI I

I I I I I I Il Il

11 11 11 111

IV IV IV V V V VII I VI IV IV I 111

I II

111 111

V 111 11

III III

II 11 II Il

11 11 11 111

I III I 1

1

I III II

104 277 278 270 1.45 21.9 210 118 204 203 329 69 327 202 44-47 5 6 7 8 99 133 141 201-202 127 130 142 145 50' 203 209 297 88 92 334 1 34 87 60-61 48 108 196-197 60 135 100-101 27 336 61 230 56-59 110 294 299 295 302 296 300 301 85-86 136 107 278 102 103 192 22 264


Blomme Swijntin Blomme Swijnt:i.n Blomme swynbosch Blommeswijn Blommeswijn bosch Blommeswijn bosch Blommeswijn bosch bolhaerdeken boomgaert ende geweet boonbosselken boonveldeken boonveldeken bosch bosch Lavaelbosch inden bosch Lavaelbosch inden bosch vennet opden bosch vennet inden bosch bosch vennet opden bosch vennet opden bosch vennet op den bosch vennet op den bosch vennet opden bosch vennet inden bosch bosch bosch veltboseh bosch velt bosch velt bosch velt bosch vel tbosch inden bosch ende lant bachten wal van hof Va bossellten bossellten bosseIken bosselken bosseIken bossellten bosselken cauterkin beneden bosseIken keelbosch inden bosseIken vennet boven den bosseIken Petendoncq beneden den bossellten bosseIken Gauwbergh beneden den bosseIken baeijmeersch in bossellten hooghde beneden d bosselltin bosselkin keelbosch inden bosselkin OVerbroucq cauterkin beneden bosselkin keelbosch inden bosselkin keelbosch inden bosselkin bosselkin hagaerdekin in het, jegens den Lambrou, bosselkin Bachten Velde bosselkin vennet opde bosselkin Bachten Velde bosselltin vermet opden bosselkin rootputten aende bosselk:i.n met een bijl Lavaelboseh inden bosselk:i.n, bulcxken ~ants bosselkin, drefkin bosselkkin overbroucq cauterkin beneden Braembulcq breemeersch bulcq Breewee onder meersch ende lant bulcken diversche eenhooge bulcq bulcq Veldeken bulcq Meijbosoh bulcq buleq sehoudt

II 11 II II

II 11 II 11 11

V V V I IV IV V V V V V V V V V V VI VI VI VI VI VI I I 11 11 II 11

XI IV IV V V V VI VI VII III IV IV IV IV IV IV V

V V

V V IV III IV IV IV V V 111

I I I I I

261 263 268 266 265 265 267 293 234 211 215 327 124 38 40 11' 147' 312' 10 11 12 13 14 147 325 117 118 119 120 121 122 128 85 170 173 174 177 196¡ 77 152 151 286 333 168-169 14 46 32 175-176 78 153 154 294 305 38' 26 38 60 142 39 87 36 83 286 236-237 45 35-39 36' 3 4 13 81


bu~cq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bu~eq buleq bulcq buIcq buIcq bu~eq buleq buleq bu~eq buIeq buleq bulcq buleq buleq l:lUIeq buleq buleq bulcq buIeq bulcq buIcq buIcq bu~eq buleq bulcq buleq buleq buIeq buleq buIeq buIeq buleq buIeq buleq buleq buleq buleq buloq buIeq buleq buleq buIeq buIeq buIeq buIcq buleq buIcq buleq buIeq buIeq buleq buleq buIeq bulcq bulcq bulcq buIeq buIeq buIeq buleq· buleq buIeq bulcq buleq bulcq

Seepken baeijmeersch

1

in

1 I I I

I sloexackere Sloexaekere

1

't

I I I I

oraeijen eeeke beneden craijen eecke beneden

I I I 11

Biest vogel are vogelare dhulsten op dhulsten op . weehage inde

11 II

11 II

11 11

11 11

11 Bachtenbulcken Prs buleq veirmeersch doncqt donct donct bachten nopt nopt nopt dhelft

II 11

11 II II

den wal van het hof

Il II

II Il 11 Il

dobbel are

11 II

11 dreve Speeckaert eynde pa.stoorswal aen het

III

III III III

IV IV IV

Elschl:.ulcq dreve voorste voorste

werrebuicken werrebuloken

aende aende

IV IV IV IV IV IV IV IV

schoondonok sehoondoneq bunderken breemeersch eattengraeht

IV IV IV

IV V

neffens

V V

vennet

opden

V V V

stede vennet strepten Strepten strepten Breemeersch inden Wilderieq inden

V V V V V V V V

87 93 120 121 134 137 138 139 143 235 236 242 243 293 108 115 116 117 128 129 154 184 194 195 199 200 223 224 225 226 238 239 240 257 260 269 281 343 104 106 177 191 7 8 30 127 157 194 252 253 283 284 285 291 299 300 338 242-243 54 55 61 63 74 80 132 146 216 222 223 238 264


buleq bulcq bulcq buleq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq: bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq: bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq .bulcq achter de voorn. stede bulcq achter sijn schuere bulcq aenden quaeden poel bulcq bachten bossche bulcq baehten bossche buIcq baehten de sehuere buIeq beneden Oostergem cauter buleq camende met een bijl bulcq d'ende d'hofstede bulcq ende meersch bulcq ende planterije buleq lants bulcq met een bijl bulcq met een bijl bulcq onbehuijst buleq onder meerseh ende lant buleq over hofstede buleq voor het hof buleq voor syn hof bulcq, bosch bu1cq, bosseiken buleq, deel bosoh bulcq, drefken buloq, dreve bulcq, Schaeekele op den bul exen bulexken buloxken bulcxken bul.exken bulexken bulcxken bulcxken bulcxken bulexken bulexken bulcxken bulcxken bulexken buloxken bulexken bulexken

tSehaepers broueq vrindelijeken meersoh vrindelijeken meersch vrindelijcken meerseh vrindelijcken meerseh

v in in in inde

V V V V V V

Veltackere beneden langenbuick

Spaeijhaghe bosch dooren meerseh

hooghde hooghde hooghde

V

inden

in d in d in d

VI VI VI VI VI VI VI VI VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII II 111

IV IV Lambroeek

IV 11

IV IV

I vijverbulcq doorebus

IV VI I

VII MaeIken

I

IV IV 11 VII

winckelbuleq

IV V V

IV Schaeekele

op den

11

IV IV

Schaekeie breemeerseh

bosch

baehten

II II V I I I I I

Pottengeit

37 44 45 53

57 60 61 77 125 231 105 137 204 292 176 327 296 296 162 107 63-64 76 263 31-32 260 211 54 146 141 74 ' 41 158 295 109 155 159 311 134 ' 12 32 33 46 71

77

I

11 11 II 11

Biesten

36

I I I

stedeken

57 e9 104 105 126 127 32

I I

ghemet

265 300 301 302 303 309 332 369 3e 52

II

ge 123 130 237 107 109 110 112 114


bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcKken bulcKken bulcxken bulcKken bulcxken bulcxken bulcKken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcKkeri. bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcKken bu1cxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcKken bulcxken bulcxken bulcxken ¡bulcxken bulcxken bulcxken buloxken bulcKken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bUlcxken bulcxken bulcxken bulcxken bUlcxken bul<::xken bulcxken bulcxken bulcxken bUlcxken bulcxken bulcxk.en bulcxken bulcxken

11 11 II 11 11 11 11 11 11

weehaghe gemet

lancqdoncq bulcxken broucken inde Broucken inden Meerschulst

II

II 11 11 II

11 11 II

pastoorswal cauter

achter

beneden

ront veldeken

111 III 111 111 III III III III III III

den

den bachten

TV

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

Losierkin

sweirelts overbroucq

plezier

rechtover

cauterkin

beneden

TV

sheeren

straete

opden

cauterkin op het, Hagaerdekin boschmoortels

ommekeer

van

TV

aen het Eeckstucq

IV IV IV IV IV IV IV IV IV 'IV

IV IV IV IV IV V V V V V

quaeden plas aenden corten dam beneden aenden Cokaert inden Bachten Velde vennet opden

V V V

vennet boven den breemeerschgat aen, op den ommekeer

V va:

V

V kerckebulcKken coevoet

int Breemeersoh

V

V

136 150 152 153 168 172 175 188 217 227 241 242 274 290 326 342 345 46 54 55 60 64 74 108 112 176 211 16 21 29 33 34 35 37 43 44 45 105 128 129 130 131 133 170 172 174 205 206 214 217 225 251 254 269 271 293 331 340 16 39 59 64 65 73 79 97 138 18e 220 239 291


b1l1cxken bulcxken bulcxken baeijmeersch in bu1cxlten bulcxken bulcxken bu1cxken drijvers meersch in bulcxken drijvers meerseh in bulcxken bulcxken bu1cxken bulcxken bulcxken lancqmeersch boven bulcxken lancqmeerseh boven bu1cxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken straetkin opden ommekeer van het bulcxken bulcxken bulcxken Neerenbosch b1l1cxken stocxmeersch, hertshaqe inde bulcxken bulcxken b1l1cxken wulfsput aen den bulcxken wintgat aen het bulcxken bulcxken doorenmeersch inde bulcxken doorenmeersch inde bulcxken doornewee inde bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken hooghde beneden d bulcxken bulcxken bulcxken bUlcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken aende ~erwesche hellegat bulcxken qheweet bulcxken in haer stede b1l1cxken lant bulcxken lant vennet beneden den bulcxken lant hoeek inden bulcxken lant ende qheweet bulcxken lants bulcxken lants bulcxken lants bulcxken lants becqwinekele inden bulcxken lants doncqbosch bachten bulcxken lants b1l1cxken lants Agaerdekin bulcxken lants bulcxken lants vennet opde bulcxken lants lancx Ooststraete bulcxken meerschlant meulencauter beneden den bulcxken met een bijl onder bosch ende bulcxken op de bunderkins bulcxken voor het hof Keirstenstede bulcxken, dreve bulexken, opden ommekeer vande straete hulexken, over hofstede bulcxkens, dreve bulcxkin, ront int gaet vande hoirs Ja:

V VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

VI VI VI VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII III IV

IV V V V V III I 11

rr Ir

IV IV IV V V 11

III V IV V 11

IV IV I IV

341 8 20 23 26 27 28 29 34 56 61 62 65 66 69 73 84 93 99 100 101 102 103 116 159 163 164 171 176 123-124 25 26 27 28 41 42 43 49 56 65 67 74 78 114 7 301 156 75 325' 24 71 75 122 3 4

106 15 58 304 23 25 1.41 181 326 339 143

156 42 132 72-73-74 108


bul.exk.en bul.xcken bul.xcken bul.xcken bulxcken bulxcken bulxeken Crappoens op de Cappel.le stueq, Cappelle Cl.eenen ghemetins meersch cleijn hemelrijcq cleijn Moosten daer den put aenliqht cleijn volhaerdeken eleijnen taruenmeersch bulcq Cleyne Vierweesehe Cloutsbuleken Cobbaert meersch Cobbaert meers eh corten dam costerije landt op den hooghen pael Crappoens eruijs-bulcq dreve dreve dreve dreve wulfsmeersch boven het dreva dreve dreve dubbel. dxeve aende dreva dreve vanden Swertenpael drij bulcken drij bulcken onder meersch ende lant w, drij bulcq drij bulcxk.en, dxefkin drij bul.cxltens coevoet drij bulcxkens meerseh lant drij bulcxkens meerschlant brouckelincq inden drij diversche bulcxltens drij meersch bul.cxkens drij meerschelkins ofte bulck lant drij partijekens daer van twee meersch drijbecq drijbecq kercxk.en drijbecq cauterkin op het tusschen drijbecq drijbecq bosselkin leijbarme over den drijbecq meerschelken drijbecq meerschlkin Leijbarne jegens inde drijbecq, eecken planterijcken drijbulcxlten dry becq meerschelken Haert dry becq op Oosterqem cauter dry bulcxk.en drybecq drybulxcken Durmebulcxken Eeckbulcq Eeckbulcq eeckbulcq Eecken plantsoen bosselken Eeckenplantsoen bosselken Eecltstucq Elsch bosch Elsch bossel.ken lUschbosch elschbosselken gemetins meersch Genstbulcq Genstbul.cq Genstbulcq ghebijl.den bosch

I 11 Il

II II II III III I III V III VI

rr 11

IV IV IV I III 1 I 11 11 IV

V V VII VII Il

beede

de sla,

VII VII 11 VII V VII VII VII VII VII IV I 11 IV V VI IV V IV XI III I

11 I 11 VI Ir

11 IV Ir

III IV II

11 II

V III V V

VI VI

49 132 178 186 216 233 115 190 299 24 389 200 7 298 255 190 191 336 188 124 292 110 232 256 322 221' 415 100' 35 113 70-72 118-119 254 126-128 292-293 120-123 112-113 107-109 73 96-98 238-240 139' 325 224 36 162 17 278 250 272 66 293' 271 264 262 45 214 215 261 151 99 258 237 169 236 198' 82 409 410 133 132


ghemetins meersch ghemetins meersch groot hemelrijcq groote vierweesche grooten biesdoncq grooten bulcq grooten ghemeetins meersch h. Geest (Gts.) bulcxken half ghemet op Oostergem cauter Halssenbucht heijstendriesch liggende int ghescheet herberge wesende een herberge , vierschaere hgt. Bulcxken hoeck hoeckigen bulcq hoeckigge partije hoeckigge partije hoeckigge weede, Meersch hoeckiggen bulcq hoeckiggen bulcq Hoeckiggen bulcq hoeckigh bulcxken hoeckigh meerschelkin hoeckigh meerschelkin hoeckxen hoekigge weede hofste hofste, bulcxkens hofsted hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede

III 111 11 11 V I I

111 I 11 III III III V VII II 111 IV IV IV

panne

kerckhof

aen het

bijleve hulstmeersch

IV

bunderkens

Meerentre

ghemeente

int

IV III I I VII 11 VI IV II

1 I I I I

turreman

sweirelts overbr.

plesier cauterkin

aen eijnde

I I I I 11 II XI 11 11 11 11 III III III III 111 111 111 III III IrI III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

IV

80 81 284 297 252 109 298 109 220 222 50 95-96 98 360 55 193 26 323-324 18 28 106 337 113 265 266 16 31 112 l68-i69 213 76 83 100 101 142 146 228 238 239 1.4-16 345' 1.1 205 212 328 332 1 9 10 28 40 102 103 117 127 128 129 130 195 212 46 55 119 124 134 135 210 211 216 272 275


hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede, hofstede, hofstede, hofstede, hofstede, hofstede, hofstede, hofstede, hofstede, hofstede, hofstede, hOfstede, hofstede, hofstede,

IV V V V V V V V V V V V V V V V V V VI

VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

anto:du:padua

VI VI

VI VI VI VI VI VII VII VII VI III V I

leijbarme opden, te Durme leijbaerme opden, te Durme

bij de kercq ende bogaerde comende met een ende bulcq ende herberqe traechele ende land ende lande ende lande ende lande ende 1ande ende lande ende lande ende lande andersyde ende lande ende lande ende lande ende lande (lange werd lande geschrap¡ bogaerde Bogaerde bulcxken bulcxken lande lande lande lande lande lande lande lande, bijl partije lants

op den

VI

III 1

V V V VI

van

sheeren

straete

op d'

VI VI VI VI VI VI

IV Il

III I I III

III IV

IV

IV IV IV 11 11

289 79' 90' 62 77 81 82 83 84 89 90 94 95 338 340 358 406 414 108-109 1 2 24 39 40 41 55 58 59 60 82 85 86 88 110 174 178 179 2 139 140 51 93 76 75 79 8 84 83' 91 93 43-48 90-91 50 53 54 92 114 123 206-207 52-53-56 96-97 82 41-42 51 144-145 2-3 195 290 298 329' 137


hofstedeken hofstedeken hofstedeken hofstedeken hofstedeken hofstedeken hofstedeken hofstedeken hofstedeken hofstedeken hofstedeken hofstedeken op het drieschelken hofstedeken op het drieschelken hooge hulst Hooge hulst Hoogenbuleq Hooghen ende nederen asselt Hooghen pael Hooghen pael Booghen pael Booghen pael Hooghen pael Hooghen pael houckiggen bulcq huijstede ende bogaert (bulcxken lant hui j stedeken hulst Meerseh hulstbosch hulstbosselken huystedeken inde voorn. stede Joanneweggens stede, bosch bulcq joncq elsch bosselken keelbulcq keelbulcq onder bosch ende landt kercken ackere kereken ackere Kerssellare kerssellare kerssellare kerssellare krekelhulle comende met een bijl Lambecq drefken lancq bosseIken lancq bulexken lancq bulcxken lancq bulcxken laneq bulcxken lants laneq ghemet op Oostergem eau ter lancq stueq lancq stucq lancq stucq lancq stueq J.ancq stueq lancq stucxken lancq stucxken op Oostergem eau ter lancq stuexkin lancqstucq Lancqstucq lancqstucq lande langemunte Langenack.ere Langenaekere langenackere langenackere Langenackere Langenackere langenackere langenackere langenackere

sheeren

straete

op

I I 11 U I!I 111 IU IV IV V VII II

11 U Il

capken

oste

sheeren

straete

HUlsten

op het

op

neerghemet

Meldere

cauterkin

op

VI 11 I I I I I I V VI 111 IV VI VI 11 V I I IV IV UI 111 I I I I V VII V I I 11 V I

Meulencauter meulencauter meu1encauter

op den op den op den

Meldere

cauterkin

op, boven het pastoo,

Meldere

cauterkin

op

Melder cauterkin VeJ.tackere op

op

III III II! IV V V

147 197 13-15 333 49 94 194 212 213 72 138 337 340 275 276 131 252 185 186 187 189 190 191 240 111 111 19 10 9 5 96 107 297 161 162 91 92 181 182 183 184 100 110' 328 124' 59 221 78 173 149 150 151 107 193 140

I

290

V 11 V V V VII I!

166 220 203 363 337 66

II

307 312 313 314 317 318 319 322

11 11

11 11 11 11 11

304


Langenaekere Langenaekere, stucq met een bijl Langenaekere, stueXkin met een bijl langhen buleq langhen buleq Langhen bulcq langhenaeker langhenaekere langhenaekere Langhenackere Langhenacltere langhenaekere langhenackere Langhenackere Langhenackere apden langhenackere, een stucq met een bijl leen leen leen Leenwaerts bulcq leijbaerme leste partije Luijsenstueq luijsmeersch maeijmeerschelken maeijmeerschelken maeijmeersehelken rnaeijmeersehelken rnedehoirs meerseh meerseh meerseh meersch meersch meersch meersch meersch meersch meerseh meersch meerseh meerseh meerseh meerseh meerseh meerseh meerseh meerseh meerseh meersch meersch meersch meersch meersch meerseh meerseh meersch meerseh meerseh meerseh meerseh meerseh meerseh meerseh meersch meersch meers eh meerseh meerseh meerseh meerseh

II 11

II I I 11

II II II II 11 11

vierghemeten

III

vierghemeten

11 111 11

Niewmeerseh langhen baeijmeersch in Oostbroeeq inden

Veltaekere op

I 1

II VI VI I

V III I 1 1 1 1

eapmeersch in

I I I I

I 1

HUllebus Poueqmeerseh boven inde poucqmeerseh lancx doore Biest beneden Bi-estbeneden Becqwinekele

Callaine meersch cale beneden aende

schuermeerseh Schuermeersch inden lesie grooten brandt inden sehooten inde Leentins inde, beneden den vennet boonbroueq inden eleenen brandt grooten brant inden grooten brant inden grooten brandt inden brantghewat aen het grooten brandt inden biesdoncq inden bommelen broucq inden lancqmeersch in emmers de rostijne, laneqmeersch in rostijne inde Neijsbroueq inden neijsbroucq inden neijsbroucq inden heijsbroucq inden

I II II 11 11 II II

III III III III IV IV IV IV IV V V V V V V V V V V V V VI VI VI

VI VI VI

VI VI

308' 311 303 42 125 253 308 309 310 315 316 321 5 305 6 320 21 91 92 94 180 119 375 153 272 273 274 276 105 253' 256-260 5B 66 67 255 275 26 30 35 a5 86 101 67 6B 79 206 151 179 188 189 343 226' 19 33 219 221 227 228 229 230 231 251 271 63 68 72 74 76 77 78 80


meersoh w~ntqat aent meersch Meerentre qhemeente int meersch meersch meersch le~jbaerme lancx den meersch meersch beneden bedelf maersch bulcq Cokaert inden meersch bulcq meersch bulcq meersch bulcq meersch bulcxken Meersch bulcxken meersch bulcxken hooghde beneden d' meersoh bul.cxken meersch bulcxken meersch bulcxken meersch bulcxken meersch bulcxken meersch bulcxken meersch bulcxken meersch comende met een b~jl rostijne inde meersch daer den Wijcq van Oosterghem , meersch ende bulcq lant schooten inde meersch ende dreve Petendoncq beneden den meersch qat op den ommekeer van 't Mae. meerschbulcq Meerschbulcxken overbroucqcauterkin beneden meerschbul.cxken meerschbulcxken meerschbulcxken, lant maerschelken maerschelken meerschel.ken meerschelken luijsmeersch in meerschalken Vol.laerts meersch Meerschalken meerschelken boonbroucq inden, jegens over delesie meer schel ken ende dreve bossche bachten, beneden den Petendonc, maerschelken ofte geweet meer schel ken ront inde houde ende nieu路 meerschelken ront int sheeren strate meerschelken voor het pachthof ront in路 meerschelkin meerschelkin Meulencauter op den meerschelkin Meulenmeersch inden meerschelkin meerschelkin Meerschelkin meerschelk~n meerschel.kin maerschelkin meerschelkin Reep meerschelkin Schootins inde meerschelkin Leentins路 meerschelk~n Leentins inde meerschelkin Leentins inde meerschelkin bommelen broucq inden meerschelkin wintqat aen het Meerschelkin Meerentre ghemeente int meerschel.kin Meerentre ghemeente int meerschelkin Meerentre ghemeente int meerschelkin meerschelkin meerschelkin meerschelkin 路meerschelkin meerschelkin leijbaerme lancx den meerschelkin meerschelkin meerschelkin

VI VII VII VII VII VII I IV VII VII VII III IV VII VII VII VII VII VII VII VII VI 1

V V 1

IV IV IV VII IV I

I 1

III III IV V V 11

II 11

II III III IV

IV IV IV IV IV IV V V V V V V VI VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII

177 3 4 131 141 144 68 342 40 86 115 186 193 50 52 63 79 80 81 85 90 71 70 17-18 279 131 332 81 82 58' 84 267 270 271 170 198 150 1 287 228 19 140 139 90 187 147-148 149 177 178 180 187 335 3 4 20 21 22 272 175 5 7 8 93 94 95 134

135 142 143

145 146


meerschel.kin meerschelkin meersehelkin meersehelkin meerschelkin int gheseheet vande prochie van meerschelkin Heerentre ghemeente int meersehelkin met een bijl. meersehel.kin ofte buleq l.ant meerschelkin ofte bulcxken rneersehelkin ront int sheeren straette meersehel.kin, bul.exken meersehel.k.in, bulcxken lants houwmeerseh .in meersehelkin, bulexken l.ants houwmeerseh in meerschelkin, l.ange stueken meersehel.kin, wal. Heerschul, nu Elschboseh Heldere Cauterkin op krekelhull.e pl.at voor syn hof Heldere cauterkin op krekel.hul.le Heldere eauterkin op k.reke1hul.le meulen meerseh Heulenberqh, sheeren straete Meuleneauter Geestel.ijneqhof op den Heuleneaute.r op den Barbaels gemet Meuleneauter op den dooren Meuleneaute'r op den, stueq lants corte voore mierenbulexken Moortelken muijsenbulexken Muijsenbulcxken onbehuijsde hofstede ende lande onbehuijsde stede onbehuijst stedeken onbehuijst stedeken aen het drieschelk Onbehuysde hofstede onbehuysde hofstede onbehuysde hofstede onbehuysde stede ende lande onbehuysde stede ende lande onbehuyst stedeken onder meerseh ende buleq 1ant houwmeersch in onder meerseh ende lant ongehuijsde stede Oostaekere op Oosterqem eau ter daer de oostbroueq Oosterqem eau ter Oostergem cauter Oostergem eau ter Oostergem eau ter oostergern eau ter oostergem cauter oostergem eauter Oostergem eaute.r Ooste.rgem eau ter WUlf Inqen Oostergem eiluter Wulfs Inghen Oosterqem eau ter WUlfs Inghen Oostergem eauter berghmoortel Oosterqem eau ter berghmoortel. Oostergem eaute.r berghmoo:rtel Oostergem eau ter be:rghmoo:rtel Oostergem eau ter Steenstueken Oostergem eau ter steenstueken oostergem cauter steenstueken Oostergem cauter oostergem cauter Oostergem eauter Oostergem eau ter Kerssell~e Oostergem cauter oostergem eau ter leen daer den slach dooreompt oosterqem eauter oostergem eau ter Oostergem eau ter

Sommer,

VII VII VII VII VII VII VII VII VII II V IV IV UI III II V V V III UI III III IrI III 11 III II II VI V 11 U II

II 111 11 V 11 IV V V I II I

1 I

I I I I I I

I I I I

I I I

1 I 1 1 1 1 I

I I

I I

147 148

149 150 151 152 6 84 59 138 2 241-242 243-244 152 83 273 99 101 102 213 189 140 141 166 148 167 33 148 149 42 86 6 336 329 330 131 210, 339 12-17 310-311 46 85

291 190 178' 227' 152 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 177 178 179 lBO 203 206 207 208 209


OostergeDl cauter OostergeJII cauter Oostergem eau ter Oostergem cauter groen hUlleken Oostergern eau ter groen hulleken oostergem eau ter panne oostergem eau ter Raesman daer den slach doorcompt OostergeJII cauter Raesman daer den slach doorcompt oostergem eau ter Oostergem eau ter Oostergem eau ter Ooster.gem cauter oostergem eau ter daer den s1aeh door 1Ooster.gem eau ter daer den s1ach dDorcol Oostergem cauter daer den s1aeh doorcol Oostergem eau ter daer den s1ach doorCOl Oostergem cauter daer den s1ach doorca Oostergem cauter daer den sl.aeh dcoxccr Oostergem cauter daer den waghenslach -kereken stucq Oostergem cauter daer den waghenslaeh Oostergem cauter daerment heet den ker Oostergem cauter, bij1ken enden west hOostergem cauter, stucq met een bijl oostergem cauter, stucq met een bijlke: oostergem cauter, stucq met een bijlke:groen hu1leken Oostergemcauter Oostergemcauter Oostergemcauter Oostergemcauter daer den slach door 10Oosterghem cauter daer den slach dooz-c. oostijne op Heldere cauterken kreke1hu11e op Heldere cauterken kreke1hu11e op Me1dere cauterkin oosthoeck inden op Meldere cuaterken op kreke1hu1le Papenbu1cq papenbul.cq partijcken 1ants partije partije he1ft partije Bij1eve (Bij1oque geschrapt) partije e1eynen brandt partije Ve1denbu1cq partije Ve1debulcq partije bu1cq1ant d'houde stede partije bu1cql.ant ende gheweet partije gheweet Cokaert inden partije l.ants partije 1ants partije 1ants stede part.ije 1ants stede partije 1ants v1eeschs1age partije 1ants dhulsten op partije lants crappoens op de partije 1ants partije 1ants Ke1e op de parti¡je 1ants Kale over partije 1ants Kel.e op de partije lants partije 1ants partije lants wu1fsmeerseh boven het partije l.ants bij leve partije 1ants goeden eoop partije 1ants schiep partije lant.s hooghde op d partije lants hooghde op d partije lants achter aende hofstede partije lants daer den slach nours doo. partije 1ants ende dreve craijeneecke op partije 1ants ende geweet partij.e 1ants ende meersch

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

III V V V V 11

IV 111 I

III

IV V V V V

111

IV I

211 212 213 214 218 221 222 223 225 226 227 229 150 151 154 200 224 153 204 205 201 175 216-217 202 215 155 156 157 149 198 34 104 105 106 103 292 167 30 23 45 309 221 ' 144 145 87 76 341 9

I

11

I

47 48 118 120 120 203 138 139 141 143 158 321 325 32-6 412 20

I 11

II III III

IV IV IV

IV IV IV IV IV V VII VII

29

IV

59 294 281 7-8 50

I I 11 I


partije 1ants op oostergem cauter partije lants op oostergem cauter daer partije lants, bosch partije meersch ende bulck1ant bellemaeckere partije meersch ende bulcq 1ant houwmeersch in partije meersch ende bulcq lant houw meersch in partije meersch ende landt partije onder meersch ende bulcq lant houw meersch in partije t'Eijnden de voorn. stede partij eken lant peert partij eken lants bosch opden partijeken lants Joannekes stede partij eken lants Joannekes stede partijeken lants partijeken lants partijeken lants bosch opden partijeken lants partijeken lants partijeken lants partijeken lants Maelmeersch boven partijeken lants dhulsten partijeken lants broucken inden partijeken lants Crappoens op den partijeken lants partijeken lants partijeken lants Kele op de partijeken lants partij eken Iants partijeken lants partijeken lants vennet opden partijeken lants vennet opden partijeken lants vennet ~n partijeken Iants achter inde voorn. SbStede dheer Louijs van Hecke achter in~ partijeken lants daer den slach doorcolMeldere cauter op partijeken Iants, bosselkin vennet OPde partijeken saeijlant partijekin lants kele op de partijekin Iants partfjekin Iants partijekin lants daer het straetkin do, partijken lants peirboomstucq planterijcken planterijcken planterijcken sheeren straete op, beneden Meldere ca' planterije planterije velt planterije hooghenvennet, inden vennet daert het . planterije Ve1 tbosch inden planterije hoecke inden, op d'hooghde planterije van fruijt ende anderen bo~ planterijeken planterijken cattengracht op plantsoen boaseiken plantsoen bosselkin velt plantsoen dreve pleijn ofte drieselkin Overbroucque op puijtatucq quaden dr1esch Reijgers ackere Reijtale op den roggenenbulcq ront bulcxken ront bulcxken rontveldelten Schaeckele op de Schaeckele op den schaeckele op den Huijsenackere Schaeckele op den bulcq bulcq Schaeckele OPden Schaepbulcxken

I I IV V IV IV

VII IV II V 1 1 1 1

I I I I 1 I 11 II

III III IV IV IV IV IV V V V IV V V IV IV IV

I IV I

11 111 IV

V Il

IV V VI VII 11 IV V III IV IV IV II

11 IV II I I II IV 11 11

II II Ir Ir

295 196 160 232 231-232 236-2,37 47 233-234 131 411 112' 1 2 10 57 113 116 117 129 262 119 246 114 202 14 140 159 276 287 56 57 58 136 199 27-28 329 142 288 36 262 294' 146 192 268 98 171 181 148 125 31 144 185 68 193 173 328 57 185 279 4 165 279 38 147 22 161 160 162 163 164 157


Schelbroucq schîepgracht în twee meersch bulcxkens Schuermeersch ses bulcxkens meersch lant seven=cot cappelle voor de sheeren (straete) cappel.le voor de sheeren straete stede schaepers drîesch op den stede stede, lande stede, lande sheeren Straete op stedeken stedeken steenen brugge aende stedeken stedeken aen het drîeschel.ken ,stedeken op het drieschelkin stedeken op sheeren straete steken steken op het drieschel.ken Stoppelbul.cxken straetk1n, vierweesche Langenackere opden strepken l.ant strepken l.ants boonbroucq boven den strepkin lants strepkin plantsoen dhulsten op stuck lants stuck met een bijl Meulecauter op den stuck met een bijl Sanebroucq cauterkin op stuck met een bijl=geschrapt Meulencauter op den stuckxen lants stucq overbroucq cauterkin op stucq cverbrouck cauterkin op, daer den slac: stucq Elsekens stucq lants d'hulsten op stucq lants dhulsten op stucq lants dhulsten stucq l.ants dhulsten op stucq lants OVerbr. Cauterkin op stucq lants loop stucq met diversche bijlen Saneput cauterkin op stucq met diversche bijlen tot ende me'Meldere Cauterk1n op ,stucq met een bijl stucq met een bijl stucq met een bijl stucq met een bijl stucq met een bijl Meul.encauter op stucq met een bijl meulencauter op, boven luijmeersch stucq met een bijl Meulencauter op stucq met een bijl Meul.encauter op den stucq met een bi j1 Meulencauter op den stucq met een bijl stucq met een bijl Overbr. cauterkin op stucq met een bijl stucq met een bijl. stucq met een bijl. cattenqracht op stucq met een bijl cattengracht op stucq met een bijl cattengracht op stucq met een bijl catten gracht op stucq met een bijl stucq met een bijl. Meldere cauterkin op stucq met een bijl Meldere cauterkin op stucq met een bijl Cruijstucq op het stucq met een bijl stucq met een bijl bachten syn stede stucq met een bijl daer den slach nour stucq met een bijl oft twee saneput cauterkin op stucq met een bijlken Crappoens op de stucq met een bijlken meulencauter op den stucq met een bijlken Meulencauter op stucq met een bijl.ken over den slach Meulencauter op den stucq met een bijlkin OVerbroucq cauterkin op, daerden slach

VI VII IV VII III III 111 I IV 11 II 111 111 III II 11 11 VI 11 11 11 III V IV

rr II

III IV III 11 IV IV V

:u 11 II II

IV IV IV V I 1 1 11 111 111 111 III III III IV IV IV V V V V V

V V V V 11 I I'V

III 111 111 III IV

25 132-133 186 102-l06 62 205 205' 54 198 334 346 63 65 69 335 338 331 46 339 197 323 11

217 199 143 123 139 265-266 178 341 93 95 350 126' 121 122 126 79 307 274 196 24 61 289 235 139' 159-160 172-173 165 179 204 87 121 215 48' 49 53 69 70 165 206 345 349 134 288 264 119 145 174 144 101


stucq met twee bijlen cauterken op het stucq op Oostergem cauter daer den säa stucq, bijl op Oostergem cauter langes.tuck stucquen lants verdriet stucxJcenlants dhulsten op. stucxken lants dhulsten op stucxJcenlants stucxken 1ants Sehaeppers driesch op het stuxeken lants verdriet Swerte stueq tarnenmeersch tichelput twee buleken onder meersch ende lant twee bulekens Merelbulcken, MerelStucken twee bulcxJcens twee bulcxkens twee buloxkens craeijen eecke beneden twee bulcxJcens coevoet twee bulcxkens twee bulcxkens twee bu1cxkens twee bulcxkens achter sijne hofstede twee bulcxkens in malcanderen twee bulcxJcens lants vennet op den twee buloxJcens lants lancx aen malcand. twee bulcxkens meersch lant brouokelincq inden twee buloxkens meersch lant twee bulcxJcens somlant ende somweede pacht lant int twee meersch bulcxkens paradijs twee meersch bulcxkens twee meersch bulcxkens twee meersch bulcxkens twee meerschbulcxkens twee meerschelkins becqwinckele in twee meerschelkins Bachten Velde beneden twee meerschen becqwinckele inden twee meerschen biesdoncq twee partijen geweet vaije partije lants valcken bulcq velt veltstede vennebulcxken verberrend.este verberrend.estede verberrende stede verberrende stede vervallen hofstedeken liggende int ghe vier bulcxkens meerseh lant vier cant bulcxken saneputte aent viercant meerschelkin Lambroucqgracht beneden aenden vijverbulcq Vi Jverbulcq vinckaers bosch inden Vinckaerts bosch inden Vinckaerts bosch inden vinckaerts bosch inden Vinckaertsbosch inden Vlaenderlant volackere volhaerts meersch voorhage voorste hulst voorste hulsten voorste veirmeersch voorste viermeersch voorsten werrebulcq voorsten warrebulcq voorstan werrebulcquen Walcqgrave , bu1cxken weeda

V I I II 11 11

IV IV 11

II VI VI VII 11

I 1

I V VII VII VII IV IV V IV VII VII VI V VII VII VII VII 11

V 11

V 111

IV I V V V VI IV VI VI IIl

VII IV IV IV

IV 11 II

11 II

:u III III 111

V 11 II

11 11

IV IV IV IV Il

331 282 174 208 124 125 264' 200 209 256 3 113 58 19B 51-52 55-56 241 2B9-290 38-39 B7 B8 207-208 62-63 15 64-65 110-111 68-69 157 234-235 129-130 89 92 99-100 104-105 43 102-103 249-250 77-78 320 106 335 407 152 95-96 270 97 98 48 116-117 279 252' 183 184 182 179 180 181 183 44 201 199 405 287-289 291 218 219 277 282 281 20 1


weede weede weede weede weede weede weede weecte weede weede weede' weede weede weede weede weede weede weede weede weede weede comende met een bijl weedé met een bijl weede ofte meersch weede, boomgaert weede, maerschelken weedeken weedeken weedekens, hofstede weeden, drefken werrebulcken werrebu1cken westeren bulcq Westerhammeken wiemen bosseiken wijmen bosseiken Winckelken winckelput wintgat comende (met een bijl=geschrap' wintgat comende met een bijl wisselmeersch met Jan de Meijere wisselmeersch met segher Bultincq X111 hoecq stucq xiii hoecqstucq int xiii hoecqstucq int

xxx

II

wintqat

11

wintgaten bedelf

11 11

II

II II

Ca~verbulcq inden Calverbulcq inden Biest beneden Swertenpae~ swertenpael

paradijs int breemeersch straetkin bomme~en broucq inden

11 II II

11 11 11 111 111 int

V V V VI VI VI 111 I 111

bieschmeersch

II I

VI 11 11

IV IV

VI 1 III III 1 winckelbu~cq

IV II II

VII VII II II II

R

capmeersch

inden

VI I I I

Niewmeersch Niewmeersch Niewmeersch Niewmeersch Niewmeersch Niewmeersch Niewmeersch

inden inden inden inden inden inden inden

'I

I I I 1 I I I I

NieWmeersch

I

I 1

I 1 I 1 I

I 1

I I I I

2 20 23 24 25 28 29 71 72 73 87 88 229 72 89 233 241 267 81 83 158 29 244 73 18 95 106 10 9 259 260 115 29 84 71 28 278 21 22 18 19 189 191 192 75 145' 254 ' 78-79 14 15 16 17 18 19 20 22 25 26 27 30 31 35 37 39 40 41 43

44 45 53 62


I I I I

baeijmeersch bosch opden bosch opden

in

I

89

I I

90 92 94 111 112 114 115 126 127 132 135 140 144 148 176 193 194 195 199 230 231 232 233 234 240 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 261 268 269 277 280 283 284 285 286 287 247' 39' 40' 41' 44' 52' 68' 95'

I I I I

1 1 I I I

I I I I 1 I I

stuijven Stuijven Craeijen

I I

bulcXken bulcXken eecke

I I I

craeijen eecke Craeijen eecke in den hoeck bieschmeersch bieschmeersch capmeersch inden capmeersen inden capmeersch inden

I I '1 I I I I I

capmeersch inden capmeersch inden capmeersch inden capmeersch inden Maelmeersch inden Maelmeersch inden Maelmeersch inden hoogen bulcq Craeijeneecke op

I I I I I I I I I I I I I

broucken inde poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden

I 11 II

comende

met een bij.

11 11 11 11 II

11 11 II

Poucqmeersch poucqmeersch poucqmeersch poucqmeersch poucqmeersch poucqmeersch poucqmeersch

inden inden inden inden inden inden inden

poucqmeersch poucqmeersch poucqmeersch

inden inden inden

65 80 86 88

11 11 11 II 11 11 11 11 11 II

11

99'

27 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43


poucltmeersch inden poucqmeersch boven inden poucqmeersch inden poucqmeersch poucqmeersch inden· poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqrneersch inden poucqmeersch inden inden poucqmeersch poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch :lnden poucqmeersch inden pouckmeersch inden poucqmeersch inden ·poucqrneersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch :lnden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden Paudoncq inden paudoncq inden HeijSbroucq inden Heijsbroucq inden Heijsbroucq inden ·(Paudoncq=geschrapt) Heysbroucq inden HeijSbroucq inden HeijSbroucq inden Paudoncq inden Paudoncq inde paudoncq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden

11 11 11 II

11 11 11 11 II II

11 11

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11

11 11

:u 11 11 11

11 11 11 11 11 11

11 11

11 11 11 11 11 11

11 II

11 11 II 11

broucken Broucken Brouclten brouclten brouclten brouclten Brouclten broucken

inde inde inde inde inde inde inde inde

II

11 11

rr 11 II II II II

Lanqhenackere

opden,

daer den

slach

d~

11 11 11 11 11 11 11 111 111

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 89 90 91 93 94 95 96 97 98 99 100 11.1 133 166 187 243 244 245 247 248 249 250 251 259 280 282 283 285 286 306 324 2 3


lanqenaokere opden, daer den slach doo. Langhenackere opden Lanqenacker opden, dae¡r den pontweqh d Lanqhenackere opden lanqhenackere opden langhenackere opden Lanqenackere opden lanqenackere opden Lanqhenackere opden Langhenackere opden tcleijn hemelrijcq

Lamrneken

Crappoen op den Crappoens op de Crappoens op de Crappoens op de Crappoens op de Meulencauter op den Meu1encauter op den Meulencauter op den meulencauter op den meulencauter op den Meulen cauter op den Meulencauter op den Meulencauter op den meulencauter op den Meulencauter op den meulencauter op den meulencauter .op den, daer den slach do< Meulencauter op den meulencauter op den, boven luijmeersch meulencauter op den, boven luijmeersch Meulencauter op, boven luijmeersch meulencauter op den, boven luijmeersch meulencauter op den Meulencautere op Meulenoauter op den, boven den Meersoh' Meulenoauter op meulenoauter op den meu1encauter op den luijsmeersoh inden Meu1encauter op den meulencauter op den Meulenoauter op den Meulenoauter op den meulencauter op den Melilencauter op den Meulenoauter op den Meulenoauter op den Meulenmeersoh inden Meulenmeersch in den meulenmeersoh inden meulenmeersoh inden Keelbosch inden qat van het oauterkin

111 111 III 111 111 111 III 111 III III III 111 III III III III III 111 tIl III III 111 111 III 111 111 III III III 111 111 111 III 111 III III 111 111 111 111 III 111 111 111 III 111 III 111 111 III III 111 111 111 111 UI III 111 III III IV IV

IV IV Saneput oauterkin op houwmeersoh in Meulenmeersch inden Meulenmeersch inden Meulenmeersch inden Meulenmeersoh inden Meulen Meersch inden

IV IV

IV IV :tV IV

IV

4

1.2 13 1.4 15 16 18 19 20 21 23 25 31 43 47 70 88 97 116 118 121 122. 123 125 126 132 133 134 135 136 137 138 142 143 146 147 154 155 156 157 158 161 162 163 164 167 168 169 171 175 180 182 183 184 185 188 207 208 209 210 166' 218' 223' 24' 263' 31.2-313 1 5

6 9 10


Meulen Meersch inden Meulenmeerschinden Meuleruneersch inden, bachten den doncqi doncqbosch inden doncqbosch inden doncqbosch inden doncqboschinden c1oncqbosch inden Overbrouck cauterken op overbroucq cauterken op OVerbrouck cauterkin op OVerbrouckcauterkinop OVerbr. cauterkin op OVerbr. cauterkin op OVerbr. cauterkin op OVerbr. Cauterkin op OVerbroucq cauterkin op OVerbroucqcauterkinop Overbr. Cauterkin op OVerbroucq cauterken op OverbroucqCauterkin op OVerbr. cauterkin op overbr. cauterkin op OVerbroucq cauterkin op, daer den slac: overbroucq cauterkin op, int gat vande: overbroucq cauterkin op overbrouckcauterkin op, daer den s~ac: overbrouckcauterkin op overbroucqcauterkin op overbroucq cauterkin op, daer den slac: Overbroucqcauterkinop, daer den slach overbroucqcauterkin overbroucq cauterkin op overbroucq cauterkin op overbr. cauterkin op overbr. cauterkin op overbrouck cauterkin op, daer den sla~ overbr. cauterkin op, daer den slach di overbroucq cauterkin op, daer den sla~ overbr. cauterkin op overbr. cauterkin op overbroucqcauterkinop overbr. cauterkin op. overbroucq cauterkin op overbr. cauterken op kee~bosch inden keelbosch inden keelbosch inden keelbosch inden keelbosch inden CObbaert meersch inden schaepersdrieschop den Schaepersdrieschop Schaeppersdriesch op het cauterkin op het cauterkin op het, daer den slach ende, cauterkin op het cauterkin op het ackerkin op het cauterkin op het cauterkin op het cauterkin op het cauterkin op het cauterkin op het houwmeersch in cauterkin op het

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

11 12 13 23 24 25 26 27 47 49 50 51 52 53 54 56 66 67 80 85 86 88 89 90 91 92 94 96 97 98 99 100 102 103 104 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 122 125 126 155 163 164 165 166 171

192 196 197 201 218 219 220 221 222 223 226 227 228 229 230 235 245


cauterkin op het cauterkin op het cauterkin op het cauterkin op het boschmoortels inde boschmoortels inde boschmoortels inde Saneput cauterkin op saneput cauterkin op Saneput cauterkin op

IV IV IV IV IV IV

IV IV IV IV IV IV

Hagaerden

int

WUlfsrneersch inden WUlfs meersch inden WUlfs meersch inden Wulfsmeersch inden WUlfsmeersch inden WUlfsmeersch inden vierweesche aende waermoesmeersch inden Waermoes meersch inden Meldere Cauterkin op Meldere Cauterken op Heldere eauterkin op, boven den vennet Appelbosch, Heldere cauter rosbulcq, int breemeersch Elschbosch, int breemeersch stuck int, inden Wildericq bommelen broucq inden breemeerschbosch in breemeerschbosch inden boonbosch inden Cruijstucq op het papendam inden papendam inden Schootins inde, onder meersch ende lan¡ Schootins inde, onder rneersch en bulcq. Pottebroucken inde, onder meersch ende Pootebroucken in de, onder meersch end vennet op de, liggende lancxt inden wa, vennet opde vennet opde vennet opde vennet opden Leentins meersch in Leentins meersch in Bachten velde bachten Velde Bachten Velde Bachten Velde Bachten Velde beneden, onder meersch e: cattengracht, cauter boven opden catten Gracht opden cattengracht op cattengracht op cattengz.acht op cattengracht op catten gracht op oosthoeck vanden Velde inden, op Helde Heldere Cauterken op Meldere cauterken op cauterkin op het Meldere cauterken op cauterkin op het Heldere Cauterkin op Heldere cauterken op Heldere cauterken op Mel.dere cauterken op Mel.dere cauterkin op

IV IV IV IV IV IV

IV IV IV IV IV V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V

V V

246 247 248 249 255 256 257 263 267 273 302 303 306 308 314 315 316 317 318 319 330 333 334 123-124 127' 137' 200' 244-245 246' 264' 269' 310' 314' 322' 343' 393-394 396' 5 6 7 8 9 29 30 31 32 34 35 37 40 41 42 44 47 48 50 51 52 66 67 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117


Heldere eauterkin op Heldere Cau.terken op Heldere Cauterken op Meldere Cauterken op Heldere Cauterkin op Heldere Cauterken op Heldere Cauterken op Heldere eauterken op, daer den slaeh n. Heldere Cauterkin op meldere cauterken op Heldere Cauterken op, daer den slaeh Ă&#x201C; Heldere cauterkin op, int cautergat da. Heldere Cauterkin op, daer den slach d Cauterken op het, boven den vennet met Heldere Cauterken op, boven den vennet Heldere Cauterken op, boven den vennet Cauterkin op het, boven den vennet {La. vennet boven den pastoors stueq, op het Cauterkin Heldere Cauterkin op vennet boven den vennet boven den Meldere cauterkin op Heldere Cauterkin op Cauterkin op het Meldere Cauterkin op Heldere Cauterkin op Meldere Cauterkin, op de Saut vleuge Heldere Cauterken op, op de saut vleug. Cauterkin op het, inde saut vleuge Meldere Cauterkin op, inde saut vleugh. cauterkin op het, inde saut vleuge Meldere eauterkin op eauterkin op het cauterkin op het cauterkin op het Meldere cauterkin op Meldere cauterkin op Cauterkin op het cauterkin op het Heldere cauterkin op Heldere cauterkin op Meldere cauterkin op cauterkin op het Meldere Cauterkin op Heldere eauterkin op hondert roe, op het cauterkin taerten?, op Meldere cauterkin Meldere cauterkin op bunderken Cauterkin op het, boven het J Meldere cauterken op, boven het breeme .Meldere cauterkin op, boven het breeme, Heldere cauterkin op, boven het breeme bunderkins, cauterkin op het bunderkins, Meldere cauterkin op cauterkin op het, boven de bunderkins Meldere eauterkin op, boven de bunderk, Heldere cauterkin op, boven het pastoo. Meldere cauter op, boven het pastoorss' Meldere eauter op, boven het tsehraven tschraven stueq, op Meldere cauterkin appelbosch, op Meldere eauter Heldere cauterkin Helder cauterkin op lancqstucq, op Heldere eauterkin lancqstueq, op Heldere eauterkin Helder eauter op, bij den winckelput Meld.ereauter op, bijden Winckelput Capken oste, op Heldere cauter capken oste, op Meldere eauter Meldere eauter op

v V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

v V .V V V V V V V V V V V

v V

v V V V

11.8 119 120 121 122 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 136 137 139 149 150 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 189 190 191 192 194 195 197 198 200 201 202 204 205 207 208 209 210 212


Meldere cauter op, aenden wînckelput Me1àere cauter op, aenden wincke1put ghemet, boven den boonbroucq grooten brant înàen grooten brandt inden grooten brant inden Elsehboseh, int breemeersch breemeersch int Elschbosch, înt breemeersch biesdoncq inden biesdoncq inden biesdoncq inden Wi1dericq inden Wilderîcq inden Wildericq inden Wildericq inden, over de cruyscale ind! Wildericq inden Wil.dericq inden Wildericq inden SchaeperSbroucq int Schaepers broucq int bommelen broucq inden bommelen broucq inden bommelen broucq inden Sanebroucq inden, onder meersch ende 1.. Petendoncq op den Petendoneqbosch op den petendoneqbosch op den Petendoncq bosch beneden den Petendoncqbosch opden Petendoncqbosch opden Petendoncqbosch opden Petendoncqbosch opden Petendoncq bosch opden Petendoncqboseh opden Petendoneq op den vrindelijcken meersch in vrindelijcken meersch in vrindelijcken meersch in vrindelijcken meersch in vrinde1.ijcken meerseh in vrindelijcken meersch in Cleynen biesdoncq inden Sehoudt inden Sehoudt inden, onder meersch ende land Breewee inde breewee inde Schout inden, onder meerseh ende landt breemeerseh bosch in breemeersCh bosch inden Breemeersch bosch in breemeersehbosch in breemeersehbosch int breemeerschbosch int breemeerschbosch inden breemeerschbosch in breemeerschbosch int boonbroueqbosch boonboseh inden boonbosch inden boonbosch inden Meldere eauterkin ep, aen het breemeer cruijstueq op het cruijstueq op het cruijstueq op het eruijstueq op het eruijstucq op het

v V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V V

V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V

V El sekins op d' Elseken op het

v V

213 21.4 218 224 225 226 246 247 248 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 266 268 269 270 273 274 275 276 277 280 281 282 283 284 285 288 294 295 296 297 298 299 304 305 306 307 308 310 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 330 342 343 344 346 347 348 351 352 353


Elserken op het Elserken op het helserkins d' helserkin op het cocquytstucq helserkins op d' lancq stucq, op Veltackere Veltackere op Veltackere op Veltackere op Veltackere op, boven Sassaghe Veltackere op, boven Sassage Veltackere Veltackere op, boven Sassage Veltackere op Veltacltereop Veltackere op Veltackere op, inden Oosthoeeltvanden . Veltackere op Veltacltereop Veltackere op Veltackere op Veltackere op Velt ackere op Velt acltereop Veltackere op Veltacltereop Veltacltereop Veltacltereop Cleijn Moostins inde Cleijne Moostins inde cleijne Moostins inde papendam inden papendam inden papenbulcq inden lammers acltereinden Lammersackere op Lammers ackere op, inden hoecq la.mmersacltereop lammers ackere op Lammers ackere op

V V

V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V

V

veltstede op de veltstede Hertshage inde tragelbosch, Gauwbergh op den baeijbosch in tongelinghen, aen het wintgat Meerseh, taruenmeersch inden heulmeersch in d' heu1meersch in d' hulsten op het hulsten op hulsten op het baeijbosch in baeybosch in baeybosch int gherooden bosch inden gherooden bosch inden baeijmeersch boven baeijmeersch boven drijvers meersch in drijvers meersch in drijvers meersch in drijvers meesch in drijvers meersch in taruenbulcq inden taruetibulcqinden houcq op den, van sheeren straete lancqmeersch in lancqmeersch in

V V VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

354 355 356 357 359 361 362 364 365 366 367 368 370 371 372 373 374 376 377 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 390 391 392 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 408 413 150' 160-161 17' 172-173 4 5 6 11

12 13 15 16 17 18 19 21 22 30 31 32 33 35 36 37 49 64 67


Ve1t:bosch inden velt:bosch inden Schootins inde Schootins hertshaqe hertshage hertshage hertshage hertshage hertshage hertshaqe hertshaghe hertshage hertshage hertshaqe hertshage hert sh age hertshage hertshage

inden ind' in d in d ' in d inde inde inde inde inde inde inde inde in d' inde .inde

Slocx Meerseh, .inde Hertshage hertshage inde pacht1ant int pacht1ant int pacht lant int, aenden ri.jcken plas rijeken plas aenden pacht lant .int Gauwbergh opden GaUWbergh opden GaUWbergh opden gauwbergh op den Meerentre gherneente int Meerentre gherneente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre gherneente int Meerentre gherneente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente Meerentre ghemeente int bijlev1nge i.n, .in dhooghde hooghde in d hooghcle op d' hoeck inden, op dhooghde hooghcle op d' dooren meersch inden doorenmeersch inden hooghde in d'

Aantal Aard Aantal Naam

1247 982

Aantal nummers

1900

Aantal Wijk

1900

VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII

70 123 124 128 129 130 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 165 166 167 170 17' 9

10 11

12 13 14 15 17 21 22 23 24 30 33 34 48 51 62 64 75 82 83 91 136 137


bulcxlten lants hofstede ende lande hofstede

bosselkin bosselkin bulcxlten

twee meerschelkins bulcq

bulcq leen bosselken bulcxlten

Meulencauter op den meersch twee meerschelkins bulexlten lants twee meersehen weede partije meerseh ende buleklant Oostergem eau ter Oostergem eau ter OOstergem eau ter Oostergem cauter weede ofte meerseh

twee meerschen meerseh

buleq meers eh meers eh weede bulcxlten hoeckigge partije partije lants partije meersdh meerschelkin weede

ackerkin op het Agaerdekin andersYde van sheeren straete op d' anto: du: padua Appelbosch, Meldere cauter appelbosch, op Meldere cauter Baehten Velde Baehten Velde Bachten Velde Bachten'velde Bachten Velde bachten Velde Baehten Velde Baehten Velde beneden Bachten Velde beneden, onder meerseh Baehtenbulcken baeijbosch in baeijboseh in baeijmeerSCh boven baeijmeersch boven baeijmeersch in baeijmeersch in baeijmeersch in baeijmeersch in baeijmeersch in baeyboseh in baeybosch int Barbaels gemet Becqwinckele becqwinckele in becqwinckele inden becqwinekele inden bedelf bellemaeckere berghmoortel berghmoortel berghlllOortel berghmoortel bieschmeersch bieschmeersch bieschmeerseh biesdoneq biesdoneq inden biesdoncq inden biesdoncq inden biesdoneq inden B'iest Biest beneden Biest beneden Biest beneden Biesten bij leve bijleve Bijleve (Bijloque = geschrapt) bijlevinge in, in dhooghd.e bommelen broucq inden bommelen broucq inden bommelen broucq inden bommelen broucq inden bommelen broueq inden bommelen broucq inden bommelen broucq inden boonbosch inden boonbosch inden boonbos,ch inden boonbosch inden

IV IV VI VI V V V V

38

V

39

V

37

V

42 40 41 43 44 199 15 17' 21 22 93 91 94 14 20 16 17 141 101 104-105 106 102-103 25 232 167 169 168 166 244 246 245 249-250 251 254 255 253 115 86 85

V V V

e:

222 304 50 55 200' 200 38'

V 11

VI VI VI

VI I I

I VI VI VI

VI III II II II 11 11 V I I I I I I I V

V V V V II 11

II II 11

IV IV IV

VII V V

V V V V V V V V V

73

114 323-324 325 309 21 271 272 267 269 269' 268 270 323 324 322 322'


strepken lants meersch meerschelken baehten-buleken bulcq partijeken lants partijeken lants

bulcxlten

meerschelken meersch bulcq bul exen

ende

dreve

bulcq weede

bulcxlten

drij bulcxltens meerschlant twee bulcxkens meerseh lant bulexlten

bulcxlten partijeken Schaeckele bulcq

lants op den

Hoeckiggen

bulcq

meersch meersch weede weede houckiggen

meersch

bulcq

boonbroucq boven den boonbroucq inden boonbroucq inden, jegens over delesie boonbroucqbosch Borst bosch bosch opden bosch opden bosch opden bosch opden boschmoortels boschmoortels inde boschmoortels inde boschmoortels inde bossche bachten, beneden den Petendonc' brantghewat aen het breemeersch breemeersch bosch bachten breemeersch bosch in Breemeersch bosch in breemeersch bosch inden Breemeersch inden breemeersch int breemeersch straetkin int breemeerschbosch in breemeerschbosch in breemeerschbosch in breemeerschboseh inden breemeersehboseh inden breemeersehboseh int breemeersehbosch int breemeerschbosch int breemeerschgat aen, op den ommekeer va: Breewee inde breewee inde brouckelineq inden brouekelineq inden broucken inde broucken inde broucken inde broucken inde broueken inde broueken inde Broucken inde Broucken inde broucken inde Broucken inde Broucken inden broucken inden bulcq bulcq bunder ken bunder ken Cauterkin op het t boven het l bunderkens bunderkins, cauterkin op het bunderkins, Meldere cauterkin op cale beneden aende Callaine meersch Calverbulcq inden Calverbulcq inden capken oste Capken oste, op Meldere cauter capken oste, op Meldere cauter capmeerseh in capmeersch inden capmeersch inden capmeersch inden capmee:rsch inden capmeersch inden capmeersch inden capmeersch inden capmeersch inden

V V V V

11 VI I I

I I

IV IV IV IV V V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V VII VII 11 II 11 11 II II II

11 II II II

II II IV V

IV V V

111 III 11 II V V V I I I I I I I

I I

217 219 1 321 204 127 113 112' 111 112 254 257 255 256 287 230 242-243 311 312 314 313 238 247 241 319 310' 315 314' 318 320 317 311'i

188 307 308 112-113 110-111 241 248 249 247 247' 251 244 245 243 250 242 246 163 338 184 337 189 190 206 79 71

72 240 209 210 253' 254' 249 251 252 247 248 254 253


sheeren (straete) sheeren straete stucq met een bijl

bu1cq planterijken stucq met een bijl stueq met een bijl stucq met een bijl

bulcxken stueq met twee bijlen basseIken

drijbecq bulcxken

meersch

partije

bulexken drij bulcxkens twee bulcxkens bu1cxken meersch bu1cq partije gheweet Meulencauter op den, stucq lants bulcxken

bulcq twee bulcxltens

bulcq

cappelle voor de III cappelle voor de III catten gracht op V catten gracht op V catten Gracht opden V cattengracht neffens V cattengracht op V cattengracht op V cattengracht op V cattengracht op V cattengracht op V cattengracht op V cattengracht op V cattengracht op V cattengracht, cauter boven opden V eauter beneden den 111 cauterken op het V Cauterken op het, boven den vennet met V cauterkin beneden IV cauterkin op het IV cauterkin op het IV cauterkin op het IV cauterkin op het IV cauterkin op het IV cauterkin op het IV cauterkin op het IV cauterkin op het IV cauterkin op het IV cauterkin op het IV cauterkin op het IV cauterkin op het IV cauterkin op het IV Cauterkin op het V cauterkin op het V cauterkin op het V Cauterkin op het V cauterkin op het V cauterkin op het V cauterkin op het V cauterkin op het V cauterkin op het V cauterkin op het tus~chen beede de sla' IV cauterkin op het, aen het Eeckstucq IV cauterkin op het, boven de bunderkins V Cauterkin op het, boven den vennet (Lo, V cauterkin op het, daer den slach ende , IV cauterkin op het, inde saut vleuge V Cauterkin op het, inde saut vleuge V cleenen brandt V Cleijn Moostins inde V cleijne Moostins inde V C1eijne Moostins inde V C1eynen biesdoncq inden v cleynen brandt V Cobbaert meersch inden IV cocquytstucq V coevoet V coevoet V coevoet V Cokaert inden IV Cokaert inden IV Cokaert inden IV corte voare III corten dam beneden aenden IV Craeijen eecke I craeijen eecke I craeijen eecke beneden I craeijen eecke beneden I craeijen eeeke in den hoeek I Craeijeneecke op I craijen eecke beneden I

205 205' 69 67 48 54 68 49 53 48' 52 66 50 51 47 176 331 134 77 246 221 228 216 223 227 230 249 226 245 248 247 220 157 174 168 173 110 178 169 170 112 224 225 191 137 219 164 162 221 390 392 391 304 221' 192 359 291 292-293 289-290 340 342 341 148 331 232 234 242 241 240 280 243


partije

~ants

ende

dreve

bulxcken partije ~ants stucq met een bijlken

part:i.jeken lants stucq met een bijl

partije bulcqlant stucq lante bulcq partijeken lants stucq lants bulcq bulcq partije lants stuck lants stucq lants stucq lants stucXken lants stucxken lants bulcq bulcxken lants

buloq bu~cq bu~cq bulcq d'ende Meu~encauter buloq

d'hofstede

op den

bulcxken bu~cxken bu1cxken bu~cq bulcq bulcxken bulcxken

dreve bul eken diversche

bulcq stucq

meersch bosse~ken

craijeneecke op Crappoen op den Crappoens op de crappoens op de crappoens op de Crappoens op de crappoens op de crappoens op de crappoens op de crappoens op den Cruijstucq op het cruijstucq op het cruijstucq op het cruijstucq op het cruijstucq op het cruijstucq op het Cruijstucq op het d' houde stede d'hulsten op dhelft dhulsten dhulsten dhulsten op dhulsten op dhulsten op dhulsten op dhulsten op dhu~sten op dhu~sten op dhu~sten op dobbe~are doncqbosch bachten doncqbosch inden doncqbosch inden doncqbosch inden donCqbosch inden doncqbosch inden doncqt donct donct bachten den wa~ van het hof doorebus doeren dooren rneersch inden doozen meersch inden doorenrneersch inde doorenmeersch inde doorenmeersch inden doornewee inde dreve dreve Speeclcaert eynde drijvers meersch in drijvers meersch in drijvers meersch in drijvers meersch in drijvers meersch in drijvers meersch in drijvers meesch in dubbe~ dreve aende eenhooge BIsehboseh, int breemeersch E~schbosch, int breemeersch E~schbosch, int breemeersch E~schbu~cq Elseken op het E~sekens E~sekins op d' E~serken op het EIserken op het emmers de rostijne, lancqmeersch in gat van het cauterkin Gauwbergh beneden den

I

111 III

In 111 III III III III III V V V V V V V V

II 11 IJ 11 11 II

11 11 II 11 11 II 11 IV IV 'IV IV IV

IV 11 11 11 VI IJl VII VII VII

VII VII VII IV

XII VI VI VI VI VI VI VI VII 111 V V V

IV V V V V V

VI IV VI

281 118 115 120 119 122 121 123 125 114 345 344 346 347 343 342 343' 87 126' 257 119 122 128 129 120 123 121 126 124 125 269 15 23 24 27 26 25 224 225 226 107 166 32 33 26 25 34 27 252 104 29 28 30 32 35 31 33 100' 35-39 246 246' 248 194 353 350 352 354 355 68 218' 168-169


Meulencauter bulcxken b1.tlcxken

op den

partije lants Oostergem cauter Oostergem cauter Oostergem cauter, rneersch meers eh meersch

stucq met

meerseh meersch

dry beeq maerschelken bulexken bosselltin

meersch partije b1.tlcxltenaende vierwesehe

behuysde hofstede b1.tlcxltenlant planterije

bieschmeersch bosselken bulcxken meersch bulexken bulcq b1.tlcq bulcq

gauwbergh op den Gauwbergh opden Gauwbergh opden Gauwbergh opden Geesteli.jneqhof gemet ghemet ghemet I boven den boOnbroucq gherooden bosch inden gherooden bosch inden goeden coop groen hulleken groen hullelten een bijlk~groen hulleken grooten brandt inden grooten brandt inden grooten brandt inden grooten brandt inden grooten brant inden grooten brant inden grooten brant inden grooten brant inden Haert Hagaerdekin hagaerdekin in het, jegens den Lambrou¡ Bagaerden int Beijsbroueq inden Heijsbroucq inden Heijsbroueq inden Heijsbroucq inden heijsbroucq inden Heijsbroucq inden (Paudoncq=qeschrapt) helft hellegat helserkin op het helserkins d' helserkins op d' hertshage in d hertshage in d hertshaqe in d ' hertshage in d' hertshage ind' aertshage inde hertshaqe inde hertshage inde hertshaqe inde hertshage inde hertshage inde hertshage inde hertshage inde hertshage inde hertshaqe inde hertshaqe inde hertshag'he inde heulmeersch in d' heulmeerseh in d' Heysbroueq inden Heystendreisch rontomme inden hoeck inden hoeck inden I op dhooghde hoeclte inden, op d' hooghde hondert roe, op het cauterkin hoogen buleq heogen bulcq rent inden hooghde beneden d hooghde beneden d hooghde beneden d' hooghde in d hooghde i.n d hooghde in d hooghde in d

VI VI VI VI III II I V VI VI IV I 1 1

V V V V V V V V III IV IV

IV II 11 11

II VI II III IV V V V VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI 11

III V VII VII V I I VII VII VII VII VII VII VII

170 165 166 167 140 168 123 218 18 19 326 214 218 215 226' 229 231 225 227 228 226 224 66 251 305 306 81 76 80 77 78 78 45 301 357 356 361 135 137 136 146 134 150' 144 151 147 140 142 143 148 145 138 139 141 5 6 79 50' 71 24 31 181 277 278 46 49 50 45 53 44 22


hooqhde in d' VII hooqhde op d VII hooqhde op d VII hooqhde op d' VII hooqhde op d' VII planterij,e hooghenvennet, inden vennet daert het . V houcq op den, van sheeren straete VI partije meersch ende bulcq lant houw meersch in IV partije onder meersch ende bulcq lant houw meersch in IV meerschelkin, bulcxken lants houwmeersch in IV meerschelkin, bulcxken lants houwmeersch in IV onder meersch ende bulcq lant houwmeersch in IV partije meersch ende bulcq lant houwmeersch in IV houwmeersch IV in houwrneersch in IV schaeckele op den Huijsenackere 11 meersch Hullebus I hulsten op VI hulsti>o.sch Bulsten op het VI hulsten op het VI hulsten op het VI hoeckiqge weede, Meersch hulstmeersch IV meerschelkin int ghescheet vande prochie van Sommer, VII partijeken lants Joannekes Stede' I partijeken lants Joannekes stede I bosselken keelbosch inden IV, bosselkin keelbosch inden IV bosselkin keelbosch inden IV bosselkin keelbosch inden IV Keelbosch inden IV keelbosch inden IV keelbosch inden IV keelbosch inden IV keelbosch inden IV keelbosch inden IV bulcxken voor het hof Keirstenstede V partije lants Kele op de IV partije lants Kele op de IV partijeken lants Kele op de IV partijekin lants kele op de IV partije lants Kele over IV bulcxken kerckebulcxken int Breemeersch V Oostergem cauter daer den waghenslach ,kercken stucq I herberqe wesende een kerckhof aen het III drijbecq kercxken II Oostergem cauter Kerssellare I Meldere cauterkin op krekelhu11e V Meldere cauterkin op krekelhulle V op Meldere cauterken krekelhulle V op Meldere cauterken krekelhulle V op Meldere cuaterken op krekelhu1le V Meldere Cauterkin op krekelhulle plat voor syn hof V bulcq aenden quaeden poel Lambroeck IV viercant meerschelkin Lambroucqgracht beneden aenden IV Lammeken III lammers ackere inden V Lammers ackere op V lammers aokere op V lammers ackere op V Lammers ackere op, inden hoecq V Lammersackere op V lancq stucq, op Veltackere V bulcxken lancqdoncq bulcXken II bulcXken lancqmeersch boven vr bulcxken lancqmeersch boven VI meersch lanoqmeersch in VI lancqmeersch in VI lancqmeersch in VI lancqstucq, op Meldere cauterkin V lancqstuoq, op Meldere cauterkin V Langenacker opden, daar den pontwegh ct. 111 partije partije

lants lants

48 20 29 30 23 148 49 236-237 233-234 241-242 243-244 310-311 231-232 312-313 235 162 275 12 10 11 13 18 152 1 2 152 175-176 153 154 166' 155 164 166 163 165 143 138 141 140 142 139 239 204 95-96 325 180 101 102 104 105 103 99 292 252' 70 398 403 402 401 400 399 362 227 66 65 63 67 64 204 205 13


bijvancq strepken

bu1cq stucq,

lant

bijl

op Oosterqem

cauter

bosch bosch bosselkin met een bijl oostergem cauter meersahelkin meerschelkin meerschelkin meersch

meersch meerschelkin behuysde hofstede ende herberge hofstede hofstede drijbecq bosselkin drijbecq meerschlkin meersch stucq lants bulcxken meerschelken bulcq lants partijeken lants

hoeckxen meersch meerschelkin Meerschelkin meerschelkin meerschelkin

met een bijl

bulcxken bulcq Lancqstucq

partijeken

lants

daer den slach

langenackere beneden den Langenackere opden Langenackere opden langenackere opden langenackere opden, daer den slach doo. langenbulck langestuck Langhenackere opden langhenackere opden Langhenackere opden Langhenackere opden Langhenackere opden langhenackere opden Langhenackere opden, daer den slach do, Lavaelbosch inden Lavaelbosch inden Lavaelbosch inden leen daer den slach doorcompt Leentins Leentins inde Leentins inde Leentins inde, beneden den vennet Leentins meersch in Leentins meersch in leijbaerme lancx den leijbaerme lancx den le1jbaerme opden leijbaerme opden, te Durme leijbarme opden, te Durme leijbarme over den Le1jbarne jegens inde lesie loop Losierkin luijsmeersch in luijsmeersch inden Maelken Maelmeersch boven Maelmeersch inden Maelmeersch inden Maelmeersch inden Meerentre ghemeente Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente i.nt Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerschulst Meijbosch Melder cauter op, bij den winckelput Melder cauterkin op Melder cauterkin op Meldercauter op, bijden Winckelput doorc~Meldere cauter op Meldere cauter op Meldere cauter op, aenden w1nckelput Meldere cauter op, aenden winckelput Meldere cauter op, boven het pastoorss¡ Heldere aauter op, boven het tschraven Meldere Cauterken op Meldere Cauterken op Meldere Cauterken op

111

22

III UI

11

111 111

VI I 111

III III 111

III III III IV IV

IV I V V V V V V VII VII VII VI VI VI V IV IV IV III III I I I I I VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII II 1

V V V V V V V V V V

V V V

18 19 4 38 174 14 15 12 20 21 16 3 40 38 39 206 20 21 22 33 34 35 141 142 1 179 178 162 278 343 307 33 170 169 263 262 268 261 269 15 16 4 7 5 8 6 12 13 10 14 17' 9 11 17 274 4 207 203 202 208 199 212 213 214 195 197 108 125 126


Meldere Cauterken op Meldere Cauterken op Meldere Cauterken op Meldere cauterken op Meldere Cauterken op Meldere cauterken op Meldere Cauterken op meldere cauterken op Meldere cauterken op Meldere cauterken op Meldere Cauterken op, boven den vennet Meldere Cauterken op, boven den vennet Meldere cauterken op, boven het breeme, Meldere Cauterken op, daer den slach d Meldere cauterken op, daer den slach n. Meldere Cauterken op, op de saut vleug. Meldere cauterkin kreke~hul~e oomende met een b1j~ Meldere cauterkin op lancq stucxk1n Meldere cauterkin op stucq met diversche bijlen tot ende me'Meldere Cauterkin op stucq met een bijl Meldere cauterkin op stucq met een bijl Me~dere cauterkin op Meldere Cauterk1n op Meldere cauterkin op Meldere Cauterkin op Me~dere cauterkin op Meldere oauterkin op Meldere oauterkin op Meldere Cauterkin op Meldere cauterkin op Meldere Cauterkin op Meldere Cauterkin op Meldere cauterkin op Meldere cauterkin op Meldere cauterkin op Meldere Cauterkin op Meldere oauterkin op Meldere Cauterkin op Meldere cauterkin op Meldere Cauterkin op Meldere cauterkin op Meldere Cauterkin op Meldere cauterkin op, aen het breemeer Meldere cauterltin op, boven de bunderk, Meldere Cauterkin op, boven den vennet Meldere cauterkin op, boven het breeme Meldere cauterkin op, boven het breeme. Meldere cauterkin op, boven het pastoo. lanoq stucq Meldere cauterkin op, boven het pastoo. Meldere Cauterkin op, daer den slach d Meldere Cauterltin op, inde saut vleugh, Meldere cauterltin op, int cautergat da, Meldere Cauterkin, op de Saut vleuge twee bulekens Merelbuleken, MerelStucken stuck met een bij~ Meulecauter op den Meulen eau ter op den Meulen Meersch inden Meulen Meersch inden buloxken meerschlant meulencauter beneden den stucq met een bij~ Meuleneauter op stucq met een bijl Meulencauter op stucq met een bijlken Meulencauter op Meulencauter op lanoq stucq Meulencauter op den lancq stucq meulencauter op den lancq stuoq meulencauter op den meerschelkin Meulencauter op den stuok met een bijl=geschrapt Meulencauter op den stucq met een bijl Meulencauter op den stucq met een bijl Meulencauter op den stucq met een bijlken meulencauter op den

v V V V V V V

V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V

V V

II

I:Il: III IV IV III III III

III III

III III III 111 111

III III III

119 127' 114 115 121 116 120 129 111 109 136 135 185 130 127 161 201 100 166 196 206 165 159 177 156 167 172 117 179 175 128 113 183 118 155 158 176 123-124 180 150 171 122 330 192 137' 187 186 194 193 133 163 131 160 198 139 136 10 11 lo8I 139' 172-173 174 164 149 150 151 187 178 179 165 145


stucq

stucq

met een bijlken

met een bijl

meerschelkin

bulcxken Kerssellare meersch meersch meersch

leen bulcq bulcq bulcq leen

over

den slach

Meulencauter op den Meulencauter op den Meulencauter op den Meulencauter op den meulencauter op den Meulencauter op den Meulencauter op den meulencauter op den Meulencauter op den Meulencauter op den meulencauter op den meulencauter op den Meulencauter op den meulencauter op den meulencauter op den Meulencauter op den Meulencauter op den meulencauter op den Meulencauter op den meulencauter op den meulencauter op den Meulencauter op den Me-ulencauter op den Meulencauter op den, boven den Meerseh, meulencauter op den, boven luijmeersch meulencauter op den, boven luijmeersch meulencauter op den, boven luijmeersch meulencauter op den, daer den slach do, meulencauter op, boven luijmeersch Meulencauter op, boven luijmeersch Meulencautere op Meulenmeersch. in den meulenmeersch inden Meu1eruneersch inden meuleruneersch inden Meulenmeersch inden Meulenmeersch inden Meulenmeersch inden Meulenmeersch inden Meulenmeersch inden Meulenmeersch inden Meuleruneersch inden, bachten den donc~ Neerenbosch neerghemet neijsbroucq inden Neijsbroucq .inden neijsbroucq inden Niewmeersch Niewroeersch inden N:l.ewmeersch inden Niewmeersch inden Niewmeersch inden Niewmeersch inden Ni ewmeersch inden Niewmeersch inden Niewmeersch langhen nopt nopt nopt Oostbroecq inden Oostbroucq inden OOstbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden

III III XII III III 111 III Hl

111 III III III III III III III III III III III 111 III III III III III III III III III III III 111 111 III .IV IV IV

IV IV IV IV VI I VI VI VI I I I I I I I I I II 11 11 II

11 II

11 II Il

11 II

11 11 II 11

144 137 132 133 183 188 126 175 143 180 135 168 154 .Hit

167 185 138 142 171 134 146 182 184 163 158 156 155 147 159-160 157 162 208 210 207 209 147-148 5 9 6 1 12 13 116 181 77 74 76 26 18 16 15 14

20 19 17 21 239 240 238 92 94 99' 90 99 95 98 93 97 91 95' 96


op Meldere

cauterkin

hofstede stucq lants stucq met een bijl

stucq

bosselkin bosselkkin bulcxken stucq

stucq

met een bijlkin

Meerschbulcxken

pleijn ofte drieselkin twee bulcxkens somlant

ende

somweede

Aeltert op Oostergem cauter half ghemet op Oostergem cauter Oostergem cauter

twee meersch weede bulcxken bulcq

bulcxkens

Oostbroucq inden oosthoeck inden oosthoeck vanden Velde inden, op Melde, overbr. cauterken op overbr. cauterkin eijnde OV"erbr. Cauterkin op OV"erbr. cauterkin op overbr. cauterkin op OITerbr. cauterkin op OVerbr. cauterkin op OVerbr. Cauterkin op OVerbr. Cauterkin op OVerbr. cauterkin op OVerbr. cauterkin op OVerbr. cauterkin op overbr. cauterkin op overbr. cauterkin op overbr. cauterkin op overbr. cauterkin op overbr. cauterkin op, daer den slach di OVerbrouck cauterken op overbrouck cauterkin op OV"erbrouck cauterkin op overbrouck cauterkin op, daer den slaĂŠ overbrouck cauterkin op, daer den slac: overbrouck cauterkin op, daer den slac: OVerbrouckcauterkin op Overbroucq cauterken op OVerbroucq cauterken op overbroucq cauterkin OVerbroucq cauterkin beneden overbroucq cauterkin beneden overbroucq cauterkin beneden overbroucq cauterkin op overbroucq cauterkin op overbroucq cauterkin op overbroucq cauterkin op OVerbroucq cauterkin op OVerbroucq Cauterkin op overbroucq cauterkin op overbroucq cauterkin op overbroucq cauterkin op, daer den sa ae. overbroucq cauterkin op, daer den slac: OVerbroucq cauterkin op 1 daer den slac: OVerbroucq cauterkin op, daerden slach overbroucq cauterkin op, int gat vande: overbroucqcauterkin beneden OVerbroucqcauterk1n op overbroucqcauterkin op OVerbroucqcauterkin op, daer den slach OVerbroucque op pacht lant :int pacht lant int pacht lant int, aenden r1jcken plas pachtlant :int pachtlant int panne panne panne papenbulcq inden papendam inden papendam inden papendam inden papendam inden paradijs paradijs int pastoors stucq, op het Cauterkin pastoorswal achter den pastoorswal aen het Paudoncq inde Paudoncq inden

11

V V IV

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

IV IV IV IV IV IV

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

IV IV

IV IV IV IV

IV IV IV IV

IV IV IV IV IV IV IV VI

VI VI VI VI I 1 I

V V V V V V V V 111

III II II

89 '106 107 126 119 79 87 116 111 53 85 66 54 89 56 90 115 110 118 113 49 97 51 95 112 96 52 50 86 102 78 83 105 93 94 103 104 67 88 98 122 99 114 91 101 92 81 80 117 100 57 157 156 154 152 153 219 220 221 397 396 396' 393-394 395 234-235 233 149 108 106 83 74


partij eken lant bosseIken .meersch ende drave

bulcxken

rneersch

meers eh bulcq bulcxken Oostergem eau ter oosterqem cauter meerschelkin

Paudoncq inden Paudoncq inden paudoncq inden peert Petendoncq beneden den Petendoncq beneden den Petendoncq bosch beneden den Petendoncq bosch opden petendoncq op den Petendoncq op den Petendoncqbosch op den petendoncqbosch op den Petendoncqbosch opden Petendoncqbosch opden petendoncqbosch opden Petendoncqbosch opden petendoncqposch opden Pootebroucken in de, onder meersch end Pottebroucken inde, onder me¡ersch ende PottengeIt stedeken pouckmeersch inden pouckmeersch inden poucqmeersch Poucqmeersch boven inde poucqmeersch boven inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden Poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden pcucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden pcucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeerseh inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeerseh inden pcucqmeersch inden poueqmeersch inden poucqmeersch inden comende met een bij. poucqmeersch lancx doore Prs bulcq quaeden plas aenden Raesman daer den slaeh doorcompt Raesman daer den slach doorcompt Reep

rij eken plas

aenden

II

11 11 V V V V V V V V V V V V V V V V I II II Ir

11 11 11

11 11 II II II II !l II II

11 II

11 11 II II II II II II II II II II

11 11 II

11 11 11 11 11 11

82 75 84 411 286 279 277 284 288 274 275 276 285 283 281 282 280 8 7 237 44 61 47 30 45 43 52 32 44' 58 42 57 33 55 48 60 62 41 67 50 36 68 54 65 63 59 37 39 41' 38 52' 56 46 49 64 34 66 69

11

351'

II

53

II

68' 70 51 40' 35 200 293 223 222

II II

11 11 11 IV I I V

3

VI

155


buloxken bosselkin meerseh meerseh comende met een bijl stuek met een bijl stucq met diversche bijlen stucq met een bij10ft twee

viercant bulcxken bulcq, bosseIken bulcq, dreve stede

stucxken

lants

partije lants bulcq bulcq meersch meersch ende bulcq meerschelkin

lant

bulcq

meersch meersch bulcq huijstedeken stedeken hof stedeken planter.ijcken bulcxken buleq bulcq buleq partije lants partije Iants bulcq partijeken lants achter stedeken Oostergem eau ter Oostergem cauter Oostergem eau ter 'bulcxken bulcxken bulcq bulcq bulcq

behuysde hofstede bulcxken weede weede

hofstede,

lande

inde voorn.

ront veldeken bachten rootputten aende rosbulcq, int breemeerseh rostijne inde rostijne inde Sanebroueq eauterkin op Sanebroueq inden, onder meersch ende 1, Saneput cauterkin op saneput cauterkin op Saneput cauterkin op Saneput eauterkin op Saneput cauterkin op Saneput eauterkin op saneputte aent Schaeckele op den Schaekele Sehaepers broueq int sehaepers dries eh op den Sehaepersbroueq int Sehaepersdrieseh op sehaepersdrieseh op den Sehaeppers driesch op het Schaeppers driesch op het schiep schoondonek schoondoncq sebooten inde sehooten inde Sehootins inde Sehootins inde Sehootins inde, onder meersch en bulcq Sehootins inde, onder meersch ende Larr Sebootins inden sehoudt Sehoudt inden Sehoudt inden, onder meerseb ende land Schout inden, onder meers eb ende landt sehuermeersch Sehuermeersch inden Seepken sheeren straete op sheeren Straete op sheeren straete op sheeren straete op, beneden Meldere ca" sheeren straete opden ommekeer van Slocx Meerseh, inde Hertshage slocxackere Sloexackere 't Spaeijhaghe stede stede Stede St,Stede dheer Louijs van Hecke achter in, steenen brugge aende steenstucken Steenstucken steenstuelten stocxmeersch, hertshage .inde straetkin opden ommekeer van het strepten Strepten strepten stuck int, inden Wilderieq Stuijven bulcxken Stuijven bulcxken Sweirelts pIes ier sweirelts plesiar aen sweirelts plezier rechtover swertenpael Swertenpael taarten?, op Meldere cauterkin

IV V V VI VI IV V IV IV IV IV IV lV IV 11

II V IV

V IV IV IV IV V IV

IV V V V VI V V VI I V V V IV IV I 111

III VII V IV VI I I VI I I V IV III I 1 1

VI

16 142 244-245 72 71

265-266 273 274 264 273 263' 263 267 279 158 155 266 198 263 197 196 200 201 412 299 300 19 17-18 4 128 6 5 130 81 305 306 310 188 189 87 111 63 138 98 133 150 138 139 126 48 47 80 136 69 170 172 171 159

VI

roi

V V V V I I IV IV

216 222 223 264' 231 230 48 46 44

IV 11 II

V

88

87 182


hofstede

ende herberqe

bulcq hofstede bulcq partije bulcq partije planterije plantsoen bosselkin bosch bosch bosch

bulcq lancqstucq Luijsenstucq

bosch bosch planterije

bulcq bulcxken lant bosseiken bulcxken

bosch bosch bosch bosch twee bulcxkens lants bosselkin bulcxken lants partijeken lants, bosselkin

bosch

taruenbulcq inden taruenbulcq inden taruenmeersch inden tcleijn hemelrijcq tongelinghen, aen het wintgat Meersch â&#x20AC;˘ traechele op den tragelbosch, Gauwbergh op den tSchaepers broucq tschraven stucq, op Meldere cauterkin turreman veirmeersch Veldebulcq Veldeken Veldenbulcq velt velt velt velt velt Velt ackere op Velt ackere op Veltacltere Veltackere beneden Veltackere op Veltacltere op Veltackere op Veltackere op Veltackere op Veltackere op Veltackere op Veltackere op Veltackere op Veltackere op Veltackere op Veltackere op Veltackere op Veltackere op Veltackere op Veltackere op Veltackere op Veltackere op, boven Sassage Veltackere op, boVen Sassage Veltackere op, boven Sassaghe Vel tackere op, inden Oosthoeck vanden . veltbosch vel tbosch inden Veltbosch inden vel tbosch inden Veltbosch inden veltstede veltstede op de vennet vennet beneden den vennet boven den vennet boven den vennet boVen den vennet boven den vennet boven den vennet inden vennet inden vennet op de, liggende lancxt inden wa, vennet op den vennet op den vennet op den vennet opde vennet opde vennet opde vennet opde vennet opde vennet opde vennet opden

VI VI VI III VI VI VI V V

III II V I V

IV IV VI VI VI V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

VI VI VI VI VI V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V

36 37 4 23 172-173 79 160-161 265 198 28 223 145 3 144 181 173 119 120 121 384 383 370 369 363 375 365 381 374 380 377 373 382 386 379 385 387 364 366 388 372 368 371

367 376 118 122 125 124 123 U3 408 146 24 151 138 139 153 154 147' 147 9 12 13 15 26 25 27-28 30 31 29 14


bosch bosch bosch bosselkin bulcq bulexken partijelten partijeken partijelten

vennet opden vennet opden vennet opden vennet opden vennet opden vennet opden vennet opden vennet opden vennet opden vennet opden verdriet verdriet verdriet v1erghemeten v:i.erghemeten vierweesche aende v1jverbulcq vleesehslage voqelare vogel are Vollaerts meerseh voorste werrebulcken aende voorste werrebulcken aende vrindelijcken meersch in vrindel1jeken meerseh in vrindelijcken meersch in vrindelijcken meersch in vrindelijcken meersch in vrindelijcken meersch in vrindelijeken :meerseh in vrindelijeken :meerseh in vrindelijcken meerseh in vrindelijeken :meerseh inde Waermoes meersch inden waermoesmeerseh inden weehage inde weehaghe Wildez:ieq inden Wildericq inden Wïldericq inden Wildericq inden Wildericq inden Wilderieq inden Wilderieq inden Wilderieq inden, over de cruyseale winckelbulcq winekelbuleq wintgat wintqat aen het wintqat aen het wintqat aent wintqaten wulf Inqen Wulf·s Ing'hen WUlfs Inqhen Wulfs :meerseh inden Wulfs meersch inden wulfsmeerseh boven het wulfsmeerseh boven het Wulfsmeerseh inden WUlfsmeerseh inden Wulfsmeersch inden Wulfsmeersch inden wulfsput aen den

lants lants lants

behuysde hofstede stuequen lants stuxeken lants lanqhenackere Lanqhenaekere opden buleq eomande partije lants buleq bul·cq maerschelken bulcq bulcq buleq buleq buleq

met een bijl

buleq

buleq bulexken buleq

buleq met een bijl winckelput weede bulcxken meerschelkin meers.eh weede Oosterqem eau ter oostergem eau ter Oostergem eau ter

dreve partije

lants

bulcxken Abbeelen stucq Aeltert mat een Huijseken Aeltert op Oosterqem cauter Aeltert, drijbecq bedelf behuysde hofstede behuysde hofstede

v v V V V V V

58

V

57 56 32 201-202 208 209 5 6 330 182 118 116 117 198 284 283 301 300 302 295 297 296 298 .294 299 303 334 333 154 153 264 262 260 257 258 256 261 259 280 278 20 176 175 177 24 163 165 164 315 316 322 321 318 314 319 317 171 104 145 210 118 69 8 141

V V 11 11 11

III III

IV IV 11 11

II III IV

IV V V V V V V V V V V IV IV

II 11 V V V V V V V

ind

V

IV IV 11

VI VI

VI II I I I

IV IV IV

IV IV IV

IV IV VI I I

daer den s

11' 10 11 60 61 59

I I I I I


behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede ende lande behuysde stede behuyst pachthof bewalde hofstede ende bogaert bieshul bieshul bijlstucq tusschen den hooghenpael end bosch bosch ende lant bachten wal van hof Va: bosselken bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bu1cq bulcq bulcq beneden Oostergem cauter bulcq ende meersch bulcxken bulcxken bu1cxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken lants bul cxkens , dreve bulexken Cleenen ghemetins meersch costerije landt op den hooghen pael cruijs=bulcq dreve drijbecq dry becq op oostergem eau ter drybecq grooten bulcq grooten ghemeetins meersch hoeckigh meerschelkin hoeekigh meerschelkin hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede ho.fstede hofstede hofstede hofstede ende bulcq hofstede ende lande hofstede, bulcxken hofstede, bulcXken hofstedeken hofstedeken Hooghen pael Hooghen pael Hooghen pael Hooghen pael Hooghen pael Hooghen pael

I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I

5 7 99 133 6 34 108 60 136 102 103 192 124 128 85 293 236 143 36' 120 121 13 235 134 137 296 63-64 98 134' 33 71 77 12 32 130 46 122 72-73-74 49 299 1B8 292 110 139' 293' 264 109 298 265 266 239 142 83 238 100 101 76 228 146 75 84 96-97 82 147 197 191 186 185 187 189 190


Joanneweggens stede, bosch bulcq joncq elseh'bosselken kerssellare kerssellare kerssellare lancq bulexken lancq bulcxken lancq ghemet op oostergem cauter lancq stucxken op Oostergem cauter langhen bulcq langhen buloq leste partije maeijmeerschelken maeijmeersehe1ken maeijmeersche1ken maeijmeersehe1ken medehoirs meersch meersch meers eh meerseh meersch meersch beneden bedelf meersch daer den wijeq van Oosterghem ' meersch qat op den ommekeer van 't Mae, meerschelken meerschelken meerschelken Oostaek.ere op Oostergem cauter daer de: Oostergem eau ter OOstergem eau ter Oostergem eau ter Oostergem cauter Oostergem eau ter Oostergem eau ter Oostergem cauter oostergem cauter Oostergem cauter oostergem eau ter oostergem cauter Oostergem cauter Oostergem cauter oostergem cauter Oostergem cauter oosterqem eau ter oosterqem cauter oosterqem eau ter oosterqem eau ter 'Oostergem cauter Oostergem cauter oostergem eau ter Oostergem eau ter daer ,den slaeh door 1. Oostergem eau ter daer den sl.ach doorcol Oosterqem eau ter daer den slach doorc~ Oostergem cauter daer den slaeh doore~ Oostergem cauter daer den slaeh dooreaj oostergem cauter daer den slach doorea Oostergem cauter daer den waghens1ach . oosterqem cauter daerment heet den ker Oostergem cauter , bijlken enden west h. Oostergem cauter, stueq met een bijl oostergem cauter, stucq met een bijlke: Oostergemcauter Oostergemcauter Oosterqemcauter Oostergemeauter daer den slach door la. Oosterghem cauter daer den slaeh doorc' partije partije lants partije 1ants partije lants daer den slach nours doo.

I

107 297 1B2 184 183 59 124' 173 290 125 42 119 272 274 276 273 105 256-260 255 66

I

SB

I

I

67 6B 70 131 271 267 270 291 160 177 203 207 178' 159 209 213 227 161 17B 179 15B 208 152 229 211 212 227' 162 225 226 150 154 224 151 200 153 205 201 175 216-217 202 156 157 155 149 19B 23

I

11

I

9 294

I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I


partije lants ende meersch partije 1ants op oostergem eau ter parti.je lants op Oostergem cauter daer partijeken lants partijeken lants parti jeken lants partijeken lants partij eken 1ants partijekin lants partijken lants roggenenbulcq ront bulCltken stede stucq met een bi.jl stucq met een bi.jl stucq met een bi.jl stucq met een bi.jl daer den slach nour stucq op OOstergem cauter daer den sla, twee bulexkens twee bulcxkens valeken bulcq weed.eken Westerhammeken Winckelken

I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I

88

I

176 22 89 39 195 145' 25 114 53 30 78-79 92 37 86 31 115 132 250 283 35 43 148 44 45 80 126 144 199 127 41 277 278

1 I I I I I I I I I I I 1 I 1 1 I I I I I I I I I I I I I

Achterste achterste

hulst hulst

50 295 196 129 57 116 117 10 36 294 ' 279 38 54 289 61 24 288 282 51-52 55-56 106 95 29 28 194 90 284 285 287 140 62 135 233 193 40 286 27 65

11 11


achterste veirmeersch bachtenbulcken behU1jsde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuyst pachthof behuyst pachthof met syn wallen ben(e)den opden Langenackere beneden op den Langenackere beneden op den Langhenackere beneden opden Langenackere beneden opden Langhenackere beneden opden Langhenackere beneden opden Langhenackere Blomme Sw1jnbosch Blomme Swijntin Blomme Swijntin Blomme swynbosch Blommeswijn Blommeswijn bosch Blommeswijn bosch Blommeswijn bosch bolhaerdeken boomgaert ende geweet bosseiken bosseiken bosseiken bosseiken boaseiken bulcq bUlcq bulcq bulcq buIcq bulcq bulcq bulcq bulcq bachten bossche bulcq onbehuijst buIcq, Schaeckele op den buIcxken bul.cxken bul.cxken bulcxken bulcxlten bulcxlten bulcxlten bulcxlten bul.cxlten bulcxken bulcxken bul.cxken bulcxlten bulcxken buIcxlten bulcxlten lants buIcxken lants buIcxken lants l.ancx Ooststraete buIcxken, dreve buIxcken buIxcken bulxcken bulxcken bulxcken cleyne Vierweesche Cloutsbulcken dreve dreve dreve vanden Swertenpael

II

II

270 203 327 127 145 130 142 135 230 294 299 295 302 300 301 296 264 261 263 268 266 265 265 267 293 234 173 174 177 170 196 108 184 281 260 343 195 194 231 176 211 159 107 326 109 188 217 175

II

1:12

II

345 342 150

I:I II

Il II II :II II II

II II

II II II

11 11 II II

II II II II II

II II II II II

II 11

II II II II

rr II

:U II II °II

II II II II 11 II 11

II

11 II 11

II II II II

290

172 110 152 136 4

II

3 141 156 178 186 216 233

II

132

II

298 255 256 232 113

II

II II II II II

II II

rr II


drij bulcq drijbulcxlten dry bulcxlten drybulxclten Eecltbulcq Eecltbulcq Eecken plantsoen bossellten Elsch bosch Elsch bosselken El schlJo.!!ch groot hemelrijcq groote vierweesche lialssenbucht hoeckigen bulcq hoeltigge weede hofsted hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede, bogaerde hofstede, lande, bijl hofstede, partije lants hofstedelten hofstedeken hofstedeken op het drieschelken hofstedeken op het drieschelken Hooge hulst hooge 'hulst Hooghen ende nederen asselt huystedeken lancq bulcxlten lancqstucq Langenackere Langenackere lanqenackere Langenackere langenackere lanqenackere Langenackere lanqenackere langenackere Lanqenacltere Lanqenackere, stucq met een bijl Lanqenackere, stucxkin met een bijl Langhen bulcq langhenacker Langhenackere lang'henacltere 1anghenackere Langhenackere langhenackere Langbenackere langhenackere, een stucq met een bijl meersch maerschelken ofte qeweet meerschelken ront, inde houde ende nieu' meerschelken ront int sheeren strate maerschelken voor het pachthof ront in' meerschelkin ront int sheeren straette Meerschul, nu ElschlJosch mierenbulcxken Muijsenbulcxlten muijsenbulcxken onbehuijst stedeken onbehuij st stedeken aen het drieschelk, onbehuysde hofstede onbehuysde hofstede

11 II

11 II

11 11 II

11 II

11 11 11 11 II

11 11 11 II II II

11 II

11 II II

11 II II

11 II

11 Ir

11 11 II

11 11 11 11 11

11 II

11 11 11 II II

11 11 II

11 11 11 II II

11 II II

11 II II II

11 Ir

11 11 II

11 11 II II

254 272 271 262 214 215 151 237 169 236 284 297 222 193 31 213 332 11 14-16 345' 212 205 328 206-207 329' 137 1.3-15 333 340 337 276 275 252 5

221 220 307 314 313 317 319 322 304 312 318 308' 311 303 253 308 315 309 321 316 310 305 320 26 228 19 140 139 138 273 167 149 148 6 336 330 329


onbehuysde stede ende lande onbehuyst stedeken oostbroucq Papenbulcq partije lants ende geweet partije t'Eijnden de voorn. stede peirboomstucq planterije planterije van fruijt ende anderen boOI puijtstucq quaden driesch :Reijtale op den ront bulcxken Schaeckele op de Schaeckele op den Schaeckele opden Schaepbulcxken stede, lande stede, lande stedeken aen het drieschelken stedeken op het drieschelkin 'stedeken op sheeren straete steken op het drieschelken Stoppelbulcxken straetkin, vierweesche strepkin plantsoen stuckxen lants stucq met een bijl stucq met een bijl bachten syn stede Swerte stucq vinokaers bosch inden Vinckaerts bosch inden vinckaerts bosch inden Vinckaerts bosch inden Vinckaertsbosch inden voorste hulst voorste hulsten voorste veirmeersch voorste viermeersch weede weede weede weede weede weede weede, meerschelken weedekens, hofstede weeden , drefken wintgat coroende (met een bijl=geschrap' wintgat coroende met een bijl xiii hoecq stucq xiii hoecqstucq int xiii hoecqstucq int

11 11 11 11 11 11 11 11

II

210 12-17 190 292 7-8 131 146 171 144 185 279 165 147 161 160 164 157 334 346 335 338 331 339 197 323 143 341 235 134 258 182 179 181 180 183 287-289 291 218 219

11

1

Ir

2 29 28 229 23 18 10 9 21 22 189 191 192 187 282 286 324 283 285 166 40 306 280 259 27 100 133 111 196-197 27 100-101

II

11 II II II

11 II

11 II II II Ir Ir II

11 11 II

11 11 11 11 Ir

11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 II

11 11 II

11 11 II Ir

11 11 11 11 Il 11 11 11 11 11 II II 11 11 11 11 II

behuysde stede, brouwerije, behuyst pachthof behuyst pachthof

meerschen

111 III

111


behuyst pachthof en lande behuyst pachthof, bulcxken behuyst pachthof, motte bogaert ende 1. bewalde hofstede bewalde hofstede ende dreve bosselkin bosselkin, bulcxken lants bulcq bulcq bulcq bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bUlcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken lant ende gheweet cappelle stucq, cappelle cleijn hemelrijcq cleijn volhaerdeken Crappoens Eeckenplantsoen bosselken gemetins meersch qhernetins rneersch ghemetins meersch h. Geest (Gts.) bulcxken heijstendriesch liggende int ghescheet herberge, vierschaere hoeckigge partije hoeckigh bulcxken hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede bij de kercq hofstede ende land hOfstede, Bogaerde hofstede, lande hofstede, lande hofstedeken hof stedeken hofstedeken kercken ackere kercken ackere luijsmeersch meersch meersch meersch bulcxken rneerschelkin meerschelkin, lange stucken rneerschelkin, wal meulen meersch Meulenbergh, sheexen straete Moortelken onbehuysde hofstede oostijne partijeken lants partije bulcqlant ende gheweet partije lants

111 III 111 111 111 III 111 111 III III 111 111 111 111 III 111 III 111 III 111 III 111 111 111 111 III III III III III III III III III III III III 111 III 111 111 111 111 III III 111 III 111 111 111 III 111 111 111 111 111 III 111 111 111 111 III III III 111 111 UI 111 III III III

61 56-59

110 85-86 107 32 87 1.91 177 105 112 54 74 60

211 55 46 64 7

75 190 24

200 124 99

82 80 81 109 50 98 26 113 40

10 9 195 212 102 1

103 128 129 130 127 117 93 8 52-53-56 41-42 51 194 94 49

91 92 153 68 67 186 90 1.52 83 213 189 33

131 34

30 76

203


partijeken lants planterijcken plantsoen bosselken seven=cot stedeken stucq met een bijl twee partijen geweet vervall.en hofstedeken Vlaenderlant vol.ackere volhaerts meersch weede weede weede met een bijl weede, boomqaert wi'emen bossel.ken wijmen bosselken

III

III III

202 192 193 62 65 204 77-78

III

48

III

III

44 201 199 89 72 29 73

III

84

111 111 III

7i 47

III

88

III 111 III

25 116 97

III

31

III

43 202 297 203 209 60-61 294 36 286 291

III III III 111

liggende

int ghe

behuijsde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede, bulcxken daervOoren bosselkin bosselkin, drefkin Braembulcq bu1cq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq achter de voorn. stede bulcq achter sijn schuere bu1cq bachten bossche bulcq ba oh ten de schuere bulcq met ·een bijl bulcq over hofstede bulcq, bosch bulcq, deel bosch bulcq, drefken buloxken bulcxken bulcxken bulcxken buloxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken buloxken bu1cxken bulcxken bulcxken bulcxken bul·cxken bulcxken buloxken bulcxken bulcxken buloxken gheweet

III III 111

III III

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

IV IV

IV IV IV IV

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

IV IV IV IV

2

7

8 253 127 157 285 30 137 204 327 296 31-32 146 41 295 109 45 129 130

131 34 43 21 206 214 217 128 271 35 37 170 172 174 205 269 29 156


bule.xken lants bulcKken op de bunderkins bulc.xken, opden ommekeer vande straete bulcxken, over hofstede bulc.xkin, ront int goet vande hoirs Ja: Cobbaert meersch Cobbaert meersch corten dam drij partijekens daer van twee meersch drijbecq meerschelken drijbecq, eecken planterij eken eeckl>ulcq Eeekstueq hoeckiggen bulcq hoeckiggen buleq hofste, bulcxkens hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede, (lange werd lande geschrap' hofstede, lande hofstede, lande hofstede, lande hofstede, lande hofstede, lande hofstedeken hofstedeken hulst Meersch keelbulcq keelbulcq onder bosch ende landt lancq stucq meersch meersch Meersch bulcxken meerschbulcq meerschbulcxken meerschbulcxken, lant Meerschelken meerschelkin meerschelkin meer¡schelkin meerschelkin meerschelkin Meerschelkin papenbulcq partije lants partije lants partije lants achter aende hofstede partije lants, bosch partijeken lants partijeken lants partijeken lants partij eken lants partijeken saeijlant partijekin lants partijekin lants daer het straetkin do, planterij eken planterijeken plantsoen dreve Reijgers ackere rontveldeken Schuermeersch strepkin lants stucq met een bijl

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

IV IV

IV IV IV

IV IV IV IV IV

IV IV IV IV

IV IV

IV IV IV

IV IV

IV IV

IV IV

IV IV

IV IV

IV IV

IV IV

IV IV

IV IV IV

IV IV IV

IV IV IV

IV IV IV

IV IV IV

IV IV IV

58 339 42 132 108 190 191 336 238-240 17 250 261 258 28 106 168-1.69 210 124 134 272 55

135 216 289 275 211 123 195 144-145 2-3 290 298 213 212 19 161 162 107 151 179 193 332 82 84 150 335 180 177 149 187 178 167 143 158 59 160 159 14 276 287 329 288 262 268 185 328 4 22 186 199 21.5


stucq met een bijl stucxken lants twee bulcxkens achter sijne hofstede twee bulcxkens in malcanderen twee bulcx:kens lants lancx aen malcancll vaije partije 1ants verberrende stede vijverbulcq Vijverbulcq voorsten werrebulcq voorsten werrebulcq voorsten werrebulcquen walcqqrave, bulcx:ken werrebulcken werrebulcken

Barbaers bulcq behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuyst pachthof boonbosselken boonveldeken boonveldeken bosch bosch bosseIken breemeersch bulcq Breewee onder meersch ende lant bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq voor het hof bulcq voor syn hof bulcxken bulcxken bulcxken bulcx:ken bulcxken bulcxken bulcxken bulcx:ken bulcx:ken in haer stede bulcx:ken lant bulcx:ken lants bulcx:ken met een bijlander bosch ende cleijn Moosten daer den put aenlight dreve dreve drijbecq elschbosse1ken Genstbulcq Genstbu1cq grooten biesdoncq hgt. Bulcx:ken hofstede hofstede hofstede hofstede

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

V

121 264' 207-208 62-63 64-65 320 270 183 184 282 277 281 20 259 260 223' 120 303 302 24' 125 229 47 308 171 329 92 88 334 336 211 2l.5 327 325 312' 333 236-237 45 309 74 132 332

V

55

V

63 Hl. 74' 97 73 79 16 220 341 65 64 75 325' 23 326 389 221' 415 36 198' 409 410 252 360

V V V V V V V V

V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

84

V

83 89 90'

V V


hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede ende bogaerde comende hofstede ende lande hofstede ende lande hofstede ende lande hofstedeken inde voorn. stede lancq bosseIken lancq bulcxken lants lancq stucxken lande meerschelkin, bulcxken onbehuijsde stede Onbehuysde stede ende lande onder meersch ende lant onqehuijsde stede stucq met een bijl stucq met een bijl velt veltstede veimebulcxken voorhaqe

behuijsde hofstede ende lande behuysde hofstede ende lande bosch bulcq bulcq bulcq bulcq bulcq bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxkEm bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bUlcxken cleijnen taruenmeersch bulcq DUrmebulcxken Genstbulcq qhebijlden bosch hofste hofstede hofstede hofstede

v v

v v V V V

V V V V V V

met een

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

vi VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

406 414 358 90 79' 338 81 94 95 82 340 62 77 76 83' 91 93 72 96 328 78 140 337 2 86 339 46 85 70 349 335 407 152 405 351 348 404 44-47 87 117 52 89 104 57 105 8

34 99 23 103 84 61 69 26 62 56 163 164 27 93 100 102 73 7

45 133

132 112 24 1 2


hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede hofstede ende ~ande hofstede ende Lande hofstede ende ~ande hofstede ende lande hofstede ende lande hofstede ende ~ande Hoogenl:>u~cq huijstede ende boqaert (bulcxken hu~stbosselken Leenwaerts bulcq le.ijbaerme meersch onl:>ehu.ijsdehofstede ende lande Schelbroucq steken tarnenmeersch tichelput verberrende ste verberrende stede verberrende stede weecte weede weede comende met een bi j1 weedeken westeren bulcq xxx R

lant

VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

bulcq bulcq bU1cq bulcq bUlcq bulcq bulcq bulcq ende planterije bulcq onder meersch ende lant bulcxken bulcxken bu1cxken bu1cxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken hulcxken dreve drij bul eken drij buleken onder meerseh ende lant w' drij bulcxken, drefkin drij bu1cxkens meersch 1ant dr1j d.iversche bu1cxkens drij meersch bulcxkens drij meersehe1kins ofte bulck lant

VI VI VII VII VII VII VII VII VII

VII VII VII

VII VII VII VII

VII VII VII

VII VII

VII VII VII VIl: VII VII VII

VII VII

86 88 108-109 110 82 174 39 40 60 59 58 41 85 51 90-91 92 114 43-48 53 54 131 111 9

94 180 80 42 25 46 3

113 95-96 97 98 81 83 158 106 115 75 70 129 149 36 37 77 125 60 61 57 76 54 41 42 78 114 56 28 65 67

74 43 123-124 35 70-72 118-119 126-128 120.,-123 107-109 73 96-98


hoeck hofstede hofstede hofstede Lambeoq drefken 1angemunte meersoh meersch meers oh meersch bu10q meers oh bulcq meersch bu1cq meersoh bulcxken meersch bu1cxken meersch bul.cxken meersch bulcxken meersch bulcxken meersch bulcxken meersch bulcxken meerschbul.cxken meerschelkin meerschelkin meersohelkin meerschelkin meerschelkin meerschelkin meerschelkin meersohe1kin meerschelkin meersohe1kin meerschelkin meerschelkin meerschelkin meerschelkin ofte bulcq 1ant meerschelkin ofte bu1cxken partije meersoh ende l.andt schiepgracht in twee meersoh bul.cxkens ses bu10xkens meersch 1ant twee bul eken onder meersch ende lant twee bu1cxkens twee bulcxkens twee bulcxkens twee bu1cxkens meersch lant twee meersch bu1cxkens twee meersch bu1cxkens twee meersoh buloxkens twee meersohbuloxkens vier bulcxkens meersch lant wisselmeersch met Jan de Meijere wisselmeersoh met Segher Bultinoq

Totaal

Aard

VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII 1247

Totaal. Naam

982

Totaal. Wijk

1900

Totaal

1900

Nummer

55 139 140 2 110' 66 3 144 131 115 86 4'0 79 81 85 80 63 52 90 58' 151 147 135 149 145 94 150 146 148 93 95 134 143 84 59 47 132-133 102-106 58 87 88 38-39 68-69 89 92 129-130 99-100 116-117 18 19 82 91 137 51 83 62 64 75 136


I

112' 124' 134 ' 139' 145' 178' 216-217 227' 253' 254' 256-260 293' 294' 36' 51-52 55-56 63-64 72-73-74 78-79 96~97

I

].

I

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I 1 I I I I I 1 I I I 1 I I I I

partij eken l.ants l.ancq bulcxlten bu1cxlten drijbecq eau ter cauter, eau ter

Oostergem Oostergem oostergem meersch

bosch

stueq

opden

met een bijl eapmeersch eapmeersch

meersch dey becq op Oostergem partijken 1ants bu1cq twee bulexltens twee bu1cxltens bulcq ende meersch bulcxltens, dreve

cauter

hofstede, bu1cxlten parti j eken 1ants partij eken 1ants bu10q buloq behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede behuysde hofstede partije 1ants partijeken 1ants partije 1ants buloxlten bu10q

Joannekes Stede Joanneltes Stede Ve1delten MeijboSCh

Niewmeersch Niewmeersch Niewroeersch Niewmeersch Niewmeersch Niewmeersch Niewmeersch Niewmeersch

leen part:i.je stucq met

een b.ij1 N.iewmeersch

Wincke1ken Westerhamm.eken

bulcxlten buloxlten behuysde hofstede part:i.jeltin1ants ront bu1cxlten

1anghen

bu1cq

bul.cxlten

in inden

ende lande

inden inden inden inden inden inden inden 1anghen


I

47 48 49 50 53 54 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 75 76 77 80 81 82 83

I

84

I

65 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 126 129 130

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I 1 I I I 1 1 I I I I I I I I I I 1 I I I 1 I I I I I I I I I I I

partije ~ants partije ~ants bulexken partije ~ants

stede stede ende meersch

stede partijeken lants meersch lancq bulcxken behuyst pachthof stucq met een bijl

meersch meersch meersch beneden bedelf bedelf meersch daer den wijcq bu~cxlten hofstede ende bulcq hofstede bulcxlten

van

Oosterghem

'

bulcq hofstede, bulcxken hofstede hofstede ende lande bosselken

schoudt

bulcq

Seepken

~een

baeijmeersch

in

bu~cq

baeijmeersch baeijmeersch

in in

weedeken bulcxken behuysde hofstede hofstede hofstede bieshul bieshul Abbeelen stucq medehoirs va~cken bul.cq Joanneweggens stede, behuysde stede grooten bulcq dreve

partij eken

bosch

lants

parti.jeken lants partijeken lants Aeltert, drijbecq leste partije bulcq bulcq bulcxken lants bu~cxken bosch langhen bulcq

bosch ende lant bachten partijeken lants bu~cxken

bulcq

bosch bosch bosch

ghemet

wal van hof Va:

opden opden opden


I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I

I I I I I

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

meersch

gat op den ommekeer

behuysde bulaq bewalde bulcq bulaq bulaq

van

't Mae.

hofstede

hofstede

behuysde hofstede bulcq

ende bogaert slocxackere Slocxaakere

hofstede

Aeltert met een Huijseken hofstede hofstedeken Oostergemcauter daer den slaah door 10' Oastergem aauter daer den slaah door I' oostergem aauter daer den slach doorcol oostergem cauter Oosterqem aauter daer den slaah deoz-ooi oostergem cauter daer den slach doocooi Oostergemcauter Oostergemcauter Oostergemcauter Oostergem aauter Oostergem aauter Oostergem aauter Oostergem aauter Oostergem aauter Oostergem aauter Wulf Ingen Oostergem aauter Wulfs Inghen Qostergem aauter WUlfs Inghen Oostergem aauter berghmoortel Oostergem aauter berghmoortel Oostergem aauter berghmoortel Oosterqem aauter berghmoortel oostergem aauter Steenstucken Oostergem aauter Steenstucken oostergem cauter Steenstucken lancq ghemet op oostergem cauter stuaq, bijl op Oostergem aauter langestuck Oostergem cauter, bijlken enden west ho Oostergem eau ter oostergem aauter oostergem cauter Oostergem aauter Kerssellare Kerssellare neerghemet kerssellare kerssellare kerssellare Hooghen pael Hooghen pael Hooghen pael costerije landt op den hooghen pael Hooghen pael Hooghen pael. Hooghen pael bijl.stuaq tusschen den hooghenpael end

partije lants op Oostergem cauter daer hofstedeken Oosterghem aauter daer den slach doora' Oostergem Oostergem

aauter aauter

daer den slach door COl daerment heet den ker

't


I I I I I I I I I 1 1 1

1 1

1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1

202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279

oostergem cauter, stucq met een bijlke: Oostergem cauter Oostergem eau ter daer den waghens1ach ,kercken stucq oostergem eau ter daer den waghens1ach , oostergem cauter leen daer den slach doorcompt Oostergem cauter Oostergem cauter Oostergem cauter Ael tert op oostergem cauter daer den s. Oostergem cauter oostergem cauter Oostergem eau ter Oostergem cauter groen hul leken Oostergem cauter , stueq met een bijlke:groen hul leken oostergem eau ter groen hul leken Aeltert op Oostergem eau ter panne half ghernet op oostergem cauter panne oostergem eau ter panne Oostergem eau ter Raesman daer den slach doorcompt Raesman daer den slach doorcompt Oostergem cauter Oostergem cauter daer den slach door co: Oostergem cauter oostergem eau ter Oostergem cauter hofstede Oostergem cauter Stuijven bulcxken stuijven bulcxken Craeijen eecke eraeijen bulcq bulcq bulexken hofstede hofstede twee bulexkens bu1eq buleq weede ofte meersch

eecke

PottengeIt

stedeken

craeijen eecke in den hoeck craeijen eeeke beneden eraeijen eecke beneden eraijen eecke beneden biesehmeel:'sch biesehmeel:'sch bieschmeel:'seh eapmeel:'sch inden eapmeel:'seh inden capmeerseh inden eapmeerseh capmeerseh capmeel:'sch eapmeel:'sch

inden inden inden inden

meerseh partijeken lants bulcq lants drybecq hoeekigh meerschelkin hoeekigh meel:'sehelkin meerschelken

Maelmeersch Maelmeerseh Maelken

inden boven

Maelmeel:'sch inden Maelmeerseh inden meerschelken meel:'schelken maeijmeerschelken maeijmeerschelken maeijmeerschelken meersch maeijmeerschelken bieschmeersch roggenenbUlcq

Hul1ebus hoogen hoogen

bulcq bulcq

ront inden


I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II II II II

11 11 II

11 II II

11 II

11 II II II II

11 II II II

11 11

280 281 282 283 284 285 286 2B7 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 102-103 104-105 12-17 126' 13-15 14-16 201-202 206-207 247' 287-289 308' 329' 345' 39' 40' 41' 44' 52' 68' 7-8 95' 99' 1

11 11

2 3 4

II

5

II II

6 9 10

II

11

II

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

II

rr

Il

11 11 11 II II

11 II II

11 Ir II II

11 II II II

11 II

partije lants ende dreve stueq op Oostergem cauter

daer den

Craeijeneecke craijeneecke sla,

op op

stueq met een bijl daer den slach nour stucq met een bijl laneq stuexken op Ooster~ern eau ter Oostaekere op Oostergem cauter daer de: cruijs=buleq buleq partije lants daer den slaeh nours doo. partije lants op Oostergem eau ter buleqbeneden oostergem cauter joneq elsch boaseIken grooten ghemeetins meerseh Cleenen ghemetins meerseh twee meerschen beeqwinekele inden twee meersehelkins beeqwinekele in onbehuyst stedeken stueq lants d'hulsten op hofstedeJten hofstede behuysde hofstede verdriet hofstede, bogaerde broucken inde voorste hulst Langenaekere hofstede, lande, bijl hofstede poueqmeerseh inden poueqmeerseh inden. eomende poueqmeerseh inden poueqmeersch inden poueqmeerseh inden poueqmeersch inden partije lants ende geweet Oostbroucq inden Oostbroucq inden weede weede bulcxken lants bulcxken lants huystedeken onbehuijst stedeken weeden , dreften weedekens, hofstede hofstede weede, meerschelken maerschelken ront inde houde ende nieu' weede wintgat wintgat comende (met een bijl=geschrap' wintgat comende met een bijl weede weede wintgaten weede bedelf meerseh weede weede meerseh hoekigge

meers eh

Poucqmeersch

boven

Poueqmeerseh poueqmeerscb poueqmeerseh poueqmeerseh poucqmeersch poucqmeersoh

inden inden inden lanex inden inden

inde

weede

doore

met een bij.


II

11 II II II

11 11 II II II

11 II

11 II II II II

11 II

11 11 11 11 II

11 II

11 11 11 11 11 II

11 II

11 II II II II II II Il II II II II II

11 II II II II

11 11 11 11 11 11 11 II

11 II

11 11 11 II

11 11 11 II II

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 106 107 108 109 110 111 112

poucqmeersch poucqmeersch

poucqmeersch :inden poucqmeersch :inden poucqmeersch :inden pouckmeersch :inden poucqmeersch boven inden poucqmeersch inden poucqmeersch :Lnden poucqmeerscb poucqmeersch :inden poucqmeersch :inden poucqmeersch :inden poucqmeersch :inden poucqmeersch inden poucqmeersch :inden poucqmeersch inden poucqmeersch :inden poucqmeersch inden poucqmeersch :inden poucqmeersch :inden poucqmeersch :inden pouckmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch :inden poucqmeersch :inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch inden poucqmeersch :inden poucqmeersch inden Calverbulcq inden calverbulcq :inden Biest beneden Paudoncq :inden Paudoncq :inden He:ijsbroucq inden Heijsbroucq :inden Heijsbroucq inden (Paudoncq=geschrapt) Heysbroucq inden Heijsbroucq inden Heijsbroucq inden Paudoncq inden Paudoncq inde paudoncq inden B:iest beneden Biest beneden Swertenpael swertenpael Oostbroucq inden oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroecq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden Oostbroucq inden oostbroucq inden oostbroucq inden Oostbroucq inden

weede weede weede

meersch meersch weede weede

leen

meersch bulcxken bulcxken bulcq bulcxken bulcxken bulcxken

:inden :inden

lants

Becqwinckele becqwinckele

inden


11 11 11 11 II II II II

11 II

11 II

II II II II II

11 11 11 11 11 II

11 11 11 11 11 II

11 11 II

11 II II II

11 11 II II

11 11 11 11 11 11 11 II II II

11 II

11 II II

IX 11 II

11 11 11

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151¡ 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

11

174 175 176

II

177

11

178 179 lBO 181 182 183

II II

II

11 II II Il

dreve vanden swertenpael bulcxken bulcq bulcq bulcq partije lants partij eken lants partije lants stucq lants stucq lants stuck lants stucxk.en lants stucxken lants stucq lants behuysde hofstede bulcq bulcq behuysde hofstede partije t'Eijnden de voorn. bulxcken

Biesten Biest vogel are vogel are vleeschslage dhulsten dhulsten op dhulsten op dhulsten dhulsten op dhulsten op dhulsten op dhulsten op dhul.sten op dhulsten op stede

stucq met een bijl bachten syn stede behuyst pachthof bulcxk.en hofstede, partije lants meerschelkin ront int sheeren straette meerschelken voor het pachthof ront in¡ rneerschelken ront int sheeren strate bulcxken lants lancx Ooststraete behuysde hofstede strepkin plantsoen planterije van fruijt ende anderen bool behuysde hofstede peirboomstucq ront bulcxken muijsenbulcxken Muijsenbulcxken bulcxken Becken plantsoen bosseiken bulcxken bulcxken weehaghe bulcq weehage inde bUlcq, dreve Schaek.ele bulcxken I dreve Schaepbulcxken bulcq, bosseiken Schaeckele op den bulcq, Schaeckele op den Schaeckele op den Schaeckele op de schaeckele op den Huijsenackere Schaeckele op den bulcq bulcq Schaeckele opden Reijta1e op den mierenbulcxken bulcxk.en Elsch bosseiken bosseiken p1anterije bulcxken bosseiken bosseiken bulcxken bulcq bachten bossche bosseiken bul.xcken Vinckaerts bosch inden Vinckaerts bosch inden vinckaerts bosch inden vinckaers bosch inden Vinckaertsbosch inden

gemet


11 11 11 11 II II

11 II

11 11 II

11 II

11 II

11 II II II II II II

11 II

11 11 11

11 11' II II II

11 11 II

11 11 11 II

11 11 11 11 11 II II II

11 II II

11 11 II II II II

11 II Il II II

11 II 11 11

11 11 11 11 II 11

184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 203 204 205 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

buleq puijtstueq bulxeken bulexken xiii hoeeq stueq oostbroueq xiii hoeeqstueq int xiii hoeeqstueq int hoeckigen buleq buleq buleq bosselken stoppelbulexken twee bulekens buleq buleq baehtenbulcken baehten-bulcken hofstede stuequen lants stuxcken lants onbehuysde stede ende lande buleq onbehuijst hofstede hofsted Eeckbulcq Eeckbulcq bulxeken bulexken voorste veirmeersch voorste viermeerseh laneqstueq laneq bulcxken Halssenbueht buleq buleq buleq bu1eq bulcxken meerschelken ofte geweet weede behuyst pachthof met syn wallen buleq

Merelbuleken, Bachtenbuleken Prs buleq

MerelStucken

Borst verdriet verdri..et

veirmeersch doneqt donet donct bachten den wal van het hof lancqdoncq bulcxken

dreve

bulxcken boomgaert ende geweet stueq met een bijl Elschbosch Elseh bosch buleq buleq buleq bulexken bulexken

partijeken

nopt nopt nopt broueken Broueken broueken Broucken Broucken broueken broucken broueken broucken Broueken broueken

lants

Hooghen ende nederen Langhen bu1eq drij buleq Cloutsbuleken

asselt

dreve

buleq Swerte

dhelft stucq

inde i..nden inde inde inde inden inde inde inde inde inde


11 11 II II

11 IJ:

11 11 11 II

11 IJ:

11 IJ:

11 II II

11 11 II II II IJ: IJ:

11 11 11 11 11 11 11 II II

11 II

11 11 11 11 11 11 II II

11 II II II II II

11 II II

11 II II II II II II 11

11 11 11 11 II II II

11 II 11

rr

259 260 261 262 263 264 265 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331

bulcq Blomme Swijntin drybulxcken Blomme Swijntin Blomme Swijnbosch Blommeswijn bosch Blommeswijn bosch Blommeswijn Blammeswijn bosch Blomme swynbosch bulcq achterste veirmeersch dry bulcy"ken dl:ijbulcxken Meerschul, nu Elschbosch bulcxlten hooge hulst Hooge hulst Achterste hUlst achterste hulst quaden dl:iesch

dobbelare

Meerschulst

bulcq

groot

hemelrijcq

bulcxlten voorste hulsten Papenbulcq bolhaerdeken ben(e)den opden Langenackere beneden op den Langhenackere beneden opden Langhenackere groote vierweesche Cleyne Vierweesche beneden op den Langenackere beneden opden Langbenackere beneden opden Langhenackere beneden opden Langenackere Langenackere, stucxkin met een bijl Langenackere Langhenackere Langenackere lanqhenacker langhenackere langhenaC!kere Langenackere, stucq met een bijl langenackere langenackere Langenackere Langhenackere Langhenackere Langenackere l.angenackere langenackere langhenackere, een stucq met een bijl langhenackere langenackere straetkin, vierweesche dl:ijbecq bulcxken behuijsde hofstede hofstede Onbehuysde hofstede onbehuysde hofstede stedeken op sheeren

kercxken

straete


Il

11 Il

11 Il Il Il Il

11 11 11 11 11 11 111 III III III 111 III 111 111 111 III 111 III III III III 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 III III III 111 III III III III III III III 111 III 111 III III II! 111 III 111 III 111 111

III III III III III 111

332 hofstede 333 hofstedeken 334 stede, 1 ande 335 stedeken aen het drieschelken onbehuijst stedeken aen het drieschelk. 336 hofstedeken op het drieschelken 337 stedeken op het drieschelkin 338 339 steken op het drieschelken 340 hofstedeken op het drieschelken 341 stuckxen lants 342 bulcxken 343 bulcq 345 bulcxken 346 stede, lande 100-101 behuyst pachthof 139' stucq met een bijl 159-160 stucq met een bijl 172-173 stucq met een bijl 196-197 behuysde stede, brouwerije, meerschen 205' sheeren straete 35-39 bulcken diversche 41-42 hofstede, lande 50' behuysde hofstede 52-53-56hofstede, Bogaerde 56-59 behuyst paChthof, bulcxken 77-78 twee partijen geweet 85-86 bewalde hofstede 95-96 herberge wesende een 1 hofstede

Meulencauter meulencauter Meulencauter cappelle eenhooge

voor

Heystendreisch

kerckhof

op op, boven op

luijmeersch

de

rontomme

inden

aen het

2

3

4 5

6 7 8 9 10 11 12 13

langhenackere Langhenackere opden bulcxken hofstede ende land hofstede hofstede strepken lant

14

15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 43

44 45 46 47 48

49 50 51

bijvancq cleijn

Langhenackere langenackere vierghemeten vierghemeten

Langenackere opden Langhenackere opden Langenacker opden, daer den pontwegh Langhenackere opden langhenackere opden langhenackere opden Langenackere opden langenackere opden Langhenackere opden Langhenackere opden langenackere beneden den tcleijn hemelrijcq

hemelrijcq

hoeckigge partije behuyst pachthof hofstede weede met een bijl partijcken lants

turreman

bosselkin Moortelken oostijne hofstede Vlaenderlant partije bulcxken vervallen hofstedeken liggende int ghe hofstedeken heijstendriesch liggende int ghescheet hofstede, lande

opden, daer den slach do, opden, daer den slach doo.

helft

d


111 111 III 111 111 III III III 111 IIl III III III III III lII III III III III lII

III 111 111 III III 111 III 111 III III 111 111 III III III III 111 III III III III III III III 111

III 111 111 III III III III III III III 111 III III III III III III III 111 111 111 III III III III

54 55 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75 76 79 80 81 82 83 84 87 8B 89

90 91 92 93 94 97 98 99

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

bulexken bulcxken bulcxken behuyst pachthof en lande seven=cot stedeken bulcxken stedeken dry becq meerschelken meersch meersch stedeken

sheeren

op

straete

Baert

steenen brugge Lammelt.en

wijmen bosseiken weede weede, boomgaert bulcxken bulcxken lant ende gheweet partije buIeqlant ende gheweet meersch ghemetins meersch ghemetins meersch gemetins meersch meerschelkin, wal wiemen bosselken bosselkin, bulcxken lants

Callaine

aende

meersch

weede meerscheikin kercken ackere kercken ackere hofstede bij de kercq hofstedeken herberge, vierschaere Eecltenplantsoen bosseiken hofstede hofstede bulcq bulcq bulcq bewalde hofstede ende dreve bul.cxken h. Geest (Gts.) bulcxken behuyst pachthof, motte bogaert huijstedeken bulcxken hoeckigh bulcxken partijeken lants bulxcken

dreve

ende

Speeckaert

eynde

pastoorswal

aen het

pastoorswal

achter

1. sheeren

Crappoens Crappoens

straete

den

op

op den op de

hofstede stucq met een bijlken partije lants

Crappoen op den Crappoens op de crappoens op de Crappoens op de Crappoens op de Crappoens op de

crappoens Crappoens op de Meulencauter op den hofstede hofstede hofstede hofstede onbehuysde

hofstede Meulencauter op den Meulencauter op den meulencauter op den meu1encauter op den Meul.en eau ter op den


111 111 III III III III 111 III 111 111 III 111 In 111 III 111 III III III III 111 III 111 111 III 111 III III III III III III 111 III 111 III 111 III 111 III III III III UI III III 111 III III 111 III 111 111 111 111 III 111 III III III 111 111 III IU UI 111 111 III 111 UI 111

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

stuck met een bijl Meulencauter op den Meulencauter op den

stucq stucq

met een bijlken met een bijlken

Meulencauter lancq stucq l.ancq stucq l.ancq stucq meerschelkin, luijsmeersch

over

op den,

stucq

lange

stucken

den

lants

stucq met een bijl Meu1encauter op dan

maerschelken stucq met

een bijlken

bulcxlten bulcq stuck met ean bijl=geschrapt stuoq met een bijl bu1exken

meerschlant

meersch bulcxlten meerschelkin Meulenbergh, sheeren straete Cappel.le stucq, Cappelle buloq planterijcken plantsoen bosselken hof stedeken hofstede meerschelken volhaerts meersch cleijn vo1haerdeken vo1ackere partijeken l.ants partije lants stucq met een bijl sheeren (straete) meerseh

bu1cxken hofstede meulen meersch

slach

Meulencauter op den Meulencauter op den Meulecauter op den Geestelijnoqhof Barbaels gemet meulencauter op den Meulencauter op den Meulencauter op den meulencauter op den meulencauter op den meulencauter op den, daer corte voo re Meulencauter op den meulencauter op den meulencauter op den

den slach

d~

Meulencauter op den meu1encauter op den, boven luijmeersch meulencauter op den, boven luijmeersoh Meu1encauter op, baven luijmeersch meulencauter op den, boven luijmeersch meuleneauter op den Meulencautere op Meulencauter op den, boven den Meersch¡ Meulencauter op Meulencauter op den dooren meulencauter op den meu1encauter op den lUijsmeersch inden 1uijsmeersch in Meu1encauter op den Meu1encauter op meulencauter op den eau ter beneden den Meulencauter Meulencauter Meu1encauter meulencauter Meu1eneauter meu1encauter Meulencauter Meulencauter

op den op den op den beneden op den op den op den op den

Meu1encauter Meulencauter

op den op den

Vollaerts

meersch

eappe1le voor de eale beneden aende Meulenmeersch inden Meu1 enmeers eh i.n den meuleruneersch inden inden meulenmeersch

den


IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

144-145 147-148 166' 168-169 175-176 2-3 207-208 218' 223' 231-232 233-234 236-237 238-240 24' 241-242 243-244 252' 263' 264' 265-266 31-32 310-311 312-313 323-324 60-61 62-63 64-65 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

hofstede, lande meerschel.kin

Heulenmeersch inden Keelbosch inden

hofste, bul.cxkens bosselltin hofstede, lande twee bulcxkens achter

Iteelbosch inden sijne

hofstede qat van het cauterltin

partije meersch ende bulcq lant houwmeersch in partije onder meersch ende bulcq l.ant'houw meersch in partije meersch ende bulcq lant houw meersch in drij partijeltens daer van twee meersch meerschelkin, bu1cxken meerschelltin, bulcxken viercant meerschelkin

lants lants

stucxken lants stuck met een bijl bulcq met een bijl onder meersch ende bulcq

houwmeersch in houwmeersch in Lambroucqqracht beneden Saneput cauterkin op Sanebroucq

lant

hoeckigge partije behuysde hofstede, bulcxken daervooren twee bulcxkens ip malcanderen twee hulcxkens lants lancx aen malcanä Reijqers

aenden

cauterltin op

houwmeersch houwmeersch bi jleve

in in

Meulenmeersch

inden

Heulenmeersch Heulenmeersch

inden inden

acltere

bulcq bulcq Meulenmeersch inden Meulen Heersch inden Heulen Heersch inden Meulenmeersch inden Heulenmeersch inden, partijelten lants bulcxken lants bulcxken drijbecq meerschelken hoeckigqe weede, Heersch hulst Heersch Walcqqrave, bulcxken bulcxken rontveldeken

doncqbosch bachten ront veldeken bachten hulstmeersch

doncqbosch doncqbosch doncqbosch doncqbosch doncqbosch hoeckigqen bulcq bulcxken bulcq bulcxken buloxken bulcxken bosselkin, drefkin bulcxken bosch bosselkin met een bijl bosch bulcq, bosch bulcxken, opden ommekeer bulcxken bulcxken bulcxken hofstede behuysde

hofstede,

lande

bachten

inden inden inden inden inden

Losierkin

Lavaelbosch Lavaelbosch Lavaelbosch vande

inden inden inden

straete sweirelts

plezier

rechtover

sweirelts

plesier

aen

Sweirel.ts plesier

den doncq


lV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

49 50 51 52 53 54 55 56 57 SB

59 66 67 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

overbrouck cauterken op overbroucq cauterken op overbrouck cauterk~n op OVerbrouckcauterk~n op Overbr. cauterkin op OVerbr. cauterkin op hofstede pleijn ofte drieselkin bulcxken lants partije lants achter aende

OVerbr. cauterkin OVerbroucque op hofstede

OVerbr. Cauterkin op OVerbroucq cauterkin op cauterkin beneden Overbroucq cauterkin beneden Overbr. Cauterkin op Overbroucqcauterkin op overbroucqcauterkin beneden

bosselken bosselkin stucq lants Meerschbulcxken meerschbulcxken bosselkkin meerschbulcxken,

stucq

overbroucq

met een bijl

stucq

met een bijlkin

bu1cxken hoeckiggen bu1cq lancq stucq bu1cxkin, ront int goet vande bulcq, drefken

hoirs

Ja: overbr. cauterkin op overbr. cauterkin op overbrouck cauterkin op, daer den sLac. overbr. cauterkin op, daer den slach d overbroucq cauterki.n op, daer den sl ac. overbr. cauterkin op overbr. cauterkin op overbroucqcauterkin op overbr. cauterkin op overbr. cauterkin e~jnde

hofstede stucq

beneden

Overbr. Cauterkin op Overbroucq cauterken op Overbr. cauterkin op Overbroucq Cauterkin op Overbr. cauterkin op overbr. cauterkin op Overbroucq cauterkin op, daer den sä ac' overbroucq cauterkin op, int gat vande: overbroucq cauterkin op overbroucq cauterk1n op overbrouck cauterkin op, daer den slac: overbrouck cauterkin op, daer den slac: overbrouck cauterkin op overbroucq cauterkin op overbroucq cauterkin op, daer den slac: overbroucqcauterkin op, daer den slach Overbroucq cauterkin op, daerden slach overbroucq cauterkin overbroucq cauterkin op overbroucq cauterk1n op overbroucq cauterkin beneden

stucq

stucq

cauterkin

lant

98

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

op

met een bijl overbroucq

hofstede, hofstede

(lange werd

bu1cq bulcxken bulcxken bulcxken bul.cxk.en bu1cxken, over hofstede bul.cxk.en hofstede

1ande

cauterkin

op

geschrap¡

overbr.

cauterken

sheeren

straete

op

opden

ommekeer

van


IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

135 136 137 138 139 140 141 142 143 146 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 172 173 174 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191. 192 193 194 195 196 197 1.98 199 200 201 202 203 204 205 206 209 210 211 212 213 214 215

hofstede partijeken lants achter inde voorn. bulcq achter de voorn. stede pa.rtije lants partije 1ants partij eken lants partije 1ants partijekin 1ants partije lants bulcq over hofstede meerschelkin Meerschelken meersch bosselken bosselkin bosselkin bulcxken gheweet bulcq partije lants partij eken lants partije lants, bosch keelbulcq lteelbulcq onder bosch

ende

St'Stede dheer Kele Kele Kele Kele kele

Louijs

van Hecke

op de OV"er op de op de op de

lteelbosch keelbosch keelbosch keelbosch

inden inden inden inden

keelbosch keelbosch keelbosch lteelbosch

inden inden inden inden

landt

papenbulcq bulcxken bulcxken plantsoen bosselkin bulcxken meerschelkin Meerschelkin meersch meerschelkin planterije bulcq comende met een bijl vi jverbulcq Vijverbulcq pI anteri jeken Schuermeersch meerschelkin meersch meersch Cobbaert meersch Cobbaert meersch

velt

velt vijverbulcq

schuermeersch Schuermeersch

Cobbaert Meersch bulcxken bulcq hofstede, lande

stede strepkin stucxken

inden

meersch

inden

Elschbulcq schaepersdriesch op den Schaepersdriesch op schaepers driesch op den

l.ants lants

behuijsde hofstede behuysde hofstede bulcq achter sijn schuere bulcxken bulcxken behuysde hofstede hofstede hofstede hofstedeken hofstedeken bulcxken stucq met een bijl

Schaeppers Schaeppers

driesch driesch

op het op het

achter

in'


IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 235 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301

hofstede bulcxken cauterkin op het cauterkin op het, daer den slach ende. cauterki.n op het eau terkin op het ackerkin op het cauterkin op het cauterkin op het tusschen beede de sla¡ cauterkin op het, aen het Eeckstucq cauterkin op het cauterkin op het cauterkin op het

dri.jbecq bulcxken

cauterkin op het houwmeersch in cauterkin op het cauterkin op het cauterkin op het cauterkin op het cauterkin op het drijbecq, bulcxken bulcq bulcq bulcxken

eecken

Eeckstucq werrebulcken werrebulcken eeckbulcq partijekin lants stucq

planterijeken Bagaerdekin dreve boschmoortels boschmoortels boschmoortels boschmoortels

daer het

met een bijl

straetkin

aft twee

inde inde inde

do¡ Saneput saneput saneput

cauterkin cauterkin cauterkin

op op

saneput Saneput

cauterkin cauterkin

op op

op

planter:!.jcken bulcxken verberrende stede bulcxken hofstede stucq met diversche bijlen hofstede partij eken lants voorsten werrebulcq winckelput viercant bulcXken bulcq met een bijl voorsten werrebulcquen voorsten werrebulcq bulcq bulcq bulcq Braembulcq partijeken lants partijekin lants hofstede hofstede, lande bulcq bulcq aenden quaeden poel bulcxken basselkin bulcq, deel bosch bulcq bachten de schuere behuysde hofstede hofstede, lande bulcq bulcq bulcxken aende vierwesche

winckelbulcq saneputte aent winckelbulcq

voorste voorste

werrebulcken werrebulcken

Lambroeck quaeden plas

schoondonek schoondoncq hellegat

aenden

aende aende


IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V

V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

302 303 304 305 306 307 308 309 314 315 316 317 318 319 320 321 322 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 11' 123-124 127' 137' 147' 17-18 198' 200' 221' 221' 226' 234-235 236-237 242-243 244-245 246' 249-250 264' 269' 27-28 289-290 292-293 310' 312' 314' 322' 325' 343' 38 ' 393-394 396' 48' 74' 79' 83'

bulcxken lants bossel~in stucq

Agaerdekin hagaerdeltin in het, Hagaerden int loop

lants

jegens

den LillIlbrou¡

Bijleve (Bijloque = geschrapt) WUlfsmeersch inden Wulfs meersch inden WUlfs meersch inden WUlfsmeersch inden WUlfsmeersch inden WUlfsmeersch inden

partije

vaije partije lants partije lants dreve partije lants partije lants bulcq bachten bossche plantsoen dreve partijeken saeijlant

wulfsmeersch wulfsmeersch bijleve goeden coop

boven boven

het het

vierweesche aende corten dam beneden

bulcxken meerschbulcq

aenden

waermoesmeersch inden Waermoes meers eh inden meerschelkin eorten dam Hoec~iggen bulcq buleq bulcxken op de bunderkins bulcxken partije gheweet meersch bulcq meersch bosch

bosch meerseh ende bulcq elschbosselken

lant

bunderkens bunderken Cokaert inden Cokaert inden Cokaert inden lesie vennet opden Meldere Cauterkin Meldere Cauterken Meldere Cauterkin vennet inden sehooten inde Appelboseh,

dreve partije meersch twee meersch bulcxkens breemeersch bulcq bulcq

twee meerschen

partije~en lants, twee bulcxkens drij bulcxkens

bosselkin

op op op, boven

Heldere

eleynen brandt grooten brandt paradijs

cauter

inden

breemeersch rosbulcq, int breemeersch Elsehboseh, int breemeersch biesdoncq Stuck int, inden Wilderieq bommelen broucq inden vennet opde eoevoet eoevoet breemeerschbosch in

bosch breemeerschbosch boonbosch inden bulcxken

lant

bosselkin

stucq met een bijl bulcq voor syn hof hofstede hofstede ende lande

Cruijstucq op het Bachten Velde papendam inden papendam inden eattengracht op

inden

den vennet


v v v v v v

v v v v

v v v v

v v v

v v v v v v v v v

v v v v v v v v v v v v

v v v

v v v v v v v v v v v v v

v v v v v v v

v

90' 1

2 3 4

hofstede meerschelken meerschelkin, meerschelkin meerschelkin

boonbroucq

12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

bosch bosch bosch boseh bosch twee bulcxkens bulcKken meersch meerschellein meerschelkin meerschelkin bulcxken lants bulcxken lant bulcxken lants bosselkin

lants

sehooten Leentins Leentins Leentins

54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

v

66

v

67

v v

68 69

v v v v v

70 71

72 73

74

inde inde inde

vennet beneden den vennet opde vennet opde vennet opde vennet opde vennet opde vennet opden Leentins inde, beneden Leentins meersch in Leentins meersch in

meersch

den vennet

drijbecq Bachten Baehten Bachten bachten Bachten Bachten Bachten Bachten

bosselkin bulcxken

twee meerschelkins Breewee onder onder meersch

stucq

meersch ende ende lant

met een bijl

50

51 52 53

over delesie

Sehootins inde Sehootins inde, onder meerseh ende lan¡ Sehootins inde, onder meersch en bulcq. Pottebroucken inde, onder meersch ende Pootebroucken in de, onder meersch end vennet op de, liggende lancKt inden wa, vennet opden vennet opden vennet op den vennet op den vennet opden vennet op den

6

11

jegens

Reep

5

7 8 9 10

inden,

bulcxken

stucq met een bijl bulcq bulcq partijeken lants partijeken lants partijeken lants bulcxken bosselkin bulcq hofstede bulcq bulcxken bulcxken

planterijken stucq met een bijl stucq met een bijl bUlcKken lant hofstedeken bulcxken bulcq

velde Velde Velde Velde Velde Velde Velde Velde

beneden beneden,

onder

meerseh

lant cattengracht, catten Gracht cattengracht cattengracht cattengracht cattengracht cattengracht cattengracht vennet vennet vennet vennet vennet vennet

cauter opden op op op op op neffens

opden opden opden opden opden opden

cattengracht op catten gracht op cattengracht op catten gracht op hoscle inden

boven

opden

e:


v v

75 76

v

77

v

v

78 79 80 BI S2 63 64 65 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

v

99

v v v v

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

v v v v v v

v v

v v v

v v v

v v v v v

v v v v v v v v v v v

v v v

v v v v v v v v v v v

v v v

v v

v v

v v v v v

v v v v

v

bulcxken i.n haer stede hofstede ende bogaerde comende met hofstede lancq bulcxken lants bulcxken bulcq hofstede hofstede hofstede hofstede ongehui.jsde stede onbehuijsde stede partije bulcqlant behuysde hofstede hofstede hofstede hofstede ende lande behuysde hofstede hofstede ende lande hofstede hofstede inde voorn. stede bulcxken planterij eken Meldere Cauterkin op krekelhulle comende met een bijl Meldere cauterkin op Meldere cauterkin op op Meldere euaterken op op Meldere cauterken op Meldere cauterken op Meldere cauterkin

een

Stede

d' houde

stede

sheeren straete op, beneden Meldere ca' krekelhulle plat voor syn hof Meldere cauterkin op krekelhulle krekelhulle krekelhulle krekelhulle krekelhulle oosthoeek inden oosthoeck vanden Velde inden, op Melde, Meldere Cauterken op Meldere cauterken op cauterkin op het Meldere cauterken op cauterkin op het Meldere Cauterkin op Meldere Cauterken op Meldere cauterken op Meldere cauterken op Meldere cauterkin op Meldere cauterkin op Meldere Cauterken op Meldere Cauterken op Meldere Cauterken op Mel'dere Cauterkin op Meldere Cauterken op Meldere Cauterken op Meldere cauterken op, daer den slach n, Meldere Cauterkin op meldere cauterken op Meldere Cauterken op, daer den slach รถ Meldere cauterkin op, int cautergat ~

bulcq

bulcxlten lancq stucxlten bulcq voor het hof bosselkin bulcxlten voor het hof partije partije bulcq bosch

Meldere Cauterkin op, daer den slach d Cauterken op het, boven den vennet.met Meldere Cauterken op, boven den vennet Meldere Cauterken op, boven den vennet Cauterkin op het, boven den vennet (Lo' vennet boven den vennet boven den

rootputten aende Keirstenstede Veldenbulcq Veldebuleq vennet vennet inden


V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

14B 149 150 151 152 153 154 155 156 157 15B 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 1B9 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

p1anterije

bosselken vennebulcxken

hooghenvennet, inden vennet dae:.:thet . pastoors stucq, op het Cauterkin He1dere Cauterkin op vennet boven den

vennet boven den vennet boven den Meldere cauterkin op Me1dere Cauterkin op Cauterkin op het He1de:.:e Cauterkin op He1dere Cauterkin op He1dere Cauterkin, op de Saut vleuqe He1dere Cauterken op, op de saut v1eug Cauterkin op het, inde saut v1euge Me1dere Cauterkin op, inde saut vleugh, cauterkin op het, inde saut v1euge stucq met een bijl Me1dere cauterkin op lancq stucxki.n Me1dere cauterkin op Heldere cauterkin op cauterkin op het cauterkin op het cauterkin op het Meldere cauterkin op Heldere cauterkin op Cauterkin op het cauterkin op het Meldere cauterkin op Meldere cauterkin op Helde:.:e cauterkin op cauterkin op het Meldere Cauterkin op Heldere cauterkin op hondert roe, op het cauterkin taerten?, op Me1dere cauterkin Meldere cauterkin op bunderken Cau terkin op het, boven het l Meldere cauterken op, boven het breeme, Meldere cauterkin op, boven het breemeHeldere cauterkin op, boven het breeme, bulcxlten breemeerschgat aen, op den ommekeer va: bunderkins, cauterkin op het bunderkins, Meldere cauterkin op cauterkin op het, boven de bunderkins Meldere cauterkin op, boven de bunderk, lancq stueq Meldere cauterkin op, boven het pastoo. Meldere cauterkin op, boven het pastoo. Meldere cauter op, boven het pastoorss' stucq met diversche bijlen tot ende me'Meldere Cauterkin op Heldere eau ter op, boven het tschraven tschraven stueq, op Heldere cauterkin partij eken lants daer den slaeh doorcoIHeldere cauter op appelboseh, op Meldere cauter Meldere cauterkin Melder cauterkin op Lancqstucq Melder cauterkin op lancqstucq, op Meldere cauterkin lancqstucq, op Meldere cauterkin stucq met een bijl Meldere cauterkin op Helder cauter op, bij den wineke1put Meldercauter op, bijden Wincke1put Capken oste, op He1dere cauter capken oste, op Heldere cauter boonbosselken He1dere eau ter op Heldere cauter op, aenden winckelput He1dere cauter op, aenden winckelput boonveldeken bu1cq strepten strepken lants boonbroucq boven den ghemet I boven den boonbroucq


v v

v v

v v v v v v v v v v v

v v v v v

v v v v v v

v v v v v v

v v v v

v

v

v v v

v v

v v v

v v v

v v

v v

v v v v

v

v v v v v v v

v v

v v

v v

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 238 239 240 241 246 247 248 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 291 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303

boonlJroucq

meerseh bulexken meersch bulcq bulcq

meersch meersch meerseh meersch meersch partije meerseh ende buleklant weede bulcq bulcxken houckiggen bulcq weede

meers eh grooten biesdoncq

bulcq buleq weede

meersch meerschelkin

drijbecq meerschlkin meerseh ende dreve

bosselken meerschelken bulcxken

bulcq bulcq bulcq bUleq

ende dreve

inden

cleenen brandt Strepten strepten grooten brant inden grooten brandt inden grooten brant inden grooten brant inden grooten brant inden grooten brandt inden brantghewat aen het grooten brandt inden bellemaeekere paradijs int Breemeerseh inden kerckebulexken int Breemeerseh capken oste breemeersch straetkin int Elsehbosch, int breemeerseh breemeerseh int Elsehboseh, int breemeerseh biesdoncq inden b1esdoncq inden b1esdoncq inden biesdoncq inden Wildericq inden Wilderieq inden Wildericq inden Wilderieq inden, over de cruyscale ind Wilderieq inden Wildericq inden Wildericq inden Schaepersbroueq int Wildericq inden tSchaepers broucq Schaepers broueq int bommelen broucq inden bommelen broucq inden bommelen broucq inden bommelen broueq inden bommelen broucq inden bommelen broucq inden Sanebroucq inden, onder meersch ende 1. Petendoncq op den Petendoncqbosch op den Petendoncqbosch op den Petendoncq bosch beneden den Leijbarne jegens inde Petendoncq beneden den Petendoncqbosch opden PetendoncqboSch opden Petendoncqbosch opden Petendoncqposch opden petendoncq bosch opden petendoncqposch opden Petendoncq beneden den bossche bachten, beneden den Petendonc! petendoncq op den coevoet vrindelijcken meersch in vrindelijcken meersch in vrindelijcken meersch in vrindelijcken meersch in vrindelijcken meersch in vrindelijcken meersch in vrindelijcken meersch in vrindelijcken meersch in vrindelijcken meersch in vrindelijcken meersch inde


V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

304 305 306 307 306 309 310 311 312 313 314 315 316 317 316 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 336 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374

Cleynen Schoudt Schoudt Breewee breewee

biesdoncq inden inden inden, onder meersch inde inde

ende

land

bulcq Schout inden, onder meersch breerneersch bosch bachten breemeersch bosch in breemeersch bosch inden Breemeersch bosch in breemeerschbosch in breemeerschbosch int breemeerschbosch int breemeerschbosch inden breemeerschbosch in breemeerschbosch int boonbroucqbosch boonbosch inden boonbosch inden boonbosch inden

bulcxen

bosch bulcxken met een bijlander boonveldeken 1ancq bosseiken Barbaers bulcq stucq met twee bijlen bulcq bosseiken behuysde hofstede velt behuyst pachthof¡ lande hofstede onbehuysde stede ende lande hofstede bulcxken

stucq met een bijl

stucq stucq

bosch

ende

ende

Heldere cauterkin cauterken op het

cruijstucq cruijstucq cruijstucq Cruijstucq cruijstucq cruijstucq

op op op op op op

op, aen het breemeer

het het het het het het

met een bijl Elsekens Elsekins op d' Elseken op het EIserken op het EIserken op het helserkins d' helserkin op het

hofstede cocquytstucq hgt.

Bulcxken

lancqstucq

bu1cq

landt

helserkins op d' 1ancq stucq, op Veltackere Ve1tackere op Ve1tacltere op Veltackere op Veltacltere op Veltacltere op, boven Sassaghe Veltackere op, baven Sas sage Veltacltere beneden Veltackere Veltackere op, boven Sas sage Veltackere op Veltackere op Veltackere op


V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V VI VI VI VI VI VI VI

VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

VI VI

VI VI VI VI

375 376 377 379 390 381 382 393 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ¡395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 U5 108-109 150' 160-161 168-169 17' 172-173 43-48 44-47 90-91 95-96 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Luijsenstucq

cleijn

Moasten

Veltackere Veltackere Veltackere Veltaokere Veltackere Veltackere Veltacltere Velt aokere Velt ackere Veltackere Veltacltere Veltaokere Veltackere daer

den put

op op, inden op op op op op op op op op op op

Oosthoeek

vanden

.

Hertshage inde tragelbosch, Gauwbergh op den Gauwbergh beneden den baeijbosch in tongelinghen, aen het wintgat Meersch

,

aenlight Cleijn Moostins inde Cleijne Moostins inde cleijne Moostins inde papendam inden papendam inden papenbulcq inden lammers ackere inden Lammersackere op Lammers ackere op, inden lammers ackere op lammers ackere op Lammers aokere op

hoecq

voorhage hofstede veltstede veltstede Genstbulcq Genstbulcq partijeken lant partije lants

op de

peert schiep veltstede

hofstede dreve

hofstede

bosseiken

hofstede ende lande behuijsde hofstede ende hofstede ende lande verberrende ste hofstede hofstede tarnenmeersch

lande

taruenmeersch inden heulmeersch in d' heulmeersch in d' cleijnen taruenmeersch bulcxken hulstbosselken hulstbosch

bosseiken

bulcxken

bulcxken

bulcq

Hulsten op het hulsten op het hulsten op hulsten op het baeijmeersch in baei jbosch in baeybosch in baeybosch int gherooden bosch inden gherooden bosch inden baeijmeersch in baeijmeersch boven baeijmeersch boven


VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

hofstede Sehe1broucq bulcxken bulcxken bulcxken bulcxken

drijvers drijvers drijvers drijvers drijvers drijvers

bulcxken drijvers meerseh in taruenbulcq inden taruenbulcq inden langenbulck

35

36 37 36 39 40 41 42

45 46 49 50

51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 66 69

meersch in meersch in meerseh in meerseh in meersch in meesch in

bulcq hofstede hofstede hofstede Onbehuijsde hofstede Durmebulexken steken hofstede hofstede buleq hofstede hofstede hofstede bulcxken bulcq hofstede hofstede hofstede bulcxken bulcxken meersch

ende

lande

ende lande

ende ende

houeq op den, van sheeren straete andersyde van sheeren straete op d'

lande lande

bulCXken bulcxken meersch buloxken

anto:du:padua

lancqmeerseh in laneqmeersch in lancqmeersch boven laneqmeerseh boven lancqmeersch in emmers de rostijne,

lancqmeersch

70

71 72

73 74 75 76 77 78

79 80 61 62 83 84 65

66 67 68

89 92 93 94 97 98 99 100 101 102

meersch comende met een bijl meersch bulcxken meersch xxx R meersch meers eh meersoh hofstede ende herberge meersch weede hofstede weede bulcxken hofstede hofstede behuysde hofstede ende lande hofstede buleq hofstede ende lande bulcxken Leenwaerts bulcq verberrende stede verberrende stede bulcxken bulcxJten bulcxlten bulexken

rostijne rostijne

inde inde

Neijsbroueq

inden

neijsbroueq inden neijsbroucq inden heijsbroucq inden traechele op den

straetltin opden

ommekeer

van het

in


VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VII

103 104 105 106 107 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 162 163 164 165 166 167 170 171 174 175 176 177 178 179 180 100'

bu1cxk.en bul.cq bul.cq weedeken bulcq d'ende d'hofstede hofstede huijstede ende bogaert hofste tichelput hofstede ende lande westeren bul.cq bulcxken bosch bosch bosch bosch bosch bosch

doorehus <bul.cxken lant

Neerenbosch veltbosch velt vel.t velt veltbosch inden Veltbosch inden vel tbosch inden Veltbosch inden Spaeijhaghe bosch Schootins inde

pl.anterije bulcq bul.cq

Schootins

inden

hertshage hertshage hertshage hertshage hertshage hertshage hertshage hertshaghe hertshage hertshage hertshage hertshage hertshage hertshage hertshage

ind' in d

Hoogenbulcq ghehijlden bosch Genstbul.cq

twee bul.cxkens somlant ende weede comende met een bijl bulcxken drijbecq bosselkin bulcxken bul.cxk.en

bulcxken hofstede meerschelkin bulcxken meersch hofstede hofstede leijbaenne dreve

somweede

in dr

in d inde inde inde inde inde inde inde inde in d' inde inde

Slocx Meerseh, inde Hertshage hertshage inde pachtlant int pachtlant int pacht lant int, aenden rijcken rijcken plas aenden pacht lant int pacht lant int stocxmeersch, hertshage leijbarme over den

inde

Gauwbergh opden Gauwbergh opden Gauwbergh opden gauwbergh op den wulfsput aen den w1ntgat aen het w1ntgat aan het wintgat aent leijbarme opden, te Dunne le1jbaerme opden, te Dunne dubbel

dreve

aende

plas


VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII

VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII

102-106 107-109 IlO' 110-111 112-113 116-117 118-119 120-123 123-124 126-128 129-130 132-133 17' 38-39 58' 68-69 70-72 96-98 99-100 1

2 3

4 5 6

7 8 9 10 ],1 12 13 14

15 16 ],7

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35

VII

36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

VII

51

VII

52 53

VII VII

54

ses bulexkens rneersch lant drij diversche bulcxkens Lambecq drefken twee buIcxkens meersch Iant broucke11ncq inden brouckelincq inden drij bulexkens meerschlant vier bulcxkens meersch lant drij bul eken onder meersch ende lant w, drij bulcxkens meersch 1ant bulcxken drij bulcxken, drefkin twee mèersch bulcxkens schiepgracht in twee meersch bulcxkens Meerentre ghemeente int twee bulcxkens meerschbulcxken twee bulcxkens meerseh lant dx-ij bu1cken drij meerschelkins ofte bulck lant twee meerschbulcxkens behuysde hofstede ende hex-bex-ge leijbaerme opden hofstede meersch Meerentre ghemeente int meersch MeerscheIlln Meerentre ghemeente int meerschelkin met een bijl Meerentre ghemeente int meerschelkin Meerentre ghemeente int meerschelkin Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente hoeckxen Meerentre ghemeente int Meerentre ghemeente int wisselmeersch met Jan de Meijere wisselmeersch met Segher Bultincq partije lants hooghde op d bijlevinge in, in dhooghde hooghde in d hooghde op d' hoeck inden, op dhooghde bu1cxken doorenmeersch inde bulcxken doorenmeersch inde bulcYJten doornewee inde bulcxken partije lants hooghde op d hooghde op d' planterije hoecke inden, op d'hooghde bUlcq dooren meersch inden dooren meersch inden doorenmeersch inden dreve bulcq buIcq meersch buIcq bulcxken bulcxken bulcxken bulcq hooghde in d bulcq hooghde in d bosseIken hooghde beneden d partije meersch ende 1andt hooghde in d' bu1cxken hooghde beneden d meersch buIcxk.en hooghde beneden d' meersch bulexk.en bulcq buIeq onder meersch

hooghde ende

lant

in d


VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII

VII VII

VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 73

74 75 76 77 78 79 80 81

hoeek. bu1cxken bu1cq twee bul eken onder meersch meersehelk1n ofte bulcxken bu1eq buleq meersch

ende

lant

bu1cxken

bulexken lanqemunte bulcxken dr1j meersch bulexken

bulcxkens

bulcq ende planterije bulcq bulcxken meerseh bulcxken meersch bulcxken meersch bulcxken

82 83

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 114 115 125 131

134 135 136

meerschelkin ofte bulcq meersch bulcxken meersch bulcq twee bulcxkens twee bulcxkens twee meersch bulcxkens meersch bulcxken

lant

twee meersch bu1cxkens meerschelkin meerschelk1n meerschelkin bulcxken meersch bulcq bulcq meersch meerschelkin meerschelk.in

137 138

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

hofstedeken hofstede hofstede meersch meerschelkin meerschelkin meersch meerschelkin meerschelkin meerschelkin meerschelkin meerschelki.n meerschelkin meerschelki.n meerschelkin

Aantal Aard Aantal Naam

sheeren

straete

leijbaerme leijbaerme

lancx lancx

int qhescheet

op

den den

vande

prochie

1247 982

Aantal nunvners

1900

Aantal wijk

1900

van

Sommer'


Ackerman

Bruijneel

Pieter

Guillam

Aermen

de. Lantsgraeve

Ae;-men

de Lantsgrave gif te de wed.

Poupe

Jan Manaudt

Lieven

Jooris

Aermen

bij

Arents

Jan kinderen

Arents

Jan kinderen

Baecke

Laurens

Baecke

Laurens

hoirs

Joos

Bale

Bale

Joos

Cornelis

Bale

Lieven

Bale

Baselius Baullu Beelaert

Mijnheer van

Bale

wed.

Hansbeke

Louijs

(heer Jan van (Jaecq.

Zeele

Schamp

=

= geschrapt) later

toegevoegd)

hoirs

Joos Pieter

Lieven

Baselius Baullu

wed.

Mijnheer

van Hansbeke

Beelaert

Louijs

14

728

IV

92

133

IV

101

174

VII

47

700

11

94

150

I

271

140

11

332

200

V

211

155

IV

213

105

IV

233-234

710

IV

315

455

111

2

250 714 200

III

Lievens

(heer Jan van (Jaecq.

Zeele

Schamp

=

= geschrapt) later

toegevoegd)

Billet

Jo·

Billet

Billet

Jo'

Billet

Billet

Jo'

Billet

Jo·

I

182

210

Billet

Jo·

Billet

Jo'

I

194

300

Billet

Jo·

Billet

Jo·

III

114

168

Biliet

Jo'

Billet

Jo·

III

104

500

Billet

Jo'

Billet

Jo'

III

144

270

Jo·

Billet

Jo·

III

158

250

Billet

Jo·

Billet

Jo'

111

110

2050

Billet

Jo·

Billet

Jo·

III

105

550

Billet

Jo·

Billet

Jo'

111

112

220

Billet

Jo·

B111et

Jo'

III

153

500

Billet

Jo·

Billet

Jo·

V

350

180

Billet

Jo'

B1l1et

Jo·

V

354

153

Billet

Jo'

Billet

Jo'

V

365

200

Billet

Jo·

Billet

Jo·

VI

119

324

Billet

Jo·

de Meijere

Jonas

III

137

350

Billet

Jo·

de Meijere

Jonas

IV

15

350

Billet

Jo·

I

192

Jo·

I

191


Billet

Jo·

de Meijere

Jonas

IV

5

500

billet

Jo·

de Meijere

Jonas

IV

28

500

Billet

Jo·

de Suttere

'l'homaeswed.

IV

143

280

Billet

Jo·

de Wolf

IV

151

420

Billet

JO·

Loontins

Gillis

V

33

370

Billet

Jo·

Loontins

Gillis

V

30

316

Billet

Jo·

van Heijste

Pieter

V

1.59

190

Billet

Jo·

van Heijste

Pieter

V

177

190

Billet

Jo·

van Heijste

Pieter

V

131

700

Billet

Kp.

Billet

Kp.

III

118

85

Billet

~vr.

Billet

(Jonas de Meijere

mevr.

geschrapt)

Jooris

Bogaert

Jan hoirs

standaert

Bogaert

Martin

Bogaert

(Jonas de Meijere

236-237

1530

36

330

VII

37

228

wed.

IV

77

100

wed.

IV

142

156

IV

45

340

IV

80

450

III

63

40

IV

81

300

Martin

Jan

de Suttere

Anthois

Boone

Jan

de Suttere

Thomaes

boone

Jan

de Suttere

Thomas

Boone

Jan heer

Dobloelare Gillis

Bral Marcus

Bral Marcus

Breas

de Lantsgrave

doCtor

IV VII

I?ieter

Boone

wed.

Lieven

Brissillis

Jo·

de Meijere

II

179

190

Brissillis

Jo·

Snocq

Arent

IV

18

456

Brissil.lis

Jo·

Snocq

Arent

IV

16

1.50

Brissill.is

Jo· ende Villain

Brissillis

Jo

c I

vanden

houte

Mijnheer Pro heer

Gillis

geschrapt)

de Meijere

Gillis

11

107

500

de Meijere

Gillis

11

187

580 500

Bruijneel

Adriaen

Vander

Jan

III

40

Bruijneel

Guillam

Bruijneel

Vennet

Gui 1 1.am

11

282

314

Bruijneel

Guillam

Bruijneel

Guillam

11

286

370

Bruijneel

Guillam

Bruijneel

Guillam

III

54

340

Bruijneel

Guillam

Bruijneel

Gulllam

III

52-53-56

770

Bruijneel

Jacques

Bruijneel

Guillam

II

78

419

Bruijneel

Joos

Bruijneel

Joos

II

73

205

Bruijneel

Joos

Bruijneel

Joos

11

74

545

Brui jneel Joos

Bruijneel

Joos

II

43

24'0


Bruijneel

Joos

Bruijneel

Joos

II

173

Bruijneel

JOOS

Cocquyt

Bauwen

II

307

254

Brui jneel

Joos

Cocquyt

Bauwen

III

74

310

Bruijneel

Pieter

Bruijneel

P1eter

I

163

370

Brui j neel

P1eter

Bruijneel

P1eter

Bruijneel

Pro hoirs

ende Claes

Pro hoirs

Claes

Joos

de Clercq

Bultincq

Jaspaer

Bultincq

Segher

Bultincq

Bultincq BUSCOop

Martin

Callant

pastoor

Busooop heere

I

160

157

II

308'

370

II

330

270

Jaspaer

II

169

370

segher

VII

18

175

Jan

Bruyneel

134

Philips

Martin

III

47

260

de Vree se Joos

II

178

164

V

139

194

I

95

143

Claes

Baudew1jn

Claes

Claes

Baudewijn

Manaudt

Baudewijn

Claes

Baudewi:)n

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

60

630

Claes

Baudewijn

Manaut

Jan fa Baudewijns

I

149

206

Claes

Bauwen

Claea

VI

90-91

271

Claes

Bauwen

Manaut

I

98

316

Claes

Bauwen

.van Hecke

VI

24

410

Claes

Geeraert

Harens

Jan

VI

8

210

Claes

Geert

Harens

Jan

Claes

Geert

hoirs

van hecke

Claes

Geert

hoirs

van Wassenhove

Claes

Gillis

Claes

Jan

Claes

Claes

Jan

Claes

Jan

Claes

Jan

Bauwen Jan fa Baudewijns Pieter

wed .

VI

111

310

VI

150'

300

V

247

200

I

90

400

Jan

IV

343

340

Claes

Jan

IV

284

270

Claes

Jan

IV

297

290

Jan

Claes

Jan

IV

294

205

Claes

Jan

Cornelis

Joos

IV

309

506

Claes

Jan

Cornelis

Joos

IV

252

560

Claes

Jan

Cornelis

Joos

IV

305

80

Claes

Jan

Cornelis

Joos

IV

306

210

claes

Jan

Cornelis

Joos

IV

293

360

Jan

Comelis

Joos

IV

334

385

Claes

hoirs

van Hecke

Pieter

wed.

Geeraert

Pro wed.

fs Baudewijns


Claes

Jan

Cornelis

Joos

IV

296

Claes

Jan

Loontins

Gillis

V

265

510

Claes

Jan

onbekend

IV

241-242

440

Claes

Jan

van Renterqhem

552

Claes

Jan wed.

Claes

Claes

Jan weesen

Rarins Dannuncx

1/3 ende Manaut

2/3

35

100

V

156

214

Jan,

Claes

Jan, Jan Manaut

VII

110'

28

Joos

Claes

Joos

V

108

358

Claes

JOOS

Claes

Joos

VI

144

350

Claes

JoOS

Claes

Joos

VI

92

552

Claes

Joos

Claes

Joos

VII

142

260

Claes

Joos

Claes

Joos

VII

79

410

Claes

Joos hoirs

Rarens

V

125

229

Claes

Martin

Dobbelare

300

Claes

Martin

Wegge

Cnoop

Pieter

292

Claes

(fs Jans)

ende

Jan

IV VII

Claes

Clercq

Jan Manaut

Guillam

Jan wed.

306

Jan

18 10

470

Joos

VI

17.5

225

VI

127

336

V

78

230

11

24B

486

II

249

486

I

lB8

332

V

269

100 130

Arent

van Quaeckebeke

Cocq

Geeaert

van Lookene

Cocq

Geeraert

cocq: Geeraert

Joos Mr.

2/3

I

CnoopAdt

Cocquijdt

1/3 ende Manaut

VI

Pieters

Adt

Pieter

Dannuncx

Guillam

Clercq

Joos

(fs Jans)

ende Pieter

Cocquijdt

Abraham

Jacques

Joos Mr.

Cocquijt

Baudewijn

Cocquijt

Baudewijn

Cocquijt

Bauwen

Cocquijt

Bauwen

II

11

Cocquijt

Joos Mr.

Cocquijt

Joos Mr.

111

205

30

Cocquijt

Pieter

de vrint

Jacques

VI

1

150

Cocquyt

BaUdewijn

Cocquyt

Baudewijn

V

157

214

Cocquyt

Bauwen

Cocquyt

Bauwen

II

314

300

cocquyt

Bauwen

VI

141

250

V

107

77

239

150 340

Cocquyt

Bauwen

cocquyt

Gillis

Cocquyt

Pieter

Cocuyt

hoirs

Bauwens

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

de Vrint

Jacques

Cocquyt

Pieter

I

Pieters

Guillam

VI

2

Louijs

II

19

75

I

232

500

Beelaert Coelman

Servaers

heer


Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

I

277

2540

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

I

278

570

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

Coelman

I

292

466

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers.heer

I

297

170

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

I

177

70

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

I

207

160

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

I

287

900

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

II

2

676

Coelman

Servaers

beer

Coelman

Servaers

heer

III

132

620

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

111

183

94

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

111

85-86

1880

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

III

87

600

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

III

7

210

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

UI

190

1784

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

rIl

82

420

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

111

80

480

Coelman

Servaers

beer

Coelman

Servaers

heer

rIl

81

516

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

111

194

200

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

UI

83

175

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

Coelman

rIl

192

250

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

III

193

175

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

III

89

400

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

rIl

84

150

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

111

88

400

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

IV

152

85

Servaers

heer

IV

250

233 204

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

IV

268

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

IV

leS

90

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

V

68

260

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

V

368

384

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

VI

157

416

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

VI

152

180

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

VI

158

260


Joos

IV

295

306

Jan

IIl

204

820

Clercq

Joos

VI

151

210

Clercq

JOOS

VI

156

356

Coelman

Servaers

heer

Cornelis

Coelman

Servaers

heer

de Clercq

Coelman

Servaers

heer

de

Coelman

Servaers

heer

de

Coelman

Servaers

heer

de Cos ter

Pieter

IV

304

285

Coelman

Servaers

heer

de Cos ter

P1eter

IV

312-313

616

Coelman

Servaers

heer

de Coster

Pr_

IV

307

670

Coelman

Servaers

heer

de Coster

Pr_

IV

129

200

Pr_

IV

190

650

Coster

Pr_

IV

168-169

624

Coel.man Servaers

heer

cie Coster

Coelman

Servaers

heer

de

Coelman

Servaers

heer

de Keijsere

Martin

I

296

500

Coelman

Servaers

heer

de Keijsere

Martin

I

272

205

Coelman

Servaers

heer

de Keijsere

Martin

III

6

550

Coelman

Servaers

heer

de Meijere

Jonas

UI

188

430

Coelman

Servaers

heer

de Meijere

Lieven

Coelman

Servaers

heer

de Meijere

P1eter

Coelman

Servaers

heer

de Meijere

Pr_ fs Geeraerts

I

285

475

coelman

Servaers

heer

DObbelaere

Gillis

IV

310-311

1090

Coelman

Servaers

heer

Dobbelare

Adr1aen

III

11

75

Gillis

fs Prs

IrI

5

550

I

203

400

Coelman

Servaers

heer

DObbelare

IrI

187

280

Coelman

Servaers

heer

Dobbelare

Gillis

IV

191

255

Coelman

Servaers

heer

Dobbel are Lieven

IV

36

85

Coelman

Servaers

heer

Dobbelare

IV

4

1400

Lieven

Coelman

Servaers

heer

Goethals

Jan

I

293

509

Coelman

Servaers

heer

Harens

Guillam

I

299

316

Guillam

IrI

133

230

Jan wed_

II

1

544

Coelman

Servaers

heer

Harens

Coelman

Servaers

heer

Harens

Coelman

Servaers

heer

Herpelincq

Gillis

I

279

634

Coelman

Servaers

heer

Herpelincq

Gillis

I

284

250

V

174

90

I

231

225

I

275

226

I

298

834

Coelman

Servaers

heer

Loontins

Coelman

Servaers

heer

Roets

Gwijn

Gillis

Coelman

Servaers

heer

Vande

Velde

Coelman

Servaers

heer

Vanden

Velde

Bauwen Baudewijn


Coelroan Servaers

heer

Vanden

Coelroan Servaers

heer

Wille

Coelroan Servaers

heer

Wille

Coelroan Servaers

heer

Willems

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

Coelman

Servaers

heer

Coeman Coens

Servaers Pieter

ende Jan de Clercq

heer

Velde

I

270

150

Bauwen

UI

113

204

Bauwen

V

21

190

Cornelis

I

267

356

Willems

Cornel:i,s

I

288

375

Willems

Cornelis

I

289

160 172

de Clercq Coeman Coens

tot HanSbeke

Baudewijn

(de Meijere

Pro fs Geert=geschrapt)

Bauwen

Servaers Pieter

heer

tot Hansbeke

V

52

IU

71

90

IV

327

900

Cornelis

Gillis

Cornelis

Gillis

II

186

180

Cornelis

Gillis

Cornelis

Michiel

II

218

375

Cornelis

Gillis

de Baets

de jonge

II

329'

500

Cornelis

Michiel

Cornelis

Michiel

IV

94

430

Cornelis

Michiel

Dobbelare

Gilles

IV

159

300

Cornelis

Pieter

(wed.~geschrapt)

Cornelis

Pieter

II

108

376

Cornelis

Pieter

wed.

COrnelis

Pieter

wed.

I

274

80

Cornelis

Pieter

wed.

Cornelis

Pieter

wed.

11

47

50

Cornelis

Pieter

wed.

Cornelis

Pieter

wed.

U

52

147

Cornelis

Pieter

wed.

Cornelis

Pieter

wed.

II

20

580

Cornelis

Pieter

wed.

Cornelis

Pieter

wed.

II

255

300

Cornelis

Pieter

wed.

Cornelis

Pieter

wed.

II

140

50

Cornelis

Pieter

wed.

Cornelis

Pieter

wed.

II

143

25

Cornelis

Pieter

wed.

Cornelis

Pieter

wed.

II

324

225

Cornelis

Pieter

wed.,

Cornelis

Pieter

wed.,

607,5

Cornelis

Pro hoirs

Bruyneel

Guillam

Cornelis

pro

wed.

Cornelis

Cornelis

Pr. wed.

Cornelis

Pr. wed.

Pieter

de Baets

Laurs

(wed.=geschrapt)

Pieter

de Baets

V

367

UI

15

364

pro wed.

11

257

466

Cornelis

Pro wed.

II

326

300

Corne!is

Pro wed.

II

160

286

Creroer's

heer

Suttennan

Pro

IV

342

300

Cremers

heer

Sutterroan Pro

IV

339

300

Cremers

heer

van Maldegem

Joos

IV

335

224

Creroers

heer

van Maldegem

Joos

IV

329

130

Cremers

heer

van Maldegem

Joos

IV

322

50

(Maurus van Nevel

= geschrapt)


Cremers

van Maldeghem

... heer

Cremers

Alijn

D'hanins D'hont

pat.

Joos van Maldeghem

=

later

toegevoegd,

Geeraertvan

Vooren

Goethals

Anthonis

Pieter

Bruijneel

Adt

Joos

Jan

Guillam

D'huijstins

(=later

toegevoegd)

Jooris

Mr.

D'huijst1ns

D'huijstins

(=later

toegevoegd)

Jooris

Mr.

de Cleroq

(=later

Jan

heer

Dabij

Gelain

Gela1n

heer

de Vogel are Reijnier

Dabij

Gelain

heer

de Vogelare

Dabij

Gelain

heer

Dabij

Gelain

heer

Dabij

Gelain

heer

de Voghelare

Dabij

Gelain

heer

Taets

Gelaijn

Dabij

Gelain

Dab1j

heer

Jooris

Jan

Taets

Dabij

toegevoegd)

heer

Mr.

IV

331

173

IV

2511

6051

II

208

230

III

60

330

111

201

1830

111

200

250

VI

16

80

VI

52

486

V

285

143

VI

147

200

de Vogel are Reijnier

VI

171

206

de Voqelare

Reijnier

VI

34

324

Rijnier

V

323

234

VI

51

1200

V

Reijnier

Jan

de Vogel are Reijnier

Dabij

Geleijn

275

136

Dabij

Gelijn

heer

de Voqelare

Reijnier

VI

136

570

Ghelain

heer

de Voqelare

Reynier

VI

46

5100

VII

21

170

Daby

heer

Danincx

Pieter

Daninox

Pieter

Danins

Anthoni.s

Danins

Anthonis

II

86

350

Pieter

Danuncx

Pieter

VII

41

290

Danunox

de B(r)abandere

de B(r)abandere

Pieter

Pieter

VI

99

200

11

126'

300

Anthonis

de Baets

Anthonis

de Baets Anthonis

de Baets

Anthonis

de Baets

Jan

Sutterman

Joos

11

de Baets

Jan

van Hulle

Jan

11

323

I

253'

de Baets

11

251 329

347 300 500

Jan en Lieven

onbekend

de Baets

Jan hoirs

de Baets

Jan hoirs

II

266

de Baets

Jan hoirs

Steijaert

Xstoffel

II

127

575

de Baets

Joos

DoCbelare

(Lieven=gesohrapt)

II

203

675

de Baets

Joos

Steijaert

Xstoffel

11

81

350

de Baets

Joos,

Steijaert

Xstoffel

11

83

5B8

de Baets

Laurens

de Baets

Laurens

III

126

340

de Baets

Laurs

de Baets

Laurs

II

32

133

de baets

Vanderhaghen

Adt.

hoirs

Adr(iaen)

Inbeken, 243


Laurs

de

Lieven

de Baaets

14-16

125

I

243

460

de Baets

Lieven

de Baets

de Baets

Lieven

de Baets

Lieven

I

219

180

Lieven

I

145

de Baets

Lieven

146

de Baets

Lieven

I

210

de Baets

426

Lieven

de Baets

Lieven

I

154

420

Baets

Lieven

de Baets

Lieven

11

144

325

de Baets

lieven

de Baets

01ivier

11

163

433

de Baets

Lieven

de Baets

Pro

I

140

200

Baets

Lieven

de Me1jere

IV

7

500

de Baets

Lieven

Meersancq

Joos

IV

281

400

de Baets

Lieven

Wi11ems

Cornelis

I

119

250

de Baets

Lieven

en Jan

I

254 '

de Baets

Lieven

ende van Wassenhove

I

118

de

Baets

de Baets

de

de

Baets

Laurs

11

Pieter

Jonas

dit nr. werd na 1680 Niclaes

wed.

de Meijere

Pieter

toegevoegd

ander

landschrift

fs Geeraerts

Baets

Lieven

ho1rs

Bresseel

V

84

236

de Baets

Lieven

ho1rs

de V1iegere

Adriaen

VII

77

574

de Baets

Lieven

hoirs

de Vliegere

Adriaen

VII

81

410

de Baets

Martin

wed.

de Baets

de Baets

Matteus

de baets

Matteus

(Pieter

de Baets

Matteus

ende

de Baets

Matteus

ho1rs

de Baets

Matteus

de Baets

Matteus

ho1rs

de

Baets

Matteus

de Baets

Matteus

wed. ende van Wassenhove

de

de

Baets

de

Bauwen

75 100

Martin

de Meijere

=

geschrapt)

Poelman

de baets

Jan

Manaudt

N1claes

wed.

Steijaert

wed.

I

8

200

V

49

326

IV

23

75

I

276

316

hoirs

V

254

780

ho1rs

V

312

176

II

211

620

III

175

510

99'

200

Jonas

Matteus

(Pieter

Jan fs Gui11ame

Xstoffel

Matthijs

de

MeijeJ:e Jonas

= geschrapt) ende

de Me1jere

Jonas

Baets

Oliv1er

de

Baets

01ivier

II

de Baets

Olivier

de Baets

01ivier

II

145

350

de Baets

Olivier

de Baets

Olivier

IJ

295

170

de Baets

Olivier

de Baets

Oliv1er

11

161

800

Baets

olivier

de Baets

011v1er

III

143

340

de Baets

Olivier

de Baets

011v1er

V

319

236

de Baets

Olivier

de Baets

Oliv1er

V

227

125

de Baets

01iv1er

de Baets

Ol1vier

V

339

670

de


85

150

V

152

170

011vier

de Baets

de Baets

011vier

Martins

de Baets

011v1er,

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

167

268

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

113

240

de Baets

P1eter

de Baets

Pieter

I

111

426

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

234

850

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

214

277

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

180

208

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

48

575

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

141

660

de Baets

Pieter

de Baets Pieter

I

236

384

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

49

200

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

264

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

r

147

,250

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

173

265

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

256-260

450

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

255

520

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

131

159

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

178'

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

159

240

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

r

209

150

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

213

225

de Baets

Pieter

de

Baets

Pieter

I

227

62

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

201

320

de Baets

Pieter

de Baets

P1eter

I

175

590

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

I

11

310

de Baets

P1eter

de Baets

Pieter

IX

82

500

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

IX

30

375

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

IX

44'

192,5

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

11

31

820

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

V

310'

77

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

V

363

350

de vogel are Joor1s,

de vogel are Jan

Olivier

v

de Baets

Jan fs Jans

de Baets Olivier,

de Vogel are

Jooris,

de Vogel are Jan

IX

510

600

195

70


de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

v

295

150

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

V

297

150

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

VI

36

270

de Baets

Pieter

de Baets

Pieter

VI

7

2$4

de Baets

Pieter

Goethals

Bauwen

I

197

140

de Baets

Pieter,

1336

de Baets

Pro

de Berrelaere

Vanden

Velde

Lieven,

ende

Standaert

Louijs

weeserVanden

Velde

I

63-64

IV

175-176

61

VII

89

563

IV

243-244

680

IV

341

700

IV

223'

400

V

200

158

V

83

173

IV

97

178

de Vogel are Lieven

IV

231-232

860

de Bouvere

Olivier

IV

180

175

de Bouvere

Olivier

IV

120

210

IV

210

63

de Baets Pieter

de Beunis

Balta~ar

de Beunis

Balta~art

Mr. Advocaat

Dr. = later = later

(den pensionaris

toegevoegd

toegevoegd

penneman

Baudewijn

geS(Tollens

Pro Xstoffel

de Muijncq de Muynck

Lieven Lieven

de Bil Marius

de Bil Marius

de Blonde

Jacques

de Blonde

de Blonde

Xstoffel

van Quaeckebeke

de Bois

Mijnheer

de Boose

Jacques

de Voghelare

Jan hoirs

de Bouvere

Olivier

de Bouvere

Olivier

ende

de Bouvre

Olivier

de Bouvre

Olivier

ende

de Bouvre

Olivier

ende

Jan Routs

Abraham

Lieven

ende

Jan Routs

de Bouvre

Olivier

Jan Routs

de Bouvre

Olivier

ende Jan Routs

IV

130

225

Jan Routs

de Bouvre

Olivier

ende Jan Routs

IV

131

265

IV

321

340

IV

332

1000

de Brabandere

Jan

de Brabandere

Jan

de Brabandere

Jan

van Renterghem

de Brabandere

Pieter

de Brabandere

Pieter

V

251

340

de Brabandere

Pieter

de Brabandere

Pieter

V

126

238

Guillam

de Brabandere

Pieter

de Brabandere

Pieter

VI

71

680

de Brabandere

Pieter

de Brabandere

Pieter

VI

114

800

de Brabandere

Pieter , halfven

de Brabandere

Pieter,

VI

70

240

de Brabandere

Pr.

I

161

310

broeder

Wieme

de Buenis

Dr. = later

de Buschop

Geeraert

=

toegevoegd

de Muncq

Joos

broeder

Lieven

de Buschop geschrapt)

halfven

Frans

Geeraert

=

de Clercq

(clays

de Clercq

Baudewijn

de Clercq

Baudewijn

de Clercq

Bauwen

de Clercq

Bauwen

de Clercq

(clays

geschrapt)

Joos

IV

9

300

111

10

300

V

138

250

VI

86

160

V

310

1000


de Clercq

Bauwen

de Clercq

Bauwen

VI

29

de Clercq

Bauwen

de Clercq

Bauwen

VI

140

250

de clercq

Jan

de Brabandere

Pieter

III

149

350

de clercq

Jan

de Brabandere

Pieter

V

167

210

de Clercq

Jan

de Brabandere

Pieter

V

216

680

de Clercq

Jan

de Clercq

Jan

III

139

210

de Clercq

Jan

de Clercq

Jan

III

139 '

540

de Clercq

Jan

de Clercq

Jan

IV

24

140

de Clercq

Jan

de Clercq

Jan

IV

166 '

172

de clercq

Jan

de Clercq

Jan

IV

138

320

de Clercq

Jan

de Clercq

Jan

IV

33

280

de Clercq

Jan

de Clercq

Jan

IV

6

500

de Clercq

Jan

de Clercq

Jan

IV

95

104

de Clercq

Jan

de Clercq

Jan

IV

83

112

de clercq

Jan

de Clercq

Jan

IV

48

580

de Clercq

Jan

de Clercq

Jan

IV

58

223

de Clercq

Jan

de Clercq

Jan

IV

177

224

de clercq

Jan

de Clercq

Jan

IV

167

690

de Clercq

Jan

de Clercq

Jan

IV

186

760

de Clercq

Jan

de Clercq

Jan

IV

183

435

de Clercq

Jan

de Voghelare

V

172

90

de Clercq

Jan

V

320

436

de Clercq

(Guillam

=

weesen

ende d'hoirs

Guillam

wed.

M,de Meijere

Pieter

fs Jans

Jan weesen

de Meijere

Pieter

de jonge

V

305

310

de Clercq

Jan weesen

de Meijere

Pieter

fs Jans

V

168

196

de Clercq

Jan weesen

de Meijere

Pieter

fs.Jans

V

204

300

de Clercq

Jan weesen

de Meijere

Pieter

fs Jans

VI

112

644

de Clercq

Joos

de Clercq

Joos

V

269'

100

de Clercq

Joos

de Clercq

Joos

V

345

285

de Clercq

Joos

de Clercq

Joos

V

266

210

de Clercq

Joos

de Clercq

Joos

VI

45

330

de Clercq

Joos

de Clercq

Joos

VI

88

354

de clercq

Laurs

de Clercq

Laurs

Ir

5

68

de clercq

Marten

VI

142

256

hoirs

geschrapt)

Gillis

240

de Clercq Marten

hoirs


de Clercq

Marten

Pieters

de Clercq

Martin

de Clercq

Arent Martin

V

268

570

de clercq

Martin

de Clercq

Martin

VI

108-109

840

V

329

306

de Cos ter Lenaert

de Cos ter Lenaert

V

218

300

de Cos ter Lenaert

de Cos ter Lenaert

V

403

165

de Cos ter Lenaert

de Cos ter uenaert

V

194

304

de Cos ter Lenaert

de Cos ter Lenaert

V

149

320

de Cos ter Lenaert

de Coster

V

89

416

de Cos ter Lenaert

onbekend

V

409

300

de Cos ter Lieven

Routs

VI

146

320

IV

155

85

IV

161

285 280

de Coster

Pieter

de Coster de Coster

fs Lievens

Lenaert

Jan

de Coster

Pieter

fs Lievens

Pro fs Lievens

de Coster

Pro fs Lievens

Pro weesen

Dobbel are Philips

11

221

de _Costere Lenaert

de

Cos tere Lenaert

V

97

50

de CUijpere

de

CUijpere

IV

164

106

de Grave

Pieter

Isabelle

Jo'

Cornelis

Pieter

Pro dhoude

V

17-18

1250

de Keijsere

Joos wed.

de Keijsere

Joos wed.

-';'V

201

130

de Keijsere

Joos wed.

de Keijsere

Joos wed.

IV

182

370

de Keijsere

Joos wed.

de

IV

202

200

de Keijsere

Martin

de Keijsere

Martin

III

9

310

de Keijsere

Martin

de Keijsere

Martin

III

62

320

II

35

78

II

313

275

II

311

210

IV

257

700 150

de Keyser de Man

Marten,

cnoop

Adt.

Jan ende Vermeulen

de Meij

(of de Meijer)

de Meij

(Sisoing

de Meij

de

Meijere

Joos wed.

Lieven,

de de Meijere

Pro

(Vermeulen~geschrapt)

~ geschrapt)

Keijsere

Mijnheer

Jan

de Meijere

Lafaille

Lieven

Lieven

van Rentergem

Guillam

Jacques

= geschrapt

Jan Bapta

Jo'

cocquijt

IV

82

de Mei j Jan Bapta

Jo·

de

Meij

Jan Bapta

Jo·

II

199

880

de Meij

Jan Bapta

Jo·

de Mei j

Jan Bapta

Jo·

II

200

1220

de Meij

Jan Bapta

Jo'

de

Mei j Jan Bapta

Jo·

II

de Meij

Jan Bapta

Jo'

de

Meij

Jo'

II

de Meij

Jan Bapta

Jo'

van Rneterghem

Guillam

IV

10

100

de Meij

Jan Bapta

JO'

van Wassenhove

Jacques

11

269

650

de Mei:) Jan Bapta

Jo·

van Wassenhove

Jacques

11

198

1540

Jan Bapta

201-202 270

1750 1010


de Meij

Jan Bapta

Jo·

van Wassenhove

Jacques

U

SB

147

de Meij

Jan Bapta

Jo·

van Wassenhove

Jacques

II

88

1140

de Meij

Jan Bapta

Jo·

van Wassenhove

Jacques

II

300

lB4

de Meij

Jan Bapta

Jo·

van Wassenhove

Jacques

11

109

450

Jacques

de Meij

Jan Bapta

Jo·

van Wassenhove

U

lBB

140

de Meij

Jan Bapta

Jo·

van Wassenhove

Jacques

11

305

380

de Meij

Jan Bapta

Jo'

van Waasenhove

Jacques

11

lB5

400

de Meij

Jan Bapta

Jo·

van Wassenhove

Jacques

II

279

670

de Meij

Jan Bapta

Jo·

van Wassenhove

Jacques

11

219

540

de Meij

Jan Bapta

Jo·

van Wassenhove

Jacques

VI

120

324

Jacques

840

Jan Bapte

Jo·

van Wassenhave

11

101

de Mei j Jan Bapte

Jo·

van Wassenhove

Jacques

11

42

75

de Meij

Jo·

van Wassenhove

Jacques

V

333

200

de. Meij

de

Meij

Jan Bapte Lieven

Maurius

de Meijer

Pieter

de

Meijere

Manaut

hoirs

de Meijer

=

geschrapt)

Gillis

de Meijer

fs Pieters

(van Nevele

Jan fs Guillame

Loontins

hoirs

Maurius

hoirs

Pieter

de Meijere

fs Pieters

= geschrapt)

(van Nevele

Mauriua

129

120

3

360

V

240

570

IV

282

420

de Meijere

Baud.

Wieme

I

102

350

de Meijere

Baudewijn

de Meijere

Baudewijn

III

lBO

276

de Meijere

Baudewijn

de Meijere

Baudewijn

111

191

965

de Meijere

Baudewijn

de Meijere

Baudewijn

UI

195

200

de Meijere

Baudewijn

Dobhelare

de Meijere

Baudewijn

Roets

de Meijere

Baudewijn

van Heyste

de Meijere

Baudewijn

Willems

de Meijere

Baudewijn

ende Willems

de Meijere

Baudewijn

fa Olivier

Wieme

Frans Frans

Pieter

Franchoijs

hoirs

I V

Pro

Jan Pieter

Rîjckaert

de Meijere

wed.

Baudewijn

ende Willems

Pieter

I

246

300

V

381

263

V

166

100

UI

65

150

II

102-103

1200

I

174

470

de Meijere

Baudewijn

fs Olivier

Wieme

I

16

586

de Meijere

Baudewijn

fs Oliviers

de Meijere

Baudewijn

fs Oliviers

I

249

254

de Meijere

Baudewijn

fa Oliviers

de Meijere

Baudewijn

fs Oliviers

I

165

570

de Meijere

Baudewijn

fs Oliviers

de Meijere

Baudewijn

fs Oliviers

I

143

290

de Meijere

Baudewijn

fs Oliviers

de Meijere

Baudewijn

fs Oliviers

I

294'

130

fs Oliviers

de Meijere

Baudewijn

fs Oliviers

11

44

192

de Meijere

Baudewijn


Routs

I

142

460

I

103

350

IV

198

95

Huybrecht

V

173

220

de Meijere

HUybrecht

V

119

200

Huybrecht

de Meijere

Huybrecht

V

193

310

Huybrecht

de Meijere

Huybrecht

V

23

220

HUybrecht

de Meijere

Huybrecht

V

90'

125

de Meijere

Jan

de Meijere

Jan

I

61

304

de Meijere

Jan

de Meijere

Pieter

VII

19

175

de Meijere

Jan wed.

de Meijere

Jan wed.

I

218

155

de Meijere

Jan wed.

de Meijere

Jan wed.

de Meijere

Jan wed.,

de Meijere

Jan wed.,

de Meijere

Joanes

de Meijere

Joanes

de Meijere

Jonas

de Meijere

de Meijere

Jonas

de Meijere de Meijere

fs Oliviers

Baudewijn

de Meijere

Baudewijn

de Meijere

Geeraert

hoirs

de Meijere

de Meijere

Geeraert

hoirs

Wieme

de Meijere

Huybrecht

de Meijere

de Meijere

Huybrecht

de Meijere de Meijere de Meijere

Geeraert

hoirs

Ch1s

I

63

195

VI

9

237

IV

252'

50

Jonas

III

136

534

de Meijere

Jonas

III

179

450

Jonas

de Meijere

Jonas

III

208

150

Jonas

de Meijere

Jonas

III

210

600

de Meijere

Jonas

de Meijere

Jonas

III

211

350

de Meijere

Jonas

de Meijere

Jonas

III

212

440

de Meijere

Jonas

de Meijere

Jonas

III

213

454

de Meijere

Jonas

de

Meijere

Jonas

IV

27

27

Jonas

Jonas

de Meijere

fs Pieters

Jonas

de Meijere

fs Pieters

de Meijere

Jonas

de Meijere

IV

6

500

de Meijere

Jonas

de Meijere

Jonas

IV

34

154

de Meijere

Jonas

de Meijere

Jonas

IV

22

156

de Meijere

Jonas

de Meijere

Jonas

V

37

244

de Meijere

Jonas

de Meijere

Jonas

V

36

324

de Meijere

Jonas

de Meijere

Jonas

V

406

290

de Meijere

Jonas

fs Pieters

de

Meijere

Jonas

fs Pieters

V

161

95

de Meijere

Jonas

fs Pieters

de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

400

336

de Meijere

Jonas

fs Pieters

de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

127'

207

de Meijere

Jonas

fs Pieters

de Meijere

Jonas

fs Pieters

V

412

275

de Meijere

Jonas

fs Pieters

de Meijere

Jonas

fs pieters

V

162

274


de Meijere

Jonas

fs Pieters

de Meijere

Jonas

fs Pieters

v

374

270

de Meijere

Jonas

fs Pieters

de Meijere

Jonas

fs Pieters

v

399

316

de Meijere

Jonas

fs Pieters,

de Meijere

Jonas

fs Pieters,

V

206

326

Jonas

fs Prs

hoirs

Laurens

vanderhaghen

hoirs

Laurens

vanderhaqhen

de Meijere

Jonas

fs Prs

de Meijere

I

15

310

de Meijere

Jonas

fs Prs

de Meijere

Jonas

fs Prs

V

34

273

de Meijera

Jonas

fs Prs.

de Meijere

Jonas

fs Prs.

V

42

225

de Meijere

Jonas

fs Prs.

de Meijere

Jonas

fs Prs.

V

100

120

de Meijere

Jonas

fs Prs.

de Meijere

Jonas

fs Prs.

V

32

400

de Meijere

Jonas,

IV

303

265

de

Meijere

Jonas,

de Weert

heer ende

Mr. Bertholomeus

de Weert

heer ende Mr. Bertholomeus

de Meijere

Laurens

wed.

de Meijere

Laurens

wed.

II

57

142

de Meijere

Laurens

wed.

de Meijere

Laurens

wed.

V

31

400

Dobbelare

Pro

Meijere

Lieven

de Meijere

Lieven

en Martins

de Meijere

Lieven

ende

de Meijere

Maurius

de Meijere

Maurus

de Meijere

Philips

de Meijere

Philips

de Meijere

Pieter

de Meijere

Christoffel

de Meijere

Pieter

de Meijere

de Meijere

pieter

de Meijere

Pieter

fs Geerts

de Meijere

Pieter

fs Geerts

Meijere

Pieter

fs Prs

de

de

de Meyere

Jan fs Jans

de weesen

Vanden

hoirs hoirs

ea.

HUy.brecht

de Muijtere

Lieven

Manaut Velde

Geert

Jan fs Guillame

Dobbelaere

Pr.

de Meijere

Maurius

de Meijere

Maurus

hoirs hoirs

195

764

IV

273

546

507 100

de Meijere

Pieter

VII

151

a6

de Meijere

Pieter

I

5

330

I

4

330

I

14

310

V

117

50

Lieven

V

179

210

V

344

176

fs Geerts

de Meijere

Pieter

fs Geerts

de Meijere

Pieter

fs Prs

de Meyere

Huybrecht

de Meijere

HUybrecht

Xstoffel

de Meijere

Jonas

de Muncq

xstoffel

Pieter

IV

33

Xstoffel

de Neve

820

II

Huncq

Hecke

125

Pieter

de MUncq

van

530

I

310

Huybrecht

ende Arent

216

115

de Meijere

Jooris

169

272

Xstoffel

de Neve

I

II

de Muijtere

tot Vinderhoube

134 '

VII

de Muncq de

I

de Muncq

xstoffel

de Neve

Jooris

de Neve

Pieter

ea.

tot Vinderhoute

ende Arent

van Hecke

V

352

260

111

207

150

V

301

700

VII

3

540

VII

16

60

de Nockere

Jan

de Nockere

Jan

VI

179

60

de Nockere

Jan

de Nockere

Jan

VI

180

55


v

262

306

Bauwen

V

264'

100

de Pestele

Joos

de Brabandere

de Pestele

Joos

de Clercq

Pieter

de Ptlijt Michiel

de Puijt

Michiel

II

340

57

de Puijt

de Puijt

Michiel

11

341

62

VII

82

409

VII

30

200

de Reu

Michiel

de Reu Jan tot Lovendeghem

Jan tot Lovendeghem

de Rijcxe

(van hecke

; geschrapt)

Joos

de Rijcke

(van hecke

= geschrapt)

Joos

de Rijcke

Guillam

de Rijcke

Guillam

VII

12

145

de Rijcke

Jonas

de Rijcke

Jonas

VII

46

147

de Rijcke

Jonas

de Rijcke

Jonas

VI!

45

470

de Rijcke

Jonas

de Rijcke

Jonas

VII

86

580

de Rijcke

Jonas

de Rijcke

Jonas

VII

85

135

de Rijcke

Jonas

de Rijcke

Jonas

VII

87

630

de Rijcke

Jonas

de Rijcke

Jonas

VII

91

353

de Rijcke

Jooris

de Rijcke

Jooris

VII

42

320

de Rijcke

Jooris

de Rijcke

Jooris

VII

147

126

de Rijcke

Jooris

wed_

de Rijcke

Jooris

wed_

VII

32

425

de Rijcke

Jooris

wed_

de Rijcke

Jooris

wed_

VII

49

346

de Rijcke

Jooris

wecL

de Rijcke

Jooris

wed.

VII

152

326

de Rijcke

Jooris

wed_

de Rijcke

Jooris

wed.

VII

7

119

de Rijcke

Jooris

wed_

de Rijcke

Jooris

wed.

VII

70-72

800

VII

13

300

de Ri j cke Joos

de Ri j cke Joos

van hecke

de Rijcke

Joos

de Rijcke

Martin

hoirs

de Rijcke

Pieter

weesen

de Roij

Joos de Mr_

Martens ende

(Meester)

Jonas ende

VII

26

300

(Raes = geschrapt)

VII

118-119

1750

ende Jonas

VII

135

130

VI

23

363

11

239

600

138

64

Guillam

fs Hartens

Joos

de Rijcke

de Rijcke

Pieter

weesen

Jan

van 8ecke

Pieter

wed.

de Roi j Joos heer

Hanssens

de Roo

Joos heer

de Roo Joos heer

VII

de Roo Joos heer

de Roo Joos heer

VII

76

600

de Roo

de Roo Joos heer

VII

80

412

de Roo Joos heer

de Vliegere

VII

78

540

de Roose

de Roose

VII

40

524

I!

174

134

VII

114

406

Joos heer

Chls

Lieven

de Rijcke

Adriaen

Chls

de Sangere

Pieter

van Kerrebroucq

de scheper

Pieter

Bogaert

Martin

Guillam


de Smet Jooris

de Smet Jooris

VI

126

426

de Smet

de Smet Joori s

VI

110

310

de Smet Joori s

de Smet Joori s

VI

113

259

de Suttere

Joos

de Suttere

Joos

U

138

100

Thomaes

de Suttere

Thomaes

Jooris

IV

144-145

600

de Veij Adriaen

hoirs

Dobbelare

Lieven

IV

141

470

de Veij Adriaen

hoirs

Dobbelare

Lieven

IV

146

380

de Veij

Adriaen

hoirs

Dobbelare

Lieven

IV

150

150

de Veij

Adriaen

hoirs

Dobbelare

Lieven

V

226'

170

hoirs

Dobbelare

Lieven

V

70

300

Dobbelare

Lieven

IV

149

316

Dobbelare

Lieven

II

55

370

Dobbelare

Lieven

IV

2-3

790

de Suttere

de Veij

Adriaen

wed.

de Veij

Adriaen

hoirs

de Vijz

Adriaen

hoirs

de Vijz

Jan hoirs,

ende Mijnheer

weesen

van

singelbaenst

Pieter

de Vijz

de Vliegere

Jacques

de Baets

de vliegere

Jacques

de Coster

de Vliegere

Jacques

de Costere

de vliegere

Jacques

van Wassenhave

de Vliegere

Jacques

Pro

de Vliegere

Jan

de Vliegere

Martin

I

251

160

V

7

450

111

156

100

I

lB6

230

Geert

VII

137

350

Jan

VII

149

150

V

144

480

111

176

220

Servaers Servaers

Wiemeersch

kinderen

de Vliegere

Geert

Cornelis

Pieter

Pieter

Goethals

Arent

de Vliegere

pro

de Vliegere

de vliegere

Xstoffel

de Vliegere

(Pieter

geschrapt)

wed. hoirs

de Vlieghere

Christoffel

de Vlieghere

Jacques

de vlieghere

Jacques

de Vlieghere

Somergem

(de Wed.

vanden

Adt speeckaert

(Dobbel are Pieter

= geschlHoorabeke

tot Waerschoot=geschralde

propt.,

Geert

Christoffel

van Wassenhove (Dobbelare

fs Baudewijns

P1eter

dhoude

Pro Christoffel

(Dobbel are Pieter

tot Waerschoot=geschral

Franchoijs

de Vlieghere

tot Waerschootde

fs Baudewijns

pro wed.

Vlieghere Wieme

wed.

Vlieghere

de Vogelaere

Jacques Somergem

propt.,

Geert

Christoffel

Lieven

van Wassenhove

fs Baudewijns

(Dobbel are P1eter

tot Waerschoot

11

338

40

III

135

220

11

265

Sla

I

66

390

VI

103

370

11

265

98 210

I

62

de Voqelare

Gillis

wed.

de Vogelare

Gillis

wed.

V

287

90

vogelare

Gillis

wed.

de Voqe1are

Gillis

wed.

VI

143

170

de Vogelare

01111s

wed.

de Voqe1are

Gillis

wed.

de Voqelare

Jan

de vogel are Jan

Jan

de Voqelare

de vogelaere

de

de Vogel are

Lieven

Jan

VI

43-48

850

UI

147

350

V

283

336


de vogel are Jan

de

Vogel are Jan

V

145

480

de Vogel are Jan

de

Vogelare

Jan

VI

50

840

de Vogel are Jan

de Vogel are Jan

VI

168-169

390

de Vogel are Jan

de Vogelare

Jan

VI

89

380

de Vogel are Jan

de vogelare

Jan

VI

84

150

de Vogel are Jan

de Vogel are Jan

VI

133

714

de vogel are Jan

de Vogel are Jan

VI

80

270

de Vogel are Jan

de Vogel are Jan

VI

81

550

de vogel are Jan

de

Jan

VI

83

280

de Vogel are Jooris

Cocuijt Jacques

IV

96

104

de vogel are Jeeris

Cocuijt Jacques

IV

137

300

de Vogel are Joeris

de Vogel are Jan

V

260

400

de Vegelare

de Vos Niclaes

III

168

240

Jooris

vogelare

de Vogel are Joos

de

Baets 01ivier

11

210

590

de Vogel are Joos

de

Vogel are Joos

V

106

171

de Vogelare

de vogel are Joos

V

414

300

VI

25

440

VI

178

90

V

272

lBO

VI

165

200

Joos

de Vogel are Lieven fs Gs.

de

Vogelare Lieven

de vogelare

de

vogel are Reijnier

Reijnier

de Vogel are Reijnier ende de wed. Arent van Kerrebroucq

Pieters Arent

de Voghelare

de Vogbelare

Jan

Jan

de Vos Anthonis hoirs

Dobbelare

de Vos Joos

de

Vos Joos

de Vrint Jan kinderen

de

vogel are Jan

de Vrint Joos = later toegevoegd

de Brabandere

de Weert Batholemeus

de

Heer ende Mr. pastoor met Jenas de Meijere

fs Gs.

Philips

Pieter

Weert Batholomeus

Heer ende Mr. pastoor met Jonas de Meijere

11

13-15

125

VII

34

280

VI

82

450

V

190

283

IV

302

265

de Weirt bertholomeus

Heer en Mr.

Routs Joos

11

213

295

de Weirt Bertholomeus

Heer ende Mr.

Roets Joos

11

217

100

de Weirt Bertholomeus

heer ende mI.

Routs Joos

II

271

210

IV

103

190

IV

116

125

Witte Jan

de Witte

Jan

de

de Witte

Jan tot Landeghem

de Witte

Jan tot Landeghem

de Wi.tte Lucas

de Witte Lucas

V

114

43

de Wolf Jooris

de Wolf Jooris

IV

50

344

de Wolf Jooris

de Wolf Jooris

IV

46

200


de Wolf

Jooris

de Wolf

Jooris

IV

43

de Wolf

Jooris

de Wolf

Jooris

IV

42

150

de Wolf

Pieter

de Wolf

Pieter

II

247

163

de Wulf

Jan

de WUlf

Jan

V

358

207

de Wulf

Pieter

wed.

de WUlf

Pieter

wed.

VI

28

240

de WUlf

Pieter

wed.

de WUlf

Pieter

wed.

VI

174

223

debaets

Lieven

hoirs

IV

283

270

debaets

Matteus

IV

1

150

I

34

1200

I

33

240

I

36'

400

later

toegevoegd

Meersancq Gillis

Joos

Joos wed.

der Weduwe

Anthonis

250

der Weduwe

Anthonis

der Weduwe

Anthonis

der Weduwe

Anthonis

desadelare

Jan hoirs

de Meijere

Marten

IV

107

473

desadelare

Jan hoirs

de Meijere

Martin

IV

111

177

desadelare

Jan hoirs

de Meijere

Martin

IV

109

473

11

247'

620

IV

21

290

II

315

200

desangere deveij

Velde

Jacques

DoDbelare

Jacques

Pieter

Adriaen

Dhanins

Nijdt ende Vanden

Adriaen

van Kerrebroucq

hoirs

DObbellare Goethals

Anthonis

Adt

Dhont

Adt

Dhont

Adt.

Bruyneel

Dhont

Jacques

de Clercq

Dierckens

Marcq

toegevoegd

heer

wed.=

toegevoegd

in ander

landschrift

(debackere

geschrapt)

Lievens

Jan

Dhont

later

Guillam

Bruijneel

Guillam

III

55

250

Bruijneel

Gu111am

UI

32

682

III

12

420

V

321

200

III

102

336

Breseel

Guillam Bauwen

Jooris

Diericq

Heijndericq

Dieric:x: Pieter

I

139

390

Diericq

Pieter

Diericq

Pieter

I

238

200

Dieric:x: Pieter

Diericx

Pieter

I

242

426

Dieric:x: Pieter

Dieric:x: Pieter

I

135

400

Dobbelare

Adriaen

Dobbelare

Adriaen

II

335

30

Dobbelare

Gillis

DoDbelare

Gillis

IV

203

200

Dohbelare

Gillis

Dobbelare

Gillis

VI

39

100

Dohbelare

Gillis,

Dobbelare

Gillis,

VI

30

280

Dohbelare

Jan wed.

DoDbelare

Jan wed.

VI

40

180

Dobbelare

Lieven

Dobbelare

Lieven

II

99

100

Dohbelare

Lieven

Steijaert

Xstoffel

II

121

326

weese

Geert

standaert

weese

Geert

standaert


Dobbelare

donckerwolcke Doorst

steijaert

11

175

236

donckerwo1cke

Adriaen

11

337

47

Adriaen

donckerwo1cke

Adriaen

II

336

86

VII

139

30

IV

251

350

UI

124

200

III

122

200

VI

17

80

Poorst

Lieven

du bois

Maria

Xstoffel

Adriaen

Lieven

donckerwolcke

Jo"

(prop. Jo" Laurs

de Meulenaer

later

toegevoegcde

Lieven

Vogelare

Lieven

Duijck

procur.

hoirs

Duijck

procur.

Duijck

procur.

hoirs

Harens

Pro fs Jaecques

Duijcq

procur.

hoirs

de Vogel are Jan

Duijcq

procur.

hoirs

de vogelare

VI

13

334

Duijcq

procur.

hoirs

Duijcq

procur.

hoirs

V

110

106

Duijcq

procur.

hoirs

Puijcq

procur.

hoirs

V

164

80

Duijcq

procur.

hoirs

Duijcq

procur.

hoirs

V

115

25

Duijcq

procur.

hoirs

Harens

Jan fs Jacques

V

101

240

Duijcq

procur.

hoirs

Harens

Jan fs Jacques

V

104

100

Duijcq

procur.

hoirs

Roets

Jan

VI

15

80

Duijcq

procur.

hoirs

Routs

Jan

VI

11

200

Duijcq

procureur

hoirs

Harens

Pieter

V

349

370

Puijcq

procureur

hoirs

Harens

Pieter

V

351

92

Duycq

procureur

hoirs

V

200'

135

Duycq

procureur

hoirs

V

207

180 150

Puycq

procureur

hoirs

Duycq

procureur

hoirs

ende Janques

Blomde

hoirs

Jan

ende

Janques

Blomde

Fierens

Jooris

Fierens

Jooris

VII

10

Fierens

Jooris

Fierens

Jooris

VI!

125

420

I

293'

130

I

295

Gillis

Joos hoirs

Gillis

Joos hoirs

Gillis

Joos hoirs

Gillis

Joos hoirs

Goethals

Arent

Goethals

Arent Francho1js

Goethals

Franchoijs

Goethals

Goethals

Franchoijs

steijaert

Goethals

Frans

Goethals

Goethals

Frans

Hoorebeke

Goethals

Frans,

Goethals

Frans,

Goethals

Geeraert

hoirs

d'Jo1ijt

Joos

Goethals

Geeraert

hoirs

de Clercq

Jan

Goethals

Geeraert

hoirs

de C1ercq

Jan

van Beneden

Jan hoirs

V

Xstoffel

voorn.

Frans P1eter van Beneden

Jan hoirs

83'

750 494

11

292

470

11

126

300

I!

48

50

IV

41

400

I!

95

225

V

205

300

IV

13

590

IV

44

353


Goethals

Geert

Goethals

Geert

Goethals

Guillam

V

90

V

38'

25

IV

24'

140

Goethals

Geert

Goethals

Geert

Goethals

Guillam

Goethals

Jan

Claes

Jan

II

283

104

Goethals

Jan

Claes

Jan

II

285

200

Goethals

Jan ho1rs

Claes

Jan

II

345'

155

Goethals

Pieter

Claes

Jan

Il

276

250

Goethals

Pieter,

II

206-207

500

II

190

660

goetshuijs

ho1rs tot Bellem

Van

Spaeijbroucq

van poortackere

Lieven

hoirs

Goethals

Pieter,

Goethals

Pieter

tot Bellem

Van

Spae1jbroucq

Lieven

125

VII

68-69

336

van Bouleirs

hoirs

Beelaert

P1eter

III

13

1290

Grave

van Bouleirs

hoirs

Beelaert

Pieter

III

18

100

Grave

van Bouleirs

hoirs

Beelaert

Pieter

IU

56-59

1540

Grave

van Bouleirs

hofrs

Beelaert

III

46

290

VII

58'

158

Goudeceboos Grave

Haerens Haerens Haerts

Goudeceboos

Pieter

Jan Joos Abraham,

Joanna

en Anna

Pieter

Pieter

Haerens

Jan

Haerens

Joos

Cocquyt

Pieter

ende Lieven

Mortier

392

250

41-42

1875

Il

98

100

50'

540

harens

(Lovendegem)

harens

(Lovendegem)

Harens

Franchois

Harens

Franchois

Harens

Frans

Cornelis

Pieter

de jonge

V

"arens

Frans

Cornelis

Pieter

de jonge

Harens

Frans

Harens

Harens

Jan hoirs

Harens

Jan kinderen

Jan kinderen

V

III

III

348

370

VI

4

630

Frans

III

24

450

Harens

Jan hoirs

III

20

450

Jan hoirs

Harens

Jan hoirs

III

51

1400

Harens

Jan hoirs

Harens

Jan hoirs

III

33

610

Harens

Jan hoirs

Harens

Jan hoirs

III

34

1300-

Harens

Jan hoirs

Harens

Jan hoirs

UI

25

484

Harens

Jan ho1rs

Steijaert

II

149

306

Harens

564

Xstoffel

Joos

Harens

Joos

1

93

Ha.rens Joos

"arens

Joos

I

70

570

Harens

Joos

Harens

Joos

V

384

300

Harens

Joos

Harens

Joos

VI

61

130

Harens

Joos

Harens

Joos

VI

69

420


Harens

Harens Joos

Joos

VI

60

304

I

100

400

I

36

43

U

60

143

79'

70

Harens Lieven

Harens Lieven

Harens

Lieven

Harens Lieven

Harens

Pieter hoirs

Cocquyt !?ieter

Harens

Pro

Harens Pro

V

Harents Jan hoirs

111

22

400

Harins Joos

VI

66

426

Harins Li.even

Routs Jan

VI

26

228

Hebbrecht

Joos hoirs

Hebbrecht

Joos hoi.rs

U

62

90

Bebbrecht

Lievijne

Meersancq

Joos

IV

246

430

IV

181

740 185

Harents Harins

Jan hoirs Joos

Jo¡

later toegevoegd

Heere van Vinderhoute

Heere van Vinderhoute

Beije Jan tot Drongne

Beije Jan tot Drongne

V

72

Heijne Anthonis hoirs

Cornelis

Pro wed.

III

209

282

Reijne Anthonis

Cornelis Pro wed.

III

61

2930

Heijne Anthonis hoirs

Cornelis

Pro wed.

UI

64

280

Heijne Anthonis

Cornelis

Pro wed.

111

76

920

hoirs hoirs

Herpeli.ncq Gillis

Herpelincq

I

101

55

Hoorebeke

Hoorebeke Pieter

U

41

190

Standaert Pieter

VII

107-109

1250

Inghelbrecht

VII

63

350

11

251

470

165

Pieter

Huijbens Adt Inghelbrecht

Pieter

Jaecqs de Dobbele bernaert

Pr.=toegevoegd

na 1680

Beelaert

Gillis

Pieter

Pieter

Janssens Ryckaert

Dobbelare

Martin

IV

104

Janssens Ryckaert

Dobbelare

Martin

IV

124

440

Janssens Thomaes hoirs

de Smet Jooris

V

121

526

kerck van Meerentre

Goethals Arent

kerck van Sommerghem

van Bekce Gi.llis

V

239

134

VII

116-117

890

kercke van Meerentre

(Aermen

geschrapt)

de Brabandere

Pieter

V

199

65

Kercke van Meerentre

(Aermen

geschrapt)

de Brabandere

Pieter

V

175

183

kercq van Meerentre

de clercq Philips

II

277

104

Kercq van Meerentre

Kercq van Meerentre

U

67

292

kercq van Meerentre

kercq van Meerentre

V

12

150

kerk van Landeghem

Wieme Frans

I

233

350

Kerrebroucq

Kerrebroucq

II

191

210

Guillam

Guillam


Kerrebroucq

Lieven

Kerrebroucq

ph1l.ips

van Kerrehroucq

hoirs

Kerrebroucq

Philips

Phil.i.ps

II

184

11

189

320 700

III

179

323 570

KnoopAdt

KnoopAdt

KnoopAdt

van Quaeckeheke

III

177

KnoopAdt

van Quaeck.eheke Abraham

V

9

336

Knoop

Adt.

de Keijsere

Martin

II

79

175

Knoop

Adt.

de Keijsere

Martin=geschrapt

II

281

409

Knoop

Adt.

Knoop

IV

139

300

Knoop

Adt.

Wegge Guillam

II

76

419 500

Abraham

Adt.

Lafaille

president

douagière

de Meijere

Lieven

II

71

Lafaille

president

douagière

de Meijere

Lieven

II

124

75

Lafaille

president

douagière

de Meijere

Lieven

II

45

260

Lafaille

president

douag.i.ère

de Meijere

Lieven

11

223

870

Lafaille

president

douag.i.ère

de Meijere

Lieven

11

130

674

Lafaille

president

douagière

de Meijere

Lieven

II

268

98

Lafaille

president

douagière

de Meijere

Lieven

II

177

225

Lafai11e

president

douagière

de Meijere

Lieven

XI

139

120

Lafaille

president

douagière

de Meijere

Lieven

II

166

704

Lafaille

president

douaqière

de Meijere

Lieven

UI

79

600

Lafaille

president

douaqière

de Meijere

Lieven

UI

3

400

Lafaille

president

douagière

Lafaille

II

131

440

Lafaille

president

douagière

ende Vermeulen

Jan

de Meijere

Lieven

II

128

850

Lafa.i.lle president

douagière

ende Ve rmeu 1en Jan

de Meijere

Lieven

II

325

200

president

douagière

ende Ve rmeu 1en Jan

de Meijere

Lie\Ten

II

141

100

ende Vermeulen

Lafaille

Jan

president

douagière

Lafaille

president

douaqière

de Meijere

Lie\Ten

11

297

580

lafaille

president

wed.

de Heijere

Lie\Ten

II

4

220

Lie\TeO

630

lafaille

president

wed.

de Meijere

lafaille

president

wed.

de Vliegere

Lafaille

president

wed.

Dobbelare

Lafa111e

president

wed.

Routs

Lambrecht

Jaeques

Lambrechts Lammens

Jacques

Matteys

wed. hoirs

Michiel

Gillis

Jan

Lambrecht Lambrechts van Recke

Jaeques

wed.

Jacques Pieter

hoirs

wed.

II

9

II

6

93

V

281

284 336

V

282

IV

253

730

IV

328

120

V

380

263


Lammens

Mattijs

ende Mr. Joos Vanden

Houte

Lammens

Matt1js

ende Mr. Joos Vanden

Houte

VII

14

300

Leenesone

Marten

de Voqelare

Joos

V

408

400

Leenesone

Martin

de Vogel are Joos

V

413

300

Leenesone

Martin

Wegge

VI

12

200

I

170

154

II

167

450

IV

114

150

Lerpelincq

Gillis

Lerpelincq

Leybaert

Martin

Lijbaert

Frans

Lijbaert

Frans

a

Lijbaert

Frans

heer

Lontins

Guillam

hoirs

Gillis

van Veerdeghem Meersancq

later

=

toegevoegd later

toegevoegd

Gillis

J,m

Joos

de Keijsere

Joos wed.

IV

140

93

de Keijsere

Joos wed.

IV

200

260

Lontins

Gillis

V

96

100

Loontiens

Gillis

Loontiens

Gil11s

IV

265-266

500

Loontiens

Gillis

Loontiens

Gillis

VI

150

514

Loontins

Gillis

Loontins

Gillis

V

213

186

Loontins

Gillis

Loontins

Gillis

V

128

350

Loontins

Gillis

Loontins

Gillis

V

192

135

Loontins

Gillis

Loontins

Gillis

V

160

146

Loontins

Gillis

Loontins

Gillis

V

338

320

Lovendegem

Aermen

van

Hoorebeke

Pieter

V

391

100

Lovendegem

Aermen

van

Hoorebeke

Pro

I

193

100

Lovendegem

Aermen

van

Lovendegem

Aermen

van

111

202

150

Lovendegem

Aermen

van

Lovendegem

Aermen

van

III

116

174

Lovendegem

Aermen

van

Lovendegem

Aermen

van

V

355

164

III

1

240

I

40

150

Luijste Macoen Maes

Jan hoirs

Goethals

Gillis

Mijnheer

Joos

Macoen

Gillis

Kartins

Joos

VII

144

400

Joos

VII

145

100

Claes

Jan

VII

.94

610

Mijnheer

Claes

Jan

VII

58

974

Manaudt

Geert

Manaudt

V

22

326

Manaudt

Jacques

de Vogel are Jan

II

50

147

Manaudt

Jan fs Baudew.

Manaudt

Jan fs Baudew.

V

102

250

Manaudt

Jan fs Baudew.

Manaudt

Jan fs Baudew.

V

116

25

Manaudt

Jan fs Baudewijn

Manaudt

Jan fs Baudew1jn

I

262

150

Magaret

Mijnheer

Mageret

Mijnheer

Mageret

(den pensionaris

hoirs

Penneman

geschrapt)

Raes

Geert


Manaudt

Jan fs Baudewijn

Manaudt

Jan fs Baudewijn

I

178

70

Manaudt

Jan fs Baudewijn

Manaudt

Jan fa Baudewijn

11

36

147

Manaudt

Jan fs Baudewijns

Manaudt

Jan fs Baudewijns

I

245

700

Manaudt

Jan fs Baudewijns

Manaudt

Jan fs Baudewijns

I

123

300

Manaudt

Jan fs Baudewijns

Manaudt

Jan fs Baudewijns

I

161

310

Manaudt

Jan fs Baudewijns

Manaudt

Jan fs Baudewijns

I

286

210

Manaudt

Jan fs Baudewijns

Manaudt

Jan fs Baudew1jns

11

40

280

Manaudt

Jan fs Baudewijns

Manaudt

Jan fs Baudew1jns

V

221'

200

Manaudt

Jan fs Baudewijns

Manaudt

Jan fs Baudew1jns

V

377

430

Manaudt

Jan fs Baudewijns

Manaudt

Jan fs Baudewijns

V

296

150

Manaudt

Jan fs Baudewijns

Manaudt

Jan fs Baudew1jns

V

298

150

Manaudt

Jan fs Guillame

Manaudt

Jan fs Guillame

I

27

580

Manaudt

Jan fs Guillame

Manaudt

Jan fs Guillame

IV

166

200

Manaudt

Jan fs Guillame

Manaudt

Jan fs Gu1llame

VI

97

690

Manaudt

Jan wed.

Manaudt

Jan

V

375

310

Manaudt

Jan wed.

Manaudt

Jan wed.

I

104

700

Manaudt

Jan wed.

Manaudt

Jan wed.

I

108

750

Manaudt

Jan wed.

Manaudt

Jan wed.

I

110

220

Manaudt

Jan wed.

Manaudt

Jan wed.

I

109

810

Manaudt

Jan wed.

Manaudt

Jan wed.

I

107

1950

Manaudt

Jan wed.

Manaudt

Jan wed.

I

106

600

Manaudt

Jan wed.

Manaudt

Jan wed.

V

373

BOO

Manaudt

Jooris

Cornelis

V

371

380

Manaudt

Jooris

de Meijere

Lieven

filius

V

346

lBO

Manaudt

Jooris

de Meijere

Lieven

fs Lievens

V

362

560

Manaudt

Jooris

Manaudt

Jan fs Baudewijns

I

94

440

Manaudt

Jooris

Manaudt

Jooris

V

402

460

Manaudt

Jooris

Manaut

I

179

220

Manaudt

Jooris

van Neve1e

Matteus

IV

17

210

Manaudt

Jooris

Manaut

Jan fs Gui11ame

V

66

570

Manaudt

Jooris

ende Xstiaen

VI

68

1170

Manaudt

Jooris

fs Gui11ame

Manaudt

Jooris

fs Gui11ame

V

73

300

Manaudt

Jooris

fs Wil1em

Manaudt

Jooris

fa Willem

IV

26

2BO

vander

Vennet

Claes

Jan Lievens

Jan fs Guillame

Joos


Manaucit Joors

de Meijere Lieven fs Lieven

v

401

325

Manaucit Pieter hoirs

Wille Bauwen

V

3il

222

Manaucit Pieter weesen

Manaucit Pieter weesen

V

324

218

Manaucit Pieter weesen

Wille Bauwen

V

244-245

1370

Manaucit Xstoffe1 weci.

de Vogel are Jan (met den grooten Most)

V

404

460

Manaucit xstoffe1 wed.

de Vogel are Joos

V

389

210

Manaucit Xstoffe1 wed.

Dobbelare Gillis

V

396

360

Manaucit xstoffe1 wed.

Manaudt Xstoffel wed.

V

390

158

Manaut Bauciewijn fs Jacques

de Wolf Jacques

V

396'

300

Manaut Bauciewijn fs Jacques

Routs Jan

V

397

704

Manaut Bauciewijn fs Jans

Manaut Baudewijn

VI

77

380

Manaut Bauwen

Harens Guillam

111

141

300

Manaut Bauwen

Manaut Jan fs Guillame

VI

21

516

Manaut Bauwen

van Nevele Matteus

V

229

169

Manaut Bauwen fs Jacques

Manau t Bauwen

V

14

364

Manaut

Gui11am hoirs

Manaut Guillam hoirs

I

184

140

Manaut

Gui11am hoirs

Manaut Guillam hoirs

V

317

150

Manaut

Jan

Manaut Jan

I

136

430

Manaut

Jan

Manaut Jan

I

59

950

Manaut

Jan filius Pieters

Inqhelbrecht

VII

22

350

fs Jans

fs Jacques

Pieter

Manaut Jan fs Baudewijn

de Heijere Pieter fs Geert

I

1

175

Manaut Jan fs Bauciewijn

Manaut Jan fs Baudewijn

I

5B

300

Manaut Jan fs Baudewijn

Manaut Jan fs Baudewijn

I

Manaut Jan fs Bauciewijn

Manaut Jan fs Baudewijn

I

Manaut Jan fs Bauciewijns

Manaut Jan fs Baudewijns

Manaut Jan fs Baudewijns

Manaut Jan fs Baudewijns

Manaut Jan fs Baudewijns

Manaut Jan fs Baudewijns

Manaut Jan fs Bauciewijns

Manaut Jan fs Baudewijns

Manaut Jan fs Baudewijns

216-217

680

65

350

I

91

970

I

168

610

I

87

470

I

205

426

Manaut Jan fs Baudewijns

I

88

340

Manaut Jan fs Baudewijns

Manaut Jan fs Baudewijns

I

176

147

Manaut

Jan fs Baudewijns

Manaut Jan fs Baudewijns

V

359

390

Manaut

Jan fs Baudewijns

Manaut Jan fs Baudewijns

V

13

470

Manaut

Jan fs Bauciewijns

Manaut Jan fs Baudewijns

VI

78

380


Manaut

Jan ts Baudewijns

Manaut

Jan fs Baudewijns

Manaut

Jan fs Guillame

Doorst

Lieven

Hanaut

Jan fs Guillame

Manaut

Manaut

Jan fs Guillame

Manaut

VI

37

VII

56

330

Jan fs Guillame

I

241

460

Manaut

Jan fs Guillame

I

220

500

Jan fs Guillame

Manaut

Jan fs Guillame

I

172

910

Manaut

Jan fs Guillame

Manaut

Jan fs Guillame

I

69

1260

Manaut

Jan ts Guillame

Manaut

Jan fs Guillame

V

286

154

Manaut

Jan fs Guillame

Manaut

Jan fs Gui11ame

V

284

120

Manaut

Jan fs Guillame

Manaut

Jan fs Gui11ame

V

288

570

Manaut

Jan fs Guillame

Manaut

Manaut

Jan fs Guillame

Wieme

Gui11ame

Manaut

Jan fs Guillaume

Manaut

Jan¡fs

Manaut

Jan wed.

Doorst

Lieven

Hanaut

Jan wed.

Manaudt

Manaut

Jan wed.

Hanaut

Manaut

Jan wed.

Manaut

Jan wed.

Manaut

Jan fs Guillame

270

VI

67

860

III

203

337

IV

39

400

VII

53

900

V

382

820

Jan wed.

I

21

460

Hanaut

Jan wed.

I

138

400

Manaut

Jan wed.

I

17l

154

Jan wed.

Hanaut

Jan wed.

I

158

212

Manaut

Jan wed.

Hanaut

Jan wed.

I

156

160

Manaut

Jan wed.

Manaut

Jan wed.

I

22

286

Manaut

Jan wed.

Hanaut

Jan wed.

I

89

370

Manaut

Jan wed.

Manaut

Jan wed.

VI

63

570

Manaut

Jan wed.

Manaut

Jan wed.

VI

62

130

Manaut

Jan wed.

Manaut

Jan wed.

VI

132

620

Manaut

Jan wed.

Manaut

Jan wed.

VI

59

304

Manaut

Jan wed.

Manaut

Jan wed.

VII

54

450

Manaut

Jan wed.

Manaut

Jan wed.

VII

55

150

Manaut

Jooris

Breseel

Jooris

III

108

250

Manaut

Jooris

Breseel

Jooris

111

106

300

Manaut

Jooris

de Meijer

de jonghe

V

307

330

Manaut

Jooris

de Meijere

Lieven

de jonge

V

27l

620

Manaut

Jooris

de Meijere

Lieven

de jonge

V

257

193

Manaut

Jooris

de Meijere

Lieven

fs Lieven

V

336

300

wed. Guillaume

Jan fs Guillame

Lieven

(Pieter

geschrapt)


Manaut

Jooris

de Meijere

VI

3

666

Manaut

Jooris

Manaut

Jan fs Baudewijns

I

38

270

Manaut

Jooris

Manaut

Jooris

I

291

300

Manaut

Jooris

Manaut

Jooris

I

39

250

Manaut

Jooris

Manaut

Jooris

III

162

284

Manaut

Jooris

Manaut

Jooris

V

337

1290

Manaut

Jooris

Rou ts Bauwen

Manaut

Jooris

de Meijere

Manaut

Jooris

ende Xstiaen

Manaut

Jooris

fs Willems

Manaut

Jooris

tot Oostacker

Manaut

Manaut

Pieter

hoirs

Wille

Manaut

Pieter

wed.

Manaut

Xstoffel

wed.

de Vogel are Jan

V

Manaut

Xstoffel

wed.

Dobbel are Jan wed.

V

393-394

326

Manaut

Xstoffel

wed.

Routs

V

395

375

Vervennet (Jacques

=

Tol11ns Wieme

geschrapt)

ende hoirs

Jooris

Pieter

Jan fs Jans

Martins

Jacques

de Baets

Martins

Jacques

Martins

Martins

Jacques

Martins

Jan

Xstiaen

vander

Vennet,

wed.

Martens

Jan fs Jans

Martins

Christoffel

OlRouts

ende

hoirs

Jan

Christoffel

Martins,

tot Oostacker

Bauwen

Martins

Xstoffel

fs Lievens

Stoffel

Martens

hoirs,

Lieven

fs Lievens

Matteus

Manaut

hoirs

Lieven

Anthonis Jacques

290

170

99

875

VII

96-98

1740

V

386

200

IV

221

442

V

185

206

V

270

705

267

370

V

221

520

III

103

284

II

122

75 292

Il

68

VI

64

733

Jan

II

54

230 292

Jan

Martins

hoirs

I V

Martins

Jan

Martins

Jan

II

65

Martins

Jan

Martins

Jan

V

221'

Martins

Jan

steijaert

Xstoffel

11

125

300

Martins

Jan fs Jans

Martins

Jan fs Jans

V

30e

550

Kartins

Jan fs Jans

Martins

Jan fs Jans

V

137

118

Martins

Jan fs Jans

Kartins

Jan fs

Jans

V

87

400

Martins

Jan fs Jans

Martins

Jan fs Jans

V

198

250

Martins

Jan fs Jans

Martins

Jan fs Jans

V

300

680

Martins

Jan fs Jans

Martins

Jan fs Jans

V

92

380

Kartins

Jan fs Jans

Martins

Jan fs Jans

V

309

570

Martins

Jan fs Jans

Martins

Jan fs Jans

V

198'

178

60


v

86

300

V

141

780

II

28

347

V

360

386

hoirs

I

185

425

Martins X.toffel hoirs

Martins Xstoffel hoirs

I

187

90

Martins Xstoffel hoirs

Martins Xstoffel hoirs

I

195

310

Martins Xstoffel hoirs

Martins Xstoffel hoirs

III

119

224

Martins Xstoffel hoirs

Martins Xstoffel hoirs

111

169

400

Martins Xstoffel hoirs

Martins Xstoffel hoirs

111

172-173

464

Martins Xstoffel hoirs

Martins Xstoffel hoirs

UI

154

150

Martins Xstoffel hoirs

Martins Xstoffel hoirs

UI

161

182

Martins Xstoffel hoirs

Martins Xstoffel

hoirs

IV

263'

160

Martins Xstoffe1

hoirs

Martins Xstoffel

hoirs

IV

179

500

Martins Xstoffel

hoirs

Martins Xstoffel hoirs

V

369

756

Martins Xstoffel

hoirs

Martins xstoffel hoirs

V

151

96

Martins Xstoffel

hoirs

steijaert Xstoffel

U

114

380

Martins Xstoffel

hoirs fs Jans

Martins Xstoffel hoirs fs Jans

Martins Jan fs Jans

Martins Jan fs Jans

Martins Jan fs Jans (Geert Standaert _ geschrapt)

Martins Jan fs Jans (Geert Standaert

Martins Jan fs Xstoffel

Vanden Walle Jan

Martins Jan hoirs

Martins Jan hoirs

Martins Xstoffel

Martins Xstoffel

hoirs

geschrapt)

IV

12

200

Mattijs Pieter hoirs

VII

100'

80

Mattijs Pieter hoirs

'l'ollensXstoffel

VII

99-100

950

Meerentre Aermen van

Cornelis Pro wed.

U

306

200

Meerentre Aermen van

de Lantsgrave

Lieven

IV

53

170

Meerentre Aermen van

de

Lantsgrave

Lieven

IV

134

250

Meerentre Aermen van

de

Lantsgrave

Lievens

IV

85

205

Meerentre Aermen van

de Meijere Jonas

V

35

400

Meerentre Aermen van

de

Meerentre Aermen van

Dobbelare

Meerentre

Aermen van

Meerentre

Mattijs

Pieter hoirs

Meijere Pro

11

333

135

UI

163

167

Meerentre Aermen van

I

294

200

Aermen van

Meerentre Aer.men van

n

63

292

Meerentre

Aermen van

Meerentre Aermen van

111

121

344

Meerentre

Aermen van

Meerentre Aermen van

111

167

250

Meerentre

Aermen van

Meerentre Aermen van

V

105

79

Meerentre

aermen van, Martins Xsotffel

Meerentre

Ir

170

100

hoirs

Lieven

aermen van, Martins Xsotffel hoirs


Meersancq Megancq

Joos Geeraert

wees en

Mesaus

LOl.lijsMr. Adt.

Mesaus

Louijs

Mr. Adt.

Meersancq

Joos

IV

123

de Baets

Olivier

II

112

390

I

121

416

Corne11s

I

112'

124

Mesaus

Louijs

W11lems

Mr. Adt.

455

Louijs

Mr. Adt.

Willems

Cornelis

I

20

300

Mesa.us Louijs

Mr. Adt.

W111ems

Cornelis

I

120

360

Mesaus

Louijs

Mr. Adt.

Willems

Cornelis

I

139'

175

Mesaus

Louijs

Mr. Adt.

Willerns Cornelis

I

224

300

Mesaus

Louijs

Mr. Adt.

Willems

Cornelis

I

157

146

Mesaus

145'

114

Mesaus

Louijs

Mr. Adt.

Willems

Cornelis

I

Mesa.us Louijs

Mr. Adt.

Wi11ems

Cornelis

I

25

634

Mesaus

Louijs

Mr. Adt.

Willems

Cornelis

I

114

283

Mesaus

Louys' Adt.

Willems

Cornelis

I

7

400

Adriaen

V

325

218

II

241

400

II

242

310

II

334

350

Mestdagh Meucx

Jan

Meucx

Jan

Mollepoit Neijsens Nijdt

Mestdagh

Adria.en

Marie

Jo路

Anthonis

Lievijne

Jo路

Jan

Meucx

Jan

Mol lepoi t Marie steijaert Beelaert

Jo路

Xstoffel Louijs

Beelaert

Louijs

onbekend

Cobbaert

Joos wed.

onbekend

cocquyt

onbekend

de Costere

onbekend

de Keer Arent

onbekend

de Meij Jan Bapta

onbekend

de Meijere

onbekend

de Meijere

onbekend

Goethals

onbekend

Harens

onbekend

kercqhof

onbekend

onbekend

onbekend

Routs

onbekend

van Lakene

Nijt

Livijne

Jo路

Meucx

Pieter

II

92

600

II

309

186

II

12-17

125

III

45

200

I

183

200

IV

14

100

VII

150

110

II

151

225

Gillis

11

237

600

Gillis

II

197

440

II

120

300

Pro

Xr (Goethals

= geschrapt)

van Meerentre

Joos ende Cornelis

Jan

Jan tot Hansbeke

Jan

V

201

124

III

97

290

III

50

II

59

210

IV

338

470

.nbeken,


onbekend

Van Maldeghem

onbekend

Vanden

onbekend

Wieme

onbekend

(niet ingevuld)

Velde

IV

336

490

I

53

290

IV

153

106

Matteus

Tollens

Christoffel

papjanssens

Adt

de Brabandere

Papjanssens

Acit

Papjanssens

PapJanssens

Adt

Pruijm

Jan wed. Adt

Jacques

de Meijere

Lieven

VII

92

590

VII

126-129

1009

VII

129-130

674

VII

141

390

II

302

920

pastoor

tot Eijne

pastoor

van

III

107

314

Pauwels

Joos heer

de Cos ter Lieven

IV

66

500

Pauwels

Joos heer

de Cos ter Lieven

IV

204

460

Pauwels

Joos heer

de Cos ter Lieven

IV

206

290

Pauwels

Joos heer

de Coster

Lieven

IV

156

225

Pauwels

Joos heer

de coster

Lieven

IV

132

323

Pauwels

Joos heer

de Cos ter Lieven

IV

160

300

Pauwels

Joos heer

de Costere

Lieven

IV

154

85

Pauwels

Joos heer

Pauwels

Joos heer

11

181

100

Pauwels

Joos heer

Pauwels

Joos heer

IV

67

173

Pauwels

Joos heer

I?auwels Joos heer

IV

209

274

Joos heer

Pauwels

Joos heer

IV

207-208

210

Xstoffel

VII

120-123

726

VII

17'

150

Pauwels

hoirs

Laurs. Baudewijn

Meerentre

heere

pastoor

van Meerentre

Penneman

pensionaris

Dannincx

Penneman

pensionaris

Danuncx

Penneman

pensionaris

Steijaert

Penneman

pensionaris

Tollens

Penneman

pensionaris

Verstraete

Pieters

Arent

Pieters

Roelant

Pieters

R.oelant hoirs

Pieters

Roe1ant

hoirs

hoirs

Xstoffel

heere

wed. wed.

Pieter

VII

146

150

Christoffel

VII

5

150

VII

9

108

Laurens

Pieters

Arent

Pieters

Roelant

V

137 '

V

113

43

de Smet Joos (ris)

VI

154

400

de Smet Joris

VI

104

390

I

199

170

VI

122

350

hoirs

110

l?ieters R.oelant hoirs

de Vogel are :Re1jnier

Pieters

Roelant

ho1rs

de vogel are :Reijnier ende

Pieters

Roelant

hoirs

de Vogel are :Reynier

V

315

150

Pieters

Roelant

hoirs

de Vogel are Reynier

V

120

290

seger

Pieters


Pieters

Roelant

hoirs

Pieter

Pieters

Roelant

hoirs

Pieters

Pieters

Roelant

hoirs

van Kerrebroucq

Pieters

Roelants

Pieters

Seger

Pieters

Poelman

Jan

Manaut

Poelman

Jan

hoirs

Arent Segers

(Pieter van den Walle

inden

doncqposch

geschrapt)

Seger Jan fs Guillame

Poelman

Jan

Pieter

Tclooster

van

cocquyt

Poortackere

Tclooster

van

Poortackere

Geeraert

Praet

wed.

de vogel are Reijnier

Poortackere

Pouppe

Arent

Pouppe

prochie

Tclooster

van den Walle

inden

van

Geeraert

de Clercq

Mijnheer

(Pieter

Joos

prochie

prochie

van Meerentre

Pruijm

bij

abandonnatie

prochie Pruijm

Jacques

van

Meerentre

bij abandonnatie

Jacques

Reijckaert

Pieter

hoirs

de Boevre

Olivier

Reijckaert

Pieter

hoirs

de

Bouvre

doncqbosch

geschrapt)

VI

107

426

V

356

150

V

183

187

VI

170

260

V

118

210

1

208

320

IV

25

280

11

104-105

1200

106

420

11

VII

132-133

330

VI

130

325

V

278

80 150

IV

125

VII

140

30

IV

222

150

Olivier

IV

254

260

Richebourch

Adt

Richebourch

Adt

VII

50

260

Richebourch

Adt

Richebourch

Adt

VII

51

266

Richebourch

Adt.

Tollens

Xstoffel

VII

88

256

Olivier

IV

228

236

Pro hoirs

IV

229

50

Rijckaert

Pro hoirs

de Bouvere

Rijckaert

Pro hoirs

Rijckaert

Roelant

Matteus

Roelant

Matteus

11

216

79

Roelant

Matteus

Roelant

Matteus

11

212

84

Roetshaert Roohaert

Pieter Theodor

Roetshaert

Pieter

IV

301

162

Braem

Jan

II

236

600

Routs

Jan

Routs

Jan

V

71

185

Routs

Jan

Routs

Jan

VI

55

204

Routs

Jan

Routs

Jan

VI

56

160

Routs

Weijnant

Routs

Jan

VI

65

280

Routsaert

wed.

van Nevele

Mattheus

IV

276

140

Ryckaert

Pieter

Pieter hoirs

de Bouvere

Olivier

IV

214

117

Ryckaert

Pieter

hoirs

de Bouvre

Olivier

IV

217

244

Dobbelare

Gillis

VI

18

part

Sanderlincx

Mijnheer

en Jan Routs


Sander~incx

Mijnheer

Routs

VI

19

deelen

Sanderlincx

Mijnheer

Sander~incx

Jan Mijnheer

V

147'

187

Sanderlincx

Mijnheer

Sanderlincx

Mijnheer

VI

125

180

Sanderlincx

Mijnheer

Sanderliricx Mijnheer

VI

117

350

Schelfstraete

Martin

Schelfstraete

Martin

11

37

200

Schelfstraete

Pro hoirs

Schelfstraete

Pro hoirs

Ir

264

390

wed.

Harens

Pr

V

79

166

Schoof

wed.

Schoof

wed.

V

76

170

Schoof

wed.

vanden

Velde

Schoof

Singelbaenst

Mijnheer

Singelbaenst

singelbaenst

Mijnheer

van Nevele

singelbaenst

Mijnheer

van Nevele

Singelbaenst

mijnheer

ander

handschrift

Cocuijt

Jacques

V

75

150

Mijnheer

II

171

313

Matteus

IV

173

73

Matteus

IV

199

20

IV

136

50 450

Jacques

Sisoing

Mijnheer

Cornelis

M.ichiel

II

220

si50ing

Mijnheer

Cornelis

Michil

II

222

746

si50inq

Mijnheer

de Baets

Ioaurens

Ir

317

233

Sisoinq

Mijnheer

de Baets

Ioaurs

II

321

150

Si50ing

Mijnheer

de 1311 Laurens

IV

128

175

Sisoing

Mijnheer

de Bil Marius

IV

272

125

Si50inq

Mijnheer

de Bil Maurius

IV

102

190

Si50inq

Mijnheer

de Meijere

II

214

300

Sisoinq

Mijnheer

de Vogel are Lieven

IV

224

136

sisoinq

Mijnheer

de vogel are Lieven

IV

263

482

si501ng

Mijnheer

de vos

VII

112-113

770

Mijnheer

DObbelaere

IV

230

224

Siso1ng

Lieven

Joos Gillis

sisoing

Mijnheer

Dobbelare

Gilles

IV

133

330

sisoinq

Mijnheer

Dobbelare

Gillis

IV

267

180

siso1ng

Mijnheer

dobbel are Lieven

IV

249

195

Sisoing

Mijnheer

Dobbelare

Lieven

IV

218'

220

Sisoing

Mijnheer

Dobbelare

Lieven

IV

11

100

s1soinq

Mijnheer

Dobbel are Lieven

IV

126

382

Si50ing

Mijnheer

Dobbelare

Lieven

IV

78

63

Si80ing

Mijnheer

Dobbelare

Lieven

IV

91

176


Sisoing

Mijnheer

Dobbelare

IV

271

sisoing

Mijnheer

Donckerwolcke

Lieven Adriaen

11

319

250

sisoing

Mijnheer

Donckerwolcke

Adria.en

11

308

143

sisoing

Mijnheer

Pruijm

VII

27

294

Sisoing

Mijnheer

Sisoing

Mijnheer

11

215

600

sisoing

M;!.jnheer

Sisoing

Mijnheer

11

273

490

Sisoing; Mijnheer

Sisoing

Mijnheer

IV

223

360

Sisoing

244

Jacques

240

Mijnheer

Sisoing

Mijnheer

IV

227

Sisoing; Mijnheer

Sisoing

Mijnheer

IV

127

560

sisoing; Mijnheer

Sisoing

Mijnheer

VIl

31

200

Sisoing

Mijnheer

VII

28

370

IV

219

130

IV

88

340

IV

238-240

840

IV

79

400

I

13

360

Sisoing

Mijnheer

Sisoing; Mijnheer

van HolSbeke

sisoing

Mijnheer

ende van Meerentre

sisoing

Mijnheer

Pro van

Sisoing; Mijnheer,

Deveij

Aermen

Dobbel are Lieven

Lookene

dobbel are Gillis

Adt.

sisoing

hoirs

Lieven

Slocq

Frans

de Weert

Slocq

Lieven

Vande

Slocq

Lieven

Vanden

Slocq

Lieven

Vanden

snocq

Arent

snocq

Arent

Snocq

Arent

Snocq

Fiscael

Vanden

Mijnheer,

Slock

Spanoge

Adt.

Thamaes

Walle

Deveij

Pieter

Gillis

Adt. hoirs

IV

288

330

Baudewijn

I

152

310

Walle

Pieter

I

9

350

Walle

Pieter

I

30

200

snocq Arent

IV

54

125

snocq Arent

IV

35

100

IV

S5

190

II

176

600

douagière

III

77-78

800

douagière

Velde

Arent

de Meijere

Gillis

Speeckaert

Adt

douagière

Speeckaert

Adt

Speeckaert

Adt

douagière

Speeckaext

Adt

III

73

330

Jan wed.

III

28

320

Speeckaert

Adt douagière

Vander

Vennet

speeckaert

Adt douagière

Vander

Vennet

Ja;l

wed.

111

27

600

Speeckaert

Adt douagière

Vander

Vennet

Jan weeL

III

26

1020

Speeckaert

Ac,it douagière

Vander

Vennet

Jan wed.

III

44

634

Speeckaert

Adt douagière

Vander

Vennet

Jan wed.

111

29

318

Speeckaert

Adt douagière

vancter Vennet

Jan wed.

UI

31

450

speeckaert

Adt

Vervennet

UI

72

600

douagière

Jan wed.


Speeckaert

Adt wed.

de Vos Niclaes

Speeckaert

Adt wed.

Hoorebeke

Pro

Speeckaert

Adt wed.

Hoorebeke

Pr.

Speeckaert

Adt wed.

van Hoorebeke

Pieter

Speeckaert

Adt wed.

van hoorebeke

Pr

speeckaert

Adt wed.

Vervennet

Speeckaert

Adt.

douagière

Vervennet

Speeckaert

Adt.

wed.

Beelaert

Speeckaert

Adt.

wed.

Hoorebeke

Speeckaert

Adt.

wed.

vander

Vennet

Jan wed.

speeckaert

Adt.

wed.

vander

vennet

Jan wed.

Speeckaert

Adt.

wed.

Vander

Vennet

Jan wed.

Speeckaert

Adt.

weesen

Speeckaert

speeckaert

Clara

Jo·

Beelaert

Speeckaert

Cl ara Jo·

Speeckaert

V

81

490

UI

123

120

UI

164

75

V

242-243

900

V

74

420

Jan wed.

III

23

634

Jan wed.

II

80

300

111

19

200

I

229

290

XI

93

150

11

284

423

11

280

400

U

301

150

Lou.ijs

11

345

300

Beelaert

Louijs

II

3

460

Cl ara Jo·

Cocquijt

Bauwen

11

39

Speeckaert

Cl ara Jo·

Cocquijt

Bauwen

11

7-8

1090

Speeckaert

Clara

Jo·

Hoorebeke

III

100-101

1000

Speeckaert

Clara

Jo·

van Olsbeke

Jan wed.

IV

37

100

speeckaert

Clara

JO·

van Olsbeke

Jan wed.

IV

158

300

Speeckaert

Clara

JO· wed.

speeckaert

wed.

Speeckaert

wed.

Speeckaert

wed.

(vanden

Adt.=qeschrapt)

Lou.ijs Pieter

Adt.

Pieter

JO· Clara

Speeckaert

70

Hoorebeke

Pro

III

152

352

Hoorebeke

Pieter

I

196

1409

wed.

Speeckaert ende

weesen

III

99

100

Dobbel are Lieven

IV

147-148

173

standaert

Geeraert

weese

de Meijere

Pro

V

15

940

Standaert

Geeraert

weese

de Meijere

Pro fs Prs

V

19

470

standaert

Geeraert

weese

Martins

V

48

200

Standaert

Geeraert

weese

standaert

V

16

180

Standaert

Geeraert

weese

van Nevele

IV

18B

886

standaert

Geert

hoirs

Harens

I

190

170

Standaert

Geert

wee se

Bresseel

Jooris

V

47

710

Standaert

Geert

wee se

Bresseel

Jooris

V

45

764

standaert

Geert

weese

Cornelis

Geert

V

291

260

Jan fs Jans Geeraert

weese

Matteus

Gu:Ul<Ut1

weese

(Guillarn Pieters

geschrapt)


standaert

Geert

s

weese

Corneli

I?iete.rd' houde

V

58:

90

Pieter

dhoudé

Standaert

Geert

weese

Cornelis

V

361

1.53

Standaert

Geert

weese

Cornelis

Pieter

dhoude

V

143

::'00

Standaert

Geert

weess

Cornelis

Pieter

dhoude

V

398

320

Standàert

Geert

weese

Cornelis

Pieter

dhoude

V

277

3i90

Standaert

Geert

weese

Cornelis

Pieter

dhoude

V

379

::20

Standaert

Geert

weese

Cornel.is Pieter

dhoude

V

29

680

dhoude

Standaert

Geert

weese

Cornel.is Pieter

V

294

320

standaert

Geert

weese

Cornel.is Pieter

dhoUde

VI

159

2,60

Standaert

Geert

weese

Cornelis

Pieter

dhoude

VI

101

500

standaert

Geert

weese

Cornelis

~ieter

dhoude

VI

1113

164

Standaert

Geert

weese

Cornelis

Pro

III

150

300

V

91

304

V

264

550

fs Pieters

V

140

18B

fs PietIers

Standaert

Geert

weess

Cornel.is Pro d'houde

standaert

Geert

weese

de Clercq

Joos

standaert

Geert

weese

de Meijer

Pieter

standaert

Geert

weese

de Meijere

Jonas

V

2!~2-293

1010

standaert

Geert

weese

de Meijere

Pieter

d'houde

V

133

300

Standaert

Geert

weese

de Meijere

Pieter

fs Pieters

V

347

300

Pieter

fs Pieters

standaert

Geert

weese

de Meijere

V

130

330

Standaert

Geert

weese

de Meijere

pIeter

fs Pieters

V

142

1.60

Standaert

Geert

weese

de Meijere

Pieter

fs Pieters

V

415

Standaert

Geert

weese

de Meijere

Pieter

fs Pieters

VI

5

6,04

standaert

Geert

weese

de Meijere

Pro fs Prs

V

4

360

Standaert

Geert

weese

de Meijere

Pro fs Prs

V

93:

550

Pro fs Prs.

54

standaert

Geert

weese

de Meijere

V

2

406

standaert

Geert

weese

de smet Jooris

V

279

500

standaert

Geert

weese

de Vogel are Jan

V

331

330

Standaert

Geert

weese

de vogel are Jan

VI

172-173

1'20

standaert

Geert

weese

de Vos Niclaes

standaert

Geert

weese

de WUlf

standàert

Geert

weese

Dobbelare

standaert

Geert

weess

Goethals

Standaert

Geert

weese

Loontiens

Jacques Gillis Arent Gillis

V

300

V

387

300

IV

226

380

V

46

2:30

V

214

2~40


Standaert

Geert weese

Loontins Gillis

v

155

280

standaert

Geert weese

Martins Jan fs Jans

V

197

320

standaert

Geert weese

mart1ns Jan Jans

V

20

100

standaert

Geert weese

Martins Jans fs Jans

V

158

172

Standaert

Geert weese

P1eters Guillam

V

178

190

standaert

Geert wee se

Soocq Arent

IV

47

290

Standaert

Geert weese

Standaert Geert weese

V

136

220

Standaert

Geert weese

Standaert Geert weese

V

59

340

Standaert

Geert weese

van Heijste P1eter

V

259

370

Standaert

Geert weese

van Wassenhove

Xstoffel

V

44

346

Standaert

Geert weese

van Wassenhove

Xstoffel

V

53

208

Standaert

Geert weese, midtsgr.

van He1jste Pieter

V

258

220

standaert

Geert weesen

Dobbelare Gi11is

IV

162

290

standaert

Geert weesen fs Jans

Standaert Geert wees en fs Jans

V

263

100

standaert

Geert weesen, Pieter vanden Walle

Standaert Geer,t wees en , Pieter vanden Wa11e

VI

124

280

Standaert

Jan

St.andaert Jan

VII

110-111

606

Standaert

Jan

standaert Jan

VII

52

388

Standaert

Jan

Standaert Jan

VII

90

290

Standaert

Jan

standaert Jan

VI!

38-39

550

Standaert

Laurens hoirs

de Cos ter Servaers

II!

155

150

standaert

Laurens hoirs

de Cos ter Servaers

V

176

210

standaert

Laurens ho'irs

de Coster Servaers

V

6

546

Standaert

Laurens hod.zs

de Coster Servaers

V

61

500

standaert

Laurens hodors

de Coster Servaers

V

88

304

standaert

Laurens hoirs

de Cos tere Servaers

II!

lS1

600

standaert

Laurens hod.rs

de Cos tere Servaers

111

157

150

Standaert

Laurens hoirs

Dobbelare

31-32

350

Standaert

Laurens weesen

de

V

215

190

standaert

Laurens weesen

Pieters Gui11am

V

289-290

724

Standaert

Laurijs hoirs

Dobbelare

III

185

200

Standaert

Laurijs hoirs

standaert Laurijs hoirs

III

186

250

standaert

Pieter

Standaert Pieter

11

97

200

standaert

Piete.r

Standaert Pieter

VII

65

362

Jan de ,Clercq

Lieven

IV

Coster Servaers (Pr. Cornelis dhoude

Lieven

geschrapt)


Standaert

Pieter

Steijaert

(Martins=geschrapt)

steijaert

Jacques

heer

steija.ert Jacques

Xstoffel,

Steijaert

Jan hoirs

gref:fier tot BeJ.J.em

Standaert

Pieter

steijaert

(Martins=geschrapt)

steijaert

Jacques

van Hoorebeke

wee sen

Xstoffel,

heer greffier

steijaert

Jan hoirs

tot Bellem

Pieter

VII

67

490

II

115

1126

VII

131

420

I

128

330

Steijaert

Jan

Standaert

VII

33,

steijaert

Jan

Standaert

Mart;ln

VII

24

Steijaert

Jan

Steijaert

Jan

VII

25

218

steijaert

Jan w.ed.

steijaert

Jan wed.

II

342

200

Steijaert

Jan weesen

Hoorenbeke

I

164

370

steijaert

Jan weesen,

Steijaert

II

91

446

steijaert

Philips

(Jan

geschrapt)

kinderen

Goethals

V

24

180

'Steijaert

Philips

(Jan

geschrapt)

kinderen

steijaert

V'

25

164

Steijaert

Philips

weesen

Goethals

Geeraert

V

191

90

Steijaert

Philips

weesen

Goethals

Geert

V

27-28

286

Steijaert

Pieter

VII

148

63 500

ende

van Nevele

Geert

weesen

Steijaert

Jan VUijtdenhove

Marten

Pro Xstoffel Geeraert Philips

Pieter

(Jan

ende

geschrapt)

kinderen

Jan VUijtdenhove

120 476

Steijaert

Xstof.feJ.

BeeJ.aert Louijs

11

10

steijaert

Xstof.fel

Goethals

Jan

V

129

342

Steijaert

XstoffeJ.

Goethals

Jan

V

94

134

Steijaert

Xstoffel

steijaert

Xstoffel

II

77

36

steijaert

Xstoffel

Steijaert

Xstoffel

II

150

300

steijaert

Xstoffel

Steijaert

Xstoffel

II

262

163

steijaert

xstof'fel

Steijaert

xstoffel

II

164

830

Steijaert

XstoffeJ.

steijaert

Xstoffel

II

22

670

Steijaert

XstoffeJ., Ja.n van Beveren

steijaert

Xstoffel,

Jan van Beveren

III

4

400

Steijaert

xstof.fel, van Nevele

van Nevele

steijhaert

Jan kinderen

Geert,

steijaert

Jan kinderen

Steijaert

xstoffel,

11

142

400

Hoorebeke

Pro

Geert,

steijaert

Jan kinderen

V

26

55

Pro

Steyaert

Jan hoirs

Hoorebeke

III

206

730

Steyaert

Jan weesen

Steyaert

Xstoffel

11

290

200

Cornelis

Jan

164

VI

14

Taets

t'honaert

Joos d'houde

Taets

Joos d'houde

VI

162

50

Taets

Joos dhoude

Taets

Joos dhoude

VI

32

196

Taets

Marie

Taets

Marie

II

331

18

VI

20

450

Thonaert

Gaspar

Gaspaer

Cornelis

Jan


Thonaert

Jaspaer

Cornelis

Jan

I

Thonaert

Jaspaert

Cornelis

Jan

Thoonaert

Jaspaer

Cornelis

Jan.

Thoonaert

Jaspaer

Cornelis

Thoonaert

Jaspaer

Thoonaert

68

614

I

3

780

T.

71

130

Jan

I

76

135

Cornelis

Jan

I

23

494

Jaspaer

Cornelis

Jan

I

92

200

Thoonaert

Jaspaer

Thoonaert

Jaspaer

I

77

334

Thoonaert

Jaspaer

Thoonaert

Jaspaer

I

Thovaert Tollens

Cornelis

Gaspart Christoffel

Tollens

Vaes

raetsheer

Lafevere

Vaes

raetsheer

78-79

164

VI

22

554

VII

84

270

Martin

IV

245

2826

189

470

Jan Christoffel

Lafevere

Martin

IV

van Beneden

Jan hoirs

de Baets

Anthonis

II

95'

75

Van Beveren

Jan

Van Beveren

I

85

290

van

Compeghestel

van

compgestel

van

Compqhestel

van

Hecke

Arent,

van hecke

Gillis

van hecke

Guiliam

van

van

Philips Philips Philips Geert

de Groote

compeghestel

Philips

11

96

200

de Baets

Olivier

11

116

420

de Baets

Olivier

II

118

300

III

8

345

VII

23

480

VII

48

324

Recke

Arent,

van hecke

Gillis

van hecke

Guiliam

heer

van

heer

V

135

215

van hecke

Jan

van hecke

Jan

VI

58

360

van

Hecke

Joos

Cornelis

Pro wed.

II

146

524

van

Hecke

Joos

de Baets

Olivier

II

209

470

van

Hecke

Joos

de Baets

Olivier

II

147

340

van

Hecke

Joos

Sutterman

Joos

11

123

200

van

Hecke

Joos

Sutterman

Joos

II

316

200

van

Hecke

Joos

van

Hecke

Joos

II

61

180

van hecke

Joos

van hecke

Joos

VII

8

124

van hecke

Joos

van hacke

Joos

VII

6

160

van

Hecke

Joos

van

Joos

11

41'

190

van

Hecke

Joos weesen

Cornelis

Gillis

11

155

480

van Hecke

Joos weesen

van

II

156

100

Hecke

hoirs

Jan

ende Jacques

van

Recke

Recke

Hecke

hoirs

Geert

de Groote

ende Jacques

Joos weesen


van Hecke

kinderen

van hecke

Louijs

U

95

heer

Claes

Jan

VII

20

530

Jan

VII

60

430

Joos

VI

135

400

IV

94

250

van Hecxe

kinderen

346

van hecke

Lauijs

heer

Claes

v'an hecke

Laui j s heer

Claes

van

Hecke

Louijs

heer

Cocquijt

Jacques

van hecke

Louijs

heer

Cocquijt

Joos Mr.

III

129

225

van

Hecke

Louijs

heer

Cocquijt

Pieter

III

68

460

van hecke

Louijs

heer

Cocquijt

pro

V

1

300

van

Hecke

Louijs

heer

cocquijt

III

92

1300

van

Hecke

Louijs

heer

Cocquyt

Pieter

IU

95-96

550

van

Hecke

Louijs

heer

Cocuijt

Jacques

IV

99

200

van

Hecke

Louijs

heer

Cocuijt

Jacques

IV

99

224

van

Hecke

Louijs

heer

Cocuijt

Jacques

IV

135

275

IV

93

350

Pro ende

Pro Harens

=geschrapt

van

Hecke

Louijs

heer

Cocuyt

Jacques

van

Hecke

Louijs

heer

d'Jolijt

Joos

V

364

620

van

hecke

Louijs

heer

d'Jolijt

Joos

VI

41

268

van

930

Hecke

Louijs

heer

de Baets Pro

I

281

van Hecke

Louijs

heer

de Meijere

V

407

624

van hecke

Louijs

heer

de vogel are

VI

79

165

van hecke

Louijs

heer

de Vogel are Jan

VI

57

800

van hecke

Louijs

heer

de Vogel are Jan

VI

42

764

van Hecke

Louijs

heer

Gillis

Pieter

UI

93

175

van Hecke

Louijs

heer

Harens

Guillam

UI

70

240

van hecke

Louijs

heer

Harens

Pro

III

129

100

van Hecke

Louijs

heer

Manaut

Jan fs Guillame

I

268

370

van Hecke

Louijs

heer

Mortloer Jan

UI

94

28

van hecke

Louijs

heer

Pieters

seger

VI

49

300

van hecke

Louijs

heer

Pauppe

Jooris

VII

2

50

van

hecke

Louijs

heer

Roets

Bauwen

III

130

310

van Hecke

Louijs

heer

Routs

Bauwen

UI

131

310

van hecke

Louijs

heer

Routs

Jan

VI

39

340

Hecke

Louijs

heer

Sutterman

II

346

460

van hecke

Louijs

heer

Taets

VI

131

680

van

Jonas Gaspaer

Joos

(Claeys ~ geschrapt)

Joos de Jonge


van hecke Louijs heer

Taets Joos de Jonge

V

276

142

van hecke Louijs heer

Taets Joos de jonge

VI

166

180

van hecke Louijs heer

Taets Joos de jonge

VI

87

600

van hecke Louijs heer

Taets Joos de jonge

VI

163

150

van hecke Louijs heer

Taets Joos dhoude

VI

53

940

van hecke Louijs beer

Taets Joos dhoude ende Joos Taets de jonge

VI

74

500

van Hecke Louijs heer

van Hecke Louijs heer

I

282

540

van Hecke Louijs heer

van Hecke Louijs heer

III

91

2280

van Hecke Louijs heer

van Hecke Louijs heer

IV

163

200

van Hecke Louijs heer

van Hecke Louijs heer

IV

119

195

van hecke Louijs heer

van hecke Louijs heer

V

231

220

van hecke Louijs heer

van hecke Louijs heer

V

223

350

van hecke Louijs heer

van hecke Louijs heer

VI

164

140

van hecke Louijs heer

van hecke Louijs heer

VII

61

408

van Hecke Louijs· heer

van Lovendegem

V

123-124

200

van hecke Louijs heer

van Lovendeghem

Pieter

V

246

210

van hecke Louijs heer

van Lovendeghem

Pieter

V

234-235

600

van hecke Louijs heer

van Lovendeghem

Pieter

V

222

440

van Hecke Louijs heer

Wieme Guillam wed.

III

69

16

van hecke Louijs heer

Wiemeersch

VII

1

350

van hecke Louijs heer = geschrapt

van hecke Louij s heer = geschrapt

V

241

410

van hecke Louijs heer ende dheer Gelain Dabij

Taets Joos dhoude ende Joos Taets de jonge

VI

76

230

van Hecke Louis heer

van Hecke Louis heer

IV

113

250

van hecke Martin

van hecke Martin

VII

29

600

van Hecke Pieter

Wille Geeraert

I

263

310

van Becke Pieter hoirs

Wille Geeraet

I

223

300

Pieter

Geeraert

van Hecke Pieter hoirs ende Manaut Jan fs Guille

Vanden Walle Pr.

I

261

300

van Hecke Pieter weesen

Vanden Walle Jan

11

159

500

van Hecke Pro weesen

Goethals Pieter

11

157

410

van Hecke Pro weesen

Vanden Walle Jan

II

119

277

van Hecke Tanneken hoirs

Steijaart Xstoffel

11

172

124

van Hecke Tanneken

Steijaart Xstoffel

11

165

560

van Heijste Pieter

II

38

150

van Heijste Pieter

kinderen


van

Heijste

Pieter

van Heijste

Pieter

v

169

196

van

Heijste

Pieter

van He1jste

Pieter

V

246'

210

van

Heijste

Pieter

van Heijste

Pieter

V

233

426

van

Heijste

Pieter

van Heijste

Pieter

V

153

263

van

Heijste

Pieter

van Heijste

Pieter

VI

85

300

van Heijste

Pieter

van Heijste

Pieter

V

357

150

van Heijste

Pieter,

van Heijste

P1eter,

V

256

135

II

117

330

II

205

140

I

235

560

van Heirewege van hekce

hoirs

dhoude

Aermen

Lieven

hoirs

Joos wed.

van Meerentre

Dobbelare

hoirs

Aermen

Philips

Cornelis

dhoude

G1llis

van Meerentre

van

Beulenbroucq

Pieter

van Renterghem

Frans

van

Beulenbroucq

Pieter

van Renterghem

Frans

I

265

150

van

Beulenbroucq

Pieter

van Renterghem

Frans

I

228

650

van

Holsbeke

Gabril

van HolSbeke

Gahril

IV

187

180

van Holsbeke

Thomaes

van Holsbeke

Thomaes

IV

255

310

van HolSbeke

Thomaes

van Holsbeke

Thomaes

IV

256

400

van HolSbeke

Thomaes

van Holsbeke

Thomaes

IV

219

180

van

HolSbeke

Thomaes

van HOlsbeke

Thomaes

IV

216

200

van

Holsbeke

Thomas

van Holsbeke

Thomas

IV

264 '

214

van

Hoorebeke

Chls

V

280

140

van

Roorne

III

127

240

van

Rulle

Jan

van Hulle

Jan

II

158

710

van

Rulle

Jan

van Hulle

Jan

II

327

285

van

RUlle

Jan

van Rulle

Jan

II

267

147

van hulle

Jan

van hulle

Jan

II

110

250

van

Rulle

Jan

van

Rulle

Jan

II

322

566

van

Hulle

Jan

van

Rulle

Jan

III

21

75

van

hulle

Jan weesen

Manaudt

I

252

153

van

Hulte

Anna

de Ruijtere

VII

73

1224

van

kerckhove

VII

93

307

I

247

150

11

294

166

Chls

Adt

van Hoorebeke Mestdach

Jo¡ Geert

Claes

Jan

Jan fa Guillame Pieter

Jan

van Kerckvoorde

Carel

van Kerckvoorde

van Kerckvoorde

Chls

de Clercq

van Kerckvoorde

Chls

van Kerckvoorde

van Kercqvoorde

Chls

de Clercq

Carel

Philips Chls

Phil1ps

II

II

52' 162

50 360


van Kercqvoorde

Chls

de

Cl,ercq Philipsi

van Kercqvoo%:de Chls

Declercq

van Kerreboucq

van Kerrel:)oucq PI1Iilips

Philips

(Ke'rrebl:oucq=geschrapt) Philips

II

296

206

II

328

456

11

182

156

van Kerrebroucq

Arent wed.

van KerrebrGucq

Arent wed.

VI

105

545

van Kerrebroucq

Arent wed.

van Kerrebroucq

Arent wed.

VI

106

150

van Kerrebroucq

Lieven hoirs

van Kerrebroucq

Guillam

11

192

260

V

226

169

van Lackenen van Lakene

Jan

Jacques hoirs

van Lackenen Beunis

Jan

Jan

II

253

744

van Lakene Jacques weesen

de Beuni S Jan

11

2513

400

van Lakene

Jacques weesen, Kerck

de Beuni s Jan

11

2515

96

van Lakene

Jan tot Hansbeke

van Lakene Jan tot Hansbeke

IV

325

360

van Lakene Jooris

van Lakene Jooris

II

56

190

van Lakenen Jan

van Lakenen Jan

V

225

85

van Landegem

van Landegem

VII

83

410 200

Frans Mr. wed.

Frans Mr. w'ed.

van Landeghem

Aermen

Hoorebeke

111

90

van Landeghem

Frans Mr. wed.

van Landeghem

Frans Mr. wed.

VII

74

219

van Landeghem

Frans Mr. wed.

van L;;mdeghernFrans Mr. wed.

VII

66

175

van Landeghem

Frans Mr. wed.

van Landeghem

Frans Mr. wed.

VII

62

705

van Landeghem

Frans Mr. \I'ed.

van Landeghern ]~rans Mr. wed.

VII

64

3,55

van Landeghern Frans Mr. wed.

van I.andeghem ]~rans

VU

75

350

van Laquene Jacques weesen

de Eeunis Jan

II

261

5,00

van Laquene

van l.aquene Jooris

II

263

3,00

van Laquene Jooris hoirs

vander Vennet Jan w,ed..

II

25'1

604

van Laquene Jooris, Rogman Adt. wed.

van I.aquene Jo,)ri,s,Rogman Adt. wed.

II

260

706

van Lookene

de Dekere Jan

VI

167

lEi 0

van Lookene Martinkin

van Looltene PietE,r

III

48

140

van Lookene

Fieter

Eaele Jan wed.

III

49

150

van Lookene

Pie'ter

van Lookene

Jacques

II

244

230

van Lookene

Pie'ter

van Lookene

Fleter

II

46

50

van Lookene

Fieter

van Lookene

Pieter

11

49

163

van Lookene Fiater

van Lookene

Pieter

II

64

5,80

van Lookene

Fieter

van LoO:k:ene, Pieter

11

40'

190

van Lookene

Pieter

van Lookene

IV

40

640

Jooris

Jacques

Pieter

Piater

MI:'.

wed.


Wieme Guillarn

van

Lookene

van

Looquene

~ieter ~ieter

van Lakene

van

Looquelle

~ieter

van Looquene

1Qed.

Jamlues Pieter

111

140

243

II

25:!

790

II

34

77

van Lovendeghem

Pieter

van LovendegheJII Pieter

V

32;!

324

van Lovendeghem

Pieter

van I,ovendeghern Pieter

V

203

426

van

Lcwendeghiem Pieter

van Lovendeghem Pietel~

V

161

133

van

Lovendeghiem Pieter

van Lovendeghem ~ie·ter

V

lBO

83

van

Lovendeghem

van Lovendeghem Pro

V

95

100

van

Lovendeghiem Pr.

van Nevele

~r.

Matteus

IV

24B

285

van Nevel

Hatteus

van Nevel

Matteus

IV

31B

610

van Nevel

Haurius

van Nevel

Maurius

IV

289

790

Xstoffel

n

66

194

IV

299

600

IJ

274

580

van Nevele

Geeraert

Steijlaert

van Nmrele

Geeraert

van Nevele

van NE!'ITeleGeeraert

hoirs

steijlaert

Geeraert Xstoffel

van Nevele

Geert

van Rentel:ghem Guil.lam

IV

30e

165

van Nevele

Geert

van Nevele

I'I!

337

760

v'an Nevele

Ja.n

Routs

VI

27

3·26

van Nevele

Jan

van Nevele

.Jan

I

26

700

van NE!'ITeleJan

van Nevele

Jan

van Nevele

Hart'en

van Nevele

Harten

van Nevele

Matteul~

van Nevele

Matteus

Geert

Jan

I

2B

3·90

IV

247

100

III

13!!

475

van NE!Vele Ma.tteul;

van NevelE! Mat1~elJls

IV

225

104

van Nevele

van Nevele

Matteus

IV

194

640

van NE..'VeleMa;tt'eus

van Nevele

MattelJls

IV

87

175

van Nevele

Matteus

van Nevele

MattelJls

IV

56

223

van Nevele

Maitteus

van Nevele

Matteus

IV

90

100

van Nevele

Matteus

van Nevele

Matteus

IV

117

320

van Nevele

Ma.tteus

van Nevele

Matteus

IV

100

225

Van Nevele

Matteus

Van Nevele

Matteus

IV

57

65

van Nevele

Matteus

van Nevele

Matteus

IV

264

635

van Nevele

Matteus

van Nevele

Matteus

IV

196

150

Matteus

van Nevele

Matteus

VaL~Nevele

Matteus

IV

170

155

van Nevele

Matteus

van Nevele

Matteus

I'I!

172

150


van Nevele

M~tteus

van .Nevele

Matteus

IV

174

200

van Nevele

Matteus

van Nevele

Matteus

IV

27i3

340

van Nevele

Matteus

vall Nevele

Matteus

IV

270

210

van Nevele

Matteus

van Nevele

Matteus

V

383

275

van Nevele

Matteus

van Nevele

Matteus

V

326

23.5

van Nevele

Matteus

van Nevele

Matteus

van N~,vele Matteus,

Mijnhee.r

Singelbaenst

van Nevele

Matteus,

van Nevele

Matteus,

Mijnhee.r

Singelbaenst

van Neve1e Matteus

van Nevele

Matteus,

Mijnhee.r

singelbaenst

van Nevele

Matteus,

Mijnhee.r

Singelbaenst

van Nmrele Matteul;,

Mi:lnheer

van Nevele

Matteus,

van Nevele

Matteus,

V

252

1426

Mijnheer

Singelbaenst

IV

279

280

Mi.jnhe...r

singelbaenst

IV

280

420

van Neve1e Matteus,

Mijnhe, ..r

Singe1baenst

IV

278

450

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

Singelbaenst

IV

261

460

singelbaenst

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

Singelbaenst

IV

258

356

Mijnheer

singelbaenst

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

Singelbaenst:

IV

277

3¡46

Mijnheer

singelbaenst

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

singelbaenst

IV

25!i1

820

Singelbaenst

van Nevele

Matteus,

Mijnheer

singelbaenst

IV

260

804

van Nevele

Matteus,

Singel

IV

106

412

Matteus,

van Lovend.egem Pro

IV

340

250

V

31'1'

434

r

van Nevele

Ma.tteus,

Mijnheer

van Nevele

Matteus,

Singel

van Nevele

Ma.tteus,

van Lovend.egem P:;.

van Nevele

van Nevele

Matteus,

weese

onbekend

van Nevele

Maurius

val" Nevele

Maurius

IV

333

316

van Nevele

Ma.ur.ius

Van Vooren

Jan

IV

323-324

533

van Olsbeke

Gabril

van Olsbeke

Gabril

IV

98

50

van Olsbeke

(l',ab.ril

van Olsbeke

Gabril

IV

122

232

van Olsbeke

Gabril

van Olsbeke

Gabril

IV

205

140

van Olsbeke

Gab.ril

van Olsbeke

Gabril

IV

193

150

van 01sbeke

Gabril

van Olsbeke

Gabril

IV

215

170

van 01sbeke

Jan hoirs

van Olsbeke

Jan hoirs

IV

211

63 124

wed.

Baenst

Geert

Mijnheer

standaert

wed.

B..enst

Mijnheer

van OJ.sbeke Jan wed.

van Olsbeke

Jan wed.

IV

171

van Olsbeke

Thomaes

van Olsbeke

Thomaes

IV'

115

150

van Olsbeke

Thomaes

van Olsbeke

Thomaes

IV

121

203

van Parijs

Jacques

de Meijere

Martin

IV

110

310

van poucke

Mijnheer

de Meije:re

Baudewijn

III

125

200

van Poucke Mij nhe~,r

de Meijere

Bauwijn

III

199

1046

van Qauquebeke Abraham

van Qauquebeke Abraham

III

142

619

van Quaeckebeke

van Quaeckebek,a Abraham

UI

170

250

Abrah~n


van quaeckebelte

Abraham

III

145

118

van QuaeckebE'.ke Abraham

Abraham,

Val:l q).Iaeckebeke

van, Quaeckel:>eke Abraham

III

171

175

van Qt;aeckebE'lte Abraham

van

Quaeckebeke

134

160

van Q1:1aeck,~eke Abraham

van

Oouaeckebeke J!.hraham

v

150

174

van Quaeckebe'ke

van Quaeckebeke

J!.hraham

V

171

100

van

Quaeckebeke

J!.hraham

V

325'

280

van

Quaeckebeke

J!.hraham ende

V

8.2

300

I

Abraham

van Qtlaecltebeoke Abraham van Qtlaeckebeke

Abraham ende

:Iyne moedere

l.hraham

syne moedere

Van Renteghem

J,an hoir13

Willerns

37

416

van Rentergem

Guillam

van Rentergem

Guillam

IV

326

350

van Rentergem

Guill'am

van Flentergem

Gul,llam

IV

300

600

van Rentergem

Guillam

van Rentergem

Gu:1,llam

IV

330

350

van Rentergem

Guillam

van Rentergem

Guillam

IV

314

400

van Rentergem

Gllil'lam

van Rentel~gem l:;Uillam

IV

319

230

van Rentergem

Gllillam

van Fl.entergem Guillam

IV

290

764

van RentergenI

Jan weesen

de Vogel are

VI

134

400

van Renterllenl

Lieven,

11

137

900

Nijt

Lievijne

Jo¡

Cornelis

Jan

Vanden Walle

J;:tn

van Renter9hem

Guillam

van Fl.enterghem GllIill.am

IV

317

610

van Renter\lhem

Guil.lam

van Renterghem

Guil.l.am

IV

286

470

van Renterghem

Gu11.1am fs

Jans

van Renterghem

Guillam

IV

112

114

van Renterghem

Gu1l.lam fs

Jan9

van Renterghem

Gulill.am ts Ja[IS

IV

108

150

van Renterghem

Guillam

fs

Jan.9

van Renterghem

Guill.am

ts Jans

V

343

284

van Renterghem

Guillam

fs

Prs.

van Renterghem

Guill.am

fs

IV

118

240

van Renterghem

,Jan hoirs

de Voghelare

V

188

320

van Renterghem

Jan

hoirs

van Renterghem

Jan :ho1rs

V

226

170

van Renterghe~

Jan

hoirs

van Renterghem

Jan hoirs

V

127

180

van Renterghem

Jan

hoirs

van Renterghem

Jan hoirs

V

165

406

van Renterghem

Jan

hoirs

van Rente,rghem

Jan hoirs

VI

121

810

van Renterghem

Jan hoirs

van Renterghem

Jan hoirs

VI

123

330

VI

33

196

11

245

168

11

243

300

III

75

546

IV

157

310

van Routs

Abraham weesen

van

Schelf:;traete

van

8chelfstraeten

van

S1ngel.baenst

van

8150ing

Pr.

hoirs

Piete%~ hoirs Mijnheer

Mijnheer

Routs

lE'rs.

Jan

Joos

Schelfstraeten

de Ba.ets

de Bil

Jans

Jan

de Vreese

van

fs

J~aurs

Marius

Piete.r

hoirs


van

somm.er~;rhem Ae:r.men

van Sommerghem Aermen

van

Spaeijbroucq

Goethals

Lieven

I?ie,ter

Vlr

4

221

11

148

225 280

van Veerdeghem

Chls

hoirs

Bale

Joos

II

343

van Veerdeghem

Chls

ho:Lrs

Bale

Joos

11

339

67

Joos

11

152

110

van Veirdegem

Ch18 hoi~s

Bale

van Veirdegem

Joos

de Weert

van V~,rre (lillis van Vinderhoute van Vosselare

van Verre (poucke=qes'chrapt)

Mi..jnheer

(Wassenhove=qeschrapt)

JĂŤlicques wl~esen

Gillis Gillis

de Meijere

Bau,~en

IV

297

211

VtI

59

386

III

198

140

van Lookene

Jal~ques

Ir

259

300

Pieter

I

96

500

V

366

274

Van Wassenhove

Ba\ldew1:ln weesen

Val'LdenWalle

van W;lssenhove

Bauwen weesen

van Wassenhove

Bauwen weesen

van Wassenhove

Ba\lWen weesen

van Wassenhove

Christoffel

VI

12!~

170

van Wassenhove

Bauwen weesen

van Wassenhove

Xstoffel

VI

6

300

van Wassenhove

Christoffel

van Wassenhove

Christoffel

VI

176

264

van Wassenhove

Geeraert

van Wassenhove

Geeraert

V

21'1

50

van Wassenhove

Geeraert

fs

BaudewiJns,

van Wassenhove

Geerae,rt

fs

Baudewijns

VI

44-47

840

van Wassenhove

Geeraert

fs

Xstoffel

van Wassenhove

Geeraert

fs

Xstoffel

V

219

300

van Wassenhove

Geeraert

fs

Xstoffel

van Wassenhove

Geeraert

fs

Xstoffel

V

220

100

van Wassenhove

Geeraet

van Wassenhove

Geeraet

r

96-97

570

Van Wassenhove

Geeraet

Van Wassenhove

Geeraet

I.

57

80

Van Wassenhove

Geert

Van Wassenhove

Geert

12

330

Van Wassenhove

Geert

Van Wassenhove

Geert

r r

31

215

van Wassenhove

Geert

fs

2I:stoffel

var). Wassenhove

Geert

fs

Xstoffel

V

38a

350

van Wassenhove

Geert

fs

Xstoffels

van Wassenhove

Geert

faXs'coffels

V

314

293

van Wassenhove

Geert

fs

Xstoffels

van Wassenhove

Geert

faXsit:.offels

VI

98

414

Geert

van WassenhCN~ Jacques

van Wassenhove

van Wassenhove

,Jan ende ]!'rans Arents

CornE)lis

Pieter

de

V

372

546

jonghe

V

340

van Wassenhove

,Jan fs

Baudewijns

van Wassenhove

Jan

195

fs

Baudewj.jns

I

222

'lJ'an Wassenhove

,Jan fs

Baudewijns

van ~rassenhove

300

JĂśLn fs

Baudewijns

r

146

Van Wassenhove

,Jan fs

Baudewijns

650

Van Wassenhove

Jam fs

Baud.ewj.jns

I

150

309

van WassenhO'lJ~ ,Jan fs

Baudewijns

van Wassenhove

Jan

fs

Baudewj.jns

VI

115

910

van WassenhO'lJ'e ,Jan fs

xst~of'fel

van Wassenhove

Jan

fs

XstoffE,l

V

313

293

van Wassenhove

xst.offel

van Wassenhove

Jan

fs

XstoffE,l

V

353

500

,Jan fs


van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

V

122

420

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

V

334

440

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

V

335

670

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

van Wassenhove

Jan fs Xstoffel

VI

148

330

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

50

470

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

van wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

170

106

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

van Wassenhove

Jan ~s Xstoffels

V

342

280

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

274

120

van Wassenhove

Jan fs xstoffels

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

273

68

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

154

185

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

132

250

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

332

415

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

V

341

150

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels.

VI

145

340

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

vI

155

430

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

van Wassenhove

Jan fs Xstoffels

VI

128

170

van Wassenhove

Niclaes wed.

van Wassenhove

Niclaes wed.

I

112

248

Van Wassenhove

Niclaes wed.

Van Wassenhove

Niclaes wed.

I

19

300

van Wassenhove

Niclaes wed.

van Wassenhove Niclaes wed.

I

221

330

van Wassenhove

Niclaes wed.

van Wassenhove

Niclaes wed.

I

115

300

van Wassenhove

Niclaes wed.

van Wassenhove

Niclaes wed.

V

112

143

van Wassenhove

Niclaes wed.

van Wassenhove

Niclaes wed.

V

111

55

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

III

165

140

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

IV

192

480

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

39

150

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

40

214

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

41

266

van wassenhave

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

43

514

van 1fassenhove Xstoffel

van Wassenhove

Xstof¡fel

V

318

150

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

69

254

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

54

425

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

48'

200

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

202

125


van Wassenhove

Xs·toffel

van Wassenhove

Xstoffel

v

195

314

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

411

144

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

5

322

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

98

20

van Wassenhove

Xstoffel

van wassenhove

Xstoffel

V

11'

150

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

57

93

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

55

270

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

63

1090

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

65

240

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

V

62

690

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

VI

137

320

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

VI

138

324

van Wassenhove

Xstoffel

van Wassenhove

Xstoffel

VI

139

220

VI

95-96

700

van Wassenhovoe van Wostijne

van Wassenhovoe

Jan fs Xstoffels

(Wassenhove ~ geschrapt)

Mijnheer

Jan fs Xstoffels

de Clercq Joos

V

302

485

van Zeele Jan heer, Chls van Aelst

Goethals .rans

IV

62-63

915

vande bijloque

Hevrouwe

van Laquene Jooris

11

26

310

vande bijloque

Hevrouwe

vande bijloque

11

27

270

11

250

320

III

35-39

2890

Mevrouwe

vande byloque Mevrouwe

van Lakene Jooris

vanden Bijloque

van Laquene Jooris

Mevrouwe

vanden Broucke Adt.

Cornelis Michiel

Ir

87

1140

vanden Broucke Adt.

Cornelis Michie1

11

100

250

vanden Brollcke Adt_

vanden Brouclc.eAdt.

II

113

104

vanden Broucke Bapte heer

de

Vreese Lieven

II

240

630

vanden Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta

geschrapt

Cornelis Michiel

II

225

1040

vanden Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta

geschrapt

vanden Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta = geschrapt

11

226

984

vanden Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta

geschrapt

vanden Brouclc.eJan Adt. heer, de Meij Bapta = geschrapt

11

227

570

vanden Broucke Jan Adt_ heer, de Meij Bapta

geschrapt

vanden Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta

geschrapt

II

230

300

vanden Broucke Jan Adt_ heer, de Meij Bapta

geschrapt

vanden Broucke Jan Adt. heer, de Mei::)Bapta

geschrapt

11

234

550

vanden Broucke Jan Adt_ heer, de Meij Bapta

geschrapt

vanden Broucke

Jan Adt. heer, de Meij Bapta

geschrapt

II

231

490

vanden Broucke Jan Adt_ heer, de Meij Bapta

geschrapt

vanden Broucke Jan Adt_ heer, de Meij Bapta

geschrapt

II

233

360

geschrapt

vanden Broucke Jan Adt_ heer,

Mei::)Bapta

geschrapt

11

232

150

vanden Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta

geschrapt

11

228

120

vanden Broucke Jan Adt_ heer, de Mei::)Bapta

vanden BrQuck·e Jan Mt. heer, de Mei::)Bapta = geschrapt

de


vanden Broucke

Jan Adt. heer, de Meij Bapta

vanden Broucke

Jan Bapta Adt. heer

vanden

geschrapt

Broucke Jan Bapta Adt. heer

vanden Broucke

Jan Bapta Adt. heer

vanden Broucke

Jan Bapta heer=geschrapt,

Cornelis Gillis

vanden Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta

geschrapt

11

229

840

Cornelis Michiel

11

195

1060

vanden Broucke Jan Bapta Adt. heer

Ir

196

300

Cornelis Mich1el

11

238

600

Cornelis Michiel

vanden Hecke Arent wed.

vanden Hecke Arent wed.

vanden Haute Pro heer

de Meijere Gillis

vanden

Kerrebrouoq

Jan wed.

van Hecke Gillis

vanden Kerrebroucq

Jan wed.

vanden Kerrebroucq

Jan wed.

Ir

246

310

III

16

360

11

183

170

VII

43

310

VII

44

436

vanden Perre greffier ende de kerck van Sornmerghem

vanden Perre greffier enàe de kerck van Sornrnerghem

VII

15

300

vanden Perre greffier

tot sommergem

van Veirdeghem

VII

123-124

400

Vanden

tot Sommergem

Vanden Perre greffier tot Sommergem

VII

11

70

IV

274

734

perre greffier

Pieter

vanden putte Frans wed.

vanden putte Frans wed.

Vanden raetsheer

de Meijere Lieven

I

273

25

Vanden Velde Baudewijn

Dobbelare

Pro

I

134

380

vanden Velde Baudewijn

Dobbelare

Pro

150

Vanden Velde Baudewijn

Pieters seger

Vanden Velde Baudewijn

Lafaille wed.

I

266

VI

75

30

Vanden Velde Bauàewijn

I

99

690

Vanden Velde Baudewijn

Vanden Velde Baudewijn

I

32

280

vanden Velde Baudewijn

vanden Velde Baudewijn

I

105

710

Vanden Velde Baudewijn

Vanden Velde Baudewijn

I

29

140

Vanden Velde Geeraert weesen

Dcbbelare

I

240

322

Pro

Vanden Velde Geert weesen

Dobbelaere

Pro

I

130

260

Vanden Velde Geert weesen

Dcbbelare

Pieter

I

244

350

Vanden Velde Geert weesen

Dobbelare

Pieter

I

280

560

Vanden Velde Geert weesen

Dobbelare

Pro

I

254

75

Vanden Velde Geert weesen

Dobbelare

Pr.

I

132

340

Vanden Velde Geert weesen

Dobbelare

Pro

I

250

160

Vanden Velde Geert weesen

~obbelare

Pro

I

283

127

Vanden Velde Geert weesen

Vanden Velde Geert weesen

I

248

150

Vanden Velde Geert weesen

Vanden Velde Geert weesen

I

133

465

vanden Velde Jacques

vanden Velde Baudewijn

I

204

626

Vanden Velde Jacques

Vanàen Velde Bauàewijn

I

269

370


V'anden Velde Jacques

Vanden Velde Baudewijn

I

50

890

V'anden Velde Jacql.les

'Vanden Velde Baudew:ijn

I

35

330

V'am:ten' Velde JacqtIes

'VancienVelde Jacques

III

148

374 310

V'andenVelde Jacques

VamlernVelde Jacques

III

166

V'amien Velde Jacql.les

'Vanden Velde JacG[Ues

UI

174

v'anden velde

vanden velde

Jacques

JacG[U9s

V

249-25tl

454 1020

V'anden Velde Jacques

'Vanden Velde J;~cques

V

32!~r

340

van.:1enVelde Jacql.les

vanden Velde Jacques

V

23tl

130

vanden Velde Jacques

vanden '\rel.de Jacque.s

V

208

189

v'anden Velde Jacques

'vanden Velde Jacque.s

196

350

vanden Vel<ie Jacques

vanden Velde Jacque.s

v ~,

Vanderl Vel<ie Jacques

Vanden Velde Jacques

van>:1en Velde Jacques vanden Velde Jacques

186

200

V

8

800

vanden Velde Jacques

V

80

610

vanden Velde Jacques

V

10

320

v'anderaVelde Jacques

vanden Velde Jacques

V

56

184

V'anderaVel<ie Jacques

Vanden Velde Jacque,'s

V

299

300

VanderaVelde Jacques

Vanden Velde JacG[Ues

V

327

210

vanden Velde Jacques

vanden Velde JacC![Ues

V

74

vanden Velde Jacques

vanden Velde Jacques

vanden Velde Jacques

vanden Velde Jacque,s

vanden Velde Jacques

vanden Velde Jacques

vanden Vel<ie Ja1cques I weese Geert Standaert

vanden Velde J;~cque,s, weeBe Gee:rt standaErrt

Vanden Velde Joos

'Vanden 'lI'elde Baud.ewijn

Vanden Velde Joos

1

620

64

300

v

77

144

V

405

950

163

220

1

47

618

Vanden Velde Baudewijn

1

46

200

Van<:1en Velde Joos

'Vanden Velde Baudewijn

1

43

370

Vanden Velde Lieven

'Vanden Velde Baud.ewijn

1

81

400 320

Vanden Velde Lieven

1

82

Vanden Velde Pieter

hoirs

Vanden Velde Baudewijn

1

148

420

Vanden Velç:le Pieter

¡hoiLrs.

Vanden Velde Bauwen

V

376

1000

Vanden Velde Pro hoirs

Vande VoeldeBaudewijn

1

151

850

Vanden Velde Pro hoirs

Vanden Velde BauClewijn

166

256

Vanden Walie Pieter

de Meijere

f,s Geeraerts

r r

116

135

Vanden Walle Pieter

de Me,ijere Pietez'

f,s (-;eert

I

2

195

Vanden Velde Lieven

Pieter


Vanden Walie Pieter

Manaudt

I

24

320

Vanden Walle Pieter

Mallaudt Jan fs Guillame

I

253

500

Vanden Walle Pieter

Manau.t [Bauwen fs Jacques

I

44

446

Vanden Walle P1eter

Manau.t Jan fs Guillallle

I

206

426

Vanden Walie Pieter

Manaut Jan fs Guillaltle

I

137

450

Vanden Walle Pieter

Manaut Jan fs t;u'illame

1:

Vanden WalJLe Pieter

Vanden Velde Bauctewijn

I

45

624

Vanden

Vanden Walie P:Let:er

I

215

300

Vanden Walle Pieter

Vanden Walie Piet.er

I

17

300

Vanden WaliLe Pieter

Vanden Walle P1et:er

I

153

410

Vanden WallLe PietE!r

Vanden Walie Pieter

I

28

510

Vanden Walle Pieter

Vanden Wal Ie Piet.er

r

BO

170

vanden Walle Pieter

vanden

XI

69

332

Vanden WaliLe Pileter

Vanden Walle Pieter

V

147

624

vanden Wal!Le PiletE!r2/3 ende Jacques Vanden Velde het 1/3

Doorst Lieven

VlI

57

660

Vanden Wal:Le Pieter ende de 13aets l?ieter

'Vanden Walle P1eter ende de Baets Pieter

1

124

350

Vanden Walle

Vanden Walle Pro

1

B4

626

Wal!Le Pieter

Pro

Jan fs Baudewijns

Walle P1et.er

Vander hag'~n Laurens hoirs

de Voqelare

VI

153

420

vander Piet coronel

de Rijcke Jonas

VU

102-106

2026

de VClgelare Reijnier

VI

17'l

344

de Vogel are Lieven

IV

212

105

la'ceL'toegevoegd)de Vogel are Lieven

IV

269

265

11

39'

290

11

53

230

1

126

600

11

299

730

(sic)

vander Piet Mijnheer Vander Saren Jo'D hoirs vander

Saren Jo'D hoirs

(JoD Laurs de Meulenaer

Gilles

(Jan

270

geschrapt)

wed.

Vander Vennet. Jan

Steijaert

Vander Vennet. Jan

Vallde,r'll'ennet Jan

V'ander Vennet. Ja.n fs Xstiaen

Manau.t Jan fs Gui.ll.amE!

Vander Vennet. Jan wed.

vander

v'ander Vennet

Xstiaen

Claes Joos

V

303

700

Vander Vennet

Xst1aen

Claes Joos

V

410

300

V'ander Vennet

Xstiaen

Claes Joos

VI

35

520

vander Vennet

Xstiaen

Claes Joos

v'ander Vennet

Xst1aen

vander

vander Vennet Vander Vinct

Xstiaen Pieter

Xstoffel

V'ennet Jan w.ad.

VI

93

310

Vennet Xstiaen

V

30/J

1140

vander Vennet Xstiaen

VI

94

610

Vander

IV

298

524

Vinct Pieter


vandeL'haegtm

Frans

vandez:hagen

Ch1s

vandez:hagen

Chls

(de Ba.ets

ende

Matteus

hOirs"'geschJ:ap'l:)

.ran dec1ercq

van

Hul:Le Jan

Il

de Vogh,e1are

Gill.is

de Vogh,elare

G:Lll.is wed.

293

300

236-237

980

wed.

990

Vanderh:agen

LaurE!!I1s

20!1

250

de Vc,gelare

Gillis

weel..

V

320

290

holLrs.

de Vc,gelal:e

Gillis

weel.

VI

149

228

V'andez:hagen I"au:rens ho:Lrs.

de Vc,gelal:e

Gs wed.

v

103

Vandez:hagen

I.,aurens

holLrs.

Vanhu.11e ~Tan

U

275

VandeL'hagen

C'livier

.M1: h.oi:rs

Bale

UI

30

210

Vanderhagen

.L,aurens

Vandez:hagen

I"au:rens hOlLrs.

Va.ndez:ha.gen !,ëlurens

Jan

lTed.,

160

11100

v ..ndez:hagh.~ I.,ëlu:rens

vanclerh:aghe

Laurens

21.?

400

vanderhaghen

de Vogelal:e

Gs.

10!1

356

III

131!

570

221!

(~ennet

Goc3thals

wed.

'Tan

vanderhaghen

Adl:

Vanderhagh'3n

Adt,

hoirs

de V:r:'ee.se Lieven

U

vandel.'hagh.m

Adt.

hoir:~

Goethals

Jan

Il

vandez:Haghen

Ad·l:. hoir:~

Goethal,s

'fan

846 375

I:I

23

510

vandez:haghc3n Adl:. hoä r s

vanderh:agllen

Adt.

hoirs

U

I3S

470

v·andel:hagh.m

Adt.

hoirB

vanclerh:agllen

Adt.

hoirs

U

136

206

vandel:hagh.~n

Adt.

hoir:.

vanderh:agllen

Adt,

hoirs

U

13;1

470

vanderhaghen

Adl:. hoir:;

vancm,rh:aghen

Acit. hoi r.s

11

133

300

vandel:Haghlm

hoirs

Goeth,a1.s Jan

11

21

674

v'andel:haghlm

Lal~rens

hod.rs

Br'llyl1leel Guill.un

11

154

600

v'andez:haghlID Laurens

he)iz'S

de BJ:'ab:andere J?ie,ter

'Ii'

261

202

V'andel:haghlm

Lal~rens

he)iz's

de Vcogelare

Gilli.s

weel.

VI

100

280

Vanc!el:haghIID Lalilrens

h()iz's

de Vc'gelare

G1lli.s

wed,

VI

v·andel:hagh.m

Laurens

he)irs

Goeth.al.s

Jan

II

270

264

vanderhaghen

Laurens

hoa r s

Goeth.als

.Tan

II

304

145

vandel.'haghen

LaurE!nS hoi.rs

'Val'l

Illulle

vanderhagben

Laurens

boirs

van

B1ull.e Jan

vanderhagben

Laurijs

hoirs

vandel:baghen

Lalllr:l.js hoirs

vandel:hagben

Lal~r!1

ende

Jan

dl.eclercq

Jan

11

Il

de VogelaJ:e

Gillis

wed,

de Vc'gelal:e

G.i11is

·",ecl.

de Me,ij'erEl LiE!'lTen

VanderSaren

J'o D

Man,au.t ,Jan fs

BaUde',.,i~lns

Vandez:Saren

J'OD hoirs

de Ba.et,s l'ieteJ('

VI

300

2E17-289 291 160-16:L

674 300 390

255

690

IX

129

950

1:

2IJ!

150

J:

227'

150


Vandel:Saren

J·O· hc,irs

de Ba.et,s Pieter

r

162

Vano:lerSaren

J·o· hoä r s

de Ba,ets

Pieter

3:

225

954

Vano:leJ:Saren J·o· hc,irs

de Ba,et.s Pieter

r

144

200

Vano:leJ:Saren J·o· hc>irs

de Ba.et,s Pr.

J:

231

266

VandeJ:saren

J·o· hc>irs

de Ba.ets

11r.

IV'

51

200

VandeJ:saren

J·o· hc,irs

de Ba.ets

l'r.

I'iT

197

115

Vano:lel:saren

J·o· hc,irs

de Ba,ets

11r.

950

IV

18~1

500

Ba.uc:l.ewijns

I

221)

500

Mal.au,t ,Jan fs

13au.de'>I'i:lns

I

42

654

V'ano:leJ:5aren J·o· hc>irs

Manaut .ran fs

13au.dewijns

V'andel:Sarell

J'o·

Manaut ,Jan fs

13au.deW'.ijns

r. r

199

144

Vandel:saren

J·o· hc>irs

IV

52

200

Vano:leJ:Saren ,Jo· hc>irs

Manau.dt Jan

Vandel:Saren

J·o· hc,irs

hc>irs

Vano:leJ:Saren J·o· hc>irs

Val.dersaren tot

80 r.

:ManaU.t ,Joc,ris

Jo"

Manaut ,Jan fs

V'andeJ:VennE3t Jalll Vandel:vennE~t

fs

VanderV'ennet

l?h:ilj.ps

weesen

hoirs

Gui,ll:a.me (Ba.lldewi:jn Jil.n

Bu:.chop Martin

Vanhec:ke

L()ui j s hE!er

RDuts Jan

v·anhul.le

J,lcque:s

Bruijneel

~reesen

ge:sch.rajpt)

J:

202

370

II

24

475

UI

43

260

I

l?.ieter

314

sr-sa

290

I

23Cl

220 600

V'anhu1.1e Jan

Manau,dt Jan

r

127

v·anhul.le

J,lIl

vanhu.lle

Jan

1.1

72

400

V'anhul.le

Jan

Vanhu.lle

Jan

11

68'

292

V"anhul.le Jan

Vanhu.lle

~ran

332

v-anhulle

Mart.en hc,irs

vanhu.lle

Marten

V'anhul.le

M'lrt.in

Vanhu,lloe Martin

hc,irs

V"aren'llrijcq Mijnlh.eElr hoirs,

'van Beveren

,Jan kinde:.:'en,

VaentiLns

...

StE~ijaert

fs

Guillall:le

11

70

h.oirs

r

19U

455

h,oi.rs

J:

122

210

XI

75

910

IV

38

346

Xstol~fE,l

V'ennelllan Xstiaen

Venneman Xstiaen

V'ereec:ken

Jan,

VelCee,cken Jan

150

Jo·

de Ba.et,s ()livic~r

vn rr

136

V'er.lirtget

84

530

de Ba.et,s ()livic3r

U

204

620

VII

95

304

V'er:l.inghet V'ermeere

Jo·

"Verme,er<e.roori:;

Joeris

V'ermeulen

Jan

de Me,ij,erE~ Lie~ren,

1:1

298

300

V'erlnetllen

Jan

de ME,ij'erE~ Lie1ren,

n

111

384

de Me,ij,erE~ Lieverli

rr rr

25

475

18

680

V'err.neulen Jan

en de Man J'an

V'ermeulen=geschrapt

Jan

de Me,ij'erE~ Lie~Ten,


vermeulen=geschrapt,

de Man

Verstraeten

Guillam

Verstraeten

Guilliam

Jan

de Meijere

weesen wed.

Bale ende de kerck

van Meerentre

Lieven

Joos

Loontiens

Gillis Thomaes

851

500

II

153

110

V

1851

300

IV

178

200

VI

116

300

II

312

300

Vervennet

Christiaen

de Suttere

Vervennet

Jan wed.

Cornelis

Vervennet

Jan wed.

Vervennet

Vervennet

Jan wed.

Vervenriet Jan wed.

11

318

245

Vervennet

Jan wed.

Vervennet

Jan wed.

11

303

275

Vervennet

Jan wed.

Vervennet

Jan wed.

11

310

219

Vervennet

Jan wed.

Vervennat

Jan wed.

11

320

235

Pieter

wed.

II

de jonge

Jan wed.

Vervinct

Jan hoirs

tot Han5beke

Vervinct

Jan hoirs

tot Hansbeke

IV

316

460

Vervinct

Jan hoirs

tot Hansbeke

Vervinct

Jan hoirs

tot Hansbeke

IV

320

306

vervinct

Jan wee se

Martins

Jan fs Jans

Vervinct

Pieter

Vervinct

Pieter

Vervinct

Pieter

Vervinct

Pieter

Vervinct

Xstoffel=geschrapt,

tot Nevele

Villain

Mijnheer

Villain

mijnheer,

Villam

de Baets

Matteus

weesen

Steijaert

Xstoffel

Schelstraete Brissillis

Mijnheer

JO¡

tot Nevele

de Meijere

Geeraert Gillis

Schelstraete

Geeraert

285

480

Il

51

147

II

235

600

II

1514

570 824

111

van

III

189

heere

van

V

148

430

heere

van

V

60

110

III

98

250 80

Stofferis

Vinderhoute

heere

van

Vinderhoute

heere

Vinderhoute

heere

van

Vinderhoute

Vinderhoute

heere

van

Vinderhoute

Vinderhoute

heere

van

Wieme

Matteus

Vrint

Jan wed.

Geeraert

310

IV

1513

van

filia

110

11

heere

Jan wed.

51 235

III

Vinderhoute

Vrint

V

IV

Jan

filia

Geeraert

33 ,nbeken,

VI

17'

Walcqgrave

wed.

Brui.jneel Pro

IV

165

52

Walcqgrave

wed.

Bruijneel

Pro

IV

86

272

walcqgrave

wed.

Bruijneel

Pro

IV

105

100

Walcqgrave

wed.

Bruijneel

Pro

IV

59

216

walcqgrave

wed.

Bruijneel

Pro

IV

64-65

460

walcqgrave

wed.

Walcqgrave

IV

60-61

600

Walcqgrave

wed.,

Coelman

Brui.jneel Pro

Walcqgrave

wed.,

Coelman

Walcqgrave

wed.

wed.,

eoelman

IV

19

970

IV

20

150


IV

29

IV

30

300

Pieter

I

41

200

Jacques

Walcqgrave

weduwe

Bruijneel

Walcqgrave

weduwe

Walcqgrave

wege

Jo· en Del:>oose Jo·

de Baets

Clara

Pieter weduwe

210

wegge

Gu1.llam

de Wolf

I

72-73-74

526

Wegge

Guillam

Wegge

Guillam

I

75

504

wegge

Guillam

Wegge

Guillam

I

67

614

Wegge

Guillam

Wegge

Guillam

III

146

546

Wegge

Guillam

Wegge

Guillam

III

159-160

316

Guillam

Wegge

Guillam

V

253

780 636

wegge wegge

Guillam

Wegge

Guillam

V

238

Wegge

Guillam

Wegge

Guillam

V

184

206

Wegge

Guillam

Wegge

Guillam

V

210

136

Wegge

Guillam

Wegge

Guillam

V

162

68

Wegge

Guillam

wegge

Guillam

V

224

85

wegge

Guillam

Wegge

Guillam

V

330

480

Wegge

Guillam

Wegge

Guil1am

V

187

310

Wegge

Guillam

Wegge

Gu1.llam

V

370

464

Wegge

Guillam

Wegge

Guillam

V

146

534

Wegge

Guillam

Wegge

Guillam

V

11

150

Wegge

Guillam

wegge

Guillam

VI

31

426

wegge

Gu111am

Wegge

Gu.illam

VI

72

455

Wegge

Guillam

Wegge

Guillam

VI

73

140

Wegge

Guillam

Wegge

Guillam

VI

54

900

Wegge

Guillam

Wegge

Guillam

V

312'

176

II

168

350

I

6

410

ende

Werrel:>roecq Pro Wieme

Francoijs

d'hoirs

Xstoffel

Martins

Cornelis Wieme

ende d'hoirs

Michiel

Francoijs

Xstoffel

Martins

Wieme

Joos wed.

Sno<;:qArent

IV

49

446

Wieme

Matheus

Wieme

Matheus

III

182

94

Wieme

Matteus

Wieme

Matteus

V

38

79

VII

134

225

VII

17

400

Wiemeersch

Geert

Wiemeersch

Wijckhuijs

Jan

Claes

Geert

Bauwen

Wille

Bauwen

Hoorebek.e Pr.

III

109

490

Wille

Bauwen

wille

III

115

310

Bauwen


Wille

Bauwen

Wille

Bauwen

111

120

644

Wille

Bauwen

Wille

Bauwen

UI

117

310

Wille

Bauwen

Wille

Bauwen

IV

220

175

Wille

Geeraet

Wille

Geeraet

I

54

414

Wille

Geeraet

Wille

Geeraet

I

55-56

664

V

248

350

Willecomme

Mijnheer

de Vogel are Joos

Wil.lecomme

Mijnheer

de Vogel are Joos

Willecomme

Mijnheer

Harens

Guillam

Willecomme

Mijnheer

Harens

Guillam

Willecomme

Mijnheer

van Maldegem

Will.ecomme

Mijnheer

van Maldeghem

Willecomme

Mijnheer

Willecomme

Jacques Jacques

Mijnheer

V

306

610

III

181

moeken,

III

184

175

IV

262

132

V

67

360

V

316

150

Willems

Cornelis

Willems

Cornelis

I

117

50

Willems

Geeraert

Willems

Geeraert

I

200

160

Willems

Geert

284

Willems

Jan

Willems

Jan wed.

Willems

Pieter

Wouters

Philips

Wouters

Phili-ps JOo heere

van Vinderhoute

wouters

Phi-lips Joo beere

Wouters

Phi-li-ps Jac beere

van Vi-nderhoute

Wouters

Ph il i-ps Joc

Wouters

Philips

van Vinderhaute

Wouters

Philips

Willems

Geert

toegevoegd

Willems

Jan

ende Joos Claes

Willems

Jan wed.

Willems

Pieter

later

heere

van Vinderhoute

Joo heeren

Herpelincq

V

343'

toegevoegd

III

205'

ende Joos Claes

VII

143

438

11

lBO

173

I

10

150

van Vinderhoute

III

66

100

van Vinderhoute

III

67

350

III

196-197

1715

later

Gillis

heere

Joo heeren

van Vinderhaute

10

Profile for claude

Landboek van de heerlijkheid Merendree 1680-1681, verwerkt 2  

Verwerking in zes lijsten

Landboek van de heerlijkheid Merendree 1680-1681, verwerkt 2  

Verwerking in zes lijsten

Profile for vanmoo
Advertisement