{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Verwerking landboek heerlijkheid Merendree 1680-1681 ~.:<:.; D··'!'· ~ ..,.. .

.. ~;~:: .'.:1~ ."(

'

i',

~... :'." ", . .-~.... ~ -.' ~ .. .:.

"

..,:.

J'O .

~

.

;.'

~ .. ,.

"

.~ " -.....::;:

\.l.

Luc Neyt Luxemburglaan 8700 Tielt ',\

"

.••

'.« .....

',: ,,:


Verwerking landboek heerlijkheid Merendree 1680-1681 ·t ::.:

.

~ :"

"

·~:··>:.-x.;;~~ ",. ~. ."

'".~.

",

...

.'

'.:','

, .~=-.' ',.' ,'::

.

.. .~

~.'

~.-

Neyt' Luxemburglaan 8700 Tielt Luc

.. :..•..


Bij

de kaft

In een procesbundel uit het archief van de. Raad van Vlaanderen vonden we twee figuratieve kaarten betreffende de ligging van de oudste molen van Merendree. Een derde kaart werd in 1774 getekend door Adriaen Francoi:s, Benthuij s landmeter, wonende bui ten de Dampoort in GĂ&#x2C6;mt. Ze, bevat de opmeting van de meulenbergh met sijne op ende afrede

competerende

de Heere van Vinderhoute.

De beschrijvende volgt (2)

tekst

bij

deze

(1)

figuratieve

kaart

luidt

als

Ten, versoecke van Jo Fedinand Joseph' CooLman in Ghendt hebbe ick onderchreven Adriaen francois Benthuij s gheswornen Landt ende Edi fi tie Meter residerende Buij ten De, Dampoorte in het voorgebauw der Stadt ghendt tot Exercitie van dien geadmitteert bij hooghe ende Moghende heeren vanden Raede in Vlaenderen mij op den sevensten deser maandt februarij 1774 getransporteert Binnen de Prochie van Meirentre ressort der' Casselrij e vander Auderbu r qh van ghendt ende aldaer gedaen Metij nghe van twee distincte partijen saeijlant den heeren versoecker competerende midtsgaeders oock gedaen metijnghe van eenen Meulenbergh met sijne op ende afrede daer anne geleghen competerende den heere van Vinderhautte ende uijt desselfs metijnghe ende annotatie ghemaeckt edne geforroeert de Bovenstaende caerte ofte plan figurative ende roet den volghenden aenwijs ampel ghededuceert Aenwijs

ofte declaratie

nopende de voorenstaende

metijnghe

Al vooren de letter A verbeel t eene partij e saeij lant competerende den heere Coolman genaemt het Meulenstuck groot volgens metijnghe met dese graghten ten su i j deri ende dhilft vanden graght ten westen nco r t tot het midden vande scheijtlinie ende oost mede roetende dhilft vande reijwegh ofte cauterstraete. Letter Bende nogh suijt tot aende gestippelde' linie ende voorts tot j eghens den Bergh van den Meulen t' sammen tot 406 roen Item de nummer 1: 2: 3: et 4: verbeelden vier Eecken Boorokens staende aen ende jeghens den voornoemden Meulenbergh competerendE; den voornoemden heere Coolman. Item De Letter C verbeel t een deel grondt competerende den voornoemden he ere Coolman soo hij mij in het doen der geseijde metijnghe heeft aengewesen ende gedeclareert waer op is staende een oude eijcken troncke wannof hij van alle immemoriale tijden soo door hem als slJne voorsaeten is possessie is die te snoeijen ende cappen het selve deel grondt groot volgens metijnghe als vooren tot 14 roen.


Item De letter D verbeel teen Steenen huij sseken .staende ten deele op de proprieteijt ende erfve letter C: tgonnen aengetrocken ende gebruijckt wort bij Jan Vermeiren. Item De letter E verbeel teen vertreek naerderhandt gebauwt teghen het voorseijde staende op de proprietijt vanden he ere Coolman.

ofte pri vaet Blomhuijs oock

Item De letteren F:F: verbeelt een hooghde deel vande Meulenrede die men supponeert deel te maecken van de proprietijt vanden heere Coolman ende door de gedaen verhooginghen ende maeckt vande Meulenrede geapproprieert te sijn aenden meulenbergh groot tot 3 2/3 roen.

.ĂŻ t.em de letter G: verbeelt eenen Meulenbergh met sijne op ende afreqe competerende den .heere van Vinderhautte.

Item de letter H: verbeelt een drijbecxken erfve ende proprietijt vanden heeren Coolman als deel wesende vande partije lant het Capelle Stuck waer op is staende ĂŠen steenen Capelleken ende eenighe opgaende Boomen groot volgens metijnghe tot 21 roen. Item de letter J: verbeelt een deel van eene straete ligghende tusschen beede de partijen bij voorenstaende plan.vermelt.groot tot 16 roen. Item De letteren K:K verbeelt eene partije saeijlant liggende vah 'beede seijden den reijwegh letteren L:L genaemt het Capellestuck de selve partije sonder den voornoemden reijwegh groot 1675 roen. Item den reijwegh letteren L:L: is groot van aende ges tippende linie tot soo verre die door dese proprietijt is loopende tot 34 roen. Aldus de voorseijde Metijnghe annotatie ende figuratie wel ter goeder trauwen gedaen met de gentsche Lantmaete veerthien voeten inde roede ter presentie beleede aenwij ssijnghe van den heere versoecker ende hier van' verleent ende onderteeckent omme te vallideren .als .behooren desen 16 februarij 1774.

ende van ende dese naer

A. Benthuijs 1774

(1) L. NEYT, De drie windmolens van Merendree, Nevele, jg. XV (1984), blz. 22. (2) R.A.G., Kaarten en plannen, 1927

in Het Land

van


VOORWOORD Dit tweede deel sluit nauw aan bij de transcriptie van het landboek van 1680. De heerlijkheid Merendree had een oppervlakte van 688.794 roeden1 of 2.295 gemet 294 roe of 765 bunder en 294 roe. Dit komt neer op 1.023ha 18a 97ca2. en was onderverdeeld in zeven wijken: 1. Oostergem 5. Velde 2. Overpoeke 6. Durmen 3. Stoktepoek 7. Lambeke 4. Overbroek

Hieronder geven we een drietal alfabetische lij sten die heel belangrij k zijn om het landboek op een vlugge en efficiënte manier te raadplegen. De eerste alfabetische lijst is op naam van de eigenaars van de Heerlijkheid Merendree anno 1680. Sommige namen worden voorafgegaan door een "0,,, wat wil zeggen dat deze eigenaar tevens gebruiker is van het bedoelde perceel. Een tweede lij st geeft· ons een alfabetisch overzicht van de pachters anno 1680. Als voor zijn naam een "0,, staat, wil dit zeggen dat deze pachter/gebruiker teven eigenaar is van het aangeduide perceel. En tenslotte vindt u in een derde alfabetische lijst gebruikers, al dan niet eigenaar, van de gronden van Heerlijkheid Merendree anno kerst 1742.

1 één vierkante roede = 14,8548 m2. 2 Frans De Potter en Jan Broeckaert vermelden in hun Gescheidenis van de gemeenten der provincie Oo.st-V1aanderen deel 5, Merendree, op blz 3 een oppervlakte van 1.096 ha.

de de


HEERLIJKHEID MERENDREE·

ALFABETISCHE

LIJST

VAN DE EIGENAARS

1680

Luc Neyt Luxemburg1aan 21 8700 Tie1t


c

voor

de naam

van de eigenaar

wi~ zeggen dat hij ook gebruiker

is.

e

~kerman iAermen

· e

· · ·· · ·· · 0

·· · · ·· · c

e e

·· · · 0

· ··

·

Pieter

1AenL6Il iAermen

bij gif te de wed. Jan Manaudt lArents Jan kinderen ~ecke Laurans hoirs lBal.eJoos lBale Joos lBale LieVEOn wed. (hear Jan "Van Zaele geschrapt) iBaselius Mijnheer (Jaeoq. Schamp - later toegevoegd) ~ullu van Hansbeka lBeelaart Louijs [Billet Jo· ~il1at Jo· lBillet Joo [Billat Jo· lBillet Jo· lBillet Jo· lB:i.lletJo· [Billet Jo· lBillet Jo· Iftillat Jo· [Billet Jo· lBillet Jo· Iftillet Jo· lBi.llet JO' lBillet Jo· Ibillet Jo· [Billet Jo· IB:Ll1et Jo· IBi.l1et JO· lBillet JO· IBil1et Jo· jBillet Jo· jBil1et Jo· jBil1et JO' lBillet Jo· lBillet Jo· jBillet Jo· lBillet Kp 0 jB:illetmevr. {Jonas de MSijere - geschrapt} lBogaert Jan hoirs lBoqaert Martin IboOnEi Jan jBoone Jan jBoone Jan lBoone Jan heer !Bral Marcus iBreas doctor ifirisaillis Jo· IBri.ssi11i.sJo· IBri.ssil.lis JO' IBrissi.11is Jo· ende V:illain Mijnh_r ifiri.ssillisJo·, vanden boute Pro heez IBruijneel Adriaen IBruijneel Guillam IBruijneel G1ri.l1am IBruijneeJ. G1ri.llam

=

1

~4 92 101 47 94 271 I 332 II V 211 IV 213 IV 233 234 IV 315 1:.II 2 I 182 I 191 I 192 194 I 104 III III 105 III 110 III 112 114 III 137 III III 144 III 153 III 158 IV 5 IV 15 IV 28 IV 143 IV 151 V 30 V 33 V 131 V 159 V 177 V 350 V 354 V 365 VI 119 III 118 IV 236-237 VII 36 VII 37 IV 45 IV 77 IV 142 IV 80 :tu 63 IV 81 II 179 IV 16 IV 18 l:I 107 II 187 III 40 l:l: 282 II 286 III !S2-S3-Sf

rIl IV IV Vl:I II

728 133 174 700 150 140 200 ~55 ~05 710 455 250 210 200 714 300 500 550 2050 220 168 350 270 500 250 500 350 500 280 420 316 370 700 190 190 180 153 200 324 85 1530 330 228 340 100 156 450 40 300 190 150 456 500 580 500 3101 370 770


· ·· 0 0

·• 0 0

·

· 0

· · 0

0

· 0

· 0 0 0

· 0

· 0

·· 0

0

· 0

Guill.am IBruij~e~ IBruijneel Jaoqué$ lBru.i.jneelJoos IBruijneel. Joos IBruijneel. Joos lBru.i.jneelJOOl!! IBruijneél. Joos [B=U.jn_l Joos iBrui.jneel Pi.eter IBruijneel. Pieter lBru.i.jn_l Pro hoirs ende Claes Pr. heirs IBruyneel Joos lBultincq Jaspaer jBultincq Segher lBuscoop Martin Call.ant pastoor heere Claes Elaudewijn Claes Baudewijn elaes Baud.ewijn Iclaes Baudewijn elaes Elauwen Cl.aea Bauwen jCl.aeaBauwen Iclaes Geeraert 1C1aes Geert Cl.aes Geert hoirs jc1aes Geert hoirs laas Gi11is hoirs laes Jan l.aes Jan el.aes Jan laes Jan Cl.aes Jan Claes Jan Claes Jan Claes Jan Claes Jan el.aes Jan Claes Jan C1aes Jan C1aea Jan C1aea Jan ~l.aes Jan wed. Cl_a Jan weeaen 1'-1aesJan,. Jan Manaut ende Pieter Dannuncx Cl.aes Joos Cl.aes Joos Cl.aes Joos Cl.aes Joos Cl.aes Joos (fs Jans) Cl.aes Joos hoirs Cl.aes Martin el.aes Martin Cl.ercq Joos Cnoop Adt Cnoop Adt Cocq Geeaert Cocq Geeraert ICocquijdt Joos Mr. lCooquijt Baudewijn ICocquijt Bauwen Cocquijt Joos Mr. lCocC{Uijt Pieter jCocquyt Elaudewijn [cocquyt Bauwen lCocquyt Bauwen

XXX II IX

1/3 ende Manaut

2

2/3

54 78 43 :n 73 II 74 :n 173 307 :n III 74 I 160 I 163 II 308' II 330 169 II VII 1.8 :nI 47 :cr 178 J: 60 r 95 149 I V 139 I 9à VI 90-91. 24 VI VI 8 VI 111 247 V VI lSO' I 90 IV 241-242 IV 252 IV 284 IV 292 IV 293 IV 294 IV 296 IV 297 IV 305 IV 306 IV 309 IV 334 IV 343 V 265 VU: 35 V 156 VII 110' V 108 VI 92 VI 144 VII 142 VJ:I 79 V 125 r 18 VI 10 VI 175 V 78 V:J: 127 II 248 :U 249 188 I V 269 zr 11 :r:I:I 205 1 VI V 157 II 314 141 VI

340 419 240 205 545 134 254 310 157 370 370 270 370 175 260 164 630 143 206 194 316 271 410 210 310 200 300 400 440 560 270 552 360 205 306 290 80 210 506 385 340 510 100 214 28 358 552 350 260 410 229 300 470 225 230 336 486 486 332 100 130 30 .1.50 214 300 250


e

0

0

0

0

·

· · 0

0

0

0

0

0 0 0

· 0

· 0

D

0

0

0 0 0

·

0 0

0 0

Cocquyt Gil.l.ishoirs Cocquyt Pieter Cocuyt Bauwens Coel.man Servaers heer Coelman Servaers heer ~oelman Servaers heer ~oelman Servaers heer oel.man Servaers heer oel.man Servaers heer Içoel.man Servaers heer Coel.man Serv_ra heer Coélman Servaers heer Coe1.mariServaers heer Coelman Servaers heer Coel.man Servaers heer lCoelman Servaers heer lCóel.man Servaers heer !eoel.man Servaers h_r lCoel.man Servaers heer Servaers heer ~Oélman Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coel.man Servaers heer Coelman Servaers heer ~oelman Servaèrs heer Coelman ServaElra heer ~o,;üman Sarvaers heer Coelman Servaers heex Coelman Servaers heer Coel.man Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaera heer ~oelman Servaera heer [Coelman Servaers heer Coelman Servaera heer oelman Servaers heer CoeJ.:man Servaers heer Coelman Servaers heer oelman Servaers heer ... oelman Servaers heer Coal.man Servaers heer oel.man Servaers heer Coalman Servaars heer Coeloman Servaers heer oalman Servaers hear Coeloman Servaers heer Coelman Servaers heer Coelman Servaera heer Coel.man Servaers heer [Coel.man Servaers heer Coel.man Servaers heer Coel.man Servaers heer coelman Servaers heer Coel.man Servaers heer ICoel.man Servaers heer eoelman Servaers heer !eoelman Servaers heer [Coelman Servaers neer [Coelman Servaers heer Coelman Servaers heer [Coelman Servaers heel: ~oe1man Servae~s heer Coelman Sarvaers heer Coelman Servaers he.r Coelman Servaers heer Coel.man Servaers heer

1.07 239 VI 2 I 177 J: 203 J: 207 I 231 I 232 267 X 270 I I 272 I 275 I 277 I 278 I 279 I 284 I 285 J: 287 I 288 I 289 I 292 X 293 r 296 J: 297 J: 298 I 299 II 1 XX 2 XX 19 XXX 85-86 XXX 5 6 IIX III 7 XXX 11 XIX 80 III 81 III 82 83 IIX IIX 84 XXI 87 XXX 88 XII 89 XXX 113 XIX 132 XXX 133 xrx 183 xrI 187 rII 188 XII 1.90 l::n 192 J:IJ: 193 l:Il: 194 ZIJ: 204 IV 168-169 :tV 310-311 IV 312-31.3 IV 4 "LV 36 "LV 129 :tV 1.52 :tV 185 IV 190 :tV 191. IV 250 :tV 268 :rv 295 V I

,

3

77 1.50 340 70 400 160 225 500 356 150 205 226 2540 570 634 250 475 900 375 160 466 509 500 1.70 834 316 544 676 75 1880 550 550 210 75 480 516 420 175 150 600 400 400 204 620 230 94 280 430 1784 250 175 200 820 624 1090 616 1400 8S 200 85 90 650 2S5 233 204 306


e

0

0

0

··

·· 0

· 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Coalman Sarvaers heer Coelman Servaera heer Coalman Servaers heer Coalman Sarvaars haar Caalman Servaers heer Caalman Servaars haer ~aalman Servaars heer Caalman Servaera haer ~aelman Servaars heer ~oelman Servaers heer Coelman Servaers heer ~oe1man Servaers heer ende Jan de C1ercq ~oeman Servaers heer Coens,Pieter tot Hansbeke Camelis Gillis Cornelis GilH.s Cornelis Gillis Cornelis M:i.chiel COrnelis Michiel Comelis Pieter (wed. =geschrapt) CorneJ.is pieter wed. pi eter wed. Comelis pieter wed. Comelis Cornelis Pieter wed. Comelis Piater wed. Piater wed. Comelis Comelis Pietar wed. Cornali.s Pi.eter wed. Comelis Pietar weda, Pieter da Baats ~ornelis Pro hoirs Comelis Pro wed. Comelis p.r. wed. Corrualis Pro wed. Cremars ... heer Cremers ... heer Cremers ... heer ICremers heer heer ~remers fCremers ... heer later Icremers Ali.jn pat. Joos van Maldeghem iDabij Gela.ijn heer lDabij Gelain heer !Dabij Gelain heer iDabij Gelain heer lDabij Gelain heer lDabij Gelain heer !Dabij Gelain hear Dabij Gelain heer Dabij Geleijn heer Dabij Gelijn heer Daby Ghala:i.nheer Danincx Pieter Danins Anthonis Danuncx Pieter de a (r)abandere pieter de Baets Anthonis de Baets Anthonis de Baets Jan de Baets Jan de baets Jan en Lieven de Basts Jan ho:i.rs de Baets Jan hoirs de a.ets Joos de aaets Joos de Baets Joos, Vanderhaghen Adt. hoirs de :a_ta Laurens

rv :IV

V V V V VI VI VI VI VI V :U:I ril

Ir I1: Ir :IV :IV

:I:l: I

II

:[1: :tI :tI :tI II

I:t V III :tI II I:t IV 1:V :IV

... ...

...

0

0

·· 0 0 0

0

·

toegevoegd,

Geeraert

van Neve

IV IV IV IV VI V V VI VI

vr VI

vr V

vr VI VII 1:1 VII v:t 11 1:1 II 1:I :t rI

u: :tI 11 II rIr

4

304 307 21 68 174 368 151 152 156 157 158 52 71 327 329' 186 218 94 159 108 274 20 47 52 140 143 255 324 367 15 160 257 326 322 329 331 335 339 342 291 16 285 323 34 51 52 147 171 275 136 46 21 86 41 99 126' 29 323 329 253' 127 266 81 203 83 ~26

285 670 190 260 90 384 210 180 356 416 260 172 90 900 500 180 375 430 300 376 80 580 50 147 50 25 300 225 607,5 364 286 466 300 50 130 173 224 300 300 609 80 143 234 324 1200 486 200 206 136 570 900 170 350 290 200 300 347 500 300 onbekend 575 243 350 675 588 340


o

0 0

0

·· · 0

· 0

·

de de de de de de de de de de de de de de de de

Baeta Laura Baeta Laars Baeta lieven Baeta Lieven Baeta Lieven Baete Lieven Baetlillieven Baeta Lieven Baeta lieven Baeta Lieven Baeta lieven Baeta Lieven Basts Lieven Baets Lieven en Jan Niel.aea wed. Baats Lieven ende van Wassenhove Baets Lieven hoirs de Baeta Lieven hoira de Baets Lieven hoira de Baets Martin wed. pa Baat:!!Matteus de basta Matteus (Pieter - geschrapt) pe Baets Matteus ende PoelJ11an Jan de Baeta Matteua ho.ira de Baet. Matteua hoirs Baets Matteua wed. ende van Wassenhove N.iclaes wed. de Baets Matthije 1ie Ba_te Olivier de Baete Olivier p.e Bàets Olivier de Baets Olivier de Baat:!!Olivier p.e Baets Oliv;i.er de Baets Oli.vier de Baets Olivier de Baete Ol.ivier de Baets Olivier de Vogelare Joor.is, de voqelare Jan de Baeta Olivier, de Baats P.ieter de Baets Pieter de Baeta P;i.eter de B_tso Pieter de Baeta Pieter Pi.ter de B_te de Baata P;i.ater !de B_te Pieter de Baets Pi eter !de Baets Pieter [de Baeta Pieter !de Basts Pieter Ide Baets pieter !de Baets Pi.eter Ide Baets I?ieter de B_ta Pieter de Baete Pieter deBaets Pieter de Baeta Pieter de Basta Pister de Baete Pieter de aa.ts Pieter de Ba.ts Pieter de Baeta Pieter de Baets Pieter de Baets Pieter c:le. Basts Pieter de Baets Pieter de Baets Pieter

· pa ·

· ··

0

0

0

c

"

· · 0

0 0 0

· 0

·· · 0

c 0

· 0

··

·· · ·· · 0 0

0

· 0

.

5

II II

14-16 32 I 119 I 140 I 145 I 154 210 r r 219 r 243 IJ: 144 II 163 IV 7 IV 281 I 254' 118 I V 84 VII 77 VII 81 I 8 V 49 IV 23 I 276 V 254 V 312 II 211 Il:I 175 II 99' :u 145 II 161 II 295 IIJ: 143 V 85 V 152 227 V V 319 V 339 II 90 17S' I I 256-260 I 11 48 I I 49 I 111 I 113 I 131 I 141 I 147 I 159 I 167 I 173 I 175 I 180 I 197 I 201 I 209 I 213 I 214 I 227 I 234 r 236 I 255 I 264 :tI 44' IJ: 30 II 31 II 82

125 133 250 200 146 420 426 190 460 325 433 500 400 75 100 236 574 410 200 326 75 316 780 176 620 510 200 350 800 170 340 150 170 125 236 670 1500 70 450 31.0 575 200 426 240 159 660 250 240 268 265 590 208 140 320

lSO 225 277 62 850 384 520 195 192,5 375 820 500


o

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

0 0

·· 0

0 0

·

·

0

· 0

· ··

c

·

· · ·· 0 0

Q

0 0 0

·· ·· 0

· 0

0

0

· ··

0

de Baets Pi eter Baets P:i.eter ~ Baats P:i.eter ~Baets P:i.eter de Baets Pieter de Baets P:i.eter de Baets Piet.er, Vanden Velde Lieven, ende Standaert Louijs wees en de Baets Pro (den pensionaris de Berrelaere Pi.eter Mr. Advooaat Penneman - gesoh.rapt) de Beunis Bal.tazar Dr. - later toegevoegd de Beunis Bal.tazart = l.ater toegevoegd de Bi.l.Mari.us de Blonde Jacques de Blonde Xstoffe1 de Boi.s Mijnheer de BOOS·8 Jan hoirs de Bouvere Olivier de Bouvere Olivier ende Jan Routs de Bouvre Ol.ivier de Bouvre Ol.ivi.erende Jan Route de Bouvre Ol.ivier ende Jan Routs de Brabandere Jan de Brabanderè Jan de Brabandere Pieter de Brabandere Pieter de Brabanders Pieter de Brabandere Pieter de .Brabandere I?ieter, halfven broeder de Brabandere Pr. <!eBuenis Dr. - later toegevoegd de Busohop Geeraert de Cleroq (olays - geschrapt) Joos de Cleroq Baudewijn ~.C1eroq Bauwen de C1eroq Bauwen de C1ercq Bauwen de C1ercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de C1ercq Jan de C1ercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de Cleroq Jan de C1ercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de C1ercq Jan (Guillam = geschrapt) weeSen ende d'hoirs Guillam Manaut de C1ercq Jan _esen de Cl.ercq Jan _esen de Cl.ercq Jan wee.sen de C~ercq Jan weesen ~ C1ercq Joos de_ Cl.ercq Joos de Clercq Joos ~ Cl.ercq Joos de Clercq Joos ~ Cl.ercq Laurs ho:i.rs

!de

6

V V V V VI VI I IV VII IV IV IV

V V IV IV IV IV IV IV IV IV IV

V V VI

VI VI I IV III V VI

V VI VI III III III IV

IV IV IV IV IV IV IV

XV IV IV IV IV

V V V V V V V VI

V V V VI VI

Ir

310' 295 297 363 7 36 63-64 175-176

89 243-244 341 223' 200 83 97 231-232 180 120 210 130 131 321 332 126 251 71 114 70 161 9 10 138 86 310 29 140 139' 139 149 166'

6 24 33 48 58 83 95 138 167 177 183 186 167 172 216 320 168 204 305 112 269' 266 345 45 88 5

77 150 150 350 254 270 1336 61 563 680 700 400 158 173 178 860 175 210 63 225 265 340 1000 238 340 680 800 240 310 300 300 250 160 1000 240 250 540 210 350 172 500 140 280 580 223 112 104 320 690 224 435 760 210 90 680 436 196 300 310 644 100 210 285 330 354 68


0 0 O'

0

·· · e

0

· 0 0

c

·

·· · · 0 0

·

·· ·· · 0

· ·

~ ~ ~ ~ de ~ de ~ de de de de de de de de de de

C1ercq Marten C1èrcq Marten C1ercq Marti.n Clercq Marti.n Coster Lenaert Coster Lenaert Cos ter L~imaert Coster Lenaert Coster Lenaert Coster Lenaez:t Coster Li.even Coster Pi.eter fs Li.evens Cos ter Pro fs Lievens Cos ter Pro "eesen Cos tere Lenaert Cuijpere Pieter Grave Isabelle Jo· Keijsere Joos wed. <iEl. Keijsere Joos _do de Keijsare Joos wed. de Kei.jsare Martin de Kei.jsare Martin Cnoop Adt. de. Kaysar Martan, de Man Jan ende Vermeu1en Pro (Vermeul.anmgeschrapt) de Meij (of de Meijer) Jan de _ij (Sisoing - geschrapt) Mijnheel;: de Meij Jan Bapta Jo· de Mei.j Jan Elapta Jo· de Meij Jan Bapta Jo· de Meij Jan Bapta Jo· de Meij Jan Bapta Jo· de Mei.j Jan Elapta Jo· de Meij Jan Bapta Jo· de Meij Jan Bapta Jo· de Meij Jan Bapta Jo· de Mei.j Jan Bapta Jo· de Me.ij Jan Bapta Jo· de Meij Jan Bapta JO· ~.Me.ij Jan Bapta Jo· de Meij Jan Bapta Jo· de Meij Jan Bapta Jo· de Meij Jan Bapta Jo· de Meij Jan Bapta Jo· de Meij Jan Bapta Jo· de Meij Jan Elapte Jo· de Meij Jan Bapte Jo· de Meij Jan Bapte Jo· de Meij Lieven hoirs de Me.ijer Maur.ius hoirs de Me.ijer P.ieter fa Pieters de Meijere (van Nevels =- geschrapt) Maurius hoi.rs de Meijere Baud. ~ Meijere Baudewijn de Meijere Baudewijn de Meijere Baudewijn <ie Meij.u::e Baudewijn ~.Meijére Baude"ijn de Mei.j.ra Baude"ijn d$ Maijere Ba,udewijn Cia Meijere Baudewi.jn ende Wil~_ Pieter ~ Meijere Baudèwijn fs Ollvi.er de Meijere Baudewijn fa 01:ivier de Meijere Baudewi.jn fa 'Oliv:iers Baudewijn fs 01:iviers d$ Meij~ de Meijere Baudewijn fs Ol;iv:iers ~ _ijere Baudew:ijn fs Ol.iviers

7

108-109 142 268 V 329 V 89 V 149 V 194 V 218 V .403 V 409 VI 146 J:V 155 IV 161 II 221 V 97 J:V 164 V 17-18 J:V 182 IV 20l. 20'2 IV III 9 III 62 II 35 II 313 II 311 J:V 257 II 201-202 II 58 II 88 II 109 II 185 IJ: 188 IJ: 198 II 199 II 200 XJ: 219 II 269 :tI 270 XI 279 II 300 II 305 10 J:V 82 J:V VI 120 :tI 42 IJ: lOl. V 333 I 129 V 3 V 240 IV 282 I 102 r 246 IJ:J: 65 IIX 180 :tJ:J: 191 III 195 V 166 V 381 :tI 102-103 I 16 I 1.74 X 294' I 142 I 143 I 165 VI VI V

840 256 570 306 416 320 304 300 165 300 320 8S 285 280 50 106 1250 370 130 200 310 320 78 275 210 700 1750 147 1140 450 400 140 1540 880 1220 540 650 1010 670 184 380 100 150 324 75 840 200 l.20 360 570 420 350 300 150 276 965 200 100 263 1200 586 470 130 460 290 570


e

·· 0

0 0 0

· 0

e

0 0

·· ·· 0

0 0 0

· ·· ·· e-

· 0

0

·· 0

·· ·· · ·· · ·· 0

· ·· ·· 0 0

·· 0

· 0 0 0

·

&! de de de de de

Meijere Baudewijn fa 01iviera Meijere Baudewijn fs O1iviers Meijere Geeraert hoirs Geeraert hoirs Meij~e Meijere Huybrecht Meijere Huybrecht de Meijere Huybrecht de Me.ijere Huybrecht ~ Meijere Huybrecht de Meijere Jan Jan ~_Meijere ~ Meijere Jan wed. de Mèijere Jan wed. de Mei.jere Jan wed., Jonas de Meijare fs Piate:rs ~_Meije.re Joanea de Meije:re Jonas de Meijere Jonas de Meije;r:;eJonas Jonas de Meijere !de Meijere Jonas [de Meijere Jonas [cieMeijere Jonas !de Meijere Jonas de Meijere Jonas [de Meijere Jonas !de Meijere Jonas de Meijere Jonas de Meijere Jonas de Meijere Jonas de Meijere Jonas fs Pieters de Meijere Jonas fa P:i.eters de Meijere Jonas fa Pieters de Meijere Jonas fs Piatars de Meijere Jonas fs pietere de Meijere Jonas fs Pieters de Meijere Jonas fs Pi.eters da Meijere Jonas fs Pi eters , hoira Laurena vanderhaghen da Mei.jere Jonas fa Prs da Meijere Jonas fa Prs da Meijere Jonas fs Prs. de Meije:re Jonas fs Pre. de Meijere Jonas fa Prs. de Meijere Jonas, de Wee:rt hee:r ende Mr. Bartholomeus de Meijere Laurens wed. da Maijere Laurens wed. da Meijere Lieven da Meijere Lieven en Martins Jan fs Jans de Meijere Lieven ende de weesen Vanden velde Geert de MeijeJ:e Maurius hoirs de Meijere Maurus hoirs de Meije:re Philips de. Meijere Piete:r de Meijere Pieter de Meije:re PiateJ: de Meijere Pieter fa Gee:t:ts de Meijere Piete:r fa Gea:rts ea. de Meijere Pietar fa PrEs de Meyere Huybracht de Muijtere Lieven de Muncq Xstoffe1 de Muncq Xstoffel de Muncq Xstoffel de Muncq Xstoffel tot Vinderhoute de Neve Jooris ende Arent van Hecke !de Neve Pieter [de Nockere Jan

8

I .II I IV V V V V V I v.tI I I

vz IV III III III III III III IIJ: IV XV IV IV V V V V V V V V V V V I V V V V IV II V I I I IV IV

II II VII VII X J:

I V V III V V V v.tI' vII VI

249 44 103 198 90' 23 119 173 193 61 19 83 218 9 252' 136 179 208 210 211 212 213 8 22 27 34 36 37 406. 127 ' 181 182 374 400 412 399 206 15 34 32 42 100 303 57 31. 134' 169 125 195 273 272 33 1.15

151 5 4 14 117 1.79 207 344 352 301 3 16 179

254 192 350 95 125 220 200 220 310 304 175 195 155 237 50 534 450 150 600 350 440 454 500 156 27 154 324 244 290 207 95 274 270 336 275 316 326 310 273 400 225 120 265 142 400 216 530 820 764 546 310 100 507 86 330 330 310 50 210 150 176 260 700 540 60 60


o

· 0 0 0 0 0 0 0 0 0

· 0

c

· · · ·· 0

0

0

0

Q

·· 0

0 0 0 0

0

0

0

·

0 0

· 0 0 0

de Nockere Jan de Pestele Joos de Pestele Joos de Pu:i.jtMiehiel de Pu:i.j t Miehiel de Reu Jan tot Lovendeghem de Rijcke (van hecke - geschrapt) Joos de Rijoke Guillam ~ Rijcke Jonas ~ Rijcke Jonas ~ Rijcke Jonas Jonas ~Rijoke ~ Rijcke Jonas ~ Rijoke Jonas Jooris ~Rijoke ~Rijoke Jooris de Rijcke Jooris wed. de Rijoke Jooris wed. de Rijoke Jooris wed. ~ Rijcke Jooris wed. de Rijoke Jooris wed. de Rijoke Joos Joos ~Rijoke de Rijcke Martin ho.irs de R:i.jckePieter weesen ende Jonas de R:i.jcke de Roij Joos de Mr. (Meester) ende Jan de Roij Joos heer de Roo Joos heer de Roo Joos heer de Roo Joos heer de Roe Joos heer de Roose Chls de Sang&ra Pieter de Scheper Pieter de Smet Jooris de Smet Jooris de Smet Joor:i.s de Suttere Joos de Suttere Themaes wed. de Veij Adriaen hoirs de Veij Adriaen hoirs de Veij Adriaen ho:i.rs de Veij Adriaen hoirs de Veij Adriaen hoirs de Veij Adriaen hoirs ende Mijnheer Singelbaenst de Vijz Adriaen hoirs de Vijz Jan hoirs, weesen van Pieter de Vijz de Vliegere Jacques de Vliegere Jacques de Vliegere Jacques de Vliegere Jacques de Vliegere Jacques kinderen de Vliegere Jan de Vliegere Martin (P:i.eter- geschrapt) de Vliegere Pieter ii& Vliegere pr. wed. de vl:i.egere Xstoffel hoirs (de Wed. vanden Adt Speeokaert - geschrapt) ~e Vlieghere Christoffel (Dob]:)$larePieter tot Waerschoot=geschrapt) de Vl.ieghera Jacques de Vlleqhere Jacques propt., Geert van Wassenhove fa Baudewijns de Vlieghere SOm$rq.a Chr~stoffel (Dobbe~are Pieter tot waerschoot=qescbrap de Vogelaere Lieven de Vogelare Gillis wed. de Vogelare Gillis _do de voqelare Gill.is wed. de Voqelare Jan

9

VI 180 V 264 ' V 262 II 340 II 341 VII 82 VII 30 VII 12 VII 45 VII 46 VII 85 vu 86 VII B7 VII 91 VII 42 VII 147 VII 70 72 VII 7 VII 32 VII 49 VII 152 VIl: 13 VIl: 26 VII 118-119 VII 135 VI 23 II 239 76 VII VIl: 7B VII BO VII 138 VIl: 40 II 174 114 VII VI 110 VI 113 VI 126 Il: 13B IV 144-145 IV 141 IV 146 IV 150 V 226' V 70 IV 149 II 55 IV 2-3 I lB6 I 251 III 156 V 7 VII 137 VII 149 V 144 :tIr 176 IJ: 338 III 135 IJ: 265 I 66 VJ: 103 l:J: 265 I 62 V 287 VJ: 43-48 VI 143 rII 147

55 100 306 57 62 409 200 145 470 147 135 580 630 353 320 126 BOO 119 425 346 326 300 300 1750 130 363 600 600 540 412 64 524 134 406 310 258 426 100 600 470 3BO 150 170 300 316 370 790 230 160 100 450 350 150 480 220 40 220 98 390 370 98 210 90 850 170 350


o

·

. de voge~are

0

· 0

· 0

·· · · 0

Q 0

· 0

0

Q Q

· · ·· · · Q

c

c

Q

Q

· e

·· ·

Jan vogelare Jan vogelare Jan vogelare Jan voqe~are Jan Jan de Vogelara ~ Vogalare Jan Jan de Voqe1are de Vogel are Jan ~ Vogel.are Jan de Vogel are Jooris ~ Vogel are Jooris id.e Voqela:re Jooris ~ vogalare Jooris ~ vogelare Joos ~ Vogelare Joo.s ~ Vogelare Joos ~ voqelare Ll.even fs Gs. ~ voqelare Rel.jnier ~ Voqelare Reijnier ende de wed. Arent van Kerrebroueq ~ Voghelare Jan de Vos Anthonis hoirs de Vos Joos de Vrint Jan kinderen ~ Vrint Joos - late:r:toegevoegd !de Weel':tBatho~omeus Heer ende Mr. pastoor met Jonas de Meijere !de_ Weirt bertholomeua Heer en Mr. de ~rt Bartholomeus Heer ende Mr. de Wel.rt Bartholomeus heer ende mr. de Witte Jan de Witte Jan tot Landeqhem. de Witte Lucas de Wolf Jooris de Wolf Jooris de Wolf Jooris de Wolf Jooris de Wolf Pieter de Wul.f Jan de WUlf Pieter wed. de Wul.f Pieter wed. debaets LieVén hoirs - late:r:toegevoegd debaets Matteus d$r weduwe Anthonis der Weduwe Anthonis der Weduwe Anthonis ende Vanden Velde Jacques d$sadelare Jan hoirs desadalare Jan hol.rs desadelare Jan hoirs desanqere Piete:r: deveij Adriaen hoirs Ohanins Anthonis D 'hanins Anthonis Dhont Adt D'hont Adt Dhont Adt "" later toegevoegd Dhont Adt. Dhont Jacques D'huijstins (-later toegevoegd) Jooris Mr. D'huijstins (-1atQr toegevoegd) Jooris Mr. Dierckens Marcq heer wed. = toegevoegd in ander 1;mdsehrift pierieq Hel.jndèricq Dierl.cq Pl.eter Pieriex Pi.ter pieri.ex Pieter pobbe1&r$ Adri.aen Dobbe1are Gillis de de de de

10

V V VI VI VI VI VI VI VI

V:I IJ:J: IV IV

V J:I V V

VI VI V VI

II VI:I VI

V IV

IJ: :IJ: :II IV

IV V IV

:IV IV

I-V II V VI VI

:IV IV I

J: J: IV IV IV

II IV II Ir rIl III

r:n :n:I V III III II! I I 1: 1:

XI IV

145 2.83 168-169 50 80 81 83 84

89 133 168 96 137 260 210 106 414 25 178 272 165 13-15 34 82 190 302 213 217 271 103 116 114 42 43 46 50 247 358 28 174 283 1 33 34 36' 107 109 111 247' 21 315 208 55 60. 32 12 321 200 201 102 139 238 135 242 335 203

480 336 390 840 270 550 280 150 380 714 240 104 300 400 590 l71 300 440 90 180 200 125 280 450 283 265 295 100 210 190 125 43 150 250 200 344 163 207 240 223 270 150 240 1200 400 473 473 177 620 290 200 230 250 330 682 420 20.0 250 1830 336 390 200 400 426 30 200


o

· ·

0

c

0

c 0

0

0

· 0

0 0 0

· 0 0 0

0 0

e

0

·· 0

· ·

0

0 0

· ·· ·

0

·

pobbela.ré Gi~~is iDobbel.are Gil~ia, weeas Geert Standaert ~obbel.are Jan wed. ~obbel.a.ré Lieven pobbel.are Lieven ~obbel.are Lieven Idonckerwolcke Adriaen ~onckerwolcke Adriaen poorst Lieven du bois Maria Jo· (prop. Jo· Laurs de Meulenaer ~jck proCUr' hoirs ~jck procur. hoirs lDui j cq procur' hoirs lDuijcq procur. hoirs pui jcq procur. hoirs Ouij cq procur. boirs Ouij cq procur. boirs Ouijcq procur. boirs Duijcq procur. boirs Duijcq proCUr' hoirs Duijcq procur. hoirs Ouijcq procureur hoirs Duijcq procureur hoirs Duycq procureur ho:i.rs Duycq procureur hoirs ende Janques Blomde Fierena Jooris F:i.erens Jooris Gil.~.i. .. Joos ho.i.rs Gillis Joos hoir.s Goethals Arent Goethals Francbo.ijs Goathals Franchoijs Goethals Frans Goethals Frans Goethals Frans, van Beneden Jan hoirs Goetha1s Gleeraert ho.irs Goethal.s Geeraert ho.irs Goethal.s Geeraert ho:i.rs Goethals Geart Goethals Geert hoirs Goethals Guilla.m tot Bel.~em Goethals Jan Goethals Jan Goethals Jan hoirs Goethals P.ieter Goetha1s Pi.eter, Van Spaeijb:l:ou,cqL:i.even qoetshuijs van poortackere Goudeceboos Pieter Grave van Souleirs hoirs Grava van Beulair., ho:i.rs Grave van Beule.irs hoirs Grave van Boulaira hoira a_rans Jan Haerens Joos Haarts Abraham, Joanna en Anna barens (Lovendegem) Jan kinderen Harens :Francbo.is Harens Frans liarens Frans llarens Frans llarens Jan hoirs llarens Jan ho.irs ~arens Jan ho;irs ~arens Jan h6irs ~arèns Jan ho.irs ~arens Jan hoirs

VI VI VI

'"

11

later

toegevoegd)

39 30 4\0 :u 99 II 121 II 175 II 336 II 337 VII 139 :r:v 251 IIl. 122 III 124 V 101 V 104 V 110 V 115 V 164 VI 11 VI 13 VI 15 VI 17 V 349 V 351 V 200' V 207 VII 10 VII 125 293' I I 295 V 83' II 126 292 II II 48 41 :r:v II 95 :r:v 13 :r:v 44 V 205 V 90 V 38' :r:v 24' II 283 IJ: 285 II 345' II 276 IJ: 206-207 II 190 VII 68-69 III 56-59 rII 13 IrI 18 rIr 46 VII 58' V 392 II:I 41-42 II 98 rrI 50' Irr 24 V 348 VI 4 149 II Irr 20 IIr 25 III 33 rI:I: 34 III 51

100 280 180 100 326 236 86 47

30 350 200 200 240 100 106 25 80 200 334 80 80 370 92 135 180 150 420 130 750 494 300 470 50 400 225 590 353 300 125 25 140 104 200 155 250 500 660 336 1540 1290 100 290 158 250 1875 100 540 450 370

630 306 450 484 610 1300 1400


" 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

· 0

· 0

0

Sarens Joos Rax-ens Joos Harens Joos lHarens Joos Harens Joos lIarens Joos Harens Lieven Harens Lieven Harens Pieter hoirs Sarens Pr. Rarents Jan hoirs Harins JOoS Harins Lieven Hebbrecht Joos hoirs Hebbrecht Liévijne Jo· ~ later toegevoegd H_re van Vinderhoute seije Jan tot Drongne Heijne Anthonis hoirs Brijne AnthorU.s hoirs seijne Anthonis hoirs lIeijne AnthoJti.s ho.irs Se~incq Gillis ~oo:rebeke Pieter Huijbens Adt :tnghelb:recht Pieter na 1680 Jaecqs de Dobb<;J1ebernaert pr.-toegevoegd Janssens Ryckaert Janssens Ryek_rt Janssens Thomaes hoirs ~erck van Meerentre ~erok van Sommerghêm ~rcke van Meerent:r:e (Aermen = geschrapt) (Aermen geschrapt) kercke van Meerentre Kercq van Meerentre kercq van Meerentre ~ercq van Meerentre Ikerk van I..andeghem Kerrebroucq Gui11am Kerrebroucq Lieven hoirs Kerrebroucq Philips Knoop Adt Knoop Adt ~oop Adt Knoop Adt. Knoop Adt. Knoop Adt. lKnoop Adt. ~afai11e president douaqiè%:e lLafa.i He president douaqià%;e fLafai1.1e president douagiè%;e ~afail.l.e president douagiè%:e ~afaille president douagière iLafaille p%:esident douagiè%:e fLafai11e p%:esident douaqiè%:e ~afaille president douaqiè%;e lLafà.ille president douaq:î.è%:e fLafaille president douaqière ~afa;ille p%:&s:î.dentdouaq:î.è%;& ~afaille president douaqiè:re iLafaille president douaqière ende VeJ:llleulanJan p%:esident douaqière ende Ve:r:meulen Jan ~aille president douaqière ende Ve:rmeulen Jan I.... afaille lLafai.l.l.e p:r:esi.dentdouaqière ende VeJ:llleulanJan lafaille p%;E!sident wed. Ilafaille p%:Elsident wed. lafail1e p:resident _do

-

0

0

0

0

e

0

0

12

I:

70 93 V 384 VI: 60 TI 61 TI 69 I: 36 :t 100 zr 60 V 79' :tII: 22 TI 66 TI 26 62 :tJ: 246 IV :tV 181 72 V :tII 61 III 64 III 76 III 209 I 101 II 41 TI:t 107-109 TI:t 63 251 II :tV 104 rv 124 V 121 V 239 TIr 11.6-117 175 V V 199 Ir 67 I:1: 277 V 12 1: 233 :tI 191 :[I 184 rr 189 :tI:t 177 178 XIr V 9 II 79 xr 281 IV 139 :tr 76 II 45 71 II II 124 :[1: 130 Ir 131. II 139 II 166 II 177 Ir 223 II 268 IIl: 3 rI:I 79 IX 128 :r;r 141 II 297 :tI 325 XX 4 l::t 6 II 9 1:

570 564 300 304 130 420 43 400 143 70 400 426 228 90 430 740 185 2930 280 920 282 55 190 1250 350 470 165 440 526

134 990 183 65 292 1_04 150 350 210 320 700 570 323 336 175 409 300 U9 260 500 75 674 440 120 704 225 870 98 400 600 850 100 580 200 220 93 630


e

0 0

0

0

Q

0

· Q

0 0 Q

0

0 0 0

e

0

0 0 Q

0 Q

0 Q

· 0

0 0 0 0 0

0 0 0 Q 0

·· · ··

~ai11e president wed. ~faille president wed. iLambrecht Jaeques wed. ~rechts Jacques hoirs !Lammens M&tteys iLa:JIIIIIQIls Mattijs ende Mr. Joos Vanden Houte ~nQsone Marten ~enesone Martin !Leenesone Martin iLèrpelincq Gillis !LeYbaert Martin hoirs iLijbaert Frans [Lijbaert Frans ~ later toegevoegd ILijbaert Frans heer .. 1at.r tOeg'evoeqd !Lontins Gi11.is iLoontiens Gillis [Loontians Gillis !Loontins Gillis iLoontins Gil1.is Loontins Clillis Loontins Gi11:ls Loontins Gillis .L.ovendegem.Aermen van Lovendegem Aermen van Lovendegem Ae:caen van .L.ovendegem Aermen van Lovendegem. Aermen van ~u.ijste Jan hoirs Macoen Gillis Maes Mijnh_r Maqaret MijIlheer (den pens.ionaris Penneman Mageret. Mijnheer Mageret Mijnheer Manaudt ~rt Manaudt Jacques ho:lrs Manaudt Jan fs Baudew. Manaudt Jan fs Baudew. Manaudt Jan fa Baudewijn Manaudt Jan fa Baudewijn Manaudt Jan fa Baudewijn Manaudt Jan fa Baudewijns Manaudt Jan fa Baudewijns Manaudt Jan fa Baudewijns Manaudt Jan fs Baudewijns Manaudt Jan fs Baudewijns Manaudt Jan fa Ba.udewijns Manaudt Jan fIS Baudewijns lManaudt Jan fa Baudewijns Jan fs Baudew:ljns ~udt Jan fs Gui11_ ~udt [Manaudt Jan fa Gu.i.11_ Jan fa Gu.i11_ ~udt [Manaudt Jan w~. [Ma:naudt Jan wed. !Manaudt Jan wed. [Manaudt Jan wed. Jan wed. ~audt [Manaudt Jan wed. [Manaudt Jan wed. [Manaudt Jan wed. Jooris ~audt !Manaudt Jooris [Manaudt Jooris Joo.e:i.s ~audt Joori$ ~~udt Jooris ~udt

V V IV IV V VII V V VI

- geschrapt)

13

281 282 253 328 380

14

408 413 12 r 170 II 167 IV 114 IV 140 IV 200 V 96 IV 265-266 150 VI V 128 V 160 V 192 V 21.3 V 338 I H3 IIl: 116 rzr 202 355 V V 391 l:II 1. I 40 VII 1.44 VII 145 VIl: 58 94 VII V 22 II 50 V 102 116 V 178 I I 262 II 36 I 123 l: 181 I 245 I 286 II 40 V 221' V 296 V 298 V 377 I 27 IV 166 VI 97 I 104 I 106 I 107 I 108 I 109 I 110 V 373 V 375 r 94 I 179 IV 17 V 346 V 362 V 371

284 336 730 120 263 300 400 300 200 154 450 150 93 260 1.00 500 51.4 350 146 135 186 320 100 174 150 164 100 240 150 400 100 974 610 326 147 250 25 70 150 147 300 310 700 210 280 200 150 lSO 430 580 200 690 700 600 1950 750 810 220 800 310 440 220 210 180 560 380


e

· c c

·

· 0

0

·· ·· 0

· 0 0 0

e

·· ·· ·· · 0

0

· 0

0 0

· 0

0 0

c c

· c

· 0

0 0 .0 0

··

Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt Manaudt ~audt ~audt ~aut Manaut ~ut ~aut ~ut ~aut ~ut ~ut ~ut lManaut lManaut ~aut ~aut ~ut

~aut

Jooris Jooris Jooris ende xstiaen Jooris fa Gui~~ame Jooria fa Wil~em Joors Pi.eter hoira Pieter weesen Pieter weesen Xstoffe1 wed. XStoffe1 wed. XStoffel wed. XStoffel wed. Baudawijn fs Jacques Baudawijn fs Jacques Baudawijn fs Jana Bauwen Bauwen Bauwen Bauwen fa Jacques Guil~am hoirs Guil~am hoi.rs Jan Jan Jan fi1.ius Pieters Jan fa Baudew.ijn Jan fs Baudew.ijn Jan fs Baudawijn Jan fs Baudaw.ijn Jan fa Baudewijna Jan fa Baudew.ijns Jan fa Baudew.ijns Jan fs Baudewijns Jan fs Baudawijns Jan fa Baudewijns Jan fs Baudewijns Jan fa Baudewi.jns Jan fa Baudewijns Jan fs Saudewijn,s Jan fa Gui~la.me Jan fa Gui.~1ame Jan fa Gui~1ame Jan fa Gui.~lame Jan fs Gui~1ame Jan fs Gui.~lame Jan fa Gui~lame Jan fa Gui11a.me Jan fs Guil.l._ Jan fs Guillame Jan fa Gui1~aume Jan wed. Jan wed. Jan wed. Jan wed. Jan wed.

V V

vander

402 66 VI ~8 V 73 I:V 26 V 401 V 311 V 244-245 324 V V 389 V 390 V 396 V 404 V 396' V 397 VI 77 I:II: 141 V 229 VI 21 V 14 I 184 V 317 I 59 I ~36 VII: 22 I: 216-217 r 1 I: SB r 65 87 I I: 8B I: 91 I: 168 176 I I: 205 V 13 V 359 VI 37 VI 78 69 I: r 172 I: 220 I: 241 III 203 V 284 V 286 V 288 VI 67 VII 56 IV 39 I 21 I 22 I 89 I 138 I 156 I 158 1: 171 V 382 VI 59 VI 62 VI 63 VI 132 VII 53 VII 54 VII 55 J: 38

Vennet

lManaut [Manaut ~ut ~ut ~aut .aut lManaut ~ut ~aut ~ut ~aut ~a.ut [Manaut ~aut ~aut ~aut lManaut ~ut [Manaut lHanaut lManaut iManaut ~ut ~ut ~aut [Manaut [Manaut Jan wed. ~ut Jan wed. ~ut [Manaut Jan wed. [Manaut Jan wed. lManaut Jan wed. ut Jan wed. [Manaut Jan wed. Jan wed. ~ut Jan wed. ~ut [Mana\1t Jan wed. lManaut Jooris

!Mana

14

460 570 1170 300 280 325 222 1370 218 210 158 360 460 300 704 380 300 169 516 364 140 150 950 430 350 680 175 300 350 470 340 970 610 147

426 470 390 270 380 1260 910 500 460 337 120 154 570 860 330 400 460 286 370 400 160 212 154 820 304 130 570 620 900 450 150 270


o

c

· 0

0

0

Q

a 0

· ·· 0

·· · · 0

0

e

0

· · 0

·· 0

· 0

··

·0 0 0

a

· e 0

0

· · ·

Manaut Joo:ri.s Manaut Jooris ~I!Lut Jooris Jooris ~aut Jooris ~ut ManI!LutJooris Jooris ~aut iManaut Jooris Jooris ~ut lManaut Jooris lManaut Jooris Jooris ~ut Jooris ~ut lManaut Joo:ris ende XStiaen Vervennet !Manaut Jooris fs Wi.1J.ems (Jacques - geschrapt) lManaut Joo:ris tot Oostacke:r [Manaut Pi.ete:rhoi.:rs !Manaut Piete:r wed. ende hoir" Manaut XStoffet wed. Manaut Xstoffel _d. Hanaut Xstoffe1 wed. Martens Jan fs Jans Martins Christqffe1 hoi.rs Martins Jacques Marti.ns Jacques Ma:rti.ns Jacques hoi.rs, Xstoffe1 Martins, XStiaen vander Mëlrtins Jan Marti.ns Jan Martins Jan Martins Jan Martina Jan fa Jans Martin. Jan fa Jan" Mart.i.ns Jan fs Jans Martins Jan fs Jans Martins Jan fs Jans Imrti.ns Jan fs Jans Martins Jan fs Jans Marti.ns Jan fs Jans Marti.ns Jan fs Jans Marti.na Jan fs Jans (Gee:rt Standae:rt : geschrapt) Ma:rti.ns Jan fs XStoffe1 Marti.ns Jan hoi.rs Ma:rtins Xstoffe1 hoi.rs Martins XstoffeJ. ho:i.rs Martins XstoffeJ. hoirs Mart.i.nsXstoffeJ. hoirs Marti.ns Xstoffe1 hoirs Martins Xstoffel. hoirs Martins XstoffeJ. hoirs Ma:rtins XstoffeJ. hoirs Marti.ns Xstoffel hoi.rs Martins XstoffeJ. hoirs Marti.ns Xstoffel hoi.rs Martine XstoffeJ. hoirs Martins Xstoffe~ hoirs Ma:rti.nsXetoffe~ hoirs fs Jans Matti.je Pieter hoirs Matti.js Pi.ete:rhoi.rs Meerentre. M:rmen van Meerentre Ae:rmen van Meerentre Aermen van Meerentre Aermen van Meerentre Aermen van Meerentre Aermen van Meerentre Aermen van Meerentre AenDen van

15

:t :t :t lIJ: III IJ:J: V V V V V

Vennet,

OJ.ivier

de

39 290 291 lOG 108 162 257 271 307 336 337 vr 3 V 99 VIr 96-98 V 386 221 IV V 185 V 270 V 393-394 V 267 V 395 V 221 III 103 rI 68 II 122 VI 64 II 54 ;II 65 rr 125 V 221' V 198' V 86 87 V V 92 V 137 V 198 V 300 V 308 V 309 V 141 II 28 V 360 185 I I 187 J: 195 J:I 114 I:tI 172-Ï73 XJ::t 119 :tIr 154 IJ:J: 161 IJ:J: 169 J:V 263' IV 179 V 151 V 369 :tV 12 v:rJ: 100' v:rJ: 99-100 :t 294 Ir 63 :0: 306 :tr 333 r:t:t 121 rrI: 163 :trI: 167 IV 53

250 170 300 300 250 284 193 620 330 300 1290 666 875 1740 200 442 206 705 326 370 375 520 284 292 75 733 230 292 300 60 178 300 400 380 118 250 680 550 570 780 347 386 425

90 310 390 464 224 150 182 400 160 500 96 7!:i 6 200 80 950 200 292 200 135 344 167 250 170


o

0

· 0

0

0

· e

·

0

0

c

· · 0

0 0

:llilili1iilillllllltlllllllllllllllllllllli~I'~!f~lllillllli~lllllliiiIIIJillll' Mearantre Aermen van Meerentre Aermen van Maarantre Aermen van Aerman van ~a~tre ~erentre aermen van, Martins Xsotffel M"aersancq Joos ~ancq Geeraert weeseri ~saus Louijs Mr. Adt. iMesaus Louijs Mr. Adt. iMesaus Louijs Mr. Adt. Louijs Mr. Adt. ~saus iMesaus Louijs Mr. Adt. iMesaus Louijs Mr. Adt. iMesaus Louijs Mr. Adt. Louijs Mr. Adt. ~saus IMesaus Louijs Mr. Adt. [Mesaus Louijs Mr. Adt. ~!isaus LouY'!'Adt. ~atdagh Adriaan [Meuc:x Jan iMeuox Jan iMollepoi t Mar:i.eJo 0 lNeijsens Anthon:i.s lNijdt L:i.ev:i.jne Jo· !N:i.jt Livijna JO' onbekend onbekend onbakend onbekend onbèkend onbekend onbèkend onbekend onbèkend. onbèkend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend (niet ingevuJ.d) Papjanssens Adt Papjanssens Adt PapJanssens Adt pastoor tot Eijne hoirs pastoor van Meerentre heere Pauwela Joos hear Pauwela Joos heer Pau_ls Joos heer Pauwals Joos heer Pauwels Joos heer Pauwels Joos heer Pauwel.s Joos heQr Pauwels Joos haar Pau_~s Joos heer Pauwel.s Joos h&Qr Pauwe~s Joos heElr Penneman pensionaris pensionaris penneman pensionaris penneman pensionaris Penneman pensionaris Pieters ~t Pieters Roelant hoirs Pietérs Roel.ant hoirs

205 85 134 250 400 V 35 V 105 79 170 100 II 455 123 rv 112 390 :n 124 112' r 175 1: 139' 114 1: 145' I 20 300 I 25 634 I 114 283 I 120 360 I 121 416 I 157 146 I 224 300 I 7 400 V 325 218 II 241 400 Il: 242 310 II 334 350 II 92 600 II 309 186 :U 12-17 125 I 53 280 I 1a3 200 II 59 210 :u 120 300 225 1:I 151 II l.97 440 237 600 II III 45 200 III 50 onbekend III 97 290 IV 14 100 IV 153 106 336 ,490 IV IV 470 338 124 201 V VII 150 110 V!I 92 590 VII 126-128 1008 VII 129-130 674 VII 141 380 302 820 II III 107 314 II 18l. 100 IV 207-208 210 'J:V 500 66 IV 67 173 rI 132 323 IV 154 85 'I.V 156 225 :tv 160 300 :tv 204 460 rv 206 280 rv 209 274 VII 120-l.23 726 Vl::t 17' 150 VII 5 150 VIr 108 9 Vl:I 146 150 V 110 137' V 113 43 I 189 170 rI rI

hoirs

16


o

Piaters Roel.ant hoirs P:i.eter", Roel.ant hoir., Pieters Roelant hoirs ?ieters Roel.ant hoir., iPieters Roa1ant hoir., iPieter.,Roa1ant hoir., ~iatars Roa1ant hoirs Pieters Roel.ant hoi:rs ~ieters Roel.ants hoirs Q Pieters Seger Poel.man Jan 0 ~oel.man Jan (Piete:r van den Wal.1e inden doneqbosch poortacke:re Telooster van 0 ~oortacke:re 'tc1ooster van " Pouppe Geeraert ~raet Mijnheer 0 tproohie Q prochie van Meerantre bij abandonnatie iI':r:uijm Jacques ~ijckaert Pieter hoits ~ijckaert Pieter hoirs Iltic::hebourch Ad.t 0 ~chebourch Adt Jilichebourch Adt. R:ijckaert Pr. hoirs Rijcka&rt Pro hoirs R<:>a~antMattaus Roel.ant Matteus 0 Roetshaert Pieter Roohaert Theodor 0 Routs Jan 0 Routs Jan Routs Jan Routs Weijnant wed. Routsaert Pi eter Ryckaert Pieter hoir. Ryckaert Pieter hoirs Sanderlincx Mijnheer Sander1incx Mijnheer Sander1incx Mijnheer Q Sande:rl.incx Mijnheer 0 Sander1incx Mijnhee%' Schelfstraate Martin Q Schelfstraete Pro hoi.rs Schoof wed. 0 Schoof wed. Schoof wed. 0 sinqe1baenst Mijnhaer Sinqe1baenst Mijnheer Singelbaenst Mijnheer Singelhaenst mijnheer = ander handsohrift Sisoi.nq Mijnheer Sisoing Mijnheer Sisoinq Mijnheer Sisoinq Mijnheer Sisoinq Mijnheer Sisoi.ng Mijnheer Sisoinq Mijnheer Sisoinq Mijnheer Sisoinq Mijnhee:r Si.soinq Mijnheer Si.,oing Mijnheer Sisoinq Mijnhee:r Sisoing Mijnheer Si.soing Mijnheer Sisoing Mijnheer

...

0

0

·· ·

·

·

·

·

·

17

V V V V VI VI VI VI VI V I - gesch:rapt)

IV

II II VII VI V IV

VU: IV IV

VII VII VII IV

IV IJ:

IX IV II V VI VI VI IV

IV IV V VI

VI VI VI

II :tI V V V II IV IV IV II II II

:II II II II II II IV IV :l.V IV IV IV

120 183 315 356 104 107 122 154 170 118 208 25 104-105 106 132-133 130 278 125 140 222 254 50 51 88 228 229 212 216 301 236 71

55 56 65 276 214 217 147' 18 19 117 125 37 264 75 76 79 171 173

199 136 214 215 220 222 273 308 317 319 321 218' 11

78 91 102 126

280 187 150 150 390 426 350 400 260 210 320 280 1200 420 330 325 80 150 30 150 260 260 266 256 236 50 84 79 162 600 185 204 160 280 140 11.7 244 187 /3 part 14 3 deeloen 2 350 180 200 390 150 170 166 313 73 20

sO 300 600 450 746 490 143 233 250 150 220 100 63 178 190 382


o

a

· 0

0

·

· 0 0

· ·

·

·

0

a

S~soing Mijnheer S~soing Mijnheer S1so1ng Mijnheer S1s01ng M:i.jnheer SisOing Mijnheer sisoing Mijnheer SisOing Mijnheer Sisoing M1jnheer S.isOing Mijnheer Sisoing Mijnheer S1soinq Mijnheer S180ing Mijnheer Siso1ng Mijnheer Sisoing Mijnheer Sisoiog Mijnheer 8i80ing Mijnheer Sisoinq Mijnheer Sisoing Mijnheer ende van Meerentre Ae:ollen Sisoing Mijnheer Pro van Lookene Sisoing Mijnheer, Deve;ij Adt. hoirs Sloek Li_ven Slocq Frans Slocq Lieven Slocq Lieven Slocq Lieven snocq Arent ISnocq Arent snocq Arent Spa.Il.oge Fiscael Adt. Speeekaart Adt douagière Speeekaart Adt douagière Speeekaart Adt douagière Speeekaart Adt douagière Speeekaert Adt douagière Speeekaert Adt douagière Speeekaart Adt douag;ière Speeekaert Adt douag;ière Speackaert Adt douaq;ière Speeekaart Adt _do Speeokaert Adt _do Speeekeert Adt wed. Speeekaart Adt wed. Sp_ekaert Adt ~. Speeekaert Adt wed. Speeekaert Adt. douagière Speeekaert Adt. wed. Speeekaert Adt. _do Speeckaert Adt. wed. Speeekaert Adt. _do speeckaert Adt. wed. Speeckaert Adt. __ sen Speeckaert C1ara Jo· 1?peeckaert Clara. Jo· Speeckaert Clars Jo· Speeckaert Clars Jo· Speeckaert Clara Jo· Speeekaart Cl ara Jo· Speeekaert Cl ara JO· Speeckaert C~ara. JO· WEId. (vanden Adt. -geschrapt) Speeekaert wed. Speeckaert wed. Speeekaert wed. ende Jo· Clara Speeckaert Standaert Geeraert weeSEl Standaert Geeraert weese Standaert Geeraert weeSEl Standaert Geeraert wease

18

IV IV

127 128 133 IV IV 218 IV 223 224 IV IV 227 230 IV IV 249 IV 263 267 IV IV 271 IV 272 VII 112-113 VIr 27 VII 28 VII 31 88 IV IV 238-240 IV 79 r 13 IV 288 r 9 r 30 r 152 XV 35 IV 54 IV 55 II 176 XXX 77-78 XXX 26 IXl: 27 X:tI 28 :tIl 29 rIJ: 31 rrr 44 rrr 72 rrI 73 rrI 23 rrJ: 123 rrI 164 V 242-243 V 74 V 81 :Ir 80 r 229 :u 93 J::t 28.0 :u 284 IIr 19 Ir 301 :n 7-8 xr :3 :[l: 39 U 345 rII 100-101 rv 37 rv 158 IXr 152 r 196 Ixr 99 IV 147-148 IV 188 V 15 V 16 V 19

560 175 330 130 360 136 244 224 195 482 180 240 125 770 294 370 200 340 840 400 360 330 350 200 310 100 125 190 600 800 1020 600 320 318 450 634 600 330 634 120 75 900 420 490 300 290 150 400 423 200 150 1090 460 70 300 1000 100 300 352 1409 100 173 886 940 180 470


o

0

0

0 0

· 0

··

V

Standaert Geer_oet weese standa.rt GIIIerthoirs Standa.rt Gaart waese Standaart GIllen we&se Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geert wease Stanclaert Geert weese Standaart Geert weesa Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaart Geert wease Standaert Gaert wease Standaert Geert weese Standaert Geert w_se Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert G';!I!art ~eese Standaert Geert weesa Standaert Geert Wèese Standaert Geert wease Standaert Geert ,.,telese Standaert Geert _ese Standaert Geert weese Standatelrt Geert weese Standaert Geert w~se Standaert Geert weese Standaert Geert weesa Standaert GIIIertweesa Standaert Geert weesa Standaert Geert _se Standaert Geert weese Standaert GeBoet weesa standaart GIIIartweese Standaert Geert weesa Standaart Geart weasa Standaart Geert waase standaert Geert wee se Standaert Geert weese Standaart Geert weesa Standaart Geert weesa Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaart Geert weese Standaert Geert wease Standaert Geart weese Standaert Geert weese Standaert Geert weese Standaert Geez:t weese Standaert Geert wesse, midtsgr. Jan de Clercq standaert Geert wees en Standaart Geert weesen fs Jans Standaert Geert weesen, &'ieter vanden wal.~e Standaert Jan Standaert Jan Standaert Jan Standaart Jan Standaart Laurane hOire Standaert Laurens hoirs Standaert Laurens hoire stan~rt Laurens hoirs Standaert Laurens hoirs Standaert L2I.urenshoirs Standaert Laurene hoire Standaert Laurens hoirs Standaert Laurens weesen

X

x:u IV IV V V V V V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V V V

V V V V V V V V V

V V V V V V

VI VI VI VI VI

48 190 150 47 226 292-293 2 4 20 29 44 45 46 47 53 58 59 91 93 130 133 136 140 142 143 155 158 178 197 214 259 264 277 279 291 294 331 347 361 379 385 387 398 415 172-173 5

101 118 159 V 258 IV 162 V 263 VI 124 VIX 110-111 V:tX 38-39 Vl:X 52 Vl:X 90 XXX 151 XXX 155 xxx 157 XV 31-32 V 6 V 61 V 88 V 176 V 289-290

19

200 170 300 290 380 1010 406 360

100 680 346 764 230 710 208 90 340 304 550 330 300 220 i88 160 300 280 172 190 320 240 370 550 390 500 260 320 330 300 153 520 300 300 320 54 720 604 500 164 260 220 290 100 280 606 550 388 290 600 150 150 350 546 500 304 210 724


o

·

·· · · ·

· · 0

·· 0

·

·· ··

· ·

· · 0

·

·· · 0

0

·

Standaert Lau.eens weesen Standaou;t Laurijs hoirs Standaert Laur:ijs ho:irs Standaert Pieter Pietex: Stan~rt Standaert li'.i.eter Steij_rt (Martina=ges chrapt) Xstoffe~, Stei.jaert Jan hoirs graffier tot Bel.lem Steijaert Jacques h_r Steijaert Jacques _sen Steijaert Jan Steijaert Jan Steijaert Jan Steijaert Jan wed. Steijaert Jan weesen ste:i.jaert Jan weesen, van Nevels Geert weesen Steijaert Philips (Jan .. geschrapt) kinderen k.i.nde.ren Steijaert Phil.ips (Jan = geschrapt) Ste:ijaert Phi.l.ipsweesen Staijaert Phil.ips weesen Ste:ijaert Pieter ende Jan VU:ijtdenhove Steij_rt Xstoffel Steijaert Xatoffel. Steijaert Xstoffel Steijaert Xstoffel Steijaert Xstoffel. Steijae.et Xstoffel Steijaert Xstoffel Steijaert Xstoffel Steijaert Xstoffe~, Jan van Beve.een Steijaart Xstoffel, van Neve~e Geez:t, steijaert Jan kinderen Steijhaert Jan kinderen Steyaert Jan hoirs Steyaert Jan wessen !Taet",Joos dhoude !Taats Joos d'houde Taets Marie Thonaert Gaap_r t'honaert Gaspar Thonaert Jaap_r ~onaert Jaspaert I'l'hoonaert·Jaapaer Thoonaert Jaspaer Thoonaert Jaspaer Thoonaez:t Jaspaer Thoonaert Jaspaer I'l'hoonaertJaspaer ~ovaert Gaspart ~61.~ens Christoffel tvaes raetsheer tvaes r_tsheér Ivan Beneden Jan hoirs IVan Beveren Jan !van Compe9'heste~ Phi.~ips !van Compgestel. Phil.ips !van Compghestel PhiHps Ivan Heoke Arent, hoirs Geert de Groote Ivan hec::keGil~j.s !van. hecke Guili._ ende Jacques !van Hecke heer !van hecka Jan Ivan Becke Joos !van Becke. Joos Ivan Hecke Joos Ivan Heeke Joos Ivan Hecke Joos Ivan Hecke Joos

20

V

215 185 rII 186 II 97 V:Ir 65 V:II 67 IJ: 115 V:II: 131 z 128 V:I:l: 24 VII 25 VII 33 II 342 r 164 II 91 V 24 V 25 V 27-28 V 191 V:II 148 II 10 II 22 II 77 II 150 II 164 II 262 V 94 V 129 rrI 4 II 142 V 26 rII 206 II 290 32 VI 162 V:I u: 331 20 VI 14 Vl: I 68 I 3 I 78-79 I 23 I 71 I 76 I 77 I 92 V:I 22 V:II 84 IV 189 IV 245 II 95' I 85 :tI: 96 :tI: U6 :tI: U8 rII 8 V:II 23 V:U 48 135 V V:I 58 II 61 II: 123 II 146 147 :U :tr 209 II 316

rrr

.190 200 250 200 362 490 1126 420 330 476 218 120 200 370 446 180 164 286 90 63 500 670 36 300 830 163 134 342 400 400 55 730 200 196 50 18 450 164 614 780 164 494 130 135 334 200 554 210 410 2826 75 290 200 420 300 345 480 324 215 360 180 200 524 340 410 200


o

0

· c

c

· · ·

· e

0

·

c

0 0

0 0

~ hecke Ivan heeka ~an Heeke Ivan Heeka Ivan Haeka Ivan Hecke I!_anHeeké van Hecke van Hecke van Heeke van Heeke van Becke van Hecke van Hecke van Hecke van Heeke van Reeke van Beeke van heeke van hecke van heeke van Hecke van Hecke van Heeke van Heeke van Heeke van Beek. van Back. van Hecke van Beeka van hecke van hecke van hecke van hecke van hecke van heeke !van heeka van Becke van Becke ~an hecke ~an heek. :van heeke Ivan hecke ~an hecke van hecke :van heeke Ivan heeke Ivan hecke Ivan heeka !van hecke Ivan haeke ~ heeke Ivan heeke Ivan hacke Ivan haeka Ivan hecke !van hecke Ivan heeka !van backe !van heeke Ivan Beek. Ivan haeka !van Hacke Ivan Backa Ivan Hecke Ivan Heeke

Joos Joos Joos Joos weesen Joos _asen kinderen Lotri.jsheer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs ~r Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Lc;>uijsheer Louij$ heer Louijs heer Louij ..heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs :neer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Lou:i.jsheer Louijs heer Louijs hear Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer Louijs heer - geschrapt Louij s heer ende dheer Gel.ai.nOabij LotUs heer Martin Pietè~ Pi.eter hoi.z:s Pietèr ho.i.~sende Manaut Jan fa Gluille Pieter __ een

21

VII

6 8 rI 41' IJ: 155 tI 156 II 85 I 268 I 281 I 282 II 346 I:[1: 95-96 rrr 68 :Il:X 69 70 III III 91 In: 92 In 93 III 94 III 128 III 129 IXI 130 III 131 IV 84 IV 89 IV 93 IV 99 IV 119 IV 135 IV 163 V 123-124 V 234-235 V 1 V 222 V 223 V 231 V 246 .y 276 V 364 V 407 VI 38 VI 41 42 VI VI 49 VI 53 VI 57 VI 74 VI 79 87 VI 131 VI VI 135 VI 163 164 VI VI 166 VII 1 V:tI 2 V:tJ: 20 V:tJ: 60 VII 61 V 241 V:t 76 :tV 113 vr1: 29 I 263 J: 223 1: 261

v:tl:

Xl:

1.59

160 124 190 480 100 346 370 930 540 460 550 460 16 240 2280 1300 175 28 225 100 310 310 250 200 350 224 195 275 200 200 600 300 440 350 220 210 142 620 624 340 268 764 300 940 800 500 165 600 680 400 150 140 180 350 50 530 430 408 410 230 250 600 310 300 300 500


e

,

·· 0 0

· ·· ·

· 0

0 0

·· · ·• 0

c 0

0

0

· 0

·· · · ·· 0

c

· 0

0

· 0

0

· 0

II

Ivan aeoke Pr. wees en Ivan Hecke Pro weesen Ivan Heoke 'ra.nnekanhoirs Ivan Hecke TaDnelten ki.nderen Ivan Heijste Pieter Ivan He.ijste P.ieter Ivan He:ijste P.ieter Ivan Hei.jste Pieter ~ H.ijste Pieter ~. Hei.jste Pieter ~ Heijste Pieter ho:i.rsdhoude Ivan Heijste Pi.eter, AEI:oDenvan Meerentre Ivan Heirewege Li.even hoirs Ivan hakoe Joos wed. Ivan Heulenbrcuoq Pieter van Heulenbroucq Pieter Pieter Ivan Heulenbrcucq Ivan Holsbeke Gabril van Holsbeke Thomaes van Holsbeke 'rhomaes van Holsbeke Thomaes van Holsbeke 'rhomaes van Ho1sbeke Thomas van Hoorebeke Chls van Hoox:ne Adt van hulle Jan van Hulle Jan van Hulle Jan van Rulle Jan van Hulle Jan van Rulle Jan van hulle Jan weesen van Hulte Anna Jo' van kerclchove Geert van Kerokvoorde Carel Chls van Karokvoorde van Karckvoorde Chls van Kercqvoorde Chls var'l_ Ketroqvoorde Ch1s van ltércqvoorde chls van Karrabouoq Philips Ivan Karrabroucq Arent wed. Ivan Kerrabroucq Arent wed. Ivan Karrebrouoq Li.even hoi.rs Ivan Laokenen Jan van Lakene Jacques hoirs Ivan Lakene Jacques weesen Ivan Lakene Jacques wèesen, Ketrok Ivan Lakene Jan tot Hansbeke Ivan Lakene Joori.s Ivan Lakenen Jan Ivan Landegem Frans Mr. wed. jvi!Ul Ioi!UldeqhemAElDnSn Ivan L8Jld$g'h_ Fri!UlSMr. wed. Ivan Ioandé9hem Frans Mr. wed. !Van Landeqhem Frans Mr. ",.d. jvan Landeqhem Frans Mr. wed. Ivan I.andeqhem Frans Mr. wed. !van Laquene Jacques weasen Ivan Laquene Jooris Ivan Laquene Joori.s hoirs Ivan Laquene Jooris, Rogman Adt. wed. Ivan Lookene Jaoqual! Ivan Lookene ~tink.in Ivan Loqkene Pieter Ivan Look.ene P:ieter

:u :u II II V V V V VI

V V 11 I]: J:

r X

:r:v :r:v :IV :tV :IV

IV V XII II II II II II III

r VII VII :I:

II II :tI

:u U II VI VI

XI V XX :t:t II :IV

IJ: V VII I:U VI:t VIX VII V,[I VII II :tI IJ: II VI J:XX II :tI

22

119 157 172 165 38 246' 153 169 233 85 357 256 117 205 228 235 265 187 216 219 255 256 264' 280 127 110 158 267 322 327 21 252 73 93 247 52' 294 162 296 328 182 105 106 192 228 253 258 256 325 56 225 83 90 62 64 66 74 75 261 263 254 260 167 48 40' 46

277 410 124 560 lSO 210 263 196 426 300 150 135 330 1.40 650 560 150 180 200 180 310 400 214 140 240 250 710 147 566 285 75 153 1224 307 150 50 166 360 206 456 156 545 150 260 169 744 400 96 360 190 85 410 200 705 355 175 219 350 SOO 300 604 706 160 1.40 190 50


o

0

· · .. · 0

0 0

0

· Q

0

0 0

van Lookene

XI

tvan Lookene

:u:

Pietez: P:i.eter Ivan Lookene Pieter Pieter Ivan Look~ !van Lookene Pieter Ivan Lookene Pieter Ivan Looquene Pieter Ivan Looquene Pieter Ivan Lo;rendeqhem, P:i.etez: van LovendeghElm Pi.eter tvan Lovendeqhem P;i.eter van Lovendegn.P:i.etez: 'Van Lovend.eghem. Pr. !van Lovendeghem Pr. Ivan Nevel ·Matteus van Nevel Maurius van Nevele Geez:aez:t van Nevele Geez:aez:t 'Van Nevele Gearaez:t hoirs van Nevele Geert van Nevele Geert 'Van Nevele Jan :van Nevele Jan Nevela Jan Nevele Harten 'Van Nevele Matteus !van Nevele Matteus ~an Nevele Matteus van Nevele Matteus van Navele Matteus van Nevele Matteus van Nevele Matteus van Nevele Matteus van Nevele Matteus van Nevel.e Matteu$ van Nevele Mattaus van Nevele Matteus :van Nevele Matteus :Van Nevele Matteus Ivan Nevel. Matteus Nevele Mattaus jvan Nevele Matteus Ivan Nevele Matteus Ivan Neve1e Matteus Ivan Nevele Matteus, Mijnheer Singelbaenst ",an Ne~le Matteus, Mijnheer Singelbaenst Ivan Nevele Matteus, Mijnheer S:i.ngel.baenst "'an Nevel.e Matteus, Mijnheer Singelbaenst ",an Nevele Matteus, Mijnheez: Singelbaenst Ivan Neve1e Matteus, Mijnheer S:i.ngeJ.b_nst Ivan Neve1e Matteus, Mijnheez: SingeJ.baenst Ivël.n NeveJ.e Matteus, Mijnheer S:i.ngelbaenst jvan Nave1e Matteus, Singel Baenst Mijnheez: Ivan Nave].e Matteus, van Lovendegem Pr. Ivan Nave].. Matteus. weese Geert Standaert ~an NeveJ.e Maurius 'V~ Nave1e Maurius ~an alsbeke Gabri1 !Van oi sbeke Gabz:i1 OJ.sbeke GabriJ. Van Olsbeke Gabril Olsbeke Gabri1 Van alstleke Jan hoiz:s wed. Ivan Olebeke Jan wed. Ivan alsbeke ThomaEls a1ebeke Thomaes

II XII XXI IV II

u: V V V V XV V XV

rv II

rv XI

rv :tV

I I

· van · rvan

·· 0 0

·· ·· · ·· ··· 0

u D D D D D D D

· 0 Q

0 Q

· D

e 0

VI

IV XXI IV IV

zv

rv :tV :tV :tV

zv XV

rv rv XV :tV

IV :tv V

rvan

V

V :tV :tV :tV :tV :tV :tV :tV :tV

:tV :tV V

:tv :tv I.V :tV IV

·· ~an rvan · · rvan 0

0

0

:tV

IV :tV

IV :tV

rv

23

49 64 244 49 140 40 34 252 161 160 203 322 248 95 318 289 66 299 274 308 337 26 211 27 247 138 56 57 87 90 100 117 170 172 174 194 196 225 264 270 275 252 326 383 2Sa 259 260 261 277 278 279 280 106 340 314' 323-324 333 98 122 193 205 215 211 171 115 121

163 580 230 150 243 640 77 790 133 83 426 324 285 100 610 790 194 600 580 165 760 700 390 326 100 475 223 65 175 100 225 320 155 150 200 640 150 104 635 210 340 U26 235 275 356 820 804 460 346 450 280 420 4:1.2 250

434 533 316 50 232 150 140 170 63 124 150 203


o

Ivan 0 Q

· Q

~ 0 0

c

·

· 0

0

c

·

· ·· 0

·· ·· · 0 0 0

· 0

0

·

·· · · 0

0

Q

·· ·· 0

·

parijs Jacques ~an pouake Mîjnhaer !!sn Pouc:ka Mijnheer Ivan Qauquebeke ~aham Ivan quaeckebeke Abraham Ivan Quaeckebeke Abraham Ivan Quaeckebelte Abraham ~an Quaeckebeke Abraham ~an Quaeckebeke Abraham Ivan Quaeckebeke Abraham jvan Quaeckebeke Abraham jvar1. Quaeckebeke Abraham ende syne _dere ~an Renteghem Jan hoirs ~an Rentergem Gui11am ~an Rentergem Gui11am tvan Rentergem Gui11am Ivan Rentergem Gui11am Ivan Rantergem Gui1lam. !'ran Renterqem Gui11am. Ivan Rentergem Jan _asen Ivan Rènterqem Lieven, Nijt Li.evijne Jo· Ivan Renterghem Gui11atll van Renterghem Gui11am van Renterghem Gui11am fs Jans van Renterghem Gui.11am fs Jans van Renterghem Gui11am. fs Jans van Renterghem Gui1lam fs prs. van Renterg-hem Jan hoirs van Ranterghem Jan hoirs van Rentergh_ Jan heirs van Renterghem. Jan hoirs van Renterghem Jan hoirs van Renterghem Jan heirs van Routs Abrahalll weesen van Schelfstraete Pro heirs Pieter heirs van Schelfstraeten van Singelbaenst Mijnheer van Sisoing Mijnheer van Sommerghem Aez:men van Spaeijbrouoq Lieven van Veerdeghem Chls heirs ~an Veerdeghem Chls hoirs Ivan Veirdegem Chls hoirs Ivan Veirdegem. Joos ~an Verre Gillis ~an Vinderhoute (poucke"'geschrapt) Mijnheer Ivan Vosse1are ~assenhove=geschrapt) Jacques ~ wassenhove Baudewijn weesen Ivan Wassenhove Bauwen _esen Ivan Wassenhove Bauwen weesen Ivan Wassenhove Bauwen weesen !van Wasaenhove Christoffel ~an Wassenhove Gee:rae:rt Ivan Wassenhove Geeraert fa Baudewijns Ivan Wassenhove Geeraert fa Xstoffe~ ~an Wassenhove Gee:r:aert fa Xstoffel ~an Wassenhove Geeraet ~an Wassenhove Geeraet IVan Wassenhove Geert IVan Wassenhove Geert van Wassenhove Gee:rt fa Xstoffe~ ~an Wassenhove Geert fs Xstoffe~s Geert fa Xstoffe.ls ~an Wassenhove Ivan Wassenhove Jacques !van Wassenhove Jan end.e Frans A;rents Jan fs Baudewijna ~~ Wassenhove

weesen

24

:r:v 110 J:XJ: 125 X IJ: 199 X:I:l: 142 ZXI 145 :IJ:I 170 x:u 1.71 V 325' V 134 V 150 V 171 V 82 I 37 rv 290 XV 300 :r:v 3U :r:v 319 rv 326 :r:v 330 VI 134 XI 137 IV 286 :IV 317 :r:v 108 :r:v 112 V 343 XV 118 V 127 V 165 V 188 V 226 VI 121 VI 123 VI 33 IJ: 245 J:I 243 III 75 IV 157 VIJ: 4 XJ: 148 :II: 339 IJ: 343 II 152 J:V 287 VII 59 XII 198 II 259 I 86 V 366 VI 6 VI 129 VI 176 V 217 VI: 44-47 V 219 V 220 J: 96-97 57 :I :r 1.2 :r 31 388 V V 31.4 98 VI V 372 V 340 1: 146

31.0 200 1046 619 118 250 175 280 160 174 100 300 416 764 600 400 230 350 350 400 900 470 610 150 114 284 240 180 406 320 170 810 330 196 168 300 546 310 221 225 67 280 110 211 386 140 300 500 274 300 170 264 50 840 300 100 570 80 330 2~5 350 293 414 546 l85 650


:llllillllillliliilltillflilfllillllllllflll~I!~t!~I! 0

Wassenhove Jan fS Saude,.ijns Jan :es Baudewijns Wassenhova Wa.ss.nhove Jan fs Baudewijns wassenhove Jan fs Xstoffel. Jan fs Xstoffel Wassenhove Jan fs Xstoffel Wassenbove Jan fs Xstoffal ~an Wassenhova Ivan Wassenbove Jan fe Xstoffe1 Ivan Wassenhove Jan fs xsto:efei !van Wassenhove Jan fs Xstoffels !van Wassenhove Jan fs Xstoffels Jan fs Xstoffels Ivan Wassenhove Ivan wassenhove Jan fs xstoffe1s Ivan Wassenhove Jan fs Xstoffels !van Wassenhove Jan fs Xstoffel.s IVan Wassenhove Jan fs Xs toffel s van wassenhove Jan fs Xstoffe1s van Wassenhove Jan fs Xstoffel.s van Wassenhove Jan fs Xstoffe1s van WassenhoVe Jan fs Xsto:efel.e van Wassenhove Jan fs Xstoffel.s Van Wassenhove Niclaes wed. van Wassenhove Nielae. wed. van wa$senhove Nielaes wed. van Wass_nhov_ N:ic1a.s lO&d. van Was$enhove Nielaes _do wass.nhov_ N:ic1aes 'Iféd. van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffel van Wassanhove XStoffel van Wassanhove Xstoffe1 van Wassanhove Xstoffel , van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffel. van Wassenhove Xstoffe1 van Wassenhove XStoffe1 van Wassanhove Xstoffe1 van Wassenhove xstoffe1 van wassenhove Xstoffe1 van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffel. Xstoffa~ !van Wassenhove Xstoffal Ivan wassenhove Xstoffel I":anWassenhove Ivan Wassenhcive Xstoffe1 van wassenhove Xstoffe1 Xstoffel Ivan Wassanhove !van Wassanhove Xstoffe1 Ivan Wassenhove Xstoffel. Xstoffel !van wassenhove xstoffe~ Ivan Wassenhove Jvatt. wassenhovoe Jan fa Xstoffels Ivan Wostijne ~assenhove = geschrapt) M:ijnbeer !Van Zeele Jan heer, Chl.s van Aalst Ivande bijloqueMevrouwe Ivande bijloque Mevxouwe Ivande byl.oque Mevrouwe vanden Bijloque Mev:c:ouwe Ivanden Broucke Adt. Ivanden Broucke Adt. vanden Eb::ouckeAdt. 'l'andenBroucke :aapte h_:c: vanden :srouck. Jan Adt. h •• r, de Meij Hapta "" qeachrapt geschrapt ;.randenBroucke Jan Adt. heer, de Meij Hapta qeachrapt [vanden BrOucke Jan Adt. heer, de Maij Hapta qeachrapt :vm1den Broucke Jan Adt. ha_r, de Meij Hapta

· ·· ·· tvan ·· 0

·· · ·· ·· ·· ·· · e

0

IVan Ivan ~an Ivan Ivan

·· ·· van ·· · ·· · · 0 0

·· ·· 0

· c

·• · · · 0

0

e

· · 0

0 0

·

--

..

25

I I:

VI: V V V V V

VI V V V V V V V V V

VI: VI

VI: I

I: I: l: V V

I:XX

rv V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V VI: VI: VI: VI: V

XV XI:

:EI: I:I I:U: XJ:

:n :u I:J: I:X I:I: I:I: II:

150 222 115 122 313 334 335 353 148 50 132 154 170 273 274 332 341 342 128 145 155 19 112 115 221 111 112 165 192 11' 4S' 5 39 40 41 43 54 55 57 62 63 65 69 98 195 202 318 411 137 138 139 95-96 302 62-63 26 27 250 35-39 87 100 113 240 225 226 227 228

309 300 910 420 293 440 670 500 330 470 250 185 106 68 120 415 150 280 170 340 430 300 248 300 330 55 143 140 480 150 200 322 150 214 266 514 425 270 93 690 1090 240 254 20 314 125 150 144 320 324 220 700 485 915 310 270 320 2890 1140 250 104 630 1040 984 570 l.20


o

·· ·· ·· · "

0

· ·· ·· · 0

· c

·· ·· · ·· · 0

·· ·· • · 0

·

·· · ·

vanden Broucke Jan Adt. haer, de Meij Bapta - geschrapt vanden Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta ~ geschrapt vanden Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta = geschrapt vanden Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta - geschrapt vanden Broucke Jan Adt. heer, de Mei.j Bapta = geschrapt vanden Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta = geschrapt vanden Broucke Jan Bapta Adt. heer vanden Broucke Jan Bapta Adt. heer vanden Broucke Jan Bapta Adt. heer vanden Broucke Jan Bapta heer=geschrapt, Corne1is Gi11is vanden Hecke A:cQnt wed. vanden Houte Pro heer vanden Kerrebroucq Jan wed. vanden Kerrebroucq Jan wed. vanden Perre greffier ende de kerck van S~r9b_ vanden perre greffier tot Sommergem Vanden Perre greffier tot Sommergem vanden putte Frans Wed. VBnden raetsheer Lafai1le wed. Vanden Ve1de Baudewijn Vanden Velde Baudewijn Vanden Velde Baudewijn :vanden Velde Baudewijn Vanden Ve1de Baudewijn ~anden Ve1de Baudewijn Vanden Velde Baudewijn [Vanden Velde Gee%:aert w_sen [Vanden Velde Geert weesen tvanden Velde Ge9%;t weesen [Vanden Velde Gee%:t weesen [Vand.en Ve1de Gee%:t weesen [Vanden Velde Geert weesen tvanden velde Geert weesen [Vanden Ve1de Geert waesen [Vanden Vel.de Geert weesen tvanden Velde Geert weesen [Vanden Ve1de Jacques [Vanden Ve1de Jacques Ivanden Vel.de Jacques tvanden Ve1de Jacques [Vanden Velde Jacques [Vanden Ve1de Jacques [Vanden Vel.de Jacques ['randen vel.de Jacques [Vanden Vel.de Jacques vanden Ve1de Jacques Vanden Vel.de Jacques vanden Velde Jacques vanden Ve1de Jacques vanden Ve1de Jacques .... n~~ ... Velde Jacques vanden Ve1de Jacques vanden Vel.d.eJacques Ve1de Jacques vanden Velde Jacques vanden Ve1de Jacques Vanden Ve1de Jac:ques vanden Ve1de Jacques vonden Vel.de Jacques vanden Ve1de Jacques, weese Geert Standaert V8nden Ve1de Joos Vanden Ve1de Joos Vanden Velde Joos Vand$n Ve1de Ia.even yanden Vel.de Ia.aven ~anden Ve1de Pieter hoi.rs

26

:I:l:

229 230 :u 231 :u 232 :tI 233 II 234 :IX 195 XX 196 XI 238 :u 246 I:rr 16 II: 183 VII 43 44 VI:t VI 1: 15 VII 123-124 VII 11 274. IV 273 I 1: 29 I 32 X 99 I 105 I 134 :r 266 VI 75 :I 240 I 130 I 132 I 133 I 244 I 248 :t 250 I 254 I 280 I 283 r 35 r 50 204 r I 269 :tIr 148 IrI 166 III 174 V 249-250 V 322' V 74' V 8 V 10 V 56 V 64 V 77 V BO V 186 V 196 V 20B V 230 V 299 V 327 V 405 V 163 I 43 I 46 I 47 r 81 r 82 I 148 :t:t

840 300 490 150 360 550 1060 300 600 310 360 170 310 436 300 400 70 734 25 140 2BO 690 710 380 150 30 322 260 340 465 350 150 160 75 560 127 330 890 626 310 374 310 454 1020 340 620 800 320 1B4 300 144 610 200 350 199 130 300 210 950 220 370 200 618 400 320 420


e

i"anden

· ·

· · ·

·· · c

e

· ·

Velde Pieter hoirs Velde Pro hoirs Velde Pro hoiz:s Walle Pieter wall. P.ieter Wal.le P.ieter walle P.ieter Wal.le li'ieter Walle Pieter Wal.le li'ieter Wal.le Piater Walle P.ieter Wal.le P.ieter wal!e li'ieter Walle Piater Walle Pieter Wal!e Pieter Wal1a P.ieter Wall. Pieter Walle Pieter 2/3 ende Jacques Vanden Velde het 1/3 Vanden Walle Pieter ende de Baats P.iete:r Vanden Walle Pro Vander hagen Laurens hoirs ~r Piet corone1 (s:i.c) vander Piet Mijnheer Vander Saren Jo· hoirs .,-ander Saren Jo· .hoira (Jo· Laurs de Meul.enaer - later toegevoegd) vander Vermet Jan Vander Vennet Jan Vander Vennat Jan fa XSti.aen Vander Vennet Jan wed. vander Vennet XStiaen :vandeD Vennat Xstiaen ~ander Vermat Xstiaen Vander Vannet Xstiaen :.randerVennet Xstiaen der Vermat XStiaen ~ander Vinct Pietar Ivanderhaegen Frans (de Baets Matteus hoirs=geschrapt) tvanderhagen eh1s Ivanderhagen eh1s ende Jan decl.ercq ~ande.t:hagen Lauren$ ~anderhagen Laurens hoirs ~anderhagen Laurans hoirs r.r:anderhagenLaurena hoire ~anderhagen Laurens hoir" ~anderhaqen 01iviar Adt hoir" Ivanderhaghe Laurens Laurens hoirs Ivanderhaghen (:vennet - geschrapt) tvanderhaghen Adt tvanderHaghen Adt. hoirs ivanderhaqhen Adt. hoi.rs Ivanderhaghen Adt. hoirs tvanderhaghen Adt. hoirs Ivanderhaghen Adt. hoirs Ivanderhaghen Adt. hoi.rs lVanderhaghen Adt. hoirs jvanderBaghen hoi.rs ivanderhaghen Laurens hoi.rs tvand.erhaghen Laurens hoirs Ivand.erhaghen Laurens hoirs Ivanderhaghen Laurens hoirs ty-anderhaghan Laurens hoi.rs tvanderhaghen Lau.rens ho.irs lVanderhaghen Laurens hoi.rs lVanderhaghen Laurens hoirs lTanden Vanden Vand.en Vanden Vand.en Vanden Vanden Vandan Vanden Vanden Vanden Vanden Vanden Vanden Vanden Vander vanden Vanden

·· :-n

· 0

0 0 0 0

27

V :t :t X X X I X I

I X X

r I:

X I:

X

:u V VI: 1

X X VI: VI:I VI:

IV IV

l:I

:u I:

II V V V VI: VI: VI:

XV XX V V V :II V V VI:

IIX V

V :UI XI

:[1: XX XX XI XI XI XI IX XX XI XI :EX

376 151 166 124' 2 17 24 28 44 4S 80 116 137 153 206 215 253 69 147 57 124

84 153 102~106 177 212 269 39' 53 126 299 303 304 410 35 93 94 298 293

232 236-237 209 275 lÖ3 328 149 30 212 109 134 23 132

133

V

134 135 136 224 21 287-289 ~54 278 291 304 261

V:I

~OO

VI:

102

1000 850 256 270 195 300 320 510 446 624 170 135 450 410 426 300 500 332 624 660 350 626 420 2026 344 105 265 290 230 600 730 700 1140 300 520 310 610 524 300 990 980 250 1100 160 290

228 210 400 356 570 510 375 300 470 470 206 846 674 674 600 264 300 145 202 280 300


Q

·

· ·· ··

·

·· 0

·· ·

·· · Q

0 0

0 0 0 Q

0

~rhaghen Laurijs hoirli! Ivanderhaghen Laurij s hoir!;!ende Jan dec1ercq Ivanderhaghen Laurs lvanderSaren Jo· lVanderSaren Jo· hoirs IVanderSaren Jo· hoirs lVanderSaren Jo· hoirs IVanderSaren JO· hoirs IVanderSaren JO· hoil':s Jo· hoirs VanderSaren Jo· holi:.:s VanderSaren Jo· hoirs VanderSaren Jo· hoirs ~anderSaren jlTandersaren Jo· hoirs jlTandersaren Jo· hoirs Jo· hoirs Vandersaren Jo· hoirs Vandersaren VanderSaren Jo· hoirs tot 80 r. Manaut Jooris VanderVennet Jan Vandervennet Philips weesen Vanhecke Louijs heer vanhulle Jacques weasen vanhulle Jan VanhuJ..1 ...Jan vanhulle Jan !vanhu11e Jan ~u11e Max:ten hoirs ~ulle Martin hoirs Varenwijcq Mi.jnheer hoirs, van Beveren Jan ki.ndaren, Vaentins Venneman Xstiaen Vereecken Jan Verlinget Jo· Verlinghet Jo· Vermeere Jooris Vermeulen Jan Vermeulen Jan Vermeulen Jan en de Man Jan ve:rmeulen=geschrapt Jan ~ermeulen=geschrapt, de Man Jan Verstraeten Gu.i.llamweesen ~erstraeten Guilliam wed. ende de kerck van Mearentre 'Nervennet Chri.stiaen Jan wed. lV~et jvervennet Jan wed. jVervennet Jan wed. iVarvennet Jan wed. jvervennet Jan wed. lVervennet Jan wed. lVervinct Jan hoirs tot Hansbeke lVervi.nct Jan hoi.rs tot Hansbeke jvervlinct Jan weese lVervinct Pieter lVervinct Pi.eter tot Nevel.e lVervinct Xstoffel=geschrapt. de Ba~ts Matteus weesen lVillain Mi.jnheer Jo· lViUain lIlijnheer, Brissillis iVi11am Mi.jnheer lVinderhoute hee:l:evan lVinde:.:houteheere van lVinderhoute heere van lVinderhoute h_re·van lVindarhoute heere van IVrint Jan wed. fi1ia Geerae:.:t lWa1cqg%:ave wed. jwalcqgrave wed. lNalcqgrave wed.

28

VI V II J:

r X I

I

r X I I J: :IV

IV :IV

IV I

II IIX

r I I II II II I

...

kinderen

I II :IV

VII Ir

:u VII XI II XX XI IJ: :II

V :tV II

:n :n: IJ: II VI :IV :IV

V :IV :IV

rr XI :tI rl:

:r:rx XJ:l: rXJ: V V VI J:V :IV

:IV

160-161 255 129 212 227' 42 144 155 162 199 225 226 237 51 52 184 197 202 24 43 51-52 230 127 68' 70 72 198 1.22

75 38 136 84 204 95 111 298 25 18 89 153 189 178 303 310 312 318 320 116 316 320 51 235 285 51 235 194 193 98 111 189 60 148 17' 60-61 64-65 59

390 690 950 150 150 654 200 314 950 144 954 500 266 200 200 500 115 370 475 260 290 220 600 292 332 400 455 21.0 910 346 150 530 620 304 384 300 475 680 500 110 300 200 275 219 300 245 235 300 460 306 110 310 480 147 600 570 824 250 33 onbekend 110 430 80 600 460 216


e

e

·

!Wal.cqgraV'ewed. IWaJ.cqgrave wed. ~alcqgrave wed. !Walcqgrave wed. , Coelman ~cqgr!ilve wed., Coelman ~alcqgraV'e weduwe ~al.cqgrave weduwe !Wegs Cl ara Jo· en Deboose Jo· !Wegge Gu.illam ~eqge Gu.i11am IW~ Gu.illam lWegge Guillam Guillam !Wegge Guillam lWegge Guillam !Wegge Gui.llam !Wegge Gui.llam twagge Gui.11am lWegge Gui.l1am ~eqge Gui11am !Wegge Guillam IWEI99è Gu.i11am lWegge Gu.illam wegge Gu.i11am Weqqe Gu.i11am Wegge Gui.11am Wegge Gui.l1_ ~. Gui.11am ii'egqeGui.llam ende d'hoi.rs Xstoffel Wérrebroecq Pr. Wi.eme Francoijs Wieme Joos wed. Wieme Matheus Hieme Matteus Wiemeersch Geert Wijckhuijs Jan wi.11e Bauwen Wi11e Bauwen Wille Bauwen Wille Bauwen Wi11e Bauwen Wi11e Gee:raet lWill.eGeeraet lWi11eoo~ ~jnheer iW111ecomme Mijnheer lWi11ecomme Mijnheer

·· ·· 0

.. ·· · ·· ·

· e

·

·· ·· ··

· ···

IV IV IV

I I I I III III V V V V V V V V V V V

11

146 162 184 187 210 224 238 253 330 370 VI 31 VI 54 VI 72 VI 73 V 312' II 168 I 6 :IV 49 :IX:I 182 V 38 134 VII 17 VII 109 IJ:X 115 :n:x :I:l:X 117 l:XX 120 :tV 220 I 55-56 r 54 IIl: 181 IIJ: 184 :tV 262 V 67 V 248 V 306 V 316 r 117 :r 200 V 343' III 205' Vr:J: 143 180 IJ: I 10 IIJ: 66 III 67 IIl: 196-197

Marti.ns

lWillecomma Mijnheer lWillecomme Mijnheer lNilleoomme Mijnheer Comelis lN:i.l.lems jwi.11ems Geeraert lW:i.llamsGeert lWillems Jan - later toegevoegd iW1ll.ems Jan wed. ende JÇ>Os Claes lWill.ems P:i.eter lWouters Philips hee:re van v:inderhoute lWouters Phil.ips Jo· heere van Vinderhoute iWoutez:s Philips Jo· heers van Vindarhoute lWouters PhiJ.ips Jo· heeren van Vinderhoute

TO~AAL Eigenaars

105 165 19 20 29 30 41 2-73-7~ . 67 75 159-160 146

IV

!Wil.l.ec()JIIltl$ Mijnheez:

· ·· ·· ·

96

IV IV

·· · !Negge ·· · ·· ·

IV

1680

272 100 52

970 150 210 300 200 526 614 504 316 546 150 534

68 206 310 136 a5 636 780 480 464 426 900 455 140 176 350 410 446 94 79 225 400 490 310 310

644 175 664 414 onbekend 175 132 360 350 610 150 50 160 284 W

438 173 150 100 350 1715

1900 688794

~ota1e grootte 29


HEERLIJKHEID MERENDREE

ALFABETISCHE LIJST VAN DE PACHTERS

1680

Luc Neyt Luxemburglaan 21 8700 Tielt


• voor de naam van de pac.hter/qebru:i.ker w:i.1zeggen

dat hi.j

ook e:i.genaar is

o

0

Arents Jan kinderen Baacke Laurens ho:i.rs Bae1e Jan wed. Bue Jan wed, Bale Joos 0 Bale Joos BUe Joos Bale Joos Bale Joos 0 Bal.e Li.even wed. 0 Basel:i.usMijnheer (heer Jan van Zee1e = geschrapt) 0 (Jaecq. Schantp - later toegevoegd) ;Baul.1uvan Hansbeke Bee1aert Louijs :eee1aert Lou:i.js Bée1aert Lou:i.js l3ee1aert Lcui.js Beelaert Louijs Louijs ~1aert 0 l3ee1aart Louijs iBee1aert Louijs iBeel.aert pieter iBeel.aert P:ieter ïBee1aert Pi.eter taeel.aert P:i.ater hal.aart Pieter lBeunis Jan ~illet Jo· B.i.llet Jo' 0 ~:i.l1et Jo· \ Jo· ;S:i.llet Jo· !B:i.11et c ~illet JO· 0 ~:i.llet Jo· 0 Jo· !B:i.llet e ~:i.11etJo' ~i.llet JO· e ~il1et Jo' 0 !BiDet Jo' ~i.ll.et Jo· e ~i.llet Jo· !BUlet Jo· !Bi1l.etJo' ~illet Kp' c ~i11et mevr. (Jonas de Meijel:e geschrapt) e !Bagaert Martin !Boqaert Martin !Braam Jan IBral Marcus !Breseel. Jooris Breseel Jooris Breseel Jooris IBreseeel. Bauwen !Brese$4l1 Jooris IBresseel. Jooris !Bruijnee1 Gui.1l.am e !Bruijneel. Gui1l.am IBrW-jneel. Gui.l.1am IBruijneel. Guil.l.am !Bruijnee1 Gui.11am IBruijneel. Gui11am . IBruijnee1 Gui.l.1am ~i.jneel. Gu.il.l.am 0

··

·· · ·

·· ·

...

·

·

· ·

30

II 94 I 271 I:II 49 III 30 II 153 II 332 IX 339 II 343 II 152 IV 213 :tv 233-234 IV 315 12-17 :tI :tI 3 :tI 10 II 19 IJ: 309 345 II III 2 III 19 II 251 IIl 56-59 III 13 III 18 III 46 II 253 I 182 I 191 I 192 I 194 lII 104 :!J:I 105 III 110 III 112 IIl: 114 I:Il: 144 II:t 153 :t:tI 158 V 350 V 354 V 365 VI 119 118 III IV 236-237 VIl: 37 114 VIl: II 236 III 63 III 102 III 106 III 108 V 84 V 45 V 47 II 78 II 282 :Il: 286 rIl p2-53-5E XXI 14 III 32 :tIJ: 54 III 55

150 140 150 210 110 200 67 280 110 105 710 455 125 460 500 75 186 300 250 200 470 1540 1290 100 290 744 210 200 714 300 500 550 2050 220 168 270 500 250 180 153 200 324 85 1530 228 406 600 40 336 300 250 236 764 710 419 314 370 770 728 682 340 250


o

Q

·· ··

·· · ·· · · 0 0

·

·· · ·· · 0

0

· 0

0

BruijneEll. Gu.i.~l.am Brui.'jneel.Joos Bruijneel. Joos Bruijneel. Joos Bruijneel. Joos Bruijneel. Pieter Brui j neel. Pieter Bruijneel Pieter Bruijneel. Pieter Brui jneel Pro Bruijneel Pr. Bruijneel. Pro Brui.jneel Pro Brui.jneel. Pro :eruijneel. Pro , Bruynee1 Gui.l.1am Bruyneel. Guil.l.am Bruyneel. Guill.am :IiIu1tincqJaspaer Bul.tincq Segher Buschop Martin :euscoop Martin (:laes Baudewijn C1aes Bauwen Claes aauwen claes Jan Claes Jan Claes Jan Cl.aes Jan Cl.aes Jan Cl.aes Jan Cl.aes Jan Cl.aes Jan Cl.aes Jan 'Cl.aes Jan Cl.aes Jan Claes Jan Cl.aes Jan Cl.aes Jan Cl.aes Jan wed. Cl.aes Jan, Jan Manaut ende Pieter Dannuncx 1/3 ende Manaut Cl.aes Joos C1aes Joos Cl.aes Joos Cl.aes Joos Claès Joos Claes Joos Cl.aes Joos Cl.aes Joos Claes Joos Cl.aes Joos Cl.aes Joos (fs Jans) Cl.ercq Joos cObbaert Joos wed. Cocq Geeraart Cocquijdt Joos Mr. Cocquijt Baudewijn Cocquijt Bauwen Cocquijt Bauwen Cocquijt :eauwen Cocquijt Jacques Cooquijt Jacquès geschrapt Cocqu.i.jt Joos Mr. Cocquijt Joos Mr. Cocquijt Pietar Cooquijt Pro cocquijt Pro ende Pro Harens =geschrapt Cocquyt Baudewijn Cocquyt Bauwen cocquyt Bauwen Cocquyt Bauwen

-

·

· 0

31

I:U II II II II I I I IV IV IV IV IV IV IV

II III III II VII :tII :tII V VI VII II

II Ir r'I II IV

rv IV

2/3

IV VII VII VII VII vrI VII VII V V V VI VI VI VI VI VI VII VII VI:

XII

:n X V II

II II IV

IV IrI III III V

:tII V

II II :tIJ:

60 43 73 74 173 160 163 230

29 64-65

19 59 86 105 165 154 12 15 169 1'8 43 47 139 90-91 17 308' 345' 276 283 285 284 294 297 343 20 58 60 93 94 35 110' 108 303 410 35 68 92 93 135 144 142 79 175 45 249 188 269 7-8 11

39 84 82 128 205 68 1

92 157 307 314 74

330 240 205 545 134 157 370 220 210 460 970 216 272 100 52 600 420 364 370 175 260 260 194 271 400 370 155 250 104 200 270 205 290 340 530 974 430 307 610 100 28 358 700 300 520 1170 552 310 400 350 260 410 225 200 486 332 100 1090 130 70 250 150 225 30 460 300 1300 214 254 300 310


o

·

·

0

·· ·· ·· 0

·· ·· · 0

c 0 0 0

· ·· ·· 0 0

0 0 0 0 0

·· 0

·· · 0

ocquyt Bauwen Cocquyt P:i.eter Cocquyt P:i.eter Cocquyt Pieter ocquyt Pieter Cocquyt P:i.eter Cooquyt P:i.eterende Lieven Mort:i.er Cocuijt Jaoquas Cor::ui.jt Jacques Cocuijt Jacques Cocui.jt Jacques Cocui.jt Jacques Coouijt Jacques pocuyt Jacques Coe~ Servaers heer Coel.man Serv_re heer heer coa1DUm Sarv_r$ ~oelDUm Se;r,raersheer Coe1man Serv_re h_r poel.man Servaere heer ~oel.man Servaera heer Coelman Servaers heer toalman serv_re heer ~oelman Serveere haer I==oal.manServeere haer ~oel.man Servaere haer ~oelman SerVaere haer Coel.man Servaera heer Coel.man Servaers heer ~oel.IO.anServaers heer [coel.man Servaers heer Coel.man S.rvaers heer ~oel.man Servaers heer ~oel.man Servaera hear Coelman Servaers heer Coalman Servaers haer Coe1man $ervaers haer Serv_rs haa:.:~oa~ ~oelman Servaers heer Coelman Servaers heer Coe1.man $ervaers hae:.:~oel.man Servaers heer Coel.man Servael:"sheer Coel.man Servael:"sheel:" Coeloman ServaElrs heer Coeloman Servael:"Sheer Coe1.man Servaers heer ~oe~man ServaQ~s heer ~oeman Servaers heer ,",oensPieter tot Hansbeke Cornel.is Geert weese (Guil.~am.Pieters Comel:i.s G:i.ll:i.s Comelis Gilli.$ Cornelis Gill.i.s Corne1i.$ Jan Comelia Jan Comelis Jan Corneli.a Jan ~omel..ia Jan Comelis Jan Cornel:i.s Jan Comel.is Jan Cornel.is Jan Cornèl:i.sJan ~Qrnel:i.s Joos Comeli.s Joos COrnelis Joos Co:l:neli.e Joos Comel.is Joos Cornel.is Joos Joos Fomelis

141 I 183 I 239 II 104-105 60 II III 95-96 IIJ: 41-42 J:V 89 IV 96 IV 99 IV 135 IV 136 IV 137 IV 93 I 177 I 207 I 232 277 I I 278 I 287 I 292 I 297 II 2 III 85-86 III 7 III 8.0 III 81 lXI 82 rII 83 J:IX 84 III 87 III 88 III 89 III 132 IXI 183 rII 190 III 192 III 193 :rII 194 :tv 152 IV 185 IV 250 IV 268 V 68 V 368 VI 152 VI 157 VI 158 Il:I 71 IV 327 V 291 II 155 II 186 II 205 I 3 I 23 :I 68 r 71 I 76 I 92 V 371 VI 1.4 VI 20 VI 22 IV 252 IV 293 IV 295 IV 296 IV 305 IV 306 :tV 309 VI

- geschrapt)

32

250 200

lSO 1200 143 550 1875 200 10 .. 224 275 50 300 350 70 160 500 2540 570 900 466 170 676 1880 210 480 516 420 175 150 600 400 400 620 94 1784 250 175 200 85

90 233 204 260 384 180 416 260 90 900 260 480 180 140 780 494 614 130 135 200 380 164 450 554 560 360 .. 306 306 80 210 506


o

0

0

0 0 0 0

· · 0 0

0

0 0

· 0 0

· 0

0

0

0

0

· 0

c

334 87 IJ: 100 II 168 IJ: 195 II 218 II 220 II 225 II 238 II 246 IV' 94 II 222 V 211 II l08 V 348 VI 4 V'l: 116 V 340 29 V V 143 V 144 V 277 V 294 V 361 V 379 V 398 V'J:: 101 V'J:: 118 V'J:: 159 V 58 I 274 II 20 IX 47 :tI 52 II 140 :n 143 :u: 255 II 324 V 367 XXl: 150 V 17-18 V 91 :tl: 146 1:1: 160 n: 257 II 306 1:I 326 XJ:I 61 :U:I 64 III 76 III 209 V'J:: 52 21 V'J::I IJ: 86 V'J::I 120-123 V'J:::t 41 V'J:::t 17' V'J:: 99 r 243 IJ: 126' J:J: 95' :t:t 29 :tI 122 :tI 329' :tI 266 IJ; 317 :tIl: 126 ].4-16 J::t II: 32 :t:t 321 :tII 75 IV'

Comeli. Joos Cornelis M:l.chiel M:l.chi. ..l omelis Mi.chiel Comelia Michiel Comelis Cortlélis Michiel Comelia Michiel Comelis Mi.chiel Comalis Mi.chiel Cornelis Mich.iel Cornelis Michiel Co:rnelis M:l.ch.il Comelis P:i.eter Comelis P:i.eter (wed. -geschrapt) Comelis Pieter dEI jonge Cornel.is Pieter de jonge ~ornelis Pieter de jonge Comelis Pieter de jonghe Comel.is pieter dhoude ~omEilia Pieter dhoudEI Cornelis Pieter dhoude comelis I?ieter dhoude Cornelia Piater dhoude Comelis Pieter dhoude Comelia Pieter dhoudEI P:i.eter dhoudEI Comelis Piete;r dhoude Comelis Comelis Pieter dhoude Comelis Pieter dhoude Comelia Pieter d'houde Cornelis Pieter wed. Comelia Pieter wed. Comelia Pieter wed. Cornelis P:i.eterwed. Corne1.i.sPietez; wed. Comalis P:i.eterwed. Co:rnel.is Pieter wed. cornelis Pietez; wed. lCortlélis Pietez; wed. , Pieter de Baats COl'Oelis Pro Comelis Pro dhoude Icornelis Pro d'houde Comel.is Pro wed. Corne1is Pro wed. Comelia pro wed. Comelis Pro wed. Comelis Pro wed. Comelis Pro wed. Cornelis Pro wed. ~omelis Pro wed. come1is Pro wed. !Dab.ijGelain heel:" panincx l'ieter !Danins Anthonis !Danninox Xstoffel wed. lDanunox Pieter panunox Xstoffel wed. de B(r)abandere Pieter de Baaets l'ieter de Baete Anthon.i.s de Baets Anthonis de Baet", Anthonis de Baete Anthonis de Baats de jonge Laurs de Baets Jan hoirs !de l3aets Laurens ~e Baets Laurens de Baete Laurs de Baets Laurs de Baats Laurs ~ l3_ts Laurs

:U

33

385 1140 250 350 1060 375 450 1040 600 310 430 746 155 376 370 630 300 185 680 300 480 390 320 153 520 320 500 164 260 90 80 580 50 147

sa 25 300 225 607,5 300 1250 304 524 286 466 200 300 2930 280 920 282 486 ;1.70 350 726 290 150 200 460 300 75 347 75 500 243 233 340 125 133 150 546


o

0 0 0 0

· ·· · 0

·

· · · c 0

·

· 0 0 0

·

· ·· 0

· 0

· 0

· ·· 0 0 0 0

· 0 0 0 0 0

· 0 0 0 0 0 0 0 0

·

Baets Lieven Baets Lieven de Baeta Lieven de Baets Lieven de Baets· Lieven de Baets Martin wed. de baets Matteus (Pieter - geschrapt) de Baets Matteus hoirs <ie Baets Matteus hoirs <ie Baets 01ivier de Baets Olivie:r 4e Baets 01ivie:r de Baets Olivie:r dEa. Baeta Ol.ivie:r de Baets 01ivie:r de Saeta Ol..:i.vier de Baata Ol.ivie:r de Baeta Ol.iviar de Baeta Oliviax: de Baeta Olivie:r de Baeta Ol.iviez: de Baete 01.iviez: de Baats Olivier de Baets Ol.iviez: de Baata Ol.ivier 4e Baets Oliviez: ~ Baste Olivier ~ Basta 01ivier, de Vogel are Jooris, 4e Baeta pieter de Basts Pistex: ~ lilaetaPieter 4e Saeta Pieter 49 Baets Pieter de Baets Pieter I:!.e Baeta Pieter de Baats Piater de Baets Pister de Saeta Piater de Sa.ts Pi.eter de Baeta Pieter de :8aets Pieter <ie Basts Pieter de Baets Pieter de Baets Pieter de Baeta Pieter de Baeta Pieter de Baeta Pieter de Baet. Pieter de Baeta Pieter de Eaets Pieter de Baet. Pieter de Ba.ets Pieter de Baets Pieter de Baeta Pieter de Baeta Piete:.: de Baeta Pietar de Baeta Pietar de Baeta Pieter de Baeta Pieter de Ba.eta pi eter de l3aets Pieter de Baets Pietex: de l3aets pieter de Baets Pieter de :Baets Pietex: de Baets Pieter de :Baets Pi.eter de Baeta Pro Ide Baets Pro !de Baets Pro Ide :8aets Pro

r

de

145 154 r 210 I 219 :u 144 I 8 IV 23 V 254 V 312 II 99' :II 84 IJ: 112 :u 116 II l.lS II 145 II 147 Ir 161 II 163 II 204 II 209 II 210 II 295 IIr 143 V 85 V 227 V 319 V 339 II 90 I 178' I 227' I 256-260 I 11 I 41 I 48 I 49 I 111 I 113 I 131 I 141 '144 I I 147 I 159 r 162 I 167 J: 173 r 175 I 180 r 201 r 209 r 213 r 214 1: 225 r 227 I 234 r 236 r 255 I 264 II 44' Ir 30 II 31 II 82 V 310' V 295 V 297 V 363 I

de

,

de

Vogel are Jan

VI

VI

r I I

r

34

7

36 l.40 237 25l. 281

146 420 426 180 325 200 75 780 116 200 530 390 420 300 350 340 800 433 620 470 590 170 340 150 125 236 670 600 70 lSO 450 310 200 575 200 426 240 159 660 200 250 240 950 268 265 590 208 320 150 225 277 954 62 850 384 520 195 192,5 375 820 500 77 150 150 350 254 270 200 266 160 930


o

0

0

· · ·· ·· · · 0

0

··· 0

0

0

0

· · ·· e

c 0

· a

0

e

·· · a a

·

·

·

~ ~ ~ de de de ~ de de de ~ de de ~

Bj!letsPlO. Baets Pro Baets Pro Ba.ets Pro Beunis Jan Beunis Jan Beunis Jan Bil. Laurens Bil MariU:!I Bil Mariu:!I B.i.!MariU:!I Bil Mauriul!! Bl.onde Jacque:!l Boev;re Ol.ivie;r !de Bouvere Olivier !de Bouvere 01i.vier de Bouvere Ol..iviér de_Bouvere Ol.ivier ende Jan Routs de BO\lvre Olivier de Bouvra Olivier de Bo\lvre Olivier en Jan Rou t:!l eie Bou,,"re01ivl.er ende Jan Routs de Bouvre Olivier ende Jan Routs de Brabandere Jan de Brabandera Jan wad. de Brabandara Piet"r de Brabandere Piater de Brabandere Pieter de Brabandere Pieter de, Brabandere Pieter [de Brabandere Pieter de Brabandere Pieter !de Brabandere Pieter !de Brabandere Pieter de Brabandere Pieter de Brabander. Pietel': !de Brabandere Pieter de Brabandere Pieter, halfven broeder !de Buschop Geeraart de Cleroq (clays "" ge$ahr,apt) JOOl!! de C1el':cqBaudew.ijn de C1.ercq Bauwen de C1.ercq Bauwen de C1.ercq Bauwen de C1.ercq Bauwen de C1.ercq Bauwen ~ C!ercq Bauwen !de Cleroq Jan ~ Clercq Jan ~ Cleroq Jan Ide Clel':cqJan !de Clercq Jan !de Cl.ercq Jan Ide Cl.ercq Jan kie Clercq Jan de Clercq Jan !de Clercq Jan 'cieclercq Jan Cie Clerc:q Jan de Clercq Jan de Cl.ercq Jan <:la C~ercq Jan de Clercq Jan 00 Cl.ercq Jan de Clercq Jan de Clercq Jan de Clercq Joos de Clercq Joos de Cl.ercq Joos de Clercq Joos de Cl.el1cqJoos

;

35

IV IV IV IV rI II Ir IV rv rv

175-176 51 184 197 256 258 261 128 223' 157 IV 272 :tV 102 V 200 IV 222 IV 180 IV 214 IV 228 IV l.20 IV 210 IV 254 IV 217 :ry 130 IV 131 IV 321 VII 126-128 rII 149 V 126 V 167 V 17S V 190 V 199 V 216 V 251 V 261 V 262 VI 71 VI 114 VI 70 III 10 V 138 VI 86 V 264' V S2 V 310 V 321 VI 29 VI 140 rII 139' III 139 III 200 J::U: 204 IV 166' IV 6 IV 13 IV 24 IV 33 IV 44 IV 48 IV 58 IV 83 IV 95 IV 1.38 IV 1.67 IV 177 IV 183 IV 1.86 V 269' V 264 V 266 V 302 V 345

61 200 500 115 96 400 500 175 400 310 125 190 158 150 175 117 236 210 63 260 244 225 265 340 1008 350 238 210 183 283 65 680 340 202 306 680 800 240 300 250 160 1.00 172 1000 200 240 250 540 210 250 820 172 500 590 140 280 353 580 223

112 104 320 690 224 435 760 100 550 210 485 285


o

0

· 0 0 0 0

0 0

· 0 0

·

· · 0

0

·

· 0

·

0 0

de de de de

C~ercq Joos C~ercq Joos Cl.ercq Joos C~ercq Joos de C1ercq Joos de Clercq Laurs hoirs 4e C1ercq Marten de Clercq Martin ~ C~ercq Martin ~ clercq Ph.i~ips de C~ercq Ph.i~ips de C~ercq Ph.i~ips de C~ercq Ph.i~ips de C~ercq Ph.i~i.ps de Cos ter Lenaert de Cos ter Lenaert de Cos ter Lenaert de cos ter Lena.ert ~_Coster Lenaert ~ Cos ter Lieven de Cos ter Lieven de Coster Lieven de Coster Lieven de Coster Li.even de Coster Lieven de Coster Pieter ~ Coster Pister de Coster Pieter fs Lievens ~e Coster ];Ir. de Coster Pro de Coster Pro de Cos ter Pro ~ Cos ter Pro fs Lievens de Cos ter Servaers de Coster Servaers de Coster Servaers de Cos ter Servaers ~ Coste:r:Servaers de Coster Servaers de Coster Servali!:r:s de Cos tere Loanaert de Costere Lieven de Coatere Pro ~ Costere Serva$rS de Coatere Servaers ~ Costere Serv_rs ~ CUi.jpere Pi.eter ~ de Meijere Lieven ~ Dekere Jan ~e Keer Arent ~e Keijsere Joos wed. ~e Keijsere Joos wed. ~e Keijsere Joos wed. ~ Keijsere Joos wed. ~e Keijsere Joos wed. de Keijsere Martin ~ Keijsere Martin ~ Keijaere Martin de Keijsere Martin ~ Keijsere Martin ~ KeijSère Martin ~ Keijsere Martin=geschrapt ~e Lantsgraeve Lievens de" Lantagrave L.ieven ~e Lantsgrave Lieven de Lantsgrave L:i.even de Lantsgrave Lieven de Lantsgrave Lievens de Meij Jan Bapta de Meij Jan Bapta Jo· de Meij Jan Bapta Jo·

VJ: VJ:

45

VJ:

130 151 156 5 142 268 329 162 277 294 296 330 89 149 194 218 403 66 132 156 160 204 206 312-313 304 155 168-169 129 190 307 161 155 6 7 61

VJ:

vr rI VJ:

V V rI rI

:n rr Ir V V V V

V IV IV IV rv rv I.V I.V IV IV IV IV IV IV rv rIr V V V

88

V

88

V V V IV IV rII rII III IV II

176 215 97 154 14 151 156 157 164 313 167 150 140 182 200 201 202 272 296 79 6 9

VI

VII IV IV IV IV IV X X

Ir III XXX XII

xr

62 281

XV 92 XV S3 XV 81 I:V l.01 J:V 134 IV 85 J:J: 151 XI 201-202 XI: l.99

36

330 354 325 210 356 68 256 570 306 360 104 166 206 270 416 320 304 300 165 500 323 225 300 460 280 616 285 85 624 200 650 670 285 150 546 450 500 304 210 190 50 85 100 600 100 ; 150 106 275 160 110 93 370 260 130 200 205 500 175 550 310 320 409 133 170 300 l.74 250 205 225 1750 880


o

0 0

0 0

0 0 0

0 0

· 0 0 0

·

· · 0

0

· 0 0 0 0 0

· · ·· ·· 0

· ·· · ·

· 0

0

··

· 0

Mei.j Jan Bapta Jo· Mal.j Jan Bapta Jo 0 Mel.jer lieven de jonqhe !de Mel.jer Pieter fs Pieters de Mel.jer Pl.eter fs Pieters de Me:i.jere (van Neve~e '" geschrapt) MauriUB hoi.rs ~ Mel.jere Baudewi.jn Ide Meijere Baudewi.jn Ide Meijere Baudewi.jn de Meijere Baudewi.jn ~ Meijere Baudawijn ende Wi.11ems Pi.eter de Meijere Ba,udewi.jn fs Ol.iviers de Mei.jere Baudewl.jn fs O~i.vi.ers de Mei.jere Baudewi.jn fs 01i.vi.ers ~ Mei.jere Baudewl.jn fs Ol.:ivi.ers de Meijere Baudewi.jn fs 01i.vi.ers Bauwen ~.Me:ijere ~ Mei.jere Bauwijn de Meijere Christoffel. de Meijere ~.ra,ert ho:irs !de Me:ijere Gi.11i.s de Me:ijere Gi11i.s Ida Meijere Gi.11i.s de Me:ijere Gi1.1i.s Ida Me:ijere Gi.l.l.i.s ~ Mei.jere Gi1.1is !de Mei.jere Gi.1.1i.s !de Me:ije:r:eGi1.1:i.s de Mei.jere Huybrecht de Mei.jere Huybrecht Ide Mel.jere Huybrecht de Mel.jere Huybreoht de Me:ijere Huybreoht de Meijere Huybreoht ~ Mei.jere Huybrecht !de Meijere Jan de Mei.jere Jan _d. !de Mei.jere Jan wed. ~ Meijer", Jan wed. , Jonas de Meijere fs Pieters Ida Mei.jere Joa.nes !de Mel.jere Jonas Ida Mei.jere Jonas ~ Meijere Jonas fde Meijere Jonas !de Meijere Jonas !de Meijere Jonas !de Meijere Jonas fde Méijere Jonas kie Meijere Jonas ~ Meije'%'"eJona:s PEl Meijere Jonas Ide Meije.:t:eJonas ~ Meijere Jonas de Meijere Jonas de Mei.jere Jonas de Meijere Jonas de Mei.jer...Jonas de Meijere Jonas de Mei.jere Jonas de Meijere Jonas de Meijere Jonas de Meijare Jonas de Meijere Jonas de Meijere Jonas de Meijere Jona9 Jonas fa Pieters cia Meijera de Meijere Jonas fs Pieters de Meije'%'"eJonas fa Pieters de Meijera Jonas fa Pieters de Meijer... Jonas fs Pieters de Meijere Jonas fa Pi.eters ~ ~ ~

37

II 200 11 270 V 307 V 140 V 240 IV 282 I::n: 125 III 180 III 191 III 195 II 102-103 I 294' I ~43 1 165 I 249 u: 44 XXX 198 lXX 199 115 VII I 103 :U 107 IJ: 176 179 Ir 11 183 II: 187 II 194 11 197 11 237 v 90' V 23 V 119 V 173 V 193 V 344 V 352 I 61 I 83 I 218 VI 9 IV 252' III i36 l.37 :UI rlr 175 III 179 III 188 III 207 :III 208 I:I::[: 210 III 21.1 I:Il: 21.2 III 213 IV 5 IV

7

XV

8 15 22 27 28 34 35 36 37 49 406 407 127' 292-293 18l. 182 374 400

IV IV IV

IV IV V

V V V V V V V V V V

V

1220 1010 330 188 570 420 200 276 965 200 1200 130 290 570 254 192 140 1046 507 350 500 600 190 170 580 570 440 600 125 220 200 220 310 176 260 304 195 155 237 50 534 350 510 450 430 150 150 600 350 440 454 500 500 500 350 156 27

SOO 154 400 3.24 244 326 290 624 207 1010 95 274 270 336

"


o

· 0 0 0 0

··

·· ·

0 0 Q

0

· ·

·

de Meijere Jonas fa Pieters de Meijere Jonas fs Pietere de Mei;e.!;"eJonas fa Pietera, hoira Laurens ~derhaghen de Meijer. Jonas fs pra de Meijere Jonaa fa Prs de Meijere Jonas fa Pra. de Meijer. Jonas fs Prs. de Meijere Jonas fs Pre. de Meijere Jonas, de weert heer ende Mr. Bertholomeus de Meijere Laurens wed. de Meijere Laurens wed. (ie Meijere Lieven de MI!Iijere Lieven ~e Meijere Lieven ~ Mei.jere Lieven de Meijere Lieven ~ Meijere Lieven ~ Meijere Lieven ~e Meijere Lieven Fte Meijere Lieven ~ Meijere Lieven Fle Meijere Lieven Fte Meijere Lieven Fte Meijere Lieven Fle Meijere Lieven Fle Meijere Liêven ~e Meijere Lieven Id. Meijere LieV'en Fle MeijEire Lieven Fle Meijere Lieven Fle Meijere Lieven pa Meijere Lieven Fle Meijere Lieven ~ Meijere Lieven ~ Meijêrê Lieven Fle Meijere Lieven de Meijere Lieven ~ ~jere Lieven ~ Meijere Lieven de Meijere Lieven de jonge de jonge ~ Meije:r:e Lie~n Fle Meijere Lieven filius Lie-vens de Meijere Lieven fa Lieven !de Meijer. Lieven f:!lo Lieven (Pieter "" geschrapt) Ide Meijare Lieven 'fa Lievens Fle Meijere Lieven fa Lievens Fle Meijere Lieven fa Lievens !de Meijer. Lieven, Lafaille ~ Meijer. Marten Fle Meijere Martin Fle Mai,jere Martin Ide Maijere Martin Ide Meijere Mau.rius hoirs ~ Meijer. Maurus hoira de Meijere Ph.ilips de Meijere Pieter Fle Meijere Pieter ~ Meijere Pieter de Meijere Pietèr de jonge Fle Meijere Pieter d'houde ~ Meijere Pietar fa Geeraerts de Meijere P:ieter fa Gaaraerts Pieter :f"aGeert de Meijere de Meijere Pietar fa Gaert Ide Maijere Pieter fa GeElrts fd.e Meijere Pieter fa Geerts ea. Ide Meijere Piete: fs Jans de Me.i.jere Pieter fs Jans !de Meijere Pieter fs Jans !de Meijere Pi.eter fs Jans ide Mei.jere Pieter f$ Pieters

38

V V V I V V V V

Xv II V I

:u :tI :tI II II II II II

:n

:u :u II II IJ: :I:I

II II II II II II II

:n: I:t III XXI :tII V

V' V

V V V V

vr :tI IV :tV

XV XV

rv rv II XX VIX VII V

V X I 1: 1: 1:

X V

V V

vr V

43.2: 399 206 15 34 32 42 100 303 57 31 273 4 9 18 25 45 71 89 111 124 l.28 129 130 3.39 141 166 177 214

223 268 297 298 302 311 325 3 79 5

257 271 346 401 336 99 362 3 35 107 109 110 111 ' 195 273 272 33 19 151 30S 133 118 116 1 2 5 4

168 204 320 112 130

275 316 326 310 273 400 225 120 265 142 400 25 220 630 680 475 260 500 500 384 75 850 950 674 120 100 704 225 300 870 98 580 300 820 210 200 400 600 550 3.93 620 190 325 300 875 560 666 78 473 473 310 177 764 546 310 100 175 86 310 300 100 135 175 195 330 330 196 300 436 644 330


o

0

· 0

0

0 0 0 0 0

··

· · ·

0

· ·· 0

0 0 0 0

e 0

··

· 0

·

0

0 0

· 0 0

· ·· ·

de de de dè de de de de de de de de .de de ~ de de ~e ~e

Meijere preter fs Pietere Mei:}ere Pi.ter fa Pietera Meijere Pi.eter fs Pieters Meijere. Pieter fa Pietera Meijere Pieter fa Pre Meijere pieter fs Prs Meijere Pro Meijere Pro Meijere Pro fs Geeraerts Meijere Pro fs Prs Meijere Pro fs !?rs Meijere Pro fs Prs Meijere Pr. fs Prs. Meyere Huybrecht Muijneq Lieven Muijtere Lieven Muneq Lieven Muneq Xstoffel tot Vi.nderhoute MUynek Lieven de Neve Jooris ·ende Aren t van Keeke ~ Nave Pieter ~e Nockere Jan de Noekere Jan ~e Puijt Michiel ~ Puijt Mich.iel ~ Reu Jan tot Lo~qh_ (v~ heeke .. geschrapt) Joos ~ Rijoke ~e Rijcke Guillam de Rijoke Jonas de Rijoke Jonas ~ Rijcke Jonas de Rijeke Jonas Jonas ~Rijeke ~ Rij.eke Jonas ~ R.ijcke Jonas de R.ijcke Joons ~R.i.jeke Jçoris de Rijcke Jooris wed. deR.i.jeke JOQris wed. Jooris wed. ~Rijeke ~R.i.jcke Jooris wed. de Rijeke Jooris wed. Joos ~R.i.jeke fcIe Rijeke Pieter weesen ende Jonas de Rijclte ~e Roo Joos heer fcIe Roo Joos heer fcIe Roo Joos heer fcIe Roos.. Chl.s ~e Ruijtere Pieter fcIe Salet Jooris fcIe Salet Jooris ~e Salet Jooris de Salet Jooris ~ Smet Jooris fcIe Smet Joos (ris) fcIe Smet Jor.is de Suttere Anthois wed. kie SUttere Joos de SUttere ThOlllaeswed. de Suttere Thomaes wed. de SUttere Thomaee wed. ~ Suttere Thomaes wed. de Suttere Thomas _d. fcIe Vliegere Adriaen de Vliegere Adri.aen ~ Vl.i.eqere Adri.aen ~ Vl.iegere Jan ~e V~.iegere Mich.iel ~ V~ieqere pr. wed. ~e V~ieghere Christoffel (Dobbelare Pieter tot Waerschoot=qeschrapt) ~e Vl.ieghere Jacques propt. , Geert van Wassenhove fa Baudewijna

39

v v v

142 347 415 VI 5 14 I r 203 l:I 333 V 15 l: 285 V 4 V 19 93 V V 2 v 117 IV 243-244 V 179 IV 9 V 301 IV 341 VII 3 16 VII 179 VI VI 180 340 II l:I 341 VIl: 82 VIl: 30 VIl: 12 VII 102-106 VIl: 45 VIl: 46 VII 85 Vl:l: 86 VIl: 87 VIl: 91 VIl: 42 147 VIl: 70-72 VIl: VII 7 VIr 32 49 VII Vl:I 152 13 VII 135 VII 76 VII VII 80 138 VII 40 VIl: 73 VIl: V 121 V 279 VI 110 VI 113 VI 126 VI 154 VI 104 77 IV II 138 IV 144-145 IV 142 IV 143 IV 178 IV 45 VII 77 VII 78 81 VII 149 VII II 6 XI 338 IX 265 103 VI

160 300 54 604 310 400 135 940 475 360 470 550 40G 50 680 210 300 700 700 540 60 60 55 57 62 409 200 145 2026 470 147 135 580 630 353 320 126 800 119 425 346 326 300 130 600 412 64 524 1224 526 500 310 259 426 400 390 100 100 600 156 280 200 340 574 540 410 150 93 40 99 370


o

·

0

Q

·· ·

·

· ·· ·· ·· · ·

· i

· ·

Ida

V1ieqhere Somergem Chr.istoffe~ (Dobbe~are de Vogelaere Lieven !de Vogela.re Gaspaer _do de voqelare Gilles (Jan - geschrapt) G.il.l.:ie wed, de Voqelare wed. de vogel are Gil..1:i.s wed. de vogelar'e Gj_l.l.is Ida vogela.re Gil.l.iswed. Ida Voqelare Gi1lie wed. de Voqelare G.iUi.s wed. fde Voqel.are Gj_ll:iswed. de Vogel are G.ill.i.s wed. de Voqelare Gilli.s wed. de Vogelare Gs wed. de Voqel.are Gs. _do Ida Vogel.ar. Jen fde Voqelare Jan Ida Voqelare Jan Ida Voqelare Jan lcJe voqe~are Jan de Voqe1are Jan Ida Voqelare Jan Ida voqe~are Jan fde Voqelare Jan de vogel.are Jan Ida Voqelare Jan de Voqel.are Jan Ida voqelare Jan Ida Voqe1are Jan fde Vogelare Jan Ida Voge1fU'e Jan Ida Vogela.re Jan [de Voqelare Jan Ida Voqe1are Jan Ide Voqe1are Jan Jan de Voqelare de Voqe1are Jan de voqe1are Jan (met dan grooten Most) de Vog.~are Joos de Voqelare Joos !de Voqe1are Joos Ida Voqe~are Joos iele Voge1are Joos Ida Vogelare Joos Ida vogel.are Joos fde Voqel.are Lieven de Voge1a.re Lieven de Voqe1are L.i.even Jde Voqelare L.i.even Ida Voqe1are Lieven Ide Voqelare Lieven Ida Voqelare Lieven fs Gs. ide Vogel.are Rei.:ini",r jnier Ida Voge1are l'tfti Ide vogel are Re:ijni!!Or Ide Voqe1a.re Rei.:inier Ida· Voqelare Reijnier !de Vogelare Reijni.er jde Voqe1are l'tftijni.er Ide Voge1are Reijnier !de Voge1are Reijnier !de vogelare Reijnier !de Vogelare Rei.jni.er ende Seger Pi eters !de Vogelare Reyni.er de Vogel.are Reyni.er jd.e vogel are Reynier !de Voqhelare G.ill:i.s wed. de voghGl.a.re Gill.is wed. de Voghelare Gi.ll.iswed. !de Voghel.are Jan Ida Voqhelare Jan

Pieter

40

tot Waerschoot;=ge8cl

11 I VI VI V V V

265 62 79 Üi3 255 287 328 VI 160-161 VI 43-48 VI 100 VI 102 VI 143 149 VI V 103 V 109 :u 50 III 147 V 145 V 260 V 267 V 283 V 331 168-169 VI 172-173 VI VI 13 17 VI VI 42 V:I 50 57 VI 80 VI 81 VI 62 VI TI 83 TI . 84 VI 89 133 VI 134 TI V 404 V 106 V 248 V 306 V 389 V 408 V 413 V 4,14 IV 231-232 IV 212 IV 224 :IV 251 IV 263 IV 269 TI 25 I 189 V 275 V 285 TI 34 VI 136 147 TI TI 170 171 TI 177 TI TI 178 TI 122 V 120 V 315 VI 46 v 236-237 V 172 V 232 V 188 VI 165

98 210 165 420 690 90 290 390 850 280 300 170 228 160 356 147 350 480 400 370 336 330 390 720 334 80 764 840 800 270 550 450 280 150 380 714 400 460 171 350 610 210 400 300 300 860 105 136 350 482 265 440 170 136 143 324 570 200 260 206 344 90 350 280 150 900 980 90 990 320 200


o

de Veqhe~are de voqhe~are

rv

Lieven Rijni.er

vos Jees Ves Jeos ~ Ves Nicl.aes de Ves N:i.cJ.aes ~ Vee N.icJ.aes ~, Vreese Joos ~Q Vreese Jeos ~ Vreese Lieven ~ Vreese Lieven ~ Vrint Jacques Fte vrint Jacques ~ Weert Batho~omeus Heer ende Mr. pasteer met Jenas ~ Weert Gi.11.is ~ Weert Gi11is [deW:i.tte Jan !de Witte Jan tet LandeqheDl ~ Wi.tte Lucas ~ Welf Jacq!.les [de Wel.f Jacques Ide,Wolf Joerie Ida Welf Jeeris de Welf Jeorie de Welf Jeoris de Wolf Jo.or:i.s iater de Welf ... !de WuJ.f Jacques de Wulf Jan !de WuJ.f Pi.eter wed. !de Wul.f Pieter wed. lDecl.a%oq (lterrebroucq--gesch%apt) Phi1ipe !der Wedu_ Anthon.is lD'huijstins (~later toeqevoeqd) Jooris Mr. iDiericq Pieter Dieriox Pieter Diariox Pie1;e% Diariox Pieter dit n%. werd na 1680 toeqevoeqd = ander landsch%.ift d'Jo1ijt Joes d'Jelijt Jees d'Jolijt Jees Dobbelaera Gillis Dobbel_re Gillis Debbe~aere Pro Dobbelaere Pro Dobbelare (Lieven=qesch%apt) A(ir(.iaen) Dobbe1are Adriaen oohbelare Adriaen Dobbelare Adriaen oobbelare Gi.11ea ~lare Gi11es Oobbe1are Gi11is dobbe~are Gillis Dobbelare Gillis Dobbelare Gi11ie Dobbelare Gi,llis Dobbe1are Gi1~i..s Dobbe1are Gi.1~i,s Dobbe1are Gi.11i,s Dobbe1.re Gi,11i.s Dobbelare Gi11is Debbelare Gil.lis oebbel.are Gi11is Dobbel.are Gi11.is, weese Geert Standaert Oobbel.ara Jan wed. Dobbelare Jan wed. Dobbel.are Lieven Dobbelare Lieven Debbelare Lieven Dobbelare Lieven ~

0

0

0

·· 0 0

· 0

0

0

· 0

0 0 0 0

0

·

0

0 0

0

0

178 2~4 770 VII VII 280 240 111 V 490 V 300 IX 164 XX 168 846 XX 630 :n 77 V ~50 ~ VI 265 IV 302 211 287 rv 330 XV 288 190 rv 103 125 XV 116 V 43 114 526 ~2 73-74 X 300 V 396' 42 150 rv 250 43 rv 200 rv 46 IV 50 344 IV 151 420 247 163 :u V 387 300 207 V 358 240 28 VI 174 223 VI 328 456 IX X 34 1200 XII 201 1830 I 238 200 135 400 I 139 I 390 426 242 X 7S 254' X V 205 300 V 364 620 VI 41 268 1090 IV 310-311 224 XV 230 820 125 X 260 130 X 675 203 XI 400 r 36' 30 II 335 X:U 11 75 rv 133 33'0 XV 159 300 XJ:I 187 280 rv 238-240 ,840 rv 80 450 rv 162 290 rv 191 255 rv 203 200 rv 226 380 :IV 267 lBO V 281 284 V 396 360 VI 18 /3 part VI 39 100 VI 30 280 V 393-394 326 40 VI 180 II 370 SS II 99 100 XIX 163 167 J:J:J: 185 200 V

de

41

de Me.ijere

97 323 112-113 34 168 81 385 178 245 224 240 107

14


e

·

· · 0 0

·· •

·· · e

· 0

·

·· 0

·

0

Dobbel.are Lieven Dobbelare Lieven Dobbel.are Lieven Oobbel.are Lieven Dobbel.are Lieven Dobbèl.are Lieven Oobbel.are Lieven Dobbelare Lieven Dobbelare Lieven !)obbelare Lieven Dobbelare Lieven Dobbelare Lieven Dobbelare Liaven I)obbelare Lieven OQbbelare Lieven LieWen do~lare Dobbelare Lieven Oobbelare Lieven Oobbalare Lieven Dobbelare Martin Oobbelare Martin Dobbelare Philips Dobbelare Phi.lips OobPelare Philips Dobbelare Pieter Dobbelare Pi.eter Dobbelare pieter Oobbelare Fr. Dobbel.are Pro Dobbelare Pr. Dobbelare Pr. Dobbe1are .ze , Dobbelare Pr. Pobbelare Pr. Dobbelare Pr. Dobbelare Pr. OobbeU.are (dabackere - geschrapt) Lievens Oonckerwolcke Adriaen Donckerwolcke Adriaen doqckérwolcke Adri.aen donckerWó1cke Adri.aen Doorst Lieven Doorst Liaven Doorst Lieven Doorst Lieven Duijck procur. hoi.rs Duijcq procur. hoirs Duijcq procur. hoirs Dui.jcq procur. hoi.:r:s Duycq proCl.!Xeu:r: hoirs Duycq procu:r:eur hoi.:r:s ende Janqu.es IUomde Fierens Joods Fierens Jooris Gi~is Joos hoirs Qill.is Joos hoirs GiJ.J.i.s Joos wed. Gi1J.i.sPieter Goethal.s A:r:ent l30ethals Arent Goethals Arent Goethal.s A:r:en t l30ethals Bauwen Goathal$ F:r:anchoijs Goethals F:r:ans l30ethals Frans, van Beneden Jan hoirs Goeth~s Geeraert Goethals Geerae:r;t Goethal.$ Geert l30ethals Geert Goethals Geert hoi:r:s lGoetha1$ GuiIIam tot Be11em

IV :IV :IV

U7-148 218' 2-3 31-32 4 U 36 78 88 91 126 141 146 149

:IV

lSO

:IV :tV IV :IV

IV :IV :IV :IV

:IV IV :IV

:IV :IV V V IV IV :II :II

:[l: I :I I J:

J: J: J: J: J: I :I I

IV J:J: IJ: J:J: J:l: V:IJ: V:II

vrr V:I:I IrI V V V V V V:I:I V:II :I I :IV rIl: IIl:

V V V

r :l:I rJ: J:l: V V V V V IV

42

249 ' 271

226' 70 104 124 13-15 117 221 18 244 280 134' 132 134 240

246 250 254 266 283 21 308 319 336 337 53

56 57 139 124 110 115 164 200' 207 10 125 293' 295 1 93 176 83' 46 239 197 292 48 95 24 191 27-28 90

38' 24'

173 220 790 350 1400 100 85 63 340 178 382 470 380 316 150 195 240 170 300 165 440 125 330 280 300 350 560 216 340 380 322 300 160 75 150 127 290 143 250 86 47 900 330 660 30 200 106 25 80 135 iBO 150 420 130 750 150 175 220 494 230 134 140 470 50 225 180 90 286 125 25 140


o

e

·· · •

·

o

·

0

0

· 0 0 0 0

· 0 0 0

0

· ·· ·

·

· u

I II II II II II II III

509 674 510 375 264 145 200 570 v 134 V 342 915 IV 240 X:II 1 Il: 148 225 II 157 410 II 190 660 :II 208 230 II 206..,207 500 II 120 300 VJ:I 68-69 336 VJ:I 58' 158 V 392 250 J:l: 239 600 V 201 124 II 98 100 III 50' 540 III 24 450 I 190 170 316 I 299 240 III 70 III 133 230 III 141 300 III 181 onbekend III 175 184 V 229 125 VJ: 8 210 VJ: 111 310 V 101 240 V 104 100 III 20 450 XII 25 484 I:U: 33 610 XII 34 1300 III 51 1.400 II 1. 544 I 70 570 I 93 564 V 384 300 VJ: 60 304 VJ: 61 130 VJ: 420 69 I 36 43 I 1.00 400 V 349 370 V 351. 92 V 79 1.66 III 129 1.00 V 79' 70 III 122 200 IXI 22 400 V 156 214 VI 66 426 II 62 90 IV 181 740 V 72 1.85 I 1.0 150 J: 10l. 55 I 279 634 I 284 250 I 196 14Ö9 I 229 290 II 41 190

~atll.Us Jan Jan ~etha1s ~oetha1s Jan ~eth.als Jan Goethal.s Jan Goeth.als Jan iGoeth.als'Jan ~ethal.s Jan !GoethalJ!IJan Goethals Jan Goethals Jans Goethals joos Goeth.als Pieter Goethals Pieter Goethals Pieter Goethals Pieter Goethals Pi.eter, Van Spaei.jbroucq Li.even Goethals xe Goudeceboos Pi.eter Haerens Jan Hael:'QnsJoos Hanssens Li.even Harens (Goethals geschrapt) Jan harEms (Loven.degea) Jan kinderen Harens Franchois Harens Frans Harens GuHla.m Harens Gui.l1am Harens Guil1am Harens Guillam Harens Guillam Harens Gui1J.am Harens Quil1am Harens Jan Harens Jan Harens Jan H~ns Jan fs Jacques Harens Jan fs Jacques Harens Jan heirs HarEms Jan hoi.rs Harens Jan hoi.rs Harens Jan hoi ra Harens Jan hoirs Harens Jan wed. Harens Joos Harens Joos ~arens Joos ~arens Joos Harens Joos iHarens Joos Harens Lieven Harens Lieven Harena Pietèr ~i!lrena Pi eter ~arens Pr iHarens pr·. iHarens Pro ~arens Pro fa Jaecques Harente Jan hoirs ~arins Jan lHarins Joos ~ebbrecht Joos hoirs Beere van VindAltrhQutè ~eije Jan tot Drongne ~erpelincq Gi11~s ae>:pelincq Gi.ll"-s lBerpel~nc::qGi11~s iBerpCllincq Gi.l1is iHoorebake P.ieter ~oorebeke Pieter Hoorebeke Pieter

=

43

293 21 23 132 278 304 315 134 94 129 62-63


o

·· •

0

·

·· 0

0

c 0

0

·· ·

· 0

0 0

·· ·· ·· 0

0

· e

·

··

· 0

·· • · ··

jHoorèbeke ~i.eter Hoorebeke Pi.ter ~oorèbek. Pi.ter B:oorebeke Pi. ter Hoorebeke Pro lIoorebeke Pro Iloorebeke Pro laoorebeke i'r. laoorebeke Pro iHoorebeke Pro Boorebeke Pro Boorebeke Pro Boorenbeke Pro rnghel.brepnt Pieter rnghelbrecht Pieter ;Kercq van Meerentre ~ercq van Meerentre ~ercqhof van Meerentre ~rrebroucq Guillam P~lips ~errebroucq ~oop Adt ~oop Adt. ~afai11e president douagière lLafevere Martin iLafevere Martin ~cht Jaeques wed. ~ambrechts Jacques hoirs fl'~S Mattijs ende Mr. Joos Vanden ~erpe1incq Gillis lLontins Gillis ~oontiens Gillis !'-'oontiensGi1U.s lLoontiens Gillis lLo0ntians Gil.lis lLoontins Gi11.is lLoontins Gillis lLoontins Gillis iJ:.oontinsGillis lLoontins Gi11.is lLo°ntins Gillis ;looontins Gillis lLoontins Gill.i.s lLoontins G.i.l.lis lLoontina Gill.is jLoontins Gill.i.s van fl.-ovendeqem Aarmen lLove~g_ Aermen van jLOV1i!ndeq_ Aermen van jMacoen Gil.l.b ~udt Geert Jan ~udt Jan ~udt Jan fs Baude". ~ud.t Jan fs Baudew. ~udt ManaOOt Jan fs Baudewijn ~audt Jan fa Baudewijn Hanaudt Jan fs Baudewijn ~audt Jan fa Baude"i.jna Jan f$ Baudewijns ~audt Jan fs Baudewijns ~audt ~audt Jan fs Baudewijns Jan fs Baudewijns ~OOt ~udt Jan fs Baudewijns Jan fa Baudewi.jns ~udt Jan fa Baudewi.jns ~udt Jan fs Ba>;l.dewijns ~a.u.dt Jan fs Baudewi.jns ~udt ~audt Jan fa Baudewi.jns Jan fs Baudewijns ~audt Manaudt Jan fa Guil.l.ame ManaOOt Jan fs. Gui1.1ame

n:z

100-101 90 IV 41 v 391 I 193 ZI:I 109 n:J: 123 III 135 :I:I:I 152 :In: 164 rxr 206 v 26 r 164 V:II 22 V:Ir 63 xr 67 v 12 rII 97 rI 191 IX 189 Ir:!: 178 139 xv rx 131 189 XV XV 245 IV 253 IV 328 VJ:I 14 I 170 V 96 rv 265-266 V 189 V 214 VJ: 150 V 3 V 30 V 33 V 128 V 155 V 160 V 174 V 192 V 213 V 265 V 338 XXX 116 XXI 202 V 355 r 40 V ~2 I 95 V 375 102 V V 116 178 r 262 J: J:X 36 I 24 J: 94 X 123 I 1.81 226 r I 245 r 286 XI 40 221' V V 296 298 V V 377 J: 27 :r 127 ZII

Houte

44

1000 200 400 100 100 490 120 22.0 352 75 730 55 370 350 350 292 150 290 210 700 323 300 440 470 2826 730 120 300 154 100 ·500 300 240 514 360 316 370 350 280 146 90 135 186 510 320 174 150 164 150 326 143 310 250 25 70 150 147 320 440 300 310 500 700 210 290 200 150 150 430 580 600


l:!j~:~: 1!!!!:~!li!l! ......

~..

..,

"

..

.. ~'" ." .. "

o

0

0

Q

0

·· · ·· · ·· e

0

· · 0

0

· 0

·· 0

·· ·· 0

0

·· · 0

· e

·

·· · · e

· ··

Jan. fa Gu.i.l.l.ame ~udt Jan fa Gu.i.l.l.ame ~audt Manaudt Jan fa Gu.i.l.l.ame Manaudt Jan fs Gu.i.l.l.ame Ilfanaudt Jan fa Gu.i.l.l.ame Jan fs Gu.i.l.l.ame ende de Meijere Jonas ~audt )!mnaudt Jan _d. Jan wed. ~audt Jan wed. ~audt ~auelt Jan weel. Jan wed. ~audt Jan _d. ~audt Jan wed. ~udt JOÇ)ris ~audt Joori,S fa Gu.i.l.l._ ~audt Jooris fs Willem. ~audt Pieter .u.esen ~audt Xstoffêl wed. ~audt Baudewijn fa Jans ~aut Bauwen fs JaOqUes ~aut Bau_n fa Jaoql.1E!ls ~aut lManaut Gui11.am ho:i.ra Gu.i.l.l.am hoira ~aut iManaut Jan Jan ~ut lManAut Jan fs Baudewijn lManaut Jan fs Baudewijn lMan-ut Jan fs Baudewijn Jan fa Baudewijns ~ut lManaut Jan fa Baudewijns lManaut Jan fa Baudewijna Jan fs Baudewijna ~ut lManaut jan fa Baudewijna Jan fa Baudewijns ~ut lManaut Jan fa Baudewijns lManaut Jan fa Baudewijn.s Jan fs Baudewijns ~ut ~ut Jan fs Baudewijns Manaut Jan fs Baudewijns lifanautJan fs Baudewijns lifanautJan fa Bauelewijns Kanaut Jan fa Baudewijns Hanaut Jan fa Baudewijns Hanaut Jan fa Baudewijns Hanaut Jan fa Baudewijns Manaut Jan fs Ba.udewijns Hanaut Jan fs Guil.l.ame Manaut Jan fs GuUl.ame Manaut Jan fs Gui.l.l.ame Manaut Jan fs Gu.i.ll.ame l(anaut Jan fa Guil.l.ame Manaut Jan fa Guil.l.ame Manaut Jan. fs Gu.i.l.l.ame Man.ut Jan fs Gu.i.11.ame Manaut Jan fs Gui,11.ame Hanaut Jan fs Gu.i.11ame Manaut Jan fs Gu.i.11.ame lifanautJan fs Guil.l.ame lifanautJan fs Guil.l.ame Manaut Jan fa Guil.l.ame Hanaut Jan fa Guil.l.ame lifanautJan fs Guill.ame Manaut Jan fs Gu.i.11.ame lifanautJan fa Gu.i.llame Manaut Jan fs Gu.i.ll.ame l>SanautJan fs Guil.lalJle (Baudew.ijn - geschrapt) lifanautJan fa Gu.i.l.l.aume Matlaut Jan wed. Hanaut Jan wed. lifanaut Jan wed. Manaut Jan wed.

I 1: IV

v VI ,l: I I 1: I I I

V

v v IV

v v VI I

v I

V· I 1: I I I I I I I I I I I I I I

r I I

V V VI VI

r 1:

r r r I

:r r I I I I I V V V V VI VI I :IV I I

r I

45

252 253 166 382 97 276 104 106 107 108 109 110 373 402 73 26 324 390 77 44 14 184 317 59 136 216-217 58 65 38 42 60 87 88 91 98 149 155 168 176 199 205 212 13 359 37 78 124' 69 126 129 137 169 172 179 206 208 220 241 268 66 284 286 288 21 67 2Q2 39 21 22 89 138

153 500 200 820 690 316 700 600 1950 750 810 220 800 460 300 280 218 158 38.0 446 364 140 150 950 430 680 300 350 270 654 630 470 340 970 316 206 314 610 147 144 426 150 470 390 270 380 270 1260 600 120 450 530 910 220 426 320 500 460 370 570 120 154 570 516 860 370 400 460 286 370 400


o

0 0

0 0

· 0

· 0 0 0

·· · 0 0

· 0 0 0 0 0 0

0

·· 0

0

Jan wed. ~ut jManaut Jan w.d. jManaut Jan wed. Jan wed. ~aut jManaut Jan wed. jManaut Jan _do jManaut Jan _do jManaut Jan. wad. jManaut Jan wed. Jooris ~ut lManaut Jooris JoorilS ~aut JoorilS ~ut Jooris tot Oostacker ~aut Manaut I?ieter _do ende hoirs Martens fs Martens JOOlS (Raes .. geschrapt) Jan fa Jans ~tens Ma..rtins Christoffel. ho;irs Martins Jacques Jan ~t;ins Jan ~tins Jan ~tins Jan fs Jans ~tins Jan. fs Jans ~tins ~rtins Jan fs Jans Jan fs Jans ~tins Jan fa Jana ~tins Jan fs Jans ~tins Jan fs Jans ~tins """rtins Jan fs Jans Jan fs Jans ~tins Jan f. Jans ~rtins ~rtins Jan fs Jans Jan fa Jans ~rtins Jan fs Jans ~rtins Jan fs Jans (Geert Standaert - geschrapt) ~tins Jan hoirs ~tins Im.artins Jan Jans Jane fs Jans ~tins Joos ~tins Xstoffe1 hoirs ~tins IMartins Xstoffe1 ho.i.rs IMartins X.toffel hoirs Xstoffe1 hoirs ~t;ins IMartins Xstoffel hoirs IMartins Xstoffel hoirs Xstoffel hoirs ~tins lMartins xstoffel hoi ra jMartins Xstoffel hoirs jMartins Xstoffel hoirs Xstoff.l hoirs ~rtins Xstoffel. hoirs ~tins lestoffe1. hoirs fs Jans ~tins ~ttijs Pi.ter hoirs ~erentre Aermen van Aermen van ~erentre ~erentre Ae~n van ~erentre Ae~n van )!teerentre Aa.rmen ven aermen van, :Martins Xsotffel. heirs .~erentre Joos ~ersancq Joos ~ersancq Joos ~ersancq Joos ~ersancq ~eraancq Joos iMesaus Ioouija Mr. Adt. ~stdach Jan ~stdagh Adriaen ~ucx Jan ~ucx Jan ~11epoi t Marie Jo·

·· ·

· 0

· 0 0 0

· · 0

0

0 0

· · 0

0 0

· 0

· e

· 0

· ·· · 0

46

I I I VI VI VI VI VII VII I I III V IV V VII V I:n

156 158 171 59 62 63 132 54 55 39 29l. l.62 337 221 270 118-119 221. 103 :[l: 68 :n 54 II 65 V 221' V 198' V 48 V 51 V 86 V 87 V 92 V 137 V 152 V 197 V 198 V 300 V 308 V 309 V 141 V 360 V 20 V 158 VII 144 185 I I 187 I 195 III 172-173 III 119 J:IJ: 154 IIJ: 161 III 169 XV 263' IV 179 V 151 V 369 IV 12 VIr 100' I 294 II 63 rII 121 167 XXI V 105 IX 170 IV 1.14 123 IV IV 246 IV 281 IV 283 r 121 xXX 127 V 325 II 241 IJ: 242 :u 334

160 212 154 304 130 570 620 450 150 250 300 284 1290 442 705 1750 520 284 292 230 292 60 178 200 110 300 400 380 118 170 320 250 680 550 570 780 386 100 172 400 425 90 310 464 224 150 182 400 .160 500 96 756 200 80 200 292 344 250 79 100 150 455 430 400 270 416 240 218 .00 310 3S0


o

0 0 0

· 0

0

0 0

· 0

0

0 0

0

0

· 0,

· 0

· 0

·

~rtier Jan Mijdt Jacques onbekend Qnbekend onbekend onbekend onbekand ~ap::Jan6sens Adt pastoor van Meeren tra heere iPau_ls Joos heer Pauwel.s Joos heer fPau_18 Joos heElr lPauwels Joos heer iPi..terArent [pi.ters Ar.nt tpi.ters Arent ,!Pieters Arent [pi.ters Arent tpi.eters Gui.llam it'i.etersGu.illam lPi.ters Guil.lam. (Pr. Cornelis cIhoude "',geschrapt) hoirs lPietera Roelant lPieters Seger lPieters Seger lPietara Segar lP'ieters Segars lPoélman Jan (Pieter van den Wal.le inden donoq'bosch PoortaOkere Tolooster van Poupe Jooris lPouppe Geeraart Pouppe Jooris IProoh.i.e prooh.i.e van Meerentre bij ahandonnatie PruijlllJacques prui'jm Jacques IPruijm Jacques iRal!ua' Joos Ri.chebourch Adt Richebourch Adt Rijckaert Pro hoirs Rpelant Matteus Roelant Matteus (tc)etsBauwen Roeta Gwijn Roets Jan Roets Jan Roeta Joos ~ets~ert Pieter lRoute Baudewijn !Routs'Bauwen lRouts Bauwen IRouts Jan lRouta Jan Jan ~uts Jan ~uts IRouts Jan ~uts Jan lRouts Jan lRouts Jan lRouts Jan lRouts Jan Routs Jan Routs Jan Route Jan Routs Jan Route Jan lRouts Jan Joos lRo\l.ta lRoute Joos lRouts Joos ende Corne1~e Jan Sanderlincx M1jnheer

...

47

28 94 240 33 onhakend 253' onbekend 50 241-242 ' 440 434 v 3:l4' 300 V 409 VI:X :l29-130 674 :l07 314 UX :l81 100 XX XV 207-208 2:l0 XV 67 173 XV 209 274 107 426 VI: 110 V 137' 272 :l80 V 840 VI: 108-109 VI 127 336 v 178 190 2 340 VI: V 289-290 724 V 113 43 V 118 210 VI: 49 300 VI: 75 30 V 356 150 280 2S XV 420 106 :n 700 47 VI:I VI:X 132-133 330 50 2 VI:J: 80 V 278 150 :tV 125 294 27 VI:J: 140 30 VI:X 380 141 VI:X 100 VI:X 145 260 50 VI:X 266 51 VI:X 229 50 rv XJ: 212 84 XX 216 79 XXX 130 310 X 231 225 15 80 VI: V 381 263 n: 217 100 IV 162 301 460 X 142 J: 290 170 XXJ: 131 310 X 51-52 290 V '71 185 V 282 336 V 395 375 V 397 704 11 VI: 200 19 VI: 3 deel.en 2 VI 26 228 VI 27 326 VI 33 196 VI: 38 340 VI: 55 204 56 160 VI: 64 733 VI: VI 65 280 VI: 146 320 :tx 21.3 295 XX 271 210 IX 59 210 V 147' 187

XIX X X XXX XV

::

geschrapt)


o

0 0 0 0

0 0 0

· ·· 0

0

0

· ·· ·· · 0

0

0 0

O· 0 0 0 0

· 0

0

0 0 0

·· e

0

· · 0

··

Sanderl~ncx Mîjnheer Sandarl~ncx Mîjnh_r Schelfstraete Martin Schelfstr_te Pr. hOir$ Geeraert Scheletraete Geeraert Scheletraete ~choof _d. Sinqelbaenst Mîjnheer Sisoinq Mîjnheez: Sisoinq Mîjnheer Sisoinq Mîjnheer Sisoinq Mîjnheez: Sisoinq Mijnheer Sisoinq Mijnheer Sisoinq Mijnheer Sisoinq Mijnheez:, Deveij Adt. hoirs Snooq Arent Snocq Arent Snoeq Arent Snooq Arartt Snooq Arent Snoeq Arent Snooq Arent Speeoltaez:t Adt douaqière Speeoltaert Adt douagière Speeoltaert Adt. _esen Speeoltaert wed. Standaert Geeraert _ese Standaert Geert _ese Standaert c;e.rt wee se fs Jans iStandaert Geert _sen St:andaert Geert weesen, Pieter vanc1en Wall.e Standaert Jan Standaert Jan Standaert Jan Standaert Jan Standaert Laurijs hoirs Standaert Marten Standaert Martin Stand.aert Pieter Standaert Pieter Stand.aert Pieter Standaert Pi.ter Standaert Pi.ter Stei.ja.rt ~tins=g<!lsehrapt) Xstoffel., Steij_rt Steijaert Jac::quesheer greffier tot Be1lem Stei.jaert Jan jste.i.j_rt Jan wed. Steij_rt Phill.ps (Jan - geschrapt) ltindEoren Steijaert Pieter Steijaert Pi.eter êDdEo Jan Vui.jtdenhova Steijaert Xstoffel Steijaert XStoffel Stei.jaert Xstoffel. Stel.jaert Xstoffel Steijaert Xstoffel Steijaert xstoffel Steijaart Xstoffel. Stel.jaert Xstoffel. Steij.ert Xstoffel Stei.j.ert Xstoffel Ste~jaert Xstoffel Steijaert Xstoffel Steijaert Xstoffel Stei.jaert Xstoffel Stei.jaert XStoffe1 Steijaert Xstoffel Staijaert Xstoffel Stel.jaart Xstoffel Steijaart Xstoffel Steijaart Xstoffel

48

VX VX

117 125

:n:

37

II

Jan ho:i,rs

264 193 :u 235 XX 76 V XJ: 171 IJ: 215 XI 273 J:V 127 XV 223 J:V 227 VXI 28 VXX 31 IV 79 IV 16 IV 18 IV 35 47 XV 49 IV 54 XV XV 55 III 77-78 XII: 73 II 301 XJ:l: 99 V 16 V 59 V 136 V 263 VX 124 VXJ: 110-111 VXJ: 38-39 VXJ: 52 VXJ: 90 ±:n 186 VXJ: 33 vxr 24 :n 9'1 107-109 VXI VIl: 36 Vl;I 65 VXl: 67 115 U: VXI 131 VXJ: 25 342 J:I V 25 VXI 146 VXI 148 II 39' 22 :u XI 51 II 66 75 XI II 77 II 81 II e3 91 1;I II 92 II 1.:!-' II 121 II 125 II 127 149 II II 150 II 164 165 II II 172 II 175

350 180 200 390 824 600 170 313 600 490 560 360 244 370 200 400 150 456 100 2$10 446 125 190 800 330 150 100 leO 340 220

ioo 280 606· 550 3ee 290 250 120 .76 200 1250 330 362 490 1126 420 218 200 164 150 63 290 6'10 147 194 910 36 3.50 588 446 600 380 326 300 575 306 300 830 560 124 236


o

0

• 0

0

0

0

··

· · ·· 0

0

0 0

0

0

··

· Q

· 0 Q

·

0

Q.

· 0 0 0

· 0 Q

0

Steijaert Xstoffe~ Staijaert Xstoffe~ Steijaert Xst.offe~ Staijaert Xstoffel VÇ>orn. St.:ijaert Xstoffel, Jan van Beveren Steijaert Xstoffel, van Nevele Geert, Ste:ijaert Jan kinderen Steyaert Xstoffel Stofferis Jan Sutterman Joos Sutterman Joos Sutterman Joos SUttarman Joos Sutterman Pro Sutterman Pr. Joos de Jonge traets (Claeys '" geschrapt) rtaets Jan rr-ts Jan rraets Joos de Jonge tr_ts Joos de jonge tra.ts Joos de jonge iTaets Joos de jonge traets Joos dhoude tr_te Joos dhoude iTaets Joos d'houde traets Joos dhoude ende Joos Taats de jonqe rr_ts Joos dhoude ende Joos Taats de jonge l'1'aete. Maria Thoonaert Jaspaer ~oonaert Jaspaer ~o11ens Christoffel Tollens Christoffe~ iTol~ens Christoffel iTollens Xstoffel iTollens Xstoffel Tollens Xstoffel. Tol.lins Stoffel IVan Beveren Jan van Compeqhe"stel Ph:il.ips van Heeke Arent, hoirs Geert. de Groote van heeke Gil.lie van Heeke Gillis van heek. Guiliam ende Ja.cques van heeke Guil.lam van Heeke heer ~an heeke Jan Ivan Beeke Joos Ivan heeka Joos ~an heeke Joos ~an Becke Joos !van Beeke Joos weasen Ivan Beeke kinderen ~an Heeke Louijs heer Ivan Beek. Louijs heer Ivan Heeke Louijs heer ~an Beeke Louijs hQer ~an heeke Louijs heer Ivan heeke Louijs heer !van heeke Louijs heer van heeke Louijs heer van heeke Louijs heer - geschrapt ".a.n Heeke Louis heer van heeke Martin Ivan Heeke Pieter wed. Ivan heeke Pieter wed. tvan'Heeke Pieter wed. ~an Beeke Pieter wed. Ivan Heeke Pr. wed. ~an Reijste Pieter Ivan Heijste Pieter !van Heijste Pieter !van Heijste Pieter

49

:u: II

IJ: II III II IJ: :I:II II II II II XV IV

VI: VI: VI: V

VI: VI: VI: VI: VI: VI: VI: . VI:

:IX I J:

VI:I: VI:I VI::I VI:I VI:I VI:I VI:l: X XI: III VIl: VII VII VII V VI: II VI: I VI:I II II II

r III IV XV V V

VI: VII V IV

VII V

VI VI: VI: I

:n V V V

211 262 274 126 4 142 290 111 123 316 329 346 339 342 131 16 .51 276 87 163 166 32 53 162 14 76 331 78-79 77 5 84 92 99-100 88 89 96-98 85 96 8 23 43 48 26 135 58 61 6 8 41' 156 85 282 91 119 163 223 231 164 61 241 113 29 380 150' 23 24 90 38 246' 131 153

620 163 580 300 400 400 200 33 200 200 300 460 300 300 680 80 1200 142 600 150 180 196 940 50 500 230 18 164 334 150 270 590 950 256 563 1740 290 200 345 480 310 324 300 215 360 180 160 124 190 100 346 540 2280 195 200 350 220 140 408 410 250 600 263 300 363 410 400 150 210 700 263


o

0

0

0 0 0

0

· · e

0

0

· 0

0

0 0

· 0

e

e Q

·

· 0

0

· ·· Q

0 0

0

· 0

·· ·

··

v v v

159 169 177 V 233 v 258 v 259 VI 85 357 v V 256 VII 116-117 V 166 IV 187 IV 216 IV 218 :IV 219 IV 255 :IV 256 IV 264' V 280 I 128 V 242-243 V 74 :[1; 287-289 :J::I 110 XJ: 158 :IX 267 XI 291 II 293 II 322 II 323 IX 32.7 III 21 I 247 II 52' IX 182 V 183 VI 105 VI 106 :n 247' II 174 I:I 192 IJ: 184 V 228 :I:I 252 :IV 325 :IV 338 II 56 rz 250 V 225 VII S3 VII 62 VII 64 VIX 66 VII 74 VII 75 IJ: 26 Ir 263 III 35-39 II 260 Ir 244 II 248 Ir 259 XI 40' II 46 Ir 49 XX 64 I:II 48 :IV 40 :II 34 V 123-124 V 234-235

Ivan Heijste Pi.ter Ivan Heijst. Pieter i":anHei.jste Pieter Ivan Heijste Pieter Ivan Heijste Pi.eter Ivan Heijste Pieter van Heijste Pi.eter van Hujste Pieter hoirs dhoude van Heijste Pieter, Aez:men van Meerentre van Hekce Gillis ~an Heyste Pi eter van Holsbeke Gabri.l van aolsbeke 'rhomaes van Holsbeke 'rhomaes van Holsbeke 'rhomaes van Holsbeke Thomaes van Hol.sbeke '1'homaes van Holsbeke '.thomas van Hoorebeke Chl.s van Hoorebeke Piater van Hoorebeka Pietar van. hoorebeke pr 'CI'an HuJ.le Jan van hul].e Jan van Hul].e Jan van Hul].e Jan van Hulle Jan van Hull.. Jan van Hulle Jan van Hul1e Jan van Hulle Jan van Hul1e Jan ven Kerckvoorde Carel CJüs !van Kerckvoorde Ivan Kerrebouc:q Pltil.ips Ivan Kerrebrouc:q Arent wed. Ivan Kerrebrouc:q Arent wed. Ivan Ker:.:ebrouOq Arent wed. Guill_ Ivan Kerrebrouoq Ivan KerrebrouOq Guillam Iv"anl'terrebrouc:qGui.l.lam Ivan Kerrebroucq Phil.ips Ivan Laokenen Jan !v'an Lakene Jacques !van Lakene Jan tot Hansbeke Ivan Lakene Jan~t Hansbeke Ivan Lakene Jooris Iv"anLakene Jooris Iv"anLakenen Jan Ivan Landegem Frans Mr. wed. Ivan Landeqhem Frans Mr. wed. Ivan La.ndèghem Frans Mr. wed. Ivan Landéghem Frans Mr. wed. Ivan Landégh_ Frans Mr. wed. Iv"anLandeqh_ F.eans Mr. wed. Ivan Laquene Joo..:is !van Laquene Joor±s !van Laquene Jooris !van Laquene Joori." RoQlllan Adt. wed. Ivan Lookene Jacques ~an Lookene Jacques :Van Lookene JacqUes ~an Lookene J?ieter IVan Lookene Pieter Iv"anLookene Pieter r Ivan Lookene Piet .. Iv"anLookene Pieter ~an Lookene Pi eter ~an Looquanè Pieter IVan Lovendegem Pieter ~an Lovendeqhem Pieter

50

190 196 190 426 220 370 300 150 135 990 100 180 200 130 180 310 400 214 140 330 900 420 674. 250 710 147 300 300 566 500 285 75 lSO 50 156 187 545 lSO 620 134 260 320 169 790 360 470 190 320 85 410 705 355 175 219 350 310 300 2890 706 230 486 300 190 50 163 580 140 640 77 200 600


o

0

·

·· ·

0

·· 0

·· 0

· 0

· ·· e

o

· 0

0

· 0

·

··

· 0

· · 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

·· 0

0

·· · 0

·

~an Lovendeghem

Pieter P.ieter ~an Lovendeghem Pieter ~an Lovendeghem Pieter [van Lovendeqhem Pieter ~an Lovendagham P:ietar Ivan Lovendeghem ~an Lovendeghem Pro Ivan Mal.degem Jacques ~an Ma1degam Joos ~an Maldegem Joos IVan Maldegem Joos (Maurus van Nevel '" gas~apt) Ivan Mal.deghem Jacques Ivan Maldegham Joos r.ranMaldegh_ Laurs. Ivan Nevel Matteus Ivan Nevel Maurius Ivan Nevele Gearaèrt ~an Nevel. Geart Ivan Nevele Jan Ivan Navela Jan Ivan NeVele Harten ~an Neve1e Mattaus Ivan Nevele Matteus IVan Nevel. Matteu" r.ranNeva1. Matteus Ivan Nevel. Mattaus Ivan Nevele Matteus ~an Nevele Matteus ~an Ne.vele Matteus Ivan Nevele Matteus Ivan NevEll. Matteus Ivan Nevele Matteus Ivan Nevele Matteus Ivan Nevele Matteus Ivan Nevel. Matteus tvan Nevele Matteus van Nevele Matteus van Nevel. Mattau$ van Nevel. Mattaus van Neve1e Matteus van Nevele Matteus van Nevel,. Matteus van Nevel..eMatteus van Nevel. Matteu" van Nevele Matteus van Nevele Mattaus van Nevele Matteus, Mijnheer S:i.ngalbaenst Ivan Nevele Matteus, Mijnheer S:i.ngelbaenst ~an Nevele Matteus , Mijnheer Sinqelbaenst ~an Nevele Matteus, Mijnheer Sinqelbaens t Ivan Nevele Matteus, Mijnheer S:i.ngelbaenst Ivan Nevele Matteus, Mijnheer S:i.nqelbaenst !van Nevele Mattaus , Mijnheer S:i.ngelbaenst Ivan. Neve1e Matteus, Mijnheer Singelbaenst ~an Nevele Matteus. Singel Baenst Mîjnheer van Nevele Matteus, van Lovendeqem Pr. van Nevele Matthaus van Navele Maur:ius van Olsbeke Gabr:i.1 van 01sbeke Gabril vIlA Olabeke Gabr:i.l van Olsbeke Gabri.l van 01sbeke Gabril van Ol.sbeke Jan ho:i.rswed. van O:labeke Jan wed. ""sn 01sbeke Jan ....<1. van Olsbeke Jan _do van 01abeke Thomaas van Olsbeke 'l'homaes van Qauquebeke Abrah_ Ivan quaeclcêbeke Abraham

V V V

v V V V IV IV IV IV

V IV IV IV IV IV

IV I 1: IV

I:Il: IV

IV IV

IV IV IV IV IV IV IV XV :IV IV IV IV

IV IV

XV :IV IV

V V V V IV IV :IV IV IV IV IV

:IV IV IV IV

IV :IV

IV IV IV IV

133. 83 426 440 210 324 100 132 130 224 50 360 173 490 610 790 600 760 700 390 100 475 210 223 65 l75 1.00 225 320 155 150 73 200 886 640 150 20 104 285 635 210 340 169 1426 235 275 356 820 804 460 346 450 280 420 412 250 140 316

50

IV

37

232 150 140 170 63 100

IV

1,58

.300

IV

1,71

:IV

115 121 142 145

124 150 203 619 118

IV

:IV

III X1:I

51

161 180 203 222 246 322 95 2'62 329 335 322 67 331 336 318 ;2:89 299 337 26 211 2,47 138 17 56 57 87 90 100 117 170 172 1.73 174 188 194 196 199 225 248 264 270 275 229 252 326 383 258 259 260 261 277 278 279 280 106 340 276 333 98 122 1,93 205 215 211


o

·· ·

·· ·· ·· · · 0

0

0

0

·· 0

0

· · 0

0

· 0

0

0

0

· · ·· · 0

· · 0

·

170 1.71 177 v 325' v 9 V 78 V 83 V 134 V 150 V 171 V 82 IV 257 IV 290 XV 300 314 IV IV 319 XV 326 330 XV I 228 X 235 265 X 286 IV IV 292 'XV 308 IV 317 IV 332 XV 108 XV 112 V 343 :tV 118 V 12.7 V 165 V 226 V'I. 121 v:t 123 IV 10 Ir 243 VJ:X 4 167 XI VJ:X 123-124 59 VJ::t XV 323-324 2.91 XV V 366 129 vr 176 VX V 217 V 24'1 VI 44-47 V 219 V 220 96-97 X X 57 I 12 X 31 V 372 186 r V 388 V 314 vr 98 42 :tI: u: 58 xr 88 XI 101 IX 109 185 XJ; II 188 XI 198 rIl XII X:II

van :van "an ~an ~an

Quaec:lcebeke Abraham Quaeckebeke Abraham Quaeckebeka Abraham QuaeckehEllce Abraham Quaeckebeke Abraham !Van Quaeckebeke Abraham !Van Q!;Iaeckebeke Abraham Ivan Quaeckebeke Abraham van Quaeckebeke Abrahalll ~an Quaeckebeke Abraham !Van Quaeckebeke Abraham ende syne moedere Ivan Ilentergem Guil1am Ivan Ranterqem Gu.illam ~an Renterqem GuiU.am ~ Renterqem Gui.ll.am Iv&r\Renterqem Guil.l.am !van Rentergem Guil.l.am Ivan Rentergem Guil.l.am ~an Rentergh_ Frans Ivan Renterqhem Frans Ivan Renterghell1 Frans ~ Renter~ Guil.l.am ~an Renterqhem Guil.l.am !van Renterg~ Guil.l.am Gui.l.l._ Ivan Rentergh_ !van Renterqh_ Gui1.1am Ivan Renterghem Gui.l.l.aII1 fa Jans ~an Renterghem Guil.l.am:t;s Jans !van Renterghem Guil.l.amfs Jans !van Renterghem Gui.11.amfs Prs. Ivan Renterghem Jan hoir. ~an Renterghem Jan hoirs !van Renterqhem Jan hoirs Ivan. Rehterqhem Jan ho.irs IVan Renterqhem Jan hoi.rs Ivan Rn.terqhem Guill.am !van Schelfstraeten P.ieter ho.irs van ~OZIIIII.erqh_ Aermen van Veerdegh_ Jan van Ve.irdeqhem Pi..ter van Verre G.il.l..is IVan Vooren Jan Ivan Vooren Jan Ivan Wassenbove Bau_n wees en lvan.Wassenbove Christoffel. Ivan Wassenbove Chri.stoffel Ivan Wassenhove Gaeràert Ivan Wassenhove Geeraert fs Ba:Udew.i.jns Ivan Wassenhove Geeraert fs Baudew.ijns !van Wassenhove Geeraart fs xstoffel. Ivan W_senhove Geeraert fs Xstoffel. Ivan Wassenbave Geeraet l'1an WassenhQve Geeraet IVan Wassenhove Geert IVan Wassenhove Geert Ivan Wassenhove Geert Ivan Wassenbove GaeJ:"tfa Baudewijns !van. WIlssenhove Gaart fa Xstoffel Ivan Waasenhove t;lêertfa Xstoffe~s Geert fs Xstoffe1s Ivan Wassenhove Jacques Ivan Wàssenbove Jacqlles Ivan Wassenhove Ivan Wassenbove Jacqlles Ivan Wassenbove Jacques Ivan Wassenhove Jacques Ivan wassenbOve Jacques Ivan Wassenhove Ja.cques ~an Wassenhove Jacques Ivan Wassenhove Jacques Jacques !van wassenhove Ivan WassenhOVG Jacques

52

:u:

219

II

269

XX

279

250 175 570 280 336 230 173 160 174 100 300 700 764 600 400 230 350 350 650 560 150 470 552 165 610 1000 150 114 284 240 180 406 170 810 330 100 300 221 450 400 386 533 6.09 274

170 264 50 200 840 300 100 570 80 330 215 546 230 350 293 414 75 147 1140 840 450 400 140 1540 540 650 670


o

·· · • ·· ·

· ·· ·· 0

0

· ·· ·· ·· 0

e 0

· e 0 0 0 0

e

· 0

0 0 0

0

·~ 0

· 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

· 0 0

·· · 0

0

van Wassenhove Jacques :van Waasenhove J&cquea ~an Wassenhove Jacques ~an Wilssenhove Jacques ~an Wassenhove Jan fa Baudew:i.jns r,ranWaseenbove Jan fs Baudew:i.jns ~an Waseenbove Jan fa Baudewi.jns [van Was senhove Jan fs Baudewijns r,ranWassenhove Jan fa Xatoffe1 Ivan Was aenhove Jan fs Xatoffel ~an Wasaanl).ove Jan fs Xstoffe1 ~an Waasenhove Jan fs Xstoffel Jan fs Xstoffel. Ivan Wassenhove Ivan Wassenhove Jan fs Xstoffe1 Jan fs Xstoffel.s ~an Wassenhove Jan fa Xstoffe1s Ivan Wassenhove Ivan Wassenhove Jan fs Xstoffe1a [IranWassenhove Jan fs Xstoffels Ivan Waasenhove Jan fs Xstoffe1s Ivan wassenhove Jan fs Xstoffel.s Ivan Wassenhove Jan fs Xstoffe1s Ivan Wassenhove Jan fa Xstoffel.s Jan. fs Xstoffe1s Ivan Wassenhove Ivan W&ssenhove Jan fs Xstoffel.s tvan. Wassenhove Jan fs Xstoffe1s Ivan Wilssenhove Jan fs Xstoffel.s IVan Wassenhove Niol.aes Ivan Wassenhove Niol.aes _d. Ivan Wassenhove Ni.cl.aes wed. Ivan Wassenhove Ni.claes wed. Ivan Waasenhove Nielaes wed. Ivan w&asenhove Nio1aes wed. Ivan Wassenhove Xstoffel Ivan Wassenhove Xstoffel. Ivan. Wassenhove Xstoffel. Ivan W&ssenhove Xatoffel. Ivan Wassenhove Xatoffel. !van Wilssenhove Xstoffel 'II'1ln Wasaenhove Xstoffel. van Wassenhove Xstoffel van Wassenhove Xstoffel. van Wassenhove Xstoffel. van WaElsenhove Xstoffel. van 'lfassenbove Xstoffel. van Wassenbove Xstoffel van Wsssenhove Xstoffel. Ivan wassenhove Xstoffe1 Ivan Waasenhove X$toffe1 Ivan Wassenhove xstoffel. Ivan Wassenhove Xstoffel. Ivan Wassenhove Xstoffel. Ivan Wassenhove Xstoffel. Ivan Waasenhove XStoffe1 Ivan Wassenhove Xstoffel. Ivan Wassenhove Xstoffel. van Wassenhove Xstoffel. van, Wsssenhove Xstoffel. van Wassenhovot Xstoffel. van Wassenhove Xstoffe1 van Wassenhovoe Jan fs Xstoffe1s vande bij10qua MAvrouwe Vande Ve1de Baudewijn Vande Velde Baudewijn Vanóe Velde Bau_n vanden Broucke Mt. vanden Broucke Jan Adt. heer, de vanden Brouol<e Jan Adt. heer, de vanden Broucke Jan Adt. heer, de vanden Broucke Jan Adt. heer, de vanden Broucke Jan Adt. heer, de Ivanden Brouck.e Jan. Adt. heer, de

II II

V VI I I J: VI V V V V V VI V

V V V V V V

V V VI VI VI I

_d.

I J: J: V V J:J:I: J:V V

V V V V

V V V V V V

55 57

V V

62 63

V

65

V

69

V

98 195 202 318 411 6 137 138 1.39 95-96 27 151 152 2.75 113 226 227 228 229 230 23.1

V V VI VI VI VI VI

rr X I: X

=

Bapta Mêij Bapta Maij Bapt.a.MA:i.jBapta Meij Bapta =. Meij Bapta =.

J:J:

geschrapt geschrapt geschrapt geschrapt geschrapt geschrapt

53

S4

V

V V

Mei.:)

300 305 333 120 146 150 222 115 122 313 334 335 353 148 50 132 154 17-0 273 274 332 3U 342 128 145 155 19 112 115 221 111 13.2 165 192 11' 48' 5 39 40 41 43 44 53

J:X J:J: J::I IJ: XJ: II

184 380 200 324 650 309 300 910 420 293 440 670 500 330 470 250 185 106 68 120 415 150 280 170 340 430 300 248 300 330 55 143 140 480 150 200 322 150 214 266 514 346 208 4.25 270

93 690 1090 240 254 20

314 125 150 144· 300 320 324 220 700 270 850 310 226 104

984 570 120 840 300 49.0


o

0

0 0 0

· 0 0

0 0

D 0

0 0 0 0

· 0 0

·

0

· · D

0

·· · 0

0

0

· 0

0 0

0 0

· 0

·· 0

D

·

-

vanden vandan vandan

Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta geschrapt Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta geschrapt Broucke Jan Adt. heer, de Meij Bapta geschrapt ....... ..t....... Broucke Jan Bapta Adt. heer vanden Hecke Arent wed. Jan wed. vanden Kerrebroucq vanden Perre greffier ende de kerck van So_rghem Vanden Perre greffier tot Sommerqem vanden putte Frans Vanden Velde Baudewijn vanden Vel.de Baudewijn Vanden Vel.de Baudewijn Vanden Vel.de Baudewijn Vanden Vel.de Baudewijn Vanden Vel.de Baudewijn Vanden Vel.de Baudewijn ~anden Velde Baudewijn ~anden Velde Baudewijn ~anden Velde Baudewijn ~anden Vel.de Baudewijn !'landenVel.de Baudewijn !V'andenVelde Baudewijn !'landenVelde Baudewijn IVanden Vel.de Baudewijn [vanden Velde Baudewijn !'landenVelde Baudewijn vanden Velde Baudewijn !'landenVelde Baudewijn ~anden Velde Bauwen ~anden Vel.de Geert weesen Vanden Vel.de Geert weesen !'landenVelde Jacques IVanden Velde Jacques r<landenVel.d.eJacques ivanden velde Jacques !'landenVelde Jacques ivanden Velde Jacques iVanden Velde Jacques [vanden Vel.de Jacques [vanden Vel.de Jacques [vanden Velde Jacques ivanden Vel.de Jacques ivancienVelde Jacques !V'andenVelde Jacques [vanden Velde Jacques ivanden Velde Jacques ivanden Velde Jacques !V'andenVelde Jacques !'landenVelde Jacques ~anden Velde Jacques ivanden Velde Jacques ivanden Velde Jacques, weese Geert Standaert IVanden Velde Lieven IVanden waJ.l.eJan lVanden Walle Jan IVanden Walle Jan lVanden Wall.e Jan lVanden Walle Piet&r IVanden Walle Pieter lVanden Wall.e Pieter I!_andenWa1le Pieter lVancienwaJ.le Pieter IVanden wal.le Piet&r lVanden wal.le Pieter IVanden Walle Pieter IVanden Wall.. Pieter [vanden Walle Pieter IVanden Walle Piete:o::IVanden Wa11e Pieter ende de Baets Pieter IVanden walle Pro IVanden Wa11e Pr'.

= =

_d.

54

:Il:

232 233 234 196 16 44 15 11 274 63-64 29 32 35 43 45 46 I I 47 50 I 53 I I 81 I 99 I 105 I 148 I 166 I 204 I 269 270 t I 298 V 376 133 I 248 I :tII 1.8 166 :tII rII 174 V 249-250 V 322' V 74' V 8 V 10 V 56 V 64 V 75 V 77 V 80 V 186 '196 V V 208 V 230 V 299 V 327 V 405 V 163 X 82 28 II 119 II II 137 159 II I 9 13 I 17 I 28 I I 30 80 I I 86 I 153 I 215 IX 69 V 147 1: 124 I 84 I 2.61

II II II III VII VII VII IV I I I I I I

lSO 360 550 300 360 436 300 70 734 1336 140 280 330 370 624 200 618 890 280 400 690 710 420 256 626 370 150 834 1000 465 150 374 310 454 1020 340 620 800 320 184 300 150 144 610 200 350 189 130 300 210 950 220 320 347 277 900 50.0 350 360 300 510 200 170 500 410 300 332 624 350 626 300


e

0

0

0 0 0 0

·

· 0

c

·· · 0

0 0

0 0

· · 0

0 0 0 0 0

0

· 0 0 0 0 0

· 0 0 0 0 0

0 0 0

·· · · 0 0 0

· · 0

:[]:

IVander Vennet Jan IVander Vennet Jan [vander Vennet Jan wed. Ivander Vennet· Jan wed. IVander Vennet Jan wed. vander vennet Jan wed. Vander Vennet Jan wed. Vander Vennet Jan wed. Vander Vennet Jan wed. Vander Vannet Jan _d. "'-anderVannet Jan wad. Vander Vennet Jan _d. Vander vannet Jan wed. vander Vannet Xstiaan 11'anderVannet Xstiaan Vander Vinct Pieter ~anderhagen Laurans ~andarhaghe Laurans ivanderhaghen Adt. hoirs !V'anderhaghen Adt. hoirs ~anderhaghan Adt. hoirs Ivanderhaghen Adt. hoirs IVandersaren Jo 0 hoirs IVanderVennet Jan IVanhul1e Jan IVanhuHe Jan ivanhul1e Jan IVanhu11a Jan ivanhu11e Marten hoirs tvanhu11e Martin hoirs tvenneman Xstiaen tvereecken Jan IVermeere Jooris IVerstraete Laurens Vervennet Jan wed. Vervennet Jan wed. Vervennet Jan wed. Vervennet Jan wed. tvervennat Jan wad. l7ervennet Jan wed. lTarvennet Jan wed. lTervennet Jan _do lTervinct Jan hoirs tot Hansbeke lTervinot Jan ho;i.rstot Hansbeke lTerv:i.nctpieter lTerv:i.nctpiater tot Neve1e lTinderhoute heere van Vinderhoute heere van Vinderhoute heere van Vr;i.ntJan wed. fi1ia Geeraert Wa1cqgrave wed. Wa1cqgrave wed. , Coe1man Wa1cqgrave weduwe Wegge Gui11am Wegge Gui,11am Wegge Gui11am Wegge GW.11am Wegge Gui11am Wegge Gui11am. Wegge Gui11.am. Wegge Gui1l.am Wegge Gui11am Wegge Guil.1am Wegge Gui11.am Wegge GW.J.l.am Wegge Gui11am Wegge GW.11am Wegge Guil1am Wegge Gu;i.l1am Wegge Gu;i.J.1am Wegge Gui11am

53 230. 40. 50.0. 1.50. 93 254 60.4 280. 40.0. :u :[3: 284 423 299 730. :n 26 10.20. n:J: IIr 27 60.0. III 28 320. III 29 318 IIX 31. 450. III 44 634 V 30.4 1.140. VI 94 61.0. IV 298 524 V 20.9 250. V 212 40.0. II 133 30.0 134 470 II 470. II 135 20.6 IJ: 136 IV 52 20.0 475 II 24 292 II 68' 70. 332 IX II 72 40.0. XI 275 110.0. I 198 455 I 122 210. IV 38 346 VII 136 150. VII 95 30.4 VII 9 10.8 II 80. 30.0. II 30.3 275 II 310. 219 n 312 30.0. II 318 245 :tI 320. 235 III 23 634 III 72 60.0. IV 316 460. IV 320. 306 IV 235 310. 480. IV 285 189 onbekend III V 60. 110. V 148 430. VI 17' 80. IV 60.-61 60.0. IV 20. 150. IV 30. 30.0. I 67 614 I 75 50.4 II 76 419 III 159-160. 316 III 146 546 V 11 150. 146 534 V V H2 68 V 184 20.6 V 187 310. V 210. 136 V 224. 85 V 238 636 V 253 780. V 330. 480. V 370 464 VI 10 470 VI 12 20.0. XJ:I J:I xr

55


o

0 0

· · 0

· e,

· · 0

··

· o e

·

c

·· · 0 0

e 0 0

!Wegge Gu.i11.am [Wegge Guil.l.am Gui11am ~gge !Wegge Gui]'1am wegge Gui11am ende d'hoirs Xstoffe1 Martins Wi_ Ch1s wi_ Franc:h.oijs Wi_ Franchoijs Wieme Francoijs Wieme Frans Wieme Frans Wieme Frans Wieme Frans Wieme Gui11am wed. Wieme Gui11am wed. Wieme Gui11ame wed. W:i.emeMatheus WiE!llLe Matteus ~i_ Matteus Ni_a Matteus Wieme Matteus ~i$lD.êElrsohGeeraart ~:iemeersoh Geert wiemeersch Geert Kill.e Bauwen ~il1e Bauwen [Wi11e Bauwen ~ille Bauwen ~:i11e Bauwen [Wi1le Bauwen ~il1a Bauwen [Wi.11eBauwen lWi11e Bauwen ~.ill.eGeeraert ~ille Geeraet ~.ill.eGeeraet !Wi1le Geeraet !Wi11eoomme Mijnheer ~ill$lD.S Corne1is iltillems Corne1is !Willems Corne1is lWill.ems Corne1is lWiJ.l.emsCorne1is ii'i1.1ems Corne1is Nil.lelllS Corne1i.s Willems Corne1is Wi11ems Corne1i.s Wil.lems Corne1is Wi11.ems Corne1is 1f.i11._s Cornel.is Will.ems Corne1is Wi1.1_s CorneJ.is 1f.i1.1.éIIIS Comelia Wil.l.em.s Comelis (de Meijere Pr. fa Geert=gesohrapt) Wi1.1EN11s Geeraert Wil.l.em.s Gaert Wi11.ems Jan - J.ater toegevoegd Wi11.ENI1S Jan wed. ende Joos Cl.aes Wi11ems Pieter i'till.ems Rijc:kaert wed. i'toutersPhi1ips Jo· heere van Vi.nderhoute ifouters Philips Jo· heere van Vinderhoute Ph.i1j,ps Jo· heeren van V.inderhoute i'touter.s

Aantal pachters en qebruikers in 1680 Aantal eigenaars gebruikers in 1680 Aantal pachters in 1680 Totale

oppervlakte

56

VI VI VI VI V IV I I 1

I I I I III III III III III IV

V V VII VII VII III IIX III III IV V V V V I I I I V X I I I I I I I I I I I I I I

I I V XII VII II IXI III III III

31 54 72 73 312' ],98 66 102 6 16 161 174 233 69 140 203 182 98 153 38 386 1 134 137 113 115 117 120 220 244-245 21 185 311 263 55-56 54 223 316 112' 139' 145' 7 20 25 37 ll.ol 117 119 120 157 224 267 288 289 200 343' 205' 143 180 65 66 67 1.96-1.97

426 900 455 140 176 9S 390 350 410 586 310 470 350 16 243 337 94 250 106 79 200 350 225 350 204 310 310 644 175 1370 190 206 222 310 664 414 300 150 124 175 114 400 300 634 416 283 50 250 360 146 300 356 375 160 160 284 10 438 173 150 1.00 350 1.71.5

1900 999 901 688794


HEERLIJKHEID MERENDREE

ALFABETISCHE

LIJST

VAN DE PACHTERS GEBRUIKERS

1742

Luc Neyt Luxemburg1aan 21 8700 Tie1t


Andries Laurs Oosterghem Pr. Hartens Stocktepoucke ende Vi (du)a Anthone Claei.js Stooktapoucke Arens Lieven filius Jan stoektapoucke Arens Lieven filius Jans Stocktepouoke ~ens Lieven fi1ius Jans Stocktepouoke ~ents Jan filius Frans OVerpoecke lArents Jan fs Frans Ovérpoueke jArents Hattheeus fil.ius Jans Oostarghem M'attheeus fs Jans Oosterghem ~ents ~ents Hattheeus fs Jans Oostergham, Niclaeijs Wijckaert fs Geert Oosterghem, Frans Sredenus IArteels Pr. filius Prs. Overpoeoke Baale Jan filius Lievens velde Saele Joos filius Lie~n Ovérbrouck Baele Joos fil:i.usL:i.evenOverbrouck Saele Joos fi1ius Lievens Overbr. Baele Joos fi.l.iusLi.evens Overbrouck Baelé Joos filius Lievens Overbrouck saele Joos filius Lievens Overbrouck Saale Joos fs Lievens Overbrouck Baale Lieven filius J_aquas Oostarghem Baelé Lieven filius J8éoqueS Oosterghem Baele Lieven filius Jaeoques Oostarghem Baele Lieven filius Joos Durmen lBael.aLieven filius Lievens Velde !SaaIe Lieven filius Lievens Velde !Saele Lieven fs Lievens Velde ende Jan Van Loo fs Guille Baele Pieter filius Jaecquas Oosterghem Sael.e Pieter filius Jaecques Oostargham !Sae~e Pieter filius Jaeoques OOsterqhem B_le Pieter fs Jaecquas Oosterghem Bastiaan Lieven filius Jan Velde Baijaert Norbertus wed. filius Charal Stockte pouoke Bekeert Lieven filiu$ Lievens Stoektepcucke artde Sr. Jàn van Loo fs Guille Velde Bernadt Christoffel filius Jans Stodktepoucke Bisschop Guille Lambeke Bisschop Harten fil.ius Lieven Lambaka B.i.ssehop Harten fil.ius Lieven Lambeke Bisschop Harten filius Lieven Lambeke Bisschop Harten filius Lieven Lambeke Bisschop Ma:teri filius Lieven La.mbeke IUssohop Hartèn fil.ius Lieven La.mbeke

57

Stoektpoucke

ende Vi (du)a Anthone

C1.aeijs

III UI :tIl UI

95-96 64 65

IX

247' 34197 99 91 Ei

rII I III III :tI V IV IV IV IV IV IV I.V I I I VI III III III I I I

66

72

230 235 140 197 198 200 314 236 239 243 26 161 166 159-160 228 235 265 15 :x: V 328 40 :rIl V 364 J:IJ: 191 J:X 250 J:J: 40' 34 XX 95 :tI 248 IJ: XX 249 rz 257

550 280 150 100 620 1300 140 100 2280 93 185 224 310 93 115 95 260 400 384 150 460 228 182 310 316 650 560 150 310 290 500 620 965 320 190 77 225 486 486 466


IJ:I II II II VI III tI I

35-39 241 46 242 124 154 169 48 I 8 290 I 343 IV lIl: 104 IJ:l: 105 IJ::r 110 lIl: 153 Il:l: 158 l:V 236-237 V 73 IV 292 l:l:l: 109 IJ:l: 118 1:1: I 144 V 33 1:1:l: 112 IV 170 IV 172 IV 174 IV 305 V 258 V 319 V 320 VU: 120-123 Vl:I 17' VII 9 VIl: 146 1:1 21 VI 119 1: 194 V 30 V 131 V 159 V 177 V 350 V 354 V 365

~isschop Harten filius Lieven Lambe~e ende Marten Bisschop Lambeke Bisschop Matten filius Harten Lambeke Bisschop Marten fs Lieven Lambeke BissoPop Martan fs Lieven Lambeke Biomme Pieter als vooght testamentaire van Jo" Isabelle de Rouck Lambeke Bradenus Frans den greffiar Pauwel Lieven Wieme prop. , Laurs Anàries Oosterqhem Bul tij nok Jaspar Lambeke Caus Pieter filius Frans oosterghem Caus Pieter fs Frans Oostergem Claai~s Bauduijn filius Joos Stoekte poucka Claeijs Bauduyn filius Jans Lambeke Claeijs Elauduyn filius Joos Stocktepoucke Ci_ijs Bauduyn filius Joos Stocktepoucke Claei.js Bauduyn fi.U.us Joos StoOktepoucke Claeijs Bauduyn filius Joos Stocktepoucke Claeijs Bauduyn filius Joos Stocktepoucke Cl_ijs Bauduyn filius Joos Stocktepoucke Claeijs Bauduyn filius Joos stoOktepoucke Claeijs Bauduyn fe Jan OVerbrouck Cl.aeijs :eauduyn fe Joos Stocktepoucke Cl_ijs Bauduyn fs Jooe Stocktepoueke Cl_ijs Elauduyn fs Joos Stocktepoucke Cl.aeijs Eauduyn fs Joos Stocktepoucke Claeijs Sauduyn fs Joos StocktpouOke Claeija Jan filius Maurus OverbrouOk Claeijs Jan filius Maurus OVerbrouOk Claeijs Jan filius MauruiS OVerbrouck Cl_ijs Jan filius Maurus Overbrouck Claeijs Pi4llterfilius Jans Velde Claeijs Piete:: filius Jans Velde C1aeijs Pister filius Jans Velde ende Pieter de Cuypere filius Pieters Cl_ijs Pi.ter filiue Lievene LaJIlbeke Claai.je Pi.ter fili.us Lievens LaD>beke Cl.aeijs Pi..ter filius Lievens Lambeke Claeije Pi.ter filius Liavens LaJIlbeke Cl_ijs Pro filius Pre. Ovex:poeOke Claeys Baud. filius 300$ Stooktepoucke C1aeys Baüdewijn fi.lius Joos Stookte pouOke Claeys Bàuduyn filius Joos Stocktepoucke Claeys Bauduyn filiue Joos Stocktepouçke Claeys Bauduyn filius Jooe StocktepouOke Claeys Bauduyn filius Joos Stooktepoucke Claeys Bàuduyn filius Joos Stooktepoucke Claeys Bauduyn filius Joos Stooktepoucke Ciaeys Bauduyn filius Joos Stocktepoucke

58

2890 400 50 310 280 150 370 575 200 170 340 500 550 2050 500 250 1530 3QO 552 490 85 270 370 220 155 150 200 80 220 236 436 726 150 108 150 674 324 300 316 700 190 190 180 153 200


Claeys Bauduyn fs Joos Stookte poucke Claeys Bauduyn fs Joos Stockte poucke Claeys Bauduyn fs Joos Stockte poucke Claeys Bauduyn fa Joos Stockte poucke Claey& Bauduyn fs Joos Stocktepoucke Claeys Jan fs Maurus OVerbrouck Claeys Jooris Mr. Lamloeke Claeys Jooris Mr. Lamloeke Claey& Pieter filius Jans Velde Claeys Pieter filius Jans Velde Claeys Pieter filius Pieters Overpoeoke Claeys Pieter filius Prs OVerpoecke Claeys Pieter filius Pre Overpoecke Claeys Pieter fs Anthone Stooktepoucke ende Vi (du) a Mattheeus Cocquyt Stocktepoucke Claeys Pieter fs Pieter Overpoeoke Claeys P:i.eterfs Pieters OVerpoucke Claeys Pro filius Pietere Overpouoke Claeys Pro fili.us Ji'rs.Overpoecke Claeys, Stookte poucke Cocquijt Baudewijn fa Ji'rs.Durmen Cocqu1jt Jacques fili.us Pre. Ve1de Cocqui.jt Jacques fi1ius Prs. Velde Cocqui.jt Jan fi1ius Marcus Oosterghem Cocquijt Jan fi.lius Marcus Oo!!terghem Cocqui.jt Jan fs Maxcus Cocqui.jt Jan fs Marcus Oosterqham. lCooquijt Jan fs Marcus Ooetergham Cocquyt Elauduyn filius Lieven Durm.en cooquyt Bauduyn filius Lievens Durmen Coequyt Bauduyn fi.1ius Pi.etere Durmen Cocquyt Guill. fi1ius Jan!! Lambeke ende Joannes Wieme fs Geert LSlIIbeke Coequyt Guille Velde Cooquyt Jacobus Durmen Cocquyt J_cques f:llius Pl..tere Velde Cocquyt Jaecquee fs Pl..tere Velde Coeuyt Jaecques fs Prs Velde cocuyt Jan fa Pro OVerbrouck Coelman Jan Bapte Mr. Adt. stoekte pouoke Coelman Jan Bapte Mr. Adt. Stoekte poueke Coolman Bapte Mr. Adt. Stockte poucke Coolman Jan Bapta Mr. Adt. Stoektepoucke Coolman Jan Bapta Mr. Adt. Stooktepoucke Coolman Jan Bapta Mr. Adt. Stooktepoucke Coolman Jan Bapte Mr. Adt. Stooktepoucke Coppen. Pi.tel::fl.J.iusJans Landeghem Lambeke

59

I I I

I V IV IV IV

V VI

IJ: IJ: IJ:

lXI II II II

II I I V V I I :I I

I VI

VI V IV

V V V V V IV I X I

IV IV

IV V IJ:

182 183 191 192 21 125 22 27 215 167 134 135 304 8 136 133 132 23 200 90 25 26 53 82 218 61 83 23 24 374 327 110 ],96 ],90 ],98' 3

283 278 292 203 ],52 153 185 174 259

210 200 200 714 190 150 156 27 190 160 470 470

145 345 206 300 375 510 160 400 164

SS 280 320 155 304 195 363 4].0 270

900 106 350 283 ],78 360 270 570 466

400 85 ],06 gO 90 300


Comelis Gui~le fs Gi~~is Stocktepoucké Cormüis Jacques fs Prs. daude Overhrouck Corne~i.s Jacques fs Prs. Overbrouck Corne~i.s Jaecq. filius Pieters Overbrouck Come~ie Jaeoq. fi~ius Prs Overbrouck Comelis Jaeoq. fs Prs. Overbr. Corne~i.s Jaecquea fi~i.us daude Overbrouck Corne~is Jaecques fi~ius Pieters OVerbrouck Comelie Jaecques fi.~i.usPrs. daude Overbrouck Come~is Jaecques fi.~i.usPrs. daude overbrouck Come~is Jaecques fi.~i.usPre. daude Overbrouck Corne~ia Jaecques fi.~ius Prs. daude Overbrouck Corne~is Jaecques fi.lius Px-s. daude Overbrouck Corne~is Jaecques fi.~i.usP:es. dauäe Overbrouck COrne~ie Jaecques fi.~ius Pre. d'aude Overbrouok Corneli.s Jaecques fi.lius Pril. Overbx-ouck Comeli.e Jaecques fs Pieters doude Overbrouck J_cquss Comelis fs Pr. daude CWerbr. ende Janneken van Heete Vi (du) a P;t;.Mestdagh Overbrouck Corneli.e Jaecques fs Pra daude Ove;t;bx-ouck Corneli.e J_cques fs Pre. daude Overbrouck Jaeoqu8$ f$ Prs. d8.ude Overbrouck Comelis Jaeoques fs :&r$. daude Overbrouok Comelis Corne~i.s Jaeoque$ f$ Pre. daude Ove;t;brouck Co;t;nEil.is Jaecque$ f$ Pr$, daude Overbrouok Jaecques fs Pre. claucieOverbrouck Comelis Cornelis Jaecque$ fs Pre. Overbrouck Corn8lis JaeoquEll!!fs Pre. Overbrouck Cornelis Jan fil.iue Pieters de Jonghe OVerbrouok Comelia Jan filius Pieters de Jonqhe OVe:ebrouc!t ende Louis de Daper fe Gui.l.leOVerh;t;ouok Comelis Jan filius Pre de Jonghe OVerbrouok Comelis Jan filius Pre de Jonqhe OVerbrouok Comelia ende Abraham Martens fs Jans thuywel. met Vi(du}a Jooris de Wul.f Overb:eouck Jan filiua P:es. de jonqhe OVerbrouck Comelis ende Louijs de Oaper filius Guilloe Ove;t;brouok Jan fi.liua Prs. de Jonqhe OVerbrouck ende Louij s de Daper fs Guille Overbrouck Corn.lil!! Jan fs Prs. de Jonghe Overbrouck Comelis Lenaert fs Laurs Overbrouck Corne1is Lenaert fa Laurs OVerbrouck ende Tanneken Comelia wed. Joos de Meijere OVerbr. Cornel.is Marten filius Jaeoques Ocaterghem Comelia Pieter fi1ius Gillis OVerpoeoke ende Vi.(du) a de PUyt Joos fs Jans Overpoeoke Comelis Pieter filius GUillis Overpoeoke Comelis Pieter filius Pre. OVerpoecke ,-,omelie Pro filius Gillie Overpoecke Corne~is Pro fs Gillis OVerpoeoite ende Vi (du) a Philippe de Cleroq fe Gil.lis Stooktepouoke ~anneel.s Livijne wed. van Jan de Cleroq fs Lievens Stooktepoucke over Worth Eresius Jo· Lambeke ~ Baokere Frans pr(o~eur} !de Baete Jan filius Lieven Ooatergem

.

60

9 90 IV 127 IV 272 IV 271 IV 267 IV 258 IV 128 In 137 :I:l:r 213 IV 13 IV 151 IV 160 IV 209 IV 34 IV 143 IV 5 IV 264 IV 206 IV 207-208 IV 28 IV 132 IV 204 IV 225 IV 262 IV 102 IV 126 IV 44 IV 43 IV 46 IV 47 IV 179 IV 49 IV 50 IV 17:3 IV 282 I 198 IJ: 308' Ir 283 II 345' II 276 IJ: 285 II! 192 II 236 167 I :n:r IV

310 100 560 125 240 180 356 175 350 454 590 420 300 274 154 280 500 635 280 210 500 323 460 104 132 190 382 35:3 250 200 290 500

446 344 7:3 420 455 370 104 155 250 200 250 600 268


de Baste Jan fi1ius Lieven Oostèrghem de Baeta Jan fi1ius Lieven Oosterghem de Baets Jan filius Lievens Oosterghem de Basts Jan f.il:iusL:i.evensOostarghem de Baets Jan fil.ius LievanlilOostèrghem !de Baets Jan filius l..ievensOosterghem de B_ts Jan fiH.us Lievens Oosterghem de Baets Jan filius L.ievens Oosterghem de B_ts Jan filius Lievens Oosterghem de Baets Jan fil;ius Lievens Oosterghem de B_ts Jan filius Lievens Oostergham ~ B_ts Jan filius Lievena Oostsrghem de B_ta Jan filius Lievana Oostèrghem Ida Baete Jan filius Liavens Oosterghem de B_ta Jan filius Lievens Oosterghém de Baète Jan filius Lievsns Oosterghem de B_te Jan filiue Lievens Oosterghem de B_ta Jan filius Liavana Oosterghem de Basta Jan f:ilius Lievans OOliltèrghem de Basta Jan f:ilius I..ievensOostarghem de Baeta Jan filius Li.evens Oosterghem de B_ta Jan filius Lieven!! Oosterghem de Baeta Jan filiua Li.evens Oosterghem de Baeta Jan f:ilius L:ievens OosterghEllll de B_ta Jan filius Lievens Oostarghem de EI_ta Jan f:ilius Li.evens Oosterghem de Baets Jan fi1:iUB Lievens Ooeterghem de B_ta Jan f:il:iusLievena Oosterghem Oostarghem ende Dc:>m:iniousVanda Waerhede de Baeta Jan fil:i.ueL.ievene Ooeterghem de B_ta L.ievens Oostarghem ende Dominicus Vande Waerhede oosterghem Jan f;i.l:i.ua ande Verstraete ~ieter f:i1iua Jane Ooatarghem cieBaete Jan filius Lievene Ooeterghem de B_te Jan fs Lievena Oostergbem de Baete Jan fa Lievens Ooaterghem de l3aets Jan fa Lievens Oosterghem de Baets Jan fa L:ievens Oosterghem de Baat. Jan fs L:ievens Oosterghem Jan fs Lievens Ooaterghem de S_ts de B_te Jan fs L:ievens Ooatergbem de B_te Jan fa Lievens OosterghElllL ende de Baets Jan fi1iua ~r. OostEirghem de Baate Jan fa Lievens Ooaterghem de beunie Lieven fi1iua Jans l.ambekEi de l300aere Jooa filiua Laurs Oosterghem Einde Slook Pieter fa Jans Oosterghem de BoosEire Joos filius Laura Oostarghem de SooaElrEi Joos fe Laurs Oostarghem de BouvEir Livijne filia Olivier Overbrouck

61

V VJ: I I I I

I I

I I I I I I

I I I

I I

J: IJ: V VJ: VI VI VI VI VJ: IJ:

V J: J: I

r I

J: Ir VI VI I IV I J: I IV

363 68 145' 254' 25 38 39 120 130 131 132 140 145 208 241 247 248 249 250 251 44 279 7 31 36 97 137 155 82 304 133 139' 135 ~70 171 172 31 4 139 141 25 237 221 229 130

350 1170 114 75 634 270 250 360 260 159 340 200 146 320 460 150 150 254 160 160 192 500 254 426 270 690 320 430 500 1140 465 175 400 154 154 910 820 630 220 660 280 266 330 290 225


de Elouvar Livijne fili.a Olivier Overbrouok de EIouver Livijna filia Oliviar Overbrouck: de Bouver Livijne fi.lia Oliviar Overbrouck Icie Bouver Piater filius Oliviar Velde de Clerck .Joos filius Gui1le Ourmen de Clerck Joos fs Guille I>ur!:ne met Vi (du)a vender Vennet Lieven Dronghene Lambeke de Cleroq Adriaen filius Phle thuywelijOk de Clercq Adriaen fs Phls thuywel. met Vi (du)a vande:r Vennet fs Prs Dronghene Lambeke de Cle:rcq Joanna filia Marten Velde de Clercq Joos filius Guille Durme ~ Cléroq Joos filius Guille Ourmen de Clercq Joos fs Guille Du:nnen de Clércq Joos f$ Gui11e Dul::lnen de Cleroq Joos fs Gu:i.lleDurmen Jan fs piet_rs ova~oeoke de Clercq Joosyne tri(du)a DOl)bél_rê ende van Nevele Joanne Vi(du)a de Vreese Adriaen Overpoeoke de Clercq Joosyne Vi(du)a Dobbel .. ::e Jan fs Prs Overpoecke Jan filius Prs Overpaoke de Cleroq Joosyne wed. van Oobbe1aere ~. Clercq Laurs filiu.s Jans V.ld. filius Jans Velde ~_Clercq.Lau:C$ de Clercq Laur$ filius Jan. velde de C1Elroq Laurs fe Jene VEllda de C1eroq Liaven fi1ius Jans Durmen d$ C1E1roq L.i.Elven f.i.1iuaJans Durmen d$ Clercq Lieven fs Jans Durman de C1eroq Lieven fs Jans Durman ~. Cleroe;(Li.-.renfa Jans Durma:n. de ClerOe;(P!:. .. ed. OVarbrouok ande Jannekan Plasman wed. van Jan Martens fs Charles Stocktepoucke de Cloet Jacobus filius Jan Stookt.poucka de Clost Jacobus fa Jan stocktapoucke ende Janneken plasman wed. van Jan Martens fs Charles Stooktepouoke ende Janneken P1aaman wed. van Jan Martens fs Charles Stocktepoucke de Cloet Jacobus fs Jans Stocktepoucke ~lle ende Joannes Cooquijt Overbrouck de Codk Anne Vi (du)a Geert Co6quijt Joannes Temme~ de Cock Anna Vi(du)a Geert cooquijt, Joannes Temmerman fs Guilla ende Jacques Cocuijt OVerbrouck ende Joos Lippens fs Andries de Cock Anne Vi(du)a Geert Cocuijt, Joennas Temmerman, Gui1le ende Joannes Cocquijt Overbrouck Guille ende Joannes Cooquyt Overbrouck de Coclt Anne v.ia Qeert Cooquyt, JOannêS Temmerman, de Cock AnnEl via s.ert Cocquyt, Joannas '1'i_~, Gu!lle ende Joanes Co~yt OVerbrouck de Cock Anne Via Geert Cocuyt I Joannes 'l'illll11erman ende Joannes Cocquyt OVerbrouck I auil1e de Cos ter Guille fs Pra. Ovérbrouok de Cos tere Guille filius Prs. OVerbrouok Ide.Costere Pieter filius Lieven Stockt.epouoké de Cos tere Pieter fiJ.ius Lievens Stookte pouoke de Costere Pieter filius Lievens stocktepoucke Icie Costere Pister fi1ius P:r:s.OVerbroudk de Coatere Pieter fs Prs. Ovèrbrouck de Costeré pro filius Pre. Overbrouck ciEI CostElre Pr. fa Prs. Overbrouok

62

'IV 'IV 'IV

V VI VI II II V VI V V V V IX

II II V V V V III III III III :UI IV

In XII XII IV IV

Meerendre

I

IV

IV IV IV

IV IV

III I XII IV IV IV IV

131 228 229 134 175 8B 193 235 358 45 269 269' 263 266 271 211 217 341

342 348 340 147 163 122 123 165 92 54 55 52-53-5E 100 231-232 106 270 275 276 221 184 100-101 195 141 104 123 110 124

265 236 50 160 225 354 824 600 207 330 100 100 100 210 210 620 100 150 280 370 185 350 167 200 120 140 133 340 250 770 225 860 412 210 340 140 442 500 1000 310 300 165 455 310 440


de de de de de de dG! de de· de de de de

Pe de

de de de de

de de de de de de de de de de de de de cla

dEo de de de de de de de de de de de

Craéne Jan fs XStoffel Stocktepoucke Cramare Joannes fil~us N~colaijs Lambeke Cuyper Pieter ende de Vree se Adr. Stooktepouoks Cuyper Pieter ende de Vree se Adriaen Stocktepoucke Cuyper Pieter ende de Vreese Adriaen Stoektepoucke CUyper Pieter ende de Vrease Adriaen Stoektepoueke Cuyper Pieter filius Pisters Purxnen Cuyper Pister filius Pieters DUl::lllen Cuyper Pietsr filius Pi eters Durxnen Cuyper Pieter fili.us Pre. Stoekte poueke Cuyper Pieter fs Piéters durmen filius Marten Du~ cuyper Pieter fs Pieters Durmen ende Lieven -van Wassanhove Cuyper Piete. fs Pieters Darmen. Cuyper Pro endé de Vreese Adriaen Stoektepoucke Cuypere J?i.eter ende de Vrees" A<iria.en Stoektepoueke cuypere Pieter ende de Vree se A<iriaen StoQktepoueke cuypere pieter ende de Vree se Adriaen Stocktepoucke CUypere Piete.r filius Pieters Durmen Cuypere Piete. f.:lliusP.x-sStookt.e pouoke Vi (du)a Comeli.!! Jan fs Pre Overpoecke pr(ocureur) Jan thuywel. _t Cuypere Piete.r Overpoeeke enda van Kerrebrouck OvarpoElcke Cuypere Pieter pr{oureur) OVerpoecke cuype~e Pi.eter pr{ocueur) Overpoeeke Cuype~e Pieter pr(ooureur) Cuypera P~eter Pr(ooureur) Overpoecke Overpoecke CUype.re Piater pr(coureur) Overpoecke Cuype~e Pi.et.~ pr(ocureur) Overpoeoke Cuypere Pieter pr(ooureur) OVerpoeoke Cuypere Pieter pr(ocureur) Cuypere Pieter pr(ooureur) OVerpoecke Cuypere Pieter pr(ocureur) OVerpoeeke cuypere Pieter pr(ocureur) Overpoecke Cuypere Pieter pr (ooureur) Overpoecke OVerpoecke CUypere Piete~ pr(ocureur) CUypere pieter pr (ooureur) OVerpoecke CUypere Pieter pr(ocu:c:eur) Overpoecke CUypere pieter pr(ocureur) OVerpoeclte CUypere Pieter Pr(ocureur) overpoeck.e Overpoeoke CUypere pieter pr(ocureur) Cuypere Pieter Pr(oaureur) Ovel:poecke ende coppens ~homas filius Joos Overpouoke Cuypere pieter pr(ocureur) Overpoecke CUyperé Pieter pr(ocureur) Ove%poucke Overpoucke Cuypere Pieter pr(ocureur) Cuypere Pieter Pro Overpoeoke Cuypere piete.x-pro (oureur) Ove:tpoecke Cuypere Pieter pro (ocureur) Overpoeoke

63

XII

vzr II :n

u: rJ: V V V

XlI V V

vr rr II n II V

I n II n: II

rr Ir rr II II rI II II II II rI II

II :tI :tI UI

II II XI II XI

II

129 114 68' 63 64 70 199 204 305 121 175 232

112 69 65 67 68 317 299 59 155 315 84 96 119 120 148 156 157 158 159 160 167 204 205 219 275 316 139 206-207 209 209 51 154 85

100 406 292 292 580 332 65 300 310 344 183 990 644 332 292 292 292 150 316 210 480 20Ö 530 350 277 300 225 100 410 710 500 286 450 620 140 375 1100 200 210 50Ö 230 410 147 600 346


de Cuypere Pieter procureur Overpoucke ende de Cleroq Joosyne Vi(du}a Dobbelaere Jan f~~ius óve~ucke de CU:l/l".'ere Pro ende de Vree se Adr~aen Stocktepoucke de Daper Laurs f~~ius Gui~le OVérbrouck de Daper Louijs filius Guille Overbrouck de Daper Louijs fs Guiile Overbrouck de Deckere Judocus Stocktepoucke de Dekar Joos Lambeke de GeUijnck mevr. douagière van JO· Louis vanden hecke Stocktepoucke de Gellijnek mevrouw douag~ère van Jo· Louis Vanden hecke stocktepoucke de Gell.ijnck mevrouw douagière van JO· Louis vanden hecke Stocktepoucke de Gel.lijnck mêvrouw douagière van Jo· Louis vanden hecke StocktepouOke mevrouw douagière van JO· Louis vanden hecke StocktepouOke de Gellijnck de Ge1lijnck mevrouw douagièra van Jo· Louis vanden heeke Stocktepoucke de K$sel. Jooris Lambeke de Kesel Jooris L<mbeke de Reeel. Jooris Lanlbeke de Kesal Jooris Lanlbeke, Pieter de Pape fi1ius Jans Lambeke ende Martinus van hulle filius Saoharias Lambeke de Keys.r Pro stocktepoueke de Keysere Joannes filius Laurs Durm.en de Keysere Joannes filius Laurs Durmen de Key:sere Pieter Stooktepoucke de Keysere Pieter Stoektepoucke " de Meester Marijn !>urmen de Meester M&rijn DurDaen de Meijer Andries fi1ius Pre Stocktepoucke de Maijere Andries fiLius Prs. stocktepouck4il de M&ijere Carel fi1ius Jans LaJnbeke de Maijare Carel fs Jans Lambeka, Pieter de Jaeghere filius Jane tot Ureeel Lambeke, Sr. Joan Laurs de Roucke filiue Adriaen Meijere Chare1 filius Jans Lambeke de Maijere Comelia fi1ius Lievens de Meijére Cornelie fs Lievens Oosterghem, Corne1is Harten fs Jaecques Ooeterghem ende Sloek Pieter filius Joos Oostérghem de Meijere Frans fi1ius Ph1e Dronghene Lambeke ende de Bouvere Lieven fi1ius Lievens Dronghene Lambeke de Maijere :Frans filius Phls Dronghene Lambeke Frans fs Ph1e Crongene Lambeke de Meijere de Meijere Frans fs Phle Dronghene Lambeke de M&ijere Frans fa Ph1e Cronghene Lambeke de Meijere Frans fe Phl.a Dronghene Lambeke ende de Bouvere Lieven fi1ius Lievene Oronghene Lambeke de Meijere Guille fi1ius Lievens Ooeterghem de Meijere Gui11e filius Lievena oosterghem de Meijere Guille fi1ius Liewns O.osterghem de Meijere GuilIe filius Lievene Oosterghem de Meijere Guille filiue Lievens OosterghGln ende Van Nevele Pieter fs M&ttheeus Oostergham de Meijére Gui11e fe Lievéna Oostergem de Meijere Guille fs Lievenac Ooetergem :de. Maijere Jan filius Andries thuY"él. Via Guille de Coater Velde

!de

64

:n

210 66 42 VI 85 :tv 147 148 III 205' rv 328 V 212 V 206 V 207 V 208 V 213 V 214 VII 43 VIJ: 44 VII 64 VII 96-98 III 11 VI 66 VI 69 UI 7 IXI 16 VJ: 51 VX 52 114 III IJ:I 119 II 261 LaJnbeke e~ IV 40 272 IX lSO I 146 I 197 IX 119 rr XX 183 II 187 II 237 194 II J: 33 :t 34 J: 113 375 V 32 J: 10 I J: 11 V 218

XI :tv

5510 1514 150 205 173 10 120 400 326 180 189 186 240 310 436 355 1740 75 426 420 210 360 1200 486 168 224 500 640 310 309 650 440 190 170 580 600 570 240 1200 240 310 280 150 310 300


de Mei.jere Jan fi.l.iusAndr.ies thuywel. Via Gui.lle de eos ter Velde de Mei.jer. J'an f.ilus Andr.i.s thuywel.. Via Guille de Cos tere Velde de Meijere Jan fs Andrias thuywel. Via Guille de Velde (dit nUllllller :is deels de Meije>:e Jan is Andri.es thuyw.l. via Guille de Coater Velde ~ Meijer. Jan fa Andries thuywel. Via Guil1e de Cos ter Vélde de Meijera Lieven filius Jans OVerbxouok ~.Mei.::i.re Lieven filius Jans OVerbrouok de Meij.>:e Lieven filius Jans overbrouok de Maijare Lieven filius Jans OVerbrouck de Meij.re Lieven fil.ius Jans OVerbrouok de Meijere L.ieven fil.ius Jans Overbrouck de Meijere Lieven filius Jans OVerbrouck de Meije>:e .Li.even fi.l:i.us Jans overbrouck de Meijere Lievén fi.l.iusJans Overbrouck . .:Ie. Meijere Lieven fs. Jans OVerbrouck de Meijere Lieven fs Jans OVerbrouck de Meijere Lieven fB Jans overbrouck de Ma:i.jere Lieven fs Jans OVerbrouck de. Meijere Lieven fs Jans overbrouck de Meijere Lieven fs Jans overbrouck de Meijere Lieven fs Jans Overbrouck . de Meijere Lieven fs Jans Overbrouck de Meijere Pieter fil.ius Joos OVerpoèeke de Meijer. Pietèr filius Joos OVe%poecke de Meije:r!llPiètèr fi~ius Joos OVe%poecke de MGlijere Pieter fi~iue Joos OVa%poecka de MeijCilr. Pietèr fili.us Joos OVé%poecke de Meijere Pièter filiua Joos ove%pOElcke de Meijer. Pieter fil.ius Joos OVerpoecke de Meijara Pièter fi~ius Joos overpoecke de Meijere Pieter fi~ius Joos overpoeclce de Meij.re pi.ter fil.ius Joos OVe%poecke de Meijar. Pietèr fs Joos OVe%poecke de Meijere Piatar fs Joos OVe%poaoke de Mei)ere l?ieter fs Joos OVe%po&oke de Mei.jer. Pietèr fa Joos OVs%poeoke de Maijere Piater fs Joos overpoecke de Meijera Pieter fs Joos OVe%poecke de Meijere Pieter fs Joos Ovèrpoecke de Meijera Pie.ter fs Joos OVe%poecke de Maijere Pietèr fs Joos OVQ%poecke de Maijere Pieter fs Joos OVe%poeoke de Méi.jere Pieter fs Joos OVerpoecke de Meije:t'Q Pieter fs Joos OVèrpoucke de Meijara Pieter fs Pieter Overbrouck

...

onleesbaar

dOor een :inktvlek)

V V V V V Ir

rr IV IV IV IV IV :tV IV IV

PI IV IV

IV PI IV IV

:u II

II :tI II :tI II :tI II

:tI II :tI :tI

II :tI :tI :tI II :tI Il:

rr IV IV

65

409 89 403 179 346 al 83 247 259 260 280 287 288 333 233-234 194 261 277 278 279 289 291 196 225 228 229 230 243 244 245 247 264 a7 100 171 181 195 226 227· 231 232 233 234 41 114

300 416 165 210 180 350 588 100 820 804 420 211 330 316 710 640 460 346 450 280 790 609 300 1040 120 840 300 300 230 168 163 390 1140 250 313 100 1060 9a4 570 490 150 360 550 400 150


de Meijere Pro filius Pr. ·Ove.rbrouck de Meijete Pro fi1ius Pre. Overbrouck de Meijeré Pro fs Joos Overpoeckê de Mei jere Pro fs Joos overpoecke de Mei j ere Pro fs Joos Overpoecke de Meijere Pro fs Pro Overbrouck !?e Meijere Pr. fs Pr. Overbrouck de Meijere Pro fs Prs. Ovarbrouck de Meijre Lieven filius Jens Overbrouok de Meijre Pieter fi1ius Prs. Overbrouck ~ .. Mulder Jacobus filius Jaeoques Andries Stocktepoucke de Mulder Jacobus. fs Jacques Andries Stocktpoucke ~ Papa Pi.ter filius Jens Lambeke de Pape Pi.te: filius Jans Lambeke de Pape P.i.ter fs Jan.a Lambeke de Pauw Gillis fi1ius Jan Waerachoot Lambeke de Prest Joos Lambeke ende Pi.ter Lateire filius Jans Lambeke ~_ Puijdt Jan Overpoacke ende de Puijdt Joos wed. fs Jans ÖVerpoecke de Puydt Jan OVerpoeeke de R.:i.ddereJoannes filius Xstoffel de R.:i.ddereJoannes filius Xstoffel Somergheu Lambake de R.:i.ddareJoannes filius Xstoffel Somerghem Laillbeka de itiddare Joannes filius Xstoffel Somerghem LMlbeke de itiddere Joannes filius Xstoffel Somerghem Lambake de R.:i.ddereJoannes filius Xstoffel Somerghem Lambeka de Ri.ddere Joannes filius Xstoffel Somerghem Lambake de Ri.dd.ere Joannas filius Xstoffel Somerghem Lambeka de Ri.dde:re Joannelllfs Xstoffel Somerghem Lambek. de Ridder. Jóannes fs Xstoffel Somerghem Lambake de Ri.ddaX'e Joannes fs Xstoffel Somerghem Lambake ende Jan Vrient fs Pieters Lambeke de Rijcke Care1 filius Jonas Lambeke de Ri.jcke Jan filius Guille Lan:beke ende Qillis van heek. filius Gillis Lambeke de Ri.jcka Pieter filius Jooria Durmen de Ri.jcke li'ieterfilius Jooris Durmen ende Jan H.rtla.r filius Pieter Durmen de Ri.jcke Pieter fs Jooris Dllrlnen de Ri.jcke ·Pieter Lambeke de Ri.jcke Pi.ter L~ke de Ri.jc:keI?iater Lambeke de R.:i.jck. Pi.ter Lambeke de Rijck. Pieter Larnbeke de R.:i.jc:k. Pi.tar Lamb.ke de Rijc:k. Pi.ter Lambak4 !:te R.:i.jok.Pi.ter LMlbake de R.:i.jek. Pi.ter Lambeke f!:ie_ Ri.joke Pi.ter Lambeke

66

rv

281 157 113 :n 238 II 240 IV 223 IV 227 IV 223' rv 323-324 IV 133 In 90 III 120 VII 94 VII 145 VII 58 II 41 VII 1 II 340 II 341 VII 28 VII 27 VII 45 VII 46 VII 85 VII 86 90 V:tI VII 92 VII 31 VII 42 VII 112-11.3 VII 147 VII 95 VI 61 V 372 VI 60 VII ll6-l.l.7 VII 70-72 VII 26 VII 30 VII 32 VII 48 VII 49 VII 52 VII 57 VII 149 IV II

400 310 104 600 630 360 244 400 533 330 200 644 610 100 974 190 350

57 62 370 294 470 147 135 580 290 590 200 320 770 126 304 130 $46 304 890 800 300 200 425 324 346 389 660 63


de Ri.joke Pieter Lambeke

de de de de de

de de de de de de

de de de de de de

de de de de

de de dè de de de

de de de de de de

de de

de de [<:lol!,_ de

de de dè de de

Rijoke Pieter Lambeke Ri.jcke Pieter Lambeke ende Oheer Jan Steijaert t..ambeke Rouck Catha.rine Jo' Lambeke Rouok Joan !.aurs Sr. fi1ius Sr. Mr. Lambeke Roucke Joan Laurs Sr. fs Sr. Mr. LalIIl:>eke. Ruddere Joannes fs Xstoffe1 Somerghêl11 Ruddere Joannes ts Xstoffels Somerqhem Lambeke Ruytére Frans filius ~OO$ Somerghem Lambeke fi1ius Be1.1_ Lambeke Harten RyckeJooris Rycke Jooris filius Harten bêl1em Lambeke ende de Meijere Pieter dienstbode van poelman Jan Landeghem Lambeke Schoemaecker Jan ts pietere Du:rmen Séhoenmaêcker Jan filius Pieters Durmen SchoenI11aeckerJan fs P!eter Durmen Schoel'llitaeoker Jan fs Piéters Om=l11èn Schoenmaecker Jan fs I?i.etersDurmen Schoerunaecker Jan fs I?ieters Durman SchOenmaacker Jan fs Pieters OUrmen SchoanlllaekcerJan fs Pieters Ourmen SJIIetMr. filius Mr. Dunnen. Ll!lIIbéke Smet Carel fi1ius Jan. Somerg~ Smet Guil1.e Öosterghem S_t Guil1e Ooste:tghelll Smet Jan fi1ius Jans StocktepouQke Smet Jan filiue Jan$ Stooktepouoke Smet .:ran f:i.liusJan. Stocktepoucke Smet Jan fs Jan StOdktepouckEi Smet Jan fs Jans Stooktepo1.1cke Vildere Michie1 fi1iu$ Gui11e Qvêrpoecke Vi1d$:ea Michie1 filius Gui11e overpoElcke Vi1de~e Michie1 fi1ius Gui11iama overpoeoke Vi1d.e~e Michiel fs Gu~lle OVarpoecke Vildere Michiel h Gui11. Overpoeoke Vli.egheXte.Jan Stooktepoucke La:rrabeke V1ieghere Marten fi1i1.18Ma~ten SOlll$rghEllll fil.ius Michiel OVerpoecke Vlieghere p.:i.eter V1ieghere Pi.ter fi1iu9 Michie1 OVerpoêcke Vlieghere Pieter fi1ius Miohiel Overpoecke V1iegherè pi.eter fi1iu9 Miohie1 OVerpoecke Vlieghere l?ieter fi1ius Michie1 OVerpoeoke ende de Vi(du)a de Puydt Joos fs Jans OVerpoeoke Vlièghere P1eter fi1iu9 Michiel Overpoecke ende van Neve1e Joanna Vi (du)a de Vreese Adriaén oVerpoEloke Miohiel Ovérpoucke VliEig'herepiatér f:i.l.ius Vlieqhere Pro filius Michie1 overpoeoke Vlieghere Pro fi1ius Michiel Overpoecke vogel_re Harten fi1ius Lieven Overbrouok

67

VII VII VII V V VI VII

151 152 35 148 60 1.17

vlI

63 149 10 39' 129

VII :tI IX

VI V VI

91

125

44-47

VI

6

VI VI VI VI VI VII V V II III V II IrI

37 82 94 8

:tI

XI XI II

II II VII II

89

13 315 316 20 175 381 302 21 .294 328 162 52' 296

336 7 4

11

149

Ir II II

310

II

II II

II IV

311 11 7-8

98 337 338 246

86 326 100 430 1.10 350 353 350 1.50 500 290

170 229 840 300 270 450 61.0 210 380 300 150 150 58Ö

510 263 820 75

166 456 360 50 206

86 119 220 306 219 210 130 1090 100 47 40 430


de de de

de de de de da de de de

de de de de de de de de de de de de

de de

de de de de

de de

de de de de de de de de de de de de de de

Vogelaere Marten filius Lieven OVèrbrouck ende Jacques Cornelis fs Prs. Overbreuck Veghelaare Carel filius Jans thuywel. Via Marten de Schoenmaecker Durmen Voghelaare Carel filiu$ Jans thuywel. via Marten de SchOènmaecker Durmen Veghelaare Carel filius Jans thuywel. Via Marten de Schoenmaeckere Durmen Voghelaere Guille OVerbrouck Veghalaere Guilla Overbreuck Voghelaare Jan filius Gaspaer DUrmen. Voqhelaera Jan filius Jans de jenqhe Durmen Voqhe1aere Jan filius Jans de jonqhe Ournten ende Joannes de Keijsere fi1ius Laurs Ourmen Voghe1aere Jan filius Jaspar Durmen Voghe1aere Jan filiue Jaepar Durmen Voqhelaera Jan filius Jaspart OUrmen Voghelaéra Jan filius F.eyniare Durmen Voghelaera Jan filius Rayniers Durmen Voghe1aere Jan fa Jans de Jonghe DuXmén Voghe1aere Lieven filius Geert Durmen Voghe1aere Lieven filius Geert Durmen Voghalae%'6 Lieven filius Geert Durmen Veghelaere Ma.rten filius Geer Lambeke Voghel.aere Marten filius Geert Leunbeke Voghelaere Marten fi~ius Geert LlallIheke voghelaerEl Marten fi~ius Geert Laznbèke Vogbelaera Marten fi1iu$ Geert Lambeke Veghelaere Marten filius Geert LlallIheke Veghelaars Marten fi~ius Geert Lambeke Voqhe~aere Martan filius Geert Lamheke Voghe~aere Marten filius Geert Lambeke Voghelaere Marten filius Geert Latnbeke Voghelaere Marten fil.ius Geert LauubE>ke Voghelaere Max-ten filius Lieven Overbrouck Veghelaare Marten filius Lievens Overbrouck Mar.ten filiue Lievens Overbreuck Voghelaare Voghelaere Marten fs Geert Lamheka ende Jooris de Kasela Lambeke Veghelaere Matten fa Lieven Overbrouck Voghe1aere Harten fs Lie~ens OVarbrcuok Voghelael:'e Martin filius Lievens Overbrouck Voghelaere Phle filius ~lle Durmen voqhelare Jan filius Jans Durmen Voghelare Jan filius Jaepsr Durmen Voghelare Jan filius Reynier Ourmen Voghelare Marten fil.ius Lievens Overbrouck Voghelare Marten fs Geert Lambéke Volder pauwel Velde Volder Pauwel Velde Volder Pauwel Velde

68

];V

V VI V IV ];V

-

VI VI V V VI V VI VI VI V VI VI VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII IV IV ];V

VII ];V ];V ];V

VI VI VI VI ];V

VU V V V

238-240 272 170 356 182 202

79 172-173 373 275 132

109 1.1

12 102 278 90-91 174 134 16 17 47 53 54 65 67 74 75 139 89 96

99 62 84 93 203 178 100 153 49 251

137 79' 67 79

840 180 260 150 370 200 165 720 800 136 620 356 200 200 300 80 271 223 225 60 400 700 900 450 362 490 219

350 30 200 104 224 705 250 350 200 90 280 420 300 350 350 70 360 230


de Volder

Velde Pauwel de Vree se Adriaen Overpoucke de Vree se Joannes filius Jans Durmen de Vreese Larus fa Jans Overpoecke de Vreeae Laurs filius Jens Overpoecke de Vreese Laurs filius J~s Overpoecke de Vreese Laurs filius Jans Overpoecke de Vreese Laurs filius Jans Overpoecke de Vreese Laurs filius Jens Overpoecke de Vreese Laurs filius Jans Overpoecke de Vreese Laurs filius Jans Overpoecke de Vreese Laurs filius Jans Overpoecke emmers van Nevele Joanna Vi(du)a de Vreese Laurs fs Jan Overpoecke de Vreese Laurs fs Jans OVerpoeoke de Vreese Laurs fs Jans OVerpoecke de Vreese Laurs fs Jens OVerpoecke de Vreese Laurs fs Jans Overpoecke de Vreese Laurs fs Jans OVerpoecke de Vreese Laurs fs Jans Overpoecke de Vree se Laurs fs Jans Overpoecke de Vree se Laurs fs Jans Overpoecke de VreesEI Laurs fs Jans Overpoeoke de Vree se Laurs fs Jans Overpoecke de Vreese Laurs fs Jan. Ove:i:poecke de Vreese Laurs fs Jans Overpoecke de Vreese t,aurs fs Jans Overpouoke de Vreese Laurs fs Jans Overpoucke de Vree.e Lieven filius Bauduyn Durmen de Vrees. L.i.evenfil.ius Bauduyn Durmen de Vreese Lieven fi1.ius Bauduyn Durmen de Vreese Pieter fs Jan Overpoecke de VreeSe Pieter fs Jans Overpoecke de Vreese Pro f.i~ius Jens Overpoecke de Vreese pro filius Jans Overpoecke de Vree se Pro filius Jans Overpoecke de Vreese pro fs Jan. Overpoecke de Vrij (?) Pro Oosterghel1l. , Dobbelaere Joos ende W.ieme Frans Oosterghem (?) Pr., Dobbelaere de Vrij Joos ende Wieme Frans Oosterghem de Vrij Pieter Ooetarghem de Vrij Pieter Oosterghem de Vrij Pro Oosterghem de Wilspe~aere Jan 1:a Christoffels Velde de Wispelaere Jan filiua Christoffels Velde Jan fe XStoffels Velde de Wispelaere de Wi.epelaere Jan fs XStoffeis Velde

III IJ: V II II XI II II II

:u de Vree se Adriaen

OVerpoecke

II II IJ: II II II II II IJ: II II II IJ: II III IX II

V VI VI II II I I;t: ;U

II I I

I I

:i: V V V V

69

168 1 185 177 33

71 139 141 223 268 297 3 9 25 35 45 89 111 123 128 166 298 324 325 3 130 131 118 104 105 267 322 252 72 327 323 143 144 227' 227 230 32 37 31 34

240 544 206 225 100 500 120 100 970 99 580 460 630 475 78 260 500 384 200 8S0 704 300 225 200 400 674 440 210 390 545 147 566 153 400 285 500 290 200 150 62 220 400 244 400 273


Wi.spal.aara Jan fs Xstoffel.s vel.de Wi.epel.aere Jan fs Xsto:ffel.sVel.de den sel.v. Idem de Wi.tte Joori.e fi.li.usLaurs Lande9h~ Overpoecke Laurs. Landeghem Lambeke de Wi.tte Marten fi.l.i.us de Witte "rhornaasfs Marten Stocktepoucke de Witte "rhOIll8.S filius Martan StockapouokEl kie Witte Thomas filiua Mart.n Stookte pouoke de Witte "rhomas fili.us Marten Stooktapouoke de Wi.tte "rhomas fi.li.usMa:c'tenStooktapouolte de Witte ThOJnas filius Marten Stooktepouolte de Wi.tte Thomas filius Marten. Stooktapouolte de W:i.tteThomas filius Marten Stooktapouokeo de Wi.tte Thomas filius Marten Stocktepouolte de Witte Thomas filius Marten Stocktepouoke de Witte Thomas :filius Marten. Stooktepouoke de Witte Thomas fi.lius Marten Stocktepouoke de Witte Thomas fi.lius Marten Stocktapoucke de Witte Thomas filius Marten Stooktepouoke de Witte Thomas filius Mal=ten Stocktepoucke de witte Thomas fil.ius Marten Stooktpouoke de Wi.tte Thomas fs Martens Stooktepouoke de Wulf Jan fil.ius Piete;J:'s OosterghellL de WuJ.f Jan filius Pieters Ooaterghem de WuJ.f Jan filius Pieters Ooetergham ende Arents Mattheeus fil.i.usJans Oosterqhem de Wulf Jan filiue Prs Ooetsrghem, de Bissohop Joannes Oosteghem ende van Maldegh_ Judoous fli!! Frans Ooetegbem de Wulf Jan filius l?rs. OO$tst:'ghem de W'lüf Jan filius Prs. OOStsrghem de Wulf Jan filius Prs. Oosterghem, Denys Laureijns Stookt pouoke ende de Cuypere Pro filius Prs etouokteo pouoke de Wulf Jan fs Pi.eters·Ooatergham ende Hautterman Mari.jn Stookte pouoke de Wulf Jan fs Prs Oosterqh_ de Wulf Joos ende Loenti.ens Joannes fi.H.us Andries OostergheDI. de Wulf Joos ende Loentiens Joannes fili.ue Andriee Oosterghem de Wulf Joos ende Loentiens Joannes filius Andries Oostergham ende van D~iessohe Pietar Oostarghem de Wul.f Joos fs Pi.ete:l:'s Oostel:'gh_ dEI Wul.f P;i.eterfi.li.usPieters Overbrouok de Wulf Pieter fil.i.usPrs. Overb~ouok de Wulf P:Later fs J;';i.eter Overbrouok c1aWulf Pi.eter fs Pro Overbrouck ~e Wulf Pi.eter fe Pre. oirérb~ouok 4e Wulf Pieter te Prs. Overbrouok de Wulf Pro fil;i.usPre. Ovex:brouok den t:l:'esorier van het gulden van den h: h: ri.dder Sebastiaen stooktepoucke Denijs Laurs Stocktepouoke Denijs Laurs StoQktepoucke Denijs Laurs Stookt;poucke de de

70

36

v V

35

11

~o

IV I:II IJ;I III

164

11

..

:II I:U lIl: lIJ:

lIi lIJ: 111 UI 111

III I:tI I1 ·11

I I I I I I I I .1 I I

:I: I IV IV

rv IV

rv IV l;V I;I:I

J:I:t :tIJ: J:IJ:

26

77~78 31 80 30l

~ 15 ·19 23 27 28 29 44 72 73 284 93 2~4' 2~4 232 1~6 288 289 2~8 295 ~91

281 282 268 156 95 16 87 35 U 19 101 139' 136 203 115

~24 400 600 106 1020 800 450 300 150 250 364 200 634

600 :320 318 634 600 3:30 423 150 130 200 500 1409 ~75 160 834 750 300 930 S40 370 160 104 150 175 100 100 456 174 540 534 337 310


lDenijs LaUrs. S·tocktepoucke, mevrouw de Gellijnek douagièr$ van JOo Louis vanden Heeke. IDhelll Marijn filius Jans LOvendeghem L~ke lOieriek Jooris f.j.lj,us Pieters Oostergnem lDieriek Jooris filius Pre. Oosterqh$l!l DiElriek Jooris filius Prs. Oosterqhem Elnqa de BaElts Jan fil:i.usLiElvens oosterghem lD.j.ar.j.c:lt p.j.Elter ts Heynric)t Durm.en ~.j.ericx P:i.eterOostergh_ ~iric)t Joc;>sVelde lO.j.r1ckJoos Velde lD.j.dekJoos Velde 1D.j.r.j.ck Velde Joos lOiriOX P:i..terfil:i.usHeyndE1r:i.ckDu~n IOlricx Pieter f:U1\,lsHayndriok I>1.U:>nen piricx Piater !il.i-usp.ietere Velde Diricx Piete>::, fil.iu$ Pietere Vèlde ende V.j.aP:i.etervan Heeke DurJl\l;ln Diricx Pieter fe Heyndr:i.okDUrlIlEIn Diricx Pieter fs aeyridrick Du~n Dobbel.~r Gillis filius Jane Drl.lI!IEI Dobbel.aere Gillis filius phil:i.psOverpoacke Dohbel.$.ere Gillis f.iiius Phls OVel!poecke Dobbeiaer!il GilLis f:i.Hus Phl.s OVeq>oecke l'Jobbel.aereGill.is fs Phili.ps OVerpoecke Dobbelaere Gi,:t.l.is fs Phl.s OVerpoecke Dobbelaare Jan filius Jans OV.rpoecke Dobbelaare jan fiiius Joos OVarpoecke Dobbel.aere Jan fil.ius Joos OVerpoecka Dobbel.aere Jan, f.j.l.ius Joos OVerpoacke Dobbel.aere Joos ende Wieme Frans el.ok dhel.ft Oostergnem Dobbelaere Pister fil.ius :aauduyn OVerpoacka pohbel.a>::'$ Gill.ia t'il.iUsJans ~ Doosterl.ijnok Harten OVerbrouoJt Dooster1ijnclc::Marten Overbrouek Doostedijnck MÛtën ~rb:r:ouek OooatedijncJt Marten OVerbrouok Dooste>::'l.ijncJt Marten OVerbro\.1ck OOÇ>sterlinOk Mart.l,mOverl;>rouck Dooat9rl.inek Marten ÖV$rbrouok Finaert Frans fil.i1.1s Jane LandeghEll!lHerrentho1.1ck :t.a:mbelce F;i.naertFra,nEII fs Jans· LàndeghEll!l· Herrentho1.1ok lGae1ens Mattheeua etoolctepoueke geen vermelding Ge11;l.jokI!IEIV>::,. doUagière van JO· l,.ou;l.s heoke Stocktçoucke Van~n Gellijnek MEIv>::, • dOtJ.aqi.èrevan Jo· l.ouis Vanden Heek. Stooktepoue!te Gellijnok MElvr... douaqière van Jo· L01.1isVan,den Heek. Stoektepouoke Gel.l.i.:inck mevr . douag.:Le>::'e van JO· Loui.s vanden Heeke Stoëlttepoucke

71

Stoektepoueke,

Daniel

Vincke

filiue

Joo", stoek.

III

204 66 242 238 .234 65 134' 143 85 339 70 30

820 175 i 426 1 200 I 850 V 240 I 216 III 340 V 150 V 670 i 570 VI 280 VI 1ÖO V 314' 434 V 189 300 V 395 375 vI: 18 1/3 part VI 764 42 lI: 329' 500 II 3Ö7 254 II 330 270 186 180 II n 28 347 rr 5 66 II 313 275 rr 335 30 II 342 200 I 142 460 II 224 846 V:;J; 41 268 IV 6 500 tv 77 100 IV ilO 450 IV 300 139 IV 142 156 IV 144-145 600 IV 45 340 IV 113 250 IV 119 195 tI 180 173 V 155 280 V 150 11.' 124 200 iii 125 200 til 140 l..98

v.n

ag

i:n


geHijnck mevr. douagièra van Jo· Louis vanden Hacka Stocktepoucke ~~Hjnck mevr. douagière van Jo· Louis Vanden hecke St°cktepoucke Gellijnok )!:IEivr. douagière Van Jo" Louis Vanden hacke Stocktepoucke Ge1lijnok mevr. douagièra van Jo· Louis Vanden hecke Stocktep01,lcke Gellijnek Mavrauw dOl.1agière van Jo· LOUis vanden Hecke Stookte poucke Gellijnek mevrauwe do~gière van Jo· Louis vanden Heake Stoaktepoucke ende Vi (du)a ~hol!l&svan Ho1sbeke filius Thomas ovarbrouck GeJ.lijnck mevrouw douagière van Jo· Louiis Vand,$n haoka Stocktepoucka Gellijnck mevrouw douagière van Jo· Louis vanden hecke stooktepoucke ende Jaecques Cocquyt fs P.ieters Ve1d,$ Gell.ijnck mevrouw douag.ière van Jo" Louis Vanden Baoke Stooktepouoke enda Jo" Louis vanden Becke ontfr. Stooktepouck. ~oetha.ls ~raert fs Xstoffel Velde end.$ JaQObus cocquyt .Durzllen Goethals Geert fiÜus Xstoffal Velde Goethals Geert fs Xstoffel Velde Goeth.Üs Lieven fil.ius Bauduijn Stooktepoucke Goethals Lieven filius Baud,uijn Stocktepoucke Goethals Lieven filius Ela1l,duynstocktepouoke Goethals Lio;lvenfil.ius Bauduyn Stocktepouoka Goeth.iüs Lieven filius Bauduyn Stocktepouoke Goethals Pietér filius Jans Overpoe,oke GOElthals Pieter fil.ius Jans ÖVerpoeoke Goethals PiEltêr filius Jane Overpoecke Goethals Pi.ter f.iUus Jans Oitex:poeoke Goethals Pieter ~i1ius Jan. OVerpoecke ende Vi(du)a Cocqu.ijt ~ttheeus Stookte poeoke Goethal$ Pieter fs Jans OVèrpoecke ende de SlQet Jan fs jane Stocktepoucke Goethals Pieter 'tled.Overhrouek ençie Pieter Oanneels filius Ma.rtan OVerbrouck Gr.ijp ;Lievan f.ilius Jaecquee Stoektepoueke ende JacObu:i1de Mulder fs Andries StOCktepoucke Grijp l?ieter filius Jaecquee Vel,d.e Grijp Pieter fil.i1.1E1 Jaeoqul!lsVelde Gryp L.ievan filius J_oque$ Stocktepoueke ende de Meije:re Mattheeus fs Jane Lambeke Hlllel:"enS Jan f.i1ius Frans ende LoUiS Ma.anhaut fil.ius Joor.is elek een vierde hoaar ende mr. Joannes Carolus den pro Pieter Joseph ende Jo· Hael:"ens Jan filius Frans ende Lo1.1il!l ~_nl;a:ut fil.:i.us JOol:"iSèlok een vièrdE! hEIer ende mr. Joannes Carolus den pro P.ieter Jos_ph ende Jo" Haarens Jan filius Frans ende Louis :Maanhaut fil.ius Jooris e1ek een vierde hoaer ende mr. joannes Carolus den pro P.ieter Joseph ende Jo· Haerans Jan filius Frans ende Louis Mao;lnhaüt filus .:teorisel ok een vierdE! heer ende mr. Joannes carolus den pro l?ieter Joseph ende Jo· Haerens jan ril.ius Frans -Stockte pouoke Jan fiJ.ius Frans Stoektepoucke Hae:i::Eilns Haerèljs Jan fiJ.ius Frans Stoektep~eke Haerens Jan fi1ius Fran$ $tocktepoueke a_rens Jan f.ilius Frans StooktepouOka ende Guii1e comelis rilius Gillis Stooktepoucke lia.ransJan fiiiue FranS Stoc]ttepoueke liarens Jan fll! Frans Stocktepoucke Hautte:i::$8nMarijn Stocktepouoka Hautte~ Marijn stocktePoucke Hautte:i::$8nMarijn Stoclctepouoke HebbaHjck care! StecktepOuoke Hebbalijçk carel Btocktepouoke Hehbe1iJnck Caral St6êkti!pOuoke

72

III V V V

1046 199 9 336 10 320 11 150 r rr l:!O2 150 lIl: 201 1830 V 287 90 v 205 300 111 196-197 1'115 V 198 250 V 209 250 V 197 320 III 1'12-173 464 III 131 310 :III 176 220 111 181 onbekend 111 1B4 1'15 12-17 125 II 11 13-15 125 11 14-16 125 11 309 186 11 286 370 11 282 314 IV 118 240 111 117 310 V 494 83' V 49 326 11 266 243 II 76 419 :rl: '17 36 Ir 78 419 II 79 175 II 262 163 75 910 II 22 400 XlI 111 51 1400 IIJ: lO 300 450 XIX .24 In 550 6 IrI 67 350 J::tI 92 1300 :UI 1'15 93 V 343' 284 V 3$2 260 V 74' 620


v

Habbel.ijnok Carel Stocktepoucke Ha:t:JD.öll'l van HOlsbeké f;"lius Thomas Overbro1.1ck Hart1eer puna.e P.ieter V.i(du)a Hertleer ~n Pieter Hertlear Jan fÜ.i,ue ~.:i..tei Durmen Hertleèr Jan f.:i.lius piet.ra Durll\&n Hertl.ar Jan fil11.18P.i.tera Dunnen Hertlaar Jan f1111.18P.ietars Dunnen H.rt1.er Jan fi1.i.ueP.i.ters Dunnen HOilIrtlaerJan filius P.iatere DUrln&n H.rt1aer Jen f.i1.iusP.iaters DurlllElrt Hert1_er Jan fi1ius P.i..tersDurman Hert1eer Jan f.i.1.ius Prs Durmen Hertleer Jan fil.ius Pre. Durme Hert1eer Jan f.i.1.ius Prs. Durmen aartlear Jan f.i.1.i.1.1s Pre. Durman Hart1eer Jan fs Pieters Dunnen Hert1eer Jan fs Pietere DurlllElrt Hert1eer Jan fs Pietere Durmen Hart1eer Jan fa Prs D1.1rme H.rtlaar Jan fe Prs. DUrmEln Ha;rt,laer Jan fs P:rs. tlurmen Hartlear Jan fs l?rs. Durmen Hertle4;lr Jan fs Prs. Durmen ende V.i(du)a Pro Hertleer :DurmEln Hessan J'udocus fil.i1.1s Pieters Overbrouok Hessens Gu.ille fil.ius Pieters .Ovérpoecka He8se.ns Gu;"lle f.il.iusPrs OVerpoacke Hes sens Gu.il1e filius PJ:S OVerpoacke Hassens Gu.il.Lef.ili1.1s Prs OVerpoecke loket Marten fi1ius Pietars Oostlilrghe!IL Icket Marten f;"1i1.18 J;iietersCostlilrghem loket Marten fili1.1sPrs Oostarghem loket Marten fi1.i1.1s Prs. Oosterghem ende Van wassenhove Jan fs Geert Oosterghem Ic;lc:et Mal;'tenfs Pietérs Oosterghem Ick4:1tt Marten fa Pro Oosterghe1li Ieket Martlilnfa P~s. Oosterghem ende de wed. wegghe P.ietèr Oosterghem fC;e:r;rebro\lok Jan thuywel. met V.i(d1.1)aCorne~il!lJan fs Prs ÖVerpouoke Kespayn Jan fi1itis .rans Lambeke Ioampree1 Adt mijnheer Lambeke Landeshem bij van LooQk,;onePieter Lambeke r..aniieghemPro van Loookenee ende Joannes Mestdaqh Lambeke II-<ateit-e Piete;!:" fi1ius Jans Lamb!ilke fLoatei.rePieter fi1i1.1sJans Lambeke ~ateire Pieter fi1ius Jan.!;! i.ambeke Lat.iere Pieter fiÜ.us Jans Lambeke

IV I I

v V

v VI VI VI VI VI I I I 11 I

V V I I I I

I:n IV 111

II 11 11

I VI I

I rr I I iJ: VU V

n:

:u: VII VII VII VII

73

77

211 44 189 386 366 392 58 59 62 63 65 158 22 106 19 104 383 384 62 186 187 188 206 264' 74 278 306 346 30 25 84 86 53 31 2-73-74 2~3 19 280 61 49 20 60 E!~ 2

144 63 44.6 170 200 274 250 360 304 130 570 280 212 286 600 75 700 275 300 210 230 90 332 730 214 310 264 200 460 200 440 626 500 230 215 526 295 ~75 ~40 ~80 163 530 430 408 50


~ Peroq Corne~is fs Ph~s stocktpoucke ende Lieven Grijp fi~ius Jaecques Stocktpoucke Leys_le Bertel filius Laurens Stocktepoucke ~eyeeele Bertel fs Laurs Stockepoucke ~eyeeele Bertel fs Laurs Stocktepoucke Leyseele Joannee thuywel. met de V;i(du)a Lieven Vande Walle Overpoecke Leyseele Joannes thuywel. met Vi (du) a Lie~en vande Walle Overpoecke Leyseele Joannee thuywel. {I1EIt Vi (du)a Vande Wa11e Lieven Overpoucice Lippens Jooe fi1iue Andriee Meerendre LaJubeke Lippens Joos filiue Andries Meerendre Lambeka Lippene Joos fi~iue Andries MEIerendre Lambeke I"ippen$ Jooe fi]'ius Andries Meerendre Lambeke J...ippensJoos fi]'iue Andriee Meerendre L$1Obeke Lippens Joos fi]'ius Andries _arendra Lambeke Lippens JOOl!!:filius Andries Meerendra LalIlbeke Loentiens Joannes filius Andri$s Oostergh_ Loentiens Joannes filius Andrias Oosterghem Loentiens Joannes filius Andries Oosterghem Loontien,s Frans filius Jans Ovo!ll~brouck Loontiens Jacobus fs Jane Velde ~oonti.ene Jacol;lusfs Jans Velde ~oontiens Jan fi1ius Jan!! Velde. ft,oontier'ls Jan filiu$ Joos Velde ~oontiens Jan fi1ius Joos Velde ~oontiens Jan filius Joos Velde Loontiens Jan filius Joos Ve1de Loontiens Jan filius .;rOOI!! Velde Loontiens Jan filius Joos Velde Loontienl!! Jan filius Joos Velde Loontiens Jan filius Joos Velde Loontiens Joos filius Andries Ourmen J...oontiensMarten filius Jan Ourmen Loontiens Marten filius Jans Ow:man l.ooontiens Pieter filius Adr. Durmen ende Pieter, Jacobus ende Joosijne Ruts_rt filij Loontiens Pieter filius Anclries Ourmen Loontiens Pieter filius Andries DUrn\en Loontiens Pieter fs Andries Ourmen Loontiens P1etar fs Jans Velde Loontiens Pieter fs Jane Velde Lootens Frans filius Jans Overbr. Lootens Frans filius Jans Overbrouok Lootens Frans t'ilius Jans Overbrouck loo.tens Frans t'iliue Jans Overbrouok J...QotensFrans filius Jans Overbrouck Lootens Frans filius Jans Overbrouck ft,ootens Frans filius Jans Overbrouck

74

III III III

III II III It IV IV .IV IV

IV IV IV I I I IV

V V VJ:

Jaecqu.es Hansbeke

Lambeke.

V V V V V V V V VII V V IV V V V V

V IV IV

IV IV IV IV

IV

113 102 103 174 32 1

303 103 107 108 109 Hl 1].2 11.6 37 40

98 285 111 112 ],25 95

96 128 160 161 180 192 338 138 107 103 329 281 282 329 322' 323 297 252' 252 253 296 298 309

204 336 284 454 133 240 275 190 473 150 473 177 114 125 416 150 316 480 55 143 180 100 100 350 146 133 83 135 320 64 77 160 130 284 336 306 340 234 290 50 560 730 306 524 506


Lootens Frans filius Jans Overbrouck ~ootens Frans fi1ius JilUlsOverbrouck iLootens Frans fs .rans Overbroucl!; Loucke Joannes fs Prs Stocktepoucke ende Lieven van parijs filius Joos Stocktepoucke Haenhaut Jacobus filius Saudn. Overbrouck Haenhaut Jan filius Geert Lambeke Maenhaut I.udoviC:Us filius Joorie Velde Haenhaut LUdovicue filius Joorie Velde Maenhaut LUdovicus filius Joorie Velde Maenhaut LUdovicue filiue Joorie Velde ut Ludovicus filiue Joorie Velde Haenhaut LUdoviC:Us filiue Joorie Velde lMaenhaut Ludovic:us filius Joorie Velde lWaenhaut LUdovicus filius Joor.is Velde fMaenhaut L1.1dovicus filius JeOrie Velde IM-nhaut LUdovicus filius Jeor.is Velde IMaenhaut LUdoVicus filius Joor.is Velde lMaenhaut Ludovic:us fi1iue Jooris Velde lMaenhaut Ludovic:ue filiue Joerie Velde ft4:aenhautLUdovicus filiue Joorie Velde !Ma_ehaut Ludovic:us filius Joorie ve1de ende Jan Hertleer fe pieter Durman ~enhaut Ludovic:us filius .looris Velde ende Jan Maenhaaut fs Joorie Durmen LudoviC:Us fs Joorie Velde ~aut Ma.enhaut Ludov.ic:us fs Joor.i8 velde Maenhaut Ludov.icus fs Joorie Velde Maenhaut Matteeus Overbrouck Ma,enhaut Mattheeus fs Jans Oostergh_, van Nevele Pieter fs Mattheeue OostEirghem ende vandriessche maenhaut Mattheeus Overbrouck Haenhaut Mattheeus ÓVOllrbrouck MEienhaut Mattheeus Overbrouck Maenhaut Mattheeue Overbrouck Maenhaut Mattheeue Overbrouck Maenhaut Mattha.us Ovarbrouck Haenhaut Matthe.us Overbrouck Maenhaut Mattheeue Overbrouck ~nhaut Matth$eu5 Ovl;lrbrouck Maenhaut Mattheeus Overbrouck Maenhaut Mattheeus Ove:t:'brouck Maenhaut Mattheeus Overbrouck Maenhaut Mattheeus Overbrouck Maenhaut Mattheeus ÓVOllrbrouck ende Jaecques Cornelie fs Pre. daude Overbrouck ~e~aut Mattheèus Overbrouck ende Martén Doostarlincl!; Overbroucl!; !Mae:l'lhaut Mattheus OVerbrouck ~énhout Mattheeus OVerbrouck ~e5 L.ieven filius Jans Ooatergem

75

IV IV IV III

V V V V V V V V V VI

318 .334 295 116 54 22 192 68 201 313 314 336 337 349 360 401 95-96

Vi.

3

VI VI V V V V V IV I IV IV IV IV IV :tV

98 177 .$82 244-245 66 99 362 257 216-217 31-32 64-65 7 8 10 11 33 59 66 67 78 82 165 15 88 60-61 62-63 164

11

V

tv

Pieter

Oosterghem

rv IV :tV IV :tV :tV

rv :tV

IV :tV

rv I

610 385 306 174 230 326 480 260 124 293 293 300 1290 370 386

325 700 666 414 344 820 .l370 570 875 560 700 680 350 460 500 500 100 100 280 216 500 173 63 150 52 350 340 600 915 370


Maes Lieven fiJ.ius Jans Ooste%'ghem Mael! Lieven filius Jans Oosterghem en de WuJ.! Joos fs Prs OOstergheJiL Maas Lieven fs Jans Maas RoeJ.ant filius Lievens Hansbeke Lambeke Maes RoeJ.ant fil.ius Lievens Hansbeke Lambake M,aes RoeJ.ant fs Lievens Hansbeke Làmbeke Mana\.ltJan fiJ.ius Jooris Durme Manaut Jan fiJ.ius Jooris Durmen Manaut Jan fiJ.ius Jooris oUrmen Joo.ri!!! Durmen lManaut Jan fiJ.;l.us ~ut Jan fiJ.ius Joor;l.sDurmen [Manaut Jan fiJ.ius Jooris Durmen ~ut Jan fiJ.ius Joor.is .ÏlurJaei1 Jan fiJ.ius Jooris Durmen ~ut Jan fil;l.usJoo..:.is DUrmen ~ut Joori!!!Durmen ~aut;. Jan .f;l.lius Jan fll.ius Jooris Durmen ~ut lManaut Jan fi1iU$ Joo.eis DuX1llen Jan filius Jooris Durxnen ~aut Jan f.i.1iusJooris OUrl1Ien ~~ut Manaut Jan fiJ.ius Joorie Durmen ;Mana.utJan filius Jooris Ourmen Manaut Jan f.i.1iusJooriEl Ourmen iManaut Jan fi1ius Jooris Durmen Manaut Jan filius Joor.i.i!;I Ourmen Manaut Jan fil;l.usJoods Du:r:men Jooris Ih,lrmen Manaut Jan fil..i.ulS Manaut Jan fil..i.us JoorilS Durmlliln Manaut Jan f.i.l.ius Jooris Durman Jan fiJ.ius Joori!!!Dunnen ende Ca.:t:'e1 de Voghel.aeré fs Jans tnuywel.. met Via Harten t-raIl$ut Manaut Jan fil.ius Jool;"isDurmen. Manaut Jan fiJ.ius Jooria, Dunnen Manaut Jan fs Jooris Manaut Jan fs Jooris Durman Manaut Jan fs Jooris DUrmen M<maut Ludov.i.cusfilius Joori" Velde Manaut MEi.ttheeus filius Jans Oosterghem ende de Baets Jan fiJ.ius Lieven Oosterghem ~ut Mattheeus fa Jans OOstérghQJn Manaut Mattheeus fs Jans Oostel;"ghem Manaut Mattheeulil flilJans OOstérghem Manaut Mattheeus Overbrouck Man~ut Mattnéeû,S Ove~broi.Jc:k Hal;"tens)lobl;"aham fil.ius Jans tnuywe1. III&t de Vi(du)a Joor.is de Wulf OV$rbrouck Hartens )lobrahamf.i1ius Jans thuywel.. met V.i.(du)aJoor.i.$de Wulf Ovel;"brouck Martens )lobrahamfilius Jans thuywel.. met v.i.(du)aJoor.i.sde W\üf oVerbrouok

ourman

76

I I I :IV :IV

IV VI I

II IV V V V V V V V V V

v v V V V V V

VI VI VJ:

de Schoenmaecker

DUrmen

V VI VI V VI VI V II I :tI :t:t :tV :tV

:tV IV IV

115 36' 100 243-244 341 9

lSO' 85 50 17 236-237 1 101 187 188 21'7 219 220 238 253 256 257 270 307 330 402 77 113 126 121 123 121 311

llO l.1l 271 44' 205

36 40 19 26 226 161 162

300 400 400 680 700 300 300 290 147 nO 980

300 240 310 320 50 300 100 636 780 135 193 705 330 490 460 380 258 426 526 330 810 222 310

3l.0 620 192,5 426 147 290

970 280 380 285 290


Abraham fa Jana thuywel. _t Vi.(du)a Joori.s de Wulf Overbrouck ~rtens Abraham fa Jan. thuywel. _t V:i(du)a Joor.is dl;! Wulf Overbrouck ~rténs Martans Cara1 fi1ius Jans Velde Martans Care1 fs Jens Velde Martens Carel fs Jans v • .lde t4a,rtens CareJ. fs Jans Velde Ma:rtens Carel fs Jans Velde Martens Jan fi1ius Jans de Jonqhe Overbrouok Martens Jan fi1ius Jans de jonghe Overbrouok Martèns Jan fi1ius Jans de Jonghe Overbrouck Hartens Pieter fi1i.us Charles Overbrouok IMarténs Pieter fi1:ius Charles Overbrouck IMartens Pieter fi1i.us Joos Somerghem Lambeke .I;'ieter fa Chár1ee Overb%:ouck ~rtens IMartans Pieter fs Chárles OVèrbrouck IMartens pieter fs Chárles Overbrouck IMartens Pieter fs Charles O?erbrouck Pieter Stookte pouoke ~rtens IMartens Pro brauwer in Ghent Stocktepouoke IMarténs Pro filius Charles OVerbrouck Pro fi1.ius CharJ.es Overbrouck ~rtans Mèèrendre bij de prochia van StocktePouoke Mèire Joos fi.lius p.iaters Overpoeoke Meire Joos fi.lius Pi.atars Overpoaoke Meire Joos fi.lius lfiatars Overpoeoke Meire Joos f.ili.u.s Pieters Overpoecke Mei.re Joos filius Pieters Ovarpoecke Mèire Joos fs Prs Overpoeoke Meetagh Joannes Lambeke Mestdagh Jan fi.liue Guille Overbrouck Mestdagh Joannes Lambeke Nee:rinox Joos fi1ius Marten OOsterghem Neerincx Joos fi1ius M.arten OOstarghem Neerincx Joos fili.us Marten OOsterghem Neyt Frans fil.iue Jaécques Lovendeghem Bree~traete Lambe~e ni.et ver!1leld onbekend onbekend onbekend oMéitend oMekend oMElkend Onde:rbekEl ~ti.tl.us thuyWe1. V~a Joannes Frans de Vol.dere Velde Onderbeke Martinus thuywe1. Via Joannes F:rans de Vol.dere Vel.de PndElrb.ita M.art.inus thuy;.e1ijok Vi (du) a Joanmts Frans de voldere velde

rv

endè

Joos Baale

77

f.ilius Lieven

Overbrouck

158 300 IV 181 740 V 92 380 V 137 118 V 162 68 V 163 220 V 164 80 IV 4 1400 IV 36 85 IV 37 100 IV 248 285 IV 274 734 VII 125 420 :tV 241-242 440 :tV 213 105 IV 263 482 IV 269 265 :t 193 100 n::t 98 250 :tV 117 320 IV 224 136 :t:t:t 97 290 J:J: 144 325 J:J: 145 350 I:t U6 524 J:J: 147 340 J:J: 295 170 :t:t 163 433 48 II 50 284 270 rv It 254 604 I 35 330 :t 36 43 t 117 50 v:t:t 79 410 :t:t:t 111 33 oÏ"lbekend Ï 253' 293 i 130 I IIr 50 o.wekend 40 UI 63 Ïv 320 306 VI 180 55 V 74 420 V 81 490 75 :i:n 164


onleesbaar onleesbaar onleesbaar onleesl:laar Jan filiu$ Pro onleesbaar ...Lieven ...Lievens Oosterlijnc~ JaoobUs heer ende meester onderpastoor van Meerendre Oosterghem l?h1à Santens övarbrou~ Pieter ... (onleesbaar) filius Jooris Pieters Joannes filius Jan Durmen Pieters Joannes fil:i.usJens Durmen Pietsrs Joannes fil:i.usJans Durmen Pieters Joannes filius Jans Durmen Pietars Joannes filius Jans, Durmen Pietars Joannes filius Joos Durmen Pr ... (onleesbaar) Prent Herman filius Herman Overl:lrouck Prent Herman filius Herman Overbrouck Prent Herman fs Harll1.2ln Overbrouak Prent Herman fs Herman Overbrou~ Prent Herman fs Herman Overbrou~ Prent Herman fs Herman Overbrou~ Prent Her81.anfl' Herman Ovèrbrou~ prochie van ;Mee;rendra sto~tepoucke pruym Jacobus filiu$ Jaecques Overpoecke ende Vi (du)a Pieter Vande Velc;iefs Bauduyn pruym Jacobu·s fil:i.usJoos Lambeke Pruym Jacobus fiJ.il.ls Joos LaltIbeke Pr1.IymJacobus fiJ.il.ls Joos Lambeke P:t'1.Iym Jacobus filius Joos LamtlE;!ke jacobUs fiJ.ius Joo·s LaltIbeke P:t'1.Iym pruym Jacobus filius Joos La.mbeke ende Jan de voghelaare fs Geert SOlIIerghem Lambeke P:t'1.Iym Jacobus filillS Joos Lambeke ende Mbar Frans .Max. Vande Woestijne rudder hèere pruym Jaoobus fs Joos LaltIbeke ende p:i.eterMartens filius Joos Somerghem Lambeke Px-uym Jacobus fs Joos L8mJ::,eke pruym Jacobus :t.altIbeke pruym Jacobus Lambeke Pruym Jacobus Lambeke Pruyro.Jaoobus Lambeke ende pieter standaert filius Jans Lambeke li\EIgelsbruggheMijnheer pastoor van Meerentre Sto~tepoucke ~O!iIges Frans Velde Joannes f.i.liusFrans Velde ~eges ~o.ges Joannes filius Frans Velde Joannes filius Frans ".lc;ie ~ege$ ~oets Jan filius Joos Velde ~oets Jan filius Joos Velc;le ~6ets Jan filius Joos Velde

78

I I

I I I V IV I V V V V VI VI I

IV IV XV IV IV IV

IV IV IXI VXZ VU VII VII

Stockepou~e

v:n: van pilckem

Lamb$ke

VIX VII VII VII VIl VII VXI VII III V V V V V V V

54 162 163 89 119 357 129 66 137' 120 183 255 122 154 211 210 254 120 1.80 214 211 222 57 76 132-133 18 55 56 141 126-128 129-130 140 llS-li9 21 22 41

liO";lil 107 210 157 310 321 94 97 149

414 950 370 370 250 150 200 390 110 280 187 690 350 400 390

63 260 210 175 117 244 150 65 920 330 175 150 330 380 1008 674 30 1750 170 350 290 606 314 136 214 1000 200 134 50 320


Roete Jan filius Joos Velde RoetIl Jan filius Joos Velde Roet. Jan fs Joos Velde Roets Jan fs Joos Velde Roets Lieven filius Lievens Dur_ Roets Lieven filius Lievens Durme Roets Lieven filius Lievetls Durme Roets Lieven filius Lievens Durmen Lievens Durmen Roets Lieven fHius Roets Lieven filius Lievens Purmen Roets Lieven filius Lievens OunIlen Roet. Lieven filius Lievens Durmen ~oets Lieven ~ilius l.i.evensDurmen ende Adriaen de Smet fs Adr. Du:rmen Roets Pl.ete.rfilius Lieven Ooaterghem Roets Pieter ~ilius Lievena Oosterghem Roe ta Pieter fi1i\1s Lievens Ooetergh_ Pieter fi1ius Lievens Oostergh_ ~ete Pieter fili.us Lievens Oostergham ~et. Roets Pieter fi1ius Lievena Ooaterghem Pieter filius Lievens. Oosterghem ~ets ~oeta Pi.ter fs Joos Velde ~oeta Pi.ter f's Lieven !Roeta Pieter fs Lievens Oosterghem ~oets Pieter fa Lievens Oosterghem Roets Pr. filius Lievens Oosterghem Rouges Frans Velde Rouges Frans Velde Rouges Li.vetl filius Pieters Overbrouck ~ouges Lieven filius Prs. Overbr. !Rouges Lieven filiulI Prs. Ovarbrouok Rouges Lieven fs i'rs. OVarbrouck ROWjJea Lieven f. i'rs. Overbrouok Rouges Lieven fs Prs. Overbrouok Ruts_rt i'ieter, Jacobus ende Joosijne filij Jaeoquea Hanebeke Laillbelte Rutsaert Pieter, Jacobus ende Joosijne fHij Ja.cque" Hansbeke LaJIlbeke Rutsaert Pieter, Jacobus ende Joosijne fHij J"aecquea Hanabeke Larabeke Rutsaart Pi.ter, Jacobus ande joos:l.jne fi.lij Jaecques Hanabeke Lambeke Rutsaert Piater, Jacobus ende Joosijne filij Jaecquas Hansbelte Lambeke Rutaaert Pieter, Jaoobus ende Joos:l.jne fiHj Jaecqua. Hansbake Lambeke ~ute_rt Pi.eter, Jacobus ~ Joosijne fiUj Jaeoquee Hanebaka Lambeke Ruts_rt Pi.ter, Jacobus ànde Joosi.jne fnij Jaecques Hansbeka Lambeke ende Rutsaert Pieter, Jaoobus enda Joosijne fs Jaacquea Hansbelte L~elta Rutsaert Pieter; Jaoobus ende Josijne filij Jaeoque. Hanab.kEII Li!U1Ibeke Ryck.ert J'Udoou. fs Christoffel Ooster9EIm Ryokaert J'Udoous fs StoffelOostergem

V V V V VI VI VI V VI VI VI VI VI I I I

1: Vl VI VI V I

I I I V V IV IV

IV IV IV IV

tv

Joannes

79

Wiema

~s Geert

Lambake

IV tv IV tv "IV IV :tV "IV IV I I

191 194 129 241 83 84 86 283 168 169 140 141 142 133 7~ 78-79 23 92 14

20 22 63 3 68 71

77 127 146 191 2Ül 155 195 218 220 315 3i6 322 325 331 339 342 321 338 335

6 2

90 304 342 410 280 150 160

336 390 250 250 256 714 135 164 494 200 164 450 554 1090 780 614 130 334 180 534 255 180 85 764 130 175 455 460 50 360 173 300 300 340 470 224 410 195


Ryckaart Judocus fS Xstoffel Oosterghe>:n Rydkaert Judocus fEl Xstoffel Oosterghem ~ycka.rt Judocus fs Xstoffel Oosterghem ~yckaert Judocus fEl Xstoffel Oosterghem Ryckaart N~elae~js fs PX'. Oosterghem. ende de Keysere Joannes fs Laurs DurmEon Santenli Philippe OWIrbrouck Santens Philipp. OVérbrouck Santens Ph1e Overbrouek Santens Ph1. Overbrouok Sant$ns Phle Overbrouck Sant$ne Phl. Overbrouek Santene phle Overbrouek Santene Phle Overbrouck ende Janneken van Haste wad. van P~eter Mestdagh Overbrouek Schelstraete Jan fi1ius Pre LalDbake Schelstraeta Jan filiue Pre Lambeke Schelstraeta Jan fe Pieoter LlllIlbeke Sche1etraete Jan fs Pieters LaJllbeke Scheletr_te Jan fs Prs Lambeke Schelstraete Jan fs Prs L$mbeke Scheletraete Jan fs Prs LaJ!Ibeke Saghers Pieter fs Jans mu1der Overbrouck Segher$ Pieter fs Jans. Mulder Overbrouck Seghers pro filius Jans mulder Stocktepoucke Sarwauters Ad.r. filius Jans Dronghene Lambeke Sarwauters Adriaen filius Jans Dronghene Lambeke Serwauters Adriaen fs Jan Dronghene Lambeke Sipr:î.anus Siron Landeghem .Lambeke Siprianus Siron Landeghem Lambeke Siron S:î.pr~anusLandaghem Lambeke Sloek piete:; fs Jans Ooste;t'ghem Snoeok Jan filius Pieters Oosterghem en Wieme L:î.evenfs Jans OOllterghem Snouck Jan wed. fil:î.usSans Lsmbeke ende Jaoobus Rögiers filius .:raecquesWaerschoot LalIlbeke 8peeckaert jan f~lius Hartens Lambeke Standaert Jan fi1ius Jans Lsmbeke en~ Pieter Standaex-t fi1iu$ Jane LSJllbeke standaert Joannss bail1iu vande Platte Gaverè La.mbeke S~andaert Joos filiue JEinS Lsmbeke stancUi.ert Joos f~l~us Jans LalIlbeke Standaert P:î.etexfilius Jans La.mbeke. . steen tiens Jan Frans Somerqham r..aJllPeke Steijaert L:î.evenfiliulI Jans Stocktepoucke Steijaert Pieter filius Jans Stooktepoucke Steijaert Pieter fs Jans Stookte pouoke ende Bisschop Lieven fs Thomas op Hayetendrieson LalIlbeke Sutte;t'lD.tU\ Geert filius Joos Overbrouek Sutte:rman Joosijntien Via Pro van Renterqham fs Guil1e NeVêle L~ke Sutte:rman Joolltijntjes wed. van Pr. van Renterghem .f's Gu~lle Nève1e Lambeke

80

I I

16 586 102 350 I 103 350 I 261 300 I 67 614 IV 190 650 IV 199 20 IV 168-169 624 IV 268 204 285 304 IV IV 306 210 IV 307 670 IV 312-313 616 11 102-103 1200 11 176 600 11 189 700 11 182 156 11 104-105 1200 II 106 420 :II 178 164 11:1 187 280 rv 580 48 III 189 onbeltend :II 191 210 11 192 260 :tI 194 320 Il: 252 790 11 255 300 :tI 56 190 J: 222 300 I 118 100 VJ:I 143 438 IJ:I 45 200 V:tl 39-:39 550 VII 14 300 VIJ: 5 150 VII 89 563 VU: 87 630 VJ:J: iso 110 J:J:J: 50' 540 UJ: 30 210 J:Î 260 706 :tV 201 i30 IV 23Ö 319 IV 317 610


Sutterman Lieven Stocktepoucke Sutterman Lieven Stocktepöucke Sutterman Lieven Stooktepoucke ~_tei C)'I,lill_e Durmen Taats Guil1e tluJ:men Taats Gui11e DurrGéh 'raets Gui1le Du.rm&:I\ Taats Gui11iame DUrMen Taats L.i..vanfilius Arent Durmen Taats Lieven f.i.liusArent Durmetl Taats Lièven filiuEl Arent Durmen Taats L.i.evenfiliu$ Arent Durmen Taets Lieven filius Arant Du:z:man TBèts Lieven f'ilius Arent Pu~ Taets Lieven filius Arent Durmèn Taets Lieven filius Arant D\1rmen Taets Lieven filius Arant Dw:men Taats Liev!itnfiliUs Arent Durmen. &bus als gebr. ~'lfee.stbij Pieter vatlden Dria~lIfOhe Oosterghem ·1742 Taets Lieven filius Guil,1e Velde Taats Lieven filiuEl Gu.i.llaVelde Taats Li.aven filiuB Gui11e Velde Taats t.ièvén filius Gui1le Velde Taets Lieven filius Guille Velde Taats Lieven filius Guille Velde Taats Pieter filius Guille Velde Til.etsPieter tilius Guil.le Vel.o;ie Taats Pieter filius Guille Ve1de Taets Pieter filius Guille Ve1de Taats Pi.eter filiuli Gu:Ule Ve1de Taats Pi.eter filiul!IGuille Vel.de 'l'ollensG,i.llisfilius Jans SÖlIU!IrghEil!l Lambeke Toll.ens Gillia iflius Jans SODIèrghem Lambeke To~iens Laure;'jns, Christoffe~ ende Pietar filii Jan Lambeke ende Joannes Cl.aaijs filius Jans Lainbeke Tollene Laureyns, Chri$toffe1 ende Pieter fi.lii J~ L~ke Tol lans I;.a,urill, Christoffel ende Pieter filii Jan t.~e 'l'ol.leneLaurs, Christoffel ende Pieter filii Jan Lambek. van Bastalaar Joannes fi~ius Lücas LUIbak. van B~ultelaé:t1Joannas fs Luoas Laxllbeke van SaBtel.ert Joannes filiue Lucas LSJ:IIbeke van Beure Pietar ~ilius Harten Lambeke van Beveren Jan ~e Jans Lambeke Vi (äu)a Jan Sdherwytens Oronghene Lambeke van Beveren Livinus thuywel. ~t ~an driesecha Pieter Oostarg~ ~an Dries"che Pieter Oo"tergh_ Pi.ter Oostergh_ ~an D:r::'iaesch.

81

III .III 111

VI V V V V V V V V V V V V

VI V V V V V V V V V V V V V VII VII VII VU VU VII IV IV IV

VIr II; XI I I ..

I

12 32 60 85 246' 169 233 153 312' 158 184 249 303 306 312 327 116 186 127' 18l 182 399 400 406 200' 151 152 l65 200 239

115 99-100 73 51

50 a8 340 303 302 68-69 190 37

204 105 159

420 682 330 300 210 196 426 263 176 172 206 3$0 700 610 176 210 300 200 207 95 274 316 336 290 135 96 170 406 l58 l34 507 950 1224 266 260 256 250 265 265 336 660 200 626 710 240


van va.n van van van van van van van van

Driessche Pieter Oosterghem Driessche Pieter Oostergham Driessche Pieter Oosterghem ende Bauduyn van Waasenhove fs Jacques Velde Driessche Pieter Oosterg'hem. ende Sauduyn Van Wassenhove fa Jaecquea Velde OriesBche Pieter Oosterghem ende Ludovicus Maenh.tu filius Joorill Velde hecke Gillis filiua Gillis Lambeke Recke Gillis filiua Gillis Lambeke hecke Gillis filius Gillis LambekEil hecke Gillis filius Gillill Lambeke Hecke G.i1lis filius Gillis Lambeke Ivan hecke G:i.lli.sfs Gillis Lambeke van hecke Joannes fs Jan Somerghem Lambeke van hecke Joos filius Guille LSlnbeke van hecke Joos filiulI Guille LlEUIIbeke fa Gui11e jonghe weese Lambeke van hecke Marten filius Jaecques LaiPbeke ende Janneken van Heirseele Pieter filius Jans OVerpoecke van Heirseele PietElr filius Jans OVerpoeclte va.n He.irseele Pieter filius Jans OVerpoecke Ivan Heirsee1e Pieter filiue Jane OVerpoeoke Ivan Heir.ee1e Pieter fi.liue Jans OVerpoeoke IVan Hei.reeeie Pieter filius Jans OVerpoai::ke fs Jane OVerpoecke :van He.irseele p;i.etei: tvan Heirsee1e Pieter fs Jans OVerpoacke Ivan Heiraee1e Pro filius Jans OVerpoecke Ivan Heiraeele Pr. fs Jans OVerpoecke tvan Herseele Pietei; filius Jans OVerpoecke van Hereeele Pieter f.il,ius Jans OVerpoecke van Herseele Pieter fi.1ius Jane OVerpoeoke van Hars •• le Pieter filius Jans OVerpoeoke van Herseele Pieter filius Ja.nllOVerpoecke van Hersaele E'ieter filius Jans OVerpoecke van HerSêl9le Pieter filius Jans OVerpoecke van Hers •• le E'ieter fiiius Jans OVerpoucke van Harseele Pieter fs Jens OVarpo.cke va.n aersee;!.e li'ieterfe Jan'" OVerpoecke van Hersee1e E'ietei;fe Jan!!!OVerpoacke van Herlle.le E'ieter fs Jans OVerpoecke van H·erseele Pietèr fs Jans OVe.tpoecke ende van Wasllenhove .Chris toffel filius Jans OVerpoecke van Herseele Pr fs Jans overpoeoke van Hc;lOrseeleE'r. filius Jans OVerpoecke van Herlleele Pro filiuB Janll OVerpoecke Ivan Herlleele Pro filiU$ Jan$ OVerpoecke Ivan Herseele Pro filius Jans OVe:r:poecke Ivan HestEl Janneken Vi (du)a Pieter Mestdach Overbrouck tvan Heete Janneken vi (du)a pr. Mastdagh OVerbrOuOk

...

82

I V V V V VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII II II J:I

r:t II II Il

IX IJ:

II II II II II II II VI II II tI

II V II II II XI II II IV IV

160 64 249-250 405 367 58' 29

34 59 84 37 Ei

lOO' 131 142 201-202 58 88 15;1. 198 203 200 239 42 188 287-289 101 109 161 199 293 120 92 185 270 305 80 96 269 219 279 291 300 249 218'

157 300 1020 950 607,5 158 600 280 386 270 228 160 80 420 260 1750 147 1140 225 1540 675 1220 600 75 140 674 840 450 800 880 300 324 600 400 lala 380 610 200 650 540 670 300 184

195 220


van van van van van van Ivan van van van van IVan van van Ivan van van

Heste Janneken wed. Pro Mestdagh Overbrouck Hesta Janneken wed. van P~eter Mestdagh Qverbrouck Holsbeke Geert fil~us Tho~e Lambeke Holsbeke Herman filius Thomas Overbrouck Holsbek. Herman filius Tho_s Overbrouck ilolebeke Herman filius Thomas Ovl5lrb:i:'ouck Holebeke Herman f'il.iueThOillasOverbrouok Holsbeke Herman fi1iue Thomas OVerbrouck ende Pieter Martens fs Charles OverbrQuck Hol.beke Herman fs ThOJDaeS Overbrouck Holsbeke Herman fs ThOJ!lasOVerbrouck Ho1ebeke Jaecqves filius ~homas Ooeterghem Holebeke Jan f'ilius Pieters Velde Holsbek. Jan filiu. ThOlllaSDurmen Molsbek. Jan ft! Pieters Velde Holsbek. Joos filius Pi eters Velde Ho1sbek. Joos filius Pi eters Velde Holsbeke Joos filius Pietere Velde Holsbek. Joos filius Pro Velde Ivan Holsl:>ek. Joos filius Prs. Velde Holsbeke Joos filius Thomass Durmen van Holsbake Joos filius Tho~$ oUrmen van Holsbaka JOolIifiliu$ Thomas Durluen van Holsbake Joos fs Pietera Velde van Ho1sbeke Joos fs Pieters Velde van Hol.beka Joos fs Prs Velde van Hol.beka Joos fs l?r$. van Ho1.bake JOO$ fs Pre. velde van Ho1.bak. Joos fs Prs. velde ende Jan van Wass.nhove fs Ln Velde van Ho1sbeke Lieven Overbrou'ck van Holsbek. Lieven Ovarbrouck van Holsbeke Lieven Ovarbrouck van HO.l.sl;>ske Lieven OVerbrouck van Hol_bek. Pieter filius Prs. Stoekte poueke van Mol.bek. Pieter fili1.1sPre. Stookte poucke van Ho.l..bek. J?ietar fs Pieter Stockte poucke ende Lieven de Pap. filius Jaoques Stooktepo\,10k,. Ivan Holabeke Pieter fs Pieter atooktepouoke IVan H01sbake Pieter fs Pro Stocktepoueke ende Jaacques Cornelia fs Prs. dàude Overbrouck Ivan Hol,lIbake Piet.r fs Prs. Stockte poucke ~an Holsbake :l?i.tarfs Prs. Stooktepoucke van Holsb.ke Pieter fs Pre. Stocktepoucke van Holebeke Pieter fs Pra. stocktçoucke van HollIibek.Piater fa Pre. Stocktepoucke van Holsbake pieter fs Pre. Stocktepoucke van Ho1sbeke Pi.ter fs Pre. Stocktepouoke van Hol.belea Pro fs Pre Stookte poucka

~an "an

83

IV IV IV IV

310-311 196 115 263' rif 98 IV 193 rif 215 rif 212 rif 122 rif 205 I 231 V 141 V 251 V 344 V 173 V 193 .. V 202 V 119 V 117 V 126 V 195 VI 99 V 90' V 90 V 23 V 98 V 48' V 43 IV 121 216 I.V IV 255 IV 256 I 273 I 276 272 I IJ:! 132 :tIl 179 I .271 l;U 133 III 134 :tII 138 :UI 167 IV 171 IV 250 I 274

1090 150 150 160 50 150 170 105 232 140 225 780 340 176 220 310 125 200 50 238 314 200 125 125 220 20 200 514 203 200 310 400 25 ~16 205 620 450 140 230 570 475 250 124 233 80


van Hoorebeke Tanneken fa Char~es Vi (du)a Lieven de Meijere fs Lieven Ve~de Hoorebeke Tanneken fa Char~es Vi(du)a Lieven de Meijere fs Lieven Ve~de Hoo:rebeke Tanneken fa Char~es Via Lieven de Meije:re fi~ius Lieven Velde Hoorabeke Tanneken fa Char~es Via Lieven de MQijere fi~ius Lieven Velde Hoorebeke Tanneken fa Charles Via Lieven da Meijere fi~ius 'Lievens Ve~de Hoorebeke Tanneken fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven StocktĂŠpoueke Hoorebeke Tannekan fa Charles Via Lieven de Meijere fs Ll.even Ve~de Hoorebeka Tannekan fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde Hoorebaka 'l'annekenfa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Valde Hoorebake 'l'anneken fa Charles Via Lieven cia Meijere fs Lieven Ve~de HoorebElke Tanneken fa Char~es Via Lieven cia Meijere fs Lieven Ve~de Hoorebake Tannekan fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Ve~de Hoorebeke Tanneken fa Charles Via Lieven de Mei:;ere fs Lievens Ve~de Hoorebeke Tanneken fa Charles Via Lieven de Meijere fs Ln Ve~cia Hoorebeke Tannl!lkenfilia Charles Lieven de Meijere fs Lieven Ve~de Hoorebeka Tanneken filia Charles V.i(du}a Lieven de Meijere fi~ius Lieven Velde Hoorebeke Tanneken filia Charles Via Lieven da Meijere fi~ius Lieven Ve~de !{oorebeke Tanneken filia Charles Via Lieven de Meijere filius Lieven Velde Hoorebeke Tanneken filia Charlea Via Li.even de Meijere fi~iue Lievens Ve~de Ivan Hoorebeke Tanneken filia Charlee via Lieven de Meijere es Lieven Velda Ivan Hoorebeke Tanneken filia Charles Via Lieven de Meijere ;Ea L.i.evanVelde ~an Hoo:rebeke Tannek,en filia Charle$ Via Liaven de Meijere :Es Lieven Velde ~an Hoorebeke Tanneken filia Charlae Via Lieven de Meijere fa Lieven Velde ~an Hoorebeke Tanneken filia Charla$ Via Lieven de Meijere fs Lievens Velde van Hoorebeke Tanneken filia Charles Via Lievan d'ilMaijare fs Lievens Velde van Hoorebeke Tannek.en :filia Charles Via Lievan de Meijere fa Lievens Velde van Hoorebeke !rannekan filius (sio) Charles V.ia Lieven de Meijere filiue Li.even Velde ende Guille van Hoorebeke Tl!I1'Ineken filiu$ Charles Via Lieven de Meijere filius Lieven Velde van Hoorebeke Tanneken filius Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde van H1,IlleHeyndr. fi~ius Jans La,mbeke van Hulle Jan Bapte Stookte poucke van hulle Jan Bapte Stocktepouoke van H1.Ă?ilaJan Stocktepoueke van Karekvoorde Anthone filius Carel Lambeke van Kerekvoorde Anthone filius Carel Lambeke van Kerrabrouek Jan thuywel. met Vi (du) a Comelis Jan fs Prs OVerpouoke van Kerrebrouek Jan thuywel. met Vi{du)a Comelis Jan fs Prs OVerpoueke van Leysee~e Joannes thuywel. met vi (du) a Lieven Vande Walle OVerpoeeke van Loo Jlm Sr. filius Gui1le Velde van Loo Jan Sr. fi.lius G1,IilieV",ld.a van Loo Jan Sr. f.i.iiusGuille Velde van LOO Jlm Sr. filius Gui11e Velde ende Jan Hertleer fs Pieters OUrmen van Loo Jan Sr. fs Guilie Velde Van Loockene Pro Landeqhem L~ke "an Meerentre aerman Stoekte poucke, Maenhaut Ludovicus fs Velde Joor.is ende vander Vennet Gillis

rrI rIl V VI V V V V V V V V V V V IV V V V V V

~an rr-ran van van van van van van van van van van van van van van van ~an

84

v

Wi~~ems

fs Pietere

Velde

V V VI vl V V V

n Ir Ir rIl VII VlI II II lIl: V V V V V rI fs Velde

Jane

:Ir

150 151 291 101 143 44 45 46 53 91 379 398 :29 40 88 188 58 59 144 17-18 47 294 361 292-293 118 159 203 211 277 258 126' :1..22 69 77

el 212 216 20 388 389 390 391 404 41' 170

300 600 260 500 300 346 764 230 208 304 520 320 680 214 304 886 90 340 480 1250 710 320 153 1010 164 260 426 155 390 400 300 75 16 574 410 84

79 450 350 210 158 100 460 190 100


bran Neve~ Jan fi~i.us Geert LalIIbake Ivan Neve~ Jan fi~ius Geert Lambeke Ivan Nevel Jan filius Geert Lambeke van Nevel Jan fi~ius Geert Landeghall\Lambeke van Nevel Jan fi~ius Geert Lancieghem Lambeke ~an NeVele Joanne Vi (du)a Adriaende Vreesa Ovarpoecke Ivan Nevele Joanne Vi.(du)a de Vree se Mr. Overpoecke ~an Nevele Joanne vi (du)a de Vraese Mr. Overp<;>ecke ~an Nevele Joanne Vi (du)a de Vreese Mr. Overpoecke 'van Nevele Joanne Vi(du)a de Vreese Mr. Overpoecke van Nevele Joanne vi(du)a de Vreese Mr. Overpoecke van Nevel. Joanne Vi(du)a de Vl:eese Mr. Ove:r:pç>eck ... van Nevele JOantUI Vi(du)a de Vx-eese Mr. Overpcecke van Nevels. Joanne Vi (du)a de Vreese Adr . Overpoeoke Van Neve1e Joanne Vi (du)a de Vreese Mr. Overpoeoke van Neve1e Joanne v.i(du)a de Vreese Mr. Overpoeoke van Neve1e Joanne Vi (du)a de Vreese Mr. Overpoucke van Nevele Joanne V.i(du)a de Vreese Mri_n OverpoeOke van Neve1e Joanne V.i(du)a de Vrease ~iaen OverpoeOke van Neva1e JOannlilVi(du)a de Vreese Adriaen Overpoecke van Neve1e Joanne Vi(du)a de Vreee. Adriä.n Ov8rpoeOke van Nevele JOanne V,i(du)a de Vreese Adriaen Overpoeoke van Neve1e Joanne Vi(du)4!I, de Vrees. Adr.i.aenOverpoE!oke van Neve1e Joanne Vi(du)a de Vreese Adriaen Overpoecke Ivan Nevele Jo&nna Vi(du)a de Vree.e Adriaen OverpouOke Ivan Nevele Joannë Vi (du)a de Vl:eese hit. Overpoeoké Ivan Neve1e Joanne wed. de Vl:eese Adriaen Ovarpoecke van Nevele Joanne wed. van de Vx-ease Adriaen Ovarpoecke van Nevale Pi.etex-filius ~ttheeus Oostal:gam Van Nevela Pieter fili.us Mattheeus Oostërghélll Van Neve1e Pieter fi1ius Mattheeue Oostex-qhem Van Nave1a Pietar fi1ius Mattheeus Oost;ex-qhem Van Neve1a Pieter filius Mattheaus. Oost:e:t'qham van Nevele pieter filius Mattheeus Oost:erqhem van Nevele pieter filius Mattheeus Oosterqhall\ van Nev$le Pieter fi~iue Mattheeua OOst:erghem Van Nava1a :E'ietexfi1iue Mattheeue Oosterghem van Nevale piater filius Mattheeus Oosterghem Van Neve1e Pieter f.ilius :Mattheeus Oosterghem Van Nevela P.i.etarfs Mattheeus Oostergem Van Nevele Pieter fa Mattheeus Oosterghelll Van Nevele Pietel: fs Ma.ttheeus .Ooste:rghall\ Van Nevele Pieter fa Ma.ttheeus OostergheJIL Van Nevele Pieter fs Mattheeus Oosta:r:ghem ~an Nevel. Piet"r fa Mattheeus Oosterghem

IV IV IV

IV IV

III II II II

II II II II XI II :u II II II IJ: II IJ: IJ: IJ: IJ:

:n IJ: II

85

308 332 337 299 301 140 99 220 265 265 308 314 317 319 334 345 138 124 174 175 214 215 222 273 121 39 172 165

1:

i.ss

I I J: J: I I I I I I I I I I I I

124' 1,9 24 137 154 209 226 253 254 286 14 17

18 28 128

129

165 1000 760 600 lEî2 243 100 450 99 99 143 300 233 250 350 300 100 75 1;;14 236 300 600 746 490 326 70 124 560 256 270 300 320 450 420 150 500 500 75

210 310 300 300 510 330 120


~an Nevel.e P.iater fs Mattheeus Oosterghem ~an Nevel.e P.ieter fa Mattheèus Oosterghelil ~an Nevel.e P;i.eterfl!! Mattheeus Oosterghem van Nevel. Pieter fs Mattheeus Oosterghem V&Il N8vel.e Pietler fe Mattheeus oosterqhem ende de Elaets Jan fs Lieven Oosterqhem van Nevel.e i'iétar fa Mattheeus Oosterghem e1'ld.e de aaets Jan fs LieveIls Oosterghem van Nevel.. Pieter fs Mattheeus OOstergh_ ende Lenaert Cornel.is fil,.iusLaurs. Overbrouolc; van Nevel.e Pieter fs Mattheeus Oosterghem ende Vande Waerhede Dominious Oosterghem Van Nevel.e Pro filius Mattheeus Oosterqhem van Quackebeke Lieven fil.ius Jaecques Velde van Qua~Gbeke Piater fil,.iusAbraham velde van Quaokebeke Pieter filius Abraham Velde van Quackebeke Pieter fil.ius Abraham Velde van QueOkebeke Fi.t.r fil.ius Abraha,m Velde van Quackébeka Pieter fil.ius Abraham Vel4a ende t;;illisVander Vermet fs Jans Velde van QuaOkebeke Pieter fs Abraham Vel.de van Quaeckebeke Pr. filius Abraham Velde van QUaeckebeke Pr. fs Abraham Vel.de v~ ~nterg~m Frans filius Frans Durme ~an ~terghem Frans fil.ius Frans Durman van Rentergbem Frans filius Frans oUrmen van Rentárghem Frans filius Frans Durmen van Renterghem Janneken Via Lieven de Cl.ercq Velde van Renterghem Janneken Via Lieven de Clercq Velde ende Gill.es de Bock fi1ius Jans Vel.de van Renterqhem Janneken Via Lieven de Cl.ercq Velde ende Gil.1is de Bock filius Jan. Vel.de IVan Renterqhem JaIlhe,kenwed. Lieven de Cl.ércq Velde IVan Renterg~m JOOl!! filius Frans Oosterghem ~an Rentergh.m Laurs f,s Lieven Stooktepoucke van Rent:erghem L.i.evenende L.i.vijneOverbrouck van Renterghem Li.even ende Livijna Overbrouok ~_an Rante:.rghem Lieven ende Livijne OVerbrou~ van Renterghem Lieven ende Livijne Overbrou~ ~an Renterghem Pietar fil.ius Geert Stocktepoucke ~an Rènterghem,Pieter filius Gèert StocktepóUcke !van Rente:.rghem Pi.ter 1'8 Geert Stóoktepoucke ~an Schauw~rqhe Frans Overpouke, Joannes van Schauwenberghe fs Xstoffel stocktapoucke ende Guille ~aç v'.in~ Joos ~s Anclr.iea Oosterghem van VinCkt Joos Ooèterghem van Wasaenhove ~an waeaenhove van Wasaanhbv. ~an Wassenhov. !van Waes.nhove

Bauduyn aauduyn aauàCIyn :eauduyn Sauduyn 8auduyn

fil,ius J_cques filiua JaeCques filius Jaecquas filius Jaecquas fili1,lsJaeCquas filius Jaecques

Velde Velde Velde Valde Velde Velde

86

I

r 1.

I I

r

,

La mort Stooköepoucke

136 206 213 215 125 169 273 124 199 71

IV I I V r.II 145 rII 149 170 IrI 325' V VI 115 169 lXI. V 82 83 -V 40 VI j31 II 393-394 V 396 V VI 93 VI 2 VI 1 410 V I 233 I:n 48 IV 94 IV 154 '1;V 156 IV 159 41-42 UI III 43 60 rI 128 .IrI VI 72 Vr. 54 V 359 V 20 V 48 V 122 V l.32 V 345 V 353

430 4,26 225 300 820 530 546 350 144 185 118 374 250 280 910 400 300 173 180 18 326 360 310 340 lSO 300 350 140 430 85 225 300 1875 260 143 225 455 900 390 100 200 420 250 285 500


van van van van Ivan Ivan Ivan Ivan

Wassenhove Bauduyn filius Jaecques Velde Wassenhove Bauduyn filius Jaecques Velde ende Jaecques van Heijste Durme Was$enhove Bauduyn filius Jaecques Velde ende Joos Dirick Velde Wassanhove Bauduyn fs Jacques Velde Wassenhove Bauduyn fs J_cques Velde Wassenhove Bauduyn fs Jaecques Velde Wassenhove Bauduyn fs Jaecques Velde Wassenhove Bauduyn fs Jaecques Velde Ivan Wassenhove Bauduyn fIS Jaecques Velde van Wassenhove Bauduyn fs J_cques Velàe van Wassenhova Bauduyn fs Jaecques Velde van Wassenhove Ba.uduyn fs Jaecques Velde van waseenhove Bauduyn fs J_cques Velde Bauduyn fs J_cques van Wsesènhove Velde ende Jan Manaut filius Jooris Pu~ van Wsssenhove Ch>:':istoffalfilius Jans Ovarpoacka van Wsss",nhove Chr.i.stoffel filius Jane OVerpoecke Chr:isb:)ffel f:i.iiusJans Overpoecke van Wassenhove van Wassenhove Chr:i.stoffel filius Jans Overpoucke van Wsesenhove Christoffel filus Jans Overpoeoke van Wsssenhove ChrilOltoffel fi!!Jan Overpouoke Christoffel van Wassenhove fs Jan Overpouoke van Wassenhovè Chdstoffel f's Jans Overpoeek ... van Wassenhoite Chrietoffe1 fs Jans Overpoecke van Wassenhov ...Christoffel fs Jans Overpoeek ... itan Wassenhove Gee:rt fi1ius Gilli6 Stockblpoucke van Wassenhové Geert fi1ius Gilli6 Stocktepoucke van Wassenhove ende Joos V ... rs1uys thuywel. mat de Vi(du)a Geert filius Gillis stockblpouekè van wassenhove Geert filius Joos OverJ::>rouck van Wass61nhove Geert f.i.1iusJoos OVel:brouck van WasseMove Geert f.i.1iusJoos Ovel:brouck van Wassenhove Geert fi1ius Joos Overbrouck van Wassenhove Geert fi1i.us Joos Ove:rbrouck van Wassenhove Geert fiÜus Joos OVerbrouck Van Wassenhove Geert filius Joos Ove:rbrouck Van Wassenhove Geert fi.1ius Joos OVarbrouck van WasseMove Geert fi.1ius Joos OVerbrouck ~an wassenhoite Geert fili.us Joos overb:rouck IVan wassènhove Geert fi1iU$ Joos Ovel:brouck Gee:t:tfi1iu9 Joos OVel:brouck Ivan Wassenhove Gee:t:tfi1ius Joos OVerb:rouck Ivan Wassenhove Gee:rt filius Joos Ove:rbrouck ende Marten Ooostel:1ijnok OVerbr. ~an wassenhove Geert fi.li.us.100$ Overbrouck ènde Mattheeus Maenhaut OVérbro\!.ck IVan Wassanhove Ivan Wassenhoite Geert fs Joos Ovarbrouok Geert fs Joos Overbrouok Ivan WasseMove Geert fs Joos Overbrouok Ivan Wassanhove

87

V VJ: V V IJ:J: V V V V V V V VI V II Ir

78 252

119

164 4 115 rI 173 II II 73 rr 74 43 :IJ: J:J: 143 IJ: 274 J:J:J: 193 J:J:r 194 J:J:I 190 rJ: 55 166' J:V IV 175-176 2,..3 IV J:V 141 146 J:V 150 J:V 167 IV J:V 177 IV 186 187 J:V :tV 189 245 IV IV 138 79 J:V 56 IV tv 58 tv 166

rrr

Pro Aarts

414 179 86 87 177 104 105 106 267 273 274 355

300 60 300 400 570 100 79 171 370 68 120 164 380 1426 300 830 400 1126 134 205 545 240 25 580 175 200 1784 370 172 61 790 470 390 150 690 224 760 190 470 2826 320 400 223

223 200


van van van van ~an van Ivan Ivan Ivan Ivan

Wassenhove Geert fs Joos Overbrouck Wassenhove ende raten Oosterlinck Geert fs Joos Overbrouck Overbrouck Waseenhove Gillis filius Jaecques Velde Waesenhove Gillis filius Jaecquee Velde Gilli. filius Jaecques Velde Wassenhove Wassenhove Gillis fs Jaeoques Wassenhove Gillis fs Jaeoquaé Velde Wassanh!;>ve Gi1lis fs Jaeoques Velde Wassenhove Gilli. fs Jaeoques Velde Wassenhove Gluilla filius J'oaoques Velde ~an Wassenhove Jan filius Geert Oosterghem ~an wassenhc;>ve Jan filius Geert Oosterghem Jan filius Geert Oosterghem r-ranWassenhove Jan filius Geert Oostergham r-ranWassenhove Jan f:i,liusGeert Ooste.1;'ghem Ivan Waseenhove JI;Ulfilius Geert OoSb;lrgheia ~an Wassenhove Waasenhove Jan filius Geert Oosterghem Ivan WassenhoiTe Jan filius Geert OostergheJi\ van Wassenhove Jan filius Geert Oosterghem van Wassenhove Jan filius Geert Oosterghem van Wassenhove Jan filiua Geert Oosterghea ende Joanne Vande Velde Vi (du) a van Pr. de Witte fs Jooe StocktaPoucke Van Wassenbove Jan filius Pièter Velele VOlr) Wassenbove Jan filius Pietera Velde 'I1anWasslilnhove Jan fs (onleesbaar) Oosterghem Van Waseenhove Jan fs Geert Oosterqem IVan WasslBnhove Jan fs Geel:'tOostergem IVan Wassenbove "an fs Geert Oosterqhem Jan fs Geert Oosterqhem IVan Wassenhove van Wass.nhove Jan fs Geert Ooaterghem vlilfi 'itassenhove Jlilfi fs Geart Ooaterghem VIiUl WaslJe:nhove Jan fs Geert Ooetergham van WalllllenhoveJan fe Pieters Velde IVan Wallsenhove Jan fa Pre. Velele van Wasa_nhove Jan flf Pre. vel.de ~an W'_"senhove Lieven filius Marten ~rmen IVan W2lIJBenhoVe Lieven fil.i.uaMarten Durtnen tvan·Wa.senhove Li.even fili.us Marten 0Urmen Ivan.WalJse,n}leveLi.even fa Marten ~rman Ivan W ..saenhove Pieter fe Pieter Purma Ivan wa ••Qnhove Pieter fe Pieters Durmen Xstoffel filius Bauduijn átocktapoucke Ivan W_.enhove Ivan Wa.e.nbove Xstoffel filius Bauduyn stookte poucke ende Pro de Costere filiue Lieven Sto~ktepouckè ende Bral Marten filius Li~ne Waerschoot L~~. Ivan W~!ls.nhov. XStoffel f.ilius ,Jan Overp~cke ~an Wa.a.nhove Xstoffel filius Jana OverpQecke Ivan WaBl!lenhov. Xstoffel filius Jans Overpoecke

r.ràn

88

:IV

IV V V V I V V V V I I I

I I I I In V VJ: IV

:tIl V I I I l I

v VJ: VJ: V V V

v V

VJ: VJ: Vl VJ: J:XI J:II II

IJ: II

183 149 114 166 412 185 102 115 116 100 96-97 47 57 81

~3 94 152 190 369 71

12 149 411 210 9 13 12 43 299 70 138 351 41 84 109 265 144 92

sa 130 135 126

91 116 150

435 316 43 196 275 425 250 2S 25 120 570 618 80 400 564 440 310 276 756 690 200 350 144 426 350 360 330 370 300 240 324 92 266 236 359 510 350 552 640 325 220 340 446 420 300


11 IJ:

~an Wassenhove Xstof.fel fili.us Jans Overpoecke van Wassanhova Xstoffel fil.ius Jans Overpoucke van Wassenhova Xstoffel fs Jan Overpoecke Xstoffel fs Jan Overpoecke ~an Wass.nhove van WasseMove XstoffeJ. fs Jan Overpoecke van Wassenhove Xstoffel fs Jan Overpoecke ende Hessens Guille Pre OVerpoecke van WasseMove Xstoffel fs Jans OVerpcecke van Wassenhove Xstoffe1 fs Jans Overpoecke van Wassenhova Xstoffe1 fs Jans Overpouoke Ve.nde Kerolchove Jan f.ilius P:t:'s Stocktepoucke Stocktepoucke 'lTande Kerckhove Jan fs P:t:'s vande Kerokhove Jan fs Pre. Stooktepoucke vanda Steene Charel in huywel. Vi(du)a van Laeek. Jan fs Carel Lambeka vanda Steene eharel in huywelij ok Vi (du)a van Laeoke Jan fs Carel Lambeke Vande Velde Arnaut filius Pietar Durman Vanda Velde Arnaut filius Pieter Du~n vande Velde Arnaut filius Pieters Dunnen vand,a Velde Arnaut filius PIeters Durmen vande Velde Amaut filius Pietera Durmen varuie Velde Amaut fi1.iua Pieters Durmen ~ande Velde Arnaut filius Pieters Dw:"IIIan vande Velde Arnaut filiua Piéters .PUrman vande Velde Arnaut f.:i,lius Pieters DurIIWIn vande Velde Arnaut fiH.us Pietars Durman tvanda Velde Arnaut filius Pieters Durmen IVande Velde Arnaut f.ilius Pietere Durm.en filiue Pieters Durmen IVande Velde Amaut filiue Pieters Durmen IVande Velde Amaut tvande Velde Arnaut filius Pi eters Durmen vande Velde Arnaut filiue Pietere Durmen lVande Velde Arnaut filius Pietere Durmen tvande Velde Armlut filius Pieters Pu:rmen tvande Velde Arnaut filius Pieters Durmen ivande Velde Amaut filius Pietere Durmen Vande VeJ.de Amaut filiue Pieters Durtl1en filius Pieters Dunnen Vande Velde Amaut 'lTande Velde Arnaut filius pi,eters Durmen Vande velde Arnau.t fil.ius Pietere Durmen Vande VeJ,dG Arnaut fi1ius Pieters Durmen lVande Velde Arnaut filiua Pietere Ourmen ~ande Velde Arnaut filius Pi_tere Dunnen filiUs piete:t:'s Durman IVande Velde Amaut Vande Velde Ams,ut filiue Pieters Durmen Vanda VellÛl Amaut filius Pieters Durman ende Marijn de Maester Durmen Vande Velde Arnaut fs Pieters Durmen

Il

IX 11 II 11

11 II

II 111 XII :II II

V VI

V V V V V V V V V V V V VI VI VI VI VI VI VI V·I VI

vl VI VI VI VI

vr VI V

89

292 117 22 168 281 246 114 142 129 256 47 49 263 253 135 171 221' 234-235 222 223 224 225 226 231 276 407 408 413 160-161 46 75 80 87 131 134 135 136 147 ;1.62 163 164 166 176 76 123-124

470 330 670 350 409 310 380 400 950 96 260 150 300 744 215 206 60 600 440 350 85 85 170 220 142 624 400 300 390 900 30 270 600 680 400 400 570 200 50 150 140 180 264 230 200


vande Ve~de !V'andeVelde !V'andeVelde Vancie Ve~de Vande Ve~de Vande Ve~de Vande Ve~de vande Ve~de Vande Ve~de Vande Velde Vande Velde Vande Velde yande Velde Vande Velde lVancieVelde lVande Velde lVande Velde !V'andeVelde lVande Velde ~ande Velde !V'andeVelde "ande Velde Vande Velde Vande Velde Vande Ve1da Vande V.1da vande Ve1da Vande Velde Vande Ve1da Vande Velde Vande Velde Vande Velde Vande Velde Vande Velde Vande Velde Vande Velde vande Velde vande Velde Vande Velde vande Velde !V'andeVelde IVancieVelde [Vande Velde !V'andeVelde !V'andeVelde

Arnaut fs Pieters Durmen Arnaut fs Pieters Durmen Arnaut fs Pieters Durmen Arml.ut fs Pieters Durmen Amaut fa l?Ji.eters Durmen Amaut fs Pieters Durmen Care~ fi~ius Arent Oostergem Care1 fi~ius Arent Oosterghem ende Wi~~ems Ve~de Andries Care~ fi~ius Arnaut Oosteรงfilem ende Amaut Vande Ve~de fs Pieters Durmen Care~ fi~ius Arnaut Oosterghenl Care1 filius Arnaut Oostergbem Carel filius Arna.ut Oosterghem Carel filius Arnaut Oosterghem Carel filius Arnaut Oosterghem Carel filius Arnaut Oosterghem Carel filius Arnaut Oosterghem Carel filiua Ariaaut Oosterghem Carel filius Arnaut Ooeterghem Carel filius Arnaut Oosterghem Carel filius Arnaut Oosterghem Carel fil.ius Arnaut Oosterghem ende Arnaut Vande Velde fs P.ietere Durmen Carel fil:i.ueArnaut Oosterghem ende van Nevele Pieter filiue Mattheeus Oosterghem Carel filius Arnaut Ooetarghem ende Van Wasaenhove Jan fs Geert Carel fs ArE!llnt Ool!lterghem ende Baele Pister fs Jaeoques Oosterghem Carel fa Arnaut Oosterghem Carel fa Almaut Oosterghem Care1 fs Amaut Oosterghem Carel fs Amaut OOsterghem Carel fs Arnaut Oostergheu> Carel fs Arnaut Oosterghem Carel fs Arnaut Oosterghem Carel fs Arnaut Oosterghem Carel fs Arnl!l.ut Oosterghem ende Loeneiena Joannes fs Andries Oost&rghem Carel fa Arnaut Oosterghem ende Vande Waerhede Dominicus Ooeterghem Carel fs Arnaut Oosterghem ende Wille Pieter Oosterghem Carel fs filius Arnaut Oosterghem Joanne Vi (du)a Pi.ter de Witttilfil.ius Joos StocktepouQke JOanrle Vi (du)a Pro da Witte filius JOos JOanne Vi (du)a Pro da Witte filius Joos StocktepouQke Joanne Vi (du) a Pro de Witte filius Joos StocktepouQke Joanne Vi(du)a Pro de Witte filius Joos StocktepouQke Joanne Vi(du)a E'r, de Witte filius Joos Stoektepoucke Joan.ne Vi(du)a Pro de Witte filius JOOI!IStoektepoucke Joanna Vi (du)a Pro de Witte fs Joos Stooktepoucite Joanne vi (d1.1) a Pro de Witte fs JOos stocktepouCka

90

V V VI V! VI VI V I

V I

I I I

r I I V V V VI V I I I

X

x I

X X I I I I

I I

I XII III lXI XXI III

IV :tv lXI

n:J:

246 295 74 Ell ~43 149 284 202 28e 80 8e 91 95 153 1~5 184 268 376 377 165 286 245 58 2~0 29 42 59 60 65 87 149 176 41 63-64 55-S6 69 209 208 207 210 211 24'

24 178 212

2~0 143 500 550 ~70 228 120 3'10 570 170 340 970 143 410 314 140 570 1000 430 200 154 700 300

!ioo 140 654 950 630 350 470 .206 147 200 1336 664 1260 282 150 150 600 350 140 140 323 440


1V 11 1 VI

lVande Velde Joanne wed. Pro de Wit.te f.ilius Joos Stocktepoucke lVande Vela Carel fs AXnaut Oostarghem lVande Vijvere Pi.ter fe Pre, Oostergh_ , Oosterghem !Vande Waerhade· D~niQUs Jan fs L.i.evens lVande Waerheda Dominious en lVandttWaerhede Dominicus Oosteghem lVande Waerhede Dominious Oostergem !Vande Waerhéde Dominious Oosterqhem lVande Waerheda Dominious Oosterghem lVandé Waerhede Dominious Oostarghem lVande Waerhedé Oominicus Oosterghèm !Vande Waerhede Oominicus Oosterghem lVande Waerhede Oominicus Oostarghem r.,rande Waérhede Domini dus Oostarghem Vande Waerhede Dominicus Oosterghem 'Ilan<ie W_rhede Dominicus Oostarghem lVande Waerhede Dominicus Oosterghem r-"ande Wa_rh.de Dominicus Oosterghem Vande Wa.rhec;l.e Dominious Oostergb&lll Vande Waer~ Dominicus Oostarghem Vanda W_rheda DominicuB Oosterghem Vande Wurhède OOlllinicUBOosterghem Vande Wae;rhede Dom:i.niQusOostergh_ DominiouB Oostèrghem Vande W_rhede Vande Waerhede Dominious Oosterghem Vancie Waerhade Dom.in;iousOosterghem Vande Waerhede Domin.ious Ooeterghem van<;.ie Waerhede Dominicus Oosterghem \lande Waerhede DominiouB Oosterghem \lande Waerhede DominiQUs Oosterghem lfandEIWàerhede Dominiou!!lOosterghem \lande W_rhede Dominicus OO!!lterghem \lande W_rhede Dominious Ooeterghem \lande waerhede Dominicue Oosterghem Vande Waerhedll Dominicus Oosterghem \lande Waerhede Dominious Oosl;.erghem \lande Waerhede Domin.ious Oosterghem Ifande Waè'l:hedeDominic;us Oosterghem Waerhede Dolldnicus Oosterghem lI'endEI \lande Waerhedl;\Domin~cus Oosterqhem lTende Waerhede Dominicus Oostergh_ Vande Waérh.de OOlllinidUsOosterghem Vande W~rh.de DOlllinicu.s Oosterqhem. Domini01,1sOosterqhem Vande w_rheÓ. Vande W&arhec:laDominicU8 Oosterghem ende den ~rmen van Maer.ndre Lambeke

..

1:

;.

V I I I I I 1: 1: 1: 1:

108 109

1:

110 111 .. 112 122 123 127 138 139 114 175 177 178 179 lBO 181 201 214 263 264 283 118 254 295 297 298 32 33

1: 1: 1:

I I

1 I I I

I I 1: I

I I I I I I IV

v V V v 'VI

VI VI VI V

91

8S 38 101 28 173 296 255 118' 256-260 21 26 27 49

112 150 55 240 265 150

520 70 450 460 700 580

200 750 810

220 426 248 210 300 600 400 390 410 590 10 70 220 208 310 320 277 310 19,5 127 200 780 150 150 lSO 196 196

35

520

64

733 77

310'


lVande Waerheden Oominicus Oosterqhem Waerheden Oominicus Oosterqhem lVéIl'Ide !'landeWaerheden Oomi.ni.cus Oosterqhem vande Nalle Frans filius Jans Overbrouok lVancIeWalie Frans fiIius Jans Overbrouck !'landeWalle Frans filius Jans Overbrouck lV;andeWalle Jan filius Jans Overpoeoke ~ande Walle Jan filius Jans Overpoecke Vande Walle Jan filius Jans Overpoecke Vande wal1e Jan filius Liavans Ove~oeoke Vande Walle Jan fa Jans Ove~oecke ~ande Wal1e Jan fs Jans Overpoeek", Vand.e Wa11. Jan ·fs Jans Overpoecke Vande Wall. Jan fs Jans Ove~ouoke Vande Wa11è L.i..venfi1.i.usBernard Stockttt poucke Vande Wall. Lieven fa Barna'ilrd stocktepoucke, Pieter Frans Vande Wa11e Pieter fil.:LuBJallë de jongha Overbrouck .. Vande Wal.l. Pieter filius Jans de Jonqhe Ovarbrouok Vande Walle Pi. ter filius Jana Overbrouck Vande Walle Pi.ter fi1ius Pieters Ourmen Vande Wall. Pi eter fa Jan de Jonghe Overbrouck Vande Walle. Pieter fs Jane de Jonghe Overbrouok Vande Walle pieter fs Jans Overb:rouok Vande wa11e Pister fa Jans OverbrouQk Vande Wal 1. Pieter fs Jans Overb:t'ouck Vande Wall. Pr, fi1ius Jans de Jonghe Overbrouok Vande Walle Pro fi1ius Jans Overbrouck Vande Walle Pro filius Jans Ove:rbrouck Vande Walls Pro fa Jans de Jonghe Overbrouck lVande Wall_ Pro fs Jans Overbrouck lVande Walle Pro fs Jans Overbrouok lVande Walle :Pro fs Jans Overbrouck IVsnden Drie •• eha Pieter Oostergem IVanden Drièssèha Pieter Ooeterqhelll [Vanden Priessche Pieter Oo,sterqhelll IVanden Dri.es.eha Pieter Oosterqhsm IVanden Dri.s.che Pieter Oost.rqh.m vandan Ori.uche P.i.eter .O .ostergh8llL abus als gew~e.t sijnde lVanc:lendri.assdOePietér Oosterqhem lVandendri.esseh. Pieter Oosterghem . lVanè!ar Strieht mevr. Lambeke IVander Vannet Gili.s fs JatIs Velde Jans Velde IVander Vennet Gill:i.sf:i.:tius IVsnder V",nnet Giilia filius Jans VeldE! IVander Venn_t Gillis f.i.1iusJans Veid'l

107 126 262 265-266 286 290 26 153 321 277 27 94 5 137 I.:I 130 In 1::17 UI i85 IU 186 In 55 :IV V 322 53 IV IV 52 IV 29 IV 54 IV 86 IV 51 :IV 30 :IV 91 IV 97 20 :IV :IV 81 IV 105 148 I 51-52 I :r; 50 r ::169 I 270 V 247 ·I 168 I 219 :r;V 163 V 333 V 264' V 289-290 V 50 I I I IV IV IV U U U U U U UI

Martens

Lieven

fa Pre.

~aets

~n

Stocktapoucke

1742

92

ende Jan Hertleer

fs Prs. O.rumen

1950 600 150 500 470 764 310 110 150 104 270 150 550 900 310 ::140 200 250 190 324 170 200 210 125 272 200 300 178 178 150 300 100 420 290 890 370 150 200 610 180 200 200 100 724 470


Gillie filius Jans Velde !Vandar V~Elt GilHe filiue Jane Valde tvandar V~et I'landerVennet Gillie filiue Jane Velde ~andar Vennet Gillia fiH.ue Jane Velde !Vander Vennet Gi11is fiJ.ius Jans Velde tvander Vennet Gi1lie fi1ilis Jane Velde !Vander Vennet Gi1lie fi1ius Jans Velde ~ander Vennet Gillis fiH.us Jans Velde ~ander Vennat Gil1is filius Jans Velc:le ~ander Vennét Gillis fi1iue Jane Valc:le !Vandar Vannet Gillis filiue Jarie Velde Gillis filius Jans Velc:le !Vender V~et Gillis filius Jans Velde IVander V~et i"ander VètU1et Gillis filius Jans Velde Vandar Vennet Gillis filius Jane Velde Vandar Vermat GilHs filius Jans Velde Vander Vennet Gillis filius Jarie Velde vàndel:'Vennet Gillie fililiS Jane Velde vanc:lerVennet Gillie filius Jans Velde vander Vennet Gillis fil:i.usJane Velde Vander Vennet G.i11is filiuB Jans Velde \)'andervannet Gillis fi1ius Jans velde Vander Vannet Gi1lie fi1ius Jans Velde Vanc:lerVannet Gillie filiue Jane Velde Vander Vennet Gi11is filiuB Jane Velde Vander V~et Gill.is fi1iuB jans Velde Vander VètU1et Gillie fs Jans velde vander Vennet Gillis fs Jane Vel(je tvander Ve:nnet Gillis fs Jans ve1de vennet Gillis fs Jans Velde !Vandel:' !Vander Vennet Gillis fs Jane Ve1de IVander Vennet Gillis fs Jane Velde ~ander Vennet Gi11is fs Jans Velde !Vander Vermet Gillis fs Jans Velde ~ander VètU1et Gillis fs Jane vEilde lVender VètU1et Gillis fs Jans Velde !Va.ncier Vennet Gillis fs Jans Velde Vander vennet Gillis fs Jans Velde Vender Vennet Gillis fs Jans Velde Vander Vennet Gillis fs Jans Velde ende Lieven Vander Vannet Guilla filius Jans Velde Vander Vennet Hérmà!:l filiue Jan. Lambeke vandr;iesschè Pieter Oosterghem Vanhulle Jan a.pte stocktapoucke vanhulle Jan Bapte Stocktepoucke

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V VI VI VI VI VI

vi.

'l'aetsfiliuB

Arent

VI V V V V V V V V V V V V! VI V V IV I II II

Du;rmen

93

51 136 138 139 156 167 178 216 228 229 260 262 302 324 325 331 332 334 335 146 148 150 152 156 157 158 221' 242-243 166 170 172 176 221 .227 230 264 301 114 151 326 261 39

266 29 125

110 220 250 194 214 210 190 680 169 169 400 306 485 218 218 330 415 440 670 320 330 514 180 356 416 260 200 900 100 106 90 210 520 125 130 550 700 800 210 235 202 400 150 347 300


~anhulle Jan BapteStooktapoueke Vergult Mattheeus filius Pieters Durmen Vermeire Jaeeques filius Pieters Lambeke Versluijs Guille ende Pieter Neijt filius Jaecques elek dheelft Versluijs Guille ende Pieter Neijt filius Jaeequas elck dheelft Lambeke [Versluijs Jan filius Joos Lambeke [Versluys Joos filiua Harten thuywel. met Vi (du)a Aerts Pieter Stookte pouoke lVers1uys Joos filius Harten thuywel. met Vi (du)a Aerts Pieter Stookte pouoke [Versluys Joos filius Harten thuywel. met Vi (du)a Aerts Pro Stookte poucke [Varsluys Joos filius Marten thuywel. met Vi (du)a Pieter Aerts Stookepoucke [Versluys Joos filius Harten thuywel. met Vi (du)a P.i.eterAerts Stockepoucke lVersluys Joos filius Harten thuywel. met Vi (du)a P.ieter Aerts StooktepOl,.10kEl ande den Adt Mr. Jan Bapt.iste Coolman Stoektapoueke [Versluys Joos filiua Harten thuywel. met V.i(du)a P.ieter Aarts Stocktepoucka [Versluys Joos filius Hartinus thuyll'el..met Vi (du)a Aarta Piatel:'Stouckte poucke met Vi (du) a Aarte Pro Stockte poucke [Vereluys Joos filiua Martinus thuYll'el.. lVersluys Joos f.iliua Martinus thuywel. met Vi(du)a Pieter Aarte Stockapouoke [Versluys Joos filius Martinus thuywel. met Vi(du)a Pieter Aerts Stookepouoke [Versluys Joos filius Martinua thuywel. _t Vi(du)a Pieter Aerts Stocktepoucke [Versluya Joos filius Martinus thuywel. met Vi(du)a P.ietairAerts Stoektepoucka ~ersluya Joos filius Hartinus thuywe~. met Vi(du)a Pi.ter Aerts Stooktepouoke Versluys Joos filius Mart.inus thuywal.. met Vi (du)a Piet.r Aerts stocktapoueke, dan Adt Mr. Jan Baptiste Coolman Stocktepoucke ende Elia ~ersluya Joos fi~ius thuywel. Marten met Vi (du)a Aerts pro Stookte pouoke ~arsl.uys Jooe fa Harten thuywel. met vi (du)a Aarts Pieter Stoekte pouoke ~ars1uye Joos fa Marten thuywe1, met V.i(du)a aerts Pro stooktepoucke vers1uya Joos fa Marten thuywe1, met V.i(du)a Aarts Prs. Stookte poucke Versluys Joos fs Marten thuywe1. met V.i(du)a Pr. Aerts Stocktepoucke Vars1uys Jooe fe Marten thuywe1i j cke met de Vi (du,) a Aerte Pieter Stockte pouoke Vers1uys Joos fs Thuywel Harten mat Vi(du)a Aars Pro stookte pouckEl Vers1uys Joos thuywe1. met Vi(dula Aarts Pieter Stouokte pouoke Verstraete Pieter fs Jans oostérgMm Verstraèten_Pieter filius Jan OostergMlII Verstraeten Pieter fi1ius Jans Oostergem .. Vervinck Joos filius Andries Ooeterg-hem V~u:vinek Jooe fi1ius Andries Oosterghem Vervinek Joos filius Andries Oosterghem _Vervinck Joee fi1.iue Andries Oosterghem Vervinok Joos fi1ius Andries Oosterghem Verwilst Pieter filius Gillis Somerghem Lambeke Vi(du)a sernaert Christoffel filius Jan. stooktepouoke Vi (du)a Bemaert Christoffel filius Jana Stooktepouoke Vi (du)a Bernaert Christoffel filius Jan. stocktapouokEl ende Jan de Smet fs Jans Stoekte poueke vi (du)a Bernaert Christoffel filius Jans Stocktpoucke Vi (du)a Bernaert Christoffel fa Jans Stookte poueké v.i(du)a Bernaert ~istoffel fa Jans Stooktepoucke Vi (du) a C1aeijs Anthone Stocktepoueka

94

:n VI VII V:U VII VII I I I III III III III I

I III III III :UI III III I I II I

III

r I I I 1: 1: V V VI VI VI V1:I III

95' 53 102-106 136 135 8 267 287 284 79 83 88 87 296 293 80 81 82 84

89 85 86 285 277 110 279 188 275 207 297 134 280 165 370 371

73 128 145 4 33

111

62

III

195 68 25 280 94

UI III II III

75 940 2026 150 130 124 356 900 250 600 175 400 600 500 509 480 516 420 150 400 1880 475 2540 250 634 430 226 160 170 380 560 570 464 380 140 170 340 221 610 320 200 460 484 400 28


[Vi(du)a de Blonde Abraham Overbrouck ~i(du)a de blonde Abraham OverbroUck [Vi(du)a de Blónde Abraham Overbrouck [Vi(du)a de Blonde Abraham Overbrouck [Vi.(du)a de PUijdt Joos fs Jans Overpoeoke [Vi(du)a de Puijdt Joos fs Jans Ovarpoecke [Vi(du)a de Puydt Joos filius Jane Ovarpoeoke [Vi(du)a de Puydt Joos filius Jans Overpoeoke [Vi(du)a de Vreese Mr. Overpoecke "_"i(du)a de Vreese Mriaen Overpoecke Vi Cdu)a Pro Hertleer Durmen Vi (du)a van Holsbeke Thomas filius Thomas Overbr. Vi (du) a van Holsbeke Thomas f.:i.lius Thomas Overbrouok Vi (du)a van Holsbeke Thomas fs Thomas OVerbrollck Vi(du)a van Renterghem Jan OVerpoeOke Vi (du) a van Rentergh~ Jan Overpoeoke Vi (du) a van Ranterghem Jan Overpoucke ende Baptiste vanhu1le Jan Stookte pouoke Vi (du) a Vande Velde Pieter fil.:i.us Baudewijn Oosterghem, Vande Waarheden Dominicus Oosterqhem Vi (du) a Vande VeJ.de PietEIr filius Bauduyn Stookte poeOke vi (du)a Vande Velde P.:i.eter filius Bauduyn Stocktepoucke V:i.(du)aVandG! Velde P.:i.eter fs Baudewijn Stocktepoucke ende Vi (du)a Fieter Bisschop Stooktepouoke Vi (dll) a Vande Velde Pro f:i.liusBauduyn Oosterqhem Jan de Baats fs Lievens Oosterghem ende Matteeus Maenhaut lV'i (eill) a Vande Velde Pro filius Bauduyn Stockte pOllOke lVi(du)a vande V ... lde Pro filius Bauduyn stocktepoucke iVi(du)a Vande Velde Pro fs Bauduyn Stookte pouoke [Vi(du)a Vande Velde Pro fa Bauduyn Stookte pouoke lVi(du)a Vande Velde Pro fs Bauduyn Stocktepoucke IVi(du)a Vergult Jo~e filius Carel Overpoeoke [Vi(du)a V.rgu1t Joannes f.il.:i.us Care1 Ovarpoecke lVi(dll}a vergult Joannés filius Carel Ovat'POecke [Vi(du)a Vergult JOannEJS fi1;iue Carel Ovarpoecke [Vi(du)a Vergu1t JOannEle fi1ius Carel Ovarpouoke !IT~ (du)a Vergult Joannes fa Carel Overpoeoke Vi(du)a Vergult Joannes fs Carel OVerpoecke Vi(eiu)a Vergult Joannes fs Carel Overpoecke Vi(du)a Vergult Joannes fs Carel OVerpoucke Vi(du)a Vergult Joannee Overpoecke Via :elolllme Jan ende de _ei. Jaeobtis van hacke Somerghem Lambeke Via Bruggheman Joos filius Comalis ~en Via de clercq Joos filius Hartens Durme. Via de Kaysere Laureyns fa Pietere Durme Vià de Meijere Pieter fs HlJbrecht .nde Jo· Jeron Olivia.t: Limunden (?) heere van Zu1tl!ietea. L;mbeke Via de Meijere Pietar fs Subreeht Velde Vil;!. de Mei j ere Pieter fs Hubrecht Velde ende Jan Van Holsbek ...fa Pre. Velde Via de Mei j ere Pro filius Huybrecht Velde

95

IV IV IV IV

II II II II II II

:2

57 IV 1 III 200 :tv 23 II 112 n: 329 127 II :tI 30 II 251 n:I 14 III 75 :tV 38 :tIJ: 19 III 13 III 46 111 61 rrI 56-59 II 24 II 62 Ir 312 rr 318 IJ: 97 II 290 320 IJ: 332 II II 126 II 333 VII 107-109 V 56 VI 103 VI 43-48 318 V V 57 V 62 V 5 U:

Overbrollck

134 135 136 137 18 339 152 343 109

250 275 50 300 680 67 110 290 376 676 142 150 250 75 390 300 575 375 470 728 546 346 100 1290 290 2930 1540 475 90 300 245 200 200 235 200 300 135 1250 184 370 850 150 93 690 322


Via de Muynok Stoffel fs Pra. Hanahake Lambeke Via de Muynck Stoffel fs Prs. llan$bEokeLambeke "ia de Vos Jan Velde ende Jan Heyssens Veida Via Grijp Jooris filius Pieters Lambeke Via Grijp Jooris fs Pieters Lal1Ibake Via Herteleer pieter ~n Via Hertlear Pietar Durme Via Hertleer Piet.r Durman Via Hert1.e.r Piet.r DUrlllen Via He:t;t1._rPiete:t;OUrlllen Via Hert1.eer Pietar Durmen Via Hert1.eer Piatar Durmen Via Hert1.eer Pieter Durmen Via He:rtleer .Pieter DUX'ltlèri Via Hertlee:r Piéter Dux-men Via Hertleer Pieter ourmen Via Hert1.eer Piater Durmen Via Hertleer Pieté:t;Durmen V;la Hertleer Pieter D\.u=men Via Hertleer Pieter Durmen Vi.a HertJ.eer Pieter Durmen lVia HertJ.eer P.ieter Durmen iVia Leperck Philippe Stocktepoucke lVia Leperck Philippe Stocktepoucke ~.ia Pieter Hertleer Ourmen iVia Piater ~értleer Durmén lVia Stoffel de ~ynck fs Pra. Hansbeke Lambeké lVia Tuytschaveré Geert filius Guille VelQe ~ia :I:uytschG!.vere Geert fili.us Guilie vèlde lVia tVUytschaver Geert filius Guille Valda lVia tVUytschavere Geert fa Guille Velc;l.e lVia Van Heeke Pieter OUrme. !Via van Hecke P.ieter Dunnen lVia van Hecks Pieter Durlltèn via van Heeke P.i.eterpurmen lVia van heeke Pieter Durlltèn !Vi. van Heoke Pieter ourmen enc:ie Lieven de Vree se fs Bauduyn Durmen lVia van Ooteqhem Phil.ippe velde Via van Ooteqnem Phil.ippe Ve1de V.ia v;an Ooteqhem Phi1ippe Ve1de Via. van Ooteghem PhHippe Velde Via_van Ooteghem Philippè Velde ende P.ieter Di~icx fi1iue lieynrick Dur1iLén V.ia van Ooteqh~ Philippe Velde qhebr. Pieter oiricx fi1iu$ Heyndriok Durmen Vi.a van ooteghem Phle Velde Vi.a van Oóteghem Phl. Velde

J:V J:V V VJ:J: VJ:J: VJ: VJ: V V VJ: VJ: VJ: VJ: VJ: VJ: VJ: VJ: VJ: VJ: VJ: VI

293 336 69 1.44 93 38 21 396' 397 17' 10 15 16 17 19 2n 27 29 34 55 56 57 VI 67 V 12 V 13 V 380 VI 13 294 XV V 147 ' V 1.47 V 38 V 38' VJ: 106 V -113 V 1.71 VJ: 107 VJ: 127 VI 108-109 27-28 v V 24 V lSO V 154 V 54 V 55 V 14 V 39

96

360 490 254 400 307 340 51.6 300 704 80 470 80 80 80 deelE 326 240 324 204 160 800 860 150 470 263 334 205 187 624 79 25 150 43 100 426 336 840 286 180 174 185 425 270 364 150 .'


!Via van Ooteghem Phle Velde tvie Hertleer Pieter Durmen !Vincke Daniel filius Joos Stoektepoueke !Vinoke Daniel filiu$ Joos Stocktepoueke ende Pauwal de Volder Velde !Vincke Daniel filius Joos Stooktepouoke tvinoke Daniel fs Joos StOCiktepouoke IVriendt Jan filius Pieters Lambeke !Vriendt Jan filius Pieters Lambeke !Vrient Jan filius Pieters Lambeke tvrient Jan filius Pietèrs Lambeke N'rient Jan filius Pieters Lambekè IVrient Joannes filius Adriaen Dronqhene Lambeke ende de Meijere Frans fs phle Dronghene Lambeke Daniel filius Joos Stooktepouoke ende Pieter van Quaekabeke fs Abraham Velde ~eke ~eqqhe Piete;r;wed. Oosterghem ende Ryckaert Niolaei.js fs Prs Oosterghem Welvaert Jooris filius Joos Lambeke Wieme Frans filius Gillis Oosterghem Wieme Frans filius Gillis Oosterqhem ende Caus Pieter filius Frans Oosterghem Wieme Frans filus Gillis Oostèrghem Wieme Fra.ns fs Gillis Oosterghem Wieme Frans fs Gillis Oostergbem, Wille Pieter Oosterghem Wieme Joannes filius Geert Lambake Wie!lLeJ02lllrlEtS filius Geert l.ambake Wieme Joannes filius Geert Lambeke Wieme Pieter thuywel. met de Beer Joanne Vi.(du)a de Roose Pieter Overpoecke ende de Smet Jan filius Jans Stooktepcucke Wieme Pieter thuywel. met de Beer Joanne Vi(du)a de Roose Pro Overpoecke Wieme Pieter thuywel. met de Beer Joanne Vi (du)a de Roose Pro Overpoecke Wieme Pieter thuywel. met de Beer Joanne Vi (du)a de Roese Pro Ovarpoaeke Wieme Pieter thuywel. met de Beer Joanne wed. van de Roose Pro Overpoaoke Wieme Pieter thuywel. met de Beer Joanne wed. van de Roose Pr. OvE.rpoucke Wijekaert Niolaijs filius Geert Oosteghem W~jckae~t Niolaijs filius Geert Oos terghSlJt Wilaeije Adr. Sr. LaDlbeke Wilse!je Adriaen Sr. Lambeke Wil.eye Adr. Lambeke Wille Christoffel fs Pieter Oosterghem, Jan Cocquyt fil~us Marcus OOeterghem, ende Joo Jaren Olivie~ Linmander heere van SuIte Wille Jan filiue Prs Oos1;ergem lfil1e Jan fs Pieters ÖOsterghem ende VaOden DriessChe Pieter oOsterghem Wille Jan 1:s Prs. èl'IdeVanden (onleesbaar) Pieter Oosterqhem Wille Jan fe Prs. Oosterghem Wille Joannes filius Pieters Lambeke ~ille Joos filius Joorie LUlbake [Wille Joos t'ilius jooris loall'lbeke [wille Joos filiue Joorie Lambeké ende Joannas Vande Kerekehove fs Joori. SOl!l.lilrghem ~ille Joos filius Joorie LalI'Ibeke Lambeke [Wille Pieter filius Joos Lovendegem. Lambeke enda Joannes Claaijs fs Jans Lambeke

97

V V III :III III III VII VII

VII

etoa L~

VII VI! II :tIl I VII I I I I I IV IV IV II II I:I II II II III III V V I.V VI. I I. I I. VU: VII: VII. VII. VII VI.I

42 369 182 205 171 183 24 25 33 36 40

107 142 75 80 147 244 223 212 225 300 326 330 299 47 52 221 326 140 70 71

226' 70

21 9 161 45 99 46 3 10 11 12 15

82

225 384 94 30 175 94 476 218 120 330 524 500 619 504 412 250 350 300 150 954 600 350 350 730 50 147 280 300 50 240 90 170 300 290 237 310 624 690 200 540 150 70 145 300 409


Wille Pieter filius Joos Loveodegem Lambeke ende Joannes Claaijs fs Jans Lambeke Wille Pieter filius Joos Lovenciaghem Lambeke Wille Pieter filiue Joos Lovendeghem Lamheke Wille Xsto'ffel filius l?ieters Oostergham Wille Xstoffel fs Pieter Oostergem Wille Xstoffel fs Pieter Oosterqem Wille Xstoffel fs P:e-sOoste:e-gem Willems Andries velde Willems Andries Velde Willems Andries Velde Willems Andries Velde Willems Guill ...filiue Joo:e-ieLambeke Somerqhem ende dheer Jan Steijae:e-t SOIUe:e-ghemLambeke Will.m.s Guill. filius Piata:e-sVelde WilleN Guill. filius Pietare Velde Willem.s Guille filius Pietere Velde Willems Guille filius Piatars velde WilleSllS Guille filiue P:i.atarsVelde WUlem.s Guilla filius Pietera Velde Willem.s Guille filiue Prl!!Velde lWill_ Gulll411es Jooris Somerghem Lambeke lWillems Guille f. Pietere Velde IWillalllSGuill. fs Piaters Velde Will4llms Gui1l. fs Pieterl!!Velde Wi1lems Guill. fs Pieters Velde W.i.ll.ms Guilla fs Pieters Velde Guill. fs Pietere velde WUlems W.i.llems Guill. fs Pieters Velde !WilleSllSGuill. fs Pi eters Velde IWill.ms Guillg fs Pi61te:e-s Velde IWĂ&#x153;lems Guillg fs Pietere Velde !WillellU!l Guille fs Pietere Velde lWilleme Guille fs Pietare Velde lWillems Guilla fs Prs Velde IWillema Guill. fs P:e-sVelde Velde lWillelllSGuille fs P:e-I!I W.i.llemsGuille fs Prs Velde Willems Guille fs Pre. Velde Willems Guille fs Prs. Velde ., WillelllsGuille f. Prs. Velde !Willems Guille fa Prs. velde lWi11ems Guillg fs Velde Pre ende Manhsut Joannes fs Baudewi]o Lambeke ~illelll. GUilliame filius ~iete:e-sVelde !Willel1l8Guilliame fs Pre. Velde lWillelllsPieter filiu8 Comelia Ooste~hem Pieter filius Comelia Ocs'terghem [tlillellls

98

vrr

...,

83 76 78 116 4 5 1 52 75 76 79 110' 155 133 240 309 387 5 7 23 156 157 130 140 142 145 259 300 308 347 395

V

415

X

190 2 4

V:IX VIl I I

X X v V V V V:U

XXI V V V V

'IX V

vrr XIX XIX V V V V V V V V

V V V V V V V -"

:n V V

X I

8 6 15 16 19 "99' 343

61 114 157

410 600 540 135 330 330 175 172 150 170 166 28 150 300 570 570 300 604 450 480 100 150 330 188 160 480 370 680 550 300 300 54 170 406 360 800 546 9,,0 180 470 200 284 500 283

146


~il1ame ~ill_ Will.ems Will.ams Wil.lams Willems Willema Willems Willams Willems Willems Willems W:illems WillemS Willlems

AAN~AL

Pieter filiue Corn_lis Oostergham piete:!:" fil:ius Cox-neli.eOostergham Pieter filius Co.rneli.sOostergham pieter fi1ius co.rneli.sOosterghem (Dr:iessche) pieter ende Vanden Pieter fs Cornel.is Ooeterqem Piete:t:" fs Cornalis Oosterghem PiElter fs Cornalis Oosterqham Piater fs Pietars Lamheke Pr. fil:ius Corn_lis OO$terqham VeldA;oAndries 'I7eldA;o Andriae Valde Andries Velde Andries Velde And:t:"ies ende Ludovicus Maenhaut filiue Jooris Vel<ie Guille filius Prs Velde

I:

224 240 246 151

I:

7

I: I: I:

Oosterghem

112' 20 I VII: 123-124 121 I I:I:I: 106 UI: 108 152 xII: 162 III I:

300 322 300 850 400 124 300 400 416 300 250 352 284

I:U

146

546

V

93

550

1900

Kt1742:

688794

roTAA,L Groot;

99

Profile for claude

Landboek van de heerlijkheid Merendree 1680-1681, verwerkt 1  

Verwerkt in drie lijsten

Landboek van de heerlijkheid Merendree 1680-1681, verwerkt 1  

Verwerkt in drie lijsten

Profile for vanmoo
Advertisement