Landboek van de heerlijkheid Merendree 1680-1681

Page 1

.: ...•.

Transcriptiê ~andboek Heer~ijkheid Merendree 1680-1681 . .

~ .

~ ~

. \

.•..

/~oo. 1:' '

Neyt Luxemburglaan 8700 Tielt

.~ ...Bij de kaft

Op de kaft staat een copie van het tot nu toe enig teruggevonden uitttreksel uit de orginile figuratieve kaart van de heerlijkheid Merendree opgemaakt ten jare 1680-81. De beschrijvende

tekst bij dit uittreksel

luidt als volgt

Extract uijt de caerte figurative der prochie van Meirentre gemaeckt ten jaere 1680 et 1681 door J: meijsman gesworen lantmeter, in welcke caerte onder andere staet het gone alhier gefigureert ende gecolloreert, mitsgaders d'acte metinge hier naer volgende

Ten ve.rsoecke van Jo philippus wouters heere van vinderhoute, meerentre belsele etc. d'heer Jaeques de Broux Bailliu, Christoffel Steijaert Burgem(eest)re, Jan de Clercq ende Jonas de Meijer fs philips Schepenen der prochie van meerentre, mi tsg"(aede) rs Jo Jaeques philippe Allegambe heere van Sisoing, Jo Jan bapte de Meij, d'heer gelain dabij, d'heeren adv(oca)ten hoonacker, masseau ende m(eeste)re Cornelis de Smet gelande der voorn(oemde) prochie van meerentre hebbe ick onderschreven gesworen Landtmeter gemeten de voorn(oernde) prochie, ende daer van gemaeckt eenen metinghboeck"accorderende op dese caerte figurative ten jaere 1680 et 1681 ond(er)t(ekend) J. meijsman met paraphe 1681 (0) Naer collatie gedaen Jegens de voors(chreven) caerte is dit extrait daer aenne teenemael conform bevonden bij ons gesworen Lantmeters tot gent residerende ons t'oircon(de) 12 8bre 1714 P •.Lequeue Bavo B: Minne

(0)

R.A.G. Raad van Vlaanderen

nr. 27.228A

Luc Neyt Luxemburglaan 21 8700 Tielt :-:

. :~Voorwoord De heerlijkheid Merendree werd verdeeld: I. Oostergem II. Overpoucke III. Stocktepoucke IV. Overbrouck

anno

1680 (1) in V. Velde VI. Durmen VII. Lambeke

Van deze zeven wijken ZlJn drie eeuwen later benamingen verdwenen nl. Stocktepoucke en Lambeke.

zeven wijken

slechts

twee

Het grondgebied van elke wi jk werd verder verdeeld in een aantal percelen. In het landboek wordt elk perceel afzonderlijk besproken en komen meerdere handschriften voor bij eén bepaald perceel. Om dit probleem bij de transcriptie op te lossen maken we gebruik van een aantal symbolen die de tekst voorafgaan. o vermeldt de naam van de pachter van het perceel in 1680. Indien hier geen naam vermeld wordt, treedt de eigenaar op als gebruiker.

'* bij het eerste sterretje wordt de naam van de eigenaar van het perceel in 1680 vermeld, gevolgd door de beschrijving· van het pèrceel : aard, eventueel het toponiem, ligging, perceel grootte. In bepaalde gevallen wordt naast de werkelijke grootte de belastbare oppervlakte aangegeven. bv. groot 200 r. prijs 134 r.

'*

het tweede. sterretje wordt steeds gevolgd door Kt. 1742 ghebr. Deze tekst, vermeld in randnota, is in een ander handschrift en is een aanvulling bij de gegevens van 1680. Hier vernemen we wie er te Kerstdag 1742 gebruiker is van het bedoelde perceel. Nu kunnen nog een aantal streepjes (-) volgen. Ook deze tekst is terug in een ander handschrift dan de tekst van 1680 en de toevoeging van 1742. Indien de tekst namen vermeldt, dan staat ie in de meeste gevallen boven de originele tekst van 1680. Indien het over een verwijzing gaat naar bepaalde bladzijden uit een aanvullend landboek (2) dan staat dit meestal onder de originele tekst van 1680. Om de transcriptie te verduidelijken, gaat aan elke wijk een verkleinde copie vooraf van het eerste blad. Zo is het mogelijk de originele tekst van het landboek te vergelijken met de manier van werken bij de transciptie. Bijlage I : beschrijving van de Heistendtiesch te Merendree anno 1779, groot 4 bunder 220 roe. Bijlage II : Popp-kaart van Merendree met daarop aangeduid de zeven verschillende wijken en voor bepaalde wijken hebben we in de mate van het mogeli jke getracht de verschillende perceel nummers van het landboek van 1680 aan te duiden. (Zal later ter beschikking zijn) (1) R.À.G., Heerlijkheid Merendree, landboek 1680, reg. 185 (2) R.A.G., Heerlijkheid Merendree, landboeken per wijk dd. 1730-1799 : reg. 186 (Oostergem), 187 (Overpoucke), 188 (Staeekten Poecke), 189 (Overbrouck), 190 (Velde) en 191

(Durmen) Nota: in het R.A.G. komen in de inventaris 115 van de Heerlijkheid Merendree nog andere landboeken voor: reg. 8 : landboek 17de eeuw (voorloper of klad werk van reg. 185) reg. 9 : landboek eind 18' eeuw reg. 11: landboek Overbrouck 1720 : aanvang 1698 met aanvullingen tot kerstdag 1729"-.:_} '?,', .


I

Ten versoecke van Burghemeerster ende schepenen midtsg. notabie ghegoede .der prochie van Meerentre hebbe ick ondert. ghesworen lantmeter ghemeten per caerte figurative de voorn. prochie ende daervan ghemaeckt desen metingheboecq alwaer inne beqr epen . syn alle partijen van landen bosschen ende meerschen etc. met d'aenwijsinge bij wien de se jeghenwoordig ghebruyckt·worden soo in proprietijt als in pacht met de groote van elcx partije int besundere vuijtgetrocken met sijne canten ende abauten. ende a1soo binnen de voorn. prochie sijn diversche wijcken Overpoucke, stocktepoucke, Overbroucke, Velde, Durme ende inde Lambeke soo nebbe int maecken van desen boecq ider wi jcq apart ghestEü t daer van dat den eersten wijcq genaempt Oosterghem sal beginnen van aen het steenen bUijsken jeghens de prochie van Lovendeghem ende alsoo voorts vervolgende. Actum aldus gemeten ten jare 1680 J. Meijsman 1680

OOSTEGHEM·fO 1.

0

2.

0

3.

0

1

Pieter de Meijere fs Geert pacht Jan Manaut fs Baudewijns met een partijeken lants ghenaempt Joannekens stede suyt de boschstraete, oost het ghescheet vande prochie van Lovendeghem, west Pieter Vanden Walle met het wederdeel, groot 175 r. prijs 140 r. * Kt. 1742 ghebr. Xstoffel wille fs Prs. Oosterghem.

*

Pieter de Meijere ts Geert pacht Pieter Vanden Walle met een parti jeken Lant.s : ghenaèmpt Joannekens Stede oost het voorga ende wederdeel , west de volgende, suyt de. bostraete gr. 195 r. pri js 147 r. . * Kt. 1742 ghebr. Judocus Ryckaert fs stoffeloosterghem. - 1789 Pieter Cocuyt fs Jans.

*

Jan Cornelis pacht Jaspaert Thonaert (Cannaert) met eenen bulcq genaempt het Veldeken , oost de voorgaende , west de dreve van het sel ve goet, suyt de boschstraete gr. met de dreve 780 r. prijs 585 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Roets fs Lieven Oosterghem. - Pieter IJcket gebr.

*

4.

o

* Pieter de Meijere fs Geerts met consorten met eenen bulcq genaempt den Mei j=bosch, oost de· voorgaende dreve, west .desel ve met de volgende hofstede, suyt de boschstraete. gr . 33.0 r. prijs 250r~ * Kt ..1742 ghebr. Xtoffel Wille fs Pieter oosterghem. - 1789 P:i,.eter Cocquyt fs Jans. 5.

* denae lven over denselven ende· een deel in pacht van Pr. Vanden Walle tsamen met een behuysde hofstede, oost de voorgaende, west Frans Wieme met de volgende, suyt de Boschstraete gr. 330 r. prijs 300 r. * Kt. 174~ ghebr. Xtoffel Wille fs Pieter Oosterghem. - 1 -


I

- 1789 Pieter cocquyt

fs Jans.

6.

* Francoi js Wieme met syne behuyse .hof s t.ede ,ooSt de voorga ende west de volgende, suyt de boschstraete gr. 410 r. prijs 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Judocus Ryckaert fs toffel oosterghem.X Oosterghem 7.

lancxt de bostraete

fa

2

Cornelis Willenis pacht Den Adt. Mr. louys Mesaus met een behuysde hofstede, oost voorgaende , suyt de boschstraete, west de volgende gr. 400 prijs 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Willems filius Cornelis oosterghem. Arent Vande Velde gebr. 0

*

8.

I

de

r.

o

* De wed. voorgaende, * Kt. 1742

Martin de Baets met hare behuysde hofstede, oost de suyt de boschstraet, west de volgende partije gr.200r ghebr. Pieter eaus fs Frans Oosterghem. Matthijs Verbanck gebr.

9.

Pieter Vanden Walle pacht Lieven Slocq met een partije lants, oost de voorgaende, suyt de boschstraete, west de volgende partije gr. 350 r. prijs 263 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Van Wassenhove filius Geert Oosterghem. Geert Van Wassenhove prop. en gebr. 0

*

10. Gillis Herpelincq pacht * Jor Philips Wouters heere van vinderhoute met een parti jeken lants, oost de voorga ende , suyt. de boschstraete, west het Lambecq Straetken gr. 150 r. prijs 113 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille de Meijere filius Lievens Oosterghem. 0

11. * Pieter de Baets met een parti je lants, suyt de voorgaende , west het Lambecq Straetken, noort de volgende groot 310 r. prijs 233 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille de Meijere filius Lievens Oosterghem Lieven en Jan de Baets gebr. c

12. * Geeraert Van Wassenhove met een bulcxken comende west lancxt het Lambecq Straetken, suyt de voorgaende, oost Pr de Meijere fs Prs, noort de volgende partije groot 330 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Van Wassenhove filius Geert Oosterghem. 13. 0 pieter Vanden Walle pacht Lieven Slock met eerien bulcq suyt het voorgaende , west Lambecq Straetken I noort west den selven Vanden Walle met Winckelken, oost Pro de Meijere fs Prs gr. 360 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Van Wassenhove fs Geert oosterghem. - Geert Van¡Wassenhove prop. en gebr.

*

14.

het het

c

* Pieter de Meijere fs Prs inden Niewmeersch, west de twee voorga ende parti jen, oost de volgende, suyt dhofstede vande wed. Marten de Baets gr. 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Van Nevele filius Mattheeus Oosterghem - 2 -


I

15. Jonas. de Meijere fs Prs inden Nieuwmeersch, west het ·voorgaende, suyt de Adt. Mesaus, oost de volgende partije gr. 310 ·r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Baele fs Jaecques Oosterghem. - Laurs de Boosere gebr.

'*

16. Frans Wieme pacht * Baudewi jn de Mei jere fs Oli vier inden Nieuwmeersch, west het voorgaende , suyt Frans Wieme met syn hofstede, oost de volgende gr. 586 r. prijs 101 r. * Kt. 1742 ghebr. Judocus Ryckaert fs Xtoffel Oosterghem. 0

In den nieuwmeersch

fG 3

17. * Pieter Vanden Walle inden Niewmeersch, west het voorgaende, d'hofstede Frans Wieme, oost de volgende partije gr.· 300 r. * Kt. 1742 Pieter Van Nevele fs Mattheeus oosterghem. - Pr. de Wulf gebr. 18.

suyt

Pieter Dobbelare Martin· Claes in den Niewmeersch west het voorgaende, suyt d'hoirs Pieter de Meijere, oost de volgende partije gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Van Nevele ts Mattheeus Oosterghem. - Pro de Meijere gebr. 0

*

19. De wed. Niclaes Van Wassenhove in den Niewmeersch, west het voorga ende , suyt d'hoirs Pro de Meijere, oost de volgende partije gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Nevele filius Mattheeus Oosterghem. - Arent Vande Velde gebr.

*

20. Cornelis Willems pacht Mr. Louijs Mesaus Adt inden Nieuwmeersch, suyt den Meij bosch ende dhofstede van d'hoirs Pieter de Meijere, oost de volgende partije, gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Willems fs Cornelis Oosteghem. - Arent Vande Walle gebr.

'*

21.

0

0

* De weduwe Jan Manaut met een leen ghenaempt Nieuwmeersch, west het voorgaende, suyt den Meijbosch oost de volgende partije groot 460 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem. - Nu op Bauwen Manaut.

den langhen aende dreve,

22~ Deselve over deselve daerneffens west het voorgaende, .suyt oost Jaspaer Thoonaert, noort Pr. Vande Walle groot 286 ·r. * Kt. ·1742 ghebr. Jan Hertleer filius Prs. Durme - NU op Bauwen Manaut.

*

ende

23. Jan Cornelis pacht * Jaspaer Thoonaert met een partije, west het voorgaende, suyt den selven met het Veldeken , oost het gescheet vande prochie van Lovendeghem, noort de volgende partije gr. 494 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Roets filius Lievens Oosterghem. 0

- 3 -


I

- Pro IJcket gebr. 24. Jan Manaudt fs Baudewijns pacht * Pieter Vanden Walle een stucq met een bijl oost het gescheet vande prochie van Lovendegem,¡ noort den traechele, suyt de voorgaende, west de volgende gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Van Nevele filius Mattheeus Oosterghem. - nu op Pro Vanden Walle selve - Pro de Wulf gebr. 0

25. G Cornelis Willems pacht * Mr. Louijs Mesaus Adt oost het voorgaende, noort den traechele, west de volgende gr. 634 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filiUs Lievens Oosterghem. - Arent Vande Velde gebr. In den nieuwmeersch

fD 4

26. Jan van Nevele, oost het voorgaende , noort den traeehele, west de voorgaende (voor is overschreven met vol) partije gr. 700 r. ghenaemt den Nieuwmeerseh * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande waerhede Oosterghem. - nu op Jan Manaut fs Baudewijns - Jan de Meijere gebr. - fG 71 2 ghem 100 r. 27. ., * Jan Manaudt fs Guillame, oost het voorgaende, noort den traechele, west de¡volgende partije gr. 580 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominieus Vande Waerhede Oosterghem. - Lieven Arens burgm(eester) gebr.

*

28. * Pieter Vanden Walle met het winckelken, oost het voorgaende , west het Lambeck Straetken, noort de volgende partije gr. 510 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Van Nevele fs Mattheeus Oosterghem. - Pro de Wulf gebr. 29.

* Baudewijn Vanden Velde met het Westerhammeken, suyt het voorgaende , noort den traechele, west aen het Lambeekgat groot 140r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde fs Arnaut Oosterghem. - Arent Vande Velde gebr. 30. G Pieter Vanden Walle pacht * Lieven Sloeg noort den traeehele, oost het Lambecq gat, west d'hoirs JoG Vandersaren, suyt Geert Van Wassenhove gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten lcket filius Pieters oosterghem. - Geert Van Wassenhove prop. en gebr. 31. * Geert Van Wassenhove, noort het voorgaande, oost het Lambecq Straetkin, noort het voorgaende , suyt de dreve vande hoirs Jo VanderSaren ende oock west deselve VanderSaren gr. 215 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten lcket fs Pro Oosterghem. 0

- 4 -


I

32. Baudewijn Vanden Velde met een bulcxken, noort het voorgaende, oost het Lambecq straetken, west dhoirs Jo VanderSaren , suyt de volgende groot 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille de Meijere filius Lievens oosterghem ende Pieter Van Nevele fs Mattheeus Oosterghem.

*

0

33. Jacques Nijdt pacht * Anthonis der Weduwe met een bulcxken noort het voorga ende , oost het Lambecq Straetken, suyt deselve met de volgende gr. 240 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille de Meijere filius Lievens Oosterghem - Pro Hoets gebr. 0

34. * Desel ve over de selve met een behuysde hofstede ende lande daeraen ghelegen noort de voorgaende , west Lieven Harens ende Ja,cques Vanden Velde, suyt de straete, oost de volgende partije gr. 1200 r. prijs 1000 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille de Meijere filius Lievens oosterghem - Pro Hoets gebr. 35. Baudewijn Vanden Velde pacht * Jacques Vanden Velde noort ende west het voorga ende , oost Lambecq Straetken, suyt sheeren straete gr. 330 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Neerincx filius Marten Oosterghem. - Jaeques Baele gebr. 0

Ontrent

het Lambecqstraetken

het

fG 5

36. * Lieven Harens met een partijekin lants jeghens over hofstede noort ende oost d'hofstede van Anthonis der Weduwe, sheeren straete, west de volgende gr. 43 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Maes filius Jans Oosterghem.

syne suyt

36'. Adriaen Dobbelare pacht * Anthonis der Weduwe ende Jacques Vanden Velde e Lck dhelft met eenen bulcq comende suyt sheeren straete, west de dreve, oost de voorgaende, noort de volgende partije gr. 400 r. prijs 334 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Maes filius Jans Oosterghem en Joos de Wulf fs Prs Oosterghem. - nu Jacques Nijdt d'helft ende Bauwen Vanden Velde D'helft - fa 38 Pro Roets 167 r. - fO 87 Baud Vande Velde 167 r. 334 r. 0

37.

0

Cornelis

Willems

pacht

* Dhoirs Jan Van Henteghem sui jt het voorgaende noort ende oost Jan Manaudt gr. 416 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Loentiens filius Andries - Lieven Aerens burgmre

, west

de

dreve,

oosterghem

gebr.

38. Jan Manaut fs Baudewijns pacht Jooris Manaut met een ront bulcxken, suyt het voorgaende, west de dreve, noort Joos Vanden Velde, oost dhoirs Jo" Vander garen, suyt denselven met de volgende gr. 270 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens Oosteghem. - nu op Pro Vanden Walle

*

0

- 5 ....


I

- Lieven en Jan de Baets gebr. 39.

* Denselven over den selve noort het voorga ende , west dhoirs Van Rentergem , oost dhoirs Jo VanderSaren , suyt de volgende 0

250

*

Jan gr.

r.

Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens Oosterghem. - nu op Pro Vanden Walle - Lieven en Jan de Baedts gebr. 40.

*

Gillis Macoen noort het voorgaende, suyt Anthonis Der We(duwe) oost Jo Clara Wege, west dhoirs Jan Van Renterghem gr. 150 r. prijs 75 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Loentiens filius Andries Oosterghern 0

• Pieter de Baets pacht Jo· Clara Wege en .ro" Deboose, west het voorgaende , suyt ende oost Anthonis der We(duwe), noort de volgende partije gr. 200 r. prijs 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde fs Arnaut Oosterghem en Joannes Loentiens fs Andries Oosterghem. - fO 11 Jan de Meijere 50 r. - fO 10 Lieven en Jan de Baets 50 r. 41.

*

100

r.

Jan Manaut fs Baudewijns pacht Dhoris Jo· VanderSaren met eenen langhen bulcq, suyt het voorgaende , noort den traechele, west de volgende parti je comende oostwaerts met een drefken tot op het Lambecqstraetien gr. 654 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde fs Arnaut Oosterghem. - Jan de Meijere gebr. 42.

*

0

43. Baudewijn Vanden Velde pacht * Joos Vanden velde oost het voorgaende, noort den traechele, Jan Manaut gr. 370 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Van Wassenhove fs Geert Oosterghem. - Joos Vande Velde gebr. 0

suyt

44. Bauwen Manaut fs Jacques pacht (geschrapt) proprietaris * Pieter Vanden Walle (is pachter) oost de voorgaende, noort den traechele, suyt Jan Manaut comende.met den suyt hoecq aende dreve, west de volgende gr. 446 r . * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Pieter Hertleer Durme. - Jan Roets 0

Oosterghem

aen den langenbroucq

fG 6

Baudewijn Vanden Velde pacht Pieter Vanden Walle ,oost het voorgaende noort den traechele suyt Pro de Baets, west Jacques Vanden Velde, suyt (?) de volgende partije gr. 624 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Wille fs Pieter Oosterghem ende Pieter Vanden Driessche Oosterghem. fO 26 200 r. fO 48 0 ghem(et) 106 r. eodem 1 ghem(et) 18 r. 2 ghem( et) 24 R 45.

0

*

I

- 6 -


I

46. ° den selven Vanden Velde pacht * Joos Vanden Velde vuyt d 'helft van een bulcxken danof helft toebehoort Pr. Debaets, noort het voorgaende , suyt met de stede, oost de dreve gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Wille fs Prs. Oosterghem. - Joos Vande Velde gebr.

d' ander desel ve

47. den selven pacht * Joos Vanden Velde met een partije lants ghenaempt de stede, (oost is geschrapt) noort het voorgaende , suyt sheeren straete, west (dheer Louijs Vanhecke geschrapt) de volgende gr. 618 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Van Wassenhove filius Geert Oosterghem. - Joos Vande Velde gebr. 48. * Pieter de Baets met een parti je lants ghenaempt de stede, oost de voorgaende , suyt sheeren straete, west dheer Loui js Vanhecke, noort den selven met de volgende gr. 575 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Caus filius Frans oosterghem. - Lieven en Jan de Baets gebr. 49. * Den selven over den selven vuyt d'helft van een bulcxken danof d I ander helft toebehoort Joos Vanden Velde, suyt de voorgaende , oost het voorsch. wederdeel, west de volgende gr. 200 r. *0Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem. - Lieven en Jan de Baets gebr. 50. Baudewijn Vanden Velde pacht * Jacques Vanden Velde met een partije lants ende meersch, noort den traechele oost Pro Vanden Velde, west Geert Wille ende Gheert Van Wassenhove ghenaempt den Langhenbroucq hierinne heeft dheer Louijs Vanhecke tot 200 r. nu tsamen gr. 890 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Vanden Driessche Oosterghem. - fO 11 2 gem. 90 r. fO 80 200 r. 2 ghem 290 r. 0

51Jan Routs pacht 52. * dheer Loui js Vanhecke met twee bulcxkens neffens malcanderen , noort west de voorgaende , oost Pr. de Baets met de Stede, west de dreve, suyt de volgende gr. 290 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Vanden Driessche Oostèrghem. 0

53. Baudewijn Vanden Velde pacht * .. noort het voorgaende, oost Pieter de Baets met de stede, west het drefken, suyt sheeren straete gr. 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Cocquijt filius Marcus Oosterghem. - Pro IJcket gebr. (geschrapt) Stoffel steijaert. 0

54.

0

* Geeraet Wille met syne stede, oost de dreve, sui jt straete, noort den selven met de volgende gr. 414 r. * Kt. 1742 ghebr. onleesbaar - Pro Wille gebr.

-

7 -

sheeren


I

5556. * Den selven over den selven vuyt twee bulcxkens, suyt de voorgaende, noort dheer Louijs Vanhecke (geschrapt), west de volgende, oost Jacques Van de Hecke gr. 664 r. * Kt. 1742 ghebr. Care I Vande Velde fs Arnaut Oosterghem ende Pieter Wille Oosterghem. - fO 10v. 1 ghem 90 r. fO 18 274 r. 2 ghem 64 r. 0

- Pro Wille - Pro Diericx

274 r. 390 r. 664 r.

Aan den langenbroucq

fO 7

57. * Geeraert Van Wassenhove met een partijeken lants suyt ende het voorgaende loost Jacques Vande Velde, noort den selven Jan Manaut groot 80 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Van Wassenhove filius Geert Oosterghem.

west ende

58. * Jan Manaut fs Baudewijns selve ende in pacht van Geert Van traechele, suyt het Wassenhove met eenen meersch noort den voorga ende , west de volgende groot 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde filius Arnaut Oosterghem ende Jan Van Wassenhove fs Geert. - Nu op Geert Van Wassenhove tot 200 r. 131 r. - Jan de Meijere Geert van Wassenhove 169 r. 300 r. 131 r. - fG 10v. fG 33 169 r. 300 r. 59. * Jan Manaut sel ve ende in pacht lancq bulcxken comende met een deel oost de voorga ende , suyt den selven * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde - Jan de Meijere gebr.

van Baudewi jn Claei js met het meersch noort opden traechele, met de naervolgende gr. 950 r. fs Arnaut Oosterghem.

60. Jan Manaut fs Baudewijns pacht * Baudewi jn Claes met een behuyst pachthof I noort de voorgaende , suyt sheeren straete, oost Geert Wille gr. 630 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde fs Arnaut Oosterghem. - Jan de Meijere gebr. 0

61.

*

Jan de Meijere een stucq met een bijl suyt sheeren de voorgaende, west de volgende groot 304 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Cocquijt fs Marcus Oosterghem.

straete,

oost

62. * Lieven de Vogelaere, oost de voorgaende , suyt sheeren straete, west het drefken van het bedelf, noort Jan Manaut gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer fs Prs Durme.

- 8 -


I

63"Baudewijn Vanden Velde pacht 64. * Pieter de Baets, Lieven Vanden Velde, ende de weesen Louijs Standaert tsamen vuyt eenen bulcq ende meersch oost Jan Manaut fs Baudewi jn, suyt Jan de Meijere, west Jacques de Vliegere ende den voorn. Manaut gr. 1336 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde fs Arnaut Oosterghem ende Dominicus Vande waerhede Oosterghem. - nu hiervan Pr.debaets 150 r. 1 ghem - Pro de Meijere 387 r. eodem 1 ghem 49 r. Arent Vande Velde 300 r. f" 73 Pro IJcket 150 r. 1 ghem 87 r. fO eodem Jan de Meijere 150 r. o ghem 150 r. eodem 75 r. Baudewijn Vande Velde 349 r. 1336 r. 4 ghem 61 r. eodem 75 r. 4 ghem 136 r. 65. * Jan Manaut fs Baudewijn, oost de voorgaende, suyt Lieven vogelaere, west het bedelf gr. 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde fs Arnaut Oosterghem. - Jooris de Rijcke Durmè gebr.

de

66. Franchoijs Wieme pacht * Jacques de Vlieghere met eenen meers eh oost Pr. de Baets met consorten, suyt de voorgaende, noort den traechele, west de volgende partije gr. 390 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter (onleesbaar) filius Jooris 0

67.

Q

*

Gui llam Wegge met eenen meersch oost de voorgaende , noort de (schelde is geschrapt) vaert, suyt het bedelf, west de volgende parti je gr. 614 r. . * Kt. 1742 ghebr. Niclaeijs Ryckaert fs Pro Oosterghem ende Joannes de Keysere fs Laurs Durmen. - nu dhelft op Pro Vanden Walle ende d'ander helft op Jaeques de Wulf. - Jooris de Rijcke gr. 307 r. en Jan Taets gebr. 307 r. - fO 69 1 ghem 7 r. fO 24 1 ghem 7 r. Lancqmeersch

fO 8

68. Jan Cornelis pacht * Jaspaer Thonaert met eenen meersch beneden het bedelf, oost het voorgaende, noort den traechele, suyt het bedelf, west Joos Harens gr. 614 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Roets fs Lievens Oosterghem. - Pro IJcket gebr. 0

69.

"

* Jan Manaut fs Guillatne met het bedelf noort het voorgaende, oost Jan Manaudt fs Baudewi jns , west de dreve van Jaspaer Thoonaert, suyt Guillam Wegge gr. 1260 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde fs filius Arnaut Oosterghem. - Baudewijn Manhaut gebr.

- 9 -


I

70.

*

Joos Harens met eenen meersch daer den wijcq van oosterghem ende Durmen op scheet, noort den traechele, west de wed. Jan Manaut, oost ende suyt Jaspaer Thoonaert gr. 570 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Dirick Velde. - Pro Diericx gebr. ° Jan Cornelis pacht Jaspaer Thoonaert met een bulcxken I noort het voÜrgaende ,oost het bedelf, suijt Guillam Wegge met de volgende partije groot 130 r. prijs 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Roets fs Lievens Oosterghem. - Pieter IJcket gebr.

71.

*

Jacques de Wolf pacht Guillam wegge met twee bulcxkens achter syn hofstede met 74. een dreve tot op den meerseh, oost het bedelft, noort de voorgaende , suyt den selven met de volgende hofstede, west int gheschee van(de) wijcq van oosterghem ende Durme gr. 526 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Icket fs Prs. Oosterghem ende de wed. Pieter Wegghe Oosterghem. - Jan Taets gebr. - fO 48 1 ghem fO 25 226 r. 1 gh 226 r. 72.

73.

0

*

75.

*

Den selven over den selven met syne hofstede ende een buclq jegens de straete noort het voorgaende , oost de dreve van het bedelf, suyt sheeren straete, west de volgende gr. 504 r. * Kt. 1742 ghebr. de wed. Pieter Wegghe Oosterghem ende Niclaeijs Ryckaert fs Prs Oosterghem. - Jan Taets gebr. - fO 25 156 r. fO 48 1 ghem 48 r. 1 ghem 204 r. Jan Cornelis pacht Jaspaer Thonaert met Sl jn hofstede oost de voorgaende I suyt sheeren straete I west int ghescheet vanden wi jcq van Durme ende Oosterghem gr. 135 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Roets filius Lieven Oosterghem. - Pro IJcket gebr. 76.

0

*

Verspringt hier over de durmestraete op de suyt zijde. 77. * Den selven over den selven met een bulcxken jeghens over de voorn. hofstede noort sheeren straete, west het drefk'en int ghescheet vanden wijcq van Durme ende Oosterghem gr. 334 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Roets filius Lievens oosterghem. - Pro IJcket gebr. 78.

79. * Den selven over den selven, west het voorgaende, suyt de wed. Jan Manaut, noort sheeren straete, oost Pro Vanden Walle met de volgende partije gr. 164 r.

- 10 -


I

* Kt. 1742 ghebr. Pieter Roets filius Lievens - Pro IJcket gebr.

oosterghem.

80.

* Pieter Vanden Walie, west de voorgaende , noort suyt Jan Manaut, oost de volgende gr. 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde filius Arnaut

sheeren

straete,

Oosterghém.

- Pro de Wulf gebr. - gen(aemp)t het schautien D

Aende Dur.mestraete fr

9

81. Baudewijn Vanden Velde pacht * Lieven Vanden Velde met eenen bulcq ghenaempt den schoudt, west het voorgaende, suyt het Seepken, noort den selven met de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Van Wassenhove filius Geert Oosterghem. - Pro IJcket gebr. (geschrapt) Xtoffel Steijaert 0

82.

°

*

Den selven over den selven met sijne hofstede ende het bulcxken daerachter aen ghelegen suyt de voorgaende, noort sheeren straete, oost de volgende gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Cocquijt filius Marcus Oosterghem. - nu op Roelant de Meijere - Pro lJcket gebr. (geschrapt) Xtoffel Stijeaert - fG 31 210 r. fO eodem 50 r. fG eodem 60 r. 320 83.

r.

G

* De weduwe Jan de Meijere met haér hofstede, west de voorgaende, noort sheeren straete, oost de volgende partije groot 195 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Cocquijt fs Marcus Oosterghem. - Jan de Meijere gebr. 84.

* Pro Vanden Walle met sijne hofstede ende lande, voorgaende , noort ende oost sheeren straete, suyt een west de volgende gr. 626 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten lcket filius Prs Oosterghem. - nu op Lieven van Hecke - Geert van Wassenhove prop. en gebr. - fO 14 1 ghem 126 r. fO eodem 200 r. 2

26

west de drefken,

r.

85.

*

De weesen van Jan Van Beveren met een bosseiken, oost de voorgaende , suyt de weesen Baudewi jn van Wassenhove, noort dhofstede vande wed. Jan de Meijere gr. 290 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - Geert van Wassenhove gebr.

- 11 -


I

86. Pieter Vanden Walle pacht * De weesen Baudewi jn Van Wassenhove noort de voorgaende , oost dhofstede vanden voorn. WalIe, suyt het drefkeh, west de volgende gr. 500 r. Kt. 1742 ghebr. Marten Icket filius Prs. Oosterghem ende Jan Van Wassenhove fs Geert Oosterghem. - nu op Geert van Wassenhove. - fG 14 1 ghem 166 r. fG 33v. 34 r. 1 ghem 200 r. 0

'*

o

87. * Jan Manaut fs Baudewi jns met eenen bulcq ghenaempt het Seepken, oost het voorgaende , noort den Schoudt, west den selven met de volgende groot 470 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde fs Arnaut Oosterghem. - Jan de Meijere gebr. 88. * Jan Manaut fs Baudewi Claes, noort Pro Vanden suyt den selven met syn * Kt. 1742 ghebr. Care 1 - Jan de Meijere gebr.

jns selve ende 150 r. in pacht van Bauwen WalIe, oost den selven met de voorgaende, leen, west de volgende gr. 340 r. Vande Velde filius Arnaut Oosterghem.

o

89. * De wed. Jan Manaut, oost de voorgaende, noort Jaspaer Thoonaert, suyt het leen van Jan Manaut, west de volgende partije groot 370

r.

*

Kt. 1742 ghebr. Jan

(onleesbaar)

filius Pro

90. de weduwe Pro van Hecke pacht * Dhoirs Gillis Claes, oost de voorgaende, noort het drefkeIi, suyt (sic, moet west zijn) den waghenslach daer den wijcq van Oosterghem ende Durme scheet gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Baudewijn Cocquijt fs Prs. DurmeIi. - Arent Vanhecke gebr. 0

Baeijmeersch 91.

fa

10

Q

* Jan Manaut fs Baudewijns met syn leen in baeijmeersch, noort de voorgaende partijen, oost Jan Harens met consorten west den slach daer den wycq van Oosterghem ende Durme op scheet, suyt de volgende gr. 970 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde filius Arnaut Oosterghem. - Jan de Meijere gebr. 92. Jan Cornelis pacht * Jaspaer Thoonaert, noort ende oost het voorgaende , suyt Jan Manaut fs Baudewijns, west den slach daer den wijcq van Durme ende Oosterghem scheet gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Roets filius Lievens Oosterghem. - Pro IJcket gebr. 0

93.

o

I

- 12 -


I

* JoĂśs Harens met consorten met eenen bulcq in baeijmeersch, west het leen van Jan Manaut, suyt Oosterghemcauter, oost de volgende gr. 564 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Wassenhove filius Geert Oosterghem. - Jan Roets 141 r. geschrapt Pro Herteleer 282 r. den selven .. 282 r. Voghens consent ende apple op reqte van Jan van Wassenhove fs Geeraerts vanden 17 7bre 1722 voor Burghlllr.ende schepenen deser phie volghens de respective metijn(ghe) is geordt. dese partije te stellen op vijf hondert eenentwintigh roeden ende midts die alhier notitie gehauden opde garijngheboucken alsoo verandert me(morie) 94.

..Jan Manaudt fs BaudĂŠwijns pacht Jooris Manaudt in baeijmeersch west de voorgaende, suyt oosterghemcauter, oost het drefken, noort het Seepken gr. 440 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Van Wassenhove filius Geert Oosterghem. - nu op Pro Vanden Walle Lieven Arens burchmr. gebr.

*

95.

..denselven Manaudt pacht Baudewijn Claes met een weedeken, west het drefken, oosterghemcauter, noort ende oost Geert van Wassenhove 143 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde filius Arnaut Oosterghem. - Lieven Arens gebr.

*

suyt

96. 97. * Geeraet van Wassenhove met s i jn hofstede ende het bulcxken daerneven gheleghen, noort het drefken, west het voorgaende, suyt oosterghemcauter, oost de volgende partije gr. 570 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Van Wassenhove filius Geert Oosterghem. 98. ..Jan Manaut fs Baudewijns pacht * Bauwen Claes met een bulcxken, west het voorga ende , noor't; het drefken, suyt Oosterghemcauter, oost het sheeren straete gr.316r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Loentiens filius Andries Oosterghem - Jan de Meijere gebr. Verspringt 99_.

hier over sheerenstraete

opde oostsijde

0

* Baudewi jn Vanden Velde met si jn medehoirs de behuysde hofstede, west sheeren straete, suyt desel ve, noort Lieven Harens met syne hofstede gr. 690 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Wille fs Prs. ende Pieter Vanden (onleesbaar) Oosterghem. - Baudewijn Vande Velde 513 r. Joos Vande Velde 177 r. 690 r. fO 26 177 r. fG 79 1 ghem 42 r. 1 ghem 219 r. fO 79v. 171 r. 2 ghem 90 r.

-

0

100. * Lieven Harens met sijne hofstede, noort ende west straete, suyt de voorga ende , oost de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Maes fs Jans

- 13 -

sheeren


I

101. * Gillis Herpelincq met si jne hofstede, noort sneer en west de voorgaende, suijt de volgende partije gr. 55 r. * Kt~ 1742 ghebr. Pleter Vande vijvere fs Prs. Oosterghem. den biesch hul aende boschstraet fO 11 0

straete,

102. Franchoijs Wieme pacht * Baud. de Meijere met den bieshul, noort sheeren straete.ende de voorgaende , suyt dhoirs Geert de Mei jere met de volgende wederhelft, west dhofstede Baudewijn (de Meyere is geschrapt) Vancte Velde gr. 350 r. prijs 263 r. * Kt. 1742 ghebr. Judocus Ryckaert ts Xstoffel Oosterghem. 0

103. * Dhoirs Geeraert de Mei jere met den bieshul , noort de voorgaende wederhelft, west Baudewijn (de Meijere is geschrapt) Vanden Velde met consorten, suyt de volgende gr. 350 r. prijs 263 r. * Kt. 1742 ghebr. Judocus Ry'ckaert fs Xstoffel OOsterghem. - Pro de Meijere gebr. 0

104. a * De Wed. Jan Manaudt het Abbeelen stucq, noort oost, suijt ende west deselve gr. 700 r. .Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer fs Pieters Durmen • .... Baudewijn Manaut gebr.

het. voorgaende ,

*

105. * Baudewi jn vanden Velde met si jn medehoirs, noort desel ve dhofstede, west sheeren straete, suijt de volgende gr. 710 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Driessche Oosterghem. - fO 79 1 ghem 170 r. fO eodem v. 240 r. 1 ghem 410 r. 0

met

106. *. De wed ..Jan Manaudt met den valeken bulcq, noort de voorgaende , west sheeren straete, suyt ende oost deselve gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer filius Prs. Durmen. - Baudewijn Manaut gebr. 10.7. * Desel ve over desel ve met Joanneweggens stede ende den bosch bulcq, deselve over alle sijden gelant, west sheeren straete gr. 1950 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerheden Oosterghem. - nu op Jan Manaut ts Guillame - Carel Martens gebr. 450 r. fO 71 2 ghem fa 71 4 ghem 150 r. 6 ghem 150 r. 0

108. a * Deselve over deselve met de behuysde stede noort de voorgaende, west sheeren straete, suyt het drefken, oost desel ve met de volgende gr. 750 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem. - Carel Martens gebr. fO 71 1 ghem 210 r.

- 14 -


I

250 r. 2 ghem 160 r. 109.

0

* Desel ve over desel ve met den grooten bulcq, west de voorgaende . stede, noort·de dreve, suyt Pro Vanden Walle gr. 810 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus VandeWaerhede Oosterghem - Arent Vande Velde gebr. fO 71 1 ghem fO 71 1 ghem 210 r. 2 ghem 210 r. 110. * Desel ve met een parti jekèn lants op den bosch comende met dreve noort op de boschstraete, west deselve, oost Pro Debaets 220.r. prijs 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem. - Arent Vande Velde gebr. 0

111. * Pieter de Baets selve opden bosch, west de voorgaende, boschstraete, oost de volgende gr. 426 r. prijs 320r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem. - Lieven en Jan de Baets gebr.

een gr.

.0

suijt sijde vanden boschstraete

noort

de

fO 12

112. * De wed. Niclaes van Wassenhove op den bosch, west de voorgaende, noort de boschstraete, oost de volgende parti je gr. 248 r. pri js 186·r. * Kt. 1742 ghebr ..Dominicus Vande Waerhede Oosterghem. - Pro Van Wassenhove is Michiels~ 0

112' Cornelis Willems pacht. * Mr. Louijs Mesaus Adt met een partijeken lants op den bosch, west de voorgaende , noort de boschstraete, oost de volgende 124r. prijs 93 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Willems fs Cornelis Oosterghem - Arent Vande Velde gebr. 0

gr.

113. Piater de Baets met een partijeken lants op den bosch, wèst ende oost suyt den Adt Mesaus noort de bostraete gr. 240 r. prijs 180r. * Kt. 1742 ghebr. Guille de Meijere filius Lievens oosterghem - Lieven en Jan de Baets gebr.

*

D

114. Cornelis Willems pacht * Mr.· Loui js Mesaus Adt. west de voorgaende , suyt ·den sel ven , noort de boschstraete, oost de volgende gr. 283 r. prijs 213 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Willems filius Cornelis Oosterghem - Arent vande Velde gebr. 0

115. * De. weduwe Niclaes van Wassenhove, west de voorgaende boschstraete, oost de volgende gr. 300 r. prijs 225 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Maes filius Jäns Oosterghem. - Lieven Arens burgmre gebr. D

- 15 -

I

noort

de


I

116. Pieter de Meijere fs Geeraerts pacht * Pleter Vanden .Walle .met een parti jeken ·lants,· west het voorgaende r : noort de boschstraete, oost de volgende parti je gr. 135 r. prijs 101 r. * Kt. 1742 ghebr. Xstoffel Wille filius Pieters Oosterghem - 1789 Pieter Cocquijt fs Jan 0

117. * Cornelis Willems met een parti jeken lants, west het voorgaende , noort de boschstraete, oost de volgende parti je gr .. 50 r. pri js 30r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Neerincx fillus Marten Oosterghem 0

118 Pieter de Meijere fs Geeraerts pacht * Lieven de Baets tot Aeltert ende de wed. Niclaes van Wassenhove elck dhelft met eenen drijbecq, west de vOorgaende , noort de boschstrate, suijt de volgende partije gr. 100 r. prijs 75 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Snoeck filius Pieters oosterghem en Lieven Wieme fs Jans Oosterghem. - nu dhelft op Margriete van Wassenhove nu d'andere helft opden selven Lieven de Baets - Jan de Meijere 50 r. - Carel Martens 38 r. - Jan de Baets 50 r. 0

50 r. 25 r. 75 r. 119. Cornelis Willems pacht Lieven de Baets (tot Aelt.ert is geschrapt) met de leste part ije comende suyt oost Lrrt : ghescheet vande prochie van .Lovendeghem noort de boschstraete aen het steenen buijsken gr. 250 r. * Kt. 1742 ghebr. (onleesbaar}· Lieveri Lievens

*

0

I

120. Cornelis Willems pacht Mr. Loui js Mesaus met eenen bulcq ,ooSt de voorgaende suyt int ghescheet vande prochie west den selven met de volgende gr. 360 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens Oosterghem - Arent Vande Velde gebr.

*

0

de boschbulcken

fO 13

121. * Den selven over den selven met·eenen bulcq oost, noort·ende west den selven, suyt int ghescheet vande pr-ochi e van Lovendeghem gr. 416 r. * Kt •.1742 ghebr. Pro Willems filiusCornelis Oosterghem. - Arent Vande Velde gebr. 0

122. * Dhoirs Martin Vanhulle met een bulcxken lants, suyt oost den waterloop int ghescheet vande prochie, noor-t,de voorgaènde west het ghemet van Jan Manaut gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem. - Marten van Wassenhove gebr. 0

I

- 16 -


I

123.; * Jan Manaudt fs Baudewijns met een bulcxken ghenaemt het ghemet, suyt oost het voorgaende, noort het boschvelt, suyt west het naervolgende den neerenbosch gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem - Frans Wieme gebr. 0

124. * Pieter Vanden Walle ende Pieter de Baets met eenen bosch, oost de voorgaende, suyt oost den waterloop int ghescheet vande prochie, west den selven Walle tsamen gr. 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Van Nevele fs Mattheeus Oosterghem ende Dominicus Vande Waerhede Oosterghem. - Pieter Vande Walle alsnu belas.tmet 250 r. Lieven en Jan de Baets 100 r. 350 r. 233 r. 117 r. 350 r. Hier af heeft Pieter de Baets Ic r. (100 r.) 0

124' Jan Manaut fs Guillame pacht * Pieter Vanden Walle met lancq bulcxken oost den voorgaende bosch , noort de wed. Jan Manaut west de dreve, suyt de volgende gr. 270 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Van Nevele fllius Mattheeus Oosterghem - nu op Pieter Vanden Walle Pro de Wulf gebr. 0

125. Pro Dobbelaere pacht * Lieven d Meijere ende de weesen Geert Vanden Velde met den lang'hen bulcq, noort de voorgaende , west het drefken .eonen (de ) oostwaert met een bijl tot op den waterloop int ghes.oheet vande procbie suyt Jan Vander Vennet gr. 820 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Van Nevéle fs Mattheeus Oosterghem ende Jan de Baets fs Lieven oosterghem. - Pro de Wulf 250 r . .Lieven en Jan de Baets 570 r. 820 r. 250 r. 1 ghem 270 r. 1 ghem 520 r. 0

126. Jan Manaut fs Guillame pacht * Jan Vander Vennet fs xstiaen noort het voorgaende , oost het waterlat jeghens int ghescheet vande prochie, west de dreve voor het hof, suyt Jan van hulle den dijcq gr. 600 r. * Kt.1742 ghebr. Dominicus Vande Waerheden Oosterghem - nu op Pro Vanden Walle Arent Vande Velde gebr. 0

127.. Jan Manaudt fs Guilláme·pacht Jan Vanhulle noort het voorgaende , suyt oost den waterloop int ghescheet vimde prochie, suyt west aenden wal van het hof Pr. Vanden Walle ende Jan Manaudt gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem - nu op Jan Vanhulle selve

*

0

- 17 -


I

Lieven en Jan de Baets gebr. aend~ bewalde

stede fO 14

128. Pieter van Hoor ebeke pacht * de weesen Jacques Steijaert met een deel bosch ende lant bachten den wal van hof Pro Vanden Walle ende Jan Manaudt suyt den : waterloop int ghescheet vande prochie west de volgende gr. 330 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Van Nevele fs Mattheeus Oosterghem - Baudewijn Vande Velde gebr. ·0

..

129. Jan Manaut fs Guillame pacht * Dhoirs Lieven de Mei j met een parti jeken lants oost het voorn. noort aan het drefken, suyt. den waterloop int ghescheet vande prochie, west de vOlgende gr. 120 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Van Nevele fs Mattheeus Oosterghem - nu op Pro Dobbelare Arent Vande Velde gebr. 0

130~ Pro Dobbelaere pacht * De weesen Geert Vanden Velde met een bulcxken, oost het voorgaende , suyt den waterloop int ghescheet vande prochie west den selven met dhofstede·gr. 260 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens Oosterghem. - Lieven en Jan de Baedts gebr. 0

131. * Pieter de Baets beneden aen het meersch gat op den omm keer van 't MaelStraetkin, suyt ende west. het selve Straetkin, oost den waterloop int ghescheetvande prochie noort de volgende gr 159 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens oosterghem. ~ Lieven en Jan de Baets gebr. 0

Pr. Dobbelare pacht * De weesen Geert Vanden Velde, sui jt de voorgaende , oost den waterloop int· ghescheet vande prochie, west het straetkin noort de selven met de volgende gr. 340 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens Oosterghem. - Lieven en Jan de Baedts gebr. L32 •

0

133.

0

* pense tven over denselven .met de behuysde hofstede, suyt ende oost déselven, west het Maelstraetkin, noort de volgende gr. 460 r * Kt.· 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens Oosterghem ende Piete.r Verstraete filius Jans oosterghem. - Roelant de.Meijere gebr. - fO 57 200 r. (neffens dhofste Pro Dobbelaere) fO 69 265 r. (hofstede en land) 465 r. ·134. Pro dobbelare pacht * Baudewi jn Vanden Velde met eenen bulcq noort. ende west Straetkin, suijt de voorgaende, oost de volgende gr. 380 r. * Kt.· 1742 gebr. Pieeter Verstraete fs Jans Oosterghem. - Baudewijn Vanden Velde gebr. 0

- 18 -

het


I

134' ° denselven pacht * Lieven de Meijere met een bulcxken, west het voorgaende, weesen Geert Vanden Velde, noort het straetkin gr. 216 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Diericx Oosterghem. - Pro Diericx gebr.

suyt de

135. * Pieter Diericx selve .ende een deel in pacht van Olivier de Bouvere suyt het Straétkin, west dhofstede Pro de Baets, noort den selven, oost dé volgende qr. 400 r. * Kt. 1742 gebr. Jan de Baets fs Lievens Oosterghem. - fO 57 267 r. fO 58v. 133 r. 400 r. 0

136. * Jan Manaut selve ende in pacht van Pro Vanden Walle met hunlieder bewalde hofstede ende bogaert, west de voorgaende , suyt de weesen (Jacques is geschrapt) Jan Steijaert, noort de volgende gr. 430 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Nevele fs Mattheeus Oosterghem. - nu op Pro Vande Walle - Pro de Wulf gebr. 0

Aen Pro debaets

fO 15

.137. ° Jan Manaut ts Guillame pacht * Pieter .vanden Walle met eenen bulcq voor het hof, suyt voorgaende hof, oost het drefken, noort de volgende gr. 450 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Van Nevele filius Mattheeus Oosterghem; - nu op Pro Vanden Walle selve - Pro de Wulf gebr.

het

·138. .* De wed. Jan Manaut met eenen bulcq voor haer hof ghenaempt het slocxackere, noort ende oost de dreve, suyt de voorgaende ende de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosteghem. - nu op Jan Manaut fs Guillame - Marten van Wassenhove gebr. 0

139. ° Pieter Diericx pacht * Hei jndericq Diericq met eenen bulcq ghenaempt 't Slocxackere noort het voorgaende , suyt den selven met Olivier de Bouvre,· oost Pro Vanden Walie, west de volgende gr. 390 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem. 139' ° Cornelis willems pacht * Mr. Loui js Mesaus Adt met een dri jbecq, no ort ende west straetkin, oost de we. Jan Manaut, suyt de volgende gr. 175r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets fs Lievéns Oosteghem. - Arent Vande Velde gebr. 140. Pro de Baets pacht * Lieven de Baets noort het voorga ende , west het straetkin, dhofstede Pro Debaets gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievéns Oosterghem

het

0

- 19 -

suijt


I

- Lieven en Jan de Baedts 141. '* Pieter de Baets met sijne behuysde hofstede, no ort d€ voorgaende , suyt ende west het straeten, oost Pieter Diericx gr. 660 r. '* Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets fs Lievens ooat.eqhem ende Jqn de Baets filius Pro Oosteghem. - Lieven en Jan de Baets gebr. - fO 57 1 ghem 30 r. Jan de Baets fs Lieven 1764 Francies de Baets broer van den onderschreven (Jan de Baets) fO 84 1 ghem 30 r. Jan de Baets fs Prs. Later Francies ________________ de Craene fs Christoffel 2 ghem 60 r. 0

Verspringt

hier over het straeken op de sijde van oosteghemcauter

142. B(aude)wijn Routs pacht * Baudewijn de Meijere fs Óliviers met s i jne hofstede, suijt de straete, .'west dhofstede Pr. van Heulenbroucq, oost den sel ven met de volgende gr. 460 r. '* Kt. 1742 ghebr. Joos Dobbelaere ende Frans Wieme èlck dhelft Oosterghem. - Joos Vrient gebr. 0

143. .'* Densel ven vanden selven met eenen bulcq neffens de· voorgaende .stede, suyt de straete, oost de volgende gr. 290 r. '* Kt. 1742 gehbr. Pro de Vrij (?) Oosterghem, Joos Dobbelaere ende Frans Wieme Oosterghem. - Joos Vrient gebr. 0

144.

0

Pieter de baets pacht

'* Dhoirs. Jo VanderSaren , suyt west de voorgaende straete, noort oost de volgende gr. 200 r. '* Kt. 1742 ghebr. Pro de Vrij (?) Oosterghem, Joos 0

, suyt. oost Dobbelaere

de

ende

Frans Wieme Oosterghem. - Lieven en Jan de Baets gr. 145. '* Lieven de Baets selve Hui jsteken , suyt oost de west de volgende gr. 146 '* Kt. 1742 ghebr. Jan de - Pr. Roets gebr.

tot Aeltert (selve is geschrapt) met een straete, suyt west het voorgaende, noort r. Baets filius Lievens Oosterghem. .

Aen Jan van Wassenhovens

fO 16

0

.145.' ° Cornelis Willems pacht '* Mr. Loui js Mesaus Adt suyt west de voorgaende , suyt strate, noort oost de volgende gr. 114 r. '* Kt .•1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens oos t.er-qhen, - Arent Vande Velde gebr.

-

20 -

oost

de


I

146. * Jan van Wassenhove f s Baudewi jns met si jne hofstede suyt de lantstraete, oost het sheeren straete noort Oostergem cauter gr. 650 r. * Kt. 1742 ghebr. Cornelis de Meijere fs Lievens Oosterghem, Marten Cornelis fs Jaecques Oosterghém ende Pieter Slock filius Joos Oostergbem. - Lieven Arens Jans 325 r. Marten van Wassenhove 325 r. 650 r. - fO 64 1 ghem 25 r. fO 64 1 ghem 25 r. beide Joannes Arens fs Lieven 2 ghem 50 r. 0

Ooster9hemcautere 147. Pieter de Baets met een hofstedeken , suyt de voorga ende , oost sheeren stra.ete, west de volgende partije gr. 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans Wieme filius Gillis Oosterghem. - Jaecques Baele gebr.

*

0

148. Baudewijn Vanden Velde pacht * Dhoirs Pieter Vanden Velde oost de voorgaende, west gr. 420 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Vanden Driessche Oosteghem. 0

de volgende

149. Jan Manaut fs Baudewijns pacht * Baudewi jn Claes op Oostergemcauter daer den slach door oost het voorgaende, west de volgende pa.rtije gr. 206 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde fs·Arnaut oosterghem. - Jan· de Mei jere gebr. . . 0

loopt

150. c* Jan Van Wassenhove fs· Baudewi jns op Oosterghem cauter daer den slach door loopt oost het voorgaende , west de volgende parti j.e gr. 309 r. * Kt. 1742 ghebr. Cornelis de Meijere filius Lievens oosterghem - Lieven Arens Jans gebr. Baudewi jn Vande Velde pacht Dhoirs Pro Vanden Velde tot 450 r. ende den Aermen tot 400 r. nu tsarnen in een stucq op oosterghem cauter daer den Slach doorcornpt, oost het voorn., west. de volgende cornende suyt waert met··eenen rootput tsamen 850 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Willems filius Cornelis Oosterghem ende Pieter Vanderi (Driessche) Oosterghem. - Baudewijn Vande Velde 450 r. Lieven Arens Jans 400 r. 850 r. 1 ghem 100 r. 1 ghem 150 r. 2 ghern 250 r. 151.

0

*

152. Baudewijn Vande·Velde.pacht * Lieven Slocq op oosterghem cauter oost de voorgaende noort west aen het gat van het drefken, west Jo ° Billet volgende gr. 310 r. 0

- 21 -

comende suyt de


I

*

Kt. 1742 ghebr. Jan Van Wassenhove filius Geert Oosterghem - Geert van Wassenhove prop. en gebr. 153. * Pieter Van den Walle op Oostergem cauter daer den slach.doorcompt aenden root put noort het voorgaende , oost d 'hoirs Pr. Vanden Velde, west de volgende gr. 410 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde filius Arnaut oosterghem - Pro de Wulf gebr. 0

154. * Lieven de Baets tot Ael tert op Oostergem cauter daer den slach doorcompt oost het voorgaende, west d'hoirs Joo VanderSaren, noort de volgende gr. 420 r. * Kt. 1742 gehbr. Pieter van Nevele filius Mattheeus.Oostergnem - Jan de Meijere gebr. (en Jan de Baets op Somergem is geschrapt) 0

Oosterghem

cauter

fG 17

15'5. Jan Manaut fs Baudewi jns pacht * Dhoirs Joo VanderSaren op Oosterghemcauter noort Baei jmeersch, sui jt het voorgaende , oost Lieven sIocq , suyt de volgende gr. 314 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde filius Arnaut Oosterghem - nu Joo Billet met consorten - Jan de Meijre gebr. 0

aen west

156.

* De wed. Jan Manaut op oostergemcauter oost de voorgaende, suyt de volgende gr. * Kt. 1742 ghebr. Joos de Wulf fs Pieters

noort aen 160 r. Oosterghem.

baei jmeersch,

nu op Roelant de Meijere - Baudewijn Manhaut gebr. 157. o.comeiis Willems pacht Mr. Loui js Mesaus op oost'ergemcauter, oost het voorgaende , noort Baeijmeersch, suyt west de volgende gr. 146 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter WIllems filius Cornelis Oosterghem - Arent Vande Velde gebr.

*

158. ° * de wed. Jan Manaut op oostergem cauter oost het; voorgaende , noort op baeijmeersch, suyt west de volgende gr. 212 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer filius Prs Durmen -- nu op Roelant de Meijere - Baudewijn Manhaut gebr. 159 ° Pieter de Baets op oostereghem cautere oost de voorgaande, west·vel.t ackere, suyt west de' volgende gr. 240 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Driessch Oosterghem - Lieven en Jan de Baets gebr~

*

noort

160. * Pieter Brui jneel op oostergem cauter oost de voorga ende , noort west veltackere suyt west de volgende gr. 157 r. Kt. 1742 ghebr. Pieter van Driessche Oosterghem. 0

*

- 22 -


I

161 Frans Wieme pacht * Pr. de Brabandere op oosterghem . cauter oost het voorgaende , noort west aen velt ackere, suyt de volgende gr. 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Wille filius Prs Oosterghem 0

162. Pieter de Baets pacht * Dhoirs Jo VanderSaren op oostergem suyt oost het selve goet gr. 950 r. * Kt. 1742 ghebr. (onleesbaar) - Lieven ~n Jan de Baets gebr. 0

0

cauter

noort

de voorga ende

163. * Pieter Bruijneel op Oosterghem cauter daerment heet de Wulf Ingen oost de voorn. noort velt ackere west de volgende gr. 370 r. * Kt. 1742· ghebr. (onleesbaar) - Trans Wieme gebr.· 0

164. Pro Hoorenbeke pacht De weesen Jan steijaert op oostergem cauter daerment heet Wulfs Inghen oost de voorgaende, noort velt ackere , west volgende gr. 370 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Maes filius Jans Oosterghem - Pro Diericx gebr. 0

*

Oostergem

de de

call,terf· 18

165. * Baudewijn· de Méijere fs Oliviers. op oostergem cauter daerment heet de Wufs Inghen oost de voorgaende , noort vel tackere, west de volgende groot 570 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter verstraeten filius Jans Oosterghem - nu op Pro Routs - Roelant de Meijere gebr. 0

166. Baudewijn Vanden Velde pacht * Dhoirs Pr. Vanden Velde op Oosterghem cauter .daerment heet berghmoortel oost het. voorgaende, noort veltackere, west volgende gr. 256 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter. van Nevele filius Mattheeus Oosterghem - Arent Vande velde gebr. 0

167. e * Pieter de Baets op oosterghem cauter daerment berghmoortel oost de voorgaende,. noort velt ackere, volgende gr. 268 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius·Lièven Oosterghem. - Lieven en Jan de Baets gebr.

heet west

de· de

de de

168. e * Jan Manaut fs baudewi jns op oostergem caut.er' daerment heet berghmoortel oost het voorga ende , noort west vel tackére, west. de Volgende gr. 610 r. * Kt. 1742.ghebr. Pieter Vandendriessche Oosterghem - Baudewijn vande Velde gebr.

- 23 -


I

169. Jan Manaut fs Guillame pacht * Lieven de Meijere en Jan Martins fs Jans op oosterghem cauter daerment heet berghmoortel, oost de voorgaende , west de volgende, noort west veltackere gr. 530 r. * Kt. 1742, ghebr. Pieter van Nevele fs Mattheeus Oosterghem ende Jan de Baets ts Lievens Oosterghem. ' - nu op Pro Dobbelare van Lieven de Meijere tot 205 r. nu op Jan Martins tot 325 r. - Arent vande Velde 205 r. Geert van Wassenhove 325 r. 530 r. 205 r. 1 ghem 25 r. 230 r. 1 ghem 0

170.

0

*

Gillis Lerpelincq op oosterghem cauter daerment heet de steenstucken oost het voorgaende, west de volgende noort west velt ackere gr. 154 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets fs Lievens Oosterghem. 171. *, De wed. Jan Manaut op oostergem cauter daerment heet de steenstucken noort het voorgaende , noort west velt ackere, suyt west de volgende gr. 15,4 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets fs Lievens Oosterghem - nu op Bauwen Manaut 0

172. * Jan Manaut fs Guillame op oostergem cauter daerment heet de steenstucken oost de voorgaende , noort west velt ackere suyt, west de vo-Lqende gr. 910 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets fs Lievens Oosterghem - nu op Pro Vanden Walle - prop. Jan en Pro van (der) Vennet - Arent Vande Velde gebr. 173. * Pieter de Baets met het lancq ghemet op Oosterghem cauter oost 'het voorgaende , noort velt ackere, suyt west de volgende gr. 265 0

r.

* Kt. 1742 ghebr. Jan . fi 1ius Lievens Vande Waerhede oosterghem. - Lieven en Jan de Baets gebr. fG 9 27 r fO 71 238 r. 265 r.

oosterghem

ende

Dominicus

174. Frans Wieme pacht Baudewijn de Meijere fs Olivier een stucq (gent. het langestuck) met een bijl op oosterghem cauter oost het voorgaende, noort velt ackere west de volgende partije gr. 470,r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem - Pro Diericx gebr. G

*

Oosterghem

cauter

fD 19

- 24 -


I

175. * Pieter de Baets op oosterghem cauter een stucq met een bijlken noort west velt ackere suyt de inden we$t hoeck vande velde, volgende gr~ 590 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede oosterghem - Lieven en Jan de Baets gebr. - f" 72 1 ghem 40 r. eodem 50 r. fO 73 200 r. 1 ghem 290 r. 0

176. * Jan Manaut fs Baudewi jns noort het voorgaende , oost Bauwen de Meijere fs Olivier, west dheer Servaes Coelman met de volgende gr. 147 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde fs Arnaut Oosterghem - Jan de Meijere gebr. 0

177. ok D'heer Servaers eoelman op oosterghem cauter oost de voorgaende, noort Pro de Baets west de volgende partije gr. 70 r. * Kt. 1742 gehbr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem - Joos Vrient gebr.· 0

178.

0

* Jan Manaudt fs Baudewi jn op Oosterghem èauter oost het voorgaende, noort Pro de Baets, west de volgende partije gr. 70 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem - Joos de Vrient gebr. 178' °

* Pieter de Baets op Oosterghem cauter oost het noort den selven west de volgende partije gr. 70 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem - Lieven en Jan de Baets gebr.

voorgaende ,

179. Jan Manaut fs Guillame pacht * Joorsi Manaudt op oosterghem caut.ar oost de voorgaende , lioort ende oost Pro de Baets, west de volgende gr. 220 r •. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede oosterghem - nu op Pro Vanden Walle - Vi(du)a Pro Willems gebr. 0

180. * Pieter de Baets op oosterghem cauter ghenaempt den Kerssellare oost het voorgaende i· noort Jan Manaut met· het neerghemet,· suyt o dhoirs Jo VanderSarem ende denselven de Baets gr. ·208 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem - Lieven en. Jan de Baets gebr. 0

181. * Jan Mänaudt fs Baudewi jns op den kerssellare ghenaempt o neerghemet suyt het voorgaende, west ende noort Jo Billet 310r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem - Ja.n de Meijere gebr. 0

- 25 -

het gr.


I

182. * Joo Billet op den kersselare suyt het voorgaende, west Jo· Billet, noort de volgende gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn claeys fs Joos stocktepoucke - V.i,(du)aPro Willems gebr. 0

de selve

183. ° Pieter Cocquyt pacht * ... op den kerssellare suyt de voorgaende, ende .oock de voorsch. Jo· Billet, noort de volgende partije gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeys fs Joos Stocktepoucke - Lieven de Vogelare gebr. den kersellare

fD 20

184. • * Dhoirs Guillam Manaut op den kerssellare suyt de voorgaende Jo· Billet, noort de volgende gr. 140 r. . * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde filius Arnaut Oosterghem - Lieven de Vogelare Durmen gebr. .

west

185. Dhoirs Xstoffel Martins op den Hooghen pael suyt de voorgaende, oost de selve hoirs, noort de volgende gr. 425 r • prijs 380 r. * Kt. 1734 ghebruycker Gillis van Wassenhove fs Jaecques - Gillis Wieme gebr. - prop. den greffier Pauwel Lieven Wieme 0

*

186. Ó Geert van Wassenhove fs Baudewijns pacht * . Jacques de VI iegere op den Hooghen pael suyt de noort ende oost de voorschr. hoirs Xstoffel Martins prijs 206 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer fs Prs. Durmen - Pro Cocuijt gebr.

voorgaende , gr. 230 r.

187. * Dhoirs Xstoffel Martins op den hooghen pael suyt de voorgaende , oost c;ieselve hoirs noort de volgende gr. 90 r. prijs 75 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer fs Prs Durmen - Pro Wieme gebr. - Prop. den greffier Pauwel Lieven Wiem ghebr. Lieven Goethals fs Bauduyn. 0

188. * Mr. Joos Cocquijdt met het costerije landt op den hooghen pael suyt het voorgaende, oost dhoirs Xstoffel Martins noort de volgende partije groot 332 r. prijs 302 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertlèer filius Prs Durmen 0

189 .• Reijnier de Vogelare pacht * Dhoirs Roelant Prs (Pieters·) op den hooghen pael suyt het .voozqaende, west· aenden voetwegh, noort de volgende gr. 170 r . prijs.154 r. * Kt. 1742 ghebr. vi(du)a Pieter.Hertleer Durmen - Pro Cocquijt gebr.

- 26 -


I

190. Guillam Harens pacht * Dhoirs Geèrt Standaert op den hooghen pael suyt het voorga ende , west den voetwegh, noort de volgende partije gr. 170 r. prijs 150 0

r.

*

Kt. 1742 ghebr. Guille Willems - nu op Jan de Wulf - nu Geert Tuytschavere pacht

fsPrs

Velde

191. e * Jo· Billet met de leste parti je vanden hooghen pael suyt voorgaende , west aen het h. gt. straetkin, noort velt ackere 200 r. prijs 180 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeys fs Joos stocktepoucke - Vi(du)a Pr~ willems gebr.

het gr.

192. * Deselve .ro" Billet .met een bijlstucq t.usscnen :den hooghenpael ende den kerssellare west deselve met twee andere partijen over den kerckwegh, suyt het Aermen goet van Lovéndeghem, oost Jan Manaut met het neerghemet gr. 714 r .. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeys fs Joos Stocktepoucke - Vi'du)a Pro Willems gebr. 0

193 .• Pro Hoorebeke pacht Den Aermen van Lovendeghem noort de voorgaende, gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Martens Stocktepoucke. - Vi(du)a Pro Willems gebr.

*

suyt de volgende

den hooghen pael tG 21 194.

G

*

Jo· Billet noort de voorgaende west (den selve is geschrapt) Speeckaert suyt dhoirs Xstoffel Martins, door dese partije compt den kerckwegh gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Baudewijn Claeijs filius Joos Stockte poucke - Vi(du)a Pro Willems gebr. 195.

* Dhoirs Xstoffel Martins noort de wed. Speeckaert gr. 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Costere

voorgaende, .west filius Lievens

ende

Stockte

suyt

de

poucke

- Marten de Clerck gebr. 196. Pieter Hoorebeke pacht De Weduwe Speeckaert met een parti je lants op oosterghem cauter daer den waghenslach op het suythijnde doorcompt, noort het voorgaende, west den he ere van Vinderhoute met schepenhuijs aende plaetse, oost dhoirs Marten vanhulle gr. 1409 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Wulf filtus Prs Oosterghem, Joannes de Bisschop Oosteghem ende Judocus van Maldeghem fs Frans oosteghém. - Frans Dobbelaere fs Gs. gebr. . - fO 16 1 ghem 100 r .. Jan de Wulf fG 94 3 ghem 109 r. 4 ghe:rtt 209 r. 0

*

- 27 -


I

197. Bauwen Goethals pacht . Pieter de Baets met· een hofstedeken, noort de voorgaende, west den heere van vinderhoute met schepenenhuijs, suyt de straete gr. 140 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Arents filius Jans Oosterghem - Jan Mortier gebr.

*

0

198. * Dhoirs Marten vanhu lLe op oosterghem cauter· daer den s lach doorcompt, west de wed. Speeckaert, suyt oost Jooris Manaut,· oost dhoirs Jo ° Vander Saren, ende Pr. debaets met de volgende parti je gr. 455 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Cornelis filius Jaecques Oosterghem - Pro Bruijneel pacht 0

199. Jan Manaut fs Baudewijns pacht * Dhoris Joo VariderSaren west de voorga ende , noort Pieter debaets, oost de volgende gr. 144 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Van Nevele filius Mattheeus Oosterghem. - Jan de Meijere gebr. 0

200. 0 Geeraert Willems op oostergem cauter daar den slach dooz'compt; , west de voorgaende , oost dheer Servaes Coelman noort de volgende gr. 160 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a ... Claeys, Stockte poucke - Pro Willems gebr. - nu den heere van Vinderhaute prop bij abandonnement

*

20l. Pieter de Baets op oosterghem .cauter da.erment hee~ den kerssellare suyt oost de twee voorgaende , suyt west dhoirs Marten vanhulle oost de volgende gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosteghem - Lieven en Jan de Baets gebr.

*

202. ° Jan Manaut fs (Baudewijn is geschrapt) Guillame pacht Dhoirs Jo ° VanderSaren tot 80 r. Jooris Manaut met de reste op oosterghem cauter een stuc met een biJlken, noort ende west Pieter de Baets, suyt oost de volgende gr.samen 370 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel vande Velde filius Arent Oosterghem ende Andries Willems Velde - nu op Pieter Vanden Velde - Vi(du)a Pieter Willems gebr. - fO 72v. 100 r. fO 2 270 r. 370 r.

*

Oosterghem

cautere

fG 22

203. " pieter de Meijere fs Prs pacht * Dheer Servaers Coelman op oosterghem cauter suyt den slach noort de voorgaende; oost de volgende partije gr. 400 r. prijs 386 r. * Kt. 1742.ghebr. den Adt. Mr. Jan Bapte Coolman Stockte poucke - Frans Wieme gebr.

- 28 -


I

204. Baudewijn vanden Velde pacht * Jacques vanden Velde op oosterghem cauter daer den waghenslach doorcompt ghenaempt het kercken stucq, suyt end west eoelman oost de volgende gr. 626 r. prijs 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van driessche Oosterghem 0

205. * Jan Manaut fs Baudewijns op oosterghem. cauter daer waghenslach doorcompt,. west de voorgaende , oost de volgende, eoelman genaempt Suttermans buclq gr. 426 r. prijs 406 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Manaut fs Jans Oosterghem - Jan de Meijere gebr. 0

den suyt

206. Jan Manaut fs Guillame pacht * Pieter Vanden Walle op oosterghem cauter ghenaempt het leen daer den slach doorcompt west de voorn., .oost de volgende suyt ende noort eoelman gr. 426 r. prijs 406 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Nevele fs Mattheeus Oosterghem - nu op Pr. vanden walle - Pro de Wulf gebr. 0

207. * Dheer Servaers eoelman op oosterghem cauter suyt de voorgaende .west Pr.· de Baets met het lancq ghemet, oost Jan Poelman met de volgende gr. 160 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys fs Marten thuywel. met vi(du)a Pr. Aerts Stockte poucke ~ Joos Vrient gebr. o

·208. Jan Manaut fs Guillame pacht .* Jan Poelman op oosterghem cauter west de voorgaende voorn. Manaut, oost de volgende partije gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens oosterghem - nu op Jan Poelman 0

noort

den

209. "

* Pieter de Baets op Oosterghem eautier- west de voorgaende , oost dhoirs Joo VanderSaren, .suyt de volgende partije gr. 150 r. * Kt. 174~ ghebr. Pieter van Nevelè f;i.liusMattheeus oosterghem. - Lieven

en Jan de Baets gebr.

210. Lieven de Baets tot Aeltert op Oosterghem cauter daer den slach doorcompt, noort de voorgaende I west het leen Pr. vanden Wal Ie, oost Jan van Nevele met de volgendegr. 426 r. prijs 406 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Wassenhove ts (onleesbaar) Oosterghem - Jan Mortier gebr. 0

*

211. o Jan van Nevele op Oosterghem cauter west de voorgaende, waghenslach oost de baets noort de volgende gr. 390 r. * Kt. 1742 ghebr. Pr •• (onleesbaar) ~ Pr. Diericx gebr.

*

suyt den

212. Jan Manaut fs Baudewijns pacht '* (Dhoirs is geschrapt) selve Jo" VanderSaren op oosterghem cauter suyt de voorgaende west ende oost Pieter de Baets gr. 150 r. * Kt.1742 ghebr. Frans Wieme fs Gillis Oosterghem 0

- 29 -


I

- Frans Wieme gebr. Oosterqhem

cauter fO 23

213. * Pieter de Baets op oosterghem cauter oost ende suyt Pro Vanden Walie, west de voorgaende, suyt deselve met de volgende gr. 225 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Nevele ts Mattheeus Oosterghem - Lieven en Jan de Baets gebr. 0

214. * Den selven op Oosterghem cauter ontrent daerment heet het groen hulleken, suyt den Spriet vanden waghen slach, west Jan van Nevele, noort den selven met de voorgaende, oost de volgende partije groot '2.77 r. prijs 265 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede oosterghem - Lieven en Jan de Baets gebr. 0

215. * Pieter Vanden Walle op oosterghem cauter ontrent daerment heet het groen hulleken een stucq met een bijlken, noort ende west Pro de Baets, suyt den waghenslach oost de volgendè partije gr. 300 r. prijs 286 r. * Kt 1742 ghebr. Pieter van Nevele fs Mattheeus Oosterghem - Pieter de Wulf gebr. 0

216. 217. * Jan Manaut fs Baudewi jn¡ op oosterghem cauter een stucq met een bijl, west de voorgaende, suyt den waghenslach, oost de volgende groot tsamen 680 r. prijs 650 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Maenhaut fs Jans Oosterghem , Pieter van Nevele fs Mattheeus Oosterghem ende Pieter vandriessche Oosterghem 142 r. - Frans Wieme Jan de Meijere 508 r. 650 r. - f " 42 1 ghem fG 51 208 r. fO 79v. 142 r. 2 ghem 50 r. 218. * de weduwe Jan de Meijere op oosterghem groen hulleken , west de voorgaende , suyt volgende partije gr. 155 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Cocquijt fs Marcus - Jan de Meijere gebr. 0

cauter daerment heet den waghenslach ,oost

het de

219. * Lieven de Baets .tot Ael t.ert op oosterghem cauter ontrent daerment heet de panne, west het voorgaende, suyt den waghenslach, oost de volgende groot 180 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Vandendriessche Oosterghem - Pro Diericx gebr. . 0

220.

*

0.

Jan Manaut Walle ontrent

fs Guillame selve ende in pacht van een half ghemet op oosterghem cauter

- 30 -

Pieter Vanden daerment heet


I

de panne, west de voorgaende, sUyt den waghenslach comende met een bijl over den slach tsamen groot 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde fs Arent Oosterghem ende 'Pieter Baele fs Jaecques Oosterghem - Pro de Wulf 200 r. denselven 300 r. 500 r. nu op Pro Vanden Walle 200 r. - fO 11 fD 22 1 ghem 1 ghem 200 r. 221. * de weduwe Niclaes van Wassenhove op oosterghem cauter daerment heet de panne, west de voorgaende , suyt pr. van Heulenbroucq met syn stede, oost de volqendegr. 330 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos de Boosere fi 1i us Laurs Oosterghem ende Pieter Slock fs Jans oosterghem. - Carel Martens 165 r. Pro van Wassenhove 165 r.

-

0

330 -

r. 165 r. 165 r.

fD

46 fO 67

330

r.

222. Jan van Wassenhove fs Baudewi jns op oosterghem cauter ontrent daerment heet den Raesman daer den slach doorcompt west het voorga ende , oost de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter (Slock) fs Jans oosterghem - Marten van Wassenhóve 0

*

Oosterghem

cauter fG 24

223. ° Geeraert Wille pacht * Dhoirs Pieter Hecke op oosterghem cauter daerment heet den raesman daer den slach doorcompt, west de voorgaende , oost de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans Wieme filius Gillis Oosterghem. - Lieven en Jan de Baets gebr. 224. ° Cornelis Willems pacht * Mr. louijs Mesaus Adt op oosterghem cauter daer den slach doorcompt west het voorgaende, oost de volgende partije gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Willems filius Cornelis Oosterghem - Arent Vande Velde gebr. 225. Pieter de Baets pacht * Dhoirs Joo VanderSaren op oosterghem cauter suyt het voorgaende, ende het selve goet, west Brui jneel, oost Lieven de Baets gr., 954 D

* Kt. 1742 Oosterghem. -

t:"

6

r " 18 fO eodem

ghebr.

Frans

Wieme

fs Gillis

200 r. 1 ghem 77 r. 1 ghem 77 r. 3 ghem 54 r.

- 31 -

oosterghem,

Pieter

W'ille


I

226. Jan Manaudt fs Baudewijns pacht * Dhoirs Joo VanderSaren op oosterghem cauter, noort het voorgaende, suyt aenden waghenslach, oost Lieven de Baets gr. 500 0

r.

*

Kt. 1742 ghebr. Pieter van Nevele filius Mattheeus - Jan de Meijere gebr.

oosterghem.

227. * Pieter de Baets selve op oosterghem cauter, noort den waghenslach, suyt dhofstede Baudewi jn de Mei jere , oost Pr. Vanden Walie, west de volgende gr. 62r. * Kt. 1742 ghebr. Pi~ter de Vrij oosterghem - Lieven en Jan de Baets gebr. 0

227' Pieter de Baets pacht * Dhoirs Jo ° VanderSaren op oosterghem caUter, voorgaende, noort den waghenslach, suyt· dhofstede Heulenbroucq, west den Adt Mesaus gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Vrij Oosterghem - Lieven en Jan de Baets gebr. D

oost Pieter

het van

228. Frans van Rentergh~m pacht Pieter van Heulenbroucq met sijne hofstede, noort. oosterghem cauter, suyt het straetkin, oost Baudewijn de Meijere west de wed. speeckaert gr. 650 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Baele filius Jaecques Oosterghem - Laurs de Boosere gebr.

*

0

229. ° Pieter Hoorebeke pacht De wed. vanden Adt. Speeckaert op· oosterghem cauter, oost de voorgaende, noort den waghenslach, suyt het straetkin, west dheer Louijs van Hecke gr. 290 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos de Boosere fs Laurs Oosterghem - Anths Claeijs gebr. ende Frans Dobbelare fs Gs.

*

op de suytsyde

van oosterghem

cauter

230. Pieter Bruijneel pachter * de weesen Jacques vanhulle met het Stuijven bu Lcxken , west de dreve van dheer· Loui js van Hecke, noor+ het .straetkin, oost Pr. van Heulenbroucq, suyt ende oost Coelman gr. 220 r. prijs 140 r. Kt. 1742 ghebr. Pro de vrij Oosterghem 0

231. °Gwijn Roets pacht * Dheer Seriaers Coelman met het stui jven bu.l.cxken , noort de voorgaende,· west de dreve van dheer Louijs van Heoke, oost den selven Coelman gr. 225 r. ptijs 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques van Holsbeke filius Thomas Oosterghem - nu op eoelman selve - Pro Roets gebr. t' craeijen

Eecke f"

25

232. c '* Den selven vanden selven ghenaempt het Craeijen eecke west de voorgaende , suyt het drefken, noort Pieter van Heulenbroucq, oost de volgende gr. 664 r. prijs 500 r.

- 32 -


I

*

Kt. 1742 ghebr. Jan de Wulf filius Mattheeus Arents filius Jans oosterghem. - nu eoelman selve - Pro Diericx gebr.

Pieters

Oosterghem

ende

233. Frans Wieme pacht * de kerk van Landeghem, west het voorgaende, sliyt het straetkin, oost de volgende gr. 350 r. prijs 263 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos van Renterghem filius Frans Oosterghem 0

234. * Pieter de Baets sel ve ..op t'· craei jen=Eecke west· de .voorgaende , suyt het .straetkin, oost dhofstede·· Pieter cocquyt .ende andere, noort de volgende gr. 850 r. prijs 640 r. * Kt. 1742 ghebr. Jooris Dieriek filius Prs. oosterghem ende Jan de Baets filius Lievens Oosterghem - Baudewijn Vande Velde gebr. - fO 55 200 r. fO 57 1 ghem 140 r. 2 ghem 40 r. 0

235. ° Frans van Renterghem pacht * Pieter van Heulenbroucq met eenen buc l.q voor syn hof, hoort het straetkin, suyt het t'craeijen eecke, oost de volgende groot 560r .. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Baele filius Jaecques Oosterghem. - Laurs de Boosere gebr. 236 .. * Pieter de Baets selve met eenen bulcq voor het hof, no ort het straetkin, west de voorga ende I suyt den selven. met crai jeneecke I oost de volgende parti je gr. 384 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Baele filius Jaecques Oosterghem. - Lieven en JAn de Baets gebr. 0

237. Pro de Baets pacht * Dhoirs Jo VanderSaren met een bulcxken ghenaempt Pottengel t stedeken, west de voorgaende , noort ende oost de straete I suyt Pieter Diericx·met syn hofstede gr. 266 r. * Kt ..1742 ghebr. Joos de Boosere filius Laurs Oosterghem. - Lieven en Jan de Baets gebr. 0

0

238. () * Piater Diericq met syn hofstede, noort de voorgaende , oost· het Maelstraetkin, suyt Pro Cocquijt met syn volgende hofstede gr.200r * Kt.1742 ghebr. Joor.is Dieriek filius Prs Oosterghem. 239 .. e * Pieter Cocquyt met syn hofstede, noort de voorgaende ; oost Maelstraetkin, suyt de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Baele filius Jaecques Oosterghem - Loijs Goorman gebr.

het

240. Pro Dobbelare pacht De weesen Geeraert· Vanden Velde op t' craeijen eecke in den hoecq, noort de voorga ende , oost ende suyt het straetkin gr. 322 r prijs 215 r. Kt. 1742 ghebr. Pieter Willems filius Cornelis Oosterghem 0

.*

- 33 -


I

- Pro de Wulf gebr. 241. ° * Jan Manaut fs Guillame met twee bulcxkens neffens malcanderen beneden t'craijeneecke, noort ende oost het straetkin, suyt op den meerschcant, west de volgende partije gr. 460 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets fillus Lievens oosterghem - Lieven en Jan de Baets gebr. Inden bieschmeersch

fO 26

242. * Pieter Diericx met eenen bulcq beneden het craeijen=eecke, noort het straetkin, oost de voorgaende , suyt den Meerschcant , west de volgende gr. 426 r. * Kt. 1742 ghebr. Jooris Dieriek filius Pieters Obsterghem. 0

243. D Pieter de Baets pacht * Lieven de Baets met een bulcq beneden het crai jeneecke I noort ende west de dreve ,OOSt de voorgaende I suyt den Meerschcant gr. 460 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Baele filius Jaecques oosterghem - Lieven en Jan de Baets gebr. 244. Pieter DObbelare pacht De weesen Geert Vanden Velde met een weede ofte meersch genaempt den bieschmeersch, noor+ Pieter Diericx, west Pr. .de Baets, suyt den capmeerseh, oost de volgende gr. 350 r. * Kt. 1742 pachter Frans Wieme filius Gillis oosterghem ende Pieter Caus filius Frans Oosterghem - Lieven en Jan de Baedts gebr. - fO 6 175 r. t:" 62 175 r. 0

*

350

r.

245. * Jan Manaudt fs Baudewijns met den bieschmeersch, west de voorgaende, suyt den capmeerseh, oost de volgende gr. 700 r. * Kt. 1742 ghèbr. Carel Vande Velde filius Arnaut Oosterghem ende Pieter van. Nevele filius Mattheeus oos't.e.rqhem , - Arent Vande Velde 350 r. Jan de Meijere 350 r_ 700 r. - fO 10v. 1 ghem 50 r. fO 51 1 ghem 50 r. 2 ghem 100 r. 0

246. Pro Dobbelare pacht * Baudewi jn de Mei jere met den bieschmeersch,· west de voorgaende , noor+ het Maelstraetkin, oost het ghescheet vande prochie Lovendegehm, suyt den capmeersch gr. 300 r. * Kt. 1742 gh.ebr. Pieter Willems filius Cornelis Oosterghem - Lieven en Jan de Baets gebr. 0

247. * Carel van Kerckvoorde in den capmeer sch , no ort de voorgaende , oost den waterloop int ghescheet vande prochie van Lovendegem, suyt de Cale, west de volgende gr. 150 r. 0

-

34 -


I

*

Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens

Oosterghem

248. * De weesen Geert Vanden Velde inden capmeersch, voorgaende, suyt de cale, west de volgende groot 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets fi I ius Lievens Oost.erghem. - Lieven en Jan de Baedts gebr. 0

249. * Baudewijn de Meijere fs Oliviers inden capmeer-sch , voorgaende, suyt de calei west de volgende gr. 254 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens oosterghem - Lieven en .Jan de Baets gebr. - fO 57v. 179 r. fO 58v. 75 r. 254 r.

oost

de

oost

de

0

250.

0

Pro Dobbelare

pacht

* De weesen Geert Vanden Velde oost west de volgende gr. 160 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets fillus

de voorgaende , suyt

de cale,

Lievens oosterghem

- Lieven en Jan de Baedts gebr. 251. Pro de Baets pacht * Jacques de Vliegere inden capmeersch oost de voorgaende, cale, west de volgende gr. 160 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filiusLievens oosterghem - Jaecques de Vliegere 0

.Inden capmeersch

f-

suyt de·

27

252. Jan Manaudt fs Guillame pacht * de weesen Jan van hulle inden capmeersch, oost de voorgaende, suyt de cale, west de volgende gr. 153 r. Kt. 1742 ghebr. Pro de Vreese filius Jans overpoecke - nu op Jan van hulle Ó

*

253. Jan Manaudt fs Guillame pacht * Pieter Vanden Walle inden capmeersch, oost het voorgaende , suyt de cale, west de volgende gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Van Nevele filius Mattheeus Oosterghem - nu op Pro Vanden Walle - Pro de Wulf gebr. 0

253' tussen 1680 en 1742 genoteerd Lieven en Jan de Baets een meersch 254.

°

Pro Dobbelare

en toegevoegd. in Capmeersch suyt de Calene.

pacht

.* de weesen Geert Vande Velde inden capmeersch, oost voorgaender suyt de calé, west de volgende gr. 75 r . .* Kt. 1742·ghebr. Pieter van Nevele fllius Mattheeus Oosterghem

de

- Pro de Wulf gebr. 254' (dit nummer werd na 1680 toegevoegd in een· ander handschrift) * Lieven en Jan de Baets. inde capmeersch, suyt de calene, oost den .waterloop, noort hunselfs wesende· wisselmeersch met de weeseli. Carel van Kerckvoorde groot 75 r. 0

- 35 -


I

*

Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens Oosterghem

255. " * Pieter de Baets sel ve met eenen meersch oost den capmeer-sch, suyt de cale, west de volgende gr. 520 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem - Lieven en Jan de Baets Oosterghem 256-260. * Pieter de Baets selve d'helft ende d'andere helft in pacht van Jan Manaut fs Baudewijns met eenen meersch, oost de voorgaende, suyt de cale, west de volgende gr. 450 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem - nu dhelft op Jan Manaut - Lieven en Jan¡de Baets gebr. 0

261. " Pro Vanden Walle pacht Dhoirs Pieter van Hecke ende Jan Manaut fs Guille int Maelmeersch, oost de voorgaende, suyt de cale, west, van Hecke ende de kinderen Jan Martins, noort de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Judoctis Ryckaert fs Xstoffel Oosterghem - Lieven en Jan de Baets 150 r. deselve 150 r. 300r.

*

262. " Jan Manaudt fs Baudewijn met een partijeken lants Maelmeersch, suyt de voorga ende , oost het drefken, volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerheden Oosterghem - Joos Vrient gebr.

*

boven noort

de de

263. " Geeraert Wille pacht * Pieter van Hecke met eenen buIcq lants suyt het voorgaende, oost ende noort de dreve, west de volgende groot (ghenaempt het Maelken en is de naam is later toegevoegd) 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem - Lieven en Jan de Baedts gebr. 264.

o

* Pieter de Baets met eenen drybecq, oost de twee voorgaende noort Pro van Heulebroucq, suyt eoelman gr. 195 r. * Kt. 1742 ghebruycker Dominicus Vande Waerhede OO$terghem

,

- Lieven en Jan de Baedts gebr. 265. " Frans vah Renterghem Pieter van Heulenbroucq met een hoeckigh meerschelkin , suyt de voorga ende , noort de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Saele filius Jaecques Oosterghem - Laurs de Boosere gebr. .

*

Inden Maelmeersch

fU 28

266. "Pr. Dobbelare pacht * Baudewi jn vande Velde met een hoeck i.qh meerschelkin , suyt voorgaende, noort oosterghem cauter, suyt (de voorgaende geschrapt) met een bijl de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter vandriessche Oosterghem

- 36 -

het is


I

- nu op Bauwen vanden Velde selve 267. " Cornelis Willems pacht Dheer Servaers Coelman met een meerschelken oost Pr. de Baets, west den selven met den bieschmeetsch, suyt de volgende gr. 356 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys fillius Marten thuywel. met Vi(du)'a Pieter Aerts Stockte poucke. - Gs. van(de) Veire pacht

*

268. Jan Manaut fs Guillame pacht * Dheer Louijs van Hecke d'helft de kinderen Jan Martins 1/4 en Geert Standaert 1/4 inden Maelmeersch west is geschrapt, noort de voorgaende, suyt oost de cale, west de volgende gr. 370 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos de Wulf ende Joannes Loentiens filius Andries Oosterghem ende Pieter van Driessche oosterghem - Arent van de Velde gebr. - fO 11 185 r. Carel Vande Velde fO 79 185 r. Pieter van Driessche 370 r. 0

269. ° Baudewijn Vanden Velde pacht * Jacques Vanden Velde met eenen meersch inden Maelmeersch, de voorgaende, suyt de cale, west de volgende gr. 370 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Vanden Driessche Oosterghem - Pro Dobbelare alsnoch belast vidua (onleesbaar)

oost

270. Baudewijn Vanden Velde pacht * Dheer Servaers Coelman met een meerschelken, oost de voorgaende, suyt de cale, noort den selven met den hooghen bulcq, west de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Piet~r Vanden Driessche Oosterghem 0

271. ° Dhoirs Laurens Baecke met· een meerschelken , ooat;.de voorgaende , suyt. de Cale, west de volgende, noort den hooghenbulcq gr. 140 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Holsbeke fs Prs. Stockte poucke - vi(du)a Pr. Willems gebr.

'*

272. Martin de Keijsere pachter * Dheer Servaers Coelman met een maeijmeerschelken oost de voorgaende, suyt ende noort den selven, west de volg~nde gr. 205 0

.r.

* Kt. 1742 ghebr. Pieter van Holsbeke - Gs vande Veire gebr.

fs Pieter

Stockte poucke

273. Lieven de Meijere pachter * De Wed. Vanden raetsheer· Lafaille met een maeijmeerschelken, oost suyt ende noort eoelman, west de volgende gr. 25 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Hölsbeke filius Prs. Stockte poucke - Adr. de Vreese gebr. 0

214.

0

* De wed. Pieter Cornelis met een maei jmeerschelken suyt' ende noort Coelman, oost de vObrgaende, west Jan Poelman gr. 80 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Van Holsbeke fs Prs Stouckte poucke

- 37 -


I

275. Bauwen Vande Velde pacht Dhee~ Servaers Coelman met eenen meersch ghenaempt den Hullebus, suyt de Cale, west ende noort den selven ende de volgende gr. 226r * Kt. 174~ ghebr. Joos Versluys fs Marten thuywelijcke met de Vi(du)a Fleter Aerts Stocktepoucke. - Gs Van Veire gebr. 0

*

hoogenbulcq

fO 29

276. Jan Manaudt fs Guillame ende Jonas de Meijere pachters Matteus de Baets ende Jan Poelman met een maei jmeerschelken wesende wisselmeersch suyt west ende noort Coelman, oost de. wed. Pr. Cornelis gr. elck over d'helft 158 r. compt samen 316 r. * Kt. 1742 ghebr. Pleter van Holsbeke filius Prs. Stockte pouckĂŠ - Gs van Veire 163 r. Poelman 158 r. 321 r. 0

*

277. Dheer Servaers Coelman met den hoogenbulcq, suyt den meerschcant, noort Oosterghem cauter gr. 2540 r. prijs 2500 r . .* Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys fs Marten thuywel. met vi(du)a Pieter Aerts Stockte poucke - Gs (Gillis) vande Veire gebr.

*

278. Den selven over den selven met den biesch meersch liggende ront inden hooghenbulcq gr. 570 r. * Kt. 1742 ghebr. den Adt. Mr. Jan Bapte Coelman stockte poucke - Frans Wieme gebr. 0

*

279. Gillis Herpelincq pacht * Dheer Servaers eoelman met den roggenenbulcq suyt den bieschmeersch, noort den voetwegh, west den hoogenbulcq gr. 634 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys fs Marten thuywel. met vt ( dU) a Prs. Aerts Stockte poucke - Frans wieme gebr. 0

280. Pieter Dobbelare pacht * De wees en Geert Vanden Velde op Craeijenèecke, suyt den meerschcant, west Coelman, noort ende oost de volgende gr. 694 r. prijs 560 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Verstraeten filius Jan Oosterghem - Roelant de Meijere. gebr. 0

281. Pr. de Baets pacht Dheer Loui, js van Hecke met een par t I je lants ende dreve op t'craijeneecke, west de voorgaende, oost Coelman, noort den selven .Van Hecke gr. 930 r. prijs 700 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos de Wulf ende Joannes Loentiens filius Andries Oosterghem. - Baudewijn vande Velde gebr. 0

*

282. .* Den sel ven over en selven met een stucq op oosterghem cauter daer den s.lach door loopt, suyt den selven met de voorgaende , oost de weduwe vanden Adt. Speeckaert gr. 540 r. prijs 450 r. 0

- 38 -


I

* Kt. 1742 ghebr. Joos de Wulf Andries oosterghem. - Baudewijn vande Velde pacht

ende

Joannes

Loentiens

283. Pro Dobbelare pacht * De weesen Geert Vanden Velde noort den slach te Spriete, voorgaende, west de volgende gr. 127 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem - Lieven en Jan de Baedts gebr. .

filius

0

oost de

284. Gillis Herpelincq pacht * Dheer servaer's coe.Lman oost de voorga ende , noort den slach oosterghem cauter, west ende suyt den selven Coelman gr. 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys filius Marten thuywel. met Vi(du)a Pieter Aerts - Pro de Meijere gebr. 0

op de

285. " Pro de Meijere fs Geeraerts pacht * Dheer Servaers eoelman noort (den waghertslach is geschrapt) Lieven de Baets suyt den voetwegh oost de voorn. west Jan Manaut fs Baudewijns gr. 475 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys filius Marten thuywel. met vi(du)a Pro Aerts Stockte poucke boven den hooqhenbulcq

fO 30

286. " * Jan Manaudt fs Baudewi jns oost, west ende sUyt dheer Servaers Coelman, noort oosterghemcauter gr. 210 r. * Kt. ·1742 ghebr. Pieter Van Nevele filius Mattheeus Oosterghem - Jan de Meijère gebr. 287. * Dheer Servaers Coelman oost de voorgaende , suyt en sel ven met den·hooghenbulcq, noort oosterghem cauter, west den selven met de volgende gr. 900 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys filius Marten thuywel. met Vi(du)a Pieter Aerts Stockte poucke - Gs. (Gillis) Van(de) Veire gebr. 0

288. Cornelis Willems pacht * D'heer Servaers Coelman een stucq met een bijl daer den nours doorcompt, suyt Jooris Manaudt ende den hooghen bulcq, op den slach gr. 375 r~ * Kt. 1742 ghebr. Jan de Wulf filius Pi::'s. Oosterghem 0

slach noort

289 .. ° (Pr. de Meijere paèht fs Geert is geschrapt) Pachter Cornelis Willems * Dheer Servaers Cóelman een stucq met een bijl oost ende suyt den selve Coelman noort den slach gr. 160 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Wulf filius Prs. oosterghem - Jan Mortier gebr. 0

290. Bauwen Routs pacht * Jooris Manaut met een lancq stucxken op oosterghem cauter, ende oost Coelman, weèt dhoirs Joos Gs (Gillis) gr. 170 ~. * Kt. 1742 ghebr. Baüduijn claeijs filius Joos Stocktepoucke - Jan Mortier gebr.

- 39 -

suyt


I

291. ° Jooris Manaut tot Oostackere op oosterghem cauter daer den slach nours doorcompt, noort ende oost eoelman, suyt· den Aermen van Meerentre, oost dhoirs Joos Gs (Gillis) gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Wulf fs Prs Oosterghem - Jan Mortier gebr.

*

o

292 * Dheer Servaers eoelman met den crui j s=bu Lcq , oost den hoogen bulcq, suyt ende west den selven gr. 466 r. prijs 400 r. * Kt. 1742 ghebr. den Adt Mr. Jan Bapte eoelman Stockte poucke· - Gillis Vande Veire gebr. 293. Jan Goethals pacht Dheer Servaers eoelman met eerien bulcq oost den selven met de voorgaende, noort den Aermen van Merentre, west de dreve gr. 509r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys filius Martinus thuywel. met Vi(du)a Pro Aerts Stockte poucke - Gillis Vande Veire gebr.

*

0

293' ° Dhoirs Joos Gillis met eenen dry becq op oosterghem cauter, suyt ende oost eoelman, west den slach 130 r. - Randnota Dese volghens de req (ues )te gheputeert bi j Lieven Arens fs Guille aenden heer subdelegie den iiii Juni j 1704 ende rescriptie ende het consent vande selve staende , moet ten lantboecke gheroijeert worden midts dese een ende de selve partije mette ghone hiernaers subnr~ 294' die alsoo sal blijven staen. - Pro Gillis gebr. .

*

294. * Den Aermen van Meerentre met een partije lants daer den s Lach nours door compt oost ende suyt cce Lman , west dhoirs Joos Gillis gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Wulf filius pieters oosterghem - Pro Madou gebr. 0

294' ° * Dit volgens de reg(ues)te gheputeert bij Lieven Arens. Baudewijn de Meijere is Oliviers een partijken lants bovenstaende ende den slacht suyt ende oost Servaers noort Jooris Manaut Oostackere gr. 130 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Wulf filius Pieters oosterghem .- Pro Madou gebr.

west de eoelman,

·295. Dhoirs Joos Gillis met een partije lants op oosterghem cauter , oost de voorgaende , west den Kerckackere, noort ende suyt den waeghenslach gr. 750 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Wulf fs Pieters Oosterghem ende Marijn Hautterman Stockte poucke - Pr. Gillis gebr. . - fO 16 200 r fO eodem 1 beloop 293' 130 r. (geschrapt) fO 110 1 ghem 250 r .. 2 ghem 150 r.

*

c

- 40 -


I

aende dreve naer den gemeetinsmeersch

fG

31

Martin de Keijsere pacht Dheer Servaers Coelman met eenen bulcq beneden oosterghem cauter, west het meerschelken vanden Aermen van Landeghem en deselven Co~lman gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys filius Martinus thuywel. met Vi(du)a Pieter Aerts Stouckte poucke - Gillis Van(de) Veire gebr. 296.

0

*

297. "

* Den selven Coelman aen hem selven een joncq elsch bosseiken , west ende noort den selven, suyt den grooten ge.metins meersch groot 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys thuywel. met Vï(du)a Pieter Aerts Stouckte poucke - Gillis Van (de) Veire gebr. Baudewijn Vanden Velde pacht . Dheer Servaers Coelman met den grooten ghemeetins meersch oost Matteus de Baets, ende voorts aen alle sijden ghelant den selven Coelman gr. 834 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Wulf filius Prs. Obsterghem, Laureijns Denys Stöckte poucke ende Pr. de Cuypere filius Prs· Stouckte poucke 298.

*

0

Guillam Harens pacht Dheer Servaers Coelman met den Cleenen ghemetins meerseh, noort de voorgaende suyt de cale gr. 316 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Cuypere filius Prs Stockte poucke· - Bauydewijn Vande Velde gebr. 299.

*

0

Sa(men) Totalis Oosterghem IIIc LXi gemeten XXII Roe(de)n

- 41 -


)2..

Uittreksel uit het landboek van Merendree, R.A.G~ fonds Merendree Reg. 185 f 32 O

¡";~i~.;~i , .~- '_'<;"

;;,: >~:'{ ,,~

-.-.-,,:.-,':"

- -

~-:;.

.~:

,

;

,

:

"

,

',:,'

-: "',

-"

--'~::.-

',,'

r ~

-- .. ¡'i ..:.'

e "

.-

..

_:~;.:


11 fe

32

hier naer volgt den wijcq van overpoucke op de suyt sijde van de cale 1.

"de wed. jan Harens pacht . * D'heer Servaèrs Coelman met een weede noort de cale west de wed. vanden .Adt Speeckaert ende oock suyt (deselve wed. is geschrapt) Jo" Clara oost den selven Coelman gr. 544 r. * Kt. 1742 ghebr. Adriaen de Vreese overpoucke - nu Smacke prop. - nu de weesen Jan HarehS pacht - Lieven Roets gebr. 2.

* Deselvan vanden selven Coelman met een weede. west de voorga ende noort de.calè oost ende suyt Jo Clara Speeckaert gr. 676 r. . * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Adrlaen de Vreese overpoecke - nu·de weesen Jan Harens pacht - Laurs vrient gebr. o

3•

Ü

Lou i,js Be~:üaert pacht

* Joo Clara Speeckaert met een bulcxken lants noort de voorgaende suyt Sheeren straete oost de volgende gr. 460 r. * Kt. 1742 ghebr" Laurs de Vreese f i1ius Jans Overpoecke emmer's Joanna van Nevele vi(dU)a Adriaen de Vreese overpoecke. - Joos Sutterman gebr. 4.

.

." Lieven de Meijere pacht

* De wed. vanden president lafaille met een bulcxken lants west de voorga ende suyt sheeren·straete oost de volgende gr. 220 r. . * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Vlieghere filius Michiel ovez-poecke - ·Adr•.de Vreese gebr. 5.

* D'hoirs Laurs de Clercq met een huystedeken west de voorga ende suyt aen het .. drieschelken oost de voLqende gr. 68 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Dobbelaers filius Jans Overpoecke - Dhr. Jaecqs de Broux prop en gebr. 6.

Ü

Michiel de Vliegere pacht

* De wed. vanden president lafailTe met een onbehuijst stedeken oost ende west een drefken suyt aen het drieschelken·gr. 93 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Arteels filius prs. Overpoecke - .Adr. d.eVreese gebr. 7. "Bauwen cocquijt pacht 8 • * Jo ~ Clara· Speeckaert ·met een parti je lants ende geweet suyt de ttrlee veerqaende parti jen neert de cale west Coelman oost de volgende gr. 1090 r. * Kt. 1742 ghebr.. Pieter. de Vlieghere filius Michiel Overpoecke ende·Jeanna van Nevele Vi(du)a Adriaen de Vreese Overpoecke - Jan CLaeys 214 r-, Liéven van Lovendegem 200 r. 214 :te 465 r. 893 fa 6 f o 32v.

r. 200

r.

1 gehm 165 r.

- 42 -


11

214 r.

eodem eodem 3 gh

211 r. 190 r.

Lieven de Meijere pacht De wed. vanden president lafaille met twee weeden ende een dre(f.) ken (sic) suyt ende west de voorgaende noort de cale oost de volgende gr. 630 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Vreese fs Jan Overpoecke - Adriaen de Vreese gebr. 9.

*

0

Lo'uijsBeelaert pacht Xsto·ffel steijaert met .twee weedekens ende een hofstede west de voorgaende noort de cale suyt de volgende gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Jooris de Rycke filius Marten Bellem Lambeke - Lieven van Lovendegem gebr. 10.

0

*.

Aen het drieschelkin f" 33 11. .

0

* Bauwen Cocquijt met sijne hofstede noort de voorgaende suyt aen het drieschelken oost de volgende gr. 130. r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Vlieghere filius Michiel Overpoecke ende de Vi{du)a Joos de Puydt fs Jans overpoecke - Jan Willems gebr. - fD 10 . 118 r. fD 58 12 r. 130 r~ 12. Louijs Beelaert pacht 17. * Jo" Livijne. Nijt met· een onbehuyst stedeken met het bosselken daer achter aen.: ghelegen west de voorgaende suyt het drieschelken oost de volgende gr. 125 r. * Kt.· 1742 ghebr. Pieter Goethals filius Jans Overpoecke· ~ Jan.Claaijs gebr. . . 0

Philips Dobbelare pacht Dhoirs Anthonis .de Vos .met syne hofstedeken ende het. bulcxken .achter de stede Laurijs de.Baets het hofstedeken oost het drefken suyt het drieschelken west de.voorgaende ende het bulcxken ·suyt ende oost Laurs de Baets noort ende oost de wed. Pro Cornelis .gr. 125 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Goethals filiusJans Overpoecke 13. 15.

0

*

14. 16. . Laurs de Baets met syne hofstede ende het bufcxken daer achteraen ghelegen oost het drefkén· suyt .dhofstede vande· ho i r'a Anthonis de Vos comende met het voorschr. bulcxken noort ende oost de wed. Pro Cornelis.west Joo Lievijne Nijt gr. 1~5 r •.. . * Kt. 1742 ghebr. pieter Goethals filius Jans Overpoecke - JallGoethals gebr.

*

18.

Lieyen de Meijere pacht (Vermeulen is geschrapt) de man met een weede ende" meerschelken comende noort tot.·op de cale .west Xstoffel steijaert post de wed. Pr •.Cornelis met eht wintgatmeersch gr. 680 r. . * Kt. 1742. ghebr. Vi(du)a Joos de Puijdt fs Jans Ovérpoecke .... gen(aemp)t de Linnemeersch 0

* Jan

- 43 -


11

- ~dr. de Vreese,gebr. 19. Loui js Beelaert pacht 'ft D1heer servaer's eoelman meerschelken ligghende ende nieuwe cale gr. 75 r. * Kt., 17'42 ghebr. Jan Hertleer filius Prs. Durmen - Frans Wieme gebr. O'

ront

inde houde

20. De we4. Pleter corne Li.s met een weede ghenaempt het wintgat noort de cale west Jan Vermeulen,oost de volgende gr. 580 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan, de Smet filius Jans stocktepoucke - Gillis van Kerrebroeck gebr.

*

21. "Jan Goethals pacht * Dhoirs VanderHaghen met een weede aent wintgat comende bijl is geschrapt) west' de voorgaende noort de ca Le volgende groot 674 r. * .Kt. 1742 ghebr. Pr ..Claeijs filius Prs. Overpoecke - Frans Dobbelare gebr.

(met een 'oost de

22. * Xstoffel Steijaert met een weede aen het wintgat comende met een bi jl suyt op dhofstede vande hoirs Vanden Adt. Vanderhaghen noort de cale west de voorgaende6ost de volgende gr. 670 r. * Kt. 1742 ghebr. Xstoffel van Wassenhove fs Jan Overpoecke - Pro de Meijere gebr. de wintgaten

tO 34

23. "Jan Goethals pacht * Dho.irs vanden Adt. vanderhaghen'met een weede west de voorgaende noort de cale suyt de selve oost de volgende gr. 510 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Claeys filius Prs. Overpoecke - Frans Dobbelare gebr. 0"

24. * Jan Vándervennet met een weede daerment heet de wintgaten west de voorga ende noort de cale,oost de volgende gr. 475 r. * Kt. 1742ghebr. Vi(.du)a Joannes Verguit filius Care 1 overpoecke - Laurs'de Keijsere gebr. 25. Lieven de Meijere pachter , Jan Vermeulen en Jan de Má.n met een 'weede'qhenaempti het bedelf west de voorgaende hoort de cale oost de volgendegr. 475 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Vree se fs Jans OvèrpoeCke - Jan Vande Walle gebr.

,*

Û

26. "Jooris' van Laquene pacht Mevrouwe vande bijloque met eenen meerseh, west de voorgaende ,noort ende oost Pr. ,de Baets suyt de selva met de volgende gr. 31,Or~ * Kt. 1742 ghebr. Jan Vande Walle filius Jans Overpoecke - Jan de Clerck gebr.

*

27. Den selven vande selve bijloque noort de voorgaende vanden president Lafaille oost de volgende gr. 270 r.

*

- 44 -

west de wed~


II

* Kt. 1742 ghebr. Jan Vande Walle fs Jans Overpoecke - Jan de Clerck gebr. 28. "Jan Vanden Walle pacht .Jan Martins fs xstoffel met een weede noort ende bijloque oost de volgende gr. 347 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Dobbelaere fs Phls Overpoecke - Jan de Clerck gebr.

*

29.

de

<i

* Anthonis de Baets met een weede oost ende noort west de voorgaende suyt aende stede gr. 347 r. * Kt. ~742 ghebr. Jan Bapte Vanhulle stocktepqucke - Jan de Clerck gebr. 30.

west

Pro de Baets

<'

*

Pieter de Baets met eenen meer sch boven. inde Poucqmeersch west de' voorgaende suyt boven aende stede vande hoirs Jan stei jaert noort den selven met de volgende groot 375 r. * ,Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Pieter Vande Vel(ie filius Baudewijn 'Oosterghem ghebr. Dominicus Vande Waerheden oosterghem - Hier .van heeft dhelft in proprieti jt Pr. Vanden Velde pacht Bauwen Vande Velde. Bauwdewijn Vande, Velde 188 r. - f" 41 188 r. f672v '188 r. Lieven ende Jan de Bae'ts 188 r. 376 r. 376 r. 31 ~

0

*

Den selven met hockigge weede suyt oost de voorgaende de cale west de bijloque gr. 820 r. blijft 720 r. * kt. 1742 ghebr. Jan de Baets fS.Lievens Oosterghem - Nu op Jan Manaut fs Baude,wijns 100 r. inden hoeck ._ Lieven en Jan de Baedtsgebr. den poucqJIleersch

e:

noort west

35

32. ~ . Laurs de Baets inden Poucqmeersch west de voorgaende noort de cale oost de volgende gr. 133 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Leyseele th~ywel. met de Vi(du)a Lieven vande Walle Overpoecke .

*

33.

0

*,Lieven de Meijere inden poucqmeerschwest de voorg-aende noort de cale oost de volgende gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Larirs de Vreese filius, Jans Overpoecke - Adr. de Vreese ' 34,.

0

* Pieter van Looquerie inden poucqmeersch west de voorgaende de cale oost de volgende gr. 77 r ,' * Kt. 1742 ghebr. Marten Bisschop filius Lieven Lambeke - Nu op Jacques van Lookene¡ 35. Lieven. de Meijere .pacht dhelf't van Lafaille Cnoop selve . Marten de Keyser pacht dhelft vande Adt. Cnoop 0

- 45 _

nu

noort

den

Adt


II

*. met eenen meersch inden poucqmeersch lancx doore west ·voorgaende·noort de cale oost de vólgendegr. 78 r. - 39 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Vreese fs Jans Overpoecke ~ fG J1v. 39 r. - Adr. de Vreese 39r

de

36. " ._ * Jan Manaudt fs Baudewijn Lnden poucqmeer-sch west de voorgaende noort de cale oost de volgende gr. 147 r •. * Kt. 1742 ghebr. MattheEms Manaut fs Jans Oosterghem - f" 42 74 r. Jan de Meijere 74 r. eodem 74 r. Weesen Jan Manaut 74 r. 148 r. 148 r. 37. Martin SChEüfstraete inden poucqmeersch west de voorgaende noort de cale oost de voorgaende gr. 200 r. * Kt. 1742 ~hebr. Livii'lus van Beveren thuywel. met vi(du)a Jan Scherwytens Dronghene Lambeke .. Poortackere proprie

*

38. .. . . Pleter van Heijste· inden poucqmeersch west de voorga ende noort de cale oost de volgende·gr. 150 r. . * Kt. 1742.ghebr. Carel Vande Vele fs Arnaut Oosterghem - Jan de Vogelare Jans

*

39. "Bauwen Cocquijt pacht * JoG Clara Speeckaert inden poucqmeersch de Cale oost de volgende gr. 70 r. Kt. 174.2 ghebr. Joanne van Nevele Overpoecke . - Dhoirs Adt Speeckaert

*

west de voorgaende Vi(du)a

Adr.

de

noort Vreese

39'. " Xstoffel steijaert pacht Jan Vand~r Vennet inden poucqmeersch west de voorgaande noort de cale oost de volgende groot 290 r .. * Kt. 1742 ghebr.· Jooi'is de Rycke filius Ma~en bellem Lambeke ende Pieter de Meijer dienstbode· van Jan. Poelman Landeghem .. Lambeke. - nu dhelft op de Wed. Vervennet - ft> 90 145 r. Gillis van Kerrebroeck gebr. 145 r. fO 5 145 r, Baudewijn De Meijere 145 r. 290 r. 290 r ..

*

.40.

0

*

Jan Manaudt fs Baudewi jns west de voorgaende noor t; de cale de volgende groot 280 r. * Kt. 1142 ghebr. Mattheeus Manaut fs Jans oosterghem - de weeSEm Jan Manhaut gebr. den poucqmee~sch

oost

fG 36

·40'. e * Pieter van Lookene inden poucqmeersch comende met een bijlken west de voorgaende noort de kale oost. de volgende gr. 190 r. Kt. 1742 ghebr. Marten Bisschop filius Lieven Lambeke ... nu Jacques van Lookene pacht

*

-

46 -


II

nu Jan Leijbaert -·Lieven ·van Nevele (Joos van Hecke inden poucqmeersch west de voorgaende cale oost de volgende gr. 190 r. is volledig geschrapt) 41,.

noort

de

0

'*

Pleter Hoorekebe inden poucqmeersch west de voorga ende noort de cale oost de volgende gr. 190 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis de Pauw filius Jan Waerschoot Lambeke 41' * Joos van Hecke inden poucqmeersch west de' voorgaende cale oost de volgende gr. 190 r. . * Kt. 1742 ghebr. bij Pro Van Loockene Landeghem Lambeke - Frans van Laere Waerschoot en Joos van Hecke Nevele

noort

de

42. "Jacques van Wassenhove pacht * Jo" Jan Bapte de Meij .inden poucqmeersch west. de voorgaende noort de cale oost d~.volgende gr. 75 r. * Kt. i742 ghebr ..Pr ..van Heirseele filius Jans Overpoecke - Pro de Meijere gebr. 43.

* Joos Bruijneel inden poucqmeersch west de. voorgaende noort cale oost de volgende gr. 240 r. * Kt. 1742 ghebr. Christoffel van Wassenhove fs Jans Overpoecke - Lieven Roetsgebr. 44.

0

*

Baudewijn de Meijere fs Oliviers inden pouckmeersch voorgaende noort de cale oost de volgende gr. 192 r.· * Kt. 17'42 ghebr. Jan de Baets filius Lievens 'oosterghem - Lieven en Jan de Baets gebr. 44'.

*

de

west

de

"

pieter de Baets inden poucqmeersch west de. voorgaende noor't;de cale suyt de volgende gr. '192 1/2 r. * Kt. 17421 ghebr. Mattheeus Manaut filius Jans Oosterghem·ende Jan de Baets filius Lieven$, oosterghem. - nu dhelft (Pr. debaets is geschrapt) op Jan Manaudt Baudewijns - de weesen Jan Manhaut 96 r. fG 42 96 r~ Lieven en Jan de Baets ·96 r. fG 58 96 r. 192 r. 192 r. 45. Lieven de Meijere pacht * de douagière vanden president Lafaille boven inden poucqmeersch noort de voorga.ende suyt Dhulsten bost de volgende gr. 260 r. *. Kt. 1742 ghebr. Laur.s de Vreese, fs Jans Overpoecke - Adr. de Vreese gebr. 0

46.

.

*

Pieter van t.ooxene boven. inden poucqmeersch west suyt d'hulsten oost de volgende partije gr. 50 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Bisschop ts Lieven Lambeke ..nu Jacques van Look'erie

- 47 -

de voorgaende


11 47.

* de weduwe Pieter Cqrnelis inden poucqm,eersch west de voorga ende suyt d'hulsten.oost de volgende gr. 50 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Wieme thuywel. IlletJoanne de Beer Vi(du)a Pro de Roose overpoecke - Pro Cornelis·gebr. den poucqneer-soh f

0

37

o

48. * Frans Goethals inden pG>ucqmeersch west dhulsten oost de volgende gr. 50 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Mestdagh Lambeke .49.

*

het

voorgaende

suyt

0

Pieter van Lookerie inden poucqmeersch suyt dhulsten oost den .calverenbulcqmeersch noort de volgende gr. 163 r. * Kt. 1742 ghebr. Landeghem Pro van Loockenee ·Lambeke ende Joannes Mestdagh Larnbeke - nu dhelft OP Jacques van Loockene - Jacques van Loockene 81 1/2 r. Lieven van Nevele 81 1/2 r. 163 r. 81 1/2 r. 81 1/2 r. 163 r. 50. Jan de Vogelare pacht * Dhoirs· Jacques Manaudt· inden poucqtileerschsuyt. de voorgaende oost Jooris van Lakene west de volgende groot 147 r. *·Kt. 1742 ghebr. Jan:Manaut filius Jooris Durmen - Jooris Manhaut gebr. 0

51. Xstoffel steijaert pacht * Xstoffel vervlnct (geschrapt) de weesen Matteus de Baets inden poucqmeersch oost de voorgaende west de volgende partije gr. 147 0

r..

* Kt.

1742 ghebr. den Pro Pieter de Cuypere overpoecke - Jan Claeys gebr. 52.

0

*

de weduwe Pleter corrrej Ls inden. poucqmeersch oost de voorgaende suyt deselve west Pro de Baets hoort de volgende partije gr. 147 r * Kt. 1742 ghebr~ Pieter wiéme thuywel. met Joanne de Beer Vl(du)a Pro de Roose Overpoecke - Pro Cornelis gebr. 52'.

0

* Chls van Kerckvoorde inden poucqrneersch suyt de voorgaende west Pro Debaets noort deCale oost de volgende gr. 50 r. * Kt. 1742 ghebr. Michiel de Vildere fs Guille Overpoecke - 1729 Anth. fs Chls·van Kerckvoorde . 53.

*. Jan Val1der Vennet inden poucqmeersch west de voorgaende·noort de cale oost de volgende gr. 230 r. * Kt. 1742 ghetir.Marten lcket fs Pleters Oosterghem - Joos de Meijere fs as (Gillis) .;.. 48 -


11

54. * Jan Martins inden poucqmeersch .west de voorgaende noort oost de.volgende groot 230 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus Maenhaut filius Baudn. Overbrouck - Chles Vande Putte gebr.

de

cale .

55. "Lieven Dobbelare pacht . * Dhoirs Adriaen de Vijz inden poucqmeer sch west' de voorgaende noort de cale oost de volgende gr. 37(J r. . * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Joos Overbrouck - Jaecques Cornelis fs Prs. :56.

0

* 'Jooris van Lakene inden poucqmeersch west de voorgaende caIe Oost de.volgende partije gr. 190 r. * Kt. 1742 ghebr. Siprianus Siron Landeghem Lambeke

noort de

- Pro Aerts den poucqm.eersch fO 38 57.

0

*

de weduwe Laurens de Meijere inden poucqmeersch voorgaende noort de cale oöst de volgende gr. 142 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Pro Hertleer Durmen - nu op Bauwen de Meijere fS·Jacques - Jan Claeijs gebr. 58. * .Jo" noort * Kt. - Pro

0

west

de

Jacques van Wassenhove pacht Jan Bapta' de Mei jinden poucqmeersch west het voorgaende de cale gr. 147 r. 174.2 ghebr. Pleter van Heirseele filius Jans overpoecke de Meijere gebr.

Joos Routs ende Jan Cornelis pachters inden poücqmeersch west het voorgaende noort de cale oost de volgende gr. 210 r. * .Kt. 1742 qhebr , den Pr (ocureur ) Pieter de CUypere overpcecke ende Jan van Kerrebrouck thuywel. met Vi(du)a Jan Cornelis fs PrS overpoecke .;.. Joos Roets·· 105 r. f" 16v • ·105 r. fO 72 Jan Cornelis 105 r. 105 r. 59.

* ...

0

210

r.

210

r.

60. "Pieter Cocquyt pacht * Dhoirs Pieter Harens inden poucqtneersch west de voorgaende noort ciecale oost de volgende partije gr. 143 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Renterghem fs Geert Stockte poucke e

61. * Joos van Hecke inden pouckmeersch west de voorgaende noort de dale oost de volgende gr. l80.r. . * Kt. 1742 ghebr. Landeghem bij Pieter van Loockene Lambeke 62.

0

* Dhoirs Joos .Hebbrecht inden .poucqmeersch west het voozqaende

ncor-ede cale oost de volgende gr. 90 r.· * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Joannes Vergult filius Carei Overpoecke -Geert Beelaert gebr.

-

49 -


11 63. * Den Aermen van Meerentre inden poucqmeersch inde helft wininge west het voorgaende noort de ca Le oost de volgende parti je groot 292 r. * Kt. 1742 ghebr. Pleter de Cuyper ende Adrlaen de Vreese Stocktepoucke

64.

.

*

Pleter van Lookene inden poucqmeersch helft winninge west de voorgaende noort de cale oost de volgende groot (292 r. is geschrapt) 580 r. * Kt. 1742· ghebr. Pieter de Cuyper ende Adriaen de Vreese sto.cktepoucke ~ Pro de Meijere gebr • . 65.

*

Jan Martins inden poucqmeersch helft winninge west de voorgaende. noort de cale oost de volgende gr. 292 r. * Kt. 1742 ghebr. plater de Cuypere ende Adriaen de Vreese stocktepoucke - Den heere van Vinderhaute prop. en gebr . .66. Xstoffel Steija;ert pacht * Geeraert.van Nevele inden poucqmeersch west het voorgaende noort de cale oost·de volgende groot 194 r. . Kt. 1742 ghebr. bij Pro de Cuypere ende Adriaen de Vreese Stocktepo1,lcke - Hendr. Diericx 0

*

den poucq Meersch

fO 39

o

67. de Kercq van Meerentre inden pouçqmeersch helft winninge west de voorgaende noort de cale oost de volgendegr. 292 r. * Kt. 1742 ghebr. bij Pieter de Cuypere ende Ac:lriaen de Vreese stocktepoucke

*

68.

o

*

Jacques Martins ·inden poucqmeersch helft· wimlinge west de voorgaende oost de volgende partije groot 292 r .. * Kt. 1742. ghebr. Pie.ter de Cuypere ende Adriaen de ·Vreese Stocktepoucke - Gs. Wieme gebr. 68'.

0

.*

Jan Vanhulle inden poucqmeersch·west de·voorgaende.noort oost de volgende gr. 292 r. * Kt. 1742 ghebr'. Pieter de Cuyper ende Adr. de Vreese poucke - Gs. Wieme gebr. 6.9.

de cale stockte-

Cl

*

Pieter vanden Walle inden poucqm.eersch helft ·winninge wes·t de voorga ende noor+ de cale oost den Hei jsbroucq suyt de volgende groot 332 r. * Kt. 1742 ghebr.Pr. De Cuyper ende Adriaen de Vreese Stocktepoucke - Pro de wulf gebr.

- 50 ....,


11

70.

*

Q

Jan Varihulle inden poucqmeersch helft winninge noort het voorgaende west den setven vanhulle suyt de volgende oost den Paudoncq groot 332 r. * Kt. 1742 ghebr. Pleter de Cuyper ende Adriaen de Vreese Stocktepoucke 71. Lieven de Meijere pacht * de douaq i.èze vanden president Lafaille met een weede inden Calverbulcq noort den poucqmeersch suyt dhulsten· oost de volgende gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs. de Vreese filius Jans overpoecke· - Adr. de Vreese gebr. 0

72. * Jan vanhulle met een weede inden calverbulcq west· de voorgaende noort den selven met den poucqmeersch oost de volgende gr. 400 :te '* Kt. 1742 ghebr. Pro de Vreese filius Jans Overl'0ecke 73. * Joos Bruijneel met een weedé beneden de Biest west de voorga ende noort den selven met de volgende parti j-e oost de kinderen Niclaes van Hecke gr •.205 r. * Kt. 1742 ghebr. Christoffel van Wassenhove filius Jan Overpoecke - nu op Jan vanhulle 74. * Den selven inden Paudoncq suyt de voorgaende west den poucqmeersch noort den Heijsbroucq oost de volgende partije groot. 545 r * Kt. 1742,ghebr. Christoffel van Wassenhove fs Jan Overpoucke - nu op Jan vanhulle Inden .Paudoncq

f" 40

75. Xstoffel steijaert pacht * Dhoirs Mijnheer Var:i,nwijcq 102 r. de kinderen van Jan van Beveren 408 r , de kinderen van .....Vaentins 408 r. inden Paudoncq west de voorgaende auyt; :den Hei jsbroucq oost Jo Verliriget gr. tsaemen 910 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Haerens filius Frans StocktepQucke - Pro de Baets 460 r. Hendr. Dieriçx 460 r. 920 r. - Lieven Roets 102 r. 0

0

76. ..Guillam Wegge pacht * Den Adt. Knoop Inden Hei jsbroucq west den poucqmeersch· noort de cale suyt den Paudoncq oost de volgende gr. 419 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Haerens filius Frans ende Louis Maenhaut filius Jooris elck een vierde heer ende mr. Joannes Carolus den pro Pleter Joseph ende JO° 1sabellede Sadeleere. Lambeke - nu den Adt Knoop selve 77. * Xstoffel steijaert inden Heijsbróucq west de v.o()rgaendenoort de cale suyt den Paudoncq oost de volgende gr. 36 r. * Kt. 1742 ghebr. deselve

- 51 -


Ir 78. Guillam Bruijneel pacht Jacques Bruijneel inden (paudoncq is geschrapt) Heijsbroucq de voorgaende noort de cale suyt den Paudoncq gr. 419 r. * Kt. 1742 ghebr. deselve - Jan Mortier gebr. 0

*

79 . 'Martin de Kei jsere pacht * denAdt. Knoop inden Heysbroucq west het voorgaende oost de. volgende groot 175 r. . * Kt. 1742 ghebr. deselve - nu den Adt Knoop selve

west

0

80. .,de wed • .Jan Vervennet * de douagière' vanden Adt paudoncq west de voorgaende * Kt. 1742 ghebr. Thomas de - Lieven VanderVennet gebr.

noort de cale

pacht Speeckaert inden Hei jsbroucq suyt den noor+ de. cale oost de volgende gr.300r Witte filius Marten stocktepoucke

81. Xstoffel Steijaert pacht * Joos de Baets inden Heijsbroucq west de voorgaende noort de cale suyt den Paudoncq oost de volgende gr. 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven .de Meijere filius Jans Overbrouck - Guille van Renterg'hem gebr. 0

82. * Pieter de Baets inden Paudoncq west de veereraende noort de cale oost den swerten pael suyt de volgende groot 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de .Baets filius Lievens Oosterghem ende Dominicus Vancte Waerhede Oosterghem - Lieven en Jan de Baets gebr. - fO 58 200 r~ f 72 v. =l---..;::;g!o=Oh""'e=m....__~_ ..... i ghein 200 r. 0

83. Xstoffel steijaert pacht * Joos de Baets 388 r. dhoirs vanden Adt Vanderhaghen 200 r. inde Paudoncq noort den. Heijsbrouck oost de s'werten pae t suyt· de volgende gr'met dhelft van het drefken 588 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Meijere filius Jans Oyerbrouck - Geert Beelaert gebr. - fO 60 '1 ghem 92 r. eodem v. .196 r. 1 ghem 288 r. 0

84.

Olivier de Bàets pacht Joo Verlinget inden paudoncq noort de voorgaende oost den swertenpael suyt de volgende .gr. met het 1/4 van het drefken 530 r * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpoecke - Joos Dobbelare gebr. 0

*

Aen d~n paudoncq

fO 41

85. * de kihderen Niclaes van Hecke met eenen meersch beneden de Biest '. noort den paudoncq suyt de Biest oost de volgende partije gr ..346r * Kt. 1742 ghebr.·den pro(ocureur) pieter de Cuypere Overpoecke - Joos Dobbelare gebr.

- 52 -


11

86,.

* Anthonis Danins met eenen meers eh beneden de Biest, west de voorgaende noort Jo Verlinget oost den swertenpael groot met een deel int drefkin tot het 1/4 part, 350 r. * Kt. 1742 ghebr. den Pr(ocureur) pieter de Cuypere Overpoecke - Nu pachter Olivier. de Baets - Hendr. Diericx gebr. Q

..Michiel Cornelis pacht den Adt vanden BrouCke met een weede ghenaempt den swertenpael west de voorgaende .ncor-c de cale suyt aende dreve groot 'oost de volgende 11,40 r. ' * Kt. 1742 ghebr. Pleter de Meijere fs Joos overpoec.ke - Geert Beelaert gebr. 87.

*

Jacques van Wassenhove pacht Jor Jan Bapta de Mei j met een' weede ghenaempt den swertenpael west de voorgaende noort de cale oost de volgende gr. 1140 r. * Kt. i742 ghebr. Pieter van Heirseele filius Jans Overpoecke - Pro de Meijere gebr. 88.

,*

0

89. "Lieven de Meijere pacht * Jan (varmeuj.en is geschrapt) de Man inden Oostbroucq voorgaende noort de cale oost de VOlgende groot 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Vreese fs Jans Overpoecke

west

de

90. * Olivier de Baets selve tot 100 r , ende in pacht van Jooris de Vogelare 400 r , ende van Jan de Vogelare 100 r. inden Oostbroucq west de voorgaende noort de cale oost de volgende'tsamen gr. 600 r * Kt. 1742 ghebr. Jooris de Witte filius' Laurs Landeghem Overpoecke 100 r. - Baudew. Maenhaut en Olivier de Baets Jan de Vogel are 100 r. Pr. de Ba,ets en .:roorisde VogelĂŠl're 400 r. 600 r. - fG 40 1 ghemet 100 r. vide van dese resterende 200 r. 2de bel(oop) nr. 99 1/2 - {Jan de Clerck 400 r. (Hendr. Diericx 200 r. 600 r. is volledig geschrapt) 91.' O'Xstoffel steijaert pacht * de wees en Jan Stei jaert ende de weesen Geert van Nevele inden Ootsbroucq west, de voorga ende no ort de ca Le oost de' volgende gr. 446 r. * Kt. 1742 ghebr. Xstoffel van Wassenhove filius Jan' overpoucke ende Harten Bral filius Lievens Waerschoot Lambeke - Hendr~ Oiericx 223 r. Jacques van Damme 223 r. 446 r. - fG 53 223 r. fG 41 223 r. 446 r. 92.

0

Xstoffed

Steijaert

pacht

- 53 -


II

* Anthonis Neijsens met sijn le·en inden Oostbroecq west voorgaende noort de cale oost de volgende gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Herseele filius Jans Overpoucke - Jan de Vogelare gebr. 93.

de wed. Jan vander Vennet pacht de wed. .vanden . Adt Speeckaert inden Oostbroucq voorgaénde noort de cale oost de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Thomas de Witte fs Martens stocktepoucke - Lieven van Vennet gebr.

*

0

Inden oostbroucq 94.

de

fe>

west

de

42

0

*

de kinderen Jan Arents ·inden·oostbroucq west de voorgaende noort de cale oost de volgende groot 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Vande Walle fs Jans Overpoecke - nu dhelft op Frans Arents ende d'andere helft op Harten (Arents) - Frans Arens gebr. intgeheele 95.

*

Frans Goethals selve 150 r. ende 75 r. in pacht vande hoirs Jan van Beneden Lnden Oostbroucq west het voorga ende noort de cale. oost de volgende gr. 225 r. * Kt. 1742 ghebr. Harten Bisschop f.llius Lieven Lambeke - fO 95 ·150 r. eodem 75 r. 225 r. 95'. Anthonis de Baets pacht Dhoirs Jan. van .Beneden inden Oostbroucq west voorga ende noort de cale oost de volgende gr. 75 r. Kt. 1742 ghebr. Jan Bapt Vanhulle Stocktepoucke - Jan de Clerck gebr. 0

*

jegens

.het

*

ó

96. Philips van Compeghestel inden oostbroucq west de voorgaende noort de Caie oost de volgende partije gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Herseele fs Jans Overpoecke ende Christoffel van Wassenhove filius Jans overpoecke - Jan de Clerck. 200 r.

*

,97.

e.

* Pieter· standaert met consorten inden voorga ende noort de cale aen het Muysecasteel 200

*

de gr.

r.

Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a

98.

Oostbroucq west oost de volgende

Joannes

Verguit

filius Carel Overpoucke

0

*

de kinderen Jan· harens (Lovendegem ) inden Oostbroucq west dé .voorgaende . noort de cale aen het Muysencasteel oost de volgende partije gr. 100 r. . * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Vlieghere filius Michiel OVerpoucke 99.

*

0

Lieven Dobbelare inden cale aen het Muysencasteel

Oostbroucq west de voorgaende nóort oost de volgende partije gr. 100 r.

- 54 -

de


I1

* Kt. 1742 Overpoecke 99'.

ghebr.

Joanne

van

Nevele

Vi(du)a

Adr.

de

Vreese

.,

*

Olivier de Baets inden Oostbroucq tot * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems ts Prs fs'Baudewijn Lambeke - Baudewijn Manhaut 100 r. tO 21vso Jan de Vogelare 100 r. eoctem

200 r Velde ende Joannes Manhaut e,

100r. 100 r. 200 r.

- Vide tweede bel(oop) nr. 90 als wesen een ende deselve partije 100. Michiel Cornel:Ls pacht * den Adt vanden Broucke west de voorga ende noort de cale. bost de volgende partije gr.· 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieterde Meijere fs Joos Overpoecke - Geert. Beelaert 'paèht 0

101.

Jacques van Wassenhove pacht Jan Bapte de' Mei j' met eenen· meersch daerment heet den Becqwinckele west de voorgaende noort de Cale oost de volgende partije .gr. 840 r. * Kt. 1742 ghebr. pieter van Herseele filius Jans Overpoecke - Pro de Meijere gebr.

*.

0

Joo.

102. 103. * Baudewijn de Meijere ende pieter Willems elcq dihelft met' twee meerschen inden becqWinckele west de voorgaende noort de cale oost de volgende partije gr. tsamen 1200 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Schelstraete filius Prs Lambeke - Vi(du)a Pieter Willems gebr. Inden becqwinckel

fO 43

104. Pieter Cocquyt pacht 105. * Tclooster van Poortackere in becqwinckele met twee meerschelkins west de voorgaende noort de cale oost jegens int ghescheet vande prochd e van Drongene .suyt desel ve met de volgende gr. 1200 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Schelstraete fs Prs Lambeke - Guille van Kerrebroeck 0

106.

0

*

den selven vanden selven met een bulcxken lants inden becqwinckele noort de voorga ende oost den waterloop int ghescheet vande prochd,e .van Dronghene suyt Jo Brissillis met de volgende gr. 420 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Schelstraete fs prs Lambeke - Guille van Kerrebroeck 0

107. Gillis de Meijere pacht * ·Jo Brissillis ende. Mijnheer Villain met een but.cxken:noort het voorgaende Clooster oost den waterloop int ghescheet van Drongene west de volgende 500 'r • * .Kt. 1742 ghebr. Joannes Vrient filius Adriaen Dronghene Lambeke ende Frans de Meijere fs Phle Dronghene Lambeke - Xoffels van Hecke 0

0

- 55 -


11

-

fG fO

108.

*

74 75

250 250 500

r. r. r.

0

(de wed.is geschrapt) Pieter Cornelis met eenen bulcq oost het voorgaende noort den becqwinckele west de volgende parti je groot 376 r. * kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Adr. de Vreese Overpoecke - nu op Gillis de Meijere Drongene Xoffels van Hecke Jacques van Wassenhove pacht Joo Jan Bapta de Meij met een bulcxken oost het voorga ende noort den Oostbroucq west de volgende parti je groot (den hoogen bulcq) 450 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Herseele filius Jans Overpoecke - Pro de Meijere gebr. 109.

0

110.

0

*

*

Jan· van hulle met een bulcxken oost de voorgaende noort den Oostbroucq west de volgende partije gr. 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys fs Marten thuywel. met Vi(du)a Pro aerts stocktepoucke 111. ° Lieven de Meijere

pacht Jan Vermeulen met consorten eenen bulcq oost de voorgaende noort den Oostbroucq suyt het drefken west de volgende groot 384 r. * Kt. ·1742 qhebr . Laurs de Vreese fs Jans overpoecke - Jan van Walle gebr.

*

112. Olivier de Baets pacht * de weesen Geeraert Megancq met een bu Lcxken oost de voorgaende noort den swertenpael suyt het drefken ende west de dreve naer den swertenpael gr. 39D r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Jan van Renterghem Overpoecke - Geert Beelaert gebr. 0

113. * den Adt vanden Broucke met de dreve vanden Swerten voorgaende noort opden swerténpael gr. 104 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro de Meijere fs Joos Overpoecke - Geert Beelaert gebr. 0

den selven vuijt noch xxxvi r. int drefken jegens over het ghemet 36 r. (tsamen 136 r.) fa

44 nihil

de

Biest fG 45

114. Xstoffel Steijaert pacht Dhoirs Xstoffel Martins met een bulcxken oost de voorgaende dréve vanden Swertenpael west de volgendepartije gr. 380 r. * Kt. 1742 ghebr. Xstoffel vanWassenhove fs - xps van Hecke

ga ende

pael oost de

naer

syn hof

0

*

- 56 -

ghenaempt het Biesten suyt het· Ooststraetkin . Jans Overpoecke


11

115. * Xstoffel (Martins = geschrapt) steijaert se Lve over dhelft· en d'ander helft in pacht van dhoirs Jan steijaert met eenen bulcq ghenaempt de Biest oost de voorgaende suyt het Ooststraetkin· west de vOlgende partije gr. 1126 r. * Kt. 1742 ghebr. Christoffel van Wassenhove filius Jans Overpoucke 563 r. - Gs. van Hecke 563 r. Hendr. Diericx gebr. 1126 r. - fG 41 1 gehm 263 r. 1 ghem 263 r. eodem vso 3 ghem 226 r. 0

116. Olivier de Baets pacht * Philips van Compgestel met oost de voorgaende comende Ooststraetkin west de volgende * Kt. 1742 ghebr. Xstoffel van - Hendrick Oiericx gebr. 0

eenen bu Icq ghenaempt den vogelare suyt met een hoecxken over het partije gr. 420 r. Wassenhove filius Jans Overpoecke

117. Philips Dobbelare pacht * Dhoirs Lieven van Heirewege met eenen bulcq genaempt de vogelare oost de voorgaende suyt het Ooststraetkin west het coe drefken gr. 330 r. . * Kt. 1742 ghebr. ~stoffel van Wassenhove filius Jans Overpoucke 0

118. Olivier de Baets pacht * Philips van Compghestel· met een partije lants ghenaempt de .vleeschslage· oost het voorn. coedr ezken suyt het ooststraetkin west de volgende partije groot 300 r. * Kt. 1742 ghebruycker Christoffel van Wassenhove filius Jans Overpoecke - Hendr. Oiericx gebr. 0

119. Jan Vanden Walle pacht * De weesen Pr •.van Hecke met een parti jeken lants daerment. heet dhulsten oost de voorgaende suyt het oQststraetkin west de volgende gr. 277 r. * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpoecke 0

120.

(Jan is geschrapt) Xr Goethals pacht met een partije lants op dhulsten oost de voorgaende suyt het Ooststraekin west de volgende partije gr. 300.r• .* Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpoecke - Jan Goethals gebr. .

* ...

<>

121. Xstoffel steijaert pacht * Lieven Dobbelare met een stucq lants op dhulsten oost de voorgaende suyt het ooststraetkin west de volgende partije. gr. 326r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele Vi(du)a Adriaen de Vreese Overpoucke - Joos Dobbelare gebr. 0

122. Anthonis de Baets pacht , Jacques Martins met een stucq lants op d'hulsten oost de voorgaende suyt het Ooststraekin west de volgende gr. 75 r. D

*

- 57 -


II

* Kt. 1742 gehbr. Jan Bapte van hulle Stocktepoucke - Laurs de Keijsere gebr. 123. ~ Joos sutterman pacht * Joos van Hecke met een stuck lants op d'hulsten oost voorga ende suyt het Ooststraekin west de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Vreese fs Jans· Overpoecke - Jan de Clerck gebr. de hulsten

f

D

.

het

46

124. Lieven de Meijere pacht * de douagière vanden president dhulsten oost de voorgaende volgende gr. 75 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Overpoecke - Adr. de Vreese gebr. 0

Lafaille met een stucxken suyt het Ooststraetkin Nevele

lants op west de

Vi(du)a· Adriaeri de

Vreese

125. Xstoffel steijaert pacht * Jan Martins met een stucxken lants op d'hulsten suyt Ooststraetkin west de volgende oost·de voorgaende gr. 300 r.· * Kt •.1742 ghebr. Jan Bapte vanhulle Stocktepoucke - Laurs de Keijsere gebr. 0

126. Xstoffel Steijaert voorn. pacht Franchoijs Goethals met een stucq lants op dhulsten oost voorga ende suyt d'ooststrate west de volgende groot 300 r. * Kt.· 1742 ghebr. Vi(du)a Joannes Verguit fs Carel Overpoucke - Jan de Clerck gebr.

*

het

0

de

126' * Anthonis de Baets met een stucq lants op d' hulsten oost de voorgaende suyt d'ooststraete west de volgende partije gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Bapte van Hulle Stockte poucke - Jan de Clerck gebr. 0

127. ° Xstoffel Steijaert pacht * Dhoirs Jan de Baets met een behuysde hofstede oost de voorga ende suyt d'ooststraete west de wed .. vanden president Lafaiile 575 r. blijft 431 r. Hiervan geIt Anthonis de Baets het 1/4 tót 144 r. r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Jan. van Renterghem Overpoucke ende Jan Baptiste vanhulle Stockte poucke - nu op Jan de Costere - Jan de Clerck gebr. 128. ° Lieven de Mèijere pacht * de douagière vanden president Lafaille ende Jan Vermeulen tSamen met eenen bulcq op dhulsten oost de voorgaende suyt d' ooststraete wést de volgende partijegr. 850 r. . * Kt. 1742 ghebr.Laurs de Vreese fs Jans Overpoecke - Adr. de Vreese gebr. - Jan vanden Walle 425 r. - fO 31 1 ghem 125 r. fO 32 1 ghem 125 r. 2 ghem 250 r. 129. ° Lieven de Meijere

pacht

- 58 -


11

*

La:urs vanderhaghen met eenen bulcq op dhulsten oost voorgaende suyt sheeren straete west de volgende gr~ 950 r. * Kt. 1742 ghebr. Xstoffel van Wassenhove fs Jans Overpoucke - Gs. van Kerrebroeck gebr.

de

130. Lieven de Meijere pacht de douagière vanden president Lafaille met de behuysde hofstede oost de voorga ende suyt shee.ren straete noort desel ve met de volgende groot 674 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Vreese fs Jans Overpoucke - Adriaen de Vreese gebr.

'*

0

131. * Den selven vanden selven met een parti je t I Ei jnden de voorn. Stede suyt de voorn. stede oost de bi jLoque (suyt is geschrapt) noort Jan Vermeulen west de volgende partije groot 440 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Vreese fs Jans Over'poucke - Adr. de.Vreese gebr. 0

132. Jan Goethals pacht * Dhoirs vanden Adt vanderhaghen met een bulcxken noort de Wintgaten oost de voorgaende west deselve met de volgende gr.375r * Kt. 1742 ghebr. Pro Claeys filius Pieters Overpoucke - Frans Dobbelare gebr. 0

Boven de wintgaten

fO 47

133. * den selven vanden selven oost· het voorga ende noort west wintgaten suyt ende west de selve met de volgende gr. 300 r. . * Kt. 1742 ghebr. Pieter Claeys.fs Pieters Overpoucke - Frans Döbbelare gebr. 0

de

134. * den selven vanden selven een stucq met een bijl bachteh syn stede noort de voorga ende suyt deselve met de volgende gr. 470 r. *.Kt. 1742 ghebr. Pieter Claeys filius Pieters Overpoecke - Frans Dobbelare gebr. 0

.

135. * den se.Lven vanden selven me·t het behuijst pac.hthof suyt west aen het drieschelken 470 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Claeys filius Prs Overpoecke - Frans Dobbelare gebr. 0

ende

136. .* den selven vanden selven met een buclxken west de voorga ende hofstede suyt sheeren straete noort het selve goet gr. 206 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Claeys fs Pieter Overpoecke - Frans Dobbelare gebr. . 0

137. JanVanden Walle pacht * Lieven van Rentergem met syne hofstede ende joG Lievijne Nijt een partije lants daer neffens inden voorn. stede suyt sheeren straete no ort ende west dhoirs vande Adt. vanderhagen met de voorgaende oost het pachthof vande douagiere vanden president Lafaille gr. 900 r. Kt. 1742 ghebr. Jan Vande.Walle fs Jans overpoucke 0

- 59 -


II

138. * JoOS de Suttere met een meerschelkin liggende van drij sijden ront int sheeren straette noort de voorgaande hofstede gr. 100 r. Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele Vi(du)a Adr. de Vreese Overpoucke - Geert wieme 0

*

139. Lieven de Mei jere pacht . * de douagière vanden president Lafaille met een meerschelken voor het pachthof ront int sheeren straete gr. 120 .r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Vreese filius Jans Overpoecke - Adr. de Vreese gebr. 0

140. * de wed. Pieter Cornelis met een meerschelken liggende van drij sijden ront int sheeren strate ·oost vermeulen ende Lafaille·gr.50r * Kt. 1742 ghebr. Pieter Wieme thuywe1. met Joanne de Beer wed. van pr de Roose Overpoecke - Pro Cornelis gebr. 0

141. Lieven de Meijere gebr. de douagière vanden president Lafai1le ende Jan Vermeu1en met een bulcxken lants 1ancx de Ooststraete jegens over· hemlieder ander goet west het voorgaende suyt ende oost Xstoffel steijaert met sijn stede gr. 100 r. .. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de.Vreese filius Jans Overpoecke - Adr. de Vreese gebr.

*

0

Aen Xstoffel steyaerts fO 48 142.

'*

0

Xstoffe1 steijaert selven ende in pacht van Geert van Nevele .ende de kinderen Jan Stei jaert met syn behuysde hofstede west ·sheeren straete noort de voorgaende oost den selven ende de volgende groot tsamen 400·r. * Kt. 1742 ghebr. Xstoffel van Wassenhove fs Jans Overpoecke - Hendr. Diericx gebr. 143. * de wed. Pieter Cornelis met .een strepkin plantsoen neffens inde voorn. stede aen alle syden ghelant. Xstoffel steijaert met consorten gr. 25 r. * Kt. 1742 ghebr. Christoffel van Wassenhove filius Jans Overpoecke - Dhoirs Jan de Baets tot Aeltert - Jan Vanhu11e gebr. 0

144. Lieven de Baets met een planterije van fruijt ende andere boomen noort:.de voorgaende suyt dhofstede 01ivier de Baets west sheeren straete groot 325 r. * Kt. 1742·ghebr. Joos Meire filius.Pieters·overpoecke - Jan de Vogelare 0

*

145. * Olivier de Baets met consorten syne behuysde hofstede daer hi j woont noort de voorgaende west sheeren straete suyt het drefkin groot 350 r. 0

- 60 -


I1

* Kt. 1742 ghebr. Joos Meire - Pro de Baedts gebr.

filius Pieters

Overpoecke

146. de wed. Pro Cornelis pacht * Joos van Hecke met het pe i rbooms'tucq west het voorgaende het drefkin oost de volgende gr. 524 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Meire filius pieters Overpoecke - Pro de Baedts gebr. 0

147. ~ Olivier de Baets ~acht * Joos van Hecke met een ront bulcxken west het voorgaende Lieven van Spaeijbroucq noort de volgende gr. 340 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Meire filius Pieters Overpoecke - Pro de Baedts gebr. 148. Pieter Goethals pacht Lieven van spaeijbroucq met het muijsenbulcxken suyt voorgaende oost de dreve noort de volgende gr. 225 r •. * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpöecke - Joos Dobbelare gebr.

suyt

suyt

0

*

de

149. Xstoffel steijaert pacht * Dhoirs Jan Harens met het Mui jsen bu l.cxken suyt de voorgaende west het Peerboomstucq noort de volgende gr. 306 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Vlieghere filius Miehiel Overpoecke - Jan de Clerck gebr. 0

150. * Xstoffel Steijaert. met een bulcxken oostwaert neffens syne hofstede noort d'hooststraete oost de volgende partije gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Xstoffel van Wassenhove filil,lsJans Overpoecke - Hendr. Diericx gebr. 0

0

151. Jan Bapta de Mei j met een Eecken plantsoén bosseiken west· het voorgaende noort d'ooststraete oost de volgendegr. 225 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Heirseele filius Jans Overpoecke

Aen het ooststraetkin fO 49 152. Joos Bale pacht * Dhoirs Chls van Veirdegem met een bulcxken west het voorgaende noort d'ooststraete oost de volgende gr. 110 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Joos de Puydt filius Jans overpoecke - Gillis van (de) Walle gebr. 0

153. Joos Bale pacht * De wees en Guillam Verstraeten met een bulcxken ghenaempt de weehaghe west de voorn. noort d' ooststraete oo.st de volgende gr. 110 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan V~nde Walle filius Jans overpoecke - Joos Goethals gebr. 0

154. Guillam Bruyneel pacht * Dhoirs Laurens vanderhaghen met eenen bulcq inde weehage west de voorga ende noort d'ooststraetkin oost de dreve gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. den pro(cureur) Pieter de Cuypere Overpoecke - pro de Baedts gebr. 0

- 61 -


11

155. Gillis Cornelis pacht * De weesen Joos van Hecke met eenen bulcq ende dreve daerment heet den Schaekele west de voorgaende noort het Ooststraetkin oost de volgende partije groot 480 r. * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpoecke - Joos Dobbelare gebr. 0

156. * Den selven van den selven met een bulcxken ende dreve bachten het hof noort het voorn. oost het Schaepbulcxken suyt aen den wal van het hof groot 100 r. * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpoecke - Joos Dobbelare gebr. 0

Pieter Goethals pacht De weesen Pro van路 Hecke met het Schaepbulcxken wast het voorgaende suyt bachten bulcken noort den Schaeckele groot 410 r. * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpoecke - Joos Dobbelare gebr. 157.

0

*

158. * Jan van Hulle op den Schaeckele eenen but cq met een bosselken west de weesen Joos van Hecke suyt het voorgaande noort het ooststraetkin oost de volgende gr. 路710 r. * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpoecke 0

159. Jan Vanden walle pacht * de weesen .Pieter van Hecke met eenen bu Loq op den Schaeckele west de voorga ende noort het ooststraetkin oost de vo Iqende :gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de cuypere Overpoecke 0

160.

0

*

de wed. Pr. Cornelis op den Schaeckele suyt het schaepbulcxken west ende noort het voorgaende oost Olivier de Baets gr. 286 r. * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpoecke - Jan de Clerck 161. o. * Oli vier de Baets op de Schaeckele west de voorgaende noort. het ooststraetkin bost de volgende gr. 800 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Herseele filius Jans Overpoecke - Jan de Clerck Op den schaeckel

Ende reijtaele

f-

50

Philips de Clercq Chls van Kercqvoorde pacht op den schaeckel genaempt den Hui jsen-ackere west het voorgaende comende met;:eenen hoeck noort aen het ooststraekin suyt路Lieven de Baets gr. 360 r. * Kt. 1742 ghebr. Michiel de vildere filius Guillialne Overpoecke - Gs. van Kerrebroeck gebr. . .- nu Anthone. fs Chls van Kercqvoorde 162.

*

0

163. Olivier ~e Baets pacht * Lieven de Baets op den Schaeckele ghena.empt.路den btilcq bulcq noort het voorga ende west Olivier de Baets oost de volgende gr. 433 r. 0

- 62 -


II

* Kt. 1742 ghebr. Joos Meire fs Prs Overpoecke - Pieter de Baedts gebr. 164. * Xstoffel steijaert opden Schaeckele west het voorgaende noort het ooststraekin oost de volgende groot 830 r. * Kt. 1742 ghebr ~ Christoffel van Wassenhove filius Jans Overpoecke· .-Jan de Clerck 0

165. Xstoffel Steijaert pacht * De kinderen Tanneken van Hecke op den (schaeckel is geschrapt) Rei jtale .west het voorgaende noor+ het ooststraetkin oost; de volgende partije gr. 560 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele wed. van Adriaen de Vreese Overpoecke - Joos Dobbelaere gebr. 0

166. Lieven de Meijere pacht * de douagière vanden president Lafaille west het voorgaende suyt den reijgersgracht noort het boststraetkin oost de dreve gr. 704 r * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Vreese fs Jans Overpoecke - Adr. de Vreese gebr. . G

167. Jan van Veerdeghem pacht * Dhoirs Martin Leybaert met het mierenbulcxken west met drefkin noort het ooststraetkin suyt de volgende gr. 450 r. * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpoecke - Joos Dobbelare gebr . G

het

.1,68. Michiel Cornelis pacht 0

* Pr. Werrebroecq met een bul.cxken genaempt het gemet noort voorgaende west het drefken oost de volgende partije gr. 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Xstoffel van Wassenhove fs Jan Overpoecke - Geert Beelaert gebr.

het

.

169. * Jaspaer Bultincq nieteen Elsch bosseiken west de voorgaende oost Lieven Dobbelare suyt dhoirs Xstoffel Martins ende den Aermen van Meerentre met de voIqende.gr. 370 r. . * Kt. l742 gehbr. Jaspar Bultijnck Lambeke 0.

170. * den aermen van Meerentre ende dhoirs Xsotffel Martins met een bosseiken suyt de voorgaende noort de volgende gr. 100 r. * Kt. 1742 ghèbr. den aermen van Meerendre Stockte poucke,. Luddvicus Maenhaut· fs Jooris Velde ende Gillis vander Vennet fs Jans Velde - nu Jan van Wassenhove fs Xstoffel 1/4 ende de weese Jan Claes 1/4 tot Hansbeke fG 55 - den .aermen van Meerentre 50 r. 50 r. fG 109 weesen Jan Claeys Hansbeke 25 r. 25 r. fG 53v. Jan Rotsaert 25 r. 25 r. 100 r. 0

- 63 -


II

171. * Mijnheer Singelbaenst met een planterije suyt de voorgaende west het Mierenbulcxken noort het drefken oost de volgende parti je gr. 313 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere fs Joos overpoecke 0

t'enden het ooststraetkin

f· 51

172.· Xstoffel Steijaert pacht * Dho i r-s Tanneken van Hecke met een bulcxken west het voorgaende noort het oostdrefken suyt den Aermen van Meerentre gr. 124 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele wed. Adriaen de Vreese Overpoecke 0

173. * Joos Brui jneel met een bosseiken west de voorgaende oost den Adt. Fiscael Spanoge suyt Pro de Sangere met de volgende gr. 134 r * Kt. 1742 ghebr. Christoffel van Wassenhove filius Jans Overpoecke 0

174. Guillam van Kerrebroucq pacht * Pieter de Sangere met een bosselken noort de· voorgaende oost den Adt Fiscael suyt de volgende gr. 134 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele Vi(du)a Adriaen de Vreese Overpoecke - Geert Beelaert gebr. 0

175. Xstoffel Steijaert pacht * Lieven Dobbelare met een bulcxken noort het voorgaende west den Elsch bosch oost de volgende gr. 236 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele Vi(du)a Adriaen de Vreese Overpoecke . - Joos Dobbelare gebr. 0

176. Gillis de Meijere pacht * Den Adt Fiscael Spanoge met eenen bulcq bachten bossche west de voorgaende suyt het vinckaerts bosch oost de volgende gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Schelstraete filius Prs Lambeke - Xoffels van Hecke 0

177. Lieven de Meijere pacht * De douagière vanden president Lafaille met een bosselken west het voorgaende oost den waterloop int ghescheet vande prochie van drongne suyt de volgende gr. 225 r. * Kt. 1742 ghebr. Larus de Vreese fs Jans Overpoecke - Adriaen de Vreese gebr. 0

178. Joos de Vreese pacht * den heere pastoor Callant met een bulcxken noort het voorgaende oost den waterloop int ghescheet vande pxoch i.e van Drongene west de volgende gr. 164 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Schelstraete fs Prs Lambeke - Pro Schelstraete fs Doicus 0

179. Gillis de Meijere pacht * Jo Brissillis inden vinckaerts bosch oost de voorgaende suyt het xiii hoecq stucq west de volgende partije gr. 190 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans de . Meijere filius Phls . Dronghene Lambeke 0

0

- 64 -


II

- Xoffels van Hecke 180. * Pietèr willems inden Vinckaerts bosch oost de voorgaende Philips van Kerrebroucq west de volgende gr. 173 r. * Kt. 1742 gehbr. Mattheeus Gaelens stocktepoucke 0

181.

suyt

0

*

De heer Joos Pauwels inden vinckaerts bosch oost de voorga ende suyt ende west Philip.s van Kerrebroucq gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere fs J"oos overpoecke - nu den procureur Heystergem Inden vinckaersbosch

fO 52

182. Philips van Kerreboucq inden vinckaers bosch noort de voorgaende oost het xiii hoecqstucq suyt de .volgenqe partije gr. 156 r. * kt. 1742 ghebr. Jan Schelstraete fs Pieters Lambeke - Lieven de Vreese 0

*

183. Gillis de Meijere pacht * Dheer Pro vanden Houte inden Vinckaertsbosch noort de voorgaende suyt ende oost het xiii hoeck stucq west de volgende gr. 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans de Meijere fs PhleDrongène Lambeke - Xps van Hècke 0

184.

0

Philips van Kerrebroucq

pacht

* Dhoirs· Lieven Kerrebroucq. met eenen bosch suyt het. xiii hoecq stucq west de * Kt. 1742 ghebr. Adriaen Serwauters fs

bulcq oost den vinckaerts volgende gr. 320 r. Jan oronghene Lambeke

- Guille van Kerrebroeck 185. * Jo lioort * Kt. - Pro

0

0

Jacques· van Wassenhove pacht Jan Bapta de Mei j met het pui jtstucq oost het den Elsch bosch west de volgende groot 400 r. 1742 ghebr. Pieter van Herseele fs Jans Overpoecke de Meijere gebr.

voorgaende

186. * Gillis Cornelis met een bulcxken oost het voorga ende noort ende west het drefken aenden reijgersgracht gr. 180 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis DObbelaere fs Philips Overpoecke - Jan Coppens gebr. . 0

187. Gillis de Meijere pacht * JoG Brissillis ende d/heer Pro vanden houte oost mijnheer de Mei j met· het puytstucq west het drefkin noort het voorgaende suyt vande Broucke gr. 580 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans de Meijere fs Phle Dronghene Lambeke - Xps van Hecke 0

188. Jacques van Wassenhove pacht * Jor Jan Bapta de Meij met een bulcxken noort den selven met het puytstucq west het voorn. oost het xiii hoecqstucq gr. 140 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro van Heirseele fs Jans Overpoecke - Pro de Meijere gebr. 0

- 65 -


11

189 .. e * Philips Kerrebroucq met het xiii hoecq stucq noort het vincqhaers bosch oost jegens den waterloop int ghescheet van de prochie van Drongne suyt de volgende gr. 700 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Schelstraete ts Pieter Lambeke - Lieven de Vreese 190.

Guillam van Kerrebroeck pacht (Pieter Goethals pacht is geschrapt) * Het goetshuijs van poortackere met den oostbroucq noort het X111 hoecqstucq oost int ghescheet vande prochie van Drongne west de volgende groot 660 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Beveren ts Jans Lambeke 0

191. Guillam Kerrebroucq int X111 hoeckstucq oost het voorgaende noort Philips Kerrebrouck west de volgende gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Adr. Serwauters filius Jans Dronghene Lambeke 0

*

het xiii hoeckstucq

fO 53

192. Guillam van Kerrebroucq pacht * Dhoirs Lieven van Kerrebroucq int X111 hoecqstucq oost· het voorgaende suyt ende west den Adt vanden Broucke gr. 260 r. * Kt. 1742 ghebr. Adriaen Serwauters tilius Jans Dronghene Lambeke 0

193. ° Geeraert Schelstraete pacht * Mijnheer Villam met eenen hoeckigen bulcq oost jegens den waterloop int ghescheet vande prochie· van Drongene .comende suyt waert met eenen hoecq suyt waerts tot op de straete g1:'.824 r. * . Kt. 1742 ghebr. Adriaen de Clercq filius Phle thuywelijck met Vi(dU)a Lieven vander Vennet Dronghene Lambeke 194. " Gillis de Meijere pacht * Mi jnheer Villain ende Jo o. Brissillis inet eenen bulcq noort· ende west den voorgaenden oost jegens den waterloop int ghescheet van Drongne suyt sheeren straete gr. 570 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans de Meijere fs Phle nronçhene Lambeke ende Lieven de Bouvere filius Lievens Dronghene Lambeke - :Koffels van Hecke - fO 75 285 r. fO 78 285 r. 570 r. 195. Michiel Córnelis pacht Dheer Jan Bapta vanden Broucke Adt met eenen bulcq plat voor de dreve van het hof suyt sheeren straete west de dreve noort den selven groot met de dreve 1060 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere fs Joos Overpoecke - Geeraert Beelaert gebr.

*

0

196. * den selven vanden selven met een bosselken suyt· het voorgaende west de dreve oost dhoirs Lieven van Kerrebr. gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere filius Joos Overpoecke - Geert Beelaert 0

197.

Ó

Gillis de Meijere pacht

- 66 -


11

* ... met het stoppelbulcxken suyt het sheeren straete oost de dreve noort ende west JoG Jan Bapta de Meij gr. 440 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans de Mei jere filius Phle Dronghene Lambeke ende Lieven de Bouvere filius Lievens Dronghene Lambeke - Xps van Hecke - fO 75 220 r. fO 78 220 r. 440 r. 198. ° Jacques van Wassenhove pacht *. Jo ° Jan Bapta de Mei j met twee bulckens neffens .malcanderen ghenaempt de Merelbuclken gheseijt Merelstucken s'ilyt het voorga ende oost de dreve noort ende west de selven gr. 1540 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Heirseele filius Jans overpoecke - Pro de Meijere gebr. 199. * Den selven vanden selven met eenen bulcq ghenaempt· Bachtenbulcken suyt de voorga ende oost het straetkin noort den reijgersgracht gr. 880 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Herseele filius Jans overpoecke - Pro de Meijere gebr. 0

200. * Den selven vanden selven met eenen bulcq ghenaempt Prs oost ende west den selven suyt sheeren straete 1220 r. Kt. 1742 ghebr. Pieter van Heirseele fs Jans Overpoecke - Pro de Meijere gebr. 0.

bulcq

*

201.

0.

202. * den selven vanden selven met een behuysde hofstede ende den lande daerinne geleghen ghenaempt het verdriet suyt sheeren straete noort bachtenbulcken gr. tsamen 1750 r. * Kt. 1742 ghbr. Pieter van Heirseele filius Jans Overpoecke ~ Pro de Meijere gebr. bachten Buleken fO 54 203. (Lieven is geschrapt) A~r(iaen) Dobbelare pacht Joos de Baets met eenen bulcq bachtenbulcken oost ende suyt Jor Jan Bapta de Meij west de volgend.e gr. 675 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Heirseele filius Jans Overpoecke - Lieven Roets gebr.

*

0.

204. olivier de Baets pacht * Joo Verlinghet met eenen bulcq bachten-bulcken ghenaemt de Borst oost de voorgande suyt de dreve west de volgende gr. 620 r. * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpoecke - Frans de Vogelaere Overp. gebr. 0

Gillis Cornelis pacht de wed. Joos· van Hecke met· een hofstede oost de·voorgaende de dreve west de volgende gr. 140 r. * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpoecke -.Joos Dobbelare gebr. 205.

*

0.

- 67 -

suyt


II

206. " 207. * Pieter Goethals ~elve ende in pachte van Lieven Van Spaei jbroucq met een hofstede ende bogaerde oost de voorgaende noort achter aenden wal suyt het drefken gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr .. den pr(ocureur)· Pieter de Cuypere Overpoecke ende Thomas Coppens filius Joos Overpoucke - Joos Dobbelare gebr. - fG 16 256 r. fG 55 244 r. 500 r. 208. Pieter Goethals pacht * Anthonis D'hanins met een stucquen lants ghenaempt het verdriet suyt sheeren straete oost Mijnheer de Meij west Joos van Hecke gr. 230 r. * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere overpoucke - Joos Dobbelare gebr. 0

209. Olivier de Baets pacht * Joos van Hecke met een stucxken lants ghenaempt het verdriet oost het voorga ende suyt de heirwegh gheseijt sheeren straete west de volgende gr. 470 r. * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpoucke - Geeraert Beelaert gebr. 0

210. Olivier de Baets pacht Joos de Vogelare met een onbehuysde stede ende lande oost het voorgaende no ort het drefken west sheeren straete suyt de volgende gr. 590 r. . Kt. 1742 ghebr. den procureur Pieter de Cuypere overpoucke ende Joosyne de Clercq Vi(du)a Jan Dobbelaere fs Prs Overpoucke - Jan Cornelis gebr. - fO 17 290 r. fO 70 100 r. fO eodem 100 r. 590 r. 0

*

*

211. Xstoffel Steijaert pacht * de wed. Matteus de Baets tot 200 r. ende de wed. Niclaes van Wassenhove de reste tsamen vuyt eerren bulcq onbehui jst noort. de voorgaende suyt ende west sheeren straete gr. 620 r. * Kt. 1742 ghebr. Joosyne de Clercq Vi(du)a Jan Dobbelaere fs Prs. Overpoecke ende Joanne van Nevéle Vi(du)a Adriaen de Vreese Overpoecke - Jan Claeys 210 r. 210 r. fO eodem Jan Cornelis 210 r. 210 r. fO 70 Joos de puijt 200 r. 200 r. 620 r. 620 r. 0

Verspringt hier op de suyt syde van sheeren straete 212. Roelant Matteus met· syne hofstede noort sheeren drefken oost de volgende groot 84 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Kerrebrouck thuywel. Cornelis fs Prs Overpoucke - Jan Cornelis fs Gs gebr. 0

*

- 68 -

straete met

west het

Vi(du)a

Jan


II

Aen Eeckbulcq

fe 55

213. Joos Routs pacht Heer en Mr. bertholomeus de Weirt met een hofsted noort sheeren straete west de voorga ende oost Jor Jan Bapt.a de Mei j suyt de volgende partije gr. 295 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Kerrebrouck thuywel. met Vi(du)a Jan Cornelis ts Prs Overpoucke 0

*

214. Lieven de Meijere pacht Mi jnheer Sisoing met den Eeckbulcq noort de voorga ende west dhoirs van Matteus de Baets suyt den selven met de volgende groot 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele Vi(du)a· Adriaen de Vreese Overpoecke - Pr. de Baedts gebr.

*

0

215. * Den selven vanden selven met den Eec~bulcq noort het voorga ende west d'hulst oost Jan Cornelis gr. 600 r. . * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele Vi(du)a Adriaen de Vreese overpoecke - Pro de Baedts gebr. 0

216.

0

* Roelant Matteus met een bulcxken suyt ende west Mijnheer Sisoing noort ende oost heer ende Mr. Bertholomeus de Weirt gr. 79 r. * Kt.· 1742 ghebr. Jan van Kerrebrouck thuywel. met Vi(du)a Jan Cornelis fs Prs Overpoucke - Jan Cornelis ts Gs gebr. 217. Joos Roets pacht * Heer ende M'r. Bertholomeus de Weirt met een bulcxken west het voorga ende noort den selven met dhofstede gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Joosyne de Clercq wed. van Jan Dobbelaere filius Prs Overpoecke 0

218. Miehiel Cornelis pacht * Gillis Cornelis met de voorste veirmeersch west de voorgaende oost Jor Jan Bapta de Meij suyt d'achterste viermeersch gr. 375 r. * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere overpoecke - nu op Roelant Mattijs . - Jan Cornelis gebr. 0

219.

0

Jacques

van Wássenhove

pacht

* Jor Jan Bapta de Mei j met de voorste straete oost de volgende gr. 540 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro van Herseele filius - Pro de Meijere

viermeersch

noort

sheeren

Jans Overpoecke

gebr.

220. Michiel Cornelis pacht * Mi jnheer Sisoing met het lancqstucq west de sheeren straete oost de volgende gr. 450 r. Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele Vi(du)a Overpoecke - Jan Cornelis· gebr. 0

*

221.

0

Philips

Dobbelare

pacht

- 69 -

voorgaende Adr.

de

noo.rt Vreese


II

* De weesen Pro de Coster met het lancq bulcxken west de voorgaeridenoort sheeren straete oost de volgende partije.gr. 280r * Kt. 1742 ghebr. Pieter Wieme thuywel. met Joanne de Beer Vi(du)a Pro de Roose overpoecke - Hendr. Diericx gebr. den halssenbucht fO 56 222. Michil.Cornelis pacht * Mi jnhee'r Sisoing met den voorsten ende den achtersten Hafssenbucht west de voorgaende noort sheeren straete oost de volgende gr. 746 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele vi (du)a Adriaen de Vreese Overpoecke - Jan Cornelis gebr. 0

223. Lieven de Meijere pacht * De Douagière vanden president Lafaille met eenen bulcq genaempt de veirmeersch west de voorgaende noort sheeren straete oost de volgende partije gr. 870 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Vreese filuis Jans Overpoecke - Adr. de Vreese gebr. 0

224. Lieven de Vreese pacht * Dhoirs vanden Adt Vanderhaghèn met eenen bulcq genaempt de doncqt west het voorgaende noort sheeren straete oost de volgende partije gr. 846 r. * Kt. 1742 ghebr. (Laurs de Vreese filius Jans Overpoecke is geschrapt) Pieter Dobbelaere filius Bauduyn Overpoecke - Marten Dobbelare gebr. - fG 26 1 ghem 123 r. fO eodem 1 ghem 123 r. 2 ghem 246 r. 0

225. Michiel Cornelis pacht * Dheer Jan Bapta (de Mei j is geschrapt) vanden Broucke Adt met eenen bulcq ghenaempt de donct noort sheeren straete oost ende suyt het selve goet groot 1040 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere filius Joos Overpoecke - Geeraert Beelaert pacht 0

226. * Den selven vanden selven met eenen bulcq ghenaempt de donct bachten den wal van het hof aen alle syden ghelant den selven 984r * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere fs Joos Overpoecke - Geert Beelaert gebr. 0

227. * Den selven vanden selven genaempt het lanqdoncq bulcxken oost de voorgaende west den blomme swijn bosch gr. 570 r. *.Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere ts Joos Overpoecke - Geert Beelaert gebr. 0

228. * Den selven vanden selven met een meerschelken ofte geweet west het voorgaende noort ende oost het selve goet gr. 120 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere filius Joos Overpoecke - Geert Beerlaert gebr. 0

- 70 -


11

229. a Den selven vanden selven met een weede west het voorgaende noort aenden wal van het pachthof oost de dreve suyt d' oppestucken gr. 840 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere filius Joos Overpoecke - Geert Beelaert gebr.

*

230. * Den selven vanden selven met het behuyst pachthof liggende syn wallen ront int tselve go et groot 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere filius Joos Overpoecke - Geert Beelaert gebr. 0

met

Aen d'oppe Cale fO 57 231. * Den selven vanden selven met eenen bulcq plat voor het hof suyt aenden wal noort sheeren strate oost de dreve voor het (pachthof is niet vermeld) gr. 490 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere fs Joos Overpoecke - Geert Beelaert gebr. 0

232.

0

* Den selven vanden selven het pachthof groot 150 r .. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de

met de dreve voor ende ter sijden

van

Meijere fs Joos Overpoecke

- Geert Beelaert gebr. 233. * Den selven van den sel ven met een bulcxken west de voorga ende dreve noort sheeren straete oost Mijnheer villain noort den selven met den boomgaert gr. 360 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere fs Joos Overpoecke - Geert Beelaert gebr. 0

234. * Den sel ven vanden selven met eenen boomgaert ende geweet noort het voorgaende west de dreve van het pachthof suyt den selven met het oppestucq gr. 550 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere fs Joos Overpoecke - Geeraert Beelaert gebr. 0

235.

0

Geeraert Schelstraete

pacht

* Mijnheer Villain een stucq met een bijl west de twee voorgaende noort sheeren straete oost ende suyt den Elschbosch gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Adriaen de Clercq fs Phls thuywel. met Vi(du)a vander VĂŠnnet fs Prs Dronghene

Lambeke

236. Jan Braem pacht * Theodor Roohaert met eenen Elsch bosèh west de voorga ende noort sheeren straete oost d'oostbeke suyt de volgende gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. den pr (ocureur) Frans de Backere over Jor Eresius Worth Lambeke 0

Gillis de Meijere pacht met eenen Elsch bosch noort de voorga ende oost d'oostbeke geseyt d'oppecale suyt ende west d'heer Jan Bapta vanden Broucke gr. 600 r. 237.

* ...

0

- 71 -


II

*

Kt. 1742 ghebr. Frans de Meijere - Xoffels van Hecke

fs Phle Dronghene

Lambeke

238. ~ Michiel Cornelis pacht D r heer Jan Bapta vanden Broucke Adt met eenen bulcq ghenaempt den nopt oost d/oppe cale no ort de voorgaende ende den selven suyt de volgende gr. 600 r~ * Kt. 1742 ghebr. Pro de Meijere fs Joos Overpoecke .- Nu op Lieven de Vreese - Geert Beelaert gebr.

*

239. Lieven Hanssens pacht Dheer JooS de Roi j met eenen bulcq ghenaempt den nopt d/oppe cale noort de voorgaende suyt de volgende gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Heirseele fs Jans overpoecke - Geert Beelaert gebr.

*

0

oost

240. Lieven de Vreese pacht * Dheer Jan Bapte vanden Broucke met eenen bulcq onder meersch ende lant ghenaempt den nopt noort de voorga ende oost ende suyt d/oppe cale west de volgende gr. 630 r. * Kt. 1742 ghebr. pr de Meijere fs Joos Overpoecke - Geert Beelaert gebr. 0

Inde broucken

fa

58

241* Jan Meucl' met een bulcxken inde broucken oost het suyt jegens int ghescheet vande prochie van Landeghem selven met de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Bisschop fillus Marten Lambeke - Geert Beelaert gebr.

voorgaende noort den

242. * den selven neffens het voorgaende met een bulcxken Broucken suyt het voorga~nde noort de volgende gr. 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Bisschop fs Lieven Lambeke - Geert Beelaert gebr. - fO 95 1 ghem 10 r. 0

inden

243. * Dhoirs Pieter van Schelfstraeten inde broucken suyt voorga ende noort de volgende groot 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere filius Joos Overpoecke - Joos Schelstrate 244. Jacques van Lookene pacht * Pieter van Lookene inde Broucken suyt het voorga ende noort volgende gr. 230 r. * Kt. 1744 ghebr. Pieter de Meijere filius Joos overpoecke

het

0

de

245. Joos de Vreese pacht Dihoirs Pr. van Schelfstraete inde Broucken suyt de voorgaende oost den nopt west de volgende partije gr. 168 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere filius Joos Overpoecke - Joos Schelstraete 0

*

246.

0

Michiel

Cornelis

pacht

- 72 -


11

*

(Dheer Jan Bapta vanden Brouèke is geschrapt) Gillis Cornelis met een partijeken lants inden broucken oost het voorga ende no ort den selven west de volgende gr. 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Xstoffel van Wassenhove fs Jan Overpoecke ende Guille Hessens fs Prs. overpoecke - Jan Coppens gebr. 247. * Pieter de Wolf inde broucken oost het voorga ende suyt Lookene west de volgende partije gr. 163 r. Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere filius Joos Overpoecke 0

Pr.

van

*

247' Guillam van Kerrebroucq pacht Pieter desangere inde broucken oost de voorgaende suyt int ghescheet vande prochie van Landeghem west ende noort de volgende partije gr. 620 r. * Kt •.1742 ghebr. Jan Arents filius Frans Overpoecke - Geert Beelaert gebr.

*

0

248 •. Jacqus van Lookene pacht * Geeraert Cocq inde broucken oost de voorn. suyt het Broucqstraetkin int ghescheet vande prochie noort de volgende gr. 486 r. * Kt. 1742 ghebruycker Marten Bisschop filius Lieven Lambeke 0

249. * Den selven vanden selven inde broucken suyt het voorga ende oost Pro de Wolf noort de donct west de volgende gr. 486 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Bisschop filius Lieven Lambeke 0

Inde Broucken

fG 59

250. Jooris van Lakene pacht Mevrouwe vande byloque inde Broucken oost den Blomme swyn suyt de volgende gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Bisschop Lambeke

.*

0

het

voorgaende

noort

251. Pieter Beelaert pacht * (den Pr. bernaert Jaecqs de Dobbele ... is na 1680 toegevoegd) inde broucken suyt int ghescheet vande procnf,e aen het Broucq Straetkin noort de voorga ende west de volgende gr. 470 r. Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Pieter Vande Velde filius Bauduyn stocktepoecke - Lieven Roets gebr. 0

*

252. Jacques van La,kene pacht * Pieter van Looquene met den Hooghen ende den nederen asselt oost het voorgaende suyt aen het broucqstraetkin noort den Blomme Swijn west de volgende groot 790 r. * Kt. 1742 ghebr. Siprianus Siron Landeghem Lambeke 0

253. ·Jan Beunis pacht Dhoirs Jacques van Lakene met den Langhen bulcq oost de voorga ende suyt aen het broucqstraetkin int ghescheet vande prochie van Landegem west de volgende gr. 744 r. * Kt. ·1742 ghebr. Charel vande steene in huywelijck Vi(du)a Jan van Laecke fs carel Lambeke - Adr. de Vreese gebr. 0

*

-

73 -


II 254. de wed. Jan vander Vennet pacht Dhoirs Jooris van Laquene met den drij bulcq oost de voorgaende noort den Blonuneswijnbosch suyt de volgende gr. 604 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Mestdagh Lambeke - nu op Jan Vervennet ts Jans - Lieven van Vennet gebr. 0

*

255.

0

*

De wed. Pieter Cornelis met de Cloutsbulcken noort de voorgaende suyt aen het broucqstraetkin int gescheet vande prochie van Landegem west de dreve vande weesen Jacques van Looquene gr. 300r. * Kt. 1742 ghebr. Siprianus Siron Landeghem Lambeke - nu de wed. Pro Cornelis tot Landeghem - Jan Mortier gebr. 256. Jan de Beunis pacht * De weesen Jacques van Lakene met 54 r. ende de Kerck XLII r . tsamen in een dreve oost de voorgaende suyt op het broucqstraetkin west de volgende gr. 96 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Vande Kerckhove tilius Prs Stocktepoucke ende Charel Vande Steene thuywel • met Vi (du)a Jan van Laecke tilius Carel Lambeke - Adr. de Vreese 54 r. de prochie 42 r. 96 r. 42 r. 54 r. 96 r. 0

2.57.

0

*

de wed. pro Cornelis tot Landegem met eenen bulcq ghenaempt dhelft oost de voorgaende west het Vlaenderlant noort de volgende gr. 466 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Bisschop filius Lieven Lambeke - Anth. Hanssens 25~. Jan de Beunis pacht * de weesen Jacques van Lakene met het Swerte stucq suyt het voorgaende oost den drijbulcq noort de volgende groot 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Heyndr. van Hulle filius Jans Lambeke - Adr. de Vreese gebr. 0

259. Jacques van Lookene pacht de weesen Jacques van (Wassenhove is geschrapt) Vosselare noort het Swerten stucq oost het drij bulcxken noort de volgende gr. 300

*

0

r.

*

Kt. 1742 ghebr. Pieter Coppens filius Jans Landeghem Lambeke - Pro Cocquijt gebr.

Aen den Blommeswijn f¡ 60 260. * .Jooris van Laquene selve ende 180 r. in pacht van de wed. vanden Adt. Rogman tsamen met eenen bulcq suyt de voorgaende oost den drij bulcq noort de volgende groot 706 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Steijaert ts Jans Stocktepoucke ende Lieven Bisschop ts Thomas op Heystendriesch Lambeke - Baudn de Meijere Baudns 180 r. 0

- 74 -


II

526 ;ra 706 r.

Pro Aerts

-

fO 93 f" 16

1 ghem 226 r. 180 r 1 ghem 406 r. l

261. Jan de Beunis pacht de weesen Jacques van Laquene met het Blomme Swijntin suyt de voorgaende oost den blomme swijnbosch noort de volgende gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel de Meijere filius Jans Lambeke - Adr. de Vreese gebr.

*

0

262. o Xstoffel steijaert met het drybulcxken suyt de voorgaende west d'ooststijne oost de volgende partije gr. 163 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Haerens filius Frans Stockte poucke - Baudn. de Meijere Baudns

*

263. ° * Jooris van Laquene met het Blomme Swijntin west het voorgaende noort d'achterste veirmeersch oost den Blommeswijn bosch gr. 300 r * Kt. 1742 ghebr. Charel vande Steene in huywel. vi(du)a Jan van Laecken fs Carel Lambeke - Chls van Lake 264.

0

* D'hois Pro Schelfstraete inden Blomme Swijnbosch suyt Broucken oost de donct noort de volgende partije gr. 390 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere filius Joos Overpoecke - Joos Schelstraete DrOngen Dhoirs Adr. van Branth.

de

98 r. 294 r. 390 r.

265. ° * (Pieter Dobbelare tot Waerschoot" is geschrapt) en vervangen in een ander handschrift door "Christoffel de Vlieghere Somergem" inden Blommeswijn bosch suyt de voorgaende oost de donct noort de volgende gr. 98 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele Vi(dU)a Adr. de Vreese Overpoecke - Frans de Vlieghere 266. " * Dhoirs Jan de Baets inden Blommeswijn suyt het voorgaende west het Blommeswijntin noort d'achterste Veirmeersch oost de volgende gr. 243.r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Gryp filius Jaecques Stockte poucke ende Mattheeus de Meijere fS Jans Lambeke - Pro Meganck 40 r. fO 66 40 r. Gs Wieme gebr. 40 r. fO eodem 40 r. Frans Goethals 121 r. fO 77 121 r. Jan de Clerck 40 r. fG 75 40 r. 241 r 241 r. 267. * Jan van Hulle inden Blommeswijn bosch west het voorgaende noort Joo Jan Bapta de Meij oost de volgende gr. 147 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Vreese fs Jan Overpoecke G

- 75 -


11

268. Lieven de Meijere pacht * de douagière vanden president Lafaille inden Blommeswyn bosch west het voorgaende noort Mijnheer de Meij oost de <;lonctgr. 98 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Vreese filius Jans Overpoecke - Adr. de Vreese gebr. 0

269. Jacques van Wassenhove pacht * Jor Jan Bapta de Mei j met eenen. bulcq ghenaempt den dobbelare suyt den Blommeswijn bosch west den selven met de volgende gr. 650 0

r.

*

Kt. 1742 ghebr. Pro van Herseele - Pro de Meijere gebr. Aende viermeersch

fs Jans Overpoecke

fO 61

270. * den selven vanden selven met d /achterste veirmeersch suyt den Blommeswijn bosch oost de voorgaende west de volgende groot iOlOr * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Herseele fs Jans Overpoecke - Pro de Meijere gebr. 0

271. Joos Routs pacht * Dheer ende mr. Bertholomeus de Weirt met het dry bulcxken oost de voorga ende suyt het Blommeswijntien west de volgende gr. 210 r * Kt. 1742 ghebr. Joosyne de Clercq Vi(du)a Jan Dobbelaere fs Pieters Overpoecke 0

272. * Philips de Meijere met het drijbulcxken oost, de voorgaende Xstoffel steijaert west de volgende groot 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Charel de Meijere filius Jans Lambeke - nu Chls de Meijere 0

suyt

273. * Mijnheer Sisoing met den Meerschul nu Elschbosch oost de voorga ende suyt d'ooststijne west de volgende groot 490 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele Vi(du)a Adriaen de Vreese Overpoecke 0

274. Xstoffel steijaert pacht * D.:I'hoirsGeeraert van Nevele met een bulcxken ghenaempt den Meerschulst oost de voorga ende suyt d /oosti jne noort de volgende gr. 580 r. * Kt. 1742 gheOr. Christoffel van Wassenhove fs Jans Overpoecke - Hendr. Diericx gebr. 0

275. Jan Vanhulle pacht * Dhoirs Laurens Vanderhagen met d/hooge hulst suyt de voorgaende noort den papenbulcq west de volgende partije groot 1100 r. * Kt. 1742 ghebr. den Pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpoecke 0

276. 0 Jan Claes pacht * Pieter Goethals inden Hooge hulst noort Jan Stei jaert oost voorgaende west de volgende gr. 250 r. . * Kt. 1742 ghebr. Pro Cornelis filius Gillis Overpoecke 277.

0

Philips de Clercq pacht

- 76 -

de


II

*

de noort Kt. - Gs.

*

kercq van Meerentre inden Achterste hulst oost de voorga ende den qua den driesch west de volgende groot 104 r. 1742 ghebr. Jan Vande Walle filius Lievens Overpoecke van Kerrebroeck gebr. .

278. Jan Goethals pacht * Dhoirs Laurens vanderhaghen met de achterste hulst oost voorgaende west den Adt. knoop suyt de volgende gr. 264 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Hessens filius Prs Overpoecke - Frans Dobbelare gebr. 0

de

279. Jacques van Wassenhove pacht * Jo" Jan Bapta de Meij met den quaden driesch noort de voorga ende oost de weesen Geert van Nevele west de volgende gr. 670 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro van Herseele filius Jans Overpoecke - Pro de Meijere gbr. 0

Hemelrijcq

f" 62

280. de wed. Jan Vander Vennet pacht * de wed. vanden Adt. speeckaert oost de voorga ende suyt aen het drefkin west (het cleijn heme.Lri.jcq is geschrapt) "dhoirs Jan Harens" gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Christoffel Bernaert fs Jans Stocktepoucke - nu op Lieven Vervennet 0

281. (Martin de Keijsere is geschrapt) Jan Goethals" pacht * Den Adt. Knoop met eenen bulcq suyt den quaeden driesch noort ende west Guillam Bruijneel oost d'hoirs Laurens vanderhagen gr. 409 r. * Kt. 1742 ghebr. Xstoffel van Wassenhove fs Jan Overpoecke - nu Jan Goethals - Jan de Crane gebr. 0

282. Guillam Bruijneel oost het voorgaende suyt de wed. vanden Adt. Speeckaert noort den selven Speeckaert met het groot Hemelrijcq west de volgende gr. 314 r. .: * Kt. 1742 ghebr. Pieter Goethals fs Jans Overpoecke ende Jan de Smet fs Jans Stocktepoucke - Jan Claeijs gebr. - fO 14 114 r. fO 37 200 r. 314 r. 0

*

283. Jan Claes pacht * Jan Goethals oost de voorgaende west Frans Harens noort groot hemelrijcq gr. 104 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Cornelis filius Gillis Overpoecke 0

het

284. dewed. Jan vander vennet pacht de wed. vanden Adt. Speeckaert met het groot hemelrijcq suyt de twee voorga ende noort den langhen ackere oost de vo~gende partije gr. 423 r. Kt;¡ 1742 ghebr. Thomas de Witte filius Marten stocktepoucke - nu op Lieven Vervennet 0

*

*

- 77 -


II

285. Jan Claes pacht * Jan Goethals west het groot heraeLr Lj cq noort den oost de volgende partije gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Cornelis ts Gillis Overpoecke 0

langen

286. * Guillam Bruijneel west de voorgaende noort den Langenackere den Adt Knoop oost de volgende gr. 370 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Goethals tilius Jans Overpoecke Vi(du)a Mattheeus Cocquijt Stockte poecke - Lieven Roets gebr. 270 r. Adr. Bruijneel 100 r. - tO 14 200 r. tO 50 170 r.

ackere

0

suyt ende

287. Jan van Hulle pacht 288. * Dhoirs Laurens vanderhaghen met de voorste hulst· west de 289. voorga ende noort den Langhen ackere oost dhoirs Jan Steijaert gr. 674 r. * Kt. 1742 ghebruycker Pieter van Herseele filius Jans overpoecke 0

290. Xstoffel steyaert pacht * De weesen Jan Steijaert met een bur cxken west het voorgaende noort den langenackere oost de volgende groot 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Joannes Verguit ts Carel Overpoecke - Joos van Hecke gebr. 0

291. Jan van Hulle pacht D'hoirs Laurens vanderhaghen met het voorste hulsten suyt den selven west het voorga ende noort den langenackere oost de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pr. van Herseele tilius Jans Overpoecke

*

0

Papenbulcq

63

292. * Franchoijs Goethals met den Papenbulcq suyt ende west dhoirs Laurens vanderhagen noort den Langhenackere oost de volgende partije gr. 470 r. * Kt. 1742 ghebr. Xs·tottel van Wassenhove tilius Jans Overpoecke - Jan van Hulle gebr. 0

293. Jan van Hulle pacht * (Dhoirs Matteus de Baets is geschrapt) Frans vanderhaegen met het bolhaerdeken west het voorga ende oost Mi jnheer Sisoing noort de volgende groot 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Herseele tilius Jans overpoecke 0

294. Philips de Clercq pacht * Chls van Kerèkvoorde ben(e)den opden Langenackere suyt het voorga ende oost het drefken noort de straete west de volgende groot 166 r. * Kt. 1742 ghebr. Mibhiel de Vildere filius Guille Overpoecke - Gs. van Kerrebroeck gebr. - nu Anth. filius Chls van Kerckvoorde 0

- 78 -


II

295~ * Olivier de Baets beneden op den Langhenackere oost de voorgaende noort de straete west de volgende partije groot 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Meire filius Pieters Overpoecke - Pro de Baets fs Oliviers gebr. 0

296. Philips de clercq pacht Chls van Kercqvoorde beneden opden Langhenackere oost het voorga ende noort den wagenslach west de volgende partije gr. 206r * Kt. 1742 ghebr. Michiel de Vi;ldere fs Guille Overpoecke - Gs van Kerrebroeck gebr .. - nu Anth. fis Chls van Kercqvoorde 0

*

297. ° Lieven de Meijere pacht * de douagière vanden president Lafaille ende Jan Vermeulen met de groote vierweesche oost het voorgaende noort den waghenslach 580 r * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Vreese filius Jans Overpoecke - Gillis van Kerrebroeck 280 r. Adr. de Vreese gebr. 200 r. 580 r. 200 r. - t:" 31 fO eodem 1 ghem. 80 r. 1 ghem 280 r. 298. Lieven de Meijere pacht * Jan Vermeulen met de Cleyne vierweesche oost de voorga ende noort den waghenslach west de volgende partije gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Vreese fs Jans Overpoecke - Adr. de Vreese gebr. 0

299. * de wed. Jan Vander Vennet beneden op den Langenackere oost het voorgaende noort den waghenslach west de volgende partije gr. 730r * Kt. 1742 ghebr. Pieter Wieme thuywel. met Joanne de Beer Vi(du)à Pieter de Roose Overpoecke ende Jan de Smet filius Jans Stocktepoucke - Hendr. Diericx gebr. 365 r. 1 ghem 65 r .. Laurs de Keijsere gebr. 365 r. 1 ghem 65 r. 730 r. 2 ghem 130 r. 0

300. 0 Jacques van wassenhove pacht Jor Jan Bapta demeij beneden opden Langhen ackere voorgaende noort den waghenslach west de volgende partije * Kt. 1742 ghebr. Pro van Herseele filius Jans Overpoecke - Pro de Meijere gebr.

*

301.

0

de wed. Jan Vervennet

oost de gr. 184r

pacht

* de wed. vanden Adt. Speeckaert beneden opden het voorgaende noort den waghenslach gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Thomas de witte filius Marten

Langhenackere

oost

Stocktepoucke

- nu op Lieven Vervennet den Langenackere

fO 64

302. Lieven de Meijere pacht * Dhoirs van .•. pastoor tot Eijne beneden opden Langenackere oost de voorgaende noort den wagenslach west de volgende gr. 820 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Smet fs Jan stocktepoucke 0

- 79 -


11

- Adr. de Vreese gebr. Lieven van(der) vennet - f" 58 vso f" eodem verspringt 3'03.

410 r. 410 r. 820 r. 1 ghem 110 r. 1 ghem 110 r. 2 ghem 220 r.

hier op de noortsyde

vanden wagenslach

0

*

de wed. Jan Vervennet opden Langenackere een stucxkin met een bijl suyt den waghenslach west dhoirs Jan Harens oost de volgende gr. 275 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Leyseele thuywel. met Vi(du)a Lieven Vande Walle overpoucke - Lieven van Vennet gebr. 304. Jan Goethals pacht * DHoirs Laurens vanderhaghen opden Langenackere west het voorgaende suyt den wagenslach oost de volgende partije gr. 145 r. * Kt. 1742 ghebruycker Pieter Claeys filius Prs Overpoecke - Frans Dobbelare gebr. 0

305. " Jacques van Wassenhove pacht * Jor Jan Bapta de Mei j opden Langhenackere west het voorgaende . suyt den wagens lach noort de volgende partije groot 380 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Herseele fs Jans Overpoecke - Pro de Meijere gebr. 306. de wed. Pro Cornelis pacht den Aermen van Meerentre suyt het voorn. noort den wagenslach naerst sheeren straete oost de volgende partije groot 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Hessens filius Prs Overpoecke - Gs van Kerrebroeck gebr.

*

0

307. Bauwen Cocquyt pacht * Joos Bruijneel opden Langenackere west het voorgaende noort wagenslach naerst sheeren straete oost de volgende parti je 254r * Kt. 1742 ghebr. Gillis Dobbelaere filius Phls Overpoecke - Jan claeijs gebr. 0

den gr.

308. Adriaen Donckerwolcke pacht Mi jnheer Sisoing opden langhenacker west het voorgaende noort den slach naerst sheeren straete oost de volgende parti je groot 143 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele vi(du)a Adr. de VreĂŠse Overpoecke

*

0

308' " Jan Claes pacht Dhoirs Pr. Brui jneel ende. dhoirs Pr. Claes opden Langenackere west het voorga ende noort den slach naerst sheeren straete oost de volgende gr. 370 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Cornelis filius Gillis Overpoecke ende Vi(du)a Joos de Puyt fs Jans Overpoecke ~ fO 1 183 r. fG 53 187 r. 370 r.

*

- 80 -


II

309. Louijs Beelaert pacht * JoG Lievijne Nijdt opden langhenackere west de voorgaende noort den slach jegens over het gat van het ackerstraetkin suyt de volgende gr. 186 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Goethals filius Jans Overpoecke - Jan Claeys gebr. 0

310. de wed. Jan Vervennet op den langhenackere noort de voorgaende suyt den pontslach oost de volgende partije gr~ 219 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Vlieghere filius Michiel Overpoecke - Lieven Vanvennet gebr. 0

*

den langenackere

fG 65

311. Lieven de Meijere pacht * Jan (Vermeulen is geschrapt) de Meij of de Meijer opden Langenackere een stucq met een bijl suyt den pontslach noor+ den voetwegh oost de volgende partije gr. 210 r. "gent. ¡het bylken" * Kt. 1742 ghebr. Pieter de vlieghere filius Michiel Overpoecke - Lieven van Vennet 0

312. de wed. Jan Vervennet op den noort den voetweg'h oost west de 0

*

300

*

langenackere suyt den pontslach voorgaende oost de volgende gr.

r.

Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a - Frans Dobbelare gebr.

Joannes

VerguIt

filius Carel Overpoecke

313. Lieven de Meijere pacht * Jan de Man ende Pr. Vermeulen opden langenackere west het voorga ende suyt den pontslach noort den voetwegh oost de volgende partije gr. 275 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Dobbelaere filius Joos Overpoecke - Lieven Van Vennet gebr. 0

314. Bauwen Cocquyt opden Langenackere west het voorgaende suyt den pontslach noort den voetwegh oost de volgende partije gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele Vi(du)a Adr. de Vreese Overpoecke - nu op Jan Goethals - Lieven Van Vennet gebr. 0

*

315.

0

Jan Goethals

pacht

* Anthonis Dhanins opden Langhenackere den pontslach noort den voetwegh oost de * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter - Joos Dobbelare

west het voorga ende volgende gr. 200 r. de Cuypere OverpĂśecke

suyt

gebr.

316. Joos sutterman pacht * Joos van Hecke opderi Langhenackere west het voorgaende suyt den pontslach noort den voetwegh oost de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. den pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpoecke 0

317.

0

Laurens

de Baets pacht

- 81 -


II

* Mijnheer Sisoing opden Langenackere west het voorgaende suyt den pontslach noor t; den voetwegh oost de volgende gr. 233 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele Vi(du)a Adr. de Vreese Overpoecke - nu op Liev~n de Baets - Pro de Baedts gebr. 318. de wed. Jan Vervennet opden langenackere west het voorga ende noort den voetwegh ende oock oos t den voetwegh suyt de volgende gr. 245 r . * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Joannes Verguit filius Carel overpoecke - Lieven van Vennet gebr. a

*

319. Adriaen Donckerwolcke pacht Mi jnheer Sisoing opden langenackere noort het voorga ende oost aende voetwegh suyt de volgende partije gr. 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele Vi(du)a Adr. de Vreese Overpoecke 0

*

320.

0

*

de wed. Jan Vervennet op den langhenackere een stucq met een bijl noort het voorgaende oost aen het drefken suyt de volghende gr. 235 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Joannes Vergult fs Carel Overpoecke - Frans Dobbelare gebr.

den lanqenackere fD 66 321. a Laurs de Baets pacht Mijnheer Sisoing opden langhenackere noort het voorga ende , oost het drefkin suyt de volgende gr. i50 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Vànde Walle filius Jans Overpoecke - nu op de wed. Arent van Hecke - Anths Clays gebr. - "dese partije competeert mijnheer Singhelbaerst"

.*

322. Jan van Hulle opden langenackere noort het voorgaende suyt aende vierweesche gr. 566 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Vreese fs Jans Overpoecke a

*

oost ende

323. Jan van Mulle pacht * Jan de Baets öpden Oostsyde van het straetkin vande vierweesche west het voorgaende straekin oost dhofstede Jan van Hulle suyt de volgende groot 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro de Vreese fs Jans Overpoecke a

324. * de wed. Pieter Cornelis noort de voorgaende west vierweesche aen het voorgaende straekin suyt een partijeken ghenaempt het kercxken gr. 225 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Vreese fs Jans Overpoecke - Jan van Hulle gebr. a

325.

0

Lieven de Meijere

pacht

- 82 -

aende lants


11

* de douagière vanden president Lafaille ende Jan Vermeulen met eenen dri jbecq ghenaempt het kercxken no ort het voorgaende suyt den pontslach oost de volgende gr. 200 r. Kt. 1742 ghebr. Laurs de Vreese fs Jans Overpoecke - Jan Wieme gebr.

*

326. de wed. van Pr. Cornelis met een bulcxken west het voorga ende suyt aen ende met den pontslach oost sheeren straete noort dhofstede Jan vanhulle groot 300 r. * . Kt. 1742 ghebr. Pieter Wieme thuywel. met Joanne de Beer wed. van Pro de Roose Overpoecke - Pro Cornelis gebr.

*

327. * Jan van Hulle met consorten sijne behuijsde hofstede suyt het voorgaende oost sheeren straete noort de volgende partije gr. 285r * Kt. 1742 ghebr. Pro de Vreese filius Jans Overpoecke 0

328. Philips (Kerrebroucq is geschrapt) Declercq pacht * Chls van KĂŠrcqvoorde met een hofstede suyt de voorga ende sheeren straete noort de volgende partije gr. 456 r. * Kt. 1742 ghebr. Michiel de Vildere filius Guille Overpoecke - nu prop Anths fs Chls van Kercqvoorde - Gs. van Kerrebroeck gebr. 0

329. Joos Sutterman pacht * Jan de Baets met een onbehuysde hofstede noort ende oost straete suyt de voorgaende west de volgende groot 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Jan van Renterghem Overpoecke - Jan van Hulle gebr.

oost

0

sheeren

329' Laurs de Baets de jonge pacht Gillis Cornelis met een hofstede metten lande comende met een bijl noort sheeren straete west het drefken noort west Joos Bruijneel gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Dobbelaere filius Philips Overpoecke - Jan Coppens gebr. 0

*

Aen het drieschelkin

fe

67

330. Philips de clercq pacht * Joos Bruyneel met een onbehuysde hofstede noort het sheeren straete suyt ende oost de voorn. west het drefken naerden langhenackere gr. 270 r. Kt. 1742 ghebr. Gillis Dobbelaere filius Phls Overpoecke - nu Jan van hulle (geschrapt) - Gs van Kerrebroeck gebr. 0

*

331. * Marie Taets met een stedeken op voorga ende stede gr. 18 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans van Renterghem 332.

sheeren

straete

neffens

de.

filius Frans Durmen

0

*

Joos Bale met sijn hofstede noort sheeren straete oost het drefken naerden langhenacker west de volgende partije gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Joannes Verguit fs Carel Overpoecke

- 83 -


11

- Joos van Hecke gebr. 333. Pro de Meijere pacht * den Aermen van Meerentre met een hofstedeken oost noort sheeren straete west de volgende gr. 135 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Joannes Vergult Overpoecke - .Jan Wieme gebr. 0

de voorgaende

334. " Jo" Marie MOllepoi t met een stede ende lande noort sheeren straete suyt den langenackere oost den voetwegh west de volgende gr. 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne Van Nevele Vi(du)a Adr. de Vreese Overpoecke - Laurs de Keijsere gebr.

*

335. " Adriaen Dobbelare met een stedeken aen het drieschelken ende oost het voorgaende drieschelkin gr. 30 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Dobbelaere filius Joos Overpoecke - Joos Dobbelare gebr.

*

336. " * Adriaen donckerwolcke met een onbehuijst stedeken drieschelkin oost het voorga ende gr. 86 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Vlieghere Stockte poucke 337. o * Adriaen donckerwolcke met syn hofsteken .op liggende ront int voorn. drie=schelken gr. 47 r. Kt. 1742 ghebr. Pro de Vlieghere filius Michiel

*

3384

het

aen

noort

het

drieschelken

Overpoecke

e

* de wed. neffens de * Kt. 1742 - Michiel

pro de Vliegere met een stedeken op het drieschelkin voorgaende liggende ront int¡ voorn. drieschelken gr.40r ghebr. Pro de Vlieghere filius Michiel Overpoecke de Vliegere gebr.

339. " Joos Bale pacht * Dhoirs Chls van Veerdeghem met een stedeken op het drieschelken oost Adriaen Donckerwolcke west Michiel de (Vliegere is geschrapt) Puijt * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Joos de Puijdt fs Jans Overpoecke - Gillis Vande Walle gebr. Aen het drieschelkin

f" 68

340. " Michiel de Puijt met een voorgaende noort west de selven met de volgende gr. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Puijdt fs Jans Overpoecke - Jan de Puijdt gebr. - fG 3 27 r. f" 53 30 r. 57 r.

*

hofstedeken op het drieschelken oost de straete aen het drieschelken suyt den 57 r. Pui jdt Overpoecke ende de wed. Joos de

- 84 -


11 341. * Den selven met een stucxken lants jeghens over het stedeken noort het voorgaende oost de volgende gr. 62 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Puydt Overpoecke - Jan de Puydt gebr. 0

342. de wed. Jan steijaert met een bulcxken west het voorn. Marie Mollepoit suyt de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Dobbelaere filius Joos overpoecke - Gillis Vande Walle gebr.

*

voorn.

0

343. Joos Bale pacht * Dhoirs Chls van Veerdeghem met eenen bulcq oost dhofstede van JoG Marie Mollepoit suyt den langenaekere west de volgende partije gr. * Kt. 1742 ghebr. vi(du)a Joos de Puydt filius - .Joos Dobbelaere gebr.

oost Joo

0

noort het voorga ende den voetwegh jegens 280 r. Jans overpoecke

345. Louijs Beelaert pacht * Joo Clara Speeekaert met een bulexken noort sheeren straete west het cauterstraetkin suyt den voetwegh opden iangenackere gr. 300r * Kt. 1742 ghebr. Joanne van Nevele vi(du)a Adr. de Vreese Overpoecke - Jan Claijs gebr. 0

345' Jan Claes pacht * Dhois Jan Goethals met een hofstede noort sheeren straete oost het cautergat ¡vanden langenackere suyt den slaeh west de volgende gr. 155 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Cornelis filius Prs. Overpoecke 0

346. Joos sutterman paeht Dheer Louijs van Heeke met een stede ende lande noort sheeren straete oost de voorgaende suyt den waghenslach west de volgende partije gr. 460 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Hessens filius Prs Overpoecke 0

*

Sa(men) Totalis Overpoecke IIIIe XXX gem(et) 1111 r.

- 85 -\

,

,

,,'~.:,',

"J"

' ,

10:."

':;':.....;'.~.. c'

r.

Uittreksel' uit het landboek VaD Merendree, R.A.G. fonds Merendree Reg. 185. fO .69

..

"

-: ':'':-

'1

,

,,'

\;'l

"-,.'

.'"

'

, ' ,{

,.

~

~.

~." :.

..... . ,

,,",:,,'

:

. c-, "

~,

,

.

,."

..

~'

~:-

;


III

Hier naer volght den wijcq van stocqte poucqe eerst suydt sijde vande Cale M{emo)r(ie) 1.

Joos Goethals pacht Overp. Dhoirs Jan Luijste met een hofstede oost de voorgaende hofstede noort sheeren straete suyt den waghenslach west de volgende gr.' 240 r. * Kt. 1742¡ ghebr. Joannes Leyseele thuywel. met vi (du)a Lieven vande Walle Overpoecke 0

*

2.

* Louijs Beelaert oost de voorga ende noort sheeren straete suyt den wagenslach west de volgende groot 250 r. * Kt. 1742 ghebruycker Thomas de witte filius Marten Stocktepoucke - Nu op Lieven vander Vennet fs Jans Lieven de Meijere pacht De douagière vanden president Lafaille opden Langhenackere daer den slach door compt oost het voorga ende noort sheeren straete we.st de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. LaurS de Vreese fs Jans.Overpoecke - Adr. de Vreese gebr. 3.

*

0

4.

*

Xstoffel Steijaert selve ende in pacht van Jan van Beveren opden langenackere daer den slach doorcompt oost de voorgaende noort sheeren straete west de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebruycker Christoffel van Wassenhove filius Jans Overpoecke - Joos Sutterman gebr. Lieven de Meijere pacht Dheer Servaers Coelman opden langhenackere ghenaempt de ghemeten oost de voorgaende noort sheeren straete west het goet gr. 550 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Vande Walle ts Jans Overpoecke - Lieven Roets gebr. 5.

0

*

6.

Martin de Keijsere pacht Dheer Servaers Coelman opden Langhenackere ghenaempt ghemeten oost de voorgaende noort sheeren straete west gr. 550 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Harens fs Frans Stocktepoucke - Laurs vrient gebr. 0

*

7.

vierselve

de vierhet goet

o

* den selven vanden selven in pacht met een bu Lcxken inde stede Arent van Hecke oost het voorga ende noort sheeren straete suyt aenden pontslach west de volgende gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Keysere stocktepoucke - Laurs vrient gebr. Aen martins

de Keijsers

fD 70

- 86 -


111 8.

o

'* (de wed. is later toegevoegd) Arent van Hecke selve ende in pacht vande hoirs Geert de Groote met een hofstede ende land noort sheeren straete suyt ende west de straete ofte pont slach comende over den Langenackere gr. 345 r. '* Kt. 1742 ghebr. Pieter Claeys fs Anthone stocktepoucke ende Vi(du)a Mattheeus Cocquyt Stocktepoucke - Pro Arens gebr. 300 r. Anthe Clays 45 r. 345 r. 1 ghem 45 r. 1 ghem 45 r. o 9. '* Martin de Keijsere met sijne hofstede noort den pontslach comende over den Langhenackere west dhoirs Anthonis Heije oost de volgende partije gr. 310 r. Kt. 1742 ghebr. Guille Cornelis fs Gillis Stockte-poucke - Laurs Vriendt gebr.

'*

10. '* Geeraert de Buschop met syne hofstede west de voorgaende hoort de straete ofte pont slach comende over den langhenackere oost de volgende gr. 300 r. '* Kt. 1742 ghebr. Jan Haerens filius Frans Stocktepoucke ende Guille Cornelis filius Gillis Stocktepoucke 11. Adriaen Dobbelare pacht '* Dheer Servaers Coelman met een strepken lant opden Langenackere west de voorn. noort aenden wagens lach comen(de) over den Langenackere oost het voetwegeiken gr. 75 r. '* Kt. 1742 ghebr. Pro de Keyser stocktepoucke - Geert Bisschop gebr. 0

12. 0 Guillam Bruyneel pacht * Adt Dhont opden Langhenackere west het voorgaende voetwegh noort den pontslacn oost de volgende gr. 420 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Sutterman Stocktepoucke - Lieven Vander Vennet gebr.

ende

den

13. Pieter Beelaert pacht '* Dho Lrs vanden Grave van Bouleirs opden Langenackere daer den pontwegh doorloopt west de voorga ende noort Coelman suyt het selve goet gr. 1290 r. '* Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Pro vande Velde filius Bauduyn Stocktepoucke - Lieven Roets gebr. - Den procur. Bernaert Jaecqs de Dobbele 0

14.

Ă“

Guillam

Bruijneel

pacht

* Pieter Ackerman opden Langhenackere west Coelman oost de volgende gr. 728 r. '* Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Pieter Vande Stocktepoucke - Lieven Roets gebr. - den proc(ureur) Bernaert Jaecqs de Dobbele

- 87 -

het

voorgaende

Velde

filius

noort Bauduyn


III

15. "Guillam Bruyneel pacht * D'hoirs Pr. Cornelis opden langhenackere west het voorgaende suyt den selven Bruijneel met sijnen lochtincq ofte boomgaert oost de volgende partije 364 r. * Kt. 1742 ghebr. Thomas de witte filius Marten Stocktepoucke - Jan de Crane gebr. 16.

* de wed. Arent vanden Hecke opden ¡langhenackere w~st het voorga ende suyt Guillam Brui jneel oost de volgende gesei jt oost Lafaille gr. 360 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Keysere Stocktepoucke - Pro de Keijsere gebr. Op den langenackere 17. wordt

fG 71

in het landboek

niet vermeld

18. "Pieter Beelaert pacht * Dhoirs vanden Grave van Bouleirs opden Langenackere west het voorgaende suyt, den Adt Dhont noort den wagenslach oost Jan van Hulle gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Pro Vande Velde filius Bauduyn Stocktepoucke - Lieven Roets gebr. - den procureur Bernaert Jaecques de Dobbele 19. "Louijs Beelaert pacht * de wed. vanden Adt Speeckaert opden langenackere noort ende suyt den slach west de wed. vanden president Lafaille oost de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Thomas de Witte filius Marten Stocktepoucke --nu op Lieven Vander Vennet fs Jans 20. * D'hoirs Jan Harens opden Langenackere noĂśrt ende suyt den slach west de voorga ende oost de wed. Jan Vandervennet gr. 450 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes van Leyseele thuywel. met Vi(du)a Lieven Vande Walle Overpoecke - nu op Bauwen de Meijere fs Philips - Lieven Vander Vennet gebr. 21. * Jan van Hulle opden Langhen ackere noort den slach west Pr. Beelaert als pacht oost dhoors vanden Pastoor van Ei jne suyt de volgende partije groot 75 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Smet fs Jans Stocktepoucke 22. * Dhoirs Jan Harents met den bi jvancq beneden den langenackere noort het voorgaende west den Adt Dhont suyt ende oost de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Haerens filius Frans Stocktepoucke - nu op Pro ende Lieven Cocquijt - Pro Arens gebr.

- 88 -


111

23. de wed. Jan Vervennet pacht . * De wed. van den Adt Speeckaert noort den bi jvancq ende den langenackere oost suyt ende west het sel ve goet genaempt clei jn hemelrijcq gr. 634 r. * Kt. 1742 ghebr. Thomas de witte filius Marten Stocktepoucke - nu op Lieven Vervennet 0

e

24. * Frans Harens met het cleijn hemelrijcq noort het voorga ende suyt dhoirs Jan Harens oost ende west Speeckaert gr. 450 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Harens filius Frans Stocktepoucke 25.

0

* Dhoirs Jan HArens no ort het voorgaende suyt aenden slach ende west de wed. Speeckaert 484 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Christoffel Bernaert fs stocktepoucke - nu op Bauwen de Meijere fs Jacques .- Frans Arens gebr.

oost Jans

de wed. Jan Vander Vennet pacht de douagière vanden Adt Speeckaert met een hoeckigge· part ije suyt aen het drefken noort tot jegens den bijvancq oost de voorn. partije west deselve met dhofstede tsamen 1020 r. * Kt. 1742 ghebr. Thomaes de witte fs Marten Stocktepoucke - nU op Lieven Vander Vennet 26.

*

0

27. Deselve in pacht als vooren deselve met het behuyst pachthof oost het voorga ende west dhoirs Jan Harins comende suyt tot jegens den Heijstendriesch gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Thomas de witte filius Marten Stocktepoucke - nu op Lieven Vander Vennet

*

0

Aenden heijstendriesch

fO 72

28. deseve in pacht alsvooren * Desel vè jegens over de voorn. hofstede genaempt den turreman west den Heijstendriesch noort aen het drefken oost de volgende gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Thomas de Witte filius Marten Stocktepoucke - nu op Lieven Vander Vennet 0

deselve in pacht als vooren deselve een weede met een bijl west de voorgaende suyt d' eenhooge noort desel ve ende dhoirs vanden Adt vanderhagen .gr. 318 r. * Kt. 1742 gheb~. Thomas de Witte filius Marten Stocktepoucke - nu op Lieven Vander Vennet 29.

I)

*

30 .. de wed. Jan Bale pacht * Dhoirs vanden Adt Olivier Vanderhagen met een partijeken lants neffens de voorgaende aen alle sijden gelant de wed. Speeckaert gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Steijaert filius Jans Stocktepoucke 0

31. de wed. Jan Vander Vennet pacht * de douagière vanden Adt Speeckaert west het voorgaende noort deselve oost het Moortelkin gr. 450 r. I)

- 89 -

suyt ende


111

*

Kt. 1742 ghebr. Thomas de witte filius Marten - nu op Lieven Vander Vennet

stocktepoucke

32. Guillam Bruijneel pacht * (den. Adt Dhont is later toegevoegd) met een bosselkin comende noortwaert met een bi jlkin west het voorga ende oost dhoirs Jan Harens suyt d'een hooge gr. 682 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Sutterman stocktepoucke - Lieven Vander Vennet gebr. 0

33. * Dhoirs Jan Harens met het Moortelken west de voorgaende d'eenhooge oost desleve met de volgende gr. 610 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Christoffel Bernaert filius Stocktepoucke - nu op Frans Harens

suyt JanS

34. * Deselve met d'oostijne west de voorgaende noort den qua eden driesch ende andere oost de weesen Jacques van Laquene ende andere suyt d'eenhooge gr. 1300 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Arents fs Frans overpoucke - nu op Bauwen de Meijere fs Jacques 333 1/2r. nu Frans Harens 484 r. op Marten Harens 484 r. - Lieven Arens Jans 167 r. Frans Arens 484 r. den selven 484 r. Pro Arens Jans 167 r.

-

fG fO fG fO

25 18 eodem eodem vso

167 1 gh. 180 1 gh. 184 169 4 gh. 100

r. r. r. r. r.

35. Jooris van Laquene pacht 36. * Mevrouwe vanden Bijloque met diversche bulcken d'een aen 37. d'andere gheleghen genaempt d'eenhooge west den Heijsten 38. driesch noort de voorgaende suyt de volgende groot tsamen 39. 2890 r. * Kt .. 1742 ghebr. Marten Bisschop filius Lieven Lambeke ende Marten Bisschop Lambeke - Gillis van Laecke 0

40. Jan Vander Vennet pacht * Adriaen Bruijneel met een hofstede noort de voorga ende west den Heijsten driesch suyt ende oost de volgende gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr. de wed. Norbertus Beijaert filius CHarel Stocktepoucke - Adr. de Vreese gebr. 0

Aen den heysten

driesch

fD 73

41. Pieter Cocquyt ende Lieven Mortier pachters 42. * Joanna Abraham ende Anna Haerts met een hofstede ende lande daer achteraen gheleghen noor-t; de voorgaende west den Heystendriesch suyt de volgende gr. 1875 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Renterghem filius Geert Stocktepoucke 0

- 90 -


III

- Pro cocquijt

gebr.

43. Martin Buschop pacht * de weesen Philips Vandervennet noort ende oost het voorgaende suyt deselve ende het Vlaenderiant gr. 260 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Renterghem filius Geert stocktepoucke 0

44. de wed. Jan Vander Vennet pacht * de douagière vanden Adt Speeckaert met het Vlaenderiant noort de voorgaende oost dhelft suyt de volgende partije gr. 634 r. * Kt. 1742 ghebr. Thomas de witte filius Marten Stocktepoucke - nu op Lieven Vander Vennet 0

45.

de wed. Joos Cobbaert pacht met een partije ghenaempt d'helft ende d'ander helft light op Landegem noort het Vlaenderiant suyt en west het broucqstraetkin groot over de voorschr. helft 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Speeckaert filius Martens Lambeke - Marten Speeckaert

* ...

°

46. Pieter Beelaert pacht * Dhoirs vanden Grave van BoUleirs met een bulcxken suyt het voorgaénde oost het Vlaenderiant noort het voetwegelkin west de volgende gr. 290 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Pro Vande Velde fs Bauduyn stocktepoucke - Lieven Roets gebr. - Den procureur Bernaert Jaecques de Dobbele 0

47. Martin Buscoop oost de voorga ende noort het voetwegeiken het selve go et west de straete gr. 260 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Vande Kerckhove fs Prs Stocktepoucke

*

ende

48. Pieter van Lookene pacht * Martinkin van Lookene met een vervallen hofstedeken liggende int ghescheet vande prochie van Landegem ende Meerentre noort ende oost het broucqstraetkin west met den eenen hoecq aen Heystendriesch groot op Meerentre 140 r.ende op Langedem 140 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs van Renterghem fs Lieven Stocktepoucke - Joos Roets gebr. 0

49. de wed. Jan Baele pacht 75 r. * Pieter van Lookene met een hofstedeken suyt het broucqstraetkin west den Heystendriesch noort Joanne Harens met consorten gr. 150r * Kt. 1742 ghebr. Jan Vande Kerckhove fs Prs. Stocktepoucke - Michiel Maes pacht 75 r. 0

50. den hedjstendriesch liggende Meerentre ende LandegemfO 74

int

ghescheet vande prochie van

50'. * Franchois Harens met Sl jne behuysde hofstede liggende rontomme inden Heystendriesch gr. 540 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven steijaert filius Jans Stocktepoucke - nu Bauwen de Meijere fs Jaecques pacht - nu Frans Arens gebr. - fOO 16 150 r. 0

- 91 -


III

fO eodem

1 gh 90 r. 1 gh 240 r.

Slo

* Dhoirs Jan Harens met hemlieder hofstede ende lande suyt ende west den Heystendriesch noort de volgende partije gr. 1400 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Haerens filius Frans stocktepoucke - nu op Frans Harens selve 52. 53. * Guillam Bruijneel met sijne hofstede ende Bogaerde west den 56. Heystendriesch oost den selven met de volgende noort jegens den Langenackere groot 770 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus de Cloet fs Jans Stocktepoucke ende Janneken Plasman wed. van Jan Martens fs Charles Stocktepoucke - Pro de Keysere gebr. - fO 28 1 ghem 85 r. fO 90 1 ghem 85 r. 2 ghem 170 r. o

54. * den selven met een bulcxken west het voorgaende suyt ende oost de wed~ Speeckaert noort den bijvancq west de volgende gr. 340 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus de Cloet filius Jan stocktepoucke ende Janneken Plasman wed. van Jan Martens fs Charles Stocktepoucke - Pro de Keysere gebr. - fO 16 170 r. fO 90 170 r. 340 r. 55. Guillam Bruijneel pacht * den Adt Dhont met een bulcxken oost de voorgaende en den bijvancq noort den Langenackere suyt ende west den selven gr. 250r * Kt. 1742 ghebr. Jacobus de Cloet fs Jan Stocktepoucke ende Janneken Plasman wed. van Jan Martens fs Charles Stocktepoucke - Pro de Keijsere gebr. - f 29 125 r. fO 90 125 r. 250 r. 0

0

Aen Heijstendriesch

fO 75

56. Pieter Beelaert pacht 57. * Dhoirs vanden Grave van Bouleirs met het behuyst pachthof 58. en bulcxken daer innen gelegen suyt ende west den Heysten59. driesch noort den Langenackere oost Guillam Bruijneel gr. 1540 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Pro Vande Velde fs Bauduyn Stocktepoucke - Lieven Roets gebr. - den procureur Bernaert Jaecques de Dobbele 0

60. ° Guillam Bruijneel pacht * den Adt 0' hont met een bulcxken suyt den Heijstendriesch oost het voetwegeiken west de volgende partije gr. 330 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Sutterman stocktepoucke - Lieven van Vennet gebr.

- 92 -


111

61. ° de wed. Pro Cornelis pacht * Dhoirs Anthonis Hei jne met het behui jst pachthof en lande daer ront aen gelegen suyt den Heijstendriesch west sheeren straete noort den voetwegh ende het selve go et oost Martin de Keijser met syn hofstede gr. tsamen 2930 r. * kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Pro Vande Velde fs Bauduyn Stocktepoucke - Pro Cornelis fs Pro gebr. - den pr(ocureur) Dobbele - fO 7 ghem 230 r. fG eodem v 1 ghem fO 31 1 ghem 9 ghem 230 r. 62. * Martin de Kei jsere met het seven=cot suyt de voorga ende noort ende oost sheeren straete west de volgende partije gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Christoffel Bernaert filius Jans stocktepoucke - Laurs Vrient gebr. 0

o

63. * Marcus Bral met een stedeken op sheeren straete suyt volgende ende het voorgaende noort de straete gr. 40 r.

het naer-

- Bet bui jseken by texte is afghebrant ende het hof ghedemouleert bij dien steeckt inde straete ende alsoo gheen oncosten subiect bij wel weete vande wethauderen ende andere insetenen ende ghebruyckers dat hier alleene dient voor memorie. 64. de wed. Pro Cornelis pacht * D'hoirs Anthonis Heijne met een bulcxken oost het Sevencot het selve goet noort sheeren straete gr. 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Arens filius Jans Stocktepoucke - Pro Cornelis fs Pro gebr. 0

suyt

65. de wed. Rijckaert Willems pacht * Baudewijn de Meijere met een stedeken suyt sheeren straete noort west Mi jnheer van Vinderhoute met den Haert suyt sheeren straete gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Arens filius Jans stocktepoucke - nu op Geeraert Harens - Jan Arens fs Guille gebr. 0

66. * JoG Phlips Wouters heere van Vinderhoute met een dry becq meerschelken genaempt den Haert suyt de voorn. ende sheeren straete noort west de cale gr. 100 r. prijs 70 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Arens filius Jans Stocktepoucke 67.

0

* Jo Philips Wouters heere van Vinderhoute met een meersch noort de Cale suyt sheeren straete oost dheer Loui js van Hecke met de volgende gr. 350 r. Kt. 1742 ghebr. Marijn Hautterman Stocktepoucke - den Meijer Ingelbrans - nu op Mr. Joos cocqui j.t c

*

Aen de Cale fO 76 68.

° Pieter

Cocquijt

pacht

- 93 -


111

* D'heer Louijs van Hecke met een meersch west de voorga ende noort de Cale suyt oost Sheeren straete gr. 460 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Christoffel Bernaert filius Jans stocktepoucke .- Pro Madou gebr. 69. ~ de wed. Guillam Wieme pacht * Dheer Loui js van Hecke mèt een stedeken aende suyt den selven met den voorn. Meersch noort west

steenen de Cale

brugge gr. 16

r.

* Kt. 1742 ghebr. Jan van Hulle Stocktepoucke - Jaecqs Cocquijt offr. gebr. 70. ° Guillam Harens pacht D'heer Louijs van Hecke ghenaempt het Lammeken west sheeren straete aende steenen brugge noort de cale oost de volgende groot 240 r. * Kt. 1742 ghebr. Niclaijs Wijckaert filius Geert Oosteghem - Jan de Craene gebr.

*

71. * D'heer Servaers Coelman met een wi jmen bosseIken noort de ca.l e : west de voorgaende suyt ende oost de wed. vanden Adt Speeckaert gr. 90r. * Kt. 1742 ghebr. Niclaijs wijckaert filius Geert Oosterghem - Gs Vande Veire gebr. ° de wed. Jan Vervennet pacht de douagière vanden Adt Speeckaert met een weede noort de voorgaende ende de cale west de selve met de volgende gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Thomas de witte filius Marten stocktepoucke - nu op Lieven Vander Vennet

72.

*

73. desel ve in pacht als vooren met een weede ende boomgaert suyt ende west sheeren straete oost deselve met de voorgaende ende oock oost de volgende partije gr. 330 r. * Kt. 1742 ghebr. Thomas de Witte filius Marten stocktepoucke - nu op Lieven Vanderv~nnet

*

74. Bauwen Cocquyt pacht Joos Bruijneel met een bulcxken suyt lancx sheeren straete ende west Speeckaert gr. 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Hessens filius Pieters Overpoucke - Lieven Roets gebr.

*

0

noort

75. Laurs de Baets pacht * Mi jnheer van SingEübaenst met een bulcxken lant ende gheweet west de voorgaende noort de cale suyt sheeren straete oost de volgende gr. 546 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Pieter Vande Velde fs Baudewijn Stocktepoucke ende Vi(du)a Pieter Bisschop Stocktepoucke - Anths Claeijs gebr. - den pr(ocureur) Bernaert Jaecqs de Dobbele - fO 27 200 r. fO 24v. 346 r. 546 r. 0

- 94 -


III

76. ° de wed. Pro Cornelis pacht * .Dhoirs Anthonis Hei jne met een parti je bulcqlant ende gheweet west de voorga ende noort de cale suyt sheeren straete oost de volgende genaempt het Leen gr. 920 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus pruym fi1ius Jaecques Overpoecke ende Vi(du)a Pieter Vande Velde fs Bauduyn Stocktepoucke Lieven Roets is in deze partije belast met 500 r. Pro Cornelis 420 r. 920 r. - Den pr(ocureur) Dobbele - fO 45 1 ghem 120 r. fG 21 1 ghem 200 r. 3 ghem 20 r. 77.

0

78. * de douagière vanden neffens malcanderen noort voorgaende oost Coelman gr. * Kt. 1742 ghebr. Thomas de - de wed. Jan Vervennet nu op Lieven Vandervennet Verspringt 79.

0

80.

0

Adt Speeckaert met twee partijen geweet de cale suyt sheeren straete west de 800 r. Witte filius Marten Stocktepoucke

van hier op de noortsyde

vande Cale fO 77

Lieven de Meijere pacht De douagière vanden president Lafaille met eenen meersch genaempt den Callaine meersch suyt de Cale ende voorts aen alle syden ghelant d'heer Servaers Coelman gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys filius Marten thuywel ..met Vi(du)a Pieter Aerts stocktepoucke - Adr. de Vreese gebr.

*

* Dheer Servaers Coelman met den ghemetins meersch suyt de voorgaende· oost den grooten ghemeetins meersch west den selven met den volgende 480 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys filius Martinus thuywel. met Vi(du)a Pieter Aerts stocktepoucke - Gs. Vande Veire gebr. 81. * den selven met den ghemetins meersch suijt den Calliane (sic) meersch oost de voorgaende west de volgende gr. 516 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys filius Martinus thuywel. met Vi(du)a Pieter Aerts stocktepoucke - Gs. Vande Veire gebr. 82. * den selven met den gemetins meersch suyt den Callaine meersch ende het Wiemen bosschelken oost de voorgaende west de volgende groot 420 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys filius Martinus thuywel. met Vi(du)a Pieter Aerts Stocktepoucke - Gs. Vande Veire gebr. 83.

- 95 -


III

* den selven met het meerschelkin ·jegens den wal oost de voorgaende noort aen het drefkên suyt het wiemenbosseiken gr. 175r Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys filius Marten thuywel. met Vi(du)a Pieter Aerts stocktepoucke - Gs. Vande Veire gebr.

'*

84. * den selven met het wiemen bosseiken suyt de caIe west aenden wal noort het voorgaende. gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos versluys filJ.us Martinus thuywel. met Vi(du)a Pieter Aerts Stocktepoucke - Gs. Vande Veire gebr. 85.

cs

86. * den selven met si jne bewalde hof's t.ede met s i jne singels ende preheelen dreven ende plantsoenen al tsamen d'een aen d 'andere noort den kercken ackere west sheeren straete suyt de cale aen de steenen brugge oost den selven met de volgende gr. 1880 r. * kt. 1742 ghebr. Joos Versluys filius Martinus thuywel. met Vi(du)a Pieter Aerts stocktepoucke den Adt Mr. Jan Baptiste Coolman stocktepoucke ende Elisabeth van Nieuwenhuyse wed. Lieven Pieters - JoG Joa Colman 600 r • . Gs Van (de) Veire gebr. 1162 r. Jan Mestdach 118 r. 1880 r. fO 46 3 ghem 262 r. fO eodem 1 ghem 100 r. fO 52 200 r. fD 73 118 r. 6 ghem 80 r.

-

87.

0

*

den selven met een bosselkin ende bulcxken lants noort den kercken ackere west ende noort de dreve oost den selven met de volgende gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys filius Marten thuywel. met Vi(du)a Pieter Aerts Stocktepoucke ende den Adt Mr. Jan Baptiste Coolman Stocktepoucke D - Jo Joa Coolman gebr. 300 r. Gs. Vande Veire 300 r. 600 -

t:" f'

46v. 52

r.

1 ghem 1 ghem 2 ghem

88. * den selven als vooren west de voorgaende suyt den selven met den ghemetins meersch noort de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys filius Marten thuywel. met Vi(du)a Pieter Aerts Stocktepoucke - Jo· Joa Coolman 89.

* den selven met een weede suyt de voorgaende noort den kercken ackere oost den aermen van Landeghem west den selven gr. 400 r.

- 96 -


111

* Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys Vi(du)a Pieter Aerts Stocktepoucke - Gillis Van(de) Verre gebr. Aen den kercqackere 90. Pieter den Aermen ackere voorts 200 r. Kt. 1742 Stocktepoucke - Vi(du)a Pro a

*

*

91.

filius

Martinus

thuywel.

met

fO 78

Hoorebeke pacht van Landeghem met een meerschelkin noort den kerck aen alle sijden ghelandt d'heer Servaers Coelman gr. ghebr. Willems

Jacobus

de

Mulder

filius

Jaecques

Andries

gebr.

0

*

Dheer Louijs van Hecke met den kercken ackere noort plat voor de kercq van Meerentre oost oostergem cauter west den selven gr. 2280

r.

*

Kt.

1742

ghebr. Mattheeus Arents fs Jans oosterghem, Niclaeijs fs Geert Oosterghem , F'rans Bredenus Stocktepoucke ende Vi(du)a Anthone Claeijs Stocktepoucke Kt. 1742 ghebr. Frans Bredenus Stocktepoucke, Lieven Goethals ts Bauduijn ende Marijn Hautterman Stocktepoucke - Van dese twee partijen gebr. Geert Bisschop 890 r. ¡Pr. Madou 289 r. Pro Cocquijt 594 r. Anths. Claijs 507 r. Gs. de Clerck 334 r. Baudn. Goethals 666 r. 3 280 r. 1 gh 34 r. 289 r. eodem 1 gh 21 r. 65 1 gh 207 r. 4 gh 251 r. fa 81 1 ghem fG 83 1 gh 14 r. edoem 276 r. fO 110 1 gh 45 r. eodem 1 gh 294 r. 10 gh 250 r.

wi jCkaert

92. (Pr. cocquijt ende Pro Harens pacht zlJn geschrapt) * D'heer Louijs van Hecke met den kercken ackere oost den selven met de voorgaende noort de straete aen de kercq west sheeren straete suyt het drefken aen Coelmans 1300 r. prijs 1000 r. * Kt. 1742 ghebr. Marijn Hautterman Stocktepoucke 0

Pieter Gillis met sijn hofstede pacht D'heer Louijs van Hecke met een hofstede bij de kercq suyt de straete west sheeren straete noort en oost den sel ven van Hecke gr. 175 r. * Kt. 1742 ghebr. Marijn Hautterman Stocktepoucke - Pro Gillis gebr. 117 r. Gs. Declercq 58 r. 175 r. - fO 110 Stocktepoucke 117 r. 93.

0

*

- 97 -


111

edoem

58 r. 175 r.

Jan Mortier pacht D'heer Louijs van Hecke met een hofstedeken suyt de straete aende kercq voorts ronthomme gelant den selven van Hecke gr. 28 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Anthone claeijs Stocktepoucke - Anth. Claijs gebr. 94.

*

95.

0

Pieter Cocquyt pacht Dheer Louijs van Hecke met een hofstede wesende een herberge aen het kerckhof met den lande daeraen ghelegen oost het kercqhof west sheeren straete suyt de plaetse gr. tsamen 550 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs Andrie sOosterghem Pro Martens Stocktepoucke ende Vi(du)a Anthone Claeijs stocktepoucke - fO 61 245 r. fO 62 300 r. fO 65 5 r. 550 r. 96.

0

*

97. Ietem het kercqhof van Meerentre is gr. 290 r. * Kt. 1742 ghebr. bij de prochie van Meerendre Stocktepoucke 0

Matteus Wieme pacht den heere van Vinderhoute met een herberge ende vierschaere aende plaets west het kerckhof suyt oost de straete noor-ti het volgende gr. 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Martens brauwer in Ghent stocktepoucke - Jan Mortier gebr. 98.

*

0

99.

* de wed. Speeckaert met een Eeckenplantsoem bosseiken suyt het voorgaende west dheer Louys van Hecke noort ende oost den selven gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus ArEmts fs Jans Oosterghem - Frans Dobbelare fs Gillis gebr. 100. Pieter Hoorebeke pacht 101. * (dewed. is geschrapt) Joo Clara Speeckaert met een behuyst pachthof met de bulcxkens ende singels midtsgr. de wallen ende dreven al tsaemen gr. 1000 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Costere filius Lieven Stocktepoucke - Frans Dobbelare gebr. 0

Aen de kerck fĂ“ 79 102.° Jooris Breseel pacht (de 'Wed. van dheer Marcq Dierckens is toegevoegd in een ander handschrift) met een hofstede oost de voorgaende west sheerenstraete suyt dheer Louys van Hecke noort de volgende gr. 336 r. * Kt. 1742 ghebr. Bertel Leyseele filius Laurs Stocktepoucke

*

103. * dhoirs Christoffel Martins met hemlieder hofstede voorgaende west sheerenstraete noort de dreve van Speeckaert gr. 284 r. 0

- 98 -

suyt de het hof


111

*

Kt. 1742 ghebr. Bertel Leyseele fs Laurs stocktepoucke - Joos Vande Velde oosterghem gebr. 104. Joo Billet met eenen bulcq op het eynde van de dreve Speeckaert oost west en noort het selve goet gr. 500 r. * kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeijs filius Joos Stocktepoucke - Vi(du)a Pro Willems gebr. 0

*

105. * deselve alsnoch met eenen bulcq daerneffens suyt oost ende west deselve no ort Jooris Manaut gr. 550 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeijs filius Joos Stocktepoucke - Vi(du)a Pro Willems gebr. 0

106. Jooris Breseel pacht * Joorsi Manaut met eenen bulcq aen het pastoorswal voorgaende noort den voorschr. wal gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Andries Willems Velde - Pro cocquijt gebr. 0

suyt

het

107. * den heere pastoor van Meerentre met si jne bewalde hofstede ende dreve vooren vuyt gr. 314 r. * kt. 1742 ghebr. Mi jnheer Regelsbrugghe pas.toor van Meerentre Stocktepoucke 0

108. Jooris Breseel pacht * Jooris Manaut met een bulcxken achter den wal vande den voors. wal suyt het selve go et gr. 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Andries Willems Velde - nu op Arent Goethals - Joos Dobbelare gebr. 0

pastoor

west

109. ~ Pro Hoorebeke pacht * Bauwen Wille met het h. (Gts) Geest bulcxken suyt het voorgaende no ort het h. Geeststraetkin west de volgende gr. 490 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeijs fs Joos Stocktepoucke - Pro Roeges gebr. 110. * Joo Billet met haer behuyst pachthof met de motte bogaert ende lande daer ront aen gelegen west aen het sheerenstraeten noort het h. Geeststraetkin suyt de dreve van Speeckaert tsaemen gr. 2050 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeijs filius Joos Stocktepoucke - Vi(du)a Pro willems gebr. 0

verspringt hier kercq tG 80

over

sheerenstraete

op

de

westsi jde

111. ° Jan Stofferis pacht den heere van Vinderhoute met een huijstedeken straete west waert het van Bauwen Wille gr. 33 r. * Kt. 1742 ghebr. (niet vermeld) - Geert Stofferis gebr.

*

112.

0

- 99 -

Bachten

op

de

sheeren


111

*

Jo Billet met een bulcxken oost sheeren straete noort Jacques vanden Velde west den voetwegh suyt Bauwen Wille met de volgende partije gr. 220 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn claeijs fs Joos Stocktepoucke - Vi{du)a Pro Willems gebr. Q

113. " Bauwen Wille pacht * dheer Servaers Coelman met een hoeckigh bulcxken oost den voetwegh noort Jacques Vanden Velde suyt west Bauwen Wille gr.204r prijs 153 r. * Kt. 1742 ghebr. Cornelis Le Percq fs Phls Stocktepoucke ende Lieven Grijp filius Jaecques Stocktepoucke - Andries de Meijere gebr. - fG 76 110 r. {" 77 43 r. 153 r. 114. c * Jo Billet met een partijeken lants op den Crappoens noort de voorgaende oost ende west Bauwen Wille suyt dhoirs Xstoffel Martins.gr. 168 r. prijs 125 r. * Kt. 1742 ghebr. Andries de Meijer filius Prs Stocktepoucke - Vi(du)a Pro Willems gebr. a

115. * Bauwen Wille met een bulcxken op de Crappoens oost sheeren straete noort ende west Jo" Billet suyt den Aermen van Lovendeghem gr. 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs Denijs Stocktepoucke - Jan de Crane gebr. 0

116. " * den Aermen van Lovendegem noort het voorgaende oost sheeren straete suyt dhofstede Bauwen Wille gr. 174 r. prijs 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Loucke (of Loncke)fs Prs Stocktepoucke ende Lieven van Parijs filius Joos Stocktepoucke - Jan Vande Fonteijne gebr. - fO 72 50 r. fG 77 50 r. 100 r. 117. * Bauwen Wille met syn hofstede noort het voorgaende oost sheeren straete west de volgende groot 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Grijp filius Jaecques Stocktepoucke ende Jacobus de Mulder fs Andries Stocktepoucke - Jan wille 75 r. Pro Roeges gebr. 75 r. Gillis Wieme 100 r. 310 r. 86 r. 74 r. 150 r. 310 r. 118.

* Kp " Billet op den Crapproen oost de voorgaende west ende noort dhoirs Xstoffel Martins gr. 85 r. prijs 57 r. - 100 -


111

*

Kt. 1742 ghebr. Bauduyn cIaeijs - Vi(du)a Pro WiIIems gebr. 119.

*

ts Joos Stocktepoucke

e

Dhoirs Xstoffel Martins op de Crappoens een stucq met een bijlken oost de voorgaende noort ende west de volgende gr. 224 r. prijs 154 r. * Kt. 1742 ghebr. Andries de Meijere filius Prs. stocktepoucke 120. e * Bauwen Wille met een partije Iants op de crapproens oost het voorga ende west den Aermen van Meerentre gr. 644 r. prijs 450 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus de Mulder ts Jacques Andrie~ stocktepoucke - Pro Roeges gebr. 225 r. 225 r. idem noch 450 r. Op de Crappoens 121.

*

fG 81

e

den Aermen van Meerentre op de Crappoens oost de voorga ende west de volgende gr. 344 r. prijs 230 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Cuyper f1lius Prs Stocktepoucke - Jan van Fonteijne pacht 122. " nu op Pro Harens fs Jaecques pacht * dhoirs vanden procur. Duijck op de Crapproens oost de voorgaende west de volgende gr. 200 r. prijs 134 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Clercq fs Jans Durme ~ Lieven de vogelare pacht 123. Pro Hoorebeke pacht * de wed. vanden Adt Speeckaert op de Crapproens voorgaende west de volgende gr. 120 r. prijs 85 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Clercq fs Jans Durme - Frans Dobbelaere gebr. 0

124.

0

oost

de

nu Pro Harens

* dhoirs van den voorga ende west de * Kt. 1742 ghebr.

Hecke Stocktepoucke - Jan Van Fonteijne

fs Jacques pacht procur(eur) Duijck op de Crappoens oost de volgende gr. 200 r. prijs 140 r. Mevr. Gellijnck douagière van Jor Louis Vanden pacht

125. " Baudewijn de Meijere pacht * Mi jnheer van poucke op de Crapproens oost de voorgaende west Olivier de Baets gr. 200 r. prijs 150 r. Kt. 1742 ghebr. Mevr. Gellijnck douagière van Jor Louis Vanden Hecke Stocktepoucke

*

126. " * Laurens de Baets op den Meulencauter noort de voorga ende partien oost Jan de Clercq suyt de wed. Speeckaert gr. 340 r. prijs 260 r. * Kt. 1742 ghebr. Xstoffel van Wassenhove filius Bauduyn Stocktepoucke ende Pro de Costere filius Lieven stocktepoucke - Pro Cocquijt gebr.

- 101 -


111

127. Jan Mestdach pacht * den Adt van Hoorne met een hofstede noort Bauwen Wille met syn ho.fstede oost sheeren straete suyt de volgende gr. 240 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Vande Walle fs Bernard stocktepoucke, Pieter Frans Martens fs Prs. Stocktepoucke ende Jan Hertleer fs Prs. Ourmen¡ - Mattheus Wieme fs Guille gebr. - fG 13 50 r. fG 96 190 r. 240 r. G

128. ° Mr. Joos Cocquijt pacht * dheer Loouijs van hecke met een hofstede no ort de voorgaende oost sheeren straete suyt de volgende partije gr. 225 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans van Schauwenberghe Overpoucke, JOannes van Schauwenberghe fs Xstoffel stocktepoucke ende Guille Le mort Stocktepoucke - nu op dheer Louijs van hecke selve - Baudn. Goethals gebr. - fO 27 overpoucke 50 r. fe 22 Stocktenpoucke 133 r. fO 99 iodem 133 r. is geschrapt 42 r. f" 103 idem 225 r. 129. Pro Harens pacht * dheer Louijs van hecke met een hofstede noort de voorgaende sheeren straete suyt .het cauterstraetkin gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Craene fs Xstoffel Stocktepoucke - nu Jacques cocquijt fs Arnaut - Pro Madou gebr. 0

oost

130. Bauwen Roets pacht * d' eer Loui js van hecke met een hofstede daer de linden staen noort het cauter straetkin suyt den selven met de vOlgende gr.310r * Kt. 1742 ghebr. Lieven Vande Walle filius Bernard Stocktepoucke - Jooris Brisseel gebr. 0

Meulencautere

fO 82

13.1. Bauwen Routs pacht * Dheer Loui js van Hecke met een onbehuysde hofstede noort voorga ende oost sheeren straete west de volgende groot 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Goethals filius Bauduijn stocktepoucke - Jan de crane.gebr. 0

132. Oheer Servaers Coelman op partijen noort den slach suyt 620 r. prijs 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Lieven de Pape filius Jacques - Jooris Bresseel - fG 6 250 r4 fO 88 250 r. 500 r.

de

0

*

133.

0

den Meulencauter oost de voorga ende Baudewijn de Meijere west den selven Holsbeke fs Pieter stocktepoucke Stocktepoucke

Guillam Harens pacht

- 102 -

ende


III

*

Dheer Servaers Coelman op den Meulencauter oost de voorgaende west de volgende gr. 230 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieteer van Holsbeke fs Prs. stocktepoucke - Pro Holsbeke Jans gebr. 134. Jan Goethals pacht * den Adt vanderhaghen op den meulencauter oost de voorga ende west Jonas de Meijere noort de volgende gr. 570 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Holsbeke ts Prs stocktepoucke - Frans Dobbelare pacht 0

135. Pro Hoorebeke pacht (De Wed. vanden Adt Speeckaert is geschrapt) de hoirs van Xstoffel de vliegere op den meulencauter suyt de voorgaende noort dhoirs Laurens (vander vennet is geschrapt) debaets groot 220 r. prijs 170 r. . * Kt. 1742 ghebr. Xstoffel van Wassenhove filius Bauduijn Stocktepoucke - Gillis de Clerck gebr.

*

0

136. * Jonas de Meijere op den Meulen cauter noort het voorga ende oost den Adt vanderhagen suyt eoelman west de volgende gr. 534 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs Deni js Stocktepoucke . - Gs Cornelis fs Pr. 0

137. Jonas de Meijere pacht * Joo Billet op den Meulencauter oost het voorgaende suyt Coelman west den slach noort de volgende gr. 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques eornelis filius Prs. daude Overbrouck - Care I Neerman gebr. 138. * Matteus van Nevele op den Meulencauter suyt het voorga ende west den slach oost Jonas de Meijere noort de volgende gr. 475 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Holsbeke fs Prs. stocktepoucke 0

139. * Jan de Clercq op den Meulecauter een stuck met een bijl suyt het voorgaende west den waeghenslach¡noort het Geestelijncq hof 210 r. * Kt. 1742 ghebr. den Pr(ocureur) Pieter de Cuypere Overpoecke - Carel Moerman 0

139' * den selven op Meulencauter een stucq met een bi j 1 bachten de. lochtingen oost de voorschr. lochtingen ende het voetwegeiken suyt op den slach comende van de kercq op den meulen west Coelman gr. 540 r. prijs 440 r. Kt. 1742 ghebr. den tresorier van het gulden vanden h: h: ridder Sebastiaen Stocktepoucke - Carel Moerman pachter - nu prop. den heere van vinderhaute 0

*

Den Meulencautere 140.

0

f¡ 83

de wed. Guillam

Wieme pacht

- 103 -


111

* Pieter van Lookenè op den Meulencauter ghenaempt het Geestelijcqhof suyt ende oost Jan de Clercq west den slach noort Abraham van Kaeckebeke oost de volgende groot 243 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne Van Nevele Vi(du)a Adriaen de Vreese Overpoecke - Jan Van Kerckhove Landegem 14L ° Guillam Harens pacht * Bauwen Manaut op den Meulencauter ghenaempt Barbaels gemet west de voorn. oost Jonas de Meijere gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Cos tere filius Lievens stocktepoucké - Jan van(de) Fonteijne pacht 142. * Abr'aham van Quaquebeke op den meulencauter oost de voorga ende west den slach noort de volgende suythet Geestelijck hof 619 r. * Kt. 1742 ghebr. Daniel vyncke filius Joos Stocktepoucke ende Pieter van Quackebeke fs Abraham Velde - Marten de Clercq gebr. 0

143. ., * Olivier de Baets op den Meulencauter suyt het voorga ende west o den wagenslach comende met een bijl noort Jo Billet gr. 340 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Dirick Velde 144. * Joo Billet opden Meulencauter een stucq met een bijlken over den slach suyt het voorga ende west den slach noort ende oost Abraham van Quaecquebeke gr. 270 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeijs fs Joos stocktepoucke - Vi(du)a Pro Willems gebr. 0

145. * Abraham van Quaeckebeke op den meulencauter een stucq met bijlkin noort de vol.gende suyt het voorgaende hier door compt waghenslach gr. 118 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Quaeckebeke filius Abraham Velde - Marten de Clercq gebr. 0

een den

146. ° * Guillam Wegge op den meulencauter suyt het voorgaende west den waghenslach noort het voetwegelkin ende de volgende gr. 546 r. * Kt. 1742 ghebr. Andries Willems Velde ende Ludovicus Maenhaut filius Jooris Velde - nu op Jooris Bresseel - Jooris Maenhaut gebr. - fO 127 273 r. fO 51 273 r. 546 r. 147. * Jan de Vogelare op den Meulencauter daer den slaeh .dooreompt suyt het voorgaende ende het voetwegelkin noort Jacques van (de ) Velde met de corte voore gr. 350 r. prijs 263 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Clereq filius Jans Durme 148.

0

- 104 -


111

*

Jacques Vanden Velde op den Meulencauter met een stucq lants ghenaempt de corte voore suyt het voorgaende oost het straetkin noort de volgende gr~ 374 r. prijs 312 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Quackebeke filius Abraham Velde Den Heulen

cautere

fD 84

149. ° Pieter de Brabandere pacht * Jan de Clercq op den Meulencauter met het lancq stucq suyt het voorgaende oost het straetkin noort de volgende gr. 350 r. pri js 263 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Van Wassenhove filius Pieter Velde - Jan van Wassenhove de jon(ge) gebr. 150. Pro Cornelis dhoude pacht * De weese Geert Standaert op den meulencauter met het lancq stucq suyt de voorgaende oost het straetkin noort de volgende gr. 300r. prijs 225 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke fa Charles Vi(du)a Lieven de Meijere fs Lieven Velde - Lieven de Meijere pacht 0

151. Servaers de Costere pacht * Dhoirs Laurens Standaert op dert meulencauter met het lancq stucq suyt de voorga ende oost het straetkin noort de lange dreve west de volgende gr. 600 r. prijs 450 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken Van Hoorebeke fa Charles vi(du)a Lieven de Meijere fs Lieven Velde D

152. Pro Hoorebeke pacht o (de wed. vanden Adt. is geschrapt) Jo Clara Speeckaert met een meerschelkin beneden de lange stucken suyt ende west de cruyscale noort de weese Geert.Standaert oost de voorga ende suyt de volgende gr. 352 r. * Kt. 1742 ghebr. Andries Willems Velde - Frans Dobbelare gebr.

*

0

153. * JoG Billet met den luijsmeersch noort de voorga ende cruyscale oost de volgende gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr.Bauduyn Claeijs filius Joos Stocktepoucke - Vi(du)a Pro Willems gebr. 0

west

de

154. * Dhoirs Xstoffel Martins op den Meulencauter west den luijsmeersch noort Jan de Clercq suyt de volgende gr. 150 r. prijs 113 r. * Kt. 1734 ghebruycker Frans Bredenus den greffier Pauwel Lieven Wieme prop. * Kt. 1742 ghebr. Laurs Andries Oosterghem - Gs. Wieme gebr. D

155. Servaers de coster pacht * Dhoirs Laurens standaert op den meulencauter boven lui jmeersch noort het voorgaende suyt de volgende gr. 150 r. prijs 114 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems filius Pieters Velde D

156.

0

Servaers

de Costere

pacht

- 105 -


111

*

Jacques de Vliegere op den meulencauter boven luijmeersch noort het voorga ende suyt de volgende partije gr. 100 r. prijs 75 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Pieters Velde - nu op Jacques de vliegere selve - nu Servaers de Costere gebr. 157. Servaers de Costere pacht Dhoirs Laurens Standaert op Meulencauter boven luijmeersch het voorgaende suyt de volgende groot 150 r. prijs 114 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Pieters Velde

*

0

noort

158. Jo· Biller op den meulencauter boven luijmeersch noort het voorgaende west de selve met den meersch suyt de volgende gr. 250r Prijs 190 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeijs filius Joos Stocktepoucke - Vi(du)a Pieter Willems gebr. 0

*

Den meulencautere

fO 85

159. 160. * Guillam Wegge boven luijmeersch op meulencauter een stucq met een bijl noort de voorgaende west den meersch van Jo· Billet suyt de volgende groot 316 r. prijs 237 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Baele fi1ius Lievens Velede ende Jan Van Loo fs Gui1le - Jooris Manhaut gebr. - fO 53 150 r. fO 72v. 87 r. 237 r. 0

161. Dhoirs Xstoffe1 Martins op den meu1encauter noort ende west het voorga ende oost Jan de Vogelare suyt de volgende gr. 182 r. prijs 137 r. * Kt. 1742 ghebruycker Lieven Baele filius Lievens Velde - Gs. Wieme gebr.

*

162. * Jooris Manaut op Meulencautere noort de voorgaende oost den waghenslach suyt de wed. Speeckaert west de volgende 284 r. prijs 213 r. * Kt. 1742 ghebr. Andries Willems Velde - Joos Van(de) Velde 0

163 .• Lieven Dobbelare pacht Den Aermen van Meerentre op den Meulencauter boven cant oost de voorga ende west Jan Martins fs Xstoffels prijs 125 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de C1ercq fi1ius Jans Durmen - Joos Van(de) Velde gebr.

*

den Meerschgroot 167 r.

164. Pro Hoorebeke pacht * De wed. vanden Adt Speeckaert op Meulencauter west de voorga ende noort Jooris Manaut suyt ende oost de volgende gr. 75 r ..prijs 70r * Kt. 1742 ghebr. Martinus Onderbeke thuywelijck Vi(du)a Joannes Frans de Voldere Velde 0

- 106 -


111 165. * Xstoffel van Wassenhove op den meulencauter een stucq met een bijl west de voorga ende noort Jooris Manaut oost den waghenslach suyt de volgende gr. 140 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Clercq fs Jans Durmen 0

166. e * Jacques Vanden Velde op den Meulencauter ghenaempt den dooren noort het voorga ende oost den slach west den Aermen groot 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Baele filius Lievens Velde 167. * den Aermen van Meerentre op den meulencauter oost de voorga ende noort den selven Aermen west op den meerschcant suyt de volgende gr. 250 r. prijs 200 r. * .Kt. 1742 ghebr. Pieter van Holsbeke fs Prs. stocktepoucke - Pr. Holsbeke fs Jans gebr. 0

168. " Niclaes de Vos pacht * Jooris de Vogelare op den meulencauter Jacques vanden Velde met het doorestucq prijs 200 r. . * Kt. 1742 ghebr. Pauwel de Volder Velde

noort de voorgaende oost west de volgende 240 r.

169. e * Dhoirs Xstoffel Martins inden luijsmeersch oost den Meulencauter west de cruyscale suyt de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Quaqkebeke fs Abraham Velde - Joos Vande Ve.lde gebr. Meulen cautere

O

t

86

170. e Abraham van Quaeckebeke met een meerschelken in luijsmeersch noort de voorgaende west de cruyscale oost den Meulecauter gr.250r * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Quackebeke filius Abraham Velde - Marten de Clercq

*

171. e * den selven op den Meulencauter west de voorga ende noort Jooris de Vogelaere suyt de volgende gr. 175 r. * kt. 1742 ghebr. Daniel Vincke filius Joos stocktepoucke ende Pauwel de Volder Velde - Marten de Clerck gebr. 172.

0

*

173. Dhoirs Xstoffel Martins op Meulencauter een stucq met een bijl noort ende west Abraham van Quaecquebeke oost den slach suyt de volgende 464 r. Kt. 1742 ghebr. Lieven Goethals filius Bauduijn Stocktepoucke - Phle van(de) Putte gebr.

*

174. Jacques Vanden Velde op Meulencauter een stucq met een bijlken noort de voorga ende oost den wagenslach west op den meerschcant gr. 454 r. * Kt. 1742 ghebr. Bertel Leyseele ts Laurs Stocktepoucke 0

*

- 107 -


111

175 ... Jonas de Meijere pacht Matthijs de Baets op den meulencauter noort de voorgaende den wagensiach west de volgende groot 510 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Smet filius Jans Stocktepoucke - Phle van Ootegem gebr.

*

oost

176 ... Arent Goethals pacht * Pieter de Vliegere met een bulcxken beneden den cauter west de cruyscale noort Abraham van QuaecquebÊke sui jt den Adt Knoop met de volgende partije gr. 220 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Goethals filius Bauduyn Stocktepoucke - nu op Pro de Vliegere selve 177 ... Abraham van Quaeckebeke pacht * den Adt Knoop met eenen bulcq onder meersch ende lant noort het voorgaende west de cruyscale oost den selven met de vo Lqende gr. 570 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove fs Jaecques Velde - nu den selven Knoop - Marten de Clerck pacht 178 ... * den selven in pacht als vooren op den Meulencauter (een stuck met een bijl is geschrapt) west de voorgaende noort Matteus de Baets suyt de volgende oost den wagenslach gr. 323 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne Vande Velde Vi(du)a Pro de witte fs Joos stocktepoucke - nu den selven Knoop - Carel Moerman gebr. 179 ... * Jonas de Mei jere op den Meulencauter een stucq met een bijl noort de voorgaende oost den waghenslach suyt de volgende gr. 450r * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Holsbeke fs Pr. stocktepoucke ende Jaecques Cornelis fs¡Prs. daude Overbrouck - In dese parti je heeft Phls Compostelle 300 r. gebr. Phls van Compostelle en mevr. Billet 150 r. gebr. den selven Meijere - Carel Moerman gebr. 150 r. Phls van Compostelle 300 r. 450 r. 150 r. 1 ghem 1 ghem 150 r. 180. e * Baudewi jn de Mei j.ere op den Meulencauter noort ende oost voorga ende west op den Meerschcant gr. 276 r. Toebehoorende in proprietij Geert van Wassenhove * Kt. 1742 ghebr. Jan van Wassenhove filius Geert Oosterghem - ~an Martens Jans gebr. Cruijscale

de

Meulen cautere fO 87

181 ... Guillam Harens pacht * Mijnheer Willecomme met een bulcxken meerschlant beneden den 11leulencauter oost den voorschreven cauter west de cruyscale noort den Adt Knoop suyt dhoirs Laurs Standaert * Kt. 1742 ghebr. Lieven Goethals filius Bauduyn Stocktepoucke

- 108 -


111

- Mr. Joos Cocquijt gebr. 182. * Matheus Wieme op den Meulencauter noort het voorgaende west op den Meerschcant noort Geert van Wassenhove suyt Coelman met de volgende gr. 94 r. * Kt. 1742 ghebr. Daniel Vincke filius Joos stocktepoucke - Mr. Joos cocquijt gebr. ft

183. * Dheer Servaers eoelman op den meulencauter noort het voorgaende west op den meerschcant suyt mijnheer Willecomme met de volgende gr. 94 r. * Kt. 1742 ghebr. Daniel Vincke fs Joos Stocktepoucke ft

184. Guillam Harens pacht * Mijnheer Willecomme op den Meulencauter noort de voorgaende oost den wagenslach suyt de volgende gr. 175 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Goethals fsilius Bauduyn Stocktepoucke - Mr. Joos cocquijt gebr. ft

185. Lieven Dobbelare pacht * Dhoirs Laurijs Standaert op den Meulencauter noort de voorgaende oost den wagenslach suijt Coelman west de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Vande Walle filius Jans de jonghe Overbrouck - nu op Arent Snocq 0

186.

0

* den selven in pacht als vooren met een meerseh buexken oost de voorgaende west de cruijscale suyt eoelman met de volgende gr.250r * Kt. 1742 ghebr. Pieter Vande Walle filius Jans de Jonghe Overbrouck - nu op Arent Snocq 187. Gillis Dobbelare pacht * Dheer Servaers Coelman op den Meulencauter gheseijt beneden den voorn. meuleneauter met een meerschelkin noort de voorgaende west de cruijscale suyt sheeren straete bi jden Meulen oost den selven met de volgende gr. 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Seghers fs Jans mulder OverbrĂśuck - Pro Cornelis fs G(illi)s 0

188. Jonas de Meijere pacht * Dheer Servaers Coelman op den Meulencauter jegens suyt den meulen ende sheeren straete noort d'hoirs Laurens Standaert gr.430r * Kt. 1742 ghebr. Joos Versluys fs Marten thuywel. met Vi(du)a Pro Aerts Stocktepoucke - Jooris de Wulf 215 r. Cornelis de Deckere ook¡215 r. 0

189. " * Idem den Meulenbergh met den rosmeulen staende op sheeren straete toebehoorende mijnheer van Vinderhoute * Kt. 1742 ghebr. Pro Seghers filius Jans mulder stocktepoucke cruijscale

Heulen

Cautere

fO 88

- 109 -


111

190. * Dheer Servaers Coelman met het Cappelle stucq daer de Cappelle op staet suyt sheeren straete west den slach plat voor den meulen groot met de cappelle 1784 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Gillis stocktepoucke ende Joos Versluys thuywel. met de Vi(du)a Pro Aerts - Gs van(de) Veire gebr. - fG 6 480 r. fD 46v. 4 ghem 104 r. 5 gh 284 r. 0

191. ° * Budewijn de Meijere met eenen bu1cq west ende noort dheer aServaers Coe1man ende oock suyt oost den seIven coe1man suyt sheeren straete gr. 965 r. * Kt. 1742 Christoffel Bernadt fi1ius Jans Stocktepoucke - Pro Madou gebr. - fG 33 1 ghem 182 1/2 r. fO 37 =1~g~h=e=m~1=8=2-=1~/=2-=r~. 3 ghem 65 r. 192.

0

* Dheer Servaers coe l.manmet een planteri jcken oost waerts 1ancxt sheeren straete west de voorgaende noort van Hecke suyt den selven met de volgende gr. 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Livijne Danneels wed. van Jan de Clercq fs Lievens Stocktepoucke ende Vi(du)a Philippe de C1ercq fs Gillis Stocktepoucke - Gs van(de) Vere gebr. - fG 36 60 r. fD 45 60 r. fO 52 130 r. 250 r. 193. * * Den selven als vooren met een plantsoen bosseiken noort het voorgaende oost sheeren straete suyt dhofstede Bauwen de Mei jere west den selven met de volgende gr. 175 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Gillis stocktepoucke - Gs van(de) Veire gebr. 194. e * Den selven met een hofstedeken oost de voorgaende suyt west sheeren straete noort ende suyt Baudewijn de Meijere gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Gillis Stocktepoucke - Gs van(de) Veire gebr. - nu pacht Jan Harens 195. * Baudewijn de Mei jere met syn hofstede noort de voorgaende suyt ende west sheeren straete groot 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Christoffel Bernaert filius Jans Stocktepoucke ende Jan de Smet fs Jans Stocktepoucke - Pro Madou gebr. - fO 33 104 1/2 r. fO 37 104 1/2 r. 209 r. 0

- 110 -


111

verspringt hier over sheeren straete op de suytsijde 196. 197. * Joo Philips Wouters heeren van vinderhoute met syne behuysde stede ende brouwerije met de meerschen daer achter aenghelegen oost aende steene brugge suyt oost de Cale noort west denvolackere meersch gr. 1715 r. * Kt. 1742 ghebr. mevrouw Gellijnck douarière van JoG Louis Vanden Hecke stocte poucke ende Jor Louis vanden Hecke ontfr. stocktepoucke - den Meijere - d'(hee)r. van Vinderhoute 1200 r. d'(hee)r. van Hecke 515 r. 1715 r. 4 ghem 1 ghem 215 r. 5 ghem 215 r. - Nr van bovenstaende 1200 r. van heere van Vinderhoute comt nu aen d'(hee)r van hecek als int ghebr. geweest Jan de Craene 600 r. Pro Arens 300 r. Gs de Clerck 300 r. 1200 r. 0

198. ° Bauwen de Meijere pacht Mijnheer van (poucke is geschrapt) Vinderhoute voorn. met een meerschelken inden Vollaerts meersch suyt oost den selven met de voorgaende west dhoirs Jan steijaert oost Mijnheer van poucke den meulendam gr. 140 r. * Kt. 1742 ghebr. mebvr. Gellijnck douagière van Jor Louis Vanden Hecke stocktepoucke - nu mijnheer van Vinderhoute selve

*

199. Bauwijn de Meijere pacht * Mi jnheer van Poucke met den volhaerts meersch suyt oost ende west mijnheer van Vinderhoute gr. 1046 r. * Kt. 1742 ghebr. mevr. gellijnck douagière van Jor Louis vanden Hecke stocktepoucke - Jan Arens gebr. 261 r. Jan de Craene 261 r. 522 r 0

Aenden Meu1en Cauter fO 89 200. Jan de Clercq pacht * (Mr. Jooris D'huijstins is later volhaerdeken suyt de voorgaende oost sijden ghelant het selve goet gr. 250 * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Thomas Overbrouck - Carel Moerman 0

toegevoegd) met het cleijn het drefkin voorts aen alle r. van Holsbeke filius Thomas

201. * Den selven in pacht als vooren met den grooten volackere noort sheeren straete suyt den volackermeersch west de volgende gr.1830r * Kt. 1742 mevrauwe Gellijnck douagière van Jor Louis vanden Hecke Stocktepoucke ende Vi(du)a Thomas van Holsbeke filius Thomas Overbrouck Q

- 111 -


111

312 r. 1526 r. 1838 r. 1 ghem 12 r. 5 ghem 18 r. 6 ghem 30 r.

- dr. vanden Hecke Carel Moerman

202. * Den aermen van (Meerentre lck segge is geschrapt) Lovendeghem met een partijeken lants oost de voorgaende suyt den volhaers Meersch west de volgende gr. 150 r. prijs 120 r. * Kt. 1742 ghebr. Mevrauw Gellijnck douagière van Jor Louis vanden Hecke stocktepoucke - Mr. Joos Cocquijt gebr. 0

203. de wed. Guillame Wieme pacht * Jan Manaut fs Guillame met een partije lants oost het voorgaende suyt oost den vollaerts Meersch west de volgende gr. 337 r. prijs 253 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs Denijs stocktepoucke - Mr. Joos Cocquijt gebr. 0

204. Jan de Clecq pacht Dheer Servaers Coelman een stucq met een bi jl oost het voorn. noort sheeren straete west dhofstede Jonas de Meijere gr. 820 r. prijs 760 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs. Denijs Stocktepoucke mevrouw de Gellijnck douagière van Jor Louis vanden Hecke stocktepoucke Daniel Vincke filius Joos Stocktepoucke ende Judocus de Deckere stocktepoucke - Cornelis de Deckere 150 r. deselven met 250 r. nu Joos Cocquyt 360 r. 760 r. - i:" 62 1 ghem 60 r. fO 41 25 r. eodem verso 72 r. fO·87 140 r. 1 ghem 297 r. fO 62 163 r. 2 ghem 160 r. 0

*

205.

ó

*

Mr. Joos cocquijt bij coope in cheynse vanden heere Vinderhoute op sheeren (straete) voor de cappelle 30 r. * Kt. 1742 ghebr. Daniel Vincke filius Joos stocktepoucke

van

205' * (Jan Willems is later toegevoegd) in cheijnse vanden heere van Vinderhoute op sheeren straete voor de cappelle 10 r. * Kt. 1742 ghebr. Judocus de Deckere stocktepoucke - Cornelis de Deckere gebr. 0

206. Pro Hoorebeke pacht * Dhoirs Jan steyaert met eenen meersch beneden aende cale noort Coelman oost den heere van Vinderhoute met den Vollaerts Meersch suyt de Cale west de volgende gr. 730 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer fs Prs. Durmen ende Vi(du)a Pro Hertleer Durmen 0

- 112 -


111 1 ghem 65 r. 1 ghem 65 r. 2 ghem 130 r. 207. a Jonas de Meijere pacht * Xstoffel de Muncq inden Meulenmeersch oost de voorgaende suyt de cale west de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne Vande Velde Vi(du)a Pro de witte filius Joos stocktepoucke - Xstoffel de Muynck Volackere

fO 90

208. * Jonas de Mei jere in den Meulenmeersch oost het voorgaende suyt de cale west de cruijscale noort de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne Vande Velde Vi(du)a Pro de witte filius Joos - Gillis Cornelis fs Prs 0

209. de wed. Pro Cornelis pacht nho i.r-sAnthonis Hei jne inden meulenmeersch suyt de voorgaende west de cruijscale noort de volgende gr. 282 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne Vande Velde Vi(du)a Pieter de Witte filius Joos Stocktepoucke - Pro Cornelis filius Pro gebr.

*

Q

210. * Jonas de Meijere inden meulenmeersch suyt het voorga ende west de cruijscale no ort den selven met de volgende gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne Vande Velde Vi(du)a Pro de witte filius Joos Stocktepoucke - Gillis Cornelis fs Prs 0

211. o * Den selven met een bulcxken bachten syn hofstede suyt voorgaende oost Coelman noort den selven met de hofstede gr. 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne Vande Velde Vi(du)a Pro de witte filius Joos Stocktepoucke - Gs. Cornelis fs Prs. gebr. 212. * den sel ven met si jne hofstede noort sheeren straete suyt ende west den selven gr. 440 r. * kt. 1742 ghebr. Joanne Vande Velde Vi(du)a Pro de Witte fs Joos Stocktepoucke - Gillis Cornelis fs Prs. gebr. 0

213. * Den selven met den meulen meersch oost de voorga ende noort sheeren straete west de cruijscale gr. 454 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis filius Prs. daude overbrouck - Carel Moerman gebr. Q

Sa(men) Staecktenpoecke IIc IIIxx 111 gemeten LIX R

- 113 -,!

.

,:

'

"

,':

'.

.

-',,'

:.:1

-; -,"

Uittreksel uit het landboek van . dr.ee,· ._.. RA· G. fonds .Meren .., Merendree . Reg. 185 fO 9:1:::.~.

".

~:~r!;1fjj:~~~ QuyjCa~·· -:': .. ' -.,

:

"

:',0'

i ,;,

/

7"tf'-···· ;' .

-

. "'" "

~:>.: ..

~" .

!',

·:,{.· . ..

';-

"

"_

..'

,

.

-,:.

,/.,-,

,.,

.;;l.;i~


IV fG

91

hier naer volght den W1Jcq van overbroecke aende'n Cruijscale 1.

de wed. Joos Gillis pacht Matteus debaets inden Meulenmeersch oost de Cruijscale (suyt is geschrapt) noort sheeren straete west de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Thomas van Holsbeke filius Thomas Overbr. - Pro Gillis gebr. 0

*

2. Lieven Dobbelare pacht 3. * Dhoirs Jan de Vijz ende de weesen van Pieter de Vijz met een hofstede ende lande daer achter aenghelegen no ort sheeren straete oost de voorgaende suyt de volgende gr. 790 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Joos Overbrouck - Jaecques Cornelis fs Pro pacht 0

4.

0

Lieven

Dobbelare

pacht

* Dheer Servaers Coelman met den Reijgers ackere noort voorgaende oost den Meulenmeersch suyt Lieven de Baets gr. 1400 * Kt. 1742 ghebr. Jan Martens filius Jans de Jonghe Overbrouck - Jaecques 5.

Cornelis

de r.

fs Pro

Jonas de Meijere pacht .ro" Billet inden Meulenmeersch west het Reijgersvelt oost cruijscale suyt de volgende partije groot 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis ts Pieters doude Overbrouck - Carel Moerman gebr. 0

*

de

6. Jan de Clercq inden Meulenmeersch west het Reijgersvelt oost de cruijscale noort de voorga ende suyt de volgende gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Doosterlijnck Overbr - Carel Moerman 7.

Jonas de Meijere pacht Lieven de Baets met eenen bulcq noort het Reijgersvelt Meulen Meersch suyt de volgende partije gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Maenhaut Overbrouck - Pro Bruijneel pacht 0

*

oost

den

8.

* Jonas de Meijere met eenen bulcq noort den voorgaenden doncqbosch oost de volgende partije gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Maenhaut Overbrouck - Gillis Cornelis fs Pro 9.

suyt den

Lieven de Muncq pacht (Dr. Baltazar de Buenis is later toegevoegd) inden Meulenmeersch west het voorgaende oost de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Roelant Maes fs Lievens Hansbeke Lambeke - Baltazar de Buenis 0

*

10. Guillam van Renterghem pacht * Jor Jan Bapta de Meij inden Meulen Meersch oost de volgende gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Maenhaut Overbrouck 0

- 114 -

west

de

voorgaende


IV Inden Meulen Meerschen

tG 92

11. Lieven Dobbelare pacht * Mijnheer Sisoing inden Meulen Meersch west de voorga ende oost de volgende gr. 100 r. den groene briel * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Maenhaut Overbrouck - Jooris de Wulf gele 0

12. * Dhoirs Xstoffel Martins fs Jans inden Meulenmeersch west de voorga ende suijt oost de Cale groot 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Wassenhove filius Geert Oosterghem ende Joanne Vande Velde Vi(du)a van Pro de witte filius Joos Stocktepoucke - nu op Jaecques vanden Velde gebr. - fO 33v· 100 r. fG 101 100 r. 200 r. 13.

Jan de Clercq pacht (n° 13) Dhoirs Geeraert Goethals bachten den doncqbosch inden Meulenmeersch suyt oost de cale noort de voorga ende west den doncqbosch 590 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis filius Prs. daude Overbrouck. - Pro Cocquijt gebr. 0

*

14.

° Pro de Costere pacht (n° 15) met een partijeken lants oost Jo Billet noort het ront o veldeken west Jo Brissillis suyt Matteus van Nevele groot 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Wulf filius Prs. Overbrouck - Pro de Wulf fs Jans

* ...

o

15. ° Jonas de Meijere pacht (n° 14) * Jo ° Billet met een bulcxken lants bachten den doncqbosch oost de cale west Pro de Coster als pacht gr. 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Maenhaut Overbrouck ende Jaecques Cornelis fs Prs. daude Overbrouck - Carel Moerman 16. Arent Snocq pacht * Jo ° Brissillis met een bulcxken bachten het ront veldeken oost Pr. decostere als pachter suyt ende west desel ve Brissillis gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Wulf filius Prs. Overbrouck 0

17. o Matteus van Nevele selve ende in pacht van Jooris Manaudt met een dri jbecq meerschelken noort Jo Billet oost de Cale suyt de volgende gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen 0

18. Arent Snocq pacht * Jo Brissillis met een heet dhulstmeersch noort de westen tot in het straetkin * Kt. 1742 ghebr. Pieter de 0

0

19.

0

Pro Bruijneel

hoeckigge weede ende Meersch daerment voorga ende oost de cale comende metten suyt de volgende groot 456 r. Wulf fs Prs. Overbrouck

pacht

- 115 -


IV

* de wed. Walcqgrave ende Coelman over een deel met d'hulst Meersch noort de voorn. oost de cale suyt ende west int ghescheet jeghens de prochie van Landeghem gr. 970 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Manaut Overbrouck o

20. * den selve in pacht als vooren t' wetende van Walcqgrave met een bulcxken suyt west het drefkin oost d'hoirs Adriaen Dobbelare noort deselve gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Vande Walle fs Jans Overbrouck AĂŠnden doncqbosch

fO 93

21. Lievens Dobbellare pacht * Dhoirs Adriaen (debacker e is geschrapt) devei j met west de voorga ende oost het ront veldeken suyt Jo geschrapt) Brissillis gr. 290 r. * Kt. 1742 ghebr. Adr. Wilaeys Lambeke - Sr. Adr. Wijlaeys prop. en ghebr 0

0

een bulcxken (Billiet is

o

22. * Jonas de Meijere met het rontveldeken west ende oost den doncqbosch groot 156 r. * Kt. 1742 ghebr. Mr. Jooris Claeys Lambeke - Gs. Cornelis fs Prs.

het voorgaende

noort

23. * (Pieter is geschrapt) Matteus deo baets tot Gent inden doncqbosch suyt west voorga ende suyt oost Jo Billet noort de volgende gr. 75

r.

*

Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a

Thomas van Holsbeke

fs Thomas Overbrouck

27. * Jonas de Meijere inden doncqbosch met het 1/6 van 160 r. * Kt. 1742 ghebr. Mr. Jooris Claeys Lambeke - Gillis Cornelis fs Prs. 26. Jooris Manaudt fs willem inden doncgbosch gr. 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Manaut Overbrouck

*

(¡336 is geschrapt)

25. (Pieter van den Walle inden doncqbosch is geschrapt) inden doncqbosch 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven. de beunis filius Jans Lambeke

*

24. Jan de Clercq inden doncqbosch 140 r. Rt. 1742 ghebr. Joanne Vande Velde Vi(du)a Joos stocktepoucke. - Carel Moerman

* *

Pro de witte

24' * Guillam Goethals tot Bellem 140 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne Vande Velde Vi (du )a Pr. Joos Stocktepoucke - Jan de Loof ende Gs Van(der)Vennet Hansbeke

- 116 -

Jan Poelman

de witte

filius

fi1 ius


IV 28. Jonas de Meijere pacht * JoG billet met een hoeckiggen bulcq suyt den doncqbosch comende west aenden doncqput noort het Bosselkin van Coelman gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis fs Prs. daude Overbrouck - Carel Moerman gebr. 0

29. Pieter Bruijneel pacht * de weduwe Walcqgrave met een bulcxken noort oost het voorgaende oost den doncqbosch suyt deselve met de volgende gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Vande Walle fs Jans Overbouck 0

30. * den selven in pacht als vooren met eenen bulcq noort het voorgaende oost den doncqbosch noort west dhoirs Laurens Standaert gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Vande Walle filius Jans Overbrouck Aenden doncq put fO 94 31. Lieven Dobbelare pacht 32. * Dhoirs Laurens Standaert eenen bulcq met een bijl west het straetkin noort het volgend Losierken suyt oost de twee voorgaende partijen oock gen(aemp)t het Losierken 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus maenhaut Overbrouck - Nu op Arent Snocq 0

33. Jan de Clercq met een bulcxken genaempt Losierkin noort west het drefken suyt het voorga ende oost de volgende 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Maenhaut Overbrouck - Carel Moerman

*

ende

34.

* Jonas de Mei jere met een bulcxken suytwest de voorgaende suyt oost aen den doncq put noort oost de volgende groot 154 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis filius Prs. d'aude Overbrouck. - Carel Moerman gebr. 35. Arent Snocq met een bulcxken suyt het voorgaende west aen drieschelkin noort oost het Bosselkin van Coelman gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Wulf fs Pro Overbrouck - Den Adt Mr. Guille van de peire Prop.

*

het

36. Lieven Dobbelare pacht * Dheer Servaers Coelman met een bosselkin comende met een drefkin west waert tot op het drieschelken ende oostwaert op het reijgersvelt gr. 85 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Martens filius Jans de jonghe Overbrouck - Pro Bruijneel gebr. 0

37. de wed. Jan van Olsbeke pacht Jo Clara Speeckaert met een bulcxken oost het voorgaende noort den Lavaelbosch west ende suyt aen het drieschelkin ende drefkin gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Martens filius Jans de Jonghe Overbouck - Pro de Wulf fs Jans 0

*

D

- 117 -


IV 38. * xstiaen Venneman met eenen bosch inden Lavaelbosch suyt de twee voorgaende oost het regersvelt west het drefkin noort de volgende gr. 346 r. * . Kt. 1742 ghebr . Vi(du)a Pro Vande Velde filius Bauduyn Oosterghem Jan de Baets fs Lievens Oosterghem ende Matteeus Maenhaut Overbrouck - Nu een 1/4 op Bauwen Velde ende een 1/4 op Jan Claes Sommergem - Bauder van Velde 86 r. Lieven en Jan de Baets 173 r. 259 r. 87 r. Pr Van Eecke fs Jonas 346 r. fO 41 86 r. fG 58 173 r. fG 20v. 87 r. 346 r.

-

39. * Jan Manaut fs Guillaume met een bosselkin in den Lavaelbosch liggende met een bi jl suyt het voorgaende noort de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Herman Vander Vennet filius Jans Lambeke - Pro Cocquijt gebr. 40. * Pieter van Lookene met consorten eenen bosch inden Lavaelbosch noort ende west de voorga ende oost het reijgersvelt gr. 640 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel de Meijere fs Jans Lambeke, Pieter de Jaeghere filius Jans tot Urssel Lambeke, Sr. Joan Laurs de Rouck filius Adriaen Lambeke ende Frans¡van Lookene GhEmdt Lambeke Pro van Lookene 160 r. Guillam Standaert 320 r. Lieven van Lakene 53 r. Jooris van Lakene 53 r. Chls de Meijere 53 r. 639 r. 107 r. - fO 99 eodem 107 r. fO 135 160 r. fO 72 107 r. 481 r. fO 159 r. 640 r. 41. ° Pieter Hoorebeke pacht * Frans Goethals met eenen bulcq ende bosch west drefkin suyt den Lavaelbosch no ort de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere fs Joos Overpoucke - Carel Moerman gebr. Aenden

Lavaelbosch

oost

ende

fV 96 (fD 95 blanco)

42. * Jooris de Wolf met een bulcxken opden ommekeer vande straete ofte dreve suyt oost het voorga ende oost de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Daper filius Guille Overbrouck

- 118 -


IV o

43. * Den selven met een bulcxken west den selven met de voorga ende noort aen het straetkin oost de volgende gr. 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Cornelis filius Pieters de Jonghe Overbrouck ende Louis de Daper fs Guille Overbrouck - fO 16 125 r. eodem 25 r. 150 r. 100 r. 250 r. 44.

Jan de Clercq pacht D'hoirs Geeraert Goethals met sweirel ts plez ier west de voorgaende oost den Lavaelbosch oost de volgende * Kt. 1742 ghebr. Jan Cornelis filius - Care I Moerman gebr. 0

*

een bulcxken rechtover het noort aen het straetkin suyt gr. 353 r. Pieters de Jonghe Overbrouck

45. ° de wed. Thomas de Suttere pacht * Jan boone met een bulcxken west de voorga ende straete oost dhoirs Jan de Veij suyt aenden Lavael

noort bosch

sheeren gr. 340

r.

* Kt. 1742 ghebr. Marten Doosterlinck - Pro Cornelis fs Prs. gebr.

Overbrouck

46. * Jooris de Wolf met sijne hofstede aen het sweirelts pIes ier suyt het straetkin west de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Cornelis filius Prs de Jonghe Overbrouck ende Jan Seghers filius Jans Overbrouck 47. ° Arent snocq pacht * de weese Geert Standaert oost de voorgaende hofstede suyt aen het straetkin west het voetwegelkin noort de volgende gr. 290 r. prijs 220 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Cornelis filius Prs de Jonghe Overbrouck 48. * Jan de Clercq met si jne behuysde hofstede ende lande genaempt het Sweirelts piesier suyt de twee voorgaende noort oost het sheeren straete west het aermen goet gr. 580 r. prijs 500 r. * Kt. 1742 gebr. Pieter Seghers fs Jans. Mulder Overbrouck - Care I Moerman gebr. 49. ° Arent Snocq pacht * de wed. Joos Wieme op Overbrouck cauterken oost het voetwegelkin ende het straetkin west de volgende partije gr. 446 r. prijs 335r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Cornel is fi I ius Prs. de Jonghe Overbrouck ende Louijs de Daper filius Guille Overbrouck - fO 10v. Overbrouck 215 r. fO 16 90 r. eodem 30 r. 335 r. 50. * Jooris de Wolf op Overbroucq cauterken oost de voorgaende Jan Boone suyt de volgende partije gr. 344 r. prijs 260 r.

- 119 -

west


IV

*

Kt. 1742 ghebr. Jan Cornelis fs Prs. Louijs de Daper fs Guille Overbrouck - fO 16 130 r. 37 r. eodem 167 93 260

de Jonghe

Overbrouck

ende

r. r. r.

°Pr. de Baets pacht o Dhoirs Jo Vandersaren op Overbrouck cauterkin oost deselve ende voorga ende noort Jan Boone gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Vande Walle filius Jans de Jonghe Overbrouck - Marten Dobbelare pacht 51.

*

Cauterkin

fG 97

52.

* den selven in pacht als vooren op Overbrouckcauterkin west voorgaende oost het straetkin suyt den Aermen van Meerentre gr. 230 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Vande Walle fs Jans de Jonghe Overbrouck - Marten Dobbelare pacht Lieven de Lantsgrave pacht Den Aeremn van Meerentre op Overbr. cauterkin noort voorgaende oost het straetkin suyt de volgende gr. 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Vande Walle fs Jan de Jonghe Overbrouck - Pro Wieme Jans gebr. 53.

0

*

de

54.

* Arent Snocq op Overbr. cauterkin bachten syn stede suyt ende west dheer Joos Pauwels oost deselve met de volgende hofstede gr. 125

*

r.

Kt. 1742 ghebr. Pieter Vande Walle fs Jans Overbrouck

55.

* Den sel ven met syn hofstede west het voorgaende oost aen drieschelkin suyt de volgende gr. 190 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Vande Walle filius Jans Overbrouck

het

56.

* Matteus van Nevele op Overbr. cauterkin noort de voorga ende oost het straetkin ende oock west een ander straetkin suyt de volgende gr. 223 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove fs Joos Overbrouck 57.

*

*

Item het pleijn ofte drieselkin op Overbroucque gr. 65 r. Kt. 1742 ghebr. de prochie van Meerendre Stocktepoucke

58. * Jan de Clercq met een bulcxken lants noort Matteus van Nevele oost ende west het straetkin suyt de volgende partije gr. 223 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove fs Joos Overbrouck - Carel Moerman 59.

0

Pr. Bruijneel

pacht

- 120 -


IV

* de wed. Walcqgrave met een partije lants achter aende hofstede no ort de voorgaende oost ende west de straetkins suyt deselve met de volgende gr. 216 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Maenhaut Overbrouck 60. 61. * * den selven in pacht als vooren met de behuysde hofstede met het bulcxken daervooren gheleghen noort de voorga ende oost suyt ende west straetkins gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheus Maenhaut Overbrouck Beneden

OVerbroecq

Cauterkin

fG 98

62. Jans Goethals pacht 63. * Dheer Jan van Zeele ende Chls van Aelst met twee bulcxkens in malcanderen oost ende suyt het straetkin suyt west den Lambr. gracht int ghescheet vande prochie gr. 915 r. * Kt. 1742 gebr. Mattheeus Maenhout Overbrouck - Pro Bruijneel gebr. 0

64. Pro Bruijneel pacht 65. * de wed. Walcqgrave met twee bulcxkens lants lancx aen malcanderen oost het straetkin west den Lambr. gracht int gescheet vande prochie suyt de voorgaende noort de volgende gr. 460 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Maenhaut Overbrouck 0

66. Lieven de Coster pacht * Dheer Joos Pauwels op Overbr. Cauterkin suyt de voorgaende oost het straetkin noort desel ve met de volgende den boterbulcq gr. 500r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Maenhaut Overbrouck - Gs. Cornelis fs Prs. 0

o

67. * Den sel ven in pacht als vooren op Overbroucq cauterkin suyt desel ve met de voorga ende noort dhoirs Adriaen Devei j den dieren coop gr. 173 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Maenhaut Overbrouck - Gillis Cornelis fs Prs. (de nummers

68 t.e.m.

76 komen in het landboek

niet voor)

77. De wed. Anthonis de Suttere pacht * Jan Boone met ene bosseIken beneden het cauterkin west Lambroucq gracht oost dhoirs Adt. Devij noort mijnheer sisoing 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Doosterlijnck Overbrouck - Pro Cornelis fs Gs D

den gr.

78. Lieven Dobbelare pacht * Mijnheer Sisoing met een bosselkin beneden Overbroucq cauterkin suyt het voorgaende west den Lambr. gracht oost deselve gr. 63 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Maenhaut Overbrouck 0

- 121 -


IV 79. * Den selven in pacht alsvooren ende van dhoirs Adt. Deveij tsamen met een stucq lants op Overbr. Cauterkin west het voorgaende suyt dheer Joos Pauwels noort de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Joos Overbrouck ende Mattheeus Maenhaut Overbrouck 250 r. - Jaecques Cornelis fs Pro Jooris de Wulf 150 r. 400 250 150 400

r.

r. r. r.

80. Gillis Dobbelare pacht * Dheer Jan Boone op Overbroucqcauterkin suyt de Jooris de Wolf west de volgende gr. 450 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Doosterlijnck Overbrouck - Pro Cornelis fs Prs. 0

81.

voorga ende

Lieven de Lantsgrave pacht den doctor Breas met een Meerschbulcxken overbroucqcauterkin oost de voorn. suyt Mi jnheer Sisoing Lambr. gracht voort de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Vande Walle fs Jans Overbrouck - Nu op Geert de Lantsgrave Hansbeke - Jooris de wulf gebr.

oost

0

*

beneden west den

82. (Jacques Cocquijt pacht is geschrapt) Guillam van Rentergem pacht * Jor Jan Bapta de Mei j met een meerschbulcxken suyt voorga ende noort dheer Louijs van Hecke west de volgende het geus en meerschelken gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebgr. Mattheeus Maenhaut Overbrouck 0

beneden

overbroecq

cauterkin

fO 99

83.

* Jan de Clercq met een bosselkin beneden overboucq cauterkin suyt aenden Lambroucq gracht west Matteus van Nevele oost de volgende partije gr. 112 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanne Vande Velde wed. Pro de witte filius Joos Stocktepoucke - Carel Moerman Jacques Cocquijt pacht * Dheer Loui js van Hecke met een meersch bulcxken met het lant boven aen geleghen west het voorgaende oost ende suyt den Aermen gr. 250 r. prijs 215 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelaere fs Lieven Overbrouck - Carel moerman gebr. - fO 30 112 r. 84.

0

fG 36

103

r.

215 r. 85. Lievens de Lantsgrave pacht * Den Aermen van Meerentre op Overbr. Cauterkin noort ende west de voorgaende oost Matteus van Nevele suyt de volgende gr. 205 r. prijs 135 r. 0

- 122 -


IV

*

Kt. 1742 ghebr. Louijs - Pro Wieme Jans gebr.

de Daper filius Guille Overbrouck

86. Pro Bruijneel pacht * de wed. Walcqgrave op Overbroucq cauterken noort het voorga ende suyt Jan Boone noort ende oost de volgende gr. 272 r. prijs 204 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Vande Walle fs Jans Overbrouck G

87. * Matteus van Nevele op Overbr. cauterkin een stucq met een bijl suyt het voorgaende west den Aermen oost de volgende part i je gr. 175 r. prijs 117 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Wulf fs Pieter Overbrouck - Nu op Jooris de Wulf - Mattheus van Nevele gebr. 88. Lieven Dobbelare pacht * Mi jnheer Sisoing ende den Aermen van Meerentre op Overbroucq Cauterken west de voorn. noort den slach suyt Jan Boone oost de volgende gr. 340 r. prijs 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Maenhaut Overbrouck ende Marten Doosterlinck Overbrouck - Jooris de Wulf 120 r. Pro Bruijneel 50 r. 170 r. 50 r. 120 r. 170 r. 0

89. Jacques Cocuijt pacht * Dheer Louijs van Hecke op Overbr. cauterkin west de voorga ende noort den selven ende den waghenslach gr. 200 r. prijs 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelaere filius Lievens Overbrouck - Jan de Voghelaere Lievens 0

90. Matteus van Nevele op overbr. cauterkin west de voorgaende noort den slach oost ende west de voorgaende gr. 100 r.¡prijs 50 r. * Kt.1742 ghebr. Jaecques Cornelis fs Prs. daude Overbrouck

*

91. Lieven Dobbelare pacht Mi jnheer Sisoing op Overbrucq cauterkin daer den slach ende den voetwegh doorcompt west de voorgaende oost de volgende gr. 178 r. prijs 89 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Vande Walle filius Jans Overbrouck - Jooris de Wulf gebr. 0

*

92. Lievens de Lantsgraeve pacht * den Aermen op overbroucq cauterkin int gat vanden Velde voorgaende oost aen sheeren straete ende het voetweghelkin r. prijs 66 r. * Kt. 1742 ghebr. de wed. Pro de Clercq Overbrouck - Pro Wieme Jans gebr. 0

Overbroeq 93.

0

cauterkin

Jacques

fG 100

Cocuyt pacht

- 123 -

west de gr. 133


IV

*

Dheer Louijs van Hecke op overbroucq cauterkin een stucq comende suyt waert met een bijlcken aenden slach oost mijn(heer) Sisoing west de volgende gr. 350 r. prijs 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelaere fs Lievens Overbrouck - Jan de vogelare Lievens 94. * Michiel Cornelis op overbroucq cauterkin oost de voorgaende suyt .den slach comende met eenen hoeck suyt waert over den slach west de volgende groot 430 r. prijs 214 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven ende Livijne van Renterghem Overbrouck o

95. * Jan de Clercq met. een stucq op overbrouck cauterkin daer den slach door compt oost de voorga ende west de volgende groot 104 r. prijs 52 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Wulf filius Pieters Overbrouck - Care I Moerman 96.

0

Jacques

Cocuijt

pacht op overbrouck cauterkin daer den slach west de volgende groot 104 r. prijs 52 r. de Voghelaere filius Lievens Overbrouck Lievens

* Jooris de Vogelare doorcompt oost het voorn * Kt. 1742 ghebr. Marten - Jan de Vogelaere

97. Lieven de Voghelare pacht * Mijnheer de Bois op overbrouck cauterkin oost de voorgaende suyt den slach ende Gabril van Olsbeke west dheer Louijs van Hecke groot 178 r. prijs 89 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Vande Walle fs Jans de Jonghe Overbrouck Marten Dobbelare pacht 0

98.

0

*

Gabril van Olsbeke op overbroucq cauterkin noort den slach suyt ende west dheer Louijs van Hecke.oost Joos de Vogelare groot 50 r. prijs 25 r. * Kt. 1742 ghebr. Herman van Holsbeke filius Thomas Overbrouck 99. Jacques Cocuijt pacht * Dheer Loui js van Hecke op overbroucq cauterkin daer den slach door compt oost de voorga ende west de volgende gr. 224 r. pri js 112 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelaere filius Lievens Overbrouck - Jan de Vogelaere Lievens 0

100. * Matteus van Nevele op Overbroucq cauterkin daer den slach doorcompt oos het voorn. west de volgende gr. 225 r. prijs 113 r. * Kt. 1742 ghebr. Anne de Cock Vi(du)a Geert Cocquijt Joannes Temmerman Guillè ende Joannes Cocquijt Overbrouck 0

101. Lieven de Lantsgrave pacht * den Aermen op Overbroucq cauterkin een stucq met daerden slach doorcompt gr. 174 r. prijs 87 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro de Wulf filius Prs. Overbrouck - Pro Wieme Jans gebr. 0

102.

0

Maurius

de Bil pacht

- 124 -

een

bijlkin


IV

*

Mi jnheer Sisoing op overbroucq cauterkin oost het voorgaende noort den waghenslach west het naervolgende groot 190 r. prijs 95 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis fs Prs. Overbrouck - Guille Mestdagh pacht overbroecq caUterkin fO 101 103 ~

0

* Jan de Witte op overbroucq cauterkin oost het voorgaende noort den slach west de volgende partije groot 190 r. prijs 95 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Lippens filius Andries Meerendre Lambeke - Jaecques schamp Martin Dobbelare pacht Ryckaert Janssens op overbroucq cauterkin oost de voorgaende noort den slach ende het selve goet west Jacques van Parijs gr. 165 r. prijs 83 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Costere filius Prs. Overbrouck 104.

0

*

Pro Bruijneel pacht de wed. Walcqgrave met een bulcxken beneden overbroucq cauterkin noort het voorgaende suyt het Lacqstucq oost de volgende gr. 100 r. prijs 65 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Vande Walle fs Jans Overbrouck 105.

0

*

106.

0

* Matteus van Nevele selve ende in pacht van Mijnheer singel Baenst met eenen hoeckiggen bulcq suyt west lancx den lambr. gracht oost het Bosselkin van Jan de Clercq west de volgende groot 412 r. * Kt.. 1742 ghebr. Anne de Cock vr (du)a Geert Cocuijt, Joannes Temmerman, Guille ende Joannes cocquijt Overbrouck ende Joos Lippens fs Andries Meerendre Lambeke Martin de Meijere pacht * Dhoirs Jan desadelare met het lancq stucq oost het voorgaende suyt int gescheet vande prochie van Landeghem west de volgende partije gr. 473 r. prijs 316 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Lippens filius Adries Meerendre Lambeke - Geert de Loose 107.

0

108.

0

*

Guillam van Renterghem fs Jans met een bulcxkin liggende ront int goet vande hoirs Jan desadelare suyt int ghescheet vande prochie van Landeghem gr. 150 r. prijs 65 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Lippens filius Andries Meerendre .Lambeke - prop. de wed. Jacques de Grave Martin de Meijere pacht Dhoirs Jan desadelare met eenen bulcq coemnde met een drefken in S1Jn ander goet oost de voorgaende suyt int ghescheet vande prochie van Landeghem west scheeren straete gr. 473 r. prijs 316 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Lippens filius Andries Meerendre Lambeke - Geert de Loose 109.

0

*

110.

0

Martin de Meijere pacht

- 125 -


IV

* Jacques van Parijs op overbr. cauterkin suyt het lancq stucq oost Ryckaert Janssens west de volgende gr. 310 r. prijs 155 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro de Costere filius Prs. Overbrouck 111. Martin de Meijere pacht * Dhoirs Jan desadelare op overbr. cauterkin oost het voorga ende noort den slach suyt deselve met het lancq stucq west de volgende gr. 177 r. Prijs 89 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Lippens filius Andries Meerendre Lambeke - Geert de Loose 0

112. * Guillam van Renterghem fs Jans (Nevele) op overbrouck cauterkin daer den slach door compt oost eht voorgaende west dheer Louijs van Hecke gr. 114 r. prijs 57 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Lippens filius Andries Meerendre Lmabeke - prop. de wed Jacques de Grave 0

Overbroecq

cauterkin

fO 102

113. * Dheer Louis van Hecke op overbr. cauterkin daer den slach doorcompt oost de voorgaende west de volgende gr. 250 r. pri js 125r. * Kt. 1742 ghebr. Frans Finaert filius Jans Landeghem Herrenthouck Lambeke 0

114. Joos Meersancq pacht * Frans Lijbaert op overbroucq cauterkin daer den slach doorcompt oost het voorga ende west de volgende gr. 150 r. prijs 75 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijere fs Pieter Overbrouck 0

115. * Thomaes van Olsbeke op overbr. cauterkin oost de voorgaende noort den waghenslach gr. 150 r. prijs 75 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Holsbeke filius Thomas Lambeke 0

116. * Jan de witte tot Landeghem op overbr. cauterkin oost voorgaende noort den waghenslach west de volgende groot 125 prijs 63 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Lippens filius Andries Meerendre Lambeke - Jaecques Schamp 0

de r.

117. * Matteus van Nevele op overbroucqcauterkin oost de voorga ende noort den waghenslach west de volgende partije gr. 320 r. prijs 160 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Martens filius Charles Overbrouck 0

118. Guillam van Renterghem fs Prs. op overbr. cauterkin oost het voorgaende noort den slach west sheeren straete tusschen Hansbeke ende Meirentre gr. 240 r. prijs 120 r. * Kt. 1742 ghebr. de wed. Pieter Goethals Overbrouck ende Pieter Danneels filius Marten Overbrouck 0

*

- 126 -


IV 90 r. 30 r. 120 r. 119. * Dheer Louijs van Hecke met een hofstede op het einde van ovrbr. cauterkin suyt den slach west sheeren straete jeghens Hansbeke noort de volgende gr. 195 r. prijs 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans Finaert fs Jans Landeghem Herrenthouck Lambeke 0

120. * Olivier de Bouvere ende Jan Routs suyt het voorgaende noort ende west sheeren straete oost de volgende gr. 210 r. prijs 144 r. * Kt. 1742 ghebr. Herman Prent fs Herman Overbrouck - nu dhelft op Jan Routs - Olivier de Bouvere gebr. int gehele 0

121. * Thomaes van Olsbeke. een stucq met een bijl noort sheeren straete oost aen het drefkin suyt de volgende gr. 203 r. prijs 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven van Holsbeke Overbrouck 0

122. * Gabril van Olsbeke op overbroucq cauterkin noort de voorgaende oost Frans Liebaert west dheer Louijs van Hecke noort den slach gr. 232 r. prijs 120 r. * Kt. 1742 ghebr. Herman van Holsbeke fs Thomaes Overbrouck 0

Overbroeq

cauterkin

fO 103

123. * Joos Meersancq met syne hofstede met den (langedriesch is geschrapt) lande daer achter. aen gelegen noort sheeren straete oost de volgende gr. 455 r. prijs 360 r. * Kt. 1742 ghehr. Pieter de Costere fs Prs. Overbrouck 0

124. Martin Dobbelare pacht * Ryckaert Janssens met een hofstede west de voorgaende noort sheeren straete oost de volgende suyt den slach gr. 440 r. pr I js 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pr. de Cos tere fs Prs. Overbrouck - Joos Mersanck pacht 0

125. * de prochie van Meerentre bij abandonnatie west de voorgaende noort sheeren straete oost de volgende gr. 150 r. prijs 80 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Claeys fs Maurus Overbrouck - de wed. van de Capitain de Neve Ghendt - Jor Overwale - Maurus claijs pacht 0

126. Lieven Dobhelare pacht * Mi jnheer sisoing op overbr. cauterken west de voorgaende suyt den slach noort den selven den Mageren buclq gr. 382 r. prijs 191 0

r.

* Kt. 1742 ghebr. Jaecques - Guille Mestdach pacht

Cornelis

fs Prs. Overbrouck

- 127 -


IV 127. den selven in pacht als vooren met eenen bulcq noort sheeren straete suyt den sel ven met de voorga ende oost dheer Servaers Coelman gr. 560 r. prijs 450 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacques Cornelis fs Prs. Overbrouck - Guille Mestdach pacht 0

*

128. Laurens de Bil pacht * Mijnheer Sisoing met een bulcxken noort ende west den selven met de voorgaende oost dheer Servaers Coelman gr. 175 r. prijs 120 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis filius Pieters Overbrouck - Nu Maurius van Nevele - Guille Mestdagh pacht 0

129. Pr. de Coster pacht * Dheer Servaers Coelman met een bulcxken west de voorgaende sheeren straete oost de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Phls Santens Overbrouck 0

noort

130. * Olivier de Bouvre ende Jan Routs met een bulcxken west voorgaende noort sheeren straete oost de volgende groot 225 r. * Kt. 1742 ghebr. Livijne de Bouver filia Olivier Overbrouck 0

de

131. * deselve over deselve als vooren met een bulcxken west voorga ende noort sheeren strate oost de volgende gr. 265 r. * Kt. 1742 ghebr. Livijne de Bouver filia olivier Overbrouck 0

132. Lieven de Coster pacht * Dheer Joos Pauwels met ene bulcxken jegens over si jne hofstede west het voorga ende noort sheeren straete oost de volgende partije gr. 323 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis fs Prs. daude Overbrouck - Herman van Rentergem 0

Aen t'seeren

straete

fO 104

133. Gilles Dobbelare pacht Mijnheer Sisoing met ene bulcxken opden ommekeer van straete west de voorn. noort ende oost het sheeren straete volgende gr. dhoudestede 330 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Meijre filius Prs. Overbrouck 0

*

sheeren suyt de

134. Lieven de Lantsgrave pacht * Den Aermen van Meerentre met een hofstede noort de voorga ende oost sheeren straete suyt het cauterkin gr. 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Abraham de Blonde Overbrouck - Pro Wieme Jans gebr. 0

verspringht

hier over sheerenstraete

135. Jacques Cocuijt pacht * Dheer Louijs van Hecke met een hofstede suyt ende west sheeren straete oost Jan de Clercq noort de volgende partije gr. 275 r. * Kt. ¡1742 ghebr. Vi(du)a abraham de blonde Overbrouck - Jan de Vogelare Lievens pacht 0

- 128 -


IV 136. Den selven Cocuijt pacht * (Mijnheer Singelbaenst in een ander handschrift) met een parti jeken lants achter inde voorn. stede suyt de voorn. west sheeren straete noort de volgende gr. 50 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Abraham de Blonde Overbrouck - Jan de Vogelaere Lievens 0

137. den selven in pacht Jooris de Vogelare met eenen bulcq achter de voorn. stede suyt de voorgaende west sheeren straete oost de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Vi(du)a Abraham de Blonde Overbrouck - Pro Wieme Jans Gebr. 0

*

138. * Jan de Clercq met een partije lants op de Kele west de voorgaende suyt de wed. Thomaes de Suttere oost de volgende gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Joos Overbrouck ende Marten Doosterlijnck Overbr. - Carel Moerman - fO 1 160 r. fO 6 160 r. 320 r. 0

139. * den Adt. Knoop met een parti je lants over de Kele west het voorgaende noort den Keel bosch¡ suyt de wed. Thomaes de Suttere oost de volgende gr. 300 r. prijs 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Doosterlijnck Overbrouck - Carel Moerfman gebr. 0

140. de wed. Joos de Keijsere pacht * (Frans Lijvaert is later toegevoegd) met een partijeken de Kele west het voorgaende noort den keelbosch oost de gr. 93 r. prijs 75 r. * Kt. 1472 ghebr. Joos Baele filius Lievens Overbr. - Lieven de Cos tere Prs. gebr. 0

lants op volgende

141. Lieven Dobbelare pacht * Dhoirs Adriaen de veij met eene partije lants op de Kele west de voorga ende noort den keelbosch oost den selven suyt de volgende gr. 470 r. prijs 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Joos Overbrouck - Jaecques Cornelis fs Prs 0

142. de wed. Thomaes de Suttere pacht * Jan Boone met een partijekin lants op de kele voorgaende oost den Meerschcant gr. 156 r. prijs 130 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Doosterlijnck Overbrouck - Pro Cornelis fs Gs. 0

noort

het

De kele fO 105 143. de wed. Thomaes de Suttere pacht * Jo Billet met een parti je lants noort de voorgaende oost den Meerschcant west deselve wed. met dhofstede suyt dhoirs Adriaen de Veij gr. 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques. Cornelis filius Prs. Overbrouck 0

D

- 129 -


IV - Herman van Rentergem 144. 145. * de wed. Thomaes de Suttere met hare hofstede ende lande daerneffens aen gheleghen oost het voorga ende ende west sneer-en straete oost de volgende gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Doosterlinck Overbrouck - Pro corneleis fs Gs. u

146. u Lieven Dobbelare pacht * Dhoirs Adriaen de Veij met eenen bulcq jeghens over sijne hofstede west de voorga ende suyt sheeren straete oost de volgende gr. 380 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Joos Overbrouck - Jaecques Cornelis fs Prs. 147. u den selven Dobbelare in pacht met een 148. * de wed. Speeckaert ende Jou Clara Speeckaert meerscheken inden Meulenmeersch suyt sheeren straete west de voorga ende oost de cruijscale noort de volgende gr. 173 r. * Kt. 1742 ghebr. Louijs de Daper fs Guille Overbrouck - Jooris de Wulf gebr. 149. u den selven Dobbelare in pacht * Dhoirs Adriaen de veij ende Mijnheer Singelbaenst tsamen met een meerschelkin suyt het voorgaende oost de cruijscale noort de volgende gr. 316 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove fs Joos Overbrouck ende Marten Doosterlinck Overbrouck - Matteus van Nevele pacht - fO 1 158 r. eodem 158 r. 316 r. 150. den selven Dobbelare pacht * Dhoirs Adriaen de Veij met een Meerscheken suyt het voorga ende oost de Cale noort de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Joos Overbrouck - Jaecqeus Cornelis fs Prs. 0

151. ° Jooris de Wolf pacht * Joo Billet met eenen meersch suyt den voorn. oost de Cruijscale west den keelbosch noort Jan de Clercq gr. 420 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis filius Prs. daude Overbrouck - Herman van Renterghem gebr. 152. * dheer Servaers Coelman met een bosselken inden keelbosch het voorgaende noort de volgende partije gr. 85 r. * Kt. 1742 ghebr. den Adt. Mr. Jan Bapta Coolman Stocktepoucke - Jou Jacq(ue)line Coolman gebr. u

oost

153. Matteus Wieme pacht * (Adt van Perre is later toegevoegd) met een bosselkin inden keelbosch suyt het voorgaende oost den op den meerschcant west de volgende gr. 106 r. * Kt. 1742 ghebr. den Adt. Mr. Jan Bapta Coolman Stocktepoucke - Arent Snoeck gebr. 0

- 130 -


IV 154. Lieven de Costere pacht Dheer Joos Pauwels met een bosselkin inden keelbosch oost voorgaende suyt de volgende gr. 85 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven ende Livine van Renterghem Overbrouck - Dhoirs Baud. de Meijere gebr. 0

.*

den keelbosch

de

fG 106

155. * Pieter de Coster fs Lievens inden keelbosch noort het voorga ende oost Coelman suyt het keelvelt west de volgende gr. 85 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Rouges filius Prs. Overbrouck - Vincent de Meijere gebr. 0

156. Lieven de Coster pacht * Dheer Joos Pauwels met een bulcxken gheweet oost de selve den keelbosch suyt het keelvelt west de volgende gr. 225 r. * Kt. 1742 gehbr. Lieven ende Livijne van Renterghem Overbrouck - Jooris de wulf gebr. 0

met

157. Marius de Bil pacht * Mi jnheer van Sisoing met eenen bulcq oost het voorgaende west sheeren straete suyt Jooris de Vogelare noort de volgende gr. 310r. * Kt. 1742 ghebr. Pro dĂŠ Meijere filius Prs. Overbrouck - Gilles Dobbelare pacht 0

158. de wed. Jan van Olsbeke pacht * Jo Clara Speeckaert met een parti je lants suyt het voorga ende west sheeren straete noort de volgende groot 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Abraham Martens fs Jans thuywel. met Vi(du}a Jooris de Wulf Overbrouck 0

0

159. Gilles Dobbelare pacht * Michiel Cornelis met een parti jeken lants suyt voorga ende west sheeren straete noort de vOlgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven ende Livijne van Renterghem Overbrouck 0

160. Lieven de Coster pacht Dheer Joos Pauwels een partije lants ende bosch suyt de voorga ende noort dheer Servaers Coelman met een hofstede west sheeren straete (dolbancq) gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis filius Prs. daude Overbrouck - Herman van Renterghem 0

*

161. * Pr. de Coster fs Lievens met den keelbulcq west de voorgaende ende aenden rootput oost van Hecke met den keelbosch noort de volgende gr. 285 r. prijs 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Abraham Martens filius Jans thuywel. met Vi(du)a Jooris de Wulf Overbrouck - Vincent de Meijere gebr. 0

162. Gillis Dobbelare pacht * De weesen Geert Standaert met den keelbulcq landt suyt het voorga ende noort den Papenbulcq 233 r. 0

- 131 -

onder bosch ende gr. 290 r. pri js


IV

* Kt. 1742 ghebr. Abraham Jooris de Wulf Overbrouck

Martens

fi1ius Jans thuywe 1. met vi (du )a

163. * Dheer Louijs van Hecke inden keelbosch west den Meerschcant noort de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. mevr. Vander Stricht Lambeke - Jan de Crane gebr. 0

het voorgaende

oost

164. * Pieter de Cuijpere inden keelbosch suyt het voorgaende oost den meerschcant noort de volgende gr. 106 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Witte filius Laurs. Landeghem Lambeke 0

den keel bosch fO 107 165. Pro Bruijneel pacht * de wed. Walcqgrave inden keelbosch suyt de voorgaende meerschcant noort de volgende gr. 52 r. prijs 40 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Maenhaut Overbrouck 0

oost

166. * Jan Manaudt fs Guillame inden keelbosch suyt het voorgaende den meerschcant gr. 200 r. prijs 130 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove fs Joos Overbrouck

den

0

166' * Jan de Clercq inden Keelbosch suyt het voorgaende west selven met den Papenbulcq ende oost den selven met de volgende 172 r. prijs 120 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Joos Overbrouck - Carel Moerman

oost

0

den gr.

167. * den selven met den papenbulcq oost de voorgaende suyt de weese Geert Standaert west de volgende groot 690 r. prijs 550 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wasserthove filius Joos Overbrouck - Carel Moerman 0

168. Pr. de Coster pacht 169. * Dheer Servaers Coelman met een hofste ende de bulcxkens daer achteraengelegen oost de voorgaende west de wed. Joos de Keijsere noort de volgende gr. 624 r. * Kt. 1742 ghebr. Phle Santens Overbrouck 0

170. Matteus van Nevele met een bulcxken suyt de voorga ende ende den papenbulcq oost desel ve ende de wed. Jan van Olsbeke gr. 155 r. prijs 125 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Claeijs filius Maurus Overbrouck 0

*

171. * de wed. Jan van Olsbeke west het voorgaende suyt den papenbulcq noort de volgende gr. 124 r. prijs 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Holsbeke fs Prs. Stocktepoucke 0

- 132 -


IV 172. * Matteus van Nevele met een bulcxken suyt het voorgaende ende west den selven gr. 150 r. prijs 1.20 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan claeijs filius Maurus Overbrouck 0

oost

173. Matteus van Nevele pacht * Mi jnheer Singelbaenst met een plantsoen bosselkin genaempt het velt suyt de voorga ende noort ende oost den Heere van Vinderhoute gr. 73 r. prijs 50 r. * Kt. 1742 ghebr. Lenaert Cornelis fs Laurs Overbrouck 0

174. * Matteus van Nevele met een bu Lcxken no ort de planterije van Mi jnheer van Vinderhoute oost den Meerschcant gr. 200 r , pri js 160r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Claeijs filius Maurus Overbrouck 0

den keelbosch

fD 108

175. 176. * Pr. de Baets met een bosselken inden keelbosch noort voorgaende oost den meerschcant suyt Jan de Clercq gr. 61 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove tilius Joos Overbrouck - Joos Baele pacht, prop Jor Laurs de Meulenaere 0

177. * Jan de Clercq met een meerschekin west den selven met keelbosch oost de cruijscale noort de volgende gr. 224 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Joos Overbrouck - Carel Moerman

eht

0

den

178. de wed. Thomaes de Suttere pacht * Christiaen Vervennet met een Meerschelkin suyt het voorgaende oost de cruijscale (west het velt vanden Heere van vinderhoute is geschrapt) noort de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem - Baud. Goethals gebr. 0

179. * Dhoirs Xstoffel Martens met eenen meersch suyt de voorgaend.e oost de crui jscale west het velt van den heere van Vinderhoute noort de volgende gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Cornelis filius Prs. de jonghe Overbrouck ende Abraham Martens fs Jans thuywel. met Vi(du)a Jooris de Wulf Overbrouck - Phl Vande Putte gebr. tO 10 v. Overbrouck 1 ghem 12 ¡Overbrouck 1 ghem 0

180. * Olivier de Bouvere met een meerschelkin suyt het voorgaende oost de cruijscale noort gabril van Olsbeke west de volgende gr. 175 r. * Kt. 1742 ghebr. Herman Prent fs Herman Overbrouck 0

181.

*

0

den Heere van Vinderhoute 740 r. prijs 500 r.

met

een planterije

- 133 -

ghenaempt

het velt


IV

* Kt. 1742 ghebr. Abraham Martens fs Jans thuywel. met vt (du)a Jooris de Wulf Overbrouck ende Joos Baele filius Lieven Overbrouck - fO 47 250 r. eodem 250 r. 500 r. 182. * de wed. Joos de Keijsere met eenen bulcq ghenaempt den vijverbulcq comende met een bijl west het drefkin oost ende suyt Matteus van Nevele noort Jan de Clercq gr. 370 r. prijs 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille de Voghelaere Overbrouck 0

183. * Jan de Clercq met den vi jverbulcq suyt de voorga ende west dre(f)kin oost het velt noort de volgende groot met de dreve r. prijs 335 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove fs Joos Overbrouck - Carel Moerman 0

het 435

184. Pro de Baets pacht * Dhoirs Jo" Vandersaren met den Vi jverbucq suyt het voorga ende west het drefkin noort de volgende gr. met het drefkin 500 r. prijs 375 r. . . * Kt. 1742 ghebr. Guille de Costere filius Prs. Overbrouck - Prop.Jor Laurs de Meulenaere - Joos Baele pacht 0

185. * Dheer Servaers Coelman met een planterijeken suyt den vijverbulcq no ort dhofstede van dhoirs Maurius de Meijere oost de volgende groot met de dreve 90 r. prijs 66 r. * Kt. 1742 ghebr. den Adt. Mr. Jan Bapta Coolman Stocktepoucke - den Adt. Mr. Jan Bapta Colman gebr. 0

In Schuermeersch

fO 109

186. Jan de Clercq met den Schuermeersch suyt den vijverbulcq ende het velt comende oostwaert met eenen hoecq tot op de Cale gr. 760 r. prijs 650 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Joos Overbrouck - Carel Moerman

*

187. * Gabril van Holsbeke met consorten een meerschelkin comende noort ende west Jan de Clercq met de voorga ende oost de cruijscale gr. 180 r. blijft 103 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Joos Overbrouck - nu op wed. Jan van Olsbeke tot 77r. - Carel Moerman gebr. 0

188. Matteus van Nevele pacht * de weese Geeraert Standaert met eenen meersch genaempt den schuermeersch suyt Jan de Clercq oost de cruijscale noort de volgende partije groot 886 r. prijs 830 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke filia Charles Vi (du)a Lieven de Meijere filius Lieven Velde - Lieven de Meijere pacht 0

- 134 -


IV 189. Martin Lafevere pacht * den raetsheer Vaes met eenen meersch inden Schuermeersch suyt de voorgaende oost de cale no ort de volgende gr. 470 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Joos Overbrouck - Guille van Renterghem pacht 0

190. ~ Pro Dheer voorgaende * Kt. 1742

*

de Coster pacht Servaers coelman met den Cobbaert meers eh suyt oost de cruijscale noort de volgende gr. 650 r. ghebr. Philippe Santens Overbrouck

191. ° Gillis Dobbelare pacht * Dheer Servaers Coelman met den Cobbaert meersch suyt voorgaende oost de crui jscale noort Xstoffel van Wassenhove 255 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Rouges filius Pieters Overbrouck.

de

het gr.

192. * Xstoffel van Wassenhove inden Cobbaert meersch suyt de voorga ende oost de cruijscale noort d'hoirs Jan Deboose gr. 480 r_ * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut filius Jooris Velde 0

193. * Gabril van Olsbeke met een Meersch bulexken oost de voorgaende noort dhoirs Jan deboise west de volgende partije gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Herman van Holsbeke filius Thomas Overbrouck 0

194. * Matteus van Nevele met consorten met eenen bulcq genaempt den Elschbulcq oost het voorgaende ende de volgende west het cauterkin 640 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Meijere fs Jans Overbrouck - fO 60 250 r. fO eodem 90 r. 1 gh 2 gh 40 r. 0

195. * Dhoirs Maurius de Meijere met hemlieder hofstede ende lande west de voorgaende oost den schuermeersch suyt het drefkin west het cĂ uterkin gr. 764 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Rouges fs Prs. Overbrouck - Vincent de Meijere gebr. 0

den schaepdriesch

tG 110

196. * Matteus van Nevele op den sehaepersdriesch noort het cauterkin oost ende west de drefkins suyt de volgende gr. 150 r. prijs 75 r. * Kt. 1742 ghebr. Janneken van Heste wed. van P ieter Mestdagh Overbrouck 0

197. Pro de Baets pacht * Dhoirs Jo Vandersaren op Schaepersdriesch noort de voorgaende oost ende west de drefkins suyt de volgende gr. 115 r. prijs 58 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Baele filius Lievens Overbrouck - prop Jor Laurs de Meulenaere - Joos Baele pacht 198. Chls Wieme pacht 0

0

0

- 135 -


IV

*

Dhoors Geeraert de Meijere op den schaepers driesch stede noort de voorgaende oost ende west de straetkins volgende gr. 95 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Baele filius Lievens Overbrouck

met een suyt de

199. Matteus van Nevele pacht * Mi jnheer singelbaenst met een strepkin lants voor inde voorn. hofstede noort het voorga ende oost ende west het drefkin suyt de volgende gr. 20 r.prijs 10 r. * kt. 1742 ghebr. Philippe Santens Overbrouck 0

200. de wed. Joos de Keijsere pacht * (Dheer Frans Lijbaet is later toegevoegd) met een stucxken lants op het Schaeppers driesch noort de voorgaende oost ende west het drefkin suyt de volgende gr. 260 r. prijs 130 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Baele filius Lievens Overbrouck - Lieven de Costere fs Prs. pacht ft

201. * de wed. Joos de Keijsere opden Schaeppers driesch noort de voorgaende suyt oost ende west het drefkin gr. 130 r. prijs 65 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert Sutterman filius Joos Overbrouck ft

202. * denselve met haer behuijsde hofstede noort het voorga ende dheer Servaers Coelman west de volgende groot 200 r * Kt. 1742 ghebr. Guille de Voghelaere Overbrouck 0

oost

203. * Gillis Dobbelare met sr jne behu i j sde hofstede daer hij woont oost de voorga ende suyt sheeren straete west ende noort het drefkin gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Martin de Voghelaere filius Lievens Overbrouck 0

204.

Lieven de Coster pachter Dheer Joos Pauwels met den bulcq achter si jn schuere suyt sheeren straete oost de dreve noort de volgende gr. 460 r. prijs 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis fs Prs. daude Overbrouck - Herman van Rentergem ft

*

205. Gabril¡ van Olsbeke met een bulcxken suyt het voorgaende noort aen het cautergat oost het traetkin west de volgende gr. 140 r. * Kt. 1742 ghebr. Herman van Holsbeke fs Thomas Overbrouck 0

*

Aent seeren straete

f~ 111

206. Lieven de Coster pacht Dheer Joos Pauwels met een bulcxken oost ende west Gabril Olsbeke noort het cauterkin suyt desel ve met de volgende gr. 0

*

r.

*

Kt. 1742 ghebr. Jaecques - Herman van Rentergem 207.

Cornelis

fs Prs daude Overbrouck

ft

- 136 -

van 280


IV 208. * den selven vanden selven met twee bulcxkens achter sijne hofstede noort oost ende suyt het selve goet west d'hoirs Pro Ryckaert gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis fs Prs. daude Overbrouck - Herman van Rentergem 209. * den selven in pacht als vooren met de behuysde hofstede noort ende oost het selve goet suyt sheeren straete west de volgende gr. 274 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis filius Prs. daude Overbrouck - Herman van Rentergem 0

210. * Oli vier de Bouvre met si jne hofstede vande hoirs Pr. Ryckaert oost de voorga ende suyt sheeren straete noort de vOlgende gr. 63 r * Kt. 1742 ghebr. Herman Prent filius Herman Overbrouck 0

211. 째 - Joos Baele pacht * de wed. ende hoirs Jan van Olsbeke met ha er hofstede suyt voorgaende oost dh eer Joos Pauwels west de volgende gr. 63 r. * Kt. 1742 ghebr. Herman van Holsbeke filius Thomas Overbrouck

de

212. 째 Lieven de Vogelare pacht * Dhoirs Joo Vander Saren met een hofstedeken oost de twee voorgaende suyt sheeren straete west de volgende gr. 105 r. * Kt. 1742 gehbr. Herman van Holsbeke filius Thomas Overbrouck ende Pieter Martens fs Charles Overbrouck - Joos Baele pacht - fO 51 52 r. fa 78 53 r. 105 r. 213. * de wed. Lieven Bale met haer hofstedeken oost de voorgaende sheeren straete west het drefkin noort de volgende gr. 105 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Martens fs Charles Overbrouck - Maurus Claijs pacht 0

214. 째 Olivier de Bouvere pacht * Dhoirs Pieter Rijckaert met een bulcxken suyt de hofsteden west het drefken noort de volgende gr. 117 r. * Kt. 1742 ghebr. Herman Prent fs Herman Overbrouck

suyt

voorgaende

215. 째 * Gabril van Olsbeke een stucq met een bijl suyt het voorga ende west het straetkin noort Thomas van Olsbeke gr. 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Herman van Holsbeke filius Thomas Overbrouck - Thomas van Holsbeke fs Jans 216. a * Thomaes van Holsbeke met sijn hofstede suyt ende oost voorga ende west het straetkin noort de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven van Holsbeke Overbrouck Cauterkin

fO 112

- 137 -

de


IV 217. Olivier de Bouvre en Jan Routs pacht * Dhoirs Pieter Ryckaert met een bulcxken west het straetkin suyt de voorgaende oost jeghens het cauterkin gr. 244 r. prijs 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Herman Prent fs Herman Overbrouck - nu dhelft op Jan Routs - Olivier de Bouvre geb. int gheheele 0

218. Thomaes van Holsbeke pacht Mijnheer Sisoing op het cauterkin suyt Gabril van Olsbeke noort Thomaes van Holsbeke oost den slach ende het selve goet gr. 130 r. prijs 43 r. * Kt 1742 ghebr. Lieven Rouges fs Prs. Overbrouck - Vincent de Meijere gebr. 0

*

218' Lieven Dobbelare pacht * Mi jnheer sisoing int gat van het cauterkin west het voorga ende ende den slach oost dhofstede Maurius de Meijere noort de volgende gr. 220 r. prijs 80 r. * Kt. 1742 ghebr. Janneken van Heste Vi(du)a Pro Mestdagh Overbrouck - Vincent de Meijere gebr. 0

219. * Thomaes van Holsbeke op het cauterkin daer den slach ende voetwegh door compt suyt de voorgaende noort de volgende gr. r. prijs 60 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Rouges filius Prs. Overbr. - Vincent de Meijere 0

220. * Bauwen Wille op het cauterkin suyt de voorgaende volgende hier door compt den slach ende den voetwegh prijs 60 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Rouges fs Prs. Overbrouck - Pro Roeges gebr.

den 180

0

noort de gr. 175 r

221. * Jooris Manaut tot Oostacker op het cauterkin suyt het voorga ende noort de naervolgende partije groot 442 r. prijs 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille de Coster fs Prs. Overbrouck - Mattheus van Nevele pacht 0

222. Olivier de Bouvre pacht * Dhoirs Pieter Rei jckaert op het ackerkin suyt noort de volgende gr. 150 r. prijs 55 r. * Kt. 1742 ghebr. Herman Prent fs Herman Overbrouck - Olivier de Bouvre pacht 0

de

voorga ende

223. * Mi jnheer Sisoing op het cauterkin suyt het voorga ende oost den Elsch bulcq noort den sel ven west met den eenen hoecq aenden slach gr. 760 r. blijft 360.r. prijs 180 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro de Meijere fs Pro Overbrouck - nu op Gs. Dobbelare 0

223' * Hier afgelt Marius 0

de Bil 400 r. oft daer ontrent

- 138 -

prijs 200 r.


IV

*

Kt. 1742 ghebr. Pro de Meijere 380 r. - Olivier de Bouvre 180 r. Gs Dobbelaere 560 r.

fs Prs. Overbrouck

224. Lieven de Vogelare pacht * Mijnheer Sisoing met een en drijbecq op het cauterkin tusschen be ede de slagen oost ende west het selve goet gr. 136 r. prijs 45r. * Kt. 1742 ghebr. Pro Martens filius Charles Overbrouck - Competeert Jor Laurs de Meulenaere - JOos Baele pacht 0

Cauterkin

fO 113

225. Matteus van Nevele met een bulcxken op het cauterkin aen het Eeckstucq west het straetkin oost de volgende gr. 104 r. prijs 75 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis fs Prs. daude Overbrouck 0

*

226. Gillis Dobbelare pacht * de weese Geert Standaert op het cauterkin west de voorgaende suyt ende noort Mi jnheer sisoing en oock¡ oost Sisoing met de volgende gr. 380 r. prijs 254 r. * Kt. 1742 ghebr. Abraham Martens filius Jans thuywel. met de Vi(du)a Jooris de Wulf Overbrouck 0

227. * Mijnheer Sisoing op het cauterkin west de voorgaende selven oost de volgende gr. 244 r. prijs 120 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro De Meijere fs Pro Overbrouck - Nu op Gs Dobbelare 0

noort

den

228. Olivier de Bouvere pacht * Dhoirs Pr. Ri jckaert op het cauterkin west ende no ort Mi jnheer Sisoing ende oock suyt sisoing gr. 236 r. prijs 160 r. * Kt. 1742 ghebr. Livijne de Bouver filia Olivier Overbrouck 0

.229. * den selven van den selven daer jeghens over suyt den Elsch bulcq west Mijnheer Sisoing oost op de Meerschbulcken gr. 50 r. prijs 40 0

r.

*

Kt. 1742 ghebr. Livijne

de Bouver

filia Olivier

Overbrouck

230. Gillis Dobbelaere pacht Mijnheer Sisoing op het cauterkin noort ende west den raetsheer vaes oost de voorga ende suyt den selven Sisoing gr. 224 r. prijs 180 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Baele filius Lieven Overbrouck 0

*

231. Lieven de Vogel are pacht 232. * Dhoirs Jan de Boose met een partije meersch ende bulcq lant in dhouw meersch oost de crui jscale west eht cauterkin noort de volgende gr. 860 r. * Kt. 1742 ghebr. bij Anne de Cock Vi(du)a Geert Cocquijt, Joannes Temmerman fs Guille ende Jacques Cocuijt Overbrouck - Vincent de Meijere gebr. 0

- 139 -


IV 233. 234. * (Dheer Jan van Zeele is geschrapt) Mijnheer Baselius met een partije onder meersch ende bulcq lant in d'houw meersch oost de cruijscale suyt het voorgaende noort de volgende parti je gr. 710 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Meijere fs Jans Overbrouck - Olivier de Bouvere gebr. 0

235. *Pieter Vervinct in d'houwmeersch suyt de voorgaende cruijscale noort de volgende gr. 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Baele filius Lieven Overbrouck - Jan Lootens pacht 0

oost

de

236. 237. * (Jonas de Meijere is geschrapt) mevr. Billet met een partije meersch ende bulcq lant in d'houw meersch suyt de voorgaende oost de cruijscale west het cauterkin noort de volgende gr. 1530 r. * Kt. 1742 gehbr. Bauduyn Claeijs filius Joos Stocktepoucke - Nu op Matteus van Nevele 0

238. Gillis dobbelare pacht 239. * Mijnheer sisoing Pro van Lookene tot 100 r. den selven 240. dobbelare in proprit. tot. 100 r. ende de reste Sisoing liggende in drij partijekens neffens malcanderen daer van dat de twee meersch sijn suyt de voorgaende oost de cruijscale noort de volgende tsamen gr. 840 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Vogelaere filius Lieven Overbrouck ende Jacques Cornelis fs Prs. Overbrouck - Gs. Dobbelare 740 r. Jan van Kerckhove 100 r. - fO 33 100 r. fO eodem 100 r. fO 68 2 ghem 40 r. 2 ghem 240 r. 0

Cauterkin aen d'houwmeersch tO 114 241. 242. * Jan Claes met een meerschekin ende een bulcxken lants in d'houwmeersch suyt de voorgaende oost de cruijscale west eht drefkin noort de volgende gr. 440 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Martens fs Charles OVerbrouck - Pro de Muynck baill 0

243. Lieven de Muijncq pacht 244. * (Dr. Baltazar de Beunisis later toegevoegd) met een meerschelkin ende bulcxken lants in dhouwmeersch suyt de voorgaende oost de .cruyscale noort Coelman west het drefkin gr. 680 r. * Kt. 1742 ghebr. Roelant Maes filius Lievens Hansbeke Lambeke 0

Verspringt van hier wederomme op het cauterkin 245.

0

Martin Lafevere pacht

- 140 -


IV

* Den raetsheer Vaes op het cauterkin oost dhouwmeersch suyt mi jnheer sisoing noort oost aen het drefkin jegens dhouwmeersch comende westwaert aen het straetkin loopende voorbi j agaersbosch tsamen gr. 2826 r. prijs 2475 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert van Wassenhove filius Joos Overbrouck - Guille van Rentergem pacht 246. ° Joos Meersancq pacht * (Jo ° Lievi jne Hebbrecht is Lat.ez toegevoegd) op het cauterkin west het straetkin naer Hagaers bosch suyt ende oost den Rantsheer Vaers noort de volgende gr. 430 r. prijs 370 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelaere filius Lieven Overbrouck 247. * Marten van Nevele selve op het cauterkin west het Straetkin het voorga ende noort de volgende gr. 100 r. prijs 86 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Meijere filius Jans Overbrouck 0

248. ° Matteus van Nevele pacht * Pr. van Lovendeghem op het cauterkin suyt het voorga ende het straetkin noort de na er volgende gr. 285 r. prijs 245 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Martens filius Charles Overbrouck 249. ° Lieven dobbelare pacht * Mi jnheer Sisoing op het cauterkin suyt het voorga ende straetkin noort de volgende groot 195 r. prijs 167 r. * Kt. 1742 ghebr. Janneken van Heste Vi(du)a Pieter Overbrouck - Vincent de Meijere gebr.

west

suyt

west

het

Mestdach

250. * Dheer Servaers Coelman met den drijbecq wesende een eecken planteri jcken noort ende west het straetkin suyt het voorgaende gr. 233 r. prijs 190 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Holsbeke fs Prs. Stocktepoucke - Herman van Rentergem gebr. 0

251. Lieven de Vogelare pacht o * Jo Maria du bois (prop. Jor Laurs de Meulenaer is later toegevoegd) met een bulcxken over wedersi jden van het Hagaerts straetkin ghenaempt het Hagaerdekin comende west waert tot jegens den Lambrouck gracht noort ende suyt Jan Claes gr. 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelare filius Lievens Overbrouck - Joos Baele gebr. 0

Aenden

Lambr. gracht

fO 115

252. ° Joos Cornelis pacht * Jan Claes met eenen bulcq genaempt de dreve noort de voorgaende oost het straetkin west den Lambroucqgracht ende Jonas de Mei jere gr. 560 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans Lootens filius Jans Overbrouck 252' * Joanes de Mei jere met een viercant meerschelkin beneden aenden Lambroucqgracht oost ende suyt Jan Claes met de voorga ende gr. 50r * Kt. 1742 ghebr. Frans Lootens filius Jans Overbrouck * Lieven van Vennet 25 r. 0

- 141 -


IV dheer Baud. de Meijere

25 r.

253. * De wed. Jaeques Lambrecht met eenen bulcq noort de voorga ende west den Lambroucq gracht oost het agaerts straetkin suyt de volgende gr. 730 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans lootens filius Jans Overbrouck - Stoffels de Muynck 254. Olivier de Bouvre pacht Dhoirs Pieter Reijckaert boschmoortels noort het voorga het straetkin suyt de volgende * Kt. 1742 ghebr. Herman Prent

*

0

met een bu l.cxken ' daerment heet de ende west den Lambroucq gracht oost gr. 260 r. filius Herman Overbrocuk

255. * Thomaes van Holsbeke inde boschmoortels noort de voorga ende west den Lambroucqgracht oost het straekin suyt de volgende gr. 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven van Holsbeke Overbrouck - Pro van Holsbeke fs Thomas 0

256. * Den selven inde bosch moortels noort het voorgaende west den Lambroucq gracht oost het straetkin suyt de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven van Holsbeke Overbrouck - Pro van Holsbeke fs Thomas 0

257. Guillam van Rentergem pacht * Mijnheer (Sisoing is geschrapt) de Meij inde boschmoortels noort het voorga ende west den Lambrouck gracht suyt de volgende partije groot 700 r. * Kt. 1742 ghebr. Matteeus Maenhaut Overbrouck 0

258. * Matteus van Nevele selve ende in pacht van Mijnheer singelbaenst met het Eeckstucq noort het voorgaende oost het stratkin suyt ende west het selve goet gr. 356 r. prijs 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis filius daude Overbrouck 0

259. * den selven als vooren met de werrebulcken oost het voorgaende noort mi jnheer (Sisoing is geschrapt) de Mei j west den Lambroucq gracht suyt ende oost den selven gr. 820 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Meijere filius Jans Overbrouck - fO 60 vso 2 ghem 145 r. fG eodem 75 r. 2 ghem 220 r. 0

260. den selven als vooren met den werrebulcq noort de voorgaende west den Lambroucq gracht suyt ende oost het selve goet gr. 804 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Meijere filius Jans Overbrouck 0

Bij dan Lambroucq

gracht

fO 116

261. * den sel ven als vooren met den eeckbulcq noort ende west den selven oost het straetkin suyt de volgende gr. 460 r. prijs 410 r. 0

- 142 -


IV

*

Kt. 1742 ghebr. Lieven de Meijere

fs Jans Overbrouck

262. ° Jacques van Maldegem pacht * Mijnheer Willecomme met een partijekin lantS daer het straetkin doorcompt van het cauterkin noort den voorn. Eeckbulcq suyt ende oost mijnheer Sisoing gr. 132 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis fs Prs. daude Overbrouck - Maurus Claijs pacht 263. ° Lieven de Vogelare pacht * Mijnher Sisoing op Saneput cauterkin noort de voorgaende west de wed. Frans Vanden putte oost den selven met den slach suyt dhoirs Xstoffel Martins gr. 482 r. prijs 414 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Martens fs Charles Overbrouck - Competeert mijnheer Jor Laurs. de Meulenaer - Joos Baele pacht 263' ° * Dhoirs Xstoffel Martins op Saneput cauterkin noort de voorgaende suyt ende oost Matteus van Nevele 160 r prijs 137 r. * Kt. 1742 ghebr. Herman van Holsbeke filius Thomas Overbérouck * Phle Van Putte gebr. 264. Matteus van Nevele met consorten op saneput cauterkin een stucq met een bijl oft twee noort de voorgaende west het straetkin suyt de volgende gr. 635 r. prijs 550 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cornelis fs Pr. daude Overbr. ende Janneken van Heste Vi(du)a Pro Mestdagh Overbrouck - fO 58 1 ghem fO 64 vso 250 r. 1 ghem 250 r. 0

264'

0

* Thomas van Holsbeke met een stucxken lants jegens over syn hofstede noort het voorgaande west Gs. Loontins met de volgende gr. 214 r. prijs 185 r. * Kt. 1742 ghébr. Judocus Hessens filius Pieters Overbrouck 265. 266. * Gillis Loontiens een stuck met een bijl op Sanebroucq cauterkin oost de voorgaende noort Matteus van Nevele west dhoirs Marius (van Nevele is geschrapt)de Meijere suyt ende oost mijnheer Sisoing gr. tsamen 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans vande Walle filius Jans Overbrouck - Maurus clays pacht 0

267. Gillis Dobbelare pacht * Mijnheer Sisoing op Saneput cauterkin noort ende west voorga ende suyt den selven oost Coelman gr. 180 r. prijs 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecq. Cornelis fs Prs. Overbr. - Maurus Clays pacht D

de

268. * Dheer Servaers Coelman met een planterijcken west de voorgaende noort Thomaes van Holsbeke oost het straetkin suyt de volgende gr. 204 r. Prijs 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Phle Santens Overbrouck 0

- 143 -


IV

269. ° Lieveno de vogelare pacht * Dhoirs Jo ·vander Saren (Jor Laurs de Meulenaer is later tOègevoegd) met een bu1cxken noort het voorgaende oost het straetkin suyt sheeren straete west de volgende gr. 265 r. * Kt. 1842 ghebr. Pieter Martens fs Charles Overbr. - Joos Bale pacht Verberrende

stede fO 117

270. * Matteus van Nevele met de verberrende stede oost het voorgaende suyt sheeren straete west de volgende partije gr. 210 r * Kt. 1742 ghebr. Anne de Cock via Geert Cocquyt, Joannes Temmerman, Guille ende Joannes Cocquyt Overbrouck 0

271. Lieven Dobbelare pacht * Mijnheer Sisoing met een bulcxken oost het voorgaende sheeren straete west den selven Sisoing gr. 240 gr. * Kt. 1742 ghebr. Jaecq. Cornelis fi1ius Prs Overbouck - Guil1e Mestdagh pacht 0

suyt

272. Marius de Bil pacht * Mijnheer Sisoing met een hofstede oost de voorgaende suyt sheeren straete west dhofstede Matteus van Nevele noort de volgende partije gr. 125 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecq. Cornelis fi1ius Pieters Overbr. - Guille Mestdagh pacht 0

273. * Dhoirs Maurus de Meijere op Saneput cauterkin suyt de voorgaende oost Gs. Loontiens ende andere west ende noort de volgende gr. 546 r. prijs 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Neve1e fs Mattheeus Oosterghem ende Lenaert Cornelis filius Laurs. Overbr. - Vincent de Meijere gebr. 0

274. * de wed. Frans vanden putte op Saneput cauterkin een stucq met diversche bijlen oost de voorgaende west de werrebulcken suyt de volgende partije gr. 734 r. * Kt. 1742 ghebr. pieter Martens fi1ius Charles Overbr. - Den heere Pbr. Smet prop. coa Roggheman - Gillis Dobbelare gebr. 275.

°

* Matteus van Nevele met syn hofstede noort de voorgaende suyt sheeren straete oost mijnher Sisoing west de volgende gr. 340 r. * Kt. 1742 ghebr. Anne de Cock via Geert Cocquyt, Joannes Timmerman, Guille ende Joanes Cocquyt Overbrouck 276. Mattheus van Nevele pacht * Pieter Routshaert met een partijeken lants oost de voorn. hofstede suyt sheeren straete west den slach ende de volgende gr. 140 r. * Kt. 1742 ghebr. Anne de cock Via Geert Cocuyt, Joannes Timmerman, Guille ende Joannes Cocquyt Overbr. 0

- 144 -


IV 277. * Matteus van Nevele selve ende in pacht van Mijnheer Singelbaenst met den voorsten werrebulcq oost de voorgaende suyt sheeren straete noort de selve met de volgende gr. 346 r. prijs 300 r. * Kt. 1742 ghbr. Lieven de Meijere fs Jans Overbrouck 0

278. * Den sel ven als vooren met den winckelput gesei jt winckelbulcq suyt west ende noort het selve goet oost de wed. Frans vande putte gr. 450 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Meijere fs Jans Overbrouck 0

279. * den sel ven als vooren met een viercant bulcxken aent saneputte suyt west ende noort het selve goet oost de wed. Frans vande putte gr. 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Meijere fs Jans Overbrouck 0

Winckel

buleken

fO 118

280. * den sel ven als vooren eenen bulcq met een bi jl genaempt. den winckelbulcq oost de voorgaende noort ende west op de stede van Maurius (de bil is geschrapt) van Nevele suyt de voorste werrebulcken gr. 420 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Meijere filius Jans Overbrouck 0

281. Joos Meersancq pacht * Lieven de Baets .op den voorsten werrebulcquen oost Matteus van Nevele suyt sheeren straete west de volgende gr. 400 r. prijs 345r * Kt. 1742 ghebr. Pro de Meijere filius Pro Overbr. - Frans Lybaert de Rostijnen 0

0

282. * Dhoirs Maurius (van Nevele is geschrapt) de Meijere met den voorsten werrebulcq oost de voorgaene suyt sheeren straete west de volgende gr. 420 r. prijs 370 r. (de Rostijnen is later toegevoegd) * Kt. 1742 ghebr. Lenaert Cornelis fs Laurs Overbr. ende Tanneken Cornelis wed. Joos de Meijere Overbr. - Vincent de Meijre gebr. 0

283. Joos Meersancq pacht * (Dhoirs Lieven debaets is later toegevoegd) met eenen bulcq aende voorste werrebulcken oost het voorgaende suyt sheeren straete west de volgende gr. (de rostijnen) 270 r. prijs 240 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Cocuyt fs Pro Overbr. 0

284. * Jan Claes met eenen bulcq aende voorste werrebulcken oost het voorgaende suyt sheeren straete west de volgende gr. 270 r. prijs 240 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Mestdagh filius Guille Overbr. - Maurus Claijs pacht 0

- 145 -


IV 285. * Pieter Vervinct tot Nevele met eenen bulcq op den ommekeer van sheeren straete suyt ende west sheeren straete oost de voorgaende noort de volgende gr. 480 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans Loontiens filius Jans Overbr. - Jan Loontiens pacht 0

286. Guillam van Renterghem met den Braembulcq suyt den voorga ende west sheeren straete noort de volgende partije gr. 470 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans Vande Walle filius Jans Overbr. Q

*

287. Gillis deWeert pacht * Joos van Veirdegem met een partijeken lants suyt den voorgaenden Braembulcq west sheeren straete noort de volgende gr. 211 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Meijere filius Jans Overbr. - Marten van Maldeghem pacht 0

288. Gillis de Weert pacht * Frans Slocq met een partijekin lants suyt het voorgaende sheeren straete noort Maurius van Nevele gr. 330 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Meijere filius Jans Overbr. - Jan van Vooren pacht 0

289. * Maurius van Nevel met syne hofstede suyt de voorgaende sheeren straete noort de volgende hofstede gr. 790 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Meijere fs Jans Overbr. - Jan van Vooren pacht

west

0

Lancx de straete

jeqhens Hansbeke

west

fG 119

290. * Guillam van Rentergem met sijne hofstede ende lande suyt voorgaende west sheeren straete noort de volgende gr. 764 r. * Kt. 1742 ghebr.Frans Vande Walle filius Jans overbr. 0

de

291. Jan van Vooren pacht is later toegevoegd * (Geeraert van Nevele is geschrapt) (Alijn Cremers pat. Joos van Maldeghem is later toegevoegd) met eenen bulcq bachten de stede Guillam van Rentergem suyt de voorgaende west sheeren straete noort de volgende gr. 609 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Meijere fs Jans Overbr. 0

292. Guillam van Renterghem pacht * Jan elaes met eenen bulcq aenden quaeden poel (ghent. Lambroeck) suyt de voorgaene west sheeren straete noort volgende gr. 552 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeijs fs Jan Overbr. - Pro de Muynck baill. nu op Jan elaes selve Sommergem 0

den de

293. " Joos Cornelis pacht * Jan elaes met een bulcxken aenden quaeden plas suyt de voorgaende west sheeren straete noort eoelman oost den sel ven met de volgende gr. 360 r. * Kt. 1742 ghebr. Via stoffel de Muynck fs Prs. Hansbeke Lambeke

- 146 -


IV - Pieter de Muynck baill. 294. * Jan Claes selve met een bosselkin west ende suyt den selven oost den Lambroucq gracht noort de volgene gr. 205 r. * Kt. 1742 ghebr. Via stoffel de Muynck fs Prs. Hansbeke Lambeke - Pr. de Muynck baill. 0

295. ° Joos Cornelis pacht * Dheer Servaers Coelman met eenen bulcq ende een deel bosch suyt de voorga ende west sheeren straete oost den Lambr. gracht gr. 306r * Kt. 1742 ghebr. Frans Lootens fs Jans Overbr. 296. ° Joos Cornelis pacht * Jan Claes met eenen bulcq bachten de schuere suyt de voorgaende west sheeren straete oost den Lambroucq gracht noort de volgende pijs gr. 306 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans Lootens filius Jan Overb. - Jooris IJde pcht 297. * den selven in pacht als vooren met een behuysde hofstede suyt de voorgaende noort den Lambroucq gracht west ende noort Pr. vander Vinct gr. 290 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans Lootens filius Jans Overbr. 0

298. * Pieter Vander Vinct met sijne hofstede ende lande daer achter aen geleghen suyt de voorgaende west sheeren straete oost den Lambroucq gracht noort de volgende gr. 524 r. * Kt. 1742 gebr. Frans Lootens filius Jans Overbr. - Jan Lootens pacht fO 72 1 ghem 100 r. fO 84 124 r. 1 ghem 224 r. 0

het schoondoncq

fO 120

299. * Geeraert van Nevele met eenen bulcq ghenaempt het schoondonck suyt de voorgaende west sheeren straete oost den Lambroucqgracht noort de volgende gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Nevel filius Geert Landeghem Lambeke 0

300. Guillam van Rentergem met eenen bulcq ghenaempt het schoondoncq suyt den voorn. west sheeren straete oost den Lambr. gracht noort de volgende groot 600 r. . * Kt. 1742 ghebr. Joannes Wieme filius Geert Lambeke 0

*

301. * Pieter Roetshaert met een bulcxken aende vierwesche genaemt hellegat suyt de voorga ende west het sheeren straete noort Agaerts straetkin oost de volgende gr. 162 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Nevel filius Geert Landeghem Lambeke - Pro de Muynck bail. Q

- 147 -

het het


IV 302. Heer ende Mr. Batholomeus de Weert pastoor in Hagaerts bosch met Jonas de Mei jere ende consorten onverdeel t gr. over dhel.ft 265 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes van Batselaer filius Lucas Lambeke 0

*

303. * Jonas de Meijere met consorten in Hagaerts bosch danof heer ende Mr. Bertholomeus de Weert het wederdeel heeft groot over dhelft 265 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes van Bastelaer fs Lucas Lambeke. - Lieven vander Vennet 132 r. Heer Baud. de Meijere 132 r. 0

304. Pieter de Coster pacht Dheer Servaers Coelman met een bulcxken lants genaempt Agaerdekin noort Hagaerts bosch west den Lambr. gracht oost Hagaerts straetkin suyt de volgende gr. 285 r. * Kt. 1742 ghebr. Phl Santens Ovebr. 0

*

het het

305. * Jan Claes selve met een bosselkin in het hagaerdekin jegens den Lambroucq gracht noort de voorgaende oost den selven gr. 80 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Claeijs filius Maurus Overbr. - Joos Cornelis pacht 306.

0

Joos Cornelis

pacht

* Jan Claes int Hagaerden oost het Agaerts straetkin selven met het voorgaende bosselkin suyt het waterloopkin * Kt. 1742 ghebr. Phl Santens Overbrouck - Maurus

west den gr. 210r

claijs pacht Verspringt hier over het Hagaerts straetkin op de oostsijde

307. Pro de Coster pacht Dheer Servaers Coelman met een stucq lants ghenaempt den suyt ende west aen het straetkin aen Hagaerts bosch dhoumeersch noort de volgende gr. 670 r. Prijs 630 r. * Kt. 1742 ghebr. Phl Santens Overbr. 0

*

loop oost

308. Guillam van Renterghem pacht * Geert van Nevele suyt het voorgaende west aen Hagaerts straetkin oost dhoumeersch noort de volgende gr. 165 r. prijs 156 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Nevel filius Geert Lambeke - Geert van Nevele 0

de bijleve

fG 121

309. Joos Cornelis pacht Jan Claes met een partije daerment heet de (Bijloque is geschrapt) Bi jleve suyt het voorgaende west het Hagaert straetkin oost Coelman noort de volgende gr. 506 r. Prijs 476 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans Lootens filius Jans Overbr. 0

*

310. 311. bulcq

0

*

Gillis Dobbelaere pacht Dheer Servaers Coelman in dhouwmeersch onder meersch ende lant west de selve met den loop suyt Lieven de Muuncq als

- 148 -


IV pacht oost de Cruijscale 1090r. * Kt. 1742 ghebr. Janneken

noort

den

selven

met

de

van Heste wed. Pro Mestdagh

volgende

gr.

Overbr.

312. Pieter de Coster pacht 313. * Dheer Servaers Coelman in d' houwmeersch suyt de voorgaende oost de cruijscale noort de volgende gr. 616 r. * Kt. 1742 ghebr. Phle Santens Overb. ende Janneken van Heste wed. van Pieter Mestdagh Overbr. - Pr Costere 286 r. Gs Dobbelaere 339 r. 2 gh 25 r. - fO 55 1 ghem 32 r. fO 25 284 r. 2 ghem 16 r. 0

314. Guillam van Rentergem inden Wulfsmeersch suyt de voorgaende de cruijscale floort ende west de volgende partije gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Baele fs Lievens Overbr. - nu dhelft op Jan van Nevele tot Nevele - nu dhelft op de wed. Jan Lammens tot Hansbeke - Joos Lamme 200 r. Gs. Cocuuyt fs Gs200 r. 0

*

oost

315. * (Jaecq. Schamp is later toegevoegd) Baullu van Hansbeke inden Wulfs meersch suyt de voorga ende oost de crui jscale noort de volgende partije groot 455 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter, Jacobus ende Joosijne Rutsaert filij Jaecques Hansbeke Lambeke. - nu pro Braet prop. 0

316. Dhoirs Jan Vervinct tot Hansbeke inden Wulfs meersch suyt het voorgaende oost de cruijscale noort de volgende partije gr. 460 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Jacobus ende Joosijne Rutsaert filij Jaecques Hansbeke Lambeke. - competeert den Adt. Hoonacker is later bijgevoegd 0

*

317. * Guillam van Renterghem inden Wulfsmeersch suyt het voorgaencte oost de cruijscale noort de volgende groot (den Lijbaerts meersch) 610 r. * Kt. 1742 ghebr. Joosijntjen Sutterman wed. van Pro van Renterghem fs Guille Nevele Lambeke 0

318. Matteus van Nevel inden Wulfsmeersch suyt het voorga ende oost de crui jscale noort de Beke oost de volgende parti je (de weebarme) gr. 610 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans Lootens filius Jans Overbr. 0

*

319. Guillam van Rentergem inden Wulfsmeersch boven de voorgaende parti jen oost den selven met de voorgaende noort den Waermoes meersch suyt de volgende gr. 230 r. 0

*

- 149 -

twee west


IV

*

Kt. 1742 ghebr. Joosijntien Guille Nevele Lambeke. den wulffsmeersch

Sutterman

Via

Pro

van

Renteghem

fs

fO 122

320. Dhoirs Jan Vervinct tot Hansbeke met een va i j e partije lants noort oost de wulfsmeersch west den meersch bulcq oost suyt Jan de Brabandere gr. 306 r. - Den Adt Hoonacker prop. Dese ende volgende partije prop. Jan Rotsaert ten verlosdage (1698 is geschrapt) - juni 1698 is nu maar eene partije Xstoffel de Muynck 0

*

321. * Jan de Brabandere met een partije lants boven het tswulfs meersch noort west de voorgaende suyt oost de volgende gr. 340 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter, Jacobus ende Joosijne Rutsaert filij Jaecques Hansbeke Lambeke ende Joannes Wieme fs Geert Lambeke. - Xstoffel de Muynck - fa 110 1 ghem 6 r. fO 129 1 ghem 40 r. 2 ghem 46 r. 0

322. a (Maurus¡van Nevel pacht is geschrapt) Joos van Maldegem * Dheer ... Cremers met een dreve boven het swulfsmeersch noort west de voorgaende suyt oost de volgende groot 50 r. * Kt.1742 ghebr. Pieter, Jacobus ende Joosijne Rutsaert filij Jaecques Hansbeke Lambeke. - Jaecque Rotsaert 323. 324. * Maurius van Nevele met een hoeckigge parti je qheriåempt; de bijleve oost d'houwmeersch suyt Jan Claes noort Jan van Lakene gr. 533 r. prijs 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Meijre filius Jans Overbr. - Jan Van Vooren pacht 0

325. * Jan van Lakene tot Hansbeke met een partije lants daerment heet de bij leve suyt oost de voorgaende noort west de volgende suyt aen het Hagaers straetkin gr. 360 r. prijs 339 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter, Jacobus ende Joosijne Rutsaert filij Jaecques Hansbeke Lambeke - Jaecques Rotsaert 0

326. * Guillam van Rentergem met een partije lants genaempt den goeden coop suyt oost het voorn. suyt aen het Hagaerts straetkin noort west de volgende groot 350 r. prijs 330 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Wieme filius Geert Lambeke 0

327. * Pieter Coens tot Hansbeke met eenen bulcq bachtenbossche oost de voorgaende suyt het Hagaerts straetkin west de volgende gr. 900 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Cocquyt fs Jans Lambeke ende Joannes Wieme fs Geert Lambeke 0

- 150 -


IV - Jacobus - fO 117 fO 124

328. ° * Dhoirs voorgaende * Kt. 1742 - Xstoffel

Blieck 2 ghem 100 r. 200 r. 3 ghem Jacques Lambrechts met een plantsoen dreve oost de suyt het hagaerts straetkin west de volgende gr. 120 r. ghebr. Joos de Oeker Lambeke de Muijnck

329. Joos van Maldegem pacht * Oher ..• Cremers met een partijeken saeijlant oost de voorga ende suyt het Hagaers straetkin aende vierweesche west de volgende no ort het selve goet groot 130 r. * Kt. 1742 ghebr. Pleter Loontiens filius Adr~ Durmen ende Pieter, Jacobus ende Joosijne Rutsaert filij Jaecques Hansbeke Lambeke. - Jan van Maldegem 0

330. * Guillam van Rentergem aende vierweesche oost het voorgaende suyt ende west de straetkins groot met straetkin inden westen jegens Hansbeke 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Wieme filius Geert Lambeke 0

den Corten dam fG 123 331. Joos van Maldeghem pacht * Oher ••. Cremers met een bulcxken beneden aenden corten dam oost ende west Guillam van Rentergem noort op den meerschcant groot 173 0

r.

* Kt. 1742 ghebr. Pieter, Jaecques Hansbeke Lambeke. - Jan van Maldegem

Jacobus

ende

Joosijne

Rutsaert

filij

332. Guillam van Renterghem pacht * Jan de Brabandere met den meerschbulcq west het voorga ende noort den waermoes meersch suyt bachten bossche gr. 1000 r. (of 1100 r.) * Kt. 1742 ghebr. Jan van Nevel filius Geert Lambeke - Jaecques Rootsaert 0

333. * Maurius van Nevele inden waermoesmeersch suyt het noort de beke west de volgende groot 316 r. * Kt. 1742 ghebr Lieven de Meijere filius Jans Overb. - Nu op Joos Meesancq - Jan van Vooren pacht 0

334. Joos Cornelis pacht * Jan Claes inden Waermoes meersch oost de voorgaende beke west de volgende gr. 385 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans Lootens filius Jans Overbr.

voorgaene

0

335. Joos van Maldegem pacht * Dheer ... Cremers met een meerschelkin oost de beke suyt het sel ve goet west .de volgende dat over de beke light 224 r.

noort

de

0

- 151 -

de voorgaende noort groot met het gone


IV

* Kt. 1742 ghebr. Pieter, Jaecques Hansbeke Lambeke - Jan van Maldegem 336.

Jacobus

ende

Josijne

Rutsaert

filij

Laurs. Van Maldeghem pacht met den corten dam oost de voorgaende noort over de beke west het Lants straetkin gr. 490 r. * Kt. 1742 ghebr. Via stoffel de Muynck fs Prs. Hansbeke Lambeke - Jacques Rotsaert 0

* ...

337. * Geert van Nevele met eenen Hoeckiggen bulcq genaempt de bunderkens west de lants straete daer de prochie van Hansbeke ende Meerentre scheet noort het drefkin oost de volgende groot met het drefkin 760 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Nevel filius Geert Lambeke - Arye de Vriese 0

338.

Jan van Lakene tot Hansbeke pacht met eenen bulcq ghenaempt het bunderken oost de volgende west de voorgaende suyt oost de beke noort west tot ende met het straetkin gr. 470 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter, Jacobus ende Joosijne Rutsaert fs Jaecques Hansbeke Lambeke. - Jaecques Rotsaert

*

0

339. Pro Sutterman pacht * Dheer Cremers met een bulcxken op de bunderkins west het voorgaende suyt oost de beke noort west int ghescheet vande prochie oost de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter, Jacobus ende Joosijne Rutsaert filij Jaecques Hansbeke Lambeke - Jaecques Rutsaert 0

de Kocquaert

fO 124

340. Matteus van Nevele in mangelinge Pr. van Lovendegem met een bulcxken inden Cokaert west de voorgaende suyt oost de beke noort oost de volgende gr. 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes van Bastelaer filius Lucas Lambeke - nu den pro. ROliCk prop. 0

*

341~ Lieven de Muynck pacht * (Baltazart de Beunis is later toegevoegd) met een partije gheweet inden Cokaert suyt oost de beke west de voorgaende noort int ge scheet vande prochie van Hansbeke oost de volgende gr. 700r. * Kt. 1742 ghebr. Roelant Maes filius Lievens Hansbeke Lambeke 0

342. Pro Sutterman pacht * Dheer ... Cremers met eenen meersch bulcq inden Cokaert west de voorgaende suyt de beke noort ende oost int ghescheet vande prochie van Hansbeke gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr; Pieter, Jacobus ende Joosijne Rutsaert filij Jaecques Hansbeke Lambeke - Jacques Rotsaert 0

- 152 -


IV 343. * Jan Claes met eenen meersch genaempt de lesie oost de cruijscale suyt oost de beke liggende dese partije¡int ge scheet vande prochie van Hansbeke ende Meerentre gr. 340 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeijs filius Jans Lambeke - Frans de Vogelaere gebr. ook Baud. Claeijs fs Jans Somergem 0

verspringht

hier over de Cruijscale

Sa(men) Totalis Overbroeck iiic XXXii ghem Ic Xxxviii roeden

- 153 -'.

'

.

.~:..

-'

I'

..

Uittreksel uit het. landboek van . R ••• A- G-' f 0 nds Merendree Merendree, .

Reg~ 185 fO 124v~,

('

.

..:. . "'

~

..

.'

( ,I

. '.

/,

"'-'-,./

','

...... .

'.,/.-

-'/-""':"': ~.' :

-: ".

';

-

"

':"':;J .. '

·'f.

.

....../<.. ,,'

.

..... .,

,

I

...

-,

. ....

,-.

,

'

"

/.

I .. 1. .

.:1 ' ' .

. .~:..- .

"":'1

,

', .

,

-

->,

..

.:

"

"

..

'

-;'.

'. ,. "

,.,', '.

'.


v fO 124 hier volght den.weijcq van van Velde op de oostsijde vande cruijscale 1.

Pro Cocquijt pacht Dheer Loui js van hecke met een meerschelken inden boonbroucq jegens over delesie west de cruijscale, noort Geeraert van Wassenhove, suyt de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - nu op Huybrecht de Meijere 0

2.

0

*

Pro de Meijere fs Prs. pacht de weese Geert Standaert met een meerschelkin en bulcxken daerboven aengelegen noort de voorga ende , west de cruijscale, suyt de volgende partije groot 406 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Prs Velde. - Jan Martens fs Xoffels pacht

*

Gillis Loontins pacht de hoirs Maurius de Meijer met een meerschelkin Reep noort de voorgaende, west de cruijscale, drefkin, suyt de volgende partije groot 360 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cocuyt fs Prs Velde. - Joos Loontiens prop. 3.

0

*

ghenaempt oost aen

den het

Velde Inde Schootins 4.

Pro de Meijere fs Prs pacht de weese Geert staridaert met een meerschelkin inde Schootins noort de voorgaande, west de cruijscale, oost het drefkin, suyt de volgende 360 r. nu den reep * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Prs Velde. - Jan Martens fs Xoffels pacht 0

*

5.

o

* Xstoffel van Wassenhove inde Schootins onder meersch ende noort de voorgaende, west de cruijscale, suyt de volgende gr. 322 r. nu den reep * Kt. 1742 ghebr. Via Pro de Meijere filius Huybrecht Velde. 6.

Servaers de Coster pacht d'hoirs Laurens standaert inde Schootins onder meersch bulcqlant noort het voorgaende, west de cruijscale, suyt volgende gr. 546 r. blijft 183 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Prs. Velde. - nu op Xstoffel van Wassenhove tot 267 r.

*

7.

lant

0

Servaers de Coster pacht Jacques de Vliegere inde Pottebroucken onder meersch ende noort de voorgaende, west de cruijscale, suyt de volgende gr. 450 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems filius Prs Velde.

en de

0

*

- 155 -

lant


v 8. * Jacques Vanden Velde in de Pottebroucken onder meersch ende lant noort de voorgaende, west de cruijscale, suyt de volgende partije gr. 800 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Prs Velde. 9.

Abraham van Quaeckebeke pacht den Adt Knoop op de vennet liggende lancxt inden wagenslach noort meldere cauterken, suyt Jacques vanden Velde met synen bosch groot met den slach 336 r. prijs 250 r. * Kt. 1742 ghebr. mevr. Gellijnck douagière van Jor Louis Vanden hecke stocktepoucke. - nu den selv. Knoop 0

*

10. * Jacques vanden Velde met eenen bosch opden vennet noort de voorgaende, suyt de volgende gr. 320 r~ prijs 260 r. * Kt. 1742 ghebr. mevr. Gellijnck douagière van Jor Louis Vanden hecke Stocktepoucke. 11. * Guillam Wegge met eenen bosch opden vennet noort de voorgaende , (suyt Bauwen Manaudt, oost de volgende groot 150 r. prijs 120 r. * Kt. 1742 ghebr. mevr. Gellijnck douagière van Jor Louis Vanden hecke Stocktepoucke. - Via Guille Wegge 120 r. 11' * Xstoffel van Wassenhove met eenen bosch opden vennet west de voorgaende , (suyt Bauwen Manaudt oosteynde is geschrapt) suyt de volgende, oost de planterie vanden heere van Vinderhoute gr. 150 r. prijs 120 r. * Kt. 1742 ghebr. mevr. Gellijck douaq i.èr-e van Jor Louis Vanden hecke Stocktepoucke. 12. * de kercq van Meerentre· met eenen bosch op den vennet noort de voorga ende , oost ende suyt (de planterije van mijnheer van Vinderhoute is geschrapt) Jan Manaut fs Baudewi jns. 150 r. pri js 130 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Philippe Leperck Stocktepoucke .. Velde Inden vennet

fO 126

13. * Jan Manaut fs Baudewijns met eenen bosch op den vennet noort de voorgaende, oost de planterije vanden heere, west de volgende gr. 470 r. prijs 375 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Philippe Leperck Stocktepoucke. - Chle Vande Putte gebr. 14. * Bauwen Manaut fs Jacques met eenen bosch opden vennet oost voorgaende, noort Guillam Wegge, suyt de volgende gr. 364 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Phle van Ooteghem Velde. 15.

0

Pro de Meijere

pacht

- 156 -

de


v

* de weese Geeraert Standaert met twee bulcxkens lants achter malcanderen op den vennet noort de voorgaende, oost de planterije vanden heere van Vinderhoute, west deselve met de volgende gr. 940 r. Prijs 780 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Prs. Velde. - Jan Martens fs Xps pachter 16.

*

den selven in aengeleghen oost 180 r. * Kt. 1742 ghebr. - Jan Martens fs

pacht alsvooren met de voorgaende , west Guille Willems Xoffels pachter

een bulcxken beneden achter desel ve met den meersch gr.

fs Prs. Velde.

17. G Pro Cornelis dhoude pacht 18. * JoG Isabelle de Grave inde schooten met eenen meersch ende bulcq lant noort Jacques vanden Velde mette pottebroucken, west de cruijscale, suyt de volgende gr. 1250 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke filia Charles via Lieven de Meijere fs Lieven Velde. - Jan Van(de) Fonteijne pacht 19. Pro de Meijere fs Prs pacht * de weese Geeraert Standaert inde schooten met eenen meersch noort de voorga ende , west de cale, suyt de volgende parti je gr. 470 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Prs. Velde. - Jan Martens fs Xoffels pachter 0

20. Jan martins de weese Geert Leentins noort de partije 100 r. * Kt. 1742 ghebr. - Phle van Ootegem 0

*

Jans pacht Standaert met een meerschelkin voorgaende, west de cruijscale, Bauduyn gebr.

van Wassenhove

daerment heet de suyt de volgende

filius Jaecques

Velde.

21. ° Bauwen Wille pacht D'heer Servaers Coelman met een meerschelkin inde Leentins noort het voorgaende, west de cruuscale, suyt de volgende gr. 190 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeys fs Joos Stocktepoucke. - Phle van Ootegem gebr.

*

22.

0

* Geert Manaudt met een meerschelkin o voorgaende, west de cruyscale, suijt Jo 326

*

inde Leentins noort de Billet, oost de volgende

r.

Kt. 1742 ghebr. Jan Maenhaut

filius Geert Lambeke.

23.

*

Huybrecht de Meijere met een bulcxken lants west het voorgaende, oost de vennet, noort de volgende partije gr. 220 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos van Holsbeke fs Prs Velde. Velde opde vennet

f"

127

24.

° Geeraert Goethals pacht de kinderen (Jan is geschrapt) Philips steijaert met een bulcxken lant beneden den vennet suyt de voorga ende , noort de

*

- 157 -


v weese Geert Standaert, west lobbens bulcxken 180 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Philippe - Jan Martens Jans gebr.

desel ve

met

van Ooteghem

de

volgende

ghenaempt

Velde.

o

25. * den selven vanden selven met een bulcxken lants neffens het voorga ende opde vennet west het voorgaende , noort de weese Geert Standaert, oost het selve goet groot 109 r. + 55 r. = 164 r. prijs 140 r. tsamen (met nr. 26) * Kt. 1742 ghebr. Jacques Cocquijt filius Prs. Velde. - Jan Dhane gebr. van dese 140 r. 26. Pro Hoorebeke pacht * de kinderen Jan stei jhaert met een bosselkin opde vennet oost het voorgaende , noort de (sic) oost de weesen Philips (Standaert is geschrapt) Steijaert 55 r. * Kt. 1742 (zie nr. 25) - nu op Geert Goethals 0

27. Geert Goethals pacht 28. * de weesen Philips steijaert opde vennet een partijeken lants ende een bosselkin suyt ende noort de weese Geert Standaert, west de voorgaende, oost de planterije vanden Heere gr. 286 r. prijs 239 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Philippe van Ooteghem Velde. - Jan Martens Jans gebr. 0

29. Pieter Cornelis pacht * de weese Geert Standaert opde vennet noort de voorgaende , oost aen het drefken, suyt de volgende gr. 680 r. prijs 570 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lievens Velde. - Ln de Meijere pacht 0

30. Gillis Loontins pacht * Jo Billet opde vennet noort het voorgaende aen het drefkin, suyt de volgende gr. 316 r. prijs 265 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeys filius Joos Stocktepoucke. - Joos Loontiens gebr. 0

0

3l. de wed. Laurens de Mei jere opde vennet noort het voorga ende , oost aen het drefkin, suyt de volgende partije gr. 400 r. prijs 334 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Wispelaere fs Xstoffels Velde. - nu op Xstoffel van Wassenhove

*

Randnota: Op 27 oogst 1722 dient Jan Dobbelaere een verzoekschrift in bij burgemeester en schepenen van de heerlijkheid Merendree aangaande de oppervlakte van de partijen nr. 31 en 32. Beide partijen werden opgemeten en elk partije werd 255 r. groot bevonden.

- 158 -


v 32. * Jonas de Meijere fs Prs. opden vennet noort de voorgaende, oost het drefken, suyt den selven ende oock west den selven gr. 400 r. prijs 334 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Wispelaere fs Christoffels Velde. - Jan Dobbelare gebr. 33. Gillis Loontins pacht * Jo Billet met eenen meersch inde Leentins beneden den vennet noort Geert Manaudt, west de cruyscale, suyt de volgende gr. 370 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeijs fs Joos Stocktepoucke. - Joos Loontiens pacht 0

0

34. Jonas de Meijere fs Prs in Leentins meersch noort de voorga ende , west de cruijscale, suyt de volgende groot 273 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Wispelaere fs Xstoffels Velde. - Jan Dobbelare gebr.

*

Velde 35.

jegens de cruijscale

Jonas de Meijere pacht den Aermen van Meerentre in Leentins meersch noort de voorgaende, west de cruijscale, suyt Xstoffel van Wassenhove, oost de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Wispelaere fs Xstoffels Velde den selv. Idem. - Jan Dobbelare gebr.

*

0

36.

*

den selven Jonas de Mei jere over hemselven met eenen dri jbecq west het voorgaende, noort ende oost den selven gr. 324 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Wispelaere fs Xstoffels Velde. - Jan Dobbelare gebr. 37. * den selven Bachten velde west het voorgaende noort Xstoffel van Wassenhove .en oock west den sel v. Wassenhove, oost ende west de weese Geert Standaert is groot 244 r. prijs 230 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Wispelaere filius Christoffels Velde. - Jan Dobbelare gebr. 38.

* Matteus Wieme met een bosselkin voorga ende , suyt de volgende gr. 79 r. * Kt. 1743 ghebr. Via Geert tVuytschaver - Phle van(de) 38'

Bachten

Velde

noort

het

filius Guille Velde.

Putte gebr.

0

* Dhoirs Geert Goethals met een bosselkin Bachten Velde noort voorga ende , suyt de volgende gr. 25 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Geert tVuytschavere fs Guille Velde - Gillis van Vijnct Hansbeke 39. * Xstoffel van Wassenhove met een bulcxken Bachten voorgaende, suyt ende oost den selven gr. 150 r.

- 159 -

Velde

noort

het

de


v

*

Kt. 1742 ghebr. Via Phle van Ooteghem

Velde.

40. * den sel ven bachten Velde noort het voorgaende , oost ende west den selven, suyt de weese Geert Standaert gr. 214 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke fa Charles Via Lieven de Meijere fs Ln Velde. - Ln de Meijere pacht. -nu op Pro Cornelis dhoude pacht - de weese Geert standaert o

41. * den selven alsvooren Bachten Velde oost het voorga ende , noort ende suyt Jonas de Meijere, west den selven gr. 266 r. gent. (genaempt) het Vennebulcxken * Kt. 1742 ghebr. Jan Van Wassenhove fs Prs. Velde. o

42. * Jonas de Meijere fs Prs. Bachten Velde noort het voorgaende voorts oost ende west Xstoffel van Wassenhove gr. 225 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Phle van Ooteghem Velde. - Geert van Nevele gebr. 43.

ende

0

* Xstoffel van Wassenhove met twee meerschelkins beneden Bachten Velde oost de twee voorga ende , west de crui jscale, noort den Aermen, suyt de volgende gr. 514 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos van Holsbeke fs Prs. Velde ende Jan van Wassenhove fs Ln Velde. - fO 14 128 r. idem xso 128 r. fO 17 258 r. 514 r. Velde

lancxt de cruijscale

44. Xstoffel van Wassenhove pacht * de weese Geert, Standaert beneden Bachten Velde onder meersch ende lant noort het voorgaende, west de cruijscale, suyt de volgende gr. 346 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Stocktepoucke. - nu op Pro Cornelis dhoude - Lieven de Meijere pacht 0

45. Jooris Bresseel pacht * de weese Geert Standaert met de Breewee onder meersch ende lant noort de voorgaende, west de cruijscale, suyt de volgende gr. 764 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde. - Lieven de Meijere pacht 0

46.

0

Arent Goethals

pacht

- 160 -


v

* de weese Geert Standaert onder meersch ende lant noort de voorgaende, .oost de volgende, west de cruijscale, suyt de wed. Speeckaert gr. 230 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde. - Lieven de Meijere gebr. 47.

Jooris Bresseel pacht de weese Geert Standaert boven opden cauter ghenaempt cattengracht comende met een dreve op de suijtsijde genaempt de lange dreve, noort de volgende groot 710 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke filia Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde. - Lieven de Meijere pacht 0

*

48. Jan Martins fs Jans pacht * de weese Geeraert Standaert opden catten Gracht, suyt het voorgaende, noort de volgende partije gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove filius Jaecques Velde. - Phle van ootegem gebr. 0

48' * Xstoffel van Wassenhove op cattengracht een stucq met een bijl suyt het voorgaende , west de volgende, noort Jan van Wassenhove groot 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos van Holsbeke fs Prs. Velde. - Huybrecht de Meijere pacht 49. Jonas de Meijere pacht * Matteus de Baets op cattengracht een stucq met een bijl oost de voorgaende, west op de Breewee, noort de volgende gr. 326 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Grijp filius Jaecques Velde. - Phle van¡ootegem gebr. 0

50.

* Jan van Wassenhove fs Xstoffels op cattengracht voorgaende, noort ende suyt Xstoffel van Wassenhove, volgende gr. 470 r. * Kt. i742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Jan Rotsaert gebr.

suyt west

de de.

51. Jan Martins fs Jans pacht * de weese Jan vervinct op cattengracht oost de voorgaende, noort het selve goet, suyt Matteus de Baets, west de volgende gr. 110 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Phle van Ootegem gebr. 0

Velde Cattengracht

52. Bauwen de Clercq pacht * dheer Servaers Coelman 75r . ende Jan de Clercq de reste op cattengracht oost de voorgaende , west op de Breewee, suytoost de volgende 172 r. * Kt. 1742 ghebr. Andries Willems Velde. - Xffel van Wassenhove gebr. 0

53.

0

Xstoffel van Wassenhove pacht

- 161 -


v * de weese Geert Standaert op cattengracht een stucq met een bijl suyt de voorgaende , west het sel ve goet, oost Jan van Wassenhove, noort den selven Xstoffel met de volgende gr. 208 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde. - nu op Pro Cornelis dhoude - Lieven de Meijere pacht 54. * Xstoffel van Wassenhove met eenen bulcq neffens cattengracht suyt het voorgaende ende Jan van Wassenhove, oost west ende noort het selve goet groot 425 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Philippe van Ooteghem Velde ende Pieter Diricx filius Heyndrick Durmen. 55. * den selven daerneffens met eenen bulcq noort den heere van Vinderhoute met een bosselkin suyt het voorgaende comende westwaert met een dreve naer syn hof gr. met de voorn. dreve 270 r. prijs 215 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Philippe van Ooteghem Velde ghebr. Pieter Diricx filius Heyndrick Durmen. 56. * Jacques vanden Velde opden vennet met een partijeken lants suyt het voorga ende , west het drefken, noort opde vennet planterije, oost de volgende groot 184 r. prijs 140 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Joos Bruggheman filius Cornelis Durmen. 57.

0

* Xstoffel van Wassenhove met een parti jeken lants opden vennet west de voorga ende , noort aende planterije, oost de volgende partije gr. 93 r. prijs 75 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter de Meijere fs Hubrecht Velde. 58. Pieter Cornelis d/houde pacht * de weese Geert Standaert met een parti jeken lants opden vennet west de voorga ende , noort aen het straetkin vande vennet, oost den selven met de volgende partije gr. 90 r. prijs 72 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke filia Charles Via Lieven de Meijere filius Lieven Velde. - Lieven de Meijere pacht 0

59. * den sel ven in pacht als voor en met een bulcxken opden west de voorgaende, noort het straetkin vanden vennet, oost dreve, suyt den heere van Vinderhoute met een bosselkin gr. prijs 272 r. * kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke filia Charles Via de Meijere filius Lieven Velde. - Lieven de Meijere pacht

ven net met de 340 r. Lieven

60. * den heere van Vinderhoute met een bossekin opden vennet noort de voorgaende, suyt Xstoffel van Wassenhove, oost de volgende partije groot 110 r. prijs LXXXV r. * Kt. 1742 ghebr. Sr. Joan Laurs de Rouck filius Sr. Adr. Lambeke.

- 162 -


v 61. "Servaers de Coster pacht * Dhoirs Laurens Standaert met¡ eenen bulcq op. den vennet suyt, west ende noort de dreve, oost de volgende parti je gr. 500 r. prijs 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Guilliame Willems fs Prs. Velde Velde Aen den vennet 62.

0

* Xstoffel van Wassenhove met si jne hofstede west de voorgaende , noort de dreve, oost de Lantstraete, suyt den selven met de volgende gr. 690 r. * Kt. 1742 ghebr. via Pieter de Meijere filius Hubrecht Velde ende Jan Van Holsbeke fs Prs. Velde - f" 38 1 ghem. 126 r. idem 144 r. fO 65 120 r. 2 ghem. 90 r. 63. * den selven met den bulcq voor het hof noort de voorgaende, de lantstraete, suyt den selven met de volgende gr. 1090 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Roets fs Joos Velde.

oost

o

64. * Jacques vanden Velde met een bulcxken oost de voorga ende , noort de dreve van Xstoffel van Wassenhove, suyt oost ende west den selven Xstoffel van Wassenhove groot 300r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Driessche Oosterghem. 65. * Xstoffel van Wassenhove met eĂŠn bulcxken noort het voorgaende , oost ende west den selven, suyt Jooris Manaut op cattengracht gr. 240 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Diericx fs Heyndrick Durmen. - Geert van Nevele pacht 66. "Jan Manaut fs Guillame pacht * Jooris Manaudt op cattengracht noort de voorgaende , west Wassenhove oost de volgende gr. 570 r. * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut fs Jooris Velde. - nu Jacques vanden Velde - Jan Dobbelare gebr.

Jan

67. Jacques van Maldeghem pacht * Mi jnheer Willecomme op catten gracht west de voorgaende , noort Xstoffel van Wassenhove, west de volgende gr. 360 r. * Kt. 1742 ghebr. pauwel de Volder Velde. - Jan Van(de) Fonteijne gebr. * Mijnheer Willecomme selve 0

68. * Dheer Servaers Coelman met een planterijken op cattengracht west de voorga ende , noort ende oost Xstoffel van Wassenhove, suyt de volgende partije 260 r. prijs 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut filius Jooris Velde. - Hr. Balds. Coolman gebr.

- 163 -


v 69. * Xstoffel van Wassenhove op catten gracht een stucq met een bijl noort de voorgaende , oost den selven, west mi jnheer Willecomme, suyt de volgende partije groot 254 r. prijs 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Jan de Vos Velde ende Jan Heyssens Velde. - fO 8 100 r. fO 19 100 r. 200 r. 70. ° Lieven Dobbelare pacht * Dhoirs Adriaen de Veij een stucq met een bijl noort voorgaende , west mijnheer Willecomme, oost aen het straetkin 300 r. prijs 225 r. * Kt. 1742 ghebr. Sr. Adriaen Wilaeijs Lambeke. - Sr. Adr. wijlaeijs prop en gebr.

de

Verspringht hier op d'oostsijde van het straetkin. Velde Aentrent

de wed(uwe)

Schoof

7l.

*

Jan Routs met een bulcxken lant inden hoeck west het straetkin loopende over den cauter naer den meulen, oost den voetwegh, suyt Jan Heije met een hOfstedekEm gr. 185 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven van Quackebeke filius Jaecques Velde. 72. * Jan Heije tot Drongne met een hofstedeken west het voorn. straetkin, suyt Jooris Manaut, noort de voorgaende , west de wed. Speeckaert gr. 185 r. prijs 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Baele filius Lievens Velde. - Sr. Simoen Tuytschavere 73.

* Jooris Manaudt fs Guillame met een bulcxken noort het voorgaende , west tot ende met den slach 1 oost Jacques vanden Velde, noort de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeijs filius Joos Stocktepoucke. - Sr. Pro Willems gebr. 74.

° Pr (van) hoorebeke pacht de wed. vanden Adt Speeckaert met eenen bulcq suyt de voorgaende, west dhofstede Jan Heije, oost de wed. Schoof met haer hofstede, suytoost de volgende gr. 420 r. * Kt. 1742 ghebr. Martinus Onderbeke thuywel. Via Joannes Frans de Voldere Velde. - Nicls de Vos gebr.

*

74'

0

* Jacques vanden Velde met eenen bulcq voor syn hof, west de voorgaende , noort de wed. Schoof, oost sheeren straete, suyt Coelman ende JoG Billet gr. 620 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Hebbelijnck Stocktepoucke. - Phls van(de) Putte gebr. 75.

°

Jacques vanden Velde pacht

- 164 -


v

* de wed. Schoof met een bulcxken in haer stede suyt de· voorgaende, west de wed. speeckaert, noort oost deselve gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Andries Willems Velde. 76. * de wed .... Schoof selve met haer hofstede ende bogaerde comende met een vuytrede oost waert tot op sheeren straete, oost dhofstede Jacques vanden Velde gr. 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Andries Willems Velde. - fO 2 85 r. fG eodem 85 r. 170 r. o

77. * Jacques vanden Velde met syn hofstede suyt ende west de voorgaende , oost sheeren straete, noort de volgende partije gr. 144 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Hebbelijnck Stocktepoucke. - Phle van(de) Putte gebr. 78. Abraham van Quaeckebeke pacht * den Adt Cnoop met een lancq bulcxken lants suyt de voorgaende hofstede, oost sheeren straete, noort Jacques vanden Velde ghenaempt de stede gr. 230 r. * Kt. 1742 ghebr. Pauwel de Volder Velde - Nu pacht Jacques Velde 79. ° Pr Harens pacht * de wed. Schoof met een bulcxken noort Pro Harens met syn stede, suyt de voorgaende, oost ende west den voetwegh gr. 16 6r. * Kt. 1742 ghebr. Andries Willems Velde. - Jan van Fonteijne gebr. Velde Aen·Pr. Harens 79' * Pro Harens met syn hofstede in seijnse van dheer Servaers Coelman suyt de voorgaende , noort op den ommekeer vande straete, oost ende west den voetwegh. gr. 70 r. * Kt. 1742 ghebr. Pauwel de Volder Velde. - Jan van Fonteijne 80.

o

* Jacques vanden Velde met eenen bulcq ghenaempt de Stede lantstraete, oost het sheeren straete, suyt den Adt. Cnoop * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Herseele fs Jans Overpoecke.

noort de 610 r.

81. ° Niclaes de Vos pacht * de· wed. vanden Adt Speeckaert met een hofstede oost sheeren straete, suyt het lantstraetkin, west de volgende groot 490 r. * Kt. 1742 ghebr. Martinus Onderbeke thuywel. Via Joannes Frans de Voldere Velde. 82.

* Abraham van Quackebeke ende syne moedere met hemlieder hofstede oost de voorgaende, suyt ende west de lantstraete, noort de volgende partije gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro van Quackebeke filius Abraham Velde. - 165 -


v - Marten de Clerck gebr. 83. Abraham van Quackebeke pacht * Xstoffel de Blonde met een hofstede suyt de voorgaende, straete, oost de volgende partije groot 173 r. * Kt. 1742 ghebr. Pro van Quackebeke fs Abraham Velde. - Marten de Clerck gebr. 0

west

de

83' * Arent Goethals met syne hofstede ende lande suyt de voorgaende, west sheeren straete, noort Jan Martins fs Jans, oost de volgende partije gr. 494 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Grijp filius Jaecques Velde. - Joos Dobbelare pacht 84. Bauwen Breseel pacht dhoirs Lieven de Baets met een hofstede west de voorgaende, oost sheeren straete, suyt de wed. vanden Adt. Speeckaert, noort de volgende partije groot 236 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Wassenhove fs Prs. Velde. - Andries de Meijere pacht

*

85.

0

0

*

Olivier de Baets met een ongehuijsde stede suyt de voorgaende, oost sheeren strate, west de volgende partije gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Oirick Velde. - Frans de Vogelare gebr. - fO 40 25 r. ° Jan Martins fs Jans met een onbehuijsde stede oost de voorgaende, suyt aen het voetwegelkin, west de volgende gr. 300 r. * Kt.. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove filius Jaecques Velde ende Joos Oirick Velde. . - Phle van Ooteghem gebr. - fO 40 250 r. fO 67 50 r. 300 r. 86.

*

87. * den sel ven met een parti je bulcqlant ghenaempt d' houde stede oost de voorga ende , west de lantstraete, noort dhofstede van de hoirs Laurens Standaert groot 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove fs Jacques Velde. - Phle van Ootegem pacht - fO 40 180 r. eodem 220 r. 400 r. Velde Aen Servaers

de Cos ter

88. ° Servaers de Coster pacht * dhoirs Laurens Standaert met een behuysde hofstede, suyt de voorgaende , west de Lantstraete, oost de volgende hofstede groot 304 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke filia Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde

- 166 -


v 89.

o

*

Lenaert de Coster met syn hofstede west de voorgaende , oost sheeren straete, noort de volgendel groot met het gone dat den Aermen daer inne heeft 416 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Mei jere filius Andries thuywel. Via Guille de Costere Velde. 90. * Geert Goethals met syn hofstede suyt de voorgaende, oost sheeren straete, noort de lantstraete gr. over dhelft 125 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos van Holsbeke fs Pieters Velde - Huybr. de Meijere gebr. 90' * Huybrecht de Mei jere met syn hofstede wesende vande voorn. stede groot met deselve helft 125 r. * Kt. 1742 (zie nr. 90)

de wederhelft

91. Pro Cornelis d'houde pacht de weese Geert Standaert met een hofstede ende lande daeraen gheleghen oost de voorgaende , noort ende west de lantstraete gr. 304 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde. - nu Lieven de Meijere pacht 0

*

92.

*

Jan Martins fs hij woont suyt cauterken gr. 380 * Kt. 1742 ghebr.

Jans met consortin syne behuysde hofstede daer ende west de Lantstraete noort aen Meldere

r. Carel Martens filius Jans Velde

93. Pro de Meijere fs Prs pacht * de weese Geert Standaert met een hofstede ende lande west de voorgaende , suyt het lantstraetkin noort Meldere cauterkin, oost de volgende gr. 550 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems filius Prs Velde - Jan Martens fs Xoffels pachter 0

94.

Jan Goethals pacht Xstoffel Steijaert met consorten syne hofstede west voorgaende, suyt het Lantstraetkin, oost de volgende gr. 134 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Roets filius Joos Velde. - xps Goethals fs Jans pacht - nu op Pro de Costere f~ Lievens 0

*

de

95.

* Pr. van Lovendeghem met syne hofstede west de voorgaende , suyt aen sheeren straete, oost de volgende partije groot 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Loontiens filius Joos Velde. - Joos Loontiens pacht 96.

* Gillis Loontins inde voorn. stede west het voorn., suyt aen het sheeren straete, oost de volgende partije groot (ofte Jooris Manaut) 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Loontiens filius Joos Velde. - Joos Loontiens pacht - 167 -


v Velde Heldere

Cauterkin

tV 135

97. * Lenaert de Cos tere met een bulcxken west de voorga ende , suyt sheeren straete, oost no ort het cauterkin gr. 50 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Roets filius Joos Velde. - Xstoffels Goethals Jans pacht 98.

0

*

Xstoffel van Wassenhove met een planterijcken op sheeren straete beneden Meldere cauterkin voor het pachthof van Jooris Manaut gr. 20 r. prijs 10 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos van Holsbeke fs Prs. - fO 14 5 r. idem v. ~ 10 r. 99. ° Lieven de Meijere fs Lievens pacht * Jooris Manaut op Meldere Cauterkin daer ment heet de krekelhulle plat voor syn hof west Gs (Gillis) Loontins, oost de volgende gr. 875 r. prijs 450 r. * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut fs Jooris Velde. - Jooris Manaut gebr. 100. * Jonas de Meijere fs Prs. op Meldere cauterkin daerment heeft de krekelhulle comende met een bijl west het voorgaende, suyt sheeren straete, oost de volgende partije gr. 120 r. prijs 60 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille van Wassenhove filius Jacques Velde. - Jan Dobbelaere 0

101. nu op Jan Harens fs Jacques pacht * dhoirs vanden procur. Dui jcq op Meldere cauterkin daerment heet de krekelhulle west de voorgaende, suyt sheeren straete, oost de volgende partije groot 240 r. prijs 120 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - Lieven de Vogelaere 0

102. * Jan Manaudt fs Baudew. op Meldere cauterkin daerment heet krekelhulle west de voorgaende, suyt sheerenstraete, oost volgende gr. 250 r. prijs 175 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis van Wassenhove fs Jaecques Velde. - Gillis Wassenhove pacht 0

de de

103. de wed. Gs de Vogelare pacht * dhoirs Laurens vanderhagen op Meldere cauterken daerment heet de krekelhulle west het voorga ende , suyt sheeren straete, oost de volgende groot 160 r. prijs 80 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Loontiens filius Jans Durmen. - Mattheus Taets 0

104. nu op Jan Harens ts Jacques pacht dhoirs vanden procur. Duijcq op Meldere cauterken daerment heet de krekelhulle west het voorgaende, suyt sheeren straete, oost de volgende gr. 100 r. prijs 50 r. (genaempt het hoveken) * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove fs Jaecques Velde. - Lieven de Vogelare gebr. 0

*

- 168 -


v 105. * den Aermen van Meerentre op Meldere cauterken daerment heet de krekelhulle west het voorgaende , suyt oost het sheeren straete, noort oost de volgende gr. 79 r. prijs 40 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove fs Jaecques Velde. - Gs van Wassenhove pacht 0

106. Joos de Vogelare op Meldere cauterkin inden oost hoeck suyt west het voorn. suyt oost sheeren straete, noort oost de volgende groot 171 r. prijs 86 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove fs Jaecques Velde. - Sr. Baud. de Meijere

*

Velde Meldere

Cauterkin

107. " Jacques de Vrint pacht dhoirs Gillis Cocquyt inden oosthoeck vanden Velde op Meldere cauterkin oost sheerenstraete, noort het lantstraetkin, suyt west de voorgaende gr. 77 r. prijs 40 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Loontiens filius Jan Durmen. - Gs van Wassenhove fs Jaecqs.

*

108. * Joos Claes op Meldere Cauterken comende lanxcwaert oost het lantstraetken, suyt aenden slach comende over het cauterkin, west de volgende 358 r. prijs .272 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven van Wassenhove filius Marten Durmen. 109. de .wed. Gs de vogelare pacht * dhoirs Laurens (vandervennet is geschrapt) vanderhaghen op Meldere cauterken oost de voorgaende , noort het lantstraetken, suyt aenden slach gr. 356 r. prijs 240 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Voghelaere filius Jaspart Durmen - Anth de Vogelare 0

110. c * dhoirs vanden procur. Duijcq op het cauterkin comende noort den slaeh, suyt de wed. Niclaes van Wassenhove gr. 106 r. prijs 53 r. * Kt. 1742 ghebr. de wed. Guille Cocquyt Velde. - Lieven de Vogelare gebr. 111. * de wed. Niclaes van Wassenhove op Meldere cauterken noort voorgaende, suyt Jonas de Meijere fs Pro gr. 55 r. prijs 27 r. * Kt. 1742 ghebr. ten deele Jacobus Loontiens fs Jans Velde. - Guille Prs (Pieters) gebr. 0

het

112. * desel ve op het cauterkin noort den slaeh, oost dhoirs Laurens vanderhaghen, suyt ende west Jooris Manaut, noort de volgende gr. 143 r. prijs 50 r. * Kt. 1742 geen vermelding (samen met nr. 111) - Pro van Wassenhove fs Nicls. nu op Jaecques Vrint 0

- 169 -


v 113. * Dhoirs Roelant voorgaende, noort * Kt. 1742 ghebr. - Geert van Nevele 0

Prs (Pieters ) op Meldere Cauterkin, den slach gr. 43 r. prijs 15 r. Via Pieter van Hecke Durmen. gebr.

suyt

het

114. * Lucas de witte op Meldere Cauterken suyt het voorgaende ende den slach west den voorsch. slach, noort de volgende gr. 43 r. prijs 15 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis van Wassenhove filius Jaecques Velde. - Lieven de Brabander 0

115. * Dnoirs vanden procur. Duijcq op Meldere cauterken suyt het voorgaende, west den slach, noort de volgende gr. 25 r. prijs 9 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis van Wassenhove fs Jaecques Velde. - Lieven de Vogelare gebr. 0

116. * Jan Manaudt fs Baudew. op Meldere cauterken suyt de voorgaende, west den slach, noort de volgende groot 25 r. prijs 9 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis van Wassenhove fs Jaecques Velde. - Lieven de Vogel are gebr. 0

117. * Huybrecht de Meyere op Meldere cauterkin suyt de voorgaende , west den slach, noort den selven ende de volgende gr. 50 r. prijs 17 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos van Holsbeke filius Prs. Velde. 0

Velde Heldere

Cauterkin

f"

137

118. * Seger Pieters op Meldere cauterkin suyt de voorga ende , oost dhoirs Laurents vanderhaghen, noort aende lantstraete, west de volgende gr. 210 r. prijs 158 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Vreese filius Bauduyn Durmen. - Geert van Nevele gebr. 0

119. * Huybrecht de Meijere op Meldere Cauterken oost de voorgaende , noort de la.ntstraete, west de volgende groot 200 r. prijs 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Van Holsbeke filius Pro Velde. 0

120. Reynier de Vogelare pacht * dhoirs Roelant PiĂŠters op Meldere Cauterken oost de voorga ende , noort de lantstraete, west de volgende partije gr. 280 r. prijs 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Pieters filius Jans Durmen. - Guille Pieters gebr. 0

121. Jooris de Smet pacht * Dhoirs Thomaes Janssens op Meldere Cauterken oost de voorga ende , noort de lantstraete, suyt den slach, west de volgende gr. 526 r. prijs 400 r. * Kt. 1742 qhebr , Jan Manaut filius Jooris Durmen ende Carel de Voghelaere fs Jans thuywel. met Via Marten de Schoenmaecker Durmen 0

- 170 -


v - Lieven de Vogelare 200 r. Reynier de Vogelare 200 r. - fO 8 100 r. fO 12 200 r. idem 100 r. 400 r. 122. .; * Jan van Wassenhove fs Xstoffel op Meldere Cauterkin oost voorgaende, noort de lantstraete, suyt den slach, west voetwegh gr. 420 r. prijs 315 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove filius Jaecques Velde - Jan Rotsaert gebr. 123. ° Pieter van Lovendegem pacht 124. * dheer Louijs van Hecke op Meldere Cauterkin lancx den slach ende oost aenden slach, suyt de volgende 200 r. prijs 70 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde fs Pieters Durmen. - nu op Joos Taets de Jonge

het den

noortwaert groot

125. Jan Harens pacht * dhoirs Joos Claes op Meldere Cauterken suyt de volgende, noor-c de voorgaenden oost den slach groot 229 r. prijs 77 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Schoenmaecker filius Pieters Durmen. - Geert van Wassenhove Bauduyns 0

126. Pieter de Brabandere op Meldere Cauterken noort de voorgaende , oost den slach, suyt de volgende partije gr. 238 r. prijs 80 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos van Holsbeke filius Thomaes Durmen. - Jan van Wassenhove de Jonghe gebr.

*

0

127. * dhoirs Jan van Renterghem op Meldere cauterken daer den slach nours doorcompt noort de voorgaende, oost Jooris Manaudt, suyt den slach, west de volgende gr. 180 r. prijs 95 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans Rouges Velde - Lieven (van Rentergem is geschrapt) de Vogelaere gebr. 0

127' * Jonas de Meijere fs Pieters op Meldere Cauterken oost voorgaende, suyt op den slach, west Baudewijn de Meijere gr. 207 r. prijs 104 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius Guille Velde. - Jan Dobbelare gebr. 0

de

Velde Heldere Cauterkin 128. * Gillis .Loontins op Meldere Cauterkin no ort het voorgaende ende den waghenslach, suyt op dhofstede Pieter van Lovendeghem ende den selven, west de volgende groot 350 r. prijs 180 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Loontiens filius Joos Velde. - Joos LoĂśntiens pacht Q

129.

Q

Jan Goethals

pacht

- 171 -


v

* Xstoffel stei jaert met consorten op meldere cauterken oost de voorgaende , noort op den waghenslach, suyt den selven met syne hofstede gr. 342 r. prijs 180 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Roets fs Joos Velde - nu Pro de Coster fs Lievens - Xoffels Goethals fs Jans pacht 130. Pieter de Meijere fs Pieters pacht * de weese Geert Standaert op Meldere Cauterken doorcompt oost de voorgaende , suyt den sel ven met de volghende 330 r. prijs 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Pieters Velde. - Jan Martens fs Xps pacht 0

daer den slach dhofstede, west

131. Pieter van Heijste pacht * Jo¡ Billet op Meldere cauterkin gheleghen int cautergat daer den slach lancx westwaert compt ende eenen anderen waghenslach dweirs doorcompt oost de voorgaende, noort aende sautvleuge groot 700 r. prijs 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeys filius Joos stocktepoucke. - Via Pieter willems gebr. 0

132. * Jan van Wassenhove fs Xstoffels met eenen bulcq oost de voorga ende , noort aen het gat vande Saut vleuge, suyt de volgende gr. 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove filius Jaecques Velde. - Jan Rotsaert gebr. 0

133. Pieter de Meijere d/houde pacht * de weese Geert Standaert op Meldere Cauterkin daer d /weersch doorcompt ende overhoeck eenen voetwegh voorgaende gr. 300 r. prijs 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems filius Pieters Velde. - Jan Martens fs Xps pacht 0

den slach noort de

134. * Abraham van Quaeckebeke op het Cauterken boven den vennet met een lange streep dweirsch door den slach, oost de twee voorgaende, west de volgende gr. 160 r. prijs 80 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Bouver filius Olivier Velde. - Marten de Clerck gebr. 0

135. * dheer Louijs van Hecke op Meldere Cauterken boven den vennet oost de voorgaende , west de volgende, suyt den wegh gr. 215 r . prijs 108 r. (gent. het Loockstuck) * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen. ~ Joos Taets de Jon(ge) 0

136. * de weese Geert Standaert selve op Meldere Cauterken boven den vennet oost de voorgaende , suyt den wegh, west de volgende groot 220 r. prijs 110 r. (gent. het Loockstuck) * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jan Velde. - Jan Martens Jans gebr. 0

- 172 -


v 137. * Jan Martins fs Jans op het Cauterkin boven den vennet oost de voorgaende suyt den wegh, west de volgende gr. 118 r. prijs 60 r. (gent. het Loockstuck) * Kt. 1742 ghebr. Carel Martens fs Jans Velde. 0

Velde Heldere cauterkin 1371

0

* Arent Pieters op Meldere Cauterkin boven den vennet oost het voorgaende, suyt den wegh, west Pieter van Heyste gr. 110 r. prijs 55 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Pieters filius Jan Durmen. - Guille Pieters 138. * Joos (Clays is geschrapt) de vennet noort den wegh ende de vennebulcxken, suyt de volgende * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander - Guille de Clerck 0

Clercq met een bulcxken boven voorga ende partijen, west aen groot 250 r. Vennet filius Jans Velde.

139. * Baudewi jn Claes boven den vennet noort de voorga ende west aende rootputten, suyt de volgende partije gr. 194 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde.

den het

0

comende

140. Pieter de Meijer fs Pieters pacht * de weese Geert Standaert met een lancq stucxken suyt de oost aenden slach, west deselve aende rootputten gr. 188 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Pieters Velde - Jan Martens fs Xpos pacht 0

selve

141. * Jan Martins fs Jans (selve ende in pacht vande weese Geert standaert is geschrapt) van hem selven met den bulcq voor het hof noort de voorgaende, oost aen het straetkin, suyt ende west deselve weese groot tsamen 780 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Van Holsbeke filius Pieters Velde. 0

142. Pieter de Meijere fs Pieters pacht de weese Geert Standaert met een bosselkin aende rootputten, oost de voorgaende, west Guillam Wegge, suyt de volgende gr. 160 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Pieters Velde. - Jan Martens fs Xps pacht 0

*

143. Pieter Cornelis dhoude pacht * de weese Geert Standaert met een bulcxken voor het hof genaempt de Keirstenstede noort desel ve, oost aen het lantstraetkin, suyt de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke fa Charles Via Lieven de Meijere filius Lievens Velde. - Lieven de Meijere pacht 0

144.

0

den selven

in pacht van

- 173 -


v

* (Pieter is geschrapt) Martin de Vliegere met een partije genaempt . den Veldenbulcq, noort het voorgaende , oost het lantstraetkin, suyt de volgende gr. 480 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke filia Charles Via Lieven de Meijere filius Lievens Velde. - Lieven de Meijere pacht 145. * Jan de Vogelare met een partije ghenaempt den Veldenbulcq noort het voorgaende, oost het lantstraetkin, suyt (de volgende is geschrapt) de dreve gr. 480 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Pieters Velde. 0

146. <> * Guillam Wegge met eenen bulcq ghenaempt den vennet oost den Veldenbulcq, suyt het vennenstraetkin, west de volgende gr. 534 r. - Nu op Lieven de Meijere fs Lievens * Kt. 1742 ghebr. Frans Rouges Velde. - Pieter Roeges gebr. Velde

Op de Vennet

fG 140

147. * Pieter Vanden Walle met eenen bosch inden vennet oost de voorgaende , suyt het vennestraeken, west de volgende gr. 624 r. prijs 215 r. en prijs 215 r. = 430 r. hier afgelt Lieven de Muijtere d'helft * Kt. 1742 ghebr. Via Geert Tuytschavere filius Guille Velde. - Lieven Baele gebr. 0

147' <> * Mijnheer Sanderlincx met eenen bosch inden vennet oost de voorgaende , suyt het vennestraetkin, west de volgende gr. 187 r. prijs 125 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Geert Tuytschavere filius Guille Velde. 148. e * den heere van Vinderhoute met een planterije inden vennet genaempt den hooghenvennet daer het vennestraetekin doorloopt, oost de voorgaende, noort aen Meldere cauterken gr. 430 r. prijs 215 r. * Kt. 1742 ghebr. Joo Catharine de Rouck Lambeke. 149. * Lenaert de Coster op het Cauterkin ghenaempt het pastoors stucq suyt opden vennet, west tscraven stucq, noort den selven, oost de volgende gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Roets filius Joos Velde. - Xoffel Goethals Jans Pacht 150. * Abraham van Quaeckebeke op Meldere Cauterkin west de voorgaende, suyt opden vennet noort het voetweghelkin ,oost de volgende gr. 174 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Philippe van Ooteghem Velde. - Marten de Clerck gebr. 0

I

- 174 -


v 151. * Dhoirs Xstoffel Martins met een bosselken boven den vennet het voorgaende, suyt oost de volgende gr. 96 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Taets filius Guille velde. - Pieter Roeges gebr. 0

152. Jan Martins fs Jans pacht * Olivier de Baets met het vennebulcxken suyt den vennet, voorgaende, noort de volgende gr. 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Taets filius Guille Velde. * nu op Jan Goethals

west

0

153.

west

de

0

* Pieter van Heijste boven den vennet suyt het voorgaende, Arents Pieters west de volgende groot 263 r. prijs 132 r. * Kt. 1742 ghebr. Guilliame Taets Durmen. - Guille Taets 154. * Jan van Wassenhove fs Xstoffels boven den vennet oost voorgaende, west Huybrecht de Meijere, noort de volgende gr. 185 r. prijs 100 r. * Kt. 1742 ghebr. via Philippe van Ooteghem Velde. - Jan Rotsaert gebr.

oost

0

Velde Meldere

Cauterkin

de

fO 141

155. Gillis Loontins op het Cauterken pacht * de weese Geert Standaert op Meldere cauterkin, suyt voorgaende, noort den slach, oost de volgende gr. 280 r. prijs 140 r. * Kt. 1742 - geen vermelding - Joos Loontiens pachter 0

de

156. Jan Harins pacht de wees en Jan claes op Meldere Cauterkin west de voorga ende comende suyt met een bijl over den slach, oost de volgende gr. 214 r. prijs 107 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - nu de wed. Jan Claes Hansbebe - Jan Goethals gebr. 0

*

157. * Baudewijn cocquyt op het Cauterkin west de voorn. slach, oost de volgende gr. 214 r. prijs 107 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Roeges filius Frans Velde. - Via Baud. de Clerck gebr. 0

noor+

158. Jan Martins fs Jans pacht * de weese Geert Standaert op Meldere Cauterkin west voorgaende, oost de volgende, noort den slach gr. 172 r. prijs 86 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius Arent Durmen.

den

0

159. * Jo slach, * Kt.

0

0

Pieter van Heijste pacht Billet op Meldere Cauterkin west de voorgaende , noort oost de volgende gr. 190 r. prijs 95 r. 1742 ghebr. Bauduyn Claeys filius Joos Stocktepoucke.

- 175 -

de

den


v - via Pro Willems

gebr.

160. * Gillis Loontins op Meldere Cauterkin op de Saut vleuge west voorgaende, noort den slach, oost de volgende gr. 146 r. prijs 73 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Loontiens filius Joos Velde. - Joos Loontiens pacht 0

de

161. * Pieter van Lovendeghem op Meldere Cauterken op de saut vleughe west het voorgaende , oost ende noort den slach en de volgende groot 133 r. prijs 45 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Loontiens filius Joos Velde - Joos Loontiens pachter 0

162. * Guillam Wegge op het Cauterkin inde saut vleuge west den ende noort den slach, oost de volgende gr. 68 r. prijs 23 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Martens fs Jans Velde - Pieter Roeges gebr. 0

slach

163. * Jacques vanden Velde selve ende een deel in pacht vande weese Geert Standaert op Meldere Cauterkin inde saut vleughe west de voorgaende, noort den slach, oost de volgende gr. 220 r. prijs 67 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Martens fs Jans Velde. - Jan Hartens Jans gebr. Q

164. * Dhoirs vanden procur. Duijcq op het cauterkin inde saut vleuge .west de voorgaende , noort den slach, oost de volgende gr. 80 r. prijs 27 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Martens fs Jans Velde. - Jan Martens Jans gebr. 0

Velde Heldere

Cauterkin

fG 142

165. * Dhoirs Jan van Renterghem op Meldere cauterkin een stucq met een bijl west de voorgaende, noort den slach, oost de volgende gr. 406 r. prijs 203 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Taets filius Guille Velde - Jan van Wassenhove de jonge gebr. Q

166. Pieter van Heyste pacht * Baudewijn de Meijere op stucxkin, west het voorga ende oost diversche partijen gr. 100 * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander 0

I

Meldere cauterkin met een lancq noort den slach ende de volgende r. prijs 50 r. Vennet fs Jans Velde. I

167. Pieter de Brabandere pacht * Jan de Clercq op Meldere cauterkin suyt den slach ende de voorga ende , oost den wegh, noort de lantsstraete, west de weese Jan de Clercq met de volgende groot 210 r. prijs 105 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Jan van Wassenhove de jonge gebr. 0

- 176 -


v 168. Pieter de Meijere fs Jans pacht de weesen Jan de Clercq op het cauterkin oost de voorgaende , noort de lantsstraete, west de volgende groot 196 r. prijs 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis van Wassenhove filius Jaecques Velde. - Lieven de Clerck gebr. 0

*

169. * Pieter van Heijste op het cauterkin, oost de voorgaende, de lantstraete west de volgende gr. 196 r. prijs 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Taets Durmen. - Guille Taets 0

noort

170. * Jan van Wassenhove fs Xstoffels op het cauterkin oost de voorga ende , noort de lantstraete, west den cauterwegh gr. 106 r. prijs 80 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet fs Jans Velde. - Jan Rotsaert gebr. 0

171. * Abraham van Quaeckebeke op Meldere cauterkin oost den cauterwegh, noort op den ommekeer vande lantstraete, west de volgende vanden Adt. Cnoop gr. 100 r. prijs 65 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter van Hecke Durmen. - nu den Adt Knoop selve - Marten de Clerck gebr. 0

172. de wed. Gillis de Voghelare pacht * Jan de Clercq op Meldere cauterkin oost de voorga ende , suyt den slach, west de volgende gr. 90 r. prijs 45 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet fs Jans Velde. - Jan Rotsaert gebr. 0

173. * Huybrecht de Meijere op het Cauterkin, oost de voorga ende , suyt den slach west de volgende gr. 220 r. prijs 110 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos van Holsbeke filius Pieters Velde. 0

174. Gilli~ Loontins pacht * d 'heer Servaers Coelman op het cauterkin, oost de voorgaende , suyt den slach, west de volgende gr. 90 r. prijs 45 r. * Kt. 1742 ghebr. den Adt. Mr. Jan Bapte Coolman Stocktepoucke. - den Adt. Mr. Jan Bapte Coolman gebr. 0

Velde Meldere

cauterkin

fa

143

175. Pieter de Brabandere pacht * den (Aermen is geschrapt) Kercke van Meerentre op Meldere cauterkin oost de voorgaende, suyt den slach, west de volgende partije gr. 183 r. prijs 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Cuyper fs Pieters durmen. - Jan van Wassenhove de jonge gebr. 0

176. Servaers de Coster pacht * dhoirs Laurens Standaert op Meldere voorgaende, suyt den slach, west de volghende groot 210 r. prijs 132 r. 0

- 177 -

cauterkin oost de (gent. het Elseken)


v

* Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet - Reynier de Vogelare

fs Jans Velde.

177. Pieter van Heijste pacht * Jo Billet op Meldere cauterkin oost de voorgaende , suyt slach, west de volgende groot 190 r. prijs 95 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeys filius Joos Stocktepoucke. - Via Pieter Willems gebr. 0

0

178.

0

Guillam

Pieters

den

pacht

* de weese Geert Standaert op het cauterkin, oost de voorgaende, suyt den slach, west de volgende gr. 190 r. prijs 95 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Reynier

de Vogelare

179. * Lieven de Muijtere op Meldere Cauterkin oost de voorgaende, suyt den slach, west de volgende partije groot 210 r. prijs 105 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Meijere fs Andries thuywel. Via Guille de Coster Velde. - Jooris Manhaut gebr. 0

180. * Pieter van Lovendeghem op Meldere cauterkin oost de voorgaende, suyt den slach, west de volgende gr. 83 r. prijs 42 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Loontiens filius Joos Velde. - Joos Loontiens pacht 0

181. ° * Jonas de Mei jere fs Pieters op het cauterkin genaemt dhondert roe, oost (Jan Claes is geschrapt) de voorgaende, suyt den slach, west den (sic) met de volgende gr. 95 r. prijs 72 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius Guille Velde. - Jan Dobbelare gebr. 182. * den selven neffens het voorgaende op Meldere cauterkin (ghent. de taerten) suyt den slach, west Gillis Loontins, noort de volgende partije groot 274 r. prijs 206 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius Guille Velde. - Jan Dobbelare gebr. 0

183. de wed. Arent van Kerrebroucq pacht * dhoirs Roelant Pieters op Meldere cauterkin suyt de voorgaende, no ort de volgende gr. 187 r. prijs 140 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Pieters filius Jans Durmen. - Guille Pieters gebr. 0

184. * Guillam Wegge op het Cauterkin boven het breemeerschgat suyt de voorga ende noort den selven ende de volgende gr. 206 r. prijs 155 r. (gent. het bunderken) * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius Arent Durmen - nu op Guillam Pieters 1/2 - Guille Pieters 78 r. Renier de Vogelare 78 r. - fO 12 78 r. fO 31 78 r. 0

- 178 -


v 156 r. Velde Heldere cauterkin

f" 144

185. ~ Bauwen Wille pacht * dhoirs Pieter Manaut op Meldere cauterken boven het breemeerschgat noort het breemeersch straete, oost den slach, suyt de voorgaende, west de volgende gr. 206 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes de Vreese ¡filius Jans Durmen. - Jooris Maenhaut gebr. 186. e * Jacques vanden Velde op Meldere cauterkin boven het breemeerschgat, oost de voorgaende , noort het breemeersch straetkin,¡west de volgende groot 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius Arent Durmen. abus als gebr. geweest bij Pieter vanden Driessche Oostergem 1742 - Jan Martens fs Xps pacht 187. ~ * Guillam Wegge op Meldere cauterkin boven het breemeersch gadt oost de voorgaende, noort het breemeersch gadt, west de volghende partije gr. 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - nu op Jacques Vrindt - Jooris Manhaut gebr. 188. Jan de Voghelare pacht * dhoirs Jan van Renterghem met een bulcxken aen breemeerschgat op den ommekeer vande straete, oost de voorgaende, noort de Breemeersch straete, west het drefken gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - Lieven de Vogelare gebr. 0

189. Gillis Loontiens pacht * de wed. Guilliam Verstraeten ende de kerck van Meerentre op het cauterkin ghenaempt de bunderkins, noort de voorgaende , west aen het drefkin, suyt de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Diricx filius Pieters Velde ende Via Pieter van Hecke Durmen. - Jan van Fonteyne gebr. 0

190. Pieter de Brabandere pacht * (Joos de vrint is later toegevoegd) op Meldere cauterkin ghenaempt de bunderkins noort het voorgaende , west Xstoffel van Wassenhove, suyt de volgende groot 283 r . .* Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cocquyt filius Pieters Velde. - Jan van Wassenhove de jonge gebr. 0

191. <> Geeraert Goethals pacht * de weesen Philips steijaert op het cauterkin boven de bunderkins noort het voorgaende , suyt den slach over den cauter, oost de volgende groot 90 r. prijs 68 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Roets filius Joos Velde. - Xoffe1s Goethals Jans pacht

- 179 -


v 192. * Gillis Loontins voorgaende, oost gr. 135 r. prijs * Kt. 1742 ghebr. - Joos Loontiens 0

op Meldere cauterkin boven de bunderkens west de Jonas de Meijere, suyt den slach over den cauter 100 r. . Jan Loontiens filius Joos Velde pacht

193. * Huybrecht de Mei jere met een lancq stucq op Meldere cauterkin boven het pastoors stucq, noort den voorn., no ort den slach, suyt ende west Lenaert de Coster met de volgende gr. 310 r. prijs 155 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos van Holsbeke filius Pieters Velde. 0

Velde Heldere

cauterkin

194. * Lenaert de Coster op Meldere cauterkin boven het pastoors stucq oost de voorgaende, suyt den selven met het pastoors stucq 304 r. prijs 151 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Roets filius Joos Velde. - Xoffel Goethals Jans pacht 0

195. * xstoffel van Wassenhove op Meldere cauter boven het pastoors stucq, oost de voorgaende, suyt west de volgende groot 314 r. prijs 157 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos van Holsbeke filius Thomas Durmen. - Jan van Wassenhove de jonge gebr. 0

196. * Jacques vanden Velde op Meldere Cauterkin een stucq met diversche bijlen tot ende met over den slach, oost de voorgaende, suyt op den vennet, west de volgende groot 350 r. prijs 260 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus Cocquyt Durmen. 0

197. Jan Martins fs Jans pacht * de weese Geert Standaert op Meldere cauter boven het tschraven stucq, oost de voorga ende , suyt de vennet, noort de volgende ghenaempt het t'costers bulcxken gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert Goethals fs Xstoffel Velde. - Jan Dobbelare gebr. - Phle van Ootegem 0

198. * Jan Martins fs Jans op Meldere cauterkin ghenaempt tschraven stucq, suyt de voorga ende , oost (Xstoffel Van Wassenhove is geschrapt) Jaecques vande velde, west den selven met de volgende gr. 250 r. prijs 130 r. * Kt. 1742 ghebr. Geeraert Goethals fs Xstoffel Velde ende Jacobus Cocquyt Durmen. - Jan Martens 55 r. Phle van Ootegem 75 r. - fO 40 75 r. fO 62 55 r. 130 r.

- 180 -


v 198' * den selven met een elschbosselken oost het costerstuck, vennet gr. 178 r. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Cocquyt fs Pieters Velde.

suyt den

199. Pieter de Brabandere pacht * den (Aermen is geschrapt) kercke van Meerentre op Meldere cauter met een partij eken lants daer den slach doorcompt suyt oost het voorga ende , west de volgende gr. 65 r. prijs 41 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Cuyper fi1ius Pieters Durmen. - Jan van Wassenhove de jonge gebr. 0

200. o * Jacques de Blonde op Heldere cauter ghenaempt den¡ appelbosch oost het voorgaende, suyt het costers bulcxken, noort den slach, west de volgende groot 158 r. prijs 79 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Taets filius Guille Velde. * nu Jan Goethals 200' vanden procureur Duycq op Meldere cauter ghenaempt ~hoirs Appelbosch oost de voorga ende , west de volgende, liggende onverdeelt met de voorga ende partije gr. 135 r. prijs 78 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Taets fi1ius'Guille Velde. 0

*

201. " Jan (Goethals is geschrapt) Harens pacht op Meldere cauterkin suyt den slach, oost den Aermen Meerentre, noort de volgende gr. 124 r. prijs 95 r. * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut filius Jooris Velde. - Lieven de Vogelare gebr.

*

van

202. * Xstoffel van Wassenhove op Melder cauterkin, suyt de voorga ende , noort het drefkin vanden breemeersch, west de volgende groot 125 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos van Holsbeke filius Pieters Velde. 0

Velde Melde op cauterkin 203. * Pieter van Lovendeqhem met het Lancqstucq op Melder cauterkin, oost de voorgaende, noort het breemeersch straetkin, west de volgende gr. 426 r. prijs 276 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke filius (sic) Charles Via Lieven de Meijere fi1ius Lieven Velde ende Guille Wil1ems fs Pieters Velde. - Laurens de Meyere 138 r. Jan MArtens Xps 138 r. 276 r. 138 r. 138 r. 276 r. 0

204. Pieter de Meijere fs Jans pacht * de weesen van Jan de C1ercq op Meldere cauterkin ghenaempt lancqstucq oost de voorn., noort het breemeersch straetkin gr. 300 r. prijs 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Cuyper fi1ius Pieters Durmen. Q

- 181 -

het


v - Lieven de Clerck gebr. 205. Joos d'Jolijt pacht * dhoirs Geeraert Goethals op Meldere cauterkin ghenaempt het lancqstucq, oost de voorgaende , noort het breemeerschstraetkin, west de volgende gr. 300 r. prijs 200 r. * Kt. 1742 ghebr. mevrouw Gellijnck douagière van Jor Louis vanden hecke stocktepoucke ende Jaecques Cocquyt fs Pieters Velde. 0

206. * Jonas de Mei jere fs Pieters selven ende in pacht vande hoirs Laurens vanderhaghen op Meldere cauterkin een stucq met een bijl suyt opden vennet, oost de voorga ende , west de volgende groot 326 r. prijs 175 r. * Kt. 1742 ghebr. mevrouw de Gellijnck douagière van Jor Louis Vanden hecke stocktepoucke. - Jan Dobbelare 75 r. Phle vande Putte 100 r. 0

207. * dhoirs vanden procureur Duycq ende Janques Blomde elck dhelft op Melder cauter bi j den winckelput suyt aenden vennet , oost de voorgaende, west de volgende gr. 180 r. prijs 90 r. * Kt. 1742 ghebr. mevrouw de Gellijnck douagière van Jor Louis vanden hecke stocktepoucke. - nu Jan Harens fs Jacques pacht - Lieven de Vogelare pacht 0

208. * Jacques vanden Velde op Meldercauter bi jden Winckelput oost de voorga ende suyt aenden vennet, west de volgende gr. 189 r. prijs 95 r. * Kt. 1742 ghebr. mevrouw de Gellijnck douagière van Jor Louis vanden hecke Stocktepoucke. 0

209. * Laurens Vanderhagen op Meldere cauter daerment heet capken suyt den· slach, west het boonbosseIken , noort de volgende 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Geert Goethals filius Xstoffel Velde. 0

oste, groot

210. * Guillam Wegge op Meldere cauter daerment heet capken oste inden hoeck, suyt de voorgaende, noort het straetkin, west de volgende gr. 136 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans Roeges Velde •. ~ Pieter Roeges gebr. 0

211. ° Pieter Cornelis dhoude pacht * Joos Bale met consorten met het boonbosselken noort ende west het straetkin, suyt den slach over het cauterkin gr. tsamen 155 r. blijft 77 1/2 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke filius Charles Via Lieven de Meijere filius Lieven Velde. - nu dhelft op Joos Bale - Lieven de Meijere pacht - fO 24 78 r.

- 182 -


v 212. * Laurens vanderhaghe op Meldere cuater noort den slach, suyt aenden winckel put, west de volghende groot 400 r. prijs 200 r. * Kt. 1742 ghebr. mevr. de Gellijnck douagière van Jor Louis vanden hecke Stocktepoucke. 0

Velde Heldere cauterkin

f"

147

213. * Gillis Loontins op Meldere cauter aenden winckelput, west de naervolgende, oost de voorgaende , suyt den voorn. put gr. 186 r. prijs 100 r. * Kt. 1742 ghebr. mevrouw de Gellijnck douarière van Jor Louis vanden hecke stocktepoucke. - Joos Loontiens pacht 0

214. Gillis Loontiens pacht de weese Geert Standaert op Meldere cauter aenden winckelput oost de voorgaende , suyt west het winckelputstraetkin gr. 240 r. prijs 130 r. * Kt. 1742 ghebr. mevrouw de Gellijnck douagière van Jor Louis vanden hecke Stocktepoucke. - Phle van Ootegem gebr. 0

*

215. Servaers de Coster pacht * de weesen Laurens Standaert met het boonveldeken suyt den slach, west ende noort het straetkin naer breemeersch oost het boonbosselkin groot 190 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Claeys filius Jans Veld~. 216. Pieter de Brabandere pacht * Jan de Clercq met eenen bulcq ghenaempt de strepten, suyt ende west de dreve, noort dheer Louijs van Hecke, west de volgende groot 680 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis vander Vennet filius Jans Velde. - Jan van Wassenhove de Jonge gebr. 0

217. * Geeraert van Wassenhove met· een strepken lants boven boonbroucq, oost lancx de dreve, west de volgende partije gr. 50 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. 0

den

218. * Lenaert de Coster boven den boonbroucq ghenaempt het ghemet oost het voorgaende , west den boonbroucq, noort Geert van Wassenhove met de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Meijere filius Andries thuywel. Via Guille de Coster Velde. 0

219. * Geeraert van Wassenhove fs Xstoffel met eenen meersch inden boonbroucq, oost de voorgaende, west de cruijscale, noort den cleenen brant gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. 0

- 183 -


v 220. * den sel ven met een bulcxken boven den voorn. meersch west voorgaende, oost het drefken, noort den cleenen brandt groot 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. 0

het

221. * Jan Martens fs Jans met eenen meersch ghenaempt den cleenen brandt suyt de voorga ende , west de cruijscale, oost waert de dreve gr. 520 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis vander Vennet fs Jans Velde. 0

221' * Jan Manaudt fs Baudewi jns met een parti je inden voorn. ghenaempt den cleynen brandt gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet fs Jans Velde. - Jan de Meijere gebr. 0

meersch

221' * den voorgaende Jan Martins met een dreve comende na er den voorn. meersch liggende lancx jeghens de strepten gr. 60 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut vande Velde filius Pieters Durmen. - Joos Taets de jonge 0

Velde de streptin 222. Pieter van Lovendeghem pacht * dheer Louijs van hecke met eenen bulcq genaempt de strepten west het drefken, suyt Jan Declercq, noort den selven met de vOlgende gr. 440 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut vande Velde filius Pieters Durmen. - nu op Joos Taets de jonge 0

223. den selven vanden selven alsnoch met eenen bulcq ghenaempt de strepten suyt den voorn., oost breemeerschvel t, west den clei jnen brandt, noort den groot en brant gr. 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut vande Velde filius Pieters Durmen. - nu op Joos Taets de Jonge

*

224. * Guillam Wegge inden groot en brant suyt het voorgaende, oost paradijs gr. 85 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut vande Velde filius Pieters Durmen. - nu op Joos D'Jolijt - Lieven de Vogelare pacht 0

225. * Jan van Lakenen inden groot en brandt oost de voorgaende, west volgende gr. 85 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut vande Velde filius Pieters Durmen. - Lieven de Vogelare gebr.

het

0

226. * Dhoirs Jan van Renterghem inden grooten brant oost voorgaertde, west de volgende gr. 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut vande Velde filius Pieters Durmen. - Lieven de Vogelare gebr.

de

0

- 184 -

de


v 226' ° Lieven Dobbelare pacht * dhoirs Adriaen de Vei j met eenen meersch inden oost de voorgaende, west de volgende gr. 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Sr. Adr. Wilaeijs Lambeke - Sr. Adr. Wijlaeijs prop. en gebr.

grooten

227. * Olivier de Baets met eenen meerssch inden grooten brant, voorgaende west de volgende groot 125 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet fs Jans Velde. - Frans de Vogelare gebr.

brandt

0

228. * Jan van voorgaende * Kt. 1742 - Jaecques

oost de

0

Lackene met eenen meersch inden grooten brant oost west de cruijscale, noort de volgende groot 169 r. ghebr. Gillis vander Vennet filius Jans Velde. Rotsaert

229. Matteus van Nevele pacht * Bauwen Manaut met eenen meersch inden grooten brandt, suyt voorgaende west de cruijscale, noort de volgende groot 169 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis vander Vennet filius Jans Velde.

de

0

230. .. * Jacques vanden Velde met eenen meersch aen het brantghewat de voorgaende, west de cruyscale gr. 130 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis vander Vennet fs Jans Velde. - Jan Martens Jans gebr.

de

suyt

Velde Inden Brant lanxct de Cruyscale 231 ...

*

Dheer Loui js van hecke met eenen meersch inden grooten brandt suyt de voorgaende, west de cruijscale, oost Pieter van He i j stie, noort de volgende gr. 220 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut vande Velde filius Pieters Durmen. - Joos Taets de Jonge 232. de wed. Gillis de Voghèlare pacht * Chls vanderhagen met een partije meersch ende bulcklant genaempt den bellemaeckere, suyt het voorgaende , west de cruiscale, noort den biesdonck suyt de volgende gr. 990 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Cuyper fs Pieters Durmen ende Lieven van Wassenhove filius Marten Durmen. - Lieven de Meijere pacht - fO 83 1 gh 196 r. fO 81 1 gh 195 r. 3 gh 90 r. 0

233.

0

* Pieter voorgaende, * Kt. 1742

van Heijste met een weede int paradijs west den brant, suyt de volgende gr. 426 r. ghebr. Guille Taets Durmen. - Guille Taets

- 185 -

noort

de


v 234. Pieter van Lovendeghem pacht 235. * dheer Louijs van hecke met twee meersch bulcxkens neffens malcanderen ghenaempt het paradi js , noort de voorgaende , suyt de volgende gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut vande Velde filius Pieters Durmen. - nu op Joos Taets de Jonghe 0

236. de wed. Gillis de Voghelare pacht 237. * Chls vanderhagen ende Jan declercq met den breemeersch bulcq, noort de voorgaende, suyt de volgende gr. 980 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - Jan Rotsaert pacht 0

238. * Guillam Wegge met eenen bulcq inden Breemeersch west Louijs van hecke, noort de voorgaende, suyt oost de volgende 636 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - nu op Jan de Vogel are - Jooris Manaut gebr. 0

dheer groot

239. Arent Goethals pacht * de kerck van Meerentre met eenen bulcxken int Breemeersch (gent. het kerckebulcxken) noort de voorga ende , suyt aent breemeersch straetkin, oost de volgende gr. 134 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Taets filius Guille Velde. - Jan Goethals pacht 0

240. * Pieter de Meijer fs Pieters met eenen houckiggen bulcq ghenaempt capken os te , west de voorgaende , suyt het breemeersch straetkin I oost de volgende gr. 570 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems filius Pieters Velde. - Jan Martens fs Xps pacht 0

241. * (Dheer Louys van hecke is geschrapt) een weede int breemeersch straetkin, suyt ende west de voorgaende, noort de volgende gr.41Ă–r * Kt. 1742 ghebr. Jan Roets filius Joos Velde. - (nu op Joos Taets dhoude is geschrapt) - De kercke van Meerentre prop. Joos Taets voorschr. gebr. - Xoffels Goethals Jans gebr. 0

242. Pieter van Hoorebeke pacht 243. * de wed. vanden Adt Speeckaert met eenen bulcq daer een dreve in light daerment heet het breemeersch, suyt de voorgaende, oost op den ommekeer vande breemeersch straetkin, noort de volgende gr. 900 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis vander Vennet fs Jans Velde. - Jan Rotsaert pacht 0

In Breemeersch 244. Bauwen Wille pacht 245. * de weesen Pieter Manaudt int breemeersch ghenaempt den rosbulcq, suyt de voorga ende , oost het straetkin van breemeersch, noort de volgende groot tsamen in twee partijen 970 r. 400 r. 0

- 186 -


v

*

Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut Maenhaut filius Jooris Durmen. 1 ghem 146 r. - fO 9 fO 70 3 ghem 24 r. 4 ghem 170 r. - Jooris Manhaut gebr.

filius

1370 r. Jooris Velde

246. Pieter van Lovendeghem pacht dheer Louijs van hecke int breemeersch daerment Elschbosch suyt de voorgaende, oost aen het breemeersch noort de volgende gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut vande Velde fs Pieters Durmen. - nu op Joos Taets de jonge

.*

Jan

0

246' * Pieter van Heijste int breemeersch daerment heet den suyt de voorga ende , oost het breemeersch straetkin, volgende gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Taets Durmen. - Gillis Taets 247. Geeraert van Wassenhove fs Baudewijns pacht dhoirs Geert Claes int breemeersch oost het straetkin, voorgaende, noort de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter vanden Driessche Oosterghem geweest sijnde Lieven Taets Durmen 1742 - Pieter de Meijere Jans gebr.

*

ende

heet den straetkin,

Elschbosch noort de

0

suyt het abus

als

248. Joos de Vogelare pacht * Mijnheer Willecomme int breemeersch daerment heet den Elschbosch suyt het voorgaende, noort tot ende met de dreve tsamen gr. 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius Arent Durmen. - Jan Dobbelare gebr. 0

249. 250. * Jacques vanden velde met twee meeerschen neffens malcanderen qherraempt.den biesdoncq suyt den bellemaecker, west de cruijscale, noort de volgende groot 1020 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Driessche Oosterghem ende Bauduyn van Wassenhove fs Jacques Velde. - fa 79v. 1 ghem eodem 1 ghem 60 r. fO 31 ~1~g~h~e~m~~6~O~r~. 3 gh 120 r. G

251. * Pieter de Brabandere met eene meersch inden biesdoncq suyt voorga ende , west de cruijscale, noort de volgende gr. 340 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Holsbeke filius Thomas Durmen. - Jan van Wassenhove de jonge gebr. 0

de

252. * Matteus van Nevele met den grooten biesdoncq suyt de voorgaende, west de cruyscale, noort de volgende gr. 1426 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove filius Jaecques Velde ende Jan Manaut filius Jooris Durmen. - Jooris Manhaut gebr. 0

- 187 -


v - fO 51v fO 8v

2 gh 151 r. 2 gh 75 r. 4 gh 226 r.

253. * Guillam Wegge inden biesdoncq suyt de voorga ende , cruijscale, noort de volgende partije groot 780 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - nu dhelft op Jonas de Meijere fs Pieters Jooris Manhaut gebr" 0

west

254. * Dhoirs Matteus de Baets met consorten inden biesdoncq suyt voorgaende, west de cruijscale, noort de volgende gr. 780 r .. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem. - Xoffels Wassenhove 520 r. is geschrapt Jan Martens Jans 260 r. Guille van Rentergem Nevele

de

0

Velde Inden Biesdoncq

fG

de

151

255. de wed. Gillis de Vogelare pacht * dhoirs Laurijs vanderhaghen ende Jan declercq tot 200 r. inden biesdoncq suyt het voorgaende, west de cruijscale, noort de naervolgende groot tsamen 690 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Pieters filius Jans Durmen. - Jan Rotsaert pacht 0

256. * Pieter van Heijste selve ende in pacht vanden Aermen van Meerentre inden Wildericq suyt de voorga ende , oost de weesen Geert Standaert, noort de cruijscale, west de volgende gr.¡ 135 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - Lieven de Meijere pacht 0

257. Lieven de Meijere de jonge pacht * Jooris Manaut inden Wildericq, oost het voorgaende , noort cruyscale, west de volgende gr. 193 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - Jooris Manhaut gebr. 0

de

258. Pieter van Heijste pacht * de wee se Geert Standaert inden Wildericq midtsgr. Jan de Clercq oost de voorgaende, noort ende west de cruijscale gr. tsamen 220 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Claeijs filius Jans Velde. - Via Baudn. de Clerck gebr. 0

259. Pieter van Heijste pacht * de weese Geert Standaert inden Wildericq over de cruyscale inden westhoeck suyt de cruyscale, west daer de prochie van Hansbeke Sommerghem ende Meerentre scheet, oost de volgende gr. 370 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Pieters Velde. - nu Pieter de Meijere Pieters - Jan Martens fs Xpos pacht 0

- 188 -


v 260. Jan de Vogel are pacht * Jooris de Vogelare inden Wildericq west het voorgaende , noort jegens de prochie van Sommerghem suyt de cruijscale, oost de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. 0

261. Pieter de Brabandere pacht * Dhoirs Laurens vanderhaghen inden Wildericq noort den suyt de cruijscale, oost de volgende partije gr. 202 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Vander Vennet filius Jans Velde. - Jan van Wassenhove de jonge gebr. 0

Leyborm,

262. Pieter de Brabandere pacht * Joos de Pestele inden Wildericq west het voorgaende, noort den Leijborm, suyt de cruijscale, west de voorga ende , oost de volgende gr. 306 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Jan Van Wassenhove de jonge gebr. 0

263. * de weese Geert Standaert fs Jans int schaepersbroucq, voorgaende, noort den leijborm, suyt de cruyscale, volgende gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos de Clercq fsGuille Durmen. - Guille de Clerck fs Jans 0

west Oost

de de

264. Joos de Clercq pacht * de weese Geert Standaert met eenen bulcq inden Wildericq opde suytsijde vande beke, suyt inden hoeck aen het straetkin, noort de voorschr. beke, oost de volgende gr. 550 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet fs Jans Velde. - nu Jan de Vogelare - Jan Martens Jans 0

Velde Inden Wildericq

cruijscale

tO 152

264' Bauwen de Clercq pacht * Joos de Pestele int voorn. Stuck inden wildericq west voorgaendei suyt het Straetkin, noort de cruijscale gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Jan Martens Jans gebr. 0

265. Gillis Loontins pacht * Jan Claes met eenen bulcq ghenaempt tSchaepers broucq suyt straetkin, west de v'oorgaende, noort de cruijscale gr. 510 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Van Wassenhove filius Marten Durmen.

het

0

het

266. * Joos de Clercq int Schaepers broucq, suijt de cruijscale, noort den Leijborme, west de weese Geert Standaert, oost de volgende gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos de Clercq fs Guille Durmen. - Guille de Clerck 0

267. Jan de Vogelare pacht * de wed. Xstoffel Manaut met een weede inden bommelen broucq, west de voorga ende , noort den leijbormen, suyt den cruijscale gr. 0

370

r.

- 189 -


v

* Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove - Jooris Manhaut gebr.

fs Jaecques

velde.

268. * Martin de Clercq met consorten inden bommelen broucq suyt het straetkin, noort de beke, west de voorga ende , oost de volgende partije gr. 570 r. prijs 533 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde filius Arnaut oosterghem. 0

269. * Baudewijn Cocquijt inden bommelen broucq west het voorgaende, noort de cruijscale, suyt het straetkin, oost de volgende gr. 100 r. prijs 94 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos de Clercq filius Guille Durmen. - Guille de Clerck 0

269' * Joos de Clercq inden bommelen broucq west het voorgaende, suyt het straetkin, noort de cruijscale, oost de volgende gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos de Clercq fs Guille Durmen. - Guille de Clerck 0

270. * de wed. ende hoirs Pieter Manaut inden bommelen broucq, west het voorga ende , suyt het straetkin, noort de crui jscale , oost¡ Jan van Wassenhove met het Sanebulcxken gr. 705 r. prijs 653 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut tilius Jooris Durmen. * nu op Joos de Clercq 0

271. Lieven de Meijere de jonge pacht * Jooris Manaut met eenen meersch inden bommelen broucq, suyt cruijscale, noort den leijbormen, oost de volgende gr. 620 r. * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Manaut filius Jooris Velde. - Jooris Manhaut gebr. 0

de

272. Arent Pieters pacht * Reijnier de Vogelare ende de wed. Arent van Kerrebroucq met een meerschelkin inden bommelen broucq, west het voorga ende , noort den Leijborme, suyt de cruijscale gr. 180 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel de Voghelaere filius Jans thuywel. Via Marten de Schoenmaecker Durmen. 0

Velde Int Sanebroucq 27~. * jan van Wassenhove fs Xstoffels inden Sanebroucq onder meersch ende lant noort de cruijscale, west de wed. ende hoirs Pieter Manaut, suyt het straetkin noort de cruijscale, oost de volgende groot 68 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove fs Jaecques Velde. - Jooris Manhaut gebr. 0

274. * den selven op den Petendoncq west het voorgaende , suyt het straetkin, noort op den meerschcant, oost de volgende gr. 120 r. prijs 60 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove ts Jaecques Velde - Jan Rotsaert gebr. 0

- 190 -


v 275. Reijnier de Vogelare pacht * dheer Geleijn Dabij op den Petendoncqbosch west het voorga ende , suyt het straetkin, noort op den meerschcant, oost de volgende gr. 136 r. prijs 68 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Voghelaere filius Jaspar Durmen. - Jan de Vogelare Reyniers 0

276. Joos Taets de Jonge pacht * Dheer Louijs van hecke op den Petendoncqbosch west voorgaende, oost Chls van Hoorenbeke, suyt het straetkin, noort volgende groot 142 r. prijs 71 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen. 0

de de

277. Pieter Cornelis dhoude pacht * de weese Geert Standaert beneden den Petendoncq bosch suyt de voorgaende, noort de cruijscale, oost het selve goet inde Geersbroucq 390 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke fs Charles Via Lieven ¡de Meijere filius Lieven Velde. - Lieven de Meijere pacht 0

278.

0

* ... prochie met een drybecq meerschelkin jegens inden Leijbarne, suyt de cruijscale, west Reijnier de Vogelaere ende Arent van Kerrebroucq. 80 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Voghelaere filius Geert Durmen. - Reynier de Vogelare 279. Jooris de Smet pacht * de weese Geert Standaert met een en meersch ende dreve beneden den Petendoncq noort de cruyscale jegens over het buijsken groot met de dreve 500 r. blijft 475 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens Oosterghem. - nu op de weese selve met 25 r. over dhelft van de dreve. - Phle van Ootegem gebr. 0

280. * Chls van Hoorebeke opden Petendoncqbosch west dheer Louijs van hecke, suyt het straetkin, noort de voorgaende , oost de volgende partije groot 140 r. prijs 70 r. * Kt. 1742 ghebr. mijnheer den Adt Lampreel Lambeke. - den Adt Lampereel 0

281. Gillis Dobbelare pacht de wed. vanden president Lafaille opden Petendoncqbosch west voorgaende suyt het Petendoncqstraetkin, oost de volgende gr. 284 r. Prijs 142 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Loontiens filius Andries Durmen. 0

*

Velde Op den Petendoncq 282. * de west dreve * Kt.

de

f¡ 154

Jan Routs pacht voorn. wed. vanden president Lafaille opden Petendoncqbosch het voorgaende , suyt aen het Petendoncqstraetkin, oost de vande weese Geert Standaert gr. 336 r. prijs 168 r. 1742 ghebr. Pieter Loontiens filius Andries Durmen.

0

- 191 -


v 283.

0

* Jan de Vogelare opden Petendoncqbosch west de dreve vande weese Geert standaert, suyt het Petendoncqstraetkin, noort ende oost de volgende groot met de dhelft vande straet 336 r. prijs 168 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Roets filius Lievens Durmen. - Phle de Voghelare gebr. 284. * Jan Manaut fs Guillame opden Petendoncq bosch west voorgaende , suyt het Petendoncqstraetkin, oost de volgende gr. 120 r. prijs 60 R 1/2 * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde filius Arent oostergem - fO 85 30 r - Pieter de Wulf 30 r. Reynier de Vogelare 30 r. 0

het

285. Reijnier de Vogelare pacht * dheez Gelain Dabi j opden Petendoncqbosch west noort ende oost Jan Manaut fs Guillame, suyt het Petendoncqstraetkin 143 r. prijs 72 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde fs Pieters Durmen. - Jan de Vogelare Reyniers 0

286.

0

*

Jan Manaut fs Guillame met een bosseiken beneden den Petendoncq suyt den selven, noort den Leijborme gr. 154 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde filius Arnaut Oosterghem ende Arnaut Vande Velde fs Pieters Durmen. - nu dhelft op Pieter vande Walle ende dhelft op Jan Poelman - Pieter de Wulf 77 r. Reynier de Vogelare 77 r. - fG 54 77 r. fO 85 77 r. 154 r. 287. * de wed. Gillis de Vogelare bachten bossche beneden den Petendoncq met een meerschelken ende een dreve noort den Leijborme, suyt den Petendoncq gr. 90 r. * Kt. 1742 ghebr. mevrouw Gellijnck douagière van Jor Louiis Vanden hecke stocktepoucke. 0

288. * Jan Manaut fs Guillame op den Petendoncq oost de dreve vande voorn. partije suyt het straetkin, west dheer Ghelijn Dabij groot 570 r. prijs 380 r. 1/2 * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde filius Arnaut Oosteghem ende Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen. - nu d'helft op Pieter Vande Walle ende dhelft op Jan Poelman - Pieter de Wulf 190 r. Reynier de Vogelare 190 r. - fO 54 190 r. fO 85 190 r. 380 r. 0

- 192 -


v Verspringht van hier opden coevoet aenden rijeken plas 289. (Pr. Cornelis dhoude pacht is geschraopt) Guillam Pieters pacht 290. * de weesen Laurens Standaert met twee bulckxkens neffens malcanderen ghenaempt den coevoet oost het straetkin vanden reijcken plas, suyt ende west de weese Geert Standaert, noort het Petendoncq straetkin groot tsamen 724 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Reynier de Vogelare gebr. 0

291. (Guillam Pieters pacht is geschrapt) Pieter Cornelis d'houde pacht * de weese Geert Standaert met een bulcxken ghenaempt den coevoet noort de voorgaende , oost het straetkin aende rijcken plas, west het selve goet gr. 260 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken Van Hoorebeke fa Charles Via Lieven de Meijere filius Lieven Velde. - Lieven de Meijere pacht 0

292. Jonas de Meijere fs Pieters pacht 293. * de weese Geert Standaert met drij bulcxkens neffens malcanderen ghenaempt den eoevoet. oost de voorgaende , noort het Petendonck straetkin, west deselve met de volgende gr. tsamen 1010 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke filia Charles Via Lieven de Meijere fs Lievens Velde. - Lieven de Meijere pacht 0

Velde Vrindelijcken meersch 294. Pieter Cornelis dhoude pacht * de weese Geert standaert in vrind-eli jcken meersch, suyt ende oost deselve noort het straetkin gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke filia Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde. - Lieven de Meijere pacht 0

295. * Pieter de Baets in vrindelijcken meersch oost de voorgaende , noort het straetkin, west de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem. - Pieter de Clercq gebr. 0

296. * Jan Manaudt fs Baudewijns in vrindelijcken meersch oost voรถrgaende, noort het straetkin, west de volgende groot 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede oosteghem. - Jan Claijs gebr. 0

de

297. * Pieter de Baets in vrindelijcken meersch oost de voorgaende , noort het straetken, west de volgende g.root150 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem. - Pieter de Clerck gebr. 0

- 193 -


v 298.

0

*

Jan Manaudt fs Baudewijns in vrindelijcken meersch oost voorgaende , noort het .straetkin,west de volgende groot 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem. - Jan Claijs gebr. 299.

de

e

* Jacques Vanden Velde in vrindelijcken meersch oost voorgaende, noort het straetkin, west de vOlgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Wassenhove fs Geert Oosterghem.

de

300. * Jan Martins fs Jans met eenen bulcq in vrindeli jcken meersch oost de voorgaende, noort het straetkin, west de volgende gr. 680 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Pieters Velde. 0

301. * Xstoffel de Muncq tot Vinderhoute met eenen vrindelijcken meersch oost de voorgaende , noort het west de volgende partije gr. 700 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet fs Jans Velde. - Huybr. de Meijere pacht 0

bulcq in straetkin,

302. Joos de Clercq pacht * Mijnheer van (Wassenhove is geschrapt) Wosti jne met eenen bulcq in vrindelijcken meersch oost de voorgaende, noort het straetkinl suyt ende west xstiaen Vander Vennet gr. 485 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Jan Claijs gebr. en ook mijnheer van Wostijne 0

Velde Vrindelijcken meersch 303. ° Joos Claes pacht * xstiaen vander Vennet met eenen bulcq inde vrindelijcken meersch noort de voorgaende, oost Xstoffel de Muncq, west de selve met de volgende groot 700 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius Arent Durmen. 304. * den. selven vande selven inden Cleynen biesdoncq oost de twee voorgaende, noort op het eijnde van het straetkin, suyt de volgende gr. 1140 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens Oosterghem ende Dominicus Vande Waerhede Oosterghem. - fO 73v. 300 r. Oosterghem fG 37 2 gh 240 r. 3 gh 240 r. 0

305. Pieter de Meijere de jonge pacht * de weesen Jan de Clercq inden Schoudt noort de voorgaende, west den biesdoncq, oost de volgende groot 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Cuyper filius Pieters Durmen. - Lieven de Clerck gebr. 0

306. ° Joos de Vogelare pacht

- 194 -


v

* Mijnheer Willecomme inden Schoudt onder meersch ende landt west de voorgaende , oost vrindelijcken Meersch, suyt de volgende gr. 610 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius Arent Durmen: - Jan Dobbelare gebr. 307. Lieven de Meijer.de jonghe pacht Jooris Manaut inde Breewee noort west de voorgaende, suyt oost het drefkin van Mijnheer willecomme, noortoost de volgende (Jr. 330 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - Joris Manhaut gebr. 0

*

308. * Jan Martins fs Jans inde breewee noort west den suytoost de voorgaende, noort de volgende groot 550 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Pieters Velde. - Jan Martens 434 r. 116 r. 0

309. * den selven met eenen bulcq onder meersch ende lant voorgaende, noortoost de volgende gr. 570 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems filius Pieters Velde.

schoudt,

0

suytoost

de

310. * Bauwen de clercq inden Schout onder meersch ende landt suytwest de voorga ende , noort vrindeli jcken Meersch, oost de volgende ick segge oost de weese Geert Standaert gr. 1000 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Roeges filius Frans Velde. 0

310

'

0

* Pieter de Baets in breemeerschbosch noort met eenen hoeck het voorgaende, suyt Geert van Wassenhove, oost Matteus Nevele, west de volgende gr. 77 r. hier van ghelt Marten Vrint xx r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede Oosterghem ende Aermen van Meerendre Lambeke. - Lieven en Jan de Baets 40 r. blijft 55 r.

aen van den

311. Bauwen Wille pacht * dhoirs Pieter Manaudt met een bulcxken bachten breemeersch bosch, noort ende west Jan Martins, suytoost de volgende gr. 222r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut fs Jooris Durmen. - Jooris Manhaut pacht 0

Velde

Int Breemeersch

312. * Dhoirs Matteus de Baets sel ve in breemeersch. bosch west ende suyt het straetkin, oost Jan van Wassenhove gr. over dhelft 176 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius Arent Durmen. - Pieter Roeges gebr. 0

312' * Guillam Wegge ende d'hoirs Xstoffel Martins met d'ander vanden voorn. bosch groot over de voorschr. helft 176 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius Arent Durmen. 0

- 195 -

helft


v - Pieter Roeges Jan Martens Xoffels

88 r. 88 r.

176 r. 313. * Jan van Wassenhove fs Xstoffel inden breerneersch bosch west de voorgaende, suyt de straete, oost de volgende gr. 293 r. prijs 200 r. * Kt'.1742 ghebr. Ludovicus MaĂŠnhaut filius Jooris Velde. - Jan Rotsaert gebr. 0

314. * Geert van Wassenhove fs Xstoffels in Breerneersch bosch, west de voorgaende, suyt de straete, oost de volgende gr. 293 r. prijs 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut filius Jooris Velde. 0

Randnota naast nr. 314 SChijnt dat deze partije soude abouteren oost Mattheus van Nevele ende Pro Roets let de volgende, suyt de voorgaende, west Pieter Roeges met 176 r. hier vooren op Guille Wegghe, noort Jooris Manhout en Bapt. Wassenhove.

314' * Matteus van Nevele selve ende een deel in pacht vande weese Geert Standaert inden breemeerschbosch, west het voorgaende, suyt het straetkin, oost de volgende groot 434 r. blijft 217 r. prijs 290 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Diricx filius Pieters Velde. - nu dhelft op de weese Geert Standaert tot 217 r. - Matteus van Nevele 145 r. Jooris Manhout 145 r. - fO 132 145 r. fO 59 145 r. 290 r. 315. Reynier de Vogelare pacht * Dhoirs Roelant Pieters in breerneerschbosch west het voorgaende, suyt het straetkin, oost de volgende groot 150 r. prijs 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille de Smet Oosterghem. - Reynier de Vogelare 2/3 66 r. Jooris Manhaut 1/3 34 r. 0

316. * Mijriheer Willecomme int breemeershbosch west het voorgaende, suyt het straetkin, oost de weesen Guillam de Clercq noor-t, de volgende gr. geseijt oost de volgende partije 150 r. prijs 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille de Smet Oosterghem. 0

317. * Dhoirs Guillam Manaudt selve int breerneerschbosch, west de voorgaende, suyt het straetkin, oost de weesen Guillam de Clercq, noort de volgende groot 150 r. prijs 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Cuypere filius Pieters Durmen. - Jan Poelman . 0

318. Xstoffel van Wassenhove inden breerneerschbosch suyt de voorgaende, west Mijnheer Willecomme, oost de volgende groot 150r. 0

*

- 196 -


v

*

Kt. 1742 ghebr. Via Pieter de Meijere fs Hubrecht ende Jor Jeron Olivier Limunden (?) heere van Zulte etca Lambeke - nu helft op de wed. Jonas de Meijere - Xstoffel van Wassenhove en Jan Dobbelare elck 1/2 gebr. - fO 128 75 r. fO 38 75 r. 150 r. Velde Int Breemeersch

fO 158

319. * Olivier de Baets in breemeerschbosch west de voorga ende , oost de drevel suyt de volgende gr. 236 r. blijft voor Baets 147 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter claeijs filius Jans Velde. - weesen Jan Manhaut 44r. - nu de weese Geert Standaert ende Jacques Vande Velde 44 1/2 r. nu Jan Manaut fs Baudewijns tot 44 1/2 r. 0

320. ° Pieter de Meijere fs Jans pacht * de weesen (Guillam is geschrapt) Jan de Clercq ende d' hoirs Guillam Manaut int breemeerschbosch, noort de voorgaende, oost de dreve, suyt het straetkin, west dhoirs Guillam Manaudt gr. 436 r. prijs 328 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Claei js filius Jans Velde ende Pieter de Cuypere filius Pieters. - Lieven de Clerck 164 r. 164 r. Jan Poelman 328 r. - nu op d'hoirs Guillam Manaut 1/2 - fO 81 164 r. fO 3 164 r. 328 r. 321. Bauwen de Clercq pacht * Jacques Dhont inden boonbroucqbosch, west ende suyt het straetkin ofte dreve, oost Pieter van Lovendeghem met de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Roeges filius Frans Velde. 0

322. * Pieter van Lovendeghem inden boonbosch, west het voorgaende, suyt het straetkin, oost de volgende groot 324 r. prijs 215 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Vande Walle filius Pieters Durmen. - Seger Pieters gebr. 0

322' ° * Jacques Vanden Velde inden boonbosch west het voorgaende , suyt het straetkin, oost de volgende gr. 340 r. prijs 227 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Loontiens fs Jans Velde. - Arent Taets 323. Reijnier de Voghelare pacht * dheer Gelain Dabij inden boonbosch west het voorgaende, suyt het straetkin, oost de volgende groot iicxxxiiii R = 234 r. prijs 174 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Loontiens fs Jans Velde. - Bauduyn Claeijs 87 r. Jan Taets 87 r. 0

- 197 -


v 174 r. 324. * de weesen Pieter Manaudt inden boonbosch west de voorgaende , suyt ende oost de straete, west de voorga ende groot over dhelft. iicxviii R danof d'ander helft toebehoort Adr. Mestdagh 218 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. Pieter coopt van dese ende volgende partije 191 r. en Jan Mortier 54 r. 0

325. * Adriaen Mestdagh met de wederhelft 218 r. * Kt. 1742 - zie nr. 324 0

inde voorn. bosch groot

325' * Abraham van Quaeckebeke met een bulcxken lant noort ende oost de straete suyt dhofstede Jan van Wassenhove, west de volgende partije groot 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Quaeckebeke filius Abraham velde. - Marten de Clerck gebr. 0

326. Matteus van Nevele met een bulcxken met een bijl onder bosch ende lant noort het voorga ende straetken, oost de voorn. partije, west de volgende groot 235 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde ende Lieven Taets filius Arent Durmen. - nu Seger Pieters - Matteus van Nevele gebr. Seger Pieters oock gebr. - fO 41v. 55 r. fO 31 180 r. 235 r. 0

*

Velde Aen het Boonbosselkin

fD 159

327. * Jacques Vanden Velde met het boonveldeken oost de noort het boonstraetken, west de volgende gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius Arent Durmen. - Jan Martens fs Xps pacht 0

voorgaende ,

328. de wed. Gillis de Vogelare pacht dhoirs Laurens Vanderhagen met een lancq bosselken met de dreve op de westsijde, oost de voorga ende , noort op het boonstraetken, oost de voorgaende ende de volgende groot 290 r. prijs 180 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Bastiaen filius Jan Velde. - Jan Loontiens gebr. 0

*

329. * Martin de Clercq met Barbaers bulcq west de voorga ende , noort Jacques Vande Velde met het boonveldeken, oost de volgende gr. 306 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Loontiens fs Andries Durmen. 0

- 198 -


v 330. * Guillam Wegge op Meldere cauterkin aen het breemerschgat noort het straetkin, west den slach naer breemeersch, oost de volgende gr. 480 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - Jooris Manhaut gebr. 0

331. Jan de Vogelare pacht * de weese Geert Standaert op het caut.er-kerreen stucq met twee bijlen, west de voorgaende, oost de volgende gr. 330 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Phle van Ootegem gebr. 0

332. * Jan van Wassenhove fs Xstoffels met den bulcq bachten het huijs suyt west het voorn., oost den selven met syn hofstede, noort de volgende groot 415 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Jan Rotsaert gebr. 0

333. Jacques van Wassenhove pacht Jor Jan Bapte de Meij met een bosselken bachten Jan van Wassenhove, suyt; ende oost Jan van Wassenhove, noort ende west Matteus van Nevele groot 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet fs Jans Velde. - Pieter de Meijere gebr.

*

0

334. * Jan van Wassenhove fs Xstoffel met syne behuysde hofstede daer hij woont, west de voorgaende ende.den selven, oost met de dreve, suyt den selven met de volghende groot met de dreve 440 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Jan Rotsaert gebr. 0

335. * den selven met het velt voor syn hofstede, noort de voorgaende, oost met de dreve ofte ghelijck ment no empt het lancqstraetkin groot met de dreve 670 r. * Kt~ 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Jan Rotsaert gebr. 0

verspringht van hier op dhuijsse van Jooris Manaudt over Me(l)der Cauter alwaert staet n° 336. Velde

336. Lieven de Meijere fs (Pieter is geschrapt) Lieven pacht * Jooris Manaut met een behuyst pachthof west sheeren straete I noort oost dhofstede Jonas de Meijere, suyt dhofstede G(illi)s Loontiens 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut filius Jooris Velde. - Jooris Manhaut gebr. 0

337.

0

* den selven vanden selven met den lande daer bachten aen gheleghen west de voorgaende, noort de voorhaghe, west de volgende, suyt Olivier de Baets groot 1290 r. - 199 -


v

* Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut - Jooris Manhaut gebr. - fO 51v. 2 gh 45 r. idem 2 gh 45 r. 4 ghem 90 r. 338.

filius Jooris Velde.

0

* Gillis Loontins met syn hofstede noort ende oost west sheeren straete, suyt de volgende groot 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Loontiens filius Joos Velde. - Joos Loontiens pacht 339.

de voorgaende,

o

*

Oli vier de Baets met een onbehuysde voorgaende, noortoost Jooris Manaut, sheeren straete gr. 670 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Dirick Velde. - Frans de Vogelare gebr.

stede suyt

ende lande ncor-e de de volgende, west

" Pieter Cornelis de jonghe pacht Jan van Wassenhove ende Frans Arents met een hofstede voorgaende west sheeren straete groot 185 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Clercq fs Jans Velde. - Pieter de Meijere Piet ers pacht 340.

*

341.

noort

de

0

*

Jan van Wassenhove fs Xstoffels met een bulcxken bachten de voorn. hofstede oost ende west den selven noort het voetweghelkin gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Clercq filius Jans Velde. - nu op Pieter Cornelis de jonge - Pieter de Meijere Pieters pacht 342.

0

* den sel ven daerneffens op het crui jstucq west de voorgaende , noort den voetwegh, oost de volgende partije groot 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Clercq fs Jans Velde. - Pieter de Meijere Pieters * nu op Pieter Cornelis de jonge 343.

(t

* Guillam van Renterghem fs Jans op het cruijstucq west de voorga ende , noort het voetweghelkin, oost de volgende gr. 284 r. * Kt. 1742 ghebr. Guilliame Willems filius Pieters Velde. 343'

c

* Geert Willems op het Cruijstucq, west de voorgaende, voetweghelkin, noort ende oost Joos de Clercq gr. 284 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Hebbelijck stocktepoucke. - Huybr. de Meijere pacht

noort

het

Huybrecht de Meijere pacht Xstoffel de Muncq op het cruijstucq suyt de voorgaende ende het voetwegelkin, west Jooris Manaut oost de volgende gr. 176 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Holsbeke fs Pieters Velde. 344.

Q

*

Velde De Cruijstucken

fa

161

- 200 -


v 345. * Joos de Clercq op het Cruijstucq een stucq met een bijl west voorgaende, oost Jooris Manaut, suyt de volgende groot 285 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove filius Jaecques Velde. - Guille de Clerck 0

346. Lieven de Meijere * Jooris Manaudt op het Jan van Wassenhove, suyt * Kt. 1742 ghebr. Jan de Coster Velde. - Jooris Manhaut gebr. Q

de

filius Lievens pacht cruijstucq oost aen het voorgaende, noort de volgende gr. 180 r. Meijere fs Andries thuywel. via Guille de

347. ° Pieter de Meijere fs Pieters pacht * de weese Geert Standaert op het cruijstucq noort de voorgaende, suyt Joe Billet ende dhoirs vanden Procur. Duijcq, west de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Pieters Velde. - Jan Martens fs Xps pacht 348. ° Pieter Cornelis de jonge pacht * Frans Harens noort den selven (op het cruijstuck is geschrapt) met dhofstede ende het voetweghelken, west sheerenstraete, suyt de volgende gr. 370 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs de Clercq filius Jans Velde. - pieter de Meijere fs Pieters pacht 349. Pieter Harens pacht * Dhoirs vanden procureur Duijcq een stucq met een bijl voor desen een hofstede noort de voorgaende , west sheeren straete, suyt den Aermen van Lovendeghem, oost de volgende partije gr. 370 r. * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut filius Jooris Velde. - Lieven de Vogelare gebr. 0

350. o Jo Billet met voorgaende , oost 180 r. * Kt. 1742 ghebr. - Via Pro Willems 0

*

een stucq daerment heet d'Elsekens, de volgende, noort de weese Geert Bauduyn gebr.

Claeys

suyt west het Standaert gr.

filius Joos Stocktepoucke.

351. Pieter Harens pacht * dhoirs vanden procureur Dui jcq west het voorgaende , noort weese Geert Standaert, suyt de volgende groot 92 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Wassenhove fs Pieters Velde. - Lieven de Vogelare gebr. 0

352. ° Huybrecht de Meijere pacht * Xstoffel de Muncq op d'Elsekins noort de Veltackere, suyt de volgende gr. 260 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Hebbelijck stocktepoucke.

voorgaende,

de

oost

353. * Jan van Wassenhove fs Xstoffel op het Elseken noort het voorgaende , oost de (straete is geschrapt) Vel tackere, suyt de volgende partije groot 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove filius Jaecques Velde. - Jan Rotsaert gebr. 0

- 201 -


v 354. JoG Billet op het EIserken noort de voorgaende, oost veltackere, suyt de weese Gheert Standaert gr. 153 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Claeys filius JOos Stocktepoucke. - Via Pieter Willems gebr. G

*

355. * den Aermen van Lovendeghem op het EIserken noort dhoirs vanden pr(ocureur) Duijcq, suyt dhoirs Roelant Pieters gr. 164 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove filius Jaecques Velde. - nu pacht Jan de Wulf - Geert Tuytschaver pacht 0

Velde d'Elsserkins

f¡162

356. G Segers Pieters pacht * Dhoirs Roelant Pieters d 'helserkins oost de voorgaende I noort den Aermen van Lovendegem, suyt de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel de Voghelaere filius Jans thuywel. Via Marten de Schoenmaeckere Durmen. - Guille Pieter gebr. 357. () * Dhoirs Pieter van Heijste dhoude op het helserkin, noort de voorgaende , suyt Jan Manaut fs Baudewi jns , west de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. heer ende meeste Jacobus Oosterlijnck onderpastoor van Meerendre Oosterghem. * nu Niclaes de Vos 358. Jan de Wulf met si jne hofstede oost de voorgaende , west sheeren straete, suyt het heijligh geest straetkin, oost de volgende gr. 207 r. * Kt. 1742 ghebr. Joanna de Clercq filia Marten Velde. - Geert Tuijtschaver pacht

*

359. * Jan Manaut fs Baudewijns ghenaempt het cocquytstucq, west voorgaende suyt het ght. straetkin, oost de volgende gr. 390 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove filius Gillis Velde. - Geert Tuijtschaever pacht G

de

360. * Dhoirs Jan Martins met het hgt. Bulcxken, west het voorgaende, suyt het hgt. (heijligh geest) straetkin, oost veltackere gr. 386 r. * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut filius Jooris Velde. - Lieven de Vogelare pacht 0

361. Pieter Cornelis dhoude pacht * de weese Geert Standaert op d 'helserkins suyt de voorgaende , oost velt ackere noort Jo Billet gr. 153 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke filia Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde. - Lieven de Meijere pacht 0

o

362.

0

Lieven de Meijere

fs Lievens

pacht

- 202 -


v

* Jooris Manaudt op Vel tackere ghenaempt het lancq stucq cruijstucken, oost den kercqwegh gr. 560 r. * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut fs Jooris Velde. - Jooris Manhaut gebr.

west

363. * Pieter de Baets op VeltackĂŠre met het lancqstucq comende lancx den kercqwegh, oost dheer Louijs van hecke 350 r. * Kt. 1142 ghebr. Jan de Baets filius Lieven Oosterghem. - Lieven en Jan de Baedts gebr.

de

0

west

364. Joos d/Jolijt pacht dheer Louijs van Hecke op Veltackere west het voorgaende, oost Gheert van Wassenhove comende noort met een bijl jeghens de voorhaghe, suyt de volghende groot 620 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Bekaert filius Lievens Stocktepoucke ende Sr. Jan van Loo fs Guille Velde. - Jan Claijs gebr. 420 r. Joos Roets fs Joos 200 r. - fO 72 200 r. idem 1 ghem 120 r. 2 ghem 20 r. 0

*

365. * Jo Baets, * Kt. - Via

0

0

Billet op Vel tackere noort de voorgaende , west Pieter oost de volgende gr. 200 r. 1742 ghebr. Bauduyn Claeys filius Joos Stocktepoucke. Pieter Willems gebr.

de

Velde Op Veltackere 366. * De weesen Bauwen van Wassenhove op Veltackere voorgaende, noort Geert van Wassenhove, oost de volghende 274 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer filius Pieters Durmen. - Geert Dobbelare pacht 0

west gr.

de

367. de wed. Pieter Cornelis selve ende in pacht van Pieter de Baets op Veltackere boven Sassaghe west de voorga ende , noort¡ den waghenslach oost de volghende gr. 607 r. 1/2 * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Driessche Oosterghem ende Ludovicus Maenhaut filius Jooris Velde. - Geert Dobbelare durmen 307 r. (Joos Vande Velde 304 r. is geschrapt) Pieter Cornelis fs Pieters 304 r. - fO 79v. 303 r. fO 51 1 gh 4 r. 2 gh 7 r. 0

*

368. Dheer Servaers Coelman op Veltackere bovert Sassage west de voorgaende, noort den slach, oost Jooris Manaudt, suyt de volgende gr. 384 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen. - Jooris Brisseel gebr. 0

*

- 203 -


v 369. * Dhoirs Xstoffel Martins met eenen bulcq beneden Veltackere noort de voorgaende, west den hooghen pael, suyt Oosterghem cauter, oost de volgende gr. 756 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Wassenhove filius Geert Oosterghem. - Joos Vande Velde gebr. 0

370. * Guillam Wegge beneden Veltackere west de voorgaende, oosterghem cauter, noort de volgende partije gr. 464 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Vervinck filius Andries Oosterghem. - Geert van Wassenhove Oosteghem prop. ende gebr. 0

suyt

371. ° Jan Cornelis pacht Jooris Manaudt op Vel tackere boven Sassage suyt de voorgaende , west Coelman, noort den waghenslagh, oost de volgende.partije gr. 380 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Vervinck filius Andries Oosterghem. - nu op Pieter Cocquijt fs Roelants

*

372. Geert van Wassenhove pacht Jacques van Wassenhove op Vel tackere west de voorgaende , noort den slagh, oost de volgende gr.¡546 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Rijcke filius Jooris Durmen ende Jan Hertleer filius Pieter Durmen. - Jooris de Rijcke 273 r. Pieter IJcket 273 r. - fO 28v. 273 r. fO 15 273 r. 564 r. 0

*

373. * de wed. Jan Manaudt op Veltackere west de voorgaende, noort den slach, oost de volgende partije gr. 800 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Voghelaere filius Jans de jonghe Durmen ende Joannes de Keijsere filius Laurs Durmen. - nu Bauwen Manaut - fO 21 1 gh 100 r. fG 74 1 gh 100 r. 2 gh 200 r. 0

374. * Jonas de Meijere fs Pieters selve op Veltackere west voorga ende , noort den slach oost de volgende partije gr. 270 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn Cocquyt filius Pieters Durmen. - Jan Dobbelare gebr. 0

de

375. Jan Manaudt pacht * de wed. Jan Manaudt met het Luijsenstucq op Veltackere, west het voorgaende, noort den slagh, oost de volgende gr. 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille de Meijere filius Lievens Oosterghem. - nu op Bauwen Manaut 0

Op veltackere

Velde 376.

0

fO 164

Bauwen Vanden Velde pacht

- 204 -


v

* Dhoirs Pieter Vanden Velde op Veltackere inden Oosthoeck vanden Velde, west de voorgaende ende den slach, noort. den slach naer baeijmeersch gr. 1000 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel Vande Velde filius Arnaut Oosterghem. - Arent Vande Velde gebr. 377. * Jan Manaudt fs Baudewijns op Vel tackere suyt ende west slach, oost den selven met syn leen, noort Jaspaert Thoonaert 430 r. * Kt. 1742 ghebr. Care 1 Vande Velde filius Arnaut Oosterghem. - Jan de Meijere gebr. 0

den gr.

378. Jan Cornelis pacht Jaspart Thoonaert op Veltackere oost ende suyt den slagh, noort den selven in baeijmeersch ende den papendam, west de volgende gr. 800 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Roets filius Lievens oostèrghem. - Pieter IJcket gebr.

*

0

379. Pieter Cornelis dhoude pacht de weese Geert Standaert op Vel tackere oost het voorga ende , noort den papendam, west de volgende gr. 520 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde. - Lieven de Meijere pacht

*

0

380. de wed. Pieter van Hecke pacht * Matteys Lammens op Veltackere oost de voorgaende, papendam, west de volgende gr. 263 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen. - nu op Servaers de Cos ter 0

381. Jan Roets pacht * Baudewijn de Meijere op Veltackere oost de voorgaende, papendam; west de volgende partije gr. 263 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Smet filius Jans Stocktepoucke.

noort

den

0

noort den

382. Jan Manaudt fs Guillame pacht * de wed. Jan Manaut op Veltackere oost de voorgaende, noort den papendam, west de volgende groot 820 r. * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut filius Jooris Velde ende Jan Hertleer fs Pieters Durmen. * nu op Bauwen Manaut 0

383.

*

Matteus van Nevele op Velt ackere oost de voorga ende , noort papen dam west de volgende gr. 275 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer filius Pieters Durmen. - nu op Joos d/Jolijt - Jooris Brisseel gebr. 384.

den

0

* Joos Harens op Velt ackere oost de voorgaende, Moostens, west de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer fs Pieters Durmen. - Pieter Hertleer gebr.

- 205 -

noort

de


v Op veltackere

Velde 385. * de noort * Kt. - Jan

0

fD 165

Niclaes de Vos pacht weese Geert Standaert op Vel tackere oost de Moostins west de volgende groot 300 r. 1742 ghebr. Guille Willems fs Pieters Velde. Martens filius Xps pacht

het

voorgaende ,

386. ° Matteus Wieme pacht * Jooris Manaut fs (Jacques is geschrapt) Willems op Veltackere oost de voorgaende, noort de moostins, west de volgende groot 200

r.

*

Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer - Joos Dobbelare pacht

filius Pieters

Durmen.

387. ° Jacques de Wulf pacht * de weese Geert standaert op Vel tackere oost het no ort de Moostins, west de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems filius Pieters Velde. - Jan Martens fs Xps pacht

voorgaende ,

388. * Geert van Wassenhove fs Xstoffel op Veltackere oost voorgaende, noort de Moostins, west de volgende groot 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Sr. Jan van Loo filius Guille Velde. 0

het

389. ° Joos de Vogelare pacht * de wed. Xstoffel Manaudt met het cleijn Mosten daer den put aenlight, suyt het voorgaende, west dheer Louijs van Hecke, noort de voorhaghe en den grooten Moost, oost de selven met de volghende gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Sr. Jan van Loo filius Guille Velde. - nu op Pieter Vincke - Lieven de Meijere pacht 390. den selven vande sèlve inde Cleijn Moostins west de voorga ende , noort den groot en Most oost de volgende gr. 158 r. * Kt. 1742 ghebr. Sr. Jan van Loo filius Guille Velde. - Lieven de Meijere pacht * nu op Pieter Vincke 0

*

391. Pieter Hoorebeke pacht * den Aermen van Lovendeghem inde Cleijne Moostins west de voorgaende , noort den grooten most ,ooSt de volgende part i je gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Sr. Jan van Loo filius Guille Velde ende Jan Hertleer filius Pieters Durmen. - Pieter Hertleer - fO 72 17 r. fO 51 83 r. 100 r. 0

392. * Joos Haerens inde cleijne Moostins west het voorgaende, suyt den selven met velt ackere, noort den grooten moost, oost den papendam gr. 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer filius Pieters Durmen. 0

- 206 -


v - Pieter Hertleer 393. de wed. Jan Dobbelare pacht 394. * de wed. Xstoffel Manaut inden papendam noort ende baeijmeersch, suyt velt ackere, west de volgende gr. 326 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans van Renterghem filius Frans Durmen. - Geert Dobbelare pacht 0

395. Jan Routs pacht * de wed. Xstoffel Manaut inden papendam, oost de voorgaende, Velt ackere, west de volgende gr. 375 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Diricx fs Heyndrick Durmen.

west

0

Papendam

suyt

fG 166

396. Gillis Dobbelare pacht * de wed. Xstoffel Manaudt inden papendam, oost de voorgaende velt ackere, west de volgende (396 1/2) groot 360 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans van Renterghem filius Frans Durmen. - Jan Roets pacht 0

396'

0

Jacques

suyt

de Wolf pacht

* Baudewi jn Manaut fs Jacques inden papendam oost suyt velt ackere, west de volgende groot 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen.

de voorgaende ,

- Jan Roets pacht 397. Jan Routs pacht * Baudewijn Manaut fs Jacques inden papenbulcq, west Lammers ackere gr. 704 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen. 0

noort

het hulsten,

398. Pieter Cornelis dhoude pacht * de weese Geert Standaert indĂŠn lammers aCkere, oost het voorgaende , noort ende west Jonas de Mei jere, suyt den grooten Most gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke fa Charles Via Lieven de Meijere fs Lieven Velde. - Lieven de Meijere gebr. 0

399. * Jonas de Meijere fs Pieters op Lammersackere, oost het voorga ende , west Lenaert de Costere , noort den selven met de volgende gr. 316 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius. Guille Velde. - Jan Dobbelare gebr. o

400. * den selven op Lammers ackere inden hoecq noort hulsten, west de volgende partije gr. 336 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius Guille Velde. - Jan Dobbelare gebr. 0

ende

oost

het

401. Lieven de Meijere fs Lieven pacht * Jooris Manaudt op lammers¡ ackere oost de weese Geert Standaert, suyt den selven met de volgende gr. 325 r. * Kt. 1742 ghebr. LUdovicus Maenhaut filius Jooris Velde. - Jooris Manhaut gebr. 0

- 207 -


v 402. * den selven vanden selven op lammers ackere, oost Lenaert Coster, west den Genstbulcq, suyt den grooten Most gr. 460 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - Jooris Manhaut gebr. 0

de

403. * Lenaert de Coster op Lammers ackere, west ende noort Jooris Manaut, oost Jonas de Meijere, suyt den grooten Most gr. 165 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Meijere fs Andries thuywel. Via Guille de •••••• Velde. (dit nummer is deels onleesbaar door een inktvlek) 0

404. Jan de Vogelare pacht (met den grooten Most) * de wed. Xstoffel Manaudt noort lammers ackere, suyt den cleijnen Most, oost den papendam, west de volgende gr. 460 r. * Kt. 1742 ghebr. Sr. Jan van Loo fs Guille Velde. - Lieven de Meijere pacht 0

Velde Aende voorhage 405. * Jacques vanden Velde .met de voorhage, oost de voorgaende , suyt Jooris Manaudt, noort de veltstede, west de volgende gr. 950 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Driessche Oosterghem ende Bauduyn Van Wassenhove fs Jaecques Velde. - fO 79 1 ghem 178 r. fO 72 1 ghem 178 r. 3 ghem 56 r. 0

406. * Jonas de Meijere met syn hofstede oost de (straete veltstede, west sheeren straete groot 290 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius Guille Velde. - Jan Dobbelare pacht 0

is geschrapt)

407. Jonas de Meijere pacht * d'heer Louijs van Hecke met de veltstede, west de voorgaende, suyt de voorhaghe, oost de volgende gr. 624 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen. - Joos Taets de jonge 0

408. Joos de Vogelare pacht * Marten Leenesone met consorten op de veltstede, west de voorgaende , suyt de voorhaghe, noort den slagh, oost de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen. - Joos Taets de jonge 0

409. * Lenaert de Cos ter met den Genstbulcq, west het voorgaende, oost den kerckwegh, suyt de voorhage groot 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Meijere filius Andries thywel. Via Guille de Cos ter Velde. 0

410. Joos claes pacht * Xstiaen Vander Vennet met den Genstbulcq west den oost lammers ackere, noort de volgende groot 300 r. 0

- 208 -

kerckwegh;


v

*

Kt. 1742 Velde.

ghebr.

Janneken

van

Renterghem

wed.

Lieven

de

Clercq

411. * Xstoffel van Wassenhove met een partijeken lant ghenaempt het peert, west den kerckwegh suyt het voorgaende, oost de weese Geert Standaert gr. 144 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Wassenhove filius Pieters Velde. 0

412. * Jonas de Meijere fs Pieters met een partije lants ghenaempt het schiep, oost den kerckwegh, suyt den Genstbulcq, west aenden rootput gr. 275 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis van Wassenhove filius Jaecques Velde. - Jan Dobbelare gebr. 0

413. Joos de Vogelare pacht * Martin Leenesone met consorten ghenaempt de veltstede, oost de voorga ende , west sheeren straete, suyt. den slach, noort d'hofstede vanden selven vogelare groot 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen. - Joos Taets de jonge 0

414. * Joos de Vogelare met syn hofstede suyt de voorgaende , west sheeren straete, no ort de volgende partije gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove filius Jaecques Velde. - Via Bauduyn de Meijere pacht 0

415. ~ Pieter de Meijere fs Pieters pacht * de weese Geert Standaert met een dreve inde stede van Joos de vogelare, suyt de voorn. Stede, west sheeren straete, noort Bauwen ende Pieter Cocquyt gr. 54 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems fs Pieters Velde. - Jan Martens fs Xps pacht

Sa Totalis Velde llllc gem. LXV r.

- 209 -


·...

: ..

,

..

:~

.

~L. I . .;

/

"

.

..

-.-'

'

.

"

.•

. ··.0 •.

\.

,

._'-

., !.' ~ -

....

'.":

~',

~:~<~~~.: y~ ".'

,"

'~ffiÎ~


VI

fG 169 hier naer volght den wijcq van durme 1.

Jacques de vrint pacht Pieter Cocquijt met een hofstede suyt de weese Geert Standaert met de voorga ende dreve, west sheeren straete, noort Jooris Manaudt, oost de volgende gr.150 r. * Kt. 1742 ghebr. Janneken van Renterghem Via Lieven de Clercq Velde ende Gillis de Buck filius Jans Velde. - Pieter de Meijere Jans pacht - Pieter de Meijere 75 r. Guille Taets 75 r. 150 r. 75 r. 75 r. 150 r. 0

2.

0

*

Guillam Pieters pacht Bauwens Cocuyt met een hofstede west de voorga ende , noort Jooris Manaut met de volgende gr. 340 R * Kt. 1742 ghebr. Janneken van Renterghem Via Lieven de Clercq Velde ende Gilles de Buck filius Jans Velde. - Pieter de Meijere Jans 170 r. Guille Taets 170 r. - fO 83 170 r fO 81 170 r 340 r

*

3.

° Lieven de Meijere fs Lievens pacht Jooris Manaut met den tarnenmeersch suyt de twee voorgaende, west sheeren strate, noort de volgende partije gr. 666 r. * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut filius Jooris Velde. - Jooris Manhaut gebr.

*

4.

Pieter Cornelis de jonge pacht Frans Harens inden taruenmeersch suyt de voorgaende, sheeren straete no ort d'heer Gelain Dabij met het stedeken gr. 630 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets fs Lievens Oosterghem. - Pieter de Meijere Pieters pacht 0

*

5. Pieter de Meijere fs Pieters pacht * de weese Geert standaert in d'heulmeersch oost het hulsten, den lammers ackere, noort de volgende gr. 604 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems filius Pieters Velde. - Jan Martens fs Xps pacht

west

0

6.

suyt

xstoffel van Wassenhove pacht de¡ wees en Bauwen van Wassenhove in d' heulmeerseh, suyt het voorgaende, west den tarnenmeerseh, oost de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Schoenmaecker fs Pieters Durmen - Geert van Wassenhove Baudn 0

*

7.

o

* Pieter de Baets met den clei jnen taruenmeersch bulcq I voorgaende, oost den grooten taruenbulcq, suyt de volgende gr. 254 r. - 210 -

west

de


VI

*

Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens oosterghem. - Lieven en Jan de Baedts gebr. 8.

a Jan Harens pacht Geeraert Claes met een bulcxken noort de twee voorgaende, west de weese Geert Standaert, suyt het hulstbosselken gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Schoenmaecker fs Pieters Durmen. - Geert van Wassenhove Baudn

*

9.

* de wed. Jan de Meijere (1/2 voor vuijt 118 r. is later toegevoegd) * Jonas de Meijere fs Pieters (1/2 min een 1/8 compt 104 r. is later toegevoegd) * . (dhoirs Geert de Meijere is geschrapt) nu Pro de Meijere (1/8 van dhelft tot 14 r. is later toegevoegd) tsamen met het hulstbosseiken 237 r. * Kt. 1742 ghebr. Christoffel Wille f s Pieters Oosterghem, Jan cocquyt filius Marcus Oosterghem, ende Jor Jeron Olivier Linmander heere van SuIte etca Lambeke. - Jan de Meijere - Jan Dobbelare gebr. - nu Pro de Meijere 1/8 van dhelft tot 14 r. Durme het hulsten 10. a Guillam Wegge pacht * Martin Claes op het Hulsten voort de voorgaende met den hulstbosch , oost den drijvers meersch, suyt oost de volgende gr. 470 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen - nu op Jan Routs 11. Jan Routs pacht * Dhoirs van de procur. Duijcq op het hulsten noort oost voorgaende , suyt oost de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de voghelaere filius Reyniers Durmen. - Jan de Vogelare Reyniers gebr. 0

12. a Guillam Wegge pacht * Martin Leenesone met consorten op hulsten noort oost voorgaende , suyt oost de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Voghelaere filius Reyniers Durmen. - nu op Jan Routs - Jan de Vogelare Reyniers

de

de

13. Jan de Vogelare pacht * Dhoirs vanden procur. Duijcq op het hulsten noort de voorgaende, suyt oost den papendam oost de volgende gr. 334 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen. - Lieven de Vogelaere gebr. 0.

14. a Jan Cornelis pacht * Gaspar t'honaert met een bosseiken in baeijmeersch west hulsten suyt den papendam oost de volgende groot 164 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Roets filius Lievens Oosterghem. - Pieter IJcket gebr.

- 211 -

het


VI 15. Jan Roets pacht * dhoirs vanden procur. Dui jcq in baei jbosch suyt den papendam, oost de volgende gr. 80 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen. - Jan de Vogelare Reyniers 0

16. Jan Taets pacht * dheer Gelai jn Dabi j in baeybosch west het papendam oost de volgende gr. 80 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen. - Geert de Vogelare fs Gs

west

het voorga ende ,

0

17. Jan de Vogelare pacht dhoirs vanden procur. Dui jcq int baeybosch suyt den papendam, oost de volgende gr. 80 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen. - Lieven de Vogelaere gebr.

*

voorga ende , suyt

den

0

17' de wed. Jan Vrint filia Geeraert met de voorn. partijen 80 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Herleer - Lieven de Vogelare gebr.

*

west

in baeijbosch

het voorgaende ,

liggende

gemeen

Durmen.

18. Gillis Dobbelare pacht * Mi jnheer Sanderlincx inden gherooden bosch west de voorgaende , noort de weese Geert Standaert ende den selven Dobbelare, suyt de volgende gr. over 1/3 part 140 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Diricx fs Heyndrick Durmen 0

19. Jan Routs pacht * Mijnheer Sanderlincx inden gherooden bosch noort het voorgaende, west het voetwegeiken, suyt den papendam oost de volgende gr. over 2/3 deelen 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen. - Pieter Hertleer 0

In baeijmeersch

Durme

20. Jan Cornelis pacht * Gaspaer Thonaert (of Thovaert) met een bulcxken in baeijmeersch suyt aenden papendam ende vel tackere, oost den slach en het leen van Jan Manaut gr. 450 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Roets filius Lievens oosterghem. - Pieter IJcket gebr. 0

21.

Jan Manaut fs Guilame pacht * Bauwen Manaut boven baeijmeersch suyt ende oost Gaspart Thoonaert (of Thoovaert), suyt west Mijnheer Sandelincx gr. 516 r. ghent. de Donct * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durme. - Pieter Herteleer 0

22. Jan Cornelis pacht * Gaspart Thonaert boven baeijmeersch west de voorgaende, selven, oost den slach noort de volgende gr. 554 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Roets filius Lievens oosterghem. - Pieter IJcket gebr. 0

- 212 -

suyt den


VI

23. de wed. Pieter van Hecke pacht Joos de Mr. (Meester) ende Jan de Roij met een bulcxken voorga ende , oost een drefken, noort sheeren straete, volgende gr. 363 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn cocquyt filius Lieven Durmen. - Arent van Hecke gebr. 0

*

suyt het west de

24. de wed. Pieter van Hecke pacht * Bauwen Claes met een hofstede oost het voorgaende, noort sheeren straete, west de volgende partije groot 410 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn cocquyt filius Lievens Durmen. - Arent van Hecke gebr. 0

25.

* Lieven de Vogelare fs Gs. met den Schelbroucq oost voorga ende , noort sheeren straete, west de volgende gr. 440 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten Icket filius Pieters oosterghem.

de

26. Jan Routs pacht * Lieven Harins met een bulcxken plat voor de stede van Jan Rbuts noort sheeren straete, west het drefkin, oost de volgende gr. 228 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Baele filius Joos Durmen. 0

27. Jan Routs pacht * Jan van Nevele met een bulcxken noort sheeren straete, suyt ende oost Lieven de Vogelare, suyt west de wed. Pieter de Wulf gr. 326 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen. 0

28. * de wed. Pieter de Wulf vuijt dhelft van een bulcxken in drijvers meersch, oost de voorgaende , noort oost Lieven Harins , suyt west het wederdeel 240 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede, Oosterghem - Elisabeth ende Bauwijne de Wulf 29.

* Bauwen de Clercq vuijt gelijcke .helft van een bulcxken drijvers meersch oost de voorgaende, west de dreve gr. 240 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen. - Pieter Hertleer In drijvers

Durme

in

meersch

30. Gillis Dobbelare selve ende in pacht vande weese Geert Standaert in drijvers meersch noort de voorgaende, suyt mijnheer Sanderlincx, west de volgende gr. 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Diricx filius Heynderick Durmen.

*

31.

0

*

Guillam Wegge in dri jvers meersch oost de voorga ende , suyt baeijbosch, west het hulsten, noort de volgende partije groot 426 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens Oosterghem. - nu dhelft op Gillis Dobbelare en dhelft op Jan Routs

- 213 -

den


VI - Jooris de Rijcke Arent van Hecke fO 69 213 r. idem verso 213 ;(. 426 r.

-

213 r. 213 r.

32. Joos Taets dhoude in dri jvers meersch oost den slach, suyt de voorgaende, west het Hulsten, .noort de volgende partije gr. 196 r.

*

33. Jan Routs pacht de weesen Abraham van Routs in drijvers voorgaende, noort west de volgende gr. 196 r. 0

*

Randnota

* Kt.

meersch

suyt

de

naast nr. 32-33

1742 ghebr. van dese ende de volghende (dus nr. 32 en 33) Dominicus Vande Waerhede Oosterghem. - dese ende volgende en is nu maer eene partije A 1698 danof proprs. is Omaert stevens getr. met Marie Vander Vennet faxpiaens bij vercavelijnghe ten sterfh. van selve Xpiaen. 34. ° Reijnier de Vogelare pacht * Dheer Gelain Dabij met een bulcxken suyt de voorgaende, oost met het drefken, suyt west de volgende partije, noort dheer Louijs van Hecke gr. 324 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen. - Baudn. Claijs 35. ° Joos Claes pacht * Xstiaen Vander Vennet in drijvers meersch suyt oost den wegh, suyt west het hulsten, oost de voorga ende , noort de volgende gr. 520 r. * Kt. 1742 ghebr. Dominicus Vande Waerhede oosterghem. 36. * Pieter de Baets. inden taruenbulcq, suyt de voorgaende , dheer Gelijn Dabij noort de volgende gr. 270 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens Oosterghem. - Lieven en Jan de Baedts gebr.

oost

37. * Jan Manaut fs Baudewi jns inden taruenbulcq suyt de voorga ende , oost dheer Gelain Dabij, noort de volgende gr. 270 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Schoenmaecker filius Pieters Durmen. - Geert van Wassenhove filius Baud. ° Jan Routs pacht dheer Loui js van hecke met eenen bulcq suyt de voorgaende het drefken, noort diversche hofsteden hiernaer volgende gr. 340 r. gent den langenbulck * Kt. 1742 ghebr. Via Fieter Herteleer Durmen.

38.

*

39.

oost

* Gillis Dobbelare met syn hofstede suyt de voorga ende , west tot ende met de dreve I noort sheeren straete I west (sic) de volgende gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Fieter Diricx filius Heyndrick Durmen. Durme lancxt de durme straet

- 214 -


VI

40. de wed. Jan Dobbelare met haer hofstede oost de voorgaende noort sheeren straete, west de volgende groot 180 r. * Kt. 1742 ghebr. Frans van Renterghem filius Frans Durme. - Geert Dobbelare gebr.

*

41. Joos d'Jolijt pacht * dheer Loui js van hecke met een hofstede oost de noort sheeren straete, west de volgende groot 268 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Dobbelare filius Jans Durme. - Jan Claijs gebr.

I

0

voorgaende ,

42. Jan de Vogelare pacht dheer Louijs van hecke met een onbehuijsde hofstede ende lande .oost de voorgaende , noort sheeren straete, suyt¡ west de volgende gr. 764 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Dobbelaer filius Jans Durme. - Jan Clays gebr.

*

0

43. 48. * de wed. Gillis de Vogelare met haze hofstede ende lande daer achter aengeleghen oost de voorga ende , west sheeren straete tsamen groot 850 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Laureyns de Keysere fs Pieters Durme. - Lieven de Voghelare fs Gillis ghebr. 44. 47. * Geeraert van Wassenhove fs Baudewi jns met S1. jne behui jsde hofstede ende lande daer neffens gheleghen oost de voorgaende comende met den west hoeck jeghens sheeren straete, suyt d'heulmeersch gr. 840 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Schoenmaecker filius Pieter Durmen. 45. Joos de Clercq met het Du'rmebuLoxken , oost de voorga ende , west den voetwegh ende de volgende suyt op den taruenmeersch gr. 330 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos de Clercq filius Guille Durme. - Guille de Clerck

*

46. Reynier de Vogelare pacht * dheer Ghelain Daby met het steken, oost de voorgaende ende den voetwegh, suyt den taruenmeersch, west. sheeren straete gr. 900 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut vande Velde filius Pieters Durmen. - Baudn. Clays 0

49. Seger Pieters pacht * dheer Louijs van hecke op den houcq van sheeren straete noort ende west de voorgaende straete, oost den selven, suyt de wed. Jan de Voghelare met haer hofstede gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Voghelare filius Reynier Durmen. - Jan de Vogelare fs Reijniers .0

50.

*

Jan de Vogelare met syn hofstede ende lande daer achter aengeleghen op d'andersyde van sheeren straete, suyt west de voorschr. straete te Durme noort den selven met den meerseh, oost de volgende groot 840 r.

- 215 -


VI

*

Kt. 1742 ghebr. Pieter van Wassenhove

fs Pieter Durme.

51. Jan Taets pacht dheer Gelain Dabij met syn hofstede met den lande tot jeghens westwaert de voorgaende , suyt sheeren straete, oost de dreve gr. 1200 r. * Kt. 1742 ghebr. Marijn de Meester Durmen. - Geert de Vogelare gs. 0

*

Durme lancxt de durme straet 52. * Den selven met eenen bulcq bachten aende voorn. Stede suyt ende west de voorgaende, suyt oost lancx de dreve, noort opden meerschcant gr. 486 r. * Kt. 1742 ghebr. Marijn de Meester Durmen. - Geert de Vogelare fs Gillis 53. Joos Taets dhoude pacht * dheer Louijs van hecke met een hofstede ende lande daer achter aen geleghen suyt sheeren straete, west de voorga ende , oost de volgende gr. 940 r. * Kt. 1742 ghebr. Mattheeus Vergult.filius Pieters Durmen. - Mattheus Taets 0

54.

* Guillam Wegge met syn hofstede ende lande daer achter aengeleghen suyt sheeren straete, west de voorgaende , noort den selven, oost het drefkin ende de volgende groot 900 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos van Vinckt Oosterghem. - nu op Piet vincke - Jan Dobbelare Durme 55. * Jan Routs met syn hofstede noort ende oost de voorgaende , suyt sheeren straete, oost de dreve gr. 204 r. genomt anto:du:padua * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen. - Jan Roets 102 r. Pieter Hertleer 102 r. - fO 50 102 r. idem 102 r. 204 r. 56.

* den selven met een bulcxken west het voorgaende, suyt oost de volgende gr. 160 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen.

drefkin

ende

het

57. Jan de Vogelare pacht * dheer Louijs van hecke met eenen bulcq west de voorgaende, suyt sheeren straete, noort Joos Harins, oost de volgende gr. 800 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen. - Lieven van Hecke gebr. - fO 26 1 gh 100 r. fO 51 1 gh 100 r. 2 gh 200 r. 0

- 216 -


VI o

58. * Jan van hecke met syne hofstede west de voorga ende , suyt sheeren straete, oost de volgende gr. 360 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer filius Pieters Durmen. - Baudn. Manhaut gebr. 59. * de wed. Jan Manaut met haer hofstede west de voorgaende, suyt sheeren straete, oost Joos Harens met syne hofstede gr. 304 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer filius Pieters Durmen. * nu op Bauwen Manaut selve 60. * Joos Harens met syne hofstede west de voorga ende , suyt sheeren straete, oost Gaspart Thoonaert, noort de volgende gr. 304 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Rijcke fs Jooris Durmen. - Jooris de Rijcke Jans gebr. o

61. * den selven met een bulcxken achter de voorn. hofstede, suyt het voorgaende , oost Gaspart Thoovaert, west de volgende parti je gr. 130 r. prijs 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Rijcke filius Jooris Durmen. - Jooris de Rijcke Jans gebr. Durme Lancqmeersch o

62. * de wed. Jan Manaut met een bulcxken achter aengeleghen de voorgaende hare hofstede, oost de voorgaende, west de wed. Wijn(ant) Routs, noort ende suyt deselve gr. 130 r. prijs 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer filius Pieters Durmen. * nu op Bauwen Manaut 63. * desel ve met eenen meersch in lancqmeersch suyt het voorgaende , noort den leijborme, suyt ende oost Joos Harens gr. 570 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer filius Pieters Durmen. * nu op Bauwen Manaut 64. Jan Routs pacht * Dhoirs Xstoffel Martins 146 r 3/4 r. xstiaen vander Vennet Olivier de Baets 880 r. in lancqmeersch noort den leijbaerme, oost de voorgaende, Jan Manaudt fs Guillaeme blijft 733 r. * Kt. 1742 ghebr. Dondnicus Vande Waerhede Oosterghem. nu Jacques Martins fO 72 1 ghem 140 r. eodem 1 ghem 140 r. 2 ghem 280 r. 0

~est

65. Jan Routs pacht * de wed. weijnant Routs met een bulcxken boven lancqmeersch, noort de voorgaende, suyt Jan van Hecke, west de volgende gr. 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Hertleer filius Pieters Durmen. - Lieven van Hecke gebr. 0

- 217 -


VI 66.

* Joos Harins met een bulcxken boven lancqmeersch oost voorgaende, west het drefken, no ort de volgende groot 426 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes de Keysere filius Laurs Durmen. - Lieven van Hecke gebr. 67. * Jan Manaut fs Guillame in lancqmeersch suyt de voorgaende, den leijbaerme, west de volgende gr. 860 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Hertleer Durmen. - Lieven van Hecke 430 r. Jan Roets 430 r. - fO 50v. 1 gh 130 r. idem 143 ~. idem 287 r. 1 gh 560 r.

het

noort

68. Joos Claes pacht * Jooris Manaudt ende Xstiaen vander Vennet met eenen meersch in lancqmeersch, emmers de rosti jne ,oost de voorgaende , noort den leijbaerme, west Pieter de Brabandere, suyt de volgende groot ¡1170 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lieven Oosterghem. 0

69. * Joos Harens met een bulcxken noort de voorgaende oost (den traechele is geschrapt) ende suyt het drefkin vanden selven Harens, west de volgende partije gr. 420 r. * Kt. 1742.ghebr. Joannes de Keysere filius Laurs Durmen. - Pieter Herteleer 70. * Pieter de Brabandere selve ende in pacht van sijnen halfven broeder oost het voorn., suyt ende west Guillam Wegge, noort den selven met de volgende gr. 240 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Wassenhove fs Geert Oosterghem. - Jan van Wassenhove de jonge gebr.

Durme

Inde rostijne o

71. * den sel ven met eenen meersch inde rosti jne comende met een bi j1 west dheer Loui js van hecke, suyt de voorgaende , oost Jooris Manaudt, west de volgende gr. 680 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Wassenhove filius Geert Oosterghem. - Jan van Wassenhove de Jonge gebr. 72. * Guillam Wegge met eenen meersch inde rostijne no ort ende oost Pieter de Brabandere, suyt deselve met de volgende gr. 474 r. Volgens request van 4 sept. 1698 werd deze parti j door Laurs. Vandeberge en Joos Mei jsman opnieuw gemeten en 19 roe te groot bevonden. Dus 455 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Van Vinck fs Andries Oosterghem. - nu op Pieter Vincke - Geert van Wassenhove prop. en gebr.

- 218 -


VI 73. * den selven met een bulcxken no ort de voorga ende , suyt den selven met sijne hofstede ende dreve, oost Pieter de Brabandere gr. 140 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Vervinck filius Andries Oosterghem. - nu op Pieter Vincke - Jan Dobbelare Durm. 74. Joos Taets dhoude ende Joos Taets de jonge pacht * dheer Louijs van hecke met eenen meersch inden Neijsbroucq oost de voorn., noort den traechele, suyt den selven ende dheer Gelain Dabij gr. 500 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde fs Pieters Durmen. - Joos Taets de jonge intgeheele 0

75. Seger Pieters pacht * Baudewijn Vanden Velde met xxx voorn. partije 30 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde * nu op Jacques Vanden Velde

R

liggende

int

filius Pieters

midden

vande

Durmen.

76. Joos Taets dhoude ende Joos Taets de jonge pacht * dheer Louijs van hecke ende dheer Gelain Dabij met een en meersch inden neijsbroucq oost de voorgaende, noort den traechele gr. 230 r. blijft 115 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen ende Marijn de Meester Durmen. - nu op Jan Taets van Joos Taets dhoude 115 r. - Geert de Vogelare fs Gs. 115 r. Joos Taets de Jonge 115 r. - fO 45 115 r. fG 83 115 r. 230 r. 0

77. Baudewi jn Manaut fs Jans met eenen meersch inden nei jsbroucq oost de voorn. noort den leijbaerme, west de volgende groot 380 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - Competeert nu Jooris Manaut fs Jacqs.

*

78.

0

* Jan Manaut fs Baudewijns met eenen meersch inden (h)eijsbroucq oost de voorga ende , noort den lei jbaerme, west Jan de Vogelaere gr. 380 r. blijft 230 r. . * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove fs Jaecques Velde. - nu op Bauwen Velde 150 r. - Pieter Herteleer 79. Gaspaer de Vogelare pacht dheer Louijs van hecke met een hofstede ende traechele groot tsamen met datter vanden traechele * Kt. 1742 ghebr. Jan de Voghelaere filius Gaspaer

*

0

o

herberge op den inlight 165.r. Durmen.

80. * Jan de Vogelare met ĂŠenen meersch noort de voorgaende stede, west sheeren straete, suyt den selven met de volgende gr. 270 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen.

- 219 -


VI

durme aent veir

Durme 81.

*

den selven daerneffens met een weede noort het voorga ende , west sheeren straete, suyt de volgende gr. 550 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde fs Pieters Durmen. 82. a Jan de Vogelare pacht * de kinderen Jan de Vrint met een hofstede noort de voorga ende , west sheeren straete, suyt de volgende gr. 450 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Schoenmaecker fs Pieters Durmen. - Geert van Wassenhove Baudewijns 83. * Jan de Vogelare sel ve met een weede noort de voorga ende , suyt den selven met syn hofstede daer hij woont, west den selven met de volgende groot 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Roets filius Lievens Durme. a

84. * den selven met een bulcxken oost de voorgaende, suyt den selven met syn hofstede daer woont, west sheeren straete gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Roets filius Lievens Durme. verspringht strĂ ete op dhofstede 85.

0

* Pieter van Hei jste met syn hofstede oost ende west het lants=straetken gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Guillame Taets Durmen. - Guille Taets 86.

van hierover de durme Pr. van Heijste n° 85 sheeren

straete,

suyt

0

* Baudewi jn .de Clercq met syn hofstede noort oost het straetkin, suyt Joos de Clercq, west de volgende gr. 160 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Roets filius Lievens Durme. - nu op Marten de Clercq - Jan de vogelare Jans 87. Joos Taets de jonge pacht * dheer Louijs van heoke met een behuysde hofstede ende lande no ort het straetken, oost de voorgaende, suyt de volgende gr. 600 0

r ..

*

Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen.

88.

o

* Joos de Clercq met syne hofstede noort ende west de voorgaende, oost het straetkin, suyt de volgende gr. 354 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos de Clerck fs Guille Durme. - Guille de Clerck 89.

* Jan de Vogel are met eenen bulcq noort de voorgaende , oost drefkin, west den selven, suyt de volgende gr. 380 r. * Kt. 1742 ghebr. Adr. de Smet. filius Adr. Durmen. Durme

Verberrende

steden

- 220 -

het


VI 90.

Q

91. * Bauwen Claes met syn hofstede ende lande noort voorgaende, oost sheeren straete, suyt de volgende gr. 271 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Voghelaere filius Geert Durmen.

de

o

92. * Joos .Claes met. syne hofstede ende lande noort de voorgaende , west sheeren straete, suytwest de volgende gr. 552 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven van Wassenhove fs Marten Durmen. 93. Joos Claes pacht Xstiaen vander Vennet met een bulcxken aChter de voorn. hofstede noort ende west de voorgaende, suyt den selven met de volgende gr. 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Janneken van Renterghem Via Lieven de Clercq Velde. 0

*

94.

0

*

den selven vanden selven met Leeuwaerts bulcq noort de voorgaende, west ende noort de wed. Jan Manaut oost sheeren straete, suyt de volgende gr. 610 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Schoenmaecker fs Pieters Durmen. o

95. 96. * Jan van Wassenhove fs Xstoffels met de verberrende ste noort de voorn., oost sheeren straete, suyt de volgende gr. 700 r. * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut filius Jooris Velde. - Jan Rotsaert gebr. 97. * Jan Manaudt fs Guillame met de. verberrende stede noor t; voorgaende, oost sheeren straete, suyt de volgende¡gr. 690 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens Oosterghem. - nu Pieter Vanden Walle - Jan de Vogelare Reijniers gebr.

de

o

98. * Geert van Wassenhove fs Xstoffels met de verberrende stede noort het voorgaende, oost sheeren straete, suyt de volgende gr. 414 r. * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut filius Jooris Velde. 99. Pieter de B(r)abandere met een bu l.cxken noort het voorgaende, oost sheeren straete, suyt de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos van Holsbeke filius Thomas Durmen. - Jan van Wassenhove de jonge pacht

*

100. de wed. Gillis de Vogelare pacht dhoirs Laurens Vanderhaghen met een bulcxken noort het voorgaende, oost sheeren straete, suyt de volgende groot (met het straetken is geschrapt) 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Voghelaere filius Jans Durmen - Anth. de Vogelare gebr. 0

*

101. Pieter Cornelis dhoude pacht * de weese Geert Standaert met een bulcxken opden ommekeer van het straetkin, noort het voorgaende , oost sheeren straete, suyt ende west het straetkin groot met het straetken 500 r. 0

- 221 -


VI

* Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke Meijere filius Lieven Velde. - Lieven de Meijere pacht Durme

Aen Heldere

fa Charles

Via Lieven

de

Cauterstraetkin

102. " de wed. Gillis de Vogelare pacht * dhoirs Laurens Vancterhaghen met een bulcxken suyt oost het voorgaende~ oost de selve noort oost Pieter de Brabandere, west de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Voghelaere filius Jans de Jonghe Durmen. - Anth. de Vogelare pacht 103. o * Jacques de Vlieghere propt. Geert van Wassenhove fs Baudewijns met een bulcxken oost voorga ende , suyt het straetkin, west de volgende gr. 370 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Joos de Clercq filius Marten Durme. - Pieter de Meijere Jans gebr.

de

104. " Jooris de Smet pacht * dhoirs Roelant Pieters met eenen bulcq oost het voorgaende, suyt het straetkin, west dhofstede vanden voorn. hoirs, noort de volgende gr. 390 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Vreese filius Bauduyn Durmen. - Geert van Nevele gebr. 105. " * de wed. Arent van Kerrebroucq met eenen bulcq suyt het .voor-qaende ; oost de verberrende stede nobrt den Hooghen bulcq, west de volgende gr. 545 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Vreese filius Bauduyn Durmen. - Geert van Nevele gebr. 106. " * de selve daerneffens met een weedeken, oost het voorgaende, deselve, west de volgende groot 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter Van Hecke Durme. - Geert van Nevele gebr. 107. " Pr Harens pacht * dhoirs Roelant Pieters met eenen bulcq diende het voorgaende noort den waterloop west dhofstede suyt de volgende gr. 426 r. (den doorebus) * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter van Hecke Durmen. - Geert van Nevele gebr.

suyt

d'hofstede oost Jooris de Smet,

de wed. Arent van Kerrebroucq 108. " Arent Prs (Pieters) 109. * Marten de Clercq tsamen met dhofstede daer sij woon en 840 r. (laatste li jn is door twee schuine strepen geschrapt) vervangen door nu de wed. Jan de Meijere.j * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter van Hecke Durmen ende Lieven Vreese fs Bauduyn Durmen. - nu de wed. Jan de Meijere - Geert van Nevele 1/2 gebr. - fO 17 1 gh 122 r.

- 222 -

en de


VI 1 gh 122 r. 2 gh 244 r. 110. * Jooris de Smet met S1. jne hofstede oost straetkin, west de volgende gr. 310 r. 0

de voorga ende , suyt

het

111. Jan Harens pacht * Geert Claes met een (bulcxken lant is geschrapt) huijstede ende bogaert oost de voorga ende , suyt het straetkin I west de volgende gr. 310 r. In 1742 zijn nummers 110 en 111 in ĂŠĂŠn nummer vervat met op * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - Lieven de Vogelare pacht D

112. Pieter de Meijere fs Jans pacht * de wees en Jan de Clercq met een hofste oost de voorgaende, het straetkin, west de volgende gr. 644 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Cuyper filius Pieters Durmen. - Lieven de Clerck gebr. 0

Durme

Lochtingen

beneden

Heldere

Cauterkin

suyt

fO 180

113. * Jooris de Smet met den tichelput oost de voorgaende , suyt straetkin, west de volgende gr. 258 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - Nu den Pr(ocureur) wissaert prop. - Lieven de Vogelare gebr. 0

het

114. Pieter de Brabandere met syn hofstede ende lande daer achter aengeleghen, oost de voorgaende, suyt het straetkinl west de volgende gr. 800 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet fs Jans Velde. ~ Jan van Wassenhove de jonge gebr. D

*

115. * Jan van Wassenhove fs Baudewijns met den westeren bulcq, oost de voorgaende, suyt de straete ende oock west de straete gr. 910 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Quackebeke filius Abraham Velde ende Gillis Vander Vennet fs Jans Velde. - nu op Abraham van Quaeckebeke - Marten de Clerck gebr. - fD 12v. 455 r fD 81 455 r 920 r 0

116. Pieter Cornelis de jonge pacht * de wed. Jan Vervennet met een bulcxken ghenaempt den Neerenbosch , suyt het voorn., west de straete, noort de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Taets filius Arent Durmen. - Seger Pieters gebr. D

- 223 -


VI 117. * Mijnheer Sanderlincx met eenen bosch suyt het voorga ende west het straetkin naer den rei jcken plas, oost eenen bosch ghenaempt het Velt gr. 350 r. prijs 234 r. * Kt. 1742 ghebr. Sr. Joan Laurs d~ Rouck fs Sr. Adr. Lambeke. 0

118. Pieter Cornelis dh oude pacht * de weese Geert Standaert met eenen bosch genaempt den veltbosch, west de voorn., oost de volgende groot 164 r. prijs 80 r. * Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke filia Charles Via Lieven de Meijere fs Lievens Velde. - Lieven de Meijere pacht 0

119. * Jo Billet .met eenen bosch ghenaempt het velt, voorga ende , oost de volgend gr. 324 r. prijs 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Baud. Claeys filius Joos Stocktepoucke. - Via Pieter Willems gebr. 0

west

de

120. Jacques van Wassenhove pacht * Jor Jan Bapta de Meij met eenen bosch ghenaempt het velt west de voorgaende oost de volgende gr. 324 r. prijs 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Herseele filius Jans Overpoecke. - Pieter de Meijere gebr. 0

121. * dhoirs Jan van Renterghem met eenen bosch ghenaempt het west de voorgaende, oost de volgende gr. 810 r. prijs 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris, Durmen - Lieven de Vogelare pacht 0

122. Reijnier de Vogelare ende Seger Pieters * dhoirs Roelant Pieters met eenen bosch inden voorgaende, oost Mijnheer Sanderlincx, suyt prijs 80 d/helft op segerPieters. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Pieters filius Jans, - Guille Pieters pacht 0

velt

pachten veltbosch, west het de volgende 350 r. Durmen

Durme den Velt Bosch 123. * Dhoirs Jan van Renterghem inden Veltbosch noort het voorga ende , west den selven oost Mijnheer Sanderlincx, suyt de volgende gr. 330 r. prijs 75 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - tieven de Vogelare gebr. 0

124. nu de weesen Geert Standaert selve Pieter vanden Walle inden veltbosch noort het voorgaende, lochtingen, oost de volgende gr. 280 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Blomme als vooght testamentaire Isabelle de Rouck Lambeke.

*

0

125. * Mijnheer Sanderlincx met een planterije inden Veltbosch, voorgaende, oost de volgende gr. 180 r. prijs 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Loontiens filius Jans Velde.

suyt van

de JoG

0

- 224 -

west de


VI 126. * Jooris de Smet met eenen bulcq ghenaempt de Spaeijhaghe voorga ende parti je, oost de volgende I suyt den sel ven hofstede gr. 426 r. prijs 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durmen. - Lieven de Vogelare gebr. - fO 8 160 r. idem 160 r. 320 r. 0

127. Arent Pieters pacht * den Adt Cnoop met eenen bulcq ghenaempt den bosch, voorgaende, oost de naervolgende gr. 336 r. prijs 225 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Pieter van hecke Durmen. - Geert van Nevele

west de met syn

0

west

128. * Jan van Wassenhove fs xstoffel inde Schootins west voorgaende, oost dheer Louijs van hecke, suyt de volgende gr. 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Vervinck filius Andries Oostérghem. - Jan Rotsaert gebr.

de

0

het

129. Christoffel van Wassenhove pacht * de weésen Bauwen van Wassenhove noort het voorgaende, west den Adt. Cnoop, oost dheer Louijs van hecke, suyt de volgende gr. 170r * Kt. 1742 ghebr. Jan de Schoenmaecker filius Pieters Durmen. - Geert van Wassenhove Baudns. 0

130. Joos.de Clercq pacht * Mijnheer Praet inden Schootins noort het voorgaende, suyt d.boirs Roelant Pieters, oost de volgende gr. 325 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Wassenhove filius Pieters Durmen. - Guille de Clerck 0

131. Joos (Claeys is geschrapt) Taets de Jonge pacht. * Dheer Loui js van hecke met den Hoogenbulcq west de voorga ende , suyt dhoirs Roelant Pieters, oost de volgende gr. 680 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde ·filius Pieters Durmen. 0

132. * de wed. Jan Manaut met eenen ghebijlden bosch west de voorgaende, suyt xstiaen vander Vennet met Leewaertsbulcq, oost de volgende gr. 620 r. prijs 550 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Voghelaere filius Jaspar Durmen. * nu Bauwen Manaut 0

Durme

Inde hertshage

133. * Jan de Vogelare met den Genstbulcq west de voorgaende, oost den selven noort de volgende gr. 714 r. prijs 524 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Roets filius Lievens Durmen ende Adriaen de Smet filius Adr. Durmen. - fO 68 224 r. fG 85 .l......9h 1 ghe 224 r. 0

- 225 -


VI 134. Jan de Vogelare pachter * de weesen Jan van Rentergem ind' hertshage suyt de voorga ende , noort het straetkin, oost ende west dheer Loui js van hecke groot 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen. - Lieven de Vogelare gebr. 0

135. Joos Claes pacht * dheer Loui js van hecke in dhertshage oost de voorgaende , noort het straetkin, west de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen. - Joos Taets de jonge 0

136. Reijnier de Vogelare pacht * dheer Gelijn Dabij in d'hertshage oost de voorgaende, noort het straetkin, west de volgende gr. 570 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen. - Jan de Vogelare Reijniers 0

137.

0

*

Xstoffel van Wassenhove in dhertshage suyt oost de voorgaende , noort de straet, west den selven met de volgende gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens Oosterghem. - Pieter Gillis gebr. 138. * den selven inde hertshage oost het voorgaende, noort de straete, west Marten de Clercq, suyt den selven met de volghende gr. 324 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan van Wassenhove filius Geert Oosterghem. - Jan van Wassenhove de jonge gebr. 0

139. * den selven inde hertshage noort de voorgaende, oost dheer Gelain Dabij, west de volgende gr. 220 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens Oosterghem. - Pieter Gillis gebr. 0

140.

0

*

Bauwen de Clercq inde hertshage oost de voorgaende , west volgende gr. 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Roets filius Lievens Durmen. - nu op Martin de Clercq - Jan de Vogel are Jans

de

141. * Bauwen Cocquyt inde hertshaghe oost de voorga ende , west Jan van Wassenhove fs Xstoffels, noort de volgende gr. 250 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Roets filius Lievens Durmen. - nu op Marten de Clercq - Jan de Vogelare Jans 0

142.

0

*

Marten de Clercq inde hertshage suyt het voorga ende , noort de straete, oost Xstoffel van Wassenhove, west de volgende gr. 256 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Roets filius Lievens Durmen. - Jan de Vogelare Jans

- 226 -


VI Inde hertshage

Durme

fD 183

143. * de wed. Gillis de Vogelare inde hertshage oost het voorgaende , noort de straete, west Jan van Wassenhove geseijt west Joos Claes gr. 170 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaqt Vande Velde fs Pieters Durmen. - Baudn. Clays gebr. 0

144. o * Joos Claes inde hertshage oost de voorga ende , noort de straete, west Jan van Wassenhove, suyt de volgende gr. 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven van Wassenhove filius Marten Durmen. 145. Jan van Wassenhove fs Xstoffels inde hertshage noort voorgaende, oost Bauwen Cocquyt, west de volgende gr. 340 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Vervinck filius Andries oosterghem . .... Jan Rotsaert gebr. Q

*

146. Jan Routs pacht * Lieven de Coster in d' hertshage oost de voorga ende volgende gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis vander Vennet filius Jans Velde. - Jan de Vogelare

de

0

I

west

147. Reijnier de Vogelare pacht * dheer Gelain Dabi j inde hertshage oost de voorgaende , dhoirs Geert Claes, noort de volgende gr. 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen. - Jan de Vogel are Reijniers

de

0

west

148. * Jan van Wassenhove fs Xstoffel inde hertshag'e, suyt de voorga ende , oost Joos Claes, noort de straete west de volgende gr. 330 r.¡ * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. <>

I

149. <> de wed. Gillis de Vogelare pacht dhoirs Laurens Vanderhagen oost de voorgaende, west de volgende gr. 228 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde fs Pieters Durmen. - Mattheus Taets

*

150. e * Gillis Loontiens inde Hertshage ghenaempt het Slocx Meersch, oost de voorgaende, noort het straetkin, suyt de volgende gr. 514 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Joos Loontiens pacht 150' 9 de wed. Pieter van hecke pacht * dhoirs Geert claes inde Hertshage oost dheer Gelain de volgende gr. 300 r .. (competeert Jan Rootsaert bij naerhede is geschrapt) * Kt. 1742 ghebr. Jan Manaut filius Jooris Durme. - Lieven de Vogelare gebr.

- 227 -

Dabij,

west


VI 151. 0 Joos de Clercq pacht dheer Servaers Coelman inde hertshage oost de voorgaende, den selven met de volgende gr. 210 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet fs Jans Velde. - Jan Rotsaert pacht

*

Inden rijcken

Durme

plas

west

fG 184

152. * den selven vanden selven int pachtlant oost het voorgaende, het Velt, noort het selve goet, west de volgende gr. 180 r . • Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Jan Rotsaert pacht 0

suyt

153. de wed.¡ (Jan is geschrapt) Gilles de Vogelare pacht * dhoirs Laurens Vanderhagen int pachtlant oost dheer Servaers Coelman, noort de straete, west de volgende gr. 420 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Voghelare filius Jaspar Durmen. - Anth. de Vogelare gebr. 0

154. Joos(ris) de Smet pacht * dhoirs Roelant Pieters int pacht lant aenden rijcken plas de voorgaende, noort de straete, west de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Pieters filius Joos Durmen. - Lieven de Vogelare gebr. 0

oost

155. * Jan van Wassenhave fs Xstoffels aenden ri jcken plas oost de voorgaende , suyt west ende noort de straete, gr. met de straete suyt west syde 430 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Baets filius Lievens oosterghem. - Pieter de Meijere Pieters pacht 0

156. Joos de Clercq pacht * d 'heer Servaers Coelman int pacht lant noort de straete, oost den selven met de dreve, suyt den selven met de vo Lqende gr. met de voorschr. dreve ~56 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Jan Rotsaert pacht 0

157. * den selven vanden selven int pacht lant in twee bulcxkens somlant ende somweede, noort het voorgaende , west dhoirs Laurens Vander hagen, suyt ende oost den selven gr. 416 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Jan Rotsaert pacht 0

158. * den selven vanden selven met een weede comende met noortwaert naer de dreve vanden selven, ende voorts sijden den selven Coelman gr. 260 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Vander Vennet filius Jans Velde. - Jan Rotsaert pacht 0

een aen

bijl alle

159. Pieter Cornelis dhoude pacht * de weese Geert Standaert met een bulcxken inde hertshage ghenaempt het stocxmeersch, suyt de voorgaende, west de dreve van Coelman, noort de straete gr. 260 r. 0

- 228 -


VI

* Kt. 1742 ghebr. Tanneken van Hoorebeke de Meijere ts Lievens Velde. - Lieven de Meijere pacht

filia

verspringt

Charles

Via Lieven

hier over de straete op den gauwbergh

160. de wed. Gillis de Vogelare pacht 161. * dhoirs Laurijs vanderhaghen op den Gauwbergh suyt de straete, west het drefkin vanden selven comende opden lei jborme daerment heet Bachten bossche, oost de volgende gr. 390 r. prijs 260 r. (ghenaempt den tragelbosch) * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen - Mattheus Taets 0

Durme

Gauwberghen

162. Joos Taets d'houde met eenen drijbecq bosselkin jegens over leijbarme suyt de voorgaende, oost de volgende groot 50 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmèn. 0

*

163. Joos Taets de jonge pacht * dheer Louijs van hecke met een bulcxken noort jegens leijborme suyt den Gauwbergh oost de selve met de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen.

den

0

den

164. den sel ven vanden selven met een bulcxken noort jegens opden lei jborme ,ooSt Jan de Voghelare, west de voorgaende I suyt de volgende gr. 140 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen. 0

*

165. * Jan de Voghelare opden Gauwbergh suyt de straete, noort voorgaende ost de volgende gr. 200 r. prijs 134 r. * Kt. 1742 gnebr. Carel Vande Velde filius Arnaut Oosterghem. 0

de

166. Joos Taets de jonge pacht * dheer Louijs van hecke opden Gauwbergh west de voorgaende, suyt de straete, noort den selven, oost de volgende gr. 180 r. prijs 120 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Van de Velde filius Pieters Dunnen. 0

167. Jan de Dekere pacht * Jacques van Lookene oPden Gauwbergh west de voorgaende, suyt de straete, noort ende oost Jan de Vogelare gr. 160 r. prijs 107 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Claeys filius Jans Velde. - Jooris Sierens 0

168.

0

169. * Jan de Vogelare met een bos.seLken beneden den Gauwbergh suyt de voorgaende , noort jegens den lei jbaerme, suyt oost den selven met de vo Lqende groot met het bulcxken daer neffens opden gauwbergh 390 r. prijs 310 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven Roets filius Lievens Durmen.

- 22-9 -


VI

- fO 68 idem

120 r. 190 r. 320 r.

170. ° Reijnier de Vogelare pacht * dhoirs Roelants Pieters op den gauwbergh west het voorga ende I noort den lei jborme I suyt de straete, oost de volgende ghenaempt den Wulfsput gr. 260 r. prijs 200 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel de Voghelaere filius Jans thuywel. Via Marten de Schoenmaecker Durmen. - Guille Pieters pacht 171. ° Reijnier de Vogelare pacht * dheer Gelain Dabi j met een bulcxken aen den. wulfsput west het voorgaende, suyt de. straete, noort den leijbaerme, oost de volgende partije gr. 206 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieter Durmen. - Baudn Clays lancxt den leijbaerme

Durae

172. <> Jan de Vogelare pacht 173. * de weese Geert Standaert aen het wintgat Meersch onder meersch ende lant genampt de tongelinghen , west het voorgaende , noort den leijbaerme, suyt de straete, oost de volgende gr. 720 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Voghelaere filius Jans de jonghe Durmen. 174. * de wed. Pieter de Wulf met haer hor st.ede:west de voorgaende , suyt de straete, noort den leijbaerme, oost de volgende gr. 223 r. * Kt. 1742 ghebr. Lieven de Voghelaere filius Geert Durmen. Elisabeth ende Bauwijne de Wulf 0

175. * Joos Clercq met een meerschelkin aen het wintgat voorgaende, noort den leijbaerme, suyt de straete, volgende gr. 225 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos de Clerck filius Guille Durmen. - Jan Rotsaert pacht Guille de Clerck 0

west oost

de de

176. * Christoffel van Wassenhove met een bulcxken aen het wintgat west de voorgaende, suyt west de straete, noort oost het sheeren straete te Durme, noort west de volgende groot 264 r. * Kt. 1742 ghebr. Arnaut Vande Velde filius Pieters Durmen. 0

177. Reijnier de Vogelare pacht * Mijnheer vander Piet met eenen meersch aent wintgat suyt oost de voorgaende oost de durme straete, west Joos de Clercq, noort den leijbaerme groot 344 r. * Kt. 1742 ghebr. Ludovicus Maenhaut filius Jooris Velde. 0

178. * Reijnier de vogelare met syn hofstede staende opden leijbarme Durme 90 r. * Kt. 1742 ghebr. Phle de Voghelaere filius Guille Durmen. 0

- 230 -

te


VI 179.

0

*

Jan de Nockere met syn hofstede staende opden leijbaerme te Durme60 r. * Kt. 1742 ghebr. Bauduyn van Wassenhove filius Jaecques Velde ende Jaecques van Heijste Durme. - Joos de Vogelare - fO 62 30 r fa 59 30 r = 60 r 180. * Item den Le i jbaerme over wedersijden vande vaert midtsgr. de vaert tsamen 55 gemeten. desen arle en wort in breedde vande prochie niet medegerekent midts .den tragel ende vaert geene croosten tot noch toe betael t heeft opdat den leijbaerme hiernaer op sijn geheel gestelt wort.

Sa(men) totale Durmesonder de voorgaende 55 gemete van Leijbaerme en vaert n° 180 iic vii gem icLxxiiii R.

- 231 -: ,',~.' ,,'

Uittreksel' uit het -landboek 'Van . RAG f 0nds Merendree Merendree, ••..• ~ .

Reg, 185 fO 181

., .

:~l ,

'::"!

.: '1 )'

1:,

,

l.> I,

#,'

,.

-'0'


VII

fG 187 hiernaer volght den weijck vande Lambeke over de vaert 1.

° Geeraert Wiemeersch pacht dheer Louijs van hecke met een behuysde hofstede ende herberge te durme over de vaert sta ende voor een deel opden leijbaerme west sheeren straete noort de volgende gr. 300 r. Item voor soo veele light op den lei jbaerme is groot Lr. dus tsaemen groot 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos de Prest LambÊke ende Pieter Lateire filius Jans Lambeke. - Jooris de Kesele - fO 3 25 r. fO 5 1 gh 25 r. 1 gh 50 r.

*

2.

Jooris Pouppe pacht * dheer Louijs van hecke met een hofstede suyt de voorga ende west sheeren straete noort het drefkin oost de volgende groot 50 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Lateire filius Jans Lambeke - Jooris de Kesele 3.

0

o

* Jooris de Neve ende Arent van Hecke met eenen meersch west de voorgaende suyt ende west dheer louijs van hecke met de voorgaende herberge gr. 540 r. * Kt. 1742 ghebr. JoanneS Wille filius Pieters Lambeke - Arent van hecke ende Vi(du)a Cornelis vande Waerhede - fO 5 270 r. fG 13 270 r. 540 r. 4.

o

* den Aermen van Sommerghem met eenen meersch int Meerentre ghemeente west de voorgaende suyt oost de volgende gr. 221 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Verwilst tilius Gillis Somerghem Lambeke - Gillis Verwilst . 5.

Christoffel Tollens pacht * den pensionaris Penneman met een Meerschelkin int Meerentre ghemeente noort de voorga ende west Jooris deneve ende Arent van hecke suyt den leijbaerme oost de volgende gr. 150 r. * kt. 1742 ghebr. Joos Standaert tilius Jans Lambeke - Joos van Lovendeg'em 6.

0

o

* Joos van hecke een meerschelkin met een bijl int Meerentre ghemeente west de voorgaende suyt den leijbaerme oost de volgende gr. 160 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes van hecke filius Jan Somerghem Lambeke 7.

* de wed. Jooris de Rijcke met een meerschelkin int Meerentre ghemeente west de voorgaende suyt den lei jbaerme oost de volgende gr. 119 r.

- 232 -


VII

* Kt. 1742 ghebr. Lambeke - Pieter Vuttenhove

Marten

de

vlieghere

filius

Marten

Somerghem

8.

*

Joos van hecke met een meerschelkin westt de voorgaende suyt den leijbaerme

int oost

Meerentre ghemeente de volgende gr. 124

r.

*

Kt. 1742 ghebr. Jan Versluijs - Jooris Versluijs

filius Joos Lambeke

Lambeke fG 188 9.

Laurens Verstraete pacht den pensionaris penneman int Meerentre ghemeente west voorgaende suyt den leijbaerme oost de volgende gr. 108 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Claeijs filius Lievens Lambeke - Jooris de Blieck

*

0

de

o

10. * Jooris Sierens (of Fierens) int Meerentre ghemeente west voorgaende suyt den leijbaerme oost de volgende groot 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Wille filius Jooris Lambeke - Corns. de Gheetere en Marten Sierens

de

11. * den greff ier Vanden Perre tot Sommergem int Meerentre ghemeente oost Guillam de Rijcke met de volgende west de voorga ende gr. 70r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Wille filius Jooris Lambeke 12. * Guillam de Rijcke int Meerentre ghemeente west oost de volgende groot 145 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Wille filius Jooris Lambeke - Dhr. Guille Vande Perre

de

voorgaende

13. * Joos de Ri jcke int Meerentre gemeente comende oostwaert boven jegens dhooge west de voorgaende suyt de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel de Smet filius Jans Somerghem Larnbeke - Jan van hecke filius Xps 14. * Mattijs Lammens ende Mr. Joos Vanden Houte elck de helft int Meerentre ghemeente noort de voorga ende oost d 'hooghde suyt de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes Standaert bailliu vande Platte Gavere Lambeke 15. * den greffier vanden Perre ende de kerck van Sommerghem elck d'helft int Merrente ghemeente noort de voorgaende oost dhooghde suyt de volgende gr. 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Wille fs Jooris Lamheke ende Joannes Vande Kerckhove fs Jooris Somerghem Lambeke - Jaecques Pruijm 150 r. dhr. Guille vande Perre 150 r. 300 r.

- 233 -


VII 150 r. 150 r. 300 r. 16. * Pieter de Neve met een hoexcken int Meerentre ghemeente suyt jegens den leijbaerme no ort de voorgaende oost de volgende gr. 60

r.

*

Kt. 1742 ghebr. Marten

de Voghelaere

filius Geert Lambeke

17. Bauwen Claes pacht * Jan Wijckhuijs int Meerentre ghemeente suyt den leijbaerme aen dhooghde oost de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelaere filius Geert Lambeke 0

17'. de wed. Xstoffel Danuncx pacht * den pensionaris penneman int Meerentre ghemeente neffens inde voorn. partije gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Claeijs filius Lievens Lambeke - Jooris de Blieck

noort

0

Lambeke

liggende

fO 189

18. * Segher Bultincq int Meerentre ghemeente met eenen meersch wesende wisselmeersch met Jan de Mei jere west de voorgaende suyt den leijbaerme groot over d'helft 175 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus Pruym filius Joos Lambeke 19. Pieter de Meijere pacht Jan de Meijere int Meerentre ghemeente met eenen meersch wisselmeersch met de voorgaende partije gr. 175 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Kespeyn filius Jans Lambeke - Jan de Meijere fs Pieters 0

*

wesende

20. Jan Claes pacht * dheer Louijs van hecke met een partije lants op dhooghde suyt de voorgaende oost Jonas de Rijcke west de volgende gr. 530 r. prijs 354 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Lateire filius Jans Lambeke - Pieter Gaudissebois 0

21.

* Pieter Danuncx in bijlevinge oost de voorgaende suyt het Meerentre ghemeente west de volgende gr. 170 r. pri js 114 r . in' dhooghde * Kt. 1742 ghebr. Jacobus pruym Lambeke - Joos de Vos 22. Pieter Inghelbrecht pacht * Jan Manaut filius Pieters in dhooghde oost de voorgaende suyt het Meerentre ghemeente west de volgende partije groot 350 r , prijs 234 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus pruym Lambeke - Joos de Vos Q

- 234 -


VII 23. * Gillis van hecke op d'hooghde oost de voorgaende suyt het Meerentre ghemeente oost de voorgaende west de volgende gr. 480 r. Prijs 322 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille willems fs Jooris Somerghem Lambeke - Joos van hecke fs Gs 24. Martin Standaert pacht * Jan stei jaert inden hoeck op dhooghde oost. de voorgaende west het Meerentre ghemeente groot 476 r. Prijs 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Vriendt filius Pieters Lambeke - Jan Tรถllens fs Xoffels Q

suyt

Q

25. * den sel ven vanden selven met een bulcxken inde doorenmeersch suyt dhooghde west het drefkin noort de volgende gr. 218 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Vriendt filius Pieters Lambeke - Gs (Gillis) van hecke fs Gs (Gillis) 26.

0

Guillam van hecke pacht Ri,jcke met een bulcxken inde doorenmeersch suyt de west het drefkin noort de volgende partije gr. 300 r. ghebr. Pieter de Rijcke Lambeke - (Dhr. Guille Vander Perre is geschrapt) Pro de Rijcke 27.

Q

* Joos de voorgaende * Kt. 1742

Jacques Pruijm pacht Mijnheer Sisoing met een bulcxken inde doornewee voorgaende west de dreve noort den selven met de volgende * Kt. 1742 ghebr. Joannes de Riddere filius Xstoffel Lambeke - Pieter de Rijcke

*

Lambeke

fO

suyt het gr. 294r Somerghem

190

28. den sel ven vanden selven met een bulcxken suyt de west het drefkin noort de volgende partije groot 370 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes de Riddere filius Xstoffel - Pieter de Rijcke

*

voorgaende

29. * Martin van hecke met een partije lants op dhooghde oost het drefkin jegens de doorent meersch suyt Jan steijaert noort Joos de Rijcke met de volgende gr. 600 r. prijs 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis van Hecke filius Gillis Lambeke - Lieven Engelbrecht gebr. 30.

* Joos (van hecke is geschrapt) de Rijcke op d'hooghde voorn. oost het drefkin noort de volgende gr. 200 r. prijs * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Rijcke Lambeke

suyt het 134 r.

- Dhr. Guille vande perre 31. * Mi jnheer Sisoing met een planteri je inden hoeck op d 'hooghde suyt het voorgaende oost het drefkin west het leen vande hoirs Martin de Rijcke gr. 200 r. prijs 140 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes de Riddere fs Xstoffel Somerghem Lambeke

- 235 -


VII 32. * de wed. Jooris de Ri jcke met eenen bulcq inden dooren meersch west het drefkin ende de voorn. suyt Mi jnheer Sisoing noort de volgende gr. 425 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Rijcke Lambeke - Pieter de Rijcke 33. Marten Standaert pacht Jan steijaert inden dooren rneersch suyt het voorgaende noort de dreve oost de volgende gr. 120 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Vrient filius Pieters Larnbeke - Gillis van hecke fs Gs 0

*

west

ende

o

34. * Joos de Vos inden doorenmeersch west het voorgaende dreve suyt .de wed. Jooris de Rijcke gr. 280 r.¡ . * Kt. 1742 ghebr. Gillis van hecke filius Gillis Lambeke 35. de .wed. Jan Claes met een dreve Lancxt, de partijen gr. 100 r. Kt. 1742 ghebr. Pieter de Rijcke Lambeke Steijaert Lambeke - Xstoffel de Neve 75 r. Pieter de Rijcke 25 r. 100 r. 25 r. 75 r. 100 r.

noort

de

*

twee

voorga ende

*

ende

Dheer

36. Pieter Standaert pacht * dhoirs Jan Bogaert met eenen bulcq suyt ende west Jan Standaert oost de volgende partije gr. 330 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Vrient filius Pieters Lambeke - Jan Snoeck

Jan

0

de dreve noort

37.

* Martin Bogaert selve met eenen bulcq west de voorgaende dreve noort Jan Standaert met de volgende gr. 228 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis van hecke fs Gillis Lambeke - Nicls de Cramere Lambeke

suyt de

fO 191

38. 39. * Jan Standaert in twee bulcxkens suyt de voorgaende noort aende dobbeldreve west het Lambecq straetkin gr. 550 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Standaert filius Jans. Lambelce ende Pieter Standaert filius Jans Lambeke 40.

(J

Chls de Roose met eenen rneersch bulcq west de voorga ende noort de dreve oost den Adt. Richebourgh suyt de volgende groot 524 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Vrient filius Pleters Lambeke - Xoffels de Roose -Ir

- 236 -


VII 41. * Pieter Danuncx met een bu.l.cxken noort de dooren meersch oost de volgende gr. 290 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus pruym Lambeke - Joos de Vos

voorgaende

west

den

42. * Jooris de Rijcke met een bulcxken west het voorgaende noort Chls de Roose oost de volgende gr. 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes de Riddere fs Xstoffel Somerghem Lambeke - Jan Tollens fs Gs 43.

Gillis van Hecke pacht de wed. Jan vanden Kerrebroucq met voorgaende suyt den selven met de volgende * Kt. 1742 ghebr. Jooris de Kesel Lambeke - Jan Bogaert 0

*

een bulcxken groot 310 r.

west

44. * den selven vanden selven met eenen bulcq in dhooghde noort de voorgaende suyt west de volgende gr. 436 r. Prijs 300 r. * Kt. 1742 ghebr. Jooris de Kesel Lambeke - Jan Bogaert

het

oost

45. * Jonas de Rijcke met eenen bulcq in dhooghde suyt oost de voorgaende suyt west de volgende noort west dheer Louijs van hecke gr. 470 r. prijs 320 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes de Riddere filius Xstoffel Somerghem Lambeke - Jan Tollens fs Gs 46.

* den selven met een bosseiken beneden dhooghde noort de voorgaende suyt de wed. Jan Manaut nu den Aermen gr. 147 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes de Riddere filius Xstoffel Somerghem Lambeke - Jan Tollens fs Gs 47. Jooris Poupe pacht * den Aermen bij gif te de wed. Jan Manaudt met een partije meersch ende landt noort de voorga ende oost de wed. Jan Manaudt noort oost de volgende gr. 700 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelaere ¡filius Geert Lambeke - Jacques pruym D

48. * Guiliam ende Jacques van hecke elck dhelft in d'hooghde suyt west de voorga ende oost de wed. Jan Manaudt noort oost de volgende gr. 324 r. prijs 219 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Rijcke Lambeke - Pieter de Rijcke

- 237 -


VII La'nweke f"

192

49. * de wed. Jooris de Rijcke met een bulcxken beneden dhooghde suyt west de voorgaende noort west de wed. Jan van Kerrebroucq noort oost de volgende gr. 346 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Rijcke Lambeke - Pieter de Rijcke 50. * den Adt Richebourch met een meersch bulcxken beneden d'hooghde suyt west de voorgaende noort west Chls de Roose noort oost de dreve gr. 260 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs, Christoffel ende Pieter Tollens filii Jan Lambeke - Jan Tollens fs Xoffels Slo

* den selven daerneffens noort west de voorgaende noort oost de dreve gr. 266 r. * Kt. 1742 ghebr. Laureyns, Christoffel ende Pieter Tollens filii Jan Lambeke - Jan Tollens fs Xps 52. * Jan Standaert met een meersch bulcxken noort suyt west de volgende gr. 388 r. * Kt .. 1742 ghebr. Pieter de Rijcke Lambeke - Jan Tollens fs Gs

oost

de voorgaende

53. Lieven Doorst pacht * de wed. Jan Manaut met eenen bulcq in dhooghde noort oost de voorga ende suyt west deselve met de volgende gr. 900 r. prijs 750r * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelaere filius Geert Lambeke - Frans steijaert 0

54. * den selven vanden selven met eenen bulcq onder meersch ende lant noort west de voorn. suyt den lei jbaerme oost desel ve west den Aermen bij gif te de wed. Jan Manaudt 450 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelaere filius Geert Lambeke - Frans Steijaert gebr. c

55. * den selven vanden selven met eenen hoeck west deselve met de voorga ende suyt den leĂŻjboerme noort oost de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus pruym filius Joos Lambeke - Joos pruym 56 .. Lieven Doorst pacht * Jan Manaut fs Guillame met een bulcxken suyt west ende noort de wed. Jan Manaut noort west Jacques Vanden Velde ende Pieter Vanden Walle met de volgende groot 330 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus pruym filius Joos Lambeke - Joos pruym 0

57.

0

Lieven

Doorst pacht

- 238 -


VII

* Pieter vanden Walle de 2/3 ende Jacques Vanden Velde het 1/3 tsamen met eenen bulcq suyt west de voorgaende suyt oost de volgende gr. 660 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Rijcke Lambeke - Pieter Gaudissebois 58. Jan Claes pacht * Mijnheer Mageret in twee bulcken onder meersch ende lant noort west de voorgaende suyt met eenen hoeck tot jeghens den leijbaerme suyt oost de volgende gr. 974 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Pape fs Jans Lambeke - Geeraert Neijt 0

Lambeke fO 193 58'. * Jan Haerens met een meerschbulcxken west de voorgaende suyt (den leijbaerme is overschreven) ende noort de dreve oost de voorgaende I gr. 158 r. i * Kt. 1742 ghebr. Gillis van hecke filius Gillis Lambeke - Gs van Veire gebr. 0

59.

0

*

Gillis van Verre met een meerschelkin ofte bulcxken west de voorgaende noort ende suyt de dreve oost de wed. Mr. Frans van Landeghem gr. 386 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis van hecke filius Gillis Lambeke - Gs van Veire prop en gebr. 60. a Jan Claes pacht * dheer Louijs van hecke met eenen bulcq noort oost de dreve suyt west den leijbaerme ende de langhemunte suyt oost de selve met de volgende gr. 430 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Lateire filius Jans Lambeke - Pieter Gaudissebois 61.

* den selven vanden selven met eenen bulcq suyt oost de Lange munten noort west de voorgaende noort oost de dreve gr. 408 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Lateire filius Jans Lambeke - Pieter Gaudissebois 62.

* de¡ wed. Mr. Frans van Landeghem suyt ende noort de dreve noort west Gs van Veirre noort oost de volgende gr. 705 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelaere fs Geert Lambeke ende Jooris de Kesele Lambeke - Adr de Vliegere - fO 18 265 r. fO 51 1 ghem 140 r. 2 ghem 105 r. 63.

* Pieter Inghelbrecht met een meersch bulcxken noort west de voorgaende suyt ende noort de dreve noort oost de volgende gr. 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes de Ruddere fs Xstoffels Somerghem Lambeke - 239 -


VII - Joos de Vos 64. * de wed. Mr. Frans van Landeghem noort oost Pieter Gaudeseboos suyt oost de partije gr. 355 r. * Kt. 1742 ghebr. Jooris de Kesel Lambeke - Pieter Gaudissebois

west de voorgaende noort dreve ende de volgende

65. * Pieter Standaert met een bulcxken noort ende oost de dreve oost aende lange munte groot 362 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelaere filius Geert Lambeke - Frans steijaert gebr. 66. * de lancx * Kt. - Dhr

wed. Mr. Frans van Landeghem met de langemunte comende den leijbaerme groot 175 r. 1742 ghebr. Marijn Dhem filius Jans Lovendeghem Lambeke Joos de Roo prop en gebr.

67. * Pieter Standaert met een bulcxken suyt den leijbaerme west oost aende dreve noort oost de volgende partije gr. 490 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelaere filius Geert Lambeke - Frans steijaert gebr. Lambeke

suyt

suyt

ende

fO 194

68.

69. * Pieter Goudeceboos met twee bulcxkens meersch lant suyt oost de voorgaende noort west de wed. Mr. Frans van Landeghem noort oost de volgende groot 336 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter van Buere filius Marten Lambeke - prop dhoirs Janneken de Cuijpere - Pieter Gaudissebois en Marten van Bueren 70. 71. * de wed. Jooris de Rijcke met drij buleken vervolgens achter 72. malcanderen noor't;west de voorga ende oost Jo ° Anna van Hul te suyt de wed. Mr. Frans van Landeghem comende met een drefkin tot op den leijbaetme tsamen groot 800 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Rijcke Larnbeke - Pieter de Rijcke . 73. ° Pieter de Ruijtere pacht * Joo Anna van Hulte met drij meersch bulcxkens west de voorgaende oost diversche part i jen suyt de wed. Mr. Frans van Landeghem tsarnen groot 1224 r. * Kt. 1742 ghebr. Laureijns, Christoffel ende Pieter Tollens filii Jan Lambeke ende Joannes Claeijs filius Jans Lambeke. - Pieter de Keijsere oock Jan Tollens fs Xps - fO 46 1 ghem 278 r. fO 70 2 ghem 46 r. 4 ghem 24 r.

- 240 -


VII 74. * de wed. Mr. Frans van Landeghem met een bu Lcxken noort de voorgaende suyt den lei jbaerme oost desel ve met de volgende groot 219 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelaere filius Geert Lambeke - Adr. de Vliegere 0

75. * deselve daerneffens west de voorgaende suyt den leijbaerme (sic) het drefkin gr. 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelaere filius Geert Lambeke - Adr. de vliegere

west

76. * dheer Joos de Roo met eenen bulcq ende planterije west de dreve suyt den leijbaerme oost de volgende gr. 600 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Wille filius Joos Lovendeghem Lambeke 77. Adriaen de Vliegere pacht * dhoirs Lieven de Baets met eenen bulcq west de voorgaende den Leijbaerme oost de volgende gr. 574 r. * Kt. 1742 ghebr. Anthone van Kerckvoorde filius Carel Lambeke - Anth. van Kerckvoorde fs Charels 1729 - Pieter Gaudissebois - fO geschrapt fO 73 1 ghem 274 r. 2 ghem 268 r. 0

suyt

78. Adriaen de Vliegere pacht * dheer Joos de Roo met een buclxken west het voorgaende suyt den lei jbaerme oost int ghescheet vande prochie van Lovendeghem gr. 540 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Wille filius Joos Lovendeghem Lambeke - Jan Baetseleer 0

79. * Joos Claes (fs Jans) met een meersch bulcxken suyt de voorgaende oost int ghescheet vande prochie van Lovendegem noort de volgende gr. 410 r. * Kt. 1742 ghebr.¡ Frans Neyt filius Jaecques Lovendeghem Breestraete Lambeke - Jaecques Neijt 80.

* dheer Joos de Roo met een meersch bulcxken suyt de voorga ende oost int ghescheet vande prochie van Lovendegem noort de volgende gr. 412 r. * Kt. 1742 ghebr. Jooris Welvaert filius Joos Lambeke - Lieven de Vliegere Lambeke 81.

fO 195

Adriaen de Vliegere pacht dhoirs Lieven de Baets met een meersch bulcxken suyt het voorga ende oost int ghescheet vande prochie van Lovendegem noort de volgende gr. 410 r. * Kt. 1742 ghebr. Anthone van Kerckvoorde fs Carel Lambeke - Anth(one) van Kerckvoorde fs Carel 1729 0

*

- 241 -


VII - Pieter Gaudissebois 82. * Jan de Reu tot Lovendeghem suyt de voorgaende oost int ghescheet vande voorn. prochie noort de volgende partije gr. 409r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Wille filius Joos Lovendegem Lambeke ende Joannes Claeijs fs Jans Lambeke 83. * de wed. Mr. Frans van Landegem suyt de voorgaende oost int ghescheet vande prochie van Lovendegem noort de volgende groot 410 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Wille filius Joos Lovendegem Lambeke ende Joannes claeijs fs Jans Lambeke - Jan de Reu 84. * Christoffel Tollens met een meerschelkin ofte bulcq lant comende oost met eenen hoeck aende voorga ende noort ende oost Jonas de Rijcke gr. 270 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis van Hecke filius Gillis Lambeke - Jooris de Winde 85. * Jonas de Rijcke met een meersch bulcxken suyt de voorgaende oost den selven met de volgende ende oock noort den selven gr. 135 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes de Riddere filius Xstoffel Somerghem Lambeke - Jan Tollens fs Gs 86. * den selven met eenen meersch bulcq oost int ghescheet vande prochie van Lovendeghem west. den selven met de voorgaende noort. den selven met de volgende gr. 580 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes de Riddere filius Xstoffel Somerghem Lambeke - Jan Tollens filius Gs 87. den selven met twee bulcxkens over hende aen malcanderen suyt de voorgaende noort oost int ghescheet vande prochie noort de volgende groot 630 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Standaert filius Jans Lambeke - Joos de Vos

*

88.

Xstoffel Tollens pacht den Adt. Richebourch met twee bulcxkens over hende aen malcanderen suyt oost¡de voorgaende noort oost int ghescheet vande prochie noort west de volgende gr. 256 r. * Kt. 1742 ghebr. Laurs, Christoffel ende Fieter Tollens filii Jan Lambeke - Jan Tollens fs Xps

*

89. Xstoffel Tollens pacht * (den pensionaris Penneman is geschrapt) den Advocaet Mr. Pieter de Berrelaere met twee meersch buf.cxkens over hende aen malcanderen suyt oost de voorgaende noort oost int ghescheet vande prochie noort west de vOlgende gr. 563 r. 0

- 242 -


VII

*

Kt. 1742 ghebr. Joos Standaert - Joos van Lovendegem

filius Jans Lambeke

90. * Jan Standaert met een meersch bulcxken suyt west aende dreve no ort oost de volgende suyt oost de voorga ende gr. 290 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes de Riddere filius Xstoffel Somerghem Lambeke - Jan Tollens fs Gs Lambeke 91. * Jonas de Rijcke suyt west de voorga ende noort oost int ghescheet vande prochie noort west de volgende gr. 353 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes de Ruddere fs Xstoffel Somerghem Lambeke - Jan Tollens fs Gs 92. Christoffel Tollens pacht * onbekend (niet ingevuld) met twee meersch bulcxkens comende over hende aen malcanderen noort oost int ghescheet vande prochie van Lovendeghem (sic) noort west de volgende noort oost de voorgaende gr. 590 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes de Riddere filius Xstoffel Somerghem Lambeke - Jan Tollens fs Gs 0

93. ° Jan Claes pacht * Geert van kerckhove met een meerschelkin suyt oost de voorgaende noort oost int ghescheet vande prochie van Lovendeghem Sommerghem ende Meerentre 307 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Jooris Grijp fs Pieters Lambeke - Geert Neijt 94. Jan Claes pacht * Mi jnheer Mageret met een meerschelkin suyt west noort oost de voorgaende noort west int ghescheet ende de volgende gr. 610 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Pape filius Jans Lambeke - Geert Neijt 0

over de dreve van Sommergem

o

95. * Jooris Vermeere met een meerschelkin suyt oost de voorgaende noort oost int ghescheet vande prochie van Sommerghem noort west de volgende groot 304 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan de Rijcke filius Guille Lambeke ende Gillis van hecke filius Gillis Lambeke - Geert Neijt fO 57 150 r. fO 63 154 r. 304 r. 96. Stoffel Tollins pacht 97. * Jooris Manaut ende Xstiaèn Vervennet met drij meerschelkins 98 ofte bulck lant neffens malcanderen suyt oost de voorga ende noort oost int ghescheet vande prochie van Sommergem noort west de volgende groot 1740 r.

-

243 -


VII

* Kt. 1742 ghebr. Jooris de Kesel Lambeke, Pieter de Pape filius Jans Lambeke ende Martinus van hulle filius Sacharias Lambeke - Jaecques Cooman ende Jan de Keijsere - fO 18 1 ghem 135 r. fO 42 2 ghem 270 r. fO 64 1 ghem 135 r. 5 ghem 240 r. 99.

Xstoffel Tollens pacht met consorten met twee dhoirs Pieter Mattijs malcanderen suyt oost de meerschbulcxkens over hende aen van de prochie noort west de voorgaende noort oost int ghescheet volgende gr. 950 r. * Kt. 1742 ghebr. Gillis Tollens filius Jans Somerghem Lambeke - nu dhoirs selve - Jan Tollens fs Xstoffel 100.

°

*

100,.0

.

*

den selven met de dreve aende dubbel dreve groot 80 r. Kt. 1742 ghebr. Joos van hecke filius Guille Lambeke - Jan Tollens fs Xps

*

Lambeke fO 197 101. ° Jonas de Rijcke pacht 102. * den coronel (sic) vander Piet met ses bulcxkens meersch 103. lant neffens aen malcanderen suyt oost de voorgaende noort 104. oost int ghescheet vande prochie suyt west aende dobbel dreve 105. noort west de volgende gr. 2026 r. 106. * Kt. 1742 ghebr. Jaecques Vermeire filius Pieters Lambeke

- Pieter van Dosselare Pieter Standaert pacht 108. * den Adt Huijbens met drij diversche bulcxkens aen 109. malcanderen suyt oost de voorgaende noort ende oost int ghescheet vande prochie suyt west aende dubbel dreve en voorts west waert opden omme keer van het straetkin gr. 1250 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Jan Blomme ende de wed. Jacobus van hecke Somerghem Lambeke - Pieter van Dorsselare 107.

0

110. 111.

* Jan Standaert inden brouckelincq met twee bulcxkens meersch lant oost suyt aen het Lambecq straetkin noort Mi jnheer Sisoing west Pieter de Meijere gr. 606 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus pruym Lambeke ende Pieter Standaert filius Jans Lambeke - Jan Criel oock Jan Standaert 110'.

*

Item aengaende van het Lambecq drefken heeft Jan Claes naerst de dobbel dreve tot nu Jan. Manaut ende Pieter Dannuncx 1/3 ende Manaut 2/3 28 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Willems filius Jooris Lambeke Somerghem ende dheer Jan Steijaert Somerghem Lambeke - Xoffel de Neve 18 r. / 10 r.

- 244 -


VII

*

dheer Loouijs van hecke daerneffens 25 r. - Pieter Gaudissebois * Kt. 1742 ghebr. Pieter Lateire filius Jans Lambeke Jan Steijaert Lambeke

ende dheer

* Gillis van Hecke 13 r. - Joos van Hecke fs Gs Item de lanckste dobbel dreve is groot 170 r. waer innen dat geIt Jooris de Rijcke tot Mijnheer Mageret tot Geeraert van Kerckhove tot Xstoffel de Rijcke tot Jonas de Tollens tot den pensionaris Penneman tot den Adt Richebourch tot 112. ~ Joos de vos pacht 113. * Mijnheer Sisoing met consorten met drij bulcxkens meerschlant inden brouckelincq noort de lantstraete suyt oost Jan Standart west de volgende gr. 770 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes de Riddere fs Xstoffel Somerghem Lambeke ende Jan Vrient fs Pieters Lambeke - Jan Tollens fs Gs, Jacqs Cooman ende Jan Tollens fs Xps 114. Martin Bogaert pacht Pieter de Scheper met een voorgaende suyt de volgende gr. 406 r. * Kt. 1742 ghebr. Joannes de - Mijnheer de Scheppere prop 0

*

Lambeke

bulcxken noort de Lantstraete oost de west het kercken goet van Sonunerghem Cramere filius Nicolaijs ende gebr.

Lambeke

fO 198

115. Christoffel de Meijere pacht Pieter de Meijere met; eenen meersch bu Loq noort de voorgaende oost de brouckelinghen suyt aen het drefken suyt de kerck van Sommerghem met de volgende gr. 507 r. * Kt. 1842 ghebr. Gillis Tollens filius Jans Somerghem Lambeke - Jan de Meijere fs Pieters 0

*

116. Gillis van Hecke pacht 117. * de kerck van Sommerghem met vier bulcxkens meersch malcanderen oost de voorgaende noort de straete suyt volgende gr. 890 r. Kt. 1742 ghebr. Pieter de Rijcke Lambeke - Nicls de Cramere 0

lant aen west de

'*

118. Joos (Raes pacht is geschrapt) Martens fs Martens bij coope 119. van * dhoirs Martin de Rijcke met drij buleken onder meersch ende lant wesende somleengoet noort oost de voorga ende noort west int ghescheet vande prochie van Sommerghem suyt west de volgende gr. 1750 r. . * Kt. 1742 ghebr. Jacobus pruym fs Joos Lambeke ende Pieter Martens filius Joos Somerghem Lambeke 0

- 245 -


VII 120. de wed. Xstoffel Dannincx pacht 121. * den pensionaris Penneman met drij bulcxkens meersch 122. neffens elckanderen noort de voorgaende suyt den Papjans west de volgende groot 726 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Claeijs filius Lievens Lambeke - Jooris de Blieck 0

lant Adt.

123. Pieter van Veirdeghem pacht 124. * den greffier vanden Perre tot Sommergem met een bulcxken oost de voorgaende noort int ghescheet vande prochie van Sommergem west de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Willems fs Pieters Lambeke - Cornelis van hecke fs Pieters 0

125. * Jooris Fierens met eenen bulcq oost den voorgaenden west aen het sheeren straete noort int ghescheet vande prochie suyt de volgende gr. 420 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Martens filius Joos Somerghem Lambek - nu Joos Martens fs Martens bij coope van Jooris Fierens 0

126. de wed. Jan de Brabandere pacht 127. * den Adt Papjanssens met drij bulcxken ende een drefkin west 128. sheeren straete noort de voorga ende oost de selve 'gr. 1008 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus Pr uym filius Joos Lambeke ende Jan de Vogheiaere fs Geert Somerghem Lambeke - Dhr Jan Steijaert - fO 10 1 ghem 204 r. fO 61 204 r. f 64 -=l~g.uh=e=m,-__ 2 ghem 408 r. 0

...L

0

129. 130. * den selven vanden selven met twee meersch bulcxkens west de voorgaende oost jegens d'hooghde suyt de volgende gr. 674 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus pruym fi I ius Joos Lambeke ende Mher Frans Max. Vande Woestijne rudder heere,van Pilckem Lambeke - Lieven Engelbrecht - fO 10 1 ghem 37 r. fO 29 1 ghem 37 r. 2 ghem 74 r. 0

131.

0

* dheer Jacques Steijaert greffier tot Bellem met eenen noort de voorgaende suyt Geert Wiemeersch west de volgende

meersch gr. 420

r.

*

Kt. 1742 ghebr. Joos van hecke filius Guille Lambeke

La:mbeke fO 199 132. 133. * Geeraert pouppe met den schiepgracht in twee meersch bulcxkens oost de voorgaende west sheeren straete suyt de volgende gr. 330 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus Pruym filius Joos Lambeke - Joos de Vos 0

- 246 -


VII 134. * Geert Wiemeersch met een meerschelkin comende oost Dhooghde noort dheer Jaecques Steijaert suyt het meerentsche ghemeente west de volgende groot 225 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelaere filius Geert Lambeke - Frans Steijaert 0

135. * de weesen Pieter de Rijcke ende Jonas de Rijcke elck d/helft met een meerschelkin oost de voorgaende suyt het Meerentre ghemeente west de volgende gr. 130 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Versluijs ende Pieter Neijt filius Jaecques elck dheelft Lambeke 65 r. - Dhoirs Pieter de Rijcke 65 r. Jonas de Rijcke 0

136. * Jan Vereecken oost de voorga ende suyt het Meerentre ghemeente west de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Guille Versluijs ende Pieter Neijt filius Jaecques elck dheelft ft

137. Geert Wiemeersch pacht * de kinderen Jacques de Vliegere oost het voorgaende west sheeren straete noort den Schipgracht suyt Jooris de Neve ende Arent van hecke gr. 350 r. * Kt. 1742 ghebr. Marten de Voghelare fs Geert Lambeke - Frans Steijaert 0

138. * Dheer Joos de Roo met een hofstedeken op sheeren straete noort ende oost de voorschr. straete suyt Lieven Doorst met syn hofstede west int ghescheet vande prochie gr. 64 r. * Kt. 1742 ghebr. Joos Loontiens filius Andries Durmen ft

139. * Lieven Doorst met syn hofstede suyt den leijbaerme oost sheeren straete suyt den traechele oost sheeren straete noort de voorga ende ende int ghescheet vande prochie gr. Lxxx r. daer van light vijftich roeden op den Leijbaerme gr. 30 r. * Kt. 1742 ghebr. Harten de Voghelaere filius Geert Larnbeke - Frans steijaert 0

140. * Jacques prui jm met si jne hofstede oost de voorga ende suyt den leijbaerme welcke hofstede is groot xxx r. ende staet gheheel op den leijbaerme gr. 30 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus pruym fs Joos Lambeke 0

141. Jacques pruijm pacht * den Adt PapJanssens met eenen meersch lancx den leijbaerme suyt den voorschr. lei jbaerme no ort int ghescheet vande prochie van Sommerghem gr. 380 r. * Kt. 1742 ghebr. Jacobus pruym filius Joos Lambeke 0

142. * Joos Claes met een meerschelkin lancx den lei jbaerme suyt selven leijbaerme noort int ghescheet vande prochie gr. 260 r. 0

- 247 -

den


VII

* Kt. 1742 ghebr. Marten van hecke fi1ius Janneken ... fa Guille jonghe weese Lambeke Lambeke

f"

Jaecques

Lambeke

ende

200

143. * de wed. Jan Willems ende Joos Claes met een meerschelkin suyt de voorgaende noort oost int ghescheet vande prochie van Sommerghem west de volgende gr. 438 r. * Kt. 1742 ghebr. de wed. .1an Snouck fi 1ius Jans Lambeke ende Jacobus Rogiers filius Jaecques Waerschoot Lambeke - Jan Bogaert 143 r. Joos CLaeijs 219 r. Xoffel Claeijs 292 r. - fO 20 37 r. fO 36 73 r. fO eodem 100 r. 210 r. 0

Randnota : Request van Pieter Bogaert van 20 okt. 1721 is geschrapt als zijnde nabuijs) 144. Joos Martins pacht * Mijnheer Maes met eenen meersch comende suyt lancxt lei jbaerme oost de voorn. noort int ghescheet vande prochie de volgende gr. 400 r. * Kt. 1742 ghebr. Via Jooris Grijp filius Pieters Lambeke - den prop. 0

den west

145. °Joos Raes pacht van * Mijnheer Magaret (den pensionaris Penneman is geschrapt) met een meerschelkin oost het voorgaende suyt den lei jbaerme noort int ghescheet vande prochie west de volgende gr. 100 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Pape fi1ius Jans Lambeke - Geert Neijt 146. Pieter Steijaert den pensionaris Penneman met een meerschelkin oost het voorgaende suyt den lei jbaerme noort int ghescheet vande prochie west de volgende gr. 150 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter Claeijs filius Lievens Lambeke - Jooris de Blieck 0

*

147. * Jooris de Rijcke met een meerschelkin oost het voorgaende suyt den leijbaerme noort int ghescheet vande prochie west de volgende groot 126 r. * Kt. 1742 ghebr. Carel de Rijcke filius Jonas Lambeke 0

148. ° * Pieter steijaert ende Jan vuijtdenhove met een meerschelkin oost het voorga ende suyt den leijboerme noort int ghescheet vande prochie west de volgende gr. 63 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Rijcke Lambeke - Lieven de Keijsere 149. * Jan de Vliegere leijbaerme noort groot 150 r. 0

met een meerschelkin oost de voorga ende suyt den int ghescheet vande prochie west de volgende

- 248 -


VII

*

Kt. 1742 ghebr. Frans

150.

u

* ....

de Ruytere

filius Joos Somerghem

Lambeke

Arent de Keer pacht met een meerschelkin oost de voorgaende suyt den leijbaerme int ghescheet vande prochie west de volgende parti je gr.

noort 110 r. * Kt. 1742 ghebr. Jan Frans steentiens

Somerghem

Lambeke

151. * Pieter de Meijere met een meerschelkin oost het voorga ende den leijbaerme noort int ghescheet vande prochie gr. 86 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Rijcke Lambek - Xoffel de Neve 0

152. * de wed. Jooris de Rijcke met een meerschelkin vande prochie van sommerghem ende Meerentre oost suyt den leijbaerme gr. 326 r. * Kt. 1742 ghebr. Pieter de Rijcke Lambeke - Pieter de Rijcke

suyt

0

Ic

S(a) Totale Lambeke LXX gem(et) IIc VII roen

- 249 -

int ghescheet de voorgaende


VII

fO 201 Desen metinge boecq beloopt in prlJs VII c xix bunder Item de gheheele thinde in prijs xxxviii bunder vic r. Item den cooren wint Meulen prijs vi bunder Item den leijbaerme prijs iii bunder vc L r. over wedersijden de vaert Item den Heijsten driesch voor soo veel de prochie van Meerentre daer inne competeert ghepresen d'vuijt planten ende aparent gewin raeckende diversche persoonen tsamen tot ii bunder

L

r.

fO 202 In gevolg het octroij verleent aen Bailliu Burgemr. ende schepen Midtsgr. dheeren groote ghelande der prochie van Meerentre van date van .. 1682 inden raet van Vlaenderen en dat omme te prijsen ende meten de voorn. prochie soo in landen Bosschen ende Meerschen midtsgr. thiende, den traechele, Eijsten driesch etc. soo ist dat wij ondert. tot het. prijsen vandien hebben opden xxx Junij 1682 ghecompareert voorder raetsheer D'hane tot het doen van ons verclaers van Eede ende hebben de voorn. presije ghedaen naer onse beste kennelijckheijt ende wetenschap alles op 't verbal op forme vanden houden prijs vernieuwt ende verbetert ende in confirmatie van desen soo hebben wi j Joos Mei jsman gesworen lantmeter, Jan Meeus ende Geert coppens buyten prijsers Midtsgr. Jan de vogelare en Jan van Hulle binnen prijsers dese ondert. desen xx 8ber 1682 Handtekening van J. Meijsman 1682 Jan Meeus 1682 Geert 1682 Jan van Hulle Jan de voghelare S(a) tsamen volgens den prijs vii c Lxix bunder 300 r. Inliggend

los blad

Coppens

in het register.

Alsoo ten jaere 1680 is gemeten ende gepresen geweest de prochie van Meerentre alwaer onder andere is gepresen den vuijtplant van Eijsten driesch tot ses gemeten en de daerenboven onverlet gelaeten het voorde re apparent gewin van garsinge ende alsoo de voorschr. ses gemeten prijs sijn consisteren in diveersche propritarissen ende gebruyckers soo is bij den onderschr. lantmeter afgemeten ider een si jnen vui jtplant omme alsoo tsamen andermael tevinden den voorn. pri js van ses gemeten als hiernaer volgt Alvoren de wed. Pieter Cornelis 190 r. Guillam

Bruijneel

Pieter Beelaert Guillam

90 r.

als pachter

218 r.

Bruijneel

Frans Arents de quohieren

70

340 hiermede

oock belast

- 250 -

r. r. Frans

Arens

is bij


VII den selven

200

(Frans Arents)

de wed. vanden Adt. Speeckaert quohieren Lieven Vervennet hiermede Lieven vander vennet pacht

162 belast

r. r.

Mevrouwe vande Bijloque Gs van Lakene pachte onder Landegem Gillis van Lakene pacht

209

r.

Chls de Kegele hiermede in quohieren Chls de Kegele Pieter Kocquijt pacht

162

r.

2

Jan Prost

4 r. lantmeter

hiermede

Kerst

bij

de

quohieren

is

belast

1685

belast

r.

Jan van Kerckhove

als gesworen

en

153 r. opde

De weesen van Laurijs ende Lieven Bruneel hiermede belast Lieven de Baets pacht

Mij toorconden 1685

Verset

den xv Xber 1685 J. Meijsman

Bunderinghe vande thiende deser prochie soo vanden cappittie van Doornijcke als de ghone vanden heere Pastor ghesmaldeelt op elcken wijck der voorschr. prochie als volcht capple thiende Te weten den wijck van Pastors thiende Waterlat iii gem iic Lii r. 1 gem 84 r. 111 gem 11C Lxxxviii r. 1 gem 96 r. Binnewijck overpoecke Roodepoortewijck iiii gem ic XXX11 r. 1 gem 144 r. Meulenacker meerschcant iii gem ic Lxxx r. 1 gem 60 r. Donckwijck iiii gem xxiiii r. 1 gem lOS r. 1 gem 144 r. Langenacker iiii gem ic xxxii r. Meerschcant Overpoecke i gem iic x L r. o gem 180 r. Poolbroeck iiii gem iiii xx xvi r. 1 gem 132 r. Hei jstenwi jck vi gem iic xvi r. 2 gem 72 r. Binnewijck Overbroeck iii gem 1 gem 0 r. Meerschcant Overbroeck iii gem iic xvi r. 1 gem 72 r. Lambeke Noortsijde iiii gem iic xL r. 1 gem 180 r. Meldere vii gem iic xL r. 2 gem 180 r. Grooten Durme ix gem ic Lxxx r. 3 gem 60 r. Kerckackere ii gem ic Lvi r. o gem 252 r. Tusschen Huste iiii gem Lx r. 1 gem 120 r. Lambeke Suijtsijde V gem Ic xx r. 1 gem 240 r. Meulenacker kerckwijck iiii gem xxiii r. 1 gem 108 r. cleijnen Durme gem iic xL r. 1 gem 180 r. 87 gem 36 r. 29 gem xii r.

- 251 -RAG.Mer.188

BIJLAGE I

p.120 inleg

Heisten. Copie van de originele acte metinge van den soogenaemden heystendriesch voor soo vele die gelegen is binnen de prochie van Meerendre van daten 7 junij 1779 ende rustende inden originelen Landboek der voorseijde prochie tot het doen de belastingen in de jaerlijksche pointingen ende settingen tot Laste van de gone hun over de naerschreven respective artikelen op desselfs aldaer uijtgetroken grootte hebben doen belasten beginnende over den jaere ougst ende ontbloot seventhien hondert negenenseventig gelijck aldaer ter marge van elck artikel respectivelijck geannoteert staet. Q

Ten versoeke van d'heeren Baelliu Brugmeester ende Schepenen der prochie van Meerendre hebbe ik onderschreven Franciscus Van Damme gesworen Landmeter residerende tot Somergem ende tot d'exercitie van diere geadmittert inden Raed van Vlaenderen gedaen voetbetert ende metinge vanden soogenaemden heijstendriesch, voor soo vele gelegen is op de voorseijde prochie van Meerendre ingevolge dat den selven Driesch afgepaelt is met acht Paelsteenen iegens de prochie van Landeghem mitsgaeders elcks respectiven ontrek ende ontbloot separatelijck ghemeten ende groot bevonden alles in Gentsche Landmaete als volgt: Beginnende van aen het Clophekken voorseijden heystendriesch

ten westeijnde

vanden

Doende alvooren te noteren dat de straeten ter breede van ontrent twee Gentsche Landroeden gelegen op den voorseijden heijstendriesdch ter prochie van Meerendre alhier niet medegemeten en sijn; gelijck ook niet de grachten liggende ter buijten zijde vanden selven Driesch, dan alleenelijck de grachten tot ende met den talut langst den kant der straeten voor soo vele deselve grachten als voorseijt op de buijten zijde van den voormelden driesch niet gelegen en zijn, dienende alhier voor memorie. art. i Eerst gemeten van aen den eersten paelsteen den uijtplant van Jan de Meijere filius Pieter schietende met eenen bek voorts oostwaerts tot drij roeden voorbij den tweeden paelsteen ende aldaer abouterende sr. Pieter Lamme, nord den selven ende suyd het gescheed deser gemelde prochie iegens de gone van Landegem groot sesthien roeden dus 16 R 1779 Jan de Meijere fs Pieter Landegem plaetse 1784 Sr. Pieter Lamme art. 2 Sr. Pieter Lamme met uijtplant beginnende van aen den voorseijden 1° paelsteen ende 500 voorts oostwaerts tot aen arlo 4 suyt de voorgaende ende nord de straete groot 46 R dus 46 R. 1779 Jacobus Vandevelde fs Pro art. 3 Den selven Lamme met uijtplant west de twee voorgaende suyd het voorseijde prochie gescheed oost arlo 6 ende nord de kinderen van Jan Maenhaut met den volgende groot 27 R. dus 27 R. 1779 Jacobus Vandevelde fs Pro

- 1 -


art. 4 De kinderen van Jan Maenhaut met uijtplant oost den volgende suyd den voorgaende west arlo 2 ende nord de straete groot 22 1/2 roen dus 22 1/2 R. 1779 Jacobus de Vlieghere fs Pro 1780 Livijne Snoeck wed. vlieghere 1797 Bernard Hazard fs Pro getrauwd met de voorschr. Livijne Snoeck art. 5 Deselve met uijtplant tot aenden derden Paelsteen mgrs. vervolgens schietende met eenen bek tot aenden uijtplant van Pieter Sutterman arlo 8 abouterende in't geheele oost den selven Sutterman ende Pr. Frans Haerens suyd den selven, den volgenden ende arlo 3. west den voorgaenden, nord de straete groot t'saemen 95 r dus 95

r.

1779 Isabelle Hyde wed. van Judocus 1784 Lieven Coddens fs Judoci

Coddens

art. 6 Jan de Meijere fs Pieter met uijtplant, abouterende oost Pieter Frans Haerens suyd het voorn. prochie gescheed west arlo 3, ende nord den voorga enden groot twee roen dus 2 R. 1779 Jan de Meijere fs Pr. Landegem art. 7 Pieter Frans Haerens met uijtplant tot aenden voors. derden Paelsteen en oude van daervoorts tot voorbij den vierden ende vijfden paelsteen tot aende straete loopende van d'hofstede vande kinderen van Jan Maenhaut na er de Cappelle abouterende oost ario 5. Pieter Sutterman Sr. Pieter Lamme ende de voors. kinderen van Jan Maenhaut met ario 10. Suyd de voors. Cappellestraete suydwest het voormelde prochie gescheed ende nordwest den voorgaenden ende arlo 5. groot alhier t'saemen im gemet. 46 1/2 roen dus im gemet. 46 1/2 R. art. 8 Pieter Sutterman met eene striepe uijtplant abouterende nordoost de straete suyd oost en suyd west den voorgaenden ende nord west art. 5 groot 11 1/2 roen dus 11 1/2 R. 1779 Pieter Sutterman fs Lieven art. 9 Sieur Pieter Lamme met eenen striepe uijtplant abouterende nord oost de straete suyd oost en suydwest ende nordwest arlo 7. groot 18 1/2 roen dus 18 1/2 R. 1779 Jacobus Vandevelde fs Pieter art. 10 De kinderen van Jan Maenhaut met eenen bek uijtplant abouterende oost de straete suyd de voors. straete loopende van hunne hofstede naer de Cappelie ende west ario 7. groot 114 3/4 roen dus 144 3/4 R. 1779 Isabelie Hyde wed. van Judocus Coddens 1784 Lieven Coddens fs Judoci

- 2 -


art. 11 Deselve met een hoeks ken uijtplant abouterende suydoost den volgenden suydwest de straete ende nord oost hun selfs land groot 12 1/2 roen dus 12 1/4 R. 1779 Isabelle Hyde wed. van Judocus Coddens 1784 Lieven Coddens fs Judoci art. 12 Pieter Sutterman met uijtplant abouterende suyd oost den volgenden, suydwest de straete nordwest den voorgaenden ende nord oost sijn selfs hofstedeken groot 81 R. dus 81 R. 1779 Pieter Sutterman fs Lieven art. 13 Sieur Pieter Lamme met uijtplant abouterende suyd oost den volgenden ende arlo 15 suyd west de straete, nordwest den voorg. ende nord oost sijn selfs hofstede groot 288 1/2 roen dus 288 1/2 1779 Jacobus Vandevelde fs Pieter art. 14 De wed. Jan Martens met een deel uijtplant abouterende oost haer selfs hofstedeken suyd ende west den volgenden ende nord den voorgaenden groot 37 roen dus 37 r. 1779 Jan Haerens fs Jan art. 15 De kinderen van Jan Maenhaut met uijtplant abouterende oost hun selfs hofstedeken suyd hun selfs ander hofstede ende den volgenden, west de straete ende nord de twee voorgaende groot eenhondert en een roede dus 101 R. 1779 Jacobus de vliegher fs Pieter 1780 Livijne Snoeck wed. van Jacobus de Vliegher fs Pro 1797 Bernard Hazard in huwelijk met de voorschr. Livijne Snoeck. art. 16 Deselve met eenen bek uijtplant suyd aenden voorga enden oost hunselfs hofstede ende west de straete groot 125 1/2 roen dus 125 1/2 r. 1779 Isabelle Hijde wed. van Judocus Coddens 1784 Lieven Coddens art. 17 Deselve met uijtplant ten suijden aende voors. straete naer de capelle suyd art. 19 west het volgende ende oost de straete groot 174 roen dus 174 R. 1779 Isabelle Hijde wed. van Judocus Coddens 1784 Lieven Coddens art. 18 De gemeentenaeren inden voors. Heijstendriesch met een partije vlakte beginnende ten suijden aende voorn. straete naer de cappelle oost den voorgaenden ende den volgenden komende met eene striepe tot aenden sesden paelsteen ende west het Prochie gescheed groot 164 1/4 R. dus 164 1/4 1779 Sr. Francies de Baets 1779 oock Sr. Pro Lamme als geĂŻnteresseerden in desen seggende te sijn.

- 3 -


art. 19 Dheer Joannes Bapte Roelandts Greffier tot Aelter met consorten met uijtplant liggende langst den oosten suijden ende westen aen hun selfs hofstede ende land abouterende aldus oost de straete ende ten deele de kinderen van Jan Maenhaut onder art. 25 suijd de volgende west ook ten deele de volgende ende de voorgaende en nord arlo 17 groot t'saemen een gemeth 240 1/2 r. dus im 240 1/2 r. 1779 D'heer Joannes Baptiste Roelandts Greff(ier) tot Aeltre art. 20 De gemeenternaeren inden voors. Heijstendriesch met eene partije vlakte beginnende eerst met een striepken uijtplant van aenden sesden paelsteen abouterende ten oosten den voorg. ende de straete suijd de lokte alwaer de sevensten paelsteen is staende west het prochie geseheed en nord den voorgaenden groot 1 gemet 141 1/4 roen dus im 141 1/4 R. 1779 Sr. Franeies de Baets 1779 ooek sr. Pro Lamme als geĂŻnteresseereden inden selve seggende te sijn~ art. 21 Deselve met eene partije vlakte ten suijden van de voorseijde. Loekte abouterende oost ende suyd de straete ende west het proehie gescheed groot 238 R. dus 238 R. 1779 den voorschr. Sr. Francies de Baets ut supra 1779 Oock den voors. Preus Lamme ut supra art. 22 Deselve met de vlakte abouterende oost ende nord de straete suijd den volgenden ende west het prochie gescheed groot vier en twintig roeden dus 24 R. 1779 den voorschr. sieur Pro Lamme ut supra art. 23 Christiaen Heijnssens met een beksken uijtplant suijd aende voorgaende vlakte oost de straete ende west het voorn. prochie gescheed groot 4 1/2 roeden dus 4 1/2 R. 1779 Jan Cornelis fs Pro Landegem art. 24 D'heer ende Mr. Joannes Petrus Josephus Zoetaert greffier van den Raed in Vlaenderen met uijtplant abouterende oost sijn selfs land suijd arlo 27. west den volgenden ende den Greffier Roelands ende nord de straete aen sijn selfs hofstede groot 172 1/2 roen dus 172 1/2 R. 1779 Jooris de Witte fs Thomas 1795 Carel de Pauw fs Gillis art. 25 De kinderen van Jan Maenhaut met uijtplant oost den voorgaende suijd den volgenden west ende nord de straete groot met een deelken uijtplant daer iegenwoordig twee eijken plantsoenen staen ten westen over de straete tot sesthien roeden dus 16 R. 1779 Isabelle Hijde wed. van Judoeus Coddens 1784 Lieven Coddens

- 4 -


art. 26 Dheer Jan Baptiste Roelandts Greffr tot Aeltre met consorten met eene striepe uijtplant oost ende suijd art. 24 west de straete ende nord den voorgaenden groot 11 1/2 roeden dus 11 1/2 r. 1779 Dhr. Joes Bapte Roelandts greffier tot Aeltre art. 27 De vrauwe abdisse vande Bijlocke in Gent met uijtplant oost selfs land suijd den volgenden west de straete ende nord arlo 24. groot 299 R; dus 299 R. 1779 Pieter Van Wassenhove fs Christoffel Landegem art. 28 suijd daer aen d'hoirs van mijnheer Kervijn met uijtplant abouterende oost selfs speelgoed suijd den volgenden west de straete groot 173 R. dus 173 R. 1779 Dhr. Meester Guilliebuurs Lucas Kervijn Advt. in Gent art. 29 Jan Vande Kerckhove suijd daer aen met uijtplant oost SlJn selfs hofstede, suijd den volgende west tendeele het prochie gescheed ende de straete groot 190 R. dus 190 R. 1779 Jan Vande Kerckhove fs Pro art. 30 Denselven met uijtplant suijd aenden voorgaenden oost sijn selfs hofstedeken suijd de straete ende west het voors. prochie gescheed groot 20 R. dus 20 R. 1779 Pieter Mestdagh fs Jan art. 31 Carel de Prost met consorten met uijtplant komende met den suijdwesthoek aenden 8 ende lesten paelsteen oost hun selfs höfstede suyd de kinderen van Jan Maenhaut west het prochie '{jèscheedende nord de straete groot 6 1/2 roen dus 6 1/2 r. 1779 Jan Andries Willems fs Jan 0

Bedraegende alle de voorschreven uijtgesteken grootten t'saemen tot vier bunderen 220 roeden Gentsche Landtmaete als voorseijd dus dezelve 4 bund. 220 Roen Aldus de voorschreven metinge gedaen ende daeruijt de voors. grootten exactelijk gecalculeert ter goeder trauwen op den aenwijs ende ter presentie van de versoekers ende diversche vande vooren gecitteerde gebruijkers ende ontblooters, dit naerdien de selve gebruijkers ende ontblooters tot het doen vanden geseijden aenwijs van hun gebruijk ende ontbloot behoorlijk waeren geconvoceert (ter reserve vande gone vermeld arlis 1. 6. 7. et 23.:) van wegen de voormelde versoekers per laet weten van daten 20 meij lestleden ende de respective relaesen van insinuatien daerop te bevinden respectivel(ijck) van daten 25 ende 28 den selve rnoend ten daer bij geprefigeerde dage,'wesende date onderschreven, aen mij onderschreven geassumeerden geëxhibeert des en 7 junij ende volgende dagen 1779 toercon. ondt. J: V: Damme 0

0

- 5 -