De staten van goed van de Heerlijkheden Oostwinkel e.a.

Page 1

LUC NEYT

DE STATEN VAN GOED VAN DE HEERLIJKHEDEN· OOSTWINKEL SINT DONAAS BINNEN BRUGGE . _ PLATTE GAVERIJ TER HEULE ..... KERSEN TER RIJEN EN AUDEGOEDE

TIELT

1YS6

l.uxernhurulaan

.'.

'.'

.

,

. '..

..

-

..

.

.

. -".

-..

~,'

.,.....

-',

,.

. ,.

;

-.'

_-

','

",....

.....

.

2t

-

'"

.

-'~'.

.....

..

'.

.. "_

. ',.

"".II

INHOUD

DEEL 1

HEERLIJKHEID

OOSTWINKEL

tè Oostwinkel

en Zomergem •

.Inventaris

DEEL 2

Oo~;,hiÎ!lkd registers

HEERLIJKHEID

p,

19-20-21-22.

SINT DONAAS BINNEN BRUGGE

te Oostwinkel. Inventaris Oostwinkel

1 - 49

50 - 63

bundels 37-38-39 ..

DEEL 3 : HEERLIJKHEID, FLATTE GAVERIJ EN TWAALF BUNDER

64 - 7.1

te Zomergem, Oostwinkel en Merendree. ~nventaris Zomergem register 278.

DEEL 4

HEERLIJKHEIID te Landegem Inventaris

DEEL 5

TER HEULE

72 - 78

en Nevele. Nevele bundels 1276-1278-1279 register 1277.

HEERLIJKHEID

en

KERSEN TER RIJEN EN AUDEGOEDE

79 - 84

te LotenhulIe, Meigem en Vinkt. Inventaris Lotenhulle bundels 109-110.

Om een bepaalde familienaam zo vlug mogelijk terug te vinden werden, op voorstel van de heer Marc De Cooman, de akten per deel doorlopend genummerd~ Ook. werd .per deel eeD. klapper opgemaakt. Deze kwam tot stand met de medewerk.ing van de heer André Deeroos, die eén computerprogramma schreef om de aaaen alfabetisch :.. :te rangschikken en uit te printen; waarvoor ..mijn oprechte dank. In de klapper verwijst het getal na de familienaam naar de doorlopende nummering.


111

GEBRUIKTE AFKORTINGEN St.

staat van goed ten sterfhUis

Rek.

rekening

v.

voogd

pat.

paterneel

mat.

materneel

we d .

weduwe

wedn.

weduwnaar

Hd.

houder

He. K.

houderigge

1x

eerste huwelijk

Sr. Joe

sieur jonkvrouw

JaT·

jonkheer.

voorn.

of vODgden

=

bezitter.

= bezitster

kind of kinderen

. voornoemd

fO

folio

fa

·filia

=

dochter

=

fs

filius

filij

kinderen

j .

jaar

m •.

maand'

S.M.

saliger memorie

heerl.

ambacht

Bar.

baronie

R.A.G.

zoon van van

: heerlijkheid

Amb. Oostw.

van

~ Oostwinkel Rijksarchief

Gent

van


IV KLAPPER

HEERLIJKHEID

LET OP !

OOSTWINKEL

p. 1

Deze klapper werd in twee delen opgemaakt.

1 tot en met 298 ,. 299 tot en met 372 ..,.z.e

late deel : volgnummers 2de deel : volgnummers late deel achtjefis 125 achtjeos 126 a[htjens 134 acht jens 135 adr iaens 163 aechtjens 191 aerts 276

aerts lBO aets- .277 16J andr ies 108 andr ies 109 aletiij!l5

aodr!!?; 237 hastiaen 49 hastiaen 50 bsudt s 45 bauter s 154

bwters 155 bauters 157 hauters 159 baliwer,s 294 beij 250 Doelens

1(12

boelens 190 boes 142 boes 143 ooqaert n bogaert 3b

bogaert 38 bollens 2J6 bonte 1

bóücquet 209 bOlicquet 236 bouket 209 bous 108 bous 109

hous 237 bral 126 breussens 295

breussE'ns 2% breusst'lls 297 bruvneel n2

bul ti jnrk 19 bulti jnrk 20 bul ti jnd: 125 bultijnck 12b bul ti jnck 134 bul ti jnck 135 bult iinck 141

bultijnck 235 14b bultmek 191 bult î nek 241

bultind

roppens 196

de de de de de de

coppens 197 coppens 27b coppens

277

coppens 2BO [oppens

a92

cornu 27~ corthals 22 c()rth~ls 242 dsvez 147 davez 192

de badere

99

burghgraeve B6 caedaert 21

de backere 2bb

carlie 40 earl ie 42 carre 163 . chr ist i sen 142 chr isti een 143 chr isb sen 237

de baets 104 de baets 105 de bitets 112 de baets 116 debbaurlt 169 debbiludt 248

chr i.stiaen 238 christiaen 239

debbaut

cl aei is cl aei is cl aei is r iaei is cl aei is cl aeUs

9 10 26

29 30 9b

claeijs 97 cl sei is 115 cl aei is 117 cl aei is 120 claeiis 133 cl aei js 154 cl sei is 155 cl aei Is 158 cl eei is 178 cl sei is 2'.27 claai is 242 cl ai js bO cl ai is 64 cl ai js 132 cl ai js 242

168

debbaut 218 de bour der e 18 de bourdere 80 de bOlJfdefe 81 de bourdere 150 de beurdere 151 de bourdere 226 de buurden: 227 de büurdere 26a de bourdere2b9 de bourderi! 271 de bOllrdere 272 de bourdere 274 de beuver 22

·de bruijekere 19Q de buck 274 de buijsschere 181 de clercq de cl er cq de cl errq de c lercq

203 254 255 258

bruvneel 133 oud; 274 buck 274 bui ick 210 bui itk 211

cl sijs 243 c{]cquijt 221 cccqui jt 222

de clercq 259 de (Dek 16 de ccct 18 de cork 44

2 [OP pens 12

deceek 45 de cock S4

bui

221

coppeflS

28

bui jek 222 bui je k 233 buUcq 22

roppens

39

jek

(Oppt.'BS

coppens 42 cuppens 93

de cock 118 de (Dek 119 de wek 177 de cad 190

cock 252 ccck 253 C\iCQ 18 cccq 25

(ücq 76

cncq 130 de cacq 131

de CDk 30

de CDnn iinrk 190 de cQnnijnck 100 iÎe cuijper 277 de cliyper!? 280 de geetere]Î deot>eHere 51 de gneetere b degheetHe 11 degheetere 14 de gheetere 17

de gheetere 35 dl? gheettm;

52 de gheettere 53 de gneytere 114 de grave 298 de greve3 de groûttÈ 131 dl? grootte 225

1

de

keer

dt> de de de

kel'r lIl) keef 111 keer 150 keer 151

di: keer 200 de keef. 202 de lieer 22B de keer 263 de i~eer 27& de keHser 2BB

de keijser 29(1 de keijser 295 de kei) ser 2%

de keyser 2î9 de J Qof 21 de man lbO· de iIIei)ere 21 de!li€ijete 63 de ilelJere 64 deiHEijere b5 de Illeijere 144 de iHpijere :lOb de mei JEf!? 20] de llieijere 210

VIII


v de ieijere 211

de l1Jeijere213 de ieijere 233 de lIeijere 244 de ~eijere 245 de ftleijere 246 de lIIeijere 247 de lIIeijere 2bO de mf!ljere 274 de Ileljere 288 de iiieijere 290 de meyer 145 deillol 1243 dEfirDl 123 de !lio] 215

demol 216 de liui jnd: 24 oe ffiuijnck 138 de mui jnck Ei de mui jnck 168 de sui jnd: 169 de iiui jnt] 217 de liuijnd: 218

de illuijnck 248 de i1!uijnd 254 de suiinrk 255

de iilL1ijnck258 de eui joc(; 25~'

de iJiuncq 160 de ffiuynd. 159 de ii!U \lnd: 16f; de rnuynd: 168 de nhe 1 di" oeve 4 de neve

de de de de de

neve IiEye

ileve neve lieve

de neve

depaepe depile~e depape depauw depauw de pauw

27 72 87 104 105 176 240

184 201 183

lOb 107

179

depauw lB6 de pauw 1B9 de pauw 190 de pauw 294

de poort erf! 27 de raedt 56 - 146 dereu 7 de reu 57 de reu 74 de reu 75 de reu 86 de reu 219 de .r eu 2S'7

de rijde de rijde

78 125

de ri icke 12b de rijde 134

'de rijde 191 de rijde 235 de rioele 15 de r oo 185 de roo lab de ryde 102 de schuytere 202 de smet 16 de Sliet 18

de sillet 25 desiilet44 desiliet45 desiiiet 54· deslÜE't74 de siliet 76 de Si!iet89

'iE iraan

SS

278 279 95 3 24 64

126 250

de vos 12b

de de de de de

vos 234 vreest' 5 vreese 15 'lui jst 4 vuijst 36 de vuijsI 37 de vuijst 3B de vui jst 1B8 de waele I de walsene 9 de wal sthe Hl de walsene 26 dE' wei ft 212 de weift 213 de weirt 214 de weid 232 de wulf 10(1 ct haenens 250 dhaese

n

d hoens 230 dhoens 321 dhont 294 dhooghe '2 dhol.1!Jhe 39

dijnghell5 163 dobbelaere 22 dobbel aere 47 dobbel aer!! 54 dobbelaen 1(13 dobbelaere 124 dooghe 12 fiH5

de stilet 98 de smet 12b dessai/i s de suttere 100 dE

ct heus 247 d heus Zb(l

drieghe

desffiet 95

di? vijst 34 de vliegere de vliegere de vl i egher de vlieghere de vlieghere de vlieghere de vlieghere de vlieghere

dhooghe 194 dhooghe 195 dhooghe 230 d hooghe 231 dhooghe 232 dhooghe 284 dhooghe 285 d hous 246

12& 290

flaliiant 294 flaftiant 29B francquaert 201 çadeijne 256 gadeijne 257 geeraert 175 geeraert 179 geer aert 190 geirlandt 48 geirlandt 113 geirlandt 15ü geir1 andt 151 qeirlandt 152 geirlandt 162 geirlandt na geîrlalidt 129 qeir l andt 234 geirlaodt 273 geirlandt 275 geirlant 13 geiriant 31 geirlant 32 gei rl ant 33 geirlant 43 geirIant 49 ijeirlant

gei rl ant geirIant geirlant geirIant geirIant gelrIant ge ir Ian t geirIant geiriant geirlafit

5(1 92

93 136 137 149

153 156 2bS

269 270 çeir lant 271 geirlilot 272 qeir lsnt 278

geirnaert 242 geirnaert 243 gerliint 263 gero 94 gheirlant 43 gierlant 161 goethals 4 goethals 46 goethals 57 goethals 61 goethals bS - 70 qoethal s 112 goethals llb goethals 140 goethals 141 gü!?thal~ 175 goethals 179 goethals 241 qr ijp 194 gr ijp 195

heijsirii!i 22 heriiiiir;233 herliian2i4 hertele!!r 99 • hertel eer ]i 4 herteleer 29:2 herteleer 293 hertel eer 294 hertel eer 29B hertschap 113 heseillaliS 163 holderoE:'ke 128 l;olderbeke 129 hoste 2B4

hoste za::; hoste 2&9 hosh 291

hovaerl? 82 hovaen.' fl4 hOYiiere 9r1 hovaere 91 hovilere 85f huîjsman Bj huysmafi 22b huysllian227 iseriiian 21 jal:qui!s

100

jacques 130 iacques 131 jscques 176 jsecques 177

kerstens 148 1 iillibrecht 273

lantsheerE'

gei rnaer t 59

lelou 124 l el uij 127 leilliljeuf B9 1 esaieur 95 lootens 238

geirnaert

l ootsns 239

bi)

40


VI loot éns 79 loottelis 154 loottens155 Inottens iS7 lcottens 158 1uUdenaere 4 flabeson 181 iaenhaut 231 [Ianpudt B manout'27 lianout 28 lIIanout ,40 ilano~t 4i marlijn 238 illarlijli 239

In

tiiirténs

!lIdrtens 19~ liart,i n 4(i iliiiHhijs 227 iieij.e 2ó2 iieije 263 ,Mije 264 iiei je 278

ffieire 261 ilit?stdag 5 mestdilg 15

üi€stdagh 240 l1eulleJTis 236 .,j je 50 mije 228 eor ti er 4

mortier

215

ililii j 1 aert 63

niuljlaert jiuijl der t aui il ser] sui jl tiert il!ijlaert iiuijfaert

&4

65 14~' 250

251 279

lIuUIaert 281 mui j1 aer t 282

iuijlaert283 lliulle~, 261 ' &ullellis 20S iiullems 209 Iftye 49 nei it B ooms 148 OOJliS

163

ooms "164 oofaere ,,120 pauwels 26 pauwel s 96 pauwl'ls 97 pauHels

115 pauwels 117 pauwej~, 141

pauwels 178 pilUWfIs. 242'

peers B peir s 105, pers '104

pers 105 pieters 148 pijferoen 212 pi Hetoen 220 pijHeroeo 213 pi jfferoen 214 poppe .183 poppe 184 , poppe 201

potvlieghe 27 praets 163 raes 30 fill15,244 raes 245 fillllan253 falilont 18676 ramont 186 rellerje 31 ruerie 43 relieri,e 48 rijdaert 41 rijckaert 46 rijdaert SB rijckaert. 61 r iickaer

t 62

rijckaert , ri jckaert .r i jekaert ri jckaert ,ri jdaert rijdaert rijckaed r i jckaert rddaert rijckaert ri Jèkaert r iickser

66 67 68 69 70

71 99 lOb 107

t

, ri jdaert riickaert . r i ickaer ri ickasrt

110, 111 11.4 136

137

t 149

rijckaert ri jckaert rijckaert rijckaert rijdaert rijCkaeft ~ijckaert

153 176

178 223-,224 228 134 234

262

ri jd:dert 263 r ijckaert 264,

,rijckiiert 278 roegens 269 roete Pi roete 174 foete 190 • rooselÏlont 187

rooselont 188 roosfJfiool 189 rutte 187 rutte IBS, ruHe 278 siieijs 190 'sandra .lBO sandra 181 schoonaCKere 19b sÎerens 3B sierens 95 sierens 103 sierens 285 sierens 286 sierens 287 snosck 34 snoeck

35

snoeck 36 snoeck 37 snceck 38 ' sncuckaer t 8

. stael ens 77 stai;!Jefi5 100 staeler,s iOl staelens iü2 st ael ens 131 5taelens ,170 " stiiElens 171 staelens 172 stael ens 173 ' stael ens lï4 st"elens 177 stsel ens. 190 st ael ens 294' staeJlens 78 standaert 47 standaert 94 standiiert 124 stahdaert 127 standaert 185 steijaErt i44 steijaét 191 stei jaer·t 19S' steijaert 20b steijaert 231 stevens 278 steyaert 145 stock 212 suere 148 ttdelipondt 159 thi enpondt HO thienpondt 16B thienpont 117 thi eiiprint 218 thienpont 24B thi eten;· 119 tietens 118 tieten; 211 , tietens

233

tietens 252 ti jsebaert 198 tijsebaert 199 tijsebdert 225 tollens 2B4 tollens 285 toll ens 286 tol lens 291 tr onkoi ie 18l

valde 215 'lalde 23~ valde 239 \lalde 25tY van bever en 36 vari oile I e ~;4

daele 36 van daele 37

van

van daè Ir lOj

vaiid~ele 101 van dsel e 173

van da~le 19(1 2(;; van daelie 77 'van daeH e 78 vande berghe 2b~" vilnde b~rgh~ 266 vanae berghe 267 ~'an daele

vande heste 269 ' vande hestf 270 'lande ke~ckh{1ve 2ï3

vanden haute

i

'/anden,haute

71

vander haeghen 28, vander ,v~nn~t lB2 yanDe veldè 24 \lande velde 23f vand~ voorde 25(1 vande ~{1D~de 279' 'lande voorde 182 yan giietheli 131 van haec~e 47 van haele

41

Viin haele 55 van hi!fle'S6 van haele 5B van haeie 80 van haele 128 ~i!n haele 129' van hal' Ie 175 van hëiele 179 van haeie 204 van haele 227 van b.elle 7i

van van van van

hael'le 79 haelle Si haelJf? 88 hiieUi"ii&l

vsn herke 8.5 van hede 140 '


VII

..

van van van van VdO

hecke 141 hecke 1411 heeke 241

heeke 249 hecki? 250

van heel:e 251

van hecke 279 van heeke 262 van heckè 299 van heijste 269 van hei jste 270 van helden 148 van. hi jfte 1'" va.n halaerbeke 129 van holderbeke 204 !i..

van 'hove 123

van hove 215 van ho>.:~ rn 'lan huIlt' 50 van hulle 71 van hulie 95 van hulle 126 van hulJe 162 vanhullè lb7 van hul l e 201 van hulle 205 van hulle 285 van hu1le 28~' van hul I e

van. 'voeren van vooren Viin

J'H'!.

L't·

..

.LIl

az

196 197.· ~i lOb·

107. 138

159 lbO

JJL

~ h\ w~l vcöert ~ ~)e!5 t 61 west 67..

vershl st tbS

wieme 147

west. 70 west 1.27

iiefehlst 166

wiemE! 192

verhi e t39

wieme 193. wiiterscaut 240 wijnant 153 wille 61 wi lle 62

verhie t:r•. verhi e 160 verhie 16B verhie 217 verhie· 218 vermeire 208 Vetïiieir·e 209 vermei re n6 vernaet 79 vernaet 88 i

! •..t7

152 vernaet 153 yernaet 161 Vl!rnaet 162 vernast

f'i"T7

versluys 73 . verslli~s 277 verstraete 6 ver str aete 11

..

<c'"

west I'"l'!

ver sl uvs 72

46. 139 218 van spei jbrouü 265 van spei jbroucl. 266 .vsn spe) jbr nuck 167

ient Sa waelput '5ï waelput 105 wei.jnant 149 vt

w~st 69

.L1..'

'-:1'

137 1.52 vi jiicke 153 vincke 92 vincks 93 .. vr iendt 259 vrient 282

verhaeg·en 234· ... erheet;e 126 verhelst 1"" 1.1.

24

248

vi jncke

vi jnde

ver donck .i21

vernilet i..I ...\ ver51~i.i5 19 versluijs 2ü vers! ui js 87

168

verstraete bi verstraete b7 verstraete 99 ..verstraete 114 verstraete 131 verstraete 177 verstraete 190 verstraete 25b verstraete 257 iiertriest 203 ver vennet .181 verwilst 38

lit!ijn<int

1~'·~ ';'1..

verbürcht

.tl!

van spai jbroed van speijbroeck van spai jbrusck van speijbroeck van spei jbroeck vai, speijbfQed van spei Jbroeck van speijbroeck van sfiEijbrourk van spei jbr ouck van spei jbrourk van s·r,e ij brouc k van ..spe ijbr oud

~",;"r

'foor en

vei rffian î20

:";\'1."\

van schoofiackere viln schoonackere

12ü 242

veirlidn veirman 83 'Y"~irlldn84 veirtiian 90 veiriiian 91

van Iain LO van 1andtschcot 198' van landtschoot 199 van nieu~enburgh 180. van· nieuwenburgh lBl van ni eUi'!enburgh lB2 van pameie i van péeghi"im 4 "'~ van rentefghelil I.:,) van schoonackere 23· '\' van schoonadere van 5choonackefe 195

..•.

van veirdeqhelli 131 van vlaendereIl IJ van vlaenderen 11 • Viin vlaendereli i4 van vlaenderen lbO van vlaenderen 203 van vlaenderen 21B van vlaenderen 257 van vlaerideren 2bl van vooren 7 van voor en 9 van voor en 26 var, voor en 74 van \loaren 75 van veeren 86 'fan voor en 90 van vooren 91

wine 67

W1 11 e 69 wj Ile 70 .. wi 11 e lL.L: wi l1e 165 ~.",\

wJlle

1,.,

no

wi lle 4lOf wille 201 wi j Ie i.4·;'"L wille 224 lIi11 ems 41 rii 11 ess 200 willeflis 202 wilJeo1ls 289 willeli5 294 ysebaert 179 ys!?baert 207 ySf'rilan 21 ;""1

"i1'\ '1

verstraete 14 ver str aet e .51

.

..


VIII 2de deel

b'::lesbé:lnck

:3:49

.. béi~,~s.,b2Inc:k .. :'!.4B .'. b ë:\f.~~-;b~~nc:k

~r.~.:jB

b"if::.'~ö;b.:\r·lc:k ~:'6i)· b r.H:2~5baf1c k ~)ó i b':;iE~E;b arre: k ~:'6:·! h ë.H:?f.iib anc k :~;'l)ó L, E~Ë-!i'-"rl ë\ \.::rr" t; '~)é~c.~ ber"ni,u?I;"t: .:!.69· I.J J. CliiliN·"' . :30~; bIonçjepl :;:A'7 1:::. uq <":1 i:':'\ r: t ::;; 1:::~

t

bOqé'i!f.?f· i; :::p

p. 38

ke:i j!?~e)f'- ::::~':::8 kÉ-i j set·.. ~;~39 dE' kei ·is(.')n7~ :~:'6:~; clt::! k E! !:.; E') I ::~0 ::!; . de kes.Ë:.·l ~:'4i:~

dE'

dE?

o'-

Ut2

kF;~';Ë!J.

::::;49

de

.d f?

(jf?er:otJ.

:~;:::::2

::S~59.

.. bul'L:i.nc:k cl ':-:\E·:i. j

~5 .

:;:'OT .

cückhuyt ::'!.f...[j. '(;~C)C'F) inr.~ n ~~;;(:1::? c: C)f" n Elr1 cJ :~::é~ 'f' c; o ,..- '1'1 1,...1

c:: DY"

j",l.(

~~ ('':.;~'

1 >:) ::)1 1 ":::::l :? :~;70' Si:!..

.:::~

c: LW nI...i . ~ C: Ci t' fll.(

· eCH'-nu CDf"nu

(jE~ t;i:\c~kef:"·€·? :?SIS) eh:;; b oH? 1 S', :;;: LI· 3 d E:~ b "H'~ t s ~~:: 6 ~:; ei t."'b b,:;\u t. :::~::)O dE~b,b,::\üt .~;;~:.):I. dE~bb,:\u t. ::;·f.~9 d"",b 1 ic: k :~;Ó::~· dt~bJ. :i i:::k :304' df::~ b DUI'- c:lt:?i'" t:~ ':::;:1. E; dE'

"=!' "-J .':~

t.::

c: '::1. . :::::(){:, 1::"-:1'"

1!"'.'I"" c: 1·:.:' .. .. ~.'..:' }. f21'-' c: ,k . ':::'~.i ':;

.'cl è~ C ch::~ c:: 1 (:,:'1.-. C Cf cl E:~ c :I ('? j....c: q

-.t' '

)

'

::'; (l~j.

::::, (j ~:;:. d \::,: ij UC' t: <7.:1 1''' :~;. 1. 7 d E' q f:.~(.::''1.':. ' ' :' ' ' . ~::.:::: 1 cl f:':' '. iJ t.~E;t: ~::) j'" ;.:':. ::::,:? (i cl ~"' \] h ~.:~ (0) t E; I": (,::.;

~:.,q.'7

'. d·(:'~.qocit. (-2 . :3A () dc.:·:! {]i:-.ë:~\it:.· ':~:;'l)9 cl (" [Jr' De:; h~·) ;:~:l.'/ elo;:;· ç:p'- Cl D t t E.:! :~.ij 1 clf," kef·::·f' ·::~j.)9 cl.:: k E'C.' I'" · c!f~~

kE'c)I"

!'?\~~U

:::::0::; :::~(~)j_

cJ(~

CdJ [..(V.I(-'·! C:]. f.? I'"

·...·'I'."·M.·

eh'? in,::?i .. h?I'- c, ::~;2D cl E~ iïi E:~:i ,,:i ti? n~:; :~!::~;o· . dE; . mE·? l. j f?j'" e . :.~;~:; t cl (':ó' i!i E·):i j Eél''' f.O' S:~;1 · d (-:2 . in ,7:) i j f:? j~:-E~ '. ~:; :::~:~: cl (':"'. jij E':':i j i2l'" f2 ::::;:::::~!; dein e:· i j 0? 1'- i:::' ::::: .q. :2. cl f.::! lÏi E":i j fj 1''' E' :2:: :''=; j · d0~ inE:~i' j-\:.::'i""·-f:~ ~::;(:.:::; dr!m:i j n ::::. 1. ~'5 deill:i'j n .~;:'1t-J cl;:? iTli!~ilder" 3::;';-7' cl t~ mCo 1. :.',0:1 ck~ .iï\CJl ::;2El 'dE! fÎli ...ti jnck d.f.:? in 1..1.1 cl F' ,,0, -"-;r --"( •.....:t ••_\ 'I . dt:'? ff,!..ddE·?i'" d~:.:' iául dE!"" :T70 . de muynC:.k. ::6ri' '.' cl fil n E'V (~~ ~;.O:~:; ·df~~ I''':i. jc:kf~~

d~,:? t-( ..<i jter-p :~;:~:;l.· de· I'" !..! 'y'.t EH- ::~;::;1 .dE· . si e :::::1~5 (jf·.~i,;:i. j <:; ló eli'? vOiJE:"l df.?I'·e ::::;óü

cl C· v I"

(:" :i.

n d t :~; ~;':~ 4

cl t :."::4 I.) f,: rï eH: :~VI·1 . di'.~ vi' i f2nt :A6 cl i,::" d f.0.

'~'I""c:! :i. fl \/I":i

de·:0is~e13ere. cl h Cl Iï t.

:::!; ::::: El

dhDöc:/''',e ';:;00 clhc'Ç)(;:_!hE' :::~O 1 dhnoqhE':! :::~4Lj di E':I'" i c:'k' ::·:~::;~·:l~~

:5:36

::~~:ï?

t:

370

i] f? i2 ir' ,:'1(-21'-' t;

df,""I'"j_jck\'i! :S70 Ir' U :i. j t:. ,:::''''(:7:' :;!;:}:O

de·!

de cl E? · de

gE?E?"- aer-

~::'(S6.

b Ci~,;i";C h i:\E:I'-' t; :3~:;4

b l.! j jek

d ob b a-I i:Ü.'?re 321

(_Ji·::'.'el·2\(-=~j'" t;

k i;?~:;E:>1

351

:320

dobbe l af~r"f! :3::2 dobb esl iH'?I'-e 347 of CtCquaelr·t 32::~~

kO::~~::.E:.;l :3!:;[i eh:'.! k f~~:;Ed ::::. ,~~ 0 d E~ k f,7: ~::. E? I ~;l:-::::: iJ t."). kf.'?SE?:1. f? ~;(;1 · eh·:>' k i~'~"; !,::.:i. \:,:' 3 (~~Èl de .. ..-oe:i. jE?r-I,? :-::'99

:::q"7

dobbE?l2.\(·?""E? d ob b o I aen=~

3~-j'(i

qE":i rbr ".F-\ncit :::;~.5::-:~ q E_I :i, ". J <"n cl . :~:::!..!i . q (::!:i r: 1 ,",n cl :~::;5~:) (_:;!(:èi 1'''1'~1ndt: 309 (;.! E' :i. j.... J. ,:':\n cl t :~~ 1. El qE·i"ol,::lndt gei Ir'}. al') t

::::;5~:;

:~~65

gE!:lI'-L:.:~.fït

q f,,':i

jr']. êH'l

9

.

369

t :::;. '72

i~ i t'" r.i ,::'1 ('21: i; :Y::.:;:r. (~ i~"'~ v' ('::'," f"l' ~;> :::::~:::.; ~;.~

q

0

€-~v\,'t.n~:; . '::~;h:i

<;} C!t~::'t:. h r.:\:1. ~::.

:2:~~::~ 6) 9 C}Ff!'~ h ~'::~ 1 E ::~;~:~S~ gV':i j p .. :31 "/ h.=:\eck .299 h ~:'t't::::!'- c:'k . :~:;~::~:2' h ci~U tf.?k ï.O'p·.t '=:! ::::.l:3 h dL! tE'! k (~'~:2tf.::' :;;; J "l hf;:·'· ..·t&?]. t:?E'I'" :~:~:;Et

~:::;Lf:::; .

hE;I'- tt,(ll:.?t.::!j'·

ht'?I· ..·tE?l eej'':~::;."rO h€·~t:'b::néf?I'-' 352. 1 auwE:~'·.c·:i. f.;.~I'"' :~,,62 :I.:i E:·vpni~i.. :~;;O:':i 1.;i t",VE2rl;S :~;06 1 :[1:,,1 \/ ",.) I"i ~:; :::;0 /' 1 i te \iE;' n ~ii 59',:';.

]':l PPf.:!f'lf":.

:::::lB

.1ippE:~IïS :~:;1(7' 1 ~ I~J:iË~r;!5"3t:, t ).i I='l::i f.m ~; :36 IJ J D Iïi IJ Ó t~r" t, :;!; 1. ~'.:; ). Ciinh dE?r ..·t: :;:;J. 6 :I. c)c)f", t: j (,,,'n !:o. :Z::!;::;:: 1 ODri t jf~r"l'=; ::~;2:::; 1 (]cjr;·-t; j t::~n!~:_. :~:~r:-2~:,; 1. i_l.yten~~. -:';6] jn.=I(~!nhCiudt: :!.;!b fiid~::i·nhC!u-i:: '. :~;:;?7 Hl ii\ j' t. Ó ri !,:; . ::'!JI· :~!; IHa 1" tc~n '" :::;1 D ' _iJ f:~:i j (.:.:.~ .:::~ ~::':: ~:j:'.. fii0?C:\ 1 f:21::.II'- oeck

:~15'"

,'.'


IX

van

ti (€·:iJhf.;1m ~S67 vC)C)n.~n ::;;':3A

van

VOOr-ï-?ri

i:; t~)r t: ::~A ~.:i rilui.j 12f"n··t ~~.:":)~;. mu i j 1 E:H.~r·t; :::::&,4 pl us 3:58

Vê:H-,

plu~"; 3~:'jnB p l Lt E=' ~3f.)1 pI u ~:i :::~ é:_\~2 plus :366 pl'"'Ui'j m ::::(1:~!; pru i jin 304r: E~in ~:':'lr', :::;;Ci ~;.~ 1" i j c: k <,~er- t: :~~::::~D I'-':i j c: k l:H~'i'-t. ::~29

VE? EH'""

m u ijl

t·~(J t7? ';j

i F:

:::~~; 6

r ()inh,::;u"L ::~;] J. ~~i C ti J j \/F:: r~ ~:;:::; ~2~3

::~"71 ~::;71

\':ichOOrï

ae: kE2f'

"ichDClrl

,:\r:: k pr'"

~;:. e~:jE~h f-

~:; :::,4:::

~::;eç.lh EI"~:::' s:;,~qh f:~I'--f.". '~·t:::·t:.::· ~":.f.? (;1 hf~I:"' S;. s i €:~V" G? n~:.':~:~ :~'~ /J '~'

+ F:~I""'Ë·):!.!i:i

s:.t c~+of f:f" "1::,::1(;".)],

nldï-,

t; E')!" mCHl

J

:::;0 i

s :;;.4 i.} ::;67

:::::{)9

t (~~f' t"•. yn :3: 1. ~5 t i ii?t~;ms 50::"; t:i. (.~t(?n!~; :307 "Lolli·?rïë'.(",r""&: :309 t:. !" i:;Hl S eH'! :3 1 ~~)

van buylaere 359 v,",n d':;lminu ~:;ó? {jË!'i jr1~:'E?

VCir""Ili'::11'ï

i 1'" (fiiM"! ·~··71·) vel''" :";1 IJ:l j i:; :~:::::~; H \/(:.;;r" E t 1'- aet e :~:: :i. :;~ vel'"" :::; t 1'- ,:\ F::'tEi:::!: (l!:j' V€-2r" F·t; f"" aE:!t ii:2 :; J :I. VE:'

.... ~I

..::_

VE.·!'"":~;"\:: !'- ':;\Ë,)t Q V !.'2!'" ~;;

t t-· ,,":IE'~t02 ...-',r"".... .--. ~-

\Ie!'"

<.::.t.I'··i;\E~t

\/,f.:!1;··

st. ('ë:\E:.t-(;:~

\(;:\

E' .

:3'71

tx:i es;t. 3!:.;:~:; 'y',::?f- t; v- i. t?6 t ::~~t):.:; v u: r"" t; r: :i. t'2 !,;.t "':"I::;:-i;;:' '••), •.J \.:.1

t. I'.!f·rliun t :~:,~;~2~: t(~f'mcmt ~;24 \:1'?r'Hont T2::~ t ':~I" (ij <:"n"",t ::;71

\/i.:~n

iJ (,,'fJ h I?III 2 'iCf vei t'"lnan '"299 VE-: i t..· fIl,::\r1 VEd, j-""m,an \iei I'-mi;i!"ï ,_;. .....I\.J v€:~ir'ïllan ·-:1·r:'.~·.~

VE>j'"

....} ....,I

stdQ]. E2·n~,,·::::::::t:) .~"t.,'Cl i:-? I f~ n ~:;:.:~:~5~~ ,';;; t. c:. j, j Cl E.II··· t :;1::::. s,'· t ~,~ i .:h~ I,'" j'-' t :::1 4

~,;t. u+

::;;~;'5

·2::{;)é)·

van van

de plas5che 359 der bruggen :367 ',i <ol 1'1 cl E-' . 'v' G') 1cl f'2 ~:~:2C.;' v "i'. rï cl (;~ \.."E~i] t·,! ~~ '? 2 vdndC! v,I(-?,<;Jl"le'· :~~40 v ,,:\I"j h t:::· c: k t;: ~s 00 Viill"ï hi·,;)ckf-" ~50t v r::,.n h E" C k f..:, ~~ 1:~:: '-,1 ';1 n "'j E' 1:: k E' :::~:::::0 \1 dl"ï h ~":C: k e ~>"lif \., '"I n h <-:;,!c k e :Sif:5

;::'f.j::;::

Vi,Ui

''',PC: kt:?

v EI fï

hE·:':i. j ':;t. f:~

\/ ,,~Iï

h ''/+ t E:':' ~:::/~U

::';:".';::::;

V(i?f"tr-:i. ('?st Vïi.:!r""

tf"":i. (;."!,;"l::

\/f.::"f"

t r-':i ('2 st

\.'" .. :i. (:2n-l:.: ::::4~"; \/1'-' :i. pn t. :2::6::'; vr ornb \.;\udt: :;::08 \/ V'O C:~iï~b C5 L\ t ~; ~;?~S 'V v-ornb cru t:. :~~~:?7 l',l ':;i E': (J f,? b ,,,\ G' I'" t. :::;"/() i>\1 ~7.~:' ~~:.t :~; () E~ l--'J i 11 f2 3:;~~? W i 11 f;;) :~-;:3:0 ~Û 1 1 t" ~)'~'ii (-'-ol i 1:1. E' ::!;::':i9 ' ~'Jj. ]. ]. c :::::"/ 1 {.J i ].J i,~ :~!;7 j. ~-,-!j, 11 emG ::~:47 w t. t fi'l'"" ':;.e; h t. :::.o~,? hiLi 1 {= 1" a.ne k :::; t ~~;

"'lU

.;::(;:)oite1" '5 :~~:::::;:2


x . KLAPPER HEERLIJKHEID al~rt 12 '. autr eve 9(i autri Vi! 55 . baetsel eer 19 barezfl;']i batsleer 26 batsreer 83 beijaertBb beijaert 9b bei rens 43 bekaert 95 berth 42

bloffrffilÖ 45 bi ondeel 2. bloiideel 15 biofideei 33 blendee! In

bogaert bogaert borei'ee bare,ee

36 1(15 63

114

. bral

43

bral

n

brant 114 buens 4B bulti jnck 70 . .: t,ulbnd 45 busschesr t 2S car le 36

catQor 5 cattcir 7 cattoi r 11 . catEoi r 34 r l aei is 43 cl seiis 56 CÓifli!1i 4i

.cecresan 36 c.orfiiind 113 cornand 115

cornand

116

cornu [Olïi!.i

76 .

crcss .43 data 291 dau 14. dau iS dau 35

de bourdere 44 de bourdere Si de bourdere 5~. de bóurdere de bourdere

64 67 de oQurdere 69

de bourdere 74 debourderi! 90 . de bourrlere B6

SINT-DONAAS

de bourdere 94 de bourdere 96 . de bourdere 97 de bourdere 99 de bourder e lOü de bourdere 113 de brui jne 43

p. 50.

:de leijere 54 de ~ei jere 70 ·.de lIIeijert~76 de Rieijere BI· de lei jere

84

de iei jere 85 . de iel jere BB ,de' ~eijere 89

de bu2k 76 'de cabilliau de triponsau 57de ~eij~re 101 .'de caelulle 22· de cal uwe 13. de caluwe 78 de cal uwe 79 . Ge (alu"e 93 de caluwe 101 .de caluwe. 102 . de caluwe ilO de cal

üioj\?

118

de Crri.effier 95 de gaudissahois Si deijeeter 76 de geetere 4 de g!!et2re 7 de geetere 18 deq2eten.' 2S . de geetere 34 degeet!:'fe 59 de geetere 97 de geetere 100 de geetere 106 de geetere il1 de geettert' 52 de geettere 60 de gheeter 3 de gheeter 4. de gheeter 5 de gheeler B de gheeter

9

·de gheeter 10 de gheeter 17 de gbeetere 3 de gheetere 11 degheetère48' de gheetere 58 de gheeter b · de gheE'ttere 4i . de ghei Here 16 de grave47 de grave 48 de grave 9B de jaeger 102 'de jaegere 101 de jaegher de j aegher · de mei jere .de BlE' i jere

l1(i 118 43 53

de meijere 110 'de Meijere 115 ·de aei.iere 117 de llIuijncK 43 de iliuldere 62 de pauw SB de pr: ester 95 de ~;uttere 13

de putter€ 21 22 de puHere23 de puttere 24 Di' ~uttere 25 de reu 64

de puttere

de reu 66 de reu 93 de reu 92

haellaert 27 haellaert 32

hiillaert 27 hui issan

62

huysilan 111 j.anssens 95 1allipaert 3 lilJiipaert 4 lallipaert 5 1anipaer t 6 1alipaert 11 1 allpaert 31 J alip~ert 34 I andui j t 40

landuyt 38 1 ippens ~5 Iotte+ier

. 7&

lottefier 83 lott~fier92 aanout 36' flarÜian 72 iliarü,an i4 'Jadens 15 martens4! . fiartin 36 . suvssent

n

nevt 2S' neyt83 .

de reu j02 de r oose 92 de suttéïfl 43

papelen

de 1ie9Ef 3~· de ,'1 ieghere 95 de vos 111

pauwel,; 6H _. pijf-fef'oef\ 95 rasent T,

devreese 84 dEi\ireese 8S

r i ickaét 20

de vui ist 82 de vui jst 112 di? winkel 95

r i jckaert9(' r ijckser t S'1 . r ijckaer t in roegiers }9

~T

dnauw dhaiJw i9

dhertoge 3& .dhertoghe 40 dhooge 6B. dhoo5selaere 22 dhossela!!fE 21 dobbeldere 4} dottelaere 48 eggefiiont 93. engelbrecht99 gauti er 104

geeraert 79 gei rnaert 49 geirnaert 52 geirnaert 69 qoetaels 2 . goeta! s 33' goethals 95

fieyt 92 107

ri_jckaert46

'roegiers 90 rjjegiers 95 r oeqi er s 111 sanders 29 sanders 3(i schoep 5b schüllaert 95 sierens 56 si er ens itl sl eck 1· slock.28

standaed

39

stanQaE'rt

44

stanoaert51 5

t andaE'rtlE

5 t andaer

t 92 standaert 95 st andaert

113.


XI , 5 teenbeke

8'7

:: steijaert stei Isért

17 lB '

'steiiaert

bi>'

" ,stei iaert 73

van heeke 83 van hede92 van'hecke 94 van heeke 9-7

stei jl!ert 107

van hecke'QS van heàe 100 vail heeke 102 van hede 106 vanhede 108

,steijaert 114

van hec~e 109

steiiaert

75

steijaert 83 stei jaed

B5

stejjaert 115 stsi.iaer t 117

tereiincr. 13 thomas 95

t iisebaer t 68 tollens

5b

viinbergen 41 ,van buyla~rf 42, " van cauenberghe 34 van daele 2i van daeje 95 van dailitlie.12 'van daijjjile32 'vande bossche 24 • van dei jns!? 62 van dei jnse 87 ,vande~erckhove 45 \landen bDssche 25 vanden sante 30

~anderhaeqhe 3 vander haeghe 31 "~', vanderbaeghln 4 ,yander haeghen 20 v,anderhaeghen 2i vanderhaeghen 23 yander haeghen 34 vander helst 34 'lande, velde 17 , 'lande vel de 18 , vande vel de 95 vande velde 95

van de vel de 1 Yé!flde wa11 e 61 vande walle 62

van doosselaere 2S van dosselaere 24 'van döusselaere 23 van hijele SB , 'van hae,Je 89 van haele 9t '

wieme,50 wiele 55 wie.e 92 ' wielDe 104 wièle 113 wieie 116 wijlisberghe bI wille 79 will

van hede 113 van heenaiie,35 van hoobroud de raverschoot 103 van hull e 3B, van hul.le 40

, van huIl e 42 van van yan van

huil e 43 hulle 44 hull e 49 ','

van

hulk

hul Ie 51

60 '

yan kerrebrouck 76 van lantschoot 66 van lantschoot 75 van lent 9S van lerberqhe 43' van 100 9

van ~aldegheID'7b van quaethem 95 va~ queckelbér~he 72 van vlaenderen 63

van vlaenderen

n

van vlaenderen 105 van vooren 99 ,'van vyncH 95", van zeele 50 verbiest 58 " verbiest 59 verhileghe 6 vE!rhei je, 12 vi1rheije 27 verheije 29

'iE!rheije 32 ' vefliaet 95 versluys 14

vers.esse 7B verslIesSe 79'

ve-rstraete 16 verstr aete 54 - 53 '

van hsel e 107

verstraete 62 verstraete 11~ ,

van hael e Ll?

vérvaet 95

van haell!? SI

viacent b1 , " vr ient 43 walcki~rs 46 waJdiers 47 walckiers 57 waldiers 6}

van halle 62 van havere b1

van hecke 43 van heeke H , van hecke BO

eiS

95

wouters 67 wttenhove95 ysebaert 71' ysebaert 76


XII '. KLAPPER HEERLIJKHEID '. ë\

e c: h b::.; ri!~i .b

d€'.:! .vogel aerè::.

~j9

i'WlpE",;

e)e 'vogEd i:ïer"f?

..de

b ;::lt. Si; 1 et? r :.~:1. b ë:\ U Wi:?rl f::' ·4 c,' bE.~I:;,:::i·er·t. \57 b oo l (;ms 2:? 1::.1Cl g ':ë\ E.Ir" t 2'1' . f.:.' oq ö~er·t; 2El b Cl q i"i f;: r' ot, ~;~ 9 b Ct ç.~r.H:? I'· t. :~~ 1 I:;t·c~<;;1 (,:1 f=~f" ~t, :~;~~ I::! DÇ_j"'\E~r· t;.. ~;''7 boq';i\(·?I···t :::''7 b ei ç~tï a t~1'- t. . ~!; 1::.,1.11 t:i. inc:k ::) '1::) ~.i 1 t: :i. j n c: k <:) 1.0 bul t.i jnck .'.bu 1 t·,i. j'rîc I;:; 1:1. bu Lti j.nc:k bul t:i. jnc:k :tB bul ti jnck·· 49 b u l tij I:'ic:.k 1:lul t::i.·ji1Ck

d(;;~

h

r:l'" i ól

::::;.

. dei.

béH~tS.

4::!;

1.?

r'

t:']'

cl e. k t'é"y'!:;; E') Ir 4 (l de H)E~i ..i E~I"E~ /1-0 dE~ pdLil'J. h4 ei €" ft::" u:::; 4 de! 'I':'j_ ddél·· .. dt·~·I·..idd€·)I'..· ~')4' ". "cl è,. r' i j c: k(~. 7

d,;;'

j.-~.jckË:' I''':i: :jç;!::(::,1 .

"2:;;~

de . ::;:::; . . df.~.r:ui ..'it:èl·'" ?l

dè·

j... !..l

ij

t(0)1"

::;~4

clE:~. t·- LI i ..i 1: t el'- ?~:~, dC)I'·IJ:i·jt.t(~·)r· 47 CI.E'

t ei"

1''' t.1 Y'

t.I

\/an \>.:::\1") v an

van

v ,:\1'.1' · \/,,\f'I

· v',:':\r)' '\I';:I.n

h::'I~n,?br"DË'C: k· ::22 .r--',{'-, eb'·-('jË'c:k .'LO kerreb~o~~k 56 V,"irl ]. èer"t~ :::ï6 v<~n l,=!ent2 4t; v .:'1 n :f (.;~(eri ~."ttB v <'i\ fï' ]. t"t'!fH2 . ':':;I \/,:,iI'l :[ c)vend~,~qhG;ln \1 ê'~n p,c:~fi\ (-;~1. e,' ·~5.!_':') 'v'i,Hï I'" i n{::!;;::·!H':!Ii'?,·l !TT \i ê:\r'~.. \1 oor ~.:?n :72:::-: V~n was5snhove 62 VE~f~ f.,~!:;:C:: k E? 1:2 V·E·) I'· h t;,),,=!c: k iÖ' 2;::; vf·?r'·~31·uij~; 24 vé,·..·slu.:i. :hi :?~::; vE'r-f.öluys· 40' van· van

:::;El

èf?I'-'

t: f,:<)"j :::;

6~:).

dE' !::lïl't~lt :(:r' cl te: . ~::·u t t f~I" 4~:; cl r,,, ~,;;u t. 'I". (:" I'" 4 !'.";

· r1ii.'.I:i j

t.

6:~!;

\.>€w~.l{~I·~"~:; f.J7 .36

2~'.i

· Vt'~I'-spE'yerï

t:;:-i~tt~~t: t~!" ~;2:·4·

\/ t:::' I~"~::.

j_

v,Ia 1 c:: k i ~H" s;

::!:

é:.1 (i)

~I"~'

\r-J (;:,) J

r;l

\( !::l.i~;1'-' 1.::.

INi

11 fHi'ISi ..

wie

11 i?'iii',;

':.;' ..

:I. F: v~:j 11'''~'~:: 2 ~Ji] ..lf:? :25:_ \o'·.Ii ]. .1 e' ::::~j v-Ji 11 60

54

e

44

;:;t: Ei i j "H?I'· t. !5 !,; t. e ''1' "~ (~ 1'-. t l 'i ·t D 1 1 j,':! n !::i :::::!'.':; van brantegem

J

~~::~:tl~~ ~;i_

t:.t 'eInd E:l0?r- t ~j.~' · ·,:;t:,:lr·,daE)j ....t. 64

... !'.:,t:':-:incJ1~r-t

;.'~

1,~~~ ..~~~rrE'~';;:;

te?n ~; 4 ::~: $; p E')E~c: k '::\(;!I'" t. :1.::;~ SI:) e(O?C k ':~E';j''' t... 2~" k ë~i:'~;I'-t

~::I

\/e r" ~::''t f"' êt E.:i t t.~

~:; j. l~' r"

· Si.pE!E!C

41 ::::;fJ

\iE?I'''f;luvs:.

j'''j. jnc:k AB ··n E):i I'" i j nc: k nG'y-i:: 2h n 't~·:,'y' ',t. ~::.),~:~,:,~ l~j I'" t.i i j m ~!: 4 · ..:. "',' L P Ir' 1..1 1 J (JI' ..::'L.) 1'- ëHïiE?). ei 17 j. E' V" i::! ïï S::·

kj~~I· .."i"..

'v_er"~:511~(ys;

24

f'lf?:t

(::!

· vë\ni:l€mbeF'<;Jhe 2 v an d·e. poel e 59 \/ëlndE! . Vf.~i r'(~~,;;4 vaf'! 'Cl E.~ .. \/e 1 cl i~) 7. v':ln .het:k€.I· 1~,,; van hec:ke 19 '\/,:'\1"1

OOI'"

n(~:i jt

dt~' I::HJUVE'I' E·.' ~~B cl ie .h DU V Ir' (~! LI· elE,< c:abi .11 i au dE; de'. t:It"·iiJ.E!.c:k· f.~ '. d (.;,! .h? i j =:·EH 41 chz! k {·yá. j !:; (,;.'Ir' "1!;::j kt'?ij,,;(;:?I'''

:31

mal" t en 5.' ,b·4 .mi eh i i·;::> 1 !:;. 6'7: mi noodt· 2'·

:::;2:-

i:I e. td ..i,,\ E:~1"(-2

de·J.

E'I···

ifii:\I· ...

45

c:I~.€;:r"II2nf.;;: dE! ··bi'1E,-t:S;·

20-tg

i ~:. ~:;:2 jouI'" i ss ::~:9 1 ël jiiIYi!"" fï ~:. ::;;0 1 ,"\l\ïlnE~ïïS .<:1·1.1· 1 ~\áiITlen !:5 ~~.i~.;:: 1 a·iYifl)f.::lfE5 iSé) .l·E."iliO i n f3 1 crt t. Ed: :i. E'! I·..· :~:;H m<3I'" t E2i'ï ~:. :~;a j

=: ..,:"

."

yogelaerè YClÇJ(·?l.:IE!Y"t?

I

bul tynck bel' c: ,,'1. ~::!c:: k .'1(.;;;1'·' t é<':'j ·cl':'1E:·~:i.js 10 co cqu i j t .::':':(i ':" 1-'. d C".l.} I'· .1:. t.. " r r' "J' . t;w \. .. ·t·,.

8'

.. de:~vC'jq(~l af"e .'..~) · d€~ VO!:> 4 dE:! VC)S l. 2 cl f"'.'VDS; :l. '7 de 't.!C;~S ;~~:: dl::;'.' Vr" :i. f?ndt tiEl dhooqt:·? t,!'.5 · dhcJUS (~;;'.? .qei I·-nael' .. t; ·;+6 q t:,. :llr' 1"', 21f? t..t 1.1·B <,:JE'i lo·p.::ler·7t .::; 1. ql."Iy<:ién!:E. :~i5 <;joE?thal s 6':':i::Jt"':ijp 4,1,' çJlr.;i jp 48

bult.ynç:k.I:JH

O'

p. 64

PLATTE GAVERIJ

52

~a~ b~antegem 66 .\i ,~n ei f2 d I:H::' E' ]. i'? ~;:;l:) "> ,~'lr"lcl i,·! k PI'" c: 1·::lï Cl ',IE? ? vÄnde ker2khove 10

j

1.

1 t~ln ~;. 1 4 ~'J illeiïi!:; ~:!t) · kj i 11 f2fî1 f.:. ::';:9 . I,'i i J :I. t:).i1i .•". '. ~{,:-;: vil 1 J t'~.HI~,; :::::7 . ~,,:i.]. J e;n!:; ~!8' \,Li.l1ém~:.:: 4t,. hij:l :I é:'III:':; "'b:l 18:i. :1.1qm,~'. 62 1,'Jl ].


nII

p. 72

KLAPPER HEERLIJKHEID TER HEULE·

mi I bi~;i;chop 1.2 bj,~:;~,;c'hnp :::;:1. bi s~"c:i"lc)p ::;::6 l:::\CJon,3t?I"'t, 2.lf c::C)dd(:;-?h~: 1 '," ••C1·.", ,-. L •I·'" I c.:\

1"""1(,;." •.·1' ('·,It'· C:' _. _.~

c:or,pË?I"i~::; c:C)ppt:.'I"l~::, c op p f:~niE . C: (J

cl C:\

~:.;

b f:Ol u I") :i, .~~; :;::

v <-:\r'l ei 0.,'1"" \,.',",n ei t:' ""

''''i,

ij (",]"i

:1.

\1 <:':'l

:::,

d .\Î'~\ d !-i:;

ch,',:,c k 1',';1''' t':':· :!. '7 d €.::< c; k f~rf" e :~~ ~2 ~.:;J r ...û:t \/ (:.::. :-,;? é::.

cJ E·!

Q 1'"- Ct Cl t I~:," ~~ ~,_,/

pUJ

J

\/ Ë:'!I

n

''v'

'=~:h

]. t:::'pfÛ'·Cq

].i jb~i\(:,,'r·t lA lout, I,::"f') ':ö, I :I Cl Cl t: t:,,''''1 s.; ~::,; 1 Cl e.d',: f~ n s" ~:.r:L CiD t f:! !'ï~:; 1:~:\ :I C.I cd : E' rï :". :l :=:; lOCitE/P<':; :';:-S; :I öu{',é,l"l~,:;, ::'~;O ]. Ciot

:::!;Lj.

('")1'\ b

iii,;;lfinhdul:

m ",I U.,:~I...t ',:;

::::

:2 1

-I

e I'''r 1'''1 (,:~,t

J:

\l(-::tj':j

ïï (e t:.

: \:J

17'

\/enl-~f:'·?t~

(i {-?v··

. ~~.~:.~

vennet 32 d E"' ~'Jé:ll1 f,~ 10 Vi::\n ht::'ck(,:" ::,,>:1, \/o:::'l n h L~of of ~'.~~·:·1 f·! ii ...~::ln ,··~.u++c.;.]. E) :J {~? \/'::"-.I"i kl~:~f( ..t'··F2tl(}Ë·:·(:l:: ·2E: \j .-:\ri k t.~I-·j'~' t2t:, f·~·.cjL{c: t< . :23 . \/ ,:.\ 1'1 1 c:Hc? h,:, :~':: :~?,"

...

'.

d(~"ql"lcm ' 1.9

mE,t}

mi:''!], d(·:,:!ql"i~'~!ÎI 2'7 \1.,":\""1 ·1"1f:'v·c·l

d !ï d <-:~~::; \:,? . :2ty' d h c'IÓ~i;f::" :~~:O .ei h i3. t::~E~t:::: :~~: .tl ct i (~.:.!f" i t:: ::'~ El .. ç:1 :i. ]. ). :i. ~::' :;~ ~:: ',J i J ~I,:i. ~ö; ::~::~:, tOli 1 1 :i ~;; ::~;~:,'j 1 dmbr"l::::c I':',t ~; .. ). i:i,iliil1e;' :::)7 . .

-;~ .

(S

Vi'l'''\

t.

wispelaère

t:.) -1.:'.'

\ll'~~ rir') \::.:~ l.:

é, i t.,

\!<,~r"! n(-,~vf?l de

,4 L· ....

vander

::::

cl ('? P L'l :i, j t; -4 eh,,' pui .i t (:'j cl (.::, IJ u :1,. j t

\i(0)1"l':"fît,

\,,'I'' :' rl rH:"

v<:H,der\1 (::lri ci er" V';;\I"".

3

hul ~:;,t: '7

n ct i";'~!"

. . Y' !~\n ei E:Î Ir'

J ':~ln(]hE,' ?

d("''pl"ii'jt

·t ,-', .L L

1'i

çlehugb? h~eghen

U

:~)A-

H

i .:ît~,;c:haf.?v.i;'2I''''('?

'iëinclE~

:::::0

di;::! dE'e: k·E.iir"(=~ [:3

c:I(,;:\

:I

t, i~1"i t: . t.vu

d (~:! h'i ~::} !~: ..\..' ~i"'l CJ ~:) . cl E·:·:' .. eh::· c: k t~'~·~· . P cl E.:J . d f:~c:: k t:::~r" E; '2

.dE! '

l,:i=lnt

,tvuijtschaevere

·-·...-v

cl .i;, b f:i u, n i ~i:'

elF!

t. i E't"'

i1iCW'

(;.~, T

,vander \i ,oln ei €-~('

P P E~'f"l 5

c or

1.1: 1. SI r,,i,óI.H\.l i.~nt 24' (J U o I rli.3 n :::: 'p 1"" OVOOf;t :2

'5:;

t~;

'::lt?I"" (,?n

:~A

f'l.f'H.'"

Ïlior:'t:i.E?r'

2~'

VE'.rl

ne"/f21

\i.an

nevii?l·

. \/I:"tri

. rlEv·E>.l

::,~:(i 2.1"

t:-: . ':j_ 7' . "

var ... ne\iE.'], e v,;;\n

i

s

v'c'n'Li,:;II'··qhplïi

van renter0hem I~' E~r"~

van van

r0nterghem renterghe~

n

8

t l.:"~!IJ'·i,;J i". ~:'~'''ïi ~.;\

\/ f::\J'ï

"\i (':\

1.

12 13

y-Eo j-! ~: t? t-' <;;1I'-f Ë2 fO"' " 1. ~5

'·~ient ~,:-rqI"i i:...... n . ,.::::.,: Van renterghem 31 ,v ,,\n ".,i'" t. c,;"" q h(,::~ iïi :::;;(:) 'v' di"l

1"'1

\/':\1"1

v/ne: 1< t

:~;:l

~an wassehhove "'\'''i~r

~'ec:: kt"

2Sl

vÓ""ee k!'.~:';0:::," v' E,'f" h E' q iJ h i,' -;:::'~;: '~\.:i. elTIE,

1. U

: ..

14


XIV .. KLAPPER

HEERLIJKHEID

· BAUDONCK 24 . BRUYNEEL 22

VAN WONTERGHEM 6-13-15 VERBRUGGEN 12 VERHEGGHE 1-18

· DUNDIJNCK 19 CHRISTIAENS 20 CLAIJS 26 CLAYS 27

DE

VERMEERSCH 9 VERMERSCH~ 14-25· VERPLAETSE 4-27 . VERPLAETSEN 25-26 VERSTRAETE 15 VERVIJNCK 25

14

8 .;.

12 ..

WEIJNS

· DE CLERCQ 19·· · DE CLOE'!'. 1 6 DE GROE 10 · DE GRUIJ'llERE· 8 DE LOOF 26 .. DE MEIJERE 1-2-9-12-18 DE PAEPE 23. . .DE POURQOY 24 · DE RIJ CKE 1 6 . DE ROOS 6 . .. DE SCHEPPER 22 DE SCHRIJVER 5 DE SPLENTER 13-15 · DE SUTTER 4 . .. DE TROOSTER 10 DEUNIJNCK 19 . ....DEVOS 3 ..

DE WULF 24 DHARTE 10 DOB:B,ELAERE 26 . FAELE 11 FAELENS ·11 ... GALLE 2-6 HOVAERT. 1 ... IDE 20-21 · LAMME 23 . MAENHAUT 23-26

MARRE 2

4

ROOIJGENS

ROTSAERT

6

SERWEIJTENS

20-21

V ANDE VEIRE

16

.. VAN DAMME 5 . V ANDE VEERE 4 V ANDE VELDE.

9

· VANDE VOORDE 16';"17

VAN;· EEDE 23 . VANr.HOVE 2 . KIRSBULGK VAN' MIDDELEN VAN OOST 6

3

.VAN' .

VRINT

BUYCK 8

MEGANCK 9

11

· VAN WASSENHOVE

6-7

VERRELST

5

COECQUIJT

CORNELIS 27 CRAIJMEERSCH DANNEELS 22 DE BU CR 1 -

p. 79

KERSEN-TER-RIJEN

.... 23

.

.

25· 19

.


-

1 -

Staten van goed, augmentaties, wezenrekeningen borg- en voogd~jstellingen van de Heerlijkheid OOSTWINKEL .:

.;

~

TE

o

0 S T WIN

K E L

ZOMERGEM

R.A.G. Fonds Oostwinkel - inventaris 19 Register 20 Register 21 Register 22 Register

1698 1716 1729 1765

-

1716 1729 1764 1792 .

160- 1'REGISTER

19

(1698 - 1716)

1. f01: Redres vanden inventaris ghemaeckt ten stettfhuijse van 'Marie van Pamele huysvrauwe van Jan de Waele presenterende aen Lucas van Pamele, Lauwereijns Bonte in huwelijck met Piet~rnelle van Pamele, Anna v~n Pamele fa Jooris, Jooris de Neve voocght van Marten van Pamele ende voorts Arent de Keer voocht van Marten ende Jacques van Paemele d'apparente hoirs. 8.2.1698 2. f03v.: Rekennijnghe purgative ten sterfhuijs~ van Joosijne Dhooghe via Pieter Coppens op den 27.11.1694 overghevende Gillis Vanden Haute~ als greff~er. Ad~iaen Dhooghe vooiht mat. en administrataire vande vier aehterghelaeten weesekinderen vande voorsehr. overledene Joosijntien Dhooghe met naeme Pieter, Jeremias, Jan en Joosijntien Coppens; Arnaut Coppens voocht pat. 8.2.1698 3. f09: St. ,Christine Dessain overleden huysvrauwe van Reijnier de Greve als Hd., + op de prochie van Oostw. op de Baronije van Leijsschoodt. V. Jan Degreve over ~~n kind. Pieter Dessain broeder vande overledene. 1/10 paert in een hofstede te Oostw. gemeene met dhoors van Marten de Vlieghere. 10.5.1698 4. f011v~~ St. Tanrieken Goethals fa Beitholomeus + Somerghem op dheerl. van Oostw. 16.3.1698 Hd. Pieter de Vuijst fs Pieters Jan Van Peteghem in huwelijck met Janneken Goethals, Jan Mortier in huwelijek Stoffelijntjen Goethals ende Joosijne Goethals ende. de drij kinderen van Jan Goethals daer,~oo6hden van sijn den voorn. Frans Van Peteghem ende Jan ..•.• alle susters ende broeders kindeten vanden ove~ledenen van volle bedde; midtsgr. Bertholomeus Goethals ende Bertholomeus L11'ijekenaere in huwe Lä jck met Pierijntjen Goethals broeder ende suster van al ve .bedde vande overledene ende voorts Jan de Neve t ' saemen kinderen van Lieven Goethals ooek alfven broeder vande overledene ende ten lesten de kindereh van Jooris Goethals daer.voocht van is den voornoemden Bertholomeus Goethals. ., 20.5.1698 .

5. f014: St. Ja~neken de Vreese overleden huysvrauwe va~ Pieter Mestdag presenterende aen sijn sone Jooris M~stdag over sijn selven als voocht over Pietronn~lle en Adriaenken Mestdag mitsgr. tkint dat Pieter Mestdag sijnen broeder heeft g~proereert bij Janneken,Vrient. 14.6.1698 6. f015v.: Rek. purgative ten sterfhuyse van Marten de Gheetere fs Cornelis ende Pierijntien Van Vlaenderen fa Bauduijn sijne huysvrauwe op den 15.3.1695. .' Rek. door Cornelis de Gheetere fs Marten en Pierijntjen voorschr. als oudtste hoir van diere ende bij dien als voocht over Andries ende Marie de Gheetere sijne jeghenwoordighe. onderjaerige respeetieven broeder en suster; presenterende aen Pieter


- 2 ~

Degheetere fs Marten 6ver slJn selven als voocht beneffens den rendant, midtsgr. aen Joannes Degheetere en'Marten Verstraete in huwelijek met Janneken de Gheetere filij Marten. 20.12.1698 . 7. f024: St. Adriaeneken Dereu wed. van Segher Van Vooren V. Jooris Van Vooren en Jan de Reu over de ses onderjaerige kinderen. 29.11 .1698 8. f031: Tweede rek. purgatieve door Marten Peers als voocht mat. vande vier achtergelaeten onderjaerige kinderen van Jacobus Manoudt geprocreert bij Janneken Peers, presenterende aen .Frans Neijt voocht pat.~van dito kinderen.~ .Leste rek. van 4.2.1696. . ·Overnemen vande wintmeuien bfulen SomerghemHoetsele bij den overleden~n Jacques Manoudt in s~jn leven aangegaen en geslaegen r jegens Jo Marten Snouckaert he ere vantselve Sómerghem~ 22.6.1699 9. fb33v.: Rek. door Pauls eriJaecq~es Van Voörenals wettelijke voochden van Joorijntien Claeijs minderjaerige weese achtergelaeten bij Marten ende geprocreert bij Marie de Walsche, neffens Marten Claeijs fs Marten der weesen broedere. 12.9.1699 10~ Rek. purgative door de weduwe van Lieven de Walsche in SlJn leven vocht geweest van Jan, Mar~en end~ J~orijntjen Blaeijs minderjaerige weesen achtergelaeten ende geproereert bij Marten Claeijs fs Mende Maijken de Walsche fa Jan beijdB S.M., ditte vari alsulcke handelijnghen ende administratie als de selve heeft gehadt ende genoman sedert den 16~10.1694. 12.9.1699 11. f037v.: Rek. door Cornelis Degheetere fs Marten geprocreert bij Pieternelle van Vlaenderen als oudsten hoir ende .voocht administrateur van sijn onderjaerige broeders ende susters genaemt Jöannes ende Andries midtsgr. Janneken ende Marie Degheetere al filij Marten ende Petronelle voorschr., presenterende dese rek. aen Pieter Degheetere fs Marten sijne broeder ende medevocht midtsgr. aen Joannes Degheet~re sijn selfs bedeghen sijnde en aen Marten Verstraete in huwelijnk met Janneken Degheetere~ . 3.10.1699 .12. f042: Tweede rek. door Adriane Dooghe voocht m~t. vande .vier achtergelaeten kinderen van Pieter Coppens.geprocreert bij Joosijntien Dooghe genaemt Pieter, Jeremias, Jan en Joorijntien presenterende aen Arn6udt Coppans voocht pat • .28.3.1699 13. f043v.: St. Cathalijne Welva~rt + Oostw. 22.2.1699 Hd. Gillis Geiriant den selven presenterende aen Joos ende Jooris Geiriant slJnen sonen soo over hun selven als voochden van Norbe~t ende Marie Geiriant onckjaerige kinderen van.le voorschr. Gillis en dese overledene, mitsgr. Lievijne Geiriant fa G11lis ende' Catthalijne voorsher. jonghe dochter maer bij cómpetente aude haer selfs sijnde. 14.11.1699


- 3 -

14. f946: Finaele rekennijnghe

of liquidatie tusschen de ses gemeene hoirs van Marten Degheetere ende Pietronellè Van Vlaenderen sijne huysvrauwe beijde S.M. te weten Cornelis, Pieter, Joannes, Andries midtsgr. Marten Verstraete in huwelijck met Janneken Degheetere ende Marie Degheetere. 14.11.1699

15~ f052v.: St. Pieier Mestdag + Oostw. Bar. van Leijsschoot. 2.4.1699 He. Janneken deVreese sijn huysvrauwe. J60ris Mestdag fs Pie~er voorschr~ over hem selven als voocht pat. beneffens Jan de Rioele voocht mat •.over Pietron~lle eride Adria~neken Mestdag kinderen van Pieter bij dese He~ 19.5.1699 16. St. Pieter de Smet fs Jan ende Marie de Cock fa Jan slJne huijsvrauwe beijde + Oostw. op dheerl. in januari 1700 V. Jan·de Smet broeder vande overledenen voocht pat. en administrateu~ van de drij oriderjaerige weesen, presenterende aen Jaspaert de Cock voocht mat. 27.3.1700 17. f061: Acte van vérsekenthede gepresteert bij Pieter de Oeetere in pfoffijtte van Cornelis de Gheetere fs Marten ·sijnen broeder als voocht van hunnen onderjaerighen broeder en sustere. 3.7.1700 18. f061: Acte vanversekerthede gepresteert bij Mr. Jooris de Bourdere over Jan de Smet ende Jaspaert de Cocq over dehandelijnghen ende administraite vande weesen Pieter de Smet en sijne huy svrauwe Maria. de Cock. 3.7.1700 191 f061v.: Acte v60chdije gepresteeert bij Jooris Bultijnek ende Pieter Versluijs fs Guille als voochden van1e weesen Guille Versluijs voorschr. fs Guilliaeme gheprocreert bij Lippijntien Versluijs fa Pieter. 3.7.1700 20. f062: St. Guille Versluijs fs Guille + Somerghem in den wijck van Hoetsele op de Bar. van Leijsschoot 12.4.1700 He. Lippeijne y:.~rsluijl.3_ fs Pieters . . Hoors : ·Piete~·~ri Jan Versluijs fs Guille voornt. bij getijde haude hun selfs ende den selven Pieter Versluijs als voocht pat. en Jooris Bultijnek voocht mat. over Jacobus, Guille en Jaecquemijntien Versluijs alle drij onderjaerigghe. Aansluitend acte seker. 3.7.1700 21. f064: Rek. door Jan Yserman als vocht vande onbejaerde kirideren van Jaecques Iserman verweekt bij Catthelijne de Loof presenterende aen Jan de Meijere in huwelijek hebbende sweesens moeder. .. NB. Jan Caeckaert in huwelijek ghehadt hebbende Janneken Iserman request van 11.4.1698 voor Bre, en schepenen van Hansbeke. "Huijs en heirberhge vande wed. Geert Iserman tot Hansbeke sweesens grootmoeder. 20.9.1·698


- 4 22. f066v.: .St. Marie de Bouver + Oostw. feb. 1698 wed. v~n Pieter BOfaert (1x) Hd. Gillis Buijcq 2x) .. V. Arnout Dobbelaere voocht pat. en Jan Corthals voocht mat. over h~t eenig kint van Pieter Bogaert bij dese overledene. Pieter B6gaert voornt. als hoor van sijn Doeier Pierijne Heijsman. . V. Cornelis ~ Dhaese en Jan Cortha1s·voorschr. als voochden over het eenig kind van Gillis Buijcq bij dese overledene. 14.6.1697 23. f069v.: Acte van voochdije ghedaen bij Phls V~n Speijbrouck als voocht materneel vande weesen Marie Van Schoonackere, leste weduwe van Marten Vande Velde. 15.1.1701 24. f069v.: St. Marie van Schoonackere + Oostw. Bar. Leijsschoot 14.12.1700 wed. van Marten Vande Velde Marten de Vlieghere voocht pat. en Philippe Van ~$peijbrouck in huwelijek met Janneken.de Muijnck fa Jooris ten eersten houwelijek gheprocreert bij dese .overledene soo ove~ hem selven als voocht mat. beneffens dito de·Vlièghere vande vier naerghelaeten weese kirlderen van dese overledene ghewonnen ten eerste J houwelijek bij voo ns chr , Marten Vande Velde. 15.1.1701 25. f074: Rek. door Jan de Smet fs Jan voocht pat. en administrataire van de drij onderjaerige weesen van Pieter de Smet sijnen broeder, geprocreert bij Marie de Cocq fa Jan. 29.1 .1701 26. f077: Purgative rek. door Anthone Pauwèls ende Jacques Van Vooren als voochden van Joorijntien Claeijs minderjaerige weese a cht.erghe La et.en ende gheprocreert bij Ma·rten Claeij s ende Marie de Walsche beijde S.M. beneffens Marten Claeijs fs Marten der weese broedere bij ghetijde audde sijn selfs. 12.3.1702 27. f078v.: Acte renunchiatie gedaen bij eenige van d'hoors te weten : Jan Manout en Piet er Manout fs Laurs gheprocreert bij Lievij ne de Neve midts gr. Joos Potvlieghe ~.eridePetronelle Manout fa Laurs voorschr. sijn huy~vrauwe alsmede Joannes de Poortere fs Jaecques gheprocreert bij Catthelijné Manout fa Laurs ende Lievijne voorn.; ten sterfhuyse van Laurs Manout en sijn huysvrauwe Lievijne de Neve. 12.3.1701 28. f079: st. Joorijntien Coppens fa Arnout S.M. 22.2.1700 huysvrauwe van Aernout Manout V. Jan Manoudt en Arnoudt Coppens voochden vande ~ier naerghelaeten onderjaerige kinderen. 16(26).11.1701 29. f082: St. Pietronelle Ingo fs Gillis jonghe dochter + 19.1.1702 ten huyse van Isabelle Clara Van Lain Jan Vander~ haeghBn in huwelijek met Susanne I~go fa Jooris nichte van d'9verledene apparenten hoor vande moederlijcke. sijde van haer Pietrorielle, mits haer eijghen broeders al doodt ende uitlandich sijn. 18.2.17 2.


- 5 30. f085: St. Marten Claeijs fs Pieters + Somerghem heerl. van Oostw. 10;2.~702 He. Kanneken Raes fa Marten V. Guille de ëöëk fs Jooris voocht pat. en MartenRaes voocht mat. vande vier ach terghelaeten kinderen vand.e:overledeneri geptocreert bij de h~uderigghe met naeme Pieter 15j., Jan 11j., Anna 7j. en Martijntien Claeijs 3j. 8.4.1702 32. f087v.: Acte voochdije gedaen bij Pieter Geiriant. ende Jan Remerie als voochden van Marie Geiriarit fa Joos. 13.5.1702 32. f088: St. Adriaen Geiriant jongman +Oostw. 28.4.1702 Hoors : Marie Geiriarit fa Joos, welcken Joos respectiven broeder was van vollen bedde van desen overledenen geweest hebbende, ende Gillis Geirlant halfven broeder causa patris vand~n selven Adriaen~ 13.5.1702 33. f091: Acte vanaffirmatie ghedaen bij Gillis Geiriant vanden staet bij hem ghemaeckt ten steirfhuijse van Adriaen Geiriant sijnen al~ven broeder. 11 .11 .1702 34. f091v.: Acte van voochdij e omme Jan Snoeck fs Jans ende Chris-, toffel Van Daele als voochden vande drij weesen van Jan Snoeck gheprocreert bij Ma~ie De Vijst. 16.10.1702 ' 35. f092: Rek. door Cornelis de Gheetere fs Marten als voocht administrateur van sijn onderjaerighen broeder en sustere met naeme Andries en Marie de Gheetere filij Marten voorseijt, presenterende aen Pieter de Gheetere fs Marten sijnen medevoocht. 25.11 .1702 36~ f098v.: St. Jan _Snoeck fs Jan + SomBrghem op de Bar. van Leijsschoot Heer1. van Oostw. opden 10.10.1702 He.' M'arie de· Vuij st fa Pieters .. presenterende dssen staet aen Jan Snoeck sone vande overledenen tsynen eerste houwelick met Joosijne van Beveren soo over hem selven als inde qualiteijt v~nvoocht bBheffens Christoffel Van Dasle over Pieter~ Guille, Pietronelle en Janneken Snoeck minderjaerige kinderen ghewonnen bij den overledenen staende sijn huywelijck mette voorschr. He. danaf het joncxste ten passeren deser aut is ontrent een maent. Andr gronden van eirfven aenden overledenen opghedreghen ende ge cedeert bij Catthelijne Bogaert op conditie ••• wtwijsens de wettelicke briefven daBr van sijnde van datte 22 en 23.6.1673. ' 16.12.1702 37. f0106v.: Acte seker : Christoffel van Daele fs Jaecques verclaert zich te stellen als seker en borge over Marie de Vuijst He. ten sterf1huyse van Jan Snoeck. 16.12.1702

,

...._.-

.,

,


- 6 38. f0107v.: Redres vandenstaet ende inventaris ten steirfhuyse van Jan Sno~éck fs Jans bij Harie de Vu;Ljst He.,. presenterende aen Jan Snoeck sone vanden overledenen soo over hem selven als voocht pat~ over de vier minderjaerige weesekinderen bij den voorn. overledenen achterghelaeten. '.'JoorisSienns als t 'recht hebbende van Joos Verwilst in huwelijck gh~hádt hebbende Pierijne Bo~áert .~ .•. ••. Marie B6gaert overleden tweede huy~vrauwe vanden voor~. overledenen Jan Snoeck •... " 20.1 .1703 39. f0110: Rek. door Adriaen Dhooghe voocht mat. vande drij naerghelaeten weesekinderen van Pieter Coppens gheprocreert bij Joosijntien Dhooghe midts dat Joorijne eene van dese . weesen alsnu overleden is, dese drije sijn respectievelijck ghenaemt Pieter die bij competente aude sijn selfs is, den welcken sij voochden protesteren dat in hun plaetse sal succederen als voocht over Jeremias eri Jan Coppens; dese rekening presenterende aen Arnout Coppens voocht pat. vati dito kinderen. 20.1 .1703

40. f0113v.

St. Tanneken Martin S.M. + ~uysvrauwe van Pieter Carlie + Oostw. heerl.van Sint Donaes 1702. Hd. Pieter Carlie presenterende dese staet aen Arnout Manout in huwelijck met Janneken Carlie fa Pieter ende Tanneken voorn. soo over slJn selven als voooht beneffens Frans Lantsheere in huwelijck ghehadt hebbende Janneken Carlie suster van desen hauder, van Jaedquemijne Carlie fa Pieter ende Tanneken voornt . onderjaerige jonghe dochter. 3.2.1703 . HDesen staet is bij abuyse op dit register geregistreert midts hij gh~pàsseert is voor de weth van d1heerel. vande proosdije van Ste Donaes binnen dese pr o chá e",

41. f0122v.: St. Marie Rijckaert + Oostw. Bar. Lijsschoot 7.1.1702 Hd. Jaspaert van Haele ••• ten proffijte van Cornelis van Haele ende Joannes het eenig kint van Carel van Haele beede s'overledene~ kint ende kints kint. De drij kinderen van de hauder gewonnen bij Marie Willems. Advancementen van houwelijcke giften ghedaen áen slJne kinderen: Pieter, Laurs, Jan, Carel en Cornelis van Haele. 10.3.1703 42. f0134: St. Arnout Manout fs Laurs + 1703 He. Janneken Carlie fa Pieters V. Jan Manout voocht pat. en Pieter Carlie voocht mat. over K. Jacobus Manout onderjaerige gewonnen bij de overledenen en dese He. Jan Manout voochtpat. en Arnout Coppens voocht mat. over Jöanne Petronelle ende Marie Manout fi11j Arnout voornt. geprocreert bij den overledenen staende sijn houwelijek met Joorijntien Coppens sijn eerste huysvrauwe. 28.7.1703


- 7 vande wettelicke 43. fÓ140v.: Rek. door Jöos Geiriant fs Gillis venditie ten steirfhuyse vanAndries Gheirlant fs Jooris op den 4.5.1702 presenterende dese rek. aen Gillis Geirlànt sijn selven als ho ir v~nden voorn. Adriaen Geiriant ende oock äls voocht pat. vande weese van Joos Gheirlant ~s Jooris alsmede aen Jan Rernerie voöcht mat. vande selve weesen. 19.1.1704 44. f0143: Acte van voochdije van Bauduijn Desrnet als vocht vande weesen van Pieter Desrnet en Marie De Cock 12.4.1704 45. f0143v.: Rek. door Pieternelle Baudts wed. van Jan Desmet fs Jan voocht gh ew ee s t pat. ·.··ende administrataire va.nde drij onderjaerige weesen van Pieter Desmet gheprocreert bij Marie .Decock fa Jan; presenterende aen Bauduijn Desmet's'rendante ove~ledenens man broeder ende a~parentBn vocht:i~ haeren man plaetse over de voorschr~ weesen Pieter Desrnet ende Jaspart Decock vocht mat. 12.4.1704 46. f0146: St. CatelijnB Goethlas fa Pieters + Oostw. okt~ 1703 Hd. Marijn Rijckaert. Marijn en Frans Rijckaert s'overledene kinderen gewonnen 'staende haer houwelijck met den Hd. Jacobus van Speijbrouck vader en vocht ov~ sijn kinderen ghewonnen bij wijlent Marie Rijckaert oock's'overledenens kindt. 12.4.1704 47. f0150: Redres van staet ten sterfhuyse vài1'Pieter Standaert fs Cornelis + Oostw. He. Christoffélijritien Dobbelaere~* St. van 18.6.1694 voor de weth van Oostw. Frans van Haec'ke in houwelijek met de voorn. He., gepresenteert aen Jooris Standaert vocht pat. vande'weesen vanden voorn. Pieter Standaert geprocreert bij tvoorn. Stoffelijntien Do bb e La e r e,' 12.4.1704 48. f0152: Redres van staet ten sterfhuyse van Adriaen Geirlandt + jongman prochie Oostw. 28.4.1702 Hoors :Marie Geirlandt fa Joos onderjaerige weese van volle bedde ende Gillis Geirlandt alfven bróeder en .hoir vanden overledenen. St. van 18.5.1702 voor weth van Oostw. Gillis Geirlant en Jan Rernerie vochden vande voorn. Marie Geirlandt. 29.11 .1704 49. f0156: St. ten sterfhuyse van Jacobus Mye fs Jaspaert + 4.9.1704 He. Marie Geirlant fa Gillis Hoirs :Guille Bastiaen oom vanalfven bedde ende voocht pat. ende Joos Geirlant oom ende voocht pat. over Judocus 15m. ende Anna Mye 3j 17.1.1705


- ~

-

.50. f0161: Acte van voochdije voor notaris Carel van Rulle te Zomergem, van Guille Bastiaen in ·huwelij·ck met Tanneken Mije fa Jaspaert en Joos GeirIant fs Gillis voochden vande ~eesen Jacobus Mije. . 17.1.1705 . 51. f0162: St. Cornelis Degeettere fa Martens + 19.1.1705 jongman sonder lichaemelijcke hoirs, prochie van DostW4 Apparente hoirs :P~eter en J6annes Degeettere midtsgr. Marten Verstraete getrauwt met. Janneken Degeettere vobrts deelvocht over Andries ende Marie Degeettere oock kinderen van Marten voornt ..alle vijf s'overledenen broeders ende susters. 28.3.1705 52. f0170v.: Rek. door Pieter ende Joannes de Gheettere filij .Martenjals hoirs van Cornelis de Gheetter~ oock" fs Marten admini.straobeur·, ende vo ocht ghewe e.s t over Andries ende Maria de Gheettere hurinen broeder eride suster. 18.2.1705 53~ f0173: Aggreatie vande verpachtijnghe Marie de Gheettere. 28.2.1705

van 'tgoet Andries ende

54. f0173v.: Augmentatie van staet ende inventaris omme Marten, Andrie~ ende Janneken de Smet alle drij onderjaerige weesekinderen van wijlent Pieter de Smedt gheprocreert bij Marie de Cock fa Jan dat v~nde successie op de drij onderjaerige· weesekinderen verstorven bij den dood ende overlijden van Janneken de Smet fa Charles gheprocreert bij Janneken Dobbelaere fa Jooris onde~jaerige weese + prochie van Waarschoot. Voocht ~ Ba.duyn de Smet oom en voocht pat. en Jaspaert de Cock oom en·voocht mat. . 29.11 .1704 55. Y0175v.: Acte2 voogdije vande weesen Jan van Raele. 20.10.1705 56. f0176: St. Jan van Raele fs Jaspart + Oostw. Bar. Leijsschoot 29.4.1705 Re. Susanna de.Raedt fa Gillis . Apparenten hoir is Laurs van Raele oock fs Jasp~ert als oo~ en deel~oocht over Joannes 9j. ende Pietronelle vap Raele 2j.6m. alle twee s'overledenen 6nderjaerige kinderen gheprocreert met dhauderigghe. . 20.10.1705 57. f0180v.: St. Jan de Reu + Oostw. mei 1705 Re. Marie Waelput fa Joos Apparente hoirs Jacobus Goethals als oom ende deelvoocht ende Joos Waelput grootvader ende deelvoocht mat. over Livijne 5j., Jacobus 3j. en Judocus de Reu 6m. 19.11.1705

pat.

58. f0186v.: St. purgatief ten sterfhuijse van Mari~ Rijckaert fa Gillis clI1iverleden huijsvrauwe van Jaspaert van Raele fs Jan (Rd) de welcke alhier gebrocht worden ten pr~ffijt~ van tusschen den selven haudere ter eendere Cornelis end~ het kint van Carel van Haelle aparente hooirs ten voorschr. sterfhuyse teri


- 9 andere geliquideert te worden Audenburch van Ghent. 23.1.1706

naer de cöstuijme

59. f0191v.: Acte van voochdije van Pieter Geirnaert voocht over de weesen Pauwel Geirnaert. 23.1.1706

vanden

als deel-

60. f0192: St. Pauwel Geirnaert fs Joos + Heerl. Oostw. mei 1705 He. Joosijntien Glaijs fa Olevier Apparenten hoi~ Pieter Geirnaert oom ende deelvoocht over Pieter, Jan, J ooris, Janneken, Elisabeth, .JoorLjntien ende Petronelle Geirnaert. 23.1 .1706 61. f0195v.:St. Marijn Rijckaert d'aude + Heerl. Oostw. dec. 1706 Gatthalijne. Goethals: sijne overleden huy svr-auve. . Apparente h o r s : Fr-ans Rij ckaert sijnen sone, Jaóobus van Speijbroeck vader ende voocht over sijne kinderen gewo!iiiën en geprocreert bij wijllint Marie Rijdka~rt sijne overleden huysvrauwe ende voorts de vier ~inderen van Marijn LRjjckaert de jonghe daer voochden over sijn Jan West ende Marten . Verstraete over de twee kinderen gewon~tsijnen eerste ende tweede houwelick met Janneken West ende Pitronelle Verstraete ende ten lest~n Anna Wille moeder ende voochde over de twee andere kinderen bij haer gheprocreert bij den voorn. Marijn. 15.1.1707 . ó

62. f0201: Acte vanvoochdije van Lieven Wille fa Laurs als deelvoochtover de weesen Marijn Rijckaert de jonghe. 20.1 .1707 63~ fO~01: Acie ~oocgdije Xstoffels Demeijere fs Pieter tot Somerghem over de kinderen van Pieter Mui,jlaert. 2.7.1707 64. f0201v.: St. Pirijntien de Vlieghere fa Jan + Somerghem te Dolmen heerl. van Oostw. 19.4.1707 Hd. Pieter Muijlaert fs Marten. Xstofféls de Meijere apparenten vocht over Marten, Marie ende Martijntien Muijlaert. . Eigendom te Waarschoot inde Weststraete uit hoofde ende bij s~ccessie van Passchijntien Glaijs haere. moeder {van d'overl.) danof dander helft toequarn aen Marie de Vlieghere haere suster. 2.7.1707 65. f0205v.: Acte seker: Xstoffel Demeijere fs Pieters Sornergem borgeovèr Pieter Muijlaert fs Marten .. 2.7.1707

tot

66. f0206: Inventaris purgatif gemaekt op den staet ende inventaris ten stèrfhuys van Marijn Rijckaert.d'aude. Zie volgnummer 61. 16.7.1707 67. f0208v.: St. Marijn Rijckaert fs Marijn de jonge + Oostw. He. Marie Wille fa Lieven Frans Rijckaert s'overledenen broeder vocht· pat. en Jan West grootvader voocht mat. over tkint vanden seLv en overledenen-gewDnnen tsijnen eerste huwelijck met Janneken West alsmede


- 10 .den voorn. Frans RijCkaert ooek voocht pat. ende ... Verstraete voocht mat. van tkint vanden overledenen verweckt aen Petronelle Verstraete en ten lesten ~en voorn. Frans als yooeht pat. ende Lieven Wille grootvader voocht mat. over de twee kinderen vanden overledenen verw~ckt bij dese He. 16.7.1707 68. fP210v.: De voorn. weesen sijn gerecht tot 1/3 stae~k~ ten sterfhuijse ~an Marijn Rijckaert d'aude ende Catthelijne Goethals hunnen grootvader ende grootmoeder. 16.7.1707 69. f0211v.= Frans Rijckaert, Jan West ende Lieven Wille hebben verclaert te renunchieren ende abandonneren de successie op de weesen verstorven bij den doodt ende overlijden van Marijn . Rijckaert. 16.7.1707 70. f0212: Frans Ri.fekaert, Jan West ende Lieven Wille renunchieren ende abandonneren de successie ende sterfhuyse vin Marijn Rijckaert d'aude ende Catthelijne Goethals sweesens grootvader en grootmoeder. 16.7.1707

71. f0213: Cornelis

van Haelle fs Jaspaert ende de weese van Carel van Haele oock fs Jas~aert gewonnen bij Joe Catharine Vanden . Haute: goederen en gronden Van erfven ge~ucc~deert op hemliĂŠden metten overlijden van Marie Rijckaert huysvrauwe geweest . vanden voorn. Jaspaert van Haelie hemlieden m~eder ende grootmoedere ende aen hen te cavel gevallen'jeghens den vourn. Jaspaert van Haelle op den 22.2.1706 voOr notaris Carel van Hulle tot Somerghem ende a1soo den voornoempden Cornelis-van Haelle niet l~ngher in ghemeensaamhede wil leven. Cavel A : Cornelis van Haelle Cavel B : Joannes van~Haelle fs Carel onderj. weese. 28.9.17P9

72. f0216: St. Lippijntien Versluys fa Pieter wed~ van Guille Versluys fs Guille + Sumerghem op den wijck van Hoetsele baronije van L~ijsschoot 12.2.1710. Hoirs : Jan, Jacobus ende Guilie Versluys mi tsgr. de t\li'ee kinderen van wijlent Pieter Versluys fs Guilie ende .Lippijntien voorseijt gewonnen bij Su sann e d~ Neve we Lckeri voorn.' Jan ende Jacobus Versluys dese hebben gedaen na.e cke n ende int geschrifte stellen soo over hun selven als den voorn. Jan Versluys.in qualiteijt als voocht over den voorschr. Guille alsnoch onderjaerige ende ooĂŠk als voocht beneffens de voorgemelde Susanne de Neve mo~der ende voochde gehassisteert met Laur~ de Neve oom mat. over de voorschr. twee kidneren Pieter Versluys. 15.3.1710 73. f0220: Vercaevelinghe ende verdeelijnghe ghedaen tus~chen Jan, Jacobus ende Gu~lle Versluys mitsgr. de twee kinderen van Pieter Versluys al filij Guille gewonnen bij Lippijntien Versluijs fa Pieters. 15.3.1710 74. f0223: Rek. door Piet er Deamet bailliu en stockhauder der prochie en heetlj van Oostw. vande venditie ten sterfhuyse


11 van Adriaeneken de Reu wed. van wijlent Segher Van Vooren op den 29 en 30.1.1698 al~mede op den 15 augste en 2 september 1698. 29.7.1710 75. f0233v.: Acte voogdije! Joannes Van Vooren fs Segher geprocreert bij Adriaenekende Reu voocht over Joanne Van Vooren sijne suster i.p.v. Jan de Reu. 24.1.1711 76. f0234: Rek. door Bauduyn de Smet fs Jan als administrerende voocht vande twee onderjaerige weesen van Pieter de Smet en Marie de Cocq sedert vorige rek. van 12.4.1704 door de wed. van Jan de Smet ende de augmentatie ten sterfhuyse van Janneken de Smet fa Gillis van 20.12.1705 24·1.1711 77. f0236: Acte voogdije : Pieter Staelens fs Elias deelvoocht pat. over de ses achtergelaeten weesekinderen van Jan Staellens s i j rrai overledenen broeder geprocreert bij Tanneken van Daelle fa Jaecques. 7.2.1711 78. f0236:· St. Jan Staellens fs Elias + Oostw. Bar. Leijsschoot september 1710 He. Tanneken van Daelle fa Jaecques V. Pieter Staelens oom .deelvoocht pat~ over K. Jacobus, Joannes, Pieter, Joosijntien ende Anha Marie Staellens alle ses (!) s'overledenen achtergelaeten onder-· jaerige weesekinderen. (1)= zie volgnummer 102 •.. Joos de Rijcke in huwelijck met de voorn. hauderigghe. 7.2.1711 79. f0241v.: Pieter Lootens naesten bestaenden bloedvrient vande kinderen ofte hoirs van Jboris van Haelle bekenne ende verclaere te cederen ende te renunchieren alle recht in proffijte van Jan Vernaet~ laetende hem Vernaet daermede te doene sijnen eij ghen w i IJLe~ 9.11.1711 I 80. f0243: Acte deelvoogdije: Laurs van Haele fs Jaspaert over Joanne ende Marie van Haele filij Jaspaert gewonnen bij Joosijntien de Bourdere. 28.5.1712 81. f0243v. St. Jaspaert vanHaelle fs Pieters + Oostw. Bar. van Leijsschoot september 1711 He. Joosijntien de Bourdere fa Jooris Laurs van Raele fs JaspaBrt als deelvoocht pat. over Joanne en Marie van Haelle. Jan Huij sman in huywelij ck met deselve hauderigghe. 28.5.1712 82. f0246v.: Acte voogdij· :Jan Veirman fs Elias voocht over sijne selvenmderjaerighe broeders ende Busters ghewonnen staende het huywelijck vanden voorn. Elias Veirman met Adriaeneken Hovaere. 13.4.1709


- 12 -' 83. f0246v.: Acte renunchiatie : Jan Veirman fs Eliaa ende Marie Anne Veirman fa Elias voornt. weleke comparanten den eersten soo over hem selven als voocht over sijne onderjaérJge broeders ende susters ende de tweede comparante over haer selven verclaren te renunchieren ende abandonneren de suocessie ende sterfhuyse vande voorn~ Elias Veirman. 13.4.,1709 84. f0247: Acte authorisatie : Jan Veirman onderjaerige brbeders ende susters. 13.4.1709

voocht

over sijne

85. f0248: St. Elias de Yeirman + Oostw. bij de Ghentsche Liev~ op den ~•. november 1708 He. Adriaeneken Hovaere f~ Jan Apparente hoirs ,: Marie Anne Veirman s'overledenen dochter~j~: bij competente aude haar selfs geprocreert bij Elisabeth ~. Heeke sijne eerste huysvrauwe mitsgr. Jan Veirman soo over hem selven als ~ooeht oVer Cornelis, .Jacobus, Pieter, Frans, ~itronelle, Janneken ende Joosijntien alle kinderen vanden over1rlenen met dese He. ' 13.4.1709 86. f0252v.: Acte renunchiatie Joannes Van Vooren fs Seghe~ soo over hem selven als voocht over Joanne Van Vooren sijne minderjaerige suster mitsgr. hem sterk ende machtieh maeckende over Frans Burghgraeve t.huyweLi j ck hebbende Anne Marie Van Voor en fa Segher voorseijt tsaemen apparente hoirs ten sterfhuyse van Adriaeneken de Reu fa Jans + ~ed. en He. ten sterfhUyse van voorschr. Segher Van Vooren weleken comparant verclaerde'te reml~nchieren'den sterfhuyse vande voorsóhr. Adriaeneken de ReU hunne moeder. 10.10.1711 87. f0253: Acte seker: LauTs de Neve fs Jooris tot Zomergem seker ende borge over Susanne de Neve wed. van Peter Versluijs, sijne susteró 15.3.1710 88. f0253v.: Jan Vernaet soo over hem selven als machtig bij procuratie over d'apparente hoirs van dhooris vari Jooris van Haelle fs Pieter verweekt bij Magdalene van Haelle, hoe dat de selve hoirs ontrent 13j. ofte beth sijnvertrocken uit dese lande. 28.3.1711 89. f0254: Sr. Ignatius Lemajeur in Ghendt in houwelijek met Pietronelle de Smet fa Pieter voocht over Joanne~ de Smet sijnen minderjaerigen swaegher. 8.6.1714 90. f0254v.: Acte voogdije : Cornelis Veirman fs Elias deelvoocht over de kinderen van Cornelis Hovaere fs Jans ghewonnen bij Marie Van Vooren fa Jooris. 22. 12. 171 4


- 13 91. f0254v.: St. Pieter Hovaere fs Jan + jonghmàn 1712 Oostw. in de Langhestraete. Hoors : Adriaeneken Hovaere ende de kinderen van Cornelis Hovaere s'o~erledenen broeder en suster van völlen bedde hebbend~ tvoornoemde Adriaeneken Hovaere ende Co~nelis Vèirman cosijn ende deelvoocht over de voor~. kinderen van Cornelis Hovaere gheprocreert bij Marie Van Vooren sLjn huysvrauwe. 14.1.1715 . 92. f0258: Acte voogdije de vier onderjaerige bij Joos néirlant. 22.6.1715'

: Joos Coppens fs Geert deelvoocht over kinderen vatiPietronelle Vincke gheprocreert

fa Marten + Oostw. dec.. 1713 93. f0258: St. Pietronelle Vincke Hd. Joos Geiriant fs Gillis . Apparente hoirs Joos Goppens fs Geeraert oom van alfven b~dde ende deelvoocht over Jooris, Marie, Gatherina'endeJoanne GeirIant. kinderen van Joos. bij dèse overledene; 22.6.1715 94. f0263: St. Jan Gero + Somerghem op de wijck van Hoetsele jurisdictie van~baronnije van Leijsschoot 25.5.1716 He. Tanneke~ Standaert fa Gillis Apparente hoirs Jooris Standaert cosijn ende deelvoocht mat~ rnidts gheene paternele vrienden en sijn, over Guille, Jan .ende Joanne Gero~ . 29.7.1716 REGISTER

20

(1716 - 1729)

95. f01: St. Joanna Sierens fa Seghers ende Madeleene Van Hulle + Oostw. 24.12.1708 wed. van Pieter de Vliegher (1x) Hd. Piet er Desmet fs Gornelis (2x) Apparente hoors :Sr. Ignatius Lemajeur in huwelijck met Joe Pietronelle Desmet over hem selven als deelvoocht ~ver Joannes Daarnet sijnen minderjae~±gen swaegher twee kinderen die d'overledene aen selve Desmet haeren man ghewonnen heeft. 4.11.1716 96. f014: Acte deelvoochdije : Pieter Pauwels fs Chls wonende tot Waarschoot deelvoocht over de ses onderjaerige kinderen van Marie Pau~els oock fa Chls gewonnen bij Arnout Glaeijs; 25.11.1716 97. St. Marie Pauwèls fa Ghls + Oostw. in de Langhestraete 14.7.1716 Hd. Arnout Glaeijs fs Jooris . .' Apparente hoir is Pieter Pauwels als oom en deelvoocht over Jacobus, Jooris, Arnout, Catharine, Joanne en Pieternelle Claeijs alle ses s'overledene achtergelaeten onderjaerige kinderen geprocreert met dese Hd. 25.11.1716 98. f018v.: Acte van selfsmaeckinghe Pieter oud 23j. 3m. 19.1.1717

omme Joannes

de Smet fs


- 14 -

99.

fO;20v.: Aggrea tie vanden accorde omme de weesen Marijn Rijckaert. . Jan. Joos ende Fran~ verstraete soo over hun selven áls over hunne susters minderj~erige kind~ren verweekt bij .Marijn .Rijckaert als hoirs van Lievijne Herteleer hunne moeder ende grootmoeder bij requeste van 23.11 lestleden in RvVl~ tot Gent betrocken hadde de wed. ende hoirs van Christoffel de Backere tot Waerschoot tot opleg ende betaelinghe van dhilft van tb~etelick slot vanden staet ende inventaris bij wijlent Joos Verstraete hun vader ghemaeckt als Hd. ten sterfhuyse van voorschr. moeder ghe~aeckt op 8.3.1694 ghe- . .passeert voor wethouderen vanden Amb. prochie ~an Waarschoot~ 15.12.1717

100. f023: St. Janneken de Suttere fa Pieters les~ wed. van Nelsin de Wulf ende daer te vooren van Pieter Jacques ende daer te vooren van Elias Staelens. Oostw. oktober 1710. Apparente hoirs sijn Pieter StaelenB fs Elias voorseijt s60 over hem selven als trecht hebbende bij coope van Ernestus de Connijnck ende Janneken Staelens fa Jacques midtsgr. de kinderen van Jan Staelens ende ten lesten de drij kirideren van Elias Staelens oock fs Elias alle. vier s'overledene kint ende kints kinderen. 16.2.1718 101. f027: Acte voogdije van Pieter Staelens fs Elias ende Jacobus Staelens fs Jan als voochden vande vier kinderen van voorn. Jan Staelens bij Tanneken Van Daele. 14·4·1718 f027v.: Acte seker gepresteert bij Pieter Staelens fs Elias over Jacobus Staelens f~ Jan vocht over sijn~ broeders en susters. 13.4.1718 102. f028: St. Tanneken van Daele + Oostw. ~ar. L~ijsschoot 24.3.1718 .huysvrauwe van Joos de Rycke fs Marten ende te vooren wed . .van Jan Staelens fs Elias ten weleken hoors en erfgenamen sijn Jacobus, Joes, Pieter, Joanna, Joosijntien ende Anna Maria Staelens s'overledene seS achtargelaeten kinderen geprocreert bij Jan Staelens. Jacobus Staelens soo over hem s~lven en als voocht over Joes, Pieter, Joosijntjen en Anna Marie Staelens sijne onderjaerige.broeders en susters midtsgr. Xpos Boelens in huwe Ll jk met de voorn. Joanne Staelens. 13.4.1718 . 103. f032: Acte van verclaers ghepresteert bij de wed. Pietronelle Dobbelaere wed. en He ten sterfhuyse van Gillis Sierens fs Jóoris, vande staet bij haer gedaen maecken onder hanteecken. 25.10.1718 104. f032v.: Acte voogdije van Jooris de Neve fs Jooris bij Pietronelle deBaets als deelvoocht over de drij kinderen .van Joannes Pers bij Pietronelle de Baets in haer tweede houwelijek. -25.10.1718


- 15 105. fO}}: St. Pietronelle .de Baets + Somefghem wijck van Hoetsel op rle Bar. van Leijsschoot den 19.8.1718 huysvrauwe van Joannes Pers fs Jan en te voor en wed. vaa. Jooris de Neve alwaer apparente hoors sijn : Jacobus, Jóannes en Pietronelle Peirs drij s'overledene kindren gheprocreert staende hoUwelijck met den haudermidtsgr. Jooris de Neve, J9anrta Deneve.getrauwt met Carel Wa~lpht beede s'overledene kinderen gewonnen staende haer eerste hou~elijck met den voorn. Jooris Deneve. 25.10.1718 106J

f036v.: St. Frans Rijckaert f~ Marijrt + Oostw. sept. 1719 He. Marie Dep~uw fa Pieter . ... Apparente hoirs: Ja~ques van Speijbroeck voocht pat. en Joos de Pau voo ch t mat. als oom en deel voochden over Marten 11.j., Corn~lis 2j., Pieternelle 13j., Jóanne 7j.en Anna Rijckaert 5j. 9.1.1720 .

107. f040 : Acte voochdije van1e weesekinderen van Frans Rij6k~ert bij Marie Depauw;. Jacobus van Speijbroeckfs Jooris insetenen deser prochie en Joos de Pau tot RonseIs .. 21.11.1719 108. f040v.: Acte v60chdije om Marten Andries fs Jaspaert voocht over de weesen Jan Andries bij Marie B6us~ 27.6.1719 109. f040v.: St. Jan Andries fs JasPélert + Oostw. 23.4.1719 He. Marie Bous fa Jooris V. Marten Andries als oom en deelvoocht pat. over K. Pieter 7j., Judocus 4j., Frans 17m. en Joanna Andries 9j. 27.6.1719 110. f043: Acte voochdije over deweesen van Niclaeijs Rijckaert bij Jaequemijntjen de Keer. Aernout Rijckaert ende Marten deKeer deelvochden pat. en mat. 14.5.1720 1.11. f043: St. Niclaeijs Rijckaert fs Pieter + Oostw. januari 1720 He. Jacquemijntien de Keerfa Arnout Apparente hoirs Arnout Rijckaert ende MartBn de Keer ooms en. deelvoochden pat. en mat. over Marten, Pieter, Jan en Mari~ Rijckaert kinderen van de overledeneri bij ·de He. 14.5.1720 112. f046v.: Acte van deelvoochdije omme Jan Goethals. fs Jan. en Jan de Baets als voochden vande weesen Pieter GQ~thals bij Janrieken de Baets. 10.12.1720 113. fO 47: St. J oosij n tien Herts che.-ofa Fransoij s + Oostw. 1720 Hd. Jooris Geirlandt fs Joos . Hoir: Fransoijs Hertschap grootvader deelvoocht mat. over Judocus ende Fransoijs Geirlandt kinderen van d'nverledene en dese Hd. 14.1.1721 114; f052: Authorisatie omme Jan en Joos Verstraete fs Joos (gewonnen bij Livijne ·Herteleer) soo OVer hem selven als


- 16 over tkint-van Marijn Rijcka~rt gewonnen bij Pietronelle Verstraete haerlieden suster vande accorde als hoirs vande voorschr. Livijne Herteleer bij hun jeghens den adt. Mre Andries de Gheytere ghemaeckt. 14.1.1721 115. f054: Authorisatie omme Arnout Claeij s hauder ten sterf'huyse Van Marie Pauwels al~ vader en voocht v~ti ~ijne ~ïnderjaerige kinderen tot vercoopen eenighe gronden van erfven; Pieter Pauwels is deelvoocht. 8.4.1719 116. f055: Aggre~tie van aeeorde ghedaen bij Jan Goethals fs Jari en Jan de Baets voochdert van Pieter Goethals fs Jans ten sterfhuyse van Stoffelijntjen Goethals haerliéden moeije van alfven·bedde. 10.12.172P 117 f056: Rek. ghedaen bij Arnout Claeijs ~ls vader en 'vDoeht over sijne kinderen bij Mari~ Pauw~lB over de vereoopijnge van: gronden vanerfven, presenterende dese ~n Pieter Pauwels deelv. 4.6.1720 118. f057v;: Acte voogdije omme Pieter de Cock als voocht over de weesen Janneken de Cock fa Noe, bij Lieven Tietens. 11.2.1721 119. f057v.: St. Janneken De Cöck fa Noe + Oostw. 22.2.1720 Hd. Lieven Thietens fa Jan Hoir : Pieter De Cocq als oom ende deelvoocht over Jaecques 22j. en Jan Thieteh~ 19j. 11.2.1721 120. Lias tussen fD60 Pro deo: rek. door Arnout Claeijs yande . .penningen bij hem opgesteken teri sterfhuys~ van Piet~i . Ovaere bij Marie Van Vooren presenterende dese aen 'selve Marie Van Vooren en aen Corn~lis Veirman voocht vande selve kinderen . .16.12.1721 121. fo60: St. Pieter Stock fs .Guille + Somerghem wijck van Hoetsele jurisdictie vap Leijsschoot okt •.1723 He. JOBsijntien Verdonck fa Jan Apparente hoirs ende kinderen : Lieven, Marten ende Jacquemijntien Stock gewonnen tsynen eerst~ houwelijek met Joosijntjen ~..; Marten Stock voocht pat. 22.12.1723 . 122. fo62v.: St. Marten Wille fs Pieters + Somergem op dese heerl. van Oostw. 22.12.1723 He. Pietronelle Verhelst fs Jan Aparenten hoor : Jan Verburcht oom ende deelvoocht over Marianne en Monica Joane vJille~: 25.1 .1724 123. f065: St. Joosijntjen Van Hove fa Bauduijn + Somergem Hoetsele Bar. van Leijsschoot 29.9.1719 Hd. Jooris Demol fs Pièters Apparente hoir : Pieter van Renterghem oom end~ deelvoocht mat.


- 17 over Pieter, 22.2.1724

Jan, Guille en Anne Demoi.,

124· f067v.: St. Pieter West fs Jan + Somerghem Hoetsele 1723 He ..Tanneken Standaert"fa Phls Apparente hoors : JDOS, Jan, Jooris ende Martijntien West gheprocreert staende sijn eerste houwelijck met Elisabeth Dobbelaer; Pierre Lelou in houwelijck met het voorn. Martijntien West. 22.2.1724 125. f070: Acte voogdije omme Jacobus Acht jens en Pieter de ·Rijcke pat. en mat. voochden vande weesen van Jan Bultijnck fs Jans en Janneken de Rijcke fa Marten sijn huysvrauws. 7.3.1724 126. f070: St. Jan Bultijnck fs J~n + 24.6.1723 endeJann~ken d~ Rijcke fa Marten sijn huysvraüwe + Oostw. 30.5.1723 Kinderen en apparente erfgenamen sijn Jan, Lieven, Anne Marie en Pietronelle Bultijnek V. Jacques Acht jens en Pièter de Rijcke fs Marten voorn. Gronden vaneirfven den voorn. Jan Bultijnck toecomende van sijnen vader volgens st. van Jan Bultijnck d'aude voor de weth van Ronsele 9.2.1690 en vuijtgrootijnghejeghens Abraham de Vos Lhouwe Ld j ck ghehadt hebbende Marie Bul tijnck ook fa Jan, mitsgr. Jacobus Drieghe ende Catthelijne Bultijnck sijne huysvrauwe conforme het contract ghepásseert voor den notaris Carel van Hulle tot Somerghem van 20.1.1717. 3/4 delen van eenbehuysde hofstede het r~sterende competeert Jaecques Acht jens causa uxoris.

vierde

Grond van ~rfven den voorn. Jan Bultijnck toecommende blj successie van Marie Bultijnek fa Jan sijn moeder volgens - st. Marie Bultijnck Ronsele 16.8.1694 - vuytcoop vande voorn. de Vos·en Jacobus Drieghe - vuytcoop van Christoffel de Vlieghere fs Frans bij Marie Bultijnck voorseijt volgens contract voor notaris Carel van Hulle van 28.1.1717 Gronden van erfven commende van Janneken rie Rijcke haer aenghecomen bij successie van Jan de Smet f8 Andries, ende Tanneken Verheeke haeren grootvader en grootmoede~ mat. alsmede vande twee kinderen Cornelis De Smet midtsgr. van Jan de Smet v61gens vercaevelijnghe van 20.11.1103; ende na en; de vercaevelijnghe onder handtekening jeghens Marten Bral causa uxoris Tanneken de Rijcke sijn huysvrauwe van 12,3.1709. 7.3.1724 127. f083v.: Joos West fs Piet er en Joan Piere Leluij in houwelijck met Martijntjenwest fa Piet er voorschr. over hun selven als .over Jan en Jooris West oock filij Piet er renunchieren de successie ende $terfhuyse vanvoorn. Pieter West daer He. bleven is Tanneken Standaert. 10.4.1724 128. f084v.~ Acte voochdije ghepresteert bij Jan Holderbeke fs Frans tot~Waarschoot over de~weese van Marie Holderbeke ghewonnen bij Láurs vanHaele. 17.4.1725


- 18 129. f084v •. : St. Marie Halderbeke fa Frans + Oostw. Bar. Leijsschoot .november 1724 Hd. Laurs V~n Raele fs Jaspaert Apparente hoir : Jan Van Holderbek~ fs Frans·voorseijt oom pat. ende deelvoocht over Joannes Van .. ::Haele20j. 17.4.1725 130. f090: Acte vaneede ghepresteert bij Li('3vende Cocq in houwelijck met Petronelle Jacques fa Adriaen als voocht over JBanne Louise Jacques fa Joos sone van Adriaen voornt. ghebojen bij Sluys ~taeten bodem ende ghed60pt binnen de kercke van Oostwinckel. 17.4.1-725 131. f090v.:St. Martijntjen Verètraete fa Pieters + sonder lichaemelijcke hoirs achter te laeten opden 16.2.1725 Oostw. Hd. Pieter Staelens fs Elias Hoirs : Lieven de Cocq ter causen sijne huysvrauwe Petronelle Jacques fa Adriaen ghewonnen bij Janneken Ver~traete fa Fieter v00rnt. sustere van vollen bedde vande overledene ende . Joanne Marie Jacques fa J60s sone van Adriaen ende Janneken Verstraete voorseijt representerende dhelft ofte0enen tweede hooft staecke ten voorn. steitfhuyse, iliidtsgr.Joo~ ende Ma~ie de Grootte filij Jacques ghewonnen bij Tanneken Verstraete oock dochter van Pieter ende s'ov~r~ ledene suster van volle bedde, voorts de vier kinderen van Guille de Grootte ghewonnen tsijnen eersten houwelijck bij Pletronelle van Goethem ende ten tweeden houwelijck bij Anne Marie ....• Eijndelijnghe de twee kinderen van Joosijntien de Grootte Dock fa Jacques ende Janneken Verstraete ghewonnen thaeren houwelijck bij Segher Van Veirdeghem representerende den lesten tweeden hooftstaecke ten voorn. ~terfhuyse. Testament van 6.2.1719. 17.4.1725 132. f099: Acte van eede ghepresteert bij Cornelis Bruyneel fs .Lieven tot Ste Martens Leerne als voocht over de~weesen van Joannes Bruyneel fs Lieven voornt. ghewonnen aBn Joosijntjen Claijs fa Jacques. . 2.10.1725 133 ..fo99: St. Joannes Bapte Bruyneel fs Lieven + Oostw. 1723 He. Joósijntien Claeijs fa Jacques Hoors : Cornelis Bruyneel fs Lieven oom en deelvoocht pat. Joannes Bapte 4m., Lievijne 7j. en Marie Cornelia Bruyneel 3j. 2.10.1725 134. f0102v.: Augmentatie ofte rekenijnghe purgatieve op den staet van goede ten sterfhuyse vanJan Bultijnck en Janneken ·de Rijcke beede overlden. Kinderen en hoors : Jan, Lieven, Anna Marie ende Pietronelle Bultijnck. 18.12.1725 Rek. door Jacobus Acht jens als administrerende vo06ht pat. presenterende dese rek. aen Pieter de Rijcke fs Marten voocht mat. en Jan Bultijnck·eene vande weesen sijn selfs persoon door houwelijcke staet. 18.12.·1725


- 19 135. f0120v.: Acte voöchdije gepresteert bij Jan Bultijnek fs Jan in ~laetsè van Jacobus Acht jens als voocht over sijne broeder en susters. 18.12.1725 136. f0121: Acte van eede ghepresteert bij Jooris Geiriant als v ooch t over Judocus Rij ckaert fs Marten , gewonnen bij wijle.nt Marie Geiriant. . . 12.12.1726 137. f0121:·St. Vijncke + Hd. Marten K. Judocus V~ Joo~is 12.2.1726

Marie Geirlandt fa.Joos ghewonn~n bij Pietronelle Oostw. nov. 1725 Rijckaert fs Niclaeijs Rijckaert 21m. Geiriant fs Joos oom mat.

138. f0125v.: Acte van eede ghepresteert bij Guille de Muijnck fs Cornelis an Piet er van Speijbroeck fs Jooris als veochden vande kirideren van Frans de Muijnck fs Cornelis voornt. 21.1.1726 139. f0125v.: St. Frans de Muijnck fs Gornelis + Oostw. 1~26 wedn. van Janneken Verhie (1x) Wedn. van Ja~neken van Speijbrouck fa Jooris (2x) K; 1x : Jan en Marie de Muijnek 2x : Dominicus en Joanne de Muijnck V. Guilliaeme de Muijnbk Gronden comende aende twee oudste kinderen gheproereert bij· Janneken Xhiebij successie van Jan Xhie hunnen oom. 12.3.1726 140. f0129v.! Acte vaneede ghepreèteert bij Jan Goethais f~ Jan als deelvooeht over de weese Judoeus Goethals fs Joos gewonnen bij Anna. Marie vari Hecke fa Gillis. 2.4.1726 141. f0129v.: St •.Joos Goethals fs Jans + Oostw. 4.2.1~25 He. Anna Van Heeke fa Gillis V. Jan Goethals oom en deelvoocht over K. Judoeus gheboren:ten selven daeghe van t'bverlijden van sijnén vader eenigh aehterghelaeten kind Jan Bultijnek alsnu in houwelijek met Anna Van Reeke He. Gronden van erfven denoverledenen toeeommende bij overlijden van Tanneken Pauwels sijne moeder, midtsgr. auc cessLe end e' vuytcoop van sijn me deho or s :ten sterfhuyse van Chr-Lst.of'f'e Ld j ne Goethals s'overledenen suster. 2.4.1726 . 142. f0135: Acte voochdije over de weese Marten Christiaen bij ~ijlent Marie Boes. Jan Boes fs Jooris de~lvoo6ht over Jacobus Christiaen fs Marten bij Marie Boes fa JÓoris. 2.4.1726 143~ f0135: St. Marie Boes fa Jooris +Oost~inkel Hd. Marten Christiaen fs Jacques V. Jan Boes oom en deelvooeht over K. Jacobus 9m. eenigh achterghelaeten onderjaerig 2.4.1726

kind.


- 20 144. f0138: Acte voogdije vande weesen van Cathelijne Steijaert ~a Jan verweikt bij Pieter de Meijere. . . Joos .Steijaert fs Jan eh Lieven de Meijere deelvoochden 26.11.1726 145. fC138: St. Cathelijne Steyaert fa Jan + Oostw. 9.9.1726 Hd. Pieter de Meyer fs Jacques V. Joos Steija~rt fs Jan oom en deelvoocht mat. over K. J~cöbus de Meyer 19j. Lieven de Meijere oom en bijstaende voocht pat. 26.12.1726 146. f0145v.: St. Christoffel van Hecke fs Marten va~ Leijsschoot 1.4.1727 He. Sussanna de Raedt fa Gillis V. Pieter Bultinck pat. over K. Pieter 19j., en Judocus van Hecke 13j. 27.5.1727

+ Oostw. Bar.

;~.

147. f0148: Acte van eede ghedaen bij Simoen Davez fs Pieter tot Ronsele als voocht over de kinderen van .Jan Wieme fs Marten. 14.1.1727 148. f0148v.: St. Elisabeth Suere fa Pieter + Oostw. jonghe dochter 30.7.1727 Hoirs en eifghenaemen : Pieter Suere fs Jans ende Piet er Suere fs Pieters soo over hun selven als hun steirck en machtjgh maeckende den voorn. Pieter filius Jan Suere over hem selven als over •.. Pieters en Ruth van Helden als voochden over de kinderen van Geurtre Sueren ook fa Jan voorseijt en Jacob van Helden volghens procuratie ghepasseert voor Jöan Kerstens openbaer notaris binrien V~nraij over 't ·quartier van:Ghelderlant van date 3.9.1727 alsmede den voorseijde ~ieter Suere fs Pieters soo in sijh qualiteijt als machtigh over sijne broeders en susters volgens procuratie ghepasseert voor schepenen der heerelijckhede Middelaer van daete 1.9.1727. . . Testament van Elisabeth Suere f~ Pieters dienstmaerte van. Eerw. H~er en Mr. Dionisius Oöms pastoor deser prochie van Oostwinkel dd. van 20.4.1719. 23.9.1727 149. f0151v.: Acte voochdije: Pieter Weijnant fs Adriaen tot Maldegem in houwelijck hebbende Catherine GeirIant fa Joos voocht over tweesekidnt van Marie GeirIant fa Joos ghewonnen bij Marten Rijckaert. 21.10.1727 150. f0151v.: Acte voochdije : Jan de Keer fs Arnout in houwelijck met Marie Geirlandt fa Gillis als deelvoocht over de·weesekirldaen van Jdoris GeirIant fs Gillis bij J6anne de Bourdere fa Jooris. 13.1.1728 151. f0152: St. Jóoris Geirlandt fs Gillis + Oostw. okt. 1727 He. Joanne de Bourdere fa Mr. Jooris V. Jan de Keer oom causa uxoris voocht pat. over K. Gillis, Pieter, Jeronimus, Norbertus, Marie, Pi~ternelle

en


- 21 Anna Geirlandt.· 13.1.1728 152. f0156: Acte voochdije : Pieter Weijnant in houwelijck met Cathetine Geirlandt fa Joos deelvoocht over de weesen Joos· Geiriant bij Pieternele V:l,j1cke ende Pieternelle Vernaet 13.1.1728 153. f0156: St. Joos Geiriant + Oostw. 2.1.1728 wedn van Pieternelle Vijncke (1x) wedn. van Pietronelle Vernaet (2x) + Oostw. 1.2.1.1728 V. Augustinus Vernaett voocht mat. over K.2x: Franciscus 9j., Judocus 6m., Jaoobus 7j. en Pietronelle Geiriant 6j~ .presenterende aen Pieter 'VJijnantin houwelijk met Catharine Geirlandt heir ten gemelden sterfhuyse en voocht pat. benevens N6rbertus Vijncke voocht mat., Marten Rijckaert in houwelijck gehad hebbende Marie Geirlandt alle fa Joo~ voorseijt tsijnen eerste houwelijek ghewonnen met Pietronelle Vijncke. 3.2.1728 154. f0161: Acte voochdije j Marie" Bauters fa Adriaen Frans en Joannes Bauters kindt van Marten Bauters 13.4.1728

Pieter Claeijs in hou~elijck met eriMarten Loottens voochden over filij Adriaen midtsgr. over het fs Adriaen voornt.

155: f0161: Acte renunchiatie van het sterfhuys van JooBijntien Leottens wed. geweest van Adriaen Bauters. Piet~r Claeijs in houwelijek met Marie Bauters en hem sterk maekende over de selve sijne huysvrauwe mitsgr. als voocht over Marten Loottens, medevoocht over Frans en Joannes Bauters fs Adriaen mitsgr. over tkint van Marten Bariters welcke comperanten hebben verclaert te renunchièren het sterfhuys van Joosijntien Loottens wed. geweest van voorn. Adriaen Bauters. 13.4.1728 156. f0161: Authorisatie van Joos Geiriant. 3.2.1728

over d'apparente hoirs en weesekinderen Zie volgnummer 153.

157. f0162v.: Authorisatie Joosijntien Loottens. 13.4.1728

over de weesen van Adriaen Bauters bij

158. f0163v.: Acte seker : Marten Loottens fs Jan tot So~erghem over Pieter Claeijs in houwelijck met Marie Bauters. 4.5.1728 159. f0163v.: Acte voochdije : Frans Thienpondt fs Niclaes tot Waerschoot in houwelijek met Joanne de Muynck fa Gi11is staende voocht over de weesekinderen van~~riris de Muynck "ghewonnen tsijnen èerste houwelij ck bij, Janneken Verhie ende tsijnen tweede houwelijek bij Janneken van Speijbroeck. 4.5.1728 .


- 22 160. fO 164: Rek. door Pieter van Vlaenderen fs Marten in houwelijek met Martijntien de man wed. van Guilliaeme·de Muynck in sijn leven voocht ovet de kinderen van Fran6hoijs de Muynck fs Cornelis gheprocreert bij Janneken Verhie sij.n eer et.ehuysvrauwe met naeme Jan en Marie de Muynck mitsgr •.over Dominicus en Joanne de Muncq Dock kinderen van Franchoys ghewonnen tsynen tweede houwelijek bij Janneken van Speijbroeck Francies ThiElJ?ondtvoocht i.p.v. s'rendants voorsaete. 2.5.1728 . 161. f0167v.: Acte renunchiatie ghedaen ten sterfhuyse van Joos Geiriant en Pieternelle Vernaet ·sijne huy avr-auve .• 27·4.·1728 162. f0168: Commissie om Carel Van,hulle curator ten sterfhuyse van Joos Geirlandt en Pieternelle Vernaet. 27·4.1728 163. f0169: St. heer en Mr. Dionisius Ooms fs Jacobs ghewonnen bij Marie Hendrica Hesemans in. si.ip leven pastor der pro ch.ie van Oostwinkel + OoshJinkel 20. 'I • 1728 Hoirs : "met last vanden naervolgende testament bij den overledenen ghem~eckt van t'derde van sijna achter te laeten goederen aenden Aermen der selve prochie. Eerst Sr. Jacobi Carr~ fs Jan ghewonnen bij Catharina Ooms s'overledenen slister van vollen bedde ende representerende eenen derde staecke ten voorschr. sterfhuyse. ten tweeden Pieter Jan Ooms, Pieter Dijnghens in hou~elijek met IJken Ooms, Catherine Oorrishuysvrauwe van Jan. Praets ·ende de kinderen van Jaeob Ooms alle kinderen en kindts kinderen van Jan Jaeob Ooms oock s'overledenen broeder vanvollen bedde ende representerende ook eenen derden staecke. ende ten derden de vier kidneren van Marie Ooms ooek s'overledenen suster ghewo nnen bij Jan Alewij ns ~met naeme Niclaeij s , Heijndtick, Pieter ende Barbara Alewijns huysvrauwe van Wijnant Adriaens representerende den derde hooftstaecke. Testament vari 16.8.1704. 1728 ~ 17 arlgustus. 164. f0173: Procuratie vandhoirs ten steirfhuyse van heer en Mr. Dionisius Ooms ghepasse:rt voor schepenen der vrijheijt van Lommel int quartier van Kempelant meijerije van s'Bosch gheleghen. 7.8.1728 165. f0174: Authorisatie omme de weesen van Marten Wille fs Pieters en Pieternelle Verhelst fa Jan tot vercoopinge van haere goederen. 7.9.1728 166. f0174v.: Acte voogdije Marten Verhelst fs Jan tot Lovendeghem staende voocht over de kinderen van Marten Wille ghewonnen aen Pietronelle Verhelst fa Jan voo~nt. 26.10.1728 167. f0175: Rek. door Carel Vanhulle greffier over de kinderen Marten Wille tercauseri vande vereoopijnghe van ha~rlieden hofstede. 26.10.1728


- 23 168. f0177: Acte voochdije over de weese k:irrl.eren van Frans de Muynck._::Lf.vi nus Frans Debbaut fs Michiel tot Bellem in houwelijck hebbende Maria de Muijnck fa Frans doet eedt als staende ende administrerende voohht over de weesekinderan van Frans de Muijnck ghewonnen bij JannBken verhie ende tsynen tweede houwelijck bij Jannekan Van Speijbroeck i.p.v. Frans Thienpo.ndt voorgaende voocht. 23.11 .1728 169. f011·: Acte seker ghepresteert bij Michiel Debbaudt tot Bellem over Livinus Frans sijnen sone in houwelijek met Marie de Muijncke fa Frans. 23.11 .1728 170. f0177v.: Acte voochdije over de weesen Jan Staelens. Jacques Staelens fs Jan doet eedt als voocht administrateur over Pieter ende Anna Marie Staelens sijnen broeder ende suster. 11.1.1729 171. f0177v.: Acte van seker gepresteert ovei Jacques sijnen broeder. 11 .1.1729

bij Jan Staelens fs Jan

172. f0178: Acte voochdije over de weesen van Elias Staelens. Jan Roete fs Jan in houwelijck met Mar.tijntien Staelens fa Elias woonachtigh tot Everghem eedt over Joanne Staelens fa Elias voornt. ghewonnen bij Joosijntien van Hijfte. 5.4.1729 173. f0178: Authorisatie omme Jacobus Staelens over sijnen broeders en susters als noch onderjaerigh. Jacobus Staèlens fs Jan voocht pat. van sijne minderjaerigghe broeders en suster vanden voorn. Jan Staelens verweekt bij Tanneken Van Daele. 5.4.1729 174. f0178v.: Authorisatie Elias Staelens. 5.4.1729

omme Jan Roete~ over de weese van

175. f~179v.: Acte van renunchiatie ghedaen bij Frans van Haele en Elisabeth Goethals fa Marten sijn huysvrauwe vandèn sterfhuyse van Marten Goethals voorn. e~ Petronelle Geeraert, haer vader en ~oeder. 5.4.1729 176. f0180: Renunciatie ghedaen bij Arnout Rijckaert fs Pieter soo over hem als de kinderen van Joös Rijckaert ghewonnen bij Pietronelle Jacques sijnen broeder vande sterfhuyse Pieter Rijckaert en Susanne de Ne~e hun vader ~n moeder. 5.4.1729 177. f0180: Authorisatie over de weese Joanne Louise Jaecques •. Louis de Cock in houwelijek met Pfuêtronelle Jaeques als ~oocht over Joanne Louise Jaecques fa Joos. Den suppliant bereffens de voors chr. we ese elck over dhelft competerende eene partije land bij successie van Martijntien Verstraete huysvrauwe gheweest van Pieter Staelens. 26.4.1729


- 24 178. f0181: Aggreatie \ffi - accorde over de weesen van Arnout Claei,js bij Marie Pauwels. Arnout Claeijs vader en voocht over sijn d.rij onderjaerige kfu:ierengheprocreert bij Marie Pauwels, bij t'overlijden van Joanne Claeijs huysvrauwe gheweest v&n Marten Rijckaert s~pliants dochter overledén sonder licha~melijcke hoirs achter te laeten. 31.5.1720 179. f0182: St. Pietronelle Goethals fa Marten en Pietronelle Geeraert jonghe dochter + Oostw. 1729 ten huyse van Frans Van Raele in houwelijck met Elisabeth Goethals fa Martenen Pietronelle Geeraert. Roirs van voll~n bedde : den voorn. Frans Van Raele aoo over sijn selven als voocht over de twee weesekinderen van Jan Goethals fs Marten et Pietronelle Geeraert representerende d~ vaderlijcke sijde en ten lesten Joorijntjen de Pauw·fa Arnout gheprocreert bij de voorn. Pietronelle Geeraett suster van alfven bedd e van d' overledenen representermde met d.eri . voorn. van Raele soo over hem als in sijnghemelden qualitefjt gheheel de moederlijke sijde. .. Gillis Ysebaert voocht materneel. 31.5.1729 180. f0184: Acte Voochdije van de weese Adriaen Van Nieuwenburgh bij Anna SandIJ.all, 14.6.1729 181. f0184:. St. Anna Sandra + Oo stw , 3.2.1728 wed. van Pieter de Buijsschere (1x) Hd. Adriaen Van Nieuwenburgh_{2x) K. 1x : Pietr6nelle de Buijsschere huysvrauwe van Jan Tronkoij e, Catherine de Buij sschere wed. van Jan Mabeson al.snu jeghenwoordige huysvrauwe van Joannes Van Nieuwenburgh. ' K. 2x : Frans Van Nieuwenburg 20j. en Joanne Marie Van Nieuwenburgh huysvrauwe van Carel Vervennet. V. Carel Verv~nnet ·fs Jan tot Beliem. . 14.6.1729 c••

182. f0187v.: Acte van seker ghepresteert over Adriaen van Nieuwenburgh. 14.6.1729

bij Carel Vander Vennet

183. f0188: Acte v00chdije over de weese kinderen Depape bij wijlènt Janneken Poppe. 14.6.1729

van Jóoris

184. f0188: St. Janneken Poppe + Oostw. mei 1729 Hd. Jóoris Depaepe fs Jäns V. Pieter Poppe oom en voocht mat. over K. Pieter 12j., Jan Frans 6j., Martinus 5j; en Judocus Depaepe 4 jaer. . . 14.6.1729 185. f0190: Acte van renunch~atie gedaen bij Jan Bapte en Cornelis Standaert kinderen Pieter, van het sterfhuys van haerlieden moeder Joanne De Roo. 14.6.1729


- 25 -

186. ~o190v.: Renunchiatie

gedaen bij Pieter Depauw en Magdaleene Ramont fa Arnout sijne huysvrauwe vanden sterfhuyse van Arnout Ramont en J6anne De Roo, haer vader en

. hîo e de r ,

21. 6 .1729 187. f0190v.: Acte voochdije .bij Jan Roosemont~ 21.6.1729

over de weesen van Pietronille

Rutte

188. f'? 190v.: St. -Pietronelle Rutte fa Jacques + Oostw. 1729 Hdj Jan Roosemont fs Joos· V. Michiel d~ Vuijst fs Christoffel oom en voocht mat. over K. Pieter 11j., Martinus 8j., Joanne 6j., Brigitta 4j. en Magdaleene Roosemont 18m. 20.7.1729 189. f0193: Acte van seker ghepresteert bij Joos de Pauvl over J'an Roosemont voor de weesepenningen van sijn kinderêri~ 20.7.1729 190. f0193v.: St. Pieter Staelens fs Elias + Oostw. inde Langhestraete ten huyse van Xpols Geeraert ghetrauwt met Joanne Staelens wed. vanzXs t.of Boelens den 26.11.1728. Behuysde hofstede te Oost~. d~er den overledenen ghewoont heeft ghedurende sijn houwelijck met Martijntien Verstraete. Hoirs en de erfgenamen sijn midts den overledenen geene lichaemelijcke en heeft achtergelaeten. Jacobus en Jan Staelens midtsgr. den voorn. Christoffel Geeraert causa uxoris voornt., Jan de Pauw tot Ste Laureins ghetrauwt met Joosijntien Staelens, voorts den voorn. Jac6bus Staelens als voocht over Pieter en Anne Marie Staelens sijnen minderjaerigen broeder en suster alle kinderen van Jan . Staelens ende Tanneken van Daele. eerste staeek ten de~en sterfhuyse van vollen bedde. Jan Roete tot Evergem ghetrauwt met Martijntien Staelens fa Elias benevens Beirnaert de Bruijekere thouwelijck hebbende Pietronelle .Staelens oock fa Elias voorschr. alsmede den vo6rn. Jan Roete als voocht over J6anne Staelens sijne minderjaerige swaegerinne maeckende tsaemen eenen tweeden staecke van volle bedde. en ten lesten Bauduijn Saeijs tot Somergem ghetrauwt met Anne de Cock dochter van Laurens ende Jannekeh Staelens soo over hem selven als voocht over Carel de Conni,inck fs Ernestus ghewonnen aen bet voorschr. Janneken Staelens in ha er tweede houwelijck wesende den derden en lesten staecke. 20.7.1729 REGISTER

ill.

21

(1729 - 1764)

f01: Augment.atie van staet ofte bewij s van goede omme Lieven, Anne Marie en Pietronelle Bultinck fa Jan ghewonnen bij Janneken de Rijcke fa Marten. Goederen.~n gronden ~~rstorven eR ghes~~ce~eert op.~ese weesen blJ den overllJden van Jo JooslJntJen de R1Jcke fa Marten voorseijt gheprocreert bij Martijntjen ~t~ij~ert overleden begijntjen int t'Groot beghijnhof der stadt Gendt op


- 26 den 11.6.1728 sweesens moeije mat. van alfven bedde, midtsgr. rek. bewijs die doet'en oVBrgheeft Jan Bultinck sweesens broeder i.p.v. Jacobus Aechtjerts. 20~9.1729 I 192. f05: Acte van voóchdije omme Joos Martens fs Jooris in houwelijck hebbende Llevijne Wieme fa Jan, als voocht over de weese van Jan Wieme i.p.v. Simoen Davez. 8.11.1729 193. f05: Authorisatie omme Joos Martens voocht van Jan Wieme met naeme Frans Wieme~ 8.11.1729 194. f06: Acte voogdije over de weesen gewonnen bij Joorijntien Dhooghe. 8.2.1730

over de weese

van wijlent

Lieven

Grijp

195. fo6: St. Lieven Grijp fs Jonas + Oostw. nov. 1~29 He. Joorijntjen Dhooghe fa Pauwels V. Piet er van Schoonackere als oom ende voocht pat. over K. Jacobus 9ji, .Carel 5j., Joannes 2m. en Lievijne Grijp 7j. 28.2.1730 196. f08v.: Acte voochdije over de weesen van wijlent Coppens ~hbwonnen bij Pieter Schoonackere. 28.2.1730

Joanne

197. f08v.: St. Joanne Coppens fa Arnoudt + Oostw. 8.5.1729 Hd. Pieter van Schoona~kere fs Joos V. Joannes Coppéns fs Arnoudt voocht mat. over K. Jan 15j., Carel 10j., Marie Anna 12j. en Pietronélle Schoonackere 8j. 22.11.1729 eh 28.2.1730

van

198. f01·0: Acte voochdije ove~ de weese van Anna Van Landtschoot bij Pieter Tijsebaert. 28.2.1730 199. f010: St. Anna Van Landtschoot fa Jan + Oostw. dec. 1729 Hd. Pieter Tijsebaert fs Jacques V. Frans Steij $.ert oom voocht mat. over K. Jan Tijsebaert 9j. Een pärtije landt ghemeene en onverdeelt met de wed. van Jan Van Lantschöot en andere. 28.2.1730 200. f012: Acte vochdije de Keer. 28.2.1730

over de weesen Phls Willems

bij Joanne

201. f012: Authorisatie omme Jóoris Depaepe over sijne vier onderjaerige kinderen gewonnen bij Jànneken Poppe fa Jan ende Lievijne Van Hulle dochter van Marten diesone was van Olivier ende' Joosijntien Francquaert. Sterfhuys van Jooris Wille fs Jooris ghewonnen bij Lievijne Van Hulle fa Olivier en Joosijntjen Francquaert voornt. overleden tot Brugge. 28.3.1730


- 27 202. f013: St. Philippe Willems fs Jan + Somerghem op den wijck van Hoetsel 9.1.1730 He. Joanne de Keer fa Pieters Apparente hoirs Carel Willems voocht pat. en Pieter de Keer bijstaende voocht mat. over Marianne 5j., Anne Marie 2j· ende Marie Catherine Willems 5m. Jan ~illems ende Marie de Schuytere grootvader ende grootmoeder vandeweesen~ 28.3.1730 203. f015: St. Piater de Clercq fs Bauduijn + Oost •• 31.5.1730 He. Janneken Van Vlaenderen fa Phls alsnu innocent ende maniqiement van sinnen. K. Lieven, Jan, Fieter en Pietronelle de Clercq huysvrauwe van Guilliaeme Vertriest. 26.8.1730 204. f018: Acte van renunchiatiè gedaen bij Jan Van Häele fs Laurs ghewonnen bij. Marie .. van Rolderbeke van he t sterfhuys van Laurs sijnen vader.· .. 5.9.1730 205. f018: Commissie van curateur omme Carel van Rulle ten sterfhMYS van Laurs Van Rulle. 12.9.1730 206. f018v.: Redres van staet ten sterfhuys van Cathelijne Steijaert fa Jan + Oostw. 9.11.1726 Hd. Pieter de Meij ere fs Jacques ende a.Lwaer hoir ende eirfghenaem is;Jácob~s de Meijere eeriighe a~4terghelaeten weese vande Dverledene gheprocreert stäende het houwelijek met dese Hd. 7.11.1730 207. f020v~: Acte renunchiatie van het sterfhuys Cornelis Ysèba~rt gedaen bij sijn kinderen Aernout, Fieter Ysebaert en Jan Van Daele in houwelijck met Marie Ysebaert gewonnen bij Janneken de Meijere. 13.11.1730 208. f021: Acte voochdije Elisabeth Vermeire. 14.2.1731

over de weesen van Piater Mullems bij

209. f021: St. Pieter Mullems fs Christoffel + Oostw. 1730 He. Elisabeth Vermeire fa Jan V. Jan Bouket ( Boucquet) fs Fieter tot Ste Jans in Eremo ten vrijen als cösijn en voocht pat. over K. Joannes Bäpte en Marie Catherine Mullems. 24.2.1731 210. f023: Acte voochdije over de weesen van wijlent Jan de Meijere bij Lievijne Buijck. 20.3.1731 211. f023: St. Jan de Meijere fa Jan + Oostw. sept. 1730 He. Liévijne Buijck fa Christoffel V. Lieven Tiétens fs Jan tot Oostwinkel cosijn en voocht pat.


- 28 K. Joannes 15 Jaer. 20.3.1731

Frans 7j., Joanne

212. f025: Acte voochdije Joosijne de Weirt. 3.7.1731

20j. en Lievijne

de Meijere

over de weese van Abraham Pijferoen

213. f025 ~ St. Abraham Pijfferoen fs Joos + Oostw. He. Joosijntjen de Weiri fa Lieven V. Joos de Meijère fs Cornelis ~ti Elisabeih Pijferoen, en voocht pat. over .K. Joanne Pijfferoen 11j. 3.7.1731 214. f027: Acte van seker ghepresteert bij Ludovicus over de wed. van Abraham Pijfferoen. 3.7.1731

bij

cosijn

de Weiri

215. f027: St. Joris de Mol fs Fieters die hauder bleven was ten ~terfhuyse van Joosijntjen van Hove fa Bauduijn + Somerghem Hoetsel op de baronnije van Leijsschoot maerte 1731 He. Lievijne Mortier Hoirs.: Pieter, Jan, Guille ende Anna de Mol huysvrauwe van Matthys Valcke s'overledenen kinderen gheprocreert bij Joosijntjen van Hove. V. Pieter de Mol voorn. over Jan en Guille de Mol. 24.7.1731 216. f028v.~ Auihorisatie over de weesen van Jooris Demol tot vereoopen van hemlieden deelen in een hofstedèken. 11.9.1731 .. 217. f029: Acte vooehdije over de weesen van Frans de Muijnek ghewonnen bij Janneken Verhie voocht is Frans Thienpont in houwelijek met Joanne de Muijn~k fa Gillis tot~Waafsehoot. 23. 1O. 1731 218. f029: Rek. door Marie de Muijnck fa Frans wed. van Lievijnus Frans Debbaut in sijn leven vooeht over Jan de Muijnck fs Frans voornt. gewonnen bij JAnneken Verhie, midtsgr. over Dominieus en Joanne de Muijnck oock kinderen.van F~ans ten tweedenhouwelijek ghewonnen bij Janneken van Speijbrouck, sedert rek. gedaen bij Pieter Van Vlaenderen in hou~elijek ghehadt hebbende de wed. van Guille de Muijnek voorgaende vooeht van date 12.5.1728 presenterende dese aen Frans Thienpont jeghenwoordighen vooeht. 6.11.1731 219. f030: st. Tanneken de Reu fR Jan wed. van Marten de Keyser fs Joos + Somerghem Hoet~~l onder de Bar. vaniLeijsèchoot 1731 • K. Jan, Pieter, Joos, Lievijne, Joanne ende Susanne de Keyser V. Jan de Keijser fs Joos als oom en deelvoocht. 15.1.1732 220. f031: Authorisatie 8.4.1732

omme de weesen van Abraham

Pijferoen.


- 29 221. f032: Acte voochdije over de weesen van Gillis Buijek. Guille Buijck fs Gillis ghewonnen bij Elisabeth Gocquijt tot Drsel over Jooris en Adriaen Buijek s'comparants broeders. 8.4.1732 222. f032: Acte van.~ renunchiatie ghedaen bij Guille Buijck over he~ als over Jooris sijnen broeder v~nde sterfhuyse van Gillis Buijck en Elisabeth Gocquijt. 8.4.1732 . 223. f032v.: Acte voochdije over tweese kindt van Petronelle ghewonnen bij Lieven Rijckaert. 6.5.1732

Wille

224. f032v.: St. P±.tronelle Wille fa Marten + Somergern Hbetsel april 1732 Hd. Lieven Rijckaert fs Marijn V. Jooris Wille fs Marten tot Sornergem oom en voocht over K. Joannes Wille 8m. 5.5.1732 225. f034: St. Pieter Tij~ebaert~ Re. Anna de Grootte niet geregistreerd,

open plaats.

226. f035v.: Acte voochdije over de naergelaeten weesen van Joosijntjen De Bourdere ghewonnen bij Jan Ruysman. 22.4.1732

227. f035v.: St. Jooéijntjen De Bourdere fa Mr. Jooris ghewonnen bij Janneken Matthijs + Oostw. 19.3.1732 hu,§vriu~~ van Jan Huysman fs Jan ende te vooren wed. van Jaspaert van Haële fs Pieter. Appafente eirfgenaemen : Joanne van Raele huysvrauwe van.! Jacobus Glaeijs s'overledene dochter ghewonnen thaeren eersten houw~lijck bij den voorn. Jaspaert van Haele voortB Frans en Anne Marie Huysman oock alle twee kä.nderen vand e overledene gheprocreert staende haer houwelijck met Jan Huysrnan ilhier Hd. V. Jacobus Glaeijs voornt. soo over hem selven als deelvoocht. 22.7.1732 228. f038: st. Marie Gèirlandt fa Gillis + Oostw. in de Linghestraete 1732 huysvrauwe van Jan de Keer.fs Arnoudt en te vooren wed. van Jacobus Mi,je fs Jaspaert welcke'voorschr. Jan de Keer dese heeft ghedaen vergaderen ende stellen in geschrifte presenterende dese aen Judocus Mij~ fs Jacobus en Marie Geirlandt voorseijt alsmee Pièter Rijckaert fs Marten in houwelijek met Anna MiJe fa Jacobus en Marie Geirlandt voornoemt, rnidtsgr. aenden selven Judocus in qualiteijt als alfven broeder en vo o ch t mat. over Jooris, Martinus,' . Jacobus, Lievijne en Pieternelle de Keer kinderen. van Jan bij dese overledene. 16.12.1732 . 229. f040v.: Acte renunchiatie 11.3.1733

ten sterfhuyse

van Marie Geirlandt.

230. f041: Acte voochdije over de weese kinderen van Care 1 D'hoens fs ~an geprocreert bij Joanne .D'hooghe fa Jaspaert. 12.1.1734


- 30 .231. f041: St. Carel Dhoens fs Jans + Gent 10~6.1733 He. Joanne D'hooghe fa Jaspaert V. Jacobus Mierthaut oom en deelvooeht pat. ovei K. Jan Babtisie 6j.,.Jacques 5j. ende Carolus Benedictus ren naer de doodt van sijnen vaeder. D'heer Jan Steijaert 'grootvader mat. van d'overledenen. 12.6.1734

gebo~

232. f045: Acte van seker ghepresteert bij Pieter. de Weirt tot Somerghem over Joanne Dhooghe fa Jaspaert. 12.1.1734 233 ..fo45: Acte voochdije over de weese kinderen van Jan de Meijere' gewonnen bij Lievine Buij ck , waervan voocht iR Jan Herman' fs Jan in houwelijek met Joanne de Meijere i.p.v•.Lieven Tietens. 13.5.1734 234. fO45: St. Marten Rij ckaert fs Niclaeij s .+;-. Oos t w , 1734 He. Joosijntien Verhaegert fa Jan V. Pieter Rijckaert fs Niclaeijs voorseijt en Jan de Vos voochden pat. en mat. over . K. Judocus Rijckaert fs Maarten voornt. gewonnen tsynen eersten houwelijek bij Marie Geirlandt fa Joos 10j. 'én Marie Franchoijse 3j. en Pieternelle Rijckaert 5 weken s·overledenen twee kirtderen staende het houwelijck met dese He. 7.12.1734 235. f048: Rek. door Jan Bultijnek fs Jan als admiri1strerende voocht over Lieven ende P3iètronelle Bultijnek filij J:an 'voorseij t gewonnen bij Janneken de Rijcke, sijnen broeder ende suster. 8.10.1735 236. f050v.: St. Elisabeth Vermeire fa Jan + Oostw. 15.é~1735 Hd. Joos Bollens fs Jacques wed. van Pieter M~_1d_;l.;t,_El.,ms (1x) V. Jan Boucquet cosijn en voocht pat. en Jan Ver-me-Lr e fs Jan voornt. oom ~n voocht mat. over K. Jan Bapte en Chaterine Mullems kirideren uit.haer eerste houwelijck. 4·10.1735 237. f052: Acte authorisatie : Marten Christiaen·in houwelijck geweest met Marie Bous te vooren wed. van Jan Andries soo over hem selven als gheauthoriseerden bij onse authorrsatie van 21.6.1735 over de kirideren vande voorn. Marie Bous bij hem gewonnen ende den voornoemden Jan Andries.· 19.7.1735 238. f053: Actevoochdije ov~r Jan Lootens fs Bertholemeus gewonnen b±j Elisabeth Valcke overleden huySvrauwe van Marten Christaen,voochden Maarten Lootens fs Jan tot Somergem en Jan Marlijn fs Jan tot Adeghem. 19.1.1736 239. f053: St. Elisabeth Valcke fa Jacques + Oostw. Hd. Marten Cristiaen fs Jacques V. Marten Lootens en Jan Marlijn voochden pat. en mat. over


- 31 K. Jan Lootens fs Bertholomeus 23j. s'overledene kindt thaeren eersten houwe.lijck ghewonnen bij den voorn. Bertholomeus Lootens. 240. foS7: St. Marie Mestdagh fa Marten + Somerghem te Daelinen op de heerelichede van Oostwinckel 12.10.1736 Hd. Vincent Wiiterschaut fs vincent v. Pleter de Nev~ cosijn ende deelvoocht over K. Joannes Frans 8j., Martinus 5j., Martijntjen 15j~, Joanne. 11j. en LiBvijne Wiiterschaut 2j. 15.1.1737' ~ 241. fo61.v.: Augmentatie van s~aet ten sterfhuyse van Joos Goethals fs Jan + Oostw. 4.2.1725 daer He. bleven was Anne Van Hecke sijne huysvrauwe alsnu getrauwt met Jan Bultinck V. Gillis Van Hekce vĂłocht mat. en Jan .Goethals voocht pat. van het ~enich kint bij den overledenen geduerende 8ijn houwelick met dhauderigghe gewonnen. 15.10.1737 242. fo68: St. Arnaut Claij s fs Jooris + Oostw. inde Langhestraete 15.5.1737 . He. Elisabeth Oeirnaert fa Pauwels K. Jacobus, Arnout, Catharine Claei.is getrauwt met Pauwel Frans Corthals ende Pietronelle Claeijs in houwelijck met.Jacobus Van Vooren alle vier kindere~ vanden overledenen ge~rocreert staende sijn tweede houwelijek bij Marie Pauwels fa Jooris ende ten twe~den Jan Claeijs 19j., Pieter 15j., Marie 16j~, en Joane 8j. oock alle vier kinderen vanden overledenen gewonnen bij dese He. I V. Jacobus Claijs deelvoocht over sijne .alfve broeders ende susters. 23.7.1740 243. f072: Authorisatie omme de kinderen van Arnout Claijs bij Elisabeth Geirnaert. 25.10.1740 244. f073: Acte voochdije over de weesen van Pieternelle gewonnen bij Joos de meijere. 20.10.1739

Raes

245. f073: St. Fietronelle Raes fa Lieven + Oostw. 5.2.1739 Hd. Joos de Meijere fs Cornelis V. Joos Raes fs Lieven voornt. oom en deelvoocht over K. Joanne 21j., Guille 16j. en Jooris de Meijere 15j. 22.10.1739 246. f075v.: Acte voochdije over de weese van Marie Therese D'hous; Sr. Pieter de Meijere als hauder. 1.12.1739 247. f075v.: St. Marie Theresia D'hous fa Jan + Oost.' op de Kerck~laetse 10.6.1739 Hd. Piater de Meijere fs Jacques bailliu van Urs~l V. Joannes Bapte D'hous¡oorn en deelvoocht over K. Pieter dB Meijere eenigh achtergelaeten k~ndt~


- 32 Herberg "den.gauden 1.12.1739

Leeuw" op de kerckplaetse

gelegen.

248. f080: Rek. door Frans Thienpont fs Niclaeijs als vocht in plaetse van Livinus Frans Debbaudt dat over Domin~cus ende Joanne de ·M:uijncktwee rninderjaerige weesen van Frans de Muijnck, kinderen vande tweeden houwelijek gewonnen bij Janneken Van Speijbroeck. Vorige rek. vàn 6.11~1731 1.12.1739 249. f083: Acte voehdije omme de kinderen van Martinus gewonnen bij ~M~±tijntien van Hehke. 20.12.1740 ~

Muijlaert

250. f083: St. Martinus Muijlaert fs Pieters gewonnen bij Pietronelle De Vlieghere + Somerghem op den Mijck van Staeckteyijvere op d'neerl. van Oostw. 3.11.1740 He. Ma~tijntien Van He~ke fa Cornelis geprocreert bij Tanneken D'haeneils. K. Pieter 14j. en Jan Frà,ns Muijlaert 9j. V. Judocus V~nde Voorde in houwelijck met Martijntien Muijlaert fa Pieter voornt. deelvoght. Uitcoop gedaen jeghens Jan Valcke in houwelijek met Mari~ Muijlaert s'overledenen suster alles volgens vercävelinghen onder handteken gedaen jeghens Guille Beij in he uwe Ld j ck geweest met het voorn. Martijntien Muijlaert $'~verledenen suster van date den 30.8.1723. 10.1.1741 .. 251. f087: Acte van seker vari Gillis Van Heeke over de weese penninghen vande weesen Martinus Muijlaert. 10.1.1741 252. f087v.: Acte vggdie van Jan de Cock over de weesen van Jan Tietens, hauderigge Joanne Raman. 24. 1 •1741 253. f087v;; St~ Jan Tietens fs Lieven + Oostw. nov. 1740 He. Joanne Raman fa Pieter V. Jan de Cock deelvoocht pat. over K. Marie 8J., Judocus 6j., en M.artinus Tietens 3 j . 24.1.1741 254. f090: Acte vogdie van Jan de Clercq fs Pieter tot Adegem over Lieven d~ Clercq unique weese van Lieven bij Marie de Muijnck fa Frans. 8. 11 .1740 255. ~o90: st. Lieven de Clercq fs Pieters + Oostw. 1740 He. Marie de Muijnck fa Frans V. Jan de Clercq oom en deelvoocht pat. over K. Livinus de Cl~rcq 3j. eenig achtergelaeten kind. 10.11 .1740 256. f093v.: St. Marie Verstraete + Oostw. 24.12.1740 Hd. Jacobus Gadeijne fs Jacobi K. Francis 5j., Joanne~ Benedictus 1j.6m., ~oárin~ Catharine en Louisée Mari~ Gadeijne 6j. 16.5.1741

7j.,


- 33 257. f094v.: Acte van seker van Sr. Piet er Van Vlaenderen bailliu van Oostw. over Jacobus Gadeijne wedn. van Marie Verstraete. 24.10.1741 258. f094v.: Acte voochdije van Pieter de Clercq fs Pieter wonende tot Bellem als voocht vande weesen van Lieven de Clercq sijnen broeder gewonnen bij Marie de Muijnck i.p.v. Jan de Clercq. . 16.5.1741 259. f095: Augmentatie ofte bewijs van goede om het kint van Lieven de Clercq ghe~onnen bij Marie de Muijnck vande successie op de selve weese vervallen met de doodt ende overlijden van Jan de Clercq sijnen oom + Adeghem, hebbende Pieter de CleTcq oock s'weesens.oom ende voght dese ~edaen ver~aderen-ende int geschrift stellen presenterende an Frans Vriendt alsnu in houwelijck met de voorschr. Marie de Muijnck. 24.10.1741 260. f096: Aggreatie om Sr. Pieter de Meijere weduwnaar en besitter gebleven ten sterfhuyse van Theresia D'hous, over sijne weese. 20.3.1742 261. f097: Rek. door Pieter Van Vlaenderen bailliu dese prochie van Oostwinckel over de verkopinge van eenighe paerten ende deelen van een hofstedeken competerende de twee weesen van Piet er van Mullem gewonnen bij Elizabeth Meire. 13. 11 .1742 262. f099: Acte voochdije van Judocus Meije tot Oostwinkel de weesen van Anna Meije bij Pieter Rijckaert. 3.7.17/+2

over

263. f099: St. Anna Meije fa Jacobus et Marie Getl~nt + Oostw. 13.5.1742 Hd. Pieter Rijckaert fs Marten et Janneken de Keer~ K. Martinus 17j., Judocus 11j., Pieternelle 7j. en Anna Marie Rijckaert 2j. V. Judocus Meije broeder van dese overledene voocht mat. 22.1.1743 264~ f0102v.: Acte van seker door Judocus Meije voght vande weesen Anna Meije bij Piet er Rijckaert. 22.1 .1743 265. f0102v.: Acte voochdije van Joannes Van Speijbrouck over het kindt achtergelaeten bij Marie Catharine van Speijbrouck gewonnen bij Anthone Vande berghe 22.1 .1743 266. f0102v.: St. Catharine Van Speijbrouck fa Jacobus et Anna de Backere + Oostw. 14.9.1742 Hd. Anthone Vande berghe fs Pieter K. Pieter Martirius Vande berghe 3j.6m. V. Jan Van Speijbrouck broeder vanden overledenen voght fuat. ~2.1 •. 1743


- 34 267. f0104v.: Acte van seker door Joannes Anthone Vande berghe. 22.1.1743

Van Speijbrouck

over'

268. f0105: Acte voochdije van Gillis Geiriant ende Joannes de Bourdere als pat. en mat. voochden over ~e weesen achtergel~eten bij Joane de Bourdere wed. van Jooris Geiriant. 18.12.1742 269. f0105v.: St. Joanhe de Bourdere fa Mr. Jooris wed. van Jooris Geiriant + Oostw. 19.11.1742. Gillis G~irlant fs den voorn. Jooris_gewonnen bij de gemelde joanne de Bourdere als oudsten mannelijcke hair ende rendant ten voorn. sterfhuyse, presenterende den selven aen Pieter Geiriant, Pieter Vande Heste (Van Heijste) in houwelijek hebbende Marie Geiriant, Pieter Roegens getrauwt met Pietronelle Geiriant, Jeron Geiriant ende den rendant beneffens Jan de Bourdere respectieve vooghden over Norbertus ende Anrta Geiriant alle kinderen ende schoonkinderen vanden voorschr. Jooris Geirlant ende de gemelde Joanne de Bourdere. 23.4.1743 . 270. f0109: Acte van seker door Pieter Geiriant ende Pieter .Vande Heste (V~n Heijste)_over G111is Geirlant hunnen broeder ende swaeger. 19.10.1742 271. f0109: Aggreatie omme de weeBen Joanne de Bourdere. 21.5.1743 272. f0110v.: Vercaevelinge Joanne de Bourdere. 25.4.17/+3

van Jooris Geirlant

vande kinderen

ende

Jooris Geiriant

ende

273 ..f0112v.: Aggreatie omme Pieternelle Geirlandt; successie ten sterfhuyse van Joe Marie Lievijne Lambrecht wed. van Sr. Carel Vande Kerckhove an60mende aen Pietronelle Geirlant fa Joos onderjaerige; Judocus Geiriant fs Joos en Pieternelle Vernaet . 22.10.1743 en 4.11.1743 274. f0113: St. Livijne Buck wed. van Adr±ien de B~urdBre te vooren van Jan de Mei.]ere + Oostw. 1743 ., Hoirs ende eirfgenaemen : Jan Frans de meijer onderjaerige, Joanné de Meijer in houwelijek met Jan Herman, Livijne de Me Lj er-e ge t.r auw t met Jooris Buck alle drij kinderen van d'overledene geprocreert thaeren eersten houwelijek met de voorn. Jan de Meijere, wesende soo drij staecken ten voorschr. steirfhuyse hebbende de voorn. Jan Herman soo over hem als vooc~t ~ande voorn. Jan Frans ende Jooris de Buck. 27.11.1743 275. f0114: Acte van emancipatie omme Norbert Geirlandt 23j. kinderen van Jooris. 21·4.1744

22j. ende Anna

276. f0115: Acte voochdij e omme Martinus Coppems in hO.iÎrielij ck met Caroline Aerts tot Landeghem over ~ijne huy~vrauwens broeders ende sust~rs. 20.10.1747 ,-.:..


- 35 277. f0115: St. Pieternelle de Cuijper fa Pieter et Janneken Van Hove + Oost. 1.10.1747 wed. van Pieter Aets (1x) Hd. Judocus VersIUYS fa Marten et Marie Van Vooren (2x) K. Carel 18j., Frans 15j., Jacobus 12j., Emanuel 11j. Caröline getrauwt met Martinus Oopens ende .Io'ann e Louise Aerts 15j. alle ses kinderen vande ove~ledene geprocreert staende haer eerste houwelijck met Pieter Aerts, hebbende den haudeE~ benevens de geseijde weesen dese gedaen. V. Martinus Coppens soo over sijn selven als deelvo0cht pat. ende Pieter de Cuijper voocht mat. 29.11.1747 . 278. f0119v.: St. Judocus Meije fs Jacobus et Marie Geiriant + 06stw. 22.12.1748 sonder lichaemelicke hoirs achter te laeten •. He. Joanne Rutte fa Jacobus, ten weleken sterfhuyse hun hoira fonderen : de vier kinderen van Pieter Rijckaert ver~ weckt bij Anna Meije die suster was van vollen bedde van de voornoemde overledenen Judocus Meije met naeme Martinus bij c6mpetente aude sijn selfs ende voocht over Judocus, Pieternelle en Joanne sijnen broeder ende susters representerende de geheele vaderlicke sijde vanden overldenen ende de selvé vier persoonen wttenhoofde vande voorn. haerlied!3n moeder eenen sesden staecke van de moederlicke sijde beneffens Jooris, Martinus, Jacobus, Pietrnelle de Keer in houwelijck met Jan Cornu ende Lievij ne de Keer getrauwt. met .Pieter de Vliegere al kinderen van Jan gewonn en ten tweeden houwelij ck bij de voorschr. Marie Geirlandt ende soo ses kinderen ende kintskinderen vande selve Marie Geirla:i1.t. V. Maritnus Rijckaert. Gronden van eirfven bij den overledenen achtergelaeten hem aengecommen bij successie van sijnen vader ende gif te van Marie.Stevens sijne grootmoeder mitsgr. verdeelinghe jegens Pieter:.Rijckaert in houwelijck met de gemelde Anna Meije ~an date 9.6.1732. 5.5.1750 279. f0124v.: Augmentatie ende bewijs van goede vande twee kinderen van -Martinus Muijlaert fs Pieter gewonnen bij Pietronelle de Vliegere + Somerghem wijck van Daelmen op dheerl~ van Oostw. alwaer He. bleven is Martijntjen van Heöke fa Cornelis. J'udocus Vande Voorde in houwelij ck hebbende Mart±jntjen . Muijlaert fa Pfuéte~·~oorschr. als deèlvoocht vande voorschr. twee weesen. 17.10~1741 280. ~o126v.: Rek. door Martinus Coppens fs Pietefs in houwelijek hebbende Caroline Aerts dochter van Pieter en Pieternelle de Cuypere als administrerende voocht over de minderjaerige weesen achtergelaeten bij de voorn. Pieternelle de Cuijpere gewonnen thaereneersten houwelijck bij den voorn. Pieter Aerts. 12.10.1751 281. f0128v.: Acte voochdije omme Pieter Muijlaert fs Martinus sijnen onderjaerigen broeder Jan Frans Muijlàert. 26.10.1751'

over


- 36 -

282. f0128v.:

Bewijs van goede ofte augmentatie van staet omme Jan Frans Muijlaert fs Martinus en Martijntjen Van Hecke alsnu out ontrent 21j. vande succe~sie op hem vervallen met den doodt van sijne voorseijde moeder. Apparenten voocht Pieter Muijlaert, Judocus Vande Voorde voocht pat. en Gabriel Vrient voacht mat. 26.10.1751

283. f0141: Acte van aggreatie omme Jan Frans Muijlaert bij Pieter sijnen broeder. 20.10.1751 284.

versocht

f0131v.: Acte voochdije omme Jan Tollens fs Christoffel en Joannes Dhooghe fs Pieter over de kinderen van Marie Hoste. 20.1.1753

285. f0132: St. Marie Hoste fa Pieter + Obstw. op de kerkplaetse 23.11.1752 Hd. Pieter Van Hu'lle fs Pieter K. Catharine Tollens getrauwt met Frans Sier.ens ende Marie Pietronelle Tollens 18j., twee kinder~n vande0 o~erledene geprocreert staende haer eerste houwelijck met Pieter Tollens fs Ján, alsmede Pieter 14j., Jan Frans 5j., Joanne 13j. en Lievij ne Van Hulle 9j. vier onder jaerige kinderen vande' overledene bij desen Hd. V. Jan Tollens cosijn voocht pat.over de selve Marie PietronelIe Tallens alsmede Joannes Sierens voorsch~ •.-en Joannes Dhooghe fs Pieter cosijn en voocht mat. over de vier leste weesen. De gronden van erfven op de voorn. twee kinderen Tollens verstorven bij de doodt van Läurs Tollens hunnen oo~ de gonne sijn gebracht in rensing respectievelick van date &~5.1734· en 6.12.1746 gepasseert voor~Br. en schepenen vande heerl. ter Straeten in Somerghem. 30.1.1753

286. f0137v.:

Acte voochdije over Joannes Sierens fs Jan tot Oostw. over Marie Pietronelle Tollens. 30.1.1753

287. f0138: Acte van seker gepresteert bij Jan Sierens burgemeester deser prochie over Frans Sierens sijnen sone. 30.1.1753 288 288. f0138: Acte voochdije omme Jooris de Meijere. fs Frans tot Somerghem over de weesen van Anne de Meijere !{ewonnen bij Jan de Keijser. 13.2.1753 289. f0138v.: Acte van seker gepresteert bij Joes Willems fs Jan tot Somergem ,en Joannes Van Hekce over Pieter V~n Hulle alsnu tot Oedelem ~oor de weesepennijnghen van sijne kiride ren gewonnen bij Marie Hoste. 9·4.1753 290. f0138v.: St. Anna de meijere fa Jooris et Tanneken + Oost~. 19.1.1753 Hd •.Jan de Keij ser fs Marten V. JOQ~is de Meijere deelvoocht over

Fiers


- 37 -

K; Joorijntien

19j., Pieter Frans 12j., Jan Frans 9j. en Marie Pietronelle de Keijser 5j. 9.4.1753 291. f0142v.: Aggreatie omme de weesen Marie Hoste gewonnen bij Pieter Tollens ende Pieter Van Hulle tot verc~Dpinge eenighe goederen. 5.6~1753 292. f0143v.: Contract vande vercoopijnge 27.5.1753 293. f0144v.: Acte voochdije kinderea achtergelaeten 16.8.1753

hiervoren

vermeld.

omme Joos·Herteleer over de weesebij Jan Herteleer sijnen broeder.

294. f0145: St. Jan Hertsleer fs Jacques + Oostw. 4.5.1753, in houwelijck geweest met Marie Flament fa Jacues als He., die te vooren wed. was van wijlent Jacobus Staelens fs Jans. . V; Joos Herteleer broeder vanden overledeh~n oom en voocht pat. over Susanne 19j., Pieternelle Jacobe 17j. en Jacobus Frans Herteleer 14j. drij kin~eren die den overledenen met dese He. verweekt heeft. . Ferdinandus Herteleer, Jbanne, Martijntien en Marie Theresia Herteleer benevens de weesen van Anna Herteleer gewonnen bij Jan Bauwens s'overledenen broeder, susters ende susters kinderen. Susanne Dhont wed. en He. gebleven ·ten sterfhuyse van s'overledenen voorseijden vader. Joseph ende J60ris H~rteleer mitsgr. Jacobus de Pauw in hauwelijck met Pieternelle Herteleer sijne (Jan Herteleer) broeders, swaeger ende suster. De vier minderjaerige weesen van Tanneken Herteleer .ghewonnen soo bij Carel Willems als bij Jan Bauwens hun erfdeel wtten hoofde Van voorn. Jacques Herteleer hunnen grootvader mat. 16.8.1753 295. f0153: Acte vooehdije omme Marten de Keijser over de weesekinderen van Lieven de Keijsere gewonnen bij Mariannè Breussens. 3.6.1755 296. St. Lieven de Keijser fs Guille + Somerghem inde Dolmenstraete op de heerl. van Oostw. 6.4.1755 He. Marianne Breussens fa Pieter V. Marten de Keijsere tot Bil1em coslJn en deelv60cht over K. Pleter Martinus 7j., Jbannes Frans 2j. en Anne Marie Judoca de Keijser 11j. 3.6.1755 297. f0158v.: Acte van seker ge~resteert bij Jan de Reu over Marianne Breussens emmers over de weesepennijrigheri. 3.6.1755 298. f0159: Rek. door Jan de Grave bailliu van Somerghem vande ontfank die hij over Marie Flamant wed. van Jan Hertèleer, mit~gr .. over haere kinderen verweekt bij den selven H~fteleer heeft gehadt vande vercoopijnghe. Joos Herteleer voocht paterneel. 1,7.1755


- 38 299. f0162: St. Joosijntien Seghers fa Andries et Tanneken Haeck + Oöstw. 2.8.1756 Hd. Cornelis Veirman fs Elias K. Cornelis~ Elias bij competente aude hun selfs, Anna in houwelijck met Arnout Veerdeghem, Catharina oock haer' selfs Elisabeth in houve Li j ck met Jan Frans de Mei,jere, Judoca in houw~lijck met Joannes .debackere en ten lesten Marie Jacoba Veirman 23j.8m. V. Cornalis Veirman fs Cornelis als voocht over sijne minderjaerige suster Marie Jacobe Veirman. 7.12.1756 300. f~164v.: Acte Yoogdije omme de weese kinderen Dhooge bij Anne Marie Van Hecke. 5.7.1757 .

van Joans

301. f0164v~: St. Anne Marie Van Hecke fa Marten et Marie St6fferis + Somerghem wijck van Hoetsel op de Bar. van Leijsschoot 20.5.1757 Hd. Joannes Dhooghe fs Pieter et Pieternelle de M61 schepenen deser jurisdictie. K. Pieter Francies 2j., Marie Catherina 9j.6m., Jdanne Catharina 8j. en.Marie Pieternelle Dhooghe 6j. vier s'overledene kinderèn gewonnen bij desen Hd. V. Martinus van Hecke fs Marten voorn. oom en deelvoocht~ 5.7.1757 302. f0179 : Acte voochdije omme Jan·Wtterschaut fs Joos over Piet er en Marie Judoca Wtterschaut sijnen broeder end~ suster van alfven bedde. 4.7.1758 303. f0179: St~ Joanne de Ne~e fa Christoffel + Somerghem heerl. Oostw. 27.4.1758 Hd. Pieter Claeijs fs Jan, sonder kinderen geduerande hun houwelijck geprocrieert thebben. Apparente hoors : Judocus de Kesel getrauwt met Catharine de Reu fa Jan dochter vande overledene ten tweeden Frans Deblick in houwelijck;met Joanne Blomme fa Pieter oock dochtèr vande overledene, ten derden en lesten Joannes Pruijm in houwelijck met CathQrine Wtterschaut fa Joos, alsmede Jan Wtterschaut als deelvoocht over Pieter 20j~ en Marie Judoca Wtterschaut 23j. ooek twee·kinderen van Joos Wtterschaut·alle drij kinderen van d'overleden~ gewonnen thaeren derden houwelijek. 4.7.1758 304. f0181v.: Acte van seker gepresteert over Joannes Pruijm. 4.7.1758

bij Pieter Frans Debliek

305. f0182: St. Jnoris Lievens fs Pieter + Oostw. inde Lánghestraete 1.3.1758 . He~ Joanna Raman fa Pieter te voor en wed. bleven ten ste~fhuyse van Jan Tietens fs Lieven. Joannes de Clercq oom en deelvoocht pat. causa uxoris over Pieter Lievens 17j., Cornalis 13j., Lievijne 15j.; en Joanne Lievens 10j. alle onderjaerige kinderen van Jooris Lievens geduerende houwelijek verweekt met dese He. 3.10.1758


39 306. f0185v.: Acte vooghdije van Joannes de Clerèq fs Pieter als voocht over de weesen van Jooris Lievens fs Pieter. 3.10.1758 307. f0186: Acte borgtochte ghepresteert bij Judocus Tietens fs Jan v06r de ~eesepennijnghen va~de weesen Jooris Lievens fs Pieter. 3.10.1758 308. f0186: Acte borgtochte ghepresteert bij Adriaen Vrom~baudt medeconfrere in wette voor Augustinus .West fs Guille alhier .vremde comen woonen met vrauw ende kinderen •.. 30.10.1758 309. f0186v.: St. Jan Cornu fs Adriaen ende Pieternelle Tollenaere + Öost~; 29.6.1758 He. Pieternelle de Keer fa Jan et Marie Geirlandt. Pieter Cornu fs Janvoornt. soo over sijn selven·als paternelen Yóocht van Jan Cornu 22j., Pieter Verstraete in houwelijck ~et Anna Marie Cornu filij d~n voorn. Jan tsynen eersten houwelijck geppocreert bij Marie Termon fa Guilliaeme. Den selven Pieter Cornu als voocht pat. van Ignatius Cornus 15j., Jacobus 13j. en Thresia Cornu 2j. al kindéren van Jan voornoemt staende sijn tweede houwelijek met dese He. 9.1.1759 310. f0188v~: Acte voochdije omme Pieter Cornu als voocht over de weesen van wijlent Jan Cornu. 9.1.1759 311. f0189: Acte borghtochte ghepresteert bij Pieter Verstraete fs Carelover Pieter Cornu fs Jan over de weese pennijnghen blj hem Cornu ontfanghen competerend~ de weese Jan Co~nu. 9.1.1759. . 312. f0189: Aote borghtochte ghepresteert bij Pieter Verstraete fs Carelover Pieter Cornu fs Jan over de weese pennij:nghen bij hem Cornu ontfangen comppterende de weese J~n Cornu; 9.1.1759 . 313. f0189: St. Pieternelle Steijaert fa Marten ende Pieternelle van Hecke + Somerghem op de wijck van Hoetsel Bar. van Leijsschoot ende heerl. van Oost. 27.8.1759 Hd. Pi~ter Verstraete fs Joannis ende Martine Bogaert Michiel Steijaert fs Marten soo over sijn sélven v60cht pat. van Philippus ende Joannes Hautekeete fs Petri ende Marie Steijaert kinderen ende kintskinderen vanden voorschr. Marten ende Pieternelle van Hecke. 11.12.1759 314. f0193: Acte vooghdije omme Michiel Steijaert fs Marten als paternele voocht over de weesen Philippe ende JoanneS· Hauteke~te fs Petri ende Marie Steijaert. 11.12.1759 315. f0193: St. Elisabeth Demijn fa Piete~ et Cathalijne Transon te vooren wed. van Lucas Terryn + Oostw. 18.6.1759 achterlaetende vier kinderen als te weten Joanne in houwelijek met Jan Lombaert .e·ndeMarie Anne 23j., beijde kinderen thaeren


- 40 eSrsten houwelijek verweekt bij den voorn. Lucas Terryn, voorts Adriaene alsdan oudt 19j. ende alsnu ge t.z-auwtmet Joannes de Sie ende Pieter Bernardus Wulfranek 15j. oock twee kinderen van d'overledene thaeren tweeden houwelijek verweekt bij Judocus \'lulfranckfs Jan geprocreert bij Margriete Meulebroeck . V. voornoemden·J~n Lbmbaert ende Joannes de Sie over hun s~l~en als voogden ·vande voo~schreven twee minderjaerigen~ 29.7.1760 316. f0196V;: Acte vooghdije gepresteert bij Jan Lombaert ende Joes Desij als mat. voogden over de kinderen achtergelaeten bij wijlent Elisabeth Demijn. 29.7.1760 317. f0197: St. Franscoise Degeeter fa Pieter ende Marie de Groote + Oöstw. 5.4.1760 Hd. J oorLs Dobbelaere fs Jan te voorent ge t rauwt geweest met Joorijntien Grijp + Drongen Hoors : Pieter de Geetere s'overledenen broeder als deelvoocht over Piater 14j., Catharine 12j., Jan 9j., Jacobe 6j. vier kinderen bij d'overledene verweekt bij den. Hd. z , d. 318. f0198v.: St. Anna Thresia Lippens dochter van Jan gewonnen bij FrancojRB Martens + Oostw. 7.4.1761 acht~rla~~ende een kindt met naeme Anna Chatarine 14j. gedue~ rende haer houlrelijck verweekt bij GilliS Geirlandt fs Jooris et Joanne.de Bourdere weduwnaar ende besitter. V. Daniel Lippens broeder vande overledene voocht. 14.9.1761 319. f0202v.: Acte voochdije gepresteert over het weese kindt achpergelaeten Lippens. 14.9.1761

bij Daniel Lippens ·fs Jan bij wijlent Thresia

320. f0203: St. Jooris Dobbelaere fs Jan + Oostw. op den Leijca.nt 8 .. ·9.1761 Lieven Dobbelaere oock fs Jan ende Pieter de Geetere fs Pieter voogden pat. en mat. over Pieter 15j., Catharine 13j., Joannes 9j. en Jacobe Dobbelaere 7j. vier kinderen vanden overledenen met ~ijlent Franchoise de Geetere fa Pleter v06rnt. 9.2.1762 321. f0207v.: Acte vooghdije omme Piater de Geeter voocht mat. ende Lieven Dobbelaere voocht pat. over de weesen Jooris Dobbelaere. 9.2.1762 322. f0208: Rek. door. dheer Jan Frans Van Zele greffier der baronnie Leijsschobt prochie ende Heerlijckhede van Oostwinckel van de . vier:miriderjaerige weesen achtergelaeten bij wijlent Jooris Dobbelaere ende sijne huysvrauwe. 7.6.1762 323. fO St. Joanne Termont fa Jan et Marie Focquaert + Somerghem op de wijck van Höetsele onder d'eerlijckheijt ende barortije van Leijsschoot 23.12.1762


- 41 Hd. Joannes Loont jens fs Pieter et Joanne de Meijer Jan-Termont oom ende deelvoocht mat. over Pieter Frans 4j. ende Agnes Loont jens 3j. ~wee kinderen vand'oveiledene geprocreert bij desen Hd. 22.2.1763 324. f0215: Acte vooghdije gepresteert bij Jan Termont ~s Jan over -de wee~e kinderen van wijlent J~anne Termont achtergelaeten. 22.2.1763 325. f0215: Acte seker gepresteert bij Jan Termont fs Jan inwoonder der prochie van Adegem op de wijck van leghen_Murckel over Joes Loont jens immers over de weesens baetelijck slot vanden staet van goede. 22.2.1763 326. f0215v.: St. eersaeme Pieternelle Maehhoudt dochter van Jan ende van Mechelijntjen Goethals + Oostwijnckel 27&3.1762 Hd. Adriaen Vrombout fs Jan geprocreert bij Josijntjen Dierick K. Jan Bapte bij houwelijcke staate ende competente auderdom sijn seLf s , Joanne Marie in houwelij ck met Pieter Sière-n~ Livijne Catharina getrauwt met Jan Verwust, Joosijntjen in horiwelijck met Lieven Martens, Marie Caroline ende Isabella Jacoba alle drij (!) jonghe dochters ende bij volcomen ouderdom van jaeren hun selfs ende eijndelijnge Carel Bernardus Vrombout 20j. 22.2.1763 327~ f0219v.: Acte v60chdije gepresteert bij Jan Bapte Vrombo~t fs Adriaen over de weese kinderen bij wijlent Pieternelle Maenhout achtergelaeten. 22.2.1763 328. f0219v.: St. Pieter Rijckaert fs Pieter et Marie de Meijere + Oostw. 29.5.1763 He. Livijne de Mol fa Lieven et Elisabeth :s~hijvens K. Marie Jacobe 10j., Engelbertus 7j., Jan Franè_ 4j. ende Martinus Rij6kaert 16 maenden. V. Jacobus Rijckaert broeder vanden overledenen. 6.10.1763 329. f0221v.: St. eersaemen Pieter Rijcka3rt sone van Marten endevan Jahneken de Keer wedn. van Anna Meije fa Jacobus (1x) + Oostw. 9.18.1763 He. Pieternelle Vande Velde fa Frans et Anna Wille sonder kinderen bij denoverledenen thebben verweekt. Kinderen uit zijn eerste huwelijk: Martinus ende Judocus bij huwelijcken staet hun selfs, Pieternelle in houwelijek met Jan Baptè. -de Vos ende Anna Marie 24j. wesende cranksinnigh. V. Martinus Rijckaert als voocht over sijne voorn, innocente suster. 10.1.1764


- 42 REGISTER

22

(1765 - 1792)

330. f01: St. Catharina Wille fa Jan et Tanneken van Hecke + Oostw. 10.3.1765 achterlaetende drij kinderen met naemen Pieternelle Livijne Amelberghe 13j. ende Anna Col~ta de Me~jer 6j. geduerende haeren huwelijck verweekt bij Ludovicus de Meijere fs Jacques et Pieternelle Debbaut~~~eduwnaar en besitter. V. Jan de Ruijtere officier tot Adeghem getrauwt met st overledene Bust er Livijne Wille voocht. 1 .7.1765 331. f04v.: Aete vooghdije gepresteert bij Jan de Ruijtere als voocht over ede kinderen van Ludovicus de Meijere .• 1 .7.1765 332. f04v.: St. Elisabeth Veirman fa Cornelis et Jorijntien Zeghers + Oostw. 12.1.1765 aehterlaetende vijf·kinderen met naemen Martinus 15j., Marie Anna 13j., Cornelia 11j., Regina 9j. en Jan Bapte 5j. duerende haer huwelijck verweekt bij Jan Frans de Mei,jere fs Jan gewonnen bij LivijIie Buijek,als hauder ende besitter~ . , V. Cornelis Veirman s t cverLedens broederc 15.10.1765 333. f07v.: Acte vOGghdije gepresteert bij Corneli~ Veirman als voocht over d~·wee$e kinderen van Jan Frans de ~eijer~. 334. f07v.: St. Livijne Van VDoren fa Joris + Somerghem op de wijek van Stocktevijver te Dolmen op de jurisdictie vah Oostw. 15.9.1765 Hd. Joannes Bosschaert fs Pieter kinderen en erfgenamen: Jan Bapte 16j., Pieter Joannes 13j., Martinus 3j.~ Joanne Marie 18j. en Therese Bosschaert 7j. V. Pieter Van Vooren fs Joris tot Ursel. 14.1.1766 335. f010: Acte vooghdije gepresteert bij Pieter Van Vooren als voocht over de weese kinderen van Livijne Van Yooren. 14.1.1766 336. f010v.: St. Joanne Marie de Mulder fa Jan ende vàn Joesijnt~en Roegis + Oostw. 20.3.1766 Hd. Pleter Geeraert fs Xtoffel et Joanne Staelens K. Jacobus Geer~ert 6j. eenigh kindt V. Pieter Joannes de Mulder broéder van dloverledenB. 15.9.1767 337. f012: Acte vooghdije gepresteert bij Pieter Joannes de Mulder als voocht over.het eenigh weesekindt achtergelaeten bij Joanne Marie de Mulder. 15.9.1767 338. f012v.: St. P1eternelle Verstraete fa Jacobi geprocreert Joanne Versluijs + Somerghem op de Bar. van Leijsschoot november 1766 achterlaetende vier kinderen met naemen .

bij


- 43 Marie Judoca 26j. ende bij dien haer selfs persoone, Joanne Marie 21j., Norb~rtus 17j., ende Pieternelle 13j. geduerende .haer houwelijek verweekt bij Joos Herteleer sone van, Jacques ende van Susanna D'hont als weduwnaar en besitter. V. Frans de Kei,iser tot Somerghem getrauwt met s ' overledene suster. ' 15.9.1767 339. f014v.: Aete vboghdije gepresteert bij Frans de Keijser als vooeht over de kinderen van Pieternelle verstraete. " 15.9.1767 340. f015: St. Joanne de Groote fa Jan + Oostw. 18.1.1769 achterlaetende vier kinderen met naemen Carel 22j., Jan Bapte 15j., Anthoniua Basilius 13j. en Emanue.l.1 Oj ..duerende ha eren wettelijck huwelijck gewonnen aen Anihonius Vande Weghe sone van Jan, als weduwnaar ende besitter. ' V. Pieter De Vriendt vooght mat. 23.1.1770 341. f018: Acte vooghdije gepresteert bij Pieter de Vriendt de kinderen a~htergelaeten bij Joanne de Grootte. 23.1.1770

over

342. f01S: Augmentatie van staet van goede omme Martinus, Marie Anne, Cornelia, Regina, Jan Bapte De Meijer~yijf kitideren , (minder ja erLg ) van Jan Frans. De Meij er gewonnen bij Elisabeth Veirrnan die dochter was van Cornelis en Joorijntjeh Seghers; met den overlij den van hunnen voorn. gr-oo t.vader mat. Cornelis Veirman + Oostw. 28.12.1768. 23.·1.1770 343. f019v.: St. Marie Thresia De Baels fa Jooris hature der pro'chie van Bellem + Somerghem Boetsel april 1770 aehterlaetende ses kinderen. :Marie Pf.e t er-neLLe 17j ., Marie Anné 143 ., Marie Agnes 10j., Marie Threse 8j., Pieter 6j. en Jdann~ Catharine 3j. verweck~ bij Jan Martens fs Pieter gebortigh van Sommerghem als Hd. ., V. Guille Herteleer .tot Ursel getrauwt met de suster van d'oveledene. " 11.9.1770 344. f020v.: Augmentatie van sta~t omme Marie C~tharine, Joanne Catharine ende Marie Pieternelle Dhooghe alle drij noch minderjaerige kinderen van Joannes Dhooghe gewo~nen bij Anne Marie van Reeke dochter van Marten ende van Marie Stofferis; met den overii'jden van heihlieden voorn ~ na.t.e rne Len 'grootvader + Ronsele 16.7.1765 345. f022v.:. St. Joanne Marie Vrient fa Joannes et Pieternelle de teer + Somèrghem op de wijek van Daelmen heerl. Oostw. op den 7.1.1770 Hd. Piater Muij laert fs Nar t en et Martijntien Van Heeke K. Frans 17 j .., Márti·nus Frans 8j. en Martijntien Muij laert 16j • V. Pieter Vriéndt broeder vand e. overledene oom en deelvooeht. NB. Frans Muij laert broeder vanden Hd. , ','" St. Pieternelle'de Keer voor weth Amb. ende héerl. Sornergem van 27.7.1770 . 11.9.1770


- 44 346; f026v.: Acte vooghdije gepresteert bij Piete~ de Vrient over de we eae kinderen achtergelaeten bij Joanne Marie de Vrient fa Joannes. 11.9.1770 347. f027: Rek. door Joannes Blondeel gewesenen snhepenen dese prochie Oostw~ ende in de qualiteijt van adfuinistrer~nde camervoocht gecreert over de'vier kinderen van Jooris Dobbelaere gewonnen bij Franchoise de Gheetere respectievelijck genaempt' Pieter Dobbelaere jonghman ende bij ghetijden aude sijn selfs, Catharine Dobbelaere, Franchoise in houwelijck met Frans Willems tot Vinderhoute, ,midtsgr. J6annes ende Jacobe Dobbelaere beede alSnoch ,minderjaeiigen. V. Lieven Dobbelaere tot Hansbeke als voocht over Joannes en Jacobé Dobbelaere. 7.4.1772 348. f028: St. JoanneB Baesbarrck fs Pieter + Somerghem op dheerl~ van 06stw. te Daelmen 10.12.1773 He. Marie Therese de Kesel fa Joos K. Marie Judoca 6j. eenig minderjaerig kint V. Jan Baesbanck s'overledenen oom tot Gendt· en voocht pat. en Geeraert de Kesel s'hauderiggens broeder voocht mat. 26.3.1774 349. f031v.: Acte voogdije gepresteert bij Jan Baesbanck voocht pat. ende Gerard de Kesel voonht mat. over de weese van Joannes Baesbanck. 2603.1774 " ,350. f032: St. Jooris Herteleer ~s Jacobus geboDvtigh van Somerghem en aldaer overleden op de Bar. van Leijsschoot Thoetsel 31.1.1777 He. Joahna Geerou fa Jan native de ·So~erghem., K. Guillme ende Pieter Joannes getrauwt, Marie Jacoba jonge dochter haer selfs, Petronelle Therese Dock haer selfs persoon ende Marie Judoca Herteleer 20j. V. Guillme Herteleer vooght over sijn minderjaetige suster. 13.12.1777 351. f034! St. Ludoviöus Emanuel De Meijere fs Jacqu~s et PieterpelIe Debbaut ~ Oostw. 30.8.1777 achterlaetende Anna Caleta 19j. eenighe docht~r midts de andere sijn gestorven in sijne eerste huwelijek met Anna Catharina Wille. rtem J6annes Ignatiué ° 25.5.1766, Carel Dominious °31.8.1768, Soanne Pieternelle °16.11.1770, Francisca Ludovica °5.3.1774ende Jaocbus Frans De Meijere °23.8.1776 dese ses {sic) kinderen tsijnen'tweeden huwelijck verweckt aen Anna Catharina De Wispelaere fs Gillis gebortigh van Aeltre als He. V. Pauwel Geirnaert voocht pat. en Jan De Ruyter voocht mat. vande voorn., Anna Coleta riIidtsgr.voorn. Pauwel,Geirnaert en Jan De Wispelaere voocht pat. en mat. vande w~esen van tweede huwelijek. 29.12.1777 352. f036: st. Jacobus Haeck sone van Marten + Oostw. op de Liève 29.9.1777 achterlaetende de zeven naervolgnede kinderen: Jacobus Frans 17j., Pieter Judocus 15j., Maritnus 13j., , Jan Frans 11j .• Carel Frans 8j., Dominicus 4j. en'Bernardus


- 45 Hubertus 9 maenden welcke seven sonen hij gewonnen hadde aen Pietern~lle Jacoba Herteleer fa Jan als. He. V. Marten Haeck broeder vande overldene tot Somerghem en Pieter Staelens alfven broeder vande He. tot Ursel vochden .pat. en mat. . 24.2.1778 353. fO39v.: St. Norber-trusGeirland t fs Jooris et Joanne de Bciu.rdere + Oostw. 9.3.1760 achterlaetende twee kinderen met näemen : Joanne Pieternelle 3j. en L~vinus Francois 1j. bij den overledenen geduerende sijn houwelijek verweekt bij Anna Marie Vertriest fa Guilliaeme verweekt bij Pieternelle de Clerck als He. V. Gilli8 Geirbrandt (?) broeder vanden overledenen. Gronden van dei overledenen: ·uytgroottijnghe gedaen jegens sijnen broeder Gillis voocht in desen, en sijne suster Marie Geirland iri houwelijek met Pieter Van He~jste. Gronden commende vande sijde van de besitterige ten deele bij devolatie van.haere moeder en tèn anderen deele alsnu oock alreede gedevolveert soo men presumeert met den overlijden van haeren vader midts hij hedent de 20 jaeren uijt het land ~s vertrocken sonder van hem eenige tijdinge theibben becommen. 19.5.1778 354. f045: Acte voochdije gerpesteert bij Pieter Geirland over de twee wessen achtergelaeten bij wijlent Norbert Geirland. 19.5.1778 355. f045: St. Eersaeme Marie Vertriest fa Guilliaeme ende Pieternelle de Clerck _+ Oostw. 20.1.1777. . achterlaetende dese naerschreven kinderen Jdanne Pieternelle 20j. en Li~ijnus Franciscus Geirland twee minderjaerige kinderen die sij gedurende haeren eersten houwelijek heeft gewonnen aen Norbertus Geirland. . Item Marie Corne_lia 15j. ende Christine 9j. twee kinderen bij haer gewonnen aen Elias Veitman fs Cornelis gewonnen bij Joorijntien Seghers als Hd. V. Gillis Geirlánd voocht pat. van de twee kinderen van Ngrbertus Gei~land sijnen broeder èn aen Joannes Vertriest tot Ronsel voocht mat. van alle vier de kinderen in dese ende voorts. 19.5.1778 356. f052v~: Acte voochdije geppesteert bij Joannes.Vertriest fs Guilliaeme over de vier minderjaerige kinderen áchtergelaeten bij wijle-nt Anna Marie Vertriest fa Guilliaeme . .19.5.1778 357. f052v.: Requeste gepresteert bij Joanne Marie De Caluwe wed~ van Piete~ Geeraert fs Christoffel + Oostw. 29;1.1778 achterlaeteride vijf kinderen te weten Jac6bus 19j., in sijn eerste huwelij ck gewonnen bij Joanne Marie de 'Mulder, voorts Pie.tEr Livinus beth 7j ., Joanne Cha tarine 5j ., Jan Baptiste 3j., Frans 1j. tsynen tweede ende lesten huwelijek gewonnen bij de supliante; omme geexcuseert te wesen over het maeken staet van goede ten sterfhuyse van den geseijden Geeraert. 19.5.1778 .


- 46 358. f053v.: A6te voogdije gepresteert bij Sr. Jan Frans Plus Mr. Cleermaecker op Binte Pieters .: Vrauwestraete tot Ghendt over de weesenachtergelaeten bij JOannes Baesbanck verweckt bij Marie Therese de Kesel i.p.v ..wijlEmt Joans Ba esban ck 20.6.1.780 359. f053v.: St. Isabelle Wille fa Jan et Clara van de Plassche + Somergem te ·Dolmen 7.5.1779 Hd. Cornelis van Buylaere fs Joos et Magdalena Gevens ten welke sterfhuyse erfgenamen sijn Jbanne Marie van Buylaere in huwelijck met Jooris ~ultinck, Martijntien van· Buylaere getrauwt met Joans Bapte ·Goethals, Marie Pieternëlle van Buylaere jonge dochter bij competente oude haer selfs persoon ende Jaans Frans van Buy l.aere 20j. alle kind.eren en schoonkinderen van dese overledene ende den voorn. Hd. V. Guilliaeme Wille s'~verledene broeder als voocht mat. over den voorschr. Joannes Frans van Buylaere alsnog minderjaetig. 2.3.1780 360. fo60: Acte voogdije gepre~teert bij Geerard de Kesel tot Ronsel over h~t weesekindt met naeme Marie Judoca Baesbanck fa Jan gewonnen bij s' comparantes suster + Somergem wij ck Daelmen .. 25.10.1780 361. f060v.: St. Maria Therese d~ Kesele fa Joos et Elisabeth Lippens te vooren wed. van Jan Baesbanck fs Piet er + Somerghem wijck van Daelmen onder d'heerl. van Oostw. 16.10.1780 aDhterlaeténde een kind bij den voorschr. Jan Baesbanck gewonnen genaemt Marie Judoca 13j. bevoogt vande vaderlijcke sijde met Joannea Frans Plus tot Gent mits het overlijden van sweesens oom Jan Báesbanck ende vande moederlijGke sijde met Geeraert de Kesele tot Ronsele insgelijckx haeren oom; sijnde te~ desen sterfhuyse houder ende besitter gebleven Frans de Rijcke sone van Arnout Derijcke bij Pieternelle Gevens. 13.3.1781 362. fo65v.: Augmentatie van staet omme Marie Judo6a Bae~banck fa Jan et Marie Therese de Kes~l alsnu vande aude van 13j~ met de dood van haere paternele grootmoeder Joffr. Joanne Coopman wed. van Pieter Baesbanck ende lest huysvrauwe van Sieur Pieter Lauwerier + Ghend op dheerl. van Sainte Pieters 28.11.1780 V. Joannes Frans Plus Mre Cleermaecker ende cruydenier woonende op het gemelde Sinte Pieters cosijn en voocht pat., Geeraert de Kesel tot Ronsel sweesens oom en voocht mat. 13.3.1781 363. f067v.: St. Pieter Muijlaert fs wijlent Marten et Martijntjen van Hecke + Somergem wij ck van Dolmen heerl. van Oo s't.w , 19·4.1784 He. Jacoba Theresia de Keijsere fa wijlent Joseph et Theresia de Meijere kinderen en erfgenamen: Pieter Frans ende Martijntjen Muijlaert twee kirideren bij competente oude vanjaeren hun s~lfs persoon vanden overledenen tsynen eerste huwelijek gewonnen bij wijlen Joanne Marie Vr ient.fa Jan (:sijnde Martinus Frans Muijlaert .


- 47 ook kindt geweest als de twee voorgaende minderj~rig ten verleden jaeie 1780 ten huijse vanden overledenen gestorven :) voorts Jan B~pte_8j., Anna Judoc~ Caiolin~ 6j. en Joanne M~rie 4j. vier alsnoch minderjaerigen bij den overledenen aChtergelaeten ende tsynen lesten huwelijck gewonnen met dese He. . V. Jan Frans Muijlaert s'overledenen broeder deelvoocht. Huwelijks contract tus sen Piet er ·Muijlaert weduwnaar tot Somergem en Jacoba Theresia de K~ijser bij competente ouderdom van beth de 25 jaer tot Somergem.van date 13.10.1780' 18.9.1781 f073v.: Acts voogdije gepresteert bij Jan Frans Muijlaert tot over de vier minderjaerige weese kidneren achterg~laeten bij sijnen broeder Pieter Muijlaert tsijnen tweede huwelijck. 18.9.1781 . 365. f073v.: Rek: door Gillis Geiilant fs Pieter inwoonder d~ser prochie vari Oostw. als rendant ten sterfhuyse vari sijnen vader gewesen voocht pat. en administrateur over .de twee minder jaerige weesen van Norbertus GeirIant die hij gewonnen heeft an Marie Vertriest fa Guilie beide + Oostw, met haeme Joanne Pieterneiie riu gecommen sijnde t~t haer selfs wo~rdinge tsedert 20.1.1782 en Livinus Frans Gei~lant 24j. V. Joannes Vertriest voocht mat. 24.4.1783 366. f077v.: Rek. door Pieter Frans Van Deijnse gewesen suhepenen der prochie van Ooètw. ende gecreerden came~voocht admin~stra~ taire over Marie Judoca Baesbanck fa Jan et Marie Therese De Kesel 16j. Joannes Frans P'Lus" meester kleermaeker en cruydenier op Sinte Pleters tot Ghendt ende Geeraert De Kasele sweesens oom tot Ronsel respective voogden pat~ en mat. vande gemelde weese. 30.9.1783 367. f080: St. Sr. Jacobus Eugenius Cornand fs Joannes bij Joffrauw Joanna Columbà Luytens, gebortig der stad prochie van_ Ste Baef~ in sijn leven chirurgien + Oostw. 15.9.1783 He. Joe Catharine Taelman fa Jooris Ferdinandus en van Livine Van Damme nat i ve der prochie van Lovendeghem ... K. Jacobus Eugenius chirurgien tot Sommerghem °22.5.1756 Catharine Joanne jonge dochter °18.5.1757, Columba Louise °27.1.1760, Ludovicus Livinus chirurgien "alhiei °20.3.1762" Jacoba Coleta °22.5.1764, Joannes Albertus °31 .. 1766, Marie· Therese en Marie Christine van eender dracht °4.8.1771, Augustinus °20.8.1774 ende Eustasius °8.12.1,777 V. Jacobus Corn.and meester cuyper tot Gh errd eij gen rechtsweer vande overlederien deelvoocht oVer de minderjaerigen. Huwkontract voor Francois v~n Tieghem notaris tot Ghend : Sieur Jacobus Cornand jongman van meer als 24j. sone van wijlent Sr. Joannes Cornand in sijn leven· meester chirurgien binnen de stadt Gent en van Joffr. Joanne Columba Luytens geassisteeert met Sr. Jacobus Cornand sijnen oom pat. en met Philippus Jacobus Van Der Bruggen causa uxoris cosijn mat. ter eender en Joffrauw Christine Taelman dochter van. wijle,nt Jooris Ferdinandus Taelman en van Livina Van Damme jonge dochter geassisteert met de voorschr. haere moeder en met Sieur


- 48 Joannes Taelman 6.4.1784

haeren alfven broeder

van date 13.6.1755.

368. f084: St. Marie Jacoba Cockhuyt fa Frans en van Joanna De Baets gebortig der prochie van Ansbeke + Somergem wijck van Daelmen onder d'heerlijckhede van Oostwijckel 5.10.1783 Hd. Joannes Fran.s De Kesele. fs Joos bij. Elisabeth Lippèns den welcken te voorent Ook hauder gebleven was ten st~rfhuyse van Albertine Louise De Vogalae~e sijn eerste overl~den huysvrauwe. Jan Frans van Hyfte tot Ansbeke getrauwt met Pieternelle Cockhuijt s'overledene eijgen sust er en, als06 ih qualiteijt van oo~ en voocht mat. over Jan Baptista 12j.j Anna Ma~ie 11j., Carolus Francies 9j. en ten lesten Jacoba Theresia De Kes~le 8j. alle vier kinderen vand'overledene en·dese H.d. 6.4.1784 369. f089: st. eersàemen Lieven De Clercq sone van Lieven en van Marie De Muynck + bejaerden jongman Oostw. 16.1.1785 Hoirs : . eerst vande vaderlijcke sijde Lieven De Clercq tot Bellem, Michiel De Clerc~tot Aeltre; Marie De Clercq wed. vari Guille De Clercq oock tot Bellem alle drij kinderen van Pieter De Clercq den welckan broeder was van ~'overledenen vader representerende alsoo den eersten hooftstaeck van twee inde vaderlij cke sijde voornt. . voorts Francie~ ende Jöanne Pieternelle Geiriant twee minderjaerige kindèren van Norbert en van Marie Vertriest fa Guilliaeme en van Pieternèlle De Clercq die ook suster was van s.foverledenen vader, item Marie Cornelie ende Christine Veirmin twee onderjaerige kinderen van Elias en van Marie Vertriest voornoemt welcke voorschr. vier kinderen alsoo representerBnde.den tweeden ende lesten staeks vande vaderlijcke sijde van den overledenen. Voorts PieterDebbaut getrauwt tot Sint Laurens, Jan De Grave getrauwt met Joanne Marie Debbaut ook aldaar, Lieven ende Jan Frans Debbá.ut beijde minderjaerigen vier k'inder en ende schoonkindt van Jan filius Lieven en van de voorschreven Marie De Muijn6k alsoo ma~ckende den eersten staeke yan twee-der moederlljcke sijde van den everledenen, eijndelinge Jieobus Frans en Pieter Bernaert beijde hun selfs jongmans binnen dese prachie, Jbanne Marie e~ Joannes Barnard beij de minder jaerig vier kinderen van Chr-Lst.Laen Beernaert en van Marie Anne Debbaut dochter vahderi geseijden . Lieven ende van Maria de Muij nek voorsei.jt welcke vier kinderen alsoo taaemen representerende den tweeden ende lesten hooftstaecke van ä'overledenens naelaetentheijt; welcke staet heeft gedaen maecken en stellen in het ges.chrifte den vo6rsehreven Christaen Bernaert inseteneri der'pro~hie ten wiens huyse· den overledenen is gestorven presenterende en overgevende eerst aen aLl e d vo or-esohreven hoirs hun selfs item aen sig selvenals vooght over de twee minderjaerige kLnd er-ensvan Jan Debbaut alsmede aen Joannes Vert:i::''iest en Cornelis Veirman voogden over de twee minderjaerige kinderen vanden voorn. Elias Veirman en vande geseijde Ma,rie Vertriest en voorts aen Jacobus Francies Bernaert VQoght over s'overgevers twee voorn. minderjaerige kinderen. 1.8.1785 è


- 49 370. f093: St. Jacobus G~eraert fs Pieter et Jöanne Marie de Mulder die dochter was wan Joannes ende van Joosljnti~n Roegiers welke Jacobus Geeraert jongman vande oude van ontrent de 27' jaeren is gebortig deser.prochie van Oostw. ende overleden binnen de S!ede van E.ecloo 10;1.1788 achterlaetende. voor hoirs vande vader ijcke sijde Pieter G~eraert ende Joanhe twee kinderen di s'overlédenen vader tsijnen tweede huwelijck gewonnen heeft bij Joanne Marie De Caluwe ende vande moederlijcke sije Pieter de Mulder en Catharine De Mulder wed. van Guilliaeme De Rijcke eijgen broeder en suster vande voornoemde Joanne Marie De Mulder s'overleden ,moeder alsmede Jacobus Cornu causa uxoris Monica Waegebaert d6chter van Piéter ende van Joosijntien Roegiers v60rn6emt alsoo alve suster van s'overledene moeder .. Pieter de Mulder als voogd mat. 1.8.1785 371. f095: St. eersaemen Pieter Verstraete sone van Carel en Livijn SchoonackBr + landtsmah Oostw. 1ste paesdag 1788 achterlaetende v~jf kinderen als te weten : C~rel sijn selfs jongman, Anna Catharine getrauwt met Vincent Rombaut woonende tot Ursel, Marie Corne.lia getrauwt met Francies Wille woonende tot Adegem ende Pietronelle jonghe dochter 23j. eri Pieter Judocus 19j. alle kinderen vanden overldenen duerende sijnen huijwelijck gewonnen aen Anna Marie Cornu fa Jan ende Marie Termont als He. . V. Bernard Bogaert tot Adegem susters kind vanden overldenen ende Pieter Corrtu broeder vande:He. tot Eecloo als apparente voogden pat. en mat. over de twee voorschr. onderjaerige weesen. NB. Jan en Barb~rina Verstraete broeder en suste~ vanden overledenen • .1.5.1790 372. f098v.: Rek. purgative op den staet van goede gemaeckt ten sterfhuyse vanden eersaemen Elias Veirman fS'Corn~lis ende van Joorijntien Seghers + Oostw. 2.8.1786; door Anthone van de wege baes backer ten dorpe deser prochie in'huywelijck met Marie Cornelie dochter vanden voorn. Elias ... Veirman ende van Anne Marie Vertriest, te vooren wed. van Norbert Geiriant amme Christine Veirman alsnoch minderjaerige sljne swaegerinne. 5.4.1791- 50 -

Staten van goed, rekeningen wettelijke

passeringen

v~n_de Heerlijkheid

S r N T - DON

van

B r N N E N

A A S TE

o

R.A.G.

0 S T W

r

N K E L

Fonds Oostwinkel - inventaris Bundel 37 XVlro eeuw Bundel 38 Bundel 39

en

1700 - 1769 1770 - 1795

160

B RUG

G E- 51'DE

HEERLIJl(HEID

SINT-DONAAS

De Proost van Sint-Donaas.te van Brugge.

Hij bezat allerlei

meer een heerlijkheid

heerlijkheden

onder

te Lbterihulle met enclav~s

Tielt en Oostwinkel. ongeveer

Brugge was de bisschop

Deze heerlijkheid,

(0)

te

groot

13 hectaren, had een baljuw~ zeven snhepe-

nen en een greffier. Wat volgt is een ontleding rekeningen

en wettelijke

van de state~ van goed,

passeringen

heid Sint-Donaas ge~nclaveerd uit de bundels 37, 38 en 39.

(0)

Voor de ontleding Heerlijkheid

van aĂŞ.rHeerli-jk-

binnen Oostwinkel

van de staten van goed van de

van Sint-Donaas

W. Van Hille in Bijdrage

te Lotenhulle

zie :

tot de geschiedenis

der

.atad Deinze deel 36 (1969) pp.138-147 De Staten van goede van de Heerlijkh~id

van Sint~

.Doriaa s •

BUNDEL

37

XVIIO eeuw

1. Verc~evelijnghe Niclaeijs huysvrauwe

en verdeelijnghe

gedaen en gebeurt

tusschen

van de Velde en de gemeene hoirs van ~ijn overleden met naeme Joorijntjen

op dheerlijkheide

Slock sijnde + Oostwinckel

vande Proosdije.

3.3~1683 2. St. Co rielis Blondeel He. Ma ijken Goetaels V. Pie er Blondeel

+ Oostw. op de heerl. 13.4.1672 fa Pieter

voocht pat. en Jan Goetaels

eken 16j. en Laurijntien

11.6.1 72

12j.

voocht mat.


- 523. St. Bauinne Lampae~t fa Christoffel weduwe van Cornelis de Gheeter + 1669 V. Marten de Gheeter voocht pat. en Daneel Vanderhaeghe voocht mat over de kinderen Fransoeijs, Cornelia, G1llis, Jàcobus~ Joorijneken ende Maeijk~n de Gheetere.

11 .1 .1670

4.

Rek. door Daeneel Vanderhaeghen ende Marten de Gheetere voochden vande weesen en onderjaerige kinderen van Cornelis de Gheeter geprocreert bij Bauinne Lampaert.

20.12.1670

5.

Rek. door Marten de Gheeter als voocht over de vier onderjaerige. kinderen van C6rnelis de Gheeter geprocreert b~J Bauinne Lampaert; Nijclaeijs Catoor medevoocht.

19.7.1672

.

6. Rek. door Daeneel Verhaeghe als voocht vande weesen van Gorne1is de Gheeter geprocreert medevoocht.

bij Bauinne

Lampaert;

Marten

dé Gheeter

20.6.1671 7. Marten de Geetere fs Cornelis ènde Niclaeijs Cattoir in huwelijck met Joorijnken de Geeter fa Cornelis voogden over Corrielist Gillis en Marie de Geetere 18 i 19 .jaer haer heéft gestelt ende ~egeven in de begijnhove tot_Ghendt om~e alda~r den geestelijkeken staat te aenveerden, ook kind vande voorn. Cornelis .. 8. Rek. door Marten.de Gheeter als voocht over de drij ond~~jaerige weesen van Coornelis de Gheeter.

14.7.1676

9. Rek. door Marten de Gheeter als voocht vande drij onderjaerige kinderen ende ~eeseri van Corne1is de Gheeter nameliJe. Coornelis, Gillis end~ Maeijken de s~lve rekenijnge over gsvende aen Frarisoeijs de Gheeter, Piete~ de Gheetert voorts a~rt Adrijan Van Loo als getrauwt hebbende Maedeleen de Gheeter inde absentie van Andries de Gheeter alle samen hoirs van Jacobus de Gheeter.

12.3.1674 10.

Conditien en besppeek: Marten de Gheeter fs Corne1is als voocht van d'achtergelaeten weese van Frans de Gheeter fs Cornelis. .

30.12.1679 11. Marten de Gheetere

fs Cornelis ende Nic1aeijs Cattoir in huwe1ijck met J60rijntjen de Geetere fa Cornelis vborschr. voochden vande drij jongste kinderen van Cornelis.voornt. verweekt bij .Bauinne Lampaert.

14.1.1674 12. Conditie

- venditie: Joos van Damme haudere ten sterfhuyse van Perijnken Alart_~ijn huysvrauwe ende d~ gemeene hoira sijnder huy svrauve als van Janneken Verheije fa Joos on1ancx overleden. .

8.5.1679


- 53 13. Joos de Caluwe voócht vande-weesen

van Lieveri de Puttere heerser ter eender' sijde jeghens Jöoris Terelinek verweerder ter andere sijde.

19.7.1670 14. Venditie op 19.12.1679 ten sterfhuyse van Jan Dau fs Joos ten versoucke

van Tanneken

Versluys

fa Jan sijn .weduwe.

21.1.1680 1 5 • Onbesette rente : Jan 'Dau fs Joos te kenn~n gevende dat hij is geldende an Cornelis BIOndeel voocht vande wees~n van Marten Dau par obligatie van 10.5.1675 eene onbesette rente.'

2.12.1679

.

16. Joos Verstraete

fs Pieter verclaerde ende bekende opghelicht ende ontfanghen thebben van Mre Andries de Gheijtere advocaet vande RvVI. de som van. 16 pond gr.

16.6.1688 17. St. Cornelie Vande Velde + 8.10.1683 Rd. J~oris Steijae~t fs Joos V. Pi~ter Steijaert en Pieter De Gheeter getrauwt met Jann~ken Vande Velde voochden vande drij achtergelaeten kinderen van dese overledene bij desen Rd.

29.4.1684 18. Extract ~uit seker vercaevelijnghe

gedaen tusschen Frans Vande Velde fs Jacques, Pieter D~ Geeter~ getrauwt met Janne~ ken Vande Velde en de kinderen van Jooris Steijaert geprocreert bij Corn~lia Vande Velde fs Jacques voorschr. z.d.

19. St. Susanne Baetseleer. St. Donaes 30.4.1679

f~ Jans + Oostw.

op de heerl. van

Hd. Jan Dhauw fs Joos V. Guilliaeme Dhauw voo~ht pat. en Arent Baetseleer voocht ma t v over het achtergelaeten kindt ende weeseken van dese Hd. geprocreert bij de voorn. overledene.

17.5.1679 20. Rek. door Joos Vander Haeghen als Hd. ten sèterfhuyse Pierijntjen Rijckaert omme de drij onderjaerige van voorn. Pierijntjen Rijckaert.

20.12.1670

van kinderen

.

21 . Rek. door Lievijne Dhosselaere

weduwe van Jooris Vanderhaeghen, die v06cht was van de drij minderjaerige kinderen van Lieven de Puttere geprocreert bij Janneken Dho~selaere.

14.9.1669

.

22. Rek. door Joos de Caeluwe als voocht vande drij kinderen van Lieven

de Puttere

geprocreert

bij Janneken

Dhoosselaere.

20.12.11670 23. Rek. dóor Joorijs Vanderhaeghen jongste kinderen achtergelaeten Pieter geprocreert bij Janneken

23.4.1667

fs Joos als voocht vande drij bij Lieven de Puttere fs Van Doussela~re.


- 54 24. Rek. door Laurs Vande Bossche ts Jan over het sterfhuys van wijlent Lieven de Puttere en Janneken van Dosselaere. 23.4.1667 . 25. Rek. door Lieven vanden Bossche over het·sterfhuys de Puttere en Janneken Van Doosselaere. 15.2. 1666 26. St. Susanne Batsleer fa Jan:

zie volgnummer

van Lieven

19.

27. St. Joos Verheije fs Adriaens +aostw~ heèrl. van St~ Donaes 29.6.1674 . He. Pierijntien Haellaert fa Phijpijps V. Jan Van Daele voocht pat. eh Pieter Hallaert voocht mat. van het achtergelaeten weesekm~anden voorti. overledenen geprocreert bij devoorn. He. Met naeme Janneken 16j. 27.10.1674 28. Rente: Frans d~ Geetere fs Cornelis ende Livijne Slock fa Jooris sijne huysvray.we bekenden ontfangen te hebben. van Michièl Btisschaert tot ~eltere. 28.1 .1672 29. Vercaevelijnghe gedaen tusschen Jaqeus Sanders ende J60s Verheije bij den doot van Màeijken Neyt haerlieden moeder ende Pieter Sanders vader van den voorn. Jaques Sanders ende Adriaen Ve.rheije vader van de voorn. Joos Verheije alle bijde keijnderen van het voorn. >:MaeJj,kenNeyt.· 17de ~euw 30. Rek. door Jooris Vanden Sante greffier over de venditie ten sterfhuyse van Jacques Sanders + lesten october 1667. 19 ~11 .1667 31. St. Fransijntien Lampaert + Oost~. heerl. v~n Sint-Donaès 17.4.1671· .Hd. Daeneel Vander haeghe V. Lieven Vanderhaeghe voocht pat. ~n Jooris Lampaert voocht mat. over Jaques 13j., Pieter 7j. en Jae~quemijntien Vander haeghe 1Oj . 9.2 1672 .e

32. St. Fierijntien Haellaert fa Phijlijps Sint Donaes 28.4.1679 . weduwe van Joos verhei~e (1x) Hd. Joos Van Damme (2x 8.7.1679

+ Oostw. heerl. ~van

33. St. Jaques de Vlieger fs Jans + Oostw. heerl. van Sint Donaes 9.11.1677 He. Maergriete Blondeel fa Jans V. Pieter Gaetals fs Joorijs voocht pat. en Pieter Blondeel voocht mat. over Maerie de Vlieger 14j. 29.1.1678 34. Daeneel Vander haeghen fs Joos als vader ende voocht over sij~ onbejaerde kinderen die hij hadde gheprockureert bij


.- 55 Fransijntien Lampaert mitsgr. Nijclaeijs Cattoir en Marten de Geetere als gèsworen voochden vande weese Cornelis de Geetere S.M." die den yorn~ Geetere haedde gheprocreert bij Bauijntien Lampaert; de weesen sijn gere6ht beneffens Pieter van Cauenberghe in huwelijek met Cathelij_ne Lampaert, Jooris Lámpaert endè de wees~ Marten Vander Helst gewonne~ bij Magdaleene Lampaert.

18.11.1672

35.

St. Joorijneken Martens fa Aerents overleden huysvrauwe Jan Dau + Oost. heerl. Sint Donaes september 1671 Hd. Jan Dau V. Guillaeme Dau voocht pat. ~n Pae~schie~ van Heename voocht mat. over Pie~ronelle Dau 3j.

van

14.11.1671 BUNDEL

36.

38

(1700 - 1769)

St. Pieter Carl~ fs Jaecques + Oostw. St. Doriaas 29~8~704 He. Janneken Cooreman fa Jacques Apparente hoirs : .Janneken Carl~ wed. van Arnout Manbut ertde Jaecquemijntien Carl~ ghetrauwt met Pieter Bogaert alle twee s'overledenen kinderen gheprocreeert bij Tanneken Martin sijne voorgaende huysvrauwe ende den selven Bogaert als voocht pat. over Fransoijs Carl~ onderjaerige weese gheprocreert bijde He. enden overledenen.

29.11.. 1704 37.

Document

~n verband

met marckgelt.

17.9.1712 38.

Curatelen sterfhuyse van Pierijntien Landuyt vidua en He. en hoor ten sterfhuyse van Frans Dhertoge fs Franchoijs. Charles van Hulle als curateur •.

29.10.1721 39. Request dooi Magdálene Ramont als moeder ende vooghde ~an haere twee minderjaerige kinderen ghewonnen lbitjwijl.ent Pieter Roegiers aen ons bij requeste heeft verthoont dat de selve kinderen gh~recht waeren tot 2/3 staecke inde vaderlicke sijde ten sterfhuyse van Anne Marie Roegiers fa Pi~ter voornt. overlederi huysvrauwe van Judocus Stahdaert bin~ nen de prochie van Oostw. , dies Frans RQegiers sone vanden voorseijden Pieter was gerecht tot de resterende derde staecke ende hoir uni6q aldaer van de moederlicke sijde.

21 .7.1728 40.

Conditien ende bespreken op de welcke Carel van Rulle greffier der heerl. vande prosdije van St Donaes inclaverende binnen de prochie van Oostwinckel ende Loottenhulle als wettelicke curateur ten vaguen sterfhuyse van Pierijntien Lánduijt wed. en He. ende hoir necessaire ghebleven ten sterfhuyse van Franchois Dhert~ghe fs Frans + Loottenhullei

17.3.1721


- 56 .

e

41. Biieven van coope : Jo dhr. Jacobus Francisco 21.11.1733

Jacqueline Vanbergen.

Franchoise

Coman wed. van

42. Allexander Berth officier machtigh bij procuratie over sieur Pieter van Hulle gr~ffier van Ronsele vercoopere ter eender ende Christoffel van Buylaere fs Pieter cooper ter andere. 27 .• 4.1734 43. R~k. door Carel van Hulle greffier van Oostw. en dat van alsuIeken ontfanck handel ende administratie als den rendant gehädt ende ghenomen heeft uyt crachte van procuratie aan hem verleent bij Marten van Hecke ,..Jan 8laei,js , Marten Bral, Fieter Dobbelaere J6annes Bairens, Frans ènde Carel Martens, Guille de' Suttere, . Livijne de Sut._tere wed. van Lieven de Muijnck ende Frans van Lerberghe soo o~er hun selfs als medehoirs ten sterfhuyse van Jan Vrient fs Pieter die sone was van Jan ~nde,~an C~thelijne Muyssont, den s~l~a Pieter gewonnen teh eerste hu~elijck ende het kindt ende ki'ntàkinderen van Joos van Hecke <die sone was van Pieter ghewonnen ten'tweeden huwelijek bij Cath,èliJne Muyssont voorts de kindeienende kindtskinderen van Lieven Bral gh~wonnen an Anna Van Hecke fs Jorias sone van Pieter en Cathelijne Muyssont voornt., den selven Jan Vrient fs Pieter gewonnen an Marie Claeijs fs Jan ende Margr~ete de Meijere, de .selve pröcuratie van daeten 21.5.1732 midtsgr. uyt crachte van authorisatie van Edel en weerde heeren burghmeester an schepenen slandts vanden vrijen als oppervoochden van Fransisca .De Bruijne ende Jan Croes oock hóem ten voornoemden sterfhuyse vari date 4.9.1732; vande goedepen en gronden van eirfven als den overledenen Jan Vrièndt heeft ahhterghelaeten. 19.1.1733 44. Carel van Rulle greffiei sequester ghecomitteert ten sterfhuyse van Jooris de Bourders in sijn leven bailliu vari Oostw. die hoir necessaire gèbl~ven was ten sterfhuyse van Pietronelle Standaert. 27.10.1739

45.

St. Joosijntien Bultinck fa Jan + Oostw. St. Donaas 1731 Hd. Pieter Blomme fs Guilliaeme V. J6annes Vandekerckhove oo~ en deelvoocht mat~over· Francies 2j. en Martijntien Blomme 4j. 3.7.1731 .

46. Pieter Rijckaert fs Marten verkoopt aan Jor Joan J()sephus Walckiers heere der prochie ende heerl. vart Oostwinckel. 18.1. 1744 4·7. Gillis de Grave in huwelij ck met Joanne De Gheettere fa Pieter sijne huysvrauwe verkopen aan Jor Joan Josephus Walckiers. 13.10.1748 48. Marten en Pieter Degheettere fs Pieters, Gillis de Grave in huwelijek met Joanne Degheettere, Jooris Dobbelaere in huwelijek met JFbanchoijse Degheettere ontvangen van Joe Isabelle Marie Buens in Ghendt. 12.8.1744


- 57 49. Jan Geirnaert gi'.érfier. 3.4.1745

fs Pauls tot rustw. verkoopt

aan Carel van Hulle

50. Joannes Van Zeele machtig bij procurat~e over Jeronimus en Pietronell~ Wieme' kinderen van Maurus verkopen aan Maiten Wieme fs Maurus goede~Sn op hen verstorven bij de doodt van Jan Wieme. 31.10.1746 51. Carel van Hulle greffier als sequester ghecommitteert ten sterfhuysè van Sr. Jooris de Bourdere in sijn leven bailliu hoir necessaire ghebleven ten sterfhutse vna Pietronelle Standaert. 9.5.1741 52. Proces tusschen Jan Geirnaert herbergier binnen Oostw. als heerschBr en Marten de Geettere als verweerderJ 5.3.1754 53. Carel Ver st.r-ae t.e fs Joos tot Oostw. seker en borge over Jan Verstraetä sijnen sone, ten sterfhusye vna Lievijne de Meijere overled~n huysvrauwe van selven Jan Verstraete. 19.3.1754 54. Jan Verstraete fs Carel tot Oostw. doet eedt als voocht over de weeseri ten sterfhuyse van Lievyne de Meijere. 19.3.1754 . 55. Norbert De Bourdere in huwelijck met Anne Marie Autrive fa Gijsel tot Oostw. verkopen aan Pieter Wi~me fs Maurué tot Ronsel. 30.8.1758 56. Frans Sierens medegeselle in wette en Catharine Tollen~ slJne huys.vrauwe, Frans Schoep in huwelij ck met Pietrone'lle Tollens binnen Oostw. ver cLae r-en de goederen en gr-onden van erfven binnen Somerghem ende Waarschoot vercocht te hebben aen Pde t.e r Claeijs tot Somerghem, niet en hebben vercocht om ze te brengen in doode hand. 15.11.1755 57. Jor Franciscus Xaverius de Cabilliau de Triponsau raedts der stadt .van Brugghe ende Mejoffr. Anna de Cabilli~u de Triponseau beede woonende tot Brugghe kirlderen van Joz'.EerdLnandus bij' vrauw Joanne Walckiers, dat met de doodt van Jór Joseph Walckiers he ere van Oostwinckel onlangs afgestorven op de-selve h~mlieden vrauwe meeder is vervallen eene remarcable sucessie. 2.5.1758 58. Christoffel de Pauw fs Jan en Joanne Verbiest fa Frans sijne ,huysvramre verkopen aan Pieter de Gheetere fs Jan. 13.1.1756 59. Frans Verbiest Joans. 15.11.1755

fs Carel verkoopt

aan Pieter de Geetere fs

60. Costen Dmme Jan Geirnaert enPieter van Hulie. slJnen procureur heerscher jeghens Marten de Geettère fs P'i.e te r- ghe conde äpue er-, den verw~~rden. ' 9.3.1754


- 58 -

61. Jacobus van Havere en Joans Vincent in huwelijck met Catharine van Havere als pat. en mat~ voogden over Joannes van Have~e fs Joannes en Lieven Vande Walle de sèlve van Hav~re als deelvoochden van het weese kind ahhtergelaeten bij ••..... gewonnen bij M~rianne Wijnsberghe. 20.7.1757 62. Pieter De Muldere in h':lYlelijck met Judoca Catharine Vande Walle te voorent wed. van Jan Van Halle tot Oostw., Pieter Frans· Van Deijnse ende Joos Vande Walle respective voogden pat. en mat. vand e vij f minder jaerige kinderen vanden vo orn . Jan van Halle verweekt bij voorseijde Judoca Catharine Vande Walle verkopen aan Pieter Verstraete oock tot Oostw~ aan Pieter Huijsman oock tot Oostw. 10.12.1765 63. Ferdinand Borezee tot Oostw. bekent opgelicht thebben van Pieter Van Vlá.enderen.fs Pieter. 12.10.1768 64. Joannes .de Bourdere fs Jooris bekent opgelicht thebben van Sr. Arnoudt de Reu tot Oostw. 25.10.1763

ende ohtfangen

ende ontfangen

65. De hofsteden, landen.ende bosschen sorterende onder dheerlijkheid vande prosdije van Ste Donaes binnen Brugghe ghelegen binnen de prochie van Oostwinckel ende Loottenhulle, uit het landboek. 1727 66. Adriaeneken Van Lantschoot huy avr-aûwe van Francies Steij aert tot Oostw. verkopen aan Arnout De Reu tot Adegem verklaren niet te verkopen. 24.2.1761 67. Joncker Albert Joseph Wouters heere der prochie ende heerlijkheid van Oostw. in huwe Lij ck met vrauw Marie Elizabeth Oorist.antia Walckiers sijne vrauwe geselnede verkopen aen Carel . Marinus De Bou~dere fs Sr. Jooris tot Waerschoot. 5.8.1760 68. Jooris Pauwèls doet eedt als deelvoocht over de drij onderjaerige weese kinderen achtergelaeten bij Marie Dhooge gewonnen thaeren huwelijek bij Jan Frans Tijsebaert. 3.3.1762

69. Carel de Bourdere fs Sr. Jooris tot Waerschoot verkoopt aan Joannes de Bourdere 25.10.1763

sijnen broeder.

70. Jo.a.nneBultijnek wed. Van Jan Sierens,Pieter, Marten, Jooris, Francies, Anne Marie, en Joanne Marie Sierens alle ses kinderen van voorschr. Jan en Joanne Bultijnek mitsgr, bij trauwe ende competente auderdom hun selfs authoriseren Dheer Pieter de Meijere .bailliu van Oostwijnckel. 27~5.1760 71. Pieter Ysebaert fs Arnout sijn selfs persoon tot Oostw. verkoopt aan Albertus·Francies Van Hecke tot Oostw. burgemeester deser heerlijkheid. 1.5.1767


- 59 .

72. Jacobus van Queckelberghe Jacobus. 9.12.1763 73. Conditi~n ende bespreken Fr~,~cies Steij aert. 6.11.1762 74. Joannes de Bourdere Jacobus. 10.1.1768

verkoopt

.

aan Pieter Mariman

ten versoucke

fs Jooris verkoopt

ende proffijte

fs

van

aan Pieter Mariman

fs

75. Conditien ende bespreken ten versoucke van Francies Steijaert in huwelijck met Adriaene Van Lantschoot sijne huysvrauwe. 9.12.1762 76. Informatie preparatoire door schepenen en greffier der heerl. ~an prosdije van St. Donaes ten versoucke van dheer Pieter de Meijere bailliu ter causen ende nopende het stelen van wortels en clavers te velde. Werden gedachv~ert : Pieter Yserbaert¡ fs A~nout jonghman aut 20j. dienstknecht van Frans van Kerrebrouck binnen Oostw. . Jan C6rnu fs Jan jonghman 22j. dienstknecht.als vooreh. Jan Frans Van Maldeghem fs Joos jonghman 24j. dienstknecht van de wed. Pieter de Geeter birinen Oostw. Jan de Buck fs J'acobua.jwedn , 43j. dienstknecht van de wed. Pieter de Geetere bitinen Oostw. 11.8.1760 77. Onderzoek naar de rentebrief ten laste v~n Ferdinandus in profijtte ~an Pieter Van Vlaenderen fs Pieter. 12.10.1768 - zie volgnummer 68. BUNDEL

39

Bare¡zee

(1770 - 1795)

78. Marie Li vijne ende Marie Josepha De Caluw.e kinderenvan Jan gewonnen bij Marie Versmesse beide jonghe dochters hun self~ persoonen tsaemen woonende te Oostw. hebben 6pgelicht ende ontfangen van Augustinus Lottefier meulenaer binnen Oost~. 5.8.1775 79. St. Marie Versmesse fa Jooris wed. van Jm De Caluwe + Oostw. St. Donaas 26.5.1765, 62 jaar oud Vier kinderen : Joanne Marie in huwelijek met Pieter Geeraert, Anna Catharina;in huwelijek met Francies Wille, Marie Lievijne jonge dochter bij competente ouderdom haer selfs'ende Marie Josepha De Caluwe oud 23j.; hebbende de selve Marie Livijne De C~luwe desen staet gedaen maeken ende stellen in het geschrifte als bij haer moeder tot haer overlijden gewoont hebbende. V. Jooris Versmesse en Pieter Geerdert voogden pat. en mat. 5.8.1775 80. Francies Debourdere fs Jan en Anna Catharina Van Hecke fa Albertus SlJne huysvrauwe binnen Oostw. verclaren opgeiicht ende ontfangen th:bben van Sr. Carel De Bourdere fs Dheer Jooris


- 60 -

hunnen oom tot Waerschoot. 28.1 .1775 81; Sr. Pieter Bernaert de Meijere bailliu jeghens Carel Van tlaelle verwierder~ 25.1 .1776

van Oostw. he~rscher

82. Pieter de Vuijs~ tot Oo~tw. doet eed als officier der voorseijde heerlijckhede van prosdije ende Mosbeke binnen Oostw.' 10.12.1772 83.Vernieuwing van de wet van dese heerlijkheden: Albert Franci~$ van He~ke burgemeester, Pieter De Reu voorschepen, JudoCus Batsleer, Marten Standaert, Joseph Steijier~, Augustin Lottefier en Pieter Neyt als schepenen. ' 10.12.1772 84. Dheer Pieter De Me~jere 10.12.1772

tot Oostw. verkoopt

aan Gillis TIevreese.

85. Dheer Pieter De Meijere tot Oostw. verkoopt aan Joseph Steijaert als gedenommeerden cömmand,van Gillis Devreese. 10.12.1776 ' 86. Sr. Joannes de, Bourdere sone van wijlent sr. Jooris coster der prochie van Oo~tw. vernlaert opgelicht ende ontfangen thebben van Sr. .J'an Bapte Beijaert fs wijlent Dhr. Petri tot Eecloo. 25.5.1774 87. Marten Steenbeke in huwelijck met J'canne de Gaudissabois si j ne huysvrauwe tot Oostw. verkopen aan Pieter Francies Van Deijn~e oo ck tot Oostw. 10.5.1772 88. Enqueste ten versouckevan Sr. Pieter Bernard de Meijere heerscher jeghens Carel Van Haele verweerder. 25.5.1776

bailiiu

89. Enqueste ten versoucke van Carel Van Haele verweerder jeghens Pieter Bernard de Meijere bailliu heerscher causa off1cii. 7.10.1776 90. Donatie intervivos door Joosijntjen Rijckaert wed. van Daneel Autreve aen haere vijf kleinkinderen : Jacobe ende -Ioarine'Marie Roegiers alle twee jonge dochters bij competente van jaerén hun selfs persoon mitsgr~ Tresia, Pieter Jacobus en Jan Francies Roegiers drij onderjaerigen, alle vijf kinderen van Jacobus Roegiers die hij geprocreért heeft bij Pietronelle Autreve dochter vande comparante. ' 30.8.1777 91. Carel van Haele tot Oostw. verclaert ontfangen te hebben een rente in proffijte van Joans Rijckaert t.ot Ade gem. 13.2.1777 92. Aanstelling burgemeester en schepenen Pieter De Reu burgemeester, Augustinus Lottefier, Francies He cke , Martinus Standaert, Pieter Néyt, Maur-us \vieme en Joannes de Raase schepenen. 22.6.1779

Van


- 61 -

93. Judocus Eggermont fs Gerardi en Marie Josephe de .Galuwe sijne huysvrauwe =tot Somerghem verclaeren ontvangen th$bben van Marie Therese Bral_fa Pieter jonge dochtEr tot Somergem. 5.8.1779 94. Carel De Bourdere burgmeestre van den Ambachte van Waerschoot verkoopt aan Francies Van Recke sijnen swaeger landtsman woonende tot Oostw. 29.3.1788 95. Martinus. Carolus Wttenhove greffier tot Waerschoot machtig'ov~r: Marie Joanne Vands Vélde faXpols wed. van Gillis Bekaert + Waerschoot 25.5.1785, Joannes Schollaert geauthoriseerden van weghen sijnealve suster Marie Corrielia Schollàert, .Pd et.e r Bekaert .fs Gilli-s; Martinus De Vlieghere en Pieternelle Bekaert sijne huysvrauwe, Joahnes ende Isabelle Van Quaethem kirideren van Joannes, Pieter Bekaert voornoemt en Judocus Van Daele in qualiteijt van vODgdenover Joannes, Pieternelle ende Marie Anne Bekaert rninderjaerige kinderen van Judocus, Martinus Standaert en Pieternelle De Graemer sijne huysvtauwe, Lieven Pijfferoen ende sijne huysvrauwe Catharine de Graemer, Francies Vernaet alS vader ende voocht over sijne.twee weesekinderen' gewonnen aen Agnesse de Graemere, Joanneè Bapte de Graemer, Pieter de Winkel ende Joannes Livinus Van. Vynckt respective pat. en mat. vodchden over Piet er Joannes~~Berriardus, Joanne Marie en Garel Antonius De Winkel drij we~sekindBren v~p Pi~ter, Andries tippens .en'Marie Ga tharine Willems sijne huy.svrauve , Judocus Ver~aet en Garoline Thomas sijne huysvrauwe,.den selven Vervaet als voocht ende Francies Thomas' als vader en voogd over sijn~ minderjaerige sone Pieter Bernardus Thomas, voorts den selven Francies Thomas als voocht en Pieter Janssens als vader en voocht over sijne minderjaerige dochter Joanne Fraancisca Janssens, Joannes, Jacobus, en.Pietèrnelle Roegiers kinderen van Christoffel,Lieven de Priéster en sijna huisvrauwe Joanne Garoline Roegiers faXpols voornt~, Jacobus Goethals als vader en voocht over sijne twee weesekinderen gewonnen aen wijleht· Anna Roeg~ers faXpols voorschr., Jbannes, Jaanne, Marie Anne Van Lent kinderen van Livinus, Jacobus Vande Velde en Anne Mari~ Van Lent fa Livinus voornt. sijne huyévràuwe, sieur Jbannes Bekaert ende eijndelinge over Joannes Roegiers fs Jacobus, alle hoirS en erfgenamen van tsterfhuys vanden . voorn. Sieur Pieter Bekaert:~(~illis) . 24.6.1786 '. 96. St. Joannes de Bourdere fs·Sr. Jooris coster tot Oostw. ontving van Jan Ba~tiste Beijaert fs wijlent dheer Petri ontfanger der provinciale rechten tot Eecloo. 21.3.1787 97. Garel De Bourdere fs Jooris burgemeester vanden Amb. van Waerschoot ende Marie Jacoba Van Hecke fa Albert Francies verweckt~bij Marie de Geet~re sijn huysvrauwe verkopen aen hunnen swaeger en broeder Francies Van Reeke in~etenen landtsman tot·Obstw. 24.4.1787 98. Pieter Jacobus Van Hecke fs Albertus Francies ontv~ng van dheer Joannes Philippus Josephus de Grave pastor d~r prochie van Ronsel. 22.7.1788


- 62 99. Joannes Baptiste Van Vooren fs Lièven tot Adegem als voocht over de weese kindefen van Pieter Engelbrecht. Frans de Bourdere tot Oostw. is schuldig aan de ghemelde

17.7.1788

weesen.

.

100. Catharine van Hecke fa AlbBrt Franeies et Marie de Geetere wed. ende He. ten sterfhuyse van Jan Franeies + Oostw. verkoopt aan haeren·b~oeder Franeies man tot Oostw.

de Bourdere Van Heeke landts-

16.7.1788 101. Enquest

: Livijne de Caluwe wed. van Pieter de Jaegere als verweerderigge jeghens Sr. Pieter Bernard de Meijere bailliu heerscher causa officio

5.4.1788 102. Enquest

: Pieter De Reu en Francies Van Hecke schepenen als heershhers causa offici jeghens Livijne de CaluVle wed. van Pieier de Jaeger verweerderigge.

17.3.1787 103. Onderzoek door de gref'fier ten versoucke van Jor Henrij Charles Van Hoobrouck

de Raverschoot.

16.7.1782 104. Sr. Joseph Gautier biersteker

in Gent heeft op 29~3.1782 vercoCht een sijn huys stede ende erve ghestaen en ghelegen binnen de stede stadt Gent op de voormu:Ljde voortijds eenen brouwerije alsmede alsnu een 'herberghe wesende ghenaemt den gauden, van een Mauritius Wieme tot Oostw.

24.4.1782 105. Proces tussch~Pieter

Bogaert tot Oostw. heerscher Pieter Van Vlaenderen tot Somerghem verweerder. 28.2.1784 en 10.6~t785

jeghens

106. Bernard Josephus Van Hecke fs Albertus Francies ende M~rie de Geetere hostelier in het wethuys van tselve Oostwinckel verkoopt aari s i jne broeder .Francies Van He cke landsman tot Oostw.

24.6.1789

.

107. Pieter Joannes ende Marie Catharine Steijaert jongman en de jonge dochter hun selfs persoonen twee kinderen van Joseph ende Martijntien Van Haele bei~de tsaemen in geme8lllaemheijt huijshaudende ontvangen van Jo Dionisius Papelen treéorier der stad Ghent ende heere deser prochie en heerl. van Oostw.

27.10.1789 108. Pieter Jacobus Vanhecke fs Alberti Franèies jongman is schuld~g aen sijnen broêder Carel Martinus Vanhecke actuelijck no~" vitie in het ordre van de ongeschoende Carmeliten geseijd Discalsen binnen Dendermonde.

17.6.1780 109. Carel Martinus Van Hecke fs Albertus Frans tot Oostw. yerko6pt aen sijnen broeder" Pieter Jacobus jongman tot Oostw.

Van Hecke fs Albert~~

Frans

17.6.1780 110. Livine De Caluwe wed. van Pieter de Jaegher in processe als verweerderigghe

jeghens

sieur Pieter Beirnaert

De Meijere

bailliu


- 63 der heerelijckhede 27.7.1789

~an den Proossche heersschere

bij requeste.

111~ Joannes de Vos fs Jan Bapte ende Piet~rnelle Rijckasrt j6ngman vercl~erde te leggen ende biederi de naerhede ván goede ende bloede op de·~oederen gecocht bij Carel. de Geetere fs Martinus ende de~andere bij Pieter Huijsman, vande kinderen van Jacobus' Roegiers. 30.9.1791 112. Jan de Vuijst fs Pieter tot Oostw. doet eedt. als officier· van de heerlijkhede van den Proossche ende heerlijkhede van Mosbeke: 19.9.1792 ·113. Verniéuwing van de wet: Francies Van Hecke burgemeester, Mauricus Wieme, Joannes.Blondeel, Marten Standaert, Augustinus de Bourdere, Carel Verstraete en Ludovicu~ Cornand schepenen. 114. Bruno Borezee SlJ n selfs jongm~'~1 .. ,'.'J oanne Marie Borezee en Francisba Borezee beijde hun selfs jorige dochters alle drij samen woonende te Oostwinkel, ·Jan Baptiste Borezee baescleermaecker ook alhier en Bruno Brant bejaarden jongman tot Somergem in qualiteijt van vader en moederlijcke voogden over F~rdinandus en Filecitas Borezee beijde noch onder~ jaerigen, vijf kinderen van wijlent Ferdinand Bor~~ee tsyrieh huywe Li j ck gewonnen aen Gatharina Brant + Oostwinkel ver'kopers ende Pieter Joannes Steijaert fs Joseph siJnselfs jongman en temmerman van stijle tot Oostwinkel koper. 2.6.1-792 115. Dheer Pieter Bernard De Meijere fs dheer Pieter bailliu van Ursel verclaert ver-coh t thebben aen Sr. Louis 'Carnand meester chirurgien en sijne huysvrauwe Marie Gatharina Steijaert een huijs stede ende herberge genaemt Ste Huijbrecht wèsende het eenig ~ethuijs der prochie van Oostwinkel. 30.10.1792 116. Sr. Ludovicus Gornand fs.Jacques chirurgien tot Oostw. heeft ontvangen van Sr. Jan Baptiste Wieme peirdemeester ~A/'órl:ende binnen de pr-ochde van' Somerghem . . 4.7~1792 . 117. Benedictus Francies Steijaert heeft ontvangen van dheer .Pieter Bernard De Meijere bailliu van Ursel soo~vele den selven De Meijere 'bij slote van rek. schuldig was aen s'comparants alven broeder Bernardus Josephus Steijaert alsnoch eenigen minderjaerigen soone van Joseph en van Ma~tijntien Van Haele beije + binnen dese heerlijkheid. 30.1 .1790 118. Proces tusschen Bailliu van Oostw. heersscher causa officii jeghens Livijne de Caluwe wed. van Pieter de Jaegher. 3.11.1789·en 11.3.1790- 64 -

Staten van goed, klachten, verkopingen,

renten en

beste hoofden van de Heerlijkheden

PLATTE GAVERIJ

OE

PLATTE GAVER SE

EN TWAALF

BUNDER TE

Z 0 MER

o

GEM

0 S T WIN

K E L

M' K m'E;;N,'D, R E 'E

R.A.G. Fonds Zomergem - inventaris Register

278

1758 - 1796

115-:-65 -

REGISTER

278

(1758 - 1-796)

1~ fO 1 : Clachte 0R.de goe~eren !an vrauw Ma~ie.Joanne W~lckiers douari~re van w~Jlen Jo Ferdlnand de Cab111lau de Trlponseau ten versoucke van JDr Frans Xaverius de C~billiau de Triponseau raet der stadt B~ugghe ende Anna de Cabilliau wonende te I Brugghe hun kinderen. 11.5.1758

.

2. fO 2v. : Letteren van coope : Joe Jacquelina Willays fa Sr. Adriaen jeghens Sr. Laureyns Minoodt magtigh bij procuratie over de moederlijcke hoirs ten sterfhu~jse van Sr. Pieter Vandenberghe fs Sr. Guille ende van Jo Marie Cortvriendt fa Sr. Jacques. 20.4.1758 3. fO 10 : contracte van Goope : Francies Boghaert fs Marten ende Elisabeth Devogelare fa Marten bij Albertine Criel syne huijsvrauwe vercoopers en Pieter de Vogelaere fs Jan cooper. Land te Merendree Durmen "Het Lochtijnckbulcxken". 24.2.1762 . 4. f012v. : Beste hoofd: den 12 juli 1762 sterft ten huyse v~n .Frans de Vos tot Oostwinkel op de Heerl. van Mosbeke Maria Anna de Bouvre fa Pieter jonge dochter. 5. Beste hoofd: den 24 juli 1762 + binnen Some~ghem aen het Doorentien Marie Steijaert fa Jan huysvrauwe van Jooris Bultijnckfs Marten. 6. Beste ~oofd : den 18 navebmeber 1762 sterft te Somergem van Jo Pieternelle Sierens fa Marten vidua Sr. Jacques Aechtens tot Staecktevijver.

in thuys Frans

7. f013 : Pieter Van de Velde en Marie Catharina de Rijcke fa Jan sijne huysvrauwe tot~ Sint Lauwereijns vercoöpe~s en Martinus de Rijcke fs Pieter cooper.hun oom tot Somergem. Grond te Zomergem. 18.12.1762 8. f014v. : Jan de Vogelaere fs Marten, Gillebertus Lemoin i~ huwelij·ck met Joanne de-Vogelaere fa Ma~tan voornt. vercoopers en Caroline de Draeck vrauwe van ter Beken. Grond te Merendree. 5.3.1763 9~ f015v~ : Jooris de Smet fs Pieter, Marie Magdelena Vande Kerckhove fa Jan et Màrtijntjen Bultijnck sijne huijsvrauwe vercoopers en Judocus Welvaert hunnen swaeger cooper. Grond te·Somergem. 18.6.1763 10. f016v. : Clachte amme Jacobus Vande Ker ckho ve end e 'Cor-ne Ld s Claeijs op de goederen van Jooris Bultijnek. 5.9.1763 i

11. f017 : Jooris Bultijnck fs Marten.vercooper Willems fs Joori~ 606per. Hofstede Somergem. 22.2.1764

en Guilliaem~


- 66 -

12. f018v. Beste hoofd in mei 1764 sterft te Oostwijn~kel heerl. Mosbeke op dhofstede van Jan Bapte da Vos, Rosa Vereecke huysvrauwe van Pieter Speeckaert van 13. f018v. : Contitien van vercoopijnghen ten versoucke vrauw Isabel1e Louise Anthone douarière van Jor Jean Walc1ders in sijn leven heere van Oostwinckel. 10.9.1764 14. f022 : Marten Bultijnck sone van wijlent Jean binnen Somergem verclaerde te leggsn ende bieden de waerhede van bloede.·op den coop ghedaen bij Guille Willems.jegens Jootis Bultijnck fs Marten. 27.12.1764 15. f022v. : Mutuele ofte reciproque gifte tusschen Joffrauwen Judoca ende Magdelene Van Hecke fa Pieter et Elisabeth Van Rulle beede begijntiens ten hove van Sinte Elisabeth binnen de stadt Ghendt. 8.7.1765 . .

. ..

.

-

.

16. f025v.: Joos van Lovendeghem machtigh bij procuratie over vrauw Marie Elisabeth Constance Walckiers douarière van Jor Albert Jo seph Waût:ers, vrauwe van.de prochie van Oostwinckel. 21.12.1765 17. f027 : Beste hoofd: den 10.1.1766 sterft te Oostwinck~l heerl. Mosbeke Pieternelle Ramel-o huysvrauwe van Frans deVos. 18. Beste hoofd: den 19.1.1767 Willems vidua Jan Bultijnck

sterft te Somergem Joorijntien

19. f027v. : Jan Bapte de Blaere fs Baudewijn tot Thielt in huwelij ck met Petronelle Steyaert fa Jospeh die sone was Vé'.l1.· d I heer Jacques ver~o~per~ en Guilliamri.van Hecke fs Joos tot Somergem coopers. Maeijmeersch te Merendree. 23.1 .1768 20. Pieter de Vogelaere fs Jan insetenen der prochie van Meerendree heeft op 8.1.1768 opghelicht ende ontvfanghen van Marie Barbara Cocquijt fa Matthei jonghe dochter tot Ghendt de som van 100 pond gr. Vlaamsch wisselgeld. 23.1.1768 . 21. f031v. : Beste hoofd: den 19.5.1768 sterft te Dostwinckel heerl. Mosbeke Joanrie Batsleer huysvrauwe van Joos de Ruijter. 22. Beste hoofd : den· 25.11 .1768 sterft te Some.rghem heerI.· van .Hoetsele geseijt Breusleen op dhDfstede competerende Pieter van Kerrebroeck causa uxoris en Joe Marie Judoca de Rijcke fa Jan begijntién; Anne Marie Boelens huysvrauwe van Jáh Van Vooren. 23. Beste hoofd: den 9.3.1769 sterft te Oostwin6kel heerl. van Mosb~ke op dhofstede van Jan Bapte de Vos, Pleter Speeckaert.


- 67 ,24. f032: Joannes verstraete in huwelijck met Marie Cornelia Versluijs fa Guilliame 'tot Waarschoot midtsgr. Pieter Neijt tot Lovendegem verkopen aan Judocus de Ruijter tbt Somerghem. Meèrsch te Merendree. 26.4.1770 25. f033 :Martinus Wille fs Joos bij Pieternelle Verheecke filia Jan, ve~klaart te leggen en biedBn de naerhede van goede ende bloede op de koop gedaen door Jtidocus de Ruijtter jeghens J6annes verstraete en sijn huysvrauwe en Marie Cornelia Versluijs fa Guille sone van ••.. bij N. Verheecke fa Jan voorseijt, midtsgr. Pieter N~ijt. 31 .12. 177.0 26. f033v. : B~ste hoofd: den 15.6~1771 sterft te Oostwinckel heerl. Mosbeke Joanne Marie Van Hecke fa Marten huysvrauwe 'van Pieter Neyt op dhofstede hun competerende. Piater Neyt : lees Pieter Frans Neyt 27~ Beste hoofd: den 24.5.1772 sterft te Somerghem DoorentjBn Philippe Bogaert.

bij

't

28. f034 : St. Philippus Bogaert fs Jan et Livijne Van Kerrebroeck + Somerghem wijck van Durmen onder dheerlijckhede vande Platte Gaverije den 24.5~1772. He. Joosijntien de Vogelaere fa' Philippe et Livijne Vervenne. K. Joannes Livijnus sijn selfs persoon, Judocus Willems in huwelijek met Marie Pieternelle, Joanne Marie oock haer selfs beth dan 25j. en Livijne Bogaert 23j.6m. V. Joannes Liëvinus Bogaert voorn. NB. Marten Bogaert broeder vanden overledenen. Contract van uytgrootijnghe ten' sterfhuyse van de auders van den overledenen voor notaris Carel Van Hulle tot Somergem van 2. 11 .1750 . 28.10.1772 2~. f040 : Borge : Judocus Willems in huwelijck nelle Bogaert. Zie volgnummer 28.

met Ma~ie Pieter~-

30. f040v. : Beste hoofd: den 11.5.1774 sterft te Somergem Dooreritjen heerl. vande Platte Gaverije Matthijs Lammens . in het huys competere~de Jacobus Van HulIe. _. 31. Beste hoofd: Den 11.7.1775 sterft Joosijntien de Vogelaere wed. van wijlen Philippe Bogaert tot Somergem bij het Door:ëntjen op de heerl. vande Platte Gaverije in het huijs an haer en haere kinderen competerende.' 32. f040v. : Judocus Willems in huwelijck met Anne Pieternelle Bogaert fa Philippe sijne huijsvrauwe verklaren opgelicht en ontfangen te hebben van Joannes Jooris meester kleermacker binnen Somerghem desom van 100 pond. 23.9.1775' . 33. f041v.: beste hoofd: den 31.12.1775 sterft te Somergem Hoetsel Marie Anne de Rijcke huysvrauwe van Joannes de Baets die te vooren wed. vlas van- Norbertus Dominicus Van Hecke op de hofstede van de kinderen ~an dito Van Hecke.


- 68 -

34. f042 : Pieter de Reu fs Anthone.in huwelijck met Pieternelle Pruijm fa Jac6bus sijne huijsvrauwe tot Meerendre verklaren opgelicht ende ontfanghen te hebben van Livijne Vande Veire wed. van wijlent Joannes van Rulle in sijn leven Bre der heerl. van Pileken ende Necke tot Somergem de som van 75 pond. 30.3.1776 . 35. f044v. : Joannes Wille fs Pieter verclaeide opgelicht ende ontfangen te h~bben vanden heerweerden heere meester Guillielmus Ghysens presbi ter in Gend de som van 500 pond .. 24.7.1777 . 36. f047 : Joannes Pruijm fs Jacobus woonende binnen de prochie van Merendre verklaart opgelicht ende ontfangen te hebben van Joffrauwe Petronelle Van de Abeele wed. van Si~rir Reiliigius Verspeyen wonende tot Gent. de som van 212 pond. 27. 11 ~1-777 37. f049v. : beste hoofd: den 20.1.1778 sterft Livijne Bogaert fa Phle tot Somergem doorentjen op de heerl. vande Platte Gaverije in het huys van haeren swaeger Judocus Willems~ overleden jonge docihter. 38. Beste hoofd: den 31.1.1778 sterft Marie Pieternelle Martens fa Carel huysvrauwe van Augustinus Lottefier mulder tot Oรถstwinckel in het meulenhuys; de selve prochie onder de heerl. van Mosbeke. 39. f049v. : Judocus Willems in huwelijek met Marie Pieternelle Bogaert fs Philippe sijne huysvrauwe opgelicht ende ontfangen van Joannes Jooris meester Cleermaecker tot Somerghem de som van 31 pond 5 sch. gr. . 4.2.1778 40. f051 : Beste hoofd: den 18.2.1778 sterft te Some rgem onder de heerl. van .Hoetzeele gezeijt Breusleen op dhofstede cรถm~ peterende de kinderen van Guilliaeme Versluys, Joanne de Meijere huysvrauwe van Augustijn de Keyser. 41. f051 : beste hoofd: den 1 .3~1778 sterft te Somergem heeri โ ข.van Breusleen op de gese{jde hofstede vande kinderen Guilliame Versluys den voors~chreven Augustijn de Keijser. den 26.4.1778

42.

sol~it Carel Grijp over slheeren

martgeld. 43. Beste hoofd: den 12.12.1778 sterft Anne Marie de Baets huysvrauwe van Jacobus de Sutter binnen de prochie van Somergem op dlhofstede competerende Ieabelle Sierens, aen Staecktevijversbrugge. 44. f051 v. : den 18.6.1779 sterft Jacquemijntien Stahdaert we d, van Matthys Lammens op thofstedeken competerende Jacoba van Hulle fa Sacharias binnen Somergem Durmen te Overdam bij het Doorentjen binnen dese heerelijckhede. .


- 69 -

45. Beste hoofd : den 9.10.1779 sterft F'ran co.ise DaEmens huysvrauwe"van Pieter de Keijser 6p thofstedekeri.competerende de wed. van Joannes de Sutter binnen de prochie van Somarghem wijck van Btocktevijve~. den 26.8.1780 sterft Angelina Gei~naert fa Joos 46. Beste hoofd: huysvrauwe van Josephus Van Leene inden suytoosteynde vanden huyse aompeterende an Judocus Willems binnen de prochie van Somergem bij het Doorentjen onder dese heerelij~khede4 47. f052 : beste hoofd: den 8.5.1781 sterft te Oostwinckel in sijn huyseken op dheerelijckhede van Mosbeke Joos de Ruijtter. 48. f052 : St. Angeline Geirnaert fa Judoci et Elizabeth Neirijnck + Somergem wijck van Durmen bij het Doorentjen onder de . heerelijckhede vande Platte Gaverije 26.8.1780 Hd. Pieter Josephus van Leene fs Andries en Georgia Grijp K. Joanne Marie 8j., Marie Caroline 3j. eh Jan Baptiste van Leene onder jaerige overleden naer de do od van dese overledene. V. Pieter Geirnaert s'ove~ledene broeder. 22.7.1782 49. f054: beste hoofd den 21.3.1783 sterft te Somergem op dheerelijckhede van de Platte Gaverije in hun huys ontrent het Doorentjen Pieternelle Bauwens huysvrau~e van Pieter B~ltijnck. 50. beste hoofd: den 12.4.1783 sterft te Somergem heerl. Platte Gaverije in hun huys ontrent het Doorentjen den bovengenoemden Pieter Bultijnck~ 51. f054v.:.Borge : Frans Neirynck fs Joos tot Somergem borge:over Pieter ~osephus van Leene Hd. bleven ten sterfhuyae van wijlen Angeline Geirna·ert. . 52. f055: beste hoofd: den 26.4.1784 sterft·te Somergem ten huyse bewoortt bij de kinderen Matthys Lammens competerende Jacobus van Rulle bij het Dorentjen heerl. Platte.Gaverije, Marie Joanne ~an Br~ntegem fa Emanuelis dochte~ken. 53. f055 : Contracte van verkopinge : Mher Christiaen Renrij van Rindsrnael chambelleau van haere keijserlijcke·.majest~ijt ende vrauw Marie· Theresia Alexandrine Josephe gebo r.ne Grave van Lichtervelde sijne geselnede verkopérs ende Jan Baptiste de Ridder insetenen der prochie van Some~gem~ 26.10.1784 54. f057v.: Jan Bapte de Ridder fs Jan verkoopt aan Jacobus cies Speeckaert fs Jan. Land te Merendree 7de beloop nr. 114 tot 406. 16.10.1784

Fran-

55~ f059 : beste hoofd: den 22.3.1785 sterft Petrus Francies Neyt binnen de pr-ochi.e van Oostwinckel h'e er-L, van Mosbeke op dhofstede a~n hem ende sijne kinderen tsyrien eerste huwelijck competerende, verv~lt voor besthoof een bruijn peerd gelost bij de wed. van selven Neijt; Jaonne Marie Tallens voor 12 pond. den 16.6.1785 56 beste hoofd: den 14.10.1785 sterft Anne van Laere .~ed. vàn Joos Stand~ert .op dhofstede van Pieter van Kerrebroeck. thoetsel


- 70 -

wonende

57.'

bij haeren

... Pieter Bekaert

schoonzone

Judocus

van Pamele.

den ~.6.1J86 ontvangen van de vidua ván Sieur over sheeren martgeit.

58. f059v. : den 19.11.1786 sterft te Somergem heefl. Hoetzeele inde kamer vahde hofstede der kinderen Guilliarne Versluys, Joanne Hertleer vidua van Matthys de Bouvere het besthooft geremittert mits hij arm was. 59. 5~. f059v.: D'heer Jan Baptiste Van de Poele woonende binnen de stede van Eeckoo in huwelijek met Joffrouw Magdelene AmEe fa D'heer Ph~lippe Anthone s~jne huysvrauwe verkopen aen eersaemen Martinus Bultijnek fs Joos binen de prochi~ van Somergem. 2.1.1786 60. f062v.: Martinus Wille.fs Joos tot Somergem verkoppt aen sijnen broeder Jooris Wille ook tbt Somergem .. Meersch te Meerendre n~ordsijde vanden Brugsche vaart aen het Meerendre gemeente 7de beloop 135 en 136. 10.12.1788 61. f063v.: beste hoofd: den 15.1.1789 sterft Guilliaeme Willems fs Marten jongman ten huyse van sijnen broeder JudOcus Willems binnen Somergem bij het Doorentjen. 62. beste hoofd :den 5.6.1789 sterft Elizabeth Dhotis wed. van Xtoffel Van Wassenhove ten huyse van Judocus Willams binnen Somergem Doorentjen. 63. f063v.: Jacobus Martens fs Francies tot Bellem verkoopt aen sijne stijfvader sieur Martinus van Hulle als nu woonende tot Deijnse. 29.5.1790 64~ f066v.: Martinus Standae~t fs Pieter over Jacobus Martens tot Bellem ende Jaocbus Fr~ns de Pauw fs David,Alphonsis over Sieur Martinus van Hulle tot Deijnse cooper .. 65. f067 ~ beste hoofd: den 13.6.1791 sterft Jan de Ruyter in het huys van Marten Dhooge tot Oostwijnckel dheerl. van Mosbeke, weduwe Marie J.àcoba Gaeckaert. 66. Beste hoofd: den 9.12.1791 sterft Joanne Gatharine Van Brantegem dogterken van Emanuel ten huyse van.Jacobus Lammens sijnen oom tot Somergem bij het Doorentjen heeri.' vande Platte Gaverije. 67. Beste hoofd: den 1.4.1794 st~rft Jan Michiels toi Somergem te Stocktevijver op het h6fètedeken competerende Martinus Versluys causauxoris,sijn weduw~ Marie Jacobe de Keijser. 68. f067v.: Dominicus De Vriendt in huwelijck met Livijne Therese Bul tYJjck . fa Pieter sijn huysvrauwe tot Lovendegem verklaren opgelicht ende ontfangen te hebben van Pieter Judocus Bultynck fs Jooris tot Somergem sijn selfs persoon desom van 25 Pond. 31.10.1795


- 71 -

69. f,069: Jacobus Bul tynck fs Pieter tot Somergem verclaerde schuldig te sijn aen Pieter Goethals fs Geerard woone~de binnen de prochie van Meerendre de som van 80 pond, bij transporte van Jooris Bultynck fs Philippe van date 25.11.1795 staende achter den origineelen onbezette èrentebrief van date" 12.7.1788. 1201',1796- 72 -

Btaten

van goed~ augmentaties

en wezenrekeningen van de Heerlijkheid

TER HEULE TE L A N D E GEM

R.A.G.

N E VEL

E

Fonds Nevele - inventaris Bundel 1276 1728 Register 1277 1727 Bundel 1278 1750 Bundel 1279 1780 -

105 1742 1730 1779 1789- 73 -

BUNDEL

1276

(1728 -1742)

,1. St. Philippe Lootens fs Ohr-äst i een in SlJ n leven schepenen ~ der heerelijckhede van ter Huele + Lartdeghem 2.6.1742 ende Joanne Tant ,fa Laureijns in juli 1742. V. ,Jan LooteTIs broeder vande overledenen, Geeraert Coddens in buwelick met de suster vande voorn. Joanna Tant fa L~ureijns beide voochden pat. e~ mat. K. 1x : gewonnen aen Petronelle van Renterghem mét naeme , Marie Anne Lootans 15J. " K. 2x : gewonnen aen Joanne Tant met naerne : Isabelle 7j., Pieter 3j. en Marie Magdaleene Lootens 3 maend. 18.12.1742 2. St. Joanna Depuijt fa Andries ghewonnen bij Janneken Provoost + Nevel heerelij ckhede van Ter Hulle 13.12.174 L St. Carel Vander Vennet fs Zacharias gewonnen bij Marie de' Beunis +v Ne veL 28.12,.1741 ,-Vr Andries Depuijt voorn. grootvader mat. over K~ Pieter 9j., Marie Magdalena 13j., Marie Anne 11j., Anna Theresia 6j. en Marie Christine Vander Vennet 2j. Judocus de Deckere sone van Geeraert thuwelijck hebbende Isabelle Vander Vennet fa Carel voornt. gewonnen in eerste huwelick met Livijne Maenhaut fa Pieter, alsmede Pieter Vartder Vennet sone vari3an ~ausa uxoris oom pat. en v~ocht over de wesen Vander Vennet.27.2.1743 ' 3. St. Marie Anne Vander Vennet'fa Christiaen ghewonnen bij Marie Therese Poelman, weldken Christiaen sone was van Zacharias ende Marie de Beunis ende de voorn. Marie Therese Poelman ' dochter van Jan bij' Janneken Vander Vennet + Nevele op tgoet van dheerelijckhede van ter Hue~ 4.11.1735 sonder lichaérnelijcke hoirs. Carel Vander vennet , Pä et.er Vander Vennet in huwe Li j ck met Catharine Vander Vennet, Joannes Vander Haeghen in huwelijck met Isabelle Vander Vennet ende Fieter Larnbrecht in huwelijck met Joanne Vander Vennet alle vier kindereri v~n voorn. Zacharias Vander Venriet ende elk l/5 staeke in de moederlijcke sijde. 21.1.1736 Liquidatie van 24.7.1743 4. Rek. door Pieter Vander Venent fs Jan als voocht over de vijf minderjaerige kinderen van Carel Vander Vennet·fs Zacharias tsijnen t~eede htiwelijck bij Jo~nne de Puijt fa Andries. ' 3.6.1745 5. Rek. door Joannes Lpotens fs Christiaen als voocht over de minderjaerige kinderen van Philippe Loctens fs Christiaen voorn. en Joanne Tant fa Laureijns corts naer elcander overleden te Landeghem. 13.3.1744


- 74 -

6. Rek. door Jridocus Van Nevel fs Pieter in huwelijek hebbende Ls abe Lle Vander Vennet fa Carel te vooren wed. varrr.J'o seph de Decker als voogd i.p.v~ Pieter Vander Vennet fs Jans over de vijf minderjaerige kinderen van Carel Vander Vennet fs Zacharias in sijnen tweede huwelijek bij Joanne de Puijt fa Andries. . 8.8.1748 7. St. Joanne Vander Hulst fa Pieters + Landeghem inden Heirenthoeck op dheerelijckhede van ter Huele 26.1.1742 Hd. Pieter de~~anghe~fs~Willems V. Fieter Vander Vennet s'overledene vader en voocht over K. Franchois 20 maend. 6.3.1742 8. St. Petronelle lvuijtschaevere fa Pieter an Livijne Diericx + Landeghem Heirénthoeck heerelijckhede van ter.huele 6.5.1736 Hd. Carel de Deckere fs Pieter V. Livinus Van Renterghem halfven broeder vande overledene voocht .over K. Joannes 10j .• Isabelle 4j. en Thomas de Deckere 3 m~end. 16.6.1736 9. St. Pieternelle van Renterghem fa Jan + Landeghem 7.3.1734 Hd. Ph~lippe Lootens fs Xstiaen V. Mauritius Beurangiers in huwelijek met Joanne Van Renterghem voocht over K~ Marie Anne Lootens 11j. Zie ook volgnummer 1. 22.4.17.34 10. St. Lieven Vande Walle rs Jan + Landeghem ter Haale 29.2.1736 He. Livijne Wieme fa AndrIes ~n Marie Cornelis V. J60s Vande Walle broeder vanden overledenen voocht over K. Catharine 19j. en Pieternelle Vande Walle 17j. onvollédige liasi 3.11.1735

11. St. 1sabelle Van Hfiffele + Landeghem ter Huele 7.11.1731 Hd. Jan Mortier V. Anthbne Van Huffel broeder ~ande overledene voocht over K. Joanés 14j., Xstiaen 22j., Pieter 18j., Franchois 17j., Marie beth dan 25j. eh.Petronelle Van Huffel 15j. z •d , 12. St. Jaecquemijntien Bisschop wed. van Jan Van Renterghem + Landeghem ter huele 25.4.1730 Hoors : Philippe Lootens in huwelijek met Pietronellè van Renterghem, Joanne Van Renterghem 27j., Marie 25j. en Livijne Van Renterghem 20j. . V. Pieter Tvuijtschaevere voocht pat. en Jöos de Bisschop voocht mat. over Livijne alsnog minderjaerig. onvolledige lias. 29.5.1730


75 ~.

13. Augmentatie van staet ten sterfhuijse van Pieternelle Van aenterghem fa P~eter + Landeghem op de heerelijckhede van ter Rulle 19.6.1729 . Hoors : de weduwe van Jan Van Renterghem soo over haer sèlven als moeder ende voochde over haere minderjaerigghe kinderen midtsgr. Philippe Lootens in hlilwelijckmet Pieternelle Van Renterghem fa Jan voornt, Joanne Van Rente~ghem 26j~, Marie 24j., Livijne Van Renterghem 19j. alle vier kinderen van Jan die broeder was vande overledene. 18.7.1729 14 . Joos Lij baert fs Pieter verclaerde tanveerden d:l :deelvoochdij e over de minderjaerigghe kinderen achtergelaeten bij Pieter Lijbaert ghewonnen aen Joanne Marie Van Wassenhove fa Jacques 14.4.1728 REGISTER

1277

(1727 - 1730)

1,5. fO 12 : Augmentatie van staet ten sterfhuijse van Pieternelle Van Renterghem. Zie volgnummer 13. Dit register be~at geen enkele staet van goed, au~mentatie of wezenrekèning. BUNDEL

1278

(1750 - 1779)

16. Zesde rek. door Pieter Vander Vennet fs Carel als voocht ~.p.v. Joseph Van Nevel over de weesen Carel Vander Vennet en Joanna de Puijt bij hen achtergelaeten. 16.1.1762 17. Vijfde en zesde rek. door Joseph van Nevele fs Pieter in huwelijck met Isabelle Vander Vennet fa Carel te vooren weduwe van Joseph de D~ckere als voocht sedert sijn leste. rek. van 18.7.1756 over Pieter sijn selfs man biJ huwelij ck , . en over Tresia en Anna Christina alle drij kinderen van Carel Vander Vennet fs Zacharias. 23.5.1759 18. Vierde rek. door Joseph van Nevele. Zie volgnummer 17. 18.7.1757 19. St. Jan Mortier fs Jans in slJn leven schepenen der heerelijckhede van Heule in Nevel en Land egem + Landeghem 24.4.1754 in den Herenthoek. wedn. yan Isabelle Van Huffele (1x) Re. Livina Vande Gehugte fa Joos (2x) K. 1x: Christi&en son~ van Jan voorseijt, Pieter en Francies mitsgr~ Joannes en Pieternelle Mortier alsnu in 4~wel~jck hebbende Joannes Devos. V. Louis Van M.aldeghem als camervoogd over K. 2x : Joanna Mortier 5j. 21.5.1754 20. Derde.rek. door Joseph Van Nevel. Zie volgnummei 17. 4.9.1753


- 76 -

21. Tweede rek. door J6seph Van Nevel. Zie volgnummer 17. 2.6.1750 22. St. Carel de Deckere fs· Pieter + Landeghem ter Hrille 22.4.1767 . He. Josijntien Verheggha fa Lieven (2x) wedn. van Pieternelle van Renterghem (1x) Franchois van Laeke tot Landegem in huwelijck met Marie lsabelIe de Deckere fa d'overledenen geprocrieert tsijnen eerstèn huwelijck met Pieternellè van Renterghem alsmede Joanne, Joannes en Thomas de Deckere bij.·competente auderdom van beth de 25j. hun selfs, mitsgr. Thomas de Dedkere fs Pieter oom pat. en deelYoocht over Jacobus 22j., Francois 20j., Joseph 15j. ende Judoca de Deckere 12j. alle zeven kinderen van d'overledenen in.sijn tweede huweliJk bij dese He. 11.5.1768 23. St. Anne Marie Vereeke fa Martinus ende Josijntien de Baets + Nevele heerelijckhede ten heule 26.1.1775 Hd. Geeraert van Kerrebrouck fs Jan officier der voorschr. heerelijckhede van ten huele. Joannes Ver Ecke tot Hansbeke oom en deelvoocht mat. over K. Jo~nne Marie 8j., Marie Ann~ 6j., Francoise 3j. en Joann~s van Kerrebroeck 2 maend. 24.5.1775 24. Contract van huijwelijk : Joannes Francies Nieuwlant fs Guilliaeme inwoner der stede van Nevele, weduwnaar futuren bruydegom; Marie Augustiene Van .Hecke fa Jan jonge dochter beth de 25j. haer selfs geassisteert met Jacobus Boonaert haeren stij.fvader. . 11.4.1775 25. Testament van Carel de Wispelaere de stede van Deijnse. 26.11.1775

fs Charel jonghman binnen

26. Rek. door· Jacobus de Grave in hu;~relij ck met de weduwe van Pieter Vander Vennet fs Carel voogd over sijne meerderjaerigghe imbeciele suster met naeme Marie Cristine Vander Vennet fa Carel et Joanne de Priijt beide + Nevele. 17.5.1777 27. St. Therese Coppens fa.J6annes + Landegem 18.3.1778 Hd. Joannes Van Maldeghem fs Philips K. Livijne, Fb;ilippe,·· Joanne ende Carel Van Maldegem respectievelijk 24, 20, 18 en 15· jaer. V. Piete~ Aerens tot Landegem voocht mat. 11 .6. 1778 . BUDNEL

1279

(1780 - 178.9)

28. Augmentatie omme Joanne Marie en Marie Anne Van Kerrebroeck beede minderjaerigghe weesen vanAnne Marie Ver Eecke fa Marteh gewonnen bij Geeraert Van Kerrebro~ck fs Jans van de successie met het overlijden van Francoise en Joannes Van


- 77 -

Kerrebroeck hunne suster ende broeder onbedegen overleden naer re doodt van hun moeder als met de doodt van Joannes Ver Eecke + Drongen wijlent sweesens oom mat. Geert Van Kerrebroeck ter interventie van Joannes Ver Eecke tot Hansbeke oom en voocht mat. 19.12.1780 29. St. Marie Anne Lootens fs Phle en Geeraert Goppens fa Jacobus haeren man corts naer elckanderen op den 3 en. 17 oktober 1780 overleden te Landegem in den Heirenthoek heerelijckhede van ter heule. Erfgenamen: Jacobus, Joannes~ Frans en Francoise Goppens alle vier betp de 25j. hun selfs, Marie Joanne Coppens in huwelij~k met Nicolaeijs de Groote alsmede Agnesse en Pieter Goppens beijde alsnoch minderjaerig alle zeven kinder~n van de overledenen mitsgr. Gristiaen Dhaese unicq weesekint geprocrieert bij wijlent Therese Goppens jonge dochter sijnde insgelijks dochter van beede de voormelde overl~denen. V. Pieter Goppens fs Lieven tot Mariakerke en Pieter Loot~ns fs Phle tot Drongen voochden·paterneel en materne~l.· 24.2.1781 . 30. St •.Therese Goppens fa Geeraert en Anne Marie Lootens overleden jong~ dochter te Landegem Heirenthoek 25.10.1780 Erfgenamen: een kint oud ••jaer met naem Gristiaen Dhaese bij d'overledene illegitiemelijek geprocrieert bij e~nen jongman. Ja~obus Gbppens sweesens mat. voocht. 24.2.1781

v.

31. St. Livina Van Vynckt fa Jan et Livine Math~us + Landegem ter Hulle 19.10.1781 Hd. Livinus Bisschop fs Jacques et Adriaene Van Renterghem V. Franciscus Van Vynckt tot Ursel broeder vande overledene voocht mat~ over . K. Pieter Francies 9j., Judoca 7j., Garél 4j. en Franseies Bisschop 2 jaer. 22·4.1782 32. Rek. door Pieter .Q111is uaegemaeker tot Drongen in .. hmvelij ck met Marie Magdalene Vander V~nnet voogd over sijne meerd~~jaerige imbicie1e swaegerinne Marie Gristine Vander Vennet fa Carel en Joanne. de Puijt. 19.3.1783 33. Rek. door Pieter Gillis wa eg emaker- tot Drongen. Zie volgnummer 32~ 12~3.1785 34. Rek. door Gharel Phle Minne greffier der stede van Ne veI over de unique weese met naeme Gristiaen d'haese agtergelaeten ten sterfhuijse vari Therese Coppens dogter van Geeraert en Marie Anne Lootens + jonge dochter te Landegem. 30.4.1787 . 35. Rek. door Pieter Gillis tot Drongen. Zie volgnummer 32 10.12.1788


- 78 -

36. St. Anna Cornelia Lepercq fa Cornelis + Landegem heerelijckhede van ter Rulle 4.8.178~ Rd. Livinus Bisschop fs Jacques ~t Adriaene Van Renterghem V. Cornelis Lepercq. vader vande overledene deelvoocht mat. K. Judocus Lepercq 3j. 15.10.1788

37. Sr. Fieter Lamme fs Herman burchmeester der heerelijckhede van ter Rulle geeft te kennen dat. sijn dochter Joanhe Therese gewonnen tsijnen huijwelijck met Joanne Marie Aerents fa Jan van intentie was taenveerden den staet van begijntjen int convent van ter Eeken binnen den Grooten begijnhove <.3.er stadt Gent. 12.8.1789


- 79 -

Staten vah goed, liquidaties en wezenrekeningen van de Heerlijkheid

KERSEN-TER-RIJEN TE LOT

E N HUL MEI

L E

GEM

V I N K T

R~A.G. Fonds Lotenhulle

~ inventaris

Bundel 109

1700 - 1747

Bundel 110

1747 - 1781

95.- 80 ..:...

BUNDEL

109

(1700 - 1747)

1. St. Joos de Meijere fs Marten + Meijghem 9.1.1724 wedn. van Joosijne Verhegghe (1x) He. Eleria de Buek (2x) . K. 1x : Joanna de Meijere in huwelick met Joannes Hovaert, Anna de Meijere 23j. en Livijne de Meijere 18j. K. 2x : Pieter 8j., Marie 11j., Joanne 5j. en Marten de Meijere 2j. V. Jan de Meijere fs Marten. ·27.4.1724 . 2. St. Guille Marre fs Jacques ende Judoca Galle fa Guille beede corts na er een overleden te Meijghem 9.8.1737 ende 13.9.1737 Hoirs : 1/3 : Jacobus M~rre 1/3 : Guille de Meijere over slJne achtergelaeten weesen van Jacquelijne Mar~e bij naeme : Gabriel ende Joannes de Meijere 1/3 : Frans van Hove over sijn achtergelaeten weese b~j Marie Marre bij naeme Guille en Homaert van Hove. . 2.9.1738 . 3. St. Francoijs Devos fs J~ns + Vijnckt Heerelichede van Audegoede 18.11.1741 He. Vironnica Van Kirsbulck fa Alexander V. Guilliaume Devos fsJans·tot Ruiselede oom pat. en Joseph van Keirsbulck tot Aersele oom mat. K. Augustinus 16j., Jacobus 14j., Joseph 12j., Anna Marie 10j. Therese 8j., Rosa 6j., Pieter 4j. en Joannes Devos 10 weken. 25.1 .17.42 . . 4. St. Jan Rooijgens fs Gheeraert + Lootenhulle daer hij woonende was onder de jurisdictie ende Heerelichede van Audegoude 21 .3.1746 wedn. van Marie Vande Veere (1x) He~ Phliepijnne Ve~~laetse fa Jacques (2x) .K. 1x : Francoia 29j. en Maurus Rooijgens 23j. K. 2x : Gheeraert 18j., Joannes 9j .• Joanna 20j., Pieternelle 16j .• Marie Isabelle 14j., Veronique 11j. ende Anna Marie Rooijgens 6j. . V. Joos de Sutter in huwelick met de suster vanden overledenen pat. en Lieven Verplaetse broeder vande He. 23.6.1746 5. St. Joannes de Schrijver fs Pieters + Vinckt september 1746 He. Goddelieve Coècquijt fa Bernardus .. K~ Fieter 11j ••.Jöoseph 8j., Alexander 6j., Adriaen 4j. ende Veronica de Schrijver 2j. V. Pieter van Damme pat. 9.2.1747 6. Liquidatie uit staet ten ste.rfhuijse van wijlent Marie Verhelst fa Joos lest weduwe van Joannes van Wonterghem ende te voo~ent .van wijlent Fieter Rotsaert. Erfgenamen : Catarine Rotsaert in huwelick met Guillielmus Galle, Tresia Rotsaert in het cloostef Dnder d'ordre· van Ste


- 81 -

Franciscus tot Nevele, minderjaerig weesekinderen vá~~wi~lent Marie Anna Rotosaert in huwelick gewonn~n bij Judocus·Van . Oost alsmeede d'achtergelaeten weesekinderen van wijlent Catarine Rotsaert bij haer in huwelick gewonnen bij wijlent Jacobus de Roos all~ kinderen ende kintskinderen van ghemelde Marie Verhelst in haeren eerste huwelick gewonnen bij voorseijden Pieter Rotsaert. Voorts Guillielmus van Wonterghem bij huwelicke staete sijn selfs midtsgr. Jooseph ende. Anthone van.Wonterghem kinderen Joannes voornt. beide onderjaerige kinderen van Marie Verhelst in haer tweede huwelick bij Joannes van Wonterghem. 15.12.1746 7. St. Marie Verhelst fa J608 + Loot~nhulle Audegoede 14~1 .1746. Zie volgnummer .6. 5.5.1746

heereliehede· van

8. St. Josijne de Gruijtere fa Philip + Meijghem 28.11.1732 Hd. Joannes de Buek fs Joos K. Pieternelle 14j., Pieter 8j., Bregiete 6j., Trese 3j. ende Lievijne de Buyck 10 ~aend. V. Francies de Gruytere oom. 5.3.1733 .. 9. St. Anna Marie de Meijere fa J60s + Lootenhulle. Heereliched~ van Audegoede 1.1.1745 wed. van Abraham Vande Velde (1x) Hd. Francois Vermeerseh' f s Roeij gier (2x) K. 1x : Lievijne 29j., ~oannes 26j. eri J6ann~ Vande Velde 22j. V. Jan Meghandk mat. en Joannes Vande Velde pat. 21 .4.1746 . 10. St. Petronelle·de Trooster fa Cornelis + Meijghem Heerelichede van Audegoede 14.1.1746 wed. van· Jöannes Dharte fs Jan (1x) Hd. Jacobus de Groe fs Martinus (2x) K~ 1x : Pieter Dharte 5j .. 2x : Angeline de Groe 8 maend V. Lieven Dharte pat. over de eerste weese en J60s d~n Trooster mat. over beide voorn. weesen. 3.3.1746 11. St. Pieter Faele fs Guilliaeme + Prochie van Sinte Cruijs 12.6.1745 He. Regiria van Middelen fa Pieter K. Isabelle Clara Faele 11 maend. V. Joannes Faelens fs Guilliaume alfven broeder vanden overledenen pat. 20.1.1746 12. St. Elena De Buek fa Joos ~ Meijgh~m 2.11.1743 wed. van Joos de Meijere (1x) wed. van Guilliaeme Verbrugghen (2x) K. 1x : Marie,.Pieter, Joanne en Marten de Meijere alle viere bij huwelijckert staete ende bij ghetijde aude hun selfe. K. 2x : Lieven 21j. en Emanuel Verbrugghen 16j.


- 82 -

V. Pieter de Meijere 3.2.1746·

voorri.

13. Prijsije van goederen ten sterfhuijse van Jacobus van Wonterghem fs Lieven + 10.3.1744 He. Pietronelle De Splenter K. Guillianus 15j.j Anna Marie 19j. en Lievijne Mérie van Wonterghem 4j. 16.12.1744 14.st. Laurs Craij~eersch fs Joannes + Vijnckt 22.10.1742 He. Joanne Vermersch fa· Jacobus K. Alexander 9j., 'Anne Marie 6j. en Joannes Joose~h Craeijmeersch 3j. ' V. Jooseph Craeijmeersch broeder vanden 6verledenen. 20.12.1742 15. St. Pietronell~ de Splenter fa Guilliaeme + Lootenhulle HBerelichede van Audegoede 7.12.1744 wed. van Jacobus van Wont~rghem (1x) Hd. Pieter Verstraete fs Jan (2x) K. 1x : Guilliel~us 15j., Arini Marie 10j. en Lievijne Marie van Wonterghem 4j. K. 2x : geen V. Joannes van Wonterghem eijgen broeder van de overledene eerste man. 7.1.1745 16. Rek. door Jaspart Vande Voorde bailliu der Heerlichede van Audegoede - Lotenhulle omme de weesen achtergelaeten bij Jooseph de Cloet ende Joanne Vande Veire sijne htiijsvrauwe beede overleden op dese heerelichede mitsgr. Li~ven de Cloet voocht pat. en Pieter de Rijcke voocht mat. 27.9.1742 17. Rek. door Jaspart

Vande Voorde

- aie volgnummer

16.

18. St. Joosijntjen Verhegghl3 fa Joos + Meijghem 22.8-~1710 Hd. Joos de Meijere fs Marten V. Joos Verhegghe oom K. Joannes, Joanna, Anna ende Lievijne de Meijere. 14.3.1711 19. St. Marie Fran60ise Bundijnek fa Jane + Meijghem 16.7.1719 Hd. J~cobus Deunijnck fs Lievens (2x) V. Jan Weijns fs Jans pat. en Andries de Clercq fs Joos mat. K. 1x : Adriaen, Judocus en Pieternelle de Clercq kinderen van Jan bij dese overledene. K. 2x : Pieter 1j. en Anna Deunijnck 2j.6m. 23.2.1719 20. St. Joannes Christiaens + Meijghem 20.2.1729 He. Susanna Ide'fa Joos, te voorent weduwe van Ndrbeitus Serweijtens.-K. Frans 7j., Sebastiaen 5j. ende Carel Chr~stiaenS 3j. V. Frans Christiaens grootvader vande weesen. 1.9.1729


- 83 -

21. St; Norbertus Serweijtens fs Jans ~ Meijghem 9.5.1721 He. Sus anna Ide fa Joos K. Judocus 7G Joannes 5j. en Pieter Serweijtens 18 maend. V. Joannes Serweijtens fs Jan voornt. 19.6.1721 "

BUNDEL

110

(1747 - 1781 )

22. St. Livinus Danneels + Meijghem 1781 onder de heerelichede van Keerse onderleen van den leenhove ende heerelichede ,van Audengoede regierijnghe der prochie van Loot~nhulle. He. Judoca Bruyneel' fa Lieven K. Joannes Baptiste 20j., Pieter Francies 16j., Philippus 14j., Pieter Frans 12j., Augustinus 10j., Bernardus 7j. Dominicus 3j. Constantinus 6 maend en Anna Danneels 5j. V. Guillielmus Danneels pat. en Joannes dB Schepper mat. 24.11.1781 23. St. Anthone de Paepe fs Jans + Meijghem 1.1.1748 . ,wedn~ van Catharine Lamme (1x), die te voorent weduwe was van Jooris Maenhaut He. Pieternelle Van Eede fa Gillis (2x) K. 1x : Frans de Paepe sijn selfs, Joannes Van Wassenhove in huwelick met Christine de Pape K. 2x : Elisabeth 13j., Joanne Catharine 11j., Joosijntien 9j. en Jacobe Therese De Paepe 7j. V. Pieter de Paepe fs Jans oom., 18.6.1748 24. St. Adriaen De Pourqoy fs Simoen + Meijghem Heerelichede van' Ter Rije 1777 He. Anne Marie de Wulf fa Frans K. Theresia 29 j ., -Fr-an coLs e 27 j ., Pieter 19j., Rosa 17j • Joannes Baptiste 15j., Emanuel Jacobus 12j., Carolus 9j., Josephus 7j. en Marie Anne Francisca De Pourqoy 5j V. Pieter Joseph De Pourquoy fs Simoen tot Lotenhulle oom en voocht pat. en Gillis Baudonck voocht mat. 29.9.1778 25. St. Joannes Vermersch + Meijghem 25.5.1775 heerl. Ter Rije He. Marie Vervijnck fa Frans K. Joanna 33j., Jöannes 25j.,s~. Franciscus 21j. en Livinus Vermersch 18j. ' V~ Joannes Verplaetsen pat. en Jooseph Vrint mat. NB. Heerelichede van ten Rije ende Kerse inclaverende binnen Meijghem, Deijns~ en Ba~hte. 22.8.1776 26. St. Joannes Maenhaut fs Frans + Lotenhulle heerèiithede Audegoede 24.2.1747 wedn. van Jacoba de Loof fa Jans (1x) He. Jacoba Dobbelaere fa Joos (2x) K. 1x . Laurs Frans Maenh~ut 23j. 2x : Joanna Catharine 13j., Livine 11j., Bauduijn 9j., Judoca 5j., CHristine 3j. en Anne Marie Maenhaut 11m.


- 84 -

V. Laurs Maenhaut broeder vand~n overledenen pat. en Joannes Claijs voocht mat. over de wees~ Frans Maenhaut.

18.5.1747 27. St. Joanne Hd. Pieter K. Joseph V. Jbannes

16.7.1783

Verplaetse fa Pieter Cornelis 6j. en Anthone Cornelis 4j. Verplaetse en Joseph Clays pat. en mat. voochden.