{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

PITTEMSE ZANTINGEN “DE GRAVEN VAN PITTEM” Deel I : Gemeentelijke Begraafplaats Pittem

Samenstelling : Paul Callens Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt 25-3-2009


D/2009/8058/05 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

-2-


VOORWOORD Half maart 2009 is het weer eens zover. Een familiekundige is op zoek naar het graf van een familielid die moet overleden zijn in Pittem. Telkens is het een hele opdracht om de begraafplaats van de overledene te vinden en daarom besloot ik dan ook zelf een lijst op te stellen die mij van dienst kan zijn. Met deze uitgave stel ik deze lijst ter beschikking van iedereen die hiervan gebruik wil maken en eventueel verder wil aanvullen. Volgens Valère Arickx in de Geschiedenis van Pittem kwam deze begraafplaats er in 1805 ter vervanging van het kerkhof. Op 31 oktober 1807 wijdde pastoor Perneel de nieuwe begraafplaats.

Later kwam de kapel aan de noordzijde erbij. Een gedenksteen uit 1899 in de kapel geeft volgende informatie:

-3-


In de kerk vinden we nog een paar namen van personen die er begraven werden maar deze namen zijn niet opgenomen in de lijst die volgt.

Op het gemeentelijk kerkhof van Pittem liggen niet alle Pittemnaars begraven. Een aantal mensen krijgen hun laatste rustplaats op een andere plaats: -

-

-

Een deel van de gemeente Pittem behoort tot de parochie Sint-Antonius (Deel Pittem, Meulebeke en Ardooie), waardoor een aantal Pittemnaars daar begraven ligt. Een aantal mensen krijgt zijn laatste rustplaats in een familiegraf dat niet in woonplaats van de afgestorvene ligt. De burgemeester met de langste staat van dienst in Pittem, Eugène Camille Jean Marie Ghislain Joos de ter Beerst, kreeg zijn laatste rustplaats in de familiekelder op de begraafplaats van Sint-Andries op 22 augustus 1930. Recent kreeg pastoor Maurits Vertriest zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van zijn geboortedorp Ruiselede. Mensen verhuizen soms in hun laatste levensjaren naar een andere gemeente en worden daar dan ook begraven. Tegenwoordig zijn er ook alternatieven zoals asuitstrooing op zee of dergelijke.

Begraafplaats Sint-Andries Brugge

-4-


Twee grafstenen familie Joos de ter Beerst op de begraafplaats van Sint-Andries Brugge

-5-


Kortom in deze uitgave kan men een groot aantal mensen die in Pittem woonden terugvinden maar zeker niet allemaal. De beperking in tijd van zelfs eeuwige vergunningen heeft ook als gevolg dat waar plaatsgebrek is, graven soms reeds na een korte tijd worden weggenomen. Bepaalde families blijken helemaal niets te geven om hun overleden familieleden. Als de overledene de laatste van zijn familie was of de verre familie het vertikt het graf te onderhouden eenmaal de erfenis binnen is, dan bieden de zerken en opschriften na verloop van tijd een triestige aanblik. We stelden vroeger ook al vast dat op bepaalde begraafplaatsen in de streek er na de begrafenis nooit een zerk of kruis of dergelijke is aangebracht waardoor identificatie van de persoon die er begraven ligt na korte tijd reeds onmogelijk is geworden. Enkele van dergelijke gevallen vinden we ook op het gemeentelijke begraafplaats in Pittem terug.

Op de gemeentelijke begraafplaats van Pittem zijn een aantal oude graven terug te vinden waarvan de opschriften bijna verdwenen zijn en ook een aantal graven waar de aangebrachte informatieplaat verdwenen is. In deze gevallen heb ik hiervan melding gemaakt als onleesbaar of naamloos. Voor bijna verweerde teksten of speciale opschriften hebben we een poging gedaan deze uit te schrijven. Deze soms onvolledige teksten kunnen toch van enig nut zijn denken we. De namen van de personen die op de informatie op het graf staan, zijn daarom niet altijd op die plaats begraven. Bepaalde echtgenoten liggen op twee verschillende plaatsen begraven maar op beide plaatsen is melding gemaakt van de personen in kwestie. Enkele graven hebben in de loop der jaren grote schade opgelopen of zijn door de tand des tijds vuil geworden. Gezien de waarde van sommige zerken lijkt het logisch dat er een aantal mensen kan gevonden worden die kan helpen bij instandhoudingswerken als de familie uitgestorven is. Men moet dan wel aandacht besteden aan het feit dat men niet enkel maar aandacht zal hebben voor de “personaliteiten� maar ook voor de gewone mensen die er begraven liggen. In een afzonderlijke studie kan men de graven indelen in groepen naar gelang de opbouw of wie er begraven ligt. Enkele hoofdtypes van graven: -

-

IJzeren kruisen: Hiervan zijn er nog een aantal aanwezig. We hopen dat deze kruisen zullen behouden blijven gezien de historische waarde. Verschillende modellen zijn aanwezig op de Pittemse Gemeentelijke Begraafplaats, zelfs een paar aangepaste kruisen op kindergraven. Houten kruisen: Ook hiervan zijn een paar oude exemplaren overgebleven. Eventueel kunnen een aantal hiervan na verloop van tijd vervangen worden in meer hoogwaadige houtsoorten zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke toestand. Af en toe ligt bij het kruis ook nog een grafplaat of afboording van het perk. Na de begrafenis van een der Zusters van Maria plaatst men tijdelijk een houten kruis. Gezien deze kruisen erg tijdelijk zijn worden zij niet opgenomen in de lijst.

-6-


-

-

-

-

-

-

Kruisen in arduin die via een stalen pin op een onderstel zijn vastgemaakt. Een aantal van deze kruisen zijn afgebroken door de roestvorming van deze pin en de daardoor ontstane uitzetting. De restauratie van het grafzerk van Valère Meerschaert is een voorbeeld dat mits enige kosten de grafzerk in de oorspronkelijke staat kan teruggebracht worden. Een aantal van die graven is de moeite om te bewaren. Kruis in beton met wapening, uitgewassen keien. Enkel te vinden voor de Burgerlijke Oorlogslachtoffers WOII, Billiet Roger, Billiet Maurice, Billiet André en Olivier Roger. Deze kruisjes zijn kwetsbaar en in niet al te beste staat meer door roestvorming op de wapeningsstaven. De roestvorming doet door uitzetting van de ijzeroxyde stukken van het beton springen. Vlakke stenen. Soms stellen we vast dat door de jaren heen de ingebeitelde letters en cijfers voor een groot deel verdwenen zijn aan een snelle tempo dan bij verticale stenen. Verticale stenen. Vlakke steen in combinatie met verticale steen. Vlakke metalen plaat Zerk in cortenstaal. Gemetselde zerk, in baksteen of leisteen. Zerk in witte en zwarte kleine vierkantjes aangebracht op betonnen drager. Op bepaalde van deze zerken was enorme schade vast te stellen op begraafplaatsen her en der. Deze methode lijkt in onbruik te zijn geraakt. Enkele speciale stenen zijn op een of andere wijze uniek van materiaal en uitvoering zodat zij een speciale waarde krijgen in het geheel. Uitzonderlijk zijn ook de nog bewaarde graven met een afsluiting rond het perk. In bepaalde gevallen is dit een ijzeren ketting op arduinen paaltjes, een gewone betonplaat of dergelijke. enz. Een paar perken zijn beplant.

Voor wat betreft de informatie betreft op de graven is in de loop der jaren eveneens een aantal veranderingen te onderscheiden. -

Enkel de naam van de overledene Aanvulling met naam van de echtgenoot of echtgenote. Aanvulling met de naam van de ouders of kinderen Informatie over geboorte en overlijden. Beperkt zich soms enkel tot geboorte- en overlijdensjaar. soms is ook de volledige datum opgegeven. Informatie over plaats van geboorte en overlijden. Informatie over het beroep. Godsvruchtige slogan. Op een der zerken zijn een paar passages uit de bijbel te bespeuren. Fabrikant van de zerk of de begrafenisondernemer. Aanduiding “Eeuwige Vergunning” (soms afgekort als E.V.), “Concession A Perpetuite” of dergelijke.

Als informatiedrager hebben we in grote lijnen volgende groepen:

-7-


-

-

-

-

-

-

Informatie gekapt in de steen zelf. Soms sterk onderhevig aan sleet waardoor na verloop van tijd de informatie verloren gaat. Informatie gekapt in de steen en later door schildering beter leesbaar gemaakt. We hebben moeten vaststellen dat deze verf soms volledig verdwenen is en de tekst moeilijk leesbaar geworden is. Afzonderlijke informatieplaat vast aangebracht op de eigenlijke zerk (vb zwarte plaat met witte letters - blauwe platen met informatie zijn ook op een paar plaatsen aanwezig). Bij de ijzeren kruisen staat de informatie meestal op een plaatje ingewerkt in het kruis zelf. Er is een voorbeeld van waar duidelijk uit blijkt dat dit kruis herbruikt is na het aanbrengen van een laagje verf. Op een van de ijzeren kruisen is een informatieplaatje aangebracht in aluminum bovenop het metalen frame, dit is een degelijke herstelling maar oogt niet erg mooi daardoor tenzij men de bedoeling had oud en moderen in een kruis te verwerken. In de ijzeren kruisen zijn ook op een paar plaatsen stenenachtige informatieplaten aangebracht. Sinds een aantal jaren gaat men ook gebruik maken van met pinnen bevestigde letters of opgelijmde letters. Hier en daar kan men vaststellen dat deze verbindingen niet altijd even goed de tijd hebben doorstaan. Hier en daar vinden we een foto terug op de grafsteen. In de meeste gevallen is deze vast verbonden met de zerk, in enkele gevallen op een afzonderlijk frame aangebracht. Op een paar meer recentere grafstenen is een afbeelding in het basismateriaal ingewerkt. Het grootste deel van de graven is voorzien van een kruisbeeld. Hiervan zijn verschillende vormen en materialen terug te vinden. Er zijn ook een aantal afbeeldingen te vinden die een symbolische waarde hebben. Deze kunnen ingekapt zijn in de steen of afzonderlijk aangebracht. Naamplaatje die uniek is vinden we terug voor het Burgerlijke Oorlogslachtoffer WOII, Olivier Roger.

Aanduidingen van functies van de afgestorvene zijn aanwezig, zoals: -

Leden van het burgerlijk bestuur of de administratie. Priesters. Zusters van Maria. Broeders Maristen. Aanduidingen naar WOI. Aanduidingen naar WOII. Aanduiding beroep of dergelijke ...

Bepaalde graven moeten destijds een fortuin gekost hebben aan constructie en materiaal. De status van de persoon tijdens het leven weerspiegelt zich soms in de zerk. Alhoewel, de laatste jaren is daar ook verandering in gekomen. Tegenwoordig liggen bijvoorbeeld een paar geestelijken gewoon tussen de rest van de parochieanen, vroeger was dit even anders. Dit maakt natuurlijk ook dat men er sneller voorbijloopt. Op het kerkhof bevinden zich nog een aantal oude beuken die symbolisch het leven voorstellen dat doorgaat na het overlijden. Een aantal van deze bomen is ook

-8-


verdwenen, laat ons hopen dat er toch een paar kunnen blijven of desnoods vervangen worden. Een november zonder afgewaaide bladen lijkt mij een verlies aan symboliek. We hopen dat men net als in andere gemeenten de nodig aandacht zal besteden aan dit funerair erfgoed en desnoods een aantal mensen kan warm maken om graven te adopteren indien de familie in gebreke blijft bij het onderhoud. De toegangswegen liggen er behoorlijk goed bij en het geheel ziet er een stuk verzorgder uit dan pakweg veertig jaar geleden.

Niet alle informatie vanop de graven is opgenomen in deze uitgave. Indien we dit wel zouden hebben gedaan dan schieten we voor een deel het doel van deze uitgave voorbij namelijk de belangstelling wekken voor de plaatselijke begraafplaats en deze plaats ook effectief leren kennen. Wat te bewaren is een keuze die te maken valt door de betrokken partijen, het gemeentebestuur, de heemkundige kring en de families. Elk moet hier zijn verantwoordelijkheid in nemen om dit stukje erfgoed door te geven aan de volgende generaties. Ieder mens die begraven ligt heeft ook zijn levensverhaal. De overlevenden hebben de plicht dit verhaal in leven te houden voor het nageslacht.

Laat ons ook nog aangeven dat de informatie een momentopname is half maart - half mei 2009.

Enkele graven waarvan het opschrift niet volledig meer leesbaar is ...... Door de loop der jaren zijn bij enkele graven de opschriften moeilijk leesbaar geworden. In de lijst hebben we hier en daar een tekst opgenomen waarvan we moeilijkheden hadden om de tekst te ontcijferen. In bepaalde gevallen konden we de namen terugvinden maar niet alle tekst was leesbaar. De grafplaat van Emille Libbrecht, de familie Bernolet, E.H. Karel Fontijne, E.H. Van Acker en Godefridus en Pelagie Vermandere waren de moeilijkste om te ontcijferen. Hier en daar was het niet meer mogelijk op een normale manier de tekst te lezen en zullen meer geavanceerde methodes nodig zijn om alles leesbaar te maken. Mogelijks bestaan oude foto’s die nog een en ander aan het licht kunnen brengen.

-9-


Een toeval .... Zolang mijn vader leefde gingen wij trouw elk jaar het graf kuisen van mijn grootvader, zijn vader. Dit gebeurde trouw kort voor ons bezoek aan de begraafplaats 1 november. In 1975 zagen wij dat de ruime plaats tussen de gang en het graf van mijn grootvader, door een nieuwe rij graven, het volgende jaar enkel nog een tussengang zou zijn. Toen stierf mijn vader plotseling op 14 november 1975. Onze familie stelde vast dat mijn vaders begraafplaats net voor het graf van mijn grootvader kwam te liggen. Jaren stonden met mijn vader op de plaats waar hij nu begraven ligt. De plaats waar hij waarschijnlijk het meeste kwam op de Pittemse begraafplaats en 20 jaar na zijn vader overleed ...... Mijn moeder heeft dan ook beslist dat een vlakke zerk zou geplaatst worden.

K9N47 & HkaL82

- 11 -


OVERZICHTSKAARTJE Koolskampstraat

DVo

F

1 A01 A02

H K a

G

A03 A04 A05

E

J

A06 A07

A

A08

H K r

A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

DMi

Kapel

A18 A19 A20 A21

L

A22 A23 A24 A25 A26

M

A27 A28

K

A29 A30 A31 A32 A33 A34

N

B U

P

C L

C R

O

Q

N

S

Z W

Niet op schaal

- 12 -


Om de graven terug te vinden heb ik elk graf een nummer gegeven volgens de plaats waar het graf te vinden is. Een kaartje verder in dit werk geeft aan waar te beginnen zoeken. Voor graven langs de gangen gebruik ik links en rechts als aanwijzer. Voor andere stukken gebruik ik de windrichting als basis in de aanduiding. Voor het Pittemse kerkhof heb ik de poort aan de Koolskampstraat als Oost genomen en de richting van het Klooster van de Zusters van Maria als Zuid. De kapel staat aan de Noordzijde en het kruis aan de Westzijde. Een zekere afwijking met de werkelijke windrichting niet te na genomen.

- 13 -


- 14 -


DE LIJST

SECTIE A Gelegen aan de zuidzijde van het kerkhof, vanaf poort Koolskampstraat tot bijna het centrale kruis. Korte rijen met een beperkt aantal graven. Graven naar oosten of westen gericht. Bijna op het einde van deze sectie is nog een oud graf die dicht bij de hoofdgang naar het kruis aansluit. Nummers starten vanaf de poort Koolskampstraat en vanaf de hoofdgang naar het kruis.

Sectie A gezien vanaf rij 27 naar voor.

A01W1: Vercamer Germain x Derycke Maria. A01W2: Maes Flavie x Cogge Arthur. A01W3: Lakiere Irene x Supply Gerard.

- 15 -


A02O1: Vandewiele Johan. A02O3: Devolder Antoine. Gemetselde zerk. A02O3: Wyngaert Alfons x Tack Clemence.

A03W1: Hoornaert Martha x Vansteelant Leon. A03W2: De Soete Mario x De Volder Vicky. A03W3: Fraeyman Valentina x D'Heygere Camiel.

A04O1: De Boeck Emilia x Blomme Omer. A04O2: Neirynck Achielle x Haeck Maria. A04O3: Claerhout Antoon. Houten kruis. A04O4: Debusschere Margaretha x De Four Camiel. A04O5: Vanhauwaert Albert.

A05W1: Coussens Adilus x Kindt Maria. A05W2: Wyffels Lucienne x Heytens Josephus. A05W3: Beke Noel. A05W5: Edebouw Marino.

A06O1: Mahieu Julia x Callewaert Maurice. A06O2: Vandezande Paula. A06O3: Hoste Josephus x Vandemoortele Augusta. A06O4: Desmet Flavie.

A07W1: Delcour Gustaaf x Vanrenterghem Leonie. A07W2: Vercoutere Adiel x De Clerck Maria. Houten kruis. A07W3: De Decker Jerome x Devoldere Magdalena. A07W4: Van Gansbeke Maurits.

A08O1: Van Walleghem Andre x Viaene Sonia. A08O2: Desmet Zulma. A08O3: Fonteyne Daniel. Houten kruis.

- 16 -


A08O4: Vroman Alfons x D'Haeyaert Ivonne. A08O5: Blomme Gilberte x Van Severen Andre. A08O6: Blondeel Juliana x Victor Jules.

A09W1: Lanssens Bertha. A09W2: Buyse Paul. A09W3: Cappelle Jules x Vanhecke Augusta. A09W4: De Laere Camiel x Van Walleghem Febronie. Houten kruis. A09W5: Van Thournout Alice x De Laere Jeroom. IJzeren kruis, type Engel.

A10O1: Verhaeghe Anna. A10O2: Ollivier Prudencia x Verfaillie Gaston. IJzeren kruis, type Engel. A10O3: Penninck Rene x Algoet Irma. A10O4: Deswarte Elodie, dochter van August x Christiaens.

A11W1: Willemyns Victor x Demuynck Margaretha. A11W2: Van Bruwaene Magdalena. Gemetselde zerk. A11W3: Vanneste Alfons, zoon van Henri en Vandenbroucke Virginie. A11W4: Vanneste Elodie.

- 17 -


A11W5: Van Ryssel Henri x Himpe Renilde. Oorlogsslachtoffer WOI. Geboren te Pitthem, 5 januari 1890 en overleden te Lubbeck, Duitsland, 16 januari 1919. IJzeren kruis, type Krans.

A11W6: Hoste Maria x Pardoen Remi. A11W7: Braeckevelt Hubert x Noppe Maria.

A12O1: Bauwens Irma x Warnez Victor. A12O2: Verhaege Johny, zoon van Roger en Vermeulen Clara. A12O3: Jouret Albertina x Vermeulen Joseph. A12O4: Velghe Maria x Debruyne Jean xx Bonduel Raymond. A12O5: Vanlaeken Alida.

A13W1: Opsomer Karel x Van Wambeke Magdalena. A13W2: Vanderbeke Adrienne. Houten kruis. A13W3: Warnez Victor, zoon van Warnez Cyriel x Vandervennet. A13W4: Van Brabant Coralie x Bruneel Julius. A13W5: Vermeulen August x Laethem Godelieve.

A14O1: Van Coillie Irma x Vanneste Alidor. A14O2: Minjauw Maria x Descheemaeker Polydor.

- 18 -


A14O3: Du Jardin Jules, zoon van Henri x Vankeirsbilck Leonie. A14O4: Christiaens M x Vancompernolle J. A14O5: Werbrouck Emile, zoon van Richard x Pardoen. A14O6: De Smet Alois x Rigole Irma.

A15W1: Vuylsteke Leonie x Vande Voorde Maurice. A15W2: Bruneel Magdalena x Pluvier Louis. A15W3: Van Hauwaert Victor x De Deygere Emerence. A15W4: Vermeersch Sidonie x Suply Jules. A15W5: Van Coillie Omer, zoon van Jules en Vanbrabant Maria.

A16O1: Vanhecke Augusta x Cappelle Jules. A16O2: Van Wambeke Madeleine x Opsomer Henri. A16O3: Lapeire Lucie x Degand Vic. IJzeren kruis, type Joannes en Maria A16O4: Bekaert Florent x Vandevijvere Cyrilla. A16O5: Heytens Joseph x Wyffels Lucienne. A16O6: Vande Walle Godelieve x Spriet Cyriel. A16O7: Van Laeken Leonie. IJzeren kruis, type Kruik.

- 19 -


A17W1: Spriet Andre x D'Heygers Germaine. A17W2: De Witte Alida x Buyse Jules. A17W3: Hellebuyck Irma x Huvaere Jules. A17W4: Muylle Emma x Ferret Maurice. A17W5: Balcaen Natalie x Desmet Jules. A17W6: Vanneste Achiel, zoon van Henri en Vandenbroucke Virginie.

A18O1: Kerkhof Julia. A18O2: Callewaert Maurice x Mahieu Julia. A18O3: Meerschaert Jules x Sinnaeve Germaine. A18O4: Deproost Victor x Deprest Elisa. A18O5: Deproost Arsene x Lanssens Alida. A18O6: Desutter Maria x Vandewaetere Emiel xx Vanduynslaeger Georges.

A19W1: Madou Martha x Cnudde Julius. A19W2: Tolpe Jules EH. “Priester in de eeuwigheid�. A19W3: Damman Paula x Tallieu Augustin. A19W4: De Vreese M x Spriet F. A19W5: Spriet Cyriel x Vande Walle Godelieve. A19W6: Pluvier Carolus x Bruneel M. A19W7: Steyaert Maurits. Houten kruis. A19W8: Billiet Gerard, zoon van Jules en Penninck Maria. A19W9: Missinne Martine.

A20O1: Claeys Mauritz x Huvaere Alma. A20O2: D'Heygere Camillus x Fraeyman Valentina. A20O3: Verleden Emelia. A20O4: Degryse Achiel. A20O5: Verbreyt Camiel x Decuf Amanda. A20O6: Dewulf Myriam. A20O7: Huvaere Alma x Claeys Mauritz. A20O8: Lefevre Marguerite. A20O9: Soenens Fabrice.

- 20 -


A21W1: De Witte Rosalie Romanie x De Four Adolf Joseph. A21W2: Taliman Petrus Adolf x Vanderheyden M. A21W3: De Clerck Maurice x Vanneste Maria. Houten kruis. A21W4: Supply Gerard x Lakiere Irene. A21W5: Sabbe Margriet x De Smet Remi. A21W7: Kindt Godelieve. A21W8: Cortvriendt Maria x Storme Achiel IJzeren kruis, type Engel. A21W9: Vervaecke Andy, zoon van Johny en De Volder Rita.

A22O1: Houttekier Maurice. Houten kruis. A22O2: Naert Omer x Bauwens Emma. A22O3: De Deygere Emerance Marie x Van Hauwaert Victor. A22O5: De Witte Leopold x Van Haelewijn Alida. A22O6: Claeys Victor x Lanoo Flavie. A22O7: Descheemaeker Polydoor x Minjauw Maria. A22O8: Heytens Roger x Deswarte Mariette. A22O9: Tuytens Yvette.

A23W1: Vanthournout Elodia x Vandeweghe Camiel. A23W2: Vanderbeke Jules. Houten kruis. A23W3: Loncke Robert x Landuyt Maria. A23W4: Billiet Josephus x Vannieuwenhuyse Silvie. A23W5: Devos Adolf Medard x Van Coillie Helena. A23W6: Pardoen Roger. A23W7: Lapeire Alida x De Smet. IJzeren kruis, type Engel. A23W8: Decuf Amanda x Verbreyt Camiel. A23W9: Gotelaere Maria.

A24O1: Billiet Remi. A24O2: Tack Hector. A24O3: Vanseveren Victor. Houten kruis. A24O4: Vandevyvere Cyrilla x Bekaert Florent.

- 21 -


A24O5: Van Haelewyn Irma x Desmet Adiel. A24O6: Defour Adiel x De Witte Irma. IJzeren kruis, type Joannes en Maria. A24O7: Vancompernolle Jozef x Bekaert Flavie xx Christiaens Marie Louise. A24O8: Paret Etienne x Bergeman Godelieve.

A25W1: Van Daele Alice x Verbeke Achiel. A25W2: Volckaert Cyriel x Devolder Irma. A25W3: Devolder Irma x Van Keirsbilck R xx Volckaert Cyriel. A25W4: Huvaere Jules x Hellebuyck Irma. A25W5: Van Damme Juliaan. A25W6: Valcke Zulma x Verhulst Jules. A25W7: De Blauwe Maria x Verleye Ernest.

A26O1: Verhelst Marie-Ange. A26O2: Vanneste Alida x Bouckaert Cyriel. A26O3: Vanthournout Maurice x Sagaert Jeanne. A26O4: Vanneste Maria x De Clerck Maurice Houten kruis. A26O5: Naamloos - plaat verdwenen. A26O6: Naamloos - restant van een kruisje. A26O7: Vergote Maria. A26O8: De Laere Jerome x Van Thournout Alice Houten kruis.

A27W1: De Paepe Geert. A27W2: Lannoo Flavie x Claeys Victor. A27W3: Verhaeghe Roger x Vermeulen Clara. A27W4: Vandenberghe Marcel x Vanzieleghem Anna. A27W5: Algoet Irma x Penninck Rene. A27W6: Verstaen Maria x Bazyn Oscar. A27W7: Claerhout Andre. Houten kruis. A27W8: Vroman Zozima x Van Eyghen Julien.

A28O1: Pruvoost Andre. Houten kruis. A28O2: Bruneel Georges.

- 22 -


A28O3: Vercoutere Georges. A28O4: Callewaert Antoinetta. Gemetselde zerk. A28O5: Vercoutere Suzanna. Houten kruis. A28O6: Desseyn Frans. Metalen plaat.

A28O7: Descheemaeker Willy. Houten kruis.

- 23 -


A29W1: Vande Casteele Augusta. Houten kruis. A29W2: Rigole Irma x De Smet Aloys. A29W3: De Four Noella. A29W4: Verleye Ernest x De Blauwe Maria. A29W5: Vandenhende Christine. A29W6: De Busschere Alfons x Hoste Lucrese. A29W7: Lava Adronie x Dierckens Marcel. A29W8: Spriet Maria x Hellebuyck Camiel.

A30O1: Spriet Jacky x Van Vlaenderen Natacha. A30O2: Opsomer Victor. A30O3: De Smet Remi x Sabbe Margaretha. A30O5: Vanneste Roger x Schoutetens Agnes. A30O6: Warnez Victor x Bauwens Irma. A30O7: Van Walleghem RenĂŠ.

A31W1: Alliet Frans. A31W2: Tallieu Augustin Gerard. A31W3: Van Damme Gerard. A31W4: De Vreese Elodie x Priem August. A31W5: Vande Voorde Maurice. IJzeren kruis, type Joannes en Maria. A31W6: Dierckens Marcel x Lava Adronie. A31W7: De Witte Roger. Houten kruis.

A32O1: Verhulst Madeleine x Vankeirsbilck Jozef. A32O2: Deprest Elisa x Deproost Victor. A32O5: Van Haelewyn Alida x De Witte Leopold. A32O6: Buyck Maria. A32O7: Desmet Philippe.

A33O1: Informatie in het kruis: Eerweerde Heer Onderpastoor Van Acker Henricus, geboren te Meulebeke, 1825, overleden te Pittem, 1864. Zoo plotseling van de liefde zijn talryke vrienden ontrukt

- 24 -


Afbeelding van een H. Hostie met stralen errond. Op de sokkel: West: Gedenk Verrcoutere Francisca, weduwe van Petrus Van Acker, geboren te SintBaefs-Vyve den 12 december 1788, overleden te Pitthem den 4 mei 1870. Noord: Een vader voor U. O Vriend des Kinderen. Trooster der Bedrukten. O Vader der Armen. Oost: O Gy wie deze plaets bezoekt waerom trekt gy zoo snel henen? Bidt een weinig en overweeg ik ben geweest tgeen gy nu zyt. Zuid: Heer verhoor onze bede Ghlyk onzen dierbaren vriend om zyne liefdewerken den onwaerdeerbaren loon.

- 25 -


Detail

A34W1: Naamloos - naamplaat ontbreekt. A34W2: Vanzieleghem Jozephus. IJzeren kruis, type Engel. Informatie moeilijk leesbaar, het gaat hier blijkbaar om een herbruikt kruis. A34W3: Gotelaere Norbert x Tuyttens Marleen. A34W4: Demuynck Margueriet. Houten kruis. A34W5: Soenens Omer x Ohle Elsbeth. Gemetselde zerk. A34W6: Sap Camiel x Descheemaeker Bertha. A34W7: Windels Joseph. A34W8: Segers Andre.

- 26 -


SECTIE B: PASTOORS EN ZUSTERS VAN MARIA

Ligt aan de zuidzijde van de begraafplaats in het verlengde van sectie A, links van het centraal kruis als men het kruis voor zich heeft. In feite begraafplaats zonder afzonderlijke grafstenen maar aanduiding van de overleden zusters op de gedenkplaten.

B1N1: Boone Albert. EH. Algemeen Directeur Zusters van Maria, Pittem - 17 juli 1952. Afbeelding Kruis met Kelk. B1N2: Vande Casteele Jules Jozef EH. Algemeen Directeur Zusters van Maria, Pittem 18 april 1936, Eervol ontslag, 18 april 1952. Afbeelding Kruis met Kelk.

B2N1: Zusters van Maria Plaat I: Van Maele tot Thevelein.

B2N1-01: Van Maele Coralie, EZ Margaretha Marie.

- 27 -


B2N1-02: Mahieu Leonie, EZ Marie Germana. B2N1-03: De Soete Leonie, EZ Marie Scholastica. B2N1-04: Cardoen Bertha, EZ Marie Theresia. B2N1-05: De Paepe Emilie, EZ Marie Elisabeth. B2N1-06: Parmentier M.Louise, EZ Marie Martha. B2N1-07: De Keyser Eugenie, EZ Marie Ignatia. B2N1-08: Elslander Maria, EZ Marie Julia. B2N1-09: Titeca Emilie, EZ Marie Dymphna. B2N1-10: De Vriendt Emma, EZ Marie MichaĂŤl. B2N1-11: De Caluwe Maria, EZ Marie Anastasia. B2N1-12: Kelderman Alice, EZ Marie Josephine. B2N1-13: Van Hove Philomena, EZ Marie Gertrudis. B2N1-14: Dejager Maria, EZ Marie Daniela. B2N1-15: Gunst Melanie, EZ Marie Clara. B2N1-16: Colpaert Helena, EZ Marie Ida. B2N1-17: Bossuyt Leonie, EZ Marie Bonaventura. B2N1-18: Lonneville Eugenie, EZ Marie Candida. B2N1-19: Scherpereel Maria, EZ Marie Alfonsa. B2N1-20: Goossens Marie Louise, EZ Marie Philippina. B2N1-21: Van Reybrouck Zenobie, EZ Marie Suzanne. B2N1-22: Catry Marie, EZ Marie Celestine. B2N1-23: Willaert Alice, EZ Marie Odila. B2N1-24: Vromman Maria, EZ Marie Caroline. B2N1-25: Verschae Celina, EZ Marie Hilaria. B2N1-26: Vandenhende Irma, EZ Marie Sabina. B2N1-27: De Frene Maria Marguerite, EZ Marie Hubertine. B2N1-28: Masscheleyn Celine, EZ Marie Constance. B2N1-29: Vandamme Augusta, EZ Marie Christine. B2N1-30: Desutter Herminie, EZ Marie Emiliana. B2N1-31: Doise Margriet, EZ Marie Scholastique. B2N1-32: Altruy Idalie, EZ Marie Donatiana. B2N1-33: Thevelein Maria, EZ Marie Gabrielle.

- 28 -


B2N2: Zusters van Maria Plaat II: Missy tot Van Thournout.

B2N2-01: Missy Marie, EZ Marie Juliana. B2N2-02: Van Den Broucke Germaine, EZ Marie Odrada. B2N2-03: Strubbe Elisabeth, EZ Marie Paula. B2N2-04: Lannoo Helene, EZ Marie Alexia. B2N2-05: Desender Eugenia, EZ Marie Cyrilla. B2N2-06: Pattyn Marcella, EZ Marie Bruno. B2N2-07: Depoorter Madeleine, EZ Marie Feliciana. B2N2-08: De Gelder Cornelia, EZ Marie Laurence. B2N2-09: Cattoor Emilie, EZ Marie Dyonisia. B2N2-10: Houzet Aurore, EZ Marie Walburgis. B2N2-11: Clarys Clara, EZ Marie Veneranda. B2N2-12: De Stoop Alice, EZ Marie Damiana. B2N2-13: De Schuyter Odile, EZ Marie Hildewarda. B2N2-14: Hermans Constance, EZ Marie Catherina. B2N2-15: Van Herreweghe Clarisse, EZ Marie Theophila. B2N2-16: Pickavet Martha, EZ Marie Gemma. B2N2-17: Vandenbussche Margriet, EZ Marie Cornelia. B2N2-18: Storme Margriet, EZ Marie Armanda. B2N2-19: Quyssens Leopoldine, EZ Laurent Marie. B2N2-20: Van Glabeke Julia, EZ Marie Majella. B2N2-21: Deturck Godelieve, EZ Marie Alphonsa. B2N2-22: Soenen Flavie, EZ Marie Idesbalde. B2N2-23: Verscheure Zoë, EZ Marie Arnolda. B2N2-24: Arickx Margaretha, EZ Marie Evarista. B2N2-25: Lust Maria, EZ Marie Gabrielle. B2N2-26: Noë Ivonne, EZ Marie Benjamine. B2N2-27: Vandoorne Gabrielle, EZ Marie Noëlla. B2N2-28: Roete Maria, EZ Marie Bertha. B2N2-29: Ernalsteen Jeanne, EZ Marie Cesaria. B2N2-30: Defour Irma, EZ Marie Martina. B2N2-31: Plas Cornelia, EZ Marie Amantia.

- 29 -


B2N2-32: Vandewalle Irma, EZ Marie Borgia. B2N2-33: Van Thournout Helvida, EZ Marie Hendrika.

B2N3: Zusters van Maria Plaat III: Maes tot Decoene.

B2N3-01: Maes Clara, EZ Marie Sylvana. B2N3-02: De Soete Magdalena, EZ Marie Elvira. B2N3-03: Dewachter Martha, EZ Marie Honorine. B2N3-04: Godderis Martha, EZ Marie Bernardine. B2N3-05: Flamen Martha, EZ Marie Mathea. B2N3-06: Verraest Godelieve, EZ Marie Salomé. B2N3-07: Vanhoutte Martha, EZ Marie Godwina. B2N3-08: Denolf Gabrielle, EZ Marie Amelberga. B2N3-09: Meerschaut Hélène, EZ Marie Agneta. B2N3-10: Lambert Martha, EZ Marie Rosaria. B2N3-11: Van Overberghe Martha, EZ Marie Amandina. B2N3-12: Callens Mathilde, EZ Marie Stanislas. B2N3-13: Therry Marguerite, EZ Marie Theophana. B2N3-14: Dereckx Blanche, EZ Marie Bertina. B2N3-15: Roelens Andrea, EZ Marie Archangela. B2N3-16: Steenhuyze Rachel, EZ Marie Adriana. B2N3-17: Claeys Augusta, EZ Maria. B2N3-18: Tavernier Irene, EZ Marie Romana. B2N3-19: Wood Frances, EZ Marie Eveline. B2N3-20: Van Loo Marguerite, EZ Marie Clementine. B2N3-21: Thevelein Martha, EZ Marie Madeleine. B2N3-22: Lanszweert Maria, EZ Marie Josefine. B2N3-23: Bouciqué Maria, EZ Marie Emilienne. B2N3-24: Lannoo Paula, EZ Marie Pia. B2N3-25: Lannoo Germaine, EZ Marie Alfonsine. B2N3-26: Monkerhey Maria, EZ Marie Ligoria. B2N3-27: Waignein Germaine, EZ Marie Godelieve. B2N3-28: Coen Cecilia, EZ Marie Rayneria.

- 30 -


B2N3-29: Lamaire Magdalena, EZ Marie Imelda. B2N3-30: De Buysser Cesarine, EZ Marie Augustine. B2N3-31: Van Cauter Irma, EZ Marie Delfine. B2N3-32: Dierickx Elisabeth, EZ Marie Maurice. B2N3-33: Decoene Margriet, EZ Marie Constantina.

B2N4: Zusters van Maria Plaat IV: De Witte tot Staelens.

B2N4-01: Dewitte Irma, EZ Marie Egidia. B2N4-02: Seys Magdalena, EZ Marie Pancratia. B2N4-03: Ryckebosch Henriette, EZ Marie Rafael. B2N4-04: Allegaert Hilda, EZ Marie Godwien. B2N4-05: Van Pevenage Julienne, EZ Marie Germanie Marie. B2N4-06: Gouwy Godelieve, EZ Marie Annonciata. B2N4-07: Vandenbroucke Martha, EZ Marie Victima. B2N4-08: Decroos Margiet, EZ Marie Emilia. B2N4-09: Busschaert Elisabeth, EZ Marie Victoire. B2N4-10: De Smit Juliana, EZ Marie Anna. B2N4-11: Louwagie Bertha, EZ Marie Ancilla. B2N4-12: Veys Celina, EZ Marie Irma. B2N4-13: De Keyzer Irma, EZ Marie Irma Michael. B2N4-14: Griffel Gizella, EZ Marie Georgia. B2N4-15: Vanhoorelbeke Denise, EZ Marie Humilis. B2N4-16: Bruyneel Rachel, EZ Marie Christophila. B2N4-17: Catteeuw Regina, EZ Regis Marie. B2N4-18: Delaere Maria, EZ Marie Ambrosia. B2N4-19: Clinckemaillie Simonne, EZ Marie Silvère. B2N4-20: Couwyzer Lisette, EZ Marie Ange. B2N4-21: Vandecaveye Lydie, EZ Marie Renildis. B2N4-22: Durie Marguerite, EZ Marie Emma. B2N4-23: Van Hecke Emerence, EZ Marie Fernanda. B2N4-24: Vandenbussche Clotilde, EZ Marie Robertine. B2N4-25: Vanbossel Maria, EZ Marie Elisa.

- 31 -


B2N4-26: Delavie Agnes, EZ Marie Juliana. B2N4-27: Meuwis Hubertine, EZ Marie Olga. B2N4-28: Demyttenaere Hilde, EZ. B2N4-29: Decraene Bertha, EZ Marie Emilia. B2N4-30: Laleman Nera, EZ Marie Hadewijck. B2N4-31: Aerts Rosa, EZ Marie Veerle. B2N4-32: Willaert Margareta, EZ Marie Savina. B2N4-33: Govaerts Angele, EZ Gertrude Marie. B2N4-34: Vanden Bussche Angele, EZ Marie Artemia. B2N4-35: Staelens Antoinette, EZ Marie Theophora.

B2N5 en 6: Zusters van Maria Plaat V: Mortier tot De Gersem aanvulbaar.

B2N5-01: Mortier Maria, EZ Marie Engelberta. B2N5-02: Van Hoorickx Anna, EZ Marie Andrée. B2N5-03: Buytaert M. José, EZ Marie Immaculata. B2N5-04: Bekaert Elvire, EZ Marie Pierre. B2N5-05: Coen Valerie, EZ Marie Denise. B2N5-06: Daenen Maria, EZ Marie Adelina. B2N5-07: De Gersem Rachel, EZ Marie Arsène.

- 32 -


Algemeen overzicht van centrale gedenksteen en platen met namen van de overleden Zusters van Maria.

Detail van een van de gedenkplaten met namen, geboortejaar en overlijdensjaar

- 33 -


SECTIE CL : COLUMBARIUM LINKS Dit columbarium ligt in het verlengde van sectie B, aan de zuidwestzijde van de begraafplaats. Twee lagen aangegeven met boven en onder. Start met de nummers langs de kant van het centraal kruis.

CL boven-01: Vandewalle Antoon x Verleye Mariette. CL boven-02: Bouvry Gerard x Lemey Rachel. CL boven-03: Vermeulen Godelieve. CL boven-04: Coeman Adolf x Kyndt Godelieve. CL boven-05: Goethals Andre x Deproost Paula.

CL boven-07: De Smet Wilfried x Bouvry Jeannette. CL boven-08: Snoeck Octave x Rigole Marie-ThĂŠrese. CL boven-09: Vanneste Margaretha. CL boven-10: Neirinck Andre x Strobbe Simonne. CL boven-11: Spiessens GabriĂŤl x Spriet Erna. CL boven-12: Mille Rosa x Deproost Marcel.

- 35 -


CL boven-13: Christiaens Cecile. CL boven-14: Devreese André x Verbrugghe Christiana. CL boven-15: Soenens Gerard x De Witte Magdalena. CL boven-16: Vanneste Jeanine x Ninclaus Lucien. CL boven-17: Vangansbeke Frans x Willems Jeanette. CL boven-18: De Witte Michel x Verhaege Paula. CL boven-19: Pattyn Joseph x Vanpoucke Maria. CL boven-20: Van Maele Walter. CL boven-21: Van den Driessche André x Bossuyt Maria. CL boven-22: Van den Berghe Roger. CL boven-23: Vanrobaeys Johan. CL boven-24: Van Walleghem Godfried. CL boven-25: Teetaert Paul.

CL boven-27: Lisabeth Simonne x Bossuyt André. CL boven-28: Van Robays Peter. CL boven-29: Van de Voorde Mariette x Cappelle André. CL boven-30: Lanssens Ivonne. CL boven-31: Vandenhende Robert.

CL onder-01: Buyse Paula x Demets Gerard. CL onder-02: Spillebeen Rita. CL onder-03: Vanhee Camille x Claerhout Blanche. CL onder-04: Blanchaert Kenny, zoon van Patrick en Heytens Martine. CL onder-05: Clarysse Georges.

CL onder-07: Mortier Godelieve. CL onder-08: Van Maele Noël x Defour Gerarda. CL onder-09: Callewaert Denise x Wittevrongel Gilbert. CL onder-10: Roygens Dries. CL onder-11: Coudenys Germain x Van de Voorde Maria. CL onder-12: Cattrysse Denise x Provoost Gilbert.

- 36 -


CL onder-13: Van Daele Cyriel. CL onder-14: Vandeputte André x Van Bruwaene Lucienne. CL onder-15: Creytens Antoine x Verhenne Irena. CL onder-16: Verbeerst Simone. CL onder-17: Debonné Marcel x Bossuyt Mariette. CL onder-18: Veys Godelieve. CL onder-19: Verhaeghe Cyriel. CL onder-20: Deproost Albert. CL onder-21: Van Coillie Elvira. CL onder-22: Deceuninck André x Vroman Martha. CL onder-23: Schatteman Jenny x Callewaert Oswalt. CL onder-24: Maes Roger. CL onder-25: Vandevyvere Marcel.

CL onder-27: Debaets Jozef x De Craene Anna. CL onder-28: Claeys Albert x Vanryckeghem Margriet. CL onder-29: Spriet Oscar x Seys Maria. CL onder-30: Van de Vyvere Gerard x De Craemer Godelieve. CL onder-31: Bouvry Gabriel.

- 37 -


SECTIE CL : COLUMBARIUM RECHTS Dit columbarium ligt achter het centraal kruis. Twee lagen aangegeven met boven en onder. Start met de nummers langs de kant tegenover het centraal kruis.

CR boven-01: Lisabeth Mariette. CR boven-02: Dejonckheere Carlos x Missinne Marleen. CR boven-03: Vandenheede Jacques x Goethals Diane en zoon Vandenheede Roel. CR boven-04: Verstraete Christophe. CR boven-05: Martens Adolphine. CR boven-06: Tuytens Raphael x Maes Christiane. CR boven-07: De Deygere Emerentia Maria x Van de Papeliere Albert. CR boven-08: Florin Lia x Vuylsteke Georges. CR boven-09: De Decker Eduard. CR boven-10: Arickx Hilda. CR boven-11: Warnez Victor. CR boven-12: Van Hauwaert Adiel x Pollet Rachel.

CR boven-14: Quintyn Roland.

- 39 -


CR boven-15: De Smet Hilaire. CR boven-16: Vancauwenberghe Roger. CR boven-17: Kyndt Frans x De Foer Henriette. CR boven-18: Deleersnijder Chris x De Leersnyder Kathleen. CR boven-19: De Four Regina Virginie Zulma. CR boven-20: Denolf Leonard x Opsomer Simona. CR boven-21: Devolder Roger.

CR boven-26: Deleersnijder GĂŠrard.

CR onder-01: Duyck Maurice x Braekevelt Margareta. CR onder-02: Vande Vyvere Roger. CR onder-03: Van Daele Niels, zoon van Dirk en Vandevoorde Christel. CR onder-04: Maes Emeric x Planckaert Maria. CR onder-05: De Deckere Daniel. CR onder-06: Deman Mauritz x Van Bruwaene Rachel. CR onder-07: Deras Gerard x Lannoo Rachel. CR onder-08: Coene Bart en Lagaisse Mariette. CR onder-09: De Nijs Mia x Verstraete Marnix. CR onder-10: Penninck Noel. CR onder-11: Rapaille Dominique. CR onder-12: Roose Margriet

CR onder-14: François Raf, AVV-VVK. CR onder-15: Ranson Gabriel. CR onder-16: De Muynck Azaire. CR onder-17: Penninck Francis. CR onder-18: Noppe Lucienne. CR onder-19: De Pla Leon. CR onder-20: Demeyer Winny x Neirynck Willy. CR onder-21: Viaene Remi x Vanduynslager Susanna.

- 40 -


CR onder-23: De Fraeye Willy. CR onder-24: Verougstraete Rosa x Vanderschaeghe Noël. CR onder-25: François José.

- 41 -


SECTIE DMiL : MIDDENGANG LINKS Gang van ongeveer halfweg de hoofdgang naar het kruis naar de kapel. Graven aan de linkerkant als men in de gang staat en naar de kapel kijkt. Nummers beginnen vanaf de hoofdgang naar het kruis.

DMiL01: Meerschaert Valere. zoon van Arthur en Helena Claus Oorlogvrijwilliger WOI. Gedachtenis van Adj. Valere Meerschaert, geb. te Pittem 11 oct. 1890. Gevallen op het Veld van Eere 29 sept. 1918. Voor God en Vaderland. Zoon van Arthur en Helena Claus. Dat Zijne Ziel in Vrede Rust.

Aan de muur van de gemeentelijke begraafplaats, naast de toegangspoort in de Koolskampstraat, bracht het gemeentebestuur van Pittem naar aanleiding van 90 jaar einde eerste wereldoorlog deze gedenkplaat aan. Het betreft hier het graf van de Pittems - Vlaams - Belgisch - Amerikaan, Valère Meersschaert gevallen op het einde van de eerste wereldoorlog. Na begraven te zijn geweest aan het front waar hij stierf bracht men zijn stoffelijke resten over naar Pittem.

- 43 -


Toestand November 2006: door roestvorming op de stalen verbindingspin en de daardoor ontstane druk brak het kruis af en viel in twee stukken.

- 44 -


Toestand Mei 2007: Door tussenkomst van onder andere een familielid in Amerika kon het graf terug in zijn oorsponkelijk staat teruggebracht worden. De kosten voor het herstel stonden niet in verhouding met het offer dat deze persoon bracht.....

DMiL02: Leenkecht Henri x Truel Philomene en zoon Hector - Oudstrijder WOI. DMiL03: Anne R x Desmet. DMiL04: Tavernier Henri Isidoor x Maes Maria. Stenen kruis, type Kruisboom. DMiL05: Cloet Maurice x Van Parys Albertine en dochter Maria. DMiL06: Van Parys AndrĂŠ x Vandoorne Martha. DMiL07: Meeuws C x De Vos. DMiL08: Vromman Silvain x Cloet. DMiL09: Cloet Julius x Goethals.

DMiL12: Musschoot x Vanlanduyt en Vanlanduyt x Musschoot en Helena overleden 1902. DMiL13: Leenkecht R x De Bruyne en zoon Gabriel. DMiL14: Kinders van Claerhout Petrus x Horions Maria. DMiL15: Alliet Jan x Deloof Clemence Aan de Ouders van de familie Alliet Oscar x Dinneweth. Kruis afgebroken. DMiL16: De Roo Francois x Lauwers. DMiL17: Mortier x Vervaecke.

- 45 -


SECTIE DMiL : MIDDENGANG RECHTS Gang van ongeveer halfweg de hoofdgang naar het kruis naar de kapel. Graven aan de rechterkant als men in de gang staat en naar de kapel kijkt. Nummers beginnen vanaf de hoofdgang naar het kruis.

DMiR01: Cloet Marcel en Anna, zoon en dochter van Maurice en Van Parys Albertine. DMiR02: Labens Elva x Delie Remi en Delie Isabelle en Delie Christiaene (afzonderlijk plaatje). DMiR03: Soete Emiel x Verhaeghe Sylvie. DMiR04: Migneau Felix x Van Walleghem Leonie. En Maria Mingneau. En Marie Therese, dochter van Henri en De Witte Maria. En Patteeuw Andre, zoon van Edmond en Lia Mingneau.

DMiR05: Van Hollebeke Jules x Mingneau Marie en zoon Michel, geboren BerckPlage, 25 november 1929 en dochter Maria.

- 47 -


DMiR05: Afzonderlijk aangebracht plaatje op dit graf: Broeder Marist Boudewijn Remi Mingneau. Geboren te Pitthem 1.10.1883 - Overleden te Moeskroen (Tuquet) den 1.2.1929 Als overste der Broeders Maristen. 33 jaar kloosterleven.

DMiR06: Baert Ivo en Thecla en Sophie kinderen van Leo en Helena De Caigny. En Van Walleghem Silvia dochter van Karel en Baert Rosalie. DMiR07: Van Walleghem August x Lauwers Sylvie en zonen Jules en Modest. En kleinzoon Achiel die zoontje is van Joseph en De Simpel Maria. DMiR08: De Foer Felix x Goethals Barbara en (mogelijks) dochters Louise en Leonie. Stenen kruis, type Kruisboom. DMiR09: Cloet Charles Louis x Vergote Eulalie. Deze grafsteen heeft een eigenaardige vorm op het eerste gezicht. Bovenaan is duidelijk een spoor te zien dat mogelijks vroeger een kruis op de verticale steen stond.

- 48 -


DMiR12: Verstraete Joannes. DMiR13: Neirynck Felix x Snauwaert Juliana.

DMiR16: Verougstraete Ivo x Loncke Marie Louisa en zoon Henri.

DMiR19: Vandeweghe x Vandeputte. DMiR20: Baert F x Vandeputte. DMiR21: D'Hondt x Vanmaele. DMiR22: Vandeputte Angelus x Van Paemel Melanie Schepen Gemeente Pittem. Voorzitter der Kerkfabriek. Burgerlijke Medalie van Eerste Klas.

- 49 -


SECTIE DVoL : GANG VOORAAN LINKS Gang van aan het begin van de hoofdgang naar het kruis, langs de muur van de Koolskampstraat. Graven aan de linkerkant als men in de gang staat en naar de sectie met de kindergraven kijkt. Nummers beginnen vanaf de toegangspoort. Aan de rechterkant heeft men enkel de muur tussen de Koolskampstraat en de begraafplaats. Aan deze muur is plaats genoeg om informatie te voorzien voor de toevallige bezoeker.

DVoL01: Wyckstandt x Vanderbeke. DVoL02: Van Maele x Braekevelt. DVoL03: Galle Karel x Warnez. DVoL04: Vande Caveye Jules x Warnez Leonie. DVoL05: Vande Caveye Gerard x Lanssens Margareta. DVoL06: Van Keirsbilck Joannes x Verstraete met Victor en Mathilde en Juliana.

DVoL09: Demeulemeester Adolf en Maria Oudstrijder WOI. DVoL10: Grymonprez Emiel x Kerckhove Maria. DVoL11: Joye Alberic x Sabbe en dochter Jeanne. DVoL12: Demeulemeester Jules x Verstraete en zoon Honore. Oudstrijder WOI.

- 51 -


DVoL13: Gobin Odiel x Demeulemeester Emerence. DVoL14: Demeulemeester Henri x Beernaert Irma. DVoL15: Blondeel Remi x Minne. DVoL16: De Kock Jozef x Blondeel Margaretha en Desmet Maria.

- 52 -


SECTIE E Gelegen tussen de hoofdgang naar het kruis en de hoofdgang naar de kapel, en tussen de gang vooraan en de middengang naar de kapel. De nummering begint vanaf de hoofdgang naar het kruis tot de hoofdgang naar de kapel en in de andere richting vanaf de gang vooraan naar de middengang naar de kapel.

E1Z01: De Witte Roger x Van Couwenberghe Erna. E1Z02: Bostoen Alberic x Bruyneel Magdalena. E1Z03: Vereecke Jozef x Desmet Maria. E1Z04: Kinds Seraphien x Lannoo Clara. E1Z05: De Boot Lucien x De Witte Lena. E1Z06: Naert Pol. E1Z07: Cloet Luc. E1Z08: Snauwaert Frans x Vansteelant Germaine. E1Z09: Van den Berghe Marcel x Deloof Juliette. E1Z10: Boldens Achiel x Vervaele Martha. E1Z11: Bouckhout Gerard x Demeulenaere Laura. E1Z12: Monteyne Albert x Lambrecht Andrea. E1Z13: Maes Julien en Maes Magdalena. E1Z14: Bergez Charles, Dokter. E1Z15: Heyndrickx Frans x Vandenberghe Livina. E1Z16: Mareel Daniel x Soenens Heidemarie. E1Z17: Vanderschaeghe Roger x Geerolf Maria. E1Z18: Galle Adiel x Seynhaeve Margaretha. E1Z19: Heyndrickx Andre x Callewaert Godelieve. E1Z20: Devoldere Roger x De Decker Mariette. E1Z21: Desmet Roger x Arickx Rachel en dochter Marie Rose. E1Z22: Claerhout Maurice x Heytens Germaine. E1Z23: Benoot Andre x Jacobs Godelieve. E1Z24: Buyse George x Vande Capelle Julia. E1Z25: Van Ryckeghem Basiel x Damman Magdalena. E1Z26: De Witte Camiel x Vanderbeke Laura.

- 53 -


E1Z27: Eccli Jozef x Huys Paula. E1Z28: Lips Rene x Werbrouck. E1Z29: Mestdagh Gerard x Lapeire Flavie. E1Z30: Masscho Adolf x Vallaeys -. AVV-VVK. E1Z31: Van Daele Adiel x Vromman Maria. E1Z32: Van Maele Philemon x Verledens Gaby. E1Z33: Ide Remi x Feys Maria Magdalena. E1Z34: Eeckhout Georges x D'Hoore Maria. E1Z35: Devos Alfons x Kerckaert Germaine.

E2N01: De Smet Henri x Van Coillie Elza. E2N02: Vandemaele Rafael x Merreel Liliane. Gemetselde zerk.

- 54 -


E2N03: Neirynck Remi x Geldhof Maria. E2N04: Gunst Gustaaf x Christiaens Clara. E2N05: Lakiere Maurits x Blondeel Suzanna. E2N06: Bouvry Georges x Spriet Margriet. E2N07: Claus Antoon x Benoot Maria. E2N08: Van Walleghem Arseen x Kimpe Martha. E2N09: Latruwe Georges x Masschelein Paula. E2N10: Vanacker Eric. E2N11: Naert Robert x De Vlieger Marie-Louise. E2N12: De Geytere Eugeen x Warnez Madeleine. E2N13: Tanghe Marcel x De Roo Yolande. E2N14: Vannieuwenhuyse Lyberius x Desutter Maria. E2N15: Noppe Andre x Van Daele Godelieve. E2N16: Ide Jules x Lauwers Julia. E2N17: De Meulenaere Achiel x Debusschere Angela. E2N18: Vandaele August x Heytens Lucretia - Oudstrijder WOII. E2N19: Blomme Leon x Vannieuwenhuyse Maria. E2N20: Vandervennet Gentiel x Steyaert Regina. E2N21: Jacobs Andre x Van Gansbeke Angele. E2N22: Devoldere Elza x Tuytens Andre. E2N23: Lanoo Roger x Wolfcarius Jeannine. E2N24: Moyaert Joseph x Van Bruwaene Elvira. E2N25: Callens Andre x Pozzolo Zoe Julienne. E2N26: Devoldere Cyriel x Devos Marie-Louise. E2N27: De Vooght Gerard x Velghe Regina. E2N28: Defour Andre x Van Hauwaert Maria. E2N29: Van Bruwaene Albert x Vromman. E2N30: Smesman Maurice x Gruyaert Maria. E2N31: Lanckriet Adiel x Marreel. E2N32: Seys Maurice x Joye Julia. E2N33: Vereecke Gabriel x Bovyn Monique. E2N34: Vermeulen Joseph x Van Stekelenburg Gerarda. E2N35: Verbeure Rene x Lanssens Laura.

- 55 -


E3Z01: Meese Christiane x Devolder Oscar. E3Z02: Thiers Franz EH. E3Z03: Vanderbeke Georges. E3Z04: Grymonprez Hubert. E3Z05: Vroman Clara. E3Z06: Arickx Adiel. E3Z07: Demeulemeester André. E3Z08: Vancompernolle Alberic x Vanooteghem Rachel en dochter Ingrid. E3Z09: Hoste Marcel x De Smet Irene. E3Z10: Vercruysse Lydia. E3Z11: Witdouck Maurice x De Cock Andrea. E3Z12: Deschamp Odiel x Vuylsteke Maria. E3Z13: D'Halluin Omer x Buyse Paula. E3Z14: Demeyer Frans x Van Bruwaene Gabrielle. E3Z15: Spriet Gustaf x Blanchaert Maria. E3Z16: Maes Firmin. Dokter. E3Z17: Werbrouck Gilbert x Demasure Liane. E3Z18: De Caigny Mauritz x Callewaert. E3Z19: Verhoye Rene x Vandezande Maria. E3Z20: Spriet Hilaire x Vanraes Maria en Spriet Gabriel. E3Z21: Lambrecht Andre x Demuynck Madeleine. E3Z22: Duyck Andre x Catteeuw Germaine. E3Z23: Bouckaert Benedictus x Verbreyt Lia. E3Z24: Vandewoestyne Julien x Vansteenhuyse Elza. E3Z25: Segers Aime x Claerhout Anna. E3Z26: Vandekerckhove Raphaël x Vandezande Denise. E3Z27: Vannieuwenhuyse August x Vanhaelewyn Maria. E3Z28: Verstraete Cyriel x Poelvoorde Palmyre. E3Z29: Vansteenhuyse Maurice x Van Hauwaert Elvira. E3Z30: Desseyn René x Joye Magdalena. E3Z31: Martens S x Vandewalle U. E3Z32: Ronse Marcel x Vandekerckhove Rosa.

- 56 -


E3Z33: Verbiest Frnaciscus x Witdouck. E3Z34: Vergote Gillis x Bossaert M L.

E4N01: Van de Woestyne Leon x Herman. E4N02: Van der Meulen Karel x Vannieuwenhuyse. E4N03: De Vos Georges x Spriet Gerarda. E4N04: De Caigny Remi x Seys. E4N05: Martens Henri x Verhoye. E4N06: Vercamer Edward x De Witte xx Patteeuw. E4N07: Patteeuw Edmond x Migneau en dochter Patteeuw Suzanna. E4N08: Rebry Odiel x De Witte Elodie. E4N09: De Keyser Karel x Van de Kerkhove Emma. Afzonderlijk vastgemaakt plaatje aan de zerk: Alida, 1907-1992.

- 57 -


E4N10: Dieusaert Eudoxie x Martens Remi. E4N11: Seys Victor x Pattyn Euphrasie. E4N12: Latruwe Cyriel x Delarue. E4N13: Vandecasteele August x Dewitte Leonie. E4N14: De Saedeleer Pieter Karel x Robyns Maria Josefa. E4N15: Jacobs August x Latruwe. E4N16: Vanhoutte R x Vandenhende.

Koperen plaat van Christus met de doornenkroon, omgeven door een rozenkrans.

E4N17: Allaert Karel x Rosseel Febronie en haar zus Demuynck Idonie. E4N18: De Laere Camiel x Vermeulen. E4N19: Biebuyck A x De Witte. E4N20: Biebuyck Emerence x Verbiest Victor. E4N21: Werbrouck Cyriel x Vermeulen Sidonie.

- 58 -


E4N22: Maertens Victor x Callens Maria. E4N23: Dufour x Mannens. E4N24: De Meulenaere Karel x De Lanoy Ida. E4N25: De Meulenaere x Van Exe. E4N26: Buddaert August x Ockier - Oudstrijder WOI. E4N27: Van Roose Benoni x Van Laeken Maria.

E4N30: Ide Camiel x De Mare. E4N31: De Meurisse August - Sidonie - Camiel. E4N32: Arickx x Vandenhende.

E5Z01: De Buck Alidor x Brouckaert - Oudstrijder WOI. E5Z02: Rigole x Himpens. E5Z03: Christiaens Edmond x Van Poucke. E5Z04: Van Parys Jozef Alberic en Alfons Ivo. E5Z05: Debruyne August x Lanckriet. E5Z06: Crombez Alberic x Verleye Irma. E5Z07: Van de Wiele August x Van Gaever Maria. E5Z08: Vande Wiele Camiel x Vanhaelewijn Maria. E5Z09: Vanhaelewijn Camiel x Vanheulenbrouck Sidonie. E5Z10: Bouvry Jules x Van Compernolle Anna-Maria. E5Z11: Vandenbroucke Marie x Mattan Jean. E5Z12: Deceuninck A x Van Daele. E5Z13: Claerhout R x Buyse. E5Z14: Duyck x Coussens. E5Z15: De Witte Ferd x Callens. E5Z16: Patteeuw Jules x Grauwet Magdalena. E5Z17: Callens Jules x Silvie. E5Z18: Callens x Goethals. E5Z19: De Four Victor x Descheemaeker. E5Z20: Vervaecke Maria-Romanie x Soenens Alfons. E5Z21: Juffrouwen Maertens Elodie en Maertens Maria. E5Z22: Desmet Aloys x Lannoo Maria.

- 59 -


E5Z23: Devos Camiel x Parret Leonie en zoon Cyriel. E5Z24: De Jaeghere Constant x Sagaert. E5Z25: De Lanoy Livinus x De Coster Emilie. E5Z26: De Foer Felix x De Pourcq Maria. E5Z27: Depourcq Ferdinand.

E5Z28: De Cock x Vankeirsbilck. E5Z29: Van Parijs L x Dobbels. E5Z30: Van Roose Alfons en Van Roose Alcidie. E5Z31: Lust Achiel x Defour Maria. E5Z32: Vergote Jozef x Van de Maele.

E6Z01: De Craemer Omer x Georgette De Four. E6Z02: Supply Eric x Vander Ougstraete Lutgarde.

- 60 -


E6Z03: Vankeirsbilck Godfried x Rosseel Gabrielle. E6Z04: Debeuf Irma. E6Z05: Meeuws Henri x Van Nieuwenhuyse Helena. E6Z06: Vandekerkhove Leopold x Van Hauwaert Margaretha. E6Z07: Vande Walle Albert x Vandermeulen. E6Z08: Vercruysse Achiel x Neyt Marina. E6Z09: Erard Palmer x Verhelst. E6Z10: Lannoo Georges x Soenens. E6Z11: Warnez Cyriel x Vandervennet Martha. E6Z12: Dalle Marcel x Werbrouck Georgette. E6Z13: De Muynck Rafael x Vansteelant Jacqueline. E6Z14: Buddaert Jules x Van Walleghem Magdalena. E6Z15: Mahieu Gerard x Duthoo Adrienne. E6Z16: Cloet Leonard x Claerhout. E6Z17: Warnez Isidoor x Vandervennet Anaise. E6Z18: De Waele Justin x De Deygere. E6Z19: De Muynck Adhemar x Soenens Paula. E6Z20: Duyck Hector x Vermaete Maria. E6Z21: Lust Andre x Deblaere. E6Z22: Verhelle Mauritz x Claeys Esther. E6Z23: Deloof Remi x Victor Maria. E6Z24: Claerhout A x Meerhaeghe M. E6Z25: Claerhout Jules x Vromman Magdalena. E6Z26: De Ceuninck Alberic x Viaene Margaretha. E6Z27: Penninck Gustaf x Callens Magdalena. E6Z28: Brouckaert Gerard x Defour. E6Z29: Maes Adiel x Hellebuyck. E6Z30: Buyse Alida x Verstraete Jules. E6Z31: Dewitte Manille x Arickx.

E7N01: De Smet Maurice x D'Haeyaert Madeleine. E7N02: Deman Jules x Van Daele Maria. E7N03: De Laere Rene x Van Cauwenberghe Maria.

- 61 -


E7N04: Vroman Gerard x De Bruyne Maria. E7N05: Van den Broucke Alice x De Witte Germain. E7N06: Du Jardin RenĂŠ x Van Poucke. E7N07: Biebuyck Cyriel x Vromman Maria. E7N08: Coussens Georges x Cogge Maria. E7N09: Reilhof Andre x Verstraete Maria. E7N10: De Four Henricus x Vannieuwenhuyse Maria. E7N11: Lowie Leon x Werbrouck Emilia. E7N12: Eggermont Georges x Vansteenkiste Simone. E7N13: Vansteelandt Edouard x Bazijn Lia. E7N14: Hellebuyck Polydore x Pardoen. E7N15: Yde Andre x Mattan Margarita. E7N16: Ockier Rene x Lannoo Pharailde. E7N17: Verheecke Jules x Deceuninck. E7N18: Vantyghem Paul x Verholle Marie-Louise. E7N19: Vanhauwaert Willy x Minne Odette. E7N20: Vandezande Michel x Vanhecke. E7N21: Witdouck Jozef x Van Hauwaert Juliana. E7N22: Missinne AndrĂŠ. E7N23: De Smet Camiel x Defevre Maria. E7N24: Ide Jules x Lecluyse Elisa. E7N25: Vandekerkhove Robert x De Waele Germaine. E7N26: Buyck Jules x Deven. E7N27: Van Hauwaert Maria en Van de Wyngaerde Fidelia. E7N28: Beke Camiel x Marreel Maria. E7N29: Van Bruwaene Marcel x Opsomer Maria. E7N30: Madou Michel en Maria.

E8Z01: Verkain Marc. E8Z02: Taliman Jan x Soens Mariette. E8Z03: Velghe Margaretha x Van Daele Germain. E8Z04: Tytgat Andre x Minne Paula. E8Z05: Callewaert Marcel x Deneweth Rogette.

- 62 -


E8Z06: Vanpachtenbeke Gentil x Van Daele Maria. E8Z07: Vandendriessche Henri x Van Daele Magdalena. E8Z08: Couckuyt Valere. E8Z09: Martens Godelieve. E8Z10: Van Canneyt Jacques. E8Z11: Neerinck Rene. E8Z12: Van Walleghem Achilles EH. E8Z13: Tanghe Omer x Bekaert Godelieve. E8Z14: Desnouck Margareta en Desnouck Maria. E8Z15: Spriet ValĂŠre x Voet. E8Z16: Pollet Romaan x Van Bruwaene Clara. E8Z17: Sagaert Victor x De Kock Maria. E8Z18: De Kokere Walter x Vanpoucke Adrienne. E8Z19: Van Daele Florent x Vercoutere Maria. E8Z20: Vandevoorde RenĂŠ x Goethals Yvonne. E8Z21: Van Bruwaene Marcella en Maria. E8Z22: Ceule Achille x De Deygere Gerarda. E8Z23: De Fraeye Hendrik x Vanderbeke Magdalena. E8Z24: Devos Camiel x Callens Germaine. E8Z25: Verbiest Maurice x Claeys Adrienne. E8Z26: Lowie Victor x Bouckaert Leonie. E8Z27: Claeys Andre x Soenens Paula. E8Z28: Verstraete Maurice x Verhamme. E8Z29: De Cock Roger x Debonne Maria.

- 63 -


SECTIE F : KINDERGRAVEN NAAR HET OOSTEN GERICHT

Gelegen aan de noordoostzijde van de begraafplaats. Graven gericht op het oosten. Gelegen achter de graven van de hoofdgang naar de kapel.

F1O1: Emmery Fleur. F1O2: Sabbe Femke. Houten kruis.

F2O1: Min Jou Ilse. F2O2: Vervaeke Louise. Houten kruis. F2O3: Maes Timon. F2O4: Lust Brent. F2O5: Desmet Noah.

F3O1: Edebouw Monica. - 65 -


F3O2: Vanhoutte Evelien. F3O3: Casier Sharon, dochter van Norbert en Neyens Karin. F3O4: Vandemaele Gauthier.

F4O1: Verheecke Stephanie. F4O2: Vroman Julie. F4O3: Ide Nele, dochter van G Ide x Van Houtte.

F5O1: Corneille Dominique, zoon van Gabriel en Buddaert Magda. F5O2: De Witte Mieke, dochter van Gerry x Vanpachtenbeke M. J.. Houten kruis en grafsteen. F5O3: Vermeulen Kim.

- 66 -


SECTIE G: KINDERGRAVEN NAAR HET ZUIDEN GERICHT

Gelegen aan de noordzijde van de begraafplaats in het verlengde van de sectie F. Graven gericht op het zuiden. Gelegen achter de graven van de hoofdgang naar de kapel. De graven liggen enigzins in rijen maar met soms grote tussenruimten.

G1Z01: De Boot Kurtje. G1Z02: Dewitte Franky. Houten kruis. G1Z03: Degraeve Piet. Houten kruis. G1Z04: Monteyne Marijke. Houten kruis. G1Z05: Vervaecke Sonja. Houten kruis. G1Z06: De Smet Marleen.

G2Z01: De Witte Karien. G2Z02: De Witte Koen. G2Z03: Desmet Greetje. Houten kruis. G2Z04: Vanhaelewijn Isabelle. Houten kruis. G2Z05: Lambrecht Marie Rose. Houten kruis.

- 67 -


G2Z07: Velghe Rita. Houten kruis. G2Z11: Van Keirsblilck Jacqueline. Houten kruis.

Houten kruisje met infobordje in kunststof

G2Z12: Minne Roger. Houten kruis.

G3Z03: Demeyere Marnix. G3Z04: Vanhaelewijn Chantal. Houten kruis.

- 68 -


G3Z05: Van den Driessche Nicole. Houten kruis.

G3Z09: De Muynck Omer. IJzeren kruis, type Engeltje.

G3Z12: Olivier Roger. Betonnen kruis. Burgerlijk Oorlogsslachtoffer WOII.

Zelfde type kruis als Maurice Billiet en zijn twee kinderen Roger en AndrĂŠ (K4N22 tot K4N24). Zij zijn het als Roger Olivier, burgerlijke oorlogsslachtoffers uit de periode van de 18-daagse veldtocht van mei 1940.

G4Z03: Ballegeer Luc. Houten kruis. G4Z05: Naamloos. IJzeren kruis, type Massief met Kind.

- 69 -


G4Z09: Declercq Rosa, dochter van Andre en Verkest Martha IJzeren kruis, type Massief met Kind. Op de voet tekst waarvan deel verf is afgebladerd.

G4Z10: De Deyne Ivonne. Houten kruis. G4Z11: Velghe Frans. Houten kruis.

Een geslaagde restauratie

G5Z03: Vrommant Rita. dochter van Gilbert en Alice Claerhout Houten kruis.

G5Z08: Monteyne Armand. Houten kruis.

- 70 -


SECTIE HKaL: HOOFDGANG NAAR KAPEL LINKS

Gelegen evenwijdig met de hoofdgang naar het centraal kruis. Hoofdgang die loopt vanaf de muur aan de Koolskampstraat tot het einde het oud deel van de begraafplaats.. Graven aan de linkerkant als men met de rug naar de muur van de Koolskampstraat staat. Nummers beginnen vanaf de muur aan de Koolskampstraat. HKaL01: Vanooteghem Remie x Seys. HKaL02: Maes Emeric x Blondeel Irma. HKaL03: De Smet Camiel x Blondeel Alida. HKaL04: Patteeuw Kamiel x De Bruyne. HKaL05: Kinds Georges x Michiels. HKaL06: Blondeel Cyriel x Gotelaere. HKaL07: Schelstraete Maurits x Mortier Maria. HKaL08: Dufour Remi x Verhoye Alida.

HKaL11: Vandezande Achiel x De Lanoy Alice. HKaL12: Claerhout Modest x Defoort. HKaL13: Rebry Jozef x Deceuninck. HKaL14: De Smet Emeric x De Meulenaere Maria - Oudstrijder WOI.

HKaL17: Demeulenaere Alfons x Vande Walle. HKaL18: Claeys Ivo x Demare. HKaL19: Lanoo x Lakiere. HKaL20: Adam Alfons x Dumoulin Irma. HKaL21 en 22: Storme Martha Cornelia en Rebry Jantje Rotsstenen in hetzelfde afgebakende perk. HKaL21: Rebry Jantje. Rotssteen. HKaL22: Storme Martha Cornelia. Rotssteen.

- 71 -


HKaL23: Pollet Odilles x Frickelo Magdalena. HKaL24: Goethals Remi x Derudder. HKaL25: Lanoo Roger, oud 2 jaar. HKaL26: Lakiere Achiel x Vandervennet. HKaL27: Coussens Jozef x De Keyzer. HKaL28: Lanssens Désiré x Bogaert. HKaL29: Maroy Prosper x Van de Putte Maria. HKaL30: Van de Putte Jules x Vandekerckhove Silvie. HKaL31: Baert Jules x Defoer Alice.

HKaL34: Cloet Frans en Anna, kinderen van Jules en Goethals Godelieve IJzeren kruis, type Engeltje.

- 72 -


HKaL35: Veys x Muyle. HKaL36: Soete Godelieva, Soete Jozef, Soete Michael, Soete Andre.

HKaL39: Verhelle Jules x D'Haelewyn Leonie. HkaL40: Thurman Karel x Naert Juliana. Afzonderlijke plaat: Thurman Laura, dochter van Rudolf en Marguerite Neirinck. HKaL41: Hoornaert x Vercoutere. HKaL42: Braekevelt Jules en Braeckevelt Maria Emilie. HKaL43: Kinds Jan x Dejaeghere. HKaL44: Dewitte Henri x De Poortere Philomena en dochter Emilie Dewitte. HKaL45: Neirinck Julius x Bourquin Elisabeth xx Schaubroeck Emma. HKaL46: Vandendriessche August x Willem Silvie. HKaL47: Van Coillie Jules x Van Houwaert. HKaL48: Verhelle Omer x Demyttenaere Madeleine. HKaL49: Vandendriessche A x Van Coillie. HKaL50: Van Keirsbilck Maurice x Van Maele. HKaL51: Van Coillie Remi x Vandendriessche. HKaL52: Lampaert Alfons x Maes. HKaL53: Lampaert x Poelvoorde. HKaL55: De Smet x De Vriendt. HKaL56: De Clerck Renatus x Thurman. HKaL57: Thurman Rudolf x Neirinck. HKaL58: Neirinck Maria.

HKaL61: Van Keirsbilck Remi x Velghe Martha. HKaL62: Claerhout Camiel x Biebauw Bertha. HKaL63: Naert Remi x Rosseel. HKaL64: Demuyt Henri x Naert. HKaL65: De Brabandere Andre x Demuynck Maria. HKaL66: Verschatse Paul x Carlu. HKaL67: Carlu Cyriel x De Deijgere. HKaL68: Verheye Remi x Vuylsteke Marie. HKaL69: Arickx Adolf x Vanhollebeke.

- 73 -


HKaL70: Callens Michel x Algoet Paula. HKaL71: Deceuninck Gerard x Sagaert Irma. HKaL72: Noppe x Soenens. HKaL73: Vergote Jozef x Grymonprez. HKaL74: Vandermeulen G x Noppe D. HKaL75: Van de Caveye A x Heytens. HKaL76: Snoeck Victor x Kerckhove. HKaL77: Lanssens Jerome x Pollet. HKaL78: Alliet Rene x De Witte. HKaL79: Meersschaert Aimabel x Houttekier Renee. HKaL80: Van Haelewyn Adiel x Vandewiele. HKaL81: Spriet x Deganck. HKaL82: Callens Maurice x Desseyn. HKaL83: Bruggeman Cyriel x De Jaeger. HKaL84: Lava Cyriel x De Brabandere Simona. HKaL85: Van Hauwaert Camiel x Grymonprez. HKaL86: Lambrecht Roger x Bruneel.

- 74 -


SECTIE HKaR: HOOFDGANG NAAR KAPEL RECHTS

Gelegen evenwijdig met de hoofdgang naar het centraal kruis. Hoofdgang die loopt vanaf de muur aan de Koolskampstraat tot aan het einde van de sectie met de kindergraven. Graven aan de rechterkant als men met de rug naar de muur van de Koolskampstraat staat. Nummers beginnen vanaf de muur aan de Koolskampstraat.

HKaR01: Desmet NoĂŤl x Claerhout. HKaR02: De Jaeghere Maria. HKaR03: Hoornaert Maurice x Huys. HKaR04: De Schrijver Maurice x De Smet. HKaR05: Callewaert Achiel x De Witte Pharailde. HKaR06: Madou August x Bovry Elza. HKaR07: Bovry Camiel x Bouckhout. HKaR08: Veys Gabriel x De Saedeleer Jozefa.

- 75 -


HKaR09: Hoornaert Lydia Rachel, dochter van Henri en Vercoutere. HKaR10: François Jozef x Huys Emilie. HKaR11: Demuynck Hector x Deblaere Alida. HKaR12: Bouvry Jules x Van Daele en dochter Paula. HKaR13: Verdonck Georges x Mortier. HKaR14: De Maré Jules x Desimpel. HKaR15: Couchuyt Julien x Dewulf. HKaR16: Galle Hector x Lapeire. HKaR17: Lambrecht Katelijn en Jozef. Kunstwerk.

HKaR18: Vande Caveye Georgette. HKaR19: Tuytens Karel x De Vooght.

- 76 -


HKaR20: Lust Marcel x Dinneweth. Gemetselde zerk in natuursteen.

HKaR21: De Vrieze x Knockaert. HKaR22: Callens Frans x Deneweth. HKaR23: Noppe Maria. HKaR24: De Foer Adiel-Rene x De Seranno. HKaR25: De Foer Jan x De Seranno. HKaR26: Vercoutere Joseph x Vandaele Madeleine. Oudstrijder - Vuurkruiser WOI. HKaR27: Baert Leon x Van Canneyt Zulma.

- 77 -


SECTIE HKr: CENTRAAL KRUIS

Gelegen op het einde van de gang als men via de poort aan de Koolskampstraat op de begraafplaats komt.

HKr:. IJzeren Kruis centraal. HKr: Gedenkplaat oorlogsslachtoffers WOI WOII bij het centraal kruis: Ter nagedachtenis van de Burgerlijke en Militaire Oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen.

- 79 -


SECTIE HKrL: HOOFDGANG NAAR CENTRAAL KRUIS LINKS

Hoofdgang van poort aan de Koolskampstraat naar het centraal kruis. Graven gelegen aan links als men vanaf de poort aan de Koolskampstraat kijkt naar het centraal kruis. Nummers beginnen vanaf de poort aan de Koolskampstraat.

HKrL01: Scheirlinck Remi x Cool. HKrL02: Clarysse Gustaf x Vens. HKrL03: Devos Georges x Verbrugghe Martha. HKrL04: Vroman Jules x De Coutere. HKrL05: Franรงois Bernardus x Meeuws Silvia. HKrL06: De Bruijne x Caenepeel. HKrL07: Bouvry Richard x Van Thournout Magdalena. HKrL08: Van Maele Polydore x De Snick Alida-Maria en dochter Esther-Louise. Stenen kruis, type Kruisboom. Met lauwerkrans op het kruis.

- 81 -


HKrL09: Van Maele Robert x De Jaeghere. HKrL10: Vroman Alphonse x Vanhee. HKrL11: De Coutere Oscar x Vandervennet. HKrL12: Holderick Irma x Benoot Jules. HKrL13: De Vlaminck G x Depondt. HKrL14: Depondt Victor x De Vlaminck Louise. HKrL15: Van Ryssel Petrus x Lannoo Camilla Maria. HKrL16: Meersseman Joseph x Haspeslagh.

HKrL19: Vandecasteele x Dewitte. HKrL20: Cool Gustaaf x Vande Casteele. HKrL21: De Foer Emeric x Van Landuyt. HKrL22: Defoer Victor x Vandaele Octavie. HKrL23: De Seranno Polycarpus x Claerhout Emma. HKrL24: Vande Waetere Sylvie x Goethals August. HKrL25: Neerinck x Verhelle. HKrL26: De Keyser Bruno x Vandevelde Rosalia. HKrL27: Alliet Albert Jozef x De Keyzer Germaine. HKrL28: De Four Emeric x Van Daele en Van Daele Maria Elodie. HKrL29 30 31: Familiegraf Bekaert met drie afzonderlijke grafplaten.

- 82 -


HKrL29: Bekaert Maria. HKrL30: Bekaert Jules x Van Ryckeghem Maria. HKrL31: Bekaert Jerome x Lambrecht Judith Anna. HKrL32: Biebuyck Leo x De Witte Barbara. HKrL33: Huyghe Alfons x Vandemarliere. HKrL34: Van Walleghem Jozef x De Simpel. HKrL35: Desimpel x Uleyn. HKrL36: Calmeyn Karel x Defoort Marie-Louise en xx Van Maele- Sophie. Stenen kruis, type Kruisboom. HKrL37: Cloet Paul. HKrL38: Gelaude Leopold. Burgervader. HKrL39: Goethals Camiel x Termote Julia. HKrL40: De Laere Elie x Robberecht. Burgemeester 1959-1970. HKrL41: Beernaert Richard x Van Hauwaert Juliana. HKrL42: Claerhout x Kindt en zoon Omer en dochter Irma. HKrL43: Van Parys Alberic x Lauwers Maria. HKrL44: Spriet Felix x Van der Beke. HKrL45: Vande Zande Cyriel x Vanhoutteghem. HKrL46: Braekevelt M x Maertens xx Baeckelandt. HKrL47: Desplenter Ivo x Deblaere Maria.

De boom die het leven dat doorgaat als symbool heeft is hier wel erg groot geworden, dit kan niet de bedoeling geweest zijn.

- 83 -


HKrL48: De Kee Adiel x Vercruysse Irma en De Kee Hugo ook nog De Wit Peter x De Kee Maria en De Wit Godfried. AVV-VVK. HKrL49: Vandeputte Michel x Warnez. HKrL50: Warnez V x Claeys. HKrL51: De Deurwaerder x Demunster en kinderen. HKrL52: Coussens RenĂŠ x Dewitte. HKrL53: Sierens Remi x Van Landuyt. Burgemeester 1939-1959. HKrL54: Blondeel A x Sierens. HKrL55: Vanooteghem Vict x Coysman Juliana. HKrL56: Kyndt Jules x Carron en dochter Maria. HKrL57: Vercoutere Remi x Vansteenhuyse Zoe - Oudstrijder WOI. HKrL58: Dobbels x Vercoutere en zoon Pieter. HKrL59: Gotelaere Frans x Vervaele. HKrL60: Brulez Ferdinand (+ 22 januari 1880) x Van Cauwenberghe Sophia (+ 24 april 1892) en dochter Leonie (+ 15 mei 1874).

HKrL63: Lambrecht x Wostyn.

HKrL66: Loridan Eugenie en Alfred. Notaris - Schepen.

Een simpel graf voor een groot man voor het gemeenschapsleven in Pittem.

- 84 -


HKrL67: Goethals Remi x De Cock Maria - Oudstrijder WOI.

HKrL68: De M没elenaere Gustave-Adolphe Graaf x Du Jardin Augusta-Maria-JoannaJosepha. Met ingewerkt wapenschild. D. O. M. Ter zaliger gedachtenis van den Weledelen Heer Gustave-Adolphe Graaf De M没elenaere, gewezen lid van den provincialen-raad, lid van de Kamer der Volksvertegenwoordigers, Burgemeester der Gemeente Pitthem, en er geboren den 14 mei 1823, overleden te Brussel, den 8 juli 1874; en van zyne echtgenoote Mevrouw Augusta-Maria-Joanna-Josepha Du Jardin, geboren te Brugge, den 29 april 1824, overleden te Brugge den 7 november 1891. Myn J茅sus! Bermhertigheid. (100 dagen aflaat.)

Het hoogste grafmonument op de begraafplaats met heel wat symbolen en het wapenschild van de familie.

- 85 -


- 86 -


HKrL69: Op de bovenplaat van de zerk staat een deel informatie die op normale weg niet meer te lezen is. We konden bovenaan het kruis, links en rechts ontcijferen dat het hier gaat om de begraafplaats van Libbrecht Emille x Muyle Marie L. Emiel Karel Libbrecht was burgemeester van van 1876 tot 1884. Op het kruis: O Sainte Crois sous ton offre nous proposons nous espĂŠrons (?) R. I. P. Vooraanop de zerk: Doux Jesus donne leur le repos eternel Concession A Perpetuite.

Vande Walle Roulers 1905

HKrL70: Muyle x Vandenberghe.

- 87 -


HKrL73: Brulois Petrus Leon EH. D. O. M. Ter Zaliger Gedachtenis van den Eerw. Heer Petrus Leon Brulois. Geboren te Moorslede den 25 mei 1850, Opvolgentlijk onderpastoor te Houthem, te Staden en te Oostende, Pastoor te Lauwe, op O.L.V. te Oostende en te Pitthem, waar hy in den Heer ontsliep den 13 maart 1891. Bermhertige Jesus, Geef Zyne Ziel de Eeuwige Rust. Amen.

HKrL74: Vermandere Ludovicus x Maertens Felicta Francisca en kinderen Ida, Gustav, Evarist en Polycarpus. R. I. P. Nagedachtenis van Ludovicus Vermandere. In zyn leven Voorzitter van den kerkraed te Pitthem stierf aldaer 20 October 1860 in den ouderdom van 80 jaren. En zyner vrouw Felicita Francisa Maertens. geboren te Ardoye overl. Te Pitthem 28 January 1832 in den oud. Van 71 jaren. En hunner kinderen. Ida Ant. Overl. 3 Jan. 1848 oud 46 jaren Gustav Desiderius priester overleden te Meulebeke 30 mei 1846 oud 27 jaren. Evaristus. Prieser in t seminarie overl. te Brugge 13 Nov. 1857 oud 33 jaren.

- 88 -


Policarpus Isidorus s.l.l. onderpastor der H. Walburg kerk te Brugge overl. aldaer 12 july 1859 oud 38 jaren.

HKrL75: Vermandere Godefridus en nicht Pelagie. De volgelingen zullen in den eeuwigheid leven en hunne belooning is by den Heer San. C. V. v. 16. Gelukkig is hy die acht neemt op den behoeftige en arme in den kwaden dag zal hem de Heer verlossen. Ps. XI. V. 2. Ter Zaliger Gedachtenis van Mynheer Godefridus Vermandere Geboren te Meenen den 25 Augusty 1777 en te Pitthem in den Heer ontslapen den 8 Januari 1842. en van zyne nichte jufvrouw Pelagie Vermandere Geboren te Moorseele den 7 December 1815 en overleden te Pitthem oud 73 (?). Jesus Maria Joseph Dat hunne ziel met U in vrede ruste.

- 89 -


SECTIE HKrR: HOOFDGANG NAAR CENTRAAL KRUIS RECHTS

Hoofdgang van poort aan de Koolskampstraat naar het centraal kruis. Graven gelegen aan rechts als men vanaf de poort aan de Koolskampstraat kijkt naar het centraal kruis. Nummers beginnen vanaf de poort aan de Koolskampstraat. De eerste paar graven liggen in een kleine afbuiging naar het noorden toe. We hebben deze graven niet opgenomen in de gang vooraan gezien er hier geen duidelijke scheiding is tussen de graven in de bocht.

HKrR01: De Smedt Germain x Van Walleghem. HKrR02: Van Walleghem Maurice x Huys. HKrR03: Bertrem Achiel x Rigole. HKrR04: Verstraeten O x De Foer. Gemeentesecretaris 1941-1964. HKrR05: Devriese Alfons x Van Hollebeke Maria. HKrR06: Vancanneyt Charles x Callens. HKrR07: Vromman Alois x Vermeersch Irma. HKrR08: Crombez. HKrR09: Crombez Henri x De Caigny. HKrR10: Thiers Joseph x Joye. HKrR11: Desnoeck Adhmar x Mortier. HKrR12: Demuynck Julia x Demuydt Camiel. HKrR13: De Marez Remi x Desmet en zoon Norbert.

HKrR16: Gotelaere Jules x Desmet. HKrR17: Carlu Felix x Van Simaeys Eug. HkrR18: De Jonckheere Maria Rosa, dochter van Eduard en De Keyzer Nathalia. HKrR19: Staelens Cyriel x De Vlieger. HKrR20: Van Laere Omer x Debrabandere Simonne Rotssteen. HKrR21: De Witte x Patteeuw. HKrR22: De Laere Georges x Vromman Clara.

- 91 -


HKrR23: Van Gansbeke x Demeulemeester. HKrR24: De KĂŠe Camiel x Beernaert. AVV-VVK. HKrR25: Braekevelt x Glas. HKrR26: Lauwers Remi x Denolf en Warnez Leonie. HKrR27: Defour Mauritz x Yde Paula en dochter Lieveke. HKrR28: Sagaert Alois Cyriel x Vermeersch - Oudstrijder WOI. HKrR29: Devriese Jules x Erard. HKrR30: Devriese Omer x Vandoorne Paula. HKrR31: Vanhollebeke Hector x Vandencasteele Louise. HKrR32: Huys August x De Smedt Julie. HKrR33: Patteeuw Desire x Lanckriet Philomene. HKrR34: Spriet Irma x Patteeuw Jules. HKrR35: Goethals gezusters Romanie en Marie en Sidonie.

HKrR38: Soenens Alois x De Scheemaeker Bertha en zoon Jules. HKrR39: Storme x Beeuwsaert. HKrR40: De Four August x Verhelle Philomena. HKrR41: Voet Achiel x De Caigny Rosalie. HKrR42: De Meulemeester Remi x Vancoillie Alice. HKrR43: Vercoutere Alfons, zoon van Camiel en Lauwers Julie. HKrR44: Van Ooteghem x Vandervennet. HKrR45: Huys Gustaf x Soete Zoe. HKrR46: Gotelaere Viktor x Van Haverbeke.

HKrR48: Willems Valere x Van Gansbeke. HKrR49: Vergote Oscar x Descheemaecker.

HKrR52: Mortier Jules en Joannes. HKrR53: Capelle x Degryse. HKrR54: Tavernier J x Lison en dochter Germaine. HKrR55: Lievens x Ostyn. HKrR56: Ailliet x Deneweth. HKrR57: Deslypere Oscar x Vanzieleghem Emilie.

- 92 -


HKrR58: Demunster. HKrR59: Naamloos zonder zerk. HKrR60: Delacauw E x Vanlerberghe H. HKrR61: Cool Maurits x Robesyn Paula. HKrR62: Van Maele Daniel x Lanssens. HKrR63: Veys Gaspard. HKrR64: Dedeurwaerder x De Vriese.

HKrR67: Van Maele Ivo x De Meese Sophia en Ludovicus en Emilius.

HKrR70: Linclau Rene x Dewitte Alida.

HKrR72: Muyle Jacobus x Van Hee Sophie Coleta Lid Gemeentebestuur. D. O. M. Ter Zaliger Gedachtenis van Mynheer Jacbous Muyle. Geboren te Wynghene den 1 Mei 1787. Lid van het Gemeentebestuur te Pitthem sedert 1812. Aldaar overleden den 25 Januari 1850. En van zyne echtgenoote Mevrouw Sophia Coleta Van Hee. Geboren te Deynze den 3 October 1804. Te Pitthem overleden den 7 Februari 1885. R. I. P. O! Heilig kruis, onder uwe schaduw rusten en hopen wy.

HKrR73: Erard. HKrR74: Neirinck Cyriel x De Ceuninck. HKrR75: De Blaere Achiel x Saelens Zulma.

HKrR76: Roemvolle Gedachtenis aan de Politieke Gevangenen van Pittem. Links: Maurice Gruyaert, geb. te Ardooie, 15 juli 1923 en Georges De Blaere, geb. te Pittem, 6 september 1923. Beiden terecht gesteld 15 november 1943 te Dortmund, Duitsland. Rechts: Gustaaf Duyck, geb. te Pittem, 5 juli 1920, gest. 1 juni 1944 in ’t kamp van Wolfenbßttel en Maurice De Muyt, geb. te Pittem, 30 november 1924, terecht gesteld, 15 november 1943 te Dortmund, Duitsland.

- 93 -


HKrR76: Duyck Gustav. Afzonderlijk steentje op het graf.

Oorspronkelijk grafplaatje.

- 94 -


HKrR77: Bernolet. Niet echt nog goed leesbaar maar toch een poging: Links: Bid voor de Ziel van Heer Benjamin Bernolet. .... Geboren te Pervyse, 1 Februari 1822, overleden te Bollezeele, ... Mei 1892. en zyne echtgenote vrouw Melanie Roose, geboren ... Clercken, 23 February ..., overleden te Pitthem, 12 mei(?) 1908. Jonkvrouw Pelagia Bernolet. Geboren in Bollezeele, 1 Maart 1860. Overleden te Gheluwe, 30 July 1887. Rechts: Bid voor de Ziel van Eerw. Heer Benedict Bernolet. Geboren te Bollezeele, 1 Mei 1852. Leeraar in St Lodewijk Brugge, 1874. Onderpastoor te Wervik 1887 en ook Vyve St Eloij 1896. Pastoor te Pitthem van 1892 Overleden te Brugge, 1 Januari 1921. En hier begraven den 2 Februari 1921. Vooraan: Requiescat In Pace (R.I.P. - rust in vrede).

- 95 -


HKrR80: Castel H.-E.. EH. Kruis is afgebroken. Kelk met Hostie als afbeelding. Hellende tekst: Tu es Sacerdos in Aeternum. Zalige gedachtenis van Eerw. Heer H.-E. Castel, geboren te Langemarck den 17 Februari 1814. Priester gewyd in 1844. Professor te Rousselaere in 1844-1857. Pastoor te Voormezeele in 1857 te Pitthem in 1865. Alhier overleden den 12 Oogst 1886. RIP Geloofd zij Jesus-Christus Amen. J. Soete, Bouwmeester Eeuwige Vergunning.

- 96 -


SECTIE J: BROEDERS MARISTEN EN PASTOORS

Gelegen tussen de sectie met de kindergraven en de kapel aan de noorzijde van de begraafplaats. Broeders Maristen hebben geen afzonderlijke grafstenen maar aanduiding van de overleden broeders is aangegeven op de gedenkplaten.

J1Z1: Broeders Maristen Plaat I: Van de Velde tot Dejonckheere.

J1Z1-1: Van de Velde Juliaan, Broeder Marist. J1Z1-2: Swynghedauw Remi, Broeder Marist. J1Z1-3: Bruneel Alo誰s, Broeder Marist. J1Z1-4: Vanbosseghem Gerard, Broeder Marist. J1Z1-5: Kinds Jerome, Broeder Marist. J1Z1-6: Dejonckheere Gerard, Broeder Marist.

J1Z2: Broeders Maristen Plaat II: Neu Jean tot Depuydt.

J1Z2-1: Neu Jean Ludwin, Broeder Marist. J1Z2-2: Mulier Roger, Broeder Marist. J1Z2-3: Depoortere Alidor, Broeder Marist. J1Z2-4: Desmet Henri, Broeder Marist. J1Z2-5: Hindrick Odiel, Broeder Marist. J1Z2-6: Depuydt Hubert, Broeder Marist.

J1Z3: Broeders Maristen Plaat III Debruyne tot Berthier.

J1Z3-1: Debruyne Charles, Broeder Marist. J1Z3-2: Vercruysse Franciscus, Broeder Marist.

- 97 -


J1Z3-3: Van Ryckeghem Jerome, Broeder Marist. J1Z3-4: Van Colen Gaston, Broeder Marist. J1Z3-5: Tuytens Leopold, Broeder Marist. J1Z3-6: Berthier Isidoor, Broeder Marist.

J1Z4: Broeders Maristen gedenksteen.

J2Z1: De Cuypere Henri EH. J2Z2: Magherman Jules EH.

J3Z1: Holvoet Nabor EH. J3Z2: Noppe Cyriel EH. Afbeelding Kruis met Kelk.

J4Z1: Brutsaert Hendrik EH - Aalmoezenier klooster Zusters van Maria. - 98 -


J4Z2: Deslypere Alfons EH.

J5Z1: Van Walleghem Achiel EH. Afbeelding Kruis met Kelk. J5Z2: Van Rie Omer Jozef EH. - AVV-VVK. J5Z3: Fonteijne Karel. EH. Afbeelding Kelk met Hostie.

E.H. Karel Fonteijne Keyem 1850 Pitthem 1907-1908

- 99 -


SECTIE K

Gelegen tussen de hoofdgang naar het kruis en de hoofdgang naar de kapel, en tussen de middengang naar de kapel en het centraal kuis. De nummering begint vanaf de hoofdgang naar het kruis tot de hoofdgang naar de kapel en in de andere richting vanaf de middengang naar de kapel naar het centraal kruis. Net naast de hoofdgang naar het kruis liggen twee oude graven. Het eerste is zelfs maar een overblijfsel van een graf. Het tweede graf is een ouder graf net achter de hoofdgang.

K1Z10: Naamloos - Restant van een graf, zonder zerk, achter hoofdgang van toegangspoort naar centraal kruis. K1Z20: De Blauwe x Ghyselen. Stenen kruis, type Kruisboom.

K2Z01: Dobbelaere Rene x Van Bruwaene Magdalena. K2Z02: Vandewalle Remi x Velghe Zulma. K2Z03: Dewitte Gerard x Lanssens Maria. K2Z04: De Witte Oscar x Hellebuyck Ivonne. K2Z05: MonserĂŠ V x Van Laere E. K2Z06: Van Coillie J x Van Brabant. K2Z07: Van Maele August x Damman Barbara. K2Z08: Van Maele Adolf. K2Z09: Desutter Maurice x Dewitte Suzanna en zoon Geert.

Vastgelijmde foto’s - 101 -


K2Z10: Warnez Beni x Soenens Margaretha. K2Z11: Spriet x Dobbelaere. K2Z12: Maes Simonne x Devreese Georges. K2Z13: Lannoo Emilie x De Smet Jules. K2Z14: Cogge Maria x Van Neste Rene. K2Z15: Claerhout Camiel x Rigole Maria Emilie. K2Z16: Claerhout Emma x Janssens Ferdinand. K2Z17: Desseyn Maria x Biebuyck Julien xx Van Coillie en zoon Johny. K2Z18: Heytens x Roose. K2Z19: D'Heygere Alida x Verstraete Gentiel. K2Z20: Minne Florimond, zoon van Vital en Verfaille Romanie. K2Z21: Maes G x Deman E. K2Z22: Saelens Gustaaf x Lievens Julia. K2Z23: Verbeerst Jozef x Lindeboom Maria. K2Z24: Opsomer Maurice x Cauwelier Margareta. K2Z25: Houttekier Paula x De Laere Andre. K2Z26: Marreel Jozef x Callens Maria.

K2Z29: Van Hauwaert Georges x Van Ryckeghem Alice. K2Z30: De Loof Rene x De Witte Augusta. K2Z31: Braeckevelt Robert x Lava Frida. K2Z32: Vanneste Gustaaf x Vancoillie Alida. K2Z33: Deconinck Rene x Deloof Urbanie. K2Z34: Dewulf Jules x Vanraes.

K2Z37: Van Hecke Julex x Van Hecke Zoe. K2Z38: Vandenhende Germain x Vanseveren Godelieve. K2Z39: De Koninck Hector x Galle Julia. K2Z40: De Witte Jerome x De Laere. K2Z41: De Scheemaecker Alice en Valentine. K2Z42: Descheemaecker Irma en Maria. K2Z43: Schoonaert Hector x Deras Germaine.

- 102 -


K2Z46: Brulois Julie, dochter van Ignatius en Bouckaert Francisca. Overleden te Pittem, 5 mei 1896.

K3N01: Spriet Madeleine x Lisabeth Arthur. K3N02: Vermeulen Rene x Verbeerst en dochter Andrea. K3N03: Staelens Andre x De Guffroy Julienne. K3N04: Demets Camiel x Alliet Irma. K3N05: De Blaere Suzanna. K3N06: Lanssens Camiel x Bogaert Emma. K3N07: De Bruyne Valere x Oosterlinck Maria. K3N08: Debrabandere Maria. K3N09: Huys Jules x D'Haeyere Gertrude. K3N10: Vandenbroucke Henri x Vanparijs Elodie. K3N11: Carron Gustaaf x Rigole Marie-Theresia. K3N12: Lanssens Jules x Lombaert Germana xx Ceule Margriet. K3N13: Van Maele Zulma x Vanneste Leon. K3N14: Creytens Johan, zoon van Antoon en Verhenne. K3N15: Maes Marcel x Mestdagt Margarita. K3N16: Verbeerst Alfred x Plaetens Louise. K3N17: Lannoo Cyriel x Debackere Alice. K3N18: Tack x Ameye en zoon Jeroom. K3N19: Popelier Joseph x Alliet Margriet. K3N20: Lapeire Henricus x Farasyn.

- 103 -


K3N21: Vermeersch Leopold x De Smet Silvie. K3N22: Corneille Marcel x Buddaert Maria - Oudstrijder WOII. K3N23: Buddaert Godfried x Demeulenaere Ivonne. K3N24: Lanoo Camiel, geboren te Marquise, Pas de Calais, 1873 x Goethals Eugenie. K3N25: Debacker Omer x Matthijs Marie - Oudstrijder - Vuurkruiser WOI. K3N26: Van Hauwaert Gabriel, zoon van Georges en Van Ryckeghem Alice.

K3N29: Devoldere Achiel x Dujardin. K3N30: Deprez Rene x Bouckaert Maria. K3N31: Van Daele Maria x Dumoulin Victor x Werniers Oscar. K3N32: Bouvry Maria x Vanderbeke Gaston. K3N33: Biebuyck Magdalena x Van Daele Adolf. K3N34: Vroman Alfons x Bruyneel Irma. K3N35: De Cuypere Roger x Demuynck Elza. K3N36: Devos Maurice x Kerkhof Augusta. K3N37: Van Maele Prosper x De Seranno. K3N38: Demeurisse Jules x De Seranno Maria xx Hennekens Angele. 70 jaar spelend en bestuurslid van de Kon. Fanfare ‘Eendracht en Kunstijver’ van Pittem.

- 104 -


K3N39: Hennekens Angele x Demeurisse Jules. K3N40: De Vriese Jules x Demuynck Maria. K3N41: Van Nieuwenhuyse Robert x Vroman Cyrilla xx Willemyns Maria. K3N42: Bossuyt Hector x Willemijns Pharaildis. K3N43: Van Bruwaene Alidor x De Witte Maria. K3N44: Defoer Modest x Demeulemeester en zoon Eugeen. K3N45: Sagaert Georges x D'Heyne Maria. K3N46: Vergote Octave x Van Maele Alice. K3N47: De Bo x Billiet. K3N48: Vanwalleghem Lucien x Lisabeth. K3N49: Minne Desire x Hoste en dochter Simonne en zoon Roger - Oudstrijder WOI. K3N50: Van Daele Adiel x Deman en dochter Elza en zoon Wielfried - Oudstrijder Vrijwilliger WOI. K3N51: Vandevoorde Zulma x Linclau Basile. K3N52: Bouvry Camiel x De Smet.

K4N01: Snauwaert Eugenie x Mille Edmond. K4N02: Vansteenkiste Elodie x De Witte Remi. K4N03: Dekeyser Maria x Vandenhende Albriek. K4N04: Buyse Marie-Louise x Velghe Gustaf. K4N05: Galle Maria x Callewaert Camiel. K4N06: Van Hauwaert Jules x Bouckhout Elodie. K4N07: Cardon Oscar x De Corte Zelie. K4N08: De Smet A x Plancke. K4N09: Bogaert Henri x Van Besien Bertha. K4N10: Creytens Maurits x Desmet Bertha en dochter Maria - Oudstrijder WOI. K4N11: Beke Leo. K4N12: Stubbe Elodie, dochter van Pius en Boucquet Maria. K4N13: Duyck Rene x Feraine Elisa. K4N14: Damman Melanie x Vande Walle August en dochter Maria Zulma. K4N15: Vande Walle Achiel x Velghe Irma. K4N16: Clarysse Jeanette, dochter van Rene en Maes Marguerite. K4N17: Maes Ansil x Vandenberghe Mathilde.

- 105 -


K4N20: Hespel Marthe x Hollemaert xx Carpentier Leon. Beide geboren in Frankrijk, resp. in Wattrelos en Roubaix. K4N21: Jacobs Valerie x Verlinde Karel.

K4N22 23 24: Billiet. Burgerlijke Oorlogsslachtoffers WOII. Betonnen kruisen.

Enig onderhoud zou hier niet misstaan. Twee kinderen en later de vader stierven als burgerslachtoffers bij het begin van WOII.

K4N22: Billiet Roger. Slachtoffer WOII. + Pittem, 15 mei 1940. Betonnen kruis. K4N23: Billiet Maurice. Slachtoffer WOII. + Pittem, 27 mei 1940. Betonnen kruis. K4N24: Billiet AndrĂŠ. SlachtofferWOII. + Pittem, 15 mei 1940. Betonnen kruis.

K4N25: Van Craeymeersch Emiel x Vandeveire Maria-Louisa.

K4N28: Hellebuyck Camiel x Desmet Maria. K4N29: Locquet Modest x De Riemaecker Marie.

- 106 -


K4N32: De Roo Karel x Vroman Pharailde. K4N33: Vandendriessche Jules x Gotelaere Maria. K4N34: Snauwaert Hector x Gobbin Maria. K4N35: Heyndrickx Simonne x Vannieuwenhuyse Libert. K4N36: Vanderbeke Constant x Gurdebeke Alida en zoon Maurice. K4N37: Lanssens Irma x Lava Oscar. K4N38: Van Coillie Victor x Vanhauwaert Emma. K4N39: Demeurisse Julien x Van Renterghem Anna en dochter Godelieve en Marin. K4N40: Blondeel Adiel x Claerhout Alida Maria. K4N41: De Vreese Achiel x De Blaere Zulma en dochter Andrea. K4N42: Penninck Frans x Delcour Julia. K4N43: Storme Leonard x Pollefeyt Maria. K4N44: Vancauwenberghe Jules x Van Walleghem Maria. K4N45: Debusschere Gustaaf x Kerkhove Irma. K4N46: De Koninck Remi x Croubels Zulma. K4N47: Van Daele Hector x Vandeveire Emma. K4N48: Vanneste Rene x De Vrieze Alida.

- 107 -


K4N49: Heytens Achiel x Lakiere Helena - Oudstrijder WOI. K4N50: Vandenberghe Frans. K4N51: Mestdagt Luc en Mestdagt M Cecile. K4N52: Wijngaert Karel. K4N53: Maes Frans. K4N54: Meerschaert Henri x Maes Alice. K4N55: Bouvry Frans x Mattan Suzanne. K4N56: De Deckere Cyriel x Dedeygere Martha.

K5N

K5N01: Decoster Aime x Rotsaert Marie en zoon Roland. K5N02: Denolf Hector x Mestagh. K5N03: Van Maele Victor x Platteeuw en dochter Godelieve. K5N04: Van Hecke Jules x D'Haeyere. K5N05: De Four Camiel x Van Ackere Irma. Overleden samen in een ongeval te St Denys-Westrem in 1956. K5N06: De Coster Adhemar x Braeckeveldt.

- 108 -


K5N07: Crombez Emiel x Vandenberghe. K5N08: Huys Achille x Ameye Irena. K5N09: Van der Berghe August x Dewulf Silvie. K5N10: Popelier x Deman. K5N11: Morreels Felix x De Clerck Maria. K5N12: Maeseele x Corteborst. K5N13: Maertens Robert x Vandendriessche. K5N14: Van den Broucke O x Gilleman Eugenie. K5N15: Carron Omer x Craeymeersch. K5N16: Deschamp Achiel. K5N17: Vanhoutte Jules x Vuylsteke. K5N18: Mortier Remi x Van den Abeele. K5N20: Kelder zonder zerk en zonder opschrift. K5N21: Dewitte Cyriel x Opsomer. K5N22: De Witte Leopold x Couckuyt. K5N23: D'Halluin C x De Simpelaere. K5N24: Mingneau H x De Witte. K5N25: Olsen Ragna. K5N26: Vanden Berghe Camiel.

K5N29: Clarysse Jules x Cleppe. K5N30: Vergote Cyriel x Verhoye Elodie. K5N31: Vandezande Remi x Kerkhove Zulma. K5N32: Defour Remi x Lindeboom. K5N33: Heyndrickx Medard x Maeseele en zoon Albert. K5N34: Callewaert Henri x Vandewaetere. K5N35: Van Daele Victor x Deman en zoon Andre. K5N36: Witdouck Jules x De Cock. K5N37: Vande Walle C x Defour. K5N38: De Koninck Alidor x De Smet. K5N39: Werbrouck A x Van Coillie en dochter Jeanette. K5N40: Van Bruwaene Achille Cyriel - Oudstrijder WOI. K5N41: Gotelaere Leon x Soenens.

- 109 -


K5N42: Verhoye Fr x De Sander Ph.. IJzeren kruis, type Joannes en Maria.

K5N43: Vallaeys Camiel x Vanlaeken Maria. K5N44: Van Laeken Sylvia, dochter van Hendrik en Vinkier Juliana. K5N45: De Geytere x De Witte en zoon (naam niet opgegeven). K5N46: Debouvere Maurice x De Roo. K5N47: De Coutere Omer x Vanderbeke Maria. K5N48: Clarysse Victor x Desmet Elza. K5N49: Deman Geert. AVV-VVK. Keltisch kruis, type Joe English. Ondervoorzitter Provinciale Raad W. VL. - Gemeenteraadslid.

K5N50: Mille Jerome x Bruyneel Augusta. K5N51: De Witte Alfons x Martens. K5N52: CarrĂŠ Henri x Linclau Bertha. K5N53: Monserez Alberic x Heytens. K5N54: Soenens Antoine x Verholle.

- 110 -


K6Z01: Dalle Alfons x Braems Clara. K6Z02: Verstraete Victor x Kindt Herminie. K6Z03: Kyndt Karel x Soete Octavie. K6Z04: De Four Remi x Pauwels. K6Z05: Ameye Victor x Delaey Julia. K6Z06: Magherman Jan x Manhaeghe Ludovica en dochter Ludovica. K6Z07: Kyndt Maria en Honore, kinderen van Karel en Soete Octavie.

K6Z08 en 09: Gesneuvelde Soldaten WOII.

K6Z08: Van Hunskerken Joseph. Geboren te Hollerich, Lux. Gesneuvelde soldaat, 27 mei 1940 - WOII. “Gesneuveld voor het Vaderland”. K6Z09: Barmarie Camille. Geboren te Gosselies, Luitenant. Gesneuvelde soldaat 27 mei 1940 - WOII. “Tombé pour La Patrie”.

K6Z10: Kyndt Cyriel, zoon van Karel x Soete Octavie. K6Z11: Locquet Alfred x De Cocker. K6Z12: Devos A x Werbrouck. K6Z13: De Smet x Maertens.

- 111 -


K6Z14: Fraeyman Leonard x Van Coillie Eugenie. K6Z15: Desmet H x Desmet. K6Z16: Dalle Alois x Vandekerckhove - Oudstrijder WOI. K6Z17: Bouckaert Cyriel x De Smet. K6Z18: Vannieuwenhuijse Henri x Soetaert en dochter. K6Z19: Lemey Achiel x Craeye Sidonie. K6Z20: Vandecasteele Arthur x Desmet. K6Z21: Verbiest Henri x Marreel Martha. K6Z22: Lievrouw Cyriel x Olivier Angele. K6Z23: Van den Broucke Maria x Vanneste Henri.

K6Z26: Vroman Victor x Lambrecht. K6Z27: Sabbe F x Vanhauwaert. K6Z28: Franรงois Yvo, Familie. K6Z29: Wallaert C x Alliet. K6Z30: Goderis Georges x Buyse Maria. K6Z31: Vandecasteele J x Stroobant. K6Z32: Buyse Theophiel x De Meyer Irma en dochter Buyse Elza. K6Z33: Heyndrickx Omer x Delaporte. K6Z34: Lambrecht Irma. K6Z35: Weijts Hector x Van Simaeijs. K6Z36: Clarysse Rene x Maes. K6Z37: Bruneel Remi x Scherrens. K6Z38: Van Hauwaert Camiel x Vanhoutte en Suzanne en Norbert. K6Z39: Van Hauwaert Geert, zoon van Camiel x Grymonprez Emilienne. K6Z40: De Koninck Gabriel. K6Z41: Devoldere Adiel x Maes. K6Z42: Cloet Lena. K6Z43: Van Damme Cyriel x Van Loocke. K6Z44: Lambrecht Octaaf x Van Hulle. K6Z45: Deserranno Achiel x Verhaeghe. K6Z46: Claerhout Georges en Claerhout Angele. K6Z47: Lampaert G x Vanoverbeke.

- 112 -


K6Z48: Van Moen Maurice x Van Poucke.

K7Z01: Dewulf Karel x Van Eeckhoutte Stephanie. K7Z02: Vanhee Emma x Desmet Victor.

K7Z05: Lecluyse Cyriel x Soetaert Nathallie. K7Z06: Lanssens Henri x De Four Ephrasie. K7Z07: De Four Karel x Fonteine Sidonie. K7Z08: Lagrou Euphrasie x Declercq Camiel. K7Z09: Lagrou Pharailde x Gruyaert Cyriel. K7Z10: Vanderschaeghe Louise x Leo Van Hauwaert en Elisa Maria Van Hauwaert x Gysels Gustaaf.

K7Z13: De Four Maria, dochter van Karel Louis x Fontaine Sidonie en De Four Alida. K7Z14: Vervaele August x Carlu Clemence en dochter Maria. K7Z15: Van Maele Hector x Watteny Augusta. K7Z16: Pype ZoĂŤ x Seghers Remi. K7Z17: De Witte Margaretha x Holvoet Camiel. K7Z18: Claus Nathalie x Vandervennet Henri. K7Z19: Van Nieuwenhuyse Henri x Deleye Irma. K7Z20: Van Dorpe Alberic x Verhoye Maria. K7Z21: Van Hauwaert August x Verguchten Maria. K7Z22: Mahieu Henri x Vanden Brande Emerence. K7Z23: De Jaeghere Gabrielle x Staelens Gaston. K7Z24: Van Overbeke Rosalie x Witdouck Victor. K7Z25: Van Daele Elisa x De Deygere Felix en zoon Palmer. K7Z28: De Clerck Leonie x De Jaeghere Jules. K7Z29: Lannoo Camiel x Van Geldere Hortense. K7Z30: Durieux Godelieve x Sinnaeve Frans. K7Z31: Vanhecke Remi x Blondeel Maria. K7Z32: Kerckhof Karel x Vroman Maria. K7Z33: Desutter Victor x Verhelle Pauline en zoon Gerard, Dessau Duitsland Gedeporteerde WOII.

- 113 -


K7Z34: Defour Jules x Bovry Sidonie. K7Z35: Kerkhof Jules x Spanhove Irma - Oudstrijder WOI. K7Z36: Goethals Henri x Gryp. K7Z37: Lievrouw Victor x Spriet PharaĂŻlde - Oudstrijder WOI. K7Z38: Opsomer Remi x Deceuninck Pharailde - Oudstrijder WOI. Vereerd met het Oorlogskruis met Palm - De Overwinningsmedaille 1914-1918. K7Z39: Lambrecht Edmond x Yde Maria. K7Z40: Warnez Victor x Goethals Leonie en zonen Georges en Oscar. K7Z41: Heytens Aloys x Vandeveire Marie. K7Z42: Wullaert Edward x Van Maele Maria Leonie. K7Z43: Lannoo RenĂŠ x Braems Elodie. K7Z44: De Vos Gilberte x De Witte Octaaf. K7Z45: Claerhout Jules x Goethals Elisabeth - Oudstrijder WOI. K7Z46: De Ceuninck Camiel x De Cock Sidonie. K7Z47: Claerhout Ivo x Deseranno Julma Maria. K7Z48: De Roo Felix x Verstaen Alida. K7Z49: Van de Walle Maurits x Corneillie Alice. K7Z50: Heyndrickx Jerome x De Jaeghere Martha. K7Z51: Van Thournout Jules x Opsomer Alida - Oudstrijder WOI. K7Z52: Werbrouck Andre x Lowie Regina. K7Z53: Van Nieuwenhuyse Emma en Jan.

K8Z01: Naamloos. IJzeren kruis, type met Engeltje. K8Z02: Verstraete Karel x Dedeyghere Barbara IJzeren kruis, type Joannes en Maria.

- 114 -


K8Z05: Van Coillie August x Verhamme Barbara en Leonie Van Coillie.

K8Z08: De Roo Jules x De Koninck. K8Z09: Van Poucke Adiel x Claerhout Magdalena. K8Z10: Desmet Noel, zoon van Jerome en Cornette Maria IJzeren kruis, type Kruik. K8Z11: Fonteyne J x Van Hecke M IJzeren kruis, type Joannes en Maria.

K8Z14: Leenknecht Alfons x De Clerck Maria en Van Dewiele Emiel en Farasyn Rosalie. K8Z15: Van Steelandt Rita, dochter van Edward en Bazijn Lia. K8Z16: Mestdagt Leonie x Bazijn Henri. K8Z17: De Vrieze Jacqueline, dochter van Alois en Knockaert Leona. K8Z18: De Deygere Camiel, zoon van Felix en Van Daele Elisa.

K8Z21: Yde Hector x Deserranno Rosalie. K8Z22: Vandekerkhove Jules x Samijn Martha. K8Z23: Van Acker Felix x Oosterlinck Mathilde. K8Z24: Mattan Gabrielle, dochter van Jean en Vanden Broucke Marie Silvie. K8Z25: Kerckaert Jules x Cogghe. K8Z26: Maes Cyriel x D'Hulster. K8Z27: Lakiere Julius x Minne Maria. K8Z28: Decorte Oscar x Denolf Helena. K8Z29: Wyngaert Henri x Devos Romanie. IJzeren kruis, type Kruik. K8Z30: Duivejonck Emelie Marie x Yde Felix xx Flameng Edmond. K8Z31: Boone Alois en zus Febronie - Oudstrijder WOI. K8Z32: Heytens Henri x Daldini. K8Z33: Vandevoorde Achiel, zoon van Karel en Vervaecke Theresia. K8Z34: Leenknecht Jean x Lannoy Norma. K8Z35: Fonteyne Urbain - Oudstrijder WOI. K8Z36: Lambrecht Elodie en Leonie en Irma. K8Z37: Van Daele Henri x Benoit Marie. K8Z38: Van Walleghem August x Van Daele Bertha. K8Z39: Desmet RenĂŠ x Van Hecke Martha.

- 115 -


K8Z40: Spriet Honere x Mahieu Irma. K8Z41: Huys Jules x Spriet Maria - Oudstrijder WOI. K8Z42: Claeys Gerard, zoon van Victor en Lannoo Flavie. K8Z43: Van Maele Remi x De Deygere Maria. K8Z44: Heyndrickx Lucien x De Jaeghere Margaretha. K8Z45: Vercoutere Remi x Hommez Maria. K8Z46: De Kock Victor x Warnez Silvie.

K9N01: De Smet Constant en De Meyere Alberic x en xx Verstyn Sylvie. K9N02: Van Bruwaene Camiel x Lambrecht Maria.

K9N05: De Vooght Jules x Duyck Elodie Marie. K9N08: De Serranno Isidoor Jozef en zus Leontine. Oudstrijder WOI. Zegel VOS 1914-1918 op de grafsteen. AAV-VVK. Keltisch kruis, type Joe English.

- 116 -


K9N09: Van den Broucke Monica, Julia, Elsje en Pater Jozef. K9N10: Claerhout Hector x Van Landuyt Alida. K9N11: Goethals Jozef. K9N12: Vandevoorde Ivo-Alfons en Vandevoorde Irma. K9N13: Linclau Triphon x Penninck Romanie. K9N14: De Vlaminck Rene x Vanden Berghe Helena. K9N15: Snauwaert Romanie x Claeys Felix xx Dewyn Gustaaf. K9N16: Naamloos - naamplaat verdwenen. K9N17: Demuynck Magdalena x Steyaert Jules. K9N18: Vankeirsbilck Jules x Dewulf Irma. K9N19: Locquet Godelieve, dochter van Alfred en De Cocker Maria. K9N20: De Four Jules x Jacobs Margaretha. K9N21: Van Dewiele Alfons x Leenkecht Alida. K9N22: De Vreeze Nathalie x Van Bruwaene Henri. K9N23: Werbrouck Emelia x Joye RenĂŠ.

K9N26: Beernaert Cyriel x Seys Alida en zoon Robert. K9N27: De Brabandere Alfons x Watte Anna. K9N28: Poma Petrus x Van Welden Silvie en dochter Martha. K9N29: Callens Valentine, dochter van Ivo en Perneel Rosalie. K9N30: Callens Elodia. Kruis in arduin, zonder grafplaat.

- 117 -


K9N31: Desmet Cyriel x Lannoo. K9N32: Rosseel Victor x Desmet. K9N33: Lakiere Emelie Maria x Van Poucke Constant. K9N34: Verguchten Juliana x Declercq Henri. K9N35: Leenknecht Maria x De Kee August. K9N36: De Kée Constant x Van Hauwaert Sylvia. K9N37: De Keé Cyriel x Rosseel Maria Soldaat WOI overleden te Rheinberg, Duitschland op 7 februari 1919. K9N38: Pardoen Albina x Werbrouck Richard. K9N39: Velghe Jules x Van Hee Sidonie. K9N40: Defour Victor x Bruyneel Maria. K9N41: Brouckaert Camiel x Verfaillie Prudentia. K9N42: Van Daele Adiel x Lanssens Maria. K9N43: Van Bruwaene Paula x De Witte Germain. K9N44: De Bruyne Honore x Vermeersch Melanie. K9N45: Deceuninck Victor x Goethals Maria Ludovica. K9N46: Defour x Devos. K9N47: Callens Edmond x Strobbe Sylvie xx Dewitte Pharaïlde. K9N48: Carlu Jules x Vannieuwenhuyse Marie. K9N49: Vande Capelle Rosa, dochter van Remi en Verkinderen Pharaïlde. K9N50: Van Keirsbilck Felix x Neerinck Leonia Maria. K9N51: Casier Irma x Van Brabant Adiel x Vandecasteele Emeric.

- 118 -


SECTIE KAPEL

Gelegen halfweg het oudste deel van de begraafplaats aan de noordzijde. In de kapel zijn een paar glasramen aangebracht en gedenkstenen. De gedenkstenen gaven we al weer in de inleiding. De glasramen stellen de vier evangelisten voor, Lucas en Joannes en Mattheus en Marcus.

Voorzijde Kapel

- 119 -


De PietĂ van Michelangelo is een beroemd beeldhouwwerk van Michelangelo. De pietĂ  bevindt zich in een kapel aan de rechterkant van het schip van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. De afmetingen bedragen 174 cm bij 195 cm. Hierboven de Pittemse versie in de Kapel op de begraafplaats.

- 120 -


Mattheus & Marcus, Evangelisten

Lucas & Joannes, Evangelisten

- 121 -


- 122 -


SECTIE L: ZUSTERS VAN MARIA

Ligt aan de noordzijde van de begraafplaats ten westen van de kapel. In feite begraafplaats zonder afzonderlijke grafstenen maar aanduiding van de overleden zusters op de gedenkplaten.

L1Z1: Zusters van Maria Plaat I: Van Fleteren tot Merville.

L1Z1-01: Van Fleteren Barbara, EZ Maria Catharina. L1Z1-02: Van de Putte Francisca, EZ Marie Clara. L1Z1-03: Olivier Rosalie, EZ Marie Vincentia. L1Z1-04: Ide Ida, EZ Marie Godelieva. L1Z1-05: Bohez Barbara, EZ Maria Barbara. L1Z1-06: Verhulst Celestina, EZ Marie Philomena. L1Z1-07: Ghunst Anna Theresia, EZ Anna Theresia. L1Z1-08: Sabbe M. Lucie, EZ Marie Mathildis. L1Z1-09: Herman Coleta, EZ Marie Ursula. L1Z1-10: Callens Francisca, EZ Marie Theresia. L1Z1-11: Mioen Rosalie, EZ Maria Regina. L1Z1-12: Vermandere Pelagie, EZ Marie Jozefina (Joseph). L1Z1-13: Van de Voorde Theresia, EZ Marie Celestina. L1Z1-14: Van Maele M. Francisca, EZ Margaretha-Marie. L1Z1-15: Bohez Coleta, EZ Maria Rosalia. L1Z1-16: De Coninck M. Sophia, EZ Marie Bernarda. L1Z1-17: De Jonghe Euphrasia, EZ Marie Stanislas. L1Z1-18: Van Steenkiste M. Adelais, EZ Marie Gertrudis. L1Z1-19: Verougstraete Virginia, EZ Marie Lucia. L1Z1-20: Pieschaert Seraphina, EZ Marie Vincentia. L1Z1-21: Kuppens Maria Theresia, EZ Marie Clara. L1Z1-22: Van Coillie M. Theresia, EZ Marie Francisca. L1Z1-23: Goethals Nathalie, EZ Maria (Marie).

- 123 -


L1Z1-24: Harry Marie-Ludovica, EZ Marie Eulalie. L1Z1-25: Grüben Catharina, EZ Marie Jozefina. L1Z1-26: De Puydt Mathilde, EZ Marie Walburga. L1Z1-27: Vande Zande Adelaïde Pauline, EZ Marie Adelaïs. L1Z1-28: Biebuyck Irma, EZ Marie Camilla. L1Z1-29: Van Walleghem Julie, EZ Marie Flavia. L1Z1-30: Mervillie Maria, EZ Marie Julia.

L1Z2: Zusters van Maria Plaat II: Van Dorpe tot Vandenauweele.

L1Z2-01: Van Dorpe Emma, EZ Marie Albina. L1Z2-02: Neyrinck Sylvie, EZ Marie Apollonia. L1Z2-03: Van Steenkiste Leontine, EZ Maria Egidia. L1Z2-04: D'Hooghe Alice, EZ Marie Lucina. L1Z2-05: Van den Bussche Martha, EZ Marie Flavie. L1Z2-06: Blondeel Rosalia, EZ Marie Rosalie. L1Z2-07: Neyrinck Alida, EZ Marie Clothildis. L1Z2-08: Delobel Mathilde, EZ Marie Anna. L1Z2-09: De Meese M. Emma, EZ Johannes Marie. L1Z2-10: Van Canneyt Rosalie, EZ Marie Augustina. L1Z2-11: De Rynck Euphrasie, EZ Marie Pharaïldis. L1Z2-12: De Jaeghere Pharaïlde, EZ Marie Brigitta. L1Z2-13: De Neckere Pelagie, EZ Marie Euphrasia. L1Z2-14: Schoovaere Julie, EZ Marie Autonia. L1Z2-15: De Grieck Ludovica, EZ Marie Josephina. L1Z2-16: Samyn Pharailda, EZ Marie Cornelia. L1Z2-17: Van Hooren Maria, EZ Marie Kristina. L1Z2-18: Naeyaert Maria, EZ Marie Felicitas. L1Z2-19: Sabbe M. Louise, EZ Marie Agnes. L1Z2-20: Butaye Bertha, EZ Marie Walburga. L1Z2-21: Houdmont Helena, EZ Marie Cecilia. L1Z2-22: Roelens Julie, EZ Marie Emelie. L1Z2-23: De Smet Marie, EZ Marie Mathilde.

- 124 -


L1Z2-24: Roets Sylvie, EZ Marie Georgia. L1Z2-25: Defrancq Godelieve, EZ Marie Bertha. L1Z2-26: Herteleer Emerence, EZ Anna Marie. L1Z2-27: D'Heedene Emilie, EZ Marie Agatha. L1Z2-28: Cappoen Lucie, EZ Marie Lucia. L1Z2-29: Farazyn Leonie, EZ Marie Regina. L1Z2-30: Vandenauweele Helena, EZ Marie Stefanie.

L1Z3: Zusters van Maria Plaats III: Van Walleghem tot De Witte.

L1Z3-01: Van Walleghem Maria, EZ Marie Angelique. L1Z3-02: Verhulst Martha, EZ Marie Christophora. L1Z3-03: Van Vooren Ida, EZ Marie Gabrielle. L1Z3-04: Backx Helena, EZ Marie Rika. L1Z3-05: Couvreur M. José, EZ Marie Florence. L1Z3-06: Van Maele Maria, EZ Marie Beatrix. L1Z3-07: Deburghgraeve Celina, EZ Marie Theodora. L1Z3-08: Van Walleghem Zoë, EZ Marie Clara. L1Z3-09: Alleman Louise, EZ Marie Leonarda. L1Z3-10: D'Hondt Julia, EZ Marie Luciana. L1Z3-11: Luca Clara, EZ Marie Auxaria. L1Z3-12: Driessens Maria, EZ Marie Godewende. L1Z3-13: Cafmeyer Maria, EZ Marie Hélène. L1Z3-14: Seurynck Clara, EZ Marie Clemence. L1Z3-15: Verplancke Irma, EZ Marie Isabella. L1Z3-16: Pillen Maria, EZ Marie Yolande. L1Z3-17: Ragolle Augusta, EZ Marie Albert. L1Z3-18: Deleu Madeleine, EZ Marie Hildegarde. L1Z3-19: Van den Hende Gabrielle, EZ Marie Benigna. L1Z3-20: Van Couter Julia, EZ Marie Albertine. L1Z3-21: Dedecker Augusta, EZ Marie Germanie. L1Z3-22: Ostyn Irma, EZ Marie Constantine. L1Z3-23: Van Nieuwenhuyse Madeleine, EZ Marie Clothilde.

- 125 -


L1Z3-24: Vander Moere Maria, EZ Johanna Marie. L1Z3-25: De Smet Elisabeth, EZ Marie Adeleydis. L1Z3-26: Steelandt Rachel, EZ Marie Hedwighe. L1Z3-27: Van Outryve Zenobie, EZ Marie Celina. L1Z3-28: Cardinael Margueriet, EZ Marie Lucina. L1Z3-29: Marreel Emma, EZ Marie Flora. L1Z3-30: De Witte Magdalena, EZ Marie Caritas.

L1Z4: Zusters van Maria Plaat IV: Van Haelewyck tot Vercampt aanvulbaar.

L1Z4-01: Halewyck Margriet, EZ Marie Zita. L1Z4-02: Uyttenhove Emma, EZ Marie Madelberta. L1Z4-03: Lievens Irma, EZ Marie Angèle. L1Z4-04: Galle Martha, EZ Marie Praxède. L1Z4-05: De Muynck Rachel, EZ Marie Aldegonde. L1Z4-06: Van den Broeck Angele, EZ Marie Gomara. L1Z4-07: Vroman Magdalena, EZ Marie Helena. L1Z4-08: Dewachter Leonie, EZ Marie Angeline. L1Z4-09: Vanderbeke Maria, EZ Marie Cleophas. L1Z4-10: Boutsen Maria, EZ Marie Euberta. L1Z4-11: Carremans Julia, EZ Marie Flavie. L1Z4-12: Caekebeke Marie-José, EZ Marie Lodine. L1Z4-13: Catteauw Lia, EZ Marie Bernadette. L1Z4-14: Depover Maria, EZ Marie Gudula. L1Z4-15: Van Roy Madeleine, EZ Marie Amata. L1Z4-16: de Bel Therese, EZ Marie de Montfort. L1Z4-17: Velle Maria, EZ Marie Agnes. L1Z4-18: Decapmaker Julia, EZ Marie Blanca. L1Z4-19: Demeulemeester Maria, EZ Maria Christiana. L1Z4-20: Acke Clementine, EZ Marie Rosalia. L1Z4-21: Vercampt Margaretha, EZ Marie Ludovica.

- 126 -


L2Z1: Zusters van Maria, gedenksteen naar zuiden gericht.

- 127 -


SECTIE M

Graven gelegen aan de noordzijde van de begraafplaats tegenover de hoofdgang van de Koolskampstraat naar het einde van de begraafplaats. Gelegen aan de westzijde van de kapel. Graven gericht naar het zuiden of naar het noorden. Nummers beginnen in de ene richting vanaf de gang en in de andere richting vanaf de kapel.

Zicht vanaf het westen

M1Z01: Veys x David. M1Z02: De Corte Barbara, dochter van Leon en De Caluwe Maria en ook De Corte Maria, dochter van Ivo en Lansiaux Elisa. M1Z03: Naamloos - plaat verdwenen.

M1Z06: Sierens Elodie x Cornette Alois. M1Z07: Cloet Elodie x Devreker DesirĂŠ xx Cornette Alois. M1Z08: Vandewalle x Verleye. M1Z09: Veys Joseph x Van Walleghem.

- 129 -


M1Z10: Desmet Jerome x Cornette. M1Z11: Van Walleghem Alidoor, zoon van Felix x Bauwens. M1Z12: Devloo Cyriel x Spriet. M1Z13: Vromman Emiel x Desmet.

M1Z16: Van Daele August x Neirynck.

Losse foto’s op grafsteen geplaatst

M1Z17: Desmet Gustaaf x Devos. M1Z18: Debrouwere Jozef x Sabbe Blanche. M1Z19: Desmet Camiel x Sagaert Martha.

M2Z01: Defour Jacques. M2Z02: Lambrecht Emma. M2Z03: Vermeersch Georges x Vanneste Angele. M2Z04: De Four Albert x Lanssens Paula. M2Z05: Maes Omer x Maes Martia. M2Z06: Desseyn Willy x Spriet Cecile. M2Z07: Verscheure Alberic x Buddaert Flora. M2Z08: Decancq Jules x Vandewiele. M2Z09: Mingneau Andre x Claerhout Angele. M2Z10: Van Poucke Daniel x Dhont Jacqueline. M2Z11: Joye Rene x Bekaert Irma.

- 130 -


M2Z12: Verhamme Carolus x Verstraete Martha. M2Z13: Cornette Jules x Claerhout. M2Z14: Gyselinck Adolf x Verhelle. M2Z15: Lannoo Remi x Decock. M2Z16: Parmentier Eric x Lannoo. M2Z17: Vandezande Godelieve. M2Z18: Witdouck Suzanne.

M3N01: Croes Jan x De Smet Maria. M3N02: Lava Herman, zoon van Oscar en Lanssens Irma.

M3N05: Thorree Maurice x Lisabeth Marcella. Gemetselde zerk met stenen kruis. M3N06: Verhaege Michel x Vermeulen Edith. M3N07: Vanneste Paula en Vanneste Daniel. Gemetselde zerk met houten kruis. M3N08: Vandenberghe Georges x Dejaeghere Bertha.

M3N11: Van Walleghem Frans, zoon van Van Walleghem Jozef x Desimpel Maria. M3N12: Dewitte Julien x De Four Martha. M3N13: Vanden Abeele Germain. M3N14: De Jonckheere Herna x De Ceuninck Antoon.

- 131 -


SECTIE N

Graven gelegen aan de noordzijde van de begraafplaats tegenover de hoofdgang van de Koolskampstraat naar het einde van de begraafplaats. Gelegen aan de westzijde van de kapel. Graven gericht naar het oosten of naar het westen. Nummers beginnen in de ene richting vanaf sectie M andere richting vanaf hoofdgang.

N1O1: Heytens Maurice x Lysak Maria. N1O2: Demeulenaere Jules x Callens Irma. N1O3: Debuf Alfons x Declerck Lydia. N1O4: De Deyne Remi x Van Acker Maria. N1O5: Heytens Robert x Geens Maria. N1O6: Eggermont Hilde. N1O7: Spriet Remi. N1O8: Casteleyn Dorsan x Vanstaen Maria.

N2W1: Werbrouck x Popelier en zoon Dirk. N2W2: Decock Rene x De Deygere Martha. N2W3: Vandezande Michel x Vromman Johanna. N2W4: Bossuyt Leon x Spriet Martha. N2W5: Verscheure Gustaaf x Vandewalle Maria. N2W6: Soenens Joris x Spanhove. N2W7: De Roo August x De Four Augusta. N2W8: Du Jardin Andre.

N3O1: Callens Cyriel x Claerhout Elza. N3O2: Vuylsteke Achiel x Vandevoorde. N3O3: Rosseel Maurice x Buyse Maria. N3O4: Gaillaert ZoĂŤ. N3O5: Soete Georges x Verholle Suzanna. N3O6: Desplenter Eric x Buddaert Mariette.

- 133 -


N3O7: Bruneel Maria x Van Acker Maurice. N3O8: De Roo Adiel x Thorree Margaretha.

N4W1: Deguffroy Omer x Devriese. N4W2: Snauwaert Jean x Vanden Driessche. N4W3: Vandewoestijne Gabriel x Vandenberghe. N4W4: Depuydt Cyriel x Bisschop Maria. N4W5: Fraeyman Cyriel x Persyn. N4W6: Lindeboom Remi x Descamps. N4W7: Velghe Jerome x Dewitte Alice. N4W8: De Smet Aloïs.

N5O1: Dewulf Robert x Devolder Simona. N5O2: Gaillaert Cyriel x Desseyn Maria. N5O3: De Cock Jules x Minjauw Clara. N5O4: Brulez Georges x De Decker Elizabeth. N5O5: Debonné Remi x Galle Irma. N5O6: De Clercq Jan x Nemegeer Irma. N5O7: Yde Maurice x Cardon Gilberte. N5O8: Van Bruwaene Robert. Gemetselde zerk met grafplaat.

N6W1: Demuynck Rene x Kerckhof. N6W2: Spriet Adiel x Perneel. N6W3: Patteeuw André x Lefevre Martha. N6W4: Missinne Lucien x Vandecasteele Emelie. N6W5: Allemeersch Andre x Desmet Godeliva. N6W6: De Witte Alfons x De Smet - Oudstrijder WOII. N6W7: Marreel Maurits Robert x Beke. N6W8: Huys Germaine.

N7O1: Roelens Camiel x Van de Cappelle Maria. N7O2: Van Bruwaene Gustaaf x Adam Helena. N7O3: De Cock Joseph x Claerhout Martha.

- 134 -


N7O4: Coysman Frans x Pattyn Agnes. N7O5: Eggermont Nestor x Van Bellingen Elisabeth. Oudstrijder WOI. N7O6: Claerhout Georges x De Cock Maria. N7O7: Vandenbrande Henri x Snauwaert Maria.

N8W1: Thurman Laura. N8W2: De Smet Remi x Verkamer. N8W3: Viaene Omer x De Muynck. N8W4: De Brabandere Jerome x Bruyneel. N8W5: Vankeirsbilck Germaine. N8W6: Van Canneyt Maurits x Struyve. N8W7: Casier Petrus x Heytens Irma. N8W8: Saelens Camiel x Desmet.

N9O6: Willmyns Maria x Vanderschaeghe Richard xx Vannieuwenhuyse Robert. N9O7: Dheygere Jean Pierre. Zerk in cortenstaal.

N9O8: D'Hoop AndrĂŠ x Van Daele Ivonne.

- 135 -


- 136 -


SECTIE P

Gelegen op het nieuw deel van de begraafplaats achter het centraal kruis. Nummers beginnen in de ene richting vanaf het centraal kruis naar het einde van de begraafplaats en in de andere richting vanaf het columbarium.

P1W01: Blondeel Rachel x Bultynck Marcel. P1W02: Gilbert Solange. P1W03: De Smet Sabine. P1W04: Vanhecke Maria x Debruyne Achiel. P1W05: Lanssens Alida x Deproost Arsene. P1W06: Muylle Maria. Naamplaat zonder zerk. P1W07: Kindt Maria x Coussens Adillius. P1W08: Naert Eddy. P1W09: Mortier Maria x Transe Gustaaf. P1W10: Spriet Rudi. P1W11: Vanhaecke Peter.

- 137 -


P1W12: Hellyn Suzette. P1W13: Vanneste Georges x Vercamert Margriet.

P2O01: Vanhecke Remi. P2O02: Kimpe DaniĂŤl. Houten kruis met stenen zerk, verwijzing naar Amerika en eerder bittere persoonlijke boodschap.

P2O03: Vandevyvere Randall, zoon van Daniel en Viaene Clara. P2O04: Galle Maria Alida. P2O05: Van Nieuwenhuyse Gastaon x De Witte Astrid.

- 138 -


P2O06: Haeck Maria x Neirynck Achille. P2O07: Scheerens Emilie x Van Compernolle Achiel. P2O08: Claerhout Suzanna. P2O09: Willemeyns Andre. P2O10: Descheemaeker Gustave x Verfaillie Suzanne. P2O11: Vanastele Jeanne x Degraeve Jerome. P2O12: De Grande Ivan. P2O13: Van Laethem M J. IJzeren kruis, type Kruik. P2O14: De Clerck Maria x Vercoutere A Houten kruis. P2O15: Van Iseghem Laurent EH.

P2O16: Desmet Adiel x Van Haelewyn Irma. P2O17: Devoldere Magdalena x De Decker. P2O18: Dezeure Jozef EH.

P3W01: Calis Ann. P3W02: Lafaut Herman. P3W03: Cloet Jozef. P3W04: Demeulemeester Omer x De Witte Paula.

- 139 -


P3W05: Nijs Gerrit x Seys Marie-Claire. P3W06: Maes Frans x Laethem Rachel. P3W07: Vandenheede Georges x Callewaert Margaretha. P3W08: De Smet Andre x Vandenhende Margriet. P3W09: Heytens Oscar. Kunstwerk in witsteen.

P3W10: Vandecappelle Albert x Devroe Maria. P3W11: Tavernier Rene x Hubaux Stichter P. T. H. P3W12: Ide Adiel x Vanhaverbeke Madeleine. P3W13: Vincent Jef. P3W14: Dedeine Georges x Galle Maria. P3W15: Mestdagt Gerard x De Waele. P3W16: Verhelst Albert x De Vooght Bertha. P3W17: Lemey August x Dobbelaere Malvina. P3W18: Vervaeke Sylvain x Martens Andrea. P3W19: Gryp Jules x Vincent Maria. - 140 -


P3W20: Vandewalle Simonne. P3W21: Declercq Andre x Verkest Martha. P3W22: Velghe Victor x Maes Sylvia. P3W23: Willaert Herman. P3W24: Vanlerberghe Roger x Popelier. P3W25: Desnouck Robert x Tavernier Maria. P3W26: Dewitte Alidor x Neirinck. P3W27: Weyts Julien x Van Simaeys Irma. P3W28: Spriet Michel x Ninclaus Odette. P3W29: Vandewalle Gustaaf x Martens Margriet. P3W30: Blondeel Maria. P3W31: Cardon Genevieve.

P4O01: Fraeyman Frans. P4O02: Vandekerckhove Godfried x De Smet Erna. P4O03: Vanhauwaert Cyriel x Duyck ZoĂŤlla. P4O04: Lanssens Georges x Goethals Simonne. P4O05: Vandevelde Maurice x Snauwaert Julia. P4O06: Verbreyt Maurice en Verbreyt Elza x Vanzieleghem Jozef. P4O07: Desmet Roger. P4O08: Verfaillie Rene x Madou Sidonie. P4O09: Debouvere Gerard x Danneels Simonne. P4O10: Vanthomme Roland x Quartier Jenny. P4O11: De Meulemeester Jozef x Beernaert Maria. P4O12: Neirynck Johan x Marreel Greet.

P4O14: Carron Michel. P4O15: Viaene Frans. P4O16: Couckuyt Marc. P4O17: Vervaeke Andre x Kerkhof. P4O18: Sengier Georges x Lannoo. P4O19: Lanssens Albert x De Vreese Margareta. P4O20: De Four Maurice x De Bruyne Martha.

- 141 -


P4O21: Lootens Arthur x Van Craeymeersch Irma. P4O22: Defour AndrĂŠ x Claerhout Magdalena. P4O23: Ide Willy. P4O24: Verhelle Victor x Rotsaert Martha. P4O25: Laethem Maurits x De Smet Magdalena. P4O26: Verheye Roger x Van Hecke Elza. P4O27: Verstraete Marcel x Lambrecht GabriĂŤlle. P4O28: Van Brabant Georges x Van Dewiele. P4O29: Joye Michel x Laethem Juliana. P4O30: Weyts Jannick en Degraeve Sabrina.

P4O31: Ide Etienne x Blomme Georgette. P4O32: Ducellier Julius x Wyseur Simona. P4O33: Warnez Joseph x Blondeel Julienne. P4O34: De Bels August x Callewaert. P4O35: D'Haene Daniel x David Antoinette. P4O36: Claerhout Adiel x Naert Godelieve. P4O37: D'Heygere Jules x Braeckevelt Maria.

- 142 -


P4O38: Van Bruwaene Roger.

P5W01: Verougstraete Roger x Callewaert Mariette. P5W02: Dewitte Maria en Frans en Willy. P5W03: Verbeerst Leopold x Callens Martha. P5W04: Vanacker Ghislain x D'Haene Jeanne. P5W05: Verhoye Georges x Verstraete Maria. P5W06: Ide Germain x Verhelle Antoinette. P5W07: Lemaire Roger x Storme Maria. P5W08: De Ceuninck Antoon x Crombez Agnes. P5W09: Verhamme Andre x Kerckhof Andrea. P5W10: Hellebuyck Malvina. P5W11: Van Daele August x De Loof Julia. P5W12: Vanderbeke AndrĂŠ en Elza en Roger. P5W13: De Geytere August Jozef x Biebuyck Martha. P5W14: Claeys Cyriel x Van Maele Antonia. P5W15: De Roo Marcel P5W16: Tack Maurice x Latruwe Zozima. P5W17: Cloet Guido. P5W18: Lievrouw Marcel x Vanbosseghem Magdalena. P5W19: Vandendriessche Marcel x Velghe Lia. P5W20: De Ruyck Richard x De Witte Maria. P5W21: Lindeboom Pierre. P5W22: Tuytens Henri. P5W23: Lafaut Benoni. P5W24: Braekevelt Frans x Allemeersch Bertha. P5W25: De Laere AndrĂŠ x De Vreese Maria. P5W26: Cloet Christiaan. P5W27: Tack Frans x Stragier Monique. P5W28: De Meulenaere Andre x Carron Magdalena. P5W29: Verhelle Alberic x Verhaeghe Madeleine. P5W30: Van Hauwaert Henri x Van Coillie Adriana. P5W31: Devoldere Georges x Lowie Maria.

- 143 -


P5W32: Despodt Willy. P5W33: Termote Gerard x De Jaeghere Maria. P5W34: Goethals Frans x Noppe Georgette. P5W35: Blondeel Geert.

Afbeelding nieuwe stijl

P5W36: Decancq Daniel EH. P5W37: Lammertijn DaniĂŤl.

P6O01: Debrabandere Marcel x Daelewijn Maria. P6O02: Maes Achiel x De Smet Maria. P6O03: De Marez Hilaire x Storme Maria. P6O04: Callewaert Roger x Devoldere Germaine. P6O05: Laethem Robert x Bekaert Angela. P6O06: Desmet Frans x Delameilleure Mary. P6O07: Lanckriet Jozef x Van Laeken Lucie. P6O08: Blouwe Octaaf x De Vooght Maria. P6O09: Storme Frans x Van Ghele Mariette.

- 144 -


P6O10: De Ceuninck Remi x Picavet Maria. P6O11: Vanneste Germain x Merchie Jacqueline. P6O12: Gryp Gillis x Demeulenaere Monique. P6O13: Danneels Marcel x Lannoo Paula. P6O14: Huys Adiel x Verleden Maria. P6O15: De Klerck Andre x Devloo Maria. P6O16: Demets Andre x Verstraete Godelieve. P6O17: Soete Michel x Kindt Marguerite. P6O18: Lust Roger x Vande Walle Antoinette. P6O19: Demuynck Albert x D'Halluin Maria. P6O20: Vande Kerckhove Michel x Crombez Gertrude. P6O21: Jacobs Jerome x Benoot Aline. P6O22: Defour Jerome x Vannieuwenhuyse Maria. P6O23: Van de Walle Andre x De Witte Jeanne. P6O24: De Witte Andre x Neirynck Lydie. P6O25: Huys Joseph x Lannoo Adrienne. P6O26: Roelens Andre x Vandekerkhove Magdalena. P6O27: Verstraete Gilbert x Coussens Maria. P6O28: Verschuere Marcel x Coghe Simone. P6O29: Van de Putte Frans x Ameye Erna. P6O30: Quartier Georges x Vermeulen Margaretha. P6O31: BrigĂŠe Robert, Priester. EH. P6O32: De Cuypere Jerome, Priester. EH. P6O33: Van Hessche Els.

P7W01: Deceuninck Frans x Vermeersch Godelieve. P7W02: Van Hauwaert Etienne x Corneille Odette. P7W03: Sap Daniel x Bertrem Simonne. P7W04: Staelens Sylvere x Samijn Cecile. P7W05: Joye Roger x Huvaere Simonne. P7W06: Vereenooghe Johan. P7W07: Desmet Eric x Vande Weghe Marie-Joseph. P7W08: Vankeirsbilck Marcel x Steyaert Paula.

- 145 -


P7W09: Dezutter Maurice x Van Acken Marcella. P7W10: Clarysse Albert. P7W11: Van Ooteghem Karlos x Van Daele Marie-Louise. P7W12: Gobin Maria. P7W13: Van Walleghem Antoon x Wille Mariette. P7W14: Storme Omer x Veys Paula. P7W15: Ledene Elodie x Van Hauwaert Maurits. P7W16: Vandewalle Patrick x Samijn Marianne. P7W17: Scheirlinck Dirk. P7W18: Vromman Andre x Christiaens Maria. P7W19: De Backer Arsene x Gotelaere Andrea. P7W20: Verfaillie Antoon x Dewulf Yvonne. P7W21: Vroman Joseph x De Kee Madeleine. P7W22: Vandamme Jules x Vanderhoeven Marguerite. P7W23: Grymonprez Willy x De Smet Godelieve. P7W24: Goethals Maurice x Van Hauwaert Magda. P7W25: De Jaeghere Germain x Crop Celina. P7W26: Yde Marcel x Vandendriessche ZoĂŤ. P7W27: Heytens Remi. P7W28: Dewitte Albert x Devroe Margareta. P7W29: Desmet Maurice x Van Maele Paula. P7W30: Alliet Firmin x De Coster Henriette. P7W31: Soenens Georges x De Witte Maria. P7W32: Vancoppenolle Gerard x Lowie Irene en zoon Vancoppenolle Michel.

- 146 -


SECTIE Q

Gelegen op het nieuw deel van de begraafplaats aan de noordzijde ervan. Nummers beginnen in de ene richting vanaf de graven voor de asurnen naar het einde van de begraafplaats en in de andere richting vanaf de gang.

Q1O1: Vanneste Jozef en Gabriel. Q1O2: Huys Andre. Q1O3: Patfoort Henri x Patteeuw Anna. Q1O4: Vancompernolle Maurits.

Q2W1: Vande Walle Cecilia x D'Halluin AimĂŠ. Q2W2: Vanoverschelde Gerda. Q2W3: Demuynck Erik. Q2W4: Patteeuw Arsene. Q2W5: Vandewalle Julien x Tack Paula. Q2W6: De Craemer Etienne x Bruneel AnaĂŻs.

- 147 -


Q3O1: Vandekerckhove Daniel x Deconinck Simonne. Q3O2: Jacobs Gabriel x Vanhoutte Ghislena. Q3O3: Van Maele Godfried x Huys Nelly. Q3O4: Carron Angela x Rigole Georges. Q3O5: Storme Annemie. Q3O6: De Witte Octaaf x Callewaert Angela.

- 148 -


SECTIE S: STROOIWEIDE

Gelegen aan de westkant van de begraafplaats. Naambordjes zijn aangebracht op de witte obilisk. Bij het opnemen van de informatie was slechts een van de drie zijden reeds in gebruik. Het plaatje met de informatie geeft enkel de naam van de overleden persoon weer en nooit de naam van de partner. De nummers zijn gegeven per rij en in de rij van links naar rechts.

S: Strooiweide obilisk.

SAR01K1: Devoldere Emeric Michel. SAR01K2: Vandewiele Gabriel Maurice.

- 149 -


SAR01K3: Van de Cappelle Zoë Maria.

SAR02K1: Snoeck George Frans. SAR02K2: Vande Vyvere Franciscus Germanus. SAR02K3: Lapeire Jules André.

SAR03K1: Martens Walter Luciaan Gustaaf. SAR03K2: Degraeve Frans Gerard. SAR03K3: Van Maele Clara Paula.

SAR04K1: Boone Clara Lucia. SAR04K2: Van Daele Henri Roger. SAR04K3: Vanderschaeghe Noël Lionel.

SAR05K1: Blomme Marcel Aloïs Gerard. SAR05K2: Gotelaere Omer Roger. SAR05K3: Devos Wim Robert Norbert.

SAR06K1: Boone Marie Antoinette. SAR06K2: Callewaert Angele Agnes. SAR06K3: Vandenhende Johan.

SAR07K1: Deruyck Marie Louise. SAR07K2: Ostyn Achille Jules. SAR07K3: Bouvry Robert Marcel.

SAR08K1: Snoeck Helena Charlotte. SAR08K2: Snoeck Maria Marcella Julma. SAR08K3: Liebaert Ivan Antoon Rogier.

SAR09K1: Van Ryckeghem Gilles Gentil. SAR09K2: Dumoulin Mariette Marcella. SAR09K3: Demeulenaere Godelieve Maria.

- 150 -


SAR10K1: Vandamme Richard Maurice. SAR10K2: Penninck André Honoré. SAR10K3: De Clercq Christine Madeleine Maria.

SAR11K1: Werbrouck Godelieve Maria. SAR11K2: De Paradé Lea Cordula. SAR11K3: Grymonprez Roger Aciel.

- 151 -


- 152 -


SECTIE U: GRAVEN VOOR ASURNEN

Gelegen aan de noordzijde van de begraafplaats aan het begin van het nieuw deel van de begraafplaats. Nummers vanaf de scheiding met het oude deel van de begraafplaats naar het einde van het nieuwe deel van de begraafplaats in de ene richting en in de andere richting vanaf de gang naar de afsluiting met de huizen.

U1W1: Vermeulen Jozef. U1W2: Devos Philip x Ver Eecke Carine. U1W3: Vroman Wilfried. U1W4: Marreel Michel x Verbiest Mariette. U1W5: Vandeursen Omer x Lips Antoinette. U1W6: Gotelaere Albert. U1W7: Mattens Nadine.

U2O1: Lapeire RenĂŠ. U2O2: De Vlieger RenĂŠ x Verhelle Luciana. - 153 -


U2O3: Verfaillie Christiana x Vandeweghe Guido. U2O4: De Smet Gabriël. U2O5: Roelens Sander. U2O6: Heytens Yvette. U2O7: Haeck Marie-Louise x Van Dorpe Willy.

U3W1: Ide Claudia. U3W2: Lannoo André x Desmet Maria. U3W3: Cappelle Christiana x Verbeke Daniel. U3W4: De Witte Roger x Vercoutere Gabrielle. U3W5: Billiet Herlinda. U3W6: Van Dewiele Jeanne. U3W7: Vanraepenbusch Nicole.

U4O1: Van de Walle Angèle. U4O2: Biebuyck Julien. U4O3: Borrey Octaaf x Vanhooren Roberta. U4O4: Dewaele André. U4O5: Dewaele Anna. U4O6: Coussens Anna. U4O7: De Deurwaerder Hendrika.

U5W1: Mahieu Bert. U5W2: De Smet Hubert x Claerhout Annie. U5W3: Opsomer Frans x Vanden Berghe Laura. U5W4: Kerckhof Maria x D'Hooghe André. U5W5: Snauwaert Georges x Van Dorpe Idonia. U5W6: Vanhaecke Hans. U5W7: Blomme Gerard.

U6O1: Heytens Herman. U6O2: Martens Macaire. U6O3: Devreese Godelieve x Vandenhende Hubert.

- 154 -


U6O4: Dekeerle Norbert. U6O5: Vanneste Maria. U6O6: Pattyn Jean-Pierre.

- 155 -


- 156 -


ENKELE GROEPEN VAN PERSONEN In onderstaande lijst enkel de personen waar dit is aangegeven op de grafzerk.

LEDEN VAN DE BURGERLIJKE OVERHEID Burgemeesters, schepenen, gemeentesecretaris.

DMiR22: Vandeputte Angelus x Van Paemel Melanie - Schepen. HKrL38: Gelaude Leopold. Burgervader. HKrL40: De Laere Elie x Robberecht - Burgemeester 1959-1970. HKrL53: Sierens Remi x Van Landuyt - Burgemeester 1939-1959. HKrL66: Loridan Eugenie en Alfred - Notaris - Schepen. HKrL68: De M没elenaere Gustave-Adolphe Graaf x Du Jardin Augusta-Maria-JoannaJosepha. Met ingewerkt wapenschild. HKrL69: Libbrecht Emille x Muyle Marie L. Emiel Karel Libbrecht was burgemeester van van 1876 tot 1884. HKrR04: Verstraeten O x De Foer - Gemeentesecretaris 1941-1964. HKrR72: Muyle Jacobus x Van Hee Sophie Coleta - Lid Gemeentebestuur. K5N49: Deman Geert. AVV-VVK. Keltisch kruis, type Joe English. Ondervoorzitter Provinciale Raad W. VL. - Gemeenteraadslid.

- 157 -


- 158 -


GEESTELIJKEN A. Zusters van Maria. De Zusters van Maria liggen op twee plaatsen op de begraafplaats. Na het overlijden plaatst men tegenwoordig voor een korte periode een houten kruis met een simpel naamplaatje op de begraafplaats. Na verloop van tijd kapt men de familienaam, de voornaam, het geboortejaar en het overlijdensjaar in op de gedenkplaten. B. Broeders Maristen. Gezien de Broeders Maristen de gemeente Pittem verlaten hebben, komen geen namen meer bij in de gedenkplaten. Op een plaats is op het graf van de ouders een plaatje aangebracht met de aanduiding Broeder Marist. DMiR05: Afzonderlijk aangebracht plaatje: Van Hollebeke Remi, is Broeder Marist Boudewijn.

C. Priesters. Een deel van de priesters is begraven naast de kapel aan de oostzijde. Op de begraafplaats liggen enkele ander priesters gewoon tussen de ander graven, meestal zonder veel informatie. Er is een opmerkelijk verschil tussen het enorm grote graf (voor Pittem althans) van Pastoor Bernolet uit het begin van de 20ste eeuw en bijvoorbeeld Pastoor Van Iseghem uit het einde van de 20ste eeuw. A19W2: Tolpe Jules - EH A33O1: Informatie in het kruis: Eerweerde Heer Onderpastoor Van Acker Henricus, geboren te Meulebeke, 1825, overleden te Pittem, 1864. B1N1: Boone Albert - Directeur Zusters van Maria EH. B1N2: Vande Casteele Jules Jozef - EH - Directeur Zusters van Maria. E3Z02: Thiers Franz - EH. E8Z12: Van Walleghem Achilles - EH. HKrL73: Burlois Petrus Leon - EH. HKrL74: Vermandere Ludovicus x Maertens Felicta Francisca en kinderen Ida, Gustav, Evarist en Polycarpus.

- 159 -


R. I. P. Nagedachtenis van Ludovicus Vermandere. In zyn leven Voorzitter van den kerkraed te Pitthem stierf aldaer 20 October 1860 in den ouderdom van 80 jaren. En zyner vrouw Felicita Francisa Maertens. geboren te Ardoye overl. Te Pitthem 28 January 1832 in den oud. Van 71 jaren. En hunner kinderen. Ida Ant. Overl. 3 Jan. 1848 oud 46 jaren Gustav Desiderius priester overleden te Meulebeke 30 mei 1846 oud 27 jaren. Evaristus. Prieser in t seminarie overl. te Brugge 13 Nov. 1857 oud 33 jaren. Policarpus Isidorus s.l.l. onderpastor der H. Walburg kerk te Brugge overl. aldaer 12 july 1859 oud 38 jaren. HKrR80: Castel H E - EH. J2Z1: De Cuypere Henri - EH. J2Z2: Magherman Jules - EH. J3Z1: Holvoet Nabor - EH. J3Z2: Noppe Cyriel - EH. J4Z1: Brutsaert Hendrik - EH - Aalmoezenier klooster Zusters van Maria. J4Z2: Deslypere Alfons - EH. J5Z1: Van Walleghem Achiel - EH. J5Z2: Van Rie Omer Jozef - EH. - AVV-VVK. J5Z3: Fonteyne Karel - EH. P2O15: Van Iseghem Laurent - EH. P2O18: Dezeure Jozef - EH. P5W36: Decancq Daniel - EH. P6O31: BrigĂŠe Robert, Priester. EH. P6O32: De Cuypere Jerome, Priester. EH.

- 160 -


GRAVEN MET INFORMATIE OVER DE BEIDE WERELDOORLOGEN

Enkel graven bevatten informatie over een van beide wereldoorlogen. Dit gaat van effectieve oorlogslachtoffers, weggevoerden, oudestrijders. Enkel in deze lijst indien opgegeven op de grafsteen. We hebben de aanduiding WOI en WOII aangenomen als referentie, af en toe is deze informatie aangegeven als 1914-1918 en 1940-1945.

A. Eerste Wereldoorlog.

A11W5: Van Ryssel Henri x Himpe Renilde - Slachtoffer WOI. DMiL01: Meerschaert Valere, zoon van Arthur en Helena Claus - Oorlogvrijwilliger WOI. DMiL02: Leenkecht Henri x Truel Philomene en zoon Hector - Oudstrijder WOI. DVoL09: Demeulemeester Adolf en Maria - Oudstrijder WOI. DVoL12: Demeulemeester Jules x Verstraete en zoon Honore. Oudstrijder WOI. E4N26: Buddaert August x Ockier - Oudstrijder WOI. E5Z01: De Buck Alidor x Brouckaert - Oudstrijder WOI. HKaL14: De Smet Emeric x De Meulenaere Maria - Oudstrijder WOI. HKaR26: Vercoutere Joseph x Vandaele Madeleine. Oudstrijder - Vuurkruiser WOI. HKrL57: Vercoutere Remi x Vansteenhuyse Zoe - Oudstrijder WOI. HKrL67: Goethals Remi x De Cock Maria - Oudstrijder WOI. HKrR28: Sagaert Alois Cyriel x Vermeersch - Oudstrijder WOI. K3N25: Debacker Omer x Matthijs Marie - Oudstrijder - Vuurkruiser WOI. K3N49: Minne Desire x Hoste en dochter Simonne en zoon Roger - Oudstrijder WOI. K3N50: Van Daele Adiel x Deman en dochter Elza en zoon Wielfried - Oudstrijder Vrijwilliger WOI.

- 161 -


K4N10: Creytens Maurits x Desmet Bertha en dochter Maria - Oudstrijder WOI. K4N49: Heytens Achiel x Lakiere Helena - Oudstrijder WOI. K5N40: Van Bruwaene Achille Cyriel. Oudstrijder WOI. K6Z16: Dalle Alois x Vandekerckhove - Oudstrijder WOI. K7Z35: Kerkhof Jules x Spanhove Irma - Oudstrijder WOI. K7Z37: Lievrouw Victor x Spriet Pharailde - Oudstrijder WOI. K7Z38: Opsomer Remi x Deceuninck Pharailde - Oudstrijder WOI. Vereerd met het Oorlogskruis met Palm - De Overwinningsmedaille 1914-1918. K7Z45: Claerhout Jules x Goethals Elisabeth - Oudstrijder WOI. K7Z51: Van Thournout Jules x Opsomer Alida - Oudstrijder WOI. K8Z31: Boone Alois en zus Febronie - Oudstrijder WOI. K8Z35: Fonteyne Urbain - Oudstrijder WOI. K8Z41: Huys Jules x Spriet Maria - Oudstrijder WOI. K9N08: De Serranno Isidoor Jozef en zus Leontine. Oudstrijder WOI. Zegel VOS 1914-1918 op de grafsteen. AAV-VVK. Keltisch kruis, type Joe English. K9N37: De KeĂŠ Cyriel x Rosseel Maria Soldaat WOI overleden te Rheinberg, Duitschland op 7 februari 1919. N7O5: Eggermont Nestor x Van Bellingen Elisabeth. Oudstrijder WOI.

B. Tweede Wereldoorlog.

E2N18: Vandaele August x Heytens Lucretia - Oudstrijder WOII. G3Z12: Olivier Roger. Betonnen kruis. Burgerlijk Oorlogsslachtoffer WOII. HKrR76: Gruyaert Maurice - De Blaere Georges - Duyck Gustaaf - De Muyt Maurice Politieke gevangenen WOII. K3N22: Corneille Marcel x Buddaert Maria - Oudstrijder - WOII. K4N22: Biliet Roger - burgerslachtoffer WOII.

- 162 -


K4N23: Billiet Maurice.- burgerslachtoffer WOII. K4N24: Billiet Andre - burgerslachtoffer WOII. K6Z08: Van Hunskerken Joseph - Gesneuvelde soldaat, 27 mei 1940 - WOII. K6Z09: Barmarie Camille - Gesneuvelde soldaat, 27 mei 1940 - WOII. K7Z33: Desutter Victor x Verhelle Pauline en zoon Gerard, Dessau Duitsland Gedeporteerde WOII. N6W6: De Witte Alfons x De Smet - Oudstrijder - WOII.

- 163 -


- 164 -


GRAVEN MET SPECIALE OPSCHRIFTEN De aanduidingen op de losse stukken op de zerk zijn niet opgenomen.

A. Aanduiding AVV-VVK CR onder-14: François Raf - AVV-VVK. E1Z30: Masscho Adolf x Vallaeys -. AVV-VVK. HKrL48: De Kee Adiel x Vercruysse Irma en De Kee Hugo ook nog De Wit Peter x De Kee Maria en De Wit Godfried. AVV-VVK. HKrR24: De Kée Camiel x Beernaert. AVV-VVK. J5Z2: Van Rie Omer Jozef EH. - AVV-VVK. K5N49: Deman Geert. AVV-VVK. Keltisch kruis, type Joe English. Ondervoorzitter Provinciale Raad W. VL. - Gemeenteraadslid. K9N08: De Serranno Isidoor Jozef en zus Leontine. Oudstrijder WOI. Zegel VOS 1914-1918 op de grafsteen. AAV-VVK. Keltisch kruis, type Joe English.

B. Aanduiding Bestuurlid Fanfare. K3N38: Demeurisse Jules x De Seranno Maria xx Hennekens Angele. 70 jaar spelend en bestuurslid van de Kon. Fanfare ‘Eendracht en Kunstijver’ van Pittem.

C. Aanduiding beroep. E1Z14: Bergez Charles, Dokter. E3Z16: Maes Firmin. Dokter. P3W11: Tavernier Rene x Hubaux Stichter P. T. H.

D. Verwijzing naar Amerika. P2O02: Kimpe Daniël. Houten kruis met stenen zerk, verwijzing naar Amerika en eerder bittere persoonlijke boodschap.

- 165 -


E. Verwijzing naar Duitsland. A11W5: Van Ryssel Henri x Himpe Renilde. Oorlogsslachtoffer WOI. Geboren te Pitthem, 5 januari 1890 en overleden te Lubbeck, Duitsland, 16 januari 1919. HKrR76: Roemvolle Gedachtenis aan de Politieke Gevangenen van Pittem. Links: Maurice Gruyaert, geb. te Ardooie, 15 juli 1923 en Georges De Blaere, geb. te Pittem, 6 september 1923. Beiden terecht gesteld 15 november 1943 te Dortmund, Duitsland. K7Z33: Desutter Victor x Verhelle Pauline en zoon Gerard, Dessau Duitsland Gedeporteerde WOII. K9N37: De KeĂŠ Cyriel x Rosseel Maria Soldaat WOI overleden te Rheinberg, Duitschland op 7 februari 1919.

F. Verwijzing naar Frankrijk.

K4N20: Hespel Marthe x Hollemaert xx Carpentier Leon. Beide geboren in Frankrijk, resp. in Wattrelos en Roubaix.

- 166 -


INDEX OP FAMILIENAAM 18-daagse veldtocht van mei 1940 ................................................................................. 69 1914-1918 ............................................................................................. 116, 161, 162, 165 1940-1945 ..................................................................................................................... 161 Aalmoezenier .......................................................................................................... 98, 160 AAV-VVK ................................................................................................... 116, 162, 165 Acke .............................................................................................................................. 126 Adam ...................................................................................................................... 71, 134 Adj. ................................................................................................................................. 43 Aerts ............................................................................................................................... 32 Ailliet .............................................................................................................................. 92 Algoet ................................................................................................................. 17, 22, 74 Allaert ............................................................................................................................. 58 Allegaert ......................................................................................................................... 31 Alleman ........................................................................................................................ 125 Allemeersch .......................................................................................................... 134, 143 Alliet ..................................................................................... 24, 45, 74, 82, 103, 112, 146 Altruy .............................................................................................................................. 28 Amerika .......................................................................................................... 45, 138, 165 Amerlink ........................................................................................................................... 4 Ameye ................................................................................................... 103, 109, 111, 145 Anne ............................................................................................................................... 45 Ardooie ............................................................................................................... 4, 93, 166 Ardoye .................................................................................................................... 88, 160 Arickx ..................................................................................... 3, 29, 39, 53, 56, 59, 61, 73 asurnen .......................................................................................................................... 147 AVV-VVK ............................................................. 40, 54, 84, 92, 99, 110, 157, 160, 165 Backx ............................................................................................................................ 125 Baert ......................................................................................................... 4, 48, 49, 72, 77 Balcaen ........................................................................................................................... 20 Ballegeer ......................................................................................................................... 69 Barmarie ............................................................................................................... 111, 163 Bauwens ..................................................................................................... 18, 21, 24, 130 Bazijn ...................................................................................................................... 62, 115 Bazyn .............................................................................................................................. 22 Beernaert ............................................................................................. 52, 83, 92, 117, 141 Beeuwsaert...................................................................................................................... 92 Bekaert ........................................................................ 19, 21, 22, 32, 63, 82, 83, 130, 144 Beke .................................................................................................... 16, 62, 83, 105, 134 Benoit ........................................................................................................................... 115 Benoot ......................................................................................................... 53, 55, 82, 145 Berck-Plage .................................................................................................................... 47

- 167 -


Bergeman ........................................................................................................................ 22 Bergez ..................................................................................................................... 53, 165 Bernolet .............................................................................................................. 9, 95, 159 beroep ................................................................................................................... 7, 8, 165 Berthier ..................................................................................................................... 97, 98 Bertrem ................................................................................................................... 91, 145 Bestuurlid ..................................................................................................................... 165 Betonnen kruis ................................................................................................ 69, 106, 162 Betonnen kruisen .......................................................................................................... 106 Biebauw .......................................................................................................................... 73 Biebuyck ..................................................................... 58, 62, 83, 102, 104, 124, 143, 154 Biliet ............................................................................................................................. 162 Billiet .................................................................................... 7, 20, 21, 105, 106, 154, 163 Bisschop ....................................................................................................................... 134 Blanchaert ................................................................................................................. 36, 56 Blomme ...................................................................................... 16, 17, 55, 142, 150, 154 Blondeel .......................................... 17, 52, 55, 71, 84, 107, 113, 124, 137, 141, 142, 144 Blouwe .......................................................................................................................... 144 Bogaert ........................................................................................................... 72, 103, 105 Bohez ............................................................................................................................ 123 Boldens ........................................................................................................................... 53 Bollezeele ....................................................................................................................... 95 Bonduel ........................................................................................................................... 18 Boone .............................................................................................. 27, 115, 150, 159, 162 Borrey ........................................................................................................................... 154 Bossaert .......................................................................................................................... 57 Bossuyt ............................................................................................... 28, 36, 37, 105, 133 Bostoen ........................................................................................................................... 53 Bouciqué ......................................................................................................................... 30 Bouckaert .................................................................................... 22, 56, 63, 103, 104, 112 Bouckhout ......................................................................................................... 53, 75, 105 Boucquet ....................................................................................................................... 105 Bourquin ......................................................................................................................... 73 Boutsen ......................................................................................................................... 126 Bouvry .............................................................. 35, 37, 55, 59, 76, 81, 104, 105, 108, 150 Bovry ...................................................................................................................... 75, 114 Bovyn ............................................................................................................................. 55 Braeckeveldt ................................................................................................................. 108 Braeckevelt ............................................................................................... 18, 73, 102, 142 Braekevelt ....................................................................................... 40, 51, 73, 83, 92, 143 Braems .................................................................................................................. 111, 114 Brigée ................................................................................................................... 145, 160 Broeder Marist ............................................................................................ 48, 97, 98, 159 Broeder Marist Boudewijn ..................................................................................... 48, 159 Broeders Maristen .................................................................................. 8, 48, 97, 98, 159 Brouckaert ................................................................................................ 59, 61, 118, 161 Brugge ................................................................................................ 4, 5, 85, 88, 95, 160 Bruggeman ..................................................................................................................... 74 Brulez ..................................................................................................................... 84, 134 Brulois .................................................................................................................... 88, 103

- 168 -


Bruneel ..................................................................... 18, 19, 20, 22, 74, 97, 112, 134, 147 Brussel ............................................................................................................................ 85 Brutsaert ................................................................................................................. 98, 160 Bruyneel ................................................................................... 31, 53, 104, 110, 118, 135 Buddaert ..................................................................... 59, 61, 66, 104, 130, 133, 161, 162 Bultynck ....................................................................................................................... 137 burgemeester....................................................................................................... 4, 87, 157 Burgemeester .............................................................................................. 83, 84, 85, 157 burgerlijk bestuur of de administratie............................................................................... 8 Burgerlijk Oorlogsslachtoffer ................................................................................. 69, 162 Burgerlijke en Militaire Oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen ....................... 79 Burgerlijke Medalie van Eerste Klas .............................................................................. 49 Burgerlijke Oorlogslachtoffer........................................................................................... 8 burgerlijke oorlogsslachtoffers ....................................................................................... 69 Burgerlijke Oorlogsslachtoffers ................................................................................... 106 BURGERLIJKE OVERHEID ...................................................................................... 157 burgerslachtoffer................................................................................................... 162, 163 burgerslachtoffers ......................................................................................................... 106 Burgervader ............................................................................................................ 83, 157 Burlois .......................................................................................................................... 159 Busschaert....................................................................................................................... 31 Butaye ........................................................................................................................... 124 Buyck ........................................................................................................................ 24, 62 Buyse .................................................................. 17, 20, 36, 53, 56, 59, 61, 105, 112, 133 Buytaert .......................................................................................................................... 32 Caekebeke..................................................................................................................... 126 Caenepeel........................................................................................................................ 81 Cafmeyer ...................................................................................................................... 125 Calis .............................................................................................................................. 139 Callens .................................. 30, 55, 59, 61, 63, 74, 77, 91, 102, 117, 118, 123, 133, 143 Callewaert ....... 16, 20, 23, 36, 37, 53, 56, 62, 75, 105, 109, 140, 142, 143, 144, 148, 150 Capelle ............................................................................................................................ 92 Cappelle ...................................................................................................... 17, 19, 36, 154 Cappoen ........................................................................................................................ 125 Cardinael ....................................................................................................................... 126 Cardoen ........................................................................................................................... 28 Cardon .......................................................................................................... 105, 134, 141 Carlu ......................................................................................................... 73, 91, 113, 118 Carpentier ............................................................................................................. 106, 166 CarrĂŠ ............................................................................................................................. 110 Carremans ..................................................................................................................... 126 Carron ..................................................................................... 84, 103, 109, 141, 143, 148 Casier .............................................................................................................. 66, 118, 135 Castel ...................................................................................................................... 96, 160 Casteleyn ...................................................................................................................... 133 Catry ............................................................................................................................... 28 Catteauw ....................................................................................................................... 126 Catteeuw ................................................................................................................... 31, 56 Cattoor ............................................................................................................................ 29

- 169 -


Cattrysse ......................................................................................................................... 36 Cauwelier ...................................................................................................................... 102 Ceule ....................................................................................................................... 63, 103 Christiaens ................................................................................ 17, 19, 22, 36, 55, 59, 146 Claerhout ..... 3, 16, 22, 36, 45, 53, 56, 59, 61, 70, 71, 73, 75, 82, 83, 102, 107, 112, 114, 115, 117, 130, 131, 133, 134, 135, 139, 142, 154, 162 Claeys ..................................................... 20, 21, 22, 30, 37, 61, 63, 71, 84, 116, 117, 143 Clarys .............................................................................................................................. 29 Clarysse ............................................................................ 36, 81, 105, 109, 110, 112, 146 Claus ......................................................................................................... 43, 55, 113, 161 Cleppe ........................................................................................................................... 109 Clercken .......................................................................................................................... 95 Clinckemaillie................................................................................................................. 31 Cloet ........................................................... 45, 47, 48, 53, 61, 72, 83, 112, 129, 139, 143 Cnudde ............................................................................................................................ 20 Coeman ........................................................................................................................... 35 Coen .......................................................................................................................... 30, 32 Coene .............................................................................................................................. 40 Cogge ................................................................................................................ 15, 62, 102 Cogghe .......................................................................................................................... 115 Coghe ............................................................................................................................ 145 Colpaert .......................................................................................................................... 28 columbarium ..................................................................................................... 35, 39, 137 Concession A Perpetuite ............................................................................................. 7, 87 Cool .................................................................................................................... 81, 82, 93 Corneille ................................................................................................. 66, 104, 145, 162 Cornette ................................................................................................ 115, 129, 130, 131 Corteborst ..................................................................................................................... 109 cortenstaal ..................................................................................................................... 135 Cortvriendt ...................................................................................................................... 21 Couchuyt ......................................................................................................................... 76 Couckuyt ......................................................................................................... 63, 109, 141 Coudenys ........................................................................................................................ 36 Coussens ......................................................................... 16, 59, 62, 72, 84, 137, 145, 154 Couvreur ....................................................................................................................... 125 Couwyzer ........................................................................................................................ 31 Coysman ................................................................................................................. 84, 135 Craeye ........................................................................................................................... 112 Craeymeersch ............................................................................................................... 109 Creytens .................................................................................................. 37, 103, 105, 162 Croes ............................................................................................................................. 131 Crombez ........................................................................................... 59, 91, 109, 143, 145 Crop .............................................................................................................................. 146 Croubels ........................................................................................................................ 107 Daelewijn ...................................................................................................................... 144 Daenen ............................................................................................................................ 32 Daldini .......................................................................................................................... 115 Dalle ....................................................................................................... 61, 111, 112, 162 Damman ................................................................................................... 20, 53, 101, 105

- 170 -


Danneels ............................................................................................................... 141, 145 David ............................................................................................................................ 142 De Backer ..................................................................................................................... 146 de Bel ............................................................................................................................ 126 De Bels ......................................................................................................................... 142 De Blaere ........................................................................................ 93, 103, 107, 162, 166 De Blauwe ........................................................................................................ 22, 24, 101 De Bo ............................................................................................................................ 105 De Boeck ........................................................................................................................ 16 De Boot ..................................................................................................................... 53, 67 De Brabandere .......................................................................................... 73, 74, 117, 135 De Bruijne ...................................................................................................................... 81 De Bruyne ................................................................................... 45, 62, 71, 103, 118, 141 De Buck .................................................................................................................. 59, 161 De Busschere .................................................................................................................. 24 De Buysser...................................................................................................................... 31 De Caigny ............................................................................................... 48, 56, 57, 91, 92 De Caluwe .............................................................................................................. 28, 129 De Ceuninck ............................................................................. 61, 93, 114, 131, 143, 145 De Clerck ...................................................................... 16, 21, 22, 73, 109, 113, 115, 139 De Clercq .............................................................................................................. 134, 151 De Cock ................................................................ 56, 60, 63, 85, 109, 114, 134, 135, 161 De Cocker ............................................................................................................. 111, 117 De Coninck ................................................................................................................... 123 De Corte................................................................................................................ 105, 129 De Coster ........................................................................................................ 60, 108, 146 De Coutere ........................................................................................................ 81, 82, 110 De Craemer ....................................................................................................... 37, 60, 147 De Craene ....................................................................................................................... 37 De Cuypere ............................................................................................. 98, 104, 145, 160 De Decker ........................................................................................... 16, 39, 53, 134, 139 De Deckere ............................................................................................................. 40, 108 De Deijgere ..................................................................................................................... 73 De Deurwaerder...................................................................................................... 84, 154 De Deygere ............................................................. 19, 21, 39, 61, 63, 113, 115, 116, 133 De Deyne ................................................................................................................ 70, 133 De Foer ..................................................................................... 40, 48, 60, 77, 82, 91, 157 De Four ........... 16, 21, 24, 40, 59, 60, 62, 82, 92, 108, 111, 113, 117, 130, 131, 133, 141 De Fraeye .................................................................................................................. 41, 63 De Frene ......................................................................................................................... 28 De Gelder........................................................................................................................ 29 De Gersem ...................................................................................................................... 32 De Geytere ...................................................................................................... 55, 110, 143 De Grande ..................................................................................................................... 139 De Grieck ...................................................................................................................... 124 De Guffroy.................................................................................................................... 103 De Jaeger ........................................................................................................................ 74 De Jaeghere......................................................... 60, 75, 82, 113, 114, 116, 124, 144, 146 De Jonckheere......................................................................................................... 91, 131

- 171 -


De Jonghe ..................................................................................................................... 123 De Kee .................................................................................................... 84, 118, 146, 165 De Keé .......................................................................................................... 118, 162, 166 De Kée .................................................................................................................... 92, 118 De Keyser ........................................................................................................... 28, 57, 82 De Keyzer ..................................................................................................... 31, 72, 82, 91 De Klerck ...................................................................................................................... 145 De Kock ............................................................................................................ 52, 63, 116 De Kokere ....................................................................................................................... 63 De Koninck ................................................................................... 102, 107, 109, 112, 115 De Laere ................................................................... 17, 22, 58, 61, 83, 91, 102, 143, 157 De Lanoy ............................................................................................................ 59, 60, 71 De Leersnyder................................................................................................................. 40 De Loof ................................................................................................................. 102, 143 De Mare .......................................................................................................................... 59 De Maré .......................................................................................................................... 76 De Marez ................................................................................................................ 91, 144 De Meese ................................................................................................................ 93, 124 De Meulemeester .................................................................................................... 92, 141 De Meulenaere.................................................................................... 55, 59, 71, 143, 161 De Meurisse .................................................................................................................... 59 De Meyer ...................................................................................................................... 112 De Meyere .................................................................................................................... 116 De Mûelenaere........................................................................................................ 85, 157 De Muynck ......................................................................................... 40, 61, 69, 126, 135 De Muyt .................................................................................................................. 93, 162 De Neckere ................................................................................................................... 124 De Nijs ............................................................................................................................ 40 De Paepe ................................................................................................................... 22, 28 De Paradé...................................................................................................................... 151 De Pla ............................................................................................................................. 40 De Poortere ..................................................................................................................... 73 De Pourcq ....................................................................................................................... 60 De Puydt ....................................................................................................................... 124 De Riemaecker ............................................................................................................. 106 De Roo .............................................................. 45, 55, 107, 110, 114, 115, 133, 134, 143 De Ruyck ...................................................................................................................... 143 De Rynck ...................................................................................................................... 124 De Saedeleer ............................................................................................................. 58, 75 De Sander ..................................................................................................................... 110 De Scheemaecker ......................................................................................................... 102 De Scheemaeker ............................................................................................................. 92 De Schrijver .................................................................................................................... 75 De Schuyter .................................................................................................................... 29 De Seranno ............................................................................................... 77, 82, 104, 165 De Serranno .................................................................................................. 116, 162, 165 De Simpel ................................................................................................................. 48, 83 De Simpelaere............................................................................................................... 109 De Smedt .................................................................................................................. 91, 92

- 172 -


De Smet... ...... 19, 21, 24, 35, 40, 54, 56, 61, 62, 67, 71, 73, 75, 102, 104, 105, 109, 111, 112, 116, 124, 126, 131, 134, 135, 137, 140, 141, 142, 144, 146, 154, 161, 163 De Smit ........................................................................................................................... 31 De Snick ......................................................................................................................... 81 De Soete.............................................................................................................. 16, 28, 30 De Stoop ......................................................................................................................... 29 De Vlaminck ........................................................................................................... 82, 117 De Vlieger......................................................................................................... 55, 91, 153 De Volder ................................................................................................................. 16, 21 De Vooght ........................................................................................ 55, 76, 116, 140, 144 De Vos .............................................................................................................. 45, 57, 114 De Vreese ......................................................................................... 20, 24, 107, 141, 143 De Vreeze ..................................................................................................................... 117 De Vriendt ................................................................................................................ 28, 73 De Vriese ................................................................................................................ 93, 105 De Vrieze ........................................................................................................ 77, 107, 115 De Waele .......................................................................................................... 61, 62, 140 De Wit .................................................................................................................... 84, 165 De Witte........... 20, 21, 22, 24, 31, 36, 47, 53, 57, 58, 59, 62, 66, 67, 74, 75, 83, 91, 101, 102, 105, 109, 110, 113, 114, 118, 125, 126, 134, 138, 139, 143, 145, 146, 148, 154, 163 Debacker ............................................................................................................... 104, 161 Debackere ..................................................................................................................... 103 Debaets ........................................................................................................................... 37 Debeuf ............................................................................................................................ 61 Deblaere .............................................................................................................. 61, 76, 83 Debonne .......................................................................................................................... 63 DebonnĂŠ .................................................................................................................. 37, 134 Debouvere............................................................................................................. 110, 141 Debrabandere .................................................................................................. 91, 103, 144 Debrouwere .................................................................................................................. 130 Debruyne .................................................................................................... 18, 59, 97, 137 Debuf ............................................................................................................................ 133 Deburghgraeve.............................................................................................................. 125 Debusschere ...................................................................................................... 16, 55, 107 Decancq ........................................................................................................ 130, 144, 160 Decapmaker .................................................................................................................. 126 Deceuninck ............................................................. 37, 59, 62, 71, 74, 114, 118, 145, 162 Declerck ........................................................................................................................ 133 Declercq .................................................................................................. 70, 113, 118, 141 Decock .................................................................................................................. 131, 133 Decoene .................................................................................................................... 30, 31 Deconinck ............................................................................................................. 102, 148 Decoster ........................................................................................................................ 108 Decraene ......................................................................................................................... 32 Decroos ........................................................................................................................... 31 Decuf ........................................................................................................................ 20, 21 Dedecker ....................................................................................................................... 125 Dedeine ......................................................................................................................... 140

- 173 -


Dedeurwaerder................................................................................................................ 93 Dedeygere ..................................................................................................................... 108 Dedeyghere ................................................................................................................... 114 Defevre ........................................................................................................................... 62 Defoer ............................................................................................................... 72, 82, 105 Defoort ...................................................................................................................... 71, 83 Defour ......................................... 22, 29, 36, 55, 60, 61, 92, 109, 114, 118, 130, 142, 145 Defrancq ....................................................................................................................... 125 Deganck .......................................................................................................................... 74 Degand ............................................................................................................................ 19 Degraeve ................................................................................................. 67, 139, 142, 150 Degryse ..................................................................................................................... 20, 92 Deguffroy ..................................................................................................................... 134 Dejaeghere .............................................................................................................. 73, 131 Dejager............................................................................................................................ 28 Dejonckheere ............................................................................................................ 39, 97 Dekeerle ........................................................................................................................ 155 Dekeyser ....................................................................................................................... 105 Delacauw ........................................................................................................................ 93 Delaere ............................................................................................................................ 31 Delaey ........................................................................................................................... 111 Delameilleure................................................................................................................ 144 Delaporte ...................................................................................................................... 112 Delarue............................................................................................................................ 58 Delavie ............................................................................................................................ 32 Delcour ................................................................................................................... 16, 107 Deleersnijder................................................................................................................... 40 Deleu............................................................................................................................. 125 Deleye ........................................................................................................................... 113 Delie ............................................................................................................................... 47 Delobel ......................................................................................................................... 124 Deloof ......................................................................................................... 45, 53, 61, 102 Deman............................................................... 40, 61, 102, 105, 109, 110, 157, 161, 165 Demare............................................................................................................................ 71 Demasure ........................................................................................................................ 56 Demets ............................................................................................................ 36, 103, 145 Demeulemeester ........................................................... 51, 52, 56, 92, 105, 126, 139, 161 Demeulenaere ........................................................................... 53, 71, 104, 133, 145, 150 Demeurisse ........................................................................................... 104, 105, 107, 165 Demeyer.................................................................................................................... 40, 56 Demeyere ........................................................................................................................ 68 Demunster................................................................................................................. 84, 93 Demuydt ......................................................................................................................... 91 Demuynck ................................... 17, 26, 56, 58, 73, 76, 91, 104, 105, 117, 134, 145, 147 Demuyt ........................................................................................................................... 73 Demyttenaere ............................................................................................................ 32, 73 Deneweth ............................................................................................................ 62, 77, 92 Denolf ................................................................................................. 30, 40, 92, 108, 115 Depondt .......................................................................................................................... 82 Depoorter ........................................................................................................................ 29

- 174 -


Depoortere ...................................................................................................................... 97 Depourcq ........................................................................................................................ 60 Depover ........................................................................................................................ 126 Deprest ...................................................................................................................... 20, 24 Deprez ........................................................................................................................... 104 Deproost ............................................................................................... 20, 24, 35, 37, 137 Depuydt .................................................................................................................. 97, 134 Deras ....................................................................................................................... 40, 102 Dereckx ........................................................................................................................... 30 Derudder ......................................................................................................................... 72 Deruyck ........................................................................................................................ 150 Derycke........................................................................................................................... 15 Descamps ...................................................................................................................... 134 Deschamp ............................................................................................................... 56, 109 Descheemaecker ..................................................................................................... 92, 102 Descheemaeker ............................................................................... 18, 21, 23, 26, 59, 139 Desender ......................................................................................................................... 29 Deseranno ..................................................................................................................... 114 Deserranno ............................................................................................................ 112, 115 Desimpel ........................................................................................................... 76, 83, 131 Deslypere .......................................................................................................... 92, 99, 160 Desmet..... ...... 16, 20, 22, 24, 45, 52, 53, 59, 65, 67, 75, 91, 97, 105, 106, 110, 112, 113, 115, 118, 130, 134, 135, 139, 141, 144, 145, 146, 154, 162 Desnoeck ........................................................................................................................ 91 Desnouck ................................................................................................................ 63, 141 Desplenter ............................................................................................................... 83, 133 Despodt ......................................................................................................................... 144 Dessau........................................................................................................... 113, 163, 166 Desseyn ....................................................................................... 23, 56, 74, 102, 130, 134 Desutter............................................................................... 20, 28, 55, 101, 113, 163, 166 Deswarte ................................................................................................................... 17, 21 Deturck ........................................................................................................................... 29 Deven .............................................................................................................................. 62 Devloo .................................................................................................................. 130, 145 Devolder ............................................................................................... 16, 22, 40, 56, 134 Devoldere............................................................ 16, 53, 55, 104, 112, 139, 143, 144, 149 Devos .................................... 3, 21, 54, 55, 60, 63, 81, 104, 111, 115, 118, 130, 150, 153 Devreese ......................................................................................................... 36, 102, 154 Devreker ....................................................................................................................... 129 Devriese ............................................................................................................ 91, 92, 134 Devroe .................................................................................................................. 140, 146 Dewachter ............................................................................................................... 30, 126 Dewaele ........................................................................................................................ 154 Dewitte ................. 31, 58, 61, 67, 73, 82, 84, 93, 101, 109, 118, 131, 134, 141, 143, 146 Dewulf ...................................................................... 20, 76, 102, 109, 113, 117, 134, 146 Dewyn ........................................................................................................................... 117 Deynze ............................................................................................................................ 93 Dezeure ................................................................................................................. 139, 160 Dezutter ........................................................................................................................ 146

- 175 -


D'Haelewyn .................................................................................................................... 73 D'Haene ................................................................................................................ 142, 143 D'Haeyaert ................................................................................................................ 17, 61 D'Haeyere ............................................................................................................. 103, 108 D'Halluin................................................................................................. 56, 109, 145, 147 D'Heedene..................................................................................................................... 125 Dheygere....................................................................................................................... 135 D'Heygere ................................................................................................. 16, 20, 102, 142 D'Heygers ....................................................................................................................... 20 D'Heyne ........................................................................................................................ 105 D'Hondt................................................................................................................... 49, 125 Dhont ............................................................................................................................ 130 D'Hooghe .............................................................................................................. 124, 154 D'Hoop .......................................................................................................................... 135 D'Hoore........................................................................................................................... 54 D'Hulster ....................................................................................................................... 115 Dierckens ........................................................................................................................ 24 Dierickx .......................................................................................................................... 31 Dieusaert ......................................................................................................................... 58 Dinneweth ................................................................................................................. 45, 77 Directeur ................................................................................................................. 27, 159 Dobbelaere .................................................................................................... 101, 102, 140 Dobbels ..................................................................................................................... 60, 84 Doise ............................................................................................................................... 28 Dokter ............................................................................................................... 53, 56, 165 Dortmund ................................................................................................................ 93, 166 drie afzonderlijke grafplaten ........................................................................................... 82 Driessens ....................................................................................................................... 125 Du Jardin ............................................................................................ 19, 62, 85, 133, 157 Ducellier ....................................................................................................................... 142 Dufour....................................................................................................................... 59, 71 Duitschland ................................................................................................... 118, 162, 166 Duitsland........................................................................................... 18, 93, 113, 163, 166 Duivejonck ................................................................................................................... 115 Dujardin ........................................................................................................................ 104 Dumoulin ........................................................................................................ 71, 104, 150 Durie ............................................................................................................................... 31 Durieux ......................................................................................................................... 113 Duthoo ............................................................................................................................ 61 Duyck ............................................................... 40, 56, 59, 61, 93, 94, 105, 116, 141, 162 Eccli ................................................................................................................................ 54 Edebouw ................................................................................................................... 16, 65 Eeckhout ......................................................................................................................... 54 Eendracht en Kunstijver ............................................................................................... 104 eerste wereldoorlog......................................................................................................... 43 Eerste Wereldoorlog ..................................................................................................... 161 Eerweerde Heer ...................................................................................................... 24, 159 Eeuwige Vergunning .................................................................................................. 7, 96

- 176 -


Eggermont .............................................................................................. 62, 133, 135, 162 EH ......................................... 20, 27, 56, 63, 88, 96, 98, 99, 139, 144, 145, 159, 160, 165 Elslander ......................................................................................................................... 28 Emmery .......................................................................................................................... 65 Erard ................................................................................................................... 61, 92, 93 Ernalsteen ....................................................................................................................... 29 evangelisten .................................................................................................................. 119 EZ Anna Marie ............................................................................................................. 125 EZ Anna Theresia ......................................................................................................... 123 EZ Gertrude Marie.......................................................................................................... 32 EZ Johanna Marie......................................................................................................... 126 EZ Johannes Marie ....................................................................................................... 124 EZ Laurent Marie ........................................................................................................... 29 EZ Margaretha Marie ..................................................................................................... 27 EZ Margaretha-Marie ................................................................................................... 123 EZ Maria ................................................................................................. 30, 123, 124, 126 EZ Maria (Marie).......................................................................................................... 123 EZ Maria Barbara ......................................................................................................... 123 EZ Maria Catharina ...................................................................................................... 123 EZ Maria Christiana ..................................................................................................... 126 EZ Maria Egidia ........................................................................................................... 124 EZ Maria Regina .......................................................................................................... 123 EZ Maria Rosalia .......................................................................................................... 123 EZ Marie Adelaïs.......................................................................................................... 124 EZ Marie Adelina ........................................................................................................... 32 EZ Marie Adriana ........................................................................................................... 30 EZ Marie Agatha .......................................................................................................... 125 EZ Marie Agnes ................................................................................................... 124, 126 EZ Marie Agneta ............................................................................................................ 30 EZ Marie Albert............................................................................................................ 125 EZ Marie Albertine....................................................................................................... 125 EZ Marie Albina ........................................................................................................... 124 EZ Marie Aldegonde .................................................................................................... 126 EZ Marie Alexia ............................................................................................................. 29 EZ Marie Alfonsa ........................................................................................................... 28 EZ Marie Alfonsine ........................................................................................................ 30 EZ Marie Alphonsa ........................................................................................................ 29 EZ Marie Amandina ....................................................................................................... 30 EZ Marie Amantia .......................................................................................................... 29 EZ Marie Amata ........................................................................................................... 126 EZ Marie Ambrosia ........................................................................................................ 31 EZ Marie Amelberga ...................................................................................................... 30 EZ Marie Anastasia ........................................................................................................ 28 EZ Marie Ancilla ............................................................................................................ 31 EZ Marie Andrée ............................................................................................................ 32 EZ Marie Ange ............................................................................................................... 31 EZ Marie Angèle .......................................................................................................... 126 EZ Marie Angeline ....................................................................................................... 126 EZ Marie Angelique ..................................................................................................... 125

- 177 -


EZ Marie Anna ....................................................................................................... 31, 124 EZ Marie Annonciata ..................................................................................................... 31 EZ Marie Apollonia ...................................................................................................... 124 EZ Marie Archangela ..................................................................................................... 30 EZ Marie Armanda ......................................................................................................... 29 EZ Marie Arnolda........................................................................................................... 29 EZ Marie Arsène ............................................................................................................ 32 EZ Marie Artemia........................................................................................................... 32 EZ Marie Augustina ..................................................................................................... 124 EZ Marie Augustine ....................................................................................................... 31 EZ Marie Autonia ......................................................................................................... 124 EZ Marie Auxaria ......................................................................................................... 125 EZ Marie Beatrix .......................................................................................................... 125 EZ Marie Benigna ........................................................................................................ 125 EZ Marie Benjamine ...................................................................................................... 29 EZ Marie Bernadette .................................................................................................... 126 EZ Marie Bernarda ....................................................................................................... 123 EZ Marie Bernardine ...................................................................................................... 30 EZ Marie Bertha ..................................................................................................... 29, 125 EZ Marie Bertina ............................................................................................................ 30 EZ Marie Blanca........................................................................................................... 126 EZ Marie Bonaventura ................................................................................................... 28 EZ Marie Borgia ............................................................................................................. 30 EZ Marie Brigitta ......................................................................................................... 124 EZ Marie Bruno .............................................................................................................. 29 EZ Marie Camilla ......................................................................................................... 124 EZ Marie Candida .......................................................................................................... 28 EZ Marie Caritas .......................................................................................................... 126 EZ Marie Caroline .......................................................................................................... 28 EZ Marie Catherina ........................................................................................................ 29 EZ Marie Cecilia .......................................................................................................... 124 EZ Marie Celestina ....................................................................................................... 123 EZ Marie Celestine ......................................................................................................... 28 EZ Marie Celina ........................................................................................................... 126 EZ Marie Cesaria ............................................................................................................ 29 EZ Marie Christine ......................................................................................................... 28 EZ Marie Christophila .................................................................................................... 31 EZ Marie Christophora ................................................................................................. 125 EZ Marie Clara ............................................................................................... 28, 123, 125 EZ Marie Clemence ...................................................................................................... 125 EZ Marie Clementine ..................................................................................................... 30 EZ Marie Cleophas ....................................................................................................... 126 EZ Marie Clothilde ....................................................................................................... 125 EZ Marie Clothildis ...................................................................................................... 124 EZ Marie Constance ....................................................................................................... 28 EZ Marie Constantina ..................................................................................................... 31 EZ Marie Constantine ................................................................................................... 125 EZ Marie Cornelia .................................................................................................. 29, 124 EZ Marie Cyrilla ............................................................................................................. 29 EZ Marie Damiana ......................................................................................................... 29

- 178 -


EZ Marie Daniela ........................................................................................................... 28 EZ Marie de Montfort................................................................................................... 126 EZ Marie Delfine ............................................................................................................ 31 EZ Marie Denise ............................................................................................................. 32 EZ Marie Donatiana ....................................................................................................... 28 EZ Marie Dymphna ........................................................................................................ 28 EZ Marie Dyonisia ......................................................................................................... 29 EZ Marie Egidia ............................................................................................................. 31 EZ Marie Elisa ................................................................................................................ 31 EZ Marie Elisabeth ......................................................................................................... 28 EZ Marie Elvira .............................................................................................................. 30 EZ Marie Emelie .......................................................................................................... 124 EZ Marie Emilia ....................................................................................................... 31, 32 EZ Marie Emiliana ......................................................................................................... 28 EZ Marie Emilienne ....................................................................................................... 30 EZ Marie Emma ............................................................................................................. 31 EZ Marie Engelberta ...................................................................................................... 32 EZ Marie Eulalie .......................................................................................................... 124 EZ Marie Euphrasia ...................................................................................................... 124 EZ Marie Evarista........................................................................................................... 29 EZ Marie Eveline............................................................................................................ 30 EZ Marie Feliciana ......................................................................................................... 29 EZ Marie Felicitas ........................................................................................................ 124 EZ Marie Fernanda ......................................................................................................... 31 EZ Marie Flavia ............................................................................................................ 124 EZ Marie Flora ............................................................................................................. 126 EZ Marie Florence ........................................................................................................ 125 EZ Marie Francisca ...................................................................................................... 123 EZ Marie Gabrielle ........................................................................................... 28, 29, 125 EZ Marie Gemma ........................................................................................................... 29 EZ Marie Georgia ................................................................................................... 31, 125 EZ Marie Germana ......................................................................................................... 28 EZ Marie Germanie ................................................................................................ 31, 125 EZ Marie Gertrudis ................................................................................................. 28, 123 EZ Marie Godelieva ..................................................................................................... 123 EZ Marie Godelieve ....................................................................................................... 30 EZ Marie Godewende ................................................................................................... 125 EZ Marie Godwien ......................................................................................................... 31 EZ Marie Godwina ......................................................................................................... 30 EZ Marie Gomara ......................................................................................................... 126 EZ Marie Gudula .......................................................................................................... 126 EZ Marie Hadewijck ...................................................................................................... 32 EZ Marie Hedwighe ..................................................................................................... 126 EZ Marie Helena .......................................................................................................... 126 EZ Marie HÊlène .......................................................................................................... 125 EZ Marie Hendrika ......................................................................................................... 30 EZ Marie Hilaria............................................................................................................. 28 EZ Marie Hildegarde .................................................................................................... 125 EZ Marie Hildewarda ..................................................................................................... 29 EZ Marie Honorine......................................................................................................... 30

- 179 -


EZ Marie Hubertine ........................................................................................................ 28 EZ Marie Humilis ........................................................................................................... 31 EZ Marie Ida................................................................................................................... 28 EZ Marie Idesbalde ........................................................................................................ 29 EZ Marie Ignatia............................................................................................................. 28 EZ Marie Imelda............................................................................................................. 31 EZ Marie Immaculata ..................................................................................................... 32 EZ Marie Irma ................................................................................................................ 31 EZ Marie Irma Michael .................................................................................................. 31 EZ Marie Isabella ......................................................................................................... 125 EZ Marie Josefine........................................................................................................... 30 EZ Marie Josephina ...................................................................................................... 124 EZ Marie Josephine ........................................................................................................ 28 EZ Marie Jozefina ................................................................................................ 123, 124 EZ Marie Julia ........................................................................................................ 28, 124 EZ Marie Juliana ...................................................................................................... 29, 32 EZ Marie Laurence ......................................................................................................... 29 EZ Marie Leonarda ....................................................................................................... 125 EZ Marie Ligoria ............................................................................................................ 30 EZ Marie Lodine .......................................................................................................... 126 EZ Marie Lucia..................................................................................................... 123, 125 EZ Marie Luciana ......................................................................................................... 125 EZ Marie Lucina................................................................................................... 124, 126 EZ Marie Ludovica ....................................................................................................... 126 EZ Marie Madelberta.................................................................................................... 126 EZ Marie Madeleine ....................................................................................................... 30 EZ Marie Majella............................................................................................................ 29 EZ Marie Martha ............................................................................................................ 28 EZ Marie Martina ........................................................................................................... 29 EZ Marie Mathea ............................................................................................................ 30 EZ Marie Mathilde ....................................................................................................... 124 EZ Marie Mathildis ...................................................................................................... 123 EZ Marie Maurice .......................................................................................................... 31 EZ Marie Michaël ........................................................................................................... 28 EZ Marie Noëlla ............................................................................................................. 29 EZ Marie Odila ............................................................................................................... 28 EZ Marie Odrada ............................................................................................................ 29 EZ Marie Olga ................................................................................................................ 32 EZ Marie Pancratia ......................................................................................................... 31 EZ Marie Paula ............................................................................................................... 29 EZ Marie Pharaïldis ...................................................................................................... 124 EZ Marie Philippina ....................................................................................................... 28 EZ Marie Philomena..................................................................................................... 123 EZ Marie Pia................................................................................................................... 30 EZ Marie Pierre .............................................................................................................. 32 EZ Marie Praxède ......................................................................................................... 126 EZ Marie Rafael ............................................................................................................. 31 EZ Marie Rayneria ......................................................................................................... 30 EZ Marie Regina .......................................................................................................... 125 EZ Marie Rika .............................................................................................................. 125

- 180 -


EZ Marie Robertine ........................................................................................................ 31 EZ Marie Romana .......................................................................................................... 30 EZ Marie Rosalia .......................................................................................................... 126 EZ Marie Rosalie .......................................................................................................... 124 EZ Marie Rosaria............................................................................................................ 30 EZ Marie Sabina ............................................................................................................. 28 EZ Marie Salomé ............................................................................................................ 30 EZ Marie Savina ............................................................................................................. 32 EZ Marie Scholastica...................................................................................................... 28 EZ Marie Scholastique ................................................................................................... 28 EZ Marie Silvère ............................................................................................................ 31 EZ Marie Stanislas ................................................................................................. 30, 123 EZ Marie Stefanie......................................................................................................... 125 EZ Marie Suzanne .......................................................................................................... 28 EZ Marie Sylvana ........................................................................................................... 30 EZ Marie Theodora ...................................................................................................... 125 EZ Marie Theophana ...................................................................................................... 30 EZ Marie Theophila........................................................................................................ 29 EZ Marie Theophora ...................................................................................................... 32 EZ Marie Theresia .................................................................................................. 28, 123 EZ Marie Ursula ........................................................................................................... 123 EZ Marie Veerle ............................................................................................................. 32 EZ Marie Veneranda ...................................................................................................... 29 EZ Marie Victima ........................................................................................................... 31 EZ Marie Victoire........................................................................................................... 31 EZ Marie Vincentia ...................................................................................................... 123 EZ Marie Walburga ...................................................................................................... 124 EZ Marie Walburgis ....................................................................................................... 29 EZ Marie Yolande ........................................................................................................ 125 EZ Marie Zita ............................................................................................................... 126 EZ Regis Marie............................................................................................................... 31 Fanfare .................................................................................................................. 104, 165 Farasyn ................................................................................................................. 103, 115 Farazyn ......................................................................................................................... 125 Feraine .......................................................................................................................... 105 Ferret ............................................................................................................................... 20 Feys ................................................................................................................................. 54 Flamen ............................................................................................................................ 30 Flameng ........................................................................................................................ 115 Florin .............................................................................................................................. 39 Fontaine ........................................................................................................................ 113 Fonteijne ......................................................................................................................... 99 Fonteine ........................................................................................................................ 113 Fonteyne ................................................................................................. 16, 115, 160, 162 Fraeyman .......................................................................................... 16, 20, 112, 134, 141 François ........................................................................................ 40, 41, 76, 81, 112, 165 Frankrijk ............................................................................................................... 106, 166 Frickelo ........................................................................................................................... 72

- 181 -


Gaillaert ................................................................................................................ 133, 134 Galle ................................................................... 51, 53, 76, 102, 105, 126, 134, 138, 140 Gedenkplaat oorlogsslachtoffers .................................................................................... 79 gedenksteen .................................................................................................. 3, 33, 98, 127 Gedeporteerde............................................................................................... 113, 163, 166 Geens ............................................................................................................................ 133 Geerolf ............................................................................................................................ 53 GEESTELIJKEN .......................................................................................................... 159 Gelaude ................................................................................................................... 83, 157 Geldhof ........................................................................................................................... 55 Gemeentebestuur .................................................................................................... 93, 157 Gemeenteraadslid ......................................................................................... 110, 157, 165 Gemeentesecretaris ................................................................................................. 91, 157 Gemetselde zerk ......................................................................... 7, 16, 17, 23, 26, 54, 134 Gemetselde zerk in natuursteen ...................................................................................... 77 Gemetselde zerk met houten kruis................................................................................ 131 Gemetselde zerk met stenen kruis ................................................................................ 131 Gesneuveld voor het Vaderland ................................................................................... 111 Gesneuvelde soldaat ............................................................................................. 111, 163 Gevallen op het Veld van Eere ....................................................................................... 43 Gheluwe .......................................................................................................................... 95 Ghunst........................................................................................................................... 123 Ghyselen ....................................................................................................................... 101 Gilbert ........................................................................................................................... 137 Gilleman ....................................................................................................................... 109 Glas ................................................................................................................................. 92 Gobbin .......................................................................................................................... 107 Gobin ...................................................................................................................... 52, 146 Godderis ......................................................................................................................... 30 Goderis ......................................................................................................................... 112 Goethals ..... 35, 39, 45, 48, 59, 63, 72, 82, 83, 85, 92, 104, 114, 117, 118, 123, 141, 144, 146, 161, 162 Goossens ......................................................................................................................... 28 Gosselies ....................................................................................................................... 111 Gotelaere................................................... 21, 26, 71, 84, 91, 92, 107, 109, 146, 150, 153 Gouwy ............................................................................................................................ 31 Govaerts .......................................................................................................................... 32 Grauwet .......................................................................................................................... 59 Griffel ............................................................................................................................. 31 GROEPEN VAN PERSONEN .................................................................................... 157 Gr端ben .......................................................................................................................... 124 Gruyaert ............................................................................................ 55, 93, 113, 162, 166 Grymonprez ................................................................................ 51, 56, 74, 112, 146, 151 Gryp .............................................................................................................. 114, 140, 145 Gunst......................................................................................................................... 28, 55 Gurdebeke..................................................................................................................... 107 Gyselinck ...................................................................................................................... 131 Gysels ........................................................................................................................... 113 H. Walburg kerk te Brugge..................................................................................... 89, 160

- 182 -


Haeck .............................................................................................................. 16, 139, 154 Halewyck ...................................................................................................................... 126 Harry ............................................................................................................................. 124 Haspeslagh ...................................................................................................................... 82 Hellebuyck ...................................................................... 20, 22, 24, 61, 62, 101, 106, 143 Hellyn ........................................................................................................................... 138 Hennekens .................................................................................................... 104, 105, 165 Herman ................................................................................................................... 57, 123 Hermans .......................................................................................................................... 29 Herteleer ....................................................................................................................... 125 Hespel ................................................................................................................... 106, 166 Heyndrickx ............................................................................. 53, 107, 109, 112, 114, 116 Heytens 16, 19, 21, 36, 53, 55, 74, 102, 108, 110, 114, 115, 133, 135, 140, 146, 154, 162 Himpe ............................................................................................................. 18, 161, 166 Himpens .......................................................................................................................... 59 Hindrick .......................................................................................................................... 97 Holderick ........................................................................................................................ 82 Hollemaert ............................................................................................................ 106, 166 Hollerich, Lux............................................................................................................... 111 Holvoet ........................................................................................................... 98, 113, 160 Hommez ....................................................................................................................... 116 hoogste grafmonument ................................................................................................... 85 Hoornaert ...................................................................................................... 16, 73, 75, 76 Horions ........................................................................................................................... 45 Hoste ............................................................................................. 16, 18, 24, 56, 105, 161 Hostie met stralen errond ................................................................................................ 25 Houdmont ..................................................................................................................... 124 Houten kruis ............. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 65, 67, 68, 69, 70, 138, 139, 165 Houten kruis en grafsteen ............................................................................................... 66 Houten kruis met stenen zerk ............................................................................... 138, 165 Houten kruisje met infobordje in kunststof .................................................................... 68 Houthem ......................................................................................................................... 88 Houttekier ......................................................................................................... 21, 74, 102 Houzet............................................................................................................................. 29 Hubaux ................................................................................................................. 140, 165 Huvaere............................................................................................................. 20, 22, 145 Huyghe ........................................................................................................................... 83 Huys ........................................ 54, 75, 76, 91, 92, 103, 109, 116, 134, 145, 147, 148, 162 Ide ................................................................... 54, 55, 59, 62, 66, 123, 140, 142, 143, 154 IJzeren Kruis centraal ..................................................................................................... 79 IJzeren kruis, type Engel .................................................................................... 17, 21, 26 IJzeren kruis, type Engeltje ...................................................................................... 69, 72 IJzeren kruis, type Joannes en Maria .......................................... 19, 22, 24, 110, 114, 115 IJzeren kruis, type Krans ................................................................................................ 18 IJzeren kruis, type Kruik ................................................................................ 19, 115, 139 IJzeren kruis, type Massief met Kind ....................................................................... 69, 70 Jacobs ................................................................................. 53, 55, 58, 106, 117, 145, 148 Janssens ........................................................................................................................ 102

- 183 -


Joos de ter Beerst .......................................................................................................... 4, 5 Jouret .............................................................................................................................. 18 Joye ............................................................................... 51, 55, 56, 91, 117, 130, 142, 145 Kamer der Volksvertegenwoordigers ............................................................................. 85 Kelder zonder zerk en zonder opschrift ........................................................................ 109 Kelderman ...................................................................................................................... 28 Kelk met Hostie ........................................................................................................ 96, 99 Keltisch kruis, type Joe English ................................................... 110, 116, 157, 162, 165 Kerckaert ................................................................................................................ 54, 115 Kerckhof ............................................................................................... 113, 134, 143, 154 Kerckhove................................................................................................................. 51, 74 Kerkfabriek ..................................................................................................................... 49 Kerkhof ................................................................................................... 20, 104, 114, 141 Kerkhove .............................................................................................................. 107, 109 kerkraed .......................................................................................................................... 88 kerkraed ........................................................................................................................ 160 Keyem ............................................................................................................................. 99 Kimpe ............................................................................................................. 55, 138, 165 kindergraven ................................................................................................... 6, 51, 75, 97 Kinds............................................................................................................. 53, 71, 73, 97 Kindt ........................................................................................... 16, 21, 83, 111, 137, 145 Knockaert................................................................................................................ 77, 115 Kon. Fanfare ‘Eendracht en Kunstijver’............................................................... 104, 165 Kruis afgebroken ............................................................................................................ 45 Kruis in arduin, zonder grafplaat .................................................................................. 117 Kruis met Kelk ................................................................................................... 27, 98, 99 Kunstwerk............................................................................................................... 76, 140 Kuppens ........................................................................................................................ 123 Kyndt .......................................................................................................... 35, 40, 84, 111 Labens ............................................................................................................................. 47 Laethem .......................................................................................... 18, 139, 140, 142, 144 Lafaut .................................................................................................................... 139, 143 Lagaisse .......................................................................................................................... 40 Lagrou ........................................................................................................................... 113 Lakiere .................................................................... 15, 21, 55, 71, 72, 108, 115, 118, 162 Laleman .......................................................................................................................... 32 Lamaire ........................................................................................................................... 31 Lambert........................................................................................................................... 30 Lambrecht ................................... 53, 56, 67, 74, 76, 83, 84, 112, 114, 115, 116, 130, 142 Lammertijn ................................................................................................................... 144 Lampaert ................................................................................................................. 73, 112 Lanckriet ..................................................................................................... 55, 59, 92, 144 Landuyt ............................................................................................... 21, 82, 84, 117, 157 Langemarck .................................................................................................................... 96 Lannoo..... ...... 22, 29, 30, 40, 53, 59, 61, 62, 82, 102, 103, 113, 114, 116, 118, 131, 141, 145, 154 Lannoy .......................................................................................................................... 115 Lanoo .................................................................................................... 21, 55, 71, 72, 104

- 184 -


Lansiaux ....................................................................................................................... 129 Lanssens ....... 17, 20, 36, 51, 55, 72, 74, 93, 101, 103, 107, 113, 118, 130, 131, 137, 141 Lanszweert ...................................................................................................................... 30 Lapeire .................................................................................. 19, 21, 54, 76, 103, 150, 153 Latruwe ............................................................................................................. 55, 58, 143 Lauwe ............................................................................................................................. 88 lauwerkrans op het kruis ................................................................................................. 81 Lauwers .................................................................................................. 45, 48, 55, 83, 92 Lava .................................................................................................. 24, 74, 102, 107, 131 Lecluyse .................................................................................................................. 62, 113 Ledene .......................................................................................................................... 146 Leenkecht........................................................................................................ 45, 117, 161 Leenknecht............................................................................................................ 115, 118 Leeraar ............................................................................................................................ 95 Lefevre .................................................................................................................... 20, 134 Lemaire ......................................................................................................................... 143 Lemey ............................................................................................................. 35, 112, 140 Libbrecht ................................................................................................................. 87, 157 Liebaert ......................................................................................................................... 150 Lievens ........................................................................................................... 92, 102, 126 Lievrouw............................................................................................... 112, 114, 143, 162 Linclau .................................................................................................... 93, 105, 110, 117 Lindeboom ............................................................................................ 102, 109, 134, 143 Lips ......................................................................................................................... 54, 153 Lisabeth ............................................................................................ 36, 39, 103, 105, 131 Lison ............................................................................................................................... 92 Locquet ......................................................................................................... 106, 111, 117 Lombaert....................................................................................................................... 103 Loncke ...................................................................................................................... 21, 49 Lonneville ....................................................................................................................... 28 Lootens ......................................................................................................................... 142 Loridan ................................................................................................................... 84, 157 Louwagie ........................................................................................................................ 31 Lowie ................................................................................................ 62, 63, 114, 143, 146 Lubbeck .................................................................................................................. 18, 166 Luca .............................................................................................................................. 125 Lucas & Joannes, Evangelisten .................................................................................... 121 Luitenant ....................................................................................................................... 111 Lust ................................................................................................. 29, 60, 61, 65, 77, 145 Lysak ............................................................................................................................ 133 Madou ......................................................................................................... 20, 62, 75, 141 Maertens ............................................................................. 59, 83, 88, 109, 111, 159, 160 Maes....... ..... 15, 30, 37, 39, 40, 45, 53, 56, 61, 65, 71, 73, 102, 103, 105, 108, 112, 115, 130, 140, 141, 144, 165 Maeseele ....................................................................................................................... 109 Magherman ..................................................................................................... 98, 111, 160 Mahieu .................................................................................. 16, 20, 28, 61, 113, 116, 154 Manhaeghe.................................................................................................................... 111 Mannens ......................................................................................................................... 59

- 185 -


Mareel ............................................................................................................................. 53 Marie Euberta ............................................................................................................... 126 Marie Flavie.......................................................................................................... 124, 126 Marie Renildis ................................................................................................................ 31 Maroy ............................................................................................................................. 72 Marquise ....................................................................................................................... 104 Marreel...................................................................... 55, 62, 102, 112, 126, 134, 141, 153 Martens ........................................................... 39, 56, 57, 58, 63, 110, 140, 141, 150, 154 Masschelein .................................................................................................................... 55 Masscheleyn ................................................................................................................... 28 Masscho .................................................................................................................. 54, 165 Mattan ....................................................................................................... 59, 62, 108, 115 Mattens ......................................................................................................................... 153 Mattheus & Marcus, Evangelisten................................................................................ 121 Matthijs ................................................................................................................. 104, 161 Meenen ........................................................................................................................... 89 Meerhaeghe .................................................................................................................... 61 Meerschaert .......................................................................................... 7, 20, 43, 108, 161 Meerschaut...................................................................................................................... 30 Meersschaert ................................................................................................................... 74 Meersseman .................................................................................................................... 82 Meese .............................................................................................................................. 56 Meeuws............................................................................................................... 45, 61, 81 Merchie ......................................................................................................................... 145 Merreel............................................................................................................................ 54 Mervillie ....................................................................................................................... 124 Mestagh ........................................................................................................................ 108 Mestdagh ........................................................................................................................ 54 Mestdagt ............................................................................................... 103, 108, 115, 140 Metalen plaat .................................................................................................................. 23 Meulebeke ............................................................................................ 4, 24, 88, 159, 160 Meuwis ........................................................................................................................... 32 Michelangelo ................................................................................................................ 120 Michiels .......................................................................................................................... 71 Migneau .................................................................................................................... 47, 57 Mille ............................................................................................................... 35, 105, 110 Min Jou ........................................................................................................................... 65 Mingneau ........................................................................................................ 47, 109, 130 Minjauw ............................................................................................................ 18, 21, 134 Minne .................................................................................. 52, 62, 68, 102, 105, 115, 161 Mioen ............................................................................................................................ 123 Missinne ..................................................................................................... 20, 39, 62, 134 Missy .............................................................................................................................. 29 Moeskroen ...................................................................................................................... 48 Monkerhey ...................................................................................................................... 30 MonserĂŠ ........................................................................................................................ 101 Monserez ...................................................................................................................... 110 Monteyne ............................................................................................................ 53, 67, 70 Moorseele ....................................................................................................................... 89 Moorslede ....................................................................................................................... 88

- 186 -


Morreels ........................................................................................................................ 109 Mortier ........................................................................ 32, 36, 45, 71, 76, 91, 92, 109, 137 Moyaert ........................................................................................................................... 55 Mulier ............................................................................................................................. 97 Musschoot....................................................................................................................... 45 Muyle .......................................................................................................... 73, 87, 93, 157 Muylle..................................................................................................................... 20, 137 Naamloos ...................................................................... 22, 26, 69, 93, 101, 114, 117, 129 naamplaat ontbreekt ........................................................................................................ 26 Naamplaat zonder zerk ................................................................................................. 137 Naert ............................................................................................. 21, 53, 55, 73, 137, 142 Naeyaert ........................................................................................................................ 124 Neerinck............................................................................................................ 63, 82, 118 Neirinck ...................................................................................................... 35, 73, 93, 141 Neirynck ....................................................................... 16, 40, 49, 55, 130, 139, 141, 145 Nemegeer ...................................................................................................................... 134 Neu Jean ......................................................................................................................... 97 Neyens ............................................................................................................................ 66 Neyrinck ....................................................................................................................... 124 Neyt ................................................................................................................................ 61 Nijs ............................................................................................................................... 140 Ninclaus .................................................................................................................. 36, 141 NoĂŤ ................................................................................................................................. 29 Noppe ............................................................................... 18, 40, 55, 74, 77, 98, 144, 160 Notaris .................................................................................................................... 84, 157 obilisk ........................................................................................................................... 149 Ockier ............................................................................................................... 59, 62, 161 Ohle ................................................................................................................................ 26 Olivier ................................................................................................. 7, 69, 112, 123, 162 Ollivier ............................................................................................................................ 17 Olsen ............................................................................................................................. 109 Onderpastoor .................................................................................................... 24, 95, 159 onderpastor ............................................................................................................. 89, 160 Ondervoorzitter Provinciale Raad W. VL. ................................................... 110, 157, 165 ongeval ......................................................................................................................... 108 Oorlogskruis ................................................................................................................. 114 Oorlogskruis met Palm ................................................................................................. 162 Oorlogsslachtoffer .................................................................................... 18, 69, 162, 166 Oorlogvrijwilliger ................................................................................................... 43, 161 Oostende ......................................................................................................................... 88 Oosterlinck ........................................................................................................... 103, 115 Opsomer ......................................................... 18, 19, 24, 40, 62, 102, 109, 114, 154, 162 Ostyn ............................................................................................................... 92, 125, 150 Oudstrijder ..... 45, 51, 55, 59, 71, 77, 84, 85, 92, 104, 105, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 134, 135, 161, 162, 163, 165 overste Broeders Maristen .............................................................................................. 48 Overwinningsmedaille 1914-1918 ....................................................................... 114, 162

- 187 -


Pardoen ................................................................................................. 18, 19, 21, 62, 118 Paret ................................................................................................................................ 22 Parmentier............................................................................................................... 28, 131 Parret ............................................................................................................................... 60 Pas de Calais ................................................................................................................. 104 Pastoor ........................................................................................................ 88, 95, 96, 159 Pater Jozef..................................................................................................................... 117 Patfoort ......................................................................................................................... 147 Patteeuw ........................................................................... 47, 57, 59, 71, 91, 92, 134, 147 Pattyn .................................................................................................. 29, 36, 58, 135, 155 Pauwels ......................................................................................................................... 111 Penninck ......................................................................... 17, 20, 22, 40, 61, 107, 117, 151 Perneel .............................................................................................................. 3, 117, 134 Persyn ........................................................................................................................... 134 Pervyse ........................................................................................................................... 95 Picavet .......................................................................................................................... 145 Pickavet .......................................................................................................................... 29 Pieschaert ...................................................................................................................... 123 PietĂ van Michelangelo ................................................................................................ 120 Pillen ............................................................................................................................. 125 Pittem ........................ 0, 1, 2, 3, 4, 6, 24, 27, 43, 49, 84, 93, 103, 104, 106, 159, 165, 166 Pittems - Vlaams - Belgisch - Amerikaan ...................................................................... 43 Pitthem ...................................................... 18, 25, 48, 85, 88, 89, 93, 95, 96, 99, 160, 166 plaat verdwenen ...................................................................................................... 22, 129 Plaetens ......................................................................................................................... 103 Planckaert ....................................................................................................................... 40 Plancke ......................................................................................................................... 105 Plas ................................................................................................................................. 29 Platteeuw ...................................................................................................................... 108 Pluvier....................................................................................................................... 19, 20 Poelvoorde ................................................................................................................ 56, 73 Politieke gevangenen .................................................................................................... 162 Politieke Gevangenen ............................................................................................. 93, 166 Pollefeyt ........................................................................................................................ 107 Pollet ............................................................................................................. 39, 63, 72, 74 Poma ............................................................................................................................. 117 Popelier ................................................................................................. 103, 109, 133, 141 Pozzolo ........................................................................................................................... 55 Priem............................................................................................................................... 24 priester .................................................................................................................... 88, 160 Priester ............................................................................................................ 96, 145, 160 Priester in de eeuwigheid ................................................................................................ 20 Priesters .................................................................................................................... 8, 159 Professor ......................................................................................................................... 96 provincialen-raad ............................................................................................................ 85 Provoost .......................................................................................................................... 36 Pruvoost .......................................................................................................................... 22 Pype .............................................................................................................................. 113 Quartier ................................................................................................................. 141, 145

- 188 -


Quintyn ........................................................................................................................... 39 Quyssens ......................................................................................................................... 29 Ragolle .......................................................................................................................... 125 Ranson ............................................................................................................................ 40 Rapaille ........................................................................................................................... 40 Rebry ........................................................................................................................ 57, 71 Reilhof ............................................................................................................................ 62 Restant van een graf, zonder zerk ................................................................................. 101 restant van een kruisje .................................................................................................... 22 Rheinberg ..................................................................................................... 118, 162, 166 Rigole ............................................................................. 19, 24, 35, 59, 91, 102, 103, 148 Robberecht .............................................................................................................. 83, 157 Robesyn .......................................................................................................................... 93 Robyns ............................................................................................................................ 58 Roelens ........................................................................................... 30, 124, 134, 145, 154 Roete ............................................................................................................................... 29 Roets ............................................................................................................................. 125 Ronse .............................................................................................................................. 56 Roose .................................................................................................... 40, 59, 60, 95, 102 Rosseel ................................................................................ 58, 61, 73, 118, 133, 162, 166 Rotsaert ................................................................................................................. 108, 142 Rotssteen................................................................................................................... 71, 91 Rotsstenen....................................................................................................................... 71 Roubaix................................................................................................................. 106, 166 Roulers ............................................................................................................................ 87 Rousselaere ..................................................................................................................... 96 Roygens .......................................................................................................................... 36 Ryckebosch ..................................................................................................................... 31 Sabbe ............................................................................ 21, 24, 51, 65, 112, 123, 124, 130 Saelens ............................................................................................................ 93, 102, 135 Sagaert ............................................................................ 22, 60, 63, 74, 92, 105, 130, 161 Samijn ........................................................................................................... 115, 145, 146 Samyn ........................................................................................................................... 124 Sap .......................................................................................................................... 26, 145 Schatteman ..................................................................................................................... 37 Schaubroeck.................................................................................................................... 73 Scheerens ...................................................................................................................... 139 Scheirlinck .............................................................................................................. 81, 146 Schelstraete ..................................................................................................................... 71 Schepen ............................................................................................................. 49, 84, 157 Scherpereel ..................................................................................................................... 28 Scherrens ...................................................................................................................... 112 Schoonaert .................................................................................................................... 102 Schoovaere.................................................................................................................... 124 Schoutetens ..................................................................................................................... 24 Segers ....................................................................................................................... 26, 56 Seghers ......................................................................................................................... 113 seminarie................................................................................................................. 88, 160

- 189 -


Sengier .......................................................................................................................... 141 Seurynck ....................................................................................................................... 125 Seynhaeve ....................................................................................................................... 53 Seys ................................................................................... 31, 37, 55, 57, 58, 71, 117, 140 Sierens ............................................................................................................ 84, 129, 157 Sinnaeve ................................................................................................................. 20, 113 Sint-Andries .................................................................................................................. 4, 5 Sint-Baefs-Vyve ............................................................................................................. 25 Smesman......................................................................................................................... 55 Snauwaert ......................................................... 49, 53, 105, 107, 117, 134, 135, 141, 154 Snoeck .............................................................................................................. 35, 74, 150 Soenen ............................................................................................................................ 29 Soenens ................................... 20, 26, 36, 53, 59, 61, 63, 74, 92, 102, 109, 110, 133, 146 Soens............................................................................................................................... 62 Soetaert ................................................................................................................. 112, 113 Soete ..................................................................................... 47, 73, 92, 96, 111, 133, 145 Soldaat .......................................................................................................... 118, 162, 166 Spanhove ...................................................................................................... 114, 133, 162 SPECIALE OPSCHRIFTEN........................................................................................ 165 Spiessens......................................................................................................................... 35 Spillebeen ....................................................................................................................... 36 Spriet............ 19, 20, 24, 35, 37, 55, 56, 57, 63, 74, 83, 92, 102, 103, 114, 116, 130, 133, 134, 137, 141, 162 St Denys-Westrem ........................................................................................................ 108 St Lodewijk Brugge ........................................................................................................ 95 Staden ............................................................................................................................. 88 Staelens ....................................................................................... 31, 32, 91, 103, 113, 145 Steelandt ....................................................................................................................... 126 Steenhuyze ...................................................................................................................... 30 Stenen kruis, type Kruisboom .............................................................. 45, 48, 81, 83, 101 Steyaert ..................................................................................................... 20, 55, 117, 145 Stichter P. T. H. .................................................................................................... 140, 165 Storme................................................................... 21, 29, 71, 92, 107, 143, 144, 146, 148 Stragier ......................................................................................................................... 143 Strobbe .................................................................................................................... 35, 118 Stroobant....................................................................................................................... 112 Strooiweide ................................................................................................................... 149 STROOIWEIDE ........................................................................................................... 149 Strubbe ............................................................................................................................ 29 Struyve .......................................................................................................................... 135 Stubbe ........................................................................................................................... 105 Suply ............................................................................................................................... 19 Supply ................................................................................................................. 15, 21, 60 Swynghedauw ................................................................................................................. 97 Tack .................................................................................................. 16, 21, 103, 143, 147 Taliman ..................................................................................................................... 21, 62 Tallieu ....................................................................................................................... 20, 24 Tanghe ...................................................................................................................... 55, 63 Tavernier..................................................................................... 30, 45, 92, 140, 141, 165

- 190 -


Teetaert ........................................................................................................................... 36 terecht gesteld ......................................................................................................... 93, 166 Termote................................................................................................................... 83, 144 Therry ............................................................................................................................. 30 Thevelein ............................................................................................................ 27, 28, 30 Thiers ................................................................................................................ 56, 91, 159 Thorree.................................................................................................................. 131, 134 Thurman ................................................................................................................. 73, 135 Titeca .............................................................................................................................. 28 Tolpe ....................................................................................................................... 20, 159 TombĂŠ pour La Patrie ................................................................................................... 111 Transe ........................................................................................................................... 137 Truel ....................................................................................................................... 45, 161 Tuquet ............................................................................................................................. 48 Tuytens ..................................................................................... 21, 26, 39, 55, 76, 98, 143 Tweede Wereldoorlog .................................................................................................. 162 Tytgat .............................................................................................................................. 62 Uleyn .............................................................................................................................. 83 Uyttenhove ................................................................................................................... 126 Valcke ............................................................................................................................. 22 Vallaeys .......................................................................................................... 54, 110, 165 Van Acken .................................................................................................................... 146 Van Acker ................................................................................. 24, 25, 115, 133, 134, 159 Van Ackere ................................................................................................................... 108 Van Bellingen ....................................................................................................... 135, 162 Van Besien.................................................................................................................... 105 Van Brabant ............................................................................................ 18, 101, 118, 142 Van Bruwaene .... 17, 37, 40, 55, 56, 62, 63, 101, 105, 109, 116, 117, 118, 134, 143, 162 Van Canneyt ............................................................................................. 63, 77, 124, 135 Van Cauter ...................................................................................................................... 31 Van Cauwenberghe................................................................................................... 61, 84 Van Coillie........................ 18, 19, 21, 37, 54, 73, 101, 102, 107, 109, 112, 115, 123, 143 Van Colen ....................................................................................................................... 98 Van Compernolle.................................................................................................... 59, 139 Van Couter.................................................................................................................... 125 Van Couwenberghe ........................................................................................................ 53 Van Craeymeersch ................................................................................................ 106, 142 Van Daele .. 22, 37, 40, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 76, 82, 104, 105, 107, 109, 113, 115, 118, 130, 135, 143, 146, 150, 161 Van Damme ...................................................................................................... 22, 24, 112 Van de Cappelle.................................................................................................... 134, 150 Van de Caveye ................................................................................................................ 74 Van de Kerkhove ............................................................................................................ 57 Van de Maele .................................................................................................................. 60 Van de Papeliere ............................................................................................................. 39 Van de Putte ................................................................................................... 72, 123, 145

- 191 -


Van de Velde .................................................................................................................. 97 Van de Voorde ........................................................................................................ 36, 123 Van de Vyvere ................................................................................................................ 37 Van de Walle ................................................................................................ 114, 145, 154 Van de Wiele .................................................................................................................. 59 Van de Woestyne ............................................................................................................ 57 Van de Wyngaerde ......................................................................................................... 62 Van den Abeele ............................................................................................................ 109 Van den Berghe ........................................................................................................ 36, 53 Van den Broeck ............................................................................................................ 126 Van den Broucke .................................................................................... 62, 109, 112, 117 Van Den Broucke ........................................................................................................... 29 Van den Driessche .................................................................................................... 36, 69 Van den Hende ............................................................................................................. 125 Van der Berghe ............................................................................................................. 109 Van der Meulen .............................................................................................................. 57 Van Dewiele ......................................................................................... 115, 117, 142, 154 Van Dorpe .................................................................................................... 113, 124, 154 Van Eeckhoutte............................................................................................................. 113 Van Exe .......................................................................................................................... 59 Van Eyghen .................................................................................................................... 22 Van Fleteren ................................................................................................................. 123 Van Gaever ..................................................................................................................... 59 Van Gansbeke ..................................................................................................... 16, 55, 92 Van Geldere .................................................................................................................. 113 Van Ghele ..................................................................................................................... 144 Van Glabeke ................................................................................................................... 29 Van Haelewijn ................................................................................................................ 21 Van Haelewyn ............................................................................................ 22, 24, 74, 139 Van Hauwaert 19, 21, 39, 55, 56, 61, 62, 74, 83, 102, 104, 105, 112, 113, 118, 143, 145, 146 Van Haverbeke ............................................................................................................... 92 Van Hecke ...................................................................................... 31, 102, 108, 115, 142 Van Hee .......................................................................................................... 93, 118, 157 Van Herreweghe ............................................................................................................. 29 Van Hessche ................................................................................................................. 145 Van Hollebeke .................................................................................................. 47, 91, 159 Van Hooren .................................................................................................................. 124 Van Hoorickx ................................................................................................................. 32 Van Houtte...................................................................................................................... 66 Van Houwaert ................................................................................................................. 73 Van Hove ........................................................................................................................ 28 Van Hulle...................................................................................................................... 112 Van Hunskerken ................................................................................................... 111, 163 Van Iseghem ................................................................................................. 139, 159, 160 Van Keirsbilck ............................................................................................ 22, 51, 73, 118 Van Keirsblilck ............................................................................................................... 68 Van Laeken ............................................................................................... 19, 59, 110, 144 Van Laere ............................................................................................................... 91, 101

- 192 -


Van Loo .......................................................................................................................... 30 Van Loocke................................................................................................................... 112 Van Maele...... 27, 36, 51, 54, 73, 81, 82, 83, 93, 101, 103, 104, 105, 108, 113, 114, 116, 123, 125, 143, 146, 148, 150 Van Moen ..................................................................................................................... 113 Van Neste ..................................................................................................................... 102 Van Nieuwenhuyse ................................................................. 61, 105, 113, 114, 125, 138 Van Ooteghem ........................................................................................................ 92, 146 Van Outryve ................................................................................................................. 126 Van Overbeke ............................................................................................................... 113 Van Overberghe.............................................................................................................. 30 Van Paemel ............................................................................................................. 49, 157 Van Parijs ....................................................................................................................... 60 Van Parys ...................................................................................................... 45, 47, 59, 83 Van Pevenage ................................................................................................................. 31 Van Poucke ............................................................................... 59, 62, 113, 115, 118, 130 Van Renterghem ........................................................................................................... 107 Van Reybrouck ............................................................................................................... 28 Van Rie ........................................................................................................... 99, 160, 165 Van Robays .................................................................................................................... 36 Van Roose ...................................................................................................................... 60 Van Roy ........................................................................................................................ 126 Van Ryckeghem ......................................................................... 53, 83, 98, 102, 104, 150 Van Ryssel ................................................................................................ 18, 82, 161, 166 Van Severen .................................................................................................................... 17 Van Simaeijs ................................................................................................................. 112 Van Simaeys ........................................................................................................... 91, 141 Van Steelandt ................................................................................................................ 115 Van Steenkiste ...................................................................................................... 123, 124 Van Stekelenburg ........................................................................................................... 55 Van Thournout ........................................................................ 17, 22, 29, 30, 81, 114, 162 Van Vlaenderen .............................................................................................................. 24 Van Vooren .................................................................................................................. 125 Van Walleghem ... 16, 17, 24, 36, 47, 48, 55, 61, 63, 83, 91, 99, 107, 115, 124, 125, 129, 130, 131, 146, 159, 160 Van Wambeke .......................................................................................................... 18, 19 Van Welden .................................................................................................................. 117 Vanacker ................................................................................................................. 55, 143 Vanbosseghem ........................................................................................................ 97, 143 Vanbossel ....................................................................................................................... 31 Vanbrabant...................................................................................................................... 19 Vancanneyt ..................................................................................................................... 91 Vancauwenberghe .................................................................................................. 40, 107 Vancoillie ............................................................................................................... 92, 102 Vancompernolle.......................................................................................... 19, 22, 56, 147 Vancoppenolle .............................................................................................................. 146 Vandaele ............................................................................................. 55, 77, 82, 161, 162 Vandamme ...................................................................................................... 28, 146, 151

- 193 -


Vande Capelle......................................................................................................... 53, 118 Vande Casteele ........................................................................................... 24, 27, 82, 159 Vande Caveye ........................................................................................................... 51, 76 Vande Kerckhove ......................................................................................................... 145 Vande Voorde ........................................................................................................... 19, 24 Vande Vyvere ......................................................................................................... 40, 150 Vande Waetere ............................................................................................................... 82 Vande Walle ........................................................... 19, 20, 61, 71, 87, 105, 109, 145, 147 Vande Weghe ............................................................................................................... 145 Vande Wiele Camiel ....................................................................................................... 59 Vande Zande ........................................................................................................... 83, 124 Vandecappelle .............................................................................................................. 140 Vandecasteele ................................................................................... 58, 82, 112, 118, 134 Vandecaveye ................................................................................................................... 31 Vandekerckhove ....................................................................... 56, 72, 112, 141, 148, 162 Vandekerkhove ......................................................................................... 61, 62, 115, 145 Vandemaele .............................................................................................................. 54, 66 Vandemarliere ................................................................................................................ 83 Vandemoortele................................................................................................................ 16 Vanden Abeele ............................................................................................................. 131 Vanden Berghe ............................................................................................. 109, 117, 154 Vanden Brande ............................................................................................................. 113 Vanden Broucke ........................................................................................................... 115 Vanden Bussche ............................................................................................................. 32 Vanden Driessche ......................................................................................................... 134 Vandenauweele..................................................................................................... 124, 125 Vandenberghe ............................................................. 22, 53, 87, 105, 108, 109, 131, 134 Vandenbrande ............................................................................................................... 135 Vandenbroucke ..................................................................................... 17, 20, 31, 59, 103 Vandenbussche ......................................................................................................... 29, 31 Vandencasteele ............................................................................................................... 92 Vandendriessche ....................................................................... 63, 73, 107, 109, 143, 146 Vandenheede .......................................................................................................... 39, 140 Vandenhende .................................................. 24, 28, 36, 58, 59, 102, 105, 140, 150, 154 Vandeputte .................................................................................................. 37, 49, 84, 157 Vander Moere ............................................................................................................... 126 Vander Ougstraete .......................................................................................................... 60 Vanderbeke ............................................... 18, 21, 51, 53, 56, 63, 104, 107, 110, 126, 143 Vanderheyden ................................................................................................................. 21 Vanderhoeven ............................................................................................................... 146 Vandermeulen ........................................................................................................... 61, 74 Vanderschaeghe ................................................................................ 41, 53, 113, 135, 150 Vandervennet ............................................................................ 18, 55, 61, 72, 82, 92, 113 Vandeveire .................................................................................................... 106, 107, 114 Vandevelde ............................................................................................................. 82, 141 Vandevijvere................................................................................................................... 19 Vandevoorde............................................................................. 40, 63, 105, 115, 117, 133 Vandevyvere ..................................................................................................... 21, 37, 138 Vandewaetere ......................................................................................................... 20, 109

- 194 -


Vandewalle ......................................................... 30, 35, 56, 101, 129, 133, 141, 146, 147 Vandeweghe ..................................................................................................... 21, 49, 154 Vandewiele ............................................................................................... 16, 74, 130, 149 Vandewoestijne ............................................................................................................ 134 Vandewoestyne............................................................................................................... 56 Vandezande .......................................................................... 16, 56, 62, 71, 109, 131, 133 Vandoorne .......................................................................................................... 29, 45, 92 Vanduynslaeger .............................................................................................................. 20 Vanduynslager ................................................................................................................ 40 Vangansbeke................................................................................................................... 36 Vanhaecke ............................................................................................................ 137, 154 Vanhaelewijn ...................................................................................................... 59, 67, 68 Vanhaelewyn .................................................................................................................. 56 Vanhauwaert ..................................................................................... 16, 62, 107, 112, 141 Vanhaverbeke ............................................................................................................... 140 Vanhecke .................................................................................... 17, 19, 62, 113, 137, 138 Vanhee .............................................................................................................. 36, 82, 113 Vanheulenbrouck ............................................................................................................ 59 Vanhollebeke ............................................................................................................ 73, 92 Vanhoorelbeke ................................................................................................................ 31 Vanhooren .................................................................................................................... 154 Vanhoutte ................................................................................... 30, 58, 66, 109, 112, 148 Vanhoutteghem ............................................................................................................... 83 Vankeirsbilck ........................................................................ 19, 24, 60, 61, 117, 135, 145 Vanlaeken ............................................................................................................... 18, 110 Vanlanduyt ..................................................................................................................... 45 Vanlerberghe .......................................................................................................... 93, 141 Vanmaele ........................................................................................................................ 49 Vanneste ..... .17, 18, 20, 21, 22, 24, 35, 36, 102, 103, 107, 112, 130, 131, 138, 145, 147, 155 Vannieuwenhuijse ........................................................................................................ 112 Vannieuwenhuyse................................................... 21, 55, 56, 57, 62, 107, 118, 135, 145 Vanooteghem ...................................................................................................... 56, 71, 84 Vanoverbeke ................................................................................................................. 112 Vanoverschelde ............................................................................................................ 147 Vanpachtenbeke........................................................................................................ 63, 66 Vanparijs ....................................................................................................................... 103 Vanpoucke ................................................................................................................ 36, 63 Vanraepenbusch............................................................................................................ 154 Vanraes ................................................................................................................... 56, 102 Vanrenterghem ............................................................................................................... 16 Vanrobaeys ..................................................................................................................... 36 Vanryckeghem ................................................................................................................ 37 Vanseveren ............................................................................................................. 21, 102 Vanstaen ....................................................................................................................... 133 Vansteelandt ................................................................................................................... 62 Vansteelant ......................................................................................................... 16, 53, 61 Vansteenhuyse .................................................................................................. 56, 84, 161 Vansteenkiste .......................................................................................................... 62, 105 Vanthomme .................................................................................................................. 141

- 195 -


Vanthournout ............................................................................................................ 21, 22 Vantyghem ..................................................................................................................... 62 Vanwalleghem .............................................................................................................. 105 Vanzieleghem ............................................................................................. 22, 26, 92, 141 Velghe............................................... 18, 55, 62, 68, 70, 73, 101, 105, 118, 134, 141, 143 Velle ............................................................................................................................. 126 Vens ................................................................................................................................ 81 Ver Eecke ..................................................................................................................... 153 Verbeerst ................................................................................................. 37, 102, 103, 143 Verbeke................................................................................................................... 22, 154 Verbeure ......................................................................................................................... 55 Verbiest ............................................................................................... 57, 58, 63, 112, 153 Verbreyt ...................................................................................................... 20, 21, 56, 141 Verbrugghe ............................................................................................................... 36, 81 Vercamer .................................................................................................................. 15, 57 Vercamert ..................................................................................................................... 138 Vercampt ...................................................................................................................... 126 Vercoutere ...................................... 16, 23, 25, 63, 73, 76, 77, 84, 92, 116, 139, 154, 161 Vercruysse ............................................................................................ 56, 61, 84, 97, 165 Verdonck ........................................................................................................................ 76 Vereecke ................................................................................................................... 53, 55 Vereenooghe ................................................................................................................. 145 Verfaille ........................................................................................................................ 102 Verfaillie ................................................................................. 17, 118, 139, 141, 146, 154 Vergote ............................................................................. 22, 48, 57, 60, 74, 92, 105, 109 Verguchten............................................................................................................ 113, 118 Verhaege ........................................................................................................... 18, 36, 131 Verhaeghe ..................................................................................... 17, 22, 37, 47, 112, 143 Verhamme .............................................................................................. 63, 115, 131, 143 Verheecke ................................................................................................................. 62, 66 Verhelle ................................................ 61, 73, 82, 92, 113, 131, 142, 143, 153, 163, 166 Verhelst ............................................................................................................. 22, 61, 140 Verhenne................................................................................................................. 37, 103 Verheye ................................................................................................................... 73, 142 Verholle .......................................................................................................... 62, 110, 133 Verhoye .............................................................................. 56, 57, 71, 109, 110, 113, 143 Verhulst .................................................................................................... 22, 24, 123, 125 Verkain ........................................................................................................................... 62 Verkamer ...................................................................................................................... 135 Verkest .................................................................................................................... 70, 141 Verkinderen .................................................................................................................. 118 Verleden.................................................................................................................. 20, 145 Verledens ........................................................................................................................ 54 Verleye.................................................................................................. 22, 24, 35, 59, 129 Verlinde ........................................................................................................................ 106 Vermaete......................................................................................................................... 61 Vermandere ...................................................................................... 88, 89, 123, 159, 160 Vermeersch ................................................................. 19, 91, 92, 104, 118, 130, 145, 161 Vermeulen ........................................................ 18, 22, 35, 55, 58, 66, 103, 131, 145, 153

- 196 -


Verougstraete ............................................................................................ 41, 49, 123, 143 Verplancke .................................................................................................................... 125 Verraest ........................................................................................................................... 30 Verschae ......................................................................................................................... 28 Verschatse....................................................................................................................... 73 Verscheure ...................................................................................................... 29, 130, 133 Verschuere .................................................................................................................... 145 Verstaen .................................................................................................................. 22, 114 Verstraete .............. 39, 40, 49, 51, 56, 61, 62, 63, 102, 111, 114, 131, 142, 143, 145, 161 Verstraeten .............................................................................................................. 91, 157 Verstyn ......................................................................................................................... 116 Vertriest ............................................................................................................................ 4 Vervaecke ............................................................................................. 21, 45, 59, 67, 115 Vervaeke ......................................................................................................... 65, 140, 141 Vervaele ............................................................................................................ 53, 84, 113 Veys ........................................................................................ 31, 37, 73, 75, 93, 129, 146 Viaene ......................................................................................... 16, 40, 61, 135, 138, 141 Victor ........................................................................................................................ 17, 61 Vincent ......................................................................................................................... 140 Vinkier .......................................................................................................................... 110 Voet .......................................................................................................................... 63, 92 Volckaert ........................................................................................................................ 22 Voor God en Vaderland .................................................................................................. 43 Voormezeele ................................................................................................................... 96 Voorzitter der Kerkfabriek ............................................................................................. 49 Voorzitter van den kerkraed ................................................................................... 88, 160 VOS .............................................................................................................. 116, 162, 165 Vrijwilliger ........................................................................................................... 105, 161 Vroman ................. 17, 22, 37, 56, 62, 66, 81, 82, 104, 105, 107, 112, 113, 126, 146, 153 Vromman ............................................................ 28, 45, 54, 55, 61, 62, 91, 130, 133, 146 Vrommant ....................................................................................................................... 70 Vuurkruiser ..................................................................................................... 77, 104, 161 Vuylsteke ...................................................................................... 19, 39, 56, 73, 109, 133 Vyve St Eloij .................................................................................................................. 95 Waignein ......................................................................................................................... 30 Walburg kerk .......................................................................................................... 89, 160 Wallaert ........................................................................................................................ 112 wapenschild ............................................................................................................ 85, 157 Warnez .................................................. 18, 24, 39, 51, 55, 61, 84, 92, 102, 114, 116, 142 Watte............................................................................................................................. 117 Watteny......................................................................................................................... 113 Wattrelos............................................................................................................... 106, 166 Weijts ............................................................................................................................ 112 Werbrouck ................................ 19, 54, 56, 58, 61, 62, 109, 111, 114, 117, 118, 133, 151 Werniers........................................................................................................................ 104 Wervik ............................................................................................................................ 95 Weyts .................................................................................................................... 141, 142 Wijngaert ...................................................................................................................... 108 Willaert ............................................................................................................. 28, 32, 141

- 197 -


Wille ............................................................................................................................. 146 Willem ............................................................................................................................ 73 Willemeyns ................................................................................................................... 139 Willemijns .................................................................................................................... 105 Willems..................................................................................................................... 36, 92 Willemyns ....................................................................................................... 17, 105, 135 Windels ........................................................................................................................... 26 Witdouck .................................................................................... 56, 57, 62, 109, 113, 131 Wittevrongel ................................................................................................................... 36 WOI. ...... 8, 18, 43, 45, 51, 59, 71, 77, 79, 84, 85, 92, 104, 105, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 118, 135, 161, 162, 165, 166 WOII ................................... 7, 8, 55, 69, 79, 104, 106, 111, 113, 134, 161, 162, 163, 166 Wolfcarius ...................................................................................................................... 55 Wolfenb端ttel ................................................................................................................... 93 Wood .............................................................................................................................. 30 Wostyn ............................................................................................................................ 84 Wullaert ........................................................................................................................ 114 Wyckstandt ..................................................................................................................... 51 Wyffels ..................................................................................................................... 16, 19 Wyngaert ................................................................................................................ 16, 115 Wynghene ....................................................................................................................... 93 Wyseur .......................................................................................................................... 142 Yde ........................................................................................... 62, 92, 114, 115, 134, 146 Zerk in cortenstaal .................................................................................................... 7, 135 zonder zerk ............................................................................................................. 93, 109 Zusters van Maria . 6, 8, 13, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 98, 123, 124, 125, 126, 127, 159, 160

- 198 -

Profile for claude

Graven pittem  

Inventaris van de graven van de begraafplaats Pittem

Graven pittem  

Inventaris van de graven van de begraafplaats Pittem

Profile for vanmoo
Advertisement