{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

“DE GRAVEN VAN KOOLSKAMP” Gemeentelijke Begraafplaats Koolskamp

Samenstelling : Paul Callens Familiekunde Vlaanderen regio Tielt 29-5-2013

-1-


D/2013/8058/11 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

-2-


VOORWOORD In 2009 maakte ik een overzicht van de graven van Pittem. Dit omvatte de begraafplaatsen van Pittem, Egem en de Parochie Sint-Antonius Meulebeke. Gezien de stijgende belanstelling voor het funerair erfgoed besloten we dan ook een overzicht te maken van de graven van Koolskamp, de gemeente waar ik woonde van augustus 1954 tot april 1955. Er is een zekere band gebleven met deze gemeente als woonplaats van mijn twee oudere broers. Het werk “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - Inventaris van het bouwkundig erfgoed - Provincie West-Vlaanderen - Gemeente Ardooie - Deelgemeente Koolskamp” uitgegeven door de Vlaamse Overheid, Ruimte en Erfgoed in 2010 geeft wat informatie over deze begraafplaats op p. 423-424. Ondertussen draagt de Gemeentelijk begraafplaats in de Tieltstraat het nummer 24 aan de centrale poort. Oorspronkelijk lag de begraafplaats van Koolskamp rond de kerk zoals zowat overal. Na de verwoestingen van het centrum en de kerk in 1918 nam men het besluit een nieuwe begraafplaats aan te leggen buiten het centrum. De eerste begraving op de nieuwe begraafplaats gebeurde in 1920. In de parochiekerk vinden we verder nog de praalgraven van de heren van Lichtervelde. Meer over deze graven en de kerk is te vinden in de bovenvermelde Inventaris van het bouwkundig erfgoed op p. 358-363. De begraafplaats is ongeveer trapeziumvormig. De oudste graven liggen langs de hoofdassen in kruisvorm. Er staat geen centraal kruis op deze begraafplaats in tegenstelling tot wat men kan vinden op nogal wat begraafplaatsen in de streek. De Koolskampse begraafplaats heeft dan wel drie kapellen in goede staat. De eerste kapel is gelegen op het einde van de centrale gang aan de zuidzijde van de begraafplaats, de deur gericht op het noorden. Deze kapel is meestal open. Het is de grafkapel van de notarisfamilie David-Verscheure. De tweede kapel is gelegen in de zuidoosthoek van de begraafplaats. Het is de de grafkapel van de famile Poignie. De kapel is meestal gesloten maar de beglaasde deur laat toe het interieur en enkele foto’s van de familieleden te zien. De derde kapel is gelegen in de centrale gang aan de westzijde. Het is de grafkapel van de families Vancanneyt en Lioen-Vancanneyt. Deze kapel is waarschijnlijk altijd gesloten. De deur met een afscherming met een metalen plaat met gaatjes laat niet toe het interieur te bewonderen.

-3-


Aan de noordwestzijde is een klein houten bouwwerk opgericht die zoals we vermoeden dient als berging voor klein onderhoudsmateriaal en als bureau voor de arbeiders die de begraafplaats proper houden. De centrale poort en de poort aan de oostzijde laten voertuigen toe om gemakkelijk het grootste deel van de begraafplaats te bereiken. In de noordoosthoek van de begraafplaats is een kleine strooiweide voorzien met een eenvoudige betonkolom met de namen van de daar uitgestrooide overledenen. Vooraan de begraafplaats tussen de centrale en de oostelijke poort is een columbarium in metselwerk met een bouwlaag en voorzien van 32 nissen waarvan een paar nog vrij zijn. Achteraan ten westen van de grafkapel van de familie David-Verscheure bevinden zich de graven van beperkte afmeting voorzien voor het plaatsen van uren. Alle zerkjes zijn hier gelijkvormig. De beperking in tijd van zelfs eeuwige vergunningen heeft ook als gevolg dat waar plaatsgebrek is, graven soms reeds na een korte tijd worden weggenomen. Bepaalde families blijken helemaal niets te geven om hun overleden familieleden. Bij het opnemen van de informatie was op enkele graven die in slechte staat verkeerden een bericht aangebracht door het gemeentebestuur. Het is een “Vaststelling van verwaarloosd graf” waardoor de gemeente de zerken in slechtste staat kan verwijderen vanaf 12 november 2012. Als de overledene de laatste van zijn familie was of de verre familie het vertikt het graf te onderhouden eenmaal de erfenis binnen was, dan bieden de zerken en opschriften na verloop van tijd een triestige aanblik en worden dan ook beter weggenomen. Er is voorlopig nog geen plaatsgebrek op deze begraafplaats, in de zuidoostzijden en zuidwestzijde zijn blijkbaar reeds een tijdje oude graven weggenomen om in de toekomst plaats te maken voor nieuwe graven. Op de gemeentelijke begraafplaats van Koolskamp zijn een aantal oude graven terug te vinden waarvan de opschriften bijna verdwenen zijn en ook een aantal graven waar de aangebrachte informatieplaat onduidelijk of gebroken is. In deze gevallen heb ik hiervan melding gemaakt als onleesbaar of naamloos. Voor bijna verweerde teksten of speciale opschriften hebben we een poging gedaan deze uit te schrijven. Deze soms onvolledige teksten kunnen toch van enig nut zijn denk ik. Op een van de graven is blijkbaar onder de nieuwe informatieplaat (die ook al een deel stuk is) ook informatie te vinden van een vroegere afgestorvene (nummer O10W15). De informatie op de graven is meestal redelijk beperkt. Op deze begraafplaats is soms weinig meer te vinden dan de namen van de begraven persoon. Geboorte- en overlijdensplaatsen zijn eerder uitzonderlijk. Hier en daar is informatie als “eeuwige vergunning” of de naam van de begrafenisondernemer of steenkapper aanwezig. Deze informatie hebben we niet overgenomen in wat volgt.

-4-


Op de graven zijn wel hier en daar extra platen aangebracht met informatie. Zo kan men maar op beperkt aantal plaatsen “oudstrijder” vinden op de zerken. Wel heeft het N.S.B. er aan gehouden een gedenkplaat te plaatsen bij haar overleden leden. Af en toe kan men aan de hand van deze gedenkplaten ook het lidmaatschap van een locale vereniging achterhalen. Behalve de haag rondom de begraafplaats zijn geen grote bomen terug te vinden. Enkele hoofdtypes van graven: -

-

-

-

-

-

IJzeren kruisen: Hiervan zijn er nog twee aanwezig. We hopen dat deze kruisen zullen behouden blijven gezien de historische waarde. Beide zijn van hetzelfde type. Houten kruisen: Op een paar graven aanwezig. Enkele in bedenkelijke staat. Kruisen in arduin die via een stalen pin op een onderstel zijn vastgemaakt. Vlakke stenen. Soms stellen we vast dat door de jaren heen de gebeitelde letters en cijfers voor een groot deel verdwenen zijn aan een sneller tempo dan bij verticale stenen. Verticale stenen. Vlakke steen in combinatie met verticale steen. Gemetselde zerk, in baksteen of leisteen. Een paar van deze zijn kunstwerkjes op zich. Zerk in witte en zwarte kleine vierkantjes aangebracht op betonnen drager. Op deze begraafplaats nog weinig te vinden. Op andere begraafplaatsen waren dergelijke zerken soms in lamentabele toestand. Uitzonderlijk zijn ook de nog bewaarde graven met een afsluiting rond het perk. In bepaalde gevallen is dit een ijzeren ketting op arduinen paaltjes, een gewone betonplaat of dergelijke. Zerk met een vlakke steen voorzien van een gat waar beplanting in mogelijk is. Dit type komt merkelijk meer voor in Koolskamp dan in Pittem en Egem. We stellen echter vast dat de beplanting meestal onbreekt. enz.

Enkele foto’s zijn in dit werk opgenomen met symbolische waarde. De selectie gebeurde willekeurig.

Voor wat informatie betreft op de graven is in de loop der jaren eveneens een aantal veranderingen te onderscheiden. -

Enkel de naam van de overledene Aanvulling met naam van de echtgenoot of echtgenote. Aanvulling met de naam van de ouders of kinderen Aanvulling met naam van de voorouders (op een grafsteen) Informatie over geboorte en overlijden. Beperkt zich soms enkel tot geboorte- en overlijdensjaar. soms is ook de volledige datum opgegeven.

-5-


-

-

Informatie over plaats van geboorte en overlijden. Informatie over het beroep. Godsvruchtige slogan. Op een der zerken zijn een paar passages uit de bijbel te bespeuren. Daar waar men meestal RIP (latijns: Requiescat In Pace) kan vinden op graven komt op de Koolskampse begraafplaats RIV (nederlands: Rust In Vrede) veel voor. Fabrikant van de zerk of de begrafenisondernemer. Eeuwig vergunning. ....

Als informatiedrager hebben we in grote lijnen volgende groepen: -

-

-

-

Informatie gekapt in de steen zelf. Soms sterk onderhevig aan sleet waardoor na verloop van tijd de informatie verloren gaat. Informatie gekapt in de steen en later door schildering beter leesbaar gemaakt. We hebben moeten vaststellen dat deze verf soms volledig verdwenen is en de tekst moeilijk leesbaar geworden is. Afzonderlijke informatieplaat vast aangebracht op de eigenlijke zerk (vb zwarte plaat met witte letters - blauwe platen met informatie komt weinig voor). Bij de ijzeren kruisen staat de informatie meestal op een plaatje ingewerkt in het kruis zelf. Sinds een aantal jaren gaat men ook gebruik maken van met pinnen bevestigde letters of opgelijmde letters. Hier en daar kan men vaststellen dat deze verbindingen niet altijd even goed de tijd hebben doorstaan. Hier en daar vinden we een foto terug op de grafsteen. In de meeste gevallen is deze vast verbonden met de zerk, in enkele gevallen op een afzonderlijk frame aangebracht. Het grootste deel van de graven is voorzien van een kruisbeeld. Hiervan zijn verschillende vormen en materialen terug te vinden. Er zijn ook een aantal afbeeldingen te vinden die een symbolische waarde hebben. Deze kunnen ingekapt zijn in de steen of afzonderlijk aangebracht.

Aanduidingen van functies van de afgestorvene zijn aanwezig, zoals: -

Burgemeester of Ereburgemeester. Priesters. Aanduidingen naar WOI. Aanduidingen naar WOII. Aanduiding beroep of dergelijke Ik heb geen graven van kloostelingen kunnen terugvinden. Deze zijn dan waarschijnlijk overgebracht naar de begraafplaats in de gemeente van het hoofdklooster. - ... De index maakt het mogelijk deze personen gemakkelijk terug te vinden.

-6-


Bepaalde graven moeten destijds een fortuin gekost hebben aan constructie en materiaal. De status van de persoon tijdens het leven weerspiegelt zich soms in de zerk. Alhoewel, de laatste jaren is daar ook verandering in gekomen. Tegenwoordig liggen bijvoorbeeld een paar geestelijken gewoon tussen de rest van de parochianen, vroeger was dit even anders. Dit maakt natuurlijk ook dat men er sneller voorbijloopt. We hopen dat men net als in andere gemeenten de nodig aandacht zal besteden aan dit funerair erfgoed en desnoods een aantal mensen kan warm maken om graven te adopteren indien de familie in gebreke blijft bij het onderhoud. De toegangswegen liggen er behoorlijk goed bij en het geheel ziet er netjes uit. Enkel achteraan ter plaatse van weggenomen zerken is het nogal modderig. Niet alle informatie vanop de graven is opgenomen in deze uitgave. Indien we dit wel zouden hebben gedaan dan schieten we voor een deel het doel van deze uitgave voorbij namelijk de belangstelling wekken voor de plaatselijke begraafplaats en deze plaats ook effectief leren kennen. Wat te bewaren is een keuze die te maken valt door de betrokken partijen, het gemeentebestuur, de heemkundige kring en de families. Elk moet hier zijn verantwoordelijkheid in nemen om dit stukje erfgoed door te geven aan de volgende generaties. Ieder mens die begraven ligt heeft ook zijn levensverhaal. De overlevenden hebben de plicht dit verhaal in leven te houden voor het nageslacht. Laat ons ook nog aangeven dat de informatie een momentopname is half februari - half maart 2013. In de loop der jaren zijn bij enkele graven de opschriften moeilijk leesbaar geworden. In de lijst hebben we hier en daar een tekst opgenomen waarvan we moeilijkheden hadden om de tekst te ontcijferen. In bepaalde gevallen konden we de namen op het graf nog net lezen maar het ontcijferen van andere informatie was niet altijd meer even goed mogelijk.

-7-


OVERZICHTSKAARTJE Om de graven terug te vinden heb ik elk graf een nummer gegeven volgens de plaats waar het graf te vinden is. Er is een zekere logica terug te vinden in de nummering. Als men bij de centrale op het kerkhof komt, heb ik een indeling gemaakt voor de graven aan de oostelijke zijde (richting Kruiskalsijde Pittem) en aan de westelijke zijde (richting centrum Koolskamp). De eerste letter is dan ook O of W. Na de eerste letter heb ik twee cijfers gebruikt om een indeling te maken voor de verschillende rijen. Voor de oostzijde zijn getallen gebruikt tussen 10 en 49, voor de westzijde getallen tussen 50 en 99. Na de cijfers voor de rijen komt een aanduiding N - Z - O - W die slaat op de richting waarin de zerk staat. Afgezien van een uitzondering staan de zerken in een bepaalde rij altijd in dezelfde richting. Tenslotte is na de richting van de zerk nog een volgnummer aangeven. Hierbij begint de telling voor de rijen gericht van noord naar zuid vanaf de Tieltstraat oplopende naar de zuidelijke grens van de begraafplaats. Voor de dwarsrijen loopt de telling op vanaf de centrale gang naar het oosten of naar het westen. Aldus bekomt men voor alle graven een identificatie in de vorm van: W55O20 (graf gelegen in ten westen van de centrale gang, rij 55, zerk gericht op het oosten, nummer 20 vanaf het begin van de rij).

-8-


-9-


DE LIJST O10 O10W01 Vermandere Rene 1878-1946 x Devriese Emma 1894-1964. O10W02 Familie Devolder Michel x Behaeghel. O10W03 Leenknecht Rachel dochter van Leenknecht August en Lannoo Pharailde 1926-1945 blauwe plaat – foto. O10W04 vrije plaats - geen zerk O10W05 Familie Strubbe Camiel x Van den Abeele en Vancompernolle – foto. O10W06 Van Clooster Camiel 1872-1951 en Van Clooster Victor 1875-1954 en Van Clooster Gustaaf 1872-1962. Opschrift: Credo. O10W07 Familie Honore August x Demeulenaere en kinders. Informatie op blauwe plaat. O10W08 Familie Beke Oktaaf x Honoré. O10W09 Familie Cosman x Deceuninck. O10W10 Vandoorne Alfons 1872-1962 x De Witte Octavie 1878-1950. O10W11 Familie Devaere E. x Loobuyck en Devaere Georges 1906-1994 en Van Neste Margaretha 1914-1997. O10W12 Van de Ginste Cyriel x Baert. O10W13 Familie Vergauwe August x Van Ackere en dochter Vergauwe Godelieve 1410-1930 - 30-12-1937 en Vergauwe Aimé 1900-1966 – foto. O10W14 Marreel Henri x D'Halluin.

O10W15 De zwarte plaat met witte letter is was op het ogenblik van de opname van de gegevens in 3 stukken gebroken. Een stuk rechtsboven ontbrak.

Op de zwarte plaat konden we nog ontcijferen : Famil(ie) Hect(or) Honoré - R(....) en Zoon. Boven de zwarte zijn er aanwijzingen dat er één foto op de zerk was aangebracht.

- 11 -


Onder de zwarte plaat zien we nog gedeeltelijk een vroeger opschrift: Ter nagedachtenis (He)er G(........T)eophiel (......)landt - Zo(on van) Camiel en va(n ..... )nie Beviere (geboren te Beerst o(p ... )juli 1908 ove(verleden ......) den (......) We hebben hier duidelijk met een soort recuperatie te maken van materiaal.

O10W16 Maes Petrus 1872-1935 x Boret Florence 1867-1949. O10W17 Vandenbussche x Derudder. O10W18 Dewitte Hendrik 1873-1950 x Vandoorne Ursule 1879-1964. O10W19 Rustplaats der Familie Vandekerckhove x Crombez. O10W20 Rustplaats der familie Danis Constant x Desmet. O10W21 Familie Haghedooren x Vangansbeke - Couckuyt

- 12 -


Extra informatie plaat 1: Oudstrijder 1914-1918. De vuurkruiserafdeling Roeselare en omliggende aan haar betreurde strijdmakker J. Haghedooren overl. 20-12-1958 oud 68 jaar. Extra informatie plaat 2: Dank aan onze erevoorzitster K.V.L.V.. O10W22 Familiën De Vriese-Bubbe en De Vriese- Verhoestraete. O10W23 Pollet Alida 1881-1849 x Callewaert Benoni 1877-1957. Opschrift Credo. O10W24 Vandermeulen Joseph 1895-1951 Burgemeester van Koolskamp 1947-1951 x Samyn Maria 1894-1972. Opschrift: Credo.

O10W25 Bidt voor de ziel van wijlen C. Slosse en J. Brulez. O10W26 Slosse Paul 1884-1950 x Vercruysse Alida 1877-1957. O10W27 Coghe Emiel ° Hooglede 14-1-1856 - + Koolskamp 11-3-1950 x Melanie Meersseman, echtg van Emiel Coghe ° Boesinghe 24 juni 1851 - + Coolscamp 25 november 1917.

- 13 -


O11 O11W01 Familie De Witte x Vandeputte. O11W02 Familie Lamsens Edouard x Verhamme. O11W03 Familie Damman Alois x Taveirne. O11W04 Latruwe Henri 1886-1955 x Devoldere Marie. O11W05 Familie Van Steelandt Jules x Ampe. O11W06 Familie Allegaert R x Tanghe en Lioen x Allegaert. O11W07 Familie Maertens x Declercq en Raes. O11W08 De Visschere Rene x Houthoofd Marie. O11W09 Familie Baekelandt Remi x Amerlinck en kinders. O11W10 Familie Decauter-Tinel. Decauter Guill. 5-7-1891 - 23-11-1970 en Tinel Agnes 5-11-1893 - 1-2-1962. (Burgemeester van Koolskamp 1953-1965).

- 14 -


O11W11 Vanneste-Billiet. O11W12 Familie Decostere Jerome x Vancompernolle. O11W13 Derudder Georges 1895-1957 x Declerck Clara 1899- 1983.

O12 O12N01 Rustplaats der familie Verougstraete x Tyberghen. O12N02 Gu. Derudder Geb. te Staden den 20-5-1849 overl. Lendelede 13-7-1934 Vrouw Rosalie Timmerman Geb. te Coolscamp 8 juni 1845 er overleden 19 mei 1921.

O13 O13N01 Op verticaal deel: Seynhave Franciscus Geboren te Coolscamp en er Overleden 26 januari 1892 oud 86 jaar. En van zijne vrouw Barbara Vermandele Geboren te Swevezeele en Overleden te Coolscamp den 10 februari 1878 Oud 80 jaar. Op horizontaal deel: Seynhave H. 19-3-1837 - 31-12-1907 x Dubaere L. 25-12-1975 9-7-1934. O13N02 Sintobin August Geboren te Couckelaere den 24 juli 1853 Overleden te Coolscamp den 6 juni 1926 Zijne echtenoote vrouw Octavia Tack geboren te Meulebeke den 9 juni 1855 overleden te Coolscamp den 12 februari 1926. O13N03 Devisschere Honore 1875-1942 x Derudder Laura 1881-1948.

O14 O14N01 Ter dierbare gedachtenis van den Heer De Visschere Desiderius Burgemeester te Coolscamp waar hy geboren is den 2 december 1821 en er overleden den 4 december 1896 x van zyn echtgenote vrouw De Visschere Nathalia Geboren te Coolscamp den 19 november 1853 overleden 9 april 1915. (Het betreft hier DesirĂŠ Devisschere, burgemeester van Kookskamp 1896-1896).

- 15 -


O14N01 & O15W01

O14N01 Op de sokkel onderaan: En hunne kinderen Camiel Geb. 10 september 1890 overleden den 11 juni 1902 - Pharailde Geb. 18 julius 1865 overleden 19 april 1931 Emerence Geb. 10 juni 1867 overleden 28 mei 1910.

O14N02 A la Memoire D Emmanuel De Visschere epoux de Françoise Hoste. Ne a Coolscamp le 20 avril 1774 et y decede le 1 mai 1866 je me recommande dans vos prieres du moins vous qui etes mes amis R.I.P. et de son epouse Françoise Hoste ne a Ruddervoorde et decede a Coolscamp le 25 juin 1872 a l’ age de 69 ans priez pour nous.

O14N03 Rustplaats Henri De Vischere Geb. te Coolscamp 24 sept 1832 er overl 2 .... 1913 Zijne vrouw Sylvie De Jonghe Geb. te Coolscamp 23 juni 1845 en er overl 22 sept. 1899.

- 16 -


O15 O15W01 Westzijde: Dat hunne zielen in vrede rusten. Noordzijde: D.O.M. Ter Zaliger Gedachtenis van Henricus Desmet Geboren te Coolscamp en er overl. den 15 juni 1892 oud 61 jaar weduwnaar van Ludovica De Meulenaere overl. te Coolscamp den 19 sept. 1871 oud 30 jaar echtgenoot van Melanie De Witte geb. te Coolscamp. Oostzijde 3: En hunne kinderen 1e huwelijk Josephus 1862 Julius 1863-1925 Emilius 1864-1864? Emilius 1866 Maria 1867-1867 Benius 1869-1872 Maria 1871-187..? 2e huwelijk Alidor 1873 Hector 1874-189..? Albert. Victoria.

O15W02 Familie Desmet A x Vergote. O15W03 vrije plaats - geen zerk. O15W04 Werbrouck Conrard x Dewitte.

O16 O16W01 vrije plaats - geen zerk O16O02 vrije plaats - geen zerk wel afbakening in betonplaatjes. O16O03 Vercruysse Adrienne 1905-1944 x Cortvriendt – foto.

- 17 -


O16O04 Decostere Gustaaf x Dubaere. O16O05 Familie Tack Felix x Galle. O16O06 Demuynck Rene 1895-1983 x Tack Suzanne 1900-1952. O16O07 Vermeersch Jules 6-1-1875 - 4-5-1941 x Vande Vijvere Irma 8-9-1898 - 19-31949. O16O08 Benoot Jules x Jodts. O16O09 Werbrouck P x Degroote. O16O10 Van Daele D x Leyn. O16O11 vrije plaats - geen zerk. O16O12 Vercruysse M x Vanhulle - foto. O16O13 Seynaeve Petrus x Martain. O16O14 Familie Desmet x Desplenter en Desmet x Vandaele. O16O15 Baeckelandt Amelie 1949-1940. O16O16 Carreer ZEH Pastoor 1876-1952. Afbeelding van een kelk op het graf.

- 18 -


O16O17 Decorte Elodie Gits 2-3-1871 - Koolskamp 12-10-1939. Twintig jaar in dienst van ZEH Carreer pastoor te Koolskamp. O16O18 Vergauwe August 1902-1996 x Vanacker Maria 1904-1996. O16O19 Crombez Jules x Vanneste – foto. O16O20 D'Hooghe Ivo 1853-1948 x Vanneste Marie 1962-1929. O16O21 Van Eenoo Marcel 1906-1973 x Callewaert Maria 1910-1997. O16O22 Devoogdt Alberic x Maes Maria. O16O23 Vannieuwenborgh Robert 1935-2007 x Nollet Nicole 1937-1973 – foto. O16O24 Callewaert Camiel x Vandeginste. O16O25 Bertram Julien 1902-1973 x Trinel Celina 1909-1994. O16O26 De Forche Mariette 1932-1977. O16O27 Alliet L x Maes. O16O28 Alliet Octaaf x Seynhaeve Maria. O16O29 Martens Arthur 1896-1948 x Provoost Julia 1898-1973. O16O30 Vandendriessche Edgard x Wernier en zoon.

- 19 -


O16O31 Van Belle Adolf oudstrijder 1940-1945 x Verhaeghe en zoon Gaspar. O16O32 Deschout Maurice x Crop. O16O33 Familie De Marez Jules x Vandaele Leonie. O16O34 Familie Depypere Karel x Houthoofd Esperance. O16O35 Brulez Adiel 1909-1971 x Vereecke Margriet 1920-1996 – foto.

O20 Columbarium O20N01 Dewitte Daniel 1941-1999 x Coeman M-Thérèse 1941 – foto. O20N02 Gyselinck Georges 1931-1999 x Gyselinck Jeanette 1928-2010. O20N03 Denorme Martha 1910-1999. O20N04 Decleer Eric 1954-1999 x Lambrecht Martine – foto. O20N05 Borms Jeanine 1934-2000. O20N06 Depovere Roger 1941-2002. O20N07 Vanlauwe Gerard 1915-1971 x De Beck Margriet 1920-2002 – foto. O20N08 Verleye Eric 1948-2002 – foto. O20N09 Daems Roland 1950-2002. O20N10 Warnez Agnes 1928-2003 x Dedeijne Eugeen 1928-2008. O20N11 Esprit Georges 1927-2005. O20N12 Soulliaert Jean-Pierre 1955-2009. O20N13 vrije plaats - geen plaat. O20N14 Marsch Josephine 1924-2010 x Vereecke Victor - foto. O20N15 Van Bruwaene Walter x Brulez Noëlla. O20N16 vrije plaats - geen plaat.

- 20 -


O21 Columbarium

O21Z01 Wattenij Andre 1920-1990. O21Z02 Vercruysse Camiel 1915-1999 x Vanhaecke Augusta 1923-1994 – foto. O21Z03 Werniers Maurice 1910-1997 oudstrijder 1940-1945 x Kesteloot Omerina 1913-2004 – foto.

- 21 -


O21Z04 Madou Joseph 1920-1997 oudstrijder 1940-1945 x Declercq Margarita 19181998. O21Z05 Riviere Paula 1919-1997 x Basyn Maurits. O21Z06 Willaert Mauritz 1932-1997 x Callewaert Regina. O21Z07 Hostens Maurice 1912-1997 oudstrijder 1940-1945 - voorzitter N.S.B. x Duyck Bertha 1912-2009. O21Z08 Hellebuyck Camiel 1927-1998. O21Z09 Crombez Marcel 1933-2000 x Van de Vyvere Clara 1934 - foto . O21Z10 Ghesquiere Ingrid 1952-2002 x Pattyn John – foto. O21Z11 Germonprez Omer 1925-2002 x Buysse Jeannine 1936. O21Z12 Cappelle Lina 1968-2004 – foto. O21Z13 Desmet Noël 1943-2007. O21Z14 15 16 vrije plaatsen - geen platen.

O22 O22N01 Clarisse Maurice x Vanhove Adrienne. O22N02 Verleden Irena x Van Maele Hendrik. O22N03 Wancour Andre x Naert Lucia. O22N04 Sabbe Cyriel x Werniers Irma. O22N05 Cortvriendt L oudstrijder 1940-1945 1906-1982 x Vermander M 1911-1979 – foto. O22N06 Cassaert Georges x Vervaele Aldegonde – foto. O22N07 Desmet Adilon 1921-1980 x Schmitz Mia 1909-1993. O22N08 Werbrouck Jacques 1932-1980 x Leman Goedelieve. O22N09 Sabbe Hendrik oudstrijder 1914-1918 x Devriendt Adronie. O22N10 Meerschaert Michel 1911-1981 oudstrijder 1940-1945 x Vangeluwe Martha 1915-1981. O22N11 Baert Maurits 1913-2002 oudstrijder 1940-1945.

- 22 -


O23 O23Z01 Baert Godfried 1929 x Blomme Mariette 1937-1997. O23Z02 Alliet Richard oudstrijder 1914-1918 en Alliet Maria. O23Z03 Dewitte Georges x Werniers Maria. O23Z04 Sijmkens Remi 1901-1988 x Bertram Maria 1903-1992 – foto. O23Z05 Naert M x Verkest A – foto. O23Z06 Vandevyvere Joris 1901-1979 x Soenens Magdalena 1903-1987. O23Z07 Sijmkens Roger 1928-2012 x Vandevijvere Paula 1928-2012 – foto. O23Z08 Maes Honore x Bertram Irma – foto. O23Z09 Vandewiele Jules 1906-1979 x D'Heyne Margaretha 1907-1993. O23Z10 Vanleenhove Edgard x Craeynest Magdalena. O23Z11 Vandeghinste Valere 1925-1980 – foto.

O30 O30W01 Rustplaats van de familie Beeuwsaert x Sintobin. Opgelijmde letters deels afgevallen en verdwenen. O30W02 Vanneste Victor 1900-1979 x De Witte Maria 1901-1986. O30W03 Werbrouck Hector x Deforche Augusta. O30W04 Familie Baert Maurice x Lecoutre Emilia – foto. O30W05 Coghe Alberic x D'Hondt Malvina. O30W06 Vande Kerckhove Georges 1910-1974 x Vergote Martha 1913-1998. O30W07 Molly Daniel x Vancauwenberghe Georgette. O30W08 Molly Maurice x Houthoofdt – foto. O30W09 Plovier Victor x Bruyneel Marguerite – foto. O30W10 Van Maele Victor 1910-1974 oudstrijder 1940-1945 x Latrez 1912-1990 foto en Van Maele Daniël 1941-2002. Plaat: Ere-voorzitter Katholieke Vereniging Gehandicapten.

- 23 -


O30W11 Declercq August x Benoot Elodie en Declercq Julien - bestuurslid K.L.G. x Moyaert en zuster Declercq Alida. O30W12 Benoot Victor 1908-1979 x Devos Paula1914-1995 en zoon Frans 1948-1956 – foto. O30W13 Vandeginste Michel 1902-1967 x De Deygere Germaine 1905-1983. O30W14 Van de Putte Cyriel x Vansteelandt F.. O30W15 Werbrouck Leon x Callant. O30W16 Vandecaveye Octaaf 1926-1975 - bestuurslid A.V.V. en B.B. x Werbrouck Jeanne. O30W17 Van Eenoo Rene 1908-1999 oudstrijder 1940-1945 x Verstraete Maria 19131992. O30W18 Familie Peers Alois x Vandemaele. O30W19 Werbrouck Arsene 1904-1980 x Verbeerst Zulma 1900-1994 – foto. O30W20 Baert Willy x Damman.

O31 O31O01 Samijn Odiel 1896-1981 x D'Heyne Ludwina 1910-1978. O31O02 De Meulenaere Georges 1910-1978 x Bruyneel Maria 1915. O31O03 Molly W 1929-2009 x Claeys Y 1931-1978 – foto. O31O04 Vanneste Honoré 1888-1978 x Vandevelde Maria 1898-1987. O31O05 Vercruysse Achiel x Fiems Alice.

- 24 -


O31O06 Bruyneel Jules x Latrez Elza. O31O07 Naert Margriet x Carron Roger – foto. O31O08 Van Hoet Jozef oorlogsvrijwilliger - oudstrijder 1940-1945 x Molly Agnes – foto.

O31O09 Roels August x De Braeve Margaretha. O31O10 Vande Walle Victor x Declercq Bertha. O31O11 Familie Van Dewaetere oudstrijder 1914-1918 x Declercq. O31O12 Familie Wybo Andre x Vanhove en zoon Ronny – foto. O31O13 Henau Remi x Wittebolle Irene. O31O14 Molly Cyriel x Duyck Bertha. O31O15 Haeck Constant x Meerschaert Sidonie. O31O16 Reyntjens Joanna 1915-1994 x Delesie Albert Dokter 1916-2011. O31O17 Allemeersch Achiel x Galle. O31O18 Vandekerckhove Remi 1915-2002 en De Geytere Clara 1912-2008 en Degeytere Florentia 1890-1984. O31O19 Callewaert Maurice x Blondeel. O31O20 Vanhecke Leon 1898-1975 x Dewitte Irma 1897-1987 – foto. O31O21 Provoost Jules 1900-1975 x Deceuninck Madeleine 1905-1993.

- 25 -


O32 O32W01 Van Coillie Mariette 11-10-1933 - 12-6-1959 x Denys Andre 18-3-1930 - 1211-2007. O32W02 Kindt Jerome x Ervinck Zoë en zoon Gilbert – foto. O32W03 Verlinde Polidor 1895-1987 oudstrijder 1914-1918 Ee-voorzitter N.S.B. x Vanhauwaert Maria 1896-1980 – foto. O32W04 Verlinde Hilaire 1922-1982 x Vandenhende Angele 1920-2007. O32W05 Tack Odiel 1901-1981 en Tack Irma 1895-1985. O32W06 David Jules x Heyndrickx Julia. O32W07 Maertens Erik 1954-1982 x Callewaert Rita – foto. O32W08 Vandenhende Andre x Provoost Marcella. O32W09 Buyse Rik 1960-1983 – foto. O32W10 Watteny Jules x De Costere Jeanne. O32W11 Damman Wilfried x Demeyer. O32W12 Cappelle Albert 1904 x Debever Maria 1908-1983. O32W13 Rigole Marcel 1913-1996 x Driessens Elisabeth 1921-1983. O32W14 Verhelle Leon 1901-1994 x Dejonghe Irma 1906-1983 – foto. O32W15 Dewulf Frans 1922-2005 en Dewulf Andre 1925-1983. O32W16 Van Geluwe Maurits 1910-1958 x Meerschaert Bertha 1916-2002. O32W17 Vandenhende Maurits 1905-2000 x Tuyttens Maria 1904-1991 – foto. O32W18 Kesteloot Omer x Maes Andrea. O32W19 Van Eenoo Andre 1910-1984 x Meerschaert Paula 1918-2011.

O33 O33O01 Vanhoutte Hector 1898-1981 x Vanneste Adeline 1897-1981. O33O02 Danis Jules 1895-1984 oudstrijder 1914-1918 x Wallays Celina 1892-1982. O33O03 Slosse Maria en Slosse Cecile. O33O04 Vancompernolle Robert x Vervaele Cecile – foto. O33O05 Joye Alfons 1911-1997 x Teetaert Paula 1904-1981.

- 26 -


O33O06 Provoost Lucien x Grijspeerd Bertha. O33O07 Wattenij Julien x Werniers Laura. O33O08 Gyselinck Firmin x De Deyne Mariette. O33O09 Van Cleven Daniel 1920-2000 x Volckaert Irma 1921-1996. O33O10 Cassaert Andre x Vercoutere. O33O11 Damman Christiane en Damman Mariette. O33O12 Esprit Emile 1905-1988 x Joye Maria 1906-1982. O33O13 Ver Eecke Maurice 1913-1988 x Vanhoutte Rachelle 1916-2003. O33O14 Verlinde Omer - Voorzitter ’t Klein Muziekje x Declercq Magdalena. O33O15 Vandenbruaene Rene 1903-1984 x Verlinde Alice 1906-1983. O33O16 De Meij Oscar x Schotte Lydia. O33O17 Defour Gustaaf oudstrijder 1940-1945 x Fraeyman Angelle. O33O18 De Muynck Octaaf 1901-1990 x Cleppe Maria 1907-1993 en De Muynck Julien 1943-1983 – foto. O33O19 Tyberghein veldwachter x Marreel.

O34 Strooiweide

O34W01 Bossauw Hector 1917-1995 - oudstrijder 1940-1945.

- 27 -


O34W02 Walrave Emilie 1912-1997. O34W03 Wattenij Margaretha 1911-1997. O34W04 De Baets Gabriel 1946-2003. O34W05 Biebouw Godelieve 1921-2006. O34W06 Bouvry Germaan 1937-2007. O34W07 Vereecke Victor 1919-2007. W34 W08 Avereyn Frans 1933-2012.

O35 O35W01 Callewaert Marcel 1919-2008 en Dewulf Maria 1922-2005 en Dewulf Godelieve 1922. O35W02 De Jonghe J. x Devos en De Jonghe M. L.. O35W03 Steen Oscar 1909-2003 oudstrijder 1940-1945 en Achtergael Gabrielle 19081958 en Desmet Alice 1913-1993. O35W04 Vanneste Andre 1913-1985 en Bourgeois Roger 1926-1993 en Vanneste Gaby 1919-2005. O35W05 Maertens Kathleen 1965-1988 - kunstwerk Pia Manu.

- 28 -


O35W06 Duijvejonck Rene 1928 x Desodt Madeleine 1928 en zoon Roland 1952-1975. O35W07 Bouckaert Maria 1929 en Bouckaert Andre 1931 en Desmet Yvette 19351989. O35W08 Baert Frans 1910-1984 x Meerschaert Elza 1911-1990. O35W09 Warnez Remi 1900-1984 x Victor Magdalena 1904-1996. O35W10 Baert Raymond 1911-1988 x Deven Maria 1912-1992. O35W11 Fraeyman Adiel 1906-1988 x Deschout Laura 1914-1985. O35W12 De Vriese Joseph 1917-1985 kunstwerk Pia Manu. O35W13 Viaene Omer x Vandecapelle Elvira. O35W14 De Cokere x Joye. O35W15 Debruyne Paul 1930-1985 x Dekeyser Mariette 1931-1989 – foto. O35W16 Vandecappelle Hector 1917-1993 x Verbrugghe Martha 1916-1985. O35W17 Platteeuw Camiel 1913-1985 x Van Maele Alice 1914-1995 – foto. O35W18 Werbrouck Jules 1911-1985 x Baert Irma 1910-2002. O35W19 Verbeke Prosper 1919-1992 x Verbeest Paula 1920-1985. O35W20 Tack Dieudonné 1930-1985 x Molly Odette 1930. Plaat: Postpersoneel Pittem.

- 29 -


O35W21 Coghe Robrecht x Vandenbruaene Angèle. O35W22 Depypere Albert 1918-1999 x Vandendriessche Yvonne 1921-2011. O35W23 Van Moen Gerard 1909-1985 x Hostens Maria 1911-1997. O35W24 Declercq Julien 1929 x Vanhandzaeme Agnes 1931-1985. O35W25 Depuis Gerard 1905-1988 x Lanssens Clothilde 1904-1985 – foto. O35W26 Vanmoen Martha 1907-1988 weduwe van Verhelle Odiel. O35W27 Verhelst Angela 1907-1990. O35W28 Vermeesch Maurice 1908-1993 oudstrijder 1940-1945 - Ere-voorzitter N.S.B.. O35W29 Wittebolle Eric 1949-1994 x Houttekier Josiane. O35W30 Familie Danis - Vanhoutte. Danis Joseph 1926-2008 en Danis Nicole 19561989. O35W31 Jonckheere Albert x Marreel Marie-Joseph. O35W32 Familie Soenens M x Vandeginste. O35W33 Bellegeer Daniel 1946-2000 x Decostere Alice. O35W34 Devoldere Louis 1928 en Devoldere Bertrand 1934. O35W35 Haeck Jean-Paul 1954-2000 x Vandooren Christine. O35W36 Meerschaert Achille 1927-2003 x Maelfait Mariette 1928-2000 – foto. O35W37 Callewaert André x Vandierendonck Simonne. O35W38 Heyndrickx Roger 1928-2001 x Vannieuwenhuyse Alice 1927. O35W39 Vanhamme Ernest 1913-2001 oudstrijder 1940-1945 x Bouvry Maria 1916. O35W40 De Vriese Eric 1925-2001. O35W41 Vanhoutte Omer 1923-2001 x Meerschaert Agnes 1924-2002. O35W42 Vlaminck Maurits 1923-2001 en Vlaminck Maria 1919-2008. O35W43 Callewaert x Verpoort - Dries 1979-2001. O35W44 Degang Marcel 1914-2003 x Werbrouck Bertha 1915-2004 – foto. O35W45 Vroman Valere 1924-1980 en Vancompernolle George 1923-2004 en Demeij Antoinette 1929. Plaat: Aandenken aan Valere - Het klein muziekje. O35W46 Van Geluwe Erik 1949 x Volckaert Lucrèse 1949-2001. O35W47 Verstraete Jozef 1950-2002 x Buyse Moniek. O35W48 Familie Grijspeerd Roger x Provoost. O35W49 Callewaert Maria 1933-2002 x De Grande Noël. O35W50 Familie Callewaert Georges oudstrijder 1940-1945 x Hostens.

- 30 -


O35W51 Callewaert Remi x Vancompernolle Helene 1925-2002 – foto. O35W52 Werbrouck Frans 1927-2002 x Soenen Maria 1931. O35W53 geen zerk opschrift 2 VCW. O35W54 Werbrouck Julien 1910-1974 x De Costere Irma 1919-2001. O35W55 Tyberghein Frans EH 1914-2002.

O35W56 Depuis Daniel 1933 x Scharlaeken Rachel 1933-2002 – foto. O35W57 Thiry Marcel 1920-2002. O35W58 Rigole Marc 1955-2002 x Deseyne Rosa – foto. O35W59 Meeuws Pedro 1975-2003 papa van Ashley x Meese Tina – foto. O35W60 Lievens Christine 1959-2002. O35W61 Familie Blomme Frans 1939-2003 x Deforce – foto. Platen: Ondervoorzitter K. Olympic Koolskamp en DF Koolskamp. O35W62 Platteeuw Willy 1940-2003. O35W63 Houthoofdt Jerome 1921-1984 x Lejaeghere Godelieve 1923-2003. O35W64 Rigole Maurits 1915-2003 oudstrijder 1940-1945 x Verhelst Paula 1917-2008 – foto. O35W65 Coghe Camillus 1920-2003 x Werbrouck Martha 1922.

- 31 -


O36 O36N01 Poignie Willy x Roelens. Platen Bestuurslid C.V.P. Koolskamp, Medewerker Boerengilde Koolskamp, Voorzitter Vakgr. Melkvee W. VL. en Raiffeisenkas. O36N02 Desimpel Maria 1911-1997. O36N03 Kapel Families Poignie x Pecceu en Poignie x Desimpel. Foto’s in de kapel: - Pastoor Camiel Poignie - Euphrasie Pecceu en Jules Poignie - Willy Poignie - Maria Desimpel en Camiel Poignie. Platen: Camiel Poignie: oudstrijder 1940-1945 en Aandenken ... De Kaarters...

- 33 -


O40 O40N01 Werniers Rachel. O40N02 Declerck Maria 1909-1997. O40N03 Lamsens Andre 1902-1985. O40N04 Wybo Paula 1919-1985. O40N05 Vandenbussche Leon 1900-1984 x Vercruysse Paula 1903-1987 - foto. O40N06 De Meulenaere Cyriel 1905-1984 x Latrez Sarha 1909-1995. O40N07 Maes Hector 1890-1984 x Vandewiele Madeleine 1896. O40N08 Spruytte Alberic x Vandenberghe Maria. O40N09 Eeckhout R x Desmet M en zoon Gerard. O40N10 Tommeleyn Albert - Georges oudstrijder 1940-1945 – Jozef. O40N11 Lucianus Jules - Ondervoorzitter Olympic Koolskamp x Maes Marie-José .

O41 O41Z01 Brulez Marie-Louise Pithem (sic !) 5 juli 1856 - alhier overleden 25 november 1935. O41Z02 Godefroy Rudolf 1906-1978 x Declercq Alice 1904-1987. O41Z03 Fraeyman Valerie x Demets Maurits. O4Z004 tussengang. O4Z005 tussengang. O41Z06 Declercq Guillaume 1912-1960 x Rigole Martha. O41Z07 Vandeputte Henri 1867-1944 x Fraeyman Sidonie 1871-1952. Opschrift: Pax. O41Z08 Vens Victor x Defour. O41Z09 Vens Maurits 1905-1949 x Van de Putte Maria 1905-1992. O41Z10 Vens Julius 1877-1963, Callewaert Rosalie 1872-1962, Vansimaeys Jules1912-1994 en Clara Vens 1915-1966. O41Z11 Dejonghe Alfé 1900-1982 x Lams Flora 1909-1974. O41Z12 Dewitte Roger 1928 x Dejonghe Roza 1929-2012 - foto .

- 34 -


O41Z13 Dejonghe Norbert 1892-1978 x Lamsens Albertina 1897. Opschrift: AVVVVK.

O41Z14 Vens Rosa. O41Z15 Decloedt Roger 1909-1981 oudstrijder 1940-1945 x Van Hauwaert Clara 1915-1989. O41Z16 Kerkhof Petrus-Gerard x Schotte Maria

.

O41Z17 Cuyle Palmer 19258-1981 x Vandecasteele Rosa 1930-1998 – foto.

O42 O42N01 Slosse Maria 1879-1953 en Slosse Albert 1881 -1965. O42N02 Vandevelde x Lammertyn. Opschrift - onderaan: Uw wil geschiede. O42N03 vrije plaats - geen zerk O42N04 De Vriese Achille x Dieryck. O42N05 De Jonghe Raf 1894-1966 x Vandevelde Martha 1911-2003. O42N06 Vandenhende Maurice 1891-1969 x De Jaeghere Maria 1895-1983. O42N07 Werbrouck Michel x Devos en Albert en Frans. O42N08 Derudder Conrard 1851-1935 x Devriese Elodie 1861-1939. O42N09 De Laere Adiel 1899-1961 x Thybergin Anna 1899-1990. O42N10 Martens R x Meeuws. O42N11 Afschrift Maurits x Vandevelde.

- 35 -


O42N12 Crombez Marcel x Vannevel. O42N13 Werbrouck Jules 1904-1970 x Werbrouck Maria 1906-1993. O42N14 De Prêtre A x Kindt. O42N15 Wattenij Henri x Callewaert. O42N16 Van Bruwaene Gerard x Filez Margariet.

O43 O43Z01 Lambrecht Marcel 1921-1928 x Alliet Paula 1929-2010. O43Z02 Meerschaert Maurits 1919-1998 oudstrijder 1940-1945 - Ondervoorzitter N.S.B. Kookskamp x Callewaert Martha 1922. O43Z03 Baert Julius 1916-2006 oudstrijder 1940-1945 x De Costere Rachel 1920-1998

O43Z04 Latrez Gerard 1920-1998 x Pollet Maria 1923-2012 – foto. O43Z05 Buyse Omer 1924-1999 x Devolder Maria 1925 – foto. O43Z06 De Visschere Andre 1919-1999 x Dobbels Lydie 1924-2002. O43Z07 Houttekier Andre 1921-1999 x De Clercq Mariette 1930. O43Z08 Decock Florent 1923-2000 x Reverez Martha 1924.

- 36 -


O43Z09 Wallican Gabriel 1929-2000 x Vanhaverbeke Laura 1930-2001 – foto. O43Z10 De Buck Leopold x Kesteloot Paula. O43Z11 Van Neste Wilfried 1942-2000 – foto. O43Z12 Noppe Michel 1935-2000. O43Z13 geen zerk DS aanduiding met verf. O43Z14 Desutter Pieter 1978-1998 en Desutter Corinna 1973-1978 – foto.

O44 O44N01 geen zerk - vrije plaats. O44N02 Heyndrickx Edmond x De Witte. O44N03 Couwelier Leo 1890-1981 Wedn H. Doom Echt. S. Vandenbussche. O44N04 Meesschaert Arthur 1904-1982 x De Clerck Zulma. O44N05 Mattens Roger 1927-1983 zoon van Mattens Victor en Verbeest Augusta. O44N06 Timmerman Jules 1902-1984 x Allaert Anna. O44N07 Meerschaert Jules 1908-1984. O44N08 vrije plaats - geen zerk.

- 37 -


O44N09 Wydooghe Valere 1905-1985. Platen: Ere-voorzitter Olympic Koolskamp en Maatschappij De Meizangers. O44N10 De Meulenaere Jules 1924-1985. O44N11 Piers Maria 1905-1987 x Devlieghere Donate. O44N12 Decommere Madeleine. Houten kruis. O44N13 Verhoestraete Robert 1930-1997. O44N14 De Visschere Willy 1949-1999.

O45 O45Z01 Werbrouck Emilie x Willaert Edw 1888-1959 1883-1973. Nota gemeente: “vaststelling van verwaarloosd graf� van 12 september 2011. O45W02 richting west ipv zuid 1165 Dewitte Alida en Marie. O45Z03 Declercq Jules x Verkest Bertha 1894-1969. O45Z04 Van Brabant Bertha weduwe van Arthur Vanden Borre 1895-1976 O45Z05 Vereecke Abdon 1902-1971 x Dierkens Godelieve 1906-1990. O45Z06 Camiel Declercq 1886-1971 O45Z07 Bouvry Maurits 1911-1972 oudstrijder 1940-1945 op zerk x Vereecke Suzanne 1915-2000. O45Z08 Baert Gerardus 1859-1973 x Watteny Margaretha. O45Z09 Seys Herna x Uyttenhove Gerard 1926-1973. O45Z10 Lammertijn Maurits 1902-1995 x Deceuninck Febronie 1908-1973. O45Z11 Buijse Jozef. Houten kruis.

- 38 -


O45Z12 geen zerk - vrije plaats. O45Z13 Baert Jules 1894-1991 x Demeulenaere Gabrielle 1901-1974. O45Z14 vrije plaats - geen zerk. O45Z15 Debeck Jules 1897-1962 x Vanlaere Bertha 1894-1989.

O46 O46N01 Haeck Maria 3-6-1902 - 23-1-949 x De Muynck Maurice – foto. O46N02 Callewaert Sidonie 1888-1968 x Vanneste Camiel. O46N03 Familie Basyn Odiel x Deconinck. O46N04 Verlinde Magdalena 1868-1966 x Galle Jozef. O46N05 Vandewiele DaniÍl 1940-2002.

O49 O49Z02 Vandendriessche Suzanne 1908-1998 en Henri Seys 1863-1939 en Deman Alida. 1889-1964 en Vandendriessche Remi 1885-1921.

- 39 -


W50 W50O01 Danis x Lambert. W50O02 Vereecke R x Seys. W50O03 vrije plaats - geen zerk. W50O04 Versavel Louise 1855-1947 x Reverez Charles en Loyson Franciscus. W50O05 Familie Maes Gustaaf x Roelens en dochter Anna. W50O06 Verfaillie Marguerite 1900-1946 x Esprit Odiel. W50O07 Familie Derudder J x Houthoofd. W50O08 Familie De Visschere J x Derudder. W50O09 Familie Tyberghein P x Dewitte. Petrus 1867-1960 - Marie-Sylvie 1871-1953 - Maria 1907-2002 - Hilda 1916-2003

W51 W51N Kapel Familien Van Canneyt en Lioen x Van Canneyt.

- 41 -


W52 W52O01 Coghe Victor 1884-1973 x Schoonbaert Maria 1890-1948. W52O02 Houthoofd P x Deproost en zoon Willy – foto. W52O03 Meeuws Ch Louis 1885-1949 x Callewaert Marie. Opschrift: Credo. W52O04 Deboosere Benoni 1873-1950 x Van Eeckhoute 1877-1961 – foto. Kruisbeeld en heiligenbeelden achter glas.

W52O05 Debussche Desire 1852-1937 x Devreker Nathalie 1860-1945. W52O06 Familie Houthoofd Henri x Werbrouck. W52O07 Familie Sonneville x Descheppper. W52O08 Madou Henri x Jacobs. W52O09 Werbrouck Gerard x Madou Alice en Inghelram Maria.

- 42 -


W52O10 Op de voorkant van de zerk bevinden zich twee platen waarvan onderste deel veel schade heeft opgelopen door vriesweer. Achteraan op de zerk vinden we informatie weer over de kinderen. Boven het kruis opschrift: O Kruis onze eenige hoop. Plaat boven: Ter gedachtenis van HR. Richard Dejonghe Geb. te Coolscamp 6 jan. 1856 er overleden 25 feb 1917. Plaat onder: .... VR. Romania Verhamme .... Achteraan: Hunne kinders Michel, Hier Geb. 23-13-1890 er overl. 30-9-1931. Maria, Hier Geb. 11-7-1892 er overl. 2-11-1913. Palmyre, Hier Geb. 11-3-1899 er overl. 12-8-1937.

W52O11 zerk in zeer slechte staat. Onderstaande informatie onzeker. G. A. Pattyn overleden 7 augustus 1897 x A.T. Latruwe overleden 2-5-1866 Maria - overleden 20 april 1860 Henri - overleden 20 april1866

- 43 -


W52O12 Thybergin Karel x Pattyn. W52O13 De Jonghe Conrard x Proot en zoon Joseph-Petrus 1921-1995. W52O14 vrije plaats - geen zerk.

W52O15 De zerk bevat niet enkel informatie over de ouders maar ook over de kinderen en over de voorouders, uniek voor deze begraafplaats. Noordzijde: Ter Zaliger Nagedachtenis Heer Pieter - Joseph De Jonghe geboren te Coolscamp den 29 october 1804 en aldaar overleden den 29 december 1899 en van vrouw Marie - Louise Hoornaert zyne echtegnoote geboren Coolscamp den 6 februari 1830 en aldaar overleden den 20 maart 1894 - Dat zy in vrede rusten.

Oostzijde: Ter Zaliger Nagedachtenis van hunne kinderen geboren te Coolscamp Octavie 3 mei 1856 - Overl. 8 april 1909 Julia 21 november 1857 - Overl. (niet aangegeven) Eugenie 9 october 1859 - Overl. (niet aangegeven) E.H. Camiel 24 januari 1862 - Overl. 7 januari 1930 - Pastoor Oost-Roozebeke - Hier begraven Conrardus 26 december 1865 - Overl. (niet aangegeven) Maria Theresia 19 october 1868 - Overl. (niet aangegeven)

Zuidzijde: Ter Zaliger Nagedachtenis zyner voorouders Jan De Jonghe Geb. 1673 - Gest. 8 november 1749 Joanna Van Clooster Geb. 1684 - Gest. 9 aug. 1757 Jacobus De Jonghe Geb. 28 augustus 1719 - Gest. 1 sept. 1781 Godelieve Logghe Geb. 1724 - Gest. 7 feb. 1823 Ivo De Jonghe Geb. 4 juni 1766 - Gest. 6 mei 1859 Babara Samyn Geb. 15 febr. 1777 - Gest. 2 maart 1850

- 44 -


W52O16 Carron Medard 1873-1938 x Pollentier Sidonie 1877-1953. Opschrift Credo. W52O17 Familie Carron Vergote - Carron. .M.aria 1914-1929 Carron Gery 1948-1973. W52O18 Familie Baert x Callewaert naast tussengang.

W53 W53O01 Dejonghe Benjamin x Ampe. W53O02 Gezusters De Jonghe Georgine en Jeanne en Maria. W53O03 Demeester Hendrik 1869-1952 oudstrijder 1940-1945 voorzitter N.S.B. Koolskamp x D'Hondt Alida 1883-1955 en zoon Joseph 1919-2004. W53O04 Damman x Lamsens. W53O05 Devroe Remi 1868-1948 x Vroman Leonie. W53O06 Claerhout x Van Landuyt – foto. Kruisboom. Opschrift: Spes.

- 45 -


W53O07 Geldhof Louis 1892-1951 x Hollevoet Romanie 1894-1978. Opschrift: Credo. W53O08 Seynhave x Logghe. Opschrift: Credo. W53O09 Bid voor de Ziel van Mesure Juliana echtgenote van x Verougstraete Constant - Ardoye 1 april 1854 - Coolscamp 9 nov 1923. W53O10 Kinders Hoornaert 1948. W53O11 Vandeginste Jules 1865-1932 x Vandecasteele Maria 1867-1938 en kinderen Gustaaf - Alina - Julien. W53O12 Familie Teetaert E. x Debussche en Maria Teetaert en Teetaert A oudstrijder 1940-1945. voorzitter N.S.B. Koolskamp x Van Eenoo.

W53O13 Schotte Palmer * A Ingelmunster 6-11-1875 - + A Coolscamp 11-5-1951 Ancien Bourgemestre Coolscamp 1932-1944. Kruis met sluier.

- 46 -


W53O14 De M没elenaere x Desmet. Aan beide zijden van dit graf afgebakende zones zonder bovenplaat.

W53O15 Noordzijde: Bovenaan: 1885 D.O.M. O Heilig Kruis In Uwe Scaduw Rusten Vol Vertrouwen Sokkel bovenaan: Sokkel: M. Pieter Demuelenaere .... J. Theresia Lamsens ... Coolscamp ..... (Nota: Ene Pieter-Jan De Muelenaere (1799-1883) x Theresia Lamsens). Sokkel onderaan: En Hunne Kinderen Henri - Gustave - Edouard - Conrard - Julie.

W53O16 Familie Callewaert Remi - De Marez - Van Maele. W53O17 Familie Liagre x Lescrauwaet.

Denise 1918-1971 - Karel 1920-2009.

W53O18 Vermeire Marcel 1914-2007 Ereburgemeester x Vandekerckhove Odila 19132004.

- 47 -


W53O19 Werbrouck Rene x Couwelier Irma. W53O20 Maes Frans 1905-1986 oudstrijder 1940-1945 bestuurslid N.S.B. x Dupon Maria 1915-1994. W53O21 Vermoortel Nestor 1914-1994 x Denolf Alma 1927 en Denolf Victor 18911971 x Ervinck ZoĂŤ 1894-1982. W53N22 Dewulf x Dewitte. (Karel Dewulf, burgemeester van Koolskamp 1900-1921, geen aanduiding op de zerk).

- 48 -


W53O23 vrije plaats - geen zerk.

W54 W54O01 Van Eenoo Ivan 1944 1963 – foto. Opschrift: Pax. W54O02 Werbrouck Gustaaf x Leyn Maria. W54O03 Verhaeghe Arthur en Sinnaeve Renilde en Bonte Eudoxie – foto. W54O04 Rigole Jules Geb. Coolscamp 23-2-1873 - overleden 25 september 1958 x Moyaert Emelie Geb. Torhout 7-1-1875 - Overl. te Coolscamp 9-2-1946. W54O05 Werniers Theophiel x Willaert en zoon Maurice. W54O06 Blomme Mathilde x De Splentere 9-4-1858 - 29-12-1931. W54O07 Desmet Charles-Louis x Deballie Geb. Ardooie 25-12-1850 - Alhier Overl. 5 feb 1938. W54O08 Doom Sara 15-4-1885 - 9-4-1960 x Herman Victor 1886-1960.

- 49 -


W54O09 Steen Edward 1868-1942 x Popelier Romanie 1875-1949. W54O10 Decostere Conrard 1876-1963 en Mestdagt Maria 1882-1951 en Decostere Alice 1920-1949 – foto. W54O11 Devos Henri 1866-1956 x Devrieze Maria 1872-1950. W54O12 Houthoofdt Desire x Houthoofd Pharilde. W54O13 Maertens Odiel 1887-1947 en Martens Leonie 1885-1950. Zoon en dochter van Maertens Eduard en Pareit Nathalie. W54O14 Opsomer Maria Julia Ardooie 18-8-1882 - Koolskamp 29-3-1938 x Tommeleijn Gustaaf Cyriel 27-7-1884 - 8-4-1955. W54O15 Demets Alida 1878-1950 x Devos C xx Werbrouck A – foto. W54O16 Mortagne Maria 18-12-1910 - 12-12-1919. Dochter van Mortagne August en Debuck Maria. Onderaan: Hier rust Debuck Charles en vrouw – foto. W54O17 Defour Jules 1875-1950 x Naert Romanie 1881-1952. W54O18 Devriese Victor 1896-1951 x Vandenbussche S 1901-1989. W54O19 Casier Cyriel 1873-1945 x Declercq Eugenie xx Vanhoutte Marie en Thienpont Alfons 1883-1951 x Clavie Maria xx Van Houtte Madeleine. W54O20 Verbrugghe Cyriel 1887-1952 x Desmet Elisa 1885-1953. W54O21 Bertram Achiel x Demeulenaere en dochter Brigitta. W54O22 Baert Emeric 1881-1962 x Verstraete Emma 1885-1952 – foto. W54O23 Dedeyne Xaveer 27-9-1879 - 27-7-1952 x Vande Walle Martha 11-6-1896 29-8-1972. W54O24 Victor Gustaaf 16-6-1874 - 30-10-1958 x Samyn Leontine 1873-1953. W54O25 Declercq Richildis 1890-1953 x Desmet Arthur 1893-1985. W54O26 De Rock Maria 1887-1953 x Decostere Jules 1889-1963 en dochter Simonne 1923-1935. W54O27 Roose Jules 5-3-1875 - 19-4-1953 x Verstraete Emma. W54O28 Verhaeghe Octaaf 24-3-1890 - 11-7-1953 x Verstyn Pharailde. W54O29 Decruy G x Maertens Z. en zoon Noel. W54O30 Devriese Daniel 1-2-1925 - 11-1-1954 x Potier Elisabeth – foto. W54O31 Boddin Andre 1911 1954 x Herman Godelieve 1913-1997. W54O32 Lagrou Emerance 24-4-1870 - 23-4-1954 x Verhaeghe Eduard. W54O33 De Keyzer Eduard 26-3-1874 - 28-4-1954 x Decostere Euphrasie.

- 50 -


W54O34 Callewaert Victor 1888-1954 x Naeyaert Sidonie 1893-1978. W54O35 Deblauwe Henri 5-12-1859 - 19-1-1939 en Deblauwe Mathilde 30-4-1886 - 63-1971. W54O36 Van Maele Alois 1879-1966 x Neyrinck Zoe 1887-1955. W57O37 geen zerk - vrije plaats. W54O38 Vermeulen Alois x Neirinck en zoon. Platen : Aan mijn betreurden kozijn Andre en Aan onzen betreurden zoon.

W55 W55O01 Houttekier Petrus 1883-1958 x Van Hoe Leontine 1886-1976. W55O02 Verhaeghe Camiel 1905-1958 x Devos Magdalena 1906-1987 en Verhaeghe Edward 1868-1942. W55O03 Deschout Kamiel 1878-1969 x Rigole Augusta 15-5-1881 - 25-2-1958. W55O04 Demuynck Francois x Alliet. W55O05 Declercq Jules 1905-1957 x Watteny Maria 1908-1995. W55O06 Clarisse Victor 1869-1959 x Leenknegt Marie 1880-1957 en dochter Clarisse Augusta 1902-1941. W55O07 Callewaert Alfons 8-11-1891 - 8-2-1957 x Vanderplancke F. 11-3-1892 - 1611-1958. W55O08 Van Houtte Edm 1881-1957 x Mestdagh Maria 1881-1960. W55O09 Vandeputte Jules 11-5-1869 - 22-12-1937 zoon van Vandeputte Francis en Callewaert Virginie. W55O10 0372 Vandeputte Richard x Werniers. W55O11 Van de Putte Victor x Algoet. W55O12 vrije plaats - geen zerk. W55O13 Baert Gustaf 2-11-1879 - 7-8-1958 x Vandecasteele E 21-10-1875 - 15-101929. W55O14 Glas August 1868-1955 x Puype Paulina 1871-1958. W55O15 naamloos.

- 51 -


W55O16 Dumoulin Conrard 1873-1959 x Casteleyn Silvie. Nota gemeente: “vaststelling van verwaarloosd graf” van 12 september 2011. W55O17 Haeck Victorina 8-8-1881 - 11-6-1967 x Van Colen Constant 1-12-1879 - 267-1963. W55O18 Deceuninck Jules 1875-1953 x Lagrou Octavie 1875-1959. W55O19 Callewaert Victor 1876-1954 x Roose Emma 1876-1960. W55O20 Willaert Emilie 1886-1958 x Vandecandelaere R. xx Houthoofd Alidoor 1891-1960. W55O21 Zalig Aandenken aan vrouw Sylvie Marie Haeck Echtgenote van Jules Vandaele alhier Geb. 11 sept. 1877 er overl. 1 juli 1938. Nota gemeente: “vaststelling van verwaarloosd graf” van 12 september 2011. W55O22 Cleppe Camiel 1879-1960 x Devlaminck Marie 1880-1964. W55O23 Callewaert Kamiel 1-10-1882 - 17-11-1960 x Den Turck Mathilde 11-2-1885 - 29-4-1967. W55O24 Kesteloot Jules 1874-1961 x Roose Emma 1879-1954. W55O25 Naert Urbain 1908-1960 x Adrienne Wancour 1901-1966 en Lucien Naert 1906-1961. W55O26 Familie Lejaeghere Victor x Demeulenaere. W55O27 Van Maele Camiel 1888-1962 x Warnez Alida 1891-1969 – foto. W55O28 Clarisse Camiel 1902-1962 - Vandecandelaere Madeleine 1907-2007. W55O29 Wybo Constant x Verbeest en zoon Julien. W55O30 Vermeersch Henri 1907-1975 x Feys Andrea 1907-1963. W55O31 vrije plaats - restant van zerk. W55O32 Vanneste Cyriel 1887-1964 Spriet Augusta 1882-1937. W55O33 Verhelle Salomon oudstrijder 1940-1945 x Kesteloot.

W56 W56W01 Hostens Emeric x Verlinde – foto. W56W02 Vanhandzaeme K x Debusschere. W56W03 Demey Hendrik 1892-1963 x Wancour Maria 1897-1980.

- 52 -


W56W04 Depretre Richard x Leijn Eugenie – foto. W56W05 Vermandere Roger 1934-1964 en Hoirelbeke Oscar 1919-1983 en Cordeny Cecile – foto. W56W06 Debel Robert 1936-1964 x Verhelle Monique en Verhelle Roger 1932-1967.

W56W07 Fraeyman Ivo 1887-1964 x Maene Maria 1894-1969. W56W08 Vlaminck Adolphe 1889-1965 x Vermeulen Alida 1893-1977. W56W09 Werbrouck Camiel 1894-1989 x Rotté Maria 1898-1965. W56W10 Devriese Hector 1892-1965 x De Splentere L 1899-1973. W56W11 Familie Vandewalle 13-12-1901 - 23-7-1976 x Provoost 27-8-1904 - 30-111946 – foto. W56W12 Bruyneel Gaston 1909-1966 x Vandenberghe Maria. W56W13 Leyn Arthur 1883-1955. W56W14 Blomme Felix x Meerschaert. W56W15 Meerschaert Richard 1897-1967 x De Muynck Emelie 1896-1997.

- 53 -


W56W16 Van Geluwe Jules 1882-1967 x Platteeuw Marie 1886-1968. W56W17 Hier rust Dewitte Constant wed. van Bert Marie 13-1-1846 - 15-10-1938. W56W18 Noppe Emiel 1901-1993 x Grymonprez Bertha 1903-1968 – foto. W56W19 Lannoo Germain 1910-1969 x Vandevoorde 1915-2002. W56W20 vrije plaats - geen zerk. W56W21 Demuynck C x Duyvejonck. W56W22 De Prétre Jules x Canniere – foto. W56W23 Familie Grijspeerd Remi 1896-1977 Wille Maria Margarete 1897-1970. W56W24 Honore Cyriel x Blomme M.. W56W25 Meerschaert Helena 1888-1971. W56W26 Jodts August 1905-1984 x Van Belle Zulma 1904-1971. W56W27 vrije plaats - geen zerk. W56W28 Derudder Maurice 1898-1972 x Sap Alice 1901-1978 – foto. W56W29 Decock Isidoor x Depla Virginie en zoon Decock Arthur. W56W30 Espeel Maurice x Lagrou Maria – foto. W56W31 Martens Emiel 1894-1972 x Verhaeghe Maria 1902-1982. W56W32 Berteloot M oudstrijder 1914-1918 x Vens. W56W33 Declercq H x Vroman. W56W34 Van Landuyt Omer x Devolder Rachel 1916-1974. W56W35 Declercq Jules x Vanrobaeys Elvira.

W57 W57O en W58W 2 x 16 kelders voor urnen. W57O01 Duyvejonck Irène 1925-2012 x Demuynck Charles – foto. W57O02 Grijspeerd Kathleen 1961-2012 levensgezel van De Witte Patrick – foto. W57O03 vrije plaats - geen zerk. W57O04 Plovier André 1932-2012.

- 54 -


W58 W58W01 Declercq Godfried 1942-2011 x Naert Aldegonde – foto. W58W02 Verhaeghe José 1935-2012 x Demeulenaere Georgette - foto. W58W03 Huvaere Raphaël 1945-2012 x Callewaert Christiana – foto.

W59 W59O en W602W 2 x 12 kelders voor urnen. W59O03 Lanckriet Marcel 1927 x Baert Margriet 1928-2011 – foto. W59O04 Pozzolo Freddy 1950-2010 – foto. W59O05 Bourgeois Oger 1932-2009 x De Clercq Agnes 1936 – foto. W59O06 Van Geluwe Walter 1938-2009 – foto. W59O07 Cappelle Gerard 1933-2009 x Verlinde Esther 1934 – foto. W59O08 Galle Godfried 1936-2008 – foto. W59O10 Houttekier Maurits 1929-2007 – foto. W59O11 Vlaminck Jules 1925-2007. W59O12 Vanrobays Omer 1922-2006 x Hooghe Maria 1923-2011 – foto.

W60 W59O en W602W 2 x 6 kelders voor urnen. W60W04 Huvaere Roger 1935-2011 – foto. W60W05 Popelier Andrea 1933-2010 x De Prêtre Jules – foto. W60W06 Vandewalle Germain 1934-2009 x Vandenberghe Rosette 1939-2012 – foto. W60W07 Vermeylen Kobe 2001-2008 – foto. W60W08 Van Neste Henri 1926-2008.

- 55 -


W60W09 Sobry Lodewyk 1954-2008 – foto. W60W10 De Prêtre Marcel 1923-2008 x Esprit Marie-José – foto. W60W11 Hoste Aurel 1943-2007 x Decoster Frieda – foto. W60W12 Samijn Robrecht 1935-2006 – foto.

W61 W61N01 Coghe Ria 1955-2004. W61N02 Coghe Walter 1930-2006. W61N03 Maerten Robert 1939-2004 x Verfaillie Agnes 1943. W61N04 De Cocker Freddy x Nuytens Jeannine 1944-2004. W61N05 Bekaert Godfried 1934-2004 x Werbrouck Odette – foto.

W61N06 Tack Anna 1912-2004 x Denaegel Victor.

W62 W62Z01 Coucke Jozef 1954-2006 – foto.

- 56 -


W62Z02 Vandemoortele Paula 1926-2006 x Coucke Robert 1925-2011 - foto. W62Z03 Debaene Christa 1955-2005 x Vanrobays André – foto. W62Z04 Jacobs Daniël 1943-2005. W62Z05 Meeuws André 1929-2005 x Werbrouck Irène 1932. W62Z06 De Beck Jules 1908-1974 x Vanden Borre Marie-Denyse 1924-2004 – foto.

W63 W63N01 Cassaert Victor 1889-1958 x Vanneste Zoe 1889-1971. W63N02 Vanneste Felix x Billiet Romanie. IJzeren kruis motief Maria en Johannes.

- 57 -


W64 W64Z01 Declercq Hypolitus x Vancauwenberghe Rosalie en kinderen Henricus en Cyriel en Margaritha en Medard. W64Z02 vrije plaats - geen zerk. W64Z03 Vandewalle Julien 1931-1996 x Vaneeckhoutte 1930-1970. W64Z04 Van Eeckhoutte Gerard 1900 1986 x Deman Georgine 1893-1954 en Vandewalle Geertje 6-9-1964 - 9-4-1965 zoon van Vandewalle Julien en Van Eeckhoutte Martha. W64Z05 Declercq Eugenie weduwe van Daman Henri echtgenoote van Casier Cyriel Geboren te Coolscamp 25-1-1859 er overleden 16-9-1920. IJzeren kruis motief Maria en Johannes.

W69 W69 Koolskamp kerkhof 0466 Technisch lokaal.

- 58 -


W70 W70N01 Demeulenaere Saskia 1977-1985 dochtertje van Demeulenaere Pierre en Callewaert Diana – foto.

W70N02 Pollet Elsje 8-6-1973 - 30-5-1982 dochtertje van Pollet Roland en Remmery Lucrese. W70N03 Watteny Sabrina 25-9-1971 - 21-12-1976. W70N04 Vincent Kurt 29-4-1974 - 1-5-1974 zoontje van Vincent Joseph en Baert Frieda. W70N05 Ver Eecke Wouter 9-2-1974 - 10-9-1974 zoontje van Ver Eecke Eric en Degrande Rita. W70N06 Provoost James 4-6-1980 - 9-6-1980 zoon van Provoost Ronny en Vlaminck Christine – foto.

- 59 -


W71 W71Z01 Twee dochtertjes van Fiems Koen en Vermeulen Carina 17-5-1988. W71Z02 Jacobs Thijsje 12-4-1985 - 27-3-1989 zoon van Jacobs Jerry en Vandecaveye Marleen.

W72 W72Z01 Symkens Rik 1953 x Filez Annie 1950-1994 – foto. W72Z02 Berteloot Hilda 1933-1995. W72Z03 Declerck Anja 1975-1963 – foto.

W72Z04 Vandoorne Maria 1906-1999. W72Z05 Deriemaecker William 1947-1998 x Marie-Thérèse Degang. W72Z06 Landuyt Georges 1920-1997 x Mestdach Paula. W72Z07 Wallaert Luc 1951-1996 x De Cock Lutgarde.

- 60 -


W73 W73N01 Duyck Frans 1927-2003 x Deforche Irena 1930. W73N02 Benoot Henri 1914-1996 - oudstrijder 1940-1945 x Deboosere Paula 19191999. W73N03 Werbrouck JosĂŠ 1930-2007 x Mesure Clara 1931-1996. W73N04 Pozzolo Remi 1929-1997 x Van den Broecke Yvonne 1928-1996. W73N05 Verhiest Andre 1924 x Vanhove Augusta 1926-1996. W73N06 Verhiest Adiel 1925-2003 x Vanhove Elisabeth 1925-2011. W73N07 Vermeulen Maurits 1923-1997 x Cordeny Marie-Louise 1925-2010. W73N08 Callewaert Jules 1907-1997 x Vandewaetere Alice 1904-1999. W73N09 Remmery Marcel 1919-1997 x Defoer Clara 1917-2001. W73N10 Vlaminck Rogier 1928-1997 x Vandenbussche Antoinette. W73N11 Vandierendonck Roger 1926-1997 x Desmet Maria 1927. W73N12 Boddin Albert 1915-1997 x Meerschaert Maria 1916-2005. W73N13 Dumoulin Eric 1956-1997 en docher Dumoulin Mien 1983-2002 - foto en kunstwerk.

- 61 -


W74 W74Z01 Baekelandt Julien 1917-1993 - oudstrijder 1940-1945 x Duchateau Aline 1923-2009. W74Z02 Devos Achiel 1905-1993 en Devos Elvina 1908-1997. W74Z03 Defour Yvette 1948-1994. W74Z04 De Clerck Jozef 1940-1994 x Nicolet Patricia. W74Z05 Callewaert Frans 1948-1994 x Meeuws Lena. W74Z06 Callewaert Georges 1914-1994 oudstrijder 1940-1945 x Vanbiervliet Maria 1913-1995 – foto. W74Z07 D'Hulster Camiel 1914-1994 x Roose Zulma 1917-2000 – foto. W74Z08 Declerck Cesar 1928-1994 x Sabbe Jeanette 1929-2006. W74Z09 Wittevrongel Gerard 1930-1995 x Meerschaert Lauretta 1937 - monument. W74Z10 Defoer Georges 1913-2011 x Devarrewaere Hedwige 1914-1995 – foto. W74Z11 Carton Wilfried 1936-1995 x Victoor Leona. W74Z12 Victoor Edgard-Gerard 1911-1994 - oudstrijder 1940-1945 x Dierckens Febronia 1915-1998. W74Z13 Blomme Michel 1910-1996 oudstrijder 1940-1945 x Naert Maria 1913-2001.

W75 W75N01 De Vriese Godfried 1921-1997 x Coucke Jeanne 1923. W75N02 Familie Vanneste x Kindt en zoon Guido. W75N03 Van Colen Maurits 1922-2004 x Alvoet Maria. W75N04 Verhaeghe Staf 1934-1992 x Werbrouck Leona 1935-2011. W75N05 Verhelle Andre 1929-1992 x Hollevoet Denise 1933-1993. W75N06 Dedeyne Antoon 1925 x Haeck Paula 1925-1992. W75N07 Pattyn Emeric 1904-1992 oudstrijder 1940-1945 x Glas Godelieve 1906-1997. W75N08 Fiems Bertrand 1937-1992 x Sabbe Jeannine. W75N09 Opsomer Jozef 1934-1993 x Wallays Roza 1943.

- 62 -


W75N10 Dierckens Maurice 1925-1993 x Devriese Marguerite 1927-2010 extra Dierckens Erik. 1958-1969 en Devriese Henri x Desplentere. W75N11 Coghe Marcel 1926-1993 x Werbrouck Godelieve. W75N12 Tack Frans 1897-1992 x Vercruysse Alida 1899-1945. W75N13 Verbeerst Karel 1860-1950 x Delmotte Idalie 1868-1925.

W76 W76Z01 De Cauter Jaak 1927-1995 x Rosseel Frieda 1933 en De Cauter Frits 19571990. W76Z02 Vens Victor 1909-2001 x Vergote Maria 1914-1993 en zoon Paul 1945. W76Z03 De Buck Julien 1911-1994 x Demey Maria 1918-2005 en zoon Marnix 1960. W76Z04 Callens Gaston 1913-1990 oudstrijder 1940-1945 x Lattrez Elza 1913-1993. W76Z05 HonorÊ Georges 1900-1990 x Naert Maria 1905-1977 – foto. W76Z06 Vandekerckhove Joseph 1922-1990 x Claeys Irene 1926 - foto . Plaat: Ondervoorzitter Olympic Koolskamp.

- 63 -


W76Z07 Haeck Michel 1911-1997 x Van Neste Maria 1921-1991. W76Z08 Cordenij Roger 1928 x Callewaert Rosa 1931-1991. W76Z09 Boutelegier Andre 1914-1991 x Uittenhove Livina 1920-2002. Plaat: Penningmeester Olympic Koolskamp. W76Z10 Degand Jozef 1936 x De Meulenaere Christiane 1939-1991. W76Z11 Priem Julius 1899-1991 x Vanhauwaert Laura 1904-1994 – foto. W76Z12 Vansteelandt Paul 1920-1991 x Coghe Godelieve 1926. W76Z13 Callewaert Andre 1925 x Algoet Maria 1922-1991.

W77 W77N01 Vanclooster Maria. Plaat: Bestuurslid K.A.V. Koolskamp. W77N02 Vanderhaeghe Michael 1912-1988 x Degand Marcella 1926-1988. W77N03 De Volder Julien 1920-1988 x Peers Noella 1925-2010. W77N04 Wancour Marcel 1905-1989 x De Gheldere Gabriella 1913-1992. W77N05 Houttekier Willem 1925-1989 x Defoor Simonne 1929. W77N06 Marreel Modest 1899-1989 x Maes Irma 1916-1990. W77N07 Cuvelier Gerard 1902-1989 x Verhelst Bertha 1908-1995. W77N08 Blanchaert Jules 1907-1998 oudstrijder 1940-1945 x Van Maele Gerarda 1908-1989. W77N09 Viaene Andre 1920-1989 x Watteel Ivonne 1925. W77N10 Callewaert Maurice 1909-1990 Vanhoutte Martha 1911-2003 – foto. W77N11 Maes Julien 1911-1990 x Decoutere Cecile 1914-1990. W77N12 vrije plaats - geen zerk.

W78 W78Z01 Declercq Hector 1897-1960 x Verbeerst Irma 1894-1986.

- 64 -


W78Z02 Symkens Jose 1935-1986 x Vandenbussche Jacqueline 1937-1993. W78Z03 Callant Frans x Werbrouck Adelina en zoon Edmond. W78Z04 Vromman Maurice x Werbrouck Norberta. W78Z05 Verhaest Robert x Verougstraete Mariette. W78Z06 Provoost Daniel 1932-1986 x Heyndrickx Mareitte. W78Z07 De Coninck x Rosseel - foto De Coninck Rosanne 11-12-1961 - 28-4-2012. W78Z08 Kindt Alberic 1902-1988 x Dewaele Augusta 1904-1987 – foto. W78Z09 De Muynck Maurice 1900-1987 x Declercq Estella 1901-2002. W78Z10 Uyttenhove Valere 1922-1997 x Alliet Marcella 1925-1987. W78Z11 Kluvers Herman 1913-1990 x Naert Maria 1916-1988. Platen: Aandenken ’t Klein Muziekje en 2 platen Olympic Koolskamp (plaat voor Herman en plaat voor Maria).

W78Z12 Vermeersch Achiel 1919-1988 x Duyck Zulma 1921. W78Z13 Coeman Leonard Maurice 1901-1993 x Wancour Alice 1905-1993 – foto.

W79 W79N

Drie vrije plaatsen - zonder zerk.

W79N04 Bossuyt Gabriël 1938-2009 - foto en kunstwerkje. W79N05 vrije plaats - geen zerk. W79N06 Martens Leon 1922 x Declercq Yolande 1926-2009.

- 65 -


W79N07 Martens Els 13-12-1967 - 19-2-1996 en Van Hulle Rita 14-1-1942 - 25-41996 houten kruis en afbakening. Plaat: Rita wat je voor ons betekende vergeten wij nooit B.G.J.G. Koolskamp.

W79N08 De Visschere Maurits EH 1917-2009.

- 66 -


W79N09 Uyttenhove Gerard 1923-2006 x Seys Erna 1926-1973. W79N10 Heyndrickx Maria 1910-1995 en Heyndrickx Martha 1914-1998. W79N11 Victor Joseph 1914-1991. W79N12 vrije plaats - geen zerk. W79N13 Goes Gaetano 24-3-1987 - 20-5-1987 – foto.

W79N14 De Cloet Hubert 4-6-1939 - 19-12-1986 – foto. W79N15 Van Overbeke Leon 1905-2000 x Huvaere Irma 1911-1986.

W80 W80Z01 De Keyzer Mauritz 1908-1986 x De Kock Maria 1912-1998 – foto. W80Z02 Vanwalleghem Roger 1927-1986 x Desmedt Jenny 1942 - foto. Platen: De Vogelvrienden Ardooie en Directie - Personeel Delhaize. W80Z03 Vanderbeke Jerome oudstrijder 1940-1945 x Joye Maria. W80Z04 Claeys Urbain 1932-1984 x Derudder Angèle – foto.

- 67 -


W80Z05 Deram Jeroom 1919-1983 x Baumgarten Elfriede 1911-1988. W80Z06 Van Camp Rene 6-5-1891 - 3-5-1982 x De Belder Maria. W80Z07 Watteny Odiel 1913-1982 x Driessens Rachel 1917-1993 – foto. W80Z08 Werbrouck Cyriel 1907-1982. W80Z09 Werniers Michel 1908-1990 oudstrijder 1940-1945 x Decock Maria 19041982. W80Z10 Verduyn Valere x Van Colen Maria. W80Z11 Lafaut Georges x Varrewaere. W80Z12 geen zerk - vrije plaats. W80Z13 Martens J 1931-1980. W80Z14 Familie De Cock Jules 1902-1997 x Verhiest Maria 1911-1978. W80Z15 Verleye Gustaaf 1906-1983 x Verhelle Zulma 1909-1978 - foto.

W81 W81N01 Vanthomme Florent 1903-1974 x Deketelaere Laura 1911-2000. W81N02 Baert Jerome - Lecouter Sidonie - Demuynck Maria. W81N03 vrije plaats - geen zerk. W81N04 Van den Abeele Maria 1895-1955. W81N05 Devriese Gustaaf oudstrijder 1940-1945 x Vermeersch. W81N06 Desplentere Camiel x Rigole W81N07 Mullier Jozef 1924-1975 x Duynslaeger Cecilia 1925-2003 – foto. W81N08 Duyvejonck Rene 1900-1981 x Declerck Emelie 1907-1976 – foto. W81N09 Deman Edmond 1904-1976 x Pattyn Magdalena 1905-1986. W81N10 Driessens Robert 1924-1976 x Willaert Paula. W81N11 De Clerck Adolf x Duyvejonck Anna – foto. W81N12 De Vlaeminck Gerard 1911-1977 x Defour Maria 1917-1998. W81N13 Couwelier Leopold x Vande Voorde – foto. W81N14 Bossuyt Achiel 1902-1978 x Decostere Maria 1907-2005 – foto. W81N15 Provoost Maurice 1906-1978 x Vancompernolle Maria 1913. W81N16 Vercruysse Odiel x Steen Emma.

- 68 -


W82 W82Z01 De Vriese J x De Jonghe. W82Z02 Maes Arthur 1881-1962 en Maes Elvira 1877-1952. W82Z03 Samyn Pharailde 1878-1952 x Fraeyman Victor. W82Z04 Vandecaveye Camiel 1878-1953 x Vergote Alida. W82Z05 Familie Buyse Emiel x Coghe 1887-1954 1894-1987. W82Z06 Maes Jules 1900-1955 x Corneillie Helena 1901-1981. Opschrift: Pax. W82Z07 Vandaele Jules x Haeck. W82Z08 Decostere Maurice oudstrijder 1940-1945 x Desmul – Callewaert. W82Z09 Seynhaeve Jerome 1898-1960 oudstrijder 1914-1918 en Seynhaeve Magdalena 1906-1980. W82Z10 De Geytere Richard 1878-1965 en Tyberghien Elodie 1875-1960 en De Geytere Maria 1910-1993. W82Z11 Raes Hect. x Deloddere. W82Z12 Familie Opsomer Hector x Dewitte. W82Z13 Spillebeen Remi 1885-1964 x Deceuninck Julienne 1903-1989. W82Z14 Familiën De Witte x De Witte en De Witte x Popelier. W82Z15 Vancompernolle Jules (datum man niet aangegeven) - oudstrijder 1914-1918 x Galle 1887-1965.

W82Z16 Deforche A x Bouckaert – foto. W82Z17 Claerhout M x Callewaert.

- 69 -


W82Z18 Coussens Edg x Houthoofdt. W82Z19 Desmet Florent 1890-1967 x Vanlerberghe Augusta 1895-1976 – foto. W82Z20 Billiet Maurice x Vanlerberghe – foto.

W83 W83N01 Kruisboom.

Noordzijde: Ter Nagedachtenis H. Richard Cloet Geb. te Coolscamp den 24 october 1851 Alwaar overleden den 26 april 1880

- 70 -


Zuidzijde: En Zijne Echtgenoote Maria Euphrasie De Jonghe Geb. Coolscamp 22 september 1853 en er overleden 10 oogst 1931 Mevrouw Alida Uyttenhove echtg. Odilon Cloet Geb. Coolscamp 22 augustus 1880 en er overleden den 19 sept 1914.

W83N02 Defour Remi 1892-1962 x De Bruyne Germaine 1893-1984. W83N03 Werbrouck Oct x Vermeersch – foto. W83N04 Tanghe Joz. x Vandekerckhove. W83N05 Familie Van Tomme Leon x Dejaeghere. W83N06 Werniers Cyriel x Gelaude Romanie. W83N07 Familie Remmerij Henri x Vansteenkiste. W83N08 Familie Deketel - Devolder – Deconinck. W83N09 Familie Clarysse A x Duyck – foto. W83N10 Van Dierendonck x Moyaert. W83N11 Familie Devoldere C x Declercq – foto. W83N12 Demuynck R x Cauwelier en zoon Jerome. W83N13 Vandevelde J 1890-1968 x Popelier. W83N14 Callewaert Maria 1915-1968. W83N15 Vandaele Adolf 1906-1968 x Schotte 1906-1990. W83N16 Declercq Albert x Cauwelier. W83N17 Vanhamme x Vanmaele. W83N18 Familie Platteeuw Victor x Vandewijngaerde. W83N19 Vincent Leon x Develter. W83N20 Familie Callewaert Maurits x Raes. W83N21 Coghe M. x Mollet. Opschrift: Pax. (Burgemeester van Koolskamp 19411944, geen aanduiding op de zerk).

- 71 -


W84 W84Z01 De Mûelenaere Leon 1922 x Vandenbussche Clara 1922-2010. W84Z02 Mahieu Paul 1934-2010 x Hervent Francine 1940. W84Z03 Cassaert Achiel 1925-2010 x Verschaetse Mariette – foto. W84Z04 vrije plaats - geen zerk. W84Z05 De Jonghe Nora 1928-2009 AVV-VVK. W84Z06 Godderis Géry 1944-2009 x Lannoo Annie – foto. W84Z07 Couwelier Wilfried 1945-2009 x Vandeweghe Anita – foto. W84Z08 Vandenberghe Paul 1937-2009 x Herman Cecilia.

W85 W85N01 kelder vrij geen zerk. W85N02 Callewaert Willy 1937-2011 x Molly Marie-Jeanne 1935.

- 72 -


W85N03 Vanallemeersch Willy 1950-2011. W85N04 Patteeuw Frans 1934 x Deforche Rachel 1935-2011. W85N05 Verhaeghe Marie Paula 1932-2010 x Dewitte Hubert. W85N06 Vandenbussche Moise 1918-2011 oudstrijder 1940-1945 x Lanckriet Cecile. W85N07 De Mulder Carlos 1931 x Marie-Madeleine Viaene 1926 en Viaene Clara 1925-2008 - foto. W85N08 Borra Cypriaan 1912-2010 oudstrijder 1940-1945 x Julienne Deklerck 19162010 – foto.

W86 W86Z01 tot 08 - 8 kelders - 7e en 8e met een voorlopig houten kruis.

W86Z07 Vansimaeys Noël 1943-2013. W86Z08 Librecht Noella 1931-2013.

W87 W87N - vier kelders - een reeds in gebruikt. W87N08 Vereecke Alfons 1926-2012 x Rachel Demuynck en Christine Vereecke – foto.

W99 W99O01 Gobbin Raphaël 1937 x Blanchaert Christiane 1939-2003 – foto. W99O02 Bogaert Louis 1920-2004 x Desmet Bertha 1917-2003. W99O03 Degryse Germaine 1936-2003. W99O04 Familie Volckaert Lucien 1922-2003 x De Buck Rachel 1923-2012 – foto.

- 73 -


W99O05 Vandewaetere Maurits 1923-2003 x Devisschere Marie-Louise 1927-2009. W99O06 Naert Robert 1936-2003 x Vanhandzaeme Ludwina 1938-2008. W99O07 Vanneste Marcel 1930-2004 x Coghe Bernisa 1932-2007. W99O08 Depoortere Julien 1919-2004 oudstrijder 1940-1945 x Vanhoutte Yvonne 1918-2010. W99O09 Martens Georges 1929-2004 x Coghe Rosa 1931. W99O10 Devacht Felix x Declercq. W99O11 Vandewalle André 1932-2005 x Sap Margaretha 1935-2006 en Vandewalle Hans 1965-1996 – foto. W99O12 De Smet Frans 1916-2007 x Demuynck Alice 1916-2005. W99O13 Vandewalle Daniel x Puype Odette 1938-2005. W99O14 Grimonprez Jerome 1935-2006 x Platteeuw Agnes - foto. Motief: Zuilen.

W99O15 Deboosere Camiel 1916-2006 oudstrijder 1940-1945 x Werbrouck Paula 1920-2010 – foto. W99O16 Van Maele Frans x Vercruysse Hilda 1946-2006.

- 74 -


W99O17 Werbrouck Gustaf Georges 1920 x Haeck Maria 1923-2006. W99O18 De Buck Georges 1922-2007 x Van Dewaetere Henriette 1929. W99O19 Reverez Maria 1923-2007. W99O20 Vandenbroucke Leon 1924 x Cool Germaimne 1929-2007 – foto.

W99O21 Vergauwe Valeer 1942-2007 x Beernaert Yvonne. W99O22 Dedeyster Daniel 1933 x Kerkhof Marguerita 1931-2007 – foto. W99O23 Vertriest Urbain 1928-2007 x Watteny Maria 1928. W99O24 De Jonghe 1925-2008 x De Marez Maria 1927. W99O25 Velghe Marcel 1940-2009 x Lamsens Godelieve. W99O26 De Deyne Joseph 1922-2007 x Callewaert Martha – foto. W99O27 Hoornaert Joël 1929 x Vermandere Rachel 1931 en Vermandere Maria 19202007 – foto.

- 75 -


WON WON Kapel Familie David-Verscheure met gedenksteen boven de ingang.

Hermy Eugenie trouwe dienstmeid der familie.

David Cecilia Koolskamp 10-3-1910 - Brugge 17-8-1997.

David Arnold Koolskamp 21-5-1907 - Roeselare 15-2-1975 kandidaat notaris x Van Denbossche Maria Zottegem 14-9-1909 - Brugge 13-3-1990.

- 77 -


David Benoni-Adolf Zwevezele 2-11-1867 - Brugge 28-7-1962 weduwnaar Verscheure Marie gewezen notaris te Koolskamp 1900-1939 Provincieraadslid 1912-1939 Bijgevoegd vrederechter Ardooie 1900-1937 Ridder in de Leopoldsorde enz. Verscheure Maria Ludovica Clemencia x David Benoni Ruddervoorde 14 juli 1869 Koolskamp 3-1-1927.

David Herman Karel Jozef Maria zoon van Benoni en Verscheure Maria Koolskamp 23-2-1904 - Winnipeg (Canada) 25-3-1955 Begraven te Boissevain - St Agneskerk. Echtg. van x Butaeye Marie-Louise Menen 6-8-1900 - Cartwright 15-1-1975

Coene Rita 13-12-1939 - 30-3-1985.

Van Oudenhove Frans Xaveer Jozef Denderhoutem 17-3-1902 - Rumbeke 16-11-1946 notaris te Rumbeke x David Maria-Ludovika Julia Clemencia Koolskamp 4-5-1906 Roeselare 29-7-1982. David Arthur advokaat Koolskamp 5-3-1903 - Oostende 5-8-1970 x De Vriese Maria Waregem 7-12-1913 - Brugge 6-11-2007.

David Willy advokaat Koolskamp 28-2-1905 - Kortrijk 8-6-1976 x De Jaegher Bertha Borgerhout 2-2-1911 - Brugge 11-8-1988.

- 78 -


- 79 -


INDEX OP FAMILIENAAM In de index zijn opgenomen: -

De familienamen van de betrokken persoon, partner(s) ouders, schoonkinderen en anderen De plaatsnamen. De beroepen Enkele speciale aanduidingen.

De namen in de index staan volgens de Amerikaanse manier. Dus zal men bijvoorbeeld afzonderlijk “De Smet” en “Desmet” terugvinden.

A

B

A.V.V.. ............................................... 24 Achtergael ........................................... 28 advokaat .............................................. 78 Afschrift .............................................. 35 Algoet ........................................... 51, 64 Allaert ................................................. 37 Allegaert ............................................. 14 Allemeersch ........................................ 25 Alliet ........................... 19, 23, 36, 51, 65 Alvoet ................................................. 62 Amerlinck ........................................... 14 Ampe ............................................ 14, 45 Ardooie ......................... 3, 49, 50, 67, 78 Ardoye ................................................ 46 Arthur Vanden Borre .......................... 38 Avereyn .............................................. 28 AVV-VVK ................................... 35, 72

B.B. .................................................... 24 B.G.J.G. Koolskamp .......................... 66 Baeckelandt ........................................ 18 Baekelandt ................................... 14, 62 Baert .... 11, 22, 23, 24, 29, 36, 38, 39, 45, 50, 51, 55, 59, 68 Basyn ........................................... 22, 39 Baumgarten ........................................ 68 Beernaert ............................................ 75 Beerst ................................................. 12 Beeuwsaert ......................................... 23 Behaeghel........................................... 11 Bekaert ............................................... 56 Beke ................................................... 11 Bellegeer ............................................ 30 Benoot .................................... 18, 24, 61 beroep................................................... 6 Bert..................................................... 54 Bertam ................................................ 23 Berteloot....................................... 54, 60 Bertram .................................. 19, 23, 50

- 81 -


bestuurslid A.V.V. en B.B. ................. 24 Bestuurslid C.V.P. Koolskamp ........... 33 Bestuurslid K.A.V. ............................. 64 bestuurslid K.L.G. .............................. 24 bestuurslid N.S.B. ............................... 48 Beviere ................................................ 12 Biebouw .............................................. 28 Billiet ...................................... 15, 57, 70 Blanchaert ..................................... 64, 73 blauwe plaat ........................................ 11 Blomme ................ 23, 31, 49, 53, 54, 62 Boddin .......................................... 50, 61 Boerengilde Koolskamp ..................... 33 Boesinghe ........................................... 13 Bogaert ............................................... 73 Boissevain ........................................... 78 Bonte................................................... 49 Boret ................................................... 12 Borgerhout .......................................... 78 Borms ................................................. 20 Borra ................................................... 73 Bossauw .............................................. 27 Bossuyt ......................................... 65, 68 Bouckaert ...................................... 29, 69 Bourgemestre Coolscamp ................... 46 Bourgeois ...................................... 28, 55 Boutelegier ......................................... 64 Bouvry .................................... 28, 30, 38 bouwkundig erfgoed ............................. 3 Brugge .......................................... 77, 78 Brulez ..................................... 13, 20, 34 Bruyneel ........................... 23, 24, 25, 53 Bubbe .................................................. 13 Buijse .................................................. 38 burgemeester ................................ 15, 48 Burgemeester ................ 6, 13, 14, 15, 71 burgerlijk bestuur of de administratie .......................................................... 6 Butaeye ............................................... 78 Buyse ................................ 26, 30, 36, 69 Buysse................................................. 22

C C.V.P. Koolskamp ............................. 33 Callant .......................................... 24, 65 Callens ............................................... 63 Callewaert .... 13, 19, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 36, 39, 42, 45, 47, 51, 52, 55, 59, 61, 62, 64, 69, 71, 72, 75 Canniere ............................................. 54 Cappelle ................................. 22, 26, 55 Carreer ......................................... 18, 19 Carron .......................................... 25, 45 Carton................................................. 62 Cartwright .......................................... 78 Casier ........................................... 50, 58 Cassaert ............................ 22, 27, 57, 72 Casteleyn ............................................ 52 Cauwelier ........................................... 71 Claerhout ...................................... 45, 69 Claeys..................................... 24, 63, 67 Clarisse................................... 22, 51, 52 Clarysse .............................................. 71 Clavie ................................................. 50 Cleppe .......................................... 27, 52 Cloet ............................................. 70, 71 Coeman ........................................ 20, 65 Coene ................................................. 78 Coghe .... 13, 23, 30, 31, 42, 56, 63, 64, 69, 71, 74 Cool.................................................... 75 Coolscamp .... 13, 15, 16, 17, 43, 44, 46, 47, 49, 58, 70, 71 Cordenij ............................................. 64 Cordeny........................................ 53, 61 Corneillie ........................................... 69 Cortvriendt ................................... 17, 22 Cosman .............................................. 11 Coucke ................................... 56, 57, 62 Couckelare ......................................... 15 Couckuyt ............................................ 12 Coussens ............................................ 70 Couwelier ......................... 37, 48, 68, 72 Craeynest ........................................... 23 Credo .......................... 11, 13, 42, 45, 46 Crombez ........................... 12, 19, 22, 36 Crop ................................................... 20

- 82 -


Cuvelier .............................................. 64 Cuyle................................................... 35

D Daems ................................................. 20 Daman................................................. 58 Damman ..................... 14, 24, 26, 27, 45 Danis ................................. 12, 26, 30, 41 David .................................. 3, 26, 77, 78 De Baets .............................................. 28 De Beck ........................................ 20, 57 De Belder ............................................ 68 De Braeve ........................................... 25 De Bruyne ........................................... 71 De Buck ............................ 37, 63, 73, 75 De Cauter ............................................ 63 De Clerck ................................ 37, 62, 68 De Clercq ...................................... 36, 55 De Cloet .............................................. 67 De Cock ........................................ 60, 68 De Cocker ........................................... 56 De Cokere ........................................... 29 De Coninck ......................................... 65 De Costere .............................. 26, 31, 36 De Deygere ......................................... 24 De Deyne ...................................... 27, 75 De Forche ........................................... 19 De Geytere .................................... 25, 69 De Gheldere ........................................ 64 De Grande ........................................... 30 De Jaegher .......................................... 78 De Jaeghere......................................... 35 De Jonghe ..... 16, 28, 35, 44, 45, 69, 71, 72, 75 De Keyzer ..................................... 50, 67 De Kock .............................................. 67 De Laere ............................................. 35 De Marez ................................ 20, 47, 75 De Meij ............................................... 27 De Meulenaere............ 17, 24, 34, 38, 64 De Muelenaere.................................... 47

De Mûelenaere ............................. 47, 72 De Mulder .......................................... 73 De Muynck ...................... 27, 39, 53, 65 De Prétre ............................................ 54 De Prêtre ................................ 36, 55, 56 De Rock ............................................. 50 De Smet.............................................. 74 De Splentere ................................. 49, 53 De Visschere ... 14, 15, 16, 36, 38, 41, 66 De Vlaeminck .................................... 68 De Volder ........................................... 64 De Vriese ....... 13, 29, 30, 35, 62, 69, 78 De Witte ............... 11, 14, 23, 37, 54, 69 Debaene ............................................. 57 Debeck ............................................... 39 Debel .................................................. 53 Debever .............................................. 26 Deblauwe ........................................... 51 Deboosere .................................... 42, 61 Debruyne ............................................ 29 Debuck ............................................... 50 Debussche .................................... 42, 46 Debusschere ....................................... 52 Decauter ............................................. 14 Deceuninck ................ 11, 25, 38, 52, 69 Decleer ............................................... 20 Declerck ..................... 15, 34, 60, 62, 68 Declercq .... 14, 22, 24, 25, 27, 30, 34, 38, 50, 51, 54, 55, 58, 64, 65, 71, 74 Decloedt ............................................. 35 Decock ................................... 36, 54, 68 Decommere ........................................ 38 Deconinck .................................... 39, 71 Decorte ............................................... 19 Decoster ............................................. 56 Decostere ............. 15, 18, 30, 50, 68, 69 Decoutere ........................................... 64 Decruy................................................ 50 Dedeijne ............................................. 20 Dedeyne ....................................... 50, 62 Dedeyster ........................................... 75 Defoer .......................................... 61, 62 Defoor ................................................ 64 Deforce............................................... 31 Deforche........................... 23, 61, 69, 73 Defour .................. 27, 34, 50, 62, 68, 71

- 83 -


Degand ................................................ 64 Degang .......................................... 30, 60 Degeytere ............................................ 25 Degrande............................................. 59 Degroote ............................................. 18 Degryse ............................................... 73 Dejaeghere .......................................... 71 Dejonghe..................... 26, 34, 35, 43, 45 Dekerser .............................................. 29 Deketel ................................................ 71 Deketelaere ......................................... 68 Deklerck.............................................. 73 Delesie ................................................ 25 Delhaize .............................................. 67 Delmotte ............................................. 63 Deloddere............................................ 69 Deman..................................... 39, 58, 68 Demboosere ........................................ 74 Demeester ........................................... 45 Demets .......................................... 34, 50 Demeulenaere ....... 11, 39, 50, 52, 55, 59 Demey........................................... 52, 63 Demeyer.............................................. 26 Demuelenaere ..................................... 47 Demuynck ....... 18, 51, 54, 68, 71, 73, 74 Den Turck ........................................... 52 Denaegel ............................................. 56 Denderhoutem .................................... 78 Denolf ................................................. 48 Denorme ............................................. 20 Denys .................................................. 26 Depla................................................... 54 Depoortere .......................................... 74 Depovere............................................. 20 Depretre .............................................. 53 Deproost ............................................. 42 Depuis ........................................... 30, 31 Depypere....................................... 20, 30 Deram ................................................. 68 Deriemaecker ...................................... 60 Derudder ............... 12, 15, 35, 41, 54, 67 Descheppper ....................................... 42 Deschout ................................. 20, 29, 51 Deseyne .............................................. 31 Desimpel ............................................. 33 Desmedt .............................................. 67 Desmet ..... 12, 17, 18, 22, 28, 29, 34, 47, 49, 50, 61, 70, 73

Desodt ................................................ 29 Desplenter .......................................... 18 Desplentere .................................. 63, 68 Desutter .............................................. 37 Devacht .............................................. 74 Devaere .............................................. 11 Devarrewaere ..................................... 62 Develter .............................................. 71 Deven ................................................. 29 Devischere ......................................... 16 Devisschere .................................. 15, 74 Devlaminck ........................................ 52 Devlieghere ........................................ 38 Devolder........................... 11, 36, 54, 71 Devoldere ............................... 14, 30, 71 Devoogdt ............................................ 19 Devos ................... 24, 28, 35, 50, 51, 62 Devreker............................................. 42 Devriendt ........................................... 22 Devriese ............... 11, 35, 50, 53, 63, 68 Devrieze ............................................. 50 Devroe ................................................ 45 Dewaele ............................................. 65 Dewitte .... 12, 17, 20, 23, 25, 34, 38, 41, 48, 54, 69, 73 Dewulf ................................... 26, 28, 48 DF Koolskamp ................................... 31 D'Halluin ............................................ 11 D'Heyne ....................................... 23, 24 D'Hondt ........................................ 23, 45 D'Hooghe ........................................... 19 D'Hulster ............................................ 62 dienstmeid .......................................... 77 Dierckens ..................................... 62, 63 Dierkens ............................................. 38 Dieryck............................................... 35 Directie - Personeel Delhaize ............ 67 Dobbels .............................................. 36 Dokter ................................................ 25 Doom ........................................... 37, 49 Driessens ...................................... 26, 68 Dubaere ........................................ 15, 18 Duchateau .......................................... 62 Duijvejonck ........................................ 29 Dumoulin ..................................... 52, 61 Dupon................................................. 48

- 84 -


Duyck ......................... 22, 25, 61, 65, 71 Duynslaeger ........................................ 68 Duyvejonck ................................... 54, 68

E Eeckhout ............................................. 34 Egem ..................................................... 3 EH ........................................... 18, 31, 66 Ereburgemeester ................................. 47 erevoorzitster K.V.L.V. ...................... 13 Ere-voorzitter Katholieke Vereniging Gehandicapten ................................ 23 Ere-voorzitter N.S.B. .................... 26, 30 Ere-voorzitter Olympic Koolskamp ........................................................ 38 Ervinck ......................................... 26, 48 Espeel ................................................. 54 Esprit................................. 20, 27, 41, 56

G Galle ........................... 18, 25, 39, 55, 69 geen zerk ...................................... 31, 37 geen zerk - vrije plaats ..... 37, 39, 51, 68 Gehandicapten ................................... 23 Gelaude .............................................. 71 Geldhof .............................................. 46 Gemetselde zerk ................................... 5 Germonprez ....................................... 22 Ghesquiere ......................................... 22 Glas .............................................. 51, 62 Gobbin ............................................... 73 Godefroy ............................................ 34 Goes ................................................... 67 Grijspeerd............................... 27, 30, 54 Grimonprez ........................................ 74 Grymonprez ....................................... 54 Gyselinck ..................................... 20, 27

H F Feys ..................................................... 52 Fiems ...................................... 24, 60, 62 Filez .................................................... 36 Filles ................................................... 60 Fraeyman .................... 27, 29, 34, 53, 69 funerair erfgoed ................................ 3, 7

Haeck ....... 25, 30, 39, 52, 62, 64, 69, 75 Haghedooren ................................ 12, 13 heiligenbeelden achter glas ................ 42 Hellebuyck ......................................... 22 Henau ................................................. 25 Heramn............................................... 49 heren van Lichtervelde......................... 3 Herman......................................... 50, 72 Hermy ................................................ 77 Hervent............................................... 72 Het klein muziekje ............................. 30 Heyndrickx................. 26, 30, 37, 65, 67 Hoirelbeke .......................................... 53 Hollevoet ...................................... 46, 62 Honore ............................................... 54 HonorĂŠ ................................... 11, 24, 63 Hooghe ............................................... 55 Hooglede ...................................... 13, 91 Hoornaert ............................... 44, 46, 75

- 85 -


Hoste ................................................... 16 Hostens ................................... 22, 30, 52 houten kruis ............................ 38, 66, 73 Houten kruisen...................................... 5 Houthoofd ............. 14, 20, 41, 42, 50, 52 Houthoofdt ........................ 23, 31, 50, 70 Houttekier ................... 30, 36, 51, 55, 64 Huvaere......................................... 55, 67

ijzeren kruis .................................. 57, 58 IJzeren kruisen ...................................... 5 Ingelmunster ....................................... 46 Inghelram ............................................ 42

kelk op graf ........................................ 18 Kerkhof ........................................ 35, 75 Kesteloot .......................... 21, 26, 37, 52 Kindt ................................ 26, 36, 62, 65 klein muziekje .................................... 30 Klein Muziekje ............................ 27, 65 kloostelingen ........................................ 6 Kluvers ............................................... 65 Kookskamp ......................................... 15 Koolskamp .... 3, 13, 14, 19, 34, 48, 50, 58, 71, 77, 78 Kortrijk............................................... 78 Kruis met sluier.................................. 46 Kruisbeeld en heiligenbeelden achter glas ................................................. 42 kruisboom .......................................... 70 Kruisboom ......................................... 45 Kruisen in arduin ................................. 5 kunstwerk ............................... 28, 29, 61 kunstwerkje ........................................ 65

J

L

Jacobs ..................................... 42, 57, 60 Jodts .............................................. 18, 54 Jonckheere .......................................... 30 Joye ................................... 26, 27, 29, 67

Lafaut ................................................. 68 Lagrou .................................... 50, 52, 54 Lambert .............................................. 41 Lambrecht .................................... 20, 36 Lammertijn......................................... 38 Lammertyn ......................................... 35 Lamsens ............... 14, 34, 35, 45, 47, 75 Lanckriet ...................................... 55, 73 Landuyt .............................................. 60 Lanno ................................................. 54 Lannoo ......................................... 11, 72 Lanssens ............................................. 30 Latrez ............................... 23, 25, 34, 36 Latruwe ........................................ 14, 43 Lecouter ............................................. 68 Lecoutre ............................................. 23 Leenknecht ......................................... 11 Leenknegt........................................... 51 Leijn ................................................... 53 Lejaeghere .................................... 31, 52

I

K K.A.V. ................................................ 64 K.L.G. ................................................. 24 K.V.L.V. ............................................. 13 Kaarters............................................... 33 Katholieke Vereniging Gehandicapten ........................................................ 23 kelder vrij geen zerk ........................... 72 kelders voor urnen ........................ 54, 55

- 86 -


Leman ................................................. 22 Lendelede............................................ 15 Lescrauwaet ........................................ 47 Leyn ........................................ 18, 49, 53 Liagre .................................................. 47 Librecht ............................................... 73 Lievens ............................................... 31 Lioen ......................................... 3, 14, 41 Logghe .......................................... 44, 46 Loobuyck ............................................ 11 Loyson ................................................ 41

M Maatschappij De Meizangers ............. 38 Madou ........................................... 22, 42 Maelfait ............................................... 30 Maene ................................................. 53 Maerten ............................................... 56 Maertens ........................... 14, 26, 28, 50 Maes ... 12, 19, 23, 26, 34, 41, 48, 64, 69 Mahieu ................................................ 72 Maria en Johannes ........................ 57, 58 Marreel.............................. 11, 27, 30, 64 Marsch ................................................ 20 Martain ............................................... 18 Martens ..... 19, 35, 50, 54, 65, 66, 68, 74 Mattens ............................................... 37 Meerschaert ... 22, 25, 26, 29, 30, 36, 37, 53, 54, 61, 62 Meersseman ........................................ 13 Meesschaert ........................................ 37 Meeuws....................... 31, 35, 42, 57, 62 Meizangers.......................................... 38 Mestdach............................................. 60 Mestdagh ............................................ 51 Mestdagt ............................................. 50 Mesure .......................................... 46, 61 Meulebeke ...................................... 3, 15 Mollet ................................................. 71 Molly .......................... 23, 24, 25, 29, 72 Mortagne............................................. 50 Moyaert ................................... 24, 49, 71

Mullier ............................................... 68

N N.S.B. ............... 5, 22, 26, 30, 45, 46, 48 naamloos ........................................ 4, 51 Naert .... 22, 23, 25, 50, 52, 55, 62, 63, 65, 74 Naeyaert ............................................. 51 Neirinck ............................................. 51 Neyrinck............................................. 51 Nicolet ................................................ 62 Nollet ................................................. 19 Noppe ........................................... 37, 54 notaris........................................... 77, 78 Nuytens .............................................. 56

O Olympic Koolskamp . 31, 34, 38, 63, 64, 65 Ondervoorzitter K. Olympic Koolskamp en DF Koolskamp .......................... 31 Ondervoorzitter N.S.B. ...................... 36 Ondervoorzitter Olympic Koolskamp ................................................. 34, 63 oorlogsvrijwilliger ............................. 25 Oostende ............................................ 78 Oost-Roozebeke ................................. 44 Opsomer ................................. 50, 62, 69 oudstrijder 1914-1918 .... 13, 22, 23, 25, 26, 54, 69 oudstrijder 1940-1945 .... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 45, 46, 48, 52, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 73, 74

- 87 -


P Pareit ................................................... 50 pastoor ................................................ 19 Pastoor ................................................ 18 Pastoor Oost-Roozebeke .................... 44 Patteeuw ............................................. 73 Pattyn .......................... 22, 43, 44, 62, 68 Pax .................................... 34, 49, 69, 71 Pecceu ................................................. 33 Peers ............................................. 24, 64 Penningmeester Olympic Koolskamp ....................................................... 64 Pia Manu ....................................... 28, 29 Piers .................................................... 38 Pithem ................................................. 34 Pittem .......................................... 3, 4, 29 Platteeuw .................... 29, 31, 54, 71, 74 Plovier........................................... 23, 54 Poignie ............................................ 3, 33 Pollentier............................................. 45 Pollet ....................................... 13, 36, 59 Popelier ............................. 50, 55, 69, 71 Postpersoneel Pittem .......................... 29 Potier................................................... 50 Pozzolo ......................................... 55, 61 Priem................................................... 64 Priesters ................................................ 6 Proot ................................................... 44 Provoost .... 19, 25, 26, 27, 30, 53, 59, 68 Provost ................................................ 65 Puype ............................................ 51, 74

R Raes ........................................ 14, 69, 71 Raiffeisenkas ...................................... 33 Remmerij ............................................ 71 Remmery ...................................... 59, 61 Requiescat In Pace ................................ 6 Reverez ................................... 36, 41, 75

Reyntjens ........................................... 25 Rigole ................... 26, 31, 34, 49, 51, 68 RIP ....................................................... 6 RIV....................................................... 6 Riviere................................................ 22 Roelens......................................... 33, 41 Roels .................................................. 25 Roeselare ...................................... 13, 77 Roose ..................................... 50, 52, 62 Rosseel ......................................... 63, 65 RottĂŠ ................................................... 53 Ruddervoorde............................... 16, 78 Rumbeke ............................................ 78 Rust In Vrede ....................................... 6

S Sabbe............................................ 22, 62 Samijn .......................................... 24, 56 Samyn .............................. 13, 44, 50, 69 Sap ............................................... 54, 74 Scharlaeken ........................................ 31 Schmitz .............................................. 22 Schoonbaert ....................................... 42 Schotte ............................. 27, 35, 46, 71 Seynaeve ............................................ 18 Seynhaeve .................................... 19, 69 Seynhave ...................................... 15, 46 Seys .................................. 38, 39, 41, 67 Sijmkens............................................. 23 Sinnaeve ............................................. 49 Sintobin ........................................ 15, 23 Slosse ..................................... 13, 26, 35 Sobry .................................................. 56 Soenen ................................................ 31 Soenens ........................................ 23, 30 Sonneville .......................................... 42 Soulliaert ............................................ 20 Spes .................................................... 45 Spillebeen........................................... 69 Spriet .................................................. 52 Spruytte .............................................. 34 Staden........................................... 15, 91

- 88 -


Steen ....................................... 28, 50, 68 Strooiweide ......................................... 27 Strubbe ................................................ 11 Swevezeele ......................................... 15 Symkens ....................................... 60, 65

T t Klein Muziekje ........................... 27, 65 Tack ...................... 15, 18, 26, 29, 56, 63 Tanghe .......................................... 14, 71 Taveirne .............................................. 14 Technisch lokaal ................................. 58 Teetaert ......................................... 26, 46 Thienpont ............................................ 50 Thiry ................................................... 31 Thybergin ..................................... 35, 44 Timmerman .................................. 15, 37 Tinel .................................................... 14 Tommelein .......................................... 50 Tommeleyn ......................................... 34 Trinel .................................................. 19 Tuyttens .............................................. 26 Tyberghein ........................ 15, 27, 31, 41 Tybergheyn ......................................... 69

U Uittenhove .......................................... 64 Uyttenhove ....................... 38, 65, 67, 71

V Vakgr. Melkvee W. VL. .................... 33 Van Ackere ........................................ 11 Van Belle ..................................... 20, 54 Van Brabant ....................................... 38 Van Bruwaene.............................. 20, 36 Van Camp .......................................... 68 Van Canneyt ...................................... 41 Van Cleven ........................................ 27 Van Clooster ................................ 11, 44 Van Coillie ......................................... 26 Van Colen .............................. 52, 62, 68 Van Daele .......................................... 18 Van de Ginste..................................... 11 Van de Putte ........................... 24, 34, 51 Van de Vyvere ................................... 22 Van den Abeele ............................ 11, 68 Van den Broecke ................................ 61 Van Denbossche ................................ 77 Van Dewaetere ............................. 25, 75 Van Dierendonck ............................... 71 Van Eeckhoute ................................... 42 Van Eeckhoutte .................................. 58 Van Eenoo.................. 19, 24, 26, 46, 49 Van Geluwe ..................... 26, 30, 54, 55 Van Hauwaert .................................... 35 Van Hoe ............................................. 51 Van Hoet ............................................ 25 Van Houtte ................................... 50, 51 Van Hulle ........................................... 66 Van Landuyt ................................ 45, 54 Van Maele ... 22, 23, 29, 47, 51, 52, 64, 74 Van Moen .......................................... 30 Van Neste ......................... 11, 37, 55, 64 Van Oudenhove ................................. 78 Van Overbeke .................................... 67 Van Steelandt ..................................... 14 Van Tomme ....................................... 71 Vanacker ............................................ 19 Vanallemeersch .................................. 73 Vanbiervliet ....................................... 62 Vancanneyt .......................................... 3

- 89 -


Vancauwenberghe ........................ 23, 58 Vanclooster ......................................... 64 Vancompernolle ..... 11, 15, 26, 30, 31, 68, 69 Vandaele ..................... 18, 20, 52, 69, 71 Vande Kerckhove ............................... 23 Vande Vijvere ..................................... 18 Vande Voorde ..................................... 68 Vande Walle ................................. 25, 50 Vandecandelaere ................................. 52 Vandecapelle ...................................... 29 Vandecappelle .................................... 29 Vandecasteele ......................... 35, 46, 51 Vandecaveye ........................... 24, 60, 69 Vandeghinste ...................................... 23 Vandeginste ...................... 19, 24, 30, 46 Vandekerckhove ......... 12, 25, 47, 63, 71 Vandemaele ........................................ 24 Vandemoortele.................................... 57 Vanden Borre...................................... 57 Vandenberghe ................... 34, 53, 55, 72 Vandenbroucke ................................... 75 Vandenbruaene ............................. 27, 30 Vandenbusche..................................... 65 Vandenbussche .... 12, 34, 37, 50, 61, 72, 73 Vandendriessche ..................... 19, 30, 39 Vandenhende ................................ 26, 35 Vandeputte .............................. 14, 34, 51 Vanderbeke ......................................... 67 Vanderhaeghe ..................................... 64 Vandermeulen ..................................... 13 Vanderplancke .................................... 51 Vandevelde ............................. 24, 35, 71 Vandevijvere....................................... 23 Vandevoorde....................................... 54 Vandevyvere ....................................... 23 Vandewaetere ............................... 61, 74 Vandewalle ....................... 53, 55, 58, 74 Vandeweghe ....................................... 72 Vandewiele ............................. 23, 34, 39 Vandewijngaerde ................................ 71 Vandierendonck ............................ 30, 61 Vandooren .......................................... 30 Vandoorne .............................. 11, 12, 60 Vaneeckhoutte .................................... 58 Vangansbeke....................................... 12 Vangeluwe .......................................... 22

Vanhaecke .......................................... 21 Vanhamme ................................... 30, 71 Vanhandzaeme ....................... 30, 52, 74 Vanhauwaert ................................ 26, 64 Vanhaverbeke .................................... 37 Vanhecke ........................................... 25 Vanhoutte ............. 26, 27, 30, 50, 64, 74 Vanhove ................................. 22, 25, 61 Vanhulle ............................................. 18 Vanlaere ............................................. 39 Vanlauwe ........................................... 20 Vanleenhove ...................................... 23 Vanlerberghe ...................................... 70 Vanmaele ........................................... 71 Vanmoen ............................................ 30 Vanneste .... 15, 19, 23, 24, 26, 28, 39, 52, 57, 62, 74 Vannevel ............................................ 36 Vannieuwenborgh .............................. 19 Vannieuwenhuyse .............................. 30 Vanrobaeys ........................................ 54 Vanrobays .................................... 55, 57 Vansimaeys .................................. 34, 73 Vansteelandt................................. 24, 64 Vansteenkiste ..................................... 71 Vanthomme........................................ 68 Vanwalleghem ................................... 67 Varrewaere ......................................... 68 veldwachter ........................................ 27 Velghe ................................................ 75 Vens ................................. 34, 35, 54, 63 Ver Eecke ..................................... 27, 59 Verbeerst ................................ 24, 63, 64 Verbeest ................................. 29, 37, 52 Verbeke .............................................. 29 Verbrugghe .................................. 29, 50 Vercoutere .......................................... 27 Vercruysse .... 13, 17, 18, 21, 24, 34, 63, 68, 74 Verduyn ............................................. 68 Vereecke .................... 20, 28, 38, 41, 73 Verfaillie ...................................... 41, 56 Vergauwe ............................... 11, 19, 75 Vergote....................... 17, 23, 45, 63, 69 Verhaeghe ... 20, 49, 50, 51, 54, 55, 62, 73

- 90 -


Verhaest .............................................. 65 Verhamme .............................. 14, 43, 91 Verhelle ................ 26, 30, 52, 53, 62, 68 Verhelst ................................... 30, 31, 64 Verhiest ......................................... 61, 68 Verhoestraete ................................ 13, 38 Verkest .......................................... 23, 38 Verleden.............................................. 22 Verleye.......................................... 20, 68 Verlinde ...................... 26, 27, 39, 52, 55 Vermandele......................................... 15 Vermander .......................................... 22 Vermandere ............................ 11, 53, 75 Vermeersch ................. 18, 52, 65, 68, 71 Vermeesch .......................................... 30 Vermeire ............................................. 47 Vermeulen ........................ 51, 53, 60, 61 Vermeylen .......................................... 55 Vermoortel .......................................... 48 Verougstraete .......................... 15, 46, 65 Verpoort .............................................. 30 Versavel .............................................. 41 Verschaetse ......................................... 72 Verscheure ............................ 3, 4, 77, 78 Verstraete ................................ 24, 30, 50 Verstyn ............................................... 50 Vertriest .............................................. 75 Vervaele ........................................ 22, 26 verwaarloosd graf ..................... 4, 38, 52 Viaene ..................................... 29, 64, 73 Victoor ................................................ 62 Victor ...................................... 29, 50, 67 Vincent ......................................... 59, 71 Vlaanderen .................................... 90, 91 Vlaminck .................... 30, 53, 55, 59, 61 Vogelvrienden Ardooie ...................... 67 Volckaert ................................ 27, 30, 73 Voorzitter ’t Klein Muziekje .............. 27 voorzitter N.S.B. ......... 22, 26, 30, 45, 46 Voorzitter Vakgr. Melkvee W. VL . ....................................................... 33 vrederechter ........................................ 78 vrije plaats - geen plaat ....................... 20 vrije plaats - geen zerk ..... 11, 17, 18, 35, 37, 39, 41, 44, 49, 51, 54, 58, 64, 65, 67, 68, 72 vrije plaats - restant van zerk .............. 52

vrije plaatsen - geen platen ............... 22 vrije plaatsen - zonder zerk ................ 65 Vroman .................................. 30, 45, 54 Vromman ........................................... 65 vuurkruiserafdeling Roeselare ........... 13

W Wallaert .............................................. 60 Wallays ........................................ 26, 62 Wallican ............................................. 37 Walrave .............................................. 28 Wancour ........................... 22, 52, 64, 65 Waregem ............................................ 78 Warnez ................................... 20, 29, 52 Watteel ............................................... 64 Wattenij............................ 21, 27, 28, 36 Watteny ................ 26, 38, 51, 59, 68, 75 Werbrouck .... 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 35, 36, 38, 42, 48, 49, 50, 53, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 68, 71, 74, 75 Wernier .............................................. 19 Werniers .. 21, 22, 23, 27, 34, 49, 51, 68, 71 Willaert ...................... 22, 38, 49, 52, 68 Wille................................................... 54 Winnipeg............................................ 78 Wittebolle..................................... 25, 30 Wittevrongel ...................................... 62 WOI ..................................................... 6 WOII .................................................... 6 Wybo ...................................... 25, 34, 52 Wydooghe .......................................... 38

Z ZEH .............................................. 18, 19 Zottegem ............................................ 77 Zuilen ................................................. 74 Zwevezele .......................................... 78

- 91 -


- 92 -


UITGAVEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO TIELT Lijst publicaties tot februari 2013.

1. Gesneuvelde militairen in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 310 p. - 15 €. 2. Burgerlijke oorlogsslachtoffers in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 318 p. - 15 €. Merk op: 25 €. bij bestelling van de uitgaven 1 en 2 samen. 3. Oud-leerlingen van de Latijnse school te Tielt 1686-1806. Luc NEYT - 1996, 155 p. - 7,50 €. 4. De Poortersboeken van Tielt - deel 1. ( afschrift 1614 & 1632) Lucien AILLIET - 1996, 101 p. 7,50 €. 5. Kwartierstaat Michiel Van Daele. Fons DAS - 1997, 125 p. - 9 €. 6. De Poortersboeken van Tielt - deel 2. (afschrift 1700 & 1716) Lucien AILLIET (transcriptie) - 1997, 101 p. - 7,50 €. 7. Klapper op de doop- en geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1796 tot 31 dec. 1806. A. R. TANGHE - 1997, 118 p. - 7,50 €. 8. Klapper op de huwelijksakten van Tielt. Van januari 1666 tot december 1683. A. R. TANGHE 1997, 71 p. - 5 €. 9. Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt. Fons DAS, e.a. - 1997, 136 p. - 7,50 €. 10. De Poortersboeken van Tielt- deel 3. Lucien AILLIET (transcriptie) - 1998, 116 p. - 7,50 €. 11. Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraadsleden tijdens de Franse Periode. (1795-1814). Johan BUYCK - 1998, 121 p. - 9 €. 12. De oorspronkelijke kadastrale legger van Tielt + de 3 Popp-kaarten . Claude MOORS - 1998, 245 p. - 21 €. 13. De poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614. A. Robert TANGHE - 1985, 234 p. - 12,50 €. 14. Oorlogsverslagen 1914 – 1918. Fons DAS, e.a.. – 1999, 170 p. - 9 €. 15. Klapper op de geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1807 tot 31 december 1822. R. VANNESTE – 1999, 121 p. - 7,50 €. 16. Klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdensTielt. Van 1 jan.1871 tot 31 dec.1880 R. VANNESTE - 1999, 271 p. - 11 €. 17. Death Memorial Cards, deel I. Paul CALLENS - 2000, 120 p. - 8 €. 18. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Parochieregisters: dopen 1786 - 1797. A. SCHAUBROECK-2000, 114 p. - 7,50 €. 19. Inventaris V.V.F.-Tielt. Fons DAS - 2000, 72 p. - 5 €. 20. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven 1970 - 1989, deel 1. A. SCHAUBROECK - 2000, 350 p. - 10 €. 21. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven, deel 2 en 3. A. SCHAUBROECK 2000, 310 p. - 10 €. 22. Amerikaanse Zantingen. Deel I Paul CALLENS - 2000, 375 p. - 15 €. 23. Weerbare mannen in de Roede van Tielt, anno 1638. Jan CALLENS - 2000, 140 p. - 9 €. 24. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 1. Arnold SCHAUBROECK - 2000, 242 p. - 10 €. 25. De Buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795). J. CALLENS-2001,487 p. - 17,50 €. 26. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 2. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 247 p. - 10 €. 27. Tieltenaars overleden tijdens hun militaire dienst voor Frankrijk (1798-1814). R. VANNESTE 2001, 50 p. - 4 €. 28. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 3. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 225 p. - 10 €. 29. Death Memorial Cards, deel II Paul CALLENS - 2001, 168 p. - 8 €. 30. In Memoriam. Families uit Oekene. Bidprentjes Arnold SCHAUBROECK - 2001, 285 p. - 10 €. 31. Familiegeschiedenis Van Zantvoorde (+ schemablad ) Robert VANNESTE - 2001, 88 p. - 10 €. 32. Onze families, deel I Fons DAS e.a. - 2002, 164 p. - 8 €. 33. Death Memorial Cards, deel III Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 34. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes: 1900-1949 A.SCHAUBROECK 2002, 277 p. -10 €. 35. Death Memorial Cards, deel IV Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €.

- 93 -


36. Death Memorial Cards, deel V Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 37. Death Memoriam Cards. Deel VI Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 38. Death Memorial Cards. Deel VII Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 39. Oeselgem: De Volkstelling van 1796 Luc GOEMINNE e.a. - 2002, 40 p. - 4 €. 40. Cohier vander Stede van Thielt binnen vande XXe penninck 1571 Luc NEYT - 2003, 80 p. - . 6 €. 41. Stamboom van de familie De Caigny Robert VANNESTE - 2003, 90 p. - 7 €. 42. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1950-1989. Dl. 2 A.SCHAUBROECK - 2003, 232 p. - 10 €. 43. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1990-1999. Dl. 3 A.SCHAUBROECK - 2003, 70 p. - 6 €. 44. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven:1990-1999. Dl. 4 A.SCHAUBROECK - 2003, 190 p. - 8 €. 45. Beknopte Geschiedenis. Deel 1 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 107 p. tekst , 57 illustraties - 8 €. 46. Beknopte Geschiedenis. Deel 2 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 266 p. tekst , 39 illustraties - 8 €. 47. Klapper op de geboorte-akten van Tielt. Van jan. 1666 tot dec. 1683A. R.TANGHE - C.MOORS - 2004 - 122 p. - 8 €. 48. Familiekundige Weekkalender 2005 R.VANNESTE - 2004, 102 p. tekst + illustraties - 6 €. 49. Gelegenheidsuitgave: Emigranten van Pittem en Egem naar Amerika. Huguette DE CLERCK Paul CALLENS - 2004 , 94 p. - 10 €. 50. The Cultural Heritage through Flemish Immigration: A comparative Study of the Gazette van Detroit between May 28, 1981 - May 27, 1982 and January 9, 2003 - November 13, 2003. Aranka CALLENS - 2004 , 197 p. - 10 €. 51. Woordenlijst Latijn - Nederlands voor genealogen Renaat LOBBESTAEL - 2004 , 136 p. - 6 €. 52. Beknopte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote "G" van de streek RoeselareTielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, West-Europa & de hele wereld. Deel 3. Etienne CAPPELLE - 2004, 210 p. - 8 €. 53. Rouwbrieven Ruiselede: 1951t/m 1999; 3 delen + Indexen A.SCHAUBROECK - 2005, 172+386+530= 1.088 p. - 35 €. 54. Amerikaanse Zantingen. Deel II Paul CALLENS - 2004 , 300 p. - 12 €.. 55. Death Memorial Cards. Deel VIII Paul CALLENS - 2004, 170 p. - 8 €. 56. Death Memorial Cards. Deel IX Paul CALLENS, Daniël KINDT, Mary SPRIET-DE CLOEDT 2004, 155 p. - 8 €. 57. Death Memorial Cards. Deel X Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 58. Death Memeorial Cards. Deel XI Paul CALLENS - 2005, 189 p. - 8 €. 59. Death Memorial Cards. Deel XII Paul CALLENS - 2005, 202 p. - 8 €. 60. Death Memorial Cards. Deel XIII Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 61. Death Memorial Cards. Deel XIV Paul CALLENS - 2005 , 189 p. - 8 €. 62. Zoon van Oorlog en Vrede Marcel A. DEFEVER - 2005, 247 p. - 19 €. 63. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel I (A-E) Etienne L.A. CAPELLE - 2005, 233, p. 12 €. 64. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel II (F-L) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 223 p. 12 €. 65. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel III (M-P) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 230 p. 12 €. 66. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel IV (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 215 p. 12 €. 67. Cohier van Thielt- Buuten vande jaere 1571. Luc NEYT - 2005, 109 p. - 7 €. 68. Alfabetische tafel op de huwelijken in Tielt: van 1.1.1671 tot eind 1683. A. Robert TANGHE, Claude MOORS - 2006, 43 p. - 6 €. 69. De naam "Cappelle" te Westrozebeke. (vóór 1681-1980) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 325 p. 15 €. 70. Kleur in didactische Schoolwandplaten. Erfgoeddag 2006. Tentoonstelling 23.04.06. Luc NEYT 2006, 45 p. - 5 €.

- 94 -


71. CD-ROM bij Kleur in didactische Schoolwandplaten (nr. 70) Luc Neyt - 2006, 564 illustraties 15 €. 72. De naam "Cappelle" in Staden . Deel I (A-G) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 218 p. - 12 €. 73. De naam "Cappelle" in Staden. Deel II (H-O) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 230 p. - 12 €. 74. De naam "Cappelle" in Staden. Deel III (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 220 p. - 12 €. 75. Bidprentjes van de 19e Eeuw. Deel 4 Arnold SCHAUBROECK - 2006, 245 p. - 14 €. 76. Huwelijkscontracten Tielt : 1795 - 1806 L. NEYT - 2006, 40 p. - 5 Eur 77. Landboek van Aarsele. André BRAET – 2007, 261 p. - 14 €. 78. Stamreeks Reinout Verhamme. Rosa PLETTINCK & Fons DAS - 2007, 82 p. - 5 €. 79. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel I (A-G) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 231 p. - 12 €. 80. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel II (H-O) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 267 p. - 12 €. 81. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel III (P-Z) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 252 p. - 12 €. 82. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel I : 1850-1860 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 151 p. - 10 €. 83. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel II: 1861-1865 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 148 p. - 10 €. 84. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel III: 1866-1873 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 153 p. - 10 €. 85. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel IV: 1874-1882 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 155 p. - 10 €. 86. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel V : 1883-1889 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 232 p. - 10 €. 87. Amerika in “De Gazette van Thiellt”. Deel VI: 1890-1898 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 165 p. - 10 €. 88. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VII: 1899-1913 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 177 p. - 10€. 89. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VIII: 1914-1930 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 161 p. - 10 €. 90. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel IX: 1931-1937 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 175 p. - 10 €. 91. Amerika in “De Gazette van Thielt” en “De Thieltenaer” Deel X: 1938-1940 & 1848-1850 . P. CALLENS & L. NEYT – 2007, 157 p. - . 10 €. 92. Amerika in “De Thieltenaer”. Deel XI: 1851-1854 Paul CALLEN & Luc NEYT – 2007, 180 p. 10 €. 93. Index op 10 jaar tijdschrift “Onze Voorouders” (1997-2007) Claude MOORS – 2008, 128 p. - 8 €. 94. Amerika in “De Thieltenaer”, Deel XII : 1855-1858 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2008, 162 p. 10 €. 95. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIII: Zoekboek 1–9 & A–C Paul CALLENS – 2008, 164 p. - 10 €. 96. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIV: Zoekboek D - H Paul CALLENS – 2008, 159 p. 10 €. 97. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XV: Zoekboek I – N Paul CALLENS - 2008, 159 p. 10 €. 98. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVI: Zoekboek O – S Paul CALLENS – 2008, 158 p. 10 €. 99. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVII: Zoekboek T - Z Paul CALLENS - 2008, 168 p. 10 €. 100. Penningcohieren van Aarsele: 20ste penning 1571 & 1572, 5de penning 1571. Luc NEYT – 2008, 173 p. - 13 €. 101. Familiegeschiedenis “Vanneste”. Robert VANNESTE – 2008, 99 p. - 9 €. 102. Weg uit West-Vlaanderen. Emigratie uit de Westhoek. 5ASO-Veurne - 2008, 170 p. - 11 €. 103. Soldaten van “Den Grooten Oorlog. Schuiferskapelle. 1914 – 1918. Frank VANEENOOGHE – 2008, 132 p. - 10 €. 104. Onze Families. Deel 2. Fonns DAS - 2008, 160 p. - 11 €. 105. De naam “Cappelle” in Gits. Deel I . Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 284 p. - 15 €.

- 95 -


106. De naam “Cappelle” in Gits. Deel II . Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 272 p. - 15 €. 107. Foto- en Gedenkboek St.-Jozefscollege Tielt, 1848-1999. Luc NEYT - 2009, 337 p. - 23 €. 108. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 1. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 232 p. - 15 €. 109. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 2. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 244 p. - 15 €. 110. Kwartierstaat van de kinderen van Jules Cappelle (° 1885)x Libbie Dupont (°1895). Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 186 p. - 13 €. 111. De graven van Pittem. Deel I. Gemeentelijke Begraafplaats Pittem. Paul CALLENS – 2009, 198 p. - 14 €. 112. De graven van Pittem. Deel II. Begraafplaats Sint-Antonius Meulebeke. Paul CALLENS – 2009, 40 p. - 5 €. 113. De graven van Pittem. Deel III. Gemeentelijke Begraafplaats Egem. Paul CALLENS – 2009, 100 p. - 8 €. 114. Stamreeks E.P. Julien Standaert C. ss. R. Luc NEYT – 2009, 50 p. - 10 €. 115. Religieuzen ( °, +, ^ ) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. I. Fons DAS – 2010, 123 p. - 9 €. 116. Wezerij Thielt-Binnen 1600-1700. Staten v. Goed, Rekeningen, Verzoekschriften. Claude MOORS – 2010, 207 p. - 13 €. 117. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1930-2009. W. DECONINCK & P. CALLENS. – 2010, 252 p. - 15 €.. 118. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 1 Paul CALLENS – 2010, 300 p. - 17 €. 119. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 2 Paul CALLENS – 2010, 260 p. - 13 €. 120. De penningcohieren van Kanegem. Claude MOORS – 2010, 90 p. - 8 €. 121. De penningcohieren van Dentergem. Claude MOORS - 2010, 116 p. - 9 €. 122. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 312 p. - 17 €. 123. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 304 p. - 16 €. 124. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. II. Fons DAS – 2011, 112 p. - 9 €. 125. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1899-1930. W. DECONINCK & P. CALLENS – 2011, 262 p. - 15 €. 126. Penningcohieren (5e, 10e, 20e) van Oeselgem & Vinkt. (1571, 1572, 1574, 1577) Claude MOORS – 2011, 85 p. - 11 €. 127 t/m 134. Belgen in Amerika. 8 boekdelen. Paul CALLENS – 2011, 2007 p. - , 10 €. p/dl. = 80 €. (15 €. per los deel) (port voor de 8 delen samen: 12,50 €.) 135. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. III. Fons DAS – 2011, 116 p. - 9 €. 136. Studenten plukten tabak bij Vlaams-Canadese boeren. Luc NEYT - 2011 , 228 p. - 15 €. 137. Religieuzen: de dekens van het district en het decanaat Tielt. Deel IV. Fons DAS – 2011, 195 p. - 13 €. 138. Religieuzen: pastoors, onder-en medepastoors v/d St-Martinusparochie Aarsele: 1910 - 2010. Deel V. Fons DAS – 2011, 229 p. - 14 €.. 139. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 368 p. 18 €. 140. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 350 p. 17 €. 141. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. I . Paul CALLENS - 2012, 202 p. 15 €. 142. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. II . Paul CALLENS - 2012, 178 p. 15 €. 143. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. III. Paul CALLENS – 2012, 170 p. - 15 €. 144. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied FV-Tielt. Dl. VI. Fons DAS –

- 96 -


2012, 108 p. - 9 €. 145. Klapper op de dopen van Pittem: jan. 1884 – dec. 1907. Fons DAS – 2012. 141 p. - 10 €. 146. Handboek pastoor Wauters. Claude MOORS - 2013 , 258 p. - 12 €. 147. Klapper op de dopen van Marialoop: van januari 1900 tot december 1913. Fons Das - 2013 , 45 p. - 5 €. 148. Amerkaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. I. Paul CALLENS - 2013, 160 p. 15 €. 149. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. II. Paul CALLENS – 2013, 200 p. 15 €. 150. Amerkaanse Zantingen.Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. III. Paul CALLENS – 2013, 278 p. 15 €. 151. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika/ Bronnen. Dl. IV. CALLENS – 2013, 184 p. - 15 €. 152. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika/ Bronnen. Dl V. Paul CALLENS – 2013, 176 p. 15 €. 153. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika Bronnen. Dl. VI. Zoekboek A tot L. Paul CALLENS – 2013, 206 p. - 15 €. 154. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. VII. Zoekboek : M tot Z. Paul CALLENS – 2013, 178 p. - 15 €. 155. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van FV-Tielt. Dl. VII. Fons DAS – 2013 , 121 p. - 9 €. Merk op: - alle uitgaven te verkrijgen door storting op rek. IBAN BE51 8002 2704 6362 BIC AXABBE22 van F.V.- RegioTielt (kostprijs + verzendingskosten: binnenland 3,50 EUR per boekdeel, buitenland = 7,50 EUR!) (voor de nummers 22 en 25 is dit respectievelijk 4,50 EUR en 8,50 EUR) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsestwg. 29 te 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051. 40 11 36; e-mail: l.ailliet@skynet.be ) Verder informatie nieuwe uitgaven en eventueel aangepaste prijzen, zie: http://home.scarlet.be/vvftielt/Nederlands/uitgaven.htm Andere werken: - De Witte van Pittem. Etienne CAPPELLE-DE WITTE, Jan en Paul CALLENS, in eigen beheer. 1983, XVI + 670 p. - Uitverkocht. - Jan Callens en Zijn Zeven Zonen. Paul en Jan CALLENS, in eigen beheer. 1988, XVI + 1050 p. Uitverkocht. - Missionaries among Miners, Migrants & Blackfoot - The Van Tighem Brothers Diaries. Mary EGGERMONT-MOLENAAR & Paul CALLENS. University of Calgary Press, Canada. 2007 (1ste druk), 2009 (2e druk), 426 p. -Price: $39.95 CAD.

- 97 -


- 98 -

Profile for claude

Graven koolskamp  

De graven van de begraafplaats Koolskamp

Graven koolskamp  

De graven van de begraafplaats Koolskamp

Profile for vanmoo
Advertisement