Issuu on Google+

ALLES OVER ENERGIEPREMIES IN HET BRUSSELS GEWEST

Deze brochure werd samengesteld door Van Marcke aan de hand van informatie beschikbaar op overheidssites en is een unieke wegwijzer in de ettelijke in BelgiĂŤ van toepassing zijnde regels. Onder voorbehoud van drukfouten. Van Marcke is niet verantwoordelijk voor het wijzigen van bepaalde premies of subsidies.


FEDERAAL Wie in 2010 energiebesparende investeringen laat uitvoeren door een geregistreerde aannemer (met betalingsdatum in 2010), kan die in 2011 inbrengen in zijn belastingsaangifte in het kader van de personenbelasting.

Wie? Eigenaars, bezitters, huurders, erfpachters, vruchtgebruikers of opstalhouders op voorwaarde dat u de investeringen in een woning kunt bewijzen met een factuur op uw naam. De naakte eigenaars kunnen geen belastingsmindering krijgen.

Welke investeringen? Nr.

Inverstering

Belastingsvermindering*

1

Onderhoud of vervanging van oude stookketel door condensatieketel, warmtepomp, stookketel op hout met automatische voeding, microwarmtekrachtkoppeling

40% uitgaven (max. € 2770)

2

Geothermische warmtepomp

40% uitgaven (max. € 2770)

3

Hoogrendementsbeglazing

40% uitgaven (max. € 2770)

4

Isolatie (dak, muur, vloer)

40% uitgaven (max. € 2770)

5

Thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling

40% uitgaven (max. € 2770)

6

Energieaudit

40% uitgaven (max. € 2770)

7

Zonneboiler

40% uitgaven (max. € 3600)

8

Fotovoltaïsche zonnepanelen

40% uitgaven (max. € 3600)

9

Lage energiewonning

€ 420 per jaar gedurende 10 jaar

10

Passiefwoning

€ 830 per jaar gedurende 10 jaar

11

Nul energiewoning

€ 1200 per jaar gedurende 10 jaar

Nieuw bouw

Woning > 5 jaar

Belasting krediet

•••

•• • • •

••• ••• ••• •••

• • •

• •• •• • • •

••• ••• ••• • • •

• = van toepassing • = groene lening mogelijjk (1,5% op inernet,40 % fiscaal voordeel op de rest van de intrest) • = overdraagbaar naar volgende 3 inkomstjaren * pre woning, per jaar en voor allle maatregelen samen.

• Groene lening Ieder natuurlijk persoon die tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 bij een kredietgever een lening afsluit om energiebesparende uitgaven te doen, heeft recht op een interestbonificatie van 1,5% (onder vorm van een interestvermindering). Daarnaast krijgt hij een belastingvermindering van 40 % op de resterende betaalde interesten. Deze belastingvermindering wordt toegekend bovenop de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven en is niet onderworpen aan een maximumbedrag.

• Overdraagbaar naar 3 volgende inkomstjaren Indien een woning ten minste 5 jaar in gebruik is genomen en indien het bedrag van de 40 % belastingvermindering de drempel van € 2770 of € 3600 voor het jaar 2010 overschrijdt, mag het overschot worden overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdperk meegerekend.

• Belastingskrediet voor niet-belastingbetalers Als u geen belastingen betaalt, bv. omdat uw inkomen te laag is, kan voor alle uitgaven die u in 2010 doet ivm onderhoud of vervanging van uw stookketel, hoogrendementsbeglazing, isolatie (dak, muur, vloer), thermosthatische kranen of kranen met tijdsinschakeling of het laten uitvoeren van een energieaudit, de belasting vermindering waarop u recht heeft, worden omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet.

Bronnen: - Vlaams Energieagentschap. Januari 2010. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. Verantwoordelijk uitgever: Luc Peeters, wnd. Administrateur-generaal. - Federale Overheidsdienst Financiën. Mei 2009. Energiebesparende uitgaven- groene lening.Verantwoordelijke uitgever:Nadine Daoût, dienst communicatie.


Procedure? U hoeft op voorhand geen formulieren in te vullen om die belastingsvermindering aan te vragen. De aangifte in de personenbelasting bevat een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven: het betreft de rubriek G van vak IX van deel I van de aangifte, in het bijzonder de codes 1363 en 2363 voor eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker van de woning. Bent u huurder, vul dan de vermindering in bij code 1369. U moet op de belastingsbrief zelf het bedrag van de belastingvermindering berekenen waarop u recht hebt. Dit bedrag is 40% van het factuurbedrag (incl. BTW) en is beperkt tot een maximumbedrag voor alle maatregelen samen per woning en per jaar. Het volstaat dat u voor alle maatregelen beschikt over: - een factuur, uitgereikt door een geregistreerde aannemer of erkend energiedeskundige (energieaudit), met de correcte vermeldingen over de uitgevoerde investeringen. - een betalingsbewijs om bij de aangifte te voegen. Een factuur die alleen betrekking heeft op de aankoop van materialen zonder plaatsing door een geregistreerd aannemer wordt niet aanvaard. Om te weten of de aannemer geregistreerd is, kunt u bellen naar de infolijn van de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 02 572 57 57, elke werkdag van 8 tot 17 uur. U hebt het btw-nummer van de betrokkene nodig. De factuur moet de volgende formule bevatten: “Verklaring met toepassing van artikel 63/11 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 145/24 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Ik, ondergetekende ..., bevestig dat ... “ (per maatregel moeten de vermeldingen overgenomen worden opgelegd door door bijlage IIbis van het KB/WIB 92) De geregistreerde aannemer moet daarnaast volgende gegevens vermelden op de factuur of bijlage ervan: - het adres van de woning waar de werkzaamheden werden uitgevoerd - de aard van de werkzaamheden - de verdeling van de kosten van de werkzaamheden volgens hun aard Het koninklijk besluit van 20/12/02 en een voorbeeldfactuur vindt u op de website www.energiesparen.be Opmerkingen: –`Tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden, zal de belastingsvermindering voortaan worden omgedeeld in verhouding tot het belastbaar inkomen van elke echtgenoot/wettelijk samenwonende (code1363 voor de man, code 2363 voor de vrouw) – Als huurder moet u geen opdeling maken in de belastingsaangifte tussen u en uw partner. Op de belastingscode is hiervoor 1 gezamenlijke code voorzien (code 1369) – Als u in hetzelfde jaar werkzaamheden laat uitvoeren in verschillende woningen, kunt u per woning het maximale fiscale voordeel krijgen Meer info: Federale Overheidsdienst Financiën - tel. 02 572 57 57 - www.fisconet.fgov.be Voor technische vragen: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – tel 0800 120 33 - info.eco@mineco.fgov.be

Bronnen: - Vlaams Energieagentschap. Januari 2010. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. Verantwoordelijk uitgever: Luc Peeters, wnd. Administrateur-generaal.


Bijkomende premies voor heel België • Verlaagd btw-tarief voor renovatie: Wie aan een woning van tenminste 5 jaar verbouwings- en onderhoudswerken laat uitvoeren, kan tot 31 december 2010 onder bepaalde voorwaarden het verlaagd tarief van 6% genieten. Of het gaat om de eerste, tweede of volgende woning, speelt geen rol. Om voor het BTW-tarief van 6% in aanmerking te komen, gelden volgende voorwaarden: - De woning moet ouder zijn dan 5 jaar - U mag uw woning omvormen, renoveren, verbeteren, herstellen en onderhouden. Een oude woning volledig afbreken en herbouwen of alleen enkele muren behouden kan niet. Reinigingswerken, zoals het schoonmaken van ramen, zijn ook uitgesloten - Het moet gaan om een private woning. Kantoorgebouwen en winkels komen niet in aanmerking - U moet de werken laten uitvoeren door een geregistreerd aannemer - De werken moeten gefactureerd worden aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) U hoeft deze premie niet aan te vragen. U moet uw aannemer wel een attest bezorgen waarin u verklaart dat de woning ouder is dan 5 jaar en dat ze voor private doeleinden zal gebruikt worden. Uw aannemer hoeft dan slechts 6% BTW aan te rekenen. Meer info: info.vat@minfin.fed.be – 02/576.27.17 - www.minfin.fgov.be

• Premie KVGB (Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden) Als u een nieuwe gesloten aardgaskachel HR+ (type C) laat plaatsen door een gehabiliteerde installateur, neemt de KVBG tot € 150 van de aankoopprijs voor haar rekening. Enkel aardgaskachels die vermeld staan in de HR+-lijst van de Gasgemeenschap komen in aanmerking voor de premies. De lijst van die ketels en het aanvraagformulier vindt u op www.aardgas.be. Om een aanvraag goed te keuren moet KVBG beschikken over : – een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier – een kopie van de factuur. De gehabiliteerde installateur moet dit versturen naar KVBG en de premie zal rechtstreeks worden gestort aan de eindklant. Meer info: www.gasinfo.be Contactpersoon: Jean-Pierre Baur – 02 383 02 70 - jean-pierre.baur@argb.be Verantwoordelijke: Rudi Thijs - 02 383 02 84 - rudi.thijs@kvbg.be

Bronnen: - Vlaams Energieagentschap. Januari 2010. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. Verantwoordelijk uitgever: Luc Peeters, wnd. Administrateur-generaal.


• Federaal Relanceplan (6 % btw op een schijf van € 50000 bij nieuwbouw) Bij de bouw van een nieuwe woning of de aankoop van een nieuwe privé-woning kunt u onder bepaalde voorwaarden op een schijf van maximaal € 50000 (exclusief btw) het verlaagd btw-tarief van 6 % genieten. Voorwaarden? – De bouwwerken worden uitgevoerd en gefactureerd door een geregistreerd aannemer. – Het werk in onroerende staat en de ermee gelijkgestelde handelingen hebben de oprichting van een nieuwe woning tot voorwerp. – Het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt, valt vóór de eerste ingebruikneming van het gebouw. De woning mag vóór 1 januari 2009 nog niet in gebruik zijn genomen. – De bouwheer of de koper zal het goed gedurende ten minste 5 jaar hoofdzakelijk of uitsluitend als privéwoning gebruiken d.w.z. er zijn domicilie hebben tot 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming. Procedure? - Voordat de btw opeisbaar wordt (dus vóór de facturatie of betaling van een voorschot) dient de bouwheer/de verkoper bij het bevoegde btw-controlekantoor met een speciaal daartoe bestemd formulier (Verklaring oprichting van een woning/Verklaring levering van een woning, vestiging, overdracht, wederoverdracht van een zakelijk recht op een woning) een verklaring in. De verklaring vermeldt dat het gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk zal worden gebruikt als vaste privéwoning van de bouwheer/koper die er zijn domicilie zal hebben. De koper moet de verklaring mee ondertekenen. - Het formulier (121.1 voor bouwheer, 121.2 voor koper) is verkrijgbaar in de lokale btw-kantoren of via de site www.minfin.fgov.be. Meer info: www.minfin.fgov.be Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 0257 257 57 - elke werkdag van 8 tot 17 uur

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën. 2009. “6% btw voor privéwoningen en sociale huisvesting.” Verantwoordelijk uitgever: Nadine Daoût – Dienst Communicatie – North Galaxy – Toren B24 – Koning Albert II laan 33 bus 70 – 1030


BRUSSEL De Energiepremies zijn geldig van 1 januari tot uiterlijk 31 december 2010, zolang de beschikbare budgetten strekken. De datum die in aanmerking wordt genomen is de datum van de factuur voor de aankopen en werken. Indien het succes van de premies groter is dan verwacht en de voorziene budgetten bijna uitgeput zijn, zal in een persbericht de periode worden medegedeeld tijdens dewelke de facturen voor de premies in aanmerking blijven komen. Alle Energiepremies zijn onderling cumuleerbaar (behalve de premie voor passieve of lage energiegebouwen), en zijn ook cumuleerbaar met belastingvermindering, renovatiepremies en gemeentelijke premies.

I. BRUSSELS GEWEST Wie kan een premieaanvraag indienen? Elke particulier (natuurlijke persoon) die over een zakelijk recht op een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen individuele woning (eengezinswoning of appartement) beschikt, namelijk: • de eigenaars; • de vruchtgebruikers en naakte eigenaars; • alsook de huurders Om recht te geven op de premie moeten de apparaten, materialen of installaties in een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen woning worden geplaatst. Indien de aanvrager btw-plichtig is en de btw aftrekt, worden de percentages berekend op de gefactureerde bedragen, btw excl.

Wie mag de werken uitvoeren? Alle installatie- of plaatsingswerken moeten worden uitgevoerd door een bij de Federale Overheidsdienst Financiën geregistreerde aannemer die gereglementeerde toegang tot het beroep heeft. Om de lijst van de geregistreerde aannemers te bekomen: • Vraagt u inlichtingen bij uw ontvangst- en controlekantoor van de directe belastingen en de btw, • Of telefoneert u tussen 9.00 u en 12.00 u naar de Provinciale Commissie, afhankelijk van de maatschappelijke zetel van de aannemer: Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 02 641 02 50, Waals Brabant: 02 641 02 49, Vlaams Brabant: 02 641 02 68 • Of belt u tussen 8.00 u en 17.00 u naar de Federale Overheidsdienst Financiën: 02 572 57 57. Werken met betrekking tot verwarmingsketels moeten worden uitgevoerd door een door de KVBG erkende verwarmingstechnicus. Indien de installateur niet door de KVBG is erkend, moet na de installatie een beroep worden gedaan op een controle-instelling om deze te laten controleren. Om de lijst van de erkende installateurs te bekomen: KVBG, 078 15 51 25, www.aardgas.be of www.gazinfo.be.

Algemene voorwaarden – Bij renovatie moet het gebouw ten minste 10 jaar oud zijn. – De studies en de investeringen die in aanmerking komen, moeten betrekking hebben op het volledige gebouw. – Het voorwerp van de subsidie moet betrekking hebben op de verbetering van de energie-efficiëntie of de toepassing van een hernieuwbare energiebron. – De toekenning van een premie ontslaat de begunstigde geenszins van de eventuele naleving van de stedenbouwkundige voorschriften en de geldende reglementaire (inzonderheid de EPB-regelgeving) en wettelijke bepalingen.

Bron: Brussels Instituut voor Milieubeheer. Energiepremies 2010. www.leefmilieubrussel.be


Welke Investeringen? Nr. Beschrijving

Type werken

Bedrag

Maximum

A1 B1

Energieaudit EAP Dakisolatie

Renovatie Renovatie

B2

Muurisolatie

Renovatie

€ 400 per woning 50% vd factuur (incl. BTW) 50% vd factuur (incl. BTW)

B3

Vloerisolatie

Renovatie

B4

Isolerende beglazing

Renovatie

B5

Groendak

50% van de kostprijs - € 20/m² geïsoleerde opp. - € 25/m² natuurlijke isolatie Binnenkant: - € 25/m² geïsoleerde opp. - € 30/m² natuurlijke isolatie Buitenkant: - € 45/m² geïsoleerde opp. - € 50/m² natuurlijke isolatie - € 25/m² geïsoleerde opp. - € 30/m² natuurlijke isolatie - € 20/m² glasopp. - € 25/m² met raamwerk van niet-gelabeld hout - € 30/m² met raamwerk van gelabeld hout - extensief: € 15/m² geïsoleerde opp. - intensief: € 30/m² geïsoleerde opp. € 30/m² glassopp met zonnewering

Nieuwbouw en renovatie B7 Buitenzonnewering Nieuwbouw en renovatie B8 Mechanische ventilatie met Nieuwbouw en warmterecuperatie renovatie B10 Passief of Nieuwbouw en lage energiewoning renovatie

C1

Condensatiegasketel

Nieuwbouw en renovatie

C2

Doorstroomgasboiler

C3

Temperatuurregeling

Nieuwbouw en renovatie Renovatie

C4

Warmtepomp

Nieuwbouw en renovatie

D1

Warmtezonnepanelen

D2

Fotovoltaïsche zonnepanelen

Nieuwbouw en renovatie Nieuwbouw en renovatie

E2

Warmtekrachtkoppeling

F1

Koelkast A++ en Diepvriezer A++

Nieuwbouw en renovatie

3.000 € per installatie Passieve nieuwbouw: - € 100/m² > 150 m² - €50/m² > 150m² Passieve renovaties (≤15 kWh) - €100/m² > 150 m² - €75/m² > 150m² Zeer lage energierenovaties (≤30 kWh) - €125/m² > 150 m² - €62,5/m² > 150m² Lage energierenovaties (max 60kWh) - €100/m² > 150 m² - € 50m² > 150m² - €400 /installatie + 5Kw vanaf 40 kW - €25/m bebuizing € 200 / installatie - € 8 /klep - € 50/thermostaat € 1500 warmtepomp verwarming € 2250 warmtepomp vewarming/sww € 750 warmtepomp sww € 3000/installatie + € 200/m² bijkomend bij 4m² €1 Wp voor installatie in passieve nieuwbouw ( ≥15KWh/m2. jaar)of-lage nieuwbouw ( < 60KWh/m2. jaar)volgens PHP-berekening 25% vd factuur € 100 / Toestel

50% vd factuur (incl. BTW) 50% vd factuur (incl. BTW) 50% vd factuur (incl. BTW) 50% vd factuur (incl. BTW) 30% vd factuur (incl. BTW)

30% vd factuur (incl. BTW) max. € 250 bebuizing 30% vd factuur (incl. BTW) 30% vd factuur (incl. BTW) 30% vd factuur (incl. BTW) 30% vd factuur (incl. BTW) 30% vd factuur (incl. BTW)

30% vd factuur (incl. BTW)

Bekijk de specifieke voorwaarden per premie op www.leefmilieubrussel.be

Technische bijstand • Technische bijstand: Brussels Energieagentschap (ABEA), Sint-Goriksplein 1, 1000 Brussel. 02 512 86 19, info@curbain.be, www.curbain.be •`Technische bijstand voor passief- en lage-energiegebouw: Passiefhuis-Platform, 065 37 44 63 ` (maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u), info@maisonpassive.be, www.maisonpassive.be

Bron: Brussels Instituut voor Milieubeheer. Energiepremies 2010. www.leefmilieubrussel.be


Procedure? STAP 1: VOER UW INVESTERING UIT Aanschaffing van een voorziening/apparaat of uitvoering van werken die opgenomen zijn in de lijst van de premies met strikte inachtneming van de vereiste technische criteria.

STAP 2: MAAK UW PREMIEAANVRAAG KLAAR Dit dossier bevat onder meer het daartoe in te vullen formulier en de gedetailleerde factuur betreffende de aankoop/ levering/plaatsing van de voorziening of het apparaat. Vergeet de bijzondere documenten niet die per premie worden geëist. Voor de meeste premies wordt technische informatie gevraagd. Vraag die aan uw aannemer of installateur. De nodige formulieren en alle informatie over de premies kunnen worden aangevraagd bij: - Leefmilieu Brussel, 02 775 75 75, info@leefmilieubrussel.be, www.leefmilieubrussel.be - Sibelga – Dienst Premies, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel (tel. 02 549 41 10)

STAP NR. 3: DIEN UW PREMIEAANVRAAG IN Zend uw dossier binnen 4 maanden vanaf de factuurdatum naar Sibelga, behalve voor de premie voor passief gebouw die naar Leefmilieu Brussel moeten worden verzonden: - Sibelga – Dienst Premies, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel (tel. 02 549 41 10) - Leefmilieu Brussel, Gulledelle 100, 1200 Brussel (tel. 02 775 75 75 – info@leefmilieubrussel.be)

STAP NR. 4: ONTVANG HET ANTWOORD VAN SIBELGA - Indien uw dossier volledig is: betaalt Sibelga u binnen 6 weken het verschuldigde bedrag. - Indien uw dossier niet volledig is: zal Sibelga u aanvullende gegevens vragen. Dan beschikt u over 2 maanden vanaf die brief om de aanvullende gegevens aan Sibelga te bezorgen. Eenmaal deze termijn is verstreken, is de aanvraag nietig en kan er geen positief gevolg meer worden aan gegeven. - Indien het dossier onontvankelijk is: ontvangt u van Sibelga een afwijzende brief.

II. GEMEENTELIJKE PREMIES Vraag inlichtingen bij uw gemeente.

Gemeente

Contactpersoon

Telefoon

Fax

E-mail

Anderlecht

Mme. Ronsse

02 558 09 19

02 523 81 71

ecoconseil@anderlecht.irisnet.be

Berchem

Dienst Leefmilieu

02 464 04 40

02 464 04 92

Bruxelles

Stad Brussel Diens Eco-advies

02 279 33 10

02 279 33 09

urb.ecoconseil@brucity.be

Etterbeek

Gabrielle Soumillion

02/627.27.73

02/627.27.10

lokaleagenda21@etterbeek.be

Evere

Gemeentebestuur Evere - Dienst Stedebouw-Leefmilieu

02 247.62.37

Ganshoren

Milieudienst

02 464 05 41 (ou 44 ou 45)

Elsene

Stedenbouw

02/515.67.09/18

Koekelberg

Openbare werken Milieu Stedenbouw

02/412 14 09

environnement@evere.irisnet.be

02/515.67.66 www.koekelberg.be

02/412.14.87 Schaerbeek

Dienst Eco-Advies

02/244.71.53

Uccle

Conseiller en environnement

02 348 65 46

Sint-Lambert Woluwe

- Zonneboiler: Mr. J. Vanherck

02 761 28 15

- Regenwater recuperatie: Dienst stadsinrichting

02 774 35 67

- compostvat: dienst openbare tuinen

0477 82 52 22

Bron: Brussels Instituut voor Milieubeheer. Energiepremies 2010. www.leefmilieubrussel.be

j.vanherck@woluwe1200.be


III. GROENESTROOMCERTIFICATEN De eigenaars van installaties die groene elektriciteit opwekken kunnen vragen dat deze officieel zouden worden gecertificeerd door het BIM, om te kunnen genieten van groenestroomcertificaten gedurende 10 jaar. Het beheer van de groenestroomcertificaten is geïnformatiseerd en toevertrouwd aan de Dienst regulering van het BIM die bij elke toekenning, aankoop of teruggave de kredieten en debetten ervan in rekening brengt in een gegevensbank. Het Brussels Gewest hanteert een systeem waarbij je voor elke 1.000 kWh geproduceerde stroom een aantal certificaten krijgt op basis van de oppervlakte. Dit aantal vermindert naarmate de installatie groter wordt.

Geïnstalleerde oppervlakte

GSC

Eerste 20 m²

7,27 gcs/1000 kWh

Volgende 40 m²

5,45 gcs/1000 kWh

Overige m²

3,63 gcs/1000 kWh

De toekenning van groenestroomcertificaten gebeurt op het einde van elk trimester. Het meedelen van de meetgegevens aan BRUGEL gebeurt dus de laatste werkdag van elk trimester. De groenestroomcertificaten worden geregistreerd op een rekening die op naam van de producent bij BRUGEL wordt geopend. De groenestroomcertificaten zijn vijf jaar geldig. Zij kunnen op elk moment door de producent worden verkocht. Er bestaan twee mogelijke manieren van valorisering voor de fotovoltaïsche groenestroomcertificaten.

1.Terugkoop door Elia 2.Verkoop aan een leverancier. Een vaste prijs voor de groenestroomcertificaten in Brussel is er niet. Bij verkoop van groenestroomcertificaten aan een leverancier, moeten de producent en de leverancier een akkoord bereiken over de prijs. De waarde van het groenestroomcertificaat hangt af van het bedrag van de boete die wordt opgelegd aan de leveranciers die er niet in slagen hun quotum na te leven. De boete bedraagt € 100 euro, wat ongeveer overeenstemt met de waarde van de groenestroomcertificaten.

Koper

Prijs (€/cv)

Prijs (€/kWh)

Voordeel

Nadeel

ELIA

20,63

0,15

Gemakkelijke transactie

Minder voordelige prijzen

Leveranciers*

100

0,73

Zeer voordelige prijzen

Transactie met leverancier

* Lijst van elektriciteitsleveranciers in Brusselse Gewest: http://www.brugel.be/Public/Page.php?ID=40&siteID=&language=dut (Marktspelers > Leveranciers) Online aanvraagformulier: http://www.brugel.be/Public/Page.php?ID=2514&siteID=2&language=dut (Particulieren > groenestroomcertificaten) Meer informatie: www.brugel.be - 0800/ 97 198 – Brugel, Gulledelle 92, 1200 Brussel

Bron: Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (Brugel) www.brugel.be


IV. RENOVATIEPREMIE Voorwaarden: – De woning moet gebouwd zijn 30 jaar vóór het jaar van de aanvraag van de premie. – Eigenaars moeten zich er bij het eind van de werken vestigen voor een periode van minimum vijf jaar. – De renovatiewerken mogen niet worden gestart vooraleer een «ontvangstbewijs van volledig dossier »

Welke premies? De premie voor de renovatie van het woonmilieu, geeft u recht op verschillende premies, waaronder: – regenwatertank (€ 1500/woning) – ventilatie (€ 130 – € 260 / geventileerde kamer) – geluidsisolatie (€ 2300/woning) – ...

Procedure? - U kan gratis het aanvraagformulier + bijlages evenals alle nuttige inlichtingen voor de samenstelling van uw dossier bekomen bij het WoonInformatieCentrum (WIC) - Vooruitgangstraat 80 / bus1 - 1035 Brussel. - U kan het formulier tevens telefonisch aanvragen op het gratis nummer 0800 40 400 tussen 9u en 12u. - De documenten kunnen ook gedownload worden op de portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : www.brussel.irisnet.be > Huisvesting > Verfraaien/renoveren > Premie voor de renovatie van de woning.

Bron: www.renovatiepremie.irisnet.be


Energiepremies - Brussels Gewest - 2010