Page 1

13|

FMT GEZONDHEIDSZORG: VAKBLAD OVER HUISVESTING EN TECHNOLOGIE IN DE GEZONDHEIDSZORG

GEZONDHEIDSZORG

11

Warmtepomp in combinatie met PCM

Nieuwbouw Meander Medisch Centrum Grip op datastromen


V O O R W O O R D

I N H O U D

Smart living Enkele weken geleden werd het startschot gegeven voor het Academic Centre for Smart Living. Zoals wellicht bij u bekend, is FMT Gezondheidszorg mede-initiatiefnemer van dit centrum. Op onze website vindt u een afzonderlijk onderdeel met informatie hierover. Het ‘startsymposium’ werd gehouden in een collegezaal van de HAN in Arnhem. Bijzonder was de samenstelling van de groep toehoorders. Professionals die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de problematiek van technologie en huisvesting, lectoren en hoogleraren die dagelijks in de weer zijn om samen met hun studenten vanuit de wetenschap oplossingen te zoeken, het bedrijfsleven dat met producten en diensten de zorg probeert te ‘ontzorgen’ en een grote groep studenten vanuit onder andere de studierichtingen facility management, bouwkunde en zorg. In een ‘speed dating’ stelden de deelnemers aan het symposium zich in kleine groepjes aan elkaar voor en namen ze kennis van elkaars motivatie en ambitie in relatie tot het Academic Centre. Uiteraard waren veel studenten aanwezig omdat het symposium onderdeel was van hun studie. De interesse in de materie was vanuit de studenten zonder meer erg groot. Opmerkelijk was wel dat voor veel studenten de integrale aanpak vanuit de diverse disciplines (zoals zorg, bouwkunde en facility management) niet direct als vanzelfsprekend werd ingeschat. Hierbij moet worden aangetekend dat sommigen eerstejaars waren. Het is echter duidelijk dat we interactief kennisplatform, hetgeen FMT Gezondheidszorg steeds meer wordt, in het onderwijs nog een weg te gaan hebben. Binnenkort zullen studenten van de HAN over een digitaal abonnement op FMT Gezondheidszorg kunnen beschikken. Daarmee zetten we een belangrijke eerste stap.

18

Warmtepomp in combinatie met PCM.

I N

D E Z E

U I T G A V E

Nieuwbouw: Meander Medisch Cemtrum; bouwen blijft mensenwerk

6

6

Selfservice hospitality: Balieloos werken in de zorg

10

Dräger: Design meets techniek

12

Nieuwbouw: Samen slimmer bouwen bij Medisch Spectrum Twente

16

Klimaatregeling: Warmtepomp in combinatie met PCM

18

BoWall: Bohebiflex, Knauf en Technische Unie samen in één wand

22

Brandpreventie: Brandpreventie in de zorg: blijvende

22

vraag om aandacht

24

Datamanagement: Grip op datastromen

26

Kort Nieuws

28

NVTG Info

30

Medische technologie: Kijk niet wat kan, kijk wat nodig is 32

Cor van Litsenburg, Uitgever FMT Gezondheidszorg.

Medische technologie: Convenant Medische Technologie

34

en risicomanagement

34

Bedrijvenindex

37

Agenda

42

Advertentie-index

42

VTDV TD

FMT gezondheidszorg

3


Wij zijn de zorg ... en hebben onze eigen zorgverzekering! www.izz.nl


‘Ik ben Marcel Lyon, coördinator transportdienst in de zorg’

• Al 36 jaar de zorgverzekering van en voor de zorg • Geen winstoogmerk • Speciaal voor zorgmedewerkers


N I E U W B O U W

AUTEUR

Bouwen blijft mensenwerk DOOR: GERRIT TENKINK

Het nieuwe Meander Medisch Centrum in Amersfoort opent in december haar deuren. In de tweede week van september vond de oplevering plaats. Binnen een week daarna waren opdrachtgever en de bouwende partij het eens over de financiële afhandeling van het project. Dat is uniek te noemen, gezien de omvang en de complexiteit van de bouw. “Er staat niets meer op de lat”, stellen Gerrit Salentijn, projectdirecteur en Edwin Smits, bouwdirecteur namens adviesbureau Cure+Care Consultancy tevreden vast. 6

FMT Gezondheidszorg

O

m de bouw te realiseren werd in 2010 een consortium, 2MC3 genaamd, samengesteld uit drie partijen, te weten Heijmans Utiliteitsbouw, Burgers Ergon Installatietechniek en Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten. Als projectdirecteur van het consortium werd Gerrit Salentijn namens Heijmans aangesteld. Vanuit zijn functie kreeg hij voornamelijk te maken met bouwdirecteur Edwin Smits. Smits, werkzaam bij C+C Consultancy behartigde vanuit zijn functie de belangen van het zie-


Het nieuwe ziekenhuis telt 560 bedden en een bruto vloeroppervlak van circa 96.000 vierkante meter. op papier te staan om misverstanden te voorkomen, maar veel afspraken en afstemmingen worden ook gewoon bij een bak koffie geregeld”, zegt Salentijn terwijl hij wijst naar de stalen dossierkasten die in zijn kantoor tegen de wand staan. “Ik heb minstens drie van die kasten vol dossiers, maar ik heb maar een paar keer de kasten open hoeven te doen om te kijken hoe de afspraken op papier stonden. Er zijn natuurlijk altijd grijze gebieden die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn, maar we konden er altijd samen uitkomen.” “Het is net als bij een goed huwelijk: geven en nemen, respect voor elkaar en onderling vertrouwen”, vult Smits aan. Foto genomen vanuit de Foyer. Boven het auditorium. Links en rechts de ingangen van de poliklinieken.

kenhuis. Een taak die hem niet vreemd is. Eerder al was hij bouwdirecteur bij de bouw van onder andere het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn en het Martini Ziekenhuis in Groningen. “Je moet het zo zien dat wij in het smalste deel van de zandloper zitten om alle aanvullende wensen, problemen, doublures en omissies vanuit het ziekenhuis en bouworganisatie met elkaar te bespreken en hier een verantwoord besluit op te nemen. Zo voorkom je dat er via allerlei kanalen van alles wordt geregeld waarvan achteraf niemand meer exact weet wat er is afgesproken. Uiteraard kwamen de grote zaken die tijdens de bouw werden gewijzigd

TROTS

Als bouwdirecteur viel Smits direct onder de Raad van Bestuur van het Meander. “De verzoeken die vanuit het ziekenhuis komen om bijvoorbeeld tijdens de bouw iets aan te passen worden

“Het is net als bij een goed huwelijk: geven en nemen, respect voor elkaar en onderling vertrouwen” door mij op waarde geschat. Uiteindelijk bepaalt de opdrachtgever, dus het is mijn taak om goed gestructureerd de aanwijzing over te brengen naar het bouwconsortium. Het kunnen aantonen van nut en de noodzaak naar je bouwpartners is dan ook belangrijk. Verstoringen beteke-

nen risico voor de bouwer en zijn opdrachtgever, zowel in tijd als ook in geld. Het is dus van belang dat dit door beide partijen goed wordt gewogen voordat een tussentijdse aanpassing wordt opgepakt. Al met al hebben we de hele bouw binnen de afgesproken tijd, kwaliteit en binnen de businesscase weten te realiseren. Dat is uniek en daar zijn we eigenlijk best trots op.” Diezelfde trots is bij Salentijn te bespeuren. “Als de opdrachtgever tevreden is, dan weet je dat je het goed hebt gedaan.” SPANNING

Tijdens projecten van deze omvang kan het niet anders dan dat gedurende het traject inzichten veranderen en plannen worden aangepast. Eén van de plannen die tijdens de bouw werd gewijzigd was de samenvoeging van de laboratoria en de bouw ervan op het dak van het ziekenhuis. In eerste instantie zou het laboratorium elders in Amersfoort worden gerealiseerd, maar gaandeweg de bouw veranderden de inzichten. Dat gold ook voor de productieapotheek. Die stond ook elders gepland, maar werd gaandeweg de bouw in het ziekenhuis gerealiseerd. “Ja, en dan heb je wel een uitdaging, want de datum van oplevering staat vast. Eerst werd het gebouw op het dak gerealiseerd, waarna het ontwerp en de engineering van de installaties moest worden aangepast. Het voordeel is dat je dan in een consortium werkt, waarbij het toch iets eenvoudiger is om de zaken integraal op elkaar af te stemmen”, zegt Salentijn, die er vervolgens op wijst dat het bouwen van een FMT Gezondheidszorg

7


N I E U W B O U W Als deze combinatie en werkwijze zo succesvol is, dan ligt de vraag voor de hand waarom niet bij alle nieuwbouw voor een dergelijke constructie wordt gekozen. Smits: “Opdrachtgevers zijn bang dat ze zich te veel binden en te weinig invloed op het proces hebben. Bovendien gaan ze altijd voor de scherpste prijs en dan gebeurt het nog wel eens dat de opleverdatum uit het oog wordt verloren. Overigens past zo’n bouwconstructie niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij renovatie. Het is alleen jammer dat het kwartje nog niet overal is gevallen.” !

Links bouwdirecteur Edwin Smits, rechts projectdirecteur 2MC3 Gerrit Salentijn. ziekenhuis geen alledaags werk is. “De complexiteit is groot. Bij een ziekenhuis bestaat ten minste een derde van het werk uit installatiewerk. Vandaar dat de installateur, in dit geval Burgers Ergon Installatietechniek (nu bekend als Heijmans Utiliteit, red.), zo´n belangrijke plek inneemt in het consortium.“ ONAFHANKELIJK

Er zijn ziekenhuizen die ervoor kiezen om iemand uit de eigen organisatie aan te wijzen als bouwdirecteur. Immers, die kent de organisatie

en bovendien houdt het ziekenhuis de kennis en de regie in eigen huis. Smits vervult binnen Meander deze rol als externe, waarbij de opdrachtgever destijds bewust het besluit heeft gemaakt om iemand aan te trekken die al meerdere ziekenhuizen heeft gebouwd, die niet gebonden is aan de lijnorganisatie en de mogelijke machtsverhoudingen en (ook belangrijk) waar je weer makkelijk na beëindiging (of zelfs tussentijds) van het project van af kunt. “Bovendien vraagt deze plek in de organisatie wel hele specialistische kennis en vaardigheden”, aldus Salentijn.

Het Meander Medisch Centrum opent in december haar deuren.

Tevreden opdrachtgever Ook opdrachtgever Meander Medisch Centrum kijkt terug op een voorspoedige bouw. Cees Meijers, lid van de Raad van Bestuur Meander Medisch Centrum was namens het bestuur verantwoordelijk voor de voortgang van de bouw. “Toen we op enig moment constateerden dat we zelf de know-how niet konden leveren om de bouwdirectie op een goede wijze te voeren, hebben we Smits gevraagd om dat op zich te nemen”, zegt Meijers, die geen moment bang is geweest de regie uit handen te geven. “Smits nam vanaf het begin de volle verantwoordelijkheid voor het project, zowel financieel als voor wat betreft de voortgang. Hij rapporteerde tijdens de gehele bouwfase rechtstreeks aan de portefeuillehouder nieuwbouw van de Raad van Bestuur. Daarnaast was Smits als lid van het kernteam nieuwbouw die werd voorgezeten door de Raad van Bestuur. Er was vanuit alle invalshoeken breed zicht op het project, zowel financieel als qua voortgang. Tevens was er één keer per kwartaal Bestuurlijk Overleg Nieuwbouw met de Raad van Bestuur Heijmans, Raad van Bestuur Ballast Nedam, (samen 2MC3), de Raad van Bestuur Meander en de beide bouwdirecteuren Smits en Salentijn. Er bleef dus voldoende zicht op de voortgang.” Terugkijkend ziet Meijers dat deze organisatie uitstekend heeft gewerkt. “Het project is opgeleverd binnen tijd en budget. Er heeft tijdens de bouw nauwelijks escalatie plaatsgevonden vanuit de bouwdirectie naar de Raad van Bestuur. Dat is echt te danken aan de unieke samenwerking tussen Edwin Smits en Gerrit Salentijn.”

8

FMT Gezondheidszorg


Gratis Risicoanalyse elektrische installaties — In 15 minuten inzicht in risico’s rondom werken met elektrische installaties binnen uw organisatie Storingen, gevaarlijke situaties en bedrijfsprocessen die stil liggen. Van Ziekenhuizen tot datacenters. Van kleine gemeente tot grote industrie; veilige en betrouwbare elektrische installaties zijn vaak letterlijk van levensbelang! Wij geloven er in dat alle organisaties veilig en goed kunnen werken met elektrische installaties en daarmee zorgen voor continue bedrijfsvoering en een veilige (werk)situatie. Vul de analyse online in en ontvang een gratis en vrijblijvend risicoprofiel van uw organisatie.

Vul de analyse in op:

www.risicosinkaart.nl —

Fmt 11 2013 preview  

Voorblad en eerste 8 pagina's van FMT gezondheidszorg november 2013

Advertisement