Page 29

Resultaten 2009

Passiva

31 december 2009

31 december 2008

146.433

160.509

Groepsvermogen

Voorzieningen Pensioenen

9.515

11.028

Belastingen

7.690

10.819

12.074

14.377

Overige

29.279

36.224

1.768

2.242

Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen

Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen

32.234

26.735

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

52.270

79.215

Belastingen en premies sociale verzekeringen

14.662

9.075

67

101

4.113

2.505

12.203

18.030

Pensioenen Overige schulden Overlopende passiva

Totaal passiva

• Voorraden zijn wereldwijd sterk afgebouwd. • Liquide middelen zijn sterk toegenomen door afbouw van werkkapitaal. • Groepsvermogen is gedaald door dividenduitkering over de winst 2008. • Solvabiliteit is 50% per ultimo 2009.

115.549

135.661

293.029

334.636

29

Jaarboek 2009  

Focus, jaarboek 2009 van de Van Leeuwen Buizen Groep