Page 23

Bericht over 2009

Onze verwachting is dat de marktomstandigheden

Investeringen in 2010 zullen vooral gericht zijn op

in de eerste helft van 2010 niet veel anders zullen

vervanging en aanvulling van bedrijfsmiddelen ten

zijn dan de tweede helft van 2009. De vraag

behoeve van voorraadbeheer en logistiek. Daarnaast

in de industrie in Europa lijkt het dieptepunt

wordt het programma van standaardisatie en uitrol

voorbij. Enige tekenen van een iets aantrekkende

van ERP implementaties verder uitgevoerd. Inmiddels

vraag zijn aanwezig, hoewel dit nog sterk per

is een start gemaakt met de bouw van het nieuwe

sector kan verschillen. In het Energy segment

pand voor het hoofdkantoor in Zwijndrecht. In 2010

trekken de investeringen enigszins aan. Echter,

zal naar verwachting het personeelsbestand min of

aankoopbeslissingen voor de grotere nieuwe

meer gelijk blijven met het niveau van 2009.

projecten zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2010 plaatsvinden.

Gebaseerd op een balans met een sterke solvabiliteit en ruime kasmiddelen geeft de financiële situatie van

Terugkijkend op 85 jaar historie van de eigen

de onderneming voldoende slagkracht voor expansie.

onderneming zien we dat substantieel herstel van

De financieringsstructuur van de onderneming zal

omzet en nettowinst na een sterke terugval van

grotendeels gelijk blijven. Voor continuïteit en groei

de vraag in de markt doorgaans pas na twee à

van de onderneming is als altijd het vertrouwen

drie jaar optrad. Gelet op de ernst van de huidige

van onze klanten en de steun van onze leveranciers

crisis is het niet waarschijnlijk dat het herstel sneller

van doorslaggevend belang. Zonder de inzet en

zal plaatsvinden. Aan de inkoopzijde verwachten

inspanning van onze bekwame en gemotiveerde

wij gemiddeld geen grote prijsveranderingen.

Van Leeuwen mensen wereldwijd en de optimale

Aantrekkende grondstofprijzen zoals bijvoorbeeld

benutting van hun talenten zullen we dit echter

voor het ijzererts zouden dit beeld snel kunnen doen

niet kunnen realiseren. Wij zullen dan ook in 2010

veranderen. Vooral de prijzen van het bandstaal

onverminderd aandacht blijven geven aan de

en dus de koolstofstalen gelaste buizen kunnen

ontwikkeling en ontplooiing van onze medewerkers.

hier sterk op reageren. Voor de naadloze buizen

De combinatie van bekwame medewerkers, financiële

verwachten wij een redelijk stabiel prijsniveau en

slagkracht, rijke historie en focus op specialisme biedt

wellicht enige neerwaartse druk door de eerder

onze vitale onderneming ook in 2010 veel kansen

beschreven overcapaciteit wereldwijd. De prijzen voor

voor een sterk jaar.

de roestvaststalen buizen lijken enige stabiliteit te hebben hervonden. Over het algemeen zien we een afwachtende houding in de markt. De verwachting is dat 2010 een jaar zal worden met een zwakke vraag en in eerste instantie aanhoudende onzekerheid.

Zwijndrecht, 25 maart 2010 Bestuur

Groepsdirectie

P.L. Rietberg (Voorzitter)

J.M. Sassen (Voorzitter)

23

Jaarboek 2009  

Focus, jaarboek 2009 van de Van Leeuwen Buizen Groep

Jaarboek 2009  

Focus, jaarboek 2009 van de Van Leeuwen Buizen Groep

Advertisement