Page 19

Bericht over 2009

Ontwikkeling in verschillende marktsegmenten en landen

Ook in Australië en Azië waren de effecten van de

Ondanks een onmiskenbare terugval in volume

Azië was de stagnatie aanzienlijk. Toch waren

in alle markten waarin de onderneming actief

onze ondernemingen in staat, mede door het

is, konden we de uitwerking van deze terugval

sterke kantorennetwerk, om ook in deze moeilijke

op onze onderneming afzwakken door de

marktomstandigheden positief bij te dragen aan het

geografische spreiding van de afzet over verschillende

groepsresultaat. De activiteiten in Indonesië werden

afnemerscategorieën. In heel West-Europa kregen

verder uitgebreid. In Sydney, Australië werd eind

onze klanten te maken met een sterk verminderde

2009 een nieuw kantoor- en magazijnencomplex

vraag naar hun producten waardoor de behoefte

in gebruik genomen.

wereldwijde crisis duidelijk merkbaar. In Zuidoost

aan buismateriaal sterk afnam. Binnen de Groep worden klanten onderverdeeld in de volgende

Vooral de activiteiten in China waren succesvol.

twee hoofdsegmenten: Industry en Energy.

Drie jaar na de start van de op distributieactiviteiten

Eindverbruikers in het Industry segment, bestaande

gerichte joint venture blijkt dat deze onderneming

uit de businesssegmenten Fluid Power, Equipment

een duidelijke rol in de markt vervult door het kopen

Manufacturing en Steel Constructions, hanteerden

van buizen bij Chinese leveranciers en het verkopen

bovendien een zeer terughoudend inkoopbeleid

aan Chinese afnemers voor binnenlandse projecten.

in combinatie met afbouw van werkvoorraden,

Onze expertise en kennis op het gebied van inkoop,

die mede werd gedreven door de beperkte

projectmanagement, opslag en logistiek blijken ook

kredietruimtes. De markten in Frankrijk en Duitsland

in de Chinese markt gevraagd.

werden hard getroffen. Hier was de vraaguitval bij klanten vaak 50% en soms zelfs meer. Ook onze

In het Midden-Oosten bewijzen de eerdere

joint venture in Duitsland had zwaar te lijden onder

investeringen in opslag en infrastructuur in de

de marktomstandigheden. Het aantal vestigingen,

Golf-regio hun nut. Naast leveranties aan grote

voorraden en kosten werden gereduceerd. In de

petrochemieprojecten in de regio, is duidelijk dat

Centraal Europese landen kwam de afzet enorm

ook hier de markt behoefte heeft aan verdere

onder druk. De vaak nog jonge maakindustrie in deze

distributieactiviteiten en kennis en voorraad

regio, veelal productiefaciliteiten van West-Europese

van meer gespecialiseerde producten. Onze

ondernemingen, werd geraakt door teruglopende

gespecialiseerde voorraden met producten van hoge

vraag uit West-Europa en door de crisis in de

legeringkwaliteiten slaan hier aan in de markt. In

thuismarkten. Ook onze nog jonge onderneming in

Canada had het bedrijf te maken met afnemende

de Tsjechische Republiek ontkwam hier niet aan.

investeringen in de olie- en gassector en daardoor een beduidend lager marktvolume in vergelijking

In het Energy segment, bestaande uit de wereldwijde

tot voorgaande jaren.

businesssegmenten Process, Power en Offshore/Oil and Gas, was de orderportefeuille aan het begin van

Ontwikkelingen bij leveranciers

het jaar nog goed gevuld. Vanaf begin 2009 werd

Door de weggevallen afzet en de sterke verlaging

een duidelijke teruggang zichtbaar in de orders. In

van de voorraadniveaus was ons inkoopvolume in het

afwachting van de vooruitzichten in de energiemarkt

afgelopen jaar bijzonder laag. Voor onze leveranciers

ontstond wereldwijd een grote terughoudendheid

betekende dit veel minder bestellingen. Ondanks

bij klanten voor nieuwe investeringen in het segment

de verminderde volumes hebben wij ook in 2009

Process. Daarbij bleek dat voor een groot aantal

veel aandacht gegeven aan het onderhouden en

opdrachtgevers de financiering van grote projecten

uitbouwen van de relaties met onze leveranciers.

niet meer zo eenvoudig was. Reden waarom een groot

Wij beschouwen de goede en langjarige relaties

aantal investeringen voorlopig werd uitgesteld en niet

met onze leveranciers als één van de belangrijkste

op de markt kwam. Desondanks wisten wij tegen het

voorwaarden om zelf onze rol in de markt goed te

einde van 2009 een aantal interessante projecten te

kunnen vervullen.

boeken. Dat resulteerde in een hogere orderportefeuille eind 2009 in vergelijking tot eerder dat jaar.

19

Jaarboek 2009  

Focus, jaarboek 2009 van de Van Leeuwen Buizen Groep

Advertisement