Page 1

Focus Jaarboek 2009


Focus Het object of de kwestie waarop het denken en de aandacht is gericht. Synoniemen en verwante begrippen: brandpunt, middelpunt, scherpstelling, samenvatting.


3

Inhoudsopgave

Voorwoord

4

Kengetallen

6

Profiel bedrijf

10

Bericht over 2009

16

Resultaten 2009

26

Mijlpalen

30

Klanten en projecten 

34

Operations 

42

Onze toepassingen

48

Personele ontwikkelingen

52

Internationale organisatie

56

Wereldwijd

60

Internationaal netwerk

62

Personalia

64


4

Voorwoord

‘Een succesvol bedrijf heeft focus op zijn ‘core business’, op zijn klanten en medewerkers.’


Voorwoord

Peter Rietberg

Waar ben je als onderneming zonder focus?

De focus in dit Jaarboek is op wat wij in diverse

Voorzitter van het Bestuur

Zonder te bepalen waar je op scherpstelt, waar

industrieën en business segmenten te bieden hebben.

de kern ligt van je dienstverlening, waar je bedrijf

Daarnaast leest u over onze resultaten, medewerkers,

voor staat? Een succesvol bedrijf heeft focus op

mijlpalen, klantprojecten, logistieke netwerk en

zijn ‘core business’, op zijn klanten en medewerkers.

internationale organisatie.

Op de koers die het nu en in de toekomst gaat varen. Dat geldt voor elk bedrijf dus ook voor

Focus betekent: ‘het object of de kwestie waarop het

de Van Leeuwen Buizen Groep. En het geldt onder

denken en de aandacht is gericht’. Ik hoop dat u met

alle omstandigheden. Maar vooral in een jaar waarin

plezier uw aandacht richt op ons Jaarboek 2009.

de economische omstandigheden ongunstig zijn zul je moeten ‘focussen’. Dat hebben we gedaan. Door op tijd maatregelen te nemen en onder andere onze voorraden en kosten omlaag te brengen. Door daarnaast te blijven investeren in ons bedrijf en onze medewerkers. We bestaan meer dan 85 jaar. Dat hadden we nooit bereikt zonder focus op wat ons drijft: als toonaangevende specialist producten en diensten van een hoogwaardige kwaliteit bieden aan onze klanten.

5


6

Kengetallen


Kengetallen

09

08

07

06

05

04

456.828

789.192

748.041

619.303

552.266

443.288

Bedrijfsresultaat

9.129

45.052

64.830

53.791

36.849

22.697

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

8.705

43.212

62.478

52.476

35.131

21.098

Cashflow (nettoresultaat plus afschrijvingen)

5.464

38.629

52.792

43.393

39.041

24.987

Nettoresultaat

1.904

35.241

49.722

40.252

35.251

22.040

146.433

160.509

156.468

130.755

121.842

91.076

Aantal bruto personeelsleden ultimo jaar

1.005

1.129

1.076

1.017

932

905

Groepsvermogen in % van totaal passiva

50,0

48,0

45,9

42,0

46,2

41,4

1,2

22,2

34,6

31,9

33,1

27,3

Nederland

25,0

26,5

26,4

26,8

26,4

31,0

Binnen de EU, exclusief Nederland

36,1

33,1

33,6

34,8

34,7

36,2

Buiten de EU

38,9

40,4

40,0

38,4

38,9

32,8

(voor zover van toepassing bedragen in duizenden euro’s)

Netto-omzet

Groepsvermogen

Nettoresultaat in % van gemiddeld groepsvermogen Omzetsegmentatie in %

7


Fluid Power

“Door onze kennis kunnen wij alternatieven bieden die betere prestaties en aanzienlijke besparingen opleveren.� Harold Brinkman Branchemanager Fluid Power, Deventer, Nederland


10

Profiel bedrijf

‘Wij bieden de combinatie van een internationaal netwerk, een regionale organisatiestructuur en de service en ervaring van de lokale specialist.’


Profiel bedrijf

De Van Leeuwen Buizen Groep is een

De historie

toonaangevende, mondiaal opererende

Pieter van Leeuwen legde in 1924 in Zwijndrecht

industriële handelsonderneming en

de basis voor de Van Leeuwen Buizen Groep. De buitenlandse groei begon met de oprichting

specialist in het leveren van stalen buizen

van een vestiging in het Belgische Vilvoorde in

en buiscomponenten aan een grote

1947. Daarna volgden andere Europese locaties

verscheidenheid van klantgroepen. Via

in Frankrijk, Engeland en Duitsland. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw breidden

internationale teams en een wereldwijd

de activiteiten van de buizenhandel zich uit naar

distributienetwerk bouwt Van Leeuwen

Noord-Amerika, Azië en Australië. Later volgden

haar leidende positie uit als leverancier van

uitbreidingen in het Midden-Oosten en begin 2000 in China en Centraal-Europa. Door autonome groei

een uitgebreid assortiment buisproducten

en strategische overnames hebben wij onze huidige

van hoogwaardige kwaliteit. Op logistiek

omvang bereikt. In totaal telt de Groep circa veertig

gebied biedt het bedrijf maatwerk en

vestigingen, waarvan het merendeel voorraden houdt. De vestigingen zijn verspreid over Europa,

toegevoegde waarde aan klanten in vrijwel

het Midden-Oosten, Australië, Azië en Noord-

alle industriële segmenten. Van Leeuwen stelt

Amerika. Met dit ijzersterke netwerk zijn wij al

lange termijn continuïteit boven korte termijn rendement. Het is een bedrijf met betrokken medewerkers en het onderscheidt zich door lokaal ondernemerschap, klantgerichtheid, deskundigheid en betrouwbaarheid.

meer dan vijfenentachtig jaar toonaangevend.

11


12

‘Per marktsegment zet Van Leeuwen specifieke kennis en vaardigheden in, zoals productspecialisme, wereldwijde inkoop en projectmanagement.’

De strategie

Van Leeuwen in West-Europa een sterke markpositie

Van Leeuwen versterkt door middel van gerichte

op. Aan de klantengroepen binnen het segment

groei en optimale dienstverlening haar leidende

Equipment Manufacturing leveren wij tal van

marktposities in Europa en Azië. Groei vindt zowel

buisproducten. Wij combineren dat met een

autonoom als door acquisities plaats. Wij streven er

specifieke logistieke dienstverlening en toegevoegde

naar onze klanten internationaal een zo compleet

waarde op het gebied van bewerkingen. Het

mogelijk producten- en dienstenpakket te bieden

Steel Constructions segment is een verzameling

en daarbij maximale service te garanderen. Als

van klantengroepen, variërend van staalbouw en

grootste voorraadhoudende distributeur met een

metaalbewerking tot en met de scheepsbouw.

breed en diep assortiment werken wij enerzijds

Ook hier heeft Van Leeuwen, met name in West-

productgeoriënteerd. Anderzijds opereren wij

Europa, een sterke markpositie verworven.

service-georiënteerd als logistiek specialist met onder meer deskundig advies, snelle leveringen

Wereldwijd gezien is Van Leeuwen een belangrijke

en projectmanagement. Maatwerk, afgestemd op

speler binnen het Energy segment. Ook hier

de behoeften van de klant, staat hierbij centraal.

onderscheiden wij drie hoofdmarktsegmenten;

Wij bieden de combinatie van een internationaal

Process, Power en Offshore/Oil and Gas. Van

netwerk, een regionale organisatiestructuur en de

Leeuwen heeft wereldwijd een sterke marktpositie

service en ervaring van de lokale specialist. Daardoor

met het leveren aan de verschillende klantengroepen

zijn wij een krachtige partner en specialist met

binnen het Process segment. Door het internationale

grensoverschrijdende kennis en ervaring.

netwerk, de aanwezige deskundigheid en onze projectvaardigheden zijn wij vaak de juiste partner

De markten

voor het beleveren van complexe projecten, onder

In meer dan vijfentachtig jaar heeft de Van Leeuwen

meer voor de petrochemische industrie.

Buizen Groep een schat aan kennis en kunde

Onze markpositie in het Power segment is groeiende,

opgebouwd in het leveren van buisproducten voor

vooral in het Midden-Oosten en Azië. Het gaat dan om

toepassingen in tal van sectoren binnen zowel het

de levering van buismaterialen aan energiecentrales.

Industry- als het Energy segment.

Van Leeuwen’s wereldwijde marktpositie binnen de Offshore/Oil and Gas is groeiende, en we zijn met

Binnen het Industry segment richt Van Leeuwen

name in Zuid-Oost Azië en Australië een belangrijke

zich op drie hoofdmarktsegmenten; Fluid Power,

leverancier van buismaterialen aan productie- en

Equipment Manufacturing en Steel Constructions.

verwerkingsplatformen.

In de Fluid Power zijn met name de cilinderbouwers een belangrijke klantengroep. Daarin bouwde


Profiel bedrijf

Per marktsegment zet Van Leeuwen specifieke

distributie, exportverpakking of documentatie:

kennis en vaardigheden in, zoals productspecialisme,

onze organisatie staat garant voor stipte levering,

wereldwijde inkoop en projectmanagement. In

‘just-in-time’ en volgens de specifieke eisen van

veel markten en landen zijn wij reeds aanwezig,

iedere klant. Wij zijn wereldwijd toonaangevend als

in sommige gevallen gaat het om groeimarkten.

het gaat om complexe projecten met name binnen

Onze strategie is erop gericht om binnen diverse

het Energy segment.

marktsegmenten in diverse landen de rol te kunnen en blijven spelen als dé veelzijdige en deskundige

In complexe, strak geplande projecten, moeten

specialist op het gebied van het leveren van een

klanten kunnen vertrouwen op een betrouwbare,

uitgebreid assortiment buisproducten en

deskundige partner. Doorslaggevend daarbij is onze

bijbehorende serviceverlening.

grote inkoopkracht, die steunt op een wereldwijd netwerk voor sourcing en inkoopmanagement.

De producten en diensten

Onze deskundige medewerkers geven bovendien

Van Leeuwen levert alle denkbare stalen buizen,

gedegen technische adviezen en zijn een echte

buisprofielen, lasbochten, fittingen en flenzen

partner voor de klant. Waar ook ter wereld.

volgens diverse normeringen. Naast koolstofstalen producten leveren wij via gespecialiseerde

Ook in de kwaliteitszorg staan de eisen en

vestigingen een volledig assortiment roestvaststaal-

verwachtingen van de klant centraal. De meeste

en precisiebuizen, stafstaal en componenten voor

vestigingen van de Van Leeuwen Buizen Groep

de meest uiteenlopende toepassingen. Met een

zijn dan ook ISO 9001 gecertificeerd, en het streven

leveringsprogramma dat zowel in de diepte als in

is om nieuwe vestigingen binnen drie jaar na start

de breedte zeer ruim is gesorteerd, kunnen wij

gecertificeerd te krijgen.

beantwoorden aan de meest specialistische wensen.

De mensen Ongeacht het type product kunnen wij voldoen aan

Wereldwijd werken bij ons duizend medewerkers.

de strengste specificaties. Alle denkbare machinale

Ondernemerschap, klantgerichtheid, deskundigheid

bewerkingen zijn mogelijk om materialen volledig

en betrouwbaarheid zijn het meest kenmerkend aan

verwerkingsklaar bij de afnemer te kunnen leveren.

de manier van werken. Onze medewerkers krijgen

Materiaal kan op diverse manieren worden gekeurd

alle mogelijkheden zich nationaal én internationaal

en geïnspecteerd.

te ontwikkelen. Eigen initiatief en ondernemerschap worden gestimuleerd. Net als kansen zien én

De dienstverlening is een belangrijke succesfactor. In Europa zijn wij toonaangevend op distributiegebied. Voorraadbeheer, opslag en

benutten. Waarbij de klant altijd voorop blijft staan.

13


Equipment Manufacturing

“Wij beschikken over de kennis van de lokale klanten en markten en hun specifieke eisen.� Dave Jenkins Commercial Manager, Brierley Hill, Verenigd Koninkrijk


16

Bericht over 2009

‘Onze focus was met name om de dienstverlening naar klanten en de leverbetrouwbaarheid op het bekende hoge niveau te handhaven.’


Bericht over 2009

Ondanks de moeilijke economische

De markt in 2009 kenmerkte zich door

omstandigheden heeft de Van Leeuwen

aanzienlijke vraaguitval in vrijwel alle sectoren

Buizen Groep in 2009 een positief resultaat

en regio’s en een sterke daling van de

gerealiseerd. Naast de kwaliteit van ons

prijzen, met name voor de gelaste buizen.

uitgebreide pakket producten en diensten,

We anticipeerden hierop door voorraden

lagen hier vooral de geografische spreiding,

wereldwijd sterk te verminderen. Daarnaast

de enorme inzet van de teams wereldwijd

voerden we wereldwijd kostenreducties door.

en zorgvuldig genomen maatregelen aan

Leidraad hierbij was vooral de lange termijn

ten grondslag. De onderneming kreeg te

continuïteit van de onderneming. Behoud

maken met een abrupt afnemende vraag,

van bestaande kennis en vaardigheden in de

dalende materiaalprijzen en een teruglopende

onderneming was een belangrijke doelstelling.

brutomarge. Het bedrijfsresultaat voor

De onderneming heeft de solide financiële

belasting en deelnemingen is uitgekomen

positie in 2009 kunnen vasthouden. De balans

op € 8,7 miljoen (in 2008: € 43,2 miljoen).

van de onderneming bleef met een solvabiliteit

Dit resulteerde in een uiteindelijke nettowinst

van 50% onveranderd sterk.

van € 1,9 miljoen (in 2008: € 35,2 miljoen).

Abrupte vraaguitval

De omzet daalde met zo’n 40% tot

Al in het laatste kwartaal van 2008 werd duidelijk

€ 457 miljoen in 2009.

dat de wereldwijde economische en financiële crisis ook voor de onderneming zeer ingrijpend zou zijn. Een aantal belangrijke maatregelen moest worden genomen om het hoofd te bieden aan een verminderd activiteitenniveau, een afname van de brutomarge en een aanzienlijk lager prijsniveau. Onze maatregelen concentreerden zich onder meer op het terugbrengen van voorraden en een reductie van de operationele kosten. Het eerste kwartaal van 2009 werd gekenmerkt door een plotselinge vraaguitval. Het werd duidelijk hoe ingrijpend de mondiale crisis was. In bepaalde marktsegmenten slonk door de wegvallende vraag en financieringsbeperkingen bij afnemers het volume van de door ons geleverde materialen soms met 40% tot 50% ten opzichte van 2008. Onze focus was met name om de dienstverlening naar klanten en de leverbetrouwbaarheid op het bekende hoge niveau te handhaven. Door de veranderde marktomstandigheden daalde echter het volume per order. Het handhaven van ons serviceniveau vroeg daarom extra inspanning en inventiviteit van onze organisatie. Ondanks de daling van het marktvolume wisten wij ons marktaandeel goed vast te houden. Behalve met vraaguitval kregen wij ook te maken met overcapaciteit aan de aanbodzijde.

17


18

‘De kracht van de onderneming van vandaag is mede gebaseerd op de fundamenten die in het verleden zijn gelegd.’

Dit was het gevolg van de combinatie van excessieve

Door al deze maatregelen kwam de voorraad in de

capaciteitsuitbreiding door fabrieken wereldwijd in

loop van het jaar op het gewenste niveau en konden

de laatste jaren en de sterk gedaalde vraag. Daardoor

we grote afboekingen vanwege waardevermindering

werd de markt tevens geconfronteerd met sterk

van de voorraad voorkomen.

dalende prijzen in vele productgroepen. Naast het terugbrengen van de voorraad namen Om de voorraadniveaus in lijn te brengen met de

we maatregelen voor kostenverlaging. Hiermee

lagere marktvolumes en om negatieve resultaten van

daalden de totale bedrijfskosten ten opzichte van

prijsdalingen zoveel mogelijk te beperken, verlaagden

2008 met 17% (ofwel een daling van meer dan

we de voorraadniveaus wereldwijd drastisch.

€ 16 miljoen). Ons beleid is er op gericht geweest

Tijdens de eerste helft van het jaar stelden we een

deze kostenbesparingen zo min mogelijk effect

inkoopstop voor de voorraden in. Bestellingen bij

te laten hebben op ons personeelsbestand. Goed

de fabrieken werden aldus ingrijpend gereduceerd.

en consistent werkgeverschap en het behoud

Door de toen nog relatief lange levertijden van

van kennis en vaardigheden in de onderneming

eerder geplaatste voorraadbestellingen en de

vormden hierbij een belangrijke leidraad. In totaal

inmiddels sterk afgenomen volumes, duurde het

verminderde het aantal medewerkers met ruim

tot einde tweede kwartaal van 2009 voordat de

100 (11%). Gedwongen ontslagen zijn hierbij zoveel

voorraadvermindering substantieel zichtbaar was.

mogelijk voorkomen. Helaas ontkwamen we in

We realiseerden eind 2009 uiteindelijk wereldwijd

de vestiging in Frankrijk niet aan een ingrijpende

een voorraadvermindering van meer dan 30%

reorganisatie. Ons bedrijf werd hier in 2009 hard

ten opzichte van het hoge voorraadniveau in het

geraakt door vraaguitval in vrijwel alle sectoren.

eerste kwartaal van 2009. Hierbij bleek, met name

Door het samenvoegen van zowel logistieke als

in Europa, de onderlinge uitwisselbaarheid van

administratieve diensten konden we een aanzienlijke

producten samen met ons goed georganiseerde

efficiencyverbetering realiseren. Met de concentratie

commerciële en logistieke netwerk zeer effectief.

van deze werkzaamheden op de hoofdvestiging

Ook specifieke klantgebonden voorraden brachten

nabij Lyon en met de verkoopvestigingen in

we via het Europese netwerk aanzienlijk terug.

Châlette en Le Havre, is de onderneming in Frankrijk in de komende jaren klaar voor de verdere uitbouw van de activiteiten.


Bericht over 2009

Ontwikkeling in verschillende marktsegmenten en landen

Ook in Australië en Azië waren de effecten van de

Ondanks een onmiskenbare terugval in volume

Azië was de stagnatie aanzienlijk. Toch waren

in alle markten waarin de onderneming actief

onze ondernemingen in staat, mede door het

is, konden we de uitwerking van deze terugval

sterke kantorennetwerk, om ook in deze moeilijke

op onze onderneming afzwakken door de

marktomstandigheden positief bij te dragen aan het

geografische spreiding van de afzet over verschillende

groepsresultaat. De activiteiten in Indonesië werden

afnemerscategorieën. In heel West-Europa kregen

verder uitgebreid. In Sydney, Australië werd eind

onze klanten te maken met een sterk verminderde

2009 een nieuw kantoor- en magazijnencomplex

vraag naar hun producten waardoor de behoefte

in gebruik genomen.

wereldwijde crisis duidelijk merkbaar. In Zuidoost

aan buismateriaal sterk afnam. Binnen de Groep worden klanten onderverdeeld in de volgende

Vooral de activiteiten in China waren succesvol.

twee hoofdsegmenten: Industry en Energy.

Drie jaar na de start van de op distributieactiviteiten

Eindverbruikers in het Industry segment, bestaande

gerichte joint venture blijkt dat deze onderneming

uit de businesssegmenten Fluid Power, Equipment

een duidelijke rol in de markt vervult door het kopen

Manufacturing en Steel Constructions, hanteerden

van buizen bij Chinese leveranciers en het verkopen

bovendien een zeer terughoudend inkoopbeleid

aan Chinese afnemers voor binnenlandse projecten.

in combinatie met afbouw van werkvoorraden,

Onze expertise en kennis op het gebied van inkoop,

die mede werd gedreven door de beperkte

projectmanagement, opslag en logistiek blijken ook

kredietruimtes. De markten in Frankrijk en Duitsland

in de Chinese markt gevraagd.

werden hard getroffen. Hier was de vraaguitval bij klanten vaak 50% en soms zelfs meer. Ook onze

In het Midden-Oosten bewijzen de eerdere

joint venture in Duitsland had zwaar te lijden onder

investeringen in opslag en infrastructuur in de

de marktomstandigheden. Het aantal vestigingen,

Golf-regio hun nut. Naast leveranties aan grote

voorraden en kosten werden gereduceerd. In de

petrochemieprojecten in de regio, is duidelijk dat

Centraal Europese landen kwam de afzet enorm

ook hier de markt behoefte heeft aan verdere

onder druk. De vaak nog jonge maakindustrie in deze

distributieactiviteiten en kennis en voorraad

regio, veelal productiefaciliteiten van West-Europese

van meer gespecialiseerde producten. Onze

ondernemingen, werd geraakt door teruglopende

gespecialiseerde voorraden met producten van hoge

vraag uit West-Europa en door de crisis in de

legeringkwaliteiten slaan hier aan in de markt. In

thuismarkten. Ook onze nog jonge onderneming in

Canada had het bedrijf te maken met afnemende

de Tsjechische Republiek ontkwam hier niet aan.

investeringen in de olie- en gassector en daardoor een beduidend lager marktvolume in vergelijking

In het Energy segment, bestaande uit de wereldwijde

tot voorgaande jaren.

businesssegmenten Process, Power en Offshore/Oil and Gas, was de orderportefeuille aan het begin van

Ontwikkelingen bij leveranciers

het jaar nog goed gevuld. Vanaf begin 2009 werd

Door de weggevallen afzet en de sterke verlaging

een duidelijke teruggang zichtbaar in de orders. In

van de voorraadniveaus was ons inkoopvolume in het

afwachting van de vooruitzichten in de energiemarkt

afgelopen jaar bijzonder laag. Voor onze leveranciers

ontstond wereldwijd een grote terughoudendheid

betekende dit veel minder bestellingen. Ondanks

bij klanten voor nieuwe investeringen in het segment

de verminderde volumes hebben wij ook in 2009

Process. Daarbij bleek dat voor een groot aantal

veel aandacht gegeven aan het onderhouden en

opdrachtgevers de financiering van grote projecten

uitbouwen van de relaties met onze leveranciers.

niet meer zo eenvoudig was. Reden waarom een groot

Wij beschouwen de goede en langjarige relaties

aantal investeringen voorlopig werd uitgesteld en niet

met onze leveranciers als één van de belangrijkste

op de markt kwam. Desondanks wisten wij tegen het

voorwaarden om zelf onze rol in de markt goed te

einde van 2009 een aantal interessante projecten te

kunnen vervullen.

boeken. Dat resulteerde in een hogere orderportefeuille eind 2009 in vergelijking tot eerder dat jaar.

19


20

De explosieve groei die de laatste jaren in de wereld

Dit wereldwijde team van gedreven en betrokken

plaatsvond in de staalindustrie kwam in 2009 door

medewerkers, waarin jaren ervaring, kennis en

de marktomstandigheden tot stilstand. Ten opzichte

kunde gebundeld zijn, bleek opnieuw één van

van 2008 was de wereldstaalproductie zelfs 8% lager.

onze sterkste middelen. Onze aandacht was er

In de voorafgaande jaren is enorm geïnvesteerd in

dan ook op gericht om, ondanks de moeilijke

uitbreiding van capaciteit. Dat gebeurde niet alleen in

omstandigheden, deze kwaliteiten en competenties

landen met een lange staaltraditie, maar vooral in de

binnen de onderneming te behouden. Naast het

nieuwe, opkomende landen als Brazilië, India, Rusland

opleiden van medewerkers en het verder ontwikkelen

en met name China. Deze combinatie van factoren

van vakbekwaamheid op lokaal niveau, gaven we

heeft tot gevolg dat er in verhouding tot het huidige

nadrukkelijke aandacht aan verdere ontwikkeling

verbruik een aanzienlijke overcapaciteit is ontstaan.

van de managementvaardigheden van onze

Dit geldt in het algemeen voor de staalproductie,

leidinggevenden. Hiertoe werd onder andere een

maar ook specifiek voor de productiecapaciteiten

Management Excellence programma opgestart, waaraan

voor buizen. Het gevolg is vooralsnog dat de prijzen

managers uit alle delen van de wereld deelnamen.

een neerwaartse druk ondervinden en er instabiliteit is in de markt. Belangrijke vraag voor de komende

Door de jarenlange groei en winstgevendheid,

jaren zal zijn of de groei van het verbruik in de nieuwe

is er de afgelopen jaren een groot aantal

economieën in de wereld voldoende zal zijn om de

investeringen gedaan en voerden we op vele plaatsen

wereldwijde overcapaciteit te compenseren.

verbeteringen door op het gebied van logistiek, opslag en IT-systemen. In 2009 ging onze volle

Krachtig fundament

aandacht uit naar de markt en het snel en adequaat

In 2009 stonden we stil bij het 85-jarig bestaan van

reageren op de veranderende omstandigheden.

de onderneming. Met trots kunnen we terugkijken

Toch investeerden we op een aantal plaatsen in de

op wat er in 85 jaar tot stand is gebracht. De kracht

wereld in middelen om de markt beter te kunnen

van de onderneming van vandaag is mede gebaseerd

bedienen. Zo implementeerden we in Tsjechië en

op de fundamenten die in het verleden zijn gelegd.

Singapore succesvol nieuwe ERP-systemen. Daardoor kunnen de commerciële en logistieke activiteiten van

Een belangrijke factor bij het ondernemen in het bedrijf vormen de competenties en kwaliteiten van onze medewerkers. De actuele marktsituatie vroeg in 2009 van onze mensen vaak prestaties en inspanningen die geheel anders waren dan in de voorafgaande jaren. Verheugd hebben wij kunnen vaststellen dat onze mensen uitstekend in staat zijn te acteren in veranderde omstandigheden.

deze vestigingen nog beter worden ondersteund.


Bericht over 2009

Financieel sterk

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

De geconsolideerde omzet van de Groep bedroeg

De activiteiten van de Van Leeuwen Buizen Groep

€ 457 miljoen. Een terugval van meer dan 40%

voldoen wereldwijd aan hoge eisen ten aanzien

ten opzichte van het voorafgaande boekjaar.

van kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden,

Ook de marge liep bijgevolg sterk terug. In totaal

gezondheid en duurzaamheid.

werd een kostenreductie gerealiseerd van meer dan € 16 miljoen (17%) ten opzichte van het

Onze bedrijfsprocessen zijn afgestemd op hoge

voorafgaande boekjaar. Het bedrijfsresultaat kwam

kwaliteitsnormen. De meeste van onze vestigingen

met € 9,1 miljoen aanzienlijk lager uit dan 2008

zijn gecertificeerd op basis van het ISO 9001

( € 45 miljoen). Als gevolg van de positieve

kwaliteitsmanagementsysteem, en het streven is

kaspositie van de onderneming waren de rentelasten

om nieuwe vestigingen binnen drie jaar na start

nagenoeg nihil. Het nettoresultaat kwam uit op

gecertificeerd te krijgen.

€ 1,9 miljoen winst (in 2008 € 35,2 miljoen). Het bedrijf voert een actief beleid voor het In de laatste jaren is de onderneming in staat

voorkomen van bedrijfsongevallen. Periodiek

gebleken de balans verder te versterken. Gedurende

worden de performance-indicatoren voor veiligheid

de financiële en economische crisis in 2009 is

(ongevallen met verzuim tot gevolg) gerapporteerd.

de balans onverminderd sterk gebleven, waarbij

De oorzaken en corrigerende acties worden regulier

de solvabiliteit einde jaar 50% bedroeg bij een

met het Bestuur en de Groepsdirectie besproken.

Groepsvermogen van € 146 miljoen (2008:

Het aantal incidenten is in 2009 voor het vijfde

€ 161 miljoen). Het in de laatste jaren gevoerde

jaar op rij gedaald en er hebben zich geen ernstige

beleid om af te zien van acquisities op grond van

ongevallen voorgedaan.

de vaak onevenredig hoge en niet te verantwoorden transactieprijzen bleek juist. Naast het afbouwen

Energiebewust werken en duurzaamheid zijn al

van werkkapitaal van € 186 miljoen (2008) naar

jaren ingebed in de dagelijkse operatie. Initiatieven

€ 126 miljoen (2009) is dit is een belangrijke factor

zijn ontwikkeld om het energieverbruik verder

gebleken voor het waarborgen van de financieel

terug te dringen en afvalstromen zoveel mogelijk te

solide basis van de onderneming.

verminderen. Wij hanteren een actief beleid dat is gericht op het investeren in faciliteiten op moderne,

De debiteurenrisico’s zijn toegenomen in 2009 als gevolg van de verslechterende financiële situatie bij veel klanten en de vaak drastische en onevenredige reacties van de kredietverzekeraars hierop. Door effectieve risicobeheersing en doelgericht debiteurenbeleid konden grote afschrijvingen op debiteuren worden voorkomen.

veilige en energiebewuste wijze.

21


22

In ons bedrijf is een gedragscode met een

Vooruitzichten

klokkenluiderregeling van kracht. Vanzelfsprekend

In het jaar 2009 hadden we duidelijk onze focus op

dienen alle medewerkers zich aan de relevante wet-

het anticiperen op de economische omstandigheden

en regelgeving te houden. Tevens worden richtlijnen

door het nemen van maatregelen om de lange termijn

gehanteerd met betrekking tot ethisch gedrag

continu誰teit van de onderneming zeker te stellen.

wanneer medewerkers uit naam van de Van Leeuwen

Nu dit in voldoende mate is gelukt, zullen wij in 2010

Buizen Groep handelen. Er zijn in 2009 door ons

de focus weer meer leggen op strategisch doelen,

geen meldingen van overtredingen van onze externe

zoals optimalisatie van ons aanbod aan de markt

vertrouwenspersoon ontvangen.

en de dienstverlening aan onze klanten, versterking van onze aanwezigheid in de markt, spreiding over

Maatschappelijke betrokkenheid komt ook tot

landen en productgroepen en uitbouw van onze

uitdrukking in de steun aan vele regionale en lokale

specialistische kennis. Deze expansie zal door verdere

initiatieven en activiteiten op het gebied van cultuur,

autonome groei plaatsvinden, maar vooral ook door

sport, charitatieve projecten, voorlichting en onderwijs.

acquisities van bedrijven waarmee we ons kunnen versterken in landen of productgroepen waarin wij minder sterk aanwezig zijn.


Bericht over 2009

Onze verwachting is dat de marktomstandigheden

Investeringen in 2010 zullen vooral gericht zijn op

in de eerste helft van 2010 niet veel anders zullen

vervanging en aanvulling van bedrijfsmiddelen ten

zijn dan de tweede helft van 2009. De vraag

behoeve van voorraadbeheer en logistiek. Daarnaast

in de industrie in Europa lijkt het dieptepunt

wordt het programma van standaardisatie en uitrol

voorbij. Enige tekenen van een iets aantrekkende

van ERP implementaties verder uitgevoerd. Inmiddels

vraag zijn aanwezig, hoewel dit nog sterk per

is een start gemaakt met de bouw van het nieuwe

sector kan verschillen. In het Energy segment

pand voor het hoofdkantoor in Zwijndrecht. In 2010

trekken de investeringen enigszins aan. Echter,

zal naar verwachting het personeelsbestand min of

aankoopbeslissingen voor de grotere nieuwe

meer gelijk blijven met het niveau van 2009.

projecten zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2010 plaatsvinden.

Gebaseerd op een balans met een sterke solvabiliteit en ruime kasmiddelen geeft de financiële situatie van

Terugkijkend op 85 jaar historie van de eigen

de onderneming voldoende slagkracht voor expansie.

onderneming zien we dat substantieel herstel van

De financieringsstructuur van de onderneming zal

omzet en nettowinst na een sterke terugval van

grotendeels gelijk blijven. Voor continuïteit en groei

de vraag in de markt doorgaans pas na twee à

van de onderneming is als altijd het vertrouwen

drie jaar optrad. Gelet op de ernst van de huidige

van onze klanten en de steun van onze leveranciers

crisis is het niet waarschijnlijk dat het herstel sneller

van doorslaggevend belang. Zonder de inzet en

zal plaatsvinden. Aan de inkoopzijde verwachten

inspanning van onze bekwame en gemotiveerde

wij gemiddeld geen grote prijsveranderingen.

Van Leeuwen mensen wereldwijd en de optimale

Aantrekkende grondstofprijzen zoals bijvoorbeeld

benutting van hun talenten zullen we dit echter

voor het ijzererts zouden dit beeld snel kunnen doen

niet kunnen realiseren. Wij zullen dan ook in 2010

veranderen. Vooral de prijzen van het bandstaal

onverminderd aandacht blijven geven aan de

en dus de koolstofstalen gelaste buizen kunnen

ontwikkeling en ontplooiing van onze medewerkers.

hier sterk op reageren. Voor de naadloze buizen

De combinatie van bekwame medewerkers, financiële

verwachten wij een redelijk stabiel prijsniveau en

slagkracht, rijke historie en focus op specialisme biedt

wellicht enige neerwaartse druk door de eerder

onze vitale onderneming ook in 2010 veel kansen

beschreven overcapaciteit wereldwijd. De prijzen voor

voor een sterk jaar.

de roestvaststalen buizen lijken enige stabiliteit te hebben hervonden. Over het algemeen zien we een afwachtende houding in de markt. De verwachting is dat 2010 een jaar zal worden met een zwakke vraag en in eerste instantie aanhoudende onzekerheid.

Zwijndrecht, 25 maart 2010 Bestuur

Groepsdirectie

P.L. Rietberg (Voorzitter)

J.M. Sassen (Voorzitter)

23


Steel Constructions

“Het doel is logisch: topkwaliteit leveren en de hoogste klanttevredenheid realiseren.� Angelo Carolillo Sales Support, Meyzieu, Frankrijk


26

Resultaten 2009 Overgenomen uit de jaarrekening van de Van Leeuwen Buizen Groep


Resultaten 2009

Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (in duizenden euro’s)

2009

2008

Netto-omzet

456.828

789.192

Kostprijs van de omzet

370.485

647.941

86.343

141.251

2.716

0

Brutomarge Overige bedrijfsopbrengsten

89.059

Personeelskosten

141.251

52.670

60.494

Afschrijvingen

3.560

3.388

Overige kosten

23.700

32.317

Som van de kosten

Bedrijfsresultaat

Rentebaten Rentelasten

79.930

96.199

9.129

45.052

605

238

(1.029)

Uitkomst der financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

Belasting resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat na belastingen

Resultaat deelnemingen Nettoresultaat

(2.078) (424)

8.705

43.212

(2.240)

(10.692)

6.465

32.520

(4.561)

2.721

1.904

35.241

• De lagere omzet in 2009 is het gevolg van een sterk afgenomen vraag en dalingen van prijzen. • Totale kosten 2009 zijn lager (-17%) door gerichte kostenbesparingen.

(1.840)

27


28

Geconsolideerde balans (vóór winstbestemming, in duizenden euro’s)

Activa

31 december 2009

31 december 2008

Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen

18.803

17.300

Machines en installaties

4.039

4.096

Andere vaste bedrijfsmiddelen

4.272

5.843 27.114

27.239

7.815

12.528

34.929

39.767

113.369

151.301

Financiële vaste activa Andere deelnemingen

Vlottende activa Voorraden

Vorderingen Handelsdebiteuren

64.726

113.859

Belastingen

7.907

8.216

Overige vorderingen

2.141

4.371

Overlopende activa

2.318

5.916

Liquide middelen

Totaal activa

77.092

132.362

67.639

11.206

258.100

294.869

293.029

334.636


Resultaten 2009

Passiva

31 december 2009

31 december 2008

146.433

160.509

Groepsvermogen

Voorzieningen Pensioenen

9.515

11.028

Belastingen

7.690

10.819

12.074

14.377

Overige

29.279

36.224

1.768

2.242

Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen

Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen

32.234

26.735

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

52.270

79.215

Belastingen en premies sociale verzekeringen

14.662

9.075

67

101

4.113

2.505

12.203

18.030

Pensioenen Overige schulden Overlopende passiva

Totaal passiva

• Voorraden zijn wereldwijd sterk afgebouwd. • Liquide middelen zijn sterk toegenomen door afbouw van werkkapitaal. • Groepsvermogen is gedaald door dividenduitkering over de winst 2008. • Solvabiliteit is 50% per ultimo 2009.

115.549

135.661

293.029

334.636

29


30

Mijlpalen

Deelnemers Management Excellence Programma

5 januari Na succesvolle uitbreiding in Ierland opent Van Leeuwen Wheeler een kantoor in Dundee, Schotland.

8 januari In Shanghai verhuist het kantoor van Van Leeuwen Pipe and Tube naar Pudong om zodoende beter de krachten te bundelen met joint venture Van Leeuwen TPCO Pipe and Tube.

3 februari Nieuwe verpakkingsmachine

Van Leeuwen Buizen in Zwijndrecht wordt door CRF, specialist op het gebied van internationaal onderzoek naar arbeidsvoorwaarden, uitgeroepen tot Top Werkgever 2010.

16 maart De eerste groep managers doet mee aan het speciaal voor hen ontwikkelde Management Excellence Programma.

6 april In het Midden-Oosten start Van Leeuwen met de opslag en levering van P-grades en super alloys. Nieuw kantoor in Jakarta

10 juni Van Leeuwen Buizen in Zwijndrecht neemt een nieuwe verpakkingsmachine in gebruik.

29 juni Van Leeuwen Pipe and Tube Indonesia betrekt een nieuw, groter kantoor in Jakarta, om meer medewerkers te kunnen huisvesten en invulling te geven aan de groeistrategie.

Singapore over op SAP Business One VL1


Mijlpalen

1 september

Opening Sydney

Singapore gaat over op het SAP Business One VL1 systeem. Het ERP implementatie- team werkt hard door onder andere aan de implementatie van het nieuwe systeem in Australië en de upgrade van B1 in Deventer en in Tsjechië.

14 oktober Na eerdere investeringen en uitbreidingen van kantoren en magazijnen in Brisbane en Adelaide worden in Sydney, Australië, een nieuw kantoor en magazijnen officieel geopend.

2 november

Slaan eerste paal nieuw hoofdkantoor

Na geslaagde audits in Deventer, Zwijndrecht, Châlette en Meyzieu wordt het Europese ISO 9001 certificaat weer voor drie jaar verlengd.

7 november Op het terrein Swinhaven te Zwijndrecht wordt de eerste paal geslagen voor het nieuwe hoofdkantoor van de Van Leeuwen Buizen Groep. Het kantoor zal bij oplevering één van de meest energiezuinige kantoren in Nederland zijn.

7 november Van Leeuwen Buizen viert met een Familiedag zijn

Familiedag 85-jarig bestaan

85-jarig bestaan. Tevens wordt het eerste exemplaar van het jubileumboek, Buizen in bedrijf, uitgereikt aan mevrouw Rietberg-Van Leeuwen en de heer Rietberg.

23 december De grootste raffinaderij van Griekenland moderniseert de Elefsis-plant; Van Leeuwen Buizen levert voor dit project de eerste 8.000 ton volgens contract. Eerste levering Elefsisproject

31


Process

“Ik ben er van overtuigd dat juist in de huidige economische omstandigheden Van Leeuwen het vermogen heeft klanten optimaal te bedienen.� Cheryl Edwards Projectmanager International Capital Projects, Houston, USA


34

Klanten en projecten

Zonder klanten geen bedrijf. Van Leeuwen heeft wereldwijd vele klanten in diverse marktsegmenten, van kleine ondernemingen tot multinationals. We leveren buisproducten, services en projectmanagement voor diverse grote en kleine projecten. Aan het woord komen vier klanten en de medewerkers die vanuit onze organisatie voor hen werken.

‘Nee, geen familie, maar hebben wel een relatie voor het leven.’


Klanten en projecten

Gebr. van Leeuwen Harmelen “Nee, wij zijn geen familie van elkaar. Maar wij hebben

naar nog betere materialen, andere samenstellingen

wel een soort relatie voor het leven met Van Leeuwen

en een gezonde prijs-kwaliteitverhouding. Dat is

Buizen”, zegt Martin van Leeuwen jr., managing director

bijzonder waardevol voor ons en een compliment

van Gebr. Van Leeuwen Harmelen. Hij trad in de

waard aan Van Leeuwen Buizen. In de 25-jarige

voetsporen van zijn vader die het familiebedrijf startte.

relatie met Van Leeuwen Buizen, kenden wij bij Gebr. van Leeuwen goede en slechte tijden.

Gebr. Van Leeuwen is gespecialiseerd in alles wat

Van Leeuwen Buizen is daarin altijd pal achter ons

met ondergrondse technieken te maken heeft. Het

blijven staan en is een zeer betrouwbare leverancier

bedrijf met 105 medewerkers vestigde internationaal

in de breedste zin van het woord.”

zijn naam met microtunneling, gestuurd boren, open front technieken en complexe verankering- en

Ad van Oostenrijk denkt net zo positief over de

funderingprojecten. “Voor die laatste specialiteit leveren

samenwerking met zijn klant. “Wij kennen elkaar

wij de buizen, al vanaf het moment dat onze klant de

door en door. Wat overigens niet wil zeggen dat

techniek in 1984 ontwikkelde”, zegt Ad van Oostenrijk

het ‘mes’ af en toe niet op tafel komt. Dat hoort

van Van Leeuwen Buizen, die de naamgenoot in zijn

er nu eenmaal bij als je allebei de beste kwaliteiten

portefeuille heeft.

wilt leveren. De groei die wij samen realiseerden onderstreept dat. Onze relatie begon ooit als een

“Een compliment waard”

proefproject op basis van wederzijds vertrouwen en

“De samenwerking heeft zich heel mooi ontwikkeld”,

respect. Nu is Gebr. van Leeuwen een grote klant voor

vult Martin van Leeuwen aan. “Mijn vader is de

ons, waarmee wij erg prettig samenwerken en

uitvinder van ons unieke verankeringsysteem voor

hierdoor ook graag blijven meedenken.”

bijvoorbeeld damwanden, windschermen, kademuren en zelfs vrijstaande pinautomaten. Toen hij op het idee

Internationale doorbraak

kwam, sprak hij er met Pieter van Leeuwen over. De

De uitvinding van het verankeringsysteem betekende

grondlegger van Van Leeuwen Buizen geloofde er ook

dat Gebr. van Leeuwen marktleider werd in deze

heilig in. Samen met mijn vader ontwikkelde hij de

specialiteit. “Zoals iedere vondst, is deze achteraf

specificaties voor de buizen, die wij in ons zogeheten

gezien ook ogenschijnlijk simpel. Maar je moet er wel

Leeuwanker gebruiken. Sindsdien zijn wij trouw aan

eerst op komen. Mijn vader deed dat, waarna wij het

elkaar en gaan wij van beide zijden voor de hoogste

systeem perfectioneerden. De dikwandige buizen van

kwaliteit. Wij spiegelen elkaar voortdurend op zoek

Van Leeuwen Buizen spelen daarbij een belangrijke rol. De speciale buizen zijn voorzien van een schroeflint en spuitopeningen. Nadat wij trillingsvrij de buizen de grond indraaien, spuiten wij er een cementmengsel door. Dat vermengt zich met de grond en verhardt, waardoor wanden permanent of gedurende de duur van een project rotsvast zijn verankerd.” Gebr. van Leeuwen voert de techniek over de hele wereld uit. “Het meest prestigieuze project én onze internationale doorbraak realiseerden wij in Curaçao. Door Haven Rotterdam werden wij gevraagd een proef te draaien met ons Leeuwanker voor de versterking van de oostelijke kade van Willemstad. Na zes proefankers te hebben aangebracht, hebben wij de hele kade gedaan. Voor ons een memorabel moment en de mooiste referentie die er is. Door die succesvolle opdracht hoeven wij niet meer constant te bewijzen dat wij hoogstaande kwaliteiten leveren. Mede door de buizen van Van Leeuwen. Want die vormen toch zo’n 40% van de samenstelling van onze unieke Leeuwankers.”

35


36

‘Een leverancier die competitief is en hoogwaardige materialen levert heeft ons vertrouwen.’


Klanten en projecten

Linde AG Het petrochemische ‘landschap’ van Abu Dhabi

Verder helpen

in de Verenigde Arabische Emiraten wordt steeds

“Over de leveringen van Van Leeuwen Buizen voor

indrukwekkender. Borouge, een joint venture tussen

Ruwais 2 ben ik vanuit technisch oogpunt gezien

de Abu Dhabi National Oil Company en Borealis,

positief”, zegt Stephan Adelsberger. “En dat geldt, zo

is daar in belangrijke mate verantwoordelijk voor.

heb ik begrepen van de inkopers van Linde, ook voor

Met miljarden investeringen bouwt het bedrijf

andere belangrijke voorwaarden zoals prijsstelling,

continu aan de grootste fabrieken ter wereld voor

voortgangsrapportage, verpakkingen en levertijden.

de productie van onder meer polypropyleen en

Het prettige van Van Leeuwen is dat ze je op technisch

polyethyleen. Grondstoffen die hun weg vinden in

vlak verder helpt, nog voordat er problemen kunnen

innovatieve plastic producten. “Wij zijn er trots op dat

ontstaan. In zo’n immens project als Ruwais 2 praat

wij de ethyleen technologie voor de projecten die naar

je over tienduizenden buizen en fittingen van 3 inch

de bouwlocatie Ruwais zijn genoemd, engineeren en

tot wel 120 inch. Je weet dan nooit exact van te

construeren”, zegt Stephan Adelsberger, ingenieur

voren wat je allemaal gaat tegenkomen. Met Van

bij de Engineering Division van het Duitse Linde AG.

Leeuwen spraken wij vooraf over al die technische

Vanaf het Ruwais 2 project, dat een aantal jaren

aspecten. Ze luisteren aandachtig en gaan vervolgens

geleden startte en in 2010 werd opgeleverd, levert

keihard aan de slag om te leveren volgens de eisen

de Van Leeuwen Buizen Groep ook haar bijdrage aan

die wij samen bepaalden. Voor ons is dat een prettige

de imposante ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

manier van samenwerken. Wij opereren met in totaal 52.000 mensen in 100 verschillende landen over de

“Vanuit het verleden bestonden er contacten

hele wereld. Dan stel je je niet afhankelijk op van één

met Linde”, vertelt Mark van Egdom. Hij is voor

leverancier. Maar als een leverancier competitief is en

Van Leeuwen accountmanager Duitsland en

in staat is hoogwaardige materialen te leveren, heeft

verantwoordelijk voor de leveringen van onder andere

hij het vertrouwen. Zeker als dat geboden wordt op

buizen en fittingen voor Ruwais 2. “Dit contract was,

een manier zoals Van Leeuwen dat doet.”

na een eerste, grote order voor het zogeheten Pearlproject van Shell in Qatar, een bevestiging voor ons

“Het opmerkelijke is eigenlijk dat wij snel de technische

dat onze dienstverlening uniek is voor Linde ”, zegt hij.

kanten voor Ruwais 2 met Linde op de rails hadden”, zo herinnert Mark van Egdom zich. “Opmerkelijk vooral, omdat wij in de relatie met Linde werkten met gecertificeerde en door Van Leeuwen gekwalificeerde leveranciers. Linde kende de door Van Leeuwen voorgestelde leveranciers niet, maar had alle vertrouwen in de kwaliteiten van de productiebronnen, die wij op een markt met een hoge prijsdruk voorstelden.”

Op naar Ruwais 3 De samenwerking met Van Leeuwen Buizen bevalt Linde goed. “Nu Ruwais 2 is opgeleverd, ben ik bezig met de ontwikkeling van Ruwais 3”, vertelt Stephan Adelsberger. “Dat wordt een soort kopie van Ruwais 2 en vertegenwoordigt voor ons een contract van ruim één miljard Dollar. Als Ruwais 3 in 2013 klaar is, wordt in de ethaan krakers 4.5 miljoen ton per jaar geproduceerd. Borouge heeft daarmee het grootste ethaan kraker complex ter wereld. In opdracht van Linde gaat Van Leeuwen voor een aantal delen van Ruwais 3 ook de buizen en fittingen van koolstofstaal en roestvast staal leveren.” “Natuurlijk zijn wij enorm blij dat ook de order voor Ruwais 3 werd geboekt”, zegt Mark van Egdom. “Dat is een groot teken van vertrouwen dat Linde in ons heeft.”

37


38

‘De persoonlijke manier van samenwerken is ijzersterk.’


Klanten en projecten

Smulders Group De Smulders Group werd in 1967 door vijf broers in het

in de samenwerking met ons. Van Leeuwen begrijpt

Nederlandse Helmond opgericht. Ze legden zich toe

wat wij doen, willen én eisen. Onze contactpersoon

op de engineering en assemblage van architectonische

bij Van Leeuwen, Pieter Smaege, voldoet daaraan.

en industriële staalconstructies. Door innovatief aan de

Met zijn vaste team toont hij heel veel interesse in

weg te timmeren, of beter gezegd te lassen, plaveiden

onze activiteiten en werkt vakkundig met ons mee.

ze de route naar succes. De onderneming bestaat nu uit

Kijk, in principe kunnen wij overal buizen kopen voor

24 verschillende bedrijven waar, verspreid over Europa,

onze windmolenprojecten. Maar voldoen die aan

ruim 1.600 mensen werken aan spraakmakende

de technische specificaties die wij eisen? Komen de

projecten. Zoals de stalen constructie van het Paleis van

leveranciers zelf met oplossingen voor verbeteringen?

Justitie in Antwerpen, dat zich met imposante pieken

Is de prijs per saldo wel zo concurrerend? Heeft men

presenteert aan de skyline van de Belgische havenstad.

oog voor details die heel zwaar wegen? Hoe efficiënt is de logistiek geregeld? En, zeer belangrijk, wordt er

“Het is een open, pragmatisch familiebedrijf, dat

op tijd geleverd? Een windmolen op zee plaatsen, is

nieuwe kansen ziet en pakt”, zegt Ivo Smeets,

heel kostbaar. Iedere minuut vertraging die wij oplopen

projectmanager bij de divisie Smulders Projects. “Zo’n

doordat onze leveranciers hun levertijden niet halen,

tien jaar geleden specialiseerde Smulders zich ook in

kost bergen geld. Je moet er dus op kunnen vertrouwen

engineering en constructie van (offshore) windmolens.

dat een zakenpartner waarmaakt wat hij belooft.”

Inmiddels hebben wij 86% van de windmolens in de vestiging in het Belgische Vilvoorde levert Van Leeuwen

“Van Leeuwen is in staat goede afspraken te maken”

ons een deel van de buizen daarvoor.”

“Van Leeuwen maakt haar beloften waar. In mijn

Europese markt geproduceerd. Gestuurd vanuit de

ogen door een aantal sterke kenmerken. Het bedrijf

Buizen zijn overal te koop, maar...

is de grootste speler op de buizenmarkt. Ze heeft het

“Van Leeuwen verzorgt die leveringen naar volle

assortiment, de organisatie en de kennis die aansluiten

tevredenheid, vooral doordat het bedrijf veel investeert

op onze behoeften. Een positie die ze ook in staat stelt goede afspraken te maken met hun leveranciers. Dat is voor ons in relatie tot bijvoorbeeld kwaliteit, levertijden en prijzen erg gunstig. Een ijzersterke eigenschap vind ik ook dat wij op een persoonlijke manier met elkaar samenwerken. Problemen die zich eventueel voordoen, worden vanuit zo’n basis met begrip en respect voor elkaars standpunten opgelost.”

“Geen holle kreet” Smulders realiseerde inmiddels meer dan 500 offshore windmolens. In het licht van de toenemende vraag naar groene energie, ligt er in de toekomst een interessante groeimarkt open. “Wij zullen er dan ook van alles aan doen daarvan deel uit te maken”, zegt Pieter Smaege van Van Leeuwen. “Dat is geen holle kreet. Wij maakten in verschillende cycli in het prille verleden al van alles met elkaar mee. Leertrajecten noemen wij dat, typerend voor onze samenwerking, die wij in een specifieke raamovereenkomst vastlegden. Want Smulders en Van Leeuwen hebben de intentie op lange termijn met elkaar door te gaan. Voor ons is het zaak om daarvoor het team dat wij voor de klant zorgvuldig opbouwden aan boord te houden. Waarin wij, maar dat is ook typisch voor de relatie met Smulders, voortdurend zullen blijven bewegen.”

39


40

‘In een enorm project voor Shell was Van Leeuwen absoluut een fundament.’


Klanten en projecten

Foster Wheeler “Wij ontwerpen en verzorgen de engineering en

door producenten die aan de strengste eisen van Shell

bouw van faciliteiten voor industrieën in olie en

moeten voldoen en moet bovendien precies op tijd

gas, petrochemicaliën, farmacie, biotechnologie,

worden geleverd. Ik kan niet anders zeggen dan dat

gezondheidszorg en bijvoorbeeld energiecentrales.

Van Leeuwen dat uitstekend heeft gedaan op zo’n

Dat doen wij al meer dan 100 jaar toonaangevend.

hectische en verhitte markt.”

Wij mogen ons dan ook best rekenen tot de meest prestigieuze engineering- en constructiebedrijven

Projectmanagement in vergaande vorm

ter wereld”, zegt Andy Bower. Als projectmanager

“In de levering van die duizenden producten was het

aanbestedingen werkt hij voor Foster Wheeler in het

voor ons zaak alles tot in de puntjes onder controle te

Engelse Reading. In de afgelopen jaren waren zijn

houden”, vertelt Leo van der Leer, de projectmanager

pijlen volledig gericht op een gigantisch groot project

die bij Van Leeuwen verantwoordelijk was voor deze

voor Shell Eastern Petroleum Ltd in Singapore.

operatie. “Daarvoor hebben wij eigenlijk voor het eerst op deze schaalgrootte het projectmanagement

“Shell is sterk vertegenwoordigd in de petrochemische

in vergaande vorm uitgewerkt. Gedragen door een

industrie in Azië en breidt die positie uit. Eén van de

sterk team hier in Nederland en mensen van ons op de

onderdelen daarvan was de bouw van een fabriek

locatie in het Verre Oosten. Wij schreven bijvoorbeeld

voor de productie van monoetheenglycol (MEG), die in

een specifiek Project Execution Plan, waarin helder

2009 werd geopend. De fabriek hebben wij helemaal

en exact stond wat, wanneer en hoe zaken gedaan

ontwikkeld en gebouwd. Wij leunden daarbij sterk op

moesten worden.”

de kwaliteiten van de Van Leeuwen Buizen Groep. Die

“Met de aanpak en het plan was het heel

was in dit project een fundament voor ons. Absoluut.”

gestructureerd en prettig werken”, herinnert Andy Bower zich. “Je praat over materiaal dat vanuit de

“Op een hectische markt”

hele wereld in 40, 50 verschepingen naar Singapore

“Je moet je voorstellen dat voor zo’n fabriek

moet. Dan heb je veel orders te managen, die geen

duizenden en duizenden stalen pijpen, buizen,

vertragingen op mogen leveren. Andere leveranciers

fittingen en flenzen nodig zijn. In tal van varianten,

van ons kwamen uit op soms 80% vertraging.

die vaak ook nog eens op het laatste moment worden

Ik geloof dat Van Leeuwen maar één of twee keer

veranderd. Al dat materiaal moet worden gemaakt

later geleverd heeft dan origineel afgesproken. In zo’n omvangrijk project is op tijd leveren een grote prestatie. Vooral als je in de eindfase van een dergelijke opdracht zit. In principe zit in de aanvang ervan nog niet heel veel druk op leveringen, maar de laatste 10% is vitaal voor het succes. Daar zit dus wel extreem veel spanning op en dan heb je een complete projectcoördinatie zoals Van Leeuwen uitvoerde hard nodig. Leo en zijn team mogen er trots op zijn dat ze het beste uit elkaar en ons hebben gehaald om te doen wat wij moesten doen.”

Complimenten van Shell “Ik ben overigens niet de enige die vindt dat Van Leeuwen prima werk heeft verricht. Bij de ontwikkeling en bouw van een fabriek als deze zijn tientallen verschillende partijen betrokken. Van Leeuwen heeft als een van de weinige toeleveranciers een officiële brief van waardering van Shell gekregen. In de brief uit Shell haar tevredenheid over, ik citeer, ‘de geweldige bijdrage die Van Leeuwen leverde in het succes van het MEG-project in Singapore. De toewijding en het harde werk dat aan de dag werd gelegd verdienen erkenning. Zeker als je beseft dat de marktomstandigheden toen sinds jaren niet zo moeilijk waren geweest’.”

41


42

Operations

‘De kern van onze dienstverlening wordt gevormd door ons wereldwijde logistieke netwerk.’


Operations

Een efficiënt en effectief operationeel

In praktisch elk werelddeel beschikken wij over

proces is uiterst belangrijk in de buizenhandel.

centrale voorraadlocaties: in Zwijndrecht, Deventer

Operations verzorgt die fysieke stroom van

en Beesd (Nederland) voor Europa, in Singapore voor Azië en Australië, in Dubai voor het Midden-

goederen, met alle waardetoevoegende

Oosten en in Edmonton voor Noord-Amerika.

activiteiten. Onze magazijnen, de mensen

Deze centrale magazijnen ondersteunen de reguliere

die er werken, de machines voor bewerking

voorraadhoudende vestigingen. Ze beschikken niet alleen over de standaard voorraadproducten,

en verpakking en het transport zijn daar

maar ook over speciale materialen, zoals duplex en

volledig op ingericht. Bovendien schenkt

superduplex die relatief nieuw zijn.

Van Leeuwen aandacht aan essentiële zaken

Ook in 2009 investeerden wij in onze

die hiermee samenhangen, zoals kwaliteit,

logistieke faciliteiten. In Australië zijn in 2009

veiligheid en duurzaamheid.

diverse vestigingen uitgebreid met kantoren, opslag en magazijnen. In Zwijndrecht is een verpakkingsmachine in gebruik genomen voor een efficiëntere, geautomatiseerde wijze van verpakken en vermindering van verpakkingsmateriaal. Op het gebied van projectorders, certificaatmanagement en voorraadbeheer is speciale software ontwikkeld om nog beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de afzet.

43


44

De ongevallenfrequentie-index geeft het aantal incidenten aan in relatie tot het aantal gewerkte dagen.

Frequentie-index ongevallen met verzuim Totaal Europa 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

2006

2007

2008

2009

De kern van onze dienstverlening wordt gevormd

Dienstverlening op maat

door ons wereldwijde logistieke netwerk. Dagelijks

Wij voorzien onze producten niet alleen van

vinden vanuit strategisch gelegen logistieke centra

toegevoegde waarde door voorraadbeheer en

vele tonnen stalen buizen en andere materialen hun

logistiek, maar ook door materiaalbewerkingen en

weg naar klanten overal ter wereld. Voorraadbeheer

dienstverlening op maat. Van Leeuwen investeert

en -optimalisatie, opslag en distributie, verpakking

daar continu in. Voorbeelden hiervan zijn machines

en documentatie, keuring en inspectie, ‘just-in-time’

voor additionele zaagcapaciteit en voor bewerkingen

leveringen: alles is mogelijk. Elke dag zijn daarvoor

en handling. Zoals een ‘loadplate’ waarmee wij snel

meer dan honderd Van Leeuwen-vrachtwagens

en efficiënt containers kunnen beladen.

overal ter wereld op pad. In Europa hebben wij ook in 2009 onze Wij bieden waar nodig ‘on site’ ondersteuning aan

bedrijfsprocessen geoptimaliseerd door het toepassen

onze klanten. Voor projecten richten we bijvoorbeeld

van zogenaamde Lean-technieken. Een methodiek,

tijdelijke magazijnen in. Voor het Elefsisproject,

die vele grote internationale bedrijven gebruiken

de modernisering van een raffinaderij, zijn in

om processen te standaardiseren, de productiviteit

Griekenland inmiddels ruim 10.000 ton buizen en

te verhogen en het aantal fouten te reduceren. In

componenten opgeslagen. Dit project startte in de

het komende jaar zullen wij verder gaan met de

zomer van 2009 en zal zo’n twee jaar lopen.

implementatie van de Lean-filosofie en -werkwijzen.

Ons intensieve shuttlenetwerk staat garant voor een

Kwaliteit

hoge leverbetrouwbaarheid en lage transportkosten.

Onze bedrijfsprocessen zijn afgestemd op hoge

Het netwerk biedt ons de mogelijkheid de

kwaliteitsnormen. De meeste vestigingen van

meeste voorraadartikelen in heel Europa indien

de Van Leeuwen Buizen Groep zijn dan ook ISO

nodig binnen 24 uur bij de klant af te leveren.

9001 gecertificeerd, en het streven is om nieuwe

Onze transportplanning in Europa hebben we

vestigingen binnen drie jaar na start gecertificeerd

geoptimaliseerd, waarbij lokale vestigingen gebruik

te krijgen. Na geslaagde audits is het Europese

maken van elkaars distributienetwerk. Ons bedrijf

ISO 9001 certificaat verlengd tot eind 2012. De Van

is hierdoor goed in staat om het complete Van

Leeuwen Buizen Groep ontving ook een Gold Award

Leeuwen-assortiment te ontsluiten voor iedere

voor 10 jaar Europese certificering. In 2009 is veel

vestiging en daarmee dus voor iedere klant in Europa.

tijd besteed aan het ‘auditen’ van een groot aantal


Operations

‘Onze bedrijfsprocessen zijn afgestemd op hoge kwaliteitsnormen.’

producenten. Onze Van Leeuwen AML

Duurzaamheid

(Approved Manufacturer’s List) is van belang bij

Energiebewust werken en duurzaamheid zijn al

onze aankoopbeslissingen. Voor onze internationale

jaren ingebed in de dagelijkse operatie, zowel in het

klanten functioneert deze als leidraad met betrekking

verminderen van energieverbruik, het voorkomen

tot hun kwaliteitseisen. In 2009 zijn 31 potentieel

van milieuvervuiling als in het terugdringen van de

nieuwe leveranciers verspreid over de wereld

hoeveelheid afval. Wij hanteren een actief beleid dat

geauditeerd. Daarvan zijn er inmiddels 18 ‘approved’

is gericht op het investeren in faciliteiten op moderne,

en opgenomen in de AML.

veilige en energiebewuste wijze.

Veiligheid

Verdere ontwikkelingen

De Van Leeuwen Buizen Groep voert een actief

Op het gebied van kwaliteit, veiligheid en

beleid voor het voorkomen van bedrijfsongevallen.

duurzaamheid breiden we de kwaliteitscontrole van

De performance-indicatoren voor veiligheid

ons leveranciersnetwerk uit, met speciale aandacht

(ongevallen met verzuim tot gevolg) worden periodiek

voor Korea, Taiwan en China. Verder is er blijvend

gerapporteerd. De oorzaken en corrigerende acties

aandacht voor verbetering van onze processen.

worden in de resultaatbesprekingen met het Bestuur

Het is onze overtuiging dat wij door kwaliteits-

en de Groepsdirectie besproken. Het aantal incidenten

verbetering in staat zijn onze service aan de klant

is in 2009 voor het vijfde jaar op rij gedaald en er

te verbeteren en onze kosten te verlagen.

hebben zich geen ernstige ongevallen voorgedaan. De frequentie-index voor ongevallen met verzuim is verbeterd door een intensiever beleid. De index daalde van 17 naar 13. Hiermee liggen we voor op onze doelstelling. Met Lloyds is Van Leeuwen gestart met de OHSAS certificering (Occupational Health & Safety Assessment Series), een certificaat voor arbeidsomstandigheden. Naar verwachting zal begin 2010 de eerste vestiging zijn gecertificeerd.

45


Power

“Tekenend voor Van Leeuwen is dat wij nadrukkelijk de samenwerking zoeken met andere specialisten om onze klanten optimaal te bedienen.� Peter Ng Regional Procurement and Material Manager, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten


48

Onze toepassingen Op diverse pagina’s binnen dit Jaarboek staan foto’s van de zes business segmenten waarin de Van Leeuwen Buizen Groep actief is. Wat houden deze segmenten in, en wie

Industry Binnen Industry vallen de segmenten Fluid Power, Equipment Manufacturing, en Steel Constructions.

werken vanuit ons bedrijf voor klanten en projecten binnen deze verschillende markten? We laten ze hier aan het woord.

Fluid Power In het segment Fluid Power zijn met name cilinderbouwers een belangrijke klantengroep. Van Leeuwen levert materialen zoals cilinderbuizen en verchroomde buizen en stangen voor hydraulische toepassingen, zoals hefarmen op schepen en cilinders voor constructie- en landbouwmachines. Technologische kennis en kennis van applicaties zijn van belang in Fluid Power. We hebben in dit segment een sterke positie opgebouwd in West-Europa, en groeien in Centraal Europa.

Equipment Manufacturing Binnen het segment Equipment Manufacturing leveren wij tal van buisproducten aan fabrikanten van diverse constructie- en landbouwmachines, en aan spelers in de transportsector, automotive, machine- en kranenbouw. Naast buisproducten en halffabrikaten bieden we logistieke dienstverlening waaronder klantspecifieke voorraden en machinale bewerkingen zoals laser- en plasmasnijden. Veel bedrijven in dit segment zijn multinationals met productielocaties in meerdere landen. Hier kunnen wij met ons uitgebreide Europese netwerk optimaal op inspelen.

Steel Constructions In vele staalconstructies zoals kassen, schepen, bruggen, stadions en windmolens, maar ook in meubels, hekwerken en verkeersportalen worden diverse buismaterialen gebruikt. Van Leeuwen heeft ook in dit segment met name in West-Europa een sterke marktpositie, en groeit in Centraal Europa. We zijn de klant van dienst met lokale voorraden, projectbegeleiding en bewerkingen zoals het buigen en snijden van materialen.


Onze toepassingen

Harold Brinkman

is dat wij nog nadrukkelijker met de constructeurs

Branchemanager Fluid Power, Deventer, Nederland

van de hydrauliekcilinders samenwerken. Om

Werkzaam bij Van Leeuwen sinds 1997

die toegevoegde waarde te bieden én kosten te besparen. Want door onze kennis kunnen

“Verchroomde stangen en cilinderbuizen, die wij

wij alternatieven bieden die uiteindelijk betere

wereldwijd verkopen op de hydrauliekmarkt, zijn

prestaties en aanzienlijke besparingen opleveren.

precisieproducten met veel toegevoegde waarde.

Terugkijkend op 2009 is het moeilijk te zeggen

Ze worden echter steeds vaker als standaardproduct

wat mijn mooiste project was. Mijn team is met

verkocht. Wij zullen ons dus meer moeten toeleggen

verschillende grote projecten bezig geweest voor

op speciale kwaliteiten, zoals het aanbieden van

klanten die kiezen voor één centraal aanspreekpunt.

buizen en assen volgens tekening. Belangrijk daarbij

Dat zijn wij, ten voeten uit.”

Dave Jenkins

door onze krachten nog meer te bundelen en delen.

Commercial Manager, Brierley Hill, Verenigd Koninkrijk

Een mooi voorbeeld is een project uit 2009, waarbij ik

Werkzaam bij Van Leeuwen sinds 1988

nauw samenwerkte met mijn Nederlandse en Franse collega’s. Wij ontwikkelden een buizenspecificatie die

“Ik geloof er heilig in dat onze business in Equipment

moest voldoen aan de specifieke standaard van de

Manufacturing alle kansen heeft om te groeien. Wij

aluminium folie industrie. Dat lukte, waarna wij met

beschikken over de kennis van de lokale klanten en

een collectief prijsvoorstel aan verschillende Europese

markten en hun specifieke eisen. Wij hebben de

industrieën konden leveren. En daar bleef het niet

energie en expertise, die worden geruggensteund

bij. Mijn collega’s slaagden erin dit initiatief uit te

door onze productportfolio, om grote stappen te

rollen, zodat wij nu ook andere Europese gebruikers

maken in alle denkbare bedrijfstakken. Dit doen we

succesvol bedienen.”

Angelo Carolillo

proces daaromheen. Ik regel de juiste verpakkingen

Sales Support, Meyzieu, Frankrijk

en houd mijn vinger aan de pols van het logistieke

Werkzaam bij Van Leeuwen sinds 2006

traject. Van Leeuwen Tubes startte in 2006 met deze professionele serviceactiviteiten. Ondanks de

“Ik ben bij Van Leeuwen Tubes de serviceschakel

crisis heeft Van Leeuwen nieuwe marktaandelen

tussen klant en fabrikant. Ik zit in Ardèche op

aangeboord door activiteiten als deze. Wij moeten

locatie bij onze industriële partner SRCA, waar onze

dat nog verder uitbouwen. Door nog meer naar klanten

bewerkingsmachines zijn geïnstalleerd. In mijn werk

te luisteren en hun behoeften te doorgronden. Het

zorg ik ervoor dat stalen buizen zo worden bewerkt

doel is logisch: topkwaliteit leveren en de hoogste

dat ze exact voldoen aan de specifieke eisen van

klanttevredenheid realiseren.”

de klant. Anderzijds draag ik zorg voor het hele

49


50

Energy Binnen Energy onderscheiden we de segmenten Process, Power en Offshore/Oil and Gas.

Process Petrochemische installaties en raffinaderijen maken op grote schaal gebruik van stalen buismaterialen. Zowel voor de aanvoer, de verwerking als de afvoer van de olie, vloeibare chemicaliĂŤn en gas zijn koolstof en roestvaststalen buizen, afsluiters, fittingen en flenzen van essentieel belang. Van Leeuwen heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een deskundig leverancier van deze gecertificeerde producten voor de wereldwijde procesindustrie. Vandaag de dag is Van Leeuwen nauw betrokken bij zowel de nieuwbouw als het onderhoud van deze installaties.

Power Van kolencentrales tot zonne-energie. De vraag naar schone energie resulteert al jaren in investeringen in de vervanging en uitbreiding van energiecentrales. Vooral waar technisch hoogwaardige centrales in de zich ontwikkelende Aziatische landen worden gebouwd, heeft Van Leeuwen een sterke reputatie opgebouwd in het Power segment. Door technische en logistieke expertise te bundelen met onze hechte relaties met toonaangevende fabrikanten van koolstofstalen en geleerde buismaterialen, heeft Van Leeuwen zich ontwikkeld tot een betrouwbare partner voor veeleisende, complexe projecten.

Offshore/Oil and Gas In de voordurende zoektocht naar nieuwe energievoorraden, wordt op steeds grotere schaal olie en gas onder de zeebodem gewonnen. Om deze energiebronnen te kunnen ontginnen, worden zowel vaste als drijvende productieplatforms ontwikkeld en gebouwd. Vanwege de soms extreme omstandigheden waarin deze platforms worden gebruikt, is de kennis omtrent het toepassingsgebied van staalsoorten essentieel. Van Leeuwen voorziet klanten Van BraziliĂŤ tot Dubai en Singapore van technisch advies en hoogwaardige materialen als duplex en superduplex.


Onze toepassingen

Cheryl Edwards

het AGD-II project voor Bechtel. In de uitbreiding

Projectmanager International Capital Projects,

van dit petrochemische complex in Abu Dhabi was ik

Houston, USA

verantwoordelijk voor de levering van alle benodigde

Werkzaam bij Van Leeuwen sinds 2007

buismaterialen. In dit internationale project kon ik

(en eerder tussen 1991 en 2000)

ervaren hoe het materiaal zoals geleverd door Van Leeuwen in de praktijk wordt gebruikt en verwerkt.

“Van Leeuwen is ook in Amerika geen onbekende.

En hoe onze keuze van de fabrikanten, prijsstrategie

Sinds de opening van ons kantoor in Houston in 2006,

en logistiek leidden tot een zeer tevreden klant. Ik ben

zijn internationaal opererende klanten enthousiast

er van overtuigd dat juist in de huidige economische

over onze dienstverlening. Ik hou me bezig met grote

omstandigheden Van Leeuwen het vermogen heeft

internationale projecten die worden geleid vanuit de

klanten optimaal te bedienen. Daarom bestaan we

USA. Een interessant project waaraan ik werkte was

immers al meer dan 85 jaar.”

Peter Ng

een kans om dit segment verder te ontwikkelen en

Regional Procurement and Material Manager, Dubai,

tekenend voor Van Leeuwen is dat wij dat niet alléén

Verenigde Arabische Emiraten

van de grond willen tillen. Nadrukkelijk zoeken wij

Werkzaam bij Van Leeuwen sinds 1981

de samenwerking met andere specialisten in de Power industrie, fabrikanten maar bijvoorbeeld ook

“Power is een segment waarin Van Leeuwen de

een specialistische Duitse voorraadhouder die ons

afgelopen jaren enorm is gegroeid. Ik houd me in

steunt in de technische beoordeling van aanvragen

dit segment onder meer bezig met de inkoop van

en opdrachten, ons personeel traint en een voorraad

voorraden, voorraadbeheersing en de complete

houdt in ons distributiecentrum in Dubai. De twee

logistieke operatie. Hier in het Midden Oosten

bedrijven complementeren elkaar. Onze partner met

worden grote investeringen gerealiseerd in de bouw

kennis van en ervaring in het Powersegment en wij

van schone energiecentrales. Voor ons ligt daar

met onze kwaliteiten in distributie. Zo’n relatie heeft een gezonde toekomst.”

Calvin Ng

and Offloading’ (FPSO) units. Voor de om- en verbouw

Salesmanager, Singapore

van één van hun FPSO units in Singapore leverden we

Werkzaam bij Van Leeuwen sinds 1996

al het koolstofstalen buizenmateriaal. Een succesvol project, mede doordat wij de opdrachtgever van begin

“In Singapore ben ik verantwoordelijk voor de

tot eind ondersteunden in de uitvoering. Tezamen

binnenlandse verkoop, met een team van zes

met onze collega’s in Europa inventariseerden wij

collega’s. Er zit veel potentieel in het segment

de behoeften van de engineers in Nederland en

Offshore/Oil and Gas. Het meest interessante project

coördineerden de leveringen aan de drie aannemers

waar ik aan heb meegewerkt was een project van

van de werf in Singapore. Gelet op de toenemende

een internationale onderneming die een vloot

vraag naar olie en gas liggen er voor ons in dit

opereert van ‘Floating (Production) Storage

segment veel mogelijkheden.”

51


52

Personele ontwikkelingen

De medewerkers van de Leeuwen Buizen Groep zijn onze belangrijkste ‘asset’. Dat is ook de reden waarom wij hierin veel investeren. We willen onze medewerkers een werkomgeving bieden waarin ze de kans krijgen hun kwaliteiten en talenten in te zetten en te ontwikkelen.

Een internationale onderneming Van Leeuwen is een Nederlands bedrijf maar met internationale allure en ‘couleur locale’. Medewerkers met 27 verschillende nationaliteiten werken in vestigingen verspreid over 18 landen. Van het totale personeelsbestand is 32% vrouw en 68% man. In onze vestigingen in Australië/Azië werken naar verhouding de meeste vrouwen (59%) en in Europa de minste (25%). De gemiddelde leeftijd wereldwijd is 42. In Europa hebben wij met een doorsnee leeftijd van

‘Wij investeren constant in de kwaliteiten en talenten van onze medewerkers, want samen vormen zij ons allerbelangrijkste kapitaal.’

43 jaar gemiddeld de oudste medewerkers. De jongste met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar bevinden zich in het Midden-Oosten. In meer dan vijfentachtig jaar is onze onderneming gegroeid naar de huidige wereldwijde organisatie met lokaal sterke handelsondernemingen. Deze groei is tot stand gekomen door de inzet en bijdrage van onze medewerkers, die wij met recht ons ‘human capital’ noemen. We zijn in vele landen actief met medewerkers van diverse nationaliteiten. Werving en behoud van goede medewerkers blijft een belangrijk aandachtspunt van ons bedrijf.

Personeelsbestand Ons personeelsbestand is in 2009 gedaald naar 1.005 medewerkers. Dit is een afname 11%. Gedwongen ontslagen zijn bij de inkrimping zoveel mogelijk voorkomen. Door onder meer de inzet van tijdelijke contracten kunnen we ons personeelsbestand voor een groot deel flexibel aanpassen aan het activiteitenniveau van onze onderneming. In onze vestiging in Frankrijk moesten we een forse reorganisatie doorvoeren. Ingrijpende maatregelen waren nodig, doordat in Frankrijk ons bedrijf hard werd geraakt door vraaguitval.


Personele ontwikkelingen

Topwerkgever Van Leeuwen Buizen in Zwijndrecht is na onafhankelijk onderzoek van CRF, een specialist op het gebied van internationaal onderzoek naar arbeidsvoorwaarden, uitgeroepen tot Top Werkgever 2010. Wie aan de hoge eisen voldoet, mag zich een jaar lang Top Werkgever noemen. Vooral jonge, hoogopgeleide professionals beschouwen dit als bewijs voor goed werkgeverschap en vinden dit belangrijk in de keuze voor hun toekomstige werkgever. Van Leeuwen Buizen biedt jong talent op alle onderzochte criteria (arbeidsvoorwaarden, opleiding en training, interne promotiekansen, werkomstandigheden en bedrijfscultuur) de beste kansen met een uitstekende score van vier sterren.

‘Er zijn veel mogelijkheden om je te ontwikkelen binnen dit bedrijf en het management stimuleert dat ook.’ Julie Parsons (Mechanical & Construction Sales, Verenigd Koninkrijk)

Corporate Human Resources

Ontwikkelingsprogramma’s

Corporate Human Resources faciliteert het opleidings-

In nauwe samenwerking met een extern bureau is

en trainingsbeleid van de Van Leeuwen Buizen

de managementleergang Management Excellence

Groep. Ze verzorgt groepsbrede programma’s zoals

ontwikkeld. Het is een intensief programma waarin

het Trainee en Management Development-beleid.

de deelnemers afwisselend drie gezamenlijke

Wij vinden het van belang om blijvend te investeren

trainingsweken hebben. In 2009 heeft een

in ons belangrijkste kapitaal: de medewerkers. Er

internationaal gezelschap van twaalf managers

wordt dus veel tijd geïnvesteerd in het opzetten en

gewerkt aan hun managementvaardigheden.

implementeren van ontwikkelingsprogramma’s, zoals

In 2010 wordt het programma voortgezet.

managementtrainingen, traineeships en e-learning.

53


54

‘Het is een enorme uitdaging om met z’n allen te blijven werken aan de uitstekende reputatie van Van Leeuwen zowel nationaal als internationaal.’ Tom Verweij (Sales Manager, Zwijndrecht)

Tevens zijn er lokale en internationale traineeprogramma’s waarbij jonge enthousiaste medewerkers worden opgeleid om door te groeien naar bijvoorbeeld sales, inkoop of logistiek. Trainees worden het eerste jaar een breed ontwikkelpad geboden, waarna er een periode van specialisatie kan volgen. Met een e-learning project in Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben we een aantal significante stappen gezet in het delen van onze kennis. Het e-learning platform kan door de medewerkers direct worden benaderd via de Van Leeuwen Academy website, en wordt in 2010 binnen het bedrijf verder uitgerold.

Investeren in de toekomst Naast de genoemde ontwikkelingsprogramma’s investeert Van Leeuwen in diverse opleidingsmogelijkheden. Wij willen hiermee ook in de komende tijden een concurrerende en aantrekkelijke werkgever blijven. Van Leeuwen ontwikkelt op-maat trainingen en workshops op uiteenlopende gebieden als logistiek, internationale handelsvoering, veiligheid, risk management en de nieuwe ERP-systemen. Door managers afwisselend op diverse internationale vestigingen te laten werken, versterken we onze lokale organisaties. Zo brengen wij het delen van kennis tussen de verschillende bedrijfsonderdelen in de praktijk. Daarnaast biedt het betrokkenen een nieuwe uitdaging. Door de diversiteit van onze organisatie en de aanwezigheid in verschillende geografische regio’s, kunnen we veel medewerkers een unieke kans bieden op ontwikkeling buiten hun huidige werkveld.


Personele ontwikkelingen

Aantal medewerkers Van Leeuwen Buizen Groep

Wereldwijd

2009

2008

Midden-Oosten

32

22

Noord-Amerika

38

53

Australië/Azië

191

201

Europa

744

853

Totaal

1.005

1.129

Verhouding vrouw/man

Wereldwijd

Vrouw

32%

47%

16%

59%

25%

Man

68%

53%

84%

41%

75%

Totaal

Midden-Oosten

Noord-Amerika

Australië/Azië

Europa

55


56

Internationale organisatie

Vilvoorde, België

‘De kern van onze dienstverlening wordt gevormd door ons wereldwijde logistieke netwerk.’ Van Leeuwen heeft zo’n 40 vestigingen verspreid over 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Australië, Azië en Noord-Amerika. Twaalf van deze vestigingen staan hier afgebeeld. Chonburi, Thailand

Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten


57

Zwijndrecht, Nederland

Brierley Hill, Verenigd Koninkrijk

Brisbane, AustraliĂŤ

Sydney, AustraliĂŤ

Singapore

Deventer, Nederland

Meyzieu, Frankrijk

Beesd, Nederland

Shanghai, China


Offshore/Oil and Gas

“Het is een stimulans om met de volledige ondersteuning van onze internationale collega’s bij te dragen aan het succes van een complex project.” Calvin Ng Salesmanager, Singapore


60

Wereldwijd

13 14

1 2 3

19

15

40

16

5

17

6

18

7 41 8

21

9

22

10 4

20

11

23

26

12 24 25


Wereldwijd

Van Leeuwen-locaties

Noord-Amerika

Europa

Midden-Oosten

Azië / Australië

Canada

Nederland

Edmonton

5

Zwijndrecht

Verenigde Arabische Emiraten

Singapore

1 2

Calgary

6

Deventer

24 Dubai

3

Toronto

7

Beesd

25 Abu Dhabi

Joint ventures 27 Singapore

Maleisië 28 Kuala Lumpur

Verenigde Staten

België

Qatar

4

8

26 Doha

Houston

Vilvoorde

Thailand 29 Bangkok

Frankrijk 9

30 Chonburi

Châlette-sur-Loing

10 Gonfreville

Indonesië

11 Meyzieu

31 Jakarta

12 Nantes

China Verenigd Koninkrijk

32 Shanghai

13 Brierley Hill

33 Beijing

14 Bury 15 Dundee

Australië

16 Middlesbrough

34 Sydney

17 Sheffield

35 Adelaide

18 Southampton

36 Brisbane 37 Melbourne

Ierland

33

38 Perth

19 Tullow

39

Joint ventures Polen

32

20 Katowice

39 Van Leeuwen TPCO Pipe and Tube, China

Tsjechië 21 Brno

29

22 Studénka

30

40 Combulex, Nederland 41 Benteler Distribution,

28

Turkije

27

23 Istanbul

31

36 38

34

35 37

Duitsland

61


62

Internationaal netwerk Van Leeuwen Buizen Groep BV Lindtsedijk 20, 3336 LE Zwijndrecht Postbus 50, 3330 AB Zwijndrecht Telefoon: +31 78 6252525 Fax: +31 78 6252705 E-mail: vlptg@vanleeuwen.nl Internet: www.vanleeuwen.com

Europa Nederland

Verenigd Koninkrijk

P. van Leeuwen Jr’s Buizenhandel BV Lindtsedijk 100, 3336 LE Zwijndrecht Telefoon: +31 78 6252525 Fax: +31 78 6252020 E-mail: sales@vanleeuwen.nl Managing Director: M.A.L.W.J. van Engelen

Van Leeuwen Wheeler Ltd Nine Lock Works, Mill Street, Brierley Hill West Midlands DY5 2SX Telefoon: +44 1384 487600 Fax: +44 1384 487619 E-mail: sales@vlwheeler.co.uk Managing Director: J. Blakey Branches: Bury, Dundee, Middlesbrough, Sheffield, Southampton

Van Leeuwen Precisie BV Hamburgweg 6, 7418 ES Deventer Telefoon: +31 570 500700 Fax: +31 570 500777 E-mail: info-precisie@vanleeuwen.nl Managing Director: A. Faasse Van Leeuwen Stainless BV Industrieweg 26, 4153 BW Beesd Telefoon: +31 345 687777 Fax: +31 345 683304 E-mail: sales.stainless@vanleeuwen.nl Managing Director: A. Dekker

Tsjechië Van Leeuwen Pipe and Tube sro Areal Slatina, Turanka 115, 62700 Brno Telefoon: +420 532 123251 Fax: +420 532 123250 E-mail: sales@vanleeuwen.cz General Manager: J.K. Zondervan Branche: Studénka

België

Polen

Van Leeuwen Buizen België NV Schaarbeeklei 189, 1800 Vilvoorde Telefoon: +32 2 2554000 Fax: +32 2 2520576 E-mail: info@vanleeuwen.be Managing Director: A. Renders

Van Leeuwen Rury Sp zoo Ul. Podchorazych 1/6, 40-043 Katowice Telefoon: +48 32 7858610 - 11 Fax: +48 32 7858612 E-mail: polska@vanleeuwen.nl

Frankrijk

Turkije

Van Leeuwen Tubes SAS 2, Avenue des Pays-Bas 69330 Meyzieu (Lyon) Telefoon: +33 4 72 451515 Fax: +33 4 72 451520 E-mail: vlfrance@vanleeuwen.fr Managing Director: J. Tinel Branches: Châlette-sur-Loing, Gonfreville, Nantes

Van Leeuwen Boru San ve Tic Ltd Şti Inönü Caddesi, Sümer Sokak, Zitas Bloklari C2 Blok, Kat:6 Daire:15, Kozyatagi, Istanbul Telefoon: +90 216 3804525 Fax: +90 216 3806272 E-mail: info@vanleeuwenboru.com.tr

Ierland Van Leeuwen Wheeler Ltd Unit 2 Tullow Court Mews, Off Bridge Street Tullow, County Carlow Telefoon: +353 599181120 Fax: +353 (0) 599181124 E-mail: sales@vlwheeler.co.uk


Internationaal netwerk

Noord-Amerika Canada

China

Van Leeuwen Pipe and Tube (Canada) Inc 2875 - 64th Avenue Edmonton, Alberta T6P 1R1 Telefoon: +1 780 4697410 Fax: +1 780 4665970 E-mail: sales@vanleeuwen.com Managing Director: V. Klein Branches: Calgary, Toronto

Van Leeuwen TPCO (Tianjin) Pipe and Tube Trading Company Ltd 12E Double Dove Plaza 438 Pu Dian Road, Pudong District Shanghai 200122 Telefoon: +86 21 61042880 Fax: +86 21 61042882 Email: info@vanleeuwentpco.com.cn General Manager: D. Yap Branches: Beijing, Tianjin

Verenigde Staten VL Project Services LLC 10235 West Little York Road, Suite 250 Houston, Texas 77040 Telefoon: +1 281 5823150 Fax: +1 281 5823151 E-mail: sales@vlprojectservices.com

Azië / Australië

Van Leeuwen Pipe and Tube (Singapore) Pte Ltd Shanghai Representative Office Room 1501, No 458 Fushan Road, Pudong Shanghai 200122 Telefoon: +86 21 58311866 Fax: +86 2158311900 E-mail: info@vanleeuwen.com.cn Chief Representative: J. Chee

Singapore Van Leeuwen Pipe and Tube (Singapore) Pte Ltd 4, Pioneer Place, Singapore 627893 Telefoon: +65 68979301 Fax: +65 68979318 E-mail: info@vanleeuwen.com.sg Regional Managing Director: J.F. Weerstra General Manager: G. Heng Maleisië Van Leeuwen Pipe and Tube (Malaysia) Sdn Bhd Suite 11-02, Level 11, Menara IGB The Boulevard, Lingkaran Syed Putra 59200 Kuala Lumpur Telefoon: +60 3 22873358 Fax: +60 3 22845771 E-mail: vlmalaysia@vanleeuwen.com.sg General Manager: J. den Herder Thailand Van Leeuwen Pipe and Tube (Thailand) Ltd 487/1 Si Ayutthaya Building 12A Floor, Si Ayutthaya Road Khwaeng Thanon Phaya Thai Khet Ratchathewi, Bangkok 10400 Telefoon: +66 2 2480994 - 98 Fax: +66 2 6425087 - 88 E-mail: bangkok@vanleeuwen.com.sg General Manager: T. Lim Branche: Chonburi

Australië Van Leeuwen Pipe and Tube Australia Pty Ltd 95-113 Lee Holm Road St Mary’s NSW 2760 (Sydney) P.O. Box 1172 St Marys NSW 1790 Telefoon: +61 2 98961111 Fax: +61 2 96882428 (Head Office) +61 2 96884801 (NSW Branch) E-mail: vanleeuw@vanleeuwen.com.au Managing Director: E. Zammit Branches: Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth

Midden-Oosten Verenigde Arabische Emiraten Van Leeuwen Pipe and Tube Gulf FZE OilFields Supply Center, B11, Jebel Ali free zone P.O. Box 261145, Dubai Telefoon: +971 4 8833872 Fax: +971 4 8837974 E-mail: process@vanleeuwengulf.ae Regional Manager: R. Ricketts Van Leeuwen Pipe and Tube (Middle East) LLC Al Ghaith Tower, Suite 1203 Hamdan Street P.O. Box 47144, Abu Dhabi Telefoon: +971 2 6271840 Fax: +971 2 6271244 E-mail: sales@vanleeuwen.ae

Indonesië PT van Leeuwen Pipe and Tube Indonesia Wisma 46, Kota BNI, 36th Floor, Jl Jend Sudirman Kav. 1 – Jakarta 10220 Telefoon: +62 21 5700967 Fax: +62 21 5700968 E-mail: info@vanleeuwen.co.id General Manager: J. de Vries

Qatar Van Leeuwen Trags Pipe and Tube Jaidah Tower, 7th Floor P.O. Box 1884, Doha Telefoon: +974 4432212 Fax: +974 4422255 E-mail: qatar@vanleeuwengulf.com

63


64

Personalia

Raad van Commissarissen

Ir. R. Willems, Voorzitter Nationaliteit Geboortejaar Eerdere belangrijke functies

: Nederlandse : 1945 : President-directeur Shell Nederland BV President Shell Philippines Executive Vice President Shell Chemicals Overige commissariaten : Voorzitter Raad van Commissarissen Kon. Joh. Enschede Voorzitter Raad van Commissarissen Essent Lid Raad van Commissarissen Caldic Chemie Lid Raad van Commissarissen FMO Lid Raad van Toezicht Vrije Universiteit Amsterdam/VUmc/Windesheim Lid Raad van Toezicht COA (Centrum voor Opvang Asielzoekers) Overige posities : Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal Voorzitter Regiegroep Chemie Bestuurslid van een aantal stichtingen Datum eerste benoeming : 01-09-2007 Einde huidige termijn : 2011

Ir. J.C. Breen Nationaliteit Geboortejaar Eerdere belangrijke functies

: Nederlandse : 1947 : Voorzitter Raad van Bestuur Van Leeuwen Buizen Groep BV Managing Director Asia Pacific Consumer Electronics Division NV Philips Overige commissariaten : Voorzitter Raad van Commissarissen Koninklijke Ahrend NV Lid Raad van Commissarissen Teijin Aramid BV Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Smilde BV Lid Raad van Commissarissen Nedcard BV Overige posities : Lid Algemeen Bestuur Turkije Instituut Datum eerste benoeming : 01-09-2007 Einde huidige termijn : 2011

Mr. J. Ekelmans Nationaliteit Geboortejaar Huidige functie

: Nederlandse : 1951 : Zelfstandig adviseur (business & boardroom counselling) in associatie met mr. H.C. den Hollander: Outright business counselling Eerdere belangrijke functies : Advocaat, medeoprichter en partner Ekelmans Den Hollander (1978-1999) Overige posities : Bestuurslid (Voorzitter) Stichting Continu誰teit BE Semiconductors NV Bestuurslid Stichting Continu誰teit Unit4Agresso NV Datum eerste benoeming : 18-05-2004 Einde huidige termijn : 2012 Lid auditcommissie


Personalia

Mr. R.R. Hendriks Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1955 Huidige functie : CFO Fluvia Holding BV Eerdere belangrijke functies : CEO Aon EMEA (Europe, Middle East and Africa) Vice Chairman Royal VOPAK NV Member Management Board en CFO CSM NV Overige commissariaten : Member Supervisory Board Smit Internationale NV Voorzitter Raad van Commissarissen Flinter Groep Lid Raad van Commissarissen Nile Dutch Shipping Overige posities : Voorzitter Raad van Advies G-Star Voorzitter Raad van Advies Den Hartogh Datum eerste benoeming : 01-01-2006 Einde huidige termijn : 2010 Voorzitter auditcommissie

Ing. J.G. van Oord Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1946 Eerdere belangrijke functies : Directievoorzitter Van Oord NV Overige commissariaten : Lid Raad van Commissarissen Van Oord NV Voorzitter Bestuursraad MerweOord BV Lid Raad van Toezicht Deltares Overige posities : Vice-voorzitter Stichting Red een Kind, Zwolle President IADC, International Association of Dredging Companies Bestuurslid van een aantal stichtingen Datum eerste benoeming : 01-01-2009 Einde huidige termijn : 2013

65


66

Bestuur en Groepsdirectie

Drs. P.L. Rietberg, Voorzitter Bestuur Nationaliteit Geboortejaar Eerdere belangrijke functies Datum in dienst Benoemd in huidige functie Specifieke taakgebieden

: Nederlandse : 1964 : Lid Raad van Bestuur Van Leeuwen Buizen Groep BV Algemeen directeur P. van Leeuwen Jr’s Buizenhandel BV : 01-09-1989 : 01-09-2007 : Strategie, langetermijnbeleid en acquisities/joint ventures; Corporate Communications.

Drs. J.M. Sassen MBA, Voorzitter Groepsdirectie Nationaliteit Geboortejaar Eerdere belangrijke functies

Datum in dienst Benoemd in huidige functie Specifieke taakgebieden

: Nederlandse : 1966 : Divisiedirecteur Precisie Algemeen directeur Van Leeuwen Precisie BV Regional Managing Director Van Leeuwen Pipe and Tube (Singapore) Pte Ltd : 02-03-1992 : 01-09-2007 : Divisies Precisie en Constructie; vestigingen in Azië, Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Centraal-Europa.

Drs. M.A.L.W.J. van Engelen Nationaliteit Geboortejaar Eerdere belangrijke functies Datum in dienst Benoemd in huidige functie Specifieke taakgebieden

: Nederlandse : 1958 : Algemeen directeur P. van Leeuwen Jr’s Buizenhandel BV Manager Human Resources Van Leeuwen Buizen Groep BV : 01-01-1998 : 01-09-2007 : Human Resources; vestigingen in Nederland.

Drs. W.F. Livius Nationaliteit Geboortejaar Eerdere belangrijke functies Datum in dienst Benoemd in huidige functie Specifieke taakgebieden

: Nederlandse : 1965 : Manager Operations Europa Manager Operations P. van Leeuwen Jr’s Buizenhandel BV : 01-04-2001 : 01-09-2007 : Operations, Quality Assurance en Safety.


Personalia

Ing. R. van der Weck Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1965 Eerdere belangrijke functies : Divisiedirecteur Procesindustrie Commercieel Manager Procesindustrie P. van Leeuwen Jr’s Buizenhandel BV Datum in dienst : 26-07-1999 Benoemd in huidige functie : 01-09-2007 Specifieke taakgebieden : Divisies Procesindustrie en Stainless; vestigingen in BelgiÍ, Noord-Amerika en het Midden-Oosten.

Mr. A.S. Zwanepol MBA Nationaliteit Geboortejaar Eerdere belangrijke functies Datum in dienst Benoemd in huidige functie Specifieke taakgebieden

: Nederlandse : 1960 : Business Finance Manager Middle East Shell Exploratie & Productie International BV Financieel directeur Shell Egypt : 01-10-2007 : 01-10-2007 : Finance en ICT

67


68

Management

Peter Rietberg Voorzitter van het Bestuur

Joop Sassen Voorzitter van de Groepsdirectie

Maureen van Engelen Lid van de Groepsdirectie

Wil Livius Lid van de Groepsdirectie

Robert van der Weck Lid van de Groepsdirectie

René Zwanepol Chief Financial Officer; Lid van de Groepsdirectie

André Dekker Algemeen directeur Van Leeuwen Stainless

Aren Faasse Algemeen directeur Van Leeuwen Precisie

Henk-Robert ten Cate Divisiedirecteur Constructie

André Renders Managing Director Van Leeuwen Buizen België

Jérôme Tinel Managing Director Van Leeuwen Tubes France

Olivier Rosset Commercial Director Van Leeuwen Tubes France

Jeff Blakey Managing Director Van Leeuwen Wheeler United Kingdom

Hans Zondervan General Manager Van Leeuwen Pipe and Tube Czech Republic

Vern Klein Managing Director Van Leeuwen Pipe and Tube Canada

Roger Ricketts Regional Manager Van Leeuwen Pipe and Tube Gulf


Personalia

Emmanuel Zammit Managing Director Van Leeuwen Pipe and Tube Australia

Hans Weerstra Regional Managing Director Van Leeuwen Pipe and Tube Southeast Asia

Gregory Heng General Manager Van Leeuwen Pipe and Tube Singapore

Joost den Herder General Manager Van Leeuwen Pipe and Tube Malaysia

Terence Lim General Manager Van Leeuwen Pipe and Tube Thailand

Joris de Vries General Manager Van Leeuwen Pipe and Tube Indonesia

Dennis Yap General Manager Van Leeuwen TPCO (Tianjin) Pipe and Tube Trading Company

Jude Chee Chief Representative Van Leeuwen Pipe and Tube Shanghai

Maus Jaarsma Group Financial Controller

Koen van Eijnsbergen Manager Finance & Administration

Peter Boer Manager Quality, Safety & Environment

Alexander Gouw Manager Corporate Human Resources

Ingrid den Hartog Manager Corporate Communications

Willem de Boer Manager ICT

Bob Kruys Legal Counsel

Robin Wuite Corporate Secretary; Legal Counsel

69


Samenstelling en coรถrdinatie: Corporate Communications Van Leeuwen Buizen Groep BV Ontwerp en productie: Centagon BV

Van Leeuwen Buizen Groep BV Lindtsedijk 20, 3336 LE Zwijndrecht Postbus 50, 3330 AB Zwijndrecht Telefoon: +31 78 6252525 Fax:

+31 78 6252755

E-mail: vlptg@vanleeuwen.nl Internet: www.vanleeuwen.com Uitgave: April 2010. Gedrukt in Nederland.

Jaarboek 2009  

Focus, jaarboek 2009 van de Van Leeuwen Buizen Groep

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you