Page 1

⌫    

⌫ ⌫ ⌫   ⌫⌫  1

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


Change แปลตรงตัวได้ใจความว่า เปลีย่ น ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง ปฏิรปู ปฏิวตั ิ ล้มล้าง ทำลายล้าง เริม่ ต้น จากคำง่ายๆ ว่า เปลีย่ น เช่นกัน พี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ของโลก ได้ร่วมใจกันฝ่าข้ามวิกฤติของมนุษย์ เราที่เกิดจากความโลภ โดยการก้าวข้ามข้อขัดแย้งของสังคมในอดีต ก้าวไปข้างหน้า ทิ้งความขมขื่น คับแค้น ของการแบ่งแยกกดขี่ไว้ เบื้องหลัง ในขณะทีอ่ กี ซีกโลกหนึง่ ชาวยิวได้ยอ้ นรอยในสิง่ ทีเ่ คยถูกกระทำ กับชาวปาเลสไตน์ ด้วยการเข่นฆ่า ตาต่อตาฟันต่อฟัน ก่อให้เกิด ความโกรธ เกลียดชัง อาฆาตแค้น ฝังลึกลงในจิตใจของเด็กๆ

2

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย

หันกลับมามองบ้านเมืองเรา สีเหลือง สีแดง การแบ่งภาค การแบ่งพวกหมูเ่ หล่า พวกเราจะเลือกก้าวไปทางใด ตัวอย่างก็มใี ห้เห็น สังคมจะใช้ความหมายของคำไหนถึงจะเหมาะสม เป็นคำถามที่คงไม่มีคำตอบ ตราบใดทีเ่ ราทัง้ หลายไมได้ใช้ บทเรียนและตัวอย่าง มาปฏิบัติจริง


 ⌫ ⌫ ⌫   เล็กๆ น้อย จากนายกสโมสรโรตารีแม่สาย เดือนมกราคม เป็นเดือนแรกของปีวัวทอง ของพุทธศักราช 2552 บางคนอาจเรียกว่าปีววั ไฟ วัวบ้า แล้วแต่จะเรียก ซึง่ นักเศรษฐศาสตร์ เชือ่ กันว่า จะเป็นปีแห่งความทุกข์ยาก เศรษฐกิจของโลกจะย่ำแย่ ยากจนกันทัว่ การค้า ขายจะฝืดเคือง คนตกงาน นักโหราศาสตร์ก็ทำนายทายทัก ไปในลักษณะ อย่างเดียวกัน แต่อย่างไรเสียคนไทยก็ยังมีความสุข สนุกสนานในวันปีใหม่ ต่าง อวยพรกันขอให้มคี วามสุข มีความเจริญรุง่ เรืองตลอดปีใหม่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ผู้คนแออัดยัดเยียด ข้าวของทุกอย่างขายดีเหมือนเทน้ำเทท่า ถนนหนทาง รถติดกันยาวเยียด ร้านค้า โรงแรมเต็มหมด เลยทำให้นกึ ถึง คำทำนาย ของนัก วิชาการและ นักโหราศาสตร์วา่ ท่าจะไม่จริงเสียแล้ว เงินสะพัด ไม่รเู้ ท่าไหร่ๆ ขอให้เป็นอย่างนีต้ ลอดไปก็แล้วกัน วันเสาร์ท่ี 10 มกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ ปีนเ้ี ด็กๆ ต่างก็มคี วามสุข สถานที่ต่างๆ จัดงานวันเด็กกันอย่างคึกคัก เด็กๆได้เข้าชมสถานที่สำคัญๆ ได้ เ ห็ น ได้ ส ั ม ผั ส กั บ สิ ่ ง แปลกใหม่ ใ นชี ว ิ ต ไม่ ว ่ า จะเป็ น รถถั ง เครื ่ อ งบิ น ชมอาวุ ธ ของกองทั พ ได้ เ ข้ า เยี ่ ย มชมทำเนี ย บรั ฐ บาล โดยเฉพาะเก้ า อี ้ นายกรัฐมนตรี ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ออกต้อนรับดูแลเด็กๆ ดูเหมือนวันเด็ก จะเป็นวันทีม่ คี วามสำคัญสำหรับเขา แต่ทำให้นกึ ไปว่า หากผูใ้ หญ่ในบ้านเมือง ให้ความสำคัญกับเยาวชนของชาติ เช่นวันเด็กอย่างนีต้ ลอดไปก็จะดี ไม่ใช่วา่ สำคัญอยูว่ นั เดียวแต่ชว่ งอืน่ เด็กยังถูกรังแก ใช้แรงงานเด็ก ขาดการดูแลเอาใจใส่ และโอกาสทางกาสรศึกษา ทำให้รู้สึกห่วงเยาวชนที่จะเป็นกำลังของชาติ ในอนาคตจริงๆ วันศุกร์ท่ี 16 มกราคม เป็นวันครู เป็นวันทีร่ ะลึกถึงพระคุณครู ผูอ้ บรม สัง่ สอนเราจนเติบใหญ่มอี าชีพเลีย้ งตนมาได้ จึงขอให้คณ ุ ครูทกุ คนจงมีความสุข มีความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีกำลังใจในการทำหน้าที่ แม่พมิ พ์ของชาติตอ่ ไป อยากเห็นครูเป็น ปูชนียบุคคล ทีส่ งั คมให้เกียรติจริงๆ ได้รบั การดูแลจากรัฐด้านสวัสดิการ ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมัน่ คง ในวันที่ 26 มกราคม เป็นวันตรุษจีน เราจะได้ยินเสียงประทัดกัน ตัง้ แต่เช้าฟ้ายังไม่ทนั สาง นัน่ แสดงว่าเป็นวันปีใหม่ของพีน่ อ้ งไทยเชือ้ สายจีน ไดัเริม่ ขึน้ แล้ว มีการเซ่นไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรษุ ซึง่ ถือว่าเป็นประเพณีทด่ี งี าม แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ทุกคนหน้าตายิม้ แย้มแจ่มใส จึงขอสวัสดีปีใหม่ และขออวยพร ให้มวลมิตรโรแทเรี่ยน และ โรตารีแอนน์ทกุ ท่านจงโชคดี ซินเจียยูอ่ ่ี ซินนีฮ้ วดไช้ ขอให้มคี วามสุข การค้าขาย จงเจริญ ร่ำรวย เฮงๆ กันทุกคน ตลอดปีใหม่น้ี

3

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


 ⌫ ⌫

3 นายก ......ครบ 30 ปีสโมสรโรตารีแม่สาย

ฉบับทีแ่ ล้วเขียนไว้แค่กจิ กรรมครึง่ เดือน ปีใหม่นเ้ี อาอีกที พยายาม รวบรวมความจำกะทีจ่ ดๆไว้ในสมุดงาน มารวบรวมเขียนพร้อมส่งต้นฉบับ ให้ ทาง บก.บห. เสียที ก็ทา่ นทวงต้นฉบับตัง้ แต่ตน้ ปี ไม่มเี วลาจริงๆคับ คิดไม่ออก ช่วงนีง้ านเข้า ...เขียนสาธยายเลยนะคับ ไม่อยากเม้นท์ เรือ่ งอืน่ เดีย๋ วจำกิจกรรม ทีจ่ ะเขียนไม่ได้ เฉพาะกิจกรรมทีเ่ ขียนก็ปาเขาไป 2 หน้าแน่เลย จะพยายาม ลดรายละเอียดให้กระชับชัดเจนทีส่ ดุ อ้อ ..ลืมไป ตอนนี้ สโมสรโรตารีแม่สาย มี 3 นายกแล้วนะครับ มีทง้ั นายกสโมสร นายกรับเลือก นายกรอเลือก ครบชุด 3 คน งานไหน งานนัน้ ไปร่วมหมด สุดยอด ..ไปด้วยเลขาฯ จะได้มมี วลมิตรขาลุย เรื่องงานกิจกรรมด้วยกัน ขอต้อนรับนายกรอเลือก คนใหม่ นยล.บัณฑิต รัตนวิมล ครับ.......ท่านพี่

4

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย

เริม่ จากปีเก่า พ.ศ. 2551 17 ธ.ค 51 สโมสรโรตารีแม่สายร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่สาย หยอดวัคซีน โปลิโอ ให้แก่เด็กทัง้ ชาวไทย และพม่า ณ.บริเวณ สะพานข้ามแดนไทยพม่า นำโดยท่านนายกบุญลือ,อน.รพินทร์ ,อน.บุญธรรม,อน.ไพรัตน์,รทร.วิชัย เหล่าประภัสสร ,เลขาตระสัก และนายกรอเลือก บัณฑิต รัตนวิมล 18 ธ.ค. 51 โครงการเลีย้ งอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ.โรงเรียนบ้านสันโค้ง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย โดยทางสโมสรโรตารีแม่สายร่วมกับร้าน โอปีสโตร์ และเม็งรายแอนติกส์ เลี้ยงอาหารเด็กและมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน งานนีม้ เี ซอร์ไพรส์ จาก อน.ไพรัตน์ มณีวรรณ เตรียมเค้กวันเกิดให้แอนน์ ซามีรา่ จาโกต้า หวานใจ อน.อรุณ จาโกต้า งานนีเ้ ด็กๆร่วมร้องเพลง อวยพรวันเกิด ทั้งโรงเรียน ทำเอาเจ้าของวันเกิดยิ้มแก้มปริเลย ...555 สุดท้ายก่อนกลับ รทร.อำนวย หมื่นสมบัติ มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านสันโค้ง เพื่อทำ ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ใจบุญจริงๆ ครับท่านอดีตผูอ้ ำนวยการโรงเรียน นี่ ปลดประจำการแล้วนะเนีย่ แต่ความเป็นครูยงั อยูต่ ลอดไป ท่าน รทร.อำนวย นับถือ นับถือ... 19-21 ธ.ค. 51 ประชุม Inter City ทีแ่ ม่สอด จ.ตาก 3 นายก เดินทางร่วมงาน ครัง้ นีม้ ี นายกบุญลือ ปาระมี นำทีม ร่วมเดินทางด้วย นายกรับเลือกตระสัก ศรีธพิ รรณ์ และนายกรอเลือกบัณฑิต รัตนวิมล งานนีเ้ ป็นงานนายกอย่างเดียว ... 555 การเดินทางไปใช้เวลาถึง 8 ชัว่ โมง พักค้างหนึง่ คืน ตอนขากลับยิง่ นาน กว่าอีก เดินทางกลับ 10 ชัว่ โมง ก็สโมสรแม่สายนีค่ รับไกลสุด เหนือสุดอยูแ่ ล้ว เป็นธรรมดา แต่ถงึ ไกล้ไกลแค่ไหน แม่สายไปร่วมงานอยูแ่ ล้ว สู้ สู้ สู.้ .. 22 และ 24 ธ.ค. 51 กลับมาจากอำเภอแม่สอด เหล่า 3 นายก ร่วมใจกับมวลมิตร โรแทเรี่ยนแม่สายอีกครั้ง เวลา 09.00 น.เดินทางมอบ หนังสือดิกชันนารี พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ให้นักเรียนของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์


คะแนนการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๑

จำนวนสมาชิก 28 ท่าน รวมคะแนน 84.00 % สัปดาห์ท่ี 1 วันที่ 4 ธ.ค. ผู้เข้าร่วม ประชุม 18 คน สัปดาห์ท่ี 2 วันที่ 11 ธ.ค. ผู้เข้าร่วม ประชุม 18 คน สัปดาห์ท่ี 3 วันที่ 18 ธ.ค. ผู้เข้าร่วม ประชุม 18 คน สัปดาห์ท่ี 4 วันที่ 25 ธ.ค. ผู้เข้าร่วม ประชุม 15 คน สัปดาห์ท่ี 5 วันที่ 30 ธ.ค. ประชุมทดแทน 25 คน (งานเลีย้ งบ้านนายห้าง)

รับมอบและร่วมเป็นเกียรติโดยท่าน ผูอ้ ำนวยการโรงเรียน และคณาจารย์ ของ โรงเรี ย น รวมทั ้ ง รทร.รั ช พล รองผู ้ อ ำนวยการ,อน.ไพรั ต น์ มณี ว รรณ ,แอนน์สมจิตร และ แอนน์นงลักษณ์ รวมเป็นเกียรติในการมอบหนังสือ ในครัง้ นี้ ด้ ว ย ส่ ว นในวั น ที ่ 24 ธ.ค. รทร.อำนวย หมื ่นสมบัต ิ และเลขาตระสัก เป็นตัวแทนมอบดิกชันนารี พจนานุกรมไทย-อังกฤษให้กบั โรงเรียนบ้านป่ายาง ต.แม่สาย อ.แม่สาย ด้วย 29 ธ.ค. 51 สโมสรโรตารีแม่สายร่วมงานของมูลนิธสิ ตั ยาไส ในงาน มีงานเลีย้ ง ต้อนรับ ดร.อาจอง ชุมสาย และนักเรียนจากโรงเรียนสัตยาไส มีการแสดง มากมาย ร่วมทัง้ การแสดงจากแอนน์ของสโมสรโรตารีแม่สาย ชือ่ ชุดการแสดง อะไรไม่รู้ ดูรปู เองนะครับ เลขาฯ ตาลายเขียนไม่ถกู พูดไม่ออก 30 ธ.ค. 51 นายกสโมสรแม่สาย นย.บุญลือ, อน.รพิรนทร์ ,รทร.อำนวย เป็น ผูแ้ ทนสโมสรแม่สายร่วมมอบผ้าห่มและสิง่ ของ เครือ่ งกันหนาว เครือ่ งอุปโภค บริโภค ร่วมกับมูลนิธสิ ตั ยาไส มอบให้แก่ผปู้ ระสบภัยหนาวที่ ดอยแม่ฟา้ หลวง อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย 31 ธ.ค. 51 งานสุดท้ายของปีเก่า 2551 นายกสโมสรบุญลือ ปาระมี ,รทร อำนวย ,อน.พงษ์เทพ ,อน.ทวีศกั ดิ์ และเลขา ฯตระสัก ร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ ของ อำเภอแม่สาย ณ.ลานทีว่ า่ การอำเภอแม่สาย 14 ม.ค. 52 กิจกรรมแรกในปี ใหม่ 2552 มวลมิตรโรแทเรีย่ น ร่วมโครงการ หยอดโปลิโอ ณ.สะพานข้ามแดนแม่สาย-พม่า โดยร่วมโครงการกับสาธารณะสุข อำเภอแม่สาย 16 ม.ค. 52 สโมสรโรตารีแม่สาย ร่วมงานเลีย้ งและกิจกรรมวันครู ของ สพฐ. เขต. 3 จัดขึ้น ณ.สนามหมู่บ้านปิยะพร อ.แม่สาย นำโดย อน.กำพล, อน.พงษ์เทพ,รทร.อำนวย,รทร.บัณฑิต,เลขา ตระสัก 23 -24 ม.ค. 52 ท่าน อน.รพินทร์ จาโกต้า นำคณะโรตารีแม่สาย ประชุมร่วมกับ สโมสรแม่จัน โรงแรมริมจัน เพื่อต้อนรับและประชุมร่วมกับ สโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ เรือ่ งโครงการน้ำดืม่ สะอาด และวันที่ 24 ม.ค. เลีย้ งต้อนรับสมาชิก สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ในโอกาสทีม่ าเยือน อำเภอแม่สาย พอประมาณสำหรับกิจกรรมในเดือนที่ผ่านมา ส่วนการอวยพร ในวันคล้ายวันเกิด ของมวลมิตรมีรายละเอียดดังนีค้ รับ 18 ธ.ค. 51 วันเกิด แอนน์ ซามีลา่ จาโกต้า 25 ธ.ค. 51 วันเกิด แอนน์ มาลินี โอชูกจิ 1 ม.ค. 52 วันเกิด รทร.จักรวาล อุดรพงษ์พนั ธ์ 9 ม.ค. 52 วันเกิด อน.สุทศั น์ ตรีวฒ ั นาวงค์ 11 ม.ค. 52 วันเกิด อน.อรุณ จาโกต้า มีความสุขมากๆ นะครับ............... ทุกท่าน ฉบับหน้าพบกันใหม่ครับ

5

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


 ⌫  ⌫ มวลมิตรโรแทเรียน และโรตารีแอนน์ทเ่ี คารพ /(o_o)/ \(o_o)\ /(o_o)/ ฉบับทีแ่ ล้วผมพูดถึง “วันเกิดจะคิดอย่างไรให้มนั มีคณ ุ ค่ากับชีวติ ” และ ได้พดู ถึง “ความรูส้ กึ ” ว่ามันจะมีความรูส้ กึ ทีค่ ล้ายๆ กับวันปีใหม่อยู่ อย่างหนึง่ คือ “การมีชวี ติ ทีผ่ า่ นพ้นมาได้อกี 1 ปี” ใน 1 ปีนน้ั เราได้ทำอะไรทีเ่ ป็นประโยชน์บา้ ง จริงๆแล้วเราควรจะดีใจเสียด้วยซ้ำที่มีชีวิตผ่านมาได้ 1 ปี แต่ในทางกลับกัน ก็ต้องนึกให้ได้ว่ามีเวลาอยู่บนโลกนี้สั้นเข้าไปอีก 1 ปี ถ้านึกถึงตรงนีไ้ ด้ เราจะได้ไม่ประมาทในชีวติ เพราะเรามีเวลาเหลือน้อย ลงไปเรือ่ ยๆ จะทำอะไรก็ตอ้ งรีบทำเข้าไว้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด เพือ่ ทีจ่ ะ ได้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ หลายคนคงตำหนิผมว่า “พูดอะไรไม่เป็นมงคล ในวันปีใหม่เลย” โดยเฉพาะคนไทยเชือ้ สายจีน ทีใ่ นวันตรุษจีน จะต้องพูดอะไรทีเ่ ป็นมงคล ทำอะไรที่เป็นสิ่งดีๆ แต่เรามานึกย้อนกลับ การไม่ประมาทในชีวิตเป็นสิ่งที่ศาสนา พุทธเราพึงจะกระทำกัน เพื่อให้เรานั้นมีกำลังใจที่จะอยู่ในโลกนี้ อย่างมี คุณค่า มีประโยชน์ มีคณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ไม่สร้างภาระให้กบั สังคม อยูบ่ นโลก ใบนีอ้ ย่างมีความสุข ไม่กลัวความตาย เพราะความตายนัน้ มนุษย์ทกุ คน จะต้องได้ ประสพพบเจอกันทุกคน “เราควรทีจ่ ะทบทวนชีวติ ใน 1 ปี ทีผ่ า่ นมา” ว่า มีอะไรทีเ่ ราทำได้ดี หรือมีอะไรทีเ่ ราควรจะแก้ไข ปรับปรุงบ้าง ทีท่ ำได้ดแี ล้วก็ให้รกั ษาความดีนน้ั ไว้ หรือจะทำให้ ดียิ่งขึ้น ที่จะปรับปรุงก็มีเป้าหมายในอีก 1 ปีข้างหน้า เราควรจะทำ อะไรบ้าง เราจะลดละหรือเลิกเพือ่ ให้ชวี ติ เจริญงอกงาม ไปในทางทีด่ ที ง่ี าม มีความสุข สามารถทีจ่ ะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้เป็นอย่างดี ความเศร้าโศก โกรธ เกลียด หรือหดหู่ เศร้าหมอง ที่เกิดขึ้น ในปีทผ่ี า่ นมาก็ให้มนั ผ่านไปเป็นบทเรียนของชีวติ ไม่ควรจะมายึดมัน่ ถือมัน่ แบกไว้กบั ตัวเราให้มนั หนักไปอีกตัง้ 364 วัน หรือท่านว่า มันไม่จริง.. ............... ฉบับที่ ๕ สวี ดดั สวัสดี =_=^ สารสโมสรโรตารีแม่สาย

6


    ⌫

ในปีนี้สโมสรโรตารีแม่สายได้ร่วมมือกับสโมสรคู่มิตร คาเนโอเฮ จากฮาวาย ได้จัดทำโครงการน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่สาย รวม 27 โรงเรียน ภายใต้การร่วมทุน Matching Grant งบประมาณ 630,000 บาท โดยได้วา่ จ้าง ร้านธนาทรัพย์ วอเตอร์เทรด จังหวัดเชียงราย เป็นผูด้ ำเนินงานจัดหาและติดตัง้ เครื่องกรองน้ำ ถังเก็บน้ำและอุปกรณ์ และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 สโมสรโรตารีแม่สาย ได้นัดหมายผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ดูแลระบบน้ำ ของโรงเรียน ประชุมและลงนามบันทึกพันธะสัญญา ระหว่างโรงเรียน ทีไ่ ด้รบั จัดสรรเครือ่ งกรองน้ำ และสโมสรโรตารีแม่สาย เพือ่ ชีแ้ จงทำความเข้าใจ ให้การ ติดตัง้ และการใช้งานประโยชน์ทย่ี าวนาน ตลอดทัง้ การบำรุงรักษาทีถ่ กู ต้อง บรรยายกาศในวันนัน้ เต็มไปด้วยมิตรภาพ ได้รบั ความร่วมมืออย่างดี ยิ่ง มีผู้บริหารและครูดูแลระบบน้ำของโรงเรียนมาประชุมจำนวน 40 ท่าน นายกสโมสรโรตารีนครเทิงและสมาชิกสโมสรโรตารีเทิง มาร่วมประชุม 5 ท่าน และมีสมาชิกสโมสรโรตารีแม่จนั 2 ท่านนำโดย ผชภ.ปริวฎั บำรุงธรรม ซึง่ มา เป็นสักขีพยานของภาค 3360 การลงนามพันธะสัญญาในวันนัน้ เริม่ จาก นายกสโมสรโรตารีแม่สาย เปิดการประชุมกล่าวต้อนรับ ประธานจัดงานพิธลี งนามได้แก่ อน.วาณิช โยธาวุธ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเชิญประชุมในวันนี้ อน.อรุณ จาโกต้า กล่าวถึงทีม่ า ของงบประมาณการทำโครงการน้ำสะอาด รทร.อำนวย หมืน่ สมบัติ ได้ชแ้ี จงถึง ความสำคั ญ การลงนามพั น ธะสั ญ ญา หลั ง จากนั ้ น ก็ ม ี ก ารลงนามโดยมี ผชภ.ปริวฎั บำรุงธรรม, นย.ฐิตาภา สุเดชมารค จากสโมสรเทิง และนายกสโมสร โรตารีแม่สาย ร่วมเป็นสักขีพยาน ตอนท้าย ผชภ.ปริวฎั บำรุงธรรม ได้กล่าวปราศรัยกับผูร้ ว่ มเข้าประชุม ในนามผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล ถึงความสำคัญของการทำโครงการ น้ำสะอาด ได้ชน่ื ชมและขอขอบคุณสโมสรโรตารีแม่สาย ทีไ่ ด้จดั ทำโครงการนี้ ครอบคลุมหลายโรงเรียนและหลายอำเภอ และได้รว่ มกับ อน.กำพล ศรีมนัส ให้ ข้อเสนอแนะในการบำรุงรักษาเครือ่ งกรองน้ำ และเวลา 11.30 น. รับประทาน อาหาร ร่วมกันซึง่ ทางสโมสรโรตารีแม่สายได้จดั อาหารไว้รบั รองทุกท่าน ต้องขอขอบคุณมวลมิตรโรแทเรี่ยนแม่สายทุกๆ ท่านที่มาช่วยกัน จนงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณผู้อำนวยการ โรงเรียน แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์,รทร.รัชพล ศรีธรรม และคณะครู ทีอ่ นุเคราะห์ สถานที่ ห้องโสตฯ สำหรับประชุมและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะพิธีกร คูเ่ ก่ง อน.กำพล ศรีมนัส และ นยล.ตระสัก ศรีธพิ รรณ์ ทีด่ ำเนินรายการได้ อย่าง ฉบับที่ ๕ ยอดเยีย่ ม กระชับ และประทับใจยิง่ สารสโมสรโรตารีแม่สาย

7


    

การประชุมครัง้ นีใ้ นส่วนตัวของผมต้องถือว่า เป็นการประชุมในระดับ ภาคครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม ผมเองก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ ที่มี คุณค่ามาก สำหรับการเข้าเป็นสมาชิกโรตารี หลายๆ ครัง้ ทีเ่ คยได้ยนิ มวลมิตร โรแทเรีย่ น ท่านทีเ่ คยเข้าร่วมประชุมมาแล้ว เล่าให้ฟงั ถึงเรือ่ งราวในการประชุม และ มิตรภาพของสมาชิกทีม่ ใี ห้แก่กนั เท่าทีไ่ ด้ฟงั มาก็เลยมีความรูส้ กึ ว่า ถ้าได้มี โอกาสได้ไปก็คงจะมีประโยชน์มากๆ และเมือ่ โอกาสได้ลอยมาอย่างไม่ทนั ได้ตง้ั ตัว เช่นดังส้มหล่น ผมรูส้ กึ ตัว อีกครัง้ ก็พบว่าตัวเองนัง่ รถในระดับมาราธอน กับนายกฯบุญลือ และเลขาฯตระสัก ด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกลเราใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมงก็ถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เราทั้งสามคนก็พุ่งตรงเข้าลงทะเบียนทันที่ในการประชุม ผมเองก็ ค่อนข้างใหม่กบั สโมสรอืน่ ๆแต่กไ็ ด้ทา่ นนายกฯ และเลขาช่วยแนะนำ ให้รจู้ กั กับ มวลมิตรโรแทเรีย่ น จากสโมสรอืน่ ๆ ก็ได้รบั มิตรภาพทีด่ มี ากๆ เช่นเคย ประทับใจ มากๆ เช่นกัน ส่วนในเนือ้ หาสาระในการประชุมนัน้ ก็เป็นการสรุปกิจกรรมการ บริหารสโมสรของภาค และเป็นการแลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดเห็นในเรือ่ งต่างๆ ทั้งที่เป็นเรื่องการชมเชย และการเสนอความเห็นในเรื่องที่ต้องมีการปรับปรุง เปลืย่ นแปลง แต่ทม่ี วลมิตรโรตารีท่ กุ ๆท่านมีความเห็นตรงกันอยูอ่ ย่างหนึง่ ก็คอื ให้ทกุ สโมสรหาสมาชิกใหม่ๆเพิม่ ก็มกี ารแนะนำให้แต่ละสโมสร หากิจกรรมให้ สมาชิกทำร่วมกัน และชักชวนผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกไปร่วมทำกิจกรรม มีส่วนร่วม ด้วยกัน เพือ่ ให้ผนู้ น้ั ได้มโี อกาสสัมผัสกับการทำกิจกรรมของโรตารี และได้รจู้ กั กับ โรตารีมากขึ้น ซึ่งโอกาสที่ผู้นั้นจะมาเข้าร่วมสโมสรฯก็มีโอกาสเป็นไปได้ อีกความเห็นหนึง่ ทีใ่ นส่วนตัวผมแล้วผมเห็นด้วยมากๆเลยก็คอื การทำอย่างไร ก็แล้วแต่เพือ่ ให้ชกั ชวนบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเอง เช่น แอนน์ บุตรสาว บุตรชาย หรือใครก็ได้ในครอบครัวเราไปร่วมทำกิจกรรมสโมสร หรือพบกัน พูดคุยกัน นอกเหนือจากทีไ่ ด้พบปะกันในการประชุมประจำสัปดาห์แล้ว ก็จะเป็น การทำให้ครอบครัวของสมาชิกแต่ละท่าน ได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก ยิง่ ขึน้ เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้กบั สโมสรมากยิง่ ขึน้ ตามไปด้วย ก็นา่ จะเป็น แนวความคิดทีด่ ี ทีจ่ ะทำให้สโมสรมีความเข้มแข็ง เป็นบึกแผ่น สามัคคีปรองดอง กัน ในหมูม่ วลสมาชิกด้วยกันเอง และด้วยความสามัคคีนเ้ี อง ก็จะเป็นต้นแบบทีด่ ี ให้ผสู้ นใจในโรตารี จะได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิก โรตารีตอ่ ไปนัน้ ก็นา่ จะเป็นแนว ความคิด ที่น่าสนใจในการที่จะรักษาสมาชิกภาพ และการเพิ่มสมาชิกให้กับ สโมสร และก็เป็นอีกเหตุผลหนึง่ ทีจ่ ะทำให้สโมสร มีความเข้มแข็งมากขึน้ และนัน้ ก็คอื เนือ้ หาในส่วนปลีกย่อยทีผ่ มเห็นว่า น่าจะเป็นประโยชน์ และ เป็นสิง่ ทีค่ วรจะนำเสนอให้ทกุ ๆท่านได้ทราบ เผือ่ ว่าหากสโมสรแม่สายเรา จะนำมาใช้ให้บอ่ ยๆบ้างก็นา่ จะเป็นประโยชน์แก่สโมสรของเรา ก็ตอ้ งยอมรับว่า การประชุม อินเตอร์ซติ ท้ี แ่ี ม่สอดครัง้ นี้ ให้แง่คดิ ทีด่ ี และมีประโยชน ต์ อ่ แต่ละ สโมสร มวลมิตรโรตารี ทุกๆท่าน ในการทีไ่ ด้แลกเปลืย่ นความคิดเห็นดีๆ เพือ่ จะ ฉบับที่ ๕ ได้ มีการแก้ไขปรับปรุงให้กิจกรรม การให้บริการผู้อื่นเหนือตนเอง ของสโมสร สารสโมสรโรตารีแม่สาย ดียง่ิ ขึน้ ต่อไป

8


9

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


⌫    ⌫

     

10

ฉบับที่ ๓ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


 

⌫⌫

⌫⌫  

11

ฉบับที่ ๓ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


⌫ 

   ⌫ ตะลุงตุงแช่... ตะลุงตุงแช่... เสี ย งล่ อ โก๊ ะ พร้ อ มเสี ย งประทั ด ดั ง สนั ่ น หวั ่ น ไหว เป็นสัญญาณว่า ปีใหม่จนี หรือ เทศกาลฉลองตรุษจีน ได้เวียนมา อีกคำรบหนึง่ สารฉบับนี้ ออกหลังเทศกาลตรุษจีนไปหมาดๆ มวลมิตร โรแทเรีย่ นทัง้ หลายทีม่ เี ชือ้ สายจีน คงจะหายเหน็ดหายเหนือ่ ย กับ การเฉลิมฉลองกันบ้างแล้ว ขอแสดงความยินดีย้อนหลัง กับ ทุกท่าน “ซินเจียยูอ่ ่ี ซินนีฮ้ วดไช้” เพื่อให้เข้ากับเทศกาลของคนจีน คงไม่มีเรื่องราวอะไร ทีเ่ หมาะเหม็งเท่ากับ เรือ่ งนีแ้ น่นอน

12

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย

“(ปลา)มังกร สัตว์เลีย้ งแสนรัก “ ของ อน.กำพล ศรีมนัส มังกร สัตว์ในเทพนิยาย ในตำนาน ในนิทานทีม่ อี ยู่ ใน แทบทุ ก ซี ก โลก ถึ ง แม้ จ ะมี ร ู ป ร่ า งหน้ า ตาคล้ า ยคลึ ง กั น หรื อ เหมือนกัน ขึน้ อยูก่ บั จินตนาการของศิลปิน ในแต่ละท้องถิน่ ทีจ่ ะ สร้างสรรค์กนั ออกมา ในทางแถบทวีปยุโรป มังกรจะมีปีกพ่นไฟ เป็นฝ่าย อธรรม ต้องต่อสูก้ บั ฝ่ายธรรมะ เจ้าชายอัศวินม้าขาว ส่วนทางบ้านเราจะกลับกลายเป็นนาคพ่นน้ำ เกี่ยวพัน กับพระพุทธศาสนา อย่างแยกกันไม่ออก เป็นการผสมผสาน ความเชือ่ พืน้ บ้านกับศาสนาพุทธ สำหรับในเมืองจีน มังกร เป็นสัญลักษณ์ของ จักรพรรดิ์ โอรสแห่งสวรรค์ แสดงถึงความมีโชคลาภ วาสนา ในอดีต ผูท้ จ่ี ะมี ตราสัญลักษณ์นไ้ี ด้ ก็คอื องค์จกั รพรรดิ หรือผูส้ บื เชือ้ สายเท่านัน้ ปลามังกร มีชอ่ื เต็มว่า “ปลาอโรวานา” เป็นความเชือ่ ของ ชาวจีน ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความมัง่ คัง่ ด้วยรูปร่าง ทีค่ ล้ายกับ มังกร ปลาชนิดนีจ้ งึ เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภทีด่ ี ความแข็งแกร่ง อำนาจ และสามารถสะกดสิง่ ชัว่ ร้ายในทีอ่ ยูอ่ าศัย หลายคนเชือ่ ว่า สีของปลามังกรทีม่ คี วามสง่างามนัน้ เป็นสีเดียวกับ ฉลองพระองค์ ของฮ่องเต้ (สีเหลือง) ดังนัน้ สายพันธ์ปลาอโรวานา อย่าง สายพันธุ์ ทองพาดหลัง (Cross Back Golden) หรือทีเ่ รียกว่า ทองมาเลย์ จึงเป็นที่ต้องการและมีราคาแพงมาก ในบางประเทศทางแถบเอเชีย เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และมาเลเซีย ปลาชนิดนีม้ กั จะมีความเกีย่ วพัน กับบุคคล ทีร่ ำ่ รวยมากๆ หรือมีอทิ ธิพล โดยเฉพาะผูท้ เ่ี ชือ่ ว่าการพเลีย้ งปลานี้


  จะทำให้ธรุ กิจเจริญรุง่ เรือง ความเชื่อนี้มาจากการที่น้ำคือแหล่งที่ “พลังชี่” ก่อตัว และปลามังกรจะช่วยเสริมพลังหยางเข้าไปนำมาซึ่ง “เซิงชี่” ใน สถานทีน่ น้ั ๆ หรือใช้กระตุน้ ดาวมงคลใดๆ ก็แล้วแต่ทป่ี รากฏขึน้ ใน บ้านหรือในสำนักงาน ในฮ่องกง ปลามังกร เป็นเครือ่ งแสดงความ มัง่ คัง่ และสถานะของบุคคลอีกด้วย ประเภทของปลามังกร

ปลาอโรวานาเอเชี ย หรื อ ชื ่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ คื อ Scleropages Formosus) พบอยูท่ ว่ั ไปในเอเชียตามชือ่ ทีบ่ ง่ บอกไว้ และเป็ น ที ่ เ ลื ่ อ งลื อ ในฐานะปลาตู ้ น ้ ำ จื ด ที ่ แ พงที ่ ส ุ ด ในโลก ถู ก จั ด อยู ่ ใ นสายพั น ธุ ์ ท ี ่ ใ กล้ จ ะสู ญ พั น ธุ ์ ใ นอนุ ส ั ญ ญา Cites อนุญาตให้คา้ ขายได้เฉพาะในรุน่ ทีส่ องเท่านัน้ ปลาอโรวานา แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ อโรวานา แดง และทอง โดยแตกออกไปอีกหลายชนิด ปลามังกรแดง ส่วนใหญ่พบทางแถบอินโดนีเซีย ของรัฐ กาลิมนั ตัน เป็นทีต่ อ้ งการมากทีส่ ดุ เพราะสีแดงสือ่ ถึง ความมัง่ คัง่ สุขภาพ และโชคลาภทีด่ ี ปลามังกรทอง พบในแหลมมาลายู รัฐปะหังเป็นหนึง่ ใน ดินแดนทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ ทีม่ ปี ลาอโรวานาพันธุท์ องพาดหลัง ซึง่ เป็น ทีต่ อ้ งการอย่างสูง จึงเรียกกันง่ายๆว่า ทองปะหัง (Pahang Gold ) ปลาชนิดนี้มีราคาสูงมาก เพราะสีทองที่ปกคลุมตัวปลานั้น เหมือนกับสีฉลองพระองค์ของฮ่องเต้

13

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


14

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย

ปูพื้นกันมาพอสมควรแล้ว มาเจอเจ้าของพร้อมตัวจริงเสียงจริง ของเจ้าของปลามังกรแดง ได้เลย สวัสดีครับ อน.กั้ม เพิ่งเจอกัน ในบทความเกี่ยวกับอาหารการกิน ฉบับนีข้ อมาพูดคุยใหม่ จริงๆแล้วตัง้ ใจจะให้เขียนเรือ่ ง “สัตว์เลีย้ งแสนรัก” มาตัง้ หลายเดือนมาแล้วนะครับ ครับสวัสดีครับ นายสูร่ ู้ ผมก็อารัมภบทอยูใ่ นใจมาหลายฉบับเหมือน กัน แต่กไ็ ม่รจู้ ะเริม่ ยังไงดี เอาเป็นว่าวันนีจ้ ะเล่าเรือ่ งปลา “อโรวาน่า” หรือว่า ปลามังกรทีเ่ ลีย้ งไว้ อันทีจ่ ริงผมเลีย้ งสัตว์ลย้ี งไว้หลายชนิดครับ เช่นปลาทีบ่ า้ น ก็ ม ี ป ลาตั ้ ง หมด ๙ ตั ว ที ่ โ รงงานก็ ย ั ง มี กระต่ า ย นกยู ง นกขุ น ทอง และก็ไก่ชนครับ ได้ข่าวล่าสุดมีห่านอีกฝูงใหญ่ มาเพิ่มอยู่ในคอลเล็คชั่นอีกแล้ว ใช่มั้ยครับ ฮ่า..ฮ่า.. เอาไว้ชว่ ยหมาเฝ้าทรัพย์สนิ ทีโ่ รงงานครับ วันนีเ้ อาเรือ่ ง ปลา มังกรแดงทีผ่ มเลีย้ งไว้ ได้ประมาณ ๓ ปีดกี ว่าครับ ผมตัง้ ชือ่ ให้วา่ เจ้า “แดงเหนือ (สุดยอดในสยาม)”ตอนมาใหม่ๆ ขนาดประมาณ ๔ นิ้วเห็นจะได้ เป็นปลา มังกรแดง จากประเทศอินโดนีเชีย ซึง่ เป็นประเทศทีม่ ฟี าร์มปลามังกรเยอะมาก เพราะเป็นถิน่ กำเนิดของปลาชนิดนี้ เจ้าแดงเหนือมีชอ่ื ทางสายพันธุว์ า่ NIWAN RED [High Quality] ทำไมถึงเป็นนิวาน ก็เพราะว่า นิวานไม่มีฟาร์มเป็นของตัวเอง แต่เป็นนิวาน นักคัดปลาแดงมือหนึง่ ของอินโดฯ โดยนิวานจะไปตามฟาร์ม ต่างๆ เพือ่ ไปคัด ปลา พอได้แล้วก็จะนำมาขายในชือ่ ของตัวเอง ดังนัน้ ปลาทีม่ ดี กี รีจากนิวาน จึง ได้รบั ความนิยม โดยเฉพาะในช่วงทีผ่ มซือ้ มา แต่กน็ น่ั แหละ ราคาก็ยอ่ มแรง ไปด้วย จนหลังๆ คนเลีย้ งปลาในเมืองไทยไม่สรู้ าคาเท่าไหร่ การนำเข้าปลาจาก นิวาน จึงได้หยุดไป เจ้าแดงเหนือจึงเป็นปลาจากนิวาน ล็อตสุดท้ายทีม่ กี าร นำ เข้ามา โดยล็อตนัน้ ทางร้านได้นำปลาจากนิวานเข้ามาทัง้ หมด ๔๐ ตัว พอปลาทั้ง๔๐ตัวได้มาถึงเมืองไทย ทางร้านก็ยังไม่ได้เปิดขาย เพราะว่า จะต้องทำการพักปลาเพือ่ ปรับสภาพปลา แต่ในช่วงนัน้ เพือ่ นผมซึง่ รู้จักกับเจ้าของร้านเป็นพิเศษ ได้เข้าไปดูปลาและได้คัดปลาที่มีแวว (ต้องใช้ คำว่า มีแววเพราะว่าปลาตัวขนาด ๔ นิว้ ยังมองอะไรไม่ออกครับ)ได้มา ๓ ตัว และ ๑ ใน ๓ ก็คอื เจ้า “แดงเหนือ” เมือ่ เวลาผ่านมา ๓ ปี เจ้าแดงเหนือก็ตวั ใหญ่ขน้ึ ตอนนีป้ ระมาณ ๒๒ นิว้ และก็จะตัวโตไปเรือ่ ยๆ ท่านใดทีม่ คี วามสนใจเรือ่ งปลามังกร หรือว่า อยาก จะเลีย้ งก็โทรคุยกันได้นะครับ ใครที่คอ “สัตว์เลี้ยงแสนรัก” ก็พูดคุยกับ อน.กั้มได้ตามสะดวก ขอบคุณและสวัสดีครับ ส่วนนายสูร่ ู้ ก็วา่ จะเพิม่ เมนู ปลาแอ็บ เข้าไปยามเย็นนีส้ กั หน่อย.... อิออิ ิ หักมุมหน่อยนะครับ


   

⌫ ⌫ ⌫ “ปัน่ จักรยานเพือ่ สุขภาพ” ปรัชญาของการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพถือเป็น GAMES ชนิดหนึง่ จุดประสงค์ไม่ได้ตอ้ งการแข่งขันและชนะอย่าง SPORTS เป็นการ จัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ให้มี มลพิษทางอากาศ ไม่มีมลพิษทางเสียง ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสรรค์สังคม ให้อยู่รวมกันอย่างสงบประหยัด บางโอกาสยังช่วยเหลือ เพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน ได้อกี ด้วยทำให้สขุ ภาพกายและใจแข็งแรงขึน้ พร้อม ๆ กัน แต่การปัน่ จักรยานแบบ Aerobic คือ การปัน่ ต่อเนือ่ งแบบไม่หยุด ใช้เวลา ยาวประมาณ (ไม่น้อยกว่า 40 นาที) ต้องการออกซิเจนหายใจเข้าออก ตลอดเวลา ทำให้กล้ ามเนือ้ ทนทาน เส้นเลือดหัวใจหล่อเลีย้ งสูบฉีดดีขน้ึ ปอด ระบบภูมคิ มุ้ กัน อารมณ์ตา่ งๆ ดีขน้ึ ทัง้ นีท้ ง้ั นัน้ แต่ละท่านต้องปรับระบบต่างๆ ให้เข้ากับสุขภาพตัวเองอย่างเหมาะสมพอดี จะได้รบั ผลดีทส่ี ดุ ขอยกตัวอย่างของ ชมรมจักรยานเพือ่ สุขภาพแห่งประเทศไทย ตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2534 ได้สมาชิกเริม่ ก่อตัง้ 40 คน ทีม่ วี ตั ถุ ประสงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อสุขภาพ คมนาคมเพื่อลดปัญหาจราจร อนุรกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม นันทนาการ ร่วมทำกิจกรรมเพือ่ สาธารณ ประโยชน์ โดยมีคำขวัญว่า “ สองขาปั่น สองล้อหมุน เกื้อหนุนกัน สร้างสรรค์สังคม” ชมรมนี้ยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มคน ที่รักการปั่น จักรยานทุกท่าน และจัดกิจกรรมดีๆ ต่อเนือ่ งมาจนทุกวันนี้ ปี พ.ศ. 2544 สพช. ( สำนักงานนโยบายและพลังงานแห่งชาติ ) ได้ให้เทศบาลทัว่ ประเทศ เสนอขอทุนดำเนินการวางแผนเมือง เพือ่ ใช้จกั รยานรอบเมือง เวลานัน้ เสนอ เข้ามา 21 แห่ง คัดเลือกได้ 14 แห่ง เพือ่ ไปศึกษาทำโครงการพัฒนาเมือง ให้ประชาชนใช้จกั รยานในชีวติ ประจำวัน ในส่วนของอำเภอแม่สาย ทุกๆวันพุธ เวลา 15.00 น ทางเทศบาล มีนดั กับประชาชนผูท้ ส่ี นใจการปัน่ จักรยาน สามารถไปเจอกันทีห่ น้าเทศบาล อ. แม่สาย แล้วค่อยนัดแนะกันว่าวันนี้จะปั่นจักรยานไปทิศไหน ซอยไหน ถนนไหน เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกระชับมิตร ระหว่าง ประชาชนกั บ คนทำงานในเทศบาล ถื อ โอกาสออกไปเยี ่ ย มเยี ย นดู แ ล ความสงบเรียบร้อยของท้องที่ด้วย นอกจากนี้ทุกๆวัน ก็มีประชาชน หลายกลุ่ม ที่ปั่นจักรยานเป็นประจำอยู่แล้ว บางคนชอบอากาศยามเช้า ก็จะปัน่ เพือ่ สูดอากาศบริสทุ ธิเ์ พราะเวลานัน้ คนไม่ พลุกพล่าน ทำให้รา่ งกาย กระชุม่ กระชวย เพือ่ เริม่ ต้นวันใหม่อย่างสดชืน่ ได้ ส่วนช่วงเย็นจะมีหลายกลุม่ มากกว่า เช่น กลุม่ ผูส้ งู อายุกร็ าวๆ อายุ 60 ปี รวมตัวกันค่อยๆ ปัน่ ค่อยๆ พูด คุยหัวเราะกันไปเห็นวิวทีไ่ หนสวยก็จะหยุดรถชมวิวกัน (หรือ อาจเหนื ฉบับทีอ่ ่ ๕ย

15

สารสโมสรโรตารีแม่สาย


ก็ได้) บางกลุม่ ก็ไปแบบครอบครัว พ่อแม่ลกู พ่อแม่กใ็ ห้กำลังใจลูก โดยให้ลกู ปัน่ นำหน้า แล้วตัวเองไล่ตาม หรือบางครัง้ ก็ตวั เองปัน่ นำหน้าเพือ่ ให้ลกู ตามให้ทนั หยอกล้อกันเล่นอย่างสนุกสนานมีความสุขดี บางกลุม่ ก็ไปกันแบบเพือ่ น ร่วม อุดมคติด้วยกัน กลุ่มนี้ค่อนข้างมีสมาชิกเยอะ การแต่งตัวอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ ดูเป็นมืออาชีพทีเดียว กลุม่ นีจ้ ะปัน่ กันเร็วมากแบบแรงไม่ตกในสายตาผูแ้ ต่ง เมือ่ หลายปีกอ่ นผูแ้ ต่งได้รบั การชักชวน จากคุณอรพินท์ สดศรีวบิ ลู ย์ ก็เริ่มปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ พูดอย่างนี้เพราะจะปั่นช้าและชมวิวกันไป จะ เปลีย่ นเส้นทางสลับไปมา ส่วนมากชอบออกถนนตัดใหม่ เพราะทุง่ นาสีสนั จะ เปลี่ยนตามฤดูกาลเช่น ช่วงปลูกข้าวจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากการทำนา ต้นกล้า กลายเป็นรวงข้าวสูงใหญ่ ทัว่ ทุง่ จะเขียวขจี เวลาขีผ่ า่ น ลมอ่อนๆโชยมา จะหอมกลิน่ น้ำนมข้าว หลังจากนัน้ ทุง่ นาจะเหลืองอร่าม สุกเต็มที่ เพือ่ รอการเก็บเกีย่ ว ก็จะ เห็นวิถชี วี ติ ชาวนา จะรวมกลุม่ กันช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เก็บเกีย่ ว ทุง่ นาทีละ แปลง บางทีกเ็ ห็นรถแท็รกเตอร์คนั ใหญ่ มารอรับจ้างเก็บเกีย่ ว พอหมดฤดูเก็บ เกี่ยว ทุ่งนาจะแห้งแล้ง เวิ้งว้างพอสมควร แต่วิถีชาวนาหยุดไม่ได้ จะเห็น เตรียมดิน ปลูกผัก ปลูกถัว่ ปลูกข้าวโพด ฯลฯ เป็นต้น เพราะฉะนัน้ การปัน่ จักรยาน จะมีชวี ติ ชีวา น่าสนใจมากทีเดียว ส่วน ในฤดูฝน ก็จะมองท้องฟ้าก่อนออกปัน่ ดูวา่ ทิศไหน ฟ้าเปิด ฟ้าใส ก็จะไปทิศนัน้ แต่บางทีออกเดินทางแล้ว ลมเปลี่ยนทิศหรือคาดคะเนผิด ก็จะโดนฝนเปียก ถ้าฝนปรอย ๆ ก็จะปัน่ ใต้ฝน (แบบโรแมนติก) แต่ถา้ ฝนกระโชกหนัก ก็ตอ้ งขอ อาศัยใต้หลังคา ของชาวบ้านพักหลบฝน นอกจากนั้น ก็จะปั่นไปถนนใหญ่ คือถนนพหลโยธิน ไปบ้านถ้ำ ห้วยไคร้ เส้นทางนี้จะต้องระวังรถใหญ่ที่ไปทิศทางเดียวกันที่ขับเร็วมาก และ รถจักรยานยนต์ทช่ี อบย้อนศรกลับมา วิวทีเ่ ห็นเหมือนตอนขับรถ แต่สปีดจะช้า จนมองเห็นรายละเอียดข้างทางได้มากกว่า ส่วนอีกเส้นทางหนึ่ง คือปั่นจักรยาน เข้าขุนน้ำนางนอน ถ้ำหลวง ดอยผาหมี เส้นทางนีจ้ ะมีเนินขึน้ ลง ต้องปรับเปลีย่ นเกียร์บอ่ ย วิวสองข้างทาง จะเป็นชาวสวนปลูกส้ม ลิน้ จี่ อีกเส้นทางหนึง่ ปัน่ จักรยานไป ด่านพรมแดน ไทย - เมียนม่าร์ เลีย้ วซ้ายเข้าถนนไปริมน้ำถ้ำผาจม เส้นทางนี้ จะมีภเู ขาค่อนข้างสูง หลายลูกสลับซับซ้อนกัน จะออกไปทาง สีแ่ ยก เชียงแสน วิวข้างทางจะเป็นภูเขาสูง สลับกับ รีสอร์ทเป็นช่วงๆ (เส้นทางนี้ ค่อนข้าง ต้องมืออาชีพนิดหนึง่ ) เป็นต้น แต่ละจุด ที่ไปจะมีทิวทัศน์ที่ไม่เหมือนกัน แต่ละเวลาที่ไปจะมีฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนัน้ ผูอ้ า่ นสามารถ เลือกเดิน เส้นทางทีต่ วั เองชอบ และเหมาะสม ก็ถอื ว่า เกิดประโยชน์สงู สุดกับตัวเองแล้ว

16

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


ขนมกุย้ ช่าย อาสัวปอ

 ⌫

ได้แต่แอบมอง.... เสี ย งรอสายที ่ ไ ม่ ไ ด้ เ ปลี ่ ย นมาหลายปี แ ล้ ว แสดงว่ า ไม่ผดิ เบอร์ แน่ ฮัลโหล... ฮัลโหล... ครับ อน.วิชยั ใช่มย้ั ครับ ขอรบกวน เขียนบทความ เรือ่ งเมนูเด็ดหน่อย คร๊า...บ ผิดทีร่ เึ ปล่า ให้บอกร้านอร่อยแล้วไม่ผดิ ทีแ่ น่ๆ แต่ถา้ ให้ลง มือผิดคน...ชัวร์ อ๋อ... ไมใช่อย่างงัน้ หรอกครับ เผอิญอยากทานขนมกุย้ ช่าย ... เอ๊ย..ไม่ใช่ พูดผิด คราวทีแ่ ล้วที่ คุณแม่ของท่าน ทำแจก ตามบ้าน อร่อยมาก จนติดใจ แหะ..แหะ.. เพราะแจกน้อยไปหน่อย คราวนีเ้ ลยขอเชิญชวนมาทำโชว์ ให้เพือ่ นพ้องน้องพีไ่ ด้รว่ ม รับรสกัน ว่า ฝีมอื สูตรเด็ดของแม่เจ้าสัวปอ เป็นยังไง ไม่วา่ งเลยครับ.. ช่วงนีย้ งุ่ มากเลย รอเดือน 5 แล้วค่อยเขียน ได้มย้ั ..ได้ทานแน่ โห.. รอเดือนห้าเนี่ยนะ .. ขอโทษครับ คุณแม่ท่านเป็น คนลงมือ ไม่ใช่ทา่ นนีน่ า ฮ่า..ฮ่า.. ได้ยนิ เสียงคุยเป็นเสียงในฟิลม์... ช้งเช้ง ช้งเช้ง โอเค ไม่เกินสามวันส่งตรงถึงสตูดโิ อ.... เห็นมั้ยครับ... อน.ปอ น่ารักอย่างงีน้ แ่ี หละ ขออะไรก็ได้โม้ด ขอขอบคุณคุณแม่ของท่านเจ้าสัวปอ มา ณ ทีน่ ด้ี ว้ ย และขอคอนเฟิร์มว่า ขนมกุ้ยช่ายเจ้าสัวปอ อร่อยแบบรสดั้งเดิม แต้จว๋ิ แท้ๆ ทีไ่ ม่มรี สหวาน เน้นเค็มจ้า... เดือนห้า มาถึงก็อย่าลืมแถวนีด้ ว้ ยเน้อคร๊าบ... กำเสีย่ ...ฮ่อ

17

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


ขนมกุย้ ช่าย อาสัวปอ ส่วนผสมสำหรับทำ ไส้กยุ้ ช่าย ผักกุย้ ช่าย 1 กก. เกลือ 1/2 ช้อนโต๊ะ โซดา 3-4 ช้อนโต๊ะ ผงชูรส 1 ช้อนชา

วิธีทำไส้กุ้ยช่าย ซอยผักกุ้ยช่าย และนำส่วนผสมมา คลุกเคล้า ให้เข้ากัน ส่วนผสมแป้ง แป้งข้าวเจ้า 1 ถุง แป้งมัน 1/4 ถุง น้ำเปล่า 2.80 กก. - 3.00 กก. น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ วิธีทำ เอาน้ ำ เปล่ า ต้ ม จนเดื อ ด ใส่ น ้ ำ มั น พื ช เอาแป้ ง ข้ า วเจ้ า ที ่ เ ตรี ย มไว้ แ ล้ ว ค่ อ ยๆ ใส่ลงไปและคนเร็วๆ จนหมดแป้ง (จนแป้งสุก) ปิไฟ ปิดฝาหม้อไว้ 45 นาที นำออกจากหม้อ มานวด จนแป้งเนียน ถ้ า แป้ ง อ่ อ นไปให้ ใ ช้ แ ป้ ง ค่ อ ยๆ โรยลงไป ถ้าแป้งแข็งไป ให้ใช้น้ออุ่นเติมลงไป และนวด จนแป้ ฉบับที่ ง๕เนียน

18

สารสโมสรโรตารีแม่สาย

วิธีการห่อ และน้ำจิ้มยังไม่ได้ให้มา สงสัยจะ เก็บไว้เฉลยงวดหน้า เอาเป็นว่า จะติดตามมาให้ ครบสูตรในลำดับถัดไป


⌫ ซินเจียยูอ่ ่ี ซินนีฮ่ วดใช้ .... เฮง ๆๆๆ รวย ๆๆๆ ขอให้อยูด่ ี มีสขุ สุขภาพแข็งแรง คิดสิง่ ใดขอให้สมมาตรปรารถนากันทุกประการนะครับ เผลอแพลบเดียวก็เดือนใหม่อกี แล้วครับ อืม..... ก็จริงซินะ ประชุม ประจำสัปดาห์กนั มา 3-4 ครัง้ แล้ว ก็เป็นเดือนแล้วซินะ คราวนีค้ งไม่ตอ้ งให้ทา่ น บก.มาจี้ เพราะพร้อมทีจ่ ะทำหน้าที่ ของตน(อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้) สโมสรโรตารีแม่สาย พยายามช่วยกันคนละไม้คนละมือ หาความรูด้ ๆี มามอบให้แก่แฟนคลับอย่างเสมอต้นเสมอปลาย นายสูร่ ู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง แก่ทกุ ท่านในสารสโมสรฯ นีย้ งั ไม่พอยังพยายามหาความแปลกใหม่ ให้ความรู้ ทีท่ นั สมัย แก่ทกุ ท่านผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทัง้ ทางอีเมล์ทางอินเตอร์เน็ต และ HI 5 ให้สมกับยุค HI-TECH เพือ่ มวลประชาได้ความรูพ้ ฒ ั นากึน๋ เขียนบทความ เรือ่ ง ของ(ไม่)รัก ของ(ไม่)หวง ตอนนีก้ ป็ าไป ตอนที่ 4 แล้ว ใครอยากรูอ้ ยากอ่าน ผ่านสือ่ ต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นประดับความรูไ้ ด้ตามอัธยาศัยนะครับ……….. เราอาลัยกับการย้ายไปประจำตำแหน่ง ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ พาณิชย์จำกัด สาขาอำเภอพาน ของท่านผูจ้ ดั การ สุกฤษฎิ์ เมฆประภามงคล เราชาว สร. แม่สาย เป็นห่วงเป็นใยคิดถึงท่านใจจะขาด ท่านเป็นสมาชิกที่ เข้มแข็ง มาช้านาน แต่ดว้ ยหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ เรายินดี ในความก้าวหน้า ของท่าน ขอให้ทา่ นเจริญๆ ยิง่ ๆขึน้ นะคร๊าฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ….. พูดไม่ทนั ไร เราก็ได้ สมาชิกใหม่มาแทนที่ ผูจ้ ดั การธนาคารเหมือนกัน แต่ตา่ งธนาคารและต่างวัย เราได้ รทร. เสงีย่ ม สมเวที ผูจ้ ดั การธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สาย มาเป็น สมาชิกใหม่ ท่านย้ายมาจากเชียงแสน เราชาว สร. แม่สาย ขอยินดีตอ้ นรับท่าน ด้วยความยินดียง่ิ ครับท่าน ….. สร.แม่สายภูมใิ จเหลือเกินกับ “โครงการน้ำดืม่ สะอาด” ทีม่ อบให้ แก่ โรงเรียนต่าง ๆ ทัง้ อำเภอแม่สาย อำเภอเทิง และ อำเภอเชียงแสน รวม 27 โรงเรียน เป็นเงินร่วมหกแสนบาท ซึง่ ได้ทำโครงการนีร้ ว่ มกับสโมสรโรตารี จาก ฮาวาย ทางสโมสรฯ แม่สายได้เรียนเชิญท่าน ผอ. และผูด้ แู ล เครือ่ งกรองน้ำ จากโรงเรียนต่างๆ ทัง้ 27 โรง มาทำความเข้าใจในโครงการ เพือ่ ทีจ่ ะได้ชว่ ยกัน ดูแลรักษาเครือ่ งกรองน้ำ ให้มปี ระสิทธิภาพให้สามารถใช้ประโยชน์ ยัง่ ยืนนาน …. ข่าวล่ามาเร็ว บัดนีท้ างผูท้ ร่ี บั ผิดชอบดำเนินการติดตัง้ ได้ตดิ ตัง้ เสร็จแล้ว ร่วม 10 โรงเรียน ส่วนที่เหลืออีกไม่นานคงแล้วเสร็จ หวังว่าคงจะทันการมา เยีย่ มเยือนของสมาชิกจากฮาวาย ซึง่ จะมาเยีย่ มชมโครงการ ในประมาณ วันที่ 18 กุมภานี้.. ปีนี้ตาท่านวาณิชพา สร.จากฮาวายไปเที่ยวนะครับ… 555 ++++…..ข่าวล่ามาช้าแจ้งจากบริษทั ธณทรัพย์ ทีท่ ำการติดตัง้ ว่า เสร็จครบทุก โรงเรียน ตามสัญญาทุกประการ.. (เฮ).. ฝ่ายบริจาค PHF ทุกท่านเตรียมตัวควัก กระเป๋าล่วงหน้าได้เล้ย... ใบบริจาคจะส่งตรงถึงบ้านในเร็ววันนี.้ . โดยปกติแล้ว ช่วงนีจ้ ะต้องมีการเตรียมงานการแข่งขันบาสเก็ตบอล โรตารีคพั แต่ปนี ท้ี างสโมสรขอบาย หลีกทางให้กบั ทางเทศบาล ตำบลแม่สาย จัดมหกรรมกีฬา เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดงานซ้ำซ้อน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสีย

19

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย


20

ฉบับที่ ๕ สารสโมสรโรตารีแม่สาย

งบประมาณโดยใช่เหตุ ทางสร.แม่สาย จะได้ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ไปทำ โครงการอืน่ ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ชุมชนต่อไป….. เราเก่งสะอย่าง ทำอะไรก็นา่ รัก (ไปหมด) … เมือ่ วันที่ 30 ธันวาคมทีผ่ า่ นมา สร แม่สายร่วมกับมูลนิธสิ ตั ยาไส ได้ไป แจกของแก่ผอู้ ยากจน… เอ้ยไม่ใช่..... ยากจนบนเทือกเขาดอยตุง สมาชิกสร. แม่สาย ไปร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ช่วยกันแจก ช่วยกันแถม…. ชาวบ้าน ชาวดอย ที่อดอยาก ยากไร้ ต้องการความช่วยเหลือมีมากมาย เหมือนกับ เราไม่ไปโรงพยาบาลนึกว่าไม่มใี ครเป็นไร แต่พอไป โรงบาลทีไร เห็นคนป่วยไข้ มากโข นี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ไปเห็นกับตาก็คงไม่รู้ว่าคนยากจน ที่ต้องการ ความช่วยเหลือ ยังมีอกี มากมาย เพราะเหตุน้ี ทาง สร. แม่สาย จึงได้ บรรจุ โครงการแบบนีร้ ว่ มกับมูลนิธสิ ตั ยาไสทุกปี……….. สร. ไหนต้องการร่วม ใน โครงการก็สามารถติดต่อท่านนายกฯสโมสรได้นะครับ ……. งานนี้ได้บุญ เหลือหลายนะ ขอบอกกกกกก. มาอีกแล้วกับโครงการเกีย่ วกับน้ำดืม่ สะอาด…. ดวงมันจะได้ทำบุญ โครงการดีๆ ก็ไหลมาเทมาอย่างมิขาดสาย…. สร กรุงเทพใต้ ผู้ใจบุญ ใจประเสริฐ เป็นห่วงเป็นใย ลูกๆ หลานๆ ชาวภูธร ได้เสนอทีจ่ ะมอบ เครือ่ งทำ น้ำดื่ม RO ให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอ แม่สายที่มีนักเรียนไม่เกิน 350 คน โครงการนีม้ งี บประมาณแสนเศษ ยังไม่พอ จะมอบงบดูแลรักษาให้ปลี ะ 20,000 บาท ทุกปี สมาชิกทุกท่านช่วยกัน survey ด้วยนะครับ ท่านเห็นโรงเรียนใด ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือ ก็มาบอกท่านนายกฯด้วยนะครับ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ….งานนีน้ ายกฯปีหน้าสบายอีกแล้ว….. เอาต่ออีกสักหนึง่ โครงการฯ Rtn.Arthur จาก สร.ดูรลั ออสเตรเลีย ต้องการทำโครงการอาหารกลางวันให้เด็กกำพร้า บ้านห้วยหม้อ เทอดไท แม่ฟา้ หลวง โดยโครงการนีจ้ ะทำร่วมกับสโมสรไลออนส์ แม่สาย ทีจ่ ะบริจาค สมทบโครงการเป็นจำนวนเงิน 500 $ เท่ากับสร.แม่สาย มือ MG.สโมสร รับลูก ด่วน... เอ้า รับสิครับ ท่าน อน.วาณิช อย่าหลบ....สิครับ วันนีท้ ร่ี อคอย... ประเดิมศักราชใหม่ของ ผวภ.หญิงคนแรก ของ ภาค 3360 ผวภ.แววดาว ลิม้ เล็งเลิศ นำกลองสะบัดไชยไปตีโชว์ทซ่ี านดิเอโก ระหว่าง การอบรม ผวภ.ทัว่ โลกจนได้รบั รางวัล นอกจากนัน้ ยังได้ขา่ วว่า มีการติวเข้ม เต็มพิกดั เพือ่ ให้ปบี ริหารของท่านประสพความสำเร็จแบบสุดๆ เอ้า.. ในฐานะ สโมสรฯคูม่ ติ ร เต็มทีค่ รับ สโมสรฯแม่สาย ร่วมประเดิมศักราชในฐานะคูม่ ติ รให้ทา่ น แววดาว ด้วยการอาสาเป็นเจ้าภาพ อบรมคณะกรรมการบริหารปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ที่ โรงแรมแม่โขงเดลต้า แม่สาย วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์นี้แน่นอน ขอคอนเฟิร์ม ทุกอย่างพร้อมสรรพ์ ประธานจัดงานได้ นยล.ตระสัก ศรีธพิ รรณ์ เป็นแม่งาน คนหนุ่มไฟแรง ชัวร์ป๊าบ.... เมื่อแม่สายจัดงานทั้งที เล็กๆไม่ ใหญ่ๆ ชอบ งานเดียวจิบ๊ ๆ อย่างนีต้ อ้ งเบิล้ เป็นสองงานในวันเดียวกันซะเลย เย็นย่ำสนธยาได้เวลาสังสรรค์ สนุกสนาน เฮฮา เพราะประธาน จัดงานมือเก๋า ทีผ่ า่ นงานหย่าย...มาหมดแล้ว อน.วิชยั ศรีพธูราษฏร์ ขอการันตี ความประทับใจ เพือ่ ให้เข้ากับบรรยากาศแบบม็อบๆ งานชือ่ ว่า “ม็อบ พันธะ (สัญญาคู)่ มิตร กูใ้ จ” งานนีใ้ ห้ทง้ั เหลืองแดงแต่งมาประชัน สมาฉันท์ เรารักกัน จุบ๊ ..จุบ๊ ... สถานทีเ่ ดียวกันกับคณะกรรมการภาคประชุมกันยามเช้า จะได้สะดวก มวลมิตร คู่มิตร ได้โปรดเตรียมตัวพบกับความสำราญ แบบคู่มีด คูม่ ติ รได้ การแสดงก็พร้อม เพลงก็พร้อม อาหารพร้อม สถานทีพ่ ร้อม แล้วจะมี อารัยทีใ่ ห้ตอ้ งกังวลอีก...มาหัวเราะหนึง่ ครัง้ เพือ่ ต่ออายุไปอีกหนึง่ ปี ...สวัสดี

สารสโมสรโรตารีแม่สาย 7  

สารสโมสรโรตารีแม่สาย รายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2553

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you