Page 1

İçten gelen saç güzelliği

9579025

Yeni BC Hairtherapy: Kal›c› saç güzelli¤i için “Amino Cell Rebuild Teknolojisi”*ni keflfedin.

Together. A passion for hair

*Amino Hücre Yeniden Yap›land›rma Teknolojisi


Schwarzkopf’tan bir YEN‹L‹K daha

‹LK GERÇEK SAÇ TERAP‹S‹...

AMINO CELL REBUILD SAÇ BAKIMINDA YEN‹ DÖNEM

BC BONACURE kal›c› saç güzelli¤i için saç› içten d›fla yeniden yap›land›ran ilk kiflisellefltirilmifl saç bak›m program›d›r.

Schwarzkopf laboratuvarlar›nda y›llar süren kapsaml› araflt›rmalar sonucunda ilk defa SAÇ HÜCRES‹N‹N ‹Ç YAPISINI YEN‹DEN YAPILANDIRAB‹LEN Amino Cell Rebuild Teknolojisi gelifltirildi. Tek bir amino asit yerine, B‹RB‹R‹NE BA⁄LANMIfi 9 AM‹NO AS‹T Z‹NC‹R‹NDEN oluflan Amino Cell Rebuild Teknolojisi ile her uygulamada, saç GÜÇ VE ESNEKL‹K kazan›r, GÖZ ALICI B‹R PARLAKLI⁄A kavuflur.

‹ÇTEN GELEN SAÇ GÜZELL‹⁄‹... TÜM SAÇ T‹PLER‹NDE, hücre iç yap›s›n› yeniden yap›land›ran yeni AMINO CELL REBUILD TEKNOLOJ‹S‹ saç›n gücünü ve esnekli¤ini art›r›r.

YEN‹ AMINO CELL REBUILD (AM‹NO HÜCRE YEN‹DEN YAPILANDIRMA)

Saç hücresini do¤al flekline göre yeniden yap›land›r›r.

ÖZEL SAÇ T‹PLER‹’nin tüm ihtiyaçlar›n› karfl›layarak 盤›r açan yepyeni formüller; y›pranm›fl, boyal›, normal, hassas, mat, bukleli, k›r›lgan saçlar›n güzellik ve parlakl›klar›na kavuflmas› için özel çözümler yarat›yor.

Varolan formüller, saç hücresindeki boflluklara al›fl›lagelmifl maddelerle dolgu yapar.

Saç hücresi içinde zarar görmüfl yap›


Yeni BC Mucize Ya¤, yüksek antioksidan özelli¤ine sahip Argan ve Marula ya¤lar› içerir. BUHARLAfiAN EfiS‹Z FORMÜLÜ ile saç› a¤›rlaflt›rmadan besler. GÖZ KAMAfiTIRAN PARLAKLIK, SIFIR A⁄IRLIK. ÜRÜN ÇEfi‹TLER‹:

TÜM SAÇ T‹PLER‹ ‹Ç‹N

YEN‹ BC Mucize Ya¤

YEN‹ BC Mucize Ya¤: Göz Kamaflt›ran Parlakl›k S›f›r A¤›rl›k

Mucize Ya¤ Light: ince telli saçlar için Mucize Ya¤: kal›n ve dirençli saçlar için

YEN‹

Buharlaflan eflsiz formülü sayesinde saç› a¤›rlaflt›rmayan de¤erli botanik ya¤larla saç›n›z› besler. Bu mucizevi bak›m ürünü, saç› pürüzsüzlefltirir, yumuflakl›k ve ›fl›lt› kazand›r›r.

Together. A passion for hair


Biyomimetik, bir problemin do¤ada nas›l çözüldü¤üne bakan, yöntemlerini araflt›ran ve kopyalayan bilim dal›d›r. %100 SA⁄LIKLI SAÇ YÜZEY‹ ‹Ç‹N. BC Acil Kurtarma, Biyomimetik Saç Onar›m Teknolojisi’ni kullanan dünyadaki ilk saç bak›m serisidir. Devrim yaratan Biyomimetik Teknoloji: Do¤an›n iflleyifline bakar ve onu kopyalar. Amino Cell Rebuild Teknolojisi ise saç› içten de güçlendiriyor. Güçlü, yumuflak, sa¤l›kla parlayan ve mükemmel bir flekilde yeniden yap›land›r›lm›fl saçlar› keflfedin.

YEN‹

Saç›n do¤al yap›s›n› kopyalayarak, her telinde %100 sa¤l›kl› bir yüzey oluflturur.

YIPRANMIfi SAÇLAR ‹Ç‹N

Biyomimetik Nedir?

Together. A passion for hair


Saç›n›z›n Her Telinde %100 Sa¤l›kl› Saç Yüzeyi.

Y›pranm›fl Saçlar ‹çin Yeni Nesil Saç Terapisi Yeni BC Acil Kurtarma, B‹YOM‹MET‹K SAÇ ONARIM TEKNOLOJ‹S‹’ni kullanan dünyadaki ilk saç bak›m serisidir. Saç yüzeyini yeniden yap›land›rmak için do¤adaki protein lipidleri kopyalar. Saç optimum düzeyde sa¤l›k ve güzellik kazan›r. KUSURSUZ GÖRÜNEN SA⁄LIKLI SAÇLAR. ÜRÜN ÇEfi‹TLER‹:

YEN‹

Acil Kurtarma fiampuan› Acil Kurtarma Kremi Acil Kurtarma Sprey Krem Acil Kurtarma Kürü Acil Kurtarma Sprey Kür Acil Kurtarma K›r›k Uç Önleyici Acil Kurtarma An›nda Onar›c› Kokteyl Acil Kurtarma Ekspres Bak›m

BC Renk Koruma: 30 Y›kamadan Sonra Bile Canl› Renkler

Boyal› saçlar için Yeni Nesil Saç Terapisi Yeni BC RENK KORUMA, 30 y›kamadan sonra bile saç rengini %90 oran›nda korur. BC RENK KORUMA, içerdi¤i RENK KORUMA KOMPLEKS‹ sayesinde saç›n renk yo¤unlu¤unu saça hapseder ve saç yap›s›n›n zararl› UV ›fl›nlar›na karfl› korunmas›n› sa¤lar. RENG‹N‹ VE PARLAKLI⁄INI UZUN SÜRE KORUYAN, GÜÇLÜ VE ESNEK SAÇLAR ‹Ç‹N ÜRÜN ÇEfi‹TLER‹: Renk Koruma Sülfat ‹çermeyen fiampuan Renk Koruma Gümüfl Yans›ma fiampuan› Renk Koruma Kremi Renk Koruma Spreyi Renk Koruma Kürü Renk Koruma Boya Sonras› Bak›m Servisi

BOYALI SAÇLAR ‹Ç‹N

YIPRANMIfi SAÇLAR ‹Ç‹N

YEN‹ BC Acil Kurtarma:


Normal, kuru, k›v›rc›k veya do¤al dalgal› saçlar için Yeni Nesil Saç Terapisi Yeni BC NEM YÜKLEME Serisi, saç›n nem seviyesini yeniden dengelemek için yarat›ld›. ‹çerdi¤i HYALURONIC AS‹T KOMPLEKS‹, saç› a¤›rlaflt›rmadan saç›n ihtiyac› olan do¤al nemi yeniden kazand›r›r.

BC Do¤al Hacim: Ekstra Dolgunluk

Güçsüz, ince ve cans›z saçlar için Yeni Nesil Saç Terapisi Yeni BC DO⁄AL HAC‹M içerdi¤i BAMBU L‹FLER‹ KOMPLEKS‹ sayesinde ince ve hassas saçlara ekstra hacim kazand›r›r. Hafif formulü saçlara, a¤›rlaflt›rmadan gözle görülür bir dolgunluk ve temel bak›m sa¤lar. HAC‹ML‹, SA⁄LIKLA PARLAYAN CAPCANLI SAÇLAR ‹Ç‹N ÜRÜN ÇEfi‹TLER‹: Do¤al Hacim fiampuan› Do¤al Hacim Kremi

SA⁄LIKLA PARLAYAN, DAHA YUMUfiAK, ESNEK, DENGEL‹ VE BAKIMLI SAÇLAR ‹Ç‹N ÜRÜN ÇEfi‹TLER‹: Nem Yükleme fiampuan› Nem Yükleme Spreyi Nem Yükleme Nem Bombas›

‹NCE TELL‹ VE CANSIZ SAÇLAR ‹Ç‹N

NORMAL VE KURU SAÇLAR ‹Ç‹N

BC Nem Yükleme: Saç› A¤›rlaflt›rmadan Nemlendirme


Yenilikçi Curl-Memory-Complex ile s›ra d›fl› dalgalar yaratan ilk saç terapisidir. Amino Cell Rebuild Teknolojisi, saten yumuflakl›¤› için saç›n iç yap›s›n› onar›r.

Mat, cans›z, uçuflan bukleler için Yeni Nesil Saç Terapisi ENERJ‹ DOLU, UÇUfiMAYAN BUKLELER için ola¤anüstü bukle flekilleri sunan ve buklelere SATEN YUMUfiAKLI⁄I veren Polyquaternium-72, nem oran›n› dengeleyen Kaktüs Çiçe¤i Ekstresi ve Panthenol, CURL-MEMORY-COMPLEX’te birleflti. ‘HAC‹MLE HAREKET EDEN’, SA⁄LIKLI BUKLELER ‹Ç‹N ÜRÜN ÇEfi‹TLER‹: Hareketli Bukleler fiampuan› Hareketli Bukleler Kremi Hareketli Bukleler Canland›r›c› Saç Krem Spreyi Hareketli Bukleler Bak›m Kürü ‹lk kulan›mdan itibaren %100 bukle enerjisi için.

Together. A passion for hair

HAC‹MLE HAREKET EDEN, SA⁄LIKLI BUKLELER ‹Ç‹N

YEN‹ BC Hareketli Bukleler

YEN‹ BC Hareketli Bukleler: Kendi fiekline Dönmeyi Unutmayan Bukleler


YEN‹ BC Kontrol ve Parlakl›k Amino Cell Rebuild Teknolojisi ve Ionic-Polymer-Shield Complex (IPS) içeri¤i ile yeni BC Kontrol ve Parlakl›k serisi çok zor kontrol edilen isyankar saçlar› bile yat›flt›r›r.

Kontrol edilemeyen, parlakl›¤›n› kaybetmifl saçlar için Yeni Nesil Saç Terapisi Elektriklenen, uçuflan veya fazla k›v›rc›k saçlar› kontrol etmek çok zordur. Kurutmak veya düzlefltirmek kimi zaman problemli olabilir. Yeni BC Kontrol ve Parlakl›k ileri düzeyde kontrol edilemeyen saçlar› dahi yat›flt›r›r. S›rr›: IONIC POLYMER SHIELD COMPLEX ‹PEKS‹ YUMUfiAKLIK VE IfiIK SAÇAN PARLAKLIK ÜRÜN ÇEfi‹TLER‹: Kontrol ve Parlakl›k fiampuan› Kontrol ve Parlakl›k Kremi Kontrol ve Parlakl›k Durulanmayan Kürü

24 saate kadar süren ekstra yat›flt›rma etkisi Ifl›k saçan parlakl›k

Together. A passion for hair

KONTROL ED‹LEMEYEN, PARLAKLI⁄INI KAYBETM‹fi SAÇLAR ‹Ç‹N

YEN‹ BC Kontrol ve Parlakl›k: Gerçek ›fl›lt›, gerçek kontrol


BC BONACURE, yafllanma belirtileriyle savaflmak üzere özellikle olgun saçlar için gelifltirilmifl ilk saç bak›m serisidir.

Olgun ve k›r›lgan saçlar için Yeni Nesil Saç Terapisi Yeni BC Yafllanma Karfl›t›, yafllanma belirtileri ile savaflmak için gelifltirilmifl ilk saç bak›m serisidir. Yeni Q10 Plus Complex saç köklerini uyararak zaman içerisinde azalan 2 keratinin üretimini aktive eder. ZAMANA MEYDAN OKUYAN SAÇLAR ‹Ç‹N ÜRÜN ÇEfi‹TLER‹:

Kadife yumuflakl›¤›ndaki dokusu ve hafif kokusu, devaml› yaflamak isteyece¤iniz gerçek bir güzellik deneyimi yarat›r.

Together. A passion for hair

Yafllanma Karfl›t› fiampuan Yafllanma Karfl›t› Saç Kremi Yafllanma Karfl›t› Saten Sprey Yafllanma Karfl›t› Kür Yafllanma Karfl›t› Bafl Derisi Losyonu

OLGUN VE KIRILGAN SAÇLAR ‹Ç‹N

BC Bonacure Yafllanma Karfl›t›

BC Yafllanma Karfl›t› Seri: Zamana Meydan Okuyan Saç Güzelli¤i


Saç dökülmesini sadece 6 haftada azalt›r.

1. Canland›r›c› Bak›m Program› (6 hafta)

Dökülme Önleyici fiampuan

Dökülme Önleyici Serum

Canland›r›c› Program, BC Dökülme Önleyici fiampuan ve BC Dökülme Önleyici Serum’dan oluflur. Bu program› 6 hafta boyunca uygulay›n.

Dökülme Önleyici Serum veya Toni¤i uygulad›ktan sonra bafl derisine yap›lan masaj, bafl derisindeki kan dolafl›m›n› h›zland›rarak saç köklerini uyaracakt›r.

2. Koruyucu Program (Canland›r›c› Program’›n devam› niteli¤inde )

Dökülme Önleyici fiampuan

Dökülme Önleyici Tonik

Devam Program›, BC Dökülme Önleyici fiampuan ve BC Dökülme Önleyici Tonik’ten oluflur. Saç yo¤unlu¤unu art›rmak için Canland›r›c› Program’dan sonra Koruyucu Program ile günlük bak›m›n›za devam edin. Together. A passion for hair

PROFESYONEL ÖNER‹

YEN‹

YEN‹ BC Dökülme Önleyici:

DÖKÜLME PROBLEM‹ OLAN SAÇLAR ‹Ç‹N

BC Dökülme Önleyici Bak›m Program› 2 bölümden oluflur:


BC Saç ve Bafl Derisi Eksperi

Together. A passion for hair

Spesifik bafl derisi problemleri için Yeni Nesil Saç Terapisi Sa¤l›kl› saç söz konusu oldu¤unda bafl derisinin önemi çok büyüktür. Saç ile ilgili birçok sorunun nedeni bafl derisi olabilir. BC SAÇ ve BAfi DER‹S‹ EKSPER‹, içerdi¤i YEN‹L‹KÇ‹, AKT‹F ETKEN MADDELER ile birçok ortak probleme özel çözümler sunuyor. ÜRÜN ÇEfi‹TLER‹: BAfi DER‹N‹Z YA⁄LANMAYA E⁄‹L‹ML‹ M‹?

BAfi DER‹N‹Z KEPEKLENMEYE E⁄‹L‹ML‹ M‹?

Derin Temizleme fiampuan›

Kepek Kontrol fiampuan›

Derin Temizleme fiampuan Öncesi Peeling Kürü

Kepek Kontrol Losyonu

DO⁄AL DENGES‹N‹ KAYBETM‹fi SAÇLAR VE BAfi DER‹S‹ ‹Ç‹N

BC Saç ve Bafl Derisi Eksperi: Güzel Saçlar Sa¤l›kl› Bafl Derisiyle Bafllar


AC‹L KURTARMA

RENK KORUMA

NEM YÜKLEME

DO⁄AL HAC‹M

y›pranm›fl ve kimyasal ifllem görmüfl saçlar

boyal› saçlar

normal, kuru, k›v›rc›k veya do¤al dalgal› saçlar

ince telli ve cans›z saçlar

Renk Koruma Sülfat ‹çermeyen fiampuan

Acil Kurtarma fiampuan›

Renk Koruma Gümüfl Yans›ma fiampuan›

Acil Kurtarma Kremi

Renk Koruma Kremi

Acil Kurtarma Sprey Krem

Renk Koruma Spreyi

Acil Kurtarma Kür

Renk Koruma Kürü

Nem Yükleme fiampuan›

Nem Yükleme Spreyi

Kür

Nem Yükleme Nem Bombas›

Salon Bak›m›

Sonland›rma Kürü

Acil Kurtarma K›r›k Uç Önleyici

Normalden ince telli saçlara kadar - De¤erli bitkisel Argan ya¤› içerir

Acil Kurtarma Ekspres Bak›m

KONTROL ve PARLAKLIK

YAfiLANMA KARfiITI SER‹

DÖKÜLME ÖNLEY‹C‹ SER‹

SAÇ ve BAfi DER‹S‹ EKSPER‹

kontrol edilemeyen, parlakl›¤›n› kaybetmifl saçlar

olgun ve k›r›lgan saçlar

olgun ve k›r›lgan saçlar

do¤al dengesini kaybetmifl saç ve bafl derisi

Hareketli Bukleler fiampuan›

Kontrol ve Parlakl›k fiampuan›

Do¤al Hacim Kremi

Hareketli Bukleler Kremi

Kontrol ve Parlakl›k Kremi

Yafllanma Karfl›t› fiampuan

Dökülme Önleyici fiampuan

Saç & Bafl Derisi Eksperi Derin Temizleme fiampuan›

Hareketli Bukleler Kürü

Yafllanma Karfl›t› Krem

Yafllanma Karfl›t› Saten Sprey

Hareketli Bukleler Canland›r›c› Saç Krem Spreyi

Acil Kurtarma Sprey Kür

Acil Kurtarma An›nda Onar›c› Kokteyl

Do¤al Hacim fiampuan›

HAREKETL‹ BUKLELER mat, cans›z, uçuflan bukleler

Saç & Bafl Derisi Eksperi Kepek Kontrol fiampuan›

Krem

fiampuan

BC Hairtherapy

Kontrol ve Parlakl›k Durulanmayan Kürü

Yafllanma Karfl›t› Kür

Dökülme Önleyici Tonik

Saç & Bafl Derisi Eksperi DerinTemizleme fiampuan Öncesi Peeling Kürü

Yafllanma Karfl›t› Bafl Derisi Losyonu

Dökülme Önleyici Serum

Saç &Bafl Derisi Eksperi Kepek Kontrol Losyonu

Normalden kal›n telli saçlara kadar - De¤erli bitkisel Marula ya¤› içerir

Renk Koruma Boya Sonras› Bak›m Servisi

Together. A passion for hair

Schwarzkopf BC Bonacure  

Schwarzkopf BC Bonacure Ürün Serisi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you