Page 1

Herinrichting Maasoevers In 2000 zijn in Europees verband afspraken gemaakt om de waterkwaliteit in de rivieren, beken en meren in chemisch en ecologisch goede toestand terug te brengen. Tegelijkertijd is het nodig onze wateren meer ruimte te geven om onszelf te beschermen tegen overstromingen. Als beheerder van de Maas staat Rijkswaterstaat voor de taak om 260 kilometer Maasoever natuurlijk in te richten, waarmee we in ĂŠĂŠn klap aan beide doelen voldoen. Voor eind 2012 moet de eerste tranche van 36,5 km gereed zijn.

Steilranden, zandstrandjes en geulen zorgen voor betere waterkwaliteit en hoogwaterveiligheid

Situatie natuurvriendelijke oever met verlaagde uiterwaard

Klaar voor de toekomst

De afgelopen eeuwen is de Maas rechtgetrokken en verstevigd met stort- en zetsteen en zijn sluizen en stuwen aangebracht om het water te reguleren. De steeds verder naar de rivier oprukkende landbouw maakte het wenselijk om de oevers vast te leggen. Het gevolg is dat we de Maas nu kennen als een strakke kanaalachtige rivier met in steen gezette oevers. Inmiddels is de visie op de rivier gewijzigd en wordt de grond langs de rivier aangekocht voor de nieuwe doeleinden: ecologisch herstel en meer ruimte voor de rivier.

Met de herinrichting van de Maasoevers komt de nu ontbrekende geleidelijke overgangszone van water naar land weer terug, waardoor zich natuurlijke plantengroei kan ontwikkelen, vogels kunnen broeden en vissen kunnen paaien. Oevers die eerst onbereikbaar waren, worden toegankelijk voor wandelaars, sportvissers krijgen er talloze mooie visstekjes bij. Door de klimaatverandering is tevens meer ruimte nodig om de grotere waterhoeveelheid af te voeren. Daarom zijn alle waterbeheerders, Lees verder op pagina 3

Computersimulatie van toekomstige situatie

Het selectiedocument kunt u downloaden vanaf de 2 | Rijkswaterstaat

ON1009VHBPR220

18-01-2010 16:49:07

Uitnodiging

Open middag Verlenging N36 Ommen Zaterdag 7 november tussen 12.00 en 16.30 uur Wilt u weten hoe de verlenging N36 wordt? Welke werkzaamheden al gedaan zijn en wat er nog moet gebeuren? Of wilt u bijvoorbeeld weten hoe een tekstwagen werkt, hoe een kraanwagen er van dichtbij uitziet en wat een landmeter doet? Kom dan naar de open middag van het project Verlening N36 Ommen. Begin februari 2009 zijn de werkzaamheden voor het project gestart. Het project is inmiddels halverwege de uitvoering. Een goede reden om eens op een andere manier kennis te maken met het project, de werkzaamheden en de mensen achter Gent-Terneuzen, Terneuzen) • Krammersluizen (Krammer,

Zijldiep

Langs- of Wolddiep

Boontjes

Boterdiep

ijl-

Kommerz sterdiep

Reitdiep

DEN BURG

groepjes richting de rotonde Witte Paal en de

DELFZIJL

Eemskan

GRONINGEN

fietstunnel te gaan, waar u uitleg krijgt over de

Winschoterdiep

Prinses

WINSCHOTEN

ervaar

DRACHTEN

VEENDAM

werkzaamheden. En natuurlijk beantwoorden we

Workumertrekva

Groote Zijlroede

art

Balg Doove

SNEEK

ASSEN

Vaarwegen 2009 Nederlandse Rijkswaterstaat Werkzaamheden

sgaatje

graag uw vragen.

JOURE HEERENVEEN

Wierbalg

Den Oever

Wiering

Oeversch

e Vaart

ervlaak

Den

WOLVEGA

EMMEN

HOOGEVEEN EMMELOORD

ENKHUIZEN

Informatie open middag

MEPPEL

HOORN

Balgstuw Ramspol Najaar

ALKMAAR

Zwolsche Diep Najaar - Winter

p

HASSELT

KAMPEN Geldersche

Dronterme

Spoorbrug Voorjaar

Varsity t.h.v. Houtensebrug Voorjaar

er

we

er

t

aa

Maasbracht

lk

an

Stadsweide Roermond, aanleg van een nevengeul

a

Roermond

waterbodemsanering Nijskens Nak aanleg visgeleidingssyteem waterkrachtcentrale Linne (proef) R oe

r

herstel beekmonding Geleenbeek/Oude Maas Echt

Monding Vlootbeek na herinrichting

Susteren

Middelgat

Me

Born

Ruim baan voor vis Inrichting beekmondingen Maas Visgeleidingsystemen Rijkswaterstaat werkt samen met de waterschappen aan de Rijkswaterstaat wil samen met de betrokken herinrichting van de beekmondingen. Dat is nodig omdat energiebedrijven visgeleidingsystemen in de Maas veel van de zijwateren niet meer toegankelijk zijn voor aanleggen bij de twee waterkrachtcentrales Linne en Lith. riviervis om te paaien en op te groeien. In het verleden zijn de Daarmee moet worden voorkomen dat trekvissen bij voorheen vrij meanderende beken en riviertjes immers, om stroomafwaartse trek in de turbines vermalen worden. In gereguleerd waterbeheer mogelijk te maken, vastgelegd met 2009 is gestart met een proefsysteem bij Linne. stenen oevers en voorzien van stuwtjes.

Maaswerken/Grensmaas

Vispassages De laatste twee vispassages bij de stuw Borgharen en Grave zijn inmiddels gereed, zodat de Maas stroomopwaarts vrij optrekbaar is voor vis.

= mogelijke locatie voor realisatie natuurvriendelijke oevers Sittard

Stein

Geleen Elsloo

Brunssum

Proef visgeleidingssysteem Linne

Landgraaf

herstel beekmonding Oude Kanjel en Kanjel Heerlen

Schoon water Waterbodemsanering Langs de Maas liggen sterk verontreinigde uiterwaarden, veelal vroeger gebruikt als vuilstortplaats. De verontreinigingen kunnen bij hoogwater of via het grondwater wegspoelen naar de rivier. Rijkswaterstaat pakt de meest verontreinigde locaties aan door de vervuilde grond met een deklaag te isoleren.

herstel beekmonding Swalm

al

ed

Waal

cd0209vv001

g Kanaalwe

VLIET

3

van

der

weg Made

Willem

MEERBURGERPOLDER

4

3

5

S

Vergunningverlening en handhaving Rijkswaterstaat kent al tientallen jaren een actief vergunning- en handhavingsbeleid om de kwaliteit van het Maaswater te verbeteren. Bedrijven die willen lozen op de Maas of water in willen nemen, moeten een vergunning aanvragen. Daarbij bepaalt Rijkswaterstaat aan de hand van normen hoeveel een bedrijf mag lozen

vispassage Borgharen

en controleert vervolgens of de bedrijven zich daaraan houden. Vergunningaanvragen worden tevens aan de ecologische KRW-doelen getoetst.

Voor meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl/maas of bel: 0800-8002

Kerkrade

Maastricht

Kleine Weerd, aanleg van een nevengeul

Waterbodemsanering Koornwaard

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend, RWS DLB/ZH 21 07 2010.

RBU MEE

A4

Hofvlietweg

Voor belangstellenden is een informatiebijeenkomst georganiseerd

1

op maandag 23 augustus van 10.00 tot 12.00 uur bij Rijkswaterstaat

G

N11

3

4

Verdiepte ligging A4

Over een lengte van 1.400 meter komt de A4 verdiept te liggen. Horizontale geluidsschermen dekken 50% van de verdiepte ligging af. De N11 bovenzijde van de schermen krijgt een groene invulling.

Zoeterwoude-Dorp N206

A4

Defmer

Meer informatie www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800 - 8002

A4

sweg

N11

Brugerm

een prestatiecontract aan. De looptijd van het contract is van

Bouw aquaduct onder de Oude Rijn

De brug over de Oude Rijn verdwijnt. Er komen voor het snelverkeer twee aquaducten, voor iedere rijrichting ĂŠĂŠn met elk drie rijstroken. Voor fietsers en voetgangers komt er een ophaalbrug over de Oude Rijn.

Lelystad.

december 2010 tot en met mei 2014

Donderdag 1 juli 2010 van 15.00 - 17.00 uur en 19.00 - 21.00 uur

Zoeterwoude-Rijndijk

RGW

N206

A1 Bussum-Eemnes

Fietsverbinding Leiderdorp-Groene Hart

Om het Groene Hart toegankelijker te maken, komt er over de A4 een verbinding voor langzaam verkeer. De brug verbindt de woonkern Leiderdorp met de Munnikkenpolder.

DOE

A4

RIN

eester

september 2010Venlo

-Nhoogwaterveiligheid. Studie Ecologisch Peilbeheer De Maas is in Nederland ten behoeve van de scheepvaart voor meer dan de helft gestuwd. Hierdoor is het gehele jaar sprake van een stabiel waterpeil. Dit wijkt echter af van de natuurlijke situatie, waarbij het peil in de winter en vroege voorjaar hoog is en in de zomer laag. Rijkswaterstaat is daarom een studie gestart naar de ecologische potentie van peilvariatie in de gestuwde delen van de Maas. Op basis van deze studie bepaalt Rijkswaterstaat of deze maatregel ingezet zal worden voor het behalen van KRW-doelen.

m

Meer informatie

Natuurvriendelijke oevers Herinrichting uiterwaarden Rijkswaterstaat koopt actief oeverstroken aan langs de Op een aantal plaatsen gaat de herinrichting verder Maas om deze natuurvriendelijk in te richten. Dit helpt de dan alleen de oevers; daar pakt Rijkswaterstaat de hele waterkwaliteit te verbeteren, de hoogwaterveiligheid te uiterwaard aan. Door delen van de uiterwaard te verlagen, vergroten en het leefgebied van plant en dier te herstellen. ontwikkelt zich een gebied met zowel geulen die aan Deze stroken hebben idealiter een breedte van 75 meter. In ÊÊn kant met de rivier zijn verbonden als permanent totaal staat Rijkswaterstaat voor de taak zeventig procent meestromende nevengeulen. Hierdoor ontstaat het van de Maasoever tussen Eijsden en ’s-Hertogenbosch in voor de KRW-doelsoorten zo belangrijke ondiepe, al de periode 2010-2026 her in te richten. dan niet stromende, water dat in de hoofdgeul vanwege Waar mogelijk kiest Rijkswaterstaat er voor de stenen de scheepvaartfunctie niet mogelijk is. Rijkswaterstaat oeververdediging (gedeeltelijk) weg te halen. Daardoor werkt bij deze projecten veelal samen met het Ministerie kunnen natuurlijke rivierkenmerken als ondiepe zones en van LNV, provincies, gemeenten, waterschappen steilranden weer terugkeren, wat een positief effect zal en natuurbeheerorganisaties. Het herinrichten van hebben op de ontwikkeling van de KRW-doelsoorten vis, uiterwaarden is vanwege de rivierverruimende waterinsecten en waterplanten. werking ook belangrijk voor het vergroten van de

se

www rijkswaterstaat.nl/maas of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis).

herstel beekmonding Rode beek

herstel beekmonding Springbeek

es

Ook oevertraject Cuijk-De Stier maakt deel uit van dit project. Ter voorbereiding op de werkzaamheden zijn hier onlangs vier van de acht bakenbo-s

Lomm, aanleg eenzijdig aangetakte geul

Raaijweide, aanleg eenzijdig aangetakte geul

W

Aannemer Martens & Van Oord zal bij De Maaskampen in de periode april-december 2010 de stenen oeververdediging verwijderen. Doordat de oevers niet langer beschermd zijn, krijgen stroming en golfslag weer enigszins vrij spel,Well-Aijen, aanleg eenzijdig aangetakte geul

herstel beekmonding Broekhuizer Molenbeek

Deurne

herstel beekmonding Neerbeek (Tungelroyse beek) Weert

al

Gezamelijkheid

Meer informatie Hans van Wanrooij (projectmanager DLB) 043 - 329 46 36

 De vernieuwing van de Randweg Eindhoven is klaar. Een enorme mijlpaal voor de regio ĂŠn voor heel Nederland. De economische ontwikkeling van de regio Zuidoost-Brabant krijgt een belangrijke impuls door de sterk verbeterde bereikbaarheid. En het verkeer richting het zuiden, de Randstad en Duitsland kan weer vele jaren vlot en veilig doorrijden. Hardnekkige files zijn er nauwelijks meer, ook niet als de economie weer aan gaat trekken.

herstel beekmonding Vierlingsbeekse molenbeek (Loobeek)

na

Naast het beproeven van innovatiesystemen legt Rijkswaterstaat ook bekkenvistrappen aan in de Maas. Bovendien wordt samen met enkele waterschappen samengewerkt om de verbindingen tussen de Maas en de belangrijkste zijwateren op orde te krijgen.herstel beekmonding Eckeltsebeek herstel beekmonding Heukelomse beek

a a Veghel rt

Ka

Bij het testen van innovatieve concepten gaat Rijkswaterstaat een onzeker ontwikkeltraject aan met andere partijen. Dit vergt van alle partijen bereidheid om risico’s te nemen. Rijkswaterstaat investeert geld en capaciteit, terwijl een positieve uitkomst vooraf niet gegarandeerd is. Daar staat tegenover dat de proceskennis die wordt opgedaan, de organisatie weer enorm verrijkt.men gerooid. Rijkswaterstaat is zich ervan bewust dat veel inwoners in Noord-Brabant en Gelderland waarde hechten aan de bakenbomen langs de Maas. Bij het ontwerp van de natuur(vriende)lijke oevers is getracht de bakenbomen zoveel mogelijk te sparen. Dat is op de meeste plaatsen gelukt. Bij Cuijk-De Stier bleek het echter noodzakelijk vier bomen te rooien om de vereiste ruimte voor hoogwaterveiligheid te kunnen creĂŤren; de bomen zouden anders met hun voeten in het water komen te staan. Over de precieze werkzaamheden op deze locatie volgt te zijner tijd nadere informatie.

sv

Maa

5 Jachthaven

N11

(ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis) gedaan aan de hand van een ingevuld selectiedocument waarna

N206

geselecteerden een definitieve aanbieding kunnen doen. Het selectiedocument kunt u downloaden vanaf de

Planning

Nieuwsbrief | laatste nummer | juni 2010

Randweg Eindhoven

Nieuwsbrief | nummer 9 | oktober 2009

Randweg Eindhoven Inhoud

Nieuwe situatie Randweg Eindhoven | Aansluiting Meerenakkerweg | Stand van zaken Ekkersrijt | Informatiecentrum

Beste inwoners en ondernemers,Cuijk-De Stier (GR 3): 0,5 km NVO

m

A4

Inschrijving vindt plaats in twee stappen. Een voorselectie wordtgemeente Cuijk

l

MUNNIKKENPOLDER

Persan

Leiderdorp

2 ATE

IJsselmeergebied, Smedinghuis, Zuiderwagenplein 2, 8224 AD, Voor het uitvoeren van ijsbrekende werkzaamheden op dewaardoor zich ecologisch gunstige ondiepe waterzones, zandstrandjes en steilranden kunnen gaan vormen. Alle bakenbomen op dit traject konden behouden blijven. Het werk duurt enkele weken per oevertraject, vindt plaats direct langs de waterlijn en er komt geen grondverzet bij kijken. De aannemer voert de vrijgekomen steen in principe af over water, waardoor eventuele hinder voor de omgeving zo gering mogelijk blijft. De verwijderde materialen worden zoveel mogelijk duurzaam hergebruikt bij andere infrastructurele waterwerken, zoals de aanleg van een dijk of sluis.

aa

PARK DE BULT

hoofdvaarwegen in het IJsselmeergebied besteedt Rijkswaterstaat

gemeente Mook en Middelaar

2km

n

Technische innovatie vereist menselijke innovatie Als je samen op een goede manier invulling geeft aan het proces, kan dit leiden tot stevige synergetische effecten. Vertrouwen, communicatie, openheid en oog voor elkaars belangen zijn hierbij belangrijke ingrediĂŤnten. Dit betekent dat medewerkers van Rijkswaterstaat ook zichzelf moeten ‘innoveren’. Dit vraagt om investeringen in een andere houding en ander gedrag.

Stuwpand Grave: interne referentiecode van Rijkswaterstaat die u even moet vermelden als u een vraag heeft over een bepaald oevertraject.

ka

vorstperiode is de inzet van ijsbrekers noodzakelijk.

Cuijk

Rijkswaterstaat is gestart met de herinrichting van 36,5 kilometer Maasoever tussen Boxmeer en Ammerzoden, met als doel de waterkwaliteit en hoogwaterveiligheid te verbeteren. Met de nieuwe oevers ontstaat meer ruimte voor natuurontwikkeling en recreatie langs de Maas. Er zal op circa dertig locaties aan de oevers gewerkt worden, waaronder De Maaskampen (2,4 km), dat direct grenst aan oevertraject Villa Nova (1,4 km) in de gemeente Grave.

l

Een belangrijk doel van het KRW­programma is het verbeteren van vrije vismigratie op de Maas en de zijwateren. Naast de aanleg van bekkenvistrappen doet Rijkswaterstaat ook proeven met innovatieve vismigratiesystemen. Als alternatief voor de traditionele bekkenvistrap is er een proef gedaan met een hevelvistrap bij stuw Roermond en wordt een visgeleidings­ systeem uitgeprobeerd bij de waterkrachtcentrale van Linne.

GR

0

aa

Rijkswaterstaat investeert in technische innovaties voor een betere visstand

W

deze hoofdwaterwegen. Om dit te realiseren tijdens een zware

rkade

ijsselmeergebied-inkoop@rws.nl, telefoon: 0320 - 299111.

S DOE

polde

lweg

Kanaa

POLDERPARK CRONESTEYN

N447

vragen met betrekking tot dit contract kunt u contact opnemen met

1

A4

Does

de afdeling inkoop van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, email:

voor het verkeer over water van Amsterdam naar Delfzijl.

ING

De vaarweg Amsterdam – Lemmer behoort tot de hoofdvaarroute

Mook

Natuurvriendelijke oever

Boxmeer

le

Informatiemiddag en -avond

ATER

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied met zaaknr. 31035411. Voor het telefonisch aanvragen van het selectiedocument en overige

weg t Snoep Persan

weg t Snoep

aanbestedingskalender, daar gepubliceerd op 2 juli 2010 door

tijdens ijsgang ‘bevaarbaar’ houden van de hoofdvaarweg Amsterdam – Lemmer op het IJsselmeer en Markermeer.

Rijkswaterstaat werkt, zomer en winter, aan vlot en veilig verkeer op

De Maaskampen (GR 5): 2,4 km NO

Natuurlijke oever

Wa a

klaan

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied zoekt opdrachtnemers voor het

Boskade

Hofdij

www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 – 22.30 uur, gratis)

PARK DE HOUTKAMP

Hoge Rijndijk

Leiden

Oproep ijsbrekers!

Meer informatieNO

NVO

Proef visgeleidingssysteem bij Linne

il

6Gennep

Uden W

eg

cialewherstel beekmonding Kroonbeek herstel beekmonding Oeffeltsche Raam

id-

Best

Herinrichting Hemelrijkse waard

Streefbeeld herinrichting beekmonding

Hoogmade Provin-Rijn

herstel beekmonding Tielebeek

Cuijk

herstel verbinding Graafse Raam

Zu

Boxtel Oisterwijk Tilburg

DOES

Doespolderwe

its l Maur singeen

Grave

vispassage Grave

Heesch

l

deweg

Van Klaverweij

RSW

Voor het verbreden van de A4 is het nodig de bestaande viaducten over de N11 en de spoorlijn Leiden-Utrecht NIEUWE RIJN aan te passen.

RIJNaa

A4

Bospad

g

Rijndijkan

aanVilla Nova (GR 6): 1,4 km NO

ak

weg

Hogein

t Snoep

OUDE RIJN

OUDE

Overasselt (GR 16): 3,3 km NO

Grave

gemeente Graveov

Nijmegen

Ravenstein

Keent, uitgraven oude Maasarm Empelse Waard, aanleg eenzijdig aangetakte geul waterbodemsanering Koornwaard

Hedel

Heijen

m

Persan

DWA

De A4 ter hoogte van Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden bestaat sinds het einde van de jaren vijftig uit 2x2 rijstroken. Sindsdien is het verkeer toegenomen van enkele duizenden tot meer dan 100.000 auto’s per etmaal. Dit is het laatste deel van de A4, tussen Burgerveen en Leiden, dat verbreed wordt van 2x2 naar 2x3 rijstroken.

U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Verbreden viaducten

EricalStuw Grave (GR 8): 0,2 km NVO

Molenhoek

Heumen (GR 15): 1,2 km NO

Overasselt

Demen, aanleg eenzijdig aangetakte geul

herinrichting Hemelrijkse Waard Oss

Ammerzoden

herstel beekmonding Dieze ’s-Hertogenbosch

el

N446

KOOI PARK

2

Verbreding A4

daal

Heumenas-

Traject Leiderdorp–Zoeterwoude-Dorp

1

Engelen

stuw Grave

Ma

De informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 30 augustus in Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27 te Bussum. Voor de middagbijeenkomst is de zaal geopend vanaf 15.00 uur, voor de avondbijeenkomst vanaf 19.00 uur.

ngche Maas

Vught ilh

A4

MieniWijchen

Lith

rgs

Waalwijk

W

N446

aweg Europ

Start realisatie natuur(vriende)lijke Maasoevers in de gemeente Cuijk

Megen

l

Kerkdriel

Spijk

Heusden

de Maasje

N445

aanleg visgeleidingssyteem waterkrachtcentrale Lith

Buitenpolder Heerewaarden, verbinden plassen met rivier

Be Ou

Kleine Weerd, aanleg van een nevengeul

N445

de

www.rijkswaterstaat.nl.

Gorinchem n Merwed e

Zandplaat, aanleg eenzijdig aangetakte geul

er

Breda Etten-Leur

Venray

el

Rijkswaterstaat kunt u terecht op

08-09-10 16:31ve

Hilpolders, herstellen van de kreken Doornwaard, aanleg eenzijdig aangetakte geul

ark

N445

Het traject Dinteloord-Bergen op Zoom bestaat uit vier delen, waarvan ĂŠĂŠn deel al is aangelegd: Halsteren-Bergen op Zoom. In totaal gaat het om 21 km snelweg, waarvan nog 15 km ontbreekt.Bo

e

Raamsdonkerveer

M

Sint Willebrord

Batenburg, uitgraven van oude Maasarm

GeĂŻnteresseerd in een exemplaar van de overzichtskaart KRWmaatregelen Maas? Neem dan contact op met Margreet van den Burg (adviseur water Rijkswaterstaat Limburg), tel. 043 - 32 94 331, margreet.vanden.burg@rws.nl.

Voor algemene informatie over HEERLEN

Sluis Bosscheveld Voorjaar - Zomer - Najaar - Winter MAASTRICHT

ed

Oosterhout nt

InformatIe: www.vananaarbeter.nl - teletekst - marIfoon - telefoon 0800-8002 (gratIs)

Sliedrecht erwede

Zaltbommel

rw

N

p llandsch Die

Willemstad - Tonnekreek, herstellen van de kreken Di

Bergen op Zoom

Een herstelde natuurlijke oever

Herstel leefgebied

NederLaNd Moet door‌

g

a

h

Hulst

Uitvoering Kaderrichtlijn Water-projecten langs de Maas periode 2010-2015

ook in 2009 werkt rijkswaterstaat hard aan de Nederlandse vaarwegen. onderhoud aan bruggen en sluizen, uitbaggeren van rivieren en kanalen. allemaal om de bereikbaarheid en veiligheid op het water te verbeteren. de werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd met de werkzaamheden aan de snelweg (bijvoorbeeld bij bruggen). Zo wordt de hinder tot een minimum beperkt. om u te informeren over de werkzaamheden brengen we deze kaart uit, plaatsen we advertenties in bladen en geven we praktische informatie op internet. Zodat u goed voorbereid op reis kunt gaan en rekening kunt houden met eventueel oponthoud.

enwe Vrouwer

studie nut & noodzaak aanvullende zuivering rwzi Dinteloord

aal

via 0800-8002, zeven dagen per week 100408 Handout Steenbergen_A4.indd 1

Beneden M

Dordrecht

Am

Ho

Volk

an

A4 Dinteloord Bergen op Zoom

jn

Batenburg, uitgraven oude Maasarm Papendrecht Zwijndrecht

et

Roosendaal sc

Verwijderen stortsteen, herstel natuurlijke oever

GELEEN

Om omwonenden en bedrijven gevestigd in deze regio te informeren over de geplande werkzaamheden aan de A1 en de mogelijke hinder die deze kunnen veroorzaken, organiseert Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst.

Overzichtskaart

er

Helmond

helde

herstel beekmonding Schelkensbeek

www.rijkswaterstaat.nl/n36.

De informatielijn is gratis te bereiken

st

Eindhoven

rsc

herstel beekmonding Boschbeek/Kwistbeek

van 06.00 uur tot 22.30 uur.

SITTARD

li

er

nk

Sluis Born Najaar - Winter

m

ij

terecht kunt met vragen over de werkzaam heden.

Sluizen - Locks - Écluses - Schleusen Hoofdvaarwegen - Major waterways - Voies navigables majeures - Haubt WasserstraĂ&#x;en Overige vaarwegen - Other waterways - Autres voies navigables - Sonstige WasserstraĂ&#x;en Wegen - Roads - Routes - AutostraĂ&#x;en seizoenen – seasons – saisons - Jahreszeiten Voorjaar - Spring - Printemps - Feder = 20/03/2009 - 21/06/2009 Zomer - Summer - EtĂŠ - Sommer = 21/06/2009 - 22/09/2009 Najaar - Fall - Automne - Sturz = 22/09/2009 - 21/12/2009 Winter - Winter - Hiver - Winter = 21/12/2009 - 20/03/2010

telefonische informatielijn, waar u

Oo

Goes

ste

• publieksgericht werken bij natuur- en veiligheidsproject Batenburg; • investeren in innovatieve visgeleidingssystemen; • de nieuwe manier van aanbesteden bij natuur(vriende)lijke oevers Maas; • kansen creÍren door samenwerking; • de strakke regie bij bodemsaneringsproject De Koornwaard.

Verlenging N36 Ommen, kijk dan op

Rijkswaterstaat heeft ook een landelijke

m

R

Voorjaar .. Winter

Sluis Linne Voorjaar - Zomer - Najaar

-Ri

B

Barendrecht de Maas

Oud-Beijerland

ui

Haringvliet, realisatie van natuurvriendelijke oevers gv

Hollandsch Diep en Haringvliet, realisatie van natuurvriendelijke oevers

Kra

praktijkproef visstandbeheer planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

e-

ert Wessem

ROERMOND Heel

Sluis Maasbracht Zomer - Najaar - Winter

rin

Middelharnis

Zierikzee

ld

binnenwateren.nl. Heythuysen

ng

proef bevorderen visintrek Krammersluis

Sche

gaat u naar www.infocentrum-

Noorderv

Kanaal -Nederwe

msvaart Zuid-Wille

Sluis Panheel Zomer - Najaar - Winter

li

studie nut & noodzaak aanvullende zuivering rwzi Oude Tonge

el

Zuid-Willemsvaart

Nederweert

Stads- en Spoorbrug Weert Budel Zomer Duiker Tungelrooyse Beek WEERT Najaar

Vertraging van langer dan 2 dagen - Delay of more than 2 days - Retard de plus de 2 jours - Verspätung von mehr als 2 Tage Vertraging van maximaal 2 dagen - Delay of maximum 2 days - Retard de maximum 2 jours - Verspätung von hÜchstens 2 Tage Vertraging van maximaal 2 uur per dag - Delay of maximum 2 hours a day - Retard de maximum 2 heures par jour - Verspätung von hÜchstens 2 Stunden pro Tag Periode van werkzaamheden - Period of maintenance - PÊriode de travaux publics - Zeitraum der Bauarbeiten

ve

studie nut & noodzaak aanvullende zuivering rioolwaterzuiveringsinstallatie Ooltgensplaat

We

Valkenswaard

blijven van de ontwikkelingen rondom het project

Voor actuele scheepvaart berichten

r

omleidingsroutes. TEGELEN

ee

u ook informatie over eventuele

ing

Brug Sluiskil Voorjaar - Zomer

LeGeNda - LeGeNd - LÊGeNde - ZeicHeNerKLäruNG

te wonen, maar wilt u wel graag op de hoogte

www.vananaarbeter.nl. Hier vindt

VENLO Meijel

aart

m

data van werkzaamheden op

Asten Someren

Maarheeze

en

Kijk voor informatie over de exacte

HELMOND

Ou

Spijkenisse

Sp

Gemert

Lieshout

Wilhelminakanaal

EINDHOVEN

No d

Donk

Son Best

Sas van Gent

Rijkswaterstaat werkt aan een betere doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid op de Nederlandse wegen. In de periode augustus 2010 tot mei 2011 gaat Rijkswaterstaat omvangrijke onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de A1 Bussum-Eemnes. De werkzaamheden zijn nodig omdat de toestand van de weg en bijbehorende voorzieningen als vluchtstroken, vangrails, verlichting en signalering boven de weg aan het einde zijn gekomen van hun technische levensduur.

Beneden

Ridderkerk

Hellevoetsluis

Ha

Roei- en Zwemwedstrijden Voorjaar - Zomer - Najaar

TERNEUZEN

Met deze nieuwsflits wil het KRW-programmateam van Rijkswaterstaat Limburg zowel de interne collega’s als externe partners laten weten hoe we ervoor staan met het verbeteren van de waterkwaliteit van de Maas in Limburg, Gelderland en Noord-Brabant. Dit keer in de spotlights:

Bent u niet in de gelegenheid om deze middag bij

Meer iNforMatie? TILBURG

de Kier in de Haringvlietsluizen

Gre

art

naal

BERGEN OP ZOOM

Kreekraksluizen Voorjaar - Zomer - Najaar

ijnverbind

Kanaal Terneuze Gentn

Hoe staan we ervoor?

illemsva

Vught

Dongen

BREDA

Diep Bergsche

Zuidergat

or

Gekanaliseerde Dieze

aal

Boven-Rijn

Cuijck

Verbreden Bruggen A2 Zomer

Zuid-W

ROOSENDAAL

Oosterschelde

ballonnenartiest.

Kanaal,

Maas Grave

'S-HERTOGENBOSCH

Oosterhout Wilhelminaka Markkan

ETTEN-LEUR

Voorjaar en Najaar Bergsediepsluis

Oostsluis Voorjaar - Zomer - Najaar Westsluis Voorjaar - Zomer - Najaar

Inloopsessies in de dorpskroeg | Innovaties voor een betere visstand | De aannemer laten doen waar hij goed in is | Samenwerken | Strakke voorbereiding werpt vruchten af | Facts & figures projecten

Voor kinderen is er een tekenwedstrijd en een

DOETINCHEM

Bijlandsch

Wijchen Ravenstein

alkanaal

Zandkreek

IJssel

NIJMEGEN Maas-Wa

Noord-Volkerak

Keeten

Mastga

helde

GOES

che

Druten

Dreumel

Maas

Hinthamerbrug Voorjaar

Sluis 0 Voorjaar

uwe

Beneden -Leeuwen

Wamel

Waal

t,

Oostersc

Sluis Hansweert Zomer - Najaar

Drunen

ie

Tiel

Waalwijk

Gelders

Neder-Rijn, Onderhoud Kribben Voorjaar - Zomer - Najaar

Amster Rijnkana damal

Maas

Zandkreeksluis Voorjaar en Najaar Veerse Meer

ARNHEM

Neder-Rijn

Neder-Rijn Culemborg

Prins Bernhardsluis Najaar - Winter

Raamsdonksveer

Diep

r

Lek,

Hedel

Hollandsch

Volkeraksluizen Voorjaar - Zomer - Najaar - Winter

Late

IJssel

Baggeren circulatiekommen Stuw Driel Voorjaar

Renkum

Wijk bij Duurstede

Lek

Lek

OSS

Middensluis Zomer

Inhoud

ZUTPHEN

UTRECHT

IJsselstein

Schoonhoven

Onderhoud Kribben Voorjaar - Zomer - Najaar

Waal

Voorjaar - Zomer - Haringvliet Najaar - Winter Krammersluizen

l

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

he

Krimpen a/d Lek

Ridderkerk

MIDDELBURG

Voortgangsbericht Kaderrichtlijn Water

aa

al

Capelle Hollandschea/d IJssel IJsselkering Voorjaar

Nieuwe Maas

VLISSINGEN

Stevige laarzen of schoenen

an

ijnkana

Oude Rijn

SCHIEDAM VLAARDINGEN

Roompotsluis Voorjaar en Najaar

Neem mee:

Bodegraven

GOUDA DELFT HOEK VAN HOLLAND

Sluis Grevelingen Voorjaar en Najaar

Maandag 30 augustus Van 15.00 – 17.00 uur en 19.00 – 21.00 uur

ENSCHEDE

GemaalWoerden De Aanvoerder Voorjaar

DEN HAAG

via 0800-8002, zeven dagen per week van

Buitenhaven Stellendam Voorjaar

Steenbergse Vliet Vliet Steenbergse Steenbergse Vliet

Kanaal Zutphen-Enschede

APELDOORN

Nijkerk

AMERSFOORT

rdam-R

een landelijke telefonische informatielijn. Hier kunt u terecht met vragen over de ideeĂŤn. de informatielijn is gratis te bereiken 06.00 uur tot 22.30 uur.

Ommerweg 67a in Rheezerveen

ak

• bel gratis 0800-8002. rijkswaterstaat heeft

werkzaamheden, maar ook met klachten en

Tussen 12.00 en 16.30 uur

Waar:

k

Amste

A1 Bussum-Eemnes

Zaterdag 7 november 2009

Tijd:

ian

Bunschoten

HILVERSUM

Evenement stremming Zomer

DEVENTER

Putten

AALSMEER

Ringvaart Haarlemmerm

HENGELO

LEIDEN

ROTTERDAM

Steenbergse Vliet Steenbergse Vliet Steenbergse Vliet Steenbergse Vliet Steenbergse Vliet

Ermelo

Jul

eer

Dordtsche Kil

Nuldernauw

Ringvaar Haarlemm

t van ermeerpo de lder

de van eerpolder

ALMELO

HARDERWIJK

Eemm

Nieuw-Vennep

Lisse

Sassenheim

Wanneer:

ALMERE

Middeneiland IJburg Voorjaar - Zomer - Najaar

bijvoorbeeld over onverwachte stremmingen, gaat u naar www.infocentrum-binnenwateren.nl.

Spoorbrug Voorjaar

eul

Pampusg

AMSTELVEEN

Vecht

Zuidzeedijk Zuidzeedijk Zuidzeedijk

gedetailleerde informatie. ook vindt u hier informatie over eventuele omleidingsroutes. voor actuele scheepvaartberichten,

Markerm

2e Coentunnel Voorjaar - Zomer Najaar - Winter AMSTERDAM

HOOFDDORP

Hillegom

Arkervaart

Informatiemiddag en -avond

Zuidzeedijk Zuidzeedijk

eer

ZAANDAM

HAARLEM

werkzaamheden daadwerkelijk hinder

ZWOLLE

LELYSTAD

VOLENDAM PURMEREND

BEVERWIJK IJMUIDEN

Grote Sluis Spaarndam Voorjaar - Zomer - Najaar - Winter

Meer iNforMatie?

opleveren, vindt u op deze website

IJssel

Houtribsluizen Najaar - Winter er

ook in 2009 werkt rijkswaterstaat hard aan de Nederlandse vaarwegen. allemaal om de bereikbaarheid en veiligheid op het water te verbeteren. Met deze kaart biedt rijkswaterstaat u een praktisch hulpmiddel om goed voorbereid op reis te gaan.

• Kijk op www.vananaarbeter.nl. Zodra de

Rijkswaterstaat Limburg | Oktober 2010

Ramsdiep

Kattendie

Ketelmeer

Ga Goed voorbereid op reis!

, Schelde-RSurhuisterveen

Zuidhorn

Harling

t

Bossche Veld, Maastricht)

Kreekrak(Verbindingskanaal in het

Eendracht, Schelde-Rijnverbindingnaal

Margrietka

Visjager

(in gebruik sinds 2007)Bergum

HARLINGEN

Dintel

Aansluiting Halsteren Eendrachtweg

Buitenpost

LEEUWARDEN

(Zuid-Willemsvaart, Weert)

DEN HELDER

Aansluiting Dinteloord Aansluiting Dinteloord Aansluiting Dinteloord Aansluiting Dinteloord Noord Langeweg Aansluiting Dinteloord Noord Langeweg Noord Langeweg Noord Langeweg Noord Langeweg Aansluiting Dinteloord Aansluiting Dinteloord Aansluiting Dinteloord Noord Langeweg Langeweg Noord Noord Langeweg

Aansluiting Halsteren Aansluiting Halsteren Aansluiting Halsteren Aansluiting Halsteren Dinteloord-Steenbergen 3,5 km Eendrachtweg Aansluiting Halsteren Eendrachtweg Eendrachtweg Eendrachtweg Eendrachtweg Steenbergen-Klutsdorp 10 km Aansluiting Halsteren Klutsdorp-Halsteren 1,5 km Aansluiting Halsteren Aansluiting Halsteren Eendrachtweg Eendrachtweg Halsteren-Bergen op Zoom 6,0 km Eendrachtweg

Aansluiting Halsteren

(Zijkanaal C, Spaarndam) • Stads- en spoorbrug Weert

Kleine Zeesluis Grote Zeesluis Farmsum Farmsum Voorjaar Voorjaar

aal

Van Starkenborghkanaal

Zwaagwesteinde

• Sluis Bosscheveld

gen

Fietsverbinding Klutsdorp Fietsverbinding Klutsdorp Fietsverbinding Klutsdorp Fietsverbinding Klutsdorp Steenbergseweg Fietsverbinding Klutsdorp Steenbergseweg Steenbergseweg Steenbergseweg Steenbergseweg Fietsverbinding Klutsdorp Fietsverbinding Klutsdorp Fietsverbinding Klutsdorp Steenbergseweg Steenbergseweg Steenbergseweg Lokale ontsluiting Lokale ontsluiting Lokale ontsluiting Lokale ontsluiting Steenbergen-Halsteren Lokale ontsluiting Lokale ontsluiting Steenbergen-Halsteren Steenbergen-Halsteren Steenbergen-Halsteren Steenbergen-Halsteren Steenbergen-Halsteren Lokale ontsluiting Lokale ontsluiting Lokale ontsluiting Steenbergen-Halsteren Lokale ontsluiting Steenbergen-Halsteren Steenbergen-Halsteren ontsluiting LokaleLokale ontsluiting Steenbergen-Halsteren Steenbergen-Halsteren Steenbergen-Halsteren Fietsverbinding Klutsdorp Steenbergseweg

DOKKUM

Anna Jacobapolder) • Grote sluis Spaarndam

Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Westlandse Langeweg Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Westlandse Langeweg Westlandse Langeweg Westlandse Langeweg Westlandse Langeweg Westlandse Langeweg Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Westlandse Langeweg Dwarsverbinding voor lokaal Westlandse Langeweg Westlandse Langeweg Dwarsverbinding voorverkeer lokaal verkeer Dwarsverbinding voor lokaal Parallelweg Steenbergseweg - verkeer Westlandse Langeweg Westlandse Langeweg Parallelweg Steenbergseweg Parallelweg Steenbergseweg Parallelweg Steenbergseweg Westlandse Langeweg Drielindekensdijk Parallelweg Steenbergseweg Parallelweg Steenbergseweg Drielindekensdijk Drielindekensdijk Drielindekensdijk Drielindekensdijk Drielindekensdijk Parallelweg Steenbergseweg Parallelweg Steenbergseweg -Parallelweg Steenbergseweg Drielindekensdijk Parallelweg Steenbergseweg Drielindekensdijk Drielindekensdijk Parallelweg Steenbergseweg Parallelweg Steenbergseweg Drielindekensdijk Drielindekensdijk Drielindekensdijk

Fietsverbinding Klutsdorp

het project. Ook is er de mogelijkheid om in kleine

top 5 Grote werKeN • Sluis Terneuzen (Kanaal

Carpoolplaats Carpoolplaats Carpoolplaats

Steenbergse Vliet

Meer informatie www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800 - 8002

gedaan aan de hand van een ingevuld selectiedocument waarna geselecteerden een definitieve aanbieding kunnen doen.

Grevelin

Aansluiting Steenbergen Steenbergse Vliet Aansluiting Steenbergen Aansluiting Steenbergen Aansluiting Steenbergen Steenbergse Vliet Zeelandweg-oost Aansluiting Steenbergen Aansluiting Steenbergen Steenbergse Vliet Zeelandweg-oost Zeelandweg-oost Zeelandweg-oost Zeelandweg-oost Zeelandweg-oost Aansluiting Steenbergen Aansluiting Steenbergen Aansluiting Steenbergen Zeelandweg-oost Aansluiting Steenbergen Zeelandweg-oost Zeelandweg-oost Aansluiting Steenbergen Aansluiting Steenbergen Zeelandweg-oost Zeelandweg-oost Zeelandweg-oost

Lelystad.

(ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)

Bestaande situatie

Carpoolplaats Carpoolplaats Carpoolplaats Carpoolplaats Carpoolplaats

Zuidzeedijk Zuidzeedijk Zuidzeedijk

Voor belangstellenden is een informatiebijeenkomst georganiseerd op maandag 23 augustus van 10.00 tot 12.00 uur bij Rijkswaterstaat

een prestatiecontract aan. De looptijd van het contract is van december 2010 tot en met mei 2014 Inschrijving vindt plaats in twee stappen. Een voorselectie wordt

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Dinteloordseweg Dinteloordseweg Dinteloordseweg Dinteloordseweg Aquaduct Dinteloordseweg Dinteloordseweg Aquaduct Aquaduct Aquaduct Zuidzeedijk Steenbergsche Haven Aquaduct Haven Aquaduct Dinteloordseweg Steenbergsche Haven Steenbergsche Steenbergsche Haven Dinteloordseweg Dinteloordseweg Zuidzeedijk SteenbergscheDinteloordseweg Haven Steenbergsche Haven Aquaduct Zuidzeedijk Zuidzeedijk Aquaduct Aquaduct Dinteloordseweg Dinteloordseweg Steenbergsche Haven Aquaduct Steenbergsche Haven Steenbergsche Haven Aquaduct Aquaduct Steenbergsche Haven Steenbergsche Steenbergsche Haven Haven

ijsselmeergebied-inkoop@rws.nl, telefoon: 0320 - 299111.

deze hoofdwaterwegen. Om dit te realiseren tijdens een zware vorstperiode is de inzet van ijsbrekers noodzakelijk. Voor het uitvoeren van ijsbrekende werkzaamheden op de

Januari 2010 | NB1209VHBPR250

Aansluiting Dinteloord Noord Langeweg Aansluiting Dinteloord Aansluiting Dinteloord Aansluiting Dinteloord Noord Langeweg Noord Langeweg Noord Langeweg

de afdeling inkoop van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, email:

voor het verkeer over water van Amsterdam naar Delfzijl.

hoofdvaarwegen in het IJsselmeergebied besteedt Rijkswaterstaat

Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)

Carpoolplaats

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied met zaaknr. 31035411. Voor het telefonisch aanvragen van het selectiedocument en overige

De vaarweg Amsterdam – Lemmer behoort tot de hoofdvaarroute

IJsselmeergebied, Smedinghuis, Zuiderwagenplein 2, 8224 AD,

Rijkswaterstaat

Carpoolplaats Carpoolplaats Carpoolplaats

aanbestedingskalender, daar gepubliceerd op 2 juli 2010 door

tijdens ijsgang ‘bevaarbaar’ houden van de hoofdvaarweg Amsterdam – Lemmer op het IJsselmeer en Markermeer.

vragen met betrekking tot dit contract kunt u contact opnemen met

Dit is een uitgave van

090559_A4_4-luik.indd 3-2

Eendrachtweg Aansluiting Halsteren Aansluiting Halsteren Eendrachtweg Eendrachtweg

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied zoekt opdrachtnemers voor het

Rijkswaterstaat werkt, zomer en winter, aan vlot en veilig verkeer op

Realisatie 36,5 kilometer natuurlijke Maasoever | 3

Steenbergseweg Fietsverbinding Klutsdorp Fietsverbinding Klutsdorp Steenbergseweg Steenbergseweg

Oproep ijsbrekers!

Hollandsc

Een voorbeeld van een oorspronkelijke vrij eroderende oever ligt bij de stad ’s-Hertogenbosch (zie foto voorpagina). Hier is goed te zien hoe de Maas eruitziet zonder menselijk ingrijpen. Uiteindelijk moet zich ÊÊn aaneengesloten lint vormen waarlangs ora en fauna zich weer ongestoord kunnen verplaatsen. Dit type oever is vanuit ecologisch oogpunt het meest waardevol. Rijkswaterstaat streeft er dan ook naar zoveel mogelijk natuurlijk afkalvende oevers te realiseren. Daar waar dit niet mogelijk is, zal een zogenoemde natuurvriendelijke oever worden aangelegd, met verlaagde uiterwaard en/of ondiepe nevengeul. Zie de overzichtskaart voor de locatie van de verschillende oevertrajecten.

De historie van de Maasoevers

ekanaal

Eerste tranche

Rijkswaterstaat gaat tussen Eijsden (L) en Ammerzoden (N-B) in totaal 260 km natuurlijke oevers realiseren. Dat kan niet in ĂŠĂŠn keer. De eerste tranche omvat circa dertig oevers met een totale lengte van 36,5 km, die uiterlijk december 2012 gereed moeten zijn. Enkele stukken oever zijn al heringericht, zoals bij Oijen (Het Scheel), Heijen en de Loonse Waard. Bij Batenburg in de gemeente Wijchen wordt gewerkt aan 1,5 km oever en onlangs werd het project bij Paaldere in de gemeente Lith opgeleverd, een 75 meter brede natuurvriendelijke oever met nevengeulen, die bij hoog water vollopen en bij laag water een gunstige verblijfplaats vormen voor waterplanten, vogels, vissen en libellen.

Extra ruimte voor waterafvoer

Door de uiterwaard – het overloopgebied tussen het zomerbed van de rivier en de dijk – gedeeltelijk in een flauwe helling af te graven, kan meer water worden afgevoerd en ontstaat een betere leefomgeving voor plant en dier. Het zomerbed omvat de hoofdgeul en eventuele nevengeulen die permanent, 365 dagen per jaar, watervoerend zijn.

Merwed

inclusief de gemeenten en waterschappen, in heel Nederland volop bezig beken, sloten en rivieren zodanig vorm te geven dat die beter op hun toekomstige taak zijn berekend. Het realiseren van natuurlijke oevers speelt daarin een belangrijke rol. De Maas zit door de stenen oevers in een te strak jasje, waardoor er feitelijk geen rek zijwaarts meer is bij hoog water. Door de natuurlijke oevers komt de rivier weer in een ruimer jasje te zitten en kan meer water afgevoerd worden.

Kanaal door Zuid-Beveland

De ‘oude’ met steen versterkte Maasoevers bieden nauwelijks kansen voor plant en dier.

IJsselmeer

70 pr oject e n

Realisatie 36,5 kilometer natuurlijke Maasoever

Het regionale en doorgaande verkeer rijdt nu van elkaar gescheiden over aparte rijbanen. Er zijn extra rijstroken bijgekomen. De knooppunten hebben een complete metamorfose ondergaan. Daardoor was de Randweg wel vier jaar lang een grote bouwput. Menigeen heeft ongetwijfeld overlast van de werkzaamheden ervaren. Maar het verkeer moest wel tijdens de verbouwing door blijven rijden. Ik ben enorm blij dat dat gelukt is. Dankzij de inzet van aannemers, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat hebben weggebruikers nauwelijks hinder gehad van de werkzaamheden. De afgelopen drie jaar heb ik tijdens mijn ritjes tussen Den Haag en Valkenburg met eigen ogen de Randweg zien veranderen. Ik ben dan ook trots dat ik op 8 juni deze nieuwe weg officieel heb geopend. De Randweg is nu klaar voor de toekomst. In deze laatste nieuwsbrief foto’s die vier jaar bouw samenvatten. Geniet u, net als ik, van de prachtige beelden, maar vooral ook van het weer vlot over de weg kunnen rijden naar uw bestemming. Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Nieuwe situatie Leenderheide en De Hogt Binnenkort gaan de werkzaamheden aan de Randweg een nieuwe fase in. Hierdoor treden er op 2 en op 16 november bij knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hogt grote veranderingen op voor weggebruikers. Zij moeten in deze periode dan ook rekening houden met nieuwe situaties en inke verkeershinder. Lees verder op pagina 2 en 3 >>

Eindsituatie Volgend jaar kan het verkeer op de Randweg Eindhoven, tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide, kiezen tussen twee wegen: de doorgaande hoofdrijbaan of de parallelrijbaan met de afritten. Dit heeft als groot voordeel dat het doorgaand verkeer geen vertraging meer oploopt door inen uitvoegend verkeer. Bovendien wordt het voor het lokale verkeer op de parallelrijbanen veiliger, doordat hier minder verkeer rijdt dan voorheen. Een overzicht van de nieuwe verkeerssituatie vindt u op pagina 4 en 5.

Nieuwsbrief April 2010

Voordat de nieuwe N36 in z’n totaliteit open­ gesteld wordt voor het verkeer, moeten eerst de viaducten en de onderliggende wegen klaar zijn. Het Zwarte Pad en de Schapendijk zijn nagenoeg gereed en worden naar verwachting in april opengesteld voor het verkeer. Ondanks de lange vorstperiode is het aannemer Heijmans gelukt de viaducten volgens planning op te leveren. In de komende maanden zijn de volgende afsluitingen gepland: • De ArriÍrveldsweg is afgesloten vanaf begin mei tot eind juni/begin juli 2010. • De kruising N36/Driehoekweg wordt permanent afgesloten in april 2010. Ter hoogte van de Driehoekweg wordt een aansluiting op de noordelijke parallelweg gemaakt. • De parallelweg bij Witte Paal wordt afgesloten vanaf vrijdag 28 mei tot en met zondag 30 mei 2010. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid, en voor fietsers en voetgangers wordt een omleiding langs het werkvak ingesteld. • De Grensweg is vanaf begin mei afgesloten. Openstellingen • Zwarte Pad • Schapendijk • Ommerkanaal Oost • ArriÍrveldsweg • Tunnel Witte Paal • N36

april 2010 april 2010 begin mei 2010 eind juni/begin juli 2010 eind juni 2010 eind juni/begin juli 2010

Attentie!

Rijkswaterstaat verzoekt iedereen om vóór de openstelling van de verlenging van de N36 geen gebruik te maken van de nieuwe weg. Dit om (levens)gevaarlijke situaties te voorkomen. Rijkswaterstaat legt een nieuwe autoweg aan tussen de N48 (Ommerkanaal Oost) en Witte Paal (kruising N34/N36). In feite wordt de N36 verlengd en neemt deze de functie over van de N34 tussen Witte Paal en de N48. De Verlenging N36 Ommen ontlast de kern van Ommen, verbetert de veiligheid van de weggebruiker, de leefbaarheid en de bereikbaarheid. De verlenging van de N36 Ommen is eind juni/begin juli gereed. Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/N36

Inhoud

N36 eind juni/begin juli opengesteld | Hoe zit dat nu met de tunnel bij Witte Paal? | Herinrichting N34 | Aandacht voor de natuur | Een veilige N36 Ommen | Planning

N36 eind juni/begin juli opengesteld Nog even, en dan is de negen kilometer lange verlenging van de N36 Ommen een feit. De nieuwe autoweg moet een einde maken aan de verkeersproblemen bij Ommen. Een einde aan de onveiligheid, de overlast en aan de slechte doorstroming. De verwachting is dat de weg eind juni/begin juli opengesteld kan worden voor het verkeer. Wat moet er nog gebeuren voordat we over het kersverse asfalt mogen rijden? Dankzij vier viaducten en een tunnel (zie artikel ‘Hoe zit dat nu met de tunnel bij Witte Paal?’ op pagina 2) kan het verkeer vanuit diverse richtingen straks ongelijkvloers de N36 kruisen. Zo neemt de verlenging van de N36 Ommen de functie over van de N34, die op zijn beurt een veiligere route wordt voor bestemmingsverkeer. Rotondes al klaar, viaducten bijna Door middel van twee rotondes sluit de N36 straks aan op de bestaande N48 bij het Ommerkanaal en op de kruising N34/N36 bij

Va

Benedenveensche Waterleiding (tussen de Grensweg en de Schapendijk). De duikers (verbinding onder de weg door om bijvoorbeeld sloten met elkaar te verbinden en het waterpeil op niveau te houden) en rioleringssystemen zijn aangelegd. En om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is een groot aantal kabels en leidingen van nutsbedrijven verlegd. De vier viaducten over de nieuwe autoweg zijn grotendeels gereed. Ze krijgen de naam van de bestaande kruisende wegen: Viaduct Zwarte Pad, Viaduct Schapendijk, Viaduct ArriĂŤrsveld en Viaduct Ommerkanaal Oost. Momenteel wordt over het Ommerkanaal een lage brug gebouwd, die straks onderdeel uitmaakt van de verlenging van de N36.

Kortom, de ‘fundering’ voor de verlenging van de N36 is aangelegd. Nu het definitieve asfalt nog.

r e t a cks

k s w n/Ki

R i nj H u l z e Verlenging N36 Ommen

t 010 a a st - 2

Rijkswaterstaat voert in de periode juli 2010 tot maart 2011 werkzaamheden uit aan de A1 Bussum-Eemnes. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van spitsstroken en grootschalig onderhoud. Op donderdag 1 juli organiseert Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst voor omwonenden en bedrijven gevestigd in de regio om de werkzaamheden aan de A1 toe te lichten. De informatiebijeenkomst vindt plaats in Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27 te Bussum. Voor de middagbijeenkomst is de zaal geopend vanaf 15.00 uur, voor de avondbijeenkomst vanaf 19.00 uur. De plenaire presentatie start om 15.30 uur en om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Spoedaanpak Wegen

200

Na de wegaanpassingen krijgt de A1 Bussum-Eemnes meer capaciteit tijdens de spitsuren. Het resultaat is een betere doorstroming, wat leidt tot tijdwinst voor de weggebruikers. Het Spoedaanpakproject A1 ’t Gooi is onderdeel van het programma Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt landelijk dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. Bij deze dertig projecten gaat voor mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan worden voor mei 2011 opgeleverd.

Meer informatie www.rijkswaterstaat.nl/A1A6 of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)

8


A 58 V l a ketunn A9 Holendrec A 6 Hollands e b r u g

N35 Combipl N36 Om m e n A

A4 L e i d e r d A 1 2 Woerden- G o u d a

A 9 Holend r e c h t - D i e m

A 7 Lamb r e c h t s s


Ten geleide Met veel genoegen bieden Van Hulzen Public Relations en Kicks Concept & Design u hierbij ‘Werk in uitvoering’ aan. Dit overzichtsboek geeft u een heldere inkijk in de 70 projecten, die wij tussen 2008 en 2010 voor Rijkswaterstaat hebben uitgevoerd of nog uitvoeren. Van Hulzen en Kicks kennen Rijkswaterstaat van Kruiningen tot Harlingen en van Nijverdal tot Hoek van Holland. Die bewezen ervaring in en vergaande affiniteit met ‘Rijkswaterstaat omgevingscommunicatie’ heeft de afgelopen zes jaar tot een beproefde aanpak geleid om met succes de communicatie te verzorgen rondom tientallen projecten van landelijke en honderden projecten van regionale/lokale impact. Aan de hand van zes van ‘onze etalageprojecten’ illustreren wij onze ervaring en aanpak. Tevens geven wij inzicht in de door ons bureau geproduceerde middelen en georganiseerde evenementen.

1

70 projecten 2008 - 2010


2

Van Hulzen - Kicks

Randweg Eindhoven


Inhoudsopgave ππ Ten geleide

1

ππ 70 projecten

5

ππ Onze zes etalageprojecten

6

ππ

Informatiecentrum A4 Leiderdorp

8

ππ

Nijverdal

10

ππ

N35/N36 Ommen

12

ππ

A4 Steenbergen

14

ππ

Spoedproject A1/A6

16

ππ

Herinrichting Maasoevers

18

ππ Mix van middelen

20

ππ Maar ook …

28

ππ Tot slot

34

3

70 projecten 2008 - 2010


37 N46 N33

DELFZIJL DOKKUM N33

N360 N357

40

65

50

N356

28

N46

GRONINGEN

N28

N355

N370

N33

KNOOPPUNT

EUROPAPLEIN

N355

LEEUWARDEN

A31

FRANEKER

KNOOPPUNT

JULIANAPLEIN

N356

N31

A7

A7

A7

N31

HARLINGEN

A28

N31

29

TEXEL

N33

N31

N359 A32

46

KNOOPPUNT

ZURICH

N354

WINSCHOTEN VEENDAM

DRACHTEN

N34

A7 N33 A7

A28

N381

SNEEK A7

ASSEN A7

VERKEERSPLEIN

N7

GIETEN

N359

A32

STADSKANAAL

19

A7 KNOOPPUNT

HEERENVEEN

A7

N354 A7

DEN HELDER

HEERENVEEN

KNOOPPUNT

JOURE

N33 N371 N366

N381

A28

N250

51

A6 N34

N99 N99

N381 A32

N9

A7

30

N359

N371 N381

44

49

N9

N242

A28 A32 A6

N334

EMMEN N34 N333

N375

A32

HOOGEVEEN A37 KNOOPPUNT

MEPPEL ENKHUIZEN

N331

48

N302

A7 N302 N9 N242

HOOGEVEEN

KNOOPPUNT

EMMELOORD

A28

COEVORDEN

53

KNOOPPUNT

LANKHORST

N50

HOORN ALKMAAR

A6 N48

VERKEERSPLEIN

N302

KOOIMEER

HOLSLOOT

A37 KNOOPPUNT

N34

A28

N244 N36

N244

A9

N247

A7

N764

N302

ZWOLLE

A6

31

N50 N244

N203

42

N348

A8

N247

ZAANDAM

A208

1 27

KNOOPPUNT

COENPLEIN

KNOOPPUNT

A10

ROTTEPOLDERPLEIN NOORD

A10

N200

AMSTERD A M S116

KNOOPPUNT

ROTTEPOLDERPLEIN

A205

N205

KNOOPPUNT

ZUID

KNOOPPUNT

DE NIEUWE MEER

A9

S112

32

KNOOPPUNT

HOOFDDORP

A2

4

KNOOPPUNT

PRINS CLAUSPLEIN

DEN HAAG

A12

KNOOPPUNT

YPENBURG

33 69 KNOOPPUNT

KETHELPLEIN

A20

38

38

NIEUWEGEIN

A27

A27

9

A15

10 A15

GORINCHEM

15

11

DORDRECHT

N326 A326

N57

25

A50

EMPEL

A17

A59

KNOOPPUNT

N261

’S-HERTOGENBOSCH A2

A17

ETTENLEUR

A77

UDEN

VUGHT

N65 A261

N271

A50

A2

A73

N265

KNOOPPUNT

PRINCEVILLE

N282

BREDA

N261

A27

A65

TILBURG

A58 A58

A16

A2

KNOOPPUNT

ST. ANNABOSCH

KNOOPPUNT

A58

A58

DE BAARS

A58

N260

BERGEN OP ZOOM

RIJKEVOORT

A27

A16

ROOSENDAAL

A58

KNOOPPUNT

N277

OOSTERHOUT KNOOPPUNT

NOORDHOEK

DE STOK

ZOOMLAND

N271

A73 A50

HINTHAM

KNOOPPUNT

ZONZEEL

A59

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

DE POEL

A59

WAALWIJK

GALDER

A16

13 24 60 3 34

N277 N271

N265

KNOOPPUNT

A58 VERKEERSPLEIN

N62

PAALGRAVEN

A59

A2

A29

A58

A58

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

SABINA

68 22 59

26

GOES

N271

A73

OSS

A59 KNOOPPUNT

HOOIPOLDER

A16

N259

N256

MIDDELBURG N661

KNOOPPUNT

LINDENHOLT

WIJCHEN

KLAVERPOLDER

KNOOPPUNT

N257

N256

NIJMEGEN

A50

ROSMALEN

N59

N59

NEERBOSCH

N277

A29

N57

A325 KNOOPPUNT

A73

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

45

KNOOPPUNT

OUD-DIJK

ZEVENAAR

RESSEN

A15 A50 EWIJK

BANKHOEF

A27

A16

KNOOPPUNT

N630

N270

A50

A58

HELMOND

KNOOPPUNT

EKKERSWEIJER

KNOOPPUNT

BATADORP

N270

A270

VLISSINGEN

A18

A2

HELLEGATSPLEIN

N59

N18

DOETINCHEM

A12

KNOOPPUNT

63

GORINCHEM A15

67

N319 N314 KNOOPPUNT

VELPERBROEK

KNOOPPUNT

39

TIEL

DEIL

N3

OVERFLAKKEE

A348

A12

VALBURG

A15 KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

A16

GOEREE

WATERBERG

ARNHEM

KNOOPPUNT

A2

A27

A15

A29

N57

23

WAGENINGEN

RIDDERKERK

N217

N57

A50

A325

A29

35

KNOOPPUNT

A12

KNOOPPUNT

MAANDERBROEK

CULEMBORG

KNOOPPUNT

A58

N277

N266

EINDHOVEN

A58

VELDHOVEN

KNOOPPUNT

MARKIEZAAT

N58

55 6656

A73 KNOOPPUNT

DE HOGT

N676

A67

A2

KNOOPPUNT

A4

ZAARDERHEIKEN

A2

A67

KNOOPPUNT

N61

N62

N62

VENLO

A2

N275

N560

VALKENSWAARD

N266

A73

N273 N277

N271

N69 N290 N275 N290

A73

A2

WEERT

N273 A2

N268

ROERMOND A73

A2 N271

KNOOPPUNT

HET VONDEREN

A2

A2

SITTARD

36

GELEEN KNOOPPUNT

KERENSHEIDE

BRUNSSUM

A76

HEERLEN

A2 KNOOPPUNT

TEN ESSCHEN

A76

Van Hulzen - Kicks

A67

A67

A67

LEENDERHEIDE

TERNEUZEN

N253

N18

N319

A12

VEENENDAAL

A2

GOUDA

EVERDINGEN

A16

N319

N314 N348

GRIJSOORD

KNOOPPUNT

A15

A50

KNOOPPUNT

EDE

A12

GOUWE

KNOOPPUNT

N346

N319

A12

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

BENELUX

N57

7

A30

ZEIST

LUNETTEN

VAAN PLEIN

A15

A28

KNOOPPUNT

RIJNSWEERD

A27

KNOOPPUNT

N57

ZUTPHEN

HOEVELAKEN

A12

TERBREGSE- A20 PLEIN

ROTTERDAM

A4

AMERSFOORT

N18

A1

KNOOPPUNT

A12

WADDINXVEEN

A20

KNOOPPUNT

N15

N35

KNOOPPUNT

BEEKBERGEN

UTRECHT

WOERDEN

KNOOPPUNT

KLEINPOLDERPLEIN

EUROPOORT

ENSCHEDE

N348

A1

A2

6 A12

KNOOPPUNT

A35

A1

17

2 12 8 16 4 14

A12

A13

N346

HILVERSUM

A27

OUDENRIJN

A13

DELFT A4

N213

DEVENTER

APELDOORN

EEMNES

A12

N220

A50 A28

A1

A4

N221

HENGELO

A1

N11

KNOOPPUNT

BUREN

KNOOPPUNT

N201

A1

A1

N301

A2

N201

A4

ZOETERMEER

A1

HUIZEN A27

A4

70 5

AZELO

A35

MUIDERBERG

KNOOPPUNT

HOLENDRECHT

BURGERVEEN

ALPHEN A/D RIJN

KNOOPPUNT

N305

A1

N11

A4

N14

A35 N348

A9

LEIDEN

N44

HARDERWIJK

N305

KNOOPPUNT

21

20

ALMELO N305

A6

N208 N208

N35

N302

KNOOPPUNT

A9

AMSTELVEEN

DE HOEK

ALMERE

DIEMEN

KNOOPPUNT

BADHOEVEDORP

KNOOPPUNT

N36 A28

KNOOPPUNT

A1

KNOOPPUNT

AMSTEL

A4

A50

A6

A27

A1

A10

A4

A5

ALMERESTAD

WATERGRAAFSMEER

KNOOPPUNT

RAASDORP

N201

A44

18

N302

A6

A9

A200

N200

52

KNOOPPUNT

ZAANDAM

KNOOPPUNT

N208

NOORDWIJK

N35

L E LY S T A D

VELSEN

HAARLEM

N36

HATTEMERBROEK

N302

A7

BEVERWIJK

A9

IJMUIDEN

A28 KNOOPPUNT

PURMEREND

KNOOPPUNT

A22

N34

N340

N246

BEVERWIJK

KNOOPPUNT

A79

KRUISDONK

N281 KNOOPPUNT

KUNDERBERG

A2

MAASTRICHT

A76

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

EUROPAPLEIN

BOCHHOLTZ

N278

A2

N278

A18


In heel Nederland

70 projecten uitgevoerd of nog in uitvoering 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

A1-A6 Diemen-Muiderberg A2 Oudenrijn-Lage Weide A2 Randweg Eindhoven A2 Everdingen A12 bypass Nootdorp A12 Woerden-Gouda A12 Ede-Veenendaal A12 Woerden-Harmelen A15 knooppunt Ridderkerk A15 knooppunt Deil A16 Brienenoordbrug A2 Maarssen-Utrecht A2-A58 Tilburg-Eindhoven A27 Lunetten-Everdingen A27 Merwedebrug A27/A28 Netwerkaanpak Utrecht A28 Utrecht-Amersfoort A28 Zwolle-Meppel A32 Ter Idzard-Steenwijk-noord A4 Geluidsmaatregelen A4 Informatiecentrum Leiderdorp A4 Steenbergen informatiecentrum A50 Valburg-Grijsoord A50-A58 Ekkersrijt Eindhoven A58 verzorgingsplaatsen Zeeland A58 Vlaketunnel ledverlichting

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

A6 Hollandse Brug zomer 2008 A6 ring Groningen A7 Afsluitdijk A7 Lambertschaag-Wieringerwerf A7 Velsertunnel A9 Holendrecht-Diemen A20 Rotterdam (IVO-D Zuid-Holland) A67 Leenderheide Beheerplan Voordelta Brug Geulle aan de Maas Damwanden Harlingen Folder N57 Folder natuurvriendelijke Maasoevers Haak om Leeuwarden Handreikingen vaarwegen Havendammen IJmuiden Hinderadvertenties: a. Eindejaarsadvertentie: we zullen doorgaan b. File seizoen c. Vakantiewegwerkzaamheden d. Veilig varen doen we samen e. Veilig werken f. Volg de weginspecteur g. Wij houden u op de hoogte 44. IJsselmeer: IJsbrekers gezocht 45. Kanaal door Walcheren

46. LVO rijkswegen Friesland 47. Minderhinderkaart weg en water 48. N302 dijk Enkhuizen-Lelystad 49. N302 renovatie Houtribsluizen 50. N31 Opening 51. N34 herinrichting 52. N35 Combiplan Nijverdal 53. N36 Ommen 54. N57 Kraaijensteinweg 55. N681 Westsluis in Terneuzen 56. N683 Sas van Gent 57. Netwerkaanpak Utrecht 58. Nieuwsbrief A27 Lunetten-Hooipolder 59. Nieuwsbrief OTB A4 Steenbergen 60. Nieuwsbrief Randweg Eindhoven 61. Nieuwsflits natuurvriendelijke Maasoevers 62. Natuurvriendelijke oevers Maas 63. Schippersjournaal Brabantse en Midden-Limburgse kanalenstelsel 64. Top 10 droog en Top 10 nat advertenties 65. Vaarroute Waddenzee 66. Water Gent-Terneuzen 67. Water Krammersluizen 68. Water Schelde-Rijnkanaal 69. Website en advertentie Wereldhavendagen Rotterdam 70. Zoetermeer-Zoetermeer Centrum

70 projecten 2008 - 2010

5


Onze etalage 6


projecten 7


A4 Leiderdorp Informatiecentrum

A4 Leiderdorp

De verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leiden is een prominent Spoedaanpakproject. In de periode juli 2010 - januari 2011 heeft Van Hulzen de herinrichting van het informatiecentrum A4 gerealiseerd. Het informatiecentrum heeft als voornaamste doel de kennis van omwonenden, en andere belanghebbenden in de buurt, te vergroten. Om draagvlak te vergroten en praktische informatie te geven over de wegwerkzaamheden, kunnen hier onder meer (pers)presentaties worden gegeven aan het bedrijfsleven, relaties van Rijkswaterstaat en vak-/studiematig geïnteresseerden. Het bestaande informatiecentrum is volledig gestript en Van Hulzen heeft een nieuw concept voor de inrichting ontworpen. Met als leidraad de nieuwe Rijksbrede huisstijl. Van Hulzen was eindverantwoordelijk voor de inrichting en voor de uitvoering van productie en bouwbegeleiding. Voor de inrichting zijn de volgende communicatiemiddelen ontwikkeld:

Eggchaires met geluid

ππ Grote achterwanden ππ Informatiepanelen ππ Monitoren met filmpjes

8 ππ Simulaties en bouwfoto’s ππ Touchscreens met meerkeuzevragen ππ Geluidsfragmenten en interviews Informatiewand

Van Hulzen - Kicks

Touchscreen met quiz

Informatiewand


Informatiecentrum

Verdiepte ligging

9

Trajectpaneel met informatieschermen

70 projecten 2008 - 2010


Nijverdal Oost-Nederland

Nijverdal

Combiplan Nijverdal

Inloopavond 5 januari 2011

Aangepast treinverkeer door Nijverdal

Hervormd Centrum Tussen 18.00 uur en 21.00 uur

Nieuwe dienstregeling dit weekend van start

ππ Informatiecentrum (inclusief presentatiematerialen) ππ Informatiebijeenkomsten 4 keer per jaar

zou nemen. Kies je dus voor een langere bouwtijd en houd je het treinverkeer in stand, of geef je de voorkeur aan een kortere bouwperiode? In overleg met alle betrokken partijen is voor dat laatste gekozen. Nu is het mogelijk om in één keer zowel de tunnel voor het weg- als voor het spoorverkeer te bouwen. En daarom ben je veel eerder klaar.”

De projecten die Rijkswaterstaat uitvoert, dienen een maatschappelijk doel. En om elk project mensen aangesteld die de contacten en communicatie met omwonenden en lokale partijen voor hun rekening nemen. Voor het Combiplan Nijverdal zijn dat Jim van Wingerden (links) en Peter van ’t Hoog (rechts). Een nadere kennismaking.

12 en 13 december wordt een druk weekend Vanaf dit weekend vervallen de spoorwegovergangen bij de De Joncheerelaan, de Meijboomstraat en de G. van der Muelenweg. Dit feit wordt gemarkeerd door zaterdagmiddag de overweg(beveiligings) systemen.” Deze situatie duurt tot maandagochtend 14 december, wanneer het tijdelijke station in gebruik wordt genomen en de nieuwe situatie voor de komende drie jaar begint. “Het aangepaste treinverkeer betekent nogal wat voor onze reizigers”, zegt Anita Broekhuis. “Zwolle-Enschede is een belangrijke treinverbinding. We verwachten dat dagelijks tweeduizend reizigers vanwege de werkzaamheden via Deventer moeten reizen. Dat betekent dus dat we vanaf maandag 14 december drukkere treinen gaan tegenkomen op de trajecten Zwolle-Deventer en Deventer-Enschede. Waar nodig, wordt extra capaciteit ingezet.”

Heino Raalte Wierden

Deventer

Het huidige station blijft dienstdoen en dit weekend wordt het tijdelijke treinstation Nijverdal-West, naast zwembad Het Ravijn, in gebruik genomen. Tussen beide stations rijden bussen. “Als je in Nijverdal woont, heb je er eigenlijk weinig last van”, aldus Anita Broekhuis van NS. “Reis je richting Zwolle, dan stap je op bij Nijverdal-West. Reis je richting Almelo en Enschede, dan stap je op bij het bestaande station Nijverdal, dat nu overigens alleen bereikbaar is vanaf de zuidzijde (Grotestraat).” Langere bouwtijd of geen treinverkeer Op het traject Zwolle-Enschede rijden nu twee stoptreinen per uur. Om het Combiplan Nijverdal te realiseren, is er tussen 14 december 2009 en december 2012 geen treinverkeer mogelijk tussen Nijverdal en Nijverdal-West. Het tijdelijke station Nijverdal-West maakt treinverkeer van Zwolle tot aan Nijverdal mogelijk. Harriët Wiggers van ProRail krijgt regelmatig de vraag voorgelegd waarom er geen tijdelijke spoorlijn is aangelegd naast de verdiepte bak, zodat het treinverkeer door kan gaan. “Voor Nederland is een driejarige buitendienststelling van een stuk spoorlijn uniek te noemen. Toch is dit een bewuste afweging geweest. Anders moest het project, vanwege de beperkte ruimte, in fases gebouwd worden. En dat betekent een periode van werkzaamheden die jaren langer in beslag

Almelo Almelo de Riet Borne

Bussen Omreisadvies

Hengelo Enschede Drienerlo Enschede

installatie aan de Meijboomstraat weg te takelen. In dit weekend wordt ook station Nijverdal-West aangesloten. Er is dan geen treinverkeer mogelijk tussen Zwolle en Wierden. NS zet pendelbussen in, en doorgaande reizigers wordt geadviseerd om te reizen via Deventer. “Dan wordt er dag en nacht gewerkt om het tijdelijke station in dienst te stellen en bereikbaar te maken”, vertelt Wiggers. “Denk aan het omleggen en aansluiten van het spoor en aan het testen van alle technische

Busverbinding en bereikbaarheid NS waarborgt een snelle verbinding en aansluiting op treinen met een busverbinding tussen Nijverdal en Nijverdal-West. De pendelbussen vanaf Nijverdal-West richting Nijverdal vertrekken vanaf en arriveren op de (hooggelegen) parkeerplaats tegenover hotel Dalzicht. “Reizigers moeten wel beseffen dat de busverbinding tot een

Goudzoekerspad

tijdelijk perron

Goudzoekerspad

hellingbaan

Station Nijverdal-West

Peter van ’t Hoog:

“Gastvrijheid bijzonder”

“Leuk om weer terug te zijn”

Hij is voor de omgeving hét gezicht van het Combiplan Nijverdal. Veel mensen uit Nijverdal kennen Jim van Wingerden van informatiebijeenkomsten, en tijdens werkzaamheden is hij ook vaak ter plaatse. Bij vragen en opmerkingen omtrent de uitvoering van het project is hij de man om bij aan te kloppen.

Hij is nu drie maanden als omgevingsmanager betrokken bij het Combiplan Nijverdal, maar onbekend is Peter van ’t Hoog zeker niet met het project. In de jaren ’80 en ’90 werkte hij respectievelijk voor de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat Overijssel. Vanuit die periodes kent hij de discussie over het oplossen van verkeersknelpunt Nijverdal.

Meer weten? Voor meer informatie kunt u bellen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800­8002 (gratis), kijken op www.rijkswaterstaat.nl/n35 of het informatie­ punt aan de G. van der Muelenweg 1­01 bezoeken, iedere eerste en derde donderdag van de maand geopend van 16.00 tot 18.30 uur. Via www.rijkswaterstaat.nl/abonneren kunt u

“Ik vind het heel leuk om in Nijverdal terug te zijn, en om dicht bij dit grote en complexe project betrokken te zijn, nu het daad­ werkelijk in uitvoering is. Vooral deze locatie, midden in Nijverdal, maakt het Combiplan Nijverdal uniek. Vandaar ook dat we extra aandacht besteden aan een zorgvuldige communicatie en contact met alle betrokkenen. Aangezien ik de afgelopen acht jaar bij een gemeente heb gewerkt, heb ik als buitenstaander het werk van Rijkswaterstaat ervaren. Die kennis kan ik goed gebruiken in mijn rol als omgevingsmanager. In eerste instantie richt ik mij vooral op de instanties en organisaties die met het project te maken hebben, en is Jim van Wingerden het gezicht voor de omwonenden. Het is me opgevallen dat de mensen hier goed beseffen wat het uiteindelijke doel is van dit project. Ik merk grote bereidheid om door de zure appel van de bouwperiode heen te bijten om straks te kunnen profiteren van een heel mooie oplossing voor om­ wonenden, weggebruikers en treinreizigers!”

Het Combiplan Nijverdal ontlast het centrum van Nijverdal, door het knelpunt van de N35 in Nijverdal aan te pakken. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komt in een tunnel te liggen. Het resultaat is een snellere doorstroming op de weg, verbetering van de betrouwbaarheid van de treinverbinding en de leefbaarheid en de veiligheid in het dorp. Het Combiplan Nijverdal is in 2013 gereed.

Bouwfases ➊ Damwanden plaatsen zodat bouwkuip ontgraven kan worden.

Intrillen damwanden eerste mijlpaal ‘Treintje’ van bouwfases onder de loep genomen Eén gecombineerde tunnel waarin spoor en rijksweg samen worden aangelegd, is uniek in Nederland. De 1.700 meter lange Combitunnel in Nijverdal wordt de eerste. Met het einde van het intrillen van de damwanden is hiervoor dit najaar

➋ Ontgraven tot grondwaterniveau.

➌ Aanbrengen groutankers om damwanden op hun plaats te houden.

zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

de eerste mijlpaal bereikt. Een mooie gelegenheid om even stil te staan bij dit bijzondere project. De aannemerscombinatie Leo ten Brinke heeft de tunnel ingedeeld in moten waarin de verschillende werkzaamheden elkaar opvolgen. Dit ‘treintje’ van bouwfases (zie kader) houdt in dat per moot de werkzaamheden zich in een andere fase kunnen bevinden. Voor een buitenstaander lijkt dat misschien eenvoudig en logisch, maar het goed combineren en plannen van de verschillende disciplines – en dan ook nog eens uitgevoerd door verschillende

Meer fases op de volgende pagina

aannemers in de combinatie – maakt een project als het Combiplan complex.

Intrillen In drie maanden tijd, met daarin de bouwvakvakantie, zijn de damwanden ingetrild. Over de gehele lengte van de tunnel (dus inclusief de toeritten) zijn aan beide zijden damwanden aangebracht, tot gemiddeld 13 meter diep. Het intrillen is een technisch hoogstandje, aangezien Vervolg op de volgende pagina

Nieuwsbrief

14 december 2009 - december 2012

Toegang voor voetgangers, fietsers, kinderwagens en mindervaliden

Jim van Wingerden:

“Ik ben nu anderhalf jaar bij het project betrokken en heb het intrillen van de damwanden voorlopig als de meest interessante en spannendste periode ervaren. Tijdens de gehele bouwfase ben ik heel intensief bezig om te ontdekken wat de exacte aard van klachten is en hoe we daar rekening mee kunnen houden, maar het plaatsen van de damwanden vereiste speciale aan­ dacht. Die werkzaamheden baarden veel particuliere huisbezitters zorgen, vanwege de trillingen. Ze waren bang dat bij schade alle projectpartners naar elkaar zouden wijzen en niet thuis zouden geven. Alle projectpartners hebben zich flink ingespannen om die bezorgdheid weg te nemen. Ik moet ook zeggen dat we in Nijverdal te maken hebben met leuk volk. Aardige, nuchtere mensen, die duidelijk aangeven waar ze voor staan, en die goed voor zichzelf opkomen, maar die tegelijkertijd het algemeen belang niet uit het oog verliezen. Daarbij valt de gastvrijheid op als ik bij mensen langskom. Hoewel sommige zaken ook bij de voordeur afgehandeld kunnen worden, krijg ik altijd iets te drinken aangeboden als ik langskom. Echt, dat is best bijzonder.”

langere reistijd leidt, van een half uur”, zegt Broekhuis. “Daarom zullen de meeste reizigers, indien mogelijk, gaan reizen via Deventer. De nieuwe situatie is voor reizigers even wennen. Zeker voor wie niet via Deventer kan reizen. Mensen die met het openbaar vervoer van Heino of Raalte naar Wierden of verder moeten, zijn op de bussen aangewezen. Wij doen er alles aan om mensen zo goed mogelijk te informeren. Niet alleen door het verspreiden van folders, maar ook ter plekke. Dit doen we met personeel dat in de eerste week mensen op weg helpt. Het tijdelijke station is overigens een volwaardig station, met bijvoorbeeld een serviceen alarmzuil, waar je in contact kunt komen met een medewerker van NS. Er zijn ook fietsenstallingen en fietskluizen. Belangrijk is bovendien dat het tijdelijke station aan de zwembadkant (door een hellingbaan) goed bereikbaar is voor mindervaliden en mensen met kinderwagens!” Voor een reisadvies per trein kunt u terecht bij NS, via www.ns.nl of via 0900-9292 (€ 0,70 p.m.)

Situatie tijdelijk station Nijverdal-West

brug

01

ervoor te zorgen dat het contact met alle betrokkenen zorgvuldig verloopt, zijn er voor

Zwolle

Nijverdal Nijverdal West

December 2010 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het Combiplan Nijverdal. Vanaf nu vervangt deze de tweewekelijkse uitgave in het Hellendoorn Journaal en informeren wij u via deze weg meerdere keren per jaar over de voortgang van dit grootscheepse project. In dit nummer onder meer aandacht voor enkele direct betrokkenen, de eerste mijlpaal en voor de aangekondigde natuurcompensatie.

De Joncheerelaan

10

Vanaf eind 2012 liggen een deel van de (nieuwe) N35 en het spoor in een tunnel. Deze tunnel is een belangrijk onderdeel van het Combiplan Nijverdal, dat het centrum van Nijverdal ontlast en de spoorverbinding betrouwbaarder maakt. In 2013 is het hele project gereed. Om bouwruimte te creëren voor het nieuwe tracé, moet het huidige spoor in Nijverdal worden opgebroken. Een treinreis tussen Zwolle en Enschede ziet er daarom vanaf dit weekend drie jaar lang anders uit dan voorheen. Hoewel er in deze periode geen treinen door Nijverdal rijden, is het wel mogelijk om naar en vanuit Nijverdal te reizen.

Piet Heinweg Geen treinverkeer mogelijk

Station Nijverdal

Almelo

Zwolle tunnel

stopplaats buspendel

N35

Parkeren auto’s, toegang voor fietsers en voetgangers

Nijverdalsebergweg

Rijkswaterstaat Oost-Nederland realiseert in Nijverdal de eerste Combi­ tunnel (spoor en weg) van Nederland; samen met ProRail, de gemeente Hellendoorn en de aannemerscombinatie Leo ten Brinke. Het spoor en de N35 gaan nu nog dwars door de kern van Nijverdal. Doordat in de nieuwe situatie de weg en het spoor in een tunnel liggen, verbetert de leefbaarheid en veiligheid in het dorp, en verhoogt de betrouwbaarheid van het spoor. Gedurende de realisatiefase (2009 - 2013) van de Combitunnel is treinverkeer door Nijverdal niet meer mogelijk en wordt het centrum in tweeën gedeeld door een bouwkuip. Een tijdelijk nieuw station, pendel­ bussen tussen de stations en tijdelijke bruggen voor het wegverkeer en de voetgangers moeten de overlast beperken. Communicatie met de omgeving speelt niet alleen een belangrijke rol bij het informeren over de voortgang, de uitvoering en de maatregelen, maar draagt ook bij aan het begrip van de omgeving. Ingezette communicatiemiddelen zijn:

Even voorstellen ...

Grotestraat

buspendel

N35 Buspendel naar Station Nijverdal

ππ Website(s) ππ 0800-informatielijn ππ Tweewekelijkse advertenties met planning 6 meter paneel van het traject ππ Factsheets

Combiplan Nijverdal

ππ Bewonersbrieven

Het tracé De Joncheerelaan

G. van der Muelenweg

• Verleggen kabels en leidingen na afloop werkzaamheden G. van der Muelenweg • Intrillen damwand, na werkzaamheden aan de kabels en leidingen.

ππ Nieuwsbrief

• Verleggen kabels en leidingen 2e kwartaal 2010 • Intrillen damwanden tijdelijke brug begin mei 2010 • Tijdelijke brug mei / juni 2010 • Hulpverlenersweg begin 2012

De Joncheerelaan wordt voor bovenstaande werkzaamheden afgesloten voor een periode van ca. 1,5 jaar. • Reconstructie/aanbrengen wegen definitieve situatie begin 2012

Goudzoekerspad

Boskronkel

• Afgesloten tot eind 2011 (mogelijkheid om de Boskronkel vervroegd aan te leggen wordt onderzocht) • Verleggen 1e helft 2012

(vergunningsprocedure tijdelijke brug nog niet afgerond)

Bouwmeesterstraat

• Verwijderen tijdelijke loopverbinding eind 2012

• Verleggen kabels en leidingen oost 1e helft 2010 • Verleggen kabels en leidingen midden en west gekoppeld aan de De Joncheerelaan • Reconstructie 1e helft 2012

Campbellweg

• Afgesloten tot eind 2012

ππ Digitale nieuwsbrief ππ Redactionele artikelen ππ Persberichten en -bijeenkomsten

Aansluiting N35-westzijde

• Fietspad Nijverdalsebergweg medio 2012 • Aansluiting Grotestraat medio 2012 • Aansluiting N35 eind 2012

• Tijdelijke verbinding langzaam verkeer 2e helft 2010 • Reconstructie / aanbrengen wegen definitieve situatie 2e helft 2011

Steen van Ommerenstraat definitieve situatie • Reconstructie/aanbrengen wegen 2e helft 2012

Tunnel

ππ Excursies en events

• Intrillen damwanden vanaf derde kwartaal 2010 • Uitgraven bouwkuip 2010 • Aanbrengen tunneldak 2011 • Afbouw 2e kwartaal 2013

100093 Nijverdal A1posters-3DePlanning.indd 1

Van Hulzen - Kicks

Piet Heinweg

Meijboomstraat

• Verleggen kabels en leidingen 1e helft 2010 • Tijdelijke verbinding langzaam verkeer verplaatst richting Piet Heinweg • Reconstructie incl. fietspad 2e helft 2012

Spoorbrug Regge

• Aanbrengen landhoofden/betonwerkzaamheden eind 2009/begin 2010 • Sloop bestaande spoorbrug eind 2011 • Aanbrengen brugdek 2012

Spoorbrug Nevengeul

• Aanbrengen landhoofden/betonwe • Aanbrengen brugdek eind 2011/1e • Ontgraven Nevengeul 3e kwartaal


Uitnodiging Informatiebijeenkomst Combiplan Nijverdal Woensdag 9 december van 19:30 tot 21:45 uur De werkzaamheden in 2009 voor het Combiplan Nijverdal hebben vooral in het teken gestaan van voorbereiding. Zoals het verleggen of aanpassen van ondergrondse kabels en leidingen en het realiseren van het tijdelijke station Nijverdal-West. Maar welke werkzaamheden staan er voor het nieuwe jaar op de planning? Rijkswaterstaat en samenwerkende partijen vinden het belangrijk de omgeving te informeren en organiseren daarom een informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatiebijeenkomst kijken we vooruit naar de werkzaamheden in 2010 en geven we een toelichting op de werkzaamheden rondom de De Joncheerelaan en de Bouwmeesterstraat. De aannemerscombinatie Leo ten Brinke licht de planning en de bouwmethode van de tunnel toe. ProRail vertelt over de buitendienststelling van het huidige station en de inzet van het tijdelijke station Nijverdal-West. En uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

U bent van harte welkom Woensdag 9 december van 19.30 tot 21.45 uur In: Het Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem-Alexanderstraat 7, Nijverdal. Het Combiplan Nijverdal ontlast het centrum van Nijverdal door het knelpunt N35 in Nijverdal aan te pakken. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komt in een tunnel te liggen. Het resultaat is een snellere doorstroming op de weg, verbetering van de betrouwbaarheid van de treinverbinding en de leefbaarheid en de veiligheid in het dorp. Het Combiplan Nijverdal is in 2013 gereed.

Bent u niet in de gelegenheid om deze avond bij te wonen of wilt u graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het Combiplan Nijverdal, kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl/n35. Via www.rijkswaterstaat.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Informatieavond + uitnodiging

11

Archeologische opgravingen

Combiplan Nijverdal

Combiplan Nijverdal

an idenla Kru ing ind e erb nd Z-v roto .

N

g

RAALTE

Veenwe

Nat ontgraven bouwkuipen. Aanbrengen groutankers. Aanleg weg vanaf rotonde Baron van Sternbachlaan tot aan de Wierdensestraat. Verleggen kabels en leidingen. Aanleggen grondwal en aardebaan t.b.v. nieuw aan te leggen Kruidenlaan. Grondwerk t.b.v. aanleg aansluiting Wierdensestraat t.h.v. de noord-zuidverbinding.

Afsluitingen • De oude Boskronkel en de oude Campbellweg blijven afgesloten. • Totdat de hulpbrug bij de Meijboomstraat half november is geplaatst, is de overgang Meijboomstraat afgesloten voor al het verkeer. • De De Joncheerelaan is t/m eind 2011 afgesloten voor al het verkeer. Verkeer wordt omgeleid. Voetgangers en fietsers kunnen gebruikmaken van de tunnel bij de Piet Heinweg. Winkels en bedrijven aan beide zijden van de afsluiting zijn bereikbaar.

gedrukt wordt door het grondwater.

Fietsers

Het Combiplan Nijverdal ontlast het centrum van Nijverdal. Het knelpunt van Rijksweg N35 in Nijverdal wordt aangepakt. Rijkswaterstaat verplaatst de N35 naar het noorden. ProRail legt het spoor naast de nieuwe rijksweg aan. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komt in een tunnel te liggen. Het resultaat is een snellere doorstroming van auto- en treinverkeer. En de leefbaarheid en veiligheid in het dorp worden verbeterd. Het station zal ook naar het centrum van Nijverdal worden verplaatst. Aannemercombinatie Leo ten Brinke is eind 2008 gestart met de werkzaamheden voor het project. Het Combiplan Nijverdal is in 2013 gereed.

g

18.30 uur. Via www.rijkswaterstaat.nl/abonneren kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒

Het Combiplan Nijverdal ontlast het centrum van Nijverdal, door het knelpunt van de N35 in Nijverdal aan te pakken. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komt in een tunnel te liggen. Het resultaat is een snellere doorstroming op de weg, verbetering van de betrouwbaarheid van de treinverbinding en de leefbaarheid en de veiligheid in het dorp. Het Combiplan Nijverdal is in 2013 gereed.

ON1009VHBPR224/ OKTOBER 2009

rondom het Combiplan Nijverdal, kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl/n35. Of bezoek het informatiepunt aan de G. van der

N35

ewe

➊ T.b.v. spoortunnel storten betonvloeren in westelijke toerit. ➋ Slopen woningen aan de Van den Steen van Ommerenstraat. ➌ Aanbrengen GeWi-palen die voorkomen dat straks de betonvloer omhoog

Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroute aan.

Muelenweg 1-01 in Nijverdal. Het informatiepunt is iedere eerste en derde donderdag van de maand geopend van 16.00 uur tot

Prinsendijk/Bolderpad

t Boomca

Ter hoogte van het Bolderpad zal de nieuwe N35 van het spoor afbuigen en voor de Burgemeester H. Boersingel aansluiten op de huidige N35. Om de aanleg van de nieuwe N35 mogelijk te maken is het noodzakelijk om aan beide zijden van de N35 tussen het fietspad en de weg bomen te kappen. Met de gemeente is zorgvuldige gekeken naar welke bomen gekapt moeten worden en welke bomen kunnen blijven staan. Voor het kappen van de bomen zijn de noodzakelijke kapvergunningen verleend.

Bent u niet in de gelegenheid om deze inloopavond te bezoeken of wilt u graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen

eg

In verband met kapwerkzaamheden is op zaterdag 31 oktober aanstaande van 07.00 uur tot 19.00 uur de Wierdensestraat (N35) tussen de Burgemeester H. Boersingel en de Kruidenlaan/ Boomcateweg, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met een langere reistijd.

• Reconstructie eind 2010

w erg

Werkzaamheden

De fietspaden langs de N35 blijven open voor fietsers. Fietsers kunnen wel enige hinder en oponthoud ondervinden van de kapwerkzaamheden.

ersb

Afsluiting

de heer J. (Jim) van Wingerden Rijkswaterstaat

Ev

Station Nijverdal met zij-perrons

Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie Leo ten Brinke, ProRail en de gemeente Hellendoorn zijn tijdens deze avond aanwezig om informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.

Doorgaand verkeer op de N35 vanuit Wierden richting Raalte en vice versa wordt omgeleid via de Burgemeester H. Boersingel, de Rijssensestraat en de Smidsweg.

Veenweg

Fietstunnel

Fiets-/voetgangersverbinding

Planning week 45, 46 en 47 (8 november t/m 26 november 2010)

Omleidingsroute

Campbellweg

eg Smidsw

at omstra Meijbo

➐ Wierdensestraat

Zaterdag 31 oktober van 07.00 uur tot 19.00 uur

RIJSSEN

Tussen de Burgemeester H. Boersingel en de Kruidenlaan

Indrukwekkende installatie

Rijss en se stra at

incl

at

aan

stra

nje

ra

Afsluiting N35 Nijverdal

Namens het team omgevingsmanagement Combiplan Nijverdal

erkzaamheden eind 2009/begin 2010 e helft 2012 l 2012

O

l ge sin er Bo H. er st ee em rg Bu

Boskronkel

Verdiepte bak

De inloopavond is van 18.00 uur tot 21.00 uur in het Hervormd Centrum, Constantijnstraat 7a in Nijverdal. Tijdens deze informatieavond wordt twee keer, om 18.30 uur en om 20.00 uur, een presentatie gegeven over de werkzaamheden die sinds de zomer zijn uitgevoerd, de plannen van de gemeente Hellendoorn omtrent de stationsomgeving en worden de werkzaamheden en planning voor de komende tijd toegelicht. Beide presentaties hebben dezelfde inhoud. Voor of na de presentaties kunt u de informatiemarkt bezoeken. Aan de hand van tekeningen, foto’s en persoonlijke toelichting krijgt u op deze informatiemarkt meer informatie over de werkzaamheden en de planning.

Met vriendelijke groet,

Bolderpad

Ter hoogte van het tijdelijke station Nijverdal staat een indrukwekkende installatie. Deze zogenoemde ontwateringsinstallatie maakt een mengsel van zand en water uit de bouwkuip geschikt voor hergebruik. Via een buis wordt het mengsel - dat zich onder het grondwaterniveau bevindt - opgezogen en naar de installatie gepompt. De installatie scheidt vervolgens het water van het zand. Het zand wordt getransporteerd naar het spoortracé aan de oostkant, waar het zand wordt hergebruikt voor het aanleggen van de nieuwe spoorbaan. Medio november is de hulpbrug bij de Meijboomstraat gereed, zodat fietsers en voetgangers er gebruik van kunnen maken.

Graag tot woensdag 5 januari!

• Aanleg t/m 1e kwartaal 2011 • Fietspad 2013 • Aansluiting Wierdensestraat 2013

weg

eg catew om Bo

NIJVERDAL

Inloopavond woensdag 5 januari

Noord-Zuid-verbinding

cheerel

WIERDEN

Wierdensestraat

Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond over het Combiplan Nijverdal.

• Verleggen Eversbergweg 2e helft 2010 • Fietstunnel eind 2010/1e helft 2011 • Verwijderen bestaande Kruidenlaan 2e kwartaal 2011 • Reconstructie/aanpassing 2e kwartaal 2012

Grotestraat

N35

Geachte heer, mevrouw,

Kruidenlaan

v.d. Steen v. Ommerenstraat

N35

N347

27 december 2010 Uitnodiging inloopavond Combiplan Nijverdal

Fietspad Grotestraat

Tunnel

Bouwmeesterstraat

N35

Sm idsw eg

Datum: Onderwerp:

Tijdelijk station Nijverdal-West

n aa

G. van der Muelenweg

va

St ern bach l

Spoorlijn N35

Kruidenlaan

n ro Ba

laan cheere De Jon

Grotestraat

n

G. v.d. Muelenweg

HULSEN

N347

Piet Hein

Retouradres Postbus 2000 3502 LA Utrecht

De Jon

HELLENDOORN/OMMEN

Meer weten? Voor meer informatie kunt u bellen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis), kijken op www.rijkswaterstaat.nl/n35 of het informatiepunt Combiplan Nijverdal aan de G. van der Muelenweg 1-01 in Nijverdal bezoeken. Het informatiepunt is iedere eerste en derde donderdag van de maand geopend van 16.00 tot 18.30 uur. Via www.rijkswaterstaat.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Wekelijks terugkerende advertenties

Meer weten? Iedere woensdagmiddag is het informatiepunt Combiplan Nijverdal geopend van 12.00 - 17.00 uur. Het informatiepunt bevindt zich aan de G. van der Muelenweg 1-01 in Nijverdal. Voor meer informatie kunt u ook bellen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis) of kijken op www.rijkswaterstaat.nl/n35. Via www.rijkswaterstaat.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Bewonersbrief

090466 FS_Nijverdal afsl N35.indd 1

Factsheet

23/12/09 10:59:20

Aansluiting N35 - oostzijde

• Afbuiging Wierdensestraat 1e helft 2013 • Aansluiting Burg. H. Boersingel 1e helft 2013 • Fietspaden 1e helft 2013

12-03-10 14:03

70 projecten 2008 - 2010


N34/N36 Ommen Oost-Nederland

N34/N36 Ommen

Om een einde te maken aan de verkeersproblemen en de slechte door­stroming van het verkeer in Ommen, is in 2009 gestart met de verlenging van de N36. Tussen de N48 en de kruising N34/N36 is een nieuw stuk weg van negen kilometer aangelegd, dat de functie van de N34 (sinds de openstelling op 28 juni 2010) heeft overgenomen. De N34, die nu geen functie meer heeft voor het doorgaande verkeer, wordt ingericht als erftoegangsweg. De aansluiting op de N48 en de kruising bij de N34/N36 is gerealiseerd door rotondes met gescheiden rijbanen. En dankzij vier viaducten en een tunnel kan het verkeer uit verschillende richtingen de N36 ongelijkvloers kruisen. De dieren kunnen de N36 kruisen via 31 faunapassages. In deze groene en landelijke­omgeving is natuur een gevoelig en belangrijk aandachtspunt. Het verlies van 5 hectare­aan bomen is met het herplanten van 8 hectare gecompenseerd en door de herinrichting­van de N34 is het mogelijk de natuur tussen het Ommerbos en het Vechtdal met elkaar te verbinden. Partners in dit project zijn de gemeente Ommen en de gemeente Hardenberg. De aannemer is Heijmans. Ingezette communicatiemiddelen richting directe omgeving en de regio zijn:

Verken de nieuwe verlengde N36 Ommen zaterdag 26 juni 2010

Wist u dat er:

na iedere kilometer een pechhaven is 230.000 m3 grond is verplaatst 80.000 m3 zand gebruikt is 55.000 ton asfalt is aangelegd 2.800 m3 beton is aangebracht 1.500 m3 onderwaterbeton is gebruikt 40 kilometer lijnen zijn getrokken 20 kilometer faunaraster is aangebracht 2.500 meter aan duikers is aangelegd 930 meter faunapassage onder de weg doorgaat 5 hectare landbouwgrond is aangekocht voor boscompensatie • in totaal 8 hectare bos- en natuurcompensatie wordt verricht

Planning in z’n totaliteit open­ Voordat de nieuwe N36 verkeer, moeten eerst de gesteld wordt voor het de wegen klaar zijn. viaducten en de onderliggen zijn nagenoeg Het Zwarte Pad en de Schapendijk verwachting in april gereed en worden naar Ondanks de lange verkeer. het voor opengesteld Heijmans gelukt de vorstperiode is het aannemer op te leveren. viaducten volgens planning zijn de volgende In de komende maanden afsluitingen gepland: vanaf begin mei • De Arriërveldsweg is afgesloten tot eind juni/begin juli 2010. kweg wordt permanent • De kruising N36/Driehoe Ter hoogte van de 2010. april in afgesloten aansluiting op de Driehoekweg wordt een gemaakt. noordelijke parallelweg Paal wordt afgesloten • De parallelweg bij Witte en met zondag 30 mei vanaf vrijdag 28 mei tot wordt omgeleid, en 2010. Gemotoriseerd verkeer wordt een omleiding voor fietsers en voetgangers langs het werkvak ingesteld. begin mei afgesloten. • De Grensweg is vanaf Openstellingen • Zwarte Pad • Schapendijk • Ommerkanaal Oost • Arriërveldsweg • Tunnel Witte Paal • N36

april 2010 april 2010 begin mei 2010 eind juni/begin juli 2010 eind juni 2010 eind juni/begin juli 2010

voorkomen.

En wist u dat: • het verlengde deel van de weg 9 kilometer lang is

(tussen de Grensweg en de Benedenveensche Waterleiding door om (verbinding onder de weg Schapendijk). De duikers waterpeil op elkaar te verbinden en het bijvoorbeeld sloten met om alle temen zijn aangelegd. En niveau te houden) en rioleringssys kabels en uitvoeren, is een groot aantal werkzaamheden te kunnen n verlegd. leidingen van nutsbedrijve gereed. nieuwe autoweg zijn grotendeels De vier viaducten over de wegen: kruisende bestaande Ze krijgen de naam van de en Schapendijk, Viaduct Arriërsveld Viaduct Zwarte Pad, Viaduct Momenteel wordt over het Viaduct Ommerkanaal Oost. gebouwd, die straks onderdeel Ommerkanaal een lage brug van de N36. kilometer lange verlenging van de verlenging van de Nog even, en dan is de negen einde maken uitmaakt nieuwe autoweg moet een N36 Ommen een feit. De is aangelegd. N36 de de aan van einde Een verlenging de bij Ommen. Kortom, de ‘fundering’ voor aan de verkeersproblemen ng. De nog. en aan de slechte doorstromi Nu het definitieve asfalt onveiligheid, de overlast kan eind juni/begin juli opengesteld verwachting is dat de weg voordat we Wat moet er nog gebeuren worden voor het verkeer. mogen rijden? over het kersverse asfalt met nu dat zit ‘Hoe artikel een tunnel (zie Dankzij vier viaducten en vanuit diverse op pagina 2) kan het verkeer de tunnel bij Witte Paal?’ de rs de N36 kruisen. Zo neemt richtingen straks ongelijkvloe die op de functie over van de N34, verlenging van de N36 Ommen sverkeer. wordt voor bestemming zijn beurt een veiligere route

Herinricht | Planning Een veilige N36 Ommen

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis) juni 2010 | on0510vhbpr278

100207 N34 Ommen Routekaart.indd 4-1

autoweg aan tussen de N48 Rijkswaterstaat legt een nieuwe Paal (kruising N34/N36). (Ommerkanaal Oost) en Witte over en neemt deze de functie In feite wordt de N36 verlengd N36 en de N48. De Verlenging van de N34 tussen Witte Paal Ommen, verbetert de veiligheid Ommen ontlast de kern van en de bereikbaarheid. leefbaarheid de r, van de weggebruike juli Ommen is eind juni/begin De verlenging van de N36

|

N36 eind juni/begin juli opengesteld

t. Dit is een uitgave van Rijkswaterstaa op www.rijkswaterstaat.nl/N36 Kijk voor meer informatie zo 06.00 - 22.30 uur, gratis). of bel 0800 - 8002 (ma t/m 22 April 2010 | on0110vhbpr0

26-03-10 12:52

ππ Informatiebijeenkomsten (inclusief presentatiematerialen) 100029_NBOmmen_V1.indd

21-06-10 10:37

Nieuwsbrief

bijna Rotondes al klaar, viaducten de sluit de N36 straks aan op Door middel van twee rotondes bij al en op de kruising N34/N36 bestaande N48 bij het Ommerkana Ook zijn de zijn al enige tijd in gebruik. Witte Paal. Beide rotondes of verlegd, zoals de watergangen en sloten gedempt

gereed.

12

Verlenging N36 Ommen

Rijkswaterstaat heeft een nieuwe autoweg aangelegd tussen N48 (Ommerkanaal Oost) en Witte Paal (kruising N34/N36). In feite is de N36 verlengd en neemt deze de functie over van de N34 tussen Witte Paal en de N48. De Verlenging N36 Ommen ontlast de kern van Ommen, verbetert de veiligheid Inhoud eld | van de weggebruiker, de leefbaarheid en de bereikbaarheid. N36 eind juni/begin juli opengest Witte Paal? | De Verlenging N36 Ommen wordt 28 juni 2010 aan het einde zit dat nu met de tunnel bij Hoe de natuur van de dag opengesteld voor het verkeer. ing N34 | Aandacht voor

Attentie!

iedereen om vóór de openstelling Rijkswaterstaat verzoekt van de N36 geen gebruik te maken van de verlenging van de arlijke situaties te nieuwe weg. Dit om (levens)geva

Nieuwsbrief April 2010

• • • • • • • • • • •

4-1

ππ Website(s) Panelen ππ 0800-informatielijn ππ Advertenties ππ Factsheets ππ Bewonersbrieven ππ Nieuwsbrief

Verlenging N36 Ommen

Kruising N34/N36 (Witte Paal)

Rijkswaterstaat legt een nieuwe autoweg aan tussen de kruising N34/N36 (Witte Paal) en de N48 (Ommerkanaal Oost). In feite wordt de N36 verlengd en neemt de nieuwe weg de functie over van de N34 tussen Witte Paal en de N48.

Bij de kruising N34/N36 (Witte Paal) start de verlenging van de N36. Via een rotonde met meerdere stroken kan het verkeer vanuit Almelo en Hardenberg via het nieuwe deel van de N36 naar de N48 rijden. Voordat weggebruikers deze rotonde oprijden, moeten zij kiezen voor een bepaalde rijrichting. Het rechtdoor gaande verkeer hoeft hierdoor niet te wachten op afslaand verkeer.

De Verlenging N36 Ommen ontlast de kern van Ommen en verbetert de veiligheid van de weggebruiker, de leefbaarheid en de bereikbaarheid. De Verlenging N36 Ommen is in het najaar van 2010 gereed.

ππ Persberichten ππ Kleurwedstrijd scholieren

➊ Voor het langzame verkeer,

(brom)fietsers en voetgangers wordt een tunnel onder de N36 aangelegd. Deze tunnel sluit aan op de parallelweg richting Hardenberg. Voor het gemotoriseerde verkeer is er één rijbaan beschikbaar waarvan verkeer uit beide richtingen gebruik moet maken. Om dit te regelen, staan verkeerslichten aan beide kanten van de tunnel. Voor (brom)fietsers en voetgangers wordt een aparte strook, verhoogd, aangelegd. Door deze aparte strook ondervinden zij geen hinder van het gemotoriseerde verkeer. ➋ Langs de N34 richting

Hoogengraven en Ommen is een carpoolplaats aangelegd. Deze is geschikt voor 25 auto’s.

ππ Open dagen en start- en openingshandelingen

Van Hulzen - Kicks

Stil wegdek Het lawaai van verkeer is een van de belangrijkste oorzaken van geluidhinder. Een van de maatregelen om dit lawaai te beperken is het toepassen van ‘stille wegdekken’, zoals geluidreducerend asfalt. Het aanbrengen van geluidreducerend asfalt gebeurt in één volledige werkgang. Dit is om de kwaliteit te garanderen en

maximale geluidreductie te krijgen. Het geluidreducerend asfalt voor de verlenging N36 bestaat uit een fijnkorrelig deklaagmengsel, dat hoge geluid­ reducties oplevert. De reductie bedraagt circa 5 dB(A). Geluidreducerend asfaltbeton is geschikt voor oppervlakken waar de verkeerssnel­ heid varieert van 50 tot 100 km per uur.


N33 KNOOPPUNT

DROUWEN

APPELSCHA

HEERENVEEN

JOURE

NIEUWBUINEN

N371

HEERENVEEN

A7

NOOPPUNT

N366

SMILDE

BUINERVEEN GROLLO

N381

BORGER

A28 MUSSELKANAAL

TER APEL

N34 EXLOO

N381 A32

WESTERBORK W O LV E G A BEILEN

DWINGELOO

N371

n

N381 A28

STEENWIJK

WESTENESCH

H AV E LT E SLEEN

N375

A32

BARGEROOSTERVELD

K L A Z I E N AV E E N

HOOGEVEEN A37 KNOOPPUNT

MEPPEL

HOLSLOOT

A37 KNOOPPUNT

HOOGEVEEN

VOLLENHOVE

NIEUWAMSTERDAM

DALEN

DE WIJK

UNT

OORD

SCHOONEBEEK

A28

COEVORDEN

ZUIDWOLDE

KNOOPPUNT

Z WA R T S L U I S

LANKHORST

S TA P H O R S T SLAGHAREN

GRAMSBERGEN

N34 GENEMUIDEN

Hoogeveen

Hoogeveen

CoevorDen N36

N36

N341

HARDENBERG

N764

Z wolle

OMMEN

A28

N34

N36 N343

BEERZERVELD

O

KNOOPPUNT

WESTERHAAR

N341

N340

V

N50

V

N48

O

V

O

A28

HATTEMERBROEK

O

N35

WEZEP

V

N341

N348

N341

A50

N751

V

O

’T HARDE

N343

N36

VRIEZENVEEN

V

N347

N349

O

O

N35

Deventer

N743

V

N36

ALMELO

V

Duitsl anD

N349

V

O

HEERDE

EPE

WESTERHAAR

N341

N36

A28

N343

Hengelo A35

Hengelo

werkzaamheden al gedaan zijn en wat er nog moet

= einde omleidingsroutes

= omleidingsroutes

KNOOPPUNT

ENTER

AZELO

RIJSSEN

dichtbij uitziet en wat een landmeter doet? Kom

A1 KNOOPPUNT

DELDEN

weekenDafsluitingen n36

BUREN

LOSSER

HENGELO

APELDOORN

A1

GOOR

2

vrijDag 3 DeC. 20.00 uur tot maanDag 6 DeC. 06.00 uur

MARKELO

ENSCHEDE BOEKELO

N35

Wat gaat Rijkswaterstaat doen?

GORSSEL

LOCHEM

NEEDE

KLARENBEEK

In de week voorafgaand aan de eerste weekendafsluiting worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In de week na de weekendafsluitingen vinden opruimwerkzaamheden plaats. VORDEN

EERBEEK

RUURLO

BRUMMEN

A50

EIBERGEN BORCULO

N319

N314

N348

N18

Tijdens de werkzaamheden in de weekenden van vrijdag 19 november tot en met maandag 22 november en van vrijdag 26 november tot en met maandag 29 november is de N36 richting Almelo tussen Westerhaar en Vriezenveen afgesloten. GROENLO N319 6 december is de N36 richting Hoogeveen tussen Westerhaar In het weekend van vrijdag 3 december tot en met maandag en Beerzerveld afgesloten. HENGELO

PUNT

OORD

DE STEEG

Er worden omleidingsroutes ingesteld. Houd rekening met een langere reistijd.

KNOOPPUNT

WATERBERG

A348

LICHTENVOORDE

GIESBEEK

VELP

N319 LHEM De werkzaamheden in de weekZ E voorafgaand aan en in de week na de weekendafsluitingen vinden plaats op enkele dagen WINTERSWIJK N314 tussen 10.00 en 15.00 uur en veroorzaken beperkte hinder voor het verkeer. Het verkeer wordt lokaal omgeleid.

A12 RHEDEN DOESBURG

KNOOPPUNT

VELPERBROEK

N18

OOSTERBEEK

Z.O.Z.

IEL DIDAM

A12

HUISSEN

GAANDEREN

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. S I LV O L D E

KNOOPPUNT

TERBORG ’S-HEERENBERG

BEMMEL

MILLINGEN AAN DE RIJN

GENDT

LENT

ZEDDAM

OOIJ

Wanneer:

Zaterdag 7 november 2009

Tijd:

Tussen 12.00 en 16.30 uur

Waar:

Ommerweg 67a in Rheezerveen

Neem mee:

Stevige laarzen of schoenen

Voor kinderen is er een tekenwedstrijd en een

blijven van de ontwikkelingen rondom het project Verlenging N36 Ommen, kijk dan op

E LT E N

TOLKAMER

Informatie open middag

te wonen, maar wilt u wel graag op de hoogte

DINXPERLO ULFT

LOBITH

A325

graag uw vragen.

Bent u niet in de gelegenheid om deze middag bij

ETTEN

ZEVENAAR

ANGEREN

RESSEN

A15

EN

fietstunnel te gaan, waar u uitleg krijgt over de

A A LT E N

OUD-DIJK

RG

H

groepjes richting de rotonde Witte Paal en de

ballonnenartiest.

VA R S S E V E L D

KNOOPPUNT

ELST

NT

A18

A18

DUIVEN

WESTERVOORT

het project. Ook is er de mogelijkheid om in kleine

DOETINCHEM

WEHL

A325

project, de werkzaamheden en de mensen achter

werkzaamheden. En natuurlijk beantwoorden we

Wat betekent dit voor het verkeer?

DIEREN

het project gestart. Het project is inmiddels op een andere manier kennis te maken met het

N18

Rijkswaterstaat voert in deze drie weekenden bij de aansluiting Westerhaar werkzaamheden uit aan de invoegstrook van WA R N S V E L D Z U Tde P HN36 E N richting Almelo en aan de invoegstrook van de N36 richting Hoogeveen. De invoegstroken worden verlengd. N346 HAAKSBERGEN N319

Begin februari 2009 zijn de werkzaamheden voor halverwege de uitvoering. Een goede reden om eens

DIEPENHEIM

N348

BEEKBERGEN

GLANERBRUG

A35

1

A1 KNOOPPUNT

N346

vrijDag 19 nov. 20.00 uur tot maanDag 22 nov. 06.00 uur vrijDag 26 nov. 20.00 uur tot maanDag 29 nov. 06.00 uur

1

TWELLO

A1

dan naar de open middag van het project Verlening N36 Ommen.

DEVENTER

B AT H M E N

gebeuren? Of wilt u bijvoorbeeld weten hoe een tekstwagen werkt, hoe een kraanwagen er van

A35

A1

ARNHEM

Wilt u weten hoe de verlenging N36 wordt? Welke

olDenZ a al A1

= afgesloten route DIEPENVEEN

A50

Zaterdag 7 november tussen 12.00 en 16.30 uur

N743

rijssen

N348

VA A S S E N

ELDEN

Open middag Verlenging N36 Ommen

N347

OLDEBROEK

WERTH

Uitnodiging

N36

ELBURG

A12

ON1009VHBPR220

N48

IJSSELMUIDEN

KAMPEN

EMMEN N34

N333

N331

MARKNESSE

EMMERC O M PA S C U U M

A32 N334

IJMEGEN

www.rijkswaterstaat.nl/n36.

BERG EN DAL

N326

OPPUNT

ENHOLT

BEEK

N271 MALDEN

R A S S E LT

GROESBEEK

MOLENHOEK

Groot-onderhoud advertentie

MOOK

N271

CUIJK

GENNEP O E F F E LT

A73

Uitnodigingsadvertentie

HEIJEN KNOOPPUNT

RIJKEVOORT

A77

SINT ANTHONIS BOXMEER

N271 A73

VIERLINGSBEEK

13

Opening N36

NIEUW BERGEN

OVERLOON

WELL

N271

WA N S S U M V E N R AY

MEERLO

N270

HORST

N277 HASSELERHEIDE GRUBBENVORST

A73 SEVENUM

D E K R O S S E LT KNOOPPUNT

ZAARDERHEIKEN

A67

N277

PA N N I N G E N

N271

HELDEN KESSEL

N275

A73

HEYTHUYSEN

BEESEL REUVER

NEER ROGGEL HAELEN

N273 A2 S WA L M E N

BAEXEM

HORN

N268

G R AT H E M BEEGDEN

ROERMOND

HEEL ITTERVOORT

A73

MAASBRACHT MELICK

LINNE

THORN

A2

HERKENBOSCH

N271

P O S T E R H O LT

MONTFORT

WESSEM

VLODROP

SINT ODILIENBERG

STEVENSWEERT

KNOOPPUNT

HET VONDEREN ECHT

ROOSTEREN

A2

SUSTEREN H O LT U M

BUCHTEN

BORN

A2

Leeftijd:

N273

Plaats:

A73 TEGELEN

MEIJEL

Postcode:

VENLO N275

MAASBREE

N560

VERLENGING N36 OMMEN

A67

A67

SITTARD GELEEN KNOOPPUNT

KERENSHEIDE

BRUNSSUM

MUNSTERGELEEN OIRSBEEK

A76

BEEK

HOENSBROEK

HEERLEN

UBACH OVER WORMS LANDGRAAF

HULSBERG

KNOOPPUNT

TEN ESSCHEN

A76

N

A79 N281

KERKRADE

KNOOPPUNT

KUNDERBERG

SPEKHOLZERHEIDE

A76

VA L K E N B U R G

S I M P E LV E L D

N

KNOOPPUNT

BOCHHOLTZ

Wekelijks terugkerende advertenties

B O C H O LT Z

N278

VA A L S

Kleurplaat

Adres:

GULPEN

Naam:

R G R AT E N

Start N36-run

70 projecten 2008 - 2010


A4 Steenbergen Zuid-Nederland

A4: nieuwe snelweg om Steenbergen

Rijkswaterstaat gaat in Noord-Brabant ten westen van Steenbergen een nieuw stuk A4 aanleggen. Deze aanpassing zorgt voor een snellere en veiligere verbinding tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. De nieuwe weg ontlast bovendien het lokale wegennet.

Dinteloordse Aquaduct Dinteloordseweg Dinteloordseweg Steenbergsche Haven Aquaduct Aquaduct Aquaduct Steenbergsche Haven Steenbergsche Haven Steenbergsche Haven

Een deel van het traject wordt al aangelegd en een deel is nog in procedure. De aanleg van twee weggedeeltes bij Halsteren en Dinteloord is al in uitvoering. Het stuk tussen Halsteren en Dinteloord is nog in procedure. Hiervoor loopt een zogenaamde tracébesluitprocedure.

Aansluiting Steenbergen Zeelandweg-oost Aansluiting Steenbergen Aansluiting S Aansluiting Steenbergen Zeelandweg-oost ZeelandwegZeelandweg-oost

De tracébesluitprocedure en de reeds gestarte aanleg van de A4 zijn met elkaar vervlochten; qua communicatie een zeer uitdagend vraagstuk. Van Hulzen heeft begin 2010 meegedacht over de strategische aanpak voor de communicatie en is specifiek verantwoordelijk voor de hindercommunicatie. Daarnaast heeft Van Hulzen de oprichting en realisatie van het informatiecentrum begeleid en uitgevoerd.

Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Westlandse Langeweg Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Dwarsverbinding Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Westlandse Langeweg Westlandse Lang Westlandse Langeweg

en

De A4 rondom Steenberg

Parallelweg Steenbergseweg Drielindekensdijk Parallelweg Steenbergseweg - -Parallelweg Steenbe Parallelweg Steenbergseweg Drielindekensdijk Drielindekensdijk Drielindekensdijk

14

e schakel A4 wordt de ontbrekend Met de aanleg van de nieuwe en Bergen op Zoom ingevuld. van de A4 tussen Dinteloord voor een belangrijke doorgang De nieuwe snelweg wordt , Rotterdam en Antwerpen. Nieuwsb (vracht)verkeer tussen Amsterdam rief | Mei manier voor de N259 en zorgt op die 2010 De A4 ontlast bovendien op Bergen en n in Steenberge een beter woon- en leefmilieu

ππ Inrichting en ontwikkeling informatiecentrum • Feestelijke opening in september • Inrichting; schetsen, middelen inrichting en kwaliteitscontrole • Handboek • Informatiedoeken en schermen • Bewegwijzering • Banner A4 luchtfoto • Film voor in het informatiecentrum over het plan en de aanleg van de A4 tussen Dinteloord en Halsteren.

Zoom.

Waarom deze nieuwsbrief?

Nieuwsbrief voor bewoners

Deze nieuwsbrief informeert u over de aanleg van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom. Met de aanleg wordt de ontbrekende schakel van de A4 tussen Antwerpen en Rotterdam ingevuld. De nieuwe snelweg wordt een belangrijke doorgang voor (vracht)ver keer tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen . De A4 ontlast bovendien de N259 en zorgt op die manier voor een beter woon- en leefmilieu in Steenbergen en Bergen op Zoom. Voor een deel, ter hoogte van Dinteloord en ter hoogte van Halsteren, is het tracé al vastgelegd in een onherroep elijk besluit. Hier wordt binnenkort gestart met het voorbereid en van de aanleg van twee viaducten.

20-05-10 10:22

100189_A4_Factsheet_v1.indd

1

moet de bijeenkomst heel verhelderend geweest zijn. Persoonlijk ging ik enigszins teleurgesteld naar huis. Echte antwoorden heb ik niet gekregen. Nu weet ik als voormalig wethouder wel dat mensen na dit soort informatiebijeenkomsten zelden met een voldaan gevoel huiswaarts keren, dat is nauwelijks te vermijden. Het is nou eenmaal heel moeilijk een zaal rustig te houden als je met veranderingen komt. Maar toch. Ik had gewoon het gevoel dat men om de hete brei aan het draaien was. Een gemiste kans. Gelukkig hebben de bewoners van de Zeelandweg-Oost twee weken later alsnog een brief (zie pagina 5) ontvangen waarin de toekomstige situatie is toegelicht. Mijn bezwaar over dat het stuk bij Klutsdorp wordt afgesloten, heb ik tijdens de informatieavond ook meteen officieel doorgegeven. Ik vond het goed geregeld dat die mogelijkheid er was. Wel jammer dat er zo weinig mensen in de rij stonden om hun bezwaren zwart op wit te laten vastleggen, maar misschien hebben ze dat later in een brief gedaan. Het belangrijkste was dat de opkomst wel hoog was. Dat maakt de betrokkenheid van de Steenbergenaren duidelijk.”

Hoge opkomst informatiebijeenkomsten ‘Geen echte antwoorden’

“Ik ben om twee redenen naar de informatiebijeenkomst gegaan. Ten eerste omdat ik als voormalig wethouder van Steenbergen belangstelling heb voor wat er op politiek en bestuurlijk vlak gaande is in onze gemeente. Ik heb negen jaar in de lokale politiek gezeten en volg nog steeds alle raadsvergaderingen, haal stukken in het gemeentehuis op. De andere reden voor mijn bezoek is simpelweg dat ik straks met de auto mijn straat nog uit wil ... Als ik vanuit mijn straat de Franseweg op ga en linksaf wil richting het centrum, moet ik soms zo lang wachten dat ik

maar rechtsaf sla en een omweg neem. En in mijn beleving wordt het alleen maar drukker. Zeker als het verkeer vanuit het zuiden van Steenbergen de A4 op wil. Via de andere kant lukt dat niet meer, omdat de weg bij Klutsdorp wordt opgebroken. Weliswaar zijn we het verkeer uit Zeeland kwijt, maar het plaatselijke verkeer ondervindt er wel hinder van. Naar mijn idee wordt niet alleen de Zeelandweg-Oost een stuk drukker, maar ook de Burgemeester van Loonstraat en de Franseweg. En mensen die vanuit Steenbergen naar Bergen op Zoom willen, moeten ineens een rare omweg nemen. Daar wilde ik graag op reageren. Helaas heb ik tijdens die avond niets nieuws gehoord. Dat komt deels omdat ik mijn informatie al had verzameld uit kranten en uit de digitale nieuwsbrief waar ik op ben geabonneerd. Maar de voorlichting op zich was heel positief. Zeker voor wie iets minder goed op de hoogte was,

“Met de aanleg van de A4 verdwijnt er een stuk bos en daarmee een onderdeel van ons huidige terrein. Zoals voetbalvelden aan bepaalde criteria moeten voldoen, geldt dat ook voor onze sport. Omdat wij een stuk grond kwijtraken, voldoet ons complex niet meer aan de eisen om demonstraties en wedstrijden te organiseren. We willen niets tegenhouden, we willen niets vertragen, we willen geen geld. We willen alleen_A4_Steenberge maar onze hobby uitoefenen. Wat wij 100187_NB_nr2 n_v3.indd 1 vragen, is bemiddeling van Rijkswaterstaat voor een nieuw, bruikbaar terrein.

20-05-10 14:04

Kijk, politiehondensportvereniging ‘De Trouwe Vriend’ is een kleine vereniging van zeven trainende leden. Wij beseffen heel goed dat ons belang in schril contrast staat met dat van de meeste andere mensen die daar aanwezig waren. Laat dat even duidelijk zijn. Ik kon het dus ook goed begrijpen dat men zich tijdens de informatiebijeenkomst van 8 april zo strijdbaar opstelde. Maar hoewel veel vragen niet beantwoord konden worden, vond ik wel dat de verschillende specialisten van Rijkswaterstaat de aanwezigen netjes en geduldig te woord stonden. Iedereen kreeg de kans om wat te zeggen en de informatie werd in normalemensentaal verwoord, zodat het voor iedereen te begrijpen was.

100408 Handout Steenbergen_A4.indd 1

Copyright Steenbergse Courant

A4 Steenbergen | 3

2 | Rijkswaterstaat

100187_NB_nr2_A4_Steenbergen_v3.indd 2

20-05-10 14:04

100187_NB_nr2_A4_Steenbergen_v3.indd 3

Aansluiting Halste Eendrachtweg Aansluiting Halsteren Aansluiting Halsteren Eendrachtweg Eendrachtweg

Het deel van de A4 langs Steenbergen is nog in procedure. In deze nieuwsbrief lichten we de voorbereidende werkzaamheden toe die binnenkor t van start gaan, kijken we terug op de informatieavonden die in maart en april plaatsvond en en krijgt u uitleg over wat er met de ingekomen zienswijzen gebeurt.

De heer Jochems (woonachtig in Lepelstraat, voorzitter van politiehondensportvereniging ‘De Trouwe Vriend’ aan de oostkant van Klutsdorp):

Ik moet eerlijk zeggen dat ons eerste contact met Rijkswaterstaat, in de persoon van de heer Drijvers, meteen al hoopgevend was. Hij is een keer bij ons langs geweest en nam de tijd voor ons. Ik heb hem ook nog gesproken tijdens de laatste informatiebijeenkomst. Daar heb ik ook officieel een zienswijze ingediend, zodat Rijkswaterstaat echt werk kan maken van onze situatie. Op dit moment spelen de activiteiten van onze vereniging zich af op een privéterrein, en die eigenaar gaat zijn grond niet aanpassen aan onze wensen. Begrijpelijk natuurlijk. Maar zie maar een terrein te vinden dat helemaal geschikt is. Want wij hebben een bosrijk gebied nodig, een laantje van zo’n 100 meter en een wei waar we springtoestellen neer kunnen zetten. Als je eenmaal zo’n nieuw terrein hebt, moet je er nog wel gebruik van mogen maken. En daar kan en wil Rijkswaterstaat in bemiddelen. Wij hebben dus zeker het gevoel dat Rijkswaterstaat ons wil helpen om onze hobby te blijven uitoefenen.”

Op 29 maart en 8 april vonden informatiebijeenkomsten plaats over het ontwerp van de A4 om Steenbergen. Twee aanwezigen, mevrouw Onland-van Haaren en de heer Jochems, blikken terug op de tweede bijeenkomst.

mevrouw Onland-van Haaren (woonachtig in de Julianastraat, tussen de Burgemeester van Loonstraat en de Zeelandweg-Oost) over de tweede informatiebijeenkomst op donderdag 8 april.

Van Hulzen - Kicks

Lokale ontsluiting Steenbergen-Halsteren Lokale ontsluiting Lokale ontsluiting Lokale ontsluiting Steenbergen-Halsteren Steenbergen-Hal Steenbergen-Halsteren

bijeenkomsten | Procedure ingediende zienswijzen | Toekomstige verkeersstructuur Steenbergen | Werkzaam heden Halsteren en Dinteloord

Copyright Westbrabander Copyright Westbrabander

ππ Nieuwsbrieven

Fietsverbinding Klutsdorp Steenbergseweg Fietsverbinding Klutsdorp Fietsverbinding Klutsdorp Fietsverbinding Kl Steenbergseweg Steenbergseweg Steenbergseweg

Inhoud van de u een schematische weergave Op de achterzijde vindtWaarom van start gaan. deze binnenkort nieuwsbrie den die f? | Hoge opkomst voorbereidende werkzaamhe informatie

ππ Samenvatting tracébesluitprocedure ππ Factsheets en bewonersbrieven

Aanleg A4 Dinteloord - Bergen op Zoo m

van van Dinteloord en ter hoogte Voor een deel, ter hoogte lijk besluit. vastgelegd in een onherroepe Halsteren, is het tracé al van twee voorbereiden van de aanleg Hier wordt gestart met het loopt deel van de A4 langs Steenbergen viaducten. Voor het overige Dit ontwerp is dus nog procedure. nog een Ontwerp Tracébesluit niet definitief bepaald.

20-05-10 14:04


Informatiecentrum

Carpoolplaats Carpoolplaats Carpoolplaats Carpoolplaats Carpoolplaats

Carpoolplaats Carpoolplaats Carpoolplaats

Carpoolplaats

Aansluiting Dinteloord Noord Langeweg Aansluiting Dinteloord Aansluiting Dinteloord Aansluiting Dinteloord Noord Langeweg Noord Langeweg Noord Langeweg

Carpoolplaats Carpoolplaats Carpoolplaats Aansluiting Dinteloord Aansluiting Dinteloord Aansluiting Dinteloord Aansluiting Dinteloord Noord Langeweg Aansluiting Dinteloord Noord Langeweg Noord Langeweg Noord Langeweg Noord Langeweg Aansluiting Dinteloord Aansluiting Dinteloord Aansluiting Dinteloord Noord Langeweg Langeweg Noord Noord Langeweg

Dinteloordseweg Dinteloordseweg Dinteloordseweg Dinteloordseweg Aquaduct Dinteloordseweg eweg Aquaduct Aquaduct Aquaduct Zuidzeedijk Steenbergsche Haven Aquaduct Haven Steenbergsche Haven Steenbergsche Steenbergsche Haven Dinteloordseweg Zuidzeedijk SteenbergscheDinteloordseweg Haven Zuidzeedijk Zuidzeedijk Dinteloordseweg Dinteloordseweg Aquaduct Aquaduct Aquaduct Steenbergsche Haven Haven Steenbergsche Steenbergsche Haven

Aansluiting Steenbergen Steenbergse Vliet Aansluiting Steenbergen Aansluiting Steenbergen Aansluiting Steenbergen Steenbergse Vliet Zeelandweg-oost Aansluiting Steenbergen Steenbergse Vliet Zeelandweg-oost Zeelandweg-oost Zeelandweg-oost Zeelandweg-oost Steenbergen Aansluiting Steenbergen -oost Aansluiting Steenbergen Aansluiting Steenbergen Zeelandweg-oost Zeelandweg-oost Zeelandweg-oost

Zuidzeedijk Zuidzeedijk Zuidzeedijk

Zuidzeedijk Zuidzeedijk

Zuidzeedijk Zuidzeedijk Zuidzeedijk Steenbergse Vliet Steenbergse Vliet Steenbergse Vliet Steenbergse Vliet Steenbergse Vliet

Steenbergse Vliet

Steenbergse Vliet Vliet Steenbergse Steenbergse Vliet

Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Westlandse Langeweg Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Westlandse Langeweg Westlandse Langeweg Westlandse Langeweg Westlandse Langeweg g voor lokaal verkeer Dwarsverbinding voor lokaal verkeer geweg Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Dwarsverbinding voor lokaal Parallelweg Steenbergseweg - verkeer Westlandse Langeweg Westlandse Langeweg Parallelweg Steenbergseweg Parallelweg Steenbergseweg Parallelweg Steenbergseweg Westlandse Langeweg Drielindekensdijk Parallelweg Steenbergseweg Drielindekensdijk Drielindekensdijk Drielindekensdijk Drielindekensdijk ergseweg Parallelweg Steenbergseweg Parallelweg Steenbergseweg Parallelweg Steenbergseweg Drielindekensdijk Drielindekensdijk Drielindekensdijk

Feestelijke opening

15

Fietsverbinding Klutsdorp Fietsverbinding Klutsdorp Fietsverbinding Klutsdorp Fietsverbinding Klutsdorp Steenbergseweg Fietsverbinding Klutsdorp Steenbergseweg Steenbergseweg Steenbergseweg Steenbergseweg lutsdorp Fietsverbinding Klutsdorp Fietsverbinding Klutsdorp Fietsverbinding Klutsdorp Steenbergseweg Steenbergseweg Steenbergseweg Lokale ontsluiting Lokale ontsluiting Lokale ontsluiting Lokale ontsluiting Steenbergen-Halsteren Lokale ontsluiting Steenbergen-Halsteren Steenbergen-Halsteren Steenbergen-Halsteren Steenbergen-Halsteren g Lokale ontsluiting lsteren Lokale ontsluiting Lokale ontsluiting Steenbergen-Halsteren Steenbergen-Halsteren Steenbergen-Halsteren

Aansluiting Halsteren Eendrachtweg

A4 Dinteloord Bergen op Zoom Het traject Dinteloord-Bergen op Zoom bestaat uit vier delen, waarvan ĂŠĂŠn deel al is aangelegd: Halsteren-Bergen op Zoom. In totaal gaat het om 21 km snelweg, waarvan nog 15 km ontbreekt.

Aansluiting Halsteren Aansluiting Halsteren Aansluiting Halsteren Aansluiting Halsteren Dinteloord-Steenbergen 3,5 km Eendrachtweg Aansluiting Halsteren Eendrachtweg Eendrachtweg Eendrachtweg Eendrachtweg Steenbergen-Klutsdorp 10 km Aansluiting Halsteren Klutsdorp-Halsteren 1,5 km Aansluiting Halsteren Aansluiting Halsteren Eendrachtweg Eendrachtweg Halsteren-Bergen op Zoom 6,0 km Eendrachtweg

(in gebruik sinds 2007)

september 2010

eren

Overzichtskaart

08-09-10 16:31

Trajectbord informatiecentrum

70 projecten 2008 - 2010


A1/A6 Midden-Nederland

Spoedproject A1/A6

Rijkswaterstaat werkt aan dertig Spoedaanpakprojecten. De planfase in deze projecten loopt voor een deel gelijk op met de realisatiefase. Zo ook bij de verbreding van de Rijkswegen A1 en A6. Van Hulzen verzorgt voor dit Spoedaanpakproject de publiekscommunicatie. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor de communicatie over de werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen­. De inhoudelijke boodschap (voor weggebruikers, bedrijven, instanties en omwonenden) is complex en veelomvattend. We maken gezamenlijk de vertaalslag van de inhoud naar communicatiemiddelen. De boodschap en de middelen moeten passen binnen de huisstijl en de kernboodschappen van Rijkswaterstaat. De kunst is dan om een communicatie­strategie te ontwikkelen die past binnen de vastgestelde kaders maar die niet complex is, aangezien het vooral gaat om de praktische uitwerking van de middelen. Wat zo bijzonder is aan dit project, is dat het lijkt of het alleen om uitvoering gaat. Terwijl goede uitvoering zonder communicatiestrategie­niet mogelijk is! De complexe inhoud en de veelheid aan werkzaamheden zorgen regelmatig voor uitdagende situaties. Houvast aan de communicatiestrategie biedt dan de basis voor het communicatietraject­. We verpakken en vereenvoudigen de complexe boodschappen in verschillende communicatiemiddelen.

DOORGANGSBEWIJS AFSLAG MUIDEN/ MUIDERBERG GELDIG VOOR BEWONERS EN BEZOEKERS VAN DE GEMEENTE MUIDEN Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, werkt voor u aan droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer over weg en water en betrouwbare en bruikbare informatie. www.rijkswaterstaat.nl

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op www.vanAnaarBeter.nl, www.rijkswaterstaat.nl/A1A6 of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00–22.30 uur, gratis).

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

A1 Bussum-Eemnes 100407 Ontheffingspas Muiden A5.indd 1

16-09-10 09:03

Doorgangspas

Informatiemiddag en -avond A1 Bussum-Eemnes

16 ππ Advertenties voor de weggebruikers ππ Doorgangspas, bewonersbrieven en factsheets voor bewoners ππ Infomail/digitale nieuwsbrief voor de stakeholders ππ Natuur: bomenbrief over kappen van bomen ππ Uitnodiging bewonersbijeenkomst voor een complexe boodschap ππ Organiseren van een bedrijvenbijeenkomst Muiden ππ Mail: goede afstemming communicatieafdelingen van de gemeente

Informatiemiddag en -avond

Donderdag 1 juli 2010 van 15.00 - 17.00 uur en 19.00 - 21.00 uur

Maandag 30 augustus Van 15.00 – 17.00 uur en 19.00 – 21.00 uur Rijkswaterstaat werkt aan een betere doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid op de Nederlandse wegen. In de periode augustus 2010 tot mei 2011 gaat Rijkswaterstaat omvangrijke onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de A1 Bussum-Eemnes. De werkzaamheden zijn nodig omdat de toestand van de weg en bijbehorende voorzieningen als vluchtstroken, vangrails, verlichting en signalering boven de weg aan het einde zijn gekomen van hun technische levensduur. Om omwonenden en bedrijven gevestigd in deze regio te informeren over de geplande werkzaamheden aan de A1 en de mogelijke hinder die deze kunnen veroorzaken, organiseert Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst.

Rijkswaterstaat voert in de periode juli 2010 tot maart 2011 werkzaamheden uit aan de A1 Bussum-Eemnes. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van spitsstroken en grootschalig onderhoud. Op donderdag 1 juli organiseert Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst voor omwonenden en bedrijven gevestigd in de regio om de werkzaamheden aan de A1 toe te lichten. De informatiebijeenkomst vindt plaats in Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27 te Bussum. Voor de middagbijeenkomst is de zaal geopend vanaf 15.00 uur, voor de avondbijeenkomst vanaf 19.00 uur. De plenaire presentatie start om 15.30 uur en om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 30 augustus in Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27 te Bussum. Voor de middagbijeenkomst is de zaal geopend vanaf 15.00 uur, voor de avondbijeenkomst vanaf 19.00 uur.

Spoedaanpak Wegen

Meer informatie

Na de wegaanpassingen krijgt de A1 Bussum-Eemnes meer capaciteit tijdens de spitsuren. Het resultaat is een betere doorstroming, wat leidt tot tijdwinst voor de weggebruikers. Het Spoedaanpakproject A1 ’t Gooi is onderdeel van het programma Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt landelijk dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. Bij deze dertig projecten gaat voor mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan worden voor mei 2011 opgeleverd.

U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 – 22.30 uur, gratis)

Meer informatie www.rijkswaterstaat.nl/A1A6 of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)

ππ Persberichten: voor een goede interne afstemming en synergie in aanpak perszaken Noord-Holland Uitnodigingsadvertenties bewoners ππ Mail: afstemming met bewonersverenigingen ππ Communicatiekalender: voor een goede afstemming met Bouw- en publiekscommunicatie

Van Hulzen - Kicks


MONNICKENDAM

LANDSMEER

Z WA A G

N242

N247

BROEK IN WAT E R L A N D

VERKEERSPLEIN

BIDDINGHUIZEN

A28

H A S S E LT

A10

KNOOPPUNT

A8

A9

KNOOPPUNT

COENPLEIN

KNOOPPUNT

AERDENHOUT

AMSTERDAM

M U I DA205 ERBERG

ROTTEPOLDERPLEIN ZUID

ZANDVOORT

KNOOPPUNT

RAASDORP

A10

N201

MUIDEN

KNOOPPUNT

AMSTEL

A6

DIEMEN

KNOOPPUNT

den ha ag/schiphol

EEN

HOLENDRECHT

utrecht

A4

BREUKELEN

ALPHEN A/D RIJN

A2 N44

utrecht

A4

MOERKAPELLE

ZOETERMEER

A12

YPENBURG

HARMELEN

N221

DELFT

POELDIJK

BERKEL EN RODENRIJS

PIJNACKER

ZEVENHUIZEN

KWINTSHEUL

GOUWE

N220

SCHIPLUIDEN

MAASDIJK

VINKEVEEN

N15

MAASSLUIS

KETHELPLEIN

LOENEN

PERNIS

BRIELLE

BENELUXTUNNEL

THOMASSEN TUNNEL

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

KNOOPPUNT

ROZENBURG

BOTLEKTUNNEL

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

RHOON

ALBLASSERDAM

GIESSENBURG

PA P E N D R E C H T

BARENDRECHT

KNOOPPUNT

GORINCHEM

OUD BEIJERLAND

HARINGVLIETSLUIZEN

HEINENOORDTUNNEL

ZUIDLAND

SPIJKENISSE

MERWEDEBRUG

ZWIJNDRECHT

A15

DRECHTTUNNEL

STELLENDAM

WERKENDAM

’ S - G R AV E N D E E L

BROUWERSDAM

MAASDAM

A27

K I LT U N N E L

MIJNSHEERENLAND

MAARTENSDIJK

STRIJEN

OVERFLAKKEE

GOEREE

57

BIESBOSCH

ZUID BEIJERLAND

MIDDELHARNIS SOMMELSDIJK

A16

NUMANSDORP

A2

MOERDIJKBRUG

HARINGVLIETBRUG

GEERTRUIDENBERG

KNOOPPUNT

N59

MAARSSEN

KNOOPPUNT

KAMERIK

DINTELOORD

NOORDHOEK

L

DE MEERN

RUCPHEN

HALSTEREN

WEMELDINGE

SINT WILLEBRORD

DE STOK

THOLEN

ZUNDERT

A12

KA58 NOOPPUNT

OUDENRIJN

KRUININGEN

A58

LINSCHOTEN

SLUISKIL

N A A R D E N A58

ZEIST

ABCOUDE

N260

KH NU OO I ZP EP UNN T DE BAARS

= wegwerk zaamheden

HILVERSUM/AMERSFOOR

AXEL

VIANEN

Start evenement

BEEK EN DONK

A58

SON EN BREUGEL

BATADORP

A12

A270

A2 VESSEM

N266

DE HOGT

WA A L R E

AALST

A2

N266

MAARHEEZE LUYKSGESTEL

H A M O N TACHEL BUDEL

• via de A10-Oost (afrit

A2

L E E R SWUEM ERT AMERONGEN

WIJK BIJ DUURSTEDE

STRAMPROY

S113 Diemen)

CULEMBORG

MEERKERK

Informatie-advertenties bewoners

KNOOPPUNT

Uw kenmerk Uw kenmerk -

Aankondiging voorbereidende werkzaamheden Voordat er daadwerkelijk met het werken aan de weg kan worden begonnen, moet er eerst ruimte worden gecreëerd om de aanpassingen aan de weg te kunnen realiseren. Eerder dit jaar, in maart 2010, is een aantal bomen en struiken gekapt nabij de straten Landlust, Oude Muiderstraatweg, Muiderstraatweg en Overdiemerweg en bij knooppunt Muiderberg. De komende periode worden bomen gekapt bij het knooppunt Diemen ter hoogte van de straten Diemerpolderweg, Muiderstraatweg, Landlust, Overdiemerweg, Weteringweg en Hooiweg.

A12

Bijlage(n) Bijlage(n) -

KNOOPPUNT

A12

WATERBERG

A348

A12 RHEDEN

ARNHEM

DOORWERTH

DOESBURG

KNOOPPUNT

VELPERBROEK

OOSTERBEEK

A50

GIESBEEK

VELP

Nieuwe bomen Rijkswaterstaat hecht waarde aan een groene omgeving en weet dat dit ook een belangrijk punt is voor u als bewoner en/of weggebruiker. Ondanks dat de bomen worden gekapt, blijft de groenpopulatie hetzelfde. Rijkswaterstaat heeft de plicht om iedere gekapte boom te herplanten, de zo geheten herplantingsplicht. Waar de bomen worden aangeplant, wordt nog door Rijkswaterstaat onderzocht. Het streven is om de bomen zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke plaats te herplanten. Uiteraard wordt er rekening gehouden met het duurzaam plaatsen van de bomen met eventuele wegaanpassingen in de toekomst.

Ecoloog Om er zeker van te zijn dat de dieren geen schade ondervinden van de bomenkap, stuurt VolkerInfra in opdracht van Rijkswaterstaat voorafgaand aan de werkzaamheden een ecoloog langs. Nadat de ecoloog goedkeuring heeft gegeven, wordt gestart met het kappen van de bomen.

A325

DRIEL

RENKUM

bewoners W A G E N I N G EInformatiebrieven N

KESTEREN

DE STEEG

GRIJSOORD

Ons kenmerk Ons kenmerk -

A73

a

A12

ELD EN Pagina 1 van 2 HUISSEN

DUIVEN

WESTERVOORT

HETEREN

A15

DIDAM

KN

ELST

OU

BORN

BUREN

LEERDAM

OCHTEN

A2

SITTARD a

OPHEUSDEN

a

GELEEN STEIN

BEESD

TIEL

WA M E L

DRUTEN

KNOOPPUNT

HEERLEN

A2

MEERSSEN

ANGEREN

A50

KNOOPPUNT

TEN ESSCHEN

A76

KNOOPPUNT

BEUNINGEN

BEMMEL LENT

ZEVENAAR

70 projecten 2008 - 2010

A15

VALBURG

UBACH OVER WORMS LANDGRAAF

HULSBERG GEULLE

RESSEN

KNOOPPUNT

OIRSBEEK

A76 HOENSBROEK

A15

KNOOPPUNT

ZETTEN

BRUNSSUM

MUNSTERGELEEN

BEEK

GELDERMALSEN

Pagina 1 Pagina D O D E WA A RvanD2 1 van 2

KNOOPPUNT

KERENSHEIDE

ELSLOO

A27 ARKEL

Rijkswaterstaat heeft aan de aannemer VolkerInfra de opdracht gegeven voor de aanleg van spitsstroken op de A1 tussen Watergraafsmeer en Diemen en de uitbreiding van de wisselstrook op de A1 tussen Diemen en Muiderberg. De werkzaamheden zijn in mei 2010 gestart, en door middel van deze brief wil ik u op de hoogte stellen van de eerstvolgende werkzaamheden.

KESSEL

OBBICHT

A2

Toekanweg 7 Toekanweg 7 Postbus 3119 Postbus 3119 2001 DC 2001 Haarlem DC Haarlem T 0800-8002 T 0800-8002

Rijkswaterstaat heeft aan de aannemer VolkerInfra de opdracht Rijkswaterstaat werkt aan een betere doorstroming, bereikbaarheid en gegeven veiligheidvoor de aanleg van spitsstroken opperiode de A1 tussen Watergraafsmeer Diemen op de Nederlandse wegen. In de september 2010 tot mei en 2011 voert en de uitbreiding van de wisselstrook op de A1 tussen Diemen ende Muiderberg. De Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit aan A1 BussumH E Y T H U Y S E Nomvangrijke BEESEL werkzaamheden zijn in mei 2010 gestart, en door middel van deze brief wil ik u Eemnes. REUVER op de hoogte stellen van de eerstvolgende werkzaamheden. NEER Rijkswaterstaat start nu Rreeds met de onderhoudswerkzaamheden, omdat de OGGEL H A Ehierbij LEN Aankondiging voorbereidende werkzaamheden toestand van de weg en alle behorende voorzieningen zoals vluchtstroken, Voordat er daadwerkelijk met het werken aande deweg weg aan kan het worden vangrails, verlichting, riolering en signalering boven eindebegonnen, zijn N273 A2 moet erhun eerst ruimte worden gecreëerd om de aanpassingen aan de weg te gekomen van technische levensduur. S WA L M E N kunnen B A E X E Mrealiseren. Eerder dit jaar, in maart 2010, is een aantal bomen en HORN struiken gekapt nabij stratenwerkzaamheden Landlust, Oude Muiderstraatweg, Om u te informeren over de de geplande die vanaf 6 september N268 G Rstart AT H E M gaan en en Muiderstraatweg knooppunt 2010 van de Overdiemerweg mogelijke hinderen diebijdeze kunnen Muiderberg. veroorzaken, BEEGDEN De komende periode worden gekapt bij het Diemen ter hoogte organiseert Rijkswaterstaat een U knooppunt bent van harte R Oinformatiebijeenkomst. E Rbomen MOND Hdeze EEL van de straten Diemerpolderweg, Muiderstraatweg, Landlust, Overdiemerweg, uitgenodigd om bijeenkomst bij te wonen. A73 ITTERVOORT MAASBRACHT Weteringweg en Hooiweg. MELICK L I N N Ezou dit onderhoud uitgevoerd worden samen met de In de oorspronkelijk plannen THORN A2 bomen in beide richtingenH Eop aanleg Nieuwe van spitsstroken A1 tussen Bussum–Eemnes. R K E Nde BOSC H N271 Rijkswaterstaat hecht waarde aan een groene omgeving en weetbijdat ook een Voor de aanleg van deze spitsstroken loopt momenteel een procedure dedit Raad P O S T E R H O LT F O R T bewoner W E Shet SEM belangrijk punt is voorM OuN Tals en/of A1 weggebruiker. Ondanks datstart de bomen van State voor Wegaanpassingsbesluit (WAB) Rijkswaterstaat V L O‘t D R Gooi. OP SINT S T E Vworden E N de S W E Eaanleg R T gekapt, blijftals de de groenpopulatie hetzelfde. Rijkswaterstaat pas met hiervan uitspraak heeft gedaan.heeft Naar de plicht O D I LRaad I E N B E R G van State om iedere boom te herplanten, de zo geheten herplantingsplicht. Waar verwachting is datgekapte begin 2011. de bomen worden aangeplant, wordt nog door Rijkswaterstaat onderzocht. Het streven is om de bomen dicht mogelijk bij de locatie oorspronkelijke te De bijeenkomst vindt plaats op zo maandag 30 augustus, Hotel Janplaats Tabak, ECHT herplanten. Uiteraard er rekening gehouden het15.00 duurzaam plaatsen Amersfoortsestraatweg 27 tewordt Bussum. De zaal is geopendmet vanaf uur, de A2 van de bomenstart met om eventuele wegaanpassingen in de toekomst. plenaire presentatie 15.30 uur. Voor de avondbijeenkomst is de zaal ROOSTEREN geopend vanaf 19.00 uur, de plenaire presentatie start om 19.30 uur. Na afloop is Ecoloog tot het stellen van vragen. er gelegenheid SUSTEREN Om er zeker van te zijn dat de dieren geen schade ondervinden van de bomenkap, stuurt VolkerInfra in opdracht van Rijkswaterstaat voorafgaand aan de H O LT U M werkzaamheden een ecoloog langs. Nadat de ecoloog goedkeuring heeft gegeven, BUCHTEN wordt gestart met het kappen van de bomen. GREVENBICHT

LIENDEN

Bijlage(n) -

Geachte heer, mevrouw,

Maanderbroek

HELDEN

N275

OSPEL

Rijkswaterstaat Noord- NoordRijkswaterstaat Holland Holland

RHENEN

BEUSICHEM

A27

Uw kenmerk -

BENNEKOM

rg (Muiden Oost) wordt • via aansluiting 6 (Gooimeer op de A1 omgeleid ). Het verkeer moet hier keren om Muiderber Verkeer van Amsterd g te bereiken via de am/Schiphol naar Amersfo A1 richting Amsterdam • via Utrecht (A9/A2/A1 ort/Oost -Nederlan . d wordt omgeleid 2). Verkeer naar Noord-N ederland wordt geadvise erd via de Afsluitdij k (A7) te rijden.

AMEIDE

A73

KN271 NOOPPUNT

N277

PA N N I N G E N

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw,

KNOOPPUNT

N275

Datum 16 augustus 2010 TEGELEN MEIJEL A74 Datum 20 augustus 2010 Onderwerp Uitnodiging informatiebijeenkomst A1 Bussum-Eemnes N273 Onderwerp Aankondiging voorbereidende werkzaamheden bij Diemen

N69 NEDERWEERT

hol richting Almere/L elystad wordt tijdens de nachten omgeleid Verkeer met bestemm ing Muiden/ Weesp wordt tijdens de nachten • via de A9 Gaasperda mmerweg en de N236 omgeleid (afrit S113) Verkeer met bestemm ing Diemen wordt omgeleid

MAASBREE

N560

VEENENDAAL

LEENDE

de A1

EVERDINGEN Verkeer met bestemm ing Muiderbe

SOMERENEIND

DOMMELEN BERGEIJK

Ons kenmerk -

Datum 20 augustus 2010 Onderwerp Aankondiging voorbereidende werkzaamheden bij Diemen

EDE

BLERICK

VENLO

A67

DIEREN

Contactpersoon Paul Knoester

Contactpersoon Contactpersoon Paul Knoester Paul Knoester

A67

A67

A67

SOMEREN

HEEZE

VELDEN

D E K R O S S E LT KNOOPPUNT

ZAARDERHEIKEN

A12

VALKENSWAARD

nov. 5.00

SEVENUM

ASTEN

GELDROP KNOOPPUNT

LEENDERHEIDE

EERSEL

REUSEL

N271 HASSELERHEIDE GRUBBENVORST

A2

N34

Toekanweg 7 Postbus 3119 2001 DC Haarlem T 0800-8002

HORST

N277 van dit pand Aan de bewoners of gebruikers Aan de bewoners van dit pand

DEURNE

A67

KNOOPPUNT

HOOGELOON

HAPERT

3 3

Rijkswaterstaat NoordHolland

Aan de bewoners van dit pand

N271

1

> Retouradres Postbus 3119 2001 DC 2001 Haarlem > Retouradres Postbus 3119 DC Haarlem

MIERLO

EINDHOVEN

> Retouradres Postbus 3119 2001 DC Haarlem

VELDHOVEN

DOORN BLADEL

1

N270

MAARN

Verkeer van Amsterd am/Schip

LOPIK

A73

NUENEN

A2

MIDDELBEERS

N270 BAKEL

HELMOND

KNOOPPUNT

EKKKERSWEIJER

KNOOPPUNT

BRUMMEN

A50

MEERLO

AARLERIXTEL

WOUDENBERG

H I LVA R E N B E E K DIESSEN

V E N R AY

A58

BEST

A58

SCHERPENZEEL

LIESHOUT

N265

OIRSCHOT

WA N S S U M

EERBEEK

1

NIEUW BERGEN

WELL

N277

A2

• Vrijdag 26 november, rg: uur zaterdag 27 november en zondag 28 november beschikbaar. van 22.00 uur tot 00.00 uur is er één rijstrook • Vrijdag 26 november en zaterdag 27 november van 00.00 uur tot 08.00 maandag 29 november uur en zondag 28 november 05.00 uur is de rijbaan van 00.00 uur tot tussen knooppunt Watergraa Amersfoor t volledig afgesloten. fsmeer en knooppunt Diemen richting • Rijkswater staat sluit tijdens het weekend van vrijdag 26 november 08.00 uur en zondag en zaterdag 27 november 28 november van 22.00 van 22.00 uur tot uur tot 05.00 uur de A6 Almere/Lelystad verbindingsweg vanuit af. de A1 Amsterdam naar • Vrijdag 26 november de en zaterdag 27 november van 22.00 uur tot 08.00 maandag 29 november uur en zondag 28 november 05.00 uur zijn de verbinding 22.00 uur tot sweg van de A10-Noord afritten 1 (Diemen-N naar de A1 richting oord), 2 (Diemen), 3 Amersfoor t en de op(Muiden) en 4 (Muiden-Oo Honswijck afgesloten en st/Muider berg) en verzorging voor verkeer. splaats/tankstation

• via de A2 en de A9 naar

LUNTEREN

A30

OVERLOON

VEGHEL

S I N TOEDENRODE

OMLEIDINGSROUTES

VA N NT

N271 A73

VIERLINGSBEEK

UUR TOT MAANDAG 29 NOV. 05.00 UUR

ODIJK

A77

UDEN

BOXMEER

T

BAARLENASSAU

3

RIJKEVOORT

BOEKEL

= omleidings route N630

A1 ENBKNOO U N N PPUN IK TEN MUIDERBERG IN BEIDE WATERGRA AFSMEER EN RICHTINGEN VRIJDAG 26 NOV. 22.00

BARNEVELD

HEIJEN KNOOPPUNT

N277

A50

A1

GOIRLE

KLARENBEEK

GENNEP O E F F E LT

A73 MILL

ZEELAND

ERP

CHAAM

ERNSTIGE VERKEE RSHINDER TUSS

HOUTEN

IJSSELSTEIN

SINT JANSTEEN

MUIDERBERG

Hilversum/Amersfo ort tussen knooppun A27vrijdag 26 nov. 22.00 uur ten Watergraafsmeer tot maandag 29 en Muiderbe

A2

N290

N290

UTRECHT

= afgesloten route

GILZE

N271

CUIJK

L E U S D EA50N

N265

MOERGESTEL

DRIEBERGENRIJSENBURG

NIEUWEGEIN

TERNEUZEN

N62

GALDER

KNOOPPUNT

MONTFOORT

HULST

KNOOPPUNT

LUNETTEN

HOOGERHEIDE

OSSENDRECHT

KLOOSTERZANDE

PPUNT

PAALGRAVEN

HEESCH

A59

GEMERT

Rijkswater staat voert BAARLEin de weekenden van vrijdag 26 november HERTOG schalige onderhoud 22.00 uur tot maandag swerkzaamheden uit 29 november 05.00 aan de A1 tussen knooppunt rekening houden met uur grooten Watergraa fsmeer fors extra reistijd. en Muiderber g. Verkeer Rijkswater staat voert moet van vrijdag 3 december 22.00 uur tot maandag tussen knooppunt en 6 december 05.00 Muiderber g en Watergraa uur werkzaamheden fsmeer. Tijdens dit weekend uit aan de A1 geen volledige afsluiting is overlast voor het plaatsvindt. Tijdens verkeer beperkt, omdat dit weekend voert Rijkswater knooppunt en Muiderber er staat ook werkzaam g en Eemnes richting heden Amsterdam. uit aan de A1 tussen Deze werkzaamheden omvatten het verwijdere n van oud asfalt en wegsituatie aangepast het aanbrengen van , De werkzaamheden nieuw asfalt. Daarnaast leiden tot een betere wordt de doorstroming en een veilige weg. Afsluiting A1 richting

KNOOPPUNT

MARKIEZAAT

A4

WAT E R

ST. KANNABOSCH NOO

HOLENDRECHT

G R AV E

BOXTEL

LIEMPDE

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

Wat gaat Rijkswat erstaat doen?

KRABBENDIJKE

’ S - G R AV E N P O L D E R

WEESP

A16

ZOOMLAND

SCHAIJK KNOOPPUNT

SCHIJNDEL

ENSCHOT OISTERWIJK

A65

17Z U T

MOOK

N277

TILBURG

A58

U LV E N H O U T

RIJSBERGEN

VERKEERSPLEIN

BERGEN A12 OP ZOOM

A58

A9

MUIDERBERG

VOORTHUIZEN GROESBEEK

MOLENHOEK

A50

HAAREN

UDENHOUT

ALMEREH AV E N B E R K E L -

A6

MUIDEN

A1

B AV E L

A2

A16

A27

ROOSENDAAL

KNOOPPUNT

A9

HULLEN

A27

A58

YERSEKE

A261

ALMERE

RIJEN

DIEMEN

D U I V E N D R E C H T N282

O V E R A S S E LT

SINT ANTHONIS

A2

A6

KNOOPPUNT

ROOSBERG

SPRUNDEL

A58

KAPELLE

S112

BREDA

MALDEN

A LV E R N A

HERPEN

NISTELRODE

H E LV O I R T

KNOOPPUNT

BEEK

N271

S I N TMICHIELSGESTEL

N65

PRINCEVILLE

AMSTEL

VUCHT

A1

WIJCHEN

KNOOPPUNT

HOEVELAKEN

KNOOPPUNT

A28

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

DONGEN

DIEMEN

RIJNSWEERD A10 A1

KNOOPPUNT

WOUW

GOES

DE POEL

AMSTELVEE N/SCHIPHO

A58 KNOOPPUNT

A58

ZAND

ETTENLEUR

N259

HARMELEN N256

HOEVEN

SCHERPENISSE S I N TMAARTENSDIJK

KNOOPPUNT

WATERGR T E T E R I N G E N AAFS-

K N O O PMEER PUNT

A16 DE NIEUWE MEER

UTRECHT OUDENBOSCH

N261

KNOOPPUNT

LINDENHOLT

A73

BERGHEM

OSS

HINTHAM

ALMERE/LE LYSTAD

ERDEN

TERHEIJDEN

A10

A27

GORS

BERG EN DAL

A326

R AV E N S T E I N

KNOOPPUNT

A59

NIJMEGEN

BANKHOEF

DEN DUNGEN ’S-HERTOGENDRUNEN Asfalt aanbrengen is erg moeilijk als het regent. Indien daaromB E Rde L I C Uwerkzaam­ M B Onodig S C H worden WAALWIJK A2 VRIJHOEVE heden verplaatst naar een ander weekend. De meest actuele stand van zaken vindt u op

LOON OP ZAND

Z A ANDAM/AFS LUITDIJK

KNOOPPUNT

A17

OUD GASTEL STEENBERGEN

/SCHIPHOL

PRINSENBEEK

SOESTERBERG Vervolgweekenden

VLIJMEN

KNOOPPUNT

BEEKBERGEN

E LT E N

TOLKAMER

NEERBOSCH

KNOOPPUNT

HAAFTEN

borden boven en langs de weg of op www.vanAnaarBeter.nl en www.rijkswaterstaat.nl/A1A6, VUGHT K A AT S H E U V E L HEESWIJK of u kunt S P R A N Gbellen met 0800­8002 (ma. t/m zo. 06.00 – 22.30 uur, gratis).

OOSTERHOUT Z E V E N B E R G E N AMSTERDAM

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

DEN DOLDER WA S P I K

B I LT H O V E N

ZONZEEL

A29

V L E U T E N Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.

KNOOPPUNT

HOOIPOLDER

A59

KNOOPPUNT

FIJNAART

N257

A59

MADE

A16

A17

KLUNDERT

SABINA

M A A RA59 SSENBROEK

ZIERIKZEE

N256

RAAMSDONKSVEER

W I L L E M S TA D

N59

NIEUWERKERK

LAGE Z WA L U W E

OOIJ

N326

waarop het vervoer per bus met een vanAnaarBeter­kaartje wordt aangeboden. A2

Op de website www.rijkswaterstaat.nl/A1A6 vindt u informatie over de werkzaamheden A29 en mogelijke reisalternatieven. OUDETONGE

SOEST

DINXPERLO ULFT

LOBITH

A325

EWIJK

A73

• Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/A1A6 voor de exacte tijden en afsluitingen van de WOUDRICHEM LITH verbindings wegen en op­ en afritten. ROSSUM SLEEUW •I J KGa in deze weekenden niet af op uw navigatiesysteem, maar let op de actuele informatie A2 boven en langs de weg. WIJK EN • Op zaterdag 13 en zondag 14 en zaterdag 20 enK E Rzondag 21 november zijn A A L Bnovember URG KDRIEL ALMKERK er alleen vanAnaarBeter­kaartjes per bus beschikbaar. Op buslijnen van Connexxion AMMERZODEN HEDEL kunnen reizigers tussen Almere/Hilversum en Amsterdam/Schiphol met het vanAnaarBeter­kaartje. Dit kunt u voor twee euro retour per busreis kopen bij de KNOOPPUNT GEFFEN EMPEL buschauffeur. Het kaartje is één dag geldig. NULAND ROSM L Etrajecten N • Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/A1A6 voor de exacte beschikbaarheid enAde

KLAVERPOLDER

KNOOPPUNT

HELLEGATSPLEIN

N59

EWIJK

BENEDENLEEUWEN

A50

AMERSFOORT

HAM

Gele borden en tekstwagens ter plaatse kondigen de verkeersmaatregelen D E B I LT aan.

B R O U W E R S H AV E N

HOEVELAKEN

ZEDDAM

MILLINGEN AAN DE RIJN

GENDT

LENT

A1

TERBORG ’S-HEERENBERG

BEMMEL

BEUNINGEN

A A LT E N

ETTEN

ZEVENAAR

ANGEREN

RESSEN

VALBURG

VA R S S E V E L D

S I LV O L D E

KNOOPPUNT

WA A R D E N B U R G

BRAKEL

BRUG

HARDINXVELDGIESSENDAM

SLIEDRECHT

KNOOPPUNT

A15

KNOOPPUNT

GAANDEREN

KNOOPPUNT

ZETTEN

A50

A1

A18

A18

DUIVEN

OUD-DIJK

OCHTEN

• Er wordt grote drukte verwacht op de A6, de A1 en op de omleidingsroutes. GORINCHEM VUREN adviseert u daar rekening mee te houden. M E R W E D ERijkswaterstaat Z A LT B O M M EL

HEERJANSDAM

heden aan de muiderbrug plaats: het aanbrengen van hogesterktebeton. tijdens de A27 N217 werkzaamheden moet het verkeer rekening houden met versmalde N 3 rijstroken en een snelheidsbeperking van 70 km per A29 uur. in beide richtingen geldt een inhaalverbod voor vrachtverkeer. rekening met een langere reistijd.DORDRECHT B R E U K E L Ehoud N

GOEDEREEDE

N57

A15

Tips/adviezen

NOORDTUNNEL

POORTUGAAL

HELLEVOETSLUIS

HUISSEN WESTERVOORT

ELST

D O D E WA A R D

DOETINCHEM

DIDAM

A12

ELDEN

HETEREN

DRUTEN

TWELLO

WINTERSWIJK

N18

A325

WAGENINGEN

OPHEUSDEN

N319

ZELHEM

N314 DOESBURG WEHL

DRIEL

RENKUM

RHENEN KESTEREN

APELDOORN

LICHTENVOORDE

GIESBEEK

RHEDEN KNOOPPUNT

VELPERBROEK

OOSTERBEEK

A50

BUREN

LEERDAM

A348 VELP

A12

A15 A2

WATERBERG

ARNHEM

DOORWERTH

A27

NIEUWLEKKERKERK

A12

NIJKERK

BENNEKOM

LIENDEN

GROENLO

N319

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

Maanderbroek

• Het verkeer tussen Hilversum/Amersfoort en Almere/Lelystad wordt in beide richtingen omgeleid via de A27. GELDERMALSEN • Het verkeer vanuit Amsterdam naar B E E S DAlmere/Lelystad wordt omgeleid via de A27. WA M E L A15 ARKEL T I Ewil L maken Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroute aan voor verkeer dat gebruik KNOOPPUNT van de afgesloten op­ en afritten. DEIL

LEKKERKERK

RIDDERKERK

PLEIN

berg. de werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader RIDDERKERK van de spoedaanpak a1 A15 A15 N57 BENELUX watergraafsmeer-diemen en a1/a6 diemen-muiderberg-almere stad-west. de A15 A29 wisselbaan wordt uitgebreid van één naar twee rijstroken. A16 ook vinden werkzaam-

ROCKANJE

DEVENTER

HENGELO

DE STEEG

A12

VEENENDAAL

A1

Omleidingsroutes

KRIMPEN AAN DE LEK

VA N B R I E N E N O O R DBRUG

A4 rijkswaterstaat voert van donderdag 27 mei 21.00 uur tot L O Owoensdag S D R E C H T1 december werkzaamheden uit aan de a1 tussen knooppunt diemen en knooppunt muiderVAAN

WILNIS

OUDDORP

NIEUW-

A16

ROTTERDAM

VLAARDINGEN

OOSTVOORNE

BERGAMBACHT

KNOOPPUNT

GRIJSOORD

MEERKERK

SCHIEDAM

A20

BAARN

AMEIDE

SCHOONHOVEN

CAPELLE A/D IJSSEL

A20

KNOOPPUNT

ECHT

LOPIK

TERBREGSE- A20 NIEUWERKERK PLEIN AAN DEN IJSSEL

KNOOPPUNT

KLEINPOLDERPLEIN

MAASLAND

BUNSCHOTEN

IJSSELSTEIN

S T O LW I J K

donderdag 27 mei 21.00 uur tot woensdag 1 december

EUROPOORT

EDE

A12

LEERSUM Het verkeer moet rekening houden met minder en versmalde rijstroken, een snelheids­ VIANEN AMERONGEN beperking van 70 km per uur en fors langere reistijd. In de nachtelijke uren is in beide WIJK BIJ DUURSTEDE KNOOPPUNT richtingen slechts één rijstrook beschikbaar. Gedurende het weekend zijn op­ en afritten van EVERDINGEN de A6 richting Almere/Lelystad en de verbindingswegen C U L E M B O R G tussen de A1 en de A6 afgesloten. Houd rekening met extra reistijd. Voor vrachtverkeerB Erichting Almere/Lelystad geldt een USICHEM A27 breedtebeperking van maximaal 2,80 meter. Het vrachtverkeer breder dan 2,80 meter wordt omgeleid via de A1/A27.

KNOOPPUNT

EIBERGEN BORCULO

N18

PUTTEN

S PA K E N B U R G

EEMNES

A13

DE LIER

RUURLO

N319

N348 DIEREN

A27

RIJSENBURG

MOORDRECHT

BLEISWIJK

A50

VORDEN

N314

A28

BUNNIK

HAASTRECHT

BERGSCHENHOEK

HAAKSBERGEN

LOCHEM NEEDE

BRUMMEN

A50 LUNTEREN

A30

SCHERPENZEEL

onder andere asfaltwerkzaamheden plaats op de rijbaan in de richting N I E Uvinden W E G Eer K N OI NO P P U N T A27 H O U T E N almere/lelystad. A2

GOUDA

KNOOPPUNT

A4

N213

NAALDWIJK

A28

KNOOPPUNT

EEMNES

MONTFOORT O U D E WAT E R

tussen knooppunt diemen en knooppunt HILVERSUM muiderberg in beide richtingen N201 ‘ S - G R AV E N Z A N D E

B I LT H O V E N

N346

E R M EN319 LO

EERBEEK

OOPPUNT puntK Nmuiderberg enA12 almere stad-West. de werkzaamheden worden uitgevoerd in OUDENRIJN MAARN A12 OPPUNT het kader van spoedaanpakK N Oa1/a6 – muiderberg – almere stad-West. O Ddiemen IJK LUNETTEN DOORN D R I E B E R G E Nalmere. er wordt een spitsstrook aangelegd richting gedurende de weekenden

LINSCHOTEN

ernstige verkeershinder a1 H O E K VA N HOLLAND

WA R N S V E L D

ZUTPHEN

DEN DOLDER

DE MEERN

A12

REEUWIJK

A12

NOOTDORP

DIEPENV

N18

KLARENBEEK

BARNEVELD

ZEIST WOUDENBERG rijkswaterstaat voert tot mei 2011 werkzaamheden uit aan de a6 tussen knoopA12

WADDINXVEEN A12

A13

GORSSEL

VOORTHUIZEN

KNOOPPUNT

MAARSSENBROEK

A4

N301

A1

BEEKBERGEN

HOEVELAKEN

LEUSDEN

vrijdag 12 nov. 21.00RIJNSWEERD uur tot maandag 15 nov. 05.00 uur UTRECHT vrijdag 19 nov. 21.00 uur tot maandag 22 nov. 05.00 uur

WOERDEN B O D E G R AV E N

KNOOPPUNT

PRINS CLAUSPLEIN

KNOOPPUNT

RIJSWIJK

VA A S S E N

ENSCHEDE BOEKELO

DIEPENHEIM

N348 KNOOPPUNT

AMERSFOORT

VLEUTEN

amersfoort

BOSKOOP

NEDERHORST DEN BERG

DEN HAAG WAT E R I N G E N

GLANERBRUG

A35

TWELLO

A1

= omleidingsroute

tussen knooppunt muiderberg en almere stad-West

KAMERIK

N11

HAZERSWOUDEDORP

= werk zaamheden

N346

GOOR

MARKELO

SOESTERBERG

HAZERSWOUDERIJNDIJK

ZOETERWOUDE

LEIDSCHENDAM

N14

A1

A1

amersfoort

D E B I LT

A2

MAARSSEN

VOORBURG

MONSTER

APELDOORN

ernstige verkeershinder a6

NIEUWKOOP

KOUDEKERK AAN DEN RIJN

N11

VOORSCHOTEN

LOSSER

HENGELO

A1

= werk zaamheden

A27

TER AAR

WOUBRUGGE

LEIDEN

BUREN

DELDEN

B AT H M E N

EEMNES

utrecht

HOOGMADE LEIDERDORP

WA S S E N A A R

A1 KNOOPPUNT

DEVENTER

PUTTEN

KNOOPPUNT

A27

OUDE WETERING

OEGSTGEEST

A35

ENTER RIJSSEN

N35

R O E L O FA R E N D S VEEN

WA R M O N D

A1

HEETEN

DIEPENVEEN

A50

HILVERSUM

NAARDEN

RIJNSBURG

VA A S S E N

ERMELO

N305 N201

AZELO

A1 A27

UITHOORN

OLDENZAAL VERKEERSPLEIN

A35

BORNE

ZEEWOLDE

N305

BUSSUM

N201

K U D E L S TA A R T

RIJSENHOUT

WEERSELO

HUIZEN

A1

LEIMUIDEN

A44

OLST

ALMELO

N348

1 MUIDERBERG A6

KNOOPPUNT

MUIDERBERG

AALSMEER

SASSENHEIM

MUIDERBERG

VOORHOUT

NIJVERDAL

N35

OLST

A2

KNOOPPUNT

R A A LT E

HARDERWIJK

A27

N305 A1

WIJHE

N305

DIEMEN

EPE

WIERDEN

HEERDE

A28

EPE

ALMEREH AV E N

MUIDERBERG

A1

KNOOPPUNT

A9

AMSTELVEEN

DE HOEK

A27

ALMEERDERZAND 2 MUIDEN

DENEKAMP

N36

KRUIDENWIJK

N305

ALMERE

A6

N208

LISSE

BURGERVEEN

NOORDWIJK

KNOOPPUNT

AMSTEL

A9

A4

N208

NUNSPEET KNOOPPUNT

A1

KNOOPPUNT

BADHOEVEDORP

KNOOPPUNT

NIEUWVENNEP HILLEGOM

NOORDWIJKERHOUT

K AT W I J K AAN ZEE

KNOOPPUNT

A4

HOOFDDORP BENNEBROEK

A9

A4

A5

HEEMSTEDE

A1

KNOOPPUNT

DE NIEUWE MEER

BADHOEVEDORP

A9

VRIEZENVEEN HELLENDOORN

ALMEREBUITEN

ALMERE STAD-WEST 3

KNOOPPUNT

TUBBERGEN

N702

ALMERESTAD N702

WATERGRAAFSMEER

OOTMARSUM

WA P E N V E L D

4 ALMERE-HAVEN

KNOOPPUNT

Z WA N E N B U R G

A1

A6

WIJHE

HEINO

’T HARDE

A10

schiphol

NIEUWE MEER

A10

N200 KNOOPPUNT

amsterdam

NOORD

almere

ROTTEPOLDERPLEIN

A200

A50

lelystad

z a andam

A9

OVERVEEN

N302

OLDEBROEK

BIDDINGHUIZEN

N302

A6

HEERDE

A28

WESTERHAARVRIEZENVEENSEWIJK

H AT T E M ELBURG

ALMERE

MARKEN MONNICKENDAM

N247

BROEK IN WAT E R L A N D

LANDSMEER

N U N S PN 3E6 E T

VROOMSHOOP DEN HAM

N348

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

ZAANDAM

N208

BLOEMENDAAL

DIEMEN

DALFSEN

N35

WEZEP

L E LY S T A D

OOSTZAAN

KOOG AAN DE ZAAN

VELSEN

HAARLEM

OOPPUNT

N340

A28 HATTEMERBROEK

N302

ZAANDAM

ZAANDIJK

KNOOPPUNT

VELSERBROEK S A N T P O O R TNOORD

N34

KNOOPPUNT

VOLENDAM

A7

ASSENDELFT

OMMEN

ZWOLLE

DRONTEN

N244

PURMEREND

ZAANSE SCHANS

BEVERWIJK

IJMUIDEN

A6

N50

WORMERVEER

WORMER

HARDENBERG

W E S T E N H O LT E

N764

KAMPEN

N302

EDAM

N246

WESTZAAN KROMMENIE

A22

OUDERKERK AAN DE AMSTEL

A7

N8

VELSENNOORD

’T HARDE

BAALDER

SWIFTERBAND

A LN247 MEREBUITEN

MIDDENBEEMSTER

N244

UITGEEST

ALMERESTAD

HEEMSKERK

BEVERWIJK

amsterdam

WA P E N V E L D

NIEUWLEUSEN

IJSSELMUIDEN DE RIJP

AKERSLOOT

A9

MSTERDAM

A50

D E D E M S VA A R T

OOSTHUIZEN

CASTRICUM

COENPLEIN

OLDEBROEK

GRAMSBERGEN

N48

N244 LIMMEN

KNOOPPUNT

SLAGHAREN

N34 GENEMUIDEN

N302

KOOIMEER

EGMOND AAN ZEE

S TA P H O R S T

N302

A6

DE GOORN

LANKHORST

N50 NAGELE

A6

WESTERBLOKKER

URSEM

KNOOPPUNT

Z WA R T S L U I S

URK

VENHUIZEN

HOORN

H E E R H U G O WA A R D

ALKMAAR

HEILOO

GENDT

MILLINGEN AAN DE RIJN


 

 

 

 

Maasoevers Zuidoost-Nederland

 Herinrichting Maasoevers 

  

In 2000 zijn in Europees verband afspraken gemaakt om de waterkwaliteit van rivieren, beken en meren in chemisch en ecologisch goede toestand te brengen. Tegelijkertijd is het nodig de wateren meer ruimte te geven om de omgeving te beschermen tegen overstromingen. Als beheerder van de Maas staat Rijkswaterstaat voor de taak om 260 kilometer Maasoever natuurlijk in te richten, waarmee beide doelen worden behaald. In 2010 is er gestart met de herinrichting van de eerste tranche van 36,5 kilometer Maasoever, die voor 2012 gereed moet zijn. Ingezette communicatie­ middelen zijn:

Start realisatie natuur(vriende)lijke Maasoevers in de gemeente Boxmeer 

 

 

Veerhuis Oeffelt (GR 2b): 4 kribben verwijderen

Gennep 

Paesplas (GR 12): 0,5 km NOgemeente Cuijkgemeente Gennep 

gemeente Boxmeer

Heijen

Noordereiland (GR 1): 1 km NOStart realisatie natuur(vriende)lijke Maasoevers in de gemeente CuijkOeffelt (GR 2): 1,3 km NONO

 Boxmeer  

 

Rijkswaterstaat is gestart met de herinrichting van 36,5 kilometer Maasoever tussen Boxmeer en Ammerzoden, met als doel de waterkwaliteit en hoogwaterveiligheid te verbeteren. Met de nieuwe oevers ontstaat meer ruimte voor natuurontwikkeling en recreatie langs de Maas.

ππ Folder ‘realisatie 36,5 kilometer natuurlijke Maasoever’  

Er zal op circa dertig locaties aan de oevers gewerkt worden, waaronder Noordereiland (1 km) en Oeffelt (1,3 km). Op deze twee locaties zal de aannemer Martens & Van Oord in de periode april-december 2010 de stenen oeververdediging verwijderen. Doordat de oever niet langer beschermd is, krijgen stroming en golfslag weer enigszins vrij spel, waardoor zich ecologisch

ππ Digitale nieuwsflits ‘voortgangsbericht kaderrichtlijn water’  

ππ Advertenties m.b.t. werkzaamheden

Heumen

Grave

0

stuw Sambeek

 

18gunstige ondiepe waterzones, zandstrandjes en steilranden kunnen gaan vormen. Alle bakenbomen op deze trajecten konden behouden blijven. Het werk duurt enkele weken per oevertraject, vindt plaats direct langs de waterlijn en er komt geen grondverzet bij kijken. De aannemer voert de vrijgekomen steen in principe af over water, waardoor eventuele hinder voor de omgeving zo gering mogelijk blijft. De verwijderde materialen worden zoveel mogelijk duurzaam hergebruikt bij andere infrastructurele waterwerken, zoals de aanleg van een dijk of sluis.gemeente Mook en Middelaar

De Maaskampen (GR 5): 2,4 km NO 

Villa Nova (GR 6): 1,4 km NOCuijk 

gemeente Cuijk

 Cuijk-De Stier (GR 3): 0,5 km NVO

 Meer informatieRijkswaterstaat is gestart met de herinrichting

Later in het jaar zullen ter hoogte van ’t Veerhuis bij Oeffelt tevens vier Maaskribben verwijderd worden. Kribben zijn korte stenen dammen die

www rijkswaterstaat.nl/maas of bel Maasoever tussen Boxmeer van 36,5 kilometer 0800 - 8002 (ma t/m 06.00 - 22.30 uur, enzoAmmerzoden, metgratis). als doel de waterkwali-

teit en hoogwaterveiligheid te verbeteren. Met de nieuwe oevers ontstaat meer ruimte voor natuurontwikkeling en recreatie langs de Maas. Er zal op circa dertig locaties aan de oevers gewerkt worden, waaronder De Maaskampen (2,4 km), dat direct grenst aan oevertraject Villa Nova (1,4 km) in de gemeente Grave.Aannemer Martens & Van Oord zal bij De Maaskampen in de periode april-december 2010 de stenen oeververdediging verwijderen. Doordat de oevers niet langer beschermd zijn, krijgen stroming en golfslag weer enigszins vrij spel,Start realisatie natuur(vriende)lijke Maasoevers in de gemeente Gennep Mook

gemeente Grave2km

haaks op de rivier zijn aangelegd om het meanderen van de rivier te voorkomen en het water zoveel mogelijk naar het midden van de NO Natuurlijke oever rivier te sturen om zo de diepgang voor de Natuurvriendelijke oever scheepvaart teNVO waarborgen. In rivierdelen waar GR Stuwpand Grave: interne referentiestuwen inmiddels voor eenRijkswaterstaat constant waterpeil code van die u even moet vermelden als u een vraag heeft zorgen, zijn de kribben overbodig geworden. Dit over een bepaald oevertraject. geldt ook voor de gestuwde Maas tussen stuw Daar worden Sambeek en 0stuw Grave. 2km ze met het oog op het realiseren van natuurlijker oevers op enkele plaatsen verwijderd.ππ Advertenties m.b.t. informatieavonden

Molenhoek

Heumen (GR 15): 1,2 km NO

Overasselt

Natuurvriendelijke oever Overige inrichtingsmaatregelen

Ossenkamp Gennep (GR 10): Aanleg dassenterp

Natuurlijke oever

GR Stuwpand Grave: interne referentie(GR 16): 3,3 km NO code van Rijkswaterstaat die Overasselt u even Stuw Grave (GR 8): 0,2 kmmoet NVOvermelden als u een vraag heeft over een bepaald oevertraject. 

NVO stuw Grave

Zuidereiland (GR 11): 1,4 km NO

waardoor zich ecologisch gunstige ondiepe waterzones, zandstrandjes en steilranden kunnen gaan vormen. Alle bakenbomen op dit traject konden behouden blijven. Het werk duurt enkele weken per oevertraject, vindt plaats direct langs de waterlijn en er komt geen grondverzet bij kijken. De aannemer voert de vrijgekomen steen in principe af over water, waardoor eventuele hinder voor de omgeving zo gering mogelijk blijft. De verwijderde materialen worden zoveel mogelijk duurzaam hergebruikt bij andere infrastructurele waterwerken, zoals de aanleg van een dijk of sluis.

men gerooid. Rijkswaterstaat is zich ervan bewust dat veel inwoners in Noord-Brabant en Gelderland waarde hechten aan de bakenbomen langs de Maas. Bij het ontwerp van de natuur(vriende)lijke oevers is getracht de bakenbomen zoveel mogelijk te sparen. Dat is op de meeste plaatsen gelukt. Bij Cuijk-De Stier bleek het echter noodzakelijk vier bomen te rooien om de vereiste ruimte voor hoogwaterveiligheid te kunnen creĂŤren; de bomen zouden anders met hun voeten in het water komen te staan. Over de precieze werkzaamheden op deze locatie volgt te zijner tijd nadere informatie.

Ook oevertraject Cuijk-De Stier maakt deel uit van dit project. Ter voorbereiding op de werkzaamheden zijn hier onlangs vier van de acht bakenbo-

Meer informatie www rijkswaterstaat.nl/maas of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis).

 

   Gennep

Veerhuis Oeffelt (GR 2b): 4 kribben verwijderenOeffelt (GR 2): 1,3 km NO 

gemeente Cuijk

Paesplas (GR 12): 0,5 km NO 

Start realisatie natuur(vriende)lijke Maasoevers in de gemeente Heumen

gemeente Gennep

gemeente Boxmeer

Heijen

Noordereiland (GR 1): 1 km NO

  

NO

na Rijkswaterstaat is gestart met de herinrichting van 36,5 kilometer Maasoever tussen Boxmeer en Ammerzoden, met als doel de waterkwaliteit en hoogwaterveiligheid te verbeteren. Met de nieuwe oevers ontstaat meer ruimte voor natuurontwikkeling en recreatie langs de Maas.

 

 

 

Er zal op circa dertig locaties aan de oevers gewerkt worden, waaronder Zuidereiland (1,4 km) en Paesplas (0,5 km). Op deze twee locaties zal de aannemer Martens & Van Oord in de periode april-december 2010 de stenen oeververdediging verwijderen. Doordat de oevers niet langer beschermd zijn, krijgen stroming en golfslag weer

enigszins vrij spel, waardoor zich ecologisch gunstige ondiepe waterzones, zandstrandjes en steilranden kunnen gaan vormen. Alle bakenbomen op deze trajecten konden behouden blijven. Het werk duurt enkele weken per oevertraject, vindt plaats direct langs de waterlijn en er komt geen grondverzet bij kijken. De aannemer voert de vrijgekomen steen in principe af over water, waardoor eventuele hinder voor de omgeving zo gering mogelijk blijft. De verwijderde materialen worden zoveel mogelijk duurzaam hergebruikt bij andere infrastructurele waterwerken, zoals de aanleg van een dijk of sluis.

Malden

al

 0

2kmNatuurvriendelijke oever

2km

0

gemeente Heumenstuw Grave

lk a

Balgoij (LI): 2 km NVOstuw SambeekNatuurlijke oever

GR=Stuwpand Grave: interne referentiecode van Rijkswaterstaat die u even moet vermelden als u een vraag heeft over een bepaald oevertraject.

aaStuwpand Grave: interne referentiecode van Rijkswaterstaat die u even moet vermelden als u een vraag heeft over een bepaald oevertraject.

W

Boxmeer

Ossenkamp Gennep (GR 10): Aanleg dassenterp 

NO

s-GR

NVO

aa

gemeente Wijchen

Overige inrichtingsmaatregelen

Natuurlijke oever

Wijchen NVO Natuurvriendelijke oever

 Zuidereiland (GR 11): 1,4 km NO 

MHeumen (GR 15): 1,2 km NO

Heumen

Lage Wijth (LI): 1,5 km NVO

Tevens wordt in de buurt van de bestaande Overasselt dassenburcht in de uiterwaard Ossenkamp een Overasselt (GR 16): 3,3 km NO Grave (GR 8): 0,2 km NVO die ook bij hoger gelegenStuw dassenterp aangelegd,  hogere waterstanden droog blijft en waar de  dassen dan een veilig onderkomen kunnen vinden. GraveMolenhoek

 

gemeente Mook en Middelaar Mook

De Maaskampen (GR 5): 2,4 km NO

 Meer informatie

gemeente Grave

Villa Nova (GR 6): 1,4 km NO

www rijkswaterstaat.nl/maas of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis). Rijkswaterstaat is gestart met de herinrichting van 36,5 kilometer Maasoever tussen Boxmeer en Ammerzoden, met als doel de waterkwaliteit en hoogwaterveiligheid te verbeteren. Met de nieuwe oevers ontstaat meer ruimte voor natuurontwikkeling en recreatie langs de Maas. Er zal op circa dertig locaties aan de oevers

gewerkt worden, waaronder Overasselt (3,3 km) en Heumen (1,2 km). Op deze twee locaties zal de aannemer Martens & Van Oord in de periode gemeente Cuijkapril-december 2010 de stenen oeververdediging verwijderen. Doordat de oevers niet langer beschermd zijn, krijgen stroming en golfslag weer enigszins vrij spel, waardoor zich onder meer ecologisch gunstige ondiepe waterzones, zandstrandjes en steilranden kunnen gaan vormen. Alle bakenbomen op deze trajecten konden behouden blijven.

geen grondverzet bij kijken. De aannemer voert de vrijgekomen steen in principe af over water, waardoor eventuele hinder voor de omgeving zo gering mogelijk blijft. De verwijderde materialen worden zoveel mogelijk duurzaam hergebruikt bij andere infrastructurele waterwerken, zoals de aanleg van een dijk of sluis. 

Meer informatie Het werk duurt enkele weken per oevertraject, vindt plaats direct langs de waterlijn en er komt

www rijkswaterstaat.nl/maas of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis).Advertentie m.b.t. werkzaamheden 

Van Hulzen - Kicks

 


Herinrichting Maasoevers

Realisatie 36,5 kilometer natuurlijke Maasoever

In 2000 zijn in Europees verband afspraken gemaakt om de waterkwaliteit in de rivieren, beken en meren in chemisch en ecologisch goede toestand terug te brengen. Tegelijkertijd is het Duiven nodig onze wateren meer ruimte te geven om onszelf te beschermen tegen overstromingen. Als beheerder van de Maas staat Rijkswaterstaat voor de taak om Zevenaar Zevenaar 260 kilometer Maasoever natuurlijk in te richten, waarmee we in één klap aan beide d doelen voldoen. Voor eind 2012 moet de eerste tranche van 36,5 km gereed zijn. a n n

Culemborg

P

Steilranden, zandstrandjes en geulen zorgen voor betere waterkwaliteit en hoogwaterveiligheid

e

r

Elst

e

n

Meerkerk

s

De historie van de Maasoevers

Klaar voorNift derik-Balgoij toekomstin de gemeente dat op het oevertraject a/dis Rijn De afgelopenMillingen eeuwen de Maas rechtgetrokken en Wijchen 21 jonge Met depopulieren herinrichting van de Maasoevers komt de nu teruggeplant zullen worden. verstevigd met stort- en zetsteen en zijn sluizen en stuwen ontbrekende geleidelijke overgangszone van water naar Netto gaat het aldus om een ‘verlies’ van 31 bakenbomen: aangebracht om het water te reguleren. De steeds verder terug, waardoor zichover natuurlijke plantengroei minder danland tien weer procent. Meer informatie het naar de rivier oprukkende landbouw maakte het wenselijk kan ontwikkelen, vogels en vissen bakenbomenbeleid is te vinden op dekunnen websitebroeden van om de oevers vast te leggen. Het gevolg is dat we deRijkswaterstaat: Maas kunnen paaien. Oevers die eerst onbereikbaar waren, www.rijkswaterstaat.nl. Op de detailnu kennen als een strakke kanaalachtige rivier met kaartjes in toegankelijk voorhoe wandelaars, sportvissers krijgen vanworden elk oevertraject is te zien met de eventueel steen gezette oevers. Inmiddels is de visie op de rivier er talloze mooie visstekjes bij. Door de klimaatverandering aanwezige bakenbomen is omgegaan. gewijzigd en wordt de grond langs de rivier aangekocht is tevens meer ruimte nodig om de grotere waterhoeveelvoor de nieuwe doeleinden: ecologisch herstel en meer heiddeafomgeving te voeren. Daarom zijn alle waterbeheerders, Hinder voor ruimte voor de rivier. Lees verder opstenen pagina oeververdediging 3 Het verwijderen van de zal

kel

De dertig oevertrajecten van de eerste tranche liggen aan beide kanten van de Maas tussen Boxmeer en Ammerzoden en variëren in lengte van 300 meter tot 3,5 km. Het werkgebied omvat de gemeenten Boxmeer, Gennep, Cuijk, Mook en Middelaar, Heumen, Grave, Wijchen, Oss, Door de uiterwaard – het overloopgebied tussen Maasdriel, West Maas en Waal,het Den Bosch, Zaltbommel en zomerbed van de rivier en de dijk – gedeeltelijk in een Lith (zie overzichtskaart). flauwe helling af te graven, kan meer water worden afgevoerd en ontstaat een betere leefomgeving voor Werkzaamheden plant en dier. Het zomerbed omvat de hoofdgeul en Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van het werk uitbesteed eventuele nevengeulen die permanent, 365 per die verantwoordelijk is aan aannemer Martens endagen Van Oord, jaar, watervoerendvoor zijn.zowel het uitwerken van het oeverontwerp en de

Beuningen

West Maas en Waal Voorne 1 (GM 11) : 0,5 km NVO orinchem

Over de Maas (GM 10): 2 km NO 197

Voorne 2 (GM 12): 0,3 km NVO

Neerijnen

Vuren

198

205

Zaltbommel

203

207

Kalverbosch (GM 13): 0,4 km NVO

oudrichem

090559_A4_4-luik.indd 3-2

e

r

g

224

Hedel

223

218

209

Lith 2 (GM 1b): 1,7 km NVO/NO

178 177

176

Oss

212

Lage Wijth (LI): 1,5 km NVO

213 214

Heumen Stuw Grave 175 174

Grave

Heumen (GR 15): 1,2 km NO

Overasselt (GR 16): 3,3 km NO 173 172 171

170

169

168

167

166 165

Stuw Grave (GR 8): 0,2 km NVO

217

164

Grave

Cuijk

Villa Nova (GR 6): 1,4 km NO

Heesch

De Koornwaard (GM 5): 0,3 km NO

Duitsland

Mook en Middelaar

163

Neerveld (GR 13) 3 kribben verwijderen

162

De Maaskampen (GR 5): 2,4 km NO

161

160

Cuijk

Rosmalen

159

s-Hertogenbosch

Waalwijk

157 156 155

Veerhuis Oeffelt (GR 2b) 4 kribben verwijderen

Gennep Bestaande situatie

154

Oeffelt (GR 2): 1,3 km NO

Drunen

Gennep

158

Cuijk-De Stier (GR 3): 0,5 km NVO Vlijmen

nauwelijks hinder opleveren voor de omgeving. Het werk duurt maximaal enkele weken, vindt plaats direct langs de waterlijn en er komt geen grondverzet bij kijken. Bij de locaties waar de oever wordt afgegraven of nevengeulen worden aangelegd, duurt het werk wat langer – tot enkele maanden – en zijn de werkzaamheden intensiever. De aannemer voert de vrijkomende grond- en bouwstoffen in principe af over water, zodat de overlast voor de plaatselijke bevolking zo gering mogelijk blijft. De afgegraven materialen worden overigens zoveel mogelijk duurzaam hergebruikt in het werk zelf, bij andere infrastructurele projecten of voor de productie van bakstenen. Omdat de werkzaamheden zich niet in de vaargeul afspelen, valt voor de scheepvaart geen hinder te verwachten.

Groesbeek

Paesplas (GR 12): 0,5 km NO

Heijen

Noordereiland (GR 1): 1 km NO 2 | Rijkswaterstaat

152

Huidige situatie

151

Uden

Zuidereiland (GR 11): 1,4 km NO

150 148

Vught

Boxmeer

147 Stuw Sambeek

Boxmeer

Schijndel

Z Udenhout

Veghel u

i

Ossenkamp Gennep (GR 10): Aanleg dassenterp 146 145

Na 3 jaar 144

Oeverstijlwand 143 142

d

Boxtel

w

i

Na 10 jaar

141

l

l

Oisterwijk

Oeverstijlwand

140

e

m

139 138

Oeverstijlwand

r 136

t

NO

19

Na 35 jaar

137

a

Overzicht oevertrajecten project Natuurlijke Oevers Maas Tilburg 1e tranche 2010-2012 NVO

de werkzaamheden, en de dertig oevertrajecten met een totale lengte van 36,5 kilometer zijn uiterlijk eind 2012 klaar. Na oplevering brengt Rijkswaterstaat het beheer onder bij een van de natuurbeheerorganisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap of Brabants Landschap. Zij zullen de oevers gaan beheren met natuur16:49:07 lijke18-01-2010 begrazing. Het eindresultaat zal niet onmiddellijk te zien zijn, maar gaandeweg ontwikkelen zich gevarieerde oevers met steilranden, zandstrandjes, ondiepe plassen en begroeiing. Na enkele weken tot maanden beginnen planten wortel te schieten en na enkele jaren mogen we de eerste oeverzwaluwen verwachten om te komen broeden in de steilranden die door erosie zijn ontstaan.

153

Berlicum

Kaatsheuvel

Oeverzwaluwen maken graag gebruik van de zandige steile oeverranden om hun jongen in groot te brengen.

Computersimulatie van situatie Ontwikkeling natuurlijke oever met vrije erosie in de looptoekomstige der tijd Wanneer zijn de oevers klaar? (bron: Peters, B. (2005). Vrij eroderende oevers langs de Maas) Aannemer Martens en Van Oord begint in februari 2010 met

a

4 | Rijkswaterstaat

179

v

Voor meer informatie over beleid en regelgeving zie www.rijkswaterstaat.nl

Balgoij (LI): 2 km NVO

180

Ravenstein

Keentse oevers (LI): 1,1 km NVO

s

Veel inwoners in Noord-Brabant en Gelderland hechten grote waarde aan het behoud van de karakteristieke bakenbomen langs de Maas. Ze dienden vroeger als navigatiepunt voor de scheepvaart, omdat ze de vaarweg afbakenden. Moderne technieken als radar en gps hebben deze taak overgenomen. De bomen vervullen dan ook geen nautische functie meer. Daarom heeft Rijkswaterstaat het onderhoud aan deze bomen al sinds de jaren ’90 gestaakt. Gezien de wens de bomen vanwege hun cultuurhistorische en landschappelijke waarde te behouden, is bij het ontwerp van de oevers getracht de bakenbomen langs de Maas zoveel mogelijk te sparen. Dit is op de meeste plaatsen gelukt. Op een aantal locaties bleek dit echter niet haalbaar, omdat dit bijvoorbeeld niet verenigbaar was met het creëren van meer ruimte voor hoogwaterveiligheid. Een beperkt aantal bakenbomen wordt gerooid: bij deze eerste tranche natuurlijke oevers langs de Maas gaat het om 51 van de circa 350 bakenbomen. Daarbij wordt opgemerkt

Wijchen 181

Oss

Lith

Bakenbomen

- Kaderrichtlijn Water: uiterlijk 2027 al het grond- en oppervlaktewater in de Europese Unie terugbrengen in chemisch en ecologisch goede toestand. - Ecologische Hoofdstructuur: opnieuw verbinden van leefgebieden van plant en dier, zodat zij zich weer goed kunnen verplaatsen, voortplanten en vestigen. - Natura 2000, samenvoeging van de voormalige Vogel- en Habitatrichtlijn: bescherming en herstel van de soortenrijkdom (biodiversiteit) bij plant en dier. - Hoogwaterbeschermingsprogramma: waarborgen dat het huidige hoogwaterveiligheidsniveau van 1:1250 (een kans op overstroming van eens in de 1250 jaar) in de bedijkte Maas ook bij stijgende waterstanden behouden blijft.

Nijmegen

Niftrik (LI): 0,8 km NVO

182

Paaldere-Kessel (GM 2): 3,3 km NVO

’s-Hertogenbosch Henriëtte Waard (GM 8): 0,3 km NO

185

Ossekamp (LI): 1,4 km NVO

216 219

220

222 221

h eHeusden s c

215

186

l a a

B

Hoenzadriel (GM 15b): 1,3 km NO

Ammerzoden Mussenwaard (GM 17): 1,0 km NO 226 225

187

n

s M a a

wijst uit dat hoe meer de natuur haar gang mag gaan, hoe Januarikwaliteit 2010 | NB1209VHBPR250 beter ook de ecologische van het rivierwater zal worden. In het ondiepe water van een natuurlijke oever de inhoud van deze folder kunnen kunnen zich water-Aan en oeverplanten vestigen, die een rechten worden ontleend. en als zuiverende werkinggeen hebben. Ze halen voedingsstoff fosfor, stikstof en kalium uit het water, waardoor die niet meer beschikbaar zijn voor (blauw)algen. Bovendien brengen deze planten zuurstof in het water, wat weer essentieel is voor een gezonde visstand. Het ondiepe water met waterplanten vormt tevens een goede paaiplek voor vissen.

Wellsche Waard (GM 18a): 0,2 km NO

Bernsche Waard (GM 18b): 0,6 km NO Aalburg

Wijchen

189

M a 188 a s

183

De Zandmeren (GM 15a): 1,5 km NVO/NO Wijk en

Waar stortsteen is verwijderd en de oever weer natuurlijk Rijkswaterstaat mag afkalven, ontstaan zogenoemde steilranden, die vroeger heel typerend voor de Maas waren en waar de voorhun meer informatie opDit zijn oeverzwaluw en de Kijk ijsvogel nesten maken. www.rijkswaterstaat.nl bedreigde vogelsoorten, die van nature thuishoren in of bel 0800 - 8002 zullen weer terugnatuurlijke (rivier)oevers. Ook bevers (ma vriendelijke t/m zo 06.00omgeving. - 22.30 uur,Onderzoek gratis) keren in deze voor hen

Realisatie 36,5 kilometer natuurlijke Maasoever | 3

Megen

Kerkdriel 211

Ditwater is een uitgave van Gezond en schoon

Beleid en regelgeving natuurlijke oevers

192 193

194

184

Lith 1 (GM 1a): 0,5 km NVO

210

Maasdriel

190

191 195

a

Buitenpolder Heerewaarden (GM 14): 1,4 km NO

Zaltbommel

196

Stuw 199 Lith 202 201 200

Lith

208

Verwijderen stortsteen

Alphen

204

206

vergunningaanvragen als de realisatie. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden is de bodem op de aanwezigheid van explosieven onderzocht en is het teveel aan Een voorbeeld van een oorspronkelijke vrij eroderende struikgewas op de oevers weggehaald. Tevens zijn op enkele oever ligt bij de stad locaties ’s-Hertogenbosch (zie foto voorpagina). (baken)bomen gerooid. De werkzaamheden Hier is goed te zien hoe de Maas eruitziet menselijk bestaan verder uit hetzonder verwijderen van de stenen oeververingrijpen. Uiteindelijk moet zich één niet aaneengesloten lintmet het flauw afgraven dediging, al dan gecombineerd vormen waarlangs flora weer ongestoord van en de fauna oever zich en het realiseren van geulen en ondiepe natte kunnen verplaatsen.zones Dit type oever vanuit ecologischOm de erosie beheerst te achter deisoeververdediging. oogpunt het meest waardevol. Rijkswaterstaat streeft er dan laten verlopen, wordt op een aantal locaties de oeververook naar zoveel mogelijk natuurlijk afkalvende te dediging niet volledig, maaroevers gedeeltelijk verwijderd. realiseren. Daar waarRijkswaterstaat dit niet mogelijk is, zal zogehoudt deeen ontwikkeling van de oevers noemde natuurvriendelijke oever worden aangelegd, vervolgens zorgvuldig in de gaten,met zodat het dichtgroeien verlaagde uiterwaardvan en/of nevengeul. Zie deen de bevaarbaarheid van de ondiepe geulen wordt voorkomen overzichtskaart voor de de Maas locatie vande descheepvaart verschillende voor gewaarborgd blijft. oevertrajecten.

n a

k

Rijkswaterstaat gaat tussen Eijsden (L) en Ammerzoden (N-B) in totaal 260 km natuurlijke oevers realiseren. Dat kan niet in één keer. De eerste tranche omvat circa dertig oevers met een totale lengte van 36,5 km, die uiterlijk december 2012 gereed moeten zijn. Enkele stukken oever zijn al heringericht, zoals bij Oijen (Het Scheel), Heijen en de Loonse Waard. Bij Batenburg in de gemeente Wijchen wordt gewerkt aan 1,5 km oever en onlangs werd het project bij Paaldere in de gemeente Lith opgeleverd, een 75 meter brede natuurvriendelijke oever met nevengeulen, die bij hoog water vollopen en bij laag water een gunstige verblijfplaats vormen voor waterplanten, vogels, vissen en libellen.

Waar liggen de oevertrajecten?

a

Gendt

Geldermalsen

Extra ruimte voor waterafvoer

k

Bemmel

W a a l

Druten

l a a a a s - W

Eerste tranche

Tiel

Beesd

M

inclusief de gemeenten en waterschappen, in heel Nederland volop bezig beken, sloten en rivieren zodanig vorm te geven dat die beter op hun toekomstige taak zijn berekend. Het realiseren van natuurlijke oevers speelt daarin een belangrijke rol. De Maas zit door de stenen oevers in een te strak jasje, waardoor er feitelijk geen rek zijwaarts meer is bij hoog water. Door de natuurlijke oevers komt de rivier weer in een ruimer jasje te zitten en kan meer water afgevoerd worden.

Leerdam

a l

Situatie natuurvriendelijke oever met verlaagde uiterwaard

De ‘oude’ met steen versterkte Maasoevers bieden nauwelijks kansen voor plant en dier.

Gemert

Na 60 jaar

Natuurlijke oever: op deze locaties mag de rivier weer zelf de oever vorm geven. Natuurvriendelijke oever: op deze locaties geeft de mens de oever vorm om de natuur een handje te helpen.

Beek en Donk

Overige inrichtingsmaatregelen GM= Getijdemaas, GR=Stuwpand Grave, LI=Stuwpand Lith: interne referentiecodes Goirle van Rijkswaterstaat die u even moet vermelden als u een vraag heeft over een bepaald oevertraject. Ga naar de website www.rijkswaterstaat.nl en klik op een van de kadertjes voor een detailkaart van het betreffende oevertraject. Hilvarenbeek 0

Venray Diepe Bedding Afstand (m) 0

Son en Breugel

Oirschot

Ondiepe Bedding

Lage oeverzone 20

50

Best

Eindhoven

Helmond

Realisatie 36,5 kilometer natuurlijke Maasoever | 7

5km

Nuenen 090559_A4_4-luik.indd Sec1:4-Sec1:7

Informatiefolder

18-01-2010 16:49:10

Rijkswaterstaat Limburg | Oktober 2010

Voortgangsbericht Kaderrichtlijn Water

Inhoud

Inloopsessies in de dorpskroeg | Innovaties voor een betere visstand | De aannemer laten doen waar hij goed in is | Samenwerken | Strakke voorbereiding werpt vruchten af | Facts & figures projecten

Proef visgeleidingssysteem bij Linne

Hoe staan we ervoor?

Beneden

Ridderkerk

jn

B

d

Batenburg, uitgraven oude Maasarm Papendrecht Beneden M

uwe

Hilpolders, herstellen van de kreken

Kerkdriel

Zandplaat, aanleg eenzijdig aangetakte geul

ie

Dordtsche Kil

Me

a

de Maasje

rgs

che Maas

Empelse Waard, aanleg eenzijdig aangetakte geul waterbodemsanering Koornwaard

Hedel

Grave

vispassage Grave

Heesch

herstel beekmonding Tielebeek

Cuijk

herstel verbinding Graafse Raam

herstel beekmonding Dieze

herstel beekmonding Kroonbeek herstel beekmonding Oeffeltsche Raam

’s-Hertogenbosch

Gennep

Waalwijk

el

M

-Rijn

Oss

Ammerzoden

Heusden

Be

Ou

Heijen

Zu

Vught

nt

en

Keent, uitgraven oude Maasarm

Spijk

Doornwaard, aanleg eenzijdig aangetakte geul

er

Raamsdonkerveer

p llandsch Die

Oosterhout Di

ov

Nijmegen

Ravenstein

Willemstad - Tonnekreek, herstellen van de kreken

k

er

Wijchen

Demen, aanleg eenzijdig aangetakte geul

herinrichting Hemelrijkse Waard

l

Volk

Megen

Lith

Buitenpolder Heerewaarden, verbinden plassen met rivier

N

Am

Ho

er

aanleg visgeleidingssyteem waterkrachtcentrale Lith l

e

aa

r m

ed

n

ee m

rw

ka

m Kra

praktijkproef visstandbeheer planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Gorinchem n Merwed e

l

en

Zierikzee

ve

aa

Hollandsch Diep en Haringvliet, realisatie van natuurvriendelijke oevers

Middelharnis

studie nut & noodzaak aanvullende zuivering rwzi Oude Tonge

Bo

Zaltbommel

Dordrecht

et

studie nut & noodzaak aanvullende zuivering rioolwaterzuiveringsinstallatie Ooltgensplaat

proef bevorderen visintrek Krammersluis

Sliedrecht erwede

W

Zwijndrecht

Wa a

ng

li

as-

li

Barendrecht de Maas

Oud-Beijerland

ui

Haringvliet, realisatie van natuurvriendelijke oevers gv

Ma

ve

rin

Ou

Spijkenisse

Sp

Ha Gre

ark

W

studie nut & noodzaak aanvullende zuivering rwzi Dinteloord

Sche

ilh

el

m

Breda

ld

in

ak

an

aa

id-

Uden W

il

Boxmeer

le

m

sv

herstel beekmonding Eckeltsebeek herstel beekmonding Heukelomse beek

a a Veghel rt

Boxtel

R

ij nk

Oisterwijk

Etten-Leur

an

aal

st

er

Well-Aijen, aanleg eenzijdig aangetakte geul

Tilburg Roosendaal

sc

Maa

Oo

Sint Willebrord

s

Venray

h el

de

Goes

Bergen op Zoom

herstel beekmonding Rode beek

Best

herstel beekmonding Broekhuizer Molenbeek Helmond Deurne

Lomm, aanleg eenzijdig aangetakte geul Eindhoven

We

ste

rsc

helde

Raaijweide, aanleg eenzijdig aangetakte geul Verwijderen stortsteen, herstel natuurlijke oever

Een herstelde natuurlijke oever

Batenburg, uitgraven van oude Maasarm

Kleine Weerd, aanleg van een nevengeul

Venlo

Herinrichting Hemelrijkse waard herstel beekmonding Springbeek

Valkenswaard

herstel beekmonding Boschbeek/Kwistbeek

herstel beekmonding Schelkensbeek Hulst

Uitvoering Kaderrichtlijn Water-projecten langs de Maas periode 2010-2015

herstel beekmonding Neerbeek (Tungelroyse beek) Weert

na al

Streefbeeld herinrichting beekmonding

Stadsweide Roermond, aanleg van een nevengeul

al

se m -N er

we

er

aa

lk

an

a

Roermond

Late

r

ed

hoogwaterveiligheid. Studie Ecologisch Peilbeheer De Maas is in Nederland ten behoeve van de scheepvaart voor meer dan de helft gestuwd. Hierdoor is het gehele jaar sprake van een stabiel waterpeil. Dit wijkt echter af van de natuurlijke situatie, waarbij het peil in de winter en vroege voorjaar hoog is en in de zomer laag. Rijkswaterstaat is daarom een studie gestart naar de ecologische potentie van peilvariatie in de gestuwde delen van de Maas. Op basis van deze studie bepaalt Rijkswaterstaat of deze maatregel ingezet zal worden voor het behalen van KRW-doelen.

es

t

Maasbracht

waterbodemsanering Nijskens Nak aanleg visgeleidingssyteem waterkrachtcentrale Linne (proef) R oe

r

herstel beekmonding Geleenbeek/Oude Maas Echt

Monding Vlootbeek na herinrichting

Susteren

aa

l

Born

= mogelijke locatie voor realisatie natuurvriendelijke oevers

ak

an

Natuurvriendelijke oevers Herinrichting uiterwaarden Op een aantal plaatsen gaat de herinrichting verder Rijkswaterstaat koopt actief oeverstroken aan langs de Maas om deze natuurvriendelijk in te richten. Dit helpt de dan alleen de oevers; daar pakt Rijkswaterstaat de hele uiterwaard aan. Door delen van de uiterwaard te verlagen, waterkwaliteit te verbeteren, de hoogwaterveiligheid te vergroten en het leefgebied van plant en dier te herstellen. ontwikkelt zich een gebied met zowel geulen die aan Deze stroken hebben idealiter een breedte van 75 meter. In één kant met de rivier zijn verbonden als permanent totaal staat Rijkswaterstaat voor de taak zeventig procent meestromende nevengeulen. Hierdoor ontstaat het van de Maasoever tussen Eijsden en ’s-Hertogenbosch in voor de KRW-doelsoorten zo belangrijke ondiepe, al dan niet stromende, water dat in de hoofdgeul vanwege de periode 2010-2026 her in te richten. de scheepvaartfunctie niet mogelijk is. Rijkswaterstaat Waar mogelijk kiest Rijkswaterstaat er voor de stenen werkt bij deze projecten veelal samen met het Ministerie oeververdediging (gedeeltelijk) weg te halen. Daardoor kunnen natuurlijke rivierkenmerken als ondiepe zones en van LNV, provincies, gemeenten, waterschappen en natuurbeheerorganisaties. Het herinrichten van steilranden weer terugkeren, wat een positief effect zal hebben op de ontwikkeling van de KRW-doelsoorten vis, uiterwaarden is vanwege de rivierverruimende werking ook belangrijk voor het vergroten van de waterinsecten en waterplanten.

W

Herstel leefgebied

ian

Ruim baan voor vis

Maaswerken/Grensmaas

Vispassages De laatste twee vispassages bij de stuw Borgharen en Grave zijn inmiddels gereed, zodat de Maas stroomopwaarts vrij optrekbaar is voor vis.

Sittard

Jul

Inrichting beekmondingen Maas Visgeleidingsystemen Rijkswaterstaat werkt samen met de waterschappen aan de Rijkswaterstaat wil samen met de betrokken herinrichting van de beekmondingen. Dat is nodig omdat energiebedrijven visgeleidingsystemen in de Maas veel van de zijwateren niet meer toegankelijk zijn voor aanleggen bij de twee waterkrachtcentrales Linne en Lith. riviervis om te paaien en op te groeien. In het verleden zijn de Daarmee moet worden voorkomen dat trekvissen bij voorheen vrij meanderende beken en riviertjes immers, om stroomafwaartse trek in de turbines vermalen worden. In gereguleerd waterbeheer mogelijk te maken, vastgelegd met 2009 is gestart met een proefsysteem bij Linne. stenen oevers en voorzien van stuwtjes.

Stein

Geleen Elsloo

Brunssum

Proef visgeleidingssysteem Linne

Landgraaf

herstel beekmonding Oude Kanjel en Kanjel Heerlen

Schoon water Waterbodemsanering Langs de Maas liggen sterk verontreinigde uiterwaarden, veelal vroeger gebruikt als vuilstortplaats. De verontreinigingen kunnen bij hoogwater of via het grondwater wegspoelen naar de rivier. Rijkswaterstaat pakt de meest verontreinigde locaties aan door de vervuilde grond met een deklaag te isoleren.

herstel beekmonding Swalm

Ka

• publieksgericht werken bij natuur- en veiligheidsproject Batenburg; • investeren in innovatieve visgeleidingssystemen; • de nieuwe manier van aanbesteden bij natuur(vriende)lijke oevers Maas; • kansen creëren door samenwerking; • de strakke regie bij bodemsaneringsproject De Koornwaard.

Rijkswaterstaat investeert in technische innovaties voor een betere visstand

herstel beekmonding Vierlingsbeekse molenbeek (Loobeek)

l

e-

Met deze nieuwsflits wil het KRW-programmateam van Rijkswaterstaat Limburg zowel de interne collega’s als externe partners laten weten hoe we ervoor staan met het verbeteren van de waterkwaliteit van de Maas in Limburg, Gelderland en Noord-Brabant. Dit keer in de spotlights:

-Ri

No or

Hellevoetsluis

de Kier in de Haringvlietsluizen

Vergunningverlening en handhaving Rijkswaterstaat kent al tientallen jaren een actief vergunning- en handhavingsbeleid om de kwaliteit van het Maaswater te verbeteren. Bedrijven die willen lozen op de Maas of water in willen nemen, moeten een vergunning aanvragen. Daarbij bepaalt Rijkswaterstaat aan de hand van normen hoeveel een bedrijf mag lozen

vispassage Borgharen

en controleert vervolgens of de bedrijven zich daaraan houden. Vergunningaanvragen worden tevens aan de ecologische KRW-doelen getoetst.

Voor meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl/maas of bel: 0800-8002

Een belangrijk doel van het KRW­programma is het verbeteren van vrije vismigratie op de Maas en de zijwateren. Naast de aanleg van bekkenvistrappen doet Rijkswaterstaat ook proeven met innovatieve vismigratiesystemen. Als alternatief voor de traditionele bekkenvistrap is er een proef gedaan met een hevelvistrap bij stuw Roermond en wordt een visgeleidings­ systeem uitgeprobeerd bij de waterkrachtcentrale van Linne.

Technische innovatie vereist menselijke innovatie Als je samen op een goede manier invulling geeft aan het proces, kan dit leiden tot stevige synergetische effecten. Vertrouwen, communicatie, openheid en oog voor elkaars belangen zijn hierbij belangrijke ingrediënten. Dit betekent dat medewerkers van Rijkswaterstaat ook zichzelf moeten ‘innoveren’. Dit vraagt om investeringen in een andere houding en ander gedrag.

Bij het testen van innovatieve concepten gaat Rijkswaterstaat een onzeker ontwikkeltraject aan met andere partijen. Dit vergt van alle partijen bereidheid om risico’s te nemen. Rijkswaterstaat investeert geld en capaciteit, terwijl een positieve uitkomst vooraf niet gegarandeerd is. Daar staat tegenover dat de proceskennis die wordt opgedaan, de organisatie weer enorm verrijkt.

Naast het beproeven van innovatiesystemen legt Rijkswaterstaat ook bekkenvistrappen aan in de Maas. Bovendien wordt samen met enkele waterschappen samengewerkt om de verbindingen tussen de Maas en de belangrijkste zijwateren op orde te krijgen.

Kerkrade

Maastricht

Kleine Weerd, aanleg van een nevengeul

Waterbodemsanering Koornwaard

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend, RWS DLB/ZH 21 07 2010.

Geïnteresseerd in een exemplaar van de overzichtskaart KRWmaatregelen Maas? Neem dan contact op met Margreet van den Burg (adviseur water Rijkswaterstaat Limburg), tel. 043 - 32 94 331, margreet.vanden.burg@rws.nl.

Gezamelijkheid Normaliter is Rijkswaterstaat veelal de procesarchitect van projecten. Bij deze proeven ontwerp je echter in gezamenlijkheid een proces. “Hoe hier op een goede manier invulling aan te geven is even zoeken”, aldus projectleider Hans van Wanrooij. “De belangen van betrokken partijen kunnen nogal van elkaar verschillen. Zo kan er een spanning ontstaan tussen commerciële en maatschappelijke belangen, wat extra druk op een proef legt.”

Meer informatie Hans van Wanrooij (projectmanager DLB) 043 - 329 46 36 hans.van.wanrooij@rws.nl

Digitale nieuwsflits

70 projecten 2008 - 2010


Mix van midd 20

Van Hulzen - Kicks


elen 21

70 projecten 2008 - 2010


Mix 1 Mix van middelen

Mix 1

Gent-Terneuzen, Terneuzen) • Krammersluizen (Krammer,

Zijld iep Surhuisterveen

Boontjes

Marg

DEN BURG

Winsch

oterdie

p

WINSCHOTEN

rlin

ger

vaa

DRACHTEN

e Balg

Groote Zijlroede

VEENDAM

SNEEK

kvaart

Doov

l

naa

ska

Eem

GRONINGEN

Ha

rt

Vaarwegen 2009 Nederlandse

eer IJsselm

Worku mertre

Rijkswaterstaat Werkzaamheden

Bossche Veld, Maastricht)

DELFZIJL

p

Langs- of Wolddiep

(Verbindingskanaal in het

diep Reit

zijl-

• Sluis Bosscheveld

ASSEN

gaa

JOURE

tje

DEN HELDER

HEERENVEEN

Wierbalg

Den Oever

Wi

erin

Vaa

rt

ger

vlaa

he

k

Den

Oev ersc

WOLVEGA

EMMEN

HOOGEVEEN EMMELOORD

ENKHUIZEN

MEPPEL

HOORN

Balgstuw Ramspol Najaar

ALKMAAR

diep

Rams

Zwolsche Diep Najaar - Winter

Kat

Ketelm eer

tend

HASSELT

iep

KAMPEN Gelders

N46

N46 0 N36

N372

N967 N96 6

N97

3

N386

N972

N975

1 N37

N366

N358

N35 8

N369

N97 9

N918

N374

1 N37

9

N354

N35

N855 N331

N379

N34

N752

2 N34

N733

N740

N766

8 N34

N74

N7

0

N79

N345

8 A34

N74

0 N312

5 N34

N314

N316

N34

8

N817

N814

N336

N313

N313

N789

4

N788

N30

N745

N749 N35

0

94 15

N6

4

N348

N347

N306

N310 4 N32

N271

N55

N27

N271

N556

4

N862

N37 1

N334

N331

N351

6 N71 N310

N277

N605

2

N4

5 N83

N8

31

N832

N374

N712

N305 5

7

N30

N70

N705 2 N80

N227 7

N22

16

N408

N310

6

7

N52

N52 5

N52

N417

4 N23

N41

3

N805

2

N630

N55

9

6

Tegelen

N273

N27

Baarlo Belfeld

7

N266

Budel

Helden

A73

2 N56

Reuver

Heythuysen N279

4

N280

N56

Haelen Swalmen N271

N273

Heel

N280

Linne

N2

3

6

Voorjaar-ZomerNajaar-Winter

Sittard

Geleen

Schinveld Brunssum

Beek

KP TEN ESSCHEN

N29

Hoensbroek

98

Ulestraten Meerssen

9

Landgraaf

N2

Bunde

A79

KP KUNDERBERG

Winter N59 5

Cadier En Keer

A76

1

KP EUROPAPLEIN

Heerlen

Voerendaal

Valkenburg N590

N28

KP KRUISDONK

Maastricht

0

1

Hier kunt u terecht met vragen over de werkzaamheden, maar ook met klachten en ideeën. De informatielijn is gratis en te bereiken via 0800-8002, zeven dagen per week van 06.00 uur

8

N598

tot 22.30 uur.

N28

N27

A2

Margraten

Eygelshoven

Kerkrade N30

Simpelveld

N278

Eijsden

Rijkswaterstaat heeft een landelijke informatielijn.

N274

N276

Najaar

openbaar vervoer.

N580

KP KERENSHEIDE

A76

4

gedetailleerde informatie. Ook vindt u hier informatie

N276

N276

N294

Stein

N27

N276 N29

A2

Rijkswegen - Main roads - Autoroutes - Hauptverkehrsstraßen Overige wegen - Other roads - Autre routes - Übrige Straßen Wegnummer - Road number - Numéro de route - Autobahnnummer Knooppunt - Junction - Le point d’intersection - Verbindung

over eventuele omleidingsroutes en alternatief

N297

Born

helft van het jaar in de provincies Noord-Holland hinder opleveren, vindt u op www.vananaarbeter.nl

N57

Susteren

Buchten

Rijkswaterstaat aan de Nederlandse snelwegen in

en Utrecht. Zodra werkzaamheden daadwerkelijk

N29

2

Zomer-Najaar-Winter

Voorjaar-ZomerNajaar-Winter

N57 0

93

Melick

A73

Echt

A2

2010. Er wordt vooral veel gewerkt in de tweede

N68

Roermond N293

Zomer-Najaar -Winter

MEER INFORMATIE? Op deze kaart vindt u de grote werkzaamheden van

5

N27

Weert

N292

al dek ana

rwe

Me

N860

7 N35 4 N38

N502

N405

N48

0 N83

2

N61

N263

N712

N247

N247 N235

N40

N200

N208

N491

N263

sch and Holl

N50 1

49

N2

8 N24

2 N24

N502

N245 N511

N512 N20

5

0

N206

6

N52

1 N481

N482

N206

N441

N23

N20

N206

N521

5

N20

N52

0 N476

N477

N213

N213

N461

N219

N471

N468

54 N6

N656

N659

N212

e IJss

el

N25

6

1

N256

N668

A325

Werkzaamheden N67

N554

N673

1

9

N669

9

N31

N312

N27

N27

2

2

N277

N62

9

N31

N841

N844

N27

Nederweert

0

N25

N73

N824

1

N81

2

N84

Panningen

3

N61

A2

N683 N62

N754

6

N815

N33

N847

N637

3

5 N75

6

9

N66

7

N34

0

N81

N83

N27

N62

6

43

1

9

N661

N73

N7

7

N34

6

N78

N32

N58

N751

2

3

N78

N803

N329

tijdelijk verkeershinder. Houd daar rekening mee.

Venlo

Blerick N275

Meijel

5

N29

N251

N750

N738

eer term

Nulde

Haa Ring rlem vaar mer t van mee de rpol der

rnauw

Rijkswaterstaat

Wa al

9

3

Kanaal door Zuid-Beveland

N37

N34

elgat

N366

2

N86

3

N33

N78

N310

N323

opengesteld. De werkzaamheden veroorzaken

A67

Maarheeze

Seizoenen - Seasons - Saisons - Jahreszeiten Voorjaar - Spring - Printemps - Frühling 20/03/2010 - 21/06/2010 Zomer - Summer - Été - Sommer 21/06/2010 - 22/09/2010 Najaar - Fall - Automne - Herbst 22/09/2010 - 21/12/2010 Winter - Winter - Hiver - Winter 21/12/2010 - 20/03/2011

N853

N34

7

6

N78

N804

3

gaat bij alle dertig projecten de schop in de

Grubbenvorst

KP ZAARDERHEIKEN

N396

> 30 min. extra reistijd - > 30 min. extra travel time - > 30 min. temps de voyage supplémentaire - > 30 Min. zusätzliche Reisezeit 10-30 min. extra reistijd - 10-30 min. extra travel time - 10-30 min. temps de voyage supplémentaire - 10-30 Min. zusätzliche Reisezeit < 10 min. extra reistijd - < 10 min. extra travel time - < 10 min. temps de voyage supplémentaire - < 10 Min. zusätzliche Reisezeit Periode van werkzaamheden - Period of maintenance - Période de travaux publics - Zeitraum der Bauarbeiten

N376

N852

N33

02

N23

A67

Geldrop

grond. Tien projecten worden voor die tijd ook

Horst

Voorjaar-Zomer -Najaar-Winter Someren

Valkenswaard N69

ingericht als spitsstroken. Voor mei 2011

7

Deurne

Asten

97

Bergeyk

N854

Midd

N368

9

N37

N34

6 N37

7

N3

Kan Ternaal Gen euze tn

N367

N385

N373

INGEL

N362

N370

STERS

1

N99

5 N86

N361

N33

N708

3

N62

ππ Minderhinderkaart weg en water

N57

N994

N763

0

N71

N23

N269

N3

N270

Mierlo

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - ZEICHENERKLÄRUNG

A16

N995

N759

N710

N226

KP LEENDERHEIDE

Voorjaar

N27

Posterholt

KP

N331

N765

ZUIDOO

N984

3

4

A2

Aalst Eersel

Helmond N614

A67/A2

Hapert

3 N35

N71

N22

Veldhoven

Bladel

rijstroken aangelegd en vluchtstroken worden

Venray

A73

Eindhoven

KP DE HOGT

Reusel

doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. Er worden meer

N270

Bakel

Maasbracht

Factsheet

N998

3

9

N303

Beek

Wanssum

2

KP HET VONDEREN

Voorjaar..Winter

9 N99

N35

7

N71

N301

Voorjaar

N690

N258

N71

N303

Lieshout

Son

Hulst Axel

3

N334

N718

5 N620

InformatIe: www.vananaarbeter.nl - teletekst - marIfoon - telefoon 0800-8002 (gratIs)

ππ Advertentie ‘oproep ijsbrekers!’

2

N30

3

Best

Voorjaar KP EKKERSRIJT A58 KP EKKERSWEIER Zomer-Najaar N395 Voorjaar Nuenen A270 -Winter KP BATADORP

Winterswijk N3 19

Aalten

9

knelpunten op de weg versneld aan om de

Overloon Gemert N27

N81

Dinxperlo

Rijkswaterstaat pakt dertig hardnekkige N291

Gennep

05

Sint-oedenrode

N317

20

N312

N318

N318

N818

Silvolde

SPOEDAANPAK WEGEN

3

A77 Boxmeer 2

N27

N6

N290

1

N686

N616

Liempde

Oisterwijk

A67 N290

Veghel

Lobith

N84

N264

N60

A50

Ulft

N816

Gendringen

Groesbeek

A73

N264KP RIJKEVOORT

2

N622

Terborg 5 N33

N8

Lichtenvoorde

N18 Varsseveld

A18 Gaanderen

'S-heerenberg

Cuijck

1

Zelhem

17

Doetinchem

N335

N618

KP DE BAARS

Hilvarenbeek

Malden

N271

N32

Mill

Donk Goirle

N846

Groenlo N315

N3

Wehl

N840

Volkel

A58

N289

N252

N25

N61

Aardenburg

N83

Hoogerheide

A4

A2

N260

KP MARKIEZAAT

Baarle-hertog (B)

N689

4

N67

N68

Sas Van Gent

Zomer-Najaar

5

N324

Eibergen

Beek

Zeeland

Uden

Schijndel Boxtel

4

N84

Zomer- Grave Najaar-Winter N324

KP PAALGRAVEN

Heeswijk

7

N62

Terneuzen

2

Sluis N253

Zundert

N289

Najaar-Winter

N62 N61 N681

8

N289

A58

N253

9

A4/A58

8

N61

Voorjaar-Zomer

A65

Tilburg

KP GALDER

A16

N63

Heesch Nistelrode

KP HINTHAM

N325

Nijmegen

Voorjaar

Sint-michielsgestel

Udenhout Berkel-Enschot

Gilze

N63

N60

N67

Oostburg

Roosendaal

Voorjaar

Oss

A59

Rosmalen

Vught

6

N66

5

A58 KP ZOOMLAND

N632

Rijen

KP ST.ANNABOSCH

N65

KP NEERBOSCH

KP LINDENHOLT

Wijchen

A50

Ravenstein

N62

KP EMPEL

's-Hertogenbosch

KP VUGHT Den Dungen

N282

N260

N259

Bergen Op Zoom

5

N322

Kerkdriel

Vlijmen

Voorjaar-Zomer

Dongen

A27

A16/A58 A58/A27

7

Loon Op Zand

N269

Yerseke

A2

Hedel

Voorjaar-Zomer N26

Nieuwkuijk Drunen

N261

N670

N289

St Willebrord

4

Kapelle

Etten-leur

N39

N66 N667 6

N670

KP DE STOK

Breda

KP PRINCEVILLE N640

A58

N286

Prinsenbeek

Oudenbosch

A17

Beuningen

A73 6

3

N31

Hengelo

N330

3

N81

Didam

A12

N812 KP OUD-DIJK

Millingen A/d Rijn

1

N35

N82

N822

N33

8

N83 9

Losser

Enschede

N18

N315

Neede

N315

9

7

N338

Achterstehoek Zevenaar

N83

4

N73

A35

Haaksbergen

5

Borculo 5

0

Huissen

Gendt

KP EWIJK

N82

N821

Ruurlo

Doesburg

N338

Westervoort

N325

A15 Bemmel

A32

N322

N267

A59

Waalwijk

Kaatsheuvel 9

N785

Arnhem Elden

Elst

N836

N319

N31

KP WATERBERG

N224

N225

A50

Vorden

A1 N73

N732

N31

Oosterbeek

N782

N322

N322

Zomer-Najaar

N62

N631

N25

KP DE POEL 5

N662

4

N66

N58

Goes

N254

65

A58

N641

N262

N288

N660

N289

N6

8

Najaar-Winter

A27

KP HOOIPOLDER

Terheijden Oosterhout

KP ZONZEEL

N285

N268

7

N28

6

N28

Vlissingen

Zomer-Najaar

N65

Middelburg

N830

Raamsdonksveer

Zomer- Made Najaar A59

KP GRIJSOORD

A12

Bennekom

Zetten

KP VALBURG

Voorjaar

Druten

Voorjaar-Zomer

A15

N283

N285

Zevenbergen

Zomer-Najaar N3

N311

Najaar-Winter

Voorjaar-ZomerN225 Najaar-Winter

2

7

Voorjaar-Zomer Hengelo

Glanerbrug

6

Lochem

9

Dieren

A50

N224

Ede

Wageningen

Opheusden Kesteren

N34

N826

N346

N31

N314

N787

Rhenen

N34

Goor

N347 8

N735

Oldenzaal N34

N73

N346

N34

Zutphen

Eerbeek

4

Ochten Beneden -leeuwen

9

Denekamp

N343

KP BUREN

6

N753

N791

N34

6

KP AZELO

A1/A35 1

A1

0

N344

N345

KP BEEKBERGEN

Voorjaar

Brummen

N322

A35 N74

N35

N339

Lunteren

N233

N320

A15

N74

Almelo

Holten

Voorjaar-Zomer

Twello

Apeldoorn

0

Veenendaal

N320

Tiel

Sleeuwijk

Werkendam

Geertruidenberg

KP KLAVERPOLDER

A16

A17/A59

KP NOORDHOEK

89

Steenbergen

N23

N655

A59

N259

7

ook in 2009 werkt rijkswaterstaat hard aan de Nederlandse vaarwegen. onderhoud aan bruggen en sluizen, uitbaggeren van rivieren en kanalen. allemaal om de bereikbaarheid en veiligheid op het water te verbeteren. de werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd Najaar met de werkzaamheden aan de snelweg (bijvoorbeeld bij bruggen). Zo wordt de hinder tot een minimum beperkt. Najaar om u te informeren over de Voorjaar Najaar werkzaamheden brengen we deze kaart uit, plaatsen we advertenties in bladen en geven we praktische informatie op internet.Najaar Zodat u goed Najaar voorbereid op reis kunt gaan en rekening kunt houden met eventueel oponthoud. N286

Gorinchem

2

N349

N35 Wierden

Nijverdal N33

N344

Deventer

N344

A1

N31

KP MAANDERBROEK N225

Wijk Bij Duurstede

N848

N651

N25

9

Strijen

Klundert

KP SABINA

N268

8

KP GORINCHEM

Numansdorp

A29/A59

N65

N57

N3

N214

Sliedrecht

Dordrecht

N217

N487

KP HELLEGATSPLEIN

N59

N255

N288

A15

5

7

A29

Westkapelle

Papendrecht

Zwijndrecht Puttershoek

A29 N489

A29 N21

N25

Zierikzee

4

N217

Middelharnis

N654

N653

N59

Domburg

ππ Hinderadvertenties o.a. ‘veilig werken’

A16

Oud-beijerland

N57

2 N65

Voorjaar-ZomerNajaar-Winter N57

N22

Geldermalsen

N327

KP DEIL

N792

Zomer-Najaar-Winter

N30

Doorn

Driebergen

0

Culemborg N320

Voorjaar-Zomer -Najaar N327

N748 N343

Raalte

A50

N797

N800

A30

Scherpenzeel

N224

N34

N341 Vroomshoop

8

N34

1

N36

Den Ham

N756

Epe

N801

A12

Voorjaar-Zomer-Najaar

Leerdam

N309

Vaassen

Voorthuizen

Harselaar

Leusden-centrum

Zomer-NajaarWinter

Houten N41

A2 Vianen

KP EVERDINGEN

A27 N214

N216

KP BENELUX N492 Zomer-Najaar Hoogvliet -Winter Spijkenisse

Ijsselstein N210

N210

Zomer-Najaar N480 -Winter Zomer-Najaar KP RIDDERKERK -Winter Barendrecht N214

KP VAANPLEIN

Zuidland

NederLaNd Moet door… Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

N210

KP LUNETTEN

N409

Nieuwe -gein

Winter

N210

Schoonhoven

Krimpen a/d Ijssel 5

Hellevoetsluis

7

N228

7

Moordrecht

Nieuwerkerk a/d IJssel

KP TERBREGSEPLEIN

A16

Zeist

KP RIJNSWEERD

Voorjaar

N341

Zomer-Najaar

Barneveld

N237

A28

Najaar-Winter

KP OUDENRIJN

Oudewater

KP GOUWE Gouda

N20

A20

9

KP KLEINPOLDERPLEIN

Rotterdam

N47

N49

N20

7

www.rijkswaterstaat.nl.

9

N20

Sluis Bosscheveld Voorjaar - Zomer - Najaar - Winter

N20

56

A13

Nijkerk 1

Amersfoort

N411

N796

Voorjaar-ZomerNajaar-Winter

KP HOEVELAKEN

N237

Utrecht

De Meern

N198

N795

Putten

N30

Baarn

Soest

Bilthoven De Bilt

Voor-N228 jaar

Zomer Voorjaar

53

N4

Bergschenhoek

Zomer-Najaar N47 2 -Winter

N470

KP KETHELPLEIN

N198

Woerden

A12

A1 N415

Winter

A27

30

N34

N34

Ommen

Dalfsen

Rijssen

Ermelo

N798

Bunschoten

KP EEMNES

Hilversum Nieuw-loosdrecht

Maarssen N2

Bodegraven

Waddinxveen

N470

N473

Delft 3

Zomer-Najaar

Voorjaar A4 A15

4

Zomer-Najaar Laren -Winter

N221

N211

N22

Maasland

MAASTRICHT

Nootdorp A12 KP YPENBURG

Zomer-Najaar

A4

Wateringen

6

N46

De Lier

A20

Maassluis

N49

N4

5

0

N57

N52

N403

Breukelen

N401

N20

1N46

N467 Naaldwijk

N22

N15

N218

Brielle

N496

Rockanje

N11

Voorjaar

N201

N201

VoorjaarZomerNajaar N463

Voorjaar-ZomerNajaar Vleuten

Boskoop

N219

N21

Hoek Van Holland

Oostvoorne

Rijkswaterstaat kunt u terecht op

Uithoorn

N305

Huizen Bussum

N523

Hardenberg

Nieuwleusen

N340

N35

Heerde

Nunspeet

Harderwijk A28

A27

KP MUIDERBERG

Najaar -Winter

Abcoude

3

Mijdrecht

N231

Voorjaar-Zomer

9

A9

N402

Monster

's-gravenzande

van 06.00 uur tot 22.30 uur.

Zoetermeer N46

A2

N236

N231

Alphen a/d Rijn

N207

Rijswijk

N21

via 0800-8002, zeven dagen per week

N207

1

Rijkswaterstaat kunt u terecht op

GELEEN

HEERLEN

Leidschendam

N446

N522

A9

KP HOLENDRECHT

Voorjaar-ZomerNajaar-Winter

Roelofarendsveen

A4

Zoeterwoude -rijndijk N11

Zomer-Najaar N209

N14

KP PRINS CLAUSPLEIN

N201

N445

Leiden

7

N44

7 N44

Den Haag

www.rijkswaterstaat.nl.

SITTARD

N244

Sluis Born Najaar - Winter

N449

werkzaam heden.

Voor algemene informatie over

seizoenen – seasons – saisons - Jahreszeiten Voorjaar - Spring - Printemps - Feder = 20/03/2009 - 21/06/2009 Zomer - Summer - Eté - Sommer = 21/06/2009 - 22/09/2009 Najaar - Fall - Automne - Sturz = 22/09/2009 - 21/12/2009 Winter - Winter - Hiver - Winter = 21/12/2009 - 20/03/2010

KP BURGERVEEN A44

Oegstgeest

A44

8

Voorschoten

N44

N232

Amstelveen

Aalsmeer

N70

Voorhout

N44

Wassenaar

per week van 06.00 uur tot 22.30 uur.

Sluizen - Locks - Écluses - Schleusen Hoofdvaarwegen - Major waterways - Voies navigables majeures - Haubt Wasserstraßen Overige vaarwegen - Other waterways - Autres voies navigables - Sonstige Wasserstraßen Wegen - Roads - Routes - Autostraßen

N45

1

Voorjaar-ZomerNajaar-Winter N440

Voor algemene informatie over De informatielijn is gratis te bereiken

0

N45

Katwijk aan Zee

Rijkswaterstaat heeft ook een landelijke Rijkswaterstaat heeft een landelijke

KP BADHOEVEDORP Schiphol

A4

N70

KP ALMERE

N863

N758

Wapenveld

2

Noordwijk aan Zee

informatie over eventuele omleidingsroutes en alternatief openbaar vervoer.

ROERMOND Heel

Sluis Linne informatielijn. Hier kunt u terecht met vragen telefonische informatielijn, waar u Voorjaar - Zomer - Najaar over de werkzaamheden, maar ook met Sluis Maasbracht klachten en ideeën. terecht kunt met vragen over de De informatielijn is gratis Zomer - Najaar - Winter en te bereiken via 0800-8002, zeven dagen

A9 A5

KP DE HOEK

Almere-stad

Schoonebeek

N863

N34

Dedemsvaart

N757

Hattem

Voorjaar

9

6

N703

N701

Voorjaar-Zomer -Najaar Winter N305 A6 Najaar-Winter KP DIEMEN

N524

Heythuysen

N201

Zomer

Hoofddorp

Nieuw-vennep Lisse N207 3

Waarom wordt dit deel van de damwand vervangen? De huidige damwand in Harlingen is na 50 jaar aan vervanging toe. 50 jaar is de reguliere levensduur van een damwand. Met het oog op de veiligheid moet deze damwand dit jaar nog vervangen worden. z.o.z.

Voorjaar .. Winter

N442

Hillegom

N44

De aanlegplaats Harlingen-Vlieland kan gedurende de werkzaamheden niet gebruikt worden. Reizigers van en naar Vlieland moeten dan gebruik maken van de aanlegplaats van de veerboot Harlingen – Terschelling. Het is mogelijk dat vertrek- en aankomsttijden afwijken van de reguliere dienstregeling. De snelle veerdiensten ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Meer informatie over de aangepaste tijden kunt u vinden op www.rederij-doeksen.nl en www.evt.nl.

m sse We eert aal erw Kan-Ned

Wat betekent dit voor reizigers?

gaat u naar www.infocentrum-

opleveren, vindt u op deze website

binnenwateren.nl. gedetailleerde informatie. Ook vindt u hier

Zuid

Vertraging van langer dan 2 dagen - Delay of more than 2 days - Retard de plus de 2 jours - Verspätung von mehr als 2 Tage Vertraging van maximaal 2 dagen - Delay of maximum 2 days - Retard de maximum 2 jours - Verspätung von höchstens 2 Tage Vertraging van maximaal 2 uur per dag - Delay of maximum 2 hours a day - Retard de maximum 2 heures par jour - Verspätung von höchstens 2 Stunden pro Tag Periode van werkzaamheden - Period of maintenance - Période de travaux publics - Zeitraum der Bauarbeiten

Voorjaar-ZomerNajaar-Winter

werkzaamheden daadwerkelijk hinder

KP WATERGRAAFSMEER

KP DE NIEUWE MEER A1 A10 KP AMSTEL

Coevorden

N377

N377

N48

N377

A28

Zwolle

Voorjaar-ZomerNajaar-Winter

Wezep 8

N30

N30

Klazienaveen Nieuw-amsterdam

Dalen

N382

Zuidwolde

Staphorst

Voorjaar-ZomerNajaar-Winter

Hasselt

N764

Oostendorp

A37

KP HOLSLOOT

N34

A28

KP LANKHORST

KP HATTEMERBROEK N709

N306

Almere-buiten

N702

Amsterdam

2

N309

N30

rt

svaa

lem

-Wil

t

Sluis Panheel Zomer - Najaar - Winter

LeGeNda - LeGeNd - LéGeNde - ZeicHeNerKLäruNG

TEGELEN Voor actuele scheepvaart berichten Kijk op www.vananaarbeter.nl. Zodra

• vaar

N23

A6

A10

NajaarWinter

N200

A200

KP RAASDORP

Dronten

N309

1

N70

Monnickendam

KP COENPLEIN

A28

KP HOOGEVEEN

5

1

Kampen N307

N307

Lelystad Volendam N517

2

g

indin

Sas van Gent

Wat gaat Rijkswaterstaat doen? Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de damwand in de haven van Harlingen ter hoogte van de aanlegplaats voor de veerboot Harlingen-Vlieland. Het gaat om vervanging van 100 meter damwand.

Meijel

rder

Noo

Landsmeer

N30

verb

Zuid-Willemsvaa

-Rijn

elde

K

Nederweert

Stads- en Spoorbrug Weert Budel Zomer Duiker Tungelrooyse Beek Najaar rt WEERT

N711

Sch Maarheeze

Brug Sluiskil Voorjaar - Zomer

A8

5

N37

A37

N37

De Wijk

N33

N760

7

KP ZAANDAM

Zaandam

6

2

Voorjaar-ZomerNajaar-Winter

KP ROTTEPOLDERPLEIN

Haarlem

2 N30

k,

TERNEUZEN

Zandvoort

VENLO

MEER INFORMATIE?

N366

N39

Emmen

Hoogeveen

N762

2

N30

N302

N246

ekra

Middensluis Zomer

N31

hulpmiddel om goed voorbereid op reis te gaan.

Someren

N203

Kre

WESTERZEEDIJ

VERVANGING DAMWAND VEERHAVEN HARLINGEN

at

N97

Ter Apel

Westerbork

Meppel N35

Zomer-Najaar-Winter

N50

N244

Purmerend

A7

Assendelft

KP N24 N20VELSEN

Bloemendaal

N333

N333

KP EMMELOORD

1

N35

N352

N244

N20

A22

IJmuiden

Santpoort-noord

omleidingsroutes.

Urk

Genemuiden

3

www.vananaarbeter.nl. Hier vindt

u ook informatie over eventuele bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren. Met deze kaart biedt Rijkswaterstaat u een praktisch

N856

N381

5

N351

Emmeloord

N712

N506

N243

A9 Wormer KP BERVERWIJK A8 N515

Beverwijk

Ook in 2010 werkt Rijkswaterstaat hard aan de Nederlandse snelwegen. Allemaal om de

Asten

A9

Castricum

Heemskerk

data van werkzaamheden op GA GOED VOORBEREID OP REIS!

HELMOND EINDHOVEN

Grootebroek

2

Hoorn

7

N243

N509

Kijk voor informatie over de exacte

Lieshout

al Wilhelminakana

Best

1

Beilen

Havelte

N71

N714

Enkhuizen

N302

N30

A7

N50

N508

KP KOOIMEER

Heiloo

N513

Gemert

Donk

Son

Oostsluis Voorjaar - Zomer - Najaar Westsluis Voorjaar - Zomer - Najaar

Wervershoof

Wognum

Heerhugowaard

N242

Egmond Aan Zee

A6

0

Roei- en Zwemwedstrijden Voorjaar - Zomer - Najaar

BERGEN OP ZOOM

Kreekraksluizen Voorjaar - Zomer - Najaar

6

Musselkanaal

N364

N38

5

N85

Steenwijk

N715

N24

TILBURG

he Diep

Bergsc

Zuiderg

0

BREDA

ROOSENDAAL

Oosterschelde

N24

ETTEN-LEUR

Voorjaar en Najaar Bergsediepsluis

7

4

N761

Medemblik

9

Spanbroek N241

2 N24

N9

Alkmaar

Meer iNforMatie?

N85

N37

0

art

Appelscha

A32

N35

N23

Winkel

N24 N504

Noord-scharwoude

sva

4

N855

2

Warmenhuizen

Bergen

N510

N510

Sluis Hansweert Zomer - Najaar

VLISSINGEN

Cuijck

illem

N245

Zandkreek

GOES

NSWEG

Minder rijstroken

Maas Grave

Verbreden Bruggen A2 Zomer d-W

Zui

Stadskanaal

N33

N381

Wolvega 1

Middenmeer

N248

Schagen

'S-HERTOGENBOSCH

Vught

N974

N378

Rolde

N37

Noordwolde

4

N92

Lemmer

N248

N241

OSS

Maa

Hinthamerbrug Voorjaar

Sluis 0 Voorjaar

N365

Gieten

Assen A28

N38

Heerenveen

9

N365

1

3

l

19

N9

N351

0

N96

N367

N366

Veendam N38

Voorjaar

9

N50

lmina

Joure

N963

N34

Voorjaar-ZomerNajaar-Winter

A6

54

N35

Kleine Sluis

Afsluitingen, minder, versmalde en verschoven rijstroken A50 KP Ewijk - KP Valburg

al ana

S TAT I O

Drunen

Dongen

n

kanaa

Eendracht, ding Schelde-Rijnverbin

A AT

Waalwijk

l naa rkka Oosterhout Wilhe

tel

RSTR

Raamsdonksveer

Diep

Din

Veerse Meer

MIDDELBURG SPOO

Hollandsch

Volkeraksluizen Voorjaar - Zomer - Najaar - Winter Ma

che lde

ana e Gek erdze liseDie

n

Z U I D E R H AV E N NIEUWE W I L L E M S H AV E N

olkerak Noord-V

Kee

Ma

ters

n-Rij

N927

N3

N9

A28 KP Hoevelaken - KP Rijnsweerd

Bove

8 N92

N99

al,

Oosterwolde

N39 2

KP JOURE Den Oever

Weekendafsluitingen, versmalde en verschoven rijstroken Kana

aalk s-W

Hedel

Voorjaar - Zomer - Haringvliet Najaar - Winter Krammersluizen

ten

at,

stg

Oos

Zandkreeksluis Voorjaar en Najaar

Wijchen

Den Helder

A27 KP Everdingen - KP Lunetten dsch

s

Sluis Grevelingen Voorjaar en Najaar Roompotsluis Voorjaar en Najaar N31

Weekendafsluitingen en minder rijstroken Bijlan

NIJMEGEN Maa

Ravenstein

s

HARLINGEN

der

Gel

Druten

Beneden -Leeuwen

Wamel Dreumel

1

Tiel

N386

5

9

A7

Winschoten N962

Zuidlaren

N38

Rijn

Neder-Rijn, Onderhoud Kribben Voorjaar - Zomer - Najaar

Am Rijn ste kanrda aal m-

Waal

Scheemda

6

N373

Culemborg

Prins Bernhardsluis Najaar - Winter

2

Lek

A28

1

N86

A7 Foxham

N38

Vries 7

N91

Gorredijk

A7 KP HEERENVEEN

N33

N985

N37

Lek Schoonhoven

Lek, Onderhoud Kribben Voorjaar - Zomer - Najaar

Buitenhaven Stellendam Voorjaar

N24

A31

AN

Maa

DE

LA

al

OU

ER

nge veli

NIEUWE V O O R H AV E N

UM

Wa

W E R K L O C AT I E

DL

N980

Krimpen a/d Lek

Ridderkerk

MI

Voorjaar-Zomer-Najaar Workum

N992

N38

N858

N91

N380

A7

Delfzijl

N362

7

KP EUROPAPLEIN

Paterswolde

Roden

N917

N39

2

N250

Capelle Hollandschea/d IJssel IJsselkering Voorjaar

Nieuwe Maas

RT

Leek

Drachten

A32

Sneek

N46

Haren

A7

N31

Grouw

A12 Woerden - Bodegraven

DOETINCHEM

8

SCHIEDAM

ROTTERDAM

AA

IJss

sch

N981

N359

Bolsward

A7

Minder, versmalde en verschoven rijstroken

el

e

Neder-

Neder-Rijn

N388

ALW

VLAARDINGEN

GV

ARNHEM

Renkum

Wijk bij Duurstede

N97

IDW

VEERTERMINAL

Harlingen N31

KP ZURICH Den Burg

A12 KP Gouwe - Bodegraven

Baggeren circulatiekommen Stuw Driel Voorjaar

N35

ZU

SNELDIENST

N913

A9 KP Badhoevedorp - KP Raasdorp Versmalde rijstroken

Varsity t.h.v. Houtensebrug Voorjaar

N980

Bergum

9

N360

N987

Groningen

N35

Afsluitingen en versmalde rijstroken

UTRECHT

N355

Zuidhorn

Buitenpost

N355

Hardegarijp

Appingedam

N46

N370

N355

Leeuwarden

N31

N983

DELFT HOEK VAN HOLLAND

EG

A31

Franeker

N390

A2 t.h.v. Elsloo

ZUTPHEN

ht

aal

06.00 uur tot 22.30 uur.

Weekendafsluitingen

Vec

kan

IJsselstein

8

Rijn

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

3

N99

7

N355

Zwaagwesteinde

N38

N393

N996

N993

Bedum

Kollum

N910

6

m-

Oude Rijn

minder rijstroken

ENSCHEDE

N33

N996

Winsum 8 N982

N393

A2 KP Everdingen - KP Deil

Bodegraven

GOUDA

3

N361

N38

Dokkum N361

Damwoude

Sint Annaparochie

N384

rda

Evenement stremming Weekendafsluitingen en Zomer Kanaal Zutphen-Enschede

N36

56

A2 Maarssen - KP Oudenrijn

GemaalWoerden De Aanvoerder Voorjaar

DEN HAAG

ideeën. de informatielijn is gratis te bereiken via 0800-8002, zeven dagen per week van

RIN

Spoorbrug Voorjaar

AMERSFOORT

ste

Hier kunt u terecht met vragen over de werkzaamheden, maar ook met klachten en

N3

A2 Maasbracht - KP Kerensheide Verschoven en versmalde rijstroken HENGELO

N35

Am

een landelijke telefonische informatielijn.

AANLEGPLAATS VLIELAND TIJDELIJK BUITEN GEBRUIK

APELDOORN

Nijkerk

LEIDEN

• bel gratis 0800-8002. rijkswaterstaat heeft

GEMEENTE HARLINGEN

DEVENTER

N357

Bunschoten

HILVERSUM

Ermelo Putten

N356

er

bijvoorbeeld over onverwachte stremmingen, gaat u naar www.infocentrum-binnenwateren.nl.

AANLEGPLAATS TERSCHELLING

ALMELO

HARDERWIJK

me

de er van erpold aart Ringv erme emm Haarl

Sassenheim

N363

Minder, versmalde en verschoven rijstroken

ALMERE

Middeneiland IJburg Voorjaar - Zomer - Najaar

AALSMEER

N35

Pam

AMSTELVEEN Eem

Nieuw-Vennep

art Arkerva

informatie over eventuele omleidingsroutes. voor actuele scheepvaartberichten,

TOP 10 GROTE WERKEN A1 KP Watergraafsmeer - KP Muiderberg

geu

pus

AMSTERDAM

HOOFDDORP

Hillegom

Lisse

N361

HAARLEM

opleveren, vindt u op deze website gedetailleerde informatie. ook vindt u hier

Spoorbrug Voorjaar

Dron

kerm

Mar

2e Coentunnel Voorjaar - Zomer Najaar - Winter l

Grote Sluis Spaarndam Voorjaar - Zomer - Najaar - Winter

Meer iNforMatie? werkzaamheden daadwerkelijk hinder

ZWOLLE

eer

ZAANDAM

Nederlandse

water te verbeteren. Met deze kaart biedt rijkswaterstaat u een praktisch hulpmiddel om goed voorbereid op reis te gaan.

• Kijk op www.vananaarbeter.nl. Zodra de

che IJssel

Houtribsluizen Najaar - Winter

LELYSTAD

VOLENDAM PURMEREND

BEVERWIJK IJMUIDEN

Snelwegen 2010

aan de Nederlandse vaarwegen. allemaal om de bereikbaarheid en veiligheid op het

N316

Ga Goed voorbereid op reis! ook in 2009 werkt rijkswaterstaat hard

= werk zaamheden

ππ Top 10 advertenties: weg en water

anaa

rietk

es

orghkana

Zuidhorn

Prins

ers

R E S TA U R A N T

22

l

Bergum

HARLINGEN

jag

K A N A A LW E G

ππ Advertenties voor een informatiebijeenkomst

Buitenpost

LEEUWARDEN

(Zuid-Willemsvaart, Weert)

Vis

SCHRITSEN

ππ Advertenties ‘vanAnaarBeter’

mer diep Kom ster

• Stads- en spoorbrug Weert

Kleine Zeesluis Grote Zeesluis Farmsum Farmsum Voorjaar Voorjaar

al

Van Starkenb

Zwaagwesteinde

(Zijkanaal C, Spaarndam)

Boterdie

DOKKUM

Anna Jacobapolder) • Grote sluis Spaarndam

Gre

Naast de grote adviesprojecten heeft Van Hulzen diverse middelen geproduceerd. Van advertenties en factsheets van de ‘vanAnaarBeter’campagne tot advertenties, brieven, persberichten en webcontent om omwonenden en bedrijven uit te nodigen voor een informatieavond. En van MinderHinderkaarten, voor zowel weg als water, met een oplage van 350.000 stuks én een distributieplan voor het verspreiden van deze kaarten, tot acht keer per jaar een top-10 wegadvertentie om de weggebruiker te informeren over de wegwerkzaamheden en vijf keer per jaar top-10 wateradvertenties om de beroeps- en pleziervaart te informeren over waterwerkzaamheden.

top 5 Grote werKeN • Sluis Terneuzen (Kanaal

Vaals

NEDERLAND MOET DOOR …

cd0209vv001

ππ Factsheets

Ook in 2010 werkt Rijkswaterstaat hard aan de Nederlandse snelwegen. Er wordt vooral veel gewerkt in de tweede helft van het jaar in de provincies Noord-Holland en Utrecht. Nieuw asfalt, verbreding en aanleg van wegen. Allemaal om de bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren. Om de verkeershinder voor de weggebruiker zo beperkt mogelijk te houden, werkt Rijkswaterstaat vooral ’s nachts, in het weekend en tijdens de vakantieperiodes. Als aantrekkelijk alternatief wordt op een aantal trajecten voordelig openbaar vervoer aangeboden. Om u te informeren over de werkzaamheden en omleidingsroutes brengen we deze kaart uit, zetten we borden langs de weg, plaatsen we advertenties in regionale en landelijke (dag)bladen en geven we praktische informatie op internet. Zodat u goed voorbereid op reis kunt gaan en rekening kunt houden met eventueel oponthoud.

THE NETHERLANDS IS MOVING ON … Also in 2010 the Public Works Agency is hard at work on the Dutch highways. New asphalt, widening and construction of roads, all of this to improve accessibility and safety. In order to inform you about the work and detour routes, we provide you with this map and put signs along the road. Now you can travel well-informed and prepared for possible delays.

100075 RWS Wegenkaart_def.indd 1

MinderHinderkaart nat en droog

Oproep ijsbrekers! Rijkswaterstaat IJsselmeergebied zoekt opdrachtnemers voor het

aanbestedingskalender, daar gepubliceerd op 2 juli 2010 door

tijdens ijsgang ‘bevaarbaar’ houden van de hoofdvaarweg

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied met zaaknr. 31035411.

Amsterdam – Lemmer op het IJsselmeer en Markermeer.

Voor het telefonisch aanvragen van het selectiedocument en overige vragen met betrekking tot dit contract kunt u contact opnemen met

De vaarweg Amsterdam – Lemmer behoort tot de hoofdvaarroute

de afdeling inkoop van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, email:

voor het verkeer over water van Amsterdam naar Delfzijl.

ijsselmeergebied-inkoop@rws.nl, telefoon: 0320 - 299111.

Rijkswaterstaat werkt, zomer en winter, aan vlot en veilig verkeer op deze hoofdwaterwegen. Om dit te realiseren tijdens een zware

Voor belangstellenden is een informatiebijeenkomst georganiseerd

vorstperiode is de inzet van ijsbrekers noodzakelijk.

op maandag 23 augustus van 10.00 tot 12.00 uur bij Rijkswaterstaat

Voor het uitvoeren van ijsbrekende werkzaamheden op de

Lelystad.

IJsselmeergebied, Smedinghuis, Zuiderwagenplein 2, 8224 AD, hoofdvaarwegen in het IJsselmeergebied besteedt Rijkswaterstaat een prestatiecontract aan. De looptijd van het contract is van

Meer informatie

december 2010 tot en met mei 2014

www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)

Inschrijving vindt plaats in twee stappen. Een voorselectie wordt gedaan aan de hand van een ingevuld selectiedocument waarna geselecteerden een definitieve aanbieding kunnen doen. Het selectiedocument kunt u downloaden vanaf de

Advertentie ijsbreker

Van Hulzen - Kicks

19-04-10 16:49


PELLE

ETTENLEUR

HOEVEN

OUD GASTEL OUDENBOSCH

STEENBERGEN

A7

ROOSBERG

BREDA

N259

A65

S I N TMAARTENSDIJK

KNOOPPUNT

DE STOK

THOLEN

ROOSENDAAL

GOES

KNOOPPUNT

DE POEL

A58

HEINKENSZAND

GEN

OIRSCHOT

DEN OEVER

N250

N630

BATADORP

O O S TSOUBURG

HOOGERHEIDE SCHAGEN

WERVERSHOOF

BOVENKARSPEL

MIDWOUD

HOOGWOUD

HAPERT

ABBEKERK

WESTERSCHELDETUNNEL

LUTJEBROEK

NOORDSCHARWOUDE

N302

REUSEL

N9

VA L K E N S WA A R D

HOOGKARSPEL

Z WA A G

VENHUIZEN

N62

N290

K AT W I J K A A N N302 ZEE

BURGERVEEN

NAGELE

N69

KOOIMEER

HULST

OOSTHUIZEN

MAARHEZE 36

A9

MIDDENBEEMSTER

N244

UITGEEST

WA S S E N A A R

N247

A7

Advertenties Groot Onderhoud ‘vanAnaarBeter’

N302

TER AAR

WOUBRUGGE

BEVERWIJK

N8

BEVERWIJK ASSENDELFT

BLOEMENDAAL

KOOG AAN DE ZAAN

VELSEN

KNOOPPUNT

A9

COENPLEIN KNOOPPUNT

ROTTEPOLDERPLEIN

OVERVEEN

NOORD

ZANDVOORT

breedte in de sluiskolk is verminderd van 17,00 naar 14,00 meter.

N201

Van 22 november t/m 1 december wordt gewerkt aan de Grevelingensluis. Op 22 en 23 november is de sluis geheel gestremd en zijn er openingen gepland om de scheepvaart te laten passeren op: • maandag 22 november van 12.00 uur tot 13.00 uur. • dinsdag 23 november van 12.00 uur tot 13.00 uur. Van 24 november t/m 1 december is de sluis dagelijks van 06.00 uur tot 18.00 uur geheel gestremd. In de avond en nacht kan gewoon geschut worden.

Daarom zijn er extra informatiemiddelen ingezet die u ter plaatse informeren over het werk. Dat is wel zo prettig.

In verband met onderhoudswerkzaamheden is de Zuidkolk van Sluis Lith t/m donderdag 23 december geheel gestremd. De Noordkolk

LEIDERDORP

NederlaNd moet door. N44 A28

A6

A6

A6

A200

A10

A10

A205 A10

A5

A1

2012. Afwisselend is steeds één van de drie sluiskolken gestremd. Hierdoor kan bij drukte de A4

oostsluis, Terneuzen

A50

A2

A27

A17 N57

Top 10 werkzaamheden aan de vaarwegen november/december 2010

A58

A16

A58

A58

ZUIDLAND

GOEDEREEDE

A2 A67

N57

BROUWERSDAM

A67

A67

A67 A67

A73 A74

werkzaamheden aan de snelweg (bijvoorbeeld bij bruggen). Zo wordt de hinder tot een minimum beperkt. Op deze kaart ziet u de belangrijkste

MIDDELHARNIS SOMMELSDIJK

A73

A2

projecten in de maanden november en december. Wilt u meer weten over onze werkzaamheden? Kijk dan op www.vanAnaarBeter.nl of bel met B R O U W E R S H AV E N

A73

A2

OVERFLAKKEE

GOEREE

N57

de landelijke informatielijn: 0800-8002 (gratis). Voor actuele scheepvaartberichten gaat u naar www.infocentrum-binnenwateren.nl. Houd de websites in de gaten, dan kunt u goed voorbereid het water op.

OOSTKAPELLE

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

N57

nederLand moeT door.

OUDETONGE

A2

B R OVU W E R S H AV E N AN B R I E N E N O O R DKRIMPEN BRUG AAN DEN IJSSEL

PERNIS

LEKKERKERK

RIDDERKERK

KNOOPPUNT

NIEUWLEKKERKERK

A16

A17

KLUNDERT

Top 10 advertenties nat en droog

N57

DINTELOORD

A29

NOORDHOEK

N256

THOLEN

VLISSINGEN

N62

KNOOPPUNT

YERSEKE

N676

WESTERSCHELDETUNN

BRESKENS

A58

KNOOPPUNT

A58 IDDELBEERS Water. Wegen. MWerken. Rijkswater staat.

KRABBENDIJKE

HOEK

EL

A16

A2 AALST

LEENDERHEIDE

A67

HOEK

VALKENSWAARD

N277

PA N N I N G E N

LEENDE

N271

HELDEN

N69

KESSEL

A2

N275

70 projecten 2008 - 2010 OSPEL

BEESEL

HEYTHUYSEN

BUDEL

WEERT

NEER

REUVER

ROGGEL HAELEN

N273 A2

HULST

N290

A73

N273

N290

N62

VENLO

N275

TEGELEN

N266

H A M O N TACHEL

N62

SINT JANSTEEN

MAASBREE

MEIJEL

MAARHEEZE

N61

BLERICK

BAARLEHERTOG N560

SOMERENEIND

DOMMELEN

TERNEUZEN

A67

A67

SOMEREN

HEEZE

A2

S WA L M E N BAEXEM

STRAMPROY

VELDEN

D E K R O S S E LT KNOOPPUNT

ZAARDERHEIKEN

ASTEN

GELDROP KNOOPPUNT

A67

HASSELERHEIDE GRUBBENVORST

SEVENUM

A67

WA A L R E

HAPERT BLADEL

N271

BAARLENASSAU

EINDHOVEN

AXEL SLUISKIL

HORST

N277

DEURNE

N266

HOOGELOON

HOOGERHEIDE

REUSEL

RG

N

A73

N270

NEDERWEERT

N62 INE PH AI LAI PRP D ENBU

RIJSBERGEN BAKEL

LUYKSGESTEL

N290

AARDENBURG

KNOOPPUNT

IJZENDIJKE

HULST

CHAAM N270

HELMOND

A2

DE HOGT

KLOOSTERZANDE

N290

N271

N260

GALDER

AARLERIXTEL

MEERLO

ZUNDERT

VELDHOVEN

BERGEIJK

EUZEN

OOSTBURG

N62

LIESHOUT

EERSEL

SCHOONDIJKE

TERN N253 S LN U6 I S1

GMI L Z E WA N S S U

KNOOPPUNT

A4

N58

IJZENDIJKE

WELL

ST. ANNABOSCH

A58 KNOOPPUNT

A270

A2 VESSEM

MARKIEZAAT

OSSENDRECHT

KLOOSTERZANDE

N58

KNOOPPUNT

N277

MIERLO

’ S - G R AV E N P O L D E R

HOOGERHEIDE

WESTERSCHELDETUNN

U LV E N H O U T

NIEUW BERGEN

A58

OVERLOON

V E N R AY

NUENEN

BATADORP

DIESSEN

A58

MARKIEZAAT

VIERLINGSBEEK

BEEK EN DONK

KNOOPPUNT

EKKKERSWEIJER

KNOOPPUNT

HULLEN

A73 A27

B AV E L

A16

A58

BEST

A58

N271 N282

BOXMEER

GEMERT

Kijk voor meer informatie over O I R S C H O T SON EN BREUGEL VERKEERSPLEIN de werkzaamheden op www.vanAna arBeter.nl of bel 0800 ZOOMLAND – 8002 (ma t/m zo van 06.00 uur tot 22.30 uur).

BAARLEHERTOG

A58

ROOSBERG

SPRUNDEL

RUCPHEN

N265

GOIRLE

BAARLENASSAU

KRUININGEN

VEGHEL

S I N TOEDENRODE

LIEMPDE

ROOSENDAAL

H I LVA R E N B E E K

ZUNDERT

ANTHONIS

BREDA

SINT WILLEBRORD

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden DE BAARS A58 uitgesteld. A58

BERGEN O PN630Z O O M

CHAAM

RIJSBERGEN

A58

KNOOPPUNT

GILZE

N260 GALDER

ENSCHOT OISTERWIJK Omleidings OUW routesWlokaal verkeer A65

OSSENDRECHT

EL

NIEUWVLIET

A76

RIJEN

PRINCEVILLSEI N T

• lokaal verkeer wordt door gele borden ter plaatse omgeleid naar de rijksweg. A2 MOERGESTEL

KNOOPPUNT

ST. ANNABOSCH

KNOOPPUNT

BERKEL-

HALSTEREN

TILBURG

A58

SPRUNDEL

N676 NIEUWVLIET

SLUIS

U LV E N H O U T

KRABBENDIJKE

A4

SCHOONDIJKE

B AV E L

HOEVEN

HAAREN

KRUININGEN

’ S - G R AV E N P O L D E R

OOSTBURG

A16

KNOOPPUNT

ETTEN-

HEESWIJK

OUD GASTEL

KNOOPPUNT Gele borden ter plaatse geven de omleidingsro BOXTEL utes aan. DE STOK

THOLEN HULLEN

N282 A27

A16

ZOOMLAND

A58

HEINKENSZAND

O O S TSOUBURG

BRESKENS

N253

ROOSBERG

BREDA

VERKEERSPLEIN

A58

DE POEL

KAPELLE

A58

A58

BERGEN OP ZOOM

A58

NederlaNd moet door.

RUCPHEN

OSENDAAL DE RO POEL

KAPELLE

RIJEN

PRINCEVILLE

KNOOPPUNT

HEINKENSZAND O O S TSOUBURG YERSEKE

A58

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

DE STOK

WOUW

HALSTEREN

N661

SINT WILLEBRORD

KNOOPPUNT

N62

S I N T-

KOUDEKERKE

ZEDDA

KNOOPPUNT

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

UDENHOUT

A58

A58

A58

SCHERPENISSE

WEMELDINGE

GOES

HOEVEN OUDENBOSCH

GOES

N259

VLISSINGEN

N256

ARNEMUIDEN

ETTENWE EM UERL D I N G E L

A17

OUD GASTEL STEENBERGEN

MAARTENSDIJK A58

N57

MIDDELBURG

S I N TMAARTENSDIJK KNOOPPUNT

MIDDELBURG N661

DONGEN

TETERINGEN

PRINSENBEEK

ARNEMUIDEN

DOMBURG

’S-HEERENBERG

A LTM K E R K KNOOPPUN

NEERBOSCH

STEENBERGEN LEUR • verkeer VUCHT vanuit Hoek van S I N TOU ENBOSCH Holland richting Gouda/Utrec ht en vice Dversa L wordt omgeleid via de Ring Rotterdam (de A4, de A15 M I C H I E L S G E S T E en de A16); N259 staat. A50 SCHIJNDEL H E LV O I R T verkeer vanuit Europoort Water. Wegen. Werken.• Rijkswater richting A2 Den Haag of Utrecht N265 N65 en vice versa wordt RP omgeleid Evia Ring Rotterdam (de A15 en de de BOEKEL A16). A261 LOON OP ZAND

S C H E R P E N I S SA27 E

TERHEIJDEN

KNOOPPUNT

A16

KOUDEKERKE

BENED LEEUWEN

VUGHT

Omleidingsroutes

K A AT S H E U V E L SPRANG

ZEVENBERGEN

N256

OOSTKAPELLE

KNOOPPUNT

N261

A59

OOSTERHOUT

A59 N257

N57

HEER

A27

HULSBERG

BIESBO

Omleidingen specifiek voor afrit 34uuR Valkenswaard van donderdag 21 oktober 05.00 KRUISDONK HA79 AM GEERTRUIDENB 22.00 tot zondag 24 oktober 12.00 uur

vRijDAg 24 sEpt. 21.30

Tips/adviezen

ZONZEEL

FIJNAART

NIEUWERKERK

ZIERIKZEE

RESSEN

ZETTEN

D O D E WA A R D

ZEVENAAR

ANGEREN

KNOOPPUNT

OPHEUSDEN

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

SABINA

A76

OUD-DIJK

ELST

OCHTEN

BUREN

Hinderadvertenties

N59

N59

DOMBURG

Oostrikker straat, Dorpstraat, Valkenswaardseweg. Volg omleidingsroute V. K I LT U N N E L tussEn knoop A15 punt kEthEl plEin MIJNSHEERENLAND DORDR ECHT En A2 ZUID BEIJERLAND in beide richtingen stad wordt Vanuit Leende richting Weert en Maastricht Almere/Lely knoop mersfoort enpunt klEinp Het verkeer tussen Hilversum/A olDERplEin A2

ARKEL

GIESSENBURG

KNOOPPUN

KNOOPPUNT

A76

A79

A2

BRUNS

VanAnaarBeter-kaartje: goedkoop alternatief per trein

STELLENDAM

A73

A270

A58

A4

ARKEL

GELEEN

adviesroute langeafstandsverkeer

HELLEVOETSLUIS

N57

A58

A58

Allemaal om de bereikbaarheid en veiligheid op het water te verbeteren. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd met de

Venlo richting Weert/Maastricht

MAASTRICHT

HARINGVLIETSLUIZEN

A2

Werkzaamheden aan bruggen en sluizen, uitbaggeren van rivieren en kanalen. Ook in 2010 werkt Rijkswaterstaat aan de Nederlandse vaarwegen.

A27

SITTARD

ERG uuR tot mAAnDAg 27 sEpt. A73 DEIL NIJMEGEN 05.00 uuR BERG EN DAL aat BUNDE HARINGVLIE utes. T B R URijkswaterst G A50 A1 R G de omleidingsro E N B Uop A R Den KNOOPPUNT MOERDIJKBRUG A15 verwacht op de A6, deWA • volg omleidingsroute V. N326 • Er wordt grote drukte KNOOPPUNT GORINCHEM A15 Rijkswaterst KUNDERBERG OOPPUNT houden. aat voert in deK Nweekenden A326 weekend en tijdens deBENELUX vakantieperiode gewerkt. Samen met mee te A29provincies, gemeenten en waterschappen hebben we gezorgd voor een goede KLAVERPOL T N59 DERK N O O P P U NA2 van adviseert u daar rekening 27 augustus 21.30 uur tot R AV E N S T E I N de verbindingsOUD BEIJERLAND BEEK van vrijdag NOORDTUNNEL HELLEGATS afsluitingen LINDENHOLT PLEIN tijden en maandag exacteuur AMBY augustus voor de 05.00 M 1A6 planning van de werkzaamheden. Als alternatief hebben we met de vervoerbedrijven op tientallen trajecten openbaar vervoer met korting GORINCHE en van vrijdag 10 september terstaat.nl/A30 KNOOPPUNT VUREN Kijk op www.rijkswa • LAGE 21.30 N271 uur A LT B O M M E L Z A tot D R O O maandag N E M BANKHOEF A N I D E S H N A A16 J R E L E H 13 september POORTUGAA 05.00 uur onderhoudsw erkzaamhed A73 VA L K E N B U R G E -D E DU N E Lgekeken hoe vrachtverkeer tijdens werkzaamheden kan blijven rijden. Hierdoor is de aangeboden. Samen met de transportbranche hebben T U N we M E R W EO EL BRAK HAAFTEN Z WA L U W W I L L Een afritten. M S TA WIJCHEN E uitD aan BRUG wegen en op- en de A20 boven informatie vanuit hoek van holland richting MERWEDEactuele de op A15 let N E D L A maar M R A T H T A I O L M N gouda/utre G teem, S E D ONKSVEER RUG cht. E C H T Rijkswaterstaat metB borden verkeershinder beperkt gebleven. Samen met de aanbieders van actuele verkeersinfo langs en boven de weg, Z W I J N D Rheeft WOUDRICHEM S I M P E LV af op uw navigatiesys A LV E R N A HARDINXVELDOSSUM RA29 • Ga in deze weekenden niet SPIJKENISSE SLIEDRECHT CADIER EN in de weekenden van•vrijdag GIESSENDAM internet en radio u zo goed mogelijk geïnformeerd. Zodat u rekening kon houden met het oponthoud. Want gelukkig begrijpen de meeste mensen A2, A67 richting Venlo, bij knooppunt Zaarderheiken A73 Maastricht. K N O O P Prichting UNT 17 september N3 KNOOP 21.30 alleen en langs de weg. EK B ER A59 O EESE N217 G RK 20 N59 en zondag 21 november zijn eruur tot maandag september 20september 05.00 uuren NEL SLEEUWIJK T T U Nde MOLENHOEK EUROPAPLEIN O V E R A S S E LT WERKENDAM zaterdag E C Hvoor en vrijdag M E dat wegverbredingen, onderhoud en nieuwe wegen nodig zijn. Dat laatste geldtD Rook toekomst; in 2010 pakken we veel knelpunten aan. H G 24 R A2 november E B 14 N59 BOCHH 21.30 uur tot maandag KNOOPPUNT • Op zaterdag 13 en zondag reizigers 27Oseptember NIEUWERKERK SS HERPEN 05.00 uur voert Connexxion K N O O P P U Nkunnen Rijkswaterst aat MADE buslijnen van erkzaamhed Op onderhoudsw T HOOIPOLDER WA S P I K Ga dus goed voorbereid op reis. Zo houden we ook samen met u de hinder beperkt. A16 K N J K E N beschikbaar. M O O K N278 EEL en uit aan uD E R T vanuit gouda/utre KERKDRIEL vanAnaarBe ter-kaartjes perAWAILbus Dit kunt A17 deL UA20 VRIJHOE SABINA Z I E R I K ’ZS -EG REAV E N D A29 ter-kaartje. RG B U richting A50 cht met het vanAnaarBe hoek Schiphol van holland. A27 Amsterdam/ A59 N277 MAASDAM KNOOPPUNT tussen Almere/Hilv ersum en ALMKERK DORDRECH T r. Het kaartje is één dag geldig. EL N K I LT U N N E L H E Dbuschauffeu M M E R Z O D Ebij Akopen de G R AV E ZONZEEL SCHAIJK FIJNAART NederlaNd moet door. voor twee euro retour per busreis waarop MIJNSHEERENLAND BIESBOSCH Rijkswaterstaat biedt alternatief vervoer aan in de vorm van het vanAnaarBeter­treinkaartje. eid en de trajecten KNOOPPUNT N256 M A R G R AT E N 1A6 voor de exacte beschikbaarh A59 G E F F E N N278 PAALGRAVEN GULPEN K A AT S H E U N257 ZUID BEIJERLAND • Kijk op www.rijkswa terstaat.nl/A PPUNT H O C O S N E K E H N271 Daarom is deD ter-kaartje wordt A59 tussen A29 aangeboden. A2 knooppunt Met ditKethelplein treinkaartje station Eindhoven­ NTELO EMPEL vanAnaarBe IA20 ORD N U L A N D kunt u tijdens de werkzaamheden voordelig reizen C U I J K tussen en knooppunt O GENNEP O SPRAN S T Kleinpolderplein in deze weekenden het vervoer per bus met eensteeds GA VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OV ER ALLE W ERK Z A AMHEDEN IN NEDERL NA AR W W W.VANANA ARBE T ER.NL - T ELEFOON: 080 0 -80 02 (GRATIS) E R H O N U S T R I J EAND Z T E V E N HAM B E R G E N vanaf 21.30 uur in één rijrichting ROSMALEN A16 F F E LT voor Roermond GEERTRUIDENBERG alle verkeer. KOok Centraal enafgesloten station de tussenliggende stations A73 en in O Ebeide richtingen. en afritten Spaanse Polder (12), Schiedam N O Oinclusief Pde P U NopT NUMANSDORP (11)A2en Schiedam-Noord (10) zijnden NOORDHOE TERHEIJDEN afgesloten. Vervolgweekenden K Houd rekening daarom de werkzaamhe een langereregent. A27 bij met NISTELRODE nodig worden kaartje is geldig op zaterdag 23 oktober. Het kaartje (retour 2e klas) is voor 2 euro Hte koop als het reistijd.Indien Het A50 MILL EIJEN DONGEN KNOOPPUNT MOERDIJKBRUG Asfalt aanbrengen is erg moeilijk K N O O P P U Nu ZEELAND P R I N S E N B vindt T op borden boven en EEK VLIJMEN van zaken HINTHAM stand HARINGVLIETBRUG KLAVERPOLDER actuele meest T N U De P P O O N T ETERINGEN EIJSDEN K bellen verplaatst naar een ander weekend. de Ekaartautomaten op de met NS­stations onder de knop ‘Acties/Evenementen’. LAGE A59 of E N u kunt N277 RIJKEVOORT Meer informatie hier­ 1A6, In de weekenden DEN DUNG KNOOPPUNT N -augustus RAAMSDONKSVEER van R T O Gterstaat.nl/A - H E vrijdag www.rijkswa 27 Z WA L U W E arBeter.nl en’ S A16 HELLEGATSPLEIN E R L I C U M uur tot maandag B21.30 DRUNEN A59 langs de weg of op www.vanAna 30 augustus 05.00 uur A77 N59 H en vrijdag 10 september BOSC A2 21.30 is tetotvinden uur – 22.30 uur, gratis). over KNOOPPUNT K maandagop W I L L E M S TA D I J 06.00 WA S P I K A L Wzo. 13 www.vanAnaarBeter.nl. W A t/m september 05.00 uur is ook D E N (ma. VRIJHOEVE 0800-8002 HOOIPOLDER Overschie (13) afgesloten voor K N O O P P U N T U de afrit alle verkeer. MADE A29 A17 BOTLEKTUNNEL

A73

OUDDORP

A65

N348 DIEREN

SCH A15 AM E E R DA27. • Valkenswaardseweg, Dorpstraat, Zevenhuizen, Maarheezerweg­zuid, Ulkedonken, De Kleine vRijDAg 27 Aug. KNOOPPUNT omgeleid via Lde BEMMEL MILLINGEN de A27. GEULLE 21.30via TEN ESSCHEN uuR tot mAAnDA g 30 Aug. VALBURG stad wordt omgeleid AAN DE RIJN N GENDT D R U T E05.00 O V E R F L •AHet 1 Almere/Lely uuR K Kverkeer LENT E E vanuit Amsterdam naar van de S T R I J E N maken A50 BEUNINGEN wil 36 vRijDAg 10voor dat gebruik sEpt. Bruggen, oprit Maarheeze naar A2 richting Weert/Maastricht. Volg omleidingsroute M. verkeer 21.30 uuR tot WAmAAnDA LOBITH de omleidingsroute aan GELDERMALSEN MEL g 13 sEpt. 05.00 uuRK N O O P P U N T A27 Gele borden ter plaatse geven E LT E N B E E S D vRijDAg A15 MEERSSEN N UMANSDO EWIJK A16 17 sEpt. 21.30 T RI E PL K N O O P P U N T A325 TOLKAMER uuR tot mAAnDA OOIJ EWIJK afgesloten op- en afritten. 20 sEpt. 2 E Ng

PLEIN asfalt, verbreding Rijkswaterstaat Rweer hard gewerkt aan de Nederlandse N 5 7 van wegen, aanleg van spitsstroken. Het afgelopen jaar heeft KNOOPPUNT ALBLASSE DAM A15 RIDDERKERK DRECHT PA P E Nwe A15 RHOON snelwegen. Allemaal om de doorstroming en de veiligheid te verbeteren. Samen met de wegenbouwers hebben vooral ’s nachts, in het BARENDRECHT T

A77 A50

A261

A4

BURG ROZEN Nieuw

N57 A73

A2

A27

HARMELEN

MIDDELHARNIS MEERKERK routes S O M M E L S D I J K Omleidings

GOEREE

KRIMPEN AAN DE LEK

ROTTERDAM

BENELUXTUNNEL

THOMASSEN TUNNEL

A59 A59 A59

A16

We zulleN doorgaaN. SameN! VAAN

BRIELLE

ROCKANJE

A50

A16

A20

OOSTVOORNE

A18

A18

A325

A325

A73 A326

N57

SCHIEDAM VLAARDINGEN

A15

A2

A15

A15

A17

KETHELPLEIN

A348

A50

A20 A16

N314

BORN

WEEkEnDAFsluitingEn A20

BERGAMBACHT

CAPELLE A/D IJSSEL

A20

KNOOPPUNT

MAASSLUIS

N15

A12

A27

N57

KNOOPPUNT

A30

BRUMMEN

O BA50 BICHT

A30

RIJNSWEERD

23

EERBEEK

GREVENBICHT

LUNTEREN

PLEIN maandag 15 nov. uur A15tot vrijdag 12 •22 A2, A67 richting afrit 35 Someren, N266 richting Weert, N275 richting Weert, oprit ERPENZEEL A15uurS C HVenlo, 05.00 nov. A2 maandaKg KNOOPPUNT NOOPPUNT 19 nov. 21.00 uur tot WOUDENBERG vrijdag DE MEERN ZEIST RIDDERKER A27 39 Nederweert naar de A2. Volg omleidingsroute M.

N H A R I N G V LB OI DEETG RSAVLEU IZEN

KLEINPOLDERPLEIN MAASLAND

EUROPOORT

A12

A12

BUCHTEN

ARNEVELD V ABN B R I E N E N O O R DBRUG

A28

A12

MAASDIJK

A28

A12

N57

A58

A35

A2 A27

wachttijd oplopen tot 30 minuten. A13 Voor de recreatievaart is A20 A4 ‘de Willemsroute’ een verleidelijk A15 N57 alternatief. Kijk op www.dewillemsroute.eu. N57 A29

de Midden- en Westsluis.

A1 A1

A4

LEUSDEN

SOESTERBERG

KNOOPPUNT

A

N319

M

KLARENBEEK

A2 hoofdrijbaan Randweg Eindhoven en A67 Venlo richting Valkenswaard/Leende

A1

A50

A28

A44

Bij Sluis Maasbracht wordt een sluiskolk verlengd en vindt onderhoud plaats tot 1 februari

In verband met duikinspecties en onderhoudswerkzaamheden is de Oostsluis gestremd op woensdag 3 november van 8.15 uur tot 14.15 uur en op donderdag 4 november van 9.15 uur tot 13.15 uur. De binnenvaart kan gebruik maken van

A35

A9

A4

Julianakanaal, sluis maasbracht

A28 A27

A6

A1

AMERSF A4

ZUTPHEN

VOORTHUIZEN

DEN DOLDER

B I LT H O V E N

AMEIDE WA R N S V E L D

BER

GSTEREN • van donderdag 21 oktober 22.00 uur tot zondag 24 oktober 12.00 Auur afritS U34 M B A C Haan T A1 valkenswaard vanuit de richting eindhoven. S C H I E D A M HOEVELAKEN H O LT U M A16 1 rekening met een langere Houd reistijd. OORT

Eindhoven richting Valkenswaard/Leende

A28 A8 A9

Bij Sluis Born wordt een sluiskolk verlengd en vindt onderhoud plaats tot 1 februari 2012. Afwisselend is steeds één van de drie sluiskolken

LOPIK N348

GORSSEL

K BENELUX a6 tussen knooppunt werkzaamheden uit aan de IK B U N N2011 GIESSENBURG tot mei taat voert rijkswaters A15 A12 in het kader van A29 A12 MAARN KNOOPPUNT MOERKAPELLE den worden uitgevoerd DE STEEG de werkzaamhe KNOOPPUNT A12 KNOOPPUNT OUDENRIJN en almere stad-West. KNOOPPUNT muiderberg spitsstrook eenSomeren, PRINS CLAUSPLEIN ODIJK KNOOPPUNT wordt35 EDE er stad-West. GRIJSOORD •D O OA67, afrit N266 richting Weert, N275 richting Weert, oprit 39 ZOETERGORINCHEM A12 PPUNT K N O O Nederweert – muiderbergB–E R Galmere RN LUNETTEN DEN HAAG diemen HNE L L E V O E T S L U I S a1/a6 k H E A12 I ENN E N E E I T O spoedaanpa R O D H O C R S N I D L asfaltwerkWATERBERG A348 GIESBEEK MEER A12 vinden er onder andere NBURG R I J S Eweekenden A12 EDEREEDE TUNNEL IN DO R PX V EGEON W AO UDDD KNOOPPUNT almere. gedurende de VELP L richting A naar de A2. Volg omleidingsroute M. A A16 D N MONTFOORT E WAT E R I N G E N N aangelegd E E V T N U P P O Z O U N K I D L A N K N O O P P U NT D YPENBURG A12 REEUWIJK almere/lely stad. RIJSWIJK E G E I N plaats op de A27rijbaanS in Maanderbroek P I Jde S T E I N A12 K E Nrichting NIEUW ISSE N314 O U D E WAT E R KERENSHEIDE N zaamheden 5 7 HOUTEN A4 GORINC H A12 RHEDEN A2 MONSTER MERWEDEDOESBURG NOOTDORP vlissingEn erking A13 MUNSTERGELEEN ARNHEM RTH rijstroken, een snelheidsbep KNOOPPUNT RW D O OB BREDA RE U G IJSSELSTEIN LEERSUM met minder en versmalde GOUDA A15VELPERBROEK ME ZEVENHUIZEN D BERKEL EN • N2, afrit 33 Waalre, N69 richting Valkenswaard, N396 richting Leende. één WEHLR W E D E Het verkeer moet rekening houden KNOOPPUNT ERONGEN STELLENDAM BRUG is in beide richtingenA Mslechts BENNEKOM RODENRIJS N221 OOSTERBEEK GOUWE VIANEN HAASTRECHT = afgesloten route N217 reistijd. In de nachtelijke uren PIJNACKER OIRSBEEK HO ARDINXVELDS L I E D R E CEHLTS L O DELFT A50 van 70 km per uur en fors langere J W I J K B Ivan POELDIJK de A6 richting Almere/ N afritten 3 en Volg omleidingsroute V. opG zijn I E S S E N D E D A E weekend T M S E R D U U N A D het Z N D E R AV ECHTTUNNEL W A4 ‘S-GR MOORDRECHT A325 extra rijstrook beschikbaar. Gedurende DIDAM NHOEK N213 KNOOPPUNT DRIEL B E R G S C H EB ROUWERSDAM KWINTSHEUL afgesloten. Houd rekening met S T O LW I J K A18 RENKUM EVERDINGEN tussen de A1 en de A6 A12 BLEISWIJK LOPIK A76 RHENEN NAALDWIJK Lelystad en de verbindingsw egen R G geldt een breedtebepe A29 rking van maximaal ELDEN C U L E M B Ostad H O E K VA N BEEK WERKENDAM Almere/Lely richting r HUISSEN ’ S G R A13 N AV N E R vrachtverkee E E E N T N N E S E G HOLLAND V E D I D K EW DU LIEN E LA G E N I N KNOOPPUNT reistijd. Voor SLEEUW N220 BEUSICHEM A1/A27. via de DE LIER omgeleid • A2, A67, afrit 34 Geldrop, Bogardeind, Geldropseweg (N634), Leenderweg, H O E N S B R O E KI J K VOORT W E S T E RLangstraat, TERBREGSE- A20 N I E U W E R K E R K SCHIPLUIDEN AMEIDE dan 2,80 meter wordt PLEIN meter. Het vrachtverkee r breder AAN DEN IJSSEL 2,80A27 SCHOONHOVEN MAASDAM KNOOPPUNT HETEREN

A7

A9

A22

Julianakanaal, sluis born

WOERDEN

BOSKOOP

2 = omleidingsro ute

KNOOPPUNT

VLAARDINGEN

ECHT

KNOOPPUNT

CHT U T R E 21.00 nov.

VOORBURG

A28

Hansweert gepland.

N11

HAZERSWOUDEDORP

LEIDSCHENDAM

GA VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ALLE WERKZAAMHEDEN IN NEDERLAND NAAR WWW.VANANAARBETER.NL - TELEFOON: 0800-8002 (GRATIS) N14 A37

gebruik waardoor alle schepen kunnen passeren. Bij drukte kan de wachttijd oplopen.

Kijk op www.dewillemsroute.eu.

ZOETERWOUDE

TWELLO

ROOSTEREN

goRinchEm

A32

Door onderhoudswerkzaamheden aan de sluis Panheel is deze kolk geheel gestremd tot 1 december 06.00 uur. De nieuwe sluis blijft in

gestremd. Hierdoor kan bij drukte de wachttijd oplopen tot 30 minuten. Voor de recreatievaart is ‘de Willemsroute’ een verleidelijk alternatief.

A4

KETHELPLEIN

D E B I LT

MAARSSENBROEK

B AT H M E N

KLEINA20 Maastricht, oprit 35 PLEIN Leende richting Maastricht en afrit 36 Maarheeze vanuit de richting A1 POLDERPLEIN S C H O O N BEEKBERGEN HOVEN Eindhoven. A20

KNOOPPUNT

A20

MAARSSEN

VLEUTEN

SI ODILIE

DEVENTER

APE

BENELUXTUNNEL omleidingen K N O O P P U tussen knooppunt muide NT VAANEindhoven richting Maastricht almere stad-W est 05.00 uur

KAMERIK

ONTFORT N IME UW

O U D E WAT EW RE S S E M

A50

amersfoort

B R I EA2 LLE

NIEUWKOOP

ROCKANJE

HAZERSWOUDERIJNDIJK

N271

N TFOORT E EN N VO D I E P EM

VA A S S E N

-

KNOOPPUNT

er a6 hind ROTTERDAM ernstige verk eers rberg en BREUKELEN

KOUDEKERK AAN DEN RIJN

N11

VOORSCHOTEN

A7

kanaal wessem-nederweert, Sluis panheel

is gewoon beschikbaar. Bij drukte kan de wachttijd oplopen. Omvaarroute: Er zijn geen werkzaamheden op Krammersluizen en Sluizen

ALPHEN A/D RIJN

A28

A7

A32

1 december is dagelijks 1 kolk volledig gestremd van 07.00 uur tot 18.00 uur. De andere kolk

LEIDEN

WA S S E N A A R A7

OOSTVOORNE

TER AAR

WOUBRUGGE

A1

utrecht

= werk zaamheden

N15

GOUWE

PUTTEN

A13

EEMNES

A27

N201

OUDE WETERING

REEUWIJK

HEETEN

GOUDA

KNOOPPUNT

S T O LW I J K •DEn van vrijdag 22 oktober 21.00 uur tot zondag 24 oktober 12.00 uur op de A2 tussen hA Ag A1 gouDA/utREc ht KNOOPPUNT Leenderheide en Maarheeze richting Maastricht, aan oprit 34 Valkenswaard richting A2 TERBREGSE

KNOOPPUNT

HILVERSUM

HOOGMADE

A7

blijft gewoon in gebruik. Bij drukte kan de wachttijd oplopen tot 30 minuten.

N220

UITHOORN

A4

A12

N348

A2 LINSCHO TEN

Rijkswaterstaat voert aan de A2 tussen knooppunt Leenderheide en Maarheeze werkzaam­ MOORDRECHT heden uit voor het aanbrengen van een tweelaags ZOAB en voor de reparatie van het asfalt: LDOORN

A2

utrecht

THORN

LINNE

HAASTRECHT

A1

MAASDIJK

MAASBRACHT

BERKEL EN vrijdag okt. 21.00Z E Vuur E N H U I Z E N tot zondag 24 okt. 12.00 uur R22 ODENRIJS PIJNACKER STEVENSWEERT ERMELO

R OD EEMR E R A A LT E

OLST

N305

A27

BUSSUM

EUROPOORT

LEIMUIDEN

OEGSTGEEST

navigatiesysteem of internet. Ga goed voorbereid op weg.

A7

A32

NAALDWIJK

A4

HARMELEN

HEEL

I TA12 TERVOORT

EPE

BEEGDEN

WIJHE

MOERKAPELLE

ZOETERMEER

N305

HUIZEN

N201

R O E L O FA R E N D S VEEN

WA R M O N D

KNOOPPUNT

HEERDE

A28

A12

VL

HORN

MEN W OG REATRH ED B O D E G R AV E N

NOOTDORP

D E L F Tvan

A6

POELDIJK

KAMERIK

WA P E N V E L D

ADDINXVEEN tussen knooppunt Wleenderheide en A12 A13 A12 maastricht maarheeze richting

1 MUIDERBERG A1

N213MUIDERBERG

ma astricht A50

= einde omleidingsroutes

A27

N305

MUIDEN MUIDERBERG

A1

OLDEBROEK

’T HARDE

= omleidingsroutes

KNOOPPUNT

PRINS CLAUSPLEIN

KNOOPPUNT

YPENBURG

A4

ALMEREH AV E N

DIEMEN

HAZERSWOUDEDORP

BOSKOOP

ALMERE

A2

N273

HEINO

N11

BIDDINGHUIZEN

N302

HAELEN H AT T E M

HAZERSWOUDERIJNDIJK

ZOETERWOUDE

= afgesloten route

B N35

A2

weekendafsluiting a2

KNOOPPUNT

A6

RIJSWIJK

ALMEERDERZAND 2

AALSMEER

RIJSENHOUT

A44

VOORHOUT

N221K N O O P P U N T ‘ S - G R AV E N Z A N D E

H O E K VA N HOLLAND

A4 KNOOPPUNT

K U D E L S TA A R T

Wij hebben voor u alle informatie op een rij gezet. Kijk op www.vanAnaarBeter.nl of raadpleeg teletekst, uw RIJNSBURG A7

AMSTELVEEN

N208

LISSE

KNOOPPUNT

A1

A9

A9

BURGERVEEN

K AT W I J K AAN ZEE

A7

AMSTEL

DE HOEK

NOORDWIJK

Sluis Lith

Aan de Kreekraksluizen wordt gewerkt. Van maandag 29 november t/m woensdag

N208

wanneer. Soms ziet u niets, maar is er wel degelijk iets aan de hand. Bijvoorbeeld als het asfalt aan het afkoelen is. SASSENHEIM

A31

kreekraksluizen

HILLEGOM

IJKERHOUT

DW stelt alles in het werk om de overlast te beperken. Niet alleen door de concentratie van werkzaamhedenN O O Rin

ALMEREBUITEN

N702

WATERGRAAFSMEERM O N S T E R

KNOOPPUNT

BADHOEVEDORP

KNOOPPUNT

NIEUWVENNEP

vakantieperiodes, weekenden en in de nacht, maar ook door u uitgebreid te informeren over het hoe, waarom en

kunnen zonodig gebruik maken van het Merwedekanaal benoorden de Lek door Nieuwegein (van Koninginnensluis naar Zuidersluis en v.v.).

KNOOPPUNT

A4

BENNEBROEK

Het zal u de afgelopen weken niet ontgaan zijn: er wordt volop aan de weg gewerkt, vooral aan de A2. Rijkswaterstaat

A4

A5

HOOFDDORP

WIJ HoUdeN U oP de HooGte.

tot woensdag 22 december 21.00 uur afwisselend één sluiskolk beschikbaar. Schepen met maximale afmetingen van 110 meter bij 11.50 meter en met een maximale diepgang van 2.80 meter

grevelingensluis

KNOOPPUNT

DE NIEUWE MEER

BADHOEVEDORP

HEEMSTEDE

Wegens herstelwerkzaamheden is in de periode van zaterdag 4 december 07.00 uur

ALMERE-

WAT E R I N G E4NALMERE-HAVEN

A9

DALFSEN

KNOOPPUNT

HATTEMERBROEK

NIEU P OOP E Z EK WW

NUNSPEET

ALMERE STAD-WEST 3

N340

N50

ELBURG

VOORBURG

TADH A A D ES N G A10

ZUID

KNOOPPUNT

Z WA N E N B U R G

Lekkanaal, prinses beatrixsluis

AMSTERDAM

KNOOPPUNT

N11

A6

lelystad

ROTTEPOLDERPLEIN

RAASDORP

In verband met onderhoudswerkzaamheden is de Grote Sluis te Spaarndam geheel gestremd van maandag 29 november t/m vrijdag

A4 LEIDSCHENDAM

N14 N702

EuRopooRt

grote Sluis te Spaarndam

A10

N200

A200 A205

AERDENHOUT

L E LY S T A D

MARKEN

N247

BROEK IN WAT E R L A N D

LANDSMEER

ZWOLLE

A28

ALPHEN A DER W/E RITJ N

KOUDEKERK AAN DEN RIJN

N302

VOORSCHOTEN

N44

MONNICKENDAM

OOSTZAAN

ZAANDAM

N208

HAARLEM

kolk blijft beschikbaar voor de scheepvaart.

KNOOPPUNT

ZAANDAM

ZAANDIJK

KNOOPPUNT

hoEk vAn holl AnD

De Houtribsluizen worden gerenoveerd. Tot april 2011 is de oostelijke kolk gestremd voor alle schepen. Hierdoor kan bij drukte de wachttijd oplopen. De andere

3 december dagelijks van 13.00 uur tot 21.30 uur, en van maandag 6 december t/m vrijdag 10 december dagelijks van 13.00 tot 21.30 uur. In verband met renovatiewerkzaamheden is de scheepvaart t/m 30 januari 2011 gedeeltelijk gestremd. De doorvaartbreedte van de sluishoofden is verminderd van 12,00 naar 9,50 meter. De doorvaart-

A8

A9

VELSERBROEK S A N T P O O R TNOORD

z a andam

A22

IJMUIDEN

houtribsluizen

A7

KNOOPPUNT

VOLENDAM

PURMEREND

ZAANSE SCHANS

WORMER

WESTZAAN KROMMENIE

VELSENNOORD

amsterdam

S A S VA N GENT

WILNIS

W E S T E N H O LT E

NEDERWEERT 39

N244

WORMERVEER

VINKEVEEN

N275 M I J D R E C H T

N764

KAMPEN

M

N246 HEEMSKERK

NIEUWLEUSEN

DRONTEN

A6

LEIDEN

EDAM

SINT JANSTEEN

A28

H A S S E LT

IJSSELMUIDEN

OUDE NEDERWEERT WETERING

A2

PA N N I N G

N201

K U D E L S TA A R T

UITHOORN

HOOGMADE

A4

LEIDERDORP

DE RIJP AKERSLOOT

AXEL

MAARHEEZE

SWIFTERBAND

OEGSTGEEST

LIMMEN CASTRICUM

GENEMUIDEN

R O E L O FA R E N D S VEEN

WA R M O N D

RIJNSBURG

N244

N290

N62 PHILIPPINE

A28

N560

S TA P H O R S T

A2

LEIMUIDEN

VOORHOUT

LANKHORST

AALSMEER

N266 RIJSENHOUT

A44 LEENDE 35

A9

KNOOPPUN

HOLENDRE DE WIJK

KNOOPPUNT

Z WA R T S L U I S

A4

N50

L E E NA6 DE

AMSTELVEEN

DE HOEK

KNOOPPUNT

VERKEERSPLEIN

EGMOND AAN ZEE

SLUISKIL

DE GOORN

KNOOPPUNT

M

HOEK

LISSE

S A S 34 SENHEIM VALKENSWAARD

URSEM

schiphol

N61

WESTERBLOKKER

ALKMAAR

HEILOO

NV O O R D W I J KV

HOORN

H E E R H U G O WA A R D

TERNEUZEN

N208

URK

N396

N242

IJZENDIJKE

N634 H I L L E G O M N208

NOORDWIJKERHOUT

WOGNUM

SINT PA N C R A S

VOLLENHOVE

MARKNESSE

EMMELOORD

A2

A7

OBDAM

V

KOEDIJK

BERGEN

NIEUWV E NK NNO E PUNT O PP

ABCOU

DE AMSTEL

N331

N302

GROOTEBROEK

OPMEER

SCHOORL SCHOORLDAM

A2 EL

M E P PO U D E R K E R K A67 A9 A A N

BENNEBROEK

EMMELOORD

HEEZE

DUIVENDRECHT

A32

AMSTEL

KNOOPPUNT

BADHOEVEDORP

M

A67

BLADEL

KLOOSTERZANDE

KNOOPPUNT

LEENDERHEIDE

ENKHUIZEN

A1 N375

KNOOPPUNT

N333

A4

HOOFDDORP

DIEM

H AV E LT E

S112

A10

venlo

N242 WA A R L A N D

V

ANDIJK TUITJENHORN

WA R M E N H U I Z E N

GROET

KNOOPPUNT

DE NIEUWE MEER

STEENWIJK

A4

HEEMSTEDE

V

HOOGELOON

OSSENDRECHT

M

N2/A2

WATERGRAAFSMEER

A5

M

A4

KENS

A67

DE HOGT

OPPERDOES

N9

B A D H O E V EN334 DORP

A9

M

DW

N371

N277

RAASDORP

N201

A10

KNOOPPUNT

A32

Z35 WA SOMEREN NENBURG

34 GELDROP GELDROP

33 WAALRE

KNOOPPUNT

ant werpen

MARKIEZAAT

N200

N270 KNOOPPUNT

ROTTEPOLDERDEU RNE PLEIN ZUID

A6

EINDHOVEN

N2/A2

VESSEM

MEDEMBLIK

KNOOPPUNT

COENPLEIN

AMSTERD A M S116 A10

KNOOPPUNT

tilburg/amsterdam

BAARLEHERTOG

KNOOPPUNT

A200 A205

N266

KRABBENDIJKE

A58

A32

NOORD

MIERLO

BROEK

WAT E R L L A N D S M E E RN270

KNOOPPUNT

AERDENHOUT

A7 MIDDENMEER

IJKE

A270

N381

ZAANDAM

ROTTEPOLDERPLEIN W O LV E G A

OOSTERZEE

ZANDVOORT

ANNA PA U L O W N A

’ S - G R AV E N P O L D E R

A9

OVERVEEN HE LMOND

A2

FS E RR WE E RE GB I NL E RE W ID MID

KRUININGEN

HAARLEM

NUENEN LEMMER

BREEZAND

N9

N359

ELSCHA

V E NA PRP AY

KNOOPPUNT

ZAANDAM OOSTZAAN

KOOG AAN DE ZAAN

BAKEL

TJERKGAAST

WIJCKEL

KNOOPPUNT

EKKERSWEIJER

KNOOPPUNT

DIESSEN

VELSEN

N208

BLOEMENDAAL

A58

BEST

A58

N99

H I LVA ENBEEK 99 NR

JULIANADORP

BAARLENASSAU

A58

AARLER I X T E L A6

SLOTEN

A8 ZAANDIJK

HEERENKNOOPPUNT VEEN

JOURE

S A N T P O O R TNOORD

OOSTERWOLDE

A7

HEERENVEEN

A9

A7

UNT P PO V E L S EKRN OBOR EK

LIESHOUT

KOUDUM

H I P P O LY T U S H O E F

ZOOMLAND

ZUNDERT

BEEK EN DONK

N354

N265 SON EN BREUGEL

DEN HELDER

A16

VERKEERSPLEIN

BERGEN OP ZOOM

N62 A58

JOURE

IJMUIDEN

HEEG

A7

PURMER

ZAANSE SCHANS

K N O O P P U N TN277

BEVERWIJK

ASSENDELFT

WORKUM

A58

CHAAM

GALDER

YERSEKE

A58

N661

KNOOPPUNT

DE BAARS

A58 GOIRLE

RIJSBERGEN

A58

KAPELLE

GILZE

N260 KNOOPPUNT

WORMER

KNOOPPUNT

V

MIDDELBURG

ST. ANNABOSCH

A58

WOUW

WEMELDINGE

OVERLOON GORREDIJK

WESTZAAN KROMMENIE

A7

V

ERKE

N256

A2

MOERGESTEL

ORMERVEER

N8

V E L SA32 ENNOORD

A22

KNOOPPUNT

S T E R Z WA A G BEET W

A7

AKKRUM

N7

IJLST

N359

GEMERT

U LV E N H O U T

SPRUNDEL

RUCPHEN HALSTEREN

ARNEMUIDEN

A16

SINT WILLEBRORD

BEVERWIJK

VEGHEL

S I N TOEDENRODE

LIEMPDE

A7

TILBURG

A58 A58

HEEMSKERK

SNEEK

MAKKUM

BOXTEL BERKELENSCHOT OISTERWIJK

DEN BURG

B AV E L

SCHERPENISSE

N57

HULLEN

N282 A27

HORN

N268 G R AT H E M

A73

A74


Mix 2 Mix van middelen

Mix 2

Nieuwsbrief | nummer 9 | oktober 2009

Nieuwsbrief | laatste nummer | juni 2010

Randweg Eindhoven

ππ Bewonersbrieven

Randweg Eindhoven

Metamorfosevan vande deaansluitingen aansluitingen Metamorfose

Inhoud

Nieuwe situatie Randweg Eindhoven | Aansluiting Meerenakkerweg | Stand van zaken Ekkersrijt | Informatiecentrum

De aansluitingen van de Randweg Eindhoven zijn er in vier jaar tijd heel anders uit gaan zien. Op de volgende pagina’s ziet u de metamorfose van vier van de knooppunten.

ππ Banners

Nieuwe situatie Leenderheide en De Hogt Binnenkort gaan de werkzaamheden aan de Randweg een nieuwe fase in. Hierdoor treden er op 2 en op 16 november bij knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hogt grote veranderingen op voor De vernieuwing van de Randweg Eindhoven is klaar. Een enorme Het regionale en doorgaande verkeer rijdt nu van elkaar gescheiden weggebruikers. Zij moeten in deze periode dan ook rekening mijlpaal voor de regio én voor heel Nederland. De economische over aparte rijbanen. Er zijn extra rijstroken bijgekomen. houden met nieuwe situaties en flinke verkeershinder. ontwikkeling van de regio Zuidoost-Brabant krijgt een belangrijke De knooppunten hebben een complete metamorfose ondergaan. impuls door de sterk verbeterde bereikbaarheid. En het verkeer Daardoor was de Randweg wel vier jaar lang een grote bouwput. Lees verder op pagina 2 en 3 >> richting het zuiden, de Randstad en Duitsland kan weer vele jaren Menigeen heeft ongetwijfeld overlast van de werkzaamheden vlot en veilig doorrijden. Hardnekkige files zijn er nauwelijks meer, ervaren. Maar het verkeer moest wel tijdens de verbouwing door ook niet als de economie weer aan gaat trekken. blijven rijden. Ik ben enorm blij dat dat gelukt is. Dankzij de inzet van aannemers, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat hebben weggebruikers nauwelijks hinder gehad van de werkzaamheden.

Beste inwoners en ondernemers,

ππ Panelen

Eindsituatie

De afgelopen drie jaar heb ik tijdens mijn ritjes tussen Den Haag en Volgend jaar kan het verkeer op de Randweg Eindhoven, tussen Valkenburg met eigen ogen de Randweg zien veranderen. Ik ben knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide, kiezen dan ook trots dat ik op 8 juni deze nieuwe weg officieel heb tussen twee wegen: de doorgaande hoofdrijbaan of de geopend. De Randweg is nu klaar voor de toekomst. parallelrijbaan met de afritten. Dit heeft als groot voordeel dat In deze laatste nieuwsbrief foto’s die vier jaar bouw samenvatten. het doorgaand verkeer geen vertraging meer oploopt door inGeniet u, net als ik, van de prachtige beelden, maar vooral ook van en uitvoegend verkeer. Bovendien wordt het voor het lokale het weer vlot over de weg kunnen rijden naar uw bestemming. verkeer op de parallelrijbanen veiliger, doordat hier minder verkeer rijdt dan voorheen. Een overzicht van de nieuwe Camiel Eurlings, verkeerssituatie vindt u op pagina 4 en 5. minister van Verkeer en Waterstaat

ππ Posters ππ Beheerplan Voordelta

090379_A4_Nieuwsbrief_Eindhoven-v2.indd 1

Minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings.

Ekkersrijt2006 2006 Ekkersrijt

Ekkersrijt2010 2010 Ekkersrijt

De Hogt 2006

De Hogt 2010

Batadorp Batadorp2006 2006

Batadorp Batadorp2010 2010

Leenderheide 2006

Leenderheide 2010

01-10-2009 15:55:42

100165_NB_Eindhoven_nr3_v1.indd 1

31-05-10 10:05

ππ Nieuwsbrieven Randweg Eindhoven ππ Give-aways

Randweg Eindhoven | 5

4 | Rijkswaterstaat

31-05-10 10:05 100165_NB_Eindhoven_nr3_v1.indd 5

100165_NB_Eindhoven_nr3_v1.indd 4

zh0310vhbpr127

ππ Handreiking vaarwegen

31-05-10 10:05

Nieuwsbrief Randweg Eindhoven

24

Flinke hinder A12 Woerden-Gouda Neem zelf maatregelen!

Er wordt deze zomer hard gewerkt om een 18 kilometer lange spitsstrook op de A12 Woerden-Gouda aan te leggen. Hoewel de werkzaamheden vooral in de vakantieperiode plaatsvinden, is de verwachting dat – zonder maatregelen – de vertraging kan oplopen tot circa één uur. Tijdens twee weekenden, van vrijdag 25 juni 22.00 uur tot maandag 28 juni 05.00 uur en van vrijdag 16 juli 22.00 uur tot maandag 19 juli 05.00 uur, is het weggedeelte tussen Bodegraven en het knooppunt Gouwe afgesloten voor het verkeer. En gedurende vier weken, van 19 juli tot en

Nieuwsbrief Nummer 4 | juli 2010

met 16 augustus 2010, is er op het traject WoerdenBodegraven één rijstrook dicht. Er blijven twee rijstroken beschikbaar, waar een maximumsnelheid geldt van 90 km/u en een inhaalverbod voor vrachtwagens. Houd dus rekening met flinke hinder in de vakantieperiode.

<< Vervolg pagina 3

Hoe kan ik nu mijn wensen maken?

A27 LunettenHooipolder

Everdingen en Lunetten Op de A27 wordt tussen Hoort die ook bij dit een spitsstrook aangelegd. project? tussen Everdingen

Precies weten wanneer er wat staat te gebeuren? Bel 0800-8002 of kijk op www.rijkswaterstaat.nl/ A12woerden-gouda. Hier vindt u ook meer informatie over hoe u zelf extra reistijd kunt voorkomen.

nu vaak files Op de A27 staan in de spits te verminderen, wordt van en Lunetten. Om deze files een extra rijstrook aangelegd Everdingen richting Lunetten Op 31 mei jl. heeft minister in de vorm van een spitsstrook. voor dit zogenaamde Eurlings het startsein gegeven gaat de spitsstrook open. spoedwetproject. In 2011 ossing voor de files. De spitsstrook is een kortetermijnopl onderzoekt older De planstudie A27 Lunetten-Hooip voor de langere termijn. structurele oplossingen

Meer informatie vindt u meer Op www.rijkswaterstaat.nl/A27 A27 Lunetten-Hooipolder. informatie over het project of bestellen, U kunt er rapporten downloaden vindt er de adviezen van nieuwsbrieven lezen en u Adviesgroep. de Maatschappelijke en Bestuurlijke

Om extra reistijd te voorkomen, kunt u zelf denken aan de volgende mogelijkheden: • • • •

of zorgen kenbaar

kenbaar wilt maken, dan Als u nu uw zorgen of wensen satie gemeente of belangenorgani raden we u aan dat via uw Koophandel, LTO of natuurorgani(denk aan de Kamer van is gedurende de planvorsaties) te doen. Rijkswaterstaat in gesprek. Formeel inspreken ming voortdurend met hen sluit ligt. Als u direct een kan als er een Ontwerp-tracébe kunt u die stellen via de vraag hebt aan Rijkswaterstaat, 0800-8002 of via onze website landelijke informatielijn: www.rijkswaterstaat.nl/A27.

sneller op de hoogte brengen Per e-mail kunnen we u de ontwikkelingen van het van belangrijk nieuws over nieuwsbrief voortaan per project. Wilt u daarom deze u doorgeven via het e-mail ontvangen? Dat kunt nhooipolder@rws.nl e-mailadres dnb-a27-lunette

carpoolen met collega’s; reizen met het openbaar vervoer; uw vakantie of vrije tijd plannen in deze periode; of misschien is het mogelijk vroeger of later te beginnen en stoppen met werken.

nieuwsbrief kunnen geen Aan de inhoud van deze rechten worden ontleend.

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat op www.rijkswaterstaat.nl Kijk voor meer informatie zo 06.00 - 22.30 uur, gratis) of bel 0800 - 8002 (ma t/m juli 2010 | cd0209vv001

100224_NB A27 Lunetten-Hooipolder

Verken de nieuwe verlengde N36 Ommen Fotograaf: Paul Voorham

en bij de ministers van Verkeer Op dit moment ligt het MER genomen over hebben nog geen besluit Waterstaat en VROM. Zij fase moet worden in de tweede welke oplossing verder uitgewerkt de het halfjaarlijks overleg met van het MER. Wel is kortgeleden in de regio Waterstaat en de bestuurders minister van Verkeer en Bestuurlijke dat het Rijk en de regionale geweest. Daar is besproken tief gefaseerd willen realiseren, (BAG) het voorkeursalterna Adviesgroep op de middelen Wist u dat er: voldoende financiële vanwege het ontbreken van direct helemaal te • na iedere kilometer een pechhaven is om het voorkeursalternatief rijksbegroting (deel3 Gorinchem • 230.000 m grond is verplaatst dat de brug bij realiseren. Verder is besproken dat volgens • 80.000 m3 zand gebruikt is het grootste knelpunt is En traject Scheiwijk-Werkendam) • 55.000 ton asfalt is aangelegd mogelijk moet worden aangepakt. het Rijk en de BAG zo spoedig van het MER • 2.800 m3 beton is aangebracht parallel aan de tweede fase verder zal Rijkswaterstaat, uitwerken voor een • 1.500 m3 onderwaterbeton is gebruikt older, een faseringsplan A27 Lunetten-Hooipolder Dit voorjaar is in het project port voor de A27 Lunetten-Hooip daarbij een • 40 kilometer lijnen zijn getrokken de brug bij Gorinchem, met de eerste fase van het Milieueffectrap een spoedige aanpak van belangrijke stap gezet: ure (Hooipolder• 20 kilometer faunaraster is aangebracht aanliggende deeltrajecten MER moet volgens de tracéwetproced faseringsstrategie voor de (MER) is afgerond. Een • 2.500 meter aan duikers is aangelegd is van uitbreiding van een en Schweiwijk-Lunetten). worden wanneer er sprake Werkendam gemaakt een • 930 meter faunapassage onder de weg doorgaat partijen snel Rijkswaterstaat én de regionale het MER in • 5 hectare landbouwgrond is aangekocht voorweg. Omdat problemen op de A27, is En nu … oplossing willen voor de over het de vier mogelijke boscompensatie besluit hebben genomen de eerste fase MER zijn Als de ministers een definitief fase van twee fasen gesplitst. In • in totaal 8 hectare bos- en natuurcompensatie op de A27 onderzocht. Rijkswaterstaat met de tweede voorkeursalternatief, start oplossingen voor de verkeersdrukte en het Meest wordt verricht atief, een nulalternatief de problemen oplossen. het MER. Het voorkeursaltern Er is gekeken of ze daadwerkelijk Ook de natuur en worden verder uitgewerkt. ruimte, woon- en leefmilieu, Milieuvriendelijk Alternatief Ook zijn de effecten op van En wist u dat: worden in beeld gebracht. gebracht. De uitkomsten op hoofdlijnen in kaart effecten van de alternatieven landschap port 1e fase • het verlengde deel van de weg 9 kilometer lang is verzachten of te compenseren, lezen in het ‘Milieueffectrap om negatieve effecten te Maatregelen van de weg de onderzoeken zijn te rapport een gedetailleerder ontwerp De samenvatting van het worden onderzocht. Omdat A27 Lunetten-Hooipolder’. staat.nl/A27. zichtbaar en is er meer onze website www.rijkswater wordt het ruimtebeslag goed gemaakt, wordt bedrijven kunt u downloaden via kunt u via deze website voor eigenaren van huizen, duidelijkheid over de gevolgen samenvatting en het hoofdrapport Rijkswaterstaat heeft een nieuwe autoweg aangelegdDe tussen of gronden. ook opvragen. N48 (Ommerkanaal Oost) en Witte Paal (kruising N34/N36). In feite is de N36 verlengd en neemt deze de functie over van de N34 tussen Witte Paal en de N48. De Verlenging N36 Ommen ontlast de kern van Ommen, verbetert de veiligheid van de weggebruiker, de leefbaarheid en de bereikbaarheid. De Verlenging N36 Ommen wordt 28 juni 2010 aan het einde van de dag opengesteld voor het verkeer.

Inhoud

Betrokkenheid in vroeg Belangrijke stap gezet | | Informatieavonden stadium werpt vruchten af vragen drukbezocht | Veelgestelde

zaterdag 26 juni 2010

Belangrijke stap gezet in A27 aanloop naar uitbreiding Lunetten-Hooipolder

07-07-10 11:50

v4.indd 4-1

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis) juni 2010 | on0510vhbpr278

100207 N34 Ommen Routekaart.indd 4-1

Diverse nieuwsbrieven Badge

Poster A12

100156_A2_PosterA12.indd 1

Van Hulzen - Kicks

10-05-10 14:16

21-06-10 10:37


U I T G A N G S S I T U AT I E

9. Bevissingsfrequentie Tabel 9.2 Uitgangssituatie en trends visserij

aantal schepen per jaar < 0,5 0,5 - 1

Visserijvorm Boomkorvisserij

Intensiteit Hoog

Trend Stabiel of afname

Periode Voor- en najaar

Garnalenvisserij

Hoog

Afname

Jaarrond (piek in nazomer en herfst)

Bordenvisserij

Laag

Toename

Winter

Korven, fuiken en staand want

Laag

Toename staand want

Jaarrond (korven en fuiken), zomer (staand want)

Schelpdiervisserij

Laag (lokaal hoge intensiteit)

Najaar

Zegenvisserij

Laag

Ensis-visserij stabiel, toename van mzi’s en aquacultures Stabiel

1 - 1,5 1,5 - 2 2-3

B e h e e r p l a n Vo o r d e l t a

3-7

Spelregels voor natuurbescherming

Grens Natura 2000-gebied Voordelta Grens bodembeschermingsgebied Grens rustgebieden Grens rustgebieden (wintersituatie)

Garnalenvisserij

aantal schepen per jaar

Zomer en najaar, piek in september

< 0,5

Locaties Buiten 3 mijlszone, voor Maasvlakte en Haringvlietmonding Voor Maasvlakte, Haringvlietmonding, kust van Walcheren Voor Maasvlakte, Haringvlietmonding, kust van Walcheren Korven en fuiken bij uiteinden Haringvlietdam en voor strand Rockanje; staand want in ondiepe delen verspreid over het hele gebied Nabij dieptelijn 10 meter (Ensis en mosselzaadinvang) Brielse Gat, voor de Brouwersdam, Kop van Schouwen

Verlenging N36 Ommen Rijkswaterstaat legt een nieuwe autoweg aan tussen de kruising N34/N36 (Witte Paal) en de N48 (Ommerkanaal Oost). In feite wordt de N36 verlengd en neemt de nieuwe weg de functie over van de N34 tussen Witte Paal en de N48.

0,5 - 1 1 - 1,5

relatief extensieve activiteit en vindt vooral in de zomerperiode

1,5 - 2

Er worden in de Voordelta experimenten uitgevoerd met

plaats.

2 - 2,5

mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s). Mzi’s vormen een nieuwe veelbelovende ontwikkeling in de Voordelta. Mzi’s zijn een

2,5 - 4 4 - 7,5

In de Voordelta wordt op verschillende schelpdiersoorten gevist.

alternatief voor de bodemvisserij op mosselzaad en leveren ook

De visserij op Ensis (Amerikaanse zwaardschede) is met ruim

in jaren met een slechte of zelfs ontbrekende zaadval op de

duizend ton/jaar bij vaststelling van het beheerplan het

bodem nieuw mosselzaad op, waardoor continuïteit in de

Grens Natura 2000-gebied Voordelta

belangrijkste. Er wordt een aantal jaren achtereen in een beperkt

aanvoer van mosselzaad ontstaat voor de mosselsector. In 2006

Grens bodembeschermingsgebied

gebied gevist op een diepte van ongeveer tien meter. In 2007 is

en 2007 is een aantal mzi’s in de Voordelta getest. In 2007

Grens rustgebieden

het aantal vergunningen licht uitgebreid. Na zo’n tien jaar

vond de evaluatie plaats van de pilotexperimenten van de mzi’s

onderbreking wordt er af en toe weer op kokkels gevist. In het

tot en met 2007. De resultaten waren hoopgevend en

Grens rustgebieden (wintersituatie)

Boomkorvisserij

verleden werd vooral gevist in de Haringvlietmond, maar door

uitbreiding van het aantal mzi’s wordt voorzien.

de hoge zoetwaterafvoer is de sterfte daar vaak hoog. De

Naast de hierboven beschreven visserijen vindt in zomer en

visserij op Spisula (halfgeknotte strandschelp) is de laatste jaren

najaar op beperkte schaal ook ringzegenvisserij plaats op

sterk afgenomen (lit. 16, 18).

zeebaars en harder (ongeveer honderd dagen per jaar).

De waterkeringen langs de kust moeten voldoen aan normen

< 0,15

voor de veiligheid, zoals is vastgelegd in onder meer de Wet op

0,15 - 0,3

de Waterkering. Het Rijk en de waterschappen dragen daar

0,3 - 0,45

beide zorg voor.

0,45 - 0,6 0,60 - 0,75

Gestuurde boring De weg moest vroeger vaak open­ gebroken worden om bijvoorbeeld kabels en leidingen te verleggen. Tegenwoordig wordt hiervoor de gestuurde boormethode toegepast, ook wel horizontal directional drilling of ‘sleufloze techniek’ genoemd. Met een hydraulische boorring worden boorstangen de grond ingebracht. De boorinstallatie die op het maaiveld

9.1.3 Kustverdediging aantal schepen per jaar

De Verlenging N36 Ommen ontlast de kern van Ommen en verbetert de veiligheid van de weggebruiker, de leefbaarheid en de bereikbaarheid. De Verlenging N36 Ommen is in het najaar van 2010 gereed.

De lengte van de boringen kan variëren van 10 meter tot wel 600 meter en in diameters van enkele centimeters tot ongeveer 70 cm.

Strand- en vooroeversuppleties

0,75 - 1

Langs vrijwel de hele kust van de Voordelta wordt de veiligheid in stand gehouden met zandsuppleties, die worden aangebracht

Grens Natura 2000-gebied Voordelta Grens bodembeschermingsgebied

op het strand (strandsuppleties), dan wel op de vooroever

Grens rustgebieden

(vooroeversuppleties). De suppleties worden uitgevoerd door

De diepte van de gestuurde boring is afhankelijk van de omstandigheden en kan variëren tussen de 2 en 35 meter.

Grens rustgebieden (wintersituatie) 67

Bordenvisserij Aan deze kaarten kunnen geen rechten worden ontleend.

Beheerplan-binnenwerk.indd 66

P l an kaar t Natu ra 2000-gebied Voordelta

Beheerplan-omslag.indd 2

PosterA2-BPVD.indd 1

03-07-2008 12:13:03

17-07-2008 11:49:18

Beheerplan-binnenwerk.indd 67

aan een boorbuis gekoppeld is, trekt de kabel of mantelbuis door de grond. Het uitvoeren van een gestuurde boring heeft als voordeel dat de graafwerk­ zaamheden tot een minimum worden beperkt en dat de weg niet opengebroken hoeft te worden. De overlast is hierdoor minimaal.

17-07-2008 11:49:23

Beheerplan Voordelta

Natura 2000-gebied Voordelta De Voordelta is de ondiepe zee voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Een plaats waar zee en rivier, zout en zoet, mens en dier elkaar ontmoeten. De Voordelta is een uniek natuurgebied voor Nederland en Europa. Het beheerplan Voordelta is bedoeld om de bijzondere waarden voor mens en natuur te beschermen.

25

Panelen

Toekomstige Maasvlakte 2 Met de aanleg van Maasvlakte 2, een uitbreiding van de Rotterdamse haven, gaat beschermd natuurgebied in de Voordelta verloren. De spelregels voor natuurbescherming uit het beheerplan Voordelta zijn onder meer bedoeld om dit verlies te compenseren.

Bodembeschermingsgebied Binnen de Voordelta is een bodembeschermingsgebied ingesteld. Hier krijgt de zeebodem extra rust. Bodemdieren en kleine visjes kunnen daardoor beter groeien. Zij zijn het voedsel voor zeehonden en vogels die in de Voordelta leven. In het bodembeschermingsgebied gelden beperkingen voor de visserij.

Rustgebieden Op het water en het slik liggen vijf rustgebieden. Hier krijgen zeehonden en vogels, als zee-eenden, grote stern en visdief, rust en ruimte om zich voort te planten, te leven, voedsel te vinden. In de rustgebieden gelden beperkingen voor onder meer recreatie en visserij.

Grens Natura 2000-gebied Voordelta Grens bodembeschermingsgebied Rustgebied (jaarrond) Rustgebied (wintersituatie) Provinciegrens Gemeentegrens

Zee: droogvallend tot diepte > 20 m (LLWS) Strand Duinen Natuur, bos en groengebieden Bebouwd gebied Binnenwateren Vuurtoren

Give-aways

Juli 2008 Aan deze kaarten kunnen geen rechten worden ontleend.

03-07-2008 12:18:59

70 projecten 2008 - 2010


Evenementen mix van middelen

Evenementen

Van Hulzen heeft onder meer de volgende evenementen georganiseerd: ππ Inloop- en informatieavonden A1, N36, Combiplan Nijverdal ππ Dag van de bouw Combiplan Nijverdal

ledverlichte De eerste 100% ld re we r te el tunn op de A58

ππ Openingshandeling N31, N36 ππ Starthandeling intrillen damwanden Combiplan Nijverdal ππ Perspresentatie Vlaketunnel ππ Open middag en excursie

26

1

amd in kelde hij bezetters. menselijke onder

etunnel de Vlak Een ledarmatuur van dichtbij. In een armatuur zitten 56 leds, elk met een eigen lensje voor Wereldprimeur zodat het licht perfect gericht kan worden.

ledverlichte De eerste 100% ld re we r te tunnel A58 Wereldprimeur

nel op de

voor de Vlaketun

Nico de Kruijter

Zes rijen ledarmaturen met tegenstraalverlichting die alleen in de ingangszone worden gebruikten. Geheel links een rij die door de gehele tunnel loopt.

zeer onrustig. De armaturen van de ledlampen vormen een Twee nieuwe typen led in tunnel verwerkt zogenaamde ‘lijnverlichting’, waardoor er één doorgaande lijn Rijkswaterstaat verwerkt de twee nieuwste typen led-tunnelarmvan licht ontstaat. Deze ledlijnverlichting is nog niet eerder toegeaturen in de Vlaketunnel. Het eerste is een symmetrische armatuur, past in tunnelverlichting. De Vlaketunnel heeft hiermee dus een uitgerust met 40 leds en symmetrische lenzen, voor lijnverlichting wereldprimeur. in de centrale zone. Het tweede type is een ingangsarmatuur die bestaat uit 56 leds. Dit is een ledlamp van het tegenstraalprincipe, Facts & figures deze lamp straalt tegen het verkeer in zonder de weggebruiker te ledverlichting ten vanled voordelenvan De voordelen in cijfers: verblinden, maar zorgt wel voor een groot contrast tussen de weg de belangrijkste Hieronder staan ng:energiebesparing • 50% en de auto’s, waardoor de auto’s eerstebeter zichtbaar zijn.van traditionele verlichti als wordt opzichte Vlaketunnel • 90% lagere onderhoudskosten de een primeur: de chting. Zowel en minder energie, Zeeland heeft n van ledverli verbruik voorzie • 90%en minder verkeershinder Ledlijnverlichting nog niet eerder toegepast led in ledlamp volledig hebben. esparing: deze ting is vanaf juni tunnel ter wereld rverlich betere • Energieb en een beter licht, meeroptiek lichtcomfort In de meeste tunnels wordt levert puntverlichting gebruikt, waarbij hetdimbaar •zijn ing als de interieu alleen verlicht beter ze 50%. Niet van ingangs doordat en van dien. • 10 esparing cm meer op vrije ruimte boven vrachtwagens zogenaamde flikkereffectmaar optreedt. Weggebruikers ervaren dat alseen energieb ze brengt alle voordel uur van uitgevoerd. Met Samen levert dat ng op van 50%, mee. De levensd langer bespari gaan energie leds een mee. uur: jaar langer ledverlichting ruiker met zich • Langere levensd jaar. Dit is dertien t voor de weggeb schatting vijftien ook meer comfor deze leds is naar dat ele verlichting. l van 2010 gaan zo lang mee het vierde kwartaa dan die van tradition kosten: de leds Het juni 2010 én in nel. minder met het dan en ud, Vlaketun tot . Niet alleen is Van maart en plaats aan de • Minder onderho er van dit en hoeven te worden iewerkzaamhed het betekent ook maar vinden er renovat de absolute blikvang ze niet meer vervang is sluiten, te hting de ledverlic de tunnel af lende hting is vlak, aanbrengen van terstaat verschil minder vaak nodig (T-line)ledverlic l gewaarst vernieuwt Rijkswa udskosten. De project. Daarnaa minder onderho in de tunnel optimaa . or de veiligheid ig is te reinigen ruiker orsteek, afsluitb installaties, waardoo zodat ze eenvoud t voor de weggeb len zijn de vluchtdo beteken hting onderde : ledverlic voltooid zijn, chting, borgd blijft. Nieuwe • Meer comfort werkzaamheden vormen een lijnverli . lichten. Als de De ledlampen . Dit levert een tunnelwetgeving men en verkeers meer comfort. van licht ontstaat nel aan de nieuwe doorgaande lijn flikkereffect voldoet de Vlaketun waardoor er een ruiker, omdat het deisweggeb voorDit ruiker een uitgave van Rijkswaterstaat rustiger beeld op t voor weggeb t. en meer comfor van de rd verdwijn Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl waardoor de Energiezuinig op het dashboa bij de renovatie geven wit licht, - 22.30 uur, gratis) leds g: de of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 is het uitgangspunt jaren intensief arnemin elijke gele Duurzaamheid zich dan ook al • Betere kleurwa dan bij de gebruik mei 2010 is | ZL0310VHBPR1161 terstaat houdt beter veel g Rijkswa nel. Vlaketun kleurwaarnemin ter hting. lampen. ontstaat 10 centime bezig met ledverlic hogedruknatrium agens vrachtw uren. d: boven de r in een tunnel. • Ruimtebesparen energieverbruike van led-tunnelarmat terstaat g is de grootste door toepassing Tunnelverlichtin hting maakt Rijkswa meer vrije ruimte ten af. volledige ledverlic de kans op inciden Jaarlijks voorziet Met de keuze voor Hierdoor neemt e ontwikkeling. ng. De k verschil in duurzam een duidelij100145_A4Flyer_Vlaketunnel_montage.indd van nieuwe2verlichti één à twee tunnels zwaarste ter wereld. de tot Rijkswaterstaat ngseisen behoren Nederlandse verlichti

Nico de Kruijter

Een ledarmatuur van dichtbij. In een armatuur zitten 56 leds, elk met een eigen lensje zodat het licht perfect gericht kan worden.

Zes rijen ledarmaturen met tegenstraalverlichting die alleen in de ingangszone worden gebruikten. Geheel links een rij die door de gehele tunnel loopt.

zeer onrustig. De armaturen van de ledlampen vormen een Twee nieuwe typen led in tunnel verwerkt zogenaamde ‘lijnverlichting’, waardoor er één doorgaande lijn Rijkswaterstaat verwerkt de twee nieuwste typen led-tunnelarmhting ten van licht ontstaat. Deze ledlijnverlichting is nog niet eerder toegeaturen in de Vlaketunnel. Het eerste is een symmetrische armatuur, ledverlic voordelen van de belangrijkste past in tunnelverlichting. De Vlaketunnel heeft hiermee dus een uitgerust met 40 leds en symmetrische lenzen, voor lijnverlichting Hieronder staan ng: eerstetype is een ingangsarmatuur wereldprimeur. in de centrale zone. Hetals tweede die ele verlichti opzichte van tradition Vlaketunnel wordt de een primeur: de energie, chting. bestaatnuit 56ledverli leds. Dit is eenZowel ledlamp van het tegenstraalprincipe, Zeeland heeft van en verbruiken minder volledig voorzie juni in led : deze ledlamp is vanaf hebben. Facts & figures deze lamp straalt tegen het verkeer in zonder Energieb de weggebruiker esparingte ting tunnel ter wereld rverlich • en een betere optiek de interieu zijn r als levert ing dimbaa alleen De voordelenop van led50%. in cijfers: verblinden, maar zorgt wel voor een groot contrast tussen de weg ze beter ingangsverlicht doordat en van dien. Niet esparing van ze brengt alle voordelen maar • 50% energiebesparing de auto’s, auto’s beter zichtbaar zijn. levert dat een energieb levensduur van van 50%, de uitgevoerd. Met Samen ng opwaardoor langer mee. De een energiebespari mee. uur: leds gaan • 90% lagere Dit onderhoudskosten is dertien jaar langer ledverlichting ruiker met zich • Langere levensd vijftien jaar. t voor de weggeb Ledlijnverlichting nog niet eerder toegepastdeze leds is naar schatting• 90% minder verkeershinder ook meer comfor ng. ele verlichti l van 2010 • beter licht, meergaan lichtcomfort In de meeste tunnelskwartaa wordt puntverlichting gebruikt, waarbij het zo lang mee dat van tradition dan die én in het vierde kosten: de leds Het nel.Weggebruikers dan met juni 2010 is het Vlaketun • 10 cm meer vrije ruimte boven vrachtwagens zogenaamde flikkereff optreedt. ervaren dat alsud, minder alleen onderho aan deect . Niet Van maart tot en en plaats • Minder er van dit en hoeven te worden iewerkzaamhed vervang blikvang het betekent ook meer maar absolute vinden er renovat niet ze is de sluiten, de ledverlichting de tunnel af te lende hting is vlak, aanbrengen van terstaat verschil minder vaak nodig (T-line)ledverlic l gewaarst vernieuwt Rijkswa udskosten. De project. Daarnaa minder onderho in de tunnel optimaa oreinigen. r de veiligheid orsteek, afsluitb eenvoudig is te weggebruiker ze de vluchtdo installaties, waardoo de voor zodat t zijn beteken onderdelen zijn, : ledverlichting lijnverlichting, mheden voltooid borgd blijft. Nieuwe • Meer comfort Als de werkzaa en vormen een een . lichten. ledlamp levert De . Dit . tunnelwetgeving men en verkeers meer comfort van licht ontstaat nel aan de nieuwe doorgaande lijn flikkereffect voldoet de Vlaketun waardoor er een ruiker, omdat het voor de weggeb ruiker rustiger beeld op t voor weggeb en meer comfor van de rd verdwijnt. waardoor de Energiezuinig op het dashboa bij de renovatie geven wit licht, f is het uitgangspunt gele arneming: de leds ook al jaren intensie Duurzaamheid • Betere kleurwa bij de gebruikelijke houdt zich dan dan is terstaat beter g veel Vlaketunnel. Rijkswa kleurwaarnemin ter hting. lampen. ontstaat 10 centime bezig met ledverlic hogedruknatrium Dit is een agens uitgave van Rijkswaterstaat uren. d: boven de vrachtw r in een tunnel. elarmat • Ruimtebesparen energieverbruike Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl van led-tunn terstaat g is de grootste door toepassing 0800 - 8002ten t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis) Tunnelverlichtin hting maakt Rijkswa meer vrije ruimte of belop inciden (ma af. voorziet volledige ledverlic de kans mei 2010 | ZL0310VHBPR1161 eling. Jaarlijks Met de keuze voor Hierdoor neemt in duurzame ontwikk ng. De een duidelijk verschil van nieuwe verlichti wereld. ter één à twee tunnels terstaat zwaarste tot de Rijkswa ngseisen behoren Nederlandse verlichti 21-04-10 17:01

21-04-10 17:01

Perspresentatie Vlaketunnel d 1

ketunnel_montage.ind

100145_A4Flyer_Vla

Opening N31 Zurich - Harlingen

Griene Dyken Artiest: MC Remon

Opgenomen in de Après Midi Studio

Samen met kinderen van basisschool

te Burgum

It Leech uit Pingjum en basisschool Het Baken uit Harlingen

Uitgegeven door Acht MM Records

Mix: Biem Visser en Remon de Jong

Buma Stemra AMMR 016

mbool komen. door de rovincie aats de

e onveilige Dit alles goede d ligt er

Griene Dyken MC Remon Deze cd is opgenomen ter gelegenheid van de opening van de

Samen met kinderen van basisschool It Leech uit Pingjum

N31 tussen Zurich en Harlingen op 27 november 2008.

en basisschool Het Baken uit Harlingen

Opening N31

Starthandeling Nijverdal

Van Hulzen - Kicks


Dag van de Bouw bij Combiplan Nijverdal

27

Feestelijke opening A4 Steenbergen

Opening N36 met de ‘N36 Run’

70 projecten 2008 - 2010


Maar ook ... 28

Van Hulzen - Kicks


29

70 projecten 2008 - 2010


Media: advies en p Maar ook ...

Media: advies en planning

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft Van Hulzen de advertentieplaatsingen in de landelijke, regionale en huis-aan-huiskranten verzorgd. De route van opdracht tot plaatsing loopt als volgt: na de briefing komt Van Hulzen met een voorstel voor de inzet van media en de daarbij behorende tarieven. Na akkoord van de opdrachtgever, en nadat bekend is wat de formaten van de advertentie zijn, wordt de advertentie gereserveerd in de media. GroupM (voorheen OMD) wordt geïnformeerd over de totale mediareservering, Studio Kicks maakt de diverse formaten op in certified pdf’s en Van Hulzen stuurt deze bestanden naar de diverse media.

ππ Voorbeeld advertentie in krant ππ Reservering OMD

30

Advertentie

pagina

PLAATSINGSOPD

RACHT ADVERT

Kopregel RVD ordernummer

Top 10 adverten tie maand (22) juli 218421

(bijlage bij opdra

chtformulier)

Titel (met editie

)

Metro

editie

Ordernr./ Contactpers.

nationaal

Paul

Ned + Ref Dagb

lad Ilse

NRC (ordernr. 2374 6792.) Trouw + Volkskrant (ordernr. 23746769 AD (ordernr. 2374 ) 6788.)

René

Telegraaf Valentien Bijzonderheden

(hier kunt u alle inform

atie kwijt die van

Opdrachtgever Organisatie: Afdeling: Contactpersoon: Telefoon: Prequestnumme r: WBS-element telefonisch geres

erveerd

res. bevestigd via

mail

15215

belang is voor de

Plaatsingsdatum

Soort advertentie

22-jul

bekendmaking

22-jul

bekendmaking

22-jul 22-jul 22-jul

bekendmaking bekendmaking bekendmaking

22-jul

order en hierboven

1/1 pag = 398 x

Reservering word

OMD:

550 mm

1/1 pag = 398 x 550 mm 1/1 pag = 266 x 398 mm 1/1 pag = 266 x 398 mm 550 mm

Mediabureau: 13-07-10 ..........................

2010

t gemaakt en mate

riaal verstuurd

Van Hulzen - Kicks Afdrukdatum: 24-0111

f.c.

e = pms 144

1 steunkleur oranj

e = pms 144

1 steunkleur oranj e = pms 144 1 steunkleur oranj e = pms 144 1 steunkleur oranj e = pms 144 1 steunkleur oranj

e = pms 144

door

OMD Den Haag Coderingsnr: VCNL

0310VH176 eke

1

Kleurgebruik aantal steunkleur en of

Van Hulzen Publi c Relations 225 Evelien Heins 071 560 20 60

Interne coord.: Hann

13 juli 2010

1 steunkleur oranj

n)

Bureau: Bureaunummer: Contactpersoon: Telefoon:

mat. verzonden

390 mm

1/1 pag = 398 x

bekendmaking

L.002112.004

13-07-10

Formaat (inclusief wit) kol x hoogte of pagina(deel) 1/1 pag = 260 x

niet is opgenome

Rijkswaterstaat VerkeersCentrale Nede Arthur van der Stroo rland m 06 30 149 255

13-07-10

ENTIE

Datum : Versie :

DTP: Marieke

Sluitingstijd materiaal di - 15.00 di - 15.00 di - 15.00

di - 15.00


ALKMAAR

A6 N48

VERKEERSPLEIN

N302

KOOIMEER

A28

N244

N3

N244

A9

N247

A7

N764

N302

planning

N244

N203

A28 KNOOPPUNT

PURMEREND KNOOPPUNT

L E LY S T A D

KNOOPPUNT

ZAANDAM

KNOOPPUNT

N247

ZAANDAM

A208

KNOOPPUNT

A10

NOORD

A10

N200

ALMERESTAD

AMSTERD A M S116

ALMERE

ROTTEPOLDERPLEIN

KNOOPPUNT

ZUID

KNOOPPUNT

RAASDORP

DE NIEUWE MEER

A9

A27

A1

DIEMEN

A2

N305

A9 KNOOPPUNT

A9

MUIDERBERG

KNOOPPUNT

HUIZEN

HOLENDRECHT

AMSTELVEEN

DE HOEK

N348

N305

A1

KNOOPPUNT

AMSTEL

KNOOPPUNT

BADHOEVEDORP

KNOOPPUNT

HARDERWIJK

A6

KNOOPPUNT

A4

HOOFDDORP

N301

A27 A1

N208 A4

A50

A1

BURGERVEEN

NOORDWIJK

APELDOORN

KNOOPPUNT

EEMNES

N201 N201

HILVERSUM

KNOOPPUNT

BEEKBERGEN

A27

LEIDEN

AMERSFOORT ALPHEN A/D RIJN

ZUTPHEN

HOEVELAKEN

N346

N319

A2

A4

A28

N11

A50

N319

N314

KNOOPPUNT

RIJNSWEERD

N14

UTRECHT

WOERDEN

A30

A27 KNOOPPUNT

PRINS CLAUSPLEIN

DEN HAAG

YPENBURG

A12

ZOETERMEER

A12

KNOOPPUNT

N221

A12

KNOOPPUNT

LUNETTEN

NIEUWEGEIN

DELFT

KNOOPPUNT

EDE

A12

A27

GRIJSOORD

A12

VEENENDAAL

KNOOPPUNT

A12

WATERBERG

KNOOPPUNT

A2

GOUDA

KNOOPPUNT

A12

N314

ARNHEM N220

EVERDINGEN

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

A325 A27

A20

A15

A16

ZEVENAAR

KNOOPPUNT

RESSEN

A15 A15

KNOOPPUNT

BENELUX

KNOOPPUNT

EWIJK

A325

DEIL

A15

A29

A50

TIEL

KNOOPPUNT

RIDDERKERK

KNOOPPUNT

N57

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

A73

A15

GORINCHEM

NEERBOSCH

NIJMEGEN

A50 A16

GORINCHEM

N326 A326

A15 N57

KNOOPPUNT

LINDENHOLT

KNOOPPUNT

BANKHOEF

N217

WIJCHEN

N3

A29

N271

A73

A2

DORDRECHT

OSS

A27

A50 N277

GOEREE

OVERFLAKKEE

A16

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

EMPEL

PAALGRAVEN

A59

ROSMALEN KNOOPPUNT

KLAVERPOLDER

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

SABINA

HOOIPOLDER

A16

A17

KNOOPPUNT

A59

KNOOPPUNT

’S-HERTOGENBOSCH A2

A50

HINTHAM

RIJKEVOORT

A77

UDEN

VUGHT

31

KNOOPPUNT

N277

KNOOPPUNT

OOSTERHOUT

A29

N257

WAALWIJK N261

ZONZEEL

A59 N256

A73 KNOOPPUNT

A59

A59

A29

N59

N271

A2

HELLEGATSPLEIN

N59

A27

KNOOPPUNT

NOORDHOEK

N65

A16

A17

ETTENLEUR

A261

A2

A73

N265

KNOOPPUNT

N282

N261

A27

A65

N259

TILBURG

A58 A58

N271

A50

PRINCEVILLE

BREDA

N57

N277

A16

N271

A2

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

ST. ANNABOSCH

DE STOK

KNOOPPUNT

A58

A58

DE BAARS

A58

N260

N256

ROOSENDAAL

GOES

N265

KNOOPPUNT

GALDER

N270

A58

A58

VERKEERSPLEIN

KNOOPPUNT

DE POEL

ZOOMLAND

BERGEN OP ZOOM

N62 A58

A16

N630

A50

A58

HELMOND

KNOOPPUNT

EKKERSWEIJER

KNOOPPUNT

BATADORP

N270

A270

VLISSINGEN

A58 N277

N266

EINDHOVEN A58

VELDHOVEN

KNOOPPUNT

MARKIEZAAT

A73

A67

A2

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

DE HOGT

A4

ππ Implementatie Rijksbrede huisstijl

ZAARDERHEIKEN

A2

A67

KNOOPPUNT

A67

A67

A67

LEENDERHEIDE

N676

VENLO

A2

N275

N560

A73

N58

VALKENSWAARD

N266

N273 N277

TERNEUZEN

N253 N61

N271

N69

N62

N290 N275 N62

A18

KNOOPPUNT

OUD-DIJK

VALBURG

A27

A15

A18

KNOOPPUNT

A2

ROTTERDAM

A4

A12

WAGENINGEN

A20

KETHELPLEIN

N15

DOETINCHEM

CULEMBORG

TERBREGSE- A20 PLEIN

KLEINPOLDERPLEIN KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

VELPERBROEK

A50

KNOOPPUNT

A13

EUROPOORT

A348

MAANDERBROEK

GOUWE

A4

N213

A12

KNOOPPUNT

OUDENRIJN

A12 A12

A13

N348

ZEIST

A12

WADDINXVEEN

A4

N59

ππ Basiskaart ‘vanAnaarBeter’

A1

KNOOPPUNT

N11

N57

A58

N348

A1

A4

N44

N57

N661

A1

A1

A44

VAAN PLEIN

MIDDELBURG

DEVENTER

A28

A2

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

N57

N35

N305

S112

A10

A4

A5

N302

A6

WATERGRAAFSMEER

KNOOPPUNT

N201

A28

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

A205

N205

A50

COENPLEIN

KNOOPPUNT

ROTTEPOLDERPLEIN

A200

N200

N302

A6

A9

N208

N208

N35 N348

A8

A9 VELSEN

HAARLEM

HATTEMERBROEK

N302

A7

BEVERWIJK

A22

IJMUIDEN

A15

Bij Van Hulzen en Kicks is een team in het leven geroepen dat zich alles met betrekking tot de Rijksbrede huisstijl eigen heeft gemaakt. Dit team gaf vervolgens­feedback aan de huisstijlcommissie van Rijkswaterstaat en in nauw overleg met deze commissie zijn alle onduidelijkheden weggenomen. Tevens zijn er projecten die in het huisstijlhandboek nog niet waren omschreven aan deze commissie voorgelegd, akkoord bevonden en geïmplementeerd. Goed voorbeeld daarvan is de inrichting van het infocentrum A4 Leiderdorp. Daarnaast heeft Kicks het project ‘vanAnaarBeter’ en de bijbehorende (basis) kaart van Nederland onder handen genomen.

N34

N340 N50

Huisstijl Rijkswaterstaat

Medio 2008 is de nieuwe Rijksbrede huisstijl ingevoerd. Drie van onze medewerkers waren betrokken bij een inleidende middag over de algemene Rijksbrede huisstijl. Tijdens deze middag bij de Rijksvoorlichtingsdienst (onder leiding van de commissie One Logo van de Rijksoverheid), zijn we op de hoogte gebracht over de letter en geest van de huisstijl. Een half jaar later organiseerde Rijkswaterstaat een voorlichtingsmiddag voor leveranciers van Rijkswaterstaat. Deze bijeenkomst handelde over de invoering van de Rijksbrede huisstijl binnen Rijkswaterstaat.

ZWOLLE

A6

N246

BEVERWIJK

N290

A73

A2

WEERT

N273 A2

N268

ROERMOND A73

A2 N271

KNOOPPUNT

HET VONDEREN

A2

A2

SITTARD GELEEN KNOOPPUNT

KERENSHEIDE

BRUNSSUM

A76

HEERLEN

A2 KNOOPPUNT

TEN ESSCHEN

A76 KNOOPPUNT

A79

KRUISDONK

N281 KNOOPPUNT

KUNDERBERG

A2

MAASTRICHT

A76

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

EUROPAPLEIN

BOCHHOLTZ

N278

A2

N278

70 projecten 2008 - 2010


Kwaliteitswaarbor Maar ook ...

Kwaliteitswaarborging

Van Hulzen is een bureau met 60 jaar ervaring op het gebied van communicatie en public relations. Dit stevige fundament waarborgt samen met de omvang van de organisatie Van Hulzen beschikt over 46 medewerkers - de continuïteit van zijn activiteiten. Projecten worden zowel intern als extern geëvalueerd. En wanneer er een omvangrijk team Hulzenaren voor een opdrachtgever werkt, vindt er maandelijks een accountoverleg plaats. Intensief persoonlijk contact staat hoog in het vaandel; niet alleen om elkaar op de hoogte te houden, maar ook om zaken te signaleren en ervaringen te delen. Daarnaast vindt er op de verschillende niveaus standaard een maandelijks overleg plaats. Bijvoorbeeld het pr-projectmanagersoverleg, waar het delen van ervaringen hoog op de agenda staat. Uiteraard volgt op alle evaluaties en overleggen een verslag, dat centraal wordt opgeslagen en verspreid onder de betrokken personen. Van Hulzen werkt op zijn accounts met multidisciplinaire teams, wat de continuïteit waarborgt. Elk team bestaat in principe uit een senior adviseur, een adviseur en een pr-project­manager. Per activiteit of deelproject wordt bepaald welk teamlid verantwoordelijk is voor welke activiteit. Indien nodig roept het team extern advies in.

32

Van Hulzen heeft: ππ Visie op het vak ππ 46 medewerkers ππ Meer dan 60 jaar ervaring ππ Een bureau met centrale coördinatie en administratie ππ Per project een ‘dreamteam’ (maatwerk) ππ Ambities • Workflow/communicatie webbased • Korte lijnen • Structureel overleg intern (op project- en accountniveau) • Structureel overleg RWS ππ Enthousiasme over uitvoering en advies

Van Hulzen - Kicks


rging

Evaluatieronde Rijkswaterstaat december 2010

Dienst: ……………………………………………………. Project: ………………………………………………….. Bureau: ………………………………………………….. Communicatieadvies en uitvoering

geen mening 0

zeer ontevreden 1

ontevreden 2

tevreden 3

zeer tevreden 4

toelichting

Communicatieplan Zijn de communicatiedoelstellingen helder geformuleerd? Is het opgestelde plan conform Handboek Communicatie bij (vaar)wegwerkzaamheden? Is de in te zetten middelenmix conform Handboek Communicatie bij (vaar)wegwerkzaamheden? Is de voorgestelde haalbaarheid van de adviezen en voorstellen reëel? Zijn de communicatiedoelstellingen gerealiseerd? Advies en coördineren van de uitvoering tijdens de duur van het project Zijn de planningen gehaald, zoals vastgelegd in het communicatieplan? Is de samenwerking verlopen volgens verwachting? Is de begeleiding van de productie volgens verwachting gegaan? Is er voldoende pro-activiteit van het bureau? Is de kwaliteit van de werkzaamheden naar verwachting? Heeft het bureau ingespeeld op de actualiteit? Hoe is er omgegaan met veranderingen? Zijn communicatieadvies en begeleidingsuren binnen de afgesproken kosten gerealiseerd? Is er sprake van kostenbewuste adviezen? Kwaliteit advies Geeft het geboden advies blijk van gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, omgevingssensitiviteit en overige competenties die een adviseur van een bureau zou moeten hebben? Worden projectmedewerkers betrokken bij de grote lijn van de communicatie en wordt samen die lijn uitgezet ? Is bij het adviseren sprake van het denken vanuit één Rijkswaterstaat, denkt het bureau projectoverstijgend en draagt het dat ook uit? Heeft het bureau de kwaliteit kunnen waarborgen en gezorgd voor continuïteit? Zijn de doelen door het bureau behaald?

33

Is de onderlinge taakverdeling duidelijk? Is de samenwerking verlopen volgens verwachting? Overall tevredenheid over het communicatieadvies/de geleverde dienst? Middelen Zijn de middelen op tijd en volgens de geoffreerde kosten opgeleverd? Kwaliteit middelen zoals advertenties, bewonersbrieven, Q&A’s, juist gebruik huisstijl, kwaliteit teksten etc. Overig Welke rol heeft de Corporate Dienst gespeeld in dit project? Hoe verliep de procedure van het aanvragen en werken met bestelnummers (administratie)?

Evaluatieformulier speciaal ontwikkeld t.b.v. Rijkswaterstaat

70 projecten 2008 - 2010


Nawoord Tot slot

We hopen dat u van deze impressie heeft genoten. Van Hulzen Public Relations en Kicks Concept & Design willen ten slotte graag benadrukken dat we nog altijd dagelijks op zeer efficiĂŤnte wijze onze capaciteit, kennis en kunde inzetten om de Rijkswaterstaat-projecten tot een succesvol einde te brengen. We zijn bekend met de vraagstukken van de opdrachtgever, kennen de lijnen en mensen binnen Rijkswaterstaat. U kunt er derhalve op vertrouwen dat de kwaliteit en continuĂŻteit van onze dienstverlening ook de komende jaren te allen tijde zijn gewaarborgd.

34

Het Rijkswaterstaat-team van Van Hulzen/Kicks achter de 70 projecten.

Van Hulzen - Kicks


Colofon Van Hulzen Public Relations en Kicks Concept & Design Schoolstraat 174 2252 CN Voorschoten www.hulzen.nl www.kicksconceptdesign.nl

Tekst/redactie: Van Hulzen Public Relations Vormgeving, layout en fotografie: Kicks Concept & Design Druk: Samplonius en Samplonius

35

70 projecten 2008 - 2010


n el

H a ak om Le e u w a r d e n cht-Dieme n A12 Woe r d e n - G o u d a

lanNijverdal 4 Steenbergen N 3 1 Harlingen

dorp

A12 B y p a s s Nootdorp

m eA n 1 / A 6 /A9 Die m e n - M u i d e r

sh a a g-Wie r i n g e r w


www.kicksconceptdesign.nl

www.hulzen.nl

70 projecten Van Hulzen Kicks  

70 projecten uitgelicht van Van Hulzen en Kicks voor Rijkswaterstaat.

70 projecten Van Hulzen Kicks  

70 projecten uitgelicht van Van Hulzen en Kicks voor Rijkswaterstaat.

Advertisement