Page 1

G!,z:J,t-n'

'zQL'"ot

*r"u"r,#HerPERrsE

E TURlzMlr,xulruREs, RtHtsEDHESPoRTEvE MtNtsrRtA e suEngtulttARKEoLoGJIK AGJENctA Tiran6,mE ^t , /./ 20'|.0

Nrll//prot. Lenda:

Mbi vazhdimine punimevenE Sheshin"lliria"' Durrds

Drejtuar:

Z. Vangjush Dako Kryetar i Bashkis6 Durr6s

DURRES

Z. Gjergj Bojaxhi Drejtor i Pdrgjithsh6m lnspektoriati NdErtimorUrbanistik Komb6tar

TIRANE

M e s h k r e s e n t o n e N r . 2 9 1 P r o t , d a t e 2'lliria'' 9 1 0 2 0 1 0 ' B apdr s h k i a D utd rr€s'6sht6 arsye Durrds' njoftuarp€r pezullimine punimevene Sheshin te KKA-se' te VendimitNr' 107,dal€12 1O'2O10 te detyrimeve mosrespektimit vu re se ishin u e ASHA-s' ne terrennga specialist6t Pas verifikimeve "lliria', Faza 1 reflektuarndryshimet p.j"xtit tE "iiuit"tiririt te Sheshit " e sipdrcituar' (shkallaret), bazuarnd vendimin '- .qd punimetnd sheshtd vazhdojnd'por kjo, lejohet ng" illi; u ni.r, e ASHA-s' ngaspecialistet ndnmbikqyrjen gjithmond ^zf (tO

he'

ffi"% Adresa: Ministriae Turzmit' Kultures,Rinisedhe Sporteve' Rruoae Kavaies'Tirane,Tel/Fax:+3554 2272171 al Web: www.asha.qov

Miratimi i Agjensise te Sherbimit Arkeologjik  

Po ju bej me dije edhe Miratimin e projektit te Sheshit Liria nga Struktura te Arkeologjise . Tani c'fare mund te flase Xhaferri ?! Tani mu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you