Page 1

, i'\-'

-;dffi"3 ?'J. Nu.sl5o, bt.

tB.lt.2oto

sotmddatd fuLt

Fondacioni'6zgiidhja e Konfl ikteve dhe Pajtimi i Mosmarrdveshjeve" Qendra e Nddrmjet6simit prand Gjykat€s sd Rrethit Gjyqdsor Durr€s

AKT - MARREVESHJE PER PAJTIM

zoics qytetine Dundsitbazuar neLigjinNr. 9090,datd26.03.2003

"6 e mosman6veshjeve,', "Pdrndermjetdsimin ne zgjidhjen si dhene nenet25 dhelTl te Kodit te Procedures Civile, ne mbeshtetje te Kodit te Civil te RepublikesseShqiperise, Kreu .,Servitutet,, neni262,265,272,277,28t,2g2,292,Kreu "Shperblimi i demit"neni640,Ligjitnr. 8405date ..peiorganizimin "Perurbanistiken" I 7.09.1998 i ndryshuar, Ligjit Nr. 8652,dt. 3 I .07.2000 dhe funksionimin e qeverisjes vendore"i ndryshuar, Ligjit Nr.7g43date1j.07.1994.'perreglistrimin e pasurivete paluajtshme"i ndryshuar,lidhetkjo aktmarreveshje pdr pajtimine pal6ve: 1. Komuniteti Mysliman Durres, e quajturme poshte"Myftinia", me seli ne Dunes, Lagjia nr.3,sheshia"Liria" praneXhamiseseMadhe,e perfaqesuar ngaMyftiu z.RedineIlKrI. i cili negjuhene kdsajmarrdveshje do td quhet..pala e pare..dhe 2. Bashkia e Qytetit Durres, perfaqesuarnga Kryetari i BashkiseT.vangjushDAK|, me adrese:Lagjia nr. 3, Sheshi"Liria", Durres,i cili nd kuptimin e kesajmarrdveshje do td quhet "Palae dy.t6".t€ cilet ranedakort. ndpraninOe Nddrmjet€sit zj. Eniana Isufi: r Keshilli i Rregullimitte Territorit Durresme vendiminnr.l date 23.04.2010ka miratuarLeje ndertimiper SheshinLiria fazae pare(shkallaret)ne favor te BashkiseDr.rres.Ky investimi ndermarenga BashkiaDurreska prekur dhe pronate Myftine Durresme nr. pasurie23l25g, 23/51,23/253 lloji i pasurise truall,zonakadastrale nr.g512. Myftinia i eshtedrejtuarGjykatesse Shkallesse PareDurrese cila me VendimetNr regj.them. (21237-03593)128 date 11.10.2010 dhe nr.regj.them.(21238-03380)3457 dt.regl21.09.2010 ka vendosur: Manjen e masesse sigurimit "Detyrimin e BashkiseDunes per nderprerjene punimeveparaXhamisese Madhe".Myftinia Durreska ngritur dhe procesine themelitkunder BashkiseDurres ka kerkuar anullimin e Lejes se Ndertimit nr. I date 23.04.201 0 dhe demshperblimin e demitpercenimin e pronave. Ne keto kushte palet deklarojne qe me r.ullnetin e tyre te lire dhe te plote lidhin{ete akt marreveshjesi me poshtevijon: ,

/'\.t

FA

\

\

I\,t{


Objekti Objekti i kesaj akt-marreveshjeeshte zgiidhja me pajtim e konfliktit tc lindur mes paleve duke man persiperpermbushjene disa detyrimevenga secilapale. Neni 2 Qellimi Qellimi i kesaj akt marrveshjeeshtepercaktimi i kushteveper te drejtat dhe detyrimet e paleve per shuarjene kesaj mosmaneveshje. ' Neni 3 Servitutet ne favor te Myftinise Durres Bashkia merr persiperdetyrimin ligjor dhe garantonketo servitutene favor te Myftinise Durres: - Sheshi para Xhamise se Madhe dhe sheshet(taraca e galerive te ndertuara), shkallet anesore nga te dyja anet, do te perdoren pa kufizim per kalim nga Xhamia duke u garatuar servituti i kalimit per besimtaret dhe gjithashtu sheshet do te perdoren pa kufizim sa here te jete e nevojshmeper ceremonitefetarete Myftinise. - Ne funksion te misionit fetar te Xhamise funksionimi i ketij sheshi do te kete disa kufizime per aktivitetin e Bashkisesicjane : 1. Bashkia nuk do te jape asnje leje per shitje ambulanteshapo aktivitete te tjera tregtarene intereste saj apo te personavete tjere. 2. Bashkia nuk do te vendose ne sheshin para Xhamise dhe ne sheshet(taraca e galerive te nderhrara) objekte reklamuesene funksion te saj apo te personavete tj ere. 3. Ne keto sheshe nuk do te jepet leje per organizmin e aktiviteteve poltike, kulturore, artistike dhe sportive. 4. Nuk do te behet asnje lloj ndertimi apo konstruksion metalik apo cdo lloj tjeter mbi,taracat e galerive (taracate galerive dhe sheshi para xhamise do te formojne nje shesh ne total dhe mbi kete kuote nuk do kete asnje nde(im). Nuk do te lejohet ne vjimesi dhenia e asnje leje ndertimi te cfaredo lloj natyre mbi sheshin para Xhamise dhe ne sheshet(taracate galerive te ndertuara). 5. Ndalohet tjetersimi, perdorimi apo dhenie e cdo te drejte tjeter reale per sheshin para Xhamise dhe sheshet(taracate galerive) personavete tjere. 6. Bashkia garanton qe per asnje motiv nuk do te ndryshoje ne te ardhmen destinacionine sheshitpara Xhamise dhe sheshet(taracate galerive) ne nje forme tjeter pervec se per kalim publik. *Servitutet e sipercituarado te regjistrohensi kufizime te ketlre pronavedhe te shesheve(taracat e galerive)ne Zyren e Regjistrimit te Pasurivete Paluajtshme. Se bashku me dokumentacionin perkates te regjistrimit te objektit "Sheshi Liria Faza e I (Shkallaret), do te depozitohet dhe kjo aktmarreveshjene Zyren e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme,per t'u regiistruar servitutete sipercituara. Momentalisht Myftinia Durres ka te drejte ta regtistroje kete aktmarreveshjeme te giitha servitutetmbi pasurine23/52, zonakadastrale8512. Me regjistrimin ne ZVRPP Durres te objektit qe po ndertohet "Sheshi Liria faza e pare mbi (shkallaret)"sipasvendimitte K.RR.T-senr.l date23.04.2010,servitutetdo te

keteobiekt.


Neni4 Destinacioni i objektitqe po ndertohet

3:'l5il-:lJ[::';t:-:;:.jfr1,x"*':[,".,::# ij;ffffH:T:/,"jff:""lillT1".Bn

Bashkiagarantonmos ndryshimine desiinacionit t. t"iy." galerive,ne formate tjera si kasino, disko' restorante,llotari eti qe nuk lane ne trarmoni-t"ptot" me vlerat fetaredhe moralete misionitte Xhamise. Neni 5 E {rejta preferenciale Myftinia Durres gezonte dreitenpreferenciale kundrejtcdo personave te derete interesuarper te marreme qera' uzufrukt apo te drejtene blerjes, ,i an" .ao te drejte u",". r""r" mbi keto galeri.Bashkiae Durresitja garantonketete drelt" MyftiniseOurres. Marrja e masaveper shm"r*r"rflXtir,-eve

konstruktivete Xhamise

Bashkia Durres merr nersiper te vendosekontrafortet (perforcuese)e nevojshme prane themelevete Xhamisene'pikaitu af.u- r"'o;;i",'," me af-erXhamise.Keto punimedo te "strtesupervizohen edhenga personate ngarkuar M;ftil; Durresne bashkepunim dhe me arate BashkiseDurres. "g" Nesebrendanje harkukohor te nje viti do te kete demtimekonstruktivete Xhamisesi shkakte punimevete zbatimitte ketij projektimiratuar -" r"nil.nin e K.RR.T-sen..t aui. z:.oq.zoto, Bashkiadetyrohette bejeriparimine ketyredemtim"u" n"r" do te kete.

Rikonstruksion, f;;ll"r"

teXhamise

se punimete kv.era sjelin ngritjen e kuotespara dyqaneveekzistuesete Xhamise, ler,lnlat Bashkiaeshtee detyruardhemerr persiperrikonstruksionin dheriberjenfunksionalete tyre, me nje zgiidhjete pershtatshme inxhini;rike. Neni g Detyrimet e Myftinise Durres men persip-erte procesingjyqesorndaj BashkiseDurres, YtTy .pushojepjeserisht " K.RR.T- se dhe subjektit"Gjikuria" sttp.t aut. t .'Juu. purt i.in e gjykimit persai takon anullimitte lejessendertimit,pushimitt. ..ni.ii t" froies dhekthimit te pronesne giendjene meparshme. Myftinia .Durresmerr persiperte terheqekalreziminpenal te depozituarpraneprokurorisese RrethitGjyqesorDurres.

Qy (_)


per cenimine pronavete Myftinise Demshperblimi praneGjykatesseShkallessePareDurres Myftinia do te vazhdojp.o".lin gjyqtso' q" ka ngdtil i pli t. gitn. sipeifaqete pronuu.te saj qe prekennga zbatimi per demshperbli-in gjykata nga " Liria "".,irnit .,Sheshi iaza'eparJ(shkallaret)".Dcmshperblimido te caktohet l"iiipro.i"f.ti neproceslngiyqesor. Neni 10 Paletpergjigjcnreciprokishtperpermbushjenedetyrimevedhekushteveobjekttekesajakt pergjithmonemes e"rcakiimete klsaj'aktmaneveshjedo te kenefuqinee ligjit .-.u".IiJ paleve. Nenill Zgiidhja e mosmarreveshjeve Nerastmosmarreveshje,paletduhett'izgiidhinmemirekuptim'netekundertkompetenteper eshteGjykatae ShkallessePareDunes' ,giidh:* e mosmaneveshjeve Neni 12 Kjoakt-maneveshjehartohetneg]ashtekopjetebarasvlefshme.Njekopjeemen.Myftinia,nje praneQykates se Shkallesse Pare Bashkia,nje kopje d"po,itohet i Z1'"n e ildermjetesimit kopje Ministria e Kultures' Durres,nje kopje Komuniteti Shteterori Kulteve' nje l]l]::it: e Shkallesse PareDurresper nxjerrJene Gjykaten ne depozitohet do r.opj" n3. an" i_rt."" Iirdher ekzekutimitte kesajakt marrveshje' BashkengjiturkopjeeVendimitteK.RR.T-seteBashkiseDurresnr.1date23.04.2010'Iej ndertimi,leje sheshidheplanvendosja' hyn ne fuqi ditene nenshkrimitngapalet' Kjo akt-marreveshje

r .

Paspajtimittearrituredhemendihmenendermjetesit,paletranddakortqdk6tâ‚Źaktmaneveshj e Urdhrit te ne Gjykatene Rrethii GjyqesorDurres per Leshimin p*uq"r,n tu per pajtim Ekzekutimit. PER MYFTININE DURRES

PERBASHKINE DURRES

MYFTIU

KRYETARI

Nd6rmjet6s

ffi,B t'z tUlX

S..l

q$iT#

AKT MARRVESHJE  
AKT MARRVESHJE  

Komuniteti Mysliman Durres, dhe Bashkise Durres, per Sheshin Liria.

Advertisement