Page 75

µ(IVVMXIXYERXSNS ]IWXMQYPE µ(IVVMXIXYERXSNS ]IWXMQYPE XYWWIRXMHSW¶ XYWWIRXMHSW¶

,Z\UU\L]VJVUJLW[VKL/LSH KLYxH 7HZ[LSLYxH X\L UHJL JVU SH PS\ZP}U ` LS JVTWYVTPZV KL ,Z\UU\L]VJVUJLW[VKL/LSH VMYLJLY H U\LZ[YVZ JSPLU[LZ WYV K\J[VZ KLKLYxH 3ULPHUķVLPD &DOLGDG 7HZ[LSLYxH X\L UHJL JVU `$UWHVDQDO SH PS\ZP}U ` LS JVTWYVTPZV KL 3H ¢ *HSPKHK KL SHZ 4H[LYPHZ 7YPTHZ`SHJVUZ[HU[LPUUV]HJP}U VMYLJLY H U\LZ[YVZ JSPLU[LZ WYV OHJLX\LOV`7PUN…PUV:V\SZLH K\J[VZ KL 3ULPHUķVLPD &DOLGDG \UH]PZP[HJHZP6ISPNHKH

`$UWHVDQDO 3H ¢ *HSPKHK KL SHZ 4H[LYPHZ 7YPTHZ`SHJVUZ[HU[LPUUV]HJP}U OHJLX\LOV`7PUN…PUV:V\SZLH \UH]PZP[HJHZP6ISPNHKH

 HY[LZHUHSKLZKLLSLYWHZVOHZ[HLS‚S[PTV  0UNYLKPLU[LZUH[\YHSLZ`[YHIHQVHY[LZHUHS\UH WHZ[LSLYxH LX\PSPIYHKH ` HSPNLYHKH LU NYHZHZ ` JVUWYVK\J[VZZHUVZ`KLTm_PTHJHSPKHK

 ;L_[\YHZ`ZHIVYLZYLHSLZ[HU[VKLSVZOLSHKVZ JVTVKLSHWHZ[LSLYxH 0UUV]HJP}UJVUZ[HU[LJVTIPUHUKVZPLTWYL[YH KPJP}U`TVKLYUPKHK

)VTIVULZ[HY[HSL[HZTHJHYYVUPZZLTPMYxVZKP MLYLU[LZ MVYTH[VZ JYLWLZ ^HMMLSUZ OLSHKVZ [HY[HZ`IH[PKVZ  HY[LZHUHSKLZKLLSLYWHZVOHZ[HLS‚S[PTV 0UNYLKPLU[LZUH[\YHSLZ`[YHIHQVHY[LZHUHS\UH WHZ[LSLYxH LX\PSPIYHKH ` HSPNLYHKH LU NYHZHZ ` C/ Mar Mediterraneo. Paseo de Meloneras, JVUWYVK\J[VZZHUVZ`KLTm_PTHJHSPKHK

35100 Maspalomas :xN\LUVZ LUMHJLIVVR 928 14 83 19 ;L_[\YHZ`ZHIVYLZYLHSLZ[HU[VKLSVZOLSHKVZ142

JVTVKLSHWHZ[LSLYxH

1

Vangard Magazine #7  

Nuestro número de primavera viene lleno de novedades: entrevistas a Elena Tablada y Juan Verde, editoriales con Alex Vinash y Paco Varela, v...

Vangard Magazine #7  

Nuestro número de primavera viene lleno de novedades: entrevistas a Elena Tablada y Juan Verde, editoriales con Alex Vinash y Paco Varela, v...

Advertisement