Page 1

OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN


OVER ONS Van Empel Inspecties en Advisering is al weer 12 jaar uw onafhankelijke partner voor inspecties en beheer van uw technische installaties (E en W). Wij zijn uw kennispartner op het gebied van preventie, veiligheid en continuĂŻteit. Binnen ons team van specialisten staan deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Wij rekenen heel Nederland tot ons werkgebied

2


WIJ HELPEN U GRAAG In het kader van milieu, energieverbruik (rendement) en veiligheid worden inspecties, metingen en registraties van uw installaties steeds belangrijker. In toenemende mate wordt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de eigenaar/ gebruiker gelegd. Wij helpen u graag bij het nakomen van uw verantwoordelijkheden, door voor u een duidelijk beeld te scheppen in het doolhof van wetten, regels, eisen en richtlijnen. Zodat u er gerust op kunt zijn dat u het nodige heeft gedaan om aan alle aspecten te voldoen.

CERTIFICERINGEN De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid op het gebied van veiligheid, arbeid en milieu zijn niet alleen van groot belang voor onze medewerkers, maar ook voor die van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

SCIOS Van Empel Inspecties en Advisering is volledig SCIOSgecertificeerd. Dat houdt in dat wij op hoog kwaliteitsniveau inspecties, emissiemetingen en onderhoud uitvoeren aan technische installaties, waaronder stookinstallaties, biomassa installaties, elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Ook bieden wij de EBI-faciliteit, die borg staat voor uw certificering door middel van een samenwerkingsconvenant conform SCIOS.

NORMCOMMISSIES Medewerkers van van Empel Inspecties en Advisering hebben zitting in verschillende NEN normcommissies en dragen op die manier bij aan het vergroten van preventie en veiligheid zowel op nationaal als op internationaal niveau. Een medewerker is namens de belangenvereniging SCIOS-bedrijven de Nederlandse expert in de werkgroep 8 van de TC234 (industrial piping) voor de revisie van de Europese norm NEN-EN 15001: industriĂŤle gasleidingen van meer dan 0,5 bar. Een andere medewerker neemt zitting in de normcommissie Veiligheidseisen gasen oliegestookte installaties, als afgevaardigde van SCIOS. Daarnaast zijn we actief lid van diverse vakgroepen.

VAN EMPEL INSPECTIES EN ADVISERING | OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN |

3


W-INSPECTIES Optimaal beheer van uw installaties resulteert in installaties die efficiĂŤnter omgaan met energie, veiliger zijn voor mens en milieu, kosten besparen en continuĂŻteit waarborgen. Inspectie is daarbij de ultieme controle op het uitgevoerde beheer- en onderhoudsbeleid.

4


STOOKINSTALLATIES Goed functionerende stookinstallaties verbruiken minder energie, zijn veiliger, beperken de emissie en bieden een hogere bedrijfszekerheid. Dat leidt tot een directe kostenbesparing voor de eigenaar. Onze inspecties zijn een belangrijke basis voor de uitvoering van de wettelijke eisen. Met de uitvoering van deze inspecties en goed onderhoud voldoet u immers aan de eisen van de overheid én verzekeraars. | SCIOS Scope 1 t/m 5

INDUSTRIËLE INSTALLATIES Technische installaties die worden toegepast bij industriële processen moeten voor het gebruik beschikbaar zijn en aantoonbaar voldoen aan alle milieu- en veiligheidseisen. Door de complexiteit van deze installaties is het voldoen aan deze eisen geen eenvoudige opgave. Kennis van energietechniek, veiligheidsfilosofie, ATEX en SIL is noodzakelijk. | SCIOS Scope 5

BIOMASSA INSTALLATIES Met verbrandingsinstallaties kan biomassa worden omgezet in warmte en elektriciteit. Daarvoor zijn verschillende soorten biomassa beschikbaar. Ook voor dit type installaties hebben wij alle expertise in huis. | SCIOS Scope 5a

EMISSIEMETINGEN Emissiemetingen aan stookinstallaties, gasmotoren, gasturbines en dieselmotoren moeten worden uitgevoerd om te bepalen of de door de overheid gestelde emissiegrenswaarden niet worden overschreden. Wij verzorgen de volgende emissiemetingen: NOx-metingen, fijnstofmetingen, SO2-metingen en CxHymetingen. | SCIOS Scope 6

BRANDSTOFLEIDINGEN Brandstoftoevoerleidingen dienen bij ingebruikname en vervolgens periodiek geïnspecteerd te worden. In het Activiteitenbesluit maken ze deel uit van de inspectieverplichting. Bij aardgas als brandstof betreft het de leiding van het leverpunt van de gasleverancier (de gasmeter) tot de verwarmings- of stookinstallatie. | SCIOS Scope 7a, 7b en 7c

ATEX Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) en een ontstekingsbron, tot een explosie leiden.

VAN EMPEL INSPECTIES EN ADVISERING | OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN |

5


E-INSPECTIES Regelmatige controle van uw elektrische installatie en daarop aangesloten arbeidsmiddelen en machines reduceert het risico op storing, brand en aanrakingsgevaar en geeft u de zekerheid van een goed werkende installatie. Niet alleen voldoet u aan de eisen voor een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers, maar ook aan de voorschriften van uw verzekeraar.

6


NEN1010 Een NEN 1010 opleveringsinspectie geeft u zekerheid dat uw nieuwe elektrotechnische installatie, of een forse uitbreiding daarop, is aangelegd volgens de actuele regelgeving.

NEN3140 Een NEN 3140 inspectie is bedoeld om de (arbeids)veiligheid van een bestaande installatie vast te stellen. De volledigheid van de inspectie is afhankelijk van de staat van de installatie alsook de eisen die uw Arboverplichtingen of verzekeraar daaraan stellen. | SCIOS Scope 8 en 9

VIER* De Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico’s (VIER) is gebaseerd op de NTA 8220 en vooral gericht op (brand) risicoreductie. Een regelmatige keuring van uw elektrische installatie geeft inzicht in de kwaliteit van de installatie. U signaleert eventuele mankementen tijdig en kunt ze verhelpen voordat ze tot uitval, brand of ongevallen leiden.

AGRO ELEKTRA INSPECTIE (AEI) Dit type inspectie is specifiek bestemd voor de Agrarische sector en is, veelal in samenspraak met de verzekeraar, een uitstekende tool op uw (brand)risico’s in beeld te brengen. Een regelmatige keuring van uw elektrische installatie geeft inzicht in de kwaliteit van de installatie. U signaleert eventuele mankementen tijdig en kunt ze verhelpen voordat ze tot uitval, brand of ongevallen leiden.

MEDISCHE RUIMTES In medische gebruikte ruimtes moet de veiligheid van patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met medische elektrische toestellen worden gewaarborgd. Veiligheid kan worden bereikt door waarborging van de veiligheid van de installatie alsmede een veilige bediening en onderhoud van de met de installatie verbonden medische elektrische toestellen.

THERMOGRAFIE Met een thermografisch onderzoek worden hotspots in uw installatie zichtbaar. Die kunnen een indicatie zijn van (naderende) problemen, veroorzaakt door defecte bedrading, verbindingen of geleidingen, waardoor uw bedrijfscontinuïteit in gevaar komt. * Wordt eind 2017 SCIOS Scope 10

VAN EMPEL INSPECTIES EN ADVISERING | OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN |

7


ADVIES EN BEHEER Het uitvoeren van periodieke inspecties is slechts een onderdeel van het streven naar continuïteit van uw organisatie. Het voldoen aan alle regelgeving is een eerste stap in de goede richting. Bedrijfszekerheid en continuïteit vragen om een doorlopend proces. Wij helpen u graag bij het borgen van uw preventie, veiligheid en continuïteit in uw organisatie.

8


CONDITIEMETING (NEN 2767) Bij een onroerend goed-inspectie wordt een conditiemeting van de installatie of het bouwdeel uitgevoerd. Hierbij wordt een visuele inspectie uitgevoerd waarbij naar de algemene staat van de installatie en onderdelen wordt gekeken.

INSTALLATIEBEHEER (NEN 3140) Wie is er verantwoordelijk voor een gebouw? Op het gebied van elektrische installaties is het al geruime tijd gebruikelijk om via een aanwijzingsbeleid de installatieverantwoordelijkheid (iV) te delegeren naar een vakinhoudelijk specialistisch persoon of partij. Maar hoe zit dat bij werktuigbouwkundige installaties als stookinstallaties, drinkwaterinstallaties of ventilatiesystemen?

POWER QUALITY ANALYSE Met een Power Quality analyse kunnen regelmatig terugkerende storingen een halt worden toegeroepen. De kwaliteit van spanningen en stromen wordt over een langere periode onderzocht. Bij een verstoring daarvan kunnen apparaten, elektronische componenten waaronder verlichtingscomponenten, gaan haperen, regelmatig weigeren of versneld defect raken.

EXPERTISE Naast het preventief inspecteren van technische installaties, machines en toestellen kunnen wij u ook van dienst zijn bij het onderzoeken van schade en storing aan diezelfde installaties.

WORKSHOPS Van Empel Inspecties en Advisering is geen opleidingsbedrijf. Onze specialisten hebben daarentegen wel de kennis en kunde in huis om u te ondersteunen bij het op peil houden van de kwaliteit van uw medewerkers en uw organisatie. Wij hebben hiervoor een aantal praktische workshops ontwikkeld.

DOCUMENTATIE Tekeningen zijn niet alleen wenselijk, ze zijn ook nog eens wettelijk verplicht. Ieder bedrijf moet bijgewerkte tekeningen voorhanden hebben. En voorhanden betekent: ter plekke, in het gebouw. Zodat ze direct te raadplegen zijn. Wij kunnen zorgdragen voor een volledig up-to-date tekeningenpakket binnen uw organisatie, compleet en duidelijk. En niet alleen tijdens de aanleg, maar ook naderhand, als de installatie al in bedrijf is.

VAN EMPEL INSPECTIES EN ADVISERING | OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN |

9


ECHTE PREVENTIE De continuĂŻteit van uw onderneming is van het allergrootste belang. Een doorlopend proces, waarin preventief en voorkomend handelen, een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers en een goede borging van uw bedrijfsprocessen van essentieel belang zijn. Veilig en vertrouwd.

10


PREVENTIE Veiligheid en continuïteit beginnen met preventie; beter nog met preventief denken. Risicoherkenning is vaak de eerste stap op weg naar echte preventie.

VEILIGHEID Om tot een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers te komen, is regelmatige inspectie van uw technische installaties van essentieel belang. Hoe is dat bij u geregeld?

CONTINUÏTEIT Alles goed geregeld? Inspecties zijn immers een momentopname. Permanente borging en acceptatie van preventie en veiligheid in uw organisatie creëert risicoherkenning en committent. Continuïteit is een continue proces en sterk afhankelijk van de betrokkenheid van uw medewerkers.

SAMEN OP WEG NAAR ECHTE PREVENTIE Van Empel Inspecties en Advisering is een toonaangevende speler op het gebied van W- en E-inspecties. Wij beschikken over een team van ervaren specialisten, dat in de loop der jaren zijn sporen in zijn vakgebied en expertise verdiend heeft. De drie pijlers waarop wij onze diensten afstemmen zijn Preventie, Veiligheid en Continuïteit. Als beheerder of eigenaar van een locatie, installatie of organisatie heeft u te maken met een scala aan uitdagingen op het gebied van veiligheid en beheer. Overlappingen in de diverse diensten zijn bijna niet te voorkomen. Toetsing aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van SCIOS, NEN-normen en Arbo-regelgeving is een hele klus. Los daarvan wordt vaak, als gevolg van een terugtredende overheid, achteraf bij een calamiteit gecontroleerd of de juiste preventieve en organisatorische maatregelen in uw organisatie zijn toegepast en nageleefd. Ook uw verzekeraar is pas op dat moment geïnteresseerd in hoeverre u zich volgens de regels van de polis heeft gedragen. Van Empel kan u ondersteunen in uw beheer op technisch gebied waarbij wij ook de nodige aandacht besteden aan uw aanwijzingsbeleid, de installatieverantwoordelijkheid en opleidingen voor VP en VOP. Verder kunnen wij u, aangaande de afspraken met de verzekeraar, op de juiste wijze begeleiden en adviseren.

VAN EMPEL INSPECTIES EN ADVISERING | OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN |

11


Van Empel Inspecties en Advisering is uw onafhankelijke partner voor inspecties en beheer van uw technische installaties (E en W). Wij zijn uw kennispartner op het gebied van preventie, veiligheid en continuĂŻteit. Binnen ons team van specialisten staan deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Wij rekenen heel Nederland tot ons werkgebied.

HOOFDKANTOOR Elskensakker 44 5571 SK Bergeijk

POSTADRES Postbus 31 5570 AA Bergeijk

T +31 (0)88 17 00 100 E info@vanempelinspecties.com

Van Empel Inspecties en Advisering Bedrijfsbrochure  

Van Empel Inspecties en Advisering Bedrijfsbrochure 2015