Page 1


GESCHIEDENIS WAS NOG NOOIT ZO LEUK! VAN TOEN TOT NU Nederlandse geschiedenis saai? Niet in deze boeken! In Van Toen tot Nu wordt op humoristische wijze verteld over de vijftig belangrijkste gebeurtenissen en personen uit de geschiedenis van Nederland. Een serie vol mooie tekeningen, foto's en grappige strips. Deel 1 bevat de eerste 25 vensters, met daarin o.a. de slavernij, Karel de Grote, de VOC en het planetarium van Eise Eisinga. Deel 2 bevat de volgende 25 vensters over de periode na de Gouden Eeuw tot nu. Onderwerpen als de Grondwet, Napoleon, Koninkrijk der Nederlanden en de Eerste en Tweede Wereldoorlog komen hierin aan bod.

WRWQX

VRIWFRYHU

WRWQX VRIWFRYH

Deze canon is ontwikkeld in samenwerking met Stichting entoen.nu. U

WRWQXVRIWFRYHU

WRWQXVRIWFRYHU

3DJLQD

QD

Deel 13DJLQDVRIWFRYHU

Wie dachtWRWQXV er nog RIW FRYHU dat gesWchi RWQX ede feiten en jaa Vnis RIWFRY een HU mu¤e rtallen was? om ming van Met dit boe ops  geschiedenis 3DJL Wie dacht er nog dat geschie k laat de vad QD zich denis een mu¤e opsomm erlands ing van lezen als een boeien e feiten en jaartallen was? Met d stripverha dit boek laat de vaderlandse al! van denis zich ing geschie mm opso e lezen mu¤ als een boeiend stripverhaal! geschiedenis een se dat rland nog er vade t de Wie dach Met dit boek laat was? W allen aal! ie dacht end stripverh feiten en jaart er lezen als een boei feiten en nog dat geschied geschiedenis zich jaartalle enis een n wa mu¤e op geschied somming enis zich s? Met dit boek va laat de lezen als vaderland n een boW Loerakker eieiend str Co se en p Roe dachipverhaa door Thom l! door Thom t fe door er nRoep iten Thom Roep en Co og d en Co Loerakker e Van Nul tot n Loerakker Nu deel 1 De vaderlandse gesc jaartall at gesch Van Nul tot Nu deel 2 hied en w geschiedenis iede De vaderlandse Van Nul tot tot 1648 geschiedenis e n a Nu deel 3 n is van s? is 1648 De tot 1815 vaderlandse een De eerste mens Van Nul tot zich Met geschiedenis Nu deel 4 van 1815 tot mu¤ land, de Rome en in ons De vaderlandse Van Nul tot Nu deel 1 Van le De Gouden d 1940 it z inen Eeuw, Nul tot Nu deel 2 Van Nul de Batav en en a e geschiedenis de Verenigde De vaderlandse tot Nu deel en, kruist Opkomst van vanaf 1945 3 ochVan Nul tot De vaderlandse geschiedenis ls ee boek laa opsom Nu deel 4 ten, Middeleeuw handel en Oosti geschiedenis tot 1648 De vaderlandse ndische Comp industrie, onafh geschiedenis en,De vaderlandse n bo m van 1648 tot 1815 agnie, ankelijkheid Duitse bezetting, joden rampjaar 1672, van 1815 totBourg 1940 ondische eien t de vad ing van vervolging, periode van België, grondwetsherzie De eerste mensen vanaf 1945 de Habsburge tijd, geschiedenisneerg onsdeel 4 De Gouden Eeuw, Nul totinNu ning Indon bevrijding, ang, Bataa van 1848, ontsta d stri rs, e 3 Van fse Opkomst van deel land, esië onafh Tacht de Romeinen en handel igjarigen Republiek, ankelijk, de Verenigde e Oorlog.Duitse bezetting, partijen, Eerste an politieke weder Van Nul tot Nu pverh rlandse Frans De vaderlandse jodenverde Bataven, industrie, onafhankelijkheid opbouw, tot Nu deel 2 kruistoch- 1945 Oostindische geschiedenis Slag bij Water e tijd, volging, bevrijding, oorlog, opkom WereldCompagnie, deel 1 Van Nul dse geschiedenis De vaderlandse geschiedenis vanaf provo, oliecr koude oorlog, loo. aal! ten, Middeleeuwe België, grondwetsherziening st fascisme, n, Van Nul tot Nu isis, rampjaar protes Indonesië De vaderlan begin van 1815 tot 1940 1672, periode van van 1848, onafhankelijk, tbewegingen, Tweede Werel Van g, jodenverBourgondischbezettin Nul tot ontstaan politieke wederopbouw Europese same doorlog. De vaderlandse Duitse e tijd, neergang, Bataafse van 1648 tot 1815 Nu dee , koude werking, val noorlog, handel ende Habsburgers, g, De vade 1648 van partijen, tot st door Th Eerste enis bevrijdin l WereldOpkom Berlijn 1 rlan geschied provo, oliecrisis, d volging, se muur, dse Van Nu kelijkhei invoering euro. kelijk,Republiek, Franse tijd, geschied protestbeTachtigjarige Oorlog. oorlog, opkomst fascisme, om Roep De Gouden Eeuw, l tot Nu industrie, onafhan enis tot Indonesië onafhan oorlog, in ons Slag bij Waterloo. wegingen, Europese De vade deel 2 1648 samenetsherziening begin Tweede Wereldoorlog De eerste mensen de Verenigde bouw, koude rlan en Co Lo België, grondw Van Nu . werking,Devaleers nie, en en evan 1648 dse geschiedenis Berlijnse politieke wederop l tot Nu te menmuur, land, de Romein Oostindische Compag oliecrisis, protestb er tot van 1848, ontstaan WRWQX

RIWFRYHUT[G

WRWQXV3DJL

VAN NU L TOT NU

Deel 4

VAN

is van 1815

e geschieden

NU

TN U

enis

doo

kker

ven

BOOTSMAN!

oera

OEPS!

25 72

71

71

Gnignigni!

Aan boord waren de l§fstraffen niet mis, daarv oor zorgd bootsman en de enâ€Śâ€œde kat staarten.â€? met negen

Te laat!

Men besloo t een KORTE RE weg te zoeken‌

En als de bemanning zich dan nog niet koest hield, waren er nog dere straff wel zwaaren‌ kielha len b§voorbeeld , de gestrafte waarb§ schip door onder het getrokken

eg het edschied agel enis ijks van leve n Magikemhebbe? Einde l§k iets om Êchte soep van te maken! Dat zoiets nog wel eens mis ging‌ Ach, een matrozenleven was toen veel waard niet ‌

In 1596 vertro Willem Baren kken twee schepen onder leiding tsz in noord schep el§ke van k Baren en elkaar uit het oog. richting. In de Noord De R§p, Heemskerck en el§ke De R§p keerd tsz gingen verder‌ e terug, maar IJszee verloren de Heemskerck en

Heemskerc

...enwelvia hetNOORDEN!

18-01-

12

Toen hun schip in het §s vastvroor, moesten ze de winter doorbrenge het eiland Nova Zembl n a. Van schee op hout bouwd en z§ een psblokhut.

In dit “Beho uden huysâ€? erin de barre slaagden z§ poolwinter te overleven. Het spree kt vanzelf dat de kapitein op strenge w§ze de orde moest handhaven en dus‌

Co L

ks le

Waar heb je m§n stuk zwoer gelaten, dief? d

HIPS !

p en

gelij

De jongens die oosten waagd een tocht naar het verre en, waren jes. Vaak lang geen waren lieverdze door matro het boeven en probe os te worde erden ontlopen‌ n hun straf te

Was ik maar b§ moeder thuis gebleven! Onderweg stierven er doordat men velen nog zo weinig op medisch gebied wist.

het da

Hier die schoe of wil je zeewa n, tersoep zonde r kleurtje?

van

‌Laat staan vers voeds groenten el. En bliken bestonden diepvriesmaalt§den toen nog niet‌

Roe

5

TERUG! TERUG

90 54

2572

Niks vooruit, niks terug! Er staat geen zuchtje wind!

De tocht was ook heel lang.niet alleen gevaarl§k, h§ Soms was jaar onder men wel ander duurde weg half ook nog eens en daarna moest je mogel§k om terug! Het was lang natuurl§k niet alt§d onderweg in te slaan ergens vers ‌ drinkwater

Scheurbuik was een b§na te op deze onverm§del verre reizen §ke ziekwerd ontde . Pas vele jaren later kt dat een gebrek aan vitamine C de oorzaak er van was‌

978

Barentsz

! Spanjaarde n vlak vóór ons!

ALARM! Zeero

vlak achte vers r ons! Vlug vooru it!

ISBN

Deel

IEN! DAT WORDT EEN ZWARE STORM!

om

rlandse vanaf 19geschiedenis 40

54

De weg? Weg? Welke weg MOET JE er dan weg? is DIE LUCHT Z

r Th

De vade

9 78 90

Huh? Watte? W§?

Die weg was gauw genoe H§ liep helem g gevonden. aal om de Afrika, maar zuidpunt van Langs zeero wat was ie gevaarl§k! versnesten Spanje waarm , langs ee men in de ene keer oorlog was‌ storm, de windstilte‌ andere keer

4

schi ed

ISBN 978 90 5425 727 1

Deel 4

BIG B P U B L ALLOON ISHE RS

5

De ge

e geschied enis van af 1940

Deel 3

Deel 2

Deze populaire reeks bestaat uit 5 losse hard cover delen, maar is ook verkrijgbaar als pakket in soft cover.

akker

schiedenis ndse geDe De vaderla De vaderlato ndse schie t 1648 vaderlandse geschied vaneni 18s15 toge van 1648 tot 1815 t 1940 denis De Amsterdams e De Portugezen kooplieden dreven hande den die geheim kenden immers al sinds 1498 l zodat iedere de zeeweg op Engela werd wat en Indisc naar nd, duur Frankr§k, de Spanjaarde en bovendien gevaa he waren b§ hen moest IndiÍ en hielDuitsrl§k, want kopen. Dat n veroverd land, de Oostin 1580 en dus zat 0 tot er maar ÊÊn B Iwerd Portugal door zeelanden, nu ding G ItaliÍ 5 sofcov P U op‌B A L en Egypte, er.indd Heren, we L BL maar moeten 1 vooral op I S H OON zelf de weg Portunaar IndiÍ ER gal, waar zoeken! Bravo! S in de haven Zoekt en g§ stad Lissab on de zult vinde specer§en n! werden gehaald‌

Deel

LT O

De vaderla nds

tot 1940

van 1648 tot 1815

Deel 1

1815 De vade deel 3 rlandse Van Nu De Gou gesc van 1815 l tot Nu den Eeu tot 1940 hiedenis w, De vade de Vere deel 4 rlandse nigde Opkoms geschied Va Oostind n N t van han enis vana ische Com ul del en f 1945 rampjaa OOK pagnie, Deindu va strie, to ona r 1672, tN Duitse fhankelij Belgde rla gesch periVERKRIJ neergan bezetting iĂŤ, ndsedwe u de kheid gron AR g, Bataafse ode van GBA ied el , jodenver volging, tsherzienin van 1848 enis 1 Republi Van bevrijdin , to onts g Va ek, Fran Nul t 48 nN De part nesiĂŤ ona g, se tot politieke Indo Slag bij ijen, Eers 16taan tijd,Nu deel 5 ee ul De fhan Wat De erlo te Wereldwed OOK VERKRIJGBAAR gesch tot N kelijk, em onsoorlrst va eropbou o. iedenis van og, enoms opk land, w, u de vanprovderland het dagel t fascism n in en begi ijksseleven o, oliecse ge koude 1648 de Ro eloorl e, Wonen, eten, to de Ban Twe 2 og, ede Wer sch , prot weg tot risis Van Nul tot Nu deel 5 ieden estbe- Va misda tenen taven mein 15 eneldoorlog.Dewerkingen, 18 Euro nN is door de eeuwe Bo chad straf ,en pese sam krui seksu Goud AR ing, val De geschiedenis van het dagelijks s- aliteit urgo , Middele heen. en- De va ul to De geschiedenn de invo en Ee Berlijnse OOK VERKRIJGBA leven ndisc devan eu Vereerin muur, van derland t Nu de is Habs uw., he tij wen, debugewon nigdg euro Oo 1815 se Ta e sti man en vrouw d, Wonen, eten, misdaad en e tot 19 geschied el 3 chtig rg straf en seksualiteit deel 5 ra. m ndische jarige ers, Van 40 enis pj Van Nul tot Nu door de eeuwen heen. Opko s leven Oorlo van aar 1672 Compa De va Nul to van het dagelijk ne gn De geschiedenis van de gewone indu mst va g. De geschiedenis n Repu ergang , periode ie, str man en vrouw. gesch derland t Nu de Belgi ie, on handel en seksualiteit bliek , Bataa straf ieden se el 4 en afh Slag en , is va van ĂŤ, grondw ankelijk Wonen, eten, misdaad bij W Franse fse naf 19 1848 heen. aterlo tijd, etshe heid Duits vrouw. en pa 45 door de eeuwen , man on e be rtijen OOK VER o. rz tst van de gewone BIG BAL oorlo , Eerst aan po iening volging zetting De geschiedenis KR , jod P U B L I S LOON litiek g, op Indo , bevri ISBN 978 IJGBAAR e W be 90 HERS enve er 5425 727 e ne ko Van Nul gin 1 wede siĂŤ on jding, rTwee mst fas eldtot Nu afhan ropb de W deel 5 cism De gesc pr ou ke ovo, e, ereld hiedenis w, lijk ISBN 978 90 5425 727 oorlo bewe oliecris koude , van het 1 BIG BALLOON dagelijk g. Wonen, PUBLISHERS sam gingen, is, prot oorlog, s leven eten, mis en es 727 1 door de daad en muu werkin Europese tISBN 978 90 5425 eeuwen straf en r, in g, heen. De gesc seksualit voer val Be hiedenis eit ing van de euro rlijnse gewone ON . man en BIG BALLO S R vrouw. PUBLISHE

partijen, Eerste opkomst Wereldoorlog, Tweede fascisme, begin Wereldoorlog.

BURP!

www.bigballoon.nl

De vaderlands

De vaderlandse geschiedenis

invoering landeuro. , de Rom sen in ons eine de Bata ven, krui n en stochten, Mid deleeuw en, Bourgon dische tijd, de Hab sbur Tachtigja gers, rige Oor log.

provo, e samenwegingen, Europes muur, werking, val Berlijnse invoering euro.

Deel 3

VAN NUL TOT NU

VAN NUL TOT NU

periode rampjaar 1672, Bataafse van neergang, tijd, Republiek, Franse o. Slag bij Waterlo

1648 geschiedenis tot

hde Bataven, kruistoc ten, Middeleeuwen, tijd, Bourgondische de Habsburgers, Tachtigjarige Oorlog.

De vaderlandse

In Van Nul tot Nu laat de vaderlandse geschiedenis zich lezen als een boeiend stripverhaal. Ontdek wie Floris de Vijfde, Willem van Oranje en Karel de Grote waren, wat ze voor Nederland betekenden en welke kleding ze droegen.

NU VAN NUL TOT

VAN NUL TOT NU

Deel 2

In het voorj aar, toen het §s smolt, begonnen ze in open boten aan rugtocht. de teBarentsz stierf de anderen kwamen behouonderweg, den terug .

15:04


Henscher

Guust Flater special : 06. Wapenstokken, Fluitjes En 'n Grote Lolly Franquin André

Paperback

Paperback

ISBN: 9789055818433 € 9,50 Januari

ISBN: 9789031432929 € 6,95 Januari

Hektor is nog maar net teruggekeerd uit zijn ballingschap of hij loopt al in de val. De Muur, zoals de legendarische krijger genoemd wordt, krijgt de moord op zijn oude vriend, koning Alester, in de schoenen geschoven. Het hele koninkrijk zit hem op de huid. Uit wraak? Of bevestigt dit het vermoeden dat de rechtmatige troonsopvolger onder zijn vertrouwelingen zit? Intussen luidt de mystieke...

Guust Flater is de enige echte antiheld van de stripwereld. Op zijn eigen, ietwat naïeve en goedlachse manier gaat hij keer op keer in tegen sociale regels en conventies. Zo is er zijn ongeneeslijke allergie voor parkeermeters. Of wat dacht je van zijn plakactie op de verkeersborden in de stad? Flaters goedaardige daden van rebellie werken telkens weer op de lachspieren... Dit formidabele...

Uitgever: Ballon Media N.V.

Uitgever: Ballon Media N.V.

Genre: Avontuur album

Genre: Humor album

Bouncer : 09. And Back Boucq F

Historische Personages : 03. Napoleon 3 Willow

Jodorowsky A Hardback

ISBN: 9789491684326 € 14,95 Januari Bouncer zit vast in de nor van Deep End, een godvergeten rattenhol in het midden van de woestijn, volgepakt met het grootste tuig van het Wilde Westen. De gevangenis heeft zo haar eigen wetten en regels. Het lijkt alsof de Duivel zelf er de plak zwaait! Als hij Pretty John wil laten terechtstaan voor zijn misdaden moet hij uit dit wespennest geraken. Een onmogelijke opdracht, zeker als een... Uitgever: Glenat Genre: Western

Davoz P

Paperback

ISBN: 9789030369936 € 7,50 Januari 1799 - of, zoals men het destijds zei, Vendémiaire van het jaar VIII: bij zijn terugkeer uit Egypte wordt Bonaparte overal waar hij voorbijkomt triomfantelijk onthaald. Een beslissend moment voor de generaal- veroveraar. Met zijn uitzonderlijke politieke flair, en gebruikmakend van de zwakten van een institutioneel systeem dat kraakt in zijn voegen, maakt Bonaparte een einde aan het Directoire... Uitgever: Casterman Genre: Historisch

Conan : 03. De Weg Naar Het Koningschap Hawthorne M Thomas R

Paperback

ISBN: 9789460781742 € 8,95 Januari Deze Conan reeks is een achtbaan van avonturen die geen enkele Conan fan mag missen!Conan zal zowel geluk als vaardigheden moeten hebben om aan de woeste beul van Ophir te ontsnappen. Hij is daar terecht gekomen omdat hij Olivia probeerde te redden. Zij is in de ban van de mystieke ring, ook wel bekend als de ster van Khorala, geraakt. Uitgever: Dark Dragon Books Genre: Fantasy album

Historische Personages : 04. Vercingetorix Davoz P Willow

Strips & Graphic Novels - Nederlandstalig

Balling : 02. De Purperen Koningin Tarumbana

Paperback

ISBN: 9789030368434 € 7,50 Januari 52 voor Christus. Er heerst onrust in Gallië. Het jonge stamhoofd Vercingetorix, ooit een vriend van Caesar, leidt de opstand tegen de Romeinen. Vercingetorix kiest voor de tactiek van de verbrande aarde en vermijdt een rechtstreekse confrontatie. Zijn doel: de legioenen van Caesar meelokken naar de versterkte stad Alesia, om er de vijand vervolgens voor eens en voor altijd te verslaan. Maar... Uitgever: Casterman Genre: Historisch

Eva's Gesternte integraal : Hc01. Herinneringen Aan De Twinstigste Eeuw Yslaire

Insiders Genesis : 03. Miami Fever Brahy

Hardback

Paperback

Eva Stern herinnert het zich nog als de dag van gisteren. We zijn 1997, op een avond in februari. Haar computerscherm licht op, ze ontvangt het ene na het andere beeld. Op het eerste zicht zijn deze voorstellingen niet echt met elkaar verbonden behalve dan dat er engelen op voorkomen. Sinds die dag krijgt de psychoanaliste maandelijks een email binnen waarin foto's en beelden prijken die haar...

Isabel Mendoza, de toekomstige Najah Cruz, werkt voor Don Raul Torquemada, de grote baas van een Colombiaans drugskartel. Die stuurt haar naar Miami om na te gaan of de lokale onderbaas wel zuiver op de graat is en als dat niet zo is, het probleem uit de wereld helpen. Hoe schop je het van huurmoordenaar, over dubbelagent met een voet in de internationale maffia, tot insider? Kortom, hoe...

ISBN: 9789030370000 € 35,00 Januari

Uitgever: Casterman Genre: Klassiek album

Prijzen zijn onder voorbehoud

Bartoll

ISBN: 9789085583424 € 7,50 Januari

Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: Detective/Thrillers

3


Strips & Graphic Novels - Nederlandstalig

Marina : 01. De Kinderen Van De Doge Matteo

Oorlogsvrouwen : 02. Sophie Scholl Veber M

Paperback

Paperback

In 1342 staat het leven van Marina Dandolo, de dochter van de Doge van Venetië, op het spel. Om de vriendschap tussen de stadstaat en het Turkse rijk te bezegelen, wordt ze uitgewisseld met de jongste zoon van de sultan. Maar op de plaats van afspraak blijkt de jonge Turk vermoord. Marina en haar broertje Zuane vallen in de handen van een bende meedogenloze piraten. De Doge heeft zijn eigen...

Deze nieuwe reeks is een eerbetoon aan vijf uitzonderlijke vrouwen die leefden tijdens de woelige jaren van de Tweede Wereldoorlog. Vier ervan (Amy Johnson, Sophie Scholl, Bertie Albrecht en Mila Racine) hebben echt bestaan en zijn op jonge leeftijd gestorven. Enkel de vijfde, Anna Schaerer, journaliste en spionne in dienst van het Reich, is een fictief personage. De vier heldinnen streden...

Uitgever: Ballon Media N.V.

Uitgever: Casterman

Genre: Detective/Thrillers

Genre: Historisch

Marsupilami : 27. Sterrenhart Batem

Ravian : 22. Herrinneringen Aan De Toekomst Mezieres

Zidrou

ISBN: 9789085583011 € 9,50 Januari

Colman

Paperback

ISBN: 9789031432905 € 6,95 Januari Wat een teleurstelling! Als de auteurs van de avonturen van de Marsupilami in de jungle van Palombië aankomen, stuiten ze op een leeg nest. Het Marsupilami-gezin is vertrokken naar een onbekende bestemming. Gelukkig zijn er de Chahuta's nog. Voor de twee auteurs wordt het een blij weerzien met de indianenstam. Heel het dorp hangt aan hun lippen bij hun wonderlijke verhalen over de... Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: Avontuur album

Hautiere R

ISBN: 9789030369912 € 8,50 Januari

Christin

Paperback

ISBN: 9789085583486 € 7,50 Januari Een 22ste episode van de avonturen van Ravian en Laureline? Vreemd, want tot grote wanhoop van de fans beëindigde het vorige album de saga met een tijdlus waarvan alleen de auteurs het geheim kennen. Dit nieuwe album brengt daarom geen klassiek avontuur. De auteurs maken een galactische trip langs de sleutelmomenten in het leven van hun helden. Zo voegen ze enkele sublieme extra pagina's toe... Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: SF album

Medina : 03. De Slachtoffers 3/3 Elghorri Dufaux

Paperback

ISBN: 9789055818105 € 9,50 Januari Medina is het laatste bastion van de mensheid in haar strijd tegen de Draxen, angstaanjagende en verdorven creaturen. Het schild dat de stad beschermt, houdt het niet lang meer en de mensen lijken veroordeeld. Hun laatste hoop rust op het pakket dat soldaat Karlof de Draxen kon ontvreemden: het veertienjarige meisje Hadron. Die zou de Grote Verlossing in zich dragen. Maar kunnen de mensen de... Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: SF album

Waar sprookjes vandaan komen : Hc03. Pinokkio Rochebrune T De Bonifay P

Hardback

ISBN: 9789491684340 € 16,95 Januari Waar haalden Perrault, Grimm, Andersen en de andere sprookjesvertellers de mosterd? Wie inspireerde Carlo Collodi om zijn Pinokkio te bedenken? Vanwaar komt het idee voor Belle en het Beest? Scenarist Philippe Bonifay verzint verhalen over mensen of gebeurtenissen die aan de oorsprong hadden kunnen liggen van al die wonderlijke sprookjes. Elk sprookje heeft zijn verhaal... en elk verhaal... Uitgever: Glenat Genre: Avontuur album

Nicodemus Red : Hc01. Draken Van Hillrude Maba Crisse Didier Hardback

ISBN: 9789460781834 € 17,95 Januari Om de aandacht van de mensen van Meriland van de sociale crisis die het rijk teistert af te leiden, worden indrukwekkende spelen georganiseerd. De winnaar krijgt de medaille van de Orde van het Grote Rijk. Maar dan moet je wel de race naar de draken in de woeste heuvels winnen. Deze mythische wezens zijn sinds mensenheugenis verdwenen. Hebben ze wel echt bestaan? Alleen de Noord-mannen van... Uitgever: Dark Dragon Books

Whaligoe : 02. Whaligoë Yann Augustin V Paperback

ISBN: 9789030369929 € 8,50 Januari Douglas Dogson, de Londense schrijver zonder inspiratie, en zijn drugverslaafde maîtresse Speranza, zijn gestrand in het Schotse gehucht Whaligoe. Het kibbelende koppel slaagt er maar niet in het mysterie rond de succesvolle auteur Ellis Bell te doorgronden. Hoewel hij in Whaligoe zou wonen, kunnen zij zijn ware identiteit maar niet achterhalen. Douglas likt zijn wonden en de paranoïde... Uitgever: Casterman Genre: Avontuur album

Genre: Fantasy album

4

Prijzen zijn onder voorbehoud


Paperback

ISBN: 9789031432912 € 7,50 Januari Zombillenium staat in rep en roer door de komst van Bohemond Jaggar van Rochambeau. De vampier-consultant, die bekend staat als een echte killer, is door Behemoth naar het pretpark gestuurd om Francis bij te staan. Al snel blijkt dat Bohémond niet alleen is gekomen om de cijfers op te poetsen, maar vooral om nieuwe zieltjes te winnen. Francis moet het hoofd buigen voor de almachtige consultant... Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: Humor album

Conquistador : 03. Xavier P Dufaux J

Paperback

ISBN: 9789491684371 € 9,50 Februari Hernando Del Royo krijgt van de Spaanse conquistador Cortès de opdracht om de Hiburas, een stam die door Moctezuma wordt vervolgd, voor zijn kar te spannen. Blijkt dat uitgerekend de jonge Tzilli, met wie de Sprinkhaan trouwde, de dochter is van het stamhoofd van de Hiburas. Catalina Guerero wordt op haar beurt vastgehouden in de Azteekse stad Tenochtitlan. De Spanjaarden en Azteken slijpen de... Uitgever: Glenat Genre: Avontuur album

Avatar : 02. De Belofte Paperback

ISBN: 9789460781841 € 9,95 Februari Avatar, De belofte gaat verder waar de TV serie: Avatar the Last Airbender stopte en houdt verband met de vervolgserie De Legende van Kora. Wat heeft Ozai aan Zuko te leren? Kan Aang de volgende wereldoorlog voorkomen? En zal Sokka een oplossing vinden voor zijn 'oogies'? Lees het in Avatar, de belofte deel 2. Uitgever: Dark Dragon Books

Franka : 16. Succes Verzekerd (Geheel Herziene Editie) Kuijpers Henk Paperback

ISBN: 9789076706443 € 8,95 Februari Geheel herziene editie van 'succes Verzekerd' aangevuld met 6 extra pagina's Uitgever: Franka Genre: Avontuur album

Genre: Manga

Betoveringen : 02. Boek 2/2 Munuera Dufaux J

Paperback

ISBN: 9789085583318 € 9,50 Februari In het slot van het eerste tweeluik van Betoveringen verzoenen Dufaux en Munuera water en vuur. Maldoror, de snode prins van het Rijk van de Duisternis, en Blanche, de moedige prinses van het Rijk van het Licht, zijn tot elkaar veroordeeld. Allebei zijn ze verbannen uit hun koninkrijk, verschopt door hun bloedeigen familie. Maar hun alliantie is niet alleen strategisch... Heksen, demonen...

Franka : Hc16. Succes Verzekerd (Geheel Herziene Editie) Kuijpers Henk Kuijpers H

Strips & Graphic Novels - Nederlandstalig

Zombillenium : 03. Control Freaks De Pins A

Hardback

ISBN: 9789076706450 € 17,95 Februari Geheel herziene editie van 'succes Verzekerd' aangevuld met 6 extra pagina's Uitgever: Franka Genre: Avontuur album

Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: Avontuur album

Collectie Getekend Hermann : Hc06. Station 16 Hermann Yves H

Hardback

ISBN: 9789055818457 € 14,95 Februari Nova Zembla is een afgelegen en ijzige archipel in het noorden van Rusland. Tussen 1955 en 1990 is het de locatie van meer dan 130 kernproeven, vaak met een allesverwoestende kracht. Zo ontploft er op 30 oktober 1961 de Tsar Bomba met een kracht die duizenden keer sterker is dan de atoomboom op Hiroshima. Wanneer een grenspatrouille er veertig jaar later een achtergelaten wetenschappelijke...

Freaks' Squeele : 01. Maudoux Florent Paperback

ISBN: 9789460781865 € 9,95 Februari Drie studenten denken de wereld te kunnen redden en schrijven zich in voor een studie superhelden. Deze drie nieuwe rekruten ontdekken de geneugten van het universitaire leven, de meedogenloze concurrentie tussen studenten, sadistische leraren, examen stress en gevaarlijke samenzweringen. Uitgever: Dark Dragon Books Genre: Fantasy album

Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: Detective/Thrillers

Prijzen zijn onder voorbehoud

5


Strips & Graphic Novels - Nederlandstalig

Freaks' Squeele : 02. Maudoux Florent Paperback

ISBN: 9789460781872 € 9,95 Februari Drie studenten denken de wereld te kunnen redden en schrijven zich in voor een studie superhelden. Deze drie nieuwe rekruten ontdekken de geneugten van het universitaire leven, de meedogenloze concurrentie tussen studenten, sadistische leraren, examen stress en gevaarlijke samenzweringen. Een stripboek met en een lading verwijzingen naar de hedendaagse cultuur. Fris , origineel en grappig... Uitgever: Dark Dragon Books Genre: Fantasy album

Jommeke : 268. Prins Carnaval Loock G Van Nys J

Paperback

ISBN: 9789462100916 € 5,50 Februari Alaaf! In café De Zatte Prins weerklinkt de carnavalsgroet. Het carnavalscomité van Zonnedorp houdt er een vergadering over wie de volgende Prins Carnaval wordt. Die mag voor één dag de plak zwaaien in Zonnedorp. Teofiel lijkt de geknipte kandidaat, maar de vader van Jommeke slaat het aanbod vriendelijk af. Dan maar Flip, de enige andere kandidaat... Maar dan ruikt Anatool zijn kans om een... Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: Kinder album

Freaks' Squeele pakket : 01. Promo Pakket Met Ex-Libris Maudoux Florent

Kid Lucky : 02. Lasso Mortale Achde

Paperback

Paperback

ISBN: 9789460781926 € 19,95 Februari

ISBN: 9782884713535 € 6,95 Februari

Drie studenten denken de wereld te kunnen redden en schrijven zich in voor een studie superhelden. Deze drie nieuwe rekruten ontdekken de geneugten van het universitaire leven, de meedogenloze concurrentie tussen studenten, sadistische leraren, examen stress en gevaarlijke samenzweringen. Een stripboek met en een lading verwijzingen naar de hedendaagse cultuur.Fris , origineel en grappig :...

Drie turven hoog, een geel hemd, een rode halsdoek en een grassprietje uit de mondhoek: dat is Kid Lucky ten voeten uit! Hij bewaart de orde in de school van Nothing Gulch en is sneller dan zijn schaduw Vooral als het gaat om karweitjes te ontvluchten! Een hilarische en zwierig getekende reeks over het ontstaan van een legende, die van de grootste maar nu nog even de kleinste cowboy van het...

Uitgever: Dark Dragon Books

Uitgever: Ballon Media N.V.

Genre: Fantasy album

Genre: Avontuur album

H.ell : 01. De Vele Gezichten Van De Dood Vrancken B

Lijst 66 : 05. Californie Stalner E

Desberg S

Paperback

ISBN: 9789055818488 € 9,50 Februari Ridder Harmond Ellander beging een onherstelbare fout. De koning heeft hem daarom van het hof verbannen en aangesteld als quaestor bij het politiekorps van de stad. Van het comfort en de weelde aan het koninklijk hof naar de hel, de stinkende achterbuurten van de stad: Ellander voortaan H.ELL moet even wennen aan zijn nieuwe status en de codes van zijn nieuwe leefwereld. Maar daar krijgt hij...

Morris

Hardback

ISBN: 9789461571175 € 16,95 Februari Alex, die beschikt over een explosieve lijst met namen van geïnfiltreerde agenten, wordt opgejaagd door de FBI en de KGB. Samen met zijn zoon Rob neemt hij de mythische 'Route 66'om de raadselachtige Sacha te ontmoeten. Hij is namelijk zijn contactpersoon die gevestigd is aan de westkust in Californië. Maar Sacha is helemaal niet diegene die men denkt en 'de clown', die in feite een... Uitgever: Medusa Genre: Detective/Thrillers

Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: Historisch

Highlands : Hc01. Het Portret Van Amelia Aymond P

Memphis : 01. Schijnwereld Marchal B

Hardback

Paperback

ISBN: 9789461571199 € 16,95 Februari

ISBN: 9789491684364 € 7,50 Februari

De Schotse Hooglanden, augustus 1743.De hertog van Plaxton, een rijke Schot die voor een alliantie met de Engelsen heeft gekozen, neemt de schilder Joseph Callander in dienst. De hertog heeft er echter geen vermoeden van dat deze daad tragische gevolgen zal hebben voor zijn zoon, William, die vijandig staat tegenover de politieke engagementen van zijn vader, en vooral voor zijn dochter,...

Louis Rockwell werkt als opmaker voor een krant uit Memphis, in de Amerikaanse staat Tennessee. Als hij zijn ex-verloofde tegen het lijf loopt, herkent die hem niet meer. Hij komt erachter dat ze in een uitgestrekte residentie woont waar alle bewoners lijken te leven als planten. Ook Louis¿ collega Roosevelt, die overal complotten ziet, heeft al vreemde fenomenen opgevangen in de stad. De twee...

Uitgever: Medusa

Uitgever: Glenat

Genre: Avontuur album

6

Rodolphe

Genre: Avontuur album

Prijzen zijn onder voorbehoud


Sisco : 07. De Wet Van Murphy Legrain

Paperback

Paperback

Het eerste album van Niklos Koda verscheen in 1999. De intelligente mix van spanning, spionage en magie wist meteen vele lezers te bekoren. Vijf jaar geleden sloot het tiende album de eerste verhalencyclus af. Het uitgelezen moment voor tekenaar Olivier Grenson om even afstand van de reeks te nemen en zich op andere, meer persoonlijke projecten te storten zoals het in 2013 verschenen Geen weg...

Sisco's gevangenisstraf op Ryker's Island is van korte duur. Met een handige chantagelist weet de geheim agent zich snel weer vrij te praten. Zijn terugkeer naar de Franse spionagediensten is echter turbulent. Hij raakt al meteen verstrikt in een complot, op touw gezet door de Mossad. Met zijn duistere verleden ziet de Israëlische geheime dienst in hem de ideale zondebok voor hun...

Uitgever: Ballon Media N.V.

Uitgever: Ballon Media N.V.

Genre: Detective/Thrillers

Genre: Detective/Thrillers

Op zoek naar de tijdvogel : 08. Voor De Zoektocht 04: Ridder Bolster Mallié

Teenage Mutant Ninja Turtles : 02. Oude Vijanden, Nieuwe Vijanden Waltz Tom

Paperback

Paperback

De Jager heeft Bolster uitgekozen om zijn leerling te worden. Hij moet zich bewijzen in een duel op het terrein van zijn meester: het uitgestrekte en ondoordringbare woud. De inzet voor Bolster is simpel: toetreden tot de ridderorde en het hart van prinses Mara veroveren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In de confrontatie met de beruchte jager staat hij bloot aan grote gevaren. De...

De Teenage Mutant Ninja Turtles zijn even weg geweest maar nu voor goed terug voor een reeks spannende avonturen. Hoewel de Teenage Mutant Ninja Turtle broers weer herenigd zijn, blijft er een bepaalde afstand tussen hen bestaan. Maar ze moeten wel op elkaar vertrouwen als generaal Krang onderzoeker Baxter Stockman onder druk zet om de turtles te vangen. Daarvoor zet hij zijn nieuwste...

Dufaux J

ISBN: 9789055818327 € 7,50 Februari

Le Tendre

ISBN: 9789085583493 € 9,50 Februari

Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: Fantasy album

Orakel van de Maan : 03. De Rode Capes Griffo Rodolphe

Paperback

ISBN: 9789491684357 € 9,50 Februari Giovanni zit afgezonderd in een klooster in de Meteoren. Op een dag ontdekt hij het stoffelijk overschot van broeder Ephrem. Naast zijn lijk ligt een steen waarop de geestelijke met zijn eigen bloed een vreselijke onthulling heeft geschreven: God bestaat niet. De boerenzoon uit Calabrië is helemaal van slag en verlaat in allerijl het klooster. Hij keert terug naar het huis van zijn oude... Uitgever: Glenat Genre: Avontuur album

Pelikaan Protocol : Hc02. Ponzio Marazano Hardback

ISBN: 9789461571182 € 16,95 Februari Twaalf doodgewone burgers zijn ontvoerd en naar een geheime plaats gebracht om er te worden onderworpen aan een vreemd experiment... Komen we wat meer te weten over wat de wetenschappers willen ontdekken met het in kaart brengen van de geest van deze 'veroordeelden zonder enig vonnis'?Zijn ze nu gevangenen dan wel cipiers, wetenschappers dan wel proefkonijnen, daders dan wel... Uitgever: Medusa Genre: Avontuur album

Benec

ISBN: 9789055818440 € 7,50 Februari

Eastman Kevin

ISBN: 9789460781858 € 8,95 Februari

Uitgever: Dark Dragon Books Genre: Kinder album

Thorgal, jonge jaren : 02. Het Oog Van Odin Surzhenko

Strips & Graphic Novels - Nederlandstalig

Niklos Koda : 11. De Dans Van De Duivel Grenson O

Yann

Paperback

ISBN: 9789055818464 € 7,50 Februari Om de zusjes Minkelsönn te bevrijden uit hun betovering door de jaloerse godin Frigg, gaat Thorgal op zoek naar het oog van Odin. Alleen daarmee kan hij de toorn van Frigg afwenden. De jonge snaak kruist het pad van de beruchte Nornen en van de knappe en mysterieuze Gunn. Hoewel het niet zo lijkt, helpen ze hem elk op hun eigen manier om zijn zoektocht tot een goed einde te brengen. Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: Fantasy album

Thorgal, jonge jaren : Hc02. Het Oog Van Odin Surzhenko Yann

Hardback

ISBN: 9789055818471 € 12,95 Februari Om de zusjes Minkelsönn te bevrijden uit hun betovering door de jaloerse godin Frigg, gaat Thorgal op zoek naar het oog van Odin. Alleen daarmee kan hij de toorn van Frigg afwenden. De jonge snaak kruist het pad van de beruchte Nornen en van de knappe en mysterieuze Gunn. Hoewel het niet zo lijkt, helpen ze hem elk op hun eigen manier om zijn zoektocht tot een goed einde te brengen. Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: Fantasy album

Prijzen zijn onder voorbehoud

7


Strips & Graphic Novels - Nederlandstalig

Voetbalgek : 06. Saive

Black Op seizoen II : 01. Labiano

Paperback

Paperback

Opschudding bij FC Leerklooiers! Trainer Marcel Vangool heeft het groot lot gewonnen en wil zijn fortuin in zijn voetbalclub steken. Hij trekt drie beroemde topvoetballers aan, die zijn ploeg en de supporters een tweede adem moeten geven: een onklopbare keeper en twee goalgetters. Terwijl Marcel de kantine ombouwt tot een echte spelershome, leren zijn spelers alle kneepjes van de...

Black-ops zijn de geheime operaties die de CIA uitvoert in de marge van wat wettelijk mag. Zo besliste de Amerikaanse geheime dienst in de jaren zeventig om een koppel dubbelagenten in Iran te laten infiltreren om oliemaatschappijen te screenen en verdachte geldstromen in kaart te brengen. Dit nieuwe seizoen van Black Op verheldert de troebele achtergronden van de oliecrisis die het Westen...

Uitgever: Ballon Media N.V.

Uitgever: Ballon Media N.V.

Genre: Humor album

Genre: Detective/Thrillers

Waar sprookjes vandaan komen : Hc02. Blauwbaard

Bloedheet : 01. Bloedheet Baru

Beka

ISBN: 9789462100923 € 6,50 Februari

Hardback

ISBN: 9789491684333 € 16,95 Februari Waar haalden Perrault, Grimm, Andersen en de andere sprookjesvertellers de mosterd? Wie inspireerde Carlo Collodi om zijn Pinokkio te bedenken? Vanwaar komt het idee voor Belle en het Beest? Scenarist Philippe Bonifay verzint verhalen over mensen of gebeurtenissen die aan de oorsprong hadden kunnen liggen van al die wonderlijke sprookjes. Elk sprookje heeft zijn verhaal... en elk verhaal... Uitgever: Glenat Genre: Avontuur album

Desberg S

ISBN: 9789085583523 € 9,50 Maart

Vautrin

Hardback

ISBN: 9789030370086 € 19,50 Maart Op de vlucht na een overval probeert Jimmy Cobb onder de verschroeiende zon van een bloedhete zomer uit handen van de politie te blijven. De buit verbergt hij in de buurt van een alleenstaande boerderij waar hij in extremis onderduikt. Het kind des huizes dat zich in een graanveld schuilhield en alles gadesloeg, heeft Jimmy niet opgemerkt. Net als dat hij niet kon vermoeden dat de oase van... Uitgever: Casterman Genre: Graphic Novel

Zeven levens van de Sperwer : Hc12. 15 Jaar Later 01 Julliard A Cothias P

Hardback

ISBN: 9789085583509 € 12,95 Februari 1642. Na een lange reis over de Atlantische Oceaan komen Ariane de Troïl, Beau en Germain aan in Parijs. Het is geen prettig thuiskomen: het huis van Ariane is leeggeplunderd en het drietal moet een nieuw onderkomen vinden. De situatie wordt er niet beter op als de burggraaf van Roquefeuille Ariane, vijftien jaar nadat zij hem letterlijk bij de neus nam, uitdaagt voor een duel. Na de...

Cell : 01. Klosin Przemyslaw Algera S

Paperback

ISBN: 9789460781971 € 8,95 Maart Een wereld waar gewone mensen het verschil maken. Ondanks alles en onder alle omstandigheden. De strijd tegen terrorisme stopt nooit. Uitgever: Dark Dragon Books Genre: Detective/Thrillers

Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: Historisch

Black Crow vertelt : Hc02. De Hermoine Delitte Hardback

ISBN: 9789491684388 € 14,95 Maart In 1778 staat het fregat Hermione in de steigers in het scheepsdok van Rochefort. Timmerlieden, boorders, kalfateraars, smeden en galeiboeven zijn druk in de weer omhet oorlogsschip zeewaardig te maken. Met een lengte van bijna 45 meter, 1500 m²zeilen, 26 kanonnen en kogels van 12 pond liegen de cijfers er niet om. In 1779 zoekt Gilbert Motier, ook bekend als markies La Fayette, steun bij...

Champions : 24. Deel 24 Paperback

ISBN: 9789085362791 € 6,95 Maart Het voetbal seizoen staat bijna weer voor de deur, tot die tijd kun je flink lachen om de grappen van de Champions Uitgever: Boemerang Genre: Humor album

Uitgever: Glenat Genre: Avontuur album

8

Prijzen zijn onder voorbehoud


Hardback

ISBN: 9789088861437 € 19,95 Maart De roemruchte geschiedenis van het stripblad Pep, verteld in woord en beeld. Meer dan 80 pagina's stripgeschiedenis met prachtig beeldmateriaal uit de spannendste periode uit de geschiedenis van het Nederlandse beeldverhaal. Uitgever: Don Lawrence Genre: Klassiek album

Enorme Angst : Hc01. De Opstand Der Oceanen Lapiere Wul S

Hardback

ISBN: 9789460781902 € 18,95 Maart Het jaar 2157. Even onverklaarbaar als plotseling bevriest het water op Aarde niet meer. Hoewel de mens op aarde met succes de opwarming van de planeet en de stijging van de zeespiegel is tegengegaan, smelten de polen en de gletsjers in slechts een paar dagen, waardoor tsunami's, stormvloeden en overstromingen meer dan een derde van de bewoonde wereld vernietigen. Hoe kan de moleculaire... Uitgever: Dark Dragon Books Genre: Fantasy album

Douwe Dabbert : 02. Het Verborgen Dierenrijk Wijn P Roep T

Paperback

ISBN: 9789088861550 € 7,95 Maart Douwe Dabbert belandt in een sprookjesachtige wereld met pratende dieren die ondanks herkenbare menselijke trekken in volledige harmonie met elkaar leven. Maar wanneer Ludo Lafhart de kip die als herbergier de kost verdient aan een roedel uitgehongerde wolven voert, gaat het mis in het verborgen dierenrijk. Uitgever: Don Lawrence

Esteban : 04. Gevangen Aan De Andere Kant Van De Wereld Bonhomme Paperback

ISBN: 9789031432950 € 7,50 Maart Onterecht beschuldigd van piraterij zit de bemanning van de Leviathan vast in een streng bewaakte strafkolonie. Ze hadden het nooit mogen opnemen tegen de walvisvaarder van de gouverneur van Ushuaïa! Hun lot lijkt bezegeld, tot een jonge indiaan zich laat aannemen als bewaker. Esteban! Esteban beleeft een groot ontsnappingsavontuur, in de lijn van films als Papillon en Escape from Alcatraz.

Genre: Fantasy album

Uitgever: Ballon Media N.V.

Douwe Dabbert : Hc02. Het Verborgen Dierenrijk Wijn P

Eugène : 06. Bakkie Troost Barreveld

Roep T

Hardback

ISBN: 9789088861581 € 14,95 Maart Douwe Dabbert belandt in een sprookjesachtige wereld met pratende dieren die ondanks herkenbare menselijke trekken in volledige harmonie met elkaar leven. Maar wanneer Ludo Lafhart de kip die als herbergier de kost verdient aan een roedel uitgehongerde wolven voert, gaat het mis in het verborgen dierenrijk.

Genre: Avontuur album

Paperback

Strips & Graphic Novels - Nederlandstalig

De jaren PEP : Hc01. De Jaren Pep Apeldoorn Ger

ISBN: 9789070060701 € 8,95 Maart De populaire strip Eugène, onder andere bekend uit Veronica Magazine, verschijnt vanaf nu bij Strip2000. Eugène staat, samen met zijn buurman, midden in de moderne maatschappij. De laatste trends in onze maatschappij blijven niet gespaard van kleurrijke kritiek. Uitgever: Strip2000 Genre: Humor album

Uitgever: Don Lawrence Genre: Fantasy album

Eerlijke Lui : Hc03. Durieux Gibrat

Franka : 17. Eigen Risico (Geheel Herziene Editie) Kuijpers Henk

Hardback

Paperback

ISBN: 9789031432967 € 14,95 Maart Philippe Manche heeft in een pittoresk Frans dorpje te midden van de wijngaarden rond Bordeaux eindelijk rust gevonden. Hij runt er de boekhandel die hij erfde van Robert en vult zijn vrije tijd met vispartijtjes met zijn vrienden en een liefdesrelatie per brief met Camille. Als de zomer aanbreekt, komen zijn moeder en zijn zoon de vakantie bij hem doorbrengen. De ontwapenende dialogen en...

ISBN: 9789076706467 € 8,95 Maart Geheel herziene editie van 'Eigen Risico' aangevuld met 6 extra pagina's Uitgever: Franka Genre: Avontuur album

Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: Avontuur album

Prijzen zijn onder voorbehoud

9


Strips & Graphic Novels - Nederlandstalig

Franka : Hc17. Eigen Risico ( Geheel Herziene Editie) Kuijpers Henk

Guardian : Hc01. Damen Robert

Hardback

ISBN: 9789088861536 € 16,95 Maart

Geheel herziene editie van 'Eigen Risico' aangevuld met 6 extra pagina's

Eerste deel uit de reeks Guardian, waarin een mooie mysterieuze vrouw het opneemt tegen bovennatuurlijke krachten in het Victoriaanse Engeland.

ISBN: 9789076706719 € 17,95 Maart

Uitgever: Franka Genre: Avontuur album

Hardback

Uitgever: Don Lawrence Genre: Fantasy album

Gauguin : Hc01. Buiten Gebaande Paden Gaultier

January Jones : 03. De Schatten Van Koning Salomo Heuvel E

Hardback

Paperback

In 1891 is Paul Gauguin de Europese bekrompenheid en stijfburgerlijkheid spuugzat. De uitgebluste kunstschilder beslist om voorgoed naar Tahiti te vertrekken. In de tropen zoekt en vindt hij een gevoel van totale ontheemding en krijgt hij een tweede adem. Zijn levenslust en inspiratie borrelen op en hij slaat opnieuw aan het schilderen: prachtige Polynesische vrouwenportretten, in expressieve...

January Jones beleeft weer een spannend avontuur, in de beste traditie van de grote hollywoodfilms waarin het allemaal draait om de verborgen schatten van koning Salomo.

Le Roy

ISBN: 9789055818181 € 19,95 Maart

Lodewijk M

ISBN: 9789088861543 € 8,95 Maart

Uitgever: Don Lawrence Genre: Avontuur album

Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: Klassiek album

Golden Dogs : 01. Fanny Griffo Desberg S

Paperback

ISBN: 9789055818501 € 7,50 Maart Ze zijn met z'n vieren: twee jongens en twee meisjes. Diefstal, oplichting en vervalsing: ze hebben alle vier hun eigen specialiteit in de onderwereld van het Dickensiaanse Londen. Nu bundelen ze hun talenten met één ambitie: de meest beruchte dievenbende van The Big Smoke worden! Misdaadserie in vier delen van topduo Griffo en Desberg.

January Jones : Hc03. De Schatten Van Koning Salomo Heuvel E Lodewijk M Hardback

ISBN: 9789088861574 € 16,95 Maart January Jones beleeft weer een spannend avontuur, in de beste traditie van de grote hollywoodfilms waarin het allemaal draait om de verborgen schatten van koning Salomo. Uitgever: Don Lawrence Genre: Avontuur album

Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: Detective/Thrillers

Guardian : 01. Damen Robert Paperback

ISBN: 9789088861529 € 8,95 Maart Eerste deel uit de reeks Guardian, waarin een mooie mysterieuze vrouw het opneemt tegen bovennatuurlijke krachten in het Victoriaanse Engeland.

10

Kabur, de rode ster : Hc01. De Rode Ster Ratera Mike Hardback

ISBN: 9789460781933 € 18,95 Maart Over 6000 jaar zal The Reaper Kabur weer tot leven wekken om hem te helpen de Wan heren te verslaan die de aarde hebben overgenomen.

Uitgever: Don Lawrence

Uitgever: Dark Dragon Books

Genre: Fantasy album

Genre: Fantasy album

Prijzen zijn onder voorbehoud


Paperback

ISBN: 9789034305336 € 7,95 Maart Kapitein Kreis en het Lunafront maken dit keer een verre ruimtereis, die ze op 4,3 lichtjaren van de aarde brengt. Ze willen de planeet Centauri A bezoeken en verkennen. Bij aankomst op die planeet blijkt dat alles precies hetzelfde is als de planeet aarde: Dezelfde steden, dezelfde voertuigen, dezelfde mensen, letterlijk alles is exact hetzelfde! Het lijkt wel of de aarde in deze planeet is... Uitgever: Arboris Genre: SF album

Koud Licht integraal : Hc01. Het Verkillende Gif Sicomoro Mayko Pierre Hardback

ISBN: 9789034305404 € 22,50 Maart Het hoogste gezag van Primor heeft zich uitgesproken voor opneming van het menselijke ras in de interplanetaire federatie; een ongelofelijke meevaller voor de mensen, die door vroeger wangedrag tot paria's van de melkweg geworden waren. Frank Willis en zijn dochter Shelly zullen dan voortaan niet meer als tweederangsburgers beschouwd worden! De afschaffing van de status aparte van de... Uitgever: Arboris Genre: Avontuur album

Kapitein Kreiss : Hc03. De Spiegelplaneet Heijink John Hardback

ISBN: 9789034305343 € 17,95 Maart Kapitein Kreis en het Lunafront maken dit keer een verre ruimtereis, die ze op 4,3 lichtjaren van de aarde brengt. Ze willen de planeet Centauri A bezoeken en verkennen. Bij aankomst op die planeet blijkt dat alles precies hetzelfde is als de planeet aarde: Dezelfde steden, dezelfde voertuigen, dezelfde mensen, letterlijk alles is exact hetzelfde! Het lijkt wel of de aarde in deze planeet is...

Koud Licht integraal : Hc01. Het Verkillende Gif Sicomoro Mayko Pierre Hardback

ISBN: 9789034305411 € 22,50 Maart Uitgever: Arboris Genre: Avontuur album

Uitgever: Arboris Genre: SF album

Konvooi : 07. Q.H.I. Buchet Philippe Morvan Jean-David Paperback

ISBN: 9034302695 € 7,95 Maart Voormalig generaal Rib'Wund is in de gevangenis terecht gekomen omdat Nävis hem daar heeft laten opsluiten voor verboden handelingen. Onder de criminelen is echter een opstand uitgebroken. Op de achtergrond hebben kwaadwillenden twee verschillende groeperingen in het gevang tegen elkaar opgezet. Ze gaan met elkaar het gevecht aan om de macht, daarbij denkend dat ze wel gered zullen worden en...

Lemuria, de verloren jaren van : 01. Apriyadi K Algera S

Strips & Graphic Novels - Nederlandstalig

Kapitein Kreiss : 03. De Spiegelplaneet Heijink John

Paperback

ISBN: 9789460781964 € 8,95 Maart Een vriendschap tussen een ontvoerde man en een jongen op zoek naar zijn verleden. Een bevrijde slavin zoekend naar een toekomst. een ontmoeting die de geschiedenis zal veranderen. Uitgever: Dark Dragon Books Genre: Fantasy album

Uitgever: Arboris Genre: SF album

Konvooi : 13. In Gecontroleerde Slip Morvan J Buchet

Paperback

ISBN: 9789034305305 € 7,95 Maart Nävis doet mee aan de Cannonball van de Ruimte, een illegale race waarbij alle trucs zijn toegestaan, omdat het de enige manier om onopvallend met Bobo in contact te komen. Ze wil van hem weten waarom hij zo lang tegen haar heeft gelogen en wie de geheimzinnige financier is, die in de tijd dat ze voor Konvooi werkte haar kosten betaalde. Er staat haar bij deze rit van de waarheid een woeste...

Lemuria, de verloren jaren van : Hc01. Apriyadi K Algera S

Hardback

ISBN: 9789460781957 € 17,95 Maart Een vriendschap tussen een ontvoerde man en een jongen op zoek naar zijn verleden. Een bevrijde slavin zoekend naar een toekomst. een ontmoeting die de geschiedenis zal veranderen. Uitgever: Dark Dragon Books Genre: Fantasy album

Uitgever: Arboris Genre: Fantasy album

Prijzen zijn onder voorbehoud

11


Strips & Graphic Novels - Nederlandstalig

Mieleke, Melleke Mol : 12. Kan Het Wat Stiller? Stallaert D Urbanus

Niourk : Hc02. De Stad Vatine O Wul S

Hardback

Paperback

ISBN: 9789460781889 € 18,95 Maart

Tante Tulp is over haar toeren, want Mieleke en Melleke en zelfs Mol maken ontzettend veel kabaal! Met trom en cimbalen zetten onze sloebers het hele huis op stelten. Gelukkig komt Tut op bezoek en moeten Mieleke en Melleke het wat rustiger aan doen. Benieuwd of dat lukt!

Na zijn bezoek aan de stad stelt het zwarte kind zich voor hoe hij glorieus door zijn stam onthaald en geaccepteerd zou worden. De teleurstelling zijn immens als zijn dorp verwoest blijkt te zijn door vuur. Alle sporen wijzen erop dat zijn stam naar het noorden is getrokken waar nog wild in overvloed is. Daarvoor moet de stam langs de gigantsiche gemuteerde octopus babies.Hij is net op tijd om...

ISBN: 9789002254086 € 5,95 Maart

Uitgever: WPG Uitgevers Genre: Humor album

Mike Ratera best of : 01. Ratera Mike Hardback

ISBN: 9789460781940 € 19,95 Maart Mike Ratera betovert zijn lezers met zijn uitgesproken stijl van weelderige vrouwen en waanzinnige monsters. In dit album veel nieuw werk en tevens artwork voor Zang der Elfen, diverse pitches voor Ithaqua, Kabur, Imperator en de TV serie Spartacus! Uitgever: Dark Dragon Books Genre: Klassiek album

Uitgever: Dark Dragon Books Genre: Fantasy album

Perico : 01. Perico 1/2 Berthet Hautiere

Paperback

ISBN: 9789085583516 € 9,50 Maart Cuba, 1958. Terwijl het leger in het zuiden de rebellen van Castro bevecht, bruisen en swingen de straten van Havana. Joaquin, een eenvoudige, onopvallende ober en Elena, een jonge, beeldschone zangeres, werken allebei in de Sans Souci, een van de grootste casino's van de stad. Als een klant wordt vermoord, komt Joaquin in het bezit van een koffer met duizenden dollars in. Hij wil Cuba... Uitgever: Ballon Media N.V. Genre: Avontuur album

Negen van het Godshuis : 03. De Ketens Van De Macht Berr Rodolphe

Paperback

ISBN: 9034303306 € 7,95 Maart Negen mensen, die als enige overeenkomst hebben dat ze op dezelfde avond op de parkeerplaats met de merkwaardige naam 'Het Godshuis' geweest zijn, merken dat ze ineens beschikken over vreemde, angstaanjagende krachten en uitzonderlijke talenten. Aanvankelijk zijn ze er blij mee, maar als de tijd verstrijkt blijken er ook griezelige kanten aan te zitten. Bovendien zijn diverse geheimen diensten... Uitgever: Arboris

Qumran : 01. Gemine S Makyo P

Hardback

ISBN: 9789491684401 € 16,95 Maart Ary, een jonge joodse paleontoloog, en zijn vriend Alexander, een archeoloog, zoeken verwoed naar de Rol van de Messias, een van de verdwenen Dode Zee-rollen van Qumran. De inhoud ervan zou het christendom doen wankelen op zijn grondvesten. Maar ze zijn niet de enigen die speuren naar het beruchte manuscript waarop een vloek lijkt te rusten. Zo eindigt iedereen die een meer dan gewone... Uitgever: Glenat Genre: Avontuur album

Genre: Klassiek album

Negen van het Godshuis : Hc03. De Ketens Van De Macht Berr Rodolphe

Hardback

ISBN: 9034303314 € 17,95 Maart Negen mensen, die als enige overeenkomst hebben dat ze op dezelfde avond op de parkeerplaats met de merkwaardige naam 'Het Godshuis' geweest zijn, merken dat ze ineens beschikken over vreemde, angstaanjagende krachten en uitzonderlijke talenten. Aanvankelijk zijn ze er blij mee, maar als de tijd verstrijkt blijken er ook griezelige kanten aan te zitten. Bovendien zijn diverse geheimen diensten...

Qumran : 02. Gemine S Makyo P

Hardback

ISBN: 9789491684418 € 16,95 Maart Ary, een jonge joodse paleontoloog, en zijn vriend Alexander, een archeoloog, zoeken verwoed naar de Rol van de Messias, een van de verdwenen Dode Zee-rollen van Qumran. De inhoud ervan zou het christendom doen wankelen op zijn grondvesten. Maar ze zijn niet de enigen die speuren naar het beruchte manuscript waarop een vloek lijkt te rusten. Zo eindigt iedereen die een meer dan gewone... Uitgever: Glenat Genre: Avontuur album

Uitgever: Arboris Genre: SF album

12

Prijzen zijn onder voorbehoud


Makyo P

Snippers : 03. Verboden Te Voeren Jongh A De

Hardback

Paperback

ISBN: 9789491684425 € 16,95 Maart Ary, een jonge joodse paleontoloog, en zijn vriend Alexander, een archeoloog, zoeken verwoed naar de Rol van de Messias, een van de verdwenen Dode Zee-rollen van Qumran. De inhoud ervan zou het christendom doen wankelen op zijn grondvesten. Maar ze zijn niet de enigen die speuren naar het beruchte manuscript waarop een vloek lijkt te rusten. Zo eindigt iedereen die een meer dan gewone...

ISBN: 9789070060695 € 8,95 Maart Snippers volgt de perikelen in het dagelijkse leven van de huisgenoten Aimée en Stef. Volg de verdere avonturen van Aimée en Stef in dit nieuwe album. Met drie albums is Snippers inmiddels een echte serie geworden. Uitgever: Strip2000 Genre: Humor album

Uitgever: Glenat Genre: Avontuur album

Qumran pakket : 01. Delen 1 En 2 Gemine S Makyo P

Hardback

ISBN: 9789491684432 € 25,00 Maart Uitgever: Glenat Genre: Avontuur album

Soeperman : 02. Op Eenzame Hoogte Uilenbroek R Ritstier W

Paperback

ISBN: 9789088861567 € 8,95 Maart Soeperman beleeft weer hilarische avonturen als hij het opneemt tegen ijsmonsters, vampieren, aliens, strandwachten, politici, milieuactivisten en wandelende doden. Uitgever: Don Lawrence Genre: Humor album

Rooie Oortjes the best off : 01. Dany Dany Paperback

ISBN: 9789085362876 € 6,95 Maart Uitgever: Boemerang Genre: Erotiek album

Special Branch : Hc02. De Reis Van De Great Eastern 2/3 Hamo Seiter R

Strips & Graphic Novels - Nederlandstalig

Qumran : Hc03. Gemine S

Hardback

ISBN: 9789491684395 € 14,95 Maart Robin en Charlotte, de twee agenten van de Special Branch, voeren verder onderzoek naar de geheimzinnige moord 22 jaar geleden aan boord van passagiersschip The Great Eastern. De getuigenis van niemand minder dan Jules Verne en een foto in de jasvoering van het lijk brengen de opheldering dichterbij. Met voor hun tijd revolutionaire wetenschappelijke methodes verzamelen ze aanwijzingen om de... Uitgever: Glenat Genre: Avontuur album

Scott Leblanc : 03. Paniek Over Saigon Devic Geluck P

Paperback

ISBN: 9789030370024 € 7,50 Maart 1968. De sympathieke Scott Leblanc, een jongeman die blaakt van enthousiasme, is reporter bij het tijdschrift Bien en vue, waar hij de drijvende kracht is achter de rubriek 'Dieren en sterren'. Hij is er echter van overtuigd dat hij alles van een grote reporter in zich heeft en voorbestemd is voor spectaculaire successen. Tegen de achtergrond van de studentenopstand in Parijs kruisen Scott en...

Stefan Wul pakket : Hc01. Enorme Angst 1 & Niourk 2 Hardback

ISBN: 9789460781919 € 18,95 Maart Stefan Wul's ware passie is altijd science fiction geweest. Zijn verhalen uit de zestiger jaren zijn door miljoenen lezers over de hele wereld verslonden en de films die van zijn boeken gemaakt werden, wonnen grote prijzen. Dat zijn werk tijdloos is bewijst het feit dat grootmeesters uit deze tijd zoals Olivier Vatine en Didier Cassegrain zich wagen aan een nieuwe adaptatie van de... Uitgever: Dark Dragon Books Genre: Fantasy album

Uitgever: Casterman Genre: Avontuur album

Prijzen zijn onder voorbehoud

13


Strips & Graphic Novels - Nederlandstalig

Storm : 00. Commandant Grek Lawrence Don

Tanguy & Laverdure : 27. Operatie Opium Garreta Renaud

Paperback

Paperback

Special rondom de reeks Storm met daarin het complete verhaal Commandant Grek, voorafgegaan door een uitgebreid dossier met veel uniek materiaal.

Als reactie op de gebeurtenissen van 11 september, besluit het Franse leger troepen naar Afghanistan te sturen. Tijdens een verkenningsopdracht verdwijnt de Mirage van Tanguy van het radarscherm, wat het begin is van een razend spannende race tegen de tijd, waarbij zelfs een opdracht in het hart van de Iraanse republiek moet worden uitgevoerd! Deze nieuwe aflevering van de avonturen van...

Wernham Vince

ISBN: 9789088861598 € 8,95 Maart

Uitgever: Don Lawrence Genre: SF album

Laidin Jean-Claude

ISBN: 9789034305312 € 8,95 Maart

Uitgever: Arboris Genre: Avontuur album

Storm : Hc00. Commandant Grek Lawrence Don Wernham Vince Hardback

ISBN: 9789088861604 € 16,95 Maart Special rondom de reeks Storm met daarin het complete verhaal Commandant Grek, voorafgegaan door een uitgebreid dossier met veel uniek materiaal. Uitgever: Don Lawrence Genre: SF album

Tanguy & Laverdure : Hc27. Operatie Opium Garreta Renaud Laidin Jean-Claude Hardback

ISBN: 9789034305329 € 18,95 Maart Als reactie op de gebeurtenissen van 11 september, besluit het Franse leger troepen naar Afghanistan te sturen. Tijdens een verkenningsopdracht verdwijnt de Mirage van Tanguy van het radarscherm, wat het begin is van een razend spannende race tegen de tijd, waarbij zelfs een opdracht in het hart van de Iraanse republiek moet worden uitgevoerd! Deze nieuwe aflevering van de avonturen van... Uitgever: Arboris Genre: Avontuur album

Storm Dossier Editie : Hc28. De Race Van Opaal Lawrence Don Wernham Vince Hardback

ISBN: 9789088861338 € 39,95 Maart Uitgever: Don Lawrence Genre: Fantasy album

Tim Tijdloos : 01. Het Switchkristal Hogenbirk P Ritstier W

Paperback

ISBN: 9789070060718 € 8,95 Maart Tim Tijdloos is beroemd geworden in de Eppo. Nu eindelijk een compleet album. Lees de leuke, spannende en grappige avonturen van Tim, zijn trouwe viervoeter Plotsy, zijn ouders en natuurlijk de kwade Professor Digidoom. Inclusief een volledig nieuw en nooit eerder gepubliceerd verhaal. Uitgever: Strip2000 Genre: Humor album

Swamp Thing : 06. Weg Met De Strips Oudshoorn F

Typhaon : 01. Typhaon Sorel

Paperback

Hardback

ISBN: 9789070060640 € 8,95 Maart Nieuwe avonturen van de albino-krokodil met de rode broek en zijn vrienden Ted E beer en de immer protesterende Raoul. Samen beleven ze in het moeras de meest absurde avonturen. Weg met de strips meent Raoul natuurlijk diep in zijn hart niet. Maak het allemaal mee in dit zesde album van Swamp Thing. Uitgever: Strip2000 Genre: Humor album

Dieter

ISBN: 9789030370017 € 25,00 Maart Nacht. Volle zee. Eleonore Bridgers zwalpt rond in een reddingssloep. Zij wordt in extremis van een gewisse dood gered door de bemanning van het zeilschip Typhaon. De sfeer aan boord van het schip intrigeert haar. Waarom wordt zij gemeden door de ruige zeebonken? Waarom worden steevast alle zeilen bijgezet als het stormt? Wanneer het schip de Sargassozee doorkruist, wordt het aangevallen door... Uitgever: Casterman Genre: Graphic Novel

14

Prijzen zijn onder voorbehoud


Vlindernetwerk integraal : Hc01. De Perverse Baron Cecil Corbeyran

Paperback

ISBN: 9789070060794 € 8,95 Maart

Hardback

ISBN: 9789034305428 € 22,50 Maart

Barones Theresa Dingsgrave - Borchave van Wavel bereidt zich voor op de jaarlijkse familiedag. Zij kan niet vermoeden dat geschiedenisstudent Herald Berkhout, zoon van de dienstbode, ongewild een familiegeheim dreigt te onthullen. Duik in dit eerste spannende avontuur van Uuterwaerdt.

Uitgever: Arboris Genre: Avontuur album

Uitgever: Strip2000 Genre: Humor album

Valstrik op Zarkass : Hc02. Cassegrain D Wul S

White Crows : 02. De Sekte Van De Suprematisten Djief

Hardback

Paperback

ISBN: 9789460781896 € 18,95 Maart

ISBN: 9789034305398 € 7,95 Maart

Missie volbracht: Marcel en Louis hebben eindelijk de crash site van het buitenaardse schip ontdekt en in beslag genomen. Daar vinden zij waardevolle metaalfragmenten die hen onkwetsbaar voor vuur maken! Maar orders van hun hoofdkantoor maken het noodzakelijk om het gebied te evacueren en te vernietigen. Om op tijd weg te komen, dalen de twee agenten af naar de heilige rivier met een...

Het hoogste gezag van Primor heeft zich uitgesproken voor opneming van het menselijke ras in de interplanetaire federatie; een ongelofelijke meevaller voor de mensen, die door vroeger wangedrag tot paria's van de melkweg geworden waren. Frank Willis en zijn dochter Shelly zullen dan voortaan niet meer als tweederangsburgers beschouwd worden! De afschaffing van de status aparte van de...

Uitgever: Dark Dragon Books

Uitgever: Arboris

Genre: Fantasy album

Genre: Avontuur album

Vier ruiters van de Apocalyps : 03. Het Einde Der Tijden Bisley Simon

Ze is van mij : 01. Ze Is Van Mij! Gremmen M Paperback

Mendheim Michael

Strips & Graphic Novels - Nederlandstalig

Uuterwaerdt : 01. Fout In De Oorlog Roozen H

ISBN: 9789070060725 € 8,95 Maart

Paperback

ISBN: 9789034305350 € 9,95 Maart

Rare snijboon Diederik (redactielid van zowel Veronica Magazine als Eppo stripblad), artistiek puberjochie Tex, en Alfred, de verwaande hond van Jody de Engelse au pair, vechten alledrie om de liefde van die laatstgenoemde, lieve jongedame. Lukt het een van deze mannen haar hart te veroveren?

Adam Cahill is opgeleid door de Orde van Salomo en maakt deel uit van een zeer select groepje krijgers, dat als taak heeft de zeven heilige zegels van het Einde der Dagen te bewaken. Als de door ontelbare profeten van vele godsdiensten voorspelde dag van de Apocalyps aanbreekt, wordt de Orde van alle kanten aangevallen. Adams wereld wordt vernietigd, zijn gezin vermoord en zelf komt hij recht...

Uitgever: Strip2000 Genre: Humor album

Uitgever: Arboris Genre: Fantasy album

catgenforcetextbelowlasttable

Vier ruiters van de Apocalyps : Hc03. Het Einde Der Tijden Bisley Simon Mendheim Michael Hardback

ISBN: 9789034305367 € 19,95 Maart Adam Cahill is opgeleid door de Orde van Salomo en maakt deel uit van een zeer select groepje krijgers, dat als taak heeft de zeven heilige zegels van het Einde der Dagen te bewaken. Als de door ontelbare profeten van vele godsdiensten voorspelde dag van de Apocalyps aanbreekt, wordt de Orde van alle kanten aangevallen. Adams wereld wordt vernietigd, zijn gezin vermoord en zelf komt hij recht... Uitgever: Arboris Genre: Fantasy album

Prijzen zijn onder voorbehoud

15


Herdrukken - Nederlandstalig

Durango : 01. Sterven Als Een Hond In De Sneeuw (Herdruk) Swolfs Y Swolfs Y

Paperback

ISBN: 903432799X € 7,95 Maart Naar aanleiding van een wanhoopsbrief van zijn broer Harry komt Durango naar White Valley, waar senator Howlett oppermachtig is. Zijn terreurbewind heeft al een groot aantal onschuldige mensen het leven gekost en de burgers van de stad beginnen te beseffen dat dit geweld alleen met nog meer geweld bestreden kan worden...

Kuifje facsimile kleur : Hc19. Cokes In Voorraad (Herdruk) Herge Hardback

ISBN: 9789030360704 € 19,50 Maart In het album Cokes in Voorraad (1958) ontdekt de lezer dat de slavenhandel nog altijd bestaat. Tijdens een tocht in de Arabische Golf zal Kuifje er, na een indrukwekkend zeegevecht, in slagen deze schaamteloze en clandestiene mensenhandel, opgezet door de sinistere Rastapopoulos, te verijdelen. Uitgever: Casterman Genre: Avontuur album

Uitgever: Arboris Genre: Western

Durango : 02. Geweld Van De Woede (Herdruk) Swolfs Y Swolfs Y

Paperback

ISBN: 9034328007 € 7,95 Maart Durango logeert bij ouwe Sean Kelly om te herstellen van de verwondingen die hij in White Valley opgelopen heeft, maar het ziet er naar uit dat hij zijn revolverhand nooit meer zal kunnen gebruiken. Als bankrover Callahan en zijn maten zijn pad kruizen blijkt er echter meer mogelijk te zijn dan Durango voor mogelijk gehouden had...

Van nul tot nu : Hc02. De Vaderlandse Geschiedenis Van 1648 Tot 1815 Roep Thom Loerakker Co Hardback

ISBN: 9789054252023 € 10,95 Januari De Gouden Eeuw, de Verenigde Oostindische Compagnie, rampjaar 1672, periode van neergang, Bataafse Republiek, Franse tijd, Slag bij Waterloo. Uitgever: Big Balloon Genre: Historisch

Uitgever: Arboris Genre: Western

Durango : 13. Zonder Genade (Herdruk) Swolfs Y Swolfs Y

Paperback

ISBN: 9034327825 € 7,95 Maart Uitgever: Arboris Genre: Western

Van nul tot nu : Hc03. De Vaderlandse Geschiedenis Van 1815 Tot 1940 Roep Thom Loerakker Co Hardback

ISBN: 9789054252122 € 10,95 Januari Opkomst van handel en industrie, onafhankelijkheid België, grondwetsherziening van 1848, onstaan politieke partijen, Eerste Wereldoorlog, opkomst fascisme, begin Tweede Wereldoorlog. Uitgever: Big Balloon Genre: Historisch

Durango : Hc13. Zonder Genade Swolfs Y Hardback

ISBN: 9789034327833 € 17,95 Maart Uitgever: Arboris Genre: Western

Van nul tot nu : Hc04. De Vaderlandse Geschiedenis Vanaf 1940 Roep Thom Loerakker Co Hardback

ISBN: 9789054257721 € 10,95 Januari Duitse bezetting, jodenvervolging, bevrijding, Indonesië onafhankelijk, wederopbouw, koude oorlog, provo, oliecrisis, protestbewegingen, Europese samenwerking, val Berlijnse muur, invoering euro. Uitgever: Big Balloon Genre: Historisch

16

Prijzen zijn onder voorbehoud


Loerakker Co Hardback

ISBN: 9789054250265 € 10,95 Januari Wonen, eten, misdaad en straf en seksualiteit door de eeuwen heen. De geschiedenis van de gewone man en vrouw. Uitgever: Big Balloon Genre: Historisch

Van nul tot nu pakket : 01. Pakket Met Delen 1 T/M 5 Roep Thom Loerakker Co Paperback

ISBN: 9789054257271 € 24,95 Januari Dit pakket bestaat uit de delen 1 t/m 5 van de Van nul tot nu serie uitgevoerd in softcover. Uitgever: Big Balloon Genre: Historisch

Herdrukken - Nederlandstalig

Van nul tot nu : Hc05. De Geschiedenis Van Het Dagelijks Leven Roep Thom

Van toen tot nu : 01. Van Hunebed tot Planetarium (Canon) Damen Robbert Paperback

ISBN: 9789047802396 € 14,95 Januari Uitgever: Big Balloon Genre: Historisch

Van toen tot nu : 02. Van Napoleon Tot Euromunt (Canon) Damen Robbert Paperback

ISBN: 9789047802402 € 14,95 Januari Uitgever: Big Balloon Genre: Historisch

catgenforcetextbelowlasttable

Prijzen zijn onder voorbehoud

17


Comics & Graphic Novels - Engelstalig

5,000 Kilometers Per Second Fior M

Batman / Judge Dredd Collection Grant A

Paperback

Paperback

A love story told elliptically in stunning watercolors.Winner of the prestigious Grand Prize of the 2010 Angoulême Comics Festival, 5,000 Kilometers Per Second tells or almost tells the love story between Piero and Lucia, which begins with a casual glance exchanged by teenagers across the street through a window and ends with a last, desperate hook-up between two older, sadder one-time...

When Batman crosses paths with the gleefully violent Judge Dredd, things are bound to get ugly! In these tales from the 1990s, the two crimefighters face The Riddler and The Joker and battle extra-dimensional gladiators. A special bonus included in this collection is Judge Dredd's epic battle with alien bounty hunter Lobo.This amazing new colleciton includes Batman/Judge Dredd: Judgment...

ISBN: 9781606996669 € 19,99 Januari

Genre: Strips/Comics

ISBN: 9781401236786 € 19,99 Januari

Uitgever: DC Comics Genre: Strips/Comics

Aphrodite IX : (01): Reborn Hawkins M Sejic S

Paperback

ISBN: 9781607068280 € 9,99 Januari Hundreds of years after a cataclysmic event scorched the surface, Earth and its inhabitants have been forever altered and a new landscape and political struggle has taken hold between two distinct factions fighting for control. Aphrodite IX is both anachronism and advanced technology in a world that she no longer recognizes. To survive in this future, she must choose sides in a war that she... Genre: Strips/Comics

Batman: arkham unhinged : (02) Fridolfs D Paperback

ISBN: 9781401242831 € 14,99 Januari In these stories inspired by the best selling videogame Batman: Arkham City, Dr. Hugo Strange has gained control of Arkham Asylum. Now, Gotham City has become a massive prison ruled by criminals. Will the Dark Knight be able to take back his city from the hands of a psychopath? Or will be fall victim to the madness that has gripped Gotham?BATMAN: ARKHAM UNHINGED VOLUME 2 contains tales... Uitgever: DC Comics Genre: Strips/Comics

Art Of Painted Comics Ross A

Batman: arkham unhinged : (03) Fridolfs D

Hardback

Hardback

"The history of painters in comics goes back to the dawn of pulp magazine covers. From ""The Shadow"" and ""The Spider"" to ""The Black Bat"" and so many other characters, painter's works have graced the covers of comics and pulps, which have influenced many artists over the decades. This deluxe coffeetable art book, edited and overseen by Alex Ross - one of the comic industry's most recognized..."

In these stories originally available only online and tying into the bestselling video game BATMAN: ARKHAM CITY, Dr. Hugo Strange has gained control of Arkham Asylum and is determined to keep the city's criminal element behind bars. Gotham City in turn has been transformed into a massive prison, run by a madman and ruled by the criminal element. BATMAN: ARKHAM UNHINGED VOLUME 3: END GAME...

Lawrence C

ISBN: 9781606903537 € 49,99 Januari

Genre: Strips/Comics

Alexander J

ISBN: 9781401243050 € 24,99 Januari

Uitgever: DC Comics Genre: Strips/Comics

Avengers: West Coast Avengers: Sins Of The Past Englehart S

Batman: The Dark Knight (02): Cycle Of Violence Hurwitz G

Paperback

Paperback

Aliens, androids, demons, mutants and more! Still in the team's early days, the wondrous Whackos continue filling out their roster, but the crazed and compulsive Quicksilver is out to depopulate both Avengers teams in a run for revenge - in three grudge matches setting his ex-teammates against the android Zodiac! Elsewhere, Graviton gathers fundamental forces of nature to bend the world to his...

The Scarecrow has returned to Gotham City, but he's no longer the meek punching bag Batman is used to. The villainous genius has always preyed on the worst fears of his victims, but has refined his legendary fear toxin to even greater effectiveness and deadlier consequences. As the Scarecrow's origin is unfurled, Batman must find out not only how to conquer this dangerous psychopath, but how...

Milgrom A

ISBN: 9780785167495 € 29,99 Januari

Uitgever: Marvel Genre: Strips/Comics

19

Finch D

ISBN: 9781401242824 € 14,99 Januari

Uitgever: DC Comics Genre: Strips/Comics

Prijzen zijn onder voorbehoud


Hardback

ISBN: 9781401242473 € 24,99 Januari The third volume of the Best selling Batman: The Dark Knight kicks off with the new all star team of Gregg Hurwitz and Ethan Van Sciver. Batman discovers a trail of bodies but no leads. His detective skills are put to the test as the Mad Hatter begins kidnapping Gotham citizens for an unknown purpose. But as the Dark Knight delves deeper into this mystery, he soon realizes that this is... Uitgever: DC Comics Genre: Strips/Comics

Batwing : (03): Enemy Of State (The New 52) Winick J To M

Paperback

ISBN: 9781401244033 € 14,99 Januari Deputized by Batman himself, David Zavimbe dons Wayne Tech-designed armor to become the protector of his native Tanisha as a part of Batman, Incorporated. A police officer by day, David fights against the corruption in his country both in and out of costume, trying to set right a war torn region of Africa. Batwing's alter-egos have never been under more fire. Within the bureau, David must...

Brenda Starr: Complete Pre-Code Comics: Good Girls, Bondage, And Other Fine Things Baker M Hardback

ISBN: 9781613450383 € 60,00 Januari Before Fredric Wertham and The Seduction of the Innocent (SOTI), before the Kefauver Hearings, and before the infamous Comics Code, the comic book racks at local drug stores and newsstands boasted a plethora of delights highlighted by the good girl adventures of the comic book version of Brenda Starr. These four-color wonders displayed all the finer things loved by comic books buyers: good... Genre: Strips/Comics

Captain easy : (04) Crane R Norwood R Hardback

ISBN: 9781606996775 € 49,99 Januari This is the last volume of Fantagraphics reprint of Roy Crane's Captain Easy Sunday action-adventure newspaper strip, in full color. In the fourth volume of Fantagraphics Captain Easy series, our eponymous hero and his loyal sidekick Wash Tubbs answer a newspaper ad that they don't know is years out of date, and wind up stranded in Guatemala with a busted landing gear and only five dollars to... Genre: Strips/Comics

Uitgever: DC Comics Genre: Strips/Comics

Blondie : (03): Complete Daily Comics 1935-1938 Young C Mullaney D Hardback

ISBN: 9781613775745 € 49,99 Januari Our first two volumes proved so popular that the Blondie series continues into the late 1930s! This third volume picks up the continuity as Chic Young proves that he can take a set piece and make us truly care for the familiar cast of characters - and even look forward to the recurring gags. We cringe in anticipation of Dagwood running into the mailman, Mr. Dithers turning him down for a...

Comics & Graphic Novels - Engelstalig

Batman: The Dark Knight (03): Mad (The New 52) Hurwitz G

Doctor Solar, Man Of The Atom: Archives 02 Paperback

ISBN: 9781616553241 € 19,99 Januari Physicist Phillip Solar survives a nuclear accident that forever changes his life by transforming the very molecules in his body! Absorbing a dangerous amount of atomic radiation, Doctor Solar finds himself endowed with incredible powers over matter and energy. In the classic 1960s stories created by Paul S. Newman and Frank Bolle and reprinted in this volume, Solar finds his mysterious powers... Genre: Strips/Comics

Genre: Strips/Comics

Boys : (01) Omnibus Ennis G

George R.R. Martin's Doorways Martin G

Paperback

Paperback

"In a world where costumed heroes soar through the sky and masked vigilantes prowl the night, someone's got to make sure the ""supes"" don't get out of line. And someone will! Billy Butcher, Wee Hughie, Mother's Milk, The Frenchman, and The Female are The Boys: A CIA-backed team of very dangerous people, each one dedicated to the struggle against the most dangerous force on Earth superpower!..."

Dr. Thomas Mason had a regular life, with a regular job, and a regular girlfriend. Until one night, zapped from somewhere else, a mysterious young woman named Cat ends up in the E.R. Pursued by the government and twisted creatures from her own world, Cat inadvertantly embroils Tom in her quest for freedom. Which takes him to alternative Earths he never imagined - and which he may never get...

Genre: Strips/Comics

Genre: Strips/Comics

Robertson D

ISBN: 9781606904183 € 29,99 Januari

Prijzen zijn onder voorbehoud

Martino S

ISBN: 9781613772041 € 17,99 Januari

20


Comics & Graphic Novels - Engelstalig

Halo: Initation Reed B Castiello M Hardback

ISBN: 9781616553258 € 14,99 Januari Halo - one of the most iconic video game franchises in history - comes to Dark Horse! Before she was a super-soldier defending humanity as part of the Spartan-IV program, Sarah Palmer was an ODST - Orbital Drop Shock Trooper - carrying out the most dangerous missions behind enemy lines! Join her on her dramatic journey from the ranks of humanity's toughest leathernecks to the highest echelon... Genre: Strips/Comics

Jim Butcher's Dresden Files: Ghoul Goblin Butcher J Cooper J

Hardback

ISBN: 9781606904381 € 24,99 Januari Harry Dresden, a Chicago private investigator and wizard, heads to a small, isolated Missouri town terrorized by Nevernever monsters. The singularly unfortunate Talbot family has suffered a curse that has decimated their number for generations, and only our hero can save them... that is, if he can survive hostile lawmen, the dark secrets of townsfolk, an ancient guardian spirit, and two deadly...

Peter Panzerfaust Deluxe Edition (01) Wiebe K Jenkins T

Hardback

ISBN: 9781607067788 € 39,99 Januari A coming-of-age tale told through the eyes of a group of French orphans during World War II who are saved by a brave and daring American boy named Peter. As they travel together, they get tangled up in the French Resistance and their efforts against a growing German presence under the leadership of a fanatical, hook-handed SS officer hellbent on wiping them out! Genre: Strips/Comics

Pilot Season 2009 Kirkman R Silvestri

Paperback

ISBN: 9781607061960 € 14,99 Januari "A title that collects five pilot issues: ""Murderer"", ""Demonic"", ""Stealth"", ""Stellar"", and ""Hardcore""." Genre: Strips/Comics

Genre: Strips/Comics

Lock & Key : (06): Alpha & Omega Hill J

Preacher : (03) Ennis G

Hardback

Paperback

The shadows have never been darker and the end has never been closer. Turn the key and open the last door; it's time to say goodbye. The final arc of New York Times bestselling Locke & Key comes to a thundrous and compelling conclusion. An event not to be missed!

Preacher Jesse Custer continues his dark journey to find God, accompanied by his guntoting girlfriend and Irish vampire buddy.In the continuing saga of the bizarre adventures of faithless Texas preacher Jesse Custer, Jesse, along with his girlfriend Tulip and their friend Cassidy, the Irish vampire, head down South in hopes of recovering from their encounter with the forces of the Grail....

Rodriguez G

ISBN: 9781613778531 € 29,99 Januari

Genre: Strips/Comics

Dillon S

ISBN: 9781401245016 € 19,99 Januari

Uitgever: DC Comics Genre: Strips/Comics

Love And Rockets Reader: From Hoppers To Palomar Sobel M Hernandez L Paperback

ISBN: 9781606995921 € 24,99 Januari Critic Marc Sobel analyzes all the graphic novels in Love and Rockets Vol. 1, as well as provides insight into the creators artistic development.The Love and Rockets Reader: From Hoppers to Palomar started as a series of blog posts attempting to answer the deceptively simple question: what makes Love and Rockets so great? Over the next six years, it quickly grew into a meticulously... Genre: Strips/Comics

21

Red Sonja: Unchained Brett Peter V Jadson Jack Paperback

ISBN: 9781606904534 € 19,99 Januari An encounter with a devil leaves Red Sonja, the legendary swordswoman, bereft of her signature chainmail and fleeing murder charges, but a change of clothes and venue aren't enough to escape the guilt in her heart. Penniless and under pursuit, she has no choice but to accept a dangerous mercenary job: to search for the tomb of an ancient warrior queen. But the spirit of Queen Gheta lives on...... Genre: Strips/Comics

Prijzen zijn onder voorbehoud


Cooke D

Hardback

ISBN: 9781613778128 € 17,99 Januari Darwyn Cooke's masterful and multi awardwinning series of Parker graphic novels continues with Slayground! Parker, whose getaway car crashes after a heist, manages to elude capture with his loot by breaking into an amusement park that is closed for the winter. But his presence does not go unnoticed a pair of cops observed the job and its aftermath. But rather than pursue their suspect... they...

Steve canyon : (04): 1953-1954 Caniff M Hardback

ISBN: 9781613778555 € 49,99 Januari The fourth volume of The Complete Steve Canyon opens with Steve as the newly-minted Light Colonel bringing the jet age to the town of Indian Cape and the natives are after an old friend's scalp! Can Steve and new sidekick Pipper the Piper find a way to still an entire town's wrath? Canyon encounters old friends throughout 1953 and into 1954: Princess Snowflower, the irascible Dogie Hogan, and... Genre: Strips/Comics

Genre: Strips/Comics

Spider-Man: The Gathering Of Five Byrne J

Superman (03): Fury At World's End (The New 52) Lobdell S

Paperback

Hardback

Power. Immortality. Wisdom. Madness. Death. All those who partake in the mysterious Gathering of Five will gain one of these mystical gifts - but whichever one the Green Goblin gets, Spider-Man's in for the fight of his life! What part do Madame Web, Molten Man and the Scriers play in Norman Osborn's sinister machinations? Which of Spider-Man's loved ones has risen from the grave, and how does...

Uitgever: DC Comics

Kayanan R

ISBN: 9780785185291 € 24,99 Januari

Rocafort K

ISBN: 9781401243203 € 22,99 Januari

Genre: Strips/Comics

Uitgever: Marvel Genre: Strips/Comics

Star Wars Omnibus: Adventures Cerasi C Paperback

ISBN: 9781616552503 € 24,99 Januari Star Wars headliners Luke Skywalker, Princess Leia, Darth Vader, and others feature in six tales of galaxy-shaking adventure for readers of all ages! Han and Chewie are caught between the Empire and the underworld in a quest to pay off a debt. Boba Fett is on a treasure hunt, racing two vengeful bounty-hunter brothers to the prize. Princess Leia becomes entangled in the kidnapping of the... Genre: Strips/Comics

Comics & Graphic Novels - Engelstalig

Richard Stark's parker : (04): Slayground Stark R

Superman : (02): Secrets & Lies (The New 52) Jurgens D Giffen K

Paperback

ISBN: 9781401242572 € 16,99 Januari Tucked away high in the Himalayas, a long dormant evil has made these snowy mountain tops its home. Helspont, a decendant of the ancient alien race of Daemonites, has enlisted an army of robots to obtain all there is to know about the Kryptonian meanace standing between him and dominion over the people of Earth. Can Helspont gain control over Superman and use him to execute his invasion... Uitgever: DC Comics Genre: Strips/Comics

Star Wars Omnibus: Dark Times (01) Stradley R Wheatley D Paperback

ISBN: 9781616552510 € 24,99 Januari As clone troopers gun down the Jedi, the Republic falls and an Empire takes its place. The future is grim, and the remaining Jedi know they must hide to survive, but little else is clear. Master Dass Jennir will strive to find what it means to be a Jedi in this changed galaxy. Master K'Kruhk suddenly responsible for a group of Jedi younglings will sacrifice much for their safety. The struggles... Genre: Strips/Comics

Prijzen zijn onder voorbehoud

Superman: The Golden Age, Sundays: 1943-1946 Boring W Hardback

ISBN: 9781613777978 € 49,99 Januari Edited and designed by Dean Mullaney with an Introduction by Mark Waid, the first book in IDW's The Library of American Comics' Superman Sundays series collects 170 sequential Sunday pages that have never been reprinted. These classic comics, beginning May 9, 1943 and continuing through August 4, 1946, fill another major gap in the Superman mythos.In a partnership between IDW's The Library... Genre: Strips/Comics

22


Comics & Graphic Novels - Engelstalig

Terry And The Pirates The George Wunder Years (01): 1946-1948 Wunder G

Complete Chester Gould's Dick Tracy (16) Gould Chester

Hardback

Hardback

Now for the first time George Wunder's continuation of Milton Caniff's masterpiece, Terry and the Pirates, the dailies and Sundays, is available! Volume 1 continues the stories of Terry, The Dragon Lady, Connie, Flip Corkin, Hotshot Charlie, and all of the characters immortalized by this ground-breaking classic strip!

"In Volume 16 - reprinting strips from October 25, 1954 through May 13, 1956 - Chester Gould presents an amazing number of memorable characters: grotesques such as the murderous Rughead and a 467-lb. killer named Oodles, health faddist George Ozone and his wild boys named Neki and Hokey, the despicable ""Nothing"" Yonson, the amoral teenager Joe Period, and the introduction of nightclub..."

ISBN: 9781613450413 € 60,00 Januari

Genre: Strips/Comics

ISBN: 9781613778647 € 39,99 Februari

Genre: Strips/Comics

Thor: god of thunder : (01): The God Butcher Aaron J

Conan (15): The Nightmare Of The Shallows Wood Brian

Paperback

Hardback

A trail of blood threatens to consume Thor's past, present and future! Throughout the ages, gods have been vanishing, their mortal worshippers left in chaos. The only hope for these ravaged worlds is for Thor to unravel the gruesome mystery of the God Butcher! In the distant past, the Thunder God discovers a forgotten cave that echoes with the cries of tortured gods - and is shocked to find...

In the wake of an unthinkable tragedy, Conan and Belit find their bond buckling under an enormous strain. When Belit returns to her childhood home, what she discovers in the sands of Shem could separate her from Conan forever. Conan then seeks clarity through the mind-altering power of the yellow lotus, but the visions revealed to him may be more than the Barbarian can bear. Brian Wood's...

Ribic E

ISBN: 9780785166979 € 19,99 Januari

Uitgever: Marvel

Gianfelice Davide

ISBN: 9781616552336 € 24,99 Februari

Genre: Strips/Comics

Genre: Strips/Comics

X-Files Classics (03) Anderson K Purcell G

Hardback

ISBN: 9781613778593 € 29,99 Januari "Mulder and Scully continue to chase down leads in the most bizarre and unexplained cases the FBI has ever seen!Collecting issues #2029, X-Files Classics Volume 2 features the two-part ""Family Portrait,"" ""Donor,"" ""Silver Lining,"" the three-part ""Remote Control,"" and more!" Genre: Strips/Comics

Zorro rides again : (02): The Wrath Of Lady Zorro Wagner M Snyder J

Paperback

ISBN: 9781606904541 € 19,99 Januari Justice, justice for all! With this rallying cry, the daring adventurer Zorro fights to unseat the brutal Spanish regime that holds authority over Alta California. Striking by night astride his magnificent stallion, Diego de la Vega keeps his identity secret, acting alone to protect those he loves. But he is no longer the only masked figure stalking the corrupt, as the mysterious Lady Zorro...

G.I. Joe (02): Threat Matrix Lente Fred Van Kurth Steve Paperback

ISBN: 9781613778661 € 19,99 Februari The Mad Monk returns and his personal vendetta against Duke will turn all of New York City into an island of terror! Cobra Commander also sets his sights on the city, but Baroness and Destro have schemes of their own... but whose side will that ally them to? Genre: Strips/Comics

Happy! Morrison Grant Robertson Darick Hardback

ISBN: 9781607068389 € 24,99 Februari Meet Nick Sax: a corrupt, intoxicated ex-cop turned hit-man, adrift in a stinking twilight world of casual murder, soulless sex, eczema, and betrayal. With a hit gone wrong, a bullet in his side, the cops and the mob on his tail, and a monstrous child killer in a Santa suit on the loose, Nick and his world will be changed forever this Christmas by a tiny blue horse called Happy... Re-presented... Genre: Strips/Comics

Genre: Strips/Comics

23

Prijzen zijn onder voorbehoud


Jodorowsky Alejandro Hardback

ISBN: 9781595827876 € 59,99 Februari Milo Manara and Alejandro Jodorowsky's (Metabarons, The Incal) sweeping saga of sex, blood, and religion is collected in a single volume for the first time, in the latest volume of The Manara Library! When Pope Innocent VIII dies, the corrupt, licentious Cardinal Rodrigo Borgia schemes, murders, and seduces his way into becoming the new pope and immediately secures positions for his family to... Genre: Graphic Novel

Sherlock Holmes And The Vampires Of London Cordurie Sylvian Laci

Hardback

ISBN: 9781616552664 € 17,99 Februari Sherlock Holmes died fighting Professor Moriarty in the Reichenbach Falls. At least, that's what the press claims. However, Holmes is alive and well and taking advantage of his presumed death to travel the globe. Unfortunately, Holmes's plans are thwarted when a plague of vampirism haunts Britain. This book collects the comics, Sherlock Holmes and the Vampires of London Volumes 1 and 2,... Genre: Strips/Comics

Mars Attacks Judge Dredd Ewing Al Mccrea John Paperback

ISBN: 9781613778708 € 17,99 Februari The Martian mayhem overtakes Mega-City One! During the annual meeting of the MegaCity Mafia, a new boss makes a play for power thanks to a mysterious benefactor. Meanwhile, Judge Dredd conducts a routine bust that turns out all but routine when he makes a shocking (and disgusting) discovery! Genre: Strips/Comics

Star Trek: The Star Date Collection (02) - Under The Command Of Christopher Pike Tipton David Woodward J.K. Hardback

ISBN: 9781613778753 € 49,99 Februari "Star Trek: The Stardate Collection continues to collect the many comic-book iterations of Trek ""as they happened""... by stardate! Helmed by Trek experts Scott and David Tipton, and featuring special commentary, creator interviews, and more, Volume 2 completes the early voyages of the Enterprise under the command of Captain Christopher Pike, and wraps up with two lost adventures from Pike's..." Genre: Strips/Comics

Red Panda: Mask Of The Red Panda Taylor Gregg Kotz Dean

Paperback

ISBN: 9781613778715 € 17,99 Februari Racketeers, gangsters, the occasional powermad supervillain - all have fallen before the iron resolve of the city's masked protectors. But when forces with powers from beyond this world threaten to bring their war to the streets of Depression-era Toronto, can even the Red Panda prevent disaster? Bringing to life characters from The Red Panda Adventures, Decoder Ring Theatre's award-winning...

Comics & Graphic Novels - Engelstalig

Manara library : 03. The Borgias Manara Milo

Star Wars: Legacy (03) Ostrander John Duursema Jan Hardback

ISBN: 9781616552602 € 34,99 Februari Ex-Jedi, would-be pirate, and last heir to the legacy of the Skywalkers, Cade Skywalker is ready to turn his back on the galaxy for good. But when the rumored death of Sith Emperor Darth Krayt sets into motion a struggle for power that will wreak havoc - with or without Cade - it becomes clear that this Skywalker is the true last hope for the galaxy. Will Cade become the hero the galaxy so... Genre: Strips/Comics

Genre: Strips/Comics

Red Sondja: She Devil Wit A Sword (13) Trautmann Eric Salazar Edgar Paperback

ISBN: 9781606904565 € 29,99 Februari The She-Devil with a Sword faces her most fearsome foe yet: the time-lost vampire lord, Dracula! After years of wandering abroad, Red Sonja returns to her homeland of Hyrkania. Though pursued by two deadly adversaries - the armored maniac Omaju and a mirror-image doppleganger named Khala the scarlet-haired heroine discovers an even worse threat waiting for her at home, as the legendary lord...

Strain Trilogy: The Fall (01) Lapham David Huddleston Mike Paperback

ISBN: 9781616553333 € 19,99 Februari Unable to kill the Master - the powerful vampire behind the epidemic infesting New York City - Dr. Ephraim Goodweather begins to self-destruct as battle lines are drawn. It's now up to a handful of humans - an ailing pawnbroker, an exterminator, a scientist, a gangbanger, and an alcoholic - to stop an ancient evil from devouring the human race! Adapted for comics by Eisner Award-winning writer... Genre: Strips/Comics

Genre: Strips/Comics

Prijzen zijn onder voorbehoud

24


Comics & Graphic Novels - Engelstalig

Thief Of Thieves (03) Kirkman R Serrano Felix Paperback

ISBN: 9781607068440 € 14,99 Februari Conrad Paulson lives a secret double life as master thief Redmond. There is nothing he can't steal, nothing he can't have...except for the life he left behind. Now it's go time for his Venice heist - and Thief of Thieves' most EXPLOSIVE story arc yet! Genre: Strips/Comics

True Blood (03): The French Quarter Huehner Mariah Messina David Paperback

ISBN: 9781613778777 € 14,99 Februari Mind reading waitress Sookie Stackhouse is in New Orleans, helping Vampire Sheriff Eric Northman track down an insane killer named Guerra. Bill Compton's in town, too, making sure Eric doesn't get fresh with Sookie, and investigating a local Hep-D outbreak that may be connected to Guerra's latest victims. Meanwhile, back in Bon Temps, why is Pam hangin out at Merlotte's - and what does she... Genre: Strips/Comics

Uncanny (01): Season Of Hungry Ghosts Diggle Andy Campbell Aaron Paperback

ISBN: 9781606904626 € 19,99 Februari Weaver has six billion skill sets... but only one last chance! Born with an uncanny ability, he can steal other people's memories, abilities, and expertise for a limited time. A man with a power like that could change the world, but as a professional gambler, con-man, and thief-for-hire, Weaver prefers to look out for Number One. That is, until he finds himself drawn into a dangerous game of... Genre: Strips/Comics

catgenforcetextbelowlasttable

25

Prijzen zijn onder voorbehoud


Dit is een uitgave van Van Ditmar Boekenimport B.V. Postbus 94300, 1090 GH Amsterdam Tel. 020-572 1650 Fax 020-572 1660 BESTELLEN KAN NATUURLIJK OOK VIA VANDITMAR.NL Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze pagina’s. Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

9 780000 991232

R2R Strips Boekhandel 2014 01  

Kwartaal aanbieding voor de Nederlandse boekhandel met daarin de strips die gaan verschijnen in januari, februari en maart 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you