Page 1

NIEUWSBRIEF ARBEIDSRECHT NOVEMBER 2011 NIEUWE WETGEVING 2012

Vervaltermijn vakantiedagen

Wijziging Wet melding collectief ontslag Vermoedel i jk i n februa ri of ma a rt 2012 treedt de gewi jzigde Wet melding collectie f onts l a g i n werki ng. Een werkgever die, ongeacht de manier waarop, binnen 3 ma a nden > 20 werknemers wi l onts l a a n, moet da t mel den bij de va kbond en het UWV en di ent a a n te tonen dat het overleg met de va kbonden (en indien va n toepa s s i ng ook de Ondernemi ngs ra a d) heeft pl a a ts gevonden. Het UWV neemt a l l een da n een onts l a gverzoek i n beha ndel i ng.

Wijziging opbouw vakantiedagen bij ziekte Op di t moment geldt de regel dat een zieke werknemer a l leen vakantiedagen opbouwt gedurende de laatste zes ma a nden tijdens de periode va n a rbeidsongeschiktheid. Per 1 ja nuari 2012 wordt deze beperkte opbouw va n va ka nti erechten voor zi eke werknemers ges chra pt. Door een aanpassing va n de va kantiewetgevi ng kri jgen zi j dezelfde aanspraken op de wettelijke va kantiedagen a l s gezonde werknemers. Let wel, dit geldt a l l een voor de wettelijke va kantiedagen. Voor extra da gen, zoa l s deze zi jn opgenomen i n de CAO of de i ndi vi duel e a rbei ds overeenkoms t, kunnen a ndere a fs pra ken gema a kt worden.

Opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte Ook een zieke werknemer kan va kantiedagen opnemen. Di t ka n zelfs het herstel bevorderen. Tot nu toe was het a fha nkel i jk va n de a fs pra ken tus s en werkgever en werknemer hoeveel va ka nti eda gen er werden a fgeschreven. De nieuwe va kantiewetgevi ng regel t di t per 1 ja nuari 2012 s tandaard: gebruikte va kantieda gen worden volledig a fgeschreven. Hiervoor heeft te gelden da t nu de zi eke werknemer i ngevo l ge de i n het bovenstaande a rtikel geschetste wetswijziging, volledi g recht op va ka nti eda gen behoudt, deze da gen ook vol l edi g worden a fges chreven bi j opna me wegens va ka ntie. Zo wordt voorkomen da t zi eke werknemers bevoordeel d worden ten opzi chte va n ni et zi eke werknemers .

Door regel ma ti g va ka nti e op te nemen kunnen werknemers , i n het bel a ng va n hun vei l i ghei d en gezondhei d, bi jkomen va n hun werkza a mhe den. Da a rom wordt per 1 ja nuari 2012 wettelijk geregeld dat wettelijke va kantiedagen zes maa nden na a fl oop va n het vori ge kalenderjaar komen te verva llen. Wel geldt er een ui tzonderi ng wa nneer een werknemer redel i jkerwi js ni et i n s ta a t i s gewees t om zi jn mi nimumvakantie op te nemen. Voor va kantiedagen die opgebouwd zi jn v贸贸r de wets wi jzi gi ng en voor de bovenwettelijke va kantiedagen bl i jft de verva l termi jn va n 5 ja a r gel den. TIP: tus s en 2012 en 2017 zi jn er dri e s oorten va ka nti eda gen di e u moet bi jhouden: - opgebouwd v贸贸r 2012 (verva l l en na 5 ja a r); - het wettelijk minimum (vervall en na 6 ma a nden); - bovenwettel i jke da gen (verva l l en na 5 ja a r).

RECHTSPRAAK

Aansprakelijkheid instructies

bedrijfsongeval

en

veiligheids-

Hoe s pecifiek moeten veiligheidsvoorschriften eigenl i jk zi jn? Ka n volstaan worden met algemene voorschri ften of moeten voor riskante werkza a mheden s peci fi eke i ns tructi es gegeven worden? De ka ntonrechter te Utrecht moest in a pril 2011 oordelen over de vra a g of de werkgever a an zijn zorgplicht had voldaan door wel a l gemene, maar geen s pecifieke veiligheidsi ns tructi es op te s tellen die te ma ken ha dden met de fei tel i jke


werkzaamheden va n de werknemer. Concreet ha d de werkgever geen duidelijke i nstructies opgesteld voor de wi jze waarop spoorstaven moesten worden gesta pel d, noch over de afs ta nd di e tot de vorkheftruck i n a cht moes t worden genomen ti jdens het s ta pel en. De ka ntonrechter oordeelde dat deze werkgever ni et ha d vol daan aan zijn zorgplicht. Het met een vorkheftruck s ta pel en va n (zwa re) s poors ta ven betrof werkza a mheden die naar hun aard een veiligheidsrisi co met zi ch mee bra chten. Het ha d op de weg va n de werkgever gelegen daarvoor s pecifieke voorschriften op te s tellen en op na l evi ng da a rva n toe te zi en. Nu de werkgever dit had nagelaten, was hij aansprakelijk voor het bedri jfs ongeva l . TIP: check bi nnen uw bedri jf wel ke s peci fi eke werkzaamheden naar hun a a rd een vei l i ghei ds ri s i co meebrengen en s tel daar s pecifieke i nstructies voor op. Zi e ook concreet op de na l evi ng er va n toe.

Gelijke behandeling parttimers Op 12 a ugus tus 2011 heeft de Commi s s i e Gel i jke Beha ndeling (CGB) geoordeel d over de vra a g of een pa rtti me werknemer naar ra to va n zi jn di ens tverba nd recht heeft op evenveel erkende fees tda gen a l s een ful ltime werknemer. Het ging om een werknemer di e 32 uur per week werkte ( 80%) wa arbij hij wekel i jks op ma a nda g een va s te vri je da g ha d. Immers , a l s een erkende fees tda g op de (va s te) vri je da g va n een pa rtti me-werknemer va lt ondervi ndt deze da a r meer na deel va n dan een ful l ti me werkn emer. Da a r s ta a t tegenover dat, als een erkende feestdag op de dag va l t da t een parttime werknemer moet werken, heeft hi j er meer voordeel va n heeft dan een fulltime werknemer. De CGB heeft aan de werkgever gea dvi s eerd om ee n ja a rurensysteem i n te voeren. Ful l ti me werknemers hebben jaarlijks gemiddel d recht op 7,6 erkende vri je feestdagen. Een pa rtti me werknemer di e 80% werkt, zou da n naar ra to recht hebben op 6,1 erkende vri je feestdagen. Bi j toepa s s i ng va n di t s ys teem werken pa rtti me en fulltime werknemers een gelijk aantal uren, ongeacht de da gen wa a rop de erkende fees tda gen va l l en. De werknemer ui t de ca s us ha d per ja a r gemi ddeld 4,9 erkende feestdagen vri j, terwijl hi j voor de overi ge uren geen vergoedi ng kri jgt. Ui t het oordeel va n de CGB i s op te maken dat parttime werknemers i n beginsel recht hebben op (na a r ra to)

evenveel fees tda gen a l s de ful l ti me werknemers . Sl echts wanneer dit objectief gerechtva a rdi gd i s ma g een werkgever onders chei d ma ken op grond va n a rbeidsduur. Nu daarva n i n deze casus geen s pra ke i s za l de werkgever a a n de pa rtti me werknemer een compens a ti e moeten geven wa nneer een erkende feestdag op een vri je parttime dag va n de betreffende werknemer va l t.

VARIA Wakker worden met arbeidsrecht Bi nnenkort s ta rten wi j weer met een a a nta l i nformatieve ontbijtsessies waarin wij u bi jpra ten ove r een aantal s pecifieke arbeidsrechteli jke onderwerpen en a ctualiteiten. In januari en februari orga ni s eren wi j deze spitsuurstudies in ’s-Hertogenbosch, Za l tbommel en Veghel . U kunt zi ch nu a l a a nmel den en een onderwerp opgeven wa a r uw bel a ngs tel l i ng i n het bi jzonder naar uit gaat door een e -mai l te s turen a a n: ni euws bri ef@wouwa dvoca ten.nl . Zodra de preci eze da ta en de l oca ti es va s tl i ggen, ontva ngt u va n ons een ui tnodi gi ng.

Even voorstellen: Mirjam Bergmeijer

Met i nga ng va n 1 a ugus tus 2011 i s mr. M. (Mi rja m) Bergmeijer bi j ons ka ntoor werkza a m. Mi rja m heeft Nederl a nds recht ges tudeerd a a n de Uni vers i tei t Utrecht en i s s i nds begi n 2000 werkza a m i n de a dvoca tuur. Ei nd 2004 heeft zij de s pecialisatieopleiding a rbeidsrecht aan de Era s mus Uni vers i tei t Rotterda m met goed gevol g a fgerond. Mi rja m i s zowel i n de proces - als a dviesrechtelijke a rbeidspraktijk werkza a m.

Nieuwsbrief november 2011  

Nieuwsbrief Van de Wouw advocaten, arbeidsrecht, november 2011