Page 1

NIEUWSBRIEF ONDERNEMINGSRECHT FEBRUARI 2012 NIEUWE WETGEVING 2012 Wet Flex B.V.

Beslagrecht

De Wet i nvoering vereenvoudi gi ng en fl exi bi l i s eri ng b.v.-recht l i jkt er nu toch echt a a n te komen. De Invoerings wet i s i nmi ddel s gepubl i ceerd en bei de voors tellen liggen nu bij de Eerste Ka mer. Deze wet za l het opri chten va n een bv eenvoudiger maken. Zo zal het mi nimumkapitaal worden afgeschaft. Met di t voors tel kri jgen aandeelhouders meer vri jheid voor de inrichting va n de bv. Da arnaast komt de verplichte blokkering va n de overdraagbaarhei d va n a a ndel en te verva l l en en worden de mogelijkheden om besluitvorming buiten de a l gemene vergadering te laten plaatsvi nden verrui md. Ook wordt het mogelijk om in de s tatuten te voorzien in s temrechtloze of winstrechtl oze a a ndel en, of i n een fl exibele verdeling va n stemrecht. Er za l op een a ndere wi jze bescherming worden geboden a an crediteuren. Zo ga uw duidelijk i s wat de uiteindelijke tekst zal zijn en de da tum va n i nwerkingtreding, zullen wij u dit beri chten.

Wetsvoorstel ingetrokken

nieuwe

personenvennootschappen

Het a a n de Wet Flex BV gekoppelde wets voors tel voor de ni euwe personenvennootschappen is overigens door de mi nis ter i ngetrokken. Er wa s da a rvoor te wei ni g s teun i n het MKB. Da t betekent dat u voorl opi ge geen pers onenvennoots cha p met a fzonderl i jke rechts pers oonl i jkhei d kunt opri chten.

Si nds vorig jaar worden er zwaardere eisen gesteld a a n verzoeken tot bes l a gl eggi ng. Wa a r voorheen een s ta ndaard i nvulteks t vol doende wa s , wordt nu meer i nza ge verlangd i n de a chterl i ggende moti veri ng en verweren. Da a rna a s t verwa chten wi j da t er meer beroep geda a n za l worden op het zogena a md cons erva toir bewijsbeslag. Eigenlijk was dat bes l a g op met na me gegevensdragers bedoeld voor inbreuk bij IEza ken, zoals computersoftware, maar wordt i nmi ddel s ui tgebrei d na a r a ndere za ken.

RECHTSPRAAK Overnemen order portefeuille uit faillissement Wa t betekent het ‘overnemen va n een order portefeuille’ bij een doors ta rt ui t een fa i l l i s s ement? Vol gens een recent arrest i n dat geval niet meer dan het bi eden va n de mogel i jkhei d om i n een bes ta a nd contra ct te treden. Pa s a l s a l l e dri e pa rti jen hun i ns temmi ng hebben verl eend en di t s chri ftel i jk i s va s tgelegd is s prake va n contractsovernemi ng. Omda t da t ni et gebeurd was, was de koper vri j om de realisatie va n de ‘order’ met de onderaannemer opni euw ui t te onderha ndel en.

Tegenstrijdig belang bestuurder Informatieplicht notarissen per 1 januari 2012 De Belastingdienst en opsporingsdiensten kunnen vanaf 1 ja nuari 2012 i nformatie opvra gen bij notari s s en over gel dtra ns a cti es di e verl open vi a hun derdengel d rekening. Het gaat om i nforma ti e rond de fi na nci ël e a fwi kkeling va n tra nsacties zoals de namen en overi ge gegevens va n de bij de tra nsa cti e betrokken pa rti jen. Ook ka n gevra a gd worden na a r de a a rd va n de tra ns a cti e, de omva ng va n de beta l i ngen en de gebruikte rekeningnummers . Op di e ma ni er kunnen nota rissen worden i ngeschakeld om fraude aan het licht te brengen.

Bes tuurders kunnen een tegenstrijdi g bel a ng hebben met hun vennootschap. Het wettelijk ui tga ngs punt i s , da t de bes tuurder de ve nnoots cha p da n ni et ka n vertegenwoordigen. De statuten kunnen di e regel i ng echter wegs chri jven. Vol gens rechts pra a k di ent de a a ndeel houders verga deri ng da n wel te worden i ngelicht, zodat zi j haar bevoegdheden kan uitoefenen. Door di t na te laten was de bestuurder tekort geschoten i n zi jn ta a kvervul l i ng en kon onbehoorl i jk bes tuur worden va s tges tel d.


Ti p: Ter hand stellen algemene voorwaarden is niet hetzelfde als daarvan kennisnemen Een gebruiker va n algemene voorwa a rden moet een redelijke mogelijkheid bieden aan de andere pa rti j om kennis te nemen va n zijn algemene voorwa a rden. Het wettelijk uitgangspunt daarbij is dat ze ter hand worden ges teld. Een algemene contractuel e verkl a ri ng da t de a ndere partij daarvan kennis heeft genomen i s da a rbi j vol gens rechtspraak niet vol doende, ook ni et a l s di e verkl a ring i s ondertekend. Da t gel dt i n het a l gemeen voor s ta ndaard bepalingen met die strekking. Mogel i jk s peelde hier ook mee, dat het een winkelbedri jf betrof en de voorwa a rden da a r ook gema kkel i jk ha dden kunnen l i ggen.

Persoonlijk stempel van de maker Nederl a nd ga a t ver i n het bes chermen va n a uteurs rechten. Het ontwerp va n een bouwpa kket vuurkorf werd door de rechter juri di s ch echter ni et bes chermd omdat de kenmerkende vormgeving volgens hem wa s i ngegeven door techni s che verei s ten. Da a rdoor kon er geen s pra ke meer zi jn va n een pers oonlijk stempel va n de maker zoals bedoel d onder de Auteurs wet en kwa m het product ni et voor bes chermi ng i n a a nmerki ng. Ti p:

Bedenk dat bescherming in Nederl a nd a l heel s nel s peel t en uw ontwerp door deponeren gema kkel i jk vei l i g te s tel l en va l t.

Afbreken van onderhandelingen Si nds het a rres t va n de Hoge Ra a d ui t 2005 i s het moeilijker geworden om gederfde winst te eisen bij het a fbreken va n onderhandelingen. Di e s trenge l i jn i s i n 2011 geha ndhaafd. Dat betekent des te meer da t u uw vertrouwen op voorhand vorm zou moeten geven door a l een regeling te treffen voor het geva l het contra ct ni et gesloten mocht worden en u toch een regeling wi l t a l s u wel a l wi ns t gederfd heeft.

Regel va n te voren in een voorovereenkomst de s i tuatie da t het contra ct eventueel ni et door mocht ga a n.

VARIA

Internationaal contracteren: van achteren naar voren Een regel onder juri s ten i s da t je i nterna ti ona l e contra cten va n a chteren na a r voren di ent te l ezen. Al l ereerst ki jk je na a r het toepa s s el i jke recht en de bevoegde rechter. Di e s ta a n mees ta l op de l a a ts te pa gina. De erva ring leert dat weinig aanda cht gegeven wordt a a n de internationale dimensie va n een contra ct en de bui tenl a nds e va l kui l en. Ons ka ntoor wi l de opgebouwde experti s e gra a g met u del en en orga niseert daarvoor een works hop i n begi n a pri l . U kunt zi ch aanmelden en een onderwerp opgeve n wa a r uw belangstelling i n het bi jzonder na a r ui t ga a t door een e-ma i l te s turen a a n: ni euws bri ef@wouwa dvoca ten.nl .

Nieuwsbrief februari 2012  

Nieuwsbrief Van de Wouw advocaten, ondernemingsrecht februari 2012

Advertisement