Page 1

A N NA VA N D E R T U I J N , B 1 B 2018

TRENDBOEK ANNA VAN DER TUIJN, B1B

9


I

NHOUDS O P G AV E

4

23

INLEIDING

TREND 3: GROEN, GROENER, GOED

5 WAT I S E E N T R E N D ?

30 C O N C LU S I E

7 T R E N D 1 : G E N D E RV R I J,

31

GENDERBLIJ

BRONNENLIJST

15 T R E N D 2 : RU I L E N , D E L E N NIET STELEN

3


INLEIDING Bij het maken van dit trendboek is er veel eigen onderzoek aan vooraf gegaan. Een combinatie van literatuuronderzoek in modevakbladen z o a l s F r a m e , Vo g u e e n He r o. D e k r a n t e n z o a l s G a z e t v a n A n t w e rp e n , D e Vo l k s k r a n t e n He t Pa r o o l gaven mij mede informatie voor d i t o n d e r z o e k . He t s t r a a t b e e l d v a n Antwerpen en Amsterdam gaf mij een beeld van wat er op dit moment zoal afspeelt in de maatschapij en welke veranderingen er plaats vinden. Ui t d e v e r z a m e l i n g v a n a l d e z e i n formatie ben ik bij de volgende drie trends uitgekomen; 1 Gender vrij, genderblij 2 Ru i l e n , d e l e n n i e t s t e l e n 3 G r o e n , g r o e n e r, g o e d Ho p e l i j k g e e f t d i t o n d e r z o e k m i j inspiratie voor mijn gehele proces, namelijk concepting en daarna het uitwerken van mijn eigen label. 4


T EEN

REND?

E e n t r e n d ? Wa t i s d a t p r e c i e s ? E e n t r e n d i s e e n v e e l o mv a t t e n d b e g r i p. E e n t r e n d i s e e n b e w e g i n g . Ie d e reen heeft er zijn eigen mening over e n e r v a a r t h e t o p z i j n m a n i e r. Een trend is een ontwikkeling in een bepaalde richting op het gebied van bijvoorbeeld mode, milieu en c u l t u u r. D e z e s t e e d s v e r s c h i l l e n d e (gevoels)beleveningen en inzichten veranderen in de loop van de tijdgeest. Er bestaan drie verschillende niv e a u’s q u a t r e n d : m e g a ( 1 0 / 3 0 j a a r ) macro (5/10 jaar) en micro (1/5 jaar). De trends in dit trendboek zullen meer op het mega niveau zitten, veel van deze veranderingen zullen voor ons bestaan op aarde van essentieel belang zijn. 5


G E N D E RV R I J, GENDERBLIJ

7


M/V/X Gender is meer dan de M of V op je I D - k a a r t . He t i s w i e j e b e n t e n h o e j e j e v o e l t . Ie t s w a t d e m a a t s c h a p i j anno 2017 nog steeds niet volledig leek te begrijpen. Op papier zijn we namelijk allemaal gelijk, maar de realiteit kleurt vaak anders. Je z i e t i n d e m a a t s c h a p p i j b e l a n g rijke veranderingen bijvoorbeeld D e N S p r a a t o v e r ‘ b e s t e r e i z i g e r s’ en niet meer over ‘beste dames en h e r e n’ e n o p e n b a r e t o i l e t t e n w o r d e n genderneutraal. Ook in het modebeeld bij grote labels is de collectie genderneutraal tot aan de modellen toe. Ho k j e s d e n k e n ? Ne e , l a t e n w e d a t niet meer doen, alleen nog maar bij het maken van een puzzel.

8


9


GENDERVRIJ, GENDERBLIJ

2018 wordt het jaar van de gelijkheid. Gender equality : zelfde r e c h t e n , p l i c h t e n e n k a n s e n . Te g e lijkheid vindt eenzelfde beweging plaats richting genderless opvoed i n g v a n j o n g e n s e n m e i s j e s . Ni k s g e e n r o z e e n b l a u w e h o k j e s m e e r, waar kinderen worden ingepropt. Op de catwalk en in verschillende campagnes zien we steeds meer de opkomst van transgendermod e l l e n . Wa a r d a a r e n t e g e n e r v e e l wordt gedebatteerd op social media over de stereotypen wanneer het gaat over de verschillen tuss e n m a n e n v r o u w. D e t e r m g e nderneutraliteit is nog nooit zo t r e n d y g e w e e s t . Na a s t d e s o c i a l e media werd gender neutrality niet alleen een hot topic, maar vooral e e n r e e e l o n d e r w e r p.

10

Ni c k L e p a r d , g e s c h i l d e r d N Y 2 0 1 7 .

Je z e l f z i j n De discussie rond gender neutraliteit bracht ook een ander onder werp met zich m e e . E i g e n h e i d . Je z e l f z i j n , o f je jezelf nu labelt als vrouw of man. Dat is niet van belang, want individualiteit vergt vaak druf: wie anders durft te zijn krijgt kritiek. Kijk maar bijvoorbeeld naar VTM-jounalist Boudewijn Va n S p i l b e e c k ( B E ) e n . . . . . d i e graag als ander geslacht door het leven willen gaan.


GENDERVRIJ, GENDERBLIJ

G e n d e r Fu c k [ e r ] G e n d e r Fu c k [ e r } i s e e n d a n s t h e a t e r v o o r s t e l ling waarin twee perspectieven, een vrouw en een man op ĂŠĂŠn lichaam wordensamenbracht. Om de vloeiendheid van identiteit te verkennen via de f ysieke, emotionele en contextuele p e r c e p t i e v a n g e n d e r. He t i s e e n s a m e nw e r k i n g t u s s e n t w e e m a k e r s ; G r a h a m Ad e y e n Ke r e n R o s e n b e r g . D o o r d e s a m e nw e r k i n g h o o p t e b e i d e k u n s t e n a a r s i e t s te bereiken dat ze individueel niet konden d o e n . He t w e r k d a a g t d e r o l v e r d e l i n g u i t d o o r een mannelijke overtuiging los te laten en te bouwen binnen een kwetsbaar maar krachtig vrouwelijk lichaam dat kijkt naar heteroseksualiteit door een vreemde blik.

G e n d e r Fu c k [ e r ] , A m s t e r d a m 2 0 1 8 .

11


GENDERVRIJ, GENDERBLIJ

Gender vrijmodemerk ‘ No b o d y Ha s To K n o w ’ ( N H T K ) , i s e e n n i e u w g e n d e r v r i j A m s t e rdams modemerk. NHTK maakt geen onderscheidtussen geslacht of figuur ; met items zonder labels of maten. De bedoeling van het merk is te stimuleren om je eigen smaak te v o l g e n . “G e s l a c h t e n m a a t d o e n e r n i e t t o b i j N H T K ”. “ W h o c a r e s ? D r a a g w a a r j e j e g o e d b i j v o e l t .” “M a n , v r o u w, g e n d e r n e u t r a a l . . . NHTK is niet gemaakt voor iem a n d , m a a r v o o r i e d e r e e n .” Gender vrijezone Ook in Antwerpen is de term genderneutraal steeds meer op elk g e b i e d a a nw e z i g . B i j v o o r b e e l b i j Strangelove 2018, een festival waarbij ze geen gesloten evenement organiseren waar alleen mensen met een bepaalde seksuele geaardheid welkom zijn. Ze ver welkomen filmmakers, beeldend kunstenaars, musici, schrijv e r s e n p e r f o r m e r s d i e g e n d e r, s e k s u a l i t e i t , t e g e n c u l t u u r, a l t e rnatieve formats en queer identiteiten onderzoeken. 12

Ve r s c h i l l e n d e v o r m e n , k l e u r e n , s m a k e n A nt w e r p e n 2 0 1 8 .


GENDERVRIJ, GENDERBLIJ

50 jaar genderneutraliteit Als we terug gaan in de tijd zien we dat het is niet de eerste keer is dat de modewereld het over g e n d e u r t r a l i t e i t h e e f t . B i j v o o rb e e l d Yv e s S a i n t L a u r e n t d i e a l s eerste met Le smooking kwam voor de vrouwen, David B owie en B oy George die niet vies waren v a n m a k e - u p. Z i j w a r e n i c o n e n d i e e e n l i c h t p u n t i n d e d u i s t e rnis waren voor generaties jongens en meisjes die twijfelen aan hun geaardheid. Maar ook Loiza L am e r s d i e Ho l l a n d s Ne x t To p m o d e l 2017 won en een van de bekentste t r a n s g e n d e r y o u t u b e r Je s s i e M a y a zijn in dit tijdperk een groot v o o r b e e l d . Ho p e l i j k w o r d t 2 0 1 8 het jaar waar iedereen echt gelijk is, dat iedereen een stem krijgt.

Ie d e r e e n i s a n d e r s . En iederen is gelijk.

13


RU I L E N , D E L E N NIET STELEN

15


IN MEERDERE HA N DE N Spullen delen met mensen in je buurt wordt al eeuwenlang ged a a n . Mo m e n t e e l b e s t a a n e r steeds meer initiatieven die het ook toelaten om dit online en offline te doen en dit digitaal te kunnen volgen. Delen en ruilen van spullen is iets van alle tijden, maar de laatste jaten leeft de ruilhandel weer helem a a l o p. D i t z i e j e d a n o o k t e r u g op straatbeeld in grote steden.

16


17 15


RUILEN , DELEN NIET STELEN

Gedeelddoor Door spullen te delen en ruilen, heb je toegang tot een product, zonder dat je het zelf per se moet bezitten. De voordelen: je bes p a a r t , h e l p t e l k a a r, g e e f t m i n d e r geld uit en slaat eventueel nog eens een praatje met de persoon met wie je deelt. De laatste jaren zijn autodelen en fietsdelen aan een opmars bezig. De diensten zijn uitstekend te c o m b i n e r e n m e t o p e n b a a r v e r v o e r, en daardoor een belangrijke schakel voor duurzaam mobiliteitsbeleid. Z o brengt het ook een aantal voordelen met zich mee: het stall e n v a n j e f i e t s , d i e f s t a l e n o n d e rhoud. Maar ook wordt er geruild en gedeeld met voeding, kleren, boek e n , m e u b i l a i r, g e r e e d s c h a p, e t c . Vi a v e r s c h i l l e n d e a p p s k a n j e volgen waar je mee kan doen met ruilen, delen niet stelen.

18


RUILEN, DELEN NIET STELEN

D e k l e u r b l au w : herkenning deelfiets i C l o u d f i e t s , A nt w e r p e n 2 0 1 8 .

F i e t s d e l e n w o r d t s t e e d s p o p u l a i rder deze tijd. Een nieuw concept: Ic l o u d f i e t s e n d e s w a p f i e t s . He t is een systeem waarbij er een fiets ter beschikking wordt gestelt die je op je app (via kaarten, maps) kan vinden. De dienst biedt je de m o g e l i j k h e i d o m j e l o k a a l t e v e rplaatsen, vooral in steden zoals Antwerpen en Amsterdam. 19


RUILEN, DELEN NIET STELEN

G r at i s b o e k e n o p s t r a at , A m s t e r d a m 2 0 1 8 .

B oeken op straat In Amsterdam kom je hier en daar boeken tegen op straat, boeken die je gratis mag meenemen. Op die manier wordt er gedeeld met de buurt en omgeving. Boeken worden niet gemaakt om weg te gooien, maar om te lezen en te h e r l e z e n . To c h b e l a n d e n e r d a g e lijks heel wat boeken bij het oud p a p i e r. R e c y c l a g e i s g o e d , m a a r h e r g e b r u i k i s n o g b e t e r.

20


RUILEN, DELEN NIET STELEN

Kledingruil Ie d e r e e n h e e f t w e l e e n k l e d i n g s t u k in de kast hangen die je nog nooit hebt gedragen of die je niet meer leuk vindt. Op bepaalde plekken in Amsterdam en Antwerpen kan je je kledij inruilen en weer iets anders in de plaats meenemen of je leent het en brengt het weer terug.

D e e l c o nt a i n e r o p c o nt a i n e r p a r k , A nt w e r p e n 2 0 1 8 .

Deelcontainer In Antwerpen staat er op elk containerpark een deelc o n t a i n e r. He t i s e e n r u i l p r o j e c t , j e m a g g r a t i s s p u l len brengen en nemen. Op die manier kan iedereen zijn spullen een tweede leven geven. Op die manier denken we aan onze portomonne en aan het milieu. 21


GROEN, GROENER, GOED

23


GROEN BINNENIN Groen, bloemen en planten wordten steeds belangrijker voor ons als m e n s . We h a l e n s t e e d s m e e r ‘ h e t g r o e n e’ i s o n s n a a r b o v e n . D a t z i e je bijvoorbeeld ook terug op het s t r a a t b e e l d , i n i n t e r i e u r e n i n v e rschillelende winkels. We w i l l e n g r a a g g e z o n d e r g a a n l e v e n , b e w u s t w o r d e n v a n m i l i e u v e rvuiling, de aarde versieren en opfleuren met groen en bloemen, het l e v e n k l e u r r i j k m a k e n . We f o c u s s e n ons steeds meer op ons eigen lichaam en op de aarde.

24


25 23


GROEN, GROENER, GOED

Ve r s i e r d e f i e t s m e t b l o e m e n , A m s t e r d a m 2 0 1 8 .

Fleur op straat In vele steden worden de straten, gebouwen en verschillende voertuigen versierd met bloemen, planten en groen. Z o oogt de stad natuurlijk en kleurijk. 26


GROEN, GROENER, GOED

B l o e m e nw i n k e l , A nt w e r p e n 2 0 1 8 .

Bloemen, bloem, bloei Na a r a a n l e i d i n g v a n e e n a r t i k e l ‘ Uw Va l e n t i j n s b o s j e b e v a t g i f ’ u i t D e Vo l k s k r a n t , w o r d t e r v o o r g e stelt om te stoppen met het kweken van bloemen. Alleen op een d u u r z a m e m a n i e r. D e m e e s t e b l o e men staan een week op tafel en ver wdijnen dan weer in de afvalbak. Oplossing: kuntstof boeketten kopen en ruilen met elkaar of wat j e t e g e nw o o r d i g a l l e e n m a a r z i e t : g e v r i e s d r o o g d e e n g e s t a b i l i s e e rde bloemen. De bloemen zijn lang h o u d b a a r, 1 0 0 % n a t u u r l i j k e n j e hoeft ze geen water te geven. 27


GROEN, GROENER, GOED

G r o e t e nw i n k e l , A m s t e r d a m 2 0 1 8 .

Lokale fruitwinkel, Amsterdam 2018.

B r i n g t h e n at u r e i n s i d e , A nt w e r p e n 2 0 1 8 .

Int e r i e u r b l o e m e n l , A m s t e r d a m 2 0 1 8 .

28


GROEN, GROENER, GOED

Na t u u r i n j e h u i s Planten en bloemen horen bij h e t i n t e r i e u r v a n t e g e nw o o r d i g . O p e l k e m a n i e r, o f h e t n o u e c h te planten zijn of je ziet behang papier met een opdruk uit de nat u u r. G r o e n , n a t u u r i n j e h u i s i s g o e d v o o r d e g e z o n d h e i d . D a a rnaast is het ook bewezen dat je rustig en ontstappen wordt van ‘n a t u u r ’ i n j e h u i s , m e t d e a s s o ciatie die we erbij leggen, de rust e n s t i l t e v a n d e n a t u u r. Ke n n i s e n b e w u s t w o r d i n g o v e r het milieu en de natuur moeten wij met zijn alle verspreiden. Ook moeten we meer liefde krijgen v o o r d e p r o d u c t e n d i e w e m e t z’n alle kopen. Druk, druk, druk! He t i s n i e t a l l e e n t e r u g t e v i n d e n in voeding en interieur maar ook i n d r u k w e r k . Ve g a n i s t i s c h d r u k k e n ! Me t s o j a i n k t v a n p l a n t a a rdige oorsporng. Op deze manier is drukken nog nooit zo hip en d u u r z a a m g e w e e s t . He t z o u e e n mooie toekomst worden als we met zijn alle duurzaam en bewuster gaan ge - en verbruiken. 29


C DE

O N C LU S I E

He t b e g r i p g e n d e r w o r d t g e b r u i k t i n v e e l v e r s c h i l l e n d e c o n t e x t e n e n h e t i s e e n p o l i t i e k b e l a d e n b e g r i p. M a a r waarom? De mens is zo krachtig, welk geslacht je ook hebt of hoe je je ook voelt, iedereen moet zich gelijkwaardig v o e l e n . Ie d e r e e n i s a n d e r s e n i e d e r e e n i s g e l i j k . I k h o o p dat 2018 het jaar wordt van de gelijkheid en dat iedereen een stem krijgt. D o o r d e ‘g r o e n , g r o e n e r, g o e d’ t r e n d , e e n g r o e n e r e l e venstijl die veel consumenten proberen na te streven, te gebruiken als tool kunnen merken of bedrijven unieke concepten creëren om hun doelgroep op een eigentijdse manier nog bewuster te maken. Op die manier kunnen we de modeindustrie aan het denken zetten en verbeteren. En zo het leven en de toekomst rooskleuriger te maken. A l s w e m e t z i j n a l l e d e z e t r e n d s n e m e n e n s a m e nv o e g e n kunnen we de toekomst verbeteren. Op die manier creëren we een mooie toekomst waar iedereen zich gelijk voelt, dat w e b e w u s t e r o m g a a n m e t d e n a t u u r e n o p e e n g e l i j k w a a rdige en groene manier gaan ruilen delen en niet stelen. 30


BRONNENLIJST 1 G E N D E RV R I J, G E N D E R B L I J A r t o f l i f e , v a n : h t t p s : / / w w w. n i c k l e p a r d . c o m / portraits/ [geraadpleegd op: 27 februari 2018] G e n d e r Fu c k [ e r ] , v a n : h t t p s : / / w w w. m a a s t d . n l / v o o r s t e l l i n g / g e n d e r- f u c k e r / # [geraadpleegd op: 28 februari 2018] De rest is eigen beeld. No b o d y h a s t o k n ow , v a n : h t t p : / / w w w. m e t r o nieuws.nl/mode/2018/02/gender vrij-modemerk-opent-in-amsterdam [Geraadplegd op: 26 februari 2018] 5 0 j a a r g e n d e r n e u t r a l i t e i t , Fr a m e , 2 0 1 8 . 2 RU I L E N , D E L E N N I E T S T E L E N Goederen delen ruilen en huren, van: http:// w w w. b e w u s t v e r b r u i k e n . b e / a r t i k e l / g o e d e r e n - r u i len-delen-en-huren-een-overzicht [Geraadpleegd op: 24 februari 2018] Alle beelden zijn eigen beeld. 3 GROEN, GROENER, GOED

B e l l e D’av a l a n e , v a n : D e St a n d a a r d , 1 f e b r u a r i 2018.

D r u k , d r u k , d r u k ! , v a n G a z e t v a n A nt w e r p e n , 2 4 januari 2018.

D u u r z a a m b o e k e t , He t Pa r o o l , 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 8 Alle beelden zijn eigen beeld. 31


TRENDBOEK 2018

Trendboek 2018 annavdt  
Trendboek 2018 annavdt  
Advertisement