Page 1

HOLLANDSE JUNGLE De Sliedrechtse Biesbosch wordt ook wel de enige ĂŠchte jungle van Nederland genoemd. Het zoetwatergebied kent een serieuze getijdenwerking, daarin verschilt het nadrukkelijk van de rest van de Biesbosch. Dit bijzondere stukje Nederlandse natuur dankt haar naam aan het in de 15e eeuw verdronken dorp Sliedrecht. Overlevenden hebben het gelijknamige dorp aan de noordelijke zijde van het water herbouwd. Daar bestaat het nog steeds en daarom klinkt de benaming actueler dan ze feitelijk is. PIM VAN DER MAREL

88 88

17MOT18_001_088 88

ww www w w w.mo ww .m motto mo tor orbo or boo b oo oott.c .c co om m

08-12-17 15:48


TO E R VAAR T B I E SB O SCH / DE EL 3 (S LOT)

jan jja an a nu uar ua ar ari ri 2 018 01 18 1 8

17MOT18_001_089 89

89 89

08-12-17 15:48


1

Op de website van Oppad (www.oppad.nl) wordt de Bies-

Openingsfoto: De Helsluis is een natuurlijke sluis uit 1863.

bosch de ‘mangrove van Nederland’ genoemd. Wij vinden

1 De Spieringsluis was de eerste met vezelversterkte deuren.

dat deze omschrijving, vanwege het grote getijdenverschil,

2 Er zijn volop vaarroutes voor kanovaarders.

het meest van toepassing is op de Sliedrechtse Biesbosch.

3 In Nederland zijn naar schatting 150 broedparen van de witte reiger.

Door de afsluiting van het Haringvliet in 1970 zijn de getij-

4 In de Biesbosch varen veel rondvaartboten.

denverschillen in het grootste deel van de Biesbosch een stuk kleiner dan voor die tijd. Dat geldt echter niet voor de Sliedrechtse Biesbosch, die rechtstreeks verbonden is met Hoek van Holland via de Noord en de Nieuwe Maas. Daardoor heb je hier een getijdenwerking die vergelijkbaar is

RIVIERDUINEN

met Dordrecht: een getijdenverschil van 80 cm en onder

Bij onze oriëntatie vooraf viel ons het verschil in grootte met

omstandigheden nog meer. Dit resulteert in een stroom-

de Brabantse Biesbosch op; de Sliedrechtse Biesbosch

snelheid van ongeveer 4km/u bij vloed en 3 km/u bij eb,

beslaat nog geen kwart van de oppervlakte. Voeg daarbij

een significant verschil en iets om bij je vaarplanning reke-

dat het Gat van den Hengst, het Houweningswater en de

ning mee te houden.

Sneepkil vergunningsgebieden zijn. Nieuwe vergunningen daarvoor worden – in het kader van het zogenoemde uitsterfbeleid – niet meer verstrekt. In deze vergunningsgebie-

Hollandse IJssel

Capelle IJssel R'dam

Groot Ammers

Lopikerwaard

Krimpen IJssel

Sliksloot Lekkerkerk Lek Bakkerskil uw eM aas BrienenKrimpen Lek Boezem Bolnes oordbrug van de Overwaard IJsselmonde Kinderdijk Slikkerveer

Barendrecht

©HdB 10 XVIII 17

Boezemvaart

90

17MOT18_001_090 90

Je vaart de Sliedrechtse Biesbosch aan de zuidkant in vanaf de Nieuwe Merwede. Vanaf de noord- en oostkant drecht komt, vaar je via het Wantij. Rond de stad Dordrecht

komt hier bij elkaar. In dit VTS-gebied (Vessel Traffic Ser-

Sliedrecht

Beneden Merwede

Dubbeldam

Dordtse Kil, Oude Maas, Beneden-Merwede en de Noord

HardinxveldGiessendam

Papendrecht

Wantij

vergt het varen de nodige oplettendheid. Verkeer van de

Giessen

Sliedrechtse Biesbosch

Dordrecht

Dordtse Kil

Smoutjes Vliet

Alblasserwaard

HI Ambacht

Oude Maas

het toch al niet erg grote vaargebied echter nog kleiner.

Alblas

Noord

Zwijndrecht

grip voor het beleid is dus wel op zijn plaats… Het maakt

kom je van de Beneden-Merwede. En als je vanaf Dor-

Alblasserdam

Rietbaan

den ligt een van de laatste nog intacte systemen van rivierduinen. Die moeten vooral bewaard blijven. Enig be-

Ammerse Boezem

Nie

Ridderkerk

N

Lek

Molenvliet

Helslootsluis MolDode diep KK Kikvors kil

Ottersluis

Nieuwe Merwede

Spieringsluis

Brabantse Biesbosch

Gat vd Hengst

vice) is de verkeersleiding in handen van de Sector DorWerkendam

Wij bereikten dit gebied de eerste keer vanaf Rotterdam

Steurgat 0 km

drecht, marifoonkanaal 79.

10

over de Nieuwe Maas en de Noord. Als je een hekel hebt aan grote rivieren kun je een deel parallel varen op de

www.motorboot.com

08-12-17 15:48


2 3

4

Nieuwe Maas. Je komt dan via de Hollandsche IJssel door

de otter na ruim vijftig jaar terugkeert in de Biesbosch. De

de Sliksloot en het Bakkerskil. Die route is industrieel en

vereniging hoopt op aanwijzingen dat het al zover is en

niet bepaald fraai. Ook op de Noord kun je een deel parallel

verzoekt het publiek op te letten.

varen via de Rietbaan. Daar zit een aantal scheepssloperijen en daarvoor geldt dus hetzelfde. De route wordt

BEZOEKERSCENTRA

pas aantrekkelijk op het laatste stuk bij Dordrecht.

Na enige tijd doemt aan bakboord het Biesboschcentrum Dordrecht op, het beginpunt van alle mogelijke vaar- en

WITTE REIGER

wandeltochten. Je kunt er een fluisterboot of een kano

Vandaag vertrekken we via de Spieringsluis die ons vanuit

huren. Voor de kano’s zijn leuke, specifieke routes uitge-

de Brabantse Biesbosch op de Nieuwe Merwede brengt.

zet. Voor wie de Biesbosch voor het eerst bezoekt, is

We gaan stuurboord uit een klein stukje in de opvaart naar

langsgaan bij een

de Ottersluis. Die brengt ons in de Sliedrechtse Biesbosch.

van de drie be-

De beide doorgaande vaarwegen vanuit hier zijn het Wantij

zoekerscentra ten

en de Kilvorskil/Helsloot. De eerste voert naar de stad Dor-

zeerste

drecht. De Helsloot voert naar de Beneden-Merwede ter

bevelen. Er is veel

hoogte van Sliedrecht. We gaan bakboord uit het Wantij

informatie

op. Als snel zien we een spierwitte reiger. Als we die op-

schikbaar en je

zoeken in ons vogelboek lezen we dat er in Nederland 150

kunt er ook ge-

broedparen van deze vogel zijn. Ze jagen bij voorkeur in on-

richt

diep water. Dat ervaren we als we wat dichterbij proberen

kwijt.

te komen. Gelukkig komen we op eigen kracht weer los.

Door de getijdenwerking in de Sliedrechtse Biesbosch

Het gutst inmiddels uit de hemel en dat beleef je in een

heeft het Moldiep veel weg van een buitenlandse getij-

open boot niet als een feest.

denrivier. Als je hier geblinddoekt zou worden gedropt

Als we een tijdje later de Wantijfietsbrug in het zicht krijgen

zou je waarschijnlijk niet als eerste aan Nederland denken!

houdt de regen op. Daar zijn we blij mee want we gaan hier

Doorvarend komen we uit op de Kikvorskil. Je kunt daar

stuurboord uit de Sionssloot op, een van de toegangs-

stuurboord uit terug naar de Ottersluis. Bakboord uit ga je

poorten van de Sliedrechtse Biesbosch. De elektriciteits-

naar de Helsloot. Onderweg kun je een uitstapje maken

masten doen hier helaas afbreuk aan het landschap.

naar het Katse Gat en naar de Dode Kikvorskil. De laatste

Na verloop van tijd draaien we met de vaarweg mee het

voert naar vergunningsgebied en dat betekent dat je bij

Moldiep op. Aan de rechterzijde ligt de Otterpolder. Anders

de voormalige schotbalkensluis weer om moet keren.

dan de naam doet vermoeden zijn er tot op heden in de

Wij gaan bakboord uit naar de Helsluis. De lof van deze

Biesbosch geen otters gesignaleerd, terwijl het volgens de

sluis is ons vooraf bezongen dus we zitten met de came-

Natuur- en Vogelwacht hooguit een kwestie van tijd is dat

ra’s klaar. Dat blijkt terecht. De sluis dateert uit 1863 en

je

aan

te be-

HET MOLDIEP LIJKT DOOR DE GETIJDENWERKING WEL BUITENLANDS

vragen

januari 2018

17MOT18_001_091 91

91

08-12-17 15:49


T OE R VA A R T B I E S BOS CH / DE E L 3 ( SLO T)

doet door de ligging – in het groen verscholen - pittoresk aan. Met een weemoedige zucht verlaten we de Biesbosch

BIESPAS De terugtredende overheid betekent ook voor de Biesbosch

en varen de Beneden-Merwede op.

druk op de financiële middelen. Het Nationaal Park De Bies-

BEVER-HOTSPOTS

bosch en Staatsbosbeheer proberen gezamenlijk nieuwe in-

In de Sliedrechtse Biesbosch zijn volop bevers te vinden.

komstenbronnen aan te boren. Dat heeft geresulteerd in vijf

Het gehele gebied ten oosten van de Sionssloot en onder

verschillende projecten, waarvan de Biespas er één is. De

het Moldiep én het gebied ten zuiden van de Dode Kik-

pas kost € 15 en komt samen met een brochure over de post.

vorskil en het verderop gelegen vergunningsgebied vallen

Het geheel is aantrekkelijk verpakt in een soort van dvd-

onder de ‘bever-hotspots’. Op de website van Nationaal

doosje. De pas is een jaar geldig en kan verlengd worden als

Park de Biesbosch kun je de kaart met hotspots downloa-

je donateur wordt. In ruil voor de € 15 ontvang je elk kwartaal

den. Zee- en visarenden vind je er helaas niet; die hebben

tips, voordelen en informatie over exclusieve activiteiten en

een voorkeur voor de Brabantse en vooral de nog rustiger

seizoensgebonden belevenissen. Het wordt nergens verhuld

Dordtse Biesbosch.

dat de tegenprestatie slechts een lokkertje is en dat het gaat om ondersteuning. Dat maakt de actie op zichzelf al sympa-

SLUIZEN

thiek. Voeg daarbij dat het programma leuk is opgezet en je

Al bij de Spieringsluis viel ons op dat aan weerszijden

laat je vanzelf strikken of versieren.

slechts een enkel stel sluisdeuren te vinden is. Je zou bij

www.biespas.nl

een getijdensluis eb- en vloeddeuren verwachten. Dat is hier niet het geval omdat het water aan de kant van de Nieuwe Merwede normaliter hoger staat. En zou dat een keer niet zo zijn, dan wordt er niet geschut. Deze sluis is de

vastmaken, is er een remmingwerk geplaatst. Je vindt ook

eerste

hier alleen enkele deuren, om dezelfde reden als bij de

die

uitgerust

werd

met

deuren

van

vezel-

versterkte kunststof. De hogere kostprijs daarvan moet

Spieringsluis.

terugverdiend worden door lagere onderhoudskosten en

De Helsluis aan de bovenkant van de Sliedrechtse Bies-

milieuvoordelen.

bosch schut je naar de Beneden-Merwede. Ook dit is zo’n

De Ottersluis aan de overkant van de Nieuwe Merwede is

zelfde type natuurlijke sluis. En je vindt hier eveneens weer

een ‘natuurlijke’ sluis. Je vindt aan weerszijden van de kolk

alleen van die enkele deuren; ook het water van de Bene-

geen sluiswanden. De ‘wand’ is gewoon de wal van de

den-Merwede pleegt vrijwel altijd hoger te staan.

vroegere natuurlijke vaarweg. Omdat je daar niet aan kunt

www.np-debiesbosch.nl

5 Het Biesbosch Bezoekerscentrum is zeker een bezoekje waard.

5

92 92

17MOT18_001_092 92

ww www w ww w w.m .mo mo m ottor to orb or boo bo oo oot.c t.c com om

08-12-17 15:49

Profile for Pim van der Marel

Varen in de Sliedrechtse Biesbosch  

New
Advertisement