Page 1

I M P L A N T A T E N D u u r z a m e o p l o s s i n g v e r l o r e n t a n d e n

v o o r


Blijf l a c hen met Va n d er H elm Tan d z o r g • P ro f es s i o neel • Kl a ntg er i c ht • Eig enti j d s • C r ea ti ef • Ver ni euw end • C o mmuni c a ti ef

Ki j k v oor u i t g e b r e i d e i n f o r m a t i e op: www. v a n d e r h e l m t a n d a r t s e n . n l


B lij f l a c h e n i s o n s m o t t o . We g u n n e n u d a t , o m d a t l a c h e n ge z o n d i s . We zi e n h e t a l s o n ze t aak u w t a n d e n i n g o e d e c o n d i t i e é n m ooi t e h o u d e n . U w e i g e n e n ‘ n ie u w e t a n d e n ’ : a l s u t a n d e n of k i e z en m o e t m i s s e n , zo r g e n w i j voor prachtige ver vanging. Zo da t u a l l e r e d e n h e e f t o m t e

dri e

blij v e n l a c h e n .


I M P L A N TAT E N Een o n ge l u k k i g e v a l , e e n k l a p van e e n h o c k e y s t i c k ‌ Ta n d e n e n ki ez e n k u n n e n v e rl o re n ga a n d o o r een o n g e v a l . O o k d o o r t a n d b e d e r f en /o f o n t s t e k i n g e n v a n h e t t a n d vle e s kun t u e e n t a n d o f k i e s k w i j t ra k e n. Vr o e g e r w a s e e n p l a a t j e o f e e n kun st ge b i t d e e n i ge m a n i e r o m w eer e e n c o m p l e e t g e b i t t e k ri j g e n. Teg e n w o o rd i g k u n t u o o k k i e z e n voo r i m p l a n t a t e n : e e n g e w e l d i ge opl o s s i n g i n v e e l o p z i c h t e n . I n de z e f o l d e r l e gge n w e gra a g u it w at d e v o o rd e l e n z i j n e n i n f o r m e re n we u over de behandeling. E E N I M P L A N TA AT, WAT I S D AT E I G E N L I J K ? Implantaten zijn kunstmatige wor tels die in het bot geplaatst worden. Ze zijn gemaakt van titanium, een weefselvriendelijk metaal. Deze permanente ver vanging van de natuurlijke tandwor tel dient als nieuw, stevig fundament voor

vi er

een kroon, brug of kunstgebit.


DUURZAME OPLOSSING Een i m p l a n t a a t i s e e n d u u rz a m e opl o s s i n g v o o r e e n v e rl o re n t a n d of ki e s . U k u n t e e n i m p l a n t a a t bes c h o u w e n a l s e e n k u n s t w o r t e l w aa ro p d e k ro o n , u w n i e u w e t a nd of ki e s , s t e v i g w o rd t v e ra n k e rd . Een b i j k o m e n d b e l a n g ri j k v o o rd ee l van e e n i m p l a n t a a t b e h a n d e l i n g is dat e r ge e n a a n gre n z e n d e t a n d en of ki ez e n b i j d e b e h a n d e l i n g b e t ro k ke n h oev e n t e w o rd e n . Ki e s t u v o o r een t ra d i t i o n e l e b ru g , d a n m o e t en aan g re n z e n d e t a n d e n n a m e l i j k w or d e n b e s l e p e n . Vo or d el en • Pr a c h t i g b l i j v e n d re s u l t a a t • S p a a r t a n d e re t a n d e n • Pi j n l o z e ( k l e i n e ) i n g re e p

vi jf

on d e r p l a a t s e l i j k e v e rd o v i n g


BRUGCONSTRUCTIE OP I M P L A N TAT E N Al s u m e e rd e re t a n d e n e n / o f ki ez e n w i l t v e r v a n ge n , d a n k u n ne n w i j e e n b ru g c o n s t ru c t i e o p i m p l a nt at en a a n b re n ge n . Z o ’ n b ru g o p i mpl a n t a t e n b i e d t b e l a n gri j k e voo rd e l e n t e n o p z i c h t e v a n e e n t r adi t i o n e l e b ru g. B i j e e n b ru g op i mpl a n t a t e n i s e r n a m e l i j k g e e n s ch a d e v o o r a n d e re t a n d e n e n / of ki ez e n . H e t i s e e n v e e l d u u rz a m ere opl o s s i n g e n v o e l t n a t u u rl i j k e r a an dan e e n u i t n e e m b a a r p l a a t j e o f

zes

f r am e .


HET KLIKGEBIT

B i j h e t o n t b re k e n v a n a l l e t a n d e n en ki e z e n k a n e r o p i m p l a n t a t e n ( mee s t a l t w e e ) e e n o v e rk a p p i n gspr o t h e s e w o rd e n ge p l a a t s t . D e z e pr o t h e s e ( k u n s t g e b i t ) w o rd t o p d e i mpl a n t a t e n v a s t ge k l i k t ( v a n d a a r de n a a m ‘ k l i k ge b i t ’ ) . H e t k l i k g e bit z i t s t e v i g v a s t e n h e e f t b o v e n d i en al s v o o rd e e l d a t h e t s l i n k e n v a n de kaak w o rd t t e ge n ge ga a n . E e n k a ak z on d e r t a n d e n k ri m p t n a m e l i j k , w aardoo r h e t ge b i t l o s ga a t z i t t e n . E te n en p ra t e n w o rd t d a a rd o o r m o e i l i jke r. Vo or d el en • He t g e b i t z i t 100% v a s t • Uw kaak behoudt vorm • Pi j n l o z e ( k l e i n e ) i n g re e p on d e r p l a a t s e l i j k e v e rd o v i n g

zeven

• L a g e e i g e n b i j d ra ge


IN PRINCIPE GESCHIKT VOOR IEDEREEN Een i m p l a n t a a t b e h a n d e l i n g i s i n pr i n c i p e m o g e l i j k b i j i e d e re e n m e t vol g r o e i d k a a k b o t . M e e s t a l i s d it h et ge v a l v a n a f o n ge v e e r 18 j a ar. Bij ons advies nemen we een paar z a k e n i n o ge n s c h o u w : • Er m o e t v o l d o e n d e k a a k b o t zijn voor het plaatsen van de i m p l a n t a t e n . ( H i e r k a n w a t a an g e d a a n w o rd e n , z i e n e v e n s t a and t ek s t b l o k j e . ) • He t k a a k b o t m o e t g e z o n d z i j n. • He t t a n d v l e e s v a n d e o v e ri ge t a n d e n m o e t g e z o n d z i j n . M o cht dit n i e t z o z i j n , d a n w o rd t d i t ee rs t b e h a n d e l d . • N a p l a a t s i n g m o e t e n d e i m p l a n-

ach t

t a t e n go e d o n d e rh o u d e n w o rd e n.


HERSTELLEN KAAKBOT

Mocht u onvoldoende kaakbot h ebb e n , d a n i s h e t m o g e l i j k n i e u w kaak b o t t e l a t e n o n t s t a a n o p p l a at se n w aa r k a a k b o t o n t b re e k t . Vo o r m ee r i n f or m a t i e o v e r d e z e b e h a n d e l i ng ku nt

n eg en

u co n t a c t o p n e m e n m e t o n z e p ra ktijk.


DE BEHANDELING De behandeling vindt plaats onder pl aa t s e l i j k e v e rd o v i n g. We m a k e n eer s t e e n s t u k j e v a n h e t t a n d v l e e s los, z oda t h e t k a a k b o t z i c h t b a a r w o r dt . Ver vo l ge n s w o rd t e e n ga a t j e i n he t kaak b o t ge b o o rd , w a a r h e t i m p lant aat i n w o rd t g e p l a a t s t . A a n s l u i te nd w or d t h e t t a n d v l e e s g e h e c h t . I n de daar o p v o l g e n d e 2- 6 m a a n d e n h e cht h et k a a k b o t z i c h a a n h e t i m p l a n taat en o n t s t a a t e e n s t e v i g f u n d a m e n t v oor uw t o e k o m s t i g e n i e u w e t a n d o f k i e s. I n de t w e e d e f a s e v a n d e b e h a ndel i n g w o rd t h e t i m p l a n t a a t v o o rz i e n van e e n o p b o u w d i e d o o r h e t t andvl ees s t e e k t e n a l s b a s i s d i e n t v oor uw ni e u w e t a n d o f k i e s . D e z e w ordt

ti en

er s te v i g o p v a s t g e l i j m d .


U ku n t e e n i m p l a n t a a t o o k d i re c t l at en v o o rz i e n v a n e e n o p b o u w. Vo o rd e e l i s d a t h e t t a n d v l e e s n i e t een tw e e d e k e e r o p e n g e m a a k t hoe ft t e w o rd e n . D a a r s t a a t t e ge n o v e r dat de ka n s o p i n f e c t i e ĂŠ n n a p i j n w at g r ot e r i s . We n e m e n ru s t i g d e t i jd om d e b e h a n d e l m e t h o d e s m e t u t e bes p re k e n , z o d a t u e e n w e l o v e rw og e n k e u z e k u n t m a k e n . Ti j de n s h e t b e h a n d e l t ra j e c t k u n n e n we een tijdelijke ver vanging plaatsen. O o k v o o r w e u w d e f i n i t i e v e k ro o n of br ug a a n b re n ge n h e e f t u d a n e en co mp l e e t ge b i t . I n s o m m i g e ge v a lle n kun ne n w e d i re c t n a h e t p l a a t s e n v an de i m p l a n t a t e n d e d e f i n i t i e v e k ro on

elf

of h e t k l i k ge b i t p l a a t s e n .


DIRECT NA HET INBRENGEN Door de plaatselijke verdoving is de behandeling pijnloos. Ook na afloop onder vindt u nauwelijks hinder. Kaakbot bevat geen zenuwen en is daardoor ongevoelig voor pijn. Wel kan uw tandvlees enigszins pijnlijk zijn. Indien u daar behoefte aan heeft, kunnen we een pijnstiller voorschrijven.

Et e n Het verdient aanbeveling om uw voeding een of twee weken na het inbrengen van de implantaten aan te passen. De eerste uren na de ingreep moet u niet eten en geen zeer warme of zeer koude dranken gebruiken. De eerste dagen na de ingreep moet u voorzichtig zijn met hard voedsel om de wond te ontzien. Wij adviseren u hier graag over. Ro k en / a l c o ho l Roken en alcoholgebruik heeft een nadelige invloed op de genezing van de wond(en). Roken vergroot tevens kans op een afweerreactie van het

tw aal f

lichaam.


M O N D H Y G I Ë N E B I J I M P L A N TAT E N Het is belangrijk dat u de overgang van de kroon of brug naar het tandvlees regelmatig schoonmaakt. Bij een slechte mondhygiëne kunt u uw implantaat verliezen. Implantaten zijn geen onver woestbare tanden of kiezen waar u nooit meer naar om hoeft te kijken. U doet er goed aan ze met evenveel zorg te behandelen als uw natuurlijke tanden. Voor meer informatie over mondhygiëne

der t ien

kunt u contact opnemen met onze praktijk.


CLIËNTEN KIEZEN VOOR VA N D E R H E L M TA N D Z O R G VA N W E G E : • G a s tv r i j e o ntv a ng s t i n lu x e p r a k ti j k • G ro te g es p eci a l i s eer d e s ta f • De mo d er ns te beha nd el tec hni ek en • Ei g en ta nd tec hni c us i n huis • Kw a l i tei ts r eg i s ter Ta nd ar tsen • M i l i eu- v er a ntw o o r d w er k en

veer t ien

• 1 0 0 % tev r ed enhei d s g a r antie


BENE DEN RIJW EG

Rotterdam

W SE EG

AT

RA

ST

M

E LL

I

W

N AA NL

BE RG ST

R.

AN

LA RT

O

TL OR

SP

E TT

N AA

RO

POPULIERE

L TO .S J. V

M

AM S

EWE G

NL AA N

RD

Richting

H.I. Ambacht Gorinchem

EM RG BU

RE

R

W

SP

PU LI E

ST

ND

RA

Sportcomplex Ridderkerk

E ST EE

PO

DI JK

EG

Ridderkerk

NG

.

RO TT ER DA

Goudenregenplantsoen 201

RI J. S .B AC H

RA ND WE G

Richting

RINGDIJK

RD

Barendrecht

E ZEEUWSTR.

Richting

Pr akt i j k a d r e s Goud en r eg en p la n t s oen 201 2 9 8 2 T E R id d er k er k Tel.: 0180-414725, F a x: 0180-463 8 7 6 E- mail: in f o@v a n d er h elmt a n d a r t s en . n l Me t he t o p e nb a a r ve r vo e r D ivers e b us s en s t op p en op en k ele minu t en loop a f s t a n d . Bel n a a r h et OV reisin f or ma t ie n ummer : 0900-9292. Ruim e p a r k e e r g e l e g e nhe i d Cor r e sp o nd e nt i e a d r e s P ostbus 120, 2980 A C R id d er k er k Ope ni ng st i j d e n Van m a a n d a g t ot en met v r ijd a g van 08. 00 uur t ot 17. 00 uur.

B L IJ F

L A C H E N

Ki j k v oor u i t g e b r e i d e i n f o r m a t i e op: www. v a n d e r h e l m t a n d a r t s e n . n l

Brochure Implantologie  

Brochure Implantologie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you