__MAIN_TEXT__

Page 1

Ingrid Godon

Dantesken

l B

L


Ingrid Godon Dantesken Illustr atoren zijn net als vertalers, mensen die in het behang van schrijvers verdwijnen. Of tenminste, dat was zo. Ondertussen worden illustr atoren ook (h)erkend voor hun werk. Ingrid Godon (1958) is zo iemand: een kunstenaar die in alle bescheidenheid a an een internationale carrière werkt, zonder dat ze er echt a an ‘werkt’. Ma ar ze werkt hard, voortdurend de donkere blik van de de adline voelend, onzeker over hoe de wereld met ha ar schoonheid zal omga an. Ze tekent én tekent én tekent. En als ze gezelschap krijgt van schrijvers, zijn het niet de minste. Heeft ze geen gezelschap, dan krijgt ha ar werk meteen een andere kleur. Zo groeit ze l angza am weg van het in opdr acht illustreren en komt ze in interessante wateren terecht: daar waar ze zich de vrijheid toe-eigent om voluit te gaan, zonder enige restrictie, rechtdoor, in your face. Elk materia al is goed genoeg, elke ondergrond een uitdaging. In dit boek l a at ze het illustreren volledig los en sl a at een interessant pad in, da ar wa ar opdr achten onbesta ande zijn, da ar wa ar enkel de inspir atie heerst. ­­­­­ De muze en ha ar sl achtoffer. Met dit boek verkent ze onbekende en onontgonnen plekken in ha ar inspir at ie , e n he t dr a agt nog st e e ds vol l e dig h a a r ge he e l e ige n signat u u r . Ze beheerst hier ook perfect het wegl aten, ruimte maken voor de poëzie van ha ar lijnen en kleuren vl akken, ruimte maken voor ha ar en onze emoties. Soms lijken het naïeve, impulsieve schetsen. Ma ar ze zijn geenszins naïef of impulsief. Integendeel, elke lijn, elk uitval van haar potlood of penseel is met voorbedachte r ade gezet. Juist da arom r aken ze ook de kijker da ar wa ar kunst moet r aken: in buik en hoofd, liefst gelijktijdig. Want hoe een voudig het werk ook lijkt, de gel a agdheid is bijzonder. Achter elk portret schuilt een verha al , lijkt een heel leven schuil te ga an. Ingrid Godon bevrijdt zich hier van ha ar demonen en ga at volledig voor ha ar kunstena arschap. Ha ar wezens – allema al mensen of toch niet – zijn zelden grotesk ma ar altijd k wetsba ar, in hun een voud toch vol littekens van leven, vol van soms uitvergrootte emoties, beschadigd en bevlekt, dantesk, maar ook sprookjesachtig en speels. Stukken van mensen. Letterlijk en figuurlijk. Licht en donker. Het zijn wezens die de kijker niet onbetuigd l aten ma ar evenzeer a an stukken rijt, evenzeer zijn eigen littekens l a at voelen om er gelouterd uit te komen. Dit is geen boek om snel door te bl aderen, het vr a agt om een gedoseerde degustatie. Het werk van Ingrid Godon in dit boek belooft voor de toekomst. Ze was al eerder bezig het principe van de illustr atie om te dr a aien door eerst te tekenen en er dan een auteur voor te zoeken – zoals in Wachten op Matroos, Ik Wou, Ik Denk, Ik Moet, Het L a atste Station van de Wereld, Een zondag met Caillebotte en De bus naar Hawai. Daarmee is dit boek het vervolg op een eerder schuchter uitbreken en is het het begin van een kunstena ar die na een leven l a ng de v er h a l en va n anderen te tekenen, volledig los l a at en voluit ha ar eigen universum creëert. Een nieu we carrière dient zich a an. Voor ieder die dit boekt opneemt ligt er een mooie opdr acht: duik onder in het bijzondere universum van Ingrid Godon, ga op zoek na ar u zelf tussen alle lijnen en kleuren door. En geniet. Eddie Guldolf


Ing ri d G o d o n

Dantesken

mer.


I.1


I.2


I.3


I.4


I.5


I.6


I.7


I.8


I.9


II.1


II.2


II.3


I I.4


I I.5


I I.6


II.7


I I.8


I I.9


I II.1


I II.2


I II.3


I II.4


I II.5


I II.6


I II.7


I II.8


I II.9


c

B L MER. imprint van / of Borgerhoff Gent, België / Ghent, Belgium info@borgerhoff-lamberigts.be www.borgerhoff-lamberigts.be

& Lamberigts

ISBN: 9789089319395 NUR: 640 D2018/11.089/87 ©2018, Ingrid Godon ©2018, Borgerhoff & Lamberigts nv Alle werken / All Art:

Ingrid Godon Uitgever / Directed by:

Brunhilde Borms Samenstelling en vormgeving / Editing and Design:

Luc Derycke Inleiding / Introduction:

Eddie Guldolf Vertaling / Translation:

Sandy Logan Digitalisering kunstwerken / Digitalising of artwork:

PAuline Scharmann, Hans Verheyen (Studio Luc Derycke), Wim Verbeiren (Digitek), Ann de Bode Coördinatie B&L / Coördination at B&L:

Joni Verhulst, Ann-Sophie Moerman, Wendy De Vlaeminck, Pieter Vanderhaegen Drukken en binden / Printing and Binding:

Graphius Gedrukt in Europa / Printed in Europe Eerste druk / First Print: november 2018

Met bijzondere dank aan

alle Godon-liefhebbers die voor-intekenden. With special thanks to

all the Godon fans who subscribed.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in an automated database or made public in any form or by any means without the prior written permission of the publisher.


Ingrid Godon Dantesken Like tr ansl ators, illustr ators are people who live in the shadow, while the authors are in the spotlight. Or in any event this used to be the case. These days the work of illustr ators is also recognised and acknowledged. Ingrid Godon (b. 1958) is one of these illustr ators. The kind of artist who works unassumingly on carving out an international career for herself, without re ally ‘working’ on it. She works hard, always sensing the looming deadline, ­u ncertain about what the world will make of the beauty she creates. She dr aws, and dr aws, and dr aws. And when she works with authors, they are ­a lways ­p rominent authors. When she works alone, the colour of her work changes. And that is how she gr adually moves away from illustr ations on commission, ­e ntering more interesting waters. It is there that she embr aces the freedom to go all out, without restrictions, straight for the target and in your face. Any material is good enough, every underground a challenge. In this book, she bre aks away from illustr ation, choosing to e xplore an interesting path, where commissions are non-e xistent and only inspir ation prevails. The muse and her ­v ictim. In this book she explores unknown and untapped pl aces in her inspir ation, while always remaining true to her signature st yle. Here she has also mastered the art of elimination, freeing up the space for the poetry of her lines and colour pl anes, for her emotions and ours. At times, her drawings resemble naïve, impulsive sketches. But they are neither. On the contrary even, every line, every flourish of her pencil or brush is premeditated. That is why her dr awings also move the re ader to the core of his or her being, prefer ably simultaneously. ­B ecause however simple her work may seem, it is the multiple l ayers that make it so unique. Every portr ait conce als a story, an entire lifetime. In this book Ingrid Godon frees herself from her demons, revelling in her artistry. Her cre atures – all humans or perhaps not – are r arely grotesque but always vulner able, moving in their simplicity, bearing the scars of life with dignity, experiencing magnified emotions, damaged and stained, Dantesque but also enchanting and pl ayful . Fr agments of people. In every sense of the word. Light and dark. These cre atures appe al to re aders, but also te ar them to pieces, force them to acknowledge their own scars and rise above them, feeling purified. This is not the t ype of book you le af through summarily. You return to it, intermittently, always coming back for more. It is interesting to see where Ingrid Godon’s work in this book will le ad her­ in the future. She was, as with recent titles, alre ady working on ways to in vert the principle of illustr ation by cre ating dr awings and then looking for a n author to we ave words for them. As such, this book is a sequel to a r ather timid unshackling, the promising debut of an artist, who has spent a lifetime dr awing the stories of others and who is now ready to let go and create her own universe. The beginning of a new career. To anyone who picks up this book, we have this to say: immerse yourself in Ingrid Godon’s unique universe, go in search of yourself among all the lines and colours. And enjoy the e xperience. Eddie Guldolf


Wi e z i j n de w e z e ns di e de t e k e n i nge n va n Ingr i d God on be vol k e n? He t z i j n m e nse n , z e k e r . Wat is e r da n va n e e n m e ns a l s di e a l l e e n a l s be e l d be s ta at? In di t b oe k r e i z e n w e d oor de w e r k e n va n e e n be ge na digd be e l de n m a k e r , e e n i j l e w e r e l d va n m e nse l i j k e nat u u r . Wi e on t moe t e n w e ? Wi e of wat h e r k e n n e n w e ? Who a r e t h e c r e at u r e s i n Ingr i d God on’s dr aw i ng s? Th e y se e m v e ry h u m a n , no d ou bt. So t h e n , w h at is h u m a n a b ou t t h e m , i f t h e y on ly e x is t a s i m age s? In t h is b ook w e ta k e a jou r n e y t h rough t h e wor k s of a n i nspi r e d a n d ta l e n t e d c r e ator , a f l e e t i ng bu t c row de d wor l d . Whom d o w e e ncou n t e r ? Who or w h at d o w e se e ?

Profile for Vanderhaegen Pieter

Ingrid Godon – Dantesken  

Ingrid Godon – Dantesken