Page 1

น้ําเปลี่ยนเปนเหลาองุน พระคัมภีร์

ยน 2:1-11

คําแนะนําสําหรับผู้นํา ผู้แสดง 1. ผู้บรรยาย 2. เจ้าบ่าว 3. เจ้าสาว 4. พระเยซูเจ้า 5. พระนางมารีย์ 6. ศิษย์ 1-2 7. ผู้จัดงานเลี้ยง 8. คนรับใช้ 1-2 9. บรรดาแขก

1. 2. 3. 4.

อุปกรณ์ในการแสดง ชามก้นลึกหรือเหยือกที่มีหู จับ กระบวยตักน้ํา เหยือกน้ํา น้ําพั น ซ์ สี แ ดง หรื อ น้ํา ชนิ ด อื่น

ใจความสําคัญ เอกลักษณ์ของพระเยซูเจ้า พระนางมารีย์ และศีลสมรส

7


คําอธิบาย พระวรสารตามคําเล่าของนักบุญยอห์น การเปลี่ยนน้ําเป็น เหล้าองุ่น เป็นเครื่องหมายแรกที่พระเยซูเจ้าทรงกระทําเพื่อเผยแสดง ถึงเอกลักษณ์ของพระองค์ ทั้งงานเลี้ยงสมรสและเหล้าองุ่นที่มากมาย เป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยของพระเมสสิยาห์ พระเยซูเจ้าเป็น พระเมสสิยาห์ผู้ทรงประกาศถึงพระอาณาจักรพระเจ้า และทําให้ พระอาณาจักรอยู่ในปัจจุบัน น้ําที่พระเยซูเจ้าทรงใช้ในการทําอัศจรรย์ เป็นน้ําที่เก็บไว้เพื่อใช้ชําระ เหล้าองุ่นที่พระองค์ทรงกระทําให้เกิดขึ้น นั้นไม่ใช่แค่เพียงมีจํานวนมากเท่านั้น แต่เป็นเหล้าองุ่นอย่างดีดังที่ผู้จัด งานเลี้ยงได้ชิม พระเยซูเจ้าทรงเป็นความเต็มเปี่ยมของสิ่งสร้างทั้งปวง ที่มีชีวิต บทบาทในคํ า ขอร้ อ งของพระนางมารี ย์ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของ อัศจรรย์นี้ พระนางวางใจว่าพระบุตรของพระนางจะทรงช่วยเหลือเมื่อ เหล้าองุ่นหมด เพราะการที่เหล้าองุ่นหมดจะทําให้คู่สมรสได้รับความ อับอาย ถ้อยคําที่พระเยซูเจ้าตรัสแก่พระนางมารีย์เป็นสิ่งน่าพิศวง พระเยซูเจ้าตรัสถึงพระนางในฐานะ “สตรี” ดังที่ทรงกระทําในเวลา ต่อมา เมื่อพระนางมารีย์ยืนอยู่แทบเชิงกางเขน บางทีการเรียกนี้เป็น เครื่ อ งหมายว่ า พระนางคื อ เอวาใหม่ ผู้ นํ า ชี วิ ต ใหม่ ม าให้ ดั ง เช่ น พระศาสนจักรกระทํา และ “เวลา” ที่พระเยซูเจ้าตรัสถึงคือ การถวาย เกียรติแด่พระองค์ ธรรมล้ําลึกปัสกาคือการบรรลุผลสําเร็จของการ

8


ช่วยให้ ร อดพ้ น อัศ จรรย์ เ รื่ องเหล้าองุ่ น ซึ่งเกิดขึ้ น “วัน ที่ สาม” เป็น สัญญาณบอกล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงเวลานั้น ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย ƒ สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงจัดเตรียมให้อย่างดีและมากมาย ƒ พระเยซูเจ้าทรงสามารถช่วยเราในความจําเป็นต่างๆ ด้วย ความเต็มพระทัย ƒ บทบาทของพระนางมารีย์ในการช่วยให้รอด ƒ พระนางมารีย์ทรงวอนขอเพื่อเราอย่างไร ƒ บทภาวนาและสัญลักษณ์เกี่ยวกับพระนางมารีย์ที่ท่านชอบ ƒ การอวยพรของพระเยซูเจ้าในงานเลี้ยงพิธีสมรส ------------------------------------------------(พระเยซูเจ้า บรรดาศิษย์ และแขกต่างๆ ยืนคุยกัน พระนาง มารีย์คุยอยู่กับเจ้าสาว ผู้จัดงานเลี้ยงอยู่กับเจ้าบ่าว ผู้รับใช้ สองคนยืนอยู่ด้วยกัน)

ผู้บรรยาย

พระเยซู เ จ้ า ทรงกระทํา เครื่ อ งหมายแรกที่ แ สดงถึ ง พระอานุ ภ าพของการเป็ น พระเจ้ า ของพระองค์ ที่ หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี พระนางมารีย์ พระเยซูเจ้า และบรรดาศิษย์ได้รับเชิญมาในงานสมรส คนรับใช้ เป็นพวกแรกที่ร้วู ่าเกิดปัญหา 9


คนรับใช้ 1 คนรับใช้ 2

เหล้าองุ่นหมดแล้ว เราจะทําอย่างไรดี ไม่ร้ซู ิ ช่างเป็นความอับอายของครอบครัวนี้จริงๆ

(พระนางมารีย์ไปหาพระเยซูเจ้า เจ้าบ่าวและเจ้าสาวยืนคุย กัน) พระนางมารีย์ (พูดกับพระเยซูเจ้า)

เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว หญิงเอ๋ย มาหาเราทําไม เวลาของเรายังมาไม่ถึง

พระเยซูเจ้า พระนางมารีย์ (เดินไปหาคนรับใช้) เขาบอกให้ท่านทําอะไร ก็จงทําเถิด พระเยซูเจ้า (พูดกับคนรับใช้) จงตักน้ําใส่โอ่งให้เต็ม ผู้บรรยาย (ในขณะที่คนรับใช้ตักน้ําใส่เหยือก) ที่นั่นมีโอ่งหินตั้งอยู่หกใบ เพื่อใช้ชําระตามธรรมเนียม ของชาวยิว แต่ละใบบรรจุน้ําได้ประมาณหนึ่งร้อยลิตร คนรับใช้ตักน้ําใส่จนเต็มถึงขอบ พระเยซูเจ้า (พูดกับคนรับใช้) เอาละ ทีนี้ก็ตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงได้ (คนรับใช้ 1 ตักน้ําใส่เหยือกไปให้ผู้จัดงาน)

คนรับใช้ 1

ท่านครับ ช่วยชิมเหล้าองุ่นนี้ด้วยครับ (ผู้จัดงานเลี้ยงชิม และพยักหน้าเรียกเจ้าบ่าว)

10


ผู้จัดงานเลี้ยง (พูดกับเจ้าบ่าว) เหล้าองุ่นนี้รสชาติดีมาก คนอื่นเขานําเหล้าองุ่นอย่าง ดีมาให้ก่อน เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้วจึงนําเหล้า องุ่นราคาถูกมาให้ แต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จน บัดนี้ ศิษย์ 1 (พูดกับศิษย์คนที่ 2) ท่านเห็นไหม ศิษย์ 2 ผมว่าเราเชื่อชายผู้นี้ได้ เชื่อพระเยซูเจ้าได้อย่างแท้จริง

11

Frist miracle  

Frist miracle from Jesus

Frist miracle  

Frist miracle from Jesus