VanColland December 2021

Page 1

VanColland Het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen

THEMA

Identiteit & Imago PAGINA 10

Land- en tuinbouw en ­uitzendsector t­ ekenen voor veilig en ­gezond werk voor uitzendkrachten

PAGINA 14

Het tegengaan van ­klimaat­verandering: welke rol heeft u? PAGINA 17

Agrarische werkgevers ­hebben behoefte aan ­toekomstperspectief Interview Rob de Wijk (Hoogleraar Internationale ­Betrekkingen)

04 2021


Thema Identiteit & Imago

Column

Een emmer vol overtuigingskracht Identiteit en imago: een mooi thema om eens even tot de kern te ­komen. Het zijn twee woorden met een verschillende betekenis. ­Identiteit gaat voor mij over de kernwaarden van jou als persoon of onderneming, en imago beschrijft hoe een ander naar jou of jouw ­onderneming kijkt. Wat voeg jíj toe?

bedrijf meedoet en eigenaar is van

In mijn bestuurlijke werk is het

de in samenspraak vastgestelde

imago vaak onderwerp van

kernwaarden.

gesprek. Wat mij opvalt is dat

Eric Douma

er vaak wordt gezocht naar een

Deze bespiegeling zal iedere

simpele oplossing voor een

keer weer besproken en herijkt

positiever imago die dan ook het

moeten worden binnen de gehele

liefst wordt uitbesteed. Als er

organisatie. Want dit is niet een

Lid Raad van Commissarissen Sazas

dan vervolgens toch direct wordt

eenmalige wedstrijd die gespeeld

LTO Portefeuillehouder Ondernemer-

gevraagd naar hoe jij bent

moet worden, maar een oneindig

schap & Onderwijs

gebakken als persoon of bedrijf,

spel waar aanpassingen aan

kom je op het punt dat je met het

de orde van de dag zijn om de

water voor de dokter moet. Want:

continuïteit van je onderneming

wat voeg jij of jouw bedrijf toe in

te bewaken. Zoals dat zo mooi

deze markt of maatschappij?

gezegd wordt: met alle neuzen

Heb je dat bedacht, dan is het

dezelfde kant op.

makkelijker om je kernwaarden, bijvoorbeeld ‘open, betrokken en

Het gave is dat dit niet alleen is

oplossingsgericht’ om te zetten

voorbehouden aan één enkel

in een strategische boodschap.

bedrijf, maar dat dit geldt voor de

En dit vertaalt zich dan weer

gehele agrarische en groene

door naar het imago.

sector.

Oké mooie bespiegeling, maar

Iedereen draagt bij

hoe werkt dat proces dan?

Letterlijk iedereen draagt bij

Met alle neuzen...

2

met zijn/haar identiteit om het imago van agrarisch en groen als

Als in een bedrijf iedereen ervan

druppels in een emmer te laten

overtuigd is dat betrokkenheid

toevoegen totdat we een emmer

een kernwaarde is, en er is één

vol overtuigingkracht hebben.

persoon die ander gedrag vertoont,

Een imago dat niet uit een folder

dan werkt dit ondermijnend voor

komt, maar met een bestendige

de rest van het bedrijf. Het is dus

kracht en trots is neergezet die

belangrijk dat iedereen in het

wervend werkt om hierbij te


VanColland magazine #4 | december 2021

04

Interview Jan Vogels Jezelf presenteren hoort bij modern ondernemerschap

12

Veilig en ­gezond werk voor ­uitzendkrachten

Verder in dit nummer 08 Conflicten op het werk risico’s en tips

09 Zwangerschap: hoe zit het met ­verlof en verzuim?

10 Vrijwilligers en veiligheid, hoe krijg je het tussen de oren?

11 Verzuim aanpakken? ‘Dweil met de kraan dicht!’

19

Interview Rob de Wijk Werkgevers ­hebben behoefte aan ­toekomstperspectief

22

Interview Jules Sanders Weten wat leeft bij jongeren is ­belangrijk om te groeien

14 Pensioen; wachten of nú in ­actie ­komen?

16 Het tegengaan van ­klimaat­­verandering: welke rol heeft u?

24 Koers zetten naar een gezonde en toekomstbestendige sector

26 Kort Nieuws 28 Geschiedenis en actualiteit; Hoveniers toen en nu

COLOFON VanColland is het magazine van het ­samenwerkings­-

VORMGEVING Appeldoorn Vormgeving - Zoetermeer DRUK Drukwerkstudio.nl - Woerden

verband van alle ­agrarische en groene sociale ­regelingen. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 16.000. Vragen, ideeën of tips? Of ­liever de digitale versie ontvangen? Neem dan contact op met onze redactie via redactie@colland.nl. HOOFDREDACTEUR Marlies van Loon EINDREDACTEUR Elte Palm

REDACTIE Kim Gerrits, Annemarie van den Hoven en ­Wendy Kranendonk

VanColland is met de grootste zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ­ontleend. VanColland is ook digitaal beschikbaar op

www.colland.nl 3


Thema Identiteit & Imago

‘ Jezelf presenteren hoort bij modern ondernemerschap’ Jan Vogels wil een bijdrage leveren aan ­positief imago varkenshouderij Tekst: Ank van Lier (namens Sazas)

De trots van de varkenshouderij laten zien. Dat is waar het om draait voor Sazas-klant en varkenshouder Jan Vogels uit Erp, die het verhaal van de sector actief uitdraagt via sociale media. Alleen door zelf regie te nemen, kan de varkenshouderij volgens Vogels draagvlak én bestaansrecht houden. De varkenshouder probeert daarnaast zoveel mogelijk oog te hebben voor de wensen van zijn werknemers. Hoewel Jan Vogels (59) als kind vaak meehielp op het varkensbedrijf van zijn ouders, had hij in eerste instantie niet het plan om zelf varkenshouder te worden. Leraar tekenen en handvaardigheid, dat was zijn droombaan. “Maar toen ik werd uitgeloot voor deze studie, ging ik toch een agrarische opleiding volgen”, vertelt Vogels. “Toch heb ik nog wel een tijd getwijfeld of dit de juiste keuze was. Totdat ik, met mijn diploma op zak, een bedrijf met zeugen en vleesvarkens kon huren. Thuis hadden we alleen vleesvarkens, maar werken met zeugen en biggen bleek ik veel leuker te vinden. Je hebt te maken met jong spul, en het vraagt ook meer vakmanschap. Uiteindelijk heb ik toen toch het ouderlijk bedrijf overgenomen en een deel van de vleesvarkens vervangen door zeugen. In de loop der jaren zijn we beetje bij beetje gegroeid. Inmiddels telt mijn bedrijf 1150 zeugen en 2500 vleesvarkens.”

4


VanColland magazine #4 | december 2021

Niet in hoek laten zetten Vogels kijkt letterlijk verder dan zijn eigen staldeur; hij vindt het belangrijk om zijn omgeving en de maatschappij te laten zien hoe hij werkt. “Ik vond het altijd al vreemd dat alle branches een PR-budget hadden, maar dat men hier in de varkenshouderij nooit mee bezig was. Zeker nu het buitengebied steeds meer verandert: in plaats van collega-boeren, heb je tegenwoordig steeds meer burgers om je heen. En die hebben vaak geen idee hoe het eraan toegaat in de moderne varkenshouderij. Daarom is

“ Ik vind het hartstikke leuk om met jeugd te werken; wat dat betreft zit dat ‘­ leraarschap’ er nog steeds wel in”

belangrijk om hen te vertellen wat je doet en op welke manier. Als mensen begrip hebben voor je manier van werken, zullen ze ook minder snel bezwaar indienen

Om het positieve verhaal van de varkenssector te vertellen,

wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe stal wilt bouwen.”

lanceerden Vogels en enkele andere varkenshouders zo’n tien jaar geleden het samenwerkingsverband Varkens

De varkenshouder vindt het ook belangrijk dat de sector

Vandaag. “Inmiddels is dit onderdeel geworden van de

zich niet ‘in de hoek’ laat zetten. “Dierenrechten­organisaties

Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), maar onze

benaderen actief de media. Hierdoor bestaat het gevaar op

activiteiten gaan nog steeds door. We zijn actief op sociale

een eenzijdig verhaal. Daarom is het belangrijk dat wij als

media, benaderen regelmatig de pers en nodigen journalis-

varkenshouders ook onze stem laten horen. Zeker ook

ten uit op onze bedrijven.”

omdat de Nederlandse varkenshouderij heel goed scoort als het gaat om milieu en dierwelzijn. Je kunt ook alleen

Verschil maken

varkenshouder zijn als je hart hebt voor je dieren. Dat wil ik

Vogels ontvangt zelf regelmatig schoolklassen op zijn

ook uitdragen met de naam van mijn bedrijf; ‘Varkenshotel’.”

bedrijf en is actief op Twitter, Facebook en LinkedIn. “Ik

5


Thema Identiteit & Imago

“ Heel belangrijk is om goed te luisteren naar je mensen. Wat vinden ze ­belangrijk, waar ­krijgen ze energie van?” houd mijn volgers op de hoogte van wat er gebeurt op mijn

Laag verzuim door goede sfeer

bedrijf. Vertel over de dagelijkse gang van zaken, maar ook

Vogels heeft vier vaste werknemers in dienst, daarnaast

over wat ik doe om het de varkens zoveel mogelijk naar de

springen in de weekenden en vakanties zo’n tien scholieren

zin te maken.”

bij. Ook lopen er regelmatig stagiairs mee op het bedrijf. “Ik vind het hartstikke leuk om met jeugd te werken; wat dat

In de zomer post Vogels bijvoorbeeld filmpjes van het

betreft zit dat ‘leraarschap’ er nog steeds wel in”, lacht de

witkalken van de staldaken, om te voorkomen dat het te

ondernemer. “Daarbij vind ik het belangrijk om jongeren

warm wordt in de stal. Deze zaken worden ook regelmatig

kennis te laten maken met en enthousiast te maken voor

opgepikt door de media, geeft hij aan. “Met dit soort

de varkenshouderij. Daar hebben we als sector uiteindelijk

informatie kun je absoluut een verschil maken, zeker omdat

ook weer voordeel bij.”

consumenten zoals gezegd vaak niet weten hoe het eraan toegaat in de varkenshouderij. Desondanks blijft het

Hoewel het voor varkenshouders niet altijd eenvoudig

moeilijk meetbaar wat al deze inspanningen opleveren.

is om voldoende personeel te vinden, heeft Vogels daar

Maar hoe dan ook: je verhaal vertellen zal altijd bijdragen

weinig problemen mee. “Heel belangrijk is om goed te

aan extra draagvlak en bestaansrecht. Ook kun je op deze

luisteren naar je mensen. Wat vinden ze belangrijk, waar

manier misschien jongeren ‘triggeren’ om te kiezen voor

krijgen ze energie van? Probeer daar hun takenpakket op

een toekomst in de varkenshouderij. Sommige collega’s

af te stemmen. En zorg voor een goede sfeer. Wij organiseren

hikken aan tegen de tijd die het kost om actief te zijn op

daarom regelmatig teamactiviteiten, bijvoorbeeld een

sociale media. Maar jezelf presenteren hoort gewoon bij

­gezellige barbecue.”

het moderne ondernemerschap, óók in de varkenshouderij.”

6


VanColland magazine #4 | december 2021

“ De goede sfeer draagt er volgens Vogels ook aan bij dat het verzuim binnen het bedrijf laag is.” Deze goede sfeer draagt er volgens Vogels ook aan bij dat het verzuim binnen het bedrijf laag is. “Op dit

‘Sazas is de ideale partner in verzuimverzekeringen’

moment zit één werknemer thuis vanwege een

Jan Vogels heeft de verzuimverzekeringen voor zijn

hersenschudding, maar verder is er nagenoeg nooit

werknemers al jarenlang ondergebracht bij Sazas.

iemand ziek. De prettige sfeer binnen ons bedrijf zorgt

Naar volle tevredenheid. “Doordat ik weinig verzuim

er ook voor dat werknemers zich extra verantwoordelijk

heb, heb ik ook relatief weinig contact met Sazas.

voelen, ze blijven niet bij ieder pijntje thuis. Tegelijker-

Maar wanneer ik met hen te maken heb, loopt het

tijd probeer ik te voorkomen dat ze zichzelf voorbij

allemaal vlot. Je merkt dat de mensen van Sazas

lopen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ze,

weten waar ze over praten, ze hebben veel kennis

wanneer ze een lange werkdag achter de rug hebben, de

in huis. Kortom: Sazas is voor mij de ideale partner

volgende dag eerder naar huis kunnen. Ook het werken

als het gaat om verzuimverzekeringen!”

met scholieren heeft wat dit betreft een meerwaarde: zij halen de druk van de ketel voor de vaste werknemers.” ■

7


Thema Identiteit & Imago

Conflicten op het werk: risico’s en tips Tekst: Kim Gerrits (Sazas) Foto: Tim Gouw | Unsplash

Uw werknemers zijn allemaal uniek met eigen opvattingen,

1. Let goed op signalen

ideeën en verwachtingen. Iedereen heeft dus een eigen

Wees alert op signalen die kunnen wijzen op een

identiteit en persoonlijkheid. Dat is natuurlijk erg mooi,

­beginnend conflict. Zo kunnen jullie samen op zoek

maar helaas wil dit op het werk ook weleens botsen.

gaan naar oplossingen.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat zo’n 30 procent van de werknemers jaarlijks met minstens één conflict op het

2. Schakel een mediator in

werk te maken krijgt. En het verzuim als direct gevolg van

Voelt u zich er als werkgever niet prettig bij om zelf

een conflict duurt gemiddeld zelfs 69 dagen. Hoe kunt u

het gesprek te leiden over een conflict? Schakel dan

conflict en hiermee ook (langdurig) verzuim voorkomen?

een mediator in. Let er dan wel op dat deze mediator

Sazas geeft tips.

is opgenomen in het Mediatorsfederatie Nederland

Het risico van conflict

(MfN) register en dus erkend is.

Conflicten kunnen zowel tijdens werk als privé zorgen voor

3. Bespreek problemen “anoniem”

allerlei problemen, zoals stress, spanningen in de (privé)

Het is belangrijk voor uw werknemers om te weten waar

relaties, neerslachtigheid en slecht slapen. Hiernaast kan

ze, naast u als werkgever, terecht kunnen met eventuele

een conflict het werkplezier en de productiviteit van de

problemen. Bijvoorbeeld bij de vertrouwenspersoon of

werknemer flink in de weg staan. Maar ook andere collega’s

het preventiespreekuur van de bedrijfsarts.

kunnen hier last van hebben doordat ze het bijvoorbeeld door het conflict minder leuk vinden op het werk. Tips om conflict te voorkomen

4. Stel een conflictbeleid op Een conflictbeleid geeft uw werknemers inzicht in hoe u als bedrijf met conflict omgaat. Ook kan het werknemers

Zowel voor werkgever als werknemer is het ontstaan

informeren over welke stappen zij het beste kunnen

van een conflict een vervelende situatie. Een aantal tips

nemen wanneer zij een conflict signaleren. ■

om verzuim te voorkomen:

Lees meer cijfers, tips en informatie over de rol van de bedrijfsarts op de website van Sazas. Scan de QR-code hiernaast of ga naar: sazas.nl/nieuws/2021/conflicten-en-de-invloed-op-verzuim

8


VanColland magazine #4 | december 2021

Zwangerschap: hoe zit het met verlof en verzuim? Tekst: Sazas

De meeste werkgevers krijgen ermee te maken: een werkneemster wordt zwanger. Als werkgever moet u dan een aantal zaken regelen. U wilt de werkneemster natuurlijk zo goed mogelijk ondersteunen zodat zij ook ná haar zwangerschap en verlof weer vol energie voor uw bedrijf aan de slag gaat. Waar moet u allemaal rekening mee houden? En welke regels gelden er rondom zwangerschaps- en ­bevallingsverlof en ziekte tijdens de ­zwangerschap? Sazas legt het aan u uit. Zwangerschapsverlof

Extra bevallingsverlof

Een zwangere werkneemster heeft recht op

Het kan zijn dat uw werkneemster graag langer

zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwanger­

verlof wil hebben dan de wettelijke zestien

schapsverlof gaat in vanaf vier tot zes weken

weken. Bijvoorbeeld om na de bevalling goed

(de flexibiliseringsperiode) voor de verwachte

te herstellen en omdat zij graag veel tijd met

geboorte van het kind. De werkneemster bepaalt

de baby willen doorbrengen. U kunt hierover in

zelf wanneer dit verlof ingaat en stemt dit af met

overleg afspraken maken met uw werkneemster.

u als werkgever. Indien de werkneemster ziek

Zij kan bijvoorbeeld een deel (de laatste vier

wordt door zwangerschapsklachten vooraf aan

weken) van het verlof spreiden over een periode

haar bevalling, is zij verplicht om 6 weken voor

van dertig weken. Daarnaast kan ze ook ouder-

de uitgerekende datum met verlof te gaan. Of

schapsverlof opnemen. ■

vanaf de datum dat zij klachten ervaart. Hoelang dit verlof duurt, leest u terug via de QR-code op deze pagina. Verzuim voorkomen Een zwangerschap is ingrijpend en brengt bij vrouwen vaak veel vermoeidheid en lichamelijke klachten mee. Om toch zo goed mogelijk door te kunnen werken tot aan het verlof, is het zowel voor de werkneemster als voor u als werkgever belangrijk om daar rekening mee te houden. ­Bijvoorbeeld door extra pauze, een werkplek ­anders in te richten en/of het takenpakket tijdelijk te verlichten om werkstress en fysieke belasting te verminderen. Als u zorgt dat u op

Lees verder. Ook over de

de hoogte bent van de wet- en regelgeving rond-

­uitkeringen en bevallings­

om zwangerschap én op tijd actie onderneemt,

verlof, via de QR-code.

kunt u verzuim voorkomen.

9


Thema Identiteit & Imago

Vrijwilligers en veiligheid hoe krijg je het tussen de oren? Tekst Stigas | Foto: Eelco Kloppenburg

 Foto Henk Veen op de Natuurwerkdag in Castricum op zaterdag 6 november

Henk Veen is met pensioen. Maar vrijwilligers in bos en natuur bewust maken van het belang van veilig werken, daar gaat hij nog wel even mee door. Hoe pakt hij dat aan? Vijf vragen aan een door de wol geverfde veiligheidsambassadeur. 1. Wat doen vrijwilligers in het bos en de natuur? En waarom heeft hun veiligheid meer aandacht nodig?

4. Wanneer kan wel je over regeltjes beginnen? “Als je draagvlak en commitment hebt. Bied je materialen op verschillende manieren aan: gebruik tekst, maar ook plaatjes. Geef ze iets om te lezen, maar ook om te kijken en te luisteren. En wijs ze op toolboxen en cursussen die ze kunnen volgen.” 5. En de sleutel tot succes? “Het is een kwestie van lange adem. En herhalen, herhalen, herhalen. Houd daar rekening mee. Zorg voor capaciteit en maak een meerjarenplan, anders ebt het weg.” ■

“Vijfentwintig jaar geleden was het vooral handwerk: maaien, hout uitdunnen en kasten voor uilen ophangen. In de loop der jaren zijn vrijwilligers echter steeds meer met machines

Wie is Henk Veen?

gaan werken, bijvoorbeeld met de motorkettingzaag. Ze vinden

Henk is opgeleid als hovenier en studeerde milieukunde.

het leuk, maar het veiligheidsaspect bleef een beetje achter.”

Hij werkte onder andere in de milieuhandhaving en voor

2. Hebben vrijwilligers een gebruiksaanwijzing?

Landschapsbeheer Noord Holland. Daar kwam hij als hoofd afdeling uitvoering voor het eerst in aanraking met

“Nee, in ieder geval geen standaard gebruiksaanwijzing.

het vrijwilligerswerk. Als KAM-coördinator concentreerde

Veel hangt af van de cultuur in een vrijwilligersgroep. Veel

hij zich vervolgens op milieu, veiligheid en arbo. Henk

groepen hebben het keurig op orde, maar je hebt ook

schreef mee aan het handboek ‘Arbo in het Nederlandse

groepen waar een machocultuur heerst. Die een beetje

landschap’ en vertegenwoordigt LandschappenNL in de

anarchistisch zijn en het zelf wel bepalen.”

Arbowerkgroep van de VBNE.

3. Hoe zet je de eerste stap? “Een collega zei altijd: veiligheid is niet sexy, maar wel noodzakelijk. Daarom moet je het brengen, want halen doen

De RIE, een veilige basis

ze het niet. En dan niet meteen met folders, brochures en

De basis voor veilig werken is een gedegen risico-­

apps met regeltjes komen aanzetten. Werk mee; dan zie je

inventarisatie en -evaluatie. Er is er een, speciaal voor

waar ze tegenaan lopen. En maak het concreet: wat gebeurt

de bos- en natuursector. Bij het onderdeel ‘bijzondere

er als je nu in het water van 3 graden Celsius valt? Of laat ze

groepen’ wordt aandacht besteed aan vrijwilligers. In

samen nadenken aan de hand van de veiligheidsladder. Op

de loop van 2022 komt er ook een speciaal onderdeel.

welke trede staan jullie nu, en hoe kunnen jullie hoger komen?”

10


VanColland magazine #4 | december 2021

Verzuim aanpakken?

‘ Dweil met de kraan dicht!’ Tekst: Stigas Foto: Parlor fotografie

Voor Tim van der Meer, arbeidsdeskundig adviseur bij Stigas, kan een ­effectieve verzuimaanpak niet zonder tegelijk ook met voorkomen bezig te zijn. ‘Dweil met de kraan dicht!’ is zijn credo. Tim gaat bij complexe verzuimdossiers of wanneer verzuim langer duurt persoonlijk langs bij bedrijven om in gesprek te gaan met de werknemer en de leidinggevende. Inzicht in re-integratie­mogelijkheden geeft richting aan de vervolgstappen. Maar de vraag ‘hoe je verzuim kunt voorkomen’ is de allerbelangrijkste.

“Verzuimbegeleiding is erop gericht dat de zieke werk­

welke praktische en werkbare oplossingen er zijn voor werk-

nemer zo snel mogelijk én duurzaam weer aan het werk

gever en werknemer. En hoe je herhaling kunt voorkomen.”

gaat. Het liefst in zijn eigen werk, maar als dit niet meer gaat, verkennen wij mogelijkheden om het werk aan te

Specialisten

passen. Of we onderzoeken of ander werk beter en

Daarnaast vindt hij integraal werken essentieel.

passend kan zijn. Als arbeidsdeskundige zoek ik samen

“Het is ­belangrijk dat je specialisten op het gebied

met de werkgever en de werknemer naar de best

van veiligheid, vitaliteit en verzuimbegeleiding onder

­passende oplossing en zet de vervolgstappen op een rij.”

één dak hebt. Zo kun je direct een preventieadviseur raadplegen voor ideeën over aanpassingen op de werk-

Kennis van de sector

plek, een veiligheidskundige inschakelen voor

“Hierbij helpt het enorm als professionals gespecialiseerd

een ­ongevalsanalyse of een adviseur duurzame inzet­

zijn in de agrarische en groene sector. Bedrijfsartsen,

baarheid in gesprek laten gaan met leidinggevenden

re-integratieadviseurs en arbeidsdeskundigen die de

over het effectief voeren van gesprekken over verzuim

sector kennen en de taal van de sector spreken weten

of inzetbaarheid.” ■

Verzuim is helaas niet altijd te voorkomen, maar met de juiste verzuim­ begeleiding, gecombineerd met aandacht voor veiligheid en vitaliteit wordt ­verzuim beheersbaar en de inzetbaarheid van werknemers ­groter. Voor meer informatie over het begeleiden én voorkomen van verzuim, scan de QR-code.

11


Thema Identiteit & Imago

Land- en tuinbouw en ­uitzendsector ­tekenen  voor veilig en ­gezond werk voor uitzendkrachten Tekst: Stigas Foto: Mark Arents

LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, FNV, Doorzaam en Stigas ­hebben op 14 oktober hun handtekening gezet ­onder de intentie­verklaring ‘Uitzendkrachten werken veilig’. Zij vinden dat iedereen in de land- en tuinbouw veilig en gezond moet kunnen werken, ook ­uitzendkrachten. Doel is om met verschillende activiteiten de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten in de land- en tuinbouw te verbeteren. Uitzendkrachten verdienen speciale aandacht. Door de

en gezond werken. Verder is het door de complexe

aard van het werk dat zij doen, hebben ze vaak te

verantwoordelijkheids­verdeling tussen de inlener, het

maken met gevaarlijke stoffen, ongevallen en

uitzendbureau en de uitzendkracht niet altijd duidelijk

lichamelijke belasting. Daar­naast hebben internatio-

wat de rechten en plichten zijn van partijen als het

nale uitzendkrachten door hun geringe kennis van de

gaat om de zorg voor veilige en gezonde werkomstan-

Nederlandse taal moeilijker toegang tot belangrijke

digheden voor uitzendkrachten.

­informatie en ondersteuning op het gebied van veilig

v.l.n.r: Leo van Beekum (FNV), Jeroen Brandenburg (Stigas/FNV), Chantal Huinder (Doorzaam), Hans Koehorst (Stigas/LTO Nederland), Adri Bom-Lemstra (Glastuinbouw Nederland), Eric Douma (LTO Nederland)

12


VanColland magazine #4 | december 2021

“ Vrijwel alle ondernemers vinden ­goede werkomstandigheden belangrijk en investeren daar dagelijks in.”

Betere werkomstandigheden

Bedrijven en uitzendorganisaties betrekken

“Vrijwel alle ondernemers vinden goede

“We gaan er de komende maanden alles aan doen

werkomstandigheden belangrijk en investeren

om ervoor te zorgen dat werkgevers en uitzend­

daar dagelijks in”, benadrukt Eric Douma,

organisaties zich aanmelden als ambassadeur en

portefeuillehouder Ondernemerschap en

zich ook committeren aan de doelstellingen”,

Onderwijs bij LTO Nederland. “Er gaat heel veel

vertelt Hans Koehorst, werkgeversvoorzitter

goed. Maar er zijn ook nog stappen te zetten.

van Stigas. “Zo willen we bouwen aan betere

Als ondertekenaars zetten wij ons in voor betere

arbeidsomstandigheden voor uitzendkrachten op

werkomstandig­heden voor uitzendkrachten en

de werkvloer”, zegt ­Jeroen Brandenburg, werk­

ondersteunen wij onze achterban hierbij.”

nemersvoorzitter Stigas. Alles over de intentie­

Extra slagkracht

verklaring en de ambassadeursverklaringen: www.uitzendkrachtenwerkenveilig.nl ■

“Met deze intentieverklaring slaan inleners, uitzendkrachten en uitzendbureaus de handen ineen. Daarmee creëren we extra slagkracht”,

Ook meedoen als ambassadeur?

aldus Jurriën Koops, voorzitter Doorzaam. “We

Als ambassadeur laat je als bedrijf zien dat je:

gaan de kennis van inleners, uitzendkrachten en

• z orgt voor gezonde en veilige ­werk­-

uitzendbureaus over hun rechten en plichten

omstandig­heden, ook voor ­uitzend­krachten

bevorderen. En hen ondersteunen met advies,

•e xtra aandacht besteedt aan ­communicatie

voorlichting en activiteiten.”

met anderstaligen • r egelmatig overlegt met de uitzend­

“Zo vergroten we voor iedereen de toegang tot

organisatie over werkomstandigheden

instrumenten als de risico-inventarisatie en

en verbeterpunten

-evaluatie, de Arbochecklist, de arbocatalogi, en werkinstructies”, vult Leo van Beekum van

Op www.uitzendkrachtenwerkenveilig.nl

FNV aan. “Daarnaast vragen wij leiderschap van

kun je laten zien wat je al doet, en wat je

inleners en uitzendbureaus op het gebied van

het komend jaar nog meer gaat doen voor

veilige en gezonde werkomstandigheden. Met

je uitzendkrachten.

gerichte communicatie, wetende dat nog niet iedereen even ver is in de ontwikkeling van

Wil je eerst meer informatie? Stuur dan een

goed werkgeverschap”, aldus Adri Bom-Lemstra,

mail naar tanja.de.jong@stigas.nl.

voorzitter Glastuinbouw Nederland.

13


Thema Identiteit & Imago

Pensioen Wachten of nú in actie komen? Tekst: BPL Pensioen Foto: Pexels

Pensioen is voor de meeste­ mensen niet ‘top of mind’. Laat staan voor jonge werk­ nemers. Toch is het óók voor hen belangrijk nu al hun pensioen te checken. En zo nodig iets extra’s te regelen. Maak je werknemers hiervan bewust.

Iets extra’s regelen? Bij veel gebeurtenissen in het leven is pensioen niet het eerste waar mensen aan denken. Zonde. Vaak hebben deze veranderingen gevolgen voor het inkomen van later: het pensioen. Een voorbeeld. De werknemer die, omdat hij of zij kinderen krijgt misschien, - tijdelijk - minder gaat werken. Daardoor bouwt je werknemer minder pensioen op. Gaat een werknemer scheiden? Dat moet hij of zij iets regelen voor de verdeling van het opgebouwde pensioen. Ook veel notarissen vergeten dat. Zelfredzaam door online inzicht In een ideale wereld zijn óók jonge mensen zich bewust van hun financiële situatie nú en later. Dat

Tussen 25 en 35 jaar kan er veel ­veranderen. Denk bijvoorbeeld aan: - een eerste baan; - samenwonen of trouwen; - gezinsuitbreiding; - ouderschapsverlof; - een scheiding; - huis en hypotheek; - een andere werkgever; - ziekte en arbeidsongeschiktheid. Momenten waarop óók even aan ­pensioen gedacht moet worden.

ze zelfredzaam zijn en in actie komen als dat nodig is. In de persoonlijke omgeving op bplpensioen.nl zien uw werknemers hoe hun pensioen bij BPL Pensioen ervoor staat. En op mijnpensioenoverzicht.nl staat een overzicht van het pensioen én de AOW. Pensioen is en blijft een aantrekkelijke ­arbeidsvoorwaarde

Uit onderzoek blijkt dat, in vergelijking met andere landen, pensioen in Nederland goed geregeld is. Vertel jij je werknemers wel eens iets over pensioen? We kunnen ons voorstellen dat je veel andere dingen aan je hoofd hebt. Of misschien zelf ook niet helemaal weet hoe het werkt. BPL Pensioen heeft daarom drie consulenten in dienst. Zij beantwoorden graag vragen, maar

14


VanColland magazine #4 | december 2021

‘We staan voor je klaar’ Op onze website bplpensioen.nl staat veel informatie voor werkgevers en werknemers. Maar soms wil je liever een persoonlijk gesprek, online of op locatie. Die service bieden ik en mijn collega-consulenten je graag. Wil je een informatiebijeenkomst voor je werknemers? Bel of mail ons en we bespreken de mogelijkheden. We staan voor je klaar! – Jelmer Leenstra, pensioenconsulent

komen ook langs als je eigenlijk niet eens goed weet wát je moet vragen. Of ze verzorgen een informatiebijeenkomst voor je werknemers. Ze helpen je met vragen zoals:  Hoeveel pensioen bouwen mijn werknemers op?  Wat moeten ze regelen voor hun pensioen als ze gaan trouwen, scheiden of arbeidsongeschikt worden?  Welke keuzes hebben ze als ze met pensioen gaan? Benieuwd naar de antwoorden? Bel of mail onze consulenten voor een afspraak: Regio Noord: Jelmer Leenstra Telefoon: 06 252 822 17 E-mail: jelmer.leenstra@bplpensioen.nl Postcodegebieden: 1600 t/m 1899 en 6700 t/m 9999 Regio Midden: Leendert Bakker Telefoon: 06 138 098 52 E-mail: leendert.bakker@bplpensioen.nl Postcodegebieden: 1000 t/m 1599, 1900 t/m 3199 en 3400 t/m 3999 Regio Zuid: Bart Bekker Telefoon: 06 138 099 73 E-mail: bart.bekker@bplpensioen.nl Postcodegebieden: 3200 t/m 3399 en 4000 t/m 6699 ■

15


Thema Identiteit & Imago

Het tegengaan van ­klimaat­verandering: welke rol heeft u? Tekst: BPL Pensioen Foto: Unsplash

We merken het dagelijks. Het klimaat verandert. In 2016 werd in Parijs een internationaal klimaat­ akkoord getekend. We hebben óf krijgen er allemaal mee te maken. We hebben allemaal een rol in het tegengaan van verdere klimaatveranderingen. Als individu, als consument, als werknemer en als ondernemer. Ook pensioenfondsen komen veelal in het nieuws. We vroegen BPL-bestuurder Mark Rosenberg welke rol BPL Pensioen inneemt. 16


VanColland magazine #4 | december 2021

Mark, jij bent bestuurder bij BPL Pensioen en houdt je bezig met de beleggingen. Waarom

houdt BPL ­Pensioen bij de keuze voor beleggingen rekening met het klimaat?

verantwoord beleggen. Gelukkig zien we steeds meer pensioenfondsen die ook veel aandacht besteden aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat komt mede doordat er steeds meer

Wij geloven erin dat beleggingen waarin we

beleggingsmogelijkheden zijn waarbij klimaat

rekening houden met het klimaat hogere

een belangrijk aandachtspunt is.

rendementen en lagere financiële risico’s opleveren. Wij hebben als pensioenfonds de primaire rol om te zorgen voor een goed pensioen. We streven ernaar dat onze deelne-

Verduurzaming van grote bedrijven is goed voor ons klimaat

mers daarvan kunnen genieten in een leefbare

Wij helpen bedrijven te verduurzamen. Door met hen in

wereld. Onze maatschappelijke rol brengt een

gesprek te gaan en druk uit te oefenen tijdens aandeel­

grote verantwoordelijkheid met zich mee om

houdersvergaderingen. Bijvoorbeeld het bedrijf Covestro.

duurzaam te handelen.

De chemiereus bevindt zich in de overgang naar een nieuwe

Welke trends zie je in ‘de beleggingswereld’

rondom of vanwege de klimaatverandering?

duurzaamheidsstrategie waarmee de onderneming volledig circulair wil worden. BPL Pensioen helpt door te beleggen

­

in Covestro. Volledig circulair betekent géén uitputting van

In het algemeen zie je dat een toenemende

grondstoffen! En productieprocessen worden zo ingericht dat

groep mensen, met name jonge mensen, steeds

de afvalstromen volledig opnieuw inzetbaar zijn. Een mooi

kritischer kijkt naar de klimaatontwikkelingen en

ambitieus doel.

onze impact als mensheid daarop. Daardoor

Covestro heeft doelstellingen gericht op 100% gebruik van

kijken ook steeds meer partijen als overheid en

hernieuwbare energie. Daarnaast wil het bedrijf afval reduceren

toezichthouders naar pensioenfondsen en

en zijn ze voortdurend op zoek naar innovaties ten aanzien van

verwachten dat ze hun rol pakken. Wij zijn al

recycling en samenwerking in de keten.

jaren geleden begonnen met maatschappelijk

MAX 5%

Ons speerpunt: tegengaan van klimaatverandering Als pensioenfonds dragen wij graag een steentje bij aan

↓76%

het tegengaan van klimaatverandering. Dat doen we via onze beleggingen.

9 We helpen mee aan het verlagen van de CO2-uitstoot.

Over ­de ­afgelopen 5 jaar verlaagden we de CO2-uitstoot van onze ­aandelenportefeuille al met 76%.

480

woningen kregen zonnepanelen

9 We beleggen nooit in bedrijven die meer dan 5% van hun omzet uit steenkool halen.

9 We beleggen vrijwel niet in bedrijven met een hoge CO2-uitstoot.

Soms kiezen we er bewust voor om wél te investeren in een bedrijf dat nú niet zo goed is voor het milieu. We willen zo’n bedrijf helpen te veranderen. Hoe we dat doen? We gaan het gesprek aan!

17


Thema Identiteit & Imago

Welke bijdrage kun jij leveren aan het ­tegengaan van de klimaatverandering? Begin eenvoudig: isoleer uw huis, plaats zonnepanelen, douche korter, doe lichten in huis uit en neem vaker de fiets of trein in plaats van de auto.

Doe een ‘voetafdruktest’. Kijk op wwf.nl

Wat vind je ervan dat er meer aandacht is

Wat doet BPL Pensioen om klimaatverandering

­pensioenfondsen wordt neergelegd?

Voordat klimaatverandering en maatschappelijk

voor de ­klimaatverandering en dat een rol bij

tegen te gaan?

Samen met de afnemende biodiversiteit is klimaat­

verantwoord überhaupt onderwerp van gesprek was

verandering het grootste probleem in de wereld.

in de media, hadden wij onze beleggingen hier al op

Als we willen dat de wereld leefbaar blijft, móeten we

afgestemd. Het zit in ons DNA om verder te kijken dan

allemaal in actie komen en ingrijpende beslissingen

de dag van morgen. Daar hoort rekening houden met

nemen. Pensioenfondsen hebben daarin ook een rol.

‘een duurzame wereld’ bij. Daardoor zie je dat wij

Zij beschikken immers over enorm veel geld dat

al verder zijn dan afspraken die nu gemaakt zijn in

wereldwijd wordt geïnvesteerd. Daarbij de goede

het klimaatakkoord. Daarin staat bijvoorbeeld dat in

keuzes maken heeft effect. Als pensioenfonds moet

2022 afspraken worden gemaakt over CO2 reductie.

je daarnaast je primaire rol altijd in het oog houden:

Die afspraken hebben wij al lang geleden gemaakt.

zorgen voor pensioen. Daarom zullen we altijd eisen

Zo verlaagden we de CO2 uitstoot van onze

blijven stellen aan de te verwachten financiële

­beleggingsportefeuille de afgelopen vijf jaar al

rendementen en vermijden we onnodige risico’s.

met 76%. Dat is echt uniek.

Wij geloven in de combinatie van financieel én

Tot slot vinden wij het belangrijk dat iedereen zijn rol

maatschappelijk rendement: een goed pensioen

pakt. We redden het alleen als we het samen doen! ■

in een leefbare wereld.

Een actueel onderwerp is het wel of niet beleggen in fossiele brandstoffen. Veel pensioenfondsen ­stappen uit. Wat vind jij? WAT VIND JIJ?

18

Scan de QR-code en laat weten of je het ‘eens’ of ‘oneens’ bent met de stelling over beleggen in fossiel!


VanColland magazine #4 | december 2021

Agrarische werkgevers hebben behoefte aan duidelijkheid en ­toekomstperspectief Tekst: Elte Palm (Colland)

Rob de Wijk is hoogleraar inter­ nationale betrekkingen en directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Er wordt ­volgens hem onterecht een slecht beeld geschetst van de agrarische sector. “We moeten ophouden met alleen maar te debatteren over stikstof en milieuregels en beginnen met een strategische visie op onze sector en kijken naar de kansen die er liggen.” Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkelingen in de agrarische sector?

“Voedselvoorziening is de basis van ons bestaan. Alleen daarom al is de agrarische sector belangrijk. Maar als we nu over de agrarische sector praten, dan gaat het vooral over stikstof en PFAS. Maar alternatieven voor de agrarische Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen en directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies

sector en makkelijke oplossingen zijn er niet. Het probleem is dat er niet wordt nagedacht over oorzaak en gevolg. Vergelijk het met de energietransitie. We moeten allemaal van het gas af maar tegelijkertijd zijn er nauwelijks duurzame en betaalbare alternatieven. De transitie van fossiele energie naar CO2 neutraal heeft tijd nodig. En dat geldt ook voor de agrarische sector. Er is op dit moment geen plan, geen visie. Er zijn vooral veel regels en onduidelijkheid. Dan moet je niet gek opkijken dat de boeren in opstand komen.”

19


Thema Identiteit & Imago

“ Het probleem is dat er niet wordt nagedacht over oorzaak en gevolg” Maar internationaal staat onze sector toch in groot ­aanzien?

De overheid zet vooral in op kringlooplandbouw en ­lokaal voedsel. Hoe lijkt u hier tegenaan?

“Met kringlooplandbouw heb ik geen probleem. Ook de agrarische sector zal moeten bedragen aan een goed klimaat en grondstoffenverspilling moeten tegen gaan. Ik heb wel problemen met het idee dat alles lokaal moet. We zijn een van de grootste exportlanden in de landbouw ter wereld. Veel landen zijn afhankelijk van ons. Focus op lokaal is ouderwets denken en past niet in de wereld

“Dat klopt. Maar we zijn in Nederland vooral met geneuzel

waarin we nu leven. Bovendien willen de meeste agrarische

op de vierkante meter. Door de vele regels en onduidelijk­

ondernemers gewoon een boterham verdienen. Dus het is

heid stagneert de sector. We moeten veel meer over de

prima om wat lokaal te doen, maar we moeten vooral doen

grenzen heen kijken en kijken wat het met de sector kunnen

waar we goed in zijn en dat is de wereld voeden. Ik vind dat

in het kader van ‘open strategische autonomie’. Dat betekent

de overheid dat veel beter voor het voetlicht moet brengen.

dat we als Nederland meer moeten samenwerken met

We doen onszelf anders tekort.”

andere Europese landen om zo veel mogelijk autonoom op landbouwgebied te blijven en de voedselvoorziening voor de komende generaties te waarborgen. Zo kunnen we onze toekomst en positie als agrarische grootmacht waarborgen en blijven concurreren met landen als China en Brazilië.” Worden we ingehaald door andere landen? “We hebben in Nederland een enorme voorsprong in agrarische technologie zoals zaadveredeling. Landen als China zijn daar enorm in geïnteresseerd. We hebben goud in handen maar dat besef is bij onze overheid

Hoe zorgen we dat de sector weer aantrekkelijk wordt?

onvoldoende aanwezig. Nederland zou veel meer een visie

“De agrarische sector heeft al langer te kampen met een

moeten ontwikkelen om die open strategische autonomie

imagoprobleem. Dat is nog eens versterkt door PFAS en de

te ontwikkelen. Als we niet snel wat doen, dan wordt onze

stikstofproblematiek. Het debat wordt veel te defensief

sector uitgekleed en hebben we niets.”

gevoerd. Daar moeten we mee ophouden. Wat we nodig

“ De sector heeft een ­enorme voorsprong in agrarische technologie” Waar liggen op dit moment kansen? “China heeft een voedseltekort en wil graag onze techno­ logie wil kopen. Dan moet je met de landbouwproducten afhankelijkheid creëren. Dan kun je invloed uitoefenen uit en kun je goede afspraken maken en ook iets terugvragen zoals Rusland dat met het gas doet. Hier liggen kansen voor de Nederlandse agrosector, maar we pakken ze niet. In Nederland denken we vaak dat de wereld om ons draait. We moeten nu wakker worden en de landbouw inzetten als politiek strategisch middel.”

20

“ De meeste agrarische ondernemers willen ­gewoon een boterham verdienen”

hebben is een strategisch plan, een marsroute, waarin een duidelijk visie ligt waar de sector naar toe wil. Een visie die over de eigen landgrenzen heen kijkt. En toets alle plannen die er nu al liggen aan die strategische visie. Zo zorg je dat de sector aantrekkelijk wordt en de instroom van studenten en werknemers op gang komt.”

“ Een strategische visie moet ervoor zorgen dat de sector weer ­aantrekkelijk wordt”


VanColland magazine #4 | december 2021

Welke rol kan Colland spelen in het realiseren

Wat wilt u tenslotte meegeven aan de

“Het is belangrijk dat de sector de overheid overtuigt van

“Zij hebben behoefte aan een duidelijk verhaal. Als

de strategische waarde van de sector. De organisaties

overheid moet je kunnen uitleggen wat je doet en waarom.

binnen Colland hebben daar een belangrijke rol in.

Dat betekent dat je toekomstperspectief moet bieden en

Gelukkig wordt deze discussie al gevoerd door LTO

heldere doelstellingen moet afgeven voor de lange termijn.

Nederland. Uiteindelijk gaat het om wie zijn we en waar

Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat. De mensen in de

willen we staan over twintig jaar, niet alleen in Europa

sector zijn innovatief genoeg om oplossingen te bedenken

maar ook in de wereld. En hoe dragen we bij aan de open

om die doelstellingen te behalen.

van ­deze ­visie?

­agrarische ­werkgevers?

strategische autonomie en hoe vertalen we dat naar Nederland. Belangrijke factoren zijn kennis, innovatie

Daarnaast vind ik dat al deze mensen trots moeten zijn op

en groei van de sector. Dat betekent van buiten naar

het werk dat ze doen. De wereld kan niet zonder Nederland-

binnen denken en niet van binnen naar buiten zoals

se agrarische producten en technologie en daar hebben zij

nu vaak gebeurt.”

een onmisbare rol in.” ■

“ In Nederland denken we vaak dat de wereld om ons draait”

21


Thema Identiteit & Imago

‘ Weten wat leeft bij jongeren is ­belangrijk om te groeien als sector’ Tekst: Elte Palm (Colland)

Jules Sanders is Adviseur Ondernemerschap en Onderwijs LTO Noord. Wij vroegen hem naar het imago van de agrarische sector. Of mensen wel een goed beeld hebben van wat de sector allemaal te bieden heeft. En hoe de instroom van jongeren kan worden bevorderd. Wat is volgens jou het beeld dat mensen hebben

Wat moeten mensen nog meer weten over

“Veel mensen hebben vooral boerenprotesten en

“De sector staat ten eerste bol van de innovatie.

de stikstofproblematiek op het netvlies staan bij het

Er wordt steeds meer kennis opgedaan en toegepast

denken aan de agrarische sector. Maar vergeet niet dat

door onderzoek vanuit universiteiten en hogescholen

klimaat en gezondheid thema’s zijn die gevoelig liggen en

naar bijvoorbeeld nieuwe technologieën. Denk daarbij

een enorme impact hebben op werkgevers en werkne-

aan het gebruik van robots en drones om efficiënter

mers in de sector. Het is voor deze mensen ook lastig te

en duurzamer te werk te gaan. De focus ligt ook steeds

anticiperen op de vele veranderingen als gevolg van

meer op ketensamenwerking. Bijvoorbeeld bedrijven

politieke regelgeving en overheidsbeleid. Laat staan dat

in binnen- en buitenland werken steeds meer samen

ze de kans krijgen om het juiste verhaal goed over te

om het hele jaar door bepaalde gewassen te

brengen. De transitie naar een duurzamere sector is dus

verbouwen en te exporteren. Of om data te verzamelen

niet zo gezegd zo gedaan. Dat kost tijd en het is belangrijk

om gewassen en dieren beter te kunnen verzorgen.

dat we iedereen op een goede manier meenemen.”

En vergeet niet de maatschappelijke meerwaarde die

van de agrarische sector?

Is het beeld dat mensen hadden erg veranderd?

de multifunctionele landbouwondernemers hebben. De agrarische productie wordt hierbij gecombineerd

“Vroeger was er meer affiniteit met de agrarische

met diensten aan de samenleving zoals zorglandbouw,

sector. Iedereen kenden wel een familielid of vriend

een boerderijwinkel en toerisme. Deze activiteiten

die boer was. Nu zien we dat de burger steeds verder

dragen bij aan de versterking van de lokale economie.”

af staat van de sector. En wat er in het nieuws komt, geeft ook niet een totaalbeeld van wat er allemaal in de sector gebeurt.”

22

de ­agrarische sector?


VanColland magazine #4 | december 2021

Hoe kunnen we dit nog beter naar buiten toe ­communiceren?

Hoe bereiken we die jongeren? “Door vraag gestuurd te werk te gaan en te weten wat leeft

“Het is belangrijk om de mooie voorbeelden zoveel mogelijk

onder jongeren. Alleen zo kunnen we groeien als sector.

voor het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld via het

We weten dat technologie, milieu en duurzaamheid voor

VanColland magazine. We zijn soms te bescheiden terwijl

jongeren interessante thema’s zijn. De uitdaging is om die

we best meer van onszelf mogen laten zien.”

thema’s concreet te koppelen aan praktijkvoorbeelden en

Noem eens een voorbeeld

die onder de aandacht te brengen via het onderwijs en social media. Het fonds Colland Arbeidsmarkt heeft ook

“Groenpact is een samenwerking tussen bedrijfsleven,

bijgedragen aan verschillende projecten om jongeren te

sociale partners, beroepsonderwijs en overheid. Het fonds

laten instromen.”

Colland Arbeidsmarkt is hier ook bij aangesloten. We zoeken hierbij naar oplossingen voor maatschappelijk

Noem eens een aantal projecten?

uitdagingen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en een

“World Horti Center in Naaldwijk is project waarin overheid,

gezonde, veilige leefomgeving. Daaromheen organiseren we

onderwijs en bedrijven samenwerken en laten zien wat

regelmatig evenementen en zijn er initiatieven ontwikkeld

de glastuinbouw in de praktijk te bieden heeft. Dat is zeer

zoals Groene Werelden. Dit initiatief komt voort uit de

inspirerend. En een ander recent voorbeeld is de instroom-

vraag hoe nu en in de toekomst voldoende vakmensen

campagne groeiendoorgroen.nl uit de hovenierssector

en jongeren instromen in de groene sector.”

gericht op MBO en HBO studenten maar ook zij-instromers. Hierin worden de ‘Unique Selling Points’ van de sector gecommuniceerd. Denk daarbij aan afwisselend werk,

“De sector staat bol van de ­innovatie.”

het werken met digitale tools en machines en het creëren van een duurzame leefomgeving voor mens en dier.” Hoe belangrijk is goed werkgeverschap? “Werkgevers willen werknemers aantrekken maar ook behouden. Dat betekent dat je je zaakjes goed op orde wilt hebben. Denk aan een veilige werkomgeving, een eerlijk salaris, goede begeleiding maar bijvoorbeeld ook kwalitatieve huisvesting voor internationale werknemers. Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het imago van onze sector. De Werkgeverslijn is een mooi voorbeeld als het gaat om het bevorderen van goed werkgeverschap. Het team staat dagelijks klaar werkgevers die vragen over hoe bepaalde zaken moeten aanpakken of hoe ze administratief alles moeten regelen.” Waar staan we over vijf jaar? “Er is nu noodzaak om onderwerpen zoals klimaat, huisvesting, krapte op de arbeidsmarkt en veiligheid aan te pakken. Ik denk dat we binnen de agrarische en groene sectoren voldoende kennis en kunde hebben om oplossingen te bedenken voor deze maatschappelijke uitdagingen. Over vijf jaar zijn we weer een stuk verder mede dankzij de jongeren die onze sector zijn komen versterken.” ■

23


Thema Identiteit & Imago

Koers zetten naar een gezonde en ­toekomstbestendige sector Tekst: Elte Palm (Colland)

Samen met Bouwend Nederland, VHG en BMWT werkt Cumela aan ‘De Groene Koers’. Daarmee zet de bouw- en infra­sector vol in op de emissiereductie van mobiele werktuigen. Wij vroegen Nico Willemsen (beleidsmedewerker Cumela) wat dit initiatief inhoudt en hoe ondernemers hieraan mee ­kunnen doen. De Groene Koers “Op dit moment maken we nog veel gebruik van ­dieselmachines. Die moeten in de toekomst veel schoner en duurzamer. De Groene Koers is een sectorplatform dat kennis, kunde en goede ideeën bundelt. Daaruit komen initiatieven om concreet aan de slag te gaan met deze verduurzamingslag. We werken nauw samen met overheden, opdracht­ gevers en de producenten en gebruikers van deze mobiele werktuigen. Ons doel is concreet bijdragen aan minder emissie. De bedoeling is dat ook andere branche­organisaties zich aansluiten.” Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) “In onder meer het Klimaatakkoord, Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof zijn doelstellingen vastgesteld voor het terugdringen en voorkomen van uitstoot van mobiele werktuigen en bouwlogistiek. Door diverse instanties wordt er nu gewerkt aan een routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Die moet de bouw- en infrasector verder op weg helpen bij deze doelstellingen richting 2030. De ­Groene Koers sluit hier weer mooi op aan. We proberen uiteindelijk te komen tot één ­gezamenlijke routekaart en uitvoering.”

24


VanColland magazine #4 | december 2021

Realistisch en betaalbaar “Het is belangrijk om ondernemers goed te informeren. Dat doen we bijvoorbeeld door te vertellen welke ­zero-emissie machines er te koop zijn en wat de ervaringen zijn in het gebruik. Denk aan geen uitstoot dus gezonder voor de omgeving, stiller werken en wellicht een langere levensduur. Maar het moet vooral ook financieel haalbaar zijn en rendement opleveren. Wij zijn van mening dat ondernemers een realistische afweging moeten maken. Als het loont én het werkt, dan is de keuze naar elektrisch een logische stap. Om de hele vloot te elektrificeren hebben we nog een lange weg te gaan. Daarom zal in de tussentijd ook nog voldoende ruimte moeten zijn voor zogenaamde laag-emissie alternatieven. Hiervoor hebben we nog wel wat zendingswerk te verrichten. Gelukkig werken we samen met SEB ook aan een subsidieregeling om ondernemers extra te stimuleren.” Duurzaam inkoopbeleid

Gezonde en toekomstbestendige sector “Colland Arbeidsmarkt heeft een Arbocatalogus Diesel­

“Minstens net zo belangrijk is dat de overheid zorgt voor

motorenemissie DME ontwikkeld. Dat is een praktisch

een duurzaam inkoopbeleid. Door in de aanbesteding

hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige

emissiearm en emissieloos te stimuleren en te belonen

bedrijfsvoering. Hiermee voorkomen we bijvoorbeeld dat

komt de sector in beweging. Maar er zijn nog maar weinig

medewerkers in contact komen met dieselrook. Samen

zero-emissie machines. Wij willen ondernemers daarom

met de RIE van Stigas brengen we zo veiligheids- en

ook oproepen zich bij ons te melden als blijkt dat een

gezondheidsrisico’s op bedrijven in kaart. Samen met de

inkoopafdeling de opdracht te onrealistisch uitvraagt.

Groene Koers zorgen we voor een gezonde en toekomst­

Wij kunnen dan namens de Groene Koers hierover in

bestendige sector voor onze werkgevers en werknemers”. ■

gesprek gaan.”

Ons doel is concreet ­bijdragen  aan minder­ ­emissie. De ­bedoeling is dat ook andere branche­organisaties zich aansluiten.

25


Thema Identiteit & Imago

Kort Nieuws Instroomcampagne Groeien door Groen gestart In oktober is de instroomcampagne Groeien door Groen gestart. Het doel van de campagne is om de instroom van MBO- en HBO studenten naar de hoveniersector te bevorderen. Ook richt de campagne zich op zij-instromers. De campagne is een initiatief van sociale partners Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen. De campagne wordt uitgevoerd door bureau NetwerkZes en begeleid door Actor, het bureau voor sectoradvies. Meer informatie is te vinden op www.groeiendoorgroen.nl ■

Geen uitbreiding no-­riskpolis voor mensen met een chronische ­aandoening

Gratis webinar van ­Sazas: over de WIA en WIA-­ ontwikkelingen

Het uitbreiden van de no-riskpolis voor mensen

Marc Breedveld en Sadia Azor, WIA-experts bij Sazas,

met een chronische aandoening is geen haalbare

nemen u in dit gratis webinar mee in de wereld van de WIA.

kaart. Dat constateert het kabinet na drie

Ze geven onder andere antwoord op de volgende vragen:

­uitgebreide onderzoeken. Omdat meerdere partijen

y Wat is de WIA?

wilden weten of chronisch zieken baat hebben bij

y Wat zijn recente ontwikkelingen op het gebied van de

de no-riskpolis, heeft de overheid daar onderzoek

WIA, maar ook verwachtingen voor de komende tijd?

naar gedaan. Op basis van al het onderzoek is nu

y Wat is belangrijk om te weten over re-integratie binnen

beslist om chronisch zieken niet toe te voegen

104 weken? Hoe zit het met spoor 1 en spoor 2? y Welke tips rondom langdurig verzuim willen zij u

aan de no-riskpolis.

meegeven voor uw bedrijf? Lees de redenen hiervoor en meer over de no-riskpolis op

Download het gratis webinar

de website van Sazas of via

op de website van Sazas of

de QR-code. ■

scan de QR-code hiernaast met uw telefoon. ■

Coronavaccinatie op de w ­ erkvloer: vrije keuze of v ­ erplichting? Werkgevers zijn verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Het coronavirus kan een serieuze bedreiging vormen voor de veiligheid op de werkvloer. Toch is er nog veel onduidelijkheid over de regels rondom een corona­ vaccinatie. Mogen werkgevers hun werknemers verplichten om zich te laten vaccineren? En wat mag u wel en niet vragen van een werknemer? Sazas zet acht belangrijke vragen en antwoorden op een rij. Lees verder op de website van Sazas of via de QR-code. ■

26


VanColland magazine #4 | december 2021

Nooit meer roken op het werk

Een winter vol ­online voorlichtingen Ook deze winter geven de preventieadviseurs van Stigas weer volop online voorlichtingen. Over machineveiligheid,

1 januari 2022 moet de hele werkomgeving

veilig tillen, werken met de bosmaaier en werken met de

rookvrij zijn. Rookruimtes zijn daarmee in 2022

heggenschaar bijvoorbeeld. En over ‘aantoonbaar instructie

verleden tijd. Ook op het erf en op machines mag

geven’ en het bespreekbaar maken van ongezond gedrag

niet meer worden gerookt. De overheid heeft zich

tijdens het werk.

namelijk als doel gesteld het aantal mensen dat rookt omlaag te brengen.

De voordelen: y online via Zoom

Stigas heeft materialen voor je verzameld die jou

y kort: maximaal een uur, vaak 20 tot 30 minuten

als ­werkgever kunnen helpen om aan de nieuwe

y handige tijdstippen: tijdens de lunch of net na werktijd

regelgeving te voldoen. ■

y gratis, mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt Bekijk het volledige aanbod en meld je aan via: www.stigas.nl/nieuws/start-vaneen-nieuw-­voorlichtingsseizoen/ ■

Samen naar lichter werk In de agrarische en groene sectoren zorgen klachten aan rug en ledematen voor 47 procent van het ziekteverzuim. Dit komt voor een groot deel door lichamelijke belasting tijdens het werk. Denk aan tillen en dragen en steeds dezelfde bewegingen maken. Doe de test! Wil jij weten of je jouw lichaam verkeerd belast tijdens je werk? Doe dan de test op www.hoetopwerkjij.nl. In 5 minuten weet je welke risico’s je loopt. En wat je kunt doen om die te verminderen! ■

27


Thema Identiteit & Imago

Geschiedenis

&Actualiteit

Hoveniers toen en nu Door Christ Essens, relatiebeheerder arbeidsmarkt

Het imago van de hovenier of groen­ voorziener w ­ isselt tegenwoordig nogal. Vroeger was dat niet veel anders. Dat blijkt ook bij de viering van 100 jaar VHG in 2020, tegenwoordig Konink­lijke Vereniging van Hoveniers en ­Groen­­­voorzieners (VHG). Tuinbaas

Vakbekwaamheid Hovenier

Hoveniers zijn tot ver in de negentiende eeuw vooral als

Bevordering van vakkennis is een rode draad in de

‘tuinbaas’ in dienst van landgoederen. Hun imago is goed.

geschiedenis van het hoveniers vak. De Kring Bloemist-­

Aan het begin van de vorige eeuw gaat het moeilijker met

Hoveniers zoekt contact met scholen maar vanaf 1944

de landgoederen en gaan de tuinbazen zich verenigen.

zijn er ook jaarlijks examens ‘Vakbekwaamheid Hovenier’.

Eerst plaatselijk maar in juni 1920 ook landelijk onder

Dat werkt nog steeds zo. Behalve de reguliere opleidingen

de naam “Kring Bloemist-Hoveniers”.

aan de AOC’s zijn er de VHG Branchecertificaten, ook

Professionalisering en aandacht voor vakopleiding

voor zij-instromers.

zijn ­onderdeel van het werk van de Kring. Een goede tuin….. eischt vakkennis!

Wordt Hovenier: een gezond en boeiend beroep Op deze manier worden in de jaren zeventig school­

Het imago van de hovenier komt in de crisisjaren dertig

verlaters aangesproken. Posters zijn tegenwoordig niet

in de vorige eeuw onder druk te staan als veel werklozen

meer voldoende. Sociale partners hebben daarom de

aan de slag willen als “tuinman”. De Kring Bloemist-­

campagne “Groeien door groen” opgezet met een website

Hoveniers beginnen daarom een ware imago-campagne.

met opleidingen, vacatures en persoonlijke verhalen.

Men introduceert het schildje “Een goede tuin….. eischt

Hoe zit het nu met het imago van de hovenier?

vakkennis!” wat de echte hovenier onderscheidt van de

Dat zit naar mijn idee wel goed. Voor sommigen

beunhaas. Ook nu nog laten veel hoveniers en groenvoor-

is het zelfs een identiteit. Kijk maar eens op

zieners op hun website zien dat zij lid zijn van de VHG.

www.groeiendoorgroen.nl Wil je meer weten over de rijke historie van het ­hoveniersvak, kijk dan op www.historie-hovenier.nl. Wil je werken aan je toekomst in dit mooie vak, kijk dan op www.inzetbaarheidhoveniers.nl. ■

28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.