VanColland Juni 2020

Page 1

VanColland Het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen

PAGINA 7

Robotisering in de Glastuinbouwsector blijft mensenwerk PAGINA 12

Goede tijden, moeilijke tijden U kunt ALTIJD bij ons aankloppen

PAGINA 19

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) Nu ook op afstand via WhatsApp of FaceTime

02 2020


Thema Technologie & Innovatie

Column

Technologie en creativiteit Wie denkt aan technologie en innovatie in de agrarische en groene sector, denkt als eerste vaak aan drones. Die helpen bij ‘meten’ en dus ook bij ‘weten’. De drone vliegt boven het gewas, filmt een gele plek die wel eens zou kunnen duiden op luis. En voilà: je kunt heel gericht gewasbeschermingsmiddelen inzetten in plaats van blind spuiten. Ook nog eens beter voor het milieu.

Wim van den Boomen Werkgeversvoorzitter Stigas

Oogstrobots?

boerenverstand die we nu ook

Wat nog echt op gang moet

hard nodig hebben. En in allerijl

komen is de robot die kan

de logistiek rond een populaire

oogsten. Ik verwacht dat het

webshop voor planten opzetten

zeker zo’n vijf tot tien jaar duurt

ook, om maar een voorbeeld

voordat we die op grote schaal

te noemen.

kunnen inzetten. Dat is ook niet

Ik zie werkgevers en werknemers

zo gek. Een schroefje door een

heel flexibel omgaan met de

robot laten aandraaien is relatief

crisis. En met de beperkingen

eenvoudig; zo’n schroefje heeft

en kansen die deze met zich

elke keer precies dezelfde

meebrengt. Als het niet linksom

afmetingen. Gewas is niet zo

kan, dan doen we het rechtsom.

­makkelijk; geen enkele kom­ kommer is exact even groot als

Coronaprotocol

zijn soortgenoot. En ze hangen

Ondertussen ben ik heel blij

ook niet elke keer precies op

met het coronaprotocol voor de

dezelfde plaats.

agrarische en groene sectoren

Inventief tijdens crisis

2

dat er sinds medio april ligt. Het biedt rust, mensen zaten er

In de crisis die we nu meemaken,

echt op te wachten. Het geeft

zie je heel goed hoe inventief

werkgevers en werknemers

de sector is. Het is geen hoog-

duidelijke richtlijnen voor veilig

­staande technologie, maar

werken, reizen en wonen en dient

reparatie­platen voor het glasdek

het als basis voor maatwerk­

als tussenschot op de sorteerlijn,

oplossingen per deelsector.

wat bijvoorbeeld bij een glas­-

En ook hier weer geldt: het is

tuinbouwbedrijf gebeurt, getuigt

flexibel. Als de actualiteit daarom

wel van de creativiteit en het

vraagt, passen we het aan. ■


VanColland magazine #2 | juni 2020

04

E-Learning zorgt voor kwaliteitsimpuls

14

De uniforme pensioenaangifte

Verder in dit nummer 2 Column

Technologie en creativiteit

11 Innoveren en ontwikkelen.

Hoe werkt dat?

12 Goede tijden, moeilijke tijden.

U kunt altijd bij ons aankloppen

15 Ongevalsanalyse

07

Robotisering in de Glastuinbouw

16

Zaagklus gaat fout

19 Risico-inventarisatie en -evaluatie Hoe blijf je innovatief tijdens een crisis?

(RIE) nu ook op afstand

20 Iedereen gezond en veilig aan het werk, juist nu!

21 van werkstress naar werkplezier

Geluk in je werk!

22 Kort nieuws 24 Geschiedenis en actualiteit; Technologie en scholing gaan sinds mensenheugenis hand in hand

COLOFON VanColland is het magazine van het s­ amenwerkings­verband van alle ­agrarische en groene sociale

VORMGEVING Appeldoorn Vormgeving - Zoetermeer DRUK Drukwerkstudio.nl - Woerden

­regelingen. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 16.000. Heeft u vragen, ideeën of

VanColland is met de grootste zorg samengesteld.

tips? Neem dan contact op met onze redactie via

Aan de informatie kunt u geen rechten ontlenen.

redactie@colland.nl. HOOFDREDACTEUR Marlies van Loon EINDREDACTEUR Elte Palm

VanColland is ook digitaal beschikbaar op

­Wendy Kranendonk en Eva van Rijnswou

www.colland.nl

REDACTIE Kim Gerrits, Annemarie van den Hoven,

3


Thema Technologie & Innovatie

E-Learning zorgt voor kwaliteitsimpuls in het onderwijs én onze sector Tekst: Elte Palm

Hoe is e-learning tot stand gekomen binnen de ­opleiding Groen, Grond en Infra? Interview met Alys Schuiling (Nordwin College)

Alys Schuiling: “Het Landelijk Overleg Loonwerk (LOL)

en Dick Klop (Cumela)

bestaat uit docenten van Agrarische Opleidingscentra (AOC) met een opleiding Groen, Grond, Infra (1 docent

E-learning ontwikkelt zich snel de laatste jaren en neemt door de coronacrisis een enorme vlucht. Alys Schuiling (docent Loonwerk en Plantenteelt, Nordwin College) en Dick Klop ­(Beleidsmedewerker ­Onderwijs, Cumela) zijn beide betrokken bij de ontwikkeling van onder andere de e-learning module Houding en ­Communicatie. Deze module is onderdeel van de opleiding Groen, Grond en Infra voor de sector Loonwerk. Wij vroegen hen wat de toegevoegde waarde is voor de sector, wat hun ervaringen zijn met e-learning en hoe zij de toekomst van e-learning zien. 4

per vestiging), AeresTech, IPC Groene Ruimte, Aeres Hogeschool, Cumela, en sociale partners. Daaruit ontstond de behoefte aan moderner lesmateriaal voor de opleiding Groen, Grond en Infra.” “Deze behoefte is opgepakt door de Bedrijfstakgroep GGI (BTG GGI) waarin op management- en bestuurlijk niveau wordt samengewerkt met het onderwijs en de sector om het GGI-onderwijs op een hoger plan te tillen. Voor alle beroepsgerichte vakken wordt een e-learning ontwikkeld. We zijn begonnen met de e-learning Bodem, bemesting en teelt. Deze bestaat uit 13 modules met kennis over de bodem, bemesting maar ook de teelt van gewassen. Aansluitend is er een module over mesttransport en eerlijk gedrag in de mesthandel en een module over effectief communiceren op de werkvloer ontwikkeld: Houding en Communicatie. De huidige leermiddelen waren niet meer up to date. Ze sloten onvoldoende aan op de huidige leermethodes en op de behoefte van bedrijven en leerlingen. De inhoud is daarom opnieuw vast­


VanColland magazine #2 | juni 2020

gesteld. En er is besloten om de gehele opleiding van

Leerprestaties gaan hierdoor omhoog. Zo maken

Agrarisch en Cultuurtechnisch Loonwerk via e-learning

we een innovatie­slag in het onderwijs.

aan te bieden om de doelgroepen makkelijker te

Dick Klop vult aan dat e-learning zich razendsnel kan

bereiken”, aldus Dick Klop.

aanpassen. “Ontwikkelingen in het bedrijfsleven en

Wat houdt de module Houding en Communicatie in?

nieuwe theorieën kunnen direct worden toegepast en getoetst. Verbeterpunten vanuit het bedrijfsleven

Loopbaan en Burgerschap staan hier centraal volgens

kunnen direct terugvloeien in het onderwijs. E-learning

Alys Schuiling. “Leerlingen, studenten en werknemers,

is de smeerolie tussen theorie en praktijk. Het maakt

worden niet alleen opgeleid voor een specifiek beroep

onderwijs flexibeler, efficiënter en kwalitatief beter.

of een vervolgopleiding, maar ook tot burgers die

Je moet je voorstellen dat het maken van een lesboek

volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Men leert

jaren duurt en bij publicatie misschien alweer deels

hier bijvoorbeeld over effectief communiceren op de

achterhaald is”.

werkvloer, hoe omgaan met collega’s en klanten en diverse gesprekstechnieken. Dat is voor veel leerlingen

Hoe draagt e-learning bij aan een Leven Lang

geen vanzelfsprekendheid. Dat maakt deze module

­Ontwikkelen?

zo waardevol voor de sector.”

“Steeds meer bedrijven zetten e-learning in om hun

Wat zijn de voordelen in vergelijking met ­traditioneel  onderwijs?

werknemers verder te laten groeien. Een Leven Lang Ontwikkelen gaat overigens niet alleen over het behalen van certificaten en beroepskwalificaties maar

Alys Schuiling: “Wij maken veel gebruik van video’s

ook over doorgroei en ontwikkeling, ook op persoonlijk

om zoveel mogelijk praktijksituaties te simuleren. Bij

vlak. Het helpt daarbij dat e-learning op ieder gewenst

de video’s horen oefeningen en dat maakt de lesstof

moment kan worden ingezet”, aldus Dick Klop.

tastbaar. Maar zelfstudie is niet voor iedereen even

Alys Schuiling: “Wij zien wel dat vakinhoudelijke onder­-

makkelijk. Wij merken dat combinatie van én klassikale

werpen geschikter zijn om als e-learning aan te bieden dan

lessen én online én praktijkdagen de manier is om

technische onderwerpen. Technische vaardigheden leer je

de theorie echt goed in de praktijk toe te passen.

beter toepassen in de praktijk dan vanaf het scherm”.

5


Thema Technologie & Innovatie

Hoe zal e-learning zich volgens jullie verder ­ontwikkelen?

“De corona-crisis werkt als een katalysator voor e-learning. Ik denk dat over drie jaar alle opleidingen online aangeboden worden. Het sociale aspect blijft wel een essentieel onderdeel binnen het onderwijs. Leerlingen beseffen juist nu hoe belangrijk die

Het Colland Fonds Arbeidsmarktbeleid heeft een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van e-learning in de Agrarische, Groene en Infra sector.

interactie is. Ook gaan we toe naar meer persoonlijk toegepast en modulair onderwijs. Zo kunnen we

Zo heeft Cumela in 2015 de e-learning Mestgassen

de individuele leerlijn van leerlingen nog beter te

ontwikkeld. Deze e-learning is gratis en door

bepalen en het onderwijs naar een hoger niveau

iedereen te gebruiken (kijk voor meer informatie

tillen”, aldus Alys Schuiling.

op www.mestgassen.nl)

Dick Klop: “Hoewel e-learning al een tijdje bestaat, staan wij pas aan het begin. Met nieuwe technologieën

In samenwerking met Sociale partners Loonwerk

zoals virtual reality kunnen we een innovatieslag

is de e-learning veilig (land)bouwverkeer mogelijk

maken. Een grote uitdaging is om een Leven Lang

(kijk voor meer op www.land-bouwverkeer.nl)

Ontwikkelen verder te stimuleren. Kennis en ervaring

Sociale partners Loonwerk zorgen ook met de

uit het bedrijfsleven zullen we daarom nog beter en

AOC’s voor het geld waarmee de BTG GGI goed

sneller in het onderwijs moeten opnemen. En via

georganiseerd blijft. Hierdoor is er betrokkenheid

opleidingen weer terug moeten vloeien naar het

bij het ontwikkelen van de e-learnings voor het

bedrijfsleven. Zo kan e-learning een enorme kwaliteits­

GGI-onderwijs.

impuls geven aan het onderwijs én de sector. Om dit voor elkaar te krijgen zullen bedrijfsleven, en onderwijs nog nauwer moeten samenwerken. ■

Meer info vindt u op:

www.cumela.nl/opleiding-training en op ggi.agriholland.nl

6


VanColland magazine #2 | juni 2020

Robotisering in de Glastuinbouwsector blijft mensenwerk Tekst: Elte Palm

Gerben Splinter

Bron: Hans Verburg (Shutterstock)

Peter Loef

Gerben Splinter werkt als onderzoeker voor de Wageningen Economic Research (onderdeel van WUR). Hij is actief op thema’s zoals ondernemerschap, (nieuwe) verdienmodellen en arbeid binnen de (glas)tuinbouw sector. Samen met zijn collega Erik Pekkeriet (Plant Research – Agro Food Robotics) heeft hij in opdracht van de ondernemersgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van Glastuinbouw Nederland in 2019 onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen van robotisering en automatisering in de glastuinbouw. Peter Loef is beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland en is verantwoordelijk voor de ondernemersgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs waar hij nauw betrokken is bij het onderzoek. Wij vroegen hen beiden naar de technologische ontwikkelingen op dit moment, hoe werkgevers en werknemers zich hierop voorbereiden en de impact van de corona-crisis. 7


Thema Technologie & Innovatie

Wat zijn de belangrijkste technologische ­ontwikkelingen op dit moment?

Peter Loef: “Op dit moment is er een hoog percentage uitstroom van jongeren in de

Volgens Gerben Splinter zijn er verschillende

glastuinbouw sector. De grote uitdaging is om

technologische ontwikkelingen gaande. Denk aan

jongeren de glastuinbouw als een interessante

Internet of Things (IOT), Big Data, Sensoren en

en aantrekkelijke sector te laten ervaren. Waarin

Artificial Intelligence. “Steeds meer verwerkings-

toegevoegde waarde voor mens en maatschappij

ruimten van glastuinbouwbedrijven kennen een

en er voor­uitstrevende leuke banen te vinden

grote mate van automatisering om snel en

zijn. In ieder geval bieden technologische

efficiënt producten te kunnen verpakken. Maar

ontwikkelingen kansen om een nieuwe generatie

er wordt ook volop geëxperimenteerd om het

werk­nemers met een andere opleidingsachter-

sturen van het klimaat en de irrigatie in een

grond aan te trekken. Het doel van het onderzoek

kas autonoom over te nemen van een teler.

is om te komen tot een actieplan om de

De autonome kas is door de 1,5 meter afstand

uitdagingen op de huidige en toekomstige

die we moeten houden ineens zeer actueel. Het

arbeidsmarkt het hoofd te bieden”.

inzetten van technologische ontwikkelingen is overigens geen doel op zich maar een middel

Welke resultaten en inzichten heeft

om efficiënter en duur­­­­­zamer te werk te gaan.

het ­opgeleverd?

Belangrijk is om als bedrijf goed te kijken naar

Erik Pekkeriet en ik, zo schetst Gerben Splinter,

wat het beste past en voor welk doel”, aldus

hebben vooral ook gekeken naar de omstandig-

Gerben Splinter.

heden waarin mens en machine samenwerken. “Het menselijke en sociale aspect is cruciaal.

“Het inzetten van technologische ontwikkelingen is geen doel op zich maar een middel om e ­ fficiënter en duurzamer te werk te gaan” Wat was de aanleiding van het onderzoek ‘arbeid in de toekomst’ over de impact

van automatisering en robotisering in de glas­tuinbouw?

het werk aantrekkelijk te houden als je verder gaat automatiseren en robotiseren. Maar hoe je dat doet, hangt mede samen met de manier waarop je robotisering op het bedrijf verder invoert. Dit varieert van kleine stapjes tot een bedrijf volledig ‘op zijn kop gooien’. In het laatste geval zal je én de werkvloer én de gewassen anders moeten inrichten. Dat is voor de meeste bedrijven financieel nu niet haalbaar”, aldus Gerben Splinter. In het rapport ‘Arbeid in de toekomst’ worden

Gerben Splinter: “Twee jaar geleden deed ik

zes transitiepaden omschreven. Het bieden van

mee aan een onderzoek naar de alternatieven

ontwikkelpaden en scholing voor werknemers is

van gasgebruik in kassen onder verschillende

een van de transitiepaden. Ook staat beschreven

glastuinders. Een van de grootste uitdagingen

dat het belangrijk is voor werkgevers om in te

bleek vooral het werven en behouden van

zetten op een brede sociale interactie op de

goed personeel. De vragen die ik mezelf

werkvloer, het sturen op kwalitatieve bijdragen

stelde waren: Biedt het robotiseren en auto­

en het ontwikkelen van gespecialiseerde functies.

matiseren van arbeidsprocessen oplossingen?

“Het biedt ons goede handvatten om de sector

En hoe verhoudt mens en techniek zich tot

naar de ‘next level’ te brengen”, aldus Peter Loef.

elkaar? Ik benaderde Peter Loef van de onder­ nemersgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van

8

Er moet wel voldoende sociale interactie zijn om

Wat zijn de keuzes en afwegingen voor bedrijven

Glastuinbouw Nederland en dat resulteerde

om te investeren in nieuwe technologie?

in een onderzoek welke tevens bruikbaar is

Gerben Splinter: “Zolang voldoende arbeid beschik­-

voor een lange termijn visie op arbeid in de

baar en betaalbaar is, zal het investeren in nieuwe

Glastuinbouw.”

technologie nog geen enorme vlucht nemen.


VanColland magazine #2 | juni 2020

Het inzetten van robots in het oogstproces zou

te veroorzaken. Overheid en collectief bedrijfs­

een goed alternatief zijn op het moment dat

leven zal ook mee moeten investeren om

er geen personeel voor handen is, mits de

bedrijven verder te helpen.”

businesscase valt rond te rekenen. Volgens Peter Loef blijkt uit de praktijk dat de investerings­kosten van robots veelal nog niet

Robotisering en automatisering hebben een

enorme impact op bedrijfsprocessen en het per­so­

opweegt tegen de kosten van personeel.

neel. Hoe bereid je je als bedrijf hier op voor?

“Complexe handelingen waarbij kwetsbare verse

Peter Loef: “Het begint met een visie en een

producten beoordeeld, geoogst en verpakt moet

goed bedrijfsplan. Stel jezelf de vragen: wie ben

worden, zullen ook tenminste de komende 15 jaar

ik, waar sta ik nu en waar wil ik naar toe?

de nodige arbeidsinput vragen. De automatisering

Dan is het zaak om de technische en financiële

in verpakkingshallen neemt wel verder toe”,

mogelijkheden van robotisering en automa­ti­

aldus Peter Loef.

sering te verkennen. Een belangrijk aandachts-

Gerben Splinter: “Er is nu een aantal bedrijven

punt is het personeel. Het aansturen en

dat durft te investeren en gebruik maakt van

onderhouden van robots vraagt specifieke

ondersteunende robots, ook wel co-bots genoemd.

competenties en vaardigheden. Huidig personeel

Deze nemen een belangrijk deel van het

zal goed moeten worden geïnformeerd en

productieproces over maar zijn geen vervangers

eventueel moeten worden bijgeschoold om

van mensen. Deze kopgroep van bedrijven is op

invulling te geven aan een nieuwe realiteit.

dit moment te klein om echt een golfbeweging

Het personeelsbeleid en werving is en wordt

“Zolang voldoende arbeid beschikbaar en betaalbaar is, zal het investeren in nieuwe ­technologie nog geen enorme vlucht nemen”

Bron: Anton Havelaar (Shutterstock)

9


Thema Technologie & Innovatie

“Uitdaging is om mens en ­machine in goede harmonie te laten samenwerken”

Volgens Peter Loef zullen er banen verdwijnen, maar ook terugkomen. “Zoals Gerben Splinter aangeeft zullen arbeidsintensieve ‘productiefuncties’ steeds meer worden geautomatiseerd. Daarnaast zijn er specifieke functies, waarvoor

nog meer een essentieel onderdeel van je

andere kennis en vaardigheden nodig zijn, die

bedrijfsvisie. ‘Personeel’ doe je er niet zomaar

niet snel te vervangen zijn door robots. Uitdaging

even bij, goed HR-beleid is een vak!”.

is dan om mens en machine in goede harmonie

Gerben Splinter: ”Goed werkgeverschap is

te laten samenwerken. Belangrijk is om sociale

essentieel. De vraag is niet meer: hoe kan

interactie tussen mensen te borgen en het

ik morgen via het uitzendbureau voldoende

werken op één vaste plek te minimaliseren.

personeel regelen maar wie of wat heb ik, in

Alleen zo behoud je gemotiveerd personeel

een wereld die continu verandert, nodig om

en blijft het werk aantrekkelijk voor mensen”.

het bedrijf een volgende stap te laten maken? Nieuwe technologie zorgt er ook voor dat banen verdwijnen. Hoe kijkt u hier tegenaan?

Welke impact heeft het corona-virus? Volgens Gerben Splinter zet de crisis de sector mogelijk tot nadenken. “De manier van werken

“Het zware tilwerk is bijna volledig gemechani-

kan anders worden dan voor de crisis. In een

seerd. Rollerbanen, transportbanen, palletizers

1,5 meter samenleving zal het inzetten van

en kisten ontstapelaars zorgen er voor dat er

technologische ontwikkelingen eerder toenemen

nauwelijks nog zware dozen getild hoeven

dan afnemen. Dat vraagt een nauwere samen­

worden. Ook de medewerker in de kas maakt

werking tussen overheid, bedrijfsleven en

steeds meer gebruik van Automated Guided

onderwijs om tot ­gezamenlijke oplossingen te

Vehicles (AGV’s), hij of zij hoeft daarbij ook

komen. Het blijft in ieder geval mensenwerk”,

steeds minder te lopen.” Volgens Gerben Splinter

aldus Gerben Splinter.

zal er goed worden gekeken welke werkzaam­

Peter Loef: “Voor vele sectoren is de crisis nu een

heden met huidig personeel ingevuld kunnen

kwestie van overleven. Het is tegelijkertijd een

worden en welke met nieuw personeel. “Het zal

goed moment om toekomstscenario’s te maken

overigens nog 15 tot 20 jaar duren voordat de

en de inzet van technologische ontwikkelingen zal

sector volledig is gemechaniseerd”.

daar een belangrijk onderdeel van uitmaken”. ■

Glastuinbouw Nederland en ook andere werkgeversorganisaties in de land- en tuinbouw hebben goed werkgeverschap hoog in het vaandel staan. Zij willen werkgevers ondersteunen goed werkgever te kunnen zijn. Samen met vakbonden hebben zij hiertoe in het verleden Colland Arbeidsmarkt opgericht waar zij nu nog sturing aan geven. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de glastuinbouw hebben besloten om dit project via Colland Arbeidsmarkt te financieren omdat dit handvatten biedt voor toekomstig (personeels)beleid. Bron: T.W. van Urk (Shutterstock)

10


VanColland magazine #2 | juni 2020

Jezelf en je mede­werkers blijven innoveren en ontwikkelen. Hoe werkt dat? Tekst: Eva van Rijnswou

Stilstand is achter­uitgang. Daarom is het te allen ­tijde ­belangrijk om je te focussen op het ontwikkelen van ­jezelf en je m ­ edewerkers. TO KNOW:

y 70% van de kennis en vaardigheden ontwikkel je door het opdoen van werkervaring en het oplossen van problemen; y 20% door het ontvangen van feedback en voorbeeldgedrag van collega’s en leidinggevende; y 10% door het volgen van opleidingen en zelfstudie

TO DO:

1. Zet op een rij wat je verwacht met daarnaast wat medewerkers kunnen en zouden moeten leren. Speel in op de toekomstige groei van je bedrijf en eventuele dreigende gebreken. Het vervolg is om een plan te maken hoe je ervoor gaat zorgen dat de leerpunten worden opgepakt. 2. Bij het ontwikkelen van mensen heb je te maken met 3 groepen: mensen die willen leren, mensen die willen leren maar waarbij het nog niet lukt en mensen die niet willen leren. Faciliteer en beloon de eerste groep medewerkers met waardering en aandacht. Help de medewerkers in groep 2, neem het initiatief voor hen. Voor groep 3 geldt: als iemand echt niet wil leren, dan heeft het weinig zin. Ga in gesprek om te achterhalen waar het door komt dat de medewerker niet wil leren. 3. Op de werkvloer ligt de snelste winst om te leren, laat collega’s ervaringen delen of laat ­medewerkers een tijdje meelopen op een andere afdeling. Vergroot het effect van het meelopen door de meelopende collega in het werkoverleg te laten vertellen wat hij heeft geleerd en hoe hij dat kan gebruiken in zijn werk. 4. Pas roulatie van taken toe. Taakroulatie leidt tot meer inzicht in de processen en flexibiliteit van de medewerkers. Gebruik de feedback om de processen van de taken te verbeteren. 5. Als je voor een opleiding kiest stel dan samen met de medewerker van te voren de leerdoelen vast. Begeleid de medewerker tijdens en na de opleiding met het bereiken van deze doelen. Wil je stappen zetten om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van jezelf of je medewerkers? Neem contact op met een van de adviseurs Opleiding & Ontwikkeling van Kasgroeit. ■

Mail naar info@kasgroeit.nl of bel: 088-3292070 11


Thema Technologie & Innovatie

Goede tijden, moeilijke tijden

U kunt altijd bij ons aankloppen Het coronavirus raakt ons allemaal. Door de maatregelen waarmee we het virus­ ­voorkomen, zijn veel bedrijven gesloten en werken veel mensen­thuis. Ook wij ­hebben maatregelen genomen. Maar we willen ­natuurlijk bereikbaar blijven. Wij ­vinden het belangrijk dat u en uw werknemers vragen kunnen stellen via het kanaal van uw voorkeur. Nu zijn wij als pensioenfonds geen ‘vooroploper’ in het aanbieden van de nieuwste communicatiemiddelen, toch geven we u graag een ­kijkje in de keuken hoe wij dat doen. Fotografie: Marco Kuijpers

Het online videospreekuur

dat te vroeg. Wij snappen dat mensen het fijn vinden

Sommige vragen stel je liever persoonlijk. Daarom

iemand te kunnen spreken. Daarom bieden wij zoveel

kunnen zowel u als uw werknemers zich aanmelden

mogelijk verschillende manieren van contact aan.

voor een (video)spreekuur. Dat is een persoonlijk

Uit onderzoek blijkt dat het aantal contactmogelijk­

­gesprek gewoon vanachter uw eigen computer. En

heden gerelateerd is aan het gemiddeld aantal

op het moment dat het u goed uitkomt. Ga naar

­contacten per klant. Dus eigenlijk roept meer keuze

www.bplpensioen.nl/een-persoonlijk-gesprek om

in contactmogelijkheden op tot meer gebruik.

een afspraak te maken.

En zorgen we er dus voor dat u zelf kunt kiezen via

Website, telefoon, e-mail

12

welke manier u het liefst contact met ons heeft.

Bijna ieder bedrijf maakt er gebruik van: mail, telefoon

We merken dat zowel werkgevers als werknemers

en een website. En wij natuurlijk ook. Een handige

gebruik maken van de chat. Vooral voor korte vragen.

­pagina voor u is www.bplpensioen.nl/werkgevers.

Als een vraag wat ingewikkelder is, stellen we voor

U vindt hier informatie voor u als werkgever.

een online videospreekuur in te plannen.

Chat

Slim systeem

Niet iedereen vindt bellen fijn. Dus bieden we sinds

Waar we druk mee bezig zijn is een ‘slim systeem’.

vorig jaar chat aan. BPL Pensioen heeft daarvoor

We breken (figuurlijk gezien) de muren tussen de

iedere dag een aantal mensen beschikbaar. Naast

verschillende contactkanalen af. We bouwen een

het beantwoorden van e-mails, zijn zij tegelijk ook

slim systeem dat ons contact met u persoonlijker en

beschikbaar voor chat. Bij andere financiële partijen,

flexibeler maakt. Wanneer u bijvoorbeeld belt, toont

met name de commerciële partijen, zien we dat chat

het systeem direct wat u eerder via e-mail of chat al

als ‘hoofd-communicatiekanaal’ wordt aangeboden.

met ons besprak. U hoeft uw verhaal niet opnieuw te

Mail wordt niet meer gebruikt. Voor BPL Pensioen is

vertellen. Fijn voor ons allebei. ■


VanColland magazine #2 | juni 2020

V.l.n.r. BPL Pensioenconsulenten Bart Bekker, Jelmer Leenstra en Leendert Bakker

“In een 1,5-meter­ ­samen­­leving is een ­videospreekuur een mooie aanvulling op ons dienstenpakket, ­zodat wij de persoon­lijke service kunnen ­blijven ­bieden.”

Notificatie

Zelfservice

Integraal klantbeeld

Zo kunt u ons bereiken We hebben de contactmogelijkheden voor u op een rij gezet.

(Video)spreekuur Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek online of op locatie: www.bplpensioen.nl/contact Bellen U kunt ons bereiken op (050) 522 40 00. Kunnen wij u helpen?

E-mail

Wij informeren uw werknemers op

Mail via het contactformulier:

belangrijke momenten. Die informatie

www.bplpensioen.nl/contact-bedrijven

moet duidelijk zijn en relevant. Onderzoek naar de communicatiemiddelen die we

Livechat

gebruiken en naar klanttevredenheid helpt

Start een chatgesprek via de oranje knop

ons hierbij. Heeft u tips en suggesties hoe

‘Chat met ons’ op www.bplpensioen.nl.

wij het contact met u en uw werknemers verder kunnen verbeteren? Laat het ons weten. Wij zijn blij met uw betrokkenheid!

13


Thema Technologie & Innovatie

VOOR UW GEMAK:

De uniforme pensioenaangifte Nu de wereld zo ‘op zijn kop staat’ lijkt het nog ver weg, maar vanaf 1 januari 2021 is het aanleveren van gegevens bij BPL ­Pensioen voor u een stuk eenvoudiger.

Upa voor het uitwisselen van salarisgegevens Als u zelf de administratie doet, herkent u het vast. Ineens is er weer een maand voor­ bij. U moet gegevens aanleveren bij meerdere

U hoeft nu nog niks te doen  Vanaf januari 2021 doet u pensioenaangifte met de

instanties. Het is fijn als dat met één druk op

­uniforme pensioen­aangifte in uw salarispakket. Het

de knop kan. Dat kan vanaf 1 januari 2021 met

­(handmatig) aanleveren via het werkgevers­portaal

de uniforme pensioenaangifte (upa) via uw

komt daarmee te vervallen.

salarispakket. Later meer informatie

 Uw salarispakket moet vanaf 2021 geschikt zijn voor de upa. Software­leveranciers van salarispakketten zijn al

U hoeft nu nog niets te doen. Later dit jaar

op de hoogte. Zo is er voldoende tijd om de pakketten

krijgt u meer informatie over wat u kunt

­geschikt te maken voor de uniforme pensioenaangifte.

­verwachten en wat u of uw administrateur

Heeft u geen salarispakket? Dan raden we u aan om

moet doen. Bijvoorbeeld over het activeren

­salarissoftware aan te schaffen of de pensioenaangifte

van de upa. ■

uit te besteden aan een ­administrateur.  Later in 2020 krijgt u informatie over wat u kunt verwachten en wat u moet doen. Nu hoeft u nog niets te doen.

Wilt u zolang niet wachten?

Op www.bplpensioen.nl/uniforme-pensioenaangifte vindt u meer ­informatie.

14


VanColland magazine #2 | juni 2020

Ongevalsanalyse

Zaagklus gaat fout “ Het uitgescheurde stuk hout nam mijn been mee”

Sander ’t Mannetje werkt al vijf jaar als zzp’er in de groensector. Tijdens een

­zaagklus samen met een kraanmachinist gaat het fout door miscommunicatie.

Leren van ongevallen Als je ongelukken wil voor­ komen, helpt het als je weet wat er eerder is misgegaan.

“Ik ben met de kraanmachinist naar de

Het advies

En waarom. Daarom dit jaar

locatie toegegaan. We zijn begonnen

Werk je met zzp’ers? Dan ben je ervoor

in elk nummer van VanColland

met zagen en de eerste twee bomen

verantwoordelijk dat zij hun werk veilig

aandacht voor het verhaal van

lagen keurig vrij. Bij de derde boom

en gezond kunnen doen. Trek voldoende

iemand die zelf een ongeluk

liep mijn zaag klem. Dat is een teken

tijd uit om kennis met elkaar te maken.

heeft meegemaakt.

dat er spanning op het hout staat.

En om te bespreken wat er gedaan

Als er spanning op het hout staat,

moet worden en hoe. ■

staat het altijd op het lange stuk. Ik ging ervan uit dat de kraanmachinist dat zou vastpakken. Alleen, dat gebeurde niet. Omdat er zoveel spanning op stond, sprong de boom bijna vijf meter weg. En het uitgescheurde stuk hout nam mijn been mee.”

Bekijk het filmpje: https://tinyurl.com/ybe932vq

15


Thema Technologie & Innovatie

Handvatten voor een strategie

Hoe blijf je innovatief tijdens een crisis? Tekst: Annemarie van den Hoven | Fotografie: Robert Aarts Photography

De interviewafspraak stond al een tijdje. Het zou gaan over hoe je als ondernemer de juiste keuzes maakt in een wereld die snel verandert, en onzeker, ingewikkeld en meerduidig is. Voor je bedrijf en voor je mensen. En hoe je daarin innovatief kunt zijn. Centrale vraag: wat doen succesvolle ondernemers om hun bedrijf, maar ook hun personeel optimaal te laten groeien en bloeien? En toen kwam de coronacrisis, die deze vraag nog urgenter maakte. Een gesprek over scenariodenken, kwetsbaar durven zijn en het goede gesprek met je medewerker. “Alleen ga je het niet redden.”

Marlies Kamps is arbeids- en organisatiedeskun-

Rond Koningsdag konden ze de extreme drukte

dige bij Stigas en onderzoekt en ervaart, onder

bijna niet meer aan.”

andere als projectleider van het programma

“Hoewel de verandering nu extreem en overal is,

Werken aan morgen, hoe de snel veranderende

kennen we plotselinge veranderingen al langer”,

wereld er, zeker nu, voor ondernemers uitziet.

benadrukt Marlies Kamps. “Denk aan de Russische boycot van Europese landbouwproducten die als

“Door de toegenomen globalisering kan iets wat

sinds 2014 loopt. In 2013, het jaar voor de sancties,

in China gebeurt de hele wereld op zijn kop

exporteerde Nederland voor 1,8 miljard euro aan

zetten. Dat ervaren we nu met zijn allen. Los van

agrarische producten naar Rusland. In 2015, een

de gevolgen waar alle sectoren mee te maken

jaar na het invoeren van de sancties, is de

hebben, heeft het consequenties die je niet

exportwaarde bijna gehalveerd naar 940 miljoen

zo snel zou bedenken. Dat Chinezen sinds de

euro. En vergeet de invloed van politieke

coronacrisis geen melkpoeder meer kopen

besluitvorming niet. Zo is bepaald dat iedereen in

bijvoorbeeld. Bedenk wat dat betekent voor de

Nederland tot 67 jaar moet doorwerken. Voor veel

melkveehouderij.” Ook binnen sectoren kan het

mensen is dat moeilijk; voor hen verandert er veel

sentiment snel omslaan. “Aan het begin van de

als ze ouder worden, maar de omstandigheden

coronacrisis hoorde je vooral berichten over een

waarin zij werken niet.”

sterke afname van de vraag in de bloemen- en plantensector. Na een paar weken maakte een

16

Terug naar de centrale vraag: hoe kun je te

bepaald segment, dat van de vastenplanten­

midden van zoveel onzekerheden innovatief zijn?

webshops, een razendsnel herstel mee.

“Daar is veel onderzoek naar gedaan”, vertelt


VanColland magazine #2 | juni 2020

“ Wat blijkt? De beste manier om met onvoorspelbaarheid om te gaan is het creëren van speling, een goede voorbereiding en visie.”

Marlies Kamps. “Wat blijkt? De beste manier om met

Vind je het lastig om deze analyse alleen te maken?

onvoorspelbaarheid om te gaan is het creëren van

Vraag er dan hulp bij. Van een flexibele en innovatieve

speling, een goede voorbereiding en visie. Ondernemers

medewerker of iemand van buiten je bedrijf.”

die de tijd nemen om na te denken, kwetsbaar durven zijn, in scenario’s denken en de drijfveer hebben om

Hoe betrek je je medewerkers daarbij?

zich te onderscheiden, gaan het winnen.”

“Vanwege de snel veranderende en complex wordende

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

omgeving is het belangrijk als persoon en organisatie flexibeler te worden, te zijn en te blijven. Op die manier

“Ga allereerst bij jezelf te rade: waar ben ik goed in?

kun je sneller en makkelijker reageren. Elke modern

En: wat drijft mij, waarom ben ik dit bedrijf ooit

bedrijf heeft medewerkers nodig die uit de voeten

begonnen? Beschrijf vervolgens hoe je nu werkt

kunnen met ict, wendbaar zijn, verandervermogen

en wat er aan het veranderen is. In je bedrijf en in

hebben, kritisch zijn op hun eigen functioneren en

de sector. Welke spelers zijn hierbij betrokken?

mee helpen zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Je medewerkers, je klanten, je toeleveranciers,

De moderne medewerker heeft ook eisen: zelfstandig-

concurrenten, de politiek. Hoe ziet hun wereld eruit?

heid, autonomie en de mogelijkheid om te groeien.

Welke belangen hebben zij? En wat betekent dat voor

En flexibiliteit, bijvoorbeeld als het gaat om de

jou? Bepaal vervolgens welke koers jij te midden van

combinatie werk-privé. Oudere medewerkers vinden

dit alles wilt varen. Wat vind jij nu echt belangrijk? En

hun vitaliteit belangrijk. Speel daar als werkgever

welke consequenties dat heeft voor je bedrijfsvoering

op in. En leg uit waarom je bepaalde keuzes maakt.

en voor je medewerkers. Dus: helder zijn over waar je

Niet even tussendoor of in een nieuwsbrief, maar

naar toe wilt, maar flexibel in hoe je dat gaat bereiken!

in een goed gesprek.”

17


Thema Technologie & Innovatie

VUCA-wat?

“ Het gaat erom dat je je verbindt met je mensen. En je mensen zich met jou.”

De wereld waarin we leven wordt ook wel de ­VUCA-wereld genoemd. Deze wereld is: volatile, uncertain, complex en ambiguous. Volatile betekent beweeglijk, snel veranderend. Alles om ons heen verandert sneller dan we gewend waren: het politieke landschap, terroristische dreigingen, gele hesjes, fake news. Uncertain staat voor onzekerheid. Het getuigt van dapperheid om te

Wat bedoel je met een goed gesprek? ”Het gaat erom dat je je verbindt met je mensen.

erkennen dat nieuwe plannen nog volop onzekerheid bevatten. De horizon van een plan ligt niet verder dan een paar jaar.

En je mensen zich met jou. Alleen ga je het niet redden. Verplaats je in je medewerker en vraag:

Complex, ingewikkeld. In netwerken zijn

hoe gaat het met je? Op je werk en thuis? Wat

steeds directere verbindingen mogelijk.

heb je nodig om je werk goed te kunnen doen?

Aan de ene kant verdwijnen tussenlagen

Mensen zijn zingevende wezens. Ze willen gezien

uit de keten. En met hetzelfde gemak

worden, deel uitmaken van een groter geheel.

ontstaan nieuwe intermediairs en

Als dat voor elkaar is, komt er energie vrij. Pas

niche-spelers die met een totaal andere

sprak ik een ondernemer die vertelde dat zijn

snelheid de markt betreden.

medewerker heel graag op een grotere machine wilde werken. Dat heeft hij geregeld. In een tijd

Ambiguous: dubbelzinnig, meerduidig.

waarin het lastig is goed personeel vast te

Niets is vanzelfsprekend. ‘Zo doen we

houden is hij ervan verzekerd dat deze mede­

het altijd’ gaat niet langer op. Netflix

werker blijft. Ik hoorde van een champignonteler

was videoverhuurder en is nu een grote

die een extra late schift had ingevoerd, zodat

filmproducent. Je beste klant kan binnen

zijn medewerkers die hun kinderen thuis met

de kortste keren je concurrent zijn.

school moesten helpen, daar de tijd voor hadden. Kijk, dan zie je je mensen echt.” ■

Tips

Marlies Kamps blogt geregeld

y Blijf in gesprek met elkaar over wat er

op LinkedIn over onderwerpen

gebeurt. Wat doet het met je bedrijf, met

als duurzame inzetbaarheid

jou, met je medewerkers? Hoe kun je

en leiderschap. Wil je Maries

elkaar versterken?

volgen? Stuur een connectie-

y Denk vooruit: spreek af wat je met elkaar wil bereiken. En wees flexibel en wendbaar: als het nodig is, stel je je doelen bij. y Maak problemen hanteerbaar. Breek ze op in ‘hapklare brokken’, waar iedereen mee uit de voeten kan.

18

Bron: Management Support

verzoek.


VanColland magazine #2 | juni 2020

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) nu ook op afstand via WhatsApp of FaceTime Tekst: Annemarie van den Hoven

Je hebt een afspraak voor een RIE, maar je ontvangt nu liever geen bezoek. Geen probleem! Met onze digitale RIE kan het ook op afstand. “Dat gaat in twee stappen”, vertelt adviseur Peter Bredius van Stigas. “Ik bel de ondernemer, we loggen allebei in op de RIE,

Prima te doen

en nemen samen de ingevulde inventarisatielijst door.

Kitty Govaert uit Breskens heeft samen met haar

Blijken er risico’s te zijn die om extra maatregelen

echtgenoot een fruiteelt- en akkerbouwbedrijf. Deze

vragen, dan voeg ik die toe aan de inventarisatie.

week deed ze samen met Peter Bredius van Stigas de

Omdat de RIE digitaal is, staan ze er meteen in, ook bij

RIE op afstand. “Het ging prima en ik denk dat je op

het bedrijf. Daarna bel ik de ondernemer opnieuw, nu

deze manier tijd kunt besparen. Wel blijft het wat mij

via WhatsApp met beeld of FaceTime. Ik vraag hem de

betreft handig dat de adviseur van Stigas eens in de

verschillende werkplekken en machines in beeld te

zoveel tijd ook zelf de rondgang door het bedrijf

brengen. Dit vervangt de rondgang door het bedrijf.

maakt. Dit geldt zeker de eerste keer. Ik bracht de

Als ik iets zie wat veiliger kan, bespreken we dat en

zaken in beeld, weliswaar in overleg, maar als een

geef ik tips ter verbetering. Ook die verwerk ik in de

professional door je bedrijf loopt, ziet hij toch ook

RIE. Als het schikt en verantwoord kan, kom ik nog

andere dingen. Daarom ben ik blij dat we ook nog

even kort langs om te kijken of we niets zijn vergeten.”

een kort bedrijfsbezoek hebben afgesproken.” ■

“Ik vraag de werkgever de verschillende werkplekken en ­machines in beeld te brengen. Dit vervangt de ­rondgang door het bedrijf”

19


Thema Technologie & Innovatie

Nieuwe inleenkrachten?

Iedereen gezond en veilig aan het werk, juist nu! Tekst: Annemarie van den Hoven

Door de coronacrisis verschuift de agrarische en groene arbeidsmarkt. Bij het ene bedrijf zijn er ineens te veel medewerkers, bij het a ­ ndere te weinig. Werknemers uit de sierteelt gaan bijvoorbeeld in de ­groenteteelt aan de slag. Of in de vollegrondsteelt. Ook ­mensen uit andere sectoren stromen in. ­Gezond en veilig ­werken is van levensbelang. Nu meer dan ooit.

Als werkgever ben je verantwoordelijk.

Vertel je nieuwe medewerkers daarom: y Hoe jullie werken. y Welke risico’s er zijn. En welke maatregelen jullie nemen om ongelukken te voorkomen. y Welke persoonlijke beschermingsmiddelen ­jullie ­gebruiken. En hoe ze werken. y En wat jullie doen om coronabesmetting te voorkomen. y Check of iedereen het begrijpt. Stigas heeft over dit onderwerp een filmpje gemaakt: www.youtube.com/watch?v=uWqW5hYJoes. ■

Pak bij twijfel de arbocatalogus erbij, het praktische hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering:

www.agroarbo.nl

Voor de agrarische sectoren is er bovendien het coronaprotocol: www.stigas.nl/sites/stigas.nl/files/2020-04/­coronaprotocol_ veilig_werken_­reizen_en_wonen_agrarische_sectoren.pdf

20


VanColland magazine #2 | juni 2020

Van werkstress naar werkplezier

Geluk in je werk! Tekst: Marlies Kamps | Illustratie: Verf en de buuf

Wie in je omgeving lijkt erg gelukkig in zijn of haar werk? Waar merk je dat aan? Kijk daar de kunst van af, wie weet wat je ­ervan kan leren! y Zet een wekker op 1 minuut en schrijf zoveel mogelijk op.

y Stap nu eens naar die persoon toe en deel dit met hem of haar.

y Welke reactie krijg je? Wat kun je daarvan leren?

Meer tips voor minder stress en meer werk­plezier?

www.stigas.nl/weekvan-het-werkplezier

21


Thema Technologie & Innovatie

Kort Nieuws Werkzaam in de dierhouderij?

Spreekuur op ­afstand steeds vaker met beeldbellen

Nog aantal scholingsvouchers beschikbaar!

Als een zieke medewerker en de bedrijf­sarts van Stigas elkaar al kennen

Medewerkers uit de dierhouderij kunnen in

nodig elkaar in levenden lijve te spreken. Toch is het belangrijk de

2020 bij Colland een scholingsvoucher aan­ vragen. Daarmee kunnen zij een cursus of

opleiding naast het werk volgen. Een geweldige mogelijkheid om te werken aan vakkennis en om medewerkers breder inzetbaar te maken.

Colland wil hiermee stimuleren medewerkers zich ook in deze tijd blijven ontwikkelen.

en de werknemer gedeel­te­­­lijk weer aan het werk is, is het niet altijd vinger aan de pols te houden: zet het herstel goed door? Of komen de klachten opnieuw op? Het spreekuur op af­stand is dan een uitkomst. Reizen en vrij nemen voor het spreekuur is dan niet nodig. “Tot voor kort werd er in dit soort situaties altijd gebeld”, vertelt Marilous Chaillet, medisch adviseur en bedrijfsarts bij Stigas. “Vanaf april maken we steeds vaker gebruik van beeldbellen. Dat voegt veel toe. Je krijgt veel meer mee dan gewoon aan de telefoon. Je ziet

Een scholingsvoucher is een financiële

iemands gezichtsuitdrukking en de zieke medewerker kan eventueel

­vergoeding voor een cursus of opleiding.

ook zelf iets laten zien. We werken met een beveiligde verbinding.”

Dit kan een cursus of opleiding zijn die gericht zijn op het eigen dagelijks werk. Maar het kan

Voor een geslaagd digitaal spreekuur met beeld zijn wel twee voorwaar-

ook een cursus zijn die gericht is op een andere

den: een rustige plek waar de m ­ edewerker niet gestoord wordt en wifi. ■

functie of op andere taken. Zolang de cursus maar arbeidsgericht is. Er zijn al vouchers aangevraagd voor bijvoor­ beeld een cursus hoefbekappen, elektro­ techniek en Engels. De voucher heeft een waarde van maximaal €1.500. Is de cursus goedkoper? Dan kan het resterende bedrag worden besteed aan een andere cursus.

Meer informatie? Kijk op de website van Colland Arbeidsmarkt. ■

www.collandarbeidsmarkt.nl

Platform werken in de land en tuinbouw Door de ingevoerde coronamaatregelen in heel Europa zijn er ook binnen de agrarische sector veel mooie initiatieven

ontstaan. Zo is door Kasgroeit, op verzoek van onder andere Glastuinbouw Nederland, in razend tempo het platform

www.werkenindelandentuinbouw.nl opgezet. Een initiatief om collegiale in- en uitleen tussen agrarische bedrijven

te ondersteunen en werkzoekenden, uitzendbureaus en ondernemers uit de branche aan elkaar te koppelen.

22

Het platform van Kasgroeit zorgde binnen korte tijd voor

naar personeel voor veel bedrijven lager, of zelfs helemaal

honderden aanbieders van werk: zowel uitzendorganisaties

weggevallen, waardoor er met name voor uitzendkrachten

als individuele werkzoekenden. In de sierteelt was de vraag

bij deze bedrijven geen werk meer was.


VanColland magazine #2 | juni 2020

Pensioen aanvragen:

nog nooit zo makkelijk! Werknemers met vragen over hun pensioen? Vertel ze over de nieuwe pensioenplanner van BPL Pensioen. Na inloggen zien ze direct de hoogte van hun pensioen nú en als ze pensioen blijven opbouwen. Die bedragen zijn netto per maand. Een wat oudere werknemer die wil zien wanneer hij met pensioen kan? In de nieuwe online pensioenplanner wordt uw werknemer stap voor stap begeleid in mogelijke

NOW-regeling ­ verlengd en aangevuld De overheid verlengt de NOW-regeling, waarmee

keuzes.

­bedrijven in nood een tegemoetkoming op de loon­

De pensioenplanner staat op

met de voorwaarde om werknemers te stimuleren aan

www.bplpensioen.nl.

kosten ­kunnen ­krijgen. De regeling wordt aangevuld ■

scholing te doen. De overheid maakt dit mogelijk met het crisispakket NL Leert Door.

NL Leert Door is bedoeld om medewerkers te ­ondersteunen die door de crisis hun werk dreigen te ­verliezen of hun baan al kwijt geraakt zijn. Niet alleen voor mensen in ­loondienst, maar ook voor flexwerkers en zzp-ers. De overheid wil hierin snel schakelen: het pakket wordt aangeboden vanaf 1 juli. Onderdeel van het pakket is online scholing. Mensen ­kunnen zelf contact opzoeken met een opleider en zelf een online cursus uit de catalogus met gesubsi­ dieerde opleidingen uitkiezen. De overheid verwacht dat hier zo’n 100 à 150 duizend mensen gebruik van zullen maken. Daarnaast is er kosteloos ontwikkel­ advies. M ­ ensen die hun baan kwijt zijn of dreigen kwijt Agrarische bedrijven wisten het platform snel te vinden

te ­raken door de ­crisis, ­krijgen de ­mogelijkheid om

met hun vraag naar mensen. Er waren binnen de sector

zich hiermee te ­oriënteren op de arbeidsmarkt.

grote zorgen of er nog wel voldoende seizoenskrachten uit Oost-Europa konden komen. Gelukkig viel dit mee,

De overheid wil hiermee realiseren dat mensen

­doordat de Europese grenzen open bleven. Na de grootste

­stappen gaan zetten om duurzaam aan het werk

schok van de eerste weken werd steeds meer duidelijk

te ­blijven of te komen. Van belang daarvoor is te

dat bedrijven hun arbeidsvraag toch ingevuld kregen.

­weten waar de kansen liggen op de arbeidsmarkt.

Het platform werken in de land en tuinbouw is nog

Gekwalifi­ceerde loopbaanadviseurs kunnen mensen

steeds actief. Inmiddels weten de meeste glastuinbouw­

­ondersteunen met ontwikkeladvies op de arbeids­

bedrijven hun werk goed te organiseren en lossen ze

markt. Om richting ­ander soort werk te bewegen, is

intern onderling veel op. Hierdoor is de vraag naar werk

vaak ­scholing nodig. Dat zal in deze tijd vaak online

op ­dit moment minder groot. ■

­scholing zijn, die ­mensen vanuit huis kunnen volgen. ■

23


Thema Technologie & Innovatie

Geschiedenis

&Actualiteit

Technologie en scholing gaan sinds mensenheugenis hand in hand

Stosas hielp daar bij Colland Arbeidsmarkt helpt nu Door Christ Essens, relatiebeheerder arbeidsmarkt

Technologische ontwikkelingen en behoefte aan ­nieuwe kennis zijn van alle ­tijden. Net als de vraag bij sociale partners: Hoe zorgen we ervoor dat de w ­ erkers in de sector de juiste kennis en kunde hebben? Na de Tweede Wereldoorlog groeit het gebruik van trekkers, melkmachines en noem maar op. Tegelijk is er toenemende aandacht voor de scholing van de land­arbeider’. Hij moet voortaan ook zelf beslissingen kunnen nemen. hij de nieuwe bunkerrooier: “daarop kan het werk door Dan slaan we 40 jaar over. Een grote stap

één man gedaan worden. Met een modern werktuig kun

vooruit is de oprichting in 1989 van het

je niet zo maar aan de slag. Dat vraagt instructie en

scholingsfonds Stichting Ontwikkeling en

oefening”. Arie noemt ook een belangrijk ander punt:

Scholing van Werknemers in Agrarische

“zowel voor de boer als de werknemer is de geestelijke

Sectoren (Stosas), een van de voor­

druk groter geworden”.

gangers van Colland Arbeidsmarkt. Drempels verlagen

krijgen op maximaal 10 dagdelen onbetaald scholings­

Bij de discussie over de scholing van werknemers blijkt

verlof. Het fonds vergoedt dan het loonverzuim, de reis­-

steeds dat er vier belangrijke drempels zijn:

kosten en (een deel van) de cursuskosten. De keuze van

1. Het besef dat niet alleen machines onderhouden en

de te volgen cursus(sen) geschiedt in overleg tussen

vernieuwd moeten worden maar ook kennis en kunde;

werkgever en werknemer.

2. Kennis over wat er aan passende scholing is;

30 jaar later staat nog steeds overeind: Informatie over

3. Tijd om scholing te volgen;

scholing, een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt om

4. De kosten van de scholing.

de financiële drempel te verlagen, een in de diverse

Het eerste punt ligt vooral bij werkgevers en werknemers

cao’s vastgelegd recht op scholing en in veel sectoren

zelf. Bij de andere punten hielp Stosas en helpt Colland

­adviseurs die je kunnen helpen.

Arbeidsmarkt. Bijblijven in het vak in 1993

24

Stosas zorgt ervoor dat werknemers aanvankelijk recht

Meer weten? Kijk eens op de website van Colland Arbeidsmarkt

In ‘De Zaaier’, het blad van de toenmalige Voedingsbond

via ­w ww.collandarbeidsmarkt.nl/­subsidieregelingen/

FNV, vertelt de dan 44-jarige loonwerker Arie Brik dat hij

cursusgroepenregeling of voor loonwerk op

bijblijven in zijn vak voor ogen heeft. Als voorbeeld noemt

www.mooivakman.nl/kijkje-in-de-toekomst. ■


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.