__MAIN_TEXT__

Page 1

Voorjaarsmagazine Dit is een uitgave van Van Beers Hoogeloon Jaargang 5, uitgave 1 - mei 2017


Voorwoord Martijn Sanders

Ik wil beslist ‘de politiek’ uit dit magazine houden, maar de afgelopen weken zijn er soms gebeurtenissen die ik probeer te spiegelen aan het runnen van een (overigens volstrekt) ander bedrijf dan de ‘BV Nederland’. Neem bijvoorbeeld de formatiegesprekken. De meeste partijen waren voor de verkiezingen nog helder over wat ze wel of niet kunnen (lees: willen), maar realiseren zich dat alleen door compromissen te sluiten ook daadwerkelijk vooruitgang geboekt kan worden. Er moeten zaken gedaan worden.

binnen het eigen bedrijf is volgens ons vanzelfsprekend. Maar we zijn vooral ook trots op mooie projecten die we realiseren door samen te werken met partijen buiten ons bedrijf. Provincies, gemeenten, waterschappen, adviesbureaus, natuurorganisaties, ecologen, archeologen etc.. We bekijken in dit magazine weer een aantal projecten nader en laten graag een paar van de eerdergenoemde partijen aan het woord over samenwerken met Van Beers Hoogeloon.

En dat kan alleen als alle partijen bereid zijn het algemene belang boven het eigen belang te stellen. Wij noemen dat ‘samenwerken’ en dit werkwoord vormt ook de basis van ons bedrijf. Alleen door samen te werken zijn we succesvol en leveren we het, voor alle partijen, hoogst haalbare resultaat. Een goede samenwerking Martijn Sanders

Ons team Nick Verhoeven

Net als zijn collega’s, treed ook Nick Verhoeven liever niet op de voorgrond, maar stelt hij zich toch graag wat nader aan u voor. Nick is 27 jaar en geboren en getogen in Schijndel. Na aan een tweetal studies economie “wat geroken te hebben”, verdiepte hij zich in de civiele techniek. De opleiding HBO Civiele Techniek ronde hij keurig in 4 jaar af en tijdens zijn stageperiodes werd duidelijk waar zijn toekomst lag: bij een aannemer. Via een detacheringsbureau begon hij in 2015 bij Van Beers Hoogeloon als calculator/werkvoorbereider. Al snel werd duidelijk dat zijn toegevoegde waarde groot is, hij goed binnen het team past en daarom werd hij vorig jaar in vaste dienst genomen. Bij een van de projecten (Groote Peel, zie verder in dit magazine) ‘claimde’ hij een wat grotere rol en vandaar dat hij bij dit project de spil is tussen de opdrachtgevers en uitvoerders.

Hij voelt zich daardoor (nóg) meer betrokken en vindt het positief dat ze iedereen de kans geven om meer verantwoording te dragen. Dat is volgens Nick ook het prettige binnen Van Beers Hoogeloon: geen functienaam op elke medewerker plakken, maar afhankelijk van de eisen bij een project en op basis van kennis en kunde een zo sterk mogelijk team vormen. Op dit moment betekent dat voor Nick dat hij (ook letterlijk) dicht op het project zit en hij eventuele uitdagingen tijdens de uitvoering direct oplossingsgericht aan kan pakken. Of zoals Nick zegt: “deze week zit ik op kantoor een plan van aanpak te schrijven, volgende week zit ik in de keet bij het project om de oplossing voor een eventueel probleem te bespreken”. Gevraagd naar de kracht van Van Beers Hoogeloon vertelt Nick over de hechte samenwerking binnen het familiebedrijf, de korte lijnen, de flexibiliteit en creativiteit. Daar voegt hij aan toe: “En het gegeven dat we aan kwaliteit géén concessies doen. We hebben een goede naam hoog te houden”.

Zo doen wij dat bij Van Beers…

2

Nick Verhoeven


projecten nader bekeken Herinrichting Aanschotse Beemden gemeente Eindhoven De Aanschotse Beemden is een beekdal tussen de wijken Achtse Barrier en Blixembosch. De gemeente Eindhoven wilde in dit park de oorspronkelijke landschaps­ structuur terugbrengen en het natuurlijke karakter van dit gebied versterken. Dat hebben we gedaan door onder andere een dichtgegroeide poel te vergroten, een nieuwe stuw en een rietfilter aan te leggen. Het filter zorgt ervoor dat enigszins vervuild regenwater

op een milieuvriendelijke wijze extra gezuiverd wordt. Verder hebben we een groot aantal nieuwe bomen (inclusief bijvoorbeeld sterappel, kastanje en walnoot) en struiken geplant. Om dit natuurgebied voor zowel mens als dier toegankelijk te houden, hebben we rasters, weidehekken en bruggetjes geplaatst waardoor er nu een mooi halfverhard ‘laarzenpad’ ligt.

Binnen de afdeling ‘Voorbereiding en Projectuitvoering’ van de gemeente Eindhoven, ben ik voor de openbare ruimte verantwoordelijk voor het merendeel van de groen- en cultuurtechnische werkzaamheden. Mijn samenwerking met Van Beers gaat terug naar midden jaren negentig, zeg maar ‘de vorige eeuw’… Ik heb met hun dan ook al de nodige projecten uit mogen voeren. Bij dit project waren de zuivering van het water van de Grote Beek en het vergroten van recreatiemogelijkheden belangrijke doelstellingen in het gebied genaamd Aanschotse Beemden. Ook de bewoners van Blixembosch en de Achtse Barrier hebben nu een betere toegang tot dit mooie natuurgebied. Bij vrijwel alle werkzaamheden hebben we een ecoloog ingeschakeld die de impact van onze activiteiten op plant en dier nauwlettend in de gaten hield. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is iets wat bij de gemeente Eindhoven erg hoog in het vaandel staat. Daarnaast is het grondwerk onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Met Van Beers is het prettig werken en iedereen binnen het bedrijf, van directie tot uitvoerder, is zeer toegankelijk. Het zijn allemaal mensen met een ‘no-nonsense’mentaliteit die inventieve en praktische oplossingen aandragen voor de uit te voeren werkzaamheden. Regelmatig denk ik: “verrek, zo kan het ook ja”. Zo doen ze dat bij Van Beers… Hans Franken (gemeente Eindhoven)

3


Verbetering wachtbekken ­Schulensmeer gemeente­ Lummen (BE)

Het Schulensmeer is een wachtbekken in het Schulensbroek: een van de grootste natuur­ lijke overstromingsgebieden in Vlaanderen. Het is destijds aangelegd om het water van de Demer en de zijrivieren op te vangen. Het gebied ligt op een drukke trekvogelroute en de laatste jaren werden er meer dan 250 verschillende vogelsoorten gespot. Naast de natuur, is het Schulensmeer een trekpleister

4


projecten nader bekeken

voor recreanten die willen vissen, kajakken, surfen etc.. Mede door de aanvoer van water uit de Demer, slibte het Schulensmeer dicht en ging de kwaliteit van het water hard achteruit. Als onderdeel van de verdere ecologische ontwikkeling van de Demervallei wordt nu gewerkt aan een optimale mix van natuur- én waterbeheer.

Met veel aandacht voor de bestaande natuur in dit gebied, wordt de vereiste waterkwaliteit en -veiligheid voor omgeving en bewoners weer gewaarborgd. Daarvoor is een oude loop opnieuw aangesloten, zijn moeraszones en watergangen hersteld en zijn oevers van het Schulensmeer natuurvriendelijk ingericht. Verder hebben we de bestaande stuw gerenoveerd en een nieuwe overstortconstruc­ tie gebouwd.

5

Ik werk als projectingenieur voor de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De VMM staat (ondermeer) in voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de 1e categorie in Vlaanderen. Onze projecten situeren zich voornamelijk op het gebied van waterberging (zoals de bouw van wachtbekkens), de opwaardering - op gebied van milieu - van waterlopen (zoals hermeandering of herstel van historische meanders, aanleg van een winterbed enz…) en de opwaardering van waterlopen - naar beleving - zoals het recentelijk openleggen van delen van de Dijle te Leuven. Ik ben met Van Beers gaan samenwerken nadat ze, in het kader van de wet op de overheidsopdrachten, deze opdracht toegekend kregen. Zij werden als laagst regelmatige beoordeeld. We werken in de omgeving van Schulensmeer dat zich situeert op de grens van de gemeente Lummen en Herk-de-Stad. Dat meer is momenteel, met 10 miljoen m³ bergingscapaciteit, het grootste bufferbekken in beheer van de VMM. Schulensmeer werd kunstmatig gecreëerd bij de bouw van de autosnelweg voor het winnen van funderingszand. De huidige werken werden uitgevoerd om onze installaties bij hoge waterstanden (buffering) veilig te kunnen bereiken (de toegangsweg tot onze pompen overstroomde - en de ophogingen met name de zandkern gebeurde met zandoverschotten afkomstig van die ‘autosnelwegwerken’ enkele decennia geleden). Van Beers realiseerde de werkzaamheden en is bij zo’n project een capabele onderneming met eigen mensen die intensief met de opdrachtgever meedenken. Hun kracht schuilt in de vakkennis en handigheid die ze ontwikkelden in een van hun vakgebieden: het grondverzet in en aan waterlopen. Ik kan Van Beers dan ook zeker aanraden voor het type werk dat ze hier voor de VMM uitvoerden en hoop dat ze de hoge kwaliteitsstandaard van hun werk ook in de toekomst vast zullen blijven houden. Kris Soete (Vlaamse Milieumaatschappij)


Hoogveenherstel Groote Peel en Mariapeel provincies Noord-Brabant en Limburg 6

De Groote Peel, de Deurnsche Peel en Mariapeel vormen samen ‘de Peelvenen’: ruim 4.000 hectare internationaal erkend ‘wetland’ op de grens tussen Noord-Brabant en Limburg. Vroeger was het een hoogveen­ moeras (‘peel’ betekent ‘moerassige plek’), maar door turfwinning en verdere ontginning is het karakter van het gebied door de eeuwen heen drastisch veranderd. Deze Peelvenen zijn de laatste overgebleven hoogveengebieden in Zuid-Nederland. Ze zijn ook aangewezen als Natura 2000-gebied en de Provincies Noord-Brabant en Limburg, Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas hebben, met steun


projecten nader bekeken

uit het Europese Life+ financierings­ programma, het herstel van dit unieke hoogveengebied tot doel gesteld. De belangrijkste maatregelen om dat doel te bereiken zijn een stabiel waterpeil en een goede waterkwaliteit. Dwars door de Groote Peel liep de Eeuwelse Loop met te voedselrijk water. Deze loop onttrok water aan het hoogveengebied en hebben we daarom verlegd naar de rand van de Groote Peel. Vooraf hebben we een bodemonderzoek naar explosieven verricht waarbij we uiteraard onze eigen kraan met beveiligde cabine ingezet hebben. Andere kanalen en vaarten gaan we gedeeltelijk voorzien van een waterdichte bodem en in een aantal van hen worden dammen en regelbare stuwen geplaatst. Té lage kades worden verhoogd, een aantal nieuwe aangelegd. In de Mariapeel is al ongeveer 25 kilometer aan watergangen (destijds gegraven voor de afvoer van water en het transport van turf) gedempt, afgedamd of ondieper gemaakt. Ook is 5 kilometer (waterkerende) kades aangelegd en zijn duikers en stuwen geplaatst. Al deze werkzaamheden zorgen ervoor dat waterpeilen (gecontroleerd) stabiel blijven, de kwaliteit van het water sterk verbeterd en cultuur­historische waarden worden behouden. Daarnaast blijft het gebied voor bezoekers toegankelijk en kan de oorspronkelijke natuur (rijk aan planten en dieren) zich in ere herstellen.

Ik werk als toezichthouder Cultuur- en civieltechniek bij Sweco Nederland, het vroegere Grontmij. Voor het project Life+ Groote Peel heeft Van Beers Hoogeloon de opdracht verworven. De directievoering en toezicht is gegund aan Sweco. Op die manier ben ik met Van Beers bij dit mooie project gaan samenwerken. Zoals u in het artikel op deze pagina’s kunt lezen, is het doel de grondwaterstand zo stabiel mogelijk maken zodat in het gebied het hoogveen zich kan herstellen. Naast onder andere het aanleggen en verhogen van zevenentwintig kilometer kades, wordt de Eeuwelseloop, een landbouwwaterafwatering die door het gebied loopt, verplaatst naar de rand van het gebied. Om de grondwaterstromen binnen en buiten het gebied te scheiden worden er vijf meter diepe kwelschermen aangelegd en ongeveer veertig klep- en kantelstuwen geplaatst. Omdat de Groote Peel een Natura 2000 gebied is met kwetsbare flora en fauna worden alle werkzaamheden onder ecologische begeleiding uitgevoerd. Met deze ecoloog die door Van Beers wordt ingehuurd werken wij nauw samen. De samenwerking met Van Beers is over het algemeen positief. De ‘stijl’ van het bedrijf kan ik wel eigenwijs noemen en past aan de ene kant niet altijd goed bij de contractvorm, aan de andere kant leidt dit ook geregeld tot een hogere kwaliteit. Er wordt goed meegedacht en ze kijken, in goed overleg met de opdrachtgever en toezichthouder, verder dan de gemaakte afspraken als ze van mening zijn dat daarmee de kwaliteit van het werk verhoogd wordt. Een voorbeeld daarvan vind ik het prefab bouwen van de houten damwand­ constructies voor de stuwen. Conform bestek moesten deze in het werk worden aangebracht, maar door de hoedanigheid van de ondergrond was dit moeilijk uitvoerbaar. Door de stuwbakken nu prefab te monteren en in zijn geheel aan te brengen wordt tijd en geld bespaard en staat er buiten een kwalitatief betere stuwconstructie. Bij Van Beers weten ze wat werken is en zetten ze de juiste mensen in het team dat de klus moet klaren. Je merkt dat er op de werkvloer een goede sfeer en moraal heerst en dat komt het uiteindelijke resultaat alleen maar ten goede. Paul Cremers (Sweco Nederland)

7


Aanpak Landschotse Heide ­gemeenten Oirschot en Eersel De Landschotse Heide is een natuurgebied tussen het Brabantse Middelbeers (gemeente Oirschot) en Vessem (gemeente Eersel). Het is een zogenaamde ‘Natte Natuurparel’: een gebied waar de natuur afhankelijk is van een evenwichtige grondwaterstand en waterkwaliteit. In de Landschotse Heide was onvoldoende grondwater waardoor de oorspronkelijke natuur (onder andere heide en vennen) langzaam verdween. Omdat voor heide schrale grond nodig is, hebben we de bovenste laag afgegraven. We hebben een ondiepe, meanderende geul aangelegd en het bestaande Berkven vergroot waardoor in de directe omgeving zowel natte als droge heide ontstaat. Bij deze geul hebben we een pompput geïnstalleerd die ervoor zorgt dat ook de landbouw rond dit natuurgebied een goede waterafvoer van hun percelen behoudt. Voor een betere spreiding van het beschikbare (grond-)water, hebben we verder een overstortconstructie gebouwd.

8


projecten nader bekeken

9


projecten nader bekeken

Woonrijp maken Waterrijk ­gemeente ­Eindhoven Onze kennis en ervaring op het gebied van grond-, -weg en waterbouw hebben we bij het woonrijp maken van de wijk Waterrijk in Eindhoven op alle fronten in kunnen zetten. In deze wijk (onderdeel van de wijk Meerhoven) worden stedelijke woonhoven gebouwd met brede lanen tussen landelijke waterpartijen, boomgaarden en bossingels. Of zoals gemeente Eindhoven zegt: “Stedelijk en landelijk wonen gaan hand in hand in Waterrijk”. Bestaande bossingels zijn geïntegreerd in de nieuwe plannen waardoor de wijk voor bewoners al vanaf de start van dit project een groen en natuurlijk karakter heeft.

10


Beekherstel Zwarte Beek gemeenten Beringen en Lummen (BE) In de Belgische provincie Limburg ontspringt vanuit rivier de Demer een zijriviertje: de Zwarte Beek. Het natuurgebied eromheen is onderdeel van Natura 2000, een Europees netwerk van natuurgebieden met daarin belangrijke flora en fauna die door Europa beschermd worden en waarmee de biodiversi­ teit in verschillende lidstaten behouden blijft. De Zwarte Beek is een ecologisch zeer waardevolle waterloop waarvan de water­ kwaliteit en de visstand moest worden verbeterd. Daarvoor hebben we het afwaartse gedeelte van de Zwarte Beek historisch laten meande­ ren en een gedeelte van de, in het verleden rechtgetrokken, stukken gedempt. Door de nieuwe stroming met een groot aantal bochten en de aanleg van vistrappen krijgen diverse vis- en plantensoorten nieuwe kansen. De werkzaamheden hebben er verder voor gezorgd dat de vallei bij hoge waterstand veel meer water kan bergen.

11


Vakgebieden Van Beers Hoogeloon heeft de exper­tise op een groot aantal vak­gebieden zelf in huis. Van ontwerp, engineering en advies tot de complete realisatie van grote en kleine en van eenvoudige tot complexe projecten.

Grond-, weg- en waterbouw

Bouw- en woonrijp maken van woonwijken en bedrijventerreinen (inclusief vergunnings­aanvragen, bodem- en explosievenonderzoek) en aanleggen van rioleringen, wegen, kunstwerken, groenvoorziening en oever­bescherming.

Natuur- en cultuurtechniek

(Her)meanderen van beken, aanleggen van vispassages, vistrappen en stapelmuren en graven van vennen, vijvers en poelen.

Milieutechniek en water- en bodemsanering

Saneren van vervuilde grond en water in natuurgebieden en op toekomstige bouw­plaatsen conform gecertificeerde kwaliteitssystemen.

Loon- en sloopwerken

Slopen van infrastructuur en gebouwen en hergebruiken van restmaterialen als secun­daire bouwstoffen.

Contact

Vestigingen

Van Beers Hoogeloon BV Broekenseind 6 5528 NL Hoogeloon Postbus 1025 5528 ZG Hoogeloon

Hoogeloon Broekenseind 6

T: +31 (0)497-59 18 43 F: +31 (0)497-59 21 74 E: info@vanbeershoogeloon.nl W: www.vanbeershoogeloon.nl

Roermond (Swalmen) Rijksweg Noord 144

Volg ons op Facebook, Youtube en Twitter: facebook.com/vanbeershoogeloon van beers hoogeloon @BeersHoogeloon

Breda Tramsingel 70

Gronsveld (bedrijventerrein Maastricht-Eijsden) Schutteboendersweg 1

Profile for van Beers Hoogeloon

Van Beers Hoogeloon - Voorjaarsmagazine 2017  

Een paar keer per jaar brengen we ons eigen magazine uit waarmee we al onze relaties informeren over nieuwe projecten. In opdracht, onderhan...

Van Beers Hoogeloon - Voorjaarsmagazine 2017  

Een paar keer per jaar brengen we ons eigen magazine uit waarmee we al onze relaties informeren over nieuwe projecten. In opdracht, onderhan...

Advertisement