__MAIN_TEXT__

Page 1

Najaarsmagazine Dit is een uitgave van Van Beers Hoogeloon Jaargang 4, uitgave 2 - oktober 2016


Voorwoord Martijn Sanders

Toen we thuis laatst hardop aan het denken waren over hoe we iets zouden oplossen, onderbrak mijn jongste zoon mij en zei: “Van proberen kun je leren, papa.” Misschien geen kant-en-klare oplossing, maar hij heeft wel gelijk. Als je de durf niet hebt om iets te proberen, kom je nooit een stap verder. Als bedrijf staan wij bij de complexere cultuurtechnische en waterbouwkundige projecten vaak voor unieke uitdagingen. Zaken die niet een jaar voorafgaand aan het project in drievoud zijn ingediend en getoetst om vervolgens nog door honderd mensen in de CC gemaild te worden ter informatie. Nee, zaken die ter plekke in het veld moeten worden opgelost omdat deadlines nu eenmaal blijven staan. En dan geldt inderdaad: van proberen kun je leren. Hierbij komt de kennis en ervaring binnen ons bedrijf goed van pas. Tal van keren hebben onze mensen in onvoorspelbare omstandigheden hun project tot een goed einde gebracht. Kennis die de ‘oude rotten’ met veel plezier overbrengen op de jongere generatie.

Toch jammer dat sommige mensen deze kennis niet weten te waarderen. Bepaalde zaken zijn gewoon niet in procedures en op formulieren samen te vatten. Op papier vanachter een bureau klopt het altijd, maar buiten moet het ook echt gemaakt worden. Dan is het fijn dat wij ook met opdrachtgevers mogen werken die zeggen: “Dat gaan we samen buiten oplossen.” Creatief samen een oplossing bedenken en zorgen dat we het project alsnog naar volle tevredenheid afsluiten. Kan niet bestaat niet en van proberen kun je leren. Nu maar hopen dat deze wijze lessen van de kleuterschool onze zoon hem zijn hele leven bijblijven.

Zo doen wij dat bij Van Beers…

Martijn Sanders

Ons team Verschillende collega’s zijn haar in deze rubriek voorgegaan (“Ik sta niet graag op de voor­ grond”), maar wie zich al veertig jaar met hart en ziel inzet voor het familiebedrijf, mag best eens in de spotlights staan. Graag stellen we daarom José van Beers (63) aan u voor. Officieel prijkt op haar visitekaartje de functienaam Mededirecteur, maar liever noemt José zich ‘van de financiële administratie’. Voordat het ‘alles Van Beers Hoogeloon was dat de klok sloeg’, werkte José jarenlang met verstandelijk beperkten. Maar ze trouwde met Ad, ze kregen samen dochter Hanneke en aangezien José een middenstandsdiploma had, was zij de aangewezen persoon om de boekhouding, planning en administratie van Van Beers Hoogeloon onder haar hoede te nemen. Samen met Ad stond ze aan de wieg van het familiebedrijf zoals het nu is. Kantoortijden kenden ze niet: “Regelmatig hadden Ad en ik om elf uur ’s avonds nog de tekeningen verspreid over de vloer liggen in onze

woonkamer, om alles na te meten.” Van Beers Hoogeloon werd hun leven. Toch zag José daar ook wel de voordelen van in. “Toen ik nog in de zorg werkte en wij net samen waren, noemde ik alles bulldozers of loaders; ik zag het verschil niet tussen al die machines. Nu weet ik waar Ad het over heeft als hij over zijn werk praat.” Het bedrijf groeide en José kon wel een rechterhand gebruiken. Dochter Hanneke diende zich aan, maar dat hield Ad in eerste instantie tegen. “Ga eerst maar eens een jaar ergens anders werken, zodat je weet wat er in de wereld te koop is.” Omdat Hanneke toch graag haar steentje wilde bijdragen aan het familiebedrijf, kwam José met de oplossing. “Ik zei tegen haar: ‘Stuur maar een sollicitatie­ brief.’ Dat heeft ze gedaan en toen is ze alsnog aangenomen. Prachtig, toch?” Het mooiste aan dit bedrijf vindt José de goede onderlinge sfeer. “En dat we samen prachtig werk leveren, daar ben ik ook trots op.” Momenteel verzorgt José nog drie dagen in de week de financiële administratie en is ze die dagen als receptioniste ook het eerste

2

José van Beers aanspreekpunt. “De sfeer en ook de verantwoordelijkheid die je hebt, dat maakt het werk voor mij leuk. En wat mij betreft blijf ik dat tot mijn zeventigste doen!”

Zo doen wij dat bij Van Beers…


projecten nader bekeken Aanleg bufferbekkens ­Vrijheersstraat Sint-Truiden (België) Dit project in het Belgische Sint-Truiden omvat het renoveren van de huidige riolering, aanleggen van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel inclusief huisaansluitingen, asfalteren van de rijbaan, uitgraven van twee bufferbekkens plus aanleg van bijbehorende waterbouwkundige constructies en het aanplanten van de bekkens. Dit gebeurt in samenwerking met netbeheerder Infrax, de Watering Sint-Truiden en gemeente Sint-Truiden. De bufferbekkens vormen de basis van het project. Dankzij deze bekkens, met een opvangcapaciteit van 4.000 m3 per stuk, wordt water- en modderoverlast in het kerkdorp Gelinden beperkt. Tevens wordt de piekafvoer in de Steenbornbeek afgevangen en kan de beek gedoseerd het water afvoeren bij piekbuien. Alle werkzaamheden aan de riolering zijn inmiddels afgerond. Eén bekken is compleet

uitgegraven en alle waterbouwkundige constructies, zoals kopmuren, kokers, stuwen en overstortconstructies zijn aangelegd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het grondwerk voor het tweede bekken. Voor omwonenden is niet altijd duidelijk welke problemen er kunnen ontstaan bij de uitvoering van zo’n project (grondwater, veel regen, tijdelijke opvang van bestaande riolering etc.). Werfcoördinator van Infrax Peter Hendrix adviseert bewoners daarom eens naar rioleringswerken in de nabije omgeving te gaan. “Zo kunnen mensen met eigen ogen zien dat zo’n project geen simpele invuloefening is. Dat de werklui ook in barre omstandigheden proberen de werkzaamheden tot een goed einde te brengen om ervoor te zorgen dat wateroverlast tot het verleden behoort.”

3


Aanleg regenwaterbuffers ­gemeente Onderbanken (Limburg) Gemeente Onderbanken heeft een waterplan opgesteld met een visie op het watersysteem en de waterketen. Een deel van dit plan bestaat uit het aanleggen en vergroten van regenwaterbuffers. In samenwerking met Plangroep Heggen heeft Van Beers Hoogeloon dit project opgepakt. In Limburg stroomt het water altijd naar beneden. Zeker voor lagergelegen plaatsen is

4

het daarom van belang om overtollig regenwater zo lang mogelijk te kunnen bergen. Dat gebeurt hier met regenwater­ buffers. Uitstroom van regenwater gaat hier geleidelijk, zodat wateroverlast zo veel mogelijk wordt beperkt. De kunst van het maken van buffers is om deze proberen weg te werken in het landschap; alsof ze er al jaren liggen. Soms wordt er echter gebruik gemaakt van


projecten nader bekeken

een overstortconstructie. Omdat op deze locatie het water vaak met veel geweld arriveert, is het nodig om alles in het hard te leggen. Voor deze buffers hebben we dus gewerkt met beton. De buffers zijn zo aangelegd, dat ze onder aan de hellingen regenwater kunnen opvangen bij flinke buien. Een regenwaterbuffer staat na een bui maximaal een etmaal vol met water. Binnen die tijd loopt de buffer leeg en is er weer ruimte voor nieuw regenwater. Dit voorkomt water- en modderoverlast in de dalen en beperkt de erosie van landbouwgrond.

”Dit jaar ben ik tien jaar werkzaam als civieltechnisch toezichthouder bij Adviesbureau Plangroep Heggen uit Born. Ons bureau omvat de disciplines ruimtelijke ordening, stedenbouw, landschapsinrichting, verkeerskunde, civiel- en cultuurtechniek en recreatieadvisering, alsmede projectbegeleiding via directie en toezicht. Eerder al heb ik samen mogen werken met Van Beers Hoogeloon tijdens het project Herinrichting Caumerbeek (deelgebied Loopgraaf) te Heerlen. Dit project is aan bod gekomen in de voorjaarseditie van dit magazine. Voor dit project, de aanleg van regenwaterbuffers in gemeente Onderbanken, is Van Beers Hoogeloon ingezet voor de verbetering van één en de aanleg van twee regenwaterbuffers. Bijzonder aan dit project was dat we bij één van de gerealiseerde regenwaterbuffers (buffer Kerkpad te Bingelrade) onder meer twee vooronderzoeken hebben uitgevoerd. Allereerst was dat de flora en fauna-quickscan: omdat het vliegend hert (kever; beschermde diersoort, red.) in de buurt van het plangebied voorkomt, is dit gebied zorgvuldig afgezocht naar dode en/of rottende zomereiken. Dit is de waardplant van het vliegend hert. Het tweede vooronderzoek was de quickscan conventionele explosieven. Omdat er in de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Bingelrade oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden, mocht de aanwezigheid van nietgesprongen conventionele explosieven of delen daarvan niet worden uitgesloten. Twee boeiende vooronderzoeken die je in dit werk niet dagelijks voorbij ziet komen. De samenwerking met Van Beers Hoogeloon heb ik als zeer aangenaam en constructief ervaren. Bij problemen wordt er open en eerlijk gecommuniceerd en wordt er samen naar een voor de opdrachtgever zo goed mogelijke oplossing gezocht. De kracht van Van Beers Hoogeloon is mijns inziens de jarenlange ervaring op het gebied van grootschalige grondwerken en waterbouwkundige werken. Vakkundig personeel met hart voor de zaak. Al met al was het een interessant project met enkel een werkomschrijving en schetsontwerp, waarbij oplossingsgericht meedenken door de uitvoerders dus een pre was. Door de ervaring van Van Beers Hoogeloon zijn er diverse pragmatische ideeën ontstaan waardoor gaandeweg in de uitvoering nog enkele verbeteringen zijn aangebracht. Erg fijn!” Bas Cornelissen (Adviesbureau Plangroep Heggen)

5


Rioolvervanging Tempsplein ­Heerlen (Limburg) Aan het Tempsplein in Heerlen hebben we in opdracht van gemeente Heerlen en onder toezicht van Plangroep Heggen het hoofdriool van gresbuizen vervangen door een nieuw pvc-riool. Ook de huisaansluitingen vanaf de perceelgrens tot aan het hoofdriool worden tijdens dit project vervangen.

6

De werkzaamheden vinden plaats in een gebied van zeer hoge archeologische waarde (cat. 2); het Tempsplein behoorde tot het Romeinse centrum van Heerlen. Om die reden worden alle graafwerkzaamheden onder begeleiding van een archeoloog uitgevoerd. Afgelopen zomer is er tijdens de


projecten nader bekeken

Tijdens het uitgraven van het rioleringsstelsel aan het Tempsplein in Heerlen stuitte Van Beers Hoogeloon op iets wat weleens van grote archeologische waarde kon zijn. Advies- en onderzoeks­ bureau voor archeologische monumenten­ zorg en cultuurhistorie RAAP bestudeerde het object. Het bleek te gaan om een goed geconserveerde pottenbakkersoven uit de Romeinse tijd; een unieke vondst. Eerder al waren tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden rondom het Tempsplein vele Romeinse voorwerpen en resten van gebouwen gevonden. Dat is niet voor niets, het plein behoorde namelijk tot het Romeinse centrum van Heerlen: Coriovallum. Heerlen bleek de ideale plek voor pottenpakkers, hier was de klei namelijk geschikt voor uiteenlopende baksels.

rioolwerkzaamheden een bijzondere archeologische vondst gedaan: een goed geconserveerde pottenbakkersoven uit de Romeinse tijd. Deze oven is geborgen door er een metalen plaat onderdoor te persen, rondom vrij te graven en te omkisten, waarna deze in zijn geheel (als een blok van circa zes ton) is verplaatst naar het Thermenmuseum in Heerlen. Daar zal de oven na een jaar

gedroogd te zijn, worden ‘uitgepakt’ en geconserveerd voor de toekomst. Na de rioleringswerkzaamheden wordt de rijbaan voorzien van de in Heerlen kenmerkende, oud gebakken stenen. De parkeervakken worden aangelegd met nieuw gebakken materiaal en de trottoirs met beton.

7

De oven laat goed zien hoe pottenbakkers te werk gingen. Eerst groeven ze een kuil in de klei. Onderin lag de stookruimte met daarop een rooster. Daarboven plaatsten ze het ongebakken aardewerk. Als ze de oven hadden afgesloten met een koepel van klei, kon het bakken beginnen. Vooralsnog was in het Thermenmuseum in Heerlen alleen een replica te zien van een Romeinse oven. Het originele exemplaar is inmiddels te bewonderen in het museum.


Aanleg Park Meerland ­Eindhoven (Noord-Brabant) Ten westen van Eindhoven ligt Park Meerland: een landschapspark van ongeveer zestig hectare dat het groene hart van de wijk Meerhoven vormt. Doel van het ontwerp was om een centrale groene ruimte te creëren voor een wijk met 20.000 inwoners. Het park moest niet te veel ‘ontworpen’ lijken, maar juist een landschapspark worden. Glooiingen, de bossen en weidse grasvlakten, grote waterpartijen en kronkelende vennetjes kenmerken het park. Park Meerland is een prachtig, groot project voor Van Beers Hoogeloon; deels binnen het vakgebied natuur- en cultuurtechniek, maar vanwege de wandel- en fietspaden en kinderspeelplekken komt er ook veel grond-, weg- en waterbouw bij kijken.

8


projecten nader bekeken

In 2014 realiseerden we het landschapspark met onder meer een natuurlijk watersysteem. Niet her en der wat groen, maar een groot park met vennetjes, speelweides, waterpartijen, een pompgemaal en vele bruggen van 9 tot wel 112 meter lang. Een contrastrijke omgeving met open weiden tegenover dichte boomgroepen en hoge heuvels tegenover een laag beeklandschap. Inmiddels hebben we in opdracht van

gemeente Eindhoven het park aan laten sluiten op het nieuwe woongebied. We hebben een grondwal gerealiseerd, waterpartijen en enkele poeltjes in het park geïmplementeerd voor de flora en fauna. Daarnaast hebben we een fietsenstalling gebouwd en een fietspad aangelegd voor de schoolgaande kinderen, evenals diverse speel- en voetbalveldjes. Dit alles is inmiddels door de omwonenden met veel plezier in gebruik genomen.

9

”Binnen gemeente Eindhoven vervul ik als zzp’er een dubbelrol: ik ben zowel projectmanager voor de ontwerpfase als projectleider voor de uitvoeringsfase. Voor Park Meerland heb ik als projectleider nauw samengewerkt met Van Beers Hoogeloon. Zij hebben bij het aanleggen van Park Meerland letterlijk en figuurlijk veel werk verzet. Zo hebben ze het grondwerk voor het park uitgevoerd – dat ging om circa één miljoen kuub – en alle waterbouwkundige werken aangelegd, zoals stuwen en een vijzelgemaal. Naar het idee van de gemeente Eindhoven en in samenspraak met Van Beers Hoogeloon is ervoor gekozen om de acht hectare aan water niet uit te voeren met een zeilafdichting, maar met een leemafdichting. De aanwezige leem was in het oorspronkelijke plan stortmateriaal. Door de leem in het werk te hergebruiken, hebben we een aanzienlijke besparing kunnen realiseren. Bovendien hebben ze het werk zo weten uit te voeren, dat er nagenoeg geen bemaling nodig was. Voor de waterbouwkundige werken heeft Van Beers Hoogeloon diverse wijzigingen aangedragen die er mede toe hebben bijgedragen dat Park Meerland in 2011 de Dirk Roosenburgprijs (architectuurprijs gemeente Eindhoven, red.) heeft gewonnen. Heel prettig aan de mensen van Van Beers Hoogeloon vind ik dat ze dus niet alleen uitvoeren, maar ook actief meedenken. Ze zijn eigenwijs, in de positieve zin van het woord. Iedereen, van directeur tot machinist, denkt mee in oplossingen. We maken het werk samen. En als je ze belt omdat er iets op korte termijn moet gebeuren, kun je ervan op aan dat ze er staan en dat het werk is gedaan, desnoods heel vroeg in de ochtend of in het weekend. Dit alles maakt dat onze samenwerking uitstekend is verlopen. Het project nadert zijn afronding. Ik kijk ernaar uit om weer nieuwe projecten op te pakken, waarbij ik kan samenwerken met zulke professionals.” Marcel van Meel (Gemeente Eindhoven)


projecten nader bekeken Herinrichting Everlose Beek Venlo (Limburg) In Noord-Limburg bij Venlo ligt de Everlose Beek. Deze beek heeft een specifiek ­ecologische functie: het beeksysteem is met name ingericht op de landbouwkundige exploitatie van de aanliggende gronden. De basis van het project Herinrichting Everlose Beek omvat beekherstel, met als belangrijkste onderdeel het hermeanderen van de beek voor een natuurlijk eindresultaat. Verder hebben we een waterbodemsanering uitgevoerd en een grote waterbuffer aangelegd. De herinrichting Everlose Beek is een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat, waterschap Peel- en Maasvallei en de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo. Doel van de herinrichting is de realisatie van een natuurlijk veerkrachtig watersysteem, zodat de Everlose Beek voldoet aan de Europese Kaderrichtlijn Water. We hebben gezorgd voor het ecologisch versterken van de natuur via de aanleg van faunavoorzieningen om de doorloop van amfibieÍn te bevorderen, de hermeandering van de beek en het wegnemen van een directe wateroverstort van industrieterrein Groot Boller in Venlo, die nu een waterbuffer loost.

10


Nieuw materieel Gepantserde cabine

Voor specifieke grondwerkprojecten waarbij sprake is van explosie­ gevaar, hebben we nu een gepantserde cabine tot onze beschikking. Deze kan op meerdere kranen worden gemonteerd. Hierdoor kunnen we bij niet-gesprongen explosieven werken met verschillende kranen van 25 tot 50 ton, inclusief onze long reach stick.

Rupsdumper

Bij een slecht draagkrachtige ondergrond is onze nieuwe rupsdumper uitstekend inzetbaar voor transportwerkzaamheden.

Brede bandenset

Indien nodig kunnen we onze tractoren en grondkarren voortaan uitrusten met een set extra brede banden. Een betere drukverdeling en meer grip met deze banden zijn vooral bij slecht draagkrachtige situaties erg praktisch.

Zo doen wij dat bij Van Beers…

Vak­gebieden Van Beers Hoogeloon heeft de expertise op een groot aantal vakgebieden zelf in huis. Van ontwerp, engineering en advies tot de complete realisatie van grote en kleine projecten.

Grond-, weg- en waterbouw

Bouw- en woonrijp maken van woonwijken en bedrijventerreinen en aanleggen van rioleringen, wegen, kunstwerken, groenvoorziening en oeverbescherming.

Natuur- en cultuurtechniek

(Her)meanderen van beken, aanleggen van vispassages, vistrappen en stapelmuren en graven van vennen, vijvers en poelen.

11

Milieutechniek en (water)bodemsanering

Saneren van vervuilde grond en water in natuurgebieden en op toekomstige bouwplaatsen conform gecertificeerde kwaliteitssystemen.

Loon- en sloopwerken

Slopen van infrastructuur en gebouwen en hergebruiken van restmaterialen als secundaire bouwstoffen.


Contact

Vestigingen

Van Beers Hoogeloon BV Broekenseind 6 5528 NL Hoogeloon Postbus 1025 5528 ZG Hoogeloon

Hoogeloon Broekenseind 6

T: +31 (0)497-59 18 43 F: +31 (0)497-59 21 74 E: info@vanbeershoogeloon.nl W: www.vanbeershoogeloon.nl

Roermond (Swalmen) Rijksweg Noord 144

Volg ons op Twitter: @BeersHoogeloon

Breda Tramsingel 70

Gronsveld (bedrijventerrein Maastricht-Eijsden) Schutteboendersweg 1

Profile for van Beers Hoogeloon

Van Beers Hoogeloon - Najaarsmagazine 2016  

Een paar keer per jaar brengen we ons eigen magazine uit waarmee we al onze relaties informeren over nieuwe projecten. In opdracht, onderhan...

Van Beers Hoogeloon - Najaarsmagazine 2016  

Een paar keer per jaar brengen we ons eigen magazine uit waarmee we al onze relaties informeren over nieuwe projecten. In opdracht, onderhan...

Advertisement