Page 1

ARTD3305 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ นางสาว วนัสนันท์ แสงสกุล 5811305886

“ WordPress คืออะไร ” WordPress สร้ างขึน้ ในปี 2003 จากนักพัฒนา 2 คน คือ Matt Mullenweg และ Mike Little WordPress นีเ้ ป็ น open source web software ทีส่ ามารถติดตั้งบนเว็บ server เพื่อสร้ างเว็บไซต์ blog หรื อ community โดยมีระบบจัดการบทความ หรื อ Content Management System (CMS) นับเป็ นเว็ปไซต์ สํ าเร็จรูปทีง่ ่ ายต่ อการใช้ งาน WordPress เป็ นโปรแกรมสํ าเร็จรูปชนิดหนึ่ง หรื อ เป็ น Content Management System ชนิดหนึ่ง มีหน้ าทีส่ ร้ างรวมทั้งจัดการเนื้อหาบน Internet พูดง่ ายๆก็คือ แทนทีเ่ ราจะต้ องดาวโหลดโปรแกรมเพื่อ นํามาสร้ างออกแบบเว็บไซต์ บนคอมพิวเตอร์ ของเรา แต่ Content Management System หรื อเราจะเรียก ย่ อๆว่ า CMS นั้นถูกสร้ างมาให้ ใช้ งานบนอินเตอร์ เน็ตโดยตรง ซึ่งก็คือหากคุณจะใช้ งานโปรแกรมนี้ คุณใช้ งานได้ ทนั ทีผ่าน Internet เพียงแค่คุณต้ อง Log – in เข้ าสู่ ระบบของ CMS ด้ วย ข้ อดีของ CMS — สะดวกต่ อการใช้ งาน เพราะมันสามารถใช้ งานได้ บน Internet คุณจึงไม่ จําเป็ นต้ องดาวโหลดติดตั้งโปนแกรมให้ ยุ่งยาก นอกจากนี้ คุณไม่ จําเป็ นต้ องเริ่มต้ นสร้ างเว็บจากจุดทีไ่ ม่ มี อะไรเลย อีกทั้งไม่ จําเป็ นต้ องมีความรู้ทาง Programmer เพราะ CMS มีทุกอย่ างไว้ ให้ พร้ อมแล้ว คุณมี หน้ าทีแ่ ค่ ใส่ เนื้อหาทีค่ ุณต้ องการเข้ าไปเท่ านั้น


ข้ อเสี ยของ CMS — ผูใ้ ช้จาํ เป็ นต้องมีความเข้าใจระบบ CMS ให้ถ่องแท้เสี ยก่อน ยกตัวอย่างเช่น จะต้องใส่ ขอ้ ความส่ วนไหน แทรกภาพอย่างไร แต่จะติดๆขัดๆแค่ช่วงแรกเท่านั้น เพราะทําๆไปเดี๋ยวก็คล่อง เอง ส่ วนประกอบของต่ างๆของ WordPress WordPress เขียนด้วยภาษา PHP นอกจากนี้ยงั มีการใช้ Apache, MySQL , PhpMyAdmin ในการ Run เป็ น Server คุณสามารถใช้ DesktopServer ในการจําลอง Server เพื่อติดตั้งและใช้งาน WordPress ได้ เนื่องจาก WordPress นั้นจะ Run อยูบ่ นฝั่ง Server เราจําเป็ นต้องมีเครื่ องมือจําลอง Server เสี ยก่อนนัน่ เอง

WordPress Core เป็ น ตัวขับเคลื่อนหลัก ถ้าเปรี ยบให้เห็นภาพก็คือเป็ นเหมือนเครื่ องยนต์หลักของรถยนต์ทุกคัน ซึ่ง จําเป็ นต้องมี โดยคุณสามารถดาวน์โหลด WordPress Version ล่าสุ ดได้ที่ WordPress.org Themes ส่ วนแสดงผลภายนอก เปรี ยบดัง่ ดีไซน์ภายนอกของรถยนต์ แน่นอนว่าค่ายรถแต่ละเจ้าก็จะออกแบบมาให้มี ความแตกต่างกัน อีกทั้งฟังชัน่ พิเศษย่อมแตกต่างกันด้วย มีท้ งั Theme ฟรี และ Theme แบบ Premium Theme ฟรี มาจากฝี มือของนักพัฒนาทัว่ โลก ซึ่งเราสามารถติดตั้งใช้ได้ฟรี จาก WordPress โดยเลย หรื อใช้ Google ในการค้นหา WordPress Free Theme ก็ได้ สําหรับเว็บที่ทาํ Theme แบบ Premium มาขายก็มี


มากมายเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยงั มีตลาด Theme ขนาดใหญ่ที่สุด คือ Themeforest.net มี Theme ให้คุณ เลือกสรรมากกว่า 6,000 Theme ส่ วนข้อแตกต่างระหว่าง Theme ฟรี และ Premium นั้น นอกจากในเรื่ อง ของงานเสริ มแล้ว ก็ยงั มีในเรื่ องการ Support จากคนเขียน Theme การอัพเดต ที่ Theme แบบ Premium จะ ให้ได้มากกว่านัน่ เอง Plugins เป็ นส่ วนเสริ มของ WordPress มีหน้าที่เพิม่ ความสามารถ เปรี ยบได้ดง่ั การอัพเกรดเครื่ องยนต์ รวมทั้งดัดแปลงสําหรับการใช้งานเฉพาะด้าน ยกตัวอย่างเช่น การใช้ Plugins เพื่อสร้างร้านค้าขายของ ออนไลน์ Theme แบบ Premium มักจะทําให้เราต้องลดการติดตั้ง Plugins ลงไป เนื่องจากการติดตั้ง Plugins จํานวนมาก ไม่ใช่เรื่ องดีอย่างแน่นอน เพราะหากมีการอัพเกรดบางครั้งก็จะมีการกระทบกับการ ทํางานกับส่ วนอื่นๆ และส่ งผลเสี ยให้อย่างไม่รู้ตวั รูปแบบของ WordPress แบ่ งได้ 2 แบบด้ วยกัน คือ WordPress.org และ WordPress.com สองตัวนีม้ ีความ แตกต่ างกันดังนี้ 1. WordPress.org คือ เว็บไซต์ฟรี สาํ หรับ Download โปรแกรม WordPress เป็ นโปรแกรมที่รวม นักพัฒนาไว้อย่างมากมาย 2. WordPress.com คือ เว็บไซต์เชิงพาณิ ชย์ เป็ น Host ฟรี ที่ติดตั้ง WordPress มาให้เรี ยบร้อยแล้วแต่ มีขอ้ จํากัดบางในการใช้งานและจําเป็ นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบางส่ วนเพื่อลบข้อจํากัด

ข้ อดีและข้ อเสี ยของ WordPress.org ผูใ้ ช้งานต้องเสี ยเงินค่าเช่า Host เอง (ค่าใช้จ่ายตกปี ละประมาณ 1200 – 12000 บาท ขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ห้บริ การ) • ผูใ้ ช้ตอ้ งเสี ยค่าจด Domain Name เป็ นของตัวเอง (ค่าใช้จ่ายตกปี ละประมาณ 350 – 600 บาท ขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ห้ บริ การ) • ต้องเสี ยเวลาติดตั้งโปรแกรม WordPress เอง ยกเว้นเช่า Host เพราะ Host จะเป็ นผูต้ ิดตั้งให้ ผูใ้ ช้งาน สามารถใช้งานได้ทนั ที) • ต้องติดตั้ง Plugin ด้วยตนเองเอง ซึ่งไม่ใช่เรื่ องยากนักเพียงแค่ตอ้ งรู ้วา่ Plugin ตัวไหนควรใช้ • สามารถใช้ฟังก์ชนั่ ต่างๆ ได้ฟรี ไม่ตอ้ งเสี ยเงิน • พื้นที่การใช้งานไม่จาํ กัด (ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั พื้นที่ Host ที่เราเช่าไว้) • สามารถเลือกTheme รู ปแบบเว็บได้อย่างไม่จาํ กัด


• แต่ถา้ หากต้องการ Theme รู ปแบบเว็บ ในระดับ Premium ต้องเสี ยเงินซื้อ (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1500 – 2000 บาท) • ไม่มีป้ายโฆษณาของ WordPress (ไม่มี Ads รบกวน) • สามารถใช้ FTP โอนข้อมูลไฟล์ได้ตามใจชอบ • สามารถติดAds ได้อย่างอิสระ • สามารถเพิ่มเข้า Google Analytics เพื่อติดตามสถิติเว็บได้ ข้อดีและข้อเสี ยของ WordPress.com Free Host ไม่เสี ยเงินค่าเช่า Host • Domain Name จะเป็ น ชื่อเว็บ.wordpress.com • ไม่ตอ้ งติดตั้งโปรแกรมเพิม่ เติม สมัครแล้วสามารถเข้าใช้งานได้เลย ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาติดตั้ง Plugin ด้วยตนเองเพราะมี Plugin ที่จาํ เป็ นติดตั้งไว้ให้เรี ยบร้อยแล้ว • ไม่สามารถเพิ่ม Plugins เองได้ ถ้าต้องการเพิ่มเติมต้องเสี ยเงินถึงจะลงเพิ่มได้ • ฟังก์ชน่ั ถูกจํากัดหลายอย่าง ถ้าต้องการใช้งานต้องเสี ยเงินเพื่ออัพเกรดจึงจะสามารถใช้งานได้ • พื้นที่ใช้งานมีจาํ กัด หากต้องการเนื้อที่เพิม่ ต้องเสี ยเงิน • Theme รู ปแบบเว็บ มีให้ใช้อย่างจํากัด ไม่สามารถลง Theme เพิ่มเองได้ หากต้องการใช้งานต้องเสี ยเงินเพิม่ • มีป้ายโฆษณา (Ads) ขึ้นรบกวน หากต้องการเอาออกต้องเสี ยเงินเพิม่ • ไม่สามารถใช้ FTP โอนข้อมูลไฟล์ได้ • ไม่สามารถทําการติด Google AdSense ได้ • ไม่สามารถเพิ่มเข้า Google Analytics เพือ่ ติดตามสถิติเว็บได้


เรี ยนรู ้การใช้งาน WordPress เบื้องต้น รู ้จกั กับ หน้าบ้าน และ หลังบ้าน !!! เรี ยนรู เริ่ มต้นจากการ เข้าสู่ ระบบก่อนครับ ถ้าใครติดตั้งบนเว็บโฮสติ้ง ก็พิมพ์ชื่อ โดเมน แล้วตาม ด้วย wp-admin หรื อถ้าใคร ติดตั้ง WordPress บนเครื่ องของตัวเองด้วย Bitnami จากวีดีโอ ติดตั้ง WordPress บนเครื่ องตัวเอง ก็สามารถเข้าระบบด้วยการพิมพ์ “http://127.0.0.1:8080/wordpress/wp-admin” ได้เลย

หลังจากที่เราเข้าระบบด้วย ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน กันมาแล้ว เราก็จะมาอยูท่ ี่หลังบ้านของ WordPress ซึ่งมี หน้าตาเป็ นเช่นนี้

WordPress Toolbar มาดูกนั ทีละส่ วน ส่ วนบนเราเรี ยกว่า WordPress Toolbar จะใช้สาํ หรับเป็ นทางลัดสําหรับไป เมนูต่างๆ ใน WordPress อีกที ส่ วนหลักๆจะได้แก่ โลโก้ WordPress ใช้สาํ หรับไปยังหน้าเว็บไซต์ WordPress.org ชื่ อเว็บไซต์ ของเรา ใช้สาํ หรับ ดูหน้าบ้านของเว็บไซต์เรา อัพเดท คือสัญลักษณ์ ที่เป็ น วงกลม คล้าย Recycle เอาไว้ดูวา่ ระบบของเรามีอะไรอัพเดท คอมเมนต์ คือ สัญลักษณ์บอลลูน เอาไว้สาํ หรับจัดการ ข้อความในเว็บไซต์เรา


สร้ างใหม่ หรื อ + New เอาไว้สาํ หรับ สร้างบทความ หรื อ หน้าใหม่ ด้ านขวาสุ ด เมื่อเอาเมาส์ไปวาง ก็จะมีให้เราดู Profile ของเรา และสามารถที่จะออกจากระบบได้ WordPress Admin Menu ส่ วนด้านข้างซ้าย เราเรี ยกว่า Admin Menu เป็ นเมนูหลักของ WordPress เลยก็วา่ ได้ เวลาที่เราจะทําอะไรใน WordPress ก็ตอ้ งมาเริ่ มที่เมนูน้ ีครับ ซึ่งจะประกอบไปด้วย Dashboard คือ หน้าจอควบคุม เห็นภาพรวมของ ระบบ WordPress Posts คือ การจัดการ บทความสําหรับ Blog Media คือ การจัดการรู ปภาพ และไฟล์ต่างๆ ที่เราอัพโหลดขึ้นไปใน WordPress Pages คือ การสร้างหน้าเว็บใน WordPress Comments คือ การจัดการ Comments ที่คนอื่นๆเข้ามาเขียนในเว็บไซต์ของเรา Apperance คือ การจัดการเกี่ยวกับ หน้าตาเว็บไซต์ของเรา เช่น Themes , Widgets, เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ Plugins คือ โปรแกรมเสริ ม สําหรับ เพิ่มประสิ ทธิภาพ หรื อ ลูกเล่น ในเว็บไซต์ Users คือ การจัดการผูใ้ ช้ในระบบ Tools คือ เครื่ องมือเช่น การ Import หรื อ Export ข้อมูล Settings คือ การตั้งค่าซึ่งเป็ นหัวใจหลักของ WordPress WordPress Screen Option นอกจากนี้ ใต้ WordPress Toolbar ยังมี Screen Option ให้เลือก สําหรับ เปิ ด ปิ ดกล่องต่างๆ ใน หน้าจอของ WordPress อีกด้วย การเปลีย่ น ภาษาใน WordPress สําหรับใครที่อยากใช้ Menu ภาษาไทยนะครับ ก็สามารถทําได้โดยการไปที่ Settings > General จากนั้นไปที่ Site Language ที่อยูใ่ นหน้านั้นได้เลยครับ แล้วเลือกภาษาไทย แต่ผมแนะนําให้ใช้ ภาษาอังกฤษ จนเราคุน้ เคยก่อนครับแล้วค่อย เปลี่ยนเป็ นภาษาไทยก็ได้ เพราะจากประสบการณ์ที่เจอมาคือ ภาษาไทยที่ แปลมามันต่อคํากันแปลกๆ เป็ นบางคําครับ อาจจะทําให้งงได้ สําหรับ ผูเ้ ริ่ มต้น http://www.comentire.com/wordpress

https://palamike.com http://www.wessdesign.com/

Artd3305 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์  

นางสาว วนัสนันท์ แสงสกุล 5811305886 ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) รายงานเรื่อง WordPress

Artd3305 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์  

นางสาว วนัสนันท์ แสงสกุล 5811305886 ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) รายงานเรื่อง WordPress

Advertisement